IV.A.

1 Sânta Treime

p.264: „Deacii cu dînșii te vei învrednici slavei Dumnezeului celui ce iaste în troiță, că aceluia iaste toată împărățiia și putérea și slava în véci și nesfîrșiți, amin.” p.269: „ ... că tu ești cel ce grăești ine toate, ristoase, Dumnezeul nostru, și ție trimitem laudă în sus, cu făr de începutulu-ți tată și cu unul și făcătoriul de viață a lui duh. Acum și pururea și în véci, amin!” p.290: „Că tu ești unul îndurător și mult milostiv, și ție trimitem în sus slavă, cu făr de începutuți tată și unul și făcătoriul de viiață a lui duh, acum și totdeauna, neîncetat, în véci, amin.” p.307: „Că ție cîntă toate puterile céle cerești, și ție să cade toată slava și cinstea și închinăciunea, tatălui și fiului și duhului sfînt, acum și pururea și în vécii vécilor, amin.” p.315: „Pre tatăl și pre fiul și pre duhul sfîntu, acum și pururea și în vécii vécilor. Amin.” p.333: „ Ca să împărățiți împreună cu Domnul nostru Iisus ristos, în ceriu , a căruia iaste slava, cu tatăl și cu duhul sfînt, acum și pururea și în vécii vécilor, amin.”

Atributele lui Dumnezeu: p.322: „Însă iar, tot să ne nădăjduim spre mila lui Dumnezeu, că el iaste mult milostiv și oricine va mérge către dînsul, nici într-un chip nu să va dăpărta de acela.” p.328: „O, fraților, vedeți cît iaste de un Domnul Dumnezeul nostru?” p.332: „Iar Domnul nostru iaste mult milostiv și oricine mérge cătră dînsul nu-l gonéște de la sine.” p.341: „Că ești iu itoriu de oameni și priimești pe cel de apoi, ca și pre cel dintîi, și mîngîi pre cel de la al unsprăzécelea ceas ca și pre cel din ceasul dntîi. Și celuia dai, iar pe cesta-l dăruești; și lucrul îl cinstești și ce iaste pus înainte lauzi. Drept acéia vor întra în ucuriia Domnului său și vor lua plată și cei dintîi, și cei de apoi de la mila ta cea ogată.”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful