P. 1
Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea Si Evaluarea Strategiei Generale a Firmei SC Nova Textile Bumbac Pitesti SRL

Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea Si Evaluarea Strategiei Generale a Firmei SC Nova Textile Bumbac Pitesti SRL

|Views: 125|Likes:
Published by aadrian_22
Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea Si Evaluarea Strategiei Generale a Firmei SC Nova Textile Bumbac Pitesti SRL
Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea Si Evaluarea Strategiei Generale a Firmei SC Nova Textile Bumbac Pitesti SRL

More info:

Published by: aadrian_22 on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

Universitatea din Pitesti Facultatea de Ştiinte Economice Specializare: Management An II, grupa I

Fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei generale a irmei S! "#$A %E&%I'E (UM(A! PI%EŞ%I S)*)'

Student:Andrei Ionut Ale+andru Pro esor coordonator: %omescu !renguta Ileana

1

!UP*I"S ,) Strategia şi managementul strategic ,),) Strategia organiza-ie ,).) !onceptul de strategie ,)/) !omponentele strategiei .) Fundamentarea strategiei .),) Premisele strategiei .).) Modalit0-i de undamentare a strategiei .)/) Stabilirea tipului, locului si rolului organizatiei in cadrul domeniului de activitate .)1) "iveluri de realizare a strategiei .)2) 3iagnosticul e+tern .)4) 3iagnosticul intern 2.6.1. Pregatirea cercetarii 2.6.2. Documentarea prealabilă 2.6.3. Identificarea şi interpretarea simptomelor semnificative 2.6.4. Puncte forte economice şi manageriale 2.6.5. Puncte slabe economice si manageriale 2.6.6. ecomandari strategico!tactice .)5) Implicarea de-in0torilor de interese /) Elaborarea strategiei /),) Elaborarea strategiei de ansamblu /).) Elaborarea strategiei partiale 1) Implementarea strategiei 1),) Implementarea strategiei de ansamblu 1).) Implementarea strategiei par-iale a departamentului de vanzari 2) Evaluarea strategiei 2),) Evaluarea strategiei de ansamblu 2).) Evaluarea strategiei departamentului de vanzari

2

,) Strategia şi managementul strategic al organiza-iei
,),)Strategia organiza-iei "ermenul #strategie$ are o istorie multimilenară. %tili&at pentru prima dată pentru a defini #arta ră&boiului$ 'n ()ina antică* 'n urmă cu circa 25++ de ani de către Sun6%zu* termenul nu le!a fost străin nici istoricilor antici %ucidide şi &eno on* sau 'mpăratului roman !ezar. De altfel* 'n antic)itatea greacă* termenul se folosea 'ncă referitor la rolul comandantului unei armate. ,-cep.ia a fost repre&entată de # secolul lui Pericle$ /cca 4++! 5++ 0.12* c3nd termenului i s!a atribuit şi sensul de abilitate de conducere şi administrativă* putere şi convingere prin oratorie. %n secol mai t3r&iu* 'n timpul lui Ale+andru Macedon /cca 33+!3++ 0.1.2* strategia se referea la abilitatea desfăşurării for.elor pentru a copleşi duşmanul şi a putea crea un sistem unitar de guvernare 'n imensul* dar efemerul său imperiu. 0n evul mediu renascentist /secolele 45!45I2 "iccollo Mac7iavelli şi Andrea Montecuccoli au folosit 'n operele lor literare acest termen* 'n scopul eviden.ierii pregătirilor pentru planificarea şi reali&area planurilor unora dintre persona6ele lor. Şcoala rancez0 a preluat creator acest concept şi l!a de&voltat* strategia redevenind preocuparea pentru reuşita unei ac.iuni militare ofensive /7aurice de 8a-e* Pu9segur* "urpin de (risse* 7a&ero9* (ontele de :uibert2. 0l amintim aici şi pe 8arl von !lause9icz* strategul binecunoscut al lui ;apoleon <onaparte. 0n a doua parte a secolului al 44!lea* termenul a fost #redescoperit$ de Mao %ze 3ong* care a conceput o strategie de ră&boi revolu.ionar 'n cadrul unui ră&boi civil şi de generalul !7arles de :aulle* cel care a condus =ran.a 'n timpul celui de!al doilea ră&boi mondial* devenit ulterior primul preşedinte al acesteia. ;u 'i putem omite nici pe Iosi $isarionovici Stalin şi Adol ;itler* cărora #strategia$ le!a furni&at instrumentele pentru a!şi desfăşura fiecare propriul ră&boi. Pentru primul* scopul ră&boiului era ob.inerea unei păci avanta6oase* iar pentru cel de!al doilea* dominarea lumii de către rasa ariană. ,). !onceptul de strategie >iteratura de specialitate cuprinde un mare număr de interpretări date termenului de strategie* nee-ist3nd p3nă 'n pre&ent o defini.ie universală* unanim acceptată. 0n continuare* vom pre&enta c3teva dintre cele mai representative de ini-ii.

3

A) !7andler2 /1?622 defineşte strategia ca fiind <determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei organiza-ii, adoptarea cursului de ac-iune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor=) I) Anso /1?652 tratea&ă strategia ca <a+ul comun al ac-iunilor organiza-iilor şi produselor>pie-elor ce de inesc natura esen-ial0 a activit0-ilor economice pe care organiza-ia le realizeaz0 sau prevede s0 o ac0 ?n viitor=) 0n vi&iunea sa* strategia cuprinde patru componente: @ vectorul de creştere geogra ic0, ba&at pe cuplul produsApia.ă* care preci&ea&ă orientarea şi mărimea activită.ilor viitoare ale organi&a.ieiB @ avanta@ul competitiv* care se referă la c3ştigarea unei po&i.ii competitive mai puternice* prin identificarea proprietă.ilor fiecărui cuplu produsApia.ăB @ sinergia utiliz0rii resurselor organiza-ieiA @ le+ibilitatea strategic0, ba&ată pe resurse şi competen.e transmisibile de la un domeniu de activitate la altul. 8) Andre9s /1?C12 consideră strategia ca fiind Dsistemul de scopuri şi obiective, de politici şi de planuri pentru atingerea acestor obiective, e+primate ?ntr6o manier0 care s0 contribuie la de inirea sectorului de activitate ?n care se a l0 organiza-ia sau ?n care accept0 s0 intre, ca şi a tipului de organiza-ie care doreşte s0 devin0B) :) ;o er şi 3) Sc7endel /1?CE2 definesc strategia ca <structura undamental0 a repartiz0rii resurselor prezente şi previzionate şi interac-iunea cu mediul care indic0 modul ?n care ?şi va atinge obiectivele=) () Cuinn /1?E+2 defineşte strategia ca fiind <un model sau un plan care integreaz0 ?ntr6un tot coerent scopurile ma@ore ale organiza-iei, politicile şi programele sale=) 0n vi&iunea sa* o strategie con.ine trei elemente esen-ialeF ! ! ! obiectivele cele mai importante de reali&atB politicile cele mai semnificative de urmatB programele pentru reali&area obiectivelor. G strategia bine formulată determină o alocare a resurselor organi&a.iei 'ntr!un mod unic şi viabil* ba&ată pe competen.ele sale interne* pe anticiparea sc)imbărilor din mediu şi a ac.iunilor inteligente ale concuren.ilor. ;) Mintzberg /1?EC2 consideră că strategia nu poate fi redusă la o simplă definire* de aceea propune pre&entarea conceptului 'n cinci moduri, 'ntr!o manieră comple-ăF

4

iilor concuren. -inEnd seama de toate resursele e+istente.iile lor Strategia ca pozi-ie* care specifică modalită. ?n vederea ob-inerii avanta@ului competitiv potrivit misiunii organiza-iei$.iunile oamenilor şi nu din inten.ia 'n mediul său* cel mai adesea pe pia.$ Hn prezent* termenul de strategie se utili&ea&ă cu semnifica.iona o situa.ilor. principalele modalit0-i de realizare ?mpreun0 cu resursele alocate.iune* o linie directoare sau un set de linii directoare pentru a solu. ?n vederea adapt0rii e iciente a organiza-iei la cerin-ele mediului ambiant ?n care ac-ioneaz0. Strategia ca tactic0* manevră* aplicată 'n scopul de6ucării inten.iuni 'n plan comportamental* deoarece strategia re&ultă din ac.ilor sau oponen.ie sugerea&ă că* 'nainte de toate* strategia răm3ne un concept* o repre&entare abstractă. Prin această definire* strategia devine o for. E) (urduş şi :) !0pr0rescu. Hceastă ultimă defini.G /1??E2 definesc strategia ca fiind <ştiin-a şi arta de a stabili obiectivele generale ale organiza-iei pe termen mediu şi lung şi de a ormula op-iunile de ac-ionare pentru atingerea acestora.iei.ie.ile de identificare a locului pe care!l ocupă organi&a. Hstfel definită* strategia pre&intă dou0 caracteristiciF premerge situa.ă de mediere 'ntre conte-tul intern şi e-tern al organi&a.iunilor militareB 5 .ă* dar şi o modalitate proprie de a percepe mediul e-tern.ionare pe pia.ii diferite* 'n mai multe domenii de activitate: ?n domeniul militar* strategia este parte componentă a artei militare* care se ocupă cu problemele pregătirii* planificării şi desfăşurării ră&boiului şi opera. :rupul S%*A%E:#*D /1??52 nu defineşte strategia ca termen* ci se referă la elaborarea strategiei organi&a. %) Forlen-an. #) "icolescu /1???2 consideră că strategia poate fi definită ca # ansamblul obiectivelor ma@ore ale organiza-iei pe termen lung. Strategia ca plan* prin care desemnea&ă un curs prestabilit de ac.iei ca fiind Dalegerea acelor domenii de activitate ?n care organiza-ia reuşeşte s0 ie prezent0 precum şi alocarea resurselor ast el ?ncEt s06şi men-in0 pozi-ia dobEndit0 sau c7iar s0 şi6o consolidezeD.ia căreia i se aplicăB este de&voltată conştient şi cu un anumit scop. Strategia ca perspectiv0* care implică nu doar o po&i. Strategia ca model* stabileşte o suită de ac.ă.

ionea&ă* produc3nd un efect mai mare dec3t cel ob.iunea separată a păr. enun-End direc-ia de evolu-ie a organiza-iei.iilor* indiferent de gradul de mărime* să utili&e&e strategii inspirate din modelele militare de ră&boi. (oncuren.ie pentru distribuirea resurselor 'n vederea 'ndeplinirii obiectivelor strategice.ă de competitorii săi prin deci&iile sale referitoare la alocarea resurselor sau la scop. 8e poate stabili şi provenien.iunea dată termenului de strategie de G.iile care e-istă atunci c3nd păr. te7nologia. Alocarea resurselor se referă la nivelul resurselor şi la modelul folosit de organi&a.ilor. Scopul se referă la numărul şi specificul afacerilor organi&a.a mondială a determinat managementul organi&a. #) "icolescu detalia&ă astfel componentele strategieiF Misiunea organiza-iei /voca.ia intră 'n corela. . 0n opinia noastră* accep.a resurselor.ă.ie cu mediul. cEmpul de ac-iune.iei* la produsele şi serviciile care definesc domeniul 'n care organi&a. !ompeten-ele distinctive se referă la po&i.ile componente ale organi&a.i2 pe un teren repre&entat de pia.a corespunde* aşadar* şi op. modalit0-ile de supravie-uire ?n condi-iile 6 .inutului modern al acestui concept şi permite de&voltarea unor teme adiacente.ie posibilăB ?n domeniul managementului* prin analogie* strategia evocă o stare de luptă* o confruntare 'ntre organi&a.ie o de&voltă fa. .ii /combatan.a tot mai intensă care se manifestă 'n ultimii ani pe pia.ia pe care o organi&a. ?n concordan-0 cu aştept0rile ireşti ale de-in0torilor de interese) Hbordată ca produs al iloso ia.ieiF concuren-ei.icolescu corespunde deplin con.inut prin ac.ia* #credo!ul$* carta2* punctul de plecare 'n elaboarea strategiei* repre&intă un ansamblu de principii care g7idez0 activitatea acesteia.iei interac. autode inirea. e+presia general0 a ra-iunii sale de a e+ista. ?n domeniul teoriei @ocurilor* strategia este un plan complet care specifică op.iunii noastre.ele caracteristice /distinctive2 şi sinergia. Şase sunt componentele misiunii organi&a.iunile pe care le are 6ucătorul 'n orice situa. Sinergia defineşte condi. imaginea e+tern0.)/) !omponentele strategiei *) 3a t consideră că strategia are patru componenteF scopul* alocarea resurselor* competen. .

iei şi cadrul de referin. =ormularea corectă a misiunii organi&a. Hcestea suntF pro itabilitatea* e-primată printr!o serie de indicatori financiari* cum ar fi rata profitului* valoarea ac.iile de ac.iei şi facilitarea translatării lor 'n obiective referitoare la eforturi* efecte* eficien.ieB @ considerarea misiunii ca un reper pentru acei de.ă* rentabilitatea investi.iunilor pe pia.iei* scopurile* inten.iei permite reali&area concomitentă a mai multor roluri ale acesteiaF @ asigurarea consensului ?n cadrul organiza-iei.i* aria geografică* pia. Gbiectivele strategice pe termen lung* de natură economică sau neeconomică* pot fi multiple. Declararea misiunii se face ?n mod e+plicit. .iile* aspira. (a atare* enun.urile nu sunt menite să e-prime scopuri concrete* ci să redea o orientare generală şi o filosofie care să călău&ească organi&a.ionea&ă orientarea comercială /principalii clien.iei şi 'ndepărtarea celor care nu sunt capabili să o facăB @ ormularea -elurilor* a scopurilor generale ale organi&a.a produselor2* domeniul de activitate 'n care ac.colaborăriiAconlucrării acestora* ea urmăreşte asigurarea consensului 'n ceea ce priveşte obiectivele prevă&ute* 'n conte-tul conceperii şi promovării unor politici adecvate de utili&area a resurselor.ă de comunitatea locală2. Misiunea se poate e+prima ie printr6o singur0 raz0 cu con-inut general. asupra scopurilor urmăriteB @ urnizarea unui undament pentru motivarea utili&ării 'ntr!un anumit mod a resurselorB @ dezvoltarea unei concep-ii unitare pentru alocarea resurselorB @ stabilirea unui climat de armonie 'n organi&a.iei* mărimea dividendelor.inători de interese care se pot identifica cu scopurile şi direc.ia.iune ale organi&a.ionea&ă /produseAservicii* te)nologii* imagine publică2* politica socială /responsabilitatea fa. cuprinzEnd re eriri la activitatea organiza-iei sau la pia-a deservit0 . (el mai adesea* ea men. ?n scris) #biectivele strategiei repre&intă o e+primare ?n termeni cantitativi a unor st0ri viitoare dorite pentru organiza-ie.ă* obiective care să poată fi uşor evaluate şi controlate.-istă şapte domenii de per orman-0 'n care trebuie fi-ate obiectivele.iile fundamentale pentru un ori&ont mare de timp.ă fundamental pentru alegerea obiectivelor şi pentru ac. ie e+tins. 7isiunea generea&ă imaginea organi&a.iunile acesteia.iei definesc un set de valori fundamentale şi de autoconstr3ngeri relativ durabile 'n timp* care preci&ea&ă filosofia de ba&ă a organi&a. Hcestea* 'mpreună cu sistemul de valori al managementului şi cu misiunea organi&a. C .

inovarea* e-primată prin numărul de produse noi introduse 'n fabrica. per orman-ele manageriale* prin indicarea unor criterii de evaluare a managerilor şi a unor programe pentru 'mbunătă.ie.ilor fa.elor organi&a.iei.iei 'n satisfacerea unor nevoi sociale şi 'mbunătă.ă de posturile lor şi pentru 'mbunătă.ie.irea performan. indic3ndu!se rolul organi&a. cota de pia-0 şi preci&area segmentelor care pre&intă interese pentru organi&a.irea imaginii publice a organi&a.ialului profesional al acestora* dar şi prin indicarea unor criterii de evaluare a personalului de e-ecu. productivitatea* indic3ndu!se eficien.inerea unei atitudini favorabile a salaria. responsabilitatea public0.a 'n utili&area resurselor pentru ob.ionare şi utili&are a acestora.inerea produselor.irea poten. resursele umane şi inanciare* materiale şi in orma-ionale indic3ndu!se modul de ac)i&i.ie şi a unor programe pentru men. E .iei.

ă* adopt3nd strategii precumF creşterea gamei de produse* calitatea produselor * strategie de diferen.i dornici să colabore&e cu această firma* e-ist3nd din ce in ce mai multi oameni care au probleme cu vederea* potrivit unor studii de specialitate.esătoria şi finisa6ul din Piteşti* strada "udor 5ladimirescu form3nd 'ntreprinderea cu numele TEXTILA PITEŞTI.iere* strategii de diversificare a gamei de produse.ionari polone&i* aceştia re&um3ndu!se pentru 'nceput doar la un atelier de .) Fundamentarea strategiei . Hnali&a diagnostic şi anali&a 8JG" au demonstrat necesitatea conceperii unor strategii pe domenii de activitate sau pe subdivi&iuni organi&atorice pentru ca punctele forte ale firmei şi principalele oportunită.iere fa.I"I . . De aceea firma adoptă strategii de diferen.i* strategii de comunicare cu personalul. .G5H ".G5H".ia pe pia. .esut se e-tinde adăug3ndu!i!se 'ncă un eta6.ine po&i.ea&ă 8( .ionea&ă p3nă 'n anul 1?4?* c3nd a fost comasată cu .ionale cu o competitie acerba.) Modalit0-i de undamentare a strategiei Progno&ele efectuate 'n domeniul de activitate al * . Hfl3ndu!se 'n această fa&ă* firma 'şi men.).). <%7<H( PI".ova "e-tile <umbac a luat fiin.ă* ocup3nd* po&i.I"I* iar din anul 2++4* firma poartă numele de . ..esături din bumbac şi tip bumbac din om3nia.ova "e-tile <umbac Piteşti 8.i care 'i sunt accesibile să nu fie pierdute.e nationale şi interna. Hctivitatea firmei se de&voltă 'n cadrul unei pie.> arată faptul că 'n anii care urmea&ă vor e-ista 'n continuare clien.ia de lider al producătorilor de .4 PI".> este 'n fa&a de maturitate a ciclului sau de via.4"I>. ? . 0n această formă de organi&are func.ă 'n anul 1?14 prin transformarea unei mori de către un grup de ac.) Premisele strategiei 0n acest moment* strategia pentru perioada 2+1+!2+11* la .ă de concuren.ionea&ă p3nă 'n anul 1??1* c3nd se 'nfiin. 0n anul 1?3E vec)iul atelier de .esut. 0n anul 1?46 se construieşte o filatură cu circa 6+++ fuse şi 'n această organi&are filatura!.esătorie* func.ova "e-tile <umbac Piteşti 8.

0n sec.ină pe pia.ului cu (. 8ediul societatii si al sectiei de productie se afla in 6udetul Hrges* str.esături cu lă.I. Pe l3ngă acestea* recent au fost ac)i&i.ova "e-tile <umbac Piteşti 8.ii.ie de con6unctura economică din tară şi strainatate* de evolu.ie minimă pentru ca firma să se men.ova "e-tile pune accent pe prote6area mediului 'ncon6urător* astfel a ac)i&i.ionea&ă sub forma 6uridică de societate comercială cu răspundere limitată* conform legilor 'n vigoare* fiind 'nregistrat 'n egistrul (omer.ă o filatură şi o sec.ii.ia filatură reali&ea&ă o gamă variată de fire din bumbac 1++L şi amestec cu alte fibre* 'n diferite propor. 8ec.%.>.esut neconven.*func.ia finisaj.4"I>.(rearea unei vi&iuni asupra viitorilor 2 ani repre&intă o condi. .iile incerte şi contradictorii de pe pia.)/) Stabilirea tipului. are o dotare te)nică performantă* ce 'i permite să reali&e&e o gamă diversificată de .a financiară monetară şi valutară* politica firmei poate adapta din mers componentele strategiei.ionat şi pus 'n func. (ompania are 1++L capital privat * făc3nd parte din grupul de firme 8( :rup.ia ţesătorie func. 16+15+4+ şi nr de ordine K+3A156?A2++4.uovo Pignone cu capacitate mare de produc. 0n func. .ionale /cu proiectil sau cu greifer2. .esături cu cele mai variate caracteristici te)nice şi destina.G5H ".ie* ce pot reali&a . prin folosirea unei maşini de vopsit continuu 'n lă.iune o modernă instala. :eorge (osbuc* nr C+* localitate Pitesti.ionea&ă 3++ de maşini de . locului si rolului organizatiei in cadrul domeniului de activitate .iei* av3nd 'n componen.ii* .ie de confec.ii posibile a fi utili&ate. (ompania integrată din punct de vedere al produc.imi p3nă la 22+ cm.ie de tratare biologică a apelor re&iduale* ape re&ultate din procesul te)nologic specific societă.ime* a 3 maşini de vopsit 'n 6et over!floM /pentru comen&i 1+ .ionate 3+ de ră&boaie moderne Dornier şi .a. 0n sec.

esături şi 6+. G parte din .ia de confecţii textile.ii de .ie at3t pia. Pe pia.a e-ternă. 0n pre&ent e-portă 'n .iiF o Nesături pentru ec)ipament de lucru şi )aine de protec. o sec.esăturile reali&ate sunt prelucrate 'n sec.imi mai mari de 14+ cm.iei şi InternelorB o G bogată gamă de articole pentru cămăşi din fire fine şi medii* caro şi dungi* tratate neşifonabile şi eas9!careB o Nesături pentru len6erii simple şi colorB o Nesături pentru furnituriB o Hrticole te)niceB o Hrticole şi confec.G5H ".ilor* precum şi managementul performant au făcut ca firma să domine pia.ie pantaloni* ec)ipament de lucru de calitate superioară* impermeabile* cămăşi şi ec)ipament pentru 7inisterul Hpărării .4"I>.esere cu cea de finisare* ca urmare a tendin.a.a rom3nească* c3t şi pia. Datorită dotării te)nice performante .ionarea de cămăşi*pentru femei sau bărba. vă oferă o gamă variată de produseF de la confec.ia av3nd următoarele destina.+++ metri liniari .ei de pe pia.esături cu lă.ările %niunii .ii pentru spitale /fiind printre singurii producători de profil2B o Nesături din in şi amestec. (alitatea produselor* profesionalismul anga6a.ii lunar* produc.aB <elgiaB IrlandaB HngliaB 11 .uropene cum ar fiF • • • • • • :ermaniaB ItaliaB =ran.iei /cu maşini liniare* de surfilare sau speciale ce pot e-ecuta orice tip de cusătură2 şi au ca destina.i* la cea de ec)ipamente de lucru şi uniforme militare* de la 'mbrăcăminte e-terioară* la articole casnice* precum şi pentru utili&area 'n alte industrii.+++ confec.ie ec)ipată complet din punct de vedere al produc.ionale şi 7inisterul Hdministra.a rom3nească şi 'n acelaşi timp să fie pre&entă pe pie.scurte2* precum şi a altor maşini pentru finisa6e speciale* se doreşte corelarea capacită.ie!docuriB o "oată gama de tercoturi cu destina.ă de a solicita numai . 8ocietatea dispune de o capacitate &ilnică de peste 3+.a internă colaborea&ă cu peste C++ de firme din diferite domenii de activitate ale industriei te-tile.ele e-terne.

ilor de conducere* produc.> ei fiind cei care* gra.ifică* de&voltare.ei* 'n func. I"F*AS%*U!%U*I şi '#:IS%I!I (omunicarea intre punctele de lucru se reali&ea&a prin intermediul internetului si a telefoanelor pe care firma le detine.ele pie.iale 'ntr!un mediu competitiv de acest gen.iei contractate* programul de aprovi&ionare te)nico!materială cu respectarea normelor de consumB o (ooperea&ă cu firme străine pentru reali&area şi v3n&area produselor saleB o Hsigură crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de produc.ie de termenele contractuale şi sursele materialeB o .laborea&ă şi fundamentea&ă* corespun&ător produc. .ilor* pentru reali&area produselor solicitate pe pia. E!.ionarea* 'ncadrarea 'n muncă şi promovarea personalului conform cerin.IPA S! "#$A %E&%I'E (UM(A! PI%EŞ%I S)*)' Gamenii constituie cea mai valoroasă resursă a .irea permanentă a performan. 7unca 'n ec)ipă precum şi 'mbunătă.ieB o Hsigură reali&area produc.ă* fiabile* rentabile şi anumeF o Hsigură organi&area tuturor activită.ova "e-tile <umbac Piteşti 8.laborea&ă studii şi programe de proiectare privind de&voltarea 'n perspective a societă.elor stabilite pentru fiecare loc de muncă. 12 .ieB o .elor individuale prin programe speciale de instruire devin esen. 8ocietatea comercială organi&ea&ă orientarea profesională* selec.iei conform programelor coroborate cu cerin.ilor* e-perien.ii şi a produselor saleB • 0nc)eie contracte pentru obiectivele de cercetare ştiin.ei şi entu&iasmului lor* utili&ea&ă eficient infrastructura pentru a genera profitul final.ie* administra.• • • %ngariaB GlandaB 8uedia. 8ocietatea comercială 'şi desfăşoară activitatea 'n conformitate cu prevederile legale privind organi&area şi conducerea societă.ie abilită.ie şi de circula.

Produse Ţesături pentru: • Că ă!i"#lu$e: include o gamă largă de articole* de la cămăşi fas)ion p3nă la cămăşi folosite ca ec)ipament de lucru.a lor 'n rete)nologi&area sec.i şi 'n siguran.* I.ilor la capitalul social* din surse proprii sau din beneficiile reali&ate de societate din activitatea comercială* din orice alte surse legale* c3t şi e-terneF credite bancare ce pot fi obtinute de la băncile din omania sau din străinătate şi producătorii. Articole %e o%ă"%in fire pieptănate& Articole speciale /articolele de modă sunt reali&ate din fire pieptănate fine şi au 'n componen.ie precisă /armată sau poli.ă şi protec. De asemenea aceste articole sunt 'nnobilate prinF • • • • • Hpretări specialeF eas9!care sau smell!fres)* confort!finis)B Imprimări.are* asocia. Hrticolele pentru cămăşi cu destina.a şi securitatea muncii* asigură o bună purtabilitate* re&isten.* >% .area societătii să fie at3t din surse interneF să se efectue&e din aportul asocia.ii convin ca finan.>H8"H.ova"e-tile investeşte permanent 'n calitatea profesioniştilor anga6a.ie2 sunt reali&ate din fire pieptănate răsucite.iilor de produc.. • • Ec(ipa ente %e lucru& ) #răcă inte exterioară& 13 .ă fire specialeF . Ţesături pentru: • Ec(ipa ente %e protecţie /sunt conforme cu prevederile legale 'n ceea ce priveşte siguran.4* >O( H* H% * <H7<%82.ie 'n procesul de muncă2.ie* precum şi 'n reducerea impactului negativ al proceselor de produc. Că ă!i e%ii"'roase /sunt reali&ate cu legături specialeF os de peşte* panama* diagonal* inclusiv 'n variantă scămoşată2.ie asupra mediului 'ncon6urător 0n legătură cu sursele de finan.

inere2F 3.ii s!a făcut direct de către agentul economic pentru fiecare anga6at 'n parte .ia proprie de confec. . • • Articole te(nice /sunt folosite ca 'ntărituri sau căptuşeli pentru diferite confec.e de masă* şerve.• Ţesături pentru articole casnice /au ca destina.i.eleB draperiiB şor.i al societă. 2.ii are următoarea componen.in3ndu!se cont de func.ii 8( .ieB pentru spitaleF )alate şi costume medici* len6erii* )alate pacient* pi6amaleB pentru alte 'ntrebuin. personal direct productivF Pregătirea profesională a personalului societă.> esteF 366 de anga6a.ii te-tile se e-ecută următoarele produse* 'ntr!o gamă variată de culori şi modeleF ec)ipamente pentru lucru şi de protec.e masă* şerve.ie de noile cerin.ia pe care urma să o ocupe. Confecţii /'n sec. !onducerea si organizarea S! "#$A %E&%I'E (UM(A! PI%EŞ%I S)*)' 0n pre&ent numărul total de salaria.ii te-tile2. personal de conducereF ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 director de resurse umane 1 director de calitate 1 director economic 1 director comercial 1 director de produc.ia de len6erii pat sau articole pentru bucătăriiF fe.i pe 3 sc)imburi. <%7<H( PI". Personalul societă. personal au-iliar /de sus.ie 1 contabil şef 1 economist 1 6urist 1E şefi puncte de lucru 34+ muncitori* grupa.ele* prosoape de diferite dimensiuni* care pot fi folosite at3t 'n mediul ambiental casnic* c3t şi 'n cel comunitar!)oteluri* restaurante2.4"I>.ăF 1.uriB articole pentru casăF len6erii pat* prosoape bucătărie* fe.G5H ".uri2.ile de instruire şi de calificare s!au făcut 'n func. 7odalită.ăriF şalopete* pufoaice* veste vătuite* şor.I"I 8.e ale %niunii 14 .ie produc.

<%7<H( să se poată 'ncadra la standardele europene cerute.ia actuală 1??C!2++4 F 0ntreprinderea "e-tilă Piteşti /Director :eneral . 7i)ail PGPH Director "e)nic 1???!pre&entF ocupă func.G5H ".ia actuală 1?CC!1??6F 0ntreprinderea "e-tilă Piteşti /contabil şef* economist* 15 .4 8H Iaşi 1??2!1??4F Director (omercial la 8( 5H8".e (ontabilitate* <ucureşti. !onducerea irmei6ec7ipa managerial0 Ing G5IDI% Poiană Director :eneral 2++4!pre&entF ocupă func. Ing.H Director . Director . 7arin 8"H.4 8H 5aslui 1??+!1??2 F Director :eneral la 8( 5H8".ie!7inisterul Industriei %şoare .ia actuală 1??2!2++4F Director (omercial 8( IHII".uropene pentru ca societatea .4 8H 5aslui 8tudii F Institutul Polite)nic :)eorg)e Hsac)i * Iaşi =acultatea de "e)nologia şi ()imia "e-tilelor* sec.conomic 1??6!pre&entF ocupă func.-ecutiv 2++4!pre&ent F ocupă func..c.4"I>.c.-ecutiv2 1??+!1??CF 0ntreprinderea "e-tilă Piteşti /Director Hd6unct (omercial2 8tudiiF =acultatea de =inan.ia "e)nologia ()imică a Produselor.ia actuală 1??C!1???F 0ntreprinderea "e-tilă Piteşti /Director (omercial2 8tudiiF Institutul Polite)nic Iaşi* =acultatea de ()imie Industrială (onducerea sec. Hristi.a >I.iilor şi atelierelor de produc. .

ie* documentele care consemnea&ă sarcinile* competen.ele şi responsabilită.ele şi 16 . G=.ile sunt fişele de post.iate 'n 8tatutul organi&a. Htribu.ii economice a 'ntreprinderii! 7inisterul Industriei %şoare #rganigrama pre&intă* de asemenea* subordonările organi&atorice.iei şi 'n responsabilită.conomie a Hgriculturii* Hnali&a activită.iile* sarcinile* competen. Pentru personalul de management şi de e-ecu.şef serviciu contabilitate2 8tudiiF Institutul Hgronomic .icolae <ălcescu* <ucureşti =acultatea de .ile organismelor participative de management sunt eviden.

.)1) "iveluri de realizare a strategiei 1C .

esături pentru ec)ipament de lucru şi )aine de protec.G5H ".iei şi InternelorBo bogată gamă de articole pentru cămăşi din fire fine şi medii* caro şi dungi* tratate neşifonabile şi eas9!careB 1E . .I"I 8. . este o organizaţie diversificată 'ntruc3t este compusă din punct de vedere structural!organi&atoric din unită.ionale şi 7inisterul Hdministra.8( . Factorii de mediu speci ici pentru S! "#$A %E&%I'E (UM(A! PI%EŞ%I S)*)' "abelul 1 (ategoria de factori =actorii de mediu specifici pentru 8( .ie!docuriBtoată gama de tercoturi cu destina. .G5H ".>  p3rg)iile economico!financiareF tarife puse clientilor pentru comen&ile de )aine efectuate* ac)i&itionarea .4"I>.a.> şi cea par.4"I>.iale. . 8.)2) 3iagnosticul e+tern 8trategia de ansamblu a 8( . la care se reali&ea&ă strategiile par. de mediu =actorii economici  <%7<H( PI".ială* a departamentului de van&ari pe care ne!am propus să le elaborăm* presupun reali&area unui comple.iona semiautonom.i Din punctul de vedere al organi&ării procesuale* 'n institut se derulea&ă ac.iei abordată ca sistem.ie pantaloni* ec)ipament de lucru de calitate superioară* impermeabile* cămăşi şi ec)ipament pentru 7inisterul Hpărării .4"I>. <%7<H( PI".G5H ".iuni specifice pentru cele cinci funcţiuni ale organi&a.I"I care pot func. (a urmare* stabilim trei niveluri de reali&are a strategieiF ! nivelul de ansamblu al organizaţiei la care se reali&ea&ă strategia globalăB ! nivelul subunităţilor organizatorice /'n ca&ul nostru* al departamentelor2* la care se elaborea&ă strategii specifice fiecăreia dintre acesteaB ! nivelul funcţiunilor. <%7<H( PI".I"I 8.>.diagnostic e-tern care va cerceta factorii de mediu 'n sine* dar şi legile după care aceştia #functionea&ă$ şi interactionea&ă.

=actorii te)nici şi  te)nologici =actorii demografici =actorii socio! culturali =actorii politici =actorii 6uridici  .iali clien. 8!a convenit ca diagnosticarea să fie generală* iar dimensiunea participativă a fost asigurată prin desc)iderea manifestată de directorul general şi de principalii colaboratori ai acestuia.ii pentru spitale /fiind printre singurii producători de profil2B .ăB     nivelul de de&voltare al cercetarii este unul ridicat B structura socio!profesionala a clien.)4) 3iagnosticul intern 2.esături pentru furnituriB articole te)niceBarticole şi confec.ăm3ntuluiF pregătirea de specialişti cu studii superioare /contabil* 7anageri*7anageri de 5an&ari2 şi pregătirea lucratorilor comerciali B reglementări şi acte normativeF 8tatutul 8ocietă.ieiF poten.i comune B calitatea studiilorF nivel superior pentru fiecare func.ie de conducereB nivelul te)nic al aparaturilorF este unul foarte bun 'n momentul de fa. 1? .esături pentru len6erii simple şi colorB.  sistemul bancarF dob3n&i pentru credite* comisioane B investi.6.ilorF persoane fi&ice si 6uridice B structura sociala a popula.ii* (ertificatul de 0nregistrare =iscală precum şi ane-a acestuia* (ertificate de 0nregistrare 7en.iuni şi (ertificate (onstatatorii .esături din in şi amestec.iiF te)nologii B metode manageriale folositeF prin obiective* prin    =actorii management de proiecte*activită.i care solicită produse şi servicii optice.1 Pregatirea cercetarii Hceastă etapă s!a derulat 'n perioada 2++E!2++? şi a constat 'n asigurarea premisei teoretice şi a celei organi&atorice pentru derularea studiului. Discu.  .iile purtate cu aceştia au permis stabilirea precisă a metodei de cercetare folosită şi a documentelor necesare pentru succesul anali&ei diagnostic. politica 'nvă.

2.++ 16E++.ia economică.ările %niunii .2 Documentarea prealabilă Pe pia. Pentru reali&area diagnosticului intern al societă. Denumirea indicatorilor crt. 2+ .2+ 16++.r.iile acestora 'n perioada anali&ată. 0n pre&ent e-portă 'n .a internă colaborea&ă cu peste C++ de firme din diferite domenii de activitate ale industriei te-tile. *ezultate inanciare "abelul 2 .16 16+++.24 1?4+.uropene cum ar fiF • • • • • • • • • .aB <elgiaB IrlandaB HngliaB %ngariaB GlandaB 8uedia.ia principalilor indicatori economico!financiari şi evolu. 0n tabel se pre&intă situa.iile referitoare la situatia economico!financiară 'n dinamica a acestuia* pentru anii 2++E şi 2++?* 'n vederea formulării unor conclu&ii pertinente sub forma punctelor forte* a punctelor slabe şi a recomandărilor.6.++ %7 2++E 2++? Indice evolutie 2++EA2++? 12+ 12+ 11+ 12+ de /L2 :ermaniaB ItaliaB =ran.++ 24++.++ 14+++.1? 1C+++. Hu fost consultate formularele de raportare contabilă* raportul de gestiune al administratorilor* datoriile de seamă statistice.ii au fost luate 'n considerare informa. aJ 3omeniul inanciar 8itua. 1 2 3 Profit brutApierdere brută Profit netApieredere neta 5enituri totale* din careF ! cifra de afaceri lei lei lei lei 2+++.

++ 1EC.?C 166.6E 1E14.?E 235 1C+ 36 215 1+5 121 116 112 1+? 12+ 1+2 121 1++ 6+ ?6 C3 12+ 11+ 112 1+C 1+? 1+E 11+ 112 114 53 6+ E+ C+ 145 diferente de curs valutar ()eltuieli totale* din careF ! c)eltuieli materiale ! c)eltuieli cu amorti&arile ! c)eltuieli cu salariile ! c)eltuieli impo&ite* ta-e* lei 5 6 C E ? 1+ 11 12 13 14 15 16 1C 1E 1? 2+ 21 22 23 asigurari (apital social lei (apitaluri proprii total lei Datorii!total /cumulat din lei anii anteriori2 .++ 316+.EC 5+++++ 2+C.5+ 5C+.1+ 214+ 163?.++ 1E3.3+ 4C6.++ 345.C5 11+ reali&ate bancare ! 4 venituri obtinute 154.++ 16?6.C2 3444.++ 355 11 1?52.+5 3E+.umar mediu de salariati Persoane 342 cu carte de munca .26 45+.4C 45C+++ 2C+.5+ 1?52 1464.1+ 5C5.+5+ 152.umar de colaboratori Persoane E permanenti 8alarii brute /oferite lei 166C.! venituri din financiare lei doban&i din lei lei lei lei lei 165.EC 145.++ 166C.++ 35 34 153 5C 5+2 425 45 245 6+ salariatiilor2 Drepturi banesti cuvenite lei colaboratorilor Hctive imobili&ate Hctive circulante "otal pasive ata rentabilitatii comerciale ata lei lei lei L rentabilitatii L costurilor entabilitatea activelor L entabilitatea financiara a L capitalului propriu ata lic)iditatii generale L ata lic)iditatii imediate L Perioada de recuperare a &ile creantelor :radul de indatorare L Perioada de rambursare a &ile 21 .3 64.E 3C.4 1C1.4+ 3C.++ 1E6.54 3++.

Hstfel 7anagerii lucrea&ă E ore* iar dacă este nevoie lucrea&ă şi peste program lucratorii comerciali lucrea&a 6 ore pe &i si sambăta pentru sedin.ficienta utili&arii activelor ata activelor imobili&ate ata activelor corporale ata activelor circulante L lei L L L L 215 164.i pe 3 sc)imburi.24 25 26 2C 2E 2? datoriilor ata de indatorare globala Productivitatea muncii .ile de instruire şi de calificare s!au făcut 'n func.iilor.ă* şi numărul anga6a.i şi fac fa.I"I 8. .35 5?1 5+ 44 C+ 146 1?6.in3ndu!se cont de func. cJ 3omeniul produc-iei Hcest domeniu nu este unul repre&entativ pentru firma* aceasta ba&andu!se pe ansamblarea oc)elarilor mai degraba decat producerea propriu!&isa a acestora.ii s!a făcut direct de către agentul economic pentru fiecare anga6at 'n parte .ie de noile cerin.2E 6C? 53 2? E+ CE 11C 115 1+6 6C 115 bJ 3omeniul commercial (ontinua de&voltare a te)nologiei si intrarea pe piata a tot mai multi competitori duce la nevoia de crestere a numarului de furni&ori de materii prime care repre&inta principalii colaboratori ai firmei 8( .ilor este proportional cu numărul func.>. Personalul este apt de muncă p3nă 'n momentul de fa. 34+ muncitori* grupa.ia pe care o ocupă.G5H ". 7odalită.ă cererii* programul de muncă fiind diferit după func.e ale %niunii 22 . dJ 3omeniul resurselor umane =irma are 366 de anga6a. <%7<H( PI". Pregătirea profesională a personalului societă.e şi 'ncasări* iar restul personalului lucrea&a o ore pe &i pe 3 sc)imburi.4"I>.ia pe care urma să o ocupe.

I"I 8.>.* o parte dintre activitatile şi atribu.4"I>.ilor 'ntre compartimentele de specialitate.iile acestor componente ale acestor func. . 2 8istemul deci&ional Pentru firma 8( .G5H ".I"I 8.ionale ale firmei suntF serviciul contabilitate* financiar* serviciul administrativ.ionare* fişa postului organigrama şi contractul de societate.ie de comen&i*desc)iderea de noi filiale etc.ă 'ntre acestea şi denumirea compartimentelor 'n care se derulea&ă.4"I>.ii acestuia şi o mai bună delimitare a atribu.iată 'n documente cum ar fiF regulamentul de organi&are şi func.I"I 8. <%7<H( PI". 0n ceea ce priveşte sructura personalului pe categorii de pregătire* avem urmatoarele situa. <%7<H( să se poată 'ncadra la standardele europene cerute. .iei* c)iar dacă nu e-istă o deplină concordan.G5H ". (orespun&ator specificului 8( ..elor şi responsabilită. .umărul anga6a.>.> principalele deci&ii adoptate 'n perioada ianuarie 2++E P noiembrie 2++? sunt următoareleF 23 .ilor a crescut 'n fiecare an 'n func. <%7<H( PI".4"I>. .iilor* competen.G5H ". (u privire la organi&area structurală* se v!a lua 'n considerare că aceasta este de tip ierar)ic func.G5H ".4"I>.iiF studii superioare E* studii medii 1E* profesională 34+.iuni de ba&ă ale organi&a.ional* această structură este eviden. J 3omeniul managerial 1 8istemul organi&atoric 0n ceea ce priveşte organi&area procesuală la nivelul firmei 8 8( .uropene pentru ca societatea . <%7<H( PI". (ompartimentele func.iuni dob3ndesc forme particulare. ecenta organi&are a firmei a urmărit 'n afara eficienti&ării activită. eJ 3omeniul cercetare6dezvoltare 7a6oritatea investitiilor facute in acest domeniu repre&inta ac)i&itionarea de aparatura cat mai noua si mai performanta si de asigurare de instruire pentru personalul nou anga6at.* poate fi semnalată e-ercitarea celor cinci func.

ii 2++? 24 .• • • • • adoptarea raportării contabile şi a raportului de gestiune al (H pentru semestrul I al anului 2++E /D12B aprobarea bugetului de venituri şi c)eltuieli pentru anul 2++? /D22B aprobarea propunerii de eşalonare şi de reeşalonare a datoriilor institutului către bugetul de stat sau către unele organisme economice /D32. aprobarea organigramei pentru anul 2++? /D42B aprobarea structurii numărului şi a socio! profesionale a personalului institutului 'n anul 2++? /D52B noului stat de pentru /D62. anul • aprobarea func.

25 .

Hpreciem că* 'n cadrul societă.iată 'n tabelul de mai 6os.ii* pentru adoptarea deci&iilor strategice nu s!au avut 'n vedere parcurgerea etapelor specifice proceselor deci&ionale strategice* iar 'n ceea ce priveşte instrumentarul deci&ional* nu am constatat folosirea metodelor sau a te)nicilor deci&ionale adecvate. 26 .Modul ?n care aceste decizii respect0 principiile de ra-ionalitate este eviden.

ifică (2! D'mputernicirea$ deci&iei (3! integrarea 'n ansamblul deci&iilor (4! oportunitatea deci&iilor (5! formularea corespun&ătoare a deci&iilor 3 8istemul metodologic %tili&area par.Parametrii calitativi ai deciziilor !erin-e de ra-ionalitateF (1! fundamentarea ştiin. %tili&area unor metode şi te)nici de managementF sedin.a* metoda utili&ată la nivelul managementului superior si mediuB sinergii şi management de grup reali&at la nivelul managerilor*delegarea pentru re&olvarea de catre subordonati a unor problemeB anali&a diagnostic* reali&ată semestrial.ială a unor sisteme de managementF managementul prin obiective* identificat sub forma unor obiective specificeB managementul prin bugete* concreti&at 'n elaborarea* reali&area şi urmărirea bugetului de venituri şi c)eltuieli al clinicii ca sumă a bugetelor de venituri şi c)eltuieli ale subunitătilor organi&atorice care functionea&ă sub formă de centre de profitB sinergii şi management de grup reali&at la nivelul managerilor. 2C .

r. ! pregătire te)nică 8tudii medii / liceu 2 "otal . 8tructura personalului din punct de vedere socio!profesional şi pe tipuri de activită. (rt 1. 0n perioada anali&ată* numărul de personal a 'nregistrat o crestere de 15 persoane.6.3 Identificarea şi interpretarea simptomelor semnificative aJ Analiza viabilit0-ii economice 0n intervalul de timp anali&at situa.4"I>. <%7<H( PI".ie foarte bună* situandu!se la nivel superior.ilor specifice firmei.I"I 8.> este pre&entată 'n continuare. 8itua.i este foarte bună şi permite desfăsurarea 'n continuare a activită.ia economico!financiară a firmei a fost foarte bună.ă* a avut 'n perioada anali&ată o evolu. Structura personalului pe categorii .2.G5H ". (ategorii de personal 8tudii superioare* din careF ! pregătire economică ! pregătire 6uridică 2. . Hstfel* e-aminarea informatiilor relevă urmatoarele aspecteF ! ! ! persoanele cu studii superioare repre&intă circa C*11 L din numarul total* aceştia persoanele cu studii medii repre&intă circa 4*?2L din numărul total* aceştia persoanele cu scoală profesională repre&intă circa ?2*E?L din numărul total* ocup3nd postul de contabili* manageri* 6urişti* asociati B lucr3nd ca şi şefi puncte de lucru B aceştia fiind muncitori.ia actuală a resurselor umane la 8( . esursele umane pot fi abordate din punct de vedere cantitativ* ca volum şi ca structură şi calitativ* ca eficien.iere a eficien. %n alt aspect de eviden.umăr de persoane C 1 1E 34+ 366 Productivitatea muncii* important indicator de eficien.ă a utili&ării lor.ei 2E .

ii fundamentale 'ntre principalele obiective ale institutului şi re&ultatele ob.8 R 12?L IJ R 125L I8 R 123L undeF (H R cifra de afaceri =8 R fondul de salarii anual . Prima dintre acestea este de ordin cantitativ şi se referă la raporturile 'n dinamică ale indicatorilor de efect.r.i 'n perioada anali&ată au avut următoarele valoriF I(H R 15+L I=8 R 14?L I.utili&ării resurselor umane şi a eficien.+++ lei mi6loace fi-e Profit la 1+.8 şi IJ S I8 8itua. E icien-a olosirii mi@loacelor i+e %7 R leiA1+.8 R numarul mediu de salariati J R productivitatea muncii 8 R salariul mediu lunar e&ultaF I(H S I=8 S I. IJ Q I8 Indicii 'nregistra.inut pe seama creşterii productivită.+++ lei mi6loace fi-e 2++E 1E*52+ 1+*2?1 2++? 1E*C41 1+*E4+ 2? .iei 'l repre&intă modul de respectarea a unor corela.inute. 1 2 Indicatori (ifra de afaceri la 1+.ei 'n ansamblu a organi&a.ă. esursele materiale ale firmei implică abordarea activelor fi-e şi a celor circulante prin prisma volumului* structurii* dinamicii şi eficientei lor. (rt.+++ lei mi6loace fi-e .ii muncii. I(H Q I=8 Q I.8 (ea de!a doua este de ordin calitativ şi e-primă raporturile dintre dinamica unor indicatori de eficien.ia este favorabilă deoarece sporul cifrei de afaceri s!a ob.

ie* e-primată prin numărul de rota. . (rt.volutie /L2 2 15+ 1+5 6+ 1++ 113 3+ .r.umar rotatiiAan Durata unei rotatii /&ile2 2++E 4*54 C2 2++? 5*E3 65 Hnali&a c)eltuielilor. + 1 2 3 4 5 Indicatori 1 Dinamica cifrei de afaceri Dinamica c)eltuielilor totale Dinamica c)eltuielilor materiale Dinamica c)eltuielilor cu personalul Dinamica profitului brut .r.ii a ac.ie privilegiată ocupă costurile. (omparativ cu dinamica cifrei de afaceri* dinamica c)eltuielilor totale au inregistrat valorile pre&entate 'n urmatorul tabel.Indicatorii principali de eficien. 0n cadrul indicatorilor cantitativi de efort* o po&i.ă ai utili&ării activelor circulante sunt vite&a de rota.viden. 3inamica c7eltuielilor . 1 2 Indicatori .iunilor circulante 'ntr!un an şi durata unei rotatii e-primate 'n &ile.ierea volumului* structurii şi dinamicii lor permite anali&a re&ultatelor economice ale firmei. (rt. E icien-a olosirii activelor circulante .

e asupra institutului 'n ansambluB ! după periodicitatea adoptării* deci&ii periodice /E3*33L2 şi o deci&ie unică /16*6CL2B ! după amploarea competen.4"I>. 2 Hnali&a subsistemului decisional 8ubsistemul deci&ional cuprinde deci&iile microeconomice şi mecanismele de adoptare a acestora. .ilor* toate deci&iile sunt integrate.a unei ponderi ridicate a anumitor deci&ii* după cum urmea&ăF ! după numărul de criterii deci&ionale* deci&iile sunt 'n e-clusivitate multicriteriale* 'n sensul abordării problemelor deci&ionale 'ntr!un conte-t larg* oferit de mediul ambiantB ! după natura variabilelor implicate* certe /E3*33L2 cu variabile controlabile şi cu o anticipare e-actă a re&ultatelor şi par. Hnali&a tipologică a instrumentarului managerial folosit a relevat c3teva aspecte importanteF ! numărul de metode şi te)nici de management la care se apelea&ă 'n mod curent este ridicat* intensitatea ma-imă a manifestării şi utili&ării 'n practică managerială . Hstfel* din punct de vedere tipologic* se remarcă e-isten.e procesuale şi structurale importante pentru firmă şi strategice /16*6CL2* vi&3nd un interval mare de timp şi cu influen.ial incerte /16*6CL2 cu unele variabile necontrolabileB ! după ori&ontul de timp şi influen.bJ Analiza rentabilitatii manageriale 1 Hnali&a subsistemului metodologic 7anagementul superior al 8( .e directe asupra unor componen.a asupra organi&a. ! sistemele de management utili&ate curent sunt managementul prin obiective*sinergii şi managementul prin bugete* alături de care se utili&ea&ă managementul participativB ! pentru fundamentarea deci&iilor adoptate la nivelul managementului superior se folosesc metode deci&ionale moderne.ionalitatiile şi punctele forte* abordate 'n corela.precum şi managementul de nivel mediu şi inferior utili&ea&ă sisteme* metode şi te)nici manageriale care facilitea&ă e-ercitarea proceselor de management 'n cadrul firmei.>.I"I 8. 31 . <%7<H( PI".iei* tactice /E3*33L2 cu intervale de timp de regulă de un an şi cu influen.ie cu celelalte componente manageriale.G5H ". Deci&iile anali&ate se referă la ma6oritatea componentelor procesuale şi structurale ale companiei.elor deciden. Hnali&a 'ncearcă să surprindă disfunc.

ină seama de necesitatea punerii la dispo&i.iilor* 'ncearcă să .iilor la care să se alinie&e toate compartimentele firmei.iei şi logisticii contractat de clien. ! =lu-urile şi circuitele informa.i sau de cei noi ! Procedurile informa.iile necesare pentru reali&area acestor obiective imediate.ii corecte şi oportune. 0n mare parte ele sunt valorificate 'n procesele deci&ionale şi ac.ele managementului stiin.ific şi tendin.4. .iei* din mediul de afaceri. 4 Hnali&a subsistemului structural!organi&atoric 7etodologia utili&ată respectă cerin. Hnali&a prin prisma posibilită.le trebuie stabilite prin diagramele de rela.iilor* ma6oritatea informa. 2.ionale au aspecte specifice 'n func.ionale sunt coerente 'n pre&en.iile ve)iculate sunt diverse* provenite din e-teriorul organi&a.ional.ia clien. Puncte forte economice şi manageriale 32 .ilor de reali&are a obiectivelor fundamentale şi derivate. ! Datele şi informa.6.ele manifestate 'n organi&area procesuală şi structurală a organi&a. 3 Hnali&a subsistemului informa. 8tructura organi&atorică şi structura de personal asigură condi.a unor elemente standardi&ate de culegere* 'nregistrare* transmitere* stocare şi prelucrare a informa.ional Hceasta anali&a se referă la fiecare componentă a sistemului informa.ionale ale managementului firmei* prin 'nc)eierea de contracte ca urmare a participării la bursa de transport.iile de previ&iune şi de organi&are ale managementului /c3te 5+L2* respectiv func.iei anali&ate.ilor* colaboratorilor* dar şi a managementului* a unor informa.ii.iunile şi activită.(ele mai multe dintre deci&ii vi&ea&ă func.ie / c3te 33*33L 2.ia de personal şi produc. ! 7i6loacele de tratare a informa.ii permanen.ie de tipul de distribu.iilor pe plan mondial. 8unt astfel antrenate toate func.ile organi&a.

ii muncii cu 125L respectarea corela.54 rota.GGK Nr.iilor economice fundamentaleF I(H T I=8TI.iile re.GGD6 .E3 rota.iiAan fa.ficien. Sinteza simptomelor semni icative ?nregistrate ?n perioada .ă şi eficacitate creşterea productivită. Crt.Hceastă etapă a diagnosticului intern al institutului prelucrea&ă informa.8B IM TI8 creşterea numărului de rota.iile viitoare ale punctelor forte constatate.ii a activelor 33 . Domeniu Poten.iiAan2 reducerea duratei medii de rota.ă de 4.ial intern 8imptome po&itive 8imptome negative pondere redusă a personalului cu pregătire superioară economică /C*11L din personalul cu studii superioare 2 .inute 'n #sinte&a simptomelor semnificative po&itive$* facilit3nd* prin utili&area formei tabelare* identificarea cau&elor care le generea&ă şi implica.ii a activelor circulante /5.

ei* delegării şi anali&ei diagnostic* nu se folosesc metode şi te)nici specifice de management 8ubsistemul deci&ional pondere ridicată a deci&iilor strategice* 'n condi.ă de C2 &ile2 8ubsistemul metodologicmanagerial se utili&ea&ă sisteme de management evoluate /prin obiective* prin proiecte2 nu se foloseşte modelarea economică pentru fundamentarea ştiin.ii de risc şi incertitudine* avi&ate de organismele de management participativ* cu influen.circulante /65 &ile fa.ifică a deci&iilor strategice şi tactice cu e-cep.ia şedin.ă semnificativă asupra viitorului institutului 34 .

ionale nu sunt corelate cu structura organi&atorică a firmei fişele de post şi descrierile de func.ile componente ale func.ional datele şi informa.8ubsistemul informa.iunilor se derulea&ă 'n condi.a organigramei de structură* actuali&ată recent componentele organi&ării structurale se regăsesc 'n mod corect 'n organigrama de structură a firmei Punctele orte : 35 .ii sunt elaborate după modele perimate* de neacceptat astă&i 8ubsistemul structuralorgani&atoric activită.e* sunt utili&ate 'n procesele deci&ionale din firmă flu-urile şi circuitele informa.ii corespun&ătoare 'n subdivi&iuni organi&atorice adecvate* conform organigramei e-isten.iile* diverse provenien.

ia şi comer.a internă şi e-ternă* destinate necesită.ionării resurselor materialeB lipsa re.ii performante B ! necesită costuri relativ mici* pentru moderni&ări* rete)nologi&ări B ! are capacitate mare de adaptare la cerin.ii şi a fondurilor necesare ac)i&i.ele pie.areB insuficien.6.! Desc)iderea unor noi sucursale in tara ! cresterea productivitatii muncii ! cunoasterea si utili&area unor sisteme* metode si te)nici de management*numarul mare a personalului de specialitateB reali&ea&ă produse competitive 'n raport pre.ine un important segment de pia.i ale economiei.ară* materia primă necesară reali&ării produselor /nici cantitativ* nici calitativ2 B ! ! ! costuri mari de fabrica.ul cu astfel de produse pe pia.6.a fondurilor de investi. ecomandari strategico!tactice ecomandările trebuie să vi&e&e toate domeniile de interes pentru firmă* fiecare cu 36 .ă de muncă stabilă şi bine instruită* care se poate speciali&a 'ntr!o perioadă scurtă şi cu costuri reduseB ! are proprietatea de a valorifica superior materiile prime /bumbac* in * c3nepă2B ! de.ie 'ndelungată 'n produc.Acalitate* pentru pia. 2.ă* pe anali&e diagnostic şi pe previ&iuneBnu are asigurată* 'n .ilor vitale B ! are tradi.ei B ! are capacitatea de a!şi sus.ă e-ternă* cucerit cu mari eforturi şi are perspective reale de creşte e-portul de confec.e noi B ! dispune de utila6e şi instala.5.ine o for.a internă şi e-ternăB ! de. Puncte slabe economice si manageriale Puncte slabe: ! >ipsa unei strategii şi a unor politici concentrate pe studii de pia.ii te-tile şi pe alte pie.ieB accesul dificil la sursele de finan.6.ine importurile* cre3nd astfel un e-cedent valutar pentru alte necesită. 2.elelor proprii de desfacere şi a cooperării interne pe ori&ontală.

(.ionalăB ! domeniul economicF imbunătă.fecte de Pregătirea rela.8 şi IJ Q I8 ! %tili&area 'n cadrul procesului de management a unui set cuprin&ător de sisteme* metode şi te)nici de management adaptate corespun&ător noilor realită. (rt.G5H .iilor economice fundamentaleF I(H Q I=8 Q I. .inut .ei* lărgirea gamei de produse B ! domeniul comercialF consolidarea po&i.I"I firmei asocia.forturiA esurse depuse 8.r. (on.ii =urni&orii (lien. .importan.ăii firmei* astfel se iau 'n considerare domeniileF ! te)nic şi te)nologicF 'nlocuirea aparaturii u&ate B ! produc. ! Derularea unei activită.i eficiente din punct de vedere economico ! financiar şi managerial 'n perioada 2+1+!2+12* care să permită asigurarea respectării corela. .4"I>.iilor de =irma 8.> Hsocia. 1 . <%7<H( interese ai firmei.> 3C . PI". .forturi de ". .inători interese.ă a firmei* scaderea relativă a costurilorB ! domeniul managerialF elaborarea unor strategii şi politici realiste* remodelarea de ansamblu sau par.ială a sistemului managerial.ii 8tatul <ăncile de <%7<H( PI".i şi managerii /contractuale2 cu .ii 7anagerii Hnga6a.a na.iei pe pia.(.)5) Implicarea de-in0torilor de interese .e ale pie.ii serviciilor şi produselor 'n func.ie de anumite cerin.i economice /managementul prin obiective* managementul prin bugete* tabloul de bord* anali&ele economice* anali&a diagnostic2. 8.irea parametrilor de performan.4"I>.a sa 'n revitali&area activi.G5H de.I"I 8.inătorii ".irea calită.ia propriu!&isăF 'mbunătă.tape Identificarea grupului de.

inători de interese.iile financiare >a fel ca şi 'n etapa Hbilită. (unoaşterea ! dificil consultan.inătorilor de interese prin strategia firmei.elor anterioare de.G5H <%7<H( intereselor materiale de. (oincide cu etapa 1 (unoaşterea obiectivelor de.inătorilor cu de management previ&ional. de interese* apelarea la consultan.inătorilor de interese.> Pre'nt3mpinarea unor ac. şi ale de intereselor de. Institu.inătorilor de interese. 8tudii* discu. acestora.iuni ale de.area colaborarea firma.I"I 8.ionale ale Hnali&e* apelarea la comunicare* respectarea negociere.2 Hprecierea asteptărilor de. de eali&area firmei interese. (orelarea intereselor importante şi acestor categorii obiectivelor de .4"I>. ". (omunicare* .ă deci&ională.ă managerială. C Htitudinea globală (oincide cu etapa 1 a Hc. posibile 4 .iunilor posibile ale de.inătorii anali&e* =undamentarea corectă a strategiei de firmei. . (oincide cu etapa 1 de reali&at ! PI". Hnticiparea ac.urilor* tarifelor* renun. (oincide cu etapa 1 (ontinuarea renun.inătorilor 5 >uarea 'n considerare a intereselor de. interese.vitarea unor /ma6orarea interese* pre. econsiderarea 8.inătorilor de 3 (onsultarea selectivă a de. ale de performan.valuarea puterii de.inătorilor de interese #'mpotriva$ firmei.ii cu de.ă a managerială.inatorilor de interese. (oincide cu etapa 1 Hflarea valorificarea şi emo.inătorilor de interese.(.iuni Implementarea specifice riguroasă 3E . 5erificarea suplimentară a 6 sau respectarea intereselor surpri&e nedorite la de.i 1 Profit* contractelor* comunicarea permanentă.area unilaterală la colaborare2.inătorilor interese* a strategiei acestora. (onsecven.

cJ Stabilirea modalit0-ilor sau op-iunile strategice 3? . /) Elaborarea strategiei /).iei cu fiecare a strategiei firmei /cu respectarea tuturor elementelor stabilite2. isi propune să a6ungă la un portofoliu de produse c3t mai mare şi contractarea c3tor mai mul.inător de interese al firmei. Elaborarea strategiei de ansamblu aJ Formularea misiunii irmei =irma 8.i.I"I 8.G5H ".ii economiceF I(H Q I=8 Q I. .8 * IJ Q I8 * IP Q I(HB ! creşterea productivită.>. <%7<H( PI". de.(.i clien. .ilor de reali&are a strategiei firmei. posibilită. bJ Precizarea obiectivelor undamentale ! cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 2+L 'n fiecare anB ! asigurarea pe termen lung a respectării principalelor corec. rela.firmei.4"I>.in 25L pe an.ii muncii cu cel pu.

! informati&area activită.irea instrumentarului managerial* prin folosirea curentă şi a altor metode şi te)nici de management puse la dispo&i.ilor de management şi de e-ecu.ii de specialitate /căr. .I"I 8.ia managementului de nivel superior* prin intermediul utili&ării unor metode de management adecvate* a unui tablou de bord adecvat specificului 8.I"I 8.ialului personalului institutului prin testarea periodică a cunoştin.irii treptate a concuren.ionale. Din punct de vedere calitativ* considerăm necesară imbunătă.2 sau de natură economică* apărute om3nia dar şi 'n .I"I 'n 8. .uropa* asigurarea accesului liber al esursele umane* importantă categorie de resurse* pot fi asigurate relativ uşor pentru succesul strategiei propuse* at3t cantitativ c3t şi calitativ.(. . <%7<H( PI".e depline 'ntre cerin.4"I>.ei 'ntre domeniul de activitate al firmei* trebuie să asigure posibilitatea informati&ării activită. esursele informationale* e-trem de importante 'n conte-tul actualei revolu. Propunem e-ercitarea cu mai mare intensitate a func.(.iilor de antrenare şi de control!evaluare a managementului* prin evaluarea continuă pe ba&a unor proceduri specifice* a poten.4"I>.> in perioada 2+1+!2+12 sunt necesare toate categoriile de resurseF informa.irea permanentă a pregatirii profesionale şi manageriale a personalului de conducere de la nivelul superior* dar şi de la nivelul mediu al departamentelor. <%7<H( PI".ionării celor mai importante compartimente opera.a managementului.iile fireşti cu celelalte componente.ie de ştiin.ie 'n domeniu din .4"I>.ionale şi al ascu. . <%7<H( PI".i* reviste* anuare*site!uri etc.ilor cfirmei* prin conceperea unui sistem informational coerent 'n care fiecare componentă să se regăsească independent şi 'n corela.! restructurarea organi&atorică a firmei* prin reproiectarea func. .elor* calită.ie şi punerea la dispo&i.(.> "ot 'n categoria acestor resurse se includ şi punerea la punct a ar)ivei institutului* valorificarea proiectelor elaborate de specialiştii de marcă ai 8.ionale* umane* financiare* materiale.G5H ".G5H ". dJ 3imensionarea resurselor necesare Pentru derularea procesului strategic propus pentru 8.ele postului 4+ personalului de specialitate la Internet şi alte servicii informatice.ilor şi aptitudinilor acestuia* 'n vederea asigurării unei coresponden.G5H ".ări cu tradi.ii informatice şi informa. . . ! 'mbunătă.>* asigurarea unei biblioteci proprii* din care sa nu lipsească publica.

iei.+6. .2+1+ +1.2+1+ "ermene intermediare 3+. 8trategia acoperă 'n ansamblu o perioadă de 2 ani* 'ncep3nd din +1.4"I>.ă de categoriile de resurse precedente* apreciem că trebuie să provină din două surse importante* interne şi e-terne institutului. esursele financiare* fa. 8trategia şi managementul strategic al organi&a. esursele materiale se referă la instrumentul te)nic necesar activitatilor curente derulate de către specialiştii departamentelor.lementele preci&ate anterior au eviden.ionale* dar şi materiale.iale* propunem etape de 6 sau 12 luni* respectiv sf3rşitul semestrelor şi anilor p3nă la finele ori&ontului strategic ! decembrie 2+12 .2+1+ +1. 1 2 3 Gp.2+11 31. <%7<H( PI". Eşalonarea temporal0 a realiz0rii obiectivelor.iune strategică estructurarea organi&atorică . corespunzator op-iunilor strategice .I"I 8. 5orbim aici şi de problema softurilor de specialitate legale* care pot fi considerate şi resurse informa.2+1+ 3+.+1. .+1.+C. (u eforturi organi&atorice şi mai ales manageriale se poate asigura #participarea$ resurselor umane la reali&area obiectivelor strategice ale institutului.G5H ".2+1+ "ermen final Durata /luni2 31. (rt.2+1+ 3+.2+1+ 31.(.12.2+1+* considerat ca moment ini. (a atare* apreciem că este necesară alocarea unor fonduri speciale pentru aceasta categorie de resurse* corespun&ător salari&ării celor 33 de anga6a.ial al aplicării acesteia.2+12 12 12 24 41 .* 'n cei 2 ani ai strategiei propuse.12.şi caracteristicile titularului.oi investiri Informati&area "ermen ini.+6.+1. (a termene intermediare pentru evaluarea etapelor precum şi a politicilor par.r. eJ Stabilirea termenelor .>.iale* intermediare şi finale pentru reali&area obiectivelor strategice propuse.ial +1.i ai 8.iat necesitatea stabilirii detaliate a termenelor ini.12.+6.

'n re. (alitatea produselor şi serviciilor furni&ate către 8.elor pie.I"I 8.2+11 31.I"I 8.ial ca 8. <%7<H( PI". constituie pentru acesta o poten.I"I 8.iunea de cercetare! de&voltare* se urmăreşte 'ndeplinirea cerin.12.ilor 4 Informati&area instrumentarului clinicii +1.activită.>.a identificării şi i&olarii produselor neconforme care a6ung in depo&it* in scopul impiedicării acestora sa a6ungă la consumator. <%7<H( PI".irea te)nologiei.* să se focali&e&e asupra acestuia* fiind persoana care cumpară şi utili&ea&ă produsele şi serviciile oferite.elele consumatorului* este esen.eleagă importan.+6.) Elaborarea strategiei partiale . bJ Strategii unc-ionale de produc-ie) 0n cooperare cu func.2+1+ +1.laborarea strategiei par..G5H ".>.+1. (alitatea produselor şi serviciilor furni&ate de către 8 8.4"I>.elege mai bine cerin. .2+12 31.4"I>.ială sursă de avanta6 competi. cJ Strategii unc-ionale inanciar6contabile) esursele financiare sunt ob.elor acestuia şi a cărui standard de calitate este conform cu obiectivele mărcii respective. .12.2+1+ 31.ial ca 8.2+11 +1.+6. 42 .2+11 3+. Gbiectul de activitate al Departamentului de van&ari 'l repre&intă luarea de comen&i si comerciali&area produselor si serviciilor in conditii de eficienta economica ma-ima.(.2+1+ 3+.iale a Departamentului de van&ari.ste esen.>.2+12 36 /).ea* constituie un punct critic pentru a se asigura ca 'n final consumatorul primeşte un produs sigur pentru consum* care raspunde cerin.G5H ". . <%7<H( PI".2+1+ 31. aJ Strategii de cercetare6dezvoltare) =irma participă 'n cadrul unor cursuri de cercetare! de&voltare 'n ceea ce priveşte*comerciali&area produselor către clien.(.G5H ".inute at3t din surse interne* profit* c't si din surse e-terne* 'mprumuri* obtinerea unui profit 'n urma sc)imbului valutar*investi.I"I 8. .ii de la producători *astfel că firma poate investii 'n 'mbunătă. . .ional. .4"I>.12. .i si preluarea de comen&i. <%7<H( PI". .12.+6.+C.4"I>.ei interne. Pentru a satisface şi a in.G5H ".(.(. să in.>.

4"I>. <%7<H( PI".ii! 7anagerii ! Hnga6a. . .ii 43 .I"I 8.2 eJ Strategii unc-ionale de personal) bonuri de masa. .> ! Hsocia. <%7<H( PI". 8alari&area muncitorilor se face prin acordarea salariului de ?41 lei şi 1) Implementarea strategiei 1).ă deosebită deoarece pe de o parte urmea&ă firesc etapei de elaborare a strategiei de ansamblu pentru (. Parcurgerea fiecarei etape a condus la eviden.> este concepută astfel 'nc3t să asigure motivarea tuturor de.G5H ".* iar pe de altă parte condi. . .I"I 8.4"I>.ie de tipul lentilei* tipul ramei si firma care o produce si in functie de dioptrii /cu cat este ma comple-a dioptria cu atat este mai scumpa manopera etc.G5H ".4"I>. 8trategia globală a (.>. . ecrutarea for.ii ! =urni&orii ! (lien.I"I 8.ei de muncă se face pe ba&a de curriculum vitae.inătorilor de interese. <%7<H( PI".ionea&ă punerea 'n practică a strategiei departamentului de van&ari.iF 1 Identificarea grupului de de.ii ! (oncuren.inători de interese ! =irma in sine (.) Implementarea strategiei de ansamblu Hceastă etapă pre&intă o importan.dJ Strategii unc-ionale de marLeting) "arifele se stabilesc* de obicei* 'n func.G5H ".ierea următoarelor particularită.

iei centrale şi locale doresc respectarea legilor şi 'ncăsarea ta-elor şi impo&itelor pe care firma le va plăti. . 7anagerii au obliga.G5H ".inătorilor de interese Hceasta conduce la stabilirea faptului că pentru 8. <%7<H( PI". .G5H ".> 8.4"I>.inătorilor de interese Hc.G5H ".I"I 8.>.inătorii de interese şi 8.ia să asigure 'n viitor posibilitatea reali&ării obiectivelor tuturor de.iilor dintre de.iunilor viitoare ale de.inători de interese sunt clien.(. .ii şi proprietarii.inănd cont şi de #interesele$ celorlalte două categorii.i de.inătorilor de interese este dificil de evaluat.iile financiare 2 (onsultarea selectivă a de.4"I>.inători de interese. .> 8.iei şi de rela. 4 >uarea 'n considerare a intereselor de.egocierile care au loc trebuie să asigure reali&area obiectivelor economice ale ambelor păr. G eventuala reprocitate poate contribui la succesul rela.4"I>. .i şi crearea condi.inători de interese Puterea de.ii* salaria.> 5 Hnticiparea ac.iei =iecare grup de de.inătorilor de interese 'n strategia organi&a.inătorilor de 44 . 3 .inători de interese 8.I"I 8. .(. <%7<H( PI".inătorilor de interese sunt 'ntr!o oarecare masura previ&ibile* continu3nd linia de p3nă acum. =iecare dintre aceste trei categorii 'şi poate constitui obiectivele proprii* . .iile 'n care intră fiecare dintre aceste grupuri cu proprii de.a este limitată de prevederile legisla. . .iunile viitoare ale de.(.>. are interese clar conturate 'n raporturile pe care le de&voltă cu această societate comercială.valuarea puterii fiecărui grup de de.I"I 8.! 8tatul ! <ăncile ! Institu.iilor. Grganismele administra.iilor pentru o eventuala permanenti&are a rela. . cei mai importan. <%7<H( PI".

(. <%7<H( PI".iilor departamentului van&ari* preci&area membrii departamentului post* rela.interese. #(ercurile de calitate$ create prin voluntariat Iedin.i.ă de de. .r.I"I 8.iativă* de creativitate.) Implementarea strategiei par-iale a departamentului de vanzari (oncomitent cu aplicarea strategiei de ansamblu are loc şi punerea 'n practică a strategiei departamentului van&ari.iile cu fiecare grup de de.inători de interesese* 'n scopul identificării unor solu.G5H ".ii de tip #c3ştig!c3ştig$ pentru ambele păr.ială a departamentului de van&ari stabilesc şi atitudinea care trebuie adoptată 'n rela.> şi cea par. Preg0tirea climatului organizatoric .laborarea noilor fise de stabilirea de atribu.e de creativitate Participarea reală a personalului departamentului de de 45 .inătorii de interese 8trategia de ansamblu 8. (rt. 6 Hc. . 1).e specifice Identificarea* recrutarea* anga6area* promovarea personalului departamentului van&ari Hutoselec.4"I>.iunea /atitudinea2 globală a institutului fa. 1 7ăsură propusă 7odalită.ie van&ari dintre .iilor organi&atorice nou conturate 'n cadrul departamentului van&ari 2 De&voltarea spiritului de ini.i de reali&are a măsurilor propuse (erin.

personalului elaborate de 8erviciul 46 .ă 'n domeniul resurselor umane.ii de consultan. Hpelarea la consultan. 'n noile 4 .iei reali&ată de organi&a.ionarea personalului departamentului van&ari Pregătire internă a organi&a. sau responsabilii cercurilor de van&ari "enacitate din partea de directorului departamentului.inerea managerului general al clinicii /'n 8tabilirea e-actă tipului de 3 Pregătirea şi perfec.valuarea periodică a departamentului van&ari.ii. Pregătirea 'n afara organi&a.ie* vec)ime 'n activitate2.ă managerială pentru managerii de nivel superior şi mediu.ionarea profesională condi. Implicarea managerilor de nivel mediu şi inferior din pregătire necesară a salaria.ii de consultan.ie2 sub 'ndrumarea managerului departamentului* domeniul managementului sc)imbării* al te)nicilor de creativitate.ie şi inova.ă* implicare 'n activitati de concep. =işe speciale de evaluare esurse umane sau de organi&a.ilor* şi 'n perfec.ă managerială şi la sus. (riterii pentru evaluare /pregătire* e-perien.organi&ate lunar* 'n prima &i lucrătoare* de către director calitate. Implicarea managerului departamentului van&ari.

ă o vi&iune clara asupra evolu. <%7<H( PI".(. 7anagementul de nivel superior este c)emat să controle&e stadiul reali&ării obiectivelor strategice şi ale celor derivate* iar managementul de nivel mediu şi inferior trebuie să asigure verificarea stadiului reali&ării celorlalte categorii de obiective. %tili&area unor modalită.I"I 8. Intervine de aici rolul politicilor care trebuie să fie elaborate pentru o perioadă mai mică de timp /6!12 luni2 şi* fiind fle-ibile* pot asigura adaptarea #din mers$ a strategiei aflate 'n derulare. Hceasta este necesară cu at3t mai mult cu c3t 'n mediul ambiant e-istă numeroase provocări* care se constituie ca elemente ce pot perturba şi c)iar influen.ii de lucru dificile* acces la sistemele informatice şi la biblioteca de specialitate2.i =ermitate 'n reali&area diferen. departamentul de van&ari.valuarea strategiei este necesar să se reali&e&e la termenele intermediare stabilite şi 'n mod evident la finele ori&ontului strategic. 8e recomandă să se verifice stadiul indeplinirii obiectivelor strategice prevă&ute /rata rentabilitătii P conform obiectivului 1B nivelul cifrei de afaceri P conform obiectivului 22 şi stadiul reali&ării celorlalte categorii de obiective. Printr!o planificare glisantă* considerăm necesar să se men.G5H ".ia 8.i /salarii* prime ba&ate pe de re&ultatele prime pentru evaluărilor* activită. .> pregătită pentru inceperea derulării unei noi strategii* care să o continue pe aceasta. deosebite* sporuri pentru condi. Pentru aceasta re'ntărim necesitatea utili&ării curente a unor metode şi te)nici de management dintre care amintim tabloul de bord* anali&ele economice şi anali&a diagnostic.iei firmei şi al departamentelor.a negativ activitatea 4C . 2) Evaluarea strategiei 2).) Evaluarea strategiei de ansamblu . .iată şi graduală a motiva.ină ori&ontul de timp de trei ani prevă&ut prin aceasta strategie* astfel 'nc3t să e-iste 'n permanen.ionale comple-e motivării.5 7otivarea comple-ă personalului departamentului van&ari. "ermenul final al ori&ontului strategic /decembrie 2+122 trebuie să găsească organi&a.4"I>.

ro ! MMM.ro 4E .firmei.google. Hşa cum s!a specificat termenele intermediare propuse sunt cele semestriale /pentru obiectivele derivate de gradul al doilea şi cele specifice2 şi cele anuale /pentru obiectivele derivate de gradul 'nt3i2 <ibliografie ! curs 7anagement strategic ! MMM.) Evaluarea strategiei departamentului de vanzari 8uccesul strategiei departamentului de van&ari poate fi apreciat doar 'n urmă comparării la termene stabilite P a re&ultatelor ob.inute cu obiectivele stabilite.nova!te-tile. 2).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->