You are on page 1of 7

S IN LI (1)

Cu 1.

Cu 2.
Cu 3.

Cu 4.
Cu 5.
Cu 6.
Cu 7.
Cu 8.
Cu 9.

Cu 10.

Cu 11.

Cu 12.

Cu 13.

Cu 14.

Cu 15.
Cu 16.
Cu 17.

Cu no di y l ng khi ni v s in li?
A. S in li l s ho tan mt cht vo nc to thnh dung dch.
B. S in li l s phn li mt cht di tc dng ca dng in.
C. S in li l s phn li mt cht thnh ion dng v ion m khi cht tan trong nc hay trng
thi nng chy.
D. S in li thc cht l qu trnh oxi ho kh.
Cc dung dch axit, baz, mui dn c in l do trong dung dch ca chng c cc
A. ion tri du.
B. anion.
C. cation.
D. cht.
Trong s cc cht sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2,
NaClO, CH4, NaOH, NH3 , H2S. S cht thuc loi cht in li l
A. 7.
B. 8.
C. 9.
D. 10.

Cht no sau y khng dn in c?


A. HBr ha tan trong nc
B. KOH nng chy
C. NaCl nng chy
D. KCl rn, khan
Cht no khng phn li ra ion khi ha tan trong nc:
A. MgCl2
B. HClO
C. C6H12O6 (glucoz)
D. Ba(OH)2
Cho cc cht di y: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4. Cc cht in li yu l
A. H2O, CH3COOH, CuSO4.
B. CH3COOH, CuSO4.
C. H2O, CH3COOH.
D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.
Cho cc cht: HNO3, NaOH, H2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Cc cht in li mnh l:
A. NaOH, H2SO4, NaCl, H2SO3.
B. HNO3, NaOH, H2SO4, NaCl, CuSO4.
C. NaCl, H2SO3, CuSO4.
D. H2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2.
Khi pha long dung dch CH3COOH 1M thnh dung dch CH3COOH 0,5M th
A. in li tng.
B. in li gim. C. in li khng i.
D. in li tng 2 ln.
Khi thay i nhit ca mt dung dch cht in li yu (nng khng i) th
A. in li v hng s in li u thay i.
B. in li khng i v hng s in li thay i.
C. in li v hng s in li u khng thay i.
D. in li thay i v hng s in li khng thay i.
Khi thay i nng ca mt dung dch cht in li yu (nhit khng i) th:
A. in li v hng s in li u thay i.
B. in li khng i v hng s in li thay i.
C. in li v hng s in li u khng thay i.
D. in li thay i v hng s in li khng i thay i.
Khi pha long dung dch mt axit yu cng iu kin nhit th in li ca n tng. Pht biu
no di y l ng ?
A. Hng s phn li axit Ka tng.
B. Hng s phn li axit Ka gim.
C. Hng s phn li axit Ka khng i.
D. Hng s phn li axit Ka c th tng hoc gim.
Trong dung dch axit axetic c cn bng sau: CH3COOH H+ + CH3COO
in li ca CH3COOH s bin i nh th no khi nh vi git dung dch HCl vo dung dch axit
axetic?
A. Tng.
B. Khng bin i.
C. Gim.
D. Khng xc nh c.
+

Trong dung dch axit axetic c cn bng sau: CH3COOH H + CH3COO


in li ca CH3COOH s bin i nh th no khi nh vi git dung dch NaOH vo dung dch
axit axetic?
A. Tng.
B. Khng bin i.
C. Gim.
D. Khng xc nh c.
+

Trong dung dch axit axetic c cn bng sau: CH3COOH H + CH3COO


Nu pha long dung dch bng nc, in li ca CH3COOH s
A. Tng.
B. Khng bin i.
C. Gim.
D. Khng xc nh c.
Trong dung dch CH3COOH 0,043 M, ngi ta xc nh c nng H + l 0,86.10-3 mol/l. Hi
in li (% phn t CH3COOH trong dung dch ny phn li ra ion) l:
A. 2%
B. 0,2%
C. 0,86%
D. 1,6%
i vi mt axit xc nh, hng s axit Ka ch ph thuc vo
A. nhit .
B. nng .
C. p sut.
D. nng v p sut.
Chn cu pht biu ng.

A. Gi tr Ka ca axit cng nh, lc axit ca n cng mnh.


B. Gi tr Ka ca axit cng nh, lc axit ca n cng yu.
C. Gi tr Ka ca axit cng ln, lc axit ca n cng yu.
D. Khng xc nh c lc axit khi da vo Ka v nng ca axit.
Cu 18. Chn cu pht biu ng.
A. Gi tr Kb ca baz cng nh, lc baz ca n cng yu.
B. Gi tr Kb ca baz cng ln, lc baz ca n cng yu.
C. Gi tr Kb ca baz cng nh, lc baz ca n cng mnh.
D. Khng xc nh c lc baz khi da vo Kb v nng ca baz.
Cu 19.
Cu 20.

Bit [CH3COOH] = 0,5M v trng thi cn bng [H+] = 2,9.10-3M. Hng s cn bng Ka ca axit l
A. 1,7.10-5.
B.5,95.10-4.
C. 8,4.10-5.
D. 3,4.10-5.
Dung dch CH3COOH 0,1M (Ka=1,75.10-5 ) c nng mol ca ion H+ l
A. 1,75.10-6 M.
B. 1,32.10-3 M.
C. 6,57.10-6 M.
D. 2,31.10-3 M.

Cu 21. Theo thuyt Bronstet, cu no di y l ng?


A. Axit l cht ho tan c mi kim loi.
B. Axit tc dng c vi mi baz.
C. Axit l cht c kh nng cho proton.
D. Axit l cht in li mnh.
Cu 22. Theo thuyt Bronstet th cu tr li no di y khng ng?
A. Axit hoc baz c th l phn t hoc ion.
B. Trong thnh phn ca axit c th khng c hiro.
C. Trong thnh phn ca baz phi c nhm OH.
D. Trong thnh phn ca baz c th khng c nhm OH.
Cu 23. Theo nh ngha axitbaz ca Bronstet, cc cht v ion thuc dy no no di y ch ng vai tr l
axit:
2

A. HSO 4 , NH +4 , CO 3
B. NH +4 , HCO 3 , CH3COO
C. ZnO, Al2O3, HSO 4 , NH +4
D. HSO 4 , NH +4
Cu 24. Theo nh ngha axitbaz ca Bronstet, cc cht v ion thuc dy no di y l baz?
2

A. CO 3 , CH3COO
B. NH +4 , HCO 3 , CH3COO
C. ZnO, Al2O3, HSO 4
D. HSO 4 , NH +4
Cu 25. Theo nh ngha axitbaz ca Bronstet, cc cht v ion thuc dy no di y l lng tnh?
2
A. CO 3 , CH3COO
B. ZnO, Al2O3, HSO 4 , NH +4
C. NH +4 , HCO 3 , CH3COO
D. ZnO, Al2O3, HCO 3 , H2O
Cu 26. Theo nh ngha axitbaz ca Bronstet, cc cht v ion thuc dy no di y l trung tnh?
2

A. CO 3 , Cl
B. Na+, Cl, SO 24
C. NH +4 , HCO 3 , CH3COO
D. HSO 4 , NH +4 , Na+
Cu 27. Theo Bronstet, ion no di y l lng tnh?
A. PO43
B. CO32
C. HSO4
D. HCO3
Cu 28. Theo thuyt axit baz ca Bronstet, ion HSO 4 c tnh cht
A. axit.
B. lng tnh.
C. baz.
D. trung tnh.
Cu 29. Theo thuyt axit baz ca Bronstet, ion Al3+ trong nc c tnh cht
A. axit.
B. lng tnh.
C. baz.
D. trung tnh.
+

Cu 30. Cho cc phn ng sau: HCl + H2O H3O + Cl (1)


HSO3 + H2O H3O+ + SO32 (4)
NH3 + H2O NH4+ + OH (2)
HSO3 + H2O H2SO3 + OH (5)
CuSO4 + 5H2O CuSO4.5H2O (3)
Theo thuyt Bronstet, H2O ng vai tr l axit trong cc phn ng
A. A. (1), (2), (3).
B. (2), (5).
C. (2), (3), (4), (5).
D. (1), (3), (4).
3+
2
3
3+
Cu 31. Cho cc cht v ion sau: HSO 4 , H2S, NH +
4 , Fe , Ca(OH)2, CO3 , NH3, PO4 , HCOOH, HS , Al ,
Mg2+, ZnO, H2SO4, HCO3, CaO, Cl, NaOH, NaHSO4, NaNO3 , NaNO2, NaClO, NaF, Ba(NO3)2,
CaBr2.
a.Theo Bronstet s cht v ion c tnh cht axit l:
A. 10.
B. 11.
C. 12.
D. 9.
b.Theo Bronstet s cht v ion c tnh cht baz l:
A. 12.
B. 10.
C. 9
D. 11.
c.Theo Bronstet s cht v ion c tnh cht trung tnh l: A. 2.
B. 1.
C. 3
D. 4.

Cu 32. Cho cc cht v ion sau: HCO3 , Cr(OH)3 , Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS , Zn(OH)2,
Cr2O3, HPO 24 , H2PO 4 , HSO3. Theo Bronstet s cht v ion c tnh cht lng tnh l:

A. 12.
Cu 33.

B. 11.

C. 13.

D. 14.

C 4 dung dch :Natri clorua, ru etylic, axit axetic, kali sunfat u c nng 0,1 mol/l. Kh nng dn in
ca cc dung dch tng dn theo th t no trong cc th t sau
A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 .
B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.
C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl .
D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Cu 34. Theo nh ngha v axit baz ca Bronstet c bao nhiu ion trong s cc ion di y l baz: Na +,
Cl, CO32 , CH3COO, NH4+, S2?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cu 35. Dung dch axit axetic CH3COOH 0,6% c khi lng ring D 1g/ml. in li ca axit trong iu
kin ny l 1,0%. Nng mol ca ion H+ trong dung dch (b qua s in li ca nc) l:
A. 10-2 mol/l
B. 10-3 mol/l
C. 10-1 mol/l
D. 6.10-3 mol/l
Cu 36.
Cu 37.
Cu 38.
Cu 39.

Cu 40.

Trong dung dch H3PO4 (b qua s phn li ca H2O) cha bao nhiu loi ion ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Trong dung dch H2SO4 (b qua s phn li ca H2O) cha bao nhiu loi ion ?
A. 2.
B. 3 .
C. 4.
D. 5.
Cho cc mui sau: NaHSO4 ;NaHCO3 ;Na2HPO3 . Mui axit trong s l:
A. NaHSO4, NaHCO3. B.Na2HPO3.
C. NaHSO4.
D.c 3 mui.
Cho bit : pKa(CH3COOH) = 4,75 , pKa(H3PO4) = 2,13, pKa(H2PO4-)= 7,21 v pKa = -lgKa.
Hy sp xp theo th t tng dn tnh axit ca cc axit trn:
A. CH3COOH < H2PO4- < H3PO4.
B. H2PO4- < H3PO4 < CH3COOH.
C. H2PO4- < CH3COOH < H3PO4.
D. H3PO4 < CH3COOH < H2PO4-.
Trong dung dch axit axetic (b qua s phn li ca H2O) c nhng phn t no?
A. H+, CH3COO- .
C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.
+
B. H , CH3COO , H2O.
D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Cu 41. Dung dch X c cha a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl v d mol SO42. Biu thc no di y ng?
A. a + 2b = c + 2d
B. a + 2b = c + d
C. a + b = c + d
D. 2a + b = 2c + d
Cu 42.
Cu 43.

Cu 1.
Cu 2.
Cu 3.

Cu 4.

Cu 5.
Cu 6.

Cu 7.

Mt dd c cha cc ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), v SO42- (x mol). Gi tr ca x l
A. 0,05.
B. 0,075.
C. 0,1.
D. 0,15.
Dung dch A cha cc ion: Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). C cn dung dch A thu
c 46,9g mui rn. Gi tr ca x v y ln lt l
A. 0,1 v 0,35.
B. 0,3 v 0,2.
C. 0,2 v 0,3.
D. 0,4 v 0,2.

S IN LI (2) : Mi trng ca dung dch v gi tr pH


i vi dung dch axit mnh HNO3 0,1M (coi HNO3 phn li hon ton) nh gi no di y l ng?
A. pH >1.
B. pH = 1.
C. [H+] < [NO3].
D. pH < 1.
Mt dung dch c [OH] = 1012M. Dung dch c mi trng
A. baz.
B. axit.
C. trung tnh.
D. khng xc nh c.
Chn cu tr li sai trong cc cu sau:
A. Gi tr [H+] tng th gi tr pH tng.
B. Dung dch m gi tr pH > 7 c mi trng baz.
C. Dung dch m gi tr pH < 7 c mi trng axit.
D. Dung dch m gi tr pH = 7 c mi trng trung tnh.
Cho cc dung dch mui sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3, KCl. Cc dung dch c gi tr
pH = 7 l
A. NaNO3 v KCl.
B. NaNO3, KCl, AlCl3, CuSO4 v FeCl3.
C. NaNO3, K2CO3 v KCl..
D. NaNO3, KCl v CuSO4.
Trong cc dung dch di y: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S c bao nhiu dung
dch c pH > 7?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Chn cu tr li ng, khi ni v mui axit.
A. Mui axit l mui m dung dch lun c gi tr pH < 7.
B. Mui axit l mui phn ng c vi baz.
C. Mui axit l mui vn cn hiro trong phn t.
D. Mui axit l mui m phn t vn cn hiro c kh nng cho proton.
Chn cu tr li ng v mui trung ho.
A. Mui trung ha l mui m dung dch lun c pH = 7.
B. Mui trung ha l mui c to bi axit mnh v baz mnh.

Cu 8.

Cu 9.
Cu 10.
Cu 11.
Cu 12.
Cu 13.

Cu 14.
Cu 15.
Cu 16.
Cu 17.
Cu 18.
Cu 19.

Cu 20.
Cu 21.
Cu 22.
Cu 23.
Cu 24.

C. Mui trung ha l mui khng cn c hiro trong phn t.


D. Mui trung ha l mui khng cn hiro c kh nng phn li ra proton.
iu khng nh no di y l ng?
A. Dung dch mui trung ho lun c pH = 7.
B. Dung dch mui axit lun c mi trng pH < 7.
C. Nc ct c pH = 7.
D. Dung dch baz lun lm cho phenolphtalein chuyn sang mu hng.
Dung dch ca mui no di y c mi trng axit?
A. CH3COONa
B. ZnCl2
C. NaCl
D. Na2CO3
Dung dch mui no di y c mi trng baz?
A. Na2CO3
B. NaCl
C. NaNO3
D. (NH4)2SO4
Dung dch ca mui no di y c pH = 7?
A. NaCl
B. NH4Cl
C. Na2CO3
D. ZnCl2
Khi ho tan NaHCO3 vo nc, dung dch thu c c gi tr
A. pH =7.
B. pH <7.
C. pH >7.
D. pH khng xc nh c.
Cho dung dch X c pH = 10, dung dch Y c pH = 2.
iu khng nh no di y l ng?
A. X c tnh baz yu hn Y.
B. X c tnh axit yu hn Y.
C. Tnh axit ca X bng ca Y.
D. X c tnh axit mnh hn Y.
Dung dch KCl c gi tr
A. pH= 7.
B. pH > 7.
C. pH < 7.
D. pH khng xc nh c.
Dung dch CH3COONa c gi tr
A. pH= 7 .
B. pH> 7.
C. pH< 7
.
D. pH khng xc nh c.
Dung dch NH4Cl c gi tr
A. pH = 7.
B. pH > 7.
C. pH < 7.
D. pH khng xc nh c.
Cho cc dung dch mui sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3. Cc dung dch u c pH < 7 l
A. CuSO4, FeCl3, AlCl3.
B. CuSO4, NaNO3,K2CO3.
C. K2CO3, CuSO4, FeCl3.
D. NaNO3, FeCl3, AlCl3.
Cho cc dung dch mui sau: NaNO3, K2CO3, CuSO4, FeCl3, AlCl3. Dung dch c gi tr pH > 7 l
A. NaNO3.
B. AlCl3.
C. K2CO3.
D. CuSO4.
Dy cht no di y gm cc cht sau khi phn li trong nc u tham gia phn ng thy
phn?
A. Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl.
B. Mg(NO3)2, Ba(NO3)2, NaNO3.
C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3 .
D. KI, K2SO4, K3PO4.
Cho phn ng : 2NO2 + 2NaOH NaNO2 + NaNO3 + H2O
Hp th ht x mol NO2 vo dung dch cha x mol NaOH th dung dch thu c c gi tr
A. pH= 7.
B. pH>7.
C. pH= 0.
D. pH<7.
Th tch dung dch HCl 0,2M cn trung ho 100 ml dung dch Ba(OH)2 0,1M l
A. 50 ml
B. 100 ml
C. 200 ml
D. 500 ml.
Th tch dung dch HCl 0,3M cn trung ho 100ml dung dch hn hp NaOH 0,1M v Ba(OH) 2
0,1M l
A. 100ml.
B. 150ml.
C. 200ml.
D. 250ml.

2
Dung dch X c [OH ] = 10 M, th pH ca dung dch l
A. pH = 2.
B. pH = 12.
C. pH = 2.
D. pH = 0,2.
C dung dch NaOH 0,01M. Nhn xt no di y ng?
A. pH = 2 v [Na+] < [OH] = 102
B. pH = 2 v [Na+] = [OH] = 102.
+

C. pH=12 v [Na ] > [OH ].


D. pH=12 v [Na+] = [OH] = 102.

Cu 25. Dung dch X c pH = 12, th [OH] ca dung dch l


A. 0,01M.
B. 1,20M.
C. 0,12M.
D. 0,20M.
Cu 26. Trn 20ml dung dch HCl 0,05M vi 20ml dung dch H2SO4 0,075M. Nu coi khng c s thay i th
tch khi trn v cc axit phn li hon ton th pH ca dung dch thu c sau khi trn l gi tr no di
y?
A. 1,0
B. 2,0
C. 3,0
D. 1,5
Cu 27. Nu trn 150ml dung dch HCl 2M vi 50ml dung dch NaOH 2M th dung dch thu c c
A. pH = 7.
B. pH > 7.
C. pH = 0.
D. pH < 7.

Cu 28. Dung dch NaOH c pH = 11, cn pha long dung dch ny bao nhiu ln c dung dch NaOH c
pH = 9?
A. 10 ln
B. 100 ln
C. 20 ln
D. 200 ln
Cu 29. Cho 10 ml dung dch HCl c pH = 3. Cn thm vo dung dch trn bao nhiu ml nc sau khi khuy
u, thu c dung dch c pH = 4? (Coi khng c s thay i th tch khi trn.)
A. 10 ml.
B. 90 ml.
C. 100 ml.
D. 40 ml.
Cu 30. Dung dch HCl c pH = 3, cn pha long dung dch ny bng nc bao nhiu ln thu c dung
dch c pH = 4?
A. 1 ln
B. 10 ln
C. 100 ln
D. 12 ln
Cu 31. Cho dung dch cha x mol Ca(OH) 2 vo dung dch cha x mol H 2SO4, dung dch sau phn ng c mi
trng g?
A. Axit.
B. Trung tnh.
C. Baz.
D. Khng xc nh c.
Cu 32. Cho dung dch cha x (g) Ba(OH)2 vo dung dch cha x (g) HCl. Dung dch thu c sau phn ng c
mi trng
A. axit.
B. trung tnh.
C. baz.
D. khng xc nh c.
Cu 33. C 6 dung dch cng nng mol/lit l: Dung dch NaCl(1), dung dch HCl(2), dung dch Na2CO3 (3),
dung dch NH4Cl(4), dung dch NaHCO3(5), dung dch NaOH(6). Dy sp xp theo trnh t pH ca
chng tng dn nh sau:
A. (1)<(2)<(3)<(4)<(5)<(6).
B. (2)<(3)<(1)<(5)<(6)<(4).
C. (2)<(4)<(1)<(5)<(3)<(6).
D. (2)<(1)<(3)<(4)<(5)<(6).
Cu 34. Cc dung dch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 c cng nng mol, dung dch c pH ln nht l
A. NaOH.
B. Ba(OH)2.
C. NH3.
D. NaCl.
Cu 35. Cc dung dch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 c cng nng mol, dung dch c pH nh nht l
A. HCl.
B. CH3COOH .
C. NaCl.
D. H2SO4.
Cu 36. Cho cc dung dch mui: Na2CO3 (1), NaNO3 (2), NaNO2 (3), NaCl (4), Na2SO4 (5), CH3COONa
(6), NH4HSO4 (7), Na2S (8). Nhng dung dch mui lm qu ho xanh l:
A. (1), (2), (3), (4).
B. (1), (3), (5), (6) . C. (1), (3), (6), (8). D. (2), (5), (6), (7).
Cu 37. Hy cho bit dy cc dung dch no sau y c kh nng i mu qu tm sang (hng)
A. CH3COOH, HCl v BaCl2 .
B. NaOH, Na2CO3 v Na2SO3.
C. H2SO4, NaHCO3 v AlCl3 .
D. NaHSO4, HCl v AlCl3.
Cu 38. Tnh pH ca dung dch H2SO4 0,005M (coi axit in li hon ton)
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Cu 39. Ha tan 0,224 ml kh HCl (ktc)vo nc thu c 100 ml dung dch HCl. Tnh pH ca dung dch
thu c.
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Cu 40.

Cu 1:
Cu 2:
Cu 3:

Cu 4:
Cu 5:

Cu 6:

Dung dch NH3 1M vi in li l 0,42% c pH l

A. 9.62.
B. 2,38.
C. 11,62.
D. 13,62.
BI TP pH CA DUNG DCH TRONG MT S THI H - C
(HA- 2004). Cho 40 ml dung dch HCl 0,75M vo 160 ml dung dch cha ng thi Ba(OH) 2 0,08M
v KOH 0,04M. Tnh pH ca dung dch thu c.
(CA-2005).Trn 10 g dung dch HCl 7,3% vi 20 g H2SO4 4,9% ri thm nc c 100 ml
dung dch A. tnh nng mol ca ion H+ v pH ca dung dch A..
(CA-2006).Cho dung dch A l hn hp: H2SO4 2.10-4M v HCl 6.10-4M. Cho dung dch B l hn
hp: NaOH 3.10-4M v Ca(OH)2 3,5.10-4M.
a/ Tnh pH ca dung dch A v dung dch B.
b/ Trn 300 ml dung dch A vi 200 ml dung dch B c dung dch C. Tnh pH ca dung dch C.
(CB-SP TPHCM 2006).A l dung dch HCl 0,2M; B l dung dch H2SO4 0,1M. Trn cc th tch
bng nhau ca A v B c dung dch X. tnh pH ca dung dch X.
(HA-2007): Cho m gam hn hp Mg, Al vo 250 ml dung dch X cha hn hp axit HCl 1M v
axit H2SO4 0,5M, thu c 5,32 lt H2 ( ktc) v dung dch Y (coi th tch dung dch khng i).
Dung dch Y c pH l
A. 1.
B. 6.
C. 7.
D. 2.
(HA-2008):Trn ln V ml dung dch NaOH 0,01M vi V ml dung dch HCl 0,03 M c 2V ml
dung dch Y. Dung dch Y c pH l
A. 4. B. 3.
C. 2.
D. 1.

Cu 7:

Cu 8:

Cu 9:

Cu 10:

Cu 11:

Cu 12:

Cu 13:

Cu 14:

Cu 15:

Cu 16:

Cu 17:
Cu 18:
Cu 19:
Cu 20:

(HB-2008):Trn 100 ml dung dch c pH = 1 gm HCl v HNO3 vi 100 ml dung dch NaOH
nng a (mol/l) thu c 200 ml dung dch c pH = 12. Gi tr ca a l (bit trong mi dung dch
+
-14
[H ][OH ] = 10 )
A. 0,15.
B. 0,30.
C. 0,03.
D. 0,12.
(HB-2009): Trn 100 ml dung dch hn hp gm H2SO4 0,05M v HCl 0,1M vi 100 ml dung
dch hn hp gm NaOH 0,2M v Ba(OH)2 0,1M, thu c dung dch X. Dung dch X c pH l
A. 13,0.
B. 1,2.
C. 1,0.
D. 12,8.
(i hc khi B-2007). Trn 100 ml dung dch gm (Ba(OH) 2 0,1M v NaOH 0,1M)
vi 400 ml dung dch (gm H2SO4 0,0375M v HCl 0,0125M), thu c dung dch
X. Gi tr pH ca dung dch X l.
A. 6.
B. 1.
C. 2.
D. 7.
(i hc khi A- 2007)
Dung dch HCl v dung dch CH3COOH c cng nng mol/lit, pH ca hai dung
dch tng ng l x v y. Quan h gia x v y l (gi thit, c 100 phn t
CH3COOH th c 1 phn t b in li)
A. y = x + 2
B. y = 100 x
C. y = 2x
D. x = y + 2
Trn V1 lt dd axit mnh c pH=5 vi V2 lt dd baz mnh c pH=9 thu c mt
dung dch mi c pH=6. Gi tr V1/V2 l.
A. 1
B. 2
C. 9/11
D.
11/9
(i hc khi A- 2009)Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bnh kn khng cha khng kh, sau mt
thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn hp kh X. Hp th hon ton X vo nc c
300 ml dung dch Y. Dung dch Y c pH bng
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
(i hc khi B-2009)Cho dung dch X cha hn hp gm CH3COOH 0,1M v CH3COONa
-5
o
0,1M. Bit 25 C, Ka ca CH3COOH l 1,75.10 v b qua s phn li ca nc. Gi tr pH ca
o
dung dch X 25 C l
A. 4,76.
B. 1,00.
C. 2,88.
D. 4,24.
(i hc khi B- 2010) Dung dch axit fomic 0,007M c pH = 3. Kt lun no sau y khng
ng?
A. Khi pha long 10 ln dung dch trn th thu c dung dch c pH = 4.
B. in li ca axit fomic trong dung dch trn l 14,29%.
C. Khi pha long dung dch trn th in li ca axit fomic tng.
D. in li ca axit fomic s gim khi thm dung dch HCl.
(i hc khi B- 2010)
Pht biu no sau y khng ng?
A. Trong cc dung dch: HCl, H2SO4, H2S c cng nng 0,01M, dung dch H2S c pH ln nht.
B. Nh dung dch NH3 t t ti d vo dung dch CuSO4, thu c kt ta xanh.
C. Nh dung dch NH3 t t ti d vo dung dch AlCl3, thu c kt ta trng.
D. Dung dch Na2CO3 lm phenolphtalein khng mu chuyn sang mu hng.
+

3
(i hc khi A- 2010)Dung dch X c cha:
0,07 mol Na ; 0,02 mol SO42- v x mol OH - .
+
Dung dch Y c cha ClO4- v NO3- v y mol H ; tng s mol ClO 4 - v NO3- l 0,04. Trn X v Y
c 100 ml dung dch Z. Dung dch Z c pH (b qua s in li ca H2O) l:
A. 1.
B. 12.
C. 13.
D. 2.
(HQG TPHCM 2001).Trn 250 ml dung dch cha Ba(OH)2 0,01M v KOH 0,02M vi 250 ml
dung dch H2SO4 a mol/l thu c b g kt ta v 500 ml dung dch c pH = 2. Tnh a, b.
(CA-SP k Lk 2006).Cho 200 ml dung dch HNO3 1M vo 600 ml dung dch cha ng thi
NaOH 1M v Ca(OH)2 0,1M. Tnh pH ca dung dch thu c.
(H Quy Nhn 2001). Trn 250 ml dung dch Ca(OH)2 1M vi 350 ml dung dch HNO3 1M v HCl
2M. Tnh pH ca dung dch thu c.
(HA2011): Dung dch X gm CH 3COOH 1M (Ka = 1,75.10-5) v HCl 0,001M . Gi tr pH ca dung
dch X l:

A. 2,43
B. 2,33
C. 1,77
D. 2,55
Cu 21: (HB2011): Cho 1,82 gam hn hp bt X gm Cu v Ag (t l s mol tng ng 4 : 1) vo 30 ml
dung dch gm H2SO4 0,5M v HNO3 2M, sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c a mol kh
NO (sn phm kh duy nht ca N+5). Trn a mol NO trn vi 0,1 mol O2 thu c hn hp kh Y.
Cho ton b Y tc dng vi H2O, thu c 150 ml dung dch c pH = z. Gi tr ca z l:
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Cu 22: (C2011): Cho a lt dung dch KOH c pH = 12,0 vo 8,00 lt dung dch HCl c pH = 3,0 thu c
dung dch Y c pH = 11,0. Gi tr ca a l:
A. 0,12
B. 1,60
C. 1,78
D. 0,80