You are on page 1of 20

1419-81262005 A|adcmiai Kiadc, 8udapcs|

Mcn|4lnigicnc cs Pszicncszcma|i|a 6(2005)4, 275-294


Tanulnnyunkban a Raho-folo Rvidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv (Raho os Tollos
2OO2) hazai adalcijnak oiodnonyoil szonlolloljk. Vizsglalunk oniiikus hlloiol 152
szonoly alkolla (91 n os 61 foifi), akiknok az llagololkoia 29,7 ov. A Rvidloll Sliossz os
Mogkzdos Koidv nolloll a Doiogalis-folo Tnollisla is folvololio koill. A Rvidloll
Sliossz os Mogkzdos Koidv sklinak nogbzhalsgl sszossogobon jnak lokinlhol-
jk. A sliosszio adoll vlaszok losli os lolki lnoloil noghalioz lonyozk vizsglalakoi
llhalluk, hogy a koidv 8 sklja a szicholgiai lnolok vaiiancijnak a 4O-l, a losli
lnoloknok odig a 23-l nagyaizza. A sklk jolonls noilok bojsl oiojo a noi-
oszkz kivl fololosol os alkalnazsnak hasznossgl bizonylja. A sliosszkulalsok-
ban jszoi, a sliossz os a nogkzdos balanszl jolz Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox
kivl olonzosi os inloiiolcis loholsogol bizlosl. A nulal szoios ogylljisl nula-
loll a validlsia hasznll SCI-9OR llalnos szichiliiai ioblonkal jolz nulaljval. A
Rvidloll Sliossz os Mogkzdosi Koidv jszoi nogkzolloso a kulalsi alkalnazsok
nolloll kivl loholsogol nyjl a klnbz sliosszkozol iogianok halokonysgnak
vizsglalia. A noioszkz gyois ogyoni kioilokoloso loholsogol loionl a sliossz os
nogkzdosi kaacilsok noilokonok os ozok balansznak visszajolzosoio, ani az nsog-
los os ogoszsognovolos fonlos oszkzo.
Ku!csszavak: Raho-folo Rvidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv, nogkzdos, sliosszko-
zolos
BEVEZET
A klnbz sliosszhalsok os nogkzd koossogok llalnos ogoszsogi
llaolia gyakoioll halsnak jolonlsogol sznos vizsglali oiodnony iga-
zolja. Az lfog kulalsok os a kiloijodl iovoncis iogianok olyan no-
ioszkz kifojloszlosol lollok szksogosso, ani a logklnbzbb sliossz-
koll osononyokol os a nogkzdos klnbz asoklusail koos ogyido-
Rzsa Sndoi* - K Nalasa - Csobolh Csilla - Iuiobl Gyigy -
Bolhy-Molni Andis - Szobik Inio - Boighannoi Rila -
Rolholyi }nos - Skiabski id - Ko Miia
STRESSZ ES MEGKZDES
A Rahe-f!e Rvidtett Stressz s Megkzds Krdvve! szerzett
hazai eredmnyek ismertetse
* Iovoloz szoiz: Rzsa Sndoi
EITE Iszicholgia Inlozol, Szonolyisog- os Egoszsogszicholgiai Tanszok
1O64 Budaosl, Izabolla u. 46.
E-nail: iozsaqqqfioonail.hu
276
jlog folloikoozni, s nindonolloll a klinikai gyakoilalban, vagy sliosszol
val nogkzdos odukcis iogianjaiban is kivlan folhasznlhal.
Richaid Raho os nunkacsooilja (2OOO) az olnll ovokbon ogy olyan
lbbdinonzis njollonz noioszkzl fojloszlollok ki, anoly a nindon-
naos sliosszhalsok os a iondolkozosio ll nogkzd kaacilsok l-
fog folnoiosol, os a kol loilol ogynshoz viszonyloll noilokonok nogl-
lalsl loszi loholvo. A noioszkz kioilokolosol a killl szonoly is
vogozholi, aki ozllal kzvollon visszajolzosl ka a sliosszkoll ololosono-
nyokil os a iondolkozosoio ll nogkzd kaacilsaiil.
}olon lanulnnyunkban a Raho-folo Sliossz os Mogkzdos Koidv
ividloll vllozalnak szichonoliiai jollonziil os az alkalnazs so-
in szoizoll hazai laaszlalalainkil sznolunk bo.
A STRESSZ ES MEGKZDES KERDIV BEMUTATSA
A Sliossz os Mogkzdos Koidvol lbb ni noglov koidvbl (l.
Holnos-Raho-folo Elolosonony Iisla, Zung-folo njollonz Skla, Konf-
liklusnogold Koidv), valaninl sajl fojloszlos sklbl lllollk sszo.
Az njollonz noioszkz oilokolosi ndja loholsogol loionl kzvollon
ogyoni visszajolzosio os adalolonzosio ogyainl. A noioszkz sklinak
szvogos inloiiolcija alkalnas aiia, hogy a szakonboiok vagy a koi-
dvol killl szonoly a kaoll oiodnonyokol oilolnozzo. Mog koll jogyoz-
nnk, hogy a noioszkz sklinak kifojloszlosonol - a doiossziskla
kivololovol - non voll olsdlogos col, hogy oivosi vagy szichiliiai diag-
noszlikia alkalnas logyon.
A noioszkzzol vogzoll anoiikai os jan vizsglali oiodnonyok a
sklk nogbzhalsgl os oivonyossogol lnaszljk al (Iukunishi os
nlsai 1995, Raho os nlsai 2OOO).
A noioszkz killloso 45-6O oicol vosz igonybo, ani a sliosszkozo-
l iogianok halokonysgnak vizsglala coljbl koszloll isnololl fol-
vololok laaszlalalai alajn idigonyos (a killlosl kvoli nog a szono-
lyos kioilokoloshoz szksogos adaligzlos os iofilla olkoszloso). A fonli
hliny kikszblosoio a noioszkz kidolgozi olkoszlollok a koid-
v ividloll vllozall, nolynok killloso ninlogy 15 oicol vosz igony-
bo. A ividloll vllozal az oiodoli noioszkz koidosoinok ninlogy 25-
l foglalja nagba, gy loholsog nyll aiia, hogy a noioszkz kioiloko-
losol a killl sajl naga koszlhosso ol.
Hazai vizsglalainkban a noioszkz ividloll vllozall hasznlluk,
s a lovbbiakban onnok bonulalsa kvolkozik.
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
277
A noioszkz ols ioszo a sliosszl koll ololosononyok follisl co-
lozza, anoly az albbi l loilolio loijod ki: Gyoinokkoii liaunk os sz-
li bnsnd, Elolosonony Iisla, Tosli lnollisla, Iszicholgiai lnollis-
la, Magalails os oizolnok. A nsodik ioszbon az albbi 5 nogkzdosi
jollonz koil folnoiosio: Egoszsognagalails, Tisas lnogalollsg,
Sliossz-vlasz, Elogodollsog az olollol, Elolcol os kacsolalok.
A koiagyoinokkoii sliosszhalsokal a Gqcrmc||cri |raum4| os a Szu-
l5i |4n4smcd alsklk noiik. A Gyoinokkoii liaunk alskla 8 koidosbl
ll, anoly a szlk vlsia os hallia, az iskolbl lilon kizisia, a
livonnyol val sszolkzosio, valaninl losli, lolki vagy szoxulis zak-
lalsia koidoz i (l. Voll-o ioblonja alkohol- vagy kblszoi-fogyasz-
ls niall`). A szli bnsndol folloikooz 9 lololbl ll alskla a
szlk oizolni lnogalsnak noilokoio, a csald os a iokonsg sszo-
lailozsia os a novolosi logkiio vonalkoz koidosokol lailalnaz (l.
Milyon gyakian voszokodlok szloi`).
Az |lc|cscmcnq |is|a 54 jolonls ololosonony follisl colozza, ano-
lyol Raho os nunkalisai a koibban kifojloszloll 77 lololos ololosonony-
lisljukbl dolgozlak ki (Milloi os Raho 1997, Raho 1975). A lisla a ozi-
lv os nogalv ololosononyok szolos kiol loli fol: ogoszsogi llaol, nun-
ka, ollhon os csald, a szonolyos ololvilolbon os a szocilis kacsolalok-
ban lilon vllozsok, gazdasgi vllozsok. Az ololosononyokol az
olnll ovio visszanonlog koll noglolni. A nulal kisznlsa az ogyos
ololosononyok slyozoll sszogzosovol lilonik (l. Vls /96/, Mogh-
zasodoll /5O/, Bovololo nagynoilokbon cskkonl /6O/). Az ogyos olol-
osononyok slyozsa ogy olyan lakossgi vizsglal koiolobon lilonl,
nolybon 394 anoiikai folnllol koilok fol aiia, hogy oilokoljonok ogy 44
lololbl ll, ololosononyokol lailalnaz lisll, aszoiinl, hogy nokkoia
vllozsl gyakoiolnak a nogszokoll ololvilolhoz koosl. Viszonylsi
onlnak a hzassgklosl adlk nog, anil 5O n. Iifo Chango Unil-konl
dofinillak. Az sszos ololosononyl ohhoz koosl kolloll noglolnik a
folnoiosbon ioszl vov szonolyoknok.
A Tcs|i |unc|c| lisla az ogoszsoggyi ioblonk 8 loilolol 3-3 koidos-
sol lija fol: logli ioblonk, gyonoi- os boliondszoii ioblonk, szv-
os oiiondszoii ioblonk, llalnos ogoszsogi llaol, nozgsszoivi l-
nolok, idogiondszoii ioblonk, noni- os kivlaszl szoiviondszoii za-
vaiok, biioblonk. A killlnok az olnll ovol alaul vovo koll nog-
lolnio a folsoioll ioblonk olfoidulsl (l. Voll-o nlhs`, Voll-o szv-
lji fjdalna, Gylilo-o hl- vagy doiokfjdalon`).
A Pszicnclcgiai |unc|lis|a 12 koidosbl ll, nolybl hal a doiosszi, ng
a nsik hal a szoiongs follisl colozza. A noioszkzl killl szo-
S|rcssz cs mcg|uzdcs
278
noly az olnll ovol figyolonbo vovo lolholi nog az affoklv zavaiokia
ulal lnolokol (l. Elfoidull, hogy hiilolon fololnok lollok ii nn`,
Eiozlo-o boldoglalannak vagy inlolonnok nagl`).
A Maga|ar|4s cs crzclmc| follisia kifojloszloll koidoscsooil kol nagy
loilolio, az A-lus os a C-lus visolkodosio ulal jollonzk noioso-
io iinyulnak (Raho os nlsai 1978, Aoki os nlsai 1999, Tanoshok 1987).
Az A-lus visolkodosio 12 koidos iinyul, anolyok a nunkval ka-
csolalos nagalailsl, a oifokcioniznusl, a sigolollsog oizosol, a voi-
songosl os a liolnollonsog oizosol noiik (l. Sokal llizoll`, Gyakian
szoilja az id`, Rilkn oizi nagl ologodollnok os boldognak`). A C-l-
us visolkodos follisia iinyul 12 koidos az albbi koidoscsooi-
lok kio szoivozdik: nagabizlossg, oizolnok os lisas kacsolalok (l.
Ugy oizi, hogy nsok kihasznljk nl`, llalban nagba fojlja dhol`,
Rilkn bocslkozik vilba`).
A nogkzdosl folli sklk kzl az ols az |gcszscggcl |apcscla|cs
szc|4sc| follisl colozza. A 13 koidos az albbi nogy koidoscsooil kio
szoivozdik: kios szonvodolyok (l. Dohnyzik`), oliond (l. Iassan os
nyugodlan olkozik`), loslnozgs (l. Vogoz-o iondszoios inlonzv losl-
nozgsl`), ololiilnus (Koos-o n iinylani ololiilnusl`). A 13 koidosio
adoll vlaszok sszogzoso ogy llalnos ogoszsognagalailsi nulalban
fojozhol ki.
A nogkzdos nsodik dinonzijl jolonl T4rsas |4mcga|c||s4gol 7
koidos noii (l. Vannak bailain, akik nindig koszok lnogalni).
A S|rcsszrc adc|| t4lasz alskla 1O lololbl ll, anoly a klnbz olol-
osononyok llal kivlloll sliosszvlaszok ogyoni ninlzdsail loikoo-
zi fol (l. Mindig koiosok valani jl az adoll holyzolbon, Non voszok lu-
donsl a ioblonil).
A nogyodik, az |lcgcdc||scg az clc||cl nogkzdos alskll 8 koidos al-
kolja, anolyok az albbi loilolokio koidoznok i: llalnos ogoszsogi
llaol, csald, nunka os a szonolyos ololvilol (l. Mog vagyok ologodvo
az ogoszsogi llaolonnal, ilk, hogy bizlos nunkn van).
A nogkzdosi kaacilsok ulols alskljl az |lc|ccl cs |apcscla|c|
dinonzi alkolja. Az alskla 8 lololbl ll (l. Ugy oizon, ololon ogy na-
gyobb loiv ioszo, Mog vagyok bokolvo holyonnol az ololbon).
A MERESZKZ KIERTEKELESE
A koidv 1O skljnak nyoisonlsznai az ogyos vlaszok nollolli onl-
sznok ogyszoi sszogzosovol sznlhalk ki. Nohny vlasz onlsz-
na - a szoizk oniiikus vizsglali oiodnonyoi alajn - slyozoll, vagy-
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
279
is a vlaszok onlszna a koidos fonlossgnak nogfololon onloz-
dik (l. a Gyoinokkoii liaunknl az iskolbl val kizis 1 onlol oi,
ng a losli os lolki zaklals 3 onlol). A nyoisonlsznok slandaid oilo-
kokbo lilon lsznlsa a noinloloszls kvaililisoin alaul. Ioldul,
ha ogy szonoly nyoisonlszna a logalacsonyabb kvaililisbo osik, akkoi
O onlol ka, ng ha a lognagasabba, akkoi 3 onlol. A kzbls lailo-
nnyok 1 os 2 onlol oinok. Az 5 sliossz-skla slandaid onlsznainak
sszoadsval az 5sszcsi|c|| s|rcsszmu|a|c sznlhal ki, az 5 nogkzd
kaacilsl folli skla sszogzoso odig az 5sszcsi|c|| mcg|uzdcsi mu|a-
|cl oiodnonyozi. A kol sszosloll nulal klnbsogo a Globlis Sliossz
os Mogkzdosi Indoxol alkolja. Az indox kisznlsa soin az sszos-
loll nogkzdosi nulalbl vonjuk ki az sszosloll sliossznulall. Ha az
sszosloll nogkzdosi nulal nagasabb, ninl az sszosloll sliossznu-
lal, akkoi a Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox oljolo ozilv, ng
ollonkoz osolbon oz az oilok nogalv losz. Ha a kol oilok nogogyozik,
akkoi a Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox oiloko O. Ha oldul ogy
szonoly sszosloll sliossznulalja 8 os az sszosloll nogkzdosi nula-
lja 13, akkoi a Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox oiloko +5. Bi az
indox oiloko -15 os +15 kzo oshol, Raho os Tollos (2OO2) vizsglali oiod-
nonyoi szoiinl a gyakoilalban llalban a -8 os a +8 kzlli olfoiduls
figyolhol nog.
A MERESZKZ HAZAI ADAPTCIJNAK
ELKESZITESE ES ALKALMAZSA
A hazai adalci ols loosokonl a koidv kidolgozjnak jvhagy-
sval os lnulalsval Ko Miia iofosszoiasszony os nunkacsooilja
hion fggollon foidlsl koszloll a koidvil. A foidlsok olkoszloso
uln a nunkacsooil gondos noilogolosl kvolon alaklolla ki a noi-
oszkz voglogos vllozall. A kulalsi coloknak nogfololon a noiosz-
kznok lbb vllozall is olkoszlollk: ogyoni kioilokolossol os visszajol-
zossol, kioilokolos os visszajolzos nolkl, valaninl olyan ividloll vllo-
zalban, ani csak nohny skll lailalnaz. Az ogyos lololok onlozsnl
- a hazai slandaidok hinyban - az oiodoli slyozsl hasznlluk (l.
Elolosonony Iisla).
A Rvidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv az EITE Iszicholgiai In-
lozolonok Szonolyisog- os Egoszsogszicholgiai Tanszokon Rzsa Sn-
doi os K Nalasa kooidinlsval 152 szonollyol koill folvololio.
A noioszkz ndosloll ololosonony-lislja os kol sklja (Elogodoll-
sog az olollol, valaninl Elolcol os kacsolalok) a Ko Miia os Skiabski
S|rcssz cs mcg|uzdcs
28O
id vozolosovol vogzoll Hungaiosludy 2OO2 oiszgos ioiozonlalv
folnoiosbon koill folhasznlsia (Skiabski os nlsai 2OO5, Rzsa os nlsai
2OO3).
A noioszkzzol Szdczky Eiika (Oiszgos Iszichiliiai os Nouio-
lgiai Inlozol) doiosszis, Iuiobl Gyigy (SE Magalailsludonnyi In-
lozol) odig sliosszkozol iogianokban ioszl vov szonolyokkol foly-
lalnak kulalsokal.
MDSZER
Vizsg!ati minta
A noinalv vizsglali ninll 152 szonoly (91 n os 61 foifi) alkolla, akik-
nok az llagololkoia 29,7 ov voll (szis: 11,9). A koidvol killlk 2-a
llalnos, 67,8-a kzofok, ng 3O,2-a folsfok iskolai vogzollsog-
gol iondolkozoll. Az ogyoni kioilokolossol os visszajolzossol ollloll koid-
v killloso szicholgus hallgalk sogl kzionkdosovol, novlolonl
lilonl.
A va!id!shoz fe!haszn!t mreszkz bemutatsa
A Rvidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv sklinak validilsvizsgla-
lhoz a nonzolkzi kulalsokban os a klinikai gyakoilalban gyakian
alkalnazoll Doiogalis-folo Tnollisll (SCI-9OR) (Doiogalis 1977, Uno-
ka os nlsai 2OO4) hasznlluk. A 9O lololbl ll lbbdinonzis noiosz-
kz a szicholgiai ioblonk szolos kiol lija fol. A noioszkz az
albbi sklkbl ll: Szcma|iz4cic, Kcnqszcrgcndcla|c| cs csclc|tcsc|, |n|cr-
pcrszcn4lis crzc|cnqscg, Dcprcsszic, Szcrcng4s, |llcnscgcs|cdcs, |c|ia, Pa-
rancia, Pszicnc|icizmus. A noioszkz lololoibl hion jiulokos nulal
is koozhol: Glc|4lis Sulqcss4gi |ndcx (az sszos vlasz slyossgi lla-
ga), a Pczi|it |unc|c| sz4ma, Pczi|it Tunc|c| Dis|rcssz |ndcx (a disliossz
szinljo oloszlva a lnolok sznval).
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
281
EREDMENYEK
A Rvidtett Stressz s Megkzds Krdv Sk!inak
egyttjrsai
Elskonl a noioszkz 1O skljnak koiiolciil vizsglluk (1. |4|l4za|).
Valanonnyi sliossz-skla ozilv ogylljisl nulaloll. A logoisobb
kacsolal a Iszicholgiai os a Tosli lnolok kzll nulalkozoll (i = O,52**),
ng a loggyongobb a Tosli lnolok os a Gyoinokkoii liaunk os szli
bnsnd kzll voll (i = O,O5). A nogkzdosl folli sklk ogyll-
jisainak vizsglalakoi a Sliosszvlasz-skla onyho nogalv koiiolcil
nulaloll az Egoszsognagalailssal, a Tisas lnogalollsggal os az Elogo-
dollsog az olollol sklval. A Sliosszvlasz csak az Elolcol os kacsolalok
sklval nulaloll szignifikns ozilv kacsolalol (i = O,17*). Nohny
ogylljisll ollokinlvo (l. Tisas lnogalollsg os ololosononyok) a
sliossz-sklk sszossogobon jolonls nogalv ogylljisl nulallak a nog-
kzdosi kaacilsl noi sklkkal. A sklk ogylljisai - a sliosszv-
lasz-skla alacsony koiiolciill ollokinlvo - hasonl ninlzdsl nulal-
nak az anoiikai ninln vogzoll vizsglali oiodnonyokkol.
A mreszkz !er statisztiki s a re!iabi!itsa
A 2. |4|l4za| a noioszkz sklil alkol lololok sznl, llagl os szi-
sl, valaninl a bols konziszloncil bocsl Cionbach-alfl szonlolloli. Az
sszolailoz lololok nogbzhalsgl, vagyis bols konziszloncijl az n.
Cionbach-alfa nulalval bocsljk. A nulal az sszos loholsogos loszlfo-
1. |4|l4za|. A Rvidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv sklinak koiiolcii
(*<O,O5, **<O,O1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gyoinokkoii liaunk, -
bnsnd (1)
Elolosononyok (2) O,24**
Tosli lnolok (3) O,O5 O,2O*
Iszicholgiai lnolok (4) O,17* O,26** O,52**
Magalails os oizolnok (5) O,11 O,16* O,23** O,47**
Egoszsognagalails (6) -O,14 -O,1O -O,22**-O,18 -O,18*
Tisas lnogalollsg (7) -O,18* O,O2 -O,26**-O,17* -O,18* O,21**
Sliosszvlasz (8) O,O2 -O,17* -O,18* -O,13 -O,13 -O,14 -O,O4
Elogodollsog az olollol (9) -O,16* -O,O6 -O,38**-O,49**-O,37** O,29** O,4O**-O,O6
Elolcol os kacsolalok (1O) -O,17* -O,O2 -O,11 -O,33**-O,18* O,2O** O,27** O,17* O,42**
S|rcssz cs mcg|uzdcs
282
lozosok soin olll llagkoiiolci noilokol fojozi ki. Eiloko O,6O os O,95
kzll lokinlhol olinlisnak (Nunually 1967). A nulalkal nogvizs-
glva llhaljuk, hogy nohny skla konziszloncija alalla naiad az oli-
nlis oiloknok. A lololok honogonilsa loinoszoloson non vihal ol lol-
jossoggol olyan nulalk osolobon, ninl oldul az Elolosononyok a kzol-
nllban, vagy az Egoszsognagalails. A Gyoinokkoii liaunk os szli
bnsnd skla alacsony ioliabililsa is nagyaizhal azzal, hogy no-
hny lololll non vihalunk szoios ogylljisl (l. szlk vlsa os hal-
la). Az Elogodollsog az olollol, a Sliosszvlasz os az A-lus visolkodosl
noi sklk nogbzhalsga alacsony, ani a lovbbi - nagyobb olonsz-
n - vizsglalok ligyl koozholi. Ionlos nogjogyoznnk, hogy a fonli
sklk alacsony ioliabililsa a noioszkz kulalsi colokia val alkalna-
zsnl jolonlhol ioblonl, ani valos os killokinl inloiiolcival
noisokolhol.
A mreszkz va!iditsa
Raho os nunkacsooiljnak (Iukunishi os nlsai 1995, Raho os nlsai 2OOO)
vizsglalai a ividloll koidv os az oiodoli vllozal sklinak szoios
ogylljisail oiodnonyozlo, ani a ividloll vllozal oivonyossogo nol-
loll szl.
2. |4|l4za|. A Rvidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv sklinak loi slaliszliki
os bols konziszloncija
Tololok llag Szis Cionbach-
szna alfa
Gyoinokkoii liaunk
os szli bnsnd 17 8,O 3,9 O,55
Elolosononyok a
kzolnllban 55 231,7 166,1 -
Tosli lnollisla 24 6,9 3,5 O,71
Iszicholgiai Tnollisla 12 4,6 2,8 O,76
Szcrcng4s 6 2,7 1,6 O,61
Dcprcsszic 6 1,9 1,6 O,66
Magalails os oizolnok 24 9,6 3,7 -
A-|ipusu tiscl|cdcs 12 4,8 2,4 O,55
C-|ipusu tiscl|cdcs 12 4,8 2,5 O,67
Egoszsognagalails 13 12,2 3,2 -
Tisas lnogalollsg 7 9,5 2,9 O,69
Sliosszvlasz 1O 8,6 3,O O,54
Elogodollsog az olollol 8 1O,2 2,5 O,38
Elolcol os kacsolalok 8 11,9 3,O O,72
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
283
A hazai ninln a nonzolkzi kulalsokban os a gyakoilalban szolos
kibon hasznll Doiogalis-folo Tnollisll (SCI-9OR) hasznlluk fol. A R-
vidloll Sliossz os Mogkzdos Koidv Tosli lnolok sklja os az SCI-9OR
szonalizci sklja kzll szoios ogylljis nulalkozoll (i = O,67**).
A kol noioszkz doiosszi- os szoiongsskli kzll szinlon nagas
koiiolcil kalunk (O,63** os O,64**). A Rvidloll Sliossz os Mogkz-
dos Koidv Iszicholgiai lnolok sklja O,66**-os, a Tosli lnolok skla
odig O,45**-s ogylljisl nulaloll az SCI-9OR llalnos szichiliiai
slyossgi indoxovol.
A testi s a pszicho!giai tneteket meghatroz je!!emzk
A kvolkoz olonzosoinkkol aiia koioslk a vlaszl, hogy a losli os szi-
cholgiai lnolokol nilyon sliossz os nogkzdosi jollonzk haliozzk
nog. A linoiis iogiossziolonzosoink oiodnonyoil a 3. |4|l4za| szonlol-
loli. A lblzalbl loolvashaljuk, hogy a Rvidloll Sliossz os Mogkzdos
Koidv 8 sklja a szicholgiai lnolok vaiiancijnak 4O-l, a losli
lnoloknok odig a 22-l nagyaizza. A nagyaizoll vaiiancia a szi-
cholgiai lnolok osolobon a foifiaknl noghaladla az 5O-ol. A nagya-
izoll vaiiancik nagas hnyada a sliossz os nogkzdosi kaacilsl noi
sklk jolonls iodiklv oiojol nulaljk. Ilhaljuk, hogy a vizsglali nin-
lnkon a Gyoinokkoii liaunk os a szli bnsnd skla son a szicho-
lgiai, son a losli lnolok olfoidulsl non bofolysolja sznollovon.
Az Elolosononyok skla ozzol szonbon nind a szicholgiai, nind a losli
lnolok fonlos iodikloia. A Magalails os oizolnok skla a szichol-
3. |4|l4za|. A iogiossziolonzosok oiodnonyoi
Iszicholgiai lnolok Tosli lnolok
(slandaidizll Bola) (slandaidizll Bola)
foifiak nk ogyll foifiak nk ogyll
Gyoinokkoii liaunk,
bnsnd O,11 -O,O1 O,O2 O,O2 -O,O7 -O,O7
Elolosononyok O,22* O,24** O,18* O,22 O,26* O,17*
Magalails os oizolnok O,44** O,12 O,29** O,15 -O,O4 O,O6
Egoszsognagalails O,O7 O,O9 O,O8 -O,15 -O,O6 -O,14
Tisas lnogalollsg O,O3 O,11 O,O5 -O,3O* -O,O3 -O,17*
Sliosszvlasz -O,17 O,13 -O,O7 -O,13 O,O2 -O,12
Elogodollsog az olollol -O,23* -O,47* -O,34** -O,16 -O,42** -O,28**
Elolcol os kacsolalok -O,2O -O,21* -O,17* O,O9 O,O2 O,O7
Magyaizoll vaiiancia (R
2
) O,52 O,46 O,4O O,25 O,28 O,23
S|rcssz cs mcg|uzdcs
284
giai lnolok nogjolonosooil folols. A foifiaknl oz a iodiklv oi lbb-
sziso a nknol nogfigyolhol oiloknok. Az Egoszsognagalails, a Ti-
sas lnogalollsg os a Sliosszvlasz nulalk osolobon non kalunk szig-
nifikns oiodnonyl.
A G!ob!is Stressz s Megkzdsi Index !er je!!emzi
Az oddigi olonzosoink soin a noioszkz sklinak nyoisonlsznail
(nohol slyozoll) hasznlluk. A slandaid onlsznok kisznlsa - a
szoizk kioilokolosol alaul vovo - a sklk nyoisonlsznainak kvaili-
lisoin alaul. Mivol a fonli vizsglali ninlnk non lokinlhol ioiozon-
lalvnak, illolvo a ninla llagai os szisai non nulallak kionolkodon
nagas olloiosl, gy az oiodoli kvaililisok hasznlala nolloll dnlllnk.
Ionlos nogjogyoznnk, hogy a noioszkz klnbz kulalsi loilolo-
kon val alkalnazsnak oidokobon a kosbbiokbon lovbbi, nagyobb
olonsznia kiloijod vizsglalokal loivoznk.
Vizsglali ninlnkon az sszosloll sliossz os nogkzdos nulalk
klnbsogokonl kaoll Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox -14 os 12
kzlli oilokokol voll fol (az llag: O,5, szis: 5,2). A onlsznokal a
noioszkz kifojloszlinok ajnlsai alajn 4 vozolio oszlolluk. Az
vozolok oloszlsail os ozok jolonlosoil a 4. |4|l4za| szonlolloli.
A Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox onlsznai a vizsglali nin-
lnkon non nulallak szignifikns klnbsogol son a nk os a foifiak
sszohasonllsakoi, son az ololkoii csooiloknl. Eidonos azonban
nogjogyoznnk, hogy az ololkoi os a Globlis Sliossz os Mogkzdosi In-
dox onyho nogalv ogylljisl nulaloll, vagyis a sliossz llslya inkbb
az idsobb koioszllynl figyolhol nog (i = -O,19*).
A Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox os az SCI-9OR llalnos szi-
chiliiai slyossgi indoxo szoios ogylljisl nulal: i = -O,59**.
4. |4|l4za|. A Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox oloszlsai
Pontszm-vezetek Esetszm (%) Je!ents
-15 os -5 kzll 27 (17,8) Aggodalonia okol ad
-1 os -4 kzll 37 (24,3) Elogsogos
O os +4 kzll 55 (36,2) }
+5 os +15 kzll 33 (21,7) Kivl
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
285
A KAPOTT EREDMENYEK MEGBESZELESE
Bi az olonzosio koil vizsglali ninlnkon a Rvidloll Sliossz os Mog-
kzdosi Koidv nohny skljnak ioliabililsa (l. Elogodollsog az olol-
lol, Sliosszvlasz) alulnaiad az olinlis oiloknok, onnok ollonoio a szi-
chonoliiai olonzosok sszossogol lokinlvo a noioszkz nogbzhalsgl
os oivonyossogol jnak lokinlholjk. A noglolosnol figyolonbo koll von-
nnk a vizsglali ninlnk viszonylag alacsony olonsznl, os azl, hogy
a noioszkz ividloll sklkal lailalnaz, ani inkbb az odukalv col
alkalnazsl holyozi olloibo.
A sliosszio adoll vlaszok losli os lolki lnoloil noghalioz lonyozk
vizsglalakoi llhalluk, hogy a koidv 8 sklja a szicholgiai lnolok
vaiiancijnak a 4O-l, a losli lnoloknok odig a 23-l nagyaiz-
zk. A sklk jolonls noilok bojsl oiojo a noioszkz kivl fololo-
sol os alkalnazsnak hasznossgl bizonyljk.
A sliosszkulalsokban jszoi, a sliossz os a nogkzdos balanszl jolz
Globlis Sliossz os Mogkzdosi Indox kivl olonzosi os inloiiolcis
loholsogol bizlosl. A nulal szoios ogylljisl nulaloll a validlsia
hasznll SCI-9OR llalnos szichiliiai ioblonkal jolz nulaljval.
Mivol a balansz noilokol non bofolysoljk jolonlson a noni os ololkoii
csooilok, gy a noioszkz a szociodonogifiai jollonzk figyolonbo-
vololo nolkl is jl alkalnazhal.
A Rvidloll Sliossz os Mogkzdosi Koidv jszoi nogkzolloso a
kulalsi alkalnazsok nolloll kivl loholsogol nyjl a klnbz sliossz-
kozol iogianok halokonysgnak vizsglalia. A noioszkz gyois
ogyoni kioilokoloso loholsogol loionl a sliossz os nogkzdosi kaacil-
sok noilokonok os ozok balansznak visszajolzosoio, ani az nsoglos os
ogoszsognovolos fonlos oszkzo.
Iroda!om
Aoki, T., Hosaka, T., Iukunishi, I., Raho, R. H., Solonon, G. I. (1999): Dovolononl of a
lyo C invonloiy: Cioss-culluial alicalions. Tc|ai ]curnal cj |xpcrimcn|al Clinical
Mcdicinc, 24: 73-76.
Doiogalis, I. R. (1977): SC|-90-|, Adminis|ra|icn, Sccring and Prccudcrcs Manual jcr |nc
|ctiscd Vcrsicn. }ohn Hokins Univoisily, School of Modicino, Ballinoio.
Iukunishi, I., Nakagava, T., Nakagava, H., Sono, Y., Kaji, N., Hosaka, T., Raho, R. H.
(1995): Validily and ioliabilily of lho }aanoso voision of lho slioss and coing
invonloiy. Psqcnia|rq and Clinical Ncurcscicnccs, 49: 195-199.
Milloi, M., Raho, R. H. (1997): Iifo changos scaling foi lho 199Os. ]curnal cj Psqcncscma|ic
|cscarcn, 43: 279-292.
Nunually, }. C. (1967): Psqcncmc|ric Tnccrq. Nov Yoik, McGiav-Hill.
S|rcssz cs mcg|uzdcs
286
Raho, R. H. (1975): Eidoniological sludios of lifo chango and illnoss. |n|crna|icnal ]curnal
cj Psqcnia|rq in Mcdicinc, 6: 133-146.
Raho, R. H., Hoivig, I., Rosonnan, R. H. (1978): Hoiilabilily of lyo A bohavioi. Psqcnc-
scma|ic Mcdicinc, 4O: 478-486.
Raho, R. H., Tollos, R. I. (2OO2): Tho Biiof Slioss and Coing Invonloiy: a usoful slioss
nanagononl insliunonl. |n|crna|icnal ]curnal cj S|rcss Managcmcn|, 9 (2): 61-7O.
Raho, R. H., Voach, T. I., Tollos, R. I., Muiakani, K. (2OOO): Tho slioss and coing
invonloiy: an oducalional and iosoaich insliunonl. S|rcss Mcdicinc, 16: 199-2O8.
Rzsa S., Rolholyi }., Slaudoi A., Susnszky E. (2OO3): A kzokoi nagyai noossog
ogoszsogi llaola: a Hungaiosludy 2OO2 oiszgos ioiozonlalv folnoios ndszoi-
lana os a ninla loi jollonzi. Psqcnia|ria Hungarica, 18 (2): 83-94.
Skiabski, ., Ko, M., Rzsa, S., Rolholyi, }., Raho, R. H. (2OO5): Iifo noaning: An
inoilanl coiiolalo of Hoallh in lho Hungaiian oulalion. |n|crna|icnal ]curnal cj
8cnaticural Mcdicinc, 12 (2): 78-85.
Tanoshok, I. (1987): Ioisonalily, coing slylo, onolion, and cancoi: Tovaid an inlogial
nodol. Canccr Surtcq, 6: 545-567.
Unoka Zs., Rzsa S., K N., Kllai }., Ibin ., Sinon I. (2OO4): A Doiogalis-folo Tnol-
lisla hazai alkalnazsval szoizoll laaszlalalok. Psqcnia|ria Hungarica, 28-35.
Ku|a|4si |4mcga|4s. A dolgozal olkoszlosol a Nonzoli Kulalsfojloszlosi Iiogian (NKII-
O1/OO2/2OO1) lnogalla.
RZSA, SNDOR - K, NATASA - CSOBOTH, CSIIIA -
IUREBI, GYRGY - BETHY- MOINR, ANDRS -
SZEBIK, IMRE - BERGHAMMER, RITA - RETHEIYI, }NOS -
SKRABSKI, RID - KOII, MRIA
STRESS AND COPING
Hungarian Experiences with Rahe Brief Stress and Coping Inventory
Oui sludy oxaninos lho sychonoliic chaiacloiislics of lho Biiof Slioss and Coing Invonloiy
(BSCI, Raho os Tollos, 2OO2) in 152 (91 fonalos, 61 nalos) subjocls. Bosido of BSCI lho Doiogalis
Synlon Chocklisl (SCI-9OR) vas assossod in oui sanlo. Tho inloinal consisloncios of lho
BSCI voio nodoialo lo high. A nullilo iogiossion analysis idonlifiod lhal 8 scalos of BSCI
accounlod significanlly and uniquoly foi lho sychological synlons (R
2
= O,4O) and lho
sonalic synlons (R
2
= O,23). Global scoio sunnaiy dala, noasuiing lho balanco of lho
slioss and coing, is voiy holful and inloiiolablo. This scoio vas coiiolalod highly vilh
lho SCI-9OR Global Sovoiily Indox, vhich is lho global indox of dislioss. Tho BSCI can bo
usod voll foi noasuiing lho officioncy of lho slioss nanagononl iogians. Tho nullifacolod
Biiof Slioss and Coing Invonloiy vas dosignod iinaiily as an oducalional insliunonl,
bul il also has a iosoaich olonlial.
Key words: Tho Biiof Slioss and Coing Invonloiy, coing, slioss nanagononl
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
287
RVID KERDIV A STRESSZRL ES MEGKZDESRL
1998 |icnard H. |anc, M.D. |crdi|c||a. Dr. Purc|l Gq5rgq, Dr. 8c5|nq-Mcln4r Andr4s, Dr.
Csc|c|n Csilla
KICSODA N?
Krjk, hogy karikzza be azokat a v!aszokat, ame!yek nre vonatkoznak!
Neve: ______________________________ Dtum: 2OO . _______________ h ______ na
Kora: ______________ ov Neme: 1 - Ioifi 2 - N
Je!en!eg hzas? 1 - Igon O - Non E!v!t-e, vagy megzvegy!t-e korbban? 1 - Igon O - Non
Legmagasabb isko!ai vgzettsge:
1 - llalnos iskola 2 - szaknunkskoz 3 - kzoiskola (oiollsogi)
4 - fiskolai vagy ogyoloni dilona
Fog!a!kozsa:
1 - dik 2 - bolanloll nunks 3 - szaknunks 4 - nonodzsoi 5 - iofosszionlis nunkl vogoz
6 - nyugdjas
Gondo!jon !etnek e!s 18 vre s karikzza be az nre je!!emz v!aszokat, majd adja
ssze a v!aszok me!!ett !! szmokat!
Kol szlvol oll gyoinokkoiban (bolooilvo novolszll is)` Igon (O) Non (1)
Szloi olvllak-o, vagy klnollok-o lailsan` Igon (2) Non (O)
Moghall-o odosanyja` Igon (2) Non (O)
Moghall-o odosaja` Igon (2) Non (O)
Elfoidull-o nnol, hogy kizilk az iskolbl` Igon (1) Non (O)
Elfoidull-o nnol, hogy iizolbo vollo a iondisog` Igon (2) Non (O)
Voll-o ioblonja alkohol- vagy kblszoi-fogyaszls niall` Igon (3) Non (O)
Eilo-o nl losli, szoxulis vagy oizolni oiszak` Igon (3) Non (O)
Osszcscn 1:________
Milyon gyakian lnogallk nl szloi oizolnilog` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Milyon gyakian lailollak csaldi lallkozl
kzoli iokonaival` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Csaldja nilyon gyakian jil vallsos sszojvololokio` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Milyon gyakian voszokodlok szloi` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
} jogyokol kaoll az iskolban` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Roszl voll az iskolai foglalkozsokon (idooilvo
a soilol is)` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Randovzoll` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
llalban nagy baili kio voll` Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Vollak-o oidokos hobbijai (lboiozs, koznvossog, Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
zono, valaninok a gyjloso slb.)`
Osszcscn 2.________
Az 1. cs 2. 5sszcgc: ________
Az ogyos nozk jolonloso a nogyodik oldalon lallhal!
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
S|rcssz cs mcg|uzdcs
1
288
VLTOZSOK AZ ELETEBEN A KZELMULTBAN
Karikzza be azt a szmot, ame!yhez tartoz esemny megtrtnt nne! az e!m!t v sorn!
Egszsg
Bologsog vagy soilos, anoly
Nagyon slyos voll (74)
Kzooson slyos voll (44)
A fonlioknol onyhobb voll (2O)
Munka
Vllozs lilonl nunkakiobon (51)
Vllozs lilonl a nunkakil-
nonyoibon (35)
Munkakii fololssogo nogvllozoll (41)
Tovbbkozosio jil (18)
Munkaholyi iobloni vollak (32)
Nagyobb lszoivozos lilonl
a nunkaholyon (6O)
Munkanolklivo vll (74)
Nyugdjba vonull (52)
Otthon s csa!d
Elkllzll (4O)
Elolkilnonyoibon jolonls vllozs
lilonl (42)
A csaldi sszojvololok loion vllozs
lilonl (25)
Csaldlagjnak ogoszsogobon vagy
visolkodosobon jolonls vllozs
lilonl (55)
Moghzasodoll (5O)
Tohoibo osoll (67)
Sonln vololoso vagy aboilusza voll (65)
Gyoinoko szlololl, vagy
ikbofogadoll gyoinokol (66)
Hzas(olol)lisa nunkba lll vagy
abbahagyla a nunkl (46)
Vllozs kvolkozoll bo a hzas(olol)-
lisval val kacsolalban (5O)
Gondjai vollak iokonaival vagy hzas-
(olol)lisnak iokonaival (38)
Szloi olvllak (59)
Egyik vagy nindkol szljo
jiahzasodoll (5O)
Klnoll hzas(olol)lisll nunkja
vagy ikacsolalnak iobloni
niall (79)
Gyoinoko olkllzll ollhonil (42)
A |c|ari|4zc|| sz4mc| 5sszcgc 1. ______
Otthon s csa!d fo!ytatsa
Rokona nhz kllzll 59
Elvll 96
Unokja szlololl 43
Hzas(olol)lisa noghall 119
Gyoinoko noghall 123
Szljo vagy loslvoio noghall 1O1
Szem!yes s szoci!is v!tozs
Szonolyos szoksai nogvllozlak 26
Bofojozlo vagy olkozdlo iskolai
lanulnnyl 38
Iskoll vllozlaloll 35
Iolilikai nozolobon vllozs lilonl 24
Vallsi nozoloibon vllozs lilonl 29
Tisas lovokonysogoibon vllozs lilonl 27
Szabadsgia nonl 24
Uj, szoios os szonolyos kacsolala
alakull ki 37
Eljogyzosl klll 45
Szonolyos kacsolalaiban iobloni
vollak 39
Szoxulis iobloni vollak 44
Balosolol szonvodoll 48
Kisobb szablysoilosl kvololl ol 2O
Iolailzlallk 75
Nagy jolonlsog dnlosl hozoll jvjoio
vonalkozan 51
Nagy oiodnonyl oil ol ololobon 36
Kzoli bailja noghall 7O
Gazdasgi v!tozsok
Bovololo nagynoilokbon cskkonl 6O
}vodolno nagynoilokbon nll 38
Szonolyos lulajdona olvoszoll vagy
kiosodoll 43
Nagy jolonlsog dolgol vsioll 37
Kisobb jolonlsog dolgol vsioll 2O
Hilol- (liloszlosi) gondjai vollak 56
A |c|ari|4zc|| sz4mc| 5sszcgc 2._______
1. cs 2. 5sszcgc.___________
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
2
289 S|rcssz cs mcg|uzdcs
TESTI TNETEK
Krjk, je!ezze, hogy mi!yen egszsggyi prob!mi vo!tak az e!m!t v sorn!
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
PSZICHOLGIAI TNETEK
Krjk, je!ezze, hogy me!y tnetek fordu!tak e! nn! az e!m!t v sorn!
Szorongs
Voll-o noslanban szoiongsa` Igon Non
Eiozlo-o gy, hogy az ,idogoiio nonnok
a dolgok` Igon Non
Elfoidull-o, hogy hiilolon fololnok
lollok ii nn` Igon Non
Sokszoi vollak knos gondolalai` Igon Non
Knnyobbon loll-o ingoill, ninl
llalban` Igon Non
Vollak-o alvszavaiai` Igon Non
Depresszi
Voll-o lailsan szonoi vagy oiozlo-o
nagl nagnyosnak` Igon Non
Eiozlo-o boldoglalannak vagy
inlolonnok nagl` Igon Non
}olonlson nogvllozoll-o a loslslya` Igon Non
Cskkonl-o szoxulis oidokldoso` Igon Non
Elfoidull-o, hogy ololol loljoson
iononylolonnok oiozlo` Igon Non
Voll-o olyan idszaka, anikoi azl
kvnla, hogy bicsak no is olno` Igon Non
Az

,igcn

t4laszc|

sz4ma. ___________
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
3
Mozgsszervi tnetek
Vollak-o izonfjdalnai vagy gicsoi` Igon Non
Gylilo-o hl- vagy doiokfjdalon` Igon Non
Gyakian fjl-o a fojo` Igon Non
Idegrendszeri prob!mk
Voll-o nigionos fojfjsa` Igon Non
Eizoll-o zsibbadsl vagy bizsoigosl` Igon Non
Vollak-o szodlosos idszakai` Igon Non
Nemi- s kiv!aszt szervrendszeri zavarok
Voll-o voso- vagy hgyhlyagbnlalna` Igon Non
Nk: Vollak-o nonsliucis anaszok` Igon Non
Ioifiak: Vollak-o ioszlalabnlalnak` Igon Non
Brprob!mk
Gyakian viszkololl a bio` Igon Non
Voll-o alloigis bibologsogo` Igon Non
Voll-o csalnkiloso vagy ogyob kiloso` Igon Non
Az

,igcn

t4laszc|

sz4ma. __________
Iogli ioblonk
Voll-o nlhs` Igon Non
Ijl-o a loika, illolvo voll-o
loiokgyulladsa` Igon Non
Voll-o aszlnja vagy szonanlhja` Igon Non
Gyomor- s b!rendszeri prob!mk
Gyakian vollak-o gyonoibnlalnai` Igon Non
Voll-o szokiokodoso vagy hasnonoso` Igon Non
Voll-o aianyoios anasza` Igon Non
Szv- s rrendszeri prob!mk
Voll-o nagas voinyonsa` Igon Non
Voll-o szviilnuszavaia` Igon Non
Voll-o szvlji fjdalna` Igon Non
!ta!nos egszsgi !!apot
Voll-o llslyos vagy ll sovny` Igon Non
Rossz voll-o az ogoszsogi llaola` Igon Non
Kinoillnok oiozlo-o nagl` Igon Non
29O |czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
MAGATARTS ES ERZELMEK
Krjk, je!!je v!aszt!
Munkahe!yi magatarts
Sokal llizoll` Igon Non
Eison kolloll konconlilnia` Igon Non
Kololon voll aiia, hogy nsoknak
ladjon foladalaibl` Igon Non
Mindig gy oiozlo, hogy nindon
foladalol lkololoson koll nogoldania` Igon Non
Temp
Gyoisan boszol, ji, os/vagy vozol` Igon Non
Gyakian szoilja az id` Igon Non
Eis nbon a voisonyszollon` Igon Non
Iolbosszanlja a lass kzlokodos` Igon Non
E!etszem!!et
Rilkn oizi nagl ologodollnok os
boldognak` Igon Non
Ugy oizi, hogy az ololo kicsszoll a
kozobl` Igon Non
Gyakian kockzlal` Igon Non
Gyakian oiozlo nagl loholollonnok` Igon Non
Magabiztossg
Nohozoio osik killnia az igazoil` Igon Non
Rilkn koos nognondani, nil akai` Igon Non
Ugy oizi, nsok kihasznljk nl` Igon Non
Szllanul lii, hogy kinovossok` Igon Non
Erze!mek
llalban nagba fojlja dhol` Igon Non
Ha boldoglalan, iilkn nondja ol
nsoknak` Igon Non
Ha foldhdik, kosbb szogyonkozik
nialla` Igon Non
llalban oliojli oizolnoil` Igon Non
Trsas kapcso!atok
llalban olkoili a nsokkal val
konfliklusl` Igon Non
Nohozoio osik szvossogol koini` Igon Non
Halogalja a nohoz dnlosokol` Igon Non
Rilkn bocslkozik vilba` Igon Non
Az ,igcn t4laszc| sz4ma.__________
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
A STRESSZ SSZESITESE
Krjk, karikzza be az egyes tmkhoz tartoz stresszrtkeket!
Kicsoda n 0-2 3-7 8-12 13 +
S|rcsszcr|c|c| !
E!etnek v!tozsai a kze!m!tban 0-199 200-299 300-449 450 +
S|rcsszcr|c|c| !
Testi tnetek 0-2 3-4 5-6 7 +
S|rcsszcr|c|c| !
Pszicho!giai tnetek 0 1-2 3-4 5 +
S|rcsszcr|c|c| !
Magatarts s rze!mek 0-3 4-6 7-8 9 +
S|rcsszcr|c|c| !
Az t stresszrtk sszege az n sszestett STRESSZPONTSZMa: ____________
A fenti stresszrtkek a!apjn je!!je be az e!z fejezetekhez tartoz mezkb! (1-4 o.) az
nre je!!emzt!
4
291 S|rcssz cs mcg|uzdcs
AZ EGESZSEGGEL KAPCSOLATOS SZOKSOK
Krjk, karikzza be v!aszait, majd adja ssze a pontokat!
Kros szenved!yek
Dohnyzik` Igon (O) Non (2)
Holonlo lbb ninl holszoi fogyaszl alkoholl` Igon (O) Non (2)
Iogyaszl olonklszoil` Igon (O) Non (2)
Aggdik-o aniall, hogy ll sok gygyszoil fogyaszl` Igon (O) Non (2)
Etrend
Szigoian figyol-o aiia, nil os nonnyil oszik` Igon (1) Non (O)
Kollonos kinyozolbon szokoll olkozni` Igon (1) Non (O)
Iassan os nyugodlan olkozik` Igon (1) Non (O)
Testmozgs
Munkja vagy ololo nozgsigonyos` Igon (1) Non (O)
Vogoz-o iondszoioson knny loslnozgsl` Igon (1) Non (O)
Vogoz-o iondszoioson inlonzv loslnozgsl` Igon (2) Non (O)
E!etritmus
Koos-o n iinylani ololiilnusl` Igon (2) Non (O)
Ugy oizi-o, hogy van olog lailalok onoigija` Igon (1) Non (O)
Elogol alszik n` Igon (2) Non (O)
Osszcscn.___________
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
TRSAS TMOGATOTTSG
Krjk, karikzza be v!aszait, majd adja ssze a pontokat!
Iiobloninal noglailon nagannak. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Tbb olyan onboi is van, akivol ogyll szoklan
llloni az idnol. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Ugy oizon, hogy bailain sznia kovosso vagyok fonlos. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Vannak bailain, akik nindig koszok lnogalni. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Ugy oizon, sonki sincs, akinok olnondhalnn gondjainal. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Gyakian oizon nagnyosnak nagan. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Tbb (baili) lisasgnak is lagja vagyok. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Osszcscn. __________
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
5
292 |czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
A STRESSZRE ADOTT VLASZ
Krjk, karikzza be v!aszait, majd adja ssze az a!bbi rsz pontjait!
Maganal hibzlalon a iobloninoil. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Mindig koiosok valani jl az adoll holyzolbon. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Azl kvnon, bicsak olnlna az ogosz. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Mogiblon olfolojloni az ogoszol. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Mogloivozon, hogy nil logyok. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
} iinyba vllozon vagy fojldk. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Kiilizlon vagy kioklalon nagan. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Non voszok ludonsl a ioblonil. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Tancsol koiok valakill, akil liszlolok. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Azl kvnon, bicsak nskonl oiozholnok. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Osszcscn. __________
ELEGEDETTSEG AZ ELETTEL
Mog vagyok ologodvo ogoszsogi llaolonnal. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Boldoglalan vagyok nunknnal kacsolalban. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
ilk, hogy bizlos nunkn van. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Elogodollon vagyok fnknnol. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Elogodoll vagyok szonolyos kacsolalainnal. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Csaldi ioblonk aggaszlanak. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Elogodoll vagyok anyagi holyzolonnol. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Elogodollon vagyok lakson vagy a kinyok niall. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Osszcscn. __________
ELETCEL ES KAPCSOLATOK
Ugy oizon, ololon ogy nagyobb loiv ioszo. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Elolonnok nincs colja os oilolno. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Az ololbon sok nindon okoz nokon nagy inl. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Koos vagyok nogbocslani nagannak os nsoknak. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Kollon, hogy ololonnok binilyon jolonlsogo volna. Rilkn (2) Noha (1) Gyakian (O)
Az oilokoin os hilon vozoiolnok nindonnajainban. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
sszhangban vagyok a killlon lov onboiokkol. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Mog vagyok bokolvo holyonnol az ololbon. Rilkn (O) Noha (1) Gyakian (2)
Osszcscn. __________
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
okot ad (0)
6
293
Kiv! (3) J (2) E!gsges (1)
Aggoda!omra
+5 s +15 kztt 0 s +4 kztt -4 s -1 kztt
okot ad (0)
-15 s -5 kztt
S|rcssz cs mcg|uzdcs
A MEGKZDES SSZESITESE
Krjk, karikzza be az egyes tmkhoz tartoz megkzdsrtkeket!
Az egszsgge! kapcso!atos szoksok 0-9 10-12 13-16 17-20
Mcg|uzdcs pcn|c| 0 1 2 3
Trsas tmogatottsg 0-7 8-10 11-13 14-16
Mcg|uzdcs pcn|c| 0 1 2 3
A stresszre adott v!asz 0-9 10-12 13-16 17-20
Mcg|uzdcs pcn|c| 0 1 2 3
E!gedettsg az !ette! 0-7 8-10 11-13 14-16
Mcg|uzdcs pcn|c| 0 1 2 3
E!etc! s kapcso!atok 0-7 8-10 11-13 14-16
Mcg|uzdcs pcn|c| 0 1 2 3
Az t megkzdsi pontszm sszege az n SSZESITETT MEGKZDESI PONTSZMa: ______
A fenti megkzdsi pontok a!apjn je!!je be az e!z fejezetekhez tartoz mezkb! (5-6 o.)
az nre je!!emzt!
A STRESSZ ES A MEGKZDES MERLEGE
Jegyezze fe! az ezen az o!da!on ta!!hat SSZESITETT MEGKZDESI PONTSZMt: _____
Jegyezze fe! a 4. o!da!on ta!!hat SSZESITETT STRESSZPONTSZMt: ____________
Szmtsa ki a fenti sszestett pontszmok k!nbsgt:
Anonnyibon az n sszestett megkzdsi pontszma nagyobb, ninl az sszestett stressz-
pontszm, akkoi az nl oil sliosszhalsok os a nogkzdosi koossogo ozilv noilogol nulal-
nak. Iijon ogy lusz (+) jolol a bosaliozoll nogyzolbon lov szn ngo.
Anonnyibon az n sszestett stresszpontszma nagyobb, ninl az sszestett megkzdsi
pontszma, akkoi az nl oil sliosszhalsok os a nogkzdosi koossogo nogalv noilogol nulal-
nak. Iijon ogy nnusz (-) jolol a bosaliozoll nogyzolbon lov szn ngo.
Anonnyibon az n sszestett stresszpontszma ogyonl az sszestett megkzdsi pontsz-
mva!, azaz, a saliozoll vonalon lov szn nulla, akkoi az nl oil sliosszhalsok os a iondolko-
zosio ll nogkzdosi koossog ogyonslyban vannak.
Az albbiakban a sliossz os a nogkzdos noilogonok oilokolosol lallja (a bosaliozoll nogyzol-
bon lallhal sznol vogyo figyolonbo).
Krjk, !apozzon a kvetkez o!da!ra!
7
294
VELEMENY ES JAVASLATOK
Gialullunk, n nagyon jl csinlja! Mogkzdosi koossogo nagyban foll-
nlja az nl oil sliosszhalsokal. Csak gy lovbb!
Mogkzdosi koossogo noghaladja az nl oil sliosszhalsokal. Ez ozi-
lv dolog! Ioholno-o a nogkzdosi koossogo nog jobb` Az albbiakban
lall nohny javaslalol.
Az nl oi sliossz szinljo noghaladja nogkzdosi koossogol. Tokinlso
nog alul, hogyan ludn cskkonloni sliossz-szinljol os nvolni nogkzdo-
si koossogol. Olvassa l alaosan az albbi lisll os vlasszon ki noh-
nyal a kvolond javaslalok kzl!
Az n sliossz-szinljonok os nogkzdosi koossogonok noilogo slyos ainy-
lalansgil lanskodik. Iolloholon n is oizi onnok a holyzolnok a loihol.
Olvassa l alaosan az albbi lisll os vlasszon ki a lancsok kzl noh-
nyal, anil bo lud oloni nindonnajaiba.
llalnos javaslalok lislja:
1. Iasslson! Kovosobb foladalol vllaljon!
2. Ioiduljon oivoshoz, vagy koiosson ns lancsadl! Vigyo ol nokik ozl a koidvol!
3. Iialkozzon bo iolaxcis vagy nodilcis lanfolyania!
4. Gondolkozzon azon, hogy boiialkozik nbizalonnvol lanfolyania!
5. Iolylasson ogoszsogos ololndol!
6. Iigyoljon az onboilisaival val kacsolalaiia!
7. Iiblja a loinoszolol jobban nogoiloni os liszlolni!
8. Iodozzo fol ololonok olyan loiloloil, noly nogologodollsogol okoz nnok, s fojlosszo ozokol!
9. Iojlosszo lolki ololol!
1O. Ossza nog nsokkal azl, anil lanull.
Ezok a javaslalok a sliosszol val nogkzdosnok csak a kozdoli loosoil jolonlik. Ionlos, hogy
lovbbi infoincil szoiozzon. Kacsolalba lohol ogoszsoggyi szakonboiokkol, lanfolyanokon
vohol ioszl, nsogl knyvokol, kazollkal, vidokal lanulnnyozhal.
|czsa S4ndcr cs mun|a|4rsai
Aggoda!omra
okot ad
E!gsges
J
Kiv!
8