ORDIN nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului i con!inutului formularului "Declara!ie privind obliga!

iile la Fondul pentru mediu" i a instruc!iunilor de completare i depunere a acestuia
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat ! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. 105/2006 , în temeiul art. 5 alin. (8) din Hot!rârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea $i func ionarea Ministerului Mediului $i Gospod !ririi Apelor, cu modific!rile $i complet!rile ulterioare, ministrul mediului i gospod "ririi apelor emite urm !torul ordin:

Art. 1
Se aprob! modelul $i con inutul formularului "Declara ie privind obliga iile la Fondul pentru mediu", prev!zut în anexa nr. 1.

Art. 2
Formularul prev! zut la art. 1 se completeaz! $i se depune potrivit instruc iunilor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3
(1) Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administra ia Fondului pentru Mediu. (2) Formularul pe suport hârtie $i formatul electronic al declara iei prev!zute la art. 1 se editeaz! folosindu-se programul informatic de asisten ! elaborat $i pus la dispozi ie contribuabililor, în mod gratuit, de c!tre Administra ia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro. (3) Formularul editat pe suport hârtie de c !tre contribuabili cu ajutorul programului informatic de asisten ! se semneaz !, se $tampileaz! $i se depune în original la sediul Administra iei Fondului pentru Mediu sau se comunic! cu confirmare de primire. (4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, semnat electronic cu certificat calificat, potrivit legisla iei în vigoare.

Art. 4
Prevederile prezentului ordin se aplic! pentru obliga iile la Fondul pentru mediu datorate începând cu 1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie 2006, conform Ordonan ei de urgen ! a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat ! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. 105/2006 .

Art. 5
La data intr!rii în vigoare a prezentului ordin se abrog! Ordinul ministrului mediului $i gospod!ririi apelor nr. 334/2004 pentru aprobarea modelului $i con inutului formularului "Declara ie privind obliga iile de plat! la veniturile Fondului pentru mediu", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004.

Art. 6
Administra ia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7
Anexele nr. 1 $i 2 fac parte integrant! din prezentul ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se public! în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Ministrul mediului $i gospod!ririi apelor, Sulfina Barbu

ANEXA Nr. 1:
Ministerul Mediului $i Gospod!ririi Apelor Administra ia Fondului pentru Mediu Loc rezervat organului competent: Nr. înregistrare: Data:

DECLARA%IE privind obliga iile la Fondul pentru mediu
Perioada de raportare Luna |_|_| Anul |_|_|_|_| RECTIFICATIV & se genereaz! de c!tre programul informatic de asisten !

I. Date de identificare ale pl !titorului Cod de identificare fiscal!: .....................................................

.............. aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. nr........ conform O............ declar c ! datele din aceast! declara ie sunt corecte $i complete..... acest lucru fiind valabil $i pentru obliga iile de plat! cu termen scadent semestrial sau anual (de exemplu: 06 pentru obliga iile de plat! reprezentând taxele pentru emisiile de poluan i în atmosfer !.... Tel.......................... .... ***) Se completeaz!: cantitatea total! introdus ! pe pia ! în perioada de raportare aferent! anului precedent perioadei de raportare....... Num !r ............. ****) Se completeaz!: cantitatea gestionat! în perioada de raportare....Denumire: . Nume... Sector ... Bloc ................... Ap..... în condi iile legii........ Fax .. plastic.............. Jude .......... ..... E-mail ..... Cont . 12 pentru obliga iile de plat! reprezentând taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe pia a na ional! de c !tre produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de ... Materialele compozite se încadreaz ! în func ie de materialul preponderent. 105/2006...... Strada ..... II. Banca ................ 196/2005 privind Fondul pentru mediu. altele).. introduse pe pia ! de c!tre produc!torii $i importatorii de anvelope: Cantitatea introdus! pe pia ! *** (kg) TOTAL Cantitatea gestionat!**** (kg) Prezenta declara ie reprezint! titlu de crean ! $i produce efectele juridice ale în $tiin !rii de plat ! de la data depunerii acesteia....U........ Date privind obliga ia bugetar!: Denumire obliga ie bugetar! Denumire*: TOTAL Suma datorat! III........... provenite de la surse mobile............. _____ *) Se completeaz!: obliga ia de plat! la bugetul Fondului pentru mediu.. hârtie $i carton.. Date privind cantit! ile de ambalaje introduse pe pia a na ional! de c!tre produc !torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere: Cantitatea introdus! pe pia a na ional! (kg) Cantitatea valorificat! (kg) Cantitatea valorificat! prin alt ! metod! de valorificare decât reciclare (kg) Denumire** TOTAL Cantitatea valorificat! prin reciclare (kg) Tip material IV............. Date privind cantit! ile de anvelope noi $i/sau uzate destinate reutiliz!rii.... metal............. Localitate ... Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în declara ii....... Scara ....... Cod po$tal ......G..... **) Se completeaz!: denumirea materialului de ambalaje introduse pe pia a na ional! (sticl! . 2: INSTRUC%IUNI de completare i depunere a formularului "Declara!ie privind obliga!iile la Fondul pentru mediu" CAPITOLUL I: Completarea formularului "Declara !ie privind obliga !iile la Fondul pentru mediu" Perioada de raportare: În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe num !rul lunii la care se refer! obliga ia. ANEXA Nr......... prenume: Semn!tura $i $tampila Func ia: Loc rezervat pentru coduri de bare generate $i tip !rite automat de programul informatic de asisten !. potrivit legisla iei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate............... lemn.

obliga iile de plat! aferente perioadei ianuarie-iunie 2006 se înscriu în declara ia lunii iunie 2006. în kilograme. În coloana "Suma datorat !" se înscrie suma reprezentând contribu ii $i taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. în conformitate cu instruc iunile de mai jos. obliga iile de plat! aferente perioadei ianuarie-decembrie 2006 se înscriu în declara ia lunii decembrie 2006. aferente lunii decembrie). metal. pentru perioada de raportare nu rezult! sume datorate reprezentând contribu ii $i taxe. pe tip de material. Sumele stabilite prin actele de inspec ie. plastic. pentru care persoanele juridice $i persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu. b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau num !rul de identificare fiscal!. obliga iile de plat! se completeaz! la Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu aferent! lunilor iunie $i decembrie ale anului respectiv (de exemplu: . cantit! ile de de$euri de ambalaje valorificate prin alt! . persoane juridice sau persoane fizice. SEC%IUNEA II: "Date privind obliga!ia bugetar"" Pentru fiecare obliga ie de plat! prev!zut! în Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. cantit! ile de ambalaje introduse pe pia a na ional! de c!tre produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere în perioada de raportare. ca diferen e de contribu ii $i taxe. . astfel: a) în coloana "Cantitatea valorificat! prin alt ! metod! de valorificare decât reciclare" se înscriu cu cifre arabe.pentru taxele pentru emisiile de poluan i în atmosfer! provenite de la surse mobile. cu termen de declarare pân! la data de 25 iulie 2007 inclusiv. hârtie $i carton. cantit! ile de de$euri de ambalaje valorificate de produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere în perioada de raportare. cu 4 caractere (de exemplu: 2006). în kilograme. în mod individual $i/sau prin transfer de responsabilitate. dup! caz. În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele $i prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu. calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legisla ia în vigoare $i obiectivul efectiv realizat.desfacere. Materialele compozite se încadreaz! în func ie de materialul preponderent. pe tip de material. cu termen de declarare lunar.pentru taxa aferent! ambalajelor introduse pe pia ! de c!tre produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere. SEC%IUNEA III: "Date privind cantit"!ile de ambalaje introduse pe pia!a na!ional" de c"tre produc "torii i importatorii de bunuri ambalate i ambalaje de desfacere" Aceast ! sec iune reflect! diferen a dintre obiectivul de valorificare anual. potrivit legisla iei în vigoare. semestrial sau anual. potrivit legisla iei în vigoare. În coloana "Denumirea obliga iei bugetare" se înscrie denumirea obliga iei de plat! la bugetul Fondului pentru mediu. dup ! caz. cu termen de declarare pân! la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv). În coloana "Cantitatea valorificat !" se înscriu cu cifre arabe. În cazul taxelor cu termen de declarare $i de plat! semestrial sau anual. pe tip de material. datorat! pentru perioada de raportare. datorat! în perioada de raportare. În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca pl!titor de tax ! pe valoare ad!ugat! nu se completeaz! atributul R. se completeaz! în acela$i formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asisten !. acestea se înscriu cu cifra 0 (zero). altele). 105/2006. dup ! caz. În rubrica "Anul" se completeaz! anul de raportare cu cifre arabe. Înscrierea cifrelor în caset! se face cu aliniere la dreapta. În coloana "Cantitatea introdus ! pe pia a na ional!" se înscriu cu cifre arabe. în cazul ambalajelor introduse pe pia a na ional! de c!tre produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere. aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. În situa ia în care. SEC%IUNEA I: "Date de identificare ale pl"titorului" Rubrica "Cod de identificare fiscal!" se completeaz! astfel: a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscal ! ori codul unic de înregistrare. În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe pia a na ional! (de exemplu: sticl!. Sumele reprezentând obliga ii constituite în perioada de raportare la care se refer ! Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunz !toare. în kilograme. Rubricile privind adresa se completeaz! cu datele corespunz !toare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu. lemn. nu se înscriu în Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu.

în mod individual $i/sau prin transfer de responsabilitate. Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu în form ! editat! pe suport hârtie se depune/comunic ! cu confirmare de primire. acestea se înscriu cu cifra 0 (zero) la pozi ia corespunz!toare din tabel. SEC%IUNEA IV: "Date privind cantit"!ile de anvelope noi i/sau uzate destinate reutiliz"rii. acestea se înscriu cu cifra 0 (zero) la pozi ia corespunz!toare din tabel. semnat! $i $tampilat ! de reprezentan ii legali. introduse pe pia ! de produc!tori $i importatori în perioada de raportare aferent! anului precedent. iar declara ia în format electronic se transmite semnat! electronic cu certificat calificat. Contribuabilii care transmit declara iile privind obliga iile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistreaz! la Administra ia Fondului pentru Mediu prin completarea modelului de împuternicire generat de programul informatic de asisten ! $i. pentru perioada de raportare nu rezult! cantit ! i de ambalaje sau de$euri de ambalaje pentru care produc !torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere sunt r!spunz!tori. ace $tia pot rectifica obliga iile eronat declarate prin depunerea Declara iei rectificative privind obliga iile la Fondul pentru mediu. Termenele de declarare a obliga iilor la Fondul pentru mediu sunt prev!zute în actele normative în . totodat!. Declara ia rectificativ! privind obliga iile la Fondul pentru mediu înlocuie$te declara ia depus! ini ial. Declara ia rectificativ! privind obliga iile la Fondul pentru mediu se completeaz! înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea. se întocme$te $i se depune sau se transmite $i Declara ia rectificativ! privind obliga iile la Fondul pentru mediu. În cazul în care contribuabilii datoreaz! mai multe obliga ii $i declar! eronat una sau mai multe dintre ele. la completarea declara iei rectificative. în cazul produc !torilor $i importatorilor de anvelope noi $i/sau uzate destinate reutiliz !rii. calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legisla ia în vigoare $i obiectivul efectiv realizat. potrivit legisla iei în vigoare. cantit! ile de de$euri de ambalaje valorificate prin reciclare de c!tre produc! torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere în perioada de raportare. se face numai dup ! înregistrarea la Administra ia Fondului pentru Mediu a persoanei împuternicite pentru semnarea declara iei. În coloana "Cantitatea introdus! pe pia ! " se înscriu cu cifre arabe cantit! ile de anvelope noi $i/sau uzate. în acela$i timp. potrivit legisla iei în vigoare. pe tip de material. În cazul rectific!rii obliga iilor prev !zute la sec iunile III $i IV dup! depunerea declara iei lunii decembrie. Transmiterea declara iilor privind obliga iile la Fondul pentru mediu în format electronic. transmit la Administra ia Fondului pentru Mediu respectiva împuternicire în form! editat ! pe suport hârtie. CAPITOLUL II: Instruc!iuni de completare a formularului rectificativ" privind obliga!iile la Fondul pentru mediu" "Declara!ie În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obliga iile la Fondul pentru mediu. b) în coloana "Cantitatea valorificat! prin reciclare" se înscriu cu cifre arabe. în kilograme.metod! de valorificare decât reciclare de c!tre produc !torii $i importatorii de bunuri ambalate $i ambalaje de desfacere în perioada de raportare. în mod individual $i/sau prin transfer de responsabilitate. în kilograme. nu numai acolo unde s-a declarat eronat. În coloana "Cantitatea gestionat !" se înscriu cu cifre arabe cantit! ile. de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de c!tre produc!torii $i importatorii de anvelope noi $i/sau uzate destinate reutiliz!rii. În situa ia în care. în kilograme. În situa ia în care. vor înscrie datele corecte în toate rubricile. în mod individual $i/sau prin transfer de responsabilitate. introduse pe pia!" de c"tre produc"torii i importatorii de anvelope" Aceast! sec iune reflect! diferen a dintre obiectivul de gestionare anual. în una sau mai multe perioade de raportare. pentru perioada de raportare nu rezult! cantit! i de anvelope pentru care produc!torii $i importatorii de anvelope noi $i/sau uzate destinate reutiliz!rii sunt r!spunz!tori. aferent! fiec !rei perioade pentru care s-a declarat eronat. se rectific! obliga iile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu comunicat! Administra iei Fondului pentru Mediu $i. CAPITOLUL III: Depunerea sau transmiterea Declara !iei privind obliga!iile la Fondul pentru mediu i a Declara!iei rectificative privind obliga!iile la Fondul pentru mediu Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu se completeaz! $ i se depune sau se transmite de c!tre persoanele juridice $i persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu. aferent! lunii decembrie a anului respectiv. semnate cu certificat calificat.

Caracteristici de tip!rire: se utilizeaz ! echipament informatic pentru completare $i editare cu ajutorul programului informatic de asisten ! . . 105/2006. b) taxele pentru emisiile de poluan i în atmosfer!. cumulat. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. în cuantumul prev!zut în anexa nr. introduse pe pia ! de produc !tori $i importatori. Declara ia se completeaz! $ i se depune/transmite de gestionarii fondurilor de vân!toare. CAPITOLUL IV: Caracteristici de tip"rire. Declara iile se completeaz! $i se depun/transmit de produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i/sau ambalaje de desfacere. pân! la data de 25 ianuarie inclusiv. 105/2006. în cuantumul prev!zut în anexa nr. 105/2006. 2. aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. dup ! caz. la adresa http://www. pentru obliga iile de plat! reprezentând: a) contribu ia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de$eurilor feroase $i neferoase de c!tre de in!torii de astfel de de$euri. datorate de operatorii economici.taxele pentru emisiile de poluan i în atmosfer!. încasat! de la produc!torii $i importatorii care introduc pe pia ! anvelope noi $i/sau uzate destinate reutiliz!rii. astfel: 1. pentru stabilirea diferen ei dintre obiectivul anual de realizat. pân! la data de 25 inclusiv a lunii urm!toare celei în care s-a desf!$urat activitatea. aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. 2 la Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. pân! la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urm !tor pentru semestrul precedent. b) cantit! ile de anvelope noi $i/sau uzate introduse pe pia ! $i cantit! ile colectate în vederea reutiliz!rii. asigurat gratuit de Administra ia Fondului pentru Mediu. refolosirii ca atare. pentru diferen a dintre obiectivul de realizat $i obiectivul realizat efectiv. c) contribu ia de 2% din valoarea substan elor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 1 la Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. 1 la Ordonan a de urgen ! a Guvernului nr. d) în cazul vânz!rii de c !tre proprietarul sau administratorul p!durii. utilizare i p"strare a formularului "Declara!ie privind obliga!iile la Fondul pentru mediu" Denumire: Declara ie privind obliga iile la Fondul pentru mediu. prev!zut de legisla ia privind gestionarea anvelopelor uzate. provenite de la surse fixe. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. care introduce masa lemnoas! într-un proces de prelucrare. Depunerea sau transmiterea Declara iei privind obliga iile la Fondul pentru mediu se realizeaz! de contribuabili persoane juridice. a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut ob inute în urma exploat!rii. d) contribu ia de 3% din suma care se încaseaz! anual pentru gestionarea fondurilor de vân !toare. pân! la data de 25 inclusiv a lunii urm !toare celei în care s-a desf!$urat activitatea. datorate de operatorii economici. c) taxa de 1 leu (RON)/kg anvelop !. $i cel efectiv realizat. Lunar. Declara iile se completeaz! $i se depun/transmit de produc!torii $i importatorii de anvelope noi $i/sau uzate destinate reutiliz !rii. re $ap!rii. Programul informatic de asisten ! poate fi desc !rcat de pe serverul de web al Administra iei Fondului pentru Mediu. Declara ia rectificativ! privind obliga iile la Fondul pentru mediu se comunic! prin acelea $i modalit ! i ca $i Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu. în limitele prev!zute în anexa nr.vigoare. $i cel efectiv realizat. Anual. pentru obliga iile de plat! reprezentând: .afm. provenite de la surse mobile. cât $i pentru activitatea entit! ilor f !r! personalitate juridic! ale acesteia. în vederea stabilirii diferen ei dintre obiectivul anual de realizat. 3. Declara iile se completeaz ! $i se depun de operatorii economici colectori $i/sau valorificatori autoriza i potrivit legisla iei în vigoare privind gestionarea de$eurilor industriale reciclabile. reprezentând: a) taxele datorate de operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea de$eurilor valorificabile. pentru diferen a dintre obiectivul de realizat $i obiectivul realizat efectiv. contribu ia la Fondul pentru mediu se stabile$te prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare $i se achit! de cump!r!torul operator economic. recicl!rii $i/sau valorific !rii termoenergetice. persoane fizice sau juridice. prev!zut de legisla ia privind gestionarea ambalajelor $i de $eurilor de ambalaje. 4. pentru: a) cantit! ile de ambalaje introduse pe pia a na ional! $ i cantit! ile valorificate. Semestrial.ro. cu excep ia celor utilizate la producerea medicamentelor. pentru obliga iile de plat! aferente anului precedent. b) taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe pia a na ional! de produc!torii $i importatorii de bunuri ambalate $i de ambalaje de desfacere. Lunar. atât pentru activitatea proprie.

semnat ! de Administra ia Fondului pentru Mediu.formatul hârtie.afm. 105/2006. . pentru confirmare de primire. potrivit legisla iei în vigoare. . potrivit legisla iei în vigoare. Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu în forma editat! pe suport hârtie se întocme $te în dou! exemplare. semnate $i $tampilate în original. potrivit legii în vigoare. Declara ia privind obliga iile la Fondul pentru mediu transmis! în format electronic se retransmite contribuabilului pe adresa de e-mail cu care acesta este înregistrat.un exemplar pentru contribuabil. în arhiv !. Arhivare: la Administra ia Fondului pentru Mediu .un exemplar la organul competent. în arhiva de documente electronice.ro. astfel: . cu confirmare de primire. Formatul electronic al Declara iei privind obliga iile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Publicat în Monitorul Oficial cu num! rul 504 din data de 12 iunie 2006 . Întocmire: de c!tre to i contribuabilii la Fondul pentru mediu c!rora le revin obliga ii conform Ordonan ei de urgen ! a Guvernului nr.Utilizare: declararea obliga iilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice $i persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu. semnat electronic cu certificat calificat.formatul electronic. aprobat ! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful