You are on page 1of 3

Laporan Pengurusan Prasekolah Bil Aktiviti yang telah dirancang 1 Pendaftaran Orientasi Laporan/Butiran Telah dijalankan awal tahun

Tarikh Pelaksanaan 03.01.2013 Catatan Pentadbir Guru-guru Prasekolah Pembantu Pengurusan Prasekolah Pn !harifah "nisah Pn #aslina Pn !ithi $ar%in Pn !harifah "nisah Guru-guru Prasekolah "() Waris Pn !harifah "nisah Pn !alina Pn #aslina Pn !ithi $ar%in Pn #aslina Pn !ithi $ar%in *ijalankan bersama murid dalam kelas Guru Prasekolah- PP& dan murid rasekolah

Taklimat Waris

Telah dijalankan semasa hari ertama ersekolahan *iran+ang 3 kali setahun ,(anuari- (un- Oktober. Telah dijalankan ada bulan 0ebruari *iran+ang 2 kali setahun melibatkan ibuba a murid &urid terlibat dalam ersembahan &urid membuat +enderamata untuk ibu masing-masing Telah dijalankan setia bulan bersama dengan murid 'ang men'ambut hari lahir ada bulan (anuari 7 &ei ,"kti%iti memotong kek dan emberian hadiah.

03.01.2013

&es'uarat "() Waris &es'uarat "() )urikulum Gotong ro'ong 1 &ala'sia #ari Guru #ari 4bu

03.01.2013

0ebruari

0ebruari dan Ogos &ei 12.01.2013

2 3

!ambutan #ari 6ahir

(anuari - &ei

!e anjang tahun 2013 dari bulan (anuari hingga &ei Prasekolah telah mengadakan mes'uarat seban'ak 2 kali iaitu ada bulan (anuari dan " ril. Prasekolah juga telah men'ertai ertandingan 0utsal Peringkat 3 ada 2.0/.2013 ,#ari !abtu. di !ekolah &u88afar !'ah dan ada 11.0/.2013,#ari !abtu. di "rmada 0utsal Tanjung *awai- dengan meghantar 2 asukan iaitu lelaki dan erem uan. )e utusan ertandingan adalah se erti berikut9)um ulan 6elaki Perem uan &enang 2 kali 1 kali !eri 2 kali 2 kali )alah 1 kali 2 kali

2. &urid rasekolah juga telah men'ertai eraduan mewarna sem ena bulan "nti *adah eringkat sekolah. !elain itu- rasekolah juga mengambil bahagian dengan membuat ersembahan sem ena bulan $ahasa 4nggeris eringkat sekolah. !elain itu- murid rasekolah juga telah terlibat dalam sambutan #ari Guru eringkat sekolah.

)ewangan *ari bulan (anuari hingga bulan &ei- Prasekolah $estari 1 telah membelanjakan seban'ak :& 202;.30 dari ada eruntukkan seban'ak :&2/00 manakala Prasekolah $estari 2 ula telah membelanjakan :& 1;;3.20 dari ada :& 2100 'ang telah di eruntukkan.

$il $il 1 1 2 2 3 3 / /

$utiran $utiran Perbelanjaan Perbelanjaan ,$estari ,$estari 1. 2. "lat tulis murid "lat tulis murid $ahan $ahan engajaran engajaran embelajaran embelajaran #iasan )elas dan bahan #iasan )elas dan bahan P*P P*P $uku murid murid $uku (umlah (umlah keseluruhan keseluruhan

(umlah (umlah Perbelanjaan Perbelanjaan ,:&. ,:&. /31.10 /31.10 313.30 325.30 ;30.10 53;.00 310.00 310.00 202;.30 1;;3.20