You are on page 1of 1

t t

e
t E

l2 r.
I

roba.iz*ge;.9ggg*!g$19!",1glgl_ggsklad_ista; podrudju Jugoslavije r-adr'zg_nzl kojaje na carinskom racliuvoza, ro-Qy danom za plgyg?ng
daf.ronstavLianjtr_ip!l-"*q pS9l4.ntf_JCI, odnosnoako JCI nije podnesetta, plgg"j:na domeiem trZ-iStu;

preno.si u carinskoskladiste, daq_<rm za robu kgja ,s_-ekaclie iz.kqnsig4qqiqlog -_s,!-l_4di5ta

tr,

Ai roba koiaTdfr@ffig-e_\*orydif *g:,:lgy iig; p9_d S:fF' 59g, jL robakojaje iziozno=da;in.F-14 a Lr ftrgdFvliir scvraianeproclata lEt,Lzeiil; ili stone

- + r o b @.n *i sa t1 e i zca ri n sko gp' 9{ r udjaJugoslavije,akouCar ir r skoj' tar if i r\ nije drukdijeodreeleno;

ca1ili bez prelas"ka preko qarinske linije, danom I za robu koja se uvozno- izvozno .' p-oO-l,ojenr?_J_C*{, 17 je.,rp!q..,\o;,a carinoi'drtgrh"uvoznifr"d'a*{*na'prestaje.ako ;e u"19zi, r" *9bg_u.gZ+.pJai-aqia ( nosno i:t::t.ozi I <lak *. nulu?,pgd . +rius,&&.04g o,tt. ouni"*te.sa i: cliiilili6 podieTlJos . 'S-Ftaianju ; rr-n
I t

kaoi dokumentacija r -}J sgrfielj -it_i:tLrytj"li:g{"r'jul ir**kq!i l}lj}*r#s1.9"!9"_r..lggke, i i nQu o l1_o:!9y! -gqrytodnih
A

4l

obtve_zama; odgovara ugovorcnim u vezisa medunalodnim licitacijama i konkursima; koja se Salje dokumentacija

i organi ; ugovo_ra_k_oj e_ su-po!_pI I 4i j p gtYtai li n adIeZn 6l_ tEleviTi-isli-e, =ni-gJjenevesti ili slike za direktnu emisiju tr na diugi .na-din t[*fa-f j aviog intbrmisanjat' .rl sEdriui-a a ko.iije namenjenudesnicirna Ue.iptatn-o,p1iga,!-.!n"$_[gg*Ja, pbflclSnim,qlerijal-koji tslidnih u i sastanaka koj.i se oclrZavaiu konferencija simpozijuma, m-edijnaroanin
iI : Jugoslaviji; ioba koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama. * I2hoS iarine i drugih uvoznih daZbina za robu za koju je nastala obaveza plaianja
i

cariiie, utv;dqe s.eu pffilc$if;t cEn ;frTanka obaveze,oclnosnona dqlggglg!"pj4. JCI, vi dbeno$ Ii st?ii t cl. danom dp*b-{aftpiVref i erio$ pTo obaveza nast-aje-.clqqoSenjem a Carinska #" Zu robu koja fe uVezena, 1elgnjau' upravnom utviduie5-e d. daZbina postupku,iznoscarinei carinskih {ggqg-qgryi9dage5enl je pitanja prava carinei drugih zastarelosti na naplatu ,ni Propisima takoderegulisano od z?,.p3l"_ggqina Tako je utvrdenoda pravo nq qaplatucarinezaslareva uvoznih daZbina. prekidasvakomsluZbenorn plaeanja carine.Rok zastarelostise gUgueza dgqqkg4qj"*ggp1gle radi naplatecarine. organapreduzetorn radnjomnadleZnog po isteku roka od l0 godina od q1p|1!g p-r-ava na Aps-olutna zastare-l-o;-t SSrilq-naslgPa 9t je carine. plai-anja danakada nastalaobaveza plaianjucarine roba koja ne podleZe 6.2.4.2 Carinska mora podrudjeJugoslavije + Od op5tegpravila clase za robu koja se uvozi na carinsko tt su uq!!91{9'1a su, po pravilu, koja To izuzeci. platiti carina,postojeodredeni **ggg-.ll* iti iavremenim cirinskim sisternina,a rezultat su ili uo-!2iqajenff!ft-t!{q$tn$Kpgmgp\b ili medunaroclnim sp_9-1a-1yryima. mp!tifateraluim sn'refrlisan:ibilateralnim, ='Carin5kim je propisano ocl plaian.ia i precizirano ko.iisubjeklistiosiolroeleni 2alionom pl?.ianja daZbjna carine. Roba koja je bilu pj"dTet1*oj]-obocleya_od S*rirg..i-d-ru.grb-gv".oailh n.unenom), n1919,s9 crtqdili, dati nc uslovlj66*p-r'dineiioiii'ko-ii36ffi 31j9,je_5o4:Se_-r!-e_bjlo

l:, i

!':
I

!.

f
I

t.-

t: