You are on page 1of 10

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!

ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

Struni lanak A%(ija 0u o(i11- Jasminko 2u aome"o(i12

34RI2ARNI5 NOSIOCI ZA6TIT7 4OTRO6AA 8 +OSNI I 97RC7&O:INI ;4RI2AR<; C8STO27RS= 4ROT7CTION 4RO:I>7RS IN +OSNIA AN> 97RZ7&O:INA
Abstrakt
U radu se analiziraju nosioci zatite potroaa Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ombudsmen za zatitu potroaa u BiH kao trenutno najznaajniji nosioci zatite utvreni akonom o zatiti potroaa iz !""#$ godine$ %naliza &orinjeg plana za zatitu potroaa to najbolje pokazuje$ Sama praktina provedba zatite prebaena je na udru'enja graana koja ni izdaleka nemaju kapacitet za provoenje zatite$ (jihova se aktivnost svodi uglavnom na propagandne akcije i edukaciju) i limitirana je sredstvima entitetskih bud'eta$ Kljune rijei: zatita potroaa) nosioci zatite potroaa) godinji program zatite) Bosna i Hercegovina

Abstract
*he +ork anal,sis the protection providers o- the consumers Ministr, o.oreign *rade and /conomic 0elations B1H and Ombudsmen -or consumers2 protection in B1H +hich are in this moment most important protection providers +ho are determined b, the 3a+ on consumers2 protection -rom the ,ear !""#$ *he anal,sis o- the %nnual 4lan -or the consumers2 protection sho+s this ver, clearl,$ *he implementation o- the protection itsel- is transmitted to the associations o- citizens +hich do not have enough capacit, -or such duties$ *heir activities are mostl, reduced to the marketing actions and education and are limited b, the entities2 budget -inancing$ Key words: consumers2 protection) consumers2 protection providers) %nnual program on protection) Bosnia and Herzegovina

8:O> Zakljuivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridru'ivanju uspustavljen je prvi ugovorni odnos izmeu Bosne i Hercegovine i Evropske Unije. To predstavlja prvi korak ka institucionaliziranju odnosa nae zemlje i Evropske Unije, kao i omogu avanje njeni! priprema za ostvarenje punopravnog lanstva u Evropskoj Uniji. "porazum predstavlja meunarodni ugovor koji je nadreen doma em zakonodavstvu, pa samim tim predstavlja o#avezuju i akt za sve nivoe vlasti u zemlji. $aredni korak je podnoenje za!tjeva za lanstvo u Evropsku Uniju i sticanje statusa kandidata. %r#li&avanje i punopravno ukljuenje u evropske integracijske strkture

'
)

BH Telecom d.d. "arajevo, advija.kulovic(#!telecom.#a BH Telecom d.d. "arajevo, jasminko.mulaomerovic(#!telecom.#a

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

za!tjeva usklaivanje #osansko!ecegovakog pravnog sistema sa pravnim sistemom Evropske Unije. *edan od prioriteta u procesu usklaivanja #osansko!ercegovakog zakonodavstva s pravom Evropske Unije tre#a #iti i pravo zatite potroaa. U tom pravcu ilo je i donoenje akona o zatiti potroaa kojeg je %arlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine )++,. godine usvojila novu verziju ranijeg zakona. - .va najva&nija segmenta tog Zakona jesu de/niniranje nepravedni! odred#i i nosioci zatite potroaa. 1/ Nosio#i za,!i!e akon o zatiti potroaa u BiH 5 0u daljem tekstu1 ZZ%2 ureuje u poglavlju 3455. 0lanovi 67.8'',.2 nosioce zatite potroaa. To su19 a2 :inistarstvo vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH, #2 ;m#udsmen za zatitu potroaa u BiH, c2 4ije e za zatitu potroaa BiH, d2 <onkurencijsko vije e BiH, e2 nadle&ni organi entiteta i Brko .istrikta BiH, /2 Ured za konkurenciju i zatitu potroaa u =ederaciji BiH i >epu#lici "rpskoj, g2 udru&enja potroaa, !2 o#razovne institucije i mediji i2 inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom. Za :inistarstvo vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH, ;m#udsmena za zatitu potroaa u BiH, 4ije e za zatitu potroaa BiH, Ured?<ancelariju za zatitu potroaa u =ederaciji BiH i >epu#lici "rpskoj i udru&enja potroaa akon propisuje razliite nadle&nosti, o#aveze i prava. Za <onkurencijsko vije e BiH, nadle&ne organe entiteta i Brko .istrikta BiH, o#razovne institucije i medije te inspekcijske i druge organe u skladu sa zakonom nema izravne dodijeljene nadle&nosti u ovom akonu. 5stina ZZ% propisuje da nosioci zatite potroaa iz lana 67., stav '., take a2 do e2 i i2 vre nadzor nad provoenjem ovog Zakona, ali u skladu sa ovlatenjima utvrenim pose#nim zakonima i drugim propisima., <onkurencijsko vije e BiH i nadle&ni organi entiteta i Brko .istrikta BiH daju svoje predstavnike kao lanove 4ija a za zatitu potroaa BiH i koji uestvuju u izradi 6r'avnog godinjeg programa za zatitu potroaa te tako, posredno, uestvuju u zatiti potroaa. Upitna je ured#a po kojoj su o#razovne institucije i mediji su#jekti odgovorni za zatitu potroaa, #udu i da akon nije nadle&an za nji!ov rad, programe ili ureivaku politiku. $a drugoj strani, preko lanova 4ija a za zatitu potroaa BiH i 6r'avnog godinjeg programa za zatitu potroaa , kao su#jekti za zatitu potroaa pojavljuju se i Ured za veterinarstvo BiH, Uprava za /itosanitarnu zatitu BiH, @gencija za statistiku BiH, 5nstitut za standarde BiH, 5nstitut za mjeriteljstvo BiH i 5nstitut za intelektualno vlasnitvo BiH. U daljem tekstu #it e analizirana samo prva dva nosioca zatite1 :inistarstvo vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH te ;m#udsmen za zatitu potroaa u BiH.
-

%rva verzija akona o zatiti potroaa usvojena je )++). godine 0"lu&#eni glasnik BiH, #rojevi 'A?+) i BB?+B2. B "lu&#eni glasnik BiH, #roj )9?+,. 9 Clan 67. ZZ%. , Clan ''A. ZZ%.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

1/1/ 2inis!a"s!(o (anjske !")o(ine i ekonomski? o%nosa +osne i 9e"#e)o(ine :inistarstvo vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH svakako je, uz udru&enja potroaa, naj#itniji su#jekt u zatiti potroaa. %ored niza drugi! nadle&nosti, tre#a re i da su za zatitu potroaa pose#no va&ne1 8 vanjskotrgovinska politika i carinsko8tari/na politika BiHD 8 zatita potroaaD 8 konkurencijaD 8 veterinarstvo.A U skladu sa lanom 66. 4 u o#lasti zatite potroaa :inistarstvo koordinira izradu dr&avnog godinjeg programa za zatitu potroaa, koordinira rad i aktivnosti na zatiti potroaa s nadle&nim organima entiteta i Brko .istrikta BiH, <onkurencijskim vije em BiH, 4ije em za zatitu potroaa BiH, Uredima za konkurenciju i zatitu potroaa u =ederaciji BiH i >epu#lici "rpskoj, prati stanje u o#lasti zatite potroaa i predla&e izmjene propisa vezani! za zatitu potroaa, sarauje sa svim su#jektima zatite potroaa te vodi evidenciju dodijeljeni! javni! poslova "avezu udru&enja potroaa BiH. Unutar :inistarstva djeluje pose#an odjel kome je zatita potroaa primarna aktivnost. To je ;dsjek za nadzor nad tr&item, zatitu potroaa i konkurenciju.7 $jegove djelatnosti su1 normativno8pravni, studijsko8analitiki, struno8operativni, in/ormaciono8dokumentacioni i administrativno8te!niki koji se odnose na davanje struni! o#avjetenja i pravni! miljenja iz o#lasti nadzora nad tr&item, zatite potroaa i konkurencije te predlaganje i uestvovanje u izradi zakona, pojedinani! akata i drugi! propisa u o#lasti nadzora nad tr&item, zatite potroaa i konkurencije. Upravo je ovaj ;dsjek mjesto gdje se izrauje &odinji program za zatitu potroaa.6 4rvi 6r'avni godinji program za zatitu potroaa koji je #io izraen za period )++7.8)+''., i koji je ispred 4ije a za zatitu potroaa #io poslat na usvajanje 4ije u ministara, izraen je u ovom ;dsjeku. $akon od#ijanja ovog 4rograma 4ije e ministara je nalo&ilo izradu jednogodinji! programa za zatitu potroaa'+ to je u ;dsjeku za nadzor nad tr&item, zatitu potroaa i konkurenciju i uinjeno, nakon ega je &odinji program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za !""7$ godinu i usvojen na 79. sjednici 4ije a :inistara, )6. aprila )++6. godine.'' %rvi 6r'avni godinji program za zatitu potroaa') 0dalje8 6r'avni program !""72 je o#iman dokument 8 A' stranica gusto kucanog teksta. "astoji se od devet dijelova. %rva tri dijela1 Op9e odredbe, 0azvoj sistema zatite potroaa i
A

.ostupno na1 0!ttp1??EEE.vijeceministara.gov.#a?ministarstva?vanjskaFtrgovinaFiFekonomskiF odnosi?GidH'-,2. 7 .ostupno na1 0!ttp1??EEE.mvteo.gov.#a?orgFstruktura?sektorFekonomskiFrazvoj?odjelFnadzor?G idH'-B'2. 6 Iina e8mail komunikacija sa "amirom "a#ljicom, e/om ;dsjeka za nadzor nad tr&item, zatitu potroaa i konkurenciju, 9. -. )+'+. godine. '+ 4ije e ministara Bosne i Hercegovine, )++71 "aoptenja 0)6.A.)++7.2 1 ;dr&ana 9A. sjednica 4ije a ministara Bosne i Hercegovine. .ostupno na1 0!ttp1??EEE.vijeceministara.gov.#a?%rint.aspJ GidHAB+2. '' Odluka o usvajanju 6r'avnog godinjeg program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za !""7$ godinu. K "lu&#eni glasnik BiH, #roj 69?+6. ') U martu )+'+. godine, &odinji program za zatitu potroaa za !":"$ godinu #io je na lektorisanju, uz pretpostavku ". "a#ljice da e na usvajanju #iti na sjednici 4ije a ministara u aprilu )+'+. godine. %raktino, to znai da prvi kvartal svake godine, #ar to se tie zatite potroaa, #ude u cjelosti neprovediv.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

akonodavstvo su naelne prirode i u njima nema nikakvi! programski! zadataka. Cetvrti dio (ositelji zatite potroaa ;Subjekti odgovorni za zatitu potroaa< predstavlja z#ir planirani! aktivnosti su#jekata odgovorni! za zatitu potroaa u skladu sa lanom 67. Z 4. Za svakog su#jekta dati su Ocjena stanja i 4lanirane aktivnosti u !""7$ godini. U poglavlju Ocjena stanja dat je kratak !istorijat razvoja samog su#jekta uz poziv na zakone i odluke koji reguliu njegov rad. %lanirane aktivnosti su samo poprojane sa istaknutim ciljevima, zadacima i nositeljima. "adr&aji o#a poglavlja su izradili sami su#jekti tako da su oni i po o#imu i po sadr&aju neujednaeni i oito je ne podlije&u valorizaciji ni autorizaciji :inistarstva vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH. Tako samo :inistarstvo ima Lslovom i #rojemL etiri zadatka koja se odnose na zatitu potroaa1 pra enje realizacije ciljeva i zadataka .r&avnog programa )++6, kordinacija njegove izrade, organizacija sjednica 4ije a za zatitu potroaa te saradnja i razmjena in/ormacija. '- 4idi se da tu stvarne zatite potroaa nema jer ne postoje /inansijaksa sredstva za #ilo kakve aktivnosti na konkretnoj zatiti i da se, na kraju, aktivnost :inistarstva svodi na aktivnost ;dsjeka za nadzor nad tr&item, zatitu potroaa i konkurenciju, a njegova opet na /ormalizaciju 6r'avnog programa !""7 0samo /iziko o#jedinjavanje planova odgovorni! su#jekata i njegovo LpakovanjeL u odgovaraju u pravnu /ormu2 i te!nika pomo 4ije u za zatitu potroaa. Motovo isto se mo&e re i i za 4ije e za zatitu potroaa BiH koje za ovaj 6r'avni program nije dostavilo ak ni ocjenu stanja, a ni %lan aktivnosti, i ija se ukupna godinja aktivnosti svodi na devet redova teksta iako je to L#itan su#jekt odgovoran za zatitu potroaa u Bosni i HercegoviniL.'B Nto se aktivnosti <onkurencijskog vije a tie, 6r'avni program !""7 sadr&i samo jednu planiranu aktivnost i to LUsvajanje izmjena i dopuna Zakona o konkurenciji BiHL'9, i, oito je, da se ona izravno ne dotie zatite potroaa ve je iskljuivo interne prirode. 6r'avni program !""7 pokazuje da se aktivnost potroaa provodi 0poinje i zavrava2 na entitetskom nivou. To naj#olje pokazuje plan aktivnosti i /inansijska sredstva koja se za tu namjenu predviaju u entitetskim #ud&etima. U =ederaciji BiH to je Ured za zatitu potroaa, a u >epu#lici "rpskoj <ancelarija za zatitu potroaa. :eutim, kad se podro#nije pogledaju aktivnosti o#a ova su#jekta vidi se da se i ovdje radi o LdeklarativnojL zatiti 0jaanje postoje i! udru&enja, voenje evidencije, prijenos poslova na udru&enja, unapreenje saradnje, o#avjetavanje, unapreenje rada <ancelarije?Ureda i sl.2, a ne konkretnoj. <onkretna zatita u 6r'avnom programu !""7 vidi se jedino u planu aktivnosti udru&enja potroaa. :eutim, kad se pogleda sadr&aj ti! aktivnosti vidi se da i tu stvarna zatita izostaje. @ktivnosti se svode na edukacije, organizacije de#ata, okrugli! stolova, vlastiti razvoj ude&enja potroaa, vlastitu medijsku prezentaciju i sl. =inansijska procjena ti! aktivnosti iznosi ')7.+++ <:. @ko se zna da je "avez udru&enja potroaa BiH jedva /ormiran i sa aktivnostima koje u vlastitim izvjetajima ocjenjuju kao nedovoljne', i ovaj program se ini pream#iciozan. Tim

'-

Odluka o usvajanju 6r'avnog godinjeg program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za !""7$ godinu, str. ,87. 'B 5#id., str. ''. '9 5#id., str. '). ', @non., 0n.d.2 O%otroai preputeni sami se#iP. .ostupno na 0!ttp1??EEE.capital.#a?potrosaci8 prepusteni8sa mi8se#i?2.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

prije to u samom 6r'avnom programu !""7 nije naveden ni jedan konkretan noslilac aktivnosti. $a kraju, programi i aktivnosti entiteski! uprava za inspekcijske poslove imaju samo po jednu aktivnost, i to identinu i jednako deklarativnu1 L*aanje drutvene discipline i odgovornosti u primjeni propisa ...L.'A $ita #olje nije ni sa programom aktivnosti o#razovni! institucija i medija. $aravno od nji! se to nije moglo ni oekivati jer su i meu su#jektima za zatitu potroaa mediji i o#razovne ustanove tek /ormalni nosioci #udu i da svog predstavnika nemaju ni u 4ije u za zatitu potroaa. %eti dio naslovljen kao akonski okvir donoenja 6r'avnog programa !""7 , ustvari je nastavak programa aktivnosti nekoliko su#jekata koji se ne nalaze u lanu 67. ZZ%, nego se posredno dovode u vezu sa zatitom na osnovu mogu nosti vrlo irokog tumaenja lana '. spomenutog akona u kome se de/inie ta je potroa. To se odnosi na 5nstitut za standardizaciju BiH, 5nstitut za mjeriteljstvo BiH, @gencija za statistiku BiH, Uprava BiH za zatitu zdravlja #ilja i 5nstitut za intelektualno vlasnitvo BiH. $ji!ovo ukljuivanje u 6r'avni 4rogram !""7 je zapravo opravdanje za ukljuivanje nji!ovi! predstavnika u 4ije e za zatitu potroaa. To se jasno vidi i iz Ocjene stanja kad je u pitanju 5nstitut za standarditaciju gdje se jasno ka&e da L5nstitut za standardizaciju BiH i kao lan 4ije a za zatitu potroaa ima svoju poziciju u zatiti potroaaL.'7 .akle, njegova uloga i zatiti potroaa proistie ne iz su#jekta zatite 0koju de/inie ZZ%2 nego iz lanstva jednog nji!ovog predstavnika u 4ije u za zatitu potroaa. "lino se vidi i iz programa aktivnosti 5nstituta za intelektualno vlasnitvo BiH u kome se, u tri predviene aktivnosti'6, niti u jednoj ne spominje zatita potroaa, ve se sve tri odnose na sam sistem intelektualnog vlasnitva, odnosno razvoj kapaciteta samog 5nstituta. U 6r'avnom 4rogramu !""7 su jo sadr&ane aktivnosti @gencije za sigurnost !rane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH i @gencije za nadzor nad tr&item BiH koji! 4 takoer ne odreuje kao su#jekte odgovorne za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini. Nesti dio 6r'avnog programa !""7 ine adaci koji imaju prednost pri ostvarivanju politike zatite potroaa. .e/inirana su sljede a podruja1 a2 ekonomske usluge od op eg interesa, #2 zdravstvena zatita, c2 o#razovanje, d2 o#avjetavanje, e2 /inansijske usluge i #ankarstvo, /2 zatita okolia, g2 turizam i ugostiteljstvo, !2 koritenje nekretnina. 5z naprijed navedeni! podruja vidi se da mnoga od nji! nisu uop e dio #ilo kakvi! aktivnosti su#jekata zatite potroaa, pa provoenje zatite u tim podrujima zavisi iskljuivo samo od oni! koji pru&aju usluge u tim podrujima. *edna od ekonomski! usluga od op eg interesa su i telekomunikacione usluge 0lan --. akona o zatiti potroaa2. <ao i za druge usluge od op eg interesa, i za telekomunikacije se u 6r'avnom programu !""7 navodi da akon o zatiti potroaa
'A '7

5#id., str. -98-A. 5#id., str. -6. '6 5#id., str. 9+89'.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

de/inira kriterije 0'. kvalitet i kvantitet usluge, ). osnovnu univerzalnu uslugu, -. jednakost u pristupu i tretmanu svi! potroaa i B. adekvatno in/ormisanje potroaa o korisniku2 koji osiguravaju e/ikasno pru&anje ekonomski! usluga.)+ :eutim, akon o zatiti potroaa u lanu -7. jasno ka&e1 L<riteriji koji osiguravaju e/ikasno pru&anje ekonomski! usluga od op eg interesa u korist potroaa #it e de/inirani zakonom, ...L, dakle, nekim pose#nim zakonom. U nastavku se, samo opisuje situacija, odnosno spominje donoenje akona o komunikacijama, ali #ez i jedne konkretne aktivnosti koja #i se odnosila na zatitu potroaa. Tek se navodi potre#a usklaivanja propisa predvieni! lanom -,. akona o zatiti potroaa sa nainom o#rauna i naplatom o#avljeni! telekomunikacioni! usluga. "edmi i osmi dio 6r'avnog programa !""7 odnose se na o#im /inansijski! sredstava za ostvarivanje zadataka planirani! u 4rogramu. Ukratko, programe zatite su#jekti zatite /inansira e iz svoji! 0redovni! #ud&etski!2 sredstava kao dio redovni! aktivnosti. 5z entitetski! #ud&eta predvieno je /inansiranje aktivnosti udru&enja potroaa. 1/2/ Om*u%smen za za,!i!u po!"o,a@a u +osni i 9e"#e)o(ini 5nstitucija om#udsmena za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini /ormirana je ''. /e#ruara )++A. godine)' kao samostalna i neovisna institucija s ciljem promocije do#rog i e/ikasnog provoenja politike zatite potroaa u BiH. U 4 0Clan 67.2 )) ;m#udsmen za zatitu potroaa u BiH se odreuje kao jedan od su#jekata
)+

5#id., str. 9A. .r&avni godinji program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za )++6. godinu. "lu&#eni glasnik BiH, #roj 69?+6., str. 7. .ostupno na1 0!ttp1??EEE.mvteo.gov.#a?zakoni? podzakonskiFakti?G idH'9+,2. <on/uziju oko om#udsmana i 5nstitucije om#udsmana naj#olje ilustruje odgovor na upit strunim slu&#ana 5nstitucije om#udsmana od )B. B. )+'+. godienu kome se ka&e1 L%otovani, 4ezano za 4a upit od )'. travnja )+'+. godine, dajemo sljede u in/ormaciju1 Zakonom o zatiti potroaa 0"lu&#eni glasnik BiH, #roj )9?+,2 /ormirana institucija om#udsmana za zatitu potroaa u BiH. >jeenjem 4ije a ministara Bosne i Hercegovine #roj1 4: )6+?+, od '7. listopada )++,. godine 0"lu&#eni glasnik BiH, #roj -A?+A2, izvreno je imenovanje ;m#udsmana za zatitu potroaa u BiH, a imenovani je na ovu du&nost stupio danom prestanka /unkcije ministra vanjske trgovine i ekonomski! odnosa, ''. +). )+'+. godine, to je ujedno i dan poetka rada 5nstitucije om#udsmana za zatitu potroaa u Bi!. "rdaan pozdrav, Ured om#udsmanaL. )) U lanu 67. taka #2 ZZ% kao su#jekt zatite potroaa navodi se L;m#udsmen za zatitu potroaa u BiHL, iako se u zvaninim dokumetima ovog su#jekta on naziva L5nstitucija ;m#udsmana za zatitu potroaa u BiHL 0slu&#ena Ee# stranica, slu&#eni memorandum, razliiti dokumenti K npr. godinji izvjetaj o radu za )++7. godinu2. Uvoenje pojma L5nstitucijaL je i logino #udu i da su i ostali su#jekti odgovorni za zatitu potoaa organizacije 0ministarstvo, vije a, organi entiteta i Brko .istrikta BiH, udru&enja, institucije2, a ne pojedinci. ;vdje tre#a spomenuti i nedosljednost u pisanju samog naziva institucije. U spomenutom akonu se, u lanu '++., koristi naziv L;m#udsmenL 0stavovi '., )., i -.2 i L5nstitucija om#udsmenaL 0stavovi 9., ,. i A.2. U 4 koristi se rije L;m#udsmenL, dok se u zaglavlju zvaninog memoranduma koristi rije L;m#udsmanL. %ri tome se u nastavku domumenta 0rije je o 4osebnom izvjetaju u vezi 'albe =$ 6$ iz Sarajeva) 4etra *ijei9a br$ :5 K dostupan na1 0!ttp??EEE.ozp.gov.#a?indeJ.p!pGoptionHcomFcontentQvieEHarticleQidH'-R- @pose#no8izvjee8u8 vezi8al#e8eevi8denisa8iz8sarajevaQcatidH',R-@pose#na8izvjeaQ5temidH'B QlangH#s.2 koristi rije L;m#udsmenL1 L.ana ').+).)++7. godine, 5nstituciji om#udsmena 0sada napisano malim slovomS, n. a.2 za zatitu potroaa u BiH o#ratio se...L. .a nije rije o sluajnoj greci, ve u terminolokoj neujednaenosti, vidi se i iz >zvjetaja o radu >nstitucije ombudsmena za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini za !""?$ godinu 0:ostar, )++62, dostupno na1 0!ttp1??EEE.ozp.gov.#a?images?stories?novosti?izvjestajF#a.pd/2 K gdje se mijeaju rijei Lom#udsman K om#udsmenL. :iljenja sam da se u upotre#i tre#a koristiti rije Lom#udsmenL #udu i da je to rije koja je 0iako izvorno iz vedskog jezika2 u na jezik ula iz engleskog jezika, i da se, kao i druge rijei uzete iz engleskog jezika, npr. kamp, so/tver i sl., tre#aju pisati onako kako se izgovaraju.
)'

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

odgovorni! za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini. U istom akonu se 0Clan '++.8 '+9.2 odreuje da su imenovanje om#udsmena i davanje saglasnosti na statut i pravila rada 5nstitucije om#udsmena u nadle&nosti 4ije a ministara BiH te propisuju o#aveze i ovlatenja 5nstitucije. ;m#udsmen u svom izvornom znaenju )- predstavlja zastupnika koji ima kontrolnu /unkciju. <od 5nstitucije om#dusmena za zatitu potroaa 4 njegove o#aveze vidi kao1 a2 pru&anje in/ormacija o pravima i o#avezama potroaa i davanje podrke udru&enjima potroaa u nji!ovim aktivnostimaD #2 pra enje ili predlaganje aktivnosti u vezi s odnosom kompanija 8 potroa, kako je regulirano ovim Zakonom, propisima koji reguliraju o#ligacione odnose ili nekim drugim zakonomD c2 istra&ivanje aktivnosti na tr&itu usmjerene prema potroau po slu&#enoj du&nosti ili tragom &al#i i koordiniranje svoje aktivnosti s entitetskim tr&inim inspekcijamaD d2 donoenje odluka i preduzimanje drugi! mjera u sluajevima pritu&#i potroaa ili krenja do#ri! poslovni! o#iajaD e2 izdavanje smjernica ili preporuka o pose#nim standardnim uslovima ili aktivnostima koje se primjenjuju u pose#nim sektorima poslovanja ili koje primjenjuju speci/ini ekonomski operateriD /2 preporuivanje upotre#e odreeni! uslova ugovora u ugovorima koji se koriste u pose#nim sektorima poslovanjaD g2 pregovaranje s predstavnicima odreeni! trgovinski! udru&enja o modelima ugovora koji se primjenjuju u speci/inim sektorima poslovanjaD !2 predlaganje i iniciranje rjeavanja potroaki! sporova primjenom me!anizama za alternativno rjeavanje sporovaD i2 kontaktiranje s 5nstitucijom om#udsmena za ljudska prava u BiH o zajednikim pro#lemima, pose#no o uslugama od op eg interesa ili javnim uslugamaD j2 predlaganje 4ije u za zatitu potroaa BiH i 4ije u ministara BiH potre#na po#oljsanja Zakona o zatiti potroaa, te davanje doprinosa usmjeravanju i e/ikasnosti politike u o#lasti zatite potroaaD k2 istra&ivanje uticaja drugi! inicijativa organa vlasti na zatitu potroaa. 4idi se da su gotovo sve te o#aveze iskljuivo promotivne 0pru&a, prati, istra&uje, izdaje, pregovara, kontaktira, predla&e2 i nemaju nikavu stvarnu pravnu snagu. *edna jedina o#aveza koja nije promotivna jeste donoenje odluka i preduzimanje drugi! mjera u sluajevima pritu&#i potroaa ili krenja do#ri! poslovni! o#iaja, mada ostaje nejasno koliki stvarni domet mogu imati te odluke. ZZ% lanom '+-. ovla uje ;m#udsmena da1 a2 izdaje instrukcije za prestanak provoenja aktivnosti koje su u suprotnosti s potroakom legislativom i da iznosi te instrukcije pred sudD #2 pokre e postupak pred nadle&nim sudomD c2 pokre e postupak pred nadle&nim sudom u sluajevima za naknadu tete nanesene kolektivnom interesu potroaa, u skladu s odred#ama ovog akona. U vezi sa gornjim jasno je da ovlasti nisu i o#aveza, i sa stanovita zatite potroaa #ilo #i e/ektivnije da akon o#avezuje ;m#udsmena da, npr., pokre e postupak pred nadle&nim sudom. ;staje nejasno i kako naknada za tetu nanesenu kolektivnom interesu potroaa mo&e #iti u konanici realizirana.
)-

<lai , B. 0'6762 >jenik strani! rijei. Zagre#1 $akladni zavod :atice Hrvatske, str. 6A'.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

Zakonom je, takoer, odreeno da sjedite 5nstitucije om#udsmena za zatitu potroaa u BiH #ude u :ostaru. 5z svega navedenog jasno se vidi da 5nstitucija om#udsmena za zatitu potroaa u BiH ima prije svega ulogu medijatora i promotora. Statut >nstitucije ombudsmena za zatitu potroaa u BiH usvojilo je 4ije e ministara BiH '-. -. )++7. godine, jednako kao i 4ravila rada >nstitucije ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini !5, skoro devet i po mjeseci nakon podnoenja 4rijedloga pravila. Takva sporost govori dovoljno koliko je zatita potroaa va&na za vladu Bosne i Hercegovine. %ri tome tre#a naglasiti da spomenuta 4ravila jesu ustvari doslovan prepis o#aveza i ovlasti prepisani iz akona o zatiti potroaa Bosne i Hercegovine i oito je da imaju samo /ormalni karakter. *o je /ormalnije de/inirana Misija Ombudsmena za zatitu potroaa u BiH )9 i ona mo&da ponaj#olje govori o stvarnom karakteru i dometima ove institucije. @ko uzmemo etiri osnovne karakteristike koje mora imati misija neke organizacije1 realistinost, speci/inost, utemeljenje na pose#nim sposo#nostima i motiviranost ),, vidi se da u Misiji >nstitucije ombusmena nema nita od toga. 5nstruktivan je prvi stav gdje se izriito naglaava ime se organizacija ne e #aviti1 L.jelovati e u smislu zatite interesa potroaa, op enito, a ne rjeavati nji!ove pojedinane sporove, to je zadatak i nadle&nost drugi! zakonima odreeni! i /ormirani! agencija, uprava, institucija i inspektorata. .avanje pravni! savjeta i sugestija potroaima je nadle&nost i zadatak lokalni! centara za savjetovanje potroaa 0udru&enja potroaa2, koji su uspostavljeni i djeluju na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.L)A i po njemu je ovo zasigurno jedinstvena de/inicija misije u poslovnom svijetu. ; znaaju 5nstitucije om#udsmena za zatitu potroaa u BiH naj#olje govori o#im posla koji je uraen u )++7. godini. )7 ;d ukupno '-6 predmeta na direktnu zatitu potroaa se odnosilo svega ,), dakle manje od polovice. $a tom tragu je i rezultat ankete koja se provodi na Ee# stranici 5nstitucije om#udsmena. $a pitanje1 L*este li zadovoljni radom institucija zadu&eni! za zatitu potroaaGL negativni! odgovora je #ilo 9, R.)6 ZA0AJ8A0 @naliza nosilaca zatite potroaa, :inistarstva vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH te ;m#udsmena za zatitu potroaa u BiH, a pose#no &odinjeg programa za zatitu potroaa, pokazuje institucionalnu i pravnu nedosljednost ili, #olje re i, nekompati#ilnost institucija u proved#i zatite potroaa #ez o#zira na donoenje akona o zatiti potroaa. *edan od razloga je zasigurno u injenici koju potvruje i sam &odinji program1 Lnije institucionalizirana ili institucije za zatitu
)B )9

.ostupna na1 0!ttp1??EEE.ozp.gov.#a?images?stories?novosti?pravilaFradaF#a.pd/2. .ostupna na1 0!ttp1??EEE.ozp.gov.#a?images?stories?novosti?misijaFom#udsmanaF#a.pd/2. ), <otler, %. et al. 0)++,2 ;snove marketinga 0etvro europsko izdanje2. Zagre#1 :ate Q Zagre#aka kola ekonomije i managementa, str. 9-. )A Nto je u suprotnosti sa vlastitom praksom K primjeri %redmet #roj1 +'8'8),8)6-?+7 od +9. ''. )++7., podnosilac &al#e :. @. na neispravnost pojedinanog komercijalnog prizvoda 0ku anski aparat LMorenje komercaL "arajevo2 i %redmet #roj1 +'8'8),8-)+?+7 od '7. '). )++7., podnosilac &al#e 5. %. na neispravnost pojedinanog komercijalnog prizvoda 0terapeutski madrac LEJclusive glo#alL d.o.o. IivnoL K prema1 @non. 0)++621 5zvjetaj o radu 5nstitucije om#udsmena za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini za )++7. godinu. :ostar1 5nstitucije om#udsmena, str. 'B8'9. )7 5#id. str. '). )6 .ostupno na1 0!ttp1??EEE.ozp.gov.#a?indeJ.p!pGoptionHcomFpollQidH)1jeste8li8zadovoljni 8radom8 institucija8zadueni!8za8zatitu8potroaa2.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

potroaa 0npr. 4ije e za zatitu potroaa BiH, ;m#udsman za zatitu potroaa u BiH i dr.2 nisu pro/unkcionirale u svom punom opsegu, odnosno jo uvijek su u /azi osnivanja i nisu u potpunosti za&ivjele svoje nadle&nosti, te se upravo iz ti! razloga ne mo&e identi/icirati propis koji se odnosi na zatitu potroaa ili koji ograniava, sprijeava ili naruava prava i interese potroaa.L-+ 4e ina institucija nosilaca zatite potroaa je zapravo ideal kome #i tre#alo te&iti, s o#zirom da je i akon o zatiti potroaa preuzet iz njemakog zakonodavstva u kome te institucije postoje 0su se prije svega misli na graanska udru&enja za zatitu potroaa2 ve od sredine )+. stolje a. Z#og toga su i :inistarstvo vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH i ;m#udsmen za zatitu potroaa u BiH u naslovu rada nazvani OprimarniP, #udu i da, i pored svi! mana, najzreliji nosioci zatite potroaa. To najoitije pokazuje analiza 6r'avnog programa !""7$, kao LglavnogL proizvoda :inistarstva vanjske trgovine i ekonomski! odnosa BiH, odnosno njegovog ;dsjeka za nadzor nad tr&item, zatitu potroaa i konkurenciju. *edna kratka ocjena jeste da je on tek jo jedan dokument koji mora #iti proizveden z#og lana A,. Sporazuma o stabilizaciji i pridru'ivanju izmeu Evropske zajednice i njeni! dr&ava lanica i Bosne i Hercegovine. "tvarne zatite potroaa koja e rezultirati provoenjem neke od na#rojani! aktivnosti teko da mo&e i #iti. To ustalom naj#olje ilustruje podatak da su sredstva predviena za aktivnosti udru&enja potroaa za )++6. godinu 0za =ederaciju BiH2 odo#rena tek )9. '). )++6. godine.-' Bez o#zira na sve nedostake, akon je odredio institucije, pa ostaje zadatak i o#aveza nji!ovog uspostavljanja ili #oljeg /unkcioniranja u sektoru potroake politike i prava. $ji!ov korektiv moraju #iti mediji i graanska udru&enja za zatitu potroaa. >azvoj institucija samo iznutra teko da mo&e donijeti rezultat u kratkom vremenu. AIT7RAT8RA '. @non., 0n.d.2, .onesene ;dluke o raspodjeli sredstava LMrantovi pojedincima8 potpora udru&enjima potroaaL. K .ostupno na1 !ttp1??EEE./mt.gov.#a?indeJ.p!pG optionHcomFcontentQtaskHvieEQidHB+)Q5temidH). ). @non. 0n.d.2, O%otroai preputeni sami se#iP. .ostupno na 0!ttp1??EEE.capital.#a?potrosaci8prepusteni8sa mi8se#i?2. -. @non. 0)++62, 5zvjetaj o radu 5nstitucije om#udsmena za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini za )++7. godinu. :ostar1 5nstitucije om#udsmena. B. O.r&avni godinji program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za )++6. godinuP, "lu&#eni glasnik BiH, #roj 69?+6., dostupno na1 0!ttp1??EEE.mvteo.gov.#a?zakoni? podzakonskiFakti?GidH'9+,2. 9. <lai , B. 0'6762, >jenik strani! rijei, Zagre#1 $akladni zavod :atice Hrvatske. ,. <otler, %. et al. 0)++,2, ;snove marketinga 0etvro europsko izdanje2, Zagre#1 :ate Q Zagre#aka kola ekonomije i managementa. A. L;dluka o usvajanju .r&avnog godinjeg program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za )++6. godinuL, "lu&#eni glasnik BiH, #roj 69?+6.

-+

Odluka o usvajanju 6r'avnog godinjeg program za zatitu potroaa Bosne i Hercegovine za !""7$ godinu, str. '). -' @non., 0n.d.21 .onesene ;dluke o raspodjeli sredstava LMrantovi pojedincima8potpora udru&enjima potroaaL. K .ostupno na1 !ttp1??EEE./mt.gov.#a?indeJ.p!pG optionHcomFcontentQtaskHvieEQidHB+)Q5temidH)D dostup )9. '. )+'+.

TRANZICIJA / TRANSITION - ISSN 1512-5785 asopis za ekonomiju i po i!iku !"anzi#ije/Jou"na o$ e#onomi# an% po i!i#s o$ T"ansi!ion &o%ina 'II - Tuz a-T"a(nik-Za)"e*-+eo)"a%-+uku"e,!- 2.11- +"/ 28

7. L%ose#ni izvjetaj u vezi &al#e T. .. iz "arajeva, %etra Tijei a #r. 'BL, dostupan na1 0!ttp??EEE.ozp.gov.#a?indeJ.p!pG optionHcomFcontentQvieEHarticleQidH'-R- @pose#no8izvjee8u8vezi8al#e8eevi8 denisa8iz8sarajevaQcatidH',R-@pose#na8izvjeaQ5temidH'B QlangH#s.2 6. 4ije e ministara Bosne i Hercegovine, 0)++72, O"aoptenja 0)6.A.)++7.2 1 ;dr&ana 9A. sjednica 4ije a ministara Bosne i HercegovineP, .ostupno na1 0!ttp1??EEE.vijeceministara.gov.#a?%rint.aspJ GidHAB+2. '+. LZakon o zatiti potroaa u Bosni i HercegoviniL, "lu&#eni glasnik BiH, #roj )9?+,. ''. !ttp1??EEE.ozp.gov.#a?images?stories?novosti?pravilaFradaF#a.pd/. '). !ttp1??EEE.ozp.gov.#a?images?stories?novosti?misijaFom#udsmanaF#a.pd/. '-. !ttp1??EEE.vijeceministara.gov.#a?ministarstva?vanjskaFtrgovinaFiFekonomskiF odnosi?GidH'-,. 'B. !ttp1??EEE.mvteo.gov.#a?orgFstruktura?sektorFekonomskiFrazvoj?odjelFnadzor?G idH'-B'. '9. !ttp1??EEE.ozp.gov.#a?indeJ.p!pGoptionHcomFpollQidH)1jeste8li8zadovoljni 8radom8institucija8zadueni!8za8zatitu8potroaa