You are on page 1of 5

KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK 2013

SK PULAU AMAN 14100, SIMPANG AMPAT, P.PINANG

[KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK]

SK PULAU AMAN

KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK


Anjuran : Unit Bimbingan dan Kaunseling

Dengan Kerjasama : Kelab Guru Dan Staf SK Pulau Aman


PENGENALAN Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia telah disambut di Malaysia sejak tahun1959, setelah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengistiharkan Hari Kanak-kanak Sedunia dan meminta semua egara meraikannya setia! tahun sebagai" Satu Hari Bagi Persaudaraan #unia dan Perse$ahaman #i Kalangan Kanak-kanak %& Malaysia adalah di antara 15' buah negara yang menyambut Hari Kanak-kanak Sedunia !ada bulan (kt)ber setia! tahun& Sebagai membuktikan ke!rihatinan masyarakat terhada! kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak, !ihak sek)lah turut serta meraikan Hari Kanak-kanak Sedunia setia! tahun& Pada tahun ini, !ihak sek)lah meraikan muridmurid bersama akti*iti yang dilaksanakan&

RASIONAL Memberi !engh)rmatan dan !engiktira$an ke!ada kanak-kanak dan men+etuskan kesedaran ke!ada kita semua baha,a masyarakat mem!unyai tanggungja,ab untuk menentukan !erlindungan, kebajikan, kesejahteraan serta hak-hak mereka sentiasa di!elihara&

OBJEKTIF

SK PULAU AMAN

M/S 2

KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK


1& Meraikan kanak-kanak sem!ena sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia dengan menjem!ut jem!utan khas bagi mengembirakan kanak-kanak& -& .& Menghargai sumbangan dan !eranan kanak-kanak d i sek)lah& Me,ujukan kesedaran di kalangan masyarakat untuk memelihara hak dan masa de!an kanak-kanak& /& Memastikan !erkembangan kanak-kanak se+ara h)listik dari segi $i0ikal,k)gniti$, bahasa, s)si) em)si, sahsiah dan r)hani& PELAKSANAAN 1arikh 1em!at Sasaran 2 11 )*ember -'1.

2 Sek)lah Kebangsaan Pulau 3man& 2 Semua murid tahun 1 hingga 4

METADOLOGI 1& Sukaneka -& Pertandingan me,arna (1aha! 1) .& Pertandingan sajak (1aha! -) /& 5amuan ringan

AHLI JAWATANKUASA Penasihat Pengerusi Setiausaha 35K Persia!an 1em!at 35K Buku Pr)gram
SK PULAU AMAN

2 6n& M)hammad

asuha bin 3bas

2 6n& M)hd Sya0,an bin 3bdul 7ha$ar 2 Pn& urul 3rtika binti Md 8ed0uan 2 9sta0ah Suriani binti 3hmad Sarbani 2 6n& 3srul bin M)hammad
M/S 3

KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK


35K 5em!utan 35K 5amuan 35K #isi!lin 35K #)kumentasi 35K Siaraya 35K Pr)gram TENTATIF PROGRAM ;&/5 !agi <&'' !agi <&15 !agi 9&15 !agi 2 Semua murid dan berkum!ul di ta!ak !erhim!unan 2 1aklimat Hari Kanak-kanak SK Pulau 3man 2 Sukaneka 2 Pertandingan me,arna (1aha! 1) Pertandingan sajak (1aha! -) 1'&'' !agi 1'&.' !agi 2 Perasmian Penutu! dan Penyam!aian Hadiah 2 5amuan ringan 2 6n& M)hamad Shukri bin (thman 2 9sta0ah 3dibah binti 3bdul Shuk)r 2 6n M)hd Khairi bin M)hd Saad 2 6n& Muhammad 5a0lan bin M)hd Salleh 2 6n& Muhammad :a$ir Khalis bin 3l,i 2 6n& M)hd Hilman$ai0 bin Harun

ANGGARAN PEMBELANJAAN BIL 1& PERKARA 5amuan Murid 8M -&'' = .5 )rang ( Sumbangan Kelab Guru Dan Staf ) -& 5amuan 7uru #an Sta$ 8M -&'' = 1- )rang -/&'' RM ;'&''

( Sumbangan Kelab Guru Dan Staf ) .& /& Ham!er Sukaneka (Kum!ulan) 8M 1' = . Hadiah Pertandingan Me,arna 8M . = . .'&'' 9&''

SK PULAU AMAN

M/S 4

KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK


JUMLAH !!"##

PENUTUP #ihara!kan agar Pr)gram Sambutan Hari Kanak-Kanak bagi tahun -'1. ini da!at dijalankan dengan lan+ar dan menda!at kerjasama dari!ada semua !ihak serta men+a!ai )bjekti$ yang telah digariskan&

#isediakan )leh 2

#isemak )leh 2

>>>>>>>>>>&& ( 989? 381@K3 M# 86#:93 ) 7uru Bimbingan Kaunseling, Sek& Keb& Pulau 3man&

>>>>>>>>>> (6 & M(H# SA3:B3 3B# 7H3C38)

Pen)l)ng Kanan Hal 6h,al Murid, Sek& Keb& Pulau 3man&

#isahkan )leh 2

>>>>>>>>>>&& (6 & M(H3MM3# 3S9H3 B& 3B3S)

7uru Besar, Sek)lah Kebangsaan Pulau 3man&


SK PULAU AMAN M/S 5