ေရႊေတာင္တန္း ပရဟိတမိဘမဲ ့မူႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေကာက္ခံရ အလွဴေငြ စာရင္း

စဥ္

ရက္စြဲ

ေဘာက္ခ်ာနံပါတ္

အလွဴရွင္အမည္ႏွင္ ့ေနရပ္

အလွဴေငြ ( က်ပ္ )

1 ၂၉.၅.၂၀၀၉

1 စိုင္းသီဟ + ေအးသိဂၤ ီထြန္း ၊ ရုိးမခ်ယ္ရီ ၊ ၿမိဳ ့မရပ္ ။

5000

2 ၂၉.၅.၂၀၀၉

2 သက္ႏိုင္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

5000

3 ၁.၆.၂၀၀၉

3 Net & Heart ၊ ၿမိဳ ့မရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

5000

4 ၁၃.၇.၂၀၀၉

4 ဦး၀င္းစိန္ + ေဒၚတင္ေအးမူ ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

15000

5 ၁၆.၇.၂၀၀၉

5 ခ်ဳိသရဖူ သၾကားေရာင္း၀ယ္ေရး မိသားစု ၊ ၿမိဳ ့မရပ္ ။

50000

6 ၁၆.၇.၂၀၀၉

6 ေရႊၾကာဖူး မိသားစု ၊ ေစ်းပိုင္း (ေဟာ္ကုန္း)

10000

7 ၃.၈.၂၀၀၉

7 ဦးေက်ာ္ေဖ + ေဒၚယဥ္ယဥ္မင္း ၊ ဦးႀကီးခမ္းရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

12000

8 ၁.၆.၂၀၀၉

51 Net4You Internet Café ၊ ေရေအးကြင္း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

100000

9 ၃၁.၅.၂၀၀၉

52 ေဒါက္တာသစ္သစ္ေအး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

8200

10 ၂.၆.၂၀၀၉

53 နန္းခိုင္ခိုင္စု၊ ၁၂၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ ့မရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

2000

11 ၁၆.၇.၂၀၀၉

54 ေဇာ္မင္းေ၀ ၊ ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာ ။

5000

12 ၂၁.၇.၂၀၀၉

55 ဦးစိန္ျမင္ ့၊ ေအးသာယာ ။

50000

13 ၈.၈.၂၀၀၉

56 MTG-2 မွ ေကာက္ခံရရွိ အလွဴေငြ ။

64800

14 ၈.၈.၂၀၀၉

101 K&K MiniStore ၊ အမ်ားေကာင္းမႈ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

60000

15 ၃၁.၅.၂၀၀၉

151 ခြန္ဥာဏ္ေနာင္ထြန္း ၊ မဂၤလာဦးရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့ ။

5000

16 ၂.၆.၂၀၀၉

152 ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၊ ဧ၀ရက္ေဆးလိပ္ခံု ။

5000

17 ၁.၆.၂၀၀၉

153 ဦးမိုးေ၀ + ေဒၚညႊန္ ့ညႊန္ ့ ၊ ဇာဇာမိုးသစ္စက္ ။

18 ၉.၆.၂၀၀၉

154 ေဒါက္တာ ၿဖိဳးၿဖိဳးမြန္ ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့ကေလးေဆးရုံ ။

3000

19 ၉.၆.၂၀၀၉

155 ေဒါက္တာ လဲ ့ရည္၀င္း ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့ကေလးေဆးရုံ ။

5000

20 ၉.၆.၂၀၀၉

156 နန္းမိုရွန္ဟြမ္ ၊ ေျမျဖဴရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့ ။

5000

21 ၉.၆.၂၀၀၉

157 (ဦးစိုင္းေရႊ၀င္း)+ေဒၚနန္းခမ္းအိမ္ မိသားစု ၊ ကံသာရပ္ ။

200000

22 ၄.၆.၂၀၀၉

158 စိန္လဲ ့လဲ ့၀င္း (ေခတၱ - စကၤာပူ)

150000

23 ၁၈.၆.၂၀၀၉

159 မရတနာဇံ ၊ ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္ ။

24 ၉.၇.၂၀၀၉

160 ေဒါက္တာ နန္းက်ိန္ႏြံေဖာင္ ၊ ေက်းသီး ။

70000

50000
3000

25 ၁.၆.၂၀၀၉

201 ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္+နန္းမိုခမ္း (Cyber Planet Café`)

30000

26 ၁၀.၆.၂၀၀၉

202 ကုိေနမ်ဳိး ( NayMyo Computer )

20000

27 ၁၁.၆.၂၀၀၉

203 ေဒၚျမင့္ျမင္ ့ၾကည္ ၊ ေရေအးကြင္း ။

10000

28 ၁၁.၆.၂၀၀၉

204 ကိုသက္ႏိုင္ဦး (ေခတၱ - စကၤာပူ)

30000

29 ၁၄.၆.၂၀၀၉

205 မထက္ထက္၀င္း (ေခတၱ - စကၤာပူ)

23800

30 ၁၄.၆.၂၀၀၉

206 ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ (ေခတၱ - စကၤာပူ)

15000

31 ၁၄.၆.၂၀၀၉

207 ကိုထက္ခိုင္ဦး (ေခတၱ - စကၤာပူ)

15000

32 ၁၄.၆.၂၀၀၉

208 မခင္စန္း (ေခတၱ - စကၤာပူ)

7700

33 ၁၄.၆.၂၀၀၉

209 ကိုေအာင္ေက်ာ္သူ (ေခတၱ - စကၤာပူ)

7700

34 ၁၄.၆.၂၀၀၉

210 ကိုေဇာ္မိုးေအး (ေခတၱ - စကၤာပူ)

7700

35 ၁၄.၆.၂၀၀၉

211 ကိုႏိုင္လင္း (ေခတၱ - စကၤာပူ)

7700

36 ၁၄.၆.၂၀၀၉

212 ကိုကို (ေခတၱ - စကၤာပူ)

7700

37 ၁၄.၆.၂၀၀၉

213 ကိုညႊန္ ့၀င္း (ေခတၱ - စကၤာပူ)

7700

38 ၂၁.၇.၂၀၀၉

214 နန္းဦးဦးေဆြ ၊ ေရေအးကြင္းရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့ ။

3000

39 ၁၄.၈.၂၀၀၉

215 နန္းသဇင္ျဖဴေအး ႏွင့္ နန္းဆုလဲ့ေႏြး ၊ Cyber Planet ။

5250

40 ၃၀.၅.၂၀၀၉

251 ကိုခ်စ္စံ ၊ အေရွ ့ကုန္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

5000

41 ၃၀.၅.၂၀၀၉

252 Trading Dept. (JLC. Co.ltd) , Olympic Hotel.

9000

42 ၃၀.၅.၂၀၀၉

253 ဦးစိုး၀င္း ၊ Olympic Hotel.

1000

43 ၃၀.၅.၂၀၀၉

254 ကိုမင္းသူ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

44 ၃၀.၅.၂၀၀၉

255 ကိုဇာနည္၀င္းခိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

5000

45 ၃၀.၅.၂၀၀၉

256 ကိုထြန္းထြန္း၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

46 ၃၀.၅.၂၀၀၉

257 ကိ၀
ု ဏၰမ်ဳိး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

47 ၃၀.၅.၂၀၀၉

258 ကိုတင္ထြဋ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

48 ၃၀.၅.၂၀၀၉

259 သီရိ + ယြန္း + လြမ္း + မိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

49 ၃၀.၅.၂၀၀၉

260 မိုး + ေဆာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

50 ၃၀.၅.၂၀၀၉

261 ဆြိ + ေႏြးေႏြး + ေရႊစင္ + ကဗ်ာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

51 ၃၀.၅.၂၀၀၉

262 လုလု + ဇီဇ၀ါ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

52 ၃၀.၅.၂၀၀၉

263 ယမင္း + ဟန္နီ + တိုးတိုး + ပိုင္ပိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2500

53 ၃၀.၅.၂၀၀၉

264 ဦးတင္၀င္း + ေဒၚၾကင္လွ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

54 ၃၀.၅.၂၀၀၉

265 ဦးၾကည္၀င္း + ေဒၚေသာင္းေအး ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ ့ ။

1000

55 ၃၀.၅.၂၀၀၉

266 အမည္မပါ ။

5000

56 ၃၀.၅.၂၀၀၉

267 ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

57 ၃၀.၅.၂၀၀၉

268 ကိုေ၀ယံ + မသန္းသန္း၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

58 ၃၀.၅.၂၀၀၉

269 ကိ၀
ု ီးဖလက္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

59 ၃၀.၅.၂၀၀၉

270 ကိုေအာင္ေအာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

60 ၃၀.၅.၂၀၀၉

271 ကိုမွဴး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

61 ၃၀.၅.၂၀၀၉

272 ကိုေဇာ္၀င္းေအာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

62 ၃၀.၅.၂၀၀၉

273 ကိုမ်ိဳးမင္းေအာင္ + မခိုင္ခိုင္စိုး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

63 ၃၀.၅.၂၀၀၉

274 ကိုထြန္း၀င္းေထြး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

64 ၃၀.၅.၂၀၀၉

275 ကိုေဇာ္ၿမင့္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

5000

65 ၃၀.၅.၂၀၀၉

276 ေဒၚၾကည္ၾကည္တင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

66 ၃၀.၅.၂၀၀၉

277 ကိုဇင္မ်ိဳးဟန္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

67 ၃၀.၅.၂၀၀၉

278 ိမခိုင္ေ၀ဇင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

68 ၃၀.၅.၂၀၀၉

279 ကိုေနေအာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

69 ၃၀.၅.၂၀၀၉

280 ကိုၿငိမ္းခ်မ္းဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

70 ၃၀.၅.၂၀၀၉

281 ကိုရဲႏိုင္၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

71 ၃၀.၅.၂၀၀၉

282 ကိ၀
ု င္းႏိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

72 ၃၀.၅.၂၀၀၉

283 ကိုေအာင္ကိုဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

73 ၃၀.၅.၂၀၀၉

284 ကိုေအာင္ထြန္း၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

74 ၃၀.၅.၂၀၀၉

285 ကိုေက်ာ္ေတဇာလင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

75 ၃၀.၅.၂၀၀၉

286 ေဒၚအိအိမြန္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

500

76 ၃၀.၅.၂၀၀၉

287 ကိုဇင္မင္းထြဋ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

200

77 ၃၀.၅.၂၀၀၉

288 လုံၿခံဳေရး ၊ Olympic Hotel .

500

78 ၃၀.၅.၂၀၀၉

289 ကိုေဇာ္မင္းႏိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

600

79 ၃၀.၅.၂၀၀၉

290 ကိုထြန္းေအာင္ ၊ ကိုရဲၿမတ္၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

80 ၃၀.၅.၂၀၀၉

291 ကိုစိုးကိုကို၊ကိုသက္ေမာင္၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

81 ၃၀.၅.၂၀၀၉

292 ကိုသားငယ္ မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

5000

82 ၃၀.၅.၂၀၀၉

293 ကိုေ႒းႏိုင္လင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

83 ၃၀.၅.၂၀၀၉

294 ဦးဆရာ၀န္ မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

84 ၃၀.၅.၂၀၀၉

295 ဆံရွည္ကိုေဇာ္ + မမီမီေအာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

85 ၃၀.၅.၂၀၀၉

296 ေစးေမေဖာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

86 ၃၀.၅.၂၀၀၉

297 Albert ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

87 ၃၀.၅.၂၀၀၉

298 ေအာင္ေအာင္ထြန္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

500

88 ၃၀.၅.၂၀၀၉

299 ၿမတ္နႏၵာဟန္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

500

89 ၃၀.၅.၂၀၀၉

300 ေက်ာ္သူ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

500

90 ၃၀.၅.၂၀၀၉

301 ကိုသြင္မိုးရွိန္ + မေ႒းေ႒း၀င္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

5000

91 ၃၀.၅.၂၀၀၉

302 ကိုသိန္းဇင္ဟိန္း + မေအးစႏၵာ ၊ မႏ ၱေလး ။

1000

92 ၃၀.၅.၂၀၀၉

303 ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ၊ Olympic Hotel .

5000

93 ၃၀.၅.၂၀၀၉

304 မသိန္းသိန္းေအး ၊ ေက်ာက္ေၿမာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

94 ၃၀.၅.၂၀၀၉

305 ဦးစိုးႏိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

95 ၃၀.၅.၂၀၀၉

306 ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာ ၊ ေၿမာက္ဒဂံု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

96 ၃၀.၅.၂၀၀၉

307 ကိုေအာင္လြင္ဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

97 ၃၀.၅.၂၀၀၉

308 ေဒါက္တာ ရီရီခင္ ၊ ေဒါက္တာ လဲ့ယဥ္၀င္း ၊ က်ိဳင္းတံု ျမိဳ ့။

5000

98 ၃၀.၅.၂၀၀၉

309 ္ဦးစိုးေအာင္ + ေဒၚရင္ၾကည္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

99 ၃၀.၅.၂၀၀၉

310 မနီနီခိုင္ ၊ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ ့။

500
1000

10000

100 ၃၀.၅.၂၀၀၉

311 Cash Office , ( JLC. Co,Ltd. ) , Olymic Hotel.

9000

101 ၃၀.၅.၂၀၀၉

312 ကိုမ်ိဳးမင္းသန္း ၊ ကိုၿဖိဳးေနာင္ေနာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1500

102 ၃၀.၅.၂၀၀၉

313 မသီတာေအာင္ ၊ ပခုကၠဴ ။

1000

103 ၃၀.၅.၂၀၀၉

314 ကိ၀
ု င္းျမင့္ဟန္ ၊ လွိဳင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2500

104 ၃၀.၅.၂၀၀၉

315 ဦးတင္ညႊန္ ့+ ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

10000

105 ၃၀.၅.၂၀၀၉

316 မေစာနန္းယု ၊ General Manager , JLC. Co,Ltd.

5000

106 ၃၀.၅.၂၀၀၉

317 ဦးစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ General Manager , JLC. Co,Ltd.

5000

107 ၃၀.၅.၂၀၀၉

318 မေဟမာ၀င္း ၊ Olymic Hotel.

1000

108 ၃၀.၅.၂၀၀၉

319 (ဦးထိန္လင္း) အားရည္စူး

1000

109 ၃၀.၅.၂၀၀၉

320 ေဒၚနီနီေအး ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ ့ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

110 ၃၀.၅.၂၀၀၉

321 ဦးေက်ာ္ဟန္ + ေဒၚျမင့္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

111 ၃၀.၅.၂၀၀၉

322 ဦးေစာ၀င္း + ေဒၚရင္ေအး မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

5000

112 ၃၀.၅.၂၀၀၉

323 ကိုထြန္းလြင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

113 ၃၀.၅.၂၀၀၉

324 ကိုခ်မ္းခ်မ္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

114 ၃၀.၅.၂၀၀၉

325 ကိုေအာင္ေဇာ္ၿပံဳး + မ၀င္း၀င္းႏြယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

115 ၃၀.၅.၂၀၀၉

326 ကိုစိုးလင္းေထြး ၊ ဦးျမင့္ဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

2000

116 ၃၀.၅.၂၀၀၉

327 မခိုင္ဇာလြင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

117 ၃၀.၅.၂၀၀၉

328 မအိအိပိုးစံ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

118 ၃၀.၅.၂၀၀၉

329 (ဦးၿမင့္ဦး) + ေဒၚသန္းသန္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

119 ၃၀.၅.၂၀၀၉

330 ကိုဆန္း၀င္း ႏွင့္ ဇနီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

3000

120 ၃၀.၅.၂၀၀၉

331 ကိ၀
ု င္းမ်ိဳးထြဋ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1500

121 ၃၀.၅.၂၀၀၉

332 ဦးေအးၿမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

122 ၃၀.၅.၂၀၀၉

333 ကိုႏုိင္၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ။

1000

123 ၃၀.၅.၂၀၀၉

334 ကိုေဇာ္ႏိုင္မိုး + မေရႊ၀ါေဇာ္ ၊ သား ရဲထြဋ္ႏိုင္ ၊ မဂၤလာဒံု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

3000

124 ၃၀.၅.၂၀၀၉

335 မခ်ဳိခ်ဳိ၀င္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

125 ၃၀.၅.၂၀၀၉

336 မရင္ခ်ဳိဦး ႏွင္ ့ မိသားစု ၊ ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

126 ၃၀.၅.၂၀၀၉

337 ဦးမ်ဳိးႏိုင္ေဇာ္ ႏွင္ ့ဇနီး မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

3000

127 ၃၀.၅.၂၀၀၉

338 ဦးေဘာ္နီ ႏွင္ ့ဇနီး မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

3000

128 ၃၀.၅.၂၀၀၉

339 မရတနာႏိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

129 ၃၀.၅.၂၀၀၉

340 ကိုသန္းေဇာ္၀င္း ႏွင္ ့ ဇနီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2000

130 ၃၀.၅.၂၀၀၉

341 ကိုေဇယ်ာလင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

3000

131 ၃၀.၅.၂၀၀၉

342 ကိုစိုးမင္းႏိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

132 ၃၀.၅.၂၀၀၉

343 ကိုေဇာ္သက္ပိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2000

133 ၃၀.၅.၂၀၀၉

344 ဦးေအးထြန္းေရႊ ႏွင့္ ဇနီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

134 ၃၀.၅.၂၀၀၉

345 မသႏာၱမင္း ၊ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ ့။

5000

135 ၃၀.၅.၂၀၀၉

346 ကိုေအာင္ၾကည္စိန္ + မသီတာျမင့္ မိသားစု ၊ စမ္းေခ်ာင္း ။

136 ၃၀.၅.၂၀၀၉

347 မေ႒းေ႒းျမင့္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

137 ၃၀.၅.၂၀၀၉

348 ကိုဇင္ကိုလတ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

138 ၃၀.၅.၂၀၀၉

349 ကိုေနလင္းထြန္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

139 ၃၀.၅.၂၀၀၉

350 ဦးစိုး၀င္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

140 ၃၁.၅.၂၀၀၉

351 ကိုျပည္ေက်ာ္ၿမင့္ ၊ ၄၃ လမ္း ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2000

141 ၃၁.၅.၂၀၀၉

352 ဦးသိန္း၀င္း + ေဒၚတင္ျမ မိသားစု ၊ မႏၱေလး ။

2000

142 ၃၁.၅.၂၀၀၉

353 ဦးေအာင္ျမင္ ့+ ေဒၚတင္တင္ေရႊ ၊ စမ္းေခ်ာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

3000

143 ၃၁.၅.၂၀၀၉

354 စိုင္းညီညီ ၊ ၄၃ လမ္း ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2000

144 ၃၁.၅.၂၀၀၉

355 မဆုမြန္ေက်ာ္ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ။

1500

145 ၃၁.၅.၂၀၀၉

356 ဦးေအာင္ေ႒း + ေဒၚတင္တင္၀င္း ၊ မႏ ၱေလး ။

1000

146 ၃၁.၅.၂၀၀၉

357 X -Net ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

147 ၃၁.၅.၂၀၀၉

358 Hero Café ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

148 ၃၁.၅.၂၀၀၉

359 ကိုထူးသစ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

149 ၃၁.၅.၂၀၀၉

360 ကိုမင္းမင္း ( Tokyo Donut ) ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

150 ၃၁.၅.၂၀၀၉

361 ကိုသန္းႏိုင္ဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

151 ၃၁.၅.၂၀၀၉

362 မေဆြမာသန္း ၊ ၀သန္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2000

152 ၃၁.၅.၂၀၀၉

363 ေရႊရုိး (ေအာင္ေဇာ္လင္း) ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

153 ၃၁.၅.၂၀၀၉

364 ဦးရဲထြဋ္ + ေဒၚႏြယ္နီ၀င္းတင္ ့ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

154 ၃၁.၅.၂၀၀၉

365 ဦးေအာင္စိန္ မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

25000

500

10000

500

155 ၃၁.၅.၂၀၀၉

366 ဦးျမသိန္း မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

156 ၁.၆.၂၀၀၉

367 ကိုေ၀ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

10000

157 ၁.၆.၂၀၀၉

368 ဦးထြန္းႏိုင္ဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

20000

158 ၁.၆.၂၀၀၉

369 ဦးေသာင္းထိုက္မင္း + ေဒၚလြင္လြင္ေမာ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

15000

159 ၁.၆.၂၀၀၉

370 မခင္စိုးမင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

160 ၁.၆.၂၀၀၉

371 မမို ့မို ့တာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

161 ၁.၆.၂၀၀၉

372 Mr.Xu Yang + မစိုးစိုး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

162 ၁.၆.၂၀၀၉

373 ဦးေၾကာင္ ၊ ဦးေအာင္ၾကည္ျမင္ ့၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

163 ၁.၆.၂၀၀၉

374 ကိုေက်ာ္ျမင္ ့ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

6000

164 ၂.၆.၂၀၀၉

375 ေမာင္စိန္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

165 ၂.၆.၂၀၀၉

376 ေဒၚခင္အုန္းရီ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

166 ၂.၆.၂၀၀၉

377 ေဒၚတင္ေငြ မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

167 ၂.၆.၂၀၀၉

378 ဦးစိန္၀င္း မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

168 ၂.၆.၂၀၀၉

379 ရဲရင္ ့ေက်ာ္ေစာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

169 ၂.၆.၂၀၀၉

380 ေမသက္စိုး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

170 ၂.၆.၂၀၀၉

381 ေက်ာ္ေဇယ်ာမင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

171 ၂.၆.၂၀၀၉

382 ဦး၀င္းေမာင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1000

172 ၃.၆.၂၀၀၉

383 ကိုေအာင္စိုးမိုး ၊ ကိုဆက္ပိုင္ဦး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

3000

173 ၃.၆.၂၀၀၉

384 ဦး၀င္းေမာ္ မိသားစု ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2000

174 ၄.၆.၂၀၀၉

385 ကိုေက်ာ္လြင္ဦး ၊ ေရႊလီ ။

175 ၄.၆.၂၀၀၉

386 ကိုေအာင္၀င္း + မျဖဴျဖဴျမင္ ့၊ သားေမာင္ေကာင္းျမတ္ျဖဴ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

176 ၄.၆.၂၀၀၉

387 ေဒၚသန္းသန္း၀င္း ( Olympic Hotel )

5000

177 ၁၀.၆.၂၀၀၉

388 ကိုျမတ္သိန္းထြန္း ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

2500

178 ၁၁.၆.၂၀၀၉

389 မရွင္ႏွင္းျဖဴ ၊ လွည္းတန္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

179 ၁၁.၆.၂၀၀၉

390 စိုင္းစြမ္ဆိုင္ ၊ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

1500

180 ၁၅.၆.၂၀၀၉

391 ကိုၿဖိဳးမင္းပိုင္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

5000

10000

15000

15500

15000

181 ၁၅.၆.၂၀၀၉

392 ေဒၚရန္ယံုခ်င္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့ ။

10000

182 ၁၅.၆.၂၀၀၉

401 မခင္မ်ိဳးသဇင္

5000

183 ၁၅.၆.၂၀၀၉

402 Chin Chin

3000

184 ၁၅.၆.၂၀၀၉

403 မ၀င့္မာရွင္း

3000

185 ၁၅.၆.၂၀၀၉

404 မတင္တင္ေအး

3000

186 ၁၅.၆.၂၀၀၉

405 မနီလာၿမင့္

3000

187 ၁၅.၆.၂၀၀၉

406 ျမင့္မိုရ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး

188 ၁၅.၆.၂၀၀၉

407 ခ်ိဳဇင္သင္း

5000

189 ၁၅.၆.၂၀၀၉

408 GoogleNet

3000

190 ၁၅.၆.၂၀၀၉

409 Yogi House

30000

191 ၁၅.၆.၂၀၀၉

410 မသူဇာၿမင့္

192 ၁၅.၆.၂၀၀၉

411 ဦးတင္၀မ္ + ေဒၚလွက်င္

10000

193 ၁၅.၆.၂၀၀၉

412 ဦးေအာင္၀င္း + ေဒၚေႂကြေႂကြဇင္

10000

194 ၁၅.၆.၂၀၀၉

413 မႏွင္းယု၀င္း

10000

195 ၁၅.၆.၂၀၀၉

414 ဆုဆုဟန္

3000

196 ၁၅.၆.၂၀၀၉

415 ဇင္မို ့လြင္

3000

197 ၁၅.၆.၂၀၀၉

416 သြန္းရဒီ လင္း

198 ၁၄.၈.၂၀၀၉

417 ေရႊဂံုတိုင္ အင္တာနက္ကေဖး - ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

199 ၁၄.၈.၂၀၀၉

418 Easy Net - Yangon

10000

200 ၁၄.၈.၂၀၀၉

419 မဟန္မိုမိုထြန္း ။

15000

201 ၁၅.၆.၂၀၀၉

451 ဦးမ်ိဳးေအာင္ + ေဒၚနီနီထြန္း ၊ PineView Inn ၊ KaLaw ။

202 ၁၅.၆.၂၀၀၉

452 ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေမာင္သန္း + ေဒၚေမသူ ၊ စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္ ။

203 ၁၅.၆.၂၀၀၉

453 ေမာင္ၿမင့္ေဇာ္ ၊ ေတာမ ၊ သာစည္ ။

1000

204 ၁၇.၆.၂၀၀၉

454 ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထြန္းထြန္း ႏွင့္ ဇနီး ၊ စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္ ။

5000

205 ၂၀.၆.၂၀၀၉

455 ဒုဗိုလ္ သန္းေ႒း + ေဒၚႏြယ္နီထြန္း ၊ ေနၿပည္ေတာ္ ။

20000

206 ၂၀.၆.၂၀၀၉

456 ကိုတင္ၿမင့္ထြန္း ၊ ေရႊၿပည္သာေဆးလိပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

20000

50000

2000

50000
5000

5000
15000

207 ၄.၇.၂၀၀၉

457 ဒုဗိုလ္ ေအာင္ေက်ာ္စိုး + ေဒၚစိုးစိုးမိုး ၊ မိတၳီလာေလဆိပ္ ။

5000

208 ၂၉.၅.၂၀၀၉

501 ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုးဟန္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1500

209 ၂၉.၅.၂၀၀၉

502 ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး၀င္း ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

2000

210 ၂၉.၅.၂၀၀၉

503 ေဒါက္တာ စိုင္းသိန္းသန္းထြန္း ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

211 ၂၉.၅.၂၀၀၉

504 ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းၿမင့္ (ကေလးအထူးကု) ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

212 ၂၉.၅.၂၀၀၉

505 ေဒါက္တာ စိုးစုစုစံ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1500

213 ၃၁.၅.၂၀၀၉

506 ေဒါက္တာ ခ်ိဳစုလွိဳင္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

214 ၃၁.၅.၂၀၀၉

507 ေဒါက္တာ ခိုင္ၿဖိဳးသူ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

10000

215 ၃၁.၅.၂၀၀၉

508 ဦးေသာင္းခင္ + ေဒၚေအးေအးခိုင္ မိသားစု ၊ က်င္းလံုေရႊဆိုင္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

10000

216 ၇.၆.၂၀၀၉

509 ေနာင္ေနာင္ ၊ ရတနာသီရိရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

10000

217 ၇.၆.၂၀၀၉

510 ဦးစံပြင့္ မိသားစု ၊ ေညာင္ျဖဴရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

2000

218 ၇.၆.၂၀၀၉

511 (ဦးျမင့္သိန္း) + ေဒၚခင္ခင္ေလး ၊ ၿမိဳ ့ဦးရပ္ ၊ ဟိုပံုးျမိဳ ့။

5000

219 ၇.၆.၂၀၀၉

512 ကိ၀
ု င္းထြန္း မိသားစု ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ ့။

220 ၇.၆.၂၀၀၉

513 ဦးေမာင္ေမာင္ မိသားစု ၊ ေညာင္ျဖဴရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

2000

221 ၇.၆.၂၀၀၉

514 စိုင္းမ်ိဳးထိုက္ မိသားစု ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

222 ၇.၆.၂၀၀၉

515 ေအာင္ႏိုင္၀င္း ၊ ေညာင္ေရႊ ။

1000

223 ၇.၆.၂၀၀၉

516 နန္းေရႊခမ္း ၊ ေညာင္ပင္သာရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

224 ၈.၆.၂၀၀၉

517 ခြန္ေက်ာ္မင္းႏိုင္ ၊ ဘုရားျဖဴ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

225 ၈.၆.၂၀၀၉

518 ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္မိုး ၊ စ၀္စံထြန္း ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

226 ၉.၆.၂၀၀၉

519 ဦးၿပည္ေက်ာ္ ၊ ျပည္နယ္စာရင္းရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

227 ၁၂.၆.၂၀၀၉

520 မ၀တ္ရည္ပြင့္ ၊ ခရိုင္စီမံကိန္းရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

2000

228 ၁၂.၆.၂၀၀၉

521 ကိုေက်ာ္သီဟ ၊ ေရေအးကြင္း ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1500

229 ၁၂.၆.၂၀၀၉

522 ဦးတင္၀င္း ၊ ခရက အတြင္းေရးမွဴး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

230 ၁၂.၆.၂၀၀၉

523 ေဒၚဇင္ဇင္ ၊ ခရိုင္စီမံကိန္းရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

2000

231 ၁၂.၆.၂၀၀၉

524 ဦးစိုးၿမင့္၊ေဒၚထုနန္၊ေဒၚၿမင့္သန္း၊ေဒၚၿဖိဳးၿမင့္ေအာင္၊ေဒၚခင္ေစာ၀င္း၊ေဒၚသႏာၱမ်ိဳး

3000

232 ၁၂.၆.၂၀၀၉

525 ေဒၚသူဇာ၀င္း၊ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ေဒၚေအးသြယ္သြယ္၊ေဒၚခ်စ္ယုေဆြ

2000

10000

500

233 ၁၂.၆.၂၀၀၉

526 ေဒၚၾကင္ပု ၊ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ။

500

234 ၁၂.၆.၂၀၀၉

527 ကိုသန္းထြန္းေအာင္ ၊ ခ်မ္းၿမသာစည္ရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1500

235 ၁၄.၇.၂၀၀၉

528 နန္းေလာင္ခမ္း ၊ ကန္ေရွ ့ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

236 ၁၄.၇.၂၀၀၉

529 ေဒါက္တာ ေမခိုင္ခ်မ္း ၊ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ၾကီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရံု ။

237 ၂၃.၇.၂၀၀၉

530 ဦးစန္းလြင္မိသားစု ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

238 ၂၃.၇.၂၀၀၉

531 ဦးေ႒းျမင္ ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

239 ၂၃.၇.၂၀၀၉

532 ဦးေစာထြန္းႏိုင္ မိသားစု ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

240 ၂၃.၇.၂၀၀၉

533 ေဒၚမာမာေအး ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

241 ၂၃.၇.၂၀၀၉

534 ၀မ္းကေဖး ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

242 ၂၃.၇.၂၀၀၉

535 ဦးၾကည္၀င္း ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

3000

243 ၂၃.၇.၂၀၀၉

536 ေဒၚသန္းႏု မိသားစု ၊ မဂၤလာဦရပ္ ။

1000

244 ၂၃.၇.၂၀၀၉

537 မိုးသဇင္

1000

245 ၂၆.၇.၂၀၀၉

538 ေဒၚတင္တင္ျမင့္ ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာင္းစက္ရံုး ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

1000

246 ၂၆.၇.၂၀၀၉

539 မန္းသူဇာ ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ။

247 ၈.၈.၂၀၀၉

540 ဦးေအး + ေဒၚမိြဴးကြဳတ္၊ သား ခြန္ေလဇာ ၊ ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီး ၊ ထီပံု ။

248 ၈.၈.၂၀၀၉

541 မသီရိဖူး ၊ ေခတၱ စကၤာပူ ။

77500

249 ၈.၈.၂၀၀၉

542 နန္းႏြယ္နီႏွင္း ၊ ေခတၱ စကၤာပူ ။

38750

250 ၈.၈.၂၀၀၉

543 ခြန္ေရခ်မ္း ႏွင့္ အဖြဲ ့၊ ေခတၱ စကၤာပူ ။

38750

251 ၈.၈.၂၀၀၉

544 နန္းနီနီဦး ၊ ေခတၱ စကၤာပူ ။

38750

252 ၃.၆.၂၀၀၉

545 ဦးေမာင္ေမာင္ + ေဒၚစန္းစန္းညႊန္ ့၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ ေတာင္ငူ ၿမိဳ ့။

50000

253 ၁.၇.၂၀၀၉

546 ကိုထြန္း၀င္းေက်ာ္ ၊ ေခတၱ ထိုင္၀မ္ ။

100000

254 ၂၂.၇.၂၀၀၉

547 ကိုေနမိုး ႏွင့္ ဇနီး ၊ ေခတၱ စကၤာပူ ။

390000

255 ၃၀.၇.၂၀၀၉

548 နန္းေမြဟြမ္ႏြန္း ၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ ့။

50000

256 ၃၁.၇.၂၀၀၉

549 ဦးထြန္းေ၀ မိသားစု ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

10000

257 ၈.၄.၂၀၀၉

550 မရီရီလြင္ ၊ ႏွင္းလြင္လြင္ ဓါတ္ပံုတိုက္ ။

50000

258 ၁.၆.၂၀၀၉

551 ႏွင္း၀တ္ရည္ ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

100000

500

500
232500

1000

259 ၄.၆.၂၀၀၉

552 သန္းထိုက္ဦး ၊ ေညာင္ပင္သာရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

5000

260 ၁၀.၆.၂၀၀၉

553 ကိုႏိုင္ထြန္း + မခိုင္ရည္မြန္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ ့။

1000

261 ၁၀.၆.၂၀၀၉

554 မမိုးမိုးေအး ၊ ေညာင္ၿဖဴစခန္း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

262 ၁၃.၇.၂၀၀၉

601 Mr.Xuyang and Ma soe soe

30000

263 ၂၂.၇.၂၀၀၉

651 မနီ ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

200

264 ၂၂.၇.၂၀၀၉

652 ဦးျမသန္း + ေဒၚအံုးရင္ ၊ ရတနာသီရိရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

200

265 ၂၂.၇.၂၀၀၉

653 မဦး ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

266 ၂၂.၇.၂၀၀၉

654 မခ်စ္ဖူး ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

267 ၂၂.၇.၂၀၀၉

655 ဦးသန္းေအာင္၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

200

268 ၂၂.၇.၂၀၀၉

656 ေဒၚရင္ ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

269 ၂၂.၇.၂၀၀၉

657 ေရႊၾကာ ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

270 ၂၂.၇.၂၀၀၉

658 မမိုး ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

271 ၂၂.၇.၂၀၀၉

659 အန္တီေအး ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

272 ၂၂.၇.၂၀၀၉

660 ေဒၚငဲနီ ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

273 ၂၂.၇.၂၀၀၉

661 မတာ ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

500

274 ၂၂.၇.၂၀၀၉

662 ဦးေက်ာ္ညႊန္ ့၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

275 ၂၂.၇.၂၀၀၉

663 ဦးေစာေနာ္လင္း ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

276 ၂၂.၇.၂၀၀၉

664 ကိုေနမ်ိဳး + မသီတာသန္း ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

277 ၂၂.၇.၂၀၀၉

665 မရွမ္း ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

278 ၂၃.၇.၂၀၀၉

666 သမီးငယ္ ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

279 ၂၃.၇.၂၀၀၉

667 မဦး ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

280 ၂၃.၇.၂၀၀၉

668 မညိဳတင့္ ၊ ညေစ်း ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

1000

281 ၂၈.၇.၂၀၀၉

669 ဦးေမာင္ေက်ာ္ + ေဒၚနန္းစံခမ္းႏြဲ ့ ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

1000

282 ၂၈.၇.၂၀၀၉

670 ဦးျမေအာင္ + ေဒၚနန္းေမာက္ ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

1000

283 ၂၈.၇.၂၀၀၉

671 ဦးေန၀င္း မိသားစု ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

1000

284 ၂၈.၇.၂၀၀၉

672 ဒါေလးမ်ား ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

500

500

285 ၂၈.၇.၂၀၀၉

673 မဖူးမြန္မြန္ေက်ာ္ ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

1000

286 ၂၆.၇.၂၀၀၉

674 ဦးက်င္ဆန္း + မရႈဒခန္း ၊ ကံသာရပ္ ။

2000

287 ၃၁.၇.၂၀၀၉

675 ဦးေက်ာ္ေမာင္ + ေဒၚသန္းညႊန္ ့၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

288 ၃၁.၇.၂၀၀၉

676 ေဒၚရင္ မိသားစု ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

289 ၃၁.၇.၂၀၀၉

677 ဦးစိုင္းရွဲန္ + ေဒၚနန္းစိန္ ၊ ဘုရားျဖဴ ။

290 ၃၁.၇.၂၀၀၉

678 ဦးေမာင္ေမာင္ေထြး+ေဒၚညိဳညိဳေအာင္၊သား ဥကၠာေမာင္ ၊ ၿမိဳ ့မ ရပ္ ။

291 ၃၁.၇.၂၀၀၉

679 ေမာင္ခ်စ္ေအာင္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့။

292 ၁၆.၆.၀၉

701 နန္းအံုးေငြ ၊ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္ ။

5000

293 ၁.၈.၂၀၀၉

702 မခ်မ္းၿမမြန္ ၊ ေခတၱ အေမရိကန္ ။

284000

294 ၁၂.၇.၂၀၀၉

801 Global Link Café ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္ ။

50000

295 ၁၂.၇.၂၀၀၉

802 ဟန္ပိုကြန္ပ်ဴတာစာစီႏွင္ ့မိတၱဴ ၊ အင္းယားလမ္း ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ။

30000

296 ၁၂.၇.၂၀၀၉

803 William Internet Café အေရွ ့ၿမိဳ ့ပတ္လမ္း ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ။

3000

297 ၁၇.၇.၂၀၀၉

804 ေဆြအင္းေလး မိသားစု လြယ္အိတ္ဆိုင္ ၊ D-14, K-11 ေျမညီထပ္ ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

5000

298 ၁၉.၇.၂၀၀၉

805 ေဆြသဟာ အထည္ဆိုင္ ၊ K-13 ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

3000

299 ၁၉.၇.၂၀၀၉

806 တက္ေနလင္း အထည္ဆိုင္ မိသားစု ၊ C ရံု ၊ အခန္း ၁၄ ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

5000

300 ၁၉.၇.၂၀၀၉

807 CyberPoint Café ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ကန္ေအာက္ရပ္ ။

301 ၁၉.၇.၂၀၀၉

808 ဦးေမာင္ငယ္ + အန္တီေပ်ာ္ မိသားစု ၊ D-13 ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

3000

302 ၁၉.၇.၂၀၀၉

809 ဦးလွေဖ မိသားစု ၊ ဦးၾကီးခမ္း ။

1000

303 ၁၉.၇.၂၀၀၉

810 ေဒၚနန္းဟြမ္ ႏွင့္ သား ခြန္ဆန္ဖူးေအာင္ ၊ ေရေအးကြင္းရပ္ ။

3000

304 ၁၉.၇.၂၀၀၉

811 ဦးေက်ာ္ေဆြ + မရင္ေမ ၊ K-46 ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

1000

305 ၁၉.၇.၂၀၀၉

812 ဦးေအာင္ထြန္း + မဥ ၊ K-37 ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

1000

306 ၁၉.၇.၂၀၀၉

813 ေဒၚနန္းခမ္း မိသားစု ၊ ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာ အထည္ဆိုင္ ။

2000

307 ၁၉.၇.၂၀၀၉

814 ေဒၚနန္းအုပ္ ၊ K-86,K-34 ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

2000

308 ၁၉.၇.၂၀၀၉

815 ကိုေက်ာ္ႏိုင္ဦး + နန္းခ်ိဳခမ္း ၊ ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္း ရပ္ ။

1000

309 ၁၉.၇.၂၀၀၉

816 ဆုၿဖိဳး (စတိုး) ၊ R-14 ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

5000

310 ၁၉.၇.၂၀၀၉

817 ကိုရဲလင္း + နန္းအြမ္ခမ္း မိသားစု ၊ ေရေအးကြင္းရပ္ ။

5000

500
1000
10000
1000
10000

30000

311 ၁၉.၇.၂၀၀၉

818 ေဒၚဆုတ္ မိသားစု ၊ ေရေအးကြင္းရပ္ ။

3000

312 ၁၉.၇.၂၀၀၉

819 ေဒၚရင္ျမ ၊ ေဒၚၾကည္ေအး ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

2000

313 ၁၉.၇.၂၀၀၉

820 ဦးသန္းထြန္း + ေဒၚျမင့္ၾကည္ မိသားစု ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ။

3000

314 ၁၉.၇.၂၀၀၉

821 ဦးေမာင္ေအး + အန္တီမူ ၊ ၀ါးျပားေဆးဆိုင္ ။

3000

315 ၁၉.၇.၂၀၀၉

822 ဦး၀င္းမင္း မိသားစု ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

3000

316 ၂၀.၇.၂၀၀၉

823 နန္းငယ္ေထြး ၊ ဘုရားျဖဴ ။

2000

317 ၂၀.၇.၂၀၀၉

824 ကိုသန္းေမာင္ + မယဥ္သူ ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ။

3000

318 ၂၇.၇.၂၀၀၉

825 ခင္ေမေသာ္ ၊ ကန္ေအာက္ရပ္ ။

3000

319 ၂၈.၇.၂၀၀၉

826 ေအးမိစံ ၊ ဦးၾကီးခမ္း ။

2000

320 ၂၈.၇.၂၀၀၉

827 နန္းဟြမ္ခမ္း ၊ ခ်မ္းၿမသာစည္ ။

2000

321 ၂၈.၇.၂၀၀၉

828 ယုစႏၵာထြန္း ၊ ဦးၾကီးခမ္းရပ္ ။

2000

322 ၂၈.၇.၂၀၀၉

829 ဆန္ေထြး ၊ စ၀္စံထြန္း ။

1000

323 ၂၈.၇.၂၀၀၉

830 ခ်ိဳခ်ိဳထြန္း ၊ ျမိဳ ့မ ။

2000

324 ၂၉.၇.၂၀၀၉

831 ခြန္ထြန္းထြန္းႏိုင္ + နန္းနီလာထြန္း ၊ မဂၤလာဦးရပ္ ။

3000

325 ၂၉.၇.၂၀၀၉

832 နန္းသီတာထြန္း ၊ ဇီ၀ဇိုး ေရႊဆိုင္ ၊ ၿမိဳ ့မေစ်း ။

326 ၂၉.၇.၂၀၀၉

833 ေဇာ္၀င္းႏိုင္ ၊ ေရးေအးကြင္း ။

327 ၃၀.၇.၂၀၀၉

834 ဦးစိုင္းေစာၿဖဴ + ေဒၚနန္းျမစိန္ ၊ သမီး နန္းမိုဆိုင္ဟြမ္ ၊ ေရေအးကြင္း ။

50000

328 ၃၀.၇.၂၀၀၉

835 ဦးခင္ေမာင္သန္း + ေဒၚျမ၀င္းၾကည္ ၊ ပန္းစံထက္ မိတၱဴ မဂၤလာဦးရပ္ ။

10000

329 ၂၀.၇.၂၀၀၉

851 ဦးေသာင္းခင္ + ေဒၚေအးေအးခိုင္ မိသားစု ၊ က်င္းလံုေရႊဆိုင္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

4500

330 ၂၁.၇.၂၀၀၉

852 ဒုခ်ဳပ္ၾကီးတင္၀င္းေအာင္ + ေဒၚခင္ၿပံဳးေမာ္ မိသားစု ၊ ရပခ ။

5000

331 ၂၂.၇.၂၀၀၉

853 ဦးဆန္း၀င္း မိသားစု ၊ စိန္ပန္းရပ္ ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ့။

3000

332 ၂၃.၇.၂၀၀၉

854 ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လွိဳင္ ၊ ကိုေအးေမာင္ ။

4000

333 ၂၇.၇.၂၀၀၉

855 ရဲမင္းေအာင္ ၊ အခါ ၊ ေမြေဖာင္း ၊ hot hot ။

8000

334 ၃၀.၇.၂၀၀၉

856 ဦးစိုင္းႏြံ + ေဒၚသိဂၤ ီေအာင္ထူး ၊ သား အိုင္းအိုင္း မိသားစု ။

3000

335 ၁.၈.၂၀၀၉

901 ဲJolly Bird ( BAK Shopping Centre )

1000

336 ၁.၈.၂၀၀၉

902 Nobody ( BAK Shopping Centre )

20000
1000

500

337 ၁.၈.၂၀၀၉

903 MMBox Family (43 st. )

338 ၁.၈.၂၀၀၉

904 ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး ၊ သဥၨာၿဖိဳးေမာင္ ။

339 ၁.၈.၂၀၀၉

905 ကိုခိုင္မိုး ။

3000

340 ၁.၈.၂၀၀၉

906 ျပည့္ေစာဦး + လဲ့ရည္မြန္ ။

1500

341 ၁.၈.၂၀၀၉

907 စိုင္းကိုကို + သဲသဲ ။

1000

342 ၁.၈.၂၀၀၉

908 ေဇာ္မင္းသိန္း ၊ သန္းေဇာ္၀င္း ။

2000

343 ၁.၈.၂၀၀၉

909 မေ၀ေ၀လြင္ ၊ မသဲသဲအိ ။

1000

344 ၁.၈.၂၀၀၉

910 ဟိန္းေက်ာ္သူ မိသားစု ( ေထာက္ၾကန္ )့ ။

345 ၁.၈.၂၀၀၉

911 A Gyi ။

346 ၁.၈.၂၀၀၉

912 မလဲ့လဲ့ခိုင္ ( ေအးၿငိမ္းသီတာ ) ။

347 ၁.၈.၂၀၀၉

913 (ဦးေစာခိုင္) + ေဒၚၿဖဴျဖဴ၀င္း ။

1000

348 ၁.၈.၂၀၀၉

914 ေအးၿငိမ္းသီတာ အေဆာင္ (ရန္ကုန္) ။

1000

349 ၁.၈.၂၀၀၉

915 ကိုေနလင္းေအာင္ + မမိုးသူ ။

3000

350 ၁.၈.၂၀၀၉

916 ေဒၚခင္သန္းရီ (ပါရမီ ကြန္ဒို) ။

1000

351 ၁.၈.၂၀၀၉

917 ဦးေပၚေအာင္ + ေဒၚသိန္းရီ မိသားစု ။

1000

352 ၁.၈.၂၀၀၉

918 မေလးေလးျမင့္ (ေအးၿငိမ္းသီတာအေဆာင္) ။

1000

353 ၁.၈.၂၀၀၉

919 ဦးသန္း + ေဒၚေထြး မိသားစု ။

3000

354 ၁.၈.၂၀၀၉

920 စည္သူ + အိမြန္ ။

3000

355 ၁.၈.၂၀၀၉

921 ဆရာမ ေဒၚတင္ေအး(အင္းစိန္) ။

4000

356 ၁.၈.၂၀၀၉

922 ဦးၿမင့္သိန္း + ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအး ။

1000

357 ၁.၈.၂၀၀၉

923 ဦးၿမင့္သိန္း + ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအး ။

1000

358 ၁.၈.၂၀၀၉

924 မအင္ၾကင္း မိသားစု ။

3000

359 ၂၁.၆.၂၀၀၉

951 မေလးေလးၾကည္ ၊ ေခတၱ ထိုင္၀မ္ ။

360 ၄.၇.၂၀၀၉

1001 မစုလတ္ ၊ ကိုၾကယ္စင္မင္း ( ေခတၱ ဂ်ပန္ ) တို ့ အဖြဲ ့ ။

1100
500

500
1000
500

200000
1000000
5000000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful