You are on page 1of 7

PRORAUN TRAKASTOG TRANSPORTERA 1. Brzina trake Za eer preporuena vrijednost br ine je od !"#$ % $"!

$ &'s Usvaja&o standardnu vrijednost ( i ni a preporueni) * v+!,-. &'s 2. Popreni presjek transportera Za adani /apa0itet transportera 1+ 2.. t') usvaja se /oritast presje/ transportera u radno& optereeno& /ra/u tra/e s na3ibo& boni) va4ja/a 5+#.6" U povratno& dje4u usvaja se ravan pro7i4" 3. Povrina poprenog presjeka transportiranog materijala
A= ! Q k! k $ #2..v (m $ *

1 + 2.. t') v + !,- &'s /! + .,8 /$ + .,:: = + $,$ (t'&#*

/apa0itet transportera br ina tra/e 7a/tor /oji u i&a u ob ir nain nasipanja tereta na tra/u, a po4uauto&ats/o nasipanje 9e4je ne rude na tra/u 7a/tor /oji u i&a u ob ir na3ib transportera, a ;+<6 (i tabe4e <* 3ustoa &aterija4a (i tab4i0e -" a 9e4je nu rudu =+$,! do $,< t'&# *

A= 0,05 m2 4. Aktivna irina trake


b! = #2.. A f ( m*

A + &$ 7 + >>.

povrina popreno3 presje/a transportirano3 &aterija4a ?a/tor ob4i/a popreno3 presje/a transportirano3 &aterija4a, a /oritast popreni presje/ sa 5+#.6 ( i tab4i0e >" * b1= 0,606 m = 606 mm

5. Stvarna irina trake Stvarna irina tra/e b i rauna se po obras0u@ b = b! + .,2.2 & b = 0,729 m 6. Standardna irina trake Standardna irina tra/e bira se i ni a vrijednosti /oje su propisane (bira se na osnovu b prva vea* Usvaja&o B = 800 mm. . Snaga za pogon transportera
Pbo = Fbo v !.$ (kW * (daN *

b! + .,.> .,:

( m*

a/tivna irina tra/e

Q QH Fbo = c t L Gt + #,2 v #,2 v

0 + !,<> t + .,.$$ 1 + 2.. t') v + !,- &'s C + Asin ; C + !#,:> &


Gt = qtr +

7a/tor poveanja vune si4e /oji u i&a u ob ir sporedne otpore u po3onu transportera, a A + $.. ( i tab4i0e 8* /oe7i0ijent trenja a te/e uvjete rada u 9e4je ari (.,.$. B .,.$>* /apa0itet transportera br ina tra/e visina di anja tereta na tra0i
( N ' m*

G pb + G zb + Gnv + G pv

L qtr = !!B[ ( s! + s$ ) + ( Z !) t ]

( N ' m*

Usvaja&o deb4jinu ob4o3e <'$ (s!+<&& , s$+$&& * ( tabe4a $" * Za D + 8.. && usvaja&o broj u&eta/a Z + 2 (< % 8* ( tabe4a !" * Usvaja&o deb4jinu &eEus4ojeva tra/e t + $ && qtr = 140,8 N/m F Nosei va4j0i te9ina tra/e po &etru du9no& transportera

Za 3ornji trodje4ni va4jani s4o3 a tra/u irine D + 8.. &&, &asa va4j/a je !#,>/3 ( te9ina !#>N* "
l = !->. .,2$> B (mm*

F rastojanje nosei) va4ja/a

4+!$>. && n+A'4, n+#$. Gnv+<# $.. N F Povratni va4j0i broj nosei) va4ja/a te9ina nosei) va4ja/a

Za D+8..&& (4ist 22* &asa povratni) va4ja/a je :,:/3 (te9ina ::N* 4!+$4 4!+$>.. && n!+A'4! , n!+!2. Gpv+!> 8<. N F Po3ons/i bubanj
( m*

broj povratni) va4ja/a te9ina povratni) va4ja/a

D (.,!$> .,!8* Z
D .,-> !,.8 ( m*

Za D+8..&& (4ist !$<* usvaja&o Gpb+< >!. N te9ina po3ons/o3 bubnja F Zate ni bubanj
( m*

D (.,! .,!$>* Z
D .,2 .,-> ( m*

G b+$-!. N te9ina ate no3 bubnja Gt+#.2,<> N'&+ #.,2<>daN'& te9ina po/retni) dije4ova transportera /oji otpada na !& du9ine transportera" Kada dobivenu vrijednost uvrsti&o u 7or&u4u a ?bo dobiva&o ?bo+!:2!,<8 daN vuna si4a na obodu po3ons/o3 bubnja Pbo+#$,2:! /G Sna3a a po3on transportera, be dopuns/i) otpora !. "op#nski otpori

Pd =!,2 B v n

kW

D+."8& n+$ v+!,- &'s Pd+<,#>$ /G Pv+.,.8Av (/G*, Av+<,:& du9ina voEi0e (4ist :!* Pv+.,#:$ /G $. Snaga elektromotora
PM = Pef

usvojen broj istaa, s/idaa i s4ini) ureEaja

( kW )
(kW *

Pef = Pbo + Pd + Pv Pef = #-,#<> kW

= .,8
PM = <2,8 PM = >. kW kW sa nM = !<.. o ' &in

1%. Snaga red#ktora


P! = PM f d f

7d+!,$ 7)+!,# PR+-8 /G

7a/tor /oji u i&a u ob ir dina&i/e udare 7a/tor /oji u i&a u ob ir vrije&e trajanja rada siste&a

11. Prijenosni odnos red#ktora


"= nM nb

nH+!<.. o'&in

broj o/retaja EH u &inuti

nb =

2.v D

(o ' &in*

I+!... && nb+#$,<- o'&in Iobiva&o i+<#,!$

pro&jer bubnja (4ist !$<* broj o/retaja po3ons/o3 bubnja u &inuti

Usvaja&o redu/tor o na/e NJ !.:. (sna3e -8/G i4i !.2 KS i i+<>* 12. &#na sila # tra'i
Ft = Fb (! + Fb = !.$ Pef v ! * e r ! ( daN * daN ( daN *

(bubanj 34at/o ostru3an, su)a at&os7era i r = !8. , tabe4a :"*

F b= $$<2,!

= .,#

! e
r

= .,2< daN

Ft = #28#,2.<

13. Broja #metaka trake a* A/o su u&e0i od pa&uni) v4a/ana


Z= Ft k B n

/+!$

/oe7i0ijent si3urnosti

n =8.

daN ' cm

ate na vrstoa u&et/a po !0& irine

Z+2,:! b* A/o su u&e0i od vjeta/i) v4a/ana Z+


:,8 Ft +! B n
daN ' cm

n = $>.
Z = $,8

14. (z)or )#)njeva a* Po3ons/i bubanj


D= #2. Fb p B

p+#... daN'&$ F &o prenoenja si4e sa bubnja na tra/u, a u&et/e od vjeta/i) v4a/ana ;+!8.K F obu)vatni /ut tra/e i bubnja" Sna3a po o/retaju bubnja Pe7+#-,<#> /G n+#$,<- o'&in
s= Pef n kW o ' &in kW (o ' &in*

s = !,!>#

Re u4tirajua si4a u osi bubnja


F! = F! + F$ F! F$ 0os
$ $

( daN *

F! = Fb

(! +

! e
r

* !

( daN *

?!+#28#,2.< daN ?$+?!F?b (daN* ?$+ !<#-,>.< daN ?R+>!$!,!.8 daN

si4a u nai4a no& /ra/u tra/e si4a u si4a no& /ra/u tra/e

Usvaja&o po3ons/i bubanj sa o na/o& TJ !<8 (I+!...&&, A+8:.&&* sa 4e9aje& S"K"?"SN >$$ (4ist !$<*" b* Zate ni bubanj
D (.,! .,!$>* Z Z =2 D .,2 .,-> m

broj u&eta/a u tra0i

Re u4tirajua si4a u osi ate no3 bubnja


F! =F $(! 0os * daN

?R+$? ?+$? ?+!<#-,>.< daN ?R+$8-> daN Usvaja&o ate ni bubanj sa o na/o& TR !>: (I+2#.&&,A+8:.&&* sa 4e9aje& S"K"?"SN >!8 (4ista !$>*"