You are on page 1of 56

Prijave ispita dravne mature 2012./2013.

i prijave za upis na studijske programe

Broura za kandidate koji su srednje obrazovanje zavrili od 2010. do 2012. godine u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Nakladnici: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet Za nakladnike: dr. sc. eljko Jovanovi, ministar, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica, Goran Sirovatka, dipl. ing., ravnatelj, Zvonimir Stani, dipl. ing., ravnatelj Urednitvo: prof. dr. sc. Vedran Mornar, Monika Vriko, prof., Vinja Franceti, dipl. pedagog, Igor Drvodeli, dipl. ing., prof., Andrijana Prskalo Maek, prof., dr. sc. Jasmina Muraja, Minea Antoli, dipl. oec. Lektura: Monika Vriko, prof. Imenice koritene u ovoj brouri kao to su, primjerice, uenik, kandidat, student, korisnik, uitelj, struni suradnik, ispitni koordinator i ravnatelj, podrazumijevaju rodnu razliku. Zagreb, prosinac 2012. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: +385 (0) 1 4569 000 Faks: +385 (0) 1 4569 099 E-pota: ured@mzos.hr URL: www.mzos.hr Agencija za znanost i visoko obrazovanje Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: +385 (0) 1 6274 844 Faks: +385 (0) 1 6274 849 E-pota: spu@azvo.hr URL: www.azvo.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Petraieva 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: +385 (0) 1 4501 800 Faks: +385 (0) 1 4501 801 E-pota: ncvvo@ncvvo.hr URL: www.ncvvo.hr Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet Josipa Marohnia 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: +385 (0) 1 6661 616 Faks: +385 (0) 1 6661 615 E-pota: ured@carnet.hr URL: www.carnet.hr Sve izmjene u odnosu na informacije iz ove broure bit e objavljene na mrenoj stranici www.postani-student.hr.

Sadraj
Uvodna rije................................................................................................................ 6 to su ispiti dravne mature?............................................................................10 Osnovne informacije........................................................................................10 Ispiti obveznoga dijela dravne mature...................................................12 Ispiti izbornoga dijela dravne mature.....................................................12 Pristupanje Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka uilita..................................................................................................... 16 mrena stranica Postani student!............................................................... 16 Prijava u sustav................................................................................................... 17 Pravo prednosti pri upisu na visoka uilita............................................ 18 Prijava, postupak polaganja i bodovanje ispita dravne mature...22 Postupak prijave................................................................................................22 Polaganje ispita dravne mature.................................................................23 Postupak polaganja ispita dravne mature............................................. 24 Odjava ispita dravne mature....................................................................... 24 Kandidati s tekoama.................................................................................... 25 Rezultati ispita dravne mature................................................................... 25 Stvaranje rang-lista studijskih programa ..................................................30 Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka u sustavu.......................30 Bodovanje za upis na studijske programe...............................................30 Bodovanje ispita dravne mature.........................................................30 Detaljna struktura bodova i nain bodovanja ..................................32 Vrjednovanje posebnih postignua ..................................................... 35 Preduvjeti za studij........................................................................................... 36 Dodatne provjere posebnih znanja, vjetina i sposobnosti.............. 36 Kontinuirano praenje bodovnoga stanja............................................... 36 Podnoenje prigovora..................................................................................... 37 Rang-liste.................................................................................................................... 40 Promjena liste prioriteta studijskih programa........................................ 41 Objava konanih rang-lista............................................................................ 41 Jesenski upisni rok............................................................................................ 43 Kako do eljenoga studija ............................................................................. 44 Kalendar...................................................................................................................... 48 Pojmovnik.................................................................................................................. 52

Uvodna rije

Uvodna rije
Dragi budui studenti, zadovoljstvo je predstaviti novu brouru o provedbi ispita dravne mature i prijavama na studijske programe, koju su zajedniki priredili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanje i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet. Uvoenjem dravne mature i izgradnjom Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka uilita (NISpVU) kojemu se pristupa putem mrene stranice www.postani-student.hr, hrvatski je obrazovni sustav od kolske godine 2009./2010. uveo dvije znaajne novosti dravnu maturu, kojom su postavljeni nacionalni standardi za vrjednovanje kolskih postignua uenika na kraju etverogodinjega srednjeg obrazovanja, a iji se rezultati ujedno i vrjednuju za upis na visoka uilita te informatiziran nain prijava ispita dravne mature i prijava na visoka uilita putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka uilita. Kandidati na jednome mjestu mogu prijaviti i do deset studijskih programa, bez odlaska na visoka uilita, polaganjem jedinstvenih ispita. U brouri, koja je pred vama, pronai ete informacije o ispitima dravne mature tko ih, kada, kako i zato polae, detaljna pojanjenja cjelokupnoga postupka prijava ispita dravne mature i prijava na studijske programe visokih uilita u Republici Hrvatskoj, pa sve do posljednjega koraka upisa na eljeni studijski program u akademskoj godini 2013./2014. Izuzetno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrenoj stranici www.postani-student.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrjednovanja za upis na studijske programe, kao i ostali aurirani podatci, vane obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom. Na kraju broure pronai ete i poglavlje Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i rokovi vezani za prijavu i polaganje ispita dravne mature te prijavu studijskih programa.

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili potekoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom, polaganje ispita dravne mature ili prijavu studijskih programa, na adresi www.postani-student.hr/FAQ nalaze se esto postavljana pitanja i odgovori koji vam mogu pomoi u rjeavanju problema ili nedoumica. Takoer, za dodatnu pomo moete kontaktirati Slubu za podrku korisnicima na adresu e-pote matura@skole.hr i broj telefona 01/4501 - 899 za pitanja vezano uz ispite dravne mature te na adresu e-pote spu@azvo.hr i broj telefona 01/6274 - 844 vezano uz prijavu studijskih programa.

to su ispiti dravne mature?

to su ispiti dravne mature?


Osnovne informacije
Dravna matura je skup ispita ijim polaganjem uenici gimnazijskoga programa zavravaju srednje obrazovanje. Ispite dravne mature, osim uenika gimnazijskih programa obrazovanja, polau i uenici najmanje etverogodinjih strukovnih i umjetnikih programa obrazovanja koji srednje obrazovanje zavravaju izradbom i obranom zavrnoga rada u organizaciji i provedbi kole, ako ele nastaviti obrazovanje na visokokolskoj razini. Kandidati za upis na visoka uilita, koji su od 2010. godine do danas zavrili najmanje etverogodinje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ukljuujui i kandidate koji najmanje etverogodinje srednje obrazovanje zavravaju u sustavu obrazovanja odraslih, obvezni su poloiti dravnu maturu odnosno obvezne ispite dravne mature, ostale ispite dravne mature koje je visoko uilite postavilo kao uvjet, kao i ispuniti ostale propisane uvjete. Postoje obvezni i izborni ispiti dravne mature, a jednaki su za sve kandidate i svi ih kandidati polau u isto vrijeme.

10

Tko je obvezan 2013. godine polagati ispite dravne mature?

U svrhu zavretka U svrhu upisa na visoko etverogodinjega uilite srednjeg obrazovanja Uenici gimnazijskih programa Uenici najmanje etverogodinjih strukovnih i umjetnikih programa obrazovanja Kandidati koji zavravaju Polaznici gimnazijskih srednje obrazovanje programa u sustavu 2013.g. u RH obrazovanja odraslih Polaznici najmanje etverogodinjih strukovnih i umjetnikih programa obrazovanja u sustavu obrazovanja odraslih Kandidati koji su zavrili Svi kandidati sa zavrenim srednje obrazovanje najmanje etverogodinjim 2010., 2011. ili 2012.g. u RH srednjim obrazovanjem Kandidati koji su zavrili Svi kandidati sa zavrenim srednje obrazovanje prije najmanje etverogodinjim srednjim obrazovanjem 2010.g. ili izvan RH Svi kandidati koji pohaaju Kandidati koji zavravaju zavrni razred najmanje srednje obrazovanje etverogodinjega srednjeg izvan RH obrazovanja DA NE DA DA

DA

DA

NE

DA

DA*

NE**

NE

NE**

* Ako ranije nisu poloili ispite dravne mature. ** Ako ne poloe ispite dravne mature ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose. Kandidatima koji srednje obrazovanje zavravaju ili su zavrili s vanjsko vrjednovanim zavrnim ispitom priznat e se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita dravne mature.

Ispite dravne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

11

Ispiti obveznoga dijela dravne mature


Obvezni ispiti dravne mature su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik. Obvezni ispiti dravne mature mogu se polagati na dvjema razinama: vioj razini (A) i osnovnoj razini (B). Uvidom u zahtjeve studijskih programa kandidat e se sam opredijeliti za razinu koju e polagati na ispitu dravne mature. Poloena via razina (A) obveznoga ispita omoguuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji trae osnovnu razinu (B). Kandidati koji poloe osnovnu razinu (B) ispita nemaju mogunost prijave na studijski program koji trai poloenu viu razinu (A) ispita.

Ispiti izbornoga dijela dravne mature


Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku kolsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrenoj stranici. U jednome roku moe se odabrati najvie est izbornih ispita. Izborni ispiti dravne mature iz stranih jezika polau se na vioj razini (A). Izborni ispit iz Latinskoga jezika polae se na osnovnoj razini (B). Ispit iz Grkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polau se na jedinstvenoj razini. Meutim, pri vrjednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrjednuju. Sadraji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji se mogu pronai na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, www.ncvvo.hr. Polaganje dravne mature i ispita dravne mature ureuje se Pravilnikom o polaganju dravne mature dostupnim na mrenoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, www.mzos.hr.

12

13

14

Pristupanje Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka uilita

15

Pristupanje Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka uilita


MRENA STRANICA POSTANI STUDENT!
Ispiti dravne mature i studijski programi prijavljuju se na mrenoj stranici www.postani-student.hr, putem koje se pristupa Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka uilita (NISpVU). Pri registraciji u sustav kandidati prihvaaju Ope uvjete koritenja sustava. NISpVU je sredinji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima zainteresiranima za polaganje ispita dravne mature i nastavak kolovanja na visokokolskoj razini znaajno olakava prijavu i upis na visoka uilita. Sustav pokriva cijeli proces od pretraivanja studijskih programa za odabrane studijske programe, preko prijava ispita dravne mature i uvida u njihove rezultate te uvida u rezultate po odabranim studijskim programima, pa do ostvarenja prava na upis na visoka uilita. Kandidatima omoguuje brz i izravan uvid u rezultate koje su postigli na ispitima dravne mature, daje detaljan izraun bodova za svaki prijavljeni studijski program prema uvjetima koje propisuju sama visoka uilita, kao i uvid u poloaj kojega zauzimaju na rang-listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje. Na mrenoj stranici www.postani-student.hr nalazi se popis svih studijskih programa koji se mogu studirati u Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Na istoj stranici mogu se pronai detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita dravne mature te prijava za upis na visoka uilita, kao i obavijesti vezane uz polaganje ispita dravne mature. Minimalni tehniki preduvjeti za pristup mrenoj stranici www.postani-student.hr su preglednici koji podravaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer od inaice 6 pa nadalje).

16

Osim na mrenoj stranici www.postani-student.hr (esto postavljana pitanja na adresi www.postani-student.hr/FAQ), korisne informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronai na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr), Agencije za znanost i visoko obrazovanje (www.studij.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr). Posebno je vano pratiti mrene stranice visokih uilita koje kandidat eli upisati jer se tamo mogu pronai detaljniji uvjeti za upis na prvu godinu studija te opisi studijskih programa, kao i posebne informacije koje se tiu samo toga visokog uilita. Takoer, pojedina visoka uilita izdaju knjiice s informacijama za budue studente. Ispite dravne mature i studijske programe putem mrene stranice www.postani-student.hr moe prijaviti svaki hrvatski ili strani dravljanin koji zavrava ili je zavrio najmanje etverogodinje srednje obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inozemstvu te koji je prihvatio Ope uvjete prijave ispita dravne mature i studijskih programa. Ope uvjete kandidat prihvaa i digitalno potpisuje TAN-om pri prvoj prijavi na mrenu stranicu www.postani-student.hr.

PRIJAVA U SUSTAV
Kandidati koji su najmanje etverogodinje srednje obrazovanje zavrili u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prethodne kolske godine, 2012. g., dobit e novu korisniku oznaku i lozinku kroz postupak aktivacije unosom staroga TAN-a. Ako je TAN izgubljen, radi aktivacije treba se obratiti Sredinjemu prijavnom uredu na broj telefona 01/6274 - 844 ili na adresu e-pote spu@azvo.hr. Navedeno vrijedi i za kandidate koji su srednje obrazovanje zavrili 2010. i 2011. g. a nisu se do sada aktivirali. Ako kandidat izgubi korisnike podatke (korisniko ime, lozinku, PIN ili TAN broj) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadraja OPET na broj 66354. Ako je sve u redu s podacima, a kandidat i dalje ima potekoa s prijavom treba se javiti Sredinjemu prijavnom uredu. Kandidati koji su izgubili pravo studiranja na odreenome studijskom programu ne mogu se natjecati na rang-listi za taj isti studijski program. Takoer, visoko uilite moe ograniiti prijavu pojedinih studijskih programa kandidatima koji ve studiraju na tome visokom uilitu. Hrvatski dravljani, koji imaju dvojno dravljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao hrvatski dravljani. Ostali kandidati s dvojnim dravljanstvom, od kojih niti jedno nije hrvatsko, u sustav se prijavljuju pod jednim dravljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine.

17

PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU NA VISOKA UILITA


U skladu sa Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja za hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata te djecu smrtno stradalih, zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor, pravo prednosti pri upisu na visoka uilita, pod uvjetom da prijeu razredbeni prag, imaju: 1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata 3. djeca smrtno stradalih branitelja iz Domovinskoga rata 4. djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine 5. djeca zatoenih ili nestalih branitelja iz Domovinskoga rata (prema l. 147 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji, povratkom zatoenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja prestaju se ostvarivati prava na toj osnovi). Sukladno lanku 48. b. Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida pravo prednosti pri upisu na visoka uilita, pod uvjetom da prijeu razredbeni prag imaju: 1. djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz l. 6., 7., 8. Zakona 2. djeca civilni invalidi rata ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz l. 8. Zakona 3. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oteenjem organizma ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz l. 6., 7., i 8. Zakona. Takoer, pojedina visoka uilita pravo prednosti pri upisu na visoka uilita daju i kandidatima sa ezdesetpostotnim i veim tjelesnim oteenjem (invaliditetom), pod uvjetom da prijeu razredbeni prag. Navedenim kategorijama kandidata omoguuje se upis na studijske programe, bez obzira na poloaj na rang-listi, ukoliko poloe sve ispite dravne mature koji su obvezan uvjet za upis na pojedine studijske programe, prijeu bodovni prag tamo gdje je postavljen te, tamo gdje je to potrebno, zadovolje preduvjet i poloe dodatne provjere posebnih znanja, vjetina i sposobnosti koje propisuje visoko uilite. Pripadnost navedenim kategorijama dokazuje se kako slijedi: 1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu u Republici Hrvatskoj, izdanom nakon 1. sijenja 2005. godine (prema mjestu prebivalita podnositelja zahtjeva)

18

2. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji se jo uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda dravne uprave u jedinici podrune (regionalne) samouprave, odnosno potvrdom mjerodavnoga upravnoga tijela Grada Zagreba 3. osobe iz lanka 48. b Zakona o zatiti vojnih i civilnih vojnih invalida svoj status dokazuju potvrdom nadlenoga ureda dravne uprave u upaniji, odnosno nadlenoga upravnog tijela Grada Zagreba 4. kandidati sa ezdesetpostotnim i veim tjelesnim oteenjem (invaliditetom) svoj status dokazuju rjeenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se najkasnije do roka navedenoga u Kalendaru, zasebno za svaki upisni rok, iskljuivo preporuenom potom. Dokazi o pravu prednosti alju se na sljedeu adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sredinji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb. Poslani dokazi ne vraaju se kandidatima. Kandidati kojima je pravo prednosti ve evidentirano na mrenoj stranici www.postani-student.hr nisu duni ponovno dostaviti navedene dokaze.

19

Prijava, postupak polaganja i bodovanje ispita dravne mature

Prijava, postupak polaganja i bodovanje ispita dravne mature


Ispiti dravne mature polau se u dva roka: ljetnome i jesenskome. Kako bi kandidati pristupili ispitima dravne mature moraju imati zavreno srednje obrazovanje u najmanje etverogodinjemu trajanju, potvrene osobne podatke i plaene trokove naknade polaganja ispita. Rokove za uplatu svih trokova ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku kolsku godinu. Ove kolske godine to su: u ljetnome ispitnom roku 21. travnja 2013. godine u jesenskome ispitnom roku 9. kolovoza 2013. godine. Kandidatu koji uplati trokove naknade polaganja ispita, a ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u propisanome roku, uplaena novana sredstva se ne vraaju niti se mogu prenamijeniti za sljedei ispitni rok. Kandidat koji nije pristupio ispitu i nije ga odjavio, duan je Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja pisano opravdati izostanak s odgovarajuom dokumentacijom u roku od 3 dana od dana pisanja ispita. Povrat sredstava omoguit e se kandidatu koji ispitu ne pristupi iz opravdanih razloga ili u propisanome roku odjavi prijavljeni ispit. Rokovi prijava nalaze se u poglavlju Kalendar, zasebno za svaki ispitni rok. Nakon navedenih datuma, prijava ispita dravne mature smatra se konanom te se vie ne moe mijenjati. Kandidat, iznimno, iz opravdanih razloga, moe promijeniti, prijavljene ispite, to podrazumijeva odjaviti i prijaviti novi ispit, najkasnije 30 dana prije poetka pisanja ispita. Potpisane prijavnice kandidati osobno ispisuju, potpisuju i alju Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

POSTUPAK PRIJAVE
Nakon prijave u sustav, na poveznici Moj odabir otvara se mogunost prijave do najvie 10 studijskih programa, osim u sluaju prijave dvopredmetnih studija. Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najvie mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoeljniji studijski program.

22

Kada odabere studijske programe, kandidatu se istodobno prijavljuju ispiti dravne mature koje zahtijevaju ti studijski programi. Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), kandidatu e se ponuditi i mogunost odabira vie razine (A) ispita dravne mature. Takoer, kandidat e odabrati eljeni strani jezik. Razine koje e kandidat polagati su one prikazane neposredno uz sam naziv ispita. Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa. Brisanjem odabira odreenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. Za promjenu prijavljene razine ispita dravne mature (iz vie (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje oznaava razinu ispita. Ako kandidat eli na nekome visokom uilitu prijaviti dvopredmetni studij, omoguit e mu se prijava neogranienoga broja dvopredmetnih studijskih programa istoga visokog uilita. To se ne odnosi na ksne kombinacije dvopredmetnih studijskih programa koje je visoko uilite unaprijed propisalo. Svaka se takva kombinacija broji kao jedan jednopredmetni studij. Prethodno je potrebno na mrenim stranicama visokoga uilita provjeriti koje su kombinacije dvopredmetnih studijskih programa mogue. S obzirom na injenicu da je za dvopredmetni studij potrebno ostvariti pravo upisa na oba dvopredmetna studijska programa, poeljno je prijaviti to vie dvopredmetnih studijskih programa koji dolaze u obzir za studiranje na nekome visokom uilitu. Ukoliko se kandidat, objavom konanih rang-lista, nae unutar upisne kvote na samo jednome dvopredmetnom studijskom programu, bit e obrisan s rang-liste toga studijskog programa. Ako se kandidat ne eli prijaviti za upis na studijske programe, ve samo za polaganje ispita dravne mature, pod istom poveznicom (Moj odabir) moe odabrati i samo ispite dravne mature.

POLAGANje IsPITA DRAVNe mATURe


Kalendar polaganja ispita dravne mature objavljen je na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Datume polaganja ispita dravne mature za ovu kolsku godinu mogue je pronai i u poglavlju Kalendar, zasebno za svaki ispitni rok. U jednome se danu mogu polagati najvie dva ispita dravne mature. Informacije o trajanju i nainu provoenja ispita dostupne su u predmetnim ispitnim katalozima te u Vodiu kroz ispite dravne mature, koji je objavljen na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, www.ncvvo.hr.

23

Ispitni sadraji te nain provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima ureuju se ispitnim katalozima koji su izraeni prema nastavnim planovima i programima opeobrazovnih predmeta. Ispitni katalozi objavljeni su na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, www.ncvvo.hr, gdje su objavljeni i svi do sada provedeni ispiti s tonim rjeenjima.

POsTUPAK POLAGANjA IsPITA DRAVNe mATURe


Mjesto pisanja ispita odreuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Vrijeme i mjesto pisanja ispita kandidati mogu vidjeti na mrenoj stranici www.postani-student.hr pod poveznicom Moj raspored. Toan raspored polaganja ispita objavljuje se pet dana uoi svakoga ispita. Svi kandidati duni su doi na ispitna mjesta najkasnije 30 minuta prije poetka pisanja ispita. Raspored pisanja ispita po ispitnim prostorijama kandidatima e biti objavljen uoi ispita na ispitnome mjestu i na vratima ispitnih prostorija. Kandidatima koji polau ispite bit e osigurana ispitna prostorija prema pravilima koje propisuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Za ispite iz stranih jezika te ostale ispite koji sadre sluanje zvunih zapisa, na ispitnim mjestima moraju se osigurati uvjeti za neometano odvijanje ispita, to osim odsustva buke ukljuuje i ispravne ureaje za reprodukciju zvuka. Pri dolasku na ispit svaki kandidat mora imati osobni dokument s fotograjom koji je prije poetka ispita duan predoiti deurnome nastavniku te poloiti na desni rub stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita. U sluaju da pristupnik nema osobni dokument, deurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija pristupnika se obavlja uz predoenje osobnoga dokumenta, najkasnije u roku od 24 sata nakon poetka ispita. Za svaki je ispit propisan pribor koji je dozvoljeno rabiti, a naveden je u ispitnim katalozima za pojedini predmet i u Vodiu kroz ispite dravne mature. Osim navedenoga, pravila i nain polaganja ispita dravne mature te radnje koje se smatraju krenjem pravila propisani su Pravilnikom o polaganju dravne mature te pravilima koje propisuje Nacionalni centr za vanjsko vrednovanje obrazovanja i objavljuje na svojim mrenim stranicama.

ODjAVA IsPITA DRAVNe mATURe


Ako kandidat na vrijeme dozna da nee moi pristupiti ispitu u roku za koji se prijavio, moe ga odjaviti najkasnije 20 dana prije poetka ispitnoga roka, te se u tu svrhu potrebno javiti Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

24

Ako kandidat nije odjavio ispit, a opravdano je sprijeen, o razlozima nepristupanja izvjeuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pisanim putem uz priloenu dokumentaciju koju dostavljaju preporuenom poiljkom na kojoj je vidljiv datum slanja. Ako kandidat ne odjavi ispit u propisanome roku i ne priloi dokaze o opravdanosti izostanka u propisanim rokovima smatra se da je iskoristio ispitni rok te je duan platiti naknadu za trokove polaganja ispita. Kandidatima kojima je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja potvrdio mjeru udaljavanja s ispita ili ponitio sve ispite dravne mature nee se omoguiti upis niti na jedno visoko uilite u istome upisnom roku.

KANDIDATI s TeKOAmA
Za sve su kandidate ispiti iz odreenoga nastavnoga predmeta dravne mature sadrajno isti, no kandidati s tekoama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, odnosno prilagodbu ispitnoga materijala te ispitnoga postupka. Kandidati koji ele ostvariti pravo na prilagodbu ispitne tehnologije trebaju pratiti mrene stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr te postupiti u skladu s obavijestima. Detaljnije informacije o tome navedene su u brouri Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima dravne mature koja je objavljena na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr. Podnoenje zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije i dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje tekoe i potkrepljuje zahtjev, nee imati nikakva negativnoga uinka na kandidatovu prijavu, ocjenu i broj bodova postignut na ispitu ili njegova prava.

ReZULTATI IsPITA DRAVNe mATURe


Rezultati ispita dravne mature bit e dostupni na mrenoj stranici www.postani-student.hr pod poveznicom Moji rezultati. Rezultati ispita dravne mature su trajni. Uz rezultate za svaki prijavljeni ispit dravne mature, kandidat e pronai i poveznicu putem koje moe pogledati i detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku. Svi listovi ispitne knjiice, kao i listovi za odgovore, bit e skenirani i prikazani kandidatu, kako bi se tonost ocjenjivanja mogla provjeriti. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odreuje bodovne pragove ocjena svakoga pojedinog ispita dravne mature, posebno za viu (A), a posebno za osnovnu (B) razinu. Temeljem tih pragova odreuju se ocjene od 1 do 5.

25

Ocjene na ispitu dravne mature vie razine (A) ne preraunavaju se u osnovnu razinu (B) ispita. To, izmeu ostaloga, znai i da se ocjena nedovoljan (1) na ispitu vie razine (A) ne moe preraunati u prolaznu ocjenu na ispitu osnovne razine (B). Ako kandidat u sljedeem roku prijavi isti ispit na drugoj razini, smatra se da ispit polae po drugi puta. Kandidatu koji nije pristupio jednome od dvaju dijelova ispita, ponitava se dio ispita kojemu je pristupio. Kandidati dobivaju potvrdu o poloenim ispitima dravne mature u kojima su upisane ocjene obveznih i/ili izbornih ispita. Potvrde o poloenim ispitima dravne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja kandidatima izdaje nakon provedenoga ispitnog roka. Potvrde o poloenim ispitima dravne mature izdaju se samo kandidatima koji su srednje obrazovanje zavrili u propisanim rokovima te uspjeno poloili ispite dravne mature.

26

28

Stvaranje rang-lista studijskih programa

29

Stvaranje rang-lista studijskih programa


PROVjERA UPISANIH OCjENA I OSTALIH PODATAKA U SUSTAVU
Kako bi se osigurala tonost cijeloga postupka rangiranja na studijske programe, kandidati su duni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje kole te, ako ih posjeduju, rezultate dravnih i meunarodnih natjecanja i sportsku kategoriju, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u NISpVU-u. To e uiniti na poveznici Moji podatci nakon to se prijave u sustav. Ako su podatci netoni, kandidati trebaju to prije obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

BODOVANje ZA UPIs NA sTUDIjsKe PROGRAme


Bodovanje ispita dravne mature
Svako visoko uilite samostalno odreuje uvjete za upis na svoje studijske programe te nain bodovanja. Ako visoko uilite kao uvjet upisa na odreeni studijski program trai poloen obvezni ispit dravne mature na osnovnoj razini (B), za takav se studijski program mogu natjecati i kandidati koji su traeni ispit poloili na vioj razini (A). Pri izradi rang-lista za takve studijske programe rezultat postignut na vioj razini (A) vrijedi 60% vie od istoga rezultata postignutoga na osnovnoj razini (B). Zbog toga, maksimalan broj bodova koji se moe dobiti po osnovi toga ispita dobit e samo kandidat koji poloi ispite na vioj razini (A). Kandidat koji poloi ispit na osnovnoj razini (B) dobit e najvie 62,5% od maksimalnoga broja bodova. Primjerice, 60 bodova postignutih na nekome obveznom ispitu na vioj razini (A) bit e jednakovrijedno kao 96 bodova postignutih na tome istom ispitu na osnovnoj razini (B). Kandidat koji je zavrio najmanje etverogodinje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj od 2010. godine na dalje, a koji poloi osnovnu razinu (B) odreenoga ispita nema mogunost prijave za upis na studijski program koji trai poloenu viu razinu (A). Ako kandidat dobije nedovoljan (1) na ispitu vie razine (A), ne postoji mogunost da se steeni bodovi vie razine (A) preraunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj razini (B). Ispiti ocijenjeni ocjenom nedovoljan (1) smatraju se nepoloenima.

30

U sluaju da visoko uilite za odreeni studijski program trai polaganje bilo kojega izbornoga ispita ili bilo kojega od nekoliko unaprijed odreenih izbornih ispita, a uenik poloi vie njih, bodovat e se onaj ispit iz kojega je postignut najbolji rezultat (neovisno o tome koliko je izbornih ispita poloeno). Ako visoko uilite za pojedini studijski program propisuje polaganje neke kombinacije izbornih ispita, potrebno je na mrenoj stranici www.postani-student.hr paljivo prouiti na koji se nain ti izborni ispiti boduju. Kandidatu koji je poloio dva ili vie ispita iz stranih jezika za potrebe rangiranja na studijski program uzet e se najbolji rezultat od poloenih ispita, neovisno o tome je li poloeni ispit obvezan ili izborni. Kandidatu koji je u vie navrata polagao ispite dravne mature, bodovi e se izraunavati na temelju najboljega rezultata kojega je postigao u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja. Primjerice, ako je kandidat u 2012. godini polagao dva puta isti ispit dravne mature i jednom postigao 80%, a drugi puta 90% bodova, dok u 2013. godini kandidat nije polagao isti ispit, za bodovanje e se uzeti rezultat od 90%. Ako kandidat ponovi polaganje ispita u 2013. godini, za bodovanje e se uzeti rezultat iz 2013. godine, kakav god on bio. Kandidatu koji je polagao ispit u tekuoj godini i nije ga poloio, takav e se ispit, za potrebe rangiranja na studijskim programima, smatrati nepoloenim, iako ga je kandidat moda poloio prethodnih godina. Kandidatu koji je polagao ispit iz istoga predmeta i na vioj razini (A) i na osnovnoj razini (B), pamtit e se najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja za svaku pojedinu razinu. U tome sluaju, ako visoko uilite vrjednuje osnovnu razinu (B), za rangiranje e se uzeti u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na osnovnoj razini (B) ili najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na vioj razini (A) pomnoen s koecijentom 1,6, ovisno o tome koji je rezultat za kandidata povoljniji. Ako visoko uilite vrjednuje ispit na vioj razini (A), za rangiranje na studijski program uzet e se najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na vioj razini (A). Kako bismo pojasnili navedeno, navodimo dva primjera. Primjer 1. Kandidat je poloio sljedee ispite:
ljetni rok Hrvatski jezik A razina 40% Hrvatski jezik B razina 90% jesenski rok Hrvatski jezik A razina 50% Hrvatski jezik B razina 80%

2012. g. 2013. g.

Ako studij vrjednuje osnovnu razinu (B), tada se boduje na sljedei nain: najbolji rezultat iz posljednje kalendarske godine polaganja ispita na vioj razini (A) je 50% bodova, a na ispitu na osnovnoj razini (B) je 90% bodova. Uzima se rezultat 90% jer je 90% > 80% (50%*1,6). 31

Ako studij vrjednuje viu (A) razinu tada se uzima rezultat 50% (najbolji rezultat iz posljednje kalendarske godine polaganja ispita). Primjer 2. Kandidat je poloio sljedee ispite:
ljetni rok Hrvatski jezik A razina 70% Hrvatski jezik B razina 90% jesenski rok Hrvatski jezik B razina 80% Hrvatski jezik A razina 60%

2012. g. 2013. g.

Ako studij vrjednuje osnovnu (B) razinu, tada se boduje na sljedei nain: uzima se u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita, to je u ovom sluaju A 60% (90% < 96% (60*1,6)). Ako studij vrjednuje viu (A) razinu, tada se uzima rezultat 60% (rezultat iz posljednje kalendarske godine polaganja ispita).

Detaljna struktura bodova i nain bodovanja


Uz prikaz ostvarenoga broja bodova za svaki prijavljeni studijski program, kandidat e pronai poveznicu putem koje se pristupa detaljnoj strukturi bodova osvojenih za svaki pojedini studijski program. Detaljnu strukturu bodova i nain bodovanja objasnit emo na konkretnome primjeru. Tablica 1. Visoko je uilite za odreeni studijski program odredilo sljedee uvjete: Prosjek svih ocjena Hrvatski jezik A razina Matematika B razina Strani jezik B razina Bilo koji izborni predmet Dravno natjecanje Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti 20% 20% 5% 10% 5% 10% 30%

32

Ukupan broj bodova koji se za taj studijski program moe prikupiti jest 1000. Prema tome, na temelju ocjena moe se prikupiti najvie 200 bodova, na temelju rezultata na ispitu iz Hrvatskoga jezika najvie 200, na temelju rezultata na ispitu iz Matematike najvie 50 itd. Kandidat je poloio sve obvezne ispite dravne mature i jedan izborni ispit te time zadovoljio osnovne preduvjete za uvrtenje na rang-listu toga studijskog programa. Za svaki element vrjednovanja temeljem kojega se izraunavaju bodovi kojima se kandidat rangira na pojedinome studijskom programu, visoko uilite odreuje najvei mogui broj bodova koji se na osnovi toga elementa moe osvojiti. Broj bodova koji se po pojedinome elementu vrjednovanja ostvaruje izraunava se temeljem rezultata kandidata na tome elementu vrjednovanja, najveega mogueg rezultata koji se na tome elementu vrjednovanja moe ostvariti te najveega mogueg broja bodova koji odreuje visoko uilite, sljedeim izrazom: broj bodova = rezultat najvei broj bodova najvei mogui rezultat

Kandidat, u primjeru iz Tablice 2. na str. 34., ostvario je prosjek ocjena 4,5. Najvii mogui prosjek ocjena (5,0) donio bi mu 200 bodova. Dakle, na je kandidat, na temelju svojega prosjeka, ostvario 4,5/5*200 = 180 bodova. Isti je kandidat ostvario 60% bodova na ispitu iz Hrvatskoga jezika na vioj razini (A). Na tome je ispitu mogue ostvariti najvie 100% bodova, to bi mu donijelo 200 bodova, pa je na kandidat ostvario 60/100*200 = 120 bodova po osnovi ispita dravne mature iz Hrvatskoga jezika. Iako se za taj studijski program zahtijeva polaganje ispita iz Matematike na osnovnoj razini (B), na je kandidat poloio ispit iz Matematike na vioj razini (A). Rezultat postignut na vioj razini (A) preraunava se u osnovnu razinu (B) mnoenjem s koecijentom 1,6. I na ispitu na vioj razini (A) i na ispitu na osnovnoj razini (B) mogue je ostvariti najvie 100% bodova. Tada se 100% bodova na vioj razini (A) preraunava u 160% bodova s osnovne razine (B), pa je tako najvei rezultat koji je mogue postii na ovome ispitu 160%. Po osnovi ispita iz Matematike, za taj se studijski program moe osvojiti najvie 50 bodova. Na je kandidat na vioj razini (A) osvojio 68,75% bodova, to mnoenjem s koecijentom 1,6 iznosi 110% te je njegov ukupni rezultat 110/160*50 = 34,4 boda. Da je na kandidat tih istih 68,75% bodova osvojio na osnovnoj razini (B), dobio bi 68,75/160*50 = 21,5 bodova. Ispit iz stranoga jezika takoer se mogao polagati na obje razine, pa je i ovdje najvei mogui rezultat 160%. Ispit iz stranoga jezika donosi najvie 100 bodova za taj studijski program. Na je kandidat poloio ispit iz Engleskoga jezika na osnovnoj razini (B) i ostvario 80% bodova te se njegov rezultat ne mnoi s koecijentom 1,6, tako da na temelju stranoga jezika, za ovaj studijski program, ostvaruje 80/160*100 = 50 bodova. 33

Polaganje bilo kojega izbornog ispita donosi najvie 50 bodova za taj studijski program. Na kandidat sa 60% bodova ostvarenih na ispitu iz Povijesti osvaja 60/100*50 = 30 bodova za taj studijski program. Da je na kandidat poloio vie izbornih ispita, za bodovanje bi mu se uzeo jedan izborni ispit, i to onaj na kojemu je ostvario najbolji rezultat. Test intelektualnih sposobnosti donosi najvie 300 bodova za taj studijski program. Na je kandidat rijeio 50% toga testa tako da osvaja 50/100*300 = 150 bodova. Na kraju, za ovaj studijski program nagrada na dravnome natjecanju donosi 100 bodova. Na je kandidat osvojio neku od nagrada na dravnome natjecanju iz Hrvatskoga jezika i time osvojio tih 100 bodova. Dakle, konaan zbroj bodova koji je postigao ovaj kandidat jest: 120 + 180 + 34,4 + 50 + 30 + 150 + 100 = 664,4. Tablica 2. Element bodovanja Bodovi iz srednje kole Prosjek svih ocjena Hrvatski jezik A razina Matematika A razina* Engleski jezik B razina* Povijest Test intelektualnih sposobnosti Najvei mogui rezultat 5 100 160 160 100 Najvei mogui broj bodova 200 200 50 100 50 Rezultat 4,5 60 110 80 60 Broj bodova 180 120 34,4 50 30 234,4 Ukupno 180

Bodovi na ispitima dravne mature

Bodovi s dodatnih provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti

100

300

50

150

150

Nagrada na dravnome Bodovi za posebna natjecanju iz 100 postignua hrvatskoga jezika *Visoko uilite vrjednuje obje razine. Rezultat ispita na razini (A) pomnoen je s 1,6.

100

100 664,4

34

Vrjednovanje posebnih postignua


Kandidati dokaze o dravnim i meunarodnim natjecanjima dostavljaju Sredinjemu prijavnom uredu. U NISpVU se unose sljedea meunarodna natjecanja: a) Meunarodna olimpijada: iz informatike IOI International Olympiad in Informatics; CEOI Central European Olympiad in Informatics iz kemije Kemijska olimpijada iz zike IPhO International Physics Olympiad iz matematike MEMO Middle European Mathematical Olympiad; MEMO ekipno Middle European Mathematical Olympiad; IMO International Mathematical Olympiad b) Meunarodno natjecanje: iz biologije ICYS International Conference of Young Scientists iz zike IYPT International Young Physicists Tournament. Podatke o gradskim, upanijskim, ostalim meunarodnim natjecanjima i svim ostalim natjecanjima koja neka visoka uilita vrjednuju, u sustav unose sama visoka uilita. Kandidati su duni dokaze o sudjelovanjima na istima dostaviti visokim uilitima do roka koji propie visoko uilite. Za rangiranje na studijskim programima boduju se samo posebna postignua (natjecanja iz znanja i vjetina) iji su rezultati poznati do objave konanih rang-lista u tome upisnom roku. Pojedina visoka uilita vrjednuju i status sportaa odreene kategorije, koji e biti uneseni u sustav NISpVU na temelju podataka dobivenih od Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih. Kategorija sportaa temeljem koje kandidati ostvaruju dodatne bodove za pojedine studijske programe mora biti vaea na dan objave konanih rang-lista u tekuemu upisnom roku. Dokaze o svim drugim posebnim postignuima potrebno je dostaviti visokim uilitima koja ih vrjednuju. Kandidati koji su najmanje etverogodinje srednje obrazovanje zavrili u Republici Hrvatskoj 2010. godine i na dalje te temeljem posebnih postignua ostvaruju pravo na izravan upis na odreeni studijski program, duni su poloiti sve ispite koji su obvezan uvjet za upis na taj studijski program, osim ako visoko uilite ne odredi drukije.

35

PReDUVjeTI ZA sTUDIj
Neka visoka uilita za prijavu ili upis na odreene studijske programe zahtije vaju ispunjavanje odreenih preduvjeta, kao primjerice, sluanje odreenoga nastavnoga predmeta kroz dvije godine srednjega obrazovanja ili dokaze o psihozikim sposobnostima za studij. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije mogue upisati odreeni studijski program, nuno je pravovremeno se informirati o istima putem mrene stranice www.postani-student.hr ili na mrenim stranicama visokih uilita. Ispunjavanje nekih preduvjeta, primjerice, sluanje odreenoga nastavnoga predmeta kroz dvije godine srednjega obrazovanja, za kandidate se ustanovljuje izravno u sustavu. Ispunjavanje drugih preduvjeta, primjerice uenje stranoga jezika izvan kole ili posjedovanje psihozike sposobnosti, kandidati moraju dokazati izravno visokome uilitu.

DODATNe PROVjeRe POseBNIH ZNANjA, VjeTINA I sPOsOBNOsTI


Jedan od uvjeta upisa, zbog specinosti studijskoga programa (npr. studiji umjetnikih akademija, stomatologije ili kineziologije), moe biti i dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti koje su potrebne za uspjeno studiranje na tome visokom uilitu. Obavijesti o datumima odravanja tih provjera mogue je vidjeti na mrenoj stranici www.postani-student.hr nakon prijave u sustav i/ili na mrenim stranicama visokih uilita. Rezultate dodatnih provjera kandidata u sustav NISpVU unose visoka uilita koja ih provode.

KONTINUIRANO PRAENJE BODOVNOGA STANJA


Od 1. veljae 2013. godine na mrenoj stranici www.postani-student.hr moe se pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni studijski program, kao i trenutani poloaj na oglednoj rang-listi temeljem do tada ostvarenih bodova. U poetku e to biti samo bodovi steeni na temelju ocjena iz srednje kole (prosjek svih zavrnih ocjena nastavnih predmeta iz svih razreda srednje kole) i posebnih postignua, no kako budu pristizali rezultati ispita dravne mature ili dodatnih provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti koje e pojedina visoka uilita provoditi, postat e vidljivi i ti bodovi.

36

PODNOeNje PRIGOVORA
Ako kandidat uoi bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah uiniti sljedee: za netono unesene ocjene kandidat treba obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za netono unesene rezultate s natjecanja kandidati kontaktiraju Sredinji prijavni ured u sluaju nepravilnosti u ocjenjivanju dodatnih provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti, potrebno je kontaktirati visoko uilite, u sluaju sumnje u nepravilnosti u ocjenjivanju ispita dravne mature, kandidat upisuju prigovor izravno u sustav pod poveznicom Moji prigovori. Vano je naglasiti da e se razmatrati samo prigovori podneseni: najkasnije 48 sati nakon objave rezultata ispita dravne mature ili dodatnih provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti za prigovore na rezultate najkasnije 72 sata prije objave konanih rang-lista za prigovore na tonost ostalih podataka. Naknadno podneseni prigovori nee se uzimati u obzir, bez obzira na njihovu prirodu. Zato je iznimno vano kontinuirano pratiti bodovno stanje na mrenoj stranici www.postani-student.hr.

37

Rang-liste

38

39

Rang-liste
Na mrenoj stranici www.postani-student.hr objavljuju se ogledne i konane rang-liste. Ogledne rang-liste podlone su promjenama zbog unosa novih rezultata u sustav, rjeavanja prigovora na rezultate ispita dravne mature i dodatnih provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti, novih prijava i brisanja studijskih programa te promjena prioriteta studijskih programa. Dakle, ogledne rang-liste neprestano e se mijenjati. Na datum naveden u poglavlju Kalendar navedene rang-liste postaju konanima i vie se ne mijenjaju. Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je vaan. Kandidat e se, objavom konanih rang-lista, nai samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najvii na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih e rang-lista kandidat biti obrisan. Listu prioriteta treba paljivo pripremiti jer e sustav kandidata optimalno rasporediti ovisno o njegovim prioritetima i rezultatima vrjednovanja, a to se moe napraviti samo ako se na vrh liste prioriteta postave studijski programi koji se najvie ele studirati, pravim redoslijedom. Vano je da kandidati provjere jesu li im svi studijski programi na listi prioriteta poredani prema njihovim eljama i mogunostima jernakon objave konanih rang-lista, nikakve izmjene vie nee biti mogue. Kandidati koji imaju strano dravljanstvo ulaze na rang-liste studijskih programa u kvotu za strane dravljane, osim ako visoko uilite nije drugaije odredilo. U sluaju prijave dvopredmetnih studijskih programa, optimalnom se smatra kombinacija studija kod koje je prosjeni prioritet najvii. Primjerice, ako kandidat ostvari pravo upisa na dvopredmetnim studijima koje je postavio na 1. i 4. mjesto na listi prioriteta, a takoer i na jednopredmetnom studiju koji je postavio na 2. mjesto liste prioriteta, bit e obrisan s rang-lista dvopredmetnih programa jer je prioritet jednopredmetnoga studija 2, a prosjeni prioritet dvopredmetnih studija (1 + 4)/2 = 2,5. Ili, ako se ostvari pravo upisa na dvopredmetnim studijima jednoga visokog uilita koje je postavio na 2. i 8. mjesto liste prioriteta, a takoer i na dvopredmetnim studijima drugoga visokog uilita koje je postavio na 5. i 6. mjesto, bit e obrisan s rang-lista drugoga visokog uilita jer je prosjeni prioritet na prvome 5, a na drugome 5,5. Ako su prosjeni prioriteti jednaki, optimalnom e se smatrati kombinacija kod koje je prvi studijski program vie na listi prioriteta. Sve do trenutka objave konanih rang-lista redoslijed prioriteta mogue je mijenjati. Rang-liste se periodiki obnavljaju, pa je posljedicu promjene redoslijeda na listi prioriteta mogue brzo vidjeti. 40

PROmjeNA LIsTe PRIORITeTA sTUDIjsKIH PROGRAmA


U sluaju da kandidat eli promijeniti svoju listu prioriteta, to moe uiniti sve do zadanoga roka dostupnoga u poglavlju Kalendar, zasebno za svaki upisni rok. Kandidat moe: promijeniti prioritete studijskih programa izbrisati neki studijski program s liste dodati novi studijski program odustati od prijave svih studijskih programa. Kandidati su duni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati. Potrebno jeobrisati samo one prijavljene studijske programe koje uenik nema, ni u kome sluaju, namjeru studirati, ak ni onda kada bi na njemu ostvario pravo upisa. Ako kandidat ne obrie studijski program do 16. srpnja u 23.59, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fiziki upisati, tada visoko uilite ima mogunost zaraunati mu oportunitetne trokove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodinje kolarine. Sve ostalestudijske programe koje je uenik prijavio i eli upisati u sluaju da se ne uspije upisati na svoj najvie eljeni izbor(i postavio ih je na niim mjestima liste prioriteta),nije potrebno brisati ni u kome trenutku.

OBjAVA KONANIH RANG-LIsTA


Sve do trenutka objave konanih rang-lista, stanje na rang-listama smatra se privremenim. Kandidat se nakon svakoga sljedeeg periodikog obnavljanja rang-lista moe pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studijske programe mijenjali svoje liste prioriteta. Rang-lista na kojoj e se kandidat pojaviti njegov je najbolji izbor u skladu s mogunostima, prema postavljenoj listi prioriteta. Kandidat se brie s rang-lista svih studijskih programa koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze nie od onoga studijskog programa na kojemu se naao unutar upisne kvote, a koji je najvii na njegovoj listi prioriteta. Pri tome moe vidjeti koja bi mjesta temeljem svojih trenutanih bodova zauzeo na rang-listama studijskih programa s kojih je obrisan. Trenutkom objave konanih rang-lista kandidati stjeu pravo upisa na studijski program na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konane rang-liste vie se ne mijenjaju. 41

Putem ovoga sustava mogue je ostvariti pravo upisa samo na jedan jednopredmetni ili dva dvopredmetna studijska programa. Kandidati se mogu upisati samo na studijski program za koji su u sustavu NISpVU nakon objave konanih rang-lista ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj. Dodjelom upisnoga broja za odreeni studijski program nastaje obveza kandidata da se upie na taj studijski program. Nakon ostvarenoga prava upisa, daljnje informacije potrebno je potraiti izravno na visokome uilitu. Kandidatima koji se ele prijaviti na studijski program u inozemstvu, a kojima je za upis na takav studijski program potrebna potvrda o ostvarenome broju bodova i moguemu plasmanu na rang-listi nekoga studijskog programa, potvrdu e izdati visoko uilite koje taj studijski program izvodi, temeljem podataka iz sustava NISpVU. Ovi su kandidati, takoer, duni odjaviti studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa, a na kojemu nemaju namjeru studirati. Kandidati koji su zainteresirani za paralelni studij trebaju se pravodobno za tu mogunost raspitati izravno na visokim uilitima. Kandidati koji uz redovni studij ele upisati i izvanredni studij, prijavljuju redovni studijski program i obraaju se visokome uilitu koje izvodi izvanredni studijski program. Visoko e uilite na temelju uvida u ostvareni broj bodova i mogui plasman na rang-listi toga studijskog programa u sustavu NISpVU donijeti konanu odluku o upisu.

42

jeseNsKI UPIsNI ROK


U drugome, odnosno jesenskome upisnom roku mogue je prijaviti samo studijske programe za koje je visoko uilite odluilo provesti jesenski upisni rok. Ako u prvome (ljetnom) upisnom roku kandidat nije upisao neki od eljenih studijskih programa, ima mogunost ponovno se prijaviti, naravno ukoliko je na tome studijskome programu ostalo slobodnih mjesta. Takoer, u jesenskome roku moe ponovno prijaviti i polagati ispite dravne mature, a za rangiranje e se koristiti bolji rezultat ostvaren u istoj kalendarskoj godini. Kandidatima koji iz opravdanih razloga, o emu odluuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, nisu mogli polagati ispite dravne mature u ljetnome ispitnom roku, a koji ne uspiju dostaviti zavrnu svjedodbu Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosno Sredinjemu prijavnom uredu do propisanoga roka u ljetnome upisnom roku zbog kasnijeg zavretka srednjega obrazovanja, omoguit e se u jesenskome roku upis na studijske programe ija je upisna kvota popunjena u ljetnome upisnom roku. Navedeno e se omoguiti ako su ostvarili barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat s najmanjim brojem bodova bez prava prednosti, a koji je ostvario pravo upisa na taj studijski program u ljetnome roku, u skladu s mogunostima upisa na studijske programe pojedinoga visokog uilita. Ovi kandidati obvezni su se o toj mogunosti upisa infor-mirati na visokome uilitu, koje e, ako je mogue, kandidatu prijaviti studijski program.

43

Kako do eljenoga studija


Poetak Da Prvi puta u sustavu? Ne Ve aktiviran? Ne Aktivacija starim TAN-om Prijava korisnikom oznakom, lozinkom i PIN-om Uspjelo? Prihvaanje pravila TAN-om Kontrola osobnih podataka i ocjena Ispravni? Da Prijava ispita i studijskih programa Pisanje ispita Pregled rezultata ispita Ispravni? Da Pregled rang-lista Zadovoljan studijem na koji sam rasporeen Upis na visokome uilitu Kraj Da

Registracija Dostava potrebne dokumentacije u NCVVO/SPU preporuenom potom Unos broja mobilnoga telefona Dostava korisnikih podataka SMS-om Zahtjev za dostavom korisnikih podataka SMS-om

Ne >

Ne

Javljanje NCVVO/SPU

Ne

Prigovor u sustav pod Moji prigovori

Ne

Promjena prioriteta

44

45

7
46

Kalendar

47

Kalendar
Aktivnost Rokovi

Ljetni rok Dostava dokumentacije za prilagodbu ispitne tehnologije Dostavlja se u NCVVO s oznakom Za prilagodbu ispitne do 03.02.2013. tehnologije do 26.06.2013. 02.02. 02.07.2013. 01.12.2012. 01.02.2013. do 21.04.2013. 01.12.2012. 16.07.2013.* 01.12.2012. 16.07.2013. Likovna umjetnost Informatika Biologija Etika Psihologija Logika Provoenje ispita dravne mature Fizika Vjeronauk Hrvatski jezik (A i B), esej Hrvatski jezik (A i B), test Glazbena umjetnost Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) Latinski jezik (A i B) Materinski jezici nacionalnih manjina (test) Grki jezik Matematika (A i B) 21.05.2013. 22.05.2013. 23.05.2013. 24.05.2013. 27.05.2013. 28.05.2013. 29.05.2013. 31.05.2013. 03.06.2013.

Dostava dokaza o pravu prednosti Dostavlja se u SPU Dostava dokaza o natjecanjima Trajanje prijava ispita dravne mature Rok za uplatu naknade trokova polaganja ispita dravne mature Trajanje prijava za upis na studijske programe Mogunost promjene liste prioriteta studijskih programa

48

Aktivnost

Rokovi Njemaki jezik (A i B), oba dijela ispita Francuski jezik (A i B), oba dijela ispita Engleski jezik (A i B), oba dijela ispita Talijanski jezik (A i B), oba dijela ispita Kemija Politika i gospodarstvo 04.06.2013.

05.06.2013.

06.06.2013. 07.06.2013. 10.06.2013. 11.06.2013. 10.06.2013. 11.06.2013. 09.07.2013. do 11.07.2013. 16.07.2013. u 12:00 h 17.07.2013. u 12:00 h 18.07.2013. na dalje 18.07.2013.

Provoenje ispita dravne mature

Povijest Filozofija Geografija Sociologija panjolski jezik (A i B), oba dijela ispita Geografija Sociologija panjolski jezik (A i B), oba dijela ispita

Objava rezultata ispita dravne mature za ljetni ispitni rok Rok za albe Objava konanih rezultata ispita dravne mature Objava rang-lista za upise na studijske programe Upisi na studij Podjela potvrda Jesenski rok Dostava dokumentacije za prilagodbu ispitne tehnologije Dostavlja se u NCVVO s naznakom Za prilagodbu ispitne tehnologije

do 20.07.2013. do 10.09.2013. 21.07. 10.09.2013.

Dostava dokaza o pravu prednosti Dostavlja se u SPU Dostava dokaza o natjecanjima

49

Aktivnost Trajanje prijava za jesenski ispitni rok dravne mature Rok za uplatu naknade trokova polaganja ispita dravne mature Trajanje prijava za upis na studijske programe Mogunost promjene liste studijskih prioriteta

Rokovi 17.07. 26.07.2013. do 02.08.2013. 22.07. 20.09.2013.* 22.07. 20.09.2013. Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita) Grki jezik Latinski jezik (A i B) Sociologija Vjeronauk Hrvatski jezik (A i B), oba dijela ispita Kemija Likovna umjetnost Matematika (A i B) Njemaki jezik (A i B), oba dijela ispita Francuski jezik (A i B), oba dijela ispita

23.08.2013.

26.08.2013. 27.08.2013. 28.08.2013. 29.08.2013. 30.08.2013.

Provoenje ispita dravne mature

Engleski jezik (A i B), oba dijela ispita Talijanski jezik (A i B), oba dijela ispita Politika i gospodarstvo panjolski jezik (A i B), oba dijela ispita Fizika Glazbena umjetnost Povijest Etika Biologija Filozofija Psihologija Logika Geografija Informatika

02.09.2013.

03.09.2013. 04.09.2013. 05.09.2013. 06.09.2013. 09.09.2013. 10.09.2013. 16.09.2013.

Objava rezultata ispita dravne mature za jesenski ispitni rok

50

Aktivnost Rok za albe Objava konanih rezultata ispita dravne mature Objava konanih rang-lista za upise na studijske programe Upisi na studij Podjela potvrda

Rokovi 18.09.2013. 21.09.2013. u 10:00 h 21.09.2013. od 22.09.2013. na dalje 24.09.2013.

*Visoko uilite moe odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe.

51

Pojmovnik
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) javna ustanova ija je djelatnost usmjerena na zatitu javnoga interesa u ouvanju standarda visokoobrazovnih kvalikacija te trajnu podrku unaprjeenja kvalitete znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja. Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) javna ustanova koja sudjeluje u praenju, unaprjeivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na podruju predkolskoga, osnovnoga i srednjega odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te kolovanja djece hrvatskih graana u inozemstvu i djece stranih dravljana. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih javna ustanova koja obavlja poslove planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praenja i unapreivanja sustava strukovnoga obrazovanja i obrazovanja odraslih. CARNet Hrvatska akademska i istraivaka mrea pruatelj internetskih usluga i servisa za akademsku zajednicu i ustanove iz sustava kolstva, koja ima zadatak osigurati brzu, sigurnu i kvalitetnu mrenu povezanost ustanova na CARNet mreu. CARNet je obrazovna ustanova iz podruja informacijskih tehnologija, sredite nacionalnih servisa (DNS, CERT, www.hr) i poligon za testiranje i promociju novih tehnologija. Dvopredmetni studijski program kombinacija studija sastavljena od dvaju srodnih studijskih programa koji povezano ine cjelovit studij i time osiguravaju odreene razine kvalikacije i zanimanja. Fakultet visokokolska ustanova u sastavu sveuilita koja ostvaruje visokokolske studijske programe preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a iznimno strune. Integrirani studij, preddiplomski i diplomski sveuilini studij studijski program koji osigurava stjecanje zavrnosti zanimanja i kvalikacije na diplomskoj razini, odnosno koji uvjetuje povezanost preddiplomske i diplomske razine. Ispitni katalozi katalozi koji sadre sve potrebne informacije i detaljna objanjenja o oblicima i sadrajima ispita dravne mature. Ispitnim katalozima jasno se odreuje to se od uenika oekuje na ispitu dravne mature na vioj i na osnovnoj razini. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) javna ustanova koja obavlja poslove vanjskoga vrjednovanja u odgojno-obrazovnome sustavu RH i poslove provoenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka uilita (NISpVU) sustav pomou kojega kandidati prijavljuju polaganje ispita dravne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe. 52

PIN (Personal Identification Number) osobni identikacijski broj koji slui za dodatnu zatitu i privatnost podataka svakoga uenika. Sredinji prijavni ured (SPU) ured ustrojen pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje ija je zadaa pruanje informacija o uvjetima upisa na visoka uilita u Republici Hrvatskoj. SPU objedinjuje sve podatke o ispunjavanju uvjeta za upis kandidata na visoka uilita, na temelju ega visoka uilita obavljaju upise na studijske programe. Struni studij studijski program koji studentima omoguuje postizanje razine znanja, vjetina i sposobnosti za obavljanje strunih poslova odreene sloenosti i omoguuje im neposredno ukljuivanje u radni proces. Studijski program smislen i sustavan opis kompetencija koje e student postii tijekom studija, opis sadraja (predmeta i/ili modula), optereenje studenta, te drugi zahtjevi i uvjeti za zavravanje zanimanja i kvalikacije kao ponude visokoga uilita. Sveuilini studij obrazuje i osposobljava studente za obavljanje poslova visokostrune sloenosti za rad u gospodarstvu, dravnome, javnome i privatnome sektoru, te znanosti te ih osposobljavaju za razvoj i primjenu znanstvenih i strunih dostignua. Sveuilite organizacija visokih uilita koja organizira i provodi studijske programe razliite sloenosti, odnosno razine preddiplomske, diplomske, integrirane i poslijediplomske. Sastavnice sveuilita su: fakulteti, akademije i sveuilini odjeli. TAN (Transaction Authentication Number) broj za potvrdu autentinosti transakcije zatitni je broj kojim se potvruju znaajne radnje unutar sustava. Umjetnika akademija visoko uilite koje kao sastavnica sveuilita ustrojava i izvodi sveuiline umjetnike studije te razvija vrhunsko stvaralatvo i znanstveno-istraivaku djelatnost u podruju umjetnosti, a moe izvoditi i strune studije. Veleuilite i visoka kola visoka uilita koja ustrojavaju i izvode strune studije.

53