You are on page 1of 14

SYARAT-SYARAT PERTAN(IN&AN LOMPAT TALI TERB'KA KEBAN&SAAN 20$)

Dianjurkan oleh : Persatuan Sukan Lompat Tali Negeri Johor & Persatuan Lompat Tali Malaysia

SYARAT-SYARAT AM KEJOHANAN LOMPATLOMPAT TALI MALAYSIA 2007 PERTAN(IN&AN TALI TERB'KA Sempena Sambutan Bulan Kemer e!aan Ke "0 Ta#un KEBAN&SAAN 20$)

Dengan Kerjasama : Kerajaan Negeri Johor Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Ja atanSYARAT-SYARAT Belia dan Sukan AM Negeri Johor

$%

NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lompat Tali Terbuka Kebangsaan 2013

2%

PEN&ANJ'R

2.1

Pertandingan ini dianjurkan oleh Persatuan Sukan Lompat Tali Negeri Johor dan Persatuan Lompat Tali Sukan ala!sia dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor" Kementerian #elia dan ala!sia dan Jabatan #elia dan Sukan Negeri Johor. Pengelola Pertandingan !ang ditubuhkan

2.2

Ja$atankuasa

adalah terdiri daripada ahli !ang dilantik oleh penganjur !ang bertanggungja$ab dengan perkara%perkara dasar dan berhak memutuskan apa%apa kepentingan dalam penganjuran pertandingan ini" 2.3 Sebarang keputusan !ang dibuat oleh Ja$atankuasa ini adalah muktamad" 2.& 'dalah menjadi ini tanggungja$ab kepada semua penganjur peserta dan untuk orang

menerangkan se(ara lengkap dan menjelaskan peraturan pertandingan perseorangan !ang terlibat dalam pertandingan ini.

)%

TARIKH PERTAN(IN&AN 22hb Jun 2013 ) Sabtu *

*%

Y'RAN PENYERTAAN PERTAN(IN&AN Setiap Kumpulan #ertanding akan dikenakan !uran seban!ak + ,0.00 setiap pasukan

"%

TEMPAT PERTAN(IN&AN -alleria Kota +a!a" Johor #ahru

+%

PERAT'RAN (AN SYARAT AM PERTAN(IN&AN Peraturan%peraturan Kebangsaan Pertandingan Lompat Tali Peringkat 2013 akan diadili melalui satu sistem pemberian

markah !ang telah diluluskan oleh pihak penganjur. 7% KATE&ORI PERTAN(IN&AN (AN KRITERIA PENYERTAAN Pen!ertaan Pertandingan Lompat Tali Terbuka Kebangsaan 2013 terbuka kepada kumpulan mengikut kategori Pertandingan . ,IKate./r0 Jun0/r Ber0rama , Se!/la# Ren a# - 1 % Pen!ertaan adalah terbuka kepada $arganegara dan bukan $arganegara ala!sia !ang berumur / tahun 0 12 tahun pada tahun 2013 % Setiap peserta tidak dibenarkan menda1tar lebih daripada sekali dalam satu pasukan di kejohanan ini" % Setiap pasukan dikehendaki menghantar / orang peserta bertanding dan 1 orang peserta simpanan dan seorang Jurulatih 2 Pengurus Pasukan . ,II- Kate./r0 Rema2a Ber0rama , Se!/la# Menen.a# Pen!ertaan adalah terbuka kepada $arganegara dan bukan $arganegara ala!sia !ang berumur 13 tahun 0 13 tahun pada tahun 2013 % Setiap peserta tidak dibenarkan menda1tar lebih daripada sekali dalam pasukan di pertandingan ini.

Setiap pasukan dikehendaki menghantar / orang peserta bertanding dan 1 orang peserta simpanan dan seorang Jurulatih 2 Pengurus Pasukan

3%

SYARAT-SYARAT AM 'NT'K SEM'A KATE&ORI 1 % Setiap pen!ertaan Kumpulan adalah terbuka (ampuran lelaki dan perempuan. % % Pen!ertaan Pelbagai kaum adalah digalakkan" Semua pasukan kumpulan akan bertanding akan dikira dan dari sama ada

semua peserta lelaki" semua peserta perempuan atau

mempamerkan persembahan sekali sahaja di dalam satu pertandingan. Pemenang kumpulan pungutan markah tertinggi. 4% PEN(A5TARAN % Setiap peserta !ang men!ertai pertandingan ini perlu mengisi #orang Perakuan Persetujuan Peserta , B/ran. A - dan Penda1taran Pasukan $ajib menggunakan #orang Pen!ertaan Pasukan , B/ran. B - !ang disediakan oleh pihak penganjur. % #orang Pen!ertaan Pasukan , B/ran. B - perlu di 1a4kan kepada pengelola pertandingan sebelum 1,hb Jun 2013 dan #orang Perakuan Persetujuan Peserta , B/ran. A perlu diserahkan kepada Pengelola semasa penda1taran Kumpulan. Alamat P0#a! Pen.el/la1 4

Persatuan Lompat Tali No /1 Jalan SJ1 Taman Setia Ja!a &5000 +a$ang Selangor 6arul 7hsan Tel . 03%/081/100 9a4 . 03%/081/101

ala!sia

7mail . marsis:lompattali2!ahoo.(om ;eb . $$$.marsis.org.m! $0% % PERT'KARAN NAMA

Setiap pasukan tidak dibenar menukar nama peserta !ang dida1tar di #orang Penda1taran ke(uali pada $aktu ke(emasan dengan sebab%sebab munasabah dan boleh diterima oleh Pengerusi Teknikal. Sekiran!a perkara ini berlaku" maka pasukan tersebut dikehendaki menghubungi pihak teknikal dalam masa 2& jam se(ara lisan dan bertulis tidak. di mana Pengerusi Teknikal akan menentukan sama ada pertukaran tersebut diterima atau

$$%

S'S'NAN PERM'LAAN 11.1 <abutan =ndi -iliran pasukan akan ditentukan melalui (abutan undi !ang akan dibuat semasa mes!uarat dan taklimat pengurus pasukan sebelum pertandingan 11.2 enarik 6iri Sekiran!a pengurus pasukan atau $akil tidak hadir pada mes!uarat dan taklimat 5 pengurus pasukan"

pihak ja$atankuasa pengelola menganggap !ang mereka telah 1aham dan memenuhi semua peraturan serta s!arat termasuk perubahan )sekiran!a ada* dan keputusan !ang di(apai dan dipersetujui semasa taklimat > mes!uarat tersebut. Sekiran!a sesebuah maka pasukan pasukan gagal berada di

ka$asan kejohanan selepas 1 minit nama pasukan diumumkan" tersebut adalah dianggap telah menarik diri dan pen!ertaann!a dibatalkan untuk pertandingan tersebut.

$2%

KEM'(AHAN 5ASILITI 12.1 Ka$asan Latihan Pihak penganjur tidak men!ediakan ka$asan latihan dan tiada raptai akan dijalankan. ;alau bagaimanapun peserta boleh menjalankan latihan di tempat pertandingan sebelum pertandingan berlangsung 12.2 Ka$asan enunggu

Ka$asan untuk menunggu giliran akan disediakan di sisi ?podium@ untuk menempatkan jurulatih dan peserta%peserta bagi dua buah pasukan !ang akan memberi persembahan seterusn!a

$)% KA6ASAN PERSEMBAHAN 13.1 Podium i. Podium berukuran 8m A 8m akan disediakan untuk pertandingan 6

1.3.2 Pembatasan ii. Peserta" ka$asan daripada jurulatih pengadil dan pengurus ka$asan pasukan menunggu Peserta tidak dan dan dibenarkan memasuki

ke(uali

dengan

kebenaran

Ja$atankuasa

Pengelola.

jurulatih dikehendaki menunggu giliran sebagaimana !ang ditetapkan dan menunggu is!arat daripada Pengurus Pentas untuk memulakan persembahan. Ketua peserta Bakim berhak membatalkan tidak pen!ertaan memenuhi sekiran!a didapati

peraturan ini. $*% PAKAIAN 1&.1 1&.1.1 Pro1il Semua peserta dikehendaki berpakaian

kemas" bersesuaian dengan buda!a negara" menjaga adat ketimuran dan penampilan bersih sepanjang tempoh pertandingan. 1&.1.2 Peserta han!a dibenarkan memakai ?T%

Shirt@ dan ?Tra(k #ottom@ sahaja 1&.1.3 Pen!okongan !ang sempurna $ajib

dipakai oleh lelaki dan $anita 1&.1.& Kasut aerobik !ang sesuai perlu dipakai dan tidak meninggalkan sebarang kesan kepada lantai pertandingan. 1&.1., Tali kasut hendaklah diikat sempurna 7

1&.1./ kemas 1&.1.3

+ambut

!ang

panjang

mesti

diikat

dengan

#arang%barang kemas tidak dibenarkan

dipakai dan mesti ditanggalkan sebelum pertandingan

$"%

M'7IK 1,.1 +akaman 1,.1.1 Satu atau lebih lagu boleh digabungkan

dan hendaklah dirakamkan di dalam satu pita rakam sahaja. Sambungan dari satu pita ke satu pita tidak dibenarkan semasa persembahan. Pita>(akera padat ini hendaklah dikemukakan kepada Ja$atankuasa Pengelola semasa taklimat dan mes!uarat pengurus pasukan. 1,.1.2 Perakam kaset > (akera padat han!a Perakam persendirian tidak

disediakan oleh Ja$atankuasa Pengelola semasa pertandingan. dibenarkan. ;alau bagaimanapun" setiap pasukan digalakkan memba$a radio kaset sendiri untuk tujuan latihan. 1,.1.3 Pihak pengelola tidak akan

bertanggungja$ab terhadap mutu atau kualiti bun!i pada setiap pita > (akera padat. Cleh itu" setiap 8

pasukan hendaklah memastikan mutu rakaman pita > (akera padat tersebut berkeadaan baik dan bermutu tinggi. 1,.2 Jangkamasa > Tempoh Persembahan 1,.2.1 Tempoh masa !ang ditetapkan bagi satu pasukan ialah maksima , minit dan tidak kurang daripada & minit

$+%

KELE6ATAN 1/.1 11.1 seperti Sekiran!a kele$atan berlaku disebabkan oleh kerosakkan kenderaan !ang pengangkutan terlibat dan ben(ana alam atau perkara%perkara di luar jangkaan sebagain!a" pasukan hendaklah

menghubungi =rusetia Pertandingan dengan seberapa segera dan keputusan mengenai giliran persembahan diputuskan oleh Ja$atankuasa Teknikal. 1/.2 11.2. =ndi giliran setiap pasukan tidak boleh ditukar.

Semua persembahan akan dijalankan mengikut giliran dan masa !ang telah ditetapkan. 1/.3 11.3 Keputusan Ja$atankuasa Pengelola adalah

muktamad $7% BANTAHAN 1/.1 Sebarang (ILAYAN% 9 bantahan dan ra!uan mengenai

penganjuran dan keputusan pertandingan TI(AK AKAN

1/.2 Semua keputusan !ang dibuat oleh Pengelola dan Ketua Bakim adalah muktamad. $3% MAKL'MAT AM 13.1 Pihak ke(ederaan Ja$atankuasa atau pengelola sebelum" tidak semasa akan dan

bertanggungja$ab dan tidak boleh didak$a atas sebarang kemalangan selepas pertandingan 13.2 Sekiran!a berlaku ke(ederaan" pengsan atau pitam dikalangan peserta peserta semasa !ang persembahan ada di dalam diadakan" dengan podium. persembahan mengekalkan tersebut hendaklah diteruskan

Persembahan boleh dimulakan semula atau diteruskan dari masa diberhentikan mengikut budi bi(ara Ketua Bakim. 13.3 Ja$atankuasa Pengelola adalah berkuasa untuk

menambah dan memutuskan sebarang perkara !ang tidak din!atakan di dalam peraturan ini 13.& Ja$atankuasa Pengelola > Teknikal berhak

memutuskan segala masalah teknikal seperti eletrik pintas" podium atau gangguan di tempat persembahan dan masalah lain !ang tidak dapat dielakkan agar dapat diuruskan dengan sempurna oleh Ja$atankuasa Pengelola. 13., Keputusan Ja$atankuasa Pengelola adalah

=KT' '6 di dalam segala keraguan mengenai peraturan !ang telah ditetapkan. 10

$4% HA(IAH Badiah $ang tunai" medal dan sijil akan diberikan kepada pemenang kumpulan untuk tempat pertama" kedua" ketiga dan saguhati. 20% LAIN-LAIN SYARAT % Pihak penganjur tidak akan bertanggungja$ab ke atas sebarang kehilangan" ke(edaraan" kematian !ang menimpa sebelum" semasa dan selepas pertandingan ini. % Ja$atankuasa Penganjur adalah bertanggungja$ab dan mempun!ai kuasa untuk menambah dan memutuskan sebarang perkara !ang tidak din!atakan di dalam peraturan ini. % Keputusan Ja$atankuasa pengajur adalah muktamad di dalam segala keraguan mengenai perturan dan s!arat% s!arat pertandingan !ang telah ditetapkan ini. % S!arat%s!arat ;ajib Lompatan adalah mengikut Peraturan dan S!arat Pertandingan #erirama Peringkat kebangsaan !ang sedia ada. =ntuk men!emak s!arat $ajib Lompatan sila ke laman $eb $$$.marsis.org.m! % Setiap Pengurus pasukan digalakkan untuk mengambil Dnsuran kemalangan peserta kumpulan masing%masing.

11

BORAN& A

TERBUKA KEBANGSAAN
Nama Kumpulan .

BORAN& PENYERTAAN K'MP'LAN PERTAN(IN&AN LOMPAT TALI

2013

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..

Kategori Pertandingan . ........................................................................... Nama Jabatan > Persatuan . .... EEEEEEEEEEEEE.............. 'gensi > Kumpulan ............................................................. ... No. Tele1on . EEEEEEEEEEE..

1. Nama Pengurus> Jurulatih. EEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. No. Kad Pengenalan . No. Tele1on . EEEEEEEEEEE.. EEEEEEEEEEE.. Jantina .......... .......... ..........

2. Nama Peserta )No. K > Pengenalan* =mur i* ii* iii* ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................

.......... .......... ..........

12

iF* F* Fi* Fii*

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ...........................................................................

.......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... Tandatangan ...... Nama . .................................................... Kumpulan

Pengurus > Jurulatih . ..........................................................

Tarikh

. .................................... BORAN& PENYERTAAN IN(I8I(' BORAN& B

TERBUKA KEBANGSAAN 2013


Nama . ...EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE....... No. Surat #eranak . EEEEEEEEEEE.............................................. =mur . EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. Tarikh Lahir . ...................................................................................... 'lamat . ..EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEE...EEEEEEEEEEEE ........................................................................... ........... Pengakuan .

PERTAN(IN&AN LOMPAT TALI

a* Sa!a>anak sa!a akan menurut segala peraturan !ang telah ditetapkan oleh pihak penganjur b* Sa!a>anak sa!a mengaku baha$a sa!a adalah (ukup (ergas untuk mengikuti pertandingan ini

13

(* Sa!a> anak sa!a mengaku perkara di atas adalah benar

baha$a

keterangan

mengenai

Bahawa keterangan ini saya/ anak saya akan hadir untuk program kecergasan ini di atas tanggungjawab dan risiko saya/ anak saya sendiri. Saya/ anak saya tidak akan melibatkan pihak penganjur atau mana-mana pihak lain jika berlaku kemalangan atau kehilangan/kerosakan barangan persendirian sebelum, semasa atau selepas pertandingan ini berlangsung. Tandatangan ........... )Penjaga Peserta * . .........................................................................

Nama )Penjaga Peserta*. .................................................................................... No. Kad Pengenalan ...................................................................................... )Penjaga Peserta * Tarikh ..................... .................................................................

NOTA 1 Sila kemukakan Salinan Kad Pengenalan untuk setiap Peserta dan Simpanan. Serahkan borang ini semasa taklimat Pengurus Pasukan

14