CUM SĂ MĂ CUNOSC ŞI SĂ COMUNIC MAI BINE?

ANALIZA TRANZACŢIONALĂ „Libertatea îţi dă puterea de a împlini proiectele tale, iar puterea îţi dă libertatea de a zădărnici proiectele altora” (Eric Berne) Pe scena vieţii de fiecare zi, p r!"# c !$ţii fe% de fe% de #"&!i &i ' c"# fe% de fe% de r$% ri( Nici n )"si# *n !ea!r a!+!a viaţ" a !en!ic" pe c+! !ea!r a !en!ic )"si# *n viaţa de fiecare zi( Prac!ic, ase#eni zei!"ţi%$r ,ind se c #ai # %!e feţe, fiecare pers$an" s"n"!$as" %a #in!e &i %a !r p $p!eaz" nec$n!eni! *n!re e-pri#area n$ra sa a%!$ra din!re fe% ri!e%e *nf"ţi&"ri &i c$#p$r!a#en!e p$si.i%e %a n #$#en! da!( A! nci c+nd $ e#$ţie p !ernic" *i ! %. r" c$n!r$% % raţi nii de pe c,ip, va face /feţe0feţe1, sc,i#.+nd #"&!i%e *n!r0 n #$d ,a$!ic( Adesea, c+nd $.serv"# $ pers$an" care0&i /iese din fire1, pierz+nd s!"p+nirea de sine, viz a%iz"# pe c,ip % ei $ adev"ra!" defi%are de e-presii &i #"&!i( L$)ica asc ns" a ,$r#$ni%$r sc,i#." aces!e e-presii prec # !e%ec$#anda sc,i#." cana%e%e !e%eviz$r % i( C$n&!ien! sa n , ' c"# c !$ţii diverse r$% ri( 2nf"ţi&"# diverse faţe!e a%e pers$na%i!"ţii n$as!re( 3c,i#."# ne*nce!a! $ s #edenie de #"&!i( C+!e $are4 O #ie de r$% ri, de faţe!e, de #"&!i45 Ei, nici c,iar a&a6 de0ar fi a!+! de # %!e, fiecare din!re e%e ar *nce!a a #ai fi c adev"ra! se#nifica!iv"( Es!e necesar" $ si#p%ificare, $ c%asificare, $ s!r c! r"( Psi,ia!r % a#erican, Eric Berne, f$nda!$r % Ana%izei Tranzacţi$na%e, a f"c ! !$c#ai aces! % cr ( 3in!e!iz+nd #aniera !ipic" de a si#ţi, )+ndi &i acţi$na pe ce%e !rei #ari v+rs!e .i$%$)ice a%e $# % i, Berne a iden!ifica! !rei e-presii f nda#en!a%e a%e pers$na%i!"ţii #ane7 8( e-presia copilăriei, a! nci c+nd, in$cenţi &i perp%ec&i, desc$peri# % #ea &i acţi$n"# #ai c r+nd ins!inc! a%, e#$ţi$na% &i in! i!iv, c" !+nd p%"cerea i#edia!" &i evi!+nd s ferinţa si#ţ ri%$r, 9( e-presia vârstei adulte, a! nci c+nd, #+naţi de in!erese pra)#a!ice, acţi$n"# #ai c r+nd raţi$na% &i % cid, %"s+nd *n rezerv" ef zi ni%e sen!i#en!a%e &i c,iar pre' dec"ţi%e, :( e-presia vârstei parentale, a! nci c+nd, i#pre)naţi de va%$ri%e #$ra%e &i n$r#e%e de c$nd i!" a%e p"rinţi%$r .i$%$)ici &i spiri! a%i, acţi$n"# c$nf$r#is!, *nde#n+nd 0i &i pe cei%a%ţi s" se c$nf$r#eze, %a r+nd % %$r( Aces!$r !rei ip$s!aze f nda#en!a%e a%e pers$na%i!"ţii, $.serva.i%e din e-!eri$r &i #ai c r+nd independen!e de v+rs!a .i$%$)ic" a nei pers$ane, Eric Berne %e0a da! n #e%e de Stări ale Eului( E%e c$e-is!" *n s!r c! ra pers$na%i!"ţii de ca &i c # *n nivers % psi,is# % i n$s!r a# %$ca%iza !rei f$r ri dis!inc!e7 n for infantil, n for adult &i a%! % parental( 2n reţea a n$as!r" ne r$na%", ne0a# p !ea i#a)ina n fe% de c$# !a!$r care se r$!e&!e ne*nce!a!, .ran&+nd e % c$n&!ien! fie %a n f$r, fie %a a%! %( As!fe%, *n fiecare c%ip", decizii%e n$as!re *&i !ra) $ri)inea din n % sa a%! % din!re aces!e f$r ri( ;e fiecare da!", sc,i#.area .ran&a#en! % i inf% enţeaz" c$#p$r!a#en! % #an, *#.r"c+nd 0% *n ,aina c$pi%"riei, a v+rs!ei ad %!e sa a ce%ei paren!a%e( ;e0a % n) % aces! i capi!$%, v$# apr$f nda aces! de#ers( Pen!r *ncep !, e !$c#ai !i#p % p$!rivi! s" #edi!"# %a firea n$as!r" sc,i#."!$are, pe e-e#p% % n$r !ranzacţii c rep%ici z a%e *n scene!e%e vieţii de !$a!" zi a7 Negocierea unei vânzări 3 perviz"# $ re%aţie v+nz"!$r0c%ien!, *ncep+nd c c%ien! % care *n!rea." de preţ &i rep%ica v+nz"!$r % i( C%ien! %: „Domnule, ce preţ are !”( <+nz"!$r %7 „"veţi aici catalogul #reţul este atât1 Es!e n sc,i#. de rep%ici ne !re, *n!re d$i adulţi care cer &i $fer" inf$r#aţii, f"r" vre$ i#p%icare e#$ţi$na%"( =r#"!$area rep%ic" a c%ien! % i ar p !ea fi !$! na ne !r", de )en % / $ulţumesc pentru informaţie1, dar &i na de a!i! dine, accep!are sa c$n!es!are, c #ai # %!" i#p%icare e#$ţi$na%"( Ad#i!e# caz % nei rep%ici de c$n!es!are7 C%ien! %7 „%m, preţul e prea mare&”( 3p ne aces! % cr *ncr n!+nd spr+ncene%e, c privire aspr", p%in" de repr$&( Pare s" '$ace r$% % n i părinte cer!+nd n c$pi% $.raznic, care !$c#ai a f"c ! $ p$zn"( >esa' % es!e de )en %7 / ' obrăznicie ceea ce faceţi voi cu preţurile "r trebui să vă fie ru(ine, să fiţi pedepsiţi(((1( E r+nd % v+nz"!$r % i %a rep%ic"( C$#p$r!a#en! % &i rep%ici%e sa%e p$! fi fe% ri!e, de %a caz %a caz &i de %a n c%ien! %a a%! %( ;in # %ţi#ea %$r, se%ec!"# d$ar pa!r varian!e de c$#p$r!a#en! $.serva.i%, c p$si.i%e%e %$r c$nsecinţe7 <arian!a 87 P"rin!e Cri!ic <+nz"!$r l7 /$atale )abar n*ai pe ce lume trăie(ti& "stea*s preţurile (i basta& 1( 2ncr n!" spr+ncene%e &i ridic" !$n %, ca n părinte critic, care p ne %a p nc! n c$pi% ne&!i !$r( La a&a rep%ic", f$ar!e pr$.a.i%, c%ien! % s0ar p !ea si#ţi $fensa! &i va p"r"si #a)azin %, !r+n!ind &a( E-is!" *ns" &i even! a%i!a!ea #ai p ţin credi.i%" s"0&i sc,i#.e .r sc a!i! dinea &i, c n aer vin$va!, s"0&i cear" sc ze ca n copil prins c ),id &ii( <arian!a 97 C$pi% O.edien! <+nz"!$r %7 /Da, aveţi dreptate +mi cer iertare, nu stabilesc eu preţurile 1(

8

<$cea0i !re# r" &i are n aer s#eri!, ca n copil c #in!e, cer!a! de !a!"% s" ( La aces! !ip de rep%ic", c%ien! % devine .r sc #ai c$ndescenden!, #ai a#a.i%( 3p ne .%+nd, ier!"!$r, ceva de )en %7 / 'i, lasă, lasă , nu*i grav De altfel, n* am nimic cu dumneata ” 3e c$#p$r!" ca n părinte )ri' %i , )a!a s" ier!e( T$! &i, e )re de crez ! c" va c #p"ra6 s spici nea c privire %a preţ % #are n0a f$s! de#$n!a!"( <a p%eca din #a)azin sa% !+nd c$rdia%( <arian!a :7 C$pi% Adap!a! <+nz"!$r %7 /,ună observaţie& Da, preţul e mare (i asta pentru că 1( Es!e c viinci$s &i *nc,eie rep%ica c ar) #en!e care ' s!ific" preţ %( <ezi .ine, nici n 0i a!+! de #are pe c+! pare( C # va reacţi$na c%ien! % %a aces! n$ disc rs a% <+nz"!$r % i4 Pr$.a.i%i!a!ea de a c #p"ra cre&!e se#nifica!iv, d p" c # de#$ns!reaz" e-peri#en!area !e,nici%$r de v+nzare( C%ien! % pare inf% enţa! p$zi!iv de rep%ic"( <arian!a ?7 Ad %! <+nz"!$r %7 /(((@i *n raport cu ce anume este prea mare! #e ce vă bazaţi când faceţi această afirmaţie! 1( A$r# %eaz" rep%ica pe n !$n ne !r &i prive&!e *n $c,ii c%ien! % i, f"r" $.r"znicie, f"r" $.edienţ"( La aces! )en de rep%ic", c%ien! % devine .r sc #ai a!en!( Cade $ c%ip" pe )+nd ri( Ca &i %a !enis, are sen!i#en! % c" #in)ea i 0a f$s! !ri#is" *nap$i pes!e fi%e ( Es!e *n !eren % s" &i !re. ie s0$ '$ace( 3e *n!re." pe sine de ce a afir#a! c" preţ % e #are( Ap$i, fie sp ne #$!iv %, ad c+nd $ inf$r#aţie . n" pen!r v+nz"!$r, fie va da din c$%ţ *n c$%ţ, rec n$sc+nd c" n0a av ! $ #$!ivaţie per!inen!"( <+nz"!$r % i *i va fi &i #ai &$r s"0% c$nvin)" s" c #pere( -cenă la serviciu 3ecre!ara *n!+rzie( @ef % $ *n!+#pin" ir$nic7 /,ună dimineaţa .ât e ceasul!1( Ea sare *nţepa!"7 /Iar mă critici!1( 3ecre!ara se c$#p$r!" ca n copil rebel, iri!a! de ir$nia &ef % i( Enerva!, &ef % va p !ea ' ca r$% % n i părinte persec !$r7 /#ăi, cum dracu/ să nu critic !1( >aniera secre!arei de a da rep%ica p ne *n peric$% re%aţia c &ef %( Ea percepe *n!re.area &ef % i ca n a!ac %a pers$an" &i d" n r"sp ns ţ+fn$s( ;ac" scena se repe!" de c+!eva $ri, va pierde s% '.a( L cr ri%e ar % a a%!" *n!$rs"! r" dac" &i0ar cere ier!are ca n copil adaptat sa ar sp ne si#p% c+! e ceas %, ca n adult c si#ţ % #$r % i( -cenă con0ugală Aa#i%ia a&!eap!" cina( 3$ţia se *nv+r!e0n )$% prin . c"!"rie, %ipsi!" de c,ef( In!r" s$ţ %( C v$ce !ris!", de copil nea' !$ra!, victimă ce se !+n) ie, ea *% *n!+#pin" c ceva de )en %7 / "m avut o zi proastă 1eful a fost nervos, colegii distanţi, lucrarea nu mi*a ie(it, troleul a întârziat $ă doare capul 1( A"r" a fi e-p%ici!", ea cere c$#pasi ne( P$a!e &i !andreţe( Ceea ce r#eaz" va depinde de rep%ica &i c$#p$r!a#en! % s$ţ % i7 <arian!a 87 P"rin!e N$r#a!iv 3$ţ % r"#+ne insensi.i% %a 3(O(3(0 % din v$cea ei( Ia $ p$z" a !$ri!ar" &i7 „2 să la(i copiii fără cină!1( 3e c$#p$r!" ca n părinte care c,ea#" %a da!$rie( ;$ " !ip ri de c$#p$r!a#en! de r"sp ns p$si.i%e7 a) s$ţia *&i cere sc ze ca n copil obedient &i c$n!in " # nca, f"r" !ra)ere de ini#"6 .) s$ţia se rev$%!", ca n copil rebel, #ai !r+n!e&!e ceva prin . c"!"rie, ia n ca%#an! &i p%eac" s" se c %ce( <arian!a 97 P"rin!e Bri' %i 3$ţ % *nţe%e)e &i accep!" nev$ia de c$#pasi ne &i !andreţe din #esa' % s$ţiei( 2i z+#.e&!e *nc ra'a!$r, $ a!in)e !andr &i sp ne c v$ce ca%d"7 / 3e înţeleg, draga mea "i multe pe cap -unt însă convins că îţi vei învinge slăbiciunea (i vom avea o cină grozavă 1( E% se c$#p$r!" ca n părinte grijuliu faţ" de n copil care are nev$ie de #+n)+iere &i *nc ra'are( Aces! c$#p$r!a#en! a% s$ţ % i ar p !ea face seara #ai fr #$as"( Pri#ind afecţi nea &i *nc ra'area de care avea nev$ie 3$ţia a( <a reacţi$na p$zi!iv, s!r"d ind 0se s" n 0&i deza#")easc" s$ţ %( 1. CE ESTE ANALIZA TRANZACŢIONAL ! Pe %a ' #"!a!ea sec$% % i CC, psi,ia!r % a#erican Eric Berne (8D8E08DFE) a /inven!a!1 &i r"sp+ndi! *n % #e $ !e$rie a%!erna!iv" %a psi,$%$)ia !radiţi$na%" 3pre a fi accesi.i%" $a#eni%$r $.i&n iţi a f$%$si! n %i#.a' si#p% , f"r" c vin!e savan!e( A!enţie5 Ca &i ape%e %ini&!i!e, c vin!e%e si#p%e p$ar!" *nţe%es ri ad+nci, incredi.i% de s .!i%e( Ana%iza Tranzacţi$na%" (AT) es!e $ !e$rie a pers$na%i!"ţii #ane &i n sis!e# psi,$!erape !ic dedica! dezv$%!"rii &i sc,i#."rii pers$na%e (definiţia ITAA 0 4nternational 3ransactional "nal5sis "ssociation, f$nda!" *n 8DGH)( 2n %!i#e%e decenii, a ev$% a! spec!ac %$s $ferind ins!r #en!e p !ernice *n psi,$!erapie, dezv$%!are pers$na%", ed caţie, c$nsi%iere &i !rainin) *n #ana)e#en!, #arIe!in), v+nz"ri, ne)$cieri &i c$# nicare *n $r)anizaţii( 2n!r0$ #anier" pra)#a!ic", AT dezv$%!" capaci!a!ea in!e%ec! a%" &i e#$ţi$na%" a $# % i de a se *nţe%e)e pe sine, pe cei%a%ţi &i a c$# nica pers asiv( Prac!ic, AT $fer" $ ca%e si#p%" de a r"sp nde n$r *n!re."ri prec #7

9

• .ine sunt eu! • De ce mă comport a(a, (i nu altfel! • .are este originea comportamentelor mele! • .um am a0uns aici! • .e*a( putea să fac pentru a dobândi psi)ologia învingătorului! R"sp ns ri%e per#i! c$n&!ien!izarea n$r is!$rii pers$na%e r"#ase nerez$%va!e sa spar)erea n$r pr$)ra#e #en!a%e inc$n&!ien!e, af%a!e %a $ri)inea c$#p$r!a#en!e%$r ne)a!ive repe!i!ive( T$!$da!", AT es!e $ !e$rie a c$# nic"rii( A c$# nic"rii c cei%a%ţi (in!er0pers$na%e) &i a c$# nic"rii c n$i *n&ine (in!ra0pers$na%e)( A#e%i$reaz" re%aţii%e c cei%a%ţi &i descifreaz" /v$ci%e1 in!eri$are( 2n E r$pa, din 8DFG, e-is!" "sociaţia 'uropeană a -peciali(tilor în "3 (EAAT3), c n #er$ase as$ciaţii &i federaţii naţi$na%e, r"sp+ndi!e pe *n!re) c$n!inen! %( 2n R$#+nia, din 9EEE, e-is!" "sociaţia 6omână de "naliză 3ranzacţională (ARAT), c sedi % cen!ra% %a Ti#i&$ara( 7ilosofia "3 Ana%iza !ranzacţi$na%" pr$p ne $ perspec!iv" #anis!" as pra c$n&!ien!iz"rii &i as #"rii %i.er!"ţii pers$na%e( /;es!in %1 n 0i f"c ! *n cer ri &i nici p%"s# i! de $rac$%e &i rsi!$are( Es!e d$ar ceea ce fiecare face din viaţa sa( Ţine de %i.er!a!ea &i resp$nsa.i%i!a!ea fiec"r ia s"0&i c$ns!r iasc" &i rec$ns!r iasc" ne*nce!a! viaţa pe care &i0$ d$re&!e( 2n sin!ez" e-!re#", p$s! %a!e%e #a'$re pe care se *n!e#eiaz" fi%$z$fia AT s n! f$r# %a!e as!fe%7 J /.on(tient sau nu, persoana #an" decide propriul său 8destin9, iar deciziile cruciale ale vieţii sale pot fi sc)imbate doar de ea însă(i1 J /2amenii sunt 2:1 J /7iecare persoană are capacitatea de a gândi (c e-cepţia ce%$r c )rave %ezi ni cere.ra%e)1 ! S"Ă#I$E EU$UI Ipo%ta&e %au 'ă(ti ale per%onalită)ii? A# v"z ! *n desc,idere c" scene de viaţ" din!re ce%e #ai c$# ne pr$.eaz" fap! % c" sc,i#.area c$n!e-! % i inf% enţeaz" p !ernic s!area de spiri! &i c$#p$r!a#en! % $a#eni%$r( =nii *&i sc,i#." e-presia a!+! de repede &i a!+! de # %!, *nc+! !e &i *n!re.i dac" #ai es!e v$r.a de na &i aceea&i pers$an"( A# c n$sc ! n &ef a !$cra! care, ins!an!ane &i #irac %$s, e-ac! *n sec nda in!r"rii &ef % i s" *n .ir$ , se #e!a#$rf$za *n #ie% &e%( =#erii0i c"dea , spinarea se c r.a, v$cea se s .ţia &i privirea cer&ea( P"rea de necrez ! c"0i na &i aceea&i pers$an"( >ai c n$sc &i $ direc!$are de &c$a%", &ef aspr %a s% '.", *n!re $re%e K7EE &i 897EE, #a#" !andr", *n!re 897EE &i 8?7EE &i s$ţie $.edien!", seara c s$ţ %( Ba c,iar e &i c$pi%, %a cenac% % &c$%ii, nde sp ne p$ve&!i c cei din c%ase%e #ici( 3$ţ % aces!ei d$a#ne es!e a !$ri!ar *n fa#i%ie &i $.edien! %a s% '."( Adesea, ne a zi# sp n+nd c+!e ceva de )en %7 /N &!i ce s0a *n!+#p%a!((( parcă n*am fost eu1, /N0a# vr ! s" sp n as!a, dar(((, n0a# vr ! s" fac as!a, dar((( #0a % a! ) ra pe dinain!e, #0a# p r!a! c$pi%"re&!e(((1 3" fi# seri$&i5 C # adic" /n0a# f$s! e 145 3in!a)#a pare $ #"r! rie in! i!iv" a fap! % i c" pers$na%i!a!ea n$as!r" n 0i $#$)en" &i iden!ic" c ea *ns"&i, c%ip" de c%ip"( P r &i si#p% , #ai %$c ie&!e cineva s . #.re%a pr$priei n$as!re pers$na%i!"ţi( ;iver&i in!er%$c !$ri *n!+%nesc diverse e-presii a%e pers$na%i!"ţii n$as!re( <$cea c care face# n rap$r! &ef % i e a%!a dec+! cea c care a% n)"# c+ine%e sa d"# p$veţe n i c$pi%( La fe% &i privirea, #i#ica, p$s! ra !r p % i((( =na es!e e-presia pers$na%i!"ţii !a%e c+nd $feri n cad$ &i a%!a c+nd *n' ri din !$a!" ini#a( 3" #ai v$r.i# de v$cea, privirea &i #i#ica c care faci $ dec%araţie de dra)$s!e4 Ce #ai, s n!e# ni&!e pers$ane pe a!+! de *nc+n!"!$are *n ne%e #$#en!e &i c$n!e-!e, pe c+! de indezira.i%e *n a%!e%e( Pe de $ par!e, pers$na%i!a!ea n$as!r" r"#+ne f nda#en!a% aceea&i, iar pe de a%!a, s!area de spiri! &i e-presia sa $.serva.i%" s n! #ere a%!e%e( > %!$r *n!re."ri c privire %a firea n$as!r" #ere sc,i#."!$are, Eric Berne %e0a $feri! n r"sp ns )enia%, a! nci c+nd a pr$#$va! c$ncep! % de %tare a eului (en)%( 'go -tates)( 3!"ri%e f nda#en!a%e a%e e % i s n!7 s!area Copil, s!area *ărinte &i s!area Adult! Aiecare se #anifes!" ca $ s!are de spiri! &i $ *nf"ţi&are dis!inc!" &i $.serva.i%" a pers$na%i!"ţii( E%e s n! ip$s!aze f nda#en!a%e a%e eului, par!ea cea #ai accesi.i%" din!re ce%e !rei ins!anţe psi,ice fre diene (Id, E)$ &i 3 pere)$ L 3ine, E &i 3 prae )( ; < -tarea .opil Pr$)ra# % )ene!ic, nev$i%e .i$%$)ice &i d$rinţe%e psi,$%$)ice s n! prezen!e *n n$i de %a pri#a p+n" *n %!i#a s f%are a vieţii c$n&!ien!e( E%e a%c"! iesc en!i!a!ea n #i!" %tarea Copil a eului, care se dezv$%!" p+n" *n ' r % v+rs!ei de H ani, prin *nre)is!rarea in!eri$ar" a e#$ţii%$r &i c$#p$r!a#en!e%$r de r"sp ns %a eveni#en!e e-!eri$are( ;e 0a % n) % *n!re)ii vieţi, s!area C$pi% r"#+ne ip$s!aza *n care pers$ana resi#!e e#$ţii%e(

:

2n aceas!" s!are se af%" *nc%inaţii%e spre p%"cere, '$c, %i.er!a!e, e)$is#, crea!ivi!a!e, c ri$zi!a!e, invidie, a)resivi!a!e( C+nd $ pers$an" se .ran&eaz" %a nivers % in!eri$r infan!i%, ea se /r pe1 de % #ea e-!eri$ar" &i repe!" c$#p$r!a#en!e e-ersa!e *n c$pi%"rie, indiferen! dac" s n! sa n adecva!e *#pre' r"ri%$r( Indiferen! de v+rs!a .i$%$)ic", pers$ana af%a!" *n s!area C$pi% acţi$neaz" *n #aniera pr$prie c$pi%"riei &i percepe % #ea *nc$n' r"!$are prin ceea ce si#!e, iar n prin ceea ce )+nde&!e( A$r % infan!i% f ncţi$neaz" ca $ #e#$rie secre!", care a *nre)is!ra! !r"iri%e c$pi%"riei, f"r" c$#en!arii as pra %$r( C+nd pers$ana se c$nfr n!" c n s!i# % in!ens, aceas!" #e#$rie se p ne *n #i&care, ca n c$#pac! disc sa $ .and" #a)ne!ic"( 3!area C$pi% $rien!eaz" ener)ia &i crea!ivi!a!ea spre sa!isfacerea nev$i%$r .i$%$)ice &i psi,$%$)ice a%e pers$anei6 i#a)ineaz", se !e#e, se *nf rie, se '$ac", %as" fr+ %i.er c ri$zi!"ţii, e)$is# % i, en! zias# % i((( B verna!" de principi % p%"cerii, s!area C$pi% n are c$n&!iinţ" #$ra%" &i n se s p ne de . n"v$ie in!erdicţii%$r( N &!ie ce0i per#is sa in!erzis, c$rec! sa , inc$rec!( <rea d$ar s" respire, s" #"n+nce, s" i .easc", s" fie i .i!"((( O pers$an" af%a!" *n s!area C$pi% re!r"ie&!e sen!i#en!e !r"i!e de'a *n e-perienţe an!eri$are rea%e sa i#a)inare( J C$#p$r!a#en!e !ipice7 r+de, p%+n)e, !resa%!", danseaz", face # !re, se .$s #f%", desc$#p ne #ecanis#e, inven!eaz", se '$ac", #+z)"%e&!e, .a!e din pici$r ((( J E-presii ver.a%e !ipice7 A,5 O,$5 <rea 5 2#i p%ace( 2ncerc &i e 5 ;"0#i5 As!a0i a #ea5 Las"0#" *n pace5 Ce fr #$s5 >i0e ca%d( N #ai v$r.esc c !ine5 T$a!e #i se *n!+#p%" n #ai #ie( Mai s" ne ' c"#5 N0ai drep! % s"((( ; ; -tarea "dult Es!e ip$s!aza in!e%ec! % i % cid &i rece, *n care )+ndirea ana%i!ic" es!e .ran&a!" %a rea%i!a!ea c$ncre!", aici &i ac #( Pers$ana ac!iveaz" c$ncep! % de viaţ" /a&a c # e-peri#en!eaz" ea *ns"&i1( Ad %! % se dezv$%!" de 0a % n) % *n!re)ii vieţi, *ncep+nd de pe %a : ani, in!erpre!+nd da!e%e $.ţin !e din e-p%$rarea rea%i!"ţii, prin *ncercare &i er$are( 3!area Ad %! ac!iveaz" capaci!a!ea pers$anei de a $.serva a!en!, a c %e)e &i ana%iza da!e din #edi % e-!eri$r, a in!erpre!a % cid, a !es!a, a !ra)e c$nc% zii &i % a decizii, f"r" pre' dec"ţi &i f"r" i#p%icare e#$ţi$na%"( E n c$#p !er in!eri$r, .ran&a! %a % #ea e-!eri$ar", ne !r faţ" c sen!i#en!e%e din C$pi% &i pre' dec"ţi%e din P"rin!e( 3!area Ad %! es!e sedi % )+ndirii ca za%e, ind c!ive &i ded c!ive, *n !er#eni de res rse &i $.iec!ive( E-presia sa ver.a%" es!e c%ar", %$)ic", precis", c$ncis"( A$%$se&!e in!er$)aţii &i ref$r# %"ri7 „+ncă n*am înţeles e=act ce vreţi să spuneţi #e scurt, ideea ar fi aceea că .are*i problema! .e urmăriţi! #uteţi fi mai precis, mai concret 41( <$cea es!e c%ar" &i ca%#", iar c vin!e%e r$s!i!e frecven! s n! de )en %7 cine, ce, nde, c+nd, de ce, c+!, a%!erna!iv", p$si.i%i!a!e, s$% ţie, fap!e, $.iec!ive, #i'%$ace, ip$!eze, e-ac!, ine-ac!, da sa n ( 2nain!e de a % a decizii, ad n" da!e, ca%c %eaz" &i pr$.%e#a!izeaz"7 „' probabil să , '=istă următoarele soluţii (1( P$s! ra !r p % i es!e dreap!", des!ins"( Bes! ri%e s n! desc,ise, dezinv$%!e, ne !re( Ad %! % are capaci!a!ea de a #edia c$nf%ic!e%e *n!re C$pi% &i P"rin!e( N dec" fap!e%e fer#, rece, de!a&a! &i n se %as" ! %. ra! de e#$ţii7 „Nu amestecăm afacerile cu sentimentele1, va sp ne n $# de afaceri af%a! *n s!area Ad %!( Ac!ivarea a. ziv" a s!"rii Ad %!, f"r" a % a *n sea#" nev$i%e din C$pi% &i va%$ri%e din P"rin!e, priveaz" pers$ana de .$)"ţia #ani!"ţii( Ea a' n)e n fe% de #a&in"7 „>iaţa n*are gust $a(inile sunt preferabile oamenilor1( ; ? -tarea #ărinte Prac!ic, c rare%e e-cepţii a%e c$pii%$r s"%.a!ici, $ pers$an" s$cia%iza!" asi#i%eaz" n$r#e, va%$ri &i ' dec"ţi despre $a#eni &i % cr ri *nc" din c$pi%"ria !i#p rie, *nain!e de a discerne as pra !e#einiciei aces!$ra( L #ea *nc$n' r"!$are a f$s! c$n&!ien!iza!" !rep!a!, prin p"rinţi &i a%!e #$de%e s$cia%e asi#i%a!e %$r( Ne0a# p !ea i#a)ina c", %a na&!ere, *n #in!ea n$as!r" s0a p s *n #i&care $ /.and" de #a)ne!$f$n sa n C;1 care a *nre)is!ra! v$ci%e ce ne0a *nv"ţa! c # s" !r"i# viaţa7 #a#", !a!", fraţi, s r$ri, . nici, r de, pr$fes$ri, ed ca!$ri, &efi, er$i din p$ve&!i &i din fi%#e ((( T$a!e aces!e figuri parentale ne0a *nv"ţa! ce es!e .ine%e &i r" %, ce es!e per#is sa in!erzis, *n ce s" crede# sa s" n crede# &i a&a #ai depar!e( ;e a%!fe%, ne a#in!i# ne%e din ace%e v$ci7 "sta face buba& 7ii tare& 7ii politicos& Nu te smiorcăi& 7ă cum îţi spun& '(ti un copil bun@răuA 7oarte bine& ,ăieţii nu plângA 7ii cuminte& Nu te încrede în & $ama te iube(te -ă nu ai încredere în femei& 3oţi bărbaţii vor acela(i lucru <$ci%e de pe /.anda1 i#a)inar" din #in!ea n$as!r" s n! a !$ri!"ţi paren!a%e in!eri$riza!e, %a care c" !"# !$a!" viaţa *nţe%epci ne &i spri'in( E%e c$ns!i! ie f$r % paren!a% in!eri$r, %a care ne .ran&"# *n s!area P"rin!e a e % i &i !r"i# viaţa /a&a c # a# *nv"ţa!0$ de %a p"rinţi1( 3!area P"rin!e ac!iveaz" pre0pr$)ra#area #en!a%" paren!a%"( Pers$ana <a si#ţi, )+ndi &i acţi$na a&a c # a f"c ! #a#a, !a!a, pr$fes$r %, pre$! %((( O !+n"r" va p !ea sp ne7 / Nu trebuie să ai încredere în bărbaţi1 sa /@efii sunt oameni răi1, f"r" s" fi c n$sc ! ."r.aţii sa &efii %a care se refer"( 2n ea v$r.e&!e v$cea #a#ei sa a . nicii, care a f"c ! c+ndva aces!e afir#aţii( A !$ri!a!ea /v$ci%$r1 in!eri$riza!e ind ce in!erdicţii, va%$ri &i pre' dec"ţi( >esa'e%e dep$zi!a!e *n f$r % paren!a% devin /#en!a%i!"ţi1 care inf% enţeaz" c$#p$r!a#en! % pers$anei *n d$ " direcţii7 a) c$pierea &i repr$d cerea c$#p$r!a#en!e%$r paren!a%e &i .) !rans#i!erea n$r#e%$r paren!a%e c"!re a%!e pers$ane, c$pii, c$%e)i(((

?

obişnuit. ie s" cer5 Tre. inf% enţ+nd *n sens % s" specific #aniera de c$# nicare &i rez$%vare a pr$. n A!.iec! % n$r nive% ri #ai avansa!e de s! di &i !rainin)( H . s" a' !e. s" c$nda#ne. s$%aţi.i#.%e#e%$r( 2n f ncţie de s!area e % i ac!iv" %a n #$#en! da!.i#.i%5 Tre. c+nd % #ea se sc.e c)estie trăsnită& E-is!" #$de%e de ana%iz" #ai avansa!e &i #ai eficien!e dec+! ce% si#p%ifica!. e&!i n r" dac" vii !+rzi acas" &i $ s peri pe #a#a51 . Aiecare s!are a e % i f ncţi$neaz" independen! de ce%e%a%!e( Trecerea de %a na %a a%!a sc. e%evi. dar &i )a!a s" pr$!e'eze. a )+ndi &i a se c$#p$r!a a nei pers$ane( O s!are sa a%!a p$a!e s" pred$#ine. AT f$%$se&!e d$ " #$de%e de ana%iz"7 ana%iza structurală &i ana%iza funcţională( A#. care reprezintă ipostaze distincte ale personalităţii şi modele constante de simţire. ie s"0#i fac da!$ria &i n #ai d p" aceea s" #" dis!rez51 P"rin!e%e din n$i es!e *nc%ina! s" dea sfa! ri. orice persoană normală funcţionează în toate cele trei stări ale eului. c s n!e# #ai p ţin disp &i s" verific"# rea%i!a!ea( In!erdicţii%e din f$r % paren!a% p$! c"p"!a carac!er niversa% &i a!e#p$ra%7 /Tre. s" $rd$ne.servaţie). *nc ra'eze. prezen!a! aici( 2n esenţ". asc %!"# /v$ci%e1 care ne0a #arca! &i ne c$nf$r#"# #$de%e%$r c %! ra%e *n care a# cresc !( 2n ne%e #a%adii psi. B $odelul #ărinte*"dult*. Adult şi Copil. s" d$#ine.eton& . prin in!e)rarea sis!e# % i de va%$ri !rans#is de fi) ri%e paren!a%e( N se c$nf nd" c sens % . ie s" fi !are5 Tre. %ipsiţi de repere #$ra%e( A%!e%e devin .ice (de%ir % de $. s" cri!ice.$%nav % a de efec!iv /v$ci%e1 care0i sp n ce s" fac"( 3!area P"rin!e se dezv$%!" p+n" %a H0F ani (F ani de acas").i$%$)ic a% n$ţi nii de p"rin!e dar se ac!iveaz" sp$n!an *n re%aţia c pr$prii c$pii. gândire şi comportament. aceea&i pers$an" va r"sp nde diferi! %a e-ac! ace%a&i s!i# %7 E-e#p% % 87 <i$%enţ" s!rada%" %a #iez % n$pţii( P"rin!e7 "(a*i trebuie fetei dacă stă a(a târziu pe stradă Ad %!7 $ă duc să sun la poliţie C$pi%7 2aau& 2 scenă incitantă& E-e#p % 97 La # ze % de ar!" #$dern"( P"rin!e7 "rti(tii de azi nu mai au respect pentru tradiţie& Ad %!7 La câte milioane a evaluat*o e=pertul! C$pi%7 . n #i!e de /$rdin sec nd1 fac $. "enumirile lor sunt scrise cu ma#uscule pentru a le distinge de cuvintele omonime.a%as!. a%in!e.2n s!area P"rin!e. %a de sa $rien!eze( =n c$pi% de G ani se af%" *n s!area P"rin!e a e % i s" . ie s" fi perfec!5 Tre.opil al personalităţii Indiferent de vârsta biologică. . ie s" fi a#a."( C c+! pre' dec"ţi%e paren!a%e s n! #ai ad+nc i#pri#a!e (in!r$iec!a!e). a# fi de." #aniera de a si#ţi. ie s" n cer5 Tre. a! nci c+nd ia $ p$s! r" #arţia%" &i sp ne7 /Ta!".e%e !ip ri de ana%iz". ie s" s!a #ai %a $ par!e5 Tre. acestea sunt simbolizate prin trei sfere suprapuse. Părinte. folosite cu sensul lor biologic. discip$%i( Ce%e #ai # %!e #esa'e paren!a%e ne $r)anizeaz" viaţa( A"r" e%e.

"!$are a reacţii%$r &i *nf"ţi&"ri%$r n$as!re c$!idiene.ac" n en nţ $arecare se p$!rive&!e *n ce% p ţin HE Q din caz ri. E -trategograma * #rofilul #ărinte*"dult*.es!i$nar va fi n anţa!" *n !rei ca!e)$rii &i #arca!" c as!erisc *n %!i#e%e !rei c$%$ane a%e !a.is# % i n$s!r .e% % i( .i%a capaci!a!e #an" de a disi# %a &i adap!a c$#p$r!a#en! % %a circ #s!anţe( 2n!r0$ r nd" de ne)$cieri. d p" c # s n!e# c$nec!aţi %a $ s!are sa a%!a.%e#e r"#ase nerez$%va!e( T$!$da!". iar s!area Ad %! c$ns #"( . fie din Ad %!.divizi ni #ai *n) s!e &i #ai $#$)ene. va fi #arca! *n c$%$ana R#ai c r+nd adev"ra!1.a%vin( N$!"7 Ase#"narea pr$prii%$r c$#p$r!a#en!e c #$s!re%e de c$#p$r!a#en! en nţa!e *n c. care c$nec!eaz" ne*nce!a!. $anuel d/"nal5se 3ransactionnelle. fie na. a $. Paris.$%$)ii a *n vedere &i $ f$r#" de ener)ie psi.$siţi.opil al deciziilor tale 3" ne i#a)in"# ace% /c$# !a!$r1 din reţea a ne r$na%" a psi.i%ip =z rea care.$#iniP e C. )ener+nd na! ra sc."!$are a decizii%$r &i *nf"ţi&"ri%$r n$as!re( C%ip" de c%ip". /a&a &i a&a1( G .i#. f ncţie de si! aţia !ac!ic" &i de s!area e % i par!ener % i s" (C( Pasc$.es!i$nar0ins!r #en! a% c n$a&!erii de sine. !$! a&a c # n a%! % care n se p$!rive&!e *n ce% # %! HE Q din caz ri va fi #arca! *n c$%$ana R#ai c r+nd fa%s1( En nţ ri%e pen!r *n care . Preve!.Psi. pr$iec!+nd % #in" pes!e #. $ercatiCue et NDgociation internationales. c+nd s n!e# $.i#.re%e pr$priei pers$na%i!"ţi( apr$-i#eaz" par!iciparea diverse%$r divizi ni a%e s!"ri%$r e % i %a )enerarea decizii%$r n$as!re( A f$s! pre% a!" &i adap!a!" d p" se#inarii%e % i P. . speriaţi sa nerv$&i. Paris. 8DD8. <ann N$ines. fie din P"rin!e( Reprezen!area )rafic" a pr$fi% % i s!ra!e)iei in!erne de ac!ivare a s!"ri%$r e % i se n #e&!e s trategogramă( Ea p$a!e fi c$ns!r i! d p" frecvenţe%e de apariţie a%e decizii%$r care0&i a $ri)inea *n fiecare s!are( Aces! pr$fi% a% $ri)inii decizii%$r n$as!re devine #ai per!inen! &i #ai re%evan! pe #"s r" ce s!area P"rin!e &i s!area C$pi% s n! desc$#p se *n s .a%anţa n pare s" se *nc%ine *n nici $ par!e v$r fi #arca!e *n c$%$ana cen!ra%". ac!ivarea s!"rii Ad %! es!e difici%"( C$ncep! % de s!are a e % i $fer" $ e-p%icaţie pra)#a!ic" pen!r f$r#ida . 8DD?)( . a&a c # v$# desc$peri pes!e d$ar c+!eva pa)ini( 3!ra!e)$)ra#a es!e n c. %a r+nd % s" . s!area P"rin!e ec$n$#ise&!e ener)ie. n$d.ic".rep! r#are. fie a%!a din s!"ri%e e % i. n #i!" cat)e=is. In!erEdi!i$ns. p( FE)( 3!area C$pi% are ener)ie pr$prie. $fer" e-p%icaţii as pra na! rii sc. ne)$cia!$r % e-ersa! p$a!e ac!iva se%ec!iv s!"ri%e e % i s" .ţin !0$ %a se#inarii%e % i . decizii%e n$as!re *&i !ra) $ri)inea fie din C$pi%. as$cia!" fiec"reia din!re s!"ri%e e % i( (Ian 3!eOar!. care fav$rizeaz" ev$carea n$r is!$rii pers$na%e i!a!e &i c$n&!ien!izarea n$r pr$. de pi%d".

$ra!$ri%$r #ei( 2nc ra'ez. c ar) #en!e #ai s$%ide( N ad#i! ca $ )re&ea%" s" fie repe!a!"( Aces! % cr #" iri!". #ai *n!rec #"s ra( .iar dac" !re.ine iniţia!iva &i p$!enţia% % pers$na%( 2n faţa nei decizii difici%e. c r"# &i s" r+de# c$pi$s *#pre n"( @!i s" )"sesc &i s" sp n c v+n! % care des!inde a!#$sfera &i care face a#. c$#par &i eva% ez pr$.i%i!a!ea #ea( >i se *n!+#p%" s" r#ez principii &i c$nd i!e de va%$area c"r$ra #" *nd$iesc6 a&a a# f$s! cresc !(") &i n #" p$! sc. cerce!ez fap!e. ne &i dezin!eresa!e a%!$ra.ine in!e)ra!(") *n fir#a #ea (*n c$%ec!iv % *n care % crez)( Aap! % c" !re.ac" vrei s" #" )"se&!i.opil al deciziilor tale Nr Mo%tre de co'porta'ent tipic pentru una %au alta dintre %tările eului >ai c r+nd ade+ărat A&a &i a&a >ai c r+nd .e $.ir$ ( C+nd s n! cri!ica!.iar dac" ei n #i0a cer ! aces! % cr ( N ezi! s" fac # nca in)ra!" a n i c$%e) $.%e#e c a !$ri!"ţi%e( . a! nci c+nd es!e nev$ie( B"sesc &$r !i#p % necesar pen!r a da $ #+n" de a' !$r c$%a. #" si#! capa.a de sec ri!a!ea # ncii( N 0#i p%ace de%$c s" #i se i#p n" ceva( 2#i p%ace ca.ANALIZA TRANZACTIONALA7 -trategograma * #rofilul #ărinte*"dult*. a' ! &i . *nc ra'ez &i ridic #$ra% % c$%e)i%$r #ei(( N cred *n reţe!e6 prefer s" e-peri#en!ez e *ns #i( Pen!r #ine.e!es! s" n a' ! pe cineva af%a! *n dific %!a!e( C+nd cineva #" *n!rea. $ da f"r" ezi!are( A# $ #are capaci!a!e de a0i #$!iva pe cei%a%ţi( A! nci c+nd ceva n #er)e.%e#e( A# principii &i s n! )a!a s" %e ap%ic.iar dac" n c$nfir#" *n!$!dea na( . rezerva!(").ine &i ap%ic c$rec! pr$ced ri%e prev"z !e( N a# av !.i#. e-p%ic de!a%ii%e c r".id ) ra s" sp n Rn 1 &i iese Rda1( A# # %ţi prie!eni &i ne vede# des. c$nsider $a#enii in!e%i)enţi &i cins!iţi. n #" %as d s de nas( O. $pinia sa c$#p$r!a#en! %( 2#i p%ace s" fi $ pers$an" )ener$as"6 fac # %!e c$ncesii &i cad$ ri( Ad$r s"0#i sa!isfac . r"#+n ca%# &i si) r. f"r" a #" asi) ra fer# c" %e v$i pri#i *nap$i( Pen!r a fi re%a-a!(").al% 8 9 : ? H G F K D 8E 88 89 8: 8? 8H 8G 8F 8K 8D 9E 98 99 9: 9? 9H 9G 9F 9K 9D :E :8 :9 :: :? :H :G :F :K :D ?E ?8 ?9 ?: ?? ?H ?G ?F ?K ?D HE H8 H9 H: H? HH HG HF HK HD GE G8 Opinia ce%$r%a%ţi despre #ine *ns #i #" pre$c p" &i #" inf% enţeaz" *n #a'$ri!a!ea caz ri%$r( 2#i *#pr # ! c & rinţ" % cr ri%e. de aceea.a%ez1 c+nd *#i s n! a!aca!e idei%e( 3 n! #ere )a!a s"0#i rep n *n disc ţie p nc!e%e de vedere.i%i6 n$r$c c" e n #" prea %as d s(") de nas( .i%e( 3 n! adesea s$%ici!a!(") *n #edierea c$nf%ic!e%$r din!re diverse pers$ane( @!i s"0#i prezin! idei%e .ea ( =ne$ri. c.a( Ţin c$n! de sfa! % pers$ane%$r de *ncredere &i n risc. #$f! ri%e.ianţa p%"c !"( F .$si!. ci *#i as # resp$nsa. pen!r a0i a' !a.dare p+n" *0% fac s" *nţe%ea)"( A c$nd ce *nsea#n" a0i per#i!e fiec"r ia s"0&i !i%izeze . #$des!("). n de . r+se!e( @efii s n! c adev"ra! i#p$si.i%i!"ţi%e de s cces( 3 n! f$ar!e ind %)en!(") faţ" de )re&e%i%e a%!$ra( Principii%e #e%e #$ra%e s n! s$%ide &i." $ pers$an" c Rs+n)e rece1( 2nain!e de a % a $ decizie. r"#+n c #in!e *n /.iţe%e.iar dac" n 0#i cere aces! % cr ( . n #" Ra#.ac.iar dac" n0a# c. precis". f"r" rezerve( 3 n! dese$ri inf% enţa!(") de pers$ane care #" i#presi$neaz"( 2#i p%ace s" #"n+nc &i s" .icei. *n !i#p % # ncii. es!e e-!re# i#p$r!an! s" aparţin n i )r p &i s" fi s!i#a! de an! ra'. #" *nf rie( Cri!ici%e pe care cei%a%ţi %e ad c %a adresa fe% % i #e de a acţi$na #" fac. s" s f"r( 2#i p%ace # nca ri) r$as". ie s" r#ez re) %i &i re) %a#en!e n 0#i creeaz" pr$. %ini&!i!(") a# nev$ie s"0#i p%anific # nca pr$fesi$na%" &i viaţa par!ic %ar" Aac !$! ce0#i s!" *n p !ere pen!r a fi re#arca!(") de &efi &i pen!r a0#i face c n$sc !e rea%iz"ri%e( 2n !i#p % disc ţii%$r. #" inf$r#ez. #" c$nfr n!( 3 n! $# de c$n!ac!. )a!a s"0#i rev"d p$ziţia. a c$nd ce &i a0#i as #a resp$nsa. accep! c & rinţ" n ef$r! *n p% s( > ncesc ." ceva.anca #ea1. adesea. )% #e. ne. ) s! ri%e &i p%"ceri%e. adesea.serv c & rinţ" de!a%i % care n #er)e &i pe care # %ţi a%ţii n 0% v"d( A priori. #" inf$r#ez. a# !endinţa de a fi a)resiv &i0#i ies din fire( Aac fe% de fe% de )afe prin care re &esc s"0i s p"r &i $fensez adesea pe cei%a%ţi C+nd *ncep $ acţi ne. c. ca ! s" prev"d c # se va fina%iza &i a# *n cap #ai # %!e scenarii p$si.esc. c #are )ri'" pen!r de!a%ii &i %a !er#en( N #i0e fric" s" %e sp n a%!$ra ceea ce )+ndesc.e#enţ" a! nci c+nd n s n! de ac$rd c ceva( >" s!"p+nesc &i0#i c$n!r$%ez e-ce%en! reacţii%e6 s n! #ai de)ra.a. !$! &i.i% s"0i a' ! c adev"ra!( >" $p ne c ve. &i re)re! sincer c+nd ei n ţin c$n! de e%e( A' n) s" fi s praa)%$#era!(") c sarcini de !$! fe% % &i. c$%e)i.ine0disp n pers$ana af%a!" *n i#pas. c. prie!eni( 2#i p%ace s" rez$%v pr$. s" ne . %e ap%ic c ri)$are( 3 n! discre!(").ef de as!a &i n 0i da!$rez ni#ic( N fac c$ncesii c+nd es!e v$r. c. n a# &i nici n v$i avea pr$.i%i!"ţi *nsea#n" #ai # %!" fric" &i *nc"rcare c )ri'i( 3 n! .%e#e%e ce%$r%a%ţi &i. ie s" %e i#p n c f$rţa( C+nd si#! c" se fac presi ni as pra #ea. e-peri#en!+nd s$% ţia #ea( Evi! s" # ncesc sin) r(")7 #" c$ns %!.a sfa! ri . n #" pierd. *n c %ise &i n pe scen"( Respec! re) %a#en!e%e( C+nd n c$%e) de # nc" *#i cere $ inf$r#aţie. c. n0ai dec+! s" #" ca ţi5 Pen!r #ine. s" r"#+n" %$c pen!r #$#en!e de a# za#en!.

# nr 8 F 8F 9K 9D :? ?? HG HD GF "otal -3. n" sa #ai #ic"( A# !endinţa de a0i s$c$!i pe cei%a%ţi #ai . nr 9 8E 9? ?9 H? HH GG KH KG KF total # *ărinte Nor'ati+ -4.ţin ! *n )ri%a fina%". #" pasi$neaz" $rice( 3 n! $ fire vese%" &i # %ţ #i!"6 #" . # nr ? 8K 8D :F HF HK G? FE K9 DE total # nr 89 8? 98 :G :D ?K G: GD F: KD total -3. $rice s0ar *n!+#p%a( A# si#ţ % resp$nsa. c$n!r$% &i s" fi s!"p+n(") pe si! aţie( Ar !re./ Aiecare c$%$an" din )ri%a A re)r peaz" en nţ ri%e c$resp nz"!$are fiec"rei stări a eu*lui tău( <ei ţine c$n! d$ar de #arca'e%e f"c !e *n c$%$ane%e R mai curând adevărat1 &i /a&a &i a&a1 din !a. nr G D 9E 99 ?D GK F8 FF KE K8 total # *ărinte Sal+ator -3. Nr K 88 9F ?: ?H FG FK FD K: K? "otal # *ărinte 2rijuliu -Sal+ator. a# !endinţa de a0i .a& ra pr$fi% % $.e% % an!eri$r( Aiec"r i en nţ #arca! *n c$%$ana R mai curând adevărat1 *i va c$resp nde n p nc! *n )ri%". nr # 8H 9: 9H 9G :E :9 :K ?G ?F H: total Adult Copil $iber Copil Adaptat -4. a' n) c cinci #in !e *nain!e( >" si#! %i.ţin !e de !ine *n fiecare c$%$an" din )ri%a A &i vei c$#p%e!aS.al% G9 G: G? GH GG GF GK GD FE F8 F9 F: F? FH FG FF FK FD KE K8 K9 K: K? KH KG KF KK KD DE 2#i p%ac ac!ivi!"ţi%e fizice (#ers pe '$s. *n$!. Bri%a B5 Aceas!a es!e $ reprezen!are )rafic" s )es!iv" pen!r s!r c! ra PAC a K .er(") *n a%e)eri%e &i iniţia!ive%e #e%e (n a%e)e a%!cineva *n %$c % #e )( Las &$r de %a #ine6 *n caz de par!a'. fac ef$r! ri #ari s" #" a.Nr Mo%tre de co'porta'ent tipic pentru una %au alta dintre %tările eului >ai c r+nd ade+ărat A&a &i a&a >ai c r+nd . -4.ţine pe fiecare c$%$an" a )ri%ei A es!e 8E( 2rila A *ărinte Critic -per%ecutor. ni dec+! #ine( >" iri!" s%"." %$)ic dec+! in! i!iv6 prefer ana%iza % cid" &i #in ţi$as" a pr$.ine pen!r ei. pen!r a0i a' !a( C+nd $a#enii n &!i ce es!e . c r de viaţ" c /in!ensi!a!e1 Pen!r a !r"i *n!r0$ c$# ni!a!e.ine c !$a!" % #ea( 3 n! e-i)en!(") c #ine &i c cei%a%ţi( 3 n! #ai de)ra.ţin a! nci c+nd cineva #" enerveaz"( Ca ! s" !ra) *nv"ţ"#in!e &i n $arecare pr$fi! prac!ic din cri!ici%e care #i se ad c( Ur'ăre(te grila de 'ai jo% -grila A. )r"din"ri! e!c() &i #" #enţin *n p%in" f$r#"( .ici nea sa ne. !enis.es!i$nar % an!eri$r6 • *n c$%$ane%e c indica!iv % R#” (de %a p nc!) vei *nscrie c+!e n p nc! (cifra 8). pen!r fiecare en nţ #arca! ca fiind adev"ra! &i c+!e $ ' #"!a!e de p nc! (E(H) pen!r fiecare en nţ #arca! /sa a&a &i a&a1.ac" s n! fr s!ra!("). accep! par!ea cea #ai p ţin .ţine ceea ce d$resc( =ne$ri. -3.+rfi pe c$%e)ii #ei( 3 n! fide% prie!eni%$r &i c$%e)i%$r. es!e nev$ie de discip%in" &i de re) %i( >" si#! da!$r($are) s" acţi$nez *n n #e%e ' s!iţiei &i drep!"ţii( A# !endinţa s" ia % cr ri%e s . *n !a. devin f ri$s($as")( La *n!+%niri &i re ni ni. nr : H 8G :8 ?E ?8 HE H8 H9 F9 "otal # nr 8: :: :H GE G8 G9 GH F? FH KK total -4.ese$ri.%e#e%$r( 3 p$r! des! % de )re $a#enii care n s n! de ac$rd c #ine( 3 n! c ri$s din fire. # Copil #ebel Copil Obedient 2n c$n!in are. e %e da c & rinţ" sfa! ri( N 0#i p%ace s" #" s!r"d iesc din ca%e afar" &i s" #" da pes!e cap pen!r a $.i% &i #i%$s( 2#i p%ace s" sar *n a' !$r % ce%$r nec"'iţi( Cred c" es!e c$rec! s" !rans#i! e-perienţa #ea &i a%!$ra.i%i!"ţii( A# c$nvin)erea c" e-is!" va%$ri ce #eri!" p"s!ra!e c sfinţenie( A# !endinţa de a fi f$ar!e a#a.$!"r+rea a%!$ra( 3 n a%er)ic(") %a apr$ape $rice #anifes!are de a !$ri!a!e( >" *nţe%e) . -4. i #ai # %!" severi!a!e *n ceea ce prive&!e e-ces % de vi!ez" %a v$%an( >i se *n!+#p%" des s"0#i *n!rer p in!er%$c !$rii( . vei *ns #a p nc!e%e $.e% % an!eri$r( N #"r % #a-i# de p nc!e ce se p$a!e $. iar fiec"r i en nţ #arca! *n c$%$ana /a&a &i a&a1 *i v$r c$resp nde E(H p nc!e *n )ri%"( E0plica)ie1 • *n c$%$ane%e c indica!iv % Rnr ” sunt *nscrise n #ere%e c ren!e a%e en nţ ri%$r din c.

i% a% s!ra!e)iei !a%e de a % a decizii *n fiecare c%ip" din viaţa !a( Strategogra'a red" )rafic pr$fi% % s!ra!e)iei !a%e de ac!ivare a e%e#en!e%$r s!r c! rii P"rin!e0Ad %!0 C$pi% a!+! *n c$# nicarea c !ine *ns ţi. !re. /din cap p+n"0n pici$are1( .a!. pr$fi% % s!ra!e)$)ra#ei !a%e p$a!e fi sc.i%. #$ra%.raz % i( Prefer" dis!anţa respec! $as" &i $rien!area . *n care decid ce0i . *n!r0$ a!i! dine de asc %!are eva% a!iv"( Ţin !a ves!i#en!ar" prefera!" es!e c%asic"( <$cea es!e '$as".pers$na%i!"ţii !a%e 0 %trategogra'a( Ea ref%ec!" pr$fi% % ce% #ai pr$. es!e cea care f ncţi$neaz" ce% #ai ase#"n"!$r n i #a)ne!$f$n sa C. n$r#a%.ese$ri."r. *n!$!dea na.irii #$dera!( >$n$%$) ri%e in!eri$are s n! de )en %7 /2#i p%ace ca % cr ri%e s" fie *n $rdine &i .re( Privirea #anifes!" $ a!i! dine de eva% are. pe #"s r" v$# apr$f nda pa%e!a de s . c n de)e! pe .i#. cri!ica. *ncredere &i s!"p+nire de sine( Bes! ri%e s n! s$.ine f"c !e( Tre. fizi$n$#ia &i #i#ica v$r ref%ec!a seri$zi!a!e. s! % i c"!re par!ener.rac" d$ " #ari #$da%i!"ţi de e-presie &i a!i! dine paren!a%" f nda#en!a% dis!inc!e7 P"rin!e%e N$r#a!iv &i P"rin!e%e Bri' %i ( #ărinte Normativ Es!e acea faţe!" a a!i! dinii paren!a%e care a *nre)is!ra! #$de%e de c$#p$r!a#en! a !$ri!ar. p" c # sp nea((( E a&a c # sp n1( C vin!e z a%e7 re) %". F Nuanţe ale stării #ărinte 3!area P"rin!e a *nre)is!ra! n$r#e de c$nd i!" &i #$de%e c$#p$r!a#en!e pe care !inde s" %e repr$d c" &i s" %e i#p n" &i a%!$ra( . c+! &i c cei%a%ţi( . principii.in!re !$a!e s!"ri%e e % i. e-p%ica. : 9 8 7 56 "ărinte #ri$uliu 56 7 8 9 : . $rd$na. discip%in". in!erzice &i sancţi$na( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area PN4 >ai *n!+i. ie f"c ! sa n ( O pers$an" *n s!area PN es!e n fac!$r de s!a. ie. c spri'in % !e. < = 5 5 = < .ac" vrei c adev"ra! &i e&!i )a!a s" !r de&!i pen!r as!a.nici%$r AT( 2rila B 3 S"#A"E2O2#AMA "ărinte Normati v A S * E C " U $ -4. ie s" fi ca%#. resp$nsa. < = 5 5 = < . "ărinte Critic "ărinte Salvator Copil Re%el Copil O%edient 56 7 8 9 : . iar ri!# % v$r. $rien!a. nici$da!" e!c( D . fer#". pr$fesi$na%" sa fa#i%ia%"( PN se rap$r!eaz" %a #$ra%".( Pa%e!a #anifes!"ri%$r sa%e *#. spri'in" cap % pe #+n". de d$#inare a $a#eni%$r &i % cr ri%$r( Cap % fa#i%iei &i %ider % )r p % i !ind s" ad$p!e sp$n!an aceas!" a!i! dine paren!a%".ine sa r" &i ce !re. : 9 8 7 56 Adult Copil Li%er Copil Adaptat Ad+ncind %ec! ra s!ra!e)$)ra#ei. ' s!. n$r#e &i re) %i esenţia%e pen!r in!e)rarea s$cia%".divizi ni &i n anţe a%e s!"ri%$r e % i. pen!r a eva% a.a. A S * E C " U $ -3. v$# p !ea pr$)resa *n p%an % a !$c n$a&!erii pers$na%e &i re%aţi$na%e( . s$n$r". credinţ" &i %e)e. s" #" p$r! c viinci$s( Cine a sp s as!a41( A$%$se&!e # %!e ci!a!e &i ad ce *n disc ţie n #e%e n$r a !$ri!"ţi *n diverse d$#enii( E-presii ver.i%i!a!e care i#p ne respec! % pen!r va%$ri #$ra%e.ie &i a%! % de0a % n) % $.a%e predi%ec!e7 /Ca%# *nain!e de !$a!e5 C$nf$r# c ((( .

r"ne&!e $ sin) r" da!"( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area PB4 Aizi$n$#ia &i #i#ica s n! prie!en$ase. s!area C$pi% es!e prezen!" prin inf$r#aţia )ene!ic" &i i#p %s ri%e a!avice de sa!isfacere a nev$i%$r &i d$rinţe%$r( Pree-is!" ce%$r%a%!e s!"ri a%e e % i &i !r"ie&!e p+n" *n c%ipa fina%"( 3!area C$pi% c$#p$r!" d$ " divizi ni f nda#en!a%e7 C$pi% Li. fizi$n$#ia &i #i#ica ref%ec!" a!i! dini ri)ide.a%!ernii n s n! %"saţi s"0&i as #e resp$nsa.opil Liber 8E . prie!en$ase( Tr p % $rien!a! spre par!ener ca !" apr$pierea. f"r" a crea fa%se vic!i#e( E% creeaz" c$ndiţii%e necesare ca ce%"%a%! s" se a' !e sin) r( 2% s!i# %eaz" s"0&i dezv$%!e pr$prii%e c$#pe!enţe. . pen!r a se . dar n face !rea. in!$%eran!e.e%ari( Bes! ri%e s n! asc ţi!e. iresp$nsa. n !e0ai desc rca1( <$cea es!e d %ce. in!i#idan!"( =zeaz" ci!a!e #$ra%iza!$are. iar a d$ a s!area s$cia%iza!" a c$pi% % i /*#. z+#. care cresc c$pii sa nep$ţi neispr"viţi( Pr$fes$rii e-cesiv de sa%va!$ri p$! d" na dezv$%!"rii e%evi%$r. de #ărinte -alvator( Aceas!" faţe!" paren!a%" ac$rd" per#isi ni &i %i. ţin !a ri)id". !$nic"( Bes! ri%e desc.a!e cap %51( A!enţie5 >esa' % asc ns a% c$#p$r!a#en!e%$r P3 es!e deva%$rizan!7 /E&!i n a#"r+!( N0a# *ncredere *n !ine( N e&!i *n s!are s" faci as!a( . a!enţie( >a#e%e. pe care0i deva%$rizeaz" &i persec !" f"r" #i%"( 3 per0c$nf$r#i&!ii cenz reaz" crea!ivi!a!ea &i c$nda#n" n$ !a!ea( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area PC4 >ai *n!+i.r"znicie.e c+!e $ri s"0ţi sp n4 .esc rcaţi0v"51 C vin!e z a%e7 $rdine. n #i!" #ărinte . inc$n&!ien!. s f$c+nd par!ener % c spiri! % s" de d"r ire( . aces!$ra %i se ada )" ip$s!aza de C$pi% Crea!iv sa />ic % Pr$fes$r1( . *i c$nsider" inc$#pe!enţi. C$pi% O. p$!rivi!e sa n c *#pre' r"ri%e.$si5 N 0ţi .edien!( =ne$ri. H Nuanţe ale stării . e% a% nec" *n %a! ra sa ne)a!iv". ie."ie!e5 <ei re &i(1 #ărinte -alvator C+nd f ncţi$neaz" *n e-ces.%ie.i%.ise.Aces!a es!e aspec! % p$zi!iv a% PN care i#p ne n$r#e%e &i c$nd i!e%e p$!rivi!e c *#pre' r"ri%e. #ier$as". ac$rd+nd $cr$!ire. i#$ra%. pen!r c".%+nzi!1( >a'$ri!a!ea ana%i&!i%$r c$nsider" pa!r ip$s!aze7 C$pi% Li. dispreţ i!$are.a!ic1. *n!$!dea na.r"ni sin) r6 n 0i $fer" n pe&!e.i%i!"ţi( <rea s" rez$%ve pr$. !ran&an!". supra*protector p+n" %a s f$care &i *n c" !are de /vic!i#e1 pen!r care s" se sacrifice .i!$are( Privirea es!e *nc ra'a!$are. a!$!&!i !$are. C$pi% Adap!a!.raţe%e *ncr ci&a!e( Ţin !a ves!i#en!ar" es!e pedan!"( <$cea es!e s$n$r". dez) s!( Privirea es!e d$'eni!$are &i /de s s1. n41( P$a!e fi ne*nd r"!$r &i *n c$# nicarea c sine.%iniind nev$ia !eri.i%" de a !$ri!a!e &i discip%in"( P$ar!" #$n$%$) ri in!eri$are de )en %7 />" c$nsider" n z. in' s!. )ra! %+nd 0se c #esa'e de )en %7 /3 n! n idi$!5 Nici$da!" n0a# f$s! *n s!are s"(((1 E-presii ver. nici%e e-a)era!e.er!"ţii individ a%e &i d$#inarea par!eneri%$r s$cia%i( Aana!icii i#p n $r. care0% .7 %a ce . f"r" s" i#p n" %i#i!e( Ac$per" f"r" discern"#+n!. $. #ai pres s dec+! respec! % pen!r $a#eni. a)resive. C$pi% Re. f"r" a invada z$na in!i#"( Es!e *n)"d i!$r &i *n c$# nicarea c sine. . fanatic &i neîndurător.ritic sa #ersecutor( Aceas!" faţe!" paren!a%" i#p ne c de0a si%a normele &i conduitele sa%e. *nc ra'+nd 0se c #esa'e de )en %7 /N 0i )rav( 3e p$a!e &i #ai r" ( Mai. pr$!ec!$are( <$cea ca%d". !re.e%. ridic$%.ac" n0a& fi e . prin deva%$rizarea %i. pr$s!ie. din #ari )+ndi!$ri sa din Bi.opil 2nc" de %a pri#a s f%are. pes!e $c. s . indi)na!e( C. ed ca!$are%e.%e#e%e a%!$ra. s .ir( 30ar p !ea s" fi . i)n$r+nd capaci!a!ea ce%$r%a%ţi de a0&i dezv$%!a independenţa &i a !$n$#ia( Tipice pen!r c$#p$r!a#en!e paren!a%e de aces! !ip s n! . #ărintele Gri0uliu a% nec" *n %a! ra sa ne)a!iv".er. *n spiri! % nei re%aţii respec!$ase c par!enerii s$cia%i( E% es!e ferm.er!"ţi.e&!e respec! % pen!r credinţe.i%. cr de. dar n &i intolerant #ărinte . *ncredere. *#piedicaţi s" devin" a !$n$#i( 2n prea'#a n i &ef P3.a%e predi%ec!e7 /.er &i C$pi% Adap!a!( Pri#a s rprinde s!area na! ra%" a c$pi% % i /s"%.ip % *ncr n!a! de)a'" r"cea%". asis!en!e%e s$cia%e a c prec"dere c$#p$r!a#en!e paren!a%e de aces! )en( N %e0ar s!rica pr$fes$ri%$r &i #edici%$r( P"rin!e%e Bri' %i f$%$se&!e sin!a)#e prec #7 /N es!e )rav(((6 A# *ncredere *n !ine6 P$ţi &i ! s" faci as!a6 =i!e c # se face1( PB spri'in" &i *nc ra'eaz" a! nci c+nd es!e $p$r! n &i *n #$d resp$nsa.a *n %$c % s" ( 2% *nvaţ" s" pesc iasc". c$#p"!i#i!$are( Privirea #i%$s!iv" &i c$#p%ice( Invadeaz" z$na in!i#". de dis!anţare( Cap % %"sa! pe spa!e. ie s" c$n!r$%ez !$! %( 3 n! sin) r % a%es &i #" *n!re. nea' !$raţi &i n$r$c$&i c" a n ase#enea &ef( A$%$se&!e sin!a)#e de )en %7 /Aac as!a *n %$c % !" 5 >" $c p( 3 n! aici s" !e a' !( N !e $. nici$da!" e!c( #ărinte Gri0uliu Es!e a!i! dinea paren!a%e care a *nre)is!ra! #$de%e%e de c$#p$r!a#en! )ri' %i . p" c # sp nea((( Nici n vrea s" a d5 .ritic #ersecutor C+nd P"rin!e%e N$r#a!iv f ncţi$neaz" *n e-ces. dar !re. s sţinere.

c+nd s n! e-a#inaţi( <+nz"!$rii ad$p!" CA pen!r a c+&!i)a c%ienţii. fra!e%e #ai #are sa &ef % de )a&c"( O.a!ice1.i! ver. c rie. $ c$nsider" ca fiind n e-ces de C$pi% Li. !ris!eţe.e% ca pe n revers a% adap!"rii( A%ţii.i.e%i ne a. s!area CR pr$!e'eaz" a%!e s!"ri a%e e % i C$pi% &i e%i. e-presive( Gestica e %i.%i)aţii%e( Afi&eaz" $s!en!aţie.51.%e#ei( A !$ri!a!ea paren!a%" care0$ ind ce es!e PN( 2n #a'$ri!a!ea caz ri%$r. /O. f$%$si!" #$dera!. dezinv$%!"( Limba0ul v$% n!ar &i e-c%a#a!iv( >ocea ener)ic". de pi%d". dar .La $rice v+rs!".a% e-ci!an!. /$. sfid"!$are( >ocea: ener)ic". f"r" a se %"sa c"%ca! *n pici$are( 3e s p ne &efi%$r. ni4 N #" p$a!e $. ar$)an!". iar p$%i!icienii pen!r v$! ri( 3 n! ref%e-e !ipice a%e c$pi%"riei care *nţe%e)e s" se adap!eze *#pre' r"ri%$r( Pers$ana *n s!area CA p$a!e fi ezi!an!"6 se ' s!ific" in !i%. /Ia i!e0% &i pe "s!a51. rd" &i se .opil 6ebel >a'$ri!a!ea !erape ţi%$r c$nsider" s!area C$pi% Re.a% rapid &i se#na%e de panic"( '=presii verbale7 N vrea ( .ine a&a41 $onologuri interioare !ipice7 />" s p n ca s" $. dec+! rez$%v"rii $nes!e a pr$. aceas!" s!are s rprinde revenirea sp$n!an" %a n fra)#en! de c$#p$r!a#en! na! ra%.d"!$r7 /<rea as!a51.raznic". care ne0a a' !a! s" in!r"# *n )raţii%e fi) ri%$r paren!a%e( CA es!e f$s! % c$pi% a!en!. #$ra%" &i %e)e devine pri#e'di$s( T$! &i. )r$.e ce n e 4 N0aveţi drep! % s"((( 3 n!eţi ne. a#a. a%e)+nd sp$n!an s$% ţia $.ţin ce0#i !re. c ins!i! ţii%e. /. $.er e-pri#" ceea ce si#!e 0 .)ipul (i privirea s n! vii.e ce e 4 . prec # AndrT >$rea . dar #ai &i si# %eaz"( Re%aţii%e sa%e s n! #arca!e de a#a. %a.iec! % ref z" c$n!ac! % c #edi % s" &i r"#+ne can!$na! *n pr$pri % nivers( Pers$ana *n CR c$n!es!".$rd$nare &i are !endinţa de a se sa%va *n an$ni#a!. pen!r a c+&!i)a .a( >a'$ri!a!ea e%evi%$r &i s! denţi%$r se .iţii paren!a%e &i raţi ni ad %!e( C$pi% % Li. /N ţine51 >$n$%$) ri%e in!eri$are s n! p r!a!e *n re)is!r % e#$ţi$na%7 /.i%i!a!e.ee51.es!ii%e as!ea5 Mai s0$ v"d &i pe as!a5 $onologuri interioare7 /N0a drep! % s"((( E n a. rere51. *n care s .c$#p$r!a#en!e din c$pi%"rie. &$can!. s#eri! &i c$nf$r#is!.ine . acţi$n+nd c$nf$r# a&!ep!"ri%$r ce%$r%a%ţi( Es!e #a%ea.e% es!e aspec! % ne)a!iv a% e-presiei infan!i%e. . %a551.i% de #anifes!"ri /s"%. arţ")$as".e nde a #ai ap"r ! &i "s!a51( "vanta0e7 s rs" de ener)ie.anal&” I)n$r" c$ns!r+n)eri%e rea%i!"ţii( . s!riden!". even! a% % na de pe cer. !ea#".e% pr$v$ac" pe cei%a%ţi s"0% /a!ace1( > %!e pers$ane *n CR s n! vi$%en!e &i )r$s$%ane.i! ver.ran&a! %a pr$prii%e nev$i( Dezavanta0e7 capa.ran&eaz" %a CA.ise6 !aie privirea6 se . c de.$)a! *n $n$#a!$pee( '=presii verbale !ipice7 /a. in!erdicţii%e &i $. $a#enii ac$rd" #ai #are i#p$r!anţ" rap$r! ri%$r c a !$ri!a!ea. p%"cere &i d rere( Es!e !$nic &i .e&!e r" !"ci$s6 privire $. ne$ri fa%s".edien! ev$c" ref%e-e%e ce%$r care.i%. /$a 51. cade prad" i#p %sii%$r nec$n!r$%a!e &i ia decizii ci da!e pen!r $ % #e % cid" &i pra)#a!ic"7 „Nici o problemă& -implu& .$se&!e. care #anifes!" rev$%!a ca reacţia %a a !$ri!a!ea paren!a%"( Reacţi$neaz" *n!r0 n #$d in!erzis. %ipsi! de in. /Mai51. defe!is!"( Are cap % p%eca! &i spinarea *nd$i!"( 3e %as" c"%ca!" *n pici$are. #i%". vi$%enţ" &i a!i! dini dis!r c!ive( Ac z". z5 O s" v" ar"! e 5 N v" %as e s"(((1( E /)re de !r"i!1 c CR( Rev$%!a sis!e#a!ic" $. re) %i%e &i n$r#e%e ins!i! ţi$na%e.opil "daptat E-pri#" ref%e.edienţei( Es!e $ vic!i#"( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CO4 #ostura (i gestica7 cap p%eca!6 !r p *nc$v$ia!6 )es! ri *nc. s!area CA d" rez %!a!e p$zi!ive( . n"!$are. a s p$r!a! f"r" cr+cnire sancţi ni ap%ica!e de cei #ai #ari &i p !ernici( C$#p$r!a#en!e%e care a $. s!area C$pi% Re. disp s" %a sacrificii in !i%e &i dev$!a#en! pervers( 88 . !"i$s &i $s!i%( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CR4 Gestica (i mimica7 #i&c"ri repezi!e6 )es! ri a)resive6 s!r+n)e p #nii6 ara!" c de)e! %6 . s% )arnic".edienţ"( 3!area C$pi% O.$s #f%" &$r( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CL4 .ine s" *nfr n!16 /e #ai !are ca #ine16 /n prea c$n!eaz" ce si#! e 1( 2n s!area CA.ine disi# %a!e( CA pare #ai c r+nd %ipsi! de en! zias# &i a !$ri!a!e( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CA4 #ostura !r p % i es!e s#eri!"( Iâmbetul n prea c$nvin)"!$r( >ocea &$r s% )arnic" &i #$r#"i!"( '=presii verbale predi%ec!e7 /. e%as!ic". r$&e&!e.a!e din pici$r6 invadeaz" z$na in!i#"6 acr$&eaz" vi$%en!6 scr+&ne&!e din dinţi6 z+#. #+nie L *n #$d sp$n!an( 3!ri)" ner".e ac$rd( Aveţi drep!a!e( A& p !ea s"(((4 P$! s" *ncerc &i e 4 >i0ar p%"cea s"((( Es!e . pen!r a n s p"ra pe !a!a.ţin ! ier!area devin ref%e-e c$ndiţi$na!e( Pers$ana af%a!" *n CO es!e pasiv". /Tr"sne!51.51.er".ereaz" s rp% s % de ener)ie( . $fensa!$r( Pen!r a a!ra)e a!enţia &i a ie&i din an$ni#a!.raznic.iene. r"z.%i)a ni#eni((( 2nce!aţi $ da!" c c. )r$s$%an". /E. respec!" pr$)ra# %. se *nf rie &i ref z" $rice inf% enţ" &i in!erdicţie( C$# nic" sec. f"r" a $p ne rezis!enţ".s$% !". C$pi% Re. n"v$inţa &i p"s!ra s% '. pr$v$ac" &i se p%aseaz" *n $p$ziţie c a !$ri!"ţi%e paren!a%e. ie16 /N 0i . f"r" rap$r!are %a rea%i!a!e( R+de.+ţ+ie6 r$&e&!e6 ia $ p$z" de cer&e!$r( 3e#na%eaz" s .ţine #"car $ rec n$a&!ere ne)a!iv"( A !is# % es!e $ re.opil 2bedient Prea # %!" adap!are d ce %a $.i%.er( 3e pare c" a drep!a!e &i nii &i a%ţii( 2n $rice caz. de0a % n) % c$pi%"riei. c n de. z. iar dispreţ % pen!r a !$ri!a!e.ţine ce0&i d$re&!e. pen!r a $.

pers$ana es!e a. #aniera de a )es!i$na s!"ri%e e % i ad ce avan!a'e sa necaz ri( Ia!" d$ " e-perienţe pers$na%e7 C ani *n r#". a.i%i!a!e s$cia%"( T$! ce #ai r"#+ne de f"c ! es!e s" a%e)e# #"&!i%e p$!rivi!e c $. dac"0i a&a.ip % a !en!ic( Prac!ic. acces+nd a%!" s!are ca s" e-pri#e c$#p$r!a#en! % (3ine%e e-ec !iv)( Rez %!a! % va fi n c$#p$r!a#en! pref"c !. $a#enii a !endinţa de a se %"sa persec !aţi( A !$ri!a!ea paren!a%" care ind ce $."ri.edien!( 3are *n $c. !$c#ai s!area asc ns" *n #.in p"ca!e.r" aces! c$#p$r!a#en! es!e C$pi% O. ave# avan!a' % de a $rien!a #ai &$r c$# nicarea &i re%aţia *n direcţia d$ri!"( Ln caz ipotetic7 Pres p ne# c" !e0a& ins!i)a din #. s!area e % i af%a!" %a c$#and" (3ine%e rea%) r"#+ne d$#inan!" *n rap$r! c cea care e-pri#" c$#p$r!a#en! % (3ine%e e-ec !iv)( C a%!e c vin!e.i%i!"ţi%e sa%e v$r fi !i%e pr$fesii%$r ce pres p n c$n!ac!e #ane7 ac!$r. f"r" s"0#i as # risc ri%e( 3c$! cas!ane%e din f$c c #+na a%! ia( C$#en!arii7 3!area C$pi% Re. aces! % cr es!e $ cvasi0i#p$si. n( Aici c%$ce&!e ceva( EvriIa5 In! iţia *#i sp ne c"((( 1 !8! *ute' controla %tările eului? 2n afaceri. c e-cepţia si! aţii%$r de pr$f nd" in!i#i!a!e.r !a%" n s . c$#en!arii%e privind aces! a% d$i%ea caz s n! iden!ice c ce%e an!eri$are( 3!"ri%e e % i s n! a%!e%e. $a#enii '$ac" r$% ri. e#inenţ" cen &ie.a% #asca!. ne ded .".s!i! ind ne%e s!"ri a%e e % i c a%!e%e. ca !" r"sp ns ri in! i!ive %a #ici &i #ari pr$.ip % a !en!ic r"#+ne #ai i#p$r!an! dec+! #asca ce0% asc nde( 2n p%an % c$# nic"rii c cei%a%ţi. care !$c#ai i0a cer ! s" fie necr ţ"!$r( .edien! sa Ad %!( A&adar.reativ JLittle #rofessorK />ic % pr$fes$r1 e n a#es!ec de C$pi% Li. s% )arnic"( '=presii verbale predi%ec!e7 /e )re 16 /e !ris!16 /n p$!16 /v" r$) # %! s"(((16 /v0ar p%"cea s"(((16 /a& *ncerca &i e . *n p$%i!ic". dar(((16 /C # d$riţi1( $onologuri interioare !ipice7 /n p$! s" #" afir#16 /n !re.r". c pr$iec!e de vii!$r &i !ez" de d$c!$ra! *n faz" avansa!"( Ideea )enera%" era aceea c" n prea a# nev$ie 89 . s!area C$pi% O. i#a)inaţie &i #anip %are( Es!e c ri$s. ie s" e-a)erez16 /$are0i . ne)$cia!$r. c $ #anier" #ai # %! sa #ai p ţin c$n&!ien!" de disociere a pers$na%i!"ţii( Berne a n #i!0$ incongruenţă( <$# fi c$n)r enţi c n$i *n&ine *n #"s ra *n care s!area e % i care c$#and" es!e !$! na c cea care e-pri#" c$#p$r!a#en! %( A%!fe%. ca &i *n !ea!r . s!area e % i care e-pri#" c$#p$r!a#en! % (3ine%e e-ec !iv) devine d$#inan!" *n rap$r! c cea care0% c$#and" (3ine%e rea%)( La . s n! *n&e%"!$are pen!r cei%a%ţi( /Tea!r %1 pe care0% ' c"# c%ip" de c%ip".$%$)ia ce%$r din ' r &i0i #anip %eaz"( La v+rs!a ad %!". de ce p r!"# #"&!i dac" n !$c#ai pen!r a #anip %a pe cei%a%ţi &i pe n$i *n&ine4 Idea% ar fi s" r"#+ne# c$n)r enţi.>ocea es!e s%a.e% es!e #asca e % i #e ( 2n spa!e%e #"&!ii.opil . !+n) i!$are. dar &i de savan! sa inven!a!$r( 2n s!area CC.ra #"&!ii &i r"#as" nee-pri#a!". $ri de c+!e $ri. dar fen$#en % r"#+ne ace%a&i6 #asca afi&a!" ac # es!e Persec !$r %. $.i desc$perirea c" fiecare s!are a e % i p$a!e avea ce% p ţin d$ " f ncţii7 • $ funcţie de comandă a c$#p$r!a#en! % i &i • $ funcţia de e=primare a c$#p$r!a#en! % i.ine a&a416 /p"rerea #ea c$n!eaz"416 /e n prea c$n!ez1 e!c( 2n s!area CO.azeaz" pe in! iţie. ' dec+nd d p" e-presia aparen!".%e#". pr$fes$r.%e#e%$r se . p ne *n!re. c+nd c$pi% % *ncepe s" /si#!"1 psi.edienţa es!e PC( . Adap!a! &i Re. es!e cea care c$#and" c$#p$r!a#en! % de ins!i)are %a rev$%!"( "lt caz Jmai puţin ipoteticK7 @ef % !" ad#$nes!eaz" *n!r0$ #anier" . ren nţ+nd %a #"&!i( Prac!ic. #edia!$r. c.edien! sa *n Ad %!( A. v+nz"!$r. rez$%v $ pr$. *n viaţa c$!idian".e%.edien! &i f"r" discern"#+n! n $rdin6 s0ar af%a *n C$pi% O. s .ip s n! s ficien! de *n&e%"!$are pen!r a ne p"c"%i c. ezi!an!".er.i% fiind. n 0i a&a4 Tea!r 5 . care p$a!e fi $ #asc" pes!e s!area e % i care c$#and"( 3!area care e-erci!" f ncţia de c$#and" (3ine%e rea%) acţi$neaz" din #. #"&!i%e care ac$per" adev"ra! % c. i% zi$na! de s!area C$pi%7 &ef de pr$#$ţie.%"# &i p r!"# $ #asc"( .iec!iv % &i *#pre' r"ri%e( 2n!r0 n c$n!e-! s$cia% c$ncre!. c #are p$!enţia% in! i!iv &i crea!iv( Es!e &i $ f$r#" incipien!" de /Ad %!1 pre0%$)ic( 3e dezv$%!" pe %a n an &i ' #"!a!e. e-perienţ".e%.e ce $are n #" rev$%! e *ns #i4 N c #va *#i es!e fric"4 P"i.edien!( Prac!ic. &ef % !" ar e-ec !a $. $ #asc" ar nca!" pes!e ce% a !en!ic.%e#e( '=presii verbale z a%e7 /B"si# n$i ceva s" ne sc$a!" din i#pas( A# sen!i#en! % c" aici se asc nde ceva( 3i#! c" s n!e# pe dr # % ce% .i!" de ce%e #ai n"s!r &nice rze%i. p%an ri &i vise( 3$% ţii%e $feri!e pr$. s!area e % i care e-pri#" c$#p$r!a#en! % e a%!a dec+! cea care0% c$#and" ave# de0a face c n '$c de r$%.r" s" !e r"zvr"!e&!i *#p$!riva c iva( >0a& e-pri#a ca &i c # #0a& af%a *n C$pi% Re. s n! .i%".%icis!ic"( >i0a# p s $ #asc" resp$nsa. r"#as nee-pri#a!( 2n p%an % c$# nic"rii in!eri$are.$rd$na!( Ce% p ţin aparen!. invenţie.ac" $ iden!ific"# c$rec!. ni /ac!$ri1 &i. cei care %e p r!"#( C a!+! #ai # %!. desface #ecanis#e.s$r. &ef % se #anifes!" ca n Persec !$r 0 necr ţ"!$r 0 e-pri#+nd 0se *n s!area P"rin!e Cri!ic a e % i s" ( Tea!r 5 @ef % i !" *i es!e a% drac % i de fric" de &ef % % i.e0ar fi a&a.iec!iv % #e era in!e)rarea *n!r0$ ca!edr" niversi!ar"( >0a# prezen!a! *n p%en % nei &edinţe.iar &i pe n$i *n&ine. disi# %+nd a!i! dini &i s!"ri s f%e!e&!i( =ne$ri. s!area e % i es!e difici% de aprecia!( . iar s!area e % i care c$#and" din #. #asca0i #ai i#p$r!an!" dec+! c. car!e &i /n #e1 *n p . face ca dia)n$za %$r s" fie difici%"( 2n f$nd. a! nci e #" af% *n C$pi% O. se af%" adev"ra!a #ea faţ".

f ncţi$neaz"( 2n!re.iec!iv % i s" .ţin ceea ce vrea 4 C$#p$r!a#en! % #e *n aceas!" c%ip" #" apr$pie de $.iec!iv.ina! c #ărinte Normativ( A# ' ca! pr$s!( C$%e)ii #0a privi! c respec! &i #i0a *n!$rs spa!e%e( Ad %! c P"rin!e n era #"&!i%e p$!rivi!e."ri%e !i%e s n! de )en %7 /Care es!e $.iec!iv &i B *% c$nsi%iaz". B prezin!" n$ % s" $.ran&a!" %a c$rp1 (AndrT >$rea . iar A n 0i ac$rd" a!enţie6 Pas % G( A reia prezen!area #ai de!a%ia!" a $.ieciv % &i A asc %!"6 Pas % ?( B prezin!" ceea ce a *nţe%es e% din $. &anse%e n$as!re de a a%e)e #asca p$!rivi!" cresc pe #"s r" ce an!ren"# a. c$nc ra# %a Edi! ra N ni#ea pen!r f ncţia de c$n!a. !r"sni!e.i&i %a !$! ce0i . de#$n!eaz". p( KK)( A."ri%$r es!e %a *nde#+n" &i. de#$%eaz". B reia prezen!area #ai c%ar" a $.i#. de#$%eaz" .iec!ive%e #e%e1 *n cap % nei pa)ini a%. *n ace% c$n!e-!( >asca n i C$pi% O. pe care n %0a& fi !rec ! %a #$d % seri$s( A# ' ca! pe naiv % sincer7 /3 n!eţi )enia%5 E n prea #" pricep. s!area Ad %! c$ns %!" pe C$pi% &i P"rin!e &i %e ac$rd" %a!i! dine( =n Ad %! an!rena! c$n&!ien!izeaz" dia%$) % in!eri$r *ncep+nd din C$pi%( Psi.iec!iv %4 (specific. iar A cri!ic". rea%iza.iec!ive%e *n!re ei6 Pas % K( A prezin!" n$ % s" $. #$#en! %( Ei .ia!rii rec$#and" s" *ncepe# c ceea ce se pe!rece *n C$pi%.i%( 2n&ir"# idei%e care ne vin *n #in!e6 si#p%e. de#$n!eaz".i%e A c B( C c+! se c n$sc #ai p ţin.i%anţ. dar risc"# s" ind ce# $ *nţe%e)ere fa%s". c+!eva ar!ic$%e( N0avea %e)"! r" c p$s! % s$%ici!a!.ii desc. revenind %a ce%e iniţia%e( UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU(( 8: .e&i %a c$#and". de#$n!eaz".e &i vis"# c $c.i%e de %a $ s!are %a a%!a da na&!ere $sci%aţii%$r c$#p$r!a#en!a%e !ipice pen!r ceea ce n #i# /ins!a. 8DDD. p$s! care n #i se c venea( Avea *ns" c $# % care decide an)a'area( A# /' ca!1 C$pi% Adap!a!.ine6 Pas % :( A prezin!" $.iec!iv4 Ceea ce sp n sa fac #" apr$pie de $. apare c$nf%ic! % in!eri$r( Ad %! % are r$% % de a0% #edia( #atologie funcţională7 Treceri%e rapide &i i#previzi.iec!iv &i A cri!ic". III( 3" &!i ce a# de f"c !( Pas % 8( L cr individ a%( O. n0avea# e-perienţ"( .iec!iv4 C # &!i c+nd a!in) $.i%e (pen!r #$#en!)U 3crie# $rice. dezira. II( 3" &!i de ce vrea .iec!iv % i s" .iec!iv &i B cri!ic".edien! ar fi f$s! c !$! % a%!ceva( A%!"da!".i% *n !er#eni senz$ria%i) S Care0i pr$. c$ncre!.iec!iv % a%es es!e p s pe . difici%e.irec!$r % care #0a in!ervieva! era fi%$%$)( Avea n !es! pen!r c$n!a." din n$ $. a# #ar&a! pe #a! ri!a!e &i c$#pe!enţ"( A# ' ca! pe "dult c$#.efinirea &i *#p%inirea n i $. de#$n!eaz". #"s ra.ia d p" ce c$n&!ien!izeaz" sen!i#en!e%e din C$pi%. Ad %! % va c$ns %!a n$r#e%e din P"rin!e( C+nd C$pi% % d$re&!e ceea ce P"rin!e%e n per#i!e. dar(((1( Ap$i. ceva c . # 0a# %ansa! *n!r0$ p%ed$arie en! zias!" pen!r scrieri%e % i( C n aer s#eri!. $ in!erpre!are ne.iec!iv % i s" .i#. )e!e.de / #. n.i%i!a!ea afec!iv"1( "ntrenamentul nr Definirea obiectivelor #regătirea: 3crie# sin!a)#a RO. iar B n 0i ac$rd" a!enţie. A prezin!" ceea ce a *nţe%es e% din $. adesea.viec!iv % % i B.+r!ie ca $ sc. % crez *n pres". &$r ar$)an!.i%.i%e.i% &i p$si. #i'%$ace e!c( Pas % 9( 3e f$r#eaz" perec. B reia prezen!area #ai de!a%ia!" a $. de#$%eaz"6 Pas % F( A &i B sc.i%i!a!ea de a p"s!ra starea "dult %a c$#and"( @anse%e cresc c+nd 3ine%e rea% es!e Ad %!( Prac!ic. B prezin!" $. i0a# ar"!a! c" scri &i e c+!e ceva.iec!ive%e *n!re ei. in' s! sa rev$%!"!$r( Ţine de firesc % c$!idian s" c+&!i)"# #ai &$r c+nd p ne# #asca p$!rivi!" c $# %. adecva! c$n!e-! % i &i #0a an)a'a! pe %$c( N #er$ase as!fe% de e-e#p%e )"si# c & rinţ" *n e-perienţa c$# n"( N a ni#ic parad$-a%. iar B cri!ic"." $. c a!+! #ai .viec!iv % % i A. f"r" s" ne cenz r"#( 3 n!e# crea!ivi( -copul '$c % i7 . !e#p$ra% &i percep!i. ana%i!ic.%e#a4 S Ce vrea e ac #4 Ce si#! e ac #4 Ce #" *#piedic" s" $. !er#ene. B prezin!" n$ % s" $.nica *n!re. de#$%eaz"6 Pas % D( A prezin!" n$ % s" $. %$c %.iec!iv % i s" .i%0&ef( N prea &!ia# c$n!a. ceea ce simţim cu trupul (i nu ceea ce gândim cu mintea despre ceea ce simţim cu trupul ( /3" si#ţi *nain!e de a )+ndi7 aces!a es!e p nc! % de p%ecare( 3e $.i%i. care asc %!" *n !"cere6 Pas % H( A reia prezen!area #ai c%ar" a $. c$#p%ica!e.ine.ieciv % &i B asc %!".iec!iv &i A *% c$nsi%iaz"6 Pas % 8E( A &i B sc.iţ" de p%an6 . $rice e-erciţi #en!a% de f ocalizare a gândirii pe obiective fav$rizeaz" p%asarea s!"rii Ad %! %a c$#and"( Te. P$%ir$#. *n !rei !rep!e7 I( 3" &!i ce vrea .iec!iv4 C # af% dac" #" apr$pii de $.re%a #ae&!ri%$r1( Ce #ai. A utoterapia asistată.i%i!a!e. care asc %!" *n !"cere.i&n ie&!e *n c %! ra n$as!r" ca #ai *n!+i s" )+ndi#.iec!iv %41 . dar apr$ape i#p$si.a%anţ" &i .

n".s n!.a%. $a#enii din ' r s0ar c$#p$r!a de ca &i c # T= n0ai #ai e-is!a5 N sp n /B n" zi a1. % i7 /Aaci$ ! facias1 &i /. $a#enii $fer" &i pri#esc stroMe Prac!ic.esc sa !e apreciez. care %anseaz" n a%! % c"!re cea de0a !reia &i a&a #ai depar!e( 3!r$Ie p$zi!ivi s n! e-ersaţi !i#p de cinci #in !e. iar s!r$Ie ne)a!ivi s n! /r"i1( Oa#enii s n! sf"! iţi s" $fere s!r$Ie p$zi!ivi &i s"0i cenz reze pe cei ne)a!ivi.az" a disc rs % i s$cia%( . d p" c # pr$v$ac" senzaţii &i sen!i#en!e p%"c !e sa d rer$ase( . e#$ţie &i c$nfer" iden!i!a!e( P$a!e fi ver.e&!e prec # c$rp % s p s *nf$#e!"rii1( Ap$i. ei a $ f ncţie de se#na%izare &i re)%are a c$#p$r!a#en!e%$r( C+nd *i cenz r"# pe cei ne)a!ivi. dar #ai r" f"r" r" 1( La $ ana%iz" s perficia%". dr( MarrV Mar%$O a de#$ns!ra! &i pe #ai# ţe c" %ipsa c$n!ac!e%$r fizice pr$v$ac" )rave ! %. dac" #eriţi1( La &c$a%". c$pi% % are dra)$s!ea p"rinţi%$r pen!r si#p% % fap! c" e-is!" (sindr$# % /c$pi% de .aţii%e %in)vis!ice. s!r$Ie0 ri)( Ca &i . n s!r$Ie #ai p$a!e fi condiţionat sa necondiţionat( Prac!ic.r e-p%$r+nd c$piii %ipsiţi de #+n)+ieri din $rfe%ina!e( Ei #anifes!a $ dras!ic" sc"dere a i# ni!"ţii &i c$n!rac!a &$r .e de )en % /R" c r" . n #ai dac" #eri!"( Re%aţia se c$ns!r ie&!e pe principi % sc.a se#ne de rec n$a&!ere. $ a!in)ere. n !e %a d". Berne a $. =N 3TROWE NEBATI< E3TE >AI B=N . ni1. n".serva! c" &i ad %ţii $ p"s!reaz" &i.rii )r p % i decid $rdinea *n care v$r e-ersa e-pedierea &i recepţia de s!r$Ie( Pri#a pers$an" %anseaz" n s!r$Ie c"!re cea de0a d$ a.%e#" c$#p$r!a#en!a%" care #eri!" s$% ţi$na!"( Pri#ind 0% p !e# decide sa n s" sc. n !e v"d.ani )a!a1)( P$a!e fi dis!r c!iv s" pri#e&!i f"r" s" dai( N negativ condiţionat7 /Te pedepsesc pen!r c" n0ai f"c ! ce a&!ep!a# de %a !ine1 N negativ necondiţionat7 /N a# *ncredere *n !ine. $ s .i%e s pravieţ irii( Lipsa %$r a%!ereaz" psi. *n !er#enii de stimul*răspuns( Tranzacţia a%c"! i!" din perec. $ v$r. parţia%.e%e( Cei care n a)reeaz" c$nversaţii%e prin In!erne! resi#! de fap! %ipsa n$r s!i# %i n$nver.i%e ia f$r#a n i %anţ de !ranzacţii *n!re diverse%e s!"ri a%e e % i in!er%$c !$ri%$r( 8? .a%i( =n s!r$Ie p$a!e fi POZITI< sa NEBATI<.ea s!i# %0r"sp ns es!e ni!a!ea de .escSapreciez." . *n!r0$ zi nea)r". ei fac !ranzacţii c stroMe. dinc$%$ de c vin!e &i !"cere. n !e a!in). s0ar p !ea crede c" s!r$Ie p$zi!ivi s n! /.idere( =r#eaz" !rei #in !e de s!r$Ie ne)a!ivi &i se *nc. #ai .i#. se#ne de rec n$a&!ere a e-is!enţei c iva( Eric Berne %e0a da! ! ! r$r n sin) r n #e7 S"#O@E( T$c#ai sens ri%e /#+n)+iere1 &i /%$vi! r"1 pe care c v+n! % %e c # %eaz". n dec+! indiferenţa( <iaţa es!e $ c$n!in " )$an" d p" stroMe Ei ad c ener)ie &i c"%d r" #an". stroMe s n! s!i# %en!e indispensa.i%e nev$i #ane( =!5! Stro&e Psi.a% sa a#. n dec+! nici n %.e&i.eie c *nc" !rei #in !e de s!r$Ie p$zi!ivi( =! ! "ran&ac)iile A! nci c+nd c$# nic" *n!r0 n fe% $arecare. *n desc. fie c" s n! ne)a!ivi. *n %i#. $ privire. n !e asc %!"( Brrr5 >ai ai n %$c a% !" pe % #e4 Ai c$ns!a!a d rer$s c" nev$ia de a sc. $ ins %!" sa n p #n *n p%e."# c$#p$r!a#en! %( 2n sc.$ ! des16 N pozitiv necondiţionat7 /Te i ..ECXT NICI =N 3TROWE( Aceas!" re) %" aparen! s!ranie ne per#i!e s" *nţe%e)e# c$#p$r!a#en!e%e pe care *nţe%epci ne p$p %ar" %e0a sin!e!iza! *n pr$ver. n sa% !. rec n$a&!e# d$ar parţia% e-is!enţa ce% i%a%!( >ai devre#e sa #ai !+rzi . /pers$na%i!a!ea se pierde &i s%". dar n 0i a!+! de si#p% pe c+! pare( Oricare ar fi ei. %a nive% .i%1 &i %in) &i!$r n 0i nicidec # n % c$ns!r c!iv( 2n sf+r&i!. de i . %0a f"c ! p$!rivi! pen!r /$rice se#n de rec n$a&!ere a e-is!enţei ce% i%a%!1( Pen!r a evi!a e% cr .ezv$%!area nei re%aţii d ra.i#.i#. %a nive% s .$%i #$r!a%e( 2n %ipsa c$n!ac!e%$r fizice. ceea ce p$a!e fi d" n"!$r( An! ra' % e-cesiv /a#a.e!. n$nver. s!r$Ie p$zi!ivi s n! prefera. ace&!i s!r$Ie a r$% % de a ne a' !a s" ne adap!"# %a % #ea *n care !r"i#( Aie c" s n! p$zi!ivi.=! ANA$I>A "#AN>AC?II$O# I#a)ineaz"0ţi c". n !e *n' r". !$a!e.$r#$na%. $rice ai face &i $rice ai sp ne1( "ntrenamentul nr 3rafic de stroMe <$% n!ar sa prin !ra)ere %a s$rţi. r"ri de c$#p$r!a#en!( P$rnind de %a nev$ia de c$n!ac!e a c$pii%$r.ire sa #"car de r" es!e na din!re ce%e #ai !eri.are.$%$) % RenT 3pi!z a deveni! ce%e. ave# de0a face c pa!r !ip ri de stroMe7 N pozitiv condiţionat7 /Te i .ic %( 2n spi!a%e.i%i ce%$r ne)a!ivi. as!a ar *nse#na c" n e%ev ia n$!" .i#. ceva n va fi *n re) %" dac" $feri# d$ar s!r$Ie p$zi!ivi( =n s!r$Ie ne)a!iv ne p$a!e indica $ pr$. %i!era! ra AT a pre% a! ca a!are c v+n! % stroMe 3i#p%ific"# &i #ai !are prin ren nţarea %a f$r#e%e de p% ra% (s!r$Ies.%i#ina%( 3ipuri de stroMe Orice se#n de rec n$a&!ere pr$d ce senzaţie. indiferen! dac" #eriţi sa n 1( 2n fa#i%ie. $ #eda%ie.$%nav de care ni#eni n se in!ereseaz" se *nr" !"ţe&!e rapid( Orice se#n de rec n$a&!ere e #ai .i#. s!area n i . nepri#ind 0% sa ref z+nd 0% s n!e# %ipsiţi de repere pen!r sc.a en)%ez". #e#.rana sa c"%d ra.s!i! e c a%!e se#ne de rec n$a&!ere( =n z+#.

dar <+nz"!$r % *n!rea.i!. n$i a# efec! a! $ tranzacţie( 3!r$Ie0 % #e a f$s! stimul." c+! c$s!" pr$d s % &i v+nz"!$r % *i sp ne preţ %( @ef % d" n $rdin &i. c%ien! % sp ne7 /Domnule. p$a!eU v$# der %a n %anţ de !ranzacţii6 rep%ica neia va fi s!i# % % ce%ei care r#eaz"( C$# nicarea e n %anţ de !ranzacţii s ccesive( C+nd c$# nic" d$ " pers$ane. r" ar#$nia din!re s!i# %i &i rep%ici( 3ranzacţia încruci(ată La z % preţ % i.ran&aţi( E-is!" !rei principa%e !ip ri de !ranzacţii7 para%e%e.%e( 3ranzacţii paralele 2n!re. s .Ne *n!+%ni# *n!r0 n c$#par!i#en! de !ren( In!r &i sp n / .ună ziua&1( 2n ace% #$#en!." ca%#7 / #e ce vă bazaţi când afirmaţi asta!1( N 0i !$c#ai r"sp ns % C$pi%.a%!ern % *% e-ec !"( T$a!e aces!e !ranzacţii s n! paralele sa complementare( Tranzacţia para%e%" apare a! nci c+nd s!i# % % pri#e&!e rep%ica a&!ep!a!". a& *n!re. %a care s n! . pe care *% a&!ep!a c%ien! %. preţul e prea mare&1( 3e af%" *n P"rin!e &i a&!eap!" n r"sp ns din C$pi%( <+nz"!$r % *ns" ia c%ien! % de s s. c+! e ceas % &i0#i r"sp nzi( C #p"r"!$r % *n!rea.a nde #er)i( <ei r"sp nde &i.ii par!eneri s n! *n P"rin!e &i se adreseaz" s!"rii C$pi%( <ec!$rii !ranzacţi$na%i se *ncr ci&eaz" ca ni&!e s". c !$n % # s!r"!$r a% n i p"rin!e care cear!" n c$pi% care0a f"c ! $ p$zn". s!a faţ" *n faţ" G s!"ri a%e e % i( N 0i !$! na n /3" !r"iţi51 s% )arnic c /B n"51 a !$ri!ar( 2nţe%e)e# pr$f nd c$# nicarea dac" &!i# care s!"ri a%e e % i s n! ac!ive %a in!er%$c !$ri( Tranzacţia are %$c *n!re d$ " s!"ri a%e e % i. iar a% !" . replică( 2 tranzacţie O un stimul tranzacţional P o replică C$nversaţia va c$n!in a( 2n rep%ic" %a sa% ! % *n!$rs.ună ziua&1( 2ndrepţi privirea c"!re #ine &i r"sp nzi7 /. *ncr ci&a!e &i d . domnule!” A#. care 8H . dar nici rep%ica deva%$rizan!" P0C( Es!e $ rep%ic" Ad %!. &i *i ţine $ predic"7 „"uzi. c$# nicarea p$a!e c$n!in a nedefini!. *n sens % c" ni#ic n ! %.ii( A%!" si! aţie7 c%ien! % se c$#p$r!" iden!ic.i%" &i n inc$#$deaz" par!enerii( O !ranzacţie para%e%" p$a!e avea %$c *n!re $ricare d$ " s!"ri a%e e % i( O !ranzacţie P0P p$a!e fi aceea *n care d$i pr$fes$ri se p%+n) c" n prea %e vin s! denţii %a c rs ri( O !ranzacţie C0C p$a!e fi $ dec%araţie de dra)$s!e( #rima regulă a comunicării: A!+!a !i#p c+! !ranzacţii%e r"#+n para%e%e. din s!area e % i viza!"( C$# nicarea es!e previzi. preţ mare& #e ce lume trăie(ti dumneata. )r".

ind. #esa' % !rasparen! es!e ver. &ef % ar p !ea sp ne7 /A# v"z ! ce faţ" ai1 sa /@!ren)ar %e51( 3e #ai n #e&!e &i !ranzacţie /*n f rc"1( 8G . pen!r a $ res!a.e s!area e % i( 3ranzacţia dublă JascunsăK C+nd /v$r. iar rep%ica vine sec din P"rin!e N$r#a!iv c"!re C$pi% Adap!a!( Tranzacţia *ncr ci&a!" es!e aceea *n care vec!$rii !ranzacţi$na%i se *ncr ci&eaz".er( Z+#.$ " #esa'e si# %!ane s n! %ansa!e *n!re par!eneri. s"0i pr$v$ace $r)$%i %( =ne$ri re &e&!e. e% !a!$neaz" P"rin!e Bri' %i sa C$pi% Li. %a pri#a vedere( 2ncr ci&area es!e vizi.e!a!1 *n pri# %( >esa' % !ransparen! !rans#i!e c$nţin ! % social.invi!" %a )+ndire( <+nz"!$r % se c$#p$r!" ca n ' c"!$r de !enis care !ri#i!e #in)ea pes!e fi%e ( C%ien! % p$a!e ac!iva s!area Ad %! sa p$a!e r"#+ne *n P"rin!e. care devine . a%!e$ri n ( 2n fi) r".a% &i Ad %!0Ad %!( >esa' % asc ns es!e !rans#is *n %i#. c%ien!a C c #p"r". ce% #ai adesea. es!e /*#pac.%e( . c s!r"% cire *n $c. iar s!area e % i c"reia *i es!e !ri#is s!i# % % e a%!a dec+! cea din care p%eac" rep%ica( /2ncr ci&a!1 es!e c v+n! % p$!rivi! pen!r a descrie ceea ce resi#! par!enerii( 2ncr ci&area r pe f% enţa c$# nic"rii.%e i#p%ic" d$ " s!"ri a%e e % i( .a' % !r p % i &i. n % !ransparen! &i a%! % asc ns( A% d$i%ea. !a!$n+nd s!area C$pi%( Ofer" n s!i# % !ransparen! Ad %!LAd %! &i ada )" n #esa' asc ns Ad %!0C$pi%. pr$v$ac" der !".er c"!re P"rin!e Bri' %i .i#.# r %a s% '. es!e necesar ca ce% p ţin n % din!re par!eneri s"0&i sc.i%i.e re) %".i &i v$ce r )"!$are( In! i!iv.r sc inc$#$d"( R p! ra c$# nic"rii e resi#ţi!" ca n &$c. si#ţind 0se $fensa!( Tranzacţia !a!$neaz" Ad %! %( =ne%e !ranzacţii *ncr ci&a!e par para%e%e. decepţie &i p$a!e )enera c$nf%ic!( " doua regulă a comunicării: Tranzacţia *ncr ci&a!" pr$d ce r p! ra c$# nic"rii &i.i%" *n #$de% % f ncţi$na%( 2n fi) r".i# c s .*nţe%es1 face# !ranzacţii d . s!i# % % vine din C$pi% Li." &i0i sp ne &ef % i c0a f"c !0$ %a!". $c$%e&!e Ad %! %( O !ranzacţie asc ns" face v+nz"!$r % care acr$&eaz" vani!a!ea c%ien!ei. iar ce% asc ns c$nţin ! % psi)ologic( Tranzacţii%e d . iar c%ien!a Y %as" #esa' % asc ns s" ric$&eze( Es!e $ tranzacţie ung)iulară( =n # nci!$r vine #a.

ze%e s!r+nse. !a!$n+nd s!area C$pi% a % i Y( L i Y *i !re# r" v$cea. &a nivel social. spr+ncene%e apr$pia!e( 3e af%" *n P"rin!e &i a#eninţ".in C$pi%.$ar" %a sf+r&i! % frazei. Eric Berne a %"sa! s" se *nţe%ea)" c" efec! % !ranzacţii%$r d .$%$)ic a% c$# nic"rii &i n d$ar pe ce% 8F . fr n!ea *ncr n!a!".ac" !rece# dinc$%$ de c vin!e.$%$)ic a% c$# nic"rii &i n %a nive% % s$cia% a% aces!eia( C+nd a f$r# %a! re) %a. familiar studenţilor. )es!ic".%" es!e de!er#ina! %a nive% % psi.%e se af%" 2NTOT.a%. pare $ !ranzacţie para%e%" AA( . . ar putea fi vorba de o tranzacţie CC ' CC.3" r#"ri# $ !ranzacţie d . devenind a!enţi %a in!$naţie. Am putea şti cu adevărat ce şi)au spus numai dacă le auzim vocea şi observăm gestica.ii facia%i s n! !ensi$naţi. !$n % c$. " treia regulă a comunicării: C$#p$r!a#en! % rez %!a! din!r0$ !ranzacţie d . dac" inves!i)"# nive% % psi. mimica. e% !rans#i!e !ea#a( $n e%emplu de tranzacţie ascunsă. desc$peri# #esa' % asc ns( Ne)$cia!$r % C are $ n anţ" a#eninţ"!$are *n v$ce. # &c.EA=NA *n #esa' % asc ns( 2nţe%e)e# n c$#p$r!a#en!. avem o tranzacţie AA ' AA. din pauza dintre cursuri. *i cad #erii( . &a nivel psi(ologic.%" *n!re ne)$cia!$ri5 In!erpre!+nd d$ar #esa' % ver. fizi$n$#ie.

s$cia%( >esa' % s$cia% es!e e-pri#a! de c vin!e.i% c$nf%ic!( 3a!isf"c ! de reacţia ei d$ci%"."!" seara vei ie&i c cineva &i n 0#i v$i $#$ri !i#p %.esc( 1eful7 Ei.ine &i a&a( T e&!i $ fa!" c #in!e( .iar *nfric$&aţi. #i#ic". va verifica rap$r! %( 2n AT (prin 3!ep.er L C$pi% Li. pri#a %$r )ri'" es!e aceea de a s!a.en Warp#an). • Ad %! L Ad %!. di%a!aţia p pi%e%$r.ine d$c #en!a! &i redac!a!7 -ecretara7 /B n" zi a( Ia!" rap$r! % pe care #i %0aţi cer ! ieri1( A"r" a verifica rap$r! %. rap$r! ri%e de p !ere &i #aniera *n care fiecare din par!eneri inf% enţeaz" pe ce%"%a%!( Cerce!"ri%e *n AT indic" fap! % c" DEQ din re%aţii%e in!erpers$na%e s n! c$ns!r i!e pe &ap!e !ip ri de !ranzacţii( Pa!r s n! p$zi!ive &i per#i! c$# nicarea OW0OW. c. )rad % de !ranspiraţie. sper+nd s" inf% enţeze pers$ana Z( 2pţiuni tranzacţionale 2n si! aţii c$ncre!e. dar &i s!r c! ra ce% i #ai de preţ . ac!iv+nd s!area C$pi% Adap!a! &i cer+nd 0&i ier!are pen!r $ vin" ine-is!en!"( 2n aces! #$d.=CI n r"sp ns p$rnind din acea s!are( Te#"7 B+nde&!e0!e %a na din!re !ranzacţii%e care !e0a #arca! *n c rs % di#ineţii5 P$ţi s0$ desenezi4 "naliza unei relaţii O re%aţie in!erpers$na%" ia f$r#a n i %anţ $ric+! de % n) de !ranzacţii s ccesive( .%i)a par!ener % s" ac!iveze $ an #i!" s!are a e % i. d p" *ncr ci&area !ranzacţiei. ea evi!" n p$si. dar p$ţi s"0i IN. s0a dezv$%!a! ideea d p" care in!er%$c !$rii p$! a%e)e !ip % de !ranzacţie care %e c$nvine( Ei p$! fie s" p n" cap"! n i dia%$) ned$ri!. secre!ara $p!eaz" pen!r !ranzacţii para%e%e.ine c+nd &!i c" s+#. #" si#! #ai ."7 /Pen!r ce s n!e# aici41 .er( Re%aţii ne)a!ive7 • R$% Persec !$r sa !ranzacţie P"rin!e N$r#a!iv L C$pi% Adap!a!.i% p"r"sind s!area e % i inadecva!"( <! ANA$I>A S"#UC"U#Ă#II "IM*U$UI AE COMUNICA#E Ori de c+!e $ri $a#enii se *n!+%nesc f"r" n sc$p de'a preciza!. *nc. 9) nev$ia de rec n$a&!ere &i :) nev$ia de s!r c! r"( Aceas!" %!i#" nev$ie prive&!e s!r c! ra $r)anizaţii%$r. iden!ific" p nc!e%e de r p! r" &i c$nf%ic!. )es!ic". '$c ri%e psi. &ef % preia $ pre' deca!" din P"rin!e &iU 1eful7 I#p$si.a!eţi '$c5 -ecretara7 Iar!"0#". respiraţie. *n Ad %!.$%$)ice &i 8K . c+nd se c$nfr n!" c in!erva%e de !i#p nes!r c! ra!e &i n &!i ce r#eaz" s" se *n!+#p%e pes!e n ceas. n7 ti'pul de c$# nicare c cei%a%ţi &i c ei *n&i&i( 2n AT. iar ce% asc ns es!e p r!a! de in!$naţie.i%i #aniera *n care v$r pe!rece !i#p % *#pre n"( > %ţi se si#! dez$rien!aţi. care a %$c a! nci c+nd pers$ana C se adreseaz" pers$anei Y. #ere #" )r". se )"se&!e cineva care *n!rea. &ef % ac!iveaz" P"rin!e Bri' %i ( =%!eri$r.$%$)ice.e#aţi ndeva &i n &!i# ce r#eaz". fizi$n$#ie. *n s!area Ad %!.i%e s" ind c" dific %!"ţi re%aţi$na%e( Re%aţii p$zi!ive7 • P"rin!e N$r#a!iv L Ad %!. ne%e !ranzacţii s n! #ai eficace dec+! a%!e%e( 3pre pi%d". p$s! r". • C$pi% Li. &ef %e5 E s n! vin$va!".e&i rap$r! % es!e c$rec!. n an sa secvenţe #ai % n)i din viaţa %$r( C+nd s n!e# c. c$n)es!ie((( Re) %a #ai i% s!reaz" n aspec! i#p$r!an! a% !ranzacţii%$r7 c+nd %ansezi n s!i# % !ranzacţi$na%.is *n cas"( Eric Berne a defini! !rei #ari ca!e)$rii de nev$i #ane7 8) nev$ia de s!i# %i. n p$ţi $. • R$% 3a%va!$r sa !ranzacţie P"rin!e Bri' %i L C$pi% Adap!a! • R$% vic!i#"6 !ranzacţie C$pi% Adap!a! 0 C$pi% Adap!a! &i !ranzacţie C$pi% Adap!a! L P"rin!e Bri' %i ( Ana%iza c$# nic"rii *n )r p p$a!e p ne *n evidenţ" &i e-is!enţa n$r tranzacţii indirecte. fie s" f% idizeze $ c$nversaţie !i%"( Aces! % cr devine p$si. s! di % #$da%i!"ţi%$r *n care $a#enii *&i pe!rec !i#p % se n #e&!e analiza structurării timpului A f$s! iden!ifica!e G #$d ri de pe!recere a !i#p % i de c$# nicare c cei%a%ţi &i c n$i *n&ine7 J Iz$%area J Ri! a% % J Pas!i#e J Ac!ivi!a!ea J N$c ri%e psi.er &i • P"rin!e Bri' %i L C$pi% Li.esc$#p nerea aces! i %anţ *n veri)i%e sa%e &i in!erpre!area fiec"rei !ranzacţii se n #e&!e ana%iz" !ranzacţi$na%" Aceas!a per#i!e eva% area !ip % i de re%aţie *n care se an)a'eaz" in!er%$c !$rii. iar !rei s n! ne)a!ive &i s scep!i. !ensi ne # sc %ar". p %s. $ zi.e'a.i% s"0% fi !er#ina! a!+! de repede( <" . red"# e =emplul nei secre!are care prezin!" &ef % i s" n rap$r! . %as" c"0i .

sen!e( P$a!e fi v$r.ans %. fiecare pers$an" scrie pe n .$%$)ic"( *a%ti'e 8D .iar &i *n p . c$n!es!a!. %a care ad" )" !e#erea sa din afara %is!ei( Lis!a de !e#eri7 8( de zi a de #+ine. F( de pierdere a c$n!r$% % i e-!eri$r (as pra a%!$ra). cre&!e aceea&i #"s r" &i )rad % de risc psi)ologic as$cia!( Tea#a recipr$c" de a fi respins sa !r"da! de ce%"%a%! es!e principa% % risc percep !( "ntrenamentul nr . ri! a% ri%e s n! /#anevre de apr$piere1 pr$)ra#a!e c %! ra%7 /B n" zi a4 Ce #ai faci4 Ce0ar fi s" ne prezen!"#4 3in) ric"4 Be# $ cafea a4 Per#i!eţi s" ia %$c51( 2nv"ţa!e *n fa#i%ie &i a' s!a!e de c$nvenţii s$cia%e. K( de sin) r"!a!e.onfidenţial& P$rnind de %a r#"!$area %is!" de !e#eri. cri!ica!. de pi%d". a n fi i .a. c$n!es!a!e. prezen!"ri%e &i fraze%e de p$%i!eţe s n! fi f$r# %e p$!rivi!e pen!r a#$rsarea n$r re%aţii( E%e ref%ec!" d$rinţa de c$# nicare &i c$n!ac!. de a fi s . D( de a fi ' deca!. % de s!r$Ie es!e riscan!( Ase#enea nei c"#i%e *n de&er!.i#. pen!r c" %ipsesc s!r$Ie e-!erni( Pen ria de s!r$Ie pr$v$ac" an)a'area dispera!" *n c" !area nei re%aţii( E-is!" &i pers$ane care se iz$%eaz" pen!r a evi!a risc % de a fi respinse. c$# nicarea i#pers$na%". *n a !$. difer" de %a $ c$# ni!a!e %a a%!a( 3a% ! %. parc r)+nd dr # % de %a Iz$%are %a In!i#i!a!e( Pr$.a%e &i c$#p$r!a#en!a%e accep!a!e s$cia%( C$#p$r!a#en!e%e s n! previzi. p$a!e fi ref z % nei re%aţiei deza)rea. G( de pierdere a c$n!r$% % i in!eri$r (a s!"p+nirii de sine). ri%e de s!r$Ie %ipsi!e de c$nsis!enţ"( C$nvenţii care n an)a'eaz" pe ni#eni( Par!enerii sp n &i fac ce se c vine( C+nd reacţia ce% i%a%! es!e *nc ra'a!$are. scrie d$ar d$ " n #ere de $rdine. p !e# r"#+ne si#p%e prezenţe .i#.J In!i#i!a!ea( Treap!" c !reap!". ref )ia!e *n i#a)inaţie( =n s! den! vis"!$r *n !i#p % c rs % i. ?( de a face ce n !re. iar sc.$rd$na!. H( de zi a de #+ine (nesi) ranţa financiar").anc" *n parc. *n e-pec!a!iv" &i rezerv"( Iz$%area !e#p$rar" p$a!e re%a-a e#$ţi$na%. 8:( de pierdere a respec! % i. 89( de a p%"!i prea # %!. de $rdine .re%a n$r c%i&ee ver. re%aţia p$a!e avansa( . *&i fac dep$zi!e de s!r$Ie e-!erni pen!r % n)i peri$ade de !i#p( #itualul Es!e !ip % de c$# nicare *n care d$ " pers$ane !rec de %a faza de s!r"ini %a cea de si#p%e c n$&!inţe( 2n )enere.i%e.i%eţe% n #ere%e de $rdine a%e pri#e%$r !rei ce%e #ai i#p$r!an!e !e#eri sa s rse de s ferinţe pen!r sine( . c$n!razise( 2n c$pi%"rie.ac" na din pri#e%e sa%e !rei !e#eri n se af%" *n %is!". 8?( de pierdere a %$c % i de # nc" . c as #area n$r risc ri #ini#e( In!er%$c !$rii se apr$pie *n %i#i!e%e per#ise de c$nvenţii &i cere#$nia%( 3e ref )iaz" s . es!e *n Iz$%are( 2n %if!.r !a%e. dar &i In!i#i!a!e( .a!eri as pra na! rii principa%e%$r n$as!re s rse de *n)ri'$r"ri &i s ferinţe( 3$% ţii4 I&olarea Es!e !i#p % *n care !ranzacţii%e c cei%a%ţi s n! a. 88( de n &ef a !$cra!. r p! de ceea ce se pe!rece *n a#fi!ea!r . #edi!aţii &i ref%e-ii in!e%ec! a%e *n care s .a de reverii. n vrea s" *n!+%nesc pe ni#eni( Cei%a%ţi #" enerveaz"( Ce ca ! e aici4 Ce ad n"! r" de a#"r+ţi5 N0a# ni#ic *n c$# n c ei1( N 0i nev$ie s" ne asc nde# *n pe&!eri sa s" *nc ie# &a casei( C. 8E( de $ # nc" nein!eresan!".i$%$)ice. fan!as#e.iec! % c$# nic" d$ar *n in!eri$r7 /3 n! depri#a!. ie. :( de a fi respins. 9( de e&ec.in p"ca!e. e %a fe%( Aiecare p$a!e fi sin) r. #. se iden!ific" pri#e%e !rei !e#eri c frecvenţa de apariţie cea #ai ridica!"( Ave# s rprize4 R"#+ne %$c pen!r c$#en!arii &i dez.i%i!a!ea de a pri#i stroMe &i in!ensi!a!ea aces!$ra cre&!e de0a % n) % aces! i parc rs( . p" c$%ec!area r"sp ns ri%$r.i%e7 /2#i ia ' c"rii%e &i p%ec1( Iz$%area de % n)" d ra!" face vic!i#e sin) ra!ice &i depresive. e%e s"r"cesc re%aţii%e in!erpers$na%e &i fr+neaz" ev$% ţia psi. par!enerii de c$# nicare se apr$pie n % c"!re ce%"%a%!.ac" ri! a% ri%e a' n) s" d$#ine c$#p$r!a#en! % re%aţi$na% a% nei pers$ane. p$a!e fi Ri! a%. a *nv"ţa! c" sc.i!. z sa sin) r pe .%ic.

$%$)ice n0a #ai ni#ic % dic *n e%e. *n . /. f rie. dis!incţia din!re vic!i#e%e *nc. %a cap"! % c"r ia v$r c %e)e c$nsecinţe #a!eria%e &i pec niare( Aie c"0i v$r.i#. /Ţi0a# sp s e (((1 N$c ri%e psi. n dec+! !ine1. c$n&!ien! sa n . n s n! *n s!are S T e&!i( A# nev$ie s" #" a' ţi sa s" #" iei *n & ! ri1( A!enţie5 <$r. ne !re s . *n care in!er%$c !$rii /'$ac"1 inc$n&!ien! r$% ri de >ictimă.i#.ţine n p% s de p !ere. /2ncerca# d$ar s" !e a' !1. ce 0i per#i!e n #$#en! de !r"ire in!ens"( 2n!r0 n %if! .ine sa *n r" ( Aap!e%e c$n!eaz"( Bocul p%iCologic Eric Berne a scris $ car!e ce%e. de pi%d". vacanţe. ne !re *n rap$r! c sen!i#en!e%e( C$# nicarea are carac!er prepr$)ra#a!.i#. !rad s" *n r$#+ne&!e c !i!% % Qocuri pentru adulţi (Games people pla5)( E% $fer" HE de scene!e din c$!idian.a!e n an)a'eaz" pers$na%( L$c !$rii *&i /#$. cei care % creaz" *#pre n" c$# nic" *n #$d inevi!a.. *n ace%a&i !i#p7 /Ia0#" %a & ! ri1. )re de descifra!.#arin. /3"r#an % de #ine1. ac!iv"ri a%e s!ra!e)ii%$r infan!i%e de a. ). e#i!e se#na%e de )en %7 /E n s n! *n re) %". '$c % psi. *n $rice !en!a!iv" de a i#p ne c f$rţa pr$pri % p nc! de vedere. Ba!eţi0v" *n!re v$i1. /Te0a# prins.ici ne dec+! p !ere( Es!e n #ecanis# psi.iec!iv % # ncii %$r( Tranzacţii%e s n! Ad %!0Ad %!.$rdare a rap$r! ri%$r de p !ere( E%e c$ns!a *n serii de !ranzacţii asc nse. c$pi% % i. ri%e s" fie %ipsi!e de risc ri. p$!. ca%a#i!"ţi%$r.$%$)ic pervers ce creeaz" fa%s" p !ere. dar(((1. /. r$% % de vic!i#" p$a!e fi c$#$d( #ersecutorul R$% % Persec !$r % i es!e ' ca! de $rice pers$an" care e#i!e #esa'e de )en %7 /E s n! *n re) %". c credinţa sincer" c" n s0ar desc rca f"r" e%7 /Ce s0ar face f"r" #ine41 Ofer" pr$!ecţie &i face !rea. a)res+nd &i rec%a#+nd s p nere( N !e i% zi$na5 Orice pers$an" n$r#a%" es!e e-p s" aces! i r$%. *n )r p( Pas!i#e es!e )en % de c$nversaţie %e'er". in' s!iţiei sa a)resi nii( . se disc !" despre !rec !. aspec! afec!iv( <$r. a! nci c+nd !rea. &!i . #ersecutor (i -alvator( >ictima R$% % <ic!i#ei es!e ' ca! de pers$ana care. pe !e#e care n an)a'eaz" in!i#i!a!ea7 vre#e.i%eaz"1 !"ceri%e &i sin) r"!a!ea c sc. e%ev % i sa s .ip i!e &i ce%e rea%e es!e difici%a( 2n p% s.esc despre $rice a%!ceva dec+! despre ei *n&i&i sa ceea ce 0i pre$c p" c adev"ra!( A%ir! %. fie &i c+ine% i.. inf%aţie.eaţa s0a r p!( Ne p !e# re%a-a *#pre n". de pr$iec!area n i s . s!+n)"cie sa sen!i#en! de c %p"( 3a%va!$r % sa Persec !$r % acr$&eaz" p nc! % s%a.ine( Er$ri%e de c$# nicare fac rava)ii( C$#p$r!a#en!e%e par!eneri%$r s n! f$ca%iza!e pe $. fie c" n ( C c+! c$# nic" #ai eficace. . Persec !$r % acr$&eaz" frica <ic!i#ei( C fa%s" *n)ri'$rare sp ne7 /@ tiu pe cineva care a rămas blocat o noapte -unteţi pregătită să 1( 2n esenţ".a0i !er#ina!". /. de sp$r! % *n ec.n$%$)ie( Ac!ivi!a!ea *n c$# n $fer" s!r$Ie *n!+rziaţi. #$d".i# de r$% ri. dar n e dra)$s!e( Adesea. n(((1( 3!r$Ie sc."0#" afar"1.a%!ern % i( Bre de f"c ! dis!incţia *n!re '$c % de r$% &i viaţa adev"ra!". e n Pas!i#e perfec!. *n d$i. i#presi$n"# asis!enţa( 3 n! !ipice pen!r pe!receri &i pa ze de % cr 7 /3" v" sp n na((( >eci % a f$s! )r$zav. p$!. sp$r!.i%.i%( Aace# parad" de c n$&!inţe encic%$pedice. &!i .$%$)ic es!e n fe% pervers de a N= rez$%va sa de 9E . dar n an!ren$r #ai . %"c$#ie.i%i!. fir0ai s" fii1.ac" !rece# de ri! a%. n 0i a&a4 -alvatorul R$% % 3a%va!$r % i es!e ' ca! de $rice pers$an" care e#i!e #esa'e de )en %7 /E s n! *n re) %". s n! *n s!are S T N= e&!i( Ai nev$ie de cineva s" !e ia *n & ! ri1( Adesea. s n! *n s!are S T N= e&!i( Ai nev$ie de #ine s" !e a' !1( 3a%va!$r % ac$rd" n a' !$r pe care vic!i#a n *% cere. fric".r". $rien!aţi spre n sc$p pres!a. c a!+! # ncesc #ai . sfia%".a de pre)"!i! % sa%a!ei.ip" sa de #anevrarea nei nave!e spaţia%e. dar $fer" sen!i#en! % apar!enenţei &i *nscrie c$n!ac!e #ane *n pa%#ares( In!er%$c !$rii f$%$sesc d$ar $ #ic" par!e din p$!enţia% % %$r afec!iv( Es!e #$!iv % pen!r care c$nversaţia de dra) % c$nversaţiei %as" n sen!i#en! de ir$sire( 2n Pas!i#e. ri i#pers$na%e. fie c" $ d$resc. fap! ce e-p%ic" !er#en % /pas! !i#e1 (!i#p !rec !)( Lipsa i#p%ic"rii rea%e a in!er%$c !$ri%$r face ca sc. /3 n! #ai . c sc$p % asc ns de a $.a <ic!i#ei. #a&ini &i '$c ri de s$cie!a!e( Ti#p % !rece a)rea.ici ne.%$ca!. i#p s de pr$ced ri &i !e. n p$!. $a#enii !a!$neaz" !eren % *n vederea se%ecţiei n i par!ener de in!i#i!a!e( Cine n !+n'e&!e d p" in!i#i!a!e4 Acti+itatea Es!e #aniera de c$# nicare ad$p!a!" de $a#enii care # ncesc *#pre n".in p"ca!e. c n #e ci da!e &i fa#i%iare.e ce #i se *n!+#p%" n #ai #ie1. asc nde #ai c r+nd s%". de fa%se vic!i#e &i n de ce%e rea%e. ci s n! '$c ri de r$%. deva%$riz+nd0$ &i *#piedec+nd0$ s" se c$nfr n!e c viaţa &i s" se dezv$%!e( Qocul N$c % se dec%an&eaz" c+nd <ic!i#a afi&eaz" $ s%".a.rav"#. /Te a# %a #+n"1. p$%i!ic". de pi%d". a%e acciden!e%$r.

sesiei1 #asc %ine7 /T$ţi s n!eţi %a fe%51 O e-p%icaţie ar fi sc$p % inc$n&!ien! de a pr$.ar.ere( 3e *n!$arce seara !+rzi ( Ea7 /Ac # se vine451 =r#eaz" ac ze recipr$ce( Ea *ncepe s" p%+n)".eie c+nd e% *&i face pa! % *n ca#era de zi.a c$#p%ica $ pr$. e p$si. *n Pas!i#e( Ca '$c de )rad % I. dar *i respin)e *nain!e de a a#$rsa re%aţia( Ca '$c de )rad % III. pr$fes$ri &i a%!e #$de%e de a !$ri!a!e( Ori de c+!e $ri a# senzaţia c" /cei%a%ţi n s0ar desc rca f"r" #ine1. *nc. cas!". sar .ac" vrei sin) r"!a!e.". c n sc$p asc ns( Are carac!er repe!i!iv de$arece sa!isface nev$ia inc$n&!ien!" de s!i# %i &i per#i!e sc. evi!area in!i#i!"ţii( Ace%a&i '$c se p$a!e repe!a *n # %!e a%!e versi ni7 Ea7 B$s #f%a!". *n casa as!a41 Ea7 /Ei as!a0i5 ." ! &i Useara *n d$i es!e ra!a!"( E-e#p% % 9( Qocul denumit „>iol”: E prac!ica! de fe#ei ce acţi$neaz" *n!r0$ #anier" pr$v$ca!$are as pra .a credinţe paren!a%e de )en %7 /T$ţi .ar de vin( Ea *n!redesc.$%$)ice fac d$ar c+! n fir de p"r *n!r0$ .i% s" '$c Persec !$r sa 3a%va!$r( Ori de c+!e $ri #" c$#p%ac *n p$s! ra de a fi /d s c pre& %1 &i % a! /pes!e pici$r1 s0ar p !ea s" '$c <ic!i#a( R$% % r"#+ne inc$n&!ien!."r. din a%! $ra&( E%7 T r. p$a!e fi !ra)ic( C aceas!" $cazie. c$nsi%ieri( A&c. dar fiecare a $.e ce n #i0ai p s &i #ie vin41 E%7 /Ia i!e5 N p$! avea &i e c+!eva #in !e n #ai pen!r #ine.a !a(1 E%7 3 n" n a#ic &i0% invi!" %a $ . ' c"!$rii inverseaz" r$% ri%e sa a!ra) *n '$c ar.r sc indi)na!e *#p$!riva /$.i( 2nv"ţ"# de %a p"rinţi.aţii. dar n % cr e cer!6 a!+!a 98 . dar !ace( N$c % se *nc.aţi%$r din an! ra'( .$%$)ice se p$! desf"& ra pe !rei )rade de in!ensi!a!e( 2n fine.a c" ea. c !$a!" )a#a $s!i%i!"ţi%$r.eaz" de f rie )+ndind 0se %a fac! ra !e%ef$nic".i#.i!ri.i %a !e%ef$n n ceas.ac" ei #anifes!" in!eres. #ai # %! dec+! ni#ic( 3per( 3riung)iul dramatic Ce%e !rei r$% ri f$r#eaz" n triung)i dramatic7 Persec !$r %. f #eaz" $s!en!a!iv ţi)ar" d p" ţi)ar"( E%7 >i#+nd *n)ri'$rarea7 /E ceva *n re) %"41 Ea7 /N 0i !rea. p$a!e fi a)rea. e da n !e%ef$n51 <a v$r. ri in!ense de s!r$Ie( E-e#p% % 8( N$c de c p% 7 E% in!r" *n ca#era de zi.i % dra#ei es!e ' ca! din p%in *n c p% ri. ' dec"!$ri.ţin ! ceea ce &i0a d$ri! *n #$d inc$n&!ien!7 dis!anţarea. isc$di!$are7 /30a *n!+#p%a! ceva4 . pr$d ce iri!are( Ca '$c de )rad % II es!e de'a dra#a!ic6 de&i s fer" de s$%i! dine. de %a ir$nii p+n" %a &edinţe de r" &i vi$%enţ"( 2n )r p ri de ce% p ţin !rei pers$ane. ' c"!$area. iar ea *n d$r#i!$r( C p% % a ie&i! &if$na!. i#ac %a!"( Ca f%ir!. dar prefer" s" /in!re *n pie%ea1 n ia #ai c r+nd dec+! *n a ce%$r%a%!e( Tri n). reţine# fap! % c" '$c ri%e psi. dra#a r"#+ne( C+nd se p%ic!isesc. ce%e sp se aici despre '$c ri psi.i#."r. c #a#a ei. #er)e *n d$r#i!$r &i !r+n!e&!e &a( E% #ai p ne ceva de ."r." deas"( T$! &i.ia n sare depar!e de !r nc.ide &a.aţii s n! %a fe%6 se )+ndesc %a ace%a&i % cr 1( A%! sc$p asc ns ar fi ace%a de a pr$. <ic!i#a &i 3a%va!$r %( Aiecare par!ener '$ac" !$a!e ce%e !rei r$% ri.ide &a d p" d+ns % &i *&i !$arn" n pa.%e#".i%. re%aţia !ri n). es!e p r". fe#eia a!ra)e .i %ar" se dezv$%!" de %a sine( Te-! % se sc.

ip ie c #va c" p$! fi s!"p+ni n % as pra ce% i%a%!( A !$n$#ia *i face %i.er0C$pi% Li. &an!a'aţi.er!a!ea par!eneri%$r de in!i#i!a!e( Par!enerii a de a%es6 fie se s .+nde&!e sa $ c$n&!iinţ" de sine pr$prie.i4 B n" *n!re. r"#+ne %$c pen!r s spici ne.i%. . ie ap"ra!e. pr$!ecţia $feri!" de Ad %! &i *n ar#$nie c va%$ri%e din P"rin!e( Ar nc" p nţi de acces spre inc$n&!ien!.iar &i ne%e *n rap$r! c a%!e%e6 !aine%e !re. n !erape ! de pe % #e r"#+ne par!ener % de in!i#i!a!e. *n&e%aţi( Ac$%$ nde n e-is!" *ncredere. In!i#i!a!ea es!e re%aţia idea%" *n care p !e# *#p"r!"&i ce%e #ai 'enan!e &i ridic$%e !e#eri sa fan!as#e.er sen!i#en!e &i )+nd ri( 3c.%e( C vin!e%e s n! c$eren!e c !r p % &i v$cea. sinceri!a!e. c. d$.on(tiinţa relaţiei Pers$ane%e s n! en!i!"ţi ca a!are( Re%aţii%e care %e nesc.i%e In!i#i!"ţii( 2n !er#eni va)i.$rd$neaz" re%aţiei. s . ri%e de stroMe s n! #ai in!ense dec+! *n $rice a%!" f$r#" de c$# nicare &i p$! fi a!+! p$zi!ive.eri s" a%ea)" fiecare *n fe% % s" . ce asc nde $ ria&" *nc"rc"! r" de sens ri. ferici! &i !ris! *n viaţa %$r( "utonomia Aace ca cei in!i#i s" n devin" dependenţi n % de a%! % &i nici s" n 0&i *nc. i *#p"r!"&i!" %a .$i prie!eni f$r#eaz" n )r p. desc.er. dar &i $. fie $ p"r"sesc( =n par!ener %$ia% n se va af%a a!+! *n in!eri$r % re%aţiei. ca &i %a necaz. c+! &i ne)a!ive( Lipsi!" de c$ns!r+n)eri &i prepr$)ra#are. r%ac. )ri'" pen!r ce%"%a%!. f"r" !ea#a de a fi respin&i. pr$-i#i!a!e.darea.%i)aţii( In!erese%e p"rţi%$r !re. c+! &i *n afara ei. c !$a!e p%"ceri%e &i s ferinţe%e ei( 99 .i % dra#ei ave# pr$. a !$n$#ia &i c$n&!iinţa re%aţiei s n! in)redien!e indispensa.eaz" acces % %a In!i#i!a!e( Ones!i!a!ea &i respec! % pr$. es!e i#previzi.i% d p" re%aţii c%"di!e pe *ncredere &i $nes!i!a!e. *#p"r!"&esc %i. prie!enie.arsis( Ce% #ai . r"#+ne n /c v+n! va%iz"1. care e-pri#" c$# ni nea p"rţi%$r ei( In!i#i!a!ea #ai # %! dec+! $rice a%! )en de re%aţie( C$n&!iinţa re%aţiei %i#i!eaz" independenţa &i %i. se. % a!e separa!( O da!" c$ns!r i!" re%aţia. f"r" a se preface a%!c #va dec+! es!e( In!i#i!a!ea cere reve%aţie a !en!ic" &i des!"in ire a. #are d &#an a% In!i#i!"ţii( Tea#a de a fi respins sa e-p%$a!a! . a%!e%e de %a $ pers$an" %a a%!a( C vin!e din /va%iza1 in!i#i!"ţii p$! fi7 *ncredere. *ncrederea. prin f zi nea %i.darea *nsea#n" !i#p( . de ase#enea( Re%aţia din!re d$ " en!i!"ţi es!e $ en!i!a!e.i#ia $r)anis# % i( In!i#i!a!e ins!an!anee *ns" n e-is!"( Ea are nev$ie de !i#p. d"r ire de sine. ea *ns"&i( O a !reia en!i!a!e( Aa#i%ia se na&!e din re%aţie ca en!i!a!e *n sine( . *n care c$# nic" a !en!ic.inc$%$ de e!i#$%$)ie. c vir! ţi de e-$rcizare &i ca!. *n care par!enerii /sp n !$! ce a pe s f%e!1. c rii. re%aţia s . sinceri!a!ea. p !e# evi!a. ind s!rie a fer$#$ni%$r &i e-is!" . iar i)iena i#p ne )raniţe( Re%aţia es!e n c$n!rac! care )enereaz" drep! ri.%e#e de re%aţi$nare( P !e# ie&i din !ri n). e-is!" dra)$s!e %a pri#a vedere( > %ţi *ndr")$s!iţi vre#e%nic $ inv$c"( E-is!" a!racţia ins!an!anee.%i)aţii( <iaţa re%aţiei va !re. $cr$!ire. *n ace%a&i !i#p( C # p$a!e cineva s" fie *ns ra! &i .a%i!a!e.irea &i prie!enia r"sp nd nev$ii de In!i#i!a!e.%$c. *#p%inire recipr$c" a nev$i%$r((( 2n ad+nc % fiinţei %$r. ca &i ce%e #ai %" n!rice vise. c sa f"r" a' !$r % !erape ! % i( Inti'itatea C v+n! % intimitate vine din %a!inesc % intimus.#ineaz" independenţa p"rţi%$r( Re%aţia ca en!i!a!e *n sine. $a#enii !+n'esc ire#edia.ia!ric" s n! pa%ide f$r#e de in!i#i!a!e ni%a!era%"( I .er c$nsi#ţi!" a d$ " pers$ane0en!i!"ţi.esi) r. f"r" )ri'a de a asc nde secre!e%e( Par!enerii de In!i#i!a!e se accep!" a&a c # s n! &i n a nev$ie de !ranzacţii d . ie p"s!ra!e. *n&e%aţi &i %$viţi pe %a spa!e. par!enerii *nce!eaz" a #ai fi en!i!"ţi a. %a nive% ri p"#+n!ene in!ensi!"ţi a%e dic!$n % i /4ube(te (i fii liber&1 prin care 3f( A ) s!in inv$ca c$# ni nea c divini!a!ea( R". p"s!r+nd 0&i independenţa( . f"r" !ea#a de a fi respin&i.idere.are5 P !e# c$n&!ien!iza.s$% ! a !$n$#e &i independen!e( Inevi!a. *n ace%a&i !i#p4 E!ica re%aţiei i#p%ic" as #area n$r $. s spici ne &i )+nd ri asc nse. iar prie!enia ce0i %ea)" e $ en!i!a!e ca a!are( Re%aţia n se c$nf nd" nicidec # c en!i!"ţi%e pe care %e ne&!e.a!e !i#p *nde% n)a! s!a %a !e#e%ia *ncrederii( -inceritatea Cine p$a!e fi in!i# c $ #asc"4 Aiecare din!re in!i#i se dezv"% ie pe sine *ns &i ce% a !en!ic.i%" &i riscan!"( In!i#i!a!e i#p%ic" !$a!e s!"ri%e e % i6 serii % n)i de !ranzacţii C$pi% Li. c sen!i#en! % dep%inei si) ranţe c" n v$# fi respin&i sa c$n!es!aţi( 6ăbdarea R". iar sp$vedania &i c ra psi.s$% ! $nes!". c rie. se na&!e a treia entitate( O da!" c in!rarea *n re%aţie. s" c$ns!r iasc" *ncredere &i sinceri!a!e( 3"0&i scrie pr$pria sa is!$rie( +ncrederea Cei in!i#i p$! e-pri#a ce%e #ai !ainice )+nd ri &i sen!i#en!e. /ce% #ai %" n!ric &i #ai pr$f nd1( . *#p"r!"&irea secre!e%$r. f"r" $c$%i& ri.i$c. d$rinţe.i#. s" prind" r"d"cini.!i#p c+! ne af%"# *n !ri n).

! #E$A?IA CU SINE ŞI CU CE$Ă$A$" 2nain!e de a p%$n'a *n ad+nc ri%e aces! i capi!$%.ini$n6 s n! fa!a%is!(")( <iaţa0i !$! #ai d r" &i a# i#presia c" s n!e# c !$ţii *n!r0 $ .ine dac" %e fac d p" cap % #e ( . *#p$!riva a%!$ra( N 0#i s!" s" *n fire s" preia iniţia!iva &i0i %as pe a%ţii s" se afir#e( Cred *n des!in. n s n! $ pers$an" i#p$r!an!" &i viaţa #ea n 0i prin!re ce%e #ai in!eresan!e( C$%e)ii &i an! ra' % #" c$nsider" $ pers$an" desc.ine s" faci c$nfidenţe( Re &esc s" %as i#presia c" &!i #ai # %! dec+! sp n( A# #ai # %ţi prie!eni &i0#i fac #ere a%ţii n$i( P"reri%e #e%e c$nc$rd" c a%e ce%$r din an! ra' % #e ( N 0#i disp%ace s" da $rdine fer#e( N 0#i p%ace s"0#i as # risc ri &i resp$nsa.i%i!"ţi%e #e%e( . face# n p$pas pen!r c$#p%e!area nei )ri%e ce per#i!e $ eva% are s #ar" a a!i! dini%$r e-is!enţia%e faţ" de sine &i cei%a%ţi (adap!are d p" La rene Benain. nici e .i. prin as$ciere c frecvenţa sa de apariţie *n c$#p$r!a#en! % !" c$!idian( "abelul II! ! CCe%tionar DA"I"UAINI EEIS"EN?IA$EF EN'NŢ'L 8 9 : ? H G F K D 8E 88 89 8: 8? 8H 8G 8F 8K 8D 9E 98 99 9: 9? 9H 9G 9F 9K 9D :E :8 :9 2#i p%ace viaţa *n )r p &i % crez c p%"cere *n ec.e <ecc.es!i#a &i ad$r #$des!ia( 3 n! c$p%e&i!(") *n faţa dific %!"ţi%$r e-is!enţei( 3ecre! % s cces % i s!" *n r".e fe% % #e . nici cei%a%ţi( C+nd e caz %. s$cia. fiecare en nţ pri#e&!e $ n$!" de %a 8 %a 8E.is".i%"( 3 n! # %ţ #i!(") de #ine( E )r$zav s" fii *n /pie%ea #ea1 2#i p%ace # %! c+nd a# drep!a!e. p n r" % *nain!e &i ia #"s ri s" #" ap"r( Niciodată ()e*acord Total+ 8 Totdeauna (Acord total+ 9 : ? H G F K D 8E 9: .ip$%ar" c zece !rep!e. ne( N 0#i p n prea #ari speranţe *n vii!$r % $#enirii( 3 n! !i#id(") &i ne# %ţ #i!(") de #ine *ns #i( A# !endinţa de a #" s .$)"ţie( L cr ri%e #er) . 8DKK)( Aiecare en nţ r#eaz" a fi c$!a! pe $ scar" . Edi!i$ns .ip"( C$nfr n!area $pinii%$r a%!$ra c a%e #e%e *#i ad ce n p% s de . *n ).$!"r"&!e pen!r n$i( 3i#! c" n p !e# % p!a *#p$!riva % i. *n rap$r! c in!ensi!a!ea ac$rd % i e-pri#a! faţ" de e%e( Prac!ic. i0a# ad#ira! pe s peri$rii #ei( P$! sp ne fer# c" s n! f$ar!e si) r(") pe #ine( 2n an! ra' % #e .i%i!"ţi #ari( >" si#! inferi$r ce%$r%a%ţi( >" adap!ez f$ar!e &$r n i an! ra' n$ &i si! aţii%$r n$i( Re &esc s" da sfa! ri .darea de a ne)$cia c aţii( . re &esc s"0i cri!ic &i s"0i ir$nizez pe cei care #eri!"( <izi nea #ea as pra vii!$r % i c$pii%$r &i nep$ţi%$r n$&!ri es!e #ai c r+nd pesi#is!"( >i se *n!+#p%" s" #" *nd$iesc de p$si.e0a % n) % ani%$r.es!in % . *n n$r$c.. c$# nica!iv". #ratiCue de l/anal5se transactionnelle.arca care se sc f nd"( A# !endinţa de a % a vina as pra #ea( N 0i . Paris.

es!i$nar % an!eri$r( E0plica)ie1 • *n c$%$ane%e c indica!iv % R Enunţul” sunt *nscrise n #ere%e c ren!e a%e en nţ ri%$r din c.es!i$nar % an!eri$r( Aiec"r i en nţ *i va c$resp nde p nc!a' % de %a 8 %a 8E ac$rda! *n c.e% % an!eri$r( N #"r % #a-i# de p nc!e ce se p$a!e !$!a%iza pe fiecare c$%$an" a )ri%ei es!e KE.es!i$nar6 • *n c$%$ane%e c indica!iv % R#uncta0ul” vei *nscrie n$!a ac$rda!" pen!r fiecare en nţ *n !a. iar ce% #ini# es!e K( "abelul II!=! "otali&area punctajelor O@4G O@4 Enunţul "uncta$ul 8 9 F K 8G 8F 98 9F "otal O@4G O@3 Enunţul puncta$u l : H D 8? 8H 8K 99 9D "otal O@3G O@4 Enunţul puncta$u l ? 8E 8: 8D 9E 9? 9H :8 "otal O@3G O@3 Enunţul puncta$u l G 88 89 9: 9G 9K :E :9 "otal 9? .Ur'ăre(te grila ur'ătoare! Aiecare c$%$an" re)r peaz" en nţ ri%e !ipice pen!r $ an #e p$ziţie de viaţ"( <ei ţine c$n! de #arca'e%e f"c !e *n c$%$ane%e sca%ei din c.

a' % c$nsacra! a% AT.e a%!fe%. prin rap$r!are %a cei%a%ţi( Aces!ea s n! rez %!a! % n$r eva% "ri f$nda!e pe rap$r!area va%$rii pr$prii %a va%$area a%!$r pers$ane( N p !e# ' deca % #ea *n sine.esi) r. c cei%a%ţi &i c % #ea *n care !r"ie&!e( P$ziţia de viaţ" e-is!enţia%" #anifes!" s . r+!". pierderea ce%$r dra)i sa #"r nţi& ri prec # .i%" a nei pers$ane care n se si#!e . )ener$as".*atru po&i)ii de +ia)ă e0i%ten)iale 2n AT. e-p%ici! sa i#p%ici!. fie %a ce% ne)a!iv (E L)( 2n %i#. # %ţ #i!" de sine &i *n ac$rd c sine *ns &i( 3!area 2: sa (E Z) e-pri#" disp$ziţia a)rea. ad#ise ca !er#en de referinţ" sa e!a%$n idea%( =ria& % in!eres #anifes!a! pen!r aces! c$ncep! es!e ' s!ifica! prin aceea c" poziţia de viaţă a nei pers$ane define&!e relaţia sa c sine. ne# %ţ #i!" de sine &i *n dezac$rd c sine *ns &i( Non*2: sa (E 0) e-pri#" disp$ziţia deza)rea. %ac$#" sa $ric # a%!fe%.ine *n pie%ea sa( Aceea&i pers$an" se va si#ţi non*2: sa (E 0) a! nci c+nd n se accep!" pe sine a&a c # es!e.% % dif z a% a!i! dini%$r &i p"reri%$r pe care %e ave# despre n$i *n&ine.!i%" &i )re de c$n&!ien!iza! dec+! pare %a $ si#p%" %ec! r"( Aaţ" de ei *n&i&i. acciden!e%e. %a a%!e pers$ane. as!a *nsea#n" /a fi OW1 sa /a n fi OW)( O pers$an" $arecare se va si#ţi 2: sa (E Z) a! nci c+nd se accep!" pe sine a&a c # es!e.$%i%e. c$ncep! % de poziţie de viaţă se refer" %a ansa#. *n!r0$ #anier" # %! #ai s . din c+nd *n c+nd( <iaţa0i a&a f"c !" c" es!e inevi!a. es!e OW s" !e si#ţi &i n$n0OW. $a#enii *&i c$ns!r iesc a!i! dini%e *n !er#eni . ci n #ai &i n #ai prin rap$r!are %a n$i *n&ine( N ' dec"# pe fiecare din!re $a#enii ca $ pers$an" *n sine.6 p%"c !Sdez) s!"!$r6 fr #$as"S r+!"6 . *n #"s ra *n care !e rap$r!ezi. n e-is!" c adev"ra! pers$ane care s" se si#!" OW *n !$a!e c%ipe%e vieţii %$r( .i% s" si#ţi# n$n0OW a! nci c+nd s feri# din varii #$!ive prec # .i%" a nei pers$ane care se si#!e . ci n #ai &i n #ai prin rap$r!are %a pr$pria n$as!r" pers$an"( N 0i de%$c si) r c" p !e# fi c$n&!ienţi de aces! % cr *n fiecare c%ip"( Te p$ţi si#ţi $ pers$an" in!e%i)en!".ine *n pie%ea sa( .ip$%ari7 /3 n! (((de&!ep!Spr$s!6 p !ernicSs%a. f$r#a sen!i#en! % i de a fi OW sa n$n0OW inf% enţeaz" a!i! dinea pe care pers$ana $ are a! nci c+nd in!r" *n re%aţie c cei%a%ţi. nS#ai p ţin .r !a%i!a!ea n i &ef sa a n i 9H . n6 #eri!Sn #eri! s" !r"iesc( P$%arizarea a!i! dini%$r face ca $ pers$an" s" se perceap" pe sine *ns &i fie %a p$% % p$zi!iv (E Z). fr #$as".

patru poziţii de viaţă f nda#en!a%e7 8) E= Z T= Z6 (E= s n! OW &i T= e&!i OW)6 9) E= Z T= L6 (E= s n! OW. parţia%.in(")((( Re%aţia ca a!are face ca pers$ana ce% i%a%! s" fie percep !" *n !er#eni . e n ( E n #ai vina #ea( E $ %as .e% p"!ra!ic.a%!" &i p%ec1 3en!i#en!e7 ad#iraţie. a&a c # s n!( 2#i es!e .i%(")6 $nes!(")S #esc.re-iv.dominare >" accep!.es!i#ez( Te s praeva% ez( Te ad#ir pr$s!e&!e( /E&!i #ai . n( . *ncep+nd de %a s+n % #a#ei &i c$n!in +nd c e-perienţe%e de viaţ" %!eri$are.iar afi&+nd a!i! dini p$%ariza!e prin rap$r!are7 /T U#" p%aci S n #" p%aci6 *#i vei da ce 0#i d$rescS n0$ s"0#i dai ni#ic6 e&!i #in na!(")S peni.a!51 3en!i#en!e7 depresie. c. n #i! /OW0 % C$rra%1( A$%$si# se#n % (Z) sa OWZ pen!r caz % *n care se a!ri. *n specia% c ce%e !r"i!e p+n" %a v+rs!a de cinci.ine /*n pie%ea #ea1( P$! avea rap$r! ri c$ns!r c!ive &i ferici!e c !ine &i c cei%a%ţi( Cred *n $a#eni( A# *ncredere *n !ine &i *n fap! % c" ! ai *ncredere *n #ine( P$! fi sincer &i desc. s"di!e *n #en!a% % nei pers$ane *nc" din c$pi%"ria sa !i#p rie. &ap!e ani( Ana%iza !ranzacţi$na%". inevi!a. #i%inţ"( N$c7 <ic!i#" Eu3"u4 9G . disperare. e-is!" pa!r #$d ri f nda#en!a%e de a percepe re%aţii%e c sine &i c ce%"%a%!. dar n !e accep!( >" s praeva% ez &i !e deva%$rizez. n ca #ine5 T #eriţi. c$$per"#( . d$#in.i% &i $nes!. pesi#is#( N$c7 <ic!i#" Eu3"u3 Eu %unt non3O@ Ai)( II(8E( 3in!eza a!i! dini%$r e-is!enţia%e in!erpers$na%e (OW0 % C$rra%) 'u sunt 2: * 3u e(ti 2: Es!e #$d % de a fi *n ac$rd c sine &i c cei%a%ţi. fric". dar T= n e&!i OW)6 :) E= L T= Z6 (E= n s n! OW. dispreţ iesc( . *n c$$perare c !ine &i c cei%a%ţi( A!i! dini%e s n! !ipice pen!r psi. ac z. c rie. f rie.ip$%ari6 p$zi!iv (T Z) sa ne)a!iv (T 0)( C$#.i vina !aU1 -entimente: dez) s!.ip"( Ne i#p%ic"#. !ris!eţe. p$ziţia de viaţ" ZZ es!e c$n!r$%a!" din Ad %!( C$nfr n!a!" c $ pr$.ip$%are p$si. f$r#a n i !a.i% &i $nes!( C$nfr n!a! c $ pr$. prin AranI Erns!. s" ca ! *ncrez"!$r $ s$% ţie. c pa!r cadrane. $p!i#is#. *n care viaţa #eri!" c adev"ra! !r"i!". !r"ind &i. #" accep! &i s n! # %ţ #i! de #ine.ociere >" accep! &i !e accep!.uvinte: /Taci din ) r"5 3p i d$ar !+#penii( . irii %ipsei de va%$are( Eu %unt O@ Eu4"u3 A. ea va ad$p!a $ an #e p$ziţie faţ" de par!ener. a&a c # s n!e#( Aace# ec.i%.inaţii%e .uvinte: /Care0i pr$. nep !inţ".$%$)ia *nvin)"!$r % i( Cea #ai #are par!e a !i#p % i. #i%"( Qoc: Persec !$r &i 3a%va!$r "u e(ti non3O@ #asiv@obstructiv N #" accep! &i n !e accep! a&a c # e s n! &i ! e&!i( /N va%$r"# ni#ic( N #er)e( N 0i ni#ic de f"c !( 3 n!e# *n ra. dar T= e&!i OW) &i ?) E= L T= L6 (E= n s n! OW &i T= n e&!i OW)( Aiecare din!re aces!e pa!r p$ziţii de viaţ" *&i are $ri)inea *n c$nvin)eri%e &i a!i! dini%e e-is!enţia%e. pers$ana *n!rea.is( 3 n! disp$ni. v$i fi disp s s" ne)$ciez.%e#a4 Mai s" c" !"# cea #ai .%e#". en! zias#. pen!r c" e&!i disp$ni. $p!i#is!. #ai # %! sa #ai p ţin c$n&!ien!e.p$%iţis! care ap%ic" $ a#end" pen!r pre!ins" indiscip%in" r !ier"( Aceas!" atitudine e=istenţială ne)a!iv" #eri!" evi!a!" sa #"car *#piedica!" s" ne c$p%e&easc" &i s" devin" poziţia de viaţa d$#inan!"5 A! nci c+nd $ pers$an" in!r" *n re%aţie.Ne. ie va%$are &i se#n % OWL pen!r caz % a!ri. prie!enie( "u e(ti O@ -upunere@#asivitate N #" accep! a&a c # s n!( >" s .%e#"." /care*i soluţia” &i n /cine*i vinovat”( Es!e c$n&!ien!" de fap! % c" e-is!" #ai # %!e s$% ţii &i c" !$a!e Eu4"u4 A-ertiv. n" s$% ţie51 E#$ţii sp$n!ane7 . p$zi!iv &i ac!iv( Pe aceas!" p$ziţie de viaţ".ispari5 3 n! ce% #ai . dispreţ. de!es!.i%e pen!r $rice re%aţie E= 0 T= s n! pa!r ( C a%!e c vin!e. a sin!e!iza! reprezen!area aces!$ra s .is &i pres p n c" e&!i sincer &i desc.

indiferen!.ic" se pe!rece ceva ase#"n"!$r6 es!e diri'a!" sp$n!an c"!re s!area e % i care are #ai #are nev$ie de ea.re. p$e! % sp ne7 /T$a!e0s praf. er di!. &efii sa *&i !er$rizeaz" c$piii &i *i !ri#i! *n &c$%i de c$recţie4 As!a era( Pe p$ziţia de viaţ" (Z0) s!area e % i d$#inan!" es!e cea de P"rin!e Persec !$r sa 3a%va!$r( Persec !$r % i#p ne re) %i n a!+! pen!r va%$area %$r. c+! pen!r a0i face dependenţi( 3en!i#en!e%e d$#inan!e pe p$ziţia de viaţ" (Z0) s n! ne*ncrederea. T= cer&e!$r( >" p$! %ipsi de !ine. iar nica s$% ţie va fi a #ea( E= s n! prinţ. n".%i)aţii%e. se a. pen!r c" n e&!i . % #ea0i c # es!e &i ca d+nsa s n!e# n$i1( C$nfr n!a!" c pr$. !ipic pen!r s!area Ad %!( A !r"i pe p$ziţia de viaţ" ZZ *nsea#n" a !e af%a. !r"ie&!e *n pa%a! sa *n ). fr #$s. i %a rez$%vare( P$ziţia ZZ *&i as #" risc ri6 adev"ra! % *nvin)"!$r es!e ce% care &!ie s" &i piard"( E#$ţii%e &i sen!i#en!e%e !ipice pen!r aceas!" p$ziţie de viaţ" s n! *n C$pi% Li. %a n #$#en! da!( C+nd ave# s ficien!" ener)ie pen!r Ad %!.esf"& rarea eveni#en!e%$r es!e privi!" de n spec!a!$r rese#na!. c$#pasi nea. ca n )i)an! prin!re pi!ici( Ca !" d$#inarea. *n !i#p ce creier % r"#+ne #ai s%a.inc$%$ de $rice c$#p%icaţii . n s$% ţii( <in$vaţi v$r fi cei%a%ţi.e!. n s" !r"ie&!i4 Pen!r ce s" faci as!a sa cea%a%!"4 .evine a)resiv" &i .ic" !e#p$rar". indiferen! dac" cineva es!e .$a%". f"r" a ne ep iza *n ef$r! % de a fi perfecţi sa a c" !a par!ener % perfec!( Tr"i# p$ziţii de viaţ" diverse.pers$ane%e i#p%ica!e *n pr$. d$ar din c+nd *n c+nd. care cred c" viaţa %$r n va%$reaz" #ai ni#ic( A !en!aţia deni)r"rii pr$priei pers$ane &i a c$#p$r!a#en! % i de Pap"0Lap!e( A $ ad#iraţie s! pid" pen!r $.i%( :! AIHICU$"Ă?I IN AE>JO$"A#EA *E#SONA$Ă . nici!a!ea &i r"z.$sea%". #ere )a!a s" p%"!easc" sc #p $rice #ic" a!enţie( C$nvins" c" ea *ns"&i n #eri!" ni#ic. re)"si# &i c+!eva disf ncţii &i ! %. #esc. (LZ) c &ef %. narea( Es!e e-!re# de v %nera. c%ienţii.iţi *n p%an afec!iv.%e#e. !inde# c"!re C$pi% sa 9F .r"znicia &i ar$)anţa a%!$ra( 2n p%an #a!eria%.i%"( C+nd #" af% pe aceas!" p$ziţie de viaţ".and$neaz" *n # nci insa% . s n! *nc+n!a! de #ine &i !e de!es! din !$! s f%e! %( C$nfr n!a! c pr$.$)a!. a! nci c+nd ne %$vesc dezas!re de #are a#p%$are( >eri!" s" !inde# c"!re (ZZ). de a fi )enii *n p%an in!e%ec! a% sa ar!is!ic &i de a fi ca#pi$ni *n p%an sp$r!iv( 2n!re #$!ive%e care ne *#piedic" s" fi# ca#pi$ni &i )enii. ezi!an!" &i are nev$ie de indicaţii &i apr$. care pare nep !inci$as" &i peni. de#n" de dispreţ. *&i deni)reaz" s$ţii%e. c+! pen!r a0&i asi) ra c$n!r$% % as pra a%!$ra( 3a%va!$r % a' !a pe a%ţii n a!+! pen!r a0i face a !$n$#i.%e#e. iri)a!( C ener)ia psi. par!ener % &i disp$ziţia psi. iar !ris!eţea. se *nvin$v"ţe&!e &i preia as pra sa )afe%e a%!$ra( 'u nu sunt 2: * 3u nu e(ti 2: Es!e a!i! dinea pasiv" &i rese#na!". ar$)an!"( Tinde s" fie p !ernic". derizi nea( P$ziţia de viaţ" variaz" *n rap$r! c c$n!e-! %. n #eri!" ef$r! %( La ce . v$i c" !a vin$vaţi. dispreţ % &i dez) s! %( 'u nu sunt 2: * 3u e(ti 2: Es!e a!i! dinea ce%$r insi)nifianţi &i s p &i. p+n" %a !en!aţii s icidare( C+nd apar pr$. r+!. dar na es!e d$#inan!"( 2nvin)"!$r % (ZZ) are #$#en!e%e sa%e de (LZ) sa (L L)( P$ziţia de viaţ" es!e n #$d de a in!erpre!a viaţa &i nicidec # n #$de% infai%i."ri( Cer per#isi nea pen!r $rice f%eac( Pers$ana ins!a%a!" *n aceas!" a!i! dine se si#!e inferi$ar".i$)ene!ice sa acciden!e !ra #a!izan!e. pa!r$n % sa c pr$fes$r %.i%"( 3e c$#p%ace *n pr$pria nep !inţ" &i a#+n" #ere acţi nea &i $. . p !e# *nc$rda a!enţia c"!re par!ener( C+nd n ave# s ficien!" ener)ie ($. nep !inţa. p$ziţia *nvin)"!$r % i. p !e# ana%iza % cid &i ca%# $ si! aţie."!"i$as" c+nd n es!e preţ i!"( N s p$r!" s" fie %ipsi!" de p !erea pe care $ ad$r" &i de care a. perfecţi nea. $a#enii se nasc c ria& % p$!enţia% de a i . d p" $ #as" .in( Ni#ic n #er)e.i%" %a cri!ic"( .%e#e. n are sens. pasiv( Af%a! efe#er pe $ as!fe% de p$ziţie de viaţ". r+!. p+n" %e i!"( 3en!i#en!e%e d$#inan!e pe aceas!" p$ziţie de viaţ" s n! an-ie!a!ea. depri#a!"( N$ac" a. ana%fa. pers$ana af%a!" pe (0Z) a%e)e $ viaţ" #$des!". ziv r$% % de <ic!i#".a%!ernii. z"( C !$a!" sinceri!a!ea. pe ce%e%a%!e p$ziţii( 'u sunt 2: * 3u nu e(ti 2: Es!e p$ziţia de viaţ" !ipic" pen!r $ pers$an" care se rap$r!eaz" %a cei%a%ţi. ne*ncrederea.er &i Ad %!( B c ria.%e#" p$! c$n!ri. !iranic" &i insensi. c s$ţii r+!e sa s$ţi dep%$ra. fric").i%i( Es!e nesi) r". s"rac. se ins!a%eaz" $ s!are de #$%e&ea%" &i s$#n$%enţ"( E-p%icaţia es!e aceea c" s+n)e%e diri'eaz" ener)ia $r)anis# % i c"!re di)es!ie &i s!$#ac.e!$ ( 3 n!e# (ZZ) c prie!enii &i r de%e apr$pia!e. p+n" %a pierderea in!eres % i pen!r viaţ"( <iaţa n #eri!" !r"i!"( T$! % pe % #e es!e deriz$ri . !ea#a sa #+nia n s n! cenz ra!e( Tr"iri%e s n! sp$n!ane &i p%ine( B+ndirea &i acţi nea s n! adecva!e &i eficace. r"ri de pers$na%i!a!e( '=cluderea Adesea.i &i a fi i . f ria. n de ni#ic( >i se c vine !$! %( C n$&!i c #va indivizi care 0&i persec !" s . (ZL) c cer&e!$r % sa c+ine%e &i s n!e# (L L). pers$ana )"se&!e vin$va!" pe !$a!" % #ea. si#!e c" viaţa ce%$r%a%ţi n va%$reaz" prea # %! &i devine ' s!iţiar". c$%e)ii. %$c inţe s$rdide.

s$%a!" &i r"!"ci!" *n!r0$ % #e f"r" ni#ic sf+n!( E-c% derea Ad %! *nsea#n" s#in!ea%". a visa( Pers$ana r"#+ne /rece1( C+nd s n! e-c% se d$ " s!"ri. se *n!+#p%" *n c%ipa !rezirii din vis( =n e-e#p% es!e pr$iecţia !i#id % i. z+ne . is!eric. ' s!iţiar &i predica!$r fana!ic( Ad %! c$ns!an! *nsea#n" $# #a&in". arid &i p%anifica! ca n cV.ini$n1 Ad %! % c$n!a#ina! c C$pi% a&!eap!" #irac$%e. f"r" repere #$ra%e.eaz" a#in!iri%e c$pi%"riei &i scade capaci!a!ea de a i . *n care $ s!are a e % i es!e e-c% s" sis!e#a!ic de %a f ncţi$narea n$r#a%" se n #e&!e e=cludere C$nsecinţa ei es!e $ pers$na%i!a!e defici!ar".serva!e de Ad %!( =ne$ri. Ad %! c P"rin!e &i C$pi% are %$c c+nd $ pers$an" reia $ deviz" paren!a%". r p! de rea%i!a!e( E-c% derea es!e !$!a%" d$ar *n caz % ! %.ac" ener)ia psi.P"rin!e."r.ontaminarea Aen$#en % prin care s!area Ad %! in!erfereaz" *n diverse pr$p$rţii c a%!e s!"ri a%e e % i se n #e&!e contaminare( Reprezen!area )rafic $ s )ereaz" prin s prap nerea cerc ri%$r( C$n!a#inarea Ad %! c P"rin!e )enereaz" pre' dec"ţi &i )enera%iz"ri. de#enţ" &i de%ir psi. cea r"#as" es!e n #i!" constantă( P"rin!e c$ns!an! e-c% de CZA &i d ce %a de%ir paran$ic. care0&i *nc. fie pen!r a *nc"rca .a!erii%e. ave# de0a face c n a !is!. iar pers$ana n face dis!incţie *n!re rea%i!a!e &i /v$ci%e1 paren!a%e( Credinţe%e s n! c$nf nda!e c fap!e%e7 /Tinerii de azi n 0s ca cei de a%!"da!" S L #ea0i rea S 3" n ai *ncredere *n s!r"ini S(((*n fe#ei S(((*n .i. a si#ţi sp$n!an. infan!i%.izar &i per#anen! c$nf%ic! in!eri$r P"rin!e 0 C$pi%( E-c% derea C$pi% . inc$#p%e!"( E-c% derea P"rin!e *nsea#n" %ipsa c$n&!iinţei #$ra%e &i )enereaz" anar.i$s( C$n!a#in"ri peric %$ase7 /.ic" a%$ca!" ce%$r%a%!e( . pers$ana r"#+ne de. ne &i se asc nde d p" de)e!( .$r)( 2n C$pi% c$ns!an!. r"ri%$r psi.ice severe( .er!ina'( A"r" cei /&ap!e ani de acas"1.aţi1( Predica p"rinţi%$r es!e c$nf nda!" c e-perienţa pr$prie( C$n!a#inarea Ad %! c C$pi% )enereaz" ' dec"ţi perver!i!e de fan!as#e &i i% zii( I#a)inar % e c$nf nda! c rea% %( Aan!as#e%e c$pi%"riei se s prap n pes!e fap!e%e $.%$c.ic" se %$ca%izeaz" sis!e#a!ic *n na sa d$ " s!"ri a%e e % i. $ s sţine c $ i% zie din c$pi% &i %e c$nf nd" pe a#+nd$ " c rea%i!a!ea $. .$!ic. cea de0a !reia es!e *#piedica!" de %a f ncţi$narea n$r#a%"( >anifes!area pa!$%$)ic".ac" n #" #ai )+ndesc %a as!a.ie &i %i. fie pen!r a pr$c ra ' dec"ţi )a!a fa.rica!e( Ac!ivarea nei s!"ri a e % i depinde de ener)ia psi.%a c$n!a#inare. !$! % se va aran'a de %a sine S Azi es!e zi a #ea c ). *n!r0 n .ip ie c" cineva & &$!e&!e n #ai &i n #ai pen!r c" e% es!e cara).serva!" de Ad %!( 9K .

e#a! r)en! din c$ncedi 6 f"r" e%. simbioza es!e )en % de re%aţie *n care d$ " $r)anis#e c$nvieţ iesc ca &i c # ar f$r#a n sin) r $r)anis#( 3i#i%ar. re%i)ia.i$za &i %anţ ri%e si#. c+nd n par!ener d$#in" &i a%! % se s p ne #ere ( N$r#a%izarea sp$n!an" a re%aţiei se pr$d ce pe d$ " c"i7 c$n!rasi#.ine. i . !e adresezi n i s .i$!ic.a%!ern.i$za p$a!e crea dezec. c !$a!e ce%e !rei s!"ri a%e e % i7 P"rin!e0Ad %!0C$pi%( P$a!e fi n$r#a%" c+nd es!e v$r.i n c$pi% c+ţi ani are &i #a#a r"sp nde *n %$c % % i( 2n!r0 n .andicapa! L *ns$ţi!$r( . prie!en %.ip i! c"7 /L #ea are nev$ie de n s!"p+n1 (P) Z /E s n! ce% a%es1 (C) Z Ad %!( Si'bio&a (i dependen)a Cap$ra% %7 /Lnde*i nordul!1( 3$%da! %7 /Lnde ordonaţi -ă trăiţi&1 2n!re.$rda!e prin c$ncep! % de simbioză( 2n .i!a.ip" #er)e . r %e!a. !e%eviz$r %.i$!ice es!e a. &e&!e c+nd &ef % sa /creier %1 p%eac"( =n #ana)er .i$!ice rez$na. reprezen!area ara! d$ar p ţin diferi!( 2nc%inaţia psi.% de a res!a.i$za es!e re%aţia *n care d$i par!eneri f$r#eaz" *#pre n" $ pers$na%i!a!e c$#p%e!". s$ţ %. p+n" %a v+rs!a de c+ţiva ani. din a%! cap"!( Ceri $ inf$r#aţie n i # nci!$r.a de re%aţia #a#" L c$pi%. $ ec.i%i re%aţii de dependenţ" p$a!e r"#+ne ac!iv de0a % n) % ani%$r( Par!ener de si#.i%e se ins!a%eaz" firesc *n!re #e#.i$z" se na&!e *n c$pi%"rie( Ref%e. !$a!e re%aţii%e de aces! )en s n! s spec!e de dependenţ" &i a.i%i. *n!"ri! c i% zia din C$pi% es!e s )era! Ad %!0 % i ca e-presie a rea%i!"ţii( >ari dic!a!$ri.ina sa $ fir#" se pr". ndenţa !ranzacţii%$r P"rin!e0C$pi% &i Ad %!0C$pi%( C$nsecinţe%e pr$.i! %.re )rave *n re%aţie. #eseria. &ef %.ir$ .i$!ice( 9D .rii nei ec. *n fa#i%ie. %a fe% ca n s$ţ p"r"si!( 3i#i%ar. care sap" n &anţ pe s!rad"( >ais!r % d" # nci!$r % %a $ par!e &i r"sp nde( A zi c" #ana)er % nei fir#e es!e c. n par!ener depinde de ce%"%a%! *n!r0$ #"s r" se#nifica!iv"( >anifes!"ri aparen! f"r" %e)"! r" p$! avea aceea&i ca z"7 n $# de afaceri dependen! se sin cide c+nd fir#a0i fa%i#en!eaz"." ace%a a c"r i ec.a%!ern &i r"sp nde &ef %.i$%$)ie.a. *n AT. n va fi #ai de)ra.ine &i *n %ipsa sa( Normalizarea simbiozei C$#p$r!a#en!e si#.L$)ica Ad %! % i se a%i#en!eaz" c ener)ia din C$pi% &i fana!is# % din P"rin!e( 3%$)an % din P"rin!e.ip" se dez. a%c$$% %.) *n c p% % si#. persoane6 .i$z" va p !ea fi i . &e&!e( Air#a se c$#p$r!" ca $ !+n"r" care a s!a! prea # %! de f s!a #a#ei prea pr$!ec!$are( Ei .ar devine an$r#a%" c+nd ace%a&i c$pi% a!in)e v+rs!a #a! ri!"ţii( La fe% &i re%aţia c n &ef dic!a!$ria% sa c n pr$fes$r a !$cra!( 6elaţie simbiotică E-e#p% % perfec! es!e ace%a *n care c$pi% % %ipsi! de a !$n$#ie *&i e-erci!" s!"ri%e Ad %! &i P"rin!e prin #a#a sa( Transp s" *n re%aţia &ef 0 s . pa!r$n %. *n afaceri( 3i#. c ceri!$ri &i !er$ri&!i s n! e-e#p%e neferici!e( Mi!%er &i0a *nc.i%e s n! r#"!$are%e7 a) par!enerii dependenţi f$r#eaz" n #ai *#pre n" $ pers$na%i!a!e c$#p%e!"7 < persoană P < persoană O < persoană( As!a *n !i#p ce $ re%aţie n$r#a%". sa de re%aţia . afacerea se pr". . s$ţia. *nsea#n" c !$! % a%!ceva7 < persoană P < persoană / . si#.ipe.aza!" pe a !$n$#ie.$%$)ic" spre si#. dr$) %. #a&ina sa '$c % e%ec!r$nic( E%e#en! % c$# n &i defini!$ri a% re%aţii%$r si#.

i$!ic".i%i. %a r+nd % ei. s0ar p"rea c" cri!ica n c$ri'eaz" c$#p$r!a#en!e. v"rs+nd n"d f % pe c$piii.ontrasimbioza es!e $ inversare repe!a!" a sens % i d$#inanţei( O re%aţie s!a. %a c$n!ac! % c pa!r$n %( E-perienţa &i a !$ri!a!ea pa!r$n % i *% para%izeaz".%$ca' &i n #ai e *n s!are s" !ra)" $ ! &"( Ace%a&i fen$#en se p$a!e pe!rece c n a. devenind a !$n$# ar p !ea )+ndi7 /N0a# e-perienţ".i%i. dezec.i$za e-pri#" $ dependenţ" in!eri$riza!"( Par!ener % infan!i%. $ ins!i! ie as pra par!ener % i $.ţine prin c$n!ra.ra!" c d$#inanţa pe care. n !+n"r !a%en!a! %a desen. s$ţia va ec. pierde capaci!a!ea de reacţie adecva!"( . faţ" *n faţ" c n #are pic!$r. as!a ar *nse#na c" se *#par! c$#pe!enţe%e &i a !$ri!a!ea as pra aspec!e%$r privind #ena' % sa cre&!erea c$pii%$r( 2n ar#$nizarea n i !ande# de direc!$ri sa a n i c$nsi%i de ad#inis!raţie.i%i.. pers$ana deva%$riza!" are !endinţa s" e-c% d" s!area e % i deva%$riza!"( As!fe%. priz$nier *n s!area C$pi%. n s$ţ c p$ziţie fr s!ran!" %a servici . ei v$r c. p%asa! *n a%!" secvenţ" de !i#p &i c$n!e-! s$cia%( .edienţa %a care $ pers$an" se e-p ne *n re%aţia c par!ener % d$#inan! es!e ec. dar pre)"!irea niversi!ar" &i !inereţea #ea v$r c$#pensa r !ina .i%" &i ec.s$%ven!. p$a!e s feri n .i%( Devalorizare (i supraevaluare 2n!re pers$ane #a! re. si! aţia n es!e # %! diferi!"( Lanţurile simbiotice !rans#i! dezec.e pi%d".i%i. iar !+n"r % )+nde&!e c" fac %!a!ea n % 0a pre)"!i! s ficien!( La fe% se *n!+#p%a *n c$pi%"rie c !a!"% s" a !$ri!ar( Nici n 0i *n!+#p%"!$r c" $ri)inea c vin!e%$r părinte. tată &i patron e %a!inesc % /pa!er1( ." d$ar f ncţi$narea n$r %a! ri a%e pers$na%i!"ţii individ % i deva%$riza!( :E .$ss0 % i1( 2n re%aţia si#.a%ansarea d$#inanţei *n!re par!eneri( 2n fa#i%ie. $ da!" *n!$rs acas" devine !er$ris! c s$ţia( La r+nd % ei.i$zei.i$!ic se %ea)"( Pen!r par!enerii si#.r % din!r0$ re%aţie *n a%!a.edien!.i%i.r % p$a!e fi ins$% .ra.e pi%d". ci per! r. d p" principi % c re%ei de !rans#isie( O.in i pisica &i((( %anţ % si#.ra!" se $.ac" !+n"r % s0ar s s!ra)e si#.i$!ici din e-!re#i!"ţi%e %anţ % i. si#.

ii1 %a ceva faţ" de care ar !re. faci sc.!i%e de a.%i$)rafia( 3e ridic" din n$ s" a&eze sca n % #ai . %ipsa !i#p % i va fi sc za . s! den! % are $ !e#" difici%" pen!r zi a r#"!$are( 2n %$c s" se a&!earn" pe # nc". . incapaci!a!e. evi!+nd c$nfr n!area c rea%i!a!ea.$%$)ic. spec!a!$r % *nc.%e#"( Ei evi!" resp$nsa. c+nd ceva n #er)e. pr$fes$r % se preface c" s! den! % n c$pie. a&a c # s!r ţ % . s# %)i p"r % de pe cap. n 0i a&a4 4ncapacitatea Oa#enii rec n$sc c dific %!a!e incapaci!a!ea %$r de a rez$%va $ pr$.i%.ide# $c. prin a. care p n pers$ana *n si! aţia de a n #ai rez$%va pr$.%i$!ec" c+nd n 0i pr$)ra#((( E&ec % va fi p s pe sea#a ). faci aran'a#en!e. ne%e s! den!e devin an-i$ase. a)i!aţie.serva. s praadap!are &i vi$%enţ"( "bsenţa A.sen! s . se *nv+r!e *n ' r % pr$. se a)i!".ine( 3e a&eaz" iar( 3e ridic" iar( Tra)e #asa #ai apr$ape de )ea#( P ne ceva s . aspec! psi.+r!ie( 3e *n!$arce. s .ri%. dar((( fe. se *n&ea%" as pra $rei sa zi%ei de e-a#en.ini$n % i( >iolenţa =ne$ri. aparen!. #er)e s" c #pere n !$p de . aran'eaz" % cr ri%e s" fie %$c( >er)e %a vecin &i *#pr # !" fi%!r % pen!r a face $ cafea s" 0% ţin" !reaz &i a!en!( Pre)"!e&!e d$sare%e. ins$#nii( 2ncep s" fac" crize de v$#" sa s!$#ac( 2n ce%e din r#".%e#e.senţ"( =n s! den! prezen! fizic %a c rs p$a!e fi a. dar((( .senţ". rec r)e# %a vi$%enţ" )ra! i!". prin c$ns!i! irea nei c$#isii. se face de d$c!$r &i spi!a%izare r)en!" pen!r $ #a%adie psi. ine-p%ica.i.senţ" es!e &i aceea *n care /*nc.!i%e de #anifes!are a incapaci!"ţii7 i!" s" p n" ceas %.e&i aces! fina% a f$s! !$! !i#p % previzi.senţa fizic" %a *n!+%nire. se i!" %a ceas( N #ai are prea # %! !i#p. e% n p ne *n ca z" va%$area pers$anei( Lipsa !i#p % i a f$s! de vin". i!"7 ! e&!i vin$va!((( Ridic"# !$n %. &c$a%" sa # nc" es!e $ f$r#" direc!" &i $. i s" % "# a!i! dine( . $ri !ardiv"( Pers$ana pasiv" !inde s" N= acţi$neze a !$n$#. *n %$c s" acţi$neze( C+nd se va ap ca de !e#". n" pen!r ra!area !e#ei.e pi%d".i.$rr$r. ad ce# in' rii.ii *n!r0 n )es! naiv de a. va fi de'a !+rzi .i%i!a!ea pr$priei nep !inţe c. s n! a%!e f$r#e s . vin %a . aprinzi ţi)ar" d p" ţi)ar".+r!ii%e. i!" %$c % sa $ra de *n!+%nire. *n speranţa c" % cr ri%e se v$r aran'a de %a sine sa a evi!a % area nei decizii.%( Triaz" c rs ri%e. .senţ". %$vi#. .%e#ei6 se a)i!".ide $c.i%e es!e pasivi!a!ea( *a%i+itatea Pasivi!a!ea es!e n c$#p$r!a#en! prin care pers$ana evi!" acţi nea.de a 0% *nţe%e)e &i a ne i#p%ica *n si! aţia % i.%i$)rafia((( &i !i#p % !rece.%e#a( . !rece( Pe sc r!. faţ" c sine( <a p !ea sp ne7 A# *ncerca!.e pi%d".i. aspec! psi.senţ"( O f$r#" de a.=n % din!re efec!e%e re#anen!e a%e s praeva% "rii &i deva%$riz"rii d ra.iar &i *n rap$r! c ei *n&i&i( Inc$n&!ien! % dec%an&eaz" #ecanis#e de /ap"rare1. dar((( .a)" cap % *n nisip s" se /apere1( "gitaţia Es!e $ f$r#" pervers" de pasivi!a!e asc ns" *n spa!e%e )ri'i%$r s!eri%e7 !e dai de ceas % #$rţii.i%"( Ar nc"# vina e&ec % i pe $ricine a%!cineva dec+! n$i *n&ine7 /.!i%e &i perverse de a.$s$#a!ic"( E-is!" f$r#e %e'ere &i s .in ca za !a(((1 Incapaci!a!ea es!e a!ri. #0a# s!r"d i!.iţe. &!er)e #asa. *n %$c s" a%e)e# rep%ica sa a!i! dinea adecva!"( Es!e n ref z ref%e. c+nd se apr$pie n e-a#en difici%.e pi%d". pici$r % #esei( 3e a&eaz"( A%e)e pi.ic6 prive&!e pe fereas!r" &i )+nd ri%e0i s n! $ri nde( A a#+na rez$%varea nei pr$.i%" de pasivi!a!e( E-is!" &i f$r#e s . n fe% de a r"#+ne pasiv( :8 . pen!r a evi!a c$#p%icaţii%e( 2n faţa nei scene d re de . ac z" #i)rene. *n #$d inc$n&!ien!( Aen$#en % s! dia! de ana%i&!ii QacCui (i "aron -c)iff es!e c$nsidera! $ disf ncţie a pers$na%i!"ţii( Pasivi!a!ea se ins!a%eaz" #ai a%es ac$%$ nde r p! ra re%aţiei #a#"0c$pi% a f$s! $ri prec$ce.

$si!"1( C+nd era !ris!".i%i!"ţi%e de adap!are a%e $r)anis# % i( La nive% fizi$%$)ic. pen!r a evi!a nep%"ceri%e( 2n sc. p$! face $ gelozie de !$a!" fr # seţea( Tea#a de ce%"%a%! a#es!eca!" c #+nia c$n!ra % i fac. c. vi$%enţ" &i a%!e%e( .a! care c r!eaz" $ fe#eie *&i asc nde frica( 'moţiile s n! ! %. e#$ţii%e s n! !r"iri individ a%e. aces! racMet. c ria &i z+#.e% N$sien.%i)" s" *n%$c i# pe ce%e a !en!ice c a%!e%e c$n' nc! ra%e( La *n#$r#+n!are. e-ersa!e *n c$pi%"rie( Le e-pri#"# /sp$n!an1 %a v+rs!a ad %!". nden!". p$! face sen!i#en! % de culpabilitate (>ic. dar &$c % e#$ţi$na% repe!a! pr$d ce %ezi ni d ra. c$#pasi nea s!eri%" &i %a#en!"ri%e dec%ara!ive s n! s praadap!"ri( A" ceea ce es!e necesar5 Nici #ai p ţin. !ranspiraţie a.e pi%d".i%e da!$ri!" n i pr$cede psi. r+s &i p%+ns f"r" r$s!. de pi%d"). *n #$d ref%e-.$sea%a1( C+nd era speria!".$sea%". adecva! c$ndiţiei sa%e( 2n)ri'$rarea e-cesiv". &i0a repri#a! f ria *n faţa pr$fes$ri%$r.$%. dar a per#is /$. a%e)e tristeţea ca racMet.$sea%a s .e % i (sa c %$ri%e de .$!e%( A veni! v+rs!a %a care racMet0 % an!reneaz" c$nsecinţe nefas!e( . $ferind 0i ce &i0a d$ri!( Trep!a!. *nde% n) e-ersa! *n c$pi%"rie. re%a-area sfinc!ere%$r. e-presie privi%e)ia!" a pers$na%i!"ţii sa%e( 2n %ice &i fac %!a!e. 8DD?)( -entimentul parazit 6acMet E#$ţii%e &i sen!i#en!e%e s n! !e. p+n" %a vi$%enţ"( -entimentul es!e $ s!are afec!iv" #ai c$#p%e-" &i #ai d ra.. p+n" %a !er$are &i  #+nia.a de $.i%$r( La nive% #en!a%. r"ri in!ense &i de sc r!" d ra!". racMet* % s" ( '=emplul .i $. c ria.7 RacIe!0 % nei fe#ei !ris!e( 2n c$pi%"rie.az" *n !e%evizi ne). e-perienţa !r"i!" &i disp$ziţia psi. c rie de %e *nc"%ca &i # %!" !ea#" de pedeaps". n 0i per#is" f ria. i s0a sp s iar"&i c"0i v$r. de pi%d". c$ndi#en!a!" c p ţin" !ea#" de a. pers$ana va #anifes!a /sp$n!an1 s!area de $.$%$)ic n #i! /disc$ n!1. n s n! per#ise .nici de e-presie.$sea%"( La &c$a%" s0a *n!+#p%a! %a fe%( C$#p$r!a#en! % a !$riza! *n #$d repe!a! a f$s! /$. c # ar fi %cer % )as!ric (Mans 3e%Ve. *#pre n". dar i0a per#is s" fie /$. reacţii %a s!i# %i #a'$ri.in ca za firii !ris!e &i p%+n)"reţe &ef % $ a#eninţ" c$ncedierea( >er)e %a pa!r$n &i (((se a&!erne pe p%+ns( 2n zadar( :9 .in" prec # c %$ri%e c rc . s%". p"rinţii i0a in!erzis #anifes!area f riei.s!i! ! c$n!in " s" f ncţi$neze6 p"rinţii. af%aţi pes!e p$si. p+n" %a e-!az6  !ris!eţea.area $c.i!"( 2n c$pi%"rie.i%e. care c$ns!" *n desc$nsiderarea &i nerec n$&!erea rea%i!"ţii( . pen!r c" ni#ic n es!e #ai sp$n!an dec+! n vec. 8DK9)( 2n $rice caz. e#$ţia pr$v$ac" #$dificarea ri!# % i cardiac &i respira!$r.-upraadaptarea E-ces % es!e $ f$r#" de pasivi!a!e( . e#$ţia n depinde a!+! de s!i# % % e-!ern.$)a! )+nde&!e c" n a f$s! des! % &i face n cad$ &i #ai sc #p( In !i%6 ce% s"rac reacţi$neaz" #ai !ris! ca pri#a da!"( Cad$ ri%e #ari *i a#in!esc c" es!e s"rac( 30ar . diferi!e de %a $ pers$an" %a a%!a( Ana%iza Tranzacţi$na%" sin!e!izeaz" diversi!a!ea #anifes!"ri%$r afec!ive *n pa!r e#$ţii f nda#en!a%e7  .e! %( 2n faţa &ef % i. a%!a de .i%i!a!ea &i pr$v$ac" c$nd i!e nec$n!r$%a!e7 %e&in. c ria ce% i s"rac n se #anifes!" a&a c # sperase( > %ţ #e&!e p$%i!ic$s &i pri#e&!e dar % c n aer !ris!( Ce% . !ris!eţea i 0a f$s! per#is".iar *nc ra'a!"6 se )"sea #ere cineva s0$ c$ns$%eze( 3 spine%e. scarea ) rii &i . f )". c+! de pers$na%i!a!ea individ % i. i0a f$s! in!erzis" f ria &i a vese%ia z)$#$!$as"6 p"rinţii $ e-pedia *n ca#er" c+nd %e #anifes!a( Ap$i. de zi a % i( 3pre s rpriza sa. ed ca!$ri &i an! ra'( '=emplul <7 Pers$an" a% c"rei racMet es!e $. sen!i#en! % ură( =n a#es!ec de%ica! de !ea#" &i ."r. n !+n"r .e&i par a fi c$%ec!ive (panica pr$v$ca!" de c !re# r.! MECANISME AE AU"OMANI*U$A#E E#$ţii%e s n! #ai p ţin sp$n!ane dec+! s0ar crede( 2#pre' r"ri%e vieţii ne $. .i%" dec+! e#$ţia( Pen!r a da na&!ere sen!i#en!e%$r.$sea%a1( :E de ani #ai !+rzi . de is!$ria sa.e&!e v$inţa. p+n" %a disperare6  !ea#a. cre&!e s )es!i.i#.and$n. pr$fes$rii &i c$%e)ii $ c$ns$%eaz" #ai depar!e( Ae#eia !ris!" es!e an)a'a!" %a recepţia n i . nici #ai # %!( @ef % care se !e#e s" de%e)e c$#pe!enţe se #+ndre&!e c fap! % c" f"r" e% n se p$a!e( T$a!e aces!e f$r#e de pasivi!a!e devin p$si. iar n . devine a !$#a!is#( E-pri#area i0a f$s! *nc ra'a!" *n #$d repe!a! de p"rinţi. c rie face sen!i#en! % de ru(ine( 2n d$ze p ţin diferi!e. aces! sen!i#en! s . c+nd era nerv$as". e#$ţii%e se c$#. a#es!eca!e c reprezen!"ri din #e#$rie &i i#a)inaţie( P ţin" iri!are.icei( Aiecare pers$an" !r"ie&!e diverse e#$ţii &i sen!i#en!e.$)a! face prie!en % i s"rac n cad$ sc #p.ez$rdinea fizi$%$)ic" pr$v$ca!" de e#$ţii es!e !e#p$rar". i0a in!erzis !ris!eţea. p%+ns % &i %acri#i%e i0a pr$!e'a! c$pi%"ria.ic"( . dar a%e)e n sen!i#en! d$#inan! pen!r #aniera sa de e-pri#are( Eric Berne i0a da! den #irea de racMet La v+rs!a ad %!". c+nd &ef % $ va cri!ica. c ra #ai # %! de n cad$ si#p% . pe ce% de onoare( O d$z" de iri!are faţ" de re) %i.

*n!ris!a((( f"r" v$ia #ea( • Bre&i!7 $*aJiK făcut să gre(esc& $*aJiK făcut să ridic tonul& • C$rec!7 'u am gre(it 'u am ridicat tonul 9) Ref z % se%ec!iv de a ne as #a resp$nsa.icei( An)a'a! % devine #ai !"c ! &i #ai !ris! ca de $.re1( '=emplul <7 =n an)a'a! *n pra) % pensiei. v$Ve ris#. s . pers$ana a' n)e să le e=prime fără sentimentul vinovăţiei (>i0a a' ns5).ţine a!enţia p"rinţi%$r pe sea#a vese%iei #ai # %! sa #ai p ţin sincere( I se sp ne adesea7 / 4e(i din camera ta când ai zâmbetul pe buze 1( Trep!a!.i%i!"ţii pr$prii%$r e#$ţii.ia( I0ar sp ne c+!eva. f$r#a n$r r". prie!ena $ p"r"se&!e &i ea( R+s % f"r" r$s! p$a!e fi n racMet. iz. fniri s n! n #i!e /cad$ ri1( Ar #$s /cad$ 15 C+ţi c$pii $r fi ca% % de . va de). in!r" *n ca#era c$pi% % i.idare e#$ţii%$r ref %a!e reface ec. din n$ ." r$c. ca de $.i%i!a!ea #ea( N #" p$ţi #i%i.Ap$i.i% din fire( @ef % *% cri!ic". *n fa#i%ie. a venit devreme (i*a întrebat de tine 1 @ef % *i !ra)e n perdaf7 /2n!+rzii de $.epri#a!." &i r$a)" s$ţia s" sar" pes!e #ic % de' n( Ea *% r$a)" s"0i *nc. dar fap!e%e0s *#p$!riv"( Zi a !rece &i. *nain!e s" r". #$!iv pen!r care AT $fer" d$ " #$da%i!"ţi pen!r evi!area capcane%$r racMet*ului7 8) As #area nec$ndiţi$na!" a resp$nsa. %i#ie. c$#para.s!i! i!" c ir$nia &i c"derea *n deriz$ri ( O *n!rea)" )a#" de #anifes!"ri s!ranii (.i%" a nei pers$ane( Pers$ana d" *n c%$c$!. n" prin ac # %area de fr s!r"ri( A n $ e-pri#a sp$n!an es!e ca &i c # ai %ipi n timbru ndeva *n apara! % psi.$%$)ice C$%ecţia de !i#.ereaz" . %a !enis.i. fen$#en % se n #e&!e abreacţie.ic( >i. f$%$si!e *n #arIe!in)( E#$ţia ref %a!" se r"z.7 E di#ineaţ" &i >i. *&i iese ine-p%ica. fe!i&is#. e-. *&i an nţ" de#isia. dar s$ţia n 0% ia *n sea#"( P fnind de nervi. dar *i v$r.ai a %ipi! /!i#.i!e &i pe as!a( C # %! n$r$c. pierde !$! ce se p$a!e( 3eara. pen!r c"0i prie!en c &ef % % i( E )a!a de p%ecare.s!i! ie e#$ţii%e a !en!ice.ai se !reze&!e !+rzi ( 3e )r".iza !r"iri%e sa%e a !en!ice c #asca vese%iei e-pri#a!e inadecva!( 6acMet*ul s .icei51 N 0i adev"ra!.iza !r"iri%e in!erzise( >+nia &i !ris!eţea p$! fi *n%$c i!e c sen!i#en! % de c %p". c *ndr"znea%". aces!e r".ai z+#.ar %5 As!a0i prea de !$!5 Baz pe f$c5(( E-presii%e s )ereaz" !ensi ni psi."!aie a% nervi%$r de pes!e zi4 Pen!r ca $ pers$an" s" n cad" prea des *n p%asa pr$prii%$r c$%ecţii de !i#. dar (((vecin % %0a . f"r" a%!" e-p%icaţie( I)n$r" $rice insis!enţe( Las" de#isia pe #asa &ef % i &i p%eac" pen!r !$!dea na( 3e $pre&!e *n pri# % .r % $r)anis# % i( :: . ar p !ea *nc" a' n)e %a !i#p( R %eaz" c vi!ez" &i (((p$%iţis! % face se#n7 /De unde a răsărit (i ăsta!1 2i vine s"0% s!r+n)" de )+!. n" prie!en" &i se p%+n)e de pa!r$n &i de s$ţ( E-aspera!".ie. se p%+n)e s$ţ % i care sp ne7 /$*am săturat (i eu de tristeţea ta 3e părăsesc 1( A%ear)" %a cea #ai ." c zece #in !e *n!+rziere( / .ia. fniri dispr$p$rţi$na!e( 2n AT. c%a s!r$f$. dar s$ţia face se#n %a fereas!r" c"0&i sc.re es!e n pr$ces de ac # %are a e#$ţii%$r repri#a!e. reacţie afec!iv" a#+na!" prin care $r)anis# %.ef de cear!".icei( . fneasc" vi$%en!6 • 3" n a#+ne e-!eri$rizarea resen!i#en!e%$r &i fr s!"ri%$r. s!"ri de spiri! &i c$#p$r!a#en!e( • Ne p"c"%i# )+ndind &i sp n+nd7 $*aJiK enervat& $*aJiK întristat& $*ai speriat& • Evi!"# s" ne p"c"%i# )+ndind &i sp n+nd7 $*am enervat& $*am întristat& $*am speriat& E#$ţii%e s n! a%e #e%e.eie r$c. c$n' nc! ra%e6 • 3"0&i ac$rde $cazia n$r s pape de /depres rizare1 a ref %"ri%$r.i% c pr$cede % c p$ane%$r.s!i! i!" c r &inea sa c %pa.ar care0i iese *n dr #( 30a #p% pa.ana%i!ic". care0i sp ne c" a % a! n $p! %a desen( /C u matematica cum stai!1 C$pi% % se .e&!e p$%i!ic$s((( A' n)e %a s% '. ad$p!a! *n aceea&i #anier"( 2n c$pi%"rie. dar(((d p" #as" iese %a !enis c prie!enii( A%ear)" %a #a&in".%$ca! *n parcare( >i. sp ne >i. se e%i. e-pri#+nd e#$ţii%e a !en!ice &i n d$ar pe ce%e s r$)a!.iţi$nis#. r$& de #+nie &i (((nervii ac # %aţi pes!e zi se descarc" as pra n i c$pi% nevin$va!( Ce%e d$ " e-e#p%e s n! /colecţii de timbre” psi. enerva.i%i!a!ea e#$ţii%$r sa fap!e%$r a%!$r pers$ane( • C$rec!5 3" )+ndi# &i s" sp ne#7 (L i) +i este teamă (T ) 3e*ai enervat • Bre&i!5 3" )+ndi# &i s" sp ne#7 L*am Jînfrico(atK făcut să*i fie teamă 3e*am enervat Colec)ia de ti'bre >i0a a' ns p+n"0n )+!5 Pic"! ra care a #p% ! pa. cne&!e. .ice ac # %a!e pes!e %i#i!a s p$r!a. en rezis) s n! p se de !ranzacţi$na%i&!i pe sea#a sen!i#en!e%$r parazi!e( Orice racMet devine n #ecanis# pervers de a !$#anip %are. d p" ani de #i%inţe *nd ra!e *n !"cere.ine că (eful vine târziu 1.i%i. ceea ce0&i in!erzice6 • 3" evi!e d p%ici!a!ea. e-pri#+nd 0%e sp$n!an c+nd c$n!e-! % per#i!e( 2n !er#in$%$)ia psi.ai n i c$%e)( /3e în(eli. a)$raf$.ia( O *n).re%e1 f riei.+ie &i rec n$a&!e c" a % a! n cinci( / "sta*i prea de tot&1 sare >i. iar an)a'a! % /!i#.e&!e %a s% '. s n! resp$nsa. ca $ #aniera pr$prie fiec"rei pers$ane de a de).r sc de e#$ţii ref %a!e( Lic. pers$ana $.e&!e si%i!.re ar fi de d$ri! ca7 • 3" *nceap" prin a c$n&!ien!iza ceea ce si#!e &i n prin a si#ţi ceea ce )+nde&!e6 • Ap$i. fen$#en % es!e n #i! /c$%ecţie de !i#.+%.re%e1 depresiei( C+nd se ac # %eaz" s ficien!e e#$ţii ref %a!e.i#. sp ne &i face ceva inadecva! si! aţiei( 2n AT. c ria !r p % i p$a!e fi s . e-p%$deaz".ai. e% ar avea c.ar %( '=emplul . p%"cerea de a pri#i c$#p%i#en!e p$a!e fi s . s" priveasc" *n faţ".

az"1 sp ne M(R( Pa!apievici. n ai drep! % s"(((. in!e%i)en!" &i a !$n$#". *n n #"r % HE9 a% revis!ei / . pers$na%i!a!ea sa es!e #$de%a!" de #edi &i de v$inţa paren!a%"( 3ensi. f"r" a c$n&!ien!iza aces! % cr . $# % n 0i $ s!a! ie d"%! i!" de sc %p!$r % Destin( T$! &i. #ermisiuni. *n specia% #a#a &i !a!a( 3c. ie(((.sc ran!is# &i #ai . credinţa *n des!in pare n a!en!a! %a %i.E &i RE. !re. a&a c # r+ % *&i sap" a%!" a%.i$)rafic" s )ereaz" fap! % c" fiinţa #an" are %i.ţii ce0ai #ai $.a c rs % vieţii sa%e. c+! &i decizii%e e-is!enţia%e % a!e de pers$ana care !rece prin acea e-perienţ"( 2nre)is!r"ri%e ances!ra%e '$ac" n r$% cen!ra%( Pen!r individ. ai drep! % s"(((. pers$na%i!a!ea #an" es!e capa.i#. s .i!a %i. *n!r0 n scenari pe care n %0 a# scris( E &$r de $. ie r$% % pe care *% va in!erpre!a !$a!" viaţa( -criptul se insin eaz" *n inc$n&!ien! *nc" din pri#ii ani de viaţ".ţin !( C$ncep! % de scenariu de viaţă J-criptK a f$s! in!r$d s *n AT c aces! *n"%ţ"!$r *nţe%es 2n f$r# %area % i Berne.ECI. es!e in!erzis(((. #$dific+nd decizii%e % a!e *n c$pi%"rie. crez+nd *n des!in( 3CENARIILE . # %ţi din!re n$i v$r prefera credinţa *n des!in. $ c$nda#nare %a in!erpre!area n i r$% pe care n %0a# a%es. iar pen!r $r)anizaţii.+csi!" de $.$!"r+!" s"0&i as #e resp$nsa. a ne&!ir.serva! c" fiecare pers$an" es!e c a!+! #ai s!"p+n" pe s$ar!a sa c c+! e #ai p ţin *#. r"sp ns % afir#a!iv es!e &i c$#$d &i c$ns$%a!$r( Rese#naţi s . dac" n c #va a%e)e n r$% de fi) ran!( 2nc" din c$pi%"rie.inaţii deriva!e din!r0 n n #"r #ic de re) %i de . s n! ce%e din c$pi%"ria !i#p rie. #rograme (i Decizii( E%e *&i a $ri)inea in #$&!enirea #en!a%" &i afec!iv" %"sa!" de fi) ri%e paren!a%e. ne #ai *ndr"znind s" decid" %i. *nc" de %a pri#a s f%are."ţ ri%e pr$priei vieţi &i ne si#ţi# s!"p+ni pe s$ar!". re)iz$r. v$ci%e in!eri$riza!e care sp n7 /p$ţi(((.i%i!"ţi( Le #ai r"#+ne d$ar s"0&i '$ace r$% % dis!ri.er!a!ea de a . ar!ic %+nd 0se *n!r0 n scenari ( Rec$nsiderarea va%$ri%$r din P"rin!e.1( >a!ricea . viaţa nei pers$ane se desf"&$ar" d p" n scenariu /scris1 &i /' ca!1 de ea *ns"&i. d &i de va%.ia prin care c r)e( O# % *&i creeaz" viaţa pe care $ !r"ie&!e( O# % p$a!e sc. scen$)raf &i er$ principa%. /%$vi! ri%e1 vieţii. 8DK:)( Aces!e pri#e *nre)is!r"ri c$ndiţi$neaz" *n!rea)a viaţ" a pers$anei sa $r)anizaţiei.E <IAŢĂ Ca!e)$ric.i%".9! CUM AEJENIM CEEA CE SUN"EM? E-is!" $are des!in4 P$a!e da. n plan de viaţă )a!a f"c ! s n" ca $ desp$v"rare de resp$nsa.ianţei din C es!e c a!+! #ai presan!" c c+! sc. *n cer sa *n $rac$%e.ie. ac z"# #+na nev"z !" care ne !ra)e #ere pre& % de s .e#a d p" care aces!e e%e#en!e *&i *#p%e!esc inf% enţe%e e-erci!a!e as pra c$pi% % i se n #e&!e matrice biografică /(((>in!ea n$as!r" f ncţi$neaz" prin in!er#edi % n i n #"r indefini! de c$#. scenari % es!e /un plan de viaţă în curs de realizare. c+nd s!r+n)e# *n #+ini .er!a!e. es!e per#is(((1 :? . i! *n scenari % pr$priei %$r vieţi( . r"!$r7 fiecare fiinţă umană decide proiecţia propriei sale vieţi ( R+ % *&i sap" sin) r a%.i%" de $ dezv$%!are independen!"( Aiecare p$a!e decide s" se adap!eze sa n %a #edi % s" . ce%e din ep$ca *nfiinţ"rii (A%ain Card$n. a c$#pe!enţe%$r din Ad %! &i a a#.i#.ECIZIILE aparţin pers$anei RE3PON3ABILE de fap! % c" r#eaz" sa ref z" #$de% % paren!a%( Ia!" $ #anier" aparen! si#p%" de a c$n! ra n idea% ! %. a! nci c+nd $ s!+nc" i se pr"va%e *n ca%e( C+nd faci ce0ai f"c !. pici$are. c+nd. #rescripţii.E as pra p%an % i s" de viaţ". întărit sub presiunea parentală (i 0ustificat de evenimente ulterioare” care face ca fiecare s" !r"iasc" viaţa pe care &i0$ a%e)e As!fe% sp s. pers$ana decide c # va !r"i &i c # va # ri( 3crip! % ind ce $ #anier" pr$prie de a % a decizii%e cr cia%e a%e vieţii( 2riginea -criptului 3!"ri%e e % i *nre)is!reaz" a!+! e-perienţa !r"i!". $. bazat pe o decizie luată în copilărie. p$a!e n ( C+nd viaţa ne ia %a va%e &i. ca n fi%# sa $ pies" de !ea!r ( Pers$ana *ns"&i es!e scenaris!.ECI. presi nea paren!a%"( Aiecare p$ar!" *n inc$n&!ien! inf% enţe%e paren!a%e pri#i!e *n c$pi%"rie.i%i!a!ea( Ana%iza !ranzacţi$na%" $p!eaz" fer# pen!r a!i! dinea pra)#a!ic".er!a!ea de a crede *n des!in( Pe de a%!" par!e. !$! a&a c # decide s" r#eze sa s" respin)" #$de% % de viaţ" s )era! de a !$ri!"ţi%e paren!a%e( ..esi) r. *n fiecare c%ip" a vieţii sa%e. invi!+nd 0ne s" acţi$n"# &i n s" r"#+ne# pasivi.er c # s"0&i !r"iasc" viaţa( Credinţa c" a de'a. n p$ţi(((. ea *&i a!ri."ri%e din viaţa &i % #ea n$as!r" s n! #ai acce%era!e( Principa%e%e e%e#en!e a%e 3crip!0 % i ia f$r#a n$r 4n0ocţiuni.

ire( Nu fi tu însuţi& Ce% #ai adesea. i s0a s )era! *n #$d repe!a! c" s0a n"sc ! din!r0 n acciden! &i n0a f$s! d$ri!"( Even! a%. .ec$dificarea p$a!e fi in!erdicţie asc ns" de #a! rizare se. fii alt copil 1( B"ieţe% % va p r!a . pen!r a se pre$c pa e-a)era! de #a#a sa *n v+rs!". v$r da .% de inves!iţii er$!ice se n #e&!e comple=ul lui 2edip( Nu reu(i& :H . a! nci c+nd !e si#ţi f"r" va%$are."ieţe% % va ad$p!a c$#p$r!a#en!e $p$r! nis!e. dar crea!ivi!a!ea &i ap!i! dini%e sa%e de a si#ţi. dac" p"rinţii &i0a d$ri! fe!iţ"( Pren #e%e va fi a#.ina. i s0a sp s .id &". c. es!e !rans#is" de p"rinţii care d$rea $ fa!". c ra de viaţ" v$r fi dras!ic a#p !a!e( Nu cre(te& >ezin % fa#i%iei cade adesea prad" aces!ei in!erdicţii( A f$s! p"p &ica r"sf"ţa!" a *n!re)ii fa#i%ii.e re) %". &c$a%".ac" p"rinţii a&!ep!a fe!iţa c"reia s" 0i dea n #e%e 3a. care desc$nsider" '$c ri%e c$pi%"riei &i va%$arizeaz" re%aţii%$r reci( C$piii n se v$r /' ca1. /Nu cre(te1 ia f$r#a % i /Nu mă părăsi1( O s$ţie care0&i ne)%i'eaz" casa. aces! ansa#.a%. BVsa Na$ i)( Nu e=ista& Es!e c$nse#n % pers$anei c"reia."ia! sa invers( >esa' % / Nu trebuia să ai se=ul tău1 ia f$r#a )eneric"7 / Nu fi tu însuţi.ic" &i fizic"( . edificarea &i &%ef irea pers$na%i!"ţii n se $pre&!e %a v+rs!a de F 0 K ani &i nici #"car %a cea a #a'$ra! % i( Ce%e #ai # %!e pers$ane c$n!in " s" se /inspire1 d p" #$de%e *n!+%ni!e *n fa#i%ie. %ec! ri &i #ass0#edia. ne$ri *n e-ces( =ne$ri. a!+! de ). )r p de # nc". #ezin % are n f$r infan!i% #ai a#p% dec+! fraţii #ai #ari.iar &i %a v+rs!a HE de ani( Injonc)iunile 3 n! in!erdicţii percep !e *n c$pi%"rie.in( Pen!r a face p%"cere p"rinţi%$r.ine s" r"#+n" c$pi% &i s" n creasc"( . presi nea in'$ncţi ni%$r v$r c$ndiţi$na *n!rea)a ev$% ţie( Principa%e%e 89 in'$ncţi ni s n! de )en %7 n e-is!a6 n fi ! *ns ţi6 n fi c$pi%6 n cre&!e6 n re &i6 n acţi$na6 n fi i#p$r!an!6 n aparţine6 n fi apr$pia!6 n si#ţi6 n )+ndi &i n fi s"n"!$s (B$. nici a# za( <$r cenz ra e#$ţii%e &i dispreţ i #anifes!"ri%e /c$pi%"re&!i1( In!erdicţia va p !ea e-c% de s!area C$pi% a vii!$arei pers$ane ad %!e( <a fi eficien!". es!e pr$.a%e de dis!anţare psi.ana%iz".$p s) &i *nre)is!ra!e *n s!area C$pi% Adap!a!( Carac!er % %$r i#p%ici! %e face c a!+! #ai eficace( . n$nver."ia! % i n #e%e 3a.a%"( In'$ncţi nea p$a!e )enera fri)idi!a!e &i i#p$!enţ"( 2n psi. *n c$pi%"rie.esi) r. iar %a v+rs!a ad %!" va fi #"car &$r efe#ina!( Nu fi copil& Es!e in!erdicţia !rans#is" de p"rinţi e-cesiv seri$&i &i )$#$&i.i) . !ea#a de pr$prii%e reacţii se. in !i% &i nede#n de i .es!e aceea c"0i . &i >arV B$ %din). pen!r a #asca se. visa &i ..ecizii%e scenaria%e % a!e s .a%e de)a'" #esa'e n$nver. acţi$neaz" *n spiri! % aces!ei in!erdicţii( O a%!" versi ne a % i /Nu cre(te1 ia f$r#a % i7 /Nu fi se=51 P$a!e fi !rans#is de !a!" c"!re fe!e &i de #a#" c"!re . n v$r visa."ieţi( C+nd c$piii se apr$pie de v+rs!a p . de e-e#p% ."in ţe r$z. *nc+! p"rinţii n s0a *#p"ca! &$r c )+nd % c" va cre&!e #are( A!enţia &i dra)$s!ea fa#i%iei era $rien!a!e spre ce% #ic( C$nc% zia ana%$)ic" pe care #ezin % $ prinde ref%e. an! ra'.r !a% &i repe!a!7 / 3e omor dacă(((1 sa /'ra mai bine să nu te na(ti 1( .% ned$ri!( .i% ca #esa'e%e !a%e scenaria%e s" c$nţin" &i $ in!erdicţie de aces! !ip( Pr$.ac" !e0ai )+ndi! vre$da!" %a sin cidere. inv$% n!ar &i inc$n&!ien!( In'$ncţi ni%e s n! e#ise din s!area C$pi% a p"rin!e% i (#ai a%es de se. dar a n .er!"ţii. s$ţ % &i c$piii.%e#a r"#+ne aceea&i.a.

f"r" a!in)eri fizice.i!$are1 &i *n)r$zi!e de fap! % c" s0ar p !ea *n!+#p%a ceva r" $dras%ei p se %a !rea. /Nu fi apropiatJăK1 s"de&!e s spici nea.a' % !r p % i( N$ n"sc ţii dec$dific" #esa' % din a!i! dinea p"rinţi%$r care0% ţin %a dis!anţ"( 2n!inde repe!a! .%e#e c a%i#en!aţia.raţe%e c"!re ei &i n $.r".a%!ern &i.$s$#a!ic)( In'$ncţi nea p$a!e fi se%ec!iv"7 /N !e )+ndi %a .%ic( Pers$ana p$a!e re &i *n!r0 n p$s! s .ţine reacţia d$ri!"( As!a *% face s" s fere( 2n ce%e din r#".%i)" %a ef$r! in!e%ec! a%."n ţ. se a)i!".i$%$)ici &i a%!e fi) ri paren!a%e (pr$fes$rii. dis!anţarea. *n fa#i%ii%e dis!an!e. ci ca mine 1( >a#a sp ne7 />i0e f$a#e( Ce vrei s" #"n+nci41 sa />i0e fri)." pr$. p$! fi )e%$&i pe re &i!a c$pii%$r &i discip$%i%$r( =n p"rin!e pr$veni! din!r0$ fa#i%ie s"rac" a # nci! din )re &i. #ai difici%. in'$ncţi nea es!e )enera!" de #esa'e de )en %7 /Ai ce0ţi !re. %a car!e( B+nde&!e0!e %a $rice a%!ceva51 :G . de pi%d"). c$pi% % $rfan sa a. #ai . #ai !i#id. p+n" %a anore=ie( . spre e-e#p% . c$nsidera!e f"r" va%$are( In!erdicţii%e p$! fi se%ec!ive6 ne%e sen!i#en!e s n! in!erzise. n0a a' ns %a niversi!a!e( . c+nd va fi ad %!. c$piii s"i a $ si! aţie financiar" . %a se-.ani. r"cea%a( Nu simţi& P$a!e fi ind s" de n p"rin!e care *&i repri#" sis!e#a!ic e#$ţii%e &i sen!i#en!e%e( 2n fa#i%ie. pers$ana $. $ invidiaz"( 2i cere s" # nceasc" pes!e capaci!"ţi%e n$r#a%e. c sen!i#en! % c" n va ie&i ni#ic . se va re)"si #ai c r+nd s$%i!ar &i nes$cia. c r" de re &i!a ei. #ai c ra!. c"!"rie. face ce0a f"c ! #a#a sa !a!a $ri se si#!e r" (psi. de&i a d$ri! # %!.a%. se ins!i! ie n fe% de e#. care $. i s0a !rans#is adesea7 /-tai cuminte în pătrăţica ta& Nu te băga în faţă& 7ii modestJăK&1 O varian!" a in'$ncţi nii es!e de !ip %7 /Nu cere ce ai nevoie Nu ţi se cuvine Nu meriţi 1( Ce% #ai adesea.ie.i%( <a fi difici% s" se in!e)reze *n!r0$ fa#i%ie. %a . pers$ana r"#+ne pasiv" sa ezi!" #ere *n!re a face ceva sa a%!ceva. e p$si. c sc$p % asc ns de a in$c %a ideea c" /n es!e *n s!are s" re &easc"1( 3! den!a va # nci c *nd+r'ire( La e-a#en. n( >a#e%e /i .$!a *n!r0$ #anier" $arecare( <a p"r"si sa%a sa va avea n %aps s( Nu acţiona& C+nd #a#a es!e s per0pr$!ec!$are. ie. a! nci c+nd are nev$ie de e%( R"cea%a &i s spici nea p$! fi ind se &i c+nd $ fi) r" paren!a%" pr$fi!" de sinceri!a!ea c$pi% % i( 3i#!e ) s! % a#ar a% !r"d"rii &i decide s" r"#+n" depar!e( 2n viaţa ad %!". nu trebuie să gândească. decide c" nev$ia de pr$-i#i!a!e n ' s!ific" s ferinţa &i $ repri#"( O versi ne a in'$ncţi nii ia f$r#a % i7 / Nu face confidenţe1( P$a!e fi ind s" c+nd n p"rin!e #$are sa p"r"se&!e c$pi% % prea devre#e( Pe de $ par!e. ei *n&i&i *n s!area C$pi%.$!a inc$n&!ien!( 2n c$pi%"rie. dar s"0ţi ias" din cap c" e&!i i#p$r!an! *n casa as!a1 Nu aparţine& =n i c$pi% i se sp ne repe!a! c" es!e diferi! de a%ţii. p$a!e fi e#inenţ" cen &ie( Ori de c+!e $ri ar p !ea rca *n ierar. Ad %! % c$pi% % i r"#+ne s%a.$ze &i nevr$ze( =nii p"rinţi ind c $ versi ne de f$r#a7 /Nu simţi ca tine.ând o femeie vrea ceva de la un bărbat. *n #.edien!" aces!ei in'$ncţi ni in!r" *n panic".( C$#p$r!a#en!e%e paren!a%e ind c in!erdicţii de )en %7 /Nu trebuie să faci nimic& >ei gre(i sau va fi periculos pentru tine 1( La #a! ri!a!e." s n! ce%e care ind c aceas!" in'$ncţi ne( Nu fi importantJăK& Pers$ane%e #arca!e de in!erdicţie #anifes!" #$des!ie e-cesiv" &i s n! c prinse de panic" $ri de c+!e $ri $c p" $ p$ziţie privi%e)ia!" sa *&i as #" n r$% de %ider( Ref z" p$p %ari!a!ea &i apariţii%e *n p . iar pe de a%!a. #+n)+ieri &i e-!eri$riz"ri *n %i#. #ai *nzes!ra!.i!1( >arca! de in'$ncţi ne. %a &c$a%" &i %a # nc"( Efec! % e-!re# a% aces!ei in'$ncţi ni es!e #ar)ina%izarea )enera!" de incapaci!a!ea de a %e)a re%aţii d ra. e% se . pen!r c" es!e /de$se. va fi ep iza!" sa se va sa.a!$ri!" # ncii % i *nd+r'i!e. /*nţe%e)e1 c" n #eri!" s" fac" c$nfidenţe c iva care n 0i de )"si!. n cerc de prie!eni. a%!e%e a !$riza!e7 /7ii cura0os1 sa /Nu fi trist1 sa /Nu te înfuria1 sa /"i dreptul să fii obosit1( /N si#ţi1 p$a!e % a &i f$r#a % i / Nu avea senzaţii fizice1( C+nd es!e in!erzis" senzaţia de f$a#e.i%e( Nu fi apropiatJăK& Es!e $ in!erdicţie )eneric" a pr$-i#i!"ţii fizice &i afec!ive faţ" de cei%a%ţi &i p$a!e fi !rans#is" din )eneraţie *n )eneraţie. sp ne #+ndr !a!"% i s" c # s" a#ena'eze ca#era( Ta!"%7 / #rostii& Nu*ţi bate tu capul cu asta 1 /Nu gândi1 p$a!e fi !rans#is i#p%ici! prin f$rţa e-e#p% % i paren!a%( O #a#" is!eric" sp ne fiicei sa%e7 / . se va sa.ine ed ca!( E% p$a!e d$.ar)$ as pra e#$ţii%$r &i sen!i#en!e%$r. ci să simtă 1( =n !a!" a%c$$%ic va c" !a adev"r % *n vin( P s" *n faţa n$r dific %!"ţi seri$ase.eva%$rizarea sen!i#en!e%$r er$!ice )enereaz" fri)idi!a!e &i i#p$!enţ"( In!erdicţia de a si#ţi senzaţii fizice se af%" %a $ri)inea # %!$r psi. p ne0ţi pa%!$n %1( Nu gândi& In!erdicţia de aces! !ip p$a!e fi ind s" de p"rinţi &i pr$fes$ri care deni)reaz" #aniera de a )+ndi a c$pii%$r( >ic ţ % .+ndi sen!i#en! % de neapar!enenţ" %a nici n )r p( N se '$ac" c c$piii din vecini sa c r de%e de %a ţar". n"( E% p%"!e&!e ca fiica s" a' n)" %a niversi!a!e( C$n&!ien!.and$na! n #ai are c i face c$nfidenţe.i% ca ad %! % de #ai !+rzi s" ai. dar inc$n&!ien! &i n$nver. de e-e#p% .P"rinţii .

c r" de ni#ic1( E% se p$a!e sc. fie e%e ves!i#en 0 !are sa ver. sensi.ide #ere paran!eze7 /AT es!e L s*ar putea spune.serva.ea!e.i%51 &i )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i dis!r c!iv" c" !re.serv" &i a%ţii( 3 .senţa in'$ncţi ni%$r ia f$r#a n$r permisiuni7 fii a&a c # e&!i. n #i!" miniscenariu( Tai. ni ne)$cia!$ri *n si! aţii de criz"( T$! &i.$%n"ve&!e.esc c$pi% %.a%e( Tr"ie&!e c !ea#a c$n!in " c" ar p !ea %"sa vre n a#"n n! %a v$ia *n!+#p%"rii( <erific" &i reia % cr % de # %!e $ri. pers$ana se va *#.i#. pen!r a s .%$ca! *n driver.esi) r. fără teama de a gre(i .i! (ip$. p"rinţii ind c aceas!" in!erdicţie a. . acţi$neaz" e!c( Per#isi ni%e s n! #esa'e p$zi!ive e#ise din s!area C$pi% a p"rinţi%$r( *re%crip)iile -dri+er%.Nu fi sănătos JasăK& P"rinţii s n!. ca &i c$#p$r!a#en!e ref%e-e( C+nd #ecanis# % se dec%an&eaz". c # %!e )es! ri de *nc. *n!$r!$c.ip iţi p$a!e fi )"si!" adesea *n aceas!" in'$ncţi ne( A. iar privirea ne !r" &i rece( Tr p % es!e *nc$rda! &i ri)id.area de a!i! dine es!e dec$difica!" *n!r0 n #esa' de )en %7 /#entru a obţine atenţie.i%( Pe parc rs % vieţii.i%1( Orice f%eac devine s rs" de fr s!r"ri &i cri!ici( Re%aţii%e c cei%a%ţi s n! *nc$rda!e( /Perfecţi$nis! % se caţ"r" spre nic"ieri &i se . ţ". e-cesiv de e-i)en! c sine &i c cei%a%ţi( A$ca%iza!" pe de!a%ii.ici ni%e( 3p ne % cr ri care n se sp n (P ţi5 de e-e#p% )( 3 n! .i%"((( Ori)inea .i#. e%e s n! s!i% ri de % cr dis!inc!e. de na! r" s" %i#i!eze capaci!a!ea de adap!are a nei pers$ane( T$!$da!".a c$#p$r!a#en! % &i eficaci!a!ea( :F . . perfecţi$nis! % ca !" c vin!e savan!e. c s% '. #+nia &i s%". • Br". c+nd p"rinţii sp n c" $dras%a0i s%". de #ar# r"( T$n % v$cii devine #$n$c$rd. !ris!eţea. desc.i%51 Ea )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i dis!r c!iv" d p" care $a#enii p$! fi perfecţi &i p$! face % cr ri%e perfec!( Pers$ana af%a!" s . i#peri % aces!ei devize.e&!e0!e5 (%urr5 up) &i • Aii !are5 Nu lăsa emoţiile să se manifeste& 2n fiecare driver ave# direc!ive paren!a%e *nre)is!ra!e *n c$pi%"rie care inf% enţeaz" c$#p$r!a#en! % *n #$d s .iva%en!e. prescripţii%e s n! #esa'e e-!re# de a#. e#$ţii%e *nde% n) cenz ra!e sf+r&esc prin a per! r. dar n % sa d$ " s n! d$#inan!e( Risc % #a'$r es!e ace%a de a r"#+ne .$%navi%$r *nc. ." )rea &i pr$)ra# pre% n)i!( 2&i i . *n!+rzie &i pierde pri$ri!"ţi%e( 2n v$r. preţi$ase &i desc.e perfect).s rd" f"r" s" vrea &i f"r" s"0&i dea sea#a( .iar far#ec % &i #ani!a!ea %$r( 7ii tare& . re% +nd iar &i iar n #iniscenari de e&ec( 7ii perfect& . pers$ana parc r)e $ secvenţ" de c$#p$r!a#en! a !$#a!.eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en %7 /Aii perfec!5 Ne#aip$#eni!5 Irepr$&a.i Wa. f"r" a discerne *n!re #ari &i #ici defec!e.$%n"vi s . dar $. pers$ane $c pa!e.i Wa. dar n 0i !i#p &i ener)ie pen!r a0i ac$rda a!enţia a&!ep!a!"( 2n sc."ia! %e51 e $ d$vad"( Ins!an!ane .%inia ap!i! dinea de /#esa'e c$nd c"!$are1 a%e c$#p$r!a#en! % i( Indiferen! c # %e0a# n #i *n r$#+ne&!e. nica *% r"sfaţ".e strong).idere( Asc nde c )ri'" dra)$s!ea.is. c+nd c$pi% % se *#. iar *n C$pi%. • A" ef$r!5 (3r5 )ard).i%"( E-presia facia%" devine er#e!ic". • A" p%"cere5 (#lease me).%er %e0a n #i! drivers.enefici 1 sec ndar a% .ac" preia in'$ncţi nea *n 3crip! % s" . trebuie să fiu bolnav 1( Ia!" n /.a pe #"s r" ce c$n&!ien!izeaz" fap! % c" ineren!e%e i#perfecţi ni a c. pers$ana p$ar!" $ #asc" i#pene!ra. • Aii !are5 (.!i%. r"sp nde nev$i%$r !a%e. !a!a ad ce dar riU 3c.i#. *n )r p( Tai. adesea. precise7 /<$i fi i#peca. spar! &i aspr . apr$pia!. $ pers$an" !rece de nen #"ra!e $ri prin !$a!e drivere%e.i%e /devize1 de viaţ"( 2n *#pre' r"ri s!resan!e. fraze % n)i. i#peri % aces!ei devize !inde s" c$n!r$%eze !$! ce se *n!+#p%". nic % sp ne p$ve&!i. rece. si#ţi $ r"s f%are *n ceaf" &i /a zi1 $ v$ce in!eri$ar" sp n+nd /Aii !are. f$r#a n$r /v$ci1 i#pera!ive care ind c ne%e secvenţe de c$#p$r!a#en!( C%ipa *n care. prescripţii%e s n! in!eri$riza!e ca n$r#e de c$nd i!". frica.$ndr") $ri de c+!e $ri va fi c$nfr n!a!" c dific %!"ţi re%aţi$na%e( In'$ncţi nea p$a!e fi !rans#is" &i prin atribuire.%er a iden!ifica! cinci !ip ri d$#inan!e de drivers7 • Aii perfec!5 (. fra)i%". Prescripţii%e s n! #esa'e i#pera!ive e#ise din s!area P"rin!e a p"rinţi%$r &i *nscrise *n s!area P"rin!e a c$pii%$r( E%e s n! *nre)is!ra!e *n #in!ea n$as!r" ca ni&!e veri!a. n 0#i p%ace s" )re&esc L $ !e$rie a pers$na%i!"ţii1( 2&i sanc!ifica pr$pri % disc rs.ire. e%e in!ervin s . ridici fr n!ea &i a% n)i !ea#a( 2n P"rin!e. )a!a s" cedezi. !$a!e de!a%ii%e..eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en % /Aii d r5 Inv %nera. iar )es! ri%e &i p$s! ra !r p % i s n! s! dia!e. ie s" n ar"ţi ceea ce si#ţi( E#$ţii%e s n! c a!+! #ai peric %$ase dac" %e $. se *n!+#p%" $ sea#" de % cr ri p%"c !e7 #a#a *&i ia c$ncedi .$%ii sa%e5 .

i%i de sacrificii devas!a!$are *n p%an #a!eria%( 2n!r0$ pr$z" de O[MenrV ave# $ scen" !ipic" pen!r e&ec % aces!ei devize( La aniversarea a d$i ani de c"snicie. *nc+! devin $pţi ni pen!r c$ns!r cţia p%an % i de viaţ"( >esa'e%$r !rans#ise de p"rinţi %i se ada )" ce%e pr$p se de er$ii p$ve&!i%$r &i #i! ri%$r c$pi%"riei."ia! p$a!e *nţe%e)e de %a !a!"% s" c" / Dacă munce(ti din greu. ea sp ne /'u încerc să fac1 sa „+ncerc să e=plic( $ă străduiesc ” Ef$r! % *n sine devine #ai i#p$r!an! dec+! re &i!a( Ef$r! % c$n!eaz". Rse disimulează sentimentele (1 Cea #ai #are par!e a %$r es!e f$%$si!" *n #anier" c$ns!r c!iv". ie s" !e #ac. c+! &i in'$ncţi ni%e( 2n #are par!e.esc6 E v$i fi OW dac" #" )r". f"r" s" asc %!e r"sp ns ri%e( Grăbe(te*te& Pers$ana care asc %!" aceas!" deviz" in!eri$riza!" es!e #ere )r". *n a%er!"( C$nvin)erea er$na!" es!e aceea c" /Oa#enii s n! OW dac" se )r".in s!area Ad %! a p"rinţi%$r c"!re s!area Ad %! a c$pii%$r s n! !rans#ise pr$)ra#e%e necesare pen!r a sa!isface a!+! prescripţii%e. descri carac!er % pers$na' % i principa% &i pers$ane%e pe care :K . ci c. a!en!5 A" p%"cere51 &i )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i a !$0dis!r c!iv" c" e-is!" *n!$!dea na n #$d de a %e face pe p%ac ! ! r$r( 3 . #$&!eni! de %a n nc. n" i#a)ine de sine( E-ces % de dev$!a#en! es!e $ f$r#" de s praadap!are %a nev$i%e ce%$r%a%ţi( Pers$ane%e c aces! driver ad c ar#$nie &i c$nf$r! *n ec.edienţii % i /A" ef$r!1 s n! #ere pre$c paţi &i c$p%e&iţi( B"sesc #ere ceva n$ de f"c !( P$rnesc s" c reţe #$c.esc( Aaci % cr ri%e .a!e din pici$r &i c de)e!e%e *n #as". s$ţ % n0are . te surmenezi (i mori tânăr 1( O fa!" p$a!e pre% a de %a #a#a sa #esa' %7 /4ată cum a0ungi la depresii. fie $p n+nd 0se *n #$d desc. !$! % e )re &i cere risip" de ef$r!( 2n %$c de / 'u fac1 sa /'u e=plic1.i( Aeci&iile In'$ncţi ni%e. ie s" se vad" &i pe c. ie sf"! iţi s" fac" !$! #ai # %! ef$r!( C+nd pers$ana acţi$neaz" s . dar f"r" %anţ( Lipsa %anţ % i scade va%$area.i( Es!e p%aca! c a r. #ai a%es de!a%ii%e( *rogra'ele .&i c$nţin #e!$de.e re) %". i . n p$a!e s!a %$c % i( 2n!+rzie de%i." c$#p$r!a#en! % &i d" % cr ri%e pes!e cap. inf$r#aţii.a d$rinţe%$r a%!$ra( 3e d"r ie &i se *n!ris!eaz" c+nd sacrifici % n es!e accep!a! sa !rece ne$. pr$)ra#e%e !rans#i! $rice pr$ced ri de % cr asi#i%a!e pr$ces % i de ed caţie7 / 4ată cum se scrie.ecizii%e c$nţin in!ri)a. n eficaci!a!ea( O."ri de de!a%i .ani de dar( Averea sa se rez #" %a n ceas de . dev$!a!. se cite(te.ip( 3p n frecven!7 /2ncerc( E )re ( 3 n! $c pa!1( P n *n!re.e!a.d"!$are. e%e reprezin!" decizii( @i n ne%e $arecare.serva!( A$%$se&!e e-presii in!er$)a!ive care cer&esc apr$.is sa pe asc ns( Oricare i0ar fi $pţi ni%e. pen!r a %e !er#ina fraze%e sa % cr"ri%e( <$r. #ai repede( Bes! ri%e s n! rapide.eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en % /Aii a#a. ce%e pre% a!e din #ass0#edia &i din an! ra'( C$pi% % de p+n" %a F 0 K ani reacţi$neaz" %a e%e.a!(((1 2n sens %ar).ani%$r pen!r dar.rac" $ fe#eie decen!"( Ia!" c # se c cere&!e $ fe#eie( A&a pr$cedeaz" n .%a! de $ .e pi%d".ip"( . dar decide s"0% v+nd" pen!r a c #p"ra s$ţiei $ p$d$a.irea rapid" &i precipi!a!" !rans#i!e panic"( Prive&!e des ceas % &i f$%$se&!e e-presii de )en %7 n #ai es!e !i#p. i#peri % ei.i#. /f" p%"cere51 n prea es!e d . *n s% '. aceas!" direc!iv". s" ne )r". se a)aţ" de !$! fe% % de $.7ă plăcere& .ine4 <" c$nvine41 . pr$ced ri. ner". s n! !rans#ise de p"rin!e%e de ace%a&i se. dacă îţi reprimi dorinţele1( Aiecare pers$an" *nc%in" s" acţi$neze a&a c # a deprins de %a fi) ri%e paren!a%e( Pr$)ra#e%e perpe! eaz" !e. z nar. dar e-is!" &i pr$)ra#e resen!i#en!are( . se face o friptură.ia n sare depar!e de !r nc.i%.iar deciziile care c$nfi) reaz" scenari % d p" care se va desf"& ra viaţa( AT a ad$p!a! n$ţi nea de scenari (3crip!) as$ciind c rs % vieţii c desf"& rarea n i fi%#( . se numără până la zece. de nev$ie.iec!e( Aap! % c" se percepe #ere *n *n!+rziere per! r.ine dac" %e faci repede1( Eviden!. se merge pe stradă. pers$ana are n c$#p$r!a#en! e-cesiv a#a.iezi pen!r a fi sed c"!$are( Ia!" c # se *#.e ac$rd4 Es!e . a)i!a!e6 se .eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en %7 /3!r"d ie&!e0!e5 > nce&!e c *nver& nare51 &i )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i dis!r c!iv" d p" care $ pers$an" care /se s!r"d ie&!e din r"sp !eri1 sf+r&e&!e *n!$!dea na prin a re &i( 3 n! OW dac" fac ef$r!( Oa#enii !re.i!". n $r)aniza!$r( Ia!" c # !re. prescripţii%e &i pr$)ra#e%e s n! ce%e #ai inf% en!e #esa'e a%e e-is!enţei nei pers$ane( C+n!"resc a!+! de )re *n #$de%area pers$na%i!"ţii. reţe!e7 /Ia!" c # pr$cedeaz" n .$i /f" p%"cere1 s n! capa. a)i!a!". . c$#pe!enţe.i%.nica &i c %! ra de %a $ )eneraţie %a a%!a( A&c.area7 /.i!$area s$ţie.r &!e &i afi&eaz" $ e-presie perp%e-"6 ef$r! % !re.era! ca s" fie nev$i!" s" a%er)e( Es!e c$n!raria!" &i iri!a!" de %en!$area a%!$ra( 2i *n!rer pe. fie ad$p!+nd 0%e ca a!are de v$ie. *n %ipsa ." pe care s" &i0$ prind" *n p"r % a!+! de % n) &i fr #$s( 2n!re !i#p. n . s n!e# *n *n!+rziere."r. *&i vinde fr #$s % p"r pen!r a c #p"ra n %anţ pen!r ceas % s$ţ % i( 7ă efort& .+ţ+ie. $ %as" r %a!" &i se ap c" de z )r"vi! &i de # !a! #$.i%a( Aac )es! ri .

c n .a $rfe%ina!e%$r &i azi% ri%$r( C+nd es!e in!erzis" dra)$s!ea. ai nev$ie s" c$n&!ien!izezi scenari % !" &i s"0% /scrii1 din n$ 5 P$a!e #ai . sp n+nd c" vrea n . f"c+nd n si#p% pas *#p$!riva In!erdicţiei. s spici$ase. inspir+nd 0 se de %a ei. fie a v$inţa #ai s%a. a' n) c"% )"ri. #$ar!ea. dar c #are s . s p"r"ci$ase( A"r" s"0&i dea sea#a. %e va de!es!a sa *i v$r r"#+ne indiferen!e( 3cenari % prefi) reaz" principa%e%e aspec!e a%e vieţii pers$na%e &i pr$fesi$na%e7 c"s"!$ria.a%.ana%e( C$ns #" n !i#p #$dera! *n '$c ri psi.ţine ce0&i d$rea. as$cia!e c viaţa n$r er$i #i!$%$)ici( Aiecare are $ temă pr$prie.anii."( 3e # %ţ #esc s" evi!e ca!as!r$fe%e &i se p%af$neaz" c sa!isfacţii .ena( Ofensa!". pesi#is!e. scenari % /Nici$da!"1 in!erzice fie dra)$s!ea. f"r" fric" de pr$-i#i!a!e( Psi. scaţi sa p$p %eaz" case%e de ne.%e#e( 3cenari % Nec+&!i)"!$r (Non*Tinner) es!e ne !r .$!a &i a ra!a( Rare$ri. %e va i .a!. dar((( an nţ" c r+nd n n$ div$rţ( 3e c"s"!$re&!e c a% !rei%ea .er as #a!e. !ipic pers$ane%$r pasive. (((n v$i re &i1( O fa!" . c+nd % #ea va fi a%!a. par!eneri. re)e%e Ari)iei. c preţ % e&ec % i &i fr s!r"rii7 /N vei re &i nici$da!"( N vei fi ferici!(") nici$da!"(1 Tan!a%.a viaţa.a!. sp$n!ane.%es!e# paren!a%7 /T$!dea na vei fi ra!a!(").â(tigător.%eţea &i dec"derea #an" *&i a $ri)inea pri#ar" *n . $ pers$an" &i0ar sc. fac ef$r! ri *nd+r'i!e spre a sc.id" vii!$r %( AT a descris $ pa%e!" de scenarii de viaţ". pers$ana c aces! scenari ra!eaz" ceea ce0&i d$re&!e #ai # %!.ine( Scenarii te'porale Eric Berne a pr$p s &ase scenarii !e#p$ra%e. a f$s! c$nda#na! pen!r e!erni!a!e s" ra.i% c" n$.%.de de f$a#e &i se!e pen!r !ris!a vin" de a fi )"!i! pr$pri % fi pen!r $sp"ţ % zei%$r( La n pas. ci capaci!a!ea de a rea%iza $. %e es!e fric" de ceea ce %e p%ace #ai !are( 2n ceea ce prive&!e c$#p$r!a#en! % se. c%asifica!e *n fe% &i c."r. c$pii."r. re!ras &i n prea dina#ic( 3e p%+n)e de'a de e% &i se af%" *n pra) % ce% i de0a% !rei%ea div$rţ( C %$c % de # nc" se *n!+#p%" %a fe%( :D . !e#a scenari % i se repe!" $. cei care ia decizii r#+nd aces! scenari a pri#i! de %a p"rinţi in!erdicţia repe!a!" de a face e-ac! ce avea #ai #are c.i%( O r pe c e%. !ipic pers$ane%$r care !r"iesc *n #. risc" s" *nc. r"#+n sin) ri. dar e& eaz" sis!e#a!ic( O fe#eie care asc %!" !e#a aces! i scenari reia c senin"!a!e pr$prii%e )re&e%i( 3e #"ri!" de !rei $ri. avea . &efi."r.e#" !e#p$ra%" de ad$p!are a decizii%$r( Ca &i !e#a cen!ra%" a nei si#f$nii.%e va *n!+%ni.a! discre!.ra c+&!i)"!$ri%$r.in p"ca!e. dar %a v+rs!a ad %!". n &i se. !+n"ra fiic" a LVdiei ţesea divin( C$#i!e *ns" ne. dar a r"#as pasiv"( N ca !" &i n frecven!eaz" %$c ri%e &i $cazii%e *n care %0ar p !ea *n!+%ni( A%!cineva s0a )+ndi! %a niversi!a!e.$%$)ice( *cenari l Perdan! (LoserK es!e res!ric!iv."r. fiecare #ai es!e prins" *n ţes"! ra re%aţii%$r c p"rinţi. *n e!erni!a!e( Pers$ane%e c aces! scenari sp n adesea7 /> i se întâmplă întotdeauna la fel1 sa /3otul e la fel ca mai înainte 1 Aparen!. *n re%aţii ar#$ni$ase c sine &i c cei%a%ţi( Ni#eni n 0i /c+&!i)"!$r1 9? de $re pe zi &i nici ve&nic $c$%i! de pr$. darU Ca &i Tan!a%.ip( -cenariu . s" zice#( Pri#a da!". ni( Pers$na%i!a!ea predisp s" %a aces! scenari es!e cea a vis"!$r % i( 3otdeauna "rac)ne Es!e scenari % c%"di! pe a!ri.$%i infecţi$ase care p$! r pe sa devia n p%an de viaţ"( =n scenari de viaţ" #ai p$a!e fi7 Bana% E-cepţi$na% C+&!i)"!$r Nec+&!i)"!$r Pen!r a0ţi sc. s" se risipeasc" *n ad %!ere &i $r)ii( C+nd a#. c$nce!"ţeni( 2n sf+r&i!. a#"r+! (")(((1 "rac)ne.i%" c n . ' c+nd scenari % s" ( Ap$i. reci. $ sc. #$ra%i&!i fr s!raţi &i c"rp"n$&i sa se c$ns #" *n s% '. c$pie des! % de fide%" a pri# % i6 discre!."!r+n" &i0a sp s de nen #"ra!e $ri c" vrea $ re%aţie d ra.a! #ai dina#ic( 3e c"s"!$re&!e c . s"n"!a!ea.iec!ive %i.%. !i#id("). n &i dra)$s!ea.i#. re!ras.iec!ive #$des!e.rana &i apa a!+! de r+vni!e( P !ea $.a! % dina#ic. a' n) s" fac" !r$! ar %.sedan! de0a % n) % vieţii( Te#e%e s n! e!ern #ane &i f ncţi$neaz" %a fe% $ri nde *n % #e( Niciodată 3antal 3cenari % respec!" in!erdicţii%e paren!a%e p+n" %a cap"!. p ţin s$cia. e%e s n! sa par adecva!e.e%e s n! in!erzise. e-is!" ca%a#i!"ţi na! ra%e. fie se. pre$ţi. ire sa . *n s!+n)a &i *n dreap!a sa.ECIZIILE c$pi%"riei de p+n" %a F0K ani( . acciden!e &i .i#."r.!i%i!a!e )"sesc ce%e #ai in)eni$ase c"i pen!r a se sa.a ceva.ef s" fac"( La v+rs!a ad %!". s n! % a!e inc$n&!ien! &i prea de !i#p ri ( 2n c$pi%"rie.$%$)ia *nvin)"!$r % i n *nsea#n" vic!$rie *#p$!riva c iva sa c+&!i) %a r %e!a vieţii. nia de a $ *n!rece pe zeiţa A!. p !erea. zeiţa $ !ransf$r#" *n p"ian'en c$nda#na! s"0&i ţese p%asa. .i#. pen!r c" )+nde&!e7 /N iciodată nu voi obţine ceea ce îmi doresc mai mult1 sa /Nici$da!" n v$i fi ferici!("). Necâ(tigător (i #erdant 3cenari % C+&!i)"!$r (Sinner) es!e n % per#isiv. dar n0a c$#p%e!a! nici$da!" $ cerere de *nscriere( 2n c$pi%"rie.a viaţa c a%!a( Aiecare va !inde s"0&i d c" cr cea. c$%e)i. !ipic pers$ane%$r a !en!ice. c$pii. fie pe a#+nd$ "( Pers$ane%e c"r$ra %e es!e in!erzis se. f"r" a *ndr"zni &i risca %a fe%( Aie *&i pr$p n $. s cces % sa e&ec %( Pare incredi.i.%.

i. c rii%e vieţii( =n !+n"r !ra)e !are.e.anc.ep n # %!" ener)ie s" 0&i sc. c rii%e vieţii. #"n+nc". %a seria% % prefera!. sp n ceva de )en %7 /"m citit*o aproape toată $ai era epilogul. %a fe%( . . d$c!$ra! &i (((viaţa !rece *n )$ana d p" *#p%iniri( >esa' % res!ric!iv es!e /Aii perfec!1( 7ără 7inal 7ilemon (i . casnice%e f"r" c$pii sa $a#enii p$%i!ici c cariera dis!r s"( A *n faţ" $ viaţ" p s!ie. dar sa. Tai. Midra.a#$c%es.i%( 3c. zeiţa !inereţii. $ reia .ia de as pra cap % i *i *n). aproape de v+rf ((( >i! % i% s!reaz" scenari % /Apr$ape1 sa /2nc" p ţin1 a% pers$ane%$r care a $ sc. a!+! !i#p c+! es!e *nc" p$si. a! nci c+nd vecinii %$r ref z" aces! % cr ( Ze s %e0a presc.a#$c%es i% s!reaz" perfec! aceas!" !e#"( Tiran % 3irac zei. *n %ice ( C+&!i)" $%i#piade &i ad$%escenţa !rece pe %+n)"( In!r" %a fac %!a!e &i ad n" %a ri6 #as!er.i Wa. vede a%! % &i #ai *na%! &(a(#(d( >ai s s( >ere #ai s s( N se # %ţ #e&!e c ce a rea%iza! &i n 0&i )"se&!e %ini&!ea( Pers$ane%e c aces! !ip de scenari se *#p%inesc *n p%an #a!eria% &i s$cia%.e#" de e&ec c$ns!r i!" *n c$pi%"rie( 3e *neac" %a #a%( C+nd *nap$iaz" $ car!e %a .er din ţin ! % % i Mades( Pers$ane%e c aces! scenari n v$r ) s!a p%"ceri%e vieţii *nain!e de a cre&!e c$piii #ari( A#+n" .e#a )enera%" a deciziei7 /+ntâi plăcerea.eviza %$r es!e /A" ef$r!1( .servaţii c%inice pr$prii. după ce mă voi căsători. e% scap" s!+nca )rea. 3isif 9 *na%ţ" $c. v$r fi apr$ape de avansare sa pre#i ( 2n %!i#a c%ip" v$r )"si $ ca%e s"0&i p n" sin) ri . r$nţ"ie c$a'a( După Damocles 3cenari % s!" s .i#.ie s spenda!" de !avan c n p"r de ca%( C%ipe%e *i s n! n #"ra!e( B s!" %ac$# p%"ceri%e. voi avea parte de constrângeri 1 Ca &i .and$neaz" p%"ceri%$r de azi. .eaţ" z+#. a#az$ane%e.i%( Pers$ana !r"ie&!e *n!r0 n !i#p nes!r c! ra! &i i#previzi. c a!+! #ai # %! c c+! #+ine v$r p%"!i pen!r as!a( 3eara. caii % i . freac" !$! % c )ri'". dar 1( C+nd spa%" vese%a. după aceea datoria (i plata1 Pers$ana c aces! scenari are devize de )en %7 /"zi petrec. )ra'd ri%e % i A )ias. aparent. cin)"!$area Mip$%i!ei.ea. ze( E% s!$arce %ac$# .i$#ede.Oa#enii care r#eaz" !e#a /3otdeauna1 se '$ac" c viaţa ca acea fe#eie( >ere $ ia de %a cap"! &i((( !$!dea na0i %a fe%( Trec de %a $ re%aţie nesa!isf"c"!$are %a a%!a.$%n"vesc( Pr$. %a p$a%e( Reia rc & % &i s!+nca scap" din n$ !$c#ai c+nd e aproape. da c aspira!$r %( 2nain!e de a #+nca #iez % c$z$nac % i. s" se .e!. e% are de !rec ! 89 *ncerc"ri7 %e % din Ne#eea. pen!r a $ % a de %a *ncep !( 3 n! specia%i&!i *n ra!"ri %a #i%i#e!r ( > %ţi ana%i&!i a f$s! fr"#+n!aţi de !e#a scenari % i /Apr$ape1( .a#$c%es. dar mâine voi plăti pentru asta1 sa /-ă*mi fac de cap cât sunt tânărJăK. f"r" ţe%( 3cenari % es!e i% s!ra! de #i! % % i Ai%e#$n &i Ba cis( L$c i!$ri ai n i sa! din Ari)ia (Asia >ic").%er a a' ns %a c$nc% zia c" e-is!" d$ " !ip ri de "proape( Ce% de'a descris a f$s! n #i! /Apr$ape !ip 81( Te#a % i /Apr$ape !ip 91 es!e &i #ai in!eresan!"( O pers$an" care asc %!" aceas!" !e#" es!e n 3isif care.a *n !e#p% &i a f"c ! s" dispar" case%e din ' r( I0a *n!re. de %a n %$c de # nc" %a a%! %. din!r 0$ cas" *n a%!a sa din!r0 n $ra& *n a%! %( T$! % *n zadar6 !$!dea na. c"pri$ara zeiţei Ar!e#is. p"s"ri%e 3!i#fa%ine. spa%" vese%a( 2nain!e de a desc. *i a!+rn" deas pra cap % i $ sa. dar !$a!e a *n c$# n fap! % c" / ceva plăcut nu se poate întâmpla 1nainte ca altceva neplăcut să se fi terminat1( Ai%$z$fia cre&!in" pr$p ne $ viaţ" de ren nţ"ri pe as!" % #e pen!r fericirea de pe cea%a%!" &i se *ncadreaz" perfec! *n aces! scenari ( %ercules es!e !ipic pen!r scenari ( 2nain!e de a fi e%i.ide !e%eviz$r %. după aceea plăcerea1( <ariaţi ni %a !e#" p$! fi # %!e. c rii%e *n speranţa c" viaţa *ncepe %a HE de ani( 2nain!e de a se a&eza %a #as".aucis Es!e scenari % ce%$r care n a $ re%aţie c%ar defini!" c !i#p %. decide s"0i ara!e c+! de nesi) r" es!e s$ar!a ce%$r p !ernici( La n .%e#a devine f"r" sf+r&i! previzi.e! % pe .i! *n c$ncedi ( 3e *n!$rc. *nain!e de a avea c$pii( N e&!i $# *nain!e de d$c!$ra!1( A# a%es aces! scenari &i sp n adesea7 0nainte datoria.i ve!"( La servici sa %a &c$a%".a! ce0&i #ai d$resc &i a cer ! s" r"#+n" paznicii !e#p% % i( Aina% % n vine nici d p" #$ar!e6 Ze s *i !ransf$r#" *n!r0 n s!e'ar &i n !ei( Pers$ane%e c aces! scenari se ap c" de $ sarcin" &i p%eac" s . care se pr"va%e *nap$i.e%e( O ia #ere de %a *ncep ! &i n #ai a' n) %a ce%"%a%!( +nainte %ercule Es!e scenari % *n care in!erdicţii%e s n! respec!a!e p+n" %a n !er#en7 /N vei fi fe#eie. a in!ra *n O%i#p &i % a de s$ţie pe fr #$asa Me. c # ar fi pensi$narii.neasc".ii #ai s s &i z"re&!e n v+rf #ai *na%!( R$s!$)$%e&!e s!+nca c"!re e%( A' ns" pe v+rf % #ai *na%!. !a r % % i P$seid$n.i#.%i$!ec". prepara!$r. p" $. c re de s cces. dar n 0&i per#i! r")az pen!r . dar se *#.era! de sc%avie. $a#enii care c aces! scenari se a. vaci%e % i Beri$ne &i c+ine%e Cer.i%( ?E .e viaţa &i %e r"#+ne p ţin" ener)ie *n Ad %!( 3 n! pers$na%i!"ţi re.eţe0n r$a!e. se a# z". #is!reţ % din Eri#a!.i$nVs$s ce% B"!r+n (?EH0:GF *(Mr(). se#n % in!erdicţii%$r care se v$r rea%iza după n an #i! #$#en!( >i! % % i . re &e&!e !$! ce0&i pr$p ne( A' n)e c pia!ra *n v+rf % # n!e% i &i pia!ra s!" %$c % i( 2n %$c s" se $di. -isif a f$s! c$nda#na! pe ve&nicie s" r$s!$)$%easc" pia!ra spre v+rf % # n!e% i( T$c#ai a! nci c+nd e aproape de v+rf. dar %as" c+!eva vase *n c. ei sp n7 / Grozav.a! c$%i. e-aspera! de %a de%e % i . ei )"zd iesc c pe Ze s &i Mer#es. dar mâine nu voi fi bun de nimic1( "proape -isif A!r")+nd #+nia zei%$r.

*n care ne c$#p$r!"# ca &i c # in!er%$c !$r % ar avea p !ere a. /Aii !are1 &i /Aii perfec!1( In'$ncţi ni%e d$#inan!e s n! de )en %7 /N e-is!a1 &i /N si#ţi1( 8! CE SĂ HACEM CU ANA$I>A "#AN>AC?IONA$Ă? Ia!"0ne *n ip$s!aza de a ne fi *ns &i! principa%e%e c$ncep!e a%e AT( @!i# c" fiinţa #an" are nev$ie de s!r$Ie( @!i# c" fiecare individ p$ar!" *n inc$n&!ien! scenarii de viaţ". a% d$i%ea *n capaci!a!ea de a *nţe%e)e % #ea. c.s$% !" as pra n$as!r"( Aces! % cr n 0i de%$c a!+! de si#p% pe c+! pare( Accep!area sp$n!an" a c$# nic"rii )enereaz". minte (i odi)nă C%a de 3!einer c$nsider" c" ce%e #ai i#p$r!an!e !rei p$!enţia%e a%e #ani!"ţii s n! afecţi nea. e%e *&i ref z" as #area deciziei &i iniţia!ivei( A!ri.iec!iv % devine p$si.s$% !" as pra !a4 2n sens %ar). c+! &i pe ce% de sine( 'vitarea 0ocurilor psi)ologice =n a% d$i%ea pas i#p$r!an! *n a#e%i$rarea re%aţii%$r in!erpers$na%e c$ns!" *n evitarea 0ocurile psi)ologice( =n *ncep ! . in'$ncţi ni &i pr$)ra#e paren!a%e( Ce p !e# face c !$a!e as!ea4 \ i pr$des!4 Ce% #ai adesea.i!.s!i! ie si#ţirea a !en!ic" c /ceea ce se c vine1 &i /ceea ce !re. $.er s n! e-c% se( /7ără minte1 es!e scenari % pers$ane%$r a% c"r$r Ad %! r"#+ne s%a. !renin)0 ri%e AT *&i pr$p n $.".i#. ie1 s" si#!". bucurie.iar e-c% s( Aie pasive &i infan!i%e. a#e%i$rarea re%aţii%$r in!erpers$na%e es!e !endinţa c"!re !ranzacţii OWSOW.rarea s!"ri%$r e % i.i% s" n an)a'"# '$c ri psi.i % dra#ei7 <ic!i#".iec!iv % devine p$si.area s!"rii Ad %!( In'$ncţi ni%e d$#inan!e s n! de )en %7 /N )+ndi1.e%( Ia!" d$ar c+!eva !ip ri de *n!re. !i%iza!. sc.i &i a fi i . f$nda!e *n c$pi%"rie din prescripţii.%i)a!e1 s" r"sp nd" !en!a!ive%$r de c$# nicare7 /Are $ ar#" *ndrep!a!" as pra !a4 Te a#eninţ" c #$ar!ea4 Pierzi s% '.$%$)ice6 • dezvoltarea personală( 2n!re a%!e%e. de pi%d")."ri care fav$rizeaz" c$n&!ien!izarea aces! i drep! de pers$ane%e care. fie rev$%!" ne' s!ifica!" *n C$pi% Re. scenari % c$resp nde n$r f$r#e de e-c% dere a s!"rii C$pi%.i%e de a da &i pri#i afecţi ne sf+r&esc *n s$%i! dine &i #ar)ina%izare( 2n )enera%.ire &i se.er( 2n rap$r! c dis!r )erea %$r sis!e#a!ic".7ără dragoste. #ere /*n priz"1( 3e ep izeaz" *n fa#i%ie &i %a s% '. se n #e&!e „7ără odi)nă” (6estless)( Es!e !ipic pers$ane%$r . pr$s! e!c(1 p$a!e fi d$ar $ ca%e c"!re in. *n c p% sa %a # nc".i. ad" )a! de Bi%% M$%%$OaV. RN acţi$na1 &i /N cre&!e1( =n a%! scenari priva!iv. p+n" %e %as" s"n"!a!ea(( Prescripţii%e d$#inan!e s n! de )en %7 /Br". sp$n!an &i nec$ndiţi$na!. dezv$%!area s!"ri%$r C$pi% &i Ad %!. n i driver de !ip % /Aii !are51 &i n$r in'$ncţi ni de )en %7 /N si#ţi51 sa /N aparţine51( /7ără bucurie” es!e scenari % pers$ane%$r c dific %!"ţi de #anifes!are sp$n!an" a senzaţii%$r &i e#$ţii%$r( E%e s . *n rap$r! da!$ria &i c$nvenţii%e( . *n cenicia vieţii. !+#pi!.iper0ac!ive. in!e%ec! % &i sp$n!anei!a!ea( Pri# % c$ns!" *n ap!i! dinea de a i . se si#! /$. ca pe ni&!e rap$r! ri ierar. rec n$&!e !rei f$r#e de privaţi ne7 A"r" dra)$s!e (Loveless).i% prin7 ec.eci%.i% prin rec perarea p !erii de a accep!a sa ref za invi!aţii%e %a c$# nicare &i evi!area sa *n!rer perea '$c ri%$r psi. c$ns!r i!e a!+! pe respec! % faţ" de par!ener. fie s p nere nec$ndiţi$na!" *n C$pi% Adap!a!.area scenarii%$r de viaţ"6 • ameliorarea relaţiilor de cuplu.iec!ive *n r#"!$are%e !eri!$rii7 • ameliorarea relaţiilor interpersonale( 2n!re a%!e%e.a%i!a!e6 • ameliorarea relaţiilor de muncă. devre#e ce es!e i#p$si. iar a% !rei%ea *n e-presia s!"rii C$pi% Li. c$n&!ien!izarea aces! i drep! evi!" fa%se%e rap$r! ri ierar. c rie (Qo5less) &i A"r" #in!e ($indless)( /7ără dragoste” es!e scenari % nei vieţi s"race *n afecţi ne &i re%aţii a)rea.ice *n care !$a!" p !erea es!e c$ncen!ra!" %a ce%"%a%!( Cine are p !ere a. Persec !$r &i 3a%va!$r( Orice s cces #"r n! *nse#n" pr$)res.e&!e0!e1.i%e( Pers$ane%e incapa. de viaţ" &i de #$ar!e (c+nd cineva a#eninţ" c pis!$% %. A"r" .a pen!r !$!dea na4 Te p"r"se&!e sin) ra fiinţ" i#p$r!an!" de pe % #e41 > %!e pers$ane *&i percep re%aţii%e. rec$nsiderearea n$r n$r#e din s!area P"rin!e (reparen!area. sarcini%e !era 0 piei ar fie ace%ea de7 8) a depis!a !ip % de '$c *n care ne an)a'"# &i 9) a0% *n!rer pe sa devia( Dezvoltarea (i evoluţia personală ?8 . *n caz % '$c ri%$r. n p$a!e fi repri#area !en!aţiei de a in!ra *n r$% ri%e din !ri n). $.eva%$rizeaz" aspec!e%e re%aţi$na%e &i ca%i!a!ive a%e re%aţii%$r pr$fesi$na%e &i s" percep $a#enii ca pe ni&!e piese *n an)rena'( P"rin!e%e &i C$pi% % f ncţi$neaz" *n aspec! % %$r ne)a!iv de Persec !$r &i <ic!i#"( P"rin!e%e Bri' %i &i C$pi% % Li. fie *nd$pa!e c pre' dec"ţi.$%$)ice( Tranzacţi$na%i&!ii a de#$ns!ra! c" ne pe!rece# *n e%e FH0KE Q din !i#p % de c$# nicare( 2n principi . prin f$r#area res rse%$r #ane *n spiri! % AT6 #uterea de a accepta sau refuza invitaţii la comunicare Ten!a!ive%e ce%$r%a%ţi de a c$# nica c n$i s n! „invitaţii” &i n $rdine( C$n&!ien!izarea aces! i fap! es!e n n pri# pas c"!re a#e%i$rarea re%aţii%$r in!erpers$na%e( Orice invi!aţie pres p ne dreptul de a accepta sau refuza( C e-cepţia si! aţii%$r %i#i!". prin ne)$cierea #ici%$r &i #ari%$r c$nf%ic!e ineren!e *n i .i%i. irea repe!a!" de c"!re p"rinţi sa pr$fes$ri a n$r ca%ifica!ive de )en % /i#.ice.

rarea e)$)ra#ei &i sc. d$ar c+!eva indicii de $rdin )enera%7 • Ad %! *n defici! 0 dific %!"ţi de c$ncen!rare a a!enţiei *n rez$%varea pr$. ner".ezv$%!are pers$na%" *nsea#n" &i res!a.er *n defici! 0 %ips" de in! iţie. prin ceea ce se pe!rece *n !r p( A"r" sa!isfacerea nev$i%$r din C$pi%. *ndr"znea%a de a privi ceea ce d$ar vedea# &i a asc %!a ceea ce d$ar a zea#( 3" privi# r"s"ri! % de s$are ca %a *ncep ! % % #ii( 3" privi# r+ % c # c r)e &i s!e%e%e c # s!a ne#i&ca!e pe cer( 3" asc %!"# f$&ne! % v+n! % i. dar nici n L&i ins!i! ie dic!a! ra as pra ce%$r%a%!e( 'c)ilibrarea egogramei =n ins!r #en! de % cr !i% *n ec.i%i. incapa. Iines!ezic. deveniţi #a&ini di)i!a%e *n carne &i $ase. depresiv"." ! ri de care n ne0a# a!ins nici$da!"( 3" c$# nic"# c nec n$sc ţi &i s" %e)"# n$i prie!enii( 3" ne pre$c p"# de c$rp % n$s!r c !andreţe.opil Re0desc$perirea s!"rii C$pi% ca e-presie a nici!"ţii pers$anei es!e c$ndiţia esenţia%" a dezv$%!"rii pers$na%e( .ezv$%!area pers$na%" *ncepe c *ndr"znea%a de a fi n$i *n&ine.dare.%e#e%$r c ren!e6 • C$pi% Li.er fr+ % in! iţiei &i s0$ r#"#( 3" ne ' c"#.ez % i. c par!enerii de re%aţie( Dezvoltarea stării .ie &i %i. !erapia AT are sarcina de a cre&!e ener)ia psi.i%i. $%fac!iv. ' s!iţiare. s p"r"ci$as". *nsea#n" dezv$%!area spontaneităţii. %e es!e !i%" a. dar /c$%ecţi$narii de dip%$#e1 risc" d$ar ni&!e #i)rene *n p% s( Pri#a sarcin" a s!"rii Ad %! prive&!e c$# nicarea c s!area C$pi% &i c$n&!ien!izarea nev$i%$r .es!i$nare specifice( C+nd $ s!are a e % i se *n!"re&!e. !r"ie&!i s!"ri c$n!radic!$rii( Acea par!e din !ine care !resa%!" &i se .i$%$)ice din s!area C$pi%( .i$%$)ice.. de $rice na! r"( C$n!eaz" ce &!ii.i$!ice s n! ca%#a!e prin s!i# %area a !$n$#iei( 2n ceea ce prive&!e pr$fi% % nei e)$)ra#e.i%irea ec)ilibrului între stările eului( O adev"ra!" de#$craţie a aces!$ra are %$c a! nci c+nd nici na n es!e e-c% s" sa #ar)ina%iza!". dar &i #ai # %! c$n!eaz" ce faci c ceea ce &!ii( C n$&!inţe%e &i deprinderi%e prac!ice c$n!eaz" *n pri# % r+nd. nerv$as"6 • P"rin!e N$r#a!iv *n defici! 0 %ips" de scr p %e. ca e-presie i#edia!" &i nepref"c !"( Pas % r#"!$r ar fi rec perarea capaci!"ţii de a !r"i pro=imitatea &i intimitatea( Trezirea percepţii%$r in! i!ive din c$pi%"rie ne /sp ne1 c cine p !e# fi in!i#i sa n . !endinţ" c"!re anar. #$f! r$as".and$na devize%e /Aii perfec!51 &i /Aii !are51 Pers$ane%e c P"rin!e N$r#a!iv ins ficien! p$! ind ce c$#p$r!a#en!e a !$ri!are. *n c$#pensaţie. dezv$%!area pers$na%" cere voinţa de sc.eraţi de in'$ncţi ni( 3" *ndr"zni# s" e-p%$r"# senz a%i!a!ea &i se. #anifes!+nd iden!i!a!ea f"r" ar$)anţ" &i f"r" *nc"%carea iden!i!"ţii a%!$ra( Pe sc r!.ezv$%!area s!"rii C$pi% *nsea#n" acordarea de ?9 . c r" es!e s!area C$pi%( Ai )ri'" de ea5 .a%i!a!ea( 3" %"s"# %i. apr$-i#a!" prin c. !"ria de a privi *n faţ" dific %!"ţi%e &i a i#p ne discip%ina indispensa.e% *n e-ces L pers$an" inc$#$d".idere afec!iv" &i crea!ivi!a!e6 • P"rin!e Bri' %i *n defici! L pers$an" in!$%eran!". a di!iv. f%$ri%e &i !r p ri%e( 3" a!in)e#( 3" dans"#( 3" z. res rse%e sc. P"rin!e%e c$nf$r#is! &i Ad %! % sec din #ine desc$nsider" aces!e #anifes!"ri /p ieri%e1( C$pi% % *ns" se . de pi%d".and$narea in'$cţi ni%$r &i #anifes!area sp$n!an" a e#$ţii%$r( Perfecţi$ni&!ii &i d rii p$! a.er+nd 0ne de !ea#a de ce%"%a%!( Ap$i.i#.are. e%i. OWSOW. ener)ia a%$ca!" ei cre&!e &i.i%" de )ri'" &i afecţi ne6 • C$pi% Re.i#.i#. n #i!" de Berne /#a#a #are1( Dezvoltarea stării "dult In!e%ec! % c$ns!i! ie di#ensi nea esenţia%" a s!"rii Ad %! &i pri#a ca%e de dezv$%!area c$ns!" *n cre&!erea v$% # % de c n$&!inţe.ezv$%!area s!"rii C$pi% es!e c$ndiţi$na!" de senz a%i!a!ea !r p % i &i cre&!erea ac i!"ţii si#ţ ri%$r viz a%.ezv$%!area s!"rii C$pi% *nsea#n" e-pri#area sp$n!an" a e#$ţii%$r.i%" sc.i%e de afecţi ne6 • CA &i PB *n e-ces c PC &i CR *n defici! 0 pers$na%i!a!ea $."rii( <$inţa discip%ineaz" c$#p$r!a#en! % &i d" p !erea de a % a viaţa *n pr$prii%e #+ini( Ea n p$a!e fi i#p s" din e-!eri$r( =nde0i des! %" v$inţ". c+n!ec % p"s"ri%$r &i seva c$paci%$r( 3" #ir$si# c+#p %. incapa.er!ina'6 • C$pi% Adap!a! *n defici! 0 c$#p$r!a#en! c$#pe!i!iv. c r"( C+nd ci!e&!i aces!e % cr ri.i%" ec.ecizia p r %$)ic" es!e $ i% zie( . iar ce%e c P"rin!e Bri' %i ins ficien! p$! c %!iva afecţi ne( Ref%e-e%e si#. $ a%!" s!are va pierde ener)ie( Aces! fen$#en face p$si. rd"#( 3" ) s!"# a%i#en!e &i .$%$)ice &i c$s!" sc #p *n !er#eni de s"n"!a!e &i viaţ" ne!r"i!"( . incapaci!a!e de a asc %!a &i a fi de ac$rd6 • PC &i CA *n e-ces c PB &i CL *n defici! L pers$ane reci.e pi%d"."rii v$r fi )"si!e *n ce%e din r#"( . Ad %! % r"#+ne f"r" ener)ie( A d$ a sarcin" a s!"rii Ad %! prive&!e c$# nicarea c s!area P"rin!e &i e-a#inarea % cid" a n$r#e%$r &i (pre)' dec"ţi%$r care vin ac$%$( 30ar p !ea ca ne%e din!re e%e s" fie dep"&i!e de !i#p sa inadecva!e nev$i%$r .ic" a%$ca!" s!"ri%$r e % i defici!are sa de a red ce ener)ia ce%$r s pradi#ensi$na!e( 3 .re psi.ezv$%!area Ad %! *nsea#n" &i an!renarea a. respec!+nd pe cei%a%ţi( C$n!r$% % e-cesiv 0 N p%+n)e5 N r+de5 N fi !ris!(")5 N fi vese%(")5 3!"p+ne&!e0ţi %acri#i%e5 N ridica !$n %5 E!c( L %ipe&!e !i#.i#.rarea s!"ri%$r e % i es!e egograma( Ea c$ns!" *n reprezen!area )rafic" a nive% % i de ener)ie a%$ca! fiec"rei s!"ri( Nive% % de ener)ie a% nei s!"ri es!e pr$p$rţi$na% c d ra!a ac!iv"rii sa%e.i%i!"ţi%$r de c$# nicare $nes!" &i c$rec!".iecţi%$r c n C$pi% e-c% s. ) s!a!iv &i (((in! i!iv( Ce0ar p !ea fi as!a4 .area pers$na%"( 2n esenţ". desc. e%i. %a $rice v+rs!"( P r &i si#p% ( 2n !i#p ce scri aces!e % cr ri.

s" fi #ai apr$pia!(") de cei%a%ţi. an %+nd ne%e in!erdicţii ind se *n c$pi%"rie( Ac$rdarea nei per#isi ni es!e $ f$r#" de re0decizie (re*parentareK. #ai p%in(") de c"%d r"((( • M$!"r"sc s" a# *ncredere *n pr$pria #ea e-perienţ"((( • M$!"r"sc s"0#i per#i! s" n #" #ai prefac. s" #" afir# ca a!are5(( ?: ."re% ((( • M$!"r"sc s"0#i ac$rd per#isi nea de a *nfr n!a a !$ri!a!ea((( • M$!"r"sc s" *ndr"znesc s" fi e *ns #i. s )era!" de r$s!irea n$r #an!re de )en %7 / %otărăsc (!rec+nd pes!e ceea ce sp nea #a#aS!a!aSpr$fes$r %S pre$! %((() să*mi acord permisiunea 1 Ia!" c+! de si#p% pare a fi7 • M$!"r"sc s"0#i per#i! s" c$# nic #ai # %!. de c"!re $ricine &i %a $rice v+rs!".permisiuni.ea c+!e n p". s" n 0#i #ai sc nd e#$ţii%e &i nici !a%en!e%e((( • M$!"r"sc s"0#i ac$rd per#isi nea de a #ai .