ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribu iilor !

i taxelor datorate la Fondul pentru mediu
În conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat! cu modific!ri $i complet !ri prin Legea nr. 105/2006, în temeiul art. 5 alin. (8) din Hot!rârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea $i func ionarea Ministerului Mediului $i Gospod !ririi Apelor, cu modific!rile $i complet!rile ulterioare, ministrul mediului !i gospod "ririi apelor emite urm !torul ordin:

Art. 1
Se aprob! Metodologia de calcul al contribu iilor $i taxelor datorate la Fondul pentru mediu, prev!zut! în anexa care face parte integrant! din prezentul ordin.

Art. 2
Metodologia de calcul al contribu iilor $i taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar $i documentat pentru contribu iile $i taxele prev !zute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. 105/2006.

Art. 3
Prevederile prezentului ordin se aplic! de c!tre contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice $i persoane juridice, pentru contribu iile $i taxele prev !zute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. 196/2005, aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. 105/2006.

Art. 4
Administra ia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se public! în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Ministrul mediului $i gospod!ririi apelor, Sulfina Barbu

ANEX %:
METODOLOGIA DE CALCUL al contribu iilor !i taxelor datorate la Fondul pentru mediu Publicat în Monitorul Oficial cu num !rul 516 din data de 14 iunie 2006

mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. (3) În cazul în care operatorii economici colectori #i/sau valorificatori. autoriza$i în condi$iile legii. autoriza$i în condi$iile legii. care datoreaz sumele prev zute la art. exclusiv taxa pe valoarea ad ugat . persoane fizice #i persoane juridice. Art. care au obliga $ia s le vireze la Fondul pentru mediu. 5 Obliga $ia de a calcula. mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar. Art. persoane fizice sau persoane juridice. se face pe baz de adeverin$ de primire #i plat la achitarea în numerar a sumei cuvenite vânz torului de de#euri. care nu au calitatea de colector #i/sau valorificator. Art. exclusiv taxa pe valoarea ad ugat . (1) lit. 9 alin. 7 Vânzarea de#eurilor metalice feroase #i neferoase de c tre de$in torii de astfel de de #euri. . au obliga$ia. devin de$in tori de de#euri metalice feroase #i neferoase prin activitatea de dezmembrare #i/sau casare de bunuri. mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar. Art. mijloace fixe sau obiecte de inventar proprii ori devenite proprii prin achizi$ie. autoriza $i în condi $iile legii. declara #i vira la Fondul pentru mediu contribu$ia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de de#euri metalice feroase #i neferoase revine operatorilor economici colectori #i/sau valorificatori. în anexa la prezenta CAPITOLUL II: Modul de calcul al contribu iei prev"zute la art. 105/2006 Art. în cazul vânz rii acestora. 4 Sunt obliga $i la plata contribu$iei de 3% din veniturile realizate din vânzarea de #eurilor metalice feroase #i neferoase de$in torii de astfel de de#euri. aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. 105/2006. 3 Semnifica $ia termenilor #i expresiilor utiliza $i în text este cea prev zut metodologie. acesta este cel de la data dezmembr rii #i/sau cas rii bunurilor. (2) Baza de calcul la care se aplic contribu$ia de 3% reprezint pre $ul mediu de achizi$ie al de#eurilor metalice feroase #i neferoase din luna precedent dezmembr rii #i/sau cas rii bunurilor. a) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. 10 (1) În cazul în care operatorii economici colectori #i/sau valorificatori. c tre operatorii economici colectori. autoriza $i în condi$iile legii. de a pl ti contribu$ia de 3% la Fondul pentru mediu. se face pe baz de factur . 9 alin. persoane juridice. Art. cu eviden$ierea distinct #i cu re $inerea contribu$iei de 3%. 2 Prezenta metodologie se aplic de c tre contribuabilii. autoriza$i în condi$iile legii. SintACT® #i tehnologia Acte Sintetice sunt m rci înregistrate ale EON Programming. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. persoane fizice. a)-j) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. 6 Contribu$ia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de #eurilor metalice feroase #i neferoase se re$ine prin stopaj la surs de c tre operatorii economici colectori #i/sau valorificatori. c tre operatorii economici valorificatori. Art. 1 Prezenta metodologie stabile#te modul de calcul al contribu $iilor #i taxelor pe care contribuabilii trebuie s le declare #i s le pl teasc la Fondul pentru mediu. înmul$it cu cantitatea de de#euri metalice feroase #i neferoase vândut . Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintACT®-Acte Sintetice.METODOLOGIA DE CALCUL din 6 iunie 2006 al contribu iilor !i taxelor datorate la Fondul pentru mediu Forma sintetic la data 16-iun-2006. autoriza $i potrivit legisla$iei în vigoare privind gestionarea de#eurilor industriale reciclabile. nu pot stabili pre$ul mediu de achizi$ie al de#eurilor metalice feroase #i neferoase pentru luna precedent dezmembr rii #i/sau cas rii bunurilor. re$inându-se contribu$ia de 3%. re $ine. 196/2005. 9 Baza de calcul la care se aplic contribu$ia de 3% reprezint valoarea de vânzare a de#eurilor metalice feroase #i neferoase. autoriza$i în condi$iile legii. Art. Art. (la data 14-iun-2006 actul a fost aprobat de Ordinul 578/2006 ) CAPITOLUL I: Prevederi generale Art. 8 Vânzarea de#eurilor metalice feroase #i neferoase de c tre de$in torii de astfel de de #euri. (1) lit.

000000008 kg cadmiu/litru benzin . 196/2005. 15 (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer . 9 alin.factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant în func$ie de tipul de combustibil #i de tipul de surs mobil . f = 0.suma datorat la Fondul pentru mediu. exprimat în litri. calculul taxelor la Fondul pentru mediu prev zute la art. Art.5 t . exprimat în kg/litru de combustibil. 14 În cazul operatorilor economici utilizatori de surse mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer . pentru surse mobile care utilizeaz benzin : a) autoturisme. 6 #i 14 din CAPITOLUL III: Modul de calcul al taxelor prev "zute la art. unde: T . 1 la Ordonan$a de urgen $ a Guvernului nr. (1) lit. pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. la pct. (2) Cantit $ile de poluan$i emi#i în atmosfer de la surse mobile se calculeaz dup urm toarea formul : Q = f x V. (1) lit. unde: Q . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. calculat conform formulei prev zute la alin. aprobat" cu modific "ri !i complet"ri prin Legea nr. (1) lit. 11 Contribu$ia la Fondul pentru mediu. Art. exprimat în kilograme. II. 1 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr.0000015 kg poluan$i organici persisten$i/litru benzin . alte autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mic sau egal cu 3. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 196/2005. V . 9 alin. (2). Q . 9 alin. Art. pe tip de poluant.autoturisme #i alte autovehicule . în cuantumul #i pentru substan$ele prev zute în anexa nr. SEC%IUNEA I: Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluan i în atmosfer". 105/2006. alte autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mic sau egal cu 3.cantitatea de poluant emis în atmosfer . 196/2005 . 105/2006. b) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. 105/2006.5 t (inclusiv tractoare. ma #ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma #ini mobile nerutiere) . 13 Operatorii economici utilizatori de surse fixe #i/sau mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer sunt obliga $i la plata taxelor la Fondul pentru mediu. f .cantitatea de combustibil. 105/2006 Art. b) autoturisme.0000038 kg plumb/litru benzin . se efectueaz în func $ie de tipul de combustibil #i de tipul sursei mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer .cantitatea de poluant emis în atmosfer . f = 0. provenite de la surse mobile SUBSEC %IUNEA 1: Autovehicule Art. semnifica $ia termenilor utiliza $i este prezentat anexa la prezenta metodologie.se calculeaz dup urm toarea formul : T = Q x Val. pe tip de poluant.0242 kg NOx/litru benzin . f = 0.(non Euro): f = 0. prev zut la art.Art. 196/2005. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 105/2006. b) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. f = 0.valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prev zut în anexa nr. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 16 Factorii de emisie "f" utiliza $i pentru calcularea cantit $ilor de poluan$i emise în atmosfer de la sursele mobile sunt urm torii: 1.0002 kg SO2/litru benzin . Val . 196/2005. a) din Ordonan$a de urgen $ a Guvernului nr. 12 În aplicarea prevederilor cap. se declar #i se pl te#te lunar.

ma#ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma#ini mobile nerutiere): f = 0. f = 0.0006 kg SO2/litru motorin . f = 0. f = 0.0182 kg NOx/litru motorin . f = 0.(Euro): f = 0.000000008 kg cadmiu/litru benzin .0000028 kg poluan$i organici persisten$i/litru motorin . ma#ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma#ini mobile nerutiere) . f = 0. f = 0. d) autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mare de 3.0002 kg SO2/litru benzin .(Euro): f = 0.5 t (inclusiv tractoare. c) autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mare de 3.000000008 kg cadmiu/litru benzin .000000008 kg cadmiu/litru benzin .000000008 kg cadmiu/litru motorin .0000038 kg plumb/litru benzin .0132 kg NOx/litru motorin . b) autoturisme.5 t (inclusiv tractoare.000000008 kg cadmiu/litru benzin .0115 kg NOx/litru motorin . f = 0. c) autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mare de 3. 17 (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer .0006 kg SO2/litru motorin .0315 kg NOx/litru benzin .(inclusiv tractoare.locomotive #i automotoare . alte autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mic sau egal cu 3.5 t (inclusiv tractoare. b) autoturisme. ma#ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma#ini mobile nerutiere) . f = 0. ma#ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma#ini mobile nerutiere) . f = 0. alte autovehicule cu masa total (non Euro): f = 0.0008 kg pulberi/litru motorin . ma#ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma#ini mobile nerutiere) . 3. alte autovehicule cu masa total maxim autorizat mai mic sau egal cu 3.5 t maxim autorizat mai mic sau egal cu 3.5 t SUBSEC%IUNEA 2: Locomotive !i automotoare Art.0002 kg SO2/litru benzin . f = 0. f = 0. f = 0. pentru surse mobile care utilizeaz motorin : a) autoturisme.0338 kg NOx/litru motorin . ma#ini autopropulsate pentru lucr ri #i ma#ini mobile nerutiere) . f = 0. f = 0.(non Euro): f = 0.0011 kg pulberi/litru motorin .0006 kg SO2/litru motorin .0026 kg NOx/litru benzin .5 t (inclusiv tractoare. f = 0. f = 0.0000038 kg plumb/litru benzin .0189 kg NOx/litru GPL. f = 0.5 t (inclusiv tractoare.(Euro): f = 0. f = 0.0000028 kg poluan$i organici persisten$i/litru benzin . pentru surse mobile care utilizeaz GPL: a) autoturisme. 2.0000015 kg poluan$i organici persisten$i/litru benzin . f = 0. alte autovehicule cu masa total (Euro): f = 0.000000008 kg cadmiu/litru motorin . f = 0.0006 kg SO2/litru motorin . f = 0. maxim autorizat mai mic sau egal cu 3.0000028 kg poluan$i organici persisten$i/litru benzin . f = 0.0000028 kg poluan$i organici persisten$i/litru motorin .0014 kg NOx/litru GPL.(non Euro): f = 0. f = 0.0063 kg pulberi/litru motorin . f = 0. .0000015 kg poluan$i organici persisten$i/litru benzin .se calculeaz dup urm toarea formul : T = Q x Val.0056 kg pulberi/litru motorin .

00458 kg pulberi/litru motorin .cantitatea de combustibil.cantitatea de poluant emis în atmosfer . exprimat în kilograme.00000332 kg poluan$i organici persisten$i/litru motorin .locomotive #i automotoare . 18 Factorii de emisie "f" utiliza$i pentru calcularea cantit $ilor de poluan$i emise în atmosfer surse mobile .se calculeaz dup urm toarea formul : T = Q x Val. pe tip de poluant. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. Q .locomotive #i automotoare .se calculeaz dup . calculat potrivit formulei prev zute la alin.cantitatea de poluant emis în atmosfer . f = 0.suma datorat la Fondul pentru mediu. SUBSEC %IUNEA 4: Nave Art.se calculeaz dup urm toarea formul : Q = f x V. 105/2006. de la SUBSEC %IUNEA 3: Aeronave Art. 105/2006. în baza metodologiei existente EEA/EMEP/CORINAIR.nave . 1 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. pe tip de poluant. exprimat în kilograme. (2).nave .aeronave . 196/2005. calculat conform formulei prev zute la alin. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. exprimat în kilograme.valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prev zut în anexa nr.factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil. f . pe tip de poluant. f . (2).00000000001 kg cadmiu/kg combustibil diesel. 196/2005.cantitatea de poluant emis în atmosfer .factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil diesel. f = 0. (2) Cantit $ile de poluan$i emise în atmosfer de la surse mobile . Val . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr.suma datorat la Fondul pentru mediu. 19 (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer . V .cantitatea de poluant emis în atmosfer . (2) Cantit $ile de poluan$i emise în atmosfer de la surse mobile .valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prev zut în anexa nr.0396 kg NOx/kg combustibil diesel. pe tip de poluant.aeronave . V . f = 0. unde: T . 1 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. (2) Cantit $ile de poluan$i emise în atmosfer de la surse mobile .se calculeaz dup urm toarea formul : T = Q x Val. Q .cantitatea de combustibil diesel Euro. 1 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. prev zut în anexa nr.valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant.suma datorat la Fondul pentru mediu. Q . (2). unde: Q . (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic de comun acord cu autoritatea public local pentru protec$ia mediului.unde: T .sunt urm torii: f = 0.cantitatea de poluant emis în atmosfer .0007 kg SO2/kg combustibil diesel. Art. f = 0. calculat conform formulei prev zute la alin. unde: Q . Val . 196/2005. 20 (1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer .se calculeaz dup urm toarea formul : Q = f x V. pe tip de poluant. unde: T . Val . 105/2006. exprimat în kilograme.

suma datorat la Fondul pentru mediu. taxele datorate la Fondul pentru mediu. (5) În cazul existen$ei unor diferende între operatorul economic #i autoritatea public local pentru protec$ia mediului. Val . exprimat în kilograme. (4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu autoritatea public local pentru protec$ia mediului poate fi revizuit în func$ie de interven$iile asupra instala $iei #i/sau tehnologiei. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. pe tip de poluant. în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR. se declar # i se pl tesc semestrial. prev zute la art.factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant. care asigur automonitorizarea emisiilor de poluan$i în atmosfer #i au înregistr ri ale m sur torilor efectuate recunoscute de autoritatea public teritorial pentru protec$ia mediului. se calculeaz dup urm toarea formul : T = Q x Val. provenite de la surse fixe Art. 9 alin. Art. (2) Cantit $ile de poluan$i emi#i în atmosfer de la surse sta $ionare se calculeaz dup urm toarea formul : Q = f x A. exprimat în kilograme.cantitatea de poluant emis în atmosfer . materii prime #i materiale utilizate sau cantitatea de produs finit. urgen$ a Guvernului nr.factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil. Q . (1) lit. unde: Q . unde: T . Art. 105/2006. 1 la Ordonan $a de urgen$ a Guvernului nr. referitor la factorul de emisie "f". 196/2005. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 196/2005 . prev zute la art. b) din Ordonan$a de urgen $ a Guvernului nr.cantitatea de combustibil.valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant. pe tip de poluant.cantitatea de poluant emis în atmosfer . prev zute la art. în baza metodologiei existente EEA/EMEP/CORINAIR. f . exprimat în kilograme. 9 alin. US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial. f . (2). 23 (1) Pentru operatorii economici de$in tori de surse sta $ionare generatoare de emisii de poluan$i în atmosfer . 196/2005. 1 la Ordonan $a de cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 22 În cazul operatorilor economici de$in tori de surse sta $ionare generatoare de emisii de poluan$i în atmosfer . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. Institutul Na$ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec$ia Mediului .Bucure #ti sau de un alt . de comun acord cu autoritatea public local pentru protec $ia mediului.cantitatea de combustibil.cantitatea de poluant emis în atmosfer . calculat conform formulei prev zute la alin. (1) lit. unde: Q . dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care acesta a fost stabilit. b) din Ordonan$a de urgen $ a Guvernului nr. conform anexei nr. exprimat în kilograme. care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluan $i în atmosfer . 21 Taxele pentru emisiile de poluan$i în atmosfer . SEC%IUNEA II: Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluan i în atmosfer".urm toarea formul : Q = f x V. acesta se valideaz de c tre o ter$ parte. 105/2006. pân la data de 25 a primei luni din semestrul urm tor pentru semestrul precedent. în func$ie de tipul de proces. 196/2005.suma datorat la Fondul pentru mediu. aprobat 105/2006. 105/2006. V . (1) lit. 196/2005. 105/2006. V . unde: T .ICIM . se calculeaz dup urm toarea formul : T = Q x V. 9 alin. taxele pentru emisiile de poluan$i în atmosfer datorate la Fondul pentru mediu. A . rezultat din m sur tori. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic. (3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic de comun acord cu autoritatea public local pentru protec$ia mediului.valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant. b) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr.cantitatea de poluant emis în atmosfer . în func$ie de proces. Q . conform anexei nr. provenite de la sursele mobile.

12a). d) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. pentru ambalajele de desfacere. 29 Taxele pentru depozitarea de#eurilor valorificabile se declar #i se pl tesc anual. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor #i a de #eurilor de ambalaje. CAPITOLUL IV: Modul de calcul al taxei prev"zute la art. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 6 din anexa la prezenta metodologie. (1) lit. Art. 30 În aplicarea prevederilor cap. Art. 196/2005. e) importatori de ambalaje de desfacere. 9. Art. Art. d) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. b) importatorii de bunuri ambalate. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. taxele pentru emisiile de poluan $i în atmosfer nu se datoreaz . pentru ambalajele primare. prev zute la art. revine urm torilor operatori economici responsabili: a) produc torii de bunuri ambalate. (1) lit. în limitele prev zute în anexa nr. (2) Dovada folosirii în procesul tehnologic a de#eurilor industriale reciclabile se face cu documentele de provenien$ ale acestora. 22-22. aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. documente privind consumul acestora #i fi#a tehnologic a produselor ob$inute. 196/2005. se pl te#te anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de valorificare a de#eurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. 2 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. #i numai dup ob$inerea autoriza$iei de mediu. 28 Taxele prev zute la art. aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. pentru ambalajele primare. d) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. 21. Art. IV. 105/2006. 196/2005. 27 Operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea de#eurilor valorificabile au obliga$ia de a pl ti la Fondul pentru mediu taxele. 20.institut cu competen$ în acest domeniu. 105/2006. prev zut la art. III. pân la data de 25 ianuarie a anului urm tor celui în care s-a desf #urat activitatea. (1) lit. (1) lit. 9 alin. 25 (1) În cazul utiliz rii de c tre operatorii economici a de#eurilor industriale reciclabile. în propor $ie de cel pu$in 50% din cantitatea total de materii prime secundare folosite. d) produc torii de ambalaje de desfacere. 32 (1) Taxa prev zut la art. 105/2006 Art. Art. 196/2005. c) din Ordonan $a de urgen$ a Guvernului nr. b) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. 31 Obliga$ia de a pl ti la Fondul pentru mediu taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe pia $a na$ional . 105/2006. 9 alin. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. pentru ambalajele secundare #i ter$iare pe care le introduc pe pia $ . 2 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. (1) lit. 196/2005. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 196/2005. Art. CAPITOLUL V: Modul de calcul al taxei prev"zute la art. 105/2006 Art. ca materii prime secundare într-un proces tehnologic. c) operatorii economici care ambaleaz produse ambalate. provenite de la sursele fixe. 26 În aplicarea prevederilor cap. 9 alin. 196/2005. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. semnifica $iile termenilor utiliza $i sunt prezentate la pct.1 #i 22. 105/2006. secundare #i ter $iare folosite la ambalarea produselor lor. semnifica$iile termenilor utiliza$i sunt prezentate la pct. se datoreaz pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de de#euri valorificabile din categoriile prev zute în anexa nr. 24 Taxele pentru emisiile de poluan$i în atmosfer . c) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr.2 din anexa la prezenta metodologie. 196/2005 . 105/2006. 105/2006. secundare #i ter $iare aferente produselor importate. 9 alin. (1) lit. 9 alin. . pentru ambalajele de desfacere importate. de c tre operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea de #eurilor valorificabile. se declar #i se pl tesc lunar pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. pe cheltuiala operatorului economic. 9 alin.

a) se calculeaz astfel: Q1 = Qi x Ri. înmul$it cu i leu (RON). pentru îndeplinirea componentei de valorificare prin reciclare prev zute în Hot rârea Guvernului nr. (2) lit. Q2 definit la alin. (3) Obiectivul anual de valorificare a de#eurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. (1) se determin ca sum a diferen$elor dintre cele 3 componente prev zute la alin. 621/2005. 621/2005. (2) lit. pentru îndeplinirea obiectivului de valorificare prev zut în Hot rârea Guvernului nr. unde: Qt . 621/2005 obiective minime de valorificare prin reciclare.obiectivul de valorificare prev zut în Hot rârea Guvernului nr. b) cantitatea de de#euri Q2 ce trebuie valorificat prin reciclare. 16 alin. c) cantitatea de de#euri Q3 ce trebuie valorificat suplimentar fa$ de cantit $ile prev zute la lit. qv3 . unui operator economic valorificator. unde: Q1 definit la alin. 621/2005. (2) Operatorii economici responsabili trebuie s fac dovada prelu rii/colect rii de pe pia $ a propriilor ambalaje. a) #i b).cantitatea total de ambalaje introdus pe pia $ . qr2 . (6) Cantitatea valorificat peste obiectivul anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje nu poate compensa obliga $iile aferente altor ani.obiectivul de valorificare prin reciclare prev zut în Hot rârea Guvernului nr. prin: a) valorificarea de c tre operatorii economici responsabili a de#eurilor de ambalaje generate #i a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe pia $ . conform prevederilor art. cantitate ce se poate realiza prin oricare metod de valorificare sau prin incinerarea în instala$ii de incinerare cu recuperare de energie a oric rui tip de material. qri . 621/2005 obiective minime de valorificare prin reciclare.qri] + [Q2-qr2] + [Q3-qv3]} x 1 leu (RON). 621/2005 este prev zut obiectiv minim de reciclare. (2) lit. 621/2005 se consider îndeplinit numai dac se realizeaz fiecare dintre componentele men $ionate la alin. astfel: Taxa = {[Q1. suplimentar fa$ de cantit $ile prev zute la lit.cantit $ile valorificate efectiv prin reciclare din materialele pentru care în Hot rârea Guvernului nr.cantitatea valorificat efectiv prin reciclare din materialul pentru care în Hot rârea Guvernului nr. Ri . . unde: Qi = cantitatea introdus pe pia$ din fiecare tip de material de ambalare pentru care sunt prev zute în Hot rârea Guvernului nr. (4) Taxa prev zut la alin. Q3 definit la alin. 621/2005 nu sunt prev zute obiective minime de reciclare plus cantitatea valorificat prin reciclare peste obiectivul minim de reciclare din fiecare material pentru care în Hot rârea Guvernului nr. R .cantitatea total valorificat efectiv prin orice alt metod decât reciclarea sau prin incinerare în instala$ii de incinerare cu recuperare de energie plus cantitatea total reciclat peste obiectivul de valorificare prin reciclare prev zut în Hot rârea Guvernului nr. Art. 621/2005. 621/2005 este prev zut obiectiv minim de reciclare. 621/2005. unde: V . în baza unui contract. (1) se pl te#te pe diferen$a dintre obiectivul anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje #i obiectivul efectiv realizat de operatorii economici responsabili. 621/2005. 33 (1) Obiectivul anual de valorificare a de#eurilor de ambalaje se realizeaz în mod individual. (2). b) încredin$area de c tre operatorii economici responsabili a de#eurilor de ambalaje generate #i a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe pia$ . (2) #i cantit $ile corespunz toare efectiv realizate. a). (2) lit. b) se calculeaz astfel: Q2 = Qt x R-Q1. cantitate ce se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oric rui tip de material. a) din Hot rârea Guvernului nr. (5) Taxa prev zut la alin.(2) Cantitatea de de#euri de ambalaje care trebuie valorificat pentru îndeplinirea obiectivului de valorificare se realizeaz prin 3 componente: a) cantitatea de de #euri Q1 ce trebuie valorificat prin reciclarea fiec rui tip de material de ambalare pentru care sunt prev zute în Hot rârea Guvernului nr.obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru fiecare material de ambalare prev zut în Hot rârea Guvernului nr. 621/2005. c) se calculeaz astfel: Q3 = Qt x V-Q1-Q2.

aprobat cu modific ri #i complet ri . 34 Operatorii economici responsabili. exclusiv de#eurile de produc$ie. suma datorat pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate #i/sau ambalajelor de desfacere introduse pe pia$a na $ional . 621/2005. Art. (1) lit. precum #i metoda de valorificare. (1) lit. 37 (1) Programul informatic de asisten$ privind completarea formularului "Declara$ie privind obliga$iile la Fondul pentru mediu". cantit $ile de ambalaje introduse pe pia $a na $ional . (2) lit. b) din Hot rârea Guvernului nr. are inclus modulul pentru calculul taxei prev zute la art. b) situa $ia privind valorificarea de#eurilor de ambalaje/contractul încheiat cu un operator economic valorificator. ace#tia sunt obliga $i s raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilit $ii numai cantit $ile de ambalaje introduse pe pia $a na$ional dup data semn rii contractului. conform prevederilor art. 621/2005. Art. 196/2005. pentru fiecare tip de material.(3) Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje în mod individual trebuie s dovedeasc realizarea acestuia prin documente justificative din care s rezulte: a) situa $ia privind de #eurile de ambalaje generate #i a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe pia$a na$ional pe tip de material. sunt obliga $i: a) s stabileasc lunar. 9 alin. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. cantit $ile de de#euri de ambalaje generate. 36 (1) În cazul în care operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a de#eurilor de ambalaje prin transferarea responsabilit $ii. pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. c) s declare lunar. d) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. (4) Operatorii economici responsabili sunt obliga$i s men$ioneze în documentele de înso$ire a de #eurilor de ambalaje dac încredin$area spre valorificare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivului anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje. pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. care au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje prin transferul responsabilit $ii. pe tip de material. 16 alin. 621/2005. Art. 16 alin. diferen$a dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hot rârea Guvernului nr. a) din Hot rârea Guvernului nr. b) s ob$in lunar de la operatorul economic c ruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obiectivului anual de valorificare. pentru fiecare tip de material. b) s stabileasc lunar. precum #i metoda de valorificare. 35 Operatorii economici responsabili. d) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. Art. pentru fiecare tip de material. în scopul îndeplinirii obiectivului anual de valorificare a de#eurilor de ambalaje. 105/2006. (2) La data semn rii contractului de transferare a responsabilit $ii pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje. pân la data de 25 a lunii ianuarie a anului urm tor celui în care sa desf #urat activitatea. 9 alin. d) s declare #i s pl teasc anual. pân la data de 25 a lunii ianuarie a anului urm tor celui în care sa desf #urat activitatea. dintre cele preluate de la operatorii economici responsabili. cantit $ile de ambalaje introduse pe pia $a na $ional . 621/2005 ca obiectiv de valorificare anual #i obiectivul efectiv realizat. 621/2005 ca obiectiv de valorificare anual #i obiectivul efectiv realizat. stabilit prin Hot rârea Guvernului nr. operatorii economici responsabili nu trebuie s înregistreze obliga$ii restante la bugetul Fondului pentru mediu în ceea ce prive#te taxa prev zut la art. sunt obliga $i: a) s stabileasc lunar. precum #i cantit $ile de ambalaje preluate/colectate de pe pia$a na$ional #i încredin$ate spre valorificare. c) s declare lunar. (2) lit. diferen$a dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hot rârea Guvernului nr. suma datorat pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare a de #eurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate #i/sau ambalajelor de desfacere introduse pe pia$a na $ional . d) s declare #i s pl teasc anual. c) situa $ia eliberat de c tre operatorul economic valorificator. prin care s se eviden $ieze distinct cantit $ile de de#euri de ambalaje valorificate. 621/2005. 196/2005. pentru fiecare tip de material. stabilit prin Hot rârea Guvernului nr. elaborat #i pus la dispozi$ie contribuabililor în mod gratuit de c tre Administra$ia Fondului pentru Mediu. situa $ia cantit $ilor de de#euri de ambalaje valorificate în numele lui. care au optat pentru realizarea în mod individual a obiectivului anual de valorificare a de#eurilor de ambalaje conform prevederilor art.

aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. 40 Substan$ele pentru care se datoreaz contribu$ia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu. 39 Operatorii economici care introduc pe pia$ substan$e clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obliga$ia de a calcula #i a pl ti la Fondul pentru mediu o contribu$ie de 2% din valoarea acestora.prin Legea nr. respectiv. etichetarea #i ambalarea substan$elor #i preparatelor chimice periculoase. exclusiv taxa pe valoarea ad ugat . se declar #i se pl te #te lunar pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. astfel cum este el definit în art. aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. marcate cu simbolul "N".#i cuprinde sortimentele dimensionale G1+G2+G3+M1+M2 la r #inoase #i. contribu$ia la Fondul pentru mediu se stabile #te prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare #i se vireaz de c tre cump r torul operator economic care introduce masa lemnoas într-un proces de prelucrare. (5) Pentru sortimentele de lemn brut ob$inute în urma exploat rii masei lemnoase pe picior de c tre cump r torul operator economic nu se datoreaz contribu$ia pentru Fondul de mediu. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. (2) Substan$ele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu importate. prev zut la alin. 9 alin. #i sunt prev zute în anexa nr. cantit $ile valorificate prin alt metod de valorificare decât reciclarea #i cantit $ile valorificate prin reciclare. 1. 105/2006. 427/2004. (2) Programul informatic de asisten$ poate fi desc rcat de pe serverul de web al Administra $iei Fondului pentru Mediu. se consider introduse pe pia $ în momentul importului. la adresa http://www. inclusiv cele destinate utiliz rii/consumului propriu. cu excep $ia celor utilizate la producerea medicamentelor. introducerea pe pia $ este ac$iunea de a face disponibile. Art. CAPITOLUL VII: Modul de calcul al contribu iei prev"zute la art. (3) În cazul produc torilor interni. 105/2006. G1+G2+M1+M2+M3 la foioase. (3) Programul informatic de asisten$ are ca date de intrare cantit $ile de ambalaje introduse pe pia$a na $ional pe tip de material. prev zut la alin. e) din Ordonan$a de urgen $ a Guvernului nr. V. Art. 42 Contribu$ia prev zut la art. (2) cu pre $ul exprimat în lei/m3. semnifica$iile termenilor utiliza $i sunt prezentate la pct. (1) lit. în vederea distribuirii #i/sau utiliz rii. 2. cu care a fost cump rat masa lemnoas respectiv . Art. (1). 490/2002. 8. (4) Valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn brut ob$inute în urma exploat rii.m3 . se exprim în metri cubi .ro. 9 alin. substan$ele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu. 9 alin. exclusiv taxa pe valoarea ad ugat . 105/2006 Art. (2) Masa lemnoas pe picior prev zut la alin. 38 În aplicarea prevederilor cap.afm. Art. a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut ob $inute în urma exploat rii. f) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. (1) lit. constituie baz de calcul pentru stabilirea contribu$iei de 1% la Fondul pentru mediu #i se calculeaz prin înmul $irea volumului total al sortimentelor dimensionale prev zute la alin. constituie baz de calcul pentru stabilirea contribu$iei de 1% la Fondul pentru mediu. e) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. 200/2000 privind clasificarea. 196/2005. 196/2005. 196/2005. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonan$ei de urgen$ a Guvernului nr. cu modific rile #i complet rile ulterioare. pentru prima dat . (3) Valoarea de vânzare a masei lemnoase pe picior. 13 #i 17 din anexa la prezenta metodologie. (1). 41 (1) Baza de calcul la care se aplic contribu$ia de 2% la Fondul pentru mediu reprezint valoarea de vânzare #i/sau valoarea de import al substan$elor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu. 4 din Normele privind circula $ia materialelor lemnoase #i controlul circula$iei acestora #i al instala$iilor de transformat lemn rotund. 105/2006 Art. introduse pe pia $ . aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. (1) lit. CAPITOLUL VI: Modul de calcul al contribu iei prev"zute la art. dup caz. . 43 (1) În cazul vânz rii de c tre proprietarul sau administratorul p durii. (1) se determin din actul de punere în valoare. cu modific rile #i complet rile ulterioare. exclusiv taxa pe valoarea ad ugat . 7.

denumi$i în continuare operatori economici responsabili. re #apate. f) din Ordonan $a de urgen$ a Guvernului nr. 196/2005. (3) Obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate se poate realiza de operatorii economici responsabili. f) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. re#apare. 49 (1) Obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate se realizeaz în mod individual. 15. b) încredin$area de c tre operatorii economici responsabili a anvelopelor uzate preluate/colectate de pe pia$ . i) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. conform prevederilor art. 196/2005 . 105/2006. în limita cantit $ilor introduse de operatorii economici responsabili pe pia $ în anul precedent #i prin reutilizarea. reciclarea #i/sau valorificarea termoenergetic a întregii cantit $i de anvelope uzate colectate. (3) Operatorii economici responsabili sunt obliga $i s men$ioneze în documentele de înso$ire a anvelopelor uzate dac încredin$area spre reutilizare. 48 (1) Taxa prev zut la art. individual sau prin transferarea responsabilit $ii c tre un operator economic. 50 Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea în mod individual a obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate. CAPITOLUL VIII: Modul de calcul al taxei prev "zute la art. reciclate #i/sau valorificate termoenergetic. 105/2006. Art. (1) lit. refolosirea ca atare. 9 alin. c) situa $ia prin care s se eviden$ieze distinct cantit $ile de anvelope uzate reutilizate. Art. le recicleaz #i/sau le valorific termoenergetic. în baza unui contract. prin: a) colectarea anvelopelor uzate. unei persoane juridice care le reutilizeaz . i) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. le refolose#te ca atare. VII. re#aparea. sunt obliga $i: a) s stabileasc lunar cantit $ile de anvelope introduse pe pia $ în anul precedent. Art. 196/2005 . (1) din Hot rârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. 44 Contribu$ia prev zut la art. 196/2005. (1) lit. 105/2006 Art. refolosire ca atare. (1) lit. le re #apeaz . 45 Operatorul economic care cump r în scopul prelucr rii mas lemnoas pe picior #i/sau sortimente de lemn brut ob $inute în urma exploat rii provenite din p duri certificate nu calculeaz # i nu pl te #te contribu $ia la Fondul pentru mediu prev zut la art. refolosite ca atare. se pl te#te anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe pia $ . 105/2006. (2) Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate. b) situa $ia privind gestionarea anvelopelor uzate/contractul de predare a anvelopelor uzate. 12 lit. 18 #i 19 din anexa la prezenta metodologie. 6 alin. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. la pct. 7 alin. se declar #i se pl te#te lunar pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care operatorul economic a cump rat masa lemnoas pe picior #i/sau sortimentele de lemn brut ob $inute în urma exploat rii. încheiat cu o persoan juridic . (1) din Hot rârea Guvernului nr. 7 alin. 46 În aplicarea prevederilor cap. conform legisla $iei în vigoare. care introduc pe pia$ anvelope noi #i/sau uzate destinate reutiliz rii. în scopul îndeplinirii obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate. reciclare #i/sau valorificare termoenergetic a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate. . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. dup caz. Art. 170/2004. trebuie s dovedeasc realizarea acestuia prin orice documente justificative. prev zu$i la art. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 16. 9 alin. aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr.Art. conform prevederilor art. precum #i metoda utilizat . (1) lit. în mod individual. semnifica$ia termenilor utiliza$i este prezentat b). (2) Plata se face pentru diferen$a dintre obiectivul anual de gestionare prev zut de legisla$ia în vigoare cu privire la gestionarea anvelopelor uzate #i obiectivul efectiv realizat de operatorul economic responsabil. au obliga $ia de a pl ti la Fondul pentru mediu o tax de 1 leu (RON)/kg de anvelop introdus pe pia $ . din care s rezulte: a) situa $ia privind gestionarea anvelopelor uzate preluate/colectate de pe pia $ . 47 Operatorii economici. 9 alin. 9 alin. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 170/2004. 10. dintre cele preluate de la operatorii economici responsabili. Art. produc tori #i importatori.

le refolosesc ca atare. suma datorat pentru neîndeplinirea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe pia $ . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. reciclat #i/sau valorificat termoenergetic peste obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obliga$iile aferente altor ani. Qrealizat . operatorii economici responsabili nu trebuie s înregistreze obliga$ii restante la Fondul pentru mediu în ceea ce prive#te taxa prev zut la art. re #apate. raportat la cantitatea total de anvelope introdus pe pia$ în anul precedent. 105/2006. pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. reciclate #i/sau valorificate termoenergetic. diferen$a dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hot rârea Guvernului nr. i) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. are inclus modulul pentru calculul taxei prev zute la art. 170/2004. 170/2004 ca obiectiv de gestionare anual #i obiectivul efectiv realizat. le re#apeaz . pân la data de 25 a lunii ianuarie a anului urm tor celui în care sa desf #urat activitatea. refolosite ca atare. refolosite ca atare. 196/2005 . sunt obliga$i s raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilit $ii numai cantit $ile de anvelope noi #i/sau uzate destinate reutiliz rii. reciclate #i/sau valorificate termoenergetic. elaborat #i pus la dispozi $ie contribuabililor în mod gratuit de Administra $ia Fondului pentru Mediu. le recicleaz #i/sau le valorific termoenergetic. 55 (1) Programul informatic de asisten$ privind completarea formularului "Declara$ie privind obliga$iile la Fondul pentru mediu". 51 Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilit $ii c tre un operator economic autorizat. 52 (1) În cazul în care operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilit $ii. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 7 alin. #i taxa stabilit la art. (1) lit. 196/2005.cantitatea de anvelope noi #i/sau uzate destinate reutiliz rii.obiectiv anual de gestionare a anvelopelor conform Hot rârii Guvernului nr.cantitatea de anvelope gestionate în anul de raportare. unde: Q . (1) lit. (1) din Hot rârea Guvernului nr. c) s declare lunar. precum #i metoda utilizat . dup caz. diferen$a dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hot rârea Guvernului nr. respectiv 1 leu (RON)/kg. Art. 9 alin. 54 (1) Taxa pentru introducerea pe pia$ a anvelopelor noi #i/sau destinate reutiliz rii se determin ca fiind produsul dintre obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate. (2) La data semn rii contractului de transferare a responsabilit $ii privind realizarea obiectivelor anuale de gestionare a anvelopelor uzate. refolosit ca atare. Art.b) s stabileasc lunar cantit $ile de anvelope preluate/colectate de pe pia$ #i încredin$ate c tre persoanele juridice care le reutilizeaz . i) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. pân la data de 25 a lunii ianuarie a anului urm tor celui în care sa desf #urat activitatea. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 53 Cantitatea reutilizat . b) s ob$in lunar de la operatorul economic c ruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate situa $ia cantit $ilor de anvelope uzate reutilizate. 9 alin. 9 alin. Art. d) s declare anual #i s pl teasc . introduse pe pia$ dup data semn rii contractului. diminuat cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate. (1) lit. pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care s-a desf #urat activitatea. (2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplic urm toarea formul : Taxa = [(Q x Ob) . sunt obliga $i: a) s stabileasc lunar cantit $ile de anvelope introduse pe pia $ în anul precedent. 105/2006. în numele acestuia. re#apat . d) s declare #i s pl teasc anual. re#apate. Art.Qrealizat] x 1 leu (RON). suma datorat pentru neîndeplinirea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe pia $ . introdus pe pia$ în anul precedent. Ob . c) s declare lunar. 196/2005 . (2) Programul informatic de asisten$ poate fi desc rcat de pe serverul de web al Administra $iei . 105/2006. i) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. conform prevederilor art. 170/2004 ca obiectiv de gestionare anual #i obiectivul efectiv realizat. Art.

Partea I. semnifica $ia termenilor utiliza $i este prezentat din anexa la prezenta metodologie. De#euri de ambalaje generate . publicat în Monitorul Oficial al României. 639 din 20 iulie 2005 3. 105/2006 Art. publicat în Monitorul Oficial al României. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. 1 la Hot rârea Guvernului nr. se declar # i se pl te#te anual de persoanele juridice care desf #oar respectivele activit $i. introduce sortimentele de lemn brut într-un proces de prelucrare. De#euri de ambalaje .afm. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.definit conform anexei nr. 57 (1) Gestionarii fondurilor de vân toare au obliga $ia de a calcula #i de a vira la Fondul pentru mediu o contribu$ie de 3%. reciclat # i/sau valorificat termoenergetic.cantitatea de anvelope reutilizat . Ambalaj de desfacere . Ambalaj . 1 la Hot rârea Guvernului nr. j) din Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. nr. Partea I. nr. 283 din 22 iunie 2000 7. j) din Ordonan a de urgen " a Guvernului nr. Partea I. 639 din 20 iulie 2005 2. dup caz. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. re#apat . (1) lit. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 160 din 24 februarie 2004 6.definit conform Ordonan$ei de urgen $ a Guvernului nr. reciclate #i/sau valorificate termoenergetic). 13. Partea I. nr. nr. nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 1. b) persoan fizic sau persoan juridic autorizat .definite conform anexei nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 9 alin.definite conform anexei nr. refolosite ca atare. care exploateaz masa lemnoas pe picior sau. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 160 din 24 februarie 2004 5. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor #i a de #eurilor de ambalaje. 170/2004.078 din 30 noiembrie 2005 10. Anvelope uzate destinate reutiliz rii . aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr.definite conform anexei nr.ro. 1 la Hot rârea Guvernului nr. Emisie . De#eu . 4. 56 În aplicarea prevederilor cap. Mas lemnoas pe picior .definit conform anexei nr. Art.definite conform anexei nr. 160 din 24 februarie 2004 4. Operator economic valorificator . (3) Programul informatic de asisten$ are ca date de intrare cantit $ile de anvelope introduse pe pia$a na $ional în anul precedent #i cantit $ile gestionate în perioada de raportare (cantit $ile reutilizate. (1) lit. 105/2006.Fondului pentru Mediu la adresa http://www. publicat în Monitorul Oficial al României. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor #i a de#eurilor de ambalaje. nr. 196/2005.definite conform anexei nr. refolosit ca atare. 639 din 20 iulie 2005 9. 196/2005.operatorii economici care desf #oar activit $i de valorificare . Anvelope noi . Operator economic. Anvelope uzate . la nivelul obliga$iilor prev zute în anexa nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor #i a de#eurilor de ambalaje. 3 la Hot rârea Guvernului nr. a) persoan juridic care desf #oar activit $i economice sau presteaz servicii în scopul ob$inerii de profit. 639 din 20 iulie 2005 8. 152/2005 privind prevenirea #i controlul integrat al polu rii. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor #i a de#eurilor de ambalaje. 1 la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. la pct. 426/2001. ANEX&: SEMNIFICA%IA TERMENILOR SPECIFICI 1. Partea I. 160 din 24 februarie 2004 12. 1 la Hot rârea Guvernului nr. Obiectiv anual de gestionare a anvelopelor uzate . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr.definit conform anexei nr. VIII. nr. (2) Contribu$ia de 3% la Fondul pentru mediu prev zut la art. calculat din tariful de gestionare a fondurilor de vân toare înscris în contractele de gestionare.totalitatea arborilor pe picior al c ror volum exprimat în m 3 a fost determinat în conformitate cu metodele de estimare în vigoare care constituie obiectul muncii în procesul de produc$ie al exploat rii lemnului 11. 9 alin. re#apate. pân la data de 25 ianuarie a anului urm tor celui în care s-a desf #urat activitatea pentru anul precedent. 5 #i 11 CAPITOLUL IX: Modul de calcul al contribu iei prev"zute la art. 1 la Hot rârea Guvernului nr. Partea I. 78/2000 privind regimul de#eurilor. aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr. 3. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

lemn de lucru gros II . Reciclarea de#eurilor de ambalaje . X6.lemn de lucru gros II . 427/2004. se încadreaz în valorile prev zute pentru unul dintre nivelurile de emisii poluante. T1.lemn de lucru mijlociu III . 3. II B la Ordonan$a de urgen$ a Guvernului nr. GII .lemn de lucru mijlociu II . prin care se ob$in din lemnul brut ob$inut în urma exploat rii masei lemnoase pe picior produse destinate utiliz rii directe #i/sau introducerii în circuitul economic 17. echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere intern .1. . având diametrul la cap tul sub$ire cuprins între 24-34 cm în cazul r #inoaselor #i. Încadrarea în nivelul de emisii poluante se face pe baza decodific rii ultimelor dou caractere (al patrusprezecelea #i al cincisprezecelea caracter) ale num rului de omologare înscris în rubrica nr. aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. precum #i instala $iile fixe de ardere apar $inând aceluia #i operator economic. având diametrul la cap tul sub $ire cuprins între 14-20 cm în cazul r #inoaselor #i. Sortimente de lemn de lucru . cu modific rile ulterioare 15. T2). Partea I. X5. E3. Operator economic colector #i/sau valorificator de de #euri metalice feroase #i neferoase . utilaje.mijloace de transport rutiere. În cazul autovehiculelor Euro. inclusiv de ventila$ie. peste 40 cm în cazul foioaselor. X3.construc$ii. E1. feroviare. având diametrul la cap tul sub $ire sub 24 cm. republicat . motociclete. 1 la Hot rârea Guvernului nr. respectiv.definit conform anexei nr. D3. între 20-24 cm în cazul foioaselor. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor #i a de #eurilor de ambalaje. având diametrul la cap tul sub $ire peste 34 cm în cazul r #inoaselor #i.persoan fizic sau juridic . Autovehicule nonEuro . publicat în Monitorul Oficial al României. Y2. rezultat în procesul de exploatare forestier .lemn de lucru gros I .lemn de foioase apt pentru prelucr ri industriale #i/sau construc$ii.activitate desf #urat de operatorul economic. 16/2001 privind gestionarea de#eurilor industriale reciclabile. autorizat potrivit Ordonan$ei de urgen $ a Guvernului nr.lemn apt pentru prelucr ri industriale #i/sau construc$ii. În aceast categorie nu se includ autovehiculele cu 2 sau 3 ro$i sau asimilate acestora (mopede. X1.lemn apt pentru prelucr ri industriale #i/sau construc$ii. R3. cu o putere instalat însumat mai mare sau egal cu 1 MW 21. între 16-20 cm în cazul foioaselor. având diametrul la cap tul sub $ire cuprins între 14-20 cm în cazul r #inoaselor #i. Sortiment de lemn brut .lemn de r #inoase apt pentru prelucr ri industriale #i/sau construc$ii. determinate la omologare. determinate la omologare. 4 sau 5). mototricicluri #i cvadricicluri) 22. navale #i aeriene. R1. M III . nr. ultimele dou caractere ale num rului de omologare sunt numerice (de la 01 la 12). între 24-40 cm în cazul foioaselor. respectiv. 20.p dure pentru care un organism recunoscut pe plan interna$ional #i abilitat în acest sens a emis certificatul care atest gospod rirea durabil a acesteia pe baza standardelor de certificare corespunz toare unui sistem recunoscut la nivel mondial în domeniul gospod ririi durabile a p durilor 16. 639 din 20 iulie 2005 18. cu modific rile #i complet rile ulterioare: G 1 . alte lucr ri fixe care genereaz sau prin intermediul c rora se evacueaz substan$e poluante în atmosfer . nu se încadreaz în valorile prev zute pentru nivelurile de emisii poluante. Surse fixe care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer . Surse mobile care genereaz emisii de poluan$i în atmosfer . aprobat cu modific ri #i complet ri prin Legea nr.acele autovehicule ale c ror emisii poluante.lemn rotund sau despicat.acele autovehicule ale c ror emisii poluante. E4. respectiv. M I . 22. respectiv. R5.2. 10 din certificatul de înmatriculare al acestuia. X4. P dure certificat . R4. M II . X2. 78/2000 privind regimul de#eurilor. ultimele dou caractere ale num rului de omologare sunt alfanumerice (de exemplu. 2. Y1.definite conform Normelor privind circula $ia materialelor lemnoase #i controlul circula$iei acestora #i al instala$iilor de transformat lemn rotund. denumite generic Euro (1. având diametrul la cap tul sub $ire cuprins între 12-16 cm. 426/2001 14. Proces de prelucrare a masei lemnoase . Autovehicule Euro . Exemplu: CIV: 5 Num rul de omologare/Anul fabrica$ iei AODA11001119104/1986 În cazul autovehiculelor nonEuro. 5 din cartea de identitate a vehiculului (CIV) sau în rubrica nr.lemn apt pentru prelucr ri industriale #i/sau construc$ii. instala$ii. care corespunde prevederilor unui document tehnic normativ de calitate 19. denumite generic Euro. G III . Y3. Încadrarea autovehiculelor în autovehicule nonEuro #i autovehicule euro 22.prev zute în anexa nr.lemn apt pentru prelucr ri industriale #i/sau construc $ii.lemn de lucru mijlociu I .

SintACT® #i tehnologia Acte Sintetice sunt m rci înregistrate ale EON Programming. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintACT®-Acte Sintetice.Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 516 din data de 14 iunie 2006 Forma sintetic la data 16-iun-2006. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful