You are on page 1of 25

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2.

MI

by Vedax/Rock n Rolla

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

Sadraj: 1. Dvostruki integral .......................................................................................................... str. 2.


1.1. Teorija ............................................................................................................................ str. 2. 1.2. Zadaci .............................................................................................................................. str. 5.
1.2.1. Postavljanje granica i promjena poretka granica .................................................. str. 5. 1.2.2. Zamjena varijabli u dvostrukom integralu. Jacobijan .......................................... str. 8. 1.2.3. Polarne koordinate. Crtanje u polarnim koordinatama ................................... str. 10.

2. Trostruki integral ........................................................................................................ str. 16.


2.1. Teorija .......................................................................................................................... str. 16. 2.2. Zadaci ........................................................................................................................... str. 16.
2.2.1. Postavljanje granica ......................................................................................................... str. 16. 1.2.2. Cilindrine koordinate. Sferne koordinate ............................................................ str. 19.

3. Vektorske funkcije skalarnog argumenta ......................................................... str. 23.


3.1. Teorija .......................................................................................................................... str. 23. 3.2. Zadaci ........................................................................................................................... str. 24.

1. Dvostruki integral
1.1. Teorija

Riemmanov integral
Ograniena funkcija : je integrabilna u Riemannovom smislu na pravokutniku ako je pri emu se taj broj zove Riemmanov integral funkcije na pravokutniku i oznaava , .

, , ,

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

Raunanje dvostrukog integrala


Ako postoji dvostruki integral funkcije : na zatvorenom podruju gdje su funkcije i neprekinute na , , , , i ako postoji integral

, : , ,

za svaki , onda je

, , .

Dokaz. Vrijedi: , , , . ,

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

Teorem srednje vrijednosti integralnog rauna


Neka je funkcija neprekinuta na zatvorenom podruju omeenom jednostavno zatvorenom krivuljom. Tada postoji toka , takva da je , , ,

pri emu je povrina skupa . Dokaz.

Neka je min , i max , . Onda je


dobivamo

Oznaimo povrinu podruja s , gornju nejednakost podijelimo s i 1 .

Budui da je funkcija neprekinuta na zatvorenom skupu , onda poprima sve vrijednosti izmeu minimuma i maksimuma , to znai da postoji neka toka , takva da je vrijednost funkcije jednaka broju 1 koji se nalazi izmeu i . Prema tome, vrijedi , 1 , .

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

1.2. Zadaci
1.2.1. Postavljanje granica i promjena poretka granica
Granice u dvostrukom integralu obino postavljamo ovisno o tome kako nam je u zadatku zadano ime je omeeno podruje integracije . Uz zadatke iz dvostrukih, ali i iz trostrukih integrala uvijek je lijepo imati skicu koja e olakati samo rjeavanje. Krenimo s primjerima! Primjer 1. Postavite granice integracije u dvostrukom integralu , , ako je podruje omeeno pravcima 2 , 2 , 4 i parabolom . Nacrtajmo najprije sliku.
4

Granice se mogu postaviti u dva poretka. 1. poredak fiksne granice po :

Fiksne granice znae konkretni brojevi. Iz slike vidimo da nam ide od 2 pa do 2. Na tom intervalu granice za su , kao donja, i 4 kao gornja granica. Donju, odnosno gornju granicu gledamo u smjeru kretanja osi. Prema tome, integral bi u ovome poretku izgledao kao: , .

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

2. poredak fiksne granice po :

Iz slike vidimo da nam ide od minimalno 0 pa do maksimalno 4. Na tom intervalu, je omeen s donje strane lijevom stranom parabole, a s gornje strane s desnom stranom parabole. Kada uzimamo fiksne granice po , onda za njega uzimamo granice od 0 do 4. Za moramo parabolu prikazati preko . Negativan predznak je donja, a pozitivan predznak je gornja granica za .

U ovom sluaju nam integralu izgleda ovako: , .


Primjer 2. Promijenite poredak integracije u integralu , .


Najprije nacrtajmo sliku prema zadanim granicama:

ln

2 1

Na poetni integral zadan je u fiksnim granicama po . Kada uzimamo fiksne granice po , vidimo da ide od minimalno 0 do maksimalno 2. Oito je da u tom intervalu neemo moi potrpati sve granice za . Stoga emo na integral podijeliti na tri dijela (kao to je prikazano na slici pmou isprekidanih crta).

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

Pronaimo sjecita ovih pravaca i krivulje. Iz 2 i ln , dobivamo da je ln 2. U fiksnim granicama po od 0 do ln 2, nam je s donje strane omeen sa 1, a s gornje strane s krivuljom (to smo dobili iz ln ).

Zatim, od ln 2 pa do 1, je omeen s donje strane sa 1, a s gornje sa 2. I konano, kada ide od 1 do 2, je s donje strane omeen sa a s gornje sa 2. I na integral je u fiksnim granicama po jednak:

, , ,

Primjer 3. Izraunajte povrinu lika omeenog krivuljama

Kada raunamo povrinu lika omeenog nekim krivuljama, podintegralna funkcija jednaka je 1. Nacrtajmo sliku.
4

8 4

jednadbu

Najprije odredimo sjecita ovih dviju krivulja. Izjednaavanjem izraza .


, odnosno 4 32 0. Rijeimo tu bikvadratnu jednadbu supstitucijom , 2 4 32 2 6 4 32 0

dobivamo

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

Za rjeavanje ovog integrala uzet emo fiksne granice po , od 2 do 2. U tom intervalu, granice za
su

Uzimamo samo pozitivno rjeenje 4, iz ega dobivamo da su koordinate apscise sjecita 2 i 2. (donja granica) i (gornja granica). Pa je povrina naeg lika jednaka:
8 4 2 4 4 3

1.2.2. Zamjena varijabli u dvostrukom integralu. Jacobijan


Prelaskom na nove varijable, ili zamjenom varijabli, moemo sebi znatno olakati rjeavanje integrala. Prelaskom na nove varijable mijenjamo: a) granice integracije, b) podintegralnu funkciju i c) podruje integracije. U zadatku nam obino zadaju koju zamjenu da upotrijebimo, tako da nee biti problem mijenjanje granica ni mijenjanje podintegralne funkcije. Jedina stvar koju treba znati jest promjena podruja integracije. Poetna povrina po kojoj integriramo razlikovat e se za odreeni faktor od povrine po kojo emo integrirat nakon zamjene varijabli. Taj faktor naziva se Jacobijanova determinanta ili Jacobijan. Recimo da su nam zadali sljedee: 2 i 2. Nae poetne varijable i , postat e ovisne o novim varijablama, i . Znai, za funkcije , i , , Jacobijan se definira jednakou: U naem sluaju, iz zadanih jednadbi dobijemo da je 2 i 2. Jacobijan je:
2 3 1 3 1 3 4 1 3 1 2 9 9 9 3 3

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

U opem sluaju, deava se sljedee. Neka je poetno podruje integracije, a podruje integracije nakon prelaska na nove varijable. Po definiciji je:
, | |, , ,

Primjer 4. Izraunajte

pri emu je kvadrat omeen pravcima 1 , , 1 i 1. Naputak. Uvedite nove varijable i .

Kao to vidimo, u zadatku nam je zadano koju zamjenu varijabli napraviti. Najprije uoimo da iz zadanih pravaca moemo odrediti koje e biti nove granice integracije. Za e to biti od 1 do 3, a za od 1 do 1. I jo samo da odredimo Jacobijan. Iz zadane promjene varijable moemo dobiti i .
2 2

Podintegralna funkcija nam postaje: .

Pa je Jacobijan jednak:

I na integral je jednak:

1 1 2 2 1 1 1 4 2 2

1 20 | | 4 3

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

1.2.3. Polarne koordinate. Crtanje u polarnim koordinatama


Prelaskom na polarne koordinate deava se ista stvar kao i kod zamjene varijabli. Moramo odrediti nove granice integracije, novu podintegralnu funkciju i Jacobijan. Polarne koordinate definiraju se na sljedei nain:
cos sin sin cos sin cos

Jacobijan je jednak:

cos sin

Polarne koordinate obino koristimo kada nam je podruje integracije i podintegralna funkcija krunica, odnosno elipsa (tad se nazivaju eliptikim koordinatama; takovi zadaci se kod nas najee pojavljuju). Kod elipse emo imati samo malo razliku, a ta je to emo kod , odnosno mnoiti cos sa , odnosno sin sa pa e nam Jacobijan biti . Inae, je radij-vektor, i on nikada ne smije biti negativan! (Duljina nikad nije negativna!) *Kada traimo i , jednabu elipse zapiemo si u obliku

1.

U opem sluaju, deava se sljedee. Neka je poetno podruje integracije, a podruje integracije nakon prelaska na nove varijable. Po definiciji je:
, | | cos , sin cos , sin

odnosno kod elipse


, cos , sin

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

10

Primjer 5. Izraunajte

pri emu je kruni vijenac , gdje je baza prirodnog logaritma. Nacrtajmo najprije sliku.

ln ,

Iz slike, ali i iz podintegralne funkcije, vidimo da bi bilo najlake prijei na polarne koordinate:
cos sin

Jacobijan je jednak . Uvrstimo li u jednadbe zadanih krivulja poalrne koordinate dobijemo:


Granice za su od pa do .

S obzirom da imamo kruni vijenac, kut je puni kut i ide od o do 2. Podintegralna funkcija jednaka je ln .

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

11

Na integral je sada jednak:


ln

ln

1 4 2 3 2

1 ln 2

1 ln 2

to se tie crtanja u polarnim koordinatama, prikazat emo to na sljedeem primjeru.


Primjer 6. Nacrtajte kardioidu 1 sin .

Kada crtate u polarnim koordinatama, uvijek si nacrtajte onu trigonometrijsku funkciju koja vam je zadana na poetku (u naem sluaju sinus).
3 2

Kada se kreemo od 0 prema , vidimo da vrijednost sinusa raste sa 0 prema 1. To znai i da e se


1 sin 1 sin 1 1 2.

Najprije gledamo kako se sinus ponaa u intervalu 0, . Za vrijednost 0, sin 0, pa je 1. duljina radij-vektora poveavati sve do 2, to jest kada je , duljina radij-vektora bit e upravo
2

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

12

Zatim, na intervalu , , vrijednsot sinusa pada sa 1 do 0, odnosno, duljina radij-vektora se

smanjuje sa 2 na 1.

Nadalje, na intervalu ,
1, a pod kutem

duljina radij-vektora e se smanjiti sa 1 pa do 0. Odnosno, pod kutem duljina radij-vektora je je 1 sin 1 sin
3 2

, sinus nam se smanjuje od vrijednosti 0 do vrijednosti 1. Znai, i 1 1 0.


2

vektor produljava od 0 pa do 1, to jest pod kutem 2 jednak je 1.


3 2

I konano, na intervalu

, 2, sinus raste sa vrijednosti 1 do vrijednosti 0, pa nam se i radij


2

3 2

3 2

0 2

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

13

Napomena!!! Da smo imali zadano nacrtati cos , na intervalu od ,

nita jer bi u tom sluaju duljina radij-vektora bila negativna (a ve smo prije napomenuli da je ona uvijek pozitivna).

ne bismo crtali

NEMA NITA!

MANE TANI!

Primjer 7. Prijelazom na eliptike koordinate izraunajte

sliku.

U zadanom integralu fiksne granice po su od 0 do 3, a je omeen sa


1 4

i 1

. Nacrtajmo

1 2

Uoimo da nam je podintegralna funkcija elipsa, a podruje integracije je jednim dijelom omeeno elipsom. Znai, ovdje e nam najlake bit prijei na eliptike koordinate:
2 cos sin
MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI 14

Jacobijan nam je u ovom sluaju 2. Iz slike vidimo da e nam kut ii od sjecita izmeu 3 i
, pa do . Uvrstimo te dvije toke u eliptike koordinate da izraunamo :

elipse

nam ide od jednadbe pravca , to je u eliptikim koordinatamapa kad te dvije jednadbe podijelimo dobijemo da je ctg 3 , pa je .

3 2 cos 1 sin 2

1 , to je u eliptikim koordinatama jednako 1, odnosno 1.

, pa do jednadbe

Naa podintegralna funkcija je

I konano, integral je jednak:


2 2 4 3 23 2 2 4 cos 3 2 6 2 3 6

2 2 1 2 sin 1

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

15

2. Trostruki integral
2.1. Teorija

Teorem srednje vrijednosti za trostruki integral


Neka je funkcija neprekinuta na zatvorenom podruju omeenom plohom bez samopresijecanja. Tada postoji toka , , takva da je , , , , ,

pri emu je volumen skupa .

Gornju formulu moemo pisati i kao


, , , ,

Fizikalno znaenje tog teorema je da je masa tijela jednaka volumena tijela pomnoenom gustoom u nekoj toki tog tijela.

2.2. Zadaci
2.2.1. Postavljanje granica
Kod postavljanja granica, jedina razlika u odnosu na dvostruki integral bit e ta to moramo jo odrediti i granice za treu varijablu (obino je to varijabla ). Na jednom primjeru ilustrirat u kako odrediti granice za trostruki integral (koristit u primjer slian onima koji su se pojavljivali na dosadanjim meuispitima).

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

16

Primjer 8. Izraunajmo integral

pri emu je tetraedar s vrhovima 0,0,0, 1,0,0, 0,1,0 i 0,0,1. Najprije nacrtajmo tetraedar.

Kada odreujemo granice, najlake nam je projicirati sliku na ravninu kako bismo odredili granice za i .
2

Iz slike vidimo da nam ide od 0 do 1. U tim granicama nam je s donje strane omeen sa 0, a s gornje s pravcem koji prolazi kroz toke 1,0 i 0,2. Njegova jednadba je 2 2 . I jo nam samo ostaje odrediti granice za . Iz prve slike je vidljivo (bode u oi), da nam je donja granica za zapravo ravnina 0. to se tie gornje granice, uvijek odabirete onu ravninu koja nije paralelna sa osi ( ili moda jednostavnije reeno, koja je nagnuta za neki kut prema osi ). U ovom sluaju je to ravnina koja prolazi tokama , i .
MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI 17

Jednadba ravnine je

gdje su , i koeficijenti iz vektora normale ravnine, , , a Njega emo u ovim i . Vektorski produkt jest: sluajevima raunati kao vektorski produkt vektora
1 0 1 0 1 1

Iz vektora normale oitamo: 1 , 1 i 1. Kao toku ravnine uzmimo recimo 1,0,0. Pa je jednadba ravnine:
1 0 1 0 0

odnosno 1 . I na integral je jednak:


1 0 2

1 1 2 8

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

18

2.2.2. Cilindrine koordinate. Sferne koordinate


Cilindrine koordinate su dosta sline polarnim koordinatama. Stvar je ista, samo to imamo i treu varijablu koju zapisujemo kao samu sebe:
cos sin

Jacobijan je .

Cilindrine koordinate obino koristimo kada nam je podruje integracije i podintegralna funkcija rotacijski paraboloid, stoac, valjkasta ploha i plohe takovih oblika (ak me razmete). U openitom sluaju, cilindrine koordinate prikazujemo kao (ako nam npr. imamo eliptiki stoac/valjak(paraboloid i sl.):
cos sin

Jacobijan je .

to se tie sfernih kordinata, njih obino koristimo kada nam je podruje integacije i podintegralna funkcija sfera ili elispoid. Sferne koordinate su:
sin cos sin sin cos

Jacobijan je sin .

U openitom sluaju (npr. kod elipsoida), sferne koordinate su:


sin cos sin sin cos

Jacobijan je sin .

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

19

Primjer 9. Izraunajmo integral

pri emu je omeen rotacijskim paraboloidom i ravninom 1. Nacrtajmo sliku.


1

Zbog oblika podruja integracije, najlake je prijei na cilindrine koordinate. Takoer, kada projiciramo tijelo na ravninu, moi emo odrediti granice za i za .

Vidimo da je puni kut, pa su granice za njega od 0 do 2. nam ide od o pa do jednadbe rotacijskog paraboloida, (u cilindrinim koordinatama). Takoer, nam ide maksimalno do 1, pa e gornja granica za biti 1. Za nam je donja granica rotacijski paraboloid, , a gornja granica je 1.

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

20

Jacobijan je , podintegralna funkcija se ne mijenja. Integral je jednak:Primjer 10. Izraunajmo integral

gdje je kugla . Nacrtajmo sliku.

Ovdje, kao i kod cilindrinih koordinata, za odreivanje granica za i za , projiciramo tijelo na ravninu (ovdje to neemo napraviti jer je oito da ide od 0 do 2, a od 0 pa do jednadbe sfere, odnosno do ). Za odreivanje granica za , projicirajmo tijelo na . Inae, to se tie , ona uvijek poprima vrijednosti izmeu 0 i , a mjeri se od ( tamo je 0).

Jacobijan je jednak sin , a podintegralna funkcija je .

Zbog oblika podruja integracije, i podintegralne funkcije, najlake je prijei na sferne koordinate.

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

21

Vidimo da u naem sluaju ide od 0 do . Pa je integral jednak:


sin

Inae, moda e najtee biti odreivanje u ovakvim zadacima. Pa evo par primjera odreivanja .

Na slici lijevo, ide od 0 do , a na slici desno od do .


MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

22

Na slici iznad prikazano je presjecite izmeu rotacijskog paraboloida i sfere 1. U ovom sluaju ide od 0 do . Inae, ako imate neki drugaiji sluaj, uvijek koristite pomaknute sferne koordinate tako da si tijelo dovede u onaj poloaj u kojem vam je najlake oitati .

3. Vektorske funkcije skalarnog argumenta


3.1. Teorija
Limes vektorske funkcije
i . Tada je Neka je onda i samo onda ako je , , . Dokaz. Vrijedi sljedei niz ekvivalencija: lim 0 lim , lim , lim

lim

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

23

Derivacija vektorske funkcije


Za vektorsku funkciju kaemo da je derivabilna u toki ako postoji vektor Taj vektor nazivamo derivacija vektorske funkcije u toki i oznaavamo s .

Dokaimo da se derivacija vektorske funkcije pomou derivacija njezinih komponenti, tj. da vrijedi:

moe raunati

Dokaz.

. a to je upravo

3.2. Zadaci
to se tie zadataka, obino se pojavi raunanje vektora smjera tangente, raunanje derivacije vektora, parametrizacija krivulje (ali i jo neke stvari vezane uz vektore, pa bi bilo lijepo da ponovite to je skalarni produkt vektora i sline stvari). Idemo najprije jedan zadatak sa derivacijom.
u toki za koju je Primjer 11. Izraunajte vektorsku derivaciju funkcije ln tg . 1 1 cos 1

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

24

u toki Primjer 12. Odredite vektor smjera tangente i tangentu na krivulju sin 2 za koju je .

Vektor smjera tangente je

Tangenta je

3 sin 6 2 2

Primjer 13. Parametrizirajte krivulju 1 1 tako da bude orijentirana suprotno od gibanja kazaljke na satu. 1 cos sin

3 2 2 4

gdje je 0,2.

1 i 1. Kada to nacrtamo, vidimo da kako poveavamo gibamo se od toke 2,0 prema toki 1,1. To je gibanje suprotno od gibanja kazaljke na satu pa vidimo da smo napravili dobru parametrizaciju.

Uzmemo da je 0, pa imamo da je 2 i 0. Zatim uzmemo da je , pa dobijemo da je


Eto, to bi bilo to od mene. Sretno na 2. meusipitu!

MATEMATIKA 3E TUTORIAL ZA 2. MI

25