You are on page 1of 3

+++TUGASAN

EKM 331 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah

TUGASAN - PEMBERATAN 40% Rename azlinda uum due 4.10

Pengenalan Tugasan ini terdiri daripada Dua bahagian Bahagian A dan Bahagian B Bahagian A: [20%] 8 halaman Dalam kajian bertajuk Keprihatinan Guru Bahasa Melayu dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif yang dijalankan oleh Sharifah Nor Puteh, Nor Adibah Ghazali, Mohd Mahzan Tamyis dan Aliza Ali (2012), merumuskan bahawa kemahiran berfikir masih belum lagi direalisasikan dengan berkesan dalam pelaksanaan kurikulum Bahasa Melayu di sekolah rendah.

Tulis satu esei bertajuk: Menyatupadukan Kemahiran Menakul, Pemikiran Kreatif dan Inovasi dalam Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Melayu Garis Panduan: Rujuk kepada pengalaman anda sendiri

kurikukum Bahasa Melayu sama ada dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah (seperti kegiatan ko-kurikulum dan lain-lain) -contoh spesifik seperti aktiviti penyelesaian masalah, aktiviti yang memerlukan murid menghasilkan idea baru dan sebagainya.

Melayu mencetus minda murid untuk menakul dan berfikir secara kreatif -aktitivi pembelajaran anda mungkin melaksanakan dalam pengajaran Bahasa Melayu. elayu dicabar untuk berfikir dan tidak setakat menghafal. Rujuk kepada DSK Bahasa Melayu (Bab 4 and 5) untuk mendapatkan idea-idea yang mempertingkatkan kemahiran berfikir contohnya murid diberi peluang untuk menulis sajak, terlibat dengan penulisan kreatif dan sebaginya.

RUJUK kepada Bab 6 and 7

Bahagian B: [20%] 5 halaman Reka bentuk LIMA Aktiviti Pembelajaran Bahasa Melayu yang dapat mencabar minda murid. berfikir dan menghasilkan idea baru sambil belajar Bahasa Melayu (kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mendengar & kemahiran bertutur)

o Penggunaan keratan akhbar tentang sesuatu isu kontroversial yang dapat menggalakan murid memberi pendapat dan mencabar sesuatu pandangan. o Penggunaan silang kata yang menggalakan murid berfikir sambil menguasai kosa kata o Penulisan sajak pemikiran kreatif o Penulisan kreatif o Menganalisis lirik lagu dan mesej tersirat o Menganalisis puisi

Satu halaman untuk setiap Aktiviti Pembelajaran ( buat langkah2 jer bukan RPH)

BUKAN daripada internet, buku teks, panduan guru dan sebagainya.

Aktiviti Pembelajaran aktiviti yang direka bentuk oleh guru untuk memudahkan kewujudan sesuatu hasil. Contohnya, aktiviti yang menggalakan murid memberi pendapat; aktiviti yang memaksa murid berbincang dalam kumpulan; aktiviti yang memberi murid peluang membuat penyampaian secara lisan.

Format Tugasan (1.5 spacing) Font New Times Roman, saiz 12

Penyerahan Tugasan Tutorial ke 3 ( 26/10/2013).