Sergiu G.

Istrati

PROGRAMARE
Ini!ializare în limbajele C "i C++

Ciclu de prelegeri la disciplina “Programare”

Chi"in#u 2003

Adnotare
Lucrarea de fa!" este destinat" studen!ilor anilor I #i II sec!iile de înv"!"mînt de zi #i f"r" frecven!" a Universit"!ii Tehnice a Moldovei ce studiaz" disciplina Programare #i în special studen!ilor Facult"!ii de Radioelectronc" #i Telecomunica!ii catedra Sisteme Otpoelectronice cu specializ"rile $87$ Inginerie #i Management în Telecomunica!ii #i 2$05 Sisteme Optoelectronice.

Autor: lector superior Sergiu G.Istrati

Redactor responsabil: conf. univ. dr. Pavel Nistiriuc

Recenzent: academician, dr. hab. Victor I. Bor#evici

U.T.M. 2003

2

Cuprins Limbajul de programare C/C++ Întroducere $. Alfabetul limbajului 2. Structura unui program 3. Tipuri de date 3.$. Tipuri de date simple predefinite. Constante 3.$.$. Constante întregi 3.$.2. Constante reale 3.$.2. Constante character 3.$.3. %iruri de caractere 4. Variabile 4.$. Nume de variabile (identificatori) 4.2. Descrierea variabilelor 4.3. Ini!ializarea variabilelor 5. Opera!ii #i expresii 5.$. Opera!ii aritmetice 5.2. Opera!ia de atribuire 5.3. Opera!ii de incrementare(decrementare) 5.4. Rela!ii #i opera!ii logice 5.5. Opera!iile logice pozi!ionale 5.6. Opera!ia dimensiune 5.7. Opera!ia virgul" 5.8. Expresii condi!ionate 5.9. Conversii de tip 5.$0. Priorit"!ile opera!iilor 6. Instruc!iuni 6.$. Tipurile instruc!iunilor 6.2. Instruc!iuni expresie 6.3. Instruc!iuni de ramificare (condi!ionale) 6.3.$. Instruc!iunea de ramificare IF #i IF-ELSE 6.3.2. Instruc!iunea de salt necondi!ionat GOTO 6.3.3. Instruc!iunea de selectare SWITCH 6.3.4. Instruc!iunea de întrerupere BREAK 6.4. Instruc!iuni iterative(ciclice) 6.4.$. Instruc!iunea ciclic" FOR 5 6 8 $2 $2 $2 $4 $5 $6 $6 $6 $6 $7 $8 $8 $8 $8 $9 20 22 22 23 23 25 26 26 27 28 28 29 30 32 33 33

3

Deschiderea fi#ierelor $2. Func!ii de înscriere/citire din fi#ier $2. Înscriere/citire de caractere $2.3.2. Întrare/ie#ire cu format $2.3. Ini!ierea variabilelor tip înregistrare 9. %iruri de caractere 8. Fi#iere #i structuri Anexa$.2.5. Masive 7.2.2. Folosirea structurilor 9.2.6. Înscriere/citire de #iruri $2.$. Întoarcerea valorilor din func!ie $0.3. Func!ii matematice Anexa 3. Masive de #iruri 9. Fi#iere în C/C++ $2. Func!ii în C/C++ $0. Func!ii de intrare-ie#ire în C/C++ Anexa 2.3.4. Func!ii folosite la prelucrarea #irurilor de caractere 34 35 36 36 36 37 38 40 4$ 43 44 45 45 46 47 47 49 52 54 56 57 59 60 6$ 64 68 70 73 74 75 77 78 8$ 89 97 4 . Exemple de prelucrare a masivelor 8.Variabile globale $0.2. Indicatori (pointeri) $$.4. Indicatori #i func!ii $2. Transmiterea parametrilor în func!ie $0. Ini!ializarea masivelor 7.5.2.$. Accesul la elementele masivului 7. Declararea variabilelor de tip structur" 9.4.6. Descrierea masivelor 7. Prototipul func!iei $0.$. Instruc!iunea ciclic" WHILE 6.$. Instruc!iunea de ciclare DO_WHILE 6. Conflicte dintre variabile locale #i globale $$.4.$.4.2.$.4.$. Variabile locale #i domeniul de vizibilitate $0.2. Structuri în C/C++ 9. Masive de structuri $0.2.4.4. Structuri imbricate 9. Instruc!iunea de continuare CONTINUE 7.3.

Ritchi în $972 #i descris detaliat în cartea “Limbajul de programare C” de Ritchi #i Brian B. Lucrarea de fa!" con!ine descrierea atît a instrumentelor din limbajul ANSI-C ce sînt sus!inute #i de copmpilatoarele C++. Limbajul C. Deasemenea în lucrare este atras" o deosebit" aten!ie exemplelor practice de rezolvare a diferitor tipuri de probleme cu l"murire detaliat". Mai apoi a fost elaborat limbajul C++ ca o derivat" a limbajului C.com 5 . • Ciclu de prelegeri la disciplina Programare. Toate aceste lucr"ri pot fi accesate în Internet pe adresa www.Întroducere Scopul prezentei lucr"ri este familiarizarea studen!ilor cu principalele instrumente #i metode de programare în limbajele C #i C++. Limbajul Pascal. În $983 a fost creat un nou standard C de c"tre American National Standards Institute numit “Standard ANSI-C”. • Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucr"rii de curs. • Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucr"rilor individuale.istrati. cît #i descrierea instrumentelor de programare ale limbajului C++. Istrati îndreptate spre optimizarea procesului de instruire a studen!ilor la disciplina Programare. Au fost elaborate urm"toarele lucr"ri: • Ciclu de prelegeri la disciplina Programare.metodice elaborate de c"tre lectorul superior Sergiu G. Prezenta lucrare este o parte din suita de lucr"ri didactico. Limbajul de programare C a fost elaborat de c"tre Denis M. În a#a fel limbajul C++ posed" marea majoritate a posibilit"!ilor limbajului ANSI-C #i în plus la acestea alte instrumente de programare cu posibilit"!i mai avansate. Realizarea limbajului în conformitate cu regulile descrise în carte poart" denumirea de “Standard C K&R” #i este realizarea standard minimal". (prezenta lucrare) • Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucr"rilor de laborator.Kernigan.

Alfabet al unui limbaj de programare se nume#te un set de simboluri permis pentru utilizare #i recunoscut de compilator. &'()*+. printr-un num"r natural cuprins între 0 #i $27. Este de men!ionat faptul c" literele minuscule #i majuscule de acela#i fel (Exemplu: a #i A) sunt interpretate ca simboluri diferite din cauza c" au diferite coduri ASCII. numit cod ASCII. constante. func!ii. variabile. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz _ 2) Literele minuscule #i majuscule ale alfabetului rus (sau altui alfabet na!ional) #i cifrele arabe. Numim limbaj de programare un limbaj prin care putem comunica unui calculator metoda de rezolvare a unei probleme.<=>?@ABC DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab 0$23456789 3) Simboluri speciale ce se folosesc le organizarea proceselor de calcul #i la transmiterea compilatorului unui set de instrunc!iuni. cu ajutorul c"ruia pot fi formate m"rimi. Iar metoda de rezolvare a problemei. secven!e de instruc!iuni. Orice caracter este reprezentat în calculator.Limbajul de programare C./0123456789:. Datoria oric"rui limbaj de nivel înalt este s" ne pun" la dispozi!ie o sintax" cît mai comod" prin care s" putem descrie datele cu care lucreaz" programul nostru #i instruc!iunile care trebuiesc executate pentru a rezolva o anumit" problem". expresii #i operatori ai acestui limbaj de programare. iar sintaxa limbajului define#te modul în care se combin" elementele vocabularului pentru a ob!ine fraze corecte (instruc!iuni. proceduri etc. dup" cum #tim deja o numim algoritm. Elementele vocabularului sunt alc"tuite din caractere. Întreaga teorie informatic" se ocup" de fapt cu elaborarea unor noi calculatoare. limbaje de programare #i algoritmi. Mul!imea elementelor alfabetului limbajului de programare C se poate împ"r!i în 5 grupe: $) Simboluri folosite la formarea identificatorilor #i cuvintelor cheie. în mod unic. Alfabetul oric"rui limbaj de programare con!ine cele mai simple elemente cu semnifica!ie lingvistic". Limbajul de programare C ca #i orice alt limbaj de programare î#i are alfabetul s"u #i specificul de utilizare a simbolurilor. etichete.-.). Alfabetul limbajului. declar"ri de tipuri. În componen!a aceastei grupe intr" literele minuscule #i majuscule ale alfabetului latin (englez) #i simbolul subliniere “_”. 6 . $.

dup" care urmeaz" o combina!ie din litere latine #i cifre.Simbolul . linie nou" #i pagin" nou". Consecutivitatea de conducere \a \b \t \n \v Echivalentul hexazecimal 007 008 009 00A 00B Denumirea Sunet (beep) Întoarcere cu o pozi!ie Tabulare orizontal" Trecere în rînd nou Tabulare vertical" 7 . întoarcerea c"ruciorului. simbolul tabulare. În componen!a acestei grupe intr" spa!iul (blank-ul). care se afl" neap"rat pe primul loc. . : ? ' ! | / \ ~ * + - Denumirea Virgul" Punct Punct-virgul" Dou" puncte Semnul întreb"rii Apostrof Semnul exclam"rii Linie vertical" Slash Slash inversat Tilda Stelu!a Plus Minus Simbolul ) ( } { < > [ ] # % & ^ = " Denumirea Parantez" rotund" închis" Parantez" rotund" deschis" Parantez" figurat" închis" Parantez" figurat" deschis" Mai mic Mai mare Parantez" patrat" deschis" Parantez" patrat" închis" Num"r (diez) Procent Ampersand Negare logic" Egal Ghilimele 4) Simboluri de conducere #i de desp"r!ire. simbolul de trecere în rînd nou. adic" combina!ii de simboluri speciale folosite în func!iile de intrare-ie#ire a informa!iei. Consecutivitatea de conducere este alc"tuit" dintr-un slash inversat (\). . O consecutivitate de simboluri de desp"r!ire este precautat" de c"tre compilator ca un singur simbol. (Exemplu: mai multe blank-uri consecutive). 5) Pe lîng" grupele de simboluri prec"utate limbajul C pe larg folose#te consecutivit"!i de conducere. Aceste simboluri au destina!ia de a desp"r!i obiectele determinate de utilizator a#a ca constante #i identificatori.

char. _BP. while. do. De exemplu simbolul de întoarcere a c"ruciorului poate fi interpretat în diferite moduri: \r – consecutivitatea general" de conducere. _cs.\r \f \" \' \0 \\ \ddd (d-cifr") \xddd (d-cifr") Întoarcerea c"ruciorului Trecerea în alt format Ghilimele Apostrofa Simbolul zero Slash inversat Simbolul grupului de coduri PC în sistemul octal Simbolul grupului de coduri PC în sistemul hexazecimal 00C 00D 022 027 000 05C Consecutivitatea de tipul \ddd #i \xddd (aici prin d este notat" o cifr" orecare) permite a scrie un cod al calculatorului ca o consecutivitate de cifre octale sau hexazecimale respectiv. _es. În afar" de aceasta în limbaj sunt rezervate cuvinte de serviciu. %i pentru descrierea în detaliu a acestor componente sunt necesare. long. _CH. _AX. urmat de func!iile secundare dup" care urmeaz" corpul func!iei principale (care con!ine în componen!a sa #i o parte declarativ"). desigur #i alte reguli. _BX. far. un ansamblu de reguli de agregare a unit"!ilor lexicale pentru a forma structuri mai complexe (instruc!iuni. pascal. asm. enum. signed. Structura unui program. break. programe etc. în general. const. _DL. 2. near. union. Cuvintele cheie ce încep cu semnul _ (subliniere) se folosesc pentru acces la segmentele de date #i la registrele calculatorului. for. cdecl.) Structura unui program în limbajul de programare C deasemenea î#i are regulile ei de sintax" dup" cum urmeaz": un antet. Pentru a primi o reprezentare general" a programului în C s" urm"rim un exemplu concret. Cuvintele cheie definesc sensul semantic al instruc!iunilor din C. intrrupt. Prin sintaxa unui limbaj de programare se în!elege. Presupunem. \x00D . goto. void. extern. _CL. _CX. unsigned. volatile. float. auto. _DI. _SI.consecutivitatea hexazecimal" de conducere. declara!ii. if. case. c" exist" un masiv unidimensional x cu n elemente de 8 . sizeof. _DX. register. _ss. static. \0$5 consecutivitatea octal" de conducere. _BL. double. numite cuvinte cheie care pot fi folosite într-un sens strict definit: int. default. else. return. typedef. _ds. _AH. _SP. continue.

ca prelucrarea datelor în aceste func!ii s" nu depind" de celelalte p"r!i a programului.i<m.h> # include<conio. Stilul de programare în C se caracterizeaz" prin tendin!a de a eviden!ia un num"r mare de func!ii nu prea voluminoase. scanf("%d".h> nu sînt instruc!iuni ale limbajului C.h> #i #include <conio.w). printf("suma=%d\n". for (i=0. pe care programatorul singur le nume#te. Toate celelalte func!ii au denumire arbitrare. scanf("%d". În programul de mai jos.x[10]. care calculeaz" #i afi#az" suma elementelor întregului masiv.i++) { printf("Culege elementul x[%d]\n".h 9 . aceste directive ne dau de în!eles c" în fi#ierul ce se compileaz" trebuie introdus" informa!ia din fi#ierele sistemului Turbo C stdio. ce realizeaz" rezolvarea problemei intr" func!ia main() #i func!ia numit" suma(). getch( ). for (i=0.i<n. Ele pot fi înscrise în fi#ierul ini!ial pîn" la func!ia main (în ordine arbitrar") sau se pot afla în fi#iere diferite pe un suport magnetic. Acest lucru face programul destul de în!eles #i d" posibilitatea de a introduce u#or corec!ii în unele func!ii f"r" a tangenta celelalte. astfel. } Primele dou" rînduri: #include <stdio.h> int suma (int y[10].i). Procesorul execut" prelucrarea prealabil" a textului programului înainte de compilare. suma=0.i++) { suma +=y[i]. S" analiz"m acest program: # include<stdio. În concep!iile limbajului C fiecare algoritm eviden!iat se realizeaz" de o unitate de program numit" func!ie.&x[i]). printf("Culege marimea masivului n<10\n").n).tip întreg #i e necesar s" alc"tuim un program. Prin func!iile eviden!iate unica cu care începe îndeplinirea programului se nume#te principal" #i are denumirea fixat": main. } return (suma). Aceasta este o problem" tipic" pentru prelucrarea masivelor unidimensionale.n. clrscr( ). int m) { int i. printf("Culege masivul x[%d]\n". } void main (void) { int w.i. } w=suma(x. &n).n). Simbolul “#” indic" c" acestea sînt directive ale procesorului. În cazul dat.

} $0 . – m"rgine#te instruc!iunile care formeaz" corpul func!iei principale main(). c" aceast" func!ie nu va întoarce valori în procesul execu!iei sale.h (Console Input / Output Header. informa!ia despre care se con!ine în fi#ierele indicate.&x[i]).n). Existen!a acestor directive este condi!ionat" de faptul c" în textul programului sînt folosite func!iile încorporate printf() #i clrscr(). este o func!ie de intrare #i face posibil" introducerea de la tastatur" a valorii m"rimii masivului n. Urm"toarul rînd con!ine descrierea variabilelor folosite în func!ia principal" main(): int w. afi#az" pe ecran propunerea de a culege m"rimea masivului #i simbolul \n de trecere în alt rind. În limbajul C perechea de accolade {} m"rgine#te o secven!" de instruc!iuni care se precaut" ca un tot întreg.titlu de introducere-extragere de la consol").i++) {printf("Culege elementul x[%d]\n". care transmite compilatorului c" în program vor fi folosite variabilele w. Aceast" func!ie are destina!ia de cur"!ire a ecranului. iar cuvîntul void din paranteze – faptul c" func!ia nu folose#te parametri. Rîndul din program: void main (void) define#te titlul func!iei principale cu numele main(). iar simbolul & indic" adresa de memorie unde va fi înscris" valoarea lui n.i<n. func!ia suma() va fi analizat" la momentul cînd apelul ei va fi efectuat din corpul func!iei principale main(). care afi#az" pe ecran un comentariu.n #i i de tip întreg #i un masiv x cu m"rimea de $0 elemente de tip întreg. deasemenea afi#az" un comentariu pe ecran #i propune culegerea valorilor elementelor masivului x cu marimea n deja cunoscut". Aceast" instruc!iune este compus" #i are ca sarcin" repetarea unui set de instruc!iuni de cîteva ori cu diferite valori ale parametrilor. În acest caz func!ia printf("Culege marimea masivului n<10\n"). Cuvîntul void din fa!a func!iei semnific" faptul. for (i=0. Func!ia printf("Culege masivul x[%d]\n". Func!ia urm"toare scanf("%d".(Standard Input/Output Header – titlu de introducere-extragere) #i conio.n. Urm"toarea instruc!iune este instruc!iunea ciclic" for. Perechea acoladelor: prima ce se deschide dup" main() #i corespunz"tor acolada ce se închide dup" func!ia getch(). Parantezele rotunde ce urmeaza dup" main() indic" compilatorului c" aceasta este o func!ie. Dup" ea urmeaz" func!ia printf(). independent de faptul cîte func!ii auxiliare se con!in în program. Simbolul %d indic" func!iei c" valoarea citit" este de tip întreg. Dup" descrierea datelor urmeaz" instruc!iunea de adresare la func!ia clrscr() încorporat" în biblioteca conio.i. scanf("%d". &n). Urmatorul rînd „int suma (int y[10].h din Turbo C.i). Aici e necesar de men!ionat faptul. int m)“ con!ine declararea functiei suma() cu 2 parametri: un masiv y[10] #i o variabila simpla m de tip întreg. Luînd în considera!ie acest fapt. c" în limbajul C orice program începe de la func!ia principal" main().x[10].

int m) . } Ca #i la declararea oric"rei func!ii în limbajul C întîi de toate urmeaz" antetul func!iei: int suma (int y[10]. iar i-num"rul de ordine a elementului current din masiv. Dup" executarea ciclului variabila suma va con!ine valoarea final" a sumei tuturor elementelor din masiv. care face posibil" înscrierea valorii elementului current al masivului de la tastatur" în memorie. int m) { int i. va fi atribuit" variabilei w. Dup" executarea instruc!iunii ciclice for urmeaz" instruc!iunea de atribuire w=suma(x. Parantezele rotunde dup" numele func!iei m"rginesc lista de parametri formali folosi!i de func!ie.aici cuvîntul for este cuvînt rezervat. fapt ce face posibil" calcularea sumei totale a elementelor din masiv. Dup" executarea acestui operator valoarea sumei va fi $$ . i-parametrul ciclului. suma=0. valorile parametrilor actuali (în cazul nostru x-masivul prelucrat #i n-m"rimea lui) sînt atribuite parametrilor formali din func!ie (în cazul nostru masivul y #i marimea lui m) #i este necesar" îndeplinirea urm"toarei condi!ii: parametrii actuali trebuie s" corespund" ca cantitate. delimiteaz" corpul func!iei suma(). Este de men!ionat faptul c" la momentul chem"rii func!iei suma() din cadrul programului principal main(). care-#i schimb" valoarea de la 0 la n cu pasul $ datorit" instruc!iunii de incrementare i++. #i este compus din 2 func!ii: prima printf(). } return (suma). În a#a fel. for (i=0. unde m este m"rimea masivului. În partea dreapt" a acestei atribuiri este amplasat" func!ia suma(). pozi!ie #i tip cu parametrii formali. care calculeaz" suma elementelor din masiv. la sfîr#itul îndeplinirii ciclului toate elementele masivului x[n] vor avea valori. Ace#ti parametri sînt un masiv de tip întreg y cu lungimea $0 elemente #i o variabil" de tip întreg m. care va fi repetat de n ori este m"rginit de perechea de accolade deschis" #i închis". dup" executarea cu folosirea parametrilor locali x #i n. Acoladele deschis" dup" antetul func!iei #i corespunz"tor închis" dup" operatorul return(). Anume valoarea acestei func!ii. S" analiz"m func!ia suma(): int suma (int y[10]. declar" variabila local" i de tip întreg #i ini!ializeaz" func!ia suma() cu valoarea 0.i++) { suma +=y[i]. suma=0. care afi#az" un comentariu pentru culegerea valorii elementului current al masivului #i a doua scanf(). adic" cantitatea elementelor din masiv.i<m. Urm"toarea este instruc!iunea ciclic" for care con!ine în corpul s"u delimitat de accolade o singur" instruc!iune: instruc!iunea compus" de atribuire suma+=y[i]. Ciclul va fi repetat de m ori cu diferite valori a parametrului i.n). echivalent" cu instruc!iunea suma=suma+y[i]. Transmiterea acestei valori func!iei principale main() este efectuat" de c"tre operatorul retun(suma). care î#i are #i ea sec!iunea de declarare a datelor. unde cuvîntul int din fa!a numelui func!iei suma este tipul valorii întors de func!ie în programul principal main().. . Aici int i. Corpul ciclului.

$. constantelor #i îns"#i instruc!iunile programului principal. Constantele întregi în C pot fi: Zecimale. dup" care urmeaz" corpul func!ei. Constante. Un program în C con!ine în mod explicit diferite valori textuale #i numerice.n). Dup" aceasta urmeaz" afi#area pe ecran a rezultatului final: printf("suma=%d\n". tipurile de date sunt definite explicit de c"tre programator #i sunt specifice programului în care apar. Tipuri de date simple predefinite. Constante întregi. În general.$. În a#a fel poate fi descris" structura general" a unui program în C dup" cum urmeaz": orice program începe cu includerea bibliotecilor de func!ii care vor fi folosite în program. ce apar în program. 3. constantelor locale. Tipurile de date în C pot fi împ"r!ite în dou" categorii: simple (elementare) #i compuse (structurate). sec!ia de declarare a variabilelor. Constanta – este o valoare numeric" sau textual". $2 . A#a valori. valoarea sumei elementelor masivului va fi atribuit" variabile w. care au urm"toarea componen!": antetul func!iei. în cazul nostru aceasta este instruc!iunea de atribuire w=suma(x. sînt numite constante. iar valoarea ei este încheiat" în ea înse#i. Constanta întreag" este un num"r înscris în program f"r" punct zecimal #i f"r" indicatorul de putere. 3. . Octale. Hexazecimale. care con!ine descrierea variabilelor. iar datele prin declara!ii (sau defini!ii). Tipul constantei se define#te de forma ei de înscriere. Ultima instruc!iune din program este apelul la func!ia getch(). dup" declararea tuturor func!iilor auxiliare urmeaz" corpul func!iei principale main() delimitat de o pereche de accolade. dup" aceasta urmeaz" declararea tuturor func!iilor auxiliare folosite în program. numite tipuri predefinite a c"ror defini!ie se consider" cunoscut" #i nu cade în sarcina programatorului. 3.$.w). Ac!iunile sînt descrise prin instruc!iuni. Un program în limbajul C con!ine o descriere a ac!iunilor ce trebuie s" fie executate de calculator #i o descriere a datelor ce sunt prelucrate de aceste ac!iuni. Tipuri de date. care opre#te executarea programului cu scopul vizualiz"rii rezultatului pîn" cînd nu va fi culeas" tasta Enter.inclus" în locul de unde a fost chemat" func!ia suma(). Deci. Exist" îns" tipuri de date elementare de interes mai general. care întotdeauna este definit" #i în mersul îndeplinirii programului r"mîne neschimbat".Prin tip de date se în!elege o mul!ime de valori care pot fi atribuite unei variabile sau constante.

compilatorul aloc" pentru reprezentarea ei în calculator doi sau patru octe!i de memorie.. 037.... 37.9 #i literelor a. atunci constanta este hexazecimal". Analogic se aloc" memorie pentru constantele octale #i hexazecimale. iar 3$ de bi!i r"ma#i – ca valoare a num"rului. De exemplu: 0x45.9 #i prima cifr" nu e zero. Pentru valorile de la 0 … 65535 se aloc" doi octe!i de memorie.Sistemul de enumerare a constantelor este recunoscut de compilator dup" forma lor de înscriere. 0x37. 45. înscrise cu semnul minus se cerceteaz" ca f"r" semn.. unde primul bit se interpreteaz" ca semnul constantei. la care se aplic" opera!ia ”minus unar”. îns" to!i $6 bi!i definesc valoarea constantei. Constantele acestui diapazon. ce se definesc de baza sistemului de enumerare. aflate în diapazonul zecimal respectiv. atunci constanta se consider" zecimal".. Pentru valorile de la -2 $47 483 648 pîna la 2 $47 483 647 se aloc" 4 octe!i.F #i se începe cu 0x sau 0X. A#a constante au tipul long (lung).7 #i prima cifr" este zero. Dac" constanta este înscris" cu ajutorul cifrelor 0.f sau A.32767 se aloc" doi octe!i. la care to!i 32 de bi!i se interpreteaz" ca valoare. Pentru valorile de la 0 pîna la 4 294 967 295 se aloc" 4 octe!i. În aceste exemple constantele înscrise cu unele #i acelea#i cifre au valori diferite. De exemplu: 045. Dac" constanta este înscris" folosind cifrele 0. În a#a caz constanta este de tipul int (întreg). $3 . Tipul int Short (short int) Long (long imt) unsigned int unsigned long Volumul de memorie (octe!i) 2 2 4 2 4 Diapazonul de valori -32768 … 32767 0 … 255 -2 $47 483 648 … 2 $47 483 647 0 … 65 535 0 … 4 294 967 295 În dependen!" de valoarea constantei. De exemplu: $23. Pentru valorile -32768. A#a constant" are tipul unsigned long (lung f"r" semn). iar $5 bi!i r"ma#i definesc valoarea ei. Pentru determinarea constantelor de tip întreg sunt folosite diferite cuvinte rezervate.. la care primul bit se interpreteaz" ca semn. care determin" diapazonul valorilor #i volumul de memorie rezervat pentru constant".Dac" constanta este înscris" prin intermediul cifrelor 0. Pentru acest tip la constantele negative se aplic" opera!ia “minus unar”. atunci constanta se consider" octal". A#a fel de constant" are tipul unsigned int (întreg f"r" semn).

pentru a#a înscrieri se folosesc constante reale în form" cu ordin. îns" compilatorul nu face preîntîmpinare. Constante reale. care este plasat" dup" func!ia main(). nume #i valoarea constantei este necesar" prezen!a la minim un spa!iu. De exemplu: main() { const int K = 35. Unele compilatoare C. Dac" semnul constantei este omis ea se socoate pozitiv". descrierea tipului ei #i atribuirea valorii #i are urm"toarea sintax": const int name = value. const int salariu = 700. întrucît numerele 35 #i 700 au sintaxa #i formatul constantelor de tip întreg. Constanta real" în form" cu ordin este comod" pentru scrierea numerelor foarte mari sau foarte mici. trebuie de înscris modificatorul L sau I ( se permite de asemenea #i l sau i). În standardul K&R C ini!ializarea constantelor de tipul întreg are urm"toarea sintax": #define name value care este plasat" pîn" la func!ia main(). Programatorul are posibilitate de a indica explicit compilatorului. ca #i în majoritatea limbajelor de programare.$.} 3. În exemplele de mai sus compilatorul implicit va atribui variabilelor K #i salariu valori de tipul întreg. iar în memorie se înscriu bi!ii inferiori ai constantei trunchiate. Primul mod cu folosirea directivei #define a fost descris mai sus. ce sînt înscrise în program sub forma unui num"r mai mare ca 4 294 967 295 aduc la supraînc"rcare. name – numele constantei. …. ce au $4 . În C. value – valoarea constantei. …. c" constanta are tipul long. Pentru aceasta se folosesc modificatori speciali.2. Unde #define este directiva compilatorului. unde const este cuvînt rezervat pentru ini!ializarea constantelor. De exemplu: #define K 35 sau #define salariu 700. la care partea întreag" #i partea frac!ionar" se despart prin punct. Al doilea mod folose#te cuvîntul rezervat const pentru ini!ializarea constantei. ce sus!in standardul ANSI-C permit ini!ializarea constantelor în 2 moduri. Între directiv". Pentru a indica. Constanta real" în form" cu punct se scrie ca frac!ie zecimal" cu semn sau f"r" semn.Constantele. int cuvîntul rezervat pentru desemnarea constantelor de tip întreg #i value – valoarea constantei. înscri#i dup" cifra mai mic" a constantei. c" pentru o oarecare constant" este necesar de alocat 4 octe!i #i de a indica interpretarea lor ca f"r" semn (unsigned). Constantele reale (flotante) reprezint" numere zecimale frac!ionare ce pot fi scrise sub dou" forme: form" cu punct #i form" cu ordin.

32*10 $4 .7E+308 3. acest tip se mai nume#te tip cu aproxima!ie unitar" #i are aproxima!ia –6 pozi!ii dup" punct. Tipul Float Double Long double Volumul de memorie (octe!i) 4 8 $0 Diapazonul de valori 3.055. Dac" semnul ordinului lipse#te se subîn!elege semnul +. În a#a fel cifra 6.$23456789$2345 în diapazonul de aproxima!ie pentru tipul float va fi interpretat" de compilator ca 6. 3.4E+38 $. posibil cu semn. ? > . o cifr" sau un alt simbol al tastaturii. 55.000000E-3 = 0. În aceste nota!ii în calitate de mantis" poate fi scris" sau o constant" zecimal" f"r" modificator sau o constant" real" în form" cu punct. ~ ` Exist" doua metode de scriere a caracterelor. Pentru fiecare constant" de tip caracter în memorie se aloc" cîte un octet.14. În calitate de ordin se scrie o constant" întreag" zecimal"..aspectul: mantisa_e_ordinul sau mantisa_E_ordinul. Valoarea unei constrante de tip caracter (char) poate fi o liter".4E-4932 … 3.$23456.$. $5 . Zerourile ce stau în fa!a codului caracterului pot fi omise. care determin" diapazonul valorilor #i volumul de memorie rezervat pentru constant". Pentru determinarea constantelor de tip real sunt folosite diferite cuvinte rezervate. unde ddd–codul octal. inclusiv cel din K&R C.9 #i simboluri speciale ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = | \ / }{ “ ’ : .14. zece cifre arabe 0. HHH–codul hexazecimal al caracterului. Mul!imea valorilor unei constante de tip carecter este urm"toarea: literele minuscule #i majuscule ale alfabetului latin. Dup" standardul ANSI-C const float PI = 3.4E-38 … 3. care depinde de compilator. ce determin" puterea num"rului zece.3. < . Sintaxa de ini!ializare a constantelor de tip flotant (real) este urm"toarea: Dup" standardul K&R-C : #define PI 3. O constant" caracter este un oarecare caracter al alfabetului luat în apostrofe. Exemplu: ‘caracter’ . Prima metod": Orice caracter al tabelului codurilor ASCII poate fi reprezentat în form" de constanta caracter astfel: ‘\ddd’ sau ‘\xHHH’ . De exemplu 7.32E+14 = 7.4E+4932 Constantele reale au un nivel orecare de aproxima!ie.7E-308 … $. Tipul double se mai nume#te tip cu aproxima!ie dubl" #i are aproxima!ia de pîn" la $5 –$6 pozi!ii dup" punct. Constante caracter.

Z. Tipul masiv este un tip structurat în C #i va fi studiat în capitolul “Tipuri structurate” Not!: Unele compilatoare C #i C++ sus!in tipuri de date speciale pentru operare cu #iruri de caractere #i con!in biblioteci de func!ii pentru prelucrarea #irurilor. În privin!a lungimii numelui nu-s nici un fel de limite. Dac" caractere de control se întîlnesc. limbajul C nu con!ine un tip de date special ce desemneaz" #irurile de caractere. Sintaxa de ini!ializare a constantelor de tip caracter (char) este urm"toarea: Dup" standardul K&R-C : #define Lit ‘C’. b. Text_no. inclusiv cel din K&R C. Descrierea variabilelor. Aici fiecare simbol din #ir este o component" aparte a masivului de tip char. Dup" standardul ANSI-C const char Lit = ‘C’. 3. 4. %iruri de caractere. y. în rîndul de extragere. Descrierea variabilelor de obicei se efectueaz" la începutul programului cu ajutorul instruc!iunilor de descriere. Suma. beta. Numele variabilei (identificatorul variabilei) este o succesiune de caractere #i cifre ale alfabetului ce se începe cu o liter" sau cu caracterul de subliniere.$. Deseori identificatorii sunt numi!i nume simbolice sau pur #i simplu nume. Pentru variabile programatorul trebuie s" determine nota!ii caracteristice proprii care se numesc identificatori.. Variabile.Metoda a doua: Caracterele des folosite ce nu se reflect" pe ecran nu trebuie scrise sub form" de cod.4.$. Aceste caractere în C sunt repartizate în clasa caracterelor de control. literele mici a. Limbajul C opereaz" cu #irurile cum ar lucra cu o succesiune de date de tip caracter amplasate într-o structur" numit" masiv. atunci ele provoac" o ac!iune corespunz"toare. 4. În acest caz se folosesc nota!iile lor rezervate. Spre deosebire de alte limbaje de programare. În Turbo C se permit urm"toarele caractere la formarea identificatorilor : Literele mari A.. Toate variabilele din program trebuie s" fie descrise. dar pentru compilatorul Turbo C au valoare doar primele 32 de caractere. Gama. Nume de variabile (identificatori). 4. $6 . a$. cifrele arabe 0. Variabila este o m"rime care în procesul îndeplinirii programului poate primi valori diferite. b_$.z.9 precum #i caracterul de subliniere’_’. x. Ex: A. Un #ir este o succesiune de caractere ale alfabetului cuprinse între ghilimele.2. spre exemplu..

În calitate de tip se folose#te unul din cuvintele cheie deja cunoscute int. Cînd variabila este declarat" #i ei i se rezerveaz" loc în memorie.7e-12. char znak. int timc. rezultatul va fi incorect.….gama=1.vn. count. Atribuirea valorii ini!iale unei variabile în timpul compil"rii se nume#te ini!ializare. Acest fapt impune necesitatea ini!ializ"rii oric"rei variabile în timpul declar"rii acesteia. luna=9.Instruc!iunea de descriere a variabilelor are urm"toarea form" general" de înscriere: tip v1. unde : tip . litera. cînd folosirea unei variabile neini!ializate poate duce la erori grave din punct de vedere logic la calcularea unor valori. double sau char. În timpul includerii calculatorului. con!inutul acestor celule de memorie nu se schimb" pîn" cînd variabila nu este ini!ializat" sau pîn" cînd ei nu i se atribuie vre-o valoare.. De exemplu: main() { float salary. Ini!ializarea variabilelor. …} În ultima instruc!iune de descriere e ini!ializat" doar variabila gama. La descrierea variabilelor compilatorului i se poate comunica despre necesitatea ini!ializ"rii.7e-12. Punctul #i virgula este semnul sfîr#itului instruc!iunii. float. Din aceats" cauz" e mai bine de evitat amestecarea variabilelor ini!ializate #i neini!ializate în una #i aceia#i instruc!iune de descriere. cu toate c" la prima vedere pare c" toate trei sun egale cu 1. Din aceast" cauz".. Exist" cazuri. float alfa. Exemple de instruc!iuni de descriere cu ini!ializarea variabilelor: main() { char bara=’\’. dac" variabila ce n-a fost ini!ializat" #i nu i s-a atribuit nici o valoare pe parcursul programului este folosit" în calculul unei valori.3. litera=’T’. $7 . Între cuvîntul cheie ce determin" tipul variabilelor #i lista numelor variabilelor.v2.v2.beta.vn. celulele de memorie nefolosite de sistemul opera!ional con!in date aleatoare. … } 4. suma.. int anul=2000.determin" tipul valorilor pe care le pot primi variabilele v$. total. Aceste ini!ializ"ri presupun atribuirea valorii 0 (zero) pentru variabile numerice #i ’ ’ (spa!iu) pentru cele caracteriale sau de tip #ir de caractere. trebuie s" fie cel pu!in un blanc.

Opera!iile de atribuire au o prioritate mai joas" decît cele descrise anterior #i se îndeplinesc de la dreapta spre stînga. 2) Sc"derea (-). Opera!ia de atribuire compus" sub forma: _variabila_op=_expresie_ se define#te prin opera!ia de atribuire simpl" astfel: _variabila_=_variabila_op_expresie_ De exemplu. unde op este una din opera!iile enumerate mai sus. Opera!iile de incremenatare decrementare se aplic" asupra unor variabile de tip ordonat(a#a ca int). De regul" pentru opera!iile de atribuire compuse calculatorul construie#te un program mai efectiv. 4) Împ"r!irea (/). Opera!ia de atribuire poate fi simpl" sau compus". Opera!ii "i expresii. += #i *= etc.3. asigur" incrementarea variabilei x cu o unitate. în dependen!" de semnul opera!iei de atribuire. $8 . 3) Înmul!irea (*). Opera!ia de incrementare notat" prin dou" semne plus consecutive. 6) Plusul unar (+). Opera!ia de decrementare se noteaz" prin dou" semne minus mic#orînd valoarea ei cu o unitate. 5) Luarea modulului (%). În limbajul de programare C în expresii se permite folosirea unui num"r arbitrar de opera!ii de atribuire. Opera!ia de atribuire. Forma prefix" asigur" schimbarea variabilei pîn" la folosirea ei. Exemple: Opera!ia x++. atribuind variabilei valoarea expresiei. de exemplu. În calitate de opera!ii aritmetice limbajul C folose#te urm"toarele: $) Adunare (+). ce st" în dreptul semnului de atribuire.* / % >> << & | ˆ le corespunde opera!ia de atribuire compus". 5. Opera!ia de atribuire leag" variabila cu expresia. Opera!iilor binare: + . 5. Opera!ii de incrementare(decrementare).5. d+=2 este echivalent cu d=d+2. 7) Minusul unar (-). 5.$.dup" folosirea ei.2. Iar forma sufix" . Ex: x=7. Opera!ia de incrementare poate fi folosit" atît ca prefix cît #i ca sufix. Opera!ii aritmetice. Diferen!a dintre acestea const" în momentul schimb"rii valorii variabilei. se aplic" asupra unei singure variabile #i m"re#te valoarea cu o unitate. Opera!ia de atribuire simpl" se noteaz" cu semnul = #i e folosit" pentru a atribui variabilei valoarea vreunei expresii. care se noteaz" ca op=.

2) Mai mare sau egal (>=).0. Expresia de rela!ie a>b==2 întotdeauna va avea valoarea zero (fals). 3) Mai mic (<).În expresia s=y*x++. #i doar apoi variabila m se va m"ri cu unu. C"ci independent de valoarea variabilelor. Opera!iile de rela!ie sînt: $) Mai mare (>).8<=(c+d). incrementarea lui x se va face numai dup" calcularea valorii lui s. subexpresia a>b va avea valoarea zero sau unu #i compararea oric"rei din aceste valori cu 2 ne d" 0. întîi se va incrementa x #i numai dup" aceia va fi calculat" valoarea pentru s. cu excep!ia #irurilor de caractere (Pentru compararea #irurilor se folosesc func!ii incorporate). a>b==2. Opera!iile de rela!ie se pot folosi pentru toate tipurile de date de baz". Opera!ia de incrementare are o prioritate mai înalt" decît cea aritmetic". Expresia (i+j)++ este gre#it" c"ci opera!ia de incrementare se aplic" doar c"tre numele variabilei. (a + b )<2. Ultimele dou" opera!ii au o prioritate înc" mai mic" #i expresia a va primi valoarea unu doar atunci cînd #i prima expresia #i a doua expresie este adev"rat". 4) Mai mic sau egal (<=). compilatorul trateaz" primele dou" plusuri ca forma sufix" de incrementare a variabilei m. Exemple de expresii de rela!ii: a>b. 6) Diferit (!=). %i dac" pentru m=5 vom scrie expresia m+++2. Rela!ii "i opera!ii logice. Opera!iile de rela!ie formeaz" o valoare adev"rat" sau fals" în dependen!a de faptul în ce raport se afl" m"rimile ce se compar". Iar în expresia s=y*++x.5. 5. 5) Egal (==). Dac" expresia de rela!ie e adev"rat" atunci valoarea ei este unu. în alt caz . $9 . Opera!iile de rela!ie au o prioritate mai mic" decît cele aritmetice #i de incrementare. 7. Valoarea expresiei va fi 7.4. Între opera!iile de rela!ie primele patru au aceia#i prioritate #i se îndeplinesc de la stînga la dreapta.

S" cercet"m opera!iile logice. 4<7 – adevarata. Tabelul ce urmeaz" determin" opera!iile logice în Turbo C. calculele se termin" odat" ce apare valoarea adev"r. Opera!iile logice pozi!ionale. Opera!iile pozi!ionale nu se aplic" c"tre datele float #i double. Opera!iile logice pozi!ionale se folosesc pentru lucrul cu bi!i separa!i sau cu grupuri de bi!i de date. Exemple de expresii logice: (5>2)&&47 – adevarata. se folosesc în calitate de leg"turi pentru reuniune a dou" sau mai multe expresii . !expr1 e adev"rat" dac" expr1 e fals" #i invers.adevarata. Analog pentru expresiile logice ce con!in numai opera!ii ||. Deci avem dreptul s" scriem: 5&&2 .Conjunc!ie (SI logic) 2.Astfel observ"m c" în limbajul de programare Turbo C putem scrie expresii ce par f"r" sens din punct de vedere al limbajelor de programare tradi!ionale. cum numai apare valoarea fals prelungirea calculelor nu are rost. Ele . se termin" dac" se descoper" falsitatea aplic"rii urm"toarei opera!ii &&. Opera!iile logice au o prioritate mai mic" decît opera!iile de rela!ie. Calcularea expresiilor logice. Noi am stabilit pentru expr1 #i pentru expr2 cazul cel mai general f"r" a mai indica ce fel de expresii ele sunt. Valoarea acestei expresii va fi $. din cauza c" în Turbo C valoarea nenul" se trateaaz" ca adev"r iar cea nul" ca fals. de obicei. Priorit"!ile opera!iilor logice se aranjeaaz" în ordine descresc"toare astfel: Negare (!). atunci expr1 && expr2 e adev"rat" în cazul cînd ambele sunt adev"rate expr1||expr2 e adev"rat" în cazul cînd m"car una din expresii e adev"rat". !(4>7) . în care sunt numai opera!ii &&. Opera!iile logice pozi!ionale: Numele opera!iei logice pozi!ionale #I pozi"ional Sau pozi"ional 20 Semnul opera!iei în Turbo C & | . Opera!iile logice: Numele opera!ii logice $. Disjunc"ie (||). Ree#ind din defini!ia semanticii opera!ia &&.Negare (NU logic) Semnul opera!ii în Turbo C && || | Dac" expr1 #i expr2 sunt careva expresii .Disjunc!ie (SAU logic) 3. Conjunc"ie (&&). 5.5.

2$ . expresia 1&2 are valoarea 0. În caz general. de exemplu. Rezultatele îndeplinirii opera!iei SAU exclusiv pozi!ional se determin" în tabelul urm"tor : Bitul primului operand 0 0 $ $ Bitul operandului al doilea 0 $ 0 $ Bitul rezultatului 0 $ $ 0 Opera!iile de deplasare la s"nga(>>) #i la dreapta (<<) îndeplinesc deplasarea primului operand la stînga sau la dreapta cu un num"r de pozi!ii binare determinat de operandul al doilea. deoarece reprezentarea interioar" a valorii variabilei n este 0000000000000$0$ iar a variabilei d este 0000000000000$$0. În timpul deplas"rii la stînga bi!ii. c"rora le corespunde unu în mask.d. SAU exclusiv pozi!ional realizeaz" asupra fiec"rei perechi de bi!i opera!ia de adunare dup" modulul 2. %i variabila n are valoarea 5.Sau exclusiv pozi"ional Deplasare la stînga Deplasare la dreapta Inversare ^ << >> ~ Opera!ia pozi!ional" %I se realizeaz" asupra fiec"rii perechi de bi!i a datelor. Rezultatul aplic"rii opera!iei pozi!ionale %I va fi : n 0000000000000$0$ d 0000000000000$$0 4 0000000000000$00 Opera!ia pozi!ional" %I deseori se folose#te pentru eviden!ierea vreunui grup de bi!i. de exemplu dac" în program avem descrierea variabilelor : int n.ceea ce-i echivalent cu înmul!irea la 4. iar variabila d are valoarea 6. completînd pozi!iile eliberate cu zerouri. Opera!ia pozi!ional" SAU se aplic" asupra fiec"rei perechi de bi!i a datelor #i deseori se folose#te pentru instalarea unor bi!i. Nu trebuie s" confund"m opera!ile logice pozi!ionale cu opera!iile logice && #i || . expresia: X=X | mask instaleaz" în unu acei bi!i ai lui x. iar expresia 1&&2 are valoarea $. atunci expresia n&d ne d" valoarea 4. De exemplu. x<<2 deplaseaz" x la sînga cu dou" pozi!ii. a deplasa x cu n pozi!ii la stînga e echivalent înmul!irii valorii lui x cu 2 la puterea n. se completeaz" cu zerouri. ce se elibereaz". De exemplu.

Construc!iile sizeof_expresie #i sizeof_tip se cerceteaz" ca ceva unitar #i. expresia sizeof_tip -2 înseamn" (sizeof(_tip)-2).5+3) valoarea variabilei d va fi 8. în Turbo C se introduce no!iunea de expresie cu virgul". unde se admite folosirea unei constante întregi. unde constanta_ are valoarea lungimii tipului rezultatului a+b+c.expresie_.2+7 este o expresie cu virgul" #i se calculeaz" de la stînga spre dreapta. se calculeaz" de la stînga spre dreapta. atunci primim m"rimea obiectului de tipul indicat. expresia sizeof(a+b+c)+d e echivalent" expresiei constana_+d. Opera!ia virgul" (. Sau.expresie_. În procesul calcul"rii acestei expresii variabilelor k #i d li se atribuie valorile respective. Turbo C multiplic" bitul semnului #i de aceea pentru nemerele pozitive. Opera!ia dimensiune se folose#te sub forma: sizeof_expresie sau sizeof_tip Valoarea opera!iei sizeof este o constant" întreag". Opera!ia unar" inversare (~) [tilda] transform" fiecare pozi!ie unar" în nul" #i invers fiecare pozi!ie nul" în unar". iar la altele – bi!ii se completeaz" cu zerouri. ce are urm"toarea form" general" : expresie_. care determin" lungimea tipului rezultatului expresiei. d" m"rimea operandului s"u în octe!i.7.d=m+n. este egal" cu valoarea celei mai din dreapta expresii-operand.5. Expresia a+b+c e luat" în paranteze pentru a indica c" avem nevoie de lungimea tipului rezultatului a+b+c.Deplasarea la dreapta a unei m"rimi f"r" semn (unsigned) aduce la completarea cu zerouri a bi!ilor elibera!i. Valoarea ei este $2. la rîndul s"u. deplasarea la dreapta cu n pozi!ii e echivalent" împ"r!irii la 2 la puterea n. Opera!ia virgul#. astfel. care. #i nu a+b+c+d. notat" prin cuvîntul-cheie sizeof. Pentru expresia: d=(k=5+2. Tipul #i valoarea rezultatului expresiei cu virgul" este tipul #i valoarea a celei mai din dreapta expresii. Dac" în calitate de operand al opera!iei sizeof folosim _tip. 22 . deoarece ei i se atribuie valoarea expresiei cu virgul". ce se folosesc la descrierea variabilelor. Opera!ia sizeof poate fi folosit" peste tot. De exemplu: k=a+b. desp"r!ite prin virgul".6. Opera!ia dimensiune.2 de tip float.… Perechea de expresii. În calitate de _tip pot fi folosite acelea#i tipuri de obiecte. 5. astfel. Deplasarea la dreapta a unei m"rimi cu semn la unele m#ini aduce la multiplicarea bitului semnului. de exemplu.) permite de a uni cîteva expresii în una singur" #i. 5. Opera!ia unar" dimensiune.

Contextul opera!iei virgul" (separator sau opera!ie) compilatorul “îl simte” dup" paranteze.9. semnele de opera!ie ? #i : determin" opera!ia ternar". de exemplu. poate ar"ta.5 #i prime#te valoarea 5. atunci compilatorul produce conversia automat" a tipurilor în corespundere cu regulile care.5).c=(1. ce determin" calculul consecutiv al expresiilor. Modificatorul unsigned m"re#te rangul tipului corespunz"tor cu un semn. astfel: F(a. long. Conversii de tip. 5. La scrierea expresiilor ar fi binevoit" folosirea datelor omogene. atunci ambele date se reduc la cel mai superior din aceste dou" tipuri. înc" mai joas" este prioritatea opera!iei de atribuire. O astfel de conversie se nume#te ridicarea tipului.t+2). int. adic" a variabilelor #i constantelor de acela#i tip. adic" opera!ie cu trei operanzi. unde variabila c se ini!ializeaz" cu o expresie constant" cu virgul" $. O consecutivitate de tipuri ordonate de la superior la inferior e determinat" în corespundere cu prezen!a interioar" a datelor #i arat" astfel : double. float. Adresarea la func!ie. c" o situa!ie analogic" poate ap"rea în lista argumentelor reale în timpul adres"rii c"tre func!ie. Expresia de mai sus o putem scrie mai pu!in efectiv astfel: a>b?(z=a):(z=b). în fond. atunci se calculeaz" expr2_ #i valoarea ei va fi valoarea întregii expresii. De exemplu.d. în caz contrar se calculeaz" expr3_. a#a o expresie: int a. unde (a>b)?a:b – expresie condi!ional". De aceea e admis". deoarece prioritatea opera!iei ternare ?: este foarte joas". unde al doilea are valoarea 5. c"ci în a#a fel condi!ia se eviden!iaz" vizual.8. În interiorul parantezelor avem opera!ia virgul". În continuare vom vedea. Astfel. Valoarea expresiei condi!ionale se calculeaz" astfel: prima se calculeaz" expr1_. ce con!ine trei argumente. se recomand" de a pune parantezele. Expresiile condi!ionate au urm"toarea form" general": expr1_?:expr2_:expr3_.Virgula în Turbo C se folose#te în dou" contexte: ca separator a datelor #i ca opera!ie. short. Dac" ea este diferit" de zero (e adev"rat").(t=3. de exemplu. Îns". se reduc la urm"toarele: dac" opera!ia se îndepline#te asupra datelor de diferite tipuri. Parantezele din jurul primei expresii nu sunt obligatorii. 23 . dac" în expresie se amestec" diferite tipuri de date. 5. Totu#i. pentru a calcula z maximum din a #i b e suficient de a scri expresia: z=(a>b)?a:b.2.2.c). Expresii condi!ionate. char. în exteriorul lor – separatorul.b.

b. ce are urm"toarea form" general" de scriere: (_tip_)_expresie Folosirea unei astfel de construc!ii garanteaz". De exemplu.Pentru opera!ia de atribuire (simpl" sau compus") rezultatul calcul"rii expresiei din partea dreapt" se aduce la tipul variabilei c"reia i se atribuie aceast" valoare. d" variabilei d valoarea 3 din cauza truchierii p"r!ii frac!ionare. ceea ce mic#oreaz" gre#eala de rotungire. împreun" cu modificatorii admisibili. Pentru p"strarea preciziei calculului la efectuarea opera!iilor aritmetice. îndeplinit" de compilator. cînd dup" context nu se presupune conversia automat" a tipurilor.b. De exemplu. dac" acesta e condi!ionat de instruc!iunea de descriere respectiv". 24 . deoarece indic" conversia explicit" a constantelor float în tip int pîn" la adunarea lor. d=1. atunci pentru calcularea r"d"cinii patrate din n trebuie s" scriem sqrt((double)n). iar coborîrea tipului pîn" la int. datele sînt descrise astfel: float a. dac" avem descrierea: int n.c. În acest timp poate avea loc ridicarea tipului sau coborîrea tipului. pe cînd coborîrea lui poate denatura esen!ial rezultatul din cauza c" acel element de tip superior poate s" nu încap" în zona de memorie a elementului de tip inferior. Ridicarea tipului de atribuire. În rezultatul îndeplinirii primei expresii valoarea variabilei d va fi 3. În rezultaul îndeplinirii expresiei a doua valoarea variabilei d va fi 2. Îns" dac" datele sunt descrise astfel : float a. Rezultatul final se transform" în tip float. În aceast" opera!ie în calitate de _tip_ pot fi folosite acelea#i cuvinte cheie. deoarece $. c" valoarea expresiei va fi convertat" la tipul indicat în paranezele din fa!a expresiei. pentru asigurarea lucrului corect a func!iei sqrt ea are nevoie de un argument de tip double. ca #i în instruc!iunile de descriere a tipului. S" cercet"m dou" expresii în Turbo C. Opera!ia de reducere a tipului cel mai des se folose#te în cazurile. b #i c vor fi convertate în double. Ob!inem acest lucru folosind opera!ia de conversie a tipului. de obicei. double c. deoarece tipul variabilei coincide cu tipul expresiei. În timpul îndeplinirii opera!iei de atribuire nu va avea loc conversia tipului.6+(int)1. De aceea.6+$. la care e necesar de adus o careva m"rime sau expresie.7 cu condi!ia c" variabila d este de tip întreg. #i avem expresia: a*b+c La calcularea valorii expresiei variabilele a.7 #i d=(int)1.7 nu necesit" conversia tipurilor #i d" rezultatul 3. se produce f"r" pierderi. realizat" în timpul îndeplinirii opera!iei de atribuire.3 de tip float. toate datele de tip float se transform" în double. atunci rezultatul a*b+c va fi de tip double din cauza ridic"rii tipului. În afar" de conversia automat" a tipurilor. Turbo C pune la dispozi!ia programatorului posibilitatea indic"rii explicite a tipului. iar rezultatul va avea tip float.6+1.

Men!ion"m. k=d. 5. d=d+(b-4). Priorit#!ile opera!iilor. Ordinea de evaluare. descris" de o simpl" opera!ie de atribuire. k=d+b-4..$0. Priorit"!iile opera!iilor se cercetau în procesul expunerii lor. Coloana tabelului “Ordinea execu!iei” determin" consecutivitatea îndeplinirii pentru opera!iile cu aceia#i prioritate. De exemplu în expresia k=d+=b-=4. c" în timpul aducerii la tipul necesar se converteaz" valoarea lui n.+ (unar) sizeof (tip) * / % +<< >> < > <= >= == != & ^ | && || ?: = *= /= %= += -= &= |= >>= <<= ^= . d se va m"ri cu b-4. va fi urm"toarea: b=b-4. dar nu se schimb" con!inutul ei. c"ci ea r"mîne de tip int. Prioritatea $ 2 3 4 5 6 7 8 9 $0 $$ $2 $3 $4 $5 Semnul opera!iei () ! ~ ++ -. În paragraful de fa!" sunt reprezentate opera!iile descrise mai sus #i e indicat" ordinea îndeplinirii lor. Pentru compararea priorit"!ilor opera!iilor le prezent"m în tabel în ordinea descre#terii priorit"!ii. Tipul opera!iei Expresie Unare Multiplicative Aditive Deplasare Rela!ii Rela!ii (egalitate) %I pozi!ional SAU exclusiv pozi!ional SAU pozi!ional %I logic SAU logic Condi!ie Atribuire simpl" #î compus" Virgul" De la dreapta la stînga De la stînga la dreapta De la stînga la dreapta Ordinea execu!iei De la stînga la dreapta De la dreapta la stînga 25 . consecutivitatea îndeplinirii opera!iilor se va determina în ordinea de la dreapta la sînga #i în rezultat b se va mic#ora cu 4.

(punct #i virgul"). La instruc!iunile simple se refer" instruc!iunea – expresie. compuse #i blocuri. La instruc!iunile compuse se refer" instruc!iunea condi!ional" if – else instruc!iunile ciclului for. Prin urmare. care nu con!ine în componen!a sa o alt" instruc!iune. Instruc!iuni pot fi simple. Sintaxa reflect" metoda înscrierii corecte a construc!iilor instruc!iunii. Instruc!iuni. instruc!iunea compus" poate con!ine alte instruc!iuni compuse. do while #i instruc!iunea de selec!ie switch. Instruc!iunile blocului se îndeplinesc consecutiv în ordinea înscrierii lor în interiorul blocului. exist" #i lucreaz" numai în interiorul blocului #i se pierd în afara lui. La începutul blocului pot fi descrise variabilele interioare. iar blocul poate con!ine instruc!iuni compuse #i alte blocuri. instruc!iunea de salt necondi!ionat goto. c" aceste variabile sunt localizate în interiorul blocului. instruc!iunea de terminare break. 26 . sensul c"reiea determin" ac!iunile compilatorului în timpul prelucrarii textului ini!ial al programului sau actiunile procesorului în timpul îndeplinirii programului. Prin instruc!iune în C se subîn!elege o oarecare înscriere. ce determin" ac!iuni de prelucrare a datelor în conformitate cu algorilmul dat. În a#a caz se spune. ce se termin" cu caracterul. instruc!iunea continu"rii continue. iar semantica este descrierea ac!iunilor efectuate de instruc!iune. În Turbo C instruc!iunea compus" #i blocul pot fi folosite oriunde. 6.$. Compus! se nume#te instruc!iunea. iar la instruc!iuni de îndeplinire se refer" instruc!iuni. La instruc!iuni de compilare se refer" instruc!iuni. Bloc – se nume#te un #ir de instruc!iuni luate în acolade({}). Fiecare instruc!iune are sintaxa #i semantica sa. unde este admis" folosirea instruc!iunii simple. pe care le vom cerceta mai departe. Instruc!iunea reprezint" o unitate de îndeplinire a programului. În continuare vor fi studiate instruc!iunile de îndeplinire. instruc!iunea de întoarcere return. ce con!ine în componen!a sa alte instruc!iuni. Tipurile instruc!iunilor.6. Instruc!iunile de compilare au fost precautate în compartimentele de descriere #i declarare a datelor. ce caracterizeaz" datele din program. while. Instruc!iunile pot fi împ"r!ite în dou" grupe: $) Instruc!iunile perioadei de compilare 2) Instruc!iunile perioadei de îndeplinire a programului. Simpl! se nume#te instruc!iunea.

y. pot fi una sau mai multe opera!ii de atribuire #i atunci instruc!iunea-expresie în limbajul Turbo C are acela#i sens #i în alte limbaje.k+=8.subexpresia a doua. Eticheta se folose#te doar în cazul cînd se folose#te saltul necondi!ionat la aceaast" instruc!iune cu ajutorul instruc!iunii goto. avem o instruc!iune vid". În rezultat vom ob!ine z=4. De exemplu: label:{k=a=b.z. În acest caz. Eticheta este separat" de instruc!iune prin dou" puncte #i.) nu se pune. Exemplu 2: int x=2. De obicei. atunci (. folosind parantezele rotunde: Pentru x=-3+4*5-6 : x=(((-3)+(4*5))-6). Exemplu: Empty : . orice instruc!iune poate fi etichetat". y =3+4%5-6. Men!ion"m faptul. În a#a fel. 27 . Aici instruc!iunea-expresie con!ine o expresie cu virgul" compus" din dou" subexpresii. Dac" în calitate de corpul instruc!iunii e folosit un bloc. S" studiem secven!e din program unde e folosit" instruc!iunea-expresie: Exemplu $: int x. În cazul cînd avem lipsa instruc!iunii #i prezen!a etichetei avem o instruc!iune vid" etichetat". apoi. Pentru y=3+4%5-6 : y=((3+(4%5))-6) Pentru z=-3*4%5-6/5 : z=((((-3)*4)%(-6))/5).y. În rezultatul îndeplinirii în program a instruc!iunii-expresie se calculeaz" valoarea expresiei în conformitate cu opera!iile. care sunt definite în ea. Instruc!iuneaexpresie ader" la clasa instruc!iunilor simple ai limbjului Turbo C. y=4. ori ambele. În primul rînd se calculeaz" prima subexpresie. în caz general instruc!iunea are forma: etichet!_:corpul_instruc"iunii.Orice instruc!iune poate fi marcat" de un identificator. nunit etichet!. Dup" cum sa men!ionat. iar z=0. x*=3+2. rolul sfîr#itului îl va juc" acolada dreapt". c" la declarare x are valoarea 2: x=(x*(3+2))*(y=(z=4)). Instruc!iuni expresie. x=40. În cazul lipsei corpul instruc!iunii. z =-3*4%-6/5.x*=y=z=4. instruc!iunea-expresie va avea urm"toara form": expresie_. adic" a#a o instruc!iune ce nu îndepline#te nici o ac!iune. ori corpul_instruc!iunii. x =-3+4*5-6. În exemplul de mai sus pot lipsi ori eticheta_. astfel.2. y=$. Vom scrie ordinea îndeplinirii a acestei secven!e în conformitate cu prioritatea opera!iilor.} 6.z. Orice expresie va deveni instruc!iune dac" se va termina cu (.). În rezultat vom avea x=$$. de închidere (}).

$.c+=3.6. se aleg pentru executare diferite consecutivit"!i de instruc!iuni. O instruc!iune condi!ional" selecteaz" o singur" instruc!iune dintre alternativele sale.). Vom considera acest exemplu din nou: if(d= =c){++d. 6.c+=3. d nu se schimb". Diferen!a const" în aceea c" în exemplu al doilea avem 2 instruc!iuni: if #i instruc!iunea-expresie c+=3. iar c cu trei unit"!i. Astfel de instruc!iuni sunt if #i if – else. atunci acest bloc va fi definit de acolade. În dependen!" de careva condi!ii. În acest caz dac" (d==c) va avea valoare ADEVcR.).3. Instruc!iunea if e compus" #i sintaxa ei admite unul din urm"toarele formate: if_(expresie)_instruc"iune sau if_(expresie)_instruc"iune1_else_instruc"iune2. Mai întîi se calculeaz" valoarea expresiei. care sunt controlate(verificate) pe parcursul calculelor. Instruc!iunea de ramificare a acestui caz: if(d==c) ++d. Instruc!iuni de ramificare (condi!ionale). #i numai c se m"re#te cu 3. Dac" rezultatul ei este ADEVcR ( adic" expresia != 0). atunci se îndepline#te _instruc!iunea.} 28 . unele etape nu întotdeauna se îndeplinesc în una #i aceia#i ordine. Pentru descrierea astfel de procese în limbajul C se folosesc instruc!iunile ramificate (condi!ionale).3. iar în caz contrar se sare peste instruc!iune #i nu avem nici o ac!iune. Dac" instruc"iunea_ este simpl".c+=3. Instruc!iunea if lucreaz" în felul urm"tor: $. iar dac" instruc"iunea_ reprezint" un bloc. Instruc!iunea de ramificare IF "i IF-ELSE. În structurile ramificate de calcul. atunci totul va r"mîne ca mai înainte: d se va m"ri cu o unitate. În celelalte cazuri d #i c r"mîn neschimbate. Formatul if(expresie)_instruc"iune. Atunci vom m"ri d cu o unitate. În calitate de instruc"iune_ aici se folose#te instruc!iunea expresie cu virgul". Schema algoritmic" a formatului if(expresie)_instruc!iune este prezentat" pe desen. atunci ea se va sfîr#i cu (. Vom descrie aceast" instruc!iune astfel: if(d= =c)++d. iar c se va m"ri cu trei unit"!i. pe care apoi o execut". deoarece construc!ia instruc"iune_ care a fost descris" deja include în sine acest semn (. unde acolada dreapta va juca rolul sfîr#itului. În caz contrar. În instruc!iunile de ramificare lipse#te (. Fie c" d este egal" cu c.).

29 .În cazul c" (d == c) va avea valoarea FALS. Formatul if(expresie)_instuc"iune1_else_instruc"iune2. inclusiv #i if. joac" un rol important la interpretarea acestor intruc!iuni. adic" este ADEVcR. Ca #i în cazul precedent. S" prec"ut"m 2 exemple: a) if(n>0) if(a>b) z=a. în primul rînd se calculeaz" valoarea expresiei. 2. Prima form" prescurtat" a instruc!iunii if ne d" posibilitatea îndeplinirii sau neîndeplinirii oric"rei opera!ii. îns". Dac" ea difer" de zero. else z=b. cîte odat" apare necesitatea alegerii unei opera!ii din mai multe. atunci se îndepline#te instruc!iunea$.3. Instruc!iunea goto ne d" posibilitatea transmiterii controlului execu!iei programului la o instruc!iune marcat" cu o etichet". adic" formeaz" un bloc.) dup" z=a este necesar". deoarece aceasta este o instruc!iune ce intr" în coponen!a instruc!iunii if. ce definesc un bloc. avînd în calitate de instruc"iune1 forma if prescurtat". Totu#i. d #i c vor r"mîne neschimbate. Prezen!a (. în caz contrar se îndepline#te instruc!iunea2. Îns" o a#a înscriere e complicat". care este egal cu maximum dintre dou" numere a #i b. .}else z=b. În cazul b) avem instruc!iunea if_else în form" plin". deoarece în locul instruc!iunii în instruc!iunea if poate fi orice instruc!iune. Instruc!iunea goto are formatul: goto_etichet!. deoarece aceste instruc!iuni sînt incluse în acolade. Deosebirea const" în faptul c" în cazul a) avem instruc!iunea if de form" scurt". Instruc!iunea de salt necondi!ionat GOTO. Secven!a b difer" de a numai prin prezen!a acoladelor. #i din punct de vedere logic sunt privite ca o singur" instruc!iune bloc.else z=b. care are ca instruc!iune forma if_else. evident.Vom examina un lan! de instruc!iuni: if(expresie1)_instruc"iune1_else_if(expresie2)_instruc"iune2_else_if(expresie3) _instruc"iune3_else _instruc"iunea4… A#a un lan! de instruc!iuni e admis. Pentru a#a procese în C exist" o instruc!iune special" care va fi studiat" ceva mai tîrziu.2. pe cînd a doua form" ofer" posibilitatea alegerii #i îndeplinirii unei opera!ii din dou" posibile. Atunci putem scrie : if(a>b)z=a. 6. Schematic aceast" instruc!iune e preszentat" pe desen. b) if(n>0){if(a>b) z=a. De exemplu : fie c" e necesar de a calcula z.

Instruc!iunea de selectare SWITCH. avînd la dispozi!ie instruc!iunile goto #i if. Îns" e dorita folosirea cît mai redus". cu mult mai fine. programatorul poate programa diferite opera!ii complicate. m1:++n. goto m1. Orice ramificare poate fi organizat" cu ajutorul lan!ului de instruc!iuni if_else_if_…_else_. … 30 .50 #define lim 50 main() { int n=0. 6. float y=0. a acestei instruc!iuni. Instruc!iunea de selectare e destinat" pentru selectareaa unei singure variante dintr-o mul!ime posibil" de ramific"ri în program. iar substituirile corespunz"toare în textul programului preprocesorul le va face f"r" participarea noastr". avînd ca instruc!iune un bloc. Totodat". care con!ine instruc!iunea goto.} } Prima linie a programului e menit" preprocesorului. evident. dar în nici un caz nu serve#te drept exemplu pentru copiere.. case expr_const2:instruc"iune2. Pentru aceasta trebuie schimbat" doar directiva #define. Exemplu dat arat" numai cum se poate organiza un ciclu cu ajutorul instruc!iunilor if #i goto. Programul const" dintr-o singur" func!ie main(). Acest program calculeaz" valoarea lui y care este egal" cu n/(n+5). ce ne d" posibilitatea calcul"rii ciclice a sumei.. c"ruia îi se indic" valoarea constantei lim=50. Instruc!iunea if are aici forma prescurtat". La organizarea ciclurilor în limbajul de programare Turbo C se folosesc alte posibilit"!i.Dup" instruc!iunea goto. if(n<=lim) { y+=n/(n+50). Folosirea cestei instruc!iuni în Turbo C nicidecum nu se deosebe#te de folosirea ei în alte limbaje algoritmice.unde n=$. eticheta c"reia coincide cu eticheta din goto. îns" în cazurile cînd sunt prezente mai mult de 3 condi!ii e mai ra!ional" folosirea lui switch. Instruc!iunea de selectare este compus" #i are formatul prezentat mai jos: switch (expresie) { case expr_const1:instruc"iune1. În încheiere men!ion"m c" utilizarea if #i goto la organizarea ciclurilor e un semn de cultura insuficient" de programare. Exemplu :Folosirea instruc!iunilor if #i goto la organizarea ciclurilor. se îndepline#te instruc!iunea. Astfel se procedeaz" în cazul cînd vom necesita schimbarea limitei de sumare.. corpul c"reia e definit cu ajutorul acoladelor exterioare.3. deoarece limbajul Turbo C face parte din clasa limbajelor structurate.3.

Schema algoritmic" de îndeplinire a instruc!iunii switch este prezent" pe desen.\n”). La început se afl" valoarea expresiei din paranteze.case expr_const_n:instruc"iune_n. default:instruc"iune. dar în majoritatea cazurilor acest prefix este prezent în construc!ia switch. Mai departe în acolade se înscriu instruc!iunile – varantele marcate cu prefixele: case expresia_constant!: unde expresia constant" deasemenea trebuie s" fie de tip întreg. atunci ori se îndepline#te instruc!iunea variantei cu prefixul default (dac" default este prezent). S" examin"m exemplul de întrebuin!are a instruc!iunei switch : se scrie un fragment de program. ori nu se îndepline#te nici o variant" (dac" default este absent). } În acest exemplu e folosit" func!ia printf().\n”). prezen!a careia nu este obligatorie.\n”). default printf(“Poezia nu con"ine rînd cu a$a num!r”). valoarea c"reia trebuie s" fie de tip int sau char. Instruc!iunea de selectare lucreaz" în felul urm"tor. case 4: printf(“O preafrumoas! fat!. Dup" ce sau îndeplinit instruc!iunile ce se con!in în caseul respectiv. O variant" poate avea prefixul default. se îndeplinesc instruc!iunile variantei urm"toare #i a#a pîn" ce se termin" toate instruc!iunile variantei. începînd de la rîndul k: switch(k) { case 1: printf(“A fost o dat! ca-n pove$ti. apoi aceast" valoare se compar" cu expresiile constante ale case prefixelor #i se îndepline#te variantaa i. Dac" valoarea expresiei în switch nu coincide cu nici o valoare a case prefixelor. iar toate prefixele trebuie s" fie diferite. ce asigur" tiparul rîndului cu format. pentru care aceste valori coincid. Poezia nu con"ine rînd cu a$a num!r ” 3$ . ce tip"re#te patru rînduri din poezie. atunci vom avea ca rezultat : “Din rude mari împ!r!te$ti O preafrumoas! fat!. Dac" k ar fi egal cu 3. } Dup" cuvîntul cheie switch în paranteze este scris" o expresie. case 3: printf(“Din rude mari împ!r!te$ti.\n”). case 2: printf(“A fost ca niciodat!.

În acest caz instruc!iunea switch va avea urm"torul format: switch (expresie) { case expr_const1:instruc"iune1. case 4 : printf(“O preafrumoas! fat!. default:printf(“Poezia nu con"ine rînd cu a$a num!r\n”).\n”). se vor îndeplini instruc!iunile situate mai jos.. Exemplu: switch (L) { case `C`: case `c`: printf(“Calculator\n”)..break. În practica program"rii cîteodat" apare necesitatea îndeplinirii numai a unei variante case f"r" indeplinirea celor ce urmeaz" dup" ea. Default poate fi situat în orice loc al instruc!iunii switch.3.. break. ..\n”).... Evident c" pentru a#a ceva e necesar inroducerea unei instruc!iuni între instruc!iunile variantei. #i atunci BREAK este necesar pentru a evita îndeplinirea celorlalte variante..6. În caszul cînd L=`C`. Instruc!iunea de întrerupere BREAK. Exemplu: Schimb"m formularea problemei precedente în felul urm"tor : fie c" e necesar de tip"rit rîndul k dinte cele patru rînduri ale poeziei date: switch(k){ case 1 : printf(“A fost o dat! ca-n pove$ti. break. La prima vedere pare c" nu este necesar de a scri instruc!iunea BREAK dup" varianta default.. case expr_const_n:instruc"iune_n. atunci va fi îndeplinit" instruc!iunea ce urmeaz" dup" primul case.. Îndeplinirea ei aduce la trecerea controlului la instruc!iunea urm"toare dup" switch. care ar servi ca sfîr#it al îndeplinirii lui switch. c" instruc!iunile din variantele case sau default pot lipsi.4... 32 . } Instruc!iunea BREAK se înscrie în variante atunci cînd este nevoie de ea. break. case 2 : printf(“A fost ca niciodat!. pîn" ce nu se întîlne#te instruc!iunea break. dar deoarece aici lipse#te instruc!iunea.. } Trebuie de men!ionat.. chiar #i pe primul loc între variante. executarea c"reia rovoac" terminarea instruc!iunii switch. adic" trbuie întrerupt" logica stabilit" de lucrul a instruc!iunii switch. default:instruc"iune. break. case expr_const2:instruc"iune2. break. A#a o instruc!iune este BREAK.\n”). break..break. dac" L=’c’ va fi tip"rit cuvîntul “calculator”..\n”). Aceasta este necesar cînd avem nevoie de a ob!ine acela#i rezultat la trecerea la diferite prefixe. } În acest caz. case 3 : printf(“Din rude mari împ!r!te$ti. break .

aici i=$ este expresie de ini!ializare. atunci se îndepline#te instruc!iunea. în acest proces ciclic prime#te valori consecutive de la valoarea ini!ial" dat" pân" la valoarea final" dat". Ciclul FOR posed" urm"toarele caracteristici: num"rul de repet"ri ale ciclului este cunoscut de la începutul execut"rii lui.$. unde i=$. Instruc!iunea ciclic" for lucreaz" în felul urm"tor: la început se calculeaz" expresia de ini!ializare. unde expresie$– expresie de ini!ializare a parametrului ciclului. Acoladele m"rginesc corpul ciclului (instruc!iunea).i++) {y+=i/(i+1) }.expresie de corec!ie. for(i=1. conducerea ciclului este efectuat" cu ajutorul unei variabile de tip int.expresie3) instruc"iune.. Distingem 3 instruc!iuni ciclice în C : $) Instruc!iunea ciclic" cu parametru (FOR) 2) Instruc!iunea ciclic" precedat" de condi!ie (WHILE) 3) Instruc!iunea ciclic" cu postcondi!ie (DO-WHILE) 6. numit" parametrul ciclului. dac" expresia de control este adev"rat". Instruc!iunea ciclic# FOR. i<=50 – expresie de control. 33 .6. y=0. c" instruc!iunea for este un ciclu cu precondi!ie : decizia de a îndeplini din nou ciclul sau nu se ia înaintea începerii îndeplinirii lui #i evident. Sintaxa instruc!iunii este urm"toarea: for(expresie1.50. Schema algoritmic" îndeplinrii instruc!iuni for este prezentat" pe desen. acoladele nu sunt necesare. care. În cazul. expresie3.4. Instruc!iuni iterative(ciclice). juste!ea c"reia duce la îndepliniea repetat" a instruc!iunii. expresie2.expresie de incrementare/decrementare(corec!ie) a parametrului ciclului. De exemplu: de calculat y=Σi/(i+$).i<=50. Din schema algoritmic" se vede. Dup" îndeplinirea instruc!iunei se execut" expresia de corec!ie #i din nou se controleaz" expresia de control. i++ .expresie2. În caz cînd corpul ciclului e compus numai dintr-o instruc!iune.4. adic" controlul se transmite instruc!iunii programului ce urmeaz" dup" instruc!iunea for.expresie de control. Apoi. Instruc!iunile prec"utate mai sus redau opera!ii care trebuie efectuate conform algoritmului #i fiecare din ele se îndeplinesc numai odat". Dac" expresia de control are valoarea fals" atunci îndeplinirea ciclului for se termin". se poate întîmpla ca corpul ciclului s" nu fie îndeplinit nici o dat". când una #i aceia#i instruc!iune trebuie s" fie executat" de n ori cu diferite valori ale parametrilor se folosesc instruc!iunile ciclice.

acoladele interioare m"rginesc corpul ciclului cu parametrul j. în locul unde se dore#te ie#irea din ciclu se folose#te instruc!iunea BREAK. De exemplu la prelucrarea unei matrice un ciclu exterior r"spunde de prelucrarea rîndurilor. cînd nu este cunoscut num"rul de repet"ri ale ciclului #i nu exist" necesitatea ca ciclul s" fie executat m"car o singur" dat". în componen!a c"ruia intr" cîteva instrc!iuni. Instruc!iunea de ciclu while lucreaz" în felul urm"tor: dac" expresia este adev"rat" (sau diferit" de zero.j++){ corpul ciclului } }.Cîteodat" apare necesitatea ie#irii din ciclu înainte de termen. m. Aceast" succesiune de ac!iuni. În afar" de aceasta. În a#a mod. ci numai de anumite 34 .corpul unui ciclu poate fi alt ciclu. Instruc!iunea ciclic# WHILE. în particular. Limbajul C nu pune restruc!ii la tipul instruc!iunilor din cadrul corpului ciclului.i<=n. ce din punct de vedere al limbajului Turbo C este una #i aceia#i).i++){ For(j=1. Testul de control este executat înaintea intr"rii în corpul instruc!iunii.num"rul de coloane. atunci instruc!iunea se îndepline#te o dat" #i apoi expresia din nou se testeaz". iar altul interior – a coloanelor. Instruc!iunea se nume#te corpul ciclului #i în majoritatea cazurilor reprezint" un bloc. corpul ciclului poate fi alc"tuit din instruc!iuni #i simple #i compuse. Instruc!iunea de ciclare while are urm"toarul format: while (expresie) instruc"iune.j<=m. Se observ". iar acoladele exterioare m"rginesc corpul ciclului exterior cu parametru i. pentru a nu admite îndeplinirea la infinit a ciclului. unde n-num"rul de rînduri în matrice. cînd e necesar" imbricarea unui ciclu în altul. Pentru aceasta în corpul ciclului.4. De aceea este posibil ca corpul ciclului nu va fi îndeplinit niciodat". se repet" periodic p"n" ce expresia nu devine fals"(din punct de vedere al limbajului Turbo C devine egal" cu zero). Ciclul while este folosit în cazul. În acest caz sintaxa va fi urm"toarea: For(i=1. c" instruc!iunea while este un ciclu cu precondi!ie. ce const" în testarea expresiei #i îndeplinirea instruc!iunei.2. dup" îndeplinirea T"reia are loc transmiterea controlului la instruc!iunea urm"toare dup" ciclu. 6. În unele algoritme apar situa!ii. Schema algoritmic" a execut"rii instruc!iuniii while e prezentat" pe desen.

schimbînd parametrul ciclului în corpul ciclului. este necesar la fiecare îndeplinire nou" a ciclului de a modifica variabila parametru . fiind cunoscute cele 3 instruc!iuni ciclice FOR. dar în acela#i timp e necesar ca ciclul s" fie îndeplinit m"car o singur" dat". astfel. i++.WHILE #i DO_WHILE le putem folosi în diferite scopuri aparte sau împreun" pentru cazuri concrete.} while(j<=m) i++. Instruc!iunea ciclic# DO_WHILE. Exemplu: i=1. do {corpul ciclului. Dac" valoarea expresiei este adev"rat".3. while(i<=50) {y+=i(i+1).j++. Ca #i în cazul ciclului for.} i++ }. while(i<=n) { j=1. ce intr" în componen!a expresiei. while(j<=m) { corpul ciclului. parametrul ciclului while poate fi #i de tip float. ca #i pentru ciclul while. i++.ori. Ciclul do_while deasemenea poate fi imbricat: i=1. ca #i parametrul ciclului while poate fi de tip float. atunci instruc!iunea se îndepline#te din nou. unde variabila parametru putea fi numai de tip întreg. atunci îndeplinirea ciclului se termin". Instruc!iunea ciclic" DO_WHILE se folose#te în cazul cînd num"rul de repet"ri ale ciclului nu-i cunoscut. Exemplu: i=1. j++. corpul unui ciclu while poate fi deasemenea un ciclu. Deci.do {y+=i(i+1). programatorul trebuie s" aib" grij" de terminarea ciclului. Analogic. Instruc!iunea de ciclare do_while are urm"toarea form": do instruc"iune while(expresie). dac" expresia este fals!". Schema algorimtic" de îndeplinire a instruc!iunii do_while este reprezentat" pe desen. do { j=1. În cazul când num"rul de repet"ri al ciclului e necunoscut. } . Instruc!iunea do while determin" un ciclu cu postcondi!ie. fapt ce permite de a opera cu pa#î zecimali la organizarea ciclului. apoi se calculeaz" valoarea expresiei.} while(i<=50). adic" pasul ciclului poate fi diferit de $ #i chiar un num"r frac!oinar. pasul indexului fiind =$ folosim instruc!iunea ciclic" FOR. corpul ciclului întotdeauna se îndeplie#te cel pu!in o dat". Parametrul ciclului do while.4. 6. deoarece controlul necesit"!ii îndeplinirii repetate a instruc!iunei are loc dup" îndeplinirea corpului ciclului #i. Exemplu: i=1. Spre deosebire de ciclul for. 35 . Instruc!iunea do_while lucreaz" în felul urm"tor: la început se îndepline#te instruc!iunea. } while(i<=n). În cazul cînd cunoa#tem num"rul de repet"ri al ciclului.

în caz contrar el se termin".a. ca masivul este un tot intreg. } În cazul. s. asupra lui se r"spînde#te totul ce-i indicat în compartimentul ”Nume de variabile 36 . Instruc!iunea CONTINUE este folosit" în corpul ciclului cu scopul de a preda controlul la începutul ciclului.a<100. S" prec"ut"m urm"torul exemplu: int a. Instruc!iunea continue poate fi realizat" în toate cele trei tipuri de cicluri. unde : tip este tipul comun pentru toate elementele masivului. Dac" condi!iile ciclului admit o nou" itera!ie.4. Instruc!iunea de continuare CONTINUE. In calitate de nume al masivului este folosit orice identificator. 7. Masive. În a#a cazuri este folosit" instruc!iunea CONTINUE.. Formatul comun de descriere a masivelor este: tip nume[d1][d1]…[dn]. nume este numele masivului. if (b%2) continue.b. dimensiune.. Masivul reprezint" un #ir ordonat de elemente de acela#i tip. Instruc!iunea de continuare are urm"toarea form": continue. Ea serve#te la dep"#irea p"r!ii r"mase a itera!iei curente a ciclului. în dependen!" de o condi!ie folosim instruc!iunea ciclic" WHILE. 7. tip. caracterial #.4. operatorul continue transmite controlul itera!iei urm"toare a ciclului for f"r" a executa partea urm"toare a corpului ciclului. . Descrierea masivelor. 6.Mai mult ca atît. prelucrarea sumelor pare . b=0. unde are loc prelucrarea sumelor pare. real. Tip al unui masiv poate fi orice tip de date deja definit: întreg.dar corpul ciclului trebuie s" fie executat m"car o singur" dat" folosim instruc!iunea ciclic" DO_WHILE. în cazul ciclurilor imbricate sunt posibile combina!ii de instruc!iuni ciclice: for-while. iar corpul ciclului e necesar s" fie executat de 0 sau mai multe ori. cînd la îndeplinirea a careva condi!ii trebuie de întrerupt executarea itera!ii curente #i de trecut la îndeplinirea itera!iei urm"toare a ciclului.a. Faptul. do_while-while. adica tipul masivului. ce o con!ine nemijlocit.. Masivul se poate caracteriza prin nume. dar nu #i în instruc!iunea switch. %i în cazul când nu este cunoscut num"rul de repet"ri al ciclului. for(a=1.a++) {b+=a.$. compus din cîteva elemente ne permite s" numim variabila de tip masiv variabila de tip compus. ea se îndepline!te. Mai mult ca atît. deoarece numele masivului este identificator. Exist" cazuri. cînd suma b va fi impar"..

3. în"l!imea.masiv bidimensional din 63 (7*9) de numere flotante. 2. Fiecare element al unui masiv bidimensional are 2 coordonate: numarul rîndului #i num"rul coloanei.(identificatori)”. vector . float matrix[7][9]. char fraza[25]. Deci. indicele unui element poate avea valori de la 0 pîna la d-$. Fiecare element al unui masiv tridimensional are 3 coordonate: numarul rîndului(în lungime). d1. l"!imea. Masivele con!in elemente cu valorile c"rora se opereaz" în program.masiv tridimensional de numere întregi (masiv unidimensional de masive bidimensionale). masivul unidimensional reprezint" un #ir de elemente aranjate uniform într-un rînd. num"rul coloanei(în l"!ime) #i num"rul în"l!imei(în adîncime).masiv unidimensional din 20 de numere întregi. masive bidimensionale (cu 2 dimensiuni). matrix . Dimensiunea masivului indica numarul de elemente prezente in masiv. masive unidimensionale(cu $ dimensiune). masivul tridimensional reprezint" o structur" echivalent" cu un cub în volum cu 3 dimensiuni: lungimea. În calitate de valoare a unui element din masiv poate servi orice num"r de tipul indicat la descrierea masivului. masivul bidimensional reprezint" o structur" format" din rînduri #i coloane. Dimensiunea masivului poate fi o expresie constanta cu rezultat intreg.dimensiunile masivului. Cu toate c" masivul este un tot întreg. Exemple de descriere a masivelor: int vector[20]. float x[10]. Fiecare element în masiv î#i are indicele #i valoarea sa.2. fraza .masiv(propozi"ie) din 25 de caractere . masivele se clasifica in: $. 4. int spase[15][30][18]. masive multidimensionale.dn. masive tridimensionale (cu 3 dimensiuni). nu se poate vorbi despre valoarea masivului întreg. unde d este dimensiunea masivului. space . Accesul la elementele masivului. Enumerarea elementelor în masiv conform num"rului de ordine se începe de la zero. 7. adica tipul valori atribuit" oric"rui element din masiv trebuie s" fie compatibil cu tipul masivului. x – masiv cu 10 elemente de tip întreg. Sintaxa de acces la orice element a unui 37 . În calitate de indice a unui element se folose#te un num"r întreg ce indic" num"rul de ordine al elementului în masiv. In dependenta de cantitatea de dimensiuni.d2. Fiecare element al unui masiv unidimensional are $ coordonat": num"rul de ordine a elementului în #ir.

fraza[3]=’b’.v1. Procesul de atribuire a valorilor elementelor masivului în timpul descrierii lui se nume#te ini!ializarea masivului. În cazurile cînd masivul este de tip structurat. 7. space [3][5][2]=8. se acceseaz" elementul cu indicele 20 din masivul fraza. se acceseaz" elementul de pe rîndul 4 #i coloana 7 a masivului matrix. Ini!ializarea masivelor. unde tip este tipul masivului. Unde nume este numele masivului.masiv este urm"toarea: nume[i1][i2]. i2-indicele elementului în dimensiunea 2.nume[1] etc. coloana 0. y[0][0]. 38 .v2.19. matrix[1][1]=5. fraza[20]. vector[19]+=1.11. Sintaxa de ini!ializare a unui masiv unidimensional este: tip nume[d]={v0. Exemplu: int x[8]={1. se acceseaz" elementul cu num"rul de ordine 5 din masivul vector.3. atribuirea valorii unui element al masivului se face ca #i în cazul atribuirii valorii unei variabile simple. atribuirea valorii #i accesul la un element al masivului se face conform regulilor de atribuire #i accesare pentru variabile structurate. nume este numele masivului.numele masivului.vn-1 valorile respective ale elementelor nume[0].3.vn-1}.. i1– indicele elementului în dimensiunea $. se acceseaz" primul element al masivului. Exemplu: vector[5]. in indicele elementului în dimensiunea n. Un element al masivului poate ap"rea în orice expresie.15.v1. În cele mai dese cazuri se opereaz" cu masive unidimensionale #i bidimensionale. Exemple: x[0]=7. unde i este numarul rîndului pe care se afl" elementul.[in].5}. Accesul la un element al unui masiv unidimensional se face în felul urm"tor: nume[i].125.7. Accesul la un element al unui masiv bidimensional se face prin nume[i][j].5. adic" rîndul 0.…. În cazul cînd masivul este de tip simplu. inumarul de ordine a elementului în masiv. Deseori e necesar ca elementele masivului s" posede valori chiar la momentul descrierii masivului. j este num"rul coloanei pe care se afl" elementul. Exemplu: matrix[4][7]. unde e admisibil" prezen!a unei variabile de tip compatibil cu tipul valorii elementului.13.v2. unde nume . v0.

// m – masiv din 5 caractere.34. a[2][1]=6.2.În acest caz elementele masivului vor avea urm"toarele valori: x[0]=1. a[2][2]=9. c" indicii masivului se schimb" începînd dela zero. ultimul element are valoarea nul-caracter.77}.9} }.9. S" examen"m ini!ializarea masivului bidimensional: Int a[3][3]={ {1. x[3]=7. în acest caz în locul elementelor pentru care n-au ajuns valori vor ap"rea zerouri.2}.Dac" în list" sînt mai multe valori decît elemente. x[2]=15. primesc valorile zero. x[5]=11. int digit[5]={1. atunci o astfel de list" se socoate gre#it".7.’B’.11.’D’}. Elementele masivului vor primi valori ca #i în cazul precedent. Dac" lipsesc acoladele interioare .Completarea masivului se efectuiaz" pe rînduri. // vector – masiv din 4 elemente de tip float. Elementele masivului pentru care în list" n-au ajuns valori. Cele men!ionate mai sus se refer" la toate tipurile de masive. a[1][0]=7. {8. a[1][1]=5. E de men!ionat faptul.81.3}. La ini!ializarea masivului nu e numaidecît de indicat dimensiunile masivului. a[1][2]=3. La ini!ializarea masivului dat fiecare rînd se include în acolade . x[4]=19.4. // digit – masiv de tip întreg din 5 numere. a[2][0]=8. elementele c"ruia sunt constante de tip float #i nu pot fi schimbate în decursul îndeplinirii programului. float const y[4]={25.3. a[0][2]=2. x[7]=5. char m[5]={‘A’.ultimelor dou" elemente li se atribuie valoarea zero.13. x[6]=13.6.Exemple: Ini!ializarea masivului bidimensional: 39 .57. Vom examena înc" cîteva exemple de ini!ializare a masivelor: float vector[4]={1.17. rezultatul va fi acela#i. Elementele acestui masiv au urm"toarele valori: a[0][0]=1.2. De exemplu: int x[]={1. Dac" în rîndurile indicate de noi nu vor ajunge elemente pentru completarea rîndurilor. {7.5}. a[0][1]=4.3}.18}.5.elementelor masivului se vor atribui valorile în mod succesiv extrase din list" .Adic" la descrierea masivului valoarea maxim" a indicelui masivului coincide cu num"rul de elemente în masiv minus unu.’C’. // ini!ializarea masivului y[4].15.Compilatorul va determina num"rul elementelor dup" descrierea masivului #i va forma un masiv cu m"rimea respectiv". Dac" în acest exemplu vom omite acoladele interioare.19.26. x[1]=3. Ini!ializarea masivului bidimensional se efectueaz" pe rînduri.100.

h> void main(void) { int x[20]. float m. printf("\nSuma primei jum!t!"i este %d\n".3. {5.s1=0.i.8. for(i=0. #include<stdio.} printf("Masivul ini"ial este:\n").m).11.4.7.6}.} } m=s1/r. { {9. for(i=0. Prelucrarea unui masiv bidimensional: Este dat un masiv bidimensional.x[i]).2.{11.3.k.6.4}.} Exemplu 2. printf("\nCulege m!rimea masivului n<=20\n"). Trei metode echivalente de ini!ializare a masivului tridimensional: int p[3][2][2]={ { {1. 40 .h> #include<math.h> #include<conio.i. int p[3][2][2]={ {1.12}.s). Exemple de prelucrare a masivelor. X[n. scanf("%d". { {5.int a[3][3]={ 1.i++){ if (i<k) s+=x[i].2.j.10.2}. printf("Media la a doua jum!tate este %f".4.s=0.12} } }.8}. scanf("%d".} if (fmod(n.n.i).11.8} }.p.2. #include<stdio.8.{3.{7.3.h> #include<stdlib.6.&n). int p[3][2][2]={1. for(i=0.i++){ printf("%d ".10.6.5.10}. Compara!i suma primei jum"t"!i a masivului cu media aritmetic" jumat"!ii a doua a masivului. {9.k.7.2)==0) k=floor(n/2). 7.h> #include<stdlib.5.h> #include<math.9}. getch().12} }.&x[i]).n].i<n. else {s1+=x[i].4} }.4.h> void main(void) { int x[20][20]. Calcula!i produsul elementelor pozitive pare din aria ha#urat". else k=floor(n/2)+1. r++.9.r=0. Prezent"m 2 exemple de prelucrare a masivelor unidimensional #i bidimensional: Exemplu $.n.i++){ printf("Culege elementul %d\n".i<n.7.h> #include<conio.i<n. Prelucrarea unui masiv unidimensional: Este dat un masiv unidimensional x cu n elemente.

valoarea careia va fi un #ir de caractere. 4$ .j++){ printf("\nCulege elementul x[%d][%d]\n". printf("Numele dumneavoastra este:"). adic" o propozi!ie. în limbajul C trebuie de declarat un masiv de tip char cu o lungime egal" cu cantitatea maximal posibil" de caractere în #ir.2)==0) ) p=p*x[i][j]. for(i=0. scanf("%d". for(i=0.i++){ for(j=0. Spre deosebire de alte limbaje de programare. Urm"torul exemplu arat" cum s-ar putea declara un asemenea masiv cu scopul de a culege un nume de la tastatur" #i apoi de-l afi#at la monitor: void main(void) { char a[20].j). i++) printf("%c".}} printf("\nMasivul ini"ial este:\n").p. printf ("Culege numele").j<n. getch(). } În acest program se observ" multe neajunsuri #i incomodit"!i. Deci.i<n. %iruri de caractere.a[i]).i++){ for(j=0. } 8.x[i][j]). printf("\nCulege elementele masivului\n").j++){ if ( (x[i][j]>0)&&(fmod(x[i][j].k).i++){ for(j=k. Pentru a culege numele aici este folosit un ciclu cu 20 repet"ri care cite#te cîte un caracter de la tastatur" #i-l înscrie în celula corespunz"toare a masivului a[20]. for(i=0.i<n.&n). int i.j<n. Aici fiecare simbol din #ir este o component" aparte a masivului. i<20. Rezult" c" cu ajutorul acestui program se poate culege numai nume alc"tuite din 20 de caractere. i<20. limbajul C nu contine un tip de date special ce desemneaz" #iruri de caractere. pentru a defini o variabil". }} printf("\nProdusul elementelor din aria ha$urata este=%d k=%d\n". Numim #ir o succesiune de caractere ale alfabetului.j++){ printf("%d ".a[i]).&x[i][j]).} printf("\n").} p=1. scanf("%d". Limbajul C opereaza cu #irurile cum ar lucra cu o succesiune de date de tip caracter amplasate într-un masiv.printf("\nCulege m!rimea masivului n<=20\n").i<n. for(i=0.i. k=floor((float)n/float(2)). i++) scanf ("%c".j<n. for(i=0.

atunci elementele masivului name[15] ce urmeaz" dup" simbolul nul vor con!ine m"rimi aleatoare. Anume in timpul culegerii tastei ENTER compilatorul C adaog" la sfîr#itul #irului simbolul nul. Aici #irurile sînt prec"utate ca un tip special de masive. iar ultima celul" din masiv va con!ine simbolul nul “\0”. care afi#az" la monitor cîte un caracter din numele cules. for (i=0. În timpul lucrului functiei gets( ) executarea programului se stopeaz". adic" a masivului de tip char. } Aici func!ia gets( ) va prec"uta primele $4 caractere culese de la tastatur" ca valoare a #irului cu nume name. Pentru ca textul cules s" fie atribuit ca valoare unei variabile de tip #ir. Pentru întroducerea #irului în memoria calculatorului este folosit" func!ia gets( ). dac" vor fi culese mai pu!in de $5 simboluri de la tastatur". În afar" de func!ia gets() limbajul C mai con!ine o modalitate de a întroduce o propozi!ie în memorie ca valoare a unei variabile de tip #ir. Dup" aceasta propozi!ia culeas" va deveni valoare a variabilei de tip #ir. name[i]). În exemplu de mai sus culegerea #irului se precaut" ca culegerea unei variabile de tip #ir aparte #i nu ca culegerea a mai multor variabile de tip caracter. Aceast" func!ie are urm"toarea sintax": gets (nume). Iar afi#area numelui este f"cut" cu ajutorul func!iei printf( ) inclus" în ciclu. utilizatorul trebuie s" culeag" tasta ENTER. Folosind func!ia de 42 . limbajul C con!ine mecanisme care u#ureaz" lucru cu #irurile de caractere. fapt ce permite întroducerea si afi#area #irurilor ca un tot întreg. Aici.sau nume din k caractere cu 20-k spa!ii dup" ele. Din cauza c" programele pentru prelucrarea informa!iei textuale au o popularitate foarte mare. Îns" afi#area numelui r"mîne incomod". printf ("Numele dumnevoastra este:"). printf ("Culege numele:"). Exemplu: void main(void) { int i. i++) printf ("%C". i<15. iar cursorul va trece în rînd nou pe monitor. Not": La declararea masivului de tip char pentru descrierea unui $ir se indic! m!rimea masivului cu o celul! mai mult de cît lungimea maxim! presupus! a $irului din cauz! c! ultima celul! din masiv este rezervat! pentru simbolul nul "/0". gets(name). char name [15]. unde nume este parametrul func!iei #i reprezint" numele variabilei tip #ir. Func!ia gets( ) a#teapt" pîn" utilizatorul va culege un #ir de la tastatur". Evident c" imposibil de programat într-un limbaj de nivel înalt folosind astfel de mecanisme.

întroducere cu format scanf(), se poate aplica urm"toarea sintax": scanf("%s",name); care a#tept" culegerea de la tastatur" a unui #ir de caractere, pe care apoi (dupa culegerea tastei ENTER îl atribuie ca valoare variabilei name. Aici %s este formatul tipului #ir de caractere. Pentru afi#area la monitor a unui #ir de caractere este folosit" func!ia puts(). Func!ia puts( ) poate avea în calitate de parametru numai un #ir de caractere. Sintaxa func!iei este urmatoarea: puts(parametru); unde în calitate de valoare poate fi folosit un #ir de caractere sau numele unei variabile de tip #ir de caractere. Exemplu: puts("Elena"); puts(name); Majoritatea compilatoarelor C trec cursorul din rînd nou dup" executarea func!iei puts(). Îns" exist" #i a#a versiuni de compilatoare, care nu îndeplinesc aceast" trecere din rînd nou. În acest caz e binevoit" folosirea simbolului de trecere în rînd nou “\n”. Exemplu: puts("Elena|n"); Folosind func!iile gets( ) #i puts( ) exemplul de mai sus se poate scrie în felul urm"tor: void main (void) { char name[15]; puts (" Culege numele"); gets (name); puts ("Numele dvs este:"); puts (name); } 8.$. Masive de "iruri. Declarînd un masiv char S[20] putem p"stra în el valoarea unui #ir de caractere. În cazul, cînd este nevoie de prelucrat o totalitate din cîteva #iruri, e comod de folosit masive de #iruri. Un masiv de #iruri este un masiv bidimensional tip char compus din linii #i coloane. Pe fiecare linie din a#a masiv va fi înscris cîte un #ir de caractere. Num"rul maximal de #iruri astfel înscrise în masiv va fi egal cu cantitatea liniilor din masiv. De exemplu: char propozi"ie[10][35] este un masiv, în care pot fi scrise $0 variabile de tip #ir de caractere, fiecare avînd lungimea maximal" de 34 de caractere. Pentru a accesa un #ir din a#a masiv se va folosi sintaxa: propozi!ie[i], unde i este num"rul rîndului din masiv unde se va afla #irul. Pentru a accesa un caracter al #irului i din masiv se va folosi sintaxa: propozi"ie[i][j] unde j este pozi!ia caracterului în #irul i.

43

9. Structuri în C/C++. Pîn" în momentul de fa!" au fost studiate tipurile de date compuse, elementele c"rora apar!in aceluia#i tip de date(simplu sau compus). În cazul unui masiv, elementele acestuia erau de acela#i tip: întreg, real, caracterial etc; f"r" a fi posibil" atribuirea diferitor elemente ale masivului valori de tipuri diferite. Îns" deseori apar situa!ii cînd este necesar" prelucrarea #i p"strarea unei informa!ii mai complexe, a#a c" orarul lec!iilor, reu#ita unui student etc. Dac" prec"ut"m cazul cu reu#ita studentului, atunci este simplu de presupus c" va fi necesar" urm"toarea informa!ie: numele studentului, grupa, notele la examen, balul mediu calculat. Aceste date sînt legate între ele prin faptul c" apar!in aceleia#i persoane. Ca urmare ar fi justificat" tratarea lor ca o singur" valoare compus". Îns" tipurile datelor defer" între ele: numele #i grupa vor fi de tip #ir, notele la examen - de tip întreg, iar balul mediu calculat - de tip real(float). Gruprea acestor componente întro variabil" compus" este posibil" folosind un tip nou de date numit în limbajul C structur!. Primul pas în gruparea componentelor de diferite tipuri într-o variabil" compus" este declararea #i descrierea structurii. Declarînd o structur", se creeaz" un tip nou de date a utilizatorului, care pîn" în momentul dat n-a fost cunoscut de compilator. Declararea structurilor se face în partea declar"rii tipurilor, înainte de începutul func!iei principale main(). Declararea unei structuri începe cu cuvîntul chee “struct”, dup" care urmeaz" numele structurii, care se mai nume#te tip înregistrare. Elementele unei variabile de tip înregistrare sînt înscrise dup" numele structurii între acolade. Sintaxa de descriere a elementelor structurii e analogic" cu sintaxa declar"rii variabilelor: se indic" numele #i tipul elementelor din structur" desp"r!ite prin simbolul “;”. Descrierea structurii de asemenea se termin" cu simbolul “;”. Sintaxa descrierii unei structuri în caz general este urm"toarea: struct nume {tip_1 nume_1; tip_2 nume_2;……; tip_n nume_n;}; Lista elementelor din structur" poart" numele de #ablon. O structur", ca atare nu declar" nici o variabil". Elementele unei structuri nu sînt variabile aparte, ele sînt componente ale unei sau a mai multor variabile. Astfel de variabile se numesc structurale #i trebuie declarate ca fiind de tipul structurii respective. %ablonul respectiv va descrie aceste componente, astfel va fi determinat volumul de memorie necesar de rezervat pentru fiecare variabil" structurat" de tip înregistrare. Dac" prec"ut"m exemplu cu reu#ita unui student, declararea unei structuri va fi urm"toarea : struct stud {char name [20] ; int ex1, ex2; float med; char grup [10];};

44

9.$. Declararea variabilelor de tip structur#. Declararea structurii nu rezerveaz" spa!iu de memorii pentru ea. Înainte de a folosi orice tip de date, e necesar de declarat o variabil" corespunz"toare. Este imposibil de a folosi o structur" în program f"r" a declara o variabil" de tip înregistrare, fix a#a cum e imposibil" folosirea unei valori de tip float înaintea declar"rii variabilei de tip float. Sintaxa de declararea a unei variabile-structuri e urm"toarea: struct nume_structura nume_variabil!; Aici cuvântul cheie struct indic" compilatorului faptul c" merge vorba despre o structur", iar tipul înregistr"rii stud determin" #ablonul dup" care va fi compus" variabila. Dup" tipul înregistr"rii urmeaz" numele variabilei, care va fi folosit în program. De exemplu, pentru a primi acces la datele despre reu#ita unui student trebuie declarat" o variabil": struct stud a; Acum avem variabila a compus" din 5 cîmpuri, pentru care a fost rezervat" memorie. Dac" în program trebuie folosite câteva variabile de unul #i acela#i tip înregistrare, e posibil de folosit urm"toarea sintax": struct stud a, b, c; Aici sînt declarate 3 variabile de tip înregistrare stud: a, b, c. În cazul când e necesar" folosirea variabililor de tip înregistrare diferit, ele se vor declara aparte. Exist" posibilitatea declar"rii variabilei de tip înregistrare odat" cu descrierea structurii. Pentru aceasta numele variabilei va fi amplasat între acolada de închidere #i simbol “ ; “ la sfâr#itul declar"rii structurii. Exemplu: struct stud { char name [20]; char grup [10] ; int ex1, ex2; float med;}a; Aici stud este tipul înregistr"rii #i numele unui nou tip de date numit structur". Elementele, din care se compune structura se mai numesc cîmpuri structurate, a este numele variabilei , care va fi folosit" în program #i e compus" conform #ablonului din 5 componente. 9.2. Ini!ierea variabilelor tip înregistrare. În cazul, cînd valorile ini!iale ale componentelor unei variabile-structu" sînt cunoscute, este posibil" atribuirea lor în timpul declar"rii variabilei. În cazul când se declar" o simpl" variabil" tip înregistrare ini!ierea va fi o parte a declar"rii structurii: struct stud { char name [20]; char grup [10]; int ex1, ex2; float med;}

45

} 46 . puts(“Culege numele $i grupa”).med=(a. iar nume_cîmp – numele cîmpului respectiv din variabil". printf(“media=%f”.med).&a. 8. sau în"untru altei func!ii. Îns" dac" e necesar" ini!ializarea unei structuri ce con!ine #iruri. pentru a accesa un element al structurii.a. O alt" variant" de ini!ializare a componentelor structurii este ini!ializarea lor în tipul declar"rii unei variabile tip înregistrare. int ex1. a.ex2)/2.ex1+a.7. ex2. void main (void) { struct stud a. ex2. scanf(“%d%d”.nume_cîmp .5}.} main () { struct stud a={“Ivanov”. } O structur" este global". “SOE-991”. Conform regulilor de sintax" a limbajului C++.group). 8. 9. int ex1. instruc!iunile #i opera!iile aplicabile tipului c"rui îi apar!in câmpurile structurii.name). Aceast" variabil" e compus" din cîteva elemente fiecare avînd valoare de tip diferit. float med.ex2). Exemplu: De alc"tuit o structur" care ar con!ine informa!ii despre un student (nume.7.3. group[10]. gets(a. ea trebuie declarat" înainte de func!ia main() sau ca variabil" static": static struct stud.}. unde nume_var este numele variabilei tip înregistrare. gets(a. Folosirea structurilor. De asemenea e imposibil" accesarea valorilor din variabila tip înregistrare folosind numai numele ei. “SOE-991”. char grup [10]. grupa) #i ar calcula nota medie dup" rezultatele la dou" examene: struct stud {char name [20].7. Exemplu: struct stud { char name [20].5}. Not!: La prelucrarea valorilor din cîmpurile structurii se vor folosi toate func!iile. Aici a fost descris" structura stud #i concomitent declarat" variabila a cu ini!ializarea valorilor pentru componentele sale. O structur" poate fi prelucrat" în program. puts(“Culege notele la dou! examene”). dac" e declarat" înainte de func!ia principal" main(). numai dac" exist" declarat" o variabil" de tip înregistrare.&a. #i este local" dac" e declarat" în"untru func!iei main(). este necesar de indicat numele variabilei tip înregistrare #i numele cîmpului respectiv folosind urm"toarea sintax": nume_var. Îns" adresarea c"tre valorile ce se con!in în cîmpurile structurii este imposibil" folosind nemijlocit numele cîmpului respectiv. float med.7.a={“Ivanov”.ex1.

Astfel de structuri se vor numi imbricate. Din acest exemplu este simplu de observat sintaxa de adresare la o valoare dintr-un cîmp a unei structuri imbricate: se folosesc numele fiec"rui cîmp imbricat.ex2.nota. float med.nota. 9.ex1+a. care con!ine informa!ia despre un student #i rezultatele unei sesiuni. scanf(“%d%d%d”.}. &a. Sintaxa a. &a. care la rîndul s"u este deasemenea o structur" B.4. gets(a.nota.nota. Acest fapt ne d" posibilitate s" folosim unele structuri în calitate de cîmpuri pentru altele structuri.nota.ex1. În timpul declar"rii unei variabile tip înregistrare. Tipul structur" este un tip compus. void main (void) { struct stud a. în memorie se înregistreaz" spa!iu pentru p"strarea #i prelucrarea datelor ce se vor con!ine în cîmpurile structurii 47 . struct sesia nota. care la rîndul s"u este cîmp (nota) în componen!a altei structuri (stud) apelat" prin intermediul variabilei a.&a. Masive de structuri.nota. Cantitatea de niveluri de structuri imbricate teoretic poate fi infinit".name).med).a. struct stud {char name [20].ex2+a. Informa!ia despre rezultatele sesiunii este grupat" într-o structur" aparte cu numele sesia #i e folosit" în calitate de cîmp nota în structura stud: struct sesia {int ex1. îns" nu se recomand" de a folosi foarte multe nivele de imbricare din cauza sintaxei incomode. a.ex3.group).9.nota.med=( a. aceasta înseamn" c" o variabil" de acest tip poate fi alc"tuit" din cîteva elemente simple sau compuse. care la rîndul s"u pot deasemenea s" con!in" alte elemente.nota. gets(a. puts(“Culege notele la 3 examene”). În cazul cînd structura A contine în componen!a sa un cîmp. separat prin punct #i scrise în ordine descresc"toare pîn" la cîmpul destina!ie. puts(“Culege numele $i grupa”).5.med înseamn" ca se face o adresare la cîmpul med ce apar!ine unei structuri (sesia). group[10]. atunci structura A trebuie declarat" numai dup" ce va fi declarat" structura B. printf(“\nmedia=%f”.ex3).ex3)/3.nota. Structuri imbricate.ex2.} Aici a fost calculat" nota medie reie#ind din rezultatele la 3 examene. Urm"torul exemplu folose#te variabila a de tip structur" stud imbricat".}.

Prelucrarea structurii are loc prin intermediul prelucr"rii cîmpurilor aparte din ea. Exemplu: Pentru a înscrie în câmpul “name” din structura “stud” numele studentului cu num"rul de ordine 2 vom folosi urm"toarea sintax": struct stud x[10]. num"rul de ordine va varia de la 0 la 9. În acest caz este necesar" declararea a mai multor variabile de tip înregistrare. gets(x[2].h> #include<math. Îns" a#a o adresare c"tre structur" va fi încorect". Balul mediu calculat: #include<conio.num"rul de elemente din masiv.h> #include<stdlib. În cele mai dese cazuri este necesar" prelucrarea informa!iei despre un grup de persoane. grupa[10]. o persoan" #.name). fiecare reprezentînd înscrierea concret".conform #ablonului numai pentru o înscriere: un student. Exemplu: Este dat" o baz" de date cu n înscrieri ce con!in informa!ia despre reu#ita unui grup de studen!i. fiecare avînd volumul necesar pentru a p"stra o structur" întreag" pentru prelucrarea informa!iei despre reu#ita unui student. În acest caz fiecare element al masivului unidimensional tip structur" va p"stra informa!ia despre o persoan" #i num"rul maximal persoane înregistrate in a#a fel va fi egal cu cantitatea de elemente ce se con!in din masiv.h> struct stud {char name[20]. Accesarea unui cîmp din variabila de tip înregistrare care este în acela# timp cîmp al masivului va fi posibil" folosind sintaxa: nume_msiv[k]. în cazul nostru despre un grup de studen!i. Dup" notele date la examenele unei sesiuni de calculat nota medie pentru fiecare student. Un masiv unidimensional de structuri se poate declara în modul urm"tor: struct nume_structur! nume_ masiv [N]. Notele la examene. Cîmpuri necesare: Numele. În a#a fel au fost rezervate $0 regiuni de memorie.a. pentru un student aparte. unde k – este num"rul de ordine a înregistârii necesare. Exemplu: struct stud x[10]. 48 . Grupa. unde N .m.h> #include<stdio.Nume_cîmp. Adresarea in program la un element al masivului de structuri va fi f"cut" ca #i în cazul unui masiv simplu: se va indica numele masivului cu num"rul de ordine al elementului in paranteze p"trate. Not": De nu uitat c" num"rarea elementelor în masiv se face începînd cu indexul zero.d. Pentru a sistematiza informa!ia p"strat" într-o mul!ime de înscrieri este binevenit" declararea unui masiv de structuri. Exemplu: x[3]. În cazul nostru find alc"tuit un masiv din $0 structuri .

x[i].}. scanf ("%d%d".2f**\n". scanf("%s". printf("Culege numarul studentilor\n").&N).ex1.int ex1. printf("******************************************************\n").ex2)/2. printf("** Numele ** Grupa ** nota1 ** nota2 ** media **\n").grupa).x[i].i). Func!ii în C/C++.N). printf("Culege 2 note pentru studentul %d\n".i). printf("******************************************************\n"). for (i=0.pentru calcularea notei medii #i a treia . x[i]. } $0. struct stud x[50].ex2. În timpul studierii instruc!iunilor #i tipurilor noi în C/C++ apar posibilit"!i de rezolvare eficient" a unor probleme complicate. float med. se m"re#te volumul programului #i complicitatea lui.i).ex1.name. for (i=0. int i. În acest caz exist" necesitatea de a eviden!ia careva sarcini concrete din program împ"r!indu-l în module separate numite func!ii.x[i]. Fiecare func!ie din program trebuie s" îndeplineasc" o singur" sarcin".ex1+x[i]. } getch().scanf("%s".i<N. printf("******************************************************\n"). Îns" odat" cu cre#terea complicit"!ii problemei de rezolvat. i<N.pentru afi#area rezultatelor. printf("Culege informatia despre %d studenti:\n".ex2).i++) { printf("**%10s**%9s**%7d**%7d**%9.x[i]. i++){ printf("Culege numele studentului %d\n".x[i].&x[i]. x[i]. printf("Culege grupa studentului %d\n". dac" se afl" notele medii la un grup de studen!i. atunci se poate de creat 3 func!ii: prima pentru culegerea valorilor ini!iale despre studen!i. atunci se apeleaz" la func!ia 49 .grupa. a doua . scanf("%d". dac" în program trebuie de îndeplinit o sarcin" oarecare.x[i].med). De exemplu.&x[i].N.ex2.} printf("\nMasivul final este:\n").med=(x[i].name). Folosind aceste func!ii. void main (void){ clrscr(). Rezolvarea eficient" a problemelor cu ajutorul tehnicii de calcul presupune folosirea tuturor tuturor posibilit"!ilor #i instrumentelor limbajului în care are loc programarea.

În fa!a numelui func!iei se indic" tipul ei. Folosirea func!iilor în C++ presupune respectarea urm"toarelor concep!ii de baz": a) Func!iile grupeaz" setul de operatori pentru îndeplinirea unei sarcini concrete. Exemplu: afi$are(). majoritatea func!iilor întorc programului principal valori de tipuri concrete.} Dup" cum a fost spus. În acela#i moment crearea #i folosirea func!iilor sînt proceduri simple. care afi#az" la monitor un mesaj: void afi$are (void) {printf(“Hello World\n”). cuvîntul void ce precedeaz" numele afi#are indic" func!iei c" nu trebuie de întors vre-o valoare în program. nume_f este numele func!iei.} unde tip_f este tipul func!iei sau tipul valorii returnate de func!ie. care urmeaz" dup" numele func!iei. ea trebuie divizat" în cîteva func!ii mai mici. iar cuvântul void dup" 50 . Dac" apar situa!ii. Ca #i în cazul cu variabilele. dup" care urmeaz" paranteze rotunde. De exemplu: int sau float. Fiecare func!ie creat" trebuie s" primeasc" un nume unical. Urm"torii operatori determin" func!ia cu numele afi$are(). care pot fi folosite în calcule. Odat" cu m"rirea volumului #i complicit"!ii programului. deasemenea a cantit"!ii si tipurilor parametrilor transmi#i func!iei. unde func!ia nu întoarce rezultate (cuvîntul void înaintea func!iei main() ) #i nu prime#te parametri din exterior (cuvîntul void între paranteze rotunde dup" func!ia main() ). iar dup" numele func!iei urmeaz" lista de parametri descri#i în"untrul parantezelor rotunde. inclus" în paranteze rotunde. adresîndu-se la numele ei. În timpul cre"rii programului e necesar de rezervat fiecare func!ie pentru rezolvarea unei sarcini. b) Programul principal apeleaz" la func!ie. operatori.respectiv" asigurînd-o cu informa!ia necesar" pentru prelucrare. c) Dup" terminarea prelucr"rii informa!iei. Corpul func!iei compus din operatori este amplasat dup" descrierea parametrilor #i-i înconjurat cu acolade deschis" #i închis". e) Limbajul C++ folose#te prototipi de func!ie pentru determinarea tipului valorii returnate de câtre func!ie. Dac" facem analogie dintre func!ie #i programul principal main( ). folosirea func!iilor va deveni condi!ia principala pentru rezolvarea eficient" #i corect". Sintaxa descrierii unei func!ii este urm"toarea: tip_f nume_f (lista parametri) {declarare de variabile. Func!iile în C++ se aseam"n" la structur" cu func!ia principal" main(). numele unei func!ii este un identificator #i e de dorit s" corespund" cu sensul logic al sarcinei pe care o îndepline#te. atunci putem scrie: void main (void) {corpul programului}. cînd func!ia rezolv" cîteva sarcini. d) Programul principal transmite func!iilor parametrii (informa!ia ini!ial").

de simplificat rezolvarea. în a#a fel. se va începe îndeplinirea tuturor operatorilor din corpul func!iei. în ordinea cum apar în program. } În rezultatul îndeplinirii acestui exemplu vor fi afi#ate pe ecran dou" mesaje: “Hello” #i “Func"ii în C++ “.h> # include<conio.} void main (void){ hello(). cu includerea acelora#i operatori în corpul func!iei main().h> # include<conio. Îns" func!iile au fost folosite pentru a analiza descrierea #i folosirea ulterioar" a func!iilor.h> void afisare (void) { printf(“\” Hello World”\n). împ"r!ind sarcina în module aparte realizate de func!ii. afisare( ). În acest caz va fi simplu de observat c" analiza #i modificarea 5$ . unde parantezele rotunde dup" identificator indic" compilatorului c" în program se folose#te func!ia afi$are(). În aceste cazuri programul putea fi alc"tuit f"r" folosirea func!iilor. Func!iile prezentate mai sus îndeplinesc sarcini foarte simple. puts (“dupa folosirea func"iei“). Urm"torul program-exemplu con!ine dou" func!ii. #i dup" aceasta executarea programului principal va fi continuat" cu operatorul amplasat nemijlocit dup" operatorul de apel la func!ie. În timpul rezolv"rii problemelor complicate va fi posibil. tema(). Cînd programul va întîlni apelul la func!ie. În"untru programului operatorul de apel la func!ie apeleaz" la func!ia de afi#are astfel: afi$are().numele afi#are indic" (compilatorului C++ #i programatorului ce cite#te acest cod) c" func!ia nu folose#te parametri (informa!ie ini!ial" pentru îndeplinirea sarcinei).h> void hello (void){ printf(“\n Hello\n”). void main (void) { puts (“inaintea folosirii func"iei”). iar a doua tema lec!iei: # include<stdio. Urm"torul program folose#te func!ia afi$are() pentru afi#area mesajului pe ecran: # include<stdio. prima afi#az" pe ecran o salutare.} void tema (void){ printf(“Func"ii in C++\n”). } Ca #i orice program în C++ acest exemplu va fi îndeplinit începînd de la func!ia principal" main( ). getch().

.. limbajul C++ permite de a transmite informa!ie în ele... care în rezultatul îndeplinirii sale. ei trebuie descri#i în timpul descrierii func!iei.. Dac" func!ia con!ine cî!iva parametri... ei vor fi descri#i împreun" între parantezele rotunde dup" numele func!iei desp"r!i!i prin virgul" dup" cum urmeaz": tip_func"ie nume_func"ie (tip_parametru1 nume_parametru1.$... Informa!ia ini!ial" transmis" din program în func!ie la momentul apelului acesteia se nume#te parametru. # include<stdio.... func!ia num!r() este apelat" de 3 ori cu diferite valori a parametrului....} void main (void) { num!r (1).h> void num!r (int a) { printf(“Parametru=%d\n”.. num!r (17).... folosirea c"rora cu mult va mic#ora timpul folosit pentru alc"tuirea programelor.. îl afi#eaz" la monitor... Mai mult ca atît.........a). În a#a mod pot fi alc"tuite biblioteci de func!ii.. Transmiterea parametrilor în func!ie.. tip_parametru2 nume_parametru2 .. În timpul descrierii parametrelor func!iei se indic" numele #i tipul fiec"rui parametru în urm"torul mod: tip_parametru nume_parametru. Pentru a m"ri posibilit"!ile func!iilor din program.. Dac" func!ia folose#te parametri...... Parametrii func!iei pot fi de tipuri diferite.func!iilor este cu mult mai simpl" decît prelucrarea unui program voluminos #i complicat. Func!ia din exemplu urm"tor folose#te un parametru de tip întreg.. tip_parametruN nume_parametruN ). } În rezultatul îndeplinirii acestui exemplu vor fi primite 3 fraze ca r"spuns: Parametru=1 Parametru=17 Parametru=-145 În timpul execut"rii acestui program........ $0.... Dac" în program va fi f"cut" încercarea de a 52 ... De fiecare dat" cînd în program este întîlnit" func!ia num!r() valoarea parametrului este înlocuit" în func!ie #i rezultatul est diferit..... func!ia creat" pentru un program poate fi folosit" #i în alt program f"r" schimb"ri. În cazul exemplului precedent parametrul a este de tip întreg. num!r (-145).

h> void muncitor (char nume[15].35 sînt parametri actuali. else if (b>a) printf(“%d este mai mare ca %d \n”.00).35 lei. compilatorul va întoarce o eroare.35). de exemplu float.10). Not!: În unele surse de descriere a limbajului de programare C/C++ parametrii ce se transmit din program în func!ie se numesc actuali. } În rezultatul îndeplinirii acestui program func!ia muncitor() este apelat" de dou" ori #i sînt afi#ate mesajele: Muncitorul Ivanov are salariul= 355. Muncitorul Petrov are salariul= 560. compilatorul atribuie valoarea parametrlor de la stânga la dreapta. care afi#eaz" numele #i valoarea salariului unui muncitor: # include<stdio. max(5. A#adar în exemplul precedent valorile „Ivanov” #i 355.21). Urm"torul exemplu folose#te func!ia muncitor(). 355.nume.a. ea trebuie s" indice numele unical #i tipul fiec"rui parametru. • Când programul apeleaz" la func!ie.b. care compar" 2 numere întregi: # include<stdio. int b) { if (a>b) printf (“%d este mai mare ca %d\n”a.salariu). iar char num[15] #i float salariu sînt parametri formali. } void main (void) { max(17.b).transmite func!iei un parametrul de alt tip. max(10.a). } Deci în timpul folosirii parametrilor în func!ie este necesar" respectarea urm"toarelor reguli: • Dac" func!ia folose#te parametri.h> void max (int a.b). 560. în acest caz trebuie s" fie indicat tipul fiec"rui parametru.} void main (void) { muncitor(“Ivanov”. muncitor(“Petrov”. 53 .3). float salariu) {printf(“Muncitorul %s are salariu= %f lei\n”. iar parametrii ce sînt declara!i în antetul func!iei #i c"rora le se atribuie valorile parametrilor actuali se numesc parametri formali. Urmatorul exemplu folose#te func!ia max(). } else printf(“%d este egal cu %d \n”. Majoritatea func!iilor folosesc mai mul!i parametri.00 lei.

func!ia terminîndu-se odat" cu îndeplinirea operatorului return. Func!ia suma() din exemplu precedent este alc"tuit" din 3 instruc!iuni. K=suma(15. printf(“suma=”. Dac" dup" operatorul return. Func!iile folosesc operatorul return pentru a întoarce valori func!iilor din care au fost apelate. este tipul valorii returnate de func!ie în programul principal. int b) {return(a+b). controlul execut"rii programului fiind transmis func!iei din care a fost chemat" func!ia curent". Dup" aceasta func!ia va întoarce rezultatul func!iei din care a fost apelat" fie aceasta func!ia principal" main(). loc #i tip cu parametrii din func!ie. ei vor fi ignora!i. adic" tipul valorii returnate de func!ie. 54 . cuvântul int. R=a+b. parametrul return folose#te în calitate de parametrul o expresie ce are rezultate tip identic cu tipul func!iei. Func!ia din urm"torul exemplu adun" 2 numere întregi #i întoarce rezultatul programului principal: # include<stdio. int b) { int R. Cînd compilatorul întîlne#te operatorul return.} În acest caz. Tipul valorii returnate se mai nume#te #i tipul func!iei. el întoarce valoarea dat" #i încheie executarea func!iei curente.2. în func!ie mai exist" operatori. trebuie s" fie cunoscut tipul ei. $0.h> # include<conio. Destina!ia oric"rei func!ii este îndeplinirea unei sarcini concrete. În majoritatea cazurilor func!iile vor efectua careva calcule. trebuie s" coincid" ca num"r. Tipul valorii returnate de func!ie se indic" în timpul descrierii func!iei înainte de numele ei. ce se afl" înaintea numelui func!iei suma() în timpul descrierii acestuia.• Valorile transmise din program în func!ie.K). în calitate de parametru pentru operatorul return a fost folosit" o expresie ce calcul" suma a dou" numere. fie alt" func!ie. Return (R). Întoarcerea valorilor din func!ie.8).} În acest caz.} void main (viod) { int K. La momentul cînd func!ia întoarce o valoare. Exist" posibilitatea de a mic#ora corpul acestei func!ii dup" cum urmeaz" în exemplu urm"tor: int suma (int a. În general.h> int suma (int a.

7. R=media(5. Cînd func!ia întoarce o valoare. return 0.} void main (void) { max (17.h> # include<conio. În continuare la acele spuse. max (5.a. aceast" valoare poate fi atribuit" unei variabile de acela#i tip folosind operatorul de atribuire.){ return (float(a+b+c)/3.media (5. îns"#i numele func!iei poate fi folosit.5). în cazul cînd exist" necesitatea folosirii valorii returnate de func!ie.10). care returneaz" media aritmetic" a 3 numere întregi. max (3. else if (a<b) printf(“%d<%d\n”. int c.7.b). else printf (“%d=%d\n”. Urm"torul exemplu folose#te func!ia media() . int b. } Valoarea întoars" de func!ie poate fi folosit" în orice loc al programului. În func!ie a fost folosit" conversia (float(a+b+c)) a uni num"r întreg în echivalentul s"u real pentru a primi ca rezultat media aritmetic" a 3 numere de tip real.b). Exist" situa!ii când operatorul return este folosit în func!ii ce nu întorc valori.0).$0)). Urm"torul exemplu demonstreaz" aceast" posibilitate: # include<stdio. Evident rezultatul func!iei poate fi #i un num"r real: # include<stdio.21).h> max (int a.h> # include<conio. int b) { if (a>b) printf(“%d>%d\n”.b). printf(“media este =%f”. } În rezultatul îndeplinirii acestui exemplu.R).-7).a. va fi primit rezultatul R=7. 55 .Nu toate func!iile returneaz" valori de tip întreg.10).7. de exemplu valoarea returnat" poate fi folosit" în interiorul func!iei de afi#are: printf(“Media este =%f”.h> float media (int a. indic" tipul valorii returnate.a. } float R.333…. Exemplu: R=media (5. unde e posibil" folosirea unei valori de tip identic cu valoarea returnat". În acest exemplu cuvântul float ce se afl" înaintea numelui func!iei media() în momentul descrierii acestea.

Pentru a garanta faptul.3. int).int. dup" cum urmeaz": if (media(5. clrscr(). Dup" cum se vede din exemplu fiecare func!ie î#i are prototipul s"u care descrie tipul valorii returnate. void muncitor (char. r=media (5. cantitatea #i tipul parametrilor. int). Fiind declarat prototipul unei func!ii înainte de a fi început corpul programului. 56 . float media (int.Mai mult ca atât func!ia poate folosi valoarea returnat" în condi!ii. descrierea ei poate fi f"cut" dup" acolada de închidere a programului principal. În a#a cazuri este posibil" situa!ia cînd o func!ie va fi apelat" înainte descrierii sale.h> float media (int. Exemplu: # include<stdio. la fel cum duce la eroare lipsa prototipului unei func!ii dac" aceasta apare în program înaintea descrierii sale. $0. se folosesc prototipi ai func!iilor. cînd unele func!ii în program sînt apelate reciproc. Este important de nu uitat de simbolul ”. int suma (int. void tema (void). void hello (void).7. Prototipul func!iei. void max (int. int). int. cantitatea #i tipul parametrilor folosi!i de func!ie.-14)<0) printf(“media este negativa\n”). void num!r (int). float). void main (void) {float r.h> # include<conio.17. Îns" sînt situa!ii. Înainte de a face apelul unei func!ii compilatorul C++ trebuie s" cunoasc" tipul valorii returnate.int). În fiecare exemplu prec"utat pîn" în prezent descrieria func!iei era f"cut" înaintea apelului ei din programul principal. Exemplul urm"tor demonstreaz" cum s-ar putea alc"tui prototipi pentru func!iile folosite anterior. Lispa lui duce la eroare în compilare. Prototipul unei func!ii este amplasat la începutul programului #i con!ine informa!ia despre tipul valorii returnate. void afi$are (void).10). c" compilatorul C++ cunoa#te particularit"!ile fiec"rei func!ii folosite în program.” la sfâr#itul fiec"rui prototip. cantitatea #i tipul parametrilor folosi!i de func!ie.

} void main (void) { int n. int c) { return (float(a+b+c)/3. Declararea variabilelor are loc la începutul func!iei. tip_vl .0). este aplicabil pentru o variabil" local" din orice alt" func!ie. O variabil" declarat" în corpul func!iei main()este local" acestei func!ii.h> int fact (int R) { int i. clrscr().printf (“media=%f/n”. Numele #i valoarea unei variabile locale sînt cunoscute numai func!iei în care ea a fost declarat".} return (k).numele variabilei. La momentul. Sintaxa de declarare a unei variabile locale este: tip_f numele_f (lista parametrilor) {tip_vl numele_vl. O variabil" se nume#te local".numele func!iei.tipul variabilei. Numele variabilei locale trebuie s" fie unical numai în func!ia în care a fost declarat". Urm"torul exemplu folose#te func!ia fact() pentru calcularea factorialului unui num"r. numele_vl . Principiile de declarare #i folosire a unei variabile locale oric"rei func!ii sînt identice cu principiile de declarare #i utilizare a unei variabile declarate în corpul func!iei principale main(). nume_f . k=1. for (i=1.} $0. principiile de utilizare #.tipul func!iei. Variabilele declarate în cadrul func!iei se numesc locale.h> #include<conio. cînd func!iile vor trebui s" îndeplineasc" ni#te sarcini mai complicate. 57 .i<=R.} unde: tip_f . va ap"rea necesitatea folosirii în func!ii a variabilelor proprii. int b. În general.a. îndat" dup" acolada ce deschide corpul acesteia. #include<stdio. Chiar faptul c" variabila local" exist" este cunoscut numai func!iei în care ea a fost declarat". numele.i++){k*=i. getch ( ).4. } float media (int a. Func!iile folosite în exemplele precedente îndeplinesc ni#te sarcini relativ simple. Variabile locale "i domeniul de vizibilitate. tot ceia ce a fost spus despre variabilele declarabile în func!ia main(): tipurile.r). din cauz" c" este v"zut" numai din func!ia în care a fost descris".

În timpul declar"ri variabilei locale pentru func!ii exist" probabilitatea. La începutul execut"rii func!iei. Aceast" func!ie atribuie rezultatul îndeplinirii sale variabilei locale x. La începutul execut"rii programului. în care a fost declarat". #include <stdio. int b) { int x. o variabil" local" este cunoscut" numai în func!ia. S" analiz"m acest exemplu. Urm"torul exemplu folose#te func!ia suma() pentru adunarea a dou" numere întregi. Anume prin intermediul variabilei locale k func!ia întoarce valoarea final" a factorialului în programul principal. return(x). Dup" cum a fost spus. printf (“%d!=%d\n”. Îns" func!ia main() folose#te în calitate de parametru transmis func!iei suma() deasemenea o variabil" cu numele x. } void main (void) { 58 . înmul!ind de fiecare dat" valoarea nou" a parametrului ciclului i la valoarea veche a lui k. variabilei locale k. scanf(“%d”. Variabila k se ini!ializeaz" cu valoarea $ chiar în momentul declar"rii sale. Cifra culeas" de utilizator se p"streaz" ini!ial în variabila n.h> #include<conio.printf (“Culege o cifra\n”). Anume în aceast" variabil" va fi p"strat" valoarea factorialului pe parcursul execu!iei func!iei fact(). utilizatorul culege o cifr" de tip întreg din care mai apoi va fi calculat factorialul. Din cele spuse mai sus rezult" c" ambele variabile vor fi prec"utate ca locale #i nu va ap"rea situa!ie de conflict. În continuare ciclul for e repetat de n ori pentru a calcula valoarea factorialului n!. c" numele variabilei locale declarate într-o func!ie s" fie identic cu numele variabilei locale din alt" func!ie. Compilatorul C++ precaut" numele fiec"rei variabile ca local" pentru func!ia corespunz"toare. La sfîr#it valoarea final" a lui k va fi întoars" în program cu ajutorul operatorului return ().h> int suma(int a. A#adar. în care va fi p"strat" valoarea factorialului i se atribuie valoarea ini!ial" $ pentru a evita orice valori întîmpl"toare. getch( ). x=a+b.fact(n)).&n). apoi odat" cu apelul func!iei fact() se transmite ca parametru fiind atribuit" parametrului formal R din func!ie.n.} În exemplu precedent func!ia fact() folose#te 2 variabile locale i #i k de tip întreg. aceasta nu aduce la situa!ie de conflict. dac" dou" func!ii folosesc acela#i nume pentru variabilele sale locale.

Despre existen!a unei variabile globale într-un program C++ #tie orice func!ie din acest program. getch(). sum=0.h> tip_vg nume_vg. for (i=0. } w=suma(x. void main (void) {…} 59 . Numim variabil" global" o variabil".i.h> # include<conio. scanf(“%d”. Pentru a crea o variabil" global" se folose#te declararea ei la începutul programului în afara oric"rei func!ii.y.i<m.y)). # include<stdio. } $0. care va urma dup" a#a o declarare poate folosi aceast" variabil" global".} return(sum).suma(x.5. for (i=0.n). Declararea unei variabile globale are urm"toarea sintax": # include<stdio. } void main (void) { int w.&x[i]). getch( ).i++){ sum+=y[i].&x. clrscr().int x.i++){ printf(„Culege elementul x[%d]\n”.n. scanf(„%d%d”.i<n. printf(„%d+%d=%d”. În calitate de parametri se folosesc masivul #i m"rimea sa. printf(“suma masivului = %d\n”. Orice func!ie. printf(“Culege marimea masivului n<10\n”). int m) { int i. printf(„Culege 2 cifre\n”).i). scanf(“%d”.y.h> int suma (int y[10]. Variabile globale.&y).x[10]. &n). numele #i valoarea c"reia sînt cunoscute pe parcursul întregului program.w).x. } Exemplul urm"tor folose#te func!ia suma() pentru a calcula suma elementelor unui masiv unidimensional de tip întreg.

//101. c" orice func!ie din program poate schimba valoarea variabilei globale este foarte greu de urm"rit toate func!iile. Conflicte dintre variabile locale "i globale.6. cînd exist" 60 . $0. În acest caz în stiv" va fi amplasat" copia temporar" a acestei variabile.} void main (void) { printf(“cifra= %d\n”. Din cauza. //202. 204 printf(“cifra=%d\n”. Fiind accesibil" din oricare din 2 func!ii prezente în program. Pentru a rezolva aceast" problem" se poate declara variabila în corpul func!iei main() #i apoi de a o transmite altor func!ii. care ar putea schimba aceast" valoare. Adic". } void f2 (void) { printf(“cifra=%d\n”. În a#a cazuri limbajul C++ ofer" prioritate variabilei locale. valoarea ei nu numai e cunoscut" oric"rei func!ii din program. //100 cifra ++. dac" exist" variabil" global" cu acela#i nume ca #i variabila local".cifra). cifra*=2. e de dorit de a evita folosirea lor frecvent". Îns" apar situa!ii. în calitate de parametru. cifra+=2. Exemplu urm"tor folose#te variabila cu numele cifra. } Cu toate c" prezen!a variabilelor globale în program adaog" noi posibilit"!i. dar #i poate fi schimbat" din oricare din func!iile prezente în program. valoarea variabilei globale cifra este schimbat" pe rînd din ambele func!ii: # include<stdio. În cazul cînd un program trebuie s" foloseasc" o variabil" global". cifra). //204 getch( ). f1(). iar valoarea ini!ial" (originalul) va r"mâne neschimbat". compilatorul consider". Fiind declarat" o variabil" global". void f1 (void) { printf(“cifra=%d\n”. poate ap"rea situa!ie de conflict.h> int cifra=100. ceia ce duce la control dificil asupra execu!iei programului. dintre numele variabilei globale #i numele variabilei locale. cifra). 202 f2 ( ). iar nume_vg – numele variabilei globale. c" orice apel a variabilei cu a#a nume este un apel al variabilei locale.unde tip_vg este tipul variabilei globale.cifra).

unde tip – este tipul de date a variabilei la care se poate referi indicatorul (adic" tipul de date a variabilei. noi ne adres"m la celula de memorie cu adresa respectiv". Limbajul de programare C/C++ con!ine tehnici mai avansate de lucru cu valoarea unei variabile #i adresa de memorie unde se p"streaz" aceast" valoare. Folosind numele variabilei. Un program în limbajul de programe C/C++ con!ine în cele mai frecvente cazuri o mul!ime de variabile împreun" cu descrierea lor. printf(“variabila globala num=%d\n”. ce con!ine adresa altei variabile. În aceste scopuri se folosesc indicatori. nume – este un identificator ce desemneaz" numele variabilei indicator.num). Pe lâng" aceast" func!ia afi$are() folose#te variabila local" num. adresa de memorie a c"reia va con!ine indicatorul). astericsul “*” indic" c" identificatorul ce urmeaz" dup" el este un indicator. Fie variabila x descris" în program prin declararea de forma int x.} void main (void) { afisare(). void afisare (void) { int num=37. În acest caz compilatorul rezerveaz" un spa!iu de 2 octe!i în memoria calculatorului. aceast" valoare neap"rat se înscrie în celula de memorie rezervat" variabilei x. celula cu aceast" adres" va con!ine valoarea atribuit" variabilei x. Sintaxa de declarare a unui indicator este urm"toarea: tip *nume. Exemple de declarare a indicatorilor: 6$ . Indicatori (pointeri). noi ne adres"m la valoarea variabilei care se p"streaz" în memorie. Folosind operatorul global de acces (::) func!ia apeleaz" la variabila global" num f"r" conflict cu variabila local" num: # include<stdio. De exemplu: 2$650. În a#a caz. celula de memorie unde va fi alocat" valoare variabilei x. în cazul nostru variabila x î#i p"streaz" valorile pe adresa 2$650. unde se p"streaz" valoarea variabilei.::num).h> int num=505. Cînd variabila x prime#te o valoare.necesitatea de a se adresa la o variabil" global" ce se afl" în conflict cu o variabil" local". În acest caz se poate folosi operatorul global de acces (::). Folosind adresa. } $$. Deoarece. î#i are adresa sa. printf(“variabila locala num=%d\n”. Urm"torul exemplu folose#te variabila global" num. Indicatorul reprezint" o variabil". La rândul s"u. c"tre orice variabil" din program se poate de se adresat în 2 moduri: folosind numele variabilei sau folosind adresa din memorie unde este p"strat" valoarea variabilei x.

f"r" a fi necesar" opera!ia de conversie de tip. În acest caz pentru variabila x a fost rezervat" o zon" de memorie cu volumul de 2 octe!i. cauza fiind volumul diferit rezervat în memorie pentru variabile întregi #i flotante. apare întrebarea: “Cu ce scop se folosesc indicatori. // masiv de indicatiori la date de tip întreg. Exemplu: int *a. float *p.h> void main (void) int x=5. c" &x este constant" de tip indicator #i valoarea sa nu se schimb" în timpul execu!iei procramului. // indicator la date de tip caracter din 5 elemente. Adresa zonei de memorie. float *w. char (*S)[5]. 62 . În acela#i timp aceast" valoare nu poate fi schimbat" în program #i expresia &x=55. b=a.7. lipse$te conversia de tip.w). void *b. // indicator la date de tip întreg. este incorect". Este important. // masiv de indicatori la date de tip caracter. printf (“%f se afl! pe adresa % d \n”. atunci &x va fi egal" cu 2$650.. int *y[3]. // indicator la date de tip caracterial. Fie c" a avut loc o atribuire de forma: int x=5.x.q). De exemplu: presupunînd c" x e înscris" în memorie pe adresa 2$650. care î#i are adresa sa. // indicator la date de tip flotant. //incorect. dac" valoarea variabilei #i valoarea adresei sale se poate p"stra în variabile simple?”. //indicator la obiectul datelor tipul c!rora nu-i necesar de definit char *S[5]. char *z. //corect a=b. unde se p"streaz" valoarea variabilei x se poate ob!ine cu operatorul ob!inerii adresei “&”. Rezultatul opera!iei ob!inerii adresei este adresa loca!iei de memorie ce a fost alocat" pentru variabila respectiv". float r=1. Exist" indicatori #i c"tre elemente f"r" tip . Putem atribui unui pointer void valoarea altui pointer non-void. w=&r. printf (“% d se afl! pe adresa %d \n”. Exemplu: # include <stdio. void *k.int *x. int *q.void. q=&x. Odat" ce indicatorul a fost declarat ca referin!" la date de tip întreg.} Din exemplu u#or se observ" c" adresa celulei de memorie se reprezint" printro valoare de tip întreg.r. el nu se va putea referi la o variabil" tip float. Analizînd toate aceste no!iuni.

Adic" valoarea variabilei x de tip întreg este 5. dar efectul deplin de la folosirea indicatorilor se poate observa la transmiterea lor în calitate de parametri unei func!ii. adresa c"reia este valoarea indicatorului. valoarea variabilei ce-#i p"streaz" valoarea în celula de memorie cu aceast" adres" va fi egal" cu 6. fiindc" indicatorul neini!ializat poate indica la orice adres" de memorie inclusiv la adresa unde sînt p"strate date importante ale sistemului de operare. la crearea unui fi#ier. În a#a mod: $) Variabila q poate primi valori numai în form" de adres" q=&x #i atribuirea de forma q=21650. se poate de #ters informa!ia important" pentru func!ionarea sistemului opera!ional. Aceast" atribuire se descifreaz" astfel: de amplasat valoarea întreag" 6 în celula de memorie ce are adresa indicat" în variabila q. Din cauza. este incorect" din cauza c" aici se încearc" atribuirea unei valori întregi unui indicator #i nu a adresei. printf (“x=%d\n”. Este de remarcat faptul. c" variabila q indic" la celula cu adresa 2$650. De exemplu: *q=6.h> main void (main){ int x=5. q=&x. Prima valoare primit" de variabila x este valoarea 5 atribuit" la momentul ini!ializ"rii acesteia. etc. printf (“x=%d\n”. În rezultatul îndeplinirii exemplului vor fi afi#ate 2 expresii: x=5 #i x=6. *q=6. dac" exist" necesitatea de a transmite datele pe adresa. Exemplu: #include <stdio. Desigur variabila x ar putea primi valoare nou" prin simpla atribuire. De exemplu.Prioritatea folosirii indicatorului const" în faptul. c" în anumite cazuri indicatorul neini!ializat reprezint" un pericol în program. x=6. sau altor programe. 2) Variabila *q poate primi valori de tip întreg.x).x) } // x= 6. Astericsul * în acest caz indic" c" se apeleaz" la con!inutul celulei de memorie. // x=5. Un exemplu de ini!ializare a indicatorului este: int *q=&x. 63 . iar valoarea lui *q este egal" cu cifra de tip întreg 5 înscris" pe adresa de memorie 2$650. int *q. în condi!iile cînd acesta nu e corect ini!ializat. valoarea indicatorului q este 2$650. ce con!ine indicatorul. A doua valoare primit" de variabila x este valoarea 6 atribuit" celulei de memorie la care indic" indicatorul q. c" la el se poate adresa în 2 moduri: q #i *q.

*q=&x. Din temele precedente se #tie c" în timpul lucrului cu o func!ie. F"r" folosirea indicatorilor. printf (“adresa x = %d/n”. În rezultatul execut"rii acestui program vor fi primite mesajele: x=6. adic" valoarea variabilei x va fi pierdut". x=-16. de cî!i este nevoie în program. cînd func!ia trebuie s" calculeze #i s" întoarc" cîteva valori în program par a fi nesolu!ionate. Primul mesaj va fi acela#i. În acest caz se creaz" o a doua variabil" ce indic" la aceia#i celul" de memorie. Ultimele 2 mesaje vor fi diferite de la un calculator la altul în dependen!" de alocarea memoriei. x).h.h> # include <alloc. la apelul ei se poate transmite atî!i parametri. Indicatori "i func!ii.h> main void (main){ int x=5. Aceasta înseamn". este util de folosit indicatori.$. dac" este schimbat" valoarea 64 . În cazul. În acela#i timp cu ajutorul operatorului return. printf(“x=%d \n”. Pentru aceasta se folose#te func!ia free(). %i situa!iile. dac" programul va fi executat pe orice calculator.Cu scopul folosirii eficiente a memoriei limbajul C/C++ ofer" programatorilor posibilitatea eliber"rii memoriei alocate. #i deci schimbarea valorii parametrului formal din func!ie nu duce la schimbarea valorii parametrului actual. prototipul c"reia se afl" în biblioteca alloc. Aici dup" folosirea func!iei free(q) valoarea p"strat" în celula de memorie la care indic" indicatorul q va fi pierdut". cînd exist" necesitatea de a întoarce din func!ie mai multe valori. nu se creaz" copii de valori ce dubleaz" parametrii. îns" în acest caz deseori se pierde controlul asupra îndeplinirii programului #i se complic" c"utarea gre#elilor. dac" e necesar. Ace#ti parametri ocup" zone de memorie diferite. În calitate de alternativ" se pot folosi variabile globale. *q=6. free (q). // x=6. se poate întoarce numai o singur" valoare din func!ie. adresa x=-12. În a#a fel. $$. &x) // -12. În cazul transmiterii parametrilor dup" adres" cu ajutorul indicatorilor. // x=-16. printf (“x=%d \n”. noi trebuie s" transmitem parametri func!iei dup" valoare. Exemplu: # include <stdio. c" valoarea parametrului actual se atribuie parametrului formal. x).

Exemplu: # include <stdio. printf (“x=%d.parametrului formal din func!ie prin indicator. w=w*2. compilatorul transmite adresa primului element al masivului. Cînd programul transmite un masiv în func!ie. %irul de caractere prezint" un masiv tip caracterial. a=schimb(x. deasemenea este schimbat" #i valoarea parametrului actual. unde ea î#i p"streaz" valoarea.h> int litera (char *s){ int k=0.} void main (void) int p.} return (k). orice schimbare a valorii indicatorului *z din func!ie va duce la schimbarea valorii variabilei y din program. puts (“culege o fraz!”). Func!ia schimb() schimb" valorile lor înmul!indu-le la 2. y=8.y).y).x. În rezultat este admisibil ca func!ia s" foloseasc" indicator la #ir de caractere.s). Îns". noi transmitem în calitate de parametru nu valoarea variabilei y. Apelînd func!ia schimb(). p=litera(x). 65 . return(w). atunci valoarea lui y este schimbat" prin intermediul indicatorului. dac" valoarea lui x este schimbat" în func!ie #i întoars" în program prin intermediul operatorului return. printf (“x=%d. char x [25].*s. În a#a fel. if (*s ==’a’) k++.y=%d\n”a.h> int schimb (int w. &y).} În acest exemplu sînt date 2 variabile x=5 #i y=8. s++.} void main (void) int x=5. wutile (*s!=’\0’) { prinf (“caracterul % c pe adresa %d”.a. ci adresa celulei de memorie. y=%d”. Un caz aparte în lucrul cu indicatorii este folosirea indicatorului la un #ir de caractere. Exemplul urm"tor calculeaz" de cîte ori într-o fraz" dat" se întîlne#te caracterul ’a’: # include <stdio. gets (x). int *z) (*z)*=2.

scanf (“ %d”.} return (k). Aceasta e condi!ionat de faptul. s++. c" la transmiterea masivelor în calitate de parametru actual. Iar pentru transmiterea masivului x în func!ie se folose#te atribuirea valorii primului element x[0] variabilei *s. Dup" îndeplinirea primei itera!ii func!ia m"re#te valoarea variabilei s cu $ unitate. la apelul func!iei litera() în calitate de parametru se transmite nu adresa #irului de caractere x. for(i=0. ci îns"#i #irul.} void main (void){ int p. M"rimea masivului se transmite în func!ie de la parametrul actual n la parametrul formal z. for (i=0.p). Deci indicatorul s va con!ine adresa elementelor masivului. x[25].n.n). n). Ciclul se va termina cînd va fi depistat caracterul nul în #ir. Folosind indicatori se pot alc"tui func!ii. în rezultat primindu-se adresa caracterului al doilea din #ir. p=masiv (x. if (*s==0) k++. printf (“culege m!rimea masivului x\n”). getch().printf (“fraza con"ine %d caractere a”. la prima itera!ie a ciclului while variabila *s va avea valoarea egal" cu primul caracter din #irul x transmis func!iei. i.h> # include <conio. } Aici. iar *s – valorile lor. clrscr (). În a#a mod.i.p). i<n.s).&n). printf (culege masivul x[%d]\n”.&x[i]).h> int masiv (int *s. ci adresa primului element al masivului.*s. int z) {int k=0. sarcina c"rora ar fi culegerea valorilor elementelor unui masiv unidimernsional. i<z. Aceasta înseamn" c" valoarea adresei primului caracter din #ir va fi încrementat". Acela#i lucru se poate de f"cut #i cu un masiv tip întreg: # include <stdio. se transmite nu masivul întreg. Aceste func!ii ar fi util de folosit în 66 . } În acest exemplu se calculeaz" cantitatea de zerouri din masiv.i. printf (“masivul con"ine %d zerouri”. i++) scanf (“%d”. i++){ printf (“elementul %d=%d si se afla pe adresa %d”.

Avînd la dispozi!ie un a#a algoritm este u#or de compus programe ce prelucreaz" mai multe masive #i chiar masive bidimensionale. for (i=0.i<n.} În exemplu precedent elementele masivul #i m"rimea lui sînt întroduse în func!ie.&z). clrscr ().h> # include <conio. c"rui i se transmite din program adresa primului element al masivului prelucrat.i). i++) printf (“x[%d]=%d\n”.programele unde se prelucreaz" cîteva masive. Urm"torul exemplu ilustreaz" acest fapt #i face posibil prelucrarea a 2 masive: x #i y. n2=masiv(y). În calitate de parametri func!ia masiv() folose#te un indicator de tip întreg *k. printf (“Afi$are masiv x:\n”). y[50]. getch(). scanf (“%d”. printf (“Afi$are masiv y:\n”). # include <stdio. printf (“Culege m!rimea masivului <50 \n”).z. for (i=0. printf (“Întroducem masivul x \n”). i++) { printf (“culege elementul %d \n”.x[i]). În interiorul ciclului valoarea adresei din indicator se incrementeaz".h> # include <conio.} void main (void){ int n1. adic" de la stînga la dreapta #i de sus în jos.i. i<n. n2. Exemplu: # include <stdio.j. i++) printf (“y[%d]= %d\n”. i. Îns" în cazul masivelor bidimensionale trebuie de men!ionat. x[50]. n1=masiv(x). Func!ia întoarce în program valoarea m"rimii masivului curent ce se atribuie variabilelor n1 pentru masivul x #i n2 pentru masivul y.i <n.z.h> int masiv (int(*k)[50]) { int i. iar programul principal afi#az" rezultatul execut"rii func!iei. scanf (“%d”. 67 . în a#a fel primindu-se adresa urm"torului element al masivului ce se prelucreaz". for (i=0. y[i]).h> int masiv(int *k){ int i.k). k++. printf (“Întroducem masivul y \n”).i. c" valorile elementelor masivului sînt p"strate în celule de memorie adresele c"rora se schimb" liniar pentru elementele masivului pe rînduri apoi pe coloane.} return (z).

} Aici în calitate de parametru func!ia folose#te un indicator (*k)[50] la masiv unidimensional din 50 elemente. for (i=0. x[i][j]). fiecare schimbare a adresei prin k++. i++) { for (j=0. Dac" mesajul afi#at dispare din limitele monitorului. Deci. cu scopul de a da posibilitate utilizatorului s" citeasc" toat" informa!ia afi#at". scanf ("%d". j++) { printf ("%d ".i. afi#area lui repetat" va fi posibil" numai dup" lansarea din nou a programului întreg. j<n1.x[50][50]. Mai mult ca 68 . j<z . }} return (z). Iar fiecare indicator (k[i]+j) în ciclu va duce la pozi!ionare pe elementul coloanei j din rîndul i al masivului bidimensional. } printf ("Masivul y este:\n").&z). } getch(). Fi"iere în C/C++. j++) { printf ("%d ". Îns" posibilit"!ile simplei afi#"ri a datelor la monitor sînt destul de mici. for (i=0.printf ("Culege marimea masivului\n"). i<z. j<n2.n2. printf ("Introducem masivul x\n"). în majoritatea cazurilor. int n. $2. n2=masiv(y). i++) { for (j=0. y[i][j]). Chiar #i folosirea opririi temporare a execu!iei programului.y[50][50].} printf ("\n").n1. printf ("Introducem masivul y/n"). } void main (void){ clrscr(). va duce la pozi!ionarea pe primul element al urm"torului rînd din masivul bidimensional. i++) { for (j=0. scanf ("%d". În timpul execut"rii programelor. i<n2. n1=masiv(x). i<n1.i.(k[i]+j)).} printf ("\n"). j++){ printf ("Culege elementul [%d][%d]\n". nu rezolv" pîn" la sfîr#it problema.j). printf ("Masivul x este:\n"). for (i=0.j. exist" necesitatea afi#"rii rezultatelor.

Prelucrarea fi#ierelor în limbajul C/C++ presupune îndeplinirea urm"torilor pa#i: 69 . f3 sînt numele indicatorilor la fi#iere diferite. inclusiv adresa zonei de memorie. unde este amplasat fi#ierul. f2. este necesar de inclus aceast" bibliotec" în program cu ajutorul directivei #include<stdio. Folosirea fi#ierelor permite p"strarea informa!iei de orice natur" pentru un timp îndelungat. iar file_pointer este numele indicatorului. În timpul intr"rii datelor în program dintr-un fi#ier de pe disc. în ceea ce prive#te lucrul cu fi#ierele în limbajul C/C++ este p"strat" în biblioteca stdio. La ie#irea datelor din program pe disc. *f2. Sintaxa de declarare a unui indicator de fi#ier este urm"toarea: FILE *file_pointer. care va face posibil" înscrierea informa!iei în fi#ier #i citirea ei.atît. *f3. Înscrierea sau citirea informa!iei din fi#ier este efectuat" cu ajutorul indicatorului la fi#ier. în fi#ier sînt înscrise datele ce se p"strau pîn" în acel moment în memoria operativ". unde cuvîntul cheie FILE indic" compilatorului c" variabila declarat" este un indicator la fi#ier. transferarea datelor de pe un purt"tor informa!ional pe altul. unde f1. În aceast" structur" este p"strat" informa!ia necesar" calculatorului pentru a efectua înscrierea/citirea datelor din fi#ier. Deaceea înainte de a începe prelucrarea unui fi#ier în C/C++.h>. valorile atribuite variabilelor din program sînt p"strate numai pe parcursul îndeplinirii programului. are loc copierea lor în memoria operativ" a calculatorului. citirea #i afi#area datelor în caz de necesitate. În timpul înscrierii sau citirii informa!iei din fi#ier compilatorul folose#te un nivel intermediar de leg"tur" între program #i discul rigid. unde este p"strat fi#ierul. În caz cînd programul presupune lucrul cu cîteva fi#iere. Pentru a p"stra informa!ia odat" întrodus". Pentru a trimite sau a citi informa!ia din zona tampon compilatorul folose#te o structur" special" numit" structur"-fi#ier. este necesar" declararea a mai multor indicatori la fi#iere dup" cum urmeaz": FILE *f1. Acest nivel reprezint" o zon" de memorie numit" zona tampon care are destina!ia de p"strare temporar" a informa!iei cu scopul de a o înscrie sau citi apoi din fi#ier. Odat" cu terminarea execu!iei programului. toat" informa!ia întrodus" se pierde. iar informa!ia din fi#ier ce se afl" pe discul rigid r"mîne neschimbat" pe parcursul execut"rii programului. cu scopul folosirii ulterioare este necesar" înscrierea ei pe disc în structuri de date speciale. ce poart" denumirea de fi#iere.h. Tat" informa!ia.

txt”. Deschiderea fi"ierelor.) 2) Prelucrarea fi#ierului (opera!iunile de citire/înscriere). Primul parametru este numele fi#ierului. Rezultatul îndeplinirii acestei func!ii este atribuirea adresei structurei tip fi#ier indicatorului la fi#ier. atunci informa!ia înscris" va fi amplasat" la sfîr#itul fi#ierului f"r" a fi nimicit" informa!ia deja existent" în fi#ier. fi$ier=fopen(“info. mod este modul de acces la fi#ier. De exemplu. 2) Modul “r”indic" compilatorului.$. În caz c" fi#ierul nu exist". unde ext este extensia fi#ierului compus" din 3 caractere. adic" a înscrierii informa!iei la sfîr#itul lui. În cazul cînd exist" necesitatea de a citi careva date din fi#ier trebuie folosit modul de acces “r”: FILE*fi$ier. 3) Modul “a” permite deschiderea fi#ierului cu scopul complet"rii.ext.”r”).txt va fi folosit" urm"toarea sintax": FILE *fi$ier. care de obicei are urm"toarea structur": nume. el trebuie deschis. Dac" fi#ierul nu exist"la momentul deschiderii va fi generat" o eroare de execu!ie. 3) Închiderea fi#ierului. ”mod”). acesta trebuie închis. toat" informa!ia existent" în el va fi nimicit". fi$ier=fopen(“info. Pentru ca informa!ia înscris" în fi#ier s" fie p"strat". adic" informa!ia despre opera!iile ce pot fi efectuate cu fi#ierul. Dac" fi#ierul indicat nu exist". În calitate de parametru doi func!ia prime#te modalitatea de acces la fi#ier. (Pentru a putea fi posibil" înscrierea sau citirea informa!iei din fi#ier. Dac" fi#ierul deja exist". 70 . unde pointer este numele indicatorului la fi#ier. w”).txt”. el va fi creat. el va fi creat din nou. nume_f este numele fi#ierului real de pe discul rigid. $2. Dac" fi#ierul indicat exist".$) Deschiderea fi#ierului. pentru a crea un fi#ier nou cu nume info. c" fi#ierul va fi deschis cu scopul citirii din el a informa!iei. Exist" 3 modalit"!i generale de deschidere a fi#ierului: $) Modul “w” permite deschiderea fi#ierului cu scopul înscrierii în el a informa!iei sau scoaterea informa!iei la împrimant". Deschiderea unui fi#ier se realizeaz" cu ajutorul func!iei fopen() care are urm"toarea sintax": pointer=fopen(“nume_f”.

c" parametrii în func!ia fopen() se transmit în calitate de #iruri de caractere. În timpul citirii a datelor din fi#ier indicatorul determin" por!ia urm"toare de date care trebuie citit" de pe disc. f=fopen (name. Orice date precedente ce pot r"mîne ne#terse în fi#ier vor fi amplasate dup" codul sfîr#it de fi#ier (eof). M"rimea pasului de citire din fi#ier depinde de cantitatea de informa!ie citit" din fi#ier. toat" informa!ia deja existent" în el va fi nimicit" #i deasupra ei va fi înscris" informa!ia nou". FILE *f. Aceasta este condi!ionat de faptul. Dac" fi#ierul e deschis pentru prima dat" cu regimul de acces “r”. Dac" fi#ierul este deschis cu regimul de acces “w”.”w”). În a#a fel toat" informa!ia din fi#ierul deschis în regim de acces “w” va fi nimicit". Încercarea de citire din fi#ier dup" sfîr#itul fi#ierului duce le eroare. atunci indicatorul se va amplasa pe caracterul urm"tor. În timpul lucrului cu fi#ierela în C/C++ este folosit un indicator special. printf (“Culege numele fi$ierului\n”). indicatorul va fi amplasat pe urm"toarea structur". în care se p"streaz" informa!ia despre pozi!ia curent" de citire din fi#ier. cînd toat" informa!ia a fost citit" din fi#ier. Dac" dintr-un pas se cite#te numai un caracter. indicatorul se amplaseaz" la începutul urm"toarei por!ii de date. indicatorul se amplaseaz" pe primul simbol din fi#ier. fi$ier=fopen(“PRN”. 7$ . la sfîr#itul lui va fi înscris simbolul de sfîr#it de fi#ier (eof).”w”). E de men!ionat faptul. iar modul de acces “w”: FILE *fi$ier. indicatorul deasemenea se amplaseaz" la începutul fi#ierului în a#a fel primele date înscrise în fi#ier vor fi amplasate la începutul lui. chiar #i în cazul cînd fi#ierul va fi deschis f"r" înscrierea în el a careva date. c" #i numele fi#ierului #i caracterul ce determin" modul de acces la fi#ier sînt delimitate de ghilimele duble. La momentul. Dac" la momentul deschiderii în regimul de acces “w” fi#ierul exist". numele fi#ierului va fi PRN.Pentru a imprima informa!ia din fi#ier pe hîrtie cu ajutorul imprimantei. gets (name). dac" se cite#te o structur". indicatorul nimere#te pe un cod special numit sfîr#it de fi#ier: (eof). se poate culege de la tastatur" numele fi#ierului dorit de utilizator: char name [12]. deci accesul la ele va fi închis. În timpul îndeplinirii opera!iei urm"toare de citire. Folosind aceste posibilit"!i. În timpul închiderii fi#ierului.

Aici va fi folosit" particularitatea sistemului opera!ional. de înscris informa!ia în el. Odat" cu închiderea fi#ierului. iar dup" înscriere la sfîr#itul fi#ierului se adaog" codul sfîr#it de fi#ier (eof). Orice informa!ie în a#a fel înscris" în fi#ier va fi amplasat" dup" datele deja existente. programul va fi stopat în rezultatul unei gre#eli de execu!ie. indicatorul se amplaseaz" pe simbolul sfîr#it de fi#ier (eof). Este posibil" deasemenea situa!ia cînd e necesar" imprimarea datelor la imprimant".h> 72 . noi primim garan!ia c" toat" informa!ia din zona tampon într-adev"r a fost înscris" în fi#ier. care întoarce valoarea NULL în caz cînd apare gre#al" #i fi#ierul nu poate fi deschis. care va opri programul în caz de e#ec. iar aceasta nui inclus" sau lipse#te hîrtie. Deci sistemul opera!ional va pierde accesul la fi#ier. Închiderea fi#ierului se realizeaz" cu ajutorul func!iei fclose() care are urm"toarea sintax": fclose(f_pointer). c" dup" înscrierea datelor. apoi de o citit din fi#ier. fi#ierul trebuie închis #i numai dup" aceasta de-l deschis pentru citire. În acest caz codul NULL este întors în loc de adresa structurei-fi#ier #i programul se stopeaz". închiderea fi#ierului elibereaz" indicatorul #i dup" aceasta el poate fi folosit pentru accesul la alt fi#ier sau pentru îndeplinirea altor opera!ii cu fi#ierul. astfel avînd acces respectiv la datele din fi#ier: #include<stdio.Dac" fi#ierul se deschide în regim de acces “a”. e posibil" situa!ia cînd o parte din informa!ie ce nu a fost înscris" pe disc r"mîne în zona tampon #i în rezultat este pierdut". unde f_pointer este numele indicatorului la fi#ier. Aceasta poate condi!ionat de lipsa de loc pe discul rigid.”w”))==NULL ) puts (“Fi$ierul nu poate fi deschis”). Condi!ia pentru evitarea ie#irii avariate din program va avea urm"toarea sintax": if ( (fi$ier=fopen(“info. Dup" ce toat" informa!ia este înscris" în fi#ier sau citit" din el e necesar de închis fi#ierul. În cazul încerc"rii folosirii fi#ierului ce nu poate fi deschis. Spre exemplu fie c" trebuie de creat un fi#ier. Dac" programul se termin" pîn" la închiderea fi#ierului. sau de faptul c" fi#ierul indicat pur #i simplu nu exist". adic" de a întrerupe leg"tura dintre fi#ier #i program. Men!ion"m faptul. Pentru a evita stoparea avariat" a programului poate fi controlat" starea de deschidere a fi#ierului cu ajutorul instruc!iunii condi!ionate if.txt”. În afar" de aceasta dac" fi#ierul nu se închide corect. Mai mult ca atît. la sfîr#itul lui nu va fi înscris în modul necesar codul sfîr#it de fi#ier (eof) #i urm"toarea deschidere a fi#ierului va fi eronat". exit(). În unele cazuri apare situa!ia cînd sistemul opera!ional nu poate deschide fi#ierul indicat în func!ia fopen().

Citirea unei structuri din fi#ier se efectueaz" cu ajutorul func!iei fread(). Func!ii de înscriere/citire din fi"ier. Limbajul C/C++ con!ine mai multe posibilit"!i de transmitere a datelor în fi#ier #i citire din fi#ier în dependen!" de func!ia folosit": .”r”))==NULL) { puts (“Fi$ierul nu poate fi deschis\n”). . #irurilor de caractere sau cifrelor din fi#ier. exit().2. adic" în timpul deschiderii este controlat" valoarea întoars" de sistemul opera!ional la deschiderea fi#ierului #i dac" este întoars" valoarea NULL se genereaz" mesajul corespunz"tor #i programul este stopat.Func!iile fgetc() #i getc() se folosesc pentru citirea unui caracter din fi#ier. if ((fi$ier=fopen(“info. if ((fi$ier=fopen(“info. apoi aceast" zon" este eliberat" de careva date. exit(). } //Aici vor fi amplasate instruc"iunile de înscriere a infirma"iei în fi$ier. . $2. f"r" a închide fi#ierul. c" unele compilatoare permit înscrierea datelor în fi#ier prin cur"!irea zonei tampon cu ajutorul func!iei flush(). fclose (fi$ier). .txt”.Func!iile fputc() #i putc() se folosesc în cazul înscrierii unui caracter în fi#ier sau scoaterii la imprimant". fclose (fi$ier). .Înscrierea unei structuri în fi#ier e posibil" folosind func!ia fwrite().Pentru a înscrie un #ir de caractere în fi#ier sau a-l imprima la imprimant" este folosit" func!ia fputs(). Men!ion"m faptul.Pentru a citi un #ir de caractere din fi#ier se folose#te func!ia fgets(). 73 .Func!ia fprintf() este folosit" în cazul ie#irii cu format a caracterelor. s" înscrie toat" informa!ia din zona tampon în fi#ier. Aceast" func!ie permite. #irurilor de caractere #i cifrelor pe disc sau la imprimant". .void main (void) { FILE *fi$ier. . } //Aici vor fi amplasate instruc"iunile de citire a informa"iei din fi$ier.Func!ia fscanf() se folose#te pentru citirea cu format a caracterelor. .”w”))==NULL) { puts (“Fi$ierul nu poate fi deschis\n”).txt”. } Aici fi#ierul se deschide în interiorul condi!iei if.

fclose (f).h> # include <conio. unde ch_var este variabil" tip catacterial. fi#ierul este deschis în regimul de acces “w”. clrscr().2.$2.w”). În ciclul do are loc citirea consecutiv" a caracterelor de la tastatura cu ajutorul func!iei getch() #i înscrierea lor în fi#ier cu ajutorul func!iei fputc() Este de men!ionat faptul. unde v este o variabil" tip caracterial (char).h> void main (void) { FILE *f. fputc(lit. f=fopen(“info txt”. Înscriere/citire de caractere. Ciclul do va continua pîn" cînd va fi detectat" culegerea tastei ENTER #i dup" aceasta fi#ierul este închis. el va fi creat. cu ajutorul func!iei fputc() folosind urm"toarea sintax": fputc(v.} while(lit!=’/ r’). Cu scopul citirii din fi#ier a caracterelor sînt folosite func!iile getc() #i fgetc() care au urm"toarea sintax": ch_var=getc(fp). Cu toate c" nu se bucur" de o popularitate mare. c" cu acela#i succes aici ar putea fi folosit" func!ia putc() cu aceia#i parametri. %i dac" la momentul deschiderii fi#ierul cu numele “info. Exemplul urm"tor demonstreaz" cum ar putea fi citit" informa!ia din fi#ierul creat în exemplul precedent: # include <stdio. cum a fost spus.$. iar fp–indicator la fi#ier.fp). char lit. aceste opera!ii bine ilustreaz" principiile de baz" în lucrul cu fi#ierele.h> # include <conio. putch (lit). Un caracter poate fi înscris în fi#ier dup". Urm"torul exemplu face posibil" înscrierea în fi#ier a unui set de caractere pîn" cînd nu va fi ap"sat" tasta Enter: # include <stdio. printf (“culege cîteva caractere \n”). } Aici.h> 74 .f). Înscrierea/citirea caracterelor din fi#ier este forma de baz" pentru lucru cu fi#iere. do { lit=getch().txt” nu exist". #i fp – numele indicatorului la fi#ier.

char fam[15]. f1=fopen(“info. char lit. clrscr(). gets (fam).”r”).2.h> # include <conio. getch(). adic" #iruri este binevenit" func!ia fputs().h> # include <string. cînd e necesar de înscris în fi#ier seturi de caractere.h> void main (void) { FILE *k.lit). Înscriere/citire de "iruri. este necesar" înserarea manual" a simbolului sfîr$it de linie. k=fopen(“familia. c" chiar dac" la opera!iile de înscriere #i citire din fi#ier este folosit acela#i nume de fi#ier.”w”). fclose(f1). Ciclul while. În cazul.2. printf (“culege"i familia\n”). while( (lit=fgetc(f1))!=EOF) printf (“%c”. while(strlen(fam)>0){ 75 . Func!ia fputs() efectueaz" înscrierea #irurilor în fi#ier sau imprimarea lor pe hîrtie f"r" înserarea caracterului sfîr$it de linie. printf(“informa"ia citit!:\n”).txt”. în care are loc citirea consecutiv" a caracterelor din fi#ier este îndeplinit pîn" cînd nu este detectat simbolul sfîr#it de fi#ier EOF. } Fiind deschis fi#ierul în regimul “r”.void main (void) { FILE *f1. Func!ia de citire fgetc(f1) folose#te alt indicator la acela#i fi#ier – f1. iar fp – indicator la fi#ier. înscrierea sau citirea este recomandat de efectuat cu ajutorul diferitor indicatori.txt”. care este înscris la sfîr#itul oric"rui fi#ier în momentul închiderii acestuia. Pentru ca fiecare #ir înscris în a#a mod în fi#ier s" înceap" din rînd nou. fp). unde s_var este o variabil" tip #ir de caractere. este posibil" citirea informa!iei din el. Urm"torul exemplu face posibil" înscrierea în fi#ier a unui set de familii: # include <stdio. Acest fapt este condi!ionat de faptul. $2. clrscr(). care are urm"toarea sintax": fputs (s_var.

printf(“culege"i urm!toarea familie\n”). fiindc" fiecare #ir citit din fi#ier deacum con!ine 76 . printf(“Informa"ia citit!din fi$ier:/n”). unde s_var este o variabil" tip #ir de caractere.h> void main (void) { FILE *r.txt este neap"rat închis fclose(k). l.name). Func!ia fgets() va citi #irul în întregime pîn" la codul „linie nou"”. c" func!ia printf(“%s”. Pentru imprimarea corect" la imprimant" este necesar" folosirea #irurilor cu lungime de 8$ caractere. fp – este un indicator la fi#ier. Urm"torul exemplu face posibil" citirea familiilor din fi#ierul “familia.”r”). r)!=NULL ) printf (“%s”name). Func!ia fputs() va înscrie în fi#ier #irurile fiecare din rînd nou datorit" inser"rii fputs(“\n”. fi#ierul familia. Este de men!ionat faptul. ce indic" cantitatea maxim" posibil" de caractere în #ir. getch(). } Aici ciclul while va fi repetat pîn" cînd nu va fi defectat codul “sfîr#it de fi#ier”. La sfîr#itul prelucr"rii sale.k). while ( fgets(name. iar codul EOF este folosit la citire caracterial". este necesar de indicat numele fi#ierului “prn” în felul urm"tor: k=fopen (“prn”.} Aici ciclul while va fi repetat pîn" cînd va fi întrodus un #ir de lungime 0. r=fopen(“familia.k). clrscr(). înainte de a fi culeas" tasta ENTER. gets (fam). 15. char name[15].fputs(fam.k). pentru a indica sfîr#itul fi#ierului se folose#te codul NULL. cu scopul ca #irul s" încap" în întregime în l"!imea monitorului. l – este o variabil" sau constant" de tip întreg..} fclose (k). dac" lungimea lui nu dep"#e#te valoarea “l-1“ indicat" în parametrii func!iei. Atrage!i aten!ia la faptul. fp). În cazul citirii informa!iei din fi#ier la nivel de #iruri de caractere. c" pentru a imprima pe hîrtie familiile culese folosind imprimanta. fputs(“\n”.”w”).txt” creat în exemplul precedent: # include <stdio. nu folose#te codul “/n” pentru deplasarea în rînd nou. fclose(r).txt”. Ciritea #irurilor de caractere din fi#ier este realizat" de func!ia fgets() ce are urm"toarea sintax": fgets(s_var.h> # include <conio.

int unit.h> # include<string. Func!iile pentru prelucrarea caracterelor #i #irurilor au destina!ia de înscrierecitire din fi#ier numai a informa!iei textuale. În caz. Urm"torul exemplu demonstreaz" modul de înscriere în fi#ier a informa!iei despre un set de produse. cost). &pret). fprintf (f. &unit).name). În fi#ier vor fi înscrise denumirile. name).linie nou" înscris în fi#ier în exemplul precedent cu ajutorul func!iei fputs(“\n”. unit). float pret.} În rezultatul îndeplinirii acestui program în fi#ier va fi înscris" informa!ia despre cîteva produse spre exemplu în felul urm"tor: discheta 4.txt”.k). while (r!spuns==’y’ ){ printf (“Culege denumirea produsului\n”). prinf (“Culege cantitatea produsului %s\n”.2.3. unde fp este indicatorul la fi#ierul în care se realizeaz" înscrierea. printf (“Dori"i s! continuati? y/n\n”).} fclose(f). name). format este #irul de control a formatului datelor înscrise #i data este lista variabilelor sau valorilor ce trebuie înscrise în fi#ier. r!spuns=getch(). r!spuns=‘ y’ .”w”). cînd e necesar de înscris în fi#ier date ce con!in valori numerice este folosit" func!ia fprintf() cu urm"toarea sintax": fprintf (fp.h> void main (void) { FILE *f. format.h> # include<conio. char name[20]. ”%s %f %d\n”. clrscr(). name. pret.000000 3 77 . scanf (“%f”. ”%d”. data). Exemplu: fprinf (f. pre!urile #i cantit"!ile produselor p"strate într-un depozit: # include<stdio. f=fopen(“produs. printf (“Culege pre"ul produsului %s\n”. scanf (“%s”. scanf (“%d”.500000 100 mouse 140.codul “\n” . Întrare/ie"ire cu format. $2.

Datele din fi#ier sînt citite în variabilele name. care are urm"toarea sintax": fwrite (&struct_var.2.4. &pret. char name[20]. data). unde s este numele variabilei de tip structur". care are acelea#i restric!ii ca #i func!ia scanf().txt” despre produsele din depozit înscrise în fi#ier în exemplu precedent: # include<stdio. getch(). FILE *a. unde: . int unit. . printf(“pret: %f\n”. care este identic" cu sintaxa func!iei fprintf() în ciea ce prive#te descrieria parametrilor.name). $2. n.&struct_var este numele variabilei tip structur" cu operatorul de adres".sfîr#it la linie la sfîr#itul #irului de control a formatului din func!ia fprintf(). 78 .h> # include<conio. printf(“cantitatea:%d\n”. a=fopen(“produs. ”%s%f%d”.txt”. while( fscanf( a. Pentru determinarea m"rimii structurii se folose#te func!ia sizeof(s). Fi"iere "i structuri.pret). pre" #i unit #i apoi afi#ate la monitor. #i folose#te urm"toarea sintax": fscanf (fp. În exemplu urm"tor se realizeaz" citirea informa!iei din fi#ierul “produs. format. } Aici citirea datelor din fi#ier are loc chiar odat" cu controlul condi!iei de continuare a ciclului while. anume datorit" lui. informa!ia despre fiecare produs este înscris din rînd nou în fi#ier. struct_size. &unit)!=EOF) { printf(“Denumire: %s\n”.monitor 2000 1 Atrage!i aten!ia la simbolul “\n”.struct_size este m"rimea structurii.”r”). } fclose(a). name.h> void main (void) { clrscr().unit). Ciclu while va fi îndeplinit pîn" cînd nu va fi detectat codul de sfîr#it de fi#ier care în acest caz este EOF. Pentru a înscrie o variabil" tip structur" (înscriere) în fi#ier este folosit" func!ia fwrite(). Citirea informa!iei cu format din fi#ier se realizeaz" cu func!ia fscanf(). fp). care comunic" compilatorului adresa celulei de start din memoria unde este amplasat" structura. float pret.

i<n. i<n. x[i].filename). char filename[12]. Valori mai mari ca $ se folosesc în cazul înscrierii în fi#ier a unui masiv de structuri dintr-o singur" încercare. sizeof (x[i]). printf(“culege num!rul de studen" \n”).f). scanf (“%s”. float med. fclose(f). În urm"torul exemplu este creat un masiv de structuri cu inform!ia despre un grup de studen!i ce con!ine numele studentului. &m).1. int an. i++) fwrite (&x[i]. #i balul mediu.fp este numele indicatorului la fi#ier. . f). Aici este recomandat de folosit valoarea $. scanf(“%f. i++) { printf (“culege numele studentului\n”). } În rezultatul îndeplinirii acestui program. cîte una cu ajutorul ciclului for #i func!iei fwrite() sînt înscrise în fi#ier. an). scanf (“%s”.n. } printf (“culege numele fi$ierului \n”). apoi structurile. float m.h> sctruct stud { char nume [15]. FILE *f.size(a). va fi creat un fi#ier cu numele. scanf(“%d”&n). int i.h> #include<conio. printf (culege nota medie\n”).}. getch(). care a fost atribuit variabilei filename #i în el înscrise structurile cu informa!ia despre studen!i. anul na#terii. for (i=0. prinf (“culege anul na$teri \n”). struct stud x[10]. Exemplu: fwrite(&a. scanf (“%d”.”w”). void main (void) { clrscr(). Dac" vom deschide fi#ierul cu ajutorul unui redactor de texte obi#nuit vom 79 . Întîi de toate masivul de structuri se completeaz" cu informa!ie.n este un num"r întreg. x[i] nume). Numele fi#ierului este numit de utilizator #i p"strat în variabila “filename” de tip #ir de caractere: #include<stdio.med=m. for(i=0. care determin" cantitatea de structuri ce vor fi înscrise în fi#ier dintr-o încercare. 1.. x[i]. f=fopen(filename.

FILE *k. printf (“Anul na$terii: %d\n”. int i=0. deci func!ia în caz de succes va întoarce valoarea $.med). scanf (“%s”. printf (“culege numele fi$ierului \n”). fputc(). 80 Valoarea întoars" la citire EOF NULL EOF 0 . #include<stdio. struct_size. fn).nume). fgets(). sizeof(y[i]). În cazul nostru are loc citirea structurilor cîte una din fi#ier. în rezultatul execut"rii sale întoarce o valoare ce corespunde cantit"!ii structurilor citite cu succes din fi#ier.”r”). printf (“Informa"ia citit! din fi$ier:\n”). fgetc(). char fn[12].} fclose(k). 1.observa în el un con!inut neîn!eles. n. k=fopen (fn. struct stud y [10]. fprintf(). Este de men!ionat momentul c" func!ia fread(). fputs(). } Urm"torul tabel con!ine descrierea tuturor posibilit"!ilor de intrare a datelor referitor la fi#iere. float med. printf (“Media: %f \n”.y[i]. În realitate informa!ia (sau mai bine zis structurile) ce se afl" în acest fi#ier este în!eleas" de compilator #i poate fi citit" cu ajutorul func!iei fread() ce are aceia#i sintax" ca #i func!ia fwrite(). fp). while ( fread (&y[i]. void main (void) {clrscr().h> #include<conio.}. int an. Func!ii de intrare getc(). fscanf().y[i]. inclusiv valorile întoarse de func!ii în caz de citire eronat": Tipul de date caractere $iruri de caractere date cu format structuri Func!ii de ie#ire putc().an). fwrite(). fread().h> sctruct stud { char nume[15]. În urm"torul exemplu se realizeaz" citirea tuturor înscrierilor (structurilor) din fi#ierul creat în exemplul precedent #i afi#area lor la monitor. i++. getch(). În caz de creare sau de detectare a sfîr#itului de fi#ier func!ia va întoarce valoarea 0. k)==1) { printf (“Numele studentului: %s\n”.y[i]. în ceea ce prive#te descrierea parimetrilor: fread (&struct_var.

2) o constant" de tip #ir. puts(MESAJ). În 8$ . 3) o variabil" de tip #ir. un fi#ier pe disc etc. Unica diferen!a la folosirea literalelor #i constantelor sau variabilelor este faptul c" literalul trebuie delimitat de ghilimele iar variabila #i constanta se folosesc fara ghilimele. unde P este parametrul func!iei #i poate fi: $) un literal. Func!ia puts() Func!ia puts() are destina!ia de a afi#a un #ir de caractere la monitor. Defini"ie: Literal se nume#te un set concret de caractere care este inclus nemijlocit în instruc!iunile limbajului C/C++ în locul numelui constantei sau a variabilei.} Aici fraza “Hello world” a fost atribuit" constantei MESAJ. În timpul procedurii de ie#ire se face o copie a datelor care vor fi trimise la dispozitivul de ie#ire. Func!ii de intrare-ie"ire în C/C++ Func!ii de ie"ire în C Func!iile de ie#ire în orice limbaj de programare au destina!ia de a transfera datele din memoria calculatorului la alte dispozitive periferice de ie#ire cum ar fi monitorul. cursorul în mod automat se deplaseaz" la începutul urm"torului rind. Folosirea unei constante de tip #ir în calitate de parametru al func!iei puts() folose#te regulile dup" cum urmeaz" în exemplu: #define MESAJ “Hello world” void main(void) {puts(MESAJ). care apoi este folosit" ca parametru al func!iei puts() far" delimitarea cu ghilimele. Majoritatea compilatoarelor efectuiaz" trecerea în alt rind dup" îndeplinirea func!iei puts(). imprimanta. %i folosirea unei sau altei func!ii depinde de tipul datelor ce vor fi extrase #i metoda de prezentare a lor.Anexa$. Îns" aceast" regul" este respectat" nu de toate compilatoarele.În cazul folosirii unui literal în calitate de parametru pentru func!ia puts() fraza ce trebuie afi#at" pe ecran este inclus" în parantezele rotunde #i delinitat" de ghilimele. În limbajul de programare C exist" mai multe func!ii de ie#ire. Sintaxa acestei func!ii este urm"toarea: puts(P). Cea mai simpl" sintax" o au func!iile de extragere a caracterelor #i #irurilor de caractere. De exemplu: puts(“Hello world!”).}. Not!: Toate func!iile de ie#ire din limbajul C sîn sus!inute #i în limbajul C++. p"strîndu-se originalul lor în memoria calculatorului. Aceasta înseamn". Folosirea constantelor #i variabilelor de alt tip în calitate de parametru al func!iei puts() va duce la eroare de compilare. c" dup" afi#area datelor pe ecran. A treia metod" de folosire a func!iei puts() cu variabil" de tip #ir în calitate de parametru este ilustrat" în exemplul urm"tor: void main (void) { char MESAJ[]=”Hello world”.

ceea ce face necesar" includerea acestei biblioteci în textul programului cu ajutorul directivei #include<stdio. De exemplu: literal în calitate de parametru: putchar(‘C’). putchar(lit).h din aceast" cauz" este necesar" includerea acestei biblioteci în cadrul programului cu ajutorul directivei #include<stdio. Func!ia putchar() Are destina!ia afi#"rii unui singur simbol la ecran . care are sintaxa de folosire identic" cu cea a func!iei putchar(). pentru trecerea cursorului în alt rind trebuie folosit" consecutivitatea de simboluri ’\n’ destinat" afi#"rii pe ecran a simbolului de conducere “trecere în alt rind”. Prototipul func!iei putchar() este descris în biblioteca standard stdio. Ca #i în cazul func!iei puts() în calitate de parametru al func!iei poate fi folosit un literal. ceea ce face necesar" includerea acestei biblioteci în textul programului cu ajutorul directivei #include<stdio. în acest caz func!ia puts() va avea urm"toarea sintax": puts(“Hello world!\n”). Prototipul func!iei puts() este descris în biblioteca stdio. Iar prototipul func!iei putc() este descries în biblioteca conio.h>.h #i folosirea ei va fi înso!it" de directiva #include<conio.h>. Diferen!a principal" la folosirea caracterelor #i #irurilor de caractere const" în faptul.} Men!ion"m faptul. Unele compilatoare folosesc pentru afi#area caracterelor #i func!ia putch(). constant" tip caracter în calitate de parametru: #define lit ‘C’ void main(void) {putchar(lit).h>.h>. c" cu ajutorul func!iei putchar() este posibil" afi#area numai a unui singur caracter #i instruc!ia de tipul putchar(‘Da’). Pentru trecerea în alt rind dup" afi#are se recomand" folosirea simbolului ‘\n’.h.} variabil" tip caracter în calitate de parametru: void main(void) {char lit. va duce la eroare de compilare. lit=’C’.acest caz. pe cînd caracterele se delimitate de apostrofe. Iar prototipul func!iei putchar() este descries în biblioteca standard stdio. o constant" sau o variabil" de tip caracter. 82 . c" #irurile de caractere sînt delimitate de ghilimele. Majoritatea compilatoarelor nu efectuiaz" deplasarea cursorului în rind nou dup" executarea func!iei putchar() #i el r"mîne nemijlocit dup" simbolul afi#at.h.

A#a indicatori sînt: %d – num"r întreg. %s – #ir de caractere. Acest parametru se delimiteaz" cu ghilimele #î indic" compilatorului în ce pozi!ie din #ir trebuie s" apar" datele. În afar" de aceasta cu ajutorul func!iei printf() se poate determina formatarea datelor afi#ate pe display. care poate con!ine literale. În timpul îndeplinirii acestei func!ii valoarea 5 va fi amplasat" în 83 . Orice indicator de format începe cu simbolul procent (%). cu p"rere de r"u sînt limitate. el înlocuie#te indicatorii de format cu valorile din lista datelor.Func!ia printf() Func!iile putch() #i puts() sînt folosite destul de des. } Ca #i în cazul func!iei puts(). o constant". void main(void) { printf(MESAJ). Litera ‘d’ indic" compilatorului faptul c" va trebui afi#at" o valoare de tip întreg. Partea a doua din lista parametrilor este lista datelor. În cel mai simplu caz func!ia printf() poate fi folosit" în locul func!iei puts() pentru afi#area unui #ir de caractere: #define MESAJ “Hello world!”. %f – num"r real de tipul float sau double. Pentru a afi#a pe display m"rimi numerice #i a avea posibilitate de a formata datele de diferite tipuri.5). În limbajul C exist" o func!ie mult mai universal" numit" printf(). În a#a fel prima parte a func!iei printf se poate scrie în felul urm"tor printf(“%d”.%e – num"r real în form" exponen!ial". în s" posibilit"!ile lor . De exemplu: printf(“%d”. lista datelor). Primul parametru se nume#te #ir de conducere sau #ir cu format. Aceste func!ii nu asigur" afi#area unei valori numerice la ecran #i pot prelucra numai un singur argument (parametru). Lista datelor se desparte de #irul cu forma prin virgul". lista de parametri a func!iei printf() se împarte în dou" p"r!i: printf(“$irul cu format”. adic" un num"r scris în sistemul zecimal. %c – caracter. func!ia printf() poate avea în calitate de parametru un literal. %irul cu format poate con!ine orice text împreun" cu ni#te etichete numite indicatori de format care determin" tipul datelor #i amplasarea lor. printf(“Bine ati venit”). Ea permite afi#area pe ecran a datelor de orice tip #i poate prelucra o list" din cî!iva parametri. dup" care urmeaz" un caracter ce indic" tipul datelor. iar pantru a afi#a pe ecran îns"#i simbolul procent (%) este necesar de-l scris de 2 ori în felul urm"tor: printf(“%%”). o variabil" de tip #ir de caractere. Cînd compilatorul prelucreaz" aceast" func!ie. %g – num"r real afi#at în format %f sau %e în dependen!" de faptul care form" de scriere este cea mai scurt". %u – num"r întreg f"r" semn. nume de variabile sau constante. valorile c"rora este necesar de afi#at pe ecran. Toate elementele din lista datelor deasemenea se despart între ele prin virgul".…). simbolul procent (%) spune compilatorului c" dup" el va urma un indicator de format.

În cazul nostru primul simbol %d corespunde variabilei ora. care este amplasat" în lista datelor. constante #i variabile numerice e necesar" folosirea func!iei printf(). ci #i text obi#nuit care con!ine #i indicatori de format. Acela#i effect poate fi primit #i la folosirea func!iei puts(“Este ora 5”).21. float pret. ’\b’ . min=25. În cazul folosirii cîtorva parametri în lista datelor #i respectiv în #irul cu format. %irul cu format poate con!ine nu numai indicatori de format. Func!ia printf() nu trece automat cursorul în alt rind dup" afi#area datelor. În rezultatul execut"rii acestui exempplu pe ecran va fi afi#at mesajul “Este ora 5”.ora. Bineîn!eles lista datelor poate con!ine cî!iva parametri. } Acest exemplu folose#te în calitate de parametru o variabil" de tip întreg ora. Adic" dip" afi#are cursorul r"mîne în acela#i rind nemijlocit dup" ultimul caracter afi#at.pret.210000 lei pentru 3 kg. ci #i parametri de tipuri diferite. În rezultat va fi afi#at mesajul: “Pre"ul este de 5. ora=5.5. printf(“Este ora %d”.locul indicatorului de format (%d).”.” Aici întradev"r parametrii din lista datelor corespund ca cantitate. care trece cursorul pe prima pozi!ie a rîndului urm"tor ca #i în cazul func!iei puts(). printf(“Este ora %d $i %d minute”. pozi!ie #i tip cu indicatorii din #irul cu format.5).210000 lei pentru 3 kg. 84 .ora). Exemplu: void main(void) { int ora. De exemplu: void main(void) { int cant. De exemplu: printf(“Este ora %d”.cant). Pentru trecerea cursorului î alt rind aici va fi folosit" consecutivitatea de conducere ‘\n’.3). Aici dup" afi#are mesajul va vi amplasat în 2 rînduri: Pre"ul este de 5. printf(“Pre"ul este de %f lei pentru %d kg.min. cant=3. pozi!ie #i tip cu indicatorii de format din #irul cu format. ’\r’ #. În cadrul unei func!ii printf() pot fi folosi!i nu numai cî!iva parametri de acela#i tip. De exemplu: printf(“Pre"ul este de %f lei \npentru %d kg.21.} În rezultat vom avea afi#at la ecran mesajul: “Este ora 5 $i 25 minute”.”. iar al doilea – variabilei min. De exemplu: void main(void) { int ora.a. pret=5. La fel ca #i simbolul ‘\n’ aici pot fi folosite #i simbolurile: ‘\a’ . ’\v’ . ora=5.parametri din lista datelor trebuie s" corespund" ca cantitate. ’\t’ .min). îns" pentru combinarea textului cu valori.

Sub cifra 2 aici se are în vedere 2 pozi!ii din num"rul real: o pozi!ie de la cifra întreag" pîn" la virgul" #i o pozi!ie este îns"#i virgula. De exemplu cifrele reale vor fi afi#ate cu 6 pozi!ii dup" virgul". Dac" k va fi mai mic ca r+2. %ks. //în rezultat “M! numesc Anatol”. înaintea acestei valori vor fi inserate spa!ii în cantitate de k-p. Dac" k va fi mai mare decît r+2 atunci vor fi inserate spa!ii înaintea num"rului în cantitate de k-r+2.210000 este afi#at întradev"r cu 6 pozi!ii dup" virgul".21. F"r" folosirea indicatorului de l"!ime a cîmpului cifrele vor fi afi#ate în formatul standard pentru tipul de date corespunz"tor. Iar în versiunea printf(“Pre"ul este de %6.21.Anatol). unde p este num"rul de pozi!ii pe care real este amplasat" valoarea afi#at".5. Limbajul C++ con!ine fluxul standard de ie#ire “cout”. cît #i pentru C++. În general indicatorul de l"!ime a cîmpului pentru numerele reale are urm"toarea form" ‘%k. valorilor constantelor #i variabilelor f"r" folosirea indicatorilor de format. În exemplul precedint pre!ul 5. Aici.2f lei \npentru %d kg. indicatorul de l"!ime a cîmpului pur #i simplu va fi ignorat. r este num"rul de pozi!ii dup" virgul".21.”. afi#area literalelor. acest format se poate de schimbat dup" dorin!a utilizatorului. Aici num"rul real va fi afi#at cu 2 pozi!ii dup" virgul": 5. Pentru numerele întregi. vom avea _ _5. Îns" limbajul C++ are o posibilitate ad"ug"toare de afi#are a datelor de orice tip. care permite împreun" cu operatorul inser"rii. Folosind indicatorul de l"!ime a cîmpului se poate determina cantitatea de pozi!ii pe care va fi afi#at" o valoare de orice tip de date. Indicatorul de l"!ime a cîmpului de forma %6. //în rezultat “Este ora _ _5”.”. compus din dou" simboluri (<<) mai mic.3). unde k este num"rul total de pozi!ii pe care va fi afi#at" valoarea. determinarea cantit"!ii de pozi!ii pe care va fi afi#at num"rul se determin" cu indicatorul de l"!ime a cîmpului.5).’A’).rf’. //în rezultat “Litera _A”.2100.21 unde ‘_’ este spa!iu. unde k este num"rul total de pozi!ii (inclusive virgula) pe care va fi afi#at" cifra real". printf(“Litera %2c”.2f lei \npentru %d kg.5. unde simbolul ‘_’ reprezint" spa!iu. indicatorul de l"!ime a cîmpului pur #i simplu va fi ignorat. printf(“M! numesc %2s”.Func!ia printf() poate fi folosit" pentru dirijarea cu formatul datelor. De exemplu: printf(“Pre"ul este de %.De exemplu: printf(“Este ora %3d”.3).21 în form" de 5. În acela#i timp dac" k va fi mai mare ca lungimea real" a valorii afi#ate. 85 . Iar dac" k va fi mai mic ca lungimea real" a valorii. %kc. caractere #i #iruri de caractere indicatorul de l"!ime a cîmpului are forma %kd. Afi"area informa!iei în C++ Toate func!iile de ie#ire analizate mai sus sînt valabile atît pentru limbajul C.4f va prezenta cifra 5.

h>. aceasta înseamn" c" valorile venite de la utilizator în urma afi#"rii comentariului corespunz"tor pentru întroducere sînt atribuite ca valori variabilelor ce se p"streaz" în memorie. scanner. float suma.h> cu ajutorul directivei #include<iostresm. folosind unul #i acela#i flux de ie#ire se poate afi#a pe ecran cî!iva argumen!i. Informa!ia întrodus" se amplaseaz" în variabile. memoria. Structura instruc!iunei ce folose#te fluxul cout este urm"toarea: “cout<<lista_de _date. Procesul de intrare a datelor presupune întroducerea informa!iei necesare pentru lucrul normal al programului.21. min. nume de constante #i variabile de orice tip. cout<<"\nEste ora "<<ora<<" si "<<min<<" minute\n".} Deasemenea ca #i func!ia printf() fluxul cout nu trece cursorul în rind nou automat dup" afi#area datelor. Dac" variabila în care va fi amplasat" o 86 . suma=5. cout<<"Pretul este de "<<suma<<" lei pentru "<<cant<<" kg". ora=9.h> #include<iostream. cu condi!ia c" ei vor fi delimita!i între ei prin operatorul inser"rii. Datele de intrare pot fi atribuite ca valori numai variabilelor #i nici într-un caz constantelor. cout<<"Este ora "<<9. Intrarea datelor este un process ce determin" lucrul de mai departe al programului. int ora. unitatea de disc rigid sau flexibil. Mai mult ca atît. În calitate de informa!ia afi#at" cu ajutorul fluxului cout pot servi literali. În general intrarea datelor poate fi efectuat" de la diferite surse a#a ca tastatura. din cauza c" el con!ine descrierea fluxurilor de intrare #i ie#ire în C++. const cant=3.h> void main(void) { clrscr(). Pentru prezentarea comod" a datelor aici este necesar" folosirea consecutivit"!ii de conducere ‘\n’ dup" cum este ar"tat în exemplul precedent.Pentru folosirea fluxului cout este necesar de inclus în textul programului C++ fi#ierul <iostream.” unde simbolul ‘<<’ este operatorul inser"rii #i indic" compilatorului necesitatea afi#"rii listei de date ce urmeaz" dup" el.a. Corectitudinea datelor de intrare influien!eaz" direct asupra corectitudinii rezultatelor ob!inute cu folosirea acestor date de intrare. Func!ii de intrare în C. getch(). valorile c"rora nu se schimb" pe întreg parcursul de îndeplinire a programului. cout<<"Hello world\n". CD-ROM #. De exemplu: #include<conio. min=20.

putchar(lit). lit=getchar(). Dup" ce utilizatorul culege o tast" de la tastatur". dup" ce programul trece la îndeplinirea de mai departe.h>. Acest fapt este necesar pentru a fi posibil" vizualizarea #i analiza rezultatelor nemijlocit dup" sfîr#itul 87 . putch(). Sintaxa de folosire a acestei func!ii este urm"toarea: var=getchar().h>. din aceast" cauz" parantezele rotunde de dup" numele func!iei r"mîn goale. getchar() afi#az" simbolul întrodus pe ecran.valoare de la un dispozitiv de intrare deja are o valoare oarecare. Func!ia getchar() nu folose#te argument. lit1=getch(). care trebuie inclus în textul programului: #include<conio. în textul programului trebuie inclus fi#ierul <stdio. Func!ia getchar() Func!ia getchar() face posibil" introducerea de la tastatur" a unui singur simbol. lit1. unde var este numale variabilei c"rei îi va fi atribuit caracterul cules de la tastatur". Îns" descrierea prototipului func!iei getch() se afl" în fisierul <conio. În acest caz nu e necesar" culegerea tastei Enter dup" îndeplinirea func!iei.h>. atunci valoarea nou venit" va înlocui valoarea veche. Aici func!ia getchar() este chemat" folosind alt" sintax" în compara!ie cu func!iile puts(). În timpul folosirii func!iei getchar(). fapt condi!ionat de standardul K&R C.h> #include<conio. Unele compilatoare C #i C++ folosesc func!ia getch() analogic" cu func!ia getchar(). func!ia getchar() va primi-o în calitate de valoare de intrare #i compilatorul nu va semnala eroare. din cauza c" getchar() face posibil" întroducerea numai unui singur simbol. îns" valoarea caracterului culeas" de la tastatur" va fi conversat" într-un num"r întreg egal cu codul corespunz"tor acestui caracter din tabelul cu caractere ASCII. putchar(lit1). Majoritatea compilatoarelor nu fac diferen!" între valori de tipul int #i char la folosirea func!iei getchar(). Valoarea întrodus" este atribuit" variabilei îndat" dup" ce a fost cules un caracter. care con!ine descrierea prototipului acestei func!ii.h> void main(void) {char lit.} În timpul îndeplinirii programului compilatorul nu are indica!ii implicite de a opri îndeplinirea acestuia dup" executarea întregului program. Exemplu: #include<stdio. . l"sînd pentru temele viitoare studierea mecanismelor intr"rii datelor din alte surse. printf(). Daca variabila va fi declarat" de tip int. Inscrip!ia folosit" înseamn": de a atribui variabilei cu numele var valoarea primit" în rezultatul execut"rii func!iei getchar(). În continuare vor fi studiate #i analizate numai posibilit"!ile de intrare de la tastatur". putchar(‘\n’).

&a.h> void main(void) { int a. putchar(lit1). Not!: Limbajul C/C++ con!ine func!ia gets() destinat" întroducerii de la tastatur" a #irurilor de caractere. getchar().&b). determin" tastele care au fost culese #i apoi interpreteaz" informa!ia culeas" cu ajutorul indicatorilor de format. caracterial #i #ir de caractere în acela#i timp. getch(). scanf(“%d%f”. printf(“Culege valorile a întreg $i b real\n”). care determin" modul în care trebuie s" fie interpretate datele de intrare. De exemplu: #include<stdio. Func!ia scanf() Func!ia de intrare scanf() face posibil" întroducerea în calculator a datelor de orice tip. Lista datelor con!ine lista variabilelor în care vor fi p"strate valorile întroduse. Sintaxa func!iei scanf() este urm"toarea: scanf(“$irul cu format”. float b.a. } S" analiz"m func!ia scanf(“%d%f”. este necesar în lista de date de indicat adresa variabilei c"reia îi va fi atribuit" valoarea curent". printf(“a=%d b=%f\n”. Adresa de memorie rezervat" variabilei în timpul declar"rii sale se poate afla folosind operatorul de adres" ‘&’. ce se afl" în componen!a func!iei. Exemplu: #include<stdio. Lista de parametri ai func!iei scanf() este compus din dou" p"r!i ca #i la func!ia printf().h> void main(void) {char lit. putchar(lit). Func!iile getch() #i getchar() ne dau posibilitatea de a ob!ine acest efect folosind urm"toarea sintax": getch() sau getchar(). Sintaxa #i principiul de lucru al acestei func!ii vor fi studiate la tema “%iruri de caractere”. putchar(‘\n’). Prima parte este #irul cu format. lit1=getch(). lista datelor). lit1. ajungînd la sfîr#itul programului #i întîlnind func!ia getch(). În timpul cînd func!ia scanf() întîlne#te formatul variabile a. iar a doua lista cu date.&b). compilatorul va opri executarea programului pîn" cînd va fi culeas" tasta Enter.h> #include<conio.&a. ea îl 88 . %irul cu format con!ine indicatori de format numi!i convertori de simboluri. Folosind func!ia scanf() în timpul cînd se întroduc datele. adic" în cadrul unei func!ii.} În acest caz.b). lit=getchar(). Func!ia scaneaz" tastatura. Ca #i în cazul func!iei printf() func!ia scanf() poate avea mai mul!i argumen!i f"cînd posibil" întroducerea valorilor de tip întreg.execut"rii programului.

getchar(). Acest lucru face programul destul de în!eles #i d" posibilitatea de a introduce u#or corec!ii în unele func!ii f"r" a tangenta celelalte.h> #include<iostream.determin" ca format al unui num"r întreg #i scaneaz" tastatur" a#teptînd culegerea unui num"r întreg pe care apoi îl înscrie pe adresa de memorie rezervat" variabilei a ocupînd doi octe!i. ele trebuie desp"r!ite cu ajutorul operatorului de extragere.h> void main(void) { int a. Îns" limbajul C con!ine #i o mul!ime de func!ii standarde care u#ureaz" cu mult programarea. În acest caz nu e necesar de indicat adresa de memorie unde va fi amplasat" valoarea scanat" ca în cazul func!iei scanf(). ci se indic" numai numele variabilei. } În acest exemplu cu ajutorul fluxului standard de intrare cin au fost scanate de la tastatur" #i atribuite valori variabilelor a #i b. În afar" de aceste func!ii C++ mai con!ine o posibilitate de intrare a datelor. În afar" de aceasta fluxul standard de intrare are posibilitatea de a determina automat tipul valorii introduse #i nu e necesar" folosirea indicatorilor de format. float b. În 89 . astfel. unde var este numele variabilei c"rei îi va fi atribuit" valoarea citit" de la tastatur". num"rul corespunz"tor devine valoare a acestei variabile. face posibil" intrarea datelor de orice tip de la tastatur" #i are urm"toarea sintax": cin>>var. Procedura de intrare în C++ Compilatoarele limbajului C++ sus!in func!iile de intrare gets(). Func!ii matematice. Dup" cum a mai fost spus stilul de programare în C se caracterizeaz" prin tendin!a de a eviden!ia un num"r mare de func!ii nu prea voluminoase. printf(“Culege valorile a întreg $i b real\n”). Fluxul standard de intrare cin în ansamblu cu dou" simboluri (>>) “mai mare” ce se numesc operatori de extragere. În marea majoritate acest fapt este cert în cazul func!iilor create de utilizator pentru a împ"r!i problema în cîteva sarcini mai mici dar mai simple. cout<<”a=”<<a<<” b=”<<b. Iar în caz de lucru cu mai multe variabile. ca prelucrarea datelor în aceste func!ii s" nu depind" de celelalte p"r!i ale programului. func!ia scanf() î#i termin" lucrul în cazul dac" a fost culeas" tasta Enter. Odat" fiind înscris în celula de memorie rezervat variabilei a. La fel se întimpl" #i în cazul cu variabila de tip real b. De exemplu: #include<stdio. getchar() #i scanf() despre care s-a vorbit mai sus. Dup" prelucrarea tuturor variabilelor din lista parametrilor. cin>>a>>b. Anexa 2. Aceste func!ii ofer" o varietate de facilit"!i.

Prototip: int abs(int x). cout<<"cosinusul lui "<<x<<" este = "<<y.h>. Prototip: double cos(double x). Func!ia cos(x).h> void main(void) {clrscr().y.h> #include<iostream. cin>>x. Exemplu: #include<math. int x. long int labs(long int x). y=abs(x).y. double x.h cu ajutorul directivei #include<math. getch(). y=cos(x). Efect: Întoarce valoarea cosinus a num"rului x [cos(x)]. cout<<"Culegeti valoarea x\n". cout<<"Culegeti valoarea x\n". Men!ion"m faptul. } 90 . $.h> #include<conio. cin>>x. care u#ureaz" cu mult rezolvarea unor situa!ii destul de complicate. Efect: Întoarce valoarea absolut" a num"rului x.h> #include<iostream. Func!ia abs(x). Renumita capacitate de a prelucra expresii matematice complicate în limbajul C este datorat" bibliotecilor de func!ii standarde. Ca atare limbajul de programare C con!ine în arsenalul s"u de instruc!iuni foarte pu!ine instrumente pentru a putea fi numit limbaj ce se afl" pe primele locuri în top-ul limbajelor de programare de nivel înalt. Exemplu: #include<math. c" aceste func!ii sînt valabile #i în limbajul C++ #i folosirea lor într-un program în C sau C++ necesit" includerea fi#ierului mat.plus.h> void main(void) {clrscr(). getch().h> #include<conio. } 2. long double cosl(long double x). cout<<"modulul lui "<<x<<" este = "<<y. Unele din a#a func!ii matematice ale limbajului C întîlnite mai des în practica de programare vor fi studiate în prezentul paragraf. fiecare programator î#i poate construi propria sa bibliotec" de func!ii care s" înlocuiasc" sau s" extind" colec!ia de func!ii standard ale limbajului. double fabs(double x).

Efect: Întoarce valoarea sinus a num"rului x [sin(x)]. 5. Efect: Întoarce valoarea arcsinus a num"rului x [arcsin(x)]. Exemplu: vezi func!ia cos(x). long double asinl(long double x).h> #include<conio. double x.y. Efect: Întoarce valoarea arctangentei a num"rului x [arctg(x)]. Efect: Întoarce logaritmul natural al num"rului x.3. getch(). Exemplu: #include<math. Prototip: double sin(double x). Prototip: double log(double x). y=acos(x). Func!ia atan(x). Func!ia sin(x). Prototip: double atan(double x). cin>>x. Func!ia tan(x). long double logl(long double x). Func!ia acos(x). Efect: Întoarce valoarea tangentei a num"rului x [tg(x)]. long double atanl(long double x). Func!ia asin(x). Exemplu: vezi func!ia acos(x). long double acosl(long double x). Prototip: double acos(double x).y. Exemplu: vezi func!ia cos(x). long double sinl(long double x). long double tanl(long double x).h> #include<iostream. 8. cout<<"Culegeti valoarea x\n". Efect: Întoarce valoarea arccosinus a num"rului x [arccos(x)]. cout<<"arccosinusul lui "<<x<<" este = "<<y.h> #include<conio.h> void main(void) {clrscr(). Prototip: double tan(double x). Prototip: double asin(double x). Func!ia log(x). Exemplu: #include<iostream. 4. 9$ .h> void main(void) {clrscr(). double x. } 6. Exemplu: vezi func!ia acos(x). 7.

cout<<"Culegeti valoarea x\n". y=ldexp(a. Exemplu: #include<iostream. getch().y. Efect: Întoarce valoarea x*2 y calculînd deasemenea #i valoarea lui y. Exemplu: Vezi func!ia log(x).7 este constant".h> void main(void) {clrscr().Func!ia frexp(x. cout<<"Culegeti valoarea a\n".h> #include<conio. long double expl(long double x). } $$.y. Prototip: double log$0(double x). Efect: Întoarce valoarea 2 b *a. Exemplu: #include<iostream. cin>>x. getch(). y=log(x). getch(). Prototip: double exp(double x). Func!ia log$0(x). y=exp(x). } 9. unde e=2.Func!ia ldexp(a. long double ldexpl(long double a. int b). double a. Efect: Întoarce logaritmul zecimal al num"rului x. $0. int *y).y). cin>>a. cout<<"exponenta lui "<<x<<" este = "<<y. cout<<"2 la puterea 3 înmul"it cu "<<a<<" este = "<<y.cout<<"Culegeti valoarea x\n". int b). long double log$0l(long double x). 92 .b). int *y).Func!ia exp(x). cout<<"logaritmul natural a lui "<<x<<" este = "<<y.h> void main(void) {clrscr(). Prototip: double ldexp(double a. Prototip: double frexp(double x. Efect: Întoarce valoarea e x . double x. cin>>x. } $2.3).h> #include<conio. long double frexpl(long double x.

cout<<"Culegeti valoarea x\n". double y). k=0. int y.h> void main(void) {clrscr().Func!ia pow$0(x). care trebuie înmul!it" la 2 y pentru a primi rezultatul egal cu x=8.y).k). k=pow(x.h> #include <stdio. Prototip: double pow(double x. x = 8.Func!ia pow(x.y).k. adic" 0. cout<<x<<" la puterea "<<y<<" este = "<<k. opera!ia k=frexp(x. printf("numarul %f va fi primit in rezultatul\n" .&y).h> #include<conio.5. cin>>x.h> #include<conio. Avînd un x=8.0. long double powl(long double x. double k. În cazul nostru x=8 #i 8 k=frexp(x.y. double x. Exemplu: #include<iostream. k = frexp(x. printf("inmultirii lui 2 la puterea %d si %f ".h> int main(void){clrscr(). getch().x).h> 93 . getch(). } $4. Efect: Întoarce valoarea x y .x.h> #include <math. Efect: Întoarce valoarea $0 x . } $3.y) calculeaz" cifra real" (k). long double y). Exemplu: #include<iostream. cin>>y. cout<<"Culegeti valoarea y\n". va avea urm"toarele rezultate: y=4. long double pow$0l(int x). Prototip: double pow$0(int x).y.5= 4 2 #include<conio.y). determinîndu-l în acela#i timp #i pe y (valoarea puterii la care va trebui ridicat" cifra 2).Exemplu: În calitate de necunoscut" aici este folosit" numai variabila x.

void main(void) {clrscr(); double y; int x cout<<"Culegeti valoarea x\n"; cin>>x; y=pow10(x); cout<<"10 la puterea “<<x<<" este = "<<y; getch(); } $5.Func!ia sqrt(x). Prototip: double sqrt(double x); Efect: Întoarce valoarea x ; Exemplu: #include<iostream.h> #include<conio.h> void main(void) {clrscr(); double y,x; cout<<"Culegeti valoarea x\n"; cin>>x; y=sqrt(x); cout<<"r!d!cina patrat! din “<<x<<" este = "<<y; getch(); } $6.Func!ia ceil(x). Prototip: double ceil(double x); long double ceill(long double x); Efect: Întoarce valoarea ROUND UP a num"rului x. Adic" îl rotunge#te pe x în partea de sus. Exemplu: #include<iostream.h> #include<conio.h> void main(void) {clrscr(); double y,x; cout<<"Culegeti valoarea x\n"; cin>>x; y=ceil(x); cout<<"valoarea rotungit! a lui “<<x<<" este = "<<y; getch(); } $7.Func!ia floor(x). Prototip: double floor(double x); long double floorl(long double x); Efect: Întoarce valoarea ROUND DOWN a num"rului x. Adic" îl rotunge#te pe x în partea de jos. Exemplu: vezi func!ia ceil(x).

94

$8.Func!ia fmod(x,y). Prototip: double fmod(double x, double y); long double fmodl(long doublex, long double y); Efect: Întoarce valoarea restului de la împ"r!irea lui x la y. Exemplu: #include<iostream.h> #include<conio.h> void main(void) {clrscr(); double y,x,k; cout<<"Culegeti valoarea x\n"; cin>>x; cout<<"Culegeti valoarea y\n"; cin>>y; k=fmod(x,y); cout<<"restul de la împ!r"irea “<<x<<" la "<<y<<” etse = “<<k; getch(); } $9.Func!ia modf(x,y). Prototip: double modf(double x, double *y); long double modfl(long double x, long double *y); Efect: Întoarce partea frac!ionar" a num"rului real x, p"strîndu-se în y #i valoarea p"r!ii întregi a num"rului real x. Exemplu: #include<iostream.h> #include<conio.h> void main(void) {clrscr(); double y,x,k; cout<<"Culegeti valoarea x\n"; cin>>x; k=modf(x,&y); cout<<"Cifra “<<x<<" are partea întreag! = "<<y<< ”$i partea frac"ionar! = “<<k; getch(); } 20.Func!ia div(x,y). Prototip: div_t div(int x, int y); ldiv_t ldiv(long int x, long int y); unde tipul div_t este declarat în felul urm"tor: typedef struct { long int quot; /* partea întreag" long int rem; /* restul }div_t;

95

Not": Este necesar" includerea bibliotecii <stdlib.h>; Efect: Întoarce o valoare compus" de tip structur" div_t, care con!ine 2 valori: partea întreag" #i restul de la împ"r!irea lui x la y. Exemplu: #include<stdlib.h> #include<conio.h> #include<stdio.h> div_t a; void main (void) { clrscr(); a=div(16,3); printf("16 div 3 =%d, restul=%d\n",a.quot,a.rem); getch();} 2$.Func!ia randomize(). Ini!ializator de generator al numerelor aleatoare. Prototip: void randomize(void); Efect: ini!ializeaz" generatorul de numere aleatoare. Not": Este necesar" includerea bibliotecii <stdlib.h>; Exemplu: Se folose#te împreun" cu func!ia random(x). Vezi func!ia random(x); 22.Func!ia random(x). Generator de numere aleatoare. Prototip: int random(int x); Efect: Întoarce o valoare întreag" aleatoare în intervalul de la 0 la (x-$); Not": Este necesar" includerea bibliotecii <stdlib.h>; Exemplu: #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include<conio.h> void main(void) {int i; clrscr(); randomize(); for(i=50;i<60;i++) printf("cifra aleatoare: %d\n",random(i)); getch();} 23.Func!ia rand(). Generator de numere aleatoare. Prototip: int rand(void) Efect: Întoarce o valoare întreag" aleatoare în intervalul de la 0 la RAND_MAX, unde RAND_MAX depinde de realizarea limbajului. Not": Este necesar" includerea bibliotecii <stdlib.h>. Nu necesit" ini!ializare. Exemplu:

96

char sursa [5]. clrscr(). for(i=0.h> #include<stdio. Efect: Compar" dou" #iruri. mai mare ca 0 dac" S$>S2. } Aici rezultatul va fi: dest=Turbo C++. strcat (dest. Limbajul C nu permite compararea a dou" #iruri în forma: if (S1==S2) .h> #include<conio. 97 . Evident. sau o valoare diferit" de zero. 2. Dup" executarea func!iei strcmp().sursa). getch(). Prototip: int strcmp (const char * S$.h> #include <stdio.h> #include<conio. dar este mai efectiv de folosit func!iile din bibliotecile standarde. Func!ia strcmp().h> void main(void) { char dest [50]. în caz c" #irurile nu coincid. sursa =“C++”. getch(). Aici compararea este f"cut" cu ajutorul func!iei strcmp() care întoarce valoare nul". dess=“Turbo ”. va fi întoars" o valoare întreag" care va fi: mai mic" ca 0 dac" S$<S2.h> void main(void) {int i. c" pentru a#a scopuri se poate crea func!ii proprii.i++) printf("cifra aleatoare: %d\n".#include <stdlib. } Anexa 3.rand()). Prototip: char *strcat (char *dest. puts(dest). const char *sursa). Func!ii folosite la prelucrarea "irurilor de caractere. Prototipurile acestor func!ii sînt descrise în biblioteca string. în program trebuie inclus" aceast" bibliotec" folosind sintaxa: #include<string. în caz c" #irurile sînt identice. const char* S2). Unele din aceste func!ii sînt: $.h #i deci pentru folosirea lor.h>.i<15. Majoritatea compilatoarelor C/C++ au incorporate func!ii speciale pentru lucrul cu #irurile. Func!ia strcat(). Efect: Adaog" #irul surs" la sfîr#itul #irului destina!ie Exemplu: #include<string.

S2). const char *S2). mai mare ca 0 dac" a>b. getch(). Efect: compar" 2 #iruri f"r" a lua în considera!ie registrele simbolurilor.h> #include<stdio. k=strncmp(a. If (k==0) puts (“sirurile coincid”). Aici va fi primit raspuns k>0. k=strcmp(S1. 5. printf(“%d”. const char *S2. gets (S2). va fi întoars" o valoare întreag" care va fi: mai mic" ca 0 dac" a<b.b. Func!ia strncmpi(). din 2 #iruri de caractere f"r" a face diferen!" între caractere minuscule #i cele majuscule. char S2 [30]. Prototip: int strncmp( const char *S$. } aici va fi comparat primul caracter din #irul a cu primul caracter din #irul b. Exemplu: E identic" cu func!ia strcmp().h> #include<conio. Exemplu: Echivalent cu func!ia strncmp(). Exemplu: #include<string. Prototip: int strcmpi (const char *S$. else puts (“sirurile nu coincid”).h> #include<stdio. size_t k).h> void main(void) { char S1 [30]. gets (S1).egal" cu 0 daca S$==S2. Prototip: int strncmpi( const char *S$.h> #include<conio.1). Efect: func!ia strncmp() compar" un num"r dat de cartere în 2 variabile de tip #ir de caractere. 98 . int k. Efect: Compar" un num"r dat de caractere. începînd cu primul. Exemplu: #include<string. size_t k). egal" cu 0 daca a=b. 4. int k. Func!ia strncmp(). b[40]=”Pascal “. Dup" executarea func!iei strncmp().} 3. Func!ia strcmpi().k).h> void main(void){ char a [40]=”Turbo”. const char *S2.

int k. Exemplu: #include<string. În majoritatea cazurilor lungimea #irului nu coincide cu lungimea masivului în care se afl" #irul. puts (“Culege numele”). char fam [30]. Efect: Copie #irul S2 în #irul S$.h> #include<stdio. Prototip: size_t strlen(const char *S). const char *S2). getch(). care primul a fost întîlnit în #irul S2. const char *S2). } În rezultatul îndeplinirii acestui exemplu numele va fi identic cu familia. fam).h> #include<conio. k=strlen(name). strcpy (nume. Exemplu: #include<string. Efect: Determin" pozi!ia caracterului din #irul S$. Dup" îndeplinirea func!iei strcpy (S1. getch(). Efect: Determin" lungimea #irului de caractere S. Întoarce o valoare de tip întreg egal" cu num"rul de ordine a acestui caracter.K). Func!ia strcspn(). puts(fam).S2). Func!ia strcpy(). Func!ia strlen().h> void main(void) { char name[20]. #irul S$ î#i va pierde valoarea ini!ial" #i va avea valoarea nou" din S2. 8. Prototip: char *strcpy(char *S$. gets (nume). Iar S2 va r"mîne neschimbat.h> #include<stdio. puts(nume). gets (fam). puts (“culege numele”).h> #include<conio. 99 . gets (name). Prototip: size_t strcspn (const char *S$.h> void main(void) { char name [30].6. Adic" lungimea masivului este mai mare. puts (“culege familia”). } 7. Func!ia strlen() determin" lungimea real" a #irului #i întoarce o valoare de tip întreg egal" cu cantitatea de caractere ce se afl" în #ir. printf (“Numele dvs are % d caractere”.

$00 . gets (fam). puts ("culege numele").fam).Func!ia strdup(). int k. k=strspn(name.fam). va fi k=4. Func!ia strspn(). $0.fam). gets (name).fam).name. const char *S2). name[k]. Întoarce o valoare tip întreg egal" cu pozi!ia acestui caracter. Efect: Determin" pozi!ia caracterului din #irul S$ începînd cu care S$ difer" de S2. gets (fam).Exemplu: #include<string. Prototip: char *strdup (const char *S). atunci rezultatul func!iei k=strcspn(name. } Dac" în cazul nostru name=“Stepan” #i fam=“Ivanov”.name. Exemplu: #include<string.fam).h> void main(void){ char name[20]. iar fam=“Stoianov” lui k va fi atribuit" valoarea 2 din cauz" c" anume începînd cu caracterul cu num"rul de ordine 2 variabila nume difer" de variabila fam.h> #include<stdio.fam[20]. printf ("Simbolul %c din %s primul a fost gasit in %s".h> #include<stdio. Prototip: size_t strspn(const char *S$. puts ("culege numele").h> #include<conio. puts ("culege familia"). } În caz c" name=“Stepan”. int k. getch().h> void main(void){ char name[20]. getch().fam[20]. puts ("culege familia"). gets (name). k=strcspn(name. din cauz" c" pe locul patru în numele “Stepan” se afl" caracterul “a” care primul a fost depistat în “Ivanov” . 9.h> #include<conio. name[k]. printf ("Începînd cu simbolul %c $irul %s difer! de %s".

$0$ . Efect: Trece toate caracterele din #irul S în echivalentul lor minuscul.h> #include<conio. Func!ia free() eliberez" memoria ocupat" pîn" acum de #irul dublat. %i întoarce valoare nul" în caz de eroare.Func!ia strupr().h> #include<conio. În rezultatul execut"rii acestei func!ii. În caz de succes func!ia strdup() întoarce ca valoare indicatorul adresei de memorie. La executarea func!iei strdup() valoarea #irului din a este copiat într-o loca!ie de memorie.} Aici a este un #ir de caractere. iar dac" în #ir caractere majuscule nu se vor con!ine . Exemplu: Echivalent cu func!ia strlwr(). iar b un indicator la adresa de mmorie unde se va înscrie #irul dublat. } $2. ele vor fi transformate în echivalentul lor minuscul. În calitate de parametru func!ia folose#te o variabil" de tip #ir de caractere. char *b.h> void main(void){ char a []=”UTM”. Func!ia strdup(S) face o copie a #irului S. b=strdup(a). dac" în #ir se vor con!ine caractere majuscule.Func!ia strlwr(). free (b).#irul va r"mâne neschimbat. Exemplu: #include<string. puts (b). Exemplu : #include < alloc. strlwr(a). Prototip: char *strupr(char *S). puts (a).h> #include<stdio. Dup" folosirea #irului dublat programatorul trebuie s" elibereze memoria alocat" pentru el. adresa c"reia se afl" în b. Func!ia puts() afi#az" con!inutul #irului dublat la monitor. ce con!ine #irul dublat. $$. ob!inînd spa!iu prin apelul func!iei malloc(). getch().h> #include<string.h> #include<stdio. Prototip: char *strlwr (char *S).Efect: Dubleaz" #irul de caractere S.h> void main(void){ char a[10]= “Pascal”. Efect: transform" toate caracterele din #ir în echivalentul lui majuscul.

Efect: Func!ia strnset() copie caracterul ch pe primele n locuri din #irul *S. În caz c" n>strlen (s). $4.$3. b[10]=“Pascal”. Prototip: char *strnset (char* s. Efect: func!ia strncat() adaog" un num"r egal cu k caratere de la începutul #irului sursa la sf"r#itul #irului dest.b. Exemplu: #include<string. atunci rezultatul va avea începutul egal cu caracterele copiate.Func!ia strnset().h> void main(void){ char a[40]=”turbo”. } În rezultatul execut"rii acestui exemplu primele 3 caractere din #irul b[10].h> #include<conio. Exemplu: #include<string.Func!ia strncat() Prototip: char *strncat (char *dest. (adica sub#irul “Pas”) vor fi adaogate la sfîr#itul #irului a[20]. b [40]=”basic “. size_t k). b. În exemplu de mai sus variabila a va avea valoare egal" cu “barbo”.h> #include<stdio. Efect: Copie un numar dat de caractere dintr-un #ir în altul. puts (a).h> #include<stdio. const char *sursa. $5.2). Dup" executarea exemplului variabila a va con!ine valoarea “TurboPas”. strncpy (a. size_t n).Func!ia strncpy(). size_t n) . strncat (a. iar sfîr#itul ini!ial.h> void main(void){ char a[20]=“Turbo”. } Func!ia strncpy() înscrie un num"r N dat de caractere din #irul surs" la începutul #irului destina!ie. Rezultatul execut"rii func!iei strncat() va fi de tip #ir de caractere #i se va con!ine în vaiabila a. Dac" #irul destina!ie va avea lungime mai mare ca N. Valoarea rezultatului se va con!ine în #irul destina!ie. const char *sursa. atunci n va deveni egal cu strlen(s) $02 . 3). puts (a). int ch. Prototip: char *strncpy (char *dest.h> #include<conio.

h> void main(void){ char S1[20].S2).} În urma execut"rii func!iei strnset() va fi întoars" o valoare de tip #ir care va fi înscris" în #irul destina!ie . puts (a) . const char *s2). rez = strstr (S1. } $03 .s1).Exemplu: #include<string. etc.} Dup" executarea programului va fi primit mesajul: %irul final – tneduts.h> #include<conio.h> void main(void){ char a[15] = “student” .Func!ia strstr (). Prototip: char *strstr(const char *s$. S1 = “ international”. f"r" a lua în considera!ie caracterul nul.3).h> #include<stdio. S2 = “nation”. Exemplu: #include<string. $7. printf(“#irul final . S2[20].h> #include<stdio. Exemplu: #include<string. $6.h> void main(void){ char s1[10]=”student”. Efect: Func!ia strstr() determin" dac" #irul S2 se con!ine în #irul S$. rez. Efect: Func!ia strrev() inverseaz" #irul de caractere S. strnset (a. strrev(s1).h> #include<conio.h> #include<conio. printf(“#irul ini"ial .s1).%s\n”. Func!ia întoarce un indicator la caracterul din S$ începînd cu care a fost depistat #irul S2. printf (“subsirul este : %s”. b=W .b.%s\n”. Din exemplu de mai sus a =”WWWdent”.rez).h> #include<stdio. caracterul 2 cu penultimul. Prototip char *strrev( char *s).Func!ia strrev(). Dup" execu!ia func!iei strrev() primul caracter din #ir va fi schimbat cu locul cu ultimul caracter.

c). Dac" #irul S2 n-a fost depistat în S$.h> #include <conio. Efect: Determin" eroarea dup" num"rul erorii #i returneaz" un indicator la #irul de caractere ce con!ine descrierea erorii. va fi afi#at #irul S trunchiat de la caracterul r la care indic" ptr: „rboC++”. Efect: Scaneaz" #irul S în c"utarea caracterului c. Prototip: char *strerror(int errnum). int c). } În rezultatul îndeplinirii acestui exemplu la monitor va fi afi#at mesajul: Caracterul r are pozi"ia 2 în $irul TurboC++ #i apoi datorit" func!iei puts(ptr). if (ptr) {printf("Caracterul %c are pozitia %d in sirul %s\n".”. c. ptr-S.h> #include <errno. char *ptr.} elseprintf("Caracterul n-a fost gasit\n"). În caz de eroare (dac" a#a caracter nu exist" în #irul S) func!ia întoarce valoare nul". În caz de succes func!ia întoarce un indicator la caracterul din S care primul a fost g"sit identic cu caracterul c. func!ia strstr() întoarce valoarea “null”. getch(). char *numerr. $9. $8. c = 'r'. puts(ptr). Exemplu: #include <string. ptr = strchr(S.h> void main(void) { clrscr(). $04 . Exemplu: #include <stdio.Func!ia strchr(). char S[15].h> #include <conio. S).Rezultatul: “sub#irul este: national . "TurboC++"). Prototip: char *strchr(const char *S. strcpy(S.Func!ia strerror().h> void main(void) { clrscr().h> #include <stdio.

Efect: Func!ia caut" în #irul S$ primul caracter ce exist" #i în #irul S2. Prototip: char *strpbrk(const char *s$. int c).h> #include <string. 2$. char *S1="Universitate". Prototip: char *strrchr(const char *s. va determina eroarea dup" num"rul ei. char *S2="Moldova". } În rezultaul execut"rii acestui exemplu func!ia strerror(11). char S[15]. else printf("Caracter nu a fost gasit\n"). getch().h> void main(void) { clrscr().h> void main(void) { clrscr().h> #include <string.S2). if (ptr) printf("Primul caracter din S1 gasit în S2 este: %c\n". c = 'r'.h> #include <conio. numerr).Func!ia strrchr(). char *ptr. printf("Eroarea este: %s\n". char *ptr. Efect: Func!ia caut" ultima apari!ie a caracterului c în #irul S. Exemplu: #include <stdio. 20. ptr=strpbrk(S1. $05 . *ptr). const char *s2). În caz de succes func!ia întoarce un indicator la ultimul caracterdin S identic cu caracterul c. } În rezultat va fi g"sit caracterul „v” . În caz de succes func!ia întoarce un indicator la primul caracter din S$ ap"rut în S2.numerr = strerror(11). iar func!ia printf va afi#a: Eroarea este: Invalid format. getch().h> #include <conio. Exemplu: #include <stdio.Func!ia strpbrk().

strcpy(S. Prototip: char *strset(char *s.%s\n”.h> #include<stdio. if (ptr) {printf("Caracterul %c este pe pozitia: %d\n". Rezultatul final se va p"stra în acela#i #ir S. int ch). Efect: Schimb" toate caracterele din #irul S în valoarea caracterului c.’a’).h> #include<conio. printf(“#irul ini"ial .} În rezultat va fi primit: #irul ini"ial – student.%s\n”.h> void main(void){ char s[10]=”student”. c. getch(). ptr = strrchr(S. va fi afi#at #irul S trunchiat de la ultimul caracter r la care indic" ptr: „re”. 22. printf(“#irul final . ptr-S).s)."Programare"). strset(s. puts(ptr). $06 .s). c). Exemplu: #include<string.} else printf("The character was not found\n"). getch().Func!ia strset(). #irul final – aaaaaaa.} În rezultatul îndeplinirii acestui exemplu la monitor va fi afi#at mesajul: Caracterul r este pe pozi"ia 8 #i apoi datorit" func!iei puts(ptr).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful