You are on page 1of 46

BRODSKI RASHLADNI UREAJI

BS 3 Elementi rashladnog ureaja:

Kompresori

Podjela

cirkulacija radne tvariizmjena topline tipovi: stapni - klipni; vijani; rotacijski; centrifugalni (turbo) vrsta radne tvari stupnjevi kompresije broj okretaja rashladni kapacitet regulacija, hlaenje, pogon

Stapni kompresori
broj cilindara poloaj osi poloaj radnih zapremina stupanj hermetinosti broj okretaja konstrukcija

Stapni kompresori

HERMETIKI (ZATVORENI)

POLUOTVORENI

OTVORENI

Hermetiki
USIS PUNJENJE

TLAK

Hermetiki
Jednofazni elektromotori Startni (uzbudni) relej klikson Startni (pomoni) namotaj

Hermetiki
KONDENZATOR

Hermetiki

Animacija

Brodski
otvoreni viecilindrini (4, 6, 8, 12) V (W) - raspored cilindara jednostepeni remenski prijenos ili direktno elektromotorni pogon brzohodni (oko 1750 o/min)

Pogon

Teoretski proces
kompresija dobava

ekspanzija Ekspandira plin zaostao u tetnom prostoru

usis

Utroeni rad teor. procesa


proces je politropski, a ne izotermni ili adijabatski tehniki rad politrope dat je izrazom

L pol

p2 n p1V1 1 = n 1 p1
n1 n

Dobava
Teoretska: Vh=SA =Vc/Vh , gdje je Vc volumen tetnog prostora stupanj iskoristivosti dobave: v=Vstv/Vh

v=vpTn v - volumetrijski stupanj punjenja, p - tlani koeficijent, T - temperaturni koeficijent, n - koef. propusnosti

Snaga
Ni=Linz=piVhnz n - broj okretaja z - broj cilindara Ne=Ni+Nm

Stvarni proces

Stvarni proces - istroenost

Viestepena kompresija

x - porast tlaka u jednom stupnju

vei stupanj iskoristivosti, manje sile na stapni mehanizam kompliciraniji ne radi se ako nije potrebno

Konstrukcija - stapni

Konstrukcija - stapni
spoj cjevovoda - ventili s dvostrukim sjeditem fini usisni filtar podmazivanje tlano, privj. pumpa reg. kapaciteta - iskljuivanje cilindara start rastereen automatski usisni i tlani ventili

Mehanizam za rastereenje

Ventili
najosjetljiviji (tlak, strujanje, kretanje) automatski - samopokretni lisnati (opruge), prstenasti i dr. mali kompresori - usisni raspori sjedite i odbojnik iz lijevanog Fe ili . ploice iz leg. . (Cr, Mo, V) mala masa (0,8 - 4 mm) meuploice

Presjek ventila
ODBOJNIK PLOICA SJEDITE VENTILA
SJEDITE JE IZ LIJEVANOG ELJEZA; PLOICA JE NAJOSJETLJIVIJI DIO CIJELOG KOMPRESORA, IM MANJE MASE, 0,8-4 mm, ELIK LEGIRAN S Cr, V, Mo I DR.; ODBOJNIK IZ LIJEVANOG ELJEZA ILI ELIKA; IZMEU PLOICE VENTILA I OPRUGE ESTO SE STAVLJAJU PRIGUNE PLOICE

Ventili
LISNATI PRSTENASTI

Ventili

Ventili

Ventili

Mali kompresori
umjesto usisnih ventila imaju usisne raspore jednostavnost smanjenje iskoristivosti

Kuite

lijevano karter sakupljanje ulja uronjena privjeena pumpa, zupasta usisni filtar pumpe grija kartera (sprjeava akumulaciju rashladne tvari) pokazno staklo (razina ulja) i ep za nadopunjavanje odvoenje vika topline (zrano, a ako nije dovoljno kompresor se hladi vodom)

Podmazivanje
bukanjem tlano privjeena zupasta pumpa

Stapni (klipni) mehanizam


koljeniasto vratilo leajevi tlano podmazivani ojnica

Kapacitivna glava
viecilindrini kompresori prednja strana kompresora smjetaj hidraulikog sustava regulacije kapaciteta kompresora vijak za rastereenje (runu regulaciju kapaciteta)

Regulacija kapaciteta

povremenim prekidom pune dobave


ukljuivanje / iskljuivanje e.m. kompresora zatvaranje usisnog voda!!! dranje usisnih ventila u otvorenom poloaju (svi cil., svi stup.)

gruba regulacija
dodatni tetni prostor/i brojem okretaja (broja pari polova) iskljuivanjem cilindara priguivanjem na usisnom vodu by-pass-om

fina regulacija
promjenjivi dodatni tetni prostor/i podigai usisnih ventila upravljani izvana brojem okretaja (npr. frekvencije)

Veliinom tetnog prostora


2 1 c b a bc
NAPOMENA: PROMJENJIVI TETNI PROSTOR = FINA REGULACIJA

Vs a puna dobava b jedan tetni prostor c dva tetna prostora

Iskljueni cilindar
a puna dobava b otvoren do b c otvoren do c d iskljuen cilindar c b a

d Vs d ISKLJUENI CILINDAR NE OSTVARUJE DOBAVU b, c PODIGAI VENTILA UPRAVLJANI IZVANA

Iskljuivanje cilindara
REGULACIJSKI VIJAK PI IZ PUMPE ULJA RASTERETNI CILINDAR PREMA DRUGIM RASTERETNIM CILINDRIMA

MIJEH

DRENAA

HIDRAULIKI RELEJ KARTER

Rotacijski kompresori
s ekscentrinim rotorom lamelasti puni ili spiralni

S ekscentrinim rotorom
ne primjenjuju se kao brodski velike dobave i male razlike tlakova

Lamelasti

Dobava lamelastog komp.


volumen izmeu lamela, rotora i kuita


D diobeni promjer l duljina rotora - debljina lamele

D 2e 2e Vz = l z

kapacitet kompresora
n broj okretaja z broj komora (lamela)

D & 2e 2e = 2n e l (D z ) V = n z V z = nzl z

Lamelasti

Lamelasti

Turbokompresori

Vijani
jednostavna izvedba, male dimenzije i masa nema sustava ventila niti tetnog prostora p2/p1=3 bez podmazivanja p2/p1=8-9 unutranjim podmazivanjem

Vijani

Vijani

ureaj za reguliranje kapaciteta

Vijani
IZLAZ KOMP. ODJELJIVA ULJA

FILTER ULJA

R. VENTIL
RASHLADNIK

Puni ili spiralni

scroll_download.swf