You are on page 1of 12

5. godina, Br. 17 / april 2012.

Austrotherm d.o.o, SRB - 14000 Valjevo

times
AUSTRO
Austrotherm magazin

Tema broja. Vlada Srbe subvencionie ugradnju kvalitetne termoizolace.

DRAVNO KREdItIRANJE POVEANJA ENERGEtSKE EFIKASNOStI ZGRAdA

U Srbi ga jedino Austrotherm proizvodi u fabrici u Niu.

NA PONOS - RUIAStI XPS

Takmiarska bina je izdrala - zahvaljujui naim EPS-blokovima!

POdRKA I POtPORA EVROPSKOG PRVENStVA U RVANJU


To nikoga ne ostavlja hladnim!

www.austrotherm.rs

UVODNA RE // SADRAJ // IMPRESUM Tema Broja

03 06 11

Dragomir Ili Austrotherm d.o.o. generalni direktor

Vlade Srbe subvencionie ugradnju kvalitetne termoizolace Ministar ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbe Dr. Oliver Duli, objavio da je drava izdvojila 1,3 milarde dinara za mere kojima se poveava energetska ekasnost graevinskih objekata kako javnih, tako i onih privatnih. Na ponos - ruiasti XPS iz Nia Fabrika u Niu je jedna od 3 nae srpske fabrike, ali i jedina u Srbi u kojoj neko proizvodi termoizolacione ploe od ekstrudiranog polistirena (XPS). Na XPS-pogon u Niu je danas mnogo moderni nego to je to bio pre 7 godina, onda kada smo ga preuzeli. Podrka i potpora Evropskog prvenstva u rvanju Austrotherm d.o.o. je sa svojim proizvodima (blokovima od EPS-a) aktivno uestvovao u graenju takmiarske bine u Beogradskoj Areni, na kojoj su se punih 6 dana takmiili najbolji evropski rvai i rvaice, praeni predstavnicima meda sa itavog kontinenta.

XPS

Potovane itateljke, potovani itaoci, Vlada Srbe misli ozbiljno kada je u pitanju poveanje energetske ekasnosti u zgradarstvu. Nakon novog Pravilnika koji smo prezentovali u prolom broju, sada smo u situaci da izvestimo i o subvencionisanju drave kad je u pitanju ugradnja termoizolace u javnim, odnosno o kreditima banaka kad je u pitanju ugradnja termoizolace u privatnim objektima. Naa XPS-fabrika u Niu je ila kucavica nae kompane u Srbi. Tu nastaje na najkvalitetni i najskuplji proizvod. U lanku kojeg prezentujemo, moete saznati kako je ovaj na proizvodni pogon rastao prethodnih godina. Referentni objekti nae kompane su sve brojni. I ovaj put predstavljamo 2 nove reference. Obe su locirane u Beogradu i obe su izuzetno bitne za nas i zbog vrste, ali i zbog koliina naih proizvoda koje se tamo ugrauju. Mi smo deo internacionalne grupace Austrotherm International, pa zato sa zadovoljstvom izvetavamo i o interesantnim aktivnostima drugih kompana unutar nae grupace. Ovaj put piemo o kolegama iz Austre i Poljske... Imate li strunih pitanja za nas? Na arhitekta Sava Miloevi u ovom broju detaljno pojanjava sve mogunosti i varante izolace kosih (strmih) krovova... Evropsko prvenstvo u rvanju je nedavno odrano u Beogradskoj Areni, a naa kompana je bila lan sponzorskog pula ove internacionalne sportske manifestace. Proitajte na koji nain smo podrali ovu veliku sportsku priredbu. Graevinski sajam u Beogradu je pred nama, a to je struna manifestaca koju mi ve due od decene nikako ne proputamo. I ovaj put ete nas nai na starom mestu, gde vas rado oekujemo kao i svih prethodnih godina. Predstavljamo i novu koleginicu i novog kolegu koji su nedavno postali lanovi naeg uspenog tima u Srbi. elim Vam pratne trenutke u itanju Vaeg i naeg AUSTROtimes-a.

SPONZORSTVO

02 Uvodna re // Sadraj // Impresum Tema broja 03 Dravno kreditiranje poveanja energetske ekasnosti zgrada XPS ekstrudirani polistiren 06 U Srbi ga jedino Austrotherm proizvodi u fabrici u Niu Referentni objekti 08 AMFORA i hotel FALKENSTEINER Novosti iz Austre i Poljske 09 Podrka obolelima od Daunovog sindroma (Austra) Srebrna lovorika u izuzetno jakoj konkurenci (Poljska) Pitajte nas 10 Savet naeg arhitekte (varante izolace kosog krova) Sponzorisali smo Evropsko prvenstvo u rvanju 11 Takmiarska bina izdrala - zahvaljujui naim EPS-blokovima! Graevinski sajam u Beogradu 12 Oekujemo vas u periodu 24/28.04.2012, na starom mestu (hala 3) Predstavljamo nove kolege 12 Tanja i Nikola su nova pojaanja u naem srpskom timu
Vlasnik, izdava i distributer: Austrotherm d.o.o. SRB-14000 Valjevo, Mirka Obradovia bb. Tel: 014 / 291310, 291311, 291312 Faks: 014 / 291313 office@austrotherm.rs www.austrotherm.rs Ureivaka redakca: Austrotherm d.o.o. - predstavnitvo Beograd, kancelara za marketinko-tehniku podrku SRB-11030 Beograd, Aribalda Rajsa 27 Tel: 011 / 236 92 80 Fax: 011 / 236 92 81 E-mail: office-beograd@austrotherm.rs Kontakt osobe: Vladimir uji (direktor marketinga) i Tanja Nii (marketing menader) Dizajn i produkca: BeoNET SRB-11000 Beograd, Sinelieva 8

Dragomir Ili
2

Tel: 011 / 3085800 Faks: 011 / 3085801 E-mail: office@beonet.net www.beonet.net AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

Vlada Srbe subvencionie kredite za postavljanje termoizolace i zamenu stolare


Vlada Srbe je usvojila program unapreenja energetske ekasnosti graevinskih objekata, kojim drava daje subvence lokalnoj samoupravi (optinama) u iznosu od 1.000.000.000 RSD, dok se istovremeno zikim licima subvensioniu krediti za postavljanje termoizolace i zamenu stolare u visini od 300.000.000 RSD. Raspisan javni poziv za kandidovanje objekata javne namene, kao i poziv bankama koje ele da se ukljue u projekat kreditiranja zikih lica.

AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

TEMA BROJA

Krediti za unapreenje energetske ekasnosti


Nosilac ove dravne inicative i programa koji zavreuje panju je Ministarstvo ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Fondom za zatitu ivotne sredine Republike Srbe. Jo sredinom februara ove godine, resorni ministar Dr. Oliver Duli je izjavio: Program se sastoji iz dva dela. Jedan se odnosi na nansiranje energetske ekasnosti u dravnim objektima, dok je drugi namenjen za graane. Za prvi deo je ove godine predvieno milardu dinara bespovratnih sredstava, koje emo od 1. marta dodeljivati jedinicama lokalne samouprave i budetskim korisnicima, kako bi na svojim zgradama postavili ili poboljali termoizolacu i promenili stolaru, popravili krovove, ugradili kotlove na biomasu, nansirali postavljanje toplotnih pumpi i korienje obnovljivih izvora energe. Drugi deo programa vredan 300 miliona dinara bie namenjen za sunansiranje kredita graanima, namenjenih za podizanje energetske ekasnosti porodinih kua ili stanova. Zahvaljujui tim sredstvima graani e moi preko poslovnih banaka da podignu subvencionisani kredit za adaptaciju kue u kojoj ive u cilju utede energe i smanjenja energetskih, pa samim tim i trokova ivota. Realizaca ovog dela programa takoe poinje u martu kada e biti raspisan javni poziv bankama da se ukljue u ovaj posao. Kako je objasnio, Program energetske ekasnosti je ujedno i segment Programa pomoi graevinskoj industri u uslovima svetske ekonomske krize, a kroz njega e biti uposleno izmeu 10 i 20 hiljada graevinskih, kao i radnika iz drugih struka. Pored direktnog efekta u vidu utede energe u narednim godinama, oekuje i pozitivan efekat u domenu angaovanja veeg broja domaih malih i srednjih preduzea. tednja energe je vrhunski interes ovog trenutka, jer je Srba na alost na samom zaelju u pogledu energetske ekasnosti. U Srbi se koristi 40 odsto vie energe po glavi stanovnika ili po jednom objektu od evropskog proseka. To je ozbiljan problem i posledica zanemarivanja injenice da energenti postaju sve skuplji i da je potrebno dugorono investiranje u utedu

energenata, pre svega u sistemima koji su najvei potroai, naveo je ministar Duli. Sredinom marta je raspisan javni poziv za kandidovanje projekata radi nansiranja unapreenja energetske ekasnosti objekata javne namene. Redakca AUSTROtimes-.a je zavirila u taj javni poziv i ono to nam je odmah upalo u oi je da je prvi navedeni uslov kandidovanja projekata nabavka izolace i zamena spoljanje stolare. Tek nakon ove mere navode se ostale mere kao to su ugradnja energetski ekasnih pei, kotlova ili podstanica, zatim korienje tedljive grejne opreme, ugradnja ekasne opreme za sagorevanje biomase, modernizaca sistema javne rasvete itd. Kada je u pitanju subvencionisanje kredita zikim licima, mere ugradnje kvalitetn()e termoizolace i stolare su u startu navedene kao krucalne, a evo kako bi jedan takav subvencionisan kredit izgledao sa aspekta ulaganja sredstava u kvalitetnu termoizolacu: stambeni objekat od 150 m; godinji trokovi grejanja: 2.000 EUR; kredit za ugradnju (zamenu) termoizolace: 2.500 EUR; mesena rata kredita: 50 EUR; uteda: do 30% godinjih trokova (50 EUR meseno, tj. 600 EUR godinje)

AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

TEMA BROJA

Nema nikakve sumnje da kvalitetna stolara (prozori i vrata) doprinosi poboljanju energetske ekasnosti jednog graevinskog objekta nita manje nego kvalitetna termoizolaca! Meutim, kada je u pitanju ekonominost jedne (ugradnja termoizolace) i druge mere (ugradnja stolare) tu matematika govori nesumnjivo u prilog termoizolace. Prezentujemo naim itaocima 4 slajda sa naih strunih prezentaca koji to nedvosmisleno potvruju:

Slajd 1

Slajd 2

Slajd 3

Slajd 4

AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

AUSTROTHERM SRBIJA

Austrotherm XPS jer mi smo


Austrotherm d.o.o. je jedini srpski proizvoa termoizolacionih ploa od ekstrudiranog polistirena (XPS). Danas se u naoj Poslovnoj jedinici Ni proizvode ak 4 tipa ovih ploa, u debljinama od 20mm pa sve do 120mm. Ovo je tekst o naem specijalizovanom proizvodnom pogonu u Niu...
U Srbi postoje danas 10-ak znaajnih proizvoaa termoizolacionih ploa od EPS-a (ekspandiranog polistirena, tj. stiropora), a Austrotherm d.o.o. je sigurno najznaajni, kao ubedljivi lider na tritu, sa tri fabrike u Srbi (Valjevo / Ni / Srbobran). Ipak, ono to nau kuu ini jo bitnim privrednim subjektom na srpskom tritu graevinskih termoizolacionih materala je injenica da je Austrotherm d.o.o. jedini domai proizvoa termoizolacionih ploa od XPS-a (ekstrudiranog polistirena). Tehnologa i oprema za proizvodnju ploa od XPS-a je puno sloena, pa samim tim i mnogo skuplja, od one koja se koristi za izradu ploa od EPS-a. Iz ovoga je lako izvui i zakljuak da su Nenad Drakovi nae ruiaste XPS-ploe najskuplji proizvod u naoj proizvodnoj paleti u Srbi. Istovremeno, to je proizvod koji u najveoj meri pokriva nae izvozne aktivnosti u zemlje u okruenju, kae Nenad Drakovi (dipl. pravnik), direktor Austrotherm d.o.o - PJ Ni. Austrotherm d.o.o. je 10.10.2005. u Niu proizveo svoju prvu ruiastu XPS-plou, a od tada pa u narednih 6,5 godina, sve do dananjih dana, proizvodnja konstantno napreduje u tehnolokom, kvalitativnom i kvantitativnom smislu. U poetku smo na XPS proizvodili koristei iskljuivo freon kao pogonski gas, ali je vrlo brzo on potisnut usvajanjem tzv. CO2-tehnologe koja je u ekolokom smislu mnogo prihvatljiva i koja je ve neko vreme propisana kao obavezna u zemljama EU. Danas praktino celokupnu proizvodnju obavljamo u Srbi korienjem CO2tehnologe, bez obzira na to to je naa zemlja jo uvek daleko od pristupanja EU., dodaje Drakovi.
6

Kvalitet proizvodnje se veoma paljivo nadzire, to potvruju rei Nenada Tadia (dipl. in. tehnologe), rukovodioca kontrole kvaliteta u XPS-pogonu u Niu: U naoj internoj laboratori se redovno ispituju dimenziona stabilnost XPS-ploa, koecent toplotne provodljivosti, pritisna vrstoa, zatvorenost elske strukture i ponaanje XPS-ploa pri povienim temperaturama (sa i bez pritisnog optereenja). To su najbitni parametri za odreivanje kvaliteta ovog proizvoda. Mi svake 2 godine nae XPS-ploe predajemo na eksterno ispitivanje i atestiranje, ali je unutranja kontrola kvaliteta neto to konstantno vrimo zbog nas samih. Austrotherm d.o.o. je 04.05.2007. pustio u pogon i svoju drugu proizvodnu XPS-linu u Niu. Time je proizvodni kapacitet znaajno uvean, pa tako kompana danas moe godinje da proizvode ak oko 200.000 m ruiastih termoizolacionih ploa otpornih na vlagu i na velika pritisna optereenja. I ne samo to danas se u Niu proizvode ak 4 razliita XPS-proizvoda made in Austrotherm: Mi smo u periodu od 2005. do 2008. godine proizvodili Austrotherm XPS 30 (glatku ruiastu plou) i Austrotherm XPS P (ruiastu plou rebraste, tj. hrapave povrinske strukture). Ve tokom 2008. godine smo ovladali proizvodnjom Austrotherm XPS 50 (glatka ploa dodatno uveane pritisne vrstoe iznosi 500 kPa koja podnosi pritisna optereenja i do 18 t/m, sa samo 5% stiljivosti), a posebno smo ponosni na ono ime smo ovladali krajem 2011. i poetkom ove 2012. godine. Naime, danas u Niu proizvodimo i Austrotherm XPS 70 plou koju moete pritisno opteretiti i do 25 t/ m! To je proizvod koji svoju primenu nalazi pre
AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

Nenad Tadi

drugai od drugih
svega u gradnji poletno-sletnih i rulnih staza i aerodromskih platformi, u ostalim oblastima niskogradnje, ali i u gradnji hladnjaa itd, dodaje Tadi. Austrotherm d.o.o. je u isto vreme, iz godine u godinu, uveavao proizvodne debljine svojih XPS-ploa. Tim povodom Radenko Dosti, rukovodilac XPS-proizvodnje u fabrici u Niu, kae: i u bukvalno svim zemljama koje nas okruuju. I ne samo tamo ve imamo upite i ugovorene isporuke i u drave kao to su Slovaka ili Poljska. Sem toga, prethodnih godina smo u vie navrata logistiki podrali nau austrsku majku-kompanu, odnosno njen matini XPSpogon u gradiu Purbahu, time to smo joj u sezonskim picevima isporuivali one koliine i debljine XPS-ploa koje pogon u Purbahu, iako je on puno vei od naeg u Niu, ne mogao da proizvede i pravovremeno isporui kupcima u Austri, Nemakoj, Sloveni, Itali itd., poruuje na kraju Nenad Drakovi, direktor Austrotherm-ove PJ Ni.

Radenko Dosti

Sve do 2008. godine smo u Niu bili u stanju da proizvodimo XPS- ploe debljina maksimalno do 60mm. 2008. godina je po mnogo emu bila revolucionarna za nas ulaganjem u modikace postojeih alata i u njihovo obogaivanje, kao i kroz modernizace ekstrudera na obe proizvodne line i na prateoj opremi, doli smo u situacu da proizvodne debljine najpre uveamo do 80mm, potom i do 100mm, a od pre par meseci i na itavih 120mm! I to je najbitne, to uveanje debljina je zahvatilo i nae nove artikle kao to su Austrotherm XPS 50 i Austrotherm XPS 70. Sve ovo ne bi bilo mogue bez znaajnih investica u gasnu instalacu u nove pumpe visokog i niskog pritiska, u regulatore doziranja, mernu opremu, rezervoare itd, itd. Recimo na kraju i to da XPS-fabrika u Niu radi 24 asa dnevno, skoro pa 365 dana u godini. Razlog za ovo skoro lei iskljuivo u injenici da se tokom zimskih meseci (kraj decembra i poetak januara), a po nalogu centrale koncerna u Austri, svake godine vri obavezno 2-nedeljno servisiranje i remont u proizvodnom pogonu. Inae... Mi bi rado proizvodili i bukvalno 365 dana u godini kada bi to smeli. Na Austrotherm XPS je izuzetno traen proizvod kako u Srbi, tako
AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

REFERENTNI OBJEKTI

Nove reference u Beogradu


naziv objekta: poslovno-hotelski objekat FALKENSTEINER lokaca objekta: Novi Beograd, Ul. Mihajla Pupina povrina objekta: 24.000 m investitor: Alba Invest / Beograd izvoa radova: Tehnobeton / Beograd ugraeni proizvodi: Austrotherm XPS 30 (d = 10cm), 1.700 m, ravan krov Austrotherm XPS 30 (d = 5cm), 1.300 m, podrumski zid (dafragme i u zemlji) Austrotherm EPS T650 (d = 2-4cm), 22.000 m, zvuna izolaca od udarne buke (u kouljicama)

Austrotherm d.o.o moe da se pohvali velikim brojem referentnih objekata irom Srbije. Naa uspenost u konstantnom obogaivanju referentne liste je rezultat kvalitetne saradnje naeg marketinko-tehnikog sektora sa investitorima, projektantima i izvoaima graevinskih radova. Predstavljamo vam naa 2 najnovija referentna objekta u Beogradu.

naziv objekta: poslovno-skladini objekat lokaca objekta: Beograd, Aerodrom-autoput investitor-partner: Amfora / Beograd ugraeni proizvodi: Austrotherm EPS AF (d = 8cm), 2.500 m (fasadna termoizolaca, tzv. demit fasada)

AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

NOVOSTI IZ KONCERNA AUSTROTHERM

Austrotherm GmbH (Austra) prua podrku ljudima obolelim od Daunovog sindroma


Austrotherm GmbH se aktivno ukljuio u graevinski poduhvat zikog proirenja medicinske ustanove u Loeben-u. Termoizolacioni materali koje je naa austrska majka-kompana donirala Udruenju HAND IN HAND nali su svoju primenu na krovnoj konstrukci i na fasadi seminarske sale, ali i malog kafea i pekare u okviru itavog bloka. U kafeu i pekari e, to je veoma vano, 10-ak ljudi obolelih od Daunovog sindroma pronai svoje radno mesto.

Naa austrijska majka-kompanija, kao socijalno odgovorno preduzee, i ovaj put je pokazala nesebinost u pruanju pomoi i podrke onima kojima je to preko potrebno...

U austrskom gradiu Loeben ve dugo postoji medicinska ustanova koja zbrinjava ljude obolele od Daunovog sindroma. U njemu deca, omladina kao i odrasli ljudi oboleli od ove bolesti dobaju neophodnu zdravstvenu negu. Austrsko Udruenje HAND IN HAND (prevedeno ruka ruci) je registrovano jo 1995. godine i ono od tad okuplja volontere, tj. dobronamernike koji potpomau rad ustanove u Loeben-u. Tako je, zahvaljui angaovanju ovog Udruenja, u medicinskoj ustanovi u Loeben-u oformljen dagnostiki centar Leben - Lachen - Lernen (prevedeno iveti - smejati se - uiti). Teite njegovog delovanja je terapeutski i pedagoki rad - mentalni trening pamenja, kao i razvanje kulturnih tehnika (itanje, pisanje i raunanje) po najinovativnoj metodi Yes, we can! (prevedeno da, mi moemo!). Ova metoda je nastala na osnovu najnovih medicinskih istraivanja ljudskog mozga i bazira se na korienju ruku kao duhovnog alata.

Manfred Biber, Jirgen Vizer i Peter mid

Mi smo jedno malo Udruenje koje je upueno na to da pomo trai od privrede. Veoma nam je drago da je jedna tako ugledna kompana kao to je to Austrotherm GmbH prepoznala nau dobru nameru i na anJirgen Vizer i Peter mid gaman i da nam je tako nesebino pomogla, izjavio je 15.03.2012. dipl. in. Jirgen Vizer (Dipl.Ing. Jrgen Wieser) dodeljujui naoj majci-kompani nagradu Hand-in-Hand-Award 2012. U ime Austrotherm GmbH, nagradu su primili g-din Peter mid (Peter Schmid), generalni direktor kompane, kao i g-din Manfred Biber (Manfred Bieber), ef proizvodnje u EPS-fabrici u Pinkafeldu.

Kupci nagradili Austrotherm Sp. z.o.o. (Poljska)


Naa poljska sestra-kompanija dobila lepo priznanje od strane poljskih konzumenata.
Ve tradicionalno poljski potroai biraju svake godine po 3 najuspena proizvoaa u raznim privrednim granama, pa tako i u brani proizvoaa graevinskih termoizolacionih materala. 2011. godina ostae upamena po dobrom kad je u pitanju naa sestra-kompana u Poljskoj i tamonji optenarodni plebiscit. Proizvodi Austrotherm Sp. z.o.o. su nagraeni tzv. srebrnom lovorikom to je veliko priznanje za nae kolege iz Poljske. Dobiti 2. nagradu u konkurenci preko 100 proizvoaa samo EPS-a u Poljskoj (a gde su tek proizvoai drugih termoizolacionih materala!) je zaista ogroman uspeh.
AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

Mi u Poljskoj postojimo ve 18 godina i spadamo u lidere na ovdanjem tritu. Zadovoljavajui kvalitet proizvoda i dobri kontakti sa kupcima su oduvek predstavljali prioritete u naem poslovanju. Priznanje koje smo dobili je veliki podsticaj za nas, jer govori u prilog tome da smo kod oba pomenuta prioriteta ve postigli ono to smo eleli, to naravno ne sme da nas opusti, ve samo da nas dodatno motivie za budua vremena, izjavila je Ana Spivak (Ana Spiewak), generalna direktorka Austrotherm Sp. z.o.o.

PITAJTE NAS

Treba Vam struan savet? Tu smo, pitajte nas.


Pitanje: eleo bih da izolujem krov kue, pa me interesuje koje je najbolje reenje s obzirom da je kua stareg datuma gradnje. Vlada iz Stare Pazove Odgovor Save Miloevia: Oko 25% energetskih i toplotnih gubitaka nastaju u jednom termiki neizolovanom objektu na pozici krovne konstrukce. Kada je u pitanju termoizolaca kosog krova, Austrotherm nudi par reenja koja podrazumevaju upotrebu i primenu EPS-a (ekspandiranog polistirena, tj. stiropora). Kos krov moemo izolovati sa spoljanje strane (termoizolaca iznad krovnih rogova), sa unutranje strane (termoizolaca izmeu krovnih rogova), a kao najbolje reenje predlaemo kombinacu ova dva reenja - i sa spoljne i sa unutranje strane. Termika izolaca sa spoljne strane, iznad krovnih rogova, esto se primenjuje u zapadnoj Evropi i veoma je ekasna. Hladnom ili toplom vazduhu se ne dozvoljava da prodre u samu konstrukcu (zimi se taka zamrzavanja deava u spoljnim slojevima termoizolacionog materala, u ovom sluaju u EPS-u). Izvoenje: Po izvrenom podaavanju krovnih rogova postavlja se hidroizolaca, a preko hidroizolace postavljamo EPS, u ovom sluaju preporuujemo Austrotherm EPSA150 (nau najtvru EPS-plou). To je potrebno poto su na tom delu krova (iznad rogova, a ispod crepa) prisutna velika optereenja ukljuujui i ona pritisna. Sem toga, spoljna povrina krova je izloena klimatskim uticajima kao to su sneg, kia, vetar itd. Preko EPS-a se prvo postavljaju podune letve ekser prolazi kroz termoizolacu i privruje se u rog, a potom se postavljaju poprene letve na koje se kai crep. Letve postavljene u dva pravca stvaraju jedan vetreni vazduni sloj u kojem vazduh cirkulie i dodatno, pored provetravanja, ima i funkcu izolace. Ukoliko na ovaj nain obavimo termoizolacu krova, sa unutranje strane potkrovlja rogove inimo vidljivim, to su veoma esti zahtevi rustinog enterera. U Srbi su se do sada kosi krovovi najee termiki izolovali sa unutranje strane postavljanjem termoizolace izmeu krovnih rogova. Ova metoda je posebno pogodna kada se obavlja termika sanaca objekta, jer ne neophodno skidati postojei pokriva (crep,letve...). Na savet je da pri ovoj metodi kao termoizolacioni materal upotrebite Austrotherm EPS A30 koji je mek, pun vazduha, a i cena mu je veoma pristupana!). Mi odnedavno nudimo i novi proizvod, kao novo reenje za termoizolacu izmeu krovnih rogova plou Austrotherm KLEMMFIX (bele boje), odnosno plou Austrotherm KLEMMFIX PLUS (sive boje, sa primesama grata koje joj daju oko 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na belu plou). O ovim proizvodima je detaljno rei bilo u prolom broju naeg magazina, a svi rani brojevi AUSTROtimes-a se nalaze na naoj internet stranici www.austrotherm.rs (rubrika Downloads). Na kraju bih pomenuo i Novi Pravilnik o energetskoj ekasnosti zgrada u Srbi koji u jesen ove godine postaje obavezujui u primeni i u kojem je denisana maksimalna dozvoljena vrednost koecenta prolaza toplote U (W/mK) za sve delove graevinske konstrukce, pa tako i za kosi krov. U novogradnji sad on iznosi 0,15 W/mK, a za kose krovove
10
AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

Na pisma odgovara: Sava Miloevi, dipl. ing. arh. menader tehnike podrke Imate li i Vi neko slino pitanje za nas? Piite nam, pitajte nas za savet! Austrotherm d.o.o. predstavnitvo Beograd SRB - 11030 Beograd, Aribalda Rajsa 27 Email: sava.milosevic@austrotherm.rs

objekata koji se termiki saniraju on iznosi 0,20 W/mK. Prevedeno u potrebnu debljinu termoizolacinog sloja, to iznosi preko 30cm (ako kosi krov izolujete sa unutranje strane, izmeu krovnih rogova, koristei proizvod Austrotherm EPS A30), to predstavlja jedan praktian problem, s obzirom da su krovni rogovi u Srbi najee dimenzionisani visinama od 10cm do 14cm. Upravo iz ovog razloga mi preporuujemo kao najbolje reenje istovremeno izolovanje kosog krova i sa spoljne, i sa unutranje strane.

SPONZORSTVA

Austrotherm kao potpora EP u rvanju


Domaa i strana javnost je punih 6 dana uivala u rvanju grko-rimskim i slobodnim stilom (u odvojenoj konkurenci ena i mukaraca), a ovu sportsku manifestacu je u direktnim TVprenosima pratilo preko 30 evropskih i svetskih televizskih stanica. Meu njima je bio srpski Javni servis RTS, koji je svakodnevno izvetavao i sa kvalikacionih i sa nalnih borbi. Ispred Rvakog saveza Srbe (RSS) i Svetske rvake federace (FILA), poverenje za organizacu ove znaajne sportske priredbe dobio je RK Partizan, aktuelni pobednik Kupa Evrope, ampion Evrope i ampion Srbe. U Beograd je ovom prigodom stigao i Aleksandar Aleksandrovi Kareljin, najbolji rva grko-rimskim stilom u XX veku. Slavni ruski sportista je u srpsku prestonicu doputovao u ulozi promotera ampionata Evrope, ali i da podri ruski nacionalni tim. Pored takmiarskog dela, organizatori su se potrudili da uprilie i prigodan zabavni program sa poznatim estradnim umetnicima iz Srbe. Nakon zavrenog ampionata, jedinu medalju za Srbu osvojio je Davor tefanek koji se okitio bronzanom medaljom u kategori do 60 kilograma. Ocena mojih saradnika i mene lino je da smo vrlo uspeno okonali prvenstvo Evrope. Pre poetka ampionata Evrope postavili smo sebi tri cilja i sva tri smo ispunili. Prvi je bio da dostojno prezentujemo Srbu, Beograd i na sport. Po komentarima koje oslukujem, uspeli smo u tome. Drugi je bio da se rvanje vrlo kvalitetno promovie, priblii javnosti i da kroz mede vratimo ovaj borilaki sport u narod. Trei, moda i najvani, bilo je osvajanje jedne medalje. Kontinuitet osvajanja medalja sa Evropskih prvenstava je nastavljen. estitam Davoru tefaneku i saradnicima. Zaokruili smo sva tri cilja. Kada se pojavila ansa i za drugom medaljom, nama su apetiti porasli, ali na Aleksandar Maksimovi ne imao sree nekoliko sekundi ga je delilo od ulaska u veliko nale. Bez obzira na to, i njegovo peto mesto u Evropi predstavlja lep uspeh, rekao je eljko Trajkovi, predsednik RSS.
AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

U periodu 06/11.03.2012. velelepna Beogradska Arena je bila domain 59. seniorskog Evropskog prvenstva u rvanju. Na pomenutom ampionatu okupilo se oko 900 velemajstora ovog najstareg olimpskog sporta iz 43 zemlje. Naa kua je bila jedan od glavnih sponzora ovog velikog sportskog dogaaja...

Drago mi je da smo odline ocene za organizacu dobili od prekaljenih organizatora ovakvih takmienja kao to su Rusa, Maarska ili Nemaka itd. Sa sportskog aspekta, znali smo da moemo do jedne, a eventualno i do dve medalje u grko-rimskom stilu. Svaka medalja je u ovakvoj konkurenci zlatna. Videli ste koliko je olimpskih ampiona ostalo bez zlata, koliko favorita je ostalo bez medalja. Moram rei da je medska slika koja je otila u svet sa ovog velikog internacionalnog takmienja veoma bitna za na projekat sto plus jedan koji tei armaci rvanja, poruio je Rajko Balti, potpredsednik RSS.

Austrotherm d.o.o. je bio sponzor ove velike sportske manifestace na jedan veoma interesantan nain. Za potrebe izgradnje borilita (koje po propozicama mora biti izdignuto 1m iznad nivoa parketa u hali) je dopremljeno ukupno 128 blokova od EPS-a (ekspandiranog polistirena, odnosno stiropora), pri emu je svaki blok bio dimenza 5,0m x 1,2m x 1,0m. To znai da je srpski lider u proizvodnji termoizolacionih materala dopremio u Beogradsku Arenu tano 768 m svog stiropora. Na njega su potom polegnute strunjae na kojima su se punih 6 dana takmiile rvaice i rvai iz 43 evropske zemlje.

11

NASTUPI NA SAJMOVIMA // NOVE KOLEGE

Posetite nas na Sajmu Graevinarstva u Beogradu


Austrotherm d.o.o. e i ove godine izlagati na sad ve 38. Meunarodnom sajmu Graevinarstva (SEEBBE) u Beogradu. Posetite nas u centralnoj hali 3 Beogradskog sajma.
I pored viegodinje globalne ekonomske krize koja ne zaobila ni graevinsku industru, ova sajamska manifestaca je zadrala svoj ugled u itavom regionu jugoistone Evrope. Austrotherm d.o.o. e tako, u periodu 24/28.04.2012, po 12. put zaredom izlagati na ovoj strunoj sajamskoj smotri. Na sajamski tand ukupne veliine 72m (56m u donjoj i 16m u gornjoj etai) ete pronai na istoj lokaci gde smo se nalazili i prethodnih nekoliko godina - u sreditu centralne hale 3 Beogradskog sajma. Tu emo predstaviti sebe, srpskog lidera u proizvodnji termoizolacionih materala, kao i neke nove proizvode koje emo ubudue nuditi tritima Srbe i okolnih zemalja. Pozivamo sve one sa kojima aktivno saraujemo, zatim one koji bi eleli ubudue da sarauju sa nama, kao i sva ostala pravna i privatna lica koji su generalno zainteresovani za graevinske termoizolacione materale i koji prepoznaju njihov znaaj u utedi energe i energetskih trokova, da nas posete na naem sajamskom tandu. Nai saradnici e se, sa svojim strunim znanjem i uvek neophodnim entuzazmom, truditi da vam izau u susret i da odgovore na sve vae upite.

Predstavljamo nae nove kolege


Tanja Nii marketing menader
Tanja Nii (31) je zaposlena u naoj beogradskoj kancelari za marketinkotehniku podrku. Po zvanju je master panskog jezika i hispanoamerike knjievnosti, a u nae redove je dola u septembru 2011. godine. U svom svakodnevnom radu se prevashodno bavi marketinkim projektima nae kompane, koji su svake godine sve brojni i obimni. Privatno je ljubitelj muzike, a posebno horskog pevanja, sa 16-godinjim angaovanjem u vie razliitih horova. Interesuje je knjievnost posebno ruska i latinoamerika. Odlino vlada sa ve 3 strana jezika (panski, engleski i italanski), a upravo se posvetila uenju i etvrtog nemakog jezika koji je korporativan jezik u naoj internacionalnoj grupaci, pa je samim tim Tanji veoma bitan i u poslovnom smislu. Ona inae oboava putovanja na kojima sasvim sigurno nema, niti e ikada imati bilo kakvih problema sa sporazumevanjem.

Nikola Rajkovi menader prodaje


Nikola Rajkovi (30) je zaposlen u naoj kompani od marta meseca ove godine - kao menader prodaje za teritoru Vojvodine i istone Hrvatske. Diplomirao je Meunarodnu ekonomu i spoljnu trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. elja za napredovanjem i novim iskustvima, doveli su ga u nau kompanu. Za razliku od prethodnih preduzea u kojima je radio, u Austrotherm-u mu se prua prilika da ima direktne kontakte sa kupcima, to mu je i bila elja. Aktivno se slui engleskim, ali koristi i nemaki jezik koji je usavravao u Austri u okviru stipende programa Sigurni u voenju poslovnih razgovora na nemakom jeziku. Veliki je ljubitelj nemake knjievnosti i poeze uopte, a posebno pesama Alekse antia. Svoje slobodno vreme posveuje rekreativnom plivanju i putovanjima. elja mu je da obie Ameriku, naroito grad Njujork. Veliki je poznavalac pasa, posebno lovakih koje je zavoleo uz brata koji je profesionalni uzgajiva pasa. Oenjen je i otac je dvogodinje devojice Mae.
AUSTROtimes Br. 17 / april 2012.

12