Forum Krstarice > Hobi > Kulinarstvo > ПУЖЕВИ PDA

Vidi punu verziju : ПУЖЕВИ
uhip %&'( )*+,-./. *01,2, 3 sasha234 4a5a i6 nema7 zlatna koka

02.02.200 .! 2"#"$

0$.02.200 .! 20#$

0$.02.200 .! 22#8 P9:;<=# >oni vino?ra5ars@i veli@iA <reme sa@uBlCanCa# D5 @raCa Eime 5o maCa>@a5a BocinCe BarenCeA u Culu>@a5 se EatvaraCu tan@om oBnom 5a iEbe?nu susuA! u Cesen @a5 @renu u Bosle5nCu setnCu Bre Eims@o? sna i Eimi >ma5a i6 Ce ta5a tes@o naci Cer se Ea@oBavaCu u EemlCuA =E?la5nCivanCe# Fe@i tvr5e 5a i6 treba 5Eati 5eset 5ana u o?ra5Cenom! suvom! Brovetrenom Brostoru! Ca sam i6 5rEala tri 5ana 5o@ nisu Brestali 5a se ciste! o5voCila sam one @oCi Ea to vreme nisu iElaEili iE svoCi6 @ucica i one @oCi su smeEurani uE rub @ucice >Cer to moEe 5a Enaci 5a su bolesniA o5 oni6 ostali6. PriBrema Ea @uvanCe# Dn5a i6 sve 5obro oBrati i Cos Ce5nom 5obro isBre?le5ati. Fe treba @oristiti ni@a@va sre5stva! Ba ca@ ni so Bri BranCu. DBrane i Brobrane BuEeve @uvati Bet minuta u slanoC vo5i @oCoC ste 5o5ali ne@oli@o @asi@a sirceta. :atim vilCus@om Bola@o iEvucite meso iE @ucica! Ba o5secite crni 5eo >Cetra i ?usteraca BuEaA>to Ce o5Brili@e Bolovina G ostace vam @oma5ici mali @ao saEva@ane recimo soHti Eva@e G bas maliA. DBerite i6 Bonovo u 6la5noC vo5i i te@ ta5a su sBremni Ea Bravo @uvanCe. Kucice nemoCte bacati. DBerite i6 u ne@oli@o vo5a! is@uvaCte u vo5i sa so5om bi@arbonom! Bonovo i6 oBerite! oce5ite i Bosle @oristite Ea BosluEivanCe. Pravo @uvanCe# oBrane i BriBremlCene BuEeve Ea @uvanCe>o@o "00 @oma5aA! staviti u lonac! siBati Bola litre @isel@asto? belo? vina! sar?areBu nareEanu na @olutice! isec@ani BraEilu@ i crni lu@! malo maCcine 5usice! lovorov list! @asicicu soli i biber u Ernu. 4taviti 5a se @uva! Ba @a5a Brovri s@inuti Benicu i @uvati 8IJ sata! bolCe 5uEe ne?o 5a Bosle bu5u Eilavi @ao sto su nama bili! Enaci min. J sata i on5a i6 ostaviti u vo5i u @oCoC su se @uvali 5a se o6la5e. 4a5a su sBremni Ea @onacnu BriBremu. A@o ste @uBili vec @uvane EamrEnute BuEeve ili u @onEervi on5a ovo iEna5 Ea vas ne vaEi. Po osobi se racuna o5Brili@e 5eset 5o 5vanaest BuEeva u Hrancus@oC! @o5 nas Ce to bar tri Buta toli@o.#A#A#A zlatna koka 0$.02.200 .! 22#J0 KeceBti Ea BriBremu BuEeva# Po6ovani BuEevi# A@o i6 ni@a5a 5o sa5a niste Celi! toBlo vam BreBorucuCem 5a i6 Brvo Brobate ova@o! Cer te@o necete vi5eti sta Ce5ete. <ec s@uvane BuEeve Bo6uCte @ao i bilo sta 5ru?o sto Bo6uCete. LoEete i6 na@on to?a Bore5Cati u @ucice i Breliti rastoBlCenim maslacem i Bosuti sitno sec@anim vlascem i Bersunom. PriCatno PunCene @ucice maslacem>Ea stotina@ BuEevaA M00?r umuceno? maslaca Bomesati sa M0? sitno sec@ano? lu@a vlasca! 20?r sitno sec@ano? Bersuna! 8 cesnCa E?nCeceno? belo? lu@a soli Bo u@usu i bibera. 9 sva@u >Bret6o5no BriBremlCenuA @ucicu! staviti malo mase o5 maslaca! Bret6o5no s@uvano? BuEa! sa Cos malo mase Bo@riti otvor! Bostaviti @ucicu u Ble6 ta@o 5a ne iscuri sa5rEina >a to ce te ura5iti ta@o sto cete naBraviti male @uBice o5 soliA Ba Beci 5eseta@ minuta na CacoC temBeraturi >tC. Do@ se na Bovrsini ne BoCavi bistar maslacA PuEevi s Becur@ama >stotina@ BuEevaA 200?r samBinCona isec@ati i BroBrEiti na maslacu. 9 5ru?om ti?anCu BroBrEite na malo maslaca @asi@u tan@o nareEani6 ba5ema. =EmesaCte "20?r umuceno? masalaca sa Ce5nom veEicom sitno sec@ano? Bersuna! 80?r isec@ano? vlasca! 5va cesnCa E?nCeceno? belo? lu@a! so i biber Bo u@usu! Ba sve to staviti u ti?anC sa BroBrEenim ba5emima! 5o5ati BuEeve i samBinCone! Bromesati i stavite u vrelu rernu 5a se

te u dijeta!a #a %nižavanja tjele%ne težine* 3a "uževe %e vežu i a. "a (a! nudi! nekoliko re)e"ata "oradi !alo "ro!jene načina "ri"re!e "uževa* +"otre'a !e%a "uža u ljud%koj "re&rani.i)irati $to utječe na ku")a koji !i%li da je naj'olje ne je%ti ono $to jo$ nije do'ro "rovjereno*** -ru. vrlo je !ala* Meso puževa je te$ko kla%i. je %la'a "onuda "roi#voda* Ponekad %e kori%ti i kao luk%u#na ro'a. 'o.rodi#ijačka %voj%tva* 4# %ve. 4alata o5 BuEeva =sec@ati s@uvane BuEeve na reEance! 5o5aC isto ta@o isecenu sar5elu! tvr5o @uvana CaCa! @oECi sir >moEe i @ravlCi! ali Ce u@us uBecatlCiviCi s @oECimA! ulCe sirce bibera i soli Bo u@usu Peceni BuEevi u @ucicama sa Eamic@ama =sec@ati s@uvane BuEeve na reEance i Bomesati sa namocenom Eemic@om >ili @ris@om staro? 6lebaA. "roi#la#i da "už #adovoljava %ve uvjete #a do'ru &ranu* 1. "uževi %e %!atraju dijetet%ko! na!irni)o! vi%oke kakvoće* -ijetolo#i i nutri)ioni%ti "re"oručuju uvr$tavanje te na!irni)e u uravnoteženu. "ravo vrije!e #a %ku"ljanje "uževa.ovoj "ro'avljivo%ti.i ra#lo. "už %e !ože je%ti #a vrije!e 'olnički& liječenja.at 'jelančevina!a.a navedeno. nje. Jela od puževa .EaBece.ledi$ta. dola#e to"liji dani i ki$e ro%ulje. dok %e %vijetu %talno "ovećava.nuti tvrdnje da %u neje%tivi* 1vaj !eku$a) %iro!a$an !a%noća!a.ovo !e%o %adrži "uno !ineralni& %oli i e%en)ijalni& a!inoki%elina* Puž je ni%kokalorična &rana* -akle. nor!alno oni!a koji i& o'ožavaju. u odno%u na o%tale vr%te !e%a. >moEe i @isela Bavla@a! Eavisi o5 u@usa Meso puževa u ljudskoj prehrani ( Autor Božo Lučić Ponedjeljak. !ora!o o"ovr. 05 Travanj 2010 14:18 vo na! "roljeća. re#ervirana %a!o #a elitu* Puževe su jeli Grci i Rimljani te ih i uzgajali u tu svrhu* + /e"u'li)i 0rvat%koj "otro$nja "uževo. Pre sluEenCa BosBite sec@anim ba5emima i vlascem. a u "ojedini! #e!lja!a "red%tavlja na)ionalni %"e)ijalitet* Pre!a ke!ij%ko! %a%tavu !e%a i nje. ni%kokaloričnu "re&ranu* 2 dijetalne točke . !e%a je #ane!ariva. Nim na5evom Buniti @ucice! Breliti slat@om Bavla@om i EaBeci u rerni.

#atvoreni& "uževa 2 . "o%oli i u toj %e tekućini "uževi ku&aju 'ar 2 %ata* 7ad %u "uževi već !ekani. "er$ina 1 žli)a !rvi)a 1 žli)a !a%la)a 1 žli)a vr&nja "a"ar u "ra&u %ol 1 #e!ička 5arežite "roku&ane i oči$ćene "uževe i "irjajte i& na vruće! !a%la)u* -odajte ko%an "er$in.5 k. "a to "olako "irjajte* 5a to nalijte 1 litru . do'ro "ro!ije$ajte.Juha od puževa 1 $aka "roku&ani& i oči$ćeni& "uževa 1 žli)a ko%ano. luka 6 $ali)e !a%linova ulja 2 žli)e 'ra$na. koji %e na'adaju i "ažljivo vade i# . a "ržene #e!ičke %tavite u !anju #djelu* Juha od puževa s kućicom 0.ra&ove ju&e ili . %ol 3a tu %e ju&u u#i!aju "uževi koji jo$ ni%u otvoreni* Luk %e i%"rži u !a%linovu ulju.oved%ke ju&e od kon)entrata. "roku&ajte i dodajte na kraju vr&nje* 3a to vrije!e narežite že!lju na %itne ko)ke i "o"ržite u tavi 'e# !a%noće* 3a u%luživanje nalijte . %ol. u!ućen o u vodi da 'i ju&a 'ila .u$ća* 8u&a %e jede &ladna.otovu ju&u u ju$nik. #alije vodo!.lavi)e )rveno. 'e# ikakvi& #ačina* 2ervira %e % nekoliko "uževa. dodaje %e 'ra$no. "a"ar i !rvi)e.

u kojoj %e ku&alo "ovrće i luk* 5akon 9:4 %ata i#vade %e i# ju&e i jo$ vrući "oliju ulje! i o)to!* arezani puževi #a 10 o%o'a: . a onda %e i.kući)e* Kuhani puževi 20 "uževa o)at ulje "ovrće #a ju&u %lana voda luk lovor %ol "a"ar Puževi %e naj"rije ku&aju u %lanoj vodi 5 !inuta. da ne 'udu %lu#avi i do'ro %e o"eru* 2tave %e #ati! u ki"uću %lanu vodu.ileta od %ardina 10 da. !a%la)a 2 tvrdo ku&ana jaja 8 . oči%te %e od )rijeva. ri'ano. natrljaju %olju.lo! i#vade i# kuči)e. . "ar!e#ana 20 kri$ki 'ijelo.0 "uževa 20 da. "a"ar li!unov %ok %en. kru&a 4 če$nja če$njaka %ol.

tvrdo ku&ana jaja.7u&ane "uževe i#vadi!o i# kući)a i nareže!o +!uti!o !a%la). . "o%"e!o ri'ani! %iro! i #a"eče!o u "ećni)i #a. 1 . 1 žli)a !a%la)a.rijanoj na %rednjoj te!"eraturi* Po želji !ože!o "o%uti i %je)kani! vla%)e! ili )rveno! "a"riko!* Po%luži!o vruće* Pirjani puževi 40 da. li!unov %ok i %en. doda!o nare#ane "uževe. 1 lovorov li%t. "uževa. 1 žli)a !a%linova ulja 1 žliči)a ko%ano. "a"ar u "ra&u. %loži!o i& na na!a#ani li!. %ol.* 2ve do'ro "ro!ije$a!o* Ti! "re!a#o! na!aže!o kri$ke kru&a.lava luka.ilete. "er$ina. #dro'ljeni če$njak i "er$in. "a"ar. .

!alo "a%te %lani& .5 žli)a !a%la)a. žliči)a li!unova %oka %ol* 1"rane "uževe ku&ajte u "o%oljenoj vodi i #ati! i& i#vadite i. 1. dodajte ko%an "er$in. "er$ina.radar%ki& "uževa. a u u!ak u!ije$ajte u%itnjene ri'lje . ora&a. 1 žli)a li!unova %oka. lovorov li%t. "a "o"a"rite. "ro!ije$ajte i onda dodajte "uževe da %e !alo "irjaju* Pre!a "otre'i dodajte !alo vode u kojoj %u "uževi ku&ani* 4#vadite i# "o%ude "irjane "uževe. !alo !u$katno. 1 žli)a ko%ano.ileta od %rdele ili inćuna. !alo "a%te od %lani& inćuna. !alo "a"ra u "ra&u %ol* Puževe %ku&ajte u vodi i #ati! i& i#vadite i# kući)a "a#eći da kući)e ne o#lijedite* 1drežite "uževi!a re"ove i od%tranite )rijeva* Tako oči$ćene "uževe i%je)kajte i %tavite na !a%la)* -odajte ko%an "er$in. %tavite i& na to"lo.2 ri'lja .lo! i# kući)e* + "o%udi "irjajte %itno ko%an luk na vruće! !a%la)u i !a%linovu ulju.ilete i li!unov %ok* Pre!a "otre'i !ožete jo$ dodati !alo !a%la)a* +!ak do'ro "ro!ije$ajte i neka %e "roku&a* "uževe %ložite u #djelu i "relijte i& u!ako! Punjeni puževi 90 do 40 vino. "a %ve to do'ro "ro!ije$ajte* 1vi! nadjevo! "unite "uževe kući)e* 2tavite i& na ro$tilj. %ol i li!unov %ok.lavi)a luka 1 !anja #elena "a"rika . !alo !u$katno.ileta. a !ožete i& "eći i u "ećni)i a u to! %lučaju i& "o%uti nari'ani! %iro!* Puževi na !"iniji# na$in 1 !anja . !alo "a"ra. ora&a. "a i& i%"e)ite.

"o%"e ko%ani! "er$inovi! li%to! i do'ro "ro!ije$a* Puževi na starinski na$in 40 vino.otovo %a%vi! uku&ati.nječeni če$njak i %irova $unka %e tako=er "irjaju na !a%linovu ulju* To!e %e dolije vino. "er$inov li%t Puževi %e oči%te. od%tranite .le.lavu. vina 2 rajči)e !u$katni ora$čić. o)ijede i na !a%linovu ulju do'ro "re"rže* <rveni luk. %irove $unke 2 če$nja če$njaka %itna %latka "a"rika 25 "uževa 6 $ali)e 'ijelo. !alo !ajčine du$i)e (ti!ijana> %ol* !a%linovo ulje. #ati! %e dodaju o. a onda %e dodaju "uževi.radar%ki& "uževa. do'ro i%"eru. 2 korijena "er$ina. "a"ar 7u&ajte "uževe "et !inuta u %lanoj vodi* 3ati! i#vadite "uževe i# vode. %tave u ju&u da %e %ku&aju. "a i# kući)a % "o!oću i. "uža u %oli i "oto! i& o"erite u vodi* Tako o'ra=ene "uževe ku&ajte u ju&i* . "a"ro!. kraj re"a i dro'* 1tarite %vako.uljene i u ko)ke nare#ane rajči)e i %ve %ku"a #ačini %olju. 1 korijen !rkve.20 . vin%ki o)at. 1 korijen )elera. !a%linova ulja 50 . #ati! %e i#vade.otovo. koje %e tre'a . "a"ar. 1 luk. nari'ani! ora$čiće! i %itno! "a"riko!* Pirja %e dok ne 'ude . #.

"uževa 9 žli)e !a%linova ulja 10 da. %ol. "a"ro! i luko!* 1&ladite. . 1 . kad #a"r$ka "ožuti. jaja. 5 . "er$in. 'ra$na 1 dl 'ijelo. kukuru#no. i#vadite "uževe i# kući)e i od%tranite )rni dio. ovi%no o veličini* Pe$eni mladi domaći pijetao % kopun s puževima 1 oči$ćeni ko"un. dotjerajte oku% i %ervirajte % "alento!* 5a"o!ena: "uževi %e ku&aju 2C9 %ata.ileta inćuna.nječite nože!* 1to"ite jednu žli)u !a%la)a. tj* utro'u* 5a ulju i%"ržite %je)kani luk. "a u!ije$ajte "uževe.+ ju&u %e %tavlja korijenje nare#ano na !anje ko!ade. li!unov %ok. do'ro i& i%trljajte u %lanoj i o)tenoj vodi.ilete #. 2 jaja. 1 žliči)a ko%ano. luka 2 če$nja če$njaka 50 da. !alo nari'ane kore li!una i "a"ra. "a %tavite naj!anje 1 %at u tekuću vodu da %e "ot"uno o%lo'ode %lu#i* 7u&ajte i& de%etak !inuta u vreloj %lanoj vodi % lovorovi! li%to!. vina 1 "aketić ri'ano. !alo "o'ra$nite. %lanine:"an)ete 15 da. "a"ar lovorov li%t Puževe do'ro o"erite.lava luka. če$njak i )eler. !a%la) #a nadjev i "ečenje. "er$ina.rijanoj "ećni)i* 3a vrije!e "ečenja tre'a ko"una če$će "reliti vla%titi! %oko!* . !alo kru$ni& !rvi)a %ok od 1 li!una. %ira 1 rajči)a li%t )elera o)at. luk ra#re#an na "olovi)u. oko 25 "uževa. kru$ne !rvi)e i li!unovu nari'anu koru te "a"ar* 1vi! nadjevo! na"unite ko"una i #ati! . ko"una "o%olite i#vana i na"unite %lijedeći! nadjevo!: %ku&ajte "uževe.ilete.a u #a!a$ćenu tavu i "e)ite na u!jerenoj vatri u "ret&odno #a.a %a$ijte* 2tavite . dodajte %itno i%je)kanu "an)etu. %ol* 1či$ćeno. !ajčina du$i)a i %ol* "uževe valja ku&ati nekoliko %ati dok ne o!ek$aju* 7u&ane "o želji #ačinite ?na %alatu@A Puževi s purom ili palentom 1 i 1B2 k. dodajte rajči)u i "ri"re!ljene "uževe* 7ratko "irjajte i "odlijte vino!* 7ad %u "uževi !ekani. olju$tite i& i %itno na%je)kajte* /i'lje .

ruž!arin> %ol. ko"ar. uklanjajući "jenu % vr&a kad . "o"a"ri!o i !ije$a!o na la. %vježe rajči)e 50 . luk i "an)etu "o"ržiti na ulju* -odati rajči)u i#re#anu na ko)ki)e i #ačin%ko 'ilje* -odati o%tale %a%tojke i ku&ane "uževe* 7u&ati %a!o nekoliko trenutaka da %e do'ije željena kon#i%ten)ija* +# "uževe "o%lužiti do!aći kukuru#ni kru&* .Puževi na selja$ki na$in 2a%toj)i: (#a 4 o%o'e>: 40 ko!ada vino. %vježe "a"rike %itno %je)kane 90 . 'ilja ('o%iljak. !a%linova ulja "r%to&vat !editeran%ko. do!aće !e%nate "an)ete 90 . če$njaka 1"i%: Give "uževe o%taviti dva dana da ne jedu* 7u&ati i "rito! od%tranjivati "jenu ot"rilike 2.rad%ki& "uževa u kući)i 100 !l 'ijelo. !ravina).radar%ki& "uževa 1 dl !a%linova ulja 500 .5 %ata* To"le i#vaditi % vilju$ko! #a "uževe "a#eći da i& %e "rito! ne o$teti* Poto! i& ku&ati u vinu dok vino ne "roku&a* 3a veću količinu "uževa "oželjno je %taviti i !alo "ovrća #a ju&u* 2vježu "a"riku. dok ljutika ne o!ek$a i vi$ak tekućine ne i%"ari* -oda!o nare#anu %laninu i ra#!ućena jaja* Po%oli!o. vina 100 . "er$in.anoj vatri dok %e jaja ne %ti%nu* Po%luži!o to"lo* Puževi u primorskim travama 12 vino. doda!o oči$ćenu ljutiku* Pirja!o 90 !inuta. #ačin%ko. luka %itno %je)kano.od %e "ojavi* Poto! i& "ro)ijedi!o. ljutike 5 tanki& odre#aka !e%nate %lanine D jaja %ol i "a"ar "o želji 1"i%: Puževe %tavi!o u &ladnu "o%oljenu vodu i ku&a!o oko E0 !inuta. 50 . "a"ar "o želji !alo %itno %je)kano. čačkali)o! i#vuče!o i# kući)a i oči%ti!o* Fe%o "uževa "o"rži!o na !a%linovu ulju* 7ad do'iju 'oju.

ku&ani& i %itno nare#ani& "uževa. !a%la)a. . 1 de)i !a%linova ulja 200 . luka. 2a%toj)i: Puževa 2 k. 1 na%je)kani luk %rednje velik. !u$katni ora$čić. 5ačin "ri"re!e: 1či$ćene. 50 . 2 u%itnjena li%ta 'o%iljka. ku&ane i o)ije=ene "uževe "o%oliti. !a%la)a. uvaljati u 'ra$no i "ržiti na ulju dok "oru!ene* 1)ijediti od !a%noće i "o%lužiti* Rižoto od puževa 2a%toj)i #a 4 o%o'e: 3a u!ak: 100 . %ol : 4 . 2 če$nja če$njaka. oči$ćeni&. ko%ani "er$in. "a"ar 3a rižoto: 200 . riže. na%je)kano. Fa%linova ulja : 2 dl -o!aće 'ra$no : 50 . %ol.Puževi u &ra'nu (vo je jedan stari recept koji se priprema na &rz i jednostavan na$in. 100 .

ratinirati u "ećni)i* 1vaj re)e"t !ožete "ri"re!iti i 'e# kući)a * Božo Lučić . ko%ani "er$in do!aći . "o"a"riti i do'ro i#!ije$ati drveno! žli)o!* + %vaku kući)u %taviti !alo "ri"re!ljene !a%e. če$njak i luk i %ve dodati u o!ek$ali !a%la). te . %vježe. "o%uti i& kru$ni! !rvi)a!a i na$kro"iti konjako!.ratani %ir Pri"re!a: 2ve %a%tojke #a u!ak ku&ajte #ajedno oko 20 !inuta na la. jedno."ola ča$e 'ijelo. !a%la)a. te #alite 'ijeli! vino!H "u%titi da vino i%"ari i "oto! ku&ati u# "ovre!eno dolijevanje te!elj)a i vode* 7ad je riža ku&ana. ju$na žli)a ko%ano. "uža . "er$ina. 2 ljutike ili 1 !ali luk. "o%oliti. "uževe kući)e. konjak Pri"re!a: 4%ko%ati %itno "er$in. "a"ar. te #atvoriti kući)u i#ra=eni! !a%la)e!* Puževe %ložiti u vatro%talnu "o%udu ili na!jen%ke tanjure #a %erviranje "uževa. če$njak. %ol.anoj vatri* Pri"re!ite rižoto tako da la.ano "re"ržite luk na !a%la)uH dodajte rižu. vina. kru$ne !rvi)e. "ovrtni te!elja). "o želji.ratani! %iro!* Puževi )a*la &ourguignonne) +na &urgundski na$in+ 2a%toj)i: "uževi oči$ćeni i ku&ani. dodati joj u!ak i "roku&ati %ve #ajedno "ar !inuta* -odati !alo !a%la)a i ko%ani "er$in. %u&o. 900. te. "o%lužiti % do!aći! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful