You are on page 1of 5

Potovane kolege- sadanji ili budui korisnici risivera Kopernikus DCIP.

Prije nego to zaponete postupak izmjene so tvera u vaem risiveru!ubacivanje liste kanala ili kljueva po"eljno je da pa"ljivo proitate ovo

#apomena:Prije nego to ponete poveite iskljueni risiver sa raunarom pomou null modem kabla.Restartujte raunar.

I.$a ubacivanje pomou programa %&per 'erminal


Po uobiajenoj proceduri(opis se odnosi na Win9 ! idite na (tart"Programs")ccessories"Communications"%&per 'erminal #liknite na ikonicu %&pertrm i otvorie $am se dva nova pro%ora.Prvi vei(#e* Connection! i u njemu drugi manji(Connection Description!.& pra%no polje #ame potrebno je da unesete na%iv konekcije.'ajpraktinije je da je na%ovete Kopernikus DCIP da bi je mogli ponovo pronai i koristiti.(ako)e odaberite neku od ponu)eni* ikonica koju ete pridruiti preici(+*ortcut! koju ete postaviti na ,esktop da $am je program uvijek pri ruci.,akle-kad unesete na%iv i odaberete ikonicu-kliknite na +K da bi potvrdili i%bor..tvorie $am se novi pro%or (Connect 'o! i u njemu ete vidjeti polja /ountr0 code-1rea code-P*one number i Connect using..vo $as sigurno podsjea na klasinu internet konekciju.'aravno da ona to nije i %ato je %a $as vano samo da i%vrite i%bor u polju Connect using gdje ete naravno i%abrati neki kon2igurisani slobodni /.3 port.'ajbolje je da i%aberete port /.34 koji je u veini sluajeva slobodan. ,akle-i%aberite Direct to Com, i i%bor potvrdite sa .#..tvorie $am se novi pro%or (C+-, Properties! da bi podesili parametre porta.Parametre treba podesiti na sledei nain: 5its per second: ./011 ,ata bits: 2 Parit0: #one +top bits: , 6lo7 control: #one #liknite na .# da potvrdite svoj i%bor..stae $am otvoren samo pro%or Kopernikus DCIP%&per 'erminal .+ada je program spreman %a upotrebu.

Postupak %apoinje na sledei nain:


Pritisnite i %adrite taster 8 na tastaturi raunara i ukljuite glavni prekida koji se nala%i na %adnjoj strani risivera.& pro%oru 90per (erminala e se pojaviti tekst sledee sadrine: +W &pgrading......(R:/ or ,:/ version 4.4;! +elect one.... 4.+<W &pgrade =.5oot &pgrade :.>uit &koliko u pro%oru 90per (erminal?a ne ugledate ovaj tekst-iskljuite risiver i ponovite proceduru ali ovaj put koristite kombinaciju tastera +9@6(A8 .,akle kad dobijete pomenuti tekst odaberite jednu od ponu)eni* opcija : 4.+<W &pgrade?nadogradnja so2tvera =.5oot &pgrade?nadogradnja boot ver%ije :.>uit?i%la%ak i% programa

.igledno je da je %a nadogradnju postojeeg so2tvera potrebno odabrati opciju 4.@%bor ove opcije vri se tasterom 4 na tastaturi raunara. @spod postojeeg teksta pojavie se poruka: +K3 #o*!send t4e ileB.. & meniju 90per (erminal?a((oolbar! i%aberite 'rans er"(end ile i otvorie $am se pro%or (end 5ile .(u treba da sa 2unkcijom 6ro*se pronai odgovarajui 2ajl(so2tver koji treba da ubacite! na *ard disku raunara a potrebno je i da podesite vrstu protokola %a prenos podataka sa raunara u risiver.& padajuem meniju treba i%abrati opciju $ -odem i tada je sve spremno %a ubacivanje so2tvera.#liknite na polje (end i otvorie $am se pro%or sa na%ivom $ -odem ile send or Kopernikus DCIP .& ovom pro%oru moete pratiti cijelu proceduru prenosa sa sledeim parametrima: (tatus?linija koja poka%uje koliko je podataka preneeno 7lapsed?$rijeme koje je proteklo od starta prenosa 8emaining?$rijeme koje je preostalo 'roug4put?5r%ina prenosa podataka 'aravno tu su i drugi parametri koji prika%uju cijeli postupak.#ad se prenos %avri u pro%oru 90per (erminal?a moete dalje pratiti ostale operacije kao to su brisanje 2le memorije-upisivanje u 2le memoriju i process veri2ikacije to e na kraju re%ultirati porukom: 5las4 9pdateBB. +K 33 (ime je postupak ubacivanja novog so2tvera zavren.&neenu ver%iju so2tvera moete provjeriti sa: -enu"Installation"(&stem (etup"(o t*are :ersion"7;it. +ada je potrebno i%vriti inicijalizaciju i to se radi na sledei nain: -enu"(&stem (etting"Initialization"+K"+K +ada je ure)aj spreman %a unoenje kljueva.

II.$a ubacivanje kljueva


Ponovo pokrenuti 90per (erminal i na ve opisani nain startovati cijelu proceduru kao i kod unosa novog so2tvera.8a ra%liku od pret*odnog postupka sada treba pritiskom na taster = na tastaturi odabrati opciju =(5oot &pgrade!.(ada e $am program %atraiti i2ru(Pass7ord!. Ci2ra je ,?<?=?> @spravnim unoenjem i2re dobiete poruku: +K3 #o*!send t4e ileB.. 'aravno da ete u ovom sluaju pomou 2unkcije 5ro7se pronai 2ajl sa kljuevima koji u% datum i o%naku so2tvera nosi i dodatak ke0.bin.,alji tok cijele procedure je isti kao i kod ubacivanja so2tvera.&koliko ste ubacili ke0.bin koji sadri sve aktuelne tj. vaee kljueve nee biti potrebe %a dodatnim promjenama kljueva.& praksi je to rijetko-pa ete u %avisnosti od DstarostiEpomenutog 2ajla morati neke kljueve runo ubaciti.'aravno-do ubacivanja neke nove ver%ije so2tvera nee biti potrebe da se ubacuje novi ke0.bin 2ajl.3ijenjaete pojedinane kljueve po potrebi.Postupak ubacivanja kljueva se odvija u Fdit ke0 modu-po proceduri koja je vrlo slina proceduri promjene na%iva kanala-a koriste se kursorske tipke i taster .# na daljincu.8aista vie nego jednostavno i praktino.'o-prije nego to se pristupi runom unoenju kljueva mora se po%vati taj dio menija koji je po unoenju novog so2tvera ostao nevidljiv.+ve se obavlja po sledeoj proceduri: menu???"installation??"parental code??" in o??"guide??" .>11 i > puta e;it.'aravno-kad do)ete do parental code treba da unesete master i2ru a ona je =>/< i ponovo je potvrdite.'akon toga dovrite ostatak procedure in o?? "guide??" .>11 i > puta e;it..vaj dio procedure treba odraditi to br"e.1ko to uradite kako treba ispod parental code e se pojaviti opcija 7dit ke&.&koliko se ne pojavi u prvom pokuajuponavljajte proceduru koliko bude potrebno.#ad dobijete opciju Fdit ke0 kliknite na .# i otvorie vam se podmeni sa etiri polja:

v-code s-code n-code k-code v-code je podmeni %a ubacivanje kljueva %a sistem $iaccess- s-code %a sistem +eca itd.& ver%iji so2tvera koji je ovdje opisan a to je R:P1F36G/@P<110?5 : :14:1/= koristie se podmeniji v i s .1ko elite da editujete kljueve u $iaccess?u jednostavno kliknite na v i dobiete situaciju kao na slici:

& krajnjoj lijevoj koloni su identi provajdera(PP! u srednjoj o%nake kljueva(@,! i u desnoj vrijednosti pojedini* kljueva(/.,F!. #ursorskim tipkama daljinca moete se kretati gore?dolje da bi i%abrali ident i pripadajui klju koji elite mijenjati.'aravno-da pret*odno morate pribaviti aktuelne kljueve..dtampajte i* ili prepiite na list papira.,akle-kad odaberete red koji ete editovati pritisnite taster .# na daljincu i dobiete sledee:

ili

ili

& okviru odabrani* opcija promjene se vre ovako:

ili

ili

,a potvrdite i%bor tj i%vrenu promjenu dovoljno je da sa tasterom menu i%a)ete i% edit ke0 moda.#orisno je i% tabele provajdera %a svaki od sistema napraviti spisak svi* provajdera i kljueva-a potom provjeriti mogu li se gledati svi kanali popisani* provajdera.(ako ete kasnije lake pratiti promjene kljueva i na vrijeme i* unositi. 9bacivanje i editovanje liste kanala bie obra@eno u narednoj verziji 9putstva . 'apominjem da je ovo prvo moje i%danje ovog &putstva.Fventualne greke koje se budu potkrale u pripremi i reali%aciji bie otklonjene u narednoj ver%iji.+ve primjedbe i sugestije su dobrodole i moete i* poslati na sledeu adresu: 5ranko $ujisi email: mbelectronicHcg.0u Podgorica-I;.4I.=II;.