You are on page 1of 2

NARRATIVE REPORT

1. Nagpapamalas ng maganda at kasiya-siyang panimula. Ipagpatuloy kung di man umunlad ito. 2. Masiglang nakikibahagi at nakikilahok sa mga pagtatalakayan sa klase. 3. Kasiya-siya ang ipinakikitang pag-unlad sa pag-aaral. 4. Kapuri-puri ang ipinamamalas na kahusayan, kakayahan sa asignatura. 5. Nagpapamalas ng pagpupunyagi upang mapaunlad ang kakayahan. 6. Kainaman ang pag-unlad niya sa mga aralin. 7. Masigasig sa paggawa at pagtulong sa mga gawain sa silid-aralan at paaralan. 8. Ipagpatuloy ang laging pagiging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw. 9. May magandang gawi sa pag-aaral kung kayat laging handa sa mga pagtatalakayan sa klase. 10.Laging nagpupunyaging paunlarin ang kakayahan. Panatilihin ito. 11.Kalugud-lugod ang ipinamamalas na ugali at disiplina sa paaralan. 12.Mahusay at marunong makibagay sa kapwa-bata sa loob at labas ng paaralan. 13.Sikaping bigyan ng higit na pagpapahalaga ang pag-aaral. 14.Magkaroon ng higit na pagnanais na mapaunlad ang marka. 15.Bigyan ng higit na pansin at pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga asignaturang may mababang marka. 16.Iwasan ang mga bagay na nakahahadlang sa mabuting pag-aaral/pagkatuto. 17.Sikaping makibahagi sa mga talakayan sa klase sa tuwi-tuwina. 18.Pag-ukulan ng pansin ang mga gawaing pagbabasa at pagsusulat. 19.Ugaliing makinig sa guro habang nagtuturo sa klase. 20.Pagtuunan ng higit na pag-aaral ang mga araling nauukol sa mga bilang/matematika. 21.Magkaroon ng wastong paraan/pamamaraan sa pag-aaral upang umunlad. 22.Ugaliing laging maging handa sa mga takdang-aralin sa araw-araw. 23.Sikaping higit na mapaunlad at mapataas ang mga marka. 24.Iwasan ang maging malilibangin sa oras ng klase.

25.Magkaroon ng kanais-nais na gawi sa pag-aaral upang umunlad ang mga marka. 26.Sikaping makilahok sa mga gawaing pampaaaralan. 27.Ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga aralin sa pagbasa/pagsulat kahit na nasa bahay 28.lamang. 29.Pag-ibayuhin ang pagpupunyagi sa pag-aaral sa susunod na baiting. 30.Ipagpatuloy ang ipinamamalas na kasiglahan sa pag-aaral. 31.May kusa sa paggawa ng mga gawain sa paaralan. 32.Isang malugod na pagbati sa magandang ugaling ipinamalas sa buong taon ng pagaaral. 33.Bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga gawain sa pag-aaral. 34.Kinapapansinan ng angking talino sa larangan ng ________________________. 35.Pumasok ng maaga upang hindi mahuli sa klase. 36.Iwasan ang kadaldalan sa loob ng silid-aralan. 37.Mag-aral ng mabuti. 38.Magsumikap sa pag-aaral. 39.Ibayong pagsisikap ang kailangan. 40.Mag-aral ng liksyon. 41.Tulungan ang sarili upang matuto. 42.Dagdagan ang tiyaga sa pag-aaral. 43.Mag-sikap sa pag-aaral upang mapataas ang mga marka. 44.Ilaan ang oras sa asignaturang mababa ang marka. 45.Ibuhos ang oras sa pag-aaral sa halip na sa ibang bisyo. 46.Bigyang pansin ang marka sa __________________________. 47.Iwasan ang pagliban sa klase. 48.Sikaping mapataas ang marka sa _______________________. 49.Makisali sa talakayan. 50.Kailangan subaybayan sa kanyang pag-aaral. 51.Mabagal umunawa sa mga aralin. 52.Kailangan ang patnubay ng magulang sa pagbabasa. 53.May kabagalan sa paggawa sa mga gawaing pampaaralan. 54.Malikot sa klase ngunit may taglay na talino. 55.Hindi tinatapos ang mga gawaing pangsilid-aralan. 56.Matalino at masipag sa pag-aaral. 57.May kakayahan sa pag-aaral kung pagtutuunan ng pansin. 58.Mapagkakatiwalaan sa anumang bagay. 59.Maasahan sa anumang gawain. 60.Siya ay may kusang loob sa mga gawaing pang-akademiko.