You are on page 1of 4

JABATAN PELAJARAN PERAK

PERANCANGAN STRATEGIK KECEMERLANGAN AKADEMIK 2006


MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA LIMA AYAT BERPANDUKAN BAHAN GRAFIK

KOMUNITI BERILMU SKST TERBILANG


NAMA GURU MATA PAELAJARAN : PUAN HANI AZLIN HAMDAN : BAHASA MELAYU (SK)

KUMPULAN SASARAN : TAHUN EMPAT INO ASI BILANGAN MURID : !0 ORANG MURID

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PERANCANGAN STRATEGIK GURU MATA


-2-

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT INOVATIF


NAMA GURU : PUAN HANI AZLIN BIN HAMDAN KELAS : EMPAT INOVATIF Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pencapaian K Pencapaian K a!i"i an"i"i Nama Murid Ariffin bin Puadi Maisyarah binti Mokhtar Maizatul Amira binti Zulkifli Maznur Hafiqa binti Mahmud Mohd Hanis bin Ibrahim Mohd Ilyas Mohd !or "aris bin #ani Mohd #yafik bin Amzah Mohd %aufik Mohd Zulhakim bin #aiful Bahri Mohd "akhrul Azam bin '(lani Muhd Alif !a)mi bin Hadzramirizuan Muhd Azmi bin Pasailuddin Muhd Azuan bin +thman Muhd "ikri bin Abu Bakar Muhd Hariz bin Mohd '(lani Muhd Hazim "irti bin Abd, Aziz Muhd Adha bin Ahmad #hakri Muhd #alihuddin bin 'aafar !abilah Amalina bin Abdullah !oor Atiyah Ilyana bin Zainal Abidin !oramira bin Arshad !or Azura bin Mohamad !orasyikin bin Ariyanto !orfarahana Zuraida bin Azman !ur Az-a bin #abri !urhaliza bin A,. Ahmad !urizzati bin Adnan !urul "arah Hanis bin 0ahaya #iti !orhasmah bin Abd, Hakim 5 5 30 $ 5 5& $ 0 3 /0 55 11 3 * 1 0 35 *5 TOV 31 50 55 50 31 0 30 1$ 0 5& U1 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU U2 U3 U4 Target C B B B C B C C B B B C C B B B B B B C B B B B B B A B C B Status

Perkara K"ali!i K"an!i!i

TOV Bilan an 000 $3 Pera!"# $$$%$& '(%'&

TAR#ET Bilan an 06 30 Pera!"# 2$%$& )$$&

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

-*-

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PERAN+AN#AN STRATE#IK : BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT 2$$(


)% VISI Menin ka!kan %en&a%aian Ba'a#a Mela(" Ker!a# Pe)a'a)an *an Ker!a# Pen"li#an UPSR ke !a'a% &e)erlan +,00-. )en/elan Ta'"n $0,0. 2% MISI Ka)i 0er#a)a1#a)a )elak#anakan #i#!e) %en*i*ikan 0er!era#kan l)" %en e!a'"an "n!"k )ela'irkan ke&e)erlan an (an 0er!ara2 *"nia *ala): $., 1 $.$ 1 $.3 1 $.3 1 $.4 1 Pera!"# Pen&a%aian Pe)a'a)an Ba'a#a Mela(". Pera!"# Pen&a%aian Pen"li#an Ba'a#a Mela(". Pe)an!a%an Pen "a#aan Ta!a0a'a#a UPSR. Pelak#anaan PLBS (an 0erna# *an 0erke#an. Ke)a'iran 0erk5)"nika#i +Per!an*in an Ber&eri!a..

*% LATAR BELAKAN# ! U"T"N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. M(m1unyai 2uru B(ri)azah yan3 m(n3a)ar BM, #(mua 3uru BM t(rlatih dan b(r1(n3alaman, Ada 1ro3ram4modul yan3 manta1, Ada makmal kom1ut(r 5%M67, #okon3an dari1ada ibu ba1a 5PIB27, Masa dan -aktu P8P m(n:uku1i, Ada 2uru C(m(rlan3 Bahasa M(layu, Ada 3uru khas 1(mulihan, Ada 3uru bimbin3an dan kauns(lin3, 6(r)asama yan3 baik dari1ada PIB2, !#!M"$"N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Bahan P8P ino9asi kuran3 dib(kalkan, 6uran3 bahan P8P int(raktif yan3 dib(kalkan, 2uru BM tidak dib(kalkan kom1ut(r riba, Murid tidak m(m1unyai kom1ut(r di rumah, P8P masih :ara tradisional, B(banan tu3as b(rtambah, 6uran3 k(mahiran 1(n33unaan %M6, Murid tidak m(nyia1kan k(r)a rumah, 6uran3 1(rhatian 8 bimbin3an ibu ba1a di rumah, #(bilan3an k(:il murid masih tidak m(n3uasai *M,

%!#U"N&

"N'"M"N

,% ISU STRATE#IK Pen&a%aian Pe%erik#aan Ak'ir Ta'"n $004 )"ri* !a'"n !i a ren*a' *ari%a*a Tar e! ,00- l"l"#. -% MATLAMAT STRATE#IK Menin ka!kan ke&e)erlan an . a!i"i *ala) Pe%erik#aan Ak'ir Ta'"n $006 ke%a*a 6$.0- re* A. (% OBJEKTIF 6., 1 Pera!"# )"ri* l"l"# &e)erlan )en&a%ai !ar e! 6$.0- )e)%er5le' re* A. 6.$ 1 Men ekalkan %era!"# %en&a%aian ,00- )"ri* (an l"l"# ker!a# %en"li#an. TEMPOH J F M A M J J O S O S"a" / +a"a"an

'% AKTIVITI ,. $. 3. 3. 4. U/ana Le#!ari Pen"li#an A#"'an Pen"li#an Le#!ari Pr5 ra) Ge)%"r Ge)ilan M5*"l Pen"li#an Be#!ari Pen!ak#iran Berkala

6i#e*iakan 5le', +HANI A7LIN BINTI HAM6AN. G"r" B8Mela(" Ta'"n 3 In59a!i2 , :e0r"ari $006.

6i#a'kan 5le',

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

-,-