You are on page 1of 1

i

l8

a-

n n nJenom cenerobe. 7.6 takse DaZbinei prevozne

budc optcreiena izvesnim eesto se clogarlada kupljena roba u inostranstvu jo5 protnet poclrudja porezom i sl.) vtttt carinskog tut zernlje (prevoznimtaksama, daZbinama u vezi sit robotnukl.iudu.iu se u cauinsk optereienja Takva fiskalna opredeljenja. v ne daZbine uvezene rotre,scm ak5 seovakve 8 +
#

PRIJAVLJIVANJE CARINSI(E ROBE

proistidu posledice, i odreilene Zakonskaje obaveza , iz dega


Li

_ priiaviti carinarnici. Svaroba koja se woi izvozi ilUttglg3l U'qtg_ClllUl;kelinije, oclrtoutokojct ---# carinskepockwnice, moro se prijuviti ttnosi ili iznosi iz slobodneili carinskezoneili iz sloboclne siuff'i,ornarn|if,-pioposttt1lkiittttttctt|ittkoji'jepro1lisun propisinru clotrcsetritn n0 osttoyttr4iegu. ili p Carinskog oclreclbama - F 1 s p r a ve ko j -se pzakonct o d n o se iiIiRffi@r < l[.lemor atjubitipr avilnot

-i-*y------=:-

/ r . . r Y r r . . jer posledi ove biti veorna skupe. nepridrZavanie tadnopopuniene, nadleZnim o inske sluZbe od strane Obavezaprijqvljiy?ljq rqflnsgrobe f a. Tako je sadaSnjimCarinskim d4rgih drZavnih organa je ><_ zak@asudrZqvniorgani(sidovi,orgarriinspekcije,organiunutra5njih voznasredstva tglglg koia se kod .*i"*"iti p. poslova, i dr.) duZni4g-""iUtiZ"i postojl ngglg l, a osnova!3 sumnJa m e-g p-i-p1iy1e ti o r ga e s unj ih naIaze, k oj -o-ililfo g t upa carinski n nsI(t pos ie L ca niie sproveden toTafinska ro6a naclTljiom leJ_grngE*9plglle nalaze u Zakonom je, takocle,propisanoda se r9_!l.l !-gtg.yoz-r,1a-slsdslya-kaia-sc postoji a sumnja da ska za koje organa, postupkukod nadleZlilrdlZavnih i DrZavni pre nggosto se platecarinai drugeqvozncclaZbine. @rugemg u nisu organi pre p-eda.ie uvoznih carine i da-Zbina caiinarnici;efi r carinskerobe kupcu ili drugomljgq kome su-iobuust -=+-earma-f@

t=

1:

i ' ':

plgd-ale i dr.). tro5*k-ovi uskladiStenje, robom (duvanje, - " *:--*


' '--_'--*';-

ru f '-

e.ffi
rinsk
n a d carinskom robo m J e veorna zn@inskih-+xga r6k zi. lavii

tna.
F'

i.

carinske 'obe bez cannsKog naozora. r S a mpojam carinskog nadzoramoZe se detinisati tako da ' b r e d u z i ma i u

^\-

posebno elemenatsvakecarinskerobe. znadaian nadzor-lE-brateii. --

f 1
mcra koie

L :

i,