வா

பா

This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others.
இ த

தக

மப

ச ய ப ட . இத

வா

ன ம றவ

பாக

ணய

பா

டா .

பா
-2

1
ன பா க
''என

கா

''எ
பா
''அ

?
தா

''ப

.

அ ம

''ஏ பா,

''எ
''மா
கா

கா

வராம எ

ன அ
க.''

பாற

ள ப

கா மாய தச .

.

அ ம

கா

மா?''

வ ற

பா

ப ற தக ப

ல ர
.''

. அ க

கஒ

பா

சா

ட ! என
டா . '' ல

அ தா

ட மற க அ

டா. அ த

க பா

.

என

!''

அ ப
ப டவ

ல பா.
அ ம
கா
ல பட
களா? எ ப
பா சா
ய ? ஸ் ட

அவ க ள ர
வா க.''
தச

.''
ல ய

சா ல பா ற

ல ஒ

,


கா ஸ்

பல வ க

கலா .''

ப வ
ல த

''


மா மா

டயா க
ஜ வால நட

.''

''அ பா, உ க

அ ம

'' தா !
சா ல

''அ

தா

.''

மன சாட எ
த கா ல


ல,
வ ற !''

ய .

''இ

.''

''அ

''நா
கவ

பயமா இ

கதான பா ஒ
ஆக

''அ ம

றயாக அ பா க

ஜய
,
மா?''
ன மா

கா

லஇ

. உன

சா றா ள

ரஸ்-

ஏதாவ
க ?''
1


அ ம

சா


கா

ல இ

க?''

வா

''இ த


த ட
பா

, அ பா
ன கா த!''
''ர
''எ

கா

ன பா!'' சா

''எ
''ம

டஒ
தா

அவ ச
அ வ ர


பா
ப க


மா
பா

பா

பாகா !''
ஜய
ய இ

த .

த ய

கா ள, ச! அ ப எ லா

யா வ யா?''
ஸ்

ரயா

வஅ கச

கா

கா

பா ''த
தாஷ தா .''


ச ய

வாஸ்

.''
டா . அதா ன?''

ளவ ! எ

''அ த காத க த ய லா எ ப வா
அ ற
இ ப

பா தா எ

யா . கவல ஒ

காக த கா
அவ எ


பானா என
க ன!''


வ யா...?
பாஸ் பா

ப பா
ச பவ க ள ச
ல ட
பா . அ த

பா
, ராவல ஸ் ச .''

''அ பா
பரவா

க எ த
ல'' எ

ப யவ ” எ
தா .

றா

தா க .

மன

பா
பால ஓ
ல ச

ந ப
அவ

க!

பா. ஒ

க இ

வ ஷ
டா

த பா !


ச!

அ ழ த . ''அ ப

ரமா

பா
க ல?

. ''இ

,

''எ
ன ஸ் ர ப
, உப தச த

,
ரயாண
பண
இ த ய லா எ ப
பா நா

அ ம
கா பாற
சக

தர
பா ற !''

வா

காலா

...

''இ ப

க! ஹா

. அ ம

கா

ஷ்


ம டலா ஆ
ம ல
ப !''

நஸ்

அவ ர தய காம
த ட வ
பா இ
த . ச
ரதாயமாக 'டா டா'
கா
னா
மான ப

வ ர
அவ
மா
பா
கா
பா

தா
ய .


ச அ ட த . எ
கால
த யாதத பய வ
கனமாக இ
த .

மான பயண . ஏ பஸ்ஸி
ரமா ட
வ கல
ய . ஸீ - ப

ண னா . ஹாஸ்டஸ் கா

தய
னா .
ட ஜ ன
நகர
அ பா
அவ ன
ஸ் ரமாக
நக வ
பால
தா
ய .
இ பா

அவ

த ப டவ
பால தா
உண தா .


வட
க அ க

ராதவ

தாளா ளா எ


மா
கா
அ ம
கா
மான ம
டா .
ப பா

கா
பால இ

ஸாஹ

மா
டா . இ த
மான

த . உ
ள ஒஏ ஃ ரா ஸ்
மான
த ட
ப சாக க யாண ம ப ணலா

பா ஷ ப ய . பய
ப க
2

வா

க ட

பா ட ச

டஅ

உயரமாக அ

கஇ

க உல

பா

னா க .


இ த ன

தயாராக இ
ல. பகலா இரவா எ
த யாத
மா ப


நர
ரயாண . பா ஸி இற
யதா எ ன? எ பா தா
யா ரா அவ ன எ
, ''இ தா
வஜி ட ய
சா பா '' எ
ளாஸ்
ளாஸ்
காக இ ல த ழக ள சம
பான பா


எ ன
ழ ம எ ப
ட மற
பா
.
மான
ள ய
னதாக
ர பா
மா கா
னா க . ' ஹ
பா ' வா
கா ள
த யாம , அத
ம ன
சலன க ள அ ர

பா
கா
க,

ச - ட
க ட


காத க த. எ

க யாண ப
கா

பவ ப ழய காத . காத ! ச!
எ ன

ள தனமாக
நட
கா
ட !

தா
ட க
லஎ

ஆகா
ய ப
ஓ அ ம
த கா ல


பா
...

தாவா! யாரவ ?

ஜஎ ஃ க மான
லய
ஜ ன


யா


ம ல பா
கா
நகர
மகா வா
சார

இற
தமாக 747
மான
ம ல ச ய
நகர
ம ல அ ச த . உயர
றய அ த

ச எ ப
ந ச

ய க எ லா
க எ ப
லனா
.

மான
த ர
தா ட பா
ச ற
ய .
மான
லய
அ ப
வ ள

க, ம
ட ம ப


க அ லய மான
ரத பால ம ல நக
கா
க ல நாட, அத வாச ல ஓ இய

க வ
அ ண
கா ள
தா
'பாவநாச

ஸ் டா ஸ்'
ப உட
பாஸ் பா
,

பா ற உப
கா த க ; வ
த ழ

ப , ஒ நா சவர
ற த க , க ள , ஆயாச , கா ச பய , கவ ல எ
கத பமாக மான


நட தா .
க க கார

பா தா க னா
னா எ

த . எஸ்க ல ட
அ ல அத
பய 'வா
வ'யா அ
கா
வ க தய கமாக இ
த .எ

பாவ

மான
லாம
அவ க

லா
ஊ த

தாட தா . ஒ

அ கா
அவ
பாஸ் பா

க டா . அவ


இவ

ல. இவ


அவ
! 'ச ப ' எ

, ' பா' எ றா . எ
க பாவ
எ ப
ள க
ல. அ
எ ப த ட,
க ள
சா
யாக

கா
நட தா . நட தா
நட க வ க ப டா எ றா தா
பா
.
அ ம

கா

க ணா
கத
ட . ஹா வ த . அ
ர ப பா
கஸ் ஊ
வ த . அ த
கவ
தயாரானா . த
அ பா கா
தந பபா
பா
மா

கா

கா
பா

தானாக வ

ம அவ
டய அ
ர ப
அ ம
கா

பா க வ
.

டயான ஸ்

உ கா
கா
றய ஜன க
சயாக
கா
பா
உ சாகமாக
பா
ப வ த பா தா .

கலா

தா
, அ பா
கா


பா

212 987 9254
தா ல பயமாக இ
த . ஒ
கா
பா


த ர
ள பால அ த


பா தா . கா
பா


அத


ர ம எ
த .

ஏ தா ஒ

பா
அ தஎ க ளந

லாம ப ட

னா .
3

வா

''தய

'' ஸ் நா
''தய
''எ

இ ப
இ ப


இ ப

இ ப

பாட
தா


''

பா

இ ப

பாட
... ஆ

இ ப


.

ர .

தா

கா

' எ ற

யதாக ஞா...''
ர . கா ச நர
?'' எ ற
ம றா

பாட

சா னா ''

ஸ்!

''இ

ல, நா

ர ப


கா

கா

ல தா

!'' எ


ம ப


அ தஎ க

நாணய
ளஒ

பா

றஒ

றயாக அ

'' ம

இஸ் ர ப . ஐ
பாவநாச இ
ன வ
ஸ்

''ராஜ் மகனா
பச ற...''

! எ

! த

ப ச

பா

ன.

பா

ஆஃ

ஆஃ ட
நா

மான

'' ஜஎஃ
''அ

கஷ்ட ப

கா
யா...''
எ க ஊ

ற .

தராஜ் ஆஃ

ஷ்

பா
ட . ''ஸா !
! வ த உட ன ய

க?''
லய

ல''

க தா ன?''

கலதா
ஸா , இ

ப... எ த
ரஷ

எ லா


ன ?''

4

.

எ ன வா ஸா !

'' ஜஎஃ
''அதா

தா

ஸ்ட


அ த ஆசா

பா காம ல ய
ரா ப தா
ஸ் ஸா ! உ க ஊ
ரா ப
ழ பமா இ

ட அத
!

''

ன ''அ லா!'' எ

''எ க இ

. இ தா,
ய .

டரா?''

ச நர

ம ல

.

''அ

ல. க

ர !

பா ட


அ த

ற .'' - ட
பா
அவ
க ட நாணய

''இ பா இ ப


நாணயமா எ
பா
பா
க !''
''தா

பா

ர .

'' எ


'' எ

பா

நாணய


ப னா

''தய

ம றா

ர .
''இத

யஒ

ஹா

...''

வா

''இத பா
பா, இ த அ டயாள
பாதா .
ஜஎஃ க
மான
லய
ஏக ப ட ட
வ த?''
''ஏ
ரா ஸ்''
''ச , அ
''நா

க யஇ .

டா ஸி

''ச தா

!

லக வ

சா
த ய
நா ப த
மலா!''

''நா ப த
எதாவ சா


யா?''

ஸ்

கா

'' வஜி ட ய

''ச


வ க

ம ... இ த ஃபா மா

இ த ஊ ல

ரவா?''

''ச தா !

ட னா, நா

ப க
ல ஏதாவ

''அ

பா
லப

எ கா

!
ய லா

நா

வ டா .''

ர . அ

க ய இ . வ ர

ழக எ லா
கா
வ க ற . கா

.

பா

பா க ள, ச ,
வ ர !''

ன எ ப அ டயாள க
அ டயாள கா
!''

ற ?

ஸா .''

அ டயாள ,

ஸ்

ச ட
ஓ இ
ய இ ளஞ

க ட

;

தா க!''

! வ ளா
வ கற த
ந லத
சாதமா தயா ப

ஸ் ர

இ த ஊ ல எ லா ம

ன இ
. எ த ஃ

லகா த.''

ஸா ,

'' ஹ

பா

...''

''நா ப த

'' ச த
உன

எ கா
!வ ர !

வ த பா

டஸ்
அ ம

ப க
கா

அ வள

ல.

2
மான

லய ம ஒ
நகர பால தா

த .

பஸ்க
ஹ ரா
வாச

கத வ

ரயா
க ள
கா
கா
தன. க ணா

ய கா க . கா க ள கா களா

கா
க, இ த ப க
னா
ந க ஏ ரா ள க ஏ தா
பா

க ட
பால இ ற
தன.


அ க

வர
ஊ க
பா
னா
பால
தா
ய . ஓ ட க
அ ழ
இலவச ட
பா க வ
சயாக ஒ

ரா
கா
தன.

நட


தா

கா

பா பா க
ப ய
பால
த லம

கா


ள கா . த ல

யாக
ஸ்

கா

ள கா
5

'ஐ ல
யா '

கால

கா
ர த
பா
, அ

வா

கா
அ த

காச காச எ
நா ட
ன கல
ஜன க .

நட

ரா

ர ப

க ஸ அ ண
கா

கதகத பாக தா இ
த . வ

பா இ
மா
க டட

கா க
மா

வ க ப


த .
வான
நகர தா
அப தமான உயர
தா
கா
த .

தா ன பா ர

''ந லா

. உலக

நர
உ கா தா .
த . வ

பல
சாமா
பாக,
லா

த உட ன க
ட . அ பா
உ கா


எ லா ? இ
யா
மாத
மா
ம ழ
தா? இ
ராகா
கமா இ
கா களா? எ ஜீயா

ர ப

றா . இவ
மா நா ப

த . த ல ச

கயாக இ
தா
…¤வா
சமா
தா . க
வ ர ம ற
ஓ ட கார
„¥ க அ
தா .
''எ ப
மாக
கா
தராஜ்?''

பா

ப ?''

னா . ''பா
ய! எ ப

யமா?''ரா . உ க பா

கா ஸா . உ க

ட ஒ

தா

ரா ப.பா
தன. ஜீ ஸ் அ
. எ ப

பால
…¤
தா .

கா

ரம ''

''அ ம
கா
கா ஓ
வ ற
ரம
தா
எ ன? அ
காக
மா வா
தக ள
ச யா த.

வா. தகாத இட
பா


க . பா
லா
பாக
னா அ ரம
யா
. வகமா

கா
ரவாக நட தா
ர ப .
வா'' எ
அவ


அவ
ஏற
றய ஓட வ
த .
அவ
டய கா
ளமாக இ
த . நா
ப க
கா
க, அத
ஸீ
அவ

உ கார

ஸ் ய


க ட . உட ன
ற ப
''ந ல
வ ள...

பா
பா . அ க

டா
வகமா பாக வ
.

பா த

ட 60 கா

''எ க அ
''

யா
ஸ்

''இ

ல ஸா . இ

ஸ்

உன

வ ஸி
ரஷ .''

'' ஸினஸ் அ

பா

ல.

ஸா .

கா

தா

.

?''
ராƒ¤ வ

ரஷனா...? அ ச

கத வ

சா


பா
பா ஸ்கார
பா க ல.
டா
. ப
பா
க. கா ச

க! அஸிஸ்ட
கறதா
6

சா

ஸ்
ஸ்

ஆஃ

கா .''

தா?''

ஸினஸ்

வா

'' ரா ப கஷ்ட பா,
ற சலா இ

ரா ப காசா
ம!''

''இ க
ட அ க
சா ஸ் இ

க .''
''த


ட ஸாஸ் ப க

ட சா

''எ

ன பா க ற? இதா

பா

ல ஸா . அஸிஸ்ட
ஷி
கா க. கா பஸ்ல

யா

பா
பா இ

தா

மா

க டட உ


ந ல
ச யறதாக

ஸா .
த ல இ த வல
இ த ன வக !''

''இ கதா

யா

ஏதாவ

ட கா ஓ டற

டய பஸ்

ல.

சா க ! பய படா த. டய
உ ஸ்
?''

''ச

த ஸ் ஸ்

சா
கலா .
பா
யா?''

பா
யா

. க
கா க

ல வான
ப ப ட

த ஈ
ப ப

!
ப க

க ஒ

மா

லப .''

டா?''

''இ ஸ்ட
எ கஇ

த ய

கலா !''

'' ந வஸா இ

.அ ற

''ஏ


!''

யா க நடன ட. ச ர ச ரமாக ஆ ர
ய கா
ஸ்த ப க . ஆ


கா
எ லா ம அ ப

வக

''

!''

கா

''ச

கா

பா

யா?''

''

'' ர

.

எ லா
த .

உ ள தா

ந லா தா

மா உ க

.

கா .
?''

ஸா ?''

''இ த நகர
ரா டார
கா

பா லாத

தா .

ஷய க

யாக

க ர

தநா ள

ரா ப ஜாஸ்
கா

“†¤ க ''
''அ ப

னா.''

''

யா

வ த

''

க எ க ஸா த

க?''
7

டா .''

பா. இதபா ...

கறா பா .''

வா

பா

''ஸ்டா ட
ஐல
தா
பாக
. கா
தராஜ் மக
ஸினஸ் அ


பா யா?


! நா
உ க பா வ
பால அ த
ரா ஜ
ல வ
ச தவ தா . அ
க ய இ
த னா இ நர
ƒ¥ ய
இ ஜி ய

பனா? எ த ன ச பள - எ
றா?'' எ
தா . ''இ க ட
பா
க என
ல மாத க

டால ஆ
.''


வக
னா
எ லா

பால


க ப

க ட
கா
'' எ
ழ த .

'' வரஸா னா
அ .''

''

ல ய

ளமான ஸஸ் ப

வ, பா க வ எ
எ ன எ ன வா எ
பா தா . '' கா ச நா ல எ லா
பழ
மா
க லா ஓ டறா க.''

கார க
றய


க க
வா
ல அ ட த பா கா ர
னா
மாக ரா . ''பால

ழயற
, ஒ
ணகா டால .
யா
நகர
ரா ப பா ப ...
வா க. என
ன வ தாக
. டா க
வா
மஷி வா
பாட, த
தானாக லக, ரமா டமான

ஜ். உலக

எ ஸ் ரஸ் வ,
யாம

ஓ டலா . ந
''ந

ஜரா

றய

ப இ

ஜ். 4,260
க ள ய லா
.
ய கா

கா களா ஸா ?''

கார க, ஸ தா தா

ஜாஸ் .''

''த ழ க?''
''இ
கா க. எ ப
பால
கா
, பார ,
சஷ காபால
பா

யமா ச
யா ரயாவ

மா?''
'ஒ

யம

'எச க
ச ,
பா

மன

சா

அ ம
ளயா
யா ல பா யராஜ் பட

கா க. ஏ , உன
கா

டா

. '' த யா .''

அவ

டய
க அ ம யான
த .
ளா பார
பா

கா ர
அவ

ய ப
கா
இட
கயா
சா
பாச வத
யா
கா ச
உ ற த . உ

பான
ம ப
டா
ட, ''உ கா
பா
ஸ்கா
ஏதாவ சா
ட யா, இ
ல, நரா த
சாத தானா?''
''இ

''எ

ல ஸா ... ச

''சாத ம சா
''

! ஆனா
வஜி
ட ய


ப ய ஹா

ஸா ''

ல? எ
ட ற

ச ?
.''.''


நரக .

அ ம
ஸா

ழ த
ம ச மயல ற

த .
பஸ் ம


8

கா ல
ஸா
த . அ
பா

மா ச

சா

வ ள

ப க

பழ
சா

க.
டா

னா பால ஒ

தன.

வா

பாக

, கஸ்

கா ப
பா
த . ட

சாத . எ ன பா க ற?''
''
ரா ப ப சா இ
ஸா .''
''ஓ ஆ
த கலா .''
''

கத

கா

யா இ

''ஆமா பா. ஒ

அ க தா

!

''

.

டா

கா

வ ஷமா த

யா தா

'' எ

ஸா !'' ஃ
தன.

கா
'' ச வ

பா

றவ


ர இ

தா .

றா .
அத

ல ஸ் ஹா

சாத

ஊ கா !''
றய வ த
சாத
வ தா . ர ப

இ ?'' எ றா .

த .
த ல உன

பா

களா ஸா ?''

கா ச நர
ம னமாக
அநாக கமாக ப ட .
''


த யாக இ
ப சாக இ
த . ''

ஜ்ஜி

னா! எ

''ஊ

பா

''இ

ல... அவ அ மா

பா

டா

ச ல க

க ப

சா

கா

டா . ''

இர

தக

க.''

கா களா?''
டா இ

கா க!

வ வா க.''அவ
க க
லசாக


பால
தா
ய .


, ''ஐ
ளா
கா
...
ரா ப த யா இ
பா

பா
... இ த
என
ரா ப

. அ
த யா

றவ
...
எ த ன நா

னா

கலா . ஸ்
டா
வா
ஸ்கா
?'' எ
தன
அ ர
ளாஸ் ஊ
கா

ஐஸ்க

பா
கல
கா டா .
''அ பாடா! இ ப தா உ க ல ஒ
ஜா

கா ?
ரா ப ந லவரா ச! இ
யா

யா எ ப இ
? எ ன மாஎ ன ச யறதா உ தச .''
''

பா

''ச தா ... அ க இ
இஸ் எ லா
ஆஃ
''எ க பா ஸ்
வர
.''
''
பாகமா
பாக

ய தா
க த
ஆ ப

டா

பாகமா
ட.
ட. இ ப எ
தா

சா


.
எ ப
க ளா

சா
சமா

, உ க பா எ ப
றா ? அ ற
வரலாமா? எ . .ஏ

ஸா .''


மா பா? இ
க ய இ
ஸ்... பண , க
க.''
கா

இ க
இர
க ஸ ய எ
வ ஷமா இ
9

ஸா .

வ ஷ

க. ஒ
வா
க . இ

.

ஸ்

க யாட
டா
வ ஷ
பாக

ய! இ த

வா

பா

தச ஒ
பா த
பா
. பழ கமா
னா
டற
கஷ்ட .
ந ட ந
ரா
ல ஸி
யா
ரா ரா
பா

ற பா
தா
. பாசாம
தரந
பா ரலா . கா வ ல
கலா .
ச பா

பா
. கா லல மன மா
,
யா
அ ப
ப ட . கா த
மா
வ ஷா வ ஷ

கண
ஜன க வரா க..
பாறவ க
கா ச ! இ த நகர
இ லாத சா க இ
ல, இ
இ லாத சா க ட

ல. ஆனா
பாற
ரா ப கஷ்ட .''
''பா
''

கலா

ஸா . என

இ த

ல.''

வ தா?''

''இ ப எ

ன பகலா, ரா

யா?''

''ந ரா
. கா ச நர
பா
பா சா
ட யா?'' எ
ரா சச கா
பா ஊ
கா
தா . ''அ ம
கா
உ ள அ த ன
த ழ க ள
கண


டர ட தயா

பா ற . பா
பாக
வ டாமா? நட த த எ லா மற க வ டாமா?'' எ றா .
அ த
மற
''ர

''காத

ஸ்

ஒ ர மட
ள!''

, ''இத பா , உ

ஸா .''

யா

?'' எ

றா .

3
மாக ரா


ளா…¤ட
சாபா
உ கா
கா
ரா சாதன
த எ

ப ட ன அ

. . உ
ப ற . ''ப
சான

யா இ
.எ

சா
?'' எ றா .

மா க

ர இ

.
''எதாவ
அவ இ
'' பஸ் பா

சா . என

பா

தா

, அ
த, ச
.

ஆ ச யமா இ

ப ட க ள ஒ த ஒ த, அ
பா க யா?'' எ றா .

க சான

மா

கா

கா

ச ப
த எ ய அ த ச
பத
பா ஓ னா . நா பதா ர ஜன க
ம னஜ , அவ

கா
ட, எ

பா பவ ர நா ரக ய
ப னா .

''இவ க ளா

''

லஅ ல


சா... இ த


கா க?''
தா உன

10

?''


.

.

.''

வா
எ த யா ம
, கா அ ல

கா
டவ


ட வர,
யாக ஒ
ஆரவார

வா

''இ

ல ஸா ... கா
ள பர

!''

''ஆ

ஹஅ அ

''நா

ப ஜ

க ட

''எ

''காத
பா

!''


ட . ''நா


மா

ரா கம ஷிய தா

!'' எ
சா ல

பா

.'' அ
த ப
. எ லா என

பா னா .

ல ய...!''

க?''
யா?''

''ச யா
உலக

''இ

''காத

கா

ஏ தா அம

பா

ல! ச
யநலமா இ
யா?''

கள

ஸா . இ ப ச யா

தாஷ ! இத பா . நா
வயசானவ

. அ பதா
பா ழ க

சா
ற ; இ த
. 'எ
ரா
'

ல ஸா .''

''

''ஆமா ஸா .
''ப
எ ப

,ப

பா . இ ப எ

கா

க'' எ

ச தமாக இ

கா
அ ட
தா

த .வ

கமா?''
.

அவ


க அ

ப த

ல!''
ஏ க

ஷன
ம னமாக
எ பா
வாச ன


தா . அ ம
கா அ ம
கா எ
காக வ
ற . ப
பத காக! அ த


எ ண
டா .
மாக ரா
உ சாகமாக இ
தா
த ஸ் ரமாக இ
த த கவ
றா . ம ன
ய றா ? மாக ரா அ ம
கா
வா
த ழ க


டர ட தயா
றாரா . அ

தா
வ டா . உற
பா!

டா த ம !

சா

ன க யாண

யா.

பாறதா ன?

ஆமா!
அ தா அ த மர த
பா கமா டாதா ன?

றா .

, க ணா

ய ஓ
லாத கா க
தன.
ய தச

ரா
.
கா ச
அட
யாக உண தா . ஒ

ற லசாக

ய .

ன ஸா
னஉ க

ள பா இ


கா ச
நர

இ தா அ ம
கா! எத

இ ம பா
அவ க க
ஒ வ
உட இ
ல. அ ப
லாச க ள ய லா
ராதா ஷ எ
நா!

பா

கா


11

ல இற

டா ந

ம யா

வா

பா

ஆமா !
அ த ச
ல பா உ கான ஸ் ப
யா?
ர ப
த ல ய இ ப
அ ப
அ ச
கா
ன க ள

னா . 'இ
னா

ம ன . இ
னா

ம ன ' எ

ப சா
கா டா . இ பா
இ த இர
அ ம
கா

கா
ஒ ப
அ த ராதா ஷ அவ ள...

அ ம

கா வ

... ம
காத

அ பா

பா

தா
கற

டா

அ கா ல எ
பற

''

. உ
டன.''

''உ க

.

Nature's Way of ensuring pregnancy!
.


பா த பா
எ ன ஸா ?''

ஸா ! எ
மா

க?

டய

ஆ ஸ் இ

அச

கயாக இ

என

ல. ''ஸா ! ப
.

மா

லயா?''

'' சா த ஸினஸ்! எ ப வணா பாகலா
பா ல ய எ லா வ ல
!
அ ம
கா ல வ
எ ப யாவ ஒ
ட. பண ச பா
ற ஒ
ரமாத
ல! க

ட பண
ப ணா


பான வ ஷ !
அ த ப
அ ற
சா
ற . கா
சா
இ ஸ்ட
கா
தா எ னால
. உன
ஸி ய

னா ஃ
ஜ்ஜி

. எ
சா
தய கா த. உன
கா லஜ் ல எ ப சர
?''
''

ம ஸா !''

''அ ப இ
''அ
பா

யா

க லா
நா
யா?''

''அ த லா

'' .

ன அவசர

க யா?''

ல ஸா !

ல ய இ

.

.

.''

''இ ப
பா

''எ

அ த

பா

நர

.

எ க ஊ ல ய பா

வணா இ
.ல எ

,

ந லா இ

. இ

தா

.

யா

. இஃ

ஸ் இ

.

ஸா .''

டஇ

இ !''

ஸா ?''

''எ

க டா... நா
ஸ் ஒ
தா பா
ஏதாவ
வ தா பா
ப . அ வள தா . இ
இ த

! ஆனா அ

ஒ நா
12

ப .
பாஸ்க பா .

ஸ்
ல னா

யமா அ
பா . ந லா வ இ
. நா

வா

''ச

ஸ் வ ர
பா
னா ற கா த. ப
தக


கா த!''
ஸா .''றவ களா இ
டா னஷ

தர

பா

ற . எ ன? யாராவ
கத வ
பா க. இ
ல. க பா யா ல
வ வா க! யா
கத வ

பக

க ட
க ட
. . பா தா .
ர ல
வ தா

ரா ரா . வ ண வ ணமாக யா ரா கா ம ப ண ஸ்
யா சய

.
ச பவ க
காத
தா க .
ப க

தா க . க ப

ப க
நடனமா னா க .
ள பர !
ள பர ! இ ப
நா

நர
பா தா
ஒ ர நா


பால தா

த . ந

பா
தாட

த . எ
கலாமா
வ டாமா எ
யா

காததா எ
'ஹ லா' எ றா . ஒ

ர , ''ஹா
மாக ! ஆ
த ?''
''ம

“†¥ இஸ்
''எ
''பா

. நா

மாக

ல.

ஸ்ட

மாக

ரா

ல.''

ஸ்?''

பய ர
ரா

ப . அவ
டதாக

டய ந
சா

. ஏதாவ

சா ல

மா?''

.''

பா பரா எ

கா டா . எ

மாக ரா
ம ன
பட

பா தா .
வ ள கா .
மாக ரா ம
அ ண
கா
இர

தக
க,
ம ஜ


த தபா
ஏக ப ட


தன. ர ப
இ த மா
பா ப
கா ச
ற உண
யாக

த . ஓ
அ தர க

பா ப
பால இ
த . ஃ
ஜ் ஜ
ற தா .
றய பா இ
த .
த தமான க வ கக . ஜஸ்
ச க ,
சா
ல .
கா

ரா

பா

சா

டா

.ப

அ க

ல.


ழ ம மாக ரா
அவ
சர
பா
கா ல ஜ
சா
அவ ன
வாச
இற
ச றா . ர ப
ம ல அ த வாச ல அ


ச றா . அ ம
கா
அவ


ன !க த
வ ரபட எ லா
பா
'ஆ
ஹா ' எ
இட
ந ப
108-இ
ஹா

எ பவ ர எ ட ர ம
த .
அ த
க டட

பா தாயகமாக
சா

யாதப
எ லா
யா
க டட க
பால தா இ
த .
க டட க ஒ
ற ஒ
காபால ந
தன. 'எ , ஒ .
ஸ்
ஆஃ
ஸினஸ் அ
ஸ்
ரஷ ' எ
உயர அ ழ
கா
பா
சாலமான ப க
த ள

த . பல மர

கா
தா க . இவ க ள லா
மாணவ களா!'' எ லா ர
ஸா எ
ட வ
பால வா டசா டமாக

தா க . அ
மாரான அள

த ன


'ஆ
ஹா
' வ
க டா .
அவ
தா ள
கா
ப க

பவ ன பா தா .
''ஸா

எக

!''
13

வா

ம ப

க டா

பா

க த

.

அவ
இவ

கா
னா .
''ஓ! ஆ
ஹா ? ட

த ஆ

ல.

லஃ

!''

அவ க ள

க வ
வ டா .
கா
டயாக ஆ
ஹாபா
த . அத


ழ தா . ஒ
க டட

னா
யாச ம இ
ல. கா டா

கா ற
த .
கா கா
காலா
ஷி

த . எ லா அ றக
ஒ ர மா

தன.
அ க
க வ

த ல
ராபஸ க
ப ட க
மா
தன.
ந ப 108-ஐ


ள பான
கா ச

பானா .
அவ

பா த
ஓ ஆ ஸ் அ ற ய. அ
க பா த


ப ற ய.


அ ட க ப
டாக இ
த . சய
க வ
ச பர ஒ ர

சார க கார க
பல க

பா
க, அ

இ ப
கா
ய . வ
ப ற
அ க
க பல
உ கா
தா க . எ லா
ர ப உ
ளவ வ த க
கா டாம பா தா க .

க ட .
பா க தய கமாக இ
த . அ த
''ஓ நா!'' எ
க க
எ லா ம
ராதமாக இ

பா
தா
ய .
னா கார க

தா க .
ல க
ப க , இரா ய க
பால இ வ , தா

தா

ய னா!
டஸ்

அ ர வ ட

தன.
லசாக சத யாக

நா கா க

தன. க
பல க


ச ர
ம ஜ இ
த . அ


கா
ல கா த க ள

கா
தா . ர ப
ய பா தா . வா எ
அவ ன ச

ச தா .

அவள

க த

கா

தா

.

''ர
பா
!'' எ
அவ
பய ர வா

தக

கா டா . அவ ட அவ
வகமாக
ப ய அ ம
க ஆ


ல.ய ல
த தா . மா
அவ
பய எ

ட ச ர
ளாஸ்

பா
னா . ப தா ப
டால
தா
றா
ஒ ப
ய இ
,
பா
ப ப , உ றக
ப ட க ,
ஸ்கரா
பா


ன ன வா வா க

யத
அவ ய

உண
ய .'

ஸ்!''

''ஐ க
''ஃபா
. நா


ராவ ஸ்
ராவல ஸ்


டால ஸ்!'' எ
ரா ள !''

''வா

'' வ

ஃபா

ள மா

கா ள

ல.

ச ஸ்''
றா

யாக. ''ஓ க!

ந ?''
ராபஸ ஹா

இட
த னா . அ த க க
க க .
ராத
க க .

!''

ம ப
அவ

அவ

14


பா
த ய

தன. எ லாபால

வா

பா
அவ

க க . இ
அளவளாவ
பா

''இஸ்

'' நா'' எ

தா

''ஐ தா


யா?''
''ட

அவ

பா

சயமா

,

க ட .

.

ஸ் ஆ

ட ஸ்!

ஃ ர

பா

ஆஃ

நா ...''

''ஸி

ட ?'' எ

ல நா க
க க .

'' வ க

.''

உ கா

பா

த பா

உட ன

தா

.

!''

4. எ லா


ரய தன ப ட பா
ர ப
ம ப
த மா
தா
தா க . யா ர
பா காம நா கா


சா
உ கா தா . உயரமான ஒ
மாணவ
அவன
உ கா
, ''ஹா ! ஐ
ஸா
ம கய ! கா
ஸா '' எ
க கா
தா .
''அவ க ள ம
கா த.
ளயா
ளவ க . வ


ச யா
'' எ றா . ர ப
க க
கா
ட க
ர அட
கா வ

ரமமாக இ
த .
ராபஸ ஹா
ட ன
ராபஸ எ

கா வ
ரமமாக இ
த .
இளவய னராக இ
தா . க ணா
லாம


பா
க,
கா ச ம சளான ப களா
த பா
க ன
க க

வய
கா
ய . வ த உட ன
ம ஜ
இய பாக உ கா
கா டா .

னஅ
க ப
கா டா .
ர ப


ம ல பா தா . தா
நா
ப ! அ

அ பவ ம நராக
Ĵ
வ ர இவ க ளா

பழக வ
.


ல. எ லா ட


ராத இ
ற .ஒ
த ம த
உண

ற . த
ன எ லா
தா வாக
பா பதாக
தா
ய .
ம ல
ராபஸ ஹா

சா வ
கவன

னா .
''

எ லா


சா
கா
ச ற
பா வாக ஒ


தா
பரவா
ல.
எ ப த உண தா
பா
தா
த லவரா
க .

வ வ
ந ல .


க வ

ப க
பா
கா

இ த

. உ க

ல தா . எ

அ த நா
15

ல'' - ம ஜ
கா
யா ர
பா காம
ப னா . ''எத


ஷ்ட கார க

தா


பா
கா ,

ற . இ
, இ த

வா

பா

கண
, உ க

தாட
ற . நா ள நா ள எ

பா வ
பய
ல. என வ, உ க

அ ஸ

இ பா த
தாட
ற ...'' எ

த க
தயாக
கா த க ள வ
உ ள
மாணவ க ட
கா
க, அ த
கா த க
கமா
ர ப


ட த . அ த

தா

தா ற
ல. ' ராƒ¤ வ
ஸ்
ஆஃ
ஸினஸ் அ
ஸ்
ரஷ ' எ
த ல
கா
ஏ தா


ப த வ
இ தவாலா

எ ன
ச ய


ஆ ர

வா
தக
இர
நா
கா
க வ


த . ர ப
ம ல பாக

த .ஒ
ம சா
தராம இ ப ஆர
தா எ ன எ
வ ?
கா
அவ க
எ லா
ஹா
கா
தா க . அ
க வ க வ
வ க
மா ச

த . கா ச


த பட
பா
றா எ
உ கா
கா
அ பா

பா டா . த வார ம எ

ப க
சா
டா க .

கயாக இ
த பா

ஏதாவ

தா
கா சமாக அவ
அ ம
கா
ற பய அ க
த . மர த
த யாக
த எ த யா
தா . பா

வர
டா .

வார

நட த வ


அவ

ல. யா
அவ ட
பச
ல. சாய கால க
லசாக
ர ஆர
லசாக

பா
வ பட
கா ட . பா

பா
டலாமா எ
பல
ற தா
ய . எ
க பாவ ?
ப மாக ரா
பாக
ஸ வ
வா

ஸ ட
ஸ்டா ட
ஐல
ஃ ப
ச ல வ
. ர ப
யா
இ பா
ம ப
அ சம
த . வ

அவ க

பாலா னா

கா
காவா க . த யாக நட தா . க
வாச ல
வ த
ஸ வ
ஸ் டஷ

ல ய இ
த . பபா
அவ
வ க
ள பர க
எ ன
அ ச

த .
க பால வ
எ ன வா
க க . ப
உ கா
கா

இ ளஞ
தாள
பா
கா
தா
வா
கா
க, அவன க த ர

நாணய க
ட தன. அவ
வா
ரா
த .
அ ட

வாச
கா


த . எ
கா ப
ர ச
பால
க ட
நா
ரா க
கா
தா க . அவ க
ஒ வ
ர ப


'' ஹ மா !
எ டால '' எ றா . ர ப
அவ
எ ன க
றா

யாம
த பா
ம றா

அவ
ப ய
தட னா . இ
னா
த அவ ன உ
னா .
ழ ளா பார
ல ற
தற, அத
தானாக
ற த கத க
ஜ ன
வ யாக அவ ன
பா
தா க . ர ப
சயல
பா , வ

கா ள
த ய
லாம ,

ட த
நாணய க ள
பா
கா ட பா
அவ ட இ
த டால
நா

அ த ன

பா
த த உண தா . அ


உ கா
கா

ட ய

க க ள

கா டா .
ழ கா
தக க ள

கா
அ தா . எத காக அ
றா

த யாம அ தா .
''அ

''ந ல வ
எ ஸ் ச
''டா ஸி

எ ப

த?'' எ

ள,
ராவல ஸ்
ல மா

மாக

ரா

ச எ லா
டா ஸி

யா? ச தா

!

தா .

ரா ப காசா
16


த . ம ப
டன.''
ம?''

ம ல வ

வா

''இ
''ஏ

ல ஸா ! எ னால ம ப

வல

பாக

பா

யா .''

?''

''பயமா இ

!''

'' ச ச! இ த லா
இ க சாதாரண !


ச. உ

கா
ல னா
'ம '

பா க.
த லல


!
உட ன
மய கமா
ப. த
ச .. ஸ வல பாற

த ம இ
. த யா
எ க
கா த. யா
டயாவ
.
டமா
ள ளா பார
!
யா
ஸ வ ரா
வ ளலதா
ட ச
ன ச . இ ப சாய கால ம
ஆர
டா களா? டா ஸி
எ த ன கா
த?''
''எ த ன யா ஸா !
வ டா !''
''ஏ

பா ஒ

''இ

மா

அ பவ

''

வார

வ தா
லஇ ப

பா

சா

ல கா

சா

,ம

கா !''

''அதா

ந லப லஇ

யான

க. ஏ

ன சா

, ஹா டா
மா ச
பால இ

'' யாக

டற !''

, ஸலா
பா

எதாவ

தா

பயமா இ

''இ

அ வள
இ வள ஆ
பா
ஒ இ ய க

''இ
''

ல ஸா . என

ளாஸ்ல ஒ

''இ
பா
அவ

சா

. ஸா நா


சா
.ஒ

வர

பாக
ஸ் இ

ல. ம தவ க கலா டா ப
கறா க.''

ல ச


இ த
வ டா , ஒ

ட?''

சா

லயா?''

ட ஆ ஜ஻
தமான டஸ்


ல! நா

!''

லபமாக உ
ன அ ம
கா
யா?
யா
காட க ய

. அ த பா கலாமா இ

எ க

கா

ற?''

''எ லா

மா ச . என
இ த ஊ மா ச ஒ
கா

அ ம

ஸா .
ளாஸ்ல ம தவ க கலா டா ப றா க.
. இ த ஆ

ட வற மா

. பாதா
வற. ஸா , நா
பா
ற . என

வ டா !''

''கா

''எ

ஸா , என

பால இ

பா ற

ல. ஆனா
ல!''

மா! ஒ
வார
த பா
த! அ
?''

ல.''

லயா?''

றா க. நா கா

ய இ

, '' ரா ப
நா
பா
க! நா

ட வா.
ல இ
ய க ள
த ல ச
கலா . உ
இ க ப
றவ க,
வ ல


17


சா


க .
மா
மாணவ களா
ஆனவ க, மா க ,

வாதக
எ லா ர
க. அவ க

றா க
உட ன ஓ

ய ன
எ ப


மா

தா எ

னா
?''

யா! எ த

'எ லா

தா க

யா !''

அவ ட
ற ப டா . அவ ட
கா
கா
தா . சாய கால
ஓ அ னாரா

ம ஹா ட
நா
ச றா க .

இ பா

படல


த .
பால
ம ஹா டசா க
பால இ
ஸ ட
இர
ட டவ க

டயாக
சார
''பா

பா


கலா . அவ க ல யா ரயாவ
ஃ ர
ன அ பவ


பா .
ளாஸ்ல கலா டா
பா ட ற
சா ற

ஸ !''

''எ ன ஸா ! இ த மா
'' ன அ ப இ
இஷ்ட
லாம தா
ச யாக இ லாததா
மா
அவ க

!எ த

லஇ


த .


டக

கட
வா
ஜா
தன.

பா

ன ஜாஜ்வ ய !''

ந லா

ஸா .

பானா அ

க .''

'ந ல
பா லாத
எ லா

பா இ க.
அ கற ப பா லாத த

க க

! ஸ
வல வ த. அ த அ பவ ஏ ப ட . அ
காக
ஸ வ ய
ராக

யா .
கா ச
ஸ் ! எ ச

பா
. நா
எ லா
சா
த ர . கவ ல படா த! அ
காக இ த
சா க

தா
பா காம ல ய டா டா கா
. பா ற
சா லா த!
பா க

ய ந ல ஷய க இ
எ த ன யா இ
.''
ம ஹா ட
க டட க
அ வ

த னா .
''நாம
''எ

பாக

''இ

''

ய இட

அ ஸாஸி யஷ

ஸ். ஆ

ய லா

''

பா

கா

ர ப

நா

கவா

ட யாக ஒ பா

கா
பா

அவ

.''

வ தா

பா

!''

லஒ

?''
டா

''

ஊ தா .
கா ள, ப பல
ச வத
இட

கா

பா றா ?''

''எ

பரபர பான
பா
வர

உயர
ர மா ட
அவ க ள அ ண

ஸ்
க ள
கட
கட
பா

ரா

லஇ

பா

றய எ க ஊ ல பா
ட ற

?அ

ர தச

நட தா க .

கா
இவ ட
தா
ய . எ

பா

.''
தா

க வ றவ க
.

இதமாக இ
த .

கழ

லாம
18

ஸா .''

பா

க.''

, கா


கா

கா

ய பா

த . க ணா

வா

பா

அ ம
கா
வ ணவ ணமாக
பக ள
அல க
த . எ லா
சா
கா
தா க . உலக
உ ளத ப டா க . காதல க
அ வ பா

கா
கா
தன .

தா க
வா
வா இ
அநா தயாக


கா
தன. ம ச
டா ஸிக
ம ச
டா ஸிக ள

கா
தன. நகர

வ , அ ப , ப


ஆ ர க க
கா
தன.

கா
அ த

இ த

வ ஸி
இ த
மா

ய ட அவ
டய

சா ததா .
றா களா .

தா

த . ஏ தா ஒ
வாட க


ய க
பல
ய ட
வாச
கா
தன .

தக
ஊடா
அ ம
க ஆ


கா

ய டா ட க
கா

கா
தா க . ம ன க

ட வ
உலவ
மாக ரா
பல
பா
தா . பல ர அவ

க ப
னா . ஐ
டால
கா


பா
உ கார,
ச ர
யா வ அ ம
கா

ச ஒ
க க,
ர யத எ
பா
வ க கா டா
ஒ வ ர ஒ வ

கா
ஓட, ர ப


யா வ
ட மா

த .
த க
யா

த . பாடவ த அ மா
ஸ்
ரஸி
க ன
கா

தமான இர


ப க
‘பா ஜாத
ஷ்ப

யபாமா' எ

ஏ தா பா
கா
ஆ னா க .
அத
அவ
உ கா

ராபஸ ஆதா .

ள க

ற, ர

றா
கா
க ப

.

பா
ன,

ஓர

தா

ன.


க,

சர
க,

.
தா

5

வ ஷ

வா
அவ ள
ம ல


அவ ள
அவ ள
வா
ட வ தா , தா
க ய

ப க
உ கா
பா

''இ
ல ஸா ''
ம ட
கா


த மாக
ய - எதாவ

மான க
தா நட .

''வா ஸ் ஷி ஆஸ்

?'' எ

''ஷீ இஸ் ஆஸ்

ஷ்ணா

''†¥ இஸ்

பா

ஷ்ண

ரா , ''எ ன பா டா

ரஸ்
கா இ

அ ம


கால
தா . இர பகலாக ஏ


லக ள
இ பா ...

'

கா

ஃப பா .''

ஷ்ணா?''
19

வா'

வள

.

ஸ் பா காம அ
க ய
தா சா
'' எ றா .


தஒ

கா
னா
தாத.

வா

''இ
சா

தா
அம
ரகதா
ற .
ஷ்ணா யா
சா ற .''

''வா ஸ் ஷி

மா
ஏதாவ
க கற ... ரா

வா
ஸ் டா

கா
ஸ் யா

பா

கா
க டா

?''


இ த லா
கவ ல ய
இ லாம
அவ ள ய
பா
கா
தா . ம
தாதா

அவ

சயமான ப கவா
தா ற

ற . அ த

ரலா ஓ
பா
றா . ப க
யா

பா தா . கணவ ன
கா ணா . அ த
க ணா
அ மா
மா யாராக இ
கலா . ர ப

பா
''ஹ லா ம '' எ
சா

ஆ ச ப டா .

''அ
''இ


யா

ல.

பா? அ

ல ஸா ...

க பா

சவ க மா

'' பாலாமாவ ...! இ
நா டால
கா

ண நா

''இ
ரஸ் ட ?
எ றா ரா .
''இ


சா

ல ஸா . இ த

''அட! எ ப

மகா !
கா

''பய படா

பாகலாமா?''

ஸ வர ல. அ
வ றதாவ !''

.

கத ட,
ர ம
மா
கா ள, அ த
க, ம
தா எ

ன நா
வ வ த
பானா . இ தா வ
டா . எ

ல. இவ தா
அவ ள
சாக பா தா .
தா . க


ம ச
பா ட
பா
பா
றா . லசாக
ஸ்
. க
ஒ ர
கால
லாலா
த ல ய

யாம
அவ ன
கட
பா
அ த வாச ன ய
றா .

தா

மா

பா

ஸா '' எ

சா ல

பா

க யாண

க யாண

பால

தா

?''

.''

?''
இவ ளதா
ல...?
ளா

க. நா

''அடடா! நா
ஞாபக ...''


டா
பா ல எ

நடன

சா கயாக


ம ப வ

பா
அ ப
ய உ ற
பா
றா . இ
ல பா க
ட வ க
கா

பளபள வ
கா ச ச த


னமா ல கா
பழ
ர ப வ ளய தா
ற ப
கா ச
தா

''இ த
பா

த .

க?''

அவ

ச யா


பாஇஸ்

டா

உ க பா

ரய தன பட

காம

ட ன.

20

க த

!
பாற

அழகா தா

ல.''

தா பல

வா

''அழகா தா
''எ

பா

பா.''

ன வய ?''

''ப தா ப
''ஹஸ்ப
''ராதா
''ஐ

'' வ

இ ப தா
ப எ ன?''

டா

.''

ஸா . அநாவ ய
க, அவ க ள ச

ம னமாக இ

''

அ த ராதா

''அ த லா
பா

.''

.''

''த


பா

னப

றா

பா

ரலா .

பா அ

''அ ப

கா

ரா

அவ

நர

ஸ்

டாமா?''

தா க

னா?''

மா?''

ய ட வாச ல கா

''

ல.''

''அவ க

மாக

ள ப

தா .

த கா, எ

''வா க ஸா

கலா கா
க. அவ க
ப மஇ
ல என
.''

ற .''
காக

கா

பாகலா '' எ
கா

நர

காய '' எ

றா .

தானமாக
ஸீ

அத

பா

தா . ''

ஆ க

ஸ்!''

ய .

''ஸா .''
எ ட ர ம
ப க அ ழ
கா

ற ப
கா
கஅ

டா க .
றா . ம ல


ர பா
ஃ ஃ

ம ல ப
ச ள
அ த யா நகர

அ வ

ழ தா .

மகா !
வ ண வ ண
சார எ

நக த


வான
கா


பா

ன தா ன

கா
, கல மா
கா
இர

வான
வ ண பகலா
த . ''இ க

ட பா

தா ல ரா
ரா பா
.இ த
ர தச
இ லாத நாக க , க
ச இ
ல. இ க இ லாத கார க

ல. 42-வ
த ,
ரா

ய ட
ஸ்
எ லா
பா
அ ற
உன

தா ஒ
ஷா பா கலா எ ன?''
''ச

ஸா .''

''உ க பா எ

பாறா

.''
21

வா

''இ

ல ஸா ! என

''அவ

ள மற க! அ

''அ ப

பா

பால இ

பா

.''

தா ன?''

ல.''

''ஒ

உட
கற
இதபா , இ த

ஸ்
க ஸ் ள , அட

எ வள ச
சான ஷய
இ க த
மஸாஜ் பா ல , டா லஸ் பா , ஸ்
ஸ்...''

க ணா
வ யாக
ப ய
வஸ்

ல ஸ்' எ
உர த வ ண


ச வ ள
ந ன த ஜன க

பா
கா
தா க .
''கா
ஸ்
ஸ்
ஸ ய வ
கயா ப
வா க.''
''உ க
''இ

இ த லா
ல, உன காக தா

தக

ணா

கலா .
ப லஸ் ,

இட
லாம

தன.

மா
இட

.

மா ஸா ?''
.''

''என காகவா?''
'' ஸ ஸ் ம
தா னா எ வள வா
லப
இ த
தச
ல. உன
த வயானா ஒ
வார
ட ஒ


கா

கலா .
இ ஸ் ஸா ஈஸி! எ
ம ன


ச ற
கா ச நா ள

சா பல இ
த . அ ப இ த இட
வ த . எ ன
வணா
ஆக
த யா
பா ன . த யா
பாக வ
டா . அ த எ ப
சா
பாற
த யா . ஏ தா ஒச .
ஸ்
க ஸ்
ள . மஸாஜ் பா ல எ லா
பா
தா . உ ள பா
ர ம
சா பல உ கா த . அ த
பா
டால
கா
தா, உ
டால
வா
கல மற க
யாத ரா
ய உன
த ர
சா னா.
கா
தா அ த வ

ட உட
ல ஒ

ல அவ
ட! ப னா
வய
பா
! எ

றய வ பண இ
த . அவ
ட அ த ன


கா

ட ய
பா

யவ
ட .''
''ஏ

?''

''அ த
''

''அ

'' ப

தலா உ க ம

. பா

''இ த
'' பா

பா

டா ட சாயலா இ

டய சா த
கலா .''

வர
உட

தா.

,வ

சா

க ஸா .''

சாக .

.ஆ

வா ஸ் .

பா

ல ய!''

களா?''
22

தா.''

!''

தக

வா

'' பசாம எ
''ம ப

ன? நா க

க யாண

''இ பா த

ந ல பா ணா பா
''இ க
?எ

''

மா

கஉ

ஸ் தா

!''

தசமா?''

ல. ஆனா அ த சா
சா
ல .''

தா

சா ல

க க ற?''

''இ த

''

பா

வா ஸ் சகஜமா ஸா ?''

''ஏ

''ம

ஸா .''

பா

ப எ

சா ன?''

தா.''
நஸ்

ந ... எ க பா

''பாவநாச

லா

''அ த

ல.

த?''

நா
பா
எ க ரஜ்
.''

பா

யா பழ

மா இ
த . அ மா, அ பா,
ணா க.
உ க

சா

பா

சா?''

''ஆமா ஸா .''
''

''இ

ஸ ஸ்?''

ல.''

'' ரா ப ஆத ச காதலா
''அ ப

''இ க அ க

?''
ல.''

தா

,

கா

...''

''ஆமா ஸா .''
''இ

யா அ வள

''ஸி

. எ

டா க.''

சா? க

ட ந ல மா

''ஜஸ்

''ஜஸ்
பா

ல த ! அ த நா
ட . எ க பா எ

''

ளயா

ட லஎ
ட சா

னஆ
. எ

?''
ன அ

பா

த !''

அவ அ பா

க க

ப சா எ
ன கா பா
லயா?''
23


னா ... எ

கா ல

ன ஸ் ர ப

வ ர
னா .”

.

வா

'' க

த பா?


பா
க டா .''

ந ல

வா

மய

'' பா
எ ன சா
?''
''அ
கா ச

ஸா . கா ச
ழ பமான பா
. 'எ
எ க பா அ மாவானா இ ப
சா றா க, ஐ ஸா '' அ வள தா .''
''ந ல வ


''ஒ

ள, அவ ள
க யாண ப
'ஐ ஸா ... அ வள தா

பா

அழகா.. இ

''அழகா இ
''அ ம

தாளா...? நா

கா

ல இ
பா

'

தா பல

றக

ச யா கவ


...''

ல. அ

க ப

பா

ன ப

ற .

ப சா எதாவ

றன ஸா .''

ல ய!''

கா ச அழகா இ
களா!'' எ றா .

கா ஸா . எ

ன அ த

ஷா

6
ஐ தாவ

அ வ
டால

இட

''பய படாத! நா

ர மசா
சா தமா க
''நாம எ க
''எல
''ஸஅ த இட . பா
பா
த ய

னஎ
க ட இட
அ ழ

த பாவ என
வ டா . க
பா
கா'' எ றா
மாக ரா .


பா த

பாகமா
ட .
பாறதா இ
தா

பாற ?''

கஸா?'' எ

''இ

ல. இ

''அ

கஎ

''பா ர


ன தா

கா
கா மா
நட தா க .

கஸ்''
றா .
ஸ் கா

ள .''

ன?''

.''

ழ த
1928-ஆ
வ ஷ

அ ண

அல காரமாக
வர வ ற .
பா இய
ர க

கா கஇட
எ லா
ச த

கா
பா
வயாள
க க ள ர த


கா
ன. ப பல வ ண வ ண க ணா க ள
கட
ச றா க .

க ஆரவாரமாக அவ க ள

க ளா வ
கா
க,
மய
ஸ கஸ்
பால
இட க

க ப

ஸ் கா


இ ளஞ க
தா
தா

பத
பா

கா
தா க .
24

வா

''உ க ஊ ல
''உ

ஸ் கா உ

ஸா . இ வள

''ஃ ஸி க


டா ஸ் ப
அல
. ட
''இ

ல. பா

கரஸ்ஸா ஆட மா டா க.''
. அவ ள . .
காஸ்
- காஸ்
சா
டலாமா?''

ஸா .''
யாச மற
பால ஆ
கா
ல யா, அவ
ஸா க
டாளா? ஒ கண ம
தா
ஆ னா .
''இவ க ளா

பா

டா?''

யா

ஜா
பா


வா. அ த உட
காக வ அ த பா
த யா இ
.அ
பா ஏதாவ

கலா

பா


தா
அ த இட
தா க . ம
தா
இ த லாம
மா
கா
தா . இ த ஊ

மா யா
வ உ ட மா
அவ ட அ த மய வ ட

யா !''

''யா ர லா ?''
''இ க ஆ

கா க ள.''

''எ லா

பா க.
ஆ வா க. இவ க வயசா
ரமாதமா
ரஸ் ப
ப வா க. உட

வர
மல
சலவ
கா
லஓ
.''

னவ க ம

ல? வயசானவ க
கற த ஒ
க வ மா டா க.

க ளா
பா க. அ ப
வய ல க யாண


மா

பா க. எ த
க டா
வா
வா க.

கற
த ய
ண . அ ம
கா வ

''ஏதாவ

காக எ ப

''அ ம
சலவ

கா
நா

ற பண எ வள

'' த யா
'' வா

''

டஇ
றய

பா க

வள கறா க

பால.''

ல.

மா?''

ஸா .''
பா

ல எ

யா

மகா ! நா


றஏம யக

சா னா .
டா ஒ

அ த
பண
ரலாமா !''

மா?''

''அதாவ
பரவா
ல ய
பான வ ஷ
சா ஒ
ஆர
சா க. நா
ன னா அதனால
ரா ப
தா தர

. அவ
ற வள

க ளா இ
. அ
காக ஒ


ஐ யா கா
தா , ஆ
கா

ல வள கலா னா !''
''க லா?''
''ஆமா
னதா க

தச
ரா

ச ல ச

! ' ப ஸ் டா '
எவ னா ஒ


! ஆ
கா
ச ல

. அ
ட; க

ட! க
ல வா
அ ழ
25

டா .
ச஻ !
பாற !

வா

''எ லா

கற .

ரஸி!'' எ

பா

சற !''

.''

''ஆமா...!'' இ த ஐ யா
''

கா

றா

டால ப

டா

.''

.

'' பசா வ

எ ன ப ற

றா க. எ லா ம அ
கற
வ ர

, அ டயற ல ஒ

ல! எ
அ த ன
லப ! அதனாலதா
இ த மா த க ள
தடறா க. சா க
ன ப
னர
ட களாக இ
தா ச யா ஒ
வார
பா

தா ! டா ஸ் ஆ
பா க யா?'' எ றா
மாக ரா .

லயா? அ மா
'' வ

டா

ஸா பா கற த

பா

'' எ

றா .

னா காலாடா எ ற எ த யா ஆ ட
ச தா .

கல
ஒ மா
யாக இ
த . த கா

பா
''இ த மா
கா


எ ன எ ன வா
ர ப.ஆ ளஅ
.''


, ர
எ லா
தா
பால இ
த .
வா க.
யா ள

இர
வ த பா. கா ல கா லஜ்
பாக

பால வ இ
ல.
பா
நா
ரா
.
பா
கா
கலா எ
மா
தா . ஆனா
நா ள
யமாக ல ச

ற , ஓ
அ ஸ

க ட

வ . அ த இ
தாட
ட இ
ல, ம ற மாணவ க

உ சாகமாக இ

அவ

பாவத க வ
பாக இ
த . நா ள பா
தா
ஆக வ
.
லக
பா எ தயாவ
தக
த பாய தா .
த காலய தா
அ த

ய . அவ க
பா
க ள எ லா யாராவ ப
றா களா
எ ப
த ய
ல. ரா

கா ட பா

தா வ அவ த
எ ன பய
சா
வா

கா ச நர
யா
பா தா .

வர
ல. னா காலாடா னா கன
லாம
னா .

ல ர


க ணா
பா
த . உ
கதகத பாக
த . வ
சயாக அ த ன
தக க
அவ

ப ஞாபக ப
ன.
டா வழ க பால ம ன . ர ப


இட
உ கா
கா

அ ஸ

ட அவசரமாக எ
கா
தா . ஒ
க ப னவாலா


ற . ப க

ப ய அ ணக ட
ட ட
பா
ற . அ த
ட ட
அத
னா தா அதனா
ழ க
. அத
ய பா
கார க

ஏ கன வ ட ட
ட பத
ப அ த அ ண க


ஃபா ட
வ க ஏ பா க

கா
ற ! இ த

அ த க

எ ன ச ய வ
எ ப த 1,500 வா
தக
பா

தர

. எ ன எ
வ , எ ப


எ ப
த லகா
யாம
எ த யா
கா
தா .
ல சர
ந றாக

பா றா . ர
டா
ஆ ச ய
ல.

லக

பா

யவ


ய வ
டஸ்


த ப
அவ ன
தா . ஏ தா ஒ
ஷ்ப
த அவ ட
கா

பால இ
த .
பா வான
லமாக இ
த .
தா
ப யாக இ
த .
26

வா

பா

அ த


அவ ன ''அ ஸ

. எ
டாயா? எ
க டா .
பா தா . இவ ள வ
பா
றா .
பய அம தா வா,

யா- ச யாக ஞாபக இ
ல. ஒ
ப க வ


ளக
பால
ரா

தா . ச
ட ம
னதாக ஜா


அத
கால ர உய
தா .
''ஏ தா எ
''


நா


''நா

ஏற

றய அ

''இ

த ய லா

யாராவ

''ப

'' ம

பய எ
எம

''உ

பய

றா

லா
.''

த தா

எ லா

''உ

'' எ


ப .''
கா

'' எ

கா


கா

றா .

பா களா?''

மா

மான

த வா க

வார

பழ

பா

றா க .''

ன?''

.''
ரஉ ச

கஇ

எ த ஊ ?''

'' ட டனஸி. ஆனா , இ
க ஸிஸ்ட
அனஸிஸ் டாக இ
ச தா
அ க ச பள வ
. அ த ஒ
கா
தா

ற . உன

றதா?''
''என
மா

த லகா
டா எ


ற .''

ல.

ல சமய க

ற . எ . .ஏ.
இ த நகர

எத காக இ

''என
எ பா
ம அ ப இ
ற '' கா
மஷி
கா
பா
இர
கா
வா
கா
அவ ட
நட

மர த
உ கா தா .
''உ
ன வ
அவ க கலா டா ப
வ த பா
த . அ த . என

ஆ வ

. உ க
கலா சாரயா


கா ள ஆ சயாக இ
ற . ஒ
ற வார இ

அ ற

றாயா?''
''ச '' எ
அவ
பா
தா

றா . அவ

வா

அவ ன பா

தா . அ ம
ய .

''எத

பத உய

காட தா த

''நா
ரா
இர
அ ம
கா

கா
ற !''


கா

தமாக
ப க

தா . ம
வய
சா வ

கா

27

த பா
ற '' எ

.

ய மா , ஓ ட கா
ரா ப கஷ்ட எ

ற த ய
ல. நா
ச பா
லவ தா அ கமா
.''

கா

டா

பண
கா

பா
''

ன ய

.

மகா !

வா

''ந

இர


. என

''என
'' ஒ

ஹி

அ த லா ஒ
ஹி
தா ன?''
ற காவ ஒ நா

றன! நா
சா ல

ஹி

த ப


பானா
உன

ஆ வ
னா
அ த ப
கா
நா
இர
கயாவ
பாகலாமா? எ ன சா

பஸ்

கா

''எ க ஊ ர ƒ¥தா
அ ப

'' எ

சா

மா
டா .''

யா

றலா !''

தா

! நா

சா ன

த எ லா

ய க ள ய என
ல?யா எ ப த த வ

இர

ஸீ யஸாக எ


ல.

ல.

ஒ வ

ர ஒ வ


அத

கா ள

லயா

னா

ல. 'ஐ
எ க

டா

கா ளலா

ற .”

அ த வர வ

தான சரச

வ த
''கா லஜ் இ

''ஒ

அ வள
ஏற
றய
. ''
யா

ற ''

.

''அ த பா
அ ம
க க ள ய என
தமாக
க ' எ

சாதாரணமாக
சா
க .
ப தமான அ த .... அல
ய ப
வதாக அ த !''
''நா
தா

.

றா ?''

ளயா

'' த

'ஆமா'மா, 'இ

''ஏ


.''

க வ

ன ட
அ கமாக
றய ப
கலா .

ளாஸி
றா ?” எ றா .


ட த
பா
ரா
ஸ்பா
னா க
பான நகர

இ த ன ஏ க ப
ச பர

கா
பா றஆ ச யகரமாக இ

நகர
மா த

ஏழா ர
ஏ க
பா
ர தச ம
எ றா . ''இ த மா
ƒ¥ உ க ஊ

றதா?''

''


.''

''ஏ

பா

க?''

''ஏதாவ
''

பா

த யா

“ஹி
க எ லா
அவ ய
ல.
பா

கலா . உ
இ த
பா


கா

''எ

றய

க '' எ

மாக

த .

ரா . ''எ

னஇ

கா லஜில?'' எ

றா .

றா .

?''
அ ம

''ச யா
ப க


பா

ட சா. அவ

. உ க பா
ட ஜா ர தயா இ

ல ட

!''
28

ட பா

,

ஸிய


தா

!''

. அ ம

வா

''நா ன எ

'' எ

பா

றா .

7
ர ப


நட ப
அ த ன
பாசா
பால தா
தா
ய .
ப ய
ராபஸ க , வய
வ த மாணவ க
எ லா


ளயா
.
ன வய
ஆ ய அ பா - அ மா
ளயா
இ பா
அவ க
கா வத
அ க
யாச இ
ல ய
உண தா . அ
அ பா-அ மா இ
ல. அத

கா
ரஷ க .
த வ ஷ மாணவ க
அ த ன ப ர
ப பல கா ப ரஷ களாக (இ ப
நாலா)
தா க .

வா
கா ப ரஷ
ப . ஒ
வா
ஷ களா .

வா

இர
தா
சா லகளா . இ த
தா
சா லக ள
ஆ ஆறாக
, அ த ஆ
ஒ ர ப ட
த உ ப
ச வதா அதனத
கா ப ரஷ க
மா

பா
யா . இ த
பா
ய சமா

மா

ஸ ,
ள பர க , எ த ன ப ர வ ல

கா வ .
எ த ன
ப ர
பா
கார க ட
ஈ ப

ற லா
மான

அ த வர க ள ப


சம
க வ
. அ
அவ க
மான க ள அல
கா ப ரஷ

மா,
வாலா
மா எ ற
அ ச
கா
.
நாதமான
ளயா
தா . ஆனா
எ லா
அ த
யஸாக எ
கா டா க . க ப ன இ ஜி ய க ள

னா க . மா

க ப ன

க ள
வா
க ர
தா க . கா
வ ளமாக

னா க . இத க லா
மா
! இ ப
மா
கா ப ரஷ
லாப

னா ;

மா , பா
ஆஃ
டர ட ஸ் கா ப ரஷ
எ த ன
மலாக இய
ற எ

பத
.


வா
த கா ப ரஷ
அ த ம எம ச
ஹா ட
எ பவ
ட இ
தா க . அவ க
கா

பா

ட எ த ன யா
ல ச டால நஷ்ட கா
ய . கா
மா
பாடாம ஒ
பா
மா

கா


; 'ஒ
ளயா
டஎ ப
ளயா
றா எ ப

ல.
ளயா

ப தா
ய .''
ஹா ட
ரா ப நா
பா
தா . க ப க
தா பா க ன

''உ க ட
ச த த த '' எ
அர
கா
தா


அவ

ச ல அ க ப
'இ ஸ் ஆ
ஸி
' எ
ர ப
எ ன உண வ எ


ல.
''ந
டய கா ப ரஷ
வாலான த

றாயா?'' எ றா , அவ
க ப ?
மாக ரா
எ ச
கஉ
ய .
''ரா

ரா ப

நரமா

கா டாட ஒ
இய பாக தா


.


ய .

நாடக
பா கலா

த . ஓர

.''

''கா இ
ற . நா
கா
பய ப
றா ? எப த
கவ
தா . அவ
டமாக இ
ப த
அவ

பா உ
டா
பயமா?''

ப கவா

டக
29


ரமாக
ற . ஏ
எ றா .

பா
பா
அவ
மா
லசாக
த ய, ஏ தா ஒ

வா

ச த ப
இவ எ

தஎ ச
கயாக
''எஅ ழ க
கமாக
மல த .

பா

றா

பா

றஎ

ன நாடக ?''

'' ரா

எ லா ம ந

எத
றாக தா

''என

யா

ற தா

அத

தா

பாக

.

.''

.''

''நா


ற . எனகயாவ
பா
ஏதாவ
ச தாக

. ஆ .எ .எ . கா ப ரஷ
வாலான
ரா ப கல
நா ள வ
வர
ல எ றா
த கா ல
பா
ற .
ஹா ட

கா
டா

அ த '' எ றா . நாடக
எ ட ர

தா . அத காக
ப பா
க வா
கா டா .
''இ ப

டால ! அ

''இ ப

டால

''
''க

ரம !''

க இட

பா .''

லா?''
க ! பாழா
ற ய த ர!''பான க

பா

தா .

''க


ழயாத இட ம இ

கா
ல - ப

''எ ட ர ம
வ ர எ ன ச வ

யா
தா க . உலகபஸ் ம
க டக
அ ல தா க . மா
பா
யா
நகர
த உயர
பா க
னா .
பதாவ
மா

க டட
த மக அ ண
கா
த . அ

த யா
எ றஒ ம
டான
க ட
பா அவ ஹா ப க வா
கா டா .
''உன
''ஃ

''இ
''ஏ

...?''

ர! ஹா

லஎ த

ல ''

ன கால

ஜீ

?''

?''

''எ

பா

''இ

மா ச

சா

மா

'' வஜி ட ய க
''எ

பா

றா ?''

ல.''

எ லா

மசா

கல

?''

''ப

சா


!'' எ

பசாம

றா .
ஹா

சா

30

னா

.

.''


வா

பா

'' பான வ ஷ ஒ
வா


யாகா வ ப
ப னா . பத ச
யாக சாஸ் ர

ற இ
றதா . ஒ
பாஅ ர
யா க


வா களா ...'' 'ப ட ச '' எ
உ ச
தா .
''எதா ? எ
க க

லசாக
தா . ''இ
யா
எ வள வா
ந ல ஷய க இ
றன. இ ஒ
தா உன
ஞாபக இ
ற .''
''இ ப

பா

காஸ்ல

ட எ
ற .''

றா . என

அ த

பா

''எ னா
ச ய
யா '' எ
தானமாக
சா னா . அவ
ப சாக
தா . ப க
அ ப

அழகாக இ
ல எ
தா
ய . அ க


சா
வதா லா எ ன வா, ம சளாக இ
த . அ த அவ
உண
கா ட
பால ச


கா
டா .

ய ட
ற பய

''இ

கா ம
நர
'' கா ச பழ கால

ப ச
க டடமாக இபாலான
ய ட க
பழ , ஒ
ஐ தா


றன. ஆஃ
ரா
வஎ

''எ லாவ

இ ப
தா

ல ய
மா நா ப
ஒ நா ப இ

அவ
கா

''இ

ல'' எ

'' த

ற ,


உ கார
லயா?''

உ கார

எத


அவள
எ றா . உ

பா தா
எ றா .

''ஒ
ஆரா

. உ

.''

ள பா ;
ய ட க

தய

-ந க க
அத க ப

னா

''ஏ

ம கா இ ''
அவ
ஜீ ஸ்
றா ? உன

றா .

''ர ப
ம னமாக இ
க ''ஒ
? அ வள வ ஜினா ?''

'' க

ட கா ட
றா .

நாடக க !''

'ஆ , உலக
உ ள அ த ன நாடகா
ய க

இய பாக
ளா பார
உ கா தா .


ச க யமாக இ
த .
ர ப
அ ல

டா க .
ற '' எ

றா , பரவ

இ வள

கக ள
னா

தா . ஒ கண

றா .''
ப க

உ கா

உ கா
கா

டாஸ்டாய ஸ்

த த இ

லயா

டா . ''த ஸ் ப ட ''
டஸ ப ,

ற ''

ல.''

ர க
, ''உன

வ க ப


க ர


அவ

பால இ
க தகா
,

றன'' எ
மா?'' எ றா .


சா ப

31


அவ

ர க

அ யாயமாக
ப ட .
பால உட

த .

வா

''உ

ப எ

பா

பால

ன?''

'' ம , மற

டாயா?''

''இ
ல! என

ச த ஞாபக வ த .''
''அவ

''ம

தா!''

சா

,

பய எ

ன?''

பா

சா ப

''ம ...?''
'' தா...!''
''எ
''ம
என
''ம

கா

னஅ

த ?''
றா

க ,

. சமஸ்

தா!'' எ
சரச இ
ச நர

ம ப
ற .''

சா

''அவ

''அ
க அ ம
கா
எ லா

ள ச

கா

பால அ த
றா க ?

கா ச

கா ச

அ ம . அவ க

கமான இ
கக
அவ
உ கா த இட
பா ப
பால இ

''இ ப

அ ம யாக


ற லா
அ த ,
தா எ
த வா
தயாக இ
கலா .''

டால '' எ
டா க .

''அழகான
றாயா?'' எ

லப

றா

பய !

பய

ல ய ஏ தா

றா . (

ல!'' எ

ன எ

ல ஹ ?)

றா . ம

க,


ஸிய
ய ட ர ஞாபக ப
வ டமான
கா
க ப

உ சா

த .
ழ கா இ
த . ராமா
தக
றா க .
ந க க
த லக
ஏ ரா ள
தா
ய .
றா

ம . அர க இ
ச த

டாக, ச

பால இ

எ லா
த .

நாடக
ப க தா . வ ந க க ள இ
ல. ஒ

மாட
மத
ய , அ


காஸ்
, ஒ
ம னாத
வ டா ட . அ த

க க பமா
றா . அ த ம ற

ம ற

, ற த

த ய
கா
றா . அ த
சா

பா ஸ் இலாகா ஒ
ம னாத
வ டா ட ர அ
ற . அவ அ த சா
பா அ த


ம அ யாத

த பா

ப த
, அவ
-ஏ , அ த மத
க பமானதாக, ஆ

க இ லாம ல அவ

றா க . ம னாத
வ டா ட அ த

ண ஹி னா ஸ


அவ
ன வய

க ள
கா

றா . அவ
அ யா மமயான காரண
வய
அவ
ஏ ப ட கா
மக
பா
ப தஅ
றா .

32

வா

இர ட
நாடக
''எ

ர ம
த .

''ஏ

க லா

இ த நா

எ ன வா

''அ

''ஏ

ஒ ர

ய வ த பா

இ ட வ
''எ ப ?'' எ


பா
த ! இ த மா
றா க ? க தா
க க எ

''அத

நர

'' எ

கா

பால இ

லா
க டா

பா

பாட ப ட அ த
ம .

நாடக க ள எ லா
க மா டா களா?''

அ கமாக வ

ர தா

எ ப

பாட

.''

றா ?''

றா .

?''

''அவ
டய
ன வய
தா ட
க ர

''ஓ

மகா ! எத

க . அ த மா

பா
றா . த

பா

அ மா

என
ற .''

?''

''நா


அ தத
! என
லசாக ஞாபக இ
ற . அ த ஒ
ச பவ

மன
ஆழ

ட த . இ

ம ப
த லகா
ய . இ
இ த மா
நாடக
பாக வ
டா . த லவ ''
எ றா .
கா

அவ

''ஸ்டா ட

ஐல

''அத

உ கா
. அவ கவ

. “எ

ல ப

பா

பாக

கா

றாயா?'' எ

?'' எ

றா .

பா .''
றா .

8
ர ப


றா .

அவ

''அ

பா , '' வ

''பய படா த கா
பா ய '' எ றா .

டா ,

மா

சா


.

த நா
அபா

''

ற ?''

''கவ ல படாம
வா. எ

ய ந ப ன ஸ்கா ட
ஐல
அவ
டய க
ம மாறாம

ற '' எ றா . கா

யா,
'
ரஸி

'
க ட


ஞா


ஆ ர கண

ட க

பாயாக
ள ப
கா
த .
''

டாம

றா க '' எ

றா .
33

ரமாக


ழ ம
பத
பா

வா

''இ த ஸ் டஷ
ள பர
த எ லா

47-வ
எ றா .
''எ ன?''
''மா


வ ளக
த க

''உன

க யாண

ல''

''


சயதா

நா

ல. நா

''இ த இட


க பா
இ ழ


ய ஒ

கா

என


டம

.

பா கா

சத

மா

.


.

அத காக

ஜமாக வ இ த
ச ட !''

ஜா
கா

த க ,
வர
வா
கா
தா

மா?''

க, ''இ த

ற .
.''

டதா?''


ட .''

கா ளலாமா எ

யா

பா

தா .

தா

.''

?''

''அவ
கா

''இ

நா அ
ட ம றா

ல.''
எ லா

ட . என
ய அவசரமாக

சகஜமாக

''சகஜ தா ! உட
சகஜ
ல'' எ றா .

''எ

பா

பா

டானா?''

''இ

க யாண
ட நட

''ஏ

ளாஸி க
கா
வ .''

பா

றய!''

''

''


வர தா

டயாக
அ ம
தா


''க ட க
இட

''ஏற

கா


''உ க

பசாம

தா

ம னமா
உற

அவ


கா
லாம

!எ


கா

ன ற

தா . என

றா க ள?''

கா வ

அ வள

.
டா ?''

''அ டவ
எ ப

பா
, பரபர
மா த
த வ தா

டயாள க ள என

ல.''

எ க
உ சக டம ல. அ ட ற வ ர
எ லா ! அ ட த


எ த அ டவ
எ க
தா த .''

34

தா

வா

''இ பா


ப கவா

ன அ டவ எ ப
ல ப டா . அல
தா .

கவ
பா

இவ
யமாக கா

அ ம
க உட
ப ஒ
றயாவ
ச தா இ
ச ய கஷ்ட ப

ய இ

''ஒ

பா

''ஸ்கா

பா

சயாக இ
கா

மயாக பா
கா டா .

அவ
டய அபா


பா
பா
கா

த லம
ர சசா

கத வ

உட ன

ஆரா
, ''உன
வஜி
ட யனாக ஒ
ஏதாவ
வ மா?''

பா

தவ

டலா

மா?''

றா

பா
க ணா


கா டா .


பா
ரஃ
ஜி ர ட ர

ல. ஸ்? யாக
?

.''

மா?''

'' வ டா '' எ
உ கா தா . ஒ
ன அ ற அ . சாபா வ இ
பா டா

க ஆ

தா

அ ல


கயாவ

க ஒ
கா
மா எ ன வா!
னதாக
. .

த . ஜ பா ய
ஹ-ஃத . அதன
வா
,
பாஹ், ரா ஸ் எ
அழகழகான ஜா

க ட
றய எ
கா க

தன.
தக க ஒ
காக அ
க ப
... பா வாக அ ற ய
தமாக

கா
ரய தன

த . ஓரத .

தமாக இ
த . ஓவ
ப பல ஸ்
க ள
கா
தயா
ச தா .
''கா

டா !''

''என
அவ

''எ

''இ

ல.''

''

பா

''அ

. உ கா .
றய பா ட வ
உன

க க

''இ

யா

''நா க
'' மாச
எ றா .

அ வள
லதா

உ கா '' எ
கா
உ கா தா .

தக க

பா

பா வாக எ லா அ ம

''அ ம

ந றாக
அவன

பா
க க


ற .


பா


தா

பய

கா
எஃ ள

ம என

ப ட

,

?''

ற .''

ற .''

ன பய ?''

.''
மாச
!'' பா

ல,

மா?''

கா

35

லா வாச

ன வ த . ''

நஸ்

!''

வா

அவ

எ ன


கா

'' சா

'' சா

நா

ஒ வ .''

சா

நா

, பரவா

.''நா

ச ஸ்
யாக! இ பா
நா

மா?''

''இ


யா தா . ஆனா
யாச க

பதா


பா
ற .''

''அ வா
''எ

உண

சா லவா?''

ல.''

''உ
''உ

நா

வ வ த
ன ப

'ஏ டா
சா
னா ' எ றா
ட . அவ


த யாம


கா ச நர
கா
பதா,
பதா எ
ய .ச

சமா
கா
'' அ ப

றாயா?''

ட .
தா

'' சா

நஸ்! கா
தக ? எ

கா ளமா டா ய?''
சா
.''

'' க டா .
''உ

எ ன
வா

மா''

மா த க

சா
மா
பால

ட . ''பா
ட பாசா

பா

.''

'' கா
''இ
ல.
''

ர ய
கா
த . எத காக எ
றா , சா
ல ?''

ன க
ல'' எசா
பா ப
எ ப

யாதப யான ச த ப க ள ஏ ப
ம ச
ட ய
னா உ னா
நம
ல பாசா
க ,
பாலான சமய க
அ வா

தா .
லப . எ த

ரா ப
மா இ

ல கலாசார
கழா

தா ?''

க க

.'

அவ த ச

த ப ட ன ம ல, வ

ற ம ல, கழ
னா .
ர ப
உடட, '' நா ம , வ டா '' எ றா .
அவ

அவன
ம ல வ
அ ப
ய ஸ்த
பா
கா
தவ

த இர
ககளா
தா
கா
''எ
''
எ றா .
''எத
''உ

?''கா
ன தா ?'' ர
இள
பா ன. கா
கா
சா
பா
மகா பாவ
இ பா
பா

ற .

பா

வத
.
டா ள!

எ ன
ள க ண த
பா நர
எ லா
ம னமாக வ தா . ''உன
இட
ர பக


பா க வ
.
ந '' எ
அவ ன
வாச
ல ய
36

வா

ற ப டா . '' ம , ம வாக
வர ஸானா பால
பா
பா

வத

இ த ன ல டாக கத வ த
கத வ
ற த ட ''ஸா , ம
''ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்'' எ
''ஏ
''

அவ


ய .

அவ

தய கமாக இ
த . மாக
க, ரா ப ல டா ...''

ன அத

னா .

.

!

ரா

பா

கா

ஸா ?''

தக

''எ ப வ தா க?” எ

றா

''ஆ

ம ல

ப .''

ம ல.
கா

''சாய கால . உன காக

. சா

யா?''

ஸா ''

''எ க

பா

'' ரா

''யா

ட?''

'' ம

எம ஸ

'' பா
அவ
வ வ
பா
சா
''

வத

பா'' எ

தா

த.''
ள.''

!''

ப '' எ றா . அவ ன


ஆயாச

அ ம
கா

. ''ஸா , அ
க ஒ
வ த 'எ
சா ல

ந ! எ
ற சலா வ !''


டா பா
தா
ய .

தா
ய . இ த ன தாமதமாக
டான அ த க ப
கா
டா
ச ய ல.
மா பா
பா

தா
னா .
ண தா .

'' .

.

பா

டா

ச த
த பா
எம ஸ
மா
ஓ அபா

ட தா
பாமா
தா . வாட க எ ப

மா?
மாக ரா


காப
ல. வ
கா ச நாளா
ட பழ க தா

ட . நா ள
அவ

தக
எதாவ
வா
கா


.
ளயா
கா ட வ
, ஏதாவ
அவ ம
ப யாக
ச ய

. அவ


பாறா ம ட இ
கலா .
. .
பா
கா ள
ல.
பசாம

கா
டா .

ப ட ன
தள
ய பா
லசாக அவ
மாத . அவ ன
ற க

ய . ம
தா தா ற


பா
கா
ச ப த ம இ லாம
தக

த னா . மாக
ரா
' நஷன ஜியா ராஃ
'தா
அக ப ட . அ த

னா
ப வாஏ
இ லாத பழ
ப க
ரா

கா
ர தச
மா
கா
தா க .

,
வாசக
சா
பா தா .
பா
மற
பா
ட ... கா ச நர
டா .

''

ஸ்ட ர

!உ க

ராபஸ ஹா
37

றா .''

வா

பனா
ஸீ
ல.


த ய


'' பஸ்


ஆஃ


ல !'' எத


சா

பா

நட தா
றா

.

ஹா

ஸ ஸ்
ல ர
க டட
ர மா டமான ம
ய ஹா
ஓர
த யாக க ணா

ய நக
க ப க ள நா
கா

கா
தா . அவ
பா
''ஸா !'' எ றா . ச
பய

நர
பா
தா
னா . ''ஸி

!'' எ றா . ச
நா கா
உ கார, ஹா
ட த

ழா ய ரா ப ர
த ட

தா . ர ப
அ த ஹா ல

பய
த த .ஒ வ , அ க ப
காத பண கார அ ப
பாக த த க டட அ .

மா

வ கல
லயாக ர ப

யரம ற க க ட
பா
கா
தா . இ
வாசகசா ல

த . அ
ராஸ , ம கய
இ வ

தா க . அவ க இ த ப க அவ ன ஓர க ணா பா ப
பால இ
த .
''ர

,உ

பா

ட நா க

தா .''

ம ன .
''

ன எ லா

பா

தா .''

ம ன .

நஷ்ட '' எ

அச


அவ ன

''உ

தனமாக

னா அஸ் ரா க
பா தா .

தா

டால

.

''இ
ற கா ய
ல. உன
கா

னா , நா ள
ஜமாக வ ஓ
அஸ் ரா கவா .'' ம ப
க ணா வ யாக க ப பா தா . '' சா
! எ ன ஆ
உன
? நா க
சா
கா
பாட க

லயா?''
''

சா
கா

ர வா க தா ன உ க
சா வத

''அ த லா
''உ
எ . .ஏ.
பசாம
இ த ப

தாமதமா
''இ

களா!

அ ஸ

அ ஸ
க லா
நர ச யாக இ
ல சா '' எ றா .


ற ?'' எ

ர , ஸல஻ எ லா ச யாக தா ன இ
ற ! ஏ ? உன
இ த
பாட
இஷ்ட
லயா? இஷ்ட
ல ய றா

வர வ
?


ச ஸ், எல
ரா
ஸ் எதாவ
ச யலா
லயா?

நா க


தா
கா
வா . அ த
வ க
யா . உன

ஆ வ இ
ல ய றா இ பா


ல வ பாட எ

க வ க
பா!''

ல ஸா ! ம
க இ

''இ தா உ அ ஸ

பா அவ

ன.

க '' எ

றா .

த ய
ல. அ த கா த க ள எ
தா .
பா
'' எ
அவ
னா . கா த க
த ர

தன. அவ அ த கவ
ததாக
38

வா

த ய
ல. ''இ த எ
ம றா
பா


.அ ற ஓ இ ட
''ச

ஸா '' எ

''ம

பா

கா

த க

கா

பா

வா. அ த

. அ த...''

பா

கா

கா


பா

டா

இர

நா

பா


கா

.

கால !''

''ஸா !''
''ச யாக
ச ய
மா
டா .''

ல ய

தய க

9
மாக ரா

தக , ச வ , னா ட
கா ல பா

பா

கா லஜ் கவ ல த சமய
மற
பா
த . ச வ
தவ . பய ர
த ர இ
ய தன எ
லாம

வய
அ ம


த பால வ

தா . னா கா ச கா கல தா
பால ஒ
ஷ . க
பாக அ பா வ
பால
க ஜா ட ட
ளயா
கா
த .
பான

தக .


மா இ
காம
அ வ பா
அபாயகரமான
ஷய க
கவனமாக
ட த ல ழாக

கா
தன. மாக ரா ஏராளமான
பா
மக
வா

தா . அ த ன
பா
மக ள
அ க காக

ள எ ன இ


பா க ஆவலா
தா
ச வ .

, ப க
ழவ க ள ய லா ''ஹா
ஸ்! ஹா ஸா !'' எ
ப ய ம த
பால
சா
கா
தா .
னா அவ

ல ய
அ ல
கா
த .
மாக

ரா

''வா

''ல

''வார

தவறாம

''வார

ஆஃ
'' எ

த ?'' எ

றா .

அவ க

ம ற நா க

அ மா

கா

தாஷளயா

அட

எ ப

''எ ன
ச வ ?
கா
ஆ ட
கணவ க
பாரப சமான வ.''

றா .

பற

சா

க ?''

அ ப ! இ த நா
கா
, த லய
வக . ''அவ க

''ஏ தா அவ க
டய
ன வய
லாஜி ப
பய


க டா

... ஒ


ல' எ
''
''எ

வா க .''

க ?''

39


. '

வா ஸ்

.பா
மா?'' எ றா .

ச யாக
அ மா

யாம
ஒ ர

வா

“உ
இர

''அ

அவ

''

சா

அ பா
றன'' எ


.''

பா

வாழ

யா .

மா?''

ற தா இ
சா
ட வ

''

ட . 'அ மா
பத க

ராய

உ க

ல யா-அவ க ள
தயா ப
. ம ல ம ல அவ க

''இ ல வ இ
ல!''
''வா

ரா ?'' எ
!


றா

ம பய ஆர

கா ள வா

.''

றதா?''

.

அ த
க யாண ம த . காத

ஆ வச
ம ற
ன யா
ஷய க ள

ற . கா ச
கா சமாக தா
ர பா க


றன.
!அ த ப
எ ன ப
?''

''எ
எ த
ம ற
''இ த

தக

ன தா தா

என

''அ ம
கா ல
ற தத
அவ க
க ட

வா க . ம ற ஐ
நா க
அவ க
எ ப
க ப த இ
ல. ஆனா

ழ ம இர
எ றா
காப
தா மாறாக அவ ள
னா ஓ வ
ழ கா ல

ச தா . அவ ஆ
ல ர ப
ஷ் யாக இ
தன. னா
க ன

கா

கல

ற .''

ய அபராத ! பழ
பா
வா
றா க
எ ப த நா
அவ க

வர

வ .''

ச வ


ஏ தா
ல.

தக இர
னதாக காய இ
த .

கா
ந ல


தக ள அ ழ
கா
எ லா


பா
க ர ஸி


பானா க . மாக ரா


த பால பழ கால
மர
ரக
உ கா
கா
னா . அவ க ட
காமா
தா


தா .
ஸ்


கா
பா
ம ஹா ட


நர
வ தா க .

த ல
வா
டா .
பாவத
உத
ச தா .
பய ட
ப யவ க
ப ச லா
ப னா . பா வாக வ இர

தக
வய
அ கமாக
ட தா

தா க . அ கமான
ஷய க , அ கமான
,
அ கமான ஊ ட , ப ம . இ
யா
இ த

தக

, ஒ ப
வய
பால
தா
ய . னா வ
ம ல பாரம ப டா .

தக ள அ ழ
பாக அவ க
தா வ வா


பா
ப லாக அவ

தா

றா . அ த
காய .

தக
இ வ
அ பா ட
ப ச
பா டா

கா
''டா
டா
ஐ டா
வா
கா' எ
க க

அல ன. அவ க ள ஏற
றய
கா

ப யாக இ

''ப தாப
ஸா .
ப யவ க
தா க றா பா
க.''
''இ

த எ லா

கப

ச தத

!''
40

இவ க

மன

தா
பா

.

எ ப

.

வா

''இ த ன
சமாதானமா


''அ த லா
அ த யா
ஸஜஸ் ப

எ ப வா

''இ

வா

அத

வய லா?

தக

பா க
காக!''

ஸா ?''

பா
! அவ ம

க . எதாவ
ஹா
யா, இ
ஷ்

.
ஸ்

வா

பசாம

க யாண
ந ல இ
த யாம,


ய ப

உ க

பா

ஒ ஃ


பாறா. நா
ணா இ

னா
வ ய பாகாம!''

ஸி ட !''

பா கா டமாக ஸ்கா

பான
மாக ரா எ லா
கா
சாபா
உ கா
தாட
கா
தா . ரா


பா
அவ
த ளா
த ளா
ச ல க க

க ர
த த
பா தா . அவ ர
ரம ப


அ ழ
ச றா . கால
க ள கழ
அவ ர ப
க வ தா . ப


ச வ ,
னா
பா
டா இ
த . அலமா
ஏக ப ட மா
ரக

தன. ர ப
பயமாக இ
த .
ளக


எ ன சா னா ? எ றா
''ஹா
வ ள
மக
டமாக இ
க, கா
ம ழ ப ய,
தா
ப யாக கா

டா
உ ற
பா
வா
தா

தா .
''எ
ச த

''

பா


ம அவ

றா . இ த
ற ச
வா களா . ம ! அ வா
ஜமாக வ

சய ! தய க ம இ லாம

''உன

''எ
ன இ

கக இ
பா ற .''

அ ழ க
றன. ஹா

ராபஸ யா

, ''எ

ச ய?
கா

'' பான தட
'' ம !

ச வா க '' எ


லயா?” எ

பா


ற பா

பதா

என
ல ய

.

தச ?''
கா

தத

ஏ மாறாக எ

காக

.''

''ஆ

தய க வ மா டா க !''

''அ

''

பஇ

றா

ட இ
கா

சயமாக வ

யா

றா

றா .

ல. ஆனா

ட எ
ன பா

ச வதா

வஎ

என

தர
லயா . ம
ல எ றா , ப

ச வா களா?''

சா னா ?''

'' ப

''எ

ம .
யா
அ த

பக
ச,


நச நச எ
வா
கா ள வ
.
ச ப
- அதாவ
ச ப
வ ர இ

வா களா?''

ன ஆவ ?''

பாவ '' எ

றா .
41

கா

பா .''


வா

''இ த

ன சலவ
எ லாவ

''அ த

அ கமா ம!''
''எ


யாக

''இ

றாளா,
பா

அ பா

ய ய
அ த

ஜமாக


''த ஸ்
ஸ்

றாயா, இர

ற ஜா

வா ! அவ

டய

றா .''

ற .

உ க

தா

ல.''

அவ க

ற கஷ்ட க

''இ
மா

''உ

வா

பா

பா

பா

றா ? இர டா
கா வதாக வ

ற .''

அ பா ப

அ பா உ

டா


பா

வா

த அ த லா

''எத காக இ
பா

கா
ள !''

''அ

றகா? எ

கா

வரா

பா .''

றா .

நா ள

இ த சமா


சா

றாளா?

ரமாக ஒ
. எ ப யாவ
!

ள எ லா


தா
பா

கலா ?''

வ தா

எ னா


ட வ
. எ

நர ப
.''

பதாக

அபா

யா .''

''ஏ ?''
''ஒ
ம த யாதவ
எ லா

பால பாசா
ப யாக இ

கா

,

றன.''

''அ ப யா?''
''இ த 'அ ப யா'

.''

ம அவ ன ச
நர க
கா டாம பா தா . ''உ
ட நா
எ ன எ

ச யாக வ சா
டா . என

ட ஓ


பால, உன

ட இ
ததாக வ
. இ
ல ய
ளஇ
ல.''
''நா

ளதா

'' எ

றா

த வ
ஆ வ

.

''இ தா பா ! நம
காத
வ டா . காத
எ ப த லா
ரா ப

உய த, பண அ க
சலவா
ஷய . அத

க இ
க அ ழ
பாக

.
க த க

தக
எ லா

யாக

.


ட வ
. உற க இழ க வ
. இ த லா
தா தர
'லாஸ் டா
கா இ பா ஸ்' பா தாயா?''
42

வா

''இ

ல. ஏ

''அ
பா

ர அ த உற

ரஸ்

''

'' எ

''ச ,

பஸ்

அவ

நட
,

கண

'ஏ

; இர

சா

ஆஃ

லவ

ர. ஒ


வ க பா
ற . உன

கலா ம!''

பா


டா ' எ

.எ

மன

மா வத

ய ஒ

ல ?'' எ

டாவ

ல சா
இ லாம


பா
ன. இர


றா .

யா

'' த
இ த

மயா ப

யா உன
. பரவா
க டாய க , த டக


றாயா?''

?''

''ஒ வ
ஒ வ அ
உற ... என


கா ச கால


''இ

பா

?''

பா கா
டா நா
சா வ
ற . காத , க யாண , இ த

ந தமா இ

''எ வ

றா

கான ஸ் ர ப

. ஒ

வாரமாவ
கா

ரமாக,
ன?''

ம .


கா ச
தா . கட

யா

வ ஷ மாணவ

.''

,

கா
ல ர
க டட

கா சமாக ம ற த பா


ம ஞாபக வ த .

சா ன

கா

ஆ தலாக இ

'' த
வ ஷ அ ப
தா

. த ர ல

அவ க
ப ச ய
சா வ த ய லா
றயாக


எ ப

ரமான த ட ன. ஓ ஆ

தா தா

யஅ
வா க . கவ ல படா த.''த .
.

வா க .

மாசமாகடய
பா
ட எ

தா . அ
எ ன த

அலச
னா . கா ச கால
யாச
அ த ப
பா த

உ ள தவ க
லபமாக
தன. அ த க ப ன கவத காக ஒ
ல ச
அ பதா ர
டால

தா . அ த
சல வ இ ப
த தா ரமாக
ற க

தா
ய . ம
உ ப

ல ப
க ள ஆ
டா மஷ
ச வத

தா
ப ர

த . அ ச

இ ப
ப ர
னா .
பா
கார க

இவ
ப ன

தா

யாச இ
ப த உண தா .

த எ ப
றா எ ன ஆ
மாட
தயா

பா டா .

ற கலா .
பா

கண
பா க,
இ. .

ர ப
இ த
ளயா
ஃ ப
ஸ்டா
ஆஃ
பா ,
கா

கா ப ரஷ
ந வா

கார
பா தா

ஈ பா
43


. இரபா த
தா


றவாக
தமான க


நர

. பஸ்ஸி

பா
பா
கா
ட நக
லா

டய க ப ன
.
பா
ட ம ப

வா


வத காக கா த க ,

பா


த .
சாதா .
'' ம ஐ ஸ்

ப , ஹி இஸ் ஃபார

''எஸ்! ஸ் இஸ் ர ப ஸ்
''ர , எ

த ய
''ம ?


பா ,

''ஹ லா! ஆ

''அ த லா
!''

பச வராம

நா

ஸ் என
ஸ்!

''ஸ்டா ட

ஐல

தய


னா

பா !

ஹள ஆ

?''

.

சா

சா


.

சஇ

பா அ
எ கஇ
க?''

ச?''

ஜ ஸி வா ய
.இ

! ராதா

. வ யா?

சா

ஹா

ஸீ

.''
! அ ரஸ் எ

ல!''
.''

?''

''நா க வ
''இ

இ கவ

''நா

ஆ , ஐ'

''எ

பாபநாச ?''

! †¥ இஸ் ஸ்?''
ல? ம
பச ற !''

க? எ ப

ல ம . என

''அ ரஸ்

கா ச தமாக உ கா த பா
ல. அவ எ
க யா பாவதாக

கா


பா ன


த ?'

''எ ப , எ ப

''இ

பா

தா?''

''ஆமா , எ ப

பனா, ப
மாக ரா

ம ஜ

ல ம . ஸ அத
பா


க'' எ றா .

-அ

ட ! என
ய ஆக

றா . இ
ரா ப
'' எ

சாய கால !''
யமான இ
சா
வத,
''அ ரஸ்

10
ர ப

எ ன ச
றா , அத

எ ன ஆ

ற எ ண ம
இ லாம த
வா நா

பா
வர கா

பால ம
தா 'வா'
எ ற
'

மகாரா
' எ
உட ன
லாச

கா
கா
ப த

ய தா . அத
அ த
அவ
ர த

தா மாக இ
லக
ல எ ப த!

லக
தா
அவ
44

வா

க யாணமானவ . இ
ரா
.

அவ

அ மன

அவ

காத

அவ
எ ப


பா
ந ப


ல. அ
ல ய
ளயா
ச வா ? அவ
ய நா
தா


சயாக ஆக
ய எ

ல. சசமாதான
சா
கா
ஷியா இ
க?'' எ
க க.
''ஒ

ச ந

''இ

ல ஸா

''இ
ஜா

ல வற எதாவதா? அ ம

ர தயா இ
க. ஏதாவ வ

'' ச

ச. அ த லா

டாம இ

''எ ன வா இ
ற .

''ஸா ,
''

வர

'' ச ச, எ

''ஓ
சா

சா ல
க த

''தா

தா ல

வ அவ
ப ட . எ ன
றா ! ர ப யா
றா . இ ப
ய லா
மாக ரா
''எ ன பா

மா

ப சா

க. கா லஜ்ல எதாவ

பால இ

பா
ல மா

க?''

ட ஏதாவ
ட?''

ஷம

ப பட
ல. த பாக எ
வா .

வர

ல டாக
யா?''

ன ஸா
வர

தானா?''

ல டா

யா?

ல டா

தஎ

தா

. ஏழா

கா

அ பா

மா?''

க கறா பல

க... எதா

? அ
பதாக

.''

''ச , சாய கால
''நா

ல ஸா .''

க சாய கால
,


கா
த ப
டா .

, ஆ

பா

ல ஸா .

''இ
ல. உ ன பா தா
மட
கா
தா களா?''

. எஜமா

க?

கமா அ


ன,

யா

ரயாவ

...''

.''

கா லஜ்

ல ர

பாகலா

.''


பா


.எ

லாம

சா னா . '' நா

ற .''

ரா ள .

ஸ் ஸா !''

''கா லஜ்

பா யா இ

''கா லஜ்

பாகாம?''

'' பாகாம ல இ
கா டா
பா

.

லயா?''

கலா . வ
'' ஹள இஸ் இ


கா
45

கவன
?'' எ றா .

ச ல

ல. ஹா

வா

'' வ

''வார
எ ச

ஸா '' எ

பா

றா .
பா
வ தாக
க கா
னா .

கயாக

.

ல ய

றா ...''

''ஷ்
பா

ஸா '' ம
தா ட அ க நர
சலவ

டா . அவ க
கா ச
நர

கா
உட ன வ
ட வ
,
பா
!
யா
அ ல
பா


கா ளலாமா எ
யா
தா . ப
டால பய
ய . க டக
வ ண க ணா க

கா டா . ' மஸீஸ்'
கா
க ள எ லா
மா
உ வ

பா
கா ள ஆ சயாக இ
த . எ த ன ம
வர
பா றா ? த ய
ல.
நால ர

பா
டா . கத வ

மாக ரா
ப ஃ
க ள எ லா த

கா டா .
சாக ச
ட எ
பா
கா டா
கா

கா

டா

. கால

தா
ஐ த ர ம
கத வ
ற க மாக

கா

ரா ! ''எ ன ஸா ,


கவ
ரமா வ

''இ
ல,
ல எ ன
ஷம
ப ண
பா ற
வ த '' எ
தா . எ
சலாக வ த . “இதா
ல சணமா? ஷா கா ரஸ் ப
த லவா
எ லா வா
? இத பா ர ! எ
ன மாமாவா
அஸ் ஃ ர
. எ ன ஷய
சா
?''
''உ க
இ க!''
''ஓ

ட இ

ம கா !
ஸ்
ற எ ப

''அதா

என

''

டா

கா

'' ச ச. இ

பா

இ பா
ஹார
படபட தா

வ க

பா

த ய

ஷ்

ல எ லா

க?''

பா க
தா
ல ர
ள பற

னாட ச

ன கா த. க ஸிட

ல ஸா . இ

தா வரா

யா? அவ

இ க

ல.''
சா

இ ப

ப.''

க ளமாக ஓ
கனமாக ஒ
.

என

பா

னா. இ ப வ வா.

பாறதா? இ த
பா
பா
க யாண
காத! அ இ த ஊ ல ட மகா பாவ !''

ன ஸா தா மாறா இமாஜி

''இ , சா கா மா
ஸ் ப ண வ
டா !

ரவாக

?''

ல ஸா . அவளா தா
க.''

''அ ப யா,
க த
பா
க டஎ
'' ச ச! எ

த ய பா

.

ஸ் கா ஒ
க... ''அவதா

.''


ற . காதல
பா அவ க ள அ ழ
46

ஆன

க அ


காத

'
''


வா!''

' எ
ர ப


த நா

வா

கா கத
''ஹா
பா
அவ

ராதா

இற க, உட

ர !” எ றா
ம . லகா
தா . நராக அவ


ணஎ

ல.

''என

பா
ராதா.

தா
''இ

யா

''

!

ற ர

!'' எ

?

றா


ப யக

ஹள லா

''எப

டய ப

'

தா இற

ட அ
ட வ

எ ப

ட அள

களா
ஸ் ட

பா

வ தா .

கா
ராதா ஷ

ழய காத

கா

ராய
க,

கா?'' எ

.

ஹிய ?''

ஆ ரா ?''

''ஓ க. நா
டா

ம ப
கா

தா
அத

ரா ள . நா
பா

ற . ட
க ஆஃ

வஃ !
நா
'' எ
ராதா ஷ
அவ ள
ப க


கா
ற ப
டா . அவ

கா ச நர
கா


த அ த ன ப ய கா !

மாக

''ஹா ! ஐ

ரா

மாக

வாச

வர, ''எ

க?

பா

டாரா?''

ரா !''

''ஹா !''
''கமா

அவ ள வய
ச றா .

''ஜி


த த ச


'' எ

''த ஸ்
''நா

றா

'' ரமாத .
சா
உ கா ...''

றா

.உ

கா

ள உ கார ''வா '

ஹ ?எ

.எ
சா
கா

னர


றா

கா
மாக

ரா .

ட ற

''

ஸா '' எ. ஆனா

றா .

பா
இ வள

உ கா . உ

அழகானவ
ச யா


தா க ன
கா ச
உ பலாக இ
தா .

டயா

பால
தா
ய . க
அ கமா
அவ ட
த காண க ள எ லா ம
அழகாக, இ
ப ணாக,
ப ற


வ தா . அவ ள ய பா
கா
தா .
''எ ப

ம .

ஸ்
ஜி

!''

கர

?''
47


சா ல

அதனா


றய
ல. உ கா ...ழ ச த
டா
பால இ
பால, அவ ன

வா

''ஐ

ஓ க.

'' ஸா

பா த

''ஆமா அதனால பரவா
ஸா ஒ

''

'' வ

! ரா
டஇ

ஐஸ்

டா

தா ன இ

?''

ல...''
ட ஐஸ்
பா !''

கா

ணாத ப

ணாத னா

ல ?''

மாமா.''

'' நா மாமா
''ஓ

பா

?''

ஸா' பாவநாச

''ஐ

க...

மாக
மாக

''ம , நா

!''
!''

இ கஇ

''இ க இ

.''

கற

கற

உன
.

எ ப

?''

யா

ஸினஸ் ஸ்

ல எ . .ஏ. ப

''எ ப ?''
''உ க ஸ்
'' ம

ல எம ஸ்

எம ஸ

பா

''ர

,உ

நர

டய ஓ

''அ ப யா
சா
ஸ் ரா கா இ
மாக
''எ

ரா

ன பா

''இ
''ஒ

''இ

ல?''

?''

''ஆமா, அவ ரா
ஆ ஸ்ல ஒ
றதா
ப , அ
கலகல வ
தா . க

பால இ
த .
''இ


ச ல, ர

ல சா
. ஓ
, ர ப
!'' எ

ல ய ததாக

ரா .''

னா ? தா
. கா ச

ண . அவ ஒ
பா
எ ன

ர ப

த மா ல

சா னா ன ம ?''
ஸ்அவ

! ஸா ...

மா?''

சாக

பா

மாக

,

தா

.

ஜி

கா

க ற?''

அழகா இ
தட வ
லவ

சா
.ர

க.''
ட! ரா தா
சா
அ ற எ க அ பா அ மா

ல''
48

! இ
டா

வ ய லா பா
யா?''

வா

''ஏ

பா

?''

'' காப .''
''உன

க யாண

''இ

சா?''

ல.''

''எ ப க யாண ?''
''ப

''

யா

.''

கா?''

''பரவா
'' ம

தா

ல.''
சா னா ள.

''ஏ தா அ

பர

ரா

பா

ததா?''

பானா.''

மாக ரா 'ஹிய
ஆ '' எ
அவ ள அ ண
கா
றா பால ஜி

ச ரச
ச க, அவ நட
காஅவ
இ த வய
இவ
! அவ அ

கா

ரமாக வ த . ஏ
உ கா
அவ ட
ப க ட
சா ல
டாத ஜா
சா ல ஆர
தா .


உ கா
கா
இ த ம ஷ
எ பா
வா

கா
தா .
''ஸா , என
'' பா

கா

ஸ்!''

''கழ
க ன

ட யா? இத பா
லப
அ ற

தா
ன பா

''

மா தா

''இ

'' !
''நா

காரண

தாஷமா இ

றா .

ல , இவ

ஸ் ப

ணா

.''
ச ல அவள

''ம , எ

.''
ல. அ மா அ பா

யா ம !''

''

'' எ

.''

ல. எதாவ

தா . அவ


க வ த?'' எ றா .

'' ச ச? அ த லா ஒ

மா
?''
''

லம

க.''

''ஸா


ல ம .''
49

ட இ

ஏதாவ

வா

''ஏ

பா

?''

''உ

ன ய

''இ
''இ

மா?''
!''

மாக

ரா

''என
இஃ

ம ப

.''

வ தா .

தா
க யாண ஆ
டா
டம
''
க?''

ராதா ஷ வ
பசாம பா


கா


தா

ச மாக ! ரா வர
றா . ''ர
எ ன

தா
மாக ரா

தா .

ள ஐ

சா
கா

ஹ அனத ,
டாம ல ய

த ர

11

தா ட
அ ம
கா
த ச

பா தத
மாறாக இ

எ ன எ ன வா

கா

த த லா , அவ

பத
கணவ ன ப

, ச பாஷ ண ய

பா
மாக ராக ல
பா
. அ
க அவ த
க க கார

பா
கா டா . ''ரா வர நரமா
'' எ றா . அ த
க இ
அழகாக


அ த அவ
ம ல பாவநாச


இ பா
ரா ப

வகார களாக தா ப டன. உன
என
ஒ மான கமான வ


எ ப த
அவள


சய க


ஞாபக ப

பால
தா
ய .
த வ ர அவ ன நராக பா ப த

தா . ம இ

ராக தா இ
தா .
ரா

எ ன? ச
''ர

ப ''

''எ

ன, எ லா


மற

ராதா ஷ
பா
.''

ப யா சா எ

அவ

ள அ

ஒ ஃ

பாக வ தா

. ''உ

ட?''

'' ...''
''பா க
பா க
சா

ற ? எ
ஏ ப
யா ம?
ஸ்லஸ் பா.

தா
கா
பா த இ
ல? எ
எ ளா

டய
ட அ பதா இ ப கா ச சா ஸ்
''ர

வஇல.

ரா .''
50

ட இ
தா. என
எ க டய
சா னா. எ
ஏ எ லா இ ப இ க


. ரா ப
ஸஷ .
. .
ஃ க

னா
ப ஸ
!
ரஷ


ஸாஃ
- வ

க,
.எ னம
பாகலாமா?''

வா

''ஓ எஸ் மற
''வ ர

!எ க

பா

வா பா... வ யா?''

ஸா .''

''எ ப வ ர?''
''

''
''ச ,

பாகலாமா?''

, ''அ ரஸ்

''அதான.
அ ரஸ்
ஸ்கா சா?''
''ஆமா '' எ
''எ

றா

பா

''ஷி ஹா

ஜி

யா?

ல. எ ப

அவனா

ஜ ஸில இ

வர

?''

. ஸா , எ

ன இ ?

ரா .
சா

பா ள, சா

பா
கா பா
அவ ள அவ க
, ''எ ன இ ? ப

''வாஸ்தவ தா
''பா
ம ப

கா

ட சா

ஸ்

டமா டா ள.''

.''

''எ ப

சா ப !'' எ

கா
''ஸா , நா

மாக

டா

த ட

. ஷி இஸ் எ ஸ்

யா

! எ ன
கா தா

க! ஏதாவ

வ ல

பா னா

டா . ம
தா ச

ப ஃபா ம ஸா?''

ல னா யா
ஸ்ஸ

'' எ

சா றா பா . உன
சா னா .

த ட
றா

மாக
னா

?'' எ

றா .

ரா .

மர '' எ

'' பா'' எ
க ன
வ தா . ர ப


ற உலக

எ ப த அ

அநாவ யமாக
''உ க
நரமா
டா பல இ

எ லா ம அ வ
பாக இ
த . அவ
யகமாக ர
. இவ

ம ன
லநா
கா
பதாக
ப ட .
க?'' எ றா .

''

தா ன?''

அ ப

பா
தா

ர த ற. அ ப

.

தா, ''ர

!எ பஎ க

''பா

கலா

ம .''

''பா

கலா
ன லா
நா ன
அ ப

''எ

ன யா

''ஸா

ஸா ...

வ ர!'' எ

சா ல

றா .

டா . க ர
பா ற .''
ய'' எ

றா

தாராளமா வா க ஸா .''
51

டா ஒ
மாக

ரா .

சமய

சா

.

வா

''வ ரா . எ ன ர
வ ர .
''க

அவ க

, வ ற

கா ஹா எ

ஆ '' எ

ர ப

எ ப
அவ
வ தா ?

றா

தா

ஸா

''ச யான இ
''

கஒ

''அ தா
''ஒ

சவாயா

பா

பா

.''

தா
என

''ஏ பா...? உ

டா

ல னா நா

''


பா

''வா

கா

''இ

பா . எ

'' ச

ச! நா

தக

ரா

பானா .


கதாநாயக

எத

ன பா

! இவ ள எ ப
னா க

பா

தா

தா

பா

ஸ் ப
! ராதா
டாண?

.''

ல...''
யா இ
ல?''

ஸா ?

.

வர

ல.


பாற ப

நா

பா க.''

வா .”

கணவ
ம ன

கற த ஃ
ஷா
வாரஸ்ய இ
ல. அவ
நாக க
லாதவ ; அவ

ந ம டய
த வஸ் ப ணா க.''

பாக

வா க

ம நா

கா, நா

ல.''
ஸா .

உ க

இ த லா

.''

எ ஸா

''அ ம

.''

''இ
ல ஸா . இ த மா
பா கற
என
அ க
லாதவ. ர

பாக

கா

ன தா

''

மாக

த . தா

ட . இவ

தா

ள,
ற உண
ற .ச த ப வ

''அ த லா

ப வாச

ல ஃ

ர மல

பாகலாமா? எ

.

பால இ
வாக

ள வ த மாக ரா , ''

மல
கா
பா
ரா ப ல
.''

''அவ

வ ய

பா

.''

ராதா

ற பா

க வ

ப த ?'' எ

உ ளவ க
சா ல வ த
பா

நட க

பா

றா ச

இ த மா

காபமாக.
அ ம

க நட

த எ லா

.''

உன

காப ! அ தா ன.''

ல. அவளாக தா ன எ

52

வ தா!''

வா

'' த

நட தற
கா ல

'நா

ல. அவ ஒ

வா

ட , எ
க , அவ ன
ன ச, அ நட க

பா

கணவ

ன ச யா வ

ட வ
ற '
ல அதனா லதா ன காப .''


ம அ தா

அவ ட
சா லாம , ''எ ன ஸா !
றய
எக தாளமா க ப ன ப
க” எ றா . ''ஸா நா

த னா இ த
பா
ண எ ப வா பாபநாச
ல ய க ல

. ஷி வாஸ் ர , ஐ
வாஸ் நா !
ப ய ம ஷ
மா
நட
ட . எ
அ பா எ

வள த த
அ ப , ச
ட சா தாவற ஜ ம

ல நா . எ

உ க
ச யா
த யா . இ த
பா
இ ப எ

பா க வ த
ம யா த காக அவ க ப ண
காமா
தன க ள எ லா


த . ஆனா இ த உற வ
ற ல என
எ த


ல.''
''அவ

கா பல இ

க.''

ல ஸா , எ வள
ப ய
ச க யமா வாழ ற பா
''இ த லா இகற
தா .
அ த ய லா
என
கா

ப தற
தா


டா க. வற வ ல இ
ல'' எ

அ ற


தா . ப

ம லா
கா
அவ


உ வ

யா
தா .
எ பா தா
அவ ள
தா ட
கண க ள எ லா மன
கா
வ தா .
கஎ

க யாண

பா

களா?

ஆமா .
க யாண
தா

எ ப

சா

என

.

.

ஐ யா வ இ


கவ,க

நா

தா

லப

உ டா
ல.
றய உ
ஒ றாக இர

ம . ஞாபக

றா ளா எ
டாக
.
றய
ட இர
டயாக

மா


ரக

''எ

ன பா?'' எ

'' ரா
''என
பா


த னா .

மாக

லஸ எதாவ
வர ல'' எ
கா டா .தக

வ த . ச யாக
கா ள
. 'இ
ம கா ! இ யா ?

ல?

ம வா? அடட! உ க மா

ப ஸ்.

.

த .

அலமா

சா

ரா

அவ

கா?


மா

பா

தா .
வர

53

ல.

றய
கா

க ள!''
தா

வா

பா

ழ ம
அவ
டய
த ப ட
பா
கா


த .
ல ர
பல ம
நர

சலவ
தா .
ப ன
ல ய
ற க
யா
எ ப த க

சா
ட . அதனா
நஷ்ட அ கமா ற . அ க
ப னயா
அ க நஷ்ட

நாதமான
ல.
பா
கார
சர
தர
கா ச
உய வாக இ
பதா
ப ன
ல ய
ற பதா
அ க
வா
க கார க
மன
மாற
மா டா களா .
ள பர

கா ச
அ க ப
பா தா . ஒ
யாக
வ த .
ரா ப ச தாஷமாக இ
த .
நாலா ர

டால
லாப
ஏற
றய ம
தா வ மற
ட ச தாஷ . மா

அவ
டய


ஷ க

சத
ஏ யதாக
சா னா க .
பா
கார
ப ன
கா ச

பதாக


தகவ
த த . அ
அவ

ச தாஷமாக இ
த .

த க ட


கா ச
ம பா ஏ ப டதா
டால லாப கா
ய க
ட .


வ தா
எ ற

ட தா

நா
பா ளாதார
ன அ கமா
எ பதா ர
பால ச தாஷ ப டா .

எ லா ம மா ய. அ த மா


யா,
ப ன
பா
ளா,
பா


யா
டயா . இ
எ லா
ஜ பா

ட கா
ற .

ட ட த
ற ய சா
அ தா
எ ன? இ தா பா எ
டயதா எ

அழகான இ ஜி ய

றா . அவ ள

டய க

கா
வர நா எ ன ச ய வ
?
''அ க ச பள
கா
க வ
' எ
தா


சா

மா பாவநாச

ஸ் ஆ ய
, பாண


, அவவ த
, என காக ஏ

எ லா

, எ
ன மா
மா
ள இ
ல எ
அ மா
தா
தாயமாக அ


எ ன த
?''
''எ ப

கா
பா

ச பா

''அ

ஐ ப

'' கா
''ம

கா
றா

த பா
.''


''ரா

த யாதவ க

''பரவா
.ஒ

ல.

கா

சா

பதா

டால

ட.''

றா ?''

ற . அத

ராதா

னஎ ப

கா ட

' கா ' இ

''அவ

ம !

கட

'' சா ல மற

'' ப ய

ற .''

'' ம . உன

. அத
ஓ ய
,
, எ

அ பா

மா?''

... ரா

லயாம

சா

ற னஅ

தா

.''

?''
எ க

யா!''
54

வாழ

யா .''

.''

வா

''ஸீ
''

வஸ்

அ தக

தா

''ச காதர க

ராஜ மா
பா இ
'' த

, அவ
பா .''மானா

பா

க .''

றாயா?''

பா

றா யா? அழகான இ

.''

''ராதா க
மா
ரா ப ர
தமான எ ஸி
த த க எ லா அவ
கர லாப
ய டால எ

''அ ப யா?'' எ

றா

ர ப
ஒ ச த


'' வ
ஹா

ழ ம
கா

'' கா

அவ
பா

''ர


! நா

''ஓ ஹ லா எ
''உ ன
பா

பான
றத ன
க ன

பா
லசாக

த வா

பச ற

தவ க
ற .''

றா த.
லபமாக

ற ப டா .

, ம ஸ் ஹஸ்ப

பா

டா . ஒ
. க
கா.''

ஷய ?''

ல?

ஃ ளா டா

ல.''
த யா

?

ஸ்

அ கஎ

''என
கா

பாக

வா

, எ கா

அ ஸ்ல கா ச அ ஜ
, அவ ள அ ழ

மதா

ட ,

மயா .''

?''
டா

''எ ப''
'' வ

கா

உ ள
தா இ

க ட


வ யா?''

'' ளா டா
''நா

ய எ
தா
ய . எ பா தா ஏ தா
ஈடாக அ ல அவ ன
ச வ
.

தயாகா


ய தா
ள இ ண பத காக அவ
ற வ
ச ப
வ த .


பா
ராதா

. அ
ஷ்ண

கா
வா
அ லவா?
கா வா '' எ றா .

வ .
டன. இ த

ஸ் ட
பா

, எ . .ஏ. ப
காம ல ய
. பான வ ஷ அவனா
சா வா க .''

அ வாரஸ்யமாக.

க வ
ராதா

''ந ல '' எ

''

. உன

!''
55

ல வ
பா வா ய

,
.''

ரா

பாக

. ம

வா

பா

12

''ஸா


யமா ஒ

''எ

ன பா

''இ
தவ

ம அவ

க க.
வ லஇ

பா

கா

எ னால

ய நா .

வர

யா .

கன வ
ன வ'' எ

றா

ப ஃபா ம ஸ்
வா க.''

ராதா

ரா ப

ஸா .

''ஒ

யா '' எ

ஷ ''

பா
, ''ர

மா

கா
, நா

றா

'' வ

''ம

க க

நர
ம னமாக இ
த . வ
பச ற , எ ன வரமா
யா?''

ட காரண

மஎ ப

தா ன
மா? உ க

.

''அதா

ஹஸ்ப
வர
யா .''

.
மாச ,

''அ ம
கா
அ த லா
ப ணமா டா க. ஜஸ்


நா
பாஸ்
பா


க, நா
வணா
ராபஸ யா ? என

சவரா
டஇ
கலா .''
'' வ

கா லஜ்ல

.''

ப ய கா லஜ்! 'த

ல ஸா . ஏ
ட னா எ

சா
பா

ன ன ம .

டலாமா எ

எ னால இ த வார

?''

யான ''

''நாம சாய கால
சா
ட .''
''அ

ற படலா . எ

ன ர

. உன

வர

இஷ்ட

னா

ல ம .''

''
வ தா
றய பசலா . உ

றய பச
. நா
ஸ்
வ ட
எ லா
கா
ற .
' ஹா எ
நஸ்
ட . இ த
வ ல
வ ல
அ லய
. நாம
பாகலா ம!
யா
பா . மா ட

கா ச இ
த .
சா லா த. ஃப ஓ

ஸ !'' எ றா . அவ
''சாய கால தா

பாக

மா?''

''கா லல
ள பறதா இ
த . உன காக சாய கால
ற படலா . நர உ ன

அ ப
ட ற . இ
லா வா
யா பா
ரா
ஆ ல
டா
பா டலா .
ஸ்

ல ய
த கற
ஏ பா

.''
''ச

வ ர

''த ஸ்

'' எ

றா .

பா !''
56

வா
''எ

ழ ம வ ர அவனா
எ ப
இர டா ப சமா
தவ , ஏ னாதா னா எ
ன பா, எ க

''வபா

பா

ல.

ற படறா பல?''

சா ... ராதா

''ராதா ஷ , ம
''ஃ ளா டா பாக
''

தக க
கவன
ட . ஆ வமாக
ச தா .

சா னா ...''

கணவ ! எ
பா ற .''

சா

னா !''

ட யா !''

''ம

தா

''கணவ

எஸ்கா
வர

''அவ
ரா

''என
''ஏ

அவ

நராக

பா

காம

சா னா

.

லயா?''

மாக

டா...'' எ

லஇ

கா

ளா

கா .''
நர

ம னமாக இ

பாற

தா .

ல ய'' எ

றா .

?''

''கணவ

ம ன
ய அவ
டய மாஜி காதல னாட அ
ஃ ளா டா

பறதாவ ! அ ம
கா ல இ த லா
நட
. ஆனா அ ம
காகார க
ளதா நட
.''
''இ

ப தமாக பா

''ச . சாதாரண க
''கணவ
''அ ப

க ளா

பா

க ளா

பா

என

சா

.இ

அவ மல அபார ந

''யா

ம ?''

''உ

மலதா

''இ

காம சாதாரண க

கலா . உன

'' எ

ஸா '' எ

கஇ

னஅ

த !''

த !''
கா?''

றா .
றா .

''இ
தா ச . ஹ எ நஸ்
ச யற
ரா ப லப . ர

ட . ஒ
ண ஒ
ப வா

'' ச

ச! அ த லா

ஸா !''

''

தக வரா க.
தக ள ட ம றவ


கலா ம ஸா .''

நட கா


ப ஜா யா
ம ன சகவாச
57

,

தலா
கா ச


கலா

க. இ த ஊ ல த
கா
க!''

ன ச . பரவா
வாரஸ்யமான தா

ல.
.''

வா

''எ லா
''ப


கவ

யா

கா

பாகா

பா

க ஸா !''

ப னா? அ த வா

த ஸ கா

மாக ரா

இ பாஇட கான ப
க ள அ க நா க தா க
ஃ ளா டா
பண

ம?

க கலா . வ டா ! ம

கட

கா
டலா .

ஷியஸா வர

பா !''

ரணமா
ட . இவ
டய
யா . எ ப யாவ கா ப
...
டால தா

த . இவ ட
வா
கா ளலா . அ ற

லா வா

யா
ஈஸ்ட

ல ஸ்
மான
ழவாச

த ப

தா வ
பா
, 'ஹா

நஸ்
'' எப ட ன த ட, அ
க இ
த இய
ர கா க

கம
இ வ

பா
கா

கா
த . ம
தா ஏக ப ட சாமா க

தா .

ப,
பா

கா
,
ப சாக
எ லாவ

அ ண
கா
;
ன க
ல ய அ க ப யாக ஸா
ஸா

சா
கா
, வா எ
அவஅ ழ
கா
மான
ஓ னா . ப

அவ
டய
கா
ட வா
அத கான
ர யகமான
இட
மா
னா .
இர

அவ
ஜ ன லார
அவ எ
ஸீ
உ கா
கா ள, அவ ள ஆற அமர
கவ
பத
ட காத
ச த ப
இ பா
ட த .

ப க
பால இர

னலாக ஏற
றய காத
த இற
தா . அவ ட
வாச னயாக இ
த .
றய உ கா
அவ
ம அவ
லசாக ப
கா
தா . 'அ லாஸ் . ஐ ம இ !
எ த ன தட வ ' பாஸ்
பா ' ஆ

மா? அ ழ
பா ற
பா சா கா
ட இ
த !
ஸினஸ்
ஸினஸ்தா .
எ பவாவ
அ த
வர மா இ
லயா?
ய சா
. இ த தட வ பா
த .
வரா
பா, நா


பா
க ற
சா
ட . நா
ச த
ச யா

லயா?''
''

''அ
''த

சா ம ?''

ன? அ ம

கா

அ த லா

ல.''

தா ன?''

''எ ன ?''
''உன

என

யா தா ன

பா

?''

'' த ய

ல அ க
பான தா

'' எ றா
அல
யமாக.
ஹாஸ் டஸ்
கா

ஆ ஸிஜ
மாஸ்
உப யா
ப தா
உலக
ல ய
வாரஸ்யமான
ஷய
பால, அ த மா
கா
னா . டா
டா


ள தனமாக நட
ஸீ


ற இ

கா
ட எ
கட
ச றா . ' கா '

ய பா

கட ல
கா
தா க .
மான
சர

எழ ஜ ன
யா
கா

சார வர க ள கா
ய .

தா ஆ வ

க பா

''எ த

58

ன அழகா இ

பா

யா?''

வா

பா

க அ

தா ல
அவ
காத ! இ
அவ ள அவ
காத
றானா? உட இ
சக ள

மானா அ த காத எ
சா லலாமா? தா

ற ப
ம ன


யக சா த
கா டா


ம ய, உ ட ம ய

கா டா தா காதலாக இவ ள
தாடாம இவ ட ம யா தயாக
பழ , உ
இவ ள


யாதா? எ லா ஆ

உற
எத காக கா
சயாக ஸா
தப
கக
ய வ
?
''எ

''ம ,

யா

றர

?''

இ கவ த லஇ

''அ பவ னா... ' த ல அ ம
எ த ன யா ச க ய . எ லா

பவ

கா

என

ரா ப
பா வ இ

சா

லா
த .''

த .

.''

,

''இ ப?''
''இ ப
'' வ

கா

பழ
பாக

''ராதா
பா

பா
யா


.

கா

?

றய

பா
க ...''

தா

பா அ

பா

சா

.

.''

பாறா க ள?''

நா

சா

ப .

''ஏ ?''
'' த ய ல. ராதா க

பா
க ற
சா

''எ

னப

''

தா ; இ
அ லதா
ல?''

.

''என

''ந

,

வ ர
ல.


த ய

''எ க பா

சல

எ க பா அ மா

''ஒ

?''

சா
பா

''

ல ய
வ ல


ஈஸி. நா ன
கா ச ப
க ஆ சயா இ
.''

.

வ மா

ச காலஜி. ராதா க
றய காசா . ஒ
லவ

ல.

க எ ன தா
ய பா
வஅ

அவ

''எ க பா

பா

டா க. ம

ர வ ஷமா பாபநாச

'' பா

வ,

பாக

கட

.
ப டா

ரா ரா

கா
தர

ல?''

. அ

த அவ

க வஇ

லயா? பாவநாச

தா

பா

சா

.''
பா

என


லயா?''
59

டா க.''
.''


.''


பாக

ததாக
ல?''

வா

''இ
''ஏ

?''

''எ

ன ன.

காப .''

ன உன
தா .

க யாண

''ஆமா . அ த ஏமா ற
எ லா

ம உன

சா

''நா


!''

கா

காப . இ

ரா ப பா

. அ

ல?'' எ

நட த

.''

க யாண

'' தா

சா

'' ... வ

...

எ லா

''நா

லல இ


பா

தா எ ப

ம ராஸ்ல இ

?''

ல?''

.''

கலா
ல? அ த லா
? ஹாஸி
நா ஃ ர

ரா ப நாளா

இ ப
…¤ ...''

யா

...''

யா?''

''ம , எ ப யாவ , எ பவாவ
''அ த
ப ண

த,

ஸ் பா
எ ன பா

ஸ் பா
பா

.''

எ க

''
றய ட
வ ற .அ

''ஈ

ன நட த ?''

''அ

''

பா

ல.''

'' சா

''எ


சா

''ம , உன

ட ர


'எ
நட த
லா ட ஓ

நட த

சா லாம
றா . இ க

யா?''

'ஆ ல
டா பான உட ன ராதா
பா எ வள வச பா
யா?''

எ லா
ஞாபக

கா?

ய, அ ஞாபக இ
கா?''

பா

ஜ ஷ

''எ ப?''
''என

ட இ
த ஒ

,எ
ன ல ட !''
'' ல ட எ லா
'' ய ர

. என

''அ ப யா எ

டவா ஞாபக
பான

வா

சக

ஞாபக

க?''

ரா ப சா பா

?''
60

ல...''

.

ப ன

வா

'' ஸ்
ச த


ஸ் '
ட எ
ப இ பதா

ற னா ல, உ
ன ரா ப ரா ப ஏமா
ட!''

த ம . உ
னாட
ட இ த நா
சா

பா

சா
ஆக

பச
.

''அ ப யா?'' எ றா . அவ ன ந
ந பா தா . 'இவ யா ?

தயா?
அசடா? அ
த கா யா? இ
த ய
ல ய... எ ப
அ த ன

ன 'அ ப யா'
அட க

இவளா ? எ பா
உ ள
உ ள த

சா ல
யாதவளா? சா ல
த யாதவளா?
''அ தா,

லா பா ! ந ப

இவ

ட வவ

எத காக வ

தா

?'' எ

றா .

த ப டா

.

13
ஆ ல


டா

றா ?

மான
பா

லய

இற

ய பா
ன, நர

ரா


ஒ பதா
த . இர

மான
லய
வா
வ, த ரய
தா ய
பா
பா

அ த ப


ஸ் வ
எ கா
ச ட
வ கா

தா . அவ ட ம
தா பழ க ப ட
பால த
சா
க, இ வ
அ ம
க ஆ

ப வ த
கா
தா .
''வா ர

! நம

ஸ்

''அ க எ ப

''

'' ஸ்
பா

த பஸ் வ

ய வ த பா த ''க பா

எ கஅ

''

ல ய த க ஏ பாடா

''நா
ச ட
'' தா
வ ற

பா

யா
றவ
ஸ்


ல லா
கா
தா .
மான
லய
ல ய
சா கா
ட கா
தயாக
பா
.''

பாற ?''

''ஓ ட ல இ

ட .
ஒ ர

யா

கா ட
. தாஹி

ல.''

பாகலாமா?'' எ

றா .

யா அ க!''
?''

கா வா
பா த

. அ வள தா
லா
சா வ

பா
.அ

ல நா

. ஸ்டா ட

ஐல

கா லஜ்

.''

.

ஸ்
பா

இ ப'' எ றா . ''நா

ஓ டலா? நாம இ ப ஹவா

61ரலா .''
னா

பா

ய ப
கமா எ

ல.

ன?''

எ கா

வா

''இ

ஸ்

டஒ

தாஹி

பஸ் கத க தானாக

கா ள,
கயா
லா
பாஸ் அ


ற ப ட தஆ ச ய

''ஒ

ரவ தா
எ த
யா ஆ ப ர ட .''

ன கா ய

பா

-

க ளஒ

யா

ரவ ,

பா

ந னமாக இ
ப த த யாம
பஸிஃ
அ ச க டஅ த ஓ ட . ப
ப க
கா
ப தாக


யாள க
க ர
ர எ

ட அ
தா க . த ல
மா னா

பா
கா
த . ஓ ட
லா

பால இ
த .
''†¤லா ஆடாம

தா
கல கலராக கா த க

த . சா தா .
ர ப
அ ம
''எ

கா க
க க அ

ச , எ றா . '' வ க

கா
தா . அ ற

உஷ்ணமாக உண
ல தா க .

ஸ்
சா

ராய

எ ப


ட ,

கயாக
தா க .

!'' ஒ
ர மா

பா


டமாக
கா

க ற ம ?''

''இ த மா
பா க ற .''
எ லா

ஹா

ராய
ஹா

பா


க ப தாக இ

க ப


ப சாக
க ணா

க . . உ

அத
பால
- யா ரா
கா
பா எ
ரா
'' பா '' எ

உ கா

ப க

'' சா

!'' எ

றா .

''எ

சா ல?''


க யாண

'

பா

பா

ன சா

யா
ப னா க .

டற?''

பழ க
யாக
க ள அலமா
உ கா

பழ க

. இர
ட ப
க.

க த யாக
வா
அ ம
த .த .
தா ப கவா

தா . ''அ பா ஐ' டய
''
கா
சா ப
தா . ப
கா

சான க ள ப ப

மா
னா . பஸ்பா ஓ
றா க
- ஒ


பட
சச ஆ ட -யா ரா யா ர யா ப ச
த .

தா . ''ரா

''ஏதாவ
ஸ் டா
என

பா

காஜ பட
ய.''

டா

ரா ப நா

''எ

தா . அ

பா

!''

ரவ இற
அவ க

, ஏ
கா
ஸி
பா தா ர .
ச யறா

தா

.


''உ கா

.

ரா ப
62

வா
வ தா

நா

பா

யா?''

ற .
ர ,

வா

''ஆமா !'' த

கா

''உ க பா உன
''க யாண
''ஏ

வற

சா ல

பா

.''

டா

டா

தா

பா

ய .

லயா?''

?''

''ப

''அ ம

ற பா
கலா ''
கா
எ த ன நா

''ப

யற வ

'' வ

''அ த லா
''இ

யா

''இ
''

வ ஷமாவ

ட சா இ

க ய ப மன

இ ப சா

தாக

டா இ

.''

யா?''

ல. ப

இ தப

பா ற?''

வா க.''

லயா?''

!''
ன!''

''எ

இ க வ த
சா
கா

க க யா? அ பாதா
வாதமாக உ னால


கா .''

அவ

, ''என
வ ற ப என
ஏதாவ
பானா .


பா

லசா த லவ யா இ
மா
ர வா

நர ர ப
அநா தயா
அ ச
கா
கக
ஒ ட

பாட ப
தன.
தா . வாச

பா
த சாபா அவ
தா
ய .


தா வ
பாக
ஸி
ப க
''இ த

ரஸ்

''ஞாபக
''ம ,

ய வ
, ''
சா ன இ
பாக வ


பா
ரஸ் ச

ல? இ க ஸ் டா இ
மா எ ன வா?- எ

பாவநாச

பா

.

ஸ் டா
யா.'' எ

பா
பா


. . ய பா
ஏ க
ஷன ர
பா மானதாக இ

தா

.

க. ஓ,
ஸ் டா
மா கற
ச தக தா
ன பா க ற?''

.

த!''

யா?''

தாஷமா இ

யா?''

''இ பவா?''
''எ ப

ம, இ க அ ம

''எ ப இ
றய ட

கா

க ட... அ
. . பா

ல க யாண வா

, ராதா வ
பா அ
63

கஎ ப
.

ரா ப
றய

?''

ஸி. என
ஸ் வா


.

வா

ஏராள பா
கஸ்ல இ
காம ய
றய இ
கா

.


ற .
ளஸ் பா க ற .
அ ஸாஸி யஷ ல ஃப ஷ
வ த ப
பா வ . ட
பா
ப .

எ பவாவ


பா வா .
ஹ் ஸ்ட ஒ
ற பா வ த . இ ப
பா

''இ

உன

பா

. என

அ ப ப இ

ஸ்
யா ல
ஸ்ப
பா வா .
லஃ ...''

கா?''


''அ ம
கால
எ லா
இ ப
தா ன

கா க.

வ ல
பாறா க... வ ல

பாக
? பண வ ற
றய வ ச பா
ற ... ராதா ச பள எ த ன த
மா?

!
டா ஸ் க ட றா . எ க

பா க ல இ
ல?
லவ ...''
''ராதா

''நா
க ட எ லா
கா
ஓ எ பவாவ
உ ல
ஸ் பா
ட பா
வ பா ...''

வா . என
மசா
தா

''

ன ந லா

''ம , இ தா
''

ச சா

றாரா?''

கா
நா இ
வா . ம ற இ

.
ஸ்

னாட


ஜ்ƒ¤
வா .

ள ஏ இ
இ கதா

கா அ த எ
எ லா ம

.

.''
காளா?''

கா னா?''

''உ

கணவ

''ஆமா .

பசா கண

''அ

சா ல

''ஏ , அ ல எ
வர ல ய!''
''அ

மல ந ல ந
க க வ

லம .

ன?

'' ஜமா வ

க ம !''

க கா .''

த யமா உ

சக

ல ம ! நா

''ஓ எஸ்! காத

னஎ

ஸ்ப

பா

கால

ண க யா...'' அதா

டஅ

...''

ச.

...''

க க ற?''

மல உன

''ஃ

னா? ல
ல, ஏமா

எ த

தமான ஃ


லயா?''

த ?''

தமான ஸி ப
64

கா ர...!''

த ன கா ல. அ ப

பா சா ம ?''

''எ

''இ

எ லா ?''

''

தா
. ம றப
சா
வா . ராதா

ச பா

டா

''

காரா? ந லா

ய ஸ்
ராதா
ரா ப

ட?''

ட ராதா

வா

''ர

,

''ச

நா

''நா
பா

ஃ ர

பா

ஸ்'' எ

சா

ட எதாவ

'' எ

பா

றா .
ட சா வா

.''

றா .

ழ பானா அ த மா
ஸ் டா அ த வ டார
ல ய இ
ல. அத காக
ஓ ல
டா ட
பாக


ரா
பஸ்க

. அ

கா

டால ரா எ ன வா கா
தா
பாகலா எ

ட த .

ல ற அ க இ
ல.
ராவல ஸ் ச காக இ
த .
அ ற
பா அவ ட
கா ச பண

வா
ச லலா எ

அ ற கத வ
ற த பா
. . ஓ
கா
க ம
தா
அய
கா
தா . ஒ
கா ல மட
கா
. வா

,
மா

அ சய, கவ ல
லாத

பால உற
கா
தா . வ
லசாக

த .
இ தஷ

என

ரமாத . உன
தா


சாபா
எ ண

ரஸ்…¤
றா

ந லா வ இ

.

பா க இ பா
மா பக அ லவ
லசாக வாச ன

த .

கா

மா

மா

!எ

''

மா

!''
சா

னஇ ப

.

சா றா க இ த
ரா த
மா?

னா

.

வய

இ ப

ஆவலாக இ
த . அவ

... அ
க ச றா . அவ

ய . அவ
மா
தா

டா . ஒ த லய ண ய எ
சா

தா . ச
நர
த ட ன அ தா . வ
காய

''

.
பா

கா ஸா !

டா
டானா . அ மா
மா . ஸா ஐ டா

சா
ம ல அவ
தா .

''நா

வா

எ லா

ரா ப கலா டா ப

இ க


ந லா இ

. ஷவ இஸ் வ

.
நா ள
எ கா

ட ற? கா

! எ

கா


த . ப
.
கா

.
த . அவ


ஷி

ன எ ன வா அ டா ம

வா. இ

பாகலா .

அ த

உலக

தா
சா ல


தகளா
.
ல வ ள

யம
உலக
மா

இ ட
நட
பாவ
.எஸ்.ஏ.
ரமாதமாக

கா
க டக .
ர த கன
கா
ட ' மா ராலா
,' 'ஃ ரா
ய லா
' எ த ப

.

65

தா


அ த

மா

?''

எ லா
ஸ்

ப யவ க ள
. ' ம
ஸ்
.
பால தா

த .
மா

பால ஒ


வா

''இஷ்ட

கலா
ஸ்
சா
சார
ரா

வ ர ஐ
உ கா

நட கலா
த ல ஐஸ்

தா

'' சா ற
ச தா

பா
கா டற மா

''இ

''உ

எ க
ஐஸ்

கா
ட ப ழய
பா
ம ம த க

ப னா க .
காஸ்ட ... ந
பக
பா ஒ

ல?'' எ றா .

!''

ர . அ ம
கா, அ ம
கா
அ க இ
கற ப எ லா

த ? இ க வ த

பா த அள , பா
டா
ல. கா ச அ

யா தா இ
.''
ர.''

மயான அ ம

மயான அ ம

கா இ ல ர

கா எ

ன,

சா

!''

?''

''அ
எ க யா க ட
ஸ ல இ
கறா க. வாஷி ட
பா
பா
வற! ம தப எ லா அ ம
கா

. எ லா நகர

தா


. ஃபாஸ்

டான
ஸ்,

ஸ், ஸ் கஸ் ர
பளபள
ஏ பா
, ந ம ஊ அ
கா இ
தா


வற

கா இ
.ஒ ஊ
பால இ
னா ஊ
சா ல
யா .''
''ராதா
''அ

பாற

த ப

டா உன

''ஆமா, ராதா ஸி
''பாவநாக
''வா ர

.

பா

ஆ ஸி
மா
ஹா ட ஸ்
ரா

, அ
ச ற வ

கா ட . வ

னஇ

அ ம

வகமாக
தா ற
கா டா .

?

பா

வா' கற .''

த ம, ஞாபக


தா

கா?''

தலா .''

பா
ர மா ட
த அ
இர
ட இர
கா டா க . உ

ம வாக

கா
பா

பா

.''

பா
மர

வணா

கா தானா?''
கா

. அ

ப ஸ்,
தமான

பசறாரா?''

. நா

ல பாண
பாகலா .

ப னா 'அ க எ

''அ ப ப மன

பா

வணா
ழயலா .
, பா கா
...''


கா
பட க
பா தா க ,
பட க
பா தா க .
ஜனர
எல
சாதன க
ஏ பச றா க . க
கா , ரால


தா
பா க
த . க ள
கா
, '' ரா ப பா தா பா அ
ற இ

''எ லா ம அ ப

'' ஸ்

ர .
,அ

வளவா
'ஊ' எ

66


கா
பக
டயாக ஊ
ழ த
அவ க
த .


அல

காள இ

வா

பா

14

நர இ
அவ ள அ ண
கா ட பா , ர ப
ப ழய
நா க


, இர

பாபநாச


பால உண
ஏ ப ட .

தா

அவ
அல கார க ள
ப ட
ப ஃ
க ள

வாச ன இ
த . அ த வாச ன க யாண மா,
அ ம
கா வா இ

டாம , ப
ரமாக இ
த , அவ
அவ


த ல சா
தா . ப க
அவ
மா
அவ
ம ப ட .
இ த ரா
க இ
வ ர

டா தா எ
யா
பத

ட, ம
அவ ன

கா
ப த
உண
, ''ஸா '' எ றா . 'பயமா இ
த .'


பா

பச

வர

ல.

வரா

ய க

எ லா

தன.

'' பான தட வ பான
ஸ்
பா
ட . ஸா ர , த பா
'' ச

லா

இ த மா
கா த எ ன?''

. பய

ச...''

''பயமா இ
பாகலா எ
''அ

அவ

றதா எ
றா .

எ கஇ

''எ க இ
எ கயாவ

டா ,

வற எதாவ

பா

கலா

''ஸீ வ

''

?''

தா

எ ன?
தா பா

ர ,

கா
நாற . 'ஏ
ரலா . இஷ்ட ப

ஸ்'

இ க
தலா ...''

''பண ?''
''


ளாஸ்

கா

''எ பவாவ

பப

''அ
தா
ப ண
.
இ .இ கஎ
''
''எ


கா

டஇ

கவ ல படா த. ஒ
ய ஜீ

?''
தா ன ஆக

ராதா இ
ரா
பாற
கயாவ

கா

இ லா ம இ த அ ம

கா

?''

த! ராதா ன ற ஞாபக வ

பா

சா

கா
பா க ற ...''

; அ
.

கா

பா

மா?''
.க ல

கா தா

பாட

பா ற

.''

ந னமாக


பா


இ ட
,
ப ட க ள

னவ ள

கா டாம
பா தா . ச
ஞான
வ ல ச
ஸ் வ


உட ன
யா
இ ண
ட த .
அவ
கணவ ட
க ய ஆ
கா
ப ய த ஆ வ

கவ
தா . இவ ள எ ன எ

வ ? அவ
ப ட பா
அவ
கா ச

லக
ல. பல சமய , த
கக ள அவ
67

வா

கக ட
கா
ப டா
த பா எ
ச, எ

''எ

கா

கா வ

மாசமான மன

என

னா
ல...

பா

கல
ட .
ன சா னா ...?''

''

''ஏ

?''

நஸ்

''இ

யா
காதல னாட ய


சா ற ''

றா .

கா

,

'ராதா

...
பா

டா

.

ரா ல இ

பா

தகாத இட

''

றா

வர
த ராதா

சா னா ?''

' ஹ

''

''எ லா
பா
' ம ல வா'
நாளா மா . உ
ன அ ப
ய பய
சா
ட .''
''அ

பா

...''

ரா ப ஸ்

ம !'' எ

றா .

நட
மா? த
ம ன
ய ஒ
கணவ
அவ
டய மாஜி

பற ?
அவ
பா

,
அவ ன
இ க
சா ற ? அ
அவ
' கா அஹ ஹா எ
நஸ்

'

எ ப
பா கற கற ல இ
லயா ர ? இ
எ ன த
''அ

டா? என
ராதா
ட ரா ப ஃ ப
ஜாஸ் . ராதா

ட,
நா ஒ

ம ற
வ க மா
ட . ராதா
எ லா

சா
.
க யாண
ப ண த லா
சா
யா
.ரக ய
இ லா
ரா ப ஈஸியா
. ச தக ,

ட எ

டயா . இ
லயா ர ?
க டா ய. நா
ரா ப
ச தாஷமா தா


ர . ராதா ஒ
ஜ அஃ எ ஹஸ் ப
, நா
க ட
எ லா வா

. யா
ட வணா பசலா . பாகலா . ராதா
ந லா

. நா
வ த பஸி கா அ
ட ஃ ப

லா இ
க .
அ த நா
ல ப


. க யாண
எ ப இ

என
கவ ல ய
டயா
ம ? நா


ம ச யாம
ரா

ல. அ ப யாராவ
சா னா அ
பா .

வ காத
சா பல நா


ணாட ட ப
த . அதனால எ ன? க யாண ஆன ற
எ ப


கற தா

சா
. அ த
ஷய
நா
ரா ப ல
ர .''
''அவ

''அ ப
''இ

தா

? ம , உ
...''

, மா

சா லாத. அ ம
கலா . ஆனா. உ

''எ த ன நா ள

அ தா அ ப
யஇ

அழ

கால பல

... எ லா
. நா

ப ட அழ

சா ற
68


கஎ


அவ

கா
மா?''

ம .''
ள ஓ
தா?''

அழ

.

வா

''

ஸீ வ

,


ஷ க

''கத

''அ ப இ த

பா டா
''எ லா
''நாம

டஒ

'' பாடா
ஐல
சா
''அ

தனமாக இ

,

பா?''


க ...'' எ
பா

த யாதா? க

இ ப

ஸாஷ
யாச

பா

தா அ

த ப ட இய

கால

க சகஜமாக ம ல
தா க . ப ய ஏ
தா க . ஸீ
க ள


த மா?''


தா

ற பா
தா

ண எ லா
தற ச
பழ கறா .''

கச

, நட

ல வாஸ்தவ தா

கா பா


தா ஸ் ரா


த இட
பா
கா
பற தா .

,

சய க .''

ப பல
...''

அ த

பா
?'' எ
ர ப
த ல ம

னா . ''ராதா
. ராதா
சா
... ' ம னஜ் ம
ல ஒ
வா


'
சா
. 'யா ர
யா.”

றா .

கற ''

ஃ ள ஸ் ஆ஻ தா . அ ப பா அ
ட இ
கா
பா ... அ தா

ம ஷ அ த ஸ் ப
ஸ் ப

ப யால

''இ ப வ
நம

சா

னா அவ

''எ லா பழ க தா
வா ல கா
உண ? அ த வ

பா

.''

சாய கால
பா
ச தா க . டா

ப த லாவகமாக ப
ப த பாவ க ள பா

பாக நாடக ம நட
கா
னா க .

''ந ம ம

ட சா னா

ப ட
யா '

ம .''
நட
, அவ

ச ல வ அ

ரம


கா

.

''கா ந லா ஓ ட ற...''
''ராதா
சா
அ ம
கா ல ஆ
ட கா ஓ டலா . இ த
கா ல பா
எ லா

டாமா
ஒ ர
ய ? 'பா 'ல இ
த ள
. இ ப
'
ர '
த ள
. அ ற
பட ல

. அ ளதா . ஹ வல பானா

ஸ்


, இ த ப ட ன
தா
டா கா ல

ரலா .
ஸ் ய
தா இ

டாமா

க ல'' எ றா .
ப வ

''ராதாதா

ப ற
சா

க ணா
தாட
னா .

ழ த பா ,

பா
.
ரா
பாற
னா
'' எ
, அ த ஆவ ட எ
' எ
ர ப

ப த

69

கா


க,
சா

பா
'ஹா ராதா?
மற
பச

வா


ஜ ன

ய பா
கா

பால ம
தா ப வ த லா
பா

அ ம
க வழ க . அ

க ப
ள பர க
ரா
கதா .
''க

க ஆஃ

''நானா? நா

கா

''நாள

'' எ

றா . ''இ

இ வ
ர ப
அ ம

பா


க க
ற .

வாஸ்

ம .''
ப றா

ஸா


பா

தமாக இ

?''

நஸ் ரா .

ஷ ’

ல ய

ப மா
கா டா . இ த
ற . இ
ய க

, '' காப
ஹாக
பாக
பாறதா ?
ஸ்!
பாகா .
ஸினஸ்
ஸினஸ்தா ?

ய லா
வா
வா
பாடற தா
பா
ட ஒ மாச அ த ப
பா அ
.''

ஸ்

இ பஉ

கணவ


தா ப

சா
யமாக மா

அவ ன
ற கஅ
கா

''ர !
ய யா
ராதா. அத காக அவ

பா அ

மா

வா

பா ' எ

தன

பா
யஅ


தவா ற த ல வ யாக த
ட ய மா
கா டா . கா
த . இவ ள இ


பா

க மா டா . ஆனா
தன .

கா

ஸ ரா... இவ ள
கா
க வ

?''
கா


பா

தா . மா ல ஏழ ர ம
பால, பாசா
பால இ
த .
வ . இ த
தச ம
கதா ன?

டா

இ ... நாம எ பபா

.

டா க .
நட

சய
கயாக


சா
. வா

தாஸ்

பால...


கழ
,

த சாம

தா எ ன?
வா . அ ம

மயாக மா

ரக
றா

.

'' ச ச! ஏ
அ ப எ
றா ? உ
ஸி ஸிஸ உ

டா . கணவ
ம ன
எ றா
இ ப
தா. ஒ வ ர ஒ வ

கா
, ஒ வ
ம ஒ வ

வாச
கா
, ரக ய க ஒ
ம ற

இ லாம ...''

தா த ச
மா ர ?''

''ராதா

''க ர
''அ

எ ஸ் ப

எல

படமா?'' எ

.எ பஸ்


த க

ன எ

, 'இ

எ ன

றா .

தமான ஹாரா

ச?''
என

'' எ

றா .

ரா
டா ட

ஆஃ
மா ரா (எ கா )
ர பதா வ
, த
அ ம

மற
, உலக ச


றய நா க ள, நா ளக ள
தக

'அ
யா அ ம
ரா
ஸ்'
ற ப
70

வா

ரமா ட
நாக க க
ஜ ப
ட அவ
''ம !

னாஸா க
எல
அ த ன
ஸ்

த நக
.

ஸ் இஸ்

ரா

ஸ்

நா

பாதா . நாஅ க
ததாக
த ய
பா த த யதா ன பா
றா ? என
இ தக

ல.''
''இ
''

லபமா எ ஸ்

! வா,

பா, உலவ, நகர க ,
வ த இ ளஞ க , அவ
கன வ

பான த த யாம

நா

இ .ஒ

பாக

...''

ல.
'' பா
ட எ லா ச யா

ர .
ய வ

மா ம .''

பாகலா .

''எ க...?''
''

தா

.

''ராதா இ

ஜ ஸி

''பரவா

க மா டா ர...''

ல நாம

''இ

பா

ரலா . எ

ட ச தா

பாக

ஃ ளா டா


''த

கா
.''என
'' நா
பா

ள அ


. ரா

நா

லயா?''

சா பா

பானா பல நா

. இ ஸ்

ஜய
த ஒ நா
டா க .
வா
யா
அவ க
இ வ
ட .

உன

ய தா

வாச

பா

பாட ற

.

ஹள

.''

'' ம


காரஸ் ல .''
''ச

?''

'' . . பா கலா . நா
எ ப
இ ?''
''அ

ரலா .''

வா

சா
. நா

ட லா

ரா ள . கத
க, ப


பா ற

டா
நா
த கா ர

இர

ரா
ம ப
ஒ ப

.

!''

பா
ஜ ஸி

கா

, இர
ய பா

ட க.''

தா எ க

ய அவ ட
கா
''
பா ஸ் டா ல த
, வஜி ட
மய ப ண
ம'' எ றா .
எ கஇ
ற த
லவ

த யா
இட
ப க
ற . ஸ் டா
71


ள பா
லா ஸ்
ஸ் எ லா வா

ம .''
ஸ்
வா


.அ

. அ
தா .''

வா

பா

அவ
கா ர

கா
ச ல, அவ
கா
த சா

ம வாக
அ த
டஅ
னா . ச தமாக இ
த . ப ய
தா . வ
ய ள

கா
தா

த . அத
ம ய


அவ
கா

சா

வார

பா தா .
ற த . கத வ த
தய கழ தா . இட ப க
ழா , அக ப ட
ஸ்

பா டா .
த ய


பர
அ டயாள க

தன.
லமான கா டா
இட ப க
ஹா

பால, கா

நட தா . ஹா

ஸ்

இட

ஃ ளாரஸ


த ய அ த
பா டா .
அவ க

பா

தா

.

15

''

யா
ல எ

பா
த த . த ர


வ க ப ட
„¥,
பா
மயான கா க

ச ய . அவ க
உ ற க கா
கா
த .

மகா ! †¥ த

இ !'' எ

''ராதா ஷ
த ல!
அவசரமாக
பா
கா
க, அ த
கா
தா .
''ஹ
ராதா

,

.

''ஸ் டா

பா

பா

, ''எ

லஎ

பா

கா
ல ய

அத

.

மா

இ லாம
அ ர
ராய
க, ர ப
அ ப
ய ஸ்த
பா
ம ல எ
தா . வா
எ த யா

!''

ன ... எ ப வ

க? எ க ம ?''

கா.''
ராதா

ரா ?” அவ மா


வய

'' ல ட !

உத னா .

.


ழ தவ
அ த
ஆ டக
ட தன. அ
சாபா
ம ற
கா
தன.


பா

ச நர ஆ
.
யா

இ ஸ் எ பா

இ த
க ட ட
எ றா .
''வா ஸி
அவ


தா
கா

இ !''

அ த

த அ ர
ட த த உ டக ள
கா
, ''க ஐ ஹா எ

உட ன

பா

ப பல இட க
கலா .

றா

.

யா

, '' ந

, அ ! அ !

பா
அத

வாண
த ப
கவ ல படாம
பா
கா
, அ த த மா
ரா ?'' எ றா .
72

கா ஸ
ம வாக
ம அ

!
த .

வா

பா

'' நா
ட !
இ !
ஃ பா ஷீ க ஸ்' எ
அவ
உ டய

அவசர
அவசரமாக உத


டக ள தா மாறாக அவ


,
அவ
தா ள அ ண
, அவகா
அவ ள

கா
ட ச
'' கா ச இ
ர , இவ ள அ

ற ''

வா
ப க ம ற தா .


ர ம
தா

த . '' ப ஸீ
வ தா .

பால
ல ட ''

கா
ர க

''எ ன , நா ள

பா ப ண

னா வரதா இ
டாதா?

''

எ ஷா .

''கா


சா

''ம

ஸா

.

தா . வாச
க டன. ச

க...? ஒ
எ ஷா !''

ரா

ஹள வாஸ்

பா

ற ப வ
ராதா ஷ

னா

வ றதா இ

தா

பாறதா னா....''
?

ஆ ச யமாக இ
த . எ ப

ற ?எ ப ?
ஸ் டா

நா

கா
நர


இவனா

நஸ்

ட ?''

ம நட க

பால

காளா?''

''ஆமா .''
''ஃ

'' த வாஸ்

ளாஸ் ந ல வ

ள!'' எ

அவ

வாச
கா வ

க ணா
வ யாக
அவ
ட இ ப சா லாத, இ த ப
னால
மா ' இ ப ஒ
சா லாத. ஓ
க?'' எ

பா
கா
''ஷி ஃப கா ஹ
ரா!''
தா ஒ
ப ய ர
ப ப

றய த
ர ப

த ம ற
அள

ஸ்
ஹா
!
†¥ இஸ் ஹிய ?'' எ றா .

பா

த ய, அவ
ல ஸ் டா

ட த
எ றா .

ராதா வ
பா
பாக ல?''
''இ
''

லக

,க

தா ச


கா

த ! என

பா

தா எ வள
எ ஜா

க... எ
ஹஸ்ப

ஸ் ப

அ த பா ஸ ல
கா

தா .

ர ப
இ த ப க
க ண
தா .
''பா

! ப பா

!'' எ


றா


களா .
73

.

அவசரமாக ''ர
இ ஓவ , மா
ரா வ

, ''ரா !

ரா

...''

ல ரா ? ஐ
ஸ்
கலா ! ர
இ த
வா
க ற .'' எ
, அவ
க ன

தா

!

ர, த கா , த

வர, ராதா, ''ஹ லா ஓ!

கா

ரகாசமா

த ராதா

த ய பா

தா

. அவ

வ ம .
கா ச
ர ப
கா த
லசாக

வா

''எ

னாட ப ஃ

'' .

. பா
ண .

எ லா

ரஸ்பா

நா

'' ரா ப ந லா இ

த .ர
வ க


ரா .
.உ

''ர ! உன
ரா ப ண

ரா ப
மா?''


தா ''ந
எ லா .''

பா

ல டா

ல? உ

அவ

கா அ

ன சா

நர

'' ஸா? எ
''

கதா

சா ல

''உன
''அ

கா
ட ஸ் ட

கா
சா

.

தமா

ளாஸ்
இர
ஆஷ்

றய
ஸ்
க ற
டாளா ?''
இ தா

வணா ஸ்டா ட

. சா

ர ய
, கா
சா
,
பஸ் ம
பட
ல.

ட ராதா வ த

,

பா?''

!''

ஷா கா

,இ

ஆஃ

இய .''

''எ

னப

பா ற?''

''எ

னப

பா ற னா?''

''அவ

சா ல

'' யா

.''

''இ ப

சா ல மா டதா ன?''

'' யா

''ரா ! ர

என
த !''

பா

ப ன
ஐல


!''

ஸில

றா . ''எ

அவ


ச ல, ராதா ஷ
அ த ஆஷ்

கா டா . ''எ ஸ்
ஸ்
'' எ
ச றா . ர ப இ
அ தஅ
கா

த ? ஓ ட ல
?''
தா

மய

பா

ற?''


க ல ய
ய ப

! நா

''ஓ க. ஓ க!

னப

ண! ஏ
அ த

ம ஜ

சாபா க ல


, ஏ
ற ...
அவ
லவ
லவ
டாயா? அ த ன அ

பா
உ க
ல...''

த . ஆ லா
டா எ ப
ஸ் சா னா க. எ ப இ

''பா ர
ப த
, ஏ
க ர


ற .... அவ
''நா

வா

ல?''

பா யா?''

.''
ப ப னா எ

சா
74

?” எ

.

ளா


ப க

வா

''
''

ப ப னா கா ஸிக
ட ளகா '' எ

சா
தா

.
ட நட த
சா ல பா
ரா


சா ல
யா, சா ல
வ டா !''

?''

''என

கா

யா

க டய

ஷ , எ ப
உ களால
. ம மா

ஜ இ

''ராதா

''ஷ்ஷ்ஷ்...!
''எ

கா

ன, எ

''டா
. .

ம ல

.''

ம றா
கற ப?''

ன க

ப வர ?''

! உ
ச த


பால ஜ

உய

யா
னா


.

சா றா

.'' ராதா

தா டய

. நா ள
பா . அ வ ர
இ த ப
அவ
க ய வ
க டாயமாக
பாகலா வா!''

''ரா ! ர

!''

''அதா

ந ம

''ரா !'' ச

ப .''

''ஒ ரா
ல சா ல
யாத பா. அ
கா அ
ப ற . எ
ன ஆ ஸ்ல வ
வ டா . எ ன, இ ஸ் எ
?'' எ
''க , ல ஸ் ஹா எ
. பஸ் ம

''எ

பா

ளகா !''

''இத பா !
ஓ ஆ , நா
ஓ ஆ . நா

. உ
ட ஒ ர ஒ

கா . அவ

மா
யா அ உ
மான . சா றதா இ
தா இ
''ஏ


மயல

பா ற

கா


நா
பச

,

.''

மயாக அவ

த .

ன?''

''ஐ ல

?''

''ஓ

க.''

''ஓ

''ஐ ல

சா லாத. ஐ ல

சா

.''

!''

ராதா

''வா.

அவ

பா

பாகலா !''-ராதா

தா
ர க

ம னமாக அவ
மர
ப க
ர ப
தா
ச ய வதமான அ வ
பான உண
தா

.ர

ஏ னா

த .

இற
பஸ் ம
ன எ ப த
மா

த .
75

வ த .


றா

.
ல.

வா

அவசரமாக ஒ
எ றா ராதா,

ளாஸி

ஸ்

கா

டா

. ''

வா

'' நா! தா
ஸ்” பஸ் ம
வச யாக இ

ப சாக
.

ரா ,
-பா
ஹ்
ஃ பப , அ டா
பா
ளா
- இ த இட
ல ய தாராளமாக ஒ
ப த கலா

நா

ராதா. ''இத பா .

''நா

பா

?''

., அத
மா
காஸ் ஹீ ட
பால இ
த .

ச யறதா இ

தா

ச !''

மா

ஸ்ட ராதா

''

'' நா ஸ்ட
ஸ்! நா
இ ப ஃ ர
ஸ் ஆ
டா . ர
பா வாக ஒ
ரக ய

றதால ர . ஸ்
ஓவ
இ ,
அ ப
ய மன

க. நா ள
த கா யமா எ


ப ற நா உ
ட ப
ய ஆக
. நா
ப ன ற

பா ற கற த
மான ப
க. ஓ
க?''
''இ ல எ
''

கா ய

அ வள

ய மா,

''பய படா

தா?''


க!

ல யா- நா

ஆனா

ன க

களா?''

ச . அதா

ச யற


பா ப த
வா. கா
ன ச ய

ராக

க ற

கறதாவ

.''

உ க

''
ராக
கற
இ த ஊ ல அ த
வற.'' ம ப ஒ
. க ணால
பா கற

தா
ய .
யா
ட ஸ்


ற எ
தா .
''
ஸ் ப ப ல ஒ
எ டா
ப க


. அ த ப
ச ற
தா ன உன


மயாற . ப
காம ய இ
தா அலதா ன?''
''எ

இ த உதாரண

''இ
த யற

ராய ம
'' சா


வா
வற

க” எ


ப இ
தமா இ

ல.''

ல டா வ
தா எ
டய ஒ ப க உன
லதா ன!
பா ததா ல எ


ன உ

லயா?''

றா .

''அ
பால அவ
பா .''
''ந

த யாம இ

தா, அதனால

ளயற ந

மக

மகளா?''

''அவ
அனாவ யமா மன கல க
ஷய தா ல...
''இ

''

ன இஸ்


ர !' எ

ஷய

சா ற
ம ல


என

76

டா . வ

ஆ ச யமா இ
தா

உ சாகமான

டா . ஒ

.''

க க,

வா

''வா சா
டலா - நா ள
இ த ப
பசலா .''

நா

உன

ம ப
ம ல வ த பா , 'எ
எ றா .

''ஒ

சா பா , ரச ,
தா .

''எ

''எ லா

இ வள

''ஆமா !'' எ

''எ

வ ச ! ராதா ரா
றா

ராதா, த


''நா

. அ ப

ரா ப ஸீ யஸா

தாட
ஸ்கஷ

...?''


எ னஎ ன வா வ

க?” எ

றா

தா

ந லா சா

சயாக

.
.எ

ன ராதா?''

ராம .
சா

க ல, என

ட த . டால
லா இ

வற எ
அவபா

ந லா இ

''ந லா ச

ம கம

ராதா ஷ
நா

அவ ன
பா
வ ஸ்டா ட
ஐல
பா
.
மஸ்

ல. நா

க ய வ
.
த ! இ ப யா

ம ...

ரா ப

ல ரா . ரா

''அவ

ர ப

,
மஸ்
ளா

இ லா
மா
க ல தா .

லயா!'' பா

த பா
கா ர

அவ

? ந லா ச

லயா

டா

ன.

ண?

றனா...?''

க ம .''
க, ''உன
கா
டய
.''

ரா ப நரமா
ற . '

ல ம .
.

. பா

வ ற ன.''

''இ
கா

''ர

ப ற

ம .''

ராதா

''எ

''இ த ம

ரா ! ப
கல பண
பண
த இ ற பா?''

''இ

பா

ல ம .''

''ச பா

கா

ல டா
த யா
க. என

கவ

.''
வ தா ரா ப
கவ லயா இ

ல படாத ம ! ஹி க

க ஆஃ

மா ரா'' எ றா
ராதா. சா

மா
ரக
கா
ட ச யா சா
டா
இ '

77

வகமா ஓ
வ. ஏ
,
க வரா .''
ஹி

ட ட

கன வ

ஸஃ !''

கணவ

கா
தா . ''நா
அவ
த ல ய

வா

இர
அ வ

பா

பா
கா

பா

கா
கா
வ தா .

ட அவ


ம னமாக தா
ட வ தா . பாடாத சமய த

னர

.

பச வ இ

'' யா
''எ
''நா

யாச

த .

பாழ

மண

ராக
ச ய

ம !''

ன!''

ச யலா

இற
, அவ க
'ஸா ' சா
எ ன ச ய வ


தா

ல?''

பா


தா க . ம
கணவ ன லா

''எ ன
ச வ ,
சா வதா? அவ க
வா

என
உ ன உ
ம இ
ற . உ
ம இ
லயா எ ன? நா

ய ப . இவ ள அ யாயமா கவ

இ ப
இவ

எ னஉ
மஇ
ற ? இ எ ன யாய ?''
''எ

!''

, த

சா
,


ப ச


பா
தா

மாக ரா ம
கா ட பா


ட .

16
மாக ரா பா
''எ

னஎ ப

''ஐ ஓ பன ஸா '' எ
''எ த

''எ லா
'' பா

தா . ஃ
?'' எ

றா


''எ

றா ஓ ஆ

த .
கா

.

?''

மா

தா

.''
டாளா?''

கா ச
ல ஸா ,
த க ல

நர

... அ த
பா
த தா ச . ''எ

.

.''

ன எ தற?''

''அ பா

.

''இ
ல ஸா க த ய மா
சா ல வ டா . அவ
மா
''இ

ஜ்

ல ட .

ரா ப நாளா

...''

78

க ப

....''
னப

டா . இவ ட
க யா?'' எ றா .

க ஸா !

உ க

வா

அவ

னச

தக

பா

. ''

ந '' எ

பா

றா .


ள அ பா
, உ க ட
எ னா
எ த
ஷய

நா க இ த அ ம


ட ம ற
வ க
யா . உ

மன
உ ள த எ லா ப
கா ள என
உ ள ஒ ர ஒ
க தா ... நா இ


தா வ ச
ட ...

அ க
மயாக
ந ப

பா

யா
தா . அவ
க வ த .எ ன ச ய

பா
டா . அ பா யா

.

எ ப த த பா த
அ பா எ ன
சா
றா ரா அ ப
ச யலா . அவ
எ றா
டலா .

தா
சா வா ... ராதா ஷ ன ச
க த

தாடரலா .


கா
ஸ்
மாண
கா
கா

கா லs
ச ற பாஎ ப

ஃப லா
ல த
ட . கா லஜ் ச

த அ ண
கா

பால
ர ப
மாணவ க
ம ன

சயாக
கட
ஸ்
ர ' எ


அல ன.
தா க . மர க
'ஸ்

ர எத


ல. ஏ தா
ழா பால தா

த . மாணவ


கனாக கா
கா
உ சாகமாக நட

க,

உ ட
பா ஸ்கார க


பா
தா க .ச தா .
சா

க லவத
உப யாக
மாணவ க

அவ ன பா
கய ச தா . 'இ
க வா' எ
ச க
அவ ள அ டய
யாம
மாணவ வ ள த
த . ஸ்


பா
கா
ப த இ
தாம
டலா . இ த ஊ ஸ்

சாக இ
ற . ச தாஷ ஸ்
ர .
பா ஸ்கார க
தா

றா க .

க ளநகர

நா
க ள
பாலதா
ள இ
சா
றா க . ஸ்

எத
எ ப
மர
த வ ரா
த வாக
ல. அ
-

' பாரா ட . எ
கா
கக
பாரா ட .
பா ஸ்கார க ள (கா ஸ்)
நா க

பதா ,
தா
பாரா ட .

வா
க ய க

வதா
பாரா
. இ
கா ச ம த த

கா
வத
,


ப றக


இ லாதத
,


பார
பதா , அ கார
இ லாததா
கா ப ரஷ ன ஒ

வத
,


த ல ச வத
பாரா ட ' எ

த .

ஒ வ யாக
ன க

பத


கா
அவ
ப ய பா '' எ றா .

'' ம , இ த ஸ்
இ ?''

த ம

''ஸ்

யா

'' பாஸ்ட


ல ய?''
''காரண க
ய வ
அத க ல. ராதா ஷ


காவ

கா

ன அ

ல; காரண
தா
காரண க

ற க டாய

தாட
79

ல. நா உ
கா
வத

, ''அ பாடா!
ல. எத காக

.''

ள க வ

ன பா க வ த
அவசரமாக

வா


சா

கா
றா . எ

'' த ய
''உன

றா . உட ன
பா
ச ,
ன அ த ன அவசர ?''

ல'' எ
ஏதாவ

'' க டா

சய

பா
சா னா .
ல கா
க பா

கா

பா .''

வ ஷ ம

''இ

''பரவா
ராதா ஷ

ல. ஆனா , என
...''

''உன

''

.''

பா

தச

ல. அ

உறவா!''

''ஒ

சா

'' எ றா
''உட ன கா
னா '' எ றா . ''உ

''அ

சா

ம அ
ல ய இ

யாஸ்

றா களா . பால

மல ராதா ஷ எ ன இ த அ க

'' எ

றா

ட அ
த ஷாஃப கா
ட எ லா
கா
பா
டதா


கா
கா

பா

றாரா?''


கா


டா .

பா
ல ய
ற?''


.
அ . ச ப

ரமாதமாக இ

என

ம ஸி ஸ் …¥ ப சா ஜ ,
த . 'பா க
டாத ஒ
எ ன ம
!'' எ

ஐ தாவ
அ வ
லா ஸ்
ப க

யகமான


நா பதாவ
மா

அ த அ வலக . உ ச க


ப ட பா , வ

ச க ணா

ய ம
ஹா டத . 'ஸீ ய
வஸ் ர

' எ
த ள
பளபள பாக
அ க ஆட பர இ லாம எ
த ஓ அ ற
அ ழ
ச ல ப
,
ராதா ஷ

ற ஆ

நர
உ கா
தா .

, '
ஸ் வ
, ஸ்ட

யமான ஒ

அவ ன பா
ஸீ
ஷா
'' எ றா .

மா பக

நக


நர

''ராதா ஷ
இவ ள
அ ப... ''ராதா ஷ


ட .
ஸ்,
சா
, அவ ன
'இ த மா
ஆ ஸ்
ம னமாக
டா
ச த
லாம
ம ல

யா

சமய பா
நா
''இஸ
மாய


வ ர


பா

தா

பா
.

ச சக மா டா

எ ன
சய .
ய வ
, ''அ ப வ வ
யா? ஸா , கா ச
ஸியா
நா கா ஸ் ஃப த
ஸ்'' எ
ச ர ட

தா ளா அ ண
கா

ள ச றா .

மா' எ
தா
ய . க ணா

ய க

த . அபாயமான ச
கா கா
மான
ஏ வ

த .
பா ஸ்
ஹ கா ட க

தன.
அ த ன பால க

தன. ச ப
ய ஒ
க டட
ப , உஷ்ண எ ப த

கா
ய .


?'' எ

றா . 'வா '
ஹா ? எ

யான பா ர
80


தா

தா ஒ
. ''உ கா '' -

வா


க ர ப ற வ
கா டாம பா தா

''ஒ
'' ந

மா
பா

''அ

!''

''ஓ

க, அ
...''

''அ த மா

!''

''ஒஆ ச ய த

தா


''அவ

யா

சா

பா, உ

''அவ

க ல.
கஎ
த கா
உன

லஇவ றதா ல அ

பா

ர அவ

க?''
லயா?''

!இ கஇ

தா

சா

''

.''

மன ல ஏதாவ


ல. ஆஃ ட ஆ
ஒ ஃ ! இ ப எ
காக என
இ த ன


ன த ய ல.''

காம

க .''

மன ல ஏதாவ

''இ
ல ஸா , எ
லஃ , ஷி இஸ்
கா
''ம

அவசரமாக
மா
ச?''

.

''அ த மா

'' சா

கா
. ''எ ன

பா

ரா ப நாளாகா
த யாம பா

சா ல

டா

இ ஸ்

சா ல தா

.''

ஸா .''

பா

.''

''எ ன
க, என
இ ல எ ன வா ரா ப கவ ல க மா
சா
க ள.
ஆனா
க ப ற

ரம . அவ பா
கண கா பாபநாச
ப டா


தா. அவ ள
ய கா
மா

கவ
இ க
யா

அவ ளா ப

ல ய... ச! ஏ
ஸா ?

ஃ ரா
? ஒ
ம ன
கற த
எ ல
அவ

பா
டாளா? எ
காக இ ப
ச ய
க. அவ எதாவ


வாச இ லாம...''
'' ச ச அ த லா

எ லா . அ
ல காரண
''
''நா

ல, அவ
ர !''

ரா ப அ

,

வாச

பா

வயா

ன எ !''
சா

ஜ ன

கா

னா உன

ய த
ராதா ஷ

மா
பச

யா தா?''

நகர ம தன

னா

சா த

பால அ

.

''இ
யா
வ த பா
என
க யாண ப
ற எ ண ம இ
ல.

தா வ பா த கண ம
மா
ட - இவ ள எ ப யாவ , ப †¥

,
அ ட


.
அவ
அ பா
உன
வா
கா
றதா சா னா , உ
ன பா த உட ன
அ க
கலா டா
ப ண மா


ட ...''
81

வா

பா

''எ

பா
தவ ர

பா
என
னா அ த
அ ட


, அ டயற
தா
சவா

. அ த அ டயற கண
என

ளமா ஸ். அ ம
கா வ ற ப எ
டப
டால தா இ
த .
இ ப என
எ த ன ச பள க ற.''
''ம

தா

சா னா.''

''ம
தா
க ச யா த யா . நா
எ த ன ச பள
வா க ற . எ த ன
டா ஸ் கா ட ற
பண

கால

ட பா சா கா

த . இ ப பண
ல பா த இ
ல. பண
த அ ட சா
,


ண அ ட சா
, மன
ஆனா அ த தாக

பா
.
நா
சா ன மாஅ த அ ட ச ற

தமான

ளமா ஸ்தா . ஒ
த ஏமா ற தா . ச ப

மன
கா ப ரஷ , க

ப ஃபர ஸ்
ச யறா க. அ த எ க க

வா க
மா
ச . அ த
பான வார தா
சா
டா . அ த இ
டர
டா வா ஆற
ல ம
கா

த ஆக
கா

... கா


டயாடற அ த
யாய க தா
ஸினஸ்ல

வா
கல
.''

கா டா

'' பா
என

''ஐ அ

ய அட

கா

டா

.


ல? ம
தா வ ப
ப னா தா

?

காக அ ம
கா

தா ! என
த யாதா எ ன?''

ஸ்! எ

னஉ க

க?

ப. அ
அவ ள

த யா .''

''ஷி இஸ்

லஃ .
கா
ட ஹ !
வா
ட ஹ ? அ
உன
த ய
டயா . அ
என
ந லா வ த
. எ
தா
ல ம ச க ள
ந லா எ ட பாட
த ய
. அ ம

ரா எ ப
ஹ ப
வா .
ஜ்
எ ப , ஒ
ஜரா
எ ப , ஒய இ ளஞ
எ ப ... எ லா

என
.''
''ச

தாஷ '' எ

றா

வத

ஆய தமாக.

வ த ற

பா. ம
தா வ இ க
கா ச
கா சமா என
ஏமா ற ஆர
. இ த
பா

பா த
அள
சா

ல. வ ல
பாக ஆ வ இ
ல. அ ம
கா ல பழக
சாம


ல. இ
, சா பா , வ த
ழ , ரச
இ த
டா
வற
எ த
தாடமா டா.

பா யராஜ் பட . ப

ராஷ்,

நாவ க .
கமா
சா னா அ ம


கா ச

பா
டா. ப
பாதா . ஷி இஸ் பஸி
ஸ்
. ட
ஷ ல ஸா

தா
பா பா.
ஸ் பா க மா டா,

ல உ கா
பாறட . எ ப பா தா
அ பா அ மா
தா இவ க ள ப
தா

,
அ பா இ நர

பா ... அ மா இ நர
தய
ஷ ல
உ கா
எ பரா ட
பா

பா க. ' ம
மா , எ
ல ட
ஃ ர

யா? ஆர ப
ல இ ப
தா

பா தா
ஆர ப ம இ
ஓய ல. ம
...''
''

ராதா

கா

தய

பால இ
82

த . ''ஷி இஸ்

வ இ

ப !''

வா

யாக இ

த . ''என

இ வள

வர

டா

பா

ஸா .''

''இ
ல,

எ லா

பா த ற , எ லா


தா
ஆக
.

ஸ ப
அவ

தமான அவ ஷ தா

.

யா
ஸ்

பா ன . எ தா ' ச
†¤
ரஷ் ' ரா
இ ரா
இ ட஻
சா
நா
டால வா
பா டடா . ம
தா
அ ப
யதா இ
கா...''
''இ த லா
''இ

ல. ஒ

''

ஏ தா

களா உ க

ராக

ரவ ஷ

பா
க?''

பா

ஸா .

கா
ட பா உன

ப ய

ப ய

வர காரண க .''
த யா .''
ஷய க ளா

அவ

ல ம

''ஒ
வ ள அ ப

கலா . நா

கா ச
'லா ஜ

லஃ ' தா
சா ல
. என
ள இ
கற
ரஸ் லஸ்னஸ்…¤
காரணமா

கலா . ஒ
வ ள உ
ள நா ,
ஜமாக வ கா ச
ஷ்ண னா
எ ன வா?'' எ
அவ ன பா

சலாக வ த .
''எ

எ ப
யா,
ட சா ல

''அ

த ப

நா

பா
ட. அவ யா
பா யா கற என
யா

'' யா

''உ க

த யாம

கற

எ லா
சா த
த ய
.''

வா ஸ் ப

சா
பா

க ள

.''
வஇ

ல?''

மா?''

''இ
ல சா றதா இ
தா, அவ ள ஒ மா
தயா ப
சா லாம இ
தா உன
லந
மக எ லா ஏ ப
''

ஷய . இ

. அத
தர

தா
.''

.''

'' நா. அவளால அ த சமா

யா '' எ றா .
மானமாக, ''அவ

ந ல ம ன . எ

ரா ப
வாச . உ
ட வ தா ள, ஒ கணமாவ
க பமா நட
டாளா? உ
ன பய

ச த
ட பா ல
சா
டா. என
உட
வ தா எ னமா
ஷ ப
வா த
மா?
ரா ப ஒ

பா. இ த மா
ஸ் ரமா ஒ
ம ன

லயா?
கால
வயசான ற
ரா ப
உப யாகமா

பா.
அவ
டய

க ய எ
க ல க
பா க ற .
அதனால
சா லாம

த னா உன
ந ல . அவ
ந ல ,
ல உ
மக ள
ம ற
ற ல
ந ல இ
. த
ல?''

17
83

வா

நர
பா


''

ஸ்
ள க

இ வ
ம னமாக இ
பஸ்ஸ க ல த . ராதாநா

கா ஸ்''
கா

க, அ த ம ன
ஷ ஆயாச

றா . ச
''ஆ

த உ
தாம

,

நர


ஹ ஆ

ர !

பா

லசாக

ற தவ
றா .

'' எ

''ஹ லா ம !''
''ஒ

ல...

சா

.''

''அ ப யா? ல
ஸீ! ப
ன டா
த இ
ல ஐ இ ட
...!
மற
பானா மகா பாவ ! ஓ
க! ஐஸ்

எ ச
ரஸ்
ட மா எ ன?
நம
ள இ

டாதா... ஓ
க... ஓ
க'' அஸ்
ஷ். ஓ யஸ்
டலா .

கதா

கா '' எ
''ஹிய , ஷி வா
ஸ்
டா
!'' எ
பா ன
அவ ட
கா
தா .
''யா ? ம வா?”எ
''ஹ லா ர

''எ ப

பால தா

''ரா
''

த யாத

ன டா

''அ த லா

சா லமா
''அ ப நா

''ஹ லா!''

ஷய ?''

த?''

மா தா . கா லஜ் இ
ன ஷய
சா
?''
ன டா
கா

பா

க?''

எ கவ

''வ ற ப
பா
''ப

றா

ஸ்

, அதனால பா

த எ க வ
ஆ வ ஸ . அ
பா ற .
க டாய வ தாக
.''

த யா?

காக

ல ஒ

ப ர


ரஸ்

ஸ்” எ

''எ

?''

''சமா


ல ய!''

பாற

ல.
.

ல.''

'' ச ச அ ப
சா லா த! ஓ
க! எ தயாவ
கா
வா. ஆனா வ
எ ன உ

சய

பா ப .
ப!'' எ றா . அவ

உ சாக
ர ப

த .


அவ
ராக
கா
கணவ ,
ம றா

க ர

ப ற
கா
தா .
''தா

.

ஸி...''

டயா . வ த ஆக
அ க
இ டரஸ்
. அ ல ஒ
ட ப
நா
ரஸ
ஸ்
ஸ்!''

வர

பாகலா

ச .றா .

!

ரஸ

கா

84

பா ற?

பா

தகவ

வா

'' ச ச! எ

அ வள ந
வஷ
பா
'' லஃ ல எ லா

த பா எ ட பா

கற ப நாம ர

றா !''
ம வஷ
பாட யா?''

''இ
ல ஸா . உ க ம
பாட ல.''
''எ ஸ ஷன
சா றதால
பா .

தா வ

லயா?
மயான
எ ன ச ய
''இ

பா

க. என
எ ன சாக னா ம

ம பாசா

சய

சா ல

. அவ

வஷ

தா
இ த
கா ச
ர யா
பா . அவ

ட ஷ

. எ ன
ச யற
த யாம

இ த ய லா
உ னால த

.

இ பதா
பா ல க
ய, ச தாஷமா இ
லயா? அவ
ர ல உ சாக
வற எ ன

? அவ ள
பா
தவ ர
நா

கணவனா தா

க . அவ எ
னால இ லாத பா
நா
ற கற . டஸ் இ
ய மா ட ?''

மா ட ஸ் ஸா !''

“ இ


பா க ற. எ லா
''கணவ
''

பா , அ ப இ ப
கற க
எ லா

தா ஆக

உற

கற

த,

க எ தா

ஸினஸ்

ச யற மார
ரா ! அ வள தா
சா
சா ல மா வ டாமா க த ப
நா இ
என


க ல. வ ர '' எ
''ஒ
ப ண


'' ச ச! அ த மா
மான . இ பா
ற ப டா .

பா, இ
னா நட கா .''

ண ம என

ஆ ஷ

ணா ட
லதா
க டாய
பால பா க

இ த
ல ர .''

க.''

. அ த உ க ம ன
யா

ல. யா

னா .

டயா . இ

ஓ ப '' எ

ளா

டய
சாசா த


ய வ த
பா
எ லா ம
ரசமாக இ
த . ராதா ஷ
அ யாயமாக
கணவ -ம ன
உற வ
கா
ச ப
டா .
சா வதா
வ டாமாஎன


ட க
ல.
அ பா!

க எ ன ச
க ?
அத காக தா
இ த க த . இ த
என

தா

எ த த
ராக
கல த எ ண க ளா
ப த

சக ளா இ
ல. இ

அ யாத

ஏமா ற ப
றா . இ த
ஏமா
நாடக
நா


கா ள வ
மா? எ
ஆதாரமான


ற . ம
தா
ப றா ர
பா
, அ ம
கா அ ம
கா

மா
லயாண

கா
க . உ க மா
ள ச
தன
த பா
க எ
க க வ
அ பா. எ த இகணவ
ற ப க ட
தாட
சகவாச

கா
ப த

கா வா ? இ


எ ன? என

ச ப த ம இபா
ட வ
மா? இ
ல, ப
ண உ
கணவ
இ ப

ன ஏமா
றா
பா எ
உ ட
சா
ட வ
மா? இ
உ ள
,
யாய
ச ப தமான
ஷய க
என

ழ பமாக வ

றன. உ க ள
த ர இ த
தா ச யமாக அல
பா
சா ல
யவ க
வ யா

ல. ச ற க த

பா

85

வா


த . அ இ த வார
டதா , '
ஸ் பஸ் என


கர லாப ஏராள . த
எதாவ
சாக
ஸ்தக ப
களா?

ற . உ க மக .

.
ட த . இ த


ஜய

பா

க ஒ ஸ்
ர வ
பா
எ க
தா

ற .


ய என

ர ப

ஏ ப ட . பாவத

வார , வர ஒ
வார .
ல சமய
ஆ நா க

. மா த ப னா நா எ


கா
வ .


இர

ன டா

வ ர ப
ல எ
பா
தா

க பாக வ
. அ
வ ர ஒ
பா

ற வ

பா கலா எ
மா
தா .


கா லஜ் பான பா

ஸ்

ஓய
ல எ

த .
எத காக ஸ்
ர எ

யாத வ க இ . ஏக ப ட இ ளஞ க

கர வ ர த -ஷ

கா
ட கா
கா காலா வ

' காலா'


கா
ச தாஷமாக ஸ்
ர ப
கா

தா க .

வாச

த ஸ்தாபக
மா பள

ட த ல


ட க
தா க .

ரா பா க

ஃபய க
ப க
.
கா ரா க மாக,
இவ க
எ த
ச தா
ரமா டமாக

றா க . ஸ்
ர எ த ன நா ள

ச யாக
த ய
ல. ஓ


பா றா களா .
பா ஸ்
மா பா
கா
தா க .
இ ளஞ க
பா ஸ்கார க ள அ
கமாக
வ த அவ க
ன க ட
பா
கா
தா க ?
கக
க க

பா

லாம

கா
தன.
வ ஸி
ஹா ல எஸ். .எஸ். (ஸ் ட
ஸ் ஃப எ
டமா ரா
சா ஸ
) கார க
' க ப
' இட
த '
த ல'

டதாக
,
க த க


ஐ ப

காயமா
(ஐ
பா ஸ்கார க உ பட). இ த ய லா ப
கவ ல ய படாம ஒ
காஷ்

ஸ் ஆ
கா

தயாக இ
த . ச


ம றா
பக
அ ப ராஸ் எ

ரா
ன த க
வா
ய க ள
கா
அ த வ டார

தா
தா எ
ச த ப
கா
தன .
'எ

ன ஸ்
ட த

இ ' எ
ற னார ப
தாஷமாக வ இ
த .

ல. எ

பாராம

பா
ஸ் அ
நா
நட

ஏற
றய த
வ ய ஆ ர
கா
த அ த
தக க ட

தா . ஒ
டால

தக

ஆ ர கண
இ ற
தன. ந
ன ப

தக க
எ லா


பாகாததா

பா


ப டன.
எ லா ம அவசர இவ க
.
தக


.

,


எ றா
கா

க யாண


, ம ன

ராக

, ம ற
சகவாச

கா வ
... த
ராதா ஷ ட மா அ ம
கா ட மா எ
ர ப
ச யாக
ள க
ல.
தக க
பண
கா
பா


வ ல ச
கா

த இ


எ ப

த .
வாராம அகல
கா
அ ம
க க ள
பா ஆ

பச ய
கா
சதா ம
கா
எத காக இ த பாசா
! இ த


க ய

வள தவளா? அ ப
ய இ
தா
எத காக

அ டயாள
? எ
ன ம றா இ
யனாக
அ த ன
மா
கா ள அவசர பட வ


பா
காரனாக தா
பா
றா . க க


ற .


ச த இ
ய க

தா
இ ப

றா களா,
த க
அ ம
கா

தா
த க

டய பழ கவழ க க ள மா
86

வா

கா ள மா டா க

மாற வ


?

சா ல

றா

. ஏ

நா

நா ள
ஸ்
ர எ
க ட
மானமா
டதா . ர
ம ப கா லஜ் பாக வ
ம எ
தா

த .
பா

ம ப
ட அ

கா
தயா
ச தா .

கா


. . பா தா . ''சா
ஸ் ஏ ஜ ஸ்'' 'ட லஸ்'
க தக
அ ரம
இ ப
ப , அ த
வ க ள த ர,
பானா க . ட லஸி
யா யா
வ பா

மா


த .
''இ த மா
. .ல இ
இவ க எ ப

எ லா
ச யறா க
ஆ ச யமா இ
ஸா .''

பாகா ச
கா
பா ற

ரமமாக

அபார சாத

னக

''உ
மதா . எ லா
இ த நா
ல . . ய 'இ ய பா …¤
டறா க.

கா க. 'ட லஸ்'ல ஒ ஸ்பா ஒ

ஆனா . . பா
தா
ள பர
கா
க, ஒ

டால ரா எ ன வா சா ƒ¤
சா னா க.
நா
ஸ் த ர வ எ
தாடற
ல. இ த பாழா
பாற . யா தா
என

ம ன
தாட ப இ லாம பா
. அவ ஒ
க ப ஸி
.
வ . ஒ
தட வ


தா ட
ஊ ச ல இ

க ய


. இவ
ஷா
,
கம ஷிய
, அ ற தா
பா
பா
கா.''
''ஸா !

உ க
டதாலதா


சா


அ ம
களா?''

க யாண

''இக யாண

அ பவ

ல பா.
அ ம
கா கா
க ள
க யாண

டவ க
எ லா

டாடறா க
நா
சா ல வர ல. எ ஃ ர
ராமசா

கா .

ள கா
ய தா

டா . அவ வ த

ப லா
ப றா.

ழ ம ம ச
, சா
பட
னால கால
பா
,
ஸ் லாக எ லா இ
ஷில எ

மன பாட ப
டா...!''
''இ
''ஏ
பா

பாசா

ஸா !''

, நாம அவ க மா
ட லா பா

ஸ்பா
கால


எ லா

எ ன சா

''வா

ப ண லயா? ஜீ ஸ் க
தமான வ ஸ் ஸி
ரா தா

'

†¥''

.

பா பா . அ க இ
ற ப ட
சா
வா . ஒ
ரா வ
சப
க கறானா . க யாண இ

ற ப
ஸ்பா ல தா

த கா ல
னானா . ''ஐ
ப பாரதவ ஷ பரதக
ட'
இவ ரா வாட ராவா மா
க யாண


கா !
றஇ
?”

''இ த லா


க க
'' சா

பாசா
.இ ஒ

தமான ஃ ப
.''

ஷ்

தா

.''
ஆஃ

அட

ட !''
87

சா ல

. ஸா ! உ க

ள நா

வா

''இ ஸ் ரா ! இ க ட அ
அ த
பா
மல க
'' ச

''

ச? எ ன ஸா ! எ
ல ஸா ...''


ரமான ம
யா?''

க ச யா

யாத பாவ தா

பா

! அட பா
தா

!

. நா

ன யா ?''

''எ க பா

டஇ

ல ட வர

சா

'' எ

றா .

18
அ பா ட

க த
வ வ த
ப தா
நா

பா க
தாட
னா . ம
மா

வ ர கா
மாக ரா

'ஜ

ல' ய லா அல
பா
தன


ல எ


ஏமா
வார
கட
பா
ட .
பா
ட சம
க லாக இ
த .
ராபஸ இ

வா , நா ள
வா


பா தா . எ லா
ஸ்தா
கா ளத .
இ ட
ராபஸ க
ல ய மா றபா

பா றா


கா டா க .


பா
டா
க ட

கா
ப த ஒ நா பா தா .
யா
கா ச
கா சமாக

தன.
ய , ' கா ச இ ர , வ
சா கயாக தா

த .
ழ க
ம ழ
ப தா லா கா


ம ற த .ர ப


ல.


தா


பா

அ பா ட
த ப
வராம
பாக
ஏதாவ
சா
சா

நா க
ர ப

டய த ம
கா
தா இ
றா .

கா
த .
ன க
ம தமாக
ற ' எ
ம ல தா
ற ப
அ க
கா
ட வ த .
கா ட . ஸ் மா
க டட க ள

பா


வ டா எ
தா
கா ளலா

ச கட
த அ வ

அ ழ
தா .
மா
தா .
யா
தா . இ த
பா
யா

எ த ன
கணவ க


ம ன மா க ள
ஏமா
றா க .
அவ க
க லா
வ கால
வா க
மா எ
யா
தா . ம
தா
எ ன
ர யக ? எ பா தா
டா தனமான
கண க
அவ ளகா வதா?
காத
ற எ றதா அவ இ வா
அவபாக
. அ பா
இ ப
தா

வா . எ ப

னா
எதாவ

னா
ச , ப

ன க

டன.
ஒ வா
த ப

கா ணா . ஒ
வ ள நா
ம ப

தா வ


அவ
காப மா?
காப
தா
எ தாம


மா டா ரா, உ

காப .
ச த ந றா
ல எவா ரா!

88

வா

பா

சாய கால
வ ர
பா
பாவ த

மா

ல.

வ த
மாக ரா த

தக ள அ ழ
வர

பா எ
தா
ய . வ
ழ ம க வா
ற! அ த ம
தவற மா டா . கா ல

மா ன
சா

தவ
டா .

பா ஸி
கா , அத
க த
த . அவசரமாக

பா த
அ பா தா அ பாடா!
ந ச
கா
உ ற ய
''அ

ளர

பதற வா

தா

கத

ற காம

ர ம

காம

.

,

உ க த இ
ட த . நா
பா
ததா உ க த வ
நா
ன க க
தா ப
த . உ க த என
ஆ ச ய அ


(த
றய
ழக

தன)
மாக ரா

தா வ

ப த ப
இத
க த

தா .
அ பா த உன
க த
எ தலா


த . இ த ப
ய என

றாயா எ
பா க ஆ சயாக இ
த .

டா .
அ ம
கா
எ ன வ லா
ச ய
டா


கா
த னா அ வ ய லா


றா . ந றாக ப
பா எ

பா
த . உகா
ற அ ர

தகவ க
அ வள

ப யாக இ
ல.
ரம ப
றா


ற .

தா வப ணமா டா

ன த . ச
அவ ட
'
' பா இ பா
அவ கணவ
ராகஎ ன ச வ எ


பா கட கட

றா .
எ ன

சா
வ ? நட ப
எ லா ம வ
த த
வ க

ற .
அவ க
வா

ட உன
எ ன பா
ய த எ ற க


டயா . ம
தா உன

தமான அ ஸஷ ' அவ


த கா ல வ ர கா

றா . அ ம
கா
த கா லக ந ன
ரகமான வ.
அத கான
வச க
எ லா
றய

பதாக


ற . அ
எ த

பா கமா டா

ரா
கா
ற .
கடன ய, உ த மச கட
த உ னா
கா ள


எ பதா
அ த

க எ
தா

றா . நா
சா
அ த
ச ய
பா றா எனப த நா
ந ப ம
ற . இ
எ ன '
மா

ராலா?' இ
க டத காக இ


ராய
த ம
சா
ற . அ


கா ட தா

பா
தா

கா வா , உப தச

ற வய ச லா கட
ட உன
.

ன எ ன? ஒ
கணவ
ம ன
ய ஏமா
றா . ம ன
ந ல ப .

. அவ உ

ந தமாக இ
றா . வ
எ ப த லா
உன

. கணவ அவ ள ஏமா
ஷய

அவ ட
சா வதா?
வ டாமா? இ உ

ன. இ த இர
தமாக பா கலா . உலக
ப பல இட க
ப பல அ யாய க
நட
றன. ஒ
வா

ந மா

கா

மா?
இர டாவ , ஒ டா ட

கா ஸ எ,

கவ ல
ர ம
த உலக

உவ

ம. ஒ டா ட ஒ
பஷ

சாத ன
கா
றா . இ த
சா னா
பஷ
ஏ ப
. சா லா
டா
பஷ

த பான
கா ச கால ச தாஷமாக இ
கலா . அ

89

வா

காண . எ

டய


' ச த கஅ ல
ச யா ம யா
ச ய
டாத

தா ட

பா
தவ ர
உ ள .

சய


.''

எ லா

ச தா
ஷய


சா

.

ச ய


டய வா
யா


சமய

அவ
க வ
இ லாத வ க
அ கமா
.

தா வ
அவ
டய இ
அ யாய தா எ
தா
சா வ
எ த த லாப

'எ ன
தறா


சா

ஓ அ கார
ய ஆக வ

ணய ஆ
ற இ
க '

எ த


னா
சய ப .


னக

ய த
ச யா
எ த வ க?

க எ த

பா . அ த மா ற

மா எ ப த

ள அ க கால ஏமா ற

தா
த ய தா


ள நா

பா

ச த க

அதனா அவ க
ச மா

கா வா . அ

ப க
ஒ நா

ர ச

எ னா

ம ப டவனாக
பட மா டா எ


தா
றா . அ

டா

.

. எ த

அக ப
பா .


யா

சா லா

ற .

க ப

னஸ

யா
. அத
ப கார

ல. அதனா

யா .
பா ற .

.

பா

டா

ழயா

பா


க தா
நா

ம. அறா
ஞாபககா

ஜய


த ய
சா

என
கா ச
ஆ ச யமாக இ
த . இர


ய தா . அ க ப க
இ த

என
ம ன யா, மகளா எ


ராய பத இ
ற . ழ

வள
த உலக
உ ள க
ப ய
தக

. அத
ஏதாவ

கா
தக
'
வக
பா
ம வா

. நா
தாம
'
ப ழய
ர க .
சா னா
ம ல பா , 1895
ச ப !
.ஆ .
ராஜ மய
.ஏத' எ
ற க

மா
ம தா
ய இ

ச ரவ
யா ய
டா யா மகரா
ய னா க யா
ராக
ஸ்ரசா தாள
கா


ற ஆ ண
ற ப

ந பா த
பா ற பழ மா க
ள க
கா
த பா
வ வ

கக ள
ட,
என
தாம
வாரஸ்யமாக வ

ற .
உ ஹ ஸி
'ஓவ
சவ
'
ட தா
வா

. எ ன
மா
தா
எ ப தஅ
தக த

.

க த

ள அ பா.


சா
இற


பா
, ''இஸ் ஸ் ந ப

''யா!''
90

பா

வாச
கா வ
?'' எ றா .

ற .

வா

''ஆ

ரா

''யா!''
''கமா
''ஆ
''ஐ

பா

''

ரஸ் அ ! ரா

ஆஸ

ஆ ஃப

பா

!''

''
வா

ஃப ஹி .''

அவசரமாக

ரஸ் ப
கா
அ த


ற ப
கா
ஜ ஸி
பானா . ராதா

வா
எ லா
கா க
இ ற
தன. உ


பல
கா


த .
வாச
கத வ
ற த
கலகல பான இ ர ச
க ர
க ட
தா
ய . ஹா

தா க

தா க . ஆ
கா
ளாஸ்

தா க .
யா
கா ரா
இய
கா
க,

ப லா
ளாஸ

த . ம
தா ப
ச ல அ
தா .

ச ல

ஏ ப வ

ந லஸ் பா
தா . அத

வ த

வர ப
த . ம
தா அழகாக வ இ
தா . ட வ
அவ
ர ப பா
தமாக இ
த .
ஸ்
அ க இ லாம , தா டா
உ ட
பாக
ய க ணா
தவ த பால இ
தா . ராதா அவ ள
தா ளா
அ ண
கா

அ ம
க ட
ஜா

கா
தா . ஒ

ள கா ம
தா வ க ன

அவ

மா ல ய ஆரா
தா . கா ரா க
அ வ பா

கா
க, கா டர ஸி


ஜரா
இ ளஞ
பஸ் ம

டாக
பா
கா
அவ க
ட ய
உல னா .
யா ரா
பா
கா
க, ம
தா ர ப
ய கவ

கா ச நரமா
. ''ஹா ர ''


கய ச தா . '' பா டா த உன
ரா ப
யமா ஒ

.'' ராதா ஷ


பா
உட ன த

கா
க?''


''ஹா ர ! ளா
க ' ர னா ர னா! ம ! ர னா எ
''அ

''

லஇ

கா.''

.''

'' தா

. நா

ஸியா இ

.''

றய இ
ய க

தா க . ஆ க
பா
ப க

பா
ஸா க

தா க .

ய க

ய க ள

க ப
கா
தா க . ர ப

''
ஆ ராதாஸ்
ரத ?'' எ றவகலா .
தா

தா .


கா
தா .
'' நா, ஹிஸ் ஃ ர
''

வா

'' நா, ஐ

!''

ஃப அஸ் ரா?''
எ ஸ் ட

''ஓ'' - அவ
ச றா .

.''
கா

மா


91

ட எ ஸ் ஸ் !'' எ

வா

பா

யா ரா ர


கா

தா க .

காடா

கா டா . ப
பா

வா
வர
ல ய எ

த ப டா .

றய ப
க இ ற
தன.கா
ம ர


, ''எ
டவா'' எ றா .
கா

தர தர வ

கா
ச றா . அ
தஅ ற
நா

ப க
யா
எ ன வா தரானா எ
பட . இ
பட
பா
கா
தா க . 'ர னா! எ க இ த ர னா?''
''அவ க
''நா

சா ல

''

ல,

''எஸ்

'' எ

ஃ பமஸ் ர

றா .

! இதா

!எ

க உ க பா?''

பா !''

''ர , ஸ் இஸ் ர னா, ஸ் இஸ் ர ! இ
உ பா ! என
வ ல
றய இ
.''

ரா

ஸ் ப

அ த
அவ
கவ

க ய பா
தா
எ ப

''தா .


னாம

ல. ''எ

னஇ

மா - இ

டா .
தா

கா

கதானா அ ?''

''இ

லஇ

''எ

?''

ல. ஐ

''நம

க யாண

''ஜன க

னா?''

''
யா
மா

வா த
கவ ல படா

''

பா
லய

யா

மாஸ்

''எ

பா

''அ

ப க ! எ
க.''

''என

அ க

''இ தா க இ

எ ஸ் ட

காம த

ஸ் பா

யா?'' எ

.''

யா

ன பய பட

றா .

.''

க? க யாண

!''


கா

ஏதாவ

ஜன க

றா மா

லயா?''

?''

''உ க ச
ர ம

. ம ஸ் ஒ
சா

க? ஸ் யா? ஆர ப ம ந லா
''நா

வ கலாமா

தா க யாண

ல, ஐ

பாஸ்

ஜா

ல. பா
யா
க க... நா

ஃ ள
ல ய!''

தா

க ள
சா
92

...''

ல...''

.''

!

எ ன

வா

'' ச! எ ச '' எ
பா
கா

ப க
டா .

அவ ன
க ணா
உய
னா .

அவ

தா

ளஇ

பா தா

கா
,

'' ய ஸ்;

நராக

பா

ல ஸ்

தா

மா


பா

ளா
ட ''

.

19
பா

ம ர ப
பாசா காக இ
த .
நர
பாசா
.
ராதா ஷ

ம ன

நட
வ . அ டா கழ
கா
டா

தா

த .
சா
,
சா ல
வ டா

ட வ டமாக
றாம

எ ன
ற ? ர னா எ


அவ ன
ற க

ள கார
ழவ ட

கா
தா .
ராதா ஷ
அ வ பா

ம ம ன
ய அ ண
கா
க ன


வ த
கவ
தா . வயசான த ப
ணமாக ம
வ க

ஜீ …¤


ப யவ , அவன

, ''ஹா ! ஐ

.
தா ன ர ப ?''
''ஆமா ஸா .'

வா
யா ம?''

அவ

ஏற

இற க

பா

தா ;

''ஸ்மா

!

எ . .ஏ.

''ஆமா ஸா .''
''ஷ

'' வ

டா

?''
ஸா . ஆ

''ஏ

ஏதாவ

''இ

லத

லவ

''

''

ஜிய

''வா
''இ ஸ்

அ வள தா .''
''ஷி இஸ் ஒ

. நா


அ க

சா

டற

ல.''

ஜ஻னா?''
.''

சா

னா. ர னா

ணஇ

ல? ர னா?''

ஸா ?''
ஆஃ

ஹ ?''
ஆஃ

ஹ !

நா த !''
93

பா

வா

.

'' த யா

எ லா

''எ

க?''

''க யாண

தா

.

பா

பாரா?''

வற எ

காவ

''க யாணமா? என கா? என
''எ . .ஏ.

பா ற

ல, இ

''


''அ

னப

தஒ

''அ ம

னா,
யா

பா

ஸா !''

''உ க பா ஜாதக

''இ

வா

''ஸ் ட

சா

றதா உ

பா

ள வர

பா களா?''
ல சா .''

னா?''

வ ஷ

மா
கா

ஜாதக

தச ?''
ல.''

லவ

.''


பாற இ
.க

ல?''

யா .''

''அ த லா
பா
கலா . இ
க ய க யாண


ன அ ச க
பாறா க. நா க எ லா
ம ஸி
வ ஷ ஆ
.''
'' சா த ஊ எ

உ க

தா

.

யா

?''

''டா

ப க
ல. அ க யா

ல. அ பா அ மா
ட இ க
டா க.
கா
கா ப ! இ ஸ் இ பாஸி
.
டா ட என
,

வள தவா. ர னா

டா ட , இஸ்

இ கதா
ரா ஷி !'' த மக ள பா
, தா ல ர
க தா . '' மஸ் டா
ஹ . டா
ஹ ஸீ யஸ்
ல ; ஐ

அவ இ

ப தா . ந ம
ர ஷ
எ லா

அவ

ரஸ் . க னாடக ச

ல ராக
எ லா

பா. த
வா
பா

மா?
கட , க
எ லா
வா
றா, த
மா?''
''

நஸ்'' எ

''

றா .. பா
கா ச


சா வா !

ன ப
ஸ்
எ ப

ற ச
அவ க ள
தசா ய இ

''இ

ல ஸா . பரவா

'' வ

சா , லாஸ்

ஹி

சா னா. ரா ப ந ல
பயனா ம . ஐ
ல பா ஸ்
பஸ் இ
ல ! ந ம இ
ய ஸ்
சா
தன
ல த
மா? கா ச
லஸி அ ள தா . எ லா
சா
ரலா

மா?
தசா
அதா
ரா
ஸ் ப
டா ளா உன
?''
ல.''

டா ட !''

''ஸா .''
94

வா

பா

''லாஸ்
னா

பா ர ல! த யா

பா
டா பா
ஃ ர
ட! இ

மக
கழ
டா
ப ற . ர , அதா
இ த அ ம
கா ல
ட ச . எ ன இ
தா
நா
அவ க

மா ப டவ கதா , அவ க
ட இ ட ஃ ய ப ணாம ந மால இ க ரா ப
கமா வாழ
. ஆனா, க

ரா ப
வ ப ட , ந ம க

வற
அவ க க

வற!''

தா அ

, ''எ

ன எ லா

''இ பதா
பச ஆர

கா .''

''அவ
எ ப
ர னா!''

ம அ ப

''ர னா அவ க

நா

''அ பாதா

''எ

பா அ

ன பா,

'' ச

ச! அ த லா

'' ச

ச! அ த லா

''கா


அவ

கா

அவ, ''ந ப பா


லா
அவ பா


பா
க! எ றா .

தா

கத

''
''அ ப

தா

னர


றா .
.

ரா ப

ஷயா

சா ல வ மா டா

.

யா?''

களா?''
ல'' எ

றா

கா

டஒ

டால

.

!''
கலா .''
நா
கா

.''

பா , ர னா அ

கா
டால

யா! எ ப ?'' எ
டால

கா ட

கா
க, ர னா ப க
சா பலா
, சா ப ல ஒ

கா
ட பா
ர அ

, ''பா
.

டால
நா

க க'' எ றா .

அஸ்வாரஸ்யமாக பா
ல ட வா
அ த எ
பா
கல
தா .

. நா தா

. மன ல இ

வர, ''எ

... ர

களா மாமா?'' எ

கா ர!''

''ர னா அ த

தா

த வா


பவ ட
ளாஸ் த

க, ர னா ர
வ அ ழ
ட எ
கா
''ந ப

நா

றா .

நா டா

தா

இ ப

களா?''

ம?''
னா

''அ த லா

சா த
அ த ?''

ல, இ

டால

நா

ர கா
95

!'' எ

றா .

தயாரா

வா

தா, யாரால

''இ த மா

பல

''யா

ட, யா

'' சா

''ஏ
கா

சா

ச! இஷ்ட

''

கம

சா

கா

.''

...'' இ

தா

த கா டறவ க

ராதா ஷ
ஐஸ்
ஸ் ஆ
ச ல, ச
நர

ல. அ த மா
றா

பா ஸ்

ர னா.''

மலயா?''

க, ''ஏ ... .. வ க படறா
பா '' எ றா . ம
ண!

பா . பா
வ ஆ ர

பால க ன
பா தா .

. ''எ ன இ க ரக ய
ப யாற ! ம ,

பா . எ ஸ் ஸ்
'' எ
அவ ள அ ழ
ர னா ட த யாக இ
ப த உண தா .

''உ க

ஸ்

வா

ட .
கா

காதா.''

கா .''

உ க

''த

ம'' எ

''எ

'' ச
சா

ச! த பா எ
வ .''

?''

றா .
-

பா அ

கா

''ஸா , நா க எ க ந
க யாண
யாண
பால இ
.''

சா

க. என

க.''

பச

த யா . எதாவ

ப உ க
மல
சா
எ க பா உ க

' ச ச! அ ப
ய லா இ
ல. இ ல பய படற
வ அ ரா
வ ஜா , எ
னஉ க

ஷயமா தா நா எ

. ஆனா இ த மா

பசற
னாதமா இ
.''

''வ ர

றா .

தா க.''


ம னமாக இ
எ லா


ய கார

''

'' எ

கலா .''

வ ற ப

இஷ்ட

மலயா

''ஏமா தற

பா

க வ ற

பா

யா .''

ட ஏமா

அ க

'' ச

''எ

, ம ! சமய

ர னா, க
ட ...''

''இவ

வா க ள

.எ

கக

.''
96

கறதா
ள பய ப

அச த

கா

பமா
க!
கா

எ ன இ
?

க ஸிட ப ற த ப ய
பா
ல க யாண

ணலா .

நஸ் க

ஸ்!''

வா

'' சஸ் ஆ

டயா . ஐ

கற த எ ஸ் ரா
தய க

ஜஸ்

ன '' எ

ன !''

றா . '' கா

யா வா க.''

அவ
ச றா . பஸ் ம
பானா அ

பா

பல
'


' பட
பா
கா
தா க .
மா

உ கா
கா டா . ''உ கா
க,
யஸ்'' எ றா . ர ப
கா ச தய க

ம ப
உ கார, “ர ,
க எ
ன க யாண

டா ஒ
ண ஒ
ரா ஸ் ப
களா? எ
ன இ
யா
அ ழ
பா
களா?''

பா

களா?''

''அ த லா
''அ ப

அவ

நராக

பா

, ''ஐ

'' எ

றா .

'' கா ச தா . ஆனா நா
சா ற
ச னால
சா
ற '' எ
அவ
க ய எ
மா

தா

டாக இ
த . ''
க எ

க யாண


ல. ப
றதா
மா
சா இ

என

னஅ ழ
பா
க?''
''அ ம
''இ

கா

ல. அ

''அ ம

லயா உ க
பா

காவா? இ

ல. அ ம

ல. இ
கா
னா . அவ

க டாய
ரா ஸ் ப
க.

?''

.''

''எ லா ம! எ லா
பா
ள பர க
பா
சா

பா
சா றா க.''
''உ

கா

ல உ ளவ களா?''

சா றா க, க டட க
பா
. அ பா அ மா த
க க எ லா ம

''உ க
இ கயாவ

ஏமா ற தா
கா
பண கார
பா ?''

''இ

, பரவா

''ச '' எ
''தா

தா

ல. நா
ஷய
கா

.
சா

அ க

,

கற
பய

பா

த ஞாபக


னா.''

றய
க. இ

பா '
சா ல

.

கஸ் ந ம

.

ஸ்'' எ
அவ
ட ச


அ ப

,
வற

கா?''

''இ
லதா .

ம கற
' ப
பாலானவ

சா வா க. ஆனா என
க ன வா இ
யா ல இ வள
பழ
க ல
தா
.''

சா
வற

க ய

, அவ

க பதா
வ ப டவ . த லம

தமான ' ஸ „¤வா
' த
ய. நக கக ஒ
97

ற அ
தவ
சா ல
ர வாராம
த .

னா . ட

பால
தா
னா .

. இ
தா

அவ
உத க
ஈர

சாய
தா .

வா

நக க ள கவனமாக வள
தா . அவ ட
க லசாக இ
த .
ழ கா ல இ
கா
மா

த . உ
டக

அ வ ம ற
க வ
. க
இர
பக

ப டா வ
பால இ
த .
''
''ஏ

ப ர ர னாதானா?'' எ
,

பாதாதா? ர ன

''த

''பா

கலா .''

''

கா

காம

சா

பச

''
க எ க

சா
வா! அ ற

க தரல கார ,

இ லாம

கலா
பா கற
காவ
க எ
எ லா

ஸ்ல எ
பா
தா ஆக
.''
'' எ

ப ட ப ஃ
வாச ன
உ கா

அவ
ததா
க சாம
யமாக
றய இட
த .

...''

!''
கா .

சா

க ள! எ

'' ச ச! அதா
சா
ன,
பா த க யாண க ஒ

''வ ர

க க ள

மா ம உ க

''அ பா அ க ப யா

ப .ட சஇ
ல.

பா

றா .

மா

என
லா

ஏ தா
களா?''

கா

டா பயமா இ

க யாண
சா

கா?''

த க டா தா
பய . நா
ப யா இ
ல. அதனால...''

த ஆக
. எ


ட அ டா ஆ
பா

க மா ச ம
ற , எ க பா
அ ம
கா ல
பஜ ன
ச யற ... இ

இ லாம அ

சார
இ ட
நா க

ற த

வர
. இ
னா


ர க ள

பா

கற த

றா .

ரா
எ லா
ட ப
கா
ள வ எ ப
ரா ப இ

சமாசாரமாக இ
த . ஒ
வா
தராக
ள ப, ர ப கா
காக கா


த . ராதா கா ர எ
கா
யா ர யா
ரா
ச ய
பா
தா .

யநாத
மக ட
ற ப
ட, ர ப

தா
கா

க ள
ம ற
பா
உ சாக
பக ள
அ ற ப

உத
ச தா .
'' வ

'' ர

,

ஷ் வாஷ ல

''பரவா

ல ம , எ லா

இ வ
கா

அ க


''எ

சா

ன'' எ

பா

ரலா . நா

அல

ஸி'' அ ப எ

உம

வ வா.''

.''


ன சா

ழா

அல

ன?''

றா .

''எ
ன யா ரா ஏமா
இ ப ர

யாக


கா, சமய வ ற ப சா

தா ன இ
கா , சா
ல .''
98

சா

ய,

வா

''இ

லம ,

மா

சா

பா

.''

'' ச!
மா
சா ல ல. உ

யஸா

ணா
யா! சா னா உன
ராஸ்ப
சா
... எ ன ஷய
சா
?'' எ றா .

தா


த .
யா ப

சா


.
.

20


ப '
ளயா


இ தத . ராதா
தா
அ ம யான இர . அவ க
பா ற நா . க
றா . உ

தா


பாதாவ

''ம , நா
''எ

சா ற


''நா
வ த
கா
''இ
அ ப


பா

உன

த ஒ
லயா?

.
ய ஷா
கா ள தா
கா

சா ல
ட.

கா

''ராதா இ
''ராதா

ரமான

அவ

சா
சா
' எ


ர ப
பதாக வ
தா
ய . இர

த யாக
த ப
சா யாக வ ஏ ப
கா

பால
க ள
காபா
றா .
மண நா .
மண வாம ய
சா
தா ஆக வ
.

பா ற?'' எ

கா
. அ
ஸ் டா
லஇ
சா


ததால ஷா

னா


.இ

ஷா

கா இ

றா . அல

பா தா உ
?''

ல ம ... ராதா

யா .

?''

ய த

நாம ஆ ல
பா ற
சா
ய, ஞாபக இ


சா


பா ?

ல இ


கா?''

கவனமாக

டா

ள ராதா இ

சா

! உன

ட...'

ட?''

''ம , நா
இ த உ
ட சா ற
ரா ப வ
த பட ற . உ
டய
ச தாஷ
ல என
எ ப
ம அ க றதா . இ த
சா றதனால உ
ச தாஷ
சய
பா
க ப

இ த உ

சா ற

தமான கா
மதா . ஆனா,
ய த
கற ப உன

ஷா
அ கமா இ
தா
.

ம ற
லாம இ
கற ப உ


எ த
ம ற
வ க
ப ல நா . என
இ த உ

சா ற ல


கா
டயா . இ த
த ல
த வா


.''
''எ

னர
கமா

பா
சா

ற!
இ ப
பா ய .''

சா ன

99

பா

ல.

சா ல வ த

வா

பா

''ச ,
கமா
சா
ற . அ
நா
ப வ
கத வ

பா த பா உ கணவ , ஹா ல, சாபா ல ஒ

ள கார

ணாட...''
தா னா . 'ஹி வாஸ் ஹா
ஸ ஸ்
ஹ !''
'' பா
யா?'' எ றா த
ட ப த
.
''ஆமா . ந ல வ ள
பா க

,அ கஇ
...''
'இ

தஏ

''ராதாதா


''இ ப ஏ
''

அ ப வ

சா ல


க?

டா . உ

சா

ம ல

சா

சா ல

டா

.'' எ

ன இ !

!''

''ராதா எ

''எ ன ! இ

த ராதா உ

''ராதா

சா

னம

''ராதா

''ம , இ
''அ ப

ய நட

சா

ற? என

உ க
னா ஏ

கணவ
ட, ம மா
சா
பா
த !
அவ பா காத இ

'
க டா .''

, ஓ அ யா
ராதா
ரா ப
கற ப எ ன

சா னா !''

னப

வர
.
யாக வ இ

ம ? உ
ரம '

,
பா

...''

ல.''

சா

டாரா? அ

.''


த .

சா

ப றலா !''

யா ?'' எ

மா

க பட

றா .


சா த

ஷய .''

ராதா

ட எ ன

றா .

க டதால.''

''இத பா
பய
''பய

ல?''

ற?''

'' ம ல சா ல எ ன இ

ண ஏமா தற

நாதமான த க வாத
நட

கற அவ ள எ

''

ள அவசர அவசரமாக

க டதா ல.''

''ச ,

''எ

ல! ராதா அவ

ர . இ த
ன?''

ல ய லா

ட நட கா .

னனா?''

''உன
ராதா க


ட இ லாத த

ற ஒ
ம ய
த யாதா ர ? ராதா எ

ற ல உன

ல கா

. இ
ல னா ராதா வ ப
பா லாத த
சா
எ க ர


க ல ப
சா
, ளா

ப ண
என
லா

சா
யா
! ஏ
ர ! நா
ச தாஷமா


சலா? நா க


ச தாஷமா
100

வா


பா

டாதா? நா க எ ன த

ணா ! உ

நா
ச ம
க ல

காக இ த மா

பா க யா? ர ! என
ராதா
இ ட

ரக ய
டயா . எ
காக எ க


ள ச
த க
பா க ற? ராதா


ன ப
அவ
ற லா
என
த யாதா?
ஆ ல
டா ல
நாடதாக
தா
எ ன வா

யச த
மா

ம ன

தாடமா

சா
யா . இ த ய லா நா க
கன கா
யா?''

க யாண
ஷா ப
த தமான
தக

ப ன

னா

ந வ

''ஸ்டா இ ! கட

ல ம .''


யா நா

அ ப

எ லா

கணவ

பச வ

''ர !
நா வா ஸ் ரா
? இ

ன ய


க!

காக தாயநாத
ஃபா

க ப
ன .

ளக
மா
கா
சா
ற. எ
ன மற
ர ! நா


உன
ட க மா
ட . அ த மா
எ ண ம வ டா உன
. இ த
ளயா
ட லா

கா ப


பா
ச ! எ ன.''
''ம ! இ

ம நா

பச
ப ல. உ
ன பா க
ப ல. உ க
வர
ப ல. இ த மா


ஸ் பார டஸ்ல இ
க உன
இஷ்ட னா தாராளமா இ
க, ஐ டா
க ! நா வ ர .''
''இ

இ ! இ த
வா க? ராதா வர

''இ

ல, நா

தா

ல ஸ்டா ட
ரா ப ண

பஸ்

பா

ஐல
சா


.''

யா

கா

.''

தா .

''ராதா எ

கா ச
இ ர . ராதா வ
பா

பா
ர . இ ப வ
. அ வ ர
யா வ
பா
பா

யா? இ
ல. . .ல ல

ஷா பா க யா?
இ த

ட சா ன த நா உட ன மற தா
, பரவா
ல! உ
ன ச
தற

யற !''

ம இ
உ ள ஆ ச தா ! எ னால
''உ

ன ட
டாளான ப
கணவ

ன பா

ரயா

உலக
ல இ

றா . அ
?

''இ தா, ராதா வ தா

.''

அ சமாக

''ரா ,
''ஹ லா ர

கா
சா

னப

,

யஆ
பாக

''ரா ,
சா ன அ த வா
சா னப ஆ
!''

அ வ
!'' எ

லஇ
தக


த பா

பாக

அவ

தா

மா! எ
க ம

ன ம


?

த .

கா

டா .

லயா?''
ள உப யா
101

சா

. எ

ன ர

? அ ப

வா

ராதா ஷ ர ப
ய ஒ ர ஒ

'' சா
யா
ல ர ?'' எ றா .
''ராதா,
க ரா ப க
கார .''
'' க
எ றா

கார
ம .

''ரா ! ர

இ த


ப ர
பாற
ல'
''ஹா
''


மா?''
யா

னா ஸீ

சா

சா ல வ இ

த !

ணா

கா

த ராதாதா

'' ரமாதமா தயா ப

க '' எ

''இ த மா

டா இ

மா?''

வ தா

ல க

கா

,

, ''

. '' ஸா!

ல தா

மா ரஜ்'' எ

றா

சா

பா

க, ராதா ஐ க கராƒ¤ ல
! ம

வாச

க ட

.

ட?''

!''
ளவ க . ம

றா .

''இ த மா

தா தா
ழ க

பசாம

ஆஃ

ன வ

இ க

ழ க

.''

பா

ல நா

?''

.''

ஸினஸ்!''

''ஈஸி ஈஸி. எ
''பரவா

ல ய! யா

ய உய

''ர , இ ஸ் எ மா ஸ் வ
ஏமா ற பட வ
யவ க .''

''ந

ரஸி ட

றா .

!''

ம ன

''அ ப

வஸ்

, ''இஸ் இ !'' எ

ம !''

ராதா க

''

பா

எ ன
சா னா
அ த ப
கவ ல படாத.
நட
பா வ
சா னா . நா தா
வ டா ,
எ ன அவ றா
சா னா
நா க
கா


க .
எ ஸ் ம ய !''

வ ஸ

'' ல ஸ்

க ய

கா

பா

கறதனால உன

ரா ப நஷ்ட க

ஏ ப

.''

ல.''

''இத பா
ர ! எ லா

மாரலா, எ
கலா பா கா
பா . ம
தா எ னதா
ந னமா உ டய
தா
, எ
ப னா
அவ


ர த
கா ச
சமா சார க
எ லா
கல
!
அ த
ந ம
உப யாக ப
ற ல எ
ப இஸ் ஹா
! இ
லயா?
இ த
யா
பா . ஒ
கணவ ,
ம ன

ச யறா கற அவ
டய ச தாஷ
தஎ
பா

102

த. ந ட
ற ல
னதா

ஷ்
சா
,

அ வா
டƒ¤
கா ச ஆர அமர
லாத பா
எ ன
?''

வா

''இ த
''

வ ஸா இ

ய ர ! அ தா


டய
பாவா! இ த
ரா வா! வா
க கற எ ன
ஸ்!


பாடா !

பா

தா?''

''தா

ந ! இ கதா

நா
ம. தவ யா
பா . எ லா

மற. எ
ட ஒ
கா
க ற .''
இற

'' எ

றா

.த பா

வா


தா
சகா த
ட எ

ன தா . இ
அவ க ட
ப வ
லா பழ வ
லா
ல. லபமாக ஏமா யா
டா . பாறா ம
த ப ழய காதல

கா
டா . ம
தா வ
பால வ
யாக... வ
யா!

கா லஜி

அவ
பா

கா ள ப ட
ட அவ
அ வள
ச தாஷ

தர
ல. இ த வ ஷ

டலா . இ
கா ட
கால
வர பா

சதா
க . வ


காக


காக பாஸ் ப
, ஒ
காக ஒ

ண க யாண

கா
இ ப
ய லா ச
ரதாயமாக
ன தா . வ

ஜ ன க இ லாத
ஆ தலாக வ இ
த .

மா
கா
மர க
அ ல த . மாணவ க


ஸ்
ளயா னா க . அவ க
உ சாக
இ ட ய

ச பய ம ஊடா வ த
உணர
த .
ராபஸ வ
வ ர அ த

ளாஸ்
தக


கா
க, உ ள வ த
ராபஸ
படாம
த ல ய
தா
கா ள

த ! எ லா

ம னமா
ட, அவ
கா


ஸ் ஸ் ப
வா எ

பா தா . ப லாக அவ அ த வ ண
தக

பா
ம ஜன க ட ,
'இ த

ரா ப மா
ட ’ எ
பாட

தாட
னா .
மாணவ க
ச ட ப
ரா ப தா
மா
டா க .
த ய

ட .எ

த யமா
பா வ
கா
சா
டஎ
பா
வழ க
த அ
க ப
டா .

ஆர ப
பா

தா

பா க . ம ற
ப அ


ஷ வ ர ல டாக
வ வா க . காரண ம இ லாம


ப 'ஸ்ஸ்ஸ்' எ
ச த
.
ஜா

தா ,
கயாக
க கா
ரயாள

தவ
ஆரவா
பா க . எத காக
தா
எ றா
யா
த யா

தா
தா
ய .
ர ப
இ த
காலாகல க
எ லா ஒ
அ ம
க உ சாக


க க

ல.
மயாக வ உண தா . அ


ன ய
அவ க


உ ளா
வ த
ஒ வா

கா
ல ம

டா .
ஜமான
ந த க

யா

ல. ம
இ பா த லா
வார

றதா
''ஹா '' எ
றா . அ பா
க த

மாத
பா
ட . அ பா ட
நட த த
சா வத க
எ தாம
அவமானமாக இ
த .

ட ய அ த வ
யநாத இர
பா
தா . அவ
டய ப ய

கா
கா
ய .

லாம
ச றா .

ற பா ப
த யாக இ
ஒ நா

103

தா . மாக ரா
ப அவ

ம ய
யநாத

வா

ல த

சா ல
யாம
நா கா

த எ
பா டலமாக ஓ இள
''
க யா ?'' எ
க டா . ர னா

கயாக இ
'' ஸ்ட

யநாத ன பா க
.''
''உ க
''ர

பா

நா !

பால

அ த
கா
,

த .

ப ?''

ப ?''

''ஓ,
களா அ ! வா
கா!'' எ றா . உ

ழ த
வாதமாக இ
யா,
நடராஜ
ல, ராஜஸ்தா

, ச கரா சா யா பட

, அல கார
ர ன
க பள . ''அ பா
பஸ் ம

யாகாசன

பா . அ மா

வா.
ப ப

களா?'' எ
ஹி
வாரா தர
வ நா

ப எ
கா
தா .
கஸ
க னாடக ச

கன
பால

கா
க, ஊ வ
வாச ன
க தா
ய . ர னா
க ய

கா

ள வ தா . ''வா க!'' - ர னா அவ எ
ர உ கா
கா ள, ர ப அவ இ பா

தமாக இ
ப த கவ
தா .

21
ர ப

அவ

பா

,

''அ

பா

கதானா?''

றா .

ர னா, ''ஏ

?'' எ

''அ

வற மா

''இ
'' கா

றா .
டலா

ரஸ் ப

க.''

...?''

மலா

''அ வள
தச


றய


வஷ

அ த

க ச
க களா அவ ன
''அ டா
''

ஸ்

யா

''என

.''

பாட

ட பா
பா
, ''

கவ
.

! இ தா


க அ டா

னா?''
க '' எ
அ த லா

றா

ர னா.
த யா

மா.''

'' சஸ்!''
'' நா சா

ஸ்''
104

களா, பரவா
ல ய! இ த
ர ... சா
ன ன...''

த ப ட


களா?'' எ


க டா .

வா

''இ ப
சா ஒ
யா

கலா டா ப

ண மர
ல க
கா
க ட லஅ த
''இவ க கா
''

பரதநா

பா

அ ம

ப க
இய க

கா க, த
மா? ஒ
ர இ

கா களா ! இ
ய ஸ் எ லா ர
ண ர ப ணா
பா
டா ! எ ப ?''ஸ ஸ் இ

ஆ வா

!''

மா?''

''அ ப யா?''
''அ பா

பரதநா

த ப
யா ல வ
கா .
ண ர ம
பா
... பா
. இ தா
ஸ்ட ர ப .''

ப ச எ
கா
நர ! பா


ட வ உ
கா
கா
எ லா
'
ல தவ ந '
தக

க ணா

ர ப
ய ஆரா
தா . ''உ க பா ப எ ன?''
'' கா

வர

தா க,
கா


பா

தராஜ்.''

''த

சா ரா?''

''இ

லஇ

''நா க ளா
''பா
சா

ல.''

இ ப
வா!''

சா

.''
கா ள,

யா

ர னா
அ மா வ
ஈர
க ய
ட வ
எ றா . அவ மகால
மா

தா .
மா யா
ம யா த ட
நா கா
இவ
கா
கா '' எ றா .
'' வ

டா , தா

'' வ

டா னா கா

க. அர
க ற
வா . இ எ க

''த ஸ்
அ மா

யா

ஜா

யா


கா
, நமஸ்கார ''

ப சாக இ
கா
உ கா
கா
,
''ர னா,

ஸ்.''
காதா, இ
. ''ஓ க! கா

ஸ்
!'' அ
ட சா லா
க...

ல. இ க சா

லயா?''

க?''

''அ
!''

பா

ல ஜி

சா

''
'' ம றா த
க பா
. ப
வய
அ ம

தா . 'ஹா ! எ றா . '' ஸ் இஸ் ர .
ஸ்
ல வய
வா
ஆ வா. அ ற எ ன , ஸாஃ
பா
ட ஆ
வ இ
ல?
னா
.''
பய
இ லாம

க,

கா
தனமாக

க,

வள
வ த105

அ த
.


யநாத


சஸி
பா. சஸ்
! ப
பா


ஸ்

வா

ராஅ ற
எ றா .

''எ ச

க!

''இவ

யா வ


ற !'' எ

ர னா

பா
ற ப அ ம
'' எ றா .

யா

இ க
பா.''

''உ க ஒ
''நா
பா
''
''ஒ
'' க
''ஒ

மா
''ஒ

ய ய பா

மா.

பா ஸ்

பாக

கஎ க

பா ற
ல பா க

ல.

வா

. பா

நா வா க கா ட ற
லதா
ம ச க. பா

.''
றவ

பா க ற

யா

. என

இ த

டா . ஸா .

பச தா

அழகா


வா

றா

பா

.''
பா

க?''
ராஸஸ

மா உ க

?''

ல.''

. ஆ ஸ் பய கர ஆ ட மஷ ! எ க ஆ ஸ்ல பா

ட ப
டற . எ தா
ச ஸ் ஃ ஻
,எ

ன ஸா ?''


அவ ன பஸ் ம
அ ழ
ச றா . ப க ஏ தா ஒ
ஒ ப த
பா உட
வர
ல. பஸ் ம
ர ன க பள
நடராஜ
ல. ''டா ஸ் ஸ்
, பா
ளாஸ் இ கதா நட
ற . ர
அ ம

ப க


கறா.

ராம ச

ரமலதா


கா
கறா. எ ன சா
ட ற. ஸ் ?''
'' வ

யா

ல.


மஷி

! இ

. க ணச , னா
,
ற . வ த பா
கா,
பா. ஒ

டால வர

மா,

தவ , கவ

அஃ ப

ய க யாண


கா

தரால

பாக தா
.''

மா

பாக

பா
, ''இ கதா சகல

ற த. கா
வ க டச ப மா ! த
பாஸ்தக க எ லா
கா

ற . என
அ ம
கா

பா
சா
கா
தா இவ
சா

'' எ
ம மக ள பா தா .''
அ மா ர

உ க

யா

? எ னால

ஷ !
ஸ்!''

தா .

கா அ வள

யாதா
சா க . இ
. இ ததா

.

யா
எ ன இ
கா! எ ன மா?''

''பா
லா

பா

அ ர ராய
வ தா . ''அட! ர ப ! எ க பா... எ க
தா? ர னா கா
கா
யா. வா, ல

! ஒ
பஸ் ப
பா ரலா . ஐ'
ஷா
ஸ இ டரஸ்

''உ க ள எ லா
ப ண ல
தா

“இ
பா

.''
106

ரக ய
ம ப
ஷ்

வா

''இஃ
டா
'' கா அ ஹ ''

ஐ'

ஹா

பா

.''

''ர னா

சா னா,

காக பா
ந ம
ந த

அவ
மல

காப ப டா. ர னா இஸ் எ
ஸ ஸி

.
றய
ச பா
றா. வ

ஹ ஒ . அவ
இ த வ ஷ எ ப யாவ
க யாணபா க ற . என
ட ம
,
த சா
, ம ராஸ், ப ரா
எ லா ஏக ப ட ஜாதக வர . எ லா த
வ டக . என
ர னா க யாணஸி
.
த ல

யனாக தா


. அ ற
அ ம
கா ல க
ப ண
வா
ளவனா இ

.பா
க எ ன
சா
ற? ஐ எ

ம !''
''ர னா

அ ம

கா

''நா

ச ஸ்! அவ அ ப
டயா . அ க லா

''எ

ன ஸா ?''

ஸ்கா

'' கா


மா

தாட

தா
சா
பா இ

கா
சா

,

வா. இ க
யா .''

''அ

நாளா

.களா?

!

''ஓ

டா

ர எ பராஸ் ப

''

ஷி இஸ்
லயா?''

யஸ்! டால

பா

கற

'' ச
கா

ச ர னா! க
''

னா

.''
வற வா

த ல

பா

யமா?''

. உ க
கா .''

டா ட

கா

தா .

ஹள

டா ட

டா க.''


றா .


ம டா ட ?''
107

. பா .

கா.

ற லக

க பா. இ ப வ க

.

றவ அவ .''

டா !

றய!'' எ
ஸ் ய ஸ்ட ?'' எ

,

பா

வ ய பா

ல? எ க பா


சா

! எ

ட மாயமா ம

கஇ

''அவ ர
த ல

கா .''
,

பானா

அ வள

ணாத பா! ம
ஜஸ்

நா

' க

''ர

பால இ

டா எ க

ப காடா
பால ஏ தா
கா
க ஆர
சா சா இ ப வ?'' எ றா .

''ஒ

ஷி இஸ்!''
''அவ

?''

'' ம கா !
பா
இ லாம எ ன ப
கா
அ ரம
பா வா
ர னா
''பா

க இஷ்ட

காம இ
தா ளா

கா .''

வ க ப

வா

ர ப தய க
ட , ''ஷி இஸ் ஓ க'' எ றா .
''இ த ஓ க
க எ லா
வ டா .

யஸ் ஆ
நா.''
'' யஸ்'' எ
''உ

றா .
தா . ''அ பா

''ஏ

கமா

க யாண

''இ

ஆ !'' எ

றா

''

ரஏ

ரா
''இ

என

பா

ம . நா
ப றனா?''

''இத பா .
ரா
.அ

தா தர

சா

ஸ் ரமா

மா வா

த ர

.''

க! அவ தா

ன ஃ பா ஸ் ப

றதா

ட க

யரா

.''

சா றா ர?''

கா த. நா

க.''

எ க சா
ஐ ர ?''

ட இ

ல! இஃ

டா

!

ஆ நா எ
! ர !''

நா

ர .''

'' ஸா வா ? ஸா ள வா ?
நா ட எ த யா , நா எ ச
''

ல.''

, அதா ன?''

பா

ல ஸா ,

றதா இ

ர னா.

லதா ன, நா

''அவ

!''

க யாண

ல. எ . .ஏ.

'' வ

ஆ ஸ

ட?''

வ ஷ

''எ . .ஏ.

''

இர

''அ

நா ? ஐ வா

ஹ ?''

ர னா வ கரமாக

'' த

ஹ , ஆ

பா

றா .

மா

'' நா!'' எ

ஆ எ
யா .ஆ இ

ள,

ர !''

''ஐ வா

மா

''அ பா, எ க யா உ க வா
நா !''
''அதா
டா

சா
ன . ஸா
வா
எ ஓவ

கலா . எ க

.''

. க யாண

ஸ் ட ர ப !
க எ
கவ ல படா
க. ஐ
ந ஆ ஸ , யா
பா . எ . .ஏ. எ க

ல இ

ள ப ணலா . ஜா

.
108

வா


சா

யா
. உன

சா
. ஐ
எ டா ட

''அ பா இ பதா
ந லா
எ லா தயா . அ மா

நா

ரஷ்ஷி
.
ட சா
ரா ப

கா

ஆனா ஒ

.''

த ! டா .

பா

பா


. சா பா

டறா?''

''எ ம த டா ட ஸ் பா த ல! அ
த எ ச ஸ்? தசா ப
சா ன னா

ட? தசா

ஏஜ் டா ட இ
தா. ஒ
அ ம
க ள ட
ப ண
க டா
தசா


தர மா

டா . அ பா

சா லாம

ட ப
ரா
ப ன

வ தா! தசா
எ ன ப ணா

மா? அவ வ த உட ன
க ன
அ ற சா !''
''அ

அ த

பா

எ னா ப

''அ த
சா

அ ட

பா
எ ன ப
பா …¤
இ த மா
!
ஃபாத வாஸ் அ


! கா

'அ ம

கா

லந ப

''எ

பா
கா

ணா அ

சா

.''


மா?

ள கத வ
றா
பா
எ க ப

ன அ
ரஸ்ட ! ஃபா இ

! அ ரஸ்ட
த ?'' எ
உ ச
க டா .

ஸா .''

அ ப

ச றா .

ல!

ஜ ''- மா

ப க

ர னா

ச யான ஐய சா பா . ஸ்
இவ
காக வ

தா க
பால இ
த .
எ ன எ ன வா ப
பா , ச
எ லா

த . பாயச , வா ழ பழ ,
ர னா அவ எ
உ கா
கா வத
அழகாக ப மா னா .

கவன
லாம
சா
மா
ளயா வ
கற ல உன
பா த இ
ல?''
''டா , ஷ
''சா

அ ! ஈ '' எ

ட உட ன அ டா

''எ

எ றா .

தா க

றா

கா
ட ''இத பா
எ த ன அ வா

பா, உ

டஜ் பா !

ர னா.

ஆட

களா எ
வரா

னாட?'' எ

றா

பால இ

.
உ க

க லா !''

ர னா ஒ
ற அவ ன
பா தா .

ய அவ உத க

த . ர ப

தமான
ற க
த ஏ ப
ய . ச
ய றா
இவ

டயவ ! ஒ கண அவ க
பா
வக
கா
கா ட பா
ம பா கான சகஜ

கா ச
தாக ஒ

த . ர னா


பா
வ ய த
கா டா .
“உ க

எ க

''ஓ

யஸ்!

''ப மன

மய

கா?'' எ

றா

!''

டா வ வ

க ள

கறா'' எ
109

றா

.

அ மா.

வா

''டா , டா


தா
ய .


இ !'' அ த
ப க ள
மா தமாக பா த பா
ர ப

பா
, ''ஏ

பா

மா

டாதா?'' எ

22

வ ஷ மாணவ க

,

மாம 21 ப

உப யா
உதாரண
கா ச
ப தாக இ
பதா (22 ப க க வ ண ன, 11 ப க க
சா
க )


நர
நா

நால ர

யாக
க ப
ற .

ழ ம


கா ல
ஒ ப


தாட
.
பக ஒ ற ர ம
வ ர ப
ச எ த அ ம
க ப
. '

ஹா ' ம ய உண
காக


வ ர


க ப
.
ஜமாக வ
த வ ஷ
நா
ஸ் பா

ப பா த
ர பட த
உண த
உட


பரபர
ஏ ப
த . ஒ வ ஷ
கா ச
கா சமாக, ஸ்
தள
பா
ம பால
ட .இ
கா ச நா ப
ச ƒ¤ர . எ லா இய க


பய இ
த . வ

டன எ ப த ந ப

ல. கா ச
ர தாக

தா
பா
.
கா ச
கஷ்ட ப டா
பா
. அத
கா ட
ற. அத
ம றா வ ஷ .

வா
னமாக, எ

எ த ப
ச எ
னா எ ப
மற
பா
பனா வ

ர க க
பாக க ட

ச (ஃ பனா ஸ்)

யா
ழா நட த
கா ணா . அவ க
ர க ஆ
ஹா
கா ச
கா சமாக

பான பா
எ லா

ச ந றாக

பா க

தா
ய ! எ
ன த ர! இமா டா க
நா
அ வள
மாச
ல எ ப
த .

நா

ஸ ம இ
த . பா ஸா ப
லா ச ட ப வ ர இ த ப
கவ ல பட
வ டா . எ

பாவ ?
த ய
ல.
மாக ரா
பா
டமாக ஒ
ல ர
வ ல வா

ற எ
சா
றா . நா

டால
ட தா
பா

வா வ

னஇ
ல.
ஸ்டா ட
ஐல
க ணா
அ ல
வ யாராவ

யாராவ


ரா

எதாவ

''பரவா
''அ

பா

''எ

னல


ல, அ

கப
த ப

ச ட ப வ
?


எ றா க .
லபமான
வ ல.

றா ?


யநாத ன

தா
ர னா வ
பா க
பாகலா

த . அ க
அவ க ட

ர னா
பா ப
''ஹா ! எ பவ ல இ
ஹா ஸ இய க

.
வ லத
றா க எ றா ...னா

ன தா . ச த ப

தா
ய . அ த சமய
கா ள
டா

.

ச?''
ச ட ப வ

மாச

மா

?

ஆ ல

ச யற ?''
110

ன க
!''

டா .''

கா
தய க
தா
ய .

வா

''எ க ஆ

வா க ள

''வ
''
'' வ ல
ல வா
எ க ஆ ஸ்ல எ ப

தர

யா . அ பா
பா க வா

ட வணா
க ள .''

சா

'' ப ப லஸ் சா ஸ
?'' எ றா ர னா, ம ய ராஜா ற
பா

தா .
கா

கழ

பாக
ட க
தா , இ
மா

கா
தா
அ ம
உ ட ஆ க

ர களா


பா

,
' எ
கா

மயாக ச த


எ ன வா எ

'' ம

வா க. எ
தா டா .

''கா

ந ?'' எ

ரா 23'' எ
உ ள

ஃபார
ச தா

னா 'இ'

.தா .னா .
கா

கா
..

னஅ ப

ய அ

சா

பா

'' எ

ட .

தா .

ட உ
தாம '

ர ' எ ற
ய டா


தா, அ த
பா
ப சா க
ட இ


.'' க

த . ர னா க ஸ ர அ க
என
கா


. ''இ
யாம

''எ

ன?''

சா
ல 'இ' ய

''டா

பா

.''

க ந னமாக இ
த . அ க
க பல வ ண த
க . அவ
பா

பா
மயாக
ப க . ஒ
வா
த ட


ன .

''இ

. ''ஃ ளா
ஸ் ல
த ல த
கா

கா

ல னா
.


ஸ்

.


அ த கா
ரா
க நக

ல மா த க
ஃ பஸ் பாக
னா...''

க...
பா

க?''

''
சா ற த கவ
க வ இ
அ வ
ல நா பதாவ
மா
என
ஆ ச யமா தா இ

ல. ந
கார
பா
யா
ல பா
ல ஒ


ட ச பாஷி கறா கற ...
ர னா.''

''

. இ த லா
ல பா அ

த ந
ரமாதமா இ

ப க
கா
''ஐ

கா
.


ல நா
கா ச நா


க, '' ட ஸி

''ஆமா, இ
பாடஇ

'

ரஸ் , ஆ ஸ்


ர ' எ
ட '' எ றா .
ரா இ த மா

ற வ

நா

.''
111

தட
.''

வ பா
வகமாக

கற

தா

தானா?''
ஜ ன

வ யா

யா

வா

''உன
''

யா

பா

கா?''

தா ன ஆக
மா?''

.

தா நா

இதா ன? நா

அ ம

இர

மா ஹா ட
நட


க ட
க ணா க
ம றா ர னா ம றா ர
அ வ பா
அவ க ட

கா டா க .
''என
ஸி
ஸ மா
ய தாண ல இ க. இ க ற
, இ க ப
, இ க
பாஸ் ப
, இ க வ ல ச

தா

மன ஒ
க ப ன

யா
தா

. எ லா ம …¥ ப ஃ ஷிய . எ லா
ம ஹா
ஹா !
எ லா
ம, இ
ய க னா 'உன
ப வ
ச எ வள அழகா இ
பா !

டா
,

' பா க. இ த சா ஸ

க ப
தற
சா ஸ
. எ த எ
தா

,
பஸ் ! எ லா ம இவ க
உ ச தா .

இக
எ லா . எ த
ஸ்தக

வணா எ
பா
க. இ த மா
ஸ்தக
உலக இல

ல ய இ வ ர

ஸ்தக ,
மா,
சா
எ லா ம …¥ ப ல
!
வ த

எ க யா ப
ச . எ
கால
ல எ லா

சக
உலக

யா

பா க
. எ
கால
ல இ

க கால
ல ய அ ப நட
வ ற . இ க, ஹா ப

த அ
மயான நாவ ஒ

னா '
எ மா
ப '


ரஸ்,
டர
எ த ன யா ப


.
ர படமா
னா க ஹா


பால

தாள
டயா
ஓ ஹா
எ லா

கக
பாரா
னா க... 'அ
த வ ஷ ஹா ப
அ ரஸ் ஸ இ
ல. அவ
பா ...''
''
தா

ஸ் யா இ ப? இ
நாக க தாட சாப
க . வள
. எ லா ம அவசர . எ லா

இவ க
.''

யாட சாப
ஓ அவசர


''நா
ஆ ப ர
ப ணற ன க
ட , அ த இ
கா ச மாட
னஸ்
ப ணா
ல ட
எ தற
த வ ய இ லாம ப
வா க.
ல ட

ட ர
பாஸ்
ப ற த
ட இ த ஆ ஸ் க
ட அ த ஆ ஸ் க
தகவ ல கா
றலா
ல? அ
மா

வா
எ ன வா
தக லா


கா க. ஸா

ஸினஸ் ஸிஸ்ட ஸ்

மா
ல ய
ஸா


ட னா


பாறா களா .

ரா
நரா வ
ர வ டா


தாட

கலா . ஒ
கால
ப ப
ற த பா ர பா
அ ம
கா
.
அ த பால ப ப ம
! ப ப இ லா டா
தக இ
ல.
தக இ லா

தாள க இ
ல...''
''அதா

அவ க

கழற

''இ த லா

யா

''அ க வர

கா

ச நாளா

''அ

ள நாம

''சா

'ஹா

யா, அ

அவசர !''

டயா ?''
.''

பா

ரலா '' எ

.''
தயா சா

க?''
112

றா

'வா

ஹா ?''

வா

'என

. இ த ஊ கா

ந லா

பாக

''ம

யான

''அவ
''எ

தா

.எ

பாஸா!

பசற த

மான

''க யாண

''க யாண

'' ரா ப மட க


வ த

உ கா
ச ப த
லாம

டாமா?''

பா

ன, ஏதாவ

பா

ல.''

'' வ
தாராளமாக அ
க, வ டமாக
ம ச
க ணா

ய ம யான அ ம
கா இய

க பா தா க .
''ஆ

பாஸ்

சா ன ன, கவ

லயா?''

சா தா ன?''

களா?''

யா?''
னா
க. நா

சா


?

களா க ப

னப

யா

க ள.''

.''

''ஆ
பாடமா

யஸ்? அ பா
ட சா ல
மா? கவ ல படா
க, க


ட .
வ ல
வா
த ர .

பா

க யாண
யா
அ பா

டா
க டா
எ ப
பால
க'' எ றா . '' நா
ஸ்.''

''என

''ஊ
''ஆ

கஷ
பாக

லதா

.''

யா?''

சயா இ
மா?''

. எ க பா

''எ லா அ பா

அ ப

தா


.ஆ

பா

. எ க பா

டால தா ன,

ரா ப

ப ய ஆ

பாகலாமா?''

''எ க?''
''இ

யா

'' ச

ச! எ

தா
ன,

''அ ப ஒ
''அ

.''
ளயாட

எ கஇ

க, எ

களா?''
ட லாஸ்

காஸ், வ

?''

நவாடா வஸ்
காஸ்
எ க பாஸ்
ஃ னா ஸி
ரா

. அ லா
கா பர ஸ். நா
பா
தா
ஆக
.
அ ஒ நன
லாக .''
''வ

... வ

களா?''

...''
113

பாறா . எ க க

ஸி


ட ஒ
த ர அ ழ. அ க ஒ
பாகலா .

வா

''எ ன ? ம


ல, ம தா
பாகலா , வ வா.''

ஸ்


யமா

'' வ

டா .''

'' வ

டா னா? ம வா? லாஸ்

''நா

வ ர

''ஓ

.எ க
ல.

சா

சலவ

பா
உ க

ட வரமா

னா

பா

களா?

காஸா?''
க,


க, எ
? அவ ள

பாகலா

ஓ தா ன?''

த எ லா

வா

.''

''எ ப?''
''க யாண

ஆன

.''

எ லா

ஏ பா

ஒ ர

த ய


றதாக
ர ப

கா டா . லாஸ் காஸ் பா
ச வத
அ ம
கா இ த ன ப
எ ப
ய வ த . இர

நர
க கார
த அ ஜஸ்

அள
உ ள ரயாண
மான
ர பட கா
அள
அ ம
கா

. பா லவன
ர தச
எ ப
மான


ய வ த

த . அன
கா


தா சா லக
மர க

ல. வான
ய லமாக இ
த .
''ஸ்
ல ய ஓ ஓ ட ல ஏ பா

கா க. ஓ ட ல இ
த பஸ்

கா ச

க, பா கலா '' எ றா . ' டஸ
ராஸ்

எ லா
ரமாதமா தா

'' எ றா . ஓ ட
பஸ்ஸி
எ பா
பால

யா இ
த . எ பா
பால வ பள
ரவ . ''இ த
பா
ட கா
லா ஊ ?''
'' பா
டால
''


காடா பா
.''

க. இ த

நாள

கண

யாபாரமா?''

''இ

ல...

தா ட

''ஊ†¥ ... என

ஆட

களா?''

அ ல எ லா

ஈ பா

''அ ப
தா
சா
வா க. ப

கா க. நா
அ ழ

க வ
யா .''
''பா

கலா '' எ

''ம
யான வ
வ த ற இ

ர தச

ப ய

ப ய

ல.''
ட வ மா
ய லா

பா
க . அ த

சா பல
டஷ ன

றா .

ல எ ன ட லா இ
கா ச ம

பா

கா
114

. ரா
.''
ட வ தா

பா
.

க. அ லா

வா

''ஃ ரா
ஸினா ரா இ க வ
பாடறானா எ ன?''
'ஆமா ,
மா
,
ரபலமான பாடக க
எ லா
எ த ன

மா? உ க
மய க

.

க.''
தா வான க டட க
பர
ஸ்டா


பா

''ஊ
ஊ உ க ஓ ட க
. ... பா

ஃப
ச , கல
''எ க பா
''ஆ லா

டா

''இ

ல. ஏ

'' க


பா

''நா
அ வ

பா

காத

ஓ ட . ந
வ காபா


த . அ ற
யாச ம இ
ல. ஒ ர மா
ம .''


ழ த

க.

த பா

.''

களா?''

மா.
க க
தக வ த .''வ வா க. பண
ஏ கன வ டய டா

?''

தா
ப ஸ
கா

'' கா

கஇ

''அ த மா

கா

பா

க?''

''ம

'எ

டா தா?

உ க

பா

தா

அ த

மா

னா?''

வா க'
அமர
க.''
,

கா

சம தா

ட . அதாவ

காத .

பாக
.
. . பா

டய காத
இ த மா


மாறா . அ
லயா? ஸா ,

ல.''

சாய கால

வ த
க.''

,

பா

கலா .

23
அவ

ர னா ச ற
கா ச நர
ச வத யா


க ம

கா
தா . ஜ ன
ரக ள
ற த
பா லவன வான

யமாக
ரகா
த .


ர ப
வா


தக

கா
தன . க ணா ஆ
பால உஷ்ண தவ
கா
க,
கா
வ ண
கா க ள
கா
தன. ர னா வ வத
சாய காலமா
.
கா ச
நர
கலா

யா
தா . ஏ தா

கா
, அ ற ய
கா
பா க

டா .
ஸ ஷ
ஓ ட
சா த கார
ஏக ப ட
னக
வள
றா


த . க

மாக பல
சஸ்க
ஸ்
ள பர பல கககா
கா
கா டா
கா
தன. அ த இ ளஞ ர ப

ரா
கா ய அ ழ
ச ல
ரா ப வ
பா தா .
ச க யமாக பஸ்ஸி
பாகலா
எ றா .
அத க லா
நர

ல எ றா
ர . அ ப115

வா

மான
கா
ளயழ

.

ச லலா .
உ ம

ரா

கா ய ன
த ரா ப ர

மான

பா

பா

றா

.

''ம ன யா!' எ

கா
ம ல வ

தா சா ல
நட தா .
கா
அவ ன

ய . எ .ஜி.எ . அலா


ற லா
ப பல
கஸி னா க
த ப டன எ
பா தா
'கஸி னா கஸி னா' எ

த .

க பா கலா ம எ

ழ தா . உட ன
கண காக ஸ்லா
மஷி க

தன.
சய
க ஒ
தா வான
மஸ்ஸ ன
ஹா
அ . கா

, ப
ப க
பஸ் க ட ட க
பால
ளாக
ல ற

தா க . ஏராளமாக இலவச கா

ள எ லா

கா
கா
ட இ
தா . க ர ,
க உல
கா
த . அ த இய
ர க பளபள பாக இ
தன. அ

, ப

, இ பவ க வ கயான, டால
பாட வ டா . ஒ ப க


மஷி வ ர இ
த . கா
த ள

. உ

ச கர க

பா
அவ

ஒ ட ப
பா
மக

ச தா
'' தார தார'' எ
கா
கா
.


அ க

ல எ றா

க பா தா . ஒ
வ ள
றய ஒ
டால நாணய களாக மா
கா
, அ த

கட ம பா

ஒ றாக மஷி
பா
கா

ய ஏ தா ம ராஸி


பவ
பா
அ வ பா
அ ச
கா
தா . ப


தட வ

ற கா
பா
, ஒ
டால

டால ,
அ ல

டால
கா
ன. கா க ள ம ப
சக
கா
டாம
மஷி
அ பண

கா
தா . ர ப
க வ கரமாக

த . ஆ பவ க
எ லா
ற த
த பழ க ப டவ க
பால
தா றம
தா க . ர ப
ஓ ஓ
கா சா
டா . ந
வ ப
ச ம ஜ
க ள
க ல
ளாஸ்
தக க ள
யா
வா
வா
எ ன வா

கா
தா க .
அ வ பா

ஆரவார

கா
த .
யா
பால இ
த ஒ
ப ட ன அ
னா

கா
ய .
பா க
ளயா
ர ப ஆஸ்ட

றா .

ற மஷி ன

க ல
பாட
சா லலா . ஜா
வ தா
இர
.
டாக வ தா

மட
, நா
வ தா , ர
வ தா ,
எ லாவ
வ கரமான கா , மஷி
கா ச
கா
பா
எ ன வா

கா

பால அ வள கலகல ச த .
ர ப
கா
சா
டத காக ஒ


ஸ்லா
மஷி

பா தா . எ
த எ
ல ய அ
நாணய க ள அ ப

கா
ய .
ர ப

பாக இ
த . அ த அ ப த

வா றாக
பா டா .
மஷி அ த ன

சா லாம
த . ம றா நாணய
பா டா
ட ஒ

இர
த . அ த எ
பா ட
ம ப இர
பா டா . எ
வர
ல. ப

த . அ த நா ல
ஆர
த ப


அ த மஷி ன
ல னா . ' ச! அ ப
கா
ய பா த ல
க வ


ன நா
கா டா . அ த
இட

லக தா
ன தா . ச


டால
வ ர

பா கலா எ


களாக மா
கா டா .
அழகாக
தயாராக


ஏ தா வா

றா க .

116

யா

மா

வா

அ த நாணய க ள ஒ
மா

வா றாக
கா
ய .

றய
நாணய க ள ஆ னா .

டால
பானா
பா ற

பா டா . எ டாவ தட வ ப
ல ற அ த
த யாக

ஆர ப


கா

பா

ல ய
டால
ம ற

அ ரம
நர
அவ ட
ஏக ப ட
ல ற

பா
ட .

னா
டால
எ ப


கா
டன. ர ப
ரா ப
கலமாக இ
த . ந ப

ல.


மா த
பண
த பா தா . ராவல ஸ் ச
களாக
ற ப டால இ
த .
ல றயாக
ச பா

பாக, நா
களாக ப


டால கள

தன.


பா
கா ச எ

நா
க ள மா
கா

தா . இ பா டால ர
வா
கா
த ஆக வ
எ ற வ ஏ ப

டால
ட . இ பா

மஷி
பா ட

ட .


ள சய
க வ

னா
நர
பா
ச யாக
த ய
ல. 'கா
கா ' எ
கா

கா
, எ தா ஓ ஆ டமா
மஷி
பால
அ வ பா கா
பா
கா
பா

ய த

ஒ கண
தா
அ த மஷி
ஓ அ கமா
டா எ
யா
தா . எ

பால

ய கார
யா


யா . எத காக இ த
டா
மஷி ட
உறவா
ற . கஸி னா கார
எ ன
டாளா? பா ட கா

மட
க த வத
? இ
அ த மஷி
கா த ச
ய அவனா


ல. ற ப டவ , வாச ஓர

மஷி
கா ச

கா ச
பா
, ம ப
அத

உ கா
கா
பா ட கா ச எ

, க ட

உட

பரவ த பா
ஆ ச ய ப டா .

த . ச யாக ஆ ம
நர அ த மஷி க ட

றா .த இர

ச உ சாக
அவனா

கா ள

ல.
யா
ட ஸ் ஸ் காய ர
அள
வான
ரா
வ ண

க ட
தா
,

பா
தா .
வ ண
சர க
தயாக ஓ ன. த

தா ம

கா டன.
ம னமாக

கா டன. அ த மாய

கா க
தாட த

யான வ

க ள
கட

ர இ
ஓ ட
வ வத
அ ரம
நரமா
.

ர னா
''எ க

''எ த
''எ ப
''உ க


பா

கா


பா

ன உ

க?

.

பா
ல...

நர

கா

தா .
பா

பா

...''


கலா
தா

கா

கா


பா
க?'' எ

றா

„¥ க
.''
.

ள அய

.

கழ

ணஎ

னா

. ''இ ப

காம ,

?''

யா

மா

'' கா
பா
த கா ச லா

ர வா கற .''

தா


. பாழா

117

.எ த
பாற

மஷி

தா

க?''

வா

''எ த

'' மா

டால இ

'' ரா ப

மாச

''அ க
உ க

பா

பண

'' எ

பா

சா

தர , அதா

மா

.

ய இ
பாறவ ர

த ப

டால

டா!
சா பல

சாக !''

ட னா

பா

ய வர

கா

யா . பண

மா

க ற

.அ

.''

ற னா எ ப?''

''நா

நா ல ச பா

க ஆர

'' வற ப
வரா த?''
எ .ஜி.எ மா
எட
டய

''உ

''ஸா ! நா

''
''பண

ம சா
தா .

கா
னஆ

ற .''
பாகலாமா?

ஒயஸிஸ்

.''


தா

டஆ

''

ம கஸி னா ப க

லயா, இ தா க'' எ

நர தா
அ ற
கவ
க''
கா

ல வ

பாற


மன ட

ரா
.''

கா ய

எதாவ

தா
தா

த வ லாக

பா

ன?''

ல.''

டாமா?''
யா. எ

சா

அவ கவ க கஸி னா

த .''

யா . இ த ஊ ல இ
ற வ ர
ட காடா, பா லவனமா இ
த இட
கா க. பா
க நவாடா கார க.''

ல, இ க †¤ல டா

பாக வ
ய தா
ஆட

?''


வ ல?
டா க. நா

''அ த லா இ க


.
பா
மா

''நா

எ றா . ''எதாவ
ஷா
எ லா ந ல ஷா இ

லஎ

'' வ ல எ
ப க
பா

''இ
பா

ர னா! ப - வற.''

''கா லல இ

ட யஎ

''அத

னா

?''

''கடனா வா

''ஐ

பா

க?''

''இ வள தானா? பரவா
ல எ க பா
பசாம ஒ

டா மா
,

உ கா

டா !''

''அ

.ஒ

ஸ் டஜ்ல

.''

118

.''

வா

'' த ல கா
மா
இட

னஇ

வரமா

சா றா .''

''அ த லா இ
உ க

ல. எ ப
?''

''இ க
ச பா

அ ம
.''

''அக ப ட த
எ லா
இ தஎ

''ம
தா
எ றா

''அவ

'' ச

கவ

''அ த லா

அ ம
கா இ
''அ ப

யா

''அவ ஒ
'' ச
''

''உ க

அவ

தா ன

க ள,

ரா ப அழ

கா

? அ

சா


வ ற

ன?''

அவ

மா

காளா?''

லயா?''

.

தா

.''

உ கஎ

எ க


தா வ

ள யா ப

கற

ண க

தானா அ ம
கஇ

வணா

கற
சா

ன ப
.எ .எஸ். ப


டா

பச மா

கா நா ம
லயா?''

லயா?''

!''

ட க

காக

றா இ

அ ம

க?''
கா

வர

னா?''

ட னா அ ற உ
ரா ப
ப ய ஸ் ரா஻

''அ த லா
மா. எ
பய க டா ட ராட, எ

ள டா

த எ ப வா

கா

நா
க யாண
காக!''

''க யாண
க யாண

தச . ஏ

கஷ்ட


.

வ ஷமாவ

டலா

தறா க!''

ரா ப

சா ன ?''

ச? அவ

''ர னா,

ழயற

டா ப ச . உ
லயா
கா டற

னஏ

. எ னால அ ஜஸ்


ரா ப
ஏமா றமா

க?''

ச! ப

நா

ன இ ப?''
தா

கா

தயா

க யாணச மா

யாஸி

''உ க
அ ம

வணா வர

வ த

''இ க இவ க ளாட இ

''ஒ

பா


! இ த
தச
ல கா
ல னா ரா ப சாக . இ
யா
ல கா
லாம இ
றதனால ஆத க
ற ச . அ
தா
யா
பா

சா
ற .''

''உ க பா

.

ன தா

ப ய பா

க இ

119

.

.''

மா
க ல. எ த
கற ப ய ஊ

ன யா
பா

வா

க யாண ப

ன க

வரா க. உ க
ல. அதனாலதா த

த ய

''அவ
சா வசலா இ
பா தா . ச பண க
ம தாக

ட அ
உ டய
றா
எ த ன ஆ த க இ
இவ ள இ ன
காரண க
சா
ன க எ

ன நா

க யாண

ர னா ஆ ச ய . அ
ஏ தா உ க ள அவசர ப
''அ
உன

ல ர னா! என

மா?''

'' ம

பா காக

''எ

க யாண

.''

''

''கலா டா ப

ணாத,

''ச ,

சா

''
''ஏ

யஸ்.

இ த மா
?'' எ

''அதா

'எ

க கற ஆசா
றதா

யஸா

சா

அவ
சா ன

அவ ள
சாக


கா
,
இ ப

மா
யாக

எ த ன ச
க .
ட ; என
ப பல
தா


னா

!''

ன இ
களா?''

ன ப
மானமா
க அதா ன?''

ச ம

தா

.

பா


சலா? நா க ர
பர

க யாண


ஷா ப
க பா க யா ர ?

த க பா க ற!''


கா டா
தறதா

மா த

மான ? நா

ல எ
ல நா

ன நட த
.''

தா,

பட

ல மா

ஸ் ராஷ்ஷனா இ

.''


தா

.''

க.''

உ கா
தக

, ம

ல ல
க!''

மதா

தா
ய . அ
த .ப
க ம உ கா
கா
த லய ண ய
கா
தன காக வ

தா
ய .
ப க
றன! இவ


க ஆர

ல அத
கா டா

அ ய
ல. ம
தா!''

'நா
ச தாஷமா இ
ற ல உன
ச தாஷமா


டாதா?
ச ம
க ல கற
காக இ த மா

காக எ க ர

ளச
''ர னா, உ


மா

ஸ் ரா஻


என

பா

கா

டா .

!''

''இ ப...''
''இ ப பரவா
''எ ன
அவ
தா

ல. எ

சா ல வ

சா றதா இ
தா
க ன

தா
க. காத
ல தா

.''

அவ

ற தா '' எ
ம வாக

டா .
''இ
க. ஏதாவ ஆ த
வ டாமா?'' எ

120


டால
றா .

வா

பா

24

, ''இ

கா வ

றய

தா கலா

பால இ

க'' எ

றா .

ர னா

வ த பா
அவ ட
கா ச
அ ம
க வாச ன
கா ச

த வாச ன

த .
த யமாக அவ ள
தா
பா தா .
சயமாக இ
தா . ''ம

இ த மா
தா
களா...?''
எ றா .

'' கா
''நா
உன

பால

கா

''

பா
ல?''

''

டா

''எ

டா ?

''ஒ
''

ர னா ச
கா ச

மற க

ரா ப

டா . அ

ல.

யாஸி லதா

ரய தன ப

. ''ந

...''

இ தா

மந ல
னா .

சலன

ர னா'' எ

ல. கவ

க க

'' எ றா . ப

யஸ் ர னா! ஓ எ

ல'' எ
அவ அவ ன

ல!''

ஆகா ... கவ
ஸ்,

.

றா .

''ர னா!

'' வ க

, பரவாகா ட ப டன.

பாறா

டா

கற
லபமான ஒ

பாராம த மா னா
வச படற


ல டாம
க தா ம

டற '' எ

கா

க. நா

அ த

''அவ ள மற
சா
க ப
மல உண

சா


ல.''

ர னா

உட

கா

''நா

கா

றா .
வ க பட

க ள...''

ல.''
ல படா


க.''
கலா .''

டக

''அ ப
ல ர னா! என

ஆ ச
ய தன

தமான க

தன

எ ச
க ச
. நர ச

, ''
, ம
தா
ஊ ஜிதமா த

க...''
ட கமா டா
'' ச ச! த பா எ
கற, ம
தா ஒ
வச
ள பா
ட த
ர எ
கற
வர ல. க யாண

க ச மத

தா
அத
உ டான த

என
ஏ பட
121

உ க

காத. எ ன மா
க ய . அ
சய இ

பான க த. உ
மா
என

அ தஸ்

ட இ
. இ ப
ல. இ த

நா

வாலஃ

உண
ரா வ

சமா

''

ப த க

''

த ல க யாண

ர னா அவ
க டாய ப


வச ப
த ஏ ப

ஆக

இ த

எதாவ
ப த

லயா?''
தச

ரா ப

ட...?''

''ம

''ச

பா

''அ

வப '' எ

றா . ''உ க

ரா

''ர
''ஒ

த லஇ

, ''எ

ன பா

வ ஷ

ட!''

?''

சா ல

சா ல மா டா ன இ த

ஸா . அ

எ ன வா

ய,

வ த

ல ய ர னா த

த ட
அவ
மாக ரா ம வ
பா தா . ர
ட ,
சா
தனமா

ட... எ றா .

த யா ? உ க
டஎ

.
பா

''உ க
''எ

னய

ள நா

டலா .''

லாஸ் காஸ்
பா
சா


''க கராƒ¤ லஷ ஸ்
மாக

ர னா.''

தானமாக
ப ல.''

ட! வா க சா

னா

பா

லப .''

''நா
இ ப தவற
ட ச த ப
காக வ
த பட
பாற
ச தா
ர னா! இ ஸ் ந
எக
ஸ்
.
ரா ப
கவ
கரமான ப தா , ச தக ம இ
ல.''
''ம

ல?''

பய

றய சமய

பா

டாதா? எ

''என

கஎ

''ர

க யாண பா.''

.''
.''

ன ரா ...?''

த ய

ல.''

''வா !''
''ஸா ! ஸா . அ வள
ர ம றவ க
ட சா
கா

ல ம

இ த
ம ட வர ல.

யநாத
ஸா டா ட ர னா இ
கா

ல? அவ
ஷயமா கா ச

வா
த வ த . ஸா
க டா
ச மதமா
ஸ்ட ஸ்

சா
ன . என

சப ண எ


சா
க .''
''ஸ்ட ஸ் எ
''ர

ன ஸ்ட ஸ்! அ

உ க பா

பா

அ ,இ
மா?'' எ

றா

122

பா

மாக

இ .'
ரா .''

வா

''இ

ம தா
ஸா
நா ப ம

'ஏ

எ த
நர

உ க பா மா

''இ

ல. அவ

சா

கா


ல.''

ரா ப

பா

ல டஸ் , ச

சா

வாரா?''

ல நா

இ த லா

கா

பா

.''

''அ
க லா
க யாண மா
“ச ,

. இ த
ட ஆக

றய வ டய
னா ப

சா

,எ ப

கா

'' யா

சா

உன

?''

''இ

வய

னஇ

யநாத

க யாண
க ற
தா

''ஊ
சா
உன

க ஊ
மா
அ ர

ரா ப

அவ

பான

'' கா

''ச

''எ

சா
சா

''எதாவ

அ த

'' ச
''அ த
''என

டா

சலாக

டஇ

தா

ச ய

த .

.''

. உ க பா

ட க

ஸா .

கா


லக

ப த

னா

க கறா ...?'' எ

தா...?''

ல.''

ழ பமா இ

கா

மாக ரா ! இ லாத த
பா லாத
ரா த
. வர
மா... பா
டமா ஒ
க .

ழ ம பா ப
.''

றா .

ணாட

.''

றா .''

ன ன'' எ

ஜ ஜ் ப ணா த
.

ள கா ய
அவ
பா
டா னா, எ க ர னா
ள ர னா எ ப
ப ட பா
?''

மாஎ ன வா ந ல
கா

ன வா நா

யா?''

ச, அ த லா
பா

யா மா

ன பா க

அவசர ப

''அதா

யா
.''சா ல வ ர

க.
ள மன

க எ

ல.''

''ஓ , உ ம க யாண


அவசரமா
க யாண

எ ப ப ட பா
. சா
''நா

ஸா .
க...''

வ?''

. அவசர பட

ன வய

, க யாண
வா
த க

ர யா

''எ

''ர


பா

தா

.''
123

, மாமனா தா

பா .''

றா .


ஜா

வா

''உ க பா
''இ

நா

எ த

ல, நா ன எ த ற

பா

மா?''

.எ ப

நா

அவசர பட

பாற

ல.''

''அ தாபாற
ல. மாமனா
ம மகனா ஆ டா த!

யநாத
ரா ப இ ஃ ய ஸ் உ ளவ .
டாட ஒ
மா

த வ படற
அவ
.

சா

கா
டா
அவ
பரவா
ல. அ ம
கா

ன வ ல


ரா ப லப .

ன எ ப யாவ
வ ள
பா
வா . உ க பா மன
காணாம
ய .”
நட
க அதா
''அவ

கா

எ த தா

பா ற

.''

ழ ம

யநாத
அவ

க பா அவ ய பா


பா
சா


னா .

லாச

பா
பாகாம

னா . மா ஹா ட


ய அ ற
அ ம

ஒ ர ஒதா . அதன

' மா ட '

த . எ
க யா இ


ட ட

தாட
கா வத
, எ தா ஒ
ஹாஸ்

இ ஸ்ஃப மஷ
ஸிஸ்ட

கஷ
ரா ரா க எ
வ ல. '' பஸி

மா?'' எ
க டா .

பஸி

கா ஸ் எ

தா

. '' த

'' எ

றா .

பட

ஓ அ
கஷ
ரா ரா ம எ
''இ த எ
கா
என
ப ப


கா
பா
டா . ர ப

நா கா
உ கா
கா
ம ல எ
பா தா .
எ த வ க
பஸி
எ ப
த ய
ல. மா
சா
த ஆ ணக ள
வ க ப
கா டா . அ
கா ச
னாதமான ' பஸி '
காபா ,
பாஸ்க
வ க ஆ ணக
தன. எ

லபமாக வ இ
த . ஒ
பய ர
அ த
பய
கா டவ
பான தட வ வ த பா அவ
எ ன உப தச
கா
க ப ட . அவ
கா


ய பா
ஏதாவ

றதா எ

ஸ் ட

தயாய எ ய
ரா ரா .
''எ

ன பா யாவ

''

றதா?

டாயா...?'' எ

ஸில
“ வ ல ச

ய க
க.
ள அ
கா
ஆ ணக ள
ஸில
கா


மா த ,
ஸ் ட
பரவா
லஎ
வ க ள

ப ப

ரஅ

றா ய?''

.''

''

கா ச நர
க ட .

மா இ

மா இ

கா த க ள
பா தா . அ ம

பால தா

ற .
சா
வா .
க எ
'' ஒ
க ர
ட ப ற

கா
கா
அவ


ரா ரா
ட இ ட
ர ட ர வரவ ழ
வ வ யாக


தா
ன த க

தன.
'ர ' எ

னா .

க,
124

அழகாக

'' பய '' எ

வா

உட ன
மா
தப அழகாக, வ த
''…¤ ப ! நா ள
உன

இ த மாத
க உ
ன எ னா
பால வ
ரா ராம
பா
பண

?''
''என

க க

ஐ ப
கா

டால
ற .ஒ ம

''நா
கா

ல'' எ

கா
தா .
ஹ எ நஸ்

''உ
ட !''

தா

ற ச ,

''என

''இ

ட ன.

அ த

ந லா

ரா ரா

பா

ஸா .
க த

ரா ப தா

பா

எ தற

சா னா

.

எ த

கஸ்டம

டால

உ சாக
றா .

ற த .

டமா டா ! ச த

ப .''

கர

?இ த

ல ர னா! ர னா உன

'' க டா

ஸ்.''

யா.''

மதா
ஸா '' எ றா . ச
பா த லா
ன ப

''ர னா

க மா

ல.

கலா

'' லபமா இ
''இதனால எ ன
கஷ்ட
ல.''

ப க ம காண ம

ரா ப

சா

ஸியா?''

?

க.''

ச பா

உன

ஏதாவ

வா

...''

''அ வா! இ த மா
அ ற
த வ ப

''பா

.

''

''உ க பா

''இ
கா

றா

டால ஸா .''
வா

''இ

வர பண பா
எ லா எ
கா ட,
கா ச க னமான
ரா ரா த
ற .
உப யா
கா ள
. வழ க
றா , அவ

ய தா . எ த ன

?

'' ரா ப

''எ ப

பாய வ தா . சா தமாக அ ம
கா

ற ம ய
கா
ச பா

த டால க . ரா ப ச தாஷமாக இ
த .
நர
ட இ
ல. இ த ன பணமா!

யநாத

சா ல
பால இ
த . பா
ச தா .

''அ ப

த ய

.

.

க ட த
வ ல

பஸி ல எ த

? அ ம

, பண
கா?''

சா னா க.
கா

கலா .''
125

டப

ரா ப

லப

ச பா

சலவ

கா

க.

தற .''
அ வள

வா

''அதனால அ த காரணமா வ

யநாத

க ட .
''இ

யா , அச

''

டா ட

''லாஸ்
''

னா

ட எதாவ

காத

காஸி

“ சா

''கழ

.ம ப

பா

''எ த

தா த பண

பா ல

பா

வசன

டஇ

பச யா

தஎ

காபய படா
க.
பாகலா எ ன?''

களா?

பா

பா

ணாத கறா'' எ

...?''

, ''அ பாதா

''எ

பாஸ்

உ க கட

றய வ இ
யா
டயா .

.

'' எ

கா .''

தற

தா

கா

, ஞா

!''
!''

ம சா


நா

றா .

க.''

ன நா

வ த

ம ப

பா

த .எ

பர

க ட

.

?''

''யா ?''
''நா

தா

தா

''எ

ஷய ...?''

''எ

ஷய !

'' சா

பச ற

க கற

யா சா? அ

''

சயதா

''

சயதா

ஷய


பா . உ க க யாண


.

றய நா
பாறதா

ன!'' ர

.

ஷய தா


சா

ரா ப ச

தாஷ .''

.... ர னா

சா

னா.''

ம ?''
னா !''

ஆ ச யமாக இ

த .

''என வ ர ,
உன காக நா
ரா ப ச தாஷ பட ற .
எ னதா

கணவ ன ப
அவ
சா னா
அத னாட
நா க

மல இ


தமான
ஆ ச
றதனால
நா
ராதாறதா
ராதா வ
மா
டா .
இ த ய லா

ப ண
வ டா
சா
.''
அவ

லசாக

ழற

த .

25

ந ல

தா

தாட
தா

, ''ர

நா

!


ஃபா

ஸ்

ய இ
126


ரா

ஸ்


ஸ் ப

மா? உன

.

வா


ன ய
த தா

''ம . ஏ

''எ

ன மா

''எ

ன மா

பச ற?''

பச ற

?''

த மா

ல...
யா

''ஆமா
''இ

மா

''ஒ
''ர


. அதனா தா

சா

கா

, ''ம !

ஜி

தமான

சா

யா இ

ந ல

ல.

பா

ராதா

.''

ர லஒ

உன

ழற

க?''

.''

யா?''

?''

ந ல

ல ம ...''

பா அ
ற . பா

வா
பா
'' பா அ

. . பா

ற . சா
சா

ட இ
க . ஜி
அ க சா

மா
ட . கா ச
பா அ

னா.
சதா, அ பா அ மா ஞாபக

னா சா
வ .

வர ல னா அ ற


மா
உன
? தா ரா ப உயரமா
டா . பா
டா அ
தா க.''
''ம
பழ கமா

இ ப
...''

'' ச


அ த லா
ரா லதா

'

!அ ம

''அ ம

''இ

''இ லாம
''அ ற
''

ப''

ளர

கற ப

ல... ராதா
வணா ப

ரா லதா
.''

ரா ப மா


தா
மா
க, எ ன.

ஸ் மா


ன!''

! ராதாதா
என
வணா வா
க...''

ரமா ம ?''

ன? ராதா மா
பசலா ம உட

கா ள

கா வ

கா இ
.எ ன

யா


எ றா .

லயா? ப த ய,

ஹஸ்ப
பா
பா ன
டா ள' எ

...'' எ
ஆர
க'' எ றா .
வ தவ

தவ
'இ
கா

ளர

,

டா

.

.


க த
ட த . எ

க காம
கா


ரா ப ச தாஷ . இ
சா ன த

ச தாஷ தா . எ

தயாக இ
த . ந ல வ ள! இ


த க
தயாக
ப க

வர க
பா
டா க
பா ஸ

ப ஏ பா ப
ஜய
. இ பா
அ த
கா
ச தா .
127

றய ஏ பா க


க ட
லாவ
தகவ

ராய


தா
உ கா
கா
,
சக
கா
உன
கா
றா . நா
ர னா கல
பா
டா வ

வா

பா

த .
பதாக


பா

அழகாக இ
றா .
ஜய
, அவ
ஜய ரதா வ
பா
சா னா . ஜய ரதா வ என
த யாததா அ
ராய
சா ல
ல.
ர னா
என


க த
பா
த .

கலா

தா
ய .
ற ப ட த ழாக இ
வ கரமாக
.

உன
இ த
க ட
க யாண
த வயா எ ப த

நா
யா
த . ப
ய இ

வ ஷ

பா
வ ல
உன
இ த
ஸ் ர
லாம

பா
எத
க யாண ? ஆனா
க ட
க யாண
த வ எ
தா
என

ற . வயல இ . உன
க யாண வயசா
ட . ம
தா அ
க இ
பதா
உன
ல சபல க
த ய க
ஏ படலா . அ
க த

தப
ஏதாவ

ஏ படலா . இ த

க யாண


ஏ ப
, ப
சா ல ம ன

ஏ ப
, மாமனா

,
ஜன கக க,
பா
கா ள
அ ம
கா
ல ய அ மவ உன
ந ல தா !

கா
ச .


ராய

க டா
க யாண
த வ
ளலா . எ னா அ
க லா வர
யா . இ

ல ய

ஆ க
எ பா
உன
க வ இ
ற .


பா
ய வ கா
டா
பா ற .

ற ஜனவ
க ய
க வர

.
பா
யா அ ல

-இ ப
ர னா அ

''உ க பா

'' காப

லாம இ

''ஒ ர

பய தா ன

'' ச

ச, அ

''ஒ
'' சல

க? இ த மா
கவ

ரலா . க யாண

ஷ்

ள அ பா.

றா .

ச ப ...''

ல பட மா டா .
தஇ

யா

வற எ
ல ய

கா

காப .''

கலா .''

ர னா.''

'' சல வ

கவ ல படா
க.
ப தா ர
டால


ல ச
எ த ற . த
ல எ
பா
சா
டா ச தாஷ ப வா .''
''நா

காப '' எ

தா
டா க
ர பட

மா?''

க லா

அ கமா

அ பா
ட, எ
ட பண

!

க, உ க பா
நா ன க த
ற . அ க க யாண

கறதா

''

''ர , என
அ கதா
க யாண ப

ப .

கா
ல அப ர
லாம நாயன வா
றய

எ க ப ழய
ராம
ல ய வ
கலா . ட

வா
சா
டலா . ச
லாம நட கலா . நா

அ பா ம
ல உ கா
...''
''ஓ க... ஓ க...! உ க பா

வக


128

னதா
ராம
சா பா
பா
மா
பாகலா .
ட வ ய

ன?''

வா

''ம

பா

''என
கவ
''ஒ

பா
ய?''
மா

''இ
சா

தா.

லல ஜி

சா

தாஷ

சா னா, ர னா ஒ

லயா?''

டா எ

ன...

ஹ ?''

பா

பசற

பாகாம இ

என

னா
களா! இ
க யாண ஆக

ல ர னா.

ரா ப ச

! வா ஸ் ஹா ப

தா
அவ
டா பலதா
தா

''உ . பா
உ க
''இ

ப னா இ

பா

தா.''

''ஆமா , கா
'' கா

.''

பா தா
கா ச
ச கவ லயாக வ இ

கா


ம ன
ய ப
பாற , ஞாபக

வணா அவ

பா


க க...''

சா

அ கமாக வ
த .''

பா . இ ஸ் நா

!

ர .''

''இத பா

க, அ ம
கா ல அவ கவ க
சா பன க ள அவ கவ க
க. ம றவ க வா
கல

ச தன


த வ ய லா இ த தச
யா .
க கவ ல பட வ
ய எ


... நா
ஜி
சா
ட னா அத
க. ம
தா
கணவ

கா .
அவ பா
கறா எ ன?'' எ றா .
ர னா

ளயா டாக


த .

''அ

சா ல

'' ல ஸ்
''ஆமா, இ

டா

.''

சயதா

'' சா
''என

ஸ்ப

கா
ல வ
கலா
ரலா . அ பா எ லா ம ச

ர !
ல ஸ் ஹானஸ் .
இஷ்ட
ல னா ப

அவ

மா'' எ

றா .

க யாண

சா னா .
ரதாயமா ப

பாட

பா

க யாண
சா

க...'' எ
129

மா ஒ

கறா . எதாவ

றா .
க டாய
ரலா .''

க.''

த .''

ல. எ
ன எ ப யாவ
வ ளவ க பா

'' ச ச....
உ க
'' சா

சா ல

ல ர னா...''

''அ பா வாட ஐ யா.
மா
பா
பா கறா .''
''இ

னா

.

ல.

வா

அவ
ராம
பா
அ ப

க க
ஷ்ண

ப ற
ப டவ
ச கார


பா

'' சா

க'' எ

''என
''எ
''எ

லசாக
கவ
த ஞாபக


காவல
இர டனா
.

ல தா
வ த பா தா . அ
வ த . இ லற வா


மா? எ பத காக அவ
சா ன
ப டா
தாசனாக தா

கா

ட ப டா

பா

பா சா னாஎ ய க த.

.
க வ

றா .

க யாண

கற ல ஒ ர ஒ

தய க தா

.''

ன?''
னஉ க

தா வ

''ஓ! அ த பயமா? மா யா
உ க ள
பா

அ ப
தா ன...?''

லக

பா

மா
ஸ் டா

ளயா ஆ

க ளா
க.
வா

.''


கா
பய பட

க,

''ஆமா .''
''அ த மா
நா
அ ம

ன க
களா? எ

க ச யா
க ல.
க எ . .ஏ. ப

னா ல ய உ க
ச பா
ளா
எ லா
பா

ட . எ
கணவ
என
பாடற த தா

மயா

றவ
நா .
அ த


கவ ல யபடா
க. அ ப
ய லா
ஆகா ... ம
க யாண

அவசர
ல.''
''

சயதா

தா

லயா?''

''அ பா உ க ட எ
ன அ
பற த
ப ல. அ தா
காரண . ந ம


இ ளஞ க .

ரமான
ர தச . இ
ஏதாவ
ப தமா
ஆ ட
டா
தா


நாம ச
ற த
, பழகற த
ஸா
ஃ ப ப றா

க க ள .''
''

.

ஆனா இ
. அதனால

மா
சயதா

ஏற

றய
சயதா த
என


என
ஒ …¤ ப ஸ் ஷ உ


.''

''இ த ஏ
சயதா த


க?''
ஸ் பா
பாறதா

க ள . அ க

யமான ந ப க ளா
வர பாறா க. ஓ
அ ச ன ப
அ த இட
ல ந ம இர

க யாண ஆக
பாற த அ
க பாறா . அ வள தா ! எ ன சா
க?''
''ச '' எ

றா .

''ச யா

சா

''ச '' எ

றா

''இ ப எ

க.''

தாஷ
தாடலா

.
க.''
130

வா

'' தா டா

பா

ச!''

'' ச மா வ
''ஜனவ

மாச

''ஜனவ

மாச

தாடலா .''

கலா !''

ன?''

'அ பதா ன நா

''அட'' எ

றா

யா

பா

க யாண

பா றா .

ராம

?''

.


ஸ்பா
பாவ த எ ப
யா த
பா
கா
ட வ தா .


பா
தா . ஆகஸ்
மாச
பாவதாக இ
த . உட


ல. ஒ
ற ர னா
பா
ƒ¤ர .
ச ட ப ப
ர டா
கா லஜ்

ட . இர டா வ ஷ . கா ட ஒ
கா
பா கட
ட . ப ப


பாலாக இ
த . ஜன க
மா
றா க .
வாச
சாமா க
இற
கா
தன. அ ல


ச ய ப டன. ப

ச றா , ''இர டாவ
வ ஷமா? அ த
பால
லப
ல. ஆ
ட பாஸ் ப
'' எ றன .
ல ,
ந எ ராக,
''இர டாவ
வ ஷ தா
கஷ்ட '' எ றா க .
ல மாண க


கா
டதாக

த .

க யாண

கா
டடதாக
சா னா க . ( ம )


பா
ம ல ய னா களா .
'ஹா

' எ
கா
பற தா களா ... எ ன எ ன வா வத
க .
'' ராபஸ எ ம
ஸ டமா ப

கா டா ?
ராதகன லவா அவ .


மா
வா ன?''
கா லƒ¤
பாக

ம எ

கா ச
பாக தா

த . ஆ
ஹா
ஜிஸ்
ரஷ

பா
ழா பால
டமாக இ
த .

பலாக இ
த ந ப க
ன . 'ஹ லா'

அவ ன ஆரவாரமாக வர வ ற
மன
இதமாக இ
தா
,
ர ப
ஏ தா ஒ

றயாக இ
த . இ த லா
எத
?
நம
தா
க யாண


பா ற த! என
தா

வ ல
ஏ பா
ச ய
பா றா ர!''
ஆனா , த
யா
ஸ்ப

கவ
பா
பா

ல ர னா

,

க யாண

கவ

ல ம
ற அவ


தா

கா ள

பாவ

பா
பா க
மா

கவ
தா
தா

ல.
ய .

.

26
''வா ர '' எ றா
பளபள பா ஆ

தா

பா
மா


ய!''

தா. ''க யாண

ஏற
பா

றய ஆ
தா . எ த
131


மாத


பாற. இ
த . அவ
சா ல

கா

ஏ தா
ல.

வா

கா ச

எ தா,


த தன

பால.
''எ ப
''பா
''ராதாத ய

. அ
ல வ

ழ ப
ல.


ம எ

பா

காரா?''

ன, ஹி இஸ் ஆ

கஷ

ர .''

பா

''இ
யா பாகலா
க ட

ல வர
கா ஸ ப ண
மா

த?''

க லா ப
ய ல. ச , ர
டா .''

ட வ றதா இ
த .

ரலா

த . ராதா
க யாண

இ ப இ ல ம .''

''க யாண
''உன

றா
பா

ட .

ல?''

யமா இ

''க யாண

ப கவ

பா

க ம ?''

''ராதா
'' வ

தா . அ த
பா
அவ

ம ற

சயதா
'

,

ஹா

நஸ்' இ லாத யாராவ

ர னா. ஷி இஸ் எ
காளா

சா

நஸ் க

.''

?''

''நா
யா ர
க டவ
சா ற

ல'' எ றா . ''இ
ல ர ! அ ப


டா
தா
.

லஃ ல
எ லா ம
ம தவ க
மா
தா நட
. உ
ன க யாண ப

அ பா அ மா
சா னா க, ச
ன .
இ ட
ரா
வ த

ரா ட
க யாண

கா னா க. ச
ன . அ ம
கா வ த

ரா
சா ற த


க . ஆ லா
டா
பா னா
பாக
. இ
யா
பாக
வ டா னா வ டா . என கா ஒ
ஸிஷ
ச ய இ வ ர ச த ப ம
வர ல ர '' எ
தா .
''இ

காக வ

''வ

த படற

''அ ப

பரவா

த பட யா ம ?''
ட யாராவ

சா

னா தா

''இ
என

சயதா

தா .

'' எ

ல.''

''எ
வ ஐ
ஹா
ஃபா
! எ தயாவ
சா லமா டா. ர னா உ
ன ந லா வ க
ரா ப
ளவ . பய படா த, அவ க ளா
ம னமாக இ
தா .
''எ ப

த ப

ரா
உன


வா.
ந ல த

எ தயாவ

மாமா
ச வா க''

த ?''

சயமாக ல.

யநாத தா
இ த ஃப ஷ ன அனாவ யமா ப
.''

132

ஏ பா

கா .

வா

'' ச
ஏமா

ச!
சய
றலா இ

''அவ

''என

அவ ய . இ லா டா நா
லயா? எ றா .
பா

தா


டா

''ம ,
க ணா

த யா
த ள ரஎ

''ஏதாவ

கவ

'' ச ச! பா
எ பவாவ க
'' கா
கா

''வா

ஹா '' எ

ர னா

றா .

ஐ'

ஹா

ஆர
வ தா .

ஜி

!''

ட''

றா .

அலமா

அவ

?''

லயா ம ?''

எதாவ

பாக ல, அ ளதா . நா ஜாஸ்
இ த மா
ட சா தா . உன

றதா
எ ன


கா த.
?''

கா .''

சா

'' பா

மாறாம

னா ப ல

பா

டா .''

''இஃ

''எ

.

ஏமா

பத

அவ

டா .

ம .''

'' பா

க யா? ச ,

''பழ கமா

பான

சா

டா

பா

.''

ம .''

ச தாஷமா
''கவ ல படாத'' எ றா ''எ
காக


மா? நா

க . வ ஹா
! என
இ க எ ன
ற ச ? எ த ன ச பா ய ,
கா , எ த ன ச க ய க , எ த ன சாதன க ! வ
வ ஹா
'' எ றா
அவ . க க
ஓர

லசாக க

த . ம றா
ட ள

கா ள
ப டவ ள த
ளா ஸ
கா டா .
'' †¥ ... என
'' பா

சா

'' வஸ்

ஆற

''அ வ
ஸ்

,

பா

''ராதா

என

ஆற

பா !''

.''

.''

''அ ப

''

வஸ்
சா

சா

தா

.''

பா


யா

பா ற
எதாவ

னா

பா

.''
பா !''

.
133

க ம !''

வா

ஜா
பா

பயஸ்ஸி
ஃ பா அவ
கா

கா
கா ள, ''ராதா வ தா
'' எ


நர

கா
க யாணமா ம!''
இ லாம இ
என
கா

ராதா ப
கா
ட வ தவ
ர ப
ம ச மல வ
ற ஜி
ன ய லா


வ கரா , இ த ர


கா
ரா ப பய

''

சா

டா அவ

பா


பா
. ஒ ர
ச ல
க, வாச
கா வ
கராஜ் தானாக
உ சாக


ய ஓ னா .
ட க த க ள பா

கா


பா
, ''ஹா ! எ ப

க பா?

ளா ஸ பா
, ''எ ன க
, நா
சா
றதா? இ
உன
க ந லா
கா?
டாதா?''

அவ ன ப

தறா . பழ கமா

டாம
மா .''

தா தர

, ''பா

ன?''

''அதா ன...''
''அ க

சா

டா

சா

.''

''பரவா
ல. சா
மா, உ
ன எ ப


ப ற
என

. உ இஷ்ட .
சா
டற த யா
த ட ச ய மா டா க! என
ர ,
க யாண ஆன
க றமாவ அச

எதாவ
பசற த
னா
ச . ர னா உன
ச யான ஜா
லதா . ஷி இஸ்.
வ லல இ
யா ம!
''எ ப
''

ஸா

!''

ஸா

காஸ்
பான ,
ஸ்பா
பாக
பாற
எ லா ம என

.உ
டய நல ற அ க ற
ளவ

ல.''
''பா '' எ றா
மன
. ம
தா அவ ன ய உபாச ன ட
பா

பா , அவ அ த வா
கா
பா ,
கா
க, கா
கா
காபா த லா அவ க

கா வ
... ''நா
எத காக இ
க வ த


த ப டா . ஏ தா ஒ


தா வ

ய கவ ல ஒ


பா
ப ன

த . நா எத காக கவ ல பட வ
, ஒ கணவ இ
பா ?''
''எ ப

ரா த ?''

'' த ய

ல.''

''எ னால வர
நர
ல. ம
''

சா பா

'' த ல
எ றா .
''ஏ

கா

யா . என

மா
வ வா. ம
பா யா?''
கலா

ஸ்பா
ஸ்லா

ஷய க

க லா

ரா .''

பா

மானமாக

மா?''

134

, அ

ற னா இ த லா ''

வா

''இ

ஃப ஷ

ஸா .

ய இ

ல. வ
ய நாத

''க யாண


ன வ
''வர

மா
தா

க பா, க யாண
கறா பா .''


ல. அ ப

உட

பா


.''

ப ய

ந ல . இவ பா

னமா

மா?''


மா
டா

.

எ லா மாக
பா ற
பால இர
கா க ஏ பா ப
தா . கா
ஏக ப ட
கல த சாத க
,
ப ட க
ஏற
றய இ ப
ப சா
வத

கா
வ தா க . கா

ய அ ம
கா


ம லா
ராக

த . ர னா ப
ட வ ய அ
தா . எ ப

ஸி
பா
ப பர
பால கா

கா
க,
ஹ வ கா ட.
ர னாகா
வர,

சஷ காபால ட
பா
கா

க உ சாகமாக கா ஓ
னா . ''என
எ லா ம
ஸ்ப
வாச தா ! ஒ
ப ய கா
ரா
ஆக
னா
அவ

ப .
சய

. அவ தா
எ க
ல த வ .

யா ல மா
இ லாம ப

தயா எ லா
ப றதால இவ

பவ ஜாஸ் . கா
ல தா பா . அ
மயா க
கா! பா
சா
.இ
பான இ
லயா?''
''இ
''

ல ஸா .''

''ஏ
''ம

ஜா

இ .''

மா

கர

?''

தா வராளா?''

'' ர
நா ள
னா ல
பா

ண . ராதாதா

ஃ ர
ஸ்
பா
காளா . கா லதா
வ வா
தகவ
சா

சா னா .
ராதா
வரமா டா .
அவ
ச தக தா த யா எ ப வ வா
ஸ்ப ?''
''

ஸ்பா
மல இ த

''இ

ல ஸா . அவ
த .''

''இ

'' ச

ச! ஏ

''


னஅ க

க கவ


ற?''

ல பட

ப தமா எ

க வரலா ம! ஆமா! மா

ச ப

பா

ய ஆசா

பா

ட அ த மா

கா எ

ள எ
.

கா

ப ணா .
சா னா
கா ச
ன ம

தா

கவ

லயா

வற...''

க.''

ப தமா எ
க ல பா. ம
தா ராதா ஃபா
ளாஸ். அவா எ லா ந மாட ச
ல. அ

''இ க

ன?''

135

கற
வற
வற உலக .''

ளாஸ். அ ப

வா

''இ லாம? வ ஷ
இ தா பா .''

' க'

மல ப

றவ க எ லா

ரா
ச ற ம ல பா காக இ
த பா
கா

த . வ
மயாக ஒகா
அட
கா

கா
ய . கா
னா இதா
கா
. இ
ஓ ஆ ச
யாராவ இ
தா ஆ ர பா
பா
பா ! ப மா


மா? ஆ ச ய இ
லயா கட கட

''இ த இட
ஆ ச ய தா

ல இ வள
ஸா .''

''அ பா 'இஸ்கா

க.

ர மா

' க

'' ச! அவ க வற மா. அ த லா
அ க நட கற
எ லா ம இ
நட
. டா லா சவ ... ரத ... ப
கா


கா

டமா

கா

கா

லாட ச
சஷமா நட

ர .''

ல ந
ட, ற ம டப

க ணா
இட
நா

கா க

பா
யா
எ லா கா ஓ
வரா த
தற
எ லா
ரபலமாய
வர .
தமாக

கா
தவ காஷ்
ஜிஸ்ட


கா
கா காலா ஷி இ
த . ம ன கத க ள
ச ற
பா
சா

பா
கா
அ ய கா
த ர
உ கா
தா க .

'' எ

டப

அ ம


ர னா

ல. இ த பா

. எ லா உ சவ

தன.

மா?

த .
கா
தா .

கா
அவ


பா

ஸா ! எ
டளா?''

வ உ சவ த
நாய க ட
ஊ ச
பா தா .ச ர அ
தாஷ்ண
ன ற
வ ள


ய தனமான கா
.
, எ க ர னா இ
ல அவ
ப ல
ஓ அ ச ன ய ப
கற மா
ஒ ஃப ஷ

'' பஷா! தாராளமா. கா
ல ட எ

அவகாச
.''

இ வ

!

த . பா
வா


கற .
அ ச ன
ப க


ம ன

ரா ப நாளா கா ணா . உ க

“ஒ
ல. இவ ர ப
வர
பாறவ , ர

பழ , பா
, வ த ல கா


றா

வா !''


யநாத
''வா
கா, வா
கா
த வ
வ கடாசலப
ய மற

கா

''நமஸ்கார

''ச

அ த ஜா .

கா

பாம ச ல,
பா இ
த .
னா
ம ய இ
ய இ
லயா! ஆ வா
தா எ ன அழ ! எ ன
...”

ணா
கா க


ப மா
வ யாக

கா

உ கா


ய பா தா .
கா
தன. கா
136

தா . ர
கா

மா
,
...''

கலா

களா? இ தா,


பால
தா
ளயா
னதா

கா .”
ஸ்ப
நகர
அ வார

த ய
ஒ கா

ல.

வா

க, கத வ
வகமாகதா வ
ப வ த கவ
ப ஏ அவ க ள நா
வ தா .

தா

. கா

பா

டாம

27
''ர னா! ம

வரா'' எ

றா

ர னா ஆ ச ய ப
அட!''

யநாத

'' கா

''ம வா! இ
''எ

ன பா
மா
கவ
தா .

கா எ லா

பா. ம

.''

அவ

, ''வா

வரா;


வா

சா

பா

தா . ''த

தயாரா

டா .''

வா ரா '' எ

றா

யா வ

கா,

ர னா.

ழ ப ?''

ழ ப !
பா'' எ

றா

ர னா.


அவ

ந ப

ஃப ஷ
கவ ல இ

வரலா
த த ர

''ஹ லா எ
ப !'' எ
கா
ணா
தட
பா
யா... எ ன ர ! எ
மா?''

உ சாக
ட தா


ழ தா .
வ வ ர . எ ன ர னா? டய


அ வள
ர க யாண ப

இ த

'' ச

ரா ப ச

தா

ச... ம ?
க ய .''

வ த ல

தாஷ , உன காக

'' பா , பா !'' எ றா . ச
க ல
தா .
ச ப
அ த த ம க பா
ம ற


நர
ம ன
ல ய . ''வா உ கா !''
''ர

,உ

'' பசலா
''இ

கா

யா

பசலா , எ லா

ல ர னா... இ

கா

பச


'' எ
'' எ

றா


கா

ற னா இ
கலா .
த . அ த இட

றா .
ர னா.

அவசர .''

அவ க
இ பா


ராதமாக
பா
மா


கஷ்ட ப வ த ர னா உண
நர ஆ கா
க'' எ றா .
''ர

தா ட
நட தா . ப
''ஸா ர ... உ க எ லா ர
பா கறா, இ
ல...?''

தா

இற
கா ச

137

கா
, '' பா

க, ர
வா க...


கா அ
க அ ழ
ரஷ் ப
ற ! அவா எ லா


எ ன
ரா ப
றா .
மா

வா

''பரவா
''ர

ல,

, நா

'' பா
கவ
''ர

சா

, நா

யா

''

பா

...''

வா ய
.

தா

பாக
''

... வ

.''
றா .

... இ

அவ

யா

பாக

.''

னா?''

ம ச

கா
கா த

டக ள எ
கா டா . ம
அ தா .
''எ ன

''ர

ம , எ ன
லயா? எ

,எ

னஇ

உ கா
கா
ரவாகமாக வ
அழ ற?


...? எ
காக அழ ற?''

யா

டா . டாஷ்
ற க

பா

பா

ச...


த ய

!''

''எ ப...?''
''இ

க! இ ப வ!''

''எ

னஆ

ம ?

சா

!''

''..... ''
'' சா
''

ம ...

சா

!''

சா ன பா . ராதா

எ லா

ச !''

''எ ன சா வ ! அ ப வ சா
ன . தா அச மா
அ த லா
பாறா மயா


க த ய
ற லா
சா னா ...''


வத

நர
ல. க

றா .

பா , எ
ச ச

''எ
க ணால பா

ர .
த ல ய
ல த
கவ
ச . ஆனா
ந ப ல. ப ஃ
ல எ லா
பா
த . ஒ
தட வ
ரா
பாற ப
ஸ்ட

ஸஸ்த த
கவ
ச . ஒ
ரா வ
கவ
ச .
க ர

ஸ்
க லா
பா
த . அ ப ட
நா தா
எ பவாவ
கவன
றவா இ
ப . எ லா

னாட
அ டயாள தா

சமாதான ப
ட .

பா
தவ ஒ நா
ன வ
ட . எ
ய வ
ற க ற .
உ ள
பா ற
எ க

ல, எ க ப
க ல,


...
ச!
க ன க ர

தா. எ
தவ உட

ட ம ற
காம எ

பா
பா
கா
மா
றா! அ த
பா
என
!
ச...
நா
பா ற . ர , என
வ டா . என
அ ம
கா வ டா . என

வ டா .''
'' வ

.

ராதா

டஇ

த ப


138

யா!''

வா

'' க
டனா... அ ப

ட ல
டலா
ராதா எ ன
சா ற

மா? க ன

சா ற

மா? '' ட

ஈஸி. இ ல எ

க யா, அ மா
தா !''
''பாஸ்ட

பா

அவ

''இத பா

அழ

''எ
பா

ரலா

தக

டந

டா . இ

பா

னம ,எ

''ஒ
''எ

பா
ட .
, ''எ ன

தா
பா

, ர , என

. எ க பா அ மா

ன த .

த யமா சமா

கலா .''

ன இ
யா
கா
.


க அ பா
கா
ட . ச யா பச
ய ல. உட ன இ க வா
ன . அ பாவால இ ப வர
யாதா . நா
பா ட ற . என
அ ம
கா வ டா . தய


பா
!''

ர னா வ வ
''எ

பா

!''

''அ ப
ய அ ப

பா
வ டா . எ

ம ராஸ்
....''
கா
பா

வ த . ச த

கா
ன த ?

அவசரமாக

.

சா

க... எ

த மச கட
கா ச ப ஸன

ர னா
எ லா
'' கா
''ரா


கா

டா .

ஷய ?''

ல எ
கா...''

பா

க,

அவ

அவசர ப

,

''ர னா,

த . சமா

கா

, ''ர

!


ர னா, ''வா க அ

ல லா

க உ

.

கா

!''

எ லா
வா ய

த ல ய
கா ள ய றா .

ர அவ
வர என

ற .''

பாற . அ பா

வா ய

''இ
ல. நா
ஃப ஷ

ர னா.''

கால வர
களா...?

''ம ,ஷய .''


கா

அழ ற?''

ல ர னா! இ தா வ
னர


ஸ்பா
. நா கா

கா

அத

இஷ்ட

அ த லா

சா

ப ண
க ...''
கா

கலா '' எ

ல. ''ர னா இவ

ல.''
139


ல.

றா .
ள இ த,

பா ர
ய அட

.

வா

''ச , அவ

வா க.

நரமாற

பா

லயா?''

''அவ வர மா டா கறா''
''

பா

''இ

வா ர

. நா

ல ம ... உ

கா

ன இ த மா

ர னா

பா

''வ
சா

ற . நா

. ர னா. வ


.''

க ற

“உ க க யாண

ட இ
காப
ட . ''இ ப வர பா
கா ய


க வவ
''அவ

ர னா
''அ ப
ப க

ணப

எ ப

''ஸா ர
கா
ப க

''எ

க. வ

களா, வர

. அ ய

ர ம

'' எ றா
தா .
கா


லயா?''

எ லா

ஆர

பா
தா உ க
? எ றா
லயா? ம , எ ன இ ? ஒ
ந ல

அவ

டஇ

வ த . உத க
க ச
ம அவ ள

க க
பா
ச றா . ம ற தா .'


!”-ச

ப பட ற

காப

டவ

!''
பால,
கா

தா. ச வாக உ கா
தா . ஒ ர

பா

மா

இற
வ த
கவ
தா . அவ
ஸீ
உ கா
கா டா . ''எ ன, சா
?''
ன ர . எ வள
ப ய
எ லா ர
கா

ஷய . எ லா

! ர ,

ல.''

''அ ப இவ வறயா! ர . எ

லயா? அவ
டஇ
''அ ப

தா

பாற ல...''

யமா
களா, இ
யா?''

சா லா த. நா

'' ட இ ஈஸி! இதா
சா
ஈஸிதானா .
கா

பா
ய அவ
ராவா?''
''இ

''ஏதாவ

.''

ய லா

ர . என

டஇ
லயா?''

ற? நா

அழகா

பசா த ம .''

காக

னா

ல ய! எ
கமா
டனா ர

ம ல
ம டப
அவ க ள எ

க ய
டா யா

ன பா
ற எ

பா
ண...
அ ரம !
ட எ ன
ற?

... ச யற ச தா ன...''

பா ப

ல ய!''

எ ன
சா வா ?
ச வா ? எ

வ டாமா?


தா


யநாத


கவ
தா . ம
பய த
கா டா . ''எ ன ச வ

வகார
பாவா ?


அ த லா

140


அவ

ல ய

சா லலா ம... நாவா
தராக

பால இ
தா .
ர ? என

றா? ர
டய


றா ர

எ ன
க க

வா

அவ

அ பா அ மா

''அவசர படாத ம . இ

கா

''இ
ல ர , அ

ஸ் ட எ லா

த னா எ

''எ

?''

''

த ல அதா

''எ

தானமாப?''

பா

க வரவ

''உ க பா

வஇ

யா?''

. ச யா

க க

ழ க

யா
சா

பா

.
ச ய

ய கா ய .''

ய ராதா ச
ல, இ ப
சா ல வ
ய... அ ப நா

ல. அ பா

வ உட ன வர

சா

.''

சா னா ?''

''எ ன
ஷய னா .
ஷய
ரா ப
சலவானா

ன . அவ ம ப
எ ப யாவ
அ க
கா
.
க க ல. நா இ த ஻ண இ
யா
''இ
இ . இ
கா ச
யா
அவகாச
கா . நா ன உ க பா
அவ வர
ராதா
ட பச
.''

ர ;
உட ன வ தாக
, எ ன
பா
ப றதா சா னா ர . எ


பா
.
வற எ


பாக
...''
ண வ
பா

ஷய . என
அவ ர வரவ

கா


ற .

''ராதா ட
ப னா எ ன சா
.. ட இ ஈஸி. அவ ள பா த னா
ந ப
மா ட. க ன க ர
ராதா வ ட ஒ ண ர ப
உயரமா இ
கா!
!
அ ற
பா .. நா
ஆ ல
டா
பா
தா
ல? ராதாதா ன
பா
வா
சா
? இ ப எ ன
சா ற ... நா தா

ட த

பாக
வாத
, உ
ன அ ழ
பானனா . நாம ர


ராதா
ராக

னமா ... எ ன பா
சா ற
பா
யா? ரா ப பா ர !
†¥ நா
வர ல. நா
அ க இ
ம பாக
மா
ட . ர , நா உ
டஇ
ற !''

யநாத ஜ ன
ஹா , ம ! ம , இஃ
நா க லா கா
'' கா
''எ

ன மா

''உ க
அவ

அவ

யா ம ... நா

ரா ள

உன

ட லா
டதா
சாக டா .


ஹா
கா

அ த ஃப ஷ

?எ

சா லமா
வ ...''

னாதமாக

தா . ''எ ன ர , எ லா
கா

ரா ள . எ

சா
லயா... த இஸ் எ ஃப ஷ !''

சா லாம , ''ம

சா ல


பா

மாமா.

தா

தா . ''வா ஸ் த மா ட

141

யா வ

. ர
யவ

டாதா?'' எ

கா .
காக

றா


.

ஹ ?'' எ
'' எ

றா .

.''

.

வா

''

பா

றா .

''அ

அ பா

க லா

கா
ர '' எ
''இ


ல ம , கவ

''ஏ

?''


ற வ
.இ

ன ம

தா

ல படா த!'' எ

றா .


தவ , ''ர
நர கா

தஅ ப வ

''இ

ஏ பா

ப டவ
னா .

ம ல வ

கா
ஒ ண ரம
''இ

நா

வ வரவ

சா ல

, ர னா இஸ்

,


ரா

நா


'' எ

, ''எ

.

லம

ன ர னா,

''இ
ல.
இ த மா
''ம
''எ

ம னமாக வ நட
அதனால இ

ஸ !''

தா. ர னா

நாஸ் எப

ரா ப ப
ம! ச
நா
ச ஸ் எ
ப ய

ப ய


காக
அ ழ

பா ...
இ க

ஹ .''

கா

ணா யா

தவ ள


தா .

காப

காபமா?''

தா

றா த

டாதா ஸா ?''

''ர னா, இ க வா மா!'' ஓர
,
ம ற
கா
வாதமாக
''எ

.

''ஏ
க கற
ஆ ச யமா இ
க பா! இ த ய
வ ஸா
உன
ர னா
சயதா த
ஆக பாற ;


க. வ த க யாட யா ரா ஒ
த ர னா வ கா ல வ
பா ம
கண கா பசறா னா உன
எ னமா இ
?'
''யா ரா இ

பா

ட த கலாமா?''

றா


அவ ட
கால
ஆர
சா


'' எ றா .

ரா ள

தாஷ !
டா .”


ஏ ப

, நம

க யாண

ஆன

ர னா.''

ரா ள ...?''

''உ க

ட லா

சா ல

டா


,

இ ல எ
கா

'' த யாதா
எ ன...
ராதா ஷ
பரஸ்
கா ? அதா ன?'' எ றா . ''இ
எ லா
ன ரா ள ? பசாம க
காம இ

சா

கா னா
யா?''

''எ ன ஸா
அ த க

உள

க! அ க

ற பா எ வள

''இ த லா

சகஜ பா இ த ஊ ல?''

சா

கா.''

ணாட காண

ப ய ஷா கா இ

142

க ளா
சகவாச

ச ரக ய ...
! இவ
பண
பா
?''

க,

த ல

வா

ர னா ர
சயதா
டா .''


நராக

''இ
ல ர னா, இ
ஸா !''
''அ ப அ

பா

, ''ர ,
க என

தா வாட எ த

ல... நா

அவ

கலா பா இ த

ஒ வா
கா
தமான சகவாச

சயதா

த'' எ

பா

தாக
.

தா

ஆக

றா

ர னா.

,

28

தா கா
உ கா

டமாக
த மா னா .
''பா

க,
கா

பா. இ த
பா

? யா

''உ க

கா

க யாண
பா ...''

ச நா

தானமா

''இ ஸ் நா
''ஏ யா

சா

ஷ்வ '' எ

பா

மா இ .
லஒ

''ர ,
வர, ''

கா

ன ய

ஷ '' எ


க ட .

தம

''என
''எ
த ம ச கட

. எ ப

யாதா? எ

இவ

யா

ன ர னா?''
? ராதா ஷ
ல ய ர ?''

கா

„¤வ .''

. ச

பாஸ்
கா


...''

இ க வா ய !'' எ
வா ய '' எ றா .

ர , ''ஒ


கா ட

பாபத ற

.

ழ ப ற?''

''அ பா, இ த ஃப ஷ
''இ

லயா, எ ப
ன ச யா
த ய

ர னா!

றா

ஆன

ர னா தய க
ட , ''எ க
மா டாரா? அவ ர
னஎ ன
''அ

யநாத
க, ர ப

அவ பா
பா
இ த

காம

ஐ யா

தா

அவள

பா
நர

டலா

.''

ன?''
143

ள இ

ழ தா .

. ''ந ல
'' எ

பா , ''எ

ச !''

. அ

தா அ

ச றா
பா

அதா


ன ம ?'' எ

த ஒ

யநாத

உட

ல ச ய
மா
யநாத

றா .

வா

''கா ல ஏ
சா லாம

க ர . நாம
ம ராஸ் வ


யா?''

ம ஓ

பா

ரலா . ர

பா

நா

பா

ட யா

'' ம ராஸ்?''
''ஆமா,

இ ப வ
டலா !''

சார அ
ற .
அ த
றா .


''ராதா வற பா
ந த

தா


பால

க ட
டா

ம னமாக இ

டலா .

அ த வா
பாவநாச

க யாண

ய க

வாச

கற ப நா
சாஸ் ரமா, எதாவ ?''

ப டன.


தா


வற ஆ

.

'' சா
ர . நா க

ஏமா த ஜன களா?
ரா
பா
,

ள கார
பா
,


மா
கலா . நா
பா
ட இ
க மா? ர ,

ன காத
ச, எ
ன க யாண


ன, வா ர . நாம ர

க யாண

கலா .
பாவநாச


ல இ

வ ர
நட த த ஒ
சா பனமா

,


ம இ
னாஸ
டா இ
த அ த
நா க
பாகலா . ர னா
வ டா . நா தா ன அவ ள

க ப
வ ச . நா ன சா

வ டா ! வா ர . ராதா


யா பா ரலா !''
''ம , அ

அ வள

லப

ல!''

''ஏ ! ராதா அ ப
ராக

தாட ற
ல யா க யாண


க யா?''
''த

லதா

''ராதா

ம . ஆனா ச ட ப

பசா த. அ

ட ற
ற ல யா
ராதா

! உன

'' த ய


''இ ப எ
''

த ய
ற ச
ட தயாரா இ

மல இஷ்ட
னா

தா ச


ந மடயா ,

!''

...''

''ராதா வ ப வா க
ற ஒ ர ஓ எ

தமான 'க '
யா஻
மா

கா ச
யா
ச ய வ
ய .''
'' பா ர

டய ம

நாம

ண தாட இ த மா
னா , காப
னா

ச ய
ப ற. இ

ல!''

ல ம ! ஒ
!''

ல. அ ப

ம !''

மா

தவ

கால

உன காக

தா ன?''

பால ''நா
144

பா ற

'' எ

றா .

கா

வா

பா

''எ க...?''
''எ க
''இ

?எ

ஹஸ்ப

டதா

தா எ ன ர யாசன ? எ
யா? அ த ரா சச
க !'' எ றா .

''கா

யா

'' ச

பா . அ வள

சா

ச! அவ க மன

''எ

?''

யா

எ வள

ற? இஷ்ட

இ ஸ் ஓ க'' எ

''இஸ்?''

ல. அ ப
காம
வ ர

ர னா

தா ன?''

ச யற லதா
இஷ்ட
பாற
ல ம ...''

'' எ

கா

கா

சா

ல.
பா

லஃ ல
னா .

னா .

ஓ க
சா
க வ டா . அ
ஏமா
ட!''

ட ன!
என

ன ஏமா

ல.''

ன ம . ஞாபக

சா'' எ
கா

தா


நா
டயா தா

அ த
. இ
தா

மா

,

க!''

தனமாக


பால
ற ப
,


கா
ட வக

,

. '' காப !''''இ ஸ் ஓ க!'' அ
அகலமான கா ர
ஏற
றய ப கவாஹா
ஸ்ட
பட
பால ப கவா

ம ற தா .

''ஒ

க யாண
யா சா
,

...''

காத ம , இ த

டஎ

பா

ல வா

ல ம ய யா
பா . எ லா ஏ பா க ள
க ல சா அவ க

த ப வா க! என
இ த மா

ற ஆ
. சா தமா
சவ ! அதனாலதா
சா
ற . ர னா
ரா ப வ
த ப வா. ர னா
லா

வரமா சா
ள க வ
ய தா நாக க . அ
எ லா

கா ஸ
சா
உ க ட

ற . ரா ப
லயா?
உ கணவ

பா. ர
நா க
காம ல

எ லா


ற .''

'' கா

''

வற

.''

''ஓ க... ஓ க... இ ஸ் ஓ க! நா
''எ
எ வள
அ ப
ட எ
ச யாம
த . இ
இ . நா

ன இ
ட இ
ஏ பா

''அ ப

ல ம .
ர யா
க க எ லா அ த ன எ

''ச

...

ம .''

''இ


''

பா வ


ன ட

க வ தா .
அவ

பான
145

பா

கா

தா .

வா

''ஸா

கா

''ஆமா பா ஃப ஷ
ன ச .''

இ லாம

''நா

க த பா எ

''எ

ஸா . உ க

அ ப

க லா

ச ய மா

ச ய? அவ

ரா ள

.எ

கவ

லஏ ப

ன? ஹஸ்ப

பா

!''
பா

வா ளா

பா

க...''

தா ன?''

''ஆமா !''
''இ
பாவ
! க யாண
ஆற
ய ராதா ஷ
டய பழ க
எ க
க லா

... எ த
பா ப ள
வ க மா டா ! எ
டா ட ஸ்
மல எ லா க
. வய , ரஸ் எ
அவ

ல.
அ ஒ மா
ஹா
!ஒ ம
தாவால அவ ன


மா?''

த ப

''ரா

கால

கலா . ஃப ஷ

யற
இ . ''நா பா

இ வ
''அ

யாக இ


கா ய

கவ

ரம
பா

கலா '' எ

றா .

.
ல ஸ்
வ ர .''

. ர னா.

தா க .

சா பல வ

பா

டா'' எ

றா .

'' ...''
''எ

னவா ?''

''ராதா அவ
''உ க
''இ
பா
''

ள ஏமா தற

ளஎ

யா
...''
கஎ

சா

பா

''ராதா
பா

ழ ப

லஇ

கா.''

. எ க அ பா அ மா

ட அ

. ''ர னா
நா
க யாண பராய பத மா, ச தக மா இ

சய

க...''

''உன

த .
'' த

ரா ப

க''


யா
தா ;
மா
தா
ஆற இ த சமய
ல இர
டா இ
லயா?''
'' சா

டா.

க டா?''சயதா

ல.

த வ ர

பாவநாச
நா
வ த ?''

க யாண

.''

.

அவ
டய
ப றா க


தா க. ம
ரா ப இ
னாஸ
. அ பா அ மா அ
தமா வ
146

தா


யான
த ராதா வ

வா

பா

க யாண

க ச ம
டா... அ ம
கா ஆ ச, பண
எ லாம
அவ
டய சா த ஜ ஜ் ம
ம ற
சா லலா . அவ ள நா
காத

ராக
க ப ட ,
ரா ப பா
,
அதனால த கா ல ப
க ய
ச த .''
''இஸ் இ !'' எ

றா

ஆ ச ய

.

''அ பாதா

வ யா எ
ன ஸ் ர ப
என
ல ல ஓ ப ப ஸ
கா

வாதமா அ ம
கா

ள ப ண
சா
... அ
க ற
நா

ஒ தட வ ஆ ல
டா
தா
உன

... இ க வ த
பா
தா . ம , த
கணவ
மல உ ரா இ
த த பா
அவ

என
எ த தமான
ராக எ ண
எழ ல. ஒ
தட வ ராதா ம ற
ப க ளா
நக

ற த நா
க ணால பா
த . அவ

சா
ன .
சா
ட அவ ந ப ல. அ த ன ந
க! இ ப அவளா
கணவ
ச யற
ராக


கா. இவ ள ஊ

ணாட இ
ற த பா
டா...


ல ஒ

மன
நா
பா

ட அ
வஸ்
க கற
வ தா. இ த
ராக
அவ ள ரா ப பா
. அ த ன
வாசமா இ
தா . கணவ
இ ப
ஏமா தறா . ' ட இ ஈஸி, இ த லா சகஜ
' றா . எ னதா
அ ம
கா
நாக கமா இ
தா
, ம இ
ஒ த
நா

தா . இ

ம ன தா . எ லா


பா ர

யா஻ அ
த யா஻ தா எ
னஆ ச ய ப
.''
'' சா
''எ

க.''

யா

காத
ய... இ ப நா
பா ரலா 'னா. இ த நா

''அ

கஎ

''இ ஸ் நா
இ லாம...''

பாஸி

சா
! அவ இ

க. உ க ள நரா ஒ
வ க யாண ப

''

'' த ய
ம றா
''எ

''இத பா
''எ ப

னா


ஆக

கலா
!''

வா,

. ச ட ப

. அ

. ச ட எ லா

கா?''
த ய இ

டா

ல... இ ...''

சா

அவ இள
ப ணா, க
யா

ன யா வ டா ! அதா ன காரண ?''

!

ற?''

க. ஆ
ர னா? உ க

''இ த லா

கா
இ ப ந ம
நட தபா


க க ற
கஉ க


ல! ஏ ? உ க
த ம ன யா, தா ட ம

ன ர னா


க யாண
ட சா
தா

க?''

''ம
பா
ப ச !ம
த ய


ள க எ லா
க லா

மஒ

வா

மா

தா

கா

சா ஜா .
க என
வா
உ க
டய ர
கரமான கா ய


ள எ ன ஆ
ல. அ பா ஏ தா ச

காக
147

.''
...''

கா
த ர
?


காரணமா
ச ய வ டா .
சயதா த

ற வ
சட
இ !

வா

பா

இதனால உ க ள ச
பா
எ க

ல க
பா
டதா

க வ டா . ர
நா
உ க ள
பால இ
ல.
சயதா த
ஏமா தா த கா ல ப
கற அள
நா

ய இ
ல. எ த ன யாறா ... எ த ன யா
ற றா . உ க ள நா
க யாண

கறதால
க அ த

ண இழ த ச த ப
த ம ப
ம ப

ஏ க மா

எ ன
சய ? வா

ரா ம
தா
ழ லப ல. இத பா
க... இ த
கண
உ கள .
உ க
எ க ஃபா
ய ப
யா, இ த த கா க த ம ச கட


யா, எ
ற உண
வ டா . இ
உ க
மான . உ க
அ த


கா பா த இஷ்ட

தா தாராளமா

க! அ ப
கா பா தறதால ம
தா

நட த த எ லா
மற
ச தாஷமா


உ க
மானமா

சா,
கா அ ஹ ! எ

காரணமா வ
உ க தய கக டா
க,

சமா வ அவ


ளவரா இ
தா அவ ள
சா, வா
ஸ் அ
ஆ ,

க. உட ன எ
ட வ
''ர னா, ஸா
இ ஸ் ஆஃ நா


ப ண
. அதனால உ
ன க யாண ப

யாத
ல ல

க '
சா
க. அ த
,
சய ஆ
,உ க ள
எ லா ஏமா த
ப ல
சா ஜா
சா லா
க. எ தயாவ


மா
க'' எ றா .


நர
இ த

சா வ
பால
எத
க க
அ பா அ

கா
ம பத ல!
நா


நா க
இர

தா . இ


சய
த ய

பா
றா . அ ம


ஜா ! வ
க வ
க உ

ல ர
! அ பா எ ன
.... இ
லஇ
ல...

றா
ச வத தா

ம ! நா காத


பா ம ப ச

ட ப ட நா க

''ர னா, இஃ
'' பா க'' எ

டா
றா

ச தா !
ஜய
ய அவ
கணவகா டா !
அவ
நா அ ம
கா
ச ய
பா

தா .
யா
வஷ
பா
பா .

ள ஒ ர இர

ச! அவ
க ட பா த ''நா
அ பாவாக இ
தா
சா


வள த

றா ! இவ
வா ? அ பா வ


சா

நா
கா

டாக மற

தயா
ம !'' எ
பா . அ பா இ த
நா

அவ

தா . இ ட ப ட

பா
ர க
...

சா
சய அபா !

.

பா ...''

ர னா.

29
ர ப
எ லா

ர னா வ ச
நர
ஆ ச ய

ரா ப ழ ப
...''

148

பா

தா

. ''ர னா ஐ

ஸா .

''ஸா
ய லா
த ப ட .''

''உ க அ பா


சா

ர ப

''எ


கா

ன, எ லா

யநாத
தா .

''ர


சயதா

''ஏ

றா பத
மன

என

டா


ச ம

பா க. அ
கா
க.''

ரா ப

யா இ

.''

இஷ்ட

ல. அவ ர

, க டாயமா

பா.''

ல.

அவ ர இ ப

ற ந ல

தா தர
ல.''

....''
பறா !''

னா...?''

''கா பா தற

னா... எ

''

கற .

''

ர யா?''

''அவ கணவ

கா பா த
வ காம இவரால வற எ ல
கா பா ற பட வ
யவ தா .''

த ல

மன ச மா

சா லாம

வ அவ கா பா த

''கா பா த

றா . அவ

பா .

னஆ

தா

ப யா சா?

சயதா

''எ ன '' எ

பா க'' எ

பா

ச யா
பா
. எ த
கா ய
யா ரயாவ
மன
ஆக
. கா ச ம
யாராவ
நா
பா
தா ஆக
.
எ லா

ச தாஷ
கா
ற ச

உலக

டயா .
க ள
க... நா அ பா

சா
ற .''

''அ பா

''ம

பாற

ல.
தா

!

க ற .

. ஆனா ம ப

''பரவா

எ லா

.''

''அ த லா நா
பா
சா
க, எ ன ஆ
''இ த

கலா

வா

ம கா ! வா ஸ் இ

ன மா

சா

சா அவ

பறா . அ த
வகார

மனசா ஈ பட
யா . அ த
பா
ற? அவ

க யாண

றதா!''

கற !''

?''

''ஏ பா இ

அ ம

கா! இ த லா

'' தச தா

அ ம

கா வ த

இ க சகஜ

ர, ஜன க அ ம

''ஸா ! நா ஒ
த ழ ப
ல லஇ
பா
. கணவ
அ யாயமா அவக டா; எ
க யாண ப
யா'
...'


லயா?''

.அ த
ராக
கணவ ன
149

ல ய! எ

னர

?''

பா
ரா ப அ யாத
ப றா . அவ எ

வ ற ; எ

வா

''ச

பா

யா...?''

''அ பா இ ல எ ன த ! ராதா அவ ன ஏமா தலா
அவ க
னா ல ய
பரஸ்
க ளாட
நக

கலா . ம
அ த மா

கமான
கணவ ன
ராக
க உ

லயா? இ

தயாரா இ
ற ப,
க யாண ஆன பா ணா இ
தா
ம வா
தர இவ தயாரா இ
பா
அ த மா

ந ல கா ய
ல நா ஏ


? வ டா பா....
இவ ர நா
க யாண

டா


ஸர ளா இ
பா .
இவ

தா வ
காத
த கா ல வ ர
வ தவ . நா

கணவ
தா தவ

கற
ன அ ம
கா வ தவ .
எ னதா
அவ
ப ல இ ப பாச


சா னா
எ னால
ச தக படாம இ

யா . இவ ர
ரலா பா! என

க யாண
அவசர இ
ல.''
''எ

ன யா இ . இ

''அவ ர
ஷய தா
''

ன ம

சா லா

க பா!

நம

''எ ன
பா
? சா
இ த ய லா

பற

கா
சா
க டாய ப

ப ல
''ர னா, உன

ர !''
''இதனால அ த
ஹ ?''
''ர னா, நா
ராய

பாக
.''

டா தா?''

மா

எ லா

.''

ச, இ ப எ லா

சா

யநாத
அ த

எ த

பா
வ ர
மா

...''


டா
பா
. அ ம
கா
ரா ப
லப . அவசரமா
ரஸிட
க ள ! ர . உ க ள நா க எ த

க பாகலா .''
ல ந

யா எ

எதாவ
. ஸா
நா
ஏதாவ

பசாம பா
கா

சா ற

வ ர

கா
ல னா

த ய

ட சா ச ! ஐ க

ல. ர னா
ஸி ப

தஸ்

. உ க மன
பட நட தத
தா
நா
அ ம
கா வ
க ர

ம ல இற

பா

.

கர

ரடாக இ
த பா த

அவசரமாக இற
னா . எ ப
ம ப
யா

பா
றா

ம ல பாக இ
த . கா
வ த பா
எ லா ம
லப தா . இ பா
ஹ வ
நட க

யா .
ஸ்பா
மான
லய
எ ப யாவ
பா
சர வ
.
மான
லய எ த

த யா .
பசாம
அவ க ட
பா ,
யா
பா
பா


அ ழ
கா
பா க

க கலா .
ராயண

ராத ம ன

வர வ
. வ டா .
யாராவ
ககா
னா
றா களா பா கலா ...
'' ஷ்
ஷ்'' எ
கா க த தம
ஒ வ

ல.
யா
த வாக
த ய
ல.

ஏ க
பா
தா
150பற
எ ன
ச ய
பா
பா
ச வத

கா
க,
றா ? அ
னா ல ய

வா

பா

டலா .
அவ

கா

பா
பா
ர நா

''க

பா

''ஐ

''தா
ஸ்!''
உ கா
''

கா

! ஐ'

றா .
த .

பா
ஓ னா

,

ல,

தசா . ஐ

''ர

ப , ஸ் ட

யா

''இ

ய க
மாணவ
ய க

''இ

ல.''

ற . ர
. கத


மன

க ,

?''

ரா


ள ஏ
ன கா அ .

இஸ்

தா
ன க
மா

கா

பா

....


கா ச

ஆன த
ரவ
த . கா
''ஹா ! வ
'' எ ற .
ரா

வாச


'' எ

ளஸ்
கா

டா

.

எ பஸ்.''

ஸீ

நா

ஸினஸ்.''
றா .

வ எ வழ க . ம றவ க ள ந ப
ரா ப இ த மா
ஹி


வ . க யாண ஆ
டதா?''

யா . நா
ற .

''ஊ
பா
க யாண

கா . இக யாண

கா . அ ம


வ டா '' எ றா . பஸ் ஸ்டா
பாவதத ய
டா . வ
ள கா
ய க யாண ப
கா
வ ஷ

தா


லயா . அவ க
மன பா
க வ ,

வ , மத
வ ... ஏ
அவ க
வாச ன ய வ !
ரா ப சலவா
கா ய ,வ ஸ் எ ப அ ம
கா
அ பா

மா , கா ர
ன கா ர வா
கா
''
வஸ்ட
நா
தா பா
...''
''

வஸ்ட !'' எ

கா
ச றா
''இவ க
பண தா
பண

கா ளா
''எ
''ம
தா
''உ

பய

சா

நா

றச

தாஷமாக

ர த .

.

பா

ததா


மா
மா
கா

ம ற
கா கார க
அவ ன
ஹாரனா
னா க .
க லா
வஸ் த
டயா . எ பா
பா தா
பண
பண
. பண
த த ர ம ற எ

ல.
ரத ! அ ம
கா
றய ப
. ஆனா இ
க க யாண ப
கா த;
வா கா த;

கா ளா த; எ த தமான ர த ச ப த

த! உ ஊ எ !''

அ பா இ
தா

பா
தச ”.ஊ ம

என
. ஜி

தா .''
. த இ
யா
வஸ்ட ஆ மா
பா

. சா


பால இ
த .
ட .

!”
151

ல இ த
பா

தச .

ல ய

ப ற

கா

வா

ஜி

தா

ஞாபக

பா

வ த .

பாவநாச
அவ
சா ன
வா
த வா
தயாக ஞாபக

ய .
'என


பா தா பாவமா இ
.


யா ம? ஏ

த? நா
ட க ல னா? ஹள ஸ்
! ர ! என
ய ல ஸ ஸ்

றய நாவ க

சா
. ஆனா, இ

எ ன
ச யா
த யா ! ல
னா
எ ன
ச யா
த யா . உன
ல ட எ லா
அ மாதா
எ த
சா னா க உ

தா ட ,
ஸ் ப ண
எ லா
த பா? இ
கலா . என

த பா
த ய ல.


ஸ்
ப ற

லயா? என
எ லா ம க ஃ
ஸ்டாதா

. அ ம
கா
பா க
பால இ
. ஆனா ப தா ப
வய ல க யாண

கற
கா ச எ

ல?''
''உன

யா

''ச யா
''எ

''

க யாண

த ய
யாச

ல யர


ல, இ

ல, இ

க இஷ்ட ? அவ

டய க

, ''ஆ !'' எ

னயா, எ

னயா?''

யா.''

றா .

...''

ழ தா ,

''இ

!''

ன? உ

தய

''அ ம
''இ

?''
சா

!ஊ
யா

றாளா?''

!''

''சபாஷ்! க யாண

காஇ த
தச

றயா
க ! வா
க ! பண ப ட த
டா க ர த உ
வ தா
இ த

ஏ ற . இ தா ஏ பா
! இ தா எ
கா ! க யாண


,
சய வ
ற .''
ற !
ப'' எ
கயா
னா . 'எ

ஃ ர
சய
கன வ க யாண
ஆனவ . அ தா
ஒ ர ஒ
க ' எ
சா ல
னா . அத
தசா

டா .
எ டாக இ
ததா
யா


கா ச
டமாக தா

த . கா

கா
வா

ட த .
ராவல ஸ்

கா

உ கா
கா டா . அவன
உ கா
த வ
ள கார
பாஸ்ட
ராமண
பால இ
தா .

'வா ஸ்
ஜ ன

ர பபா தா . இவ க எ லா
ம பாசா
கார க
தசா
சா வ
ச தா . இவ க
டய 'ஹா
†¥ '' எ லா
உத டள
தா .
பசாம

தா வ அ ழ
கா

தஃ


பா ...

''

கா நா
''அ பா


சா வா ? அ பா எ

லயா?''

152

சா வா ? ர

ற ?

வா

'' ஜய
ஆதரவ ற
கல தா லா
காம
த .''


எ ப

கா யமாக

பா
தா
சா வா . அ ழ


யா
யா

அ . ப
கணவ க ள பர

நா
அ க
கஎ
பா

.
இ த
இவ ள அ


கா

கா நா


ம ல

பச
ம ல...

பா

அ பா
அ மா வ
வ வா ?
ச வ

. அ

வா

இ த ஒ
கா ள மா டா க . க லானா
கணவ க
ரதா த மஎ வா க ள!
ச வா க . அ
தா வா
கா
தய பா தா
கா வா க . இ
ல. இ
ல... இ
யா மா
ட .
ர க


தாட
டா க .
மக

றா க . ஊ வல க

ஹி
ஒ க த எ தலா . ' ய ஸா , நா
வா
ய ! ர ப


ந ப ர
ச ய பாவ ச எ

கா டா .
ஏ 6336107ஏ எ றா
க ள
த வ

எ ன? ஒ
ஏ ப மா

ச த

தா ன... அ த
அ ம
கா

யா
இற
ன பா
மா ல ம க

க மா டா .

கா யமாக அவ
ராதா இ
தா ...? இ
கமா டா .
ப டா
பவனா? ட இ ஈஸி!

றா க ...

ச யா?'' எ
க ட
ஒ ப
வ தா
தா
கா
சமய வ

டா

ஒ ப .
ட .

ட . இ

பாகலா .
இ லாத ச த ப
த ந வ

யா
பால கா க

கா
க,
பா ஸ் கா ஒ
ஆ ல ஸ் தாடர, ஊ ள
கா
ட ச ல, ம ற
கா க

பா

ட, ப
ரா
கா க


ராக அவ
பஸ் ஸ கட
ச றன. ந
ய தா
,
க க
க ய உ
கா
க, ந
சா ப
தனமாக ஒ
க ப
ப ய க ப ல

கா
நக
கா
த .

ர த
க வ


த . இட ப க

ரா வர ஊ க ட ம ஹ ட .
ஸ வ
பஸ்
அவ க
மா டா . கா
கலா . எ
க கா

ன லா? ஏதாவ
மா பா
பாகலாமா?
வ டா
இ பா

பா

பா அ த கண
த தவற ட

பாகலா . ராதா
சய இ

ப ?
வாச லா? இ


நர

கா
கலா . ம
தா கா

ல.

''ஹ லா... ம !''
''ர

,எ

ன ?அ

ளஎ ப

! ம
''வ

பா . உன

ன ஏ
க என
ச மத
தா


ம . ம , என

ச தாஷ
ம வா

ற தா
ஓ வ
ட பா .''
153

ட?''
.

சா ன த
யா
பா
த .
அ த
சா ல தா
ஓ டா

ல. உன
எ ப யாவ
ய . அ
காக தா

வா

பா

தா


சலன

டாளா? ம
இ ?'' எ
ர கத

ச ற பா
கா
த .

த .
யா ரா

றா க .


பா தா ன அ
னா . ச
நர க
, ''†¥ இஸ்

க ட .

''ஐ

!''

. ம ஸ் ஃ

'' த ஆ நா
''ஐ

நா! ஐ
ஹா ?''

கத


காஸ்லா

''க

ஹா .''


ஸ் ப

பய த
க எ

ல ன க
ஸி ட

. ஐ

ம ஸ் ஃ

பா

, க

த . 'ஓ! ஐ' ஸீ
'' எ
வ ல ச பவ .

. ஐ ஹா

க ஃ

,

ஷி
றா . அ த

நா?''

'' வ ஸ் ராதா?''
''ஹி

ஹி

வா

ச க ய தா
கா டா .
''

''ஒ

ஹா

ந .''

காஃ ?''

நா ?''


தா


கா

அலமா
கா
பய தா

டா

பா

மாறாம

அழகான வ
க பட

அவ

ராதா
கா

கா

பாட

ஒ வ ர ஒ வ
தன . ஒ
கண

றா . ர

அ ண
ராதா இட

.


.

நர தா ...

த .

30

பா
அ ம
தய க

''இஸ் த

க தனமாக

க டா

ரஸிட

ஸ் ஆஃ

ஸ்ட ரா

ரா

?எ

''யா...!''
''இஸ் இ

'' நா... ஹி அஸ் நா

தாட

.

?''

ஹா ? †¥ இஸ் கா
154

?''

ஓ அ கார

ர .

க ர

வா

''

டன

ம லாஸ்

;

'' பா ஸ்! இஸ் எ
''

!

கா ட

யா

ஸ் ட

பா

பா ஸ்...
ஸி
டன
இஸ் எ க


?''

பா ஸ்!''

ரா ?''

ஹிய !''

'' வ ...?''
''

ஸி

''இஸ் எ

ரா

''க ! ஐ'

வஸ்

டன

ர ப
பத றமாக இ
எ ஸா ன ... இ த லா எ
''யா, ம
''ம

ஸ்

.''

?''

த .
ன? ஒ

எ ஸா ன !''


ள... ''

ம , ம ...''
தா...!''

''யா?''
''இஸ் ஷி ஆ
'' நா! க

ர ?''

'' ட
பா
த ய

ஹிய , ஐ'

ஷா யா!''
வ க ப ட .

ச வ த

வாக

ல.

''எ
க இ த ராதா? அவ
தகவ
சா ல வ டாமா? பஅ த
க ட
அவ
த ய
ல. ராதா
ஆ ஸ் ந ப ர


'' ஸ் இஸ் எ
கா
ட ச
ஸ்! '
க ட
ராதா ஷ
உ க
....'' எ ற ஓ இய

ர .
ராதா! எ
தா
உட ன
பா ஸ்

ஸி
அ ல

க எ ஸா ன ட
தாட
கா ள
. அவசர ...'' எ
சா

யவ


டா ஸி த ய அ த

ள பா
தா

அ த அ கா

ப ப


கால ட


க ணா

ஜ ன க
ப கா யா அஸா

கா
தன. ஆ ஸ்
ஏக ப ட
ஸ்
ஸ் ல க ,
ர ப
க த

ம லாஸ் எ பவ ர ச

கா
உட ன

இட
ஆஸ்ப
யா இ ? ம
க டா
''
ஸீ?''


.

கா

கா
தா . எ

வ ட ட ப
த . அ
க ஒ


கா

கா
த .
யா மல க

ன தா


க ளபரமாக இ
த . ம ச ம
ஃபா ம

கா
ள!


ல. பா ஸ்
லய
ச ற .
, ''ஆ
ஹஸ்ப
?'' அவ அவ ன ப
ரா
அ ழ
ச ற . இ த லா
எத காக,
உட

லயா? ஏதாவ
ப தா? எ

155

வா

''அ ஆ
ஃ ர
''பா ட

வ! எ ம
ரா ! வா ராஸ் ஷி

ஷஸ்! எப

ம ...''

தா! அவ
ட எ

''

பா

!''

'' ஸ் க
''ம
மா

ஸள ஆஃ எ ஸி
த ?''

எ ன ஆ
க ?''

?

சா

க ள

... ஏ

எ லா

சா ல

ஸீ!''
பா ஸ் அ கா

அவ

வ அ கா

பா

கா

கா

சா ப

ட, '' நா தா

லஉ

''வா'' எ

ஸ்'' எ

றா .

றா .

ர ப
இதய
மா ப
ய .

எ ன
இட ?
ஆஸ்ப
யாக தா

க வ
. ம
ஏ தா

நட
ற .
ஆஸ்ப

றா .
அவ
டய
லாச

பா

றா க . ''ம பா ! உ கணவ
ப வ
ட . உ

அ ழ
பாக வ
ட ! ம ...'' ம வாக அவ க அ த அ ற ய
ல ஒ
தமாக வர வ

ய கட
அ த க டட
த அ
,
ப க


ய க டட
த அ
னா க . இ
எ ன? அத
வா

கட த
ட வ வான க ணா
ஜ ன

த . இ
க ணா

தமான ஷா
பால எ தா த
த . எ ன இ ஆஸ்ப
பால வ இ
ல ய? டா ட
க ணா

ள ஒ
ப ட ன


அ த அ
னா . உட ன ஒ
மா டா
இய
ச த
க ட . க ணா

த இ


இய க
தாட
ன.
அவ க
ழ எ
க யா இ

ளா பார
பால ஒ
நா…¤ காக
ம ல வ த . அத
ம ச ற ம சளாக ம
தட னா
பால ஓ உட

த .
''

ம கா ! ம !'' எ

''இஸ் ஷி
''இற

அல னா

.

!''

டாளா...?''

''அ பா த! அ த கண
ல ய! கா இர டாக உ ட
த .
ஹ கா ட


ரமமாக இ
த டப
பா ஒ ர ழ ப .''
''டா ட !

ஹா

பா

''யா! யா!

த ...''
''இ ஸ் எ
சா னா .

?''


!

ட . எ க
வ அவ ர ம

றா ! ர த

?'' எ

156

ஆ கஹா
ணா

பா

க அ கமாக
கா

வா

''இ
ல! அ
பா ! அ

பா ! மாய ! இ ம
தா இ

பா

ம ம

தா

பாக

பா

ல! இ

ல?''


தா
க க
தன. ம ல ம ல அ த டா ட
வாச
கா
''எத காக அவ ள த யாக கா ஓ ட அ
எத காக அவ
ஜி
கா
க !'' எ றா .


பா
க ?


ல. அவ

பாக
ல. இ
பா எ
த ர
உ கா தா
தா வ
பா
அ ண
கா
கத
அழ

பால
ர ப . ம

த . க ணா

யாக இ
த . அ த

ச . அ த
பா

எ லா ம சய
கயாக இ
த . இ
ஏ தா ஒ நாடக , இ தா
ர பா
வா க ! ம றா
ப ட ன
தாட, அ த
ளா பார
ழ பா ஒ
கா ட .
''க !
''இ

'

'' ஃ

டா '' எ
ன இட ?''

ல, நா

''அ த

''ஆ !'' எ

''

பா ஸ் அ கா .எ ஸா ன
வா . 'ஆ ராதா ஷ ?''

''இ

''

றா

பா

உ க

வலக .
ப ல

ஆ டா ஸி
தவ

தா

!''

, உறவா...''

றா .

பாளா?''
தாக

கா

தா !''

''

கவா, கா ஓ டவா! ஸ்
கா
தா . ரடா ல க
அ த அவசர ? ஏதாவ ஃ

''இ

ட ய லா கட

வகமாக

தாட தா க . இ
வக ! ஏ
க வ

ததா?''

ல!''

'' காபமா? மன வ

தமா?''

''ஆ .''
''ப தாப
சா ல

த பா த உ

! கணவ

பா
தகவ

பத
ட . அ க
சா

'' ''
''உ கா
''தா

க ,

காஃ ?''

ஸ்!''
157

எ ய ப
ப படாம
களா?''

இற

பா

தா .

வா

ர ப
உல
ம நா

பா

பால
உ கா தா .
த . உத
டார
ன... அவ அவசர பட


அவ
பா


பா
டாளா!


வா

டா ...? அப த ?''

''ஸா

ஸா

''எ

பா

''

சா

கா

''

த ல

அவ
க ன க
த . 'ம
அவசர ப
ல. நா தா தாம

பாக வ த . எ ப
கல


பா

தா

த மா

நரா எ

த ய

க ளா

!

யா.''

பயமா இ

பா

.''

க.''

றா .


க . இவ தா
எ லாவ
டயாஅவ க
அ த
க ணா
லாம பா தா .

காரண ! ம , ம ....!''
கா டா . ராதா ஷ ன
கத வ நா
ச வ த

'மண' எ
கா டா ஒ
த . ''ர !

க யாண


ன. வா ர , நாம


கலா . பாவநாச

ச ல இசா பனமாம இ
னா ஸ
நா க
பாகலா ...''

'' பா ர

டா !
ட .

வ இஸ் ஷி?''

''.இவ னஅ ழ
கா
ர ப
வாரஸ்ய

க அவ ' எ
இ ர ச
க க
தா -ராதா ஷ ! '' ட
யா, எ னடா ஆ
ப பா
பச களா! எ
க அவ?''

பா டா!'' எ

''ஆஃ ஸ !

''ம

பாக
எ ப

பா

களா?''

''எ
க! எ
இ க

'' பா

அ வள
. உன

லப

ன காத
ச...

க யாண

நட த த
டா இ
தஅ த

ல!''

த ய

ல.''

''ஓ க ஓ க இ ஸ் ஓ க! நா

வ ர

!''

ம ப
கா டா
இ ர ச
க க, ராதா ஷ

கா
ட வ தா .
''பாஸ்ட
பாஸ்ட
இவ தா
எ லாவ
காரண .
அவ
ஸ்ப

றா பா
க ப பா ! உ னா தா அவ மன
மா னா . த வ ம! நா
எ ப

வா வ

இ லாம
நா
எ ப
ஜீ
ப ? நா எ ன ச வ ! எ இ ய ம ன
ய பா
டா நா
எத காக இ

வாழ வ
? எத காக?''
'' ஸ்ட ராதா
'' நா

நா'' எ


கா

'

யஆ

ஸ ஃ ... ஹா ப
ஆகா


158

ஸ்
ச தா


.

ஆஃ

அஸ்!''

வா

பா ஸ் அ கா
ராதா ஷ ன
ஷ ! உ க
எ த ன
உணர
ற . நா
தா ம ன

பா

ச லமாக அ ண
கா
'' ஸ்ட
தமாக இ
எ ப த எ னா
ய இழ
ற ... கா ஸ ” எ றா .

'''ஐயா! உ க
த யாக யாண
எ ப


ரமான . அ த ப த
ஜ ம
ஜ மமாக வ வதாக
ப யவ க

றா க . ம
தா! அவ ள
பா ற ம ன


ட பா ?
இ வ
ஒ வ ர ஒ வ அ ப
உ ள


தா , ஒ வ
காக வ
ஒ வ உ
வா
தா . ஒ வ ர ஒ வ ப
ரணமமாக
கா
டா .
எ க இ வா
க ஓ அழகான, இ
மயான கன
பால இ
த . ம ற ப
பாறா ம கா டா க . ஓ ஓ! ம , உ

எ ப
வா வ ?'' எ
த ல ய ஆ ஸ
தா

கா டா . அவ , '' ஸ்ட
ஷ !
மன த

கா

வய
வ தவ
க . க
கல கலாமா?

தக ள யா கவ
கா வா க ?''

தக

ல'' எ

'' வ

ந ல

'' வ

''

ணா?'' எ

றா

லய

க யாண

ச தா

.
கா

... 'ம

க ,
இட

த மற க.''

லா?''

'' ஸ்ட
ஷ ! உ க
அ பான ம ன
அ ம

வக நாக க
ப யானத
நா க


த ப
றா . எ க
றக
ல க டாய க , ச
ரதாய க உ ளன. அவ

ர ம
ற வ
உ க
உ க


ம ன
உட ல
கா
றா . இ த
கா த க
க யப ல
தா
பா
...?''
''அவ
ஞாபகா தமாக
எ தயாவ
ச ய
அற க ட ள
பால, ஒ

அ ல
சா ல

எதாவ ஒ
வன
பண உத ...!''


ம ல எ
ராதா ஷ ன அ
னா
ராதா
த ல

கா தாக அ


, ம ச ம
மா , த

னா .


. யா
ர க

!
எதாவ
க ள

கன


கா
அவ
பாராத
அவ ன

31

ராதா
பத ற
ர ப

பாஅவகாச

பா
பா .
ட உ த
கா
ய வ வான அ ம

பா

, ''உ க
கா
க . நா இ

ர ப உண
அ யா
ஷ்ப

பால வ

தா


ண , இ
,


த ராதா வ பா ஸ் அ கா
கர க

. ஏற

ட ய லா
உ க
தச
பா பலா கார
டா .''

வச ப
, ''இவ தா , இவ தா அவ ள
பால இ
தவ ள உ க நாக க

க யாண

கா
, அ ழ

159

கா

,கா க ள
தா .
றய
பா
றவ ! ஒ
ஆ ச கா
க க

வா

பா

கா
, த க


, கா ச நா

பா இவ


ர ம ற ப க ட
உற
கா
, இவ

ய உண

அ த ன
பா
ந ச

ப ற

, கா ர
கா
,
வக
கா
ப யா

ராதக , பாதக !
டன
, இவ ன


க . ஏ தாம
க ? அ ரஸ் ஹி ... அ ரஸ் ஹி '' எ றா .
''

த ...

'' ட

த .

ஈஸி! உ க

''ஈஸி ஐ
ட ?''

ஸ ! ஐ

கா

ஈஸி!''
த ய நாச வாச

வா

, ''நா

தச

டா

'' ஸ்ட
ஷ ,
ஸ ஹிய ?''
ராதா


ல வ

''ஓ... ப


ழய க


த! கணவ
ஸ்!''

''ராதா,

, காதல

''பாஸ் பா

! இ

ஒ நா

எ ஸ்

பாகலா .

கவ
தவ

ய க

ஈஸி!''

ஸ்

'' எ

றா .

ல படா

யா

இ த

.''
ட இ ப

பாக

ய லாம உ

பா ற” எ

டா?

றா .

.''

றா . ''ஒ

'' ஸ்ட !

?''

ஸஸ் ஹி

''யா'' எ

பால

''வா ஸ் ஹி
'ஹி

ல எ

பா ஸ் பா கா

ர ஸ் ஹிய .

உட

''ப
ரா
கா
அ ழ
காப கார இ ளஞ ?''
''எ

டா

ட ஃப ஷ்
ஸீ

கா '' எ

''
!'' எ
ம ப
''இனஃ !'' எ
பா ஸ் கா
கா

கப
ரமாக

மாக ரா

பாஸ் பா
றா

!''
.''
ராதா.

அவ
மல பாய, ம லாஸ்
ர ப


த ய
பால அவ ன அ


தா . ''உ

கஇ
கா

றா .''

,
தரதர வ

சா

?


கா
தா . ''எ ன, ஒ
ராதக
பா
க ஸா . அவ


அ ம பானா ! அற க ட ளயா
இவ
எ ப

ராட இ
கலா ? அவ ன
டமா
வ ட
வ டாமா!
எ ன ஸா
கடதா அவ ன அ த இட
ல ய
கா
க மா டாரா?''
''மா டா

டாம

பா.''
160

வா

''அ ப கட

டயா .'' ர

கா

யம ப

கா

டா

பா

.

''ர ! இ த மா
ஷய க ள நாம எ த ன
யஸா எ
க றா .
ராதா ஷ

க ய வ ஷ கணறவ . அவ

ய ன இ
ல. அ ம

மக ! இவ க
அட


ரா ப சாதாரண . ஒ
த ல பாற சமாசார
ல. க யாண


எ லா
டயா . ஒ
தமான ஒ ப த .
நா
கா ச நா
ச தா
பால இ
பா கலா . ச யா
தா ந ல . இ
ல இர


வ வ
பாக வ
ய தா .
வா ஸ்

கா ச

உய த, ஆனா
லபமா...
ட க
ய ப ட ,
ன ற க லா
கா

டா க. எ வள வா பண
ச பா
றா க. எ லா


எ ன ச யற
ண ற பா மா த மா த

ஷ பத ற பா
இ த மா
கணவ
ம ன , க யாண
வாச எ லா
அ ப
பா
.
சா க


.

ற கா ச
ற ச க
ல உ
ன மா
யா,
ந ச


இழ க தயாரா இ

தா வ மா
யா இவ க எ லா தா

யா . இ த ம
தா

வ ஷ
அ ம
கா ல பழ னவளா இ
தா எ ன

பா

மா? ஒ
மா ட
கா, ஓ ட
கா பா

ஜரா
லாய
யா ரயாவ பா
, உட ன
வகார
ஏ பா ப
பா. அவ
கணவ இ லாத த
ப ட வா
க இ க தாராளமா உ
. அவ க

இ னா

ப ட ஸ் உ
. அவ அ த தா


, மாச
ஆ ர
டால
ச பா

அ த ன ஒ

ல. அவளால
தன

ப ட வா
க அ ம

. ஏ

ன ய
க யாண

கா

.''
'' க டா ஸா
''எ ப

க டா. நா

தா

அவ

ஸா ? ச

'' ர

''அ

பரவா

தய
ற ப

வல ஆ ஸி ட
ல ய! த

யா

.''

தா?''

க!''

ட ன!''

''இ த ஆ ஸி ட
ட பா . ம றா அ ம
க ப ! எ ஸ் ரஸ் வ,
வ,
பா

எ க பா தா
வக
வக .

ரா க
இ வள


பானா ஆ ஸி ட

. எ லா
வக ஒ

த ச
ற வக ! வக ! அ ற தாக !
... ந ம மா

க டா இ
ய ஜீவ க
நா
கா

த யா .''
''அவ

ஜி

பழ

கா

, கா த

யா ஓ ட

கா

''இ
ல பா, அ ம
கா ல எ லா மா

கா
ச த ஒ
தமான மார வா
ஸ்ப பாதக , மகா பாவ !
காண
பா தா எ த ன அ ம
க ம ன

எ த ன
வகமா
கா
ஓ டறா க,

மா?

ஏமா தறா க? எ த ன ப ஏமா த படறா க... ம

அவ இ


ப . அ ம
கா
அவ
அ ம
கா அவ ள சா
அ ள தா
சா லலா
''ராதா

மா

ஆசா

கத

கறா க.''
161

...''
ஓ டறா! ராதா ஷ
அ த ய அ ம

றா க, எ த ன ப
த ன
கணவ க ...
பா
தவ ர

தயாராக ல.
.''

வா

''த
க ம
ல. பா
தட வ இ
யா பா இ
னா
ஆ ச ய பட
டா .''

''எ ப
ஸா ? அ ம
கா
டய வ
டயாதா?''

ட இ ! ஒ
வ ஷ
ண க யாண ப

யா

''இ
றதா த ய ல! ஆனா ராதா ஷ
மா
வற

ல எ
காவ
ப வா

. ஹா
அ டா இ
லயா? கா ஸ

னா


தற பா
,ஒ
வா

கா ச
ஸ்தாரமாக
அ டய
ப த ட ற
லயா? அவ
ய அவ
''என
''அ

அ ம
தா

'' வற நா

கா

டா

மன பா

''வ த கா ய

பா

ள இ
னா
வ தா

ஆதாரமாக ஒ

த ம

யாய


க ள இ த அ ம
கா
! கவ ல படா த. எ த ன யா
தட வ

லயா? ஒ
வா
தட வ அ ட ச
பாதா

பா
அ த
ஹா
சய ச
க வ ச வா .''

ஸா . நா

பா

.''

ம.''

ச ய

?''

ற ...?''

''இ த ரா சத ராஜ்ய
வா
பா
எ ன எழ வ
சா

பா
ற ? மாக ரா ஸா , என


க ல. எ ல
ப பஸ்

றதாக வ த ய ல. ம
மா

பாவ
அ யாத பா


றா. ராதா மா


பண ப
கமா இ
கா .
நா தா

ய ! காத
கா அ இ
. எ
ன உ


சா ... பசாம ம ராஸ்ல ய இ
யா ரயாவ
பா
க யாண


தக ள

,


கலா . இ
க லா அ த ம
ய ல?''
''அ த
க கா த... வா
அப தமான வ பா
பா.
''இ

ல ஸா , ரா
ஹ வ

''எ

ல காரண
பா
!''

கா ய க


ன சா பயமா இ
வ எதாவ ப க
லஇ

.
தா?''

எ லா ம

ஆதாரமா

ச ய ற ன,

?''

'' யரஸ்
''இர


டாவ

''வா க.


கா

பா

ந ர நட
யா?

பஷ்? ந ல

ற ன!''
யாச

ன.''

பாகலா .''


தா வ

ற.
'' யா
பா ...
ச மத
சா
இர டாவ
க யாண
எ க நட
? அ ம
கா லா? இ
யா லா?
இ கதா
நட

. அ
ரா ப கஷ்ட அவ
ட இ
ஸ்
வராம க யாண நட

யா . கா
ல பா டா ர
ப ர ம
பா ப
,
உ க ஊ ல பா
மானவா !
சா

தா

க. ம
தா வ
க யாண


162

வா

யாக
எ த ன நா ள
தா
அ ண

பா

னா


தாம இ
க யா? அ
ச தக
தா ! அவளால

மா?''
''எ க பா இ

இ ப

''ர , எ ப
பா க வ


தா . ர

,

? ஒ
வா
தட வ அவ ள

தா டவ
தா ன

உன
உ டான மன ப
வ இ
கா உன
?
ணமா உன
ம ன யா வா


கா ட இள
அ தஸ்
ச க
அ .இ
வற.''

.ம

பா


கா

ல.


காக

டா ஸா !''


கா. இ
லயா?'' வாச
யநாத
அவசரமாக உ

க.
ஸ்பா
,ர !ஆ


ர ?''ழ தா க .
வ த

பா

தா .

உட ன

ன ர னா?''

''ஸா ; பா
''ஜி

க யாண

க யாண

' வற ஒ
ர னா

''என

பா

கா ஸா .''

''அவ
கஸ் வற, அவ
த வ

ல. ஒ

கா ட கா ய
''அ த லா

!எ ப

வக . மன வ

ஆ சா ?''

த !''

''ர ,
க எ ப ஃ


எ னால உணர
யற ர . இ ப உ க
மன ல
தாணற த எ த

கா
க.
தாணற
தாண
. ஆனாகா
கா
க. எ ன

தா

வார


க! அதா எ

கா .''
'' மாக

''ஒ

ரா , ''த ஸ்
க.''

வார

லஎ

! ர னா

ன நட

சா ற ல

வ வரவ

''அ த லா

க. த
''இ

''த
''

உ க
யா இ

க வர

.

இ த
ச பவ


வார , ஒ ர ஒ


வார


தமா
என காக

களா?''
மான . ஒ
கா
க.''

ல ர னா, த கா
றதா த ய ல.''
கா

ஷய

?''

''எ வள வா நட கலா . உ க
ப ஸ்ப
ட கலா . எ ப
கா
க.''
''அ பா

றய

யா
னால


பச

வார

கா லஜ்

மா

ல.''

163

தா

.''

பாக
.

அ ல

டா . எ க


வா

'' பசா

க! பச வ டா ''-ர னா அத டலாக
? இ ப இ த கண
ல எ க ட வ
வார க
இவ ர
கா
ட றா ? எ

'' ச

சா னா . ''ர ,
க! மாக ரா
ன?''

பா

ஆ க
ஸா , நா க

க.''

''ர னா! ராதா ஷ
பாறா

மா.''

ரமாதமா ம

னர

எ லா

ஏ பா

''ச .''
''அ

நாம பாக வ
த க தா
பாறா
கா
! பாஸ்ட
'' எ
ர த வ
த .
'' மாக

ரா

''வா க ர

ஸா ,
!

கா

ம வா பா

“ர னா, எ

னஅ தஃ

''ச , ர

சய

.

டாமா. க
…¥
எ லா
பா

ற . அ த இட
ல ஒ

க ணா
கா
ப ய உ

னர

பா ற

.''


வா

ர னா.''

பாக

பாகலா '' எ

பா

றா

.

.''

தமா வ
கா க பா . ப ட ன த டறா .
தமா,
கறா பல ம
தா! ர னா, நா
சய
டய க ட
அ ச
ய அவ

, வா க, இ ப

அவ ட
லப . ஒ

கா?'' எ


ட தா


ன .

வா க.''

''அ ம
கா
எ வள

ளா பார

.
பா ய ஆக
. எ
வ டாமா?''
''ச

ச இ

? இவ

ர ப
'அ ம
கா
கா ள வ
'எ

றா

ர னா.

மா

பா
தா

வா

ரா ப

.

32
ரா

ர னா

சா
டா
எ ப த லா ர


தா
ன க

ப ப டா . ''ர னா எ ன?''

''உ க பா
வ தா .

''அ பா

யா

''நா

தாபா

''


க ய த
னா . எபா
டாக இ
ல.
மன
மா ன.
ந ரா

ச தா?''

!''
164

னா

பா

,

வா

''இ த ரா
''இ

லா?'' எ

யா

ல இ ப. ரா

''ர

!'' எ

''எ

ன பா...?''

''ர

க யா

ல.

லாக

எ லா

தாமத ச

க கார

பா

தா

கா

பால ஒ


ட . ர னா
பழக வ

பா

.
க ஸா ?''

ர .

சா னா...'' ஸா
த .

லமாக

க ட

''ர , நட த


ல.
சா
கலா ;
த சய
சா
கலா .
ஆனா
பானவ க
காக

றவ க த
வா
க ய
ஸர ளா ப
ற ல அ த
ல ர .


பா க
பால இ
. உட ன
ற ப
வர
மா? கா
பானா
பாற கட வா
க ற !''
''எ

க பா

க வர வ

''ர

ரமா

''

ரமா னா...?''

''என
கா நா
அவ க

க ற

.''

ரா த!''

க எ ப பா பா

ல அவ என

''எ

பா

சா ல
த ய ல பா. ஆனா என
அவ
ம ன
தகவ

டஒ
ல ட
கா

''அவ க
''இ

டா . நா

க? பாவநாச

தகவ

சா

வரவ

அ வ
ல பயமா இ
.
ச உட ன
ற ப
டா க.
ற .அ த
பா .''
பா

களா?''

ழ சா .''

னவா ?''

''

இஸ்
ஷ க
அவ
ல ட எ
பா
.''
''ச

சா

''அவ
கா

அ ! ஹி ஃ
தா. அவ

ஸ்

. ம
ஆ த

எ லா
சா ல வ

வர


.''

வ தா

ராதா
.''

கமா டா .

ர னா

அ ரஸ்தா

''ச .''
''ர

, நா

'' வ

டா

''

''கவ

அ க வர

மா?''

பா.''

ல படா

இ ப

சா ற

க பா. சம தா ப

தா

ய என
பாஸ் ப
165

கல

.''

.''

வா

''இ ப
எ லா

த பா
அவ
மான


த வா
!''

பசமா
ய ர ! இத
சா ன
யாச னதா
பா , ஒ
வார

பா , ர னா ட
ச . ஒ
வார
மா இ .
கா ச

பா


எ த
எ லா ம

''ஓ க!''
''என

பாஸி

வா ப

''எ

சா ல

...?'''

''ர ! நா
அ ம

?''

சா

.''

கா வர தா

பா ற

. என

கவ

க. அ
''த கா ல ப
ப னா
கவ லயா இ
தா மற
பண
சலவ
வர
வ டா . ஏ கன வ என
சலவ
க. த கா ல எ ண

என
டயா
அ த
ல... அத
டய ம
ப உண


தா

ல!''
''நா

ம ப

''ர னா உ

நா

''ஸா ,

ட எ க பா

இ த ன நர
க அவ ராட
''கா

சா


பச

பச ற

. ர னா

லயா

காக

றய பண
... அ

ராட

கா .''

மா !''


வ க
கா டாம பா
ப ன ந லா இ
ததா?'' எ றா .

கா

த ர னா, 'ர

,

இ !''
க. ர னா

பச ற

.''

அவ க

கவன
ம ல நட
ஜ ன
க ணா
வ யாக
ய பா தா . இ த ரா
ட கா க

றய
ல.
ஜ ஸி
பா ற அ ம யான
ர தச
ட இ ப
எ லா


இ த ன ரா
பற
றா க ?''

வஎ

ஸள

எ ஸி !

எ லா

கதா
பா றா க . த தம
மரண க ள ச
க.
பா? க ட
வா க

ம றா
ஐ ட
கா
க பா க . இ
கா
க ம
பா க ளா? க
ந ப க யா ரயாவ
க கலா . எ ன பா
சா ல வ
? எத
பா
சா ல வ
, இ தா பா ஓ ஆ ள
கா ல வ
. நராக அவ மா

நா


.
பா

றாயா எ
க டா

ல ,
அ ப யா?'' எ
கா
வா க . கவ ல படாத
தச
இ . இ

கா
க மா டா க ! பா
சா
தா
ஆக வ
. த கா

சா லலா .
''இ தா
ராதா ஷ


கா
வதாக
பய
றா

பமான
க த க
டலா .
பா
ட ப
ரம

கா . ம
ப றா

றா களா, வர
வர
; ந றாக
க கலா . 'ஏ
ஸா அ
உ க
னா
க லன ன.
ன இ
கா? அ ப எ ன சா
க.
166

வா

பா

ஞாபக


. எ

டய ச தாஷ

ந வா


காளா வ
பா
த . இ த மா
வய ல அ ம
கா பா ,
அ க
கமா வாழற ஒ
ப ய ச த ப
த அவ
இ ப


ட னா... எ ன ஆ
... யா
பா . ஷி
ஸர
...!''
''இ ஷி ஹா
''யா

''ம
''எ

ந ?
க க

பாஸ்ட
கஎ

தா வாட அ பா

''எ

!எ

க அவ? எ

னயா?'' எ

கா நா

றா

வர

க யா அவ?''

ர னா.

பாறா நா

க க தா

பா ற

?''

ராக

க ளஎ

னஆ

பா

களா

.''

'ர , வா ஸ் ஹா ப
? இ த மா
க ட னால எ ன சா

பா
க?''

க கற .

அநாக க .

''அ த ஆ

த ப

கதற

'' பா

''எ

,

த ,

சா ல

'' யா
பா
தர
மா?''


கா

'' கா

ர னா.''

பாதாதா ர

க எ லா

,வ

அச த

ப !

!''

?''

ல.

! வா க, ப

க க,

கானா

ர னா!''
கஅ

ண க

பா

“ர னா!'' எ

றா .

ன...?''

''அ பா எ

சா

''உ க ள

க டா . த வ
ந ?''

னா அ

ற ?''

ரா ப கவ
ல ர


யா
தா .

யா
ம லயாவ

அ த ஆ ஸ்லதா

ளா பார

ல இ

றதாக
உட ன வர
மா எ
ல? நா பா
க ற

பா

க பழக வ டாமா?க இ
பா ? இ
டா ? இ பா

பா . இய


இய
பர
கா
...
சமாக வ ச
டாயா?


கானா
அ ண
பா

இய

மா
கன க டா . ஒ
ற ம
டா . இ ப எ
கா ட, அட!
எ ப ?'' எ


வ எ
க க...

'எக ள ஸ

நரா
பா

க மா

சா
ய?''
167

,

ப அ த ப ட ன
, ''அ ப அ

மற க

மா

ய...

வற

வா

இ பா அவ மா தலாக ர
உ கா
அத
வக
ல ய ஓ னா . அ த க ள

கா ல எ


சா ல ர னா ச

'' ந
''எ


பாக
னாதமாக

பா

ச யற

தா ஒ

மாச

கா லஜ்

பா

''வாஸ்தவ தா . கா லஜ்
பாற
கா டா
ப ண
?''

ந ல தா

''ந ப

சா

'' த யா

அள

க ள

.ஆ

ற ஜா யா

பாவதாக

மா

த ய

ல.''

டாமா?''

. அ க உ க

பய பட யா? அ த லா

ள எ த ந ப ல

ச யமா

.''

?''

ஹா

ய வ த
அ த

ட வ

தா .

எதாவ

பா

பா

ற பட, அத
பானா .

, க
பா

ர னா. மற கற

'' வற எ கயாவ

க, அ

யா
னஅயா

,எ

க ப

யமாக யா

டா
யா

வா க.''

தா .
ல ய...

பா

ஐ தாவ
அ வ
க டக
க ணா
ஜ ன க

ய வ

பா தா . 'க ஸ்' எ

க ட
பக
யா
ஒ ர, அத
ச ல
னா . யாராவ பா தா , பா தா எ ன? அத
நட ப த ப
கவ ல பட
பாவ
ல ய. ஒ
பா
எ த ன
ல இ
? பண
கா
வர
ல ய. த

சா
பா கலா .

ச ற பா
கா ச
அகலமா , இ
காண ப டா .
'' ம , எ

ன உட

''எ ன
சா
றா
சா னா க ள?''

'' ம , உ
''இ

ற த!

ம ?.

''ஆ , எத


பா

தா

. இ

பால

ற . எ த
க டா
நாஸியா. இ
க காரனாக இ
பா . அவ அ பா இட
காக

ப ட
க ட

ற .
உன

றய ஆன
பால தா . ப
ய க ல க வ டா எ


ப ய

?''

''ஒ
ல. க பமாக இ
ஓய
ல. அவ
ற தா இட
க கார .
இட
க கார க

மா?''

''ஏற

ரா பநா
கா ச

பா

க யாண

நா

மா?''

மா?''

றா ...?''
168

தா


கா
.''

டதாக

.

வா

''நா ள கா ல எ
மாத தா கா லƒ¤


வர

ற . சாய கால , ஞாபக ப
.''


ற ப
ச ல... எ த ன
அவ ய ம இ லாம , பனா க ட
ராதா?

தா
,

''எ

ளயா

னர

கா

''ஓ

யஸ். ர னா
! இஸ் ஸ

''ஏ

!''

கா

,

ய பா

க லா

சா

தா .

க?''

தா கா

பா க
றா ள!

ர னா

பாறவ க ச
பா
க வ டாமா.''

பா

சா

வ த
க ற எ

இர

றா க. இ

றவ க

களா, கா ?''

ந லா வ இ

!''

ரா ?''

''

பசற
தா
அச பா தமா இ
'' ச! அ ப
மா ஒ

பால

பா இ

. இ

பா

!''

ல ய! எதாவ

''ர

'ச

ற .உ

ந ல

''எ ன ப ற
ர னா,
அவ க அவ க கா ய
''பரவா

லப தயா
பால கா

மா

ய லா

லல உ கா

யா

.

இ த

உ சாக

கா

.''

கா நா


ல.

சா

ன த
லஅ

லஇ

யா
த இ

பா
ல.''

.

சா

னா ன!

களா?''

''வ தா சா?''
''இ பதா
வ த .''
'' ர

வ தா .

''பா

பா
தா

பா

ரா ப அழறா க.''

டா களா?''
. பா

''அ ப யா! ராதா எ
''ச

தா

கா களா?''

''ஆமா . அ த மா
'' பா

நா

யஇ

யா எ
சா

பாக

பாறா களா .''

னானா ?''

டானா .''

''பா ...! எ ன வா ஃ
னர
ரமாதமா
எ லா
பா யா? நா ராதா வ ம ப ச
169

வ க
பா ற

யாதா?''

வா

''ஏ

பா

?''

''ம ப


காரா?''

! இ ப அவ க

த ல பா

க ற

. எ க மா

''ஆமா .''

கா நா

பா

றா

.

33
கா நா
த ல ம
க ய அ
உ கா
தா . ப க
அவ
கா
க,
அவ
உட
கா ச தய
னா .
கா நா அவ


ஓர
உ கா
கா

யர

பச
ல.
கா நா
''அவ

அவ

யா ர

''ஆமா ஸா ,
''எ

களா

பா

தா .

?''

ள பற ப.''

சா னா?''

'' சா னா வ
''

ஸ்ப

பளபள

கா

பா
ம ன

த . ர ப
வா

ன பா த
, ''வா பா'' எ றா . ம ன

வ ப க
ழ தா
தாட தா . ச
நர
யா

த ப

க.''

டவா'' எ றா . தய க

ட ம

அ தா .

''ஸா ! எ ன இ ?
த யமா இ

'' எ
ம ! எ

ண ஏ'' எ
அ மா வ

பா

தா . அவ த ல

''எ
க பா அவ

பாக
ப ண
த பா? ச தாஷமா இ

ச த பா? சா
பா! நா
''ஆ '' எ

சா ல

.

அவ

அச பவமாக
சா லாம
த .

? எ ன

பா

பா
ச த த பா?''

சா னா

ச தா? இ
க யாண

. ''ம

ல, நா

ல.

''ந ல

தா ன எ லா

கா
பா ? எ ன அ யாய ர
கஷ்ட ப டா எ
ப , சா
?''
''அ த லா

றா

இ ப கால கட

பா

ச தா ? ராதா ஷ

ராட
சா
? உ
ட எ ன லா
சா னா? எ ன
ஸா !'' எ

170

றா .

வா

கா நா
கா டா
''உ
'' ச!
''எ
கா
த ட

ழ உ கா
அவ கா ல
. ''எ ன ஸா இ ! ச ச...

மன

நாக

ப தமா எதாவ


கலா
னயா?''

ர னா இ

பா

என

சா லா

அவ க

தா வத

இ த

னத

னயா?''

ய,

ம னமாக

பசாம
ராக

உன

க யாண

இ த ன

கா

''ராதா மா

ஆ க

ச ட

ராட இ

கா

'' எ

றா

ப ய

டா .

இதனால இ
''ஸா , உலக
ல காரண கா ய க ளா


ச ப த
லாத க
க எ லா ! எ லா
உ க மா
ள ராதா ஷ
இ த ன

கா . அ
த ட ன கா
பாரா? மா டா . அ த லா அ ப

டயா
ம ச அவ
த ட ன கா
தா தா ச .''
''அ த த

பா

க!''


ல?

ஏ படற
ல.
ம அப த தா .
காக
கட
. யாராவ ஒ

ர னா.

க யா ர னா?''

''அ

க ல இ
ல க ற . ஸா ம
பான
ப ய இழ . அ
ஆ த எ
டயா . ஆனா ம கா
நட க வ
ய த பா
றஒ
பா
நம
க லா இ

லயா? அ மா! ஏ ஒ மா

க?
ர .
கா ச
வா டா !'' மய க
பா
சா
த அவ ள ர னா
கா டா .


பா
ர ப
பா
ஞாபக
வ த .


ய .

மா
ச ற பா
கா நா
ம ன

பா
க ற '' எ றா
ஆ வாச ப
கா
தா . ''
க பா க, நா
ர னா. ர
வ அ ழ
கா
அ ற

ய வ
அவ ட
க ர
பா


னா . ர ப


கா டா . ''உ க பா, வர பதா ! ந லா அ
வஸ் ப ணா . உன

ல ட
கா
கா , இ தா.''
அ த மலாக
ப றா க.''

, ''அ

''ர ! நா


மா யதா க
ணம ற
என
ஒ சமாதானமா
.”
''ராதா எ

''என


''அவ

னஎ

சா

னா


!

ற வ இ

ல! உலக

ல, உன
ப ய தவ
ச தாஷமா வாழ
.ர ,அ

எ லா

ட .
சா

?''

ம த யாத மா
ச தாஷமா! இ

வ…¤

ச யலா ?'' எ

, ம

பால
தா . பாதக ?''
றா .
171

த வ

மா

.

வா

''எ ன ச ய
ர யாசன ? ம
''

?

ட பாளா?

றய வ

ய வஇ

'' பா ஸ் ஆ ஸ
ஸா !''

கலா . நக தால
றலா . எ ன
ச நரமாவ
சாளா ர ?''

ல.''
சா

, அவ உ

னஎ

ம னமாக இ

தா .

''எ லா ம
'' வ


கா

பா

சா ஸா !''

''என

''ர

னா

. அ ம

க டா

ல ட லஎ

வக நாக க

என

அநாவ ய ப

;

.''

தா. பா க யா?''

டா .''

''உன
வ கற

தய க
லாம
ச ம


தா அவ
ர .''

உன


, ''†¥ ! கா ச
ல ஸா ! எ லா ம
உ டாற .
ஸ்ப ல
அவ


சா

; நா
ல .''
''உ க பா

கா .''

எதாவ

''அ ப
பா

ப தமா
ச யறதா
ச ய
பா ற .''


தா

''ராதா

ப தமா

க நா

எ ப பா

பா

ல டா தா ஞா னாதய க

க ட ப
ச மத

யா

ம க யாண

ரா ப கவ
ஸா

எ லா

க? நா

ல ப

வ ர

'' எ

றா .

''ச .''
''அவ

ளஎ

பா

களா?''

''ஆமா?''
'' ரா ப

சல .''

''பரவா ல, இ த
தா ரபர

பா றல...''
''கா ச த
ர னா

பாழா பாற
தச
ப க
அவ

கா. அ

இ லாம'' எ

தா

றா

''வா க ர
அ கமா


.
கா

அவ


த க
ச இட

பா
ம யா எபா

ல.
.

.

சா
லல எ லா
172

பா


கலா .''

க.

வா

''ர னா, ஏ

ஸ்.''

''எ லா
ப ற

நா

பா
ஸ் இ

''எ லா

இ ப

நா

சா

பா

னஆ
.

அ பா

பா

அ ம

நர

கா

லப .

''இ

மலாக

பா

''சா டா

தா

.


கா ட
தா . ச

யா ர

ர தர

உ கா

''உ க

,

க யாண
ச ஆனா ,
கயாவ
வாழ

ப க
ம ன
எ ய ர னா!

மா?''

!''

ர னா

''இ

க அ ண
கா
டஇ
? மா

எ பா

.''

''எ ன வ
மானா
மா .
வா; த யாக வா. ர னா

கா
வா. அ ல அ
க யஇ .எ ப

மானா


என

. ர ,
என

. எ

. அ வள தா ...''
ரா
நடமாட,

பா

.''
அ த லா

க த


ல. எ

பச, த
மன

''ர

, உ க காத

''

தா .

யா ச த
ரா ப

ல நா

வா இ

காத

.

ஸ்ட

றனா?''

.''

?''

ல...''

''இ வள
ர ஒ

ண ய அவ ள ய

, க யாண வ ர

, க யாண இ
த ப
, த கா ல ப,
வரா
ய வ
அ ம
கா வ
அவ ள ச
, அவ ள
மற க
யாம அவளால ஆக ஷி க ப
, அ த சமய
அவ
ட த பா
நட
காம, அவ
டய அ யா ம யபய ப
காம,
... ர ,

அவ ச த பா அ
காக உ ள
ல இ

ர ! இ வள

மன ல
மயான அ
உ ளவ க ஒ
த ர
காத
ற ல நா

ம பட ற . உ க ள இ த
ரஸிஸ்ல இ
கா பா தற எ கட ம மா
. அ எ னால
த ன
க இ
என
.''
''

'' எ

றா . ''நா

''ர
மன ல எ ன இ
தா
கா
க .
மக ன
பா
க ற ' .''

பசலாமா?''

''ச தாஷ . ர னா, நாம க யாண
நயாகாரா? இ
லஇ

ஸ்ப

சா


?''

கலா

173

க. உ க பா
கவ ல படா

எ க

வா
க.

நா

பாகலா ?

வா

ர னா அவ
''ப

ப ய

க க.

களா

ந !''கா ல
ல ய ச
மா
கா டா .
உப யாக ப


லய
வரா
டா
பாகலா . கா
!''

,'
ராதா

ம யாக

நா

க வ த .

கா

கஅ

டா .

றா .

அ த
கா

ட வ

அவ ட
தவறாம
பா

எ ப

கா


. ராதா
மான
அவ
அ வலக
பாகலா . அ ல
கலா . அவசர
ல. நராக அவ
மா

பால ர த

பா

பா

க ன

மான
லய
ர னா, கா
பா
ஐ தாவ
னா . ர மா

ட கழ
கா
ப ய
தா
கா டா . ப
ரமாக இ
த . ஒ
ற ப

அத

ட வ
பா
கா டா . ''ராதா வ வா '' எ றா .
''வ தா வர

. அவ

பா

டஎ

பச

டா

தள
பா

.''

'' பச
பாற
ல'' எ றா . பா
க வா
உ லாசமாக நட தா .


பஸ்க
சாய கால


அநாவ ய
ஸா ய
ம ச
வ ண
வ ண
கா க

கா

கா
தன .

கா

ர னா ட

கா
தன.
அவசரச ம த க
தா
காக

''இ


யா க ள அ வ பா

, அத ட
ரக ய
ப யவா ற
ல ச

காவல க
பாக
நட

கா
தன . ஷ
பஸ்
'கா
கா' ப
ச ல வ
த .

தமான அஅய நா
ம ல ஊ
கா
தன. கா நா
யாபார
த நா

வய
அவ ம ன
ஓர
ளாஸ்
நா கா
உ கா
கா
க,
ராதா ஷ க


கா
தா . ர ப
உ ள
ய .
''ர னா, அ தா பா வ
''இ க பா
''எ
''ம

க'' எ

கா

'' எ

றா .

றா .

ன?''
தா! எ

றா .

ச ல

ன தவ

தா .

அழகான பளபள பானவய

ரமாக அவசர
லாம
நக
கா
க, ர ப
அ த வ கரமாக
பா தா . மஹக
யா,

கா ந ல பளபள பான

, அத
பா ஷி
ஜன க
த ல ழாக
நட தா க . ம
ஜா
த ள மல .
ம ல ம ல அவசர படாம
அ த

ரா வ அ
அத
அ டயாள

பா
பா தா னர மா தானாக வ ம றா க
வய
174

ய பா , அவ

க,
பா
மா
கா

வா

க ணா
நா

''வா ஸி


த .

கா

மான


யா

, ''ஹிய
. பா பல

அவ ன ய உ
பா
கா நா , ''உ
ராட எ டா ட
கா
க ற, பா ?''

ணா

நா
...''

''இத பா , ம
யாச

எ லா
டயா .

''ஸ் ரா

ஸ்

வா


கா
ர உ

கழ

கா ! நா

கா

,த

யா

ப ப ஸ்! எ லா
ட கா
க நா

ட, ''ஐ

டா. உன

னால


ஸ்

கா த க ள வா
க ல கா
த . எ ப

ஸாகா த!''

? அ வள


க எ

''ராதா,

ராதா தடயா
ஆ ஸி ட
நா
பா
பா? ர
பா
பா? எ வள
ப கா ஓ டறா?''
க வா க ள

கா
அ தாபாடா, எ

'' பாடா னா! எ
மா
அவ க
இ ட ய வ
ஸ்ட டா இ
கா .''

''

டமான

பா

மா ? எ ஸ் ஃ ?''

ராதா,
கா நா
யர …¤ வா
ரா ள !''

ராதா த
ஹ .ம

ரமா


ட வ


சா

யற நா
...''

கா .
க. அவ

கா
, ''வா
வகமா ஓ

.

கா . ஐ ஃ

வகமா ஓ
னா

கா


ரா ப
!
நா

பாகலா !''


கா
ட நட தா . ''ஒ
ன சமா சார
ஓவ
யா
டா ஸா வா ?

டா. ஆ
ர ! எ
ன ம றா
பா
ட பா
எ ன ஆ
இ ப
யா
ப ண
. நா

க க லயா? ஸா
சா ல யா? இ
ம அ த மா
ச யமா

சா ல யா? ச , எ

க ல. எ
னாட
ட இ


ல னா

கலா ம
வா ஸ் கா
க தய
பனா?''
''வாஸ்தவ
''

ராதா'' - ர

வா ஸ்
ப ஆ
வகமா கா ஓ
ரக
பா

''நா
பா
டா

ய ஜா

னா

ஸ்! அ
காக இ ப யா
ளப
...''
தயாக எ

தா

.
யா

ற ?

.

சா ற
யா
பா .
யாயமா இ
?'' ர ப
வல

இட
கயா
வ தா . ''ஓ
ம கா ! எ ன யா ! எ ன ப
...!''

175

லயா? எ ன த
நட
கா
அவ

ற! த ஸ் எ க ! டா

வா

ராதா
ர ப


இர
ஆ கா
னா .

கக ள
ர ல
கா

,

அவ


பா

பா

பத

34

கண
ராதா ஷ
உட
ரா
பா

அவசர
அபாய
கக

க ட

யாக ர ப

‘ வ டா பா...
வ டா ' எ
எ தா
சா வத
ச ய த
டா
பா


, எ
நா


ர த ழ
, இர
நா
ப தாப
ட ,
ர ப
பா

ல!

அத

ர த

தயாராக


ராதா ஷ

கண
றா ம- இ
றாமா எ
யாம த
மா
ப பா
கா

வ பா க, ர ப ம ப
பா
ச ய '
'கா
க, ராதா ஷ
நராக வ
ர ப
கா க ள ப
கா


ட , '' வ டா !'' எ

! டா த,
டா த! எ
சா ல, ர ப

பால எ
ஆ ச ய

அ த
னாத ஆ த
த பா
கா
க, ராதா ஷ
அபாய
இ பாகாவா

நா
ஓட
தாட
னா . அவ ன
நா
அப தமாக
பா
ய கா
கா
டர ப
ஓட, ''ஏ ! இ த தட வ வ
க ல.

த தட வ பா
சய ! எ ன வா வ ல ச ய ல இ . அ
த தட வ
பா ! பா '' எ
அவ
ச த
பா
கா
ட ஓட, ராதா ஷ

ப ட காவ
அ கா

ஏற
றய
கா
அவ ட ,
''ஆ ஸ ! ஆ ஸ !'' அவ எ

கா ல வ
றா . கா பா
க '' எ றா .
அ த அ கா இ த
ஷய

- ராதா ஷ

ஸீ
க '' எ
அ ற ய

.
''கா !
பய
ர ஆ

னர

அவ

எத
!

பய ப
றா ?
அவ
றா இ
லயா!'' எ
ர ப
நா ஃபய
வா ஸ் ஹிய '' எ றா .

ராதா ஷ
வல வல
வ ள


த ல ய


கா டா .
''எ

ரா ப சகஜ பால ஓ வ த ர ப

ம ற
கா ள.... ''வா ஸ் த மா ட ?
பா


கா
, அத

எ லா

அட
டயா
கா

மா
ய பா

பா

பாசா
, ''ர


கா
, இ
நட க, ர னா இ பா

தா
ஆ .!''

'' வ ல
ச ய ல!'' எ


ல. கா லல ம
லா ப
கா
தா! யா ரா
ட எ லா

பா


ஸஃ

கா
176

பா
கா


தப ''
எ லா
சா
கா.''

தா

வா

''அ ப யா! யாரா

பா

?''

'' த ய

ல ய? ஒ

''ஏ

னர

,எ

ஷ ! ர னா எ

நரா

பா !''

?''

'' தா ன...?!''
ர னா
கா
னா .

ப அட
கா வ

சலாக வ த .
க அ த ன

ரமாக இ
தன.

''பா '' எ
அவ ள அ

க ய ஓ க, பா ஸ் அ கா , ''ஈஸி! ஈஸி? நா
ர ப

ஓ ஃ
அ த ! ர
ஆ ! டா

க '' எ


. த வ
ய நட
பானா . ர ப
சா
பா ,
''ர னா!
இ ப
ராக ப

நா எ
பா க ல.''
''இ
ல ர , கா ச
தானமா யா
சத மா ர த மா இ லாம எ லா
த யவ
.''
''எ

''

க ராதா

''எ த

பா

கண

ப வா க

''இ

சா அவ
வ ச !அ

னா

தட

க. அ த

ன பா ஆ

''ர ப , ராதா
ச ய ல.'

நஷ்ட மா
கற

பா

கண

டய

கால

னால
பா

கண

க உ க
க ள,
எ லா

க ய ப
கவ ல
சா எ ன, வ
கா டா

பாறா
ர னா, அ த
ற வற
ய?''

பாக ல க
டா . நா பா
,
பா
டா !

ப வா

க!''

வ, இ

னா

?'' எ

றா


அத

அ த

ல'
எ ன?''

காக ர

க! உ க

கண

கா
க.

தா

பா

களா?

அவ
அ த
கண
ல ஒ

தா ன இ
த .

,
எ லா

பா , அ த ஒ
கண
டா
, ச
பாயா
! வா க பாகலா !''
தட

வ!''

'' நா! வா
கல இ
னா
தட வ ய
கா நா
எ லா
தா

னா
தட
பாகலா .
''எ

னா யா

ல...?''

தா
காக
உ க
ல படாம அவ
க பா
க. அ த
ஸிய
ய,
உண
க 'எ
வா

பா
பா

''ராதா


பா
உ க கா ல
சய

?''

''ம
கவ

'' வ

பா
கா ய

டயா . யா
பா
க.
க,

க க
க. இ
லயா? வா க

கா நா , ''அ க

ரலா
177


பா

ஸியா இ
தா .

பா

டன.''

வா

''அ யா! அ வள
யா
பா .
மா
ட னா? ப

ல அவ
'' பாய

பா


பா
யா? ர , அதனால எ ன ர யாசன ?
ர யாசன
தா நா ன அவ ன


வா கறதால எ த தமான பல
ஏ படற
ல. அவ

கற
வ எ தயாவ
சய இ
!

ஜஸ் ஸ்!''

''அ ப
நட க ல னா

காக ந ம வா
க ய
கலா
,


கா

சலவ

எ த த
ல ப வா கற
ஆ த கால
ல யா ர ப
ய ல! ஒ
வ ள இ தா
லா அ ல
ஜமாக வ
தா

ப ணாம மா ல
பா
நஷன
ஹீ ராவா

கலா '' எ றா ர னா.
''ர
நா க வ றா . ம
தா ச
பாக ல. தா ர பர
க ர

பாறா; அ வள தா ! அவ

டாளா எ ன? உ
ஞாபக

ல வாளா? எ க கனா ல எ லா வராம இ
பாளா? அவ

ன ல ட

லயா? அவ வ ர ச

த பட எ லா இ
லயா. ஏராளமா?
க ,
பா
டாலயா?
ஸ் எ
த ம? ட
கா ட
அவ ர இ
லயா?''
கா நா

மாயாஜால க

ள அவசரமாக

ட எ

றா

ரமா

ர னா ச

கா

டமான

பா

டா .
மா ன.

''ஸா , இ ஸ்

ட '' எ

ற ப

கட
ம ற
நட
ற பாகா நா த ம ன


றவ ர பா
கா
தா . ர னா ட
ம னமாக வ வ தா ர னா
பச
ல.

அ ம
கா! அ ம
கா!
யா !
நகர
த ம ல
பா கலா .
ஃ ப ல
ளாஸா
எ பதாவ

கலா .

பால

ர த


ஹா ட ன

னமாக.
கா

யா !
லா கார க
ட ஸ் ஸ் காய .
மா

ட ஸ்


ள ஏ
கலா .

அவ


பா

சா க !
ஜ். ரா
ஸ் காய ர
வர ஸனா

எ த ன
ய ட க
உ ளன! எ த ன நாடக க ! எ த ன இர

கக ! வ ண நடன க !
யா
ன க
எ த ன!
ழா க
யா ;
எ த ன!
தக க
எ த ன! க ல
க கா
க , ச

ரா
ஸ்,
, ம ஹா ட ,
ஸ் ஸ்டா ட
ஐல
பா
க ,
தா ட க ,


பா
ஆ ர
ஏ க பர ! இர ட ர

ள !


வ க , வ

ஏ க ,
ள க , பற வக
சரணாலய , ஒ
றய
பா த, ம ட
ர சவா , ஐஸ்
!

லாத
. எ வள வா இ
லயா ம
தா வ மற க ய

பா பத
!
கா

ம லஏ

ய வ த பா
கா

''ம

பாறா'' எ

தா

றா

வான


க ப
த .

.
178

பற

பால

ரம ப

அ த

பா

வா

மான

மக


பா


ட, ர ப
கா ஓ
ற அ
னா . அவ

தா .

கா

பா

த ர னா
ஆ ச ய

(

பான வாசக க

''எத காக அ த அ யாத


கா ல

?'' எ

கல த அ த இளபா

நர

கா த
ப ணான ம
தா

ஜமான
அ வ த
க ட பா என
க பா
ட .

, அத ட
த பா , ச

இ த க தயா
என
றய க த க

பா க

தன. ஒ
அ க

, எ ப யாவ , ''அ
த வார ம

க '' எ றா . '' ஸ
!''
வ ணாம ல ரகா„¤
''ம
தா
இ த
வ நா க

பா க
ல.

எ க
இ யாவ நட தவ
ற ர ப
கனவா க வ
யாச ன
தா க .
இ த
வ !

ராதா ஷ
க ஃ
அ த க த
லப
''எ
நா
இவ

)

நா க , இ த மா

வ த க த க

ராக

ப ட
அ த

யாய
அ த க த என
வ த . எ
யவ ஓ


எ ம ன


கல

வ தவ

பா
யரம
றா ''


ழ க

ட த

அ ல,

வா

வ வ த பா ,

ச காத .
ட .

க :-

ஹா
இ த

தா

உ க
டய
ல ட ரஎ
ன ல

80 வ ர. 80-

இவ க

சா பா . அவ
ஃபாத

இவ க யாண
81- மஅவ
ஆர
தா . இவ
அவ , 'எசா னா .

ர ஃபா
ற ...

என

. அதனாலதா

கா
ச ய

உ க

டா .
.

ரா ப

டய


ஹா


ஸ் ட னா ட
ந த ப
க , அவ
ஸ் ட னாதா . அவ க

ரத எ லா
ஆனவ எ
நா

ச த

ல.

இவ

யாக

க யாண
மா


' எ
சா
ப னா . ஒ


ஏஜ ஸி
லமாக அவ ள வா
ஃ ர

பதாக க

உ ட
பா
டதா . ஸா, அவ
சா
,

எ ஸ் ரா ட
உற

டாப
!
179


சா
டா


யாக

றாக

கா ள ஸ்
ரஸ் ப ண
டா
பால இ
.
பா
ற .
ல.
தா
எ லா

ப ண
சா
தா
அவ ள
உ ள
மா

, அவ
ஒ பா
டா . மன
ரா ப
ப ஃ ர
ஸிட
கா
றா
81

வா


இத

என
82

த ய வ த
ரா ப அ
க லா அவ ச காதர உட
த! அ


தா


டா ட ட
பா

மாத
வர

றா ) சா
கா
த . ƒ¥
கா ஸி

கா
ட . (இ
யா வ
டதாக

. . அ கமா
ட .
யராக
சா னா . '


கா
ற . இ வள
கா
ம ச தவ ட

ன அவ

கா டால

.
ஆகஸ்
அ ழ
இ லா


''எ
வ தா . மா
வ த

பய
.


பாழா
டா எ
தா

ஹ எ

பா

உ ளா ன .


ன ப
(மா


ள மா
ற ) அ பா
பய


பாக வ டா .

தய

ன த . எ அ பா
ர!

வா'' எ

ந ல


றா இ
. இ பதா ர ச பள வா

இ லாத
ல. நா
இ த
பண

க க
ல. இர
ட வ

பா ச பள

ன ம
, அவ உ
மயாக இ
தா .
நா

ன பாவ எ ன? ஒ
ம ன

த த ஆ ச நாய

பா


மா? இ பா
எதாவ காரண


க பா றா . இ

ல. க டா , இ ப
ந ப
னா எ காவ ஓ
வ எ
றா .
எ லாவ

, பாக

பா
டலா
பா
உ ள .
எ ன ச வ எ


ல. எ த ம ன , க
ல சணமாக உ ள,
ந ல


அ த
தா
கா ள
? எ
ன ஏ
காத
க யாண ப
கா டா ? எ மா

ல ம யா
வர வ டா . கட


ர அ ழ
கா டா ந ல . த கா ல

கா ள ஆ ர
யாச ன எ
க மா - நா

கஷ்ட , த கா ல

கா டா அ
த ற
தாட
, பா
கட
ள! இ த ஜ ம

பா
. என
ஏ இ த கஷ்ட ?
இவ
உ க

அபார ம
நாவ என காக, இ எ வள
ப யத
இ த உபகார
ச தா
ஜ ம

''எ

ன யா

'கட

ள! எ

னஎ

க க
னப

யா ' எ
சா

. தய

ஒ க
என உண


டயதாக இ

த அ ல
எ த
ப .

மா?

றா .
க ?'

ல அ தர கமான ப
க ள
தா
கா
ற .
க த
க தக ள ப
உட ன. 'இ
றய த
ன ' எ
யா
மா யதாக ச
ர இ
றதா எ ன? எ
டய ட
ர ட

ராதா ஷ ன

தா வ


.
ஜ வா

ஷ ன

பா
கட
ள! எ
ன எ ன ப ண
சா
கள?''

ஊ ம தனமான
காப தா
கா ள
ற . இ
, இ த
க த

க ள உ க
வ த காரண , நா

லா
ச த ஒ
மா தமான
ரா த ன இ த ச காத

கால

கா

, அவ மன
த கா ல பா ற
ப த எ ண க ள


கால
கட
மன
உட
தள
பா
உற க
பாச க

மயான அ த க
ல ப
பா , இ த ச காத
கால வ
எ ற ந
க ட
இ மா
கணவ க

ர க ள ச
கா
வா
கண கான ச காத க
அ ச

இ த
க த ய
ற .
180