You are on page 1of 1

CTY CO PHAN T VAN XAY DNG

MINH LONG
- - - - - - - -

CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM


oc lap T do Hanh phuc
--------

So : 19 /DTML/2012

HO S D TOAN
CONG TRNH : CHI CUC THUE HUYEN VNH HNG
HANG MUC : SN NC NHA KHO
A IEM XD : TH TRAN VNH HNG , HUYEN VNH HNG , TNH
LONG AN

Long An ,Ngay Thang nam 201..