1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·1

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·2

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·3

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·4

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναδημοσίευση του έργου αυτού, καθώς και η
αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς τη σχετική άδεια του εκδότη.

ISBN: 978-960-381-364-4

© Εκδόσεις Βολονάκη
Μαυρομιχάλη 41 & Βαλτετσίου
Τηλ.: 210.36.08.065, Fax: 210.36.08.197
www.volonaki.gr, mail: info@volonaki.gr
ºøΔ√™À¡£∂™∏: «ÁÚ·Ê‹» ∂˘·ÁÁÂÏ›· §¤ÓË

÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 26, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210 3616596
¢HMIOYP°IKO E•øºY§§OY: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·5

Μ. Ελ. Βολονάκη

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία
B΄ Γυμνασίου

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·6

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·7

Γ

ια τη συγγραφή του βιβλίου της B΄ Γυμνασίου
ακολουθήσαμε, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
και τις υποδείξεις και ασκήσεις που περιέχει το βιβλίο
του εκπαιδευτικού, την ίδια πορεία που ακολουθήσαμε και για τη συγγραφή του βιβλίου «Aρχαία Eλληνική Γλώσσα» της A΄ Γυμνασίου.
Mε ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα παρουσιάζουμε σε πλήρη ανάπτυξη όλες τις ενότητές του
πλησιάζοντας πολύ τις ικανότητες του μαθητή της B΄
Γυμνασίου, ώστε να κάνει πιο εύκολα κτήμα του όσα
του προσφέρονται.
Aλλά και η μεθοδική διάταξη της ύλης του βιβλίου
μας πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει το μαθητή στη μελέτη της Aρχαίας Eλληνικής γλώσσας την οποία θα προσεγγίσει πιο ευχάριστα και με μεγάλη αγάπη.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ

7

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·8

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·9

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: I·ÙÚÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

13
34
37
42

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: TÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

45
62
68
73

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

79
92
97
108

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: OÈ ™ÂÏËÓ›Ù˜
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

115
132
137
143

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: H ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ
Μέρος Α
Μέρος Β
Μέρος Γ
Mέρος Δ

149
166
171
176

Ενότητα 6: H ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

181
196
202
210

¶ Â Ú È Â ¯ fi Ì Â Ó ·

1-12

9

1-12

11-01-04

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

10

00:24

™ÂÏ›‰·10

Ενότητα 7: ŒÓ·˜ ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

213
228
234
241

Ενότητα 8: H Á¤ÓÂÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

247
261
265
273

Ενότητα 9: H K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

279
294
300
308

Ενότητα 10: ŒÓ·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

313
329
335
341

Ενότητα 11: O Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

345
359
363
367

Ενότητα 12: T· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ··ÙÔ‡Ó
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

371
385
390
395

Ενότητα 13: H ÛˆÛÙ‹ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜
Μέρος Α
Μέρος Β
Μέρος Γ
Mέρος Δ

401
416
421
425

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·11

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

Ενότητα 14: AÚfiÛÎÏËÙÔÈ ‚ÔËıÔ›
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

429
443
449
454

Ενότητα 15: H Aı‹Ó· ÚÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

457
473
477
487

Ενότητα 16: MÂÁ·Ïfi„˘¯Ë ÛÙ¿ÛË
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

491
505
509
523

Ενότητα 17: TÔ ¿ıËÌ· ÙˆÓ ÂÚˆ‰ÈÒÓ
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

527
540
544
548

Ενότητα 18: ¶·ÙÚÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος Δ΄

553
567
573
581

Κριτήρια Αξιολόγησης
Απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης

589
595

11

1-12

11-01-04

00:24

™ÂÏ›‰·12

1Ë(13-44)

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·13

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 1 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: I·ÙÚÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË
\AÓcÚ Á¤ÓÂÈ M¿Ú‰Ô˜ ·Ö‰·˜ Âr¯ÂÓ ëÙ¿. TÔ‡ÙˆÓ ï ÓÂÒÙ·ÙÔ˜ ηÎa ÔÏÏa
ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ. K·d Ùa ÌbÓ ÚáÙ· âÂÈÚÄÙÔ ·éÙeÓ ï ·ÙcÚ ®˘ıÌ›˙ÂÈÓ
ÏfiÁˇˆØ âÂd ‰b ÔéÎ â›ıÂÙÔ, Úe˜ ÙÔf˜ ‰ÈηÛÙa˜ õÁ·Á ηd ¬Û· ·éÙˇá âÙÂÙfiÏÌËÙÔ àÎÚȂᘠηÙËÁfiÚËÛÂ, ηd õF ÙÙÂÈ ·Úa ÙáÓ ‰ÈηÛÙáÓ àÔÎÙÂÖÓ·È ÙeÓ Ó·ӛÛÎÔÓ. Oî ‰b âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó Î·d àÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜ âd ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· \AÚٷͤÚÍËÓ õÁ·ÁÔÓ.
Ta ·éÙa ‰b ϤÁÔÓÙÔ˜ ÙÔÜ M¿Ú‰Ô˘, ‚·ÛÈÏÂf˜ öÊË: «ErÙ· ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ ÙeÓ ˘îeÓ àÔıÓF‹ÛÎÔÓÙ· ñÔÌÂÖÓ·È;». ^O ‰b öÊË «¿ÓÙˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ·Ø âÂd ηd ¬Ù·Ó ÙáÓ Ê˘ÔÌ¤ÓˆÓ ıÚȉ·ÎÈÓáÓ Ùa˜ âÎʇÛÂȘ Ùa˜ ÈÎÚa˜ àÊ·ÈÚá, Ôé‰bÓ ì Ì‹ÙËÚ ·éÙáÓ Ï˘ÂÖÙ·È, àÏÏa ı¿ÏÏÂÈ ÌÄÏÏÔÓ Î·d ÁÏ˘Î›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È». T·ÜÙ· àÎÔ‡Û·˜ \AÚٷͤÚ͢
âF‹ÓÂÛ ÌbÓ ÙeÓ ôÓ‰Ú· ηd ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ ‰ÈηÛÙáÓ âÔ›ËÛÂÓ ≤Ó·, ÂågÓ ¬ÙÈ ï
ÂÚd ÙáÓ å‰›ˆÓ ·›‰ˆÓ Ô≈Ùˆ ‰Èη›ˆ˜ àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ηd âÓ ÙÔÖ˜ àÏÏÔÙÚ›ÔȘ àÎÚÈ‚c˜ öÛÙ·È ‰ÈηÛÙc˜ ηd à‰¤Î·ÛÙÔ˜, àÊÉΠ‰b ηd ÙeÓ Ó·ӛ·Ó Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜, àÂÈÏáÓ ·éÙˇá ı·Ó¿ÙÔ˘, âaÓ à‰ÈÎáÓ ÊˆÚ·ıFÉ ≤ÙÂÚ·.
AåÏÈ·Ófi˜, ¶ÔÈΛÏË ^IÛÙÔÚ›· 1.34 (‰È·Û΢‹)

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
O Û˘ÁÁڷʤ·˜: O PˆÌ·›Ô˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ KÏ·‡‰ÈÔ˜ AÈÏÈ·Ófi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 170 Ì.¯. Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 235 Ì.X. ¢È‰¿¯ÙËΠÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ηÈ
‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ ¶·˘Û·Ó›·. AÛ¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ÚËÙÔÚÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›·
fï˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, ÁÈ· Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ™ÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›ÎÔÛÈ «\AÁÚÔÙÈηd \EÈÛÙÔÏ·d» Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋
˙ˆ‹, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ë «¶ÔÈΛÏË ^IÛÙÔÚ›·» Û ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·, ÙÔ «¶ÂÚ› ˙ˇÒˆÓ å‰ÈfiÙËÙÔ˜» Û ‰ÂηÂÙ¿ ‚È‚Ï›· Î.¿.

TÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÈΛÏË ^IÛÙÔÚ›·, ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì·
‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ËıÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·.

13

1Ë(13-44)

11-01-04

00:37

∂ÓfiÙËÙ·

™ÂÏ›‰·14

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY

1

14

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

\AÓcÚ M¿Ú‰Ô˜
Âr¯ÂÓ ëÙa ·Ö‰·˜.
TÔ‡ÙˆÓ ï ÓÂÒÙ·ÙÔ˜
ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜
ÔÏÏa ηο.
K·d Ùa ÌbÓ ÚáÙ· ï ·ÙcÚ
âÂÈÚÄÙÔ ®˘ıÌ›˙ÂÈÓ ·éÙeÓ
ÏfiÁˇˆØ
âÂȉc ‰b ÔéÎ â›ıÂÙÔ (Ô ·Ö˜)
õÁ·Á Úe˜ ÙÔf˜ ‰ÈηÛÙa˜
ηd ηÙËÁfiÚËÛ àÎÚÈ‚á˜
¬Û· âÙÂÙfiÏÌËÙÔ ·éÙˇá,
ηd õF ÙÂÈ ·Úa ÙáÓ ‰ÈηÛÙáÓ
àÔÎÙÂÖÓ·È ÙeÓ Ó·ӛÛÎÔÓ.
Oî ‰b âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó
ηd õÁ·ÁÔÓ àÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜
âd ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· \AÚٷͤÚÍËÓ.
TÔÜ M¿Ú‰Ô˘ ϤÁÔÓÙÔ˜ Ùa ·éÙ¿,
‚·ÛÈÏÂf˜ öÊË:
«ErÙ· ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ
ñÔÌÂÖÓ·È àÔıÓF‹ÛÎÔÓÙ· ÙeÓ ˘îfiÓ;».
^O ‰b öÊË
«¿ÓÙˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ·Ø
âÂd ηd ¬Ù·Ó àÊ·ÈÚá
Ùa˜ ÈÎÚa˜ âÎʇÛÂȘ
ÙáÓ Ê˘ÔÌ¤ÓˆÓ ıÚȉ·ÎÈÓáÓ,
ηd ì Ì‹ÙËÚ ·éÙáÓ
Ôé‰¤Ó Ï˘ÂÖÙ·È,
àÏÏa ı¿ÏÏÂÈ ÌÄÏÏÔÓ
ηd Á›ÓÂÙ·È ÁÏ˘Î›ˆÓ».
\AÎÔ‡Û·˜ Ù·ÜÙ· \AÚٷͤÚ͢
âF‹ÓÂÛÂ ÌbÓ ÙeÓ ôÓ‰Ú·
ηd âÔ›ËÛÂ
≤Ó· ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ ‰ÈηÛÙáÓ,

ŒÓ·˜ ÕÓ‰Ú·˜ M¿Ú‰Ô˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹
›¯Â ÂÙ¿ ÁÈÔ˘˜.
A\ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÈÔ Ó¤Ô˜
ÚÔηÏÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÔÏÏ¿ ηο.
K·È ·Ú¯Èο Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘
ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ
Ì ÏfiÁÈ·Ø
âÂȉc fï˜ ‰ÂÓ ˘¿ÎԢ (Ô Ó·Úfi˜),
ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ (‹ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ)
Î·È ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÁÈ· fiÛ· ›¯Â ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜,
Î·È ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜
Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ó·Úfi.
KÈ ·˘ÙÔ› (ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜) Í·ÊÓÈ¿ÛÙËηÓ
Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ AÚٷͤÚÍË.
K·È ÂÓÒ Ô M¿Ú‰Ô˜ ¤ÏÂÁ ٷ ›‰È·,
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›Â:
«AÏ‹ıÂÈ· ı· ¤¯ÂȘ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜
Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ Ó· Âı·›ÓÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÛÔ˘;»
KÈ ·˘Ùfi˜ (Ô M¿Ú‰Ô˜) › (‹ ·¿ÓÙËÛÂ)
«‚‚·ÈfiٷٷØ
ÁÈ·Ù›, η› fiÙ·Ó ·Ê·ÈÚÒ (‹ ‚Á¿˙ˆ)
ÙȘ ÈÎÚ¤˜ ·Ú·Ê˘¿‰Â˜
ÙˆÓ Ì·ÚÔ˘ÏÈÒÓ Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó,
·ÎfiÌ· η› Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜
ηıfiÏÔ˘ ‰Â Ï˘¿Ù·È,
·ÏÏ¿ ·Óı›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
Î·È Á›ÓÂÙ·È ÁÏ˘Î‡ÙÂÚË».
ŸÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û ·˘Ù¿ Ô AÚٷͤÚ͢,
Â·›ÓÂÛ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·
Î·È ÙÔÓ ¤Î·ÓÂ
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ [ηٿ Ù·
Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡: ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹]
ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ‰›Î·È˜ ÎÚ›ÛÂȘ

ÂågÓ ¬ÙÈ
ï àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ Ô≈Ùˆ ‰Èη›ˆ˜

1Ë(13-44)

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·15

ÂÚd ÙgÓ å‰›ˆÓ ·›‰ˆÓ
¿ÓÙˆ˜ ηd âÓ ÙÔÖ˜ àÏÏÔÙÚ›ÔȘ
öÛÙ·È ‰ÈηÛÙc˜
àÎÚÈ‚c˜ Î·È à‰¤Î·ÛÙÔ˜,
àÊÉΠ‰b
ηd ÙeÓ Ó·ӛ·Ó Ùc˜ ÙÈ̈ڛ·˜,
àÂÈÏáÓ ·éÙˇá ı·Ó¿ÙÔ˘,
âaÓ ÊˆÚ·ıFÉ
à‰ÈÎáÓ ≤ÙÂÚ·.

ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘,
ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È ÛÙȘ ͤÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ
ı· Â›Ó·È ‰ÈηÛÙ‹˜
ÚÔÛ¯ÙÈÎfi˜ Î·È ·‰È¿ÊıÔÚÔ˜Ø
·¿ÏÏ·Í fï˜
Î·È ÙÔ Ó·Úfi ·fi ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·,
·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÂ ı¿Ó·ÙÔ,
Â¿Ó ·Ô‰Âȯı›
fiÙÈ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ¿ÏϘ ·‰È˘.

∂ÓfiÙËÙ·

1

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY
O AÈÏÈ·Ófi˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ¤Ó·˜ ·Ù¤Ú·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔÓ ·Ù›ı·ÛÔ ÁÈÔ ÙÔ˘.
ŒÓ·˜ M¿Ú‰Ô˜ ›¯Â ÂÙ¿ ÁÈÔ˘˜ Î·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ·Ù›ı·ÛÔ˜Ø ÙfiÛÔ Ôχ Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ·Ú\ fiϘ
ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ. Z‹ÙËÛ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜
Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Û ı¿Ó·ÙÔ. H ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Í¿ÊÓÈ·Û ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
AÚٷͤÚÍË. ŸÌˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÛÂØ Ó· ı·Ó·ÙÒÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ó·Úfi ÁÈÔ ÙÔ˘. KÈ fiÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ ÚÒÙËÛ ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· Âı·›ÓÂÈ, Ô ·Ù¤Ú·˜ ·¿ÓÙËÛ ηٷʷÙÈο. ŸÙ·Ó, ›Â Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Îfi„ˆ ÙȘ ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ ÙȘ ÈÎÚ¤˜ ·fi Ù· Ì·ÚԇϷ
Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ Ì·ÚÔ˘ÏÈÒÓ ‰Â Ï˘¿Ù·È, ·ÏÏ¿ ·Óı›˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿. MfiÏȘ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô AÚٷͤÚ͢ ÙË ‰›Î·ÈË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ηÈ
ÙÔ fiÛÔ ·‰È¿ÊıÔÚÔ˜ ‹Ù·Ó, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙfiÓ ‰ÈfiÚÈÛ ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹. O‡ÙÂ
Î·È ÙÔ Ó·Úfi fï˜ ηٷ‰›Î·ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÊÔ‚¤ÚÈÛ ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ÙÔ ı·Ó·ÙÒÛÂÈ, ·Ó ͷӷοÓÂÈ ¿ÏÏ· ·‰È΋̷ٷ.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ °¤ÓÂÈ M¿Ú‰Ô˜: OÈ M¿Ú‰ÔÈ (‹ ÕÌ·Ú‰ÔÈ) ‹Ù·Ó ÓÔÌ·‰È΋ Ê˘Ï‹ ÛÙË M.AÛ›·. AӷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ AÈÛ¯‡ÏÔ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Û·Ó ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ •¤ÚÍËØ ·fi ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ Û·Ó ÓÔÌ·‰È΋ Ê˘Ï‹ ÂÚÛÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜Ø ·fi ÙÔÓ AÚÚÈ·Ófi Û·Ó Á›ÙÔÓÙ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. TÔ 332 .X. ÙÔ˘˜ ˘¤Ù·ÍÂ Ô M. AϤͷӉÚÔ˜.

❏ \AÚٷͤÚÍËÓ: TÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ¤ÊÂÚ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ¶¤ÚÛ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ A¯·ÈÌÂÓȉÒÓ. O AÚٷͤÚ͢ Aã Ô M·ÎÚfi¯ÂÈÚ (464 - 424 .X.),
ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË Aã, ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ «KÈÌÒÓÂÈÔ EÈÚ‹ÓË», Ô˘ ¤ıÂÛ ٤ÚÌ· ÛÙÔ˘˜
ÂÏÏËÓÔÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. K·Ù¿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ AÚٷͤÚÍË Bã ÙÔ˘

15

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·16

MÓ‹ÌÔÓ· (404 - 358 .X), ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ Bã, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ A¯·ÈÌÂÓȉÒÓ ¤ÁÈÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô AÚٷͤÚ͢ °ãÔ fl¯Ô˜ (358 - 338
.X.), Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙˆÓ A¯·ÈÌÂÓȉÒÓ. O Û·ÙÚ¿˘ B‹ÛÛÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ ¢·ÚÂ›Ô °ã, ÙÔÓ
‰È·‰¤¯ÙËΠˆ˜ AÚٷͤÚ͢ ¢ã. B·Û›Ï¢Û ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηÈ
ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙÔ M. AϤͷӉÚÔ.

F ÙÂÈ ·Úa ÙáÓ ‰ÈηÙáÓ àÔÎÙÂÖÓ·È ÙeÓ Ó·ӛÛÎÔÓ: OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ
❏ ηd õ
ÂÚ› ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈı·Ú¯›·˜ ÛÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÛÙËÚ¤˜. H ÂÚÛÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ‰Â ‰È¤ÊÂÚ Ôχ ·fi ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋.

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• \AÓcÚ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ Ô˘Û. ï àÓ‹Ú [ÁÂÓ.

16

ÙÔÜ àÓ‰Úfi˜]
• Á¤ÓÂÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe Á¤ÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜]
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÁÂÓÈ¿, Á¤ÓÂÛË, ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜, ÓÂÔÁÓfi˜, ÁËÁÂÓ‹˜, ÁÔÓÈfi˜,
ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜, ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜.
• ·Ö‰·˜: ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ·È‰fi˜],
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·È‰ÈÎfi˜, ·È‰fiÙÔÔ˜, ·›˙ˆ, ·È¯Ó›‰È.
• Âr¯ÂÓ: Áã ÂÓÈÎ. ÚÔÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ. XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ö¯ˆ, ·ÚÙ. Âr¯ÔÓ, ̤Ï. ≤͈ / Û¯‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã öÛ¯ÔÓ, ·ÚÎ. öÛ¯Ëη,
˘ÂÚÛ. [âÛ¯‹ÎÂÈÓ: ÌÂÙ.] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ¢ÂÍ›·, ÂÍ‹˜, Û¯ÔÏ‹, Û¯ÔÏ›Ô,
ۯ‰fiÓ, Û¯¤ÛË, Û¯‹Ì·, ÂÓÔ¯‹, ·Ô¯‹, ˘ÂÚÔ¯‹, ·Ó·Îˆ¯‹, οÙÔ¯Ô˜, ̤ÙÔ¯Ô˜.
• TÔ‡ÙˆÓ: ÁÂÓ. Ï. ·ÚÛ. ÁÂÓ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙ. ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ.
• ï ÓÂÒÙ·ÙÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚı. ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ Ó¤Ô˜, Ó¤·, Ó¤ÔÓ.
B·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £ETIKO™: Ó¤Ô˜, ™Y°KPITIKO™: ÓÂÒÙÂÚÔ˜ -· -ÔÓ,
Y¶EP£ETIKO™: ÓÂÒÙ·ÙÔ˜ -Ë -ÔÓ.
• ηÎa: ·ÈÙ. Ï. Ô˘‰. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ηÎfi˜, η΋, ηÎfiÓ. B·ıÌÔ›
ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £ETIKO™: ηÎfi˜, ™Y°KPITIKO™: ï, ì ¯Â›ÚˆÓ, Ùfi ¯ÂÖÚÔÓ /
ï, ì ηΛˆÓ, Ùfi οÎÈÔÓ, Y¶EP£ETIKO™: ¯Â›ÚÈÛÙÔ˜ -Ë -ÔÓ / οÎÈÛÙÔ˜ -Ë -ÔÓ.
• ÔÏÏa: ·ÈÙ. Ï. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï Ôχ˜, ì ÔÏÏ‹, Ùfi Ôχ.
B·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £ETIKO™: Ôχ˜, ™Y°KPITIKO™: ï, ì Ï›ˆÓ, Ùfi
ϤÔÓ, Y¶EP£ETIKO™: ÏÂÖÛÙÔ˜ -Ë -ÔÓ.

1Ë(13-44)

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·17

• ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. ÁÂÓ. Ù˘ ·fiÚ. ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ôÏÏÔ˜, ôÏÏË, ôÏÏÔ.
• ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚÔÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÙ. ̤Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÚÁ¿˙ÔÌ·È [= ÚÔηÏÒ / οӈ] XPONOI: ÂÓÂÛÙ. âÚÁ¿˙ÔÌ·È, ÚÙ. ÂåÚÁ·˙fiÌËÓ, ÌÂÏ. âÚÁ¿ÛÔÌ·È /
âÚÁ·Ûı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ÂåÚÁ·Û¿ÌËÓ / ÂåÚÁ¿ÛıËÓ, ·ÚÎ. ÂúÚÁ·ÛÌ·È, ˘ÂÚÛ.
ÂåÚÁ¿ÛÌËÓ, OMOPPIZA ÛÙË N.E.: ÂÚÁ·Û›·, ¤ÚÁÔ, ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÚÁfi¯ÂÈÚÔ,
ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜, ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˜
• ηd: Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
• âÂÈÚÄÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÈÚ¿ÔÌ·È ÂÈÚáÌ·È [= ÚÔÛ·ıÒ], XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ÂÈÚáÌ·È, ÚÙ. âÂÈÚÒÌËÓ, ̤Ï.
ÂÈÚ¿ÛÔÌ·È / ÂÈÚ·ı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÂÈÚ·Û¿ÌËÓ / âÂÈÚ¿ıËÓ, ·ÚÎ. Â›ڷ̷È, ˘ÂÚÛ. âÂÂÈÚ¿ÌËÓ, OMOPPIZA: ÂÈÚ·Ù‹˜, ÂÈÚ¿˙ˆ, ›ڷ̷,
›ڷÁÌ·, ·fiÂÈÚ·.
• ·éÙfiÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·Ï. ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• ï ·Ù‹Ú: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ Ô˘Û. ï ·Ù‹Ú (ÁÂÓ.
ÙÔÜ ·ÙÚfi˜).
• ®˘ıÌ›˙ÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ®˘ıÌ›˙ˆ. XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ®˘ıÌ›˙ˆ, ·ÚÙ. [âÚÚ‡ıÌÈ˙ÔÓ], ̤Ï. [®˘ıÌÈá], ·fiÚ. âÚÚ‡ÌÈÛ·, ·ÚÎ. [®˘ı̛۷˜
ö¯ˆ] ˘ÂÚÛ. [®˘ı̛۷˜ Âr¯ÔÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E.: Ú˘ıÌfi˜, ‡ڢıÌÔ˜,
¿ÚÚ˘ıÌÔ˜, Ú˘ıÌÈ΋, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË.
• ÏfiÁˇˆ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÏfiÁÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘]
OMOPPIZA ÛÙË N.E.: ϤÍË, ÏÔÁÈÎfi˜, ÏÔÁÈÛÌfi˜, ÏÂÎÙÈÎfi˜, ÏfiÁÈÔ˜, ¿ÏÔÁÔ˜,
·Ú¿ÏÔÁÔ˜
• âÂd: ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
• â›ıÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ›ıÔÌ·È [= ˘·ÎÔ‡ˆ] XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ›ıÔÌ·È, ·ÚÙ. âÂÈıfiÌËÓ, ̤Ï. ›ÛÔÌ·È / ÂÈÛı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. â›ÛıËÓ / ‚ã âÈıfiÌËÓ, ÚÎ. ¤ÂÈÛÌ·È [¤ÔÈı·], ˘ÂÚÛ.
âÂ›ÛÌËÓ [âÂÔ›ıÂÈÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÂÈıÒ, Èı·Ófi˜, ÈÛÙfi˜.
• Úe˜: ÚfiıÂÛË
• ÙÔf˜ ‰ÈηÛÙ¿˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‰ÈηÛÙ‹˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ‰ÈηÛÙÔÜ]
• õÁ·ÁÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ [= Ô‰ËÁÒ, ʤÚÓˆ]
XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ôÁˆ ÚÙ. qÁÔÓ, ̤Ï. ô͈, ·fiÚ. ‚ã õÁ·ÁÔÓ, ÚÎ. q¯· [àÁ‹Ô¯·],
˘ÂÚÛ. [àÁËfi¯ÂÈÓ] OMOPPIZA: ·ÁˆÁ‹, ·ÁÒÓ·˜, ¿ÁËÌ·, ·Á¤ÏË, ¿Ì·Í·, ¿ÍÈÔ˜.
• ¬Û·: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì. ¬ÛÔ˜, ¬ÛË, ¬ÛÔÓ
• ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• âÙÂÙfiÏÌËÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ˘ÂÚÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÏÌ¿ÔÌ·È ÙÔÏÌáÌ·È [= ÙÔÏÌ¿ˆ] XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ÙÔÏÌáÌ·È, ÚÙ. [âÙÔÏÌÒÌËÓ] ̤Ï.
[ÙÔÏÌ‹ÛÔÌ·È], ·fiÚ. âÙÔÏÌ‹ıËÓ, ÚÎ. ÙÂÙfiÏÌËÌ·È, ˘ÂÚÛ. [âÙÂÙÔÏÌ‹ÌËÓ].
• àÎÚÈ‚á˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi

∂ÓfiÙËÙ·

1

17

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

18

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·18

• ηÙËÁfiÚËÛÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηÙËÁÔÚ¤ˆ - ηÙËÁÔÚá XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ηÙËÁÔÚá, ÚÙ. ηÙËÁfiÚÔ˘Ó, ̤Ï. ηÙËÁÔÚ‹Ûˆ /
ηÙÂÚá, ·fiÚ. ηÙËÁfiÚËÛ· / ηÙÂÖÔÓ, ÚÎ. ηÙËÁfiÚËη / ηÙ›ÚËη,
˘ÂÚÛ. ηÙËÁÔÚ‹ÎÂÈÓ
• õF ÙÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·åÙ¤ˆ - ·åÙá [= ˙ËÙÒ]
XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ·åÙá, ÚÙ. õF ÙÔ˘Ó, ̤Ï. ·åÙ‹Ûˆ, ·fiÚ. FõÙËÛ·, ÚÎ. [FõÙËη],
˘ÂÚÛ. [FäÙ‹ÎÂÈÓ]
• ·Úa: ÚfiıÂÛË
• ÙáÓ ‰ÈηÛÙáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‰ÈηÛÙ‹˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ‰ÈηÛÙÔÜ]
• àÔÎÙÂÖÓ·È: ··Ú¤ÌÊ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔÎÙ›ӈ [= ÛÎÔÙÒÓˆ]
XPONOI: ÂÓÂÛÙ. àÔÎÙ›ӈ, ÚÙ. à¤ÎÙÂÈÓÔÓ, ̤Ï. àÔÎÙÂÓá, ·fiÚ. à¤ÎÙÂÈÓ·, ÚÎ. à¤ÎÙÔÓ·, ˘ÂÚÛ. àÂÎÙfiÓÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E.: ·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜, ·˘ÙÔÎÙÔÓÒ, ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·.
• ÙeÓ Ó·ӛÛÎÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ó·ӛÛÎÔ˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ Ó·ӛÛÎÔ˘]
• âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÎÏ‹ÙÙÔÌ·È
XPONOI: ÂÓÂÛÙ. âÎÏ‹ÙÙÔÌ·È, ÚÙ. âÍÂÏËÙÙfiÌËÓ, ̤Ï. âÎÏ·Á‹ÛÔÌ·È,
·fiÚ. âÍÂÏ¿ÁËÓ, ÚÎ. âÎ¤ÏËÁÌ·È, ˘ÚÛ. âÍÂÂÏ‹ÁÌËÓ OMOPPIZA ÛÙË
N.E. ÏËÁ‹, ¤ÎÏËÍË, ÏËÎÙÈÎfi˜
• àÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ., àÌÊfiÙÂÚÔ˜ -· -ÔÓ [= Î·È ÔÈ ‰‡Ô]
• âd: ÚfiıÂÛË
• ÙeÓ ‚·ÛÈϤ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜]
• \AÚٷͤÚÍËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï \AÚٷͤÚ͢ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
\AÚٷͤÚÍÔ˘]
• õÁ·ÁÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ (‚Ϥ ÈÔ
¿Óˆ)
• Ta ·éÙ¿: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜ -‹ -fi
• ϤÁÔÓÙÔ˜: ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ XPONOI
ÂÓÂÛÙ. ϤÁˆ, ÚÙ. öÏÂÁÔÓ, ̤Ï. Ϥ͈ / âÚá, ·fiÚ. öÏÂÍ· / Âr· / ‚ã ÂrÔÓ, ÚÎ.
ÂúÚËη, ˘ÂÚÛ. ÂåÚ‹ÎÂÈÓ
• ÙÔÜ M¿Ú‰Ô˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï M¿Ú‰Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
M¿Ú‰Ô˘]
• ‚·ÛÈχ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜]
• öÊË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊËÌ› [= Ϥˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ÊËÌ›, ÚÙ. öÊËÓ, ̤Ï. Ê‹Ûˆ, ·fiÚ. öÊËÛ·, ÚÎ. - ˘ÂÚ. -, OMOPPIZA
ÛÙË N.E. Ê‹ÌË, ʈӋ, ôÊ·ÙÔ˜

1Ë(13-44)

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·19

• ÂrÙ·: Â›ÚÚËÌ· ‚‚·ÈˆÙÈÎfi
• ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÏÌ¿ˆ - ÙÔÏÌá

∂ÓfiÙËÙ·

1

XPONOI ÂÓÂÛÙ. ÙÔÏÌá, ÚÙ. âÙfiÏ̈Ó, ̤Ï. ÙÔÏÌ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÙfiÏÌËÛ·, ÚÎ.
ÙÂÙfiÏÌËη, ˘ÂÚÛ. [âÙÂÙÔÏÌ‹ÎÂÈÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÙfiÏÌË, ÙÔÏÌËÚfi˜,
·Ú¿ÙÔÏÌÔ˜, ÙfiÏÌËÌ·
• ÙeÓ ˘îeÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ˘îfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ˘îÔÜ / ÙÔÜ
˘î¤Ô˜] [Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚ã Î·È Ì ÙË Áã ÎÏ›ÛË]
• àÔıÓF‹ÛÎÔÓÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔıÓF‹ÛΈ
[= Âı·›Óˆ], XPONOI: ÂÓÂÛÙ. àÔıÓ÷‹ÛΈ, ÚÙ. à¤ıÓFËÛÎÔÓ, ̤Ï. àÔı·ÓÔÜÌ·È, ·fiÚ. ‚ã à¤ı·ÓÔÓ, ÚÎ. àÔÙ¤ıÓËη, ˘ÂÚÛ. àÂÙÂıÓ‹ÎÂÈÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ı¿Ó·ÙÔ˜, ıÓËÙfi˜, ·ı¿Ó·ÙÔ˜, ËÌÈı·Ó‹˜, ıÓËÛÈÁÂÓ‹˜,
ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·
• ñÔÌÂÖÓ·È: ·ÚÌÊ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ñÔ̤ӈ XPONOI ÂÓÂÛÙ. ñÔ̤ӈ, ÚÙ. ñ¤ÌÂÓÔÓ, ̤Ï. ñÔÌÂÓá, ·fiÚ. ñ¤ÌÂÈÓ·, ÚÎ. ñÔÌÂ̤ÓËη,
˘ÂÚÛ. [ñÂÌÂÌÂÓ‹ÎÂÈÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ˘ÔÌÔÓ‹, ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜,
·Ó˘fiÌÔÓÔ˜
• ¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ę, ÄÛ·, ÄÓ
• Ì¿ÏÈÛÙ·: Â›ÚÚËÌ· ‚‚·ÈˆÙÈÎfi ˘ÂÚıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡, ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£ETIKO™ Ì¿Ï· ™Y°KPITIKO™ ÌÄÏÏÔÓ Y¶EP£ETIKO™ Ì¿ÏÈÛÙ·.
• âÂd: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜
• ¬Ù·Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜
• Ê˘Ô̤ӈÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʇÔÌ·È [= Ê˘ÙÚÒÓˆ] XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ʇÔÌ·È, ÚÙ. âÊ˘fiÌËÓ, ̤Ï. ʇÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÊ˘Û¿ÌËÓ, ÚÎ. ¤Ê˘Ì·È, ˘ÂÚÛ. âÂʇÌËÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ʇÛË, Ê˘Ùfi,
Ê˘Ù‡ˆ, ¤ÌÊ˘ÙÔ˜
• ÙáÓ ıÚȉ·ÎÈÓáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ıÚȉ·Î›ÓË [ÁÂÓ.
Ùɘ ıÚȉ·Î›Ó˘, ·ã ÎÏ›ÛË] Î·È ì ıÚ›‰·Í [ÁÂÓ. Ùɘ ıÚ›‰·ÎÔ˜, Áã ÎÏ›ÛË] [= ÙÔ
Ì·ÚÔ‡ÏÈ]
• Ùa˜ âÎʇÛÂȘ: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì öÎÊ˘ÛȘ [ÁÂÓ. Ùɘ
âÎʇÛˆ˜]
• Ùa˜ ÈÎÚa˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï ÈÎÚfi˜ -¿ -fiÓ, ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £ETIKO™: ÈÎÚfi˜, ™Y°KPITIKO™ ÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ -· -ÔÓ,
Y¶EP£ETIKO™ ÈÎÚfiÙ·ÙÔ˜ -Ë -ÔÓ
• àÊ·ÈÚá: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÊ·ÈÚ¤ˆ - àÊ·ÈÚá
XPONOI ÂÓÂÛÙ. àÊ·ÈÚá, ÚÙ. àÊF‹ÚÔ˘Ó, ̤Ï. àÊ·ÈÚ‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã àÊÂÖÏÔÓ,
ÚÎ. àÊF‹ÚËη, ˘ÂÚÛ. àÊFËÚ‹ÎÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·Ê·›ÚÂÛË, ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ˜, ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜
• Ô鉤Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ôé‰Â›˜, Ôé‰ÂÌ›·,
Ô鉤Ó

19

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·20

• ì Ì‹ÙËÚ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ Ô˘Û. ì Ì‹ÙËÚ
[ÁÂÓ. Ùɘ ÌËÙÚfi˜]

• Ï˘ÂÖÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ.̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ï˘¤ÔÌ·È - Ï˘ÔÜÌ·È

20

XPONOI ÂÓÂÛÙ. Ï˘ÔÜÌ·È, ÚÙ. âÏ˘Ô‡ÌËÓ, ̤Ï. Ï˘‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÏ˘‹ıËÓ, ÚÎ. ÏÂχËÌ·È, ˘ÂÚÛ. [âÏÂÏ˘‹ÌËÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. χË,
·ÍÈÔχËÙÔ˜, ·Ï‡ËÙ·, Ï˘ËÙÂÚfi˜
• àÏÏ¿: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜
• ÌÄÏÏÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡
• ı¿ÏÏÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ı¿Ïψ [= ηÚÔÊÔÚÒ,
·ÎÌ¿˙ˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ı¿Ïψ, ÚÙ. [¤ı·ÏÏÔÓ] ̤Ï. -, ·fiÚ. ‚ã [öı·ÏÔÓ],
ÚÎ. Ù¤ıËÏ·, ˘ÂÚÛ. - OMOPPIZA ÛÙË N.E. ı·ÏÂÚfi˜, ·ÂÈı·Ï‹˜
• ÁÏ˘Î›ˆÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï ÁÏ˘Îf˜ -ÂÖ· -‡Ø ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘
£ETIKO™ ÁÏ˘Î‡˜ ™Y°KPITIKO™ ÁÏ˘Î›ˆÓ - ›ˆÓ -ÈÔÓ Y¶EP£ETIKO™
ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ˜ -Ë -ÔÓ
• Á›ÓÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È XPONOI
ÂÓÂÛÙ. Á›ÁÓÔÌ·È, ÚÙ. âÁÈÁÓfiÌËÓ, ̤Ï. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ.
Á¤ÁÔÓ·, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÁÂÓÈ¿, Á¤ÓÔ˜, Á¤ÓÂÛË, ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜, ÓÂÔÁÓfi˜, ÁËÁÂÓ‹˜, ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜, ÚfiÁÔÓÔ˜
• T·ÜÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• àÎÔ‡Û·˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÎÔ‡ˆ XPONOI
ÂÓÂÛÙ. àÎÔ‡ˆ ÚÙ. õÎÔ˘ÔÓ, ̤Ï. àÎÔ‡ÛÔÌ·È, ·fiÚ. õÎÔ˘Û·, ÚÎ. à΋ÎÔ·,
˘ÂÚÛ. àÎËÎfiÂÈÓ / äÎËÎfiÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·ÎÔ‹, ˘‹ÎÔÔ˜, ·˘Ù‹ÎÔÔ˜, Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜
• âF‹ÓÂÛÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. â·ÈÓ¤ˆ - â·ÈÓá
XPONOI ÂÓÂÛÙ. â·ÈÓá, ÚÙ. âF‹ÓÔ˘Ó, ̤Ï. â·ÈÓ¤ÛÔÌ·È / â·ÈÓ¤Ûˆ, ·fiÚ,
âF‹ÓÂÛ·, ÚÎ. âF‹ÓÂη, ˘ÂÚÛ. [âFËÓ¤ÎÂÈÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ¤·ÈÓÔ˜,
·ÈÓ‡ˆ, ·Ú·›ÓÂÛË
• ÙeÓ ôÓ‰Ú·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ Ô˘Û. ï àÓ‹Ú
[ÁÂÓ. ÙÔÜ àÓ‰Úfi˜]
• ‚·ÛÈÏÈÎáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ -‹ -fiÓ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £ETIKO™ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜, ™Y°KPITIKO™ ‚·ÛÈÏÈÎÒÙÂÚÔ˜ -· -ÔÓ,
Y¶EP£ETIKO™ ‚·ÛÈÏÈÎÒÙ·ÙÔ˜ -Ë -ÔÓ
• ÙáÓ ‰ÈηÛÙáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‰ÈηÛÙ‹˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ‰ÈηÛÙÔÜ]
• âÔ›ËÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔȤˆ - ÔÈá [= οӈ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ÔÈá, ÚÙ. âÔ›Ô˘Ó, ̤Ï. ÔÈ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÔ›ËÛ·, ÚÎ.
ÂÔ›Ëη, ˘ÂÚÛ. âÂÔÈ‹ÎÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ô›ËÌ·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜, ÚÔÛÔÈԇ̷È
• ≤Ó·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. Âx˜, Ì›· ≤Ó

1Ë(13-44)

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·21

• ÂåÒÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜
• ÂÚd: ÚfiıÂÛË
• 剛ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ú‰ÈÔ˜ -· -ÔÓ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘Ø
£ETIKO™ ú‰ÈÔ˜, ™Y°KPITIKO™ å‰È·›ÙÂÚÔ˜ -· -ÔÓ, Y¶EP£ETIKO™ å‰È·›Ù·ÙÔ˜ -Ë -ÔÓ
• ÙáÓ ·›‰ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÙÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ·È‰fi˜] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·È‰ÈÎfi˜, ·›˙ˆ, ·È¯Ó›‰È
• Ô≈Ùˆ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi
• ‰Èη›ˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi
• àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔÊ·›ÓÔÌ·È [= ·ÔÊ·Û›˙ˆ (ˆ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜)] XPONOI ÂÓÂÛÙ. àÔÊ·›ÓÔÌ·È, ÚÙ.
àÂÊ·ÈÓfiÌËÓ, ̤Ï. àÔÊ·ÓÔÜÌ·È / àÔÊ·Ó‹ÛÔÌ·È / àÔÊ·Óı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ.
àÂÊ¿ÓıËÓ / àÂÊËÓ¿ÌËÓ, ÚÎ. [àÔ¤Ê·ÛÌ·È], ˘ÂÚÛ. [àÂÂÊ¿ÛÌËÓ]
OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ê¿ÛË, Ê¿ÛÌ·, ¿Ê·ÓÙÔ˜, ·Ê·Ó‹˜, ·fiÊ·ÛË
• ¿ÓÙˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi
• âÓ: ÚfiıÂÛË
• ÙÔÖ˜ àÏÏÔÙÚ›ÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. àÏÏfiÙÚÈÔ˜ -· -ÔÓ
• àÎÚÈ‚‹˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. àÎÚÈ‚‹˜ -‹˜ -¤˜ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘Ø
£ETIKO™ ·ÎÚÈ‚‹˜, ™Y°KPITIKO™ àÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ˜, Y¶EP£ETIKO™
àÎÚÈ‚¤ÛÙ·ÙÔ˜
• öÛÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› [=›̷È] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ÂåÌ›, ·ÚÙ.
q Î·È qÓ, ̤Ï. öÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ô˘Û›·, fiÓÙˆ˜
• ‰ÈηÛÙ‹˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‰ÈηÛÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‰ÈηÛÙÔÜ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ‰›ÎË, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ‰ÈηÓÈÎfi˜, ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‰Èο˙ˆ, ˘fi‰ÈÎÔ˜, ¿‰ÈÎÔ˜
• à‰¤Î·ÛÙÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì à‰¤Î·ÛÙÔ˜, Ùe à‰¤Î·ÛÙÔÓ
• àÊÉÎÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÊ›ËÌÈ [= ·Ê‹Óˆ, Û˘Á¯ˆÚÒ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. àÊ›ËÌÈ, ÚÙ. àÊ›ËÓ, ̤Ï. àÊ‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã àÊÉη,
ÚÎ. àÊÂÖη, ˘ÂÚÛ. [àÊ›ÎÂÈÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ¿ÊÂÛË, ·ÊÂÙËÚ›·
• ÙeÓ Ó·ӛ·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ó·ӛ·˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ó·ӛԢ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ó·Úfi˜, ÓÂfiÙËÙ·, ÓÈ¿Ù·
• Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÈ̈ڛ· [ÁÂÓ. Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜]
• àÂÈÏáÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÂÈϤˆ - àÂÈÏá
XPONOI ÂÓÂÛÙ. àÂÈÏá, ÚÙ. ä›ÏÔ˘Ó, ̤Ï. àÂÈÏ‹Ûˆ, ·fiÚ. ä›ÏËÛ·,
ÚÎ. [ä›ÏËη], ˘ÂÚÛ. [äÂÈÏ‹ÎÂÈÓ]
• ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi

∂ÓfiÙËÙ·

1

21

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:37

™ÂÏ›‰·22

• ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ı¿Ó·ÙÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜, ı·Ó·ÙÈÎfi˜

• â¿Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜
• à‰ÈÎáÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à‰ÈΤˆ - à‰ÈÎá
XPONOI ÂÓÂÛÙ. à‰ÈÎá, ÚÙ. 䉛ÎÔ˘Ó, ̤Ï. à‰È΋ۈ, ·fiÚ. 䉛ÎËÛ·, ÚÎ.
䉛ÎËη, ˘ÂÚÛ. ä‰È΋ÎÂÈÓ
• ʈڷıFÉ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ·ıËÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈڿÔÌ·È - ʈÚáÌ·È
[= È¿ÓÔÌ·È Â·˘ÙÔÊÒÚˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ʈÚáÌ·È, ÚÙ. âʈÚÒÌËÓ,
̤Ï. [ʈڷı‹ÛÔÌ·È], ·fiÚ. âʈڿıËÓ, ÚÎ. [ÂÊÒÚ·Ì·È], ˘ÂÚÛ. [âÂʈڿÌËÓ]
• ≤ÙÂÚ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. ≤ÙÂÚÔ˜ -· -ÔÓ

∫§π™∏
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
∫§π™∏ √À™π∞™Δπ∫ø¡
∞ã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

‰ÈηÛÙ‹˜
‰ÈηÛÙÔÜ
‰ÈηÛÙFÉ
‰ÈηÛÙ‹Ó
‰ÈηÛÙ¿

Ó·ӛ·˜
Ó·ӛԢ
Ó·ӛ÷·
Ó·ӛ·Ó
Ó·ӛ·

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

ÙÈ̈ڛ·
ÙÈ̈ڛ·˜
ÙÈ̈ڛ÷·
ÙÈ̈ڛ·Ó
ÙÈ̈ڛ·

ıÚȉ·Î›ÓË
ıÚȉ·Î›Ó˘
ıÚȉ·Î›ÓFË
ıÚȉ·Î›ÓËÓ
ıÚȉ·Î›ÓË

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

‰ÈηÛÙ·d
‰ÈηÛÙáÓ
‰ÈηÛÙ·Ö˜
‰ÈηÛÙa˜
‰ÈηÛÙ·d

Ó·ӛ·È
Ó·ÓÈáÓ
Ó·ӛ·È˜
Ó·ӛ·˜
Ó·ӛ·È

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ÙÈ̈ÚÖ·È
ÙÈ̈ÚÈáÓ
ÙÈ̈ڛ·È˜
ÙÈ̈ڛ·˜
ÙÈ̈ÚÖ·È

ıÚȉ·ÎÖÓ·È
ıÚȉ·ÎÈÓáÓ
ıÚȉ·Î›Ó·È˜
ıÚȉ·Î›Ó·˜
ıÚȉ·ÎÖÓ·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

22

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

ÏfiÁÔ˜
ÏfiÁÔ˘
ÏfiÁˇˆ
ÏfiÁÔÓ
ÏfiÁÂ

Ó·ӛÛÎÔ˜
Ó·ӛÛÎÔ˘
Ó·ӛÛΡˆ
Ó·ӛÛÎÔÓ
Ó·ӛÛÎÂ

ı¿Ó·ÙÔ˜
ı·Ó¿ÙÔ˘
ı·Ó¿Ùˇˆ
ı¿Ó·ÙÔÓ
ı¿Ó·ÙÂ

˘îe˜
˘îÔÜ - ˘î¤Ô˜
˘îˇá - ˘îÂÖ
˘îeÓ
˘îb

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·23

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. Ôî
ÁÂÓ.
ÙáÓ
‰ÔÙ.
ÙÔÖ˜
·ÈÙ.
ÙÔf˜
ÎÏËÙ. (t)

ÏfiÁÔÈ
ÏfiÁˆÓ
ÏfiÁÔȘ
ÏfiÁÔ˘˜
ÏfiÁÔÈ

Ó·ӛÛÎÔÈ
Ó·ӛÛΈÓ
Ó·ӛÛÎÔȘ
Ó·ӛÛÎÔ˘˜
Ó·ӛÛÎÔÈ

ı¿Ó·ÙÔÈ
ı·Ó¿ÙˆÓ
ı·Ó¿ÙÔȘ
ı·Ó¿ÙÔ˘˜
ı¿Ó·ÙÔÈ

˘îÔd - ˘îÂÖ˜
˘îáÓ - ˘î¤ˆÓ
˘îÔÖ˜ - ˘î¤ÛÈ
˘îÔf˜ - ˘îÂÖ˜
˘îÔd - ˘îÂÖ˜

1

Áã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ.
ÙÔÜ
‰ÔÙ.
Ùˇá
·ÈÙ.
ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

àÓ‹Ú
àÓ‰Úfi˜
àÓ‰Ú›
ôÓ‰Ú·
ôÓÂÚ

·Ö˜
·È‰fi˜
·È‰›
·Ö‰·
·Ö

·Ù‹Ú
·ÙÚfi˜
·ÙÚ›
·Ù¤Ú·
¿ÙÂÚ

‚·ÛÈχ˜
‚·ÛÈϤˆ˜
‚·ÛÈÏÂÖ
‚·ÛÈϤ·
‚·ÛÈÏÂÜ

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

öÎÊ˘ÛȘ
âÎʇÛˆ˜
âÎʇÛÂÈ
öÎÊ˘ÛÈÓ
öÎÊ˘ÛÈ

Ì‹ÙËÚ
ÌËÙÚfi˜
ÌËÙÚ›
ÌËÙ¤Ú·
ÌÉÙÂÚ

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

âÎʇÛÂȘ
âÎʇÛˆÓ
âÎʇÛÂÛÈ(Ó)
âÎʇÛÂȘ
âÎʇÛÂȘ

ÌËÙ¤Ú˜
ÌËÙ¤ÚˆÓ
ÌËÙÚ¿ÛÈ(Ó)
ÌËÙ¤Ú·˜
ÌËÙ¤Ú˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. Ôî ôÓ‰Ú˜
·Ö‰Â˜
ÁÂÓ. ÙáÓ àÓ‰ÚáÓ
·›‰ˆÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈ(Ó) ·ÈÛ›(Ó)
·ÈÙ. ÙÔf˜ ôÓ‰Ú·˜
·Ö‰·˜
ÎÏËÙ. (t) ôÓ‰Ú˜
·Ö‰Â˜

·Ù¤Ú˜
·Ù¤ÚˆÓ
·ÙÚ¿ÛÈ(Ó)
·Ù¤Ú·˜
·Ù¤Ú˜

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

Á¤ÓÔ˜
Á¤ÓÔ˘˜
Á¤ÓÂÈ
Á¤ÓÔ˜
Á¤ÓÔ˜

‚·ÛÈÏÂÖ˜
‚·ÛÈϤˆÓ
‚·ÛÈÏÂÜÛÈ(Ó)
‚·ÛÈϤ·˜
‚·ÛÈÏÂÖ˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
t

Á¤ÓË
ÁÂÓáÓ
Á¤ÓÂÛÈ(Ó)
Á¤ÓË
Á¤ÓË

KΛIΣH EΠIΘETΩN
ενικός αριθμός
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ. ï ÔÏf˜
ÁÂÓ. ÙÔÜ ÔÏÏÔÜ
‰ÔÙ. Ùˇá ÔÏÏˇá
·ÈÙ. ÙeÓ ÔÏfÓ
ÎÏËÙ. (t) ÔÏf

ıËÏ.
ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

ÔÏÏc
ÔÏÏɘ
ÔÏÏFÉ
ÔÏÏcÓ
ÔÏÏc

Ô˘‰.
Ùe ÔÏf
ÙÔÜ ÔÏÏÔÜ
Ùˇá ÔÏÏˇá
Ùe ÔÏf
(t) ÔÏf

·ÚÛ.
ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

ÈÎÚe˜
ÈÎÚÔÜ
ÈÎÚˇá
ÈÎÚeÓ
ÈÎÚb

ıËÏ.
ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

Ô˘‰.

ÈÎÚa Ùe ÈÎÚeÓ
ÈÎÚĘ ÙÔÜ ÈÎÚÔÜ
ÈÎÚ÷Ä Ùˇá ÈÎÚˇá
ÈÎÚaÓ Ùe ÈÎÚeÓ
ÈÎÚa (t) ÈÎÚeÓ

23

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·24

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

1

·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî ÔÏÏÔd ·î
ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÙáÓ
ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜
ÙÔf˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ùa˜
(t) ÔÏÏÔd (t)

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÔÏÏ·›
ÔÏÏáÓ
ÔÏÏ·Ö˜
ÔÏÏ¿˜
ÔÏÏ·›

·ÚÛ.

Ùa ÔÏÏ¿
ÙáÓ ÔÏÏáÓ
ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜
Ùa ÔÏÏ¿
(t) ÔÏÏ¿

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ıËÏ.

ÈÎÚÔ›
ÈÎÚáÓ
ÈÎÚÔÖ˜
ÈÎÚÔ‡˜
ÈÎÚÔ›

Ô˘‰.

·î ÈÎÚ·› Ùa ÈÎÚ¿
ÙáÓ ÈÎÚáÓ ÙáÓ ÈÎÚáÓ
Ù·Ö˜ ÈÎÚ·Ö˜ ÙÔÖ˜ ÈÎÚÔÖ˜
Ùa˜ ÈÎÚ¿˜ Ùa ÈÎÚ¿
(t) ÈÎÚ·› (t) ÈÎÚ¿

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï, ì
ÙÔÜ, Ùɘ
Ùˇá, ÙFÉ
ÙeÓ, ÙcÓ
(t)

Ô˘‰.

ÁÏ˘Î›ˆÓ
ÁÏ˘Î›ÔÓÔ˜
ÁÏ˘Î›ÔÓÈ
ÁÏ˘Î›ÔÓ· ‹ ÁÏ˘Î›ˆ
ÁχÎÈÔÓ

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

ÁχÎÈÔÓ
ÁÏ˘Î›ÔÓÔ˜
ÁÏ˘Î›ÔÓÈ
ÁχÎÈÔÓ
ÁχÎÈÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî, ·î
ÙáÓ
ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜
ÙÔf˜, Ùa˜
(t)

Ô˘‰.

ÁÏ˘Î›ÔÓ˜ ‹ ÁÏ˘Î›Ô˘˜
ÁÏ˘ÎÈfiÓˆÓ
ÁÏ˘Î›ÔÛÈ(Ó)
ÁÏ˘Î›ÔÓ·˜ ‹ ÁÏ˘Î›Ô˘˜
ÁÏ˘Î›ÔÓ·˜ ‹ ÁÏ˘Î›Ô˘˜

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ÁÏ˘Î›ÔÓ· ‹ ÁÏ˘Î›ˆ
ÁÏ˘ÎÈfiÓˆÓ
ÁÏ˘Î›ÔÛÈ(Ó)
ÁÏ˘Î›ÔÓ· ‹ ÁÏ˘Î›ˆ
ÁÏ˘Î›ÔÓ· ‹ ÁÏ˘Î›ˆ

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. ıËÏ.
ÔÓÔÌ. ï, ì àÎÚÈ‚‹˜
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ àÎÚÈ‚Ôܘ
‰ÔÙ. Ùˇá, ÙFÉ àÎÚÈ‚ÂÖ
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ àÎÚÈ‚É
ÎÏËÙ. (t) àÎÚÈ‚¤˜

24

Ô˘‰.
Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

àÎÚÈ‚¤˜
àÎÚÈ‚Ôܘ
àÎÚÈ‚ÂÖ
àÎÚÈ‚¤˜
àÎÚÈ‚¤˜

·ÚÛ.
ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

ú‰ÈÔ˜
å‰›Ô˘
剛ˇˆ
ú‰ÈÔÓ
ú‰ÈÂ

ıËÏ.
ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

Ô˘‰.

剛· Ùe ú‰ÈÔÓ
剛·˜ ÙÔÜ å‰›Ô˘
剛÷· Ùˇá 剛ˇˆ
剛·Ó Ùe ú‰ÈÔÓ
剛· (t) ú‰ÈÔÓ

·ÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰.
Âx˜ Ì›·
ëÓfi˜ ÌÈĘ
ëÓ› ÌÈ÷Ä
≤Ó· Ì›·Ó
— —

≤Ó
ëÓfi˜
ëÓ›
≤Ó

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·25

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. ıËÏ.

Ô˘‰.

ÔÓÔÌ. Ôî, ·î àÎÚÈ‚ÂÖ˜
ÁÂÓ.
ÙáÓ
àÎÚÈ‚áÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜ àÎÚÈ‚¤ÛÈ(Ó)
·ÈÙ. ÙÔf˜, Ùa˜ àÎÚÈ‚ÂÖ˜
ÎÏËÙ.
(t)
àÎÚÈ‚ÂÖ˜

·ÚÛ.

Ùa àÎÚÈ‚É
Ôî
ÙáÓ àÎÚÈ‚áÓ ÙáÓ
ÙÔÖ˜ àÎÚÈ‚¤ÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜
Ùa àÎÚÈ‚É
ÙÔf˜
(t) àÎÚÈ‚É
(t)

ú‰ÈÔÈ
剛ˆÓ
剛ÔȘ
å‰›Ô˘˜
ú‰ÈÔÈ

ıËÏ.
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ô˘‰.

1

ú‰È·È
Ùa ú‰È·
剛ˆÓ ÙáÓ å‰›ˆÓ
剛·È˜ ÙÔÖ˜ 剛ÔȘ
剛·˜ Ùa ú‰È·
ú‰È·È (t) ú‰È·

K§I™H ANTøNYMIøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÔyÙÔ˜
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ùˇˆ
ÙÔÜÙÔÓ
ÔyÙÔ˜

·≈ÙË
Ù·‡Ù˘
Ù·‡ÙFË
Ù·‡ÙËÓ
·≈ÙË

ÙÔÜÙÔ
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ùˇˆ
ÙÔÜÙÔ

ôÏÏÔ˜
ôÏÏÔ˘
ôÏÏˇˆ
ôÏÏÔÓ

ôÏÏË
ôÏÏ˘
ôÏÏFË
ôÏÏËÓ

ôÏÏÔ
ôÏÏÔ˘
ôÏÏˇˆ
ôÏÏÔ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÔyÙÔÈ
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
ÙÔ‡ÙÔ˘˜

·yÙ·È
ÙÔ‡ÙˆÓ
Ù·‡Ù·È˜
Ù·‡Ù·˜

Ù·ÜÙ·
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
Ù·ÜÙ·

ôÏÏÔÈ
ôÏψÓ
ôÏÏÔȘ
ôÏÏÔ˘˜

ôÏÏ·È
ôÏψÓ
ôÏϷȘ
ôÏÏ·˜

ôÏÏ·
ôÏψÓ
ôÏÏÔȘ
ôÏÏ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·éÙfi˜
·éÙÔÜ
·éÙˇá
·éÙfiÓ

·éÙ‹
·éÙɘ
·éÙFÉ
·ûÙ‹Ó

·éÙfi
·éÙÔÜ
·éÙˇá
·éÙfi

¬ÛÔ˜
¬ÛÔ˘
¬Ûˇˆ
¬ÛÔÓ

¬ÛË
¬Û˘
¬ÛFË
¬ÛËÓ

¬ÛÔÓ
¬ÛÔ˘
¬Ûˇˆ
¬ÛÔÓ

25

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·26

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

1
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·éÙÔ›
·éÙáÓ
·éÙÔÖ˜
·éÙÔ‡˜

·éÙ·›
·éÙáÓ
·éÙ·Ö˜
·éÙ¿˜

·éÙ¿
·éÙáÓ
·éÙÔÖ˜
·éÙ¿

¬ÛÔÈ
¬ÛˆÓ
¬ÛÔ˘˜
¬ÛÔÈ

¬Û·È
¬ÛˆÓ
¬Û·È˜
¬Û·˜

¬Û·
¬ÛˆÓ
¬ÛÔȘ
¬Û·

K§I™H METOXøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ϤÁˆÓ
ϤÁÔÓÙÔ˜
ϤÁÔÓÙÈ
ϤÁÔÓÙ·
ϤÁˆÓ

ϤÁÔ˘Û·
ÏÂÁÔ‡Û˘
ÏÂÁÔ‡Û÷Ë
ϤÁÔ˘Û·Ó
ϤÁÔ˘Û·

ϤÁÔÓ
ϤÁÔÓÙÔ˜
ϤÁÔÓÙÈ
ϤÁÔÓ
ϤÁÔÓ

Ê˘fiÌÂÓÔ˜
Ê˘Ô̤ÓÔ˘
Ê˘Ô̤Ó÷ˆ
Ê˘fiÌÂÓÔÓ
Ê˘fiÌÂÓÂ

Ê˘Ô̤ÓË
Ê˘Ô̤Ó˘
Ê˘Ô̤Ó÷Ë
Ê˘Ô̤ÓËÓ
Ê˘Ô̤ÓË

Ê˘fiÌÂÓÔÓ
Ê˘Ô̤ÓÔ˘
Ê˘Ô̤Ó÷ˆ
Ê˘fiÌÂÓÔÓ
Ê˘fiÌÂÓÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ϤÁÔÓÙ˜
ÏÂÁfiÓÙˆÓ
ϤÁÔ˘ÛÈ
ϤÁÔÓÙ·˜
ϤÁÔÓÙ˜

ϤÁÔ˘Û·È
ÏÂÁÔ˘ÛáÓ
ÏÂÁԇ۷Ș
ÏÂÁÔ‡Û·˜
ϤÁÔ˘Û·È

ϤÁÔÓÙ·
ÏÂÁfiÓÙˆÓ
ϤÁÔ˘ÛÈ
ϤÁÔÓÙ·
ϤÁÔÓÙ·

Ê˘fiÌÂÓÔÈ
Ê˘Ô̤ӈÓ
Ê˘Ô̤ÓÔȘ
Ê˘Ô̤ÓÔ˘˜
Ê˘fiÌÂÓÔÈ

Ê˘fiÌÂÓ·È
Ê˘Ô̤ӈÓ
Ê˘Ô̤ӷȘ
Ê˘Ô̤ӷ˜
Ê˘fiÌÂÓ·È

Ê˘fiÌÂÓ·
Ê˘Ô̤ӈÓ
Ê˘Ô̤ÓÔȘ
Ê˘fiÌÂÓ·
Ê˘fiÌÂÓ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

26

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÎÔ‡Û·˜
àÎÔ‡Û·ÓÙÔ˜
àÎÔ‡Û·ÓÙÈ
àÎÔ‡Û·ÓÙ·
àÎÔ‡Û·˜

àÎÔ‡Û·Û·
àÎÔ˘Û¿Û˘
àÎÔ˘Û¿Û÷Ë
àÎÔ‡Û·Û·Ó
àÎÔ‡Û·Û·

àÎÔÜÛ·Ó
àÎÔ‡Û·ÓÙÔ˜
àÎÔ‡Û·ÓÙÈ
àÎÔÜÛ·Ó
àÎÔÜÛ·Ó

à‰ÈÎáÓ
à‰ÈÎÔÜÓÙÔ˜
à‰ÈÎÔÜÓÙÈ
à‰ÈÎÔÜÓÙ·
à‰ÈÎáÓ

à‰ÈÎÔÜÛ·
à‰ÈÎÔ‡Û˘
à‰ÈÎÔ‡Û÷Ë
à‰ÈÎÔÜÛ·Ó
à‰ÈÎÔÜÛ·

à‰ÈÎÔÜÓ
à‰ÈÎÔÜÓÙÔ˜
à‰ÈÎÔÜÓÙÈ
à‰ÈÎÔÜÓ
à‰ÈÎÔÜÓ

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·27

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

1
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÎÔ‡Û·ÓÙ˜
àÎÔ˘Û¿ÓÙˆÓ
àÎÔ‡Û·ÛÈ
àÎÔ‡Û·ÓÙ·˜
àÎÔ‡Û·ÓÙ˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÎÔ‡Û·Û·È
àÎÔ˘Û·ÛáÓ
àÎÔ˘Û¿Û·È˜
àÎÔ˘Û¿Û·˜
àÎÔ‡Û·Û·È

àÎÔ‡Û·ÓÙ·
àÎÔ˘Û¿ÓÙˆÓ
àÎÔ‡Û·ÛÈ
àÎÔ‡Û·ÓÙ·
àÎÔ‡Û·ÓÙ·

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

à‰ÈÎÔÜÓÙ˜
à‰ÈÎÔ‡ÓÙˆÓ
à‰ÈÎÔÜÛÈ
à‰ÈÎÔÜÓÙ·˜
à‰ÈÎÔÜÓÙ˜

à‰ÈÎÔÜÛ·È
à‰ÈÎÔ˘ÛáÓ
à‰ÈÎԇ۷Ș
à‰ÈÎÔ‡Û·˜
à‰ÈÎÔÜÛ·È

à‰ÈÎÔÜÓÙ·
à‰ÈÎÔ‡ÓÙˆÓ
à‰ÈÎÔÜÛÈ
à‰ÈÎÔÜÓÙ·
à‰ÈÎÔÜÓÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ö¯ÂÈ
âÚÁ¿˙ÂÙ·È

Âr¯ÂÓ
ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ

öÛ¯ËÎÂ
ÂúÚÁ·ÛÙ·È

[âÛ¯‹ÎÂÈ]
ÂúÚÁ·ÛÙÔ

ÂÈÚÄÙ·È

âÂÈÚÄÙÔ

Â›ڷٷÈ

[âÂ›ڷÙÔ]

®˘ıÌ›˙ÂÈÓ
›ıÂÙ·È


â›ıÂÙÔ

öÛ¯Â
ÂåÚÁ¿Û·ÙÔ/
ÂåÚÁ¿ÛıË
âÂÈÚ¿Û·ÙÔ/
âÂÈÚ¿ıË
®˘ıÌÖÛ·È
â›ÛıË/
â›ıÂÙÔ
õÁ·ÁÂ
âÙÔÏÌ‹ıË
ηÙËÁfiÚËÛÂ

≤ÍÂÈ/Û¯‹ÛÂÈ
âÚÁ¿ÛÂÙ·È/
âÚÁ·Ûı‹ÛÂÙ·È
ÂÈÚ¿ÛÂÙ·È


›ÛÂÙ·È/
ÂÈÛı‹ÛÂÙ·È
ôÁÂÈ
qÁÂ
ôÍÂÈ
ÙÔÏÌÄÙ·È
âÙÔÏÌÄÙÔ
[ÙÔÏÌ‹ÛÂÙ·È]
ηÙËÁÔÚÂÖ
ηÙËÁfiÚÂÈ
ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ/
ηÙÂÚÂÖ
àÔÎÙ›ÓÂÈÓ —
àÔÎÙÂÓÂÖÓ
âÎÏ‹ÙÙÔÓÙ·È âÍÂÏ‹ÙÙÔÓÙÔ âÏ·Á‹ÛÔÓÙ·È
ôÁÔ˘ÛÈ(Ó)

qÁÔÓ

ôÍÔ˘ÛÈÓ

ϤÁÔÓÙÔ˜

ÊËÛ›
ÙÔÏÌ÷Ę
àÔıÓF‹ÛÎÔÓÙ·
ñÔ̤ÓÂÈÓ
àÊ·ÈÚá
Ï˘ÂÖÙ·È
ı¿ÏÏÂÈ
Á›ÓÂÙ·È/
Á›ÁÓÂÙ·È

öÊË
âÙfiÏÌ·˜âÏ˘ÂÖÙÔ
[öı·ÏÏÂ]
âÁ›ÁÓÂÙÔ

ϤÍÔÓÙÔ˜/
âÚÔÜÓÙÔ˜
Ê‹ÛÂÈ
ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ
àÔı·ÓÔ‡ÌÂÓÔÓ
ñÔÌÂÓÂÖÓ

Ï˘‹ÛÂÙ·È

ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È


¤ÂÈÛÙ·È/
¤ÔÈıÂ
q¯Â[àÁ‹Ô¯Â]
ÙÂÙfiÏÌËÙ·È
ηÙËÁfiÚËÎÂ/
ηÙ›ÚËÎÂ
àÔÎÙÂÖÓ·È
àÂÎÙÔÓ¤Ó·È
âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó âÎÂÏËÁ̤ÓÔÈ
ÂåÛ›
õÁ·ÁÔÓ
õ¯·ÛÈ(Ó)/
[àÁËfi¯·ÛÈ(Ó)]
ϤͷÓÙÔ˜/
ÂåÚËÎfiÙÔ˜
ÂåfiÓÙÔ˜
öÊËÛÂ

âÙfiÏÌËÛ·˜
ÙÂÙfiÏÌËη˜
àÔı·ÓÔÜÓÙ· àÔÙÂıÓËÎfiÙ·
ñÔÌÂÖÓ·È
ñÔÌÂÌÂÓËΤӷÈ
àʤψ
àÊFËÚËÎÒ˜ t
ˇ
âÏ˘‹ıË
ÏÂχËÙ·È
[öı·ÏÂ]
Ù¤ıËÏÂ
âÁ¤ÓÂÙÔ
Á¤ÁÔÓÂ


â¤ÂÈÛÙÔ/
âÂÔ›ıÂÈÓ
[àÁËfi¯ÂÈ]
âÙÂÙfiÏÌËÙÔ
ηÙËÁÔÚ‹ÎÂÈ

âÎÂÏËÁ̤ÓÔÈ
qÛ·Ó
[àÁËfi¯ÂÛ·Ó]


[âÙÂÙÔÏÌ‹ÎÂȘ][âÏÂχËÙÔ]
[âÙÂı‹ÏÂÈ]
âÁÂÁfiÓÂÈ

27

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·28

∂ÓfiÙËÙ·

1

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

àÎÔ‡ˆÓ
â·ÈÓÂÖ


âF‹ÓÂÈ

àÎÔ‡Û·˜
âF‹ÓÂÛÂ

àÎËÎÔÒ˜
âF‹ÓÂÎÂ


[âFËÓ¤ÎÂÈ]

âÔ›ËÛÂÓ
ÂåÒÓ
àÔÊ·Óı›˜
âÁ¤ÓÂÙÔ
àÊÉÎÂ
àÂÈÏ‹Û·˜
à‰È΋۷˜
ʈڷı÷É

ÂÔ›ËÎÂ
ÂåÚËÎÒ˜
àÔÂÊ·Ṳ̂ÓÔ˜
Á¤ÁÔÓÂ
àÊÂÖÎÂ

ä‰ÈÎËÎÒ˜
[ÂÊÒÚ·Ù·È]

âÂÔÈ‹ÎÂÈ


âÁÂÁfiÓÂÈ
[àÊ›ÎÂÈ]

ÔÈÂÖ
âÔ›ÂÈ
ϤÁˆÓ

àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ —
âÛÙ›(Ó)

àÊ›ËÛÈ(Ó)
àÊ›ÂÈ
àÂÈÏáÓ

à‰ÈÎáÓ

ʈÚÄÙ·È

àÎÔ˘ÛfiÌÂÓÔ˜
â·ÈÓ¤ÛÂÈ/
â·ÈÓ¤ÛÂÙ·È
ÔÈ‹ÛÂÈ
Ϥ͈Ó/âÚáÓ
à·Ê·ÓÔ‡ÌÂÓÔ˜
öÛÙ·È
àÊ‹ÛÂÈ
àÂÈÏ‹ÛˆÓ
à‰È΋ۈÓ


[âÂÊÒÚ·ÙÔ]

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

õÁ·ÁÂ
ηÙËÁfiÚËÛÂ

àÁ¿ÁÂÈ
ηÙËÁÔÚ‹ÛFË

âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó
õÁ·ÁÔÓ
ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ
âF‹ÓÂÛÂ
âÔ›ËÛÂÓ
öÛÙ·È
àÊ·ÈÚá
Ï˘ÂÖÙ·È
ı¿ÏÏÂÈ
Á›ÓÂÙ·È
àÊÉÎÂ
âʈڿıË

28

E˘ÎÙÈ΋

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

àÁ¿ÁÔÈ
àÁ·Á¤Ùˆ
ηÙËÁÔÚ‹Û·È/ ηÙËÁÔÚËÛ¿Ùˆ
ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈÂ(Ó)
âÎÏ·ÁáÛÈ(Ó) âÎÏ·Á›ËÛ·Ó/ âÎÏ·Á¤ÓÙˆÓ/
âÎÏ·ÁÂÖÂÓ
âÎÏ·Á‹ÙˆÛ·Ó
àÁ¿ÁˆÛÈ(Ó)
àÁ¿ÁÔÈÂÓ
àÁ·ÁfiÓÙˆÓ/
àÁ·Á¤ÙˆÛ·Ó

ÙÔÏÌ‹ÛÔȘ

â·ÈÓ¤ÛFË
â·ÈÓ¤Û·È
â·ÈÓÂÛ¿Ùˆ
ÔÈ‹ÛFË
ÔÈ‹Û·È
ÔÈËÛ¿Ùˆ

öÛÔÈÙÔ

àÊ·ÈÚá
àÊ·ÈÚÔÖÌÈ/

àÊ·ÈÚÔ›ËÓ
Ï˘ÉÙ·È
Ï˘ÔÖÙÔ
Ï˘›Ûıˆ
ı¿ÏÏFË
ı¿ÏÏÔÈ
ı·ÏϤو
Á›ÁÓËÙ·È
Á›ÁÓÔÈÙÔ
ÁÈÁÓ¤Ûıˆ
àÊFÉ
àÊ›Ë
àʤو
ʈڷıFÉ
ʈڷı›Ë
ʈڷı‹Ùˆ

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

àÁ·ÁÂÖÓ
ηÙËÁÔÚÉÛ·È

ÙÔÏÌ‹ÛÂÈÓ
â·ÈÓ¤Û·È
ÔÈÉÛ·È
öÛÂÛı·È
àÊ·ÈÚÂÖÓ

àÁ·ÁÒÓ -ÔÜÛ· -fiÓ
ηÙËÁÔÚ‹Û·˜
-Û·Û· -Û·Ó
âÎÏ·Á¤ÓÙ˜
-ÂÖÛ·È -¤ÓÙ·
àÁ·ÁfiÓÙ˜
-ÔÜÛ·È -fiÓÙ·
ÙÔÏÌ‹ÛˆÓ -Ô˘Û· -ÔÓ
â·ÈÓ¤Û·˜ -·Û· -·Ó
ÔÈ‹Û·˜ -·Û· -·Ó
âÛfiÌÂÓÔ˜ -Ë -ÔÓ
àÊ·ÈÚáÓ -ÔÜÛ· -ÔÜÓ

Ï˘ÂÖÛı·È
ı¿ÏÏÂÈÓ
Á›ÁÓÂÛı·È
àÊÂÖÓ·È
ʈڷıÉÓ·È

Ï˘Ô‡ÌÂÓÔ˜ -Ë -ÔÓ
ı¿ÏÏˆÓ -Ô˘Û· -ÔÓ
ÁÈÁÓfiÌÂÓÔ˜ -Ë -ÔÓ
àÊ›˜ -ÂÖÛ· - ¤Ó
ʈڷı›˜ -ÂÖÛ· -¤Ó

âÎÏ·ÁÉÓ·È
àÁ·ÁÂÖÓ

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·29

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H

∂ÓfiÙËÙ·

1
1. \AÓcÚ Á¤ÓÂÈ M¿Ú‰Ô˜ ·Ö‰·˜ Âr¯ÂÓ ëÙ¿: ·Ú. ÚfiÙ. M¿Ú‰Ô˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰.
ÛÙÔ àÓ‹Ú: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Âr¯ÂÓ. ëÙ¿: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ·Ö‰·˜: ·ÓÙÈÎ. Á¤ÓÂÈ:
‰ÔÙ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ M¿Ú‰Ô˜.
2. TÔ‡ÙˆÓ…… ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ: ·Ú. ÚfiÙ. ï ÓÂÒÙ·ÙÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ. ÙÔ‡˜
ôÏÏÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÔÏÏ¿: âÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Î·Î¿: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ. ÙÔ‡ÙˆÓ: ÁÂÓ. ‰È·ÈÚ. ·fi ÙÔ ï ÓÂÒÙ·ÙÔ˜.
3. K·d Ùa ÌbÓ ÚáÙ·…… ÏfiÁˇˆ: ·Ú. ÚfiÙ. ï ·ÙcÚ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÂÈÚÄÙÔ Î·È
ÛÙÔ ®˘ıÌ›˙ÂÈÓ: (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÂÈÚÄÙÔ. ·éÙfiÓ:
·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ®˘ıÌ›˙ÂÈÓ. ÏfiÁˇˆ: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ®˘ıÌ›˙ÂÈÓ.
4. âÂd ‰b ÔéÎ â›ıÂÙÔ: ‰Â˘Ù. ·ÈÙÈÔÏ. ÚfiÙ. (ï ·Ö˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔéÎ â›ıÂÙÔ.
5. Úe˜ ÙÔf˜ ‰ÈηÛÙa˜ õÁ·ÁÂ: ·Ú. ÚfiÙ. (ï ·ÙcÚ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ õÁ·ÁÂ.
Úe˜ ÙÔf˜ ‰ÈηÛÙa˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ
6. ηd àÎÚȂᘠηÙËÁfiÚËÛÂ: ·Ú. ÚfiÙ (ï ·ÙcÚ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÛÂ. àÎÚÈ‚á˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘.
7. ¬Û· ·éÙˇá âÙÂÙfiÏÌËÙÔ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÛ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. ¬Û·: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÙÂÙfiÏÌËÙÔ (: ·ÙÙÈ΋
Û‡ÓÙ·ÍË). ·éÙˇá: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘ ·fi ÙÔ âÙÂÙfiÏÌËÙÔ.
8. ηd õ
F ÙÂÈ ·Ú¿ ÙáÓ ‰ÈηÛÙáÓ àÔÎÙÂÖÓ·È ÙeÓ Ó·ӛÛÎÔÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (ï
·ÙcÚ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ FõÙÂÈ. (ÙÔf˜ ‰ÈηÛÙa˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÔÎÙÂÖÓ·È:
ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ õF ÙÂÈ (: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·). ÙeÓ Ó·ӛÛÎÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ
àÔÎÙÂÖÓ·È. ·Ú¿ ÙáÓ ‰ÈηÛÙáÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÚÔ¤Ï¢Û˘.
9. Oî ‰b âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó: ·Ú. ÚfiÙ. Ôî ‰b: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó.
10. ηd àÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜ âd ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· \AÚٷͤÚÍËÓ õÁ·ÁÔÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (Ôî ‰b:
ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ õÁ·ÁÔÓ. âd ÙeÓ ‚·ÛÈϤ·: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ.
\AÚٷͤÚÍËÓ: ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÙeÓ ‚·ÛÈϤ·.
11. Ta ·éÙa ‰¤ ϤÁÔÓÙÔ˜ ÙÔÜ M¿Ú‰Ô˘, ‚·ÛÈχ˜ öÊË: ·Ú. ÚfiÙ. ‚·ÛÈÏÂf˜:
˘ÔÎ. ÛÙÔ öÊË. ÙÔÜ M¿Ú‰Ô˘: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ϤÁÔÓÙÔ˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÁÂÓÈ΋
·fiÏ˘ÙË. Ùa ·éÙa (: ÙÔf˜ ·éÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜): Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯.
12. ErÙ· ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ ÙeÓ ˘îeÓ àÔıÓF‹ÛÎÔÓÙ· ñÔÌÂÖÓ·È; : ·Ú. ÚfiÙ. ¢ı›·
ÂÚÒÙËÛË. (Ûf: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ñÔÌÂÖÓ·È (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ. ÙeÓ ˘îeÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ñÔÌÂÖÓ·È
Î·È ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. àÔıÓF‹ÛÎÔÓÙ·: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ·fi ÙÔ ˘ÔÌÂÖÓ·È Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ·ÓÙÈÎ. ÙÔ˘ ··ÚÂÌÊ¿ÙÔ˘. ÂrÙ·: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
13. ^O ‰b öÊË: ·Ú. ÚfiÙ. ï ‰b (‰ËÏ. ï M¿Ú‰Ô˜): ˘ÔÎ. ÛÙÔ öÊË.
14. ¿ÓÙˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· (ÙÔÏÌ‹Ûˆ): ·Ú. ÚfiÙ·ÛË (âÁÒ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ (ÙÔÏÌ‹Ûˆ: ÂÓÓ.). ¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ‰È·ÈÚÂÙÈ΋. Ì¿ÏÈÛÙ·: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÔÛÔ‡.

29

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

30

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·30

15. âÂd ηd Ôé‰bÓ ì Ì‹ÙËÚ ·éÙáÓ Ï˘ÂÖÙ·È: ·ÚÈ· ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ì Ì‹ÙËÚ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ï˘ÂÖÙ·È. Ôé‰bÓ: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, (ηْ ôÏÏË ¿Ô„Ë: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ.: Ô˘‰ÂÌ›·Ó χËÓ). ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ÎÙËÙ. ·fi ÙÔ ì Ì‹ÙËÚ.
¶PO™E•E. O ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ â› (fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·ÛË, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË
·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ÛÙËÓ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô, ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË.
16. àÏÏa ı¿ÏÏÂÈ ÌÄÏÏÔÓ: ·Ú. ÚfiÙ. fiÙÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏa. (ì Ì‹ÙËÚ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ.
ÛÙÔ ı¿ÏÏÂÈ. ÌÄÏÏÔÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡.
17. ηd ÁÏ˘Î›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È: ·Ú. ÚfiÙ. (ì Ì‹ÙËÚ: ÂÓÓ.): ·ÔÎ. ÛÙÔ Á›ÓÂÙ·È (Ú‹Ì·
Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). ÁÏ˘Î›ˆÓ: ηÙËÁ. ÛÙÔ (ì Ì‹ÙËÚ).
18. ¬Ù·Ó ÙáÓ Ê˘ÔÌ¤ÓˆÓ ıÚȉ·ÎÈÓáÓ Ùa˜ âÎʇÛÂȘ Ùa˜ ÈÎÚ¿˜ àÊ·ÈÚá: ‰Â˘Ù.
¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛËØ (âÁg: ÂÓÓ. ‰ËÏ. Ô M¿Ú‰Ô˜): ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÊ·ÈÚá.
Ùa˜ ÈÎÚa˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ùa˜ âÎʇÛÂȘ: ·ÓÙÈÎ. ¿ÌÂÛÔ ÛÙÔ àÊ·ÈÚá. ÙáÓ
Ê˘Ô̤ӈÓ: ÂÈı. ÌÙ¯. ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ıÚȉ·ÎÈÓáÓ: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ
àÊ·ÈÚá. ÙáÓ: ˘ÔÎ. Ù˘ ÌÙ¯.
19. T·ÜÙ· àÎÔ‡Û·˜ \AÚٷͤÚ͢ âF‹ÓÂÛ ÙeÓ ôÓ‰Ú·: ·Ú. ÚfiÙ. \AÚٷͤÚ͢:
˘ÔÎ. ÛÙÔ âF‹ÓÂÛÂ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. àÎÔ‡Û·˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. Ù·ÜÙ·: ·ÓÙÈÎ. Ù˘ ÌÙ¯.
ÙeÓ ôÓ‰Ú·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âF‹ÓÂÛÂ.
20. ηd ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ ‰ÈηÛÙáÓ âÔ›ËÛÂÓ ≤Ó·, ÂågÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (\AÚٷͤÚ͢: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÔ›ËÛÂÓ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ÂågÓ: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ≤Ó·: ηÙËÁ.
ÛÙÔ ÙeÓ ôÓ‰Ú·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÔ›ËÛÂÓ. ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰ÈηÛÙáÓ: ÁÂÓ. ‰È·ÈÚ. ·fi ÙÔ ≤Ó·.
21. ¬ÙÈ ï ÂÚd…… ηd à‰¤Î·ÛÙÔ˜: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÂågÓ Ù˘
·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. ï àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜: ÂÈı. ÌÙ¯. ˘ÔÎ. ÛÙÔ öÛÙ·È (Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ‰Ò). àÎÚÈ‚c˜ - à‰¤Î·ÛÙÔ˜: ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰ÈηÛÙc˜: ηÙËÁ.
ÛÙÔ ˘ÔÎ. ÙáÓ å‰›ˆÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ·›‰ˆÓ. ÂÚd ·›‰ˆÓ: ÂÌÚfiı.
ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. âÓ ÙÔÖ˜ àÏÏÔÙÚ›ÔȘ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ηٿÛÙ·Û˘.
22. àÊÉΠ‰b ηd ÙeÓ Ó·ӛ·Ó Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜, àÂÈÏáÓ ·éÙˇá ı·Ó¿ÙÔ˘: ·Ú. ÚfiÙ.
(\AÚٷͤÚ͢: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÊÉÎÂ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. àÂÈÏáÓ: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙeÓ
Ó·ӛ·Ó (: ¿ÌÂÛÔ) - Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ (: ¤ÌÌÂÛÔ): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ àÊÉÎÂ. ·éÙˇá:
·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓ. Ù˘ ÔÈÓ‹˜.
23. âaÓ à‰ÈÎáÓ ÊˆÚ·ıFÉ ≤ÙÂÚ·: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. (ï Ó·ӛ·˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ
ʈڷıFÉ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. à‰ÈÎáÓ: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ≤ÙÂÚ·: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯.
(: ëÙ¤Ú·Ó à‰ÈΛ·Ó).

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·31

∞¶∞¡Δ∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 16 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

1

1. ™Â ÔȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÔÁÈΤ„ÂÈ ÙÔÓ ·Ù›ı·ÛÔ ÁÈÔ ÙÔ˘;
O ·Ù¤Ú·˜ ·Ú¯Èο ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ì ÏfiÁÈ·. EÂȉ‹,
fï˜, ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·˙Â Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· fiÛ· ηο ›¯Â οÓÂÈ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈοÛÔ˘Ó Û ı¿Ó·ÙÔ.
2. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ˙ËÙÔ‡ÛÂ
ÙË ı·Ó¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘; TÈ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜;
O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AÚٷͤÚ͢ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ı· ›¯Â ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó\ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. O ·Ù¤Ú·˜, fï˜, Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. °È·Ù› Î·È fiÙ·Ó Îfi‚ÂÈ ÙȘ ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ÚÔ˘ÏÈÒÓ, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ‰Â Ï˘¿Ù·È, ·ÏÏ¿ ·Óı›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÁÏ˘Î‡ÙÂÚË.
3. ¶Ò˜ ·ÓÙ·Ì›ÊıËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÈÚÔÏË„›· ÙÔ˘ ·¤Ó·Ó·ÙÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘;
O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AÚٷͤÚ͢ ıÂÒÚËÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙfiÛÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ,
Ô˘ ÙÔÓ ¤Î·Ó ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹. AÊÔ‡ ʤÚıËΠ̠ÙfiÛË ·ÌÂÚÔÏË„›· ÚÔ˜ ÙÔ
·È‰› ÙÔ˘, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÎÚÈ‚‹˜ Î·È ·‰¤Î·ÛÙÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È ÚÔ˜
ÙȘ ͤÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ.
4. ¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, fiÙ·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘; ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ·
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈı·Ú¯›·˜;
O ·Ù¤Ú·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, fi¯È ÁÈ·Ù›
Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈı˘Ì› ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÙÔ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛˆÊÚÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, fï˜, Á›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘ÛÙËÚfi˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘. AÊ‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ (‹ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜) Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ [fiˆ˜ Î·È ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜] ··ÈÙÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ‹
ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì οı ÙÚfiÔ.

31

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·32

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

1
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· οÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·;
∞¿ÓÙËÛË: ∏ ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ηӤӷ ¤ÁÎÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ηӤӷ ÛÎÔfi. Œ¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂΉÈÎËÙÈÎfi Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÎÔfi˜ οı ÙÈ̈ڛ·˜ Â›Ó·È Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. ∏
ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ Î·È ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù¤ÙÔȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛÎÏËÚfi ηÈ
·ÈÌԉȄ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ηӤӷ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹
Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰Â¯Ùԇ̠ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ˆ˜ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ¤Ó· Âȉ¯ı¤˜ ¤ÁÎÏËÌ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ÔÈÓ‹, ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ Ï¿Ó˘,
Ô˘ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚıˆı›.
2. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ı· ¤ÊÂÚ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘;
∞¿ÓÙËÛË: ∞Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ¤·ÈÚÓ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÂÈ, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú·
Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο. ΔÔ ·È‰› ‰Â ı· ηٷϿ‚·ÈÓ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ηÈ
ı· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜. ∂ÊfiÛÔÓ, fï˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È Ô
·Ù¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ÙÒÚ· ÙÔ ·È‰› ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÓÂÚÁ› ¤ÙÛÈ, ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, fiÛÔ ÛÎÏËÚfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÔÓÈfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ÊÔ‚Ëı› Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ – ¤ÛÙˆ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ – ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘.

32

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·33

¢HMIOYP°IKH – ¢IA£EMATIKH ¢PA™THPIOTHTA*

∂ÓfiÙËÙ·

1

* ∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ – ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡

✔ ¢‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ
˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜, ÂȉÈο Û ӤԢ˜, Ô˘ ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ÂÚ›Ô˘ 100 ÎÚ¿ÙË ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
[∏ ¿ÛÎËÛË ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂͤٷÛË]
∞¿ÓÙËÛË:
∂ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜:

• ∂Ή›ÎËÛË. ŸÔÈÔ˜ ¤‚Ï·„ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ì ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ŒÙÛÈ ı· ·Ô‰Ôı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.

• √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ (Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜) ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ÒÛÙ ӷ ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘˜.
• ∏ ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ôϛ٘ ı·
‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ÊfiÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘.
∂ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜:

• ∫·Ó¤Ó·˜ ıÓËÙfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ı¿•

Ó·ÙÔ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿Óı·ÛÙÔ˜. Δ¤ÙÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô £Âfi˜.
™ÎÔfi˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ Â›Ó·È Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË Î·È fi¯È Ë ÂΉ›ÎËÛË.
∏ ÂΉ›ÎËÛË ‰ÂÓ ··Ï‡ÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ê·ÚÌ·ÎÒÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜.
∏ ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÚfiÔ˘
˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ‰Ú¿ÛÙË. ∞˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜.
∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘, ÁÈ·Ù› Û ÂÚ›ÙˆÛË Ï¿ıÔ˘˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·ÓfiÚıˆÛË. ªÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ Ï¿ÓË Â›Ó·È ¿ÓÙ· Èı·Ó‹ ηÈ
Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ.
ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘ Ô Ï·fi˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ηÈ
·ÈÌԉȄ‹˜. ™˘ÓËı›˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û·Ó Î¿ÙÈ Û‡ÓËı˜ Î·È ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ.

33

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·34

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ Bã

1

EΤΥΜΟΛΟΓΙΚΣ:
Eπανάληψη ύλης ετυμολογίας A΄ Γυμνασίου
A¶∞¡Δ◊™∂π˜
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 11 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙÂ:
·) ·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù·: Ï¿Ìˆ, Ê·›Óˆ, èÊÂϤˆ èÊÂÏá Î·È ÛȈ¿ˆ - ÛȈá.
‚) ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù·: ϤÁˆ, ±Ùˆ, â·ÈÓ¤ˆ - â·ÈÓá, ̤ӈ
Î·È ÔȤˆ - ÔÈá
·) Ï¿Ìˆ
Ê·›Óˆ
èÊÂϤˆ-á
ÛȈ¿ˆ-á

→ Ï·ÌÚfi˜ -‹ -fiÓ
→ Ê·ÓÂÚfi˜ -‹ -fiÓ
→ èʤÏÈÌÔ˜
→ ÛȈËÚfi˜

‚) ϤÁˆ
±Ùˆ
â·ÈÓ¤ˆ-á
̤ӈ
ÔȤˆ-á

→ ÏÂÎÙ¤Ô˜/ÏÂÎÙe˜
→ êÙfi˜/êÙ¤Ô˜
→ â·ÈÓÂÙ¤Ô˜/â·ÈÓÂÙe˜
→ ÌÂÓÂÙe˜/ÌÂÓÂÙ¤Ô˜
→ ÔÈËÙfi˜/ÔÈËÙ¤Ô˜

2. N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó (ÏËÛÌÔÓ‹ Î.Ù.Ï.): àÓ¿ÁÎË, ÔÚʇڷ, œÚ·,
¤ÓıÔ˜, àÓ‹Ú, Ì‹ÙËÚ, ‚·ÛÈχ˜ Î·È ÙfiÏÌË
àÓ¿ÁÎË → àÓ·ÁηÖÔ˜ -· -ÔÓ (= ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË)
ÔÚʇڷ → ÔÚÊ˘ÚÔܘ -›· -ÔÜÓ (=¯ÚÒÌ·)
œÚ·
→ óÚ·ÖÔ˜ -· -ÔÓ (=·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛÂÈ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë
ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË)
¤ÓıÔ˜
→ ¤ÓıÈÌÔ˜ -Ô˜ -ÔÓ (= ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë
ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË)
àÓ‹Ú
→ àÓ‰ÚÂÖÔ˜ (=·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË)
Ì‹ÙËÚ
→ ÌËÙÚˇáÔ˜ (=·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË ‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi)
‚·ÛÈχ˜ → ‚·ÛÈÏÈÎfi˜/‚·Û›ÏÂÈÔ˜(=·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë
ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË ‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi)
ÙfiÏÌË
→ ÙÔÏÌËÚfi˜ (=ÏËÛÌÔÓ‹)
3. N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·.Â. ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù·: ‚·ÛÈχ˜,
·Ö˜, ÛÎÈ¿, Ó›ÎË ç͇˜, ÙfiÏÌË, ÈÎÚfi˜, ®˘ıÌfi˜, àÎÚÈ‚‹˜ Î·È Ï‡Ë

34

‚·ÛÈχ˜

‚·ÛÈχˆ

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

·Ö˜
ÛÎÈ¿
Ó›ÎË
ç͇˜
ÙfiÏÌË
ÈÎÚfi˜
®˘ıÌfi˜
àÎÚÈ‚‹˜
χË

™ÂÏ›‰·35

∂ÓfiÙËÙ·

·È‰Â‡ˆ/·›˙ˆ
ÛÎÈ¿˙ˆ
ÓÈοˆ -á
ç͇ӈ
ÙÔÏÌ¿ˆ -á
ÈÎÚ·›Óˆ
®˘ıÌ›˙ˆ
àÎÚ‚fiˆ-á
Ï˘¤ˆ -á

1

4. N· ηٷٿÍÂÙ ٷ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û ηÙËÁÔڛ˜ (ÙÔÈο, ÙÚÔÈο, ÔÛÔÙÈο,
¯ÚÔÓÈο), Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘˜: ôÓˆıÂÓ, ëÏÏËÓÈÛÙ›,
ηÎá˜, àÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ, MÂÁ·Ú¿‰Â, àÓ·Ê·Ó‰fiÓ Î·È àÎÚÈ‚á˜.
ÙÔÈο
ôÓˆıÂÓ
(ΛÓËÛË ·fi ÙfiÔ)
MÂÁ·Ú¿‰Â
(ΛÓËÛË ÚÔ˜ ÙfiÔ)

ÙÚÔÈο
ÂÏÏËÓÈÛÙ›

ÔÛÔÙÈο

¯ÚÔÓÈο

ηÎá˜
àÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ
àÓ·Ê·Ó‰fiÓ
àÎÚÈ‚á˜

5. N· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÚfiÛˆÔ
Ô˘ ÂÓÂÚÁ›, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÔ, ˘ÔÎÔÚÈÛÌfi Î.Ï..):
‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈÔÓ, Ó·ӛÛÎÔ˜, ‰È‰·ÛηÏÂÖÔÓ, KÔÚ›ÓıÈÔ˜, êÏȇ˜, ‚·ÛÈÏ›·, Ì¿ÓÙÂ˘Ì·, ÙÂÏÂÙ‹, ı˘Û›·, îÂÚˆÛ‡ÓË.
‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈÔÓ
Ó·ӛÛÎÔ˜
‰È‰·ÛηÏÂÖÔÓ
KÔÚ›ÓıÈÔ˜
êÏȇ˜

→ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi
→ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi
→ ÙfiÔ˜
→ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·
→ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›

‚·ÛÈÏ›·
Ì¿ÓÙÂ˘Ì·
ÙÂÏÂÙ‹
ı˘Û›·
îÂÚˆÛ‡ÓË

→ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
→ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
→ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
→ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
→ ȉÈfiÙËÙ·

6. N· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙË ÛÙ‹ÏË Bã Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·.Â. ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ
ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Aã Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÏË °ã ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜:

ÔÌfi˜
ı¿Ó·ÙÔ˜
àÁˆÁfi˜
ÌÔÓ‹
‰Èη›ˆÌ·


¤Ìˆ
ıÓF‹ÛΈ
ôÁˆ
̤ӈ
‰ÈηÈfiˆ -á

°ã
ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›
¿ıÔ˜/ηٿÛÙ·ÛË
ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›
ηٿÛÙ·ÛË/ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

35

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:38

‰›ˆÍȘ
Û¯¤ÛȘ

™ÂÏ›‰·36

‰ÈÒΈ
ö¯ˆ [> Û¯‹Ûˆ]

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ηٿÛÙ·ÛË

7. N· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù·
Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÙȘ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›·
ÙÔ˘˜ (ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›, ηٿÛÙ·ÛË, ÙfiÔ˜, ̤ÛÔ Î.Ù.Ï.): ÎÚ›Óˆ, ‰Èο˙ˆ,
χˆ, Áڿʈ, ʇˆ, ϤÁˆ
ÎÚ›Óˆ
‰Èο˙ˆ
χˆ

Áڿʈ
ʇˆ
ϤÁˆ

ÎÚÈÙ‹˜ (=ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›)
ÎÚÈÙ‹ÚÈÔÓ (=fiÚÁ·ÓÔ ‹ ̤ÛÔ)
‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔÓ (=ÙfiÔ˜)
‰ÈηÈÔÛ‡ÓË (=ȉÈfiÙËÙ·)
Ï˘Ù‹ÚÈÔ˜ (=ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈηÓfiÙËÙ·, ÎÏ›ÛË ‹ ÂÈÙˉÂÈfiÙËÙ·
Û ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È)
χÙÚÔÓ (=fiÚÁ·ÓÔ ‹ ̤ÛÔ)
Áڷʇ˜ (=ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›)
ÁÚ·ÌÌ‹ (=·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜)
ʇÛȘ (=ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ηٿÛÙ·ÛË)
Ê˘ÙfiÓ (=·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜)
ÏÂÎÙ¤Ô˜ (=·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ϯı›)
ÏÂÎÙÈÎfi˜ (=ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈηÓfiÙËÙ·, ÎÏ›ÛË ‹ ÂÈÙˉÂÈfiÙËÙ·
Û ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È).

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·: Áڿʈ, ÙÈÌ¿ˆ-Ò, ıÓF‹ÛΈ, χˆ, ‰‡Ó·Ì·È, Ú¿ÙÙˆ, ‚·›Óˆ, êÏ›ÛÎÔÌ·È, â·ÈÓ¤ˆ-á, ı·˘Ì¿˙ˆ.
∞¿ÓÙËÛË: Áڿʈ: ÁÚ·Ù¤Ô˜/ ÁÚ·Ùfi˜, ÙÈÌ¿ˆ-á: ÙÈÌËÙ¤Ô˜, ıÓF‹ÛΈ: ıÓËÙfi˜,
χˆ: Ï˘Ùfi˜, ‰‡Ó·Ì·È: ‰˘Ó·Ùfi˜, Ú¿ÙÙˆ: Ú·ÎÙ¤Ô˜/ ôÚ·ÎÙÔ˜, ‚·›Óˆ: ‚·Ùfi˜,
êÏ›ÛÎÔÌ·È: êψÙfi˜, â·ÈÓ¤ˆ-á: â·ÈÓÂÙ¤Ô˜/ â·ÈÓÂÙfi˜, ı·˘Ì¿˙ˆ: ı·˘Ì·ÛÙfi˜.
2. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ڋ̷ٷ Ù˘ ·.Â. ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓfiÌ·Ù·: ùÎÓÔ˜, ‰ÉÏÔ˜,
‚·ÛÈχ˜, àÓ›·, ±Ú·Í, âÏ›˜, ̤Ϸ˜, ηı·Úfi˜, ñÁÈ‹˜, ÌÉÎÔ˜.
∞¿ÓÙËÛË: ùÎÓÔ˜: çÎÓ¤ˆ-á, ‰ÉÏÔ˜: ‰ËÏfiˆ-á, ‚·ÛÈχ˜: ‚·ÛÈχˆ, àÓ›·:
àÓÈ¿ˆ-á, ±Ú·Í: êÚ¿˙ˆ, âÏ›˜: âÏ›˙ˆ, ̤Ϸ˜: ÌÂÏ·›Óˆ, ηı·Úfi˜: ηı·›Úˆ,
ñÁÈ‹˜: ñÁÈ·›Óˆ, ÌÉÎÔ˜: ÌË·ӈ.

36

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·37

ª∂ƒ√™ °ã

∂ÓfiÙËÙ·

1

E¶∞¡∞§∏æH Y§H™
°ƒ∞ªª∞Δπ∫◊˜ - ™⁄¡Δ∞•∏˜ Aã °Àª¡∞™ÿ√À

A¶∞¡Δ∏™∂π˜
ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. N· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ: ÓËÛÔ˜, ·ÓıÚˆÔ˜, Û¢‰Â, ÙÂÏÔ˜, ‰˘Ó·ÌȘ, ·È‰Â˜, ÏÔ˘ÙÔ˜, ÌËÎÔ˜, ÔÈÓÔ˜, Ù·˘ÚÔ˜, ÁÂÓÓ·ÈÔ˜, ıÂÔ˜, ÌÂÁ·˜
ÓÉÛÔ˜:

Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· (Ë) ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· (Ô) ·›ÚÓÂÈ
ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
ôÓıÚˆÔ˜: Ë ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ·›ÚÓÂÈ ÔÍ›·. OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ʈӋÂÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó „ÈÏ‹
ÛÂ܉Â:
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· (¢) ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· (Â) ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
Ù¤ÏÔ˜:
fiϘ ÔÈ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÍ›·
‰‡Ó·ÌȘ: Ë ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·›ÚÓÂÈ ÔÍ›·
·Ö‰Â˜:
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
ÏÔÜÙÔ˜: Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
ÌÉÎÔ˜:
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
ÔrÓÔ˜:
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË. OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ʈӋÂÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó „ÈÏ‹
Ù·ÜÚÔ˜:
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
ÁÂÓÓ·ÖÔ˜: Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÚÈÓ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Ï‹ÁÔ˘Û· ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË
ıÂfi˜:
fiϘ ÔÈ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÍ›·
̤Á·˜:
fiϘ ÔÈ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÍ›·
2. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
ÂåÚÁ¿˙ÂÙÔ
âÚÁ¿˙FË ‹ âÚÁ¿˙ÂÈ
(ÂÓÂÛÙ. ‚ã ÚfiÛ. ÂÓÈÎÔ‡)
â›ıÂÙÔ
›ıÔÓÙ·È
(ÂÓÂÛÙ. Áã ÚfiÛ. ÏËı.)
®˘ıÌ›˙ÂÈÓ
âÚÚ˘ıÌ›˙ÂÙÂ
(·Ú·Ù., ‚ã ÚfiÛ. ÏËı.)
ı¿ÏÏÂÈ
âı¿ÏÏÔÌÂÓ
(·Ú·Ù. ·ã ÚfiÛ. ÏËı.)
öÛÙ·È
q ‹ qÓ
(·Ú·Ù. ·ã ÚfiÛ. ÂÓÈÎÔ‡)

37

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·38

3. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡:
Ùˇá
ÙáÓ
ÙfiÓ
ÙfiÓ
Ù¿˜

ÏfiÁˇˆ
‰ÈηÛÙáÓ
Ó·ӛÛÎÔÓ
‚·ÛÈϤ·
âÎʇÛÂȘ

ÙÔÖ˜
ÙÔÜ
ÙÔf˜
ÙÔf˜
ÙcÓ

ÏfiÁÔȘ
‰ÈηÛÛÙÔÜ
Ó·ӛÛÎÔ˘˜
‚·ÛÈϤ·˜
öÎÊ˘ÛÈÓ

ï
ÙeÓ
ÙÔÜ
ï
ÙáÓ

‰ÈηÛÙc˜
Ó·ӛ·Ó
ı·Ó¿ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÂf˜
ıÚȉ·ÎÈÓáÓ

Ôî
ÙÔf˜
ÙáÓ
Ôî
Ùɘ

‰ÈηÛÙ·d
Ó·ӛ·˜
ı·Ó¿ÙˆÓ
‚·ÛÈÏÂÖ˜
ıÚ›‰·ÎÔ˜/Ùɘ
ıÚȉ·Î›Ó˘

4. N· ÎÏ›ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ: Ùa˜ ÈÎÚa˜ âÎʇÛÂȘ, ï
à‰¤Î·ÛÙÔ˜ ‰ÈηÛÙc˜
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

ÈÎÚa
ÈÎÚĘ
ÈÎÚ÷Ä
ÈÎÚaÓ
ÈÎÚa

öÎÊ˘ÛȘ
âÎʇÛˆ˜
âÎʇÛÂÈ
öÎÊ˘ÛÈÓ
öÎÊ˘ÛÈ

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

à‰¤Î·ÛÙÔ˜
à‰ÂοÛÙÔ˘
à‰ÂοÛÙˇˆ
à‰¤Î·ÛÙÔÓ
à‰¤Î·ÛÙÂ

‰ÈηÛÙc˜
‰ÈηÛÙÔÜ
‰ÈηÛÙFÉ
‰ÈηÛÙcÓ
‰ÈηÛÙa

à‰¤Î·ÛÙÔÈ
à‰ÂοÛÙˆÓ
à‰ÂοÛÙÔȘ
à‰ÂοÛÙÔ˘˜
à‰¤Î·ÛÙÔÈ

‰ÈηÛÙ·d
‰ÈηÛÙáÓ
‰ÈηÛÙ·Ö˜
‰ÈηÛÙa˜
‰ÈηÛÙ·d

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ÈÎÚ·d
ÈÎÚáÓ
ÈÎÚ·Ö˜
ÈÎÚa˜
ÈÎÚ·d

âÎʇÛÂȘ
âÎʇÛˆÓ
âÎʇÛÂÛÈÓ
âÎʇÛÂȘ
âÎʇÛÂȘ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

5. N· ‚Ú›Ù ٷ ˘ÔΛÌÂÓ· Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ù˘ EÓfiÙËÙ·˜:
·. \AÓcÚ Á¤ÓÂÈ M¿Ú‰Ô˜ ·Ö‰·˜ Âr¯ÂÓ ëÙ¿.
P‹Ì·: Âr¯ÂÓ
YÔÎ. : \AÓcÚ
AÓÙÈÎ: ·Ö‰·˜
‚. Oî ‰¤ âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó Î·› àÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜ âd ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· \AÚٷͤÚÍËÓ õÁ·ÁÔÓ.
P‹Ì·: õÁ·ÁÔÓ
YÔÎ. : Oî ‰¤
AÓÙÈÎ. : àÌÊÔÙ¤ÚÔ˘˜
Á. TáÓ Ê˘ÔÌ¤ÓˆÓ ıÚȉ·ÎÈÓáÓ Ù¿˜ âÎʇÛÂȘ Ùa˜ ÈÎÚa˜ àÊ·ÈÚá
P‹Ì·: àÊ·ÈÚá
YÔÎ.: \EÁg (ÂÓÓ.)
AÓÙÈÎ.: Ùa˜ âÎʇÛÂȘ
‰. T·ÜÙ· ôÎÔ˘Û·˜ \AÚٷͤÚ͢ âF‹ÓÂÛ ÙeÓ ôÓ‰Ú·
P‹Ì·: âF‹ÓÂÛÂ
YÔÎ. : \AÚٷͤÚ͢ AÓÙÈÎ. : ÙeÓ ôÓ‰Ú·
6. N· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ù· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ EÓfiÙËÙ·˜:

38

·. ^O ÂÚd ÙáÓ å‰›ˆÓ ·›‰ˆÓ Ô≈Ùˆ ‰Èη›ˆ˜ àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ηd âÓ
ÙÔÖ˜ àÏÏÔÙÚ›ÔȘ àÎÚÈ‚c˜ öÛÙ·È ‰ÈηÛÙc˜ ηd à‰¤Î·ÛÙÔ˜

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·39

P‹Ì·: öÛÙ·È
YÔÎ.: ^O àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜
K·ÙËÁ.: ‰ÈηÛÙc˜ (ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ú‹Ì·
öÛÙ·È)
‚. T·ÜÙ· àÎÔ‡Û·˜ \AÚٷͤÚ͢ âÔ›ËÛÂÓ ÙfiÓ ôÓ‰Ú· ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ ‰ÈηÛÙáÓ ≤Ó·
P‹Ì·: âÔ›ËÛÂÓ
YÔÎ.: \AÚٷͤÚ͢
AÓÙÈÎ.: ÙfiÓ ôÓ‰Ú·
K·ÙËÁ.: ≤Ó· (ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ú‹Ì· âÔ›ËÛÂÓ)

∂ÓfiÙËÙ·

1

7. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ηÈ
ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ· ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
·. Oî ‰È‰¿ÛηÏÔÈ ÙÔf˜ Ó¤Ô˘˜ ·È‰Â‡Ô˘ÛÈ/·È‰Â‡ÛÔ˘ÛÈ (·È‰Â‡ˆ).
‚. Oî \AıËÓ·ÖÔÈ ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È/·Ú·Ù¿ÍÔÓÙ·È (·Ú·Ù¿ÛÛÔÌ·È) âd Ùˇá ÏÈ̤ÓÈ
âÓ ÌÂÙÒˇˆ ó˜ Âå˜ Ó·˘Ì·¯›·Ó (= Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ó·˘Ì·¯›·).
Á. Oî ÔϤÌÈÔÈ Ï‡Ô˘ÛÈ/χÛÔ˘ÛÈ (χˆ) Ùa˜ ÛÔÓ‰¿˜.
‰. Oî ¯ÚËÛÌÔÏfiÁÔÈ ÙcÓ ÙáÓ ıÂáÓ ‚Ô˘ÏcÓ ÚÔϤÁÔ˘ÛÈ/ÚÔϤÍÔ˘ÛÈ (ÚÔϤÁˆ).
Â. ^YÌÂÖ˜ ÙÔ‡˜ ıÂÔf˜ ıÂÚ·‡ÂÙÂ/ıÂÚ·‡ÛÂÙ (ıÂÚ·‡ˆ).
ÛÙ. ^HÌÂÖ˜ Ùa˜ ÙáÓ ÔåˆÓáÓ Ù‹ÛÂȘ ëÚÌËÓ‡ÔÌÂÓ/ëÚÌËÓ‡ÛÔÌÂÓ (ëÚÌËÓ‡ˆ).
˙. ^YÌÂÖ˜ ÔÚ‡ÂÛıÂ/ÔÚ‡ÛÂÛı (ÔÚ‡ÔÌ·È) ¬Ô˘ Ùe ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ̤ÏÏÂÈ ÛÖÙÔÓ
≤ÍÂÈÓ.
8. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
·. Oî ≠EÏÏËÓ˜ ÙÔÖ˜ ÔåˆÓÔÛÎfiÔȘ â›ÛÙÂ˘Û·Ó / ÂÈÛÙ‡ηÛÈÓ (ÈÛÙ‡ˆ).
‚. ^HÌÂÖ˜ âı‡Û·ÌÂÓ / ÙÂı‡Î·ÌÂÓ îÂÚÂÖ· â› ÙáÓ ‚ˆÌáÓ (ı‡ˆ).
Á. Oî îÂÖ˜ ÙÔ‡˜ ÔÏÂÌ›Ô˘˜ ≛ˆÍ·Ó / ‰Â‰ÈÒ¯·ÛÈÓ (‰ÈÒΈ).
‰. Oî Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙÔ‡˜ ÙÔÍfiÙ·˜ ö͈ ÙÔÜ ÂéˆÓ‡ÌÔ˘ ΤڷÙÔ˜ (= ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡) öÙ·Í·Ó / ÙÂÙ¿¯·ÛÈÓ (Ù¿ÙÙˆ).
Â. Oî ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ù¿ ‰¤ÔÓÙ· âΤÏÂ˘Û·Ó / ÎÂÎÂχηÛÈÓ (ÎÂχˆ).
ÛÙ. §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ êıÚÔ›Û·ÓÙ˜ ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ â‚Ô˘Ï‡۷ÓÙÔ / ‚‚ԇÏ¢ÓÙ·È
(‚Ô‡ÏÔÌ·È) ÂÚ› ÙáÓ ·å¯Ì·ÏÒÙˆÓ.
˙ . ^HÌÂÖ˜ â·˘Û¿ÌÂı· / Â·‡ÌÂı· (·‡ÔÌ·È) ÙÔÜ ÂÚÈÙÂȯÈÛÌÔÜ (= ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì Ù›¯Ô˜) η› ìÛ˘¯¿˙ÔÌÂÓ.
9. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË Î·È Ó· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÙÂ:
·. Tɘ ·È‰Â›·˜ ·î ÌbÓ ®›˙·È ÈÎÚ·d ÂåÛÈÓ (ÂåÌ›, ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ.) Ôî ‰b ηÚÔd
ÁÏ˘ÎÂÖ˜.

39

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·40

OÈ Ú›˙˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜ Â›Ó·È ÈÎÚ¤˜, ÔÈ Î·ÚÔ› Ù˘ fï˜ (›ӷÈ) ÁÏ˘Î›˜.
‚. ^O ÂéÂÈı‹˜ (=˘¿ÎÔ˘Ô˜) ÓfiÌÔȘ (ÓfiÌÔ˜, ‰ÔÙ. ÏËı.) ¯ÚËÛÙfi˜ ÔÏ›Ù˘ âÛÙ›Ó
(ÂåÌ›, ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ.).
EΛÓÔ˜ Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÔÏ›Ù˘.
Á. ^O àÁ·ıfi˜ àÁ·ıˇá (àÁ·ıfi˜, ‰ÔÙ. ÂÓ.) ÌfiÓˇˆ Ê›ÏÔ˜ âÛÙ›.
O ηÏfi˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌfiÓÔ Î·ÏÒÓ (·ÓıÚÒˆÓ).
‰. §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ηÎÔÓÔ‡ÛÙ·ÙÔ˜ qÓ fiÏÂÈ (fiÏȘ, ‰ÔÙ. ÂÓ.)
O §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ‰È·Î›ÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË.
10. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
·. °‡ÌÓ·˙ Û·˘ÙeÓ (=ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘) fiÓÔȘ âÎÔ˘Û›ÔȘ (fiÓÔ˜ âÎÔ‡ÛÈÔ˜, ‰ÔÙ.
ÏËı.), ¬ˆ˜ ôÓ ‰‡ÓFË (=ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›˜) ηd ÙÔf˜ àÎÔ˘Û›Ô˘˜ ñÔ̤ÓÂÈÓ.
‚. £ÂˆÚÔÜÌÂÓ (=‚ϤÔ˘ÌÂ) ÙÔf˜ ϤÔÓÙ·˜ (ï ϤˆÓ, ·ÈÙ. ÏËı.) Ú·fiÙÂÚÔÓ ‰È·ÎÂÈ̤ÓÔ˘˜ Úe˜ ÙÔf˜ ıÂÚ·‡ÔÓÙ·˜ (=Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‹ÌÂÚ· Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù·
ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó) õ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ âÓ›Ô˘˜ Úe˜ ÙÔf˜ Âs ÔÈÔÜÓÙ·˜ (=·\ fi,ÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜ ÙÔ˘˜).
Á. Ta àÁ·ıa (Ùfi àÁ·ıfiÓ, ÔÓÔÌ. ÏËı.) ÎfiÔȘ (ÎfiÔ˜, ‰ÔÙ. ÏËı.) ÎÙáÓÙ·È
‰. Tɘ ÁÏÒÛÛ˘ (ì ÁÏáÛÛ·, ÁÂÓ. ÂÓ.) ÎÚ¿ÙÂÈ (=Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù›˜), ηd Ì¿ÏÈÛÙ· âÓ
Û˘ÌÔÛ›ˇˆ (Û˘ÌfiÛÈÔÓ, ‰ÔÙ. ÂÓ.).
Â. º‡ÛÈÓ ÔÓËÚaÓ (ʇÛȘ ÔÓËÚa, ·ÈÙ. ÂÓ.) ÌÂÙ·‚·ÏÂÖÓ Ôé ®÷¿‰ÈÔÓ.
ÛÙ. ¢fiÍ· η› ÏÔÜÙÔ˜ ôÓ¢ Û˘Ó¤Ûˆ˜ (Û‡ÓÂÛȘ, ÁÂÓ. ÂÓ.) ÔéÎ àÛÊ·ÏÉ ÎÙ‹Ì·Ù·.
˙. TcÓ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·Ó (ì ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·, ·ÈÙ. ÂÓ.) ÂrÂÓ ÌËÙÚfiÔÏÈÓ (ÌËÙÚfiÔÏȘ,
·ÈÙ. ÂÓ.) ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Î·ÎáÓ (Ùfi ηÎfi, ÁÂÓ. ÏËı.)

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÎÏ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘ÓÂÎÊÔÚ¤˜: ì öÚËÌÔ˜ ÓÉÛÔ˜, ì ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌȘ, ï àÁ·ıfi˜
ÔÏ›Ù˘.
∞¿ÓÙËÛË:
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

40

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

öÚËÌÔ˜
âÚ‹ÌÔ˘
âÚ‹Ìˇˆ
öÚËÌÔÓ
öÚËÌÂ

ÓÉÛÔ˜
ì ÌÂÁ¿ÏË
Ó‹ÛÔ˘ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘
Ó‹Ûˇˆ
ÙFÉ ÌÂÁ¿ÏFË
ÓÉÛÔÓ ÙcÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ
ÓÉÛÂ
(t) ÌÂÁ¿ÏË

‰‡Ó·ÌȘ
‰˘Ó¿Ìˆ˜
‰˘Ó¿ÌÂÈ
‰‡Ó·ÌÈÓ
‰‡Ó·ÌÈ

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

·Á·ıfi˜
àÁ·ıÔÜ
àÁ·ıˇá
àÁ·ıeÓ
àÁ·ıb

ÔÏ›Ù˘
ÔÏ›ÙÔ˘
ÔÏ›ÙFË
ÔÏ›ÙËÓ
ÔÏÖÙ·

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·41

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

öÚËÌÔÈ
âڋ̈Ó
âÚ‹ÌÔȘ
âÚ‹ÌÔ˘˜
öÚËÌÔÈ

ÓÉÛÔÈ
Ó‹ÛˆÓ
Ó‹ÛÔȘ
Ó‹ÛÔ˘˜
ÓÉÛÔÈ

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ÌÂÁ¿Ï·È
ÌÂÁ¿ÏˆÓ
ÌÂÁ¿Ï·È˜
ÌÂÁ¿Ï·˜
ÌÂÁ¿Ï·È

‰˘Ó¿ÌÂȘ
‰˘Ó¿ÌˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÛÈ
‰˘Ó¿ÌÂȘ
‰˘Ó¿ÌÂȘ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔd˜
ÙÔf˜
(t)

àÁ·ıÔd
àÁ·ıáÓ
àÁ·ıÔÖ˜
àÁ·ıÔf˜
·Á·ıÔd

ÔÏÖÙ·È
ÔÏÈÙáÓ
ÔϛٷȘ
Ôϛٷ˜
ÔÏÖÙ·È

1

2. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ:
‰ÈÒΈ:
ÔyÙÔ˜ … … … … … … … … … .
……………………….
Ù¿ÙÙˆ:
ñÌÂÖ˜ … … … … … … … … … .
……………………….
ôÚ¯ˆ:
ìÌÂÖ˜ … … … … … … … … … .
……………………….
àÔÎfiÙÔÌ·È: ·yÙ·È … … … … … … … … … .
……………………….
∞¿ÓÙËÛË: ‰ÈÒÎÂÈ/ ≛ˆÍÂ, Ù¿ÙÙÂÙÂ/ âÙ¿Í·ÙÂ, ôÚ¯ÔÌÂÓ/ õÚÍ·ÌÂÓ, àÔÎfiÙÔÓÙ·È/ àÂÎfi„·ÓÙÔ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ··ÚÂÌÊ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Ë Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋
ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜:
∫ÜÚÔ˜ öÌÂÏÏ ·éÙfiÓ ˙áÓÙ· ηٷηÜÛ·È. òEÂÈÙ· ÙFÉ àÚÂÙFÉ ÛˇÒ˙ÂÛı·È. √î
ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È Ëû¯ÔÓÙÔ ∫ÜÚÔÓ ÂéÙ˘¯ÉÛ·È. ™ÔÈ ÔéÎ ôÓ ‰˘Ó·›ÌËÓ àÓÙÈϤÁÂÈÓ.
^IηÓÔ› öÛÔÓÙ·È à·ÁÁÂÖÏ·È. \EÏ›˙ÂȘ Ù‡ÍÂÛı·È zÓ ôÓ ‰¤Ë.
∞¿ÓÙËÛË: ηٷηÜÛ·È: ÙÂÏÈÎfi ··Ú., ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ öÌÂÏÏÂÓ, ˘ÔΛÌÂÓfi
ÙÔ˘: ∫ÜÚÔ˜ (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·)// ÛˇÒ˙ÂÛı·È: ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ
·ÚfiÛˆÔ ≤ÂÙ·È, ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘: ÙÈÓ¿ (ÂÓÓÔ›ٷÈ) (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·)//
ÂéÙ˘¯ÉÛ·È: ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ëû¯ÔÓÙÔ, ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘:
∫ÜÚÔÓ (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·)// àÓÙÈϤÁÂÈÓ: ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ
ÔéÎ ôÓ ‰˘Ó·›ÌËÓ, ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘: âÁÒ (ÂÓÓÔ›ٷÈ) (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·)// à·ÁÁÂÖÏ·È: ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ îηÓÔ› öÛÔÓÙ·È, ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘:
ÔyÙÔÈ (ÂÓÓÔ›ٷÈ) (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·)// Ù‡ÍÂÛı·È: ÂȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ âÏ›˙ÂȘ, ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘: Û‡ (ÂÓÓÔ›ٷÈ) (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·).

41

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·42

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ ¢ã

1

¶∞ƒÕ§§∏§∞ ∫∂ÿª∂¡∞
∫∂ÿª∂¡√

¶ÂÚÛáÓ ÙcÓ ^EÏÏ¿‰· ÏÂËÏ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ ¶·˘Û·Ó›·˜ ï ÙáÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁe˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¯Ú˘ÛÔÜ Ù¿Ï·ÓÙ· ·Úa •¤ÚÍÔ˘ Ï·‚gÓ öÌÂÏÏ ÚԉȉfiÓ·È ÙcÓ
™¿ÚÙËÓ. ºˆÚ·ı¤ÓÙÔ˜ ‰b ÙÔ‡ÙÔ˘ \AÁËۛϷԘ ï ·ÙcÚ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÜ Ó·ÔÜ Ùɘ X·ÏÎÈÔ›ÎÔ˘ Û˘Ó‰›ˆÍÂÓ \AıËÓa ηd Ùa˜ ı‡Ú·˜ ÙÔÜ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ Ï›Óıˇˆ ÊÚ¿Í·˜ ÏÈÌˇá à¤ÎÙÂÈÓÂÓØ ì ‰b Ì‹ÙËÚ Î·d ôÙ·ÊÔÓ öÚÚÈ„ÂÓØ ó˜ XÚ‡ÛÂÚÌÔ˜ âÓ ‰Â˘Ù¤Úˇˆ ^IÛÙÔÚÈÎáÓ.
¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ™˘Ó·ÁˆÁc îÛÙÔÚÈáÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ Î·d ®ˆÌ·˚ÎáÓ 308 B

EI™A°ø°IKA ™ÃŸ§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 2, ∞ã ̤ÚÔ˜.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË «™˘Ó·ÁˆÁ‹
îÛÙÔÚÈáÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ Î·È ®ˆÌ·˚ÎáÓ». √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ
·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ ‰È¿ÛËÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ƒˆÌ·›ˆÓ. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·, fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜
ÙÔ˘˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜.

42

∫∂ÿª∂¡√

ª∂ΔÕºƒ∞™∏

¶ÂÚÛáÓ ÏÂËÏ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ
ÙcÓ ^EÏÏ¿‰·
¶·˘Û·Ó›·˜ ï ÛÙÚ·ÙËÁe˜
ÙáÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
Ï·‚gÓ ·Úa •¤ÚÍÔ˘
ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· Ù¿Ï·ÓÙ· ¯Ú˘ÛÔf
öÌÂÏÏ ÚԉȉfiÓ·È ÙcÓ ™¿ÚÙË.
ºˆÚ·ı¤ÓÙÔ˜ ‰b ÙÔ‡ÙÔ˘
\AÁËۛϷԘ ï ·ÙcÚ
Û˘Ó‰›ˆÍÂ
̤¯ÚÈ ÙÔÜ Ó·ÔÜ
Ùɘ X·ÏÎÈÔ›ÎÔ˘ \AıËÓĘ
ηd ÊÚ¿Í·˜ Ï›Óıˇˆ
Ùa˜ ı‡Ú·˜ ÙÔÜ ÙÂ̤ÓÔ˘˜
à¤ÎÙÂÈÓÂÓ ÏÈÌˇáØ
ì ‰b Ì‹ÙËÚ öÚÚÈ„ÂÓ Î·d ôÙ·ÊÔÓØ
ó˜ XÚ‡ÛÂÚÌÔ˜
âÓ ‰Â˘Ù¤Úˇˆ ^IÛÙÔÚÈÎáÓ.

EÓÒ ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó
ÙËÓ EÏÏ¿‰·,
Ô ¶·˘Û·Ó›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ,
·ÊÔ‡ ‹Ú ·fi ÙÔÓ •¤ÚÍË
ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· Ù¿Ï·ÓÙ· ·fi ¯Ú˘Û¿ÊÈ
ÛÎfi¢ ӷ ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙË ™¿ÚÙË.
ŸÙ·Ó ·ÔηχÊıËΠ·˘Ùfi˜,
Ô AÁËۛϷԘ, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘,
ÙÔÓ Î·Ù·‰›ˆÍ ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜
ˆ˜ ÙÔ Ó·fi
Ù˘ X·ÏÎÈÔ›ÎÔ˘ AıËÓ¿˜
Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÊÚ·Í Ì ¤ÙÚ˜
ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡,
ÙÔÓ ¿ÊËÛ ӷ Âı¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ›ӷØ
Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ Î·È ¿ı·ÊÙÔØ
fiˆ˜ (ÈÛÙÔÚ›) Ô XÚ‡ÛÂÚÌÔ˜
ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ IÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙÔ˘.

1Ë(13-44)

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·43

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏

∂ÓfiÙËÙ·

1
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô ¶·˘Û·Ó›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËΠ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÙÔÓ •¤ÚÍË, Ì ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· Ù¿Ï·ÓÙ·
·fi ¯Ú˘Û¿ÊÈ, ÁÈ· Ó· ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙË ™¿ÚÙË. ŸÙ·Ó Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘
·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó AÁËۛϷԘ, ÙÔÓ Î˘Ó‹ÁËÛÂ
Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ™·ÚÙÈ·Ù˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ó·fi Ù˘ X·ÏÎÈÔ›ÎÔ˘ AıËÓ¿˜, fiÔ˘ Î·Ù¤Ê˘ÁÂ, Î·È ¤ÊÚ·Í ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ì ¤ÙÚÂ˜Ø Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ ¤ı·Ó ·fi ›ӷ ̤۷ ÛÙÔ Ó·fi, Ë ‰Â ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ¿ÊËÛ ¿ı·ÊÙÔ. A˘Ù¿, ϤÂÈ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, Ù· ÂÍÈÛÙÔÚ› Ô XÚ‡ÛÂÚÌÔ˜.

°§ø™™IKA ™ÃŸ§π∞
• ÙcÓ ^EÏÏ¿‰·: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ^EÏÏ¿˜ [ÁÂÓ. Ùɘ
^EÏÏ¿‰Ô˜]
• ÏÂËÏ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏÂËÏ·Ù¤ˆ, ÏÂËÏ·Ùá
• ¯Ú˘ÛÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ¯Ú˘ÛÔܘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¯Ú˘ÛÔÜ]
• Ù¿Ï·ÓÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe Ù¿Ï·ÓÙÔÓ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ Ù·Ï¿ÓÙÔ˘]
• •¤ÚÍÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï •¤Ú͢ [ÁÂÓ. ÙÔÜ •¤ÚÍÔ˘]
• Ï·‚gÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ï·Ì‚¿Óˆ
• ÚԉȉfiÓ·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔ‰›‰ˆÌÈ (= ÚÔ‰›‰ˆ)
• ºˆÚ·ı¤ÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈڿÔÌ·È,
ʈÚáÌ·È (= ·ÔηχÙÔÌ·È)
• ÙÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• ï ·ÙcÚ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ Ô˘Û. ï ·ÙcÚ
[ÁÂÓ. ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜]
• ÷ÏÎÈÔ›ÎÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ ÂÈı. ï, ì ¯·ÏΛÔÈÎÔ˜, Ùe
¯·ÏΛÔÈÎÔÓ
• Û˘Ó‰›ˆÍÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘Ó‰ÈÒΈ (= ΢ÓËÁÒ Ì·˙› Ì οÔÈÔÓ)
• Ùa˜ ı‡Ú·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ı‡Ú· [ÁÂÓ. Ùɘ ı‡Ú·˜] (= Ë fiÚÙ·)
• ÙÔÜ ÙÂ̤ÓÔ˘˜: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe Ù¤ÌÂÓÔ˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ÙÂ̤ÓÔ˘˜] (= Ô Ó·fi˜)
• Ï›Óıˇˆ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Ï›ÓıÔ˜ [ÁÂÓ. Ùɘ Ï›ÓıÔ˘] (= Ë ¤ÙÚ·)

43

1Ë(13-44)

∂ÓfiÙËÙ·

1

11-01-04

00:38

™ÂÏ›‰·44

• ÊÚ¿Í·˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊÚ¿ÛÛˆ
• ÏÈÌˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÏÈÌfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÏÈÌÔÜ] (=
›ӷ)
• à¤ÎÙÂÈÓÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔÎÙ›ӈ (= ÛÎÔÙÒÓˆ)
• öÚÚÈ„ÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ®›Ùˆ

™YNTAKTπ∫∞ ™Ã√§π∞
1. ¶ÂÚÛáÓ: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÏÂËÏ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË.
2. ¶·˘Û·Ó›·˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ öÌÂÏÏÂ, ÛÙË ÌÙ¯. Ï·‚gÓ: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. Î·È ÛÙÔ ÚԉȉfiÓ·È (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ öÌÂÏÏÂ.
3. TÔ‡ÙÔ˘: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ʈڷı¤ÓÙÔ˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÁÂÓ. ·fiÏ˘ÙË.
4. ï ·ÙcÚ: ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ \AÁËۛϷԘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Û˘Ó‰›ˆÍÂ: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
5. Ùa˜ ı‡Ú·˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÊÚ¿Í·˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÙÔÜ ÙÂ̤ÓÔ˘˜: ÁÂÓ. ÎÙËÙÈ΋
·fi ÙÔ ı‡Ú·˜.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 144 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·, fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜
ı· Úfi‰È‰Â ÙËÓ fiÏË;
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·, Ô ∞ÁËۛϷԘ, ΢ӋÁËÛÂ
ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞ıËÓ¿˜, fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÔÌfiÓˆÛ ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ¤ÙÚ˜. ∂Λ Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ ¤ı·Ó ·fi ÙËÓ ›ӷ. ŒÙÛÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÁÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë
ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ ¿Ù·ÊÔ.

2. ¶ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Ô ÎÔÈÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜;

44

Δ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰›Î·ÈË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô ª¿Ú‰Ô˜ ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ʤÚÂÙ·È ¿‰Èη ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ ·È‰›
ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ fiÏË. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ (Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ηÈ
‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· ¿Óˆ ·fi Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜.

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·45

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 2 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: TÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹
\AÏÏ\ âÂd ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ ï ÛÙfiÏÔ˜ ÙFÉ \AÙÙÈÎFÉ Î·Ùa Ùe º·ÏËÚÈÎeÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÙÔf˜ ¤ÚÈÍ à¤ÎÚ˘„ÂÓ ·åÁÈ·ÏÔ‡˜, ¿ÏÈÓ â¿Ù·ÈÓÔÓ Ôî ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ Úe˜ ÙeÓ \IÛıÌfiÓ. òEÓı· ‰c ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ Î·d Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ ÙcÓ ÂÚd ÙeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ Ú·ÁÌ·Ù›·Ó. oHÓ ‰b Ùˇá ÌbÓ Á¤ÓÂÈ ¶¤ÚÛ˘ Ô ™›ÎÈÓÓÔ˜, ·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜, ÂûÓÔ˘˜ ‰b Ùˇá £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ Î·d ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ·éÙÔÜ ·È‰·ÁˆÁfi˜. TÔÜÙÔÓ âÎ¤ÌÂÈ Úe˜ ÙeÓ •¤ÚÍËÓ Îڇʷ, ÎÂχ۷˜ ϤÁÂÈÓ ¬ÙÈ £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ ï ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁe˜ ·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ùa ‚·ÛÈϤˆ˜ âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ
ÚáÙÔ˜ ·éÙˇá ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜, ηd ‰È·ÎÂχÂÙ·È âÓ z
ˇ Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÙáÓ Â˙áÓ ¯ˆÚd˜ ùÓÙ˜ âÈı¤Ûı·È ηd ‰È·ÊıÂÖÚ·È ÙcÓ Ó·˘ÙÈÎcÓ
‰‡Ó·ÌÈÓ. T·ÜÙ· ‰\ ï •¤Ú͢ ó˜ à\ ÂéÓÔ›·˜ ÏÂÏÂÁ̤ӷ ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜, ≥ÛıË Î·d
Âéıf˜ âͤÊÂÚ Úe˜ ÙÔf˜ ìÁÂÌfiÓ·˜ ÙáÓ ÓÂáÓ ‰È·ÎÔÛ›·È˜ Ó·˘ÛdÓ àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜
õ‰Ë ‰È·˙áÛ·È Ùa˜ Ó‹ÛÔ˘˜, ¬ˆ˜ âÎʇÁÔÈ ÌˉÂd˜ ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ.
¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, B›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ, £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ 12.2-6 (‰È·Û΢‹)

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50 .X. - 120 .X. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙË X·ÈÚÒÓÂÈ· Ù˘ BÔȈٛ·˜. Y‹ÚÍÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜.
£ÂˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ô ËıÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÊËÚË̤ÓË ıˆڛ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜
Ë È‰·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘ (Ó‡̷, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·, ¢Á¤ÓÂÈ·). °È\ ·˘Ùfi ¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·. OÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«B›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ».
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ «B›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ». O Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÛËÌÔ ŒÏÏËÓ· ÌÂ
¤Ó·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛËÌÔ PˆÌ·›Ô. H ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ËıÈο
·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. OÈ ‹ÚˆÂ˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜
Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. AÓ¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ºÔ‡ÚÈÔ K¿ÌÈÏÏÔ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·Ì· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· Ó·˘Ì·¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·.

45

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

∂ÓfiÙËÙ·

™ÂÏ›‰·46

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY

2
K∂ÿª∂¡√

\AÏÏ\ âÂd ï ÛÙfiÏÔ˜ ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ
ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÙFÉ \AÙÙÈÎFÉ
ηÙa Ùe º·ÏËÚÈÎfiÓ
à¤ÎÚ˘„ ÙÔf˜ ¤ÚÈÍ ·åÁÈ·ÏÔ‡˜,
¿ÏÈÓ Ôî ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ
â¿Ù·ÈÓÔÓ
Úe˜ ÙeÓ \IÛıÌfiÓ.
òEÓı· ‰c
ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ
ηd Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ
ÙcÓ Ú·ÁÌ·Ù›·Ó ÂÚd ÙeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ
oHÓ ‰b ï ™›ÎÈÓÓÔ˜
Ùe Á¤ÓÔ˜
¶¤ÚÛ˘, ·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜,
ÂûÓÔ˘˜ ‰b Ùˇá £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ
ηd ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ·éÙÔÜ.
TÔÜÙÔÓ âÎ¤ÌÂÈ
Îڇʷ Úe˜ ÙeÓ •¤ÚÍËÓ
ÎÂχ۷˜ ϤÁÂÈÓ
¬ÙÈ £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ
ï ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁe˜
·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ùa ‚·ÛÈϤˆ˜
âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ·éÙˇá ÚáÙÔ˜
ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜,
ηd ‰È·ÎÂχÂÙ·È âÈı¤Ûı·È
ηd ‰È·ÊıÂÖÚ·È ÙcÓ Ó·˘ÙÈÎcÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ
âÓ z
ˇ Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È
¯ˆÚd˜ Â˙áÓ ùÓÙ˜.
T·ÜÙ· ‰\ ï •¤Ú͢ ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜
ó˜ ÏÂÏÂÁ̤ӷ à\ ÂéÓÔ›·˜,

46

M∂ΔÕºƒ∞™∏

AÏÏ¿ fiÙ·Ó Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ
ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋
·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘
¤ÎÚ˘„ ÙȘ Á‡Úˆ ·Ú·Ï›Â˜,
¿ÏÈ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ
ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó
ÁÈ· ÙÔÓ IÛıÌfi Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘.
EÓÒ ÏÔÈfiÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ¤ÙÛÈ,
Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ۯ‰›·˙Â
Î·È Î·Ù¿ÛÙÚˆÓÂ
ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ì ÙÔ ™›ÎÈÓÓÔ.
K·È ‹Ù·Ó Ô ™›ÎÈÓÓÔ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
¶¤ÚÛ˘, ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜,
Û˘Ì·ı‹˜ ÛÙÔ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹
Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘.
A˘ÙfiÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ
ÎÚ˘Ê¿ ÛÙÔÓ •¤ÚÍË
‰È·Ù¿˙ÔÓÙ¿˜ (ÙÔÓ) Ó· ÂÈ
fiÙÈ Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜,
Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ,
·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿
ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û\ ·˘ÙfiÓ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·
fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó
Î·È (ÙÔ) Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂı›
Î·È Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜,
ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۇÁ¯˘ÛË
¯ˆÚ›˜ ÙÔ Â˙ÈÎfi.
EÂȉ‹ ‰¤¯ÙËΠ·˘Ù¿ Ô •¤Ú͢
ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ϯı›
Ì ÊÈÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË,
≥ÛıË
¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ
ηd Âéıf˜ âͤÊÂÚÂ
Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¤‰ˆÛ ‰È·Ù·Á‹
Úe˜ ÙÔf˜ ìÁÂÌfiÓ·˜ ÙáÓ ÓÂáÓ
ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ,
àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜ õ‰Ë ‰È·ÎÔÛ›·È˜ Ó·˘Û›Ó ·ÊÔ‡ ·ÔχÛÔ˘Ó Ì ‰È·ÎfiÛÈ· ÏÔ›·,
‰È·˙áÛ·È Ùa˜ Ó‹ÛÔ˘˜,
Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿,
¬ˆ˜ âÎʇÁÔÈ ÌˉÂd˜ ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜
¯ıÚÔ‡˜.

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·47

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY

∂ÓfiÙËÙ·

2
O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ô˘ ÂÈÓfiËÛ Ô
ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ
ÙÔ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ •¤ÚÍË Û ΛÓËÛË Ô˘ ı· ·¤‚·ÈÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ˜
fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ.
M ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔÓ IÛıÌfi Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘Ø Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙáÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ı· ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹
ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. °È· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ KfiÚÈÓıÔ, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ¶¤ÚÛË ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ, Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ӷ Â›Ó·È Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘ ÂÈ fiÙÈ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Û ۇÁ¯˘ÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Â˙ÈÎfi Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó. E›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ë ÈÔ
ηٿÏÏËÏË ÒÚ· Ó· ÂÈÙ¢ı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ. O •¤Ú͢ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È Î·È ‰È·Ù¿˙ÂÈ Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÂÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù· ÓËÛÈ¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ âÂd ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ ï ÛÙfiÏÔ˜: O •¤Ú͢ Âȯ›ÚËÛ ÙÚ›ÙË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ
ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ ÙÔ 480 .X. Ì ˘ÂÚ¿ÚÈıÌË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.

❏ ï ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜: OÈ ‰¤Î· ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ¤Ó·˜ ·fi οıÂ Ê˘Ï‹, ÂÎϤÁÔÓÙ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. AÚ¯Èο ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ÂÓÒ ·fi
ÙÔ 487 .X. ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜.

❏ ‰È·ÊıÂÖÚ·È Ù‹Ó Ó·˘ÙÈÎ‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ: TÔ Ó·˘ÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ fiÏÔ
ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. MÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜, fï˜,
ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó·‡·Ú¯ÔÈ Û˘ÛΤÙÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. O Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Ó·˘Ì·¯›· ÛÙÔÓ IÛıÌfi, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ÔÈ fiÏÂȘ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, fiÔ˘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›· ı·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi Ù· ÔÁÎÒ‰Ë ÂÚÛÈο. EÂȉ‹ Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó·˘¿Ú¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ¿Ô„‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰fiÏÔ. ŒÂÈÛ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰‡Ô ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂΛ Ë Ó·˘Ì·¯›·. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û·Ó Î·È Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË ·¤Ù˘¯Â.

47

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·48

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA

2
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• â›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜
• ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÔϤÌÈÔ˜ (ÁÂÓ.

48

ÙÔÜ ÔÏÂÌ›Ô˘) OMOPPIZA ÛÙË N.E. fiÏÂÌÔ˜, ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹˜, ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi˜, ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜.
• ï ÛÙfiÏÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÛÙfiÏÔ˜ (ÁÂÓ. ÙÔÜ ÛÙfiÏÔ˘)
• ÙFÉ \AÙÙÈÎÉ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì \AÙÙÈ΋ (ÁÂÓ. Ùɘ
\AÙÙÈÎɘ).
• ηٿ: ÚfiıÂÛË
• Ùfi º·ÏËÚÈÎfiÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï º·ÏËÚÈÎfi˜ -‹ -fiÓ.
• ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛʤÚÔÌ·È [= ÏËÛÈ¿˙ˆ] XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ÚÔÛʤÚÔÌ·È, ÚÙ. ÚÔÛÂÊÂÚfiÌËÓ, ̤Ï.
ÚÔÛÂÓ¯ı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ÚÔÛËÓ¤¯ıËÓ (ÚÔÛËÓÂÁοÌËÓ), ÚÎ. ÚÔÛÂÓ‹ÓÂÁÌ·È,
˘ÂÚÛ. ÚÔÛÂÓËÓ¤ÁÌËÓ, OMOPPIZA ™TH N.E. ÚÔÛÊÔÚ¿, ÚfiÛÊÔÚÔ˜.
• ¤ÚÈÍ: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi
• à¤ÎÚ˘„ÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔÎÚ‡Ùˆ
XPONOI ÂÓÂÛÙ. àÔÎÚ‡Ùˆ, ÚÙ. à¤ÎÚ˘ÙÔÓ, ̤Ï. àÔÎÚ‡„ˆ, ·fiÚ. à¤ÎÚ˘„·, ÚÎ. àÔΤÎÚ˘Ê·, ˘ÂÚÛ. àÂÎÂÎÚ‡ÊÂÈÓ, OMOPPIZA ÛÙË N.E.
·fiÎÚ˘ÊÔ˜, ÎÚ˘„›ÓÔ˘˜, ÎÚ‡ÙË.
• ÙÔf˜ ·åÁÈ·ÏÔ‡˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·åÁÈ·Ïfi˜ (ÁÂÓ.
ÙÔÜ ·åÁÈ·ÏÔÜ)
• ¿ÏÈÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• â¿Ù·ÈÓÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·Ù·›Óˆ (: Ú‹Ì· ÂÈÎfi) = ÛΤÙÔÌ·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÌ·È
• Ôî ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜ (ÁÂÓ. ÙÔÜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘).
• ÙeÓ \IÛıÌfiÓ: ·åÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï \IÛıÌfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
\IÛıÌÔÜ].
• öÓı·: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi
• ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜]
• â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È [= ÛΤÊÙÔÌ·È, ÎÚ›Óˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È, ÚÙ. â‚Ô˘Ï¢fiÌËÓ, ̤Ï. ‚Ô˘Ï‡ÛÔÌ·È, ·fiÚ. â‚Ô˘ÏÂ˘Û¿ÌËÓ/â‚Ô˘Ï‡ıËÓ, ÚÎ. ‚‚ԇÏÂ˘Ì·È, ˘ÂÚÛ. â‚Â-

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·49

‚Ô˘Ï‡ÌËÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ‚Ô˘Ï‹, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ‚Ô‡ÏËÛË,
¿‚Ô˘ÏÔ˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï‹.
• Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘ÓÙ›ıËÌÈ [=Û˘Óı¤Ùˆ, ηٷÛÙÚÒÓˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. Û˘ÓÙ›ıËÌÈ, ÚÙ. Û˘ÓÂÙ›ıËÓ, ̤Ï. Û˘Óı‹Ûˆ, ·fiÚ. Û˘Ó¤ıËη, ÚÎ. Û˘ÓÙ¤ıÂÈη, ˘ÂÚÛ. Û˘ÓÂÙÂı›ÎÂÈÓ OMOPPIZA
ÛÙË N.E. Û˘Óı¤Ù˘, Û‡ÓıÂÛË, Û‡ÓıËÌ·, Û‡ÓıÂÙÔ˜.
• ÙeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ™›ÎÈÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
™ÈΛÓÓÔ˘].
• ÙcÓ Ú·ÁÌ·Ù›·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Ú·ÁÌ·Ù›· [ÁÂÓ.
Ùɘ Ú·ÁÌ·Ù›·˜] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È, ÔÏ˘Ú¿Á̈Ó, ¿Ú·ÎÙÔ˜.
• oHÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› [=›̷È, ˘¿Ú¯ˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ.
ÂåÌ›, ÚÙ. qÓ Î·È q, ̤Ï. öÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ô˘Û›·, fiÓÙˆ˜, ÁÂÁÔÓfi˜.
• Ùˇá Á¤ÓÂÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi Á¤ÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜]
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÁÂÓÈ¿, ÚfiÁÔÓÔ˜, ·fiÁÔÓÔ˜, ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜, ÁÔÓ¤·˜.
• ¶¤ÚÛ˘: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ¶¤ÚÛ˘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¶¤ÚÛÔ˘]
• ï ™›ÎÈÓÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ™›ÎÈÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
™ÈΛÓÓÔ˘]
• ·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘]
• ÂûÓÔ˘˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÓËÚË̤ÓÔ˘ ÂÈı. ï, ì ÂûÓÔ˘˜,
Ùfi ÂûÓÔ˘Ó.
• Ùˇá £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜]
• ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi Ù¤ÎÓÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
Ù¤ÎÓÔ˘]
• ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfiÓ
• ·È‰·ÁˆÁfi˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·È‰·ÁˆÁfi˜ [ÁÂÓ.
ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÔÜ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·È‰Â›·, ··›‰Â˘ÙÔ˜, ·È‰Â‡ˆ,
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ.
• TÔÜÙÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ.
• âÎ¤ÌÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÎ¤Ìˆ [= ÛÙ¤ÏÓˆ]
XPONOI: ÂÓÂÛÙ. âÎ¤Ìˆ, ÚÙ. âͤÂÌÔÓ, ̤Ï. âÎ¤Ì„ˆ, ·fiÚ. âͤÂÌ„·,
ÚÎ. âÎ¤ÔÌÊ·, ˘ÂÚÛ. âÍÂÂfiÌÊÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÂÎÔÌ‹
• ÙfiÓ •¤ÚÍËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï •¤Ú͢ [ÁÂÓ. ÙÔÜ •¤ÚÍÔ˘].
• ÎÚ˘Ê¿: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi
• ÎÂχ۷˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÎÂχˆ [= ‰È·Ù¿˙ˆ, ·Ú·ÁÁ¤Ïψ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ÎÂχˆ, ÚÙ. âΤÏ¢ÔÓ, ̤Ï. ÎÂχۈ,
·fiÚ. âΤÏÂ˘Û·, ÚÎ. ÎÂΤÏ¢η, ˘ÂÚÛ. âÎÂÎÂχÎÂÈÓ

∂ÓfiÙËÙ·

2

49

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

50

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·50

• ϤÁÂÈÓ: ·ÚÌÊ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ XPONOI ÂÓÂÛÙ. ϤÁˆ, ÚÙ.
öÏÂÁÔÓ, ̤Ï. Ϥ͈/âÚá, ·fiÚ. öÏÂÍ·/Âr·/ÂrÔÓ, ÚÎ. ÂúÚËη, ˘ÂÚÛ. ÂåÚ‹ÎÂÈÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÏfiÁÔ˜, ϤÍË, ÏÔÁÈÎfi˜, ÏÔÁ›˙ÔÌ·È, ÏÔÁÈÛÌfi˜, ıÂÔÏfiÁÔ˜, ÚËÙfi˜, Ú‹ÙˆÚ, ¿ÚÚËÙÔ˜, ·fiÚÚËÙÔ˜.
• ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜.
• ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï \AıËÓ·ÖÔ˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ \AıËÓ·›Ô˘]
• ï ÛÙÚ·ÙËÁfi˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ].
• ·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·îÚ¤ÔÌ·È ·îÚÔÜÌ·È [=ÚÔÙÈÌÒ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ·îÚÔÜÌ·È, ÚÙ. ìF ÚÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ·îÚ‹ÛÔÌ·È/·îÚÂı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ÂîÏfiÌËÓ/FFìÚ¤ıËÓ, ÚÎ. F≥ÚËÌ·È, ˘ÂÚÛ. FìÚ‹ÌËÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·›ÚÂÛË, ‰È·ÈÚ¤Ù˘, ·˘ı·›ÚÂÙÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜, ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜, ·Ê·ÈÚ¤Ù˘.
• ‚·ÛÈϤˆ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜]
• âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÍ·ÁÁ¤Ïψ [=ÛÙ¤ÏÓˆ (ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi) ˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·] XPONOI ÂÓÂÛÙ. âÍ·ÁÁ¤Ïψ, ÚÙ. âÍ‹ÁÁÂÏÏÔÓ, ̤Ï. âÍ·ÁÁÂÏá, ·fiÚ. âÍ‹ÁÁÂÈÏ·, ÚÎ. ÂÍ‹ÁÁÂÏη, ˘ÂÚÛ. âÍËÁÁ¤ÏÎÂÈÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÂÍ·ÁÁÂÏÏ›·, ‰È¿ÁÁÂÏÌ·, ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙÔ˜, ·Ú¿ÁÁÂÏÌ·.
• ÚáÙÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. ÚáÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÚˆÙ›Ô, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜.
• ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi.
• ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ≠EÏÏËÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
≠EÏÏËÓÔ˜].
• àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àԉȉڿÛΈ [= ‰Ú·ÂÙ‡ˆ, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÍÂʇÁˆ] XPONOI: ÂÓÂÛÙ. àԉȉڿÛΈ, ÚÙ. à‰›‰Ú·ÛÎÔÓ, ̤Ï. àÔ‰Ú¿ÛÔÌ·È, ·fiÚ. à¤‰Ú·Ó, ÚÎ. àÔ‰¤‰Ú·Î·, ˘ÂÚÛ. à‰‰ڿÎÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·fi‰Ú·ÛË, ‰Ú·¤Ù˘.
• ‰È·ÎÂχÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·ÎÂχÔÌ·È
[=Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. ‰È·ÎÂχÔÌ·È, ÚÙ. ‰ÈÂÎÂÏ¢fiÌËÓ, ̤Ï.
‰È·ÎÂχÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‰ÈÂÎÂÏÂ˘Û¿ÌËÓ/‰ÈÂÎÂχÛıËÓ, ÚÎ. ‰È·ÎÂΤÏ¢ÛÌ·È,
˘ÂÚÛ. ‰ÈÂÎÂÎÂχÛÌËÓ.
• ˇz: ‰ÔÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬
• Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù·Ú¿ÙÙÔÌ·È
XPONOI ÂÓÂÛÙ. Ù·Ú¿ÙÙÔÌ·È, ÚÙ. âÙ·Ú·ÙÙfiÌËÓ, ̤Ï. Ù·Ú¿ÍÔÌ·È, ·fiÚ. âÙ·Ú¿¯ıËÓ, ÚÎ. ÙÂÙ¿Ú·ÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÙÂÙ·Ú¿ÁÌËÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ù·Ú·¯‹, ·Ù¿Ú·¯Ô˜, Ù·Ú·Í›·˜, ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙÔ˜.
• ÙáÓ Â˙áÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Â˙fi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Â˙ÔÜ]
• ¯ˆÚ›˜: ÚfiıÂÛË Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋.

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·51

• ùÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›.
• âÈı¤Ûı·È: ·ÚÌÊ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÈÙ›ıÂÌ·È XPONOI ÂÓÂÛÙ. ÂÈÙ›ıÂÌ·È, ÚÙ. âÂÙÈı¤ÌËÓ, ̤Ï. âÈı‹ÛÔÌ·È / âÈÙÂı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÂı¤ÌËÓ /
âÂÙ¤ıËÓ, ÚÎ. âÈÙ¤ıÂÈÌ·È / â›ÎÂÈÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÂΛÌËÓ.
• ‰È·ÊıÂÖÚ·È: ·ÚÌÊ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·Êı›ڈ [= ηٷÛÙڤʈ]
XPONOI ÂÓÂÛÙ. ‰È·Êı›ڈ, ÚÙ. ‰È¤ÊıÂÈÚÔÓ, ̤Ï. ‰È·ÊıÂÚá, ·fiÚ. ‰È¤ÊıÂÈÚ·, ÚÎ. ‰È¤Êı·Úη, ˘ÂÚÛ. ‰ÈÂÊı¿ÚÎÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ‰È·ÊıÔÚ¿,
·‰È¿Êı·ÚÙÔ˜, ·‰È¿ÊıÔÚÔ˜, Êı·ÚÙfi˜, ¿Êı·ÚÙÔ˜.
• Ó·˘ÙÈ΋Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ó·˘ÙÈÎfi˜ -‹ -fiÓ.
• Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‰‡Ó·ÌȘ [ÁÂÓ. Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ‰˘Ó·Ùfi˜, ·‰‡Ó·ÌÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜.
• T·ÜÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ.
• ï •¤Ú͢: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï •¤Ú͢ [ÁÂÓ. ÙÔÜ •¤ÚÍÔ˘]
• ÂéÓÔ›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÂûÓÔÈ· [ÁÂÓ. Ùɘ ÂéÓÔ›·˜]
• ÏÂÏÂÁ̤ӷ: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÚÎ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰¤¯ÔÌ·È
XPONOI ÂÓÂÛÙ. ‰¤¯ÔÌ·È, ÚÙ. â‰Â¯fiÌËÓ, ̤Ï. ‰¤ÍÔÌ·È, ·fiÚ. â‰ÂÍ¿ÌËÓ, ÚÎ.
‰¤‰ÂÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. [â‰Â‰¤ÁÌËÓ] OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·Ô‰Ô¯‹, ˘Ô‰Ô¯‹,
‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ·Ô‰¤ÎÙ˘, ‰Ô¯Â›Ô, ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜, ·Î·Ù¿‰ÂÎÙÔ˜.
• ≥ÛıË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ≥‰ÔÌ·È [=¢¯·ÚÈÛÙȤ̷È]
XPONOI ÂÓÂÛÙ. ≥‰ÔÌ·È, ÚÙ. ì‰fiÌËÓ, ̤Ï. ìÛı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ≥ÛıËÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ˉÔÓ‹, ˉÔÓÈÛÌfi˜, ÊÈÏ‹‰ÔÓÔ˜.
• âͤÊÂÚÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÎʤڈ [=‰›Óˆ ‰È·Ù·Á‹] XPONOI ÂÓÂÛÙ. âÎʤڈ, ÚÙ. âͤÊÂÚÔÓ, ̤Ï. âÍÔ›Ûˆ, ·fiÚ. âÍ‹ÓÂÁη /
âÍ‹ÓÂÁÎÔÓ, ÚÎ. âÍÂÓ‹ÓÔ¯·, ˘ÂÚÛ. âÍÂÓËÓfi¯ÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË N.E. ÂÎÊÔÚ¿, Ê·Ú¤ÙÚ· (=ı‹ÎË ÁÈ· Ù· ‚¤ÏË), Û˘ÌÊÔÚ¿, ‰È¤ÓÂÍË.
• ÙÔ‡˜ ìÁÂÌfiÓ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ìÁÂÌÒÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
ìÁÂÌfiÓÔ˜]
• ÙáÓ ÓÂáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ӷܘ [ÁÂÓ. Ùɘ ÓÂÒ˜]
OMOPPIZA ÛÙË N.E. Ó·˘ÙÈÎfi˜, Ó·˘Ù›·, Ó·˘ÛÈÏÔ˝·.
• ‰È·ÎÔÛ›·È˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. ‰È·ÎfiÛÈÔÈ ·È -·
• Ó·˘Û›Ó: ‰ÔÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ӷܘ [ÁÂÓ. Ùɘ ÓÂÒ˜].
• àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ¿ÁÔÌ·È
[=·ÔϤˆ] XPONOI ÂÓÂÛÙ. àÓ¿ÁÔÌ·È, ÚÙ. àÓËÁfiÌËÓ, ̤Ï. àÓ¿ÍÔÌ·È /
àÓ·¯ı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. àÓËÁ·ÁfiÌËÓ / àÓ‹¯ıËÓ ÚÎ. àÓÉÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. àÓ‹ÁÌËÓ
OMOPPIZA ÛÙË N.E. ·Ó·ÁˆÁ‹, ·Ó¿ÁˆÁÔ˜, ¿Ì·Í·, ¿ÁËÌ·, ·ÁÒÓ·˜.
• ≥F ‰Ë: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• ‰È·˙áÛ·È: ·ÚÌÊ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·˙ÒÓÓ˘ÌÈ [=ÂÚÈ΢ÎÏÒÓˆ]

∂ÓfiÙËÙ·

2

51

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·52

XPONOI: ÂÓÂÛÙ. ‰È·˙ÒÓÓ˘ÌÈ, ÚÙ. [‰ÈÂ˙ÒÓÓ˘ÔÓ], ̤Ï. [‰È·˙ÒÛˆ], ·fiÚ. ‰È¤˙ˆÛ· OMOPPIZA ÛÙË N.E. ˙ÒÓË, ‡˙ˆÓ·˜, ˙ˆÛÙ‹Ú·, ‰È¿˙ˆÌ·.
• Ù¿˜ Ó‹ÛÔ˘˜: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÓÉÛÔ˜ [ÁÂÓ. Ùɘ Ó‹ÛÔ˘]
• ¬ˆ˜: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜
• âÎʇÁÔÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÎʇÁˆ [=ÍÂʇÁˆ]
XPONOI ÂÓÂÛÙ. âÎʇÁˆ, ÚÙ. âͤÊ¢ÁÔÓ, ̤Ï. âÎʇÍÔÌ·È / âÎÊ¢ÍÔÜÌ·È,
·fiÚ. âÍ¤Ê˘ÁÔÓ, ÚÎ. âÎ¤Ê¢Á·, ˘ÂÚÛ. âÍÂÂʇÁÂÈÓ OMOPPIZA ÛÙË
N.E. Ê˘Á¿˜, ηٷʇÁÈÔ, ·ÔÊ¢ÎÙ¤Ô˜, ‰È·Ê˘Á‹.
• Ìˉ›˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ìˉ›˜, ÌˉÂÌ›·, Ìˉ¤Ó [=ηÓ›˜].

K§I™H
O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – EÈı¤ÙˆÓ – AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY
K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ì \AÙÙÈÎc
ÁÂÓ.
Ùɘ \AÙÙÈÎɘ
‰ÔÙ.
ÙFÉ \AÙÙÈÎFÉ
·ÈÙ.
ÙcÓ \AÙÙÈÎcÓ
ÎÏËÙ. (t) \AÙÙÈÎc

Ú·ÁÌ·Ù›·
Ú·ÁÌ·Ù›·˜
Ú·ÁÌ·Ù›÷·
Ú·ÁÌ·Ù›·Ó
Ú·ÁÌ·Ù›·

ÂûÓÔÈ·
ÂéÓÔ›·˜
ÂéÓÔ›÷·
ÂûÓÔÈ·Ó
ÂûÓÔÈ·

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

¶¤ÚÛ˘
¶¤ÚÛÔ˘
¶¤ÚÛFË
¶¤ÚÛËÓ
¶¤ÚÛË

•¤Ú͢
•¤ÚÍÔ˘
•¤ÚÍFË
•¤ÚÍËÓ
•¤ÚÍË

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

¶¤ÚÛ·È
¶ÂÚÛáÓ
¶¤Ú۷Ș
¶¤ÚÛ·˜
¶¤ÚÛ·È

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ú·ÁÌ·ÙÂÖ·È
Ú·ÁÌ·ÙÂÈáÓ
Ú·ÁÌ·Ù›·È˜
Ú·ÁÌ·Ù›·˜
Ú·ÁÌ·ÙÂÖ·È

ÂûÓÔÈ·È
ÂéÓÔÈáÓ
ÂéÓÔ›·È˜
ÂéÓÔ›·˜
ÂûÓÔÈ·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

52

ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ùˇá
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

ÛÙfiÏÔ˜
ÛÙfiÏÔ˘
ÛÙfiÏˇˆ
ÛÙfiÏÔÓ
ÛÙfiÏÂ

·åÁÈ·Ïe˜
·åÁÈ·ÏÔÜ
·åÁÈ·Ïˇá
·åÁÈ·ÏeÓ
·åÁÈ·Ïb

·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜
·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘
·å¯Ì·ÏÒÙˇˆ
·å¯Ì¿ÏˆÙÔÓ
·å¯Ì¿ÏˆÙÂ

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

Ù¤ÎÓÔÓ
Ù¤ÎÓÔ˘
Ù¤ÎÓˇˆ
Ù¤ÎÓÔÓ
Ù¤ÎÓÔÓ

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

ÓÉÛÔ˜
Ó‹ÛÔ˘
Ó‹Ûˇˆ
ÓÉÛÔÓ
ÓÉÛÂ

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·53

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. Ôî
ÁÂÓ. ÙáÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜
·ÈÙ. ÙÔf˜
ÎÏËÙ. (t)

ÛÙfiÏÔÈ
ÛÙfiψÓ
ÛÙfiÏÔÈ
ÛÙfiÏÔ˘˜
ÛÙfiÏÔÈ

·åÁÈ·ÏÔd
·åÁÈ·ÏáÓ
·åÁÈ·ÏÔÖ˜
·åÁÈ·ÏÔf˜
·åÁÈ·ÏÔd

·å¯Ì¿ÏˆÙÔÈ
Ùa Ù¤ÎÓ·
·î ÓÉÛÔÈ
·å¯Ì·ÏÒÙˆÓ ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙáÓ Ó‹ÛˆÓ
·å¯Ì·ÏÒÙÔȘ ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ Ù·Ö˜ Ó‹ÛÔȘ
·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Ùa Ù¤ÎÓ·
Ùa˜ Ó‹ÛÔ˘˜
·å¯Ì¿ÏˆÙÔÈ
(t) Ù¤ÎÓ·
(t) ÓÉÛÔÈ

2

°ã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

£ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜
£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ
£ÂÌÈÛÙÔÎϤ·
£ÂÌÈÛÙfiÎÏÂȘ

‚·ÛÈχ˜
‚·ÛÈϤˆ˜
‚·ÛÈÏÂÖ
‚·ÛÈϤ·
‚·ÛÈÏÂÜ

≠EÏÏËÓ
≠EÏÏËÓÔ˜
≠EÏÏËÓÈ
≠EÏÏËÓ·
≠EÏÏËÓ

ìÁÂÌÒÓ
ìÁÂÌfiÓÔ˜
ìÁÂÌfiÓÈ
ìÁÂÔÌfiÓ·
ìÁÂÌÒÓ

≠EÏÏËÓ˜
^EÏÏ‹ÓˆÓ
≠EÏÏËÛÈ(Ó)
≠EÏÏËÓ·˜
≠EÏÏËÓ˜

ìÁÂÌfiÓ˜
ìÁÂÌfiÓˆÓ
ìÁÂÌfiÛÈ(Ó)
ìÁÂÌfiÓ·˜
ìÁÂÌfiÓ˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ˜
£ÂÌÈÛÙÔÎϤˆÓ

£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ˜
£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ˜

‚·ÛÈÏÂÖ˜
‚·ÛÈϤˆÓ
‚·ÛÈÏÂÜÛÈ(Ó)
‚·ÛÈϤ·˜
‚·ÛÈÏÂÖ˜

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

‰‡Ó·ÌȘ
‰˘Ó¿Ìˆ˜
‰˘Ó¿ÌÂÈ
‰‡Ó·ÌÈÓ
‰‡Ó·ÌÈ

ӷܘ
ÓÂÒ˜
ÓË›
Ó·ÜÓ
(Ó·Ü)

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

Á¤ÓÔ˜
Á¤ÓÔ˘˜
Á¤ÓÂÈ
Á¤ÓÔ˜
Á¤ÓÔ˜

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

Á¤ÓË
ÁÂÓáÓ
Á¤ÓÂÛÈ(Ó)
Á¤ÓË
Á¤ÓË

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

‰˘Ó¿ÌÂȘ
‰˘Ó¿ÌˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÛÈ(Ó)
‰˘Ó¿ÌÂȘ
‰˘Ó¿ÌÂȘ

Óɘ
ÓÂáÓ
Ó·˘Û›(Ó)
ӷܘ
Óɘ

53

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·54

∂ÓfiÙËÙ·

K§I™H E¶I£ETøN

2
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ï/ì
ÂûÓÔ˘˜
ÁÂÓ. ÙÔÜ/Ùɘ ÂûÓÔ˘
‰ÔÙ.
Ùˇá/ÙFÉ ÂûÓˇˆ
·ÈÙ. ÙeÓ/ÙcÓ ÂûÓÔ˘Ó
ÎÏËÙ.
(t)

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÂûÓÔ˘Ó
ÂûÓÔ˘
ÂûÓˇˆ
ÂûÓÔ˘Ó

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ï ÚáÙÔ˜
ÁÂÓ. ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘
‰ÔÙ. Ùˇá ÚÒÙˇˆ
·ÈÙ. ÙeÓ ÚáÙÔÓ
ÎÏËÙ. (t) ÚáÙÂ

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

ÚÒÙË
ÚÒÙ˘
ÚÒÙFË
ÚÒÙËÓ
ÚÒÙË

Ôî/·î
ÙáÓ
ÙÔÖ˜/Ù·Ö˜
ÙÔf˜/Ùa˜
(t)

ÂsÓÔÈ
ÂûÓˆÓ
ÂûÓÔȘ
ÂûÓÔ˘˜

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ÂûÓÔ·
ÂûÓˆÓ
ÂûÓÔȘ
ÂûÓÔ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

ÚáÙÔÓ Ôî ÚáÙÔÈ ·î ÚáÙ·È Ùa
ÚÒÙÔ˘ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ ÙáÓ
ÚÒÙˇˆ ÙÔÖ˜ ÚÒÙÔȘ Ù·Ö˜ ÚÒٷȘ ÙÔÖ˜
ÚáÙÔÓ ÙÔf˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ùa˜ ÚÒÙ·˜ Ùa
ÚáÙÔÓ (t) ÚáÙÔÈ (t) ÚáÙ·È (t)

ÚáÙ·
ÚÒÙˆÓ
ÚÒÙÔȘ
ÚáÙ·
ÚáÙ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

Ó·˘ÙÈÎe˜
Ó·˘ÙÈÎÔÜ
Ó·˘ÙÈΡá
Ó·˘ÙÈÎeÓ
Ó·˘ÙÈΤ

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

Ó·˘ÙÈÎc
Ó·˘ÙÈÎɘ
Ó·˘ÙÈÎFÉ
Ó·˘ÙÈÎcÓ
Ó·˘ÙÈ΋

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

Ó·˘ÙÈÎfiÓ
Ó·˘ÙÈÎÔÜ
Ó·˘ÙÈΡá
Ó·˘ÙÈÎeÓ
Ó·˘ÙÈÎeÓ

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

Ó·˘ÙÈÎa
Ó·˘ÙÈÎáÓ
Ó·˘ÙÈÎÔÖ˜
Ó·˘ÙÈÎa
Ó·˘ÙÈÎa

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

Ó·˘ÙÈÎÔd
Ó·˘ÙÈÎáÓ
Ó·˘ÙÈÎÔÖ˜
Ó·˘ÙÈÎÔf˜
Ó·˘ÙÈÎÔd

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ó·˘ÙÈηd
Ó·˘ÙÈÎáÓ
Ó·˘ÙÈη֘
Ó·˘ÙÈÎa˜
Ó·˘ÙÈηd

K§I™H ANTøNYMIøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

54

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·éÙfi˜
·éÙÔÜ
·éÙˇá
·éÙfiÓ

·éÙ‹
·éÙɘ
·éÙˇÉ
·éÙ‹Ó

·éÙfi
·éÙÔÜ
·éÙˇá
·éÙfi

·éÙÔ›
·éÙáÓ
·éÙÔÖ˜
·éÙÔ‡˜

·éÙ·›
·éÙáÓ
·éÙ·Ö˜
·éÙ¿˜

·éÙ¿
·éÙáÓ
·éÙÔÖ˜
·éÙ¿

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·55

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

ÔyÙÔ˜
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ùˇˆ
ÙÔÜÙÔÓ
ÔyÙÔ˜

·≈ÙË
Ù·‡Ù˘
Ù·‡ÙFË
Ù·‡ÙËÓ
·≈ÙË

Ô˘‰.
ÙÔÜÙÔ
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ùˇˆ
ÙÔÜÙÔ

·ÚÛ.

ıËÏ.

ÔyÙÔÈ
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
ÙÔ‡ÙÔ˘˜

·yÙ·È
ÙÔ‡ÙˆÓ
Ù·‡Ù·È˜
Ù·‡Ù·˜

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰. ·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

¬˜ ≥ ¬
Ôy w˜ Ôy
ˇz Fw z
ˇ
¬Ó ≥Ó ¬
— — —

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

2

Ô˘‰.
Ù·ÜÙ·
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
Ù·ÜÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰.

Ìˉ›˜ ÌˉÂÌ›· Ìˉ¤Ó Ô¥ ·¥ ±
ÌˉÂÓfi˜ ÌˉÂÌÈĘ ÌˉÂÓfi˜ zÓ zÓ zÓ
ÌˉÂÓ› ÌˉÂÌÈ÷Ä ÌˉÂÓ› Ôx˜ ·x˜ Ôx˜
Ìˉ¤Ó· ÌˉÂÌ›·Ó Ìˉ¤Ó Ô≈˜ ±˜ ±— — —

·ÚÛ.
Ìˉ¤Ó˜
Ìˉ¤ÓˆÓ
Ìˉ¤ÛÈ(Ó)
Ìˉ¤Ó·˜

ıËÏ. Ô˘‰.
K§I™H METOXøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ÎÂχ۷˜
ÎÂχ۷ÓÙÔ˜
ÎÂχ۷ÓÙÈ
ÎÂχ۷ÓÙ·
ÎÂχ۷˜

ıËÏ.
ÎÂχ۷۷
ÎÂÏÂ˘Û¿Û˘
ÎÂÏÂ˘Û¿Û÷Ë
ÎÂχ۷۷Ó
ÎÂχ۷۷

Ô˘‰.
ÎÂÏÂÜÛ·Ó
ÎÂχ۷ÓÙÔ˜
ÎÂχ۷ÓÙÈ
ÎÂÏÂÜÛ·Ó
ÎÂÏÂÜÛ·Ó

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

üÓ
ùÓÙÔ˜
ùÓÙÈ
ùÓÙ·
üÓ

ÔsÛ·
ÔûÛ˘
ÔûÛ÷Ë
ÔsÛ·Ó
ÔsÛ·

ùÓ
ùÓÙÔ˜
ùÓÙÈ
ùÓ
ùÓ

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ùÓÙ˜
ùÓÙˆÓ
ÔsÛÈ
ùÓÙ·˜
ùÓÙ˜

ÔsÛ·È
ÔéÛáÓ
Ôû۷Ș
ÔûÛ·˜
ÔsÛ·È

ùÓÙ·
ùÓÙˆÓ
ÔsÛÈ
ùÓÙ·
ùÓÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ÎÂχ۷ÓÙ˜
ÎÂÏÂ˘Û¿ÓÙˆÓ
ÎÂχ۷ÛÈ
ÎÂχ۷ÓÙ·˜
ÎÂχ۷ÓÙ˜

ıËÏ.
ÎÂχ۷۷È
ÎÂÏÂ˘Û·ÛáÓ
ÎÂÏÂ˘Û¿Û·È˜
ÎÂÏÂ˘Û¿Û·˜
ÎÂχ۷۷È

Ô˘‰.
ÎÂχ۷ÓÙ·
ÎÂÏÂ˘Û¿ÓÙˆÓ
ÎÂχ۷ÛÈ
ÎÂχ۷ÓÙ·
ÎÂχ۷ÓÙ·

55

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·56

∂ÓfiÙËÙ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

2
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜
‰Âͷ̤ÓÔ˘
‰Âͷ̤Ó÷ˆ
‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÓ
‰ÂÍ¿ÌÂÓÂ

‰Âͷ̤ÓË
‰Âͷ̤Ó˘
‰Âͷ̤Ó÷Ë
‰Âͷ̤ÓËÓ
‰Âͷ̤ÓË

‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÓ
‰Âͷ̤ÓÔ˘
‰Âͷ̤Ó÷ˆ
‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÓ
‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÓ

àÓ·¯ı›˜
àÓ·¯ı¤ÓÙÔ˜
àÓ·¯ı¤ÓÙÈ
àÓ·¯ı¤ÓÙ·
àÓ·¯ı›˜

àÓ·¯ıÂÖÛ·
àÓ·¯ı›Û˘
àÓ·¯ı›Û÷Ë
àÓ·¯ıÂÖÛ·Ó
àÓ·¯ıÂÖÛ·

àÓ·¯ı¤Ó
àÓ·¯ı¤ÓÙÔ˜
àÓ·¯ı¤ÓÙÈ
àÓ·¯ı¤Ó
àÓ·¯ı¤Ó

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÈ
‰Âͷ̤ӈÓ
‰Âͷ̤ÓÔȘ
‰Âͷ̤ÓÔ˘˜
‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÈ

‰ÂÍ¿ÌÂÓ·È
‰Âͷ̤ӈÓ
‰Âͷ̤ӷȘ
‰Âͷ̤ӷ˜
‰ÂÍ¿ÌÂÓ·È

‰ÂÍ¿ÌÂÓ·
‰Âͷ̤ӈÓ
‰Âͷ̤ÓÔȘ
‰ÂÍ¿ÌÂÓ·
‰ÂÍ¿ÌÂÓ·

àÓ·¯ı¤ÓÙ˜ àÓ·¯ıÂÖÛ·È àÓ·¯ı¤ÓÙ·
àÓ·¯ı¤ÓÙˆÓ àÓ·¯ıÂÈÛáÓ àÓ·¯ı¤ÓÙˆÓ
àÓ·¯ıÂÖÛÈ àÓ·¯ı›۷Ș àÓ·¯ıÂÖÛÈ
àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜ àÓ·¯ı›۷˜ àÓ·¯ı¤ÓÙ·
àÓ·¯ı¤ÓÙ˜ àÓ·¯ıÂÖÛ·È àÓ·¯ı¤ÓÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜
ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È

â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ

Û˘ÓÙ›ıËÛÈ
âÛÙ›(Ó)
âÎ¤ÌÂÈ
ÎÂχˆÓ
ϤÁÂÈÓ
·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜

Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ

âͤÂÌÂ


âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ
âÍ‹ÁÁÂÏÏÂ
àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜ —
‰È·ÎÂχÂÙ·È
‰ÈÂÎÂχÂÙÔ
Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È
ùÓÙ˜
âÈÙ›ıÂÛı·È

56

âÙ·Ú¿ÙÙÔÓÙÔ

AfiÚÈÛÙÔ˜

ÚÔÛÂÓ¯ıËÛfiÌÂÓÔ˜ ÚÔÛÂÓÂÁοÌÂÓÔ˜/
ÚÔÛÂÓ¯ı›˜
‚Ô˘Ï‡ÛÂÙ·È
â‚Ô˘Ï‡۷ÙÔ/
â‚Ô˘Ï‡ıË
Û˘Óı‹ÛÂÈ
Û˘Ó¤ıËÎÂ
öÛÙ·È
âÁ¤ÓÂÙÔ
âÎ¤Ì„ÂÈ
âͤÂÌ„Â
ÎÂχۈÓ
ÎÂχ۷˜
ϤÍÂÈÓ/âÚÂÖÓ
ϤͷÈ/ÂåÂÖÓ
·îÚËÛfiÌÂÓÔ˜/
ëÏfiÌÂÓÔ˜/
·îÚÂıËÛfiÌÂÓÔ˜
·îÚÂı›˜
âÍ·ÁÁÂÏÂÖ
âÍ‹ÁÁÂÈÏÂ
àÔ‰Ú·ÛÔ̤ÓÔ˘˜ àÔ‰Ú¿ÓÙ·˜
‰È·ÎÂχÛÂÙ·È
‰ÈÂÎÂχ۷ÙÔ/
‰ÈÂÎÂχÛıË
Ù·Ú¿ÍÔÓÙ·È
âÙ·Ú¿¯ıËÛ·Ó
âÛfiÌÂÓÔÈ
ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ
âÈı‹ÛÂÛı·È/
âÈı¤Ûı·È/
âÈÙÂı‹ÛÂÛı·È
âÈÙÂıÉÓ·È

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ÚÔÛÂÛËÓÂÁ̤ÓÔ˜

‚‚ԇÏÂ˘Ù·È

â‚‚ԇÏ¢ÙÔ

Û˘ÓÙ¤ıÂÈÎÂ
Á¤ÁÔÓÂ
âÎ¤ÔÌÊÂ
ÎÂÎÂÏ¢ÎÒ˜
ÂåÚËΤӷÈ
ìF ÚË̤ÓÔ˜

Û˘ÓÂÙÂı›ÎÂÈ
âÁÂÁfiÓÂÈ
âÍÂÂfiÌÊÂÈ

âÍ‹ÁÁÂÏÎÂ
àԉ‰ڷÎfiÙ·˜
‰È·ÎÂΤÏ¢ÛÙ·È

âÍËÁÁ¤ÏÎÂÈ

‰ÈÂÎÂΤÏ¢ÛÙÔ

ÙÂÙ·Ú·Á̤ÓÔÈ ÂåÛ›
ÁÂÁÔÓfiÙ˜
âÈÙÂıÂÖÛı·È/
âÈÎÂÖÛı·È

ÙÂÙ·Ú·Á̤ÓÔÈ qÛ·Ó

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·57

∂ÓfiÙËÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

‰È·Êı›ÚÂÈÓ
ÏÂÁfiÌÂÓ·


‰Â¯fiÌÂÓÔ˜
≥‰ÂÙ·È
âÎʤÚÂÈ
àÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘˜


≥‰ÂÙÔ
âͤÊÂÚÂ

‰È·˙ˆÓÓÜÓ·È
âÎʇÁÔÈ


‰È·ÊıÂÚÂÖÓ
ϯıËÛfiÌÂÓ·/
®ËıËÛfiÌÂÓ·
‰ÂÍfiÌÂÓÔ˜
ìÛı‹ÛÂÙ·È
âÍÔ›ÛÂÈ
àÓ·ÍÔ̤ÓÔ˘˜/
àÓ·¯ıËÛÔ̤ÓÔ˘˜
[‰È·˙ÒÛÂÈÓ]
âÎʇÍÔÈÙÔ

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

‰È·ÊıÂÖÚ·È
ϯı¤ÓÙ·/®Ëı¤ÓÙ·

‰ÈÂÊı·ÚΤӷÈ

ÏÂÏÂÁ̤ӷ/ÂåÚË̤ӷ —

‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜/‰Â¯ı›˜
≥ÛıË
âÍ‹ÓÂÁÎÂ
àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜/
àÓ·Á·ÁÔ̤ÓÔ˘˜
‰È·˙áÛ·È
âÎʇÁÔÈ

‰Â‰ÂÁ̤ÓÔ˜

âÍÂÓ‹ÓÔ¯Â
àÓËÁ̤ÓÔ˘˜âÍÂÓËÓfi¯ÂÈ


âÎÂÊ¢ÁÒ˜ ÂúË


2

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
OÚÈÛÙÈ΋
à¤ÎÚ˘„ÂÓ
âÎ¤ÌÂÈ
≥ÛıË
âÍ¤Ê˘ÁÂ
âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ
‰È·ÎÂχÂÙ·È
Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È

YÔÙ·ÎÙÈ΋
àÔÎÚ‡„FË
âÎ¤ÌFË
ìÛıFÉ
âÎʇÁFË
âÍ·ÁÁ¤ÏÏFË
‰È·ÎÂχËÙ·È
Ù·Ú¿ÙÙˆÓÙ·È

E˘ÎÙÈ΋
àÔÎÚ‡„·È
âÎ¤ÌÔÈ
ìÛı›Ë
âÎʇÁÔÈ
âÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÈ
‰È·ÎÂχÔÈÙÔ
Ù·Ú¿ÙÙÔÈÓÙÔ

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋
àÔÎÚ˘„¿Ùˆ
âÎÂÌ¤Ùˆ
ìÛı‹Ùˆ
âÎÊ˘Á¤Ùˆ
âÍ·ÁÁÂÏϤو
‰È·ÎÂÏ¢¤Ûıˆ
Ù·Ú·ÙÙ¤ÛıˆÓ/
Ù·Ú·ÙÙ¤ÛıˆÛ·Ó

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ
àÔÎÚÜ„·È
âÎ¤ÌÂÈÓ
ìÛıÉÓ·È
âÎÊ˘ÁÂÖÓ
âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈÓ
‰È·ÎÂχÂÛı·È
Ù·Ú¿ÙÙÂÛı·È

MÂÙÔ¯‹
àÔÎÚ‡„·˜-·Û·-·Ó
âÎ¤ÌˆÓ-Ô˘Û·-ÔÓ
ìÛı›˜-ÂÖÛ·-bÓ
âÎÊ˘ÁgÓ-ÔÜÛ·-eÓ
âÍ·ÁÁ¤ÏψÓ-Ô˘Û·-ÔÓ
‰È·ÎÂÏ¢fiÌÂÓÔ˜-Ë-ÔÓ
Ù·Ú·ÙÙfiÌÂÓÔÈ-·È-·

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H
1. \AÏÏa ¿ÏÈÓ â¿Ù·ÈÓÔÓ Ôî ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ Úe˜ ÙeÓ \IÛıÌfiÓ: ·Ú. ÚfiÙ. Ôî
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ â¿Ù·ÈÓÔÓ. Úe˜ ÙeÓ \IÛıÌfiÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰.
ΛÓËÛ˘ Û ÙfiÔ.
2. âÂd ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ… à¤ÎÚ˘„ÂÓ ·åÁÈ·ÏÔf˜: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ. ÚfiÙ. ï ÛÙfiÏÔ˜:
˘ÔÎ. ÛÙÔ à¤ÎÚ˘„ÂÓ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˜: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ: ÁÂÓ. ÎÙËÙ. ·fi ÙÔ ï ÛÙfiÏÔ˜. ÙFÉ \AÙÙÈÎFÉ: ·ÓÙÈÎ. Ù˘ ÌÙ¯. ¤ÚÈÍ: ÂÈÚÚ.
ÚÔÛ‰. ÙfiÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ‡˜ ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÙÔ‡˜ ·åÁÈ·ÏÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ.
ÙÔ˘ à¤ÎÚ˘„ÂÓ. ηÙa Ùe º·ÏËÚÈÎfiÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ΛÓËÛ˘ Û ÙfiÔ.
3. òEÓı· ‰c ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ: ·Ú. ÚfiÙ. ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ. öÓı·: ÂÈÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
4. K·d Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ ÙcÓ ÂÚd ÙeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ Ú·ÁÌ·Ù›·Ó: ·Ú. ÚfiÙ. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·›. (ï £ÂÌÈÙÔÎÏɘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ. ÙcÓ Ú·ÁÌ·Ù›·Ó: ·ÓÙÈÎ.

57

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

58

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·58

5. oHÓ ‰b Ùˇá ÌbÓ Á¤ÓÂÈ…·éÙÔÜ ·È‰·ÁˆÁfi˜: ·Ú. ÚfiÙ. ï ™›ÎÈÓÓÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
qÓ (ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). ¶¤ÚÛ˘ - ·å¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ - ÂûÓÔ˘˜ - ·È‰·ÁˆÁfi˜:
ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ï ™›ÎÈÓÓÔ˜. Ùˇá Á¤ÓÂÈ: ‰ÔÙ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. Ùˇá £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ: ‰ÔÙ. ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ ÂûÓÔ˘˜. ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ÎÙËÙ. ·fi ÙÔ ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ: ÁÂÓ.
·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ ·È‰·ÁˆÁfi˜.
6. TÔÜÙÔÓ âÎ¤ÌÂÈ Úe˜ ÙeÓ •¤ÚÍËÓ Îڇʷ, ÎÂχ۷˜ ϤÁÂÈÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (ï
£ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÎ¤ÌÂÈ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ÎÂχ۷˜: ÙÚÔ. ÌÙ¯.
ÙÔÜÙÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. Î·È ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ï¤ÁÂÈÓ: ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯ (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·). Úe˜ ÙeÓ •¤ÚÍËÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ηÙ‡ı˘ÓÛË Û ÚfiÛˆÔ.
Îڇʷ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘.
7. ¬ÙÈ £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ ï ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁe˜ ·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ùa ‚·ÛÈϤˆ˜
âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÚáÙÔ˜ ·éÙˇá ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ.
·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ï¤ÁÂÈÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ (¯ˆÚ›˜ ÙÔ
¿ÚıÚÔ ï): ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ï ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ: ÂÈı.
ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜: ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ. Ùa ‚·ÛÈϤˆ˜: ·ÓÙÈÎ.
ÛÙË ÌÙ¯. ·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ [Ùa ‚·ÛÈϤˆ˜ Ú¿ÁÌ·Ù·Ø ·ÚÂÏ›ÊıËΠÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ Ô˘ ›¯Â ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‹Ú ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË]. ÚáÙÔ˜: ÂÈÚÚ. ηÙËÁ. Ù¿Í˘ (ÛÂÈÚ¿˜). ·éÙˇá (:¤ÌÌÂÛÔ) - ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ (: ¿ÌÂÛÔ): ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ. àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ·fi ÙÔ âÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ (Ú‹Ì· ·ÁÁÂÏ›·˜) Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ·ÓÙÈÎ. ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜: ˘ÔÎ. Î·È ÛÙË ÌÙ¯. àԉȉڿÛÎÔÓÙ·˜.
¶PO™E•E. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÈÔ ¿Óˆ Ë ÁÂÓÈ΋ ÙáÓ
\AıËÓ·›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·\ ·˘Ù‹Ó
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: ï ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ ÛÙÚ·ÁËÙfi˜.
8. ηd ‰È·ÎÂχÂÙ·È âÈı¤Ûı·È ηd ‰È·ÊıÂÖÚ·È ÙcÓ Ó·˘ÙÈÎcÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ: ‰Â˘Ù.
Âȉ. ÚfiÙ·ÛË fi,ÙÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο
Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·d (£ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰È·ÎÂχÂÙ·È. (ÙeÓ B·ÛÈϤ· õ ÙeÓ •¤ÚÍËÓ): ˘ÔÎ. ÛÙ· ··Ú. âÈı¤Ûı·È Î·È ‰È·ÊıÂÖÚ·È: ÙÂÏÈο ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰È·ÎÂχÂÙ·È (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·). ÙcÓ Ó·˘ÙÈ΋Ó: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰‡Ó·ÌÈÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰È·ÊıÂÖÚ·È.
9. âÓ z
ˇ Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÙáÓ Â˙áÓ ¯ˆÚd˜ ùÓÙ˜: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ. ÚÔÙ. (Ôî ≠EÏÏËÓ˜:
ÂÓÓ.) ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ù·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ùÓÙ˜: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙáÓ Â˙áÓ
¯ˆÚd˜ (·ÓÙ›: ¯ˆÚ›˜ ÙáÓ Â˙áÓ: ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘): ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰.
¯ˆÚÈÛÌÔ‡. âÓ z
ˇ : ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
10. T·ÜÙ· ‰\ ï •¤Ú͢ ó˜ à\ ÂéÓÔ›·˜ ÏÂÏÂÁ̤ӷ ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜, ≥ÛıË: ·Ú. ÚfiÙ.
ï •¤Ú͢: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ≥ÛıË Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. Ù·ÜÙ·:
·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ Î·È ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ó˜ ÏÂÏÂÁ̤ӷ: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯.
˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔ ó˜. à\ ÂéÓÔÈ·˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘.
11. ηd Âéıf˜ âͤÊÂÚ Úe˜ ÙÔf˜ ìÁÂÌfiÓ·˜ ÙáÓ ÓÂáÓ ‰È·ÎÔÛ›·È˜ Ó·˘ÛdÓ àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜ õ‰Ë ‰È·˙áÛ·È Ùa˜ Ó‹ÛÔ˘˜: ·Ú. ÚfiÙ. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· Ì ÙÔ Î·›. (ï •¤Ú͢: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ âͤÊÂÚÂ. Úe˜ ÙÔf˜ ìÁÂ-

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·59

ÌfiÓ·˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. (ÙÔf˜ ìÁÂÌfiÓ·˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ
‰È·˙áÛ·È: ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âͤÊÂÚ (:ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·) Î·È ˘ÔÎ. ÛÙË
ÌÙ¯. àÓ·¯ı¤ÓÙ·˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÙáÓ ÓÂáÓ: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ ÙÔf˜ ìÁÂÌfiÓ·˜.
‰È·ÎÔÛ›·È˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ó·˘Û›Ó: ‰ÔÙ. Ù˘ Û˘Óԉ›·˜. Ùa˜ Ó‹ÛÔ˘˜:
·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰È·˙áÛ·È. õ‰Ë: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
12. ¬ˆ˜ âÎʇÁÔÈ ÌˉÂd˜ ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ: ‰Â˘Ù. ÙÂÏ. ÚfiÙ. Ìˉ›˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
âÎʇÁÔÈ. ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ: ÁÂÓ. ‰È·ÈÚ. ·fi ÙÔ Ìˉ›˜.

∂ÓfiÙËÙ·

2

∞¶∞¡Δ◊™∂π˜
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 16 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

1. °È·Ù› ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Í·Ó·ÛΤÊÙÔÓÙ·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÛÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÛÙÔÓ IÛıÌfi Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘;
OÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ÊÔ‚‹ıËηÓ, fiÙ·Ó Ô ÂÚÛÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÏËÛ›·˙ ÙËÓ AÙÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘. ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÏÔÈfiÓ Ó· Í·Ó·ÛΤÊÙÔÓÙ·È fiÙÈ
¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÛÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÛÙÔÓ IÛıÌfi Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ı· ÚÔÛٿ٢·Ó ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.

2. ¶ÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô ™›ÎÈÓÓÔ˜ ÛÙÔÓ •¤ÚÍË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹;
O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ‰È·Ì‹Ó˘Û ÎÚ˘Ê¿ ÛÙÔÓ •¤ÚÍË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ™›ÎÈÓÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È
Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. TÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï„Â, ÏÔÈfiÓ, ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۇÁ¯˘ÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ
ÈÈÎfi, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂı› Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜.

3. ¶Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô •¤Ú͢ Û fiÛ· ÙÔ˘ ‰È·Ì‹Ó˘ÛÂ Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜;
O •¤Ú͢ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ϯı› Ì ÊÈÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ. Œ‰ˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È·Ù·Á‹ ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿, ·ÊÔ‡ ·ÔχÛÔ˘Ó Ì ‰È·ÎfiÛÈ· ÏÔ›·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÍÂʇÁÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

4. N· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù¯ӷÛÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘.
ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· Ù¯ӿÛÌ·Ù·, Ô˘ Â¤‰Ú·Û ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ
ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ ΔÚÔ›·˜, ‹Ù·Ó Ô ‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜, Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜. ª¤Û· Û ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ¿ÏÔÁÔ, Ô˘ ‰fiıËΠ‰‹ıÂÓ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜
ΔÚÒ˜, ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÛÙÔ˘˜
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜.
∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·
˘‹ÚÍ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙ· ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ·. √ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ·Ú¤Ù·ÍÂ
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·È¿, ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËıÔ‡Ó
ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ∏ Ì¿¯Ë ÛÙ· ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ· ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·.

59

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·60

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π∏

2
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. °È·Ù› Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ™›ÎÈÓÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘
ÛÙÔÓ •¤ÚÍË;
∞¿ÓÙËÛË: √ ™›ÎÈÓÓÔ˜ ‹Ù·Ó ¶¤ÚÛ˘ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÈÔ
‡ÎÔÏ· ÈÛÙ¢Ùfi˜ ·fi ÙÔÓ •¤ÚÍË. ø˜ ¶¤ÚÛ˘ ›¯Â ÙÚfiÔ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. EÈϤÔÓ Ô ™›ÎÈÓÓÔ˜
‹Ù·Ó ¤ÌÈÛÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘.
2. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ •¤ÚÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.
∞¿ÓÙËÛË: √ •¤Ú͢ ›ıÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ™›ÎÈÓÓÔ˜, Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈfiÏ·ÈÔ˜ Î·È ¿ÂÈÚÔ˜ ÔϤÌÔ˘. Δ˘Êψ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·ÏÔÛÎÂÊÙ›. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ˆÚ·›· Î·È ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· («·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ‚·ÛÈϤˆ˜»), Ù·
ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ÂϤÁÍÂÈ ÏÔÁÈο. º¤ÚÂÙ·È Û·Ó Â˘ÎÔÏfiÈÛÙÔ˜.]

¢HMIOYP°IKE™ – ¢IA£EMATIKE™ ¢PA™THPIOTHTE™*
* ∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ – ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡

1. ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔÚ›·˜. ∞Ú¯Èο Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙȘ ·ÌÈÁÒ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiˆ˜ Ù· ÚfiÛˆ·, ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È Ó·
ÙȘ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÙ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ‰Â Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ
Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, fiˆ˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¤Ó·Ó ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ.

60

∞¿ÓÙËÛË:
ΔÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¤ÛˆÛ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô •¤Ú͢ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ 480 .Ã. Ô ÂÚÛÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÏËÛ›·Û ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ·fi
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘
∫ÔÚ›ÓıÔ˘Ø fï˜ Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ‰È·‚ϤÂÈ fiÙÈ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ı· ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜.
°È· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫fiÚÈÓ-

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·61

ıÔ, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔÓ •¤ÚÍË ¤Ó·Ó ¶¤ÚÛË ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ, ÙÔ ™›ÎÈÓÓÔ, ÁÈ·
Ó· ÚÔ‰ÒÛÂÈ ‰‹ıÂÓ Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ •¤Ú͢ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È ·Ú·Ï·Ó¿Ù·È. ¶ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘ Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó. ∞Ó·ÁηÛÙÈο Ë Ó·˘Ì·¯›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· ÌÂ
ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜.

∂ÓfiÙËÙ·

2

2. ™‡Ó‰ÂÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÔ¯ÒÓ.
∞¿ÓÙËÛË:
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ – ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÈÊ·Ó›˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. √ ÚfiÏÔ˜ Ô˘
‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ˘‹ÚÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜. √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ‰fiÍ·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔÓ
ÔÏÈÙÈÛÌfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘. Y‹ÚÍ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋
‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ ¤ÓȈı·Ó Î·È ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈο, ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο.
√ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Û ÌÈ·
‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ª¤Û· Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, fï˜, ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó·ÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ¤ıÓÔ˜ Î·È Ó· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈο, ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ºÚfiÓÙÈÛ Ì οı ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ªÂ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Èڛ˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋
Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·.

61

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·62

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ Bã

2

ΛEΞIΛOΓIKA: ρήμα λέγω
ETYMOΛOΓIKA: Eισαγωγή στη σύνθεση

B 1 . §E•I§O°IKO™ ¶INAKA™
EÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
ϤÁˆ: ÂÎÊÚ¿˙ÔÌ·È ÚÔÊÔÚÈο
EÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ.

AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋
AϤ˜ ϤÍÂȘ
ÏÔÁ›‰ÈÔÓ, Ùfi: ÌÈÎÚfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÌÈÎÚ‹ ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ÏÔÁÔÔÈfi˜, ï: 1. Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ (΢ڛˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‹ Ì˘ıÔÁÚ¿ÊÔ˜),
2. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ Â› ÏËڈ̋.
àÌÊÈϤÁˆ:
1. ÊÈÏÔÓÈÎÒ, 2. ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒ.

AÚ¯·›· / N¤· EÏÏËÓÈ΋
AϤ˜ ϤÍÂȘ
ϤÍȘ (ì):
ÏÂÎÙÈÎfi˜ -‹ -fi(Ó):
ÏfiÁÔ˜ (ï):

62

1. ÔÌÈÏÈ¿, ÏfiÁÔ˜, 2. Û‡ÓÔÏÔ ÊıfiÁÁˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·.
·˘Ùfi˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›·.
1. ÔÌÈÏ›·, ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË, 2. ÚfiÊ·ÛË, 3. ·ÁfiÚ¢ÛË, 4. Ê‹ÌË.
ÏÔÁ‡‰ÚÈÔÓ (Ùfi):
Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ÏfiÁÔ˜
ÏfiÁÈÔ˜ -· -ÔÓ:
1. ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, 2. ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜
ÏÔÁÈÎfi˜ -‹ -fi(Ó):
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ ÛΤ„Ë
ÏÔÁ›˙ÔÌ·È:
1. ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ, 2. ÓÔÌ›˙ˆ, 3. ÛΤÊÙÔÌ·È, 4. ıˆÚÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘
ÏÔÁÈÛÌfi˜ (ï):
1. ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, 2. ÛΤ„Ë
ÏÔÁÂÖÔÓ (Ùfi):
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, fiÔ˘ ¤·È˙·Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›
®‹ÙˆÚ (ï):
1. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÁÔÚ‡ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·, 2. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÁfiÚ¢ ÛÙËÓ
EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, 3. Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜.
®ËÙÔÚÈÎfi˜ -‹ -fi(Ó): 1. ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÚËÙÔÚ›·, 2. ÛÙÔÌÊ҉˘
®ÉÛȘ (ì):
ÏfiÁÔ˜, ·fiÊıÂÁÌ·
®‹ÙÚ· (ì):
1. ÁÓˆÌÈÎfi, 2. ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, fiÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·, Û ‰È·ı‹ÎË Î.Ï..

2Ë(45-78)

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·63

∂ÓfiÙËÙ·

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ÏÔÁÔÌ·¯¤ˆ - ÏÔÁÔÌ·¯á:
àÓÙÈϤÁˆ:

ÊÈÏÔÓÈÎÒ Ì ÏfiÁÈ·
ÊÈÏÔÓÈÎÒ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ϯı›
àÓÙÈÏÔÁ›· (ì):
1. ·ÓٛʷÛË, 2. ÏÔÁÔÌ·¯›·
àÓÙ›ÚÚËÛȘ (ì):
·Ó·Û΢‹ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ϯı›
ÚÔϤÁˆ:
1. ÚÔÙÈÌÒ, 2. ϤÁˆ ·fi ÚÈÓ, ÚÔÊ˘Ù‡ˆ, 3. ÚÔηıÔÚ›˙ˆ
ÚfiÏÔÁÔ˜ (ï):
1. ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, 2. ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÏfiÁÔ˘ ‹ ‚È‚Ï›Ô˘
ÚfiÚÚËÛȘ (ì):
ÚfiÁÓˆÛË, ÚÔÊËÙ›·
â›ÏÔÁÔ˜ (ï):
1. Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, 2. ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÏfiÁÔ˘ ‹ ‚È‚Ï›Ô˘, 3. ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜.
·Ú¿ÏÔÁÔ˜ -Ë -Ô(Ó):
1. ·Ó¤ÏÈÛÙÔ˜, 2. ·ÓfiËÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋
àÓ¿ÏÔÁÔ˜ -Ë -Ô(Ó):
Û‡ÌÌÂÙÚÔ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ
ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ (ï):
1. ηıËÁËÙ‹˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜, 2. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ›ٷÈ
Ì ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÔχÏÔÁÔ˜ [(Ó.Â.) ÔÏ˘ÏÔÁ¿˜]: Êχ·ÚÔ˜
ÔÏ˘ÏÔÁ›· (ì):
ÊÏ˘·Ú›·
ôÚÚËÙÔ˜ -Ë -Ô(Ó):
1. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈˆı›, 2. ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ˜, 3.
·fiÚÚËÙÔ˜, 4. ·Î·Ù·ÓfiÌ·ÛÙÔ˜
àfiÚÚËÙÔ˜ - Ë -Ô(Ó):
1. ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ˜, 2. Ì˘ÛÙÈÎfi˜
âÙ˘ÌÔÏÔÁ›· (ì):
1. ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÙ‡ÌÔ˘ (·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›·) ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, 2. ÙÔ ¤Ù˘ÌÔ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, 3. ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈ¿˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ¤Ù˘ÌÔ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ.
àÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ -Ë -Ô(Ó):
‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜
àÌÊÈÏÔÁ›· (ì):
·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, ·ÓÙÈÏÔÁ›·
àÚ¯·ÈÔÏÔÁ›· (ì):
ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ï·Ô‡˜
Ì˘ıÔÏÔÁ›· (ì):
1. ‰È‹ÁËÛË Ì‡ıˆÓ, 2. ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡

2

N¤· EÏÏËÓÈ΋
AϤ˜ ϤÍÂȘ
ÏÂÍÈÎfi (ÙÔ):
ÏfiÁÈ· (Ù·):
ÏÔÁ¿˜ (Ô):

ÁψÛÛ¿ÚÈ
ϤÍÂȘ, ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜
1. Êχ·ÚÔ˜, ÔÏ˘ÏÔÁ¿˜, 2. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿
‰ÂÓ Ù· Ú¿ÙÙÂÈ
ÏÔÁÈÔÛ‡ÓË (Ë): ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·
ÚËÙfi (ÙÔ):
·fiÊıÂÁÌ·

63

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

11-01-04

00:45

™ÂÏ›‰·64

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ÏÔÁÔ‰ÔÙÒ:
ÏÔÁÔʤÚÓˆ:
ÏÔÁÔÎÚ›Óˆ:
ÏÔÁ¿ÚÈıÌÔ˜ (Ô):

ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ (Ô):
ÏÔÁÔıÂÚ·›· (Ë):
ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ (ÙÔ):
ÏÔÁÈÎÔÊ·Ó‹˜ -‹˜ - ¤˜:
ÏÂÍÈÎÔÁÚ·Ê›· (Ë):
ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎfi˜ -‹ -fi:
ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜:
ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ (Ùfi):
ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ (ÙÔ):
·ÂÚÔÏÔÁ›· (Ë):
‚ÈÔÏÔÁ›· (Ë):

·ÔÏÔÁԇ̷È
‰È·ÏËÎÙ›˙ÔÌ·È, ÏÔÁÔÌ·¯Ò
·ÛÎÒ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ
1. Ô ÂÎı¤Ù˘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ˘„ˆı›
οÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, 2. ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÏÔÁ·ÚÈıÌÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜.
1. Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤ÚÁˆÓ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Í›·˜, 2. Ù¯ӛÙ˘ ÏfiÁÔ˘, Ú‹ÙÔÚ·˜
ıÂÚ·›· ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘
·È¯Ó›‰È Ì ϤÍÂȘ Ô˘ Ë¯Ô‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÏÔÁÈÎfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ›ӷÈ
Û‡ÓÙ·ÍË ÏÂÍÈÎÔ‡
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‹ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÌÈ· ϤÍË
Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·
›Ó·Î·˜ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˘
ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ
1. ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, 2.
Ì·Ù·ÈÔÏÔÁ›·
ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 18 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

1. N· ηٷٿÍÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·
Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó (ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›, ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Î.Ï.), ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ fiÛ· ‰È‰·¯ı‹Î·Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË: ϤÍȘ, ÏfiÁÔ˜, ÏÔÁ›‰ÈÔÓ, ÏÔÁ‡‰ÚÈÔÓ, ®‹ÙˆÚ, ®ÉÛȘ, ®ÉÌ·.
ϤÍȘ
→ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·/ηٿÛÙ·ÛË
®‹ÙˆÚ → ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›
ÏfiÁÔ˜
→ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·/ηٿÛÙ·ÛË
®ÉÛȘ → ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÏÔÁ›‰ÈÔÓ → ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi
®ÉÌ· → ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÏÔÁ‡‰ÚÈÔÓ → ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi
2. N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. Ì ٷ Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
ÚÔ+ϤÁˆ
→ (Ô˘Û.) ÚfiÏÔÁÔ˜ (ï) àfi+ϤÁˆ
→ (Ô˘Û.) àÔÏÔÁ›· (ì)
¿ÏÈÓ+ϤÁˆ → (Ô˘Û.) ·ÏÈÏÏÔÁ›· (ì) ÏfiÁÔ˜+Ì¿¯ÔÌ·È → (Ô˘Û) ÏÔÁÔÌ·¯›· (ì)
ϤÁˆ+ÔȤˆ-á → (Â›ı.) ÏÔÁÔÔÈfi˜ (ï)

64

3. N· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÁÚ·ÌÈṲ̂Ó˜ ÊÚ¿ÛÂȘ:

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·65

·. A˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ, ¢ÓÔ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Ù˘¯·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·.
…ÌÈ· Ô˘ ÙÔ \ÊÂÚÂ Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ·…
‚. O ‡ÔÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÂÓ ÙË
Ú‡ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÏfiÓÈÛ·Ó ÙÔ ¿ÏÏÔı› ÙÔ˘.
…ηıÒ˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÚ‹ÁÔÚ·…
Á. A˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ó‡̷ ·ÓÙÈÏÔÁ›·˜
…ʤÚÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ…

∂ÓfiÙËÙ·

2

B 2 . ETYMO§O°IKA ™XO§IA
EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË
ŸÙ·Ó ÂÓÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ϤÍÂȘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ·, Ë Ï¤ÍË ·˘Ù‹ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ϤÁÂÙ·È Û‡ÓıÂÙË. H ϤÍË Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÙ˘ Ϥ͢, ϤÁÂÙ·È
ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Î·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ϤÁÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi:
ÏÔÁÔ-ÁÚ¿ÊÔ˜ (:ÏfiÁÔ˜+Áڿʈ)
™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ï¤ÍË ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Î·È Ë Ï¤ÍË Áڿʈ Â›Ó·È ÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi.
T· Û˘ÓıÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÏÈÙ¿ ‹ ¿ÎÏÈÙ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: ‰È·-‚¿Ïψ (ÙÔ
ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi, Ë ÚfiıÂÛË ‰È·, Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ Ú‹Ì· ‚¿Ïψ,
Â›Ó·È ÎÏÈÙfi).
Ê˘Áfi-ÔÓÔ˜ (Î·È Ù· ‰‡Ô Û˘ÓıÂÙÈο Â›Ó·È ÎÏÈÙ¿)
ñ¤Ú-¿Óˆ (Î·È Ù· ‰‡Ô Û˘ÓıÂÙÈο Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ·)
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:
• ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ ‹ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ fiÓÔÌ·, Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ · ‹ Ô ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È, ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ʈӋÂÓ:
(ÎÈı¿Ú· + è
ˇ ‰‹) ÎÈı·Ú - ˆ
ˇ ‰fi˜, (¥Ô˜ ı. ¥ + ôÚ¯ˆ) ¥ - ·Ú¯Ô˜.
™Â ϤÍÂȘ Ô˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¿Ú¯È˙ οÔÙ ·fi F ‹ Û, Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜
Ô ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi:
(ıÂfi˜, Âr‰Ô˜, FÂr‰Ô˜) ıÂÔ-Âȉ‹˜
(ÎÏÉ-ÚÔ˜, ö¯ˆ, Û¤¯ˆ) ÎÏËÚfi-Ô¯Ô˜ = ÎÏËÚÔܯԘ)

• OÈ Ï¤ÍÂȘ fiÏÂıÚÔ˜ Î·È fiÚÔÊÔ˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚ· Û˘ÓıÂÙÈο ÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ô,
fiÙ·Ó Ë Û˘ÏÏ·‚‹ Ô˘ ÚÔËÁ›ٷÈ, Â›Ó·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË: ·Ó-ˆÏÂıÚ›·, ‰È-ÒÚÔÊÔ˜Ø fiÙ·Ó fï˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÏÏ·‚‹ Â›Ó·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Ê‡ÛÂÈ ‹ ı¤ÛÂÈ,
ÙfiÙ ÙÔ Ô Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ: „˘¯-fiÏÂıÚÔ˜, ¯Ú˘Û-fiÚÔÊÔ˜
• ŸÙ·Ó ÌÈ· ϤÍË Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ú, ÙÔ Ú ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ï‹ÁÂÈ Û ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓÔ ÊˆÓ‹ÂÓ: â›ÚÚËÌ·, àfiÚÚËÙÔ˜, àÔÚÚÔÊá Î.Ï..

65

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·66

∂ÓfiÙËÙ·

∞¶∞¡Δ∏™∂π™

2

ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 19 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

1. N· ηٷٿÍÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Û ·Ϥ˜
Î·È Û‡ÓıÂÙ˜: Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ, âÈı¤Ûı·È, âÎ¤ÌÂÈ, ìÁÂÌfiÓ·˜, ÔÏÂÌ›ˆÓ, ÂéÓÔ›·˜, Ú·ÁÌ·Ù›·Ó, ‰È·˙áÛ·È, â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ.
·Ϥ˜
ìÁÂÌfiÓ·˜
ÔÏÂÌ›ˆÓ
Ú·ÁÌ·Ù›·Ó
â‚Ô˘Ï‡ÂÙÔ

Û‡ÓıÂÙ˜
Û˘ÓÂÙ›ıÂÈ (Û˘Ó+Ù›ıËÌÈ)
âÈı¤Ûı·È (â›+Ù›ıËÌÈ)
ÂéÓÔ›·˜ (Âé+ÓÔܘ)
‰È·˙áÛ·È (‰È¿+˙á)

2. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â.: à-+ηÎfi˜, à-(àÓ)+úÛÔ˜, ·Ú¿+ÏfiÁÔ˜, âÓ+‰fiÍ· (Â›ı.),
àÓ¿+ôÁˆ, Âå˜+‚¿Ïψ, ‰˘Û-+ÈÛÙfi˜, ìÌÈ-+ıÂfi˜.
à- + ηÎfi˜
à- (àÓ) + úÛÔ˜
·Ú¿ + ÏfiÁÔ˜
âÓ + ‰fiÍ· (Â›ı.)
ôηÎÔ˜
ôÓÈÛÔ˜
·Ú¿ÏÔÁÔ˜
öÓ‰ÔÍÔ˜

àÓ¿ + ôÁˆ
Âå˜+‚¿Ïψ
‰˘Û- + ÈÛÙfi˜
ìÌÈ- + ıÂfi˜
àÓ¿Áˆ
ÂåÛ‚¿Ïψ
‰‡ÛÈÛÙÔ˜
ìÌ›ıÂÔ˜

3. N·

¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. (‚Ï. §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi ¶›Ó·Î·) ÛÙ·
Û˘ÓıÂÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ ÎÏÈÙ¤˜ ‹ ¿ÎÏÈÙ˜: ÔÏ˘ÏÔÁ›·, àÓÙÈϤÁˆ, àÓ¿ÏÔÁÔ˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, âÙ˘ÌÔÏÔÁ›·, ÏÔÁÔÔÈfi˜,
â›ÏÔÁÔ˜.

ÔÏ˘ÏÔÁ›·: Ôχ˜ (ÎÏÈÙ‹) + ÏfiÁÔ˜ (ÎÏÈÙ‹)
àÓÙÈϤÁˆ: àÓÙ› (¿ÎÏÈÙË) + ϤÁˆ (ÎÏÈÙ‹)
àÓ¿ÏÔÁÔ˜: àÓ¿ (¿ÎÏÈÙË) + ÏfiÁÔ˜ (ÎÏÈÙ‹)
ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜: Ê›ÏÔ˜ (ÎÏÈÙ‹) + ÏfiÁÔ˜ (ÎÏÈÙ‹)

âÙ˘ÌÔÏÔÁ›·: öÙ˘ÌÔ˜ (ÎÏÈÙ‹) + ÏfiÁÔ˜ (ÎÏÈÙ‹)
ÏÔÁÔÔÈfi˜: ÏfiÁÔ˜ (ÎÏÈÙ‹) + ÔÈá (ÎÏÈÙ‹)
â›ÏÔÁÔ˜: â› (¿ÎÏÈÙË) + ÏfiÁÔ˜ (ÎÏÈÙ‹)

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘

66

1. N· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜:
®ÉÛȘ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘
®‹ÙÚ·
fiÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·
®‹ÙˆÚ
·fiÊıÂÁÌ·
ÏfiÁÈÔ˜
ÔÌÈÏËÙ‹˜
ÏÔÁÂÖÔÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈο ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·67

∞¿ÓÙËÛË: ®ÉÛȘ: ·fiÊıÂÁÌ·, ®‹ÙÚ·: fiÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·, ®‹ÙˆÚ: ÔÌÈÏËÙ‹˜, ÏfiÁÈÔ˜: ÓÂ˘Ì·ÙÈο ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ÏÔÁÂÖÔÓ: ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘.

∂ÓfiÙËÙ·

2

2. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙÂ
ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜: ıÂÔÏfiÁÔ˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ‚ÔÙ·ÓÔÏfiÁÔ˜, ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ˜, ηډÈÔÏfiÁÔ˜, ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜.
∞¿ÓÙËÛË: ıÂÔÏfiÁÔ˜: ıÂfi˜ + ÏfiÁÔ˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ £Âfi, ÙË ıÚËÛΛ·), ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜: Ê›ÏÔ˜ + ÏfiÁÔ˜, (= Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘), ‚ÔÙ·ÓÔÏfiÁÔ˜: ‚fiÙ·ÓÔ + ÏfiÁÔ˜ (= Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ù˘ ‚ÔÙ·ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Ù· Ê˘Ù¿), ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ˜: ¤ÓÙÔÌÔ + ÏfiÁÔ˜ (=
Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ù˘ ÂÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Ù· ¤ÓÙÔÌ·), ηډÈÔÏfiÁÔ˜: ηډȿ + ÏfiÁÔ˜ (= Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿), ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜: ÁÏÒÛÛ· + ÏfiÁÔ˜ (= Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘
Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË ÁÏÒÛÛ·), ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜: ·Ú¯·›Ô˜ + ÏfiÁÔ˜ (= Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ù˘
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·).
∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ fiÛ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÌÔÚ›Ù Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·
ÚfiıÂÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Ú‹Ì· [Î·È ÙȘ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ·fi ·˘Ùfi ϤÍÂȘ (.¯. ÏfiÁÔ˜)].
∞¿ÓÙËÛË: ‰È·Ï¤Áˆ, ÂÈϤÁˆ, Â›ÏÔÁÔ˜, ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ·Ú¿ÏÔÁÔ˜, ÚfiÏÔÁÔ˜, ηٿÏÔÁÔ˜…
2. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ:
ÔÌ¿‰· ∞ã

ÔÌ¿‰· μã

ÌÂÙ¿
·Ö˜
âÎ
àfi
à›

ôÁˆ
Ùڤʈ
ʤڈ
Áڿʈ
ı¿Ïψ

∞¿ÓÙËÛË: ÌÂÙ¿ + ʤڈ = ÌÂٷʤڈ, ·Ö˜ + ôÁˆ = ·È‰·ÁˆÁfi˜, âÎ + Ùڤʈ =
ÂÎÙڤʈ, àfi + Áڿʈ = ·ÔÁڿʈ, à› + ı¿Ïψ = ·ÂÈı·Ï‹˜.

67

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·68

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ °ã

2

°ƒ∞ªª∞Δπ∫◊: ™˘ÌʈÓfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Áã ÎÏ›Û˘

° 1 . °PAMMATIKA ™XO§IA
T· Û˘ÌʈÓfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÎÏ›Û˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·ÊˆÓfiÏËÎÙ·
Î·È ËÌÈʈÓfiÏËÎÙ·.
1. AʈÓfiÏËÎÙ·
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

ıÒÚ·Í (Î-˜)
ıÒÚ·ÎÔ˜
ıÒÚ·ÎÈ
ıÒڷη
ıÒÚ·Í

ì
Ùɘ
ÙFÉ
ÙcÓ
(t)

·ÙÚ›˜ (‰-˜)
·ÙÚ›‰Ô˜
·ÙÚ›‰È
·ÙÚ›‰·
·ÙÚ›˜

Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
(t)

ÛáÌ·
ÛÒÌ·ÙÔ˜
ÛÒÌ·ÙÈ
ÛáÌ·
ÛáÌ·

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ÛÒÌ·Ù·
ۈ̿وÓ
ÛÒÌ·ÛÈ (·Ù-ÛÈ)
ÛÒÌ·Ù·
ÛÒÌ·Ù·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
Ôî ıÒڷΘ
ÁÂÓ.
ÙáÓ ıˆÚ¿ÎˆÓ
‰ÔÙ.
ÙÔÖ˜ ıÒÚ·ÍÈ (Î-ÛÈ)
·ÈÙ.
ÙÔf˜ ıÒڷη˜
ÎÏËÙ. (t) ıÒڷΘ

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ù¿˜
(t)

·ÙÚ›‰Â˜
·ÙÚ›‰ˆÓ
·ÙÚ›ÛÈ (‰-ÛÈ)
·ÙÚ›‰·˜
·ÙÚ›‰Â˜

∞¶∞¡Δ∏™H
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 19 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
✔ EÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ Áã ÎÏ›Û˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜:
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

68

ÔÓÔÌ. ì
ÁÂÓ.
Ùɘ
‰ÔÙ.
ÙFÉ
·ÈÙ.
Ù‹Ó
ÎÏËÙ. (t)

·ÙÚ›˜ (<·ÙÚ›‰-˜)
·ÙÚ›‰-Ô˜
·ÙÚ›‰-È
·ÙÚ›‰-·
·ÙÚ›˜ (<·ÙÚ›‰-˜)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ù¿˜
(t)

·ÙÚ›‰-˜
·ÙÚ›‰-ˆÓ
·ÙÚ›-ÛÈ (<·Ú›‰-ÛÈ)
·ÙÚ›‰-·˜
·ÙÚ›‰-˜

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·69

∂ÓfiÙËÙ·

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

• T· Ô˘Ú·ÓÈÎfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (: Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· -Î-, -Á-, -¯-) Û˘Á¯ˆ-

2

ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙÔ -Û- ‹ -˜- Û Í. T· ¯ÂÈÏÈÎfiÏËÎÙ· (: Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· --, -‚-, -Ê-) Û˘Á¯ˆÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙÔ -Û- ‹ -˜- Û „. T· Ô‰ÔÓÙÈÎfiÏËÎÙ· (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· -Ù-, -‰-, -ı-) ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÚÈÓ ·fi ÙÔ -Û- ‹ -˜-.
ıÒÚ·Î-ÛÈ > ıÒÚ·ÍÈ
¯¿Ï˘‚-ÛÈ > ¯¿Ï˘„È
·ÙÚ›‰-ÛÈ > ·ÙÚ›ÛÈ
• T· ·ÚÛÂÓÈο Î·È ıËÏ˘Î¿ ·ÊˆÓfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÓÔÓÈο Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó:
• ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Û -· (ÙfiÓ ıÒڷη, Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·)
• ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ (t ıÒÚ·Í, t ·ÙÚd˜)

2. HÌÈʈÓfiÏËÎÙ·
MÔÓfiıÂÌ· ϤÁÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜
·fi ¤Ó· ı¤Ì· (≥Úˆ-˜, ≥Úˆ-Ô˜, ≥Úˆ-È …)
¢ÈÏfiıÂÌ· ϤÁÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi
‰‡Ô ı¤Ì·Ù· (‰‡Ó·ÌÈ-˜, ‰˘Ó¿ÌÂ-ˆ˜, ‰‡Ó·ÌÈ-Ó…)
MÔÓfiıÂÌ·

¢ÈÏfiıÂÌ·
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

·ÈaÓ
·ÈÄÓÔ˜
·ÈÄÓÈ
·ÈÄÓ·
·È¿Ó

¯ÈÙgÓ
¯ÈÙáÓÔ˜
¯ÈÙáÓÈ
¯ÈÙáÓ·
¯ÈÙgÓ

ÏÈÌcÓ
ÏÈ̤ÓÔ˜
ÏÈ̤ÓÈ
ÏÈ̤ӷ
ÏÈÌcÓ

Á›وÓ
Á›ÙÔÓÔ˜
Á›ÙÔÓÈ
Á›ÙÔÓ·
ÁÂÖÙÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ AÚÈıÌfi˜
ÔÓ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

·ÈÄÓ˜
·È¿ÓˆÓ
·ÈÄÛÈ(Ó)
·ÈÄÓ·˜
·ÈÄÓ˜

¯ÈÙáÓ˜
¯ÈÙÒÓˆÓ
¯ÈÙáÛÈ(Ó)
¯ÈÙáÓ·˜
¯ÈÙáÓ˜

ÏÈ̤Ó˜
ÏÈ̤ӈÓ
ÏÈ̤ÛÈ(Ó)
ÏÈ̤ӷ˜
ÏÈ̤Ó˜

Á›ÙÔÓ˜
ÁÂÈÙfiÓˆÓ
Á›ÙÔÛÈ(Ó)
Á›ÙÔÓ·˜
Á›ÙÔÓ˜

∞¶∞¡Δ∏™H
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 20 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
✔ N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜:

69

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·70

∂ÓfiÙËÙ·

MÔÓfiıÂÌ·

2
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ùˇá
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
≠EÏÏËÓ
ï àÁÒÓ
Ôî ≠EÏÏËÓ-˜
Ôî àÁáÓ-˜
≠EÏÏËÓ-Ô˜ ÙÔÜ àÁáÓ-Ô˜ ÙáÓ ^EÏÏ‹Ó-ˆÓ
ÙáÓ àÁÒÓ-ˆÓ
≠EÏÏËÓ-È Ùˇá àÁáÓ-È
ÙÔÖ˜ ≠EÏÏË-ÛÈ(Ó) (<Ó-ÛÈ) ÙÔÖ˜ àÁá-ÛÈ(Ó)
≠EÏÏËÓ-· ÙeÓ àÁáÓ-· ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜
ÙÔf˜ àÁáÓ·˜
≠EÏÏËÓ
(t) àÁÒÓ
(t) ≠EÏÏËÓ-˜
(t) àÁáÓ-˜
¢ÈÏfiıÂÌ·

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ùˇá
ÙeÓ
(t)

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
˘ıÌ‹Ó
ï Ó‡̈Ó
˘ı̤Ó-Ô˜ ÙÔÜ Ó‡ÌÔÓ-Ô˜
˘ı̤Ó-È
Ùˇá Ó‡ÌÔÓ-È
˘ı̤Ó-· ÙeÓ Ó‡ÌÔÓ-·
˘ıÌ‹Ó
(t) ÓÂÜÌÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ôî ˘ı̤Ó-˜
Ôî
ÙáÓ ˘ı̤Ó-ˆÓ
ÙáÓ
ÙÔÖ˜ ˘ı̤-ÛÈ(Ó) (<Ó-ÛÈ) ÙÔÖ˜
ÙÔf˜ ˘ı̤Ó-·˜
ÙÔf˜
(t) ˘ı̤Ó-˜
(t)

Ó‡ÌÔÓ-˜
Ó¢ÌfiÓ-ˆÓ
Ó‡ÌÔ-ÛÈ
Ó‡ÌÔÓ-·˜
Ó‡ÌÔÓ-˜

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:
• H ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡: ï ·È¿Ó - t ·È¿Ó, ï àÁÒÓ - t àÁÒÓ.
EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ fiÌÔÈ· Ì ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ
ı¤Ì· Ù· ‚·Ú‡ÙÔÓ· ‰ÈÏfiıÂÌ· Û -ˆÓ (ÁÂÓ. -fiÓÔ˜) Î·È -ˆÚ (ÁÂÓ. -fiÚÔ˜): ï ÁÂ›ÙˆÓ - t ÁÂÖÙÔÓ, ï ®‹ÙˆÚ - t ®ÉÙÔÚ.
• H ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÏfiıÂÌˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ı¤Ì· (: ï ÔÈÌ‹Ó, ï ®‹ÙˆÚ), ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ (: ÙÔÜ
ÔÈ̤ÓÔ˜, ÙÔÜ ®‹ÙÔÚÔ˜…).

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. 20-21 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

1. N· ‚Ú›Ù ٷ ËÌÈʈÓfiÎÏËÙ· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡.
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÙfiÓ ≠EÏÏËÓ·
ÙfiÓ ìÁÂÌfiÓ·

ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜
ÙÔ‡˜ ìÁÂÌfiÓ·˜

2. N· ÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ (ı· Û·˜ ‚ÔËı‹70

ÛÂÈ Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË Ó.Â.): ì Ú·fiÙ˘, ì fiÏȘ, ì ®›˜, ì
‰‡Ó·ÌȘ, ì Ì¿ÛÙÈÍ, ï ʇϷÍ, ì Û¿ÏÈÁÍ, ì ÛÊÚ·Á›˜, ì Ï·Ì¿˜, ì ‚·Ï‚›˜, ï
¯¿Ï˘„, ï öÚˆ˜, ï K‡Îψ„.

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·71

ÔÓÔÌ. ì Ú·fiÙ˘
ì fiÏȘ
ì ®›˜
ì ‰‡Ó·ÌȘ
ì Ì¿ÛÙÈÍ
ÁÂÓ. Ùɘ Ú·fiÙËÙÔ˜ Ùɘ fiψ˜ Ùɘ ®ÈÓfi˜ Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ Ùɘ Ì¿ÛÙÈÁÔ˜
ÔÓÔÌ. ï ʇϷÍ
ÁÂÓ. ÙÔÜ Ê‡Ï·ÎÔ˜

ì ÛÊÚ·Á›˜
Ùɘ ÛÊÚ·Á›‰Ô˜

ì Ï·Ì¿˜
Ùɘ Ï·Ì¿‰Ô˜

ÔÓÔÌ. ï ¯¿Ï˘„
ÁÂÓ. ÙÔÜ ¯¿Ï˘‚Ô˜

ï öÚˆ˜
ÙÔÜ öÚˆÙÔ˜

ï K‡Îψ„
ÙÔÜ K‡ÎψÔ˜

∂ÓfiÙËÙ·

2

ì ‚·Ï‚›˜
Ùɘ ‚·Ï‚›‰Ô˜

3. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡:
Ù‹Ó àÎÙÖÓ·
Ù¿˜ àÎÙÖÓ·˜
ÙÔÜ àÁÎáÓÔ˜ ÙáÓ àÁÎÒÓˆÓ
ÙFÉ àÛ›‰È
Ù·Ö˜ àÛ›ÛÈ(Ó)

Ùɘ ‰ÂÍÈfiÙËÙÔ˜
ÙÔ‡˜ âÏ·ÈáÓ·˜
Ùˇá ·é¯¤ÓÈ

ÙáÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ
ÙfiÓ âÏ·ÈáÓ·
ÙÔÖ˜ ·é¯¤ÛÈ(Ó)

·î ‚·ıÌ›‰Â˜
Ù‹Ó ı˘Ú›‰·

ÙÔÜ Î‹Ú˘ÎÔ˜
Ù‹Ó ÙÂÚˉfiÓ·

ÙáÓ ÎËڇΈÓ
Ù¿˜ ÙÂÚˉfiÓ·˜

ÙÔÜ Ù¿ËÙÔ˜
t ‰·›ÌÔÓ˜

ÙáÓ Ù·‹ÙˆÓ
t ‰·ÖÌÔÓ

ì ‚·ıÌ›˜
Ù¿˜ ı˘Ú›‰·˜

Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· Ù¿˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
Ùˇá ›Ó·ÎÈ
ÙÔÖ˜ ›Ó·ÍÈ

4. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ùɘ fiψ˜ (fiÏȘ) îÂÚfiÓ Ùfi ¿Ï·È qÓ.
‚. ≠AÌ· ÙFÉ ì̤Ú÷· (=Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘) âÛ‹ÌËÓÂÓ (=¤‰ˆÛ ·Ú¿ÁÁÂÏÌ·)
ï Û·ÏÈÁÎÙ‹˜ ÙFÉ Û¿ÏÈÁÁÈ (Û¿ÏÈÁÍ).
Á. Oî ≠EÏÏËÓ˜ (≠EÏÏËÓ) âÌ¿¯ÔÓÙÔ ÁÂÓÓ·›ˆ˜ ñ¤Ú Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜
(·ÙÚ›˜).
‰. Oî §¿ÎˆÓ˜ (§¿ÎˆÓ) à¤ÂÌ„·Ó ÙfiÓ ìÁÂÌfiÓ· (ìÁÂÌÒÓ) ‰áÚ· ‰fiÓÙ˜
(=·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‰ÒÚ·).
Â. \AÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÙfiÓ Î‹Ú˘Î· (ï ΋ڢÍ) öÂÌ„ÂÓ âÚÔÜÓÙ· (=ÁÈ· Ó· ÂÈ) Ù·ÜÙ· ÙÔÖ˜
Û˘ÌÌ¿¯ÔȘ.

5. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ̇ıÔ ÙÔ˘ AÈÛÒÔ˘:
°˘Ó‹ ¯‹Ú· ÊÈÏÂÚÁfi˜ ıÂÚ··ÈÓ›‰·˜ (ıÂÚ··ÈÓ›˜, ·ÈÙ. ÏËı.) ö¯Ô˘Û· Ù·‡Ù·˜
ÂåÒıÂÈ (=Û˘Ó‹ıÈ˙Â) Ó˘ÎÙfi˜ (Ó‡Í, ÁÂÓ. ÂÓ.) âÁ›ÚÂÈÓ â› Ù¿ öÚÁ· Úfi˜ Ù¿˜ ÙáÓ àÏÂÎÙÚ˘fiÓˆÓ (ï àÏÂÎÙÚ˘ÒÓ = Ô ÂÙÂÈÓfi˜, ÁÂÓ. ÏËı.) è
ˇ ‰¿˜. Aî ‰¤ Û˘ÓÂ¯á˜ Ùˇá
fiÓˇˆ (ï fiÓÔ˜ = Ô ÎfiÔ˜, ‰ÔÙ. ÂÓ.) Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ·È öÁÓˆÛ·Ó ‰ÂÖÓ (= ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂÂ) ÙfiÓ â› Ùɘ ÔåΛ·˜ (ì ÔåΛ·, ÁÂÓ.  Ó.) à·ÈÙÂÖÙ·È àÏÂÎÙÚ˘fiÓ·
(àÏÂÎÙÚ˘ÒÓ, ·ÈÙ. ÂÓ.). ó˜ âΛÓÔ˘ Ó‡ÎÙˆÚ (= ÙË Ó‡¯Ù·) âÍ·ÓÈÛÙ¿ÓÙÔ˜ Ù‹Ó ‰¤ÛÔÈÓ·Ó (ì ‰¤ÛÔÈÓ·, ·ÈÙ. ÂÓ.). ™˘Ó¤‚Ë ‰\ ·éÙ·Ö˜ ÙÔÜÙÔ ‰È·ڷͷ̤ӷȘ (=fiÙ·Ó

71

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·72

Ùfi ηÙfiÚıˆÛ·Ó ·˘Ùfi) ¯·ÏÂˆÙ¤ÚÔȘ ÂÚÈÂÛÂÖÓ ÙÔÖ˜ ‰ÂÈÓÔÖ˜. ^H Á¿Ú ‰ÂÛfiÙȘ
àÁÓÔÔÜÛ· Ù‹Ó ÙáÓ àÏÂÎÙ˘fiÓˆÓ œÚ·Ó (œÚ·, ·ÈÙ. ÂÓ.) âÓÓ˘¯ÒÙÂÚÔÓ (=ÈÔ ÓˆÚ›˜
̘ ÛÙË Ó‡¯Ù·) Ù·‡Ù·˜ àÓ›ÛÙË.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. N· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ
Û˘ÌʈÓfiÏËÎÙ· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.
ï ùÚÓȘ:
ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ì ·ÙÚ›˜:
‰ÔÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
ï ·È¿Ó:
·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
ï Ì‹Ó:
‰ÔÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ï ≠EÏÏËÓ:
·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ï ¯ÈÙÒÓ:
ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ï àÁÒÓ:
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
ï ÔÈÌ‹Ó :
‰ÔÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
ï ÏÈÌ‹Ó:
ÎÏËÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ï TÈÙ¿Ó:
ÎÏËÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
∞¿ÓÙËÛË: ï ùÚÓȘ: ÙÔÜ ùÚÓÈıÔ˜, ì ·ÙÚd˜: Ù·Ö˜ ·ÙÚ›ÛÈ, ï ·ÈaÓ: ÙÔf˜ ·È¿Ó·˜, ï ÌcÓ: Ùˇá ÌËÓd, ï ≠EÏÏÓÓ: ÙeÓ ≠EÏÏËÓ·, ï ¯ÈÙgÓ: ÙÔÜ ¯ÈÙáÓÔ˜, ï àÁgÓ: Ôî
àÁáÓ˜, ï ÔÈÌcÓ: ÙÔÖ˜ ÔÈ̤ÛÈ, ï ÏÈÌcÓ: t ÏÈÌcÓ, ï TÈÙaÓ: t TÈÙÄÓ˜.
2. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÒÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ:
·. \AÏÏa ηd Ùa˜ ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ………… (ÚÔ·›ÚÂÛȘ) àÓ·ÌÓËÛıÂd˜ ÔåÎÂÖÔÓ
ηd ηÏeÓ ≤ÍÂȘ …………. (·Ú¿‰ÂÈÁÌ·).
‚. òOÚÎÔÓ â·ÎÙeÓ ÚÔÛ‰¤¯Ô˘ ‰Èa ‰‡Ô ………… (ÚfiÊ·ÛȘ).
Á. ^O ·Ö˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÖ˜ …………. (ϤˆÓ) Î·È ………… (âϤʷ˜).
‰. √î ‰b ÌÂÙa ∫‡ÏˆÓÔ˜ âÓ ÙFÉ ………….. (àÎÚfiÔÏȘ) ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ Âr¯ÔÓ
Û›ÙÔ˘ Ù ηd ≈‰·ÙÔ˜ àÔÚ›·Ó.
Â. §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ö‰·˜ ≛‰·ÛÎÔÓ ÙÔÖ˜ ……………. (ôÚ¯ˆÓ) ›ıÂÛı·È.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ÚÔ·ÈÚ¤ÛÂȘ/ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‚. ÚÔÊ¿ÛÂȘ, Á. Ï¤Ô˘ÛÈ/ âϤʷÛÈ, ‰.
àÎÚÔfiÏÂÈ.

72

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·73

ª∂ƒ√™ ¢ã

∂ÓfiÙËÙ·

2

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ

TÔÜ ıÂÔÜ ¯Ú‹Û·ÓÙÔ˜ ÙÂÖ¯Ô˜ TÚÈÙÔÁÂÓÂÖ Í‡ÏÈÓÔÓ ‰È‰ÔÖ ÂéÚ‡Ô· ZÂf˜ Ôî ÌbÓ
ôÏÏÔÈ \AıËÓ·ÖÔÈ ÙÂȯ›˙ÂÈÓ ÙcÓ àÎÚfiÔÏÈÓ äÁfiÚ¢ÔÓ, £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ ‰b ☠Ùa˜
ÙÚÈ‹ÚÂȘ âÌ‚·›ÓÂÈÓ, ó˜ Ù·‡Ù·˜ ÔûÛ·˜ Ùe ͇ÏÈÓÔÓ ÙÂÖ¯Ô˜ ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ. \E›ÛıËÛ·Ó, âÓ¤‚ËÛ·Ó, âÓ·˘Ì¿¯ËÛ·Ó, âÓ›ÎËÛ·Ó.
¶Ôχ·ÈÓÔ˜, ™ÙÚ·ÙËÁ‹Ì·Ù· 1.30.2

EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¶Ôχ·ÈÓÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ú‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ Ì.Ã.
·ÈÒÓ·. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ·ÏÏ¿ ¤˙ËÛ ÛÙË ƒÒÌË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ‹Ù·Ó Ô ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜ Î·È Ô §Â‡ÎÈÔ˜ √˘‹ÚÔ˜. ŸÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ
Ô ¶·ÚıÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜, Ô ¶Ôχ·ÈÓÔ˜ ·ÊȤڈÛ ے ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù·
«™ÙÚ·ÙËÁÈο». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÛÙÚ·ÙËÁ‹Ì·Ù·, Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ô¯ÙÒ ‚È‚Ï›·,
ÛÙ· ÔÔ›· ÂÍÈÛÙÔÚ› Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∞fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÏԇ̠ÔχÙÈ̘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
Δ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·: ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô ¶Ôχ·ÈÓÔ˜ ÂÎıÂÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ
¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â͢Ó¿‰· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. ΔÔ ÚÒÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂͤϷ‚·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ÁÈ· Ù· ͇ÏÈÓ· Ù›¯Ë Î·È Ò˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛˆÙËÚ›·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Ô‰ËÁ› Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
Û ӛÎË, fi¯È Ì ÙËÓ ÂÈıÒ ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· ¢ÚËÌ·ÙÈÎfi Ù¤¯Ó·ÛÌ·. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔ ™›ÎÈÓÓÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜.

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

TÔÜ ıÂÔÜ ¯Ú‹Û·ÓÙÔ˜ TÚÈÙÔÁÂÓÂÖ

ŸÙ·Ó Ô ıÂfi˜ (AfiÏψӷ˜) ¤‰ˆÛ ¯ÚËÛÌfi
ÛÙËÓ AıËÓ¿
fiÙÈ Ô ·ÓÙÂfiÙ˘ ¢›·˜
ÚfiÙÂÈÓÂ
͇ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜,
ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ AıËÓ·›ÔÈ

ÂéÚ˘fi· ZÂf˜
‰È‰ÔÖ
͇ÏÈÓÔÓ ÙÂÖ¯Ô˜
Ôî ÌbÓ ôÏÏÔÈ \AıËÓ·ÖÔÈ

73

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·74

äÁfiÚ¢ÔÓ ÙÂȯ›˙ÂÈÓ ÙcÓ àÎÚfiÔÏÈÓ,

2
£ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ ‰b (äÁfiÚ¢ÂÓ)
âÌ‚·›ÓÂÈÓ Âå˜ Ùa˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ,
ó˜ Ù·‡Ù·˜ ÔûÛ·˜
Ùe ͇ÏÈÓÔÓ ÙÂÖ¯Ô˜ ÙáÓ \AıËÓ·›ˆÓ.
\E›ÛıËÛ·Ó,
âÓ¤‚ËÛ·Ó,
âÓ·˘Ì¿¯ËÛ·Ó, âÓ›ÎËÛ·Ó.

ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· Ô¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Ì Ù›¯Ô˜ ÙËÓ
·ÎÚfiÔÏË,
Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ (ÚfiÙÂÈÓÂ)
Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚÈ‹ÚÂȘ,
ÂÂȉ‹ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó
ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ.
(OÈ AıËÓ·›ÔÈ) ›ÛÙËηÓ,
ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó (ÛÙȘ ÙÚÈ‹ÚÂȘ)
¤Î·Ó·Ó Ó·˘Ì·¯›·, Ó›ÎËÛ·Ó.

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏
ŸÙ·Ó Ô ıÂfi˜ AfiÏψӷ˜ ¤‰ˆÛ ¯ÚËÛÌfi ÛÙËÓ AıËÓ¿ fiÙÈ Ô ¢›·˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ÚfiÙÂÈÓ ͇ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó·
Ô¯˘Úˆı› Ë Aı‹Ó· Ì ͇ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜, Ô £ÂÌÈÛÙÔ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ӷ ÌÔ˘Ó
fiÏÔÈ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ÛÙ· ÏÔ›·, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ.
¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹Ø Ì‹Î·Ó ÛÙ·
ÏÔ›·, ¤Î·Ó·Ó Ó·˘Ì·¯›· Î·È Ó›ÎËÛ·Ó (ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜).

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• ¯Ú‹Û·ÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ¯Ú‹ˆ, ¯Úá (=

74

‰›Óˆ ¯ÚËÛÌfi)
• ÙÂÖ¯Ô˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÙÂÖ¯Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ù›¯Ô˘˜]
• ΔÚÈÙÔÁÂÓÂÖ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ΔÚÈÙÔÁÂÓc˜ [ÁÂÓ. Ùɘ
ΔÚÈÙÔÁÂÓÔܘ]
• ‰È‰ÔÖ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰›‰ˆÌÈ (ÂÈÎfi˜ Ù‡Ô˜)
• ÂéÚ‡Ô·: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÂéÚ‡Ô· (Ù‡Ô˜ ·ÈÔÏÈÎfi˜) (= ·˘Ùfi˜
Ô˘ ‚ϤÂÈ Ì·ÎÚÈ¿)
• ÙÂȯ›˙ÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÂȯ›˙ˆ
• äÁfiÚ¢ÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÁÔÚ‡ˆ (= Ϥˆ)
• Ùa˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÚÈ‹Ú˘ [ÁÂÓ. Ùɘ
ÙÚÈ‹ÚÔ˘˜]
• âÌ‚·›ÓÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÌ‚·›Óˆ (= ÂÈ‚È‚¿˙ÔÌ·È)
• Ù·‡Ù·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• ÔûÛ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• \E›ÛıËÛ·Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ›ıÔÌ·È
• âÓ¤‚ËÛ·Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÌ‚·›Óˆ
• âÓ›ÎËÛ·Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÈοˆ, ÓÈÎá

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·75

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞

∂ÓfiÙËÙ·

2
1. TÔÜ ıÂÔÜ: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ¯Ú‹Û·ÓÙÔ˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË.
2. TÚÈÙÔÁÂÓÂÖ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ¯Ú‹Û·ÓÙÔ˜. ͇ÏÈÓÔÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÙÂÖ¯Ô˜:
·ÓÙÎ. ÛÙÔ ‰È‰ÔÖ: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
3. Ôî ôÏÏÔÈ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ \AıËÓ·ÖÔÈ: ˘ÔÎ ÛÙÔ äÁfiÚ¢ÔÓ (: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘
ÚfiÙ·Û˘) Î·È ÛÙÔ ÙÂȯ›˙ÂÈÓ (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ äÁfiÚ¢ÔÓ.
4. ó˜ ·ûÛ·˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜. Ùfi ͇ÏÈÓÔÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰.
ÛÙÔ ÙÂÖ¯Ô˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ù·‡Ù·˜: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÔûÛ·˜.
¶PO™E•E. H ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ ó˜ ‰ËÏÒÓÂÈ
˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·.
5. \E›ÛıËÛ·Ó - âÓ¤‚ËÛ·Ó - âÓ·˘Ì¿¯ËÛ·Ó - âÓ›ÎËÛ·Ó: Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ôî \AıËÓ·ÖÔÈ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙ· Ú‹Ì·Ù·.
¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ

£ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ âÓ·˘Ïfi¯ÂÈ ÂÚd ™·Ï·ÌÖÓ·Ø ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ â‰fiÎÂÈ Ê‡ÁÂÈÓ,
£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ Ó·˘Ì·¯ÂÖÓ âÓ ÛÙÂÓFÉ ı·Ï¿ÛÛFË. ^ø˜ ‰b ̤ÓÂÈÓ ÔéÎ öÂÈıÂÓ, qÓ
·éÙˇá ™›ÎÈÓÓÔ˜ ÂéÓÔܯԘ ·È‰·ÁˆÁe˜ ÙÔÖÓ ·›‰ÔÈÓ, Ó‡ÎÙˆÚ ÙeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ
ÙÔÜÙÔÓ ó˜ ‚·ÛÈϤ· ¤ÌÂÈ ÌËÓ‡ÛÔÓÙ· ηÙ\ ÂûÓÔÈ·Ó ‰c ¬ÙÈ àԉȉڿÛÎÂÈ Ùe
^EÏÏËÓÈÎfiÓØ àÏÏa Ó·˘Ì¿¯ÂÈ. ¶Â›ıÂÙ·È ‚·ÛÈÏÂf˜ ηd Ó·˘Ì·¯ÂÖ, ηd Ùe ÏÉıÔ˜
ÙáÓ ÙÚÈ‹ÚˆÓ Û˘Ó¤ÙÚÈ„ÂÓ ì ÛÙÂÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ·Ø Ôî ‰b ≠EÏÏËÓ˜ ôÎÔÓÙ˜ âÓ›ÎËÛ·Ó
ÙFÉ ÛÔÊ›÷· ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ.
¶Ôχ·ÈÓÔ˜, ™ÙÚ·ÙËÁ‹Ì·Ù· 1.30.3

K∂πª∂¡√

£ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ âÓ·˘Ïfi¯ÂÈ
ÂÚd ÙcÓ ™·Ï·ÌÖÓ·Ø
ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ â‰fiÎÂÈ Ê‡ÁÂÈÓ,
£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ Ó·˘Ì·¯ÂÖÓ
âÓ ÙFÉ ÛÙÂÓFÉ ı·Ï¿ÛÛFË.
^ø˜ ‰b ÔéÎ öÂÈıÂÓ Ì¤ÓÂÈÓ,
qÓ ·éÙˇá ™›ÎÈÓÓÔ˜
ÂéÓÔܯԘ
·È‰·ÁˆÁe˜ ÙÔÖÓ ·›‰ÔÈÓ,
Ó‡ÎÙˆÚ ÙeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ ÙÔÜÙÔÓ
¤ÌÂÈ ó˜ ‚·ÛÈϤ·
ÌËÓ‡ÛÔÓÙ·
ηÙ\ ÂûÓÔÈ·Ó ‰c
¬ÙÈ àԉȉڿÛÎÂÈ Ùe ^EÏÏËÓÈÎfiÓØ

M∂Δ∞ºƒ∞™∏
O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ·Ú¤ÌÂÓ Ì ÙÔ ÛÙfiÏÔ
Á‡Úˆ ·fi ÙË ™·Ï·Ì›Ó·Ø
ÛÙÔ˘˜ ≠EÏÏËÓ˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·Ïfi Ó· ʇÁÔ˘Ó
Î·È ÛÙÔ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Ó· Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÈ
ÛÙË ÛÙÂÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ·.
K·ıÒ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤ÂÈı ӷ Ì›ÓÔ˘Ó,
˘‹Ú¯Â Û\ ·˘ÙfiÓ Î¿ÔÈÔ˜ ™›ÎÈÓÓÔ˜,
¢ÓÔ‡¯Ô˜,
·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘,
ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ ™›ÎÈÓÓÔ ·˘ÙfiÓ
ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ (ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ),
ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÌËÓ‡ÛÂÈ,
ÏfiÁˆ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Ù¿¯·,
fiÙÈ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ʇÁÂÈØ

75

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·76

àÏÏa Ó·˘Ì¿¯ÂÈ.
¶Â›ıÂÙ·È ‚·ÛÈÏÂf˜
ηd Ó·˘Ì·¯ÂÖ,
ηd Ùe ÏÉıÔ˜ ÙáÓ ÙÚÈ‹ÚˆÓ
Û˘Ó¤ÙÚÈ„ÂÓ
ì ÛÙÂÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ·Ø
Ôî ‰b ≠EÏÏËÓ˜ ôÎÔÓÙ˜
âÓ›ÎËÛ·Ó
ÙFÉ ÛÔÊ›÷· ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ.

·ÏÏ¿ Ó· Ó·˘Ì·¯‹ÛÂȘ.
¶Â›ıÂÙ·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (•¤Ú͢)
Î·È Ó·˘Ì·¯Â›
Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÚˆÓ
¤Î·ÓÂ Û˘ÓÙÚ›ÌÌ·Ù·
Ë ÛÙÂÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ·Ø
Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜
Ó›ÎËÛ·Ó
ÏfiÁˆ Ù˘ ÂéÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ˘˜.

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÔÊ˘¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ AıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘, ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹.
ŸÙ·Ó Ô EÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜
ıˆÚÔ‡Û·Ó Î·Ïfi Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÌËÓ Ó·˘Ì·¯‹ÛÔ˘Ó, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Âȉ›ˆÎ ӷ Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÈ ÛÙË ÛÙÂÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ· (Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ™·Ï·Ì›Ó· ·fi ÙËÓ AÙÙÈ΋). ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· Ó·˘Ì·¯‹ÛÔ˘Ó.
TfiÙ ÛΤÊÙËΠÙÔ ÂÍ‹˜. E›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ οÔÈÔ ™›ÎÈÓÓÔ, ¢ÓÔ‡¯Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó
Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿. A˘ÙfiÓ ÙÔ ™›ÎÈÓÓÔ ÙÔÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù¿¯· ·fi Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ
̤ÚÔ˜ ÂΛÓÔ. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ›ÛÙ„ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹,
Ó·˘Ì·¯Â› Î·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙË ÛÙÂÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÙÛÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
Ó›ÎËÛ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ¢ÂÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ
[ÁÂÓ. ÙÔÜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜]
• âÓ·˘Ïfi¯ÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ó·˘ÏÔ¯¤ˆ, Ó·˘ÏÔ¯á (= ·Ú·Ì¤Óˆ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ)
• ™·Ï·ÌÖÓ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ™·Ï·Ì›˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ™·Ï·ÌÖÓÔ˜]
• ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ≠EÏÏËÓ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ≠EÏÏËÓÔ˜]
• â‰fiÎÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰ÔÎÂÖ (·ÚfiÛˆÔ) (=
Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ïfi)
• qÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌd (= ›̷È, ˘¿Ú¯ˆ)

76

2Ë(45-78)

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·77

• ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙe˜, ·éÙc, ·éÙe
• ÙÔÖÓ ·›‰ÔÈÓ: ‰ÔÙ. ‰˘˚ÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·Ö˜

∂ÓfiÙËÙ·

2

[ÁÂÓ. ÙÔÜ ·È‰e˜]

• Ó‡ÎÙˆÚ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi (= ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜)
• ‚·ÛÈϤ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚·ÛÈÏÂf˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜]
• ÌËÓ‡ÛÔÓÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ̤ÏÏ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÌËÓ‡ˆ (= ÌÂٷʤڈ Ì‹Ó˘Ì·)
• ÂûÓÔÈ·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÂûÓÔÈ· [ÁÂÓ. Ùɘ ÂéÓÔ›·˜] (= ηϋ ‰È¿ıÂÛË)
• Û˘Ó¤ÙÚÈ„ÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘ÓÙÚ›‚ˆ (= ηٷÛÙڤʈ)
• ôÎÔÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ôΈÓ, Ùe ôÎÔÓ (= ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘)
• ÙFÉ ÛÔÊ›÷·: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÛÔÊ›· [ÁÂÓ. Ùɘ ÛÔÊ›·˜]

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞
1. TÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ - £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÖ: ‰ÔÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi ÙÔ ·ÚfiÛˆÔ â‰fiÎÂÈ. ʇÁÂÈÓ - Ó·˘Ì·¯ÂÖÓ: ÙÂÏÈο ··Ú. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ â‰fiÎÂÈ.
2. TeÓ ™›ÎÈÓÓÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ¤ÌÂÈ Î·È ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÌËÓ‡ÛÔÓÙ·: ÙÂÏÈ΋ ÌÙ¯.
3. ¬ÙÈ àԉȉڿÛÎÂÈ Ùe ^EÏÏËÓÈÎeÓ: ‰Â˘Ù. ÂȉÈ΋ ÚÔÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÌËÓ‡ÛÔÓÙ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. Ùe ^EÏÏËÓÈÎeÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ àԉȉڿÛÎÂÈ: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
4. ôÎÔÓÙ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ˘. ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ: ÁÂÓÈ΋
˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ÛÔÊ›÷·: ‰ÔÙ. Ù˘ ·ÈÙ›·˜.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 145 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔȘ ÂÚÌËÓ›˜ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÚËÛÌfi ÁÈ· ÙÔ «Í‡ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜» Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜;
∫·ıÒ˜ Ô ¯ÚËÛÌfi˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ı· ÛˆıÔ‡Ó Ì ٷ «Í‡ÏÈÓ· Ù›¯Ë»,
fiÏÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ó Í‡ÏÈÓÔ Ù›¯Ô˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË.
ªfiÓÔ Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· ͇ÏÈÓ·
Ù›¯Ë ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ı· ‹Ù·Ó Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¿ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ó·˘Ì¿¯ËÛ·Ó
Î·È Ó›ÎËÛ·Ó.
2. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏË-

77

2Ë(45-78)

∂ÓfiÙËÙ·

2

11-01-04

00:46

™ÂÏ›‰·78

ÏÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ıˆÚ›ÙÂ
ÈÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Î·È ÁÈ·Ù›;
ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÈÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘
ÂÓfiÙËÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ›‰È˜ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏfiÁÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·ÓÔ‡ÛȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â ‰È·Û·ÊËÓ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·
ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜.

78

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·79

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 3 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡
\EÓ ÌbÓ ÔsÓ Ùˇá ÏÔÈˇá ‚›ˇˆ ÙcÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ âÈ›ÎÂÈ·Ó úÛˆ˜ ÔéÎ ôÓ ÙȘ â΂¿ÏÏÔÈØ Î·d ÁaÚ ÊÈÏfiÊÈÏÔÓ ÂrÓ·È ‰ÂÖ ÙeÓ àÁ·ıeÓ ôÓ‰Ú· ηd ÊÈÏfi·ÙÚÈÓ Î·d Û˘ÌÌÈÛÂÖÓ ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔȘ ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜ ηd Û˘Ó·Á·ÄÓ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜Ø ¬Ù·Ó ‰b Ùe Ùɘ
îÛÙÔÚ›·˜ qıÔ˜ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË ÙȘ, âÈÏ·ı¤Ûı·È ¯Úc ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ Î·d
ÔÏÏ¿ÎȘ ÌbÓ ÂéÏÔÁÂÖÓ Î·d ÎÔÛÌÂÖÓ ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ â·›ÓÔȘ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜,
¬Ù·Ó ·î Ú¿ÍÂȘ à·ÈÙáÛÈ ÙÔÜÙÔ, ÔÏÏ¿ÎȘ ‰\ âϤÁ¯ÂÈÓ Î·d „¤ÁÂÈÓ âÔÓÂȉ›ÛÙˆ˜ ÙÔf˜ àÓ·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜, ¬Ù·Ó ·î ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ êÌ·ÚÙ›·È ÙÔÜı\
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ. ≠øÛÂÚ ÁaÚ ˙ˇáÔ˘ ÙáÓ ù„ÂˆÓ àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ à¯ÚÂÈÔÜÙ·È Ùe
¬ÏÔÓ, Ô≈Ùˆ˜ âÍ îÛÙÔÚ›·˜ àÓ·ÈÚÂı›Û˘ Ùɘ àÏËı›·˜ Ùe ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ
·éÙɘ àÓˆÊÂÏb˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È‹ÁËÌ·.
¶Ôχ‚ÈÔ˜, ^IÛÙÔÚ›·È 1.14.4-7

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 202 .Ã. ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË Ù˘
∞Ú牛·˜ Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 120 .Ã.. ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ §˘ÎfiÚÙ·, ËÁ¤ÙË
Ù˘ ∞¯·˚΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
ÂÈÌÂÏË̤ÓË, ·‰È¿ÎÔË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ΔÔ 169 .Ã. ¤ÁÈÓ ›·Ú¯Ô˜ Ù˘
∞¯·˚΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. Œ˙ËÛ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ ΤډÈÛ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Ù˘ ÊÈÏÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ΔË Û˘Ì¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ƒÒÌË
·ÔÙÂÏÔ‡Û ‰‡Ó·ÌË ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. °È· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜
ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ¢ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ˜. ÕÊËÛ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
ÌÂ Ù›ÙÏÔ «^IÛÙÔÚ›·È».
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘ «^IÛÙÔÚ›·È», Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 221-144 .Ã.. ¢È·ÈÚÂ›Ù·È Û 40 ‚È‚Ï›·, ·fi Ù·
ÔÔ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·Î¤Ú·È· Ù· 5 ÚÒÙ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

79

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·80

ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ 264-220
.Ã. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·Í›· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY
K∂ÿª∂¡√

\EÓ ÌbÓ ÔsÓ Ùˇá ÏÔÈˇá ‚›ˇˆ
ÔéÎ ôÓ ÙȘ â΂¿ÏÏÔÈ
ÙcÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ âÈ›ÎÂÈ·ÓØ

80

M∂ΔÕºƒ∞™∏

™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÏÔÈfiÓ,
‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÚÔ˜
ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜Ø
ηd ÁaÚ
ÁÈ·Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ
‰ÂÖ ÙeÓ àÁ·ıeÓ ôÓ‰Ú·
Ú¤ÂÈ Ô ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜
ÂrÓ·È ÊÈÏfiÊÈÏÔÓ
Ó· ·Á·¿ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
ηd ÊÈÏfi·ÙÚÈÓ
Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·
ηd Û˘ÌÌÈÛÂÖÓ ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔf˜
Î·È Ó· ÌÈÛ› ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜
ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔȘ
Ô˘ ÌÈÛÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘
ηd Û˘Ó·Á·ÄÓ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜Ø
Î·È Ó· ·Á·¿ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘Ø
¬Ù·Ó ‰b ÙȘ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË
fiÙ·Ó fï˜ οÔÈÔ˜ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È
Ùe qıÔ˜ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜,
ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡
¯Úc âÈÏ·ı¤Ûı·È
Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ
¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ
fiÏ· ·˘Ù¿
ηd ÔÏÏ¿ÎȘ ÌbÓ
Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
ÂéÏÔÁÂÖÓ Î·d ÎÔÛÌÂÖÓ
Ó· Â·ÈÓ› Î·È Ó· ÙÈÌ¿
ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ â·›ÓÔȘ
Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜
ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜,
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜,
¬Ù·Ó ·î Ú¿ÍÂȘ à·ÈÙáÛÈ ÙÔÜÙÔ,
fiÙ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ··ÈÙÔ‡Ó ·˘Ùfi,
ÔÏÏ¿ÎȘ ‰b
fï˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
âϤÁ¯ÂÈÓ Î·d „¤ÁÂÈÓ
Ó· ηٷÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ›
âÔÓÂȉ›ÛÙˆ˜
ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ÓÙÚÔÈ¿˙ÂÈ
ÙÔf˜ àÓ·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜,
ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜,
¬Ù·Ó ·î êÌ·ÚÙ›·È ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ fiÙ·Ó Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ ÙÔÜÙÔ.
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi.
≠øÛÂÚ Á¿Ú
°È·Ù›, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜,
˙ˇÒÔ˘
fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜
àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ ÙáÓ ù„ˆÓ
¯¿ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘,
à¯ÚÂÈÔÜÙ·È Ùfi ¬ÏÔÓ,
·¯ÚËÛÙ‡ÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜,
Ô≈Ùˆ˜ àÓ·ÈÚÂı›Û˘ Ùɘ àÏËı›·˜
¤ÙÛÈ Î·È fiÙ·Ó Ï›„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·
âÍ îÛÙÔÚ›·˜
·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Ùfi ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ ·éÙɘ
¬,ÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó
Á›ÓÂÙ·È ‰È‹ÁËÌ· àÓˆÊÂϤ˜.
Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË ¯ˆÚ›˜ fiÊÂÏÔ˜.

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·81

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY

∂ÓfiÙËÙ·

3
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔÛÙfiÓÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. A˘Ùfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. AÎfiÌ· ÌÈÛ› ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ô˘ ÌÈÛÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Î·È ·Á·¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿ÓˆØ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ó· Â›Ó·È Ôχ ÛˆÛÙfi˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜. AÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó·
Â·ÈÓ›, fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ, Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ› ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜
ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜. H ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ·, ϤÂÈ Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜, ÎÈ ·Ó Ï‹„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·, Ë ÈÛÙÔÚ›· ı· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È‹ÁËÛË
¯ˆÚ›˜ ηӤӷ fiÊÂÏÔ˜.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ ¶Ôχ‚ÈÔ˜: √ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ·fi ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË ∞Ú牛·˜ ¤˙ËÛ ÙÔ 2Ô ·È. .Ã.,

ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ƒÒÌË ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÂÓÒ Ë
∂ÏÏ¿‰· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ڈ̷˚΋ Â·Ú¯›·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ›¯Â
ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ë ÚˆÌ·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·.
¶ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÏψÛÙ ·fi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘
Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
❏ ∂éÏÔÁÂÖÓ – âϤÁ¯ÂÈÓ: √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶Ôχ‚ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÈÓ› Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜.
∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Â·ÈÓ› ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ú¿ÙÙÔ˘Ó
ÛˆÛÙ¿, Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ú¿ÙÙÔ˘Ó Ù· Ê·‡Ï·.
¶Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜.
❏ ΔáÓ ù„ÂˆÓ àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ: ŸÙ·Ó Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ï›ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÙfiÙ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È ¤Ó·
·ÓˆÊÂϤ˜ ‰È‹ÁËÌ·, ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ÂÚÈÙÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›·. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ı·
ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ Ì ¤Ó· ˙ÒÔ Ù˘ÊÏfi. ∏ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ·˘Ù‹ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂ
ÙÚfiÔ Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.

81

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·82

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA

3
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• Ùˇá ‚›ˇˆ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚›Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚›Ô˘] (=Ë ˙ˆ‹)
• ÏÔÈˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ ÂÈı. ï ÏÔÈe˜, ì ÏÔÈc, Ùe ÏÔÈeÓ (=Ô

82

˘fiÏÔÈÔ˜).
• ÙcÓ âÈ›ÎÂÈ·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì âÈ›ÎÂÈ· [ÁÂÓ. Ùɘ âÈÂÈΛ·˜] (=ËÈfiÙËÙ·).
• úÛˆ˜: ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ·.
• Ùd˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd (= οÔÈÔ˜).
• ôÓ â΂¿ÏÏÔÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ‰˘ÓËÙÈ΋˜ ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. â΂¿Ïψ (=
·Ô‚¿Ïψ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. â΂¿Ïψ, ÚÙ. âͤ‚·ÏÏÔÓ, ̤Ï. â΂·Ïá, ·fiÚ. ‚ã
âͤ‚·ÏÔÓ, ÚÎ. â΂¤‚ÏËη, ˘ÂÚÛ. âÍ‚‚ϋÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Â΂ÔÏ‹,
˘Ô‚ÔÏÈÌ·›Ô˜ (=ÓfiıÔ˜), ‚Ï‹Ì·, ·fi‚ÏËÙÔ˜, ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˜, ‰È¿‚ÔÏÔ˜, ÂÌ‚fiÏÈÔ.
• ÊÈÏfiÊÈÏÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ ÂÈı. ï ÊÈÏfiÊÈÏÔ˜, -Ô˜, -ÔÓ.
• ÂrÓ·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› (= ›̷È, ˘¿Ú¯ˆ) Ã√¡√π ÂÓÂÛÙ. ÂåÌ›, ÚÙ. qÓ,
̤Ï. öÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ.
• ‰ÂÖ: Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ‰¤ˆ (= ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË), (ˆ˜ ·ÚfiÛˆÔ = Ú¤ÂÈ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰¤ˆ, ÚÙ. ö‰ÂÔÓ, ̤Ï. ‰Â‹Ûˆ, ·fiÚ. ≤ËÛ·, ÚÎ. ‰Â‰¤Ëη.
• ÙeÓ ôÓ‰Ú·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï àÓcÚ [ÁÂÓ. ÙÔÜ àÓ‰Úe˜] (= Ô
¿Ó‰Ú·˜) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÓÙÚÈÎfi˜, ¿Ó·Ó‰ÚÔ˜, ·Ó‰Ú›·, ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜, ·Ó‰Ú·Á·ı›·, ·ÓÙÚfiÁ˘ÓÔ, Â·Ó‰ÚÒÓˆ.
• Û˘ÌÌÈÛÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘ÌÌÈÛ¤ˆ -á Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Û˘ÌÌÈÛá, ÚÙ. Û˘ÓÂÌ›ÛÔ˘Ó, ̤Ï. Û˘ÌÌÈÛ‹Ûˆ, ·fiÚ. Û˘ÓÂÌ›ÛËÛ·, ÚÎ. Û˘ÌÌÂÌ›ÛËη,
˘ÂÚÛ. Û˘ÓÂÌÂÌÈÛ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ì›ÛÔ˜, ÌÈÛËÙfi˜, ÌÈÛÔÁ‡Ó˘, ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜.
• ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ê›ÏÔ˜ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. ÊÈÏÈÎfi˜, ÊÈÏ›·, ÊÈÏfi˙ˆÔ˜.
• ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï â¯ıÚe˜ √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ¯ıÚ‡ÔÌ·È, ¯ıÚÈÎfi˜, ¯ıÚÔڷ͛˜.
• Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì îÛÙÔÚ›· [ÁÂÓ. Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, ÈÛÙÔÚÒ, ÂÍÈÛÙfiÚËÛË, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·,
·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˜, ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.
• Ùe qıÔ˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe qıÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ õıÔ˘˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ËıÈ΋, ËıÔÔÈfi˜, ËıÔÏ·Û›·, ·Ó‹ıÈÎÔ˜.
• àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·83

Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ, ÚÙ. àÓÂÏ¿Ì‚·ÓÔÓ, ̤Ï. àÓ·Ï‹„ÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã
àӤϷ‚ÔÓ, ÚÎ. àÓ›ÏËÊ·, ˘ÂÚÛ. àÓÂÈÏ‹ÊÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÓÙ›ÏË„Ë,
Û‡ÏÏË„Ë, ·ÓÙÈÏËÙfi˜, ·ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔ˜, Ï·‚‹, Ï·‚›‰·, Ï‹„Ë, ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹, ηٿÏË„Ë.
• âÈÏ·ı¤Ûı·È: ··Ú. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÈÏ·Óı¿ÓÔÌ·È (= ÏËÛÌÔÓÒ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÈÏ·Óı¿ÓÔÌ·È, ÚÙ. âÂÏ·Óı·ÓfiÌËÓ, ̤Ï. âÈÏ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ.
‚ã âÂÏ·ıfiÌËÓ, ÚÎ. âÈϤÏËÛÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÂÏÂÏ‹ÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂.
Ï¿ıÔ˜, Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜, Ï·ıÚ·›Ô˜, Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˜, Ï·ıÚÂÈ‚¿Ù˘, Ï‹ıË, ·ÏËı‹˜,
·Ï¿Óı·ÛÙÔ˜.
• ¯Úc: Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ¯Úc (=Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ¯Úc, ÚÙ. â¯ÚÉÓ, ̤Ï. ¯Ú‹ÛÂÈ, ·fiÚ. ö¯ÚËÛÂ
• ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÈÔÜÙÔ˜, ÙÔÈ·‡ÙË, ÙÔÈÔÜÙÔ.
• ÔÏÏ¿ÎȘ: ÔÛÔÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ·.
• ÂéÏÔÁÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂéÏÔÁ¤ˆ -á Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ, ÂéÏÔÁá,
ÚÙ. ËéÏfiÁÔ˘Ó/ ÂéÏfiÁÔ˘Ó, ̤Ï. <ÂéÏÔÁ‹Ûˆ>, ·fiÚ. ËéÏfiÁËÛ·/ ÂéÏfiÁËÛ·, ÚÎ.
<ÂéÏfiÁËη>, ˘ÂÚÛ. <ËéÏÔÁ‹ÎÂÈÓ> √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¢ÏÔÁ›·, ¢ÏÔÁËÙfi˜.
• ÎÔÛÌÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÎÔṲ̂ˆ -á Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÎÔÛÌá,
ÚÙ. âÎfiÛÌÔ˘Ó, ̤Ï. ÎÔÛÌ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÎfiÛÌËÛ·, ÚÎ. ÎÂÎfiÛÌËη, ˘ÂÚÛ. âÎÂÎÔÛÌ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎfiÛÌËÌ·, ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÎfiÛÌËÙÔ˜.
• ÙÔÖ˜ â·›ÓÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ö·ÈÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
â·›ÓÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Â·ÈÓÂÙÈÎfi˜, ·ÍȤ·ÈÓÔ˜, Â·ÈÓÂÙ¤Ô˜.
• ÌÂÁ›ÛÙÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ̤Á·˜, ÌÂÁ¿ÏË, ̤Á· μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™: ̤Á·˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™: ï,ì Ì›˙ˆÓ, Ùe
ÌÂÖ˙ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™: ̤ÁÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ.
• ¬Ù·Ó: ¯ÚÔÓÈÎÔ-˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜.
• ·î Ú¿ÍÂȘ: ÔÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÚÄÍȘ [ÁÂÓ. Ùɘ ڿ͈˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¤ÌÚ·ÎÙ·, Ú·ÎÙÈÎfi˜, Ú¿ÁÌ·, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,
¿Ú·ÎÙÔ˜.
• à·ÈÙáÛÈ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à·ÈÙ¤ˆ -á (=˙ËÙÒ
Ó· ÌÔ˘ ÂÈÛÙÚ·Ê› οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô˘ ÌÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ̠ÙË ‚›·)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. à·ÈÙá, ÚÙ. àF‹ÙÔ˘Ó, ̤Ï. à·ÈÙ‹Ûˆ, ·fiÚ. àF‹ÙËÛ·, ÚÎ.
[àF‹ÙËη], ˘ÂÚÛ. [àFËÙ‹ÎÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ··›ÙËÛË, ·Ú·›ÙËÛË,
··ÈÙËÙÈÎfi˜.
• ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜, ·˘Ù‹,
·˘Ùfi).
• âϤÁ¯ÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âϤÁ¯ˆ (= ÂÈÎÚ›Óˆ, ηÙËÁÔÚÒ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âϤÁ¯ˆ, ÚÙ. õÏÂÁ¯ÔÓ, ̤Ï. âϤÁ͈, ·fiÚ. õÏÂÁÍ· √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÂÏÂÁÎÙ‹˜, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˜.
• „¤ÁÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. „¤Áˆ (= ηٷÎÚ›Óˆ, ηÙËÁÔÚÒ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ, „¤Áˆ, ÚÙ. ö„ÂÁÔÓ, ̤Ï. „¤Íˆ, ·fiÚ. ö„ÂÍ· √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. „fiÁÔ˜, ÊÈÏfi„ÔÁÔ˜, „¤ÎÙ˘, ¿„ÔÁÔ˜.
• âÔÓÂȉ›ÛÙˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi

∂ÓfiÙËÙ·

3

83

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

84

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·84

• àÓ·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚı. ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ ÂÈı. ï
àÓ·ÁηÖÔ˜, -·, -ÔÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ àÓ·ÁηÖÔ˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ àÓ·ÁηÈfiÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ àÓ·ÁηÈfiÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ·î êÌ·ÚÙ›·È: ÔÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì êÌ·ÚÙ›· [ÁÂÓ. Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜] (= ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ·) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ì·ÚÙˆÏfi˜, ‰È·Ì·ÚÙ›·, ·Ì·ÚÙ¿Óˆ, ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜
• ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe âÈÙ‹‰Â˘Ì·
[ÁÂÓ. ÙÔÜ âÈÙˉ‡̷ÙÔ˜] (= Ë Ú¿ÍË) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜, ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·˜
• ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ñԉ›ÎÓ˘ÌÈ /
ñÔ‰ÂÎÓ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ñԉ›ÎÓ˘ÌÈ, ÚÙ. ñ‰›ÎÓ˘Ó, ̤Ï. ñԉ›͈,
·fiÚ. ñ¤‰ÂÈÍ·, ÚÎ. ñÔ‰¤‰Âȯ·, ˘ÂÚÛ. ñ‰‰›¯ÂÈÓ
• œÛÂÚ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi ·Ó·ÊÔÚÈÎfi
• ˙ˇÒÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ˙ˇáÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ˙ˇÒÔ˘]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ˙ˆÒ‰Ë˜, ÊÈÏfi˙ˆÔ˜, ˙ˆÈÎfi˜.
• ÙáÓ ù„ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ù„Ș [ÁÂÓ. Ùɘ ù„ˆ˜] (=
ÙÔ Ì¿ÙÈ)
• àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÊ·ÈÚ¤ˆ -á
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÊ·ÈÚá, ÚÙ. àÊF‹ÚÔ˘Ó, ̤Ï. àÊ·ÈÚ‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã àÊÂÖÏÔÓ,
ÚÎ. àÊF‹ÚËη, ˘ÂÚÛ. àÊFËÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ê·›ÚÂÛË, ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfi˜, ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ˜
• à¯ÚÂÈÔÜÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à¯ÚÂÈfiÔÌ·È, à¯ÚÂÈÔÜÌ·È (= ·¯ÚËÛÙ‡ÔÌ·È)
• îÛÙÔÚ›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì îÛÙÔÚ›· [ÁÂÓ. Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜]
• àÓ·ÈÚÂı›Û˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·fiÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·ÈÚ¤ÔÌ·È, àÓ·ÈÚÔÜÌ·È (= ·Ê·ÈÚԇ̷È) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ó·›ÚÂÛË, ·Ó·ÈÚÂÙÈÎfi˜
• Ùɘ àÏËı›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì àÏ‹ıÂÈ· [ÁÂÓ. Ùɘ àÏËı›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÏËıÈÓfi˜, ·ÏËıÔÊ·Ó‹˜, ·Ó·ÏËı‹˜.
• ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηٷÏ›ÔÌ·È
(= ·Ô̤ӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ηٷÏ›ÔÌ·È, ÚÙ. ηÙÂÏÂÈfiÌËÓ, ̤Ï. ηٷÏ›„ÔÌ·È, ηٷÏÂÈÊı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã ηÙÂÏÈfiÌËÓ, ηÙÂÏ›ÊıËÓ, ÚÎ. ηٷϤÏÂÈÌÌ·È, ˘ÂÚÛ. ηÙÂÏÂÏ›ÌÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ¤ÏÏÂÈÌÌ·,
ÂÏÏÈ‹˜, ÏÔÈfi˜, ηٿÏÔÈ·, Ï›„·ÓÔ, ÏÂÈ„˘‰Ú›·
• ·éÙɘ: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• àÓˆÊÂϤ˜: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. àÓˆÊÂÏ‹˜, -‹˜, -¤˜
• Á›ÓÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È/ Á›ÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á›ÁÓÔÌ·È, ÚÙ. âÁÈÁÓfiÌËÓ, ̤Ï. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·,
˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ
• ‰È‹ÁËÌ·: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ‰È‹ÁËÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜]

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·85

K§I™H

∂ÓfiÙËÙ·

O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY

3

K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ì
ÁÂÓ. Ùɘ
‰ÔÙ.
Ù÷É
·ÈÙ.
ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

îÛÙÔÚ›·
îÛÙÔÚ›·˜
îÛÙÔÚ›÷·
îÛÙÔÚ›·Ó
îÛÙÔÚ›·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

àÏ‹ıÂÈ·
àÏËı›·˜
àÏËı›÷·
àÏ‹ıÂÈ·Ó
àÏ‹ıÂÈ·

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

îÛÙÔÚ›·È
îÛÙÔÚÈáÓ
îÛÙÔÚ›·È˜
îÛÙÔÚ›·˜
îÛÙÔÚ›·È

àÏ‹ıÂÈ·È
àÏËıÂÈáÓ
àÏËı›·È˜
àÏËı›·˜
àÏ‹ıÂÈ·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

â¯ıÚe˜
â¯ıÚÔÜ
â¯ıÚ÷á
â¯ıÚfiÓ
â¯ıÚb

ö·ÈÓÔ˜
â·›ÓÔ˘
â·›Ó÷ˆ
ö·ÈÓÔÓ
ö·ÈÓÂ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

˙÷áÔÓ
˙÷ÒÔ˘
˙÷Ò÷ˆ
˙÷áÔÓ
˙÷áÔÓ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

â¯ıÚÔd
â¯ıÚáÓ
â¯ıÚÔÖ˜
â¯ıÚÔ‡˜
â¯ıÚÔd

ö·ÈÓÔÈ Ùa
â·›ÓˆÓ ÙáÓ
â·›ÓÔȘ ÙÔÖ˜
â·›ÓÔ˘˜ Ùa
ö·ÈÓÔÈ (t)

˙÷á·
˙÷ÒˆÓ
˙÷ÒÔȘ
˙÷á·
˙÷á·

°ã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

àÓcÚ
àÓ‰Úfi˜
àÓ‰Ú›
ôÓ‰Ú·
ôÓÂÚ

ì
Ùɘ
ÙÉ
ÙcÓ
(t)

ÚÄÍȘ
ڿ͈˜
Ú¿ÍÂÈ
ÚÄÍÈÓ
ÚÄÍÈ

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

qıÔ˜
õıÔ˘˜
õıÂÈ
qıÔ˜
qıÔ˜

‰È‹ÁËÌ·
‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜
‰ÈËÁ‹Ì·ÙÈ
‰È‹ÁËÌ·
‰È‹ÁËÌ·

õıË
äıáÓ
õıÂÛÈ(Ó)
õıË
õıË

‰ÈËÁ‹Ì·Ù·
‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ
‰ÈËÁ‹Ì·ÛÈ(Ó)
‰ÈËÁ‹Ì·Ù·
‰ÈËÁ‹Ì·Ù·

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ôÓ‰Ú˜
·î
·Ó‰ÚáÓ
ÙáÓ
àÓ‰Ú¿ÛÈ(Ó) Ù·Ö˜
ôÓ‰Ú·˜
Ùa˜
ôÓ‰Ú˜
(t)

Ú¿ÍÂȘ
Ùa
ڿ͈Ó
ÙáÓ
Ú¿ÍÂÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜
Ú¿ÍÂȘ
Ùa
Ú¿ÍÂȘ
(t)

85

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·86

K§I™H E¶I£ETøN

3
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ô˘‰.
·ÚÛ.

ıËÏ.

àÁ·ıe˜ ì àÁ·ıc
àÁ·ıÔÜ Ùɘ àÁ·ıɘ
àÁ·ı÷á Ù÷É àÁ·ı÷É
àÁ·ıeÓ ÙcÓ àÁ·ı‹Ó
àÁ·ıb (t) àÁ·ıc

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

àÁ·ıfiÓ
àÁ·ıÔÜ
àÁ·ı÷á
àÁ·ıeÓ
àÁ·ıeÓ

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

̤ÁÈÛÙÔ˜
ÌÂÁ›ÛÙÔ˘
ÌÂÁ›ÛÙ÷ˆ
̤ÁÈÛÙÔÓ
̤ÁÈÛÙÂ

ıËÏ.
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

Ô˘‰.

ÌÂÁ›ÛÙË Ùe ̤ÁÈÛÙÔÓ
ÌÂÁ›ÛÙ˘ ÙÔÜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘
ÌÂÁ›ÛÙ÷Ë Ù÷á ÌÂÁ›ÛÙ÷ˆ
ÌÂÁ›ÛÙËÓ Ùe ̤ÁÈÛÙÔÓ
ÌÂÁ›ÛÙË (t) ̤ÁÈÛÙÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

àÁ·ıÔd
àÁ·ıáÓ
àÁ·ıÔÖ˜
àÁ·ıÔf˜
àÁ·ıÔd

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÁ·ı·d Ù¿
àÁ·ıáÓ ÙáÓ
àÁ·ı·Ö˜ ÙÔÖ˜
àÁ·ıa˜ Ùa
àÁ·ı·d (t)

àÁ·ıa
àÁ·ıáÓ
àÁ·ıÔÖ˜
àÁ·ıa
àÁ·ıa

·ÚÛ.
Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ÔÓÔÌ. ï, ì
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ
‰ÔÙ.
Ù÷á, Ù÷É
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ
ÎÏËÙ.
(t)

Ùa ̤ÁÈÛÙ·
ÙáÓ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ
ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ
Ùa ̤ÁÈÛÙ·
(t) ̤ÁÈÛÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

Ô˘‰.

àÓˆÊÂÏc˜ Ùe
àÓˆÊÂÏÔܘ ÙÔÜ
àÓˆÊÂÏÂÖ Ù÷á
àÓˆÊÂÏÉ Ùe
àÓˆÊÂÏb˜ (t)

Ô˘‰.

̤ÁÈÛÙÔÈ ·î ̤ÁÈÛÙ·È
ÌÂÁ›ÛÙˆÓ ÙáÓ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ
ÌÂÁ›ÛÙÔȘ Ù·Ö˜ ÌÂÁ›ÛٷȘ
ÌÂÁ›ÛÙÔ˘˜ Ùa˜ ÌÂÁ›ÛÙ·˜
̤ÁÈÛÙÔÈ (t) ̤ÁÈÛÙ·È

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.

ıËÏ.

·ÚÛ. / ıËÏ.

àÓˆÊÂϤ˜
Ôî, ·î àÓˆÊÂÏÂÖ˜
àÓˆÊÂÏÔܘ ÙáÓ
àÓˆÊÂÏáÓ
àÓˆÊÂÏÂÖ ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜ àÓˆÊÂϤÛÈ
àÓˆÊÂÏb˜ ÙÔf˜, Ùa˜ àÓˆÊÂÏÂÖ˜
àÓˆÊÂÏb˜
(t)
àÓˆÊÂÏÂÖ˜

Ô˘‰.
Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

àÓˆÊÂÏÉ
àÓˆÊÂÏáÓ
àÓˆÊÂϤÛÈ
àÓˆÊÂÏÉ
àÓˆÊÂÏÉ

K§I™H ANTøNYMIøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

86

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ. / ıËÏ. Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÙÔÈÔÜÙÔ˜
ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘
ÙÔÈÔ‡Ù÷ˆ
ÙÔÈÔÜÙÔÓ

ÙÔÈ·‡ÙË
ÙÔÈ·‡Ù˘
ÙÔÈ·‡Ù÷Ë
ÙÔÈ·‡ÙËÓ

ÙÔÈÔÜÙÔ(Ó) Ù›˜
Ù›
ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ ÙÈÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ÙÈÓfi˜ ‹ ÙÔ˘
ÙÔÈÔ‡Ù÷ˆ ÙÈÓ› ‹ Ù÷ˆ ÙÈÓ› ‹ Ù÷ˆ
ÙÔÈÔÜÙÔ(Ó) ÙÈÓ¿
Ù›

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔyÙÔ˜
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ù÷ˆ
ÙÔÜÙÔÓ
ÔyÙÔ˜

·≈ÙË
Ù·‡Ù˘
Ù·‡Ù÷Ë
Ù·‡ÙËÓ
·≈ÙË

ÙÔÜÙÔ
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ù÷ˆ
ÙÔÜÙÔ

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ. / ıËÏ. Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÙÔÈ·ÜÙ·
ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ
ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ
ÙÔÈ·ÜÙ·

ÙÈÓ¤˜
ÙÈÓáÓ
ÙÈÛ›(Ó)
ÙÈÓ¿˜

ÔyÙÔÈ
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
ÙÔ‡ÙÔ˘˜

·yÙ·È
ÙÔ‡ÙˆÓ
Ù·‡Ù·È˜
Ù·‡Ù·˜

Ù·ÜÙ·
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
Ù·ÜÙ·

ÙÔÈÔÜÙÔÈ ÙÔÈ·ÜÙ·È
ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ
ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ÙÔÈ·‡Ù·È˜
ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ ÙÔÈ·‡Ù·˜

ÙÈÓ¿ ‹ ôÙÙ·
ÙÈÓáÓ
ÙÈÛ›(Ó)
ÙÈÓ¿ ‹ ôÙÙ·

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·87

∂ÓfiÙËÙ·

K§I™H METOXøN

3

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.
àÊ·ÈÚÂı›˜
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙÈ
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ·
àÊ·ÈÚÂı›˜

ıËÏ.
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛ·
àÊ·ÈÚÂı›Û˘
àÊ·ÈÚÂı›Û÷Ë
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛ·Ó
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛ·

Ô˘‰.
àÊ·ÈÚÂı¤Ó
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙÈ
àÊ·ÈÚÂı¤Ó
àÊ·ÈÚÂı¤Ó

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ˜
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛÈ
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ·˜
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ˜

ıËÏ.
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛ·È
àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ
àÊ·ÈÚÂı›۷Ș
àÊ·ÈÚÂı›۷˜
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛ·È

Ô˘‰.
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ·
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ
àÊ·ÈÚÂıÂÖÛÈ
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ·
àÊ·ÈÚÂı¤ÓÙ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔ˜
ηٷÏÂÈÔ̤ÓÔ˘
ηٷÏÂÈÔ̤Ó÷ˆ
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÂ

ıËÏ.
ηٷÏÂÈÔ̤ÓË
ηٷÏÂÈÔ̤Ó˘
ηٷÏÂÈÔ̤Ó÷Ë
ηٷÏÂÈÔ̤ÓËÓ
ηٷÏÂÈÔ̤ÓË

Ô˘‰.
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ
ηٷÏÂÈÔ̤ÓÔ˘
ηٷÏÂÈÔ̤Ó÷ˆ
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÈ
ηٷÏÂÈÔ̤ӈÓ
ηٷÏÂÈÔ̤ÓÔȘ
ηٷÏÂÈÔ̤ÓÔ˘˜
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÈ

ıËÏ.
ηٷÏÂÈfiÌÂÓ·È
ηٷÏÂÈÔ̤ӈÓ
ηٷÏÂÈÔ̤ӷȘ
ηٷÏÂÈÔ̤ӷ˜
ηٷÏÂÈfiÌÂÓ·È

Ô˘‰.
ηٷÏÂÈfiÌÂÓ·
ηٷÏÂÈÔ̤ӈÓ
ηٷÏÂÈÔ̤ÓÔȘ
ηٷÏÂÈfiÌÂÓ·
ηٷÏÂÈfiÌÂÓ·

87

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·88

∂ÓfiÙËÙ·

3

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

â΂¿ÏÏÔÈ
ÂrÓ·È
‰ÂÖ
Û˘ÌÌÈÛÂÖÓ
Û˘Ó·Á·ÄÓ
àÓ·Ï·Ì‚¿Ó÷Ë
âÈÏ·Óı¿ÓÂÛı·È
¯Ú‹
ÂéÏÔÁÂÖÓ
ÎÔÛÌÂÖÓ
à·ÈÙáÛÈ
âϤÁ¯ÂÈÓ
„¤ÁÂÈÓ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ
àÊ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ
à¯ÚÂÈÔÜÙ·È
àÓ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘
ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓö‰ÂÈ
¯ÚÉÓ/â¯ÚÉÓä¯ÚÂÈÔÜÙÔ

â΂‚ÏËÎÒ˜ ÂúË

ÁÂÁÔÓ¤Ó·È

‰Â‰¤ËÎÂ
â‰Â‰Â‹ÎÂÈ
Û˘ÌÌÂÌÈÛËΤӷÈ

Û˘ÓËÁ·ËΤӷÈ

àÓÂÈÏËÊÒ˜ qF

âÈÏÂÏÉÛı·ÈÂéÏÔÁËΤӷÈ

ÎÂÎÔÛÌËΤӷÈ

àFËÙËÎ˘Ö·È tÛÈ

ñԉ‰Âȯ˘Ö·È tÛÈÓ

àÊFËÚË̤ӈÓàÓFËÚË̤Ó˘

ηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔÓ

Á›ÓÂÙ·È

âÁ›ÁÓÂÙÔ

â΂¿ÏÔÈ
ÁÂÓ¤Ûı·È
≤ËÛÂ
Û˘ÌÌÈÛÉÛ·È
Û˘Ó·Á·ÉÛ·È
àÓ·Ï¿‚÷Ë
âÈÏ·ı¤Ûı·È
ö¯ÚËÛÂ
ÂéÏÔÁÉÛ·È
ÎÔÛÌÉÛ·È
à·ÈÙ‹ÛˆÛÈ
âϤÁÍ·È
„¤Í·È
ñԉ›͈ÛÈÓ
àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ

àÓ·ÈÚÂı›Û˘
ηٷÏÈfiÌÂÓÔÓ/
ηٷÏÂÈÊı¤Ó
âÁ¤ÓÂÙÔ/âÁÂÓ‹ıË

â΂·ÏÔÖ
öÛÂÛı·È
‰Â‹ÛÂÈ
Û˘ÌÌÈÛ‹ÛÂÈÓ
Û˘Ó·Á·‹ÛÂÈÓ

âÈÏ‹ÛÂÛı·È
¯Ú‹ÛÂÈ
ÂéÏÔÁ‹ÛÂÈÓ
ÎÔÛÌ‹ÛÂÈÓ

âϤÁÍÂÈÓ
„¤ÍÂÈÓ

àÊ·ÈÚÂıËÛÔ̤ӈÓ

àÓ·ÈÚÂıËÛÔ̤Ó˘
ηٷÏÂÈ„fiÌÂÓÔÓ/
ηٷÏÂÈÊıËÛfiÌÂÓÔÓ
ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È/
ÁÂÓÂı‹ÛÂÙ·È

ÁÂÁ¤ÓËÙ·È

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

âÁÂÁ¤ÓËÙÔ

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

88

OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

â΂¿ÏÏÂÈ
‰ÂÖ
àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
¯Ú‹
à·ÈÙÔÜÛÈ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡·ÛÈÓ
à¯ÚÂÈÔÜÙ·È
Á›ÓÂÙ·È (Á›ÁÓÂÙ·È)

â΂¿ÏÏFË
‰¤FË
àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË
¯ÚFÉ
à·ÈÙáÛÈ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ
à¯ÚÂÈáÙ·È
Á›ÁÓËÙ·È

â΂¿ÏÏÔÈ
‰¤ÔÈ
àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔÈ
¯Ú›Ë
à·ÈÙÔÖÂÓ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÈÂÓ
à¯ÚÂÈÔÖÙÔ
Á›ÁÓÔÈÙÔ

â΂·ÏϤو

àÓ·Ï·Ì‚·Ó¤Ùˆ
¯ÚÂÒÓ öÛÙˆ
à·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÓÙˆÓ
à¯ÚÂÈÔ‡Ûıˆ
ÁÈÁÓ¤Ûıˆ

â΂¿ÏÏÂÈÓ
‰ÂÖÓ
àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ
¯ÚÉÓ·È
à·ÈÙÂÖÓ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡Ó·È
à¯ÚÂÈÔÜÛı·È
Á›ÁÓÂÛı·È

â΂¿ÏψÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
‰¤ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
àÓ·Ï·Ì‚¿ÓˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
¯ÚÂÒÓ
à·ÈÙáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
ñÔ‰ÂÈÎÓ‡˜, -ÜÛ·, -‡Ó
à¯ÚÂÈÔ‡ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ÁÈÁÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ

3Ë(79-114)

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·89

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H

∂ÓfiÙËÙ·

3
1. \EÓ Ì¤Ó ÔsÓ Ùˇá ÏÔÈˇá ‚›ˇˆ ÙcÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ âÈ›ÎÂÈ·Ó úÛˆ˜ ÔéÎ ôÓ ÙȘ â΂¿ÏÏÔÈ: ·Ú. ÚfiÙ. ÙȘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔéÎ ôÓ â΂¿ÏÏÔÈ (: ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋). Ù‹Ó
ÙÔÈ·‡ÙËÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ âÈ›ÎÂÈ·Ó: ·ÓÙÈÎ. Ùˇá ÏÔÈˇá: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ
‚›ˇˆ. âÓ Ùˇá ‚›ˇˆ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘. úÛˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘.
2. η› Á¿Ú ÊÈÏfiÊÈÏÔÓ ÂrÓ·È… η› Û˘Ó·Á·ÄÓ ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜: ·Ú. ÚfiÙ. ÂrÓ·È Û˘ÌÌÈÛÂÖÓ - Û˘Ó·Á·ÄÓ: ÙÂÏÈο ··Ú. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ ‰ÂÖ. ÊÈÏfiÊÈÏÔÓ - ÊÈÏfi·ÙÚÈÓ: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ôÓ‰Ú·: ˘ÔÎ. Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ··Ú¤ÌÊ·Ù·. ÙfiÓ àÁ·ıfiÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ôÓ‰Ú·. ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔ‡˜ (: ¿ÌÂÛÔ) - ÙÔÖ˜
Ê›ÏÔȘ (: ¤ÌÌÂÛÔ): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ Û˘ÌÌÈÛÂÖÓ. ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Û˘Ó·Á·ÄÓ.
3. ¬Ù·Ó ‰¤ Ùfi Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ qıÔ˜ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË ÙȘ: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ. ÚfiÙ. ÙȘ: ˘ÔÎ.
ÛÙÔ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË. Ùfi qıÔ˜: ·ÓÙÈÎ. Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ (¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ùfi): ÁÂÓ.
ÎÙËÙ. ·fi ÙÔ qıÔ˜. Ùfi Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ (Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ùfi): ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ qıÔ˜.
¶PO™E•E. Afi ϤÍÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó È‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ „˘¯‹˜, [: àÚÂÙ‹, qıÔ˜
ÂéÁ¤ÓÂÈ·, ηΛ· Î.Ï..] ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÁÂÓÈ΋ ÎÙËÙÈ΋, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ
ÚfiÙ·ÛË Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ qıÔ˜.
4. âÈÏ·ı¤Ûı·È ¯Ú‹ ¿ÓÙˆÓ… â·›ÓÔȘ ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔ‡˜, ÔÏÏ¿ÎȘ ‰’ âϤÁ¯ÂÈÓ Î·d
„¤ÁÂÈÓ âÔÓȉ›ÛÙˆ˜ ÙÔf˜ àÓ·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜: ·Ú. ÚfiÙ. âÈÏ·ı¤Ûı·È - ÂéÏÔÁÂÖÓ - ÎÔÛÌÂÖÓ - âϤÁ¯ÂÈÓ - „¤ÁÂÈÓ: ÙÂÏÈο ··Ú. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ
¯Ú‹. (ÙÈÓ·: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙ· ··Ú¤ÌÊ·Ù· (: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·). ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔ‡˜:
·ÓÙÈÎ. ÛÙ· ··Ú. ÂéÏÔÁÂÖÓ Î·È ÎÔÛÌÂÖÓ. ¿ÓÙˆÓ: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÈÏ·ı¤Ûı·È. ÔÏÏ¿ÎȘ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ â·›ÓÔȘ: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘. ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙ·
··Ú¤ÌÊ·Ù·. ÙÔf˜ àÓ·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙ· ··Ú. âϤÁ¯ÂÈÓ Î·È „¤ÁÂÈÓ.
5. ¬Ù·Ó ·î Ú¿ÍÂȘ à·ÈÙáÛÂÈ ÙÔÜÙÔ: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ. ÚfiÙ. ·î Ú¿ÍÂȘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
à·ÈÙáÛÈ. ÙÔÜÙÔ: ·ÓÙÈÎ.
6. ¬Ù·Ó ·î ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ êÌ·ÚÙ›·È ÙÔÜı\ ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ.
ÚfiÙ. ·î êÌ·ÚÙ›·È: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈÓ . ÙÔÜı\ (: ÙÔÜÙÔ): ·ÓÙÈÎ. ·î ÙáÓ
âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ (: Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·î): ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ êÌ·ÚÙ›·È. ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ (: ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·î): ÁÂÓ. Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ·fi ÙÔ êÌ·ÚÙ›·È.
7. ≠øÛÂÚ Á¿Ú ˙ˇÒÔ˘ ÙáÓ ÙáÓ ù„ÂˆÓ àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ à¯ÚÂÈÔÜÙ·È Ùfi ¬ÏÔÓ: ‰Â˘Ù.
·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·Ú·‚ÔÏÈ΋ ÚfiÙ. Ùfi ¬ÏÔÓ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ à¯ÚÂÈÔÜÙ·È. ÙáÓ ù„ˆÓ:
˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. àÊ·ÈÚÂıÂÈÛáÓ: ÁÂÓ. ·fiÏ˘ÙË, ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÙ¯. ˙ˇÒÔ˘: ÁÂÓ. ÎÙËÙ.
·fi ÙÔ ÙáÓ ù„ˆÓ.
8. Ô≈Ùˆ˜ âÍ îÛÙÔÚ›·˜ àÓ·ÈÚÂı›Û˘ Ùɘ àÏËı›·˜ Ùfi ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ ·éÙɘ
àÓˆÊÂϤ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È‹ÁËÌ·: ·Ú. ÚfiÙ. Ùfi ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ: ÂÈı. ÌÙ¯. ˘ÔÎ.
ÛÙÔ Á›ÓÂÙ·È. àÓˆÊÂϤ˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ·: ηÙËÁ. ÛÙÔ ˘ÔÎ. Ùfi ηٷÏÂÈfiÌÂÓÔÓ. ·éÙɘ: ÁÂÓ. ‰È·ÈÚ. ·fi ÙË ÌÂÙÔ¯‹. Ô≈Ùˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfi-

89

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

11-01-04

01:00

™ÂÏ›‰·90

Ô˘. âÍ îÛÙÔÚ›·˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ‰ÈËÚË̤ÓÔ fiÏÔ. Ùɘ àÏËı›·˜: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. àÓ·ÈÚÂı›Û˘: ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË, ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÙ¯.

∞¶∞¡Δ◊™∂π˜
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 23 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶Ôχ‚ÈÔ;
∂¿Ó οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙfiÙÂ
ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈ›ÎÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ·Á·¿ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÈÛ› ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜
·˘ÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚ›.
2. ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù· ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· οÓÂÈ
ÏfiÁÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘;
ŸÔÈÔ˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ
ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜
ÙÔ˘. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıË, Î·È Ó·
Â·ÈÓ› ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ú¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ÛˆÛÙ¿.
3. ¶ÔȘ Û˘Ó¤ÂȘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ë ÌË Ù‹ÚËÛË
ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎı¤ÙÂÈ Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜;
ŒÓ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ï›ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·Í›·. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ˙ÒÔ Ù˘ÊÏfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ·
ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ηÈ
Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÓˆÊÂϤ˜ ‰È‹ÁËÌ·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜.
4. ∂›Ó·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ (Ô ÁÚ·Ùfi˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜
Ù‡Ô˜) ËÁ‹ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜; ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Û·˜.

90

Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ·Ó ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙË ÂÓË̤ڈÛË. ∞Ó ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÙfiÙÂ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™˘Ó‹ıˆ˜, fï˜, Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜
ÂÓË̤ڈÛ˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·91

ÛÙÔÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿
Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ó· ηÙ¢ı˘Óı› Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ¿ÏÈ
ÛÎÔfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi˜, Ô˘ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Ì·˙È΋˜
ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘
ÂÔ¯‹˜ Ì·˜.

∂ÓfiÙËÙ·

3

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫Œ˜ ∞™∫◊™∂π˜
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ªÂ ÙÈ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·; °È·Ù›;
∞¿ÓÙËÛË: ∞Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ
Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÒÊÂÏÔ ‰È‹ÁËÌ· Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ˙ÒÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ·. °È·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÔÈÔ˜ ·ÁÓÔ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜. ∫·È ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ·, Ô˘ ‰Â ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚfiÔ‰Ô ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È Ó·
ʈٛÛÂÈ ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË.
2. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ë ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡;
∞¿ÓÙËÛË: ∞Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‰Â ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙfiÙ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÚfiÙ˘· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ϿıÔ˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÈÙÈÒ‰ÂȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜,
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞Ó, fï˜, ·˘Ù¿ Ù·
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ, ‰Â ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ıÂÓ¿, ÁÈ·Ù› Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰È·„¢ÛıÔ‡Ó. ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó· ·Ó·ÏËı¤˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÒÊÂÏÔ,
ÁÈ·Ù› Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÏÏ¿
Î·È Û‡ÓÙÔÌË.

91

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·92

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ μã

3

§∂•π§√°π∫∞:
ƒ‹Ì· ÎÔṲ̂ˆ, ÎÔÛÌá
∂ΔÀª√§√°π∫∞: ™‡ÓıÂÛË - ¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ - Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi

μ1. §∂•π§√°π∫√™ ¶π¡∞∫∞∞
∂ÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ú. ÎÔṲ̂ˆ, ÎÔÛÌá
ÎÔṲ̂ˆ, ÎÔÛÌá: ·Ú·Ù¿ÛÛˆ ÛÙÚ·Ùfi/ ‰È¢ıÂÙÒ, ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ/ ‰ÈÔÈÎÒ, ΢‚ÂÚÓÒ/
ÛÙÔÏ›˙ˆ/ ÙÈÌÒ (ÌÙÊ.)/ ÚÔÛ‰›‰ˆ ·Í›· (ÌÙÊ.)
∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ Ϥ͈ÓÙÔ˘ Ú. ÎÔṲ̂ˆ, ÎÔÛÌá

∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ï ÎÔÛÌËÙc˜:
ÎÔÛÌËÙe˜:

·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙÚ·Ùfi/ Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘/ Ô ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹˜/
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜
ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ηٷÎÔÛÌá:
âÈÎÔÛÌá:
àÔÎÔÛÌá:

‰È¢ıÂÙÒ
ÚÔÛı¤Ùˆ ÛÙÔÏ›‰È· Û οÙÈ
ηı·Ú›˙ˆ Î·È ·ÔηıÈÛÙÒ ÙËÓ Ù¿ÍË ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÙÙ¿
∞Ú¯·›·/ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋

∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ì ÎfiÛÌËÛȘ (-Ë):
Ùe ÎfiÛÌËÌ·:
ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜:

92

Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË/ ÛÙfiÏÈÛÌ·, ‰È·ÎfiÛÌËÛË
ÛÙÔÏ›‰È/ ÔÏÂÌÈο ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù·
Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÛÙÔÏÈÛÌfi/ (ÎÔÛÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ) ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ô˘ ÂÍ·›ÚÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡
ÎfiÛÌÈÔ˜:
ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜/ ¢ÚÂ‹˜
ì ÎÔÛÌÈfiÙ˘ (-ÙËÙ·): ¢Ú¤ÂÈ·, ÛÂÌÓfiÙËÙ·
ÎÔÛÌÈÎe˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ (ÂÎÎÏ.) ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (·ÓÙ›ı. ÌÔÓ·¯fi˜)/ ·˘Ùfi˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ·ÓÒÙÂÚË Ù¿ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (.¯. ÎÔÛÌÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË)/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ
ï ÎÔÛÌ‹ÙˆÚ (-ÔÚ·˜): (·.Â.) ·Ú¯ËÁfi˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡/ (Ó.Â.) ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·93

∂ÓfiÙËÙ·

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
‰È·ÎÔÛÌá:
ì ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·:
ì ÎÔÛÌÔÁÚ·Ê›·:
ï ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙˆÚ (-ÔÚ·˜):
ï ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘:

ì àÎÔÛÌ›·:
ï ñfiÎÔÛÌÔ˜:

Ù·ÎÙÔÔÈÒ/ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓˆ/ ÛÙÔÏ›˙ˆ
Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·
Ô ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
Ô ÔÏ›Ù˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ‰ÈÂıÓÈÛÙ‹˜/ ·˘Ùfi˜ Ô˘
˙ÂÈ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ˙ˆ‹/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÂ
ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜
Ë ·Î·Ù·ÛÙ·Û›·/ Ë ·ÎÚ¿ÙÂÈ·/ Ë ·Û¯‹ÌÈ·/ (ÊÈÏÔÛ.) Ë ıˆڛ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
Û‡ÓÔÏÔ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘
ÎÔÈÓˆÓ›·˜

3

¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ÎÔÛÌÈÎfiÙËÙ·: Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ·ÓÒÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘/ Ë Û˘¯Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ
ÎÔÛÌ¿Î˘:
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ÎÔÛÌÔıˆڛ·:
ÎÔÛÌÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜:
ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ:
ÎÔÛÌÔÛˆÙ‹ÚÈÔ˜:
ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi˜:
ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˘:
ÎÔÛÌÔηÏfiÁÂÚÔ˜:
ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒÏ˘:
ÎÔÛÌËÌ·ÙÔı‹ÎË:
·fiÎÔÛÌÔ˜:
Ì·ıËÙfiÎÔÛÌÔ˜:
ÊÔÈÙËÙfiÎÔÛÌÔ˜:

Ë ıˆڛ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË
ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Û·Ó Î·ÏfiÁÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·
Ë ı‹ÎË ÁÈ· Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 24-25 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È Ï¤ÍˆÓ: «·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘», «‰È·ÁˆÁ‹ ÎÔÛÌÈfiÙ·ÙË», ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·, ÎÔÛÌÔıˆڛ·, ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘.

93

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·94

·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘ = ·Ó¤Î·ıÂÓ, ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
‰È·ÁˆÁ‹ ÎÔÛÌÈfiÙ·ÙË
= Ú¤Ô˘Û· ‰È·ÁˆÁ‹, Ôχ ηϋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ)
ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·
= Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜/ (ÌÙÊ. οı ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο)
ÎÔÛÌÔıˆڛ·
= Ë ¿Ô„Ë ‹ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› οÔÈÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙË ˙ˆ‹
ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘
= ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤ÓÔ˜/ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ıˆÚ› ·ÙÚ›‰·
ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÁË

2. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ §ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ¶›Ó·Î· Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË Ù˘
·.Â. ÁÈ· ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È:
·. ÎfiÛÌÈÔ˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ¢Á¤ÓÂÈ·, Ô ÊÚfiÓÈÌÔ˜
‚. Ùe ÎfiÛÌËÌ·:
ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È
Á. ì ÎÔÛÌÈfiÙ˘:
Ë Â˘Ú¤ÂÈ·, Ë Â˘Á¤ÓÂÈ·
‰. ï ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙˆÚ: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

3. ¡· ηٷٿÍÂÙ ÙȘ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÛÌá ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·˜ Û ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó. £˘ÌËı›Ù fiÛ· ‰È‰·¯ı‹Î·Ù ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË:
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο

Â›ıÂÙ·

ÚfiÛˆÔ
Ô˘ ÂÓÂÚÁ›

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·,
ηٿÛÙ·ÛË

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ï ÎÔÛÌËÙc˜
ï ÎÔÛÌ‹ÙˆÚ
ï ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙˆÚ
ï ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘
ï ñfiÎÔÛÌÔ˜

ì ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·
ì ÎÔÛÌÔÁÚ·Ê›·

ì ÎfiÛÌËÛȘ
Ùe ÎfiÛÌËÌ·

Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
·Ú¿ÁˆÁÔ
·fi Â›ıÂÙÔ
ì ÎÔÛÌÈfiÙ˘
ì àÎÔÛÌ›·

ÎÔÛÌËÙe˜
ÎÔÛÌËÙÈÎe˜
ÎfiÛÌÈÔ˜
ÎÔÛÌÈÎe˜

μ2. ∂ΔÀª√§π°π∫∞ ™Ã√§π∞
¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ – Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi

94

∫ÏÈÙ‹ ϤÍË ˆ˜ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
– Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (.¯. àÁÔÚa + ÓfiÌÔ˜ = àÁÔÚ·ÓfiÌÔ˜)
– Â›ıÂÙÔ (.¯. ôÎÚÔ˜ + fiÏȘ = àÎÚfiÔÏȘ)
– Ú‹Ì· (.¯. ÊÈÏá + ôÓıÚˆÔ˜ = ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜)

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·95

ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Û‡ÓıÂÛË
Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ.
• √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi:
– ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙÔ ı¤Ì·
ÙÔ˘ ηÓÔÓÈο ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È (.¯. ‰ÉÌÔ˜ + ÎÚ¿ÙÔ˜ = ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·)
– ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚˆÙfiÎÏÈÙˆÓ Î·È ÙÚÈÙfiÎÏÈÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È
·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÂ Ô (.¯. å¯ıf˜ + ˆÏá = å¯ı˘ÔÒÏ˘)
– ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙˆÓ Î·È ÙÚÈÙfiÎÏÈÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÒÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û¿ÓÈ· ·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ÚˆÙfiÎÏÈÙ· Î·È Ï‹ÁÂÈ Û ·
‹ Ë (.¯. öÏ·ÊÔ˜ + ‚¿Ïψ = âÏ·ÊË‚fiÏÔ˜, Ï·Ìa˜ + ʤڈ = Ï·Ì·‰ËÊfiÚÔ˜)
– Δ· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û –Ì·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÚÒÙ·
Û˘ÓıÂÙÈο, ¿ÏÏÔÙ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ù (.¯. ±ÚÌ·< êÚÌ·ÙËÏ¿Ù˘) Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔ
·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó (.¯. ±ÚÌ·< êÚÌ¿Ì·Í·)

∂ÓfiÙËÙ·

3

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 25-26 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
ÏfiÁÔ˜ + Áڿʈ
ÌÜıÔ˜ + ϤÁˆ
ÔrÎÔ˜ + ‰ÂÛfiÙ˘
ÓfiÌÔ˜ + Ù›ıËÌÈ (ıÂ-)
Ï›ıÔ˜ + ͤˆ
Ó›ÎË + ʤڈ
ÎÙÉÓÔ˜ + Ùڤʈ
ı¿Ó·ÙÔ˜ + ʤڈ

= ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜
= Ì˘ıÔÏfiÁÔ˜
= ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙ˘
= ÓÔÌÔı¤Ù˘
= ÏÈıÔÍfiÔ˜
= ÓÈÎËÊfiÚÔ˜
= ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜
= ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜

2. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó.Â. Ì ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘
·.Â. Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
·xÌ· (-·ÙÔ˜)
·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·›Ì·: ·ÈÌÔ‰fiÙ˘
·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ‚·Ì̤ÓÔ˜ Ì ·›Ì·: ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓÔ˜
Ë ‰È·‰Èηۛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ (οı·ÚÛË) ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜: ·ÈÌÔοı·ÚÛË
ÏfiÁÔ˜
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÏfiÁÔ˘˜: ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜
Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: ÏÔÁÔÙ¯ӛ·
·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ: ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ
Ë ıÂÚ·›· ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: ÏÔÁÔıÂÚ·›·

95

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·96

∂ÓfiÙËÙ·

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

3
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË ·fi ÙÔÓ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. √ ı›Ԙ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó·˘ÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi
fiÏÔ˘˜………….. .
‚. √È ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Á¤ÌÈÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ………………, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ.
Á. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ…………… Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ··ÏÏ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜.
‰. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ………… ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
Â. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó …………….., Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ê¿ÓÙ·ÛÌ·.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ÎÔÛÌÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ‚. ÊÔÈÙËÙfiÎÔÛÌÔ, Á. ÎfiÛÌÈ·, ‰. ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ, Â. ·fiÎÔÛÌË
2. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜:
ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·
: ıˆڛ· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÎfiÛÌÈÔ˜
: Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
ÎÔÛÌÔıˆڛ·
: ¢ÚÂ‹˜
·fiÎÔÛÌÔ˜
: ÛÙÔÏ›˙ˆ
‰È·ÎÔÛÌÒ
: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ ÎfiÛÌÔ
∞¿ÓÙËÛË: ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·: Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÎfiÛÌÈÔ˜: ¢ÚÂ‹˜, ÎÔÛÌÔıˆڛ·: ıˆڛ· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·fiÎÔÛÌÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ
ÎfiÛÌÔ, ‰È·ÎÔÛÌÒ: ÛÙÔÏ›˙ˆ
∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
‚›Ô˜, ·Á·ıfi˜, ‹ıÔ˜
∞¿ÓÙËÛË: ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎfi˜, ·Á·ıÔÂÚÁ›·, ËıÔÁÚ¿ÊËÌ·

96

2. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜:
ñÏÔÙfiÌÔ˜: ………………… +………………….
ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈÎe˜: …………………+…………….
Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›·: …………………+……………..
âÏ·ÈÔÙÚÈ‚ÂÖÔÓ: ……………+……………….
ÎÚÂÔÒÏ˘: ……………+…………….
∞¿ÓÙËÛË: ñÏÔÙfiÌÔ˜: ≈ÏË + Ù¤ÌÓˆ, ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈÎe˜: ÎfiÛÌÔ˜ + îÛÙÔÚÈÎe˜, Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›·: Ï·Ìa˜ + ‰ÚfiÌÔ˜, âÏ·ÈÔÙÚÈ‚ÂÖÔÓ: âÏ·›· + ÙÚ›‚ˆ, ÎÚÂÔÒÏ˘:
ÎÚ¤·˜ + ˆÏá

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·97

M∂ƒ√™ °ã

∂ÓfiÙËÙ·

3

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ: Γ΄ κλίση ουσιστικών – Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης
ΣΎΝΤΑΞΗ:
Σύνδεση προτάσεων ή όρων πρότασης

°1. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
HÌÈʈÓfiÏËÎÙ·
T· ËÌÈʈÓfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÓÚÈÓfiÏËÎÙ· (fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤ÓÚÈÓÔ: Ó), Û ˘ÁÚfiÏËÎÙ· (fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘ÁÚfi: Ï, Ú) Î·È Û ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· (fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û).
¶ƒ√™∂•∂. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÓÚÈÓfiÏËÎÙ· Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.
YÁÚfiÏËÎÙ·:
1. AηٿÏËÎÙ· - MÔÓfiıÂÌ· Û -ËÚ (ÁÂÓ. -ËÚÔ˜)
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

(ı. ÎÚ·ÙËÚ-)
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
t

ÎÚ·ÙcÚ
ÎÚ·ÙÉÚ-Ô˜
ÎÚ·ÙÉÚ-È
ÎÚ·ÙÉÚ-·
ÎÚ·ÙcÚ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

(ı. ıËÚ-)
ıcÚ
ıËÚ-e˜
ıËÚ-›
ıÉÚ-·
ıcÚ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
t

ÎÚ·ÙÉÚ-˜
ÎÚ·Ù‹Ú-ˆÓ
ÎÚ·ÙÉÚ-ÛÈ(Ó)
ÎÚ·ÙÉÚ-·˜
ÎÚ·ÙÉÚ-˜

ıÉÚ-˜
ıËÚ-áÓ
ıËÚ-Û›(Ó)
ıÉÚ-·˜
ıÉÚ-˜

• ŸÌÔÈ· Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:
ï ˙ˆÛÙ‹Ú (-ÉÚÔ˜), ï ÏÔ˘Ù‹Ú, ï ÓÈÙ‹Ú, ï ÛÈÓı‹Ú, ï ÛˆÙ‹Ú Î.¿.
¶ƒ√™∂•∂. H ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛˆÙ‹Ú Â›Ó·È (t ÛáÙÂÚ).
2. AηٿÏËÎÙ· - ¢ÈÏfiıÂÌ· Û -ˆÚ (ÁÂÓ. -ÔÚÔ˜).
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

(ı. ®‹ÙˆÚ-, ®ËÙÔÚ-)
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
t

®‹ÙˆÚ
®‹ÙÔÚ-Ô˜
®‹ÙÔÚ-È
®‹ÙÔÚ-·
®ÉÙÔÚ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
t

®‹ÙÔÚ-˜
®ËÙfiÚ-ˆÓ
®‹ÙÔÚ-ÛÈ(Ó)
®‹ÙÔÚ-·˜
®‹ÙÔÚ-˜

97

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·98

• Ÿˆ˜ ÙÔ ®‹ÙˆÚ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù¿: ·éÙÔÎÚ¿ÙˆÚ, ÎÔÛÌ‹ÙˆÚ, Ú¿ÎÙˆÚ,
≠EÎÙˆÚ Î.¿.
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
1. H ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ [.¯. ï ÎÚ·Ù‹Ú - t ÎÚ·Ù‹Ú]. E•AIPOYNTAI Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ fiÌÔÈ· Ì ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ı¤Ì· Ù· ‚·Ú‡ÙÔÓ· ‰ÈÏfiıÂÌ· Û -ˆÓ (ÁÂÓ. -ÔÓÔ˜) Î·È -ˆÚ (ÁÂÓ. -ÔÚÔ˜).
2. H ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÏfiıÂÌˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ı¤Ì· (: ï ®‹ÙˆÚ), ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ (: ÙÔÜ ®‹ÙÔÚÔ˜ - Ùˇá ®‹ÙÔÚÈ Î.Ï..).
Y°PO§HKTA
3. AηٿÏËÎÙ· - ¢ÈÏfiıÂÌ· ™Y°KO¶TOMENA Û -ËÚ (ÁÂÓ. -ÚÔ˜)
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
(ı. ·ÙËÚ·ÙÂÚ-)
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ.
ÙÔÜ
‰ÔÙ.
Ù÷á
·ÈÙ.
ÙeÓ
ÎÏËÙ. t

·Ù‹Ú
·ÙÚ-fi˜
·ÙÚ-›
·Ù¤Ú-·
¿ÙÂÚ

(ı. àÓËÚàÓÂÚ-)
àÓ‹Ú
àÓ‰Ú-fi˜
àÓ‰Ú-›
ôÓ‰Ú-·
ôÓÂÚ

(ı. ¢ËÌËÙËÚ¢ËÌËÙÂÚ-)
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
t

ı˘Á¿ÙËÚ
ı˘Á·ÙÚ-fi˜
ı˘Á·ÙÚ-›
ı˘Á·Ù¤Ú-·
ı‡Á·ÙÂÚ

¢ËÌ‹ÙËÚ
¢‹ÌËÙÚ-Ô˜
¢‹ÌËÙÚ-È
¢‹ÌËÙÚ-·
¢‹ÌËÙÂÚ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. Ôî ·Ù¤Ú-˜
ôÓ‰Ú-˜
ÁÂÓ. ÙáÓ ·Ù¤Ú-ˆÓ
àÓ‰Ú-áÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜ ·ÙÚ-¿-ÛÈ(Ó) àÓ‰Ú-¿-ÛÈ(Ó)
·ÈÙ. ÙÔf˜ ·Ù¤Ú-·˜
ôÓ‰Ú-·˜
ÎÏËÙ. t ·Ù¤Ú-˜
ôÓ‰Ú-˜

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
t

ı˘Á·Ù¤Ú-˜
ı˘Á·Ù¤Ú-ˆÓ
ı˘Á·ÙÚ-¿-ÛÈ(Ó)
ı˘Á·Ù¤Ú-·˜
ı˘Á·Ù¤Ú-˜

¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™
ÛÙ· Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓ· ˘ÁÚfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο

98

1. ™˘ÁÎÔÙfiÌÂÓ· ˘ÁÚfiÏËÎÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ Áã ÎÏ›Û˘ Â›Ó·È Ù· ‰ÈÏfiıÂÌ·:
·Ù‹Ú, Ì‹ÙËÚ, ı˘Á¿ÙËÚ, Á·ÛÙ‹Ú, ¢ËÌ‹ÙËÚ Î·È àÓ‹Ú.
• §¤ÁÔÓÙ·È Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓ·, ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎfiÙÔ˘Ó (‰ËÏ. ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó) ÙÔ Â ·fi
ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ı¤Ì· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.
¶ƒ√™∂•∂. Afi Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Â:
·. T· ·Ù‹Ú, Ì‹ÙËÚ, ı˘Á¿ÙËÚ Î·È Á·ÛÙ‹Ú ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡
ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ (·Ù¤ÚÔ˜: ·ÙÚfi˜ - ·Ù¤ÚÈ: ·ÙÚ› - ·ÙÂÚ¿ÛÈ: ·ÙÚ¿ÛÈ Î.Ï.).

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·99

‚. TÔ ¢ËÌ‹ÙËÚ ÛÙË ÁÂÓÈ΋, ‰ÔÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ (: Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ).
Á. TÔ àÓ‹Ú ÛÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘
ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.
• TÔ ‰ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ó Î·È Ú (·Ó‰Ú), ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜.
2. ™Â fiÏ· Ù· Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜,
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙË ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ÛÈ ¤Ó· ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓÔ ÙÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ ·:
·ÙÚ-¿-ÛÈ, ÌËÙÚ-¿-ÛÈ, ı˘Á·ÙÚ-¿-ÛÈ, Á·ÛÙÚ-¿-ÛÈ, àÓ‰Ú-¿-ÛÈ.

∂ÓfiÙËÙ·

3

3. T· Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ fiÌÔÈ· Ì ÙÔ
·‰‡Ó·ÙÔ ı¤Ì· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Á·ÛÙ‹Ú Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡:
t ¿ÙÂÚ, t ı‡Á·ÙÂÚØ fï˜ t Á·ÛÙ‹Ú.
™I°MO§HKTA
1. AηٿÏËÎÙ· - ¢ÈÏfiıÂÌ· ·ÚÛÂÓÈο Û -˘ (ÁÂÓ. -Ô˘˜) Î·È -ÎÏɘ (ÁÂÓ. -ÎÏ¤Ô˘˜)
EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

(ı. ™ˆÎÚ·ÙËÛ-, (ı. ¶ÂÚÈÎÏËÛ-,
™ˆÎÚ·ÙÂÛ-)
¶ÂÚÈÎÏÂÂÛ-)
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. t

™ˆÎÚ¿Ù˘
™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜
™ˆÎÚ¿ÙÂÈ
™ˆÎÚ¿ÙË(Ó)
™ÒÎÚ·Ù˜

¶ÂÚÈÎÏɘ
Ôî
¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ ÙáÓ
¶ÂÚÈÎÏÂÖ
ÙÔÖ˜
¶ÂÚÈÎϤ·
ÙÔf˜
¶ÂÚ›ÎÏÂȘ
t

™ˆÎÚ¿Ù·È
™ˆÎÚ·ÙáÓ
™ˆÎڿٷȘ
™ˆÎÚ¿Ù·˜
™ˆÎÚ¿Ù·È

¶ÂÚÈÎÏÂÖ˜
¶ÂÚÈÎϤˆÓ

¶ÂÚÈÎÏÂÖ˜
¶ÂÚÈÎÏÂÖ˜

• Ÿˆ˜ ÙÔ ™ˆÎÚ¿Ù˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù·:
\AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, \AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ¢ÈÔÁ¤Ó˘, ^IÔÎÚ¿Ù˘,
\πÛÔÎÚ¿Ù˘, \IÊÈÎÚ¿Ù˘, TÈÛ۷ʤÚÓ˘, \AÛÙ˘¿Á˘ Î.¿.
• Ÿˆ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÎÏɘ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù·:
\AÁ·ıÔÎÏɘ, £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ, ^IÂÚÔÎÏɘ, ™ÔÊÔÎÏɘ, ^HÚ·ÎÏɘ Î.¿.
¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™
ÛÙ· ·ÚÛÂÓÈο ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Û -˘ Î·È Û -ÎÏɘ
1. ŸÏ· Ù· ·ÚÛÂÓÈο ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Û -˘ (ÁÂÓ. -Ô˘˜) Î·È Û -ÎÏɘ (ÁÂÓ. -ÎÏ¤Ô˘˜)
Â›Ó·È Î‡ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·.
2. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ΢ڛˆ˜
¤Ó· ÛÈÁÌfiÏËÎÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Û -Ô˜ ‹ Ú‹Ì·:
¢ËÌÔÛı¤Ó˘ (‰ÉÌÔ˜ + Ûı¤ÓÔ˜), ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ (: Ôχ˜ + ÓÂÖÎÔ˜), ¶ÂÚÈÎÏɘ
(: ÂÚ› + ÎϤԘ), \AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ (: ôÚÈÛÙÔ˜ + Ê·›ÓÔÌ·È).

99

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·100

3. Œ¯Ô˘Ó ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·Ø ÙÔ åÛ¯˘Úfi Û -ËÛ (: ™ˆÎÚ·ÙËÛ- ¶ÂÚÈÎÏËÛ-) Î·È ÙÔ à‰‡Ó·ÙÔ Û -ÂÛ (: ™ˆÎÚ·ÙÂÛ-, ¶ÂÚÈÎÏÂÂÛ-).
4. Afi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ı¤Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ
·‰‡Ó·ÙÔ fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ.
5. O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Û ÛÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿
·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È:
ÁÂÓ. ™ˆÎÚ¿ÙÂÛ-Ô˜ : ™ˆÎÚ¿Ù-ÂÔ˜ : ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜,
¶ÂÚÈÎϤÂÛ-Ô˜ : ¶ÂÚÈÎϤÂ-Ô˜ : ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜.
‰ÔÙ. ™ˆÎÚ¿ÙÂÛ-È : ™ˆÎÚ¿ÙÂ-È : ™ˆÎÚ¿ÙÂÈ
·ÈÙ. ™ˆÎÚ¿ÙÂÛ-· : ™ˆÎÚ¿ÙÂ-· : ™ˆÎÚ¿ÙË Î.Ï.
6. ™ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÏÏ·‚‹:
^O ™ˆÎÚ¿Ù˘ (: t ™ÒÎÚ·Ù˜), ï ¶ÂÚÈÎÏɘ (: t ¶ÂÚ›ÎÏÂȘ).
7. TÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi, ÙÔ
Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· Û -˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÎÏ›ÛË Î·È Ù· Û -ÎÏɘ ηٿ ÙËÓ
ÙÚ›ÙË:
Ôî ™ˆÎÚ¿Ù·È Î.Ï., Ôî ¶ÂÚÈÎÏÂÖ˜ Î.Ï.
¶ƒ√™∂•∂. T· Û -˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ηÈ
Û -ËÓ (: ™ˆÎÚ¿ÙËÓ, ¢ÈÔÁ¤ÓËÓ) ηٿ Ù· ÚˆÙfiÎÏÈÙ· (: \AÚÈÛÙ›‰ËÓ).
8. T· Û -ÎÏɘ Û˘Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ Â Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ ÎÏÂ, fiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ Â ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Â ‹ Ë ‹ ÂÈ:
¶ÂÚ›ÎϘ (: ¶ÂÚ›ÎÏÂȘ), ¶ÂÚÈÎϤ˘ (: ¶ÂÚÈÎÏɘ),
¶ÂÚÈÎϤÂÈ (: ¶ÂÚÈÎÏÂÖ).
™I°MO§HKTA
4. AηٿÏËÎÙ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ô˜ (ÁÂÓ. -Ô˘˜)
EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ı. ÙÂȯÂÛÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

100

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
t

ÙÂÖ¯Ô˜
Ù›¯Ô˘˜
Ù›¯ÂÈ
ÙÂÖ¯Ô˜
ÙÂÖ¯Ô˜

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ı. ÌÂÁÂıÂṲ̂ÁÂıÔ˜
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜
ÌÂÁ¤ıÂÈ
̤ÁÂıÔ˜
̤ÁÂıÔ˜

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
t

Ù›¯Ë
ÙÂȯáÓ
Ù›¯ÂÛÈ(Ó)
Ù›¯Ë
Ù›¯Ë

ÌÂÁ¤ıË
ÌÂÁÂıáÓ
ÌÂÁ¤ıÂÛÈ(Ó)
ÌÂÁ¤ıË
ÌÂÁ¤ıË

• Ÿˆ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù·: ôÏÛÔ˜, ‚¿ÚÔ˜, ‰¿ÛÔ˜, ı¿ÚÚÔ˜, ıÚ¿ÛÔ˜, ı¿ÚÛÔ˜, ú¯ÓÔ˜, ÎÚ¿ÙÔ˜, ÓÂÖÎÔ˜, ¿ıÔ˜, Ï¿ÙÔ˜, Ù¿¯Ô˜,
≈„Ô˜, ö‰·ÊÔ˜, Û٤ϯԘ, Ù¤ÌÂÓÔ˜ (= Ó·fi˜), Ù¤Ó·ÁÔ˜ (= Ù· Ú˯¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î.Ï) Î.¿.
¶ƒ√™∂•∂. ŸÏ· Ù· ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚· Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÎÏ›Û˘ Ô˘

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·101

Ï‹ÁÔ˘Ó Û -Ô˜ (ÁÂÓ. -Ô˘˜), ¤¯Ô˘Ó ÙÔ · Ù˘ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·˜ ‚Ú·¯‡: ‰¿ÛÔ˜, Ï¿ıÔ˜,
¿¯Ô˜ Î.¿.
¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™
1. TÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Ï‹ÁÂÈ Û ÂÛ (: ÙÂȯÂÛ-, ÌÂÁÂıÂÛ-, âıÓÂÛ).
2. TÚ¤Ô˘Ó ÙÔ Â ÛÂ Ô ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û (ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋):
ÙÂȯÂÛ (: ÙÂÖ¯Ô˜), ÌÂÁÂıÂÛ (: ̤ÁÂıÔ˜), âıÓÂÛ (: öıÓÔ˜).
3. AÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È:
TÔ Â + · ÛÂ Ë:
Ù›¯Â-·: Ù›¯Ë
TÔ Â + È ÛÂ ÂÈ:
Ù›¯Â-È: Ù›¯ÂÈ
TÔ Â + Ô ÛÂ Ô˘:
Ù›¯Â-Ô˜: Ù›¯Ô˘˜
TÔ Â + ˆ ÛÂ ˆ:
ÙÂȯ¤-ˆÓ: ÙÂȯáÓ
• TÔ Â + · Û˘Ó·ÈÚÂ›Ù·È Û · Î·È fi¯È Û Ë, fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Â ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Â: ¯Ú¤Â·: ¯Ú¤·.
4. AÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· Û ÛÙË ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡: Ù›¯ÂÛ-ÛÈ: Ù›¯ÂÛÈ, ‚¤ÏÂÛ-ÛÈ: ‚¤ÏÂÛÈ.
5. Afi Ù· Û -Ô˜ ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Ï›Á· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÓËÚË̤ÓË Î·È ¿ÏÏÔÙ ·Û˘Ó·›ÚÂÙË:
àÓı¤ˆÓ - àÓıáÓ, ÎÂÚ‰¤ˆÓ - ÎÂÚ‰áÓ, çÚ¤ˆÓ - çÚáÓ, ÙÂȯ¤ˆÓ - ÙÂȯáÓ, ¯ÂÈϤˆÓ - ¯ÂÈÏáÓ.

∂ÓfiÙËÙ·

3

∞¶∞¡Δ◊™H
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 26 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ Áã ÎÏ›Û˘, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜
›Ó·Î˜ Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜:

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ÂÓÈÎfi˜
·ÚÈıÌfi˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜
·ÚÈıÌfi˜

ÂÓÈÎfi˜
·ÚÈıÌfi˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜
·ÚÈıÌfi˜

ÛˆÙ‹Ú
ÛˆÙÉÚÔ-Ô˜
ÛˆÙÉÚ-È
ÛˆÙÉÚ-·
ÛáÙÂÚ

ÛˆÙÉÚ-˜
ÛˆÙ‹Ú-ˆÓ
ÛˆÙÉÚ-ÛÈ(Ó)
ÛˆÙÉÚ-·˜
ÛˆÙÉÚ-˜

Ú¿ÎÙˆÚ
Ú¿ÎÙˆÚ-Ô˜
Ú¿ÎÙ-ÔÚ-È
Ú¿ÎÙ-ÔÚ-·
ÚÄÎÙÔÚ

Ú¿ÎÙÔÚ-˜
Ú·ÎÙ-fiÚ-ˆÓ
Ú¿ÎÙ-ÔÚ-ÛÈ(Ó)
Ú¿ÎÙ-ÔÚ-·˜
Ú¿ÎÙ-ÔÚ-˜

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÓ‹Ú
àÓ‰Ú-fi˜
àÓ‰Ú-›
ôÓ‰Ú-·
ôÓÂÚ

·Ù‹Ú
·ÙÚ-fi˜
·ÙÚ-›
·Ù¤Ú-·
¿ÙÂÚ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ôÓ‰Ú-˜
àÓ‰Ú-áÓ
àÓ‰Ú-¿-ÛÈ(Ó)
ôÓ‰Ú-·˜
ôÓ‰Ú-˜

·Ù¤Ú-˜
·Ù¤Ú-ˆÓ
·ÙÚ-¿ÛÈ(Ó)
·Ù¤Ú-·˜
·Ù¤Ú-˜

101

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·102

°2. ™À¡Δ∞∫Δπ∫∞ ™Ã√§π∞

3
™‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‹ fiÚˆÓ ÚfiÙ·Û˘
OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÏfiÁÔ [Û‡ÓıÂÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ] Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜.
A. M ÙÔ A™YN¢ETO Û¯‹Ì·
B. M ÙËÓ ¶APATAKTIKH Û‡Ó‰ÂÛË
°. M ÙËÓ KA£\ Y¶OTA•H ‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
• ™Â οı ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ
‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ.
Aã A™YN¢ETO
Û¯‹Ì·
AÛ‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ϤÁÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË, Ô˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÎfiÌÌ· Î·È fi¯È ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜.
• TÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ
ÏfiÁÔ ˙ˆËÚfiÙËÙ·.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. ¶·‡ÛÔÌ·È Ï¤ÁˆÓØ àÎËÎfi·ÙÂ, ëˆÚ¿Î·ÙÂ, ÂfiÓı·ÙÂ, ö¯ÂÙÂ, ‰Èο˙ÂÙÂ.
2. ≠A·ÓÙ˜ âÈÛÙ¿ÌÂı· ¬ÙÈ \AÁËۛϷԘ, ¬Ô˘ ü
ˇ ÂÙÔ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ, Ôé fiÓˆÓ ñÊ›ÂÙÔ, Ôé ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ àÊ›ÛÙ·ÙÔ, Ôé ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ âÊ›‰ÂÙÔ,
Ôé ÛáÌ·, Ôé ÁÉÚ·˜ ÚÔéÊ·Û›˙ÂÙÔ.
• M ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜.
Bã ¶APATAKTIKH
Û‡Ó‰ÂÛË
• ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ¤¯Ô˘ÌÂ, fiÙ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜
Ì ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ [Â͈ÙÂÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË].
¶·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È: ÔÈ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ›, ÔÈ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ›, ÔÈ ‰È·˙¢ÎÙÈÎÔ›, ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÔ›.
M ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛÂ˜Ø ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÌÈ· ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· [·Ú¿‰. 1] Î·È ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·,
·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ [·Ú¿‰. 2].
¶PO™E•E. M ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÌÔÈÔÈ fiÚÔÈ [·Ú¿‰. 3].

102

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. OûÙ ôÚ¯ÔÌÂÓ ÔϤÌÔ˘ ÔûÙ ÛÔÓ‰¿˜ χÔÌÂÓ.

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·103

[¢‡Ô ·ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÔûÙÂ].
2. Oî ÛÙÚ·ÙËÁÔ› âı·‡Ì·˙ÔÓ ¬ÙÈ ÔûÙ ôÏÏÔÓ ¤ÌÂÈ ÔûÙ ·éÙfi˜ Ê·›ÓÔÈÙÔ.
[OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ¬ÙÈ ÔûÙ ôÏÏÔÓ ¤ÌÂÈ ÔûÙ ·˘Ùfi˜ Ê·›ÓÔÈÙÔ, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
ηٿ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜].
3. TÂÈÛ›·Ó ‰¤ η› °ÔÚÁ›·Ó Ù â¿ÛÔÌÂÓ Â≈‰ÂÈÓ.
• M ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· Î·È Ì ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿
·Ú¿Ù·ÍË Û‡Ó‰ÂÛË.

∂ÓfiÙËÙ·

3

°ã KA£\ Y¶OTA•H
Û‡Ó‰ÂÛË
1. YÔÙ·ÎÙÈ΋ ‹ ηı\ ˘fiÙ·ÍË Ï¤ÁÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ·ÚȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û\ ¤Ó· fiÚÔ ÙÔ˘˜.
2. H ηı\ ˘fiÙ·ÍË Û‡Ó‰ÂÛË Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‹ Ì ÂÌÚfiıÂÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ [Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ï¤ÍË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ‹
ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋] ‹ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·. OÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó [ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È] ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ϤÁÔÓÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ.
¶PO™E•E. EÓÒ ÔÈ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó fiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ,
ÔÈ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ·ÓfiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ™˘Ó‰¤Ô˘Ó ·ÚȘ Ì ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ [·Ú¿‰. 1], ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ Ì ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ [·Ú¿‰. 2],
fiÙ·Ó ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¿ÏÏË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. •ÂÓÔÊáÓÙ· äF ÙÈáÓÙÔ ¬ÙÈ â‰›ˆÎÂÓ àfi Ùɘ Ê¿Ï·ÁÁÔ˜ [=ηÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·fi ÙË Ê¿Ï·ÁÁ·].
2. NÔÌ›˙ˆ ÙÔ›Ó˘Ó ñÌĘ ôÌÂÈÓÔÓ ôÓ ‚Ô˘Ï‡۷Ûı·È, Âå ÎàÎÂÖÓÔ Ì¿ıÔÈÙÂ, ¬ÙÈ Î·›
ÙÔÜÙ\ àÊ·ÈÚÂÖÙ·È ÓÜÓ Ùˇá ÓfiÌˇˆ [= ÓÔÌ›˙ˆ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÂÛ›˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ηχÙÂÚ·, ·Ó Ì¿ıÂÙÂ Î·È Î›ÓÔ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·˘Ùfi ·Ê·ÈÚ› ÙÒÚ· Ì ÙÔ ÓfiÌÔ].
• ™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1, Ô ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¬ÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·
·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ, Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË.
• ™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Âå Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÈ, Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛËØ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¬ÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÂȉÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ, ÌÂ
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
ÙˆÓ ÛÂÏ. 28-29 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

1. N· ÎÏÈıÔ‡Ó

ÛÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο: ì
Ì‹ÙËÚ Î·È Ùe öıÓÔ˜.

103

3Ë(79-114)

11-01-04

∂ÓfiÙËÙ·

3

01:01

™ÂÏ›‰·104

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

Ùɘ ÌËÙÚfi˜
ÙFÉ ÌËÙÚ›
ÙcÓ ÌËÙ¤Ú·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÙÔÜ öıÓÔ˘˜
Ùˇá öıÓÂÈ
Ùfi öıÓÔ˜

ÙáÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ
ÙáÓ âıÓáÓ
Ù·Ö˜ ÌËÙÚ¿ÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ öıÓÂÛÈ(Ó)
Ùa˜ ÌËÙ¤Ú·˜
Ù¿ öıÓË

2. N· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· Ù· ÁÚ¿„ÂÙÂ
ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡.
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÙfiÓ ôÓ‰Ú·
Ùfi qıÔ˜
ì ÚÄÍȘ
ÙÔÜ âÈÙˉ‡̷ÙÔ˜
Ùɘ ù„ˆ˜
‰È‹ÁËÌ·

ÙÔ‡˜ ôÓ‰Ú·˜
Ù¿ õıË
·î Ú¿ÍÂȘ
ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ
ÙáÓ ù„ˆÓ
‰ÈËÁ‹Ì·Ù·

3. N· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡:
ÙfiÓ ÌÉÓ·
t Ó˘ÌÊÒÓ
ÙÔÜ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚÔ˜
Ùˇá ˘ÚÉÓÈ
Ù‹Ó àˉfiÓ·
Ôî ÓÈÙÉÚ˜
Ùˇá ôÍÔÓÈ

ÙÔ‡˜ ÌÉÓ·˜
t Ó˘ÌÊáÓ˜
ÙáÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ
ÙÔÖ˜ ˘ÚÉÛÈ(Ó)
Ù¿˜ àˉfiÓ·˜
ï ÓÈÙ‹Ú
ÙÔÖ˜ ôÍÔÛÈ(Ó)

ÙÔÜ âÏ·ÈáÓÔ˜
Ôî ÛˆÏÉÓ˜
t âϤÎÙÔÚ˜
ÙÔÜ ÎÒ‰ˆÓÔ˜
ÙÔ‡˜ ηÓfiÓ·˜
ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ
Ùˇá ‚¤ÏÂÈ

ÙáÓ âÏ·ÈÒÓˆÓ
ï ۈϋÓ
t âÎϤÎÙÔÚ
ÙáÓ Îˆ‰ÒÓˆÓ
ÙfiÓ Î·ÓfiÓ·
ÙÔÜ ‰·›ÌÔÓÔ˜
ÙÔÖ˜ ‚¤ÏÂÛÈ

4. N·

ÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
˘fi„Ë ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó.Â.: ÛÈ·ÁÒÓ, ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ, Û˘Ó‰·ÈÙËÌÒÓ, ¯ÂÈÌÒÓ, \AfiÏψÓ, EéÚ˘Ù¿Ó, ÏÈÌ‹Ó, ¶¿Ó, ÍÂÓÒÓ, ·ÚıÂÓÒÓ, ÎˉÂÌÒÓ, ¯Â›Ú.

ÛÈ·ÁÒÓ
·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ
Û˘Ó‰·ÈÙËÌÒÓ
¯ÂÈÌÒÓ
\AfiÏψÓ
EéÚ˘Ù¿Ó

5. N·

104

ÛÈ·ÁfiÓÔ˜
·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜
Û˘Ó‰·ÈÙËÌfiÓÔ˜
¯ÂÈÌáÓÔ˜
\AfiÏψÓÔ˜
EéÚ˘ÙÄÓÔ˜

ÏÈÌ‹Ó
¶¿Ó
ÍÂÓÒÓ
·ÚıÂÓÒÓ
ÎˉÂÌÒÓ
¯Â›Ú

ÏÈ̤ÓÔ˜
¶·Ófi˜
ÍÂÓáÓÔ˜
·ÚıÂÓáÓÔ˜
ÎˉÂÌfiÓÔ˜
¯ÂÈÚfi˜

Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙˆÓ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·Ú¤ÓıÂÛË:
·. Oî àÚ¯·›ÔÈ âÓfiÌÈ˙ÔÓ ÙÔ‡˜ àÛÙ¤Ú·˜ (àÛÙ‹Ú) ıÂÔf˜ ÂrÓ·È.
‚. Oî ÙÂÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ˜ âÚ‹ÌÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ·Ù¤Ú·˜ (·Ù‹Ú) η› Ùa˜ ÌËÙ¤Ú·˜ (Ì‹ÙËÚ)
à¤ÏÈÔÓ (=¿ÊËÛ·Ó).

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·105

Á. ºı›ÚÔ˘ÛÈÓ õıË (qıÔ˜, ·ÈÙ. ÏËı.) ¯ÚËÛÙa ïÌÈÏ›·È (=ÔÈ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜) ηη›.
‰. ¶·Úa §ÂÛ‚›ÔȘ àÁgÓ ôÁÂÙ·È (=‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜) οÏÏÔ˘˜ (οÏÏÔ˜, ÁÂÓ. ÂÓ.) Á˘Ó·ÈÎáÓ âÓ Ùˇá ÙÂ̤ÓÂÈ (Ù¤ÌÂÓÔ˜) Ùɘ ≠HÚ·˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ηÏÏÈÛÙÂÖ·.
Â. Oî ¶¤ÚÛ·È ¯·ÏÂᘠʤÚÔ˘ÛÈ ÙÔÖ˜ ·ÚÔÜÛÈ Ú¿ÁÌ·ÛÈ (ÚÄÁÌ·).
ÛÙ. BÔ‡ÏÔÌ·È ñÌÖÓ Ùa çÓfiÌ·Ù· (ùÓÔÌ·) ·éÙáÓ àÓ·ÁÓáÓ·È.
˙. oHÓ ÔÙ ¯ÚfiÓÔ˜, ¬Ù ıÂÔ› Ì¤Ó qÛ·Ó, ıÓËÙ¿ ‰Â Á¤ÓË (Á¤ÓÔ˜) ÔéÎ qÛ·Ó.

∂ÓfiÙËÙ·

3

6. N· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙÈ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó οı ÊÔÚ¿ ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ:
·. TËÏÈηÜÙ· (=ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·) ·éÙÔÖ˜ Ùfi ̤ÁÂıÔ˜ η› ÙÔÛ·ÜÙ· Ùfi ÏÉıÔ˜ ÂúÚÁ·ÛÙ·È.
ηd: ηٿ ·Ú¿Ù·ÍË, Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· ÙËÏÈηÜÙ· Î·È ÙÔÛ·ÜÙ·
‚. \EÁÒ àӷȉ‹˜ ÔûÙ’ ÂåÌ› ÔûÙ’ ôÓ ÁÂÓÔ›ÌËÓ.
ÔûÙ\… ÔûÙ\: ηٿ ·Ú¿Ù·ÍË, Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
Á. ™Ù¤ÚÁÂ Ì¤Ó Ù¿ ·ÚfiÓÙ·, ˙‹ÙÂÈ ‰¤ Ù¿ ‚ÂÏÙ›ˆ.
̤Ӆ‰¤: ηٿ ·Ú¿Ù·ÍË, Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
‰. Oî ‰¤ â›ıÔÓÙÔØ â›ÛÙ¢ÔÓ Á¿Ú ·éÙˇá.
Á¿Ú: ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·.
Â. K¿ÏÏÔ˜ Ì¤Ó õ ¯ÚfiÓÔ˜ àӋψÛÂÓ õ ÓfiÛÔ˜ âÌ¿Ú·ÓÂ.
õ…õ: ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
ÛÙ. \AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Ôé ÌfiÓÔÓ ÙáÓ å‰›ˆÓ àÏÏ¿ η› ÙáÓ ÎÔÈÓáÓ â‚Ô‡ÏÂÙÔ âÈÌÂÏÂÖÛı·È.
Ôé ÌfiÓÔÓ…àÏÏ¿ η›: ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙáÓ å‰›ˆÓ Î·È ÙáÓ
ÎÔÈÓáÓ.
˙. OéÎ Ôr‰· Û·Êá˜Ø öÔÈΠ‰\ ÔsÓ àÙfiˇˆ.
ÔsÓ: ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·.

7. N·
·.

‚.
Á.
‰.

ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
K·d ηÙËÁÔÚÔÜÛÈ ÌbÓ ·éÙÔÜ ó˜ ÔÏÏa˜ àÚ¯a˜ qÚÍÂÓ, àÔ‰ÂÖÍ·È ‰b Ôé‰Âd˜
‰‡Ó·Ù·È ó˜ Ôé ηÏᘠqÚÍÂÓ.
ó˜, ó˜: ÂȉÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ.
OéÎ ö¯ˆ ¬,ÙÈ àÔÎڛӈ̷È,
¬,ÙÈ: ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·, ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ï¿ÁÈ· ÂÚÒÙËÛË.
\OÎÓá Ì‹ Ì¿Ù·ÈÔ˜ ìÌÖÓ ì ÛÙÚ·Ù›· Á¤ÓËÙ·È,
Ì‹: ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜.
\EÂȉ‹ ‰¤ ÙÔÜÙ\ Ôé¯ Ô≈Ùˆ˜ ö¯ÂÈ, Ê˘Ï¿ÙÙÂÛı·› ÊËÌÈ ‰ÂÖÓ.
\EÂȉ‹: ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜.

105

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

106

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·106

Â. T¿˜ àÚÂÙ¿˜ âÈÙˉ‡ÔÌÂÓ Ôé¯ ¥Ó· ÙáÓ ôÏÏˆÓ öÏ·ÙÙÔÓ ö¯ˆÌÂÓ, àÏÏ\ ¬ˆ˜
ôÓ ÌÂÙ¿ Ï›ÛÙˆÓ àÁ·ıáÓ ÙfiÓ ‚›ÔÓ ‰È¿ÁˆÌÂÓ.
¥Ó·, ¬ˆ˜: ÙÂÏÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ.
ÛÙ. ¶Úfi˜ ÙfiÓ à‰ÂÏÊfiÓ ‰\ Ô≈Ùˆ˜ âÓÂÈÌ¿ÌËÓ, œÛÙ âÎÂÖÓÔÓ ϤÔÓ ïÌÔÏÔÁÂÖÓ
ö¯ÂÈÓ ÙáÓ ·ÙÚˇÒˆÓ.
œÛÙÂ: Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
˙. Eå ÔsÓ âÁÒ Ì‹ ÁÈÁÓÒÛΈ Ì‹Ù ٿ ¬ÛÈ· Ì‹Ù ٿ ‰›Î·È·, ñÌÂÖ˜ ‰È‰¿Í·Ù¤ ÌÂ.
Eå: ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜.
Ë. EåÎfi˜ ñÌĘ Ì‹ˆ ÙÔ‡˜ ÙáÓ Î·ÙËÁfiÚˆÓ ÏfiÁÔ˘˜ ìÁÂÖÛı·È ÈÛÙÔf˜, Ú›Ó ôÓ
η› ìÌÂÖ˜ ÂúˆÌÂÓ.
Ú›Ó: ¯ÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
ı. Er‰ÂÓ âÎÂÖÓÔ˜ ™¿ÌÔÓ ÊÚÔ˘ÚÔ˘Ì¤ÓËÓ ñe K˘ÚÔı¤ÌȉԘ, ¬Ó η٤ÛÙËÛ TÈÁÚ¿Ó˘.
¬Ó: ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·
È. º‹ÛÔ˘ÛÈ Á¿Ú ‰‹ Ì ÛÔÊfiÓ ÂrÓ·È, Âå η› Ì‹ ÂåÌ›.
Âå η›: ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·107

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

3
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡:
àÓ‰Úfi˜
.......................................................................
ÛÙÂϤ¯ÂÈ
.......................................................................
·ÙÚ¿ÛÈ
.......................................................................
àÛÙ¤Ú˜
.......................................................................
ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ .......................................................................
∞¿ÓÙËÛË: àÓ‰ÚáÓ, ÛÙÂϤ¯ÂÛÈ, ·ÙÚ›, àÛÙ‹Ú, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·
2. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ‹ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi
Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο:
ï ·ÛÙ‹Ú:
‰ÔÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
ï ÎÔÛÌ‹ÙˆÚ:
ÎÏËÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ì ı˘Á¿ÙËÚ:
ÎÏËÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
ì Á·ÛÙ‹Ú:
‰ÔÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡
ï \AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘:
ÁÂÓÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡
∞¿ÓÙËÛË: àÛÙÚ¿ÛÈ, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ, ı‡Á·ÙÂÚ, Á·ÛÙÚ¿ÛÈ, \AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜/ \AÚÈÛÙfiÊ·Ó˜
™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. ™ÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Û˘Ó¤ÏÂÍ ηd âÔϤÌÂÈ.
‚. ™Ù¤ÚÁ ÌÂÓ Ùa ·ÚfiÓÙ·, ˙‹ÙÂÈ ‰Â Ùa ‚¤ÏÙÈÛÙ·.
Á. \EÁÚ‹ÁÔÚ·˜ õ ηı‡‰ÂȘ;
‰. \EÓı‡ÌÔ˘ ‰’ ¬ÙÈ Ùe ÌbÓ ÛáÌ· ıÓËÙeÓ ±·ÓÙ˜ ö¯ÔÌÂÓ.
Â. √ú¯ÔÌ·È Ê‡ÁˆÓ, ¥Ó· Ìc ηı‹ÌÂÓÔ˜ ·Úa ÙÔ‡Ùˇˆ ηٷÁËÚ¿Ûˆ.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, ‚. ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, Á. ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋, ‰. ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋, Â.
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
2. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó
‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË.
·. ¢ÉÏÔÓ Á¿Ú âÛÙÈ ¬ÙÈ ÓÜÓ Ôé ÂÚd ‰fi͢ ÔÏÂÌÔÜÛÈ.
‚. £ÂÌÈÛÙÔÎÏɘ âÊÔ‚ÂÖÙÔ Ìc Ôî §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÛÊĘ ÔéΤÙÈ àÊáÛÈÓ.
Á. ∫·d Á¿Ú çÌ›¯ÏË âÁ¤ÓÂÙÔ œÛÙ öÏ·ıÔÓ âÁÁf˜ ÚÔÛÂÏıfiÓÙ˜.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ¬ÙÈ, ‚. Ì‹, Á. œÛÙÂ

107

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

∂ÓfiÙËÙ·

™ÂÏ›‰·108

ª∂ƒ√™ ¢ã

3

¶∞ƒÕ§§∏§∞ ∫∂ÿª∂¡∞
¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ
∫∂ÿª∂¡√:
≠OÙ·Ó Á¿Ú ÙȘ Ùe Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ qıÔ˜ àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË, âÈÏ·ı¤Ûı·È ¯Úc ÂéÓÔ›·˜
ηd Ì›ÛÔ˘˜ η› ÔÏÏ¿ÎȘ ÎÔÛÌÂÖÓ ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜ ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ â·›ÓÔȘ, ¬Ù·Ó
·î Ú¿ÍÂȘ à·ÈÙáÛÈ ÙÔÜÙÔ, ÔÏÏ¿ÎȘ ‰b âϤÁ¯ÂÈÓ ÙÔf˜ àÓ·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜, ¬Ù·Ó
·î ÙáÓ âÈÙË‰Â˘Ì¿ÙˆÓ êÌ·ÚÙ›·È ÙÔÜı’ ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈ. ¢ÈfiÂÚ ÔûÙ ÙáÓ Ê›ÏˆÓ
ηı¿ÙÂÛı·È ÔûÙ ÙÔ‡˜ â¯ıÚÔf˜ â·ÈÓÂÖÓ çÎÓËÙ¤ÔÓ.
òAÓÓ· KÔÌÓËÓ‹, \AÏÂÍÈ¿˜, ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 2.3

ª∂ΔÕºƒ∞™∏:
ŸÓÙˆ˜, fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó·
ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜: Û˘¯Ó¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜, fiÙ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÎÈ Â›Û˘ Ó·
ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Á·ËÙÔ‡˜, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Ú¿ÍÂȘ
ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ηÙËÁÔÚ›
Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ó· ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ.
(ÌÙÊÚ. A. ™È‰¤ÚË).

∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ∏ ÕÓÓ· ∫ÔÌÓËÓ‹ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1083 – 1148 Ì.Ã.. ◊Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞ÏÂ͛Ԣ ∞ã ∫ÔÌÓËÓÔ‡ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÈ
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ μÚ˘¤ÓÓÈÔ˘ (¤ÚÁÔ ÙÔ˘: ≠YÏË Ùɘ ^IÛÙÔÚ›·˜). ΔÔ 1118 ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘ÓÔ̈ۛ· Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ô Û‡˙˘Áfi˜
Ù˘. ∏ Û˘ÓÔ̈ۛ· ·¤Ù˘¯Â Î·È Ë ÕÓÓ· ¤Ú·Û ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ŒÁÚ·„ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ·Ú¯·˝˙Ô˘Û· ÁÏÒÛÛ· Ì ٛÙÏÔ «\AÏÂÍÈ¿˜»,
Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ «∞ÏÂÍÈ¿˜», ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÕÓÓ· ∫ÔÌÓËÓ‹ Â͢ÌÓ› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ
1069 ¤ˆ˜ ÙÔ 1118. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ›‰È· ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜.

108

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·109

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏

∂ÓfiÙËÙ·

3
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ͯӿ
ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Â·ÈÓ› Ôχ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜
¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Î·È Ó· ·ÛΛ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÛÙ·
ÈÔ ·Á·ËÙ¿ ÚfiÛˆ·, fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó Ú¿ÍÂȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi
Ú¤ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ηÙËÁÔÚ› Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ó· Â·ÈÓ›.

°§ø™™IKA ™ÃŸ§π∞
• ≠OÙ·Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi-˘ÔıÂÙÈÎfi˜
• ÙȘ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd (=οÔÈÔ˜)
• àÓ·Ï·Ì‚¿ÓFË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ
• âÈÏ·ı¤Ûı·È: ··Ú. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÈÏ·Óı¿ÓÔÌ·È (= ͯÓÒ)
• ÔÏÏ¿ÎȘ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi (= ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜)
• ÎÔÛÌÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÎÔṲ̂ˆ, ÎÔÛÌá (= ÛÙÔÏ›˙ˆ)
• ÌÂÁ›ÛÙÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜, ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï ̤Á·˜, ì
ÌÂÁ¿ÏË, Ùfi ̤Á·
• à·ÈÙáÛÈ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à·ÈÙ¤ˆ, à·ÈÙá
• ÙÔf˜ ·Ó·ÁηÈÔÙ¿ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.
ï àÓ·ÁηÖÔ˜, ì àÓ·Áη›·, Ùe àÓ·ÁηÖÔÓ
• ·î êÌ·ÚÙ›·È: ÔÓÔÌ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì êÌ·ÚÙ›· [ÁÂÓ,.
Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜] (= Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ú¿ÍË)
• ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆÛÈ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ˆ
• ηı¿ÙÂÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηı¿ÙÔÌ·È (= ηÙËÁÔÚÒ)

™YNTAKTI∫∞ ™Ã√§π∞
1. EéÓÔ›·˜ - Ì›ÛÔ˘˜: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ âÈÏ·ı¤Ûı·È: ÙÂÏÈÎfi ··Ú. ˘ÔÎ. ÛÙÔ
·ÚfiÛˆÔ ¯Ú‹: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ
â·›ÓÔȘ: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘.
2. ÎÔÛÌÂÖÓ - âϤÁ¯ÂÈÓ: ÙÂÏÈο ··Ú. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ¯Ú‹. (ÙÈÓ·: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ.
ÛÙ· ··Ú¤ÌÊ·Ù·.
3. ʛψÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Î·ı¿ÙÂÛı·È. â¯ıÚÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ â·ÈÓÂÖÓ.

109

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

∂ÓfiÙËÙ·

3

™ÂÏ›‰·110

¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ
∫∂ÿª∂¡√:

¶Ú¤ÂÈÓ Ù ìÁÂÖÙÔ ®ËÙÔÚÈÎFÉ ÌbÓ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·, ÔÈËÙÈÎFÉ ‰b Ì˘ıÔÔÈ˝·Ó, ͢ÁÁÚ·ÊFÉ ‰b àÏ‹ıÂÈ·Ó. T·ÜÙ¿ ÙÔÈ Ô鉤 ÙÔ˘ ÙáÓ Ôî ☠ôÁ·Ó âÈÙˉ›ˆÓ Ùa ÌÔ¯ıËÚa
àÂÎÚ‡„·ÙÔ, àÏÏa Ùa ÄÛÈ Í˘ÓÂÓ¯ı¤ÓÙ· ≤ηÛÙ· àÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ͢ÓÂÁÚ¿„·ÙÔ, ÂúÙ Âs ÂúÙ Ë ôÏÏFË ·éÙÔÖ˜ ÂåÚÁ¿Ûı·È ͢Ӥ‚Ë.
¶ÚÔÎfiÈÔ˜, ^YbÚ ÙáÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÏfiÁÔÈ 1.1.4-5

ª∂ΔÕºƒ∞™∏:
K·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ, fiˆ˜ Ë Â˘ÛÙÚÔÊ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È Ë
Ì˘ıÔÏ·Û›· ÛÙËÓ Ô›ËÛË, ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘ÁÁÚ·Ê‹. °È’ ·˘Ùfi, Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ÂÓ ·¤ÎÚ˘„ ٷ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·
Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ ÈÔ ÔÈΛˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤ÁÚ·„ ٷ ¿ÓÙ· ÌÂ
οı ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó, ›Ù ηϿ ›Ù ηο.
(ÌÙÊÚ. ¶. PÔ‰¿Î˘).

∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ· Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 490 Ì.X., ·ÏÏ¿ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ı·ÓÂ. ™Ô‡‰·Û ÓÔÌÈο Î·È ÚËÙÔÚÈ΋. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÓÒÚÈ˙ ·ÎfiÌË
ÙË Û˘Úȷ΋ Î·È ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ ‰ËÌËÁÔڛ˜,
fiˆ˜ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. ™˘ÏϤÁÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂıÔ‰Èο Î·È ÂÈÌÂÏË̤ӷ. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Â›ÛË̘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË
‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ μÂÏÈÛÛ¿ÚÈÔ˘. ∂›Û˘ ¿ÓÙÏËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó¤ÎÚÈÓ ÚÔÛˆÈο, fiÙ·Ó Â›¯Â Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi μÂÏÈÛÛ¿ÚÈÔ ÛÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ™Â ÔÎÙÒ ‚È‚Ï›· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «^Y¤Ú ÙáÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÏfiÁÔÈ» ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ì ·ÌÂÚÔÏË„›· ηÈ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ٷϤÓÙÔ. ÕÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· «\AӤΉÔÙ·» ‹ «ª˘ÛÙÈ΋ ^IÛÙÔÚ›·», fiÔ˘ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi Î·È ÙË £ÂÔ‰ÒÚ·.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ΔÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiÈÔ˘ «^Y¤Ú ÙáÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÏfiÁÔÈ». √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ·
ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÈÛÙÔÚ›·˜.

110

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·111

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏

∂ÓfiÙËÙ·

3
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ··ÈÙ›ٷÈ
Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Â˘ÛÙÚÔÊ›· ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È Ë Ì˘ıÔÏ·Û›· ÛÙËÓ
Ô›ËÛË. M ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ·¤ÎÚ˘„ ٷ Ï·ıË Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Î·È ÙˆÓ
ÈÔ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤ÁÚ·„ fiÏ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ›Ù ‹Ù·Ó ηϿ ›Ù ηο, Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• ¶Ú¤ÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ú¤ÂÈ (·ÚfiÛˆÔ)
• ìÁÂÖÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ìÁ¤ÔÌ·È, ìÁÔÜÌ·È (=
ıˆÚÒ)
• ͢ÓÂÓ¯ı¤ÓÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ͢ÌʤÚÔÌ·È
• àÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.
àÎÚÈ‚ÔÏÔÁ¤ÔÌ·È, àÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔÜÌ·È (= Ϥˆ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·)
• ͢ÓÂÁÚ¿„·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ͢ÁÁڿʈ (= Û˘ÁÁڿʈ)
• ÂåÚÁ¿Ûı·È: ··Ú. ·Ú·Î. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÚÁ¿˙ÔÌ·È
• ͢Ӥ‚Ë: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Í˘Ì‚·›ÓÂÈ (·ÚfiÛˆÔ)
TÚ›ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ
∫∂ÿª∂¡√:

TÔÈÔÜÙÔ˜ ÔsÓ ÌÔÈ ï Û˘ÁÁÚ·ÊÂf˜ öÛÙˆ – ôÊÔ‚Ô˜, à‰¤Î·ÛÙÔ˜, âχıÂÚÔ˜, ·ÚÚËÛ›·˜ η› àÏËı›·˜ Ê›ÏÔ˜, ó˜ ï ΈÌÈÎfi˜ ÊËÛÈ, Ùa ÛÜη ÛÜη, ÙcÓ ÛοÊËÓ ‰b
ÛοÊËÓ çÓÔÌ¿ÛˆÓ, Ôé Ì›ÛÂÈ Ôé‰b ÊÈÏ›÷· ÙÈ Ó¤ÌˆÓ Ôé‰b ÊÂȉfiÌÂÓÔ˜ j âÏÂáÓ j
·åÛ¯˘ÓfiÌÂÓÔ˜ j ‰˘ÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˜, úÛÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, ÂûÓÔ˘˜ ±·ÛÈÓ ô¯ÚÈ ÙÔÜ Ìc ı·Ù¤Úˇˆ ÙÈ àÔÓÂÖÌ·È ÏÂÖÔÓ ÙÔÜ ‰¤ÔÓÙÔ˜, ͤÓÔ˜ âÓ ÙÔÖ˜ ‚È‚Ï›ÔȘ ηd ôÔÏȘ, ·éÙfiÓÔÌÔ˜, à‚·Û›Ï¢ÙÔ˜, Ôé Ù› Ùˇá‰Â ‰fiÍÂÈ ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜, àÏÏa Ù› ¤Ú·ÎÙ·È Ï¤ÁˆÓ.
§Ô˘ÎÈ·Ófi˜, ¶á˜ ‰ÂÖ îÛÙÔÚ›·Ó Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈÓ 41.

∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 4, ∞ã ̤ÚÔ˜
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ
·ÚÂÙ¤˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·Í›· ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘.

111

3Ë(79-114)

∂ÓfiÙËÙ·

3

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·112

∫∂ÿª∂¡√

ª∂ΔÕºƒ∞™∏

TÔÈÔÜÙÔ˜ ÔsÓ ÌÔÈ
öÛÙˆ ï Û˘ÁÁÚ·ÊÂf˜
ôÊÔ‚Ô˜, à‰¤Î·ÛÙÔ˜, âχıÂÚÔ˜,
Ê›ÏÔ˜ ·ÚÚËÛ›·˜ ηd àÏËı›·˜,

T¤ÙÔÈÔ˜ ÏÈÔfiÓ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘
Ó· Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜
¿ÊÔ‚Ô˜, ·‰ˆÚÔ‰fiÎËÙÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜
Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜,
fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ÎˆÌÈÎfi˜ (ÔÈËÙ‹˜),
ϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ۇη ۇη
Î·È ÙË ÛοÊË ÛοÊË,
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·Ú›˙ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ì›ÛÔ˘˜ Ô‡Ù ÊÈÏ›·˜
¯ˆÚ›˜ Ó· Ï˘¿Ù·È ‹ Ó· Û˘ÌÔÓ›
‹ Ó· ÓÙÚ¤ÂÙ·È ‹ Ó· ‰ÂÈÏÈ¿˙ÂÈ,
‰ÈηÛÙ‹˜ ‰›Î·ÈÔ˜
ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜
̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Ì‹ ·Ú·¯ˆÚ›
Û ¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· Ú¤ÂÈ,
ͤÓÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÙÚ›‰· ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘,
·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎˉÂÌÔÓ‡ÂÙ·È ·fi
‚·ÛÈÏÈ¿,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È
ÙÈ ÂÓÙ‡ˆÛË ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ‹ Ô ¿ÏÏÔ˜,
·ÏÏ¿ ϤÁÔÓÙ·˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ.

ó˜ ï ΈÌÈÎe˜ ÊËÛÈ,
çÓÔÌ¿ÛˆÓ Ùa ÛÜη ÛÜη,
ÙcÓ ‰b ÛοÊËÓ ÛοÊËÓ,
Ôé Ó¤ÌˆÓ ÙÈ
Ì›ÛÂÈ Ôé‰b ÊÈÏ›·˜
Ôé‰b ÊÂȉfiÌÂÓÔ˜ õ âÏÂáÓ
õ ·åÛ¯˘ÓfiÌÂÓÔ˜ õ ‰˘ÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˜
‰ÈηÛÙc˜ úÛÔ˜,
ÂûÓÔ˘˜ ±·ÛÈÓ
ô¯ÚÈ ÙÔÜ Ìc àÔÓÂÖÌ·È
ı·Ù¤Úˇˆ ÏÂÖÔÓ ÙÔÜ ‰¤ÔÓÙÔ˜,
ͤÓÔ˜ âÓ ÙÔÖ˜ ‚È‚Ï›ÔȘ ηd ôÔÏȘ,
·éÙfiÓÔÌÔ˜, à‚·Û›Ï¢ÙÔ˜,
Ôé ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜
Ùd ‰fiÍÂÈ Ùˇá‰Â õ Ùˇá‰Â,
àÏÏa ϤÁˆÓ Ùd ¤Ú·ÎÙ·È.

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘, Ó· ‰›ÓÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÊÈϛ˜ Î·È Ó· ¯·Ú›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·fi Ì›ÛË Ó·
ηٷÎÚ›ÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• ΔÔÈÔÜÙÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÈÔÜÙÔ˜, ÙÔÈ·‡ÙË, ÙÔÈ-

112

ÔÜÙÔ (= Ù¤ÙÔÈÔ˜)
• ÌÔÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ
• öÛÙˆ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› (= ›̷È)
• ·ÚÚËÛ›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ·ÚÚËÛ›· [ÁÂÓ. Ùɘ
·ÚÚËÛ›·˜] (= ÂÏ¢ıÂÚ›· ÏfiÁÔ˘)

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·113

• ÊËÛÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊËÌ› (= Ϥˆ)
• çÓÔÌ¿ÛˆÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ̤Ï. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. çÓÔÌ¿˙ˆ
• Ì›ÛÂÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÌÖÛÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ì›ÛÔ˘˜]
• ÊÈÏ›·: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÊÈÏ›· [ÁÂÓ. Ùɘ ÊÈÏ›·˜]
• ÙÈ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù›˜, Ù›˜, Ù› (= οÔÈÔ˜, οÔÈ·,

∂ÓfiÙËÙ·

3

οÙÈ)
• Ӥ̈Ó: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ӥ̈ (= ¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È)
• ÊÂȉfiÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ê›‰ÔÌ·È
(= Ï˘¿Ì·È, ÙÛÈÁÎÔ˘Ó‡ÔÌ·È)
• âÏÂáÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âϤˆ, âÏÂá (=
‰Â›¯Óˆ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË)
• ÂûÓÔ˘˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ÂûÓÔ˘˜, Ùfi ÂûÓÔ˘Ó
(= ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜)
• ±·ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ±·˜, ±·Û·, ±·Ó
• ô¯ÚÈ: ÚfiıÂÛË Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋
• ÏÂÖÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ
• ÙÔÜ ‰¤ÔÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ‰¤ÂÈ (= Ú¤ÂÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È)
• ôÔÏȘ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ôÔÏȘ
• ÙÈ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• Ùˇá‰Â: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬‰Â, ≥‰Â, Ùfi‰Â (= ·˘Ùfi˜, ·˘Ù‹, ·˘Ùfi)

™YNTAKTI∫∞ ™Ã√§π∞
1. TÔÈÔÜÙÔ˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ï Û˘ÁÁڷʇ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ öÛÙˆ. ·ÚËÛ›·˜ - àÏËı›·˜:
ÁÂÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·fi ÙÔ Ê›ÏÔ˜.
2. ó˜ ï ΈÌÈÎfi˜ ÊËÛÈ: ‰Â˘Ù. ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ï ΈÌÈÎfi˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÊËÛ›:
ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
3. çÓÔÌ¿ÛˆÓ - Ó¤ÌˆÓ - ÊÂȉfiÌÂÓÔ˜ - âÏÂáÓ - ·åÛ¯˘ÓfiÌÂÓÔ˜ - ‰˘ÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˜:
ÙÚÔÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ï Û˘ÁÁڷʇ˜.
4. Ùd Ùˇá‰Â j Ùˇá‰Â ‰fiÍÂÈ: ‰Â˘Ù. Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. Ôé
ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜: ÙÚÔÈ΋ ÌÙ¯.
5. Ùd ¤Ú·ÎÙ·È: Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ϤÁˆÓ: ÙÚÔÈ΋
ÌÙ¯.

113

3Ë(79-114)

11-01-04

01:01

™ÂÏ›‰·114

∂ÓfiÙËÙ·

∞¶∞¡Δ◊™∂π™

3

ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 147 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÕÓÓ· ∫ÔÌÓËÓ‹ Î·È ÙÔÓ
¶ÚÔÎfiÈÔ;
√È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÛÙË
Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. °È’ ·˘Ùfi οı ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿ ÊÈϛ˜ ηÈ
¤¯ıÚ˜, fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È ·Ó·Áη›Ô Ô
ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙȘ
·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘. √Ê›ÏÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó, Î·È Ó·
ÌËÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘.

2. ¶ÔȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §Ô˘ÎÈ·Ófi;
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §Ô˘ÎÈ·Ófi, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Î·Ó¤Ó·Ó Ô‡Ù ӷ ‰ˆÚÔ‰ÔΛٷÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
‰Ú· ÂχıÂÚÔ˜, Ó· ÌËÓ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ¯Ú‹Ì· Î·È ‰fiÍ·, Ô‡Ù ӷ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. √Ê›ÏÂÈ Ó· ·Á·¿ÂÈ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÚÚËÛ›· Î·È Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙȘ
ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ
ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ
ÙÔ˘. AÎfiÌË ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
·ÙÚ›‰· ‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Û·Ó ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.

3. ¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜;
Ÿˆ˜ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÙÛÈ Î·È Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ηÈ
ÛÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. OÊ›ÏÂÈ Ó· ͯӿ ÊÈϛ˜ Î·È ¤¯ıÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ
ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ
·Ï‹ıÂÈ·. ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘, ·Ó ‰Â ‰È¤ÂÙ·È ·fi ·Ï‹ıÂÈ·.

114

4Ë(115-148)

11-01-04

05:00

™ÂÏ›‰·115

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 4 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: OÈ ™ÂÏËÓ›Ù˜
K·Ïe˜ ‰b ·Úa ™ÂÏËӛٷȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ·È, õÓ Ôf ÙȘ Ê·Ï·ÎÚe˜ qF . K·d ÌcÓ Î·d
Á¤ÓÂÈ· Ê‡Ô˘ÛÈÓ ÌÈÎÚeÓ ñbÚ Ùa ÁfiÓ·Ù·. K·d ùÓ˘¯·˜ âÓ ÙÔÖ˜ ÔÛdÓ ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈÓ, àÏÏa ¿ÓÙ˜ ÂåÛdÓ ÌÔÓÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ. K·d âÂȉaÓ õ ÔÓáÛÈÓ õ Á˘ÌÓ¿˙ˆÓÙ·È,
Á¿Ï·ÎÙÈ ÄÓ Ùe ÛáÌ· î‰ÚÔÜÛÈÓ, œÛÙ ηd Ù˘ÚÔf˜ à\ ·éÙÔÜ ‹ÁÓ˘ÓÙ·È. TÔf˜
‰b çÊı·ÏÌÔf˜ ÂÚÈ·ÈÚÂÙÔf˜ ö¯Ô˘ÛÈ Î·d ÔÏÏÔd ÙÔf˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜ àÔϤ۷ÓÙ˜
·Ú\ ôÏÏˆÓ ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ ïÚáÛÈÓ. TÈÓb˜ ‰b ηd ÔÏÏÔf˜ àÔı¤ÙÔ˘˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ, Ôî
ÏÔ‡ÛÈÔÈ. K¿ÙÔÙÚÔÓ ‰b ̤ÁÈÛÙÔÓ ÎÂÖÙ·È ñbÚ ÊÚ¤·ÙÔ˜ Ôé ¿Ó˘ ‚·ı¤Ô˜. òAÓ
ÌbÓ ÔsÓ Âå˜ Ùe ÊÚ¤·Ú ηٷ‚FÉ ÙȘ, àÎÔ‡ÂÈ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âÓ ÙFÉ ÁFÉ ÏÂÁÔ̤ӈÓ, âaÓ
‰b Âå˜ Ùe οÙÔÙÚÔÓ àԂϤ„Ë, ¿Û·˜ ÌbÓ fiÏÂȘ, ¿ÓÙ· ‰b öıÓË ïÚ÷Ä. TfiÙÂ
ηd ÙÔf˜ ÔåΛԢ˜ âÁg âı·ۿÌËÓ Î·d ÄÛ·Ó ÙcÓ ·ÙÚ›‰·, Âå ‰b ÎàÎÂÖÓÔÈ âÌb
ëÒÚˆÓ, ÔéΤÙÈ ö¯ˆ ÂåÂÖÓ. ≠OÛÙȘ ‰b Ù·ÜÙ· Ìc ÈÛÙ‡ÂÈ Ô≈Ùˆ˜ ö¯ÂÈÓ, ôÓ ÔÙÂ
ηd ·éÙe˜ âÎÂÖÛ àÊ›ÎËÙ·È, ÂúÛÂÙ·È ó˜ àÏËıÉ Ï¤Áˆ.
§ÈÔ˘ÎÈ·Ófi˜, \AÏËı‹˜ ^IÛÙÔÚ›· 1.23-26 (‰È·Û΢‹)

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· 120 Ì.Ã. ÛÙ· ™·ÌfiÛ·Ù· Ù˘
∫ÔÌÌ·ÁËÓ‹˜ Î·È ¤ı·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 180 Ì.Ã. (‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ¤ÙÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘
ÙÔ˘, ¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ·). ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ· Ù˘ ™˘Ú›·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ÚËÙÔÚÈ΋˜ ηÈ
¤Î·Ó ÔÏÏ¿ Ù·Í›‰È· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ (∂ÏÏ¿‰·, πÙ·Ï›·, °·Ï·Ù›·), ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜.
ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÏÔ˘ÛÈfiÙ·ÙÔ (ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÔÁ‰fiÓÙ· ¤ÚÁ·) ηÈ
ÔÈΛÏÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÔÊÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÚËÙÔÚÈο Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ·, ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Î.Ï., fiˆ˜ ¡ÂÎÚÈÎÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ, \EÓ‡ÓÈÔÓ, ¢›˜ ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, º¿Ï·Ú˘ 1 Î·È 2, Δ˘Ú·ÓÓÔÎÙfiÓÔ˜, ¶ÚÔÌËı‡˜ âÓ ÙÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ, ª˘›·˜
\EÁÎÒÌÈÔÓ. √ÚÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ›‰Ë. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ Û·ÙÈÚÈÎfi ‡ÊÔ˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛ˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·ÛÙ›˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ. √ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜.

115

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:00

™ÂÏ›‰·116

ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¤Í˘Ó· ¤ÚÁ· ÙÔ˘
§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ (\AÏËı‹˜ ^IÛÙÔÚ›· ‹ \AÏËıÉ ¢ÈËÁ‹Ì·Ù·) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. √ Ù›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÚˆÓÈÎfi˜, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û·ÙÈÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÂÚȤÁÚ·Ê·Ó ˆ˜ ·ÏËıÈÓ¿ ‰È¿ÊÔÚ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο
Î·È ·›ı·Ó· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÁÏ·Ê˘Úfi
ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘, ÙÔ˘˜ ™ÂÏËÓ›Ù˜. ∫·ıÒ˜ Ô
·ÊËÁËÙ‹˜ Ù·Í›‰Â˘Â, ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ¤Ó·Ó Ù˘ÊÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi
ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË.

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY

116

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

K·Ïe˜ ‰b ·Úa ™ÂÏËӛٷȘ
ÓÔÌ›˙ÂÙ·È,
õÓ Ôf ÙȘ Ê·Ï·ÎÚe˜ qF .
K·d ÌcÓ
ηd Á¤ÓÂÈ· Ê‡Ô˘ÛÈÓ
ÌÈÎÚeÓ ñbÚ Ùa ÁfiÓ·Ù·.
K·d ùÓ˘¯·˜ ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÔÛ›Ó,
àÏÏa ÂåÛÈÓ ¿ÓÙ˜ ÌÔÓÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ.
K·d âÂȉaÓ õ ÔÓáÛÈÓ õ Á˘ÌÓ¿˙ˆÓÙ·È
î‰ÚÔÜÛÈÓ Á¿Ï·ÎÙÈ
ÄÓ Ùe ÛáÌ·,
œÛÙ ηd Ù˘ÚÔf˜ ‹ÁÓ˘ÓÙ·È à\ ·éÙÔÜ.
TÔf˜ ‰b çÊı·ÏÌÔf˜ ö¯Ô˘ÛÈ ÂÚÈ·ÈÚÂÙÔf˜
ηd ÔÏÏÔd àÔϤ۷ÓÙ˜ ÙÔf˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ ·Ú\ ôÏψÓ

ŸÌÔÚÊÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ™ÂÏËÓ›Ù˜
ıˆÚ›ٷÈ
·Ó οÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ê·Ï·ÎÚfi˜.
K·È Ì¿ÏÈÛÙ·
Î·È Á¤ÓÈ· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· Ê˘ÙÚÒÛÔ˘Ó
Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁfiÓ·Ù·.
K·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó‡¯È· ÛÙ· fi‰È·,
·ÏÏ¿ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÌÔÓÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ.
K·È fiÙ·Ó ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ‹ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È,
ȉÚÒÓÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Á¿Ï·
Û fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÒÌ·,
ÒÛÙÂ Î·È Ù˘ÚÈ¿ ‹˙Ô˘Ó ·\ ·˘Ùfi.
Œ¯Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ· Ì¿ÙÈ·
Î·È ÔÏÏÔ› ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó
·fi ¿ÏÏÔ˘˜
‚ϤÔ˘Ó.
MÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ,
¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·.
K·È ¤Ó·˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ËÁ¿‰È
fi¯È Ôχ ‚·ı‡.
AÓ ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈÔ˜
ηÙ‚› ÛÙÔ ËÁ¿‰È,
·ÎÔ‡ÂÈ fiÏ· fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È
οو ÛÙË ÁË (Ì·˜),

ïÚáÛÈÓ.
TÈÓb˜ ‰¤, Ôî ÏÔ‡ÛÈÔÈ,
ö¯Ô˘ÛÈÓ Î·d ÔÏÏÔf˜ àÔı¤ÙÔ˘˜.
K¿ÙÔÙÚÔÓ ‰b ̤ÁÈÛÙÔÓ
ÎÂÖÙ·È ñbÚ ÊÚ¤·ÙÔ˜
Ôé ¿Ó˘ ‚·ı¤Ô˜.
òAÓ ÌbÓ ÔsÓ ÙȘ
ηٷ‚FÉ Âå˜ Ùe ÊÚ¤·Ú,
àÎÔ‡ÂÈ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÏÂÁÔ̤ӈÓ
âÓ ÙFÉ ÁFÉ,

4Ë(115-148)

11-01-04

05:00

™ÂÏ›‰·117

âaÓ ‰b àԂϤ„ÂÈ
Âå˜ Ùe οÙÔÙÚÔÓ,
ïÚ÷Ä ¿Û·˜ ÌbÓ fiÏÂȘ,
¿ÓÙ· ‰b öıÓË.
TfiÙ âÁg âı·ۿÌËÓ
ηd ÙÔf˜ ÔåΛԢ˜
ηd ÄÛ·Ó ÙcÓ ·ÙÚ›‰·Ø
Âå ‰b ÎàÎÂÖÓÔÈ âÌb ëÒÚˆÓ,
ÔéΤÙÈ ö¯ˆ ÂåÂÖÓ.
≠OÛÙȘ ‰b Ìc ÈÛÙ‡ÂÈ
Ù·ÜÙ· ö¯ÂÈÓ Ô≈Ùˆ˜,
ôÓ ÔÙ ηd ·éÙe˜
àÊ›ÎËÙ·È âÎÂÖÛÂ,
ÂúÛÂÙ·È
ó˜ àÏËıÉ Ï¤Áˆ.

Î·È ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË,
‚ϤÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙ›˜
Î·È fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË.
TfiÙ ÂÁÒ Â›‰·
Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÌÔ˘
Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ·ÙÚ›‰·Ø
·Ó fï˜ ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ì ¤‚ÏÂ·Ó,
‰ÂÓ ÌÔÚÒ Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ ˆ.
K·È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ
fiÙÈ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ,
·Ó οÔÙ ÎÈ ·˘Ùfi˜
ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ,
ı· Ì¿ıÂÈ
fiÙÈ Ï¤ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.

∂ÓfiÙËÙ·

4

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY
ŸÌÔÚÊÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘, Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ
·˘Ùfi Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ô Ê·Ï·ÎÚfi˜. OÈ ™ÂÏËÓ›Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ù· Á¤ÓÈ· ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi Ù· ÁfiÓ·Ù·. ™Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó‡¯È· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ
¤Ó· ‰¿ÎÙ˘ÏÔ. ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ‹ fiÙ·Ó Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È, ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂÈ Á¿Ï· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· οÓÔ˘Ó Ù˘Ú› ·\ ·˘Ùfi. AÎfiÌ· ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÙÈ· ÚfiÛıÂÙ· Î·È ·Ó Ù‡¯ÂÈ Î·È ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚfiÛıÂÙ· Î·È ‚ϤÔ˘Ó. K¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·
Ì¿ÙÈ·, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ¶¿Óˆ ·fi ¤Ó· ËÁ¿‰È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ‚·ı‡, ˘¿Ú¯ÂÈ
¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘. ŸÔÈÔ˜ ηÙ‚› ÛÙÔ ËÁ¿‰È, ·ÎÔ‡ÂÈ fiÏ· Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘
ϤÌ ÂÌ›˜ ÛÙË ÁË Î·È, ·Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ‚ϤÂÈ fiϘ ÙȘ
fiÏÂȘ Î·È fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ÁË Ì·˜. O §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜
‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Â›‰Â ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ͤÚÂÈ ·Ó ÙÔÓ ¤‚ÏÂ·Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ. KÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ϥˆ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô
§Ô˘ÎÈ·Ófi˜, Î·È ı· Ù· ‰ÂÈ fiÔÈÔ˜ ¿ÂÈ ÂΛ.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ \∞ÏËı‹˜ ^IÛÙÔÚ›·: Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÚˆÓÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ Ù›ÔÙ·
·fi fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi.

117

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:00

™ÂÏ›‰·118

❏ ™ÂÏËӛٷȘ: ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ë ÛΤ„Ë fiÙÈ ›Ûˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ
οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÂÚ·ÙfiÌÔÚÊÔ˘˜
Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. º·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ
ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁË Â›Ù Ì ÊÈÏÂÈÚËÓÈΤ˜ ›Ù Ì ηٷÎÙËÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ.
∫¿ÙÔÙÚÔÓ
̤ÁÈÛÙÔÓ: ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ, ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó·

‰ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Á˘, ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙfiÙ˘Ë È‰¤·,
Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡.
❏ ≠OÛÙȘ ‰b Ù·ÜÙ·… ÂúÛÂÙ·È ó˜ àÏËıÉ Ï¤Áˆ: Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ
ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜. ŸÛÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ÎÈ
·Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Ù· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ù·
‰È·„‡ÛÔ˘Ì ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙË ÛÂÏ‹ÓË. ∞˘Ùfi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ·ÏÈÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì˘ıÈο Î·È ·›ı·Ó· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˆ˜ ·ÏËıÈÓ¿.

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• ∫·Ïfi˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ηÏfi˜, -‹, -fiÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™

118

ηÏfi˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì ηÏÏ›ˆÓ, Ùe οÏÏÈÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ οÏÏÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ·Ú¿: ÚfiıÂÛË
• ™ÂÏËӛٷȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ™ÂÏËÓ›Ù˘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ™ÂÏËÓ›ÙÔ˘]
• ÓÔÌ›˙ÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÔÌ›˙ÔÌ·È (= ıˆÚԇ̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÓÔÌ›˙ÔÌ·È, ÚÙ. âÓÔÌÈ˙fiÌËÓ, ̤Ï. ÓÔÌÈÛı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ.
âÓÔÌ›ÛıËÓ, ÚÎ. ÓÂÓfiÌÈÛÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÓÂÓÔÌ›ÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÓfiÌÈÛÌ·, ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi˜
• õÓ: ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
• Ô‡: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi
• ÙȘ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù›˜, Ù›˜, Ù› (= οÔÈÔ˜)
• Ê·Ï·ÎÚfi˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ê·Ï·ÎÚfi˜, -‹, -fiÓ
• qF : Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› (= ›̷È, ˘¿Ú¯ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂåÌ›,
ÚÙ. q Î·È qÓ, ̤Ï. öÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·119

• Ê‡Ô˘ÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʇˆ (= Ê˘ÙÚÒÓˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ʇˆ, ÚÙ. öÊ˘ÔÓ, ÌÂÏ. ʇۈ, ·fiÚ. öÊ˘Û· √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. ʇÛË, Ê˘Ï‹, ʇÏÔ, Ê˘Ùfi, Â˘Ê˘‹˜
• ÌÈÎÚfiÓ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi
• ñ¤Ú: ÚfiıÂÛË
• Ùa ÁfiÓ·Ù·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÁfiÓ˘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÁfiÓ·ÙÔ˜]
• ùÓ˘¯·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ùÓ˘Í [ÁÂÓ. ÙÔÜ ùÓ˘¯Ô˜] (= ÙÔ
Ó‡¯È)
• ÙÔÖ˜ ÔÛd: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ôf˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ô‰fi˜] (=
ÙÔ fi‰È)
• ö¯Ô˘ÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
ö¯ˆ, ÚÙ. Âr¯ÔÓ, ̤Ï. ö͈/ Û¯‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã öÛ¯ÔÓ, ÚÎ. öÛ¯Ëη, ˘ÂÚÛ. âÛ¯‹ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¢ÂÍ›·, η¯ÂÎÙÈÎfi˜, Û¯ÔÏ‹, Û¯ÔÏ›Ô, Û¯‹Ì·, Û¯¤ÛË, ¤ÓÔ¯Ô˜, οÙÔ¯Ô˜, ÔÏÈÔ‡¯Ô˜, ˘ÂÚÔ¯‹, ηÙÔ¯‹
• ¿ÓÙ˜: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ę, ÄÛ·, ÄÓ (= fiÏÔ˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜)
• ÂåÛ›Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• âÂȉ¿Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜
• ÔÓáÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÓ¤ˆ, ÔÓá (= ÎÔÈ¿˙ˆ, ÌÔ¯ıÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔÓá, ÚÙ. âfiÓÔ˘Ó, ̤Ï. ÔÓ‹Ûˆ, ·fiÚ. âfiÓËÛ·, ÚÎ. ÂfiÓËη, ˘ÂÚÛ. âÂÔÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. fiÓÔ˜, ÔÓËÚfi˜, fiÓËÌ·, ηٷfiÓËÛË, ÂÎfiÓËÛË
• õ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜
• Á˘ÌÓ¿˙ˆÓÙ·È: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á˘ÌÓ¿˙ÔÌ·È
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á˘ÌÓ¿˙ÔÌ·È, ÚÙ. âÁ˘ÌÓ·˙fiÌËÓ, ̤Ï. Á˘ÌÓ¿ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÁ˘ÌÓ·Û¿ÌËÓ, âÁ˘ÌÓ¿ÛıËÓ, ÚÎ. ÁÂÁ‡ÌÓ·ÛÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁ˘ÌÓ¿ÛÌËÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Á‡ÌÓ·ÛÌ·, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘, ·Á‡ÌÓ·ÛÙÔ˜, Á‡ÌÓ·ÛË, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ
• Á¿Ï·ÎÙÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe Á¿Ï· [ÁÂÓ. ÙÔÜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜]
• ÄÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ę, ÄÛ·, ÄÓ (= fiÏÔ˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜)
• Ùfi ÛáÌ·: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÛáÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ۈ̷ÙÈÎfi˜, ·ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‡ۈÌÔ˜
• î‰ÚÔÜÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. î‰Úfiˆ, î‰Úá
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. î‰Úá, ÚÙ. -, ̤Ï. î‰ÚÒÛˆ, ·fiÚ. ¥‰ÚˆÛ·, ÚÎ. ¥‰ÚˆÎ·, ˘ÂÚÛ.
[î‰ÚÒÎÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ȉÚÒÙ·˜, ·Ó›‰ÚˆÙÔ˜, ÂÊ›‰ÚˆÛË
• ‹ÁÓ˘Ù·È: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‹ÁÓ˘Ì·È (= ‹˙ˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‹ÁÓ˘Ì·È, ÚÙ. âËÁÓ‡ÌËÓ, ̤Ï. ·Á‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âËÍ¿ÌËÓ,
â¿ÁËÓ, ÚÎ. ¤ËÁ·, ˘ÂÚÛ. âÂ‹ÁÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‹ÍË, ËÎÙfi˜,
¿ÁÔ˜, ¿¯ÓË, Û˘Ì·Á‹˜, Ó·˘ËÁfi˜
• ÂÚÈ·ÈÚÂÙÔ‡˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÚÈ·ÈÚÂÙfi˜, ÂÚÈ·ÈÚÂÙ‹, ÂÚÈ·ÈÚÂÙfiÓ

∂ÓfiÙËÙ·

4

119

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

120

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·120

• ÔÏÏÔ›: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ Ôχ˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ï›ˆÓ, Ùfi ϤÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™
ÏÂÖÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Áã ÚfiÛ. Ù˘ ÎÙËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ëfi˜, ë‹, ëfiÓ (= ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘, ‰È΋ ÙÔ˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘)
• àÔϤ۷ÓÙ˜: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àfiÏÏ˘ÌÈ (= ¯¿Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àfiÏÏ˘ÌÈ, ÚÙ. àÒÏÏ˘Ó, ̤Ï. àÔÏá, ·fiÚ. àÒÏÂÛ·,
ÚÎ. àÔÏÒÏÂη, ˘ÂÚÛ. àˆÏˆÏ¤ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÍÒÏ˘, ÚÔÒÏ˘, ·ÒÏÂÈ·, fiÏÂıÚÔ˜, ·ÓˆÏÂıÚ›·
• ·Ú¿: ÚfiıÂÛË
• ôÏψÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ôÏÏÔ˜, ôÏÏË, ôÏÏÔ
• ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÙÔ˘ Ú. ¯Ú‹ÔÌ·È, ¯ÚáÌ·È (= ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ¯ÚáÌ·È, ÚÙ. â¯ÚÒÌËÓ, ̤Ï. ¯Ú‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. â¯ÚËÛ¿ÌËÓ, â¯Ú‹ÛıËÓ, ÚÎ. Τ¯ÚËÌ·È, ˘ÂÚÛ. âίڋÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¯Ú‹Ì·, ¯Ú‹ÛË, ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ¯Ú¤Ô˜, ηٷ¯Ú·ÛÙ‹˜
• ïÚáÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ÔÚá (= ‚Ϥˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ïÚá, ÚÙ. ëÒÚˆÓ, ̤Ï. ù„ÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã Âr‰ÔÓ, ÚÎ. ëÒڷη/
ùˆ·, ˘ÂÚÛ. ëˆÚ¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. fiÚ·Ì·, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜, ÔÚ·Ùfi˜,
·fiÚ·ÙÔ˜, fiÚ·ÛË, ›‰ˆÏÔ, ›‰Ô˜, ȉ¤·, fi„Ë, ·˘ÙfiÙ˘, ÂfiÙ˘, ‡ÔÙÔ˜, οÙÔÙÚÔ
• ΔÈÓ¤˜: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù›˜, Ù›˜, Ù› (= οÔÈÔ˜)
• ÔÏÏÔ‡˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ
• àÔı¤ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì àfiıÂÙÔ˜, Ùe àfiıÂÙÔÓ (= ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜)
• Ôî ÏÔ‡ÛÈÔÈ: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏÔ‡ÛÈÔ˜, -·, -ÔÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ
À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÏÔ˘ÛÈÒÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ∫¿ÙÔÙÚÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi οÙÔÙÚÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Î·ÙfiÙÚÔ˘] (= Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘)
• ̤ÁÈÛÙÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ̤Á·˜, ÌÂÁ¿ÏË, ̤Á·
μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ̤Á·˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ì›˙ˆÓ, Ùfi
ÌÂÖ˙ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ̤ÁÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÎÂÖÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÎÂÖÌ·È (= ‚Ú›ÛÎÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
ÎÂÖÌ·È, ÚÙ. âΛÌËÓ, ̤Ï. ΛÛÔÌ·È √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ, ÎÔ›ÙË, ΛÌÂÓÔ
• ÊÚ¤·ÙÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÊÚ¤·Ú [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÊÚ¤·ÙÔ˜] (= ÙÔ
ËÁ¿‰È)
• ¿Ó˘: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi
• ‚·ı¤Ô˜: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ‚·ı‡˜, -ÂÖ·, -‡ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ‚·ı‡˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ‚·ı‡ÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ‚·ı‡Ù·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·121

• ηٷ‚FÉ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηٷ‚·›Óˆ (=ηÙ‚·›Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ηٷ‚·›Óˆ, ÚÙ. η٤‚·ÈÓÔÓ, ̤Ï. ηٷ‚‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã
η٤‚ËÓ, ÚÎ. ηٷ‚¤‚Ëη, ˘ÂÚÛ. ηÙ‚‚‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ηٿ‚·ÛË, ‚¿ÛË, ‚·ıÌfi˜, ‚‹Ì·, ¿‚·ÙÔ˜, ‰È·‚‹Ù˘
• àÎÔ‡ÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÎÔ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
àÎÔ‡ˆ, ÚÙ. õÎÔ˘ÔÓ, ̤Ï. àÎÔ‡ÛÔÌ·È, ·fiÚ. õÎÔ˘Û·, ÚÎ. à΋ÎÔ·, ˘ÂÚÛ. àÎËÎfiÂÈÓ/ äÎËÎfiÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÎÔ‹, ¿ÎÔ˘ÛÌ·, ˘‹ÎÔÔ˜, ·˘Ù‹ÎÔÔ˜,
·ÎÔ˘ÛÙfi˜, ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙÔ˜, ‚·Ú‹ÎÔÔ˜
• ÙFÉ ÁFÉ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÁÉ [ÁÂÓ. Ùɘ Áɘ] √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ÁˆÁÚ·Ê›·, ˘fiÁÂÈÔ, ·fiÁÂÈÔ, Á›ˆÛË
• ÏÂÁÔ̤ӈÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯ ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁÔÌ·È Ãƒ√¡√π:
ÂÓÂÛÙ. ϤÁÔÌ·È, ÚÙ. âÏÂÁfiÌËÓ, ̤Ï. ϯı‹ÛÔÌ·È, ®Ëı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âϤ¯ıËÓ,
âÚÚ‹ıËÓ, ÚÎ. ÂúÚËÌ·È/ ϤÏÂÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. ÂåÚ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ϤÍË,
ÏÂÎÙÈÎfi˜, ÏfiÁÔ˜, ·ÔÏÔÁԇ̷È, ÏÔÁÈÎfi˜, ÏÂÎÙÈÎfi˜, ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜, Ú‹Ì·, Ú‹ÛË, Ú‹ÙÔÚ·˜, Ú‹ÙÚ·, ÚËÙfi˜, ¿ÚÚËÙÔ˜, ·fiÚÚËÙÔ˜
• àԂϤ„FË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àԂϤˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àԂϤˆ, ÚÙ. à¤‚ÏÂÔÓ, ̤Ï. àԂϤ„ÔÌ·È, ·fiÚ. à¤‚Ï„·, ÚÎ. [àÔ‚¤‚ÏÂÊ·], ˘ÂÚÛ. [à‚‚ϿÊÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‚ϤÌÌ·, ‚ϤʷÚÔ,
‚ÏÂÊ·Ú›‰·, ‚Ϥ„Ë, ·‚Ï„›·
• ¿Û·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ę, ÄÛ·, ÄÓ (=fiÏÔ˜)
• fiÏÂȘ: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. Ùɘ fiψ˜]
• ¿ÓÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ę, ÄÛ·, ÄÓ (fiÏÔ˜)
• öıÓË: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe öıÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ öıÓÔ˘˜]
• ïÚ÷Ä: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá (= ‚Ϥˆ)
• ΔfiÙÂ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• ÔåΛԢ˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÔåÎÂÖÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÔåΛԢ]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô›ÎÔ˜, ·ÔÈΛ·, ÔÈÎÈ·Îfi˜
• âÁÒ: ÔÓ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ
• âı·ۿÌËÓ: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ı¿ÔÌ·È, ıÂáÌ·È (= ·Ú·ÙËÚÒ, ‚Ϥˆ Ì ı·˘Ì·ÛÌfi) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıÂáÌ·È, ÚÙ. âıÂÒÌËÓ, ̤Ï. ı¿ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âı·ۿÌËÓ, ÚÎ. ÙÂı¤·Ì·È, ˘ÂÚÛ. âÙÂı¿ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. ı¤·Ì·, ı·ً˜, ı¤·ÙÚÔ, ı¤·, ı·Ùfi˜, ·ı¤·ÙÔ˜, ·ÍÈÔı¤·ÙÔ
• ÙcÓ ·ÙÚ›‰·: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ·ÙÚd˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÙÚÈÒÙ˘, ·ÙÚȉÔÁÓˆÛ›·, ·ÙÚȈÙÈÎfi˜
• â̤: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. ‰˘Ó·Ùfi˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ
• ëÒÚˆÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá
• ö¯ˆ: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ (= ÌÔÚÒ)
• ÂåÂÖÓ: ··Ú. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ϤÁˆ, ÚÙ. öÏÂÁÔÓ,
̤Ï. Ϥ͈/ âÚá, ·fiÚ. öÏÂÍ·/ Âr·/ ·fiÚ. ‚ã ÂrÔÓ, ÚÎ. ÂúÚËη, ˘ÂÚÛ. ÂåÚ‹ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ϤÍË, ÏÂÎÙÈÎfi˜, ϤۯË, ÏÔÁÈÎfi˜, ·ÔÏÔÁԇ̷È

∂ÓfiÙËÙ·

4

121

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·122

• ≠OÛÙȘ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬ÛÙȘ, ≥ÙȘ, ¬,ÙÈ (fiÔÈÔ˜)
• ÈÛÙ‡ÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÈÛÙ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÈÛÙ‡ˆ, ÚÙ. â›ÛÙ¢ÔÓ, ̤Ï. ÈÛÙ‡ۈ, ·fiÚ. â›ÛÙÂ˘Û·, ÚÎ. Â›ÛÙ¢η,
˘ÂÚÛ. âÂÈÛÙ‡ÎÂÈÓ
• Ô≈Ùˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi
• ö¯ÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ
• ·éÙfi˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• âÎÂÖÛÂ: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi
• àÊ›ÎËÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÊÈÎÓ¤ÔÌ·È, àÊÈÎÓÔÜÌ·È (= ÊÙ¿Óˆ ÛÂ…, ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÂ…) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÊÈÎÓÔÜÌ·È, ÚÙ.
àÊÈÎÓÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. àÊ›ÍÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã àÊÈÎfiÌËÓ, ÚÎ. àÊÖÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. àÊ›ÁÌËÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¿ÊÈÍË, ÈηÓfi˜, ÈΤÙ˘
• ÂúÛÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ÙÔ˘ Ú. Ôr‰· (= ÁÓˆÚ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ôr‰·,
ÚÙ. õF ‰Ë Î·È õF ‰ÂÈÓ, ̤Ï. ÂúÛÔÌ·È √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÈÛÙÔÚ›·, ›‰ËÛË, Âȉ‹ÌˆÓ
• àÏËıÉ: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. àÏËı‹˜, -‹˜, -¤˜ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ àÏËı‹˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ àÏËı¤ÛÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™
àÏËı¤ÛÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ϤÁˆ: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ

K§I™H
O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - EÈı¤ÙˆÓ - AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY
K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

™ÂÏËÓ›Ù˘
™ÂÏËÓ›ÙÔ˘
™ÂÏËÓ›Ù÷Ë
™ÂÏËÓ›ÙËÓ
™ÂÏËÓ›Ù·

ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÁÉ
Áɘ
Á÷É
ÁÉÓ
ÁÉ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

™ÂÏËÓÖÙ·È
™ÂÏËÓÈÙáÓ
™ÂÏËӛٷȘ
™ÂÏËÓ›Ù·˜
™ÂÏËÓÖÙ·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

122

ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

çÊı·ÏÌe˜
çÊı·ÏÌÔÜ
çÊı·ÏÌ÷á
çÊı·ÏÌeÓ
çÊı·ÏÌb

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

οÙÔÙÚÔÓ Ôî
ηÙfiÙÚÔ˘ ÙáÓ
ηÙfiÙÚ÷ˆ ÙÔÖ˜
οÙÔÙÚÔÓ ÙÔf˜
οÙÔÙÚÔÓ (t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
çÊı·ÏÌÔd
çÊı·ÏÌáÓ
çÊı·ÏÌÔÖ˜
çÊı·ÏÌÔ‡˜
çÊı·ÏÌÔ›

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

οÙÔÙÚ·
ηÙfiÙÚˆÓ
ηÙfiÙÚÔȘ
οÙÔÙÚ·
οÙÔÙÚ·

4Ë(115-148)

11-01-04

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

05:01

™ÂÏ›‰·123

°ã ÎÏ›ÛË

∂ÓfiÙËÙ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

4

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ÁfiÓ˘
ÁfiÓ·ÙÔ˜
ÁfiÓ·ÙÈ
ÁfiÓ˘
ÁfiÓ˘

ÊÚ¤·Ú
ÊÚ¤·ÙÔ˜
ÊÚ¤·ÙÈ
ÊÚ¤·Ú
ÊÚ¤·Ú

ÛáÌ·
ÛÒÌ·ÙÔ˜
ÛÒÌ·ÙÈ
ÛáÌ·
ÛáÌ·

öıÓÔ˜
öıÓÔ˘˜
öıÓÂÈ
öıÓÔ˜
öıÓÔ˜

ÛÒÌ·Ù·
ۈ̿وÓ
ÛÒÌ·ÛÈ
ÛÒÌ·Ù·
ÛÒÌ·Ù·

öıÓË
âıÓáÓ
öıÓÂÛÈ
öıÓË
öıÓË

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ÁfiÓ·Ù·
ÁÔÓ¿ÙˆÓ
ÁfiÓ·ÛÈ
ÁfiÓ·Ù·
ÁfiÓ·Ù·

ÊÚ¤·Ù·
ÊÚ¿وÓ
ÊÚ¤·ÛÈ
ÊÚ¤·Ù·
ÊÚ¤·Ù·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ùÓ˘Í
ùÓ˘¯Ô˜
ùÓ˘¯È
ùÓ˘¯·
ùÓ˘Í

Ôf˜
Ô‰fi˜
fi‰È
fi‰·
Ôf˜

ì
Ùɘ
Ù÷É
Ù‹Ó
(t)

fiÏȘ
fiψ˜
fiÏÂÈ
fiÏÈÓ
fiÏÈ

·ÙÚd˜
·ÙÚ›‰Ô˜
·ÙÚ›‰È
·ÙÚ›‰·
·ÙÚd˜

fiÏÂȘ
fiψÓ
fiÏÂÛÈ
fiÏÂȘ
fiÏÂȘ

·ÙÚ›‰Â˜
·ÙÚ›‰ˆÓ
·ÙÚ›ÛÈ
·ÙÚ›‰·˜
·ÙÚ›‰Â˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ùÓ˘¯Â˜
çÓ‡¯ˆÓ
ùÓ˘ÍÈ
ùÓ˘¯·˜
ùÓ˘¯Â˜

fi‰Â˜
Ô‰áÓ
ÔÛ›Ó
fi‰·˜
fi‰Â˜

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

K§I™H E¶I£ETøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

ηÏfi˜
ηÏÔÜ
ηÏ÷á
ηÏfiÓ
ηÏb

ıËÏ.
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

Ô˘‰.

ηÏc Ùe
ηÏɘ ÙÔÜ
ηÏ÷É Ù÷á
ηÏcÓ Ùe
ηÏc (t)

ηÏfiÓ
ηÏÔÜ
ηÏ÷á
ηÏeÓ
ηÏeÓ

·ÚÛ.
ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ÏÔ‡ÛÈÔ˜
ÏÔ˘Û›Ô˘
ÏÔ˘Û›÷ˆ
ÏÔ‡ÛÈÔÓ
ÏÔ‡ÛÈÂ

ıËÏ.
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

ÏÔ˘Û›·
ÏÔ˘Û›·˜
ÏÔ˘Û›÷·
ÏÔ˘Û›·Ó
ÏÔ˘Û›·

Ô˘‰.
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ÏÔ‡ÛÈÔÓ
ÏÔ˘Û›Ô˘
ÏÔ˘Û›÷ˆ
ÏÔ‡ÛÈÔÓ
ÏÔ‡ÛÈÔÓ

123

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·124

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

4

·ÚÛ.
ÔÓÔÌ. Ôî ηÏÔ›
ÁÂÓ. ÙáÓ Î·ÏáÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜ ηÏÔÖ˜
·ÈÙ. ÙÔf˜ ηÏÔf˜
ÎÏËÙ. (t) ηÏÔd

ıËÏ.
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ô˘‰.

ηϷd Ùa
ηÏáÓ ÙáÓ
ηϷ֘ ÙÔÖ˜
ηÏa˜ Ùa
ηϷd (t)

·ÚÛ.

ıËÏ.

ηÏa Ôî ÏÔ‡ÛÈÔÈ
ηÏáÓ ÙáÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ
ηÏÔÖ˜ ÙÔÖ˜ ÏÔ˘Û›ÔȘ
ηÏa ÙÔf˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜
ηÏa (t) ÏÔ‡ÛÈÔÈ

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ô˘‰.

ÏÔ‡ÛÈ·È
ÏÔ˘Û›ˆÓ
ÏÔ˘Û›·È˜
ÏÔ˘Û›·˜
ÏÔ‡ÛÈ·È

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ÏÔ‡ÛÈ·
ÏÔ˘Û›ˆÓ
ÏÔ˘Û›ÔȘ
ÏÔ‡ÛÈ·
ÏÔ‡ÛÈ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

‚·ıf˜
‚·ı¤Ô˜
‚·ıÂÖ
‚·ı‡Ó
‚·ıf

ıËÏ.
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

Ô˘‰.

‚·ıÂÖ·
‚·ı›·˜
‚·ı›÷·
‚·ıÂÖ·Ó
‚·ıÂÖ·

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

·ÚÛ. / ıËÏ.

‚·ıf
ï, ì
‚·ı¤Ô˜ ÙÔÜ, Ùɘ
‚·ıÂÖ
Ù÷á, Ù÷É
‚·ı‡ ÙeÓ, ÙcÓ
‚·ıf
(t)

Ô˘‰.

àÏËıc˜ Ùe
àÏËıÔܘ ÙÔÜ
àÏËıÂÖ Ù÷á
àÏËıÉ Ùe
àÏËıb˜ (t)

àÏËıb˜
àÏËıÔܘ
àÏËıÂÖ
àÏËı¤˜
àÏËıb˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ. Ôî
ÁÂÓ. ÙáÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜
·ÈÙ. ÙÔf˜
ÎÏËÙ. (t)

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

‚·ıÂÖ˜ ·î
‚·ı¤ˆÓ ÙáÓ
‚·ı¤ÛÈ Ù·Ö˜
‚·ıÂÖ˜ Ùa˜
‚·ıÂÖ˜ (t)

‚·ıÂÖ·È
‚·ıÂÈáÓ
‚·ı›·È˜
‚·ı›·˜
‚·ıÂÖ·È

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

·ÚÛ. / ıËÏ.

‚·ı¤·
Ôî, ·î
‚·ı¤ˆÓ ÙáÓ
‚·ı¤ÛÈ ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜
‚·ı¤· ÙÔf˜, Ùa˜
‚·ı¤·
(t)

Ô˘‰.

àÏËıÂÖ˜
àÏËıáÓ
àÏËı¤ÛÈ
àÏËıÂÖ˜
àÏËıÂÖ˜

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

àÏËıÉ
àÏËıáÓ
àÏËı¤ÛÈ
àÏËıÉ
àÏËıÉ

K§I™H ANTøNYMIøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

¬ÛÙȘ
ÔyÙÈÓÔ˜ ‹ ¬ÙÔ˘
÷zÙÈÓÈ õ ¬Ù÷ˆ
¬ÓÙÈÓ·

≥ÙȘ
wÛÙÈÓÔ˜
÷wÙÈÓÈ
≥ÓÙÈÓ·

¬,ÙÈ
ÔyÙÈÓÔ˜ ‹ ¬ÙÔ˘
÷zÙÈÓÈ ‹ ¬Ù÷ˆ
¬,ÙÈ

·éÙfi˜
·éÙÔÜ
·éÙ÷á
·éÙfiÓ

·éÙ‹
·éÙɘ
·éÙ÷É
·éÙ‹Ó

·éÙfi
·éÙÔÜ
·éÙ÷á
·éÙfi

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

124

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

Ô¥ÙÈÓ˜
zÓÙÈÓˆÓ
ÔxÛÙÈÛÈ(Ó)
Ô≈ÛÙÈÓ·˜

·¥ÙÈÓ˜
zÓÙÈÓˆÓ
·xÛÙÈÛÈ(Ó)
±ÛÙÈÓ·˜

±ÙÈÓ· ‹ ±ÙÙ·
zÓÙÈÓˆÓ
ÔxÛÙÈÛÈ(Ó)
±ÙÈÓ· ‹ ±ÙÙ·

·éÙÔ›
·éÙáÓ
·éÙÔÖ˜
·éÙÔ‡˜

·éÙ·›
·éÙáÓ
·éÙ·Ö˜
·éÙ¿˜

·éÙ¿
·éÙáÓ
·éÙÔÖ˜
·éÙ¿

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·125

∂ÓfiÙËÙ·

K§I™H METOXøN

4
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÔϤ۷˜
àÔϤ۷ÓÙÔ˜
àÔϤ۷ÓÙÈ
àÔϤ۷ÓÙ·
àÔϤ۷˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÔϤ۷۷
àÔÏÂÛ¿Û˘
àÔÏÂÛ¿Û÷Ë
àÔϤ۷۷Ó
àÔϤ۷۷

·ÚÛ.

àÔϤ۷Ó
àÔϤ۷ÓÙÔ˜
àÔϤ۷ÓÙÈ
àÔϤ۷Ó
àÔϤ۷Ó

ıËÏ.

¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜
¯ÚË۷̤ÓÔ˘
¯ÚË۷̤Ó÷ˆ
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÓ
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÂ

Ô˘‰.

¯ÚË۷̤ÓË
¯ÚË۷̤Ó˘
¯ÚË۷̤Ó÷Ë
¯ÚË۷̤ÓËÓ
¯ÚË۷̤ÓË

¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÓ
¯ÚË۷̤ÓÔ˘
¯ÚË۷̤Ó÷ˆ
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÓ
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÔϤ۷ÓÙ˜
àÔÏÂÛ¿ÓÙˆÓ
àÔϤ۷ÛÈ
àÔϤ۷ÓÙ·˜
àÔϤ۷ÓÙ˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÔϤ۷۷È
àÔÏÂÛ·ÛáÓ
àÔÏÂۿ۷Ș
àÔÏÂÛ¿Û·˜
àÔϤ۷۷È

·ÚÛ.

àÔϤ۷ÓÙ·
àÔÏÂÛ¿ÓÙˆÓ
àÔϤ۷ÛÈ
àÔϤ۷ÓÙ·
àÔϤ۷ÓÙ·

ıËÏ.

¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ
¯ÚË۷̤ӈÓ
¯ÚË۷̤ÓÔȘ
¯ÚË۷̤ÓÔ˘˜
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ

Ô˘‰.

¯ÚËÛ¿ÌÂÓ·È ¯ÚËÛ¿ÌÂÓ·
¯ÚËÛ·Ì¤ÓˆÓ ¯ÚË۷̤ӈÓ
¯ÚË۷̤ӷȘ ¯ÚË۷̤ÓÔȘ
¯ÚË۷̤ӷ˜ ¯ÚËÛ¿ÌÂÓ·
¯ÚËÛ¿ÌÂÓ·È ¯ÚËÛ¿ÌÂÓ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ÓÔÌ›˙ÂÙ·È

âÓÔÌ›˙ÂÙÔ

âÓÔÌ›ÛıË

ÓÂÓfiÌÈÛÙ·È

âÓÂÓfiÌÈÛÙÔ

Fq
Ê‡Ô˘ÛÈÓ
ö¯Ô˘ÛÈÓ
ÂåÛ›Ó
ÔÓáÛÈÓ
Á˘ÌÓ¿˙ˆÓÙ·È


öÊ˘ÔÓ
Âr¯ÔÓ
qÛ·Ó

ÁÂÁÔÓÒ˜ qF

âÛ¯‹Î·ÛÈÓ
ÁÂÁfiÓ·ÛÈÓ
ÂÔÓËÎfiÙ˜ tÛÈÓ
ÁÂÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔÈ tÛÈ

âÛ¯‹ÎÂÛ·Ó
âÁÂÁfiÓÂÛ·Ó

î‰ÚÔÜÛÈÓ
‹ÁÓ˘ÓÙ·È


â‹ÁÓ˘ÓÙÔ

î‰ÚÒηÛÈÓ


àÔÏχÓÙ˜
¯ÚÒÌÂÓÔÈ
ïÚáÛÈÓëÒÚˆÓ

î‰ÚÒÛÔ˘ÛÈÓ
‹ÍÔÓÙ·È/
·Á‹ÛÔÓÙ·È
àÔÏÔÜÓÙ˜
¯ÚËÛfiÌÂÓÔÈ
ù„ÔÓÙ·È

Á¤ÓËÙ·È
öÊ˘Û·Ó
öÛ¯ÔÓ
âÁ¤ÓÔÓÙÔ
ÔÓ‹ÛˆÛÈÓ
Á˘ÌÓ¿ÛˆÓÙ·È/
Á˘ÌÓ·ÛıáÛÈ
¥‰ÚˆÛ·Ó
â‹¯ıËÛ·Ó/
â¿ÁËÛ·Ó
àÔϤ۷ÓÙ˜
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ
Âr‰ÔÓ

ÎÂÖÙ·È
ηٷ‚·›ÓFË
àÎÔ‡ÂÈ

âÎÂÖÙÔ

õÎÔ˘Â

ΛÛÂÙ·È

àÎÔ‡ÛÂÙ·È


ηٷ‚FÉ
õÎÔ˘ÛÂ

àÔψÏÂÎfiÙ˜
ίÚË̤ÓÔÈ
ëˆÚ¿Î·ÛÈÓ/
çÒ·ÛÈÓ

ηٷ‚‚ËÎÒ˜ Fq
à΋ÎÔÂëˆÚ¿ÎÂÛ·Ó/
çÒÂÛ·Ó


äÎËÎfiÂÈ

ÓÔÌÈÂÖÙ·È/
ÓÔÌÈÛı‹ÛÂÙ·È

ʇÛÔ˘ÛÈÓ
≤ÍÔ˘ÛÈÓ
öÛÔÓÙ·È

125

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·126

∂ÓfiÙËÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

4
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ÏÂÁÔ̤ӈÓëÒÚ·
âıÂÒÌËÓ
Âr¯ÔÓ

â›ÛÙ¢Â


õF ‰ÂÈÓ/Fõ‰ÂÈ/Fõ‰Ë
öÏÂÁÔÓ

ÂåÚË̤ӈÓ/
ÏÂÏÂÁ̤ӈÓ
àԂ‚ÏÂÊÒ˜ qF
ëÒÚ·ÎÂ/ùˆÂ
ÙÂı¤·Ì·È
öÛ¯Ëη
ÂåÚËΤӷÈ
Â›ÛÙ¢ÎÂ
âÛ¯ËΤӷÈ
àÊÈÁ̤ÓÔ˜ qF
öÁÓˆÎÂ
ÂúÚËη

àԂϤFË
ïÚ÷Ä
ıÂáÌ·È
ö¯ˆ
ϤÁÂÈÓ
ÈÛÙ‡ÂÈ
ö¯ÂÈÓ
àÊÈÎÓÉÙ·È
Ôr‰ÂÓ
ϤÁˆ

ϯı¤ÓÙˆÓ/
®Ëı¤ÓÙˆÓ
àԂϤ„FË
Âr‰Â
âı·ۿÌËÓ
öÛ¯ÔÓ
ÂåÂÖÓ
â›ÛÙ¢ÛÂ
Û¯ÂÖÓ
àÊ›ÎËÙ·È
öÁÓˆ
öÏÂÍ·/ÂrÔÓ/Âr·

ϯıËÛÔ̤ӈÓ/
®ËıËÛÔ̤ӈÓ

ù„ÂÙ·È
ı¿ÛÔÌ·È
≤͈
ϤÍÂÈÓ/âÚÂÖÓ
ÈÛÙ‡ÛÂÈ
≤ÍÂÈÓ

ÂúÛÂÙ·È
Ϥ͈/âÚá


ëˆÚ¿ÎÂÈ/çÒÂÈ
âÙÂı¿ÌËÓ
âÛ¯‹ÎÂÈÓ

âÂÈÛÙ‡ÎÂÈ

âÁÓÒÎÂÈ
ÂåÚ‹ÎÂÈÓ

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

126

OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

ÓÔÌ›˙ÂÙ·È
âÛÙ›
Ê‡Ô˘ÛÈÓ
ö¯Ô˘ÛÈÓ
ÂåÛ›Ó

ÓÔÌ›˙ËÙ·È
qF
ʇˆÛÈÓ
ö¯ˆÛÈÓ
tÛÈÓ

ÓÔÌ›˙ÔÈÙÔ
ÂúË
ʇÔÈÂÓ
ö¯ÔÈÂÓ
ÂúËÂÓ/ÂrÂÓ

ÓÔÌ›˙ÂÛı·È
ÂrÓ·È
ʇÂÈÓ
ö¯ÂÈÓ
ÂrÓ·È

ÓÔÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
üÓ, ÔsÛ·, ùÓ
ʇˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
ö¯ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
üÓ, ÔsÛ·, ùÓ

ÔÓÔÜÛÈÓ
Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È
î‰ÚÔÜÛÈÓ
‹ÁÓ˘ÓÙ·È
ïÚáÛÈÓ
ÎÂÖÙ·È
η٤‚Ë
àÎÔ‡ÂÈ
à¤‚Ï„Â
ïÚ÷Ä
âı·ۿÌËÓ
ö¯ˆ
ÈÛÙ‡ÂÈ
àÊ›ÎÂÙÔ
ÂúÛÂÙ·È

ÔÓáÛÈÓ
Á˘ÌÓ¿˙ˆÓÙ·È
î‰ÚáÛÈÓ
ËÁÓ‡ˆÓÙ·È
ïÚáÛÈÓ
ΤËÙ·È
ηٷ‚FÉ
àÎÔ‡FË
àԂϤ„FË
ïÚ÷Ä
ı¿ۈ̷È
ö¯ˆ
ÈÛÙ‡FË
àÊ›ÎËÙ·È

ÔÓÔÖÂÓ
Á˘ÌÓ¿˙ÔÈÓÙÔ
î‰ÚÔÖÂÓ
ËÁÓ‡ÔÈÓÙÔ
ïÚˇáÂÓ
ΤÔÈÙÔ
ηٷ‚·›Ë
àÎÔ‡ÔÈ
àԂϤ„ÔÈ
ïÚˇá/ïÚˇÒË
ı·۷›ÌËÓ
ö¯ÔÈÌÈ
ÈÛÙ‡ÔÈ
àÊ›ÎÔÈÙÔ
ÂúÛÔÈÙÔ

ÓÔÌÈ˙¤Ûıˆ
öÛÙˆ
Ê˘fiÓÙˆÓ/Ê˘¤ÙˆÛ·Ó
â¯fiÓÙˆÓ/⯤و۷Ó
ùÓÙˆÓ/
öÛÙˆÛ·Ó/öÛÙˆÓ
ÔÓÔ‡ÓÙˆÓ
Á˘ÌÓ·˙¤ÛıˆÓ
î‰ÚÔ‡ÓÙˆÓ
ËÁÓ‡ÛıˆÓ
ïÚÒÓÙˆÓ
ΛÛıˆ
ηٷ‚‹Ùˆ
àÎÔ˘¤Ùˆ
àÔ‚Ï„¿Ùˆ
ïÚ¿Ùˆ


ÈÛÙ¢¤Ùˆ
àÊÈΤÛıˆ

ϤÁˆ

ϤÁˆ

ϤÁÔÈÌÈ

ÔÓÂÖÓ
Á˘ÌÓ¿˙ÂÛı·È
î‰ÚÔÜÓ
‹ÁÓ˘Ûı·È
ïÚÄÓ
ÎÂÖÛı·È
ηٷ‚ÉÓ·È
àÎÔ‡ÂÈÓ
àԂϤ„·È
ïÚÄÓ
ı¿۷Ûı·È
ö¯ÂÈÓ
ÈÛÙ‡ÂÈÓ
àÊÈΤÛı·È
ÂúÛÂÛı·È/
Â剋ÛÂÈÓ
ϤÁÂÈÓ

ÔÓáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
Á˘ÌÓ·˙fiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
î‰ÚáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
ËÁÓ‡ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ïÚáÓ, -áÛ·, -áÓ
ΛÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ηٷ‚¿˜, -ÄÛ·, -¿Ó
àÎÔ‡ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
àԂϤ„·˜, -·Û·, -·Ó
ïÚáÓ, -áÛ·, -áÓ
ı·ۿÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ö¯ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
ÈÛÙ‡ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
àÊÈÎfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ÂåÛfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ /
Â剋ۈÓ, -Ô˘Û·, -ÛÔÓ
ϤÁˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·127

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H

∂ÓfiÙËÙ·

4
1. K·Ïfi˜ ‰¤ ·Ú¿ ™ÂÏËӛٷȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ·È: ·Ú. ÚfiÙ. ηÏfi˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ (ÙȘ:
ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ·È. ·Ú¿ ™ÂÏËӛٷȘ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ
ÙÔ ÏËÛ›ÔÓ.
2. õÓ Ô‡ ÙȘ Ê·Ï·ÎÚfi˜ q
F : ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. Ê·Ï·ÎÚfi˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÙȘ: ˘ÔÎ.
ÙÔ˘ q
F (Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi).
3. K·› Ì‹Ó Î·› Á¤ÓÂÈ· Ê‡Ô˘ÛÈÓ ÌÈÎÚfiÓ ñ¤Ú Ù¿ ÁfiÓ·Ù·: ·Ú. ÚfiÙ. (Ôî ™ÂÏËÓÖÙ·È: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ê‡Ô˘ÛÈÓ. Á¤ÓÂÈ·: ·ÓÙÈÎ. ÌÈÎÚfiÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘
ÔÛÔ‡. ñ¤Ú Ù¿ ÁfiÓ·Ù·: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ (ÌÂÙ·ÊÚ.).
3. K·› ùÓ˘¯·˜ âÓ ÙÔÖ˜ ÔÛ›Ó ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (Ôî ™ÂÏËÓÖÙ·È: ÂÓÓ.):
˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈ. ùÓ˘¯·˜: ·ÓÙÈÎ. âÓ ÙÔÖ˜ ÔÛ›Ó: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ (ÌÂÙ·ÊÚ.).
4. âÂȉ¿Ó ÔÓáÛÈÓ õ Á˘ÌÓ¿˙ˆÓÙ·È: ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈΤ˜
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ õ (Ôî ™ÂÏËÓÖÙ·È: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙ· Ú‹Ì·Ù·.
5. àÏÏ¿ ¿ÓÙ˜ ÂåÛ›Ó ÌÔÓÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ: ·Ú. ÚfiÙ. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. ÌÔÓÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ:
ηÙËÁ. ÛÙÔ ¿ÓÙ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂåÛ›Ó (Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi).
6. K·› Á¿Ï·ÎÙÈ ÄÓ Ùfi ÛáÌ· î‰ÚÔÜÛÈÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (Ôî ™ÂÏËÓÖÙ·È: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ.
ÛÙÔ î‰ÚÔÜÛÈÓ. ÄÓ: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÛáÌ·: Á¿Ï·ÎÙÈ: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘.
7. œÛÙ η› Ù˘ÚÔ‡˜ à\ ·éÙÔÜ ‹ÁÓ˘ÓÙ·È: ‰Â˘Ù. Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ. (Ôî ™ÂÏËÓÖÙ·È: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ‹ÁÓ˘ÓÙ·È. Ù˘ÚÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ. à\ ·éÙÔÜ: ÂÌÚfiı.
ÚÔÛ‰. ‡Ï˘.
8. TÔ‡˜ ‰¤ çÊı·ÏÌÔ‡˜ ÂÚÈ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ö¯Ô˘ÛÈ: ·Ú. ÚfiÙ. (Ôî ™ÂÏËÓÖÙ·È: ÂÓÓ.):
˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯Ô˘ÛÈÓ (Â‰Ò Â›Ó·È Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). ÂÚÈ·ÈÚÂÙÔ‡˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ
çÊı·ÏÌÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ.
9. η› ÔÏÏÔ› ÙÔ‡˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜ àÔϤ۷ÓÙ˜ ·Ú\ ôÏÏˆÓ ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ ïÚáÛÈÓ:
·Ú. ÚfiÙ. ÔÏÏÔ›: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ïÚáÛÈÓ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ àÔϤ۷ÓÙ˜ (:
¯ÚÔÓ. ÌÙ¯.) - ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙÔ‡˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. àÔϤ۷ÓÙ˜. (çÊı·ÏÌÔÖ˜: ÂÓÓ.): ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔÈ. ·Ú\ ôÏψÓ:
ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÚÔ¤Ï¢Û˘.
10. TÈÓ¤˜ ‰¤ η› ÔÏÏÔ‡˜ àÔı¤ÙÔ˘˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ, Ôî ÏÔ‡ÛÈÔÈ: ·Ú. ÚfiÙ. ÙÈÓ¤˜:
˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯Ô˘ÛÈÓ (: Â‰Ò ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). ÔÏÏÔ‡˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰.
ÛÙÔ àÔı¤ÙÔ˘˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÙÈÓ¤˜. Ôî ÏÔ‡ÛÈÔÈ: ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÙÈÓ¤˜.
11. K¿ÙÔÙÚÔÓ ‰¤ ̤ÁÈÛÙÔÓ ÎÂÖÙ·È ñ¤Ú ÊÚ¤·ÙÔ˜ Ôé ¿Ó˘ ‚·ı¤Ô˜: ·Ú. ÚfiÙ.
̤ÁÈÛÙÔÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔÓ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÎÂÖÙ·È. ñ¤Ú ÊÚ¤·ÙÔ˜:
ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ‚·ı¤Ô˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÊÚ¤·ÙÔ˜. ¿Ó˘:
ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÔÛÔ‡.
12. òAÓ Ì¤Ó ÔsÓ Âå˜ Ùfi ÊÚ¤·Ú ηٷ‚FÉ ÙȘ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. ÙȘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Î·Ù·‚FÉ. Âå˜ Ùfi ÊÚ¤·Ú: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ.

127

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·128

13. àÎÔ‡ÂÈ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âÓ ÙFÉ ÁFÉ ÏÂÁÔ̤ӈÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (ÙȘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ
àÎÔ‡ÂÈ. ¿ÓÙˆÓ: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÙáÓ ÏÂÁÔ̤ӈÓ: ·ÓÙÈÎ. (ÂÈıÂÙÈ΋ ÌÙ¯.).
âÓ ÙFÉ ÁFÉ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ.
14. â¿Ó ‰¤ Âå˜ Ùfi οÙÔÙÚÔÓ àԂϤ„FË: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. (ÙȘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ
àԂϤ„FË. Âå˜ Ùfi οÙÔÙÚÔÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ΛÓËÛ˘ Û ÙfiÔ (ηÙ‡ı˘ÓÛ˘).
15. ¿Û·˜ Ì¤Ó fiÏÂȘ, ¿ÓÙ· ‰¤ öıÓË ïÚ÷Ä: ·Ú. ÚfiÙ. (ÙȘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ïÚ÷Ä.
fiÏÂȘ - öıÓË: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¿Û·˜: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ fiÏÂȘ. ¿ÓÙ·: ηÙËÁ.
ÚÔÛ‰. ÛÙÔ öıÓË.
16. TfiÙ η› ÙÔ‡˜ ÔåΛԢ˜ âÁÒ âı·ۿÌËÓ Î·› ÄÛ·Ó Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·: ·Ú. ÚfiÙ.
âÁÒ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âı·ۿÌËÓ. ÙÔ‡˜ ÔåΛԢ˜ - Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·: ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
ÄÛ·Ó: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·. ÙfiÙÂ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
17. Âå ‰¤ ÎàÎÂÖÓÔÈ â̤ ëÒÚˆÓ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. ÎàÎÂÖÓÔÈ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ëÒÚˆÓ.
â̤: ·ÓÙÈÎ.
18. ÔéΤÙÈ ö¯ˆ ÂåÂÖÓ: ·Ú. ÚfiÙ. (âÁÒ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯ˆ Î·È ÛÙÔ ÂåÂÖÓ: ÙÂÏÈÎfi ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ö¯ˆ (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·).
¶PO™E•E. ŸÙ·Ó ÙÔ ö¯ˆ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, ÙfiÙ ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi Î·È ÙÔ ö¯ˆ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÔÚÒ,
fiˆ˜ ÛÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË.
19. ≠OÛÙȘ ‰¤ Ù·ÜÙ· Ì‹ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô≈Ùˆ˜ ö¯ÂÈÓ: ‰Â˘Ù. ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚfiÙ. ¬ÛÙȘ:
˘ÔÎ. ÛÙÔ Ì‹ ÈÛÙ‡ÂÈ. Ù·ÜÙ·: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯ÂÈÓ: ÂȉÈÎfi ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ (: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·). Ô≈Ùˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘.
20. ôÓ ÔÙ ·éÙfi˜ âÎÂÖÛ àÊ›ÎËÙ·È: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. ·éÙfi˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÊ›ÎËÙ·È. ÔÙÂ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘. âÎÂÖÛÂ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ΛÓËÛ˘ Û ÙfiÔ.
21. ÂúÛÂÙ·È (·éÙfi˜): ·Ú. ÚfiÙ. (·éÙfi˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂúÛÂÙ·È.
22. ó˜ àÏËıÉ Ï¤Áˆ: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÂúÛÂÙ·È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. (âÁÒ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ï¤Áˆ. àÏËıÉ: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ï¤Áˆ.

A¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 32 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔÈ·

Â͈ÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ™ÂÏËÓÈÙÒÓ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ;

128

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ™ÂÏËÓ›Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó‡¯È· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ Û οı fi‰È. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË
ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È Ù·
ÚfiÛıÂÙ· Ì¿ÙÈ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ™ÂÏËÓ›Ù˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ˙‡ÁË Ì·ÙÈÒÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·, ÁÈ· Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜
Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜.

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·129

2. ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔÓ Î·È ÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ™ÂÏËÓ›Ù˜;
∂¿Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË (οÙÔÙÚÔ), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ËÁ¿‰È, ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Î·È fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜.
ªÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÁË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ ™ÂÏËÓ›Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.

∂ÓfiÙËÙ·

4

3. ™Â ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ \AÏËı‹˜ ^IÛÙÔÚ›· ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·
Ô˘ ‰È·‚¿Û·ÙÂ; °È·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÓfiÌ·Û ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô
§Ô˘ÎÈ·Ófi˜; ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘;
√ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÂÈÚˆÓÈÎfi˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›¯ÓÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· fiÏ· Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ¤Íˆ ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡. √ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ÔÓfiÌ·Û ¤ÙÛÈ
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì ÚfiıÂÛË Ó· ÂÈÚˆÓ¢Ù› fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜
·ÏËıÈÓ¤˜ „¢‰Â›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ÂÈÚˆÓ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙË
™ÂÏ‹ÓË. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜
˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ·Ó ı· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÛ· ϤÂÈ (Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·Ó·ÏËı‹) ‹ fi¯È.

4. ∞Ó

¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ªÈÎÚfi ¶Ú›ÁÎÈ·, ÙÔ ∞fi ÙË °Ë ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË, ÙËÓ
∞Ï›ÎË ÛÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ £·˘Ì¿ÙˆÓ ‹ οÔÈÔ ·ÚfiÌÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜, Ó· ÂÈϤÍÂÙ οÔÈ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÁڷʤ˜ Ï·ÓËÙÒÓ Î·È ÂÚ›ÂÚÁˆÓ fiÓÙˆÓ Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

«MÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊË. TÔ “fiÌÔÚÊË” ‹Ù·Ó, Ê˘ÛÈο, ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ŒÓ·˜ Á‹ÈÓÔ˜ fiÚÔ˜. H ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ ϤÍË ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ‹Ù·Ó “ÎÈÚ¿Ì”,
Ô˘ ¿Óˆ οو Û‹Ì·ÈÓ “ηχÙÂÚË ·fi ¯Ú‹ÛÈÌË”. ◊Ù·Ó fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤ÚıÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ Û ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ·ÂÈϤ˜
‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·Áˆı›, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ·Á› ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ η‡ÛÈÌÔ.
°È· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ °Ë˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· Û·‡Ú· ‡„Ô˘˜ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì¤ÙÚÔ˘, Ì ÌÂÁ¿Ï·
ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· Î·È Ì¿ÙÈ· Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ. øÛÙfiÛÔ Ô ™¿ÈÌÔÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. EΛ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË ·fi ¯Ú‹ÛÈÌË».
[Michael Cunningham, Iδιαίτερες μέρες]

129

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·130

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

4
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. °È·Ù› Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ™ÂÏËÓ›Ù˜ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘;
∞¿ÓÙËÛË: √ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· fiÛˆÓ
ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û fiÛ· ·Ó·ÏËı‹ ϤÁÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹
Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÛÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏËı‹, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Î·Ù·Ê·Ó‹˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ
Î·È Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÂÈÚˆÓÈÎfi
Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ.
2. ∫·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ÏfiÁÈ·
ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡;
∞¿ÓÙËÛË: √ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ηÏ› fiÔÈÔÓ ‰˘ÛÈÛÙ› Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ÛÂÏ‹ÓË, ÁÈ·
Ó· ‰ÂÈ ·Ó ϤÂÈ ·Ï‹ıÂÈ· ‹ „¤Ì·Ù·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÙ¤ ηÓ›˜
‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ù·
ıˆÚÔ‡Û·Ì ·Î·ÙfiÚıˆÙ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ·Ï‹ıÂÈ·
·ÔηχÙÂÙ·È.

¢∏ªπ√Àƒ°π∫◊ – ¢π∞£∂ª∞Δπ∫◊ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπŸΔ∏Δ∞*
* ∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ – ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡

✔ ∞Ó ‹Û·ÛÙ ÂÛ›˜ ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË Î·È Ì·›Ó·Ù ̤۷ ÛÙÔ «ÊÚ¤·Ú» ‹ ÎÔÈÙ¿˙·Ù ÛÙÔ
«Î¿ÙÔÙÚÔÓ» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi Û·˜, ÙÈ ı· ·ÎÔ‡Á·Ù ηÈ
ÙÈ ı· ‚Ϥ·Ù ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë; ªÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È
Ó· ÙÔ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÙ Ì ÛΛÙÛ· ‹ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ.

130

∞¿ÓÙËÛË: ªfiÏȘ ÂÓÙfiÈÛ· ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ, ÏËÛ›·Û· ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ¤ÚÈÍ· ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙË °Ë. √È ÚÒÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·, ‹Ù·Ó Ì·Á¢ÙÈΤ˜! ∂›‰· Ó¤Ô˘˜

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·131

·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿, ›‰· ÌÈ· Ì¿Ó· Ó· ıËÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔÚÁÈο, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙË ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡… ∞ÎfiÌË Â›‰· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÙÔ›·! ™Â fiÔÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÎÈ ·Ó
ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜, Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Ì·Á¤„ÂÈ. •·ÊÓÈο ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· ·ÓÙ›ÎÚÈÛ· ·ÔÙÚÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ô˘ Ì ÙÚfiÌ·Í·Ó. √È
¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏËÏÔÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·Ó, ÔÈ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›Â˜ ¤‚·Ê·Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÎfiÎÎÈÓÔ, οı ›¯ÓÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∞̤ۈ˜ ¤ÛÙÚ„·
ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ ÚÔ˜ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÂΛ Ô˘ ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹, Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤Ûˆ˙·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓ‹. √ Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ı·‡Ì·Ù·!

∂ÓfiÙËÙ·

4

131

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·132

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ Bã

4

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ: Επίθετο καλός, καλή, καλόν
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Σύνθεση – Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή –
επίθετο

μ1. §∂•π§√°π∫√™ ¶π¡∞∫∞™
∂ÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÂÈı. ηÏfi˜, ηϋ, ηÏfiÓ
ηÏfi˜: fiÌÔÚÊÔ˜/ Û‡˙˘ÁÔ˜, ·Á·ËÙfi ÚfiÛˆÔ/ ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜/ ·Á·ıfi˜/ ηٿÏÏËÏÔ˜/
ÈηÓfi˜/ Ù›ÌÈÔ˜, ËıÈÎfi˜
∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÈı. ηÏfi˜, ηϋ, ηÏfiÓ

∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ηÏÏ›ÎÔÌÔ˜:
ηÏÏ›·È˜:
ηÏÏ›ÓÈÎÔ˜:
ηÏÏÈÛ٤ʷÓÔ˜:
∫·ÏÏÈÛı¤Ó˘:
ηÏÏÈ¿ÚFËÔ˜:

·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì·ÏÏÈ¿
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÌÔÚÊ· ·È‰È¿
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÔÍË Ó›ÎË
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ˆÚ·›· ÛÙÂÊ¿ÓÈ·
·ÚÈÔ fiÓÔÌ·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì¿ÁÔ˘Ï·

∞Ú¯·›·/ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
Ùe οÏÏÔ˜:
Ë ÔÌÔÚÊÈ¿
ì ηÏÏÔÓ‹:
Ë fiÌÔÚÊË ÎÔ¤Ï·
Ùe ηÏÏÈÛÙÂÖÔÓ (-›·): ‚Ú·‚Â›Ô ÔÌÔÚÊÈ¿˜/ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ηÏÔ‹ı˘:

132

(·.Â.) ·Á·ıfi˜, ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜/ (Ó.Â.) ÁÈ· ÓfiÛÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÂͤÏÈÍË,
È¿ÛÈÌË
ì ηÏÔηÁ·ı›·: ηÏÔÛ‡ÓË, ¢Á¤ÓÂÈ·, ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ì ηÏÔηÈÚ›·: Ô Î·Ïfi˜ ηÈÚfi˜
ηÏÏÈÂ‹˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ÌÈÏ¿ÂÈ ˆÚ·›·
ì ηÏÏȤÂÈ·: Ë Î·Ï‹ ÁÚ·Ê‹ ‹ ÔÌÈÏ›·

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

ηÏψ›˙ˆ:
ηÏϛʈÓÔ˜:
ì ηÏÏÈʈӛ·:
ηÏÏÈÁÚ·Êá:
∫·ÏÏÈÚÚfiË:
ì ηÏÏÈÁÚ·Ê›·:
ì ηÏÏÈÙ¯ӛ·:
ηÏÏÈÂÚÁá:

™ÂÏ›‰·133

ÔÌÔÚÊ·›Óˆ/ η̷ÚÒÓˆ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· ʈӋ
Ë ˆÚ·›· ÚÔÊÔÚ¿/ Ë ˆÚ·›· ʈӋ
Áڿʈ ˆÚ·›·
·ÚÈÔ fiÓÔÌ·
ÙÔ ˆÚ·›Ô ÁÚ¿„ÈÌÔ
Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË/ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ/ Ë ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ
ηÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ
·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙË ÁË/ ÚÔ¿Áˆ οÔÈ· Ê˘ÛÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·/ ÚÔηÏÒ Ù¯ÓËÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ

∂ÓfiÙËÙ·

4

¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ηÏÔÛ‡ÓË:
·Á·ıfiÙËÙ·, Ú·fiÙËÙ·
ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηÏÔÛ‡ÓË
ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi: ·Ú·Û··ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ηÏÔ‰¤¯ÔÌ·È:
ηÏÔıÚÂÌ̤ÓÔ˜:
Ṳ̂ÓÔ˜)
ηÏÔÏÔÁÈÎfi˜:
ηÏÔÌ·ı·›Óˆ
ηÏÔÈ¿Óˆ:
ηÏfiÈÛÙÔ˜:
ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜:
ηÏfiÙ˘¯Ô˜:
ηÏÔÙ¿ÍȉԘ:
ηÏÔÚ›˙ÈÎÔ˜:
ηÏÔ¤Ú·ÛË:
ηÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ˜:

‰¤¯ÔÌ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·Ê› ·ÚÎÂÙ¿ (·ÓÙÈı. ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ˘ÔÛÈÙÈ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘
Û˘ÓËı›˙ˆ οÔÈÔÓ ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ˙ˆ‹
ÎÔϷ·ˆ, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÍÈÏÂÒÛˆ
Ô Â˘ı‡˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÚfiıÂÛË
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ¿ÓÂÙ·/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· Ù·Í›‰È
·˘Ùfi˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë
Ë Î·Ï‹ ˙ˆ‹
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì¿ÚÌ·Ú·

A¶∞¡Δ∏™∂π™
∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 33-34 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ «Ù¿ ηϿ ÎfiÔȘ ÎÙáÓÙ·È» Î·È «Ôé‰¤Ó Î·ÎfiÓ àÌÈÁ¤˜ ηÏÔÜ» Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·;
«Ùa ηÏa ÎfiÔȘ ÎÙáÓÙ·È» = ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎfiÔ˜ Î·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ
Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹

133

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·134

«Ôé‰bÓ Î·ÎeÓ àÌÈÁb˜ ηÏÔÜ» = ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Îfi ¯ˆÚ›˜ ηÏfi, fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ıÂÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿

2. ¡· ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÛÙȘ ÛًϘ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙȘ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ ÙÔ˘ Ú. ηÏψ›˙ˆ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜: ηÏψÈÛÙ‹˜, ηÏψÈÛÌfi˜, ηÏÏÒÈÛÌ·, ηÏψÈÛÙÈÎfi˜.
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
ÚfiÛˆÔ
Ô˘ ÂÓÂÚÁ›
ηÏψÈÛÙ‹˜

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·,
ηٿÛÙ·ÛË
ηÏψÈÛÌfi˜

Â›ıÂÙ·
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ηÏÏÒÈÛÌ·

ηÏψÈÛÙÈÎfi˜

3. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó.Â. Ì ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Â›ıÂÙÔ Î·Ïfi˜
Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È:
ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˜:
ηÏÔÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜:
ηÏfiηډԘ:
ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜:
ηÏÔ˙ˆÈṲ̂ÓÔ˜:

·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ
·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï¿ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ηډȿ
·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ˆÚ·›· ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜
·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Î·Ï‹ ˙ˆ‹, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ

4. ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi ¶›Ó·Î· ϤÍÂȘ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜ Î·È ·ÓÙÒÓ˘Ì˜
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ Ó.Â. Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
Û˘ÓÒÓ˘Ì·

·ÓÙÒÓ˘Ì·

¢ÊÚ¿‰Ë˜:
ηÏÏÈÂ‹˜
·Ó·Ù‡ÛÛˆ (ÌÙÊ.): ηÏÏÈÂÚÁÒ
ÎÔÌ„ÔÙ¯ӛ·:
ηÏÏÈÙ¯ӛ·
¢ÚÂ›˙ˆ:
ηÏψ›˙ˆ

·Ô·›ÚÓˆ:
·Ú¿ÊˆÓÔ˜:
‰‡ÛÌÔÈÚÔ˜:
‰‡ÛÙÚÔÔ˜:

ηÏÔÈ¿Óˆ
ηÏϛʈÓÔ˜
ηÏÔÚ›˙ÈÎÔ˜
ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜

μ2. ∂ΔÀª√§√°π∫∞ ™Ã√§π∞
¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ – Â›ıÂÙÔ

134

∂›ıÂÙÔ ˆ˜ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi
• ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È Â›ıÂÙÔ, ηÓÔÓÈο Ë Û‡ÓıÂÙË
ϤÍË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ (.¯. ôÎÚ·
+ fiÏȘ = àÎÚfiÔÏȘ)
• ŸÙ·Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ÎÏÈÙ¿ ·fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Âx˜, ‰‡Ô, ÙÚ›˜, Ù¤ÛÛ·Ú˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο, ÙfiÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔ-, ‰È-,
ÙÚÈ-, ÙÂÙÚ·- (.¯. ÌÔÓÔÂȉ‹˜, ‰›‰Ú·¯ÌÔÓ, ÙÚ›ÌËÓÔ˜, ÙÂÙÚ¿˘¯Ë˜)
• ŸÙ·Ó Ù· ¿ÎÏÈÙ· ·fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂ-

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·135

ÙÈο, ÙfiÙ ¿ÏÏÔÙ ̤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· (.¯. ÂÓÙÂÙ¿Ï·ÓÙÔ˜) Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ·ÚÈıÌËÙÈο ëÙ¿, âÓÓ¤·, ‰¤Î· (.¯. ÂÓÙ¿‰Ú·¯ÌÔÓ).

∂ÓfiÙËÙ·

4

A¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 34-35 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ ·.Â. Ì ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ ÌfiÓÔ˜:
ÌfiÓÔ˜ + Ì¿¯ÔÌ·È:
ÌfiÓÔ˜ + ͇ÏÔÓ:
ÌfiÓÔ˜ + ÛÙ›¯Ô˜:
ÌfiÓÔ˜ + Û˘ÏÏ·‚‹:
ÌfiÓÔ˜ + Á¤ÓÔ˜:
ÌfiÓÔ˜ + çÊı·ÏÌfi˜:

ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˜
ÌÔÓfi͢ÏÔ˜
ÌÔÓfiÛÙȯԘ
ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ô˜
ÌÔÓÔÁÂÓ‹˜
ÌÔÓfiÊı·ÏÌÔ˜

2. ªÂ Ù· Û˘ÓıÂÙÈο ̤ÚË Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘
·.Â. Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
ÈÎÚfi˜ + ¯ÔÏ‹:
ÏÂÙfi˜ + ϤÁˆ:
Ï¢΋ + ı¿:
̤Á·˜ (ÁÂÓ. ÌÂÁ¿Ï-Ô˘) + Ú¤ˆ:
‰Ò‰Âη + Ì‹Ó:

ÈÎÚfi¯ÔÏÔ˜
ÏÂÙÔÏfiÁÔ˜
§Â˘ÎÔı¤·
ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜
‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ˜

3. ªÂ Ù· Â›ıÂÙ· Û –‡˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Â›ıÂÙ·
Ù˘ ·.Â. Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ Ì ÂÓˆÙÈÎfi Ù· Û˘ÓıÂÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
‚·ı‡˜ (ÁÂÓ. ÂÓ. ‚·ı¤Ô˜) + ‚Ô˘Ï‹:
‚·Ú‡˜ + ÙfiÓÔ˜:
Âéı‡˜ + Ù›ӈ:
‚·Ú‡˜ + Á‰Ô‡Ô˜:
Âéı‡˜ + ÁÚ·ÌÌ‹:
ç͇˜ + ı˘Ìfi˜:

‚·ı‡‚Ô˘ÏÔ˜
‚·Ú‡-ÙÔÓÔ˜
Âéı˘-ÙÂÓ‹˜
‚·Ú‡-Á‰Ô˘Ô˜
Âéı‡-ÁÚ·ÌÌÔ˜
ç͇-ı˘ÌÔ˜

135

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·136

∂ÓfiÙËÙ·

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

4
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË ·fi ÙÔ
ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·:
·. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ¤ÏËÍÂ, fiÙ·Ó ¤Ì·ı fiÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ ‹Ù·Ó …………..
‚. ΔÔÓ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
……… ……………………………
Á. ΔÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë …………… Î·È Ë ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿.
‰. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ……………… ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
Â. ∂ËÚ¤·˙Â Î·È ¤ÂÈı ٷ Ï‹ıË Ì ÙËÓ ……………… ÙÔ˘.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ηÏÔ‹ı˘, ‚. ηÏϛʈÓÔ˜, Á. ηÏÔ¤Ú·ÛË, ‰. ηÏÔÏÔÁÈο, Â. ηÏÏȤÂÈ·.

2. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜:
ηÏÏ›ÎÔÌÔ˜
ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜
ηÏÏ›·È˜
·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì·ÏÏÈ¿
ηÏÏÈ¿ÚFËÔ˜
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì¿ÁÔ˘Ï·
ηÏÔ‹ı˘
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÌÔÚÊ· ·È‰È¿
ÙÔ Î·ÏÏÈÛÙÂÖÔÓ
‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜
∞¿ÓÙËÛË: ηÏÏ›ÎÔÌÔ˜: ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì·ÏÏÈ¿, ηÏÏ›·È˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘
¤¯ÂÈ fiÌÔÚÊ· ·È‰È¿, ηÏÏÈ¿ÚFËÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· Ì¿ÁÔ˘Ï·, ηÏÔ‹ı˘:
ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, Ùfi ηÏÏÈÛÙÂÖÔÓ: ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜.
∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÌfiÓÔ˜.
∞¿ÓÙËÛË: ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˜, ÌÔÓfiÊı·ÏÌÔ˜, ÌÔÓÔÛ¿Ó‰·ÏÔ˜, ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ˜, ÌÔÓfiÏ¢ÚÔ˜…
2. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ ηٷٿÍÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË: ÌÂÁ·ÏfiηډԘ, ·ÍÈfiÌ·¯Ô˜, ÏÔÁÔÎÚ›Óˆ, ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ˜, ηÏfi„˘¯Ô˜.
·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ
∞¿ÓÙËÛË: ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: ÏÔÁÔÎÚ›Óˆ (ÏfiÁÔ˜ + ÎÚ›Óˆ), ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ˜ (‚È‚Ï›Ô + ÙÚÒÁˆ), ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ: ÌÂÁ·ÏfiηډԘ (ÌÂÁ¿ÏÔ˜ + ηډȿ), ·ÍÈfiÌ·¯Ô˜ (¿ÍÈÔ˜ + Ì¿¯ÔÌ·È), ηÏfi„˘¯Ô˜ (ηÏfi˜ + „˘¯‹).

136

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·137

ª∂ƒ√™ °ã

∂ÓfiÙËÙ·

4

°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏: °ã ÎÏ›ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ
–ºˆÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· Û -‡˜, -ÂÖ·, -‡
H YÔÙ·ÎÙÈ΋

°1. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
1. °ã ∫§ÿ™∏ ∂¶π£ŒΔø¡
• TÚÈÙfiÎÏÈÙ· ϤÁÔÓÙ·È Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÏ›ÛË:
ï âÈÌÂÏ‹˜ (ÁÂÓ. ÙÔÜ âÈÌÂÏÔܘ), Ùfi âÈÌÂϤ˜ (ÁÂÓ. ÙÔÜ âÈÌÂÏÔܘ).

• T· ıËÏ˘Î¿ ÙˆÓ ÙÚÈηٿÏËÎÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ (›ÙÂ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· ›Ù ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ·) ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÎÏ›ÛË:

ì îÂÚ¿ (ıËÏ. ÙÔ˘ îÂÚfi˜), ÁÂÓ. Ùɘ îÂÚĘ
ì Ù·¯ÂÖ· (ıËÏ. ÙÔ˘ Ù·¯‡˜), ÁÂÓ. Ùɘ Ù·¯Â›·˜.

• T· ıËÏ˘Î¿ ÙˆÓ ‰ÈηٿÏËÎÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ (›ÙÂ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· ›Ù ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ·) ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ηٿ ÙË ‚ã ÎÏ›ÛË (: ï, ì öÓ‰ÔÍÔ˜, ÁÂÓ. Ùɘ âÓ‰fiÍÔ˘) ηÈ
¿ÏÏ· ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÏ›ÛË (ï, ì ÂéÁÂÓ‹˜, ÁÂÓ. Ùɘ ÂéÁÂÓÔܘ).
• T· ıËÏ˘Î¿ (fiˆ˜ Î·È Ù· ·ÚÛÂÓÈο) ÙˆÓ ÌÔÓÔηٿÏËÎÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÏ›ÛË:

ï, ì ¤Ó˘ (ÁÂÓ. Ùɘ ¤ÓËÙÔ˜), ï, ì ‚Ï¿Í (ÁÂÓ. Ùɘ ‚Ï·Îfi˜).
AÓ¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Ù· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ʈÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· Î·È ÛÂ Û˘ÌʈÓfiÏËÎÙ·.
·. ºˆÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· ϤÁÔÓÙ·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ʈӋÂÓ.
‚. ™˘ÌʈÓfiÏËÎÙ· ϤÁÔÓÙ·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û‡ÌʈÓÔ.
υ

υ

υ

ºˆÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· - ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Û -‡˜, -ÂÖ·, -‡
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
(£. Âéı˘-, ÂéıÂ-)
·ÚÛÂÓÈÎfi ıËÏ˘Îfi
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Âéı‡-˜
Âéı¤-Ô˜
ÂéıÂÖ
Âéı‡-Ó
Âéı‡

ÂéıÂÖ·
Âéı›·˜
Âéı›÷·
ÂéıÂÖ·Ó
ÂéıÂÖ·

(£. ıËÏ˘-, ıËÏÂ-)

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ıËÏ˘Îfi
Âéı‡
Âéı¤-Ô˜
ÂéıÂÖ
Âéı‡
Âéı‡

ıÉÏ˘-˜
ı‹ÏÂ-Ô˜
ı‹ÏÂÈ
ıÉÏ˘-Ó
ıÉÏ˘

ı‹ÏÂÈ·
ıËÏ›·˜
ıËÏ›÷·
ı‹ÏÂÈ·Ó
ı‹ÏÂÈ·

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
ıÉÏ˘
ı‹ÏÂ-Ô˜
ı‹ÏÂÈ
ıÉÏ˘
ıÉÏ˘

137

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·138

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

4
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ÂéıÂÖ˜
Âéı¤-ˆÓ
Âéı¤-ÛÈ
ÂéıÂÖ˜
ÂéıÂÖ˜

ÂéıÂÖ·È
ÂéıÂÈáÓ
Âéı›·È˜
Âéı›·˜
ÂéıÂÖ·È

Âéı¤-·
Âéı¤-ˆÓ
Âéı¤-ÛÈ
Âéı¤-·
Âéı¤-·

ı‹ÏÂȘ
ıËϤ-ˆÓ
ı‹ÏÂ-ÛÈ
ı‹ÏÂȘ
ı‹ÏÂȘ

ı‹ÏÂÈ·È
ıËÏÂÈáÓ
ıËÏ›·È˜
ıËÏ›·˜
ı‹ÏÂÈ·È

ı‹Ï·
ıËϤˆÓ
ı‹ÏÂÛÈ
ı‹Ï·
ı‹Ï·

• ŸÌÔÈ· Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· Â›ıÂÙ·: ‚Ú·‰‡˜,
‚Ú·¯‡˜, ‚·Ú‡˜, ÁÏ˘Î‡˜, ‰·Û‡˜, ‰ÚÈ̇˜, ÂéÚ‡˜, 쉇˜, ıÚ·Û‡˜, ç͇˜, Ù·¯‡˜, ÙÚ·¯‡˜, ·¯‡˜ Î.¿.
¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™
υ

υ

υ

ÛÙ· Û -˘˜, -ÂÈ·, -˘ ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ·
1. T· ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Û -˘˜ (‚·ı‡˜, ‚·ıÂÖ·, ‚·ı‡) Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô͇ÙÔÓ· ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ:

‚Ú·‰‡˜, ‚Ú·‰‡ - ‚Ú·¯‡˜, ‚Ú·¯‡ - ÁÏ˘Î‡˜, ÁÏ˘Î‡ - ‰ÚÈ̇˜, ‰ÚÈ̇ Î.¿.
¶ƒ√™∂•∂. μ·Ú‡ÙÔÓ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô:

≥ÌÈÛ˘˜ (ìÌ›ÛÂÈ·, ≥ÌÈÛ˘) Î·È ıÉÏ˘˜ (ı‹ÏÂÈ·, ıÉÏ˘).
2. T· Â›ıÂÙ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ô ı¤Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· Û -˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Û -Â:
‚Ú·‰˘-, ‚Ú·‰Â-Ø Ù·¯˘-, Ù·¯Â-Ø ıÚ·Û˘-, ıÚ·Û¶ƒ√™∂•∂. Afi ÙÔ ı¤Ì· Û -˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ηÈ
ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· Û -Â
fiϘ ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ Î·È fiÛ˜ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Î·È Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· Û -˘.
3. T· Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·Û˘Ó·›ÚÂÙ· Û -·: Âéı¤·, ‚Ú·¯¤·, ‚·ı¤·Ø
ÌfiÓÔ ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ùfi ≥ÌÈÛ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÒÛÂȘ Û -· Î·È Û -Ë:
ì̛۷ Î·È ìÌ›ÛË.

2. H Y¶√Δ∞∫Δπ∫∏
α. • H ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂȉÒÓ: Ë ·Ï‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋, Ë ‚Ô˘ÏËÙÈ΋, Ë
·ÔÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋.
H ·Ï‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋

138

1. E›Ó·È ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ: ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ [·Ú¿‰. 1] ‹ Ù‹Ó ·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ [·Ú·‰. 2, 3].
2. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·139

3. MÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋.
¶PO™E•E. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ
Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋, fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙË
‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË [‚Ϥ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·].
4. ¢¤¯ÂÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.

∂ÓfiÙËÙ·

4

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. ¢¤‰ÔÈη Ì‹ ÙÈ ¿ıˆÌÂÓ [= ÊÔ‚Ô‡Ì·È Ì‹ˆ˜ ¿ıÔ˘Ì οÙÈ].
2. M·ÈÓfiÌÂı·, ïfiÙ·Ó çÚÁÈ˙ÒÌÂı· [=ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̷ÓÈ·ÎÔ›, fiÙ·Ó ÔÚÁÈ˙fiÌ·ÛÙÂ].
3. \A‚ÚÔÎfiÌ·˜ Ù¿ ÏÔÖ· η٤η˘ÛÂÓ, ¥Ó· Ì‹ KÜÚÔÓ ‰È·‚FÉ [=Ô A‚ÚÔÎfiÌ·˜
¤Î·„ ٷ ÏÔ›·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô K‡ÚÔ˜].
BÔ˘ÏËÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
1. H ‚Ô˘ÏËÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ı¤ÏËÛË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
2. ¢ËÏÒÓÂÈ ¿ÏÏÔÙ ÚÔÙÚÔ‹ [ÚÔÙÚÂÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋] Î·È ¿ÏÏÔÙ ··ÁfiÚ¢ÛË [··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋]
3. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ëψı› ÚÔÙÚÔ‹ [·Ú¿‰. 1], ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ·ã
ÏËı˘ÓÙÈÎfi [Û¿ÓÈ· ÛÙÔ ·ã ÂÓÈÎfi], ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘
ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡ÓØ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ¤ÌÊ·ÛË
Ù·: ôÁÂ, ôÁ ‰‹, úıÈ [·Ú·‰. 2], úıÈ ‰‹, ʤÚÂ, ʤÚ ‰‹.
4. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ëψı› ··ÁfiÚ¢ÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚ã‹ Áã ÚfiÛˆÔ Î·È
¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ Ì‹ [·Ú¿‰. 3].
5. MÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ [Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ· NÂÔÂÏÏËÓÈο] Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ: ÂÌÚfi˜ ·˜, ÂÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ ·˜, ¤Ï· ·˜, ¤Ï· Ó·, ¤Ï·
ÎÈ ·˜ ‹ ÌÂ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ Ó·.
6. ¢¤¯ÂÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. òIˆÌÂÓ Î·› àÎÔ‡ÛˆÌÂÓ ÙÔÜ àÓ‰Úfi˜ [=Ó· ¿ÌÂ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·].
2. òIıÈ âÍÂÙ¿ÛˆÌÂÓ Ù¿ öÚÁ· ÙáÓ ıÂáÓ [=ÂÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ ·˜ ‹ ¤Ï· ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ıÂÒÓ].
3. M‹ ôÏψ˜ ÔÈ‹Û˘ [Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ·ÏÏÈÒ˜].
AÔÚËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
1. H ·ÔÚËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ
Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ.
2. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ¢ı›˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
3. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¤ÌÊ·ÛË Ù·: ‚Ô‡ÏÂÈ ‹ ‚Ô‡ÏÂÛı [η› ı¤ÏÂȘ ‹
ı¤ÏÂÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜].

139

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·140

4. MÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ Ó·.
5. ¢¤¯ÂÙ·È ¿ÚÓËÛË Ì‹.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. T› ÊáÌÂÓ Úfi˜ Ù·ÜÙ·, t KÚ›ÙˆÓ [= ÙÈ Ó· ԇ̠ÁÈ\ ·˘Ù¿, KÚ›ÙˆÓ·].
2. BÔ‡ÏÂÈ ÛÎÔáÌÂÓ; [ı¤ÏÂȘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ;]
3. \E‚Ô˘Ï‡ÔÓÙÔ ÂúÙ ηٷη‡ÛˆÛÈÓ ·éÙÔ‡˜ ÂúÙ ôÏÏÔ ÙÈ ¯Ú‹ÛˆÓÙ·È [=ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Â›Ù ӷ ο„Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ›Ù ӷ ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ].
4. £¤ÏÂȘ Ì›ӈÌÂÓ [=ı¤ÏÂȘ Ó· Ì›ÓÔ˘ÌÂ;]
MÂÏÏÔÓÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
A·ÓÙ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ Û ı¤ÛË Ì¤ÏÏÔÓÙ· ÔÚÈÛÙÈ΋˜. ™ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ
··ÓÙÔ‡Ó ˆ˜ Ï›„·Ó· Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÔÈ ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ̤ÏÏÔÓÙ˜: ö‰ÔÌ·È (=ı· Ê¿ˆ), ›ÔÌ·È (=ı· Ȉ) Î·È ¯¤ˆ (=ı· ¯‡Ûˆ).
β. YÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
ÂÓÂÛÙÒÙ·
χ-ˆ
χ-F˘
χ-Ë
χ-ˆÌÂÓ
χ-ËÙÂ
χ-ˆÛÈ(Ó)

˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
·ÔÚ›ÛÙÔ˘
χ-Û-ˆ
χ-Û-F˘
χ-Û-FË
χ-Û-ˆÌÂÓ
χ-Û-ËÙÂ
χ-Û-ˆÛÈ(Ó)

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:
• H ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È ÙȘ
ηٷϋÍÂȘ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·.
• H ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·‡ÍËÛË. A‡ÍËÛË ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋.

A¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
ÙˆÓ ÛÂÏ. 36-37 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

1. N· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
ÁÏ˘Î‡˜, ÁÏ˘ÎÂÖ·, ÁÏ˘Î‡ ÁÏ˘Î›·˜
(ÁÂÓ. ÂÓ. Î·È ÏËı. ıËÏ.) ÁÏ˘ÎÂÈáÓ

140

ıÉÏ˘˜, ı‹ÏÂÈ·, ıÉÏ˘ ı‹ÏÂÈ

≥ÌÈÛ˘˜, ìÌ›ÛÂÈ·, ≥ÌÈÛ˘ ≥ÌÈÛ˘
(·ÈÙ. ÂÓ. Î·È ÏËı. Ô˘‰.) ì̛۷ (η› ìÌ›ÛË)
ÂéÚ‡˜, ÂéÚÂÖ·, ÂéÚ‡ ÂéÚ‡

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·141

(‰ÔÙ. ÂÓ. Î·È ÏËı. ·ÚÛ.) ı‹ÏÂÛÈ
Ù·¯‡˜, Ù·¯ÂÖ·, Ù·¯‡ Ù·¯¤Ô˜
(ÁÂÓ. ÂÓ. Î·È ÏËı. Ô˘‰.) Ù·¯¤ˆÓ

(ÔÓÔÌ. ÂÓ. Î·È ÏËı. Ô˘‰.) ÂéÚ¤·
쉇˜, ì‰ÂÖ·, 쉇 쉇Ó
(·ÈÙ. ÂÓ. Î·È ÏËı. ·ÚÛ.) ì‰ÂÖ˜

∂ÓfiÙËÙ·

4

2. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÒÛË Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤Ûˆ˜:
‚·ı‡ ¤Ï·ÁÔ˜: ‚·ı¤Ô˜ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ (ÁÂÓ. ÂÓ.) ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜: ‚·Ú¤· ¤ÓıË (ÔÓÔÌ.
ÏËı.)
ıÚ·Û‡˜ àÓ‹Ú: ıÚ·ÛÂÖ àÓ‰Ú› (‰ÔÙ. ÂÓ.)
‚Ú·‰ÂÖ· ï‰fi˜: ‚Ú·‰ÂÈáÓ ï‰áÓ (ÁÂÓ.
ÏËı.)
ç͇˜ q¯Ô˜: çÍ‡Ó q¯ÔÓ (·ÈÙ. ÂÓ.)
ÙÚ·¯ÂÖ· ¯ÒÚ·: ÙÚ·¯Â›·˜ ¯ÒÚ·˜ (·ÈÙ.
ÏËı.)

3. N· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ A
Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË B:

·. \AÓ·Ï¿‚ˆÌÂÓ ÔsÓ âÍ àگɘ Ù›˜ ì ηÙËÁÔÚ›· âÛÙ›Ó
‚. ≠O Û‡ ÌÈÛÂÖ˜, âÙ¤Úˇˆ Ì‹ ÔÈ‹ÛF˘
Á. º¤Ú ‰‹ ú‰ˆÌÂÓ
‰. ¶ÔÖ ‚á; ¶÷Ä ÛÙá; T› ϤÁˆ;
Â. òAÚ¯ˆÓ ·îÚÂÖÙ·È Ôé¯ ¥Ó· ë·˘ÙÔÜ Î·ÏᘠâÈÌÂÏÉÙ·È,
àÏÏ\ ¥Ó· η› Ôî ëÏfiÌÂÓÔÈ ‰È\ ·˘ÙfiÓ Âs Ú¿ÙÙˆÛÈÓ
ÛÙ. \E¿Ó ÙȘ ÙÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙáÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì‹ ÎÔÛÌFÉ, η›
ÙÔÜÙÔ âÍÂÙ¿˙ÂÈ ì fiÏȘ âÓ Ù·Ö˜ ÙáÓ àÚ¯fiÓÙˆÓ
‰ÔÎÈÌ·Û›·È˜.


1. ÚÔÙÚÔ‹
2. ··ÁfiÚ¢ÛË
1. ÚÔÙÚÔ‹
3. ·ÔÚ›·
4. ÚÔÛ‰ÔΛ·

5. Â·Ó¿ÏË„Ë
ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

4. N· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Áã ÏËı˘ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηÈ
Ù˘ ›‰È·˜ ¤ÁÎÏÈÛ˘: ÎÂχÛF˘, ÙÔ͇ËÙÂ, ·‡ÛˆÌÂÓ
ÎÂχÛF˘
ÎÂχۈÛÈ(Ó)
ÙÔ͇ËÙÂ
ÙÔ͇ˆÛÈ(Ó)
·‡ÛˆÌÂÓ
·‡ÛˆÛÈ(Ó)

5. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηٿÏËÍË ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ:
ñÌÂÖ˜ χÛËÙÂ, ìÌÂÖ˜ ڿ͈ÌÂÓ, ÔyÙÔÈ Ï¤ÁˆÛÈ(Ó), ñÌÂÖ˜ àԂϤ„ˆÌÂÓ, ÔyÙÔÈ ÈÛÙ‡ˆÛÈ(Ó)

6. N·

ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ›‰È·
ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ:

141

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·142

≠OÛÙȘ Ì‹ ÈÛÙ‡FË
ìÌÂÖ˜ ‚Ï¿ÙˆÌÂÓ
ÔyÙÔÈ îÎÂÙ‡ˆÛÈÓ

ÈÛÙ‡ÛFË
‚Ï¿„ˆÌÂÓ
îÎÙ‡ۈÛÈÓ

Û‡ ÂÚÌËÓ‡F˘
ìÌÂÖ˜ ÎÂχˆÌÂÓ
ñÌÂÖ˜ ıÂÚ·‡ËÙÂ

ëÚÌËÓ‡ÛF˘
ÎÂχۈÌÂÓ
ıÂÚ·‡ÛËÙÂ

7. N· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ:
·. §fiÁÈÛ·È ïfiÛ· ÌÔÈ çÊ›ÏÂȘ, ¥Ó· Ì‹ ÂÚ› ·ñÙáÓ âÚ›˙ˆÌÂÓ (âÚ›˙ˆ, ÂÓÂÛÙ.).
‚. \E¿Ó ìÌÂÖ˜ ÊÔÓ‡ۈÌÂÓ (ÊÔÓ‡ˆ, ·fiÚ.) ·éÙfiÓ, ô‰Èη âÛfiÌÂı·.
Á. \E¿Ó ñÌÂÖ˜ χÛËÙ (χˆ, ·fiÚ.) Ù¿˜ ÛÔÓ‰¿˜, â›ÔÚÎÔÈ öÛÂÛıÂ.
‰. òHÓ ÙȘ ·Ú·‚·›ÓFË (·Ú·‚·›Óˆ, ÂÓÂÛÙ.) ÙÈ ÙÔ‡ÙˆÓ, ˙ËÌ›·Ó â¤ıÂÛ·Ó.
Â. \E¿Ó ÙȘ Âå˜ Ùfi οÙÔÙÚÔÓ àԂϤ„FË (àԂϤˆ, ·fiÚ.) ¿Û·˜ Ù¿˜ fiÏÂȘ ïÚ÷Ä.
ÛÙ. ≠EÓÂη ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ìˉ¤Ó· ıÂáÓ çÌfiÛF˘, Ìˉ\ ôÓ Ì¤ÏÏF˘ (̤Ïψ, ÂÓÂÛÙ.)
ÂéÔÚÎÂÖÓ.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π˜
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô
·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·fi Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: 쉇˜, ‚·ı‡˜,
Âéı‡˜, Ôχ˜, ̤Á·˜.
·. \EÓ ÙÔÖ˜ …………….. ÔÙ·ÌÔÖ˜ Ôî êÏÈÂÖ˜ å¯ıf˜ àÏȇԢÛÈÓ.
‚. §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Ùa …………… ηÏa ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈ.
Á. ≠H‰Â ì ì̤ڷ ηÎáÓ …………… ηd …………….. ôÚÍÂÈ.
‰. μ¿‰È˙ ÙcÓ ………… ï‰fiÓ.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ‚·ı¤ÛÈ, ‚. 쉤·, Á. ÌÂÁ¿ÏˆÓ/ ÔÏÏáÓ, ‰. ÂéıÂÖ·Ó
2. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô Ô˘
Û·˜ ˙ËÙ›ٷÈ, ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ:
·. oø ôÓ‰Ú˜ \AıËÓ·ÖÔÈ, ùÓÔÌ· …………. (ö¯ˆ, ̤ÏÏ. ÔÚÈÛÙÈ΋˜) ηd ·åÙ›·Ó
ñe ÙáÓ ‚Ô˘ÏÔÌ¤ÓˆÓ ÙcÓ fiÏÈÓ ÏÔȉÔÚÂÖÓ.
‚. ∫·d öÚˆ˜ …………… (âÌ›Ùˆ, ·fiÚ. ÔÚÈÛÙÈ΋˜) ÙÔÖ˜ ÄÛÈÓ ïÌÔ›ˆ˜
âÎÏÂÜÛ·È.
Á. òHÓ ‰Â ÙȘ ……………… (âÈ„ËÊ›˙ˆ, ·fiÚ. ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜) ÎÈÓÂÖÓ Ùa ¯Ú‹Ì·Ù·
Ù·ÜÙ· ☠ôÏÏÔ ÙÈ, ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ËÌ›·Ó âÙ¤ıÂÓÙÔ.
‰. ∫·d ÌˉÂd˜ …………….. (ñÔÏ·Ì‚¿Óˆ, ·fiÚ. ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜) Ì ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ
Ìˉ¤Ó· ÏfiÁÔÓ ÔÈÂÖÛı·È, àÏÏ¿ §ÂˆÛı¤ÓË ÌfiÓÔÓ âÁΈÌÈ¿˙ÂÈÓ.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ≤ÍÂÙÂ, ‚. âÓ¤ÂÛÂ, Á. âÈ„ËÊ›ÛFË, ‰. ñÔÏ¿‚FË

142

4Ë(115-148)

11-01-04

05:01

™ÂÏ›‰·143

ª∂ƒ√™ ¢ã

∂ÓfiÙËÙ·

4

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ

K·d ≤ÙÂÚ· ‰b à·ÁÁ¤ÏÏÂÈ å‰ÂÖÓ ¬ÌÔÈ·, ηd àÓıÚÒÔ˘˜ ‰b å‰ÂÖÓ Î·d ≤ÙÂÚ¿ ÙÈÓ· ÙÂÚ·Ù‡ÂÙ·È, L ÌˉÂd˜ Ì‹Ù å‰ÂÖÓ öÊË Ì‹Ù àÎÔÜÛ·È, àÏÏa Ìˉb Ê·ÓÙ·Û›·È˜
àÓÂÙ˘ÒÛ·ÙÔ. K·› Ùe ¿ÓÙˆÓ àÈÛÙfiÙ·ÙÔÓ, ¬ÙÈ ÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ Úe˜ BÔÚÚÄÓ âd
ÛÂÏ‹ÓËÓ, ó˜ â› ÙÈÓ· ÁÉÓ Î·ı·ÚˆÙ¿ÙËÓ, ÏËÛ›ÔÓ âÁ¤ÓÔÓÙÔ, âÎÂÖ Ù ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ
ú‰ÔÈÂÓ L ÂåÎe˜ qÓ å‰ÂÖÓ ÙeÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ ñÂÚ‚ÔÏcÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ·Ó·Ï¿Û·ÓÙ·.
ºÒÙÈÔ˜, BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 166.111a

EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ºÒÙÈÔ˜ Ô ª¤Á·˜ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 820 – 886 Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ŒÏ·‚ ÂÈÌÂÏË̤ÓË ÌfiÚʈÛË Î·È ·fi ÓˆÚ›˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÛΛ
ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙˆÓ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ ÛÙË μ·Á‰¿ÙË Î·È ÚÔ‹¯ıË ˆ˜ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ºÒÙÈÔ˜ ¤ÁÈÓ ¶·ÙÚȿگ˘ ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ηÈ
Ô Ï·fi˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘Ø fï˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ ˆ˜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÂÈ΢ÚÒıËΠ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô. √ ¶¿·˜ ÂÓ·ÓÙÈÒıËΠÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ ˆ˜
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ‹Úı Û ‰È¤ÓÂÍË Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ºÒÙÈÔ. √È
‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ÊˆÙ›ÂÈÔ Û¯›ÛÌ·, Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Û¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1054 Ì.Ã.. √ ºÒÙÈÔ˜ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿
˘‹ÚÍ ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ›ӷÈ: Ë ‘‘ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜’’ ‹
‘‘μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË’’, ¤ÚÁÔ ÔχÙÈÌÔ, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ë ‘‘§¤ÍÂˆÓ ™˘Ó·ÁˆÁ‹’’, fiÔ˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÊÚ¿ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È Ï¤ÍÂȘ Ù˘ ∞Á›·˜ °Ú·Ê‹˜, Ô ‘‘§fiÁÔ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›·˜’’ , fiÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú·, Ô ‘‘¡ÔÌÔοӈӒ’, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘Ófi‰ˆÓ.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‘‘ª˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ’’ ‹ ‘‘μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË’’ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘. √ ºÒÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË, Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ¢ÂÈÓ›· Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜.

143

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:02

™ÂÏ›‰·144

K∂πª∂¡√

M∂Δ∞ºƒ∞™∏

K·d à·ÁÁ¤ÏÏÂÈ å‰ÂÖÓ
≤ÙÂÚ· ‰b ¬ÌÔÈ·,
ηd àÓıÚÒÔ˘˜ ‰b å‰ÂÖÓ
ηd ≤ÙÂÚ¿ ÙÈÓ·
ÙÂÚ·Ù‡ÂÙ·È,
L öÊË
ÌˉÂd˜ Ì‹Ù å‰ÂÖÓ
Ì‹Ù àÎÔÜÛ·È,
àÏÏa Ìˉb
àÓÂÙ˘ÒÛ·ÙÔ Ê·ÓÙ·Û›·È˜.
K·d Ùe àÈÛÙfiÙ·ÙÔÓ ¿ÓÙˆÓ,
¬ÙÈ ÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ Úe˜ ‚ÔÚÚÄÓ
âÁ¤ÓÔÓÙÔ ÏËÛ›ÔÓ âd ÛÂÏ‹ÓËÓ,
ó˜ âd ÙÈÓ· ÁÉÓ
ηı·ÚˆÙ¿ÙËÓ,
âÎÂÖ Ù ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ
ú‰ÔÈÂÓ
L ÂåÎe˜ qÓ å‰ÂÖÓ
ÙeÓ ÚÔ·Ó·Ï¿Û·ÓÙ·
ÙÔÈ·‡ÙËÓ ñÂÚ‚ÔÏcÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ.

K·È ·ÊËÁÂ›Ù·È fiÙÈ Â›‰Â
Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·,
·ÎfiÌ· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÙÈ Â›‰Â
Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ·
ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë ‰ÈËÁ›ٷÈ,
Ù· ÔÔ›· ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ
fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ô‡Ù ›‰Â
Ô‡ÙÂ ¿ÎÔ˘ÛÂ,
·ÏÏ¿ Ô‡Ù ηÈ
ۯ‰›·Û Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘.
K·È ÙÔ ÈÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ·\ fiÏ· (‹Ù·Ó)
fiÙÈ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ BÔÚÚ¿
ÏËÛ›·Û·Ó ÙË ÛÂÏ‹ÓË
Î·È ÙËÓ Â›‰·Ó Û·Ó ÌÈ· ÁË
Ôχ ηı·Ú‹,
Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÂΛ
›‰·Ó
fiÛ· ‹Ù·Ó ‡ÏÔÁÔ Ó· ‰ÂÈ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘
Ù¤ÙÔÈ· Â͈ÊÚÂÓÈο Ï¿ÛÌ·Ù·.

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ºÒÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ÛÂÏ‹ÓË ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋. O ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ºÒÙÈÔ˜, ·ÊËÁÂ›Ù·È fiÙÈ Â›‰Â ÔÏÏ¿ ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë
·ÎfiÌ· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ηӤӷ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô‡Ù ›‰Â Ô‡Ù ¿ÎÔ˘Û ηÈ
fiÙÈ Ë ÛÂÏ‹ÓË ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÌÈ· ÁË Ôχ ηı·Ú‹.
H ‰È‹ÁËÛË ·˘Ù‹, ϤÂÈ Ô ºÒÙÈÔ˜, Â›Ó·È Ôχ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
Û ٤ÙÔÈ· Â͈ÊÚÂÓÈο Ï¿ÛÌ·Ù·.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞

144

• å‰ÂÖÓ: ··Ú. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá (= ‚Ϥ·ˆ)
• ÙÈÓ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù›˜, Ù›˜, Ù›
• ±: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜)
• öÊË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊËÌ› (= Ϥˆ, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È)

4Ë(115-148)

11-01-04

05:02

™ÂÏ›‰·145

• àÎÔÜÛ·È: ··Ú. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÎÔ‡ˆ
• Ê·ÓÙ·Û›·È˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Ê·ÓÙ·Û›· [ÁÂÓ.

∂ÓfiÙËÙ·

4

Ùɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜]

• àÓÂÙ˘ÒÛ·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·Ù˘fiˆ, àÓ·Ù˘á (= ۯ‰ȿ˙ˆ, ·Ó··ÚÈÛÙÒ)

• àÈÛÙfiÙ·ÙÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ôÈÛÙÔ˜,
ôÈÛÙË, ôÈÛÙÔÓ (=·Ó·ÏËı¤˜)
• âÁ¤ÓÔÓÙÔ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È
• ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È
• ú‰ÔÈÂÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá
• qÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ÙeÓ ÚÔ·Ó·Ï¿Û·ÓÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔ·Ó·Ï¿ıˆ (= ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘)

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞
1. (ÔyÙÔ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ à·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È ÛÙÔ å‰ÂÖÓ (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): Âȉ.
··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ à·ÁÁ¤ÏÏÂÈ. ôÏÏ·: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ¬ÌÔÈ·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ
å‰ÂÖÓ.
2. ÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ηı·ÚˆÙ¿ÙËÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÁÉÓ. ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ:
ÙÚÔ. ÌÙ¯.
3. ÙeÓ ÚÔ·Ó·Ï¿Û·ÓÙ·: ÂÈı. ÌÙ¯. ˘ÔÎ. ÛÙÔ å‰ÂÖÓ: ÙÂÏ. ··Ú. ˘ÔÎ. ÛÙËÓ
·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ÂåÎe˜ qÓ. L: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ å‰ÂÖÓ.

¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ

\I‰fiÓÙ˜ tÓ ÚáÙ· ÙcÓ ÛÂÏËÓ·›ËÓ ÔéΠ☠¿Ì·Ó ïÌÔ›ËÓ Ê·ÈÓÔ̤ÓËÓ, àÏÏa
ÔÏ˘Âȉ¤· Ù ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ Î·d âÓ ôÏÏÔÙ ôÏÏFË ÌÔÚÊFÉ ÙÚÂÔ̤ÓËÓ, â‰fiÎÂÂÓ ·éÙ¤ÔÈÛÈ Ùe ¯ÚÉÌ· ıˆ‡Ì·ÙÔ˜ ηd àÔڛ˘ ôÍÈÔÓ. òEÓıÂÓ ‰b ˙ËÙ¤ÔÓÙ˜ ÂyÚÔÓ ÙÔ˘Ù¤ˆÓ
ÙcÓ ·åÙ›ËÓ, ¬ÙÈ ÔéÎ ú‰ÈÔÓ ÙFÉ ÛÂÏËÓ·›FË Ùe ʤÁÁÔ˜ àÏÏa Ôî ·Ú\ ìÂÏ›Ô˘ öÚ¯ÂÙ·È.
§Ô˘ÎÈ·Ófi˜, ¶ÂÚd Ùɘ àÛÙÚÔÏÔÁ›Ë˜ 3

EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 4, ∞ã ̤ÚÔ˜
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ‰›ÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ÛÂÏ‹ÓË Î·È ÙÔ Êˆ˜, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ª·˜

145

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:02

™ÂÏ›‰·146

ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ∞Èı›Ô˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· Û·ÙÈÚÈο
ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡, ÁÈ·Ù› Â‰Ò ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ¤Á΢ڷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.

K∂πª∂¡√

M∂Δ∞ºƒ∞™∏

\I‰fiÓÙ˜ tÓ
ÚáÙ· ÙcÓ ÛÂÏËÓ·›ËÓ
ÔéΠ☠¿Ì·Ó ïÌÔ›ËÓ Ê·ÈÓÔ̤ÓËÓ,
àÏÏa ÔÏ˘Âȉ¤· Ù ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ
ηd ÙÚÂÔ̤ÓËÓ ôÏÏÔÙÂ
âÓ ôÏÏFË ÌÔÚÊFÉ,
â‰fiÎÂÂÓ ·éÙ¤ÔÈÛÈ
Ùe ¯ÚÉÌ· ıˆ‡Ì·ÙÔ˜
ηd àÔڛ˘ ôÍÈÔÓ.
òEÓıÂÓ ‰b
˙ËÙ¤ÔÓÙ˜
ÂyÚÔÓ ÙcÓ ·åÙ›ËÓ ÙÔ˘Ù¤ˆÓ,
¬ÙÈ Ùe ʤÁÁÔ˜ ÔéÎ ú‰ÈÔÓ ÙFÉ ÛÂÏËÓ·›FË
àÏÏa öÚ¯ÂÙ·È Ôî ·Ú\ ìÂÏ›Ô˘.

ŸÙ·Ó ›‰·Ó ÏÔÈfiÓ
ÚÒÙ· ÙË ÛÂÏ‹ÓË
fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ›‰È· ÌÔÚÊ‹,
·ÏÏ¿ ÁÈÓfiÙ·Ó ÔχÌÔÚÊË
Î·È ¤·ÈÚÓ οı ÊÔÚ¿
¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹,
Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û\ ·˘ÙÔ‡˜
Ú¿ÁÌ· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ
Î·È ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ.
ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·\ ·˘Ùfi
·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜
‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ ·ÈÙ›·Ó ·˘ÙÒÓ
fiÙÈ Ë Ï·ÌÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘
·ÏÏ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Û\ ·˘Ù‹Ó ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ.

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ‹ÓË Î·È Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ
·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓÂ Ë ÛÂÏ‹ÓË Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó
ÚÒÙÔÈ ·˘ÙÔ› ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó
ÛÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘, ·ÏÏ¿ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• \I‰fiÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá
(= ‚Ϥˆ)

• ÚáÙ·: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• ÙcÓ ÛÂÏËÓ·›ËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÛÂÏËÓ·›Ë [ÁÂÓ.

146

Ùɘ ÛÂÏËÓ·›Ë˜] (= Ë ÛÂÏ‹ÓË)
• Ê·ÈÓÔ̤ÓËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ê·›ÓÔÌ·È
• ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È

4Ë(115-148)

11-01-04

05:02

™ÂÏ›‰·147

• ÌÔÚÊFÉ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÌÔÚÊ‹ [ÁÂÓ. Ùɘ ÌÔÚÊɘ]
• ÙÚÂÔ̤ÓËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÚ¤ÔÌ·È
• â‰fiÎÂÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ‰ÔÎÂÖ (=

∂ÓfiÙËÙ·

4

Ê·›ÓÂÙ·È)

• ·éÙ¤ÔÈÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹,
·éÙfi

• ıˆ‡Ì·ÙÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ıÒ˘Ì· [ÁÂÓ. ÙÔÜ ıˆ‡Ì·ÙÔ˜] (= Ô ı·˘Ì·ÛÌfi˜)

• òEÓıÂÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• ˙ËÙ¤ÔÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˙ËÙ¤ˆ,
˙ËÙá (= ·Ó·˙ËÙÒ)
• ÂyÚÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂñÚ›ÛΈ (= ‚Ú›ÛΈ)
• Ùe ʤÁÁÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ʤÁÁÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
ʤÁÁÔ˘˜] (= Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜)
• Ô¥: ‰ÔÙ. ÂÓ. Áã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞
1. \I‰fiÓÙ˜: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. Ù‹Ó ÛÂÏËÓ·›ËÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. å‰fiÓÙ˜ Î·È ˘ÔÎ. ÛÙȘ
ÌÙ¯. Ê·ÈÓÔ̤ÓËÓ - ÙÚÂÔ̤ÓËÓ - ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ: ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÙ¯. ·fi ÙË
ÌÙ¯. å‰fiÓÙ˜ Û˘ÓËÌ̤Ó˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘.
2. ˙ËÙ¤ÔÓÙ˜: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙcÓ ·åÙ›ËÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙe ÂyÚÔÓ: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
3. ¬ÙÈ……Ùe ʤÁÁÔ˜ - àÏÏa……öÚ¯ÂÙ·È: ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

A¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 148 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ºÒÙÈÔ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË; ªÂ ÔÈÔÓ
·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı· Û˘ÌʈÓÔ‡ÛÂ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜;
√ ºÒÙÈÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰˘ÛÈÛÙ› ÚÔ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ıˆÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ȉÈfiÚÚ˘ıÌ˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ù·
ÔÔ›· ηÓ›˜ ÓÔ‹ÌˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ
fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˜ Î·È ‰Â
Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™›ÁÔ˘Ú· Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡Û Ì ÙÔ ºÒÙÈÔ, ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ Ô,Ùȉ‹ÔÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ·˘Ù¿.

147

4Ë(115-148)

∂ÓfiÙËÙ·

4

11-01-04

05:02

™ÂÏ›‰·148

2. √ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ fiÛÔ
Î·È ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ·. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› Ù·
‰‡Ô ΛÌÂÓ·, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜;
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ∞Èı›Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË
ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ΔÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ¤Ó·Ó
ÈÛÙÔÚÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎˆÌÈÎfi, Û·ÙÈÚÈÎfi. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Ï¿ÛÌ·Ù· Ì ÛÎÔfi fi¯È Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÏËı‹, ·ÏÏ¿ Ó· Û·ÙÈÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ˆ˜ ·ÏËıÈÓ¿ ·ÚfiÌÔÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·.

148

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·149

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 5 Ë
ªEƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: H ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ
\AÁ·ËÙÔ›, Ìc ÁÈÓÒÌÂı· ÙáÓ àÏfiÁˆÓ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ. \EΛÓÔȘ ¿ÓÙ·
ÎÔÈÓa ηd Ôé‰bÓ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ϤÔÓ ö¯ÂÈØ Ûf ‰b ôÓıÚˆÔ˜ üÓ, ıËÚ›Ô˘ Á›ÓFË ¯·ÏÂÒÙÂÚÔ˜, Ì˘Ú›ˆÓ ÂÓ‹ÙˆÓ ÙÚÔÊa˜ ÌÈ÷Ä Î·Ù·ÎÏ›ˆÓ ÔåΛ÷·. K·›ÙÔÈ Á Ôé¯ ì
ʇÛȘ ìÌÖÓ ÌfiÓË ÎÔÈÓ‹, àÏÏ¿ ηd ≤ÙÂÚ· Ï›ÔÓ·Ø ÔéÚ·Óe˜ ÎÔÈÓe˜ ηd ≥ÏÈÔ˜
ηd ÛÂÏ‹ÓË Î·d àÛÙ¤Ú˜ ηd àcÚ Î·d ı¿Ï·ÛÛ· ηd ÁÉ Î·d ˙ˆc ηd ÙÂÏ¢Ùc ηd
ÁÉÚ·˜ ηd ÓfiÛÔ˜ ηd ñÁ›· ηd ¯Ú›· ÙÚÔÊɘ ηd âÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ. ¶á˜ ÔsÓ ÔéÎ
ôÙÔÔÓ ÙÔf˜ âÓ ÙÔÛÔ‡ÙÔȘ ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜ àÏÏ‹ÏÔȘ âÓ ÙÔÖ˜ ¯Ú‹Ì·ÛÈÓ Ô≈Ùˆ˜
ÂrÓ·È ÏÂÔÓ¤ÎÙ·˜, ηd ÙcÓ ·éÙcÓ Ìc ‰È·ÙËÚÂÖÓ åÛÔÓÔÌ›·Ó; ^O ÁaÚ ı¿Ó·ÙÔ˜
Ùɘ ÌbÓ àÔÏ·‡Ûˆ˜ à¿ÁÂÈ, Úe˜ ‰b Ùa˜ Âéı‡Ó·˜ ôÁÂÈ. ≠IÓ\ ÔsÓ Ìc ÙÔÜÙÔ Á¤ÓËÙ·È, ÔÏÏFÉ ¯ÚËÛÒÌÂı· ÙFÉ âÏÂËÌÔÛ‡ÓFË. A≈ÙË ÁaÚ âÛÙÈÓ ì ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙáÓ
àÚÂÙáÓ, ≥ ηd âÍ·ÈÚ‹ÛÂÙ·È ìÌĘ Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜. Ta ÂÚÈÙÙa ‰c ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ
¯Ú‹ÛÈÌ·, ÙeÓ ÔÏfÓ ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ ÏÔÜÙÔÓ, ηd âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜, ÎôÓ
Ì˘Ú›· tÌÂÓ ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜, ï £Âe˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌ˘ ìÌÖÓ.
\Iˆ¿ÓÓ˘ XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, Eå˜ Ùe ®ËÙeÓ ÙÔÜ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ¢·˘˝‰,
PG 55, 517-518 (‰È·Û΢‹)

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 345 Ì.Ã. ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ· Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ¤ı·Ó ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÛÙ· ∫fiÌ·Ó· ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ÙÔ 407 Ì.Ã..
Y‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ™Ô‡‰·Û ıÂÔÏÔÁ›·, ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÓÔÌÈο Î·È ÚËÙÔÚÈ΋. ΔÔ 380 ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠ‰È¿ÎÔÓÔ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜. ∞Ó¤Ù˘Í ¤ÓÙÔÓË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ªÂ ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÔÌÈϛ˜ ¤ÏÂÁ¯Â fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÛÙÚ·ÙÔ‡Û·Ó,
·ÎfiÌË Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÂÍÔ˘Û›·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜
¯ıÚÔ‡˜, Ô˘ Ì Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÚ›ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ΔÂÏÈο ¤ı·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ¿ÏϘ ۈ̷ÙÈΤ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: AÓ‹ÎÂÈ ÛÙËÓ √ÌÈÏ›· ∞ã, Âå˜ Ùe ®ËÙfiÓ ÙÔÜ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ¢·˘›‰.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË. ∏ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ù· ˙Ò· Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ Ì·˜.

149

5(149-180)

11-01-04

01:19

∂ÓfiÙËÙ·

™ÂÏ›‰·150

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY

5

150

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

\AÁ·ËÙÔ›, Ìc ÁÈÓÒÌÂı·
ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ ÙáÓ àÏfiÁˆÓ.
\EΛÓÔȘ ¿ÓÙ· ÎÔÈÓa
ηd Ôé‰bÓ ö¯ÂÈ
ϤÔÓ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘Ø
Ûf ‰b üÓ ôÓıÚˆÔ˜,
Á›ÓFË ¯·ÏÂÒÙÂÚÔ˜ ÙÔÜ ıËÚ›Ô˘,
ηٷÎÏ›ˆÓ ÌÈ÷Ä ÔåΛ÷·
ÙÚÔÊa˜
Ì˘Ú›ˆÓ ÂÓ‹ÙˆÓ.
K·›ÙÔÈ Á Ôé¯ ìÌÖÓ
ÌfiÓË ÎÔÈÓc ì ʇÛȘ,
àÏÏa ηd ≤ÙÂÚ· Ï›ÔÓ·Ø
ÎÔÈÓe˜ ÔéÚ·Óe˜ ηd ≥ÏÈÔ˜
ηd ÛÂÏ‹ÓË Î·d àÛÙ¤Ú˜
ηd ı¿Ï·ÛÛ· ηd ÁÉ
ηd ˙ˆc ηd ÙÂÏ¢Ùc ηd ÁÉÚ·˜
ηd ÓfiÛÔ˜ ηd ñÁ›·
ηd ¯Ú›· ÙÚÔÊɘ ηd âÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ.
¶á˜ ÔsÓ ÔéÎ ôÙÔfiÓ (âÛÙÈ)
ÙÔf˜ ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜
âÓ ÙÔÛÔ‡ÙÔȘ àÏÏ‹ÏÔȘ
âÓ ÙÔÖ˜ ¯Ú‹Ì·ÛÈÓ
ÂrÓ·È Ô≈Ùˆ˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙ·˜,
ηd Ìc ‰È·ÙËÚÂÖÓ
ÙcÓ ·éÙcÓ åÛÔÓÔÌ›·Ó;
^O ÁaÚ ı¿Ó·ÙÔ˜ à¿ÁÂÈ ÌbÓ
Ùɘ àÔÏ·‡Ûˆ˜,
ôÁÂÈ ‰b Úe˜ Ùa˜ Âéı‡Ó·˜.
≠IÓ\ ÔsÓ Ìc Á¤ÓËÙ·È ÙÔÜÙÔ,
¯ÚËÛÒÌÂı· ÔÏÏFÉ ÙFÉ âÏÂËÌÔÛ‡ÓFË.
A≈ÙË ÁaÚ âÛÙÈÓ ì ‚·Û›ÏÈÛÛ·
ÙáÓ àÚÂÙáÓ,
≥ ηd âÍ·ÈÚ‹ÛÂÙ·È ìÌĘ
Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜.
¶ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ ‰c ¯Ú‹ÛÈÌ·
Ùa ÂÚÈÙÙ¿,

AÁ·ËÙÔ›, Ó· ÌËÓ ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ
·ÁÚÈfiÙÂÚÔÈ ·fi Ù· ˙Ò·.
™\ âΛӷ (›ӷÈ) fiÏ· ÎÔÈÓ¿
Î·È Î·Ó¤Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¿ÏÏ·Ø
ÂÛ‡ fï˜, ·Ó Î·È Â›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜,
Á›ÓÂÛ·È ÈÔ ¿ÛÏ·¯ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ıËÚ›Ô
ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÌËÙÈο Û ¤Ó· Û›ÙÈ
fiÛ· ÙÚfiÊÈÌ· ı· ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ıÚ¤„Ô˘Ó
·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜.
K·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ (›ӷÈ) Û ̷˜
ÌfiÓÔ ÎÔÈÓ‹ Ë Ê‡ÛË,
·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·Ø
(›ӷÈ) ÎÔÈÓfi˜ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜
Î·È Ë ÛÂÏ‹ÓË Î·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·
Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë ÍËÚ¿
Î·È Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿
Î·È Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· Î·È Ë ˘Á›·
Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÚÔÊ‹ Î·È ÂÓ‰‡Ì·Ù·.
¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ (›ӷÈ) ·Ú¿ÏÔÁÔ
·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È
ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜
ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·
Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÏËÛÙÔÈ (‹ ÏÂÔÓ¤ÎÙ˜)
Î·È Ó· ÌËÓ ÙËÚÔ‡Ó ÈÛÙ¿
ÙËÓ ›‰È· ÈÛfiÙËÙ·;
°È·Ù› Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ‚¤‚·È·
·fi ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË,
Ô‰ËÁ› fï˜ ÛÙËÓ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·.
°È· Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚Â› ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi
·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÔÏÏ‹ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË.
°È·Ù› ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·
ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ,
Î·È Ë ÔÔ›· ı· Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ
·fi ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· (‹ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·).
A˜ οÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ˆÊ¤ÏÈÌ·
Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·,

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·151

ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ ÙeÓ ÔÏf ÏÔÜÙÔÓ,
ηd âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜
ÎôÓ ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜ tÌÂÓ
Ì˘Ú›·,
ï £Âe˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌ˘ ìÌÖÓ.

·ÊÔ‡ ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ôχ ÏÔ‡ÙÔ,
Î·È Î·Ù¿ ÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Û˘,
·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ú¿ÍÂÈ
·Ì¤ÙÚËÙ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù·,
Ô £Âfi˜ ı· Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ.

∂ÓfiÙËÙ·

5

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô Iˆ¿ÓÓ˘ Ô XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË
ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ.
O ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Iˆ¿ÓÓ˘ Ô XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÔÙ¤ Ó·
Á›ÓÂÙ·È ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ÈÔ ¿ÁÚÈÔ˜ ·fi Ù· ˙Ò·.
ŸÌˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ ¿ÛÏ·¯ÓÔ˜ ·fi
Ù· ıËÚ›·, ÁÈ·Ù› ÎÏ›ÓÂÈ Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÔÏÏ¿ ÙÚfiÊÈÌ·, ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ Ô˘ Ì\ ·˘Ù¿
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÊÙˆ¯Ô›. °È· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿, fiˆ˜ Ô Ô˘Ú·Ófi˜, Ô ‹ÏÈÔ˜, Ë ÛÂÏ‹ÓË, Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·, Ë ı¿Ï·ÛÛ·,
Ë ÍËÚ¿, Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿, Ë ·ÚÚÒÛÙȘ, Ë ˘Á›·Ø ·ÎfiÌ· Î·È Ë
·Ó¿ÁÎË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ. TÔ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜,
·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ¿ÏËÛÙÔÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·È ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Î·È
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ¤ÚÂ ӷ ÙËÚÔ‡Ó ÈÛÙ¿ ÙËÓ ›‰È· ÈÛfiÙËÙ·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜. K¿ÔÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙÂÚ› ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi οıÂ
·fiÏ·˘ÛË Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ £Âfi, fiÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÏfiÁÔ
ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. AÓ fï˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË
Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÙˆ¯fi
Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘, ÙfiÙ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô £Âfi˜ ı· ÙÔ˘ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ
Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·ÓÂ, fiÛÔ ÔÏÏ¿ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ ªc ÁÈÓÒÌÂı· ÙáÓ àÏfiÁˆÓ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ: ‚·ÛÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ
ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¤ÏÏÔÁ· fiÓÙ·, ÂÓÒ Ù·
˙Ò· Â›Ó·È ¿ÏÔÁ· (¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋). ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
‰ÚÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋, fiÙ·Ó Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· Î·È ÙË Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·. ΔfiÙ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ Î·È ·fi Ù· ˙Ò·, ÁÈ·Ù› ÂΛӷ ΢ÓËÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ
fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î˘ÓËÁÔ‡Ó Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.
❏ ¶ÔÏÏFÉ ¯ÚËÛÒÌÂı· ÙFÉ âÏÂËÌÔÛ‡ÓFË: Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔ-

151

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·152

ÌÔ Ë ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, Ô˘ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi
ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜. ∏ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜
·ÚÂÙ¤˜, Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜. ∞˘Ù‹ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ £Âfi
Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË ÙˆÓ ·Ì·ÚÙÈÒÓ Ì·˜. ∏ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, Ô Û‚·ÛÌfi˜
Î·È Ë ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜.
❏ ΔeÓ ÔÏfÓ ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ ÏÔÜÙÔÓ: Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¤ÁÚ·„ ‰‡Ô ÔÌÈϛ˜
«Âå˜ ÙÔf˜ æ·ÏÌÔf˜», Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ¤Ó· ÛÙ›¯Ô ·fi ÙÔ˘˜ æ·ÏÌÔ‡˜: «Ìc ÊÔ‚ÔÜ ¬Ù·Ó ÏÔ˘Ù›ÛFË ï ôÓıÚˆÔ˜». ™ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌÈϛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯¤ÚÈ·.

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• \AÁ·ËÙÔ›: ÎÏËÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. àÁ·ËÙfi˜, -‹, -fiÓ
• ÁÈÓÒÌÂı·: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È/ Á›ÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á›ÁÓÔÌ·È, ÚÙ. âÁÈÁÓfiÌËÓ, ̤Ï. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·,
˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÁÂÓÈ¿, Á¤ÓÔ˜, Á¤ÓÂÛË, ÁÂÓ¤ıÏÈ·, ÓÂÔÁÓfi, ÁËÁÂÓ‹˜, ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜, ÚfiÁÔÓÔ˜, ·fiÁÔÓÔ˜, ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜
• ÙáÓ àÏfiÁˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ôÏÔÁÔ˜, -Ô˜, -ÔÓ
• ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ıËÚÈ҉˘,
Ùe ıËÚÈá‰Â˜ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ıËÚÈ҉˘ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ıËÚȈ‰¤ÛÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• \EΛÓÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÎÂÖÓÔ˜, âΛÓË, âÎÂÖÓÔ
• ¿ÓÙ·: ÔÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ę, ÄÛ·, ÄÓ (= fiÏÔ˜)
• ÎÔÈÓ¿: ÔÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÎÔÈÓfi˜, -‹, -fiÓ
• Ôé‰bÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ôé‰Âd˜, Ôé‰ÂÌ›·, Ôé‰bÓ
• ÙÔÜ ôÏÏÔ˘: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ôÏÏÔ˜, ôÏÏË,
ôÏÏÔ
• ϤÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ Ôχ˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ï›ˆÓ, Ùe ϤÔÓ
À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÏÂÖÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ö¯ÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ö¯ˆ,
ÚÙ. Âr¯ÔÓ, ̤Ï. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã öÛ¯ÔÓ, ÚÎ. öÛ¯Ëη, ˘ÂÚÛ. öÛ¯‹ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¢ÂÍ›·, η¯ÂÎÙÈÎfi˜, Û¯ÔÏ‹, Û¯ÔÏ›Ô, ۯ‰fiÓ, Û¯¤ÛË,

152

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·153

Û¯‹Ì·, ¤ÓÔ¯Ô˜, ·Ô¯‹, οÙÔ¯Ô˜, ·Ó·Îˆ¯‹, ÔÏÈÔ‡¯Ô˜
• Û‡: ÔÓ. ÂÓ. ‚ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• ôÓıÚˆÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊÔ˜, ·ÓıÚˆÔÂȉ‹˜, ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜, ÂÓ·ÓıÚÒÈÛË, ı¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÓıÚÒÈÓÔ˜
• üÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› (= ›̷È, ˘¿Ú¯ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
ÂåÌ›, ÚÙ. q Î·È qÓ, ̤Ï. öÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ô˘Û›·, fiÓÙˆ˜
• ıËÚ›Ô˘: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ıËÚ›ÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ıËÚ›Ô˘]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ıËÚÈ҉˘, ıËÚȈ‰›·, ıËÚÈÔ‰·Ì·ÛÙ‹˜
• Á›ÓFË: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È/ Á›ÓÔÌ·È
• ¯·ÏÂÒÙÂÚÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ¯·ÏÂe˜, -c, -eÓ
μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ¯·ÏÂfi˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ¯·ÏÂÒÙÂÚÔ˜, -·,
-ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ¯·ÏÂÒÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÂÓ‹ÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ¤Ó˘ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ¤Ó˘ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜
• ÙÚÔÊ¿˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÚÔÊ‹ [ÁÂÓ. Ùɘ ÙÚÔÊɘ]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·, ·ÙÚÔÊÈÎfi˜, ÙÚÔÊÈÎfi˜, ‰È·ÙÚÔÊ‹
• ÌÈ÷Ä: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. Âx˜, Ì›·, ≤Ó
• ηٷÎÏ›ˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηٷÎÏ›ˆ (ÎÏ›ӈ
̤۷ ÛÂ…) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ηٷÎÏ›ˆ, ÚÙ. η٤ÎÏÂÈÔÓ/ η٤ÎÏFËÔÓ, ̤Ï. ηٷÎÏ›ۈ/ ηٷÎÏF‹Ûˆ, ·fiÚ. η٤ÎÏÂÈÛ·/ η٤ÎÏFËÛ·, ÚÎ. ηٷΤÎÏÂÈη,
˘ÂÚÛ. ηÙÂÎÂÎÏ›ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎÏÔÈfi˜, ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜
• ÔåΛ÷·: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÔåΛ· [ÁÂÓ Ùɘ ÔåΛ·˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÔÈÎÈ·Îfi˜, Ô›ÎÔ˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, οÙÔÈÎÔ˜, ηÙÔÈΛ·, ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘
• ì ʇÛȘ: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ʇÛȘ [ÁÂÓ. Ùɘ ʇÛˆ˜]
• ìÌÖÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• ≤ÙÂÚ·: ÔÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ≤ÙÂÚÔ˜, ëÙ¤Ú·, ≤ÙÂÚÔÓ (= ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ‰‡Ô)
• Ï›ÔÓ·: ÔÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÔÏf˜, ÔÏÏc, ÔÏf
μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ÔÏf˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ï›ˆÓ, Ùe ϤÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÏÂÖÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÔéÚ·Ófi˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÔéÚ·Ófi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ô˘Ú·ÓÔÜ]
• ≥ÏÈÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ≥ÏÈÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ìÏ›Ô˘]
• ÛÂÏ‹ÓË: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÛÂÏ‹ÓË [ÁÂÓ. Ùɘ ÛÂÏ‹Ó˘]
• àÛÙ¤Ú˜: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·ÛÙ‹Ú [ÁÂÓ. ÙÔÜ àÛÙ¤ÚÔ˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜, ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi˜, ·ÛÙÚÈÎfi˜
• à‹Ú: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï à‹Ú [ÁÂÓ. ÙÔÜ à¤ÚÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ·ÂÚÔ‚·ÙÒ, ·ÂÚfi‚ÈÔ˜, ·ÂÚÔ‚È΋, ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔ˜

∂ÓfiÙËÙ·

5

153

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

154

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·154

• ı¿Ï·ÛÛ·: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ı¿Ï·ÛÛ· [ÁÂÓ. Ùɘ ı·Ï¿ÛÛ˘]
• ÁÉ: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÁÉ [ÁÂÓ. Ùɘ Áɘ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. ÁˆÏfiÁÔ˜, ÁˆÁÚ·Ê›·, ÁˆfiÓÔ˜, ˘fiÁÂÈÔ, ·fiÁÂÈÔ
• ˙ˆ‹: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ˙ˆ‹ [ÁÂÓ. Ùɘ ˙ˆÉ˜] √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ˙ÒÔ, ˙ˆÈÎfi˜, ˙ˆËÚfi˜
• ÙÂÏÂ˘Ù‹: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÂÏÂ˘Ù‹ [ÁÂÓ. Ùɘ ÙÂÏ¢Ùɘ] (=
Ô ı¿Ó·ÙÔ˜) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ù¤ÏÔ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ·ÙÂÏ›ˆÙÔ˜
• ÁÉÚ·˜: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÁÉÚ·˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Á‹Úˆ˜] (= Ù· ÁËÚ·ÙÈ¿)
• ÓfiÛÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÓfiÛÔ˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ÓfiÛÔ˘] (= Ë
·Ûı¤ÓÂÈ·) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÓÔÛËÚfi˜, ÓÔÛËÏ›·, ·ÓÔÛ›·
• ñÁ›·: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ñÁ›· [ÁÂÓ. Ùɘ ñÁ›·˜]
• ¯Ú›·: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ¯Ú›· [ÁÂÓ. Ùɘ ¯Ú›·˜] (= Ë ·Ó¿ÁÎË) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È, ¿¯ÚËÛÙÔ˜
• ÙÚÔÊɘ: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÚÔÊ‹ [ÁÂÓ. Ùɘ ÙÚÔÊɘ]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·, ÙÚÔÊÈÎfi˜, ·ÙÚÔÊÈÎfi˜, ‰È·ÙÚÔÊ‹
• âÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi öÓ‰˘Ì· [ÁÂÓ. ÙÔÜ âÓ‰‡Ì·ÙÔ˜]
• ôÙÔÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ôÙÔÔ˜, Ùe ôÙÔÔÓ
• ÙÔÛÔ‡ÙÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÛÔÜÙÔ˜, ÙÔÛ·‡ÙË, ÙÔÛÔÜÙÔÓ
• ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯ ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÎÔÈÓˆÓ¤ˆ, ÎÔÈÓˆÓá (= ÌÂÙ¤¯ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÎÔÈÓˆÓá, ÚÙ. âÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó, ̤Ï. ÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÎÔÈÓÒÓËÛ·, ÚÎ. ÎÂÎÔÈÓÒÓËη, ˘ÂÚÛ. âÎÂÎÔÈÓˆÓ‹ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎÔÈÓˆÓ›·, ÎÔÈÓˆÓfi˜, ·ÎÔÈÓÒÓËÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜
• àÏÏ‹ÏÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ (‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹Ø ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈ΋, ‰ÔÙ. Î·È ·ÈÙÈ·Ù.: àÏϋψÓ, àÏÏ‹ÏÔȘ, àÏÏ‹ÏÔ˘˜).
• ÙÔÖ˜ ¯Ú‹Ì·ÛÈ: ‰ÔÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ¯ÚÉÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜]
• ÂrÓ·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ÏÂÔÓ¤ÎÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘
• ÙcÓ ·éÙcÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙe˜, ·éÙc, ·éÙe
• ‰È·ÙËÚÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·ÙËÚ¤ˆ, ‰È·ÙËÚá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰È·ÙËÚá, ÚÙ. ‰ÈÂÙ‹ÚÔ˘Ó, ̤Ï. ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ, ·fiÚ. ‰ÈÂÙ‹ÚËÛ·, ÚÎ. [‰È·ÙÂÙ‹ÚËη], ˘ÂÚÛ. [‰ÈÂÙÂÙËÚ‹ÎÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰È·Ù‹ÚËÛË, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜,
ÙËÚËÙ‹˜, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜
• åÛÔÓÔÌ›·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì åÛÔÓÔÌ›· [ÁÂÓ. Ùɘ åÛÔÓÔÌ›·˜]
• Ùɘ àÔÏ·‡Ûˆ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì àfiÏ·˘ÛȘ [ÁÂÓ. Ùɘ
àÔÏ·‡Ûˆ˜]
• à¿ÁÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à¿Áˆ (= ·ÔÌ·ÎÚ‡Óˆ)

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·155

Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. à¿Áˆ, ÚÙ. àÉÁÔÓ, ̤Ï. à¿Íˆ, ·fiÚ. ‚ã à‹Á·ÁÔÓ, ÚÎ.
àɯ·/ [à·Á‹Ô¯·], ˘ÂÚÛ. [à·ÁËfi¯ÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ··ÁˆÁ‹
• Ùa˜ Âéı‡Ó·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Âéı‡ÓË ‹ Âûı˘Ó· [ÁÂÓ.
Ùɘ Âéı‡Ó˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ó‡ı˘ÓÔ˜, ¢ı˘ÓfiÊÔ‚Ô˜
• ôÁÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ (= Ô‰ËÁÒ, ηÙ¢ı‡Óˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ôÁˆ, ÚÙ. qÁÔÓ, ̤Ï. ô͈, ·fiÚ. ‚ã õÁ·ÁÔÓ, ÚÎ. q¯·/ [àÁ‹Ô¯·], ˘ÂÚÛ. [àÁËfi¯ÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·È‰·ÁˆÁfi˜, ¿ÁËÌ·, ¿ÍÈÔ˜, ·ÁˆÁfi˜, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ·ÁÒÓ·˜
• ÙÔÜÙÔ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• Á¤ÓËÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È
• ¯ÚËÛÒÌÂı·: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ÙÔ˘ Ú. ¯Ú‹ÔÌ·È, ¯ÚáÌ·È (= ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ¯ÚáÌ·È, ÚÙ. â¯ÚÒÌËÓ, ̤Ï. ¯Ú‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. â¯ÚËÛ¿ÌËÓ,
â¯Ú‹ÛıËÓ, ÚÎ. Τ¯ÚËÌ·È, ˘ÂÚÛ. âίڋÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¯Ú‹ÛË,
¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ¿¯ÚËÛÙÔ˜, ¯Ú‹Ì·, ¯Ú¤Ô˜, ηٷ¯Ú·ÛÙ‹˜
• ÙFÉ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓFË: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì âÏÂËÌÔÛ‡ÓË [ÁÂÓ. Ùɘ
âÏÂËÌÔÛ‡Ó˘]
• ∞≈ÙË: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• âÛÙ›Ó: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ì ‚·Û›ÏÈÛÛ·: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‚·Û›ÏÈÛÛ· [ÁÂÓ. Ùɘ ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘]
• ÙáÓ ·ÚÂÙáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì àÚÂÙ‹ [ÁÂÓ. Ùɘ àÚÂÙɘ]
• âÍ·ÈÚ‹ÛÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÍ·ÈÚ¤ÔÌ·È, âÍ·ÈÚÔÜÌ·È (= ··ÏÏ¿ÛÛˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÍ·ÈÚÔÜÌ·È, ÚÙ. âÍFËÚÔ‡ÌËÓ, ̤Ï.
âÍ·ÈÚ‹ÛÔÌ·È, âÍ·ÈÚÂı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÍÂÈÏfiÌËÓ, ÚÎ. âÍF‹ÚËÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÍFËÚ‹ÌËÓ √ª√ƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙ¤Ô˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜
• ìÌĘ: ·ÈÙ. ÏËı. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÈ̈ڛ· [ÁÂÓ. Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜]
• Δa ÂÚÈÙÙa: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÚÈÙÙfi˜, -‹, -fiÓ
• ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔȤˆ, ÔÈá (= οӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔÈá, ÚÙ. âÔ›Ô˘Ó, ̤Ï. ÔÈ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÔ›ËÛ·, ÚÎ. ÂfiÈËη, ˘ÂÚÛ. âÂÔÈ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ô›ËÌ·, Ô›ËÛË, ÚÔÛÔÈËÙfi˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜
• ¯Ú‹ÛÈÌ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, Ùe ¯Ú‹ÛÈÌÔÓ. μ·ıÌÔ› ÙÔ˘
ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ¯ÚËÛÈÌÒÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ
À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ¯ÚËÛÈÌÒÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯ ·ÔÚ. ‚ã ÙÔ˘ Ú. ÚÔ˝ÂÌ·È (= ·Ú·ÌÂÚ›˙ˆ)
• ÏÔÜÙÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÏÔÜÙÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘]
• ÙFÉ ì̤Ú÷·: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ì̤ڷ [ÁÂÓ. Ùɘ ì̤ڷ˜]
• Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÎÚ›ÛȘ [ÁÂÓ. Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎÚ›Óˆ, ÎÚÈÙ‹˜, ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÂÈÎÚ›Óˆ

∂ÓfiÙËÙ·

5

155

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·156

• ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜ tÌÂÓ: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÚÎ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËÌÌÂϤˆ, ÏËÌÌÂÏá (= ‰È·Ú¿ÙÙˆ ·Ú·ÙÒÌ·Ù·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏËÌÌÂÏá,
ÚÙ. [âÏËÌ̤ÏÔ˘Ó], ̤Ï. ÏËÌÌÂÏ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÏËÌ̤ÏËÛ·, ÚÎ. ÂÏËÌ̤ÏËη, ˘ÂÚÛ. âÂÏËÌÌÂÏ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÏËÌ̤ÏËÌ·, ÏËÌÌÂÏ‹˜
• ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÌÂÙ·‰›‰ˆÌÈ (= ‰›Óˆ, ·Ú·¯ˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÂÙ·‰›‰ˆÌÈ, ÚÙ. ÌÂÙ‰›‰Ô˘Ó, ̤Ï. ÌÂÙ·‰ÒÛˆ, ·fiÚ.
‚ã ÌÂÙ¤‰ˆÎ·, ÚÎ. ÌÂÙ·‰¤‰ˆÎ·, ˘ÂÚÛ. ÌÂÙ‰‰ÒÎÂÈÓ √ª√ƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÌÂÙ¿‰ÔÛË, ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË, ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙ˘
• Û˘ÁÁÓÒÌ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Û˘ÁÁÓÒÌË [ÁÂÓ. Ùɘ Û˘ÁÓÒÌ˘]
• ìÌÖÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —

K§I™H
O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - EÈı¤ÙˆÓ - AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY
K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

ÙÚÔÊc
ÙÚÔÊɘ
ÙÚÔÊ÷É
ÙÚÔÊcÓ
ÙÚÔÊc

Âéı‡ÓË
Âéı‡Ó˘
Âéı‡Ó÷Ë
Âéı‡ÓËÓ
Âéı‡ÓË

‚·Û›ÏÈÛÛ·
‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘
‚·ÛÈÏ›ÛÛ÷Ë
‚·Û›ÏÈÛÛ·Ó
‚·Û›ÏÈÛÛ·

ÙÈ̈ڛ·
ÙÈ̈ڛ·˜
ÙÈ̈ڛ÷·
ÙÈ̈ڛ·Ó
ÙÈ̈ڛ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ÙÚÔÊ·d
ÙÚÔÊáÓ
ÙÚÔÊ·Ö˜
ÙÚÔÊ¿˜
ÙÚÔÊ·d

ÂéıÜÓ·È
Âéı˘ÓáÓ
Âéı‡Ó·È˜
Âéı‡Ó·˜
ÂéıÜÓ·È

‚·Û›ÏÈÛÛ·È
‚·ÛÈÏÈÛÛáÓ
‚·ÛÈÏ›Û۷Ș
‚·ÛÈÏ›ÛÛ·˜
‚·Û›ÏÈÛÛ·È

ÙÈ̈ڛ·È
ÙÈ̈ÚÈáÓ
ÙÈ̈ڛ·È˜
ÙÈ̈ڛ·˜
ÙÈ̈ڛ·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

156

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ôÓıÚˆÔ˜
àÓıÚÒÔ˘
àÓıÚÒ÷ˆ
ôÓıÚˆÔÓ
ôÓıÚˆÂ

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ıËÚ›ÔÓ
ıËÚ›Ô˘
ıËÚ›÷ˆ
ıËÚ›ÔÓ
ıËÚ›ÔÓ

ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

ÓfiÛÔ˜
ÓfiÛÔ˘
ÓfiÛ÷ˆ
ÓfiÛÔÓ
ÓfiÛÂ

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·157

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ôÓıÚˆÔÈ
àÓıÚÒˆÓ
àÓıÚÒÔȘ
àÓıÚÒÔ˘˜
ôÓıÚˆÔÈ

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ıËÚ›·
ıËÚ›ˆÓ
ıËÚ›ÔȘ
ıËÚ›·
ıËÚ›·

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ÓfiÛÔÈ
ÓfiÛˆÓ
ÓfiÛÔȘ
ÓfiÛÔ˘˜
ÓfiÛÔÈ

5

°ã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

ʇÛȘ
ï
ʇÛˆ˜ ÙÔÜ
ʇÛÂÈ
Ù÷á
ʇÛÈÓ
ÙeÓ
ʇÛÈ
(t)

àÛÙ‹Ú
àÛÙ¤ÚÔ˜
àÛÙ¤ÚÈ
àÛÙ¤Ú·
àÛÙcÚ

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ÁÉÚ·˜
Á‹Úˆ˜
Á‹Ú÷·
ÁÉÚ·˜
ÁÉÚ·˜

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

öÓ‰˘Ì·
âÓ‰‡Ì·ÙÔ˜
âÓ‰‡Ì·ÙÈ
öÓ‰˘Ì·
öÓ‰˘Ì·

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

âÓ‰‡Ì·Ù·
âÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ
âÓ‰‡Ì·ÛÈ
âÓ‰‡Ì·Ù·
âÓ‰‡Ì·Ù·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ʇÛÂȘ
Ôî
ʇÛÂˆÓ ÙáÓ
ʇÛÂÛÈ ÙÔÖ˜
ʇÛÂȘ ÙÔf˜
ʇÛÂȘ (t)

àÛÙ¤Ú˜
àÛÙ¤ÚˆÓ
àÛÙÚ¿ÛÈ
àÛÙ¤Ú·˜
àÛÙ¤Ú˜

K§I™H E¶I£ETøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ. ï, ì
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ
‰ÔÙ.
Ù÷á, Ù÷É
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ
ÎÏËÙ.
(t)

ıËÚÈ҉˘
ıËÚÈÒ‰Ô˘˜
ıËÚÈÒ‰ÂÈ
ıËÚÈÒ‰Ë
ıËÚÈá‰Â˜

Ô˘‰.
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ıËÚÈá‰Â˜ ï
ıËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÙÔÜ
ıËÚÈÒ‰ÂÈ Ù÷á
ıËÚÈá‰Â˜ ÙeÓ
ıËÚÈá‰Â˜ (t)

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÎÔÈÓfi˜ ì ÎÔÈÓc Ùe ÎÔÈÓfiÓ
ÎÔÈÓÔÜ Ùɘ ÎÔÈÓɘ ÙÔÜ ÎÔÈÓÔÜ
ÎÔÈÓ÷á Ù÷É ÎÔÈÓ÷É Ù÷á ÎÔÈÓ÷á
ÎÔÈÓfiÓ ÙcÓ ÎÔÈÓcÓ Ùe ÎÔÈÓfiÓ
ÎÔÈÓ¤
(t) ÎÔÈÓc (t) ÎÔÈÓfiÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ. Ôî, ·î ıËÚÈÒ‰ÂȘ
ÁÂÓ.
ÙáÓ
ıËÚȈ‰áÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜ ıËÚÈáÛÈ
·ÈÙ. ÙÔf˜, Ùa˜ ıËÚÈÒ‰ÂȘ
ÎÏËÙ.
(t)
ıËÚÈÒ‰ÂȘ

Ô˘‰.
Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ıËÚÈÒ‰Ë Ôî
ıËÚȈ‰áÓ ÙáÓ
ıËÚÈáÛÈ ÙÔÖ˜
ıËÚÈÒ‰Ë ÙÔf˜
ıËÚÈÒ‰Ë (t)

·ÚÛ.
ÎÔÈÓÔ›
ÎÔÈÓáÓ
ÎÔÈÓÔÖ˜
ÎÔÈÓÔ‡˜
ÎÔÈÓÔd

ıËÏ.
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

ÎÔÈÓ·d
ÎÔÈÓáÓ
ÎÔÈÓ·Ö˜
ÎÔÈÓa˜
ÎÔÈÓ·d

Ô˘‰.
Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

ÎÔÈÓ¿
ÎÔÈÓáÓ
ÎÔÈÓÔÖ˜
ÎÔÈÓ¿
ÎÔÈÓ¿

157

5(149-180)

11-01-04

01:19

∂ÓfiÙËÙ·

™ÂÏ›‰·158

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

5
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ıËÏ.

ÔÏf˜
ÔÏÏÔÜ
ÔÏÏ÷á
ÔχÓ
ÔÏf

ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

Ôé‰.

ÔÏÏ‹
ÔÏÏɘ
ÔÏÏ÷É
ÔÏÏcÓ
ÔÏÏc

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

·ÚÛ.

ÔÏf Ôî
ÔÏÏÔÜ ÙáÓ
ÔÏÏ÷á ÙÔÖ˜
ÔÏf ÙÔf˜
ÔÏf (t)

ıËÏ.

ÔÏÏÔd ·î
ÔÏÏáÓ ÙáÓ
ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜
ÔÏÏÔf˜ Ùa˜
ÔÏÏÔd (t)

Ô˘‰.

ÔÏÏ·d Ùa
ÔÏÏáÓ ÙáÓ
ÔÏÏ·Ö˜ ÙÔÖ˜
ÔÏÏa˜ Ùa
ÔÏÏ·d (t)

ÔÏÏa
ÔÏÏáÓ
ÔÏÏÔÖ˜
ÔÏÏa
ÔÏÏa

K§I™H ANTøNYMIøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÂÎÂÖÓÔ˜
âΛÓÔ˘
âΛÓ÷ˆ
âÎÂÖÓÔÓ

âΛÓË
âΛӢ
âΛÓ÷Ë
âΛÓËÓ

âÎÂÖÓÔ
âΛÓÔ˘
âΛÓ÷ˆ
âÎÂÖÓÔ

ôÏÏÔ˜
ôÏÏÔ˘
ôÏÏ÷ˆ
ôÏÏÔÓ

ôÏÏË
ôÏÏ˘
ôÏÏ÷Ë
ôÏÏËÓ

ôÏÏÔ
ôÏÏÔ˘
ôÏÏ÷ˆ
ôÏÏÔ

≤ÙÂÚÔ˜
ëÙ¤ÚÔ˘
ëÙ¤Ú÷ˆ
≤ÙÂÚÔÓ

ëÙ¤Ú·
ëÙ¤Ú·˜
ëÙ¤Ú÷·
ëÙ¤Ú·Ó

≤ÙÂÚÔÓ
ëÙ¤ÚÔ˘
ëÙ¤Ú÷ˆ
≤ÙÂÚÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ıËÏ.

âÎÂÖÓÔÈ âÎÂÖÓ·È
âÎÂ›ÓˆÓ âΛӈÓ
âΛÓÔȘ âΛӷȘ
âΛÓÔ˘˜ âΛӷ˜

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

âÎÂÖÓ·
âΛӈÓ
âΛÓÔȘ
âÎÂÖÓ·

ôÏÏÔÈ
ôÏψÓ
ôÏÏÔȘ
ôÏÏÔ˘˜

ôÏÏ·È
ôÏψÓ
ôÏϷȘ
ôÏÏ·˜

ôÏÏ·
ôÏψÓ
ôÏÏÔȘ
ôÏÏ·

≤ÙÂÚÔÈ
ëÙ¤ÚˆÓ
ëÙ¤ÚÔȘ
ëÙ¤ÚÔ˘˜

≤ÙÂÚ·È
ëÙ¤ÚˆÓ
ë٤ڷȘ
ëÙ¤Ú·˜

≤ÙÂÚ·
ëÙ¤ÚˆÓ
ëÙ¤ÚÔȘ
≤ÙÂÚ·

K§I™H METOXøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

158

ηٷÎÏ›ˆÓ
ηٷÎÏ›ÔÓÙÔ˜
ηٷÎÏ›ÔÓÙÈ
ηٷÎÏ›ÔÓÙ·
ηٷÎÏ›ˆÓ

ıËÏ.
ηٷÎÏÂ›Ô˘Û·
ηٷÎÏÂÈÔ‡Û˘
ηٷÎÏÂÈÔ‡Û÷Ë
ηٷÎÏÂ›Ô˘Û·Ó
ηٷÎÏÂ›Ô˘Û·

Ô˘‰.
ηٷÎÏÂÖÔÓ
ηٷÎÏ›ÔÓÙÔ˜
ηٷÎÏ›ÔÓÙÈ
ηٷÎÏÂÖÔÓ
ηٷÎÏÂÖÔÓ

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·159

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

ηٷÎÏ›ÔÓÙ˜
ηٷÎÏÂÈfiÓÙˆÓ
ηٷÎÏ›ԢÛÈ
ηٷÎÏ›ÔÓÙ·˜
ηٷÎÏ›ÔÓÙ˜

ηٷÎÏÂ›Ô˘Û·È
ηٷÎÏÂÈÔ˘ÛáÓ
ηٷÎÏÂÈԇ۷Ș
ηٷÎÏÂÈÔ‡Û·˜
ηٷÎÏÂ›Ô˘Û·È
ÂÓÈÎfi˜

·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

5
Ô˘‰.
ηٷÎÏ›ÔÓÙ·
ηٷÎÏÂÈfiÓÙˆÓ
ηٷÎÏ›ԢÛÈ
ηٷÎÏ›ÔÓÙ·
ηٷÎÏ›ÔÓÙ·

·ÚÈıÌfi˜
ıËÏ.

ÎÔÈÓˆÓáÓ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙÔ˜
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙÈ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·
ÎÔÈÓˆÓáÓ

Ô˘‰.

ÎÔÈÓˆÓÔÜÛ·
ÎÔÈÓˆÓÔ‡Û˘
ÎÔÈÓˆÓÔ‡Û÷Ë
ÎÔÈÓˆÓÔÜÛ·Ó
ÎÔÈÓˆÓÔÜÛ·

ÎÔÈÓˆÓÔÜÓ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙÔ˜
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙÈ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ıËÏ.

ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ˜
ÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÛÈ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ˜

ÎÔÈÓˆÓÔÜÛ·È
ÎÔÈÓˆÓÔ˘ÛáÓ
ÎÔÈÓˆÓԇ۷Ș
ÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·˜
ÎÔÈÓˆÓÔÜÛ·È

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ÚÔ¤ÌÂÓÔ˜
ÚÔÂ̤ÓÔ˘
ÚÔÂ̤Ó÷ˆ
ÚÔ¤ÌÂÓÔÓ
ÚÔ¤ÌÂÓÂ

ıËÏ.
ÚÔÂ̤ÓË
ÚÔÂ̤Ó˘
ÚÔÂ̤Ó÷Ë
ÚÔÂ̤ÓËÓ
ÚÔÂ̤ÓË

Ô˘‰.
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·
ÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÛÈ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ô˘‰.

·ÚÛ.

ÚÔ¤ÌÂÓÔÓ
ÚÔÂ̤ÓÔ˘
ÚÔÂ̤Ó÷ˆ
ÚÔ¤ÌÂÓÔÓ
ÚÔ¤ÌÂÓÔÓ

ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ
ÚÔÂ̤ӈÓ
ÚÔÂ̤ÓÔȘ
ÚÔÂ̤ÓÔ˘˜
ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ

ıËÏ.
ÚÔ¤ÌÂÓ·È
ÚÔÂ̤ӈÓ
ÚÔÂ̤ӷȘ
ÚÔÂ̤ӷ˜
ÚÔ¤ÌÂÓ·È

Ô˘‰.
ÚÔ¤ÌÂÓ·
ÚÔÂ̤ӈÓ
ÚÔÂ̤ÓÔȘ
ÚÔ¤ÌÂÓ·
ÚÔ¤ÌÂÓ·

159

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·160

∂ÓfiÙËÙ·

5

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ÁÈÓÒÌÂı·

ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÈ tÌÂÓ —

ö¯ÂÈ
üÓ
Á›ÓFË
ηٷÎÏ›ˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜
ÂrÓ·È
‰È·ÙËÚÂÖÓ
à¿ÁÂÈ
Á›ÁÓËÙ·È
¯ÚÒÌÂı·
âÛÙ›Ó
âÍ·ÈÚÂÖÙ·È
ÔÈáÌÂÓ
ÚÔ˚¤ÌÂÓÔÈ
ÏËÌÌÂÏáÌÂÓ
ÌÂÙ·‰›‰ˆÛÈ

Âr¯Â

âÁ›ÁÓÔ˘
àÉÁÂâÍFËÚÂÖÙÔÌÂÙ‰›‰Ô˘

≤ÍÂÈ
âÛfiÌÂÓÔ˜
ÁÂÓ‹ÛFË/ÁÂÓËı‹ÛFË
ηٷÎÏ›ۈÓ
ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔÓÙ·˜
öÛÂÛı·È
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈÓ
à¿ÍÂÈ


öÛÙ·È
âÍ·ÈÚ‹ÛÂÙ·È

ÚÔËÛfiÌÂÓÔÈ

ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ

ÁÂÓÒÌÂı·/
ÁÂÓËıáÌÂÓ
öÛ¯Â
ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜
âÁ¤ÓÔ˘/âÁÂÓ‹ı˘

ÎÔÈÓˆÓ‹Û·ÓÙ·˜
ÁÂÓ¤Ûı·È
‰È·ÙËÚÉÛ·È
àÉÍÂ/à‹Á·ÁÂ
Á¤ÓËÙ·È
¯ÚËÛÒÌÂı·
âÁ¤ÓÂÙÔ
âÍ›ÏÂÙÔ/âÍFËÚ¤ıË
ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ
ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ
ÏËÌÌÂÏ‹ÛˆÌÂÓ
ÌÂÙ¤‰ˆÎÂ

öÛ¯ËÎÂ
âÛ¯‹ÎÂÈ
ÁÂÁÔÓÒ˜

ÁÂÁ¤ÓËÛ·È
âÁÂÁ¤ÓËÛÔ
ηٷÎÂÎÏÂÈÎÒ˜

ÎÂÎÔÈÓˆÓËÎfiÙ·˜ —
ÁÂÁÔÓ¤Ó·È

‰È·ÙÂÙËÚËΤӷÈ

àɯÂ/à·Á‹Ô¯Â à‹¯ÂÈ/à·ÁËfi¯ÂÈ
ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ qF

ίÚË̤ÓÔÈ tÌÂÓ —
Á¤ÁÔÓÂ
âÁÂÁfiÓÂÈ
âÍF‹ÚËÙ·È
âÍF‹ÚÂÙÔ
ÂÔÈËÎfiÙ˜ tÌÂÓ —
ÚÔÂÈ̤ÓÔÈ

ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜ tÌÂÓ —
ÌÂÙ·‰¤‰ˆÎÂ
ÌÂÙ‰‰ÒÎÂÈ

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

ÁÈÓfiÌÂı·
ö¯ÂÈ
Á›ÓFË
à¿ÁÂÈ
âÁ¤ÓÂÙÔ
â¯ÚËÛ¿ÌÂı·
âÛÙ›Ó
âÔÈ‹Û·ÌÂÓ
ÂÏËÌÌÂϋηÌÂÓ

ÁÈÓÒÌÂı·
ö¯FË
Á›ÓFË
à¿ÁFË
Á¤ÓËÙ·È
¯ÚËÛÒÌÂı·
Fq
ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ
ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜
tÌÂÓ

ÁÈÓÔ›ÌÂı·
ö¯ÔÈ
Á›ÓÔÈÔ
à¿ÁÔÈ
Á¤ÓÔÈÙÔ
¯ÚËÛ·›ÌÂı·
ÂúË
ÔÈ‹Û·ÈÌÂÓ
ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜
ÂúËÌÂÓ/ÂrÌÂÓ
ÌÂÙ·‰ÒÛÔÈ


⯤و
Á›ÓÔ˘
à·Á¤Ùˆ
ÁÂÓ¤Ûıˆ

öÛÙˆ

Á›ÓÂÛı·È
ö¯ÂÈÓ
Á›ÓÂÛı·È
à¿ÁÂÈÓ
ÁÂÓ¤Ûı·È
¯Ú‹Û·Ûı·È
ÂrÓ·È
ÔÈÉÛ·È
ÂÏËÌÌÂÏËΤӷÈ

ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈÓ

ÁÈÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ö¯ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
ÁÈÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
à¿ÁˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
üÓ, ÔsÛ·, ùÓ
ÔÈ‹Û·˜, -·Û·, -·Ó
ÂÏËÌÌÂÏËÎÒ˜,
-΢ַ, -Îfi˜
ÌÂÙ·‰ÒÛˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ

ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ

160

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·161

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H

∂ÓfiÙËÙ·

5
1. \AÁ·ËÙÔ›, Ì‹ ÁÈÓÒÌÂı· ÙáÓ àÏfiÁˆÓ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ: ·Ú. ÚfiÙ. àÁ·ËÙÔ›:
ÎÏËÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË. (ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÁÈÓÒÌÂı·. ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ (ìÌÂÖ˜). ÙáÓ àÏfiÁˆÓ: ÁÂÓÈ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙÔ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔÈ.
2. \EΛÓÔȘ ¿ÓÙ· ÎÔÈÓ¿ (âÛÙÈ): ·Ú. ÚfiÙ. ÎÔÈÓ¿: ηÙËÁ. ÛÙÔ ¿ÓÙ·: ˘ÔÎ.
ÛÙÔ (âÛÙÈ: ÂÓÓ.: ·ÙÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË): âΛÓÔȘ: ‰ÔÙ. ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ ÎÔÈÓ¿.
¶PO™E•E: H ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÂåÌ›, Á›ÁÓÔÌ·È Î·È ñ¿Ú¯ˆ ÌfiÓÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘·ÚÎÙÈο. AÓ Ù· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ›ӷÈ
Û˘Ó‰ÂÙÈο, ÙfiÙÂ Ë ‰ÔÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÙËÙÈ΋. ŒÙÛÈ Î·È Ë ‰ÔÙÈ΋ ÂΛÓÔȘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÎÙËÙÈ΋ ·fi ÙÔ âÛÙÈ, ·ÊÔ‡ Â‰Ò ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi.
3. η› Ôé‰¤Ó ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ϤÔÓ ö¯ÂÈ: ·Ú. ÚfiÙ. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·›. Ô鉤Ó: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯ÂÈ. ÙÔÜ
ôÏÏÔ˘: ÁÂÓÈ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙÔ ϤÔÓ: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ö¯ÂÈ. (K·Ù’
¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÂÈÚÚËÌ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡).
4. Û‡ ‰¤ ôÓıÚˆÔ˜ üÓ, ıËÚ›Ô˘ Á›ÓFË ¯·ÏÂÒÙÂÚÔ˜, Ì˘Ú›ˆÓ ÂÓ‹ÙˆÓ ÙÚÔÊa˜
ÌÈ÷Ä Î·Ù·ÎÏ›ˆÓ ÔåΛ÷·: ·Ú. ÚfiÙ. Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Á›ÓFË Î·È ÛÙȘ ÌÙ¯. üÓ (:
ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÌÙ¯.) - ηٷÎÏ›ˆÓ: ÙÚÔ. ÌÙ¯. ôÓıÚˆÔ˜ - ¯·ÏÂÒÙÂÚÔ˜:
ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ Û‡. ıËÚ›Ô˘: ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋. ÙÚÔÊ¿˜: ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙË
ÌÙ¯. ηٷÎÏ›ˆÓ. Ì˘Ú›ˆÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÂÓ‹ÙˆÓ: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎÂÌÂÓÈ΋
·fi ÙÔ ÙÚÔÊ¿˜. ÌÈ÷Ä: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÔåΛ÷·: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.
5. K·›ÙÔÈ Á Ôé¯ ì ʇÛȘ ìÌÖÓ ÌfiÓË ÎÔÈÓ‹ (âÛÙÈ): ·Ú. ÚfiÙ. ì ʇÛȘ: ˘ÔÎ.
ÛÙÔ (âÛÙÈ: ÂÓÓ.). ÌfiÓË: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÎÔÈÓ‹: ηÙËÁ. ÛÙÔ ì ʇÛȘ.
6. àÏÏ¿ η› ≤ÙÂÚ· Ï›ÔÓ¿ (âÛÙÈ): ·Ú. ÚfiÙ. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. Ï›ÔÓ·: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ
≤ÙÂÚ·: ˘ÔÎ. ÛÙÔ (âÛÙÈ: ÂÓÓ): ·ÙÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË. (ÎÔÈÓ¿: ÂÓÓ.): ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ≤ÙÂÚ·.
7. ÔéÚ·Ófi˜ ÎÔÈÓfi˜ η› ≥ÏÈÔ˜…… ÙÚÔÊɘ η› âÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ: ·Ú. ÚfiÙ. ÔéÚ·Ófi˜,
≥ÏÈÔ˜ - ÛÂÏ‹ÓË - àÛÙ¤Ú˜ - à‹Ú - ı¿Ï·ÛÛ· - ÁÉ - ˙ˆ‹ - ÙÂÏÂ˘Ù‹ - ÁÉÚ·˜ - ÓfiÛÔ˜ - ñÁ›· - ¯Ú›·: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ (ÂåÛ›: ÂÓÓ.): ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÎÔÈÓfi˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÔéÚ·Ófi˜. ÙÚÔÊɘ - âÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ: ÁÂÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·fi
ÙÔ ¯Ú›·.
8. ¶á˜ ÔsÓ ÔéÎ ôÙÔfiÓ (âÛÙÈ)…… åÛÔÓÔÌ›·Ó: ·ÚÈ· ÚfiÙ. ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË. ÙÔ‡˜
ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜ (: ÂÈıÌ. ÌÙ¯.): ˘ÔÎ. ÛÙ· ··Ú¤ÌÊ·Ù· ÂrÓ·È - ‰È·ÙËÚÂÖÓ: ÙÂÏÈο ··Ú. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙËÓ àÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ôÙÔfiÓ (âÛÙÈ: ÂÓÓ.): ÙÔ Ú‹Ì·
Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. àÏÏ‹ÏÔȘ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜. ÏÂÔÓ¤ÎÙ·˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ˘ÔÎ. ÙÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÔÜÓÙ·˜. Ù‹Ó ·éÙ‹Ó: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ åÛÔÓÔÌ›·Ó:
·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰È·ÙËÚÂÖÓ. âÓ ÙÔÖ˜ ¯Ú‹Ì·ÛÈÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜.
9. ^O Á¿Ú ı¿Ó·ÙÔ˜ Ùɘ Ì¤Ó àÔÏ·‡Ûˆ˜ à¿ÁÂÈ: ·Ú. ÚfiÙ. ï ı¿Ó·ÙÔ˜: ˘ÔÎ.
ÛÙÔ à¿ÁÂÈ. Ùɘ àÔÏ·‡Ûˆ˜: ·ÓÙÈÎ.

161

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·162

10. Úfi˜ Ù¿˜ Âéı‡Ó·˜ ôÁÂÈ: ·Ú. ÚfiÙ. (ï ı¿Ó·ÙÔ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ôÁÂÈ.
11. ≠IÓ\ ÔsÓ Ì‹ ÙÔÜÙÔ Á¤ÓËÙ·È: ‰Â˘Ù. ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ. ÙÔÜÙÔ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Á¤ÓËÙ·È.
12. ÔÏÏFÉ ¯ÚËÛÒÌÂı· ÙFÉ âÏÂËÌÔÛ‡ÓFË: ·Ú. ÚfiÙ. (ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ¯ÚËÛÒÌÂı· (Â‰Ò ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfiØ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙFÉ âÏÂËÌÔÛ‡ÓFË Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏÏFÉ).
13. A≈ÙË Á¿Ú âÛÙÈÓ ì ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙáÓ àÚÂÙáÓ: ·Ú. ÚfiÙ. ì ‚·Û›ÏÈÛÛ·: ηÙËÁ.
ÛÙÔ ·≈ÙË: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÛÙÈÓ. ÙáÓ àÚÂÙáÓ: ÁÂÓ.·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ‚·Û›ÏÈÛÛ·.
14. ≥ η› âÍ·ÈÚ‹ÛÂÙ·È ìÌĘ Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜: ‰Â˘Ù. ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋
ÚfiÙ. ≥: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÍ·ÈÚ‹ÛÂÙ·È. ìÌĘ (: ¿ÌÂÛÔ) - Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ (: ¤ÌÌÂÛÔ):
·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
15. T¿ ÂÚÈÙÙ¿ ‰‹ ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ ¯Ú‹ÛÈÌ·, ÙfiÓ ÔÏ‡Ó ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ ÏÔÜÙÔÓ: ·Ú.
ÚfiÙ. (ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ÚÔ¤ÌÂÓÔÈ: ¯ÚÔÓ.
ÌÙ¯. ¯Ú‹ÛÈÌ·: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ù¿ ÂÚÈÙÙ¿: ·ÓÙÈÎ. ÙfiÓ ÔχÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ
ÏÔÜÙÔÓ ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯.
16. η› âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜ ï £Âfi˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌ˘ ìÌÖÓ: ·Ú.
ÚfiÙ. ï £Âfi˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ. Û˘ÁÁÓÒÌ˘ (: ¿ÌÂÛÔ) - ìÌÖÓ (: ¤ÌÌÂÛÔ):
·ÓÙÈΛÌÂÓ·. âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷·: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ. ¯ÚfiÓÔ˘. ÎÚ›Ûˆ˜: ÁÂÓ. Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ì̤Ú÷·.
17. ÎôÓ Ì˘Ú›· tÌÂÓ ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜: ‰Â˘Ù. ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÚfiÙ. (ìÌÂÖ˜:
ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂÏËÌÌÂÏËÎfiÙ˜ tÌÂÓ. Ì˘Ú›·: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. (: Ì˘Ú›·
ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù·).

∞¶∞¡ΔH™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 39 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi Ù· ˙Ò· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ;
√ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙Ò·: ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏÔÁÈ΋, ÂÓÒ Ù· ˙Ò· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ∞˘Ù‹ Ë ÏÔÁÈ΋ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. Δ· ˙Ò·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ, Â›Ó·È fiÏ· ›‰È· Î·È Î·Ó¤Ó· ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ
·fi Ù· ¿ÏÏ·, ·ÊÔ‡ ηӤӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋. √ ¿ÓıÚˆÔ˜, fï˜, ÌÔÚ› Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó·
·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ÈÔ ¿ÛÏ·¯ÓÔ˜ Î·È ·fi Ù· ˙Ò· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÙÔ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÂÈÓ¿ÓÂ.

2. ¶ÔÈ·

ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÂÓÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÍÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ; ∂›Ó·È ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ ıÂÙÈο ‹ Î·È ·ÚÓËÙÈο;

162

√È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË È‰ÈfiÙËÙ·. ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô˘-

5(149-180)

11-01-04

01:19

™ÂÏ›‰·163

Ú·Ófi, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙË ÛÂÏ‹ÓË, Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÙÔÓ ·¤Ú·, ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙË ÁË, ÙË ˙ˆ‹ ηÈ
ÙËÓ ˘Á›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·ÚÓËÙÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ Î·È ÔÈ ·ÚÚÒÛÙȘ. Œ¯Ô˘Ó, Â›Û˘, ÙȘ
›‰È˜ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÚÔÊ‹ Î·È ÁÈ· ÂÓ‰˘Ì·Û›·.

∂ÓfiÙËÙ·

5

3. ¶ÔÈ· Ù‡¯Ë ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ; ¶ÔÈÔ Ì¤ÛÔ ¤¯ÂÈ ÛÙË
‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ÙÈ̈ڛ·;
∫·ıÒ˜ Ë ˙ˆ‹ οı ·ÓıÚÒÔ˘ Ô‰ËÁ› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Ë ÒÚ· Ù˘
ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ı· ÎÚÈıԇ̠fiÏÔÈ Î·È fiÛÔÈ ¤˙ËÛ·Ó Ì ·ÏËÛÙ›· Î·È Ì ·‰È·ÊÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó. ∏ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÏ·˘ÛË ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë ÙÈ̈ڛ·. °È· Ó· ÌË ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜
ÙÈ̈ڛ·˜, Ú¤ÂÈ, fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏÔ‡ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈË. ŒÙÛÈ ı· ‰Â›ÍÂÈ Î·È Ô £Âfi˜ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÂÌ¿˜, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘
ÎÚ›Û˘, Î·È ı· Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù¿ Ì·˜.

4. ªÂ ÔȘ ¿ÏϘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË;
∏ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ
·ÚÂÙÒÓ. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ ÂÏ‹ÌÔÓ˜, ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Í›·. ΔfiÙ ·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Ôχ ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ë
˙ˆ‹ Ì·˜ ·ÔÎÙ¿ ÓfiËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·, ÙË
ÛÂÌÓ‹ Î·È ·¤ÚÈÙÙË ˙ˆ‹ Î·È ‚¤‚·È· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¶ÔÈ· ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
∞¿ÓÙËÛË: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë ÏÂÔÓÂÍ›·. ∂›Ó·È ·¿ÓıÚˆÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÏÔ‡ÙÔ Î·È
Ó· ÙÔÓ ·ÔıË·ԢÌÂ, ÂÊfiÛÔÓ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÓÔ‡Ó. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜ οÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·fi Ù· ˙Ò·.
2. °È·Ù› Ë ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ;
∞¿ÓÙËÛË: ∏ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÚÂÙ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ·Ù› ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ηÈ

163

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·164

ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ›ÛÔÈ. ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË Ï‡Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯·Ú¿ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ŸÏÔÈ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ·‰¤ÚÊÈ· Ì ÎÔÈÓfi ¶·Ù¤Ú·. √ fiÓÔ˜ Î·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Á˘.

¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ – ¢π∞£∂ª∞Δπ∫∂™ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπŸΔ∏Δ∂™*
* ∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ – ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡

1. ŒÓ·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «National Geographic» ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË °Ë ʈÙÈṲ̂ÓË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÊÔ‡
ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÒÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ Ë ∂˘ÚÒË Î·È Ë μ. ∞ÌÂÚÈ΋: ªÂ
·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ °Ë˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜
Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜.

164

∞¿ÓÙËÛË:
∞ÍÈfiÙÈÌÔÈ Î‡ÚÈÔÈ,
∂Π̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û·˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ô˘
Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Û ϛÁÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ·ÛÈÙ›·. ∏ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÚÂÙ‹, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ
ÂÈÊ·Ó›˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘
Ï·Ó‹ÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘
˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌË ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙË
ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Ì·˜. √ ηı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, Ù· ÚfiÛˆ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÈÚÚÔ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ
Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ £ÂÔ‡ ηÈ
·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ fi,ÙÈ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú·-ʇÛË.
∂Í¿ÏÏÔ˘ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ÂÈı˘Ì›· οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ë
ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ı· ÌÂȈı› Ë
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏
·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Î¿ı ˘ÁÈÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ.
∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Ï¿‚ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Û·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›Ù ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ ÛÂ
fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË.

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·165

2. ¶ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ, ÁÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜;

∂ÓfiÙËÙ·

5

∞¿ÓÙËÛË:
£· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËϘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷ‰Â›ÎÓ˘·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ›¯Â Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË
·ÊÈÛÒÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙȘ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‹ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∞ÎfiÌË Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘
– ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‹ ÌÈ·˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÈ
Ó· ÙÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó.
3. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÌÈ· ·Ê›Û· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜.
∞¿ÓÙËÛË:
∏ ·Ê›Û· ÌÔÚ› Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ:
• ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ
• ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË
ʇÛË (‹ÏÈÔ, ·¤Ú·, ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÛÂÏ‹ÓË Î.Ï..)
• ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÔÓÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î.·.
ΔÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ·Ê›Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ:
• “μÔ‹ıËÛ ٷ ·‰¤ÚÊÈ· ÛÔ˘’’
• ‘‘°ÂÓÓÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È Âı·›ÓÔ˘Ì ›ÛÔÈ. °È·Ù› Ó· ˙Ô‡ÌÂ Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›;’’

165

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·166

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ Bã

5

ΛEΞIΛOΓIKA: ƒ‹Ì· ôÁˆ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΆ: Σύνθεση – Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή –
ρήμα

μ1. §∂•π§√°π∫√™ ¶π¡∞∫∞™
∂ÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ
ôÁˆ: Ô‰ËÁÒ/ ‰È¤Ú¯ÔÌ·È/ ‰È·ÙÂÏÒ/ ÌÂٷʤڈ
∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ
∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
àÁˆÁ·ÖÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› οÔÈÔÓ
ï àÁˆÁ‡˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÏÎÂÈ/ ۈϋӷ˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Î¿ÙÈ
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ï àÁˆÓÔ‰›Î˘: Ô ÎÚÈÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ
ï àÁˆÓÔı¤Ù˘: Ô ÎÚÈÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ
ÊÔÚÙËÁfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÊÔÚÙ›·
∞Ú¯·›·/ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ï àÁÒÓ (-ÒÓ·˜):

166

(·.Â.) Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË/ (Ó.Â.) ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜/ Ì¿¯Ë/ ÛÎÏËÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ï àÁˆÁfi˜:
(·.Â.) Ô‰ËÁfi˜/ (Ó.Â.) ۈϋӷ˜
àÁÒÁÈÌÔ˜:
‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ì àÁˆÁ‹:
(·.Â.) ÌÂÙ·ÊÔÚ¿/ (Ó.Â.) ·Ó·ÙÚÔÊ‹
àÁˆÓ›˙ÔÌ·È:
Ì¿¯ÔÌ·È/ ηٷ‚¿Ïψ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ì àÁˆÓ›·:
(·.Â.) Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜/ (Ó.Â.) „˘¯È΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·
Ùe ·ÁÒÓÈÛÌ·:
Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜
ì àÁ¤ÏË:
ÎÔ¿‰È ˙ÒˆÓ
ì àÁÂÏ¿˜ (-¿‰·): (·.Â.) ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Á¤ÏË/ (Ó.Â.) ÙÔ ıËÏ˘Îfi ‚fi‰È
àÁÂÏ·ÖÔ˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Á¤ÏË/ Ô ¯˘‰·›Ô˜
Ùe ôÁËÌ·:
ÙÌ‹Ì· ÛÙÚ·ÙÔ‡

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·167

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ

∂ÓfiÙËÙ·

ï àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜:
‰È¿Áˆ:
ÂåÛ¿Áˆ:

5

Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜
(·.Â.) ÌÂٷʤڈ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Ì¤ÚÔ˜/ (Ó.Â.) ‰È·‚ÈÒÓˆ
‚¿˙ˆ ̤۷/ ʤÚÓˆ οÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ·/ ηıÈÂÚÒÓˆ
ÂåÛ·ÎÙ¤Ô˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯ı›
âÍ¿Áˆ:
‚Á¿˙ˆ ¤Íˆ/ Ô˘Ï¿ˆ οÙÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·/
Û˘ÌÂÚ·›Óˆ
ηٿÁˆ:
(·.Â.) Ô‰ËÁÒ ÚÔ˜ Ù· οو/ (Ó.Â.) ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ
ÍÂÓ·Áá:
Ô‰ËÁÒ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜
·Ú¿Áˆ:
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ/ Û¯ËÌ·Ù›˙ˆ ϤÍË ·fi ¿ÏÏË
Û˘Ó¿Áˆ (Û˘Ó¿˙ˆ):
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓˆ
ì Û‡Ó·ÍȘ (-Ë):
Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
ï ΢ÓËÁfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ/ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘
ï Ì˘ÛÙ·ÁˆÁfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì˘Â› ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, Ô Î·Ù˯ËÙ‹˜/ ‰¿ÛηÏÔ˜
ï ÏÔ¯·Áfi˜:
Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ïfi¯Ô˘
ï ÍÂÓ·Áfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜
ï ï‰ËÁfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ›, ηÙ¢ı‡ÓÂÈ
·È‰·ÁˆÁfi˜:
‰¿ÛηÏÔ˜/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË
ñ‰Ú·ÁˆÁfi˜:
·˘Ï¿ÎÈ/ ۈϋӷ˜
Ùe ñ‰Ú·ÁˆÁÂÖÔÓ (-›Ô): ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ fiÔ˘ ·ÔıË·ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È
ÛÙËÓ fiÏË
¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·:
·ÁˆÁÈ¿Ù˘:
·ÁÒ(Á)È:
Ù›Ô˘

Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
Ô Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È/ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚ-

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
Û˘Ó·Í¿ÚÈ:
ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi:
ÂÈ‚·ÙËÁfi˜:
ÏÔËÁfi˜:
·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ô:
Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi:
ÓËÈ·ÁˆÁfi˜:

‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ‚ÈÔÁڷʛ˜ ·Á›ˆÓ Î·È Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ
fi¯ËÌ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÊÔÚÙ›·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜/ ÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ÂÈ‚¿Ù˜
Ô‰ËÁfi˜ ÏÔ›Ô˘/ ÈÏfiÙÔ˜
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ ıËϤˆÓ
ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô¯‹Ì·Ù·
·È‰·ÁˆÁfi˜ ÓË›ˆÓ

167

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·168

∂ÓfiÙËÙ·

∞¶∞¡Δ∏™EI™

5

ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 41 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· ηٷٿÍÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó (ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜): ôÁËÌ·, àÁˆÓ›·, àÁˆÁfi˜, àÁˆÁ‹,
àÁÒÓÈÛÌ·, àÁˆÁ‡˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: ôÁËÌ·, àÁÒÓÈÛÌ·
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ηٿÛÙ·ÛË: àÁˆÓ›·, àÁˆÁ‹
ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›: àÁˆÁ‡˜, àÁˆÁfi˜

2. ·. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi Ì›· ϤÍË Ù˘ Ó.Â. ÔÌfiÚÚÈ˙Ë ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È:ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: ·È‰·ÁˆÁfi˜
‰Â›¯Óˆ Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Û ͤÓÔ˘˜: ÍÂÓ·ÁÒ
Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹: ·ÁˆÁ‹/ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË
fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ: ÊÔÚÙËÁfi

‚. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î˘ÓËÁfi˜, àÁÂÏ¿˜ Î·È Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚԤϢÛË.
΢ÓËÁfi˜ < ·ˆÓ (= Û·ÏÔ˜) + ôÁˆ: ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÂÙÈÎÔ‡˜ Û·ÏÔ˘˜
àÁÂÏ¿˜ < àÁ¤ÏË (= ÔÌ¿‰· ˙ÒˆÓ): ÙÔ ‚fi‰È Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·Á¤ÏË
Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›· < ̇ÛÙ˘ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì˘Â› ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) + ôÁˆ: Ë Î·Ù‹¯ËÛË ÛÂ
Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ̤۷ ·fi ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹

3. ¡·

Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó Ì ϤÍÂȘ Ù˘ Ó.Â. ÔÌfiÚÚÈ˙˜
ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

·Ó¿Áˆ
ÂÈÛ¿Áˆ
ÂÍ¿Áˆ
ηٿÁˆ
ÌÂÙ¿Áˆ
·Ú¿Áˆ

·Ó·ÁˆÁ‹
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÂÍ·ÁˆÁ‹
ηٷÁˆÁ‹
ÌÂÙ·ÁˆÁ‹
·Ú·ÁˆÁ‹

·Ó·ÁˆÁÈÎfi˜
ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi˜
ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi˜
ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜
·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜

·Ó¿ÁˆÁÔ˜

·Ú¿ÁˆÁÔ˜

4. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Û·˜ Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ÚԤϢÛË ÙˆÓ
ϤÍÂˆÓ «ÊÔÚÙÈÎfi˜» Î·È «ÊÔÚÙËÁfi˜» Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋
‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.

168

ÊÔÚÙÈÎfi˜ < ÊfiÚÙÔ˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
ÊÔÚÙËÁfi˜ < ÊfiÚÙÔ˜ + ôÁˆ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·169

√ ÚÒÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÊfiÚÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚ÔËı¿ ÛÙË
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘.

∂ÓfiÙËÙ·

5

μ2. ∂ΔÀª√§√°π∫∞ ™Ã√§π∞
¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ – Ú‹Ì·
ƒ‹Ì· ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
ŸÙ·Ó ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È Ú‹Ì·, Ë Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi
ÙÔ ÚËÌ·ÙÈÎfi ‹ ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ı¤Ì· (ηÓÔÓÈο ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ·). ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ηٿ ÙË Û‡ÓıÂÛË ¿ÏÏÔÙ ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È.
• ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ̤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi
·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ʈӋÂÓ (.¯. ö¯ˆ + âÁÁ‡Ë = ⯤ÁÁ˘ÔÓ)
• ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ·fi
Ù· ʈӋÂÓÙ·  ‹ È ‹ Ô, fiÙ·Ó ÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Û‡ÌʈÓÔ (.¯. ⯤-ÊÚˆÓ, Ê˘Á-fi-‰ÈÎÔ˜).

∞¶∞¡Δ∏™EI™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 41 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. Ì ٷ Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
®›Ùˆ (ı. ̤ÏÏ. ÚÈ„-) + àÛ›˜ = Ú›„·ÛȘ
‰ÔΤˆ, -á (ı. ̤ÏÏ. ‰ÔÎËÛ-) + ÛÔÊfi˜ = ‰ÔÎËÛ›ÛÔÊÔ˜
›ıˆ + äÓ›· = ÂÈı‹ÓÈÔ˜
ö¯ˆ + ÌÜıÔ˜ = â¯¤Ì˘ıÔ˜
̤Ïψ + Ó‡ÌÊË = ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔ˜

2. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ̤ÚË Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡), fiÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ: ⯤ÁÁ˘Ô˜, ªÂӤϷԘ, ʤÚÂÏȘ, ÏÈÔÛ·Ú΋˜ (ı. ÏÂÈ- Î·È ÏÈ-).
⯤ÁÁ˘Ô˜: ö¯ˆ + âÁÁ‡Ë (ı¤Ì· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ)
ªÂӤϷԘ: ̤ÓÔ˜ + -Â- + Ï·fi˜ (ÙÔ ı¤Ì· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È)
ʤÚÂÏȘ: ʤڈ + ÂÏ›˜ (ı¤Ì· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ)
ÏÈÔÛ·Ú΋˜: Ï›ˆ (ı. ÂÓÂÚÁ. ·ÔÚ. ÏÈ-) + âÏ›˜ (ı¤Ì· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ)

169

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·170

∂ÓfiÙËÙ·

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π∞

5
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ: ÂÈ‚·ÙËÁfi˜, ÍÂÓ·ÁÒ, ‰È¿Áˆ.
∞¿ÓÙËÛË: ·) μڋΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˆ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ Û ÂÈ‚·ÙËÁfi ÏÔ›Ô. ‚) ªÂ ÍÂÓ¿ÁËÛ Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›, fiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËη. Á) ¢È¿ÁÂÈ ÌÈ· ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.
2. ¡· ‚Ú›ÙÂ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜ ϤÍÂȘ ·fi ÙÔ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·:
·. ÎÔ¿‰È: ……………..
‚. ·Ó·ÙÚÔÊ‹: ………………
Á. ‰È·‚ÈÒÓˆ: ………….
‰. ÂÈÙ˘Á¯¿Óˆ: …………….
∞¿ÓÙËÛË: ·. ·Á¤ÏË, ‚. ·ÁˆÁ‹, Á. ‰È¿Áˆ, ‰. ηٿÁˆ

∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Ú‹Ì· ¤¯ˆ.
∞¿ÓÙËÛË: ⯤ÁÁ˘Ô˜, â¯¤Ì˘ıÔ˜, ⯤ÊÚˆÓ (= Ô Ì˘·ÏˆÌ¤ÓÔ˜), ¯¤Ì˘ıÔ˜ (= Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘)
2. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜: ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜, ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜, ÎÚ˘„›ÓÔ˘˜, Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˜, ÌÈÛÔÁ‡Ó˘.
∞¿ÓÙËÛË: ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜: ʤڈ + âÁÁ‡Ë, ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜: ÊÈÏá + ôÓıÚˆÔ˜, ÎÚ˘„›ÓÔ˘˜: ÎÚ‡Ùˆ + ÓÔܘ, Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˜: ʇÁˆ + ‰›ÎË, ÌÈÛÔÁ‡Ó˘: ÌÈÛá + Á˘Ó‹

170

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·171

ª∂ƒ√™ °ã

∂ÓfiÙËÙ·

5

°ƒ∞ªª∞Δπ∫◊: YÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› Î·È ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÂÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜.
™⁄¡Δ∞•∏:
AÚfiÛˆË Û‡ÓÙ·ÍË

°1. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
1. YÔÙ·ÎÙÈ΋ EÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
t
Fq˜
qF


tÌÂÓ
qÙÂ
tÛÈ(Ó)

H ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ.
H ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο Ì ÙË
ÌÂÙÔ¯‹ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÂåÌ›.

A¶∞¡Δ∏™∏
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 42 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
N· ÎÏ›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â.Ê. ÙÔ˘ Ú. χˆ:
ÏÂÏ˘ÎÒ˜, ÏÂÏ˘Î˘Ö·, ÏÂÏ˘Îfi˜ t ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜, ÏÂÏ˘Î˘Ö·È, ÏÂÏ˘ÎfiÙ· tÌÂÓ
ÏÂÏ˘ÎÒ˜, ÏÂÏ˘Î˘Ö·, ÏÂÏ˘Îfi˜ q
F ˜ ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜, ÏÂÏ˘Î˘Ö·È, ÏÂÏ˘ÎfiÙ· qÙÂ
ÏÂÏ˘ÎÒ˜, ÏÂÏ˘Î˘Ö·, ÏÂÏ˘Îfi˜ q
F
ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜, ÏÂÏ˘Î˘Ö·È, ÏÂÏ˘ÎfiÙ· tÛÈ(Ó)

2. AÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·
AÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋ ϤÁÂÙ·È Ë ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ
fiÙÈ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· âÓÂÚÁÔ‡Ó Î·È ·ı·›ÓÔ˘Ó ·ÌÔÈ‚·›·:
â‚fiˆÓ àÏÏ‹ÏÔȘ (= Ô ¤Ó·˜ ÊÒÓ·˙ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ).

• H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÓÂÎÊÔÚ¿ ‰‡Ô Ù‡ˆÓ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘
·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ôÏÏÔ˜:
ôÏÏÔÈ + ôÏÏÔ˘˜: àÏÏ‹ÏÔ˘˜, ôÏÏ·È + ôÏÏ·˜: àÏÏ‹Ï·˜.

171

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·172

• H ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ Î·È ÌfiÓÔ ‰˘˚Îfi
Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰‡Ô ‹ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ·.

• Œ¯ÂÈ ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ÎÏ›ÓÂÙ·È fiÌÔÈ· Ì ٷ ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘
ÎÏ›Û˘.
‰˘˚Îfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Á¤ÓË
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

àÏÏ‹ÏÔÈÓ
àÏÏ‹ÏÔÈÓ
àÏϋψ

·ÚÛÂÓÈÎfi

ıËÏ˘Îfi

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ

àÏϋψÓ
àÏÏ‹ÏÔȘ
àÏÏ‹ÏÔ˘˜

àÏϋψÓ
àÏϋϷȘ
àÏÏ‹Ï·˜

àÏϋψÓ
àÏÏ‹ÏÔȘ
ôÏÏËÏ·

°2. ™À¡Δ∞∫Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
AÚfiÛˆË Û‡ÓÙ·ÍË
A¶ƒŸ™ø¶∞ ƒ∏ª∞Δ∞:
AÚfiÛˆ· ‹ ÙÚÈÙÔÚfiÛˆ· ϤÁÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Áã ÂÓÈÎfi
ÚfiÛˆÔ Î·È ‰Â ‰¤¯ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ [ÚfiÛˆÔ ‹ Ú¿ÁÌ·]. T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈο Î·È ÌfiÓÔ Ï›Á·,
fiˆ˜ Ù·: ¯Ú‹ [=Ú¤ÂÈ, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË], ̤ÏÂÈ [=˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰·], öÍÂÛÙÈ
[=ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi], àfi¯ÚË [=Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi, Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi],
··ÓÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÚfiÛˆ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú‹Ì·.

172

A¶ƒ√™ø¶∂™ ∂∫ºƒ∞™∂π™:
• AÚfiÛˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi:
1. O˘‰¤ÙÂÚÔ ÂÈı¤ÙÔ˘ ¿Ó·ÚıÚÔ˘ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· âÛÙ›, fiˆ˜: ôÍÈfiÓ âÛÙÈ, ‰›Î·ÈfiÓ
âÛÙÈ, ¯·ÏÂfiÓ âÛÙÈ, ۷ʤ˜ âÛÙÈ, 쉇 âÛÙÈ, Ê·ÓÂÚfiÓ âÛÙÈ Î.Ï..
2. O˘‰¤ÙÂÚÔ ÌÂÙÔ¯‹˜ ¿Ó·ÚıÚ˘ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· âÛÙ›, fiˆ˜: ÂåÎfi˜ âÛÙÈ [=Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ], ‰¤ÔÓ âÛÙ› [=Ú¤ÂÈ], Ú¤ÔÓ âÛÙ› [=Ú¤ÂÈ], ¯ÚÂÒÓ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ - âÛÙÈ [=Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÌÔÈÚ·›Ô, ÛˆÛÙfi], ÚÔÛÉÎfiÓ âÛÙÈ.
3. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÊËÚË̤ÓÔ ¿Ó·ÚıÚÔ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· âÛÙ›, fiˆ˜: àÎÌ‹ âÛÙÈ, àÓ¿ÁÎË âÛÙ›, âÏ›˜ âÛÙÈ, Û¯ÔÏ‹ âÛÙÈ, œÚ· âÛÙ›, ηÈÚfi˜ âÛÙÈ, Êfi‚Ô˜ âÛÙ›, ÓfiÌÔ˜
âÛÙ›, ÏfiÁÔ˜ âÛÙ›, fiÓÔ˜ âÛÙ›, ùÓÂȉfi˜ âÛÙÈ, öÚÁÔÓ âÛÙ› Î.Ï..
4. TÔ Ô鉤ÙÂÚÔÓ ÔxÔÓ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ Î·È ÙÔ âÛÙ›: ÔxfiÓ Ù\ âÛÙ›
[=Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi].
5. E›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi Î·È ÙÔ ö¯ÂÈ, fiˆ˜: ηÏᘠö¯ÂÈ, Âs ö¯ÂÈ, àÓ·Áη›ˆ˜ ö¯ÂÈ
[=Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË], ηÎᘠö¯ÂÈ, àfiÚˆ˜ ö¯ÂÈ Î.Ï..

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·173

¶PO™E•E. AÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Á›ÁÓÔÌ·È [·fiÚÈÛÙÔ, ·Ú·Î›ÌÂÓÔ, ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ], fiÙ·Ó ·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂåÌ›:

∂ÓfiÙËÙ·

5

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
º·ÓÂÚfiÓ âÁ¤ÓÂÙÔ ¬ÙÈ Ôé‰ÂÌ›· âÏ›˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ÂúË.
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
A. TÔ Ú‹Ì· âÛÙ› Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ
ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ
¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È Ì ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
1. K·› Á·Ú ôÓ, t KÚ›ÙˆÓ, ÏËÌÌÂϤ˜ ÂúË [:ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ¢ÎÙÈ΋˜].
2. \EÓÙ·Üı· œÚ· qÓ [:·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜] ÛÎÔÂÖÓ ᘠöÛÙ·È ì öÊÔ‰Ô˜.
3. ≠Oˆ˜ η› ÚÄÍ·È Ù·Üı\ âÊ\ ñÌÖÓ öÛÙ·È [: ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜] ‰ÂÖ ÛÎÔÂÖÓ.
4. º¿ÛÎÔÓÙ˜ ÔxfiÓ Ù ÂrÓ·È [: ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ] ÛˇÒ˙ÂÈÓ ÙÔ‡˜ ôÓ‰Ú·˜.
5. ≠OÛ· ÌÔÈ ÔsÓ ‰ÔÎÂÖ Î·ÈÚfi˜ ÂrÓ·È [: ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ] ÔÈÂÖÓ âÓ ÙFÉ ÌÔÓFÉ Ù·ÜÙ· âÚá.

B. TÔ âÛÙ› ÛÙȘ ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Ï›ÂÙ·È.
TÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·ÚfiÛˆˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛˆÓ:
T· ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ
΢ڛˆ˜ ¿Ó·ÚıÚÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‹ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ÂȉÈΤ˜, ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈΤ˜, Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜.
• T· ·ÚfiÛˆ·: ‰ÂÖ, ̤ÏÂÈ, ̤ÙÂÛÙÈ Î.Ï. ‰¤¯ÔÓÙ·È ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÊËÚË̤ÓÔ.
• TÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ··ÚÂÌÊ¿ÙÔ˘ Ù›ıÂÙ·È ‹ ÂÓÓÔÂ›Ù·È Û ÙÒÛË ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.
¢√Δπ∫∏ ¶ƒ√™ø¶π∫∏:
1. T· ·ÚfiÛˆ· Ú‹Ì·Ù· [ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ÂÖ, ̤ÏÂÈ, ÌÂٷ̤ÏÂÈ Î·È Ì¤ÙÂÛÙÈ, fiÙ·Ó
‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û ÁÂÓÈ΋] Î·È ÔÈ ·ÚfiÛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó
·ÓÙÈΛÌÂÓÔØ fï˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÌÈ· ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛÒÔ˘, Ô˘
ϤÁÂÙ·È ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋, Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÙÔ Ú‹Ì·.
2. H ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì·,
ÁÈ·Ù› ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ‹ ·ı·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·.
3. ŸÙ·Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ı·
Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ··ÚÂÌÊ¿ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ, Ô˘ Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì· ‹ ÙËÓ
·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË.

173

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·174

4. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Î·È ÌÂ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÔfiÙ ÙÔ ·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì· ı· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Ì ÚÔÛˆÈÎfi.

A¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 43 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘.
1. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÔÙ·ÎÙÈΤ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙÔÓ
·Ú·Î›ÌÂÓÔ (ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË) ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙÔ
›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ:
ÁÚ¿„ˆÌÂÓ:
ÁÂÁÚ·ÊfiÙ˜, ÁÂÁÚ·Ê˘Ö·È, ÁÂÁÚ·ÊfiÙ· tÌÂÓ
Ù¿ÙÙF˘:
ÙÂÙ·¯Ò˜, ÙÂÙ·¯˘Ö·, ÙÂÙ·¯fi˜ qF ˜
‚Ï¿„ˆÛÈÓ:
‚‚ϷÊfiÙ˜, ‚Â‚Ï·Ê˘Ö·È, ‚‚ϷÊfiÙ· tÛÈÓ
ÎÚ‡„ËÙÂ:
ÎÂÎÚ˘ÊfiÙ˜, ÎÂÎÚ˘Ê˘Ö·È, ÎÂÎÚ˘ÊfiÙ· qÙÂ
›ıFË:
ÂÂÈÎÒ˜, ÂÂÈ΢ַ, ÂÂÈÎfi˜ Fq
ëÚÌËÓ‡ˆÌÂÓ: ìÚÌËÓ¢ÎfiÙ˜, ìÚÌËÓ¢΢ַÈ, ìÚÌËÓ¢ÎfiÙ· tÌÂÓ
2. N· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Aã Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹
ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË Bã:
ϤÁËÙÂ:
‚ã ÏËı. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ.
tÛÈÓ:
Áã ÏËı. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ.
ڿ͈ÌÂÓ:
·ã ÏËı. ˘ÔÙ. ·ÔÚ.
·Ú·ÌÂÌÂÓËÎÒ˜ q
F :
Áã ÂÓ. ˘ÔÙ. ·Ú·Î.
3. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜:
·. ^H Ì¤Ó Ê‡ÛȘ, ôÓ q
F (ÂåÌ›, ˘ÔÙ. ÂÓÛÙ.) ÔÓËÚ¿, ÔÏÏ¿ÎȘ Ê·ÜÏ· ‚Ô‡ÏÂÙ·È.
‚. \E¿Ó Û‡ àÚÈÛÙ‡ÛF˘ (àÚÈÛÙ‡ˆ, ˘ÔÙ. ·ÔÚ.) ñÈÛ¯ÓÔÜÌ·› ÛÔÈ ‰¤Î· Ù¿Ï·ÓÙ·.
Á. \E¿Ó ñÌÂÖ˜ Ù·ÜÙ· Ú¿ÍËÙ (Ú¿ÙÙˆ, ˘ÔÙ. ·ÔÚ.) Âéı‡˜ ñÌÖÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜ ¤Ì„ÔÌÂÓ.
‰. ¶·È‰Â‡ÛˆÌÂÓ (·È‰Â‡ˆ, ·ã ÏËı. ˘ÔÙ. ·ÔÚ.) ÙfiÓ à·›‰Â˘ÙÔÓ.

174

4. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú.
ÂåÌ› Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. ≠OÙ·Ó Û‡ ÙáÓ àÏfiÁˆÓ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔ˜ Fq˜, ÙfiÙÂ Ê›ÏˆÓ öÚËÌÔ˜ Á›ÁÓFË.
ŸÙ·Ó ÂÛ‡ Â›Û·È ÈÔ ıËÚÈ҉˘ Î·È ·fi Ù· ˙Ò·, ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜.
‚. òOÓÂȉԘ ·åÛ¯Úfi˜ ‚›Ô˜ ¬Ìˆ˜, ÎôÓ ì‰‡˜ q
F .
NÙÚÔ‹ Â›Ó·È Ë ¿ÛÂÌÓË ˙ˆ‹, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÁÏ˘ÎÈ¿.
Á. ^IηÓÔ› ÂåÛ›Ó Ôî ıÂÔ› ÙÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜, ÎôÓ âÓ ‰ÂÈÓÔÖ˜ tÛÈ, ÛˇÒ˙ÂÈÓ ÂéÂÙá˜.
OÈ ıÂÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÒ˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.
‰. \AÓ‹Ú ÔÓËÚfi˜ ‰˘Ù˘¯ÂÖ, ÎôÓ ÂéÙ˘¯‹˜ q
F
O ηÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Â›, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜.

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·175

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

5
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÎÏ›ÓÂÙ ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ: Áڿʈ, ›ıˆ
∞¿ÓÙËÛË:
ÁÂÁÚ·ÊÒ˜, -˘Ö·, -fi˜

t
Fq˜
Fq
ÁÂÁÚ·ÊfiÙ˜, -˘r·È, -fiÙ· tÌÂÓ
qÙÂ
tÛÈÓ

ÂÂÈÎÒ˜, -˘Ö·, -fi˜

t
Fq˜
Fq
ÂÂÈÎfiÙ˜, -˘Ö·È, -fiÙ· tÌÂÓ
qÙÂ
tÛÈÓ

2. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi:
·. ‚‚ϷÊfiÙ˜ tÌÂÓ: ..........................................................................
‚. tÛÈÓ:
..........................................................................
Á. ÎÂÎÈÓ‰˘Ó¢΢ַ qF ˜: .........................................................................
‰. ÎÂÎÚ˘Êe˜ qF :
..........................................................................
Â. ÂÚ·¯fiÙ· tÛÈÓ: ..........................................................................
∞¿ÓÙËÛË: ·. ‚‚ϷÊg˜ t, ‚. Fq, Á. ÎÂÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Î˘Ö·È qÙÂ, ‰. ÎÂÎÚ˘ÊfiÙ· tÛÈÓ, Â.
ÂÚ·¯e˜ qF

™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· ÙˆÓ ·ÚfiÛˆˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë
‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋:

¶ÚÔÛ‹ÎÂÈ ÌbÓ ÄÛÈÓ ìÌÖÓ ÙÈ̈ÚÂÖÓ ñbÚ ÙáÓ àÓ‰ÚáÓ Ô¥ à¤ı·ÓÔÓ ÂsÓÔÈ
ùÓÙ˜ Ùˇá Ï‹ıÂÈ Ùˇá ìÌÂÙ¤Úˇˆ, ÚÔÛ‹ÎÂÈ Î·ÌÔ› Ôé¯ õÎÈÛÙ·. √é‰Âd˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ì‹ ÙȘ âÎ ÙÔÜ ùÈÛıÂÓ â›ÛÔÈÙÔ. Δfi‰Â ‰c ôÍÈÔÓ qÓ ı¿۷Ûı·È ÙcÓ Ù¿ÍÈÓ ·éÙáÓ. ¢‹ÏfiÓ âÛÙÈ ¬ÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÛÈÓ Ôî âÈÙ‹‰ÂÈÔÈ. ¢¤‰ÂÎÙ·È ᘠàÓ
ÙÔÜÙÔ ÂÚ·›ÓÔÈÙÔ. §¤ÁÂÙ·È ÙeÓ \AÚ¯›‰·ÌÔÓ ÂÚd Ùa˜ \A¯·ÚÓa˜ ÌÂÖÓ·È.
\EÍÉÓ ÙFÉ fiÏÂÈ º›ÏÈÔÓ ÙÈ̈ڋ۷Ûı·È.
∞¿ÓÙËÛË: ÀÔΛÌÂÓ·: ÙÈ̈ÚÂÖÓ (ÛÙÔ ÚÔÛ‹ÎÂÈ), Ìc ÙȘ âÎ ÙÔÜ ùÈÛıÂÓ â›ÛÔÈÙÔ (‰Â˘Ù. ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˘ÔÎ. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË Î›Ó‰˘Ófi˜
âÛÙÈ), ı¿۷Ûı·È (ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ôÍÈÔÓ qÓ), ¬ÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÛÈÓ (ÂȉÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˘ÔÎ. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ‰‹ÏfiÓ âÛÙÈ), ᘠàÓ ÙÔÜÙÔ ÂÚ·›ÓÔÈÙÔ (‰Â˘Ù. Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰¤‰ÂÈÎÙ·È), ÌÂÖÓ·È (ÛÙÔ
ϤÁÂÙ·È), ÙÈ̈ڋ۷Ûı·È (ÛÙÔ âÍÉÓ)
¢ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋: ηÌÔ› (ÛÙÔ ÚÔÛ‹ÎÂÈ), ÙFÉ fiÏÂÈ (ÛÙÔ âÍÉÓ)

175

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·176

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ ¢ã

5

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
K∂ÿª∂¡√

^O XÚÈÛÙe˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ JÓ âÙÒ¯Â˘ÛÂ, ¥Ó· ηd ìÌÂÖ˜ ÙÔf˜ Ùˆ¯Ôf˜ ó˜ à‰ÂÏÊÔf˜
ÙÔÜ ìÌÂÙ¤ÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ Î·d ÎÚÈÙÔÜ âÏ‹ۈÌÂÓ. K·d Ùd ÊÈÏÔÙˆ¯›·˜ Ùe ΤډԘ;
\EÓ ì̤Ú÷· ÔÓËÚ÷Ä ®‡ÛÂÙ·È ·éÙeÓ ï K‡ÚÈÔ˜. ¢ËÏÔÖ ‰b ÙcÓ Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜ 片ӷ˜ ÙÔÖ˜
êÌ·ÚÙˆÏÔÖ˜ ηd fiÓÔ˘˜ âÈʤÚÔ˘Û·Ó. ^P‡ÛÂÙ·È ÊᘠÙÔf˜ ÊÈÏÔÙÒ¯Ô˘˜ ï K‡ÚÈÔ˜.
XÚˆÛÙÂÖ ÁaÚ ·éÙÔÖ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·Ó, ó˜ ·éÙe˜ ÙcÓ âÏÂËÌÔÛ‡ÓËÓ ·Ú’ ·éÙÔÖ˜ ‰·ÓÂÈÛ¿ÌÂÓÔ˜Ø Î·d ‰Èa ÌbÓ ÙÔÜ ™ÔÏÔÌáÓÙÔ˜ ÂåÒÓØ ^O âÏÂáÓ Ùˆ¯eÓ ‰·Ó›˙ÂÈ £ÂfiÓ.
\Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ï M¤Á·˜, 27.196.29-38

EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ª¤Á·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (295 – 373 Ì.Ã.) ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ 328 Ì.X. ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÂ›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ∫·Ù·ÔϤÌËÛ ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔÓ ∞ÚÂÈ·ÓÈÛÌfi Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
‘‘ÔÌÔÔ‡ÛÈÔ’’ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜, ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‰fiÁÌ·
Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. YÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔÓ ·ÛÎËÙÈÛÌfi Î·È Û˘Ó¤ÁÚ·„ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «μ›Ô˜ ηÈ
ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘». EÂȉ‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ‰ÈÒ¯ıËÎÂ, ηı·ÈÚ¤ıËÎÂ Î·È ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 335 – 365 Ì.X. ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ª¤Á·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÂÍ·›ÚÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ‘‘ŸÔÈÔ˜ ÂÏ› ÙÔ ÊÙˆ¯fi ‰·Ó›˙ÂÈ ÛÙÔ £Âfi’’, Ì ÙËÓ
ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ˙Ô˘Ó Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÁÈ·Ù› ı·
·ÓÙ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó.

176

K∂πª∂¡√

M∂Δ∞ºƒ∞™∏

^O XÚÈÛÙfi˜ JÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˜
âÙÒ¯Â˘ÛÂ,
¥Ó· âÏ‹ۈÌÂÓ Î·d ìÌÂÖ˜
ÙÔf˜ Ùˆ¯Ôf˜ ó˜ à‰ÂÏÊÔf˜
ÙÔÜ ìÌÂÙ¤ÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ
ηd ÎÚÈÙÔÜ.
K·d Ùd Ùe ΤډԘ

O XÚÈÛÙfi˜ ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜
ÙÒ¯Â˘ÛÂ,
ÁÈ· Ó· ÂÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜
ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ˆ˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜
ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡
Î·È ÎÚÈÙ‹ (ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ).
K·È ÔÈÔ (›ӷÈ) ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·177

Ùɘ ÊÈÏÔÙˆ¯›·˜;
\EÓ ì̤Ú÷· ÔÓËÚ÷Ä
ï K‡ÚÈÔ˜ ®‡ÛÂÙ·È ·éÙfiÓ.
¢ËÏÔÖ ‰b ÙcÓ âÈʤÚÔ˘Û·Ó
Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜ ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙˆÏÔÖ˜
片ӷ˜ ηd fiÓÔ˘˜.
^P‡ÛÂÙ·È ï K‡ÚÈÔ˜
Êá˜
ÙÔf˜ ÊÈÏfiÙˆ¯Ô˘˜.
XÚˆÛÙÂÖ ÁaÚ ·éÙÔÖ˜
ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·Ó
ó˜ ‰·ÓÂÈÛ¿ÌÂÓÔ˜ ·éÙfi˜
ÙcÓ âÏÂËÌÔÛ‡ÓËÓ ·Ú’ ·éÙÔÖ˜Ø
ηd ÂågÓ ‰Èa ÌbÓ ÙÔÜ ™ÔÏÔÌáÓÙÔ˜
^O âÏÂáÓ Ùˆ¯eÓ
‰·Ó›˙ÂÈ £ÂfiÓ.

Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜;
™Â ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›ÛÙ·ÛË
Ô K‡ÚÈÔ˜ ı· ÙÔ ÛÒÛÂÈ.
K·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ì̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜
Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ àÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜
χ˜ (‹ 片Ó˜) Î·È fiÓÔ˘˜.
£· Ï˘ÙÚÒÛÂÈ ÙfiÙÂ Ô K‡ÚÈÔ˜
Ì ʈ˜
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜.
°È·Ù› ÔÊ›ÏÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜
ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·
Û·Ó Ó· ‰·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜
ÙËÓ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ·’ ·˘ÙÔ‡˜Ø
Î·È Â› ̤ۈ Ù˘ ÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌáÓÙÔ˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÏ› ÙÔ ÊÙˆ¯fi
‰·Ó›˙ÂÈ ÙÔ £Âfi.

∂ÓfiÙËÙ·

5

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• üÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• âÙÒ¯Â˘ÛÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùˆ¯Â‡ˆ (= Á›ÓÔÌ·È
ÊÙˆ¯fi˜)

• ¥Ó·: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜
• ìÌÂÙ¤ÚÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÎÙËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ì̤ÙÂÚÔ˜, ìÌÂÙ¤Ú·, ì̤ÙÂÚÔÓ (= ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, ‰È΋ Ì·˜, ‰ÈÎfi Ì·˜)
• ÎÚÈÙÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÎÚÈÙc˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÎÚÈÙÔÜ]
• âÏ‹ۈÌÂÓ: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âϤˆ, âÏÂá (= ‰Â›¯Óˆ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË)
• ÙÈ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• Ùe ΤډԘ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ΤډԘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Î¤Ú‰Ô˘˜]
• \EÓ: ÚfiıÂÛË
• ÔÓËÚ÷Ä: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï ÔÓËÚfi˜, ì ÔÓËÚ¿, Ùe
ÔÓËÚfiÓ (= ‰‡ÛÎÔÏÔ˜)
• ®‡ÛÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ®‡ÔÌ·È (= Ï˘ÙÚÒÓˆ)
• ·éÙfiÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• ¢ËÏÔÖ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰ËÏfiˆ, ‰ËÏá (= Ê·ÓÂÚÒÓˆ)
• 片ӷ˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì 片ÓË [ÁÂÓ. Ùɘ 片Ó˘]

177

5(149-180)

∂ÓfiÙËÙ·

5

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·178

• ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙˆÏÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï êÌ·ÚÙˆÏfi˜
[ÁÂÓ. ÙÔÜ ·Ì·ÚÙˆÏÔÜ]

• âÈʤÚÔ˘Û·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÈʤڈ
• Êá˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe Êᘠ[ÁÂÓ. ÙÔÜ ÊˆÙfi˜]
• ÃÚˆÛÙÂÖ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ¯ÚˆÛÙ¤ˆ, ¯ÚˆÛÙá (=
¯ÚˆÛÙÒ)

• ‰·ÓÂÈÛ¿ÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰·Ó›˙ÔÌ·È
• ÂåÒÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• âÏÂáÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âϤˆ, âÏÂá

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞
1. ÏÔ‡ÛÈÔ˜: ηÙËÁ ÛÙÔ ^O XÚÈÛÙfi˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÙÒ¯Â˘ÛÂ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. üÓ
(Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜): ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÌÙ¯.
2. ¥Ó· …… âÏ‹ۈÌÂÓ: ‰Â˘Ù. ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ.
3. Ùɘ ÊÈÏÔÙˆ¯›·˜: ÁÂÓÈ΋ ˘ÔÎ. ·fi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜: ˘ÔÎ.
4. 片ӷ˜ - fiÓÔ˘˜ (: ¿ÌÂÛ·)– ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙˆÏÔÖ˜ (: ¤ÌÌÂÛÔ): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙË
ÌÙ¯. ÙcÓ âÈʤÚÔ˘Û·Ó: ÂÈı. ÌÙ¯.
5. ó˜ ‰·ÓÂÈÛ¿ÌÂÓÔ˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔ ó˜ ÌÚÔÛÙ¿.

A¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 148 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ·;
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·, ÙÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi
ÛÔ˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰·Ó›˙ÂȘ ÛÙÔ £Âfi. ¶ÚÔÛʤÚÂȘ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰Ôı› ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. √ £Âfi˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ô˘ οÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Í¯ӿ. ∞Ó Ê¤ÚıËΘ Ì ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, ı· ÛÂ Ï˘ÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ· Î·È ı· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ʈ˜.
2. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘;

178

ΔfiÛÔ Ô ª¤Á·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∏
ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓıÚÒˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ˆ˜ ·ÓÒÙÂÚ· fiÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· η-

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·179

Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÈ˙ÒÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙË
˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈıÒ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜. ÿÛˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó Ó·
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· Ù˘ ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘ ·Ú¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
·Í›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.
°È’ ·˘Ùfi Ô ª¤Á·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔÓ
fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ οı ÂÏ‹ÌÔÓ· ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë Ï‡ÙÚˆÛË ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘.

∂ÓfiÙËÙ·

5

3. ¶ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ·Ó
Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘;
∏ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó fiÏÔÈ ‹Ì·ÛÙ ÂÏ‹ÌÔÓ˜, ı· ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó ·‰¤ÏÊÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó
Û ·ÓÙȉÈ˘, ÁÈ·Ù› Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ‰Â ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·. ΔfiÙ ı· ¤·˘Â Ë
·‰ÈΛ·, ı· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ë ‰˘ÛÙ˘¯›·, ·ÊÔ‡ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ›¯Â ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ‹Ù·Ó Ú·Á‰·›· Î·È ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÁÂÚ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

179

5(149-180)

11-01-04

01:20

™ÂÏ›‰·180

6(181-212)

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·181

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 6 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: H ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
™ø. \AÏÏ\ ¬Ìˆ˜ Ûf Ì ÊF‹˜, z M¤ÏËÙÂ, ÙÔÈ·ÜÙ· âÈÙˉ‡ÔÓÙ· ÙÔf Ó¤Ô˘˜ ‰È·Êı›ÚÂÈÓ; K·›ÙÔÈ âÈÛÙ¿ÌÂı· ÌbÓ ‰‹Ô˘ Ù›Ó˜ ÂåÛd Ó¤ˆÓ ‰È·ÊıÔÚ·›Ø Ûf ‰b
Âåb Âú ÙÈÓ· ÔrÛı· ñ^ âÌÔÜ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ õ âÍ ÂéÛ‚Ôܘ àÓfiÛÈÔÓ õ âÎ ÛÒÊÚÔÓÔ˜ ñ‚ÚÈÛÙ‹Ó.
ME§. \AÏÏ¿ Ó·›, Ìa ¢È\, âΛÓÔ˘˜ Ôr‰· Ô≈˜ Ûf ¤ÂÈη˜ ÛÔd ›ıÂÛı·È
ÌÄÏÏÔÓ õ ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈ.
™ø. ^OÌÔÏÔÁá, ÂÚd Á ·È‰Â›·˜Ø ÙÔÜÙÔ ÁaÚ úÛ·ÛÈÓ âÌÔd ÌÂÌÂÏËÎfi˜. ¶ÂÚd ‰b
ñÁÈ›·˜ ÙÔÖ˜ å·ÙÚÔÖ˜ ÌÄÏÏÔÓ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ›ıÔÓÙ·È õ ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈÓØ Î·d âÓ
Ù·Ö˜ âÎÎÏËÛ›·È˜ Á ¿ÓÙ˜ ‰‹Ô˘ Ôî \AıËÓ·ÖÔÈ ÙÔÖ˜ ÊÚÔÓÈÌÒٷٷ ϤÁÔ˘ÛÈ
›ıÔÓÙ·È ÌÄÏÏÔÓ õ ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈÓ. Oé ÁaÚ ‰c ηd ÛÙÚ·ÙËÁÔf˜ ·îÚÂÖÛıÂ,
Ô≈˜ ôÓ ìÁÉÛı ÂÚd ÙáÓ ÔÏÂÌÈÎáÓ ÊÚÔÓÈ̈ٿÙÔ˘˜ ÂrÓ·È; OéÎÔÜÓ ı·˘Ì·ÛÙeÓ Î·d ÙÔÜÙfi ÛÔÈ ‰ÔÎÂÖ ÂrÓ·È, âÌb ÙÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη ı·Ó¿ÙÔ˘ ñe ÛÔÜ ‰ÈÒÎÂÛı·È, ¬ÙÈ ÂÚd ÙÔÜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ àÁ·ıÔÜ àÓıÚÒÔȘ, ÂÚd ·È‰Â›·˜, ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜
ÂrÓ·È ñfi ÙÈÓˆÓ ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È;
•ÂÓÔÊáÓ, \AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19-21 (‰È·Û΢‹)

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ •ÂÓÔÊÒÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 430 .Ã. Î·È ¤ı·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ
355 .Ã.. ÀËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÈÈÎfi Î·È ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·
ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ 401 .Ã.
ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂˘ÊÚ¿ÙË, Ô •ÂÓÔÊÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi
Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ∞ÁËۛϷÔ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.
∞ÊÔ‡ ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∏Ï›·, fiÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ÙË
ÁË, ΢ÓËÁÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÁÚ·ÊÂ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ Û·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· ÙÔ
371.Ã., ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÂÓÒ Û˘ÌÊÈÏÈÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ηÈ
·Ó¤ÎÙËÛ ٷ ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
√ •ÂÓÔÊÒÓ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ·
ÙÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓ· ÊÈÏÔÛÔÊÈο, Ù¯ÓÈο (Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) Î·È ÈÛÙÔÚÈο: \AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ, \AÔÏÔÁ›·, ^I·Ú¯ÈÎfi˜, √åÎÔÓÔÌÈÎfi˜, ^EÏÏËÓÈο, ¶fiÚÔÈ, ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜, ∫‡ÚÔ˘ \AÓ¿‚·ÛȘ Î.¿..

181

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·182

ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· «\AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜». ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË
ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ‰¿ÛηÏÔ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘
··ÓÙ¿ ÛÙÔ ª¤ÏËÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› fiÙÈ ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜.

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY

182

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

™ø.: \AÏÏ\ ¬Ìˆ˜ Û‡, t M¤ÏËÙÂ, ÊFc˜
Ì ‰È·Êı›ÚÂÈÓ ÙÔf˜ Ó¤Ô˘˜
âÈÙˉ‡ÔÓÙ· ÙÔÈ·ÜÙ·;
K·›ÙÔÈ âÈÛÙ¿ÌÂı· ÌbÓ ‰‹Ô˘
Ù›Ó˜ ÂåÛd ‰È·ÊıÔÚ·d Ó¤ˆÓØ
Ûf ‰b Âåb
Âå ÔrÛıa ÙÈÓ·
ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ ñ\ âÌÔÜ
õ âÍ ÂéÛ‚Ôܘ àÓfiÛÈÔÓ
õ âÎ ÛÒÊÚÔÓÔ˜ ñ‚ÚÈÛÙcÓ
ME§.: \AÏÏa Ó·›, Ìa ¢›’,
Ôr‰· âΛÓÔ˘˜
Ô≈˜ Ûf ¤ÂÈη˜
›ıÂÛı·› ÛÔÈ ÌÄÏÏÔÓ
õ ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈ.
™ø.: ^OÌÔÏÔÁá, ÂÚd Á ·È‰Â›·˜Ø

™ø.: \AÏÏ¿ fï˜ Û‡, M¤ÏËÙÂ, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛ·È
fiÙÈ ÂÁÒ Î·Ù·ÛÙڤʈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ٤ÙÔÈ·;
AÓ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‚¤‚·È·
ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓØ
ÂÛ‡ fï˜ ˜
·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜
¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÔ˘
›Ù ·fi ¢Û‚‹˜ ·ÓfiÛÈÔ˜
›Ù ·fi Û˘ÓÂÙfi˜ ·Ï·˙fiÓ·˜.
ME§.: AÏÏ¿ Ó·È, Ì· ÙÔ ¢›·,
ÁÓˆÚ›˙ˆ ÂΛÓÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ ›ÛÂÈ
Ó· ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó Û ۤӷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜.
™ø.: ™˘ÌʈÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÛÙËÓ ·È‰Â›·Ø
ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
fiÙÈ ÁÈ\ ·˘Ùfi ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È ÂÁÒ.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Á›·
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È
ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂÖ˜ ÙÔ˘˜Ø
Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‚¤‚·È·
fiÏÔÈ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ
›ıÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
Û\ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Ôχ Û˘ÓÂÙ¿
·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜.

úÛ·ÛÈÓ ÁaÚ
ÙÔÜÙÔ ÌÂÌÂÏËÎe˜ âÌÔ›.
¶ÂÚd ‰b ñÁ›·˜
Ôî ôÓıÚˆÔÈ ›ıÔÓÙ·È
ÙÔÖ˜ å·ÙÚÔÖ˜ ÌÄÏÏÔÓ
õ ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈÓØ
ηd âÓ Ù·Ö˜ âÎÎÏËÛ›·È˜ Á ‰‹Ô˘
¿ÓÙ˜ Ôî \AıËÓ·ÖÔÈ
›ıÔÓÙ·È
ÙÔÖ˜ ϤÁÔ˘ÛÈ ÊÚÔÓÈÌÒٷٷ
õ ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈÓ.

6(181-212)

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·183

Oé ÁaÚ ‰c ·îÚÂÖÛıÂ
ηd ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜,
Ô≈˜ ôÓ ìÁÉÛıÂ
ÂrÓ·È ÊÚÔÓÈ̈ٿÙÔ˘˜
ÂÚd ÙáÓ ÔÏÂÌÈÎáÓ;
OéÎÔÜÓ ı·˘Ì·ÛÙeÓ ‰ÔÎÂÖ ÛÔÈ
ηd ÙÔÜÙÔ ÂrÓ·È
≤ÓÂη ÙÔ‡ÙÔ˘,
ñe ÛÔÜ ‰ÈÒÎÂÛı·È âÌb
ı·Ó¿ÙÔ˘,
¬ÙÈ ÂÚd ÙÔÜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ àÁ·ıÔÜ
àÓıÚÒÔȘ, ÂÚd ·È‰Â›·˜,
ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È ñe ÙÈÓˆÓ
ÂrÓ·È ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜;

°È·Ù› ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÎϤÁÂÙÂ
Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜,
fiÛÔ˘˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ıˆÚ›ÙÂ
fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓÂÙÔ›
Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ;
§ÔÈfiÓ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È
fiÙÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi,
‰ËÏ·‰‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ÂÁÒ Î·ÙËÁÔÚ›· ·fi Û¤Ó·
Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘,
ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Á·ıfi
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰ËÏ. ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·,
ıˆÚÔ‡Ì·È ·fi οÔÈÔ˘˜
fiÙÈ Â›Ì·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜;

∂ÓfiÙËÙ·

6

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛÌ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓ· «AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Û ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ M¤ÏËÙÔ,
·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ‰È¤ÊıÂÈÚ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. PˆÙ¿ÂÈ ÙÔ M¤ÏËÙÔ ·Ó
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Û‚‹˜ ‹ ·Ï·˙fiÓ·˜, ÂÓÒ
ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ‹Ù·Ó ¢Û‚‹˜ Î·È Û˘ÓÂÙfi˜. KÈ Ô M¤ÏËÙÔ˜ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Ó· ÌËÓ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Û\ ·˘ÙfiÓ. O ™ˆÎÚ¿Ù˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ M¤ÏËÙÔ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·È‰Â›·˜, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÛÙË fiÏË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ôχ ÁÈ\ ·˘Ù‹Ó K·› Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜
Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ›ıÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. AÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙÔ˘
Ï·Ô‡, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ›ıÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ۇÓÂÛË ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ηÈ
ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜, fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Î·ÏÔ› ÁÓÒÛÙ˜
ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. EÍ·ÈÙ›·˜ ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ‡
ηÙËÁÔÚÔ‡Ì·È ·fi Û¤Ó· Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘,
ÂÂȉ‹ ‰ËÏ·‰‹ ıˆÚÔ‡Ì·È ·fi οÔÈÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ì·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜ ÁÈ· ÙÔ
ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ·Á·ıfi, ÙËÓ ·È‰Â›·.

183

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·184

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA

6
❏ ΔÔf˜ Ó¤Ô˘˜ ‰È·Êı›ÚÂÈÓ: ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó Ô ¿ÛËÌÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ª¤ÏËÙÔ˜, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÕÓ˘ÙÔ˜ Î·È Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ §‡ÎˆÓ·˜ fiÙÈ ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È fiÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ıÂfiÙËÙ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∏ÏÈ·›·˜ ÙÔ 399 .Ã.. ∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‹Ù·Ó Ô ı¿Ó·ÙÔ˜.

❏ ™f ‰Â Âå¤… ñ‚ÚÈÛÙ‹Ó: Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÏ‹ÙÔ˘ ÂÚ› ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ÛÙËÓ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÛÙË ÁÓÒÛË.

❏ ¶ÂÚ› ‰Â ñÁÈ›·˜… õ ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈÓ: ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË
‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ·Í›· Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘. ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È fi¯È Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Û ·˘Ù¿, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi
¿ÏÏÔ˘˜. °È· οı ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. ∂Ô̤ӈ˜
Î·È ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·È‰Â›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜.
√ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰Â ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ‘ηıËÁËÙ‹˜’, ·ÊÔ‡ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔ Ó¤Ô Î·È ÙÔÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·ÚÂÙ‹.

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§πA
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• ÊF‹˜: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊËÌ› (= Ϥˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂ-

184

ÛÙ. ÊËÌ›, ÚÙ. öÊËÓ, ̤Ï. Ê‹Ûˆ, ·fiÚ. öÊËÛ· √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ê‹ÌË, ʈӋ, ¿Ê·ÙÔ˜
• ÙÔÈ·ÜÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÈÔÜÙÔ˜, ÙÔÈ·‡ÙË, ÙÔÈÔÜÙÔ
• âÈÙˉ‡ÔÓÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯ ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÈÙˉ‡ˆ (=
·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì οÙÈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÈÙˉ‡ˆ, ÚÙ. âÂÙ‹‰Â˘ÔÓ, ̤Ï. âÈÙˉ‡ۈ, ·fiÚ. âÂÙ‹‰Â˘Û·, ÚÎ. âÈÙÂÙ‹‰Â˘Î·, ˘ÂÚÛ. âÂÙÂÙˉ‡ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÈÙ‹‰Â˘Ì·, ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜, ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·˜
• ÙÔf˜ Ó¤Ô˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ó¤Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ó¤Ô˘]
• ‰È·Êı›ÚÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·Êı›ڈ (= ηٷÛÙڤʈ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰È·Êı›ڈ, ÚÙ. ‰È¤ÊıÂÈÚÔÓ, ̤Ï. ‰È·ÊıÂÚá, ·fiÚ. ‰È¤ÊıÂÈÚ·,
ÚÎ. ‰È¤Êı·Úη, ˘ÂÚÛ. ‰ÈÂÊı¿ÚÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰È·ÊıÔÚ¿, ·‰È¿ÊıÔÚÔ˜, ‰È·ÊıÔÚ¤·˜

6(181-212)

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·185

• âÈÛÙ¿ÌÂı·: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. â›ÛÙ·Ì·È (= ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. â›ÛÙ·Ì·È, ÚÙ. äÈÛÙ¿ÌËÓ, ̤Ï. âÈÛÙ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. äÈÛÙ‹ıËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. âÈÛÙ‹ÌË, âÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
• Ù›Ó˜: ÔÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• ÂåÛ›: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• Ó¤ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ó¤Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ó¤Ô˘]
• ‰È·ÊıÔÚ·›: ÔÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‰È·ÊıÔÚ¿ [ÁÂÓ. Ùɘ ‰È·ÊıÔÚĘ] (= ηٷÛÙÚÔÊ‹)
• Âå¤: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÚÔÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜
• ÙÈÓ¿: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• ÔrÛı·: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. Ôr‰· (= ÁÓˆÚ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ôr‰·,
ÚÙ. õF ‰Ë Î·È õF ‰ÂÈÓ, ̤Ï. ÂúÛÔÌ·È Î·È Â剋ۈ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Âȉ‹ÌˆÓ,
ÈÛÙÔÚ›·, ›‰ËÛË
• âÌÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. ‰˘Ó·Ùfi˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁg, Ûf, —
• ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯ ÚÎ. ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á›ÁÓÔÌ·È, ÚÙ. âÁÈÁÓfiÌËÓ, ̤Ï. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ, ÚÎ. Á¤ÁÔÓ·/ ÁÂÁ¤ÓËÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ/ âÁÂÁÂÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÁÂÓÈ¿, Á¤ÓÔ˜, Á¤ÓÂÛË,
ÚfiÁÔÓÔ˜, ·fiÁÔÓÔ˜, ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜, ÓÂÔÁÓfi, ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜
• ÂéÛ‚Ôܘ: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ¢Û‚‹˜, Ùe ¢Û‚¤˜ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ÂéÛ‚‹˜ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÂéÛ‚¤ÛÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ
À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÂéÛ‚¤ÛÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• àÓfiÛÈÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì àÓfiÛÈÔ˜, Ùe àÓfiÛÈÔÓ
• ÛÒÊÚÔÓÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ÛÒÊÚˆÓ, Ùe ÛáÊÚÔÓ (= Û˘ÓÂÙfi˜) μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ÛÒÊÚˆÓ ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÛˆÊÚÔÓ¤ÛÙÂÚÔ˜, -·, ÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÛˆÊÚÔÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ñ‚ÚÈÛÙ‹Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ñ‚ÚÈÛÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ˘‚ÚÈÛÙÔÜ]
(= ·Ï·˙fiÓ·˜)
• âΛÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÎÂÖÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• Ôr‰·: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. Ôr‰· (‚Ϥ ÈÔ ¿Óˆ)
• Ô≈˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜)
• ¤ÂÈη˜: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÎ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ›ıˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
›ıˆ, ÚÙ. öÂÈıÔÓ, ̤Ï. ›ۈ, ·fiÚ. öÂÈÛ·, ÚÎ. ¤ÂÈη, ˘ÂÚÛ. âÂ›ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÈÛÙÈÎfi˜, Èı·Ófi˜, ÂÔ›ıËÛË
• ›ıÂÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ›ıˆ
• ÌÄÏÏÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜:
£∂Δπ∫√™ Ì¿Ï·, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÌÄÏÏÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ Ì¿ÏÈÛÙ·
• ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÁÔÓ‡˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÁÔÓ¤ˆ˜]
• ^OÌÔÏÔÁá: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÌÔÏÔÁ¤ˆ, ïÌÔÏÔÁá (= Û˘ÌʈÓÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ïÌÔÏÔÁá, ÚÙ. óÌÔÏfiÁÔ˘Ó, ̤Ï. ïÌÔÏÔÁ‹Ûˆ, ·fiÚ. óÌÔÏfiÁËÛ·, ÚÎ. óÌÔÏfiÁËη, ˘ÂÚÛ. óÌÔÏÔÁ‹ÎÂÈÓ

∂ÓfiÙËÙ·

6

185

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

186

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·186

• ·È‰Â›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ·È‰Â›· [ÁÂÓ. Ùɘ ·È‰Â›·˜]
• ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• úÛ·ÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. Ôr‰· (‚Ϥ ÈÔ ¿Óˆ)
• âÌÔ›: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• ÌÂÌÂÏËÎfi˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÚÎ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ̤ÏÂÈ (=
Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÚÔÓÙ›‰·˜) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÂÈ, ÚÙ. öÌÂÏÂ, ̤Ï. ÌÂÏ‹ÛÂÈ,
·fiÚ. â̤ÏËÛÂ, ÚÎ. ÌÂ̤ÏËÎÂ, ˘ÂÚÛ. âÌÂÌÂÏ‹ÎÂÈ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÌÂϤÙË, ̤ÏËÌ·, ÂÈÌÂÏ‹˜, ÂÈ̤ÏÂÈ·, ÌÂٷ̤ÏÂÈ·, ·ÌÂÏ‹˜
• ñÁÈ›·˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ñÁ›ÂÈ· [ÁÂÓ. Ùɘ ñÁÈ›·˜]
• ÙÔÖ˜ å·ÙÚÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï å·ÙÚfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
å·ÙÚÔÜ]
• Ù·Ö˜ âÎÎÏËÛ›·È˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì âÎÎÏËÛ›· [ÁÂÓ. Ùɘ
âÎÎÏËÛ›·˜] (= Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡)
• ÊÚÔÓÈÌÒٷٷ: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ÊÚfiÓÈÌÔ˜,
Ùe ÊÚfiÓÈÌÔÓ (= Û˘ÓÂÙfi˜) μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ÊÚfiÓÈÌÔ˜,
™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÊÚÔÓÈÌÒÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÊÚÔÓÈÌÒÙ·ÙÔ˜, -Ë,
-ÔÓ
• ϤÁÔ˘ÛÈ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÚÔۋΈ (= ¤¯ˆ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÔۋΈ, ÚÙ. ÚÔÛÉÎÔÓ, ̤Ï. ÚÔۋ͈, ·fiÚ.
[ÚÔÛÉÍ·], ÚÎ. [ÚÔÛÉη], ˘ÂÚÛ. [ÚÔÛ‹ÎÂÈÓ]
• ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÛÙÚ·Ùfi˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ÛÙÚ·ÙËÁ›Ô
• ·îÚÂÖÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·îÚ¤ÔÌ·È, ·îÚÔÜÌ·È (= ÂÎϤÁˆ, ÚÔÙÈÌÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·îÚÔÜÌ·È, ÚÙ. ìF ÚÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ·îÚ‹ÛÔÌ·È, ·îÚÂı‹ÛÔÌ·È,
·fiÚ. ‚ã ÂîÏfiÌËÓ, ìF Ú¤ıËÓ, ÚÎ. ≥F ÚËÌ·È, ˘ÂÚÛ. ìF Ú‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂.
·›ÚÂÛË, ·Ê·›ÚÂÛË, ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜, ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜, ·˘ı·›ÚÂÙÔ˜, ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ˜, ‰È·ÈÚ¤Ù˘
• Ô≈˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬
• ìÁÉÛıÂ: ‚ã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ìÁ¤ÔÌ·È, ìÁÔÜÌ·È (= Â›Ì·È ·Ú¯ËÁfi˜,
ıˆÚÒ, Ô‰ËÁÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ìÁÔÜÌ·È, ÚÙ. ìÁÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ìÁ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ.
ìÁËÛ¿ÌËÓ, ìÁ‹ıËÓ, ÚÎ. ≥ÁËÌ·È, ˘ÂÚÛ. ìÁ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ËÁÂÌfiÓ·˜, ÂÈÛËÁËÙ‹˜, ηıËÁËÙ‹˜, ËÁ¤Ù˘, ËÁÂÛ›·, ‰È‹ÁËÌ·, ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜
• ÙáÓ ÔÏÂÌÈÎáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÔÏÂÌÈÎfi˜, -‹ –fiÓ
• ÂrÓ·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ı·˘Ì·ÛÙeÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ı·˘Ì·ÛÙfi˜, -‹, -fiÓ
• ‰ÔÎÂÖ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ‰ÔÎÂÖ (= Ê·›ÓÂÙ·È) Ã√¡√π:
ÂÓÂÛÙ. ‰ÔÎÂÖ, ÚÙ. â‰fiÎÂÈ, ̤Ï. ‰fiÍÂÈ, ·fiÚ. ö‰ÔÍÂ, ÚÎ. ‰¤‰ÔÎÙ·È, ˘ÂÚÛ. ≤‰ÔÎÙÔ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰fiÍ·, ¿‰ÔÍÔ˜, ‰ÔÍ¿˙ˆ, ‰fiÁÌ·, ‰fiÎÈÌÔ˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ,
‰ÔÎÈÌ‹, ‰ÔΛÌÈÔ

6(181-212)

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·187

• â̤: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Ûf, —
• ÙÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• ≤ÓÂη: ÚfiıÂÛË Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋
• ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ı¿Ó·ÙÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘]
• ÛÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ‚ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• ‰ÈÒÎÂÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰ÈÒÎÔÌ·È (= ηÙËÁÔÚԇ̷È)

∂ÓfiÙËÙ·

6

Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰ÈÒÎÔÌ·È, ÚÙ. â‰ÈˆÎfiÌËÓ, ̤Ï. ‰ÈÒÍÔÌ·È, ‰Èˆ¯ı‹ÛÔÌ·È,
·fiÚ. â‰ÈÒ¯ıËÓ, ÚÎ. ‰Â‰›ˆÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. â‰Â‰ÈÒÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂.
‰›ˆÍË, ‰ÈˆÁÌfi˜, ‰ÈÒÎÙ˘
• ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜
• ÂÚ›: ÚfiıÂÛË
• ÌÂÁ›ÛÙÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ ÂÈı. ̤Á·˜, ÌÂÁ¿ÏË, ̤Á· μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ̤Á·˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ì›˙ˆÓ, Ùe ÌÂÖ˙ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ̤ÁÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÙÔÜ ·Á·ıÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. (: Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Â›ıÂÙÔ) Ùe àÁ·ıeÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ àÁ·ıÔf]
• àÓıÚÒÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
àÓıÚÒÔ˘]
• ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. àÁ·ıfi˜, -‹, -fiÓ
μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ àÁ·ıfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì àÌ›ӈÓ, Ùe
ôÌÂÈÓÔÓ/ ï,ì ‚ÂÏÙ›ˆÓ, Ùe ‚¤ÏÙÈÔÓ/ ï,ì ÎÚ›ÙÙˆÓ, Ùe ÎÚÂÖÙÙÔÓ/ ï,ì ÏˇÒˆÓ, Ùe
ÏˇáÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ôÚÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜, -Ë,
-ÔÓ/ ÏˇáÛÙÔ˜,-Ë,-ÔÓ
• ÙÈÓáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È (= ÚÔÙÈÌÒÌ·È, ıˆÚÔ‡Ì·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È, ÚÙ. ÚÔ˘ÎÚÈÓfiÌËÓ, ̤Ï. ÚÔÎÚÈÓÔÜÌ·È, ÚÔÎÚÈı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ÚÔ˘ÎÚÈÓ¿ÌËÓ, ÚÔ˘ÎÚ›ıËÓ, ÚÎ. ÚÔΤÎÚÈÌ·È, ˘ÂÚÛ. ÚÔ˘ÎÂÎÚ›ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÚfiÎÚÈÛË, ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi˜

187

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·188

K§I™H
O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - EÈı¤ÙˆÓ - AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY
K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ì
ÁÂÓ. Ùɘ
‰ÔÙ. Ù÷É
·ÈÙ. ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

‰È·ÊıÔÚa
‰È·ÊıÔÚĘ
‰È·ÊıÔÚ÷Ä
‰È·ÊıÔÚaÓ
‰È·ÊıÔÚa

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

·È‰Â›·
·È‰Â›·˜
·È‰Â›÷·
·È‰ÂÖ·Ó
·È‰Â›·

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ñ‚ÚÈÛÙc˜
ñ‚ÚÈÛÙÔÜ
ñ‚ÚÈÛÙ÷É
ñ‚ÚÈÛÙcÓ
ñ‚ÚÈÛÙa

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

‰È·ÊıÔÚ·d Ôî
‰È·ÊıÔÚáÓ ÙáÓ
‰È·ÊıÔÚ·Ö˜ ÙÔÖ˜
‰È·ÊıÔÚa˜ ÙÔf˜
‰È·ÊıÔÚ·d (t)

ñ‚ÚÈÛÙ·d
ñ‚ÚÈÛÙáÓ
ñ‚ÚÈÛÙ·Ö˜
ñ‚ÚÈÛÙa˜
ñ‚ÚÈÛÙ·d

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

Ó¤Ô˜
Ó¤Ô˘
Ó¤÷ˆ
Ó¤ÔÓ
Ó¤Â

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

å·ÙÚe˜
å·ÙÚÔÜ
å·ÙÚ÷á
å·ÙÚeÓ
å·ÙÚb

\AıËÓ·ÖÔ˜ Ôî Ó¤ÔÈ
\AıËÓ·›Ô˘ ÙáÓ Ó¤ˆÓ
\AıËÓ·›÷ˆ ÙÔÖ˜ Ó¤ÔȘ
\AıËÓ·ÖÔÓ ÙÔf˜ Ó¤Ô˘˜
\AıËÓ·ÖÂ
(t) Ó¤ÔÈ

å·ÙÚÔd
å·ÙÚáÓ
å·ÙÚÔÖ˜
å·ÙÚÔf˜
å·ÙÚÔd

\AıËÓ·ÖÔÈ
\AıËÓ·›ˆÓ
\AıËÓ·›ÔȘ
\AıËÓ·›Ô˘˜
\AıËÓ·ÖÔÈ

°ã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ àÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÁÔÓÂf˜
ÁÔÓ¤ˆ˜
ÁÔÓÂÖ
ÁÔÓ¤·
ÁÔÓÂÜ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ÁÔÓÂÖ˜
ÁÔÓ¤ˆÓ
ÁÔÓÂÜÛÈ
ÁÔÓ¤·˜
ÁÔÓÂÖ˜

K§I™H E¶I£ETøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.

188

ÔÓÔÌ. ï, ì
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ
‰ÔÙ. Ù÷á, Ù÷É
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

ÂéÛ‚c˜
ÂéÛ‚Ôܘ
ÂéÛ‚ÂÖ
ÂéÛ‚É
ÂéÛ‚b˜

Ô˘‰.
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

·ÚÛ. / ıËÏ.

ÂéÛ‚b˜
ï, ì
ÂéÛ‚Ôܘ ÙÔÜ, Ùɘ
ÂéÛ‚ÂÖ
Ù÷á, Ù÷É
ÂéÛ‚b˜ ÙeÓ, ÙcÓ
ÂéÛ‚¤˜
(t)

ÛÒÊÚˆÓ
ÛÒÊÚÔÓÔ˜
ÛÒÊÚÔÓÈ
ÛÒÊÚÔÓ·
ÛáÊÚÔÓ

Ô˘‰.
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ÛáÊÚÔÓ
ÛÒÊÚÔÓÔ˜
ÛÒÊÚÔÓÈ
ÛáÊÚÔÓ
ÛáÊÚÔÓ

6(181-212)

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·189

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ. Ôî, ·î
ÁÂÓ.
ÙáÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜
·ÈÙ. ÙÔf˜, Ùa˜
ÎÏËÙ. (t)

Ô˘‰.

·ÚÛ. / ıËÏ.

ÂéÛ‚ÂÖ˜ Ùa ÂéÛ‚É
Ôî, ·î
ÂéÛ‚áÓ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ
ÙáÓ
ÂéÛ‚¤ÛÈ ÙÔÖ˜ ÂéÛ‚¤ÛÈ ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜
ÂéÛ‚ÂÖ˜ Ùa ÂéÛÂ‚É ÙÔf˜, Ùa˜
ÂéÛ‚ÂÖ˜ (t) ÂéÛ‚É
(t)

6

Ô˘‰.

ÛÒÊÚÔÓ˜ Ùa
ÛˆÊÚfiÓˆÓ ÙáÓ
ÛÒÊÚÔÛÈ ÙÔÖ˜
ÛÒÊÚÔÓ·˜ Ùa
ÛÒÊÚÔÓ˜ (t)

ÛÒÊÚÔÓ·
ÛˆÊÚfiÓˆÓ
ÛÒÊÚÔÛÈ
ÛÒÊÚÔÓ·
ÛÒÊÚÔÓ·

K§I™H ANTøNYMIøN
EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

âÁÒ
âÌÔÜ - ÌÔ˘
âÌÔ› - ÌÔÈ
â̤ - ÌÂ

Ô˘‰.

Û‡
ÛÔÜ - ÛÔ˘
ÛÔ› - ÛÔÈ
Û¤ - ÛÂ

Ù›˜
Ù›ÓÔ˜ ‹ ÙÔÜ
Ù›ÓÈ ‹ Ù÷á
Ù›Ó·

Ù›
Ù›ÓÔ˜ ‹ ÙÔÜ
Ù›ÓÈ ‹ Ù÷á
Ù›

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ìÌÂÖ˜
ìÌáÓ
ìÌÖÓ
ìÌĘ

Ô˘‰.

ñÌÂÖ˜
ñÌáÓ
ñÌÖÓ
ñÌĘ

Ù›Ó˜
Ù›ÓˆÓ
Ù›ÛÈ(Ó)
Ù›Ó·˜

Ù›Ó·
Ù›ÓˆÓ
Ù›ÛÈ(Ó)
Ù›Ó·

K§I™H METOXøN
EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

âÈÙˉ‡ˆÓ
âÈÙˉ‡ÔÓÙÔ˜
âÈÙˉ‡ÔÓÙÈ
âÈÙˉ‡ÔÓÙ·
âÈÙˉ‡ˆÓ

ıËÏ.
âÈÙË‰Â‡Ô˘Û·
âÈÙˉ¢ԇÛ˘
âÈÙˉ¢ԇÛ÷Ë
âÈÙË‰Â‡Ô˘Û·Ó
âÈÙË‰Â‡Ô˘Û·

Ô˘‰.

·ÚÛ.

âÈÙˉÂÜÔÓ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔ˜
âÈÙˉ‡ÔÓÙÔ˜ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔ˘
âÈÙˉ‡ÔÓÙÈ ÁÂÁÂÓË̤Ó÷ˆ
âÈÙˉÂÜÔÓ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ
âÈÙˉÂÜÔÓ ÁÂÁÂÓË̤ÓÂ

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÁÂÁÂÓË̤ÓË ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ
ÁÂÁÂÓË̤Ó˘ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔ˘
ÁÂÁÂÓË̤Ó÷Ë ÁÂÁÂÓË̤Ó÷ˆ
ÁÂÁÂÓË̤ÓËÓ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ
ÁÂÁÂÓË̤ÓË ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ

189

6(181-212)

11-01-04

01:31

™ÂÏ›‰·190

∂ÓfiÙËÙ·

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

6
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

âÈÙˉ‡ÔÓÙ˜
âÈÙˉ¢fiÓÙˆÓ
âÈÙˉ‡ԢÛÈ
âÈÙˉ‡ÔÓÙ·˜
âÈÙˉ‡ÔÓÙ˜

âÈÙË‰Â‡Ô˘Û·È
âÈÙˉ¢ԢÛáÓ
âÈÙË‰Â˘Ô‡Û·È˜
âÈÙË‰Â˘Ô‡Û·˜
âÈÙË‰Â‡Ô˘Û·È

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

âÈÙˉ‡ÔÓÙ· ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÈ ÁÂÁÂÓËÌ¤Ó·È ÁÂÁÂÓË̤ӷ
âÈÙˉ¢fiÓÙˆÓÁÂÁÂÓËÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÂÓËÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÂÓË̤ӈÓ
âÈÙˉ‡ԢÛÈ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔȘ ÁÂÁÂÓË̤ӷȘÁÂÁÂÓË̤ÓÔȘ
âÈÙˉ‡ÔÓÙ· ÁÂÁÂÓË̤ÓÔ˘˜ ÁÂÁÂÓË̤ӷ˜ ÁÂÁÂÓË̤ӷ
âÈÙˉ‡ÔÓÙ· ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÈ ÁÂÁÂÓËÌ¤Ó·È ÁÂÁÂÓË̤ӷ

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

190

EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

ÊF‹˜
âÈÙˉ‡ÔÓÙ·
‰È·Êı›ÚÂÈÓ
âÈÛÙ¿ÌÂı·
ÂåÛ›
ϤÁÂ
ÔrÛı·
ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÓ

öÊËÛı·


äÈÛÙ¿ÌÂı·
qÛ·Ó

Fõ‰ÂȘ/Fõ‰ËÛı·

Ôr‰·
›ıÂȘ
›ıÂÛı·È

õF ‰ÂÈÓ/Fõ‰Ë
öÂÈı˜

ïÌÔÏÔÁá
úÛ·ÛÈÓ
̤ÏÔÓ
›ıÔÓÙ·È

óÌÔÏfiÁÔ˘Ó
FqÛ·Ó/Fõ‰ÂÛ·Ó

â›ıÔÓÙÔ

ϤÁÔ˘ÛÈ

öÏÂÁÔÓ

·îÚÂÖÛıÂ

ìF ÚÂÖÛıÂ

ìÁÉÛıÂ

ÂrÓ·È
‰ÔÎÂÖ
‰ÈÒÎÂÛı·È
ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È


â‰fiÎÂÈ

ÚÔ˘ÎÚÈÓfiÌËÓ

Ê‹ÛÂȘ
âÈÙˉ‡ÛÔÓÙ·
‰È·ÊıÂÚÂÖÓ
âÈÛÙËÛfiÌÂı·
öÛÔÓÙ·È

ÂúÛFË/Â剋ÛÂȘ
ÁÂÓËÛfiÌÂÓÔÓ/
ÁÂÓËıËÛfiÌÂÓÔÓ
ÂúÛÔÌ·È/Â剋ۈ
›ÛÂȘ
›ÛÂÛı·È/
ÂÈÛı‹ÛÂÛı·È

AfiÚÈÛÙÔ˜

öÊËÛ·˜
âÈÙˉ‡۷ÓÙ·
‰È·ÊıÂÖÚ·È
äÈÛÙ‹ıËÌÂÓ
âÁ¤ÓÔÓÙÔ
Âå¤
öÁÓˆ˜
ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ/
ÁÂÓËı¤Ó
öÁÓˆÓ
öÂÈÛ·˜/öÈı˜
›۷Ûı·È/
Èı¤Ûı·È/
ÂÈÛıÉÓ·È
ïÌÔÏÔÁ‹Ûˆ
óÌÔÏfiÁËÛ·
ÂúÛÔÓÙ·È/Â剋ÛÔ˘ÛÈÓ öÁÓˆÛ·Ó


›ÛÔÓÙ·È/
â›۷ÓÙÔ/
ÂÈÛı‹ÛÔÓÙ·È
â›ıÔÓÙÔ/
â›ÛıËÛ·Ó
ϤÍÔ˘ÛÈ/âÚÔÜÛÈ
öÏÂÍ·Ó/
Âr·Ó/ÂrÔÓ
·îÚ‹ÛÂÛıÂ/
≤ÏÂÛıÂ/
·îÚÂı‹ÛÂÛıÂ
FìÚ¤ıËÙÂ

ìÁ‹ÛËÛıÂ/
ìÁËıÉÙÂ
öÛÂÛı·È
ÁÂÓ¤Ûı·È
‰fiÍÂÈ
ö‰ÔÍÂ
‰Èˆ¯ı‹ÛÂÛı·È
‰Èˆ¯ıÉÓ·È
ÚÔÎÚÈÓÔÜÌ·È/
ÚÔ˘ÎÚÈÓ¿ÌËÓ/
ÚÔÎÚÈı‹ÛÔÌ·È
ÚÔ˘ÎÚ›ıËÓ

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ÂúÚËη˜
âÈÙÂÙˉ¢ÎfiÙ·
‰ÈÂÊı·ÚΤӷÈ

ÁÂÁfiÓ·ÛÈ
ÂåÚËÎÒ˜ úÛıÈ
âÁÓˆÎÒ˜ úÛıÈ
ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ

ÂåÚ‹ÎÂȘâÁÂÁfiÓÂÛ·Ó


öÁӈη
¤ÂÈη˜
ÂÂÖÛı·È

âÁÓÒÎÂÈÓ
âÂ›ÎÂȘ

óÌÔÏfiÁËη
âÁÓÒηÛÈÓ
ÌÂÌÂÏËÎfi˜
ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÂåÛ›

óÌÔÏÔÁ‹ÎÂÈÓ
âÁÓÒÎÂÛ·Ó

ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ qÛ·Ó

ÂåڋηÛÈ

ÂåÚ‹ÎÂÛ·Ó

F≥ÚËÛıÂ

F≥ÚËÛıÂ

ìÁË̤ÓÔÈ qÙÂ

ÁÂÁÔÓ¤Ó·È
‰Â‰fiÎËÎÂ
‰Â‰Èá¯ı·È
ÚÔΤÎÚÈÌ·È
ÚÔ˘ÎÂÎÚ›ÌËÓ

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·191

∂ÓfiÙËÙ·

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

ÊF‹˜
âÈÛÙ¿ÌÂı·
ÂåÛ›

ÊFɘ
âÈÛÙÒÌÂı·
tÛÈ

Ê·›Ë˜
âÈÛÙ·›ÌÂı·
ÂúËÂÓ/ÂrÂÓ

Âr˜
ÔrÛı·
Ôr‰·
¤ÂÈη˜
ïÌÔÏÔÁá
úÛ·ÛÈÓ
›ıÔÓÙ·È

ÂúF˘
Âå‰Fɘ
Âå‰á
ÂÂÈÎÒ˜ qF ˜
ïÌÔÏÔÁá
Âå‰áÛÈÓ
›ıˆÓÙ·È

ϤÁÔ˘ÛÈ

ϤÁˆÛÈ

·îÚÂÖÛıÂ
ìÁÂÖÛıÂ
‰ÔÎÂÖ
ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È

·îÚÉÛıÂ
ìÁÉÛıÂ
‰ÔÎFÉ
ÚÔÎڛӈ̷È

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

Ê¿ıÈ

öÛÙˆÓ/
ùÓÙˆÓ/öÛÙˆÛ·Ó
ÂúÔȘ
Âå¤
Âå‰Â›Ë˜
úÛıÈ
Âå‰Â›ËÓ

ÂÂÈÎÒ˜ Âú˘ ÂÂÈÎÒ˜ úÛıÈ
ïÌÔÏÔÁÔÖÌÈ

Âå‰ÂÖÂÓ
úÛÙˆÓ
›ıÔÈÓÙÔ
ÂÈı¤ÛıˆÓ/
ÂÈı¤ÛıˆÛ·Ó
ϤÁÔÈÂÓ
ÏÂÁfiÓÙˆÓ/
ÏÂÁ¤ÙˆÛ·Ó
·îÚÔÖÛıÂ
·îÚÂÖÛıÂ
ìÁÔÖÛıÂ
ìÁÂÖÛıÂ
‰ÔÎÔÖ/‰ÔÎÔ›Ë ‰ÔΛو
ÚÔÎÚÈÓÔ›ÌËÓ —

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

Ê¿Ó·È
â›ÛÙ·Ûı·È
ÂrÓ·È

Ê¿ÛΈÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
âÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
üÓ, ÔsÛ·, ùÓ

ÂåÂÖÓ
Â剤ӷÈ
Â剤ӷÈ
ÂÂÈΤӷÈ
ïÌÔÏÔÁÂÖÓ
Â剤ӷÈ
›ıÂÛı·È

ÂåÒÓ, -ÔÜÛ·, -fiÓ
Âå‰Ò˜, -˘Ö·, -fi˜
Âå‰Ò˜, -˘Ö·, -fi˜
ÂÂÈÎÒ˜, -΢ַ, -Îfi˜
ïÌÔÏÔÁáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
Âå‰Ò˜, -˘Ö·, -fi˜
ÂÈıfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ

ϤÁÂÈÓ

ϤÁˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ

·îÚÂÖÛı·È
ìÁÂÖÛı·È
‰ÔÎÂÖÓ
ÚÔÎÚ›ÓÂÛı·È

·îÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
‰ÔÎáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
ÚÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ

6

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H
1. \AÏÏ\ ¬Ìˆ˜ Û‡ Ì ÊF‹˜, t M¤ÏËÙÂ, ÙÔÈ·ÜÙ· âÈÙˉ‡ÔÓÙ· ÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ‰È·Êı›ÚÂÈÓ: ·Ú. ÚfiÙ. ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË. Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÊF‹˜. t M¤ÏËÙÂ: ÎÏËÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË. ÌÂ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰È·Êı›ÚÂÈÓ (: ÂȉÈÎfi ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ
ÊF‹˜) Î·È ÛÙË ÌÙ¯. âÈÙˉ‡ÔÓÙ· (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): ÙÚÔ. ÌÙ¯. ÙÔÈ·ÜÙ·:
Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰È·Êı›ÚÂÈÓ.
2. K·›ÙÔÈ âÈÛÙ¿ÌÂı· Ì¤Ó ‰‹Ô˘: ·Ú. ÚfiÙ. (ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÈÛÙ¿ÌÂı·.
3. Ù›Ó˜ ÂåÛ› Ó¤ˆÓ ‰È·ÊıÔÚ·›: ‰Â˘Ù. Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ âÈÛÙ¿ÌÂı· Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. ‰È·ÊıÔÚ·›: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ù›Ó˜: ˘ÔÎ.
ÛÙÔ ÂåÛ› (Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). Ó¤ˆÓ: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ‰È·ÊıÔÚ·›.
4. Û‡ ‰¤ Âå¤: ·Ú. ÚfiÙ. Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Âå¤.
5. Âú ÙÈÓ· ÔrÛı· ñ’ âÌÔÜ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ õ âÍ ÂéÛ‚Ôܘ àÓfiÛÈÔÓ õ âÎ ÛÒÊÚÔÓÔ˜
ñ‚ÚÈÛÙ‹Ó: ‰Â˘Ù. Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Âå¤ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔrÛı·. ÙÈÓ·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÔrÛı· Î·È ˘ÔÎ. ÛÙÔ
ÌÙ¯. ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ: ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÙ¯. ·fi ÙÔ ÔrÛı· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘. àÓfiÛÈÔÓ - ñ‚ÚÈÛÙ‹Ó: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ÙÈÓ·. ñ\ âÌÔÜ:

191

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

192

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·192

ÔÈËÙ. ·›ÙÈÔ ·fi ÙË ÌÙ¯. ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ. âÍ ÂéÛ‚Ôܘ - âÎ ÛÒÊÚÔÓÔ˜: ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰. ηٿÛÙ·Û˘.
6. \AÏÏ¿ Ó·›, Ì¿ ¢È\, âΛÓÔ˘˜ Ôr‰·: ·Ú. ÚfiÙ. (âÁÒ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ôr‰·.
Ó·›, Ì¿ ¢›\(·): ÔÌÔÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË. âΛÓÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ.
7. Ô≈˜ Û‡ ¤ÂÈη˜ ›ıÂÛı·È ÌÄÏÏÔÓ õ ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ. Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ¤ÂÈη˜. Ô≈˜ - ›ıÂÛı·È (: ÙÂÏÈÎfi ··Ú.): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ¤ÂÈη˜. Ô≈˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ›ıÂÛı·È. ÛÔ› - ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈ: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ›ıÂÛı·È Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ã η› ‚ã fiÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ õ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÌÄÏÏÔÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÔÛÔ‡.
8. ^OÌÔÏÔÁá, ÂÚ› Á ·È‰Â›·˜: ·Ú. ÚfiÙ. (âÁÒ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ïÌÔÏÔÁá.
ÂÚ› ·È‰Â›·˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜.
9. ÙÔÜÙÔ Á¿Ú úÛ·ÛÈÓ âÌÔ› ÌÂÌÂÏËÎfi˜: ·Ú. ÚfiÙ. (âÎÂÖÓÔÈ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ
úÛ·ÛÈÓ. ÌÂÌÂÏËÎfi˜: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi úÛ·ÛÈÓ. âÌÔ›: ‰ÔÙ. ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙË ÌÙ¯. ÙÔÜÙÔ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯.
10. ¶ÂÚ› ‰¤ ñÁÈ›·˜ ÙÔÖ˜ å·ÙÚÔÖ˜ ÌÄÏÏÔÓ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ›ıÔÓÙ·È õ ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈÓ: ·Ú. ÚfiÙ. Ôî ôÓıÚˆÔÈ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ›ıÔÓÙ·È. ÂÚ› ñÁÈ›·˜:
ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÙÔÖ˜ å·ÙÚÔÖ˜ - ÙÔÖ˜ ÁÔÓÂÜÛÈÓ: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ
›ıÔÓÙ·È Î·È Ù·˘ÙfiÚÔÓ· ·ã Î·È ‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÌÄÏÏÔÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÔÛÔ‡.
11. η› âÓ Ù·Ö˜ âÎÎÏËÛ›·È˜… õ ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈÓ: ·ÚÈ· ÚfiÙ. ¿ÓÙ˜: ηÙËÁ.
ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ôÓıÚˆÔÈ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ›ıÔÓÙ·È. âÓ Ù·Ö˜ âÎÎÏËÛ›·È˜: ÂÌÚfiı.
ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ. ÙÔÖ˜ ϤÁÔ˘ÛÈ - ÙÔÖ˜ ÚÔÛ‹ÎÔ˘ÛÈÓ: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ
›ıÔÓÙ·È Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ã Î·È ‚ã fiÚÔÈ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ õ
·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÌÄÏÏÔÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÔÛÔ‡. ÊÚÔÓÈÌÒٷٷ: Û‡ÛÙÔȯÔ
·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÙÔÖ˜ ϤÁÔ˘ÛÈ. (: ÊÚÔÓÈ̈ٿÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜).
12. Oé Á¿Ú η› ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ·îÚÂÖÛıÂ: ·Ú. ÚfiÙ. ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË (ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ.):
˘ÔÎ. ÛÙÔ ·îÚÂÖÛı (Â‰Ò Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ú‹Ì·) ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜: ηÙËÁ. ÛÙË
‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ·Ó·Ê. ÚÔÙ. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô≈˜…… Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ·îÚÂÖÛıÂ.
13. Ô≈˜ ôÓ ìÁÉÛı ÂÚ› ÙáÓ ÔÏÂÌÈÎáÓ ÊÚÔÓÈ̈ٿÙÔ˘˜ ÂrÓ·È;: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê.
ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ·îÚÂÖÛı Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. (ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ.
ÛÙÔ ìÁÉÛıÂ. Ô≈˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂrÓ·È: Âȉ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ìÁÉÛı (: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·). ÊÚÔÓÈ̈ٿÙÔ˘˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ô≈˜. ÂÚ› ÙáÓ ÔÏÂÌÈÎáÓ: ÂÌÚfiı.
ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜.
14. OéÎÔÜÓ ı·˘Ì·ÛÙfiÓ…… ñfi ÛÔÜ ‰ÈÒÎÂÛı·È: ·Ú. ÚfiÙ. ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË.
ÂrÓ·È: Âȉ. ··Ú. ˘ÔÎ. ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ ‰ÔÎÂÖ. ÛÔÈ: ‰ÔÙ. ÚÔÛ. ÛÙÔ ‰ÔÎÂÖ.
ı·˘Ì·ÛÙfiÓ: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÙÔÜÙÔ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Â›Ó·È. â̤: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰ÈÒÎÂÛı·È:
ÙÂÏÈÎfi ··Ú. ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÙÔÜÙÔ. ñfi ÛÔÜ: ÔÈËÙ. ·›ÙÈÔ ÛÙÔ ‰ÈÒÎÂÛı·È.
ÙÔ‡ÙÔ˘ ≤ÓÂη (àÓÙ›: ≤ÓÂη ÙÔ‡ÙÔ˘: ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÚfiıÂÛ˘): ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰.
·ÈÙ›·˜. ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÒÎÂÛı·È.

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·193

15. ¬ÙÈ ÂÚ› ÙÔÜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘… ñfi ÙÈÓˆÓ ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È: ‰Â˘Ù. ·ÈÙÈÔÏ. ÚfiÙ. (âÁÒ:
ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È Î·È ÛÙÔ ÂrÓ·È: Âȉ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·). ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ˘ÔÎ. ñfi ÙÈÓˆÓ: ÔÈËÙ. ·›ÙÈÔ ·fi ÙÔ ÚÔÎÚ›ÓÔÌ·È. ÂÚ› ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÙÔÜ
ÌÂÁ›ÛÙÔ˘: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ àÁ·ıÔÜ. àÓıÚÒÔȘ: ‰ÔÙ. ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ àÁ·ıÔÜ.

∂ÓfiÙËÙ·

6

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 46 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô ª¤ÏËÙÔ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË; ¶ÔÈÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘; ¶Ò˜
ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ª¤ÏËÙÔ˜;
√ ª¤ÏËÙÔ˜ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË fiÙÈ ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘,
ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÚˆÙ¿ ÙÔ ª¤ÏËÙÔ ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·ÊıÔÚ¿
ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› fiÙÈ ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚˆÙ¿ ·Ó ¤ÁÈÓ οÔÈÔ˜
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓfiÛÈÔ˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ¢Û‚‹˜, ‹ ·Ï·˙fiÓ·˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÙfi˜. ΔÂÏÈο Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô ª¤ÏËÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, ηıÒ˜
ϤÂÈ fiÙÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ˘·ÎÔ‡Ó ے ·˘ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜.

2. ∞Ô‰¤¯ÂÙ·È ‹ fi¯È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÙËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜; ¶Ò˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘;
√ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô˘ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ª¤ÏËÙÔ˜. ¢¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÎÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ·ÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Û ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·È‰Â›·, ·ÊÔ‡ Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂȉÈÎfi˜. ∂ÍËÁ› fiÙÈ Î¿ı ÙÔ̤·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈ΢ٛ Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηχÙÂÚ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÁÈ·
ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˘Á›·˜ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜
ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ Û˘ÓÂÙÔ‡˜ Ú‹ÙÔÚ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÔÏÂÌÈο ı¤Ì·Ù· ÂÎϤÁÔ˘Ì ÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜ Ó·
ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ì·˜.

3. °È·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁË;
∞ÊÔ‡ ÁÈ· οı ı¤Ì· ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÙÔÓ ÂȉÈÎfi, Û ı¤Ì·Ù·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·È‰Â›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Ì·˜, ·ÊÔ‡
·˘Ùfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ

193

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·194

Ó· ηÙËÁÔÚԇ̠οÔÈÔÓ, ÂÂȉ‹ ÚÔÙÈÌ¿Ù·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· ˆ˜ ÂȉÈÎfi˜
Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜.

4. ™Â ¤Ó· ΛÌÂÓÔ 100-120 ϤÍÂˆÓ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘
™ˆÎÚ¿ÙË.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ··Ú·›ÙËÙË,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ۈÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∫·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ·. °È’ ·˘Ùfi οı ÊÔÚ¿ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈ΢ٛ Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÂÌ›˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙÔ‡˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜,ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÔÏÂÌÈο ı¤Ì·Ù· ÂÎϤÁÔ˘ÌÂ
ÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿, ı· Ú¤ÂÈ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ·È‰Â›·, Ó· ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜.
∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·È‰Â›·.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ª¤ÏËÙÔ Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘·ÎÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜;
∞¿ÓÙËÛË: √ ª¤ÏËÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË fiÙÈ
‰È·Êı›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ·˘ÙfiÓ ·Ú¿
ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘.
2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜;
∞¿ÓÙËÛË: O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰Â ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ª¤ÏËÙÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜
¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. Δ· ·È‰È¿, ÏÔÈfiÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙȘ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ
ÚÒÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ, fï˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘.

194

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·195

¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ – ¢π∞£∂ª∞Δπ∫∏ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞*
* ∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ – ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡

∂ÓfiÙËÙ·

6

✔ ¡· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÌfiÏȘ ‰È·‚¿Û·ÙÂ. ΔÈ ·¿ÓÙËÛÂ, ηٿ ÙË
ÁÓÒÌË Û·˜, Ô ª¤ÏËÙÔ˜;
∞¿ÓÙËÛË:
ª¤ÏËÙÔ˜: °È· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Á·ıfi, fiˆ˜ Ϙ,
‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ. √È Ó¤ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜.
™ˆÎÚ¿Ù˘: ™˘ÌʈÓÒ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¿ÓÙ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ºÚÔÓÙ›˙ˆ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ,
ÁÈ·Ù› ÂӉȷʤÚÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ηٷ‰ÈηÛÙÒ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, Ô˘ ‰›Óˆ;

195

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·196

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ Bã

6

ΛEΞIΛOΓIKA: Ρήμα πείθω
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΆ: Σύνθεση – πρώτο συνθετικό λέξη άκλιτη

μ1. §∂•π§√°π∫√™ ¶π¡∞∫∞™
∂ÚËÓ›· ÙÔ˘ Ú. ›ıˆ
›ıˆ: οӈ οÔÈÔÓ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘/ ηıËÛ˘¯¿˙ˆ/ ·Ú·ÎÈÓÒ Ì ٷ
ÏfiÁÈ·/ ÍÂÁÂÏÒ

∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ú. ›ıˆ
∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
¶ÂÈıÒ:
Ùe ›Ûو̷:
ÈÛÙÈÎfi˜:

·ÚÈÔ fiÓÔÌ· (ı¿)
Ë ÂÁÁ‡ËÛË, ÙÔ Â¯¤ÁÁ˘Ô
ÈÛÙfi˜/ ÂÈÛÙÈÎfi˜

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ì ÂÈı·Ó¿ÁÎË:
àÂÈıá:
àÓ·›ıˆ:
·Ú·›ıˆ:
ÂûÂÈÛÙÔ˜:

ÙÔ Ó· ›ıÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚›· („˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‹ ۈ̷ÙÈ΋)
Â›Ì·È ·Ó˘¿ÎÔ˘Ô˜
ÌÂÙ·›ıˆ, ·ÏÏ¿˙ˆ ÙË ÁÓÒÌË Î¿ÔÈÔ˘
ÂÍ··ÙÒ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ›ıÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·/ Èı·Ófi˜

∞Ú¯·›·/ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ì ÂÈıg:
ÂÈÛÙÈÎe˜:
Ùe ÂÖÛÌ·:
ÈÛÙ‡ˆ:
ì ›ÛÙȘ (-Ë):
ÈÛÙfi˜:
ÈÛÙá (ÈÛÙÒÓˆ):

196

Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ›ıÂȘ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ›ıÂÈ
(·.Â.) ÂȂ‚·›ˆÛË/ (Ó.Â.) ¤ÓÙÔÓË ÂÈÌÔÓ‹
¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË/ Û˘ÌʈÓÒ/ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜
ÂÔ›ıËÛË/ ÙÈÌÈfiÙËÙ·/ Ë ıÚËÛΛ·/
¤ÌÈÛÙÔ˜, ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜
·ÓÔ›Áˆ ›ÛÙˆÛË, ‰·Ó›˙ˆ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¿ÌÂÛ˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·197

ì ÈÛÙfiÙ˘ (-ÙËÙ·):

(·.Â.) ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·/ (Ó.Â.) ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÂÓfi˜
Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜
ì ›ÛÙˆÛȘ (-Ë):
ÂȂ‚·›ˆÛË/ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘
ï ÈÛوً˜:
(·.Â.) ÂÁÁ˘ËÙ‹˜/ (Ó.Â.) ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·
ÈÛÙˆÙÈÎfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ›ÛÙˆÛË
Èı·Ófi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›
ì Èı·ÓfiÙ˘ (-ÙËÙ·): ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ì ÂÔ›ıËÛȘ (-Ë):
ÛÙ·ıÂÚ‹ ›ÛÙË

∂ÓfiÙËÙ·

6

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ÂÈı·Ú¯á:
ì ÂÈı·Ú¯›·:
ÂÈı‹ÓÈÔ˜:
ÈÛÙÔÔÈá:
Èı·ÓÔÏÔÁá:
âÌÈÛÙ‡ˆ (ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È):
ÌÂÙ·›ıˆ:
ηٷ›ıˆ:
‰È·ÈÛÙ‡ˆ:
àÍÈfiÈÛÙÔ˜:
ÂûÈÛÙÔ˜:
ì à›ıÂÈ·:
àÂÈı‹˜:

˘·ÎÔ‡ˆ Û ηÓfiÓ˜
˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘
˘¿ÎÔ˘Ô˜
ÂȂ‚·ÈÒÓˆ
ÌÈÏÒ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û Èı·ÓfiÙËÙ˜
¤¯ˆ ›ÛÙË Û οÔÈÔÓ/ ·Ó·ı¤Ùˆ Û οÔÈÔÓ ÌÈ·
·ÔÛÙÔÏ‹
·ÏÏ¿˙ˆ ÁÓÒÌË Û οÔÈÔÓ
›ıˆ οÔÈÔÓ ÂÓÙÂÏÒ˜
ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È Î¿ÙÈ Û οÔÈÔÓ/ ‰ÈÔÚ›˙ˆ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ
Ô ¿ÍÈÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘
¢ÎÔÏfiÈÛÙÔ˜
Ë ·Ó˘·ÎÔ‹
·Ó˘¿ÎÔ˘Ô˜

¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ:
ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·:
ÈÛÙ¢Ùfi˜:
ÂÈÛÌÒÓˆ:
ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘:

·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô
ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ›ıÂȘ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó
΢ÚȇÔÌ·È ·fi ›ÛÌ·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ›ÛÌ·

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ÂÈı·Ó·Áο˙ˆ:
ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË:
·›ı·Ú¯Ô˜:
‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈÔ:

›ıˆ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚›·
·fiÏ˘ÙË ›ÛÙË Û οÔÈÔÓ
·Ó˘¿ÎÔ˘Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘

197

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·198

∂ÓfiÙËÙ·

∞¶∞¡Δ∏™∂π™

6

ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 47-48 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ, ·ÊÔ‡ ÙË ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô: Èı·ÓfiÙËÙ·, ÂÈı·Ú¯›·, ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈı‹ÓÈÔ˜, ÈÛÙfiÙËÙ·, ›ÛÙˆÛË, ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È.
·. ∏ ÂÈı·Ú¯›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÔ‡.
‚. ∏ ÈÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ı· ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.
Á. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹.
‰. ∑‹ÙËÛ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó.
Â. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ηٿÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ.
ÛÙ. ΔÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ·fiÏ˘Ù·. °ÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÓÙÈÌÔ˜.
˙. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈı‹ÓÈÔ fiÚÁ·Ófi ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ
ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÁÓÒÌË Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ.

2. ¡· ηٷٿÍÂÙ ÙȘ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ ÙÔ˘ Ú. ›ıˆ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ÙËÁÔÚ›·: ÂÖÛÌ·, ÂÈÛÙÈÎfi˜, ÂÈÛÌ·ÙÈÎfi˜, ›ÛÙȘ, ÈÛÙfi˜, ›ÛÙˆÛȘ, ÈÛÙfiÙ˘,
Èı·Ófi˜, Èı·ÓfiÙ˘, ÂÔ›ıËÛȘ.
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
ÂÓ¤ÚÁÂÈ··ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ηٿÛÙ·ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÂÔ›ıËÛȘ ÂÖÛÌ·
›ÛÙˆÛȘ

·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘
ÂÈı. Èı·Ófi˜
Èı·ÓfiÙ˘

Â›ıÂÙ·
·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘
ÂÈı. ÈÛÙfi˜
›ÛÙȘ
ÈÛÙfiÙ˘

ÂÈÛÙÈÎfi˜
ÂÈÛÌ·ÙÈÎfi˜
ÈÛÙfi˜
Èı·Ófi˜

3. ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ §ÂÍÔÏÔÁÈÎfi ¶›Ó·Î· Ù· ·ÓÙÒÓ˘Ì· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ:
‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜:
·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·:
˘ÔÙ·Á‹:
·Ó˘·ÎÔ‹:
·‚‚·ÈfiÙËÙ·:
ÂÈı‹ÓÈÔ˜:

198

ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘
ÈÛÙfiÙËÙ·
·›ıÂÈ·
ÂÈı·Ú¯›·
ÂÔ›ıËÛË
·ÂÈı‹˜

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·199

μ2. ∂ΔÀª√§√°π∫∞ ™Ã√§π∞

∂ÓfiÙËÙ·

6
¶ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ¿ÎÏÈÙË (Â›ÚÚËÌ·, ÚfiıÂÛË, ·¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ)
∂›ÚÚËÌ· ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
• ŸÙ·Ó Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÌÈ·˜ Ϥ͢,
¿ÏÏÔÙ ̤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· (.¯. à›-ÌÓËÛÙÔ˜, àÓˆ-ÊÂÚ‹˜, Âé-ÁÂÓ‹˜, ¯·Ì·›˙ËÏÔ˜) Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È.
• ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓÔ Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È
Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û  (.¯. ôÁ¯È< àÁ¯¤Ì·¯Ô˜) ‹ ÛÂ È (.¯. 焤< ç„ÈÌ·ı‹˜) ‹ Û Ô
(.¯. fiÈÛıÂÓ< çÈÛıfi‰ÚÔÌÔ˜)
¶ÚfiıÂÛË ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
• ŸÙ·Ó ÔÈ Î‡ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÌÈ·˜ Ϥ͢, ¿ÏÏÔÙ ̤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ (.¯. àÌÊÈı¿Ï·ÛÛÔ˜, öÓÙÈÌÔ˜) Î·È ¿ÏÏÔÙÂ
·ı·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊıÔÁÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ (.¯. η٤گÔÌ·È, Û˘ÁÁÓÒÌË),
fiˆ˜ ¤ÎıÏÈ„Ë, Û˘Ó·›ÚÂÛË, ·Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Î.Ï.
∞¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
∞¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· ϤÁÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ì ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
··ÓÙÔ‡Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο.
Δ· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· ›ӷÈ:
• ΔÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi à- Ë àÓ- (ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ʈӋÂÓ), Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙ¤ÚËÛË ‹ ¿ÚÓËÛË (.¯. àÙ˘¯‹˜)
• Δ· ÂÈÙ·ÎÙÈο ÌfiÚÈ· à-, àÚÈ-, âÚÈ-, ˙·-, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ (.¯. àÙÂÓ‹˜, àÚ›‰ËÏÔ˜, âÚ›ÙÈÌÔ˜, ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜)
• ΔÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ÓË- Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙ¤ÚËÛË ‹ ¿ÚÓËÛË (.¯. ÓËÂÓı‹˜)
• ΔÔ ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi à- , Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ıÚÔÈÛË (.¯. à‰ÂÏÊfi˜)
• ΔÔ ‰˘Û-, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Îfi˜ ‹ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ (.¯. ‰‡ÛÌÔÚÊÔ˜, ‰‡Û‚·ÙÔ˜)
• ΔÔ ìÌÈ-, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â›ıÂÙÔ ≥ÌÈÛ˘˜ (.¯. ìÌ›ıÂÔ˜)

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 49 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Â›ıÂÙ· Î·È Ú‹Ì·Ù·,
fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ) Ì ٷ Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
Û‡Ó + Ù¤ÌÓˆ:
Û‡ÓÙÔÌÔ˜
àÓ¿ + ÌÔÚÊfiˆ, ÌÔÚÊá: àÓ·ÌfiÚʈÛȘ
à- + ‰¤ˆ, ‰á (= ‰¤Óˆ): ô‰ÂÙÔ˜
à› + ÎÈÓ¤ˆ, ÎÈÓá:
àÂÈΛÓËÙÔ˜

199

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·200

‰˘Û- + Ù‡¯Ë:
Âs + Á¤ÓÔ˜:
â› + ùÚÎÔ˜:
âÎ + ÙÚ¤ˆ:
·Ú¿ + Ù›ӈ:
àfi + ʇÁˆ:
‰È¿ + Áڿʈ:
à- + ïÚ›˙ˆ:
à- + ı˘Ìfi˜:
ηٿ + Ê·›Óˆ:
àfi + Ï·Ì‚¿Óˆ:
àÓÙ› + ‰›ÎË:

‰˘ÛÙ˘¯‹˜
ÂéÁÂÓ‹˜
â›ÔÚÎÔ˜
âÎÙÚ¤ˆ
·Ú¿Ù·ÛȘ
àfiÊ¢ÍȘ
‰È·ÁÚ·Ê‹
àfiÚÈÛÙÔ˜
ôı˘ÌÔ˜
ηٷʷӋ˜
àÔÏ·Ì‚¿Óˆ
àÓÙ›‰ÈÎÔ˜

2. ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ fiϘ ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ §ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ¶›Ó·Î· ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ̤ÚË Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ
ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜.
ÂÈı·Ó¿ÁÎË:
àÂÈıá:
àÓ·›ıˆ:
·Ú·›ıˆ:
ÂûÂÈÛÙÔ˜:
ÂÈı·Ú¯á:
ÂÈı‹ÓÈÔ˜:
ÈÛÙÔÔÈá:
Èı·ÓÔÏÔÁá:
âÌÈÛÙ‡ˆ:
ÌÂÙ·›ıˆ:
ηٷ›ıˆ:
‰È·ÈÛÙ‡ˆ:
àÍÈfiÈÛÙÔ˜:
ÂûÈÛÙÔ˜:
à›ıÂÈ·:
àÂÈı‹˜:
ÂÈı·Ó·Áο˙ˆ:
âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË:
à›ı·Ú¯Ô˜:
‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈÔ:

200

›ıˆ (Ú‹Ì·) + àÓ¿ÁÎË
à- ÛÙÂÚ. (·¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ) + ›ıˆ
àÓ¿ (ÚfiıÂÛË) + ›ıˆ
·Ú¿ (ÚfiıÂÛË) + ›ıˆ
Âs (Â›ÚÚËÌ·) + ›ıÔÌ·È
›ıˆ (Ú‹Ì·) + ôÚ¯ˆ
›ıˆ (Ú‹Ì·) + äÓ›ÔÓ
ÈÛÙfi˜ (Â›ıÂÙÔ) + ÔÈá
Èı·Ófi˜ (Â›ıÂÙÔ) + ϤÁˆ
âÓ (ÚfiıÂÛË) + ÈÛÙ‡ˆ
ÌÂÙ¿ (ÚfiıÂÛË) + ›ıˆ
ηٿ (ÚfiıÂÛË) + ›ıˆ
‰È¿ (ÚfiıÂÛË) + ÈÛÙ‡ˆ
ôÍÈÔ˜ (Â›ıÂÙÔ) + ÈÛÙfi˜
Âs (Â›ÚÚËÌ·) + ÈÛÙfi˜
à- ÛÙÂÚ. (·¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ) + ›ıÔÌ·È
à- ÛÙÂÚ. (·¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ) + ›ıÔÌ·È
›ıˆ (Ú‹Ì·) + àÓ·Áο˙ˆ
âÓ (ÚfiıÂÛË) + ÈÛÙfi˜
à- ÛÙÂÚ. (·¯ÒÚÈÛÙÔ ÌfiÚÈÔ) + ›ıˆ + ôÚ¯ˆ
‰Èa (ÚfiıÂÛË) + ÈÛÙ‡ˆ

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·201

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

6
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ · Ì ٷ ·ÓÙÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ‚:
·.

‚.

ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
·Ó˘¿ÎÔ˘Ô˜
Èı·Ófi˜
¿ÈÛÙÔ˜
ÂÈı‹ÓÈÔ˜
·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˜
·ÍÈfiÈÛÙÔ˜
·›ı·ÓÔ˜
‡ÈÛÙÔ˜
‰˘ÛÈÛÙ›·
∞¿ÓÙËÛË: ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË – ‰˘ÛÈÛÙ›·, Èı·Ófi˜ – ·›ı·ÓÔ˜, ÂÈı‹ÓÈÔ˜ – ·Ó˘¿ÎÔ˘Ô˜, ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ – ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˜, ‡ÈÛÙÔ˜ – ¿ÈÛÙÔ˜
2. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ: ÂÈı·Ó·Áο˙ˆ, ÂÈıÒ, ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈÔ
∞¿ÓÙËÛË: • ªÂ ‡Ô˘ÏÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÈı·Ó¿Áη˙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.
• Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ›¯·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÈıÒ, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ·ÓÙ›ÚÚËÛË. • √
·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ˘¤‚·Ï ٷ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·.

∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜:
à›ÌÓËÛÙÔ˜: …….. + ........................................................
ÂéÁÂÓ‹˜:
…….. + ........................................................
ÂåÛ¿Áˆ:
………. + ....................................................
Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜: ……… + ......................................................
àÓ¿ÍÈÔ˜:
…………… + ..............................................
∞¿ÓÙËÛË: à›ÌÓËÛÙÔ˜: à› + ÌÓ‹ÌË, ÂéÁÂÓ‹˜: Âs + Á¤ÓÔ˜, ÂåÛ¿Áˆ: Âå˜ + ôÁˆ,
Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜: Û‡Ó + Ùڤʈ, àÓ¿ÍÈÔ˜: à(Ó) + ôÍÈÔ˜
2. ª· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙËÓ ÚfiıÂÛË ·Ó¿.
∞¿ÓÙËÛË: ·Ó·ÙÔΛ˙ˆ, ·Ó¿‰Ô¯Ô˜, ·Ó·Ì¤Óˆ, ·Ó·ÙÚÔÊ‹, ·Ó·Î·›ÓÈÛË…

201

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·202

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ °ã

6

°ƒ∞ªª∞Δπ∫◊:
E›ıÂÙ· Áã ÎÏ›Û˘
EÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: Ù›˜, Ù›˜, Ù›
AfiÚÈÛÙË ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: Ù›˜, Ù›˜, Ù›

°1. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
E¶ÿ£∂Δ∞ Áã ∫§ÿ™∏˜
A. ¢ÈηٿÏËÎÙ· ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Â›Ó·È Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ηٿÏËÍË ÛÙÔ
·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜ Î·È ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ (-˘, -˘, -˜ Î·È ˆÓ, -ˆÓ, -ÔÓ).
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. - ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ï, ì
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ
‰ÔÙ.
Ù÷á, Ù÷É
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ
ÎÏËÙ.
t

ÂéÛ‚c˜
ÂéÛ‚Ôܘ
ÂéÛ‚ÂÖ
ÂéÛ‚É
ÂéÛ‚b˜

Û˘Ó‹ı˘
Û˘Ó‹ıÔ˘˜
Û˘Ó‹ıÂÈ
Û˘Ó‹ıË
Û‡ÓËı˜

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Ùe
ÙÔÜ
Ùˇá
Ùe
t

ÂéÛ‚b˜
ÂéÛ‚Ôܘ
ÂéÛ‚ÂÖ
ÂéÛ‚b˜
ÂéÛ‚b˜

Û‡ÓËı˜
Û˘Ó‹ıÔ˘˜
Û˘Ó‹ıÂÈ
Û‡ÓËı˜
Û‡ÓËı˜

ÂéÛ‚É
ÂéÛ‚áÓ
ÂéÛ‚¤ÛÈ
ÂéÛ‚É
ÂéÛ‚É

Û˘Ó‹ıË
Û˘Ó‹ıˆÓ
Û˘Ó‹ıÂÛÈ
Û˘Ó‹ıË
Û˘Ó‹ıË

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. Ôî, ·î
ÁÂÓ.
ÙáÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜
·ÈÙ. ÙÔf˜, Ùa˜
ÎÏËÙ.
t

ÂéÛ‚ÂÖ˜
ÂéÛ‚áÓ
ÂéÛ‚¤ÛÈ
ÂéÛ‚ÂÖ˜
ÂéÛ‚ÂÖ˜

Û˘Ó‹ıÂȘ
Û˘Ó‹ıˆÓ
Û˘Ó‹ıÂÛÈ
Û˘Ó‹ıÂȘ
Û˘Ó‹ıÂȘ

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
t

• Ÿˆ˜ ÙÔ ÂéÛ‚‹˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù¿: àÁÂÓ‹˜, àÎÚÈ‚‹˜, àÌÂÏ‹˜, àÙ˘¯‹˜, àÏËı‹˜, àÛıÂÓ‹˜, àÛ‚‹˜, ‰˘ÛÙ˘¯‹˜, ÂéÙ˘¯‹˜, ÂéÁÂÓ‹˜, àÛÂÏÁ‹˜, ‰ÈÂÙ‹˜, ÂéÎÏ‹˜,
ÂéÊ˘‹˜, Û·Ê‹˜, ñÁÈ‹˜, „¢‰‹˜ Î.¿.

• Ÿˆ˜ ÙÔ Û˘Ó‹ı˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ù·:
1. Âé‹ı˘, ·éı¿‰Ë˜, ·éÙ¿Ú΢, ¯ÚËÛÙÔ‹ı˘, ·ÌÌÂÁ¤ı˘ Î.¿.
2. Δ· Â›ıÂÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘ ÛÂ: -‹Ú˘, -҉˘, -ÒÏ˘: Ï‹Ú˘, ÌÔÓ‹Ú˘, Ô‰‹Ú˘
Î.¿. ¢·Û҉˘, ‰˘Û҉˘, Âé҉˘ Î.¿. \EÍÒÏ˘ (ÂÓÙÂÏÒ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜), ÚÔÒÏ˘ (=
¯·Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÚÈÓ) Î.¿.

202

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·203

¶ƒ√™∂•∂. ΔÔ ÙÚÈ‹Ú˘ ‹Ù·Ó Â›ıÂÙÔ Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ӷܘ:
ÙÚÈ‹Ú˘ Ó·Ü˜Ø fiÙ·Ó fï˜ ·Ú·Ï›ÊÙËΠÙÔ Ó·Ü˜, ÙÔ ÙÚÈ‹Ú˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠ(¤ÁÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi).

∂ÓfiÙËÙ·

6

ÂÓÈÎfi˜: ì ÙÚÈ‹Ú˘, Ùɘ ÙÚÈ‹ÚÔ˘˜, Ù÷É ÙÚÈ‹ÚÂÈ, Ù‹Ó ÙÚÈ‹ÚË, t ÙÚÈÉÚ˜.
ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜: ·î ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ÙáÓ ÙÚÈ‹ÚˆÓ, Ù·Ö˜ ÙÚÈ‹ÚÂÛÈ, Ù¿˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ, t ÙÚÈ‹ÚÂȘ.
¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™
ÛÙ· ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Û -˘, -˜
1. T· ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·Ø ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ:
ÂéÛ‚ËÛ-, Û˘ÓËıËÛ-, ÂéÛ‚ÂÛ-Ø Û˘ÓËıÂÛ2. Afi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ı¤Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡
Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜:
ï, ì ÂéÛ‚‹˜Ø ï, ì Û˘Ó‹ı˘.
3. Afi ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ı¤Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ
ÁÂÓÒÓ.
4. O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Û ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ù· Û˘Ó·ÓÙÒÌÂÓ· ʈӋÂÓÙ· Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È:

ÂéÛ‚ÂÛ-Ô˜ : ÂéÛ‚¤-Ô˜ : ÂéÛ‚Ôܘ
ÂéÛ‚ÂÛ-· : ÂéÛ‚¤-· : ÂéÛ‚É
ÂéÛ‚ÂÛ-È : ÂéÛ‚¤-È : ÂéÛ‚ÂÖ Î.Ï.
T· Û˘Ó·ÓÙÒÌÂÓ· ʈӋÂÓÙ· Â Î·È · Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û -· ‹ Û -Ë, fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Â ˘¿Ú¯ÂÈ È ‹ ˘ ‹ ¿ÏÏÔ Â:

ñÁÈÂÛ-· : ñÁÈÂ-· : ñÁÈÄ ‹ ñÁÈÉØ
ÂéÊ˘ÂÛ-· : ÂéÊ˘Â-· : ÂéÊ˘Ä ‹ ÂéÊ˘ÉØ
âÓ‰ÂÂÛ· : âӉ·: âÓ‰ÂÄ ‹ âÓ‰ÂÉ.
5. H ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏËÍË Î·È Â›Ó·È fiÌÔÈ· Ì ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ı¤Ì·:

t ÂéÛ‚¤˜, t Û‡ÓËı˜.
6. T· ‰‡Ô Û ÛÙË ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È (̤ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· Û): ÂéÛ‚¤Û-ÛÈ : ÂéÛ‚¤ÛÈ.
¶ƒ√™∂•∂. T· ‚·Ú‡ÙÔÓ· Â›ıÂÙ·:
·. AÓ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ, ·Ó Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚·, ÛÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘
·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ (ï, ì Û˘Ó‹ı˘: t Û‡ÓËıÂ˜Ø ï, ì ·˘Ù¿Ú΢: t
·ûÙ·ÚΘ) Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ fiÌÔȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ÎÏËÙÈ΋): Ùfi Û‡ÓËı˜.
• T· ‚·Ú‡ÙÔÓ· fï˜ Â›ıÂÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -҉˘, -ÒÏ˘, -‹Ú˘, ‰ÂÓ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο:

203

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·204

ï, ì Âé҉˘ : t Âéá‰Â˜, Ùfi Âéá‰Â˜
ï, ì âÍÒÏ˘ : t âÍáϘ, Ùfi âÍáϘ
ï, ì ÍÈÊ‹Ú˘ : t ÍÈÊÉÚ˜, Ùfi ÍÈÊÉÚ˜.
‚. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· (‚ϤÂ Û˘Ó·›ÚÂÛË ÛÂÏ. 28 °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ EÏ. K. BÔÏÔÓ¿ÎË).
• ™ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·: ÙáÓ Û˘Ó‹ıˆÓ (·fi ÙˆÓ Û˘ÓËı¤Û-ˆÓ: Û˘ÓËı¤-ˆÓ), ÙáÓ ÂéÒ‰ˆÓ (·fi ÙáÓ Â鈉¤Û-ˆÓ: Â鈉¤-ˆÓ) ·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡:
Û˘Ó‹ıÔ˘˜, ÂéÒ‰Ô˘˜.
• Y¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ Û -҉˘ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ï‹ÁÔ˘Û·: ÙáÓ ‰·Ûˆ‰áÓ ¯ˆÚ›ˆÓ.
B. ¢ÈηٿÏËÎÙ· ÂÓÚÈÓfiÏËÎÙ· Û -ˆÓ, -ÔÓ (ÁÂÓ. -ÔÓÔ˜) Î·È Û -ËÓ, -ÂÓ (ÁÂÓ. -ÂÓÔ˜)
Ì ÙÚ›· Á¤ÓË.
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ı. Â鉷È̈Ó-, Â鉷ÈÌÔÓ- ı. àÚÚËÓ-, àÚÚÂÓ·ÚÛÂÓÈÎfi- ıËÏ˘Îfi
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï, ì
ÙÔÜ, Ùɘ
Ù÷á, Ù÷É
ÙeÓ, ÙcÓ
t

Â鉷›ÌˆÓ
Â鉷›ÌÔÓ-Ô˜
Â鉷›ÌÔÓ-È
Â鉷›ÌÔÓ-·
Âû‰·ÈÌÔÓ

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
t

Âû‰·ÈÌÔÓ
Â鉷›ÌÔÓ-Ô˜
Â鉷›ÌÔÓ-È
Âû‰·ÈÌÔÓ
Âû‰·ÈÌÔÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
Ôî, ·î
Â鉷›ÌÔÓ-˜
ÁÂÓ.
ÙáÓ
Âé‰È·ÌfiÓ-ˆÓ
‰ÔÙ.
ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜ Â鉷›ÌÔ-ÛÈ
·ÈÙ.
ÙÔf˜, Ùa˜ Â鉷›ÌÔÓ-·˜
ÎÏËÙ.
t
Â鉷›ÌÔÓ-˜

204

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
t

Â鉷›ÌÔÓ-·
Â鉷ÈÌfiÓ-ˆÓ
Â鉷›ÌÔ-ÛÈ
Â鉷›ÌÔÓ-·
Â鉷›ÌÔÓ-·

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:
• T· ÈÔ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Û‡ÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· Û -ˆÓ (ÁÂÓ. -ÔÓÔ˜) ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏ·‚‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÈÔ ¿Óˆ ·\ ·˘Ù‹Ó:
·. TÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡:
ï, ì ÂéÁÓÒÌˆÓ - t ÂûÁÓˆÌÔÓØ ï, ì ÌÂÁ·ÏÔÚ¿ÁÌˆÓ - t ÌÂÁ·ÏfiÚ·ÁÌÔÓ
‚. TÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡:
Ùfi ÂûÁÓˆÌÔÓ (ÔÓ. Î·È ·ÈÙ.), t ÂûÁÓˆÌÔÓ.
• §›Á· ÌfiÓÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û‡ÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· ‰ÂÓ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·È
΢ڛˆ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·.
Ùfi ÌÂÁ·ÏfiÊÚÔÓ, t ÌÂÁ·ÏfiÊÚÔÓØ Ùfi àÌÓÉÌÔÓ, t àÌÓ‹ÌÔÓ

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·205

• T· ‰ÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·, ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi (: Â鉷È̈Ó-) Î·È ÙÔ
·‰‡Ó·ÙÔ (:Â鉷ÈÌÔÓ -Ô˜).
• T· ‰ÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ fiÌÔÈ· Ì ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ı¤Ì·: Â鉷›ÌÔÓ-Ô˜ : t Âû‰·ÈÌÔÓ

∂ÓfiÙËÙ·

6

EƒøΔ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡Δø¡Àªπ∞ Ù›˜, Ù›˜, Ù›
EÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÂÚÒÙËÛË.
H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ù›˜, Ù›˜, Ù› ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ηٷϋÍÂȘ Î·È ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿
ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÏ›ÛË.
H ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ù›˜, Ù›˜, Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ Ù· ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÎÏ›Û˘, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚ÔÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·.
K§I™H TH™ ANTøNYMIA™ Ù›˜
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. - ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ô˘‰.

Ù›˜
Ù›ÓÔ˜ ‹ ÙÔÜ
Ù›ÓÈ ‹ Ù÷á
Ù›Ó·

·ÚÛ. - ıËÏ.

Ù›
Ù›ÓÔ˜ ‹ ÙÔÜ
Ù›ÓÈ ‹ Ù÷á
Ù›

Ù›Ó˜
Ù›ÓˆÓ
Ù›ÛÈ(Ó)
Ù›Ó·˜

Ô˘‰.
Ù›Ó·
Ù›ÓˆÓ
Ù›ÛÈ(Ó)
Ù›Ó·

AŸƒπ™Δ∏ ∞¡Δø¡Àªÿ∞ Ù›˜, Ù›˜, Ù›
AfiÚÈÛÙ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ
·fiÚÈÛÙÔ (οÙÈ ‰ËÏ. fi¯È ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ).
H Ù›˜, Ù›˜, Ù› ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ηٷϋÍÂȘ Î·È ÙÚ›· Á¤ÓË Î·È ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÏ›ÛË.
¶PO™E•E. OÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ Ù›˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜
Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ Ù›˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÓÔ (Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·), ·fi ÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ Ù‡Ô Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘
ôÙÙ·. AÎfiÌ· ÔÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ Â›Ó·È ÂÁÎÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô ôÙÙ·.
K§I™H TH™ ANTøNYMIA™ Ù›˜

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. - ıËÏ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

Ù›˜
ÙÈÓfi˜
ÙÈÓ›
ÙÈÓ¿

‹ ÙÔ˘
‹ Ù÷ˆ

Ô˘‰.
Ù›
ÙÈÓfi˜ ‹ ÙÔ˘
ÙÈÓ›
‹ Ù÷ˆ
Ù›

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. - ıËÏ.
ÙÈÓ¤˜
ÙÈÓáÓ
ÙÈÛ›(Ó)
ÙÈÓ¿˜

Ô˘‰.
ÙÈÓ¿ ‹ ôÙÙ·
ÙÈÓáÓ
ÙÈÛ›(Ó)
ÙÈÓ¿ ‹ ôÙÙ·

205

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·206

∂ÓfiÙËÙ·

∞¶∞¡Δ◊™H

6

ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 50 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ
ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó:
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

·ÚÛ. - ıËÏ.
Ù›˜
ÙÈÓfi˜, ÙÔ˘
ÙÈÓ›, Ùˇá
ÙÈÓ¿

Ô˘‰.
Ù›
ÙÈÓfi˜, ÙÔ˘
ÙÈÓ›, Ùˇá
Ù›

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. - ıËÏ.
ÙÈÓ¤˜
ÙÈÓáÓ
ÙÈÛ›(Ó)
ÙÈÓ¿˜

Ô˘‰.
ÙÈÓ¿, ôÙÙ·
ÙÈÓáÓ
ÙÈÛ›(Ó)
ÙÈÓ¿, ôÙÙ·

∞¶∞¡Δ◊™∂π˜
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 50 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. N· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ Â›ıÂÙ· ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
à„¢‰‹˜
(ÁÂÓ. ÂÓ. Î·È ÏËı. ıËÏ.)
àÏËı‹˜
(‰ÔÙ. ÂÓ. Î·È ÏËı. ·ÚÛ.)
Û˘Ó‹ı˘
(ÁÂÓ. ÂÓ. Î·È ÏËı. Ô˘‰.)
Â鉷›ÌˆÓ
(·ÈÙ. ÂÓ. Î·È ÏËı. Ô˘‰.)
ÛÒÊÚˆÓ
(ÔÓÔÌ. ÂÓ. Î·È ÏËı. Ô˘‰.)
âÏ‹̈Ó
(·ÈÙ. ÂÓ. Î·È ÏËı. ·ÚÛ.)

à„¢‰Ôܘ
à„¢‰áÓ
àÏËıÂÖ
àÏËı¤ÛÈ
Û˘Ó‹ıÔ˘˜
Û˘Ó‹ıˆÓ
Âû‰·ÈÌÔÓ
Â鉷›ÌÔÓ·
ÛáÊÚÔÓ
ÛÒÊÚÔÓ·
âÏ‹ÌÔÓ·
âÏ‹ÌÔÓ·˜

2. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
(ÂéÁÂÓ‹˜) ÂéÁÂÓÉ Á›ÙÔÓ·
(ηÎÔ‰·›ÌˆÓ) ηÎÔ‰·›ÌÔÓÔ˜ àÓ‰Úfi˜
(àÙ˘¯‹˜) àÙ˘¯¤˜ ôÓıÚˆÂ
(àÁÓÒ̈Ó) ôÁÓˆÌÔÓ Û‡ÌÌ·¯Â
(âÈÌÂÏ‹˜) âÈÌÂϤÛÈ Ó·ӛ·È˜ (ÌÂÁ·ÏfiÊÚˆÓ) ÌÂÁ·ÏÔÊÚfiÓˆÓ ìÁÂÌfiÓˆÓ
(„¢‰‹˜) „¢‰ÂÖ˜ ÌÜıÔÈ
(ôÊÚˆÓ) ôÊÚÔÛÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔÖ˜
3. N· ÎÏÈıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: Ù›Ó˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, ÙÈÓ› fiÏÂÈ, Ù›ÓÔ˜ Ó·ÔÜ, ÙÈÓ¿˜ âÏ›‰·˜, ¯ˆÚ›· ÙÈÓ¿.

206

6(181-212)

11-01-04

01:32

ÔÓÔÌ. Ù›Ó˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ
ÁÂÓ. Ù›ÓˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
‰ÔÙ. Ù›ÛÈ Û˘ÌÌ¿¯ÔȘ
·ÈÙ. Ù›Ó·˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜
ÎÏËÙ.

™ÂÏ›‰·207

Ù›˜ fiÏȘ
ÙÈÓfi˜ fiψ˜
ÙÈÓ› fiÏÂÈ
ÙÈÓ¿ fiÏÈÓ

Ù›˜ Ó·fi˜
Ù›ÓÔ˜ Ó·ÔÜ
Ù›ÓÈ Ó·ˇá
Ù›Ó· Ó·fiÓ

ÙÈÓ¤˜ âÏ›‰Â˜
ÙÈÓáÓ âÏ›‰ˆÓ
ÙÈÛ›Ó âÏ›ÛÈ
ÙÈÓ¿˜ âÏ›‰·˜

¯ˆÚ›· ÙÈÓ¿
¯ˆÚ›ˆÓ ÙÈÓáÓ
¯ˆÚ›ÔȘ ÙÈÛ›Ó
¯ˆÚ›· ÙÈÓ¿

∂ÓfiÙËÙ·

6

4. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ‹ Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜
·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘:

• Eå¤ ÌÔÈ, t ·Ö, ÔrÛı· Ù›Ó˜ (ÂÚˆÙÈÌ·ÙÈ΋) (ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ.) ôÓıÚˆÔÈ à¯¿ÚÈÛÙÔÈ Î·ÏÔÜÓÙ·È;
• K·› Ì¿Ï·.
• K·Ù·ÌÂÌ¿ıËη˜ ÔsÓ ÙÔ‡˜ Ù› (ÂÚˆÙÈÌ·ÙÈ΋) (·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰.) ÔÈÔÜÓÙ·˜ Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜÙÔ àÔηÏÔÜÛÈÓ;
• TÔ‡˜ Âs ·ıfiÓÙ·˜, ¬Ù·Ó ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÈ ¯¿ÚÈÓ àÔ‰ÔÜÓ·È Ì‹ àÔ‰áÛÈÓ, ௷ڛÛÙÔ˘˜ ηÏÔÜÛÈÓ.
• OéÎÔÜÓ, Âú Á’ Ô≈Ùˆ˜ ö¯ÂÈ ÙÔÜÙÔ, ÂåÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÙȘ (·fiÚÈÛÙË) (ÔÓÔÌ. ÂÓ. ıË.) ôÓ ÂúË
à‰ÈΛ· ì ௷ÚÈÛÙ›·; OéÎÔÜÓ ¬Ûˇˆ ôÓ ÙȘ (·fiÚÈÛÙË) (ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ.) Ì›˙ˆ ·Á·ı¿
·ıÒÓ Ì‹ àԉȉˇá ¯¿ÚÈÓ, ÙÔÛÔ‡Ùˇˆ à‰ÈÎÒÙÂÚÔ˜ ôÓ ÂúË; (ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋) T›Ó·˜
(·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ.) ÔsÓ, öÊË, ñfi Ù›ÓˆÓ (ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋) (ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ.) Â≈ÚÔÈÌÂÓ
ôÓ Ì›˙ˆ ÂéËÚÁÂÙË̤ÓÔ˘˜ õ ·Ö‰·˜ ñfi ÁÔÓ¤ˆÓ;
Afi‰ÔÛË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘:
O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ̤۷ ·fi ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηÏ› ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‰ÈΛ· Â›Ó·È Ë ·¯·ÚÈÛÙ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜.
Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ó¤Ô˜, ·¯¿ÚÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ¯¿ÚË Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¢ÂÚÁÂÙ‹ıËηÓ, ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó.
EÔ̤ӈ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘, Ë ·¯·ÚÈÛÙ›· Â›Ó·È ·‰ÈΛ·. K·È fiÛÔ ÈÔ Ôχ ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙËı› οÔÈÔ˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·¯·ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘. T·
·È‰È¿, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È ·¯¿ÚÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ
¿‰ÈÎÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Â˘ÂÚÁ¤Ù˜ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘.
5. N· ‚Ú›Ù ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·ÚfiÛˆ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ (·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì· ‹ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. TáÓ àÁ·ıáÓ ¯Ú‹ ÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ çÚ¤ÁÂÛı·È.
·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì·: ¯Ú‹
˘ÔΛÌÂÓÔ: çÚ¤ÁÂÛı·È
‚. TÔ‡˜ ‚·ÛÈϤ·˜ ‰ÂÖ ÊÈÏ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂrÓ·È.
·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì·: ‰ÂÖ
˘ÔΛÌÂÓÔ: ÂrÓ·È

207

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·208

Á. Tˇá ôÚ¯ÔÓÙÈ öÍÂÛÙÈ ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔȘ ¯ÚÉÛı·È.
·ÚfiÛˆÔ Ú‹Ì·: öÍÂÛÙÈ
˘ÔΛÌÂÓÔ: ¯ÚÉÛı·È
‰. \AÓ¿ÁÎË âÛÙ› ñÌÖÓ Ì¿¯ÂÛı·È
·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË: \AÓ¿ÁÎË âÛÙ›
˘ÔΛÌÂÓÔ: Ì¿¯ÂÛı·È
Â. K·ÈÚfi˜ âÛÙ› àÔÏÂÖÓ
·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË: K·ÈÚfi˜ âÛÙ›
˘ÔΛÌÂÓÔ: àÔÏÂÖÓ
ÛÙ. ¢˘Ó·ÙfiÓ âÛÙÈÓ Ùˇá ÛÙÚ·ÙËÁˇá ·îÚÂÖÛı·È Ù¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·
·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË: ¢˘Ó·ÙfiÓ âÛÙÈ
˘ÔΛÌÂÓÔ: ·îÚÂÖÛı·È
6. N· ‚Ú›Ù ٷ ˘ÔΛÌÂÓ· ÙˆÓ ··ÚÂÌÊ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. òAÍÈfiÓ âÛÙÈ ìÌĘ ÙÔÖ˜ \AıËÓ·›ÔȘ Ê›ÏÔ˘˜ ÂrÓ·È.
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÂrÓ·È
˘ÔΛÌÂÓÔ: ìÌĘ
‚. ¢ÂÖ ÙfiÓ ‰ÈηÛÙ‹Ó çÚıᘠ‰Èο˙ÂÈÓ.
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ‰Èο˙ÂÈÓ
˘ÔΛÌÂÓÔ: ÙfiÓ ‰ÈηÛÙ‹Ó
Á. \EÏ›˜ âÛÙÈ ìÌÖÓ Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÂÓ¤Ûı·È ‚ÂÏÙ›ˆ.
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÁÂÓ¤Ûı·È
˘ÔΛÌÂÓÔ: Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù·
‰. òEÍÂÛÙÈÓ ñÌÖÓ Âå˜ Ù‹Ó fiÏÈÓ à¤Ú¯ÂÛı·È.
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: à¤Ú¯ÂÛı·È
˘ÔΛÌÂÓÔ: ñÌĘ (ÂÓÓÔÂÖÙ·È ·fi ÙË ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ñÌÖÓ)
Â. TÔÖ˜ ÏÔ˘Û›ÔȘ Ôé ÚÔÛ‹ÎÂÈ ÙÔ‡˜ ¤ÓËÙ·˜ ñ‚Ú›˙ÂÈÓ.
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ñ‚Ú›˙ÂÈÓ
˘ÔΛÌÂÓÔ: ÙÔ‡˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔÖ˜
ÏÔ˘Û›ÔȘ)
ÛÙ. \AÓ¿ÁÎË âÛÙ›Ó Ùˇá ·ÙÚ› ÙfiÓ ·Ö‰· ηÏᘠ·È‰Â‡ÂÈÓ
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ·È‰Â‡ÂÈÓ
˘ÔΛÌÂÓÔ: ÙfiÓ ·Ù¤Ú· (ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Ùˇá ·ÙÚ›)

208

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·209

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

6
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô
·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ¿ÏÏÔ˜,
ÂÁÒ, ÙȘ, ÙȘ, Û‡.
·. ^AÚÌfi˙ÂÈ Î·d ………… ±·ÛÈ ÙÔÖ˜ Óˆ٤ÚÔȘ àÎÔÜÛ·È ÙÔÜÙÔ.
‚. §˘ÛÈÙÂÏÂÖ ñÌÖÓ àÔ„Ëʛ۷Ûı·È ÙÔÜ ………….. ·ÙÚfi˜.
Á. ≠OıÂÓ Ôî Ìܘ âÂϤͷÓÙÔ ……………… ë·˘ÙáÓ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜.
‰. …………… ÔéÓ Î·Ïá Â·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜;
Â. Δ›Ó˜ ………… õ Ôî ô‰ÈÎÔÈ Ù ηd àÎÚ·ÙÂÖ˜ ηd àÓ‰Ú·Ô‰Ò‰ÂȘ;
∞¿ÓÙËÛË: ·. ñÌÖÓ, ‚. âÌÔÜ, Á. ÙÈÓ¿˜, ‰. Δ›Ó·˜, Â. ôÏÏÔÈ
2. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô ÙˆÓ
ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ:
·. Δe Ùɘ fiψ˜ qıÔ˜ ú‰ÔÈ ÙȘ àÓ ÙÔÈÔÜÙÔÓ ¬Ó ………………… (à„¢‰‹˜).
‚. \EÊfiÚÂÈ ¯ÈÙáÓ· …………. (Ô‰‹Ú˘).
Á. ∂å˜ ™¿Ú‰ÂȘ õÎÔÌÂÓ fiÏÈÓ ……………. (Â鉷›ÌˆÓ).
‰. ¡Ôܘ ………….. (ñÁÈ‹˜) âÓ ÛÒÌ·ÙÈ …………. (ñÁÈ‹˜).
Â. √î ÁËÚ¿ÛÎÔÓÙ˜ ……………… (‰˘ÛÌ·ı‹˜) àÔ‚·›ÓÔ˘ÛÈ.
∞¿ÓÙËÛË: ·. à„¢‰¤˜, ‚. Ô‰‹ÚË, Á. Â鉷›ÌÔÓ·, ‰. ñÁÈ‹˜/ ñÁÈÂÖ, Â. ‰˘ÛÌ·ıÂÖ˜

209

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·210

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ ¢ã

6

¶∞ƒÕ§§∏§∞ ∫∂ÿª∂¡∞
K∂ÿª∂¡√
§A.: ™ÔÊe˜ ÁaÚ ÙÔÈ Ûf Âr, t NÈΛ·. \AÏÏ’ ¬Ìˆ˜ âÁg §˘ÛÈÌ¿¯ˇˆ Ùˇá‰Â ηd MÂÏËÛ›÷·

Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ûb ÌbÓ Î·d âÌb ÂÚd Ùɘ ·È‰Â›·˜ ÙáÓ Ó·ӛÛÎˆÓ ¯·›ÚÂÈÓ âÄÓ,
™ˆÎÚ¿ÙË ‰b ÙÔ˘ÙÔÓ›, ¬ÂÚ âÍ àگɘ öÏÂÁÔÓ, Ìc àÊȤӷÈØ Âå ‰b ηd âÌÔd âÓ ìÏÈΛ÷· qÛ·Ó Ôî ·Ö‰Â˜, Ù·éÙa iÓ Ù·ÜÙ’ âÔ›Ô˘Ó.
NI.: T·ÜÙ· ÌbÓ ÎàÁg Û˘Á¯ˆÚáØ â¿ÓÂÚ âı¤ÏFË ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÙáÓ ÌÂÈڷΛˆÓ âÈÌÂÏÂÖÛı·È, Ìˉ¤Ó· ôÏÏÔÓ ˙ËÙÂÖÓ.
¶Ï¿ÙˆÓ, §¿¯Ë˜ 200c

∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 11, ∞ã ̤ÚÔ˜
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ‘‘§¿¯Ë˜’’. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ·ÚÂÙ‹, Ë ÔÏÈÙ›·, Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋, Ë Ù¤¯ÓË Î.Ï.. ™ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ¿ÓÙ· ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, ÔÙ¤ Ô ›‰ÈÔ˜. ŒÙÛÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È Ô §¿¯Ë˜ Î·È Ô ¡ÈΛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜.

210

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

§A.: ™f ÁaÚ ÙÔÈ, t NÈΛ·, Âr ÛÔÊfi˜.
’AÏÏ\ ¬Ìˆ˜ âÁg Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ
Ùˇá‰Â §˘ÛÈÌ¿¯ˇˆ ηd MÂÏËÛ›÷·
âÄÓ ¯·›ÚÂÈÓ Ûb ÌbÓ
ηd âÌb ÂÚd Ùɘ ·È‰Â›·˜
ÙáÓ Ó·ӛÛΈÓ,
™ˆÎÚ¿ÙËÓ ‰b Ù·˘ÙÔÓ›,
¬ÂÚ âÍ àگɘ öÏÂÁÔÓ,

§A.: °È·Ù› ‚¤‚·È· ÂÛ‡, NÈΛ·, Â›Û·È ÛÔÊfi˜.
AÏÏ\ fï˜ ÂÁÒ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ
·˘ÙfiÓ Â‰Ò ÙÔ §˘Û›Ì·¯Ô Î·È ÙÔ MÂÏËÛ›·
Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ Î·È Û¤Ó·
Î·È Ì¤Ó· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·È‰Â›·
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ,
ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË fï˜ ·˘ÙfiÓ Â‰Ò,
Ú¿ÁÌ· ‚¤‚·È· ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹
¤ÏÂÁ·,
Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘ÓØ
·Ó fï˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÒÚÈÌË ËÏÈΛ·,

Ìc àÊȤӷÈØ
Âå ‰b ηd âÌÔd ·Ö‰Â˜
qÛ·Ó âÓ ìÏÈΛ÷·,

6(181-212)

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·211

Ù·éÙa Ù·ÜÙ\ âÔ›Ô˘Ó ôÓ.
NI.: T·ÜÙ· ÌbÓ ÎàÁg Û˘Á¯ˆÚáØ
â¿ÓÂÚ âı¤ÏFË ™ˆÎÚ¿Ù˘
âÈÌÂÏÂÖÛı·È ÙáÓ ÌÂÈڷΛˆÓ,
Ìˉ¤Ó· ôÏÏÔÓ ˙ËÙÂÖÓ.

Ù· ›‰È· ı· ¤Î·Ó·.
NI.: KÈ ÂÁÒ Û˘ÌʈÓÒ Ì\ ·éÙ¿Ø
Â¿Ó ‚¤‚·È· ı¤ÏÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘
Ó· ÊÚÔÓ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ,
Ó· ÌËÓ ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔÓ.

∂ÓfiÙËÙ·

6

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ §¿¯Ë Î·È ÙÔ NÈΛ· Ó·
Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• ÙÔÈ: ÂÁÎÏÈÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ (= ‚¤‚·È·)
• Âr: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• §˘ÛÈÌ¿¯ˇˆ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï §˘Û›Ì·¯Ô˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ §˘ÛÈÌ¿¯Ô˘]
• Ùˇá‰Â: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬‰Â, ≥‰Â, Ùfi‰Â (= ·˘Ùfi˜ ‰Ò)
• Ûb: ·ÈÙ. ÂÓ. ‚ã ÚÔÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• â̤: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• ¯·›ÚÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ¯·›Úˆ (= ¯·›ÚÔÌ·È)
• âÄÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ⿈, âá (= ·Ê‹Óˆ)
• ÙÔ˘ÙÔÓ›: (= ÙÔ‡ÙÔÓ) ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË,
ÙÔÜÙÔ
• ¬ÂÚ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬ÛÂÚ, ≥ÂÚ, ¬ÂÚ (= ·˘Ùfi˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘)
• àÊȤӷÈ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÊ›ËÌÈ (= ·Ê‹Óˆ)
• Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜
• âÌÔ›: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• qÛ·Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• Ù·éÙ¿: (= Ù· ·˘Ù¿) ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹,
·éÙfi (= Ô ›‰ÈÔ˜)
• Ù·ÜÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË ÙÔÜÙÔ
• ôÓ âÔ›Ô˘Ó: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔȤˆ,
ÔÈá (= οӈ)
• ÎàÁÒ (: ÎÚ¿ÛË) (= ηd âÁÒ) ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ
• â¿ÓÂÚ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÂÚ.
• âı¤ÏFË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âı¤Ïˆ

211

6(181-212)

∂ÓfiÙËÙ·

6

11-01-04

01:32

™ÂÏ›‰·212

• ÙáÓ ÌÂÈڷΛˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÌÂÈÚ¿ÎÈÔÓ
[ÁÂÓ. ÙÔÜ ÌÂÈڷΛԢ] (= ÙÔ ·È‰¿ÎÈ)
• âÈÌÂÏÂÖÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÈÌÂϤÔÌ·È, âÈÌÂÏÔÜÌ·È (=
ÊÚÔÓÙ›˙ˆ ÁÈ· οÙÈ)
• Ìˉ¤Ó·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ìˉ›˜, ÌˉÂÌ›·, Ìˉ¤Ó (= ηÓ›˜)
• ˙ËÙÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˙ËÙ¤ˆ, ˙ËÙá

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞
1. ™ÔÊfi˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Âr (: ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). §˘ÛÈÌ¿¯ˇˆ MÂÏËÛ›÷· - âÄÓ (: ÙÂÏ. ··Ú.): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ.
2. Ûb - âÌb: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ¯·›ÚÂÈÓ ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ âÄÓ.
3. ™ˆÎÚ¿ÙË: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ìc àÊȤӷÈ: ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ.
4. Âå ‰b………Ôî ·Ö‰Â˜: ‰Â˘Ù. ˘ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ÙáÓ ÌÂÈڷΛˆÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ
âÈÌÂÏÂÖÛı·È: ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âı¤ÏFË.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 149 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. °È·Ù› Ô §¿¯Ë˜ Î·È Ô ¡ÈΛ·˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È Ô ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ;
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ §¿¯Ë Î·È ÙÔ˘ ¡ÈΛ·, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. 줂·È·
ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÛÔÊÔ›, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Ó· ı¤ÙÂÈ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÙÔÈ̘ ÁÓÒÛÂȘ. √ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.

212

2. ¶ÔÈÔ˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜;
Δ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘
ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ™ÙÔ
·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Ô §¿¯Ë˜ Î·È Ô ¡ÈΛ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ηÈ
ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. √ ÎÔÈÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜,
ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, Ô˘ ı·
·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ.

7(213-246)

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·213

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 7 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: ŒÓ·˜ ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘
≠A·ÓÙ˜ âÈÛÙ¿ÌÂı· ¬ÙÈ \AÁËۛϷԘ, ¬Ô˘ ü
ˇ ÂÙÔ ÙcÓ ·ÙÚ›‰· ÙÈ èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ, Ôé fiÓˆÓ ñÊ›ÂÙÔ, Ôé ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ àÊ›ÛÙ·ÙÔ, Ôé ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ âÊ›‰ÂÙÔ, Ôé
ÛáÌ·, Ôé ÁÉÚ·˜ ÚÔéÊ·Û›˙ÂÙÔ, àÏÏa ηd ‚·ÛÈϤˆ˜ àÁ·ıÔÜ ÙÔÜÙÔ öÚÁÔÓ âÓfiÌÈ˙Â, Ùe ÙÔf˜ àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ó˜ ÏÂÖÛÙ· àÁ·ıa ÔÈÂÖÓ. \EÓ ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ ‰b
èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ηd Ùfi‰Â âÁg Ù›ıËÌÈ ·éÙÔÜ, ¬ÙÈ ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜ üÓ âÓ
ÙFÉ fiÏÂÈ Ê·ÓÂÚe˜ qÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔȘ Ï·ÙÚ‡ˆÓ. Td˜ ÁaÚ ôÓ äı¤ÏËÛÂÓ
àÂÈıÂÖÓ ïÚáÓ ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· ÂÈıfiÌÂÓÔÓ; […] ≠O˜ ηd Úe˜ ÙÔf˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜
âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ œÛÂÚ ·ÙcÚ Úe˜ ·Ö‰·˜ ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ. \EÏÔȉÔÚÂÖÙÔ ÌbÓ ÁaÚ
âd ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙ‹Ì·ÛÈÓ, â̷ٛ ‰\ Âú ÙÈ Î·ÏeÓ Ú¿ÙÙÔÈÂÓ, ·Ú›ÛÙ·ÙÔ ‰\ Âú ÙȘ
Û˘ÌÊÔÚa Û˘Ì‚·›ÓÔÈ, â¯ıÚeÓ ÌbÓ Ô鉤ӷ ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÏ›ÙËÓ, â·ÈÓÂÖÓ ‰b ¿ÓÙ·˜ âı¤ÏˆÓ, ÛˇÒ˙ÂÛı·È ‰b ¿ÓÙ·˜ ΤډԘ ÓÔÌ›˙ˆÓ, ˙ËÌ›·Ó ‰¤ ÙÈıÂd˜ Âå ηd ï
ÌÈÎÚÔÜ ôÍÈÔ˜ àfiÏÔÈÙÔ.
•ÂÓÔÊáÓ, \AÁËۛϷԘ 7.1-3

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 6
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· «\AÁËۛϷԘ». ™ÙÔ
¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÁÈ· Ù· Û¿ÓÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο
Î·È ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·. ∂·ÈÓ› Ù· ÔÏÂÌÈο ÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË. ∂Í·›ÚÂÈ ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¿ÚÂÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ËÁ¤ÙË, ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔÚÁÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘.

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY
K∂ÿª∂¡√

≠A·ÓÙ˜ âÈÛÙ¿ÌÂı·
¬ÙÈ \AÁËۛϷԘ,
¬Ô˘ ü
ˇ ÂÙÔ

M∂ΔÕºƒ∞™∏
ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
fiÙÈ Ô AÁËۛϷԘ
·Ó Û οÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ›ÛÙ¢Â

213

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

214

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·214

èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ ÙÈ
Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·,
Ôé fiÓˆÓ ñÊ›ÂÙÔ,
Ôé ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ àÊ›ÛÙ·ÙÔ,
Ôé ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ âÊ›‰ÂÙÔ
Ôé ۈ̷,
Ôé ÁÉÚ·˜
ÚÔéÊ·Û›˙ÂÙÔ,
àÏÏa ηd
âÓfiÌÈ˙ öÚÁÔÓ
àÁ·ıÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜ ·éÙfi,
Ùe ÔÈÂÖÓ
ó˜ ÏÂÖÛÙ· àÁ·ıa
ÙÔf˜ àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜.
\EÓ ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ ‰b èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ
Ùɘ ·Ù·Ú›‰Ô˜
ηd Ùfi‰Â ·éÙÔÜ âÁg Ù›ıËÌÈ,
¬ÙÈ üÓ ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜
âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ
Ê·ÓÂÚe˜ qÓ Ï·ÙÚ‡ˆÓ
Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔȘ.
Td˜ ÁaÚ äı¤ÏËÛÂÓ àÂÈıÂÖÓ
ïÚáÓ ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· ÂÈıfiÌÂÓÔÓ;
≠O˜ ηd
Úe˜ ÙÔf˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ
ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ,
œÛÂÚ ·ÙcÚ Úe˜ ·Ö‰·˜.
\EÏÔȉÔÚÂÖÙÔ ÌbÓ ÁaÚ
âd ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙ‹Ì·ÛÈÓ,
â̷ٛ ‰\
Âú ÙÈ Î·ÏeÓ Ú¿ÙÙÔÈÂÓ,
·Ú›ÛÙ·ÙÔ ‰\
Âú ÙȘ Û˘ÌÊÔÚa Û˘Ì‚·›ÓÔÈ,
ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌbÓ Ô鉤ӷ ÔÏ›ÙËÓ
â¯ıÚfiÓ,
âı¤ÏˆÓ ‰b â·ÈÓÂÖÓ ¿ÓÙ·˜
ÓÔÌ›˙ˆÓ ‰b ΤډԘ
ÛˇÒ˙ÂÛı·È ¿ÓÙ·˜,
ÙÈıÂd˜ ‰b ˙ËÌ›·Ó
Âå ηd ï ÌÈÎÚÔÜ ôÍÈÔ˜
àfiÏÔÈÙÔ.

fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· (ÙÔ˘),
‰ÂÓ ¤·˘Â Ó· ÌÔ¯ı›
‰ÂÓ ·¤Ê¢Á ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
‰Â Ï˘fiÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·
Ô‡Ù ÙÔ ÛÒÌ· (‹ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ËÚ›·)
Ô‡ÙÂ Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿
Úfi‚·ÏÏ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·,
·ÏÏ¿ Â› ϤÔÓ
ıˆÚÔ‡Û ηı‹ÎÔÓ
ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·˘Ùfi,
‰ËÏ·‰‹ Ó· οÓÂÈ
fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηϿ
ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘.
KÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ˆÊ¤ÏÂȘ
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·
Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÁÒ Û˘ÁηٷϤÁˆ
fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜
ÛÙËÓ fiÏË,
Ê·ÓÂÚ¿ ÙËÚÔ‡ÛÂ
¿Ú· Ôχ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜.
°È·Ù› ÔÈÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌËÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ
·Ó ¤‚ÏÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ (ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜);
A˘Ùfi˜ ·ÎfiÌ·
Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË
Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó,
fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ (ÙÔ˘).
°È·Ù› (ÙÔ˘˜) ηÎÔÏÔÁÔ‡Û ·fi ÙË ÌÈ·
ÁÈ· Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜,
(ÙÔ˘˜) ÙÈÌÔ‡Û fï˜
·Ó ¤Î·Ó·Ó οÙÈ Î·Ïfi
Î·È (ÙÔ˘˜) Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÙ·Ó,
·Ó Ù‡¯·ÈÓ (Û\ ·˘ÙÔ‡˜) οÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿,
¯ˆÚ›˜ Ó· ıˆÚ› ηӤӷ ÔÏ›ÙË
¯ıÚfi (ÙÔ˘),
·ÏÏ¿ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Â·ÈÓ› fiÏÔ˘˜
Î·È ıˆÚÒÓÙ·˜ ΤډԘ
Ó· ÂrÓ·È fiÏÔÈ ÛÒÔÈ
Î·È ıˆÚÒÓÙ·˜ ˙ËÌ›·
·Ó οÔÈÔ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó¿ÍÈÔ˜,
¯·ÓfiÙ·Ó.

7(213-246)

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·215

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY

∂ÓfiÙËÙ·

7
O •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ AÁËÛÈÏ¿Ô˘. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜, ϤÂÈ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜,
fiÙÈ Ô AÁËۛϷԘ ·Á·Ô‡Û ÙfiÛÔ Ôχ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÒÛÙ ‰Â ÏÔÁ¿ÚÈ·˙ ԇÙ ÎfiÔ˘˜ Ô‡Ù ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Ó· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚÂ Û·Ó ÚfiÊ·ÛË ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘
Ô‡Ù ٷ ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ¶›ÛÙ¢Â
fiÙÈ Ô Î·Ïfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ
ÌÔÚ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ÂÚÁÂۛ˜.H ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ˆÊ¤ÏÂÈ· ÚÔ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘
‹Ù·Ó Ë ˘·ÎÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘. H ˘·ÎÔ˘‹ ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂÂ
Û ηӤӷ Ó· ÌËÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. AÏÏ¿ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ·Ú›ÛÙË. ÕÏÏÔÙ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ, fiÙ·Ó ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚÂ Î·È ÙÈ̤˜, fiÙ·Ó
¤Î·Ó·Ó οÔÈÔ Î·Ïfi. AÓ Ù‡¯·ÈÓ ·ÎfiÌ· Î·È Û ¯ıÚfi ÙÔ˘ οÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿
ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ Î¤Ú‰Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÛÒÔÈ,
Î·È ˙ËÌ›·, ·Ó ¯·ÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÍÈÔ˜.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ \AÁËۛϷԘ: ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 444 – 360 .Ã.. À‹ÚÍ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È ·fi ÙÔ 401 .Ã. ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Î·È ‰Èψ̿Ù˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 396
– 394 .Ã. ¤Ù˘¯Â ÔÏϤ˜ ӛΘ ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ∂Í·ÈÙ›·˜, fï˜, ÙˆÓ ·ÔÙ˘¯ÈÒÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ ÂÈÚ‹ÓË ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ
ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·ıÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·,
ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, fiÔ˘ ‚Ô‹ıËÛÂ
ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜ ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ¶¤ı·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·.

❏ ¢˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜ üÓ âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ… Ï·ÙÚ‡ˆÓ: ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ‹Ù·Ó Ë ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. TËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ˙ÒÓÙ·˜ ˆ˜
ηÏfi˜ ÔÏ›Ù˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘.

❏ lO˜ ηd Úe˜ ÙÔf˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜… ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ: Ë ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ
ÙË ÛÙÔÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. √ •ÂÓÔÊÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎıÂÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘
ı·‡Ì·˙ Ôχ. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ϤÎÂÈ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘.

215

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·216

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA

7
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• ≠A·ÓÙ˜: ÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ±·˜, ±·Û·, ±·Ó (= fiÏÔ˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜)
• âÈÛÙ¿ÌÂı·: ·ã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. â›ÛÙ·Ì·È (= ÁÓˆ-

216

Ú›˙ˆ ηϿ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. â›ÛÙ·Ì·È, ÚÙ. äÈÛÙ¿ÌËÓ, ̤Ï. âÈÛÙ‹ÛÔÌ·È,
·fiÚ. äÈÛÙ‹ıËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÈÛÙ‹ÌË, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
• ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜
• \AÁËۛϷԘ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï \AÁËۛϷԘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
\AÁËÛÈÏ¿Ô˘]
• ¬Ô˘: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÔÈÎfi
•ü
ˇ ÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔúÔÌ·È (= ÓÔÌ›˙ˆ, ÈÛÙ‡ˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔúÔÌ·È Î·È ÔrÌ·È, ÚÙ. è
ˇ fiÌËÓ Î·È ü
ˇ ÌËÓ, ̤Ï. Ôå‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. è
ˇ ‹ıËÓ
• ÙcÓ ·ÙÚ›‰·: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ·ÙÚ›˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜]
• ÙÈ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd (= οÔÈÔ˜, οÔÈ·, οÙÈ)
• èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ: ··Ú. ̤Ï. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. èÊÂϤˆ, ˆÊÂÏá (Â›Ì·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜,
‚ÔËıÒ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. èÊÂÏá, ÚÙ. èʤÏÔ˘Ó, ̤Ï. èÊÂÏ‹Ûˆ,
·fiÚ. èʤÏËÛ·, ÚÎ. èʤÏËη, ˘ÂÚÛ. èÊÂÏ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ˆÊ¤ÏÂÈ·, ˆÊ¤ÏÈÌÔ˜, ·ÓÒÊÂÏÔ˜
• fiÓˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï fiÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ fiÓÔ˘]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÔÓËÚfi˜, Â›ÔÓÔ˜, fiÓËÌ·
• ñÊ›ÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ñÊ›ÂÌ·È (= ·‡ˆ) Ã√¡√π:
ÂÓÂÛÙ. ñÊ›ÂÌ·È, ÚÙ. ñÊȤÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‡ÊÂÛË
• ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ΛӉ˘ÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ, ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ˜
• àÊ›ÛÙ·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÊ›ÛÙ·Ì·È (= ·ÔʇÁˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÊ›ÛÙ·Ì·È, ÚÙ. àÊÈÛÙ¿ÌËÓ, ̤Ï. àÔÛÙ‹ÛÔÌ·È, àÔÛÙ·ı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. àÂÛÙËÛ¿ÌËÓ, ·fiÚ. ‚ã à¤ÛÙËÓ, àÂÛÙ¿ıËÓ, ÚÎ. àʤÛÙËη,
˘ÂÚÛ. àÊÂÈÛÙ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·fiÛÙ·ÛË, ·ÔÛÙ¿Ù˘, ·ÔÛÙ·Û›·
• âÊ›‰ÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ê›‰ÔÌ·È (= Ï˘¿Ì·È, οӈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ê›‰ÔÌ·È, ÚÙ. âÊÂȉfiÌËÓ, ̤Ï. Ê›ÛÔÌ·È,
·fiÚ. âÊÂÈÛ¿ÌËÓ, ÚÎ. [¤ÊÂÈÛÌ·È], ˘ÂÚÛ. [âÂÊ›ÛÌËÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂.
ÊÂȉˆÏfi˜, ·ÊÂȉҘ, ÊÂȉÒ
• ÛáÌ·: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÛáÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜]
• ÁÉÚ·˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÁÉÚ·˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Á‹Úˆ˜] (= Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿)
• ÚÔ˘Ê·Û›˙ÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÊ·Û›˙ÔÌ·È (=

7(213-246)

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·217

ÚÔ‚¿Ïψ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÔÊ·Û›˙ÔÌ·È, ÚÙ. ÚÔ˘Ê·ÛÈ˙fiÌËÓ, ̤Ï. ÚÔÊ·ÛÈÔÜÌ·È, ·fiÚ. ÚÔ˘Ê·ÛÈÛ¿ÌËÓ, ÚÔ˘Ê·Û›ÛıËÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÚfiÊ·ÛË, ·ÚÔÊ¿ÛÈÛÙ·
• ‚·ÛÈϤˆ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜]
• àÁ·ıÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. àÁ·ıfi˜, -‹, -fiÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ àÁ·ıfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì àÌ›ӈÓ, Ùe ôÌÂÈÓÔÓ/ ï,ì ‚ÂÏÙ›ˆÓ, Ùe
‚¤ÏÙÈÔÓ/ ï,ì ÎÚ›ÙÙˆÓ, Ùe ÎÚÂÖÙÙÔÓ/ ï,ì ÏˇÒˆÓ, Ùe ÏˇáÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ôÚÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ÏˇáÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• öÚÁÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe öÚÁÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ öÚÁÔ˘]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÚÁ·Û›·, ÂÚÁ¿Ù˘, ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È, ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜
• âÓfiÌÈ˙Â: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÔÌ›˙ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
ÓÔÌ›˙ˆ, ÚÙ. âÓfiÌÈ˙ÔÓ, ̤Ï. ÓÔÌÈá, ·fiÚ. âÓfiÌÈÛ·, ÚÎ. ÓÂÓfiÌÈη, ˘ÂÚÛ. âÓÂÓÔÌ›ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÓfiÌÈÛÌ·
• ÙÔf˜ àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÚ¯ÔÌ·È (=
΢‚ÂÚÓÒÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ôÚ¯ÔÌ·È, ÚÙ. äÚ¯fiÌËÓ, ̤Ï. ôÚÍÔÌ·È, ·fiÚ.
äÚÍ¿ÌËÓ, õÚ¯ıËÓ, ÚÎ. qÚÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. õÚÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ú¯ËÁfi˜,
·Ú¯‹, ·Ú¯ÈÎfi˜, Ó·‡·Ú¯Ô˜, Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘, ˘·ÚÎÙfi˜, ¿Ó·Ú¯Ô˜, ¤Ó·ÚÍË
• ÏÂÖÛÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ Ôχ˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ï›ˆÓ, Ùe ϤÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™
ÏÂÖÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• àÁ·ı¿: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. àÁ·ıfi˜, -‹, -fiÓ (‚Ϥ ÈÔ ¿Óˆ)
• ÔÈÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔȤˆ, ÔÈá (= οӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
ÔÈá, ÚÙ. âÔ›Ô˘Ó, ̤Ï. ÔÈ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÔ›ËÛ·, ÚÎ. ÂÔ›Ëη, ˘ÂÚÛ. âÂÔÈ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ô›ËÌ·, ÔÈËÙ‹˜
• ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ̤Á·˜, ÌÂÁ¿ÏË, ̤Á· μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ̤Á·˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì Ì›˙ˆÓ,
Ùe ÌÂÖ˙ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ̤ÁÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ: ‰ÔÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe èʤÏËÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ
èÊÂÏ‹Ì·ÙÔ˜] (= Ë ˆÊ¤ÏÂÈ·)
• Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ·ÙÚ›˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜]
• Ùfi‰Â: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬‰Â, ≥‰Â, Ùfi‰Â
• âÁÒ: ÔÓ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• Ù›ıËÌÈ: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù›ıËÌÈ (= ı¤Ùˆ, Û˘ÁηٷϤÁˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ù›ıËÌÈ, ÚÙ. âÙ›ıËÓ, ̤Ï. ı‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã öıËη, ÚÎ. Ù¤ıÂÈη, ˘ÂÚÛ. âÙÂı›ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ı‹ÎË, ı¤ÛË, ı¤Ì·, ÓÔÌÔı¤Ù˘,
ıÂÛÌfi˜, Û˘ÁηٿıÂÛË, ·‰È¿ıÂÙÔ˜
• ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜
• ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ‰˘Ó·Ùfi˜, -‹, -fiÓ
μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ‰˘Ó·Ùfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ‰˘Ó·ÙÒÙÂÚÔ˜, -·,
-ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ

∂ÓfiÙËÙ·

7

217

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

218

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·218

• üÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ÙFÉ fiÏÂÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. Ùɘ fiψ˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÔÏ›Ù˘, ÔÏÈÙ›·, ÔÏÈÙÂÈ·Îfi˜, ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÔÏÈÙÈÎfi˜
• Ê·ÓÂÚfi˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Ê·ÓÂÚfi˜, -¿, -fiÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ Ê·ÓÂÚfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ Ê·ÓÂÚÒÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ Ê·ÓÂÚÒÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• qÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• Ì¿ÏÈÛÙ·: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜:
£∂Δπ∫√™ Ì¿Ï·, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÌÄÏÏÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ Ì¿ÏÈÛÙ·
• ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÓfiÌÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘]
• Ï·ÙÚ‡ˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯ ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ï·ÙÚ‡ˆ (= Â›Ì·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜, ˘ËÚÂÙÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ï·ÙÚ‡ˆ, ÚÙ. âÏ¿ÙÚ¢ÔÓ, ̤Ï. Ï·ÙÚ‡ۈ, ·fiÚ. âÏ¿ÙÚÂ˘Û· √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ï·ÙÚ›·, Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi˜, Ï¿ÙÚ˘
• Δd˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• äı¤ÏËÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âı¤Ïˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
âı¤Ïˆ, ÚÙ. õıÂÏÔÓ, ̤Ï. âıÂÏ‹Ûˆ, ·fiÚ. äı¤ÏËÛ·, ÚÎ. äı¤ÏËη, ˘ÂÚÛ. äıÂÏ‹ÎÂÈÓ
• àÂÈıÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÂÈı¤ˆ, àÂÈıá (= ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ˘·ÎÔ‡Ûˆ, ‰ÂÓ ›ıÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÂÈıá, ÚÙ. – ̤Ï. àÂÈı‹Ûˆ, ·fiÚ.
ä›ıËÛ·
• ïÚáÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá (= ‚Ϥˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ïÚá, ÚÙ. ëÒÚˆÓ, ̤Ï. ù„ÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã Âr‰ÔÓ, ÚÎ. ëfiڷη/
ëÒڷη/ ùˆ·, ˘ÂÚÛ. ëˆÚ¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. fiÚ·Ì·, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜, fi„Ë, ÔÚ·Ùfi˜, ·fiÚ·ÙÔ˜, fiÚ·ÛË, ›‰Ô˜, ›‰ˆÏÔ, ȉ¤·, ·˘ÙfiÙ˘, ÂfiÙ˘,
‡ÔÙÔ˜, ·Ó‡ÔÙÔ˜, οÙÔÙÚÔ
• ÙeÓ ‚·ÛÈϤ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜]
• ÂÈıfiÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ›ıÔÌ·È (= ˘·ÎÔ‡ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ›ıÔÌ·È, ÚÙ. âÂÈıfiÌËÓ, ̤Ï. ›ÛÔÌ·È, ÂÈÛı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. â›ÛıËÓ, ·fiÚ. ‚ã âÈıfiÌËÓ, ÚÎ. ¤ÂÈÛÌ·È/ ¤ÔÈı·, ˘ÂÚÛ. âÂ›ÛÌËÓ/ âÂÔ›ıÂÈÓ
• ≠O˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬
• ÙÔf˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ‰È¿ÊÔÚÔ˜, Ùe ‰È¿ÊÔÚÔÓ
• œÛÂÚ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÚÔÈÎfi (= fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜)
• ·Ù‹Ú: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·Ù‹Ú [ÁÂÓ. ÙÔÜ ·ÙÚfi˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÙÚÈÎfi˜, ·ÙÚÔÁÔÓÈÎfi˜, ·ÙÚÒÔ˜
• ·Ö‰·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ·È‰fi˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·È‰·ÁˆÁfi˜, ·È‰Â›·, ··›‰Â˘ÙÔ˜, ·È‰ÈÎfi˜
• ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛʤÚÔÌ·È (= Û˘-

7(213-246)

11-01-04

01:41

™ÂÏ›‰·219

ÌÂÚÈʤÚÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÔÛʤÚÔÌ·È, ÚÙ. ÚÔÛÂÊÂÚfiÌËÓ, ̤Ï. ÚÔÛÂÓ¯ı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ÚÔÛËÓÂÁοÌËÓ, ÚÔÛËÓ¤¯ıËÓ, ÚÎ. ÚÔÛÂÓ‹ÓÂÁÌ·È,
˘ÂÚÛ. ÚÔÛÂÓËÓ¤ÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÚÔÛÊÔÚ¿, ÚfiÛÊÔÚÔ, ÚfiÛÊÔÚÔ˜
• \EÏÔȉÔÚÂÖÙÔ: Áã ÂÓ. ÚÔÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏÔȉÔÚ¤ÔÌ·È, ÏÔȉÔÚÔÜÌ·È (= ηÎÔÏÔÁÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏÔȉÔÚÔÜÌ·È, ÚÙ. âÏÔȉÔÚÔ‡ÌËÓ, ̤Ï.
ÏÔȉÔÚ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÏÔȉÔÚËÛ¿ÌËÓ, âÏÔȉÔÚ‹ıËÓ, ÚÎ. ÏÂÏÔȉfiÚËÌ·È, ˘ÂÚÛ.
[âÏÂÏÔȉÔÚ‹ÌËÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÏÔȉÔÚ›·
• ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙ‹Ì·ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe êÌ¿ÚÙËÌ· [ÁÂÓ.
ÙÔÜ êÌ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜] (= ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ·, Ë ·‰ÈΛ·) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ì·ÚÙˆÏfi˜,
‰È·Ì·ÚÙ›·, ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜
• â̷ٛ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÈÌ¿ˆ, ÙÈÌá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÈÌá, ÚÙ. âٛ̈Ó, ̤Ï. ÙÈÌ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÙ›ÌËÛ·, ÚÎ. ÙÂÙ›ÌËη, ˘ÂÚÛ. âÙÂÙÈÌ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ù›ÌËÙÔ˜, Ù›ÌËÌ·, ÙÈÌËÙÈÎfi˜, ¿ÙÈÌÔ˜, Â›ÙÈÌÔ˜
• Ùd: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• ηÏfiÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ηÏfi˜, -‹, -fiÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™
ηÏfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì ηÏÏ›ˆÓ, Ùe οÏÏÈÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ οÏÏÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• Ú¿ÙÙÔÈÂÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ú¿ÙÙˆ (= οӈ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ú¿ÙÙˆ, ÚÙ. öÚ·ÙÔÓ, ̤Ï. ڿ͈, ·fiÚ. öÚ·Í·, ÚÎ. ¤Ú·¯·, ˘ÂÚÛ. âÂÚ¿¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ú¿ÍË, Ú¿ÁÌ·, Ú·ÎÙÈÎfi˜,
·Ú¿Á̈Ó, Ú·ÎÙ¤Ô˜, ¿Ú·ÁÔ˜
• ·Ú›ÛÙ·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·Ú›ÛÙ·Ì·È (= ·Ú·ÛÙ¤ÎÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·Ú›ÛÙ·Ì·È, ÚÙ. ·ÚÈÛÙ¿ÌËÓ, ̤Ï. ·Ú·ÛÙ‹ÛÔÌ·È, ·Ú·ÛÙ·ı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ·ÚÂÛÙËÛ¿ÌËÓ, ·fiÚ. ‚ã ·Ú¤ÛÙËÓ, ·ÚÂÛÙ¿ıËÓ,
ÚÎ. ·Ú¤ÛÙËη, ˘ÂÚÛ. ·ÚÂÛÙ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi˜, ·Ú·ÛÙ¿Ù˘, Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË
• Û˘ÌÊÔÚ¿: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Û˘ÌÊÔÚ¿ [ÁÂÓ. Ùɘ Û˘ÌÊÔÚĘ]
• Û˘Ì‚·›ÓÔÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘Ì‚·›Óˆ Ã√¡√π:
ÂÓÂÛÙ. Û˘Ì‚·›Óˆ, ÚÙ. Û˘Ó¤‚·ÈÓÔÓ, ̤Ï. Û˘Ì‚‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã Û˘Ó¤‚ËÓ, ÚÎ.
Û˘Ì‚¤‚Ëη, ˘ÂÚÛ. Û˘Ó‚‚‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ۇ̂·ÛË, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜, ·Û‡Ì‚·ÙÔ˜, Û˘Ì‚·Ùfi˜
• Ô鉤ӷ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ôé‰Â›˜, Ôé‰ÂÌ›·,
Ô鉤Ó
• ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ìÁ¤ÔÌ·È, ìÁÔÜÌ·È (=
ıˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ìÁÔÜÌ·È, ÚÙ, ìÁÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ìÁ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ìÁËÛ¿ÌËÓ, ìÁ‹ıËÓ, ÚÎ. ≥ÁËÌ·È, ˘ÂÚÛ. [ìÁ‹ÌËÓ]
• â·ÈÓÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. â·ÈÓ¤ˆ, â·ÈÓá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
â·ÈÓá, ÚÙ. âF‹ÓÔ˘Ó, ̤Ï. â·ÈÓ¤ÛÔÌ·È/ â·ÈÓ¤Ûˆ, ·fiÚ. âF‹ÓÂÛ·, ÚÎ. âF‹ÓÂη, ˘ÂÚÛ. [âFËÓ¤ÎÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¤·ÈÓÔ˜, Â·ÈÓÂÙÈÎfi˜, Â·ÈÓÂÙfi˜

∂ÓfiÙËÙ·

7

219

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·220

• âı¤ÏˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âı¤Ïˆ
• ÛˇÒ˙ÂÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÛˇÒ˙ÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÛˇÒ˙ÔÌ·È,
ÚÙ. âÛˇˆ˙fiÌËÓ, ̤Ï. ÛÒÛÔÌ·È, Ûˆı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âÛˆÛ¿ÌËÓ, âÛÒıËÓ, ÚÎ. ۤۈ̷È/ Û¤ÛˆÛÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÛÂÛÒÌËÓ/ âÛÂÛÒÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÛˆÙ‹Ú·˜, ÛˆÙËÚ›·, ÛÒÔ˜, ÛÒÌ·, ¿ÛˆÙÔ˜
• ΤډԘ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ΤډԘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Î¤Ú‰Ô˘˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎÂÚ‰ÒÔ˜, ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜, ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˜
• ÓÔÌ›˙ˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÔÌ›˙ˆ (‚Ϥ ÈÔ ¿Óˆ)
• ÙÈıÂd˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù›ıËÌÈ (‚Ϥ ÈÔ ¿Óˆ)
• ÌÈÎÚÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÌÈÎÚfi˜, -¿, -fiÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ÌÈÎÚfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ/ ï,ì ≥ÙÙˆÓ, Ùe wÙÙÔÓ/
ï,ì âÏ¿ÙÙˆÓ, Ùe öÏ·ÙÙÔÓ À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ÌÈÎÚfiÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ≥ÎÈÛÙ· (Â›ÚÚËÌ·)/ âÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• àfiÏÔÈÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àfiÏÏ˘Ì·È (= ¯¿ÓÔÌ·È)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àfiÏÏ˘Ì·È, ÚÙ. àˆÏχÌËÓ, ̤Ï. àÔÏÔÜÌ·È, ·fiÚ. ‚ã àˆÏfiÌËÓ, ÚÎ. àfiψϷ, ˘ÂÚÛ. àˆÏÒÏÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÍÒÏ˘, ÚÔÒÏ˘, fiÏÂıÚÔ˜, ·ÓˆÏÂıÚ›·, ·ÒÏÂÈ·

K§I™H
O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - EÈı¤ÙˆÓ - AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY
K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ì
ÁÂÓ.
Ùɘ
‰ÔÙ.
Ù÷É
·ÈÙ.
ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

Û˘ÌÊÔÚa
Û˘ÌÊÔÚĘ
Û˘ÌÊÔÚ÷Ä
Û˘ÌÊÔÚ¿Ó
Û˘ÌÊÔÚa

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÏ›Ù˘
ÔÏ›ÙÔ˘
ÔÏ›Ù÷Ë
ÔÏ›ÙËÓ
ÔÏÖÙ·

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Û˘ÌÊÔÚ·d
Ôî ÔÏÖÙ·È
Û˘ÌÊÔÚáÓ ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ
Û˘ÌÊÔÚ·Ö˜ ÙÔÖ˜ ÔϛٷȘ
Û˘ÌÊÔÚa˜ ÙÔf˜ Ôϛٷ˜
Û˘ÌÊÔÚ·d (t) ÔÏÖÙ·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

220

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙfiÓ
(t)

fiÓÔ˜
fiÓÔ˘
fiÓ÷ˆ
fiÓÔÓ
fiÓÂ

â¯ıÚe˜
â¯ıÚÔÜ
â¯ıÚ÷á
â¯ıÚfiÓ
â¯ıÚb

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùfi
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
öÚÁÔÓ
öÚÁÔ˘
âÚÁ÷ˆ
öÚÁÔÓ
öÚÁÔÓ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔ‡˜
(t)

fiÓÔÈ
fiÓˆÓ
fiÓÔȘ
fiÓÔ˘˜
fiÓÔÈ

â¯ıÚÔd
â¯ıÚáÓ
â¯ıÚÔÖ˜
â¯ıÚÔf˜
â¯ıÚÔd

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

öÚÁ·
öÚÁˆÓ
öÚÁÔȘ
öÚÁ·
öÚÁ·

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·221

∂ÓfiÙËÙ·

°ã ÎÏ›ÛË

7
ÂÓÈÎfi˜ àÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

¯ÚÉÌ·
¯Ú‹Ì·ÙÔ˜
¯Ú‹Ì·ÙÈ
¯ÚÉÌ·
¯ÚÉÌ·

ÁÉÚ·˜
Á‹Úˆ˜
Á‹Ú÷·
ÁÉÚ·˜
ÁÉÚ·˜

ΤډԘ
ΤډԢ˜
ΤډÂÈ
ΤډԘ
ΤډԘ

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

‚·ÛÈχ˜
‚·ÛÈϤˆ˜
‚·ÛÈÏÂÖ
‚·ÛÈϤ·
‚·ÛÈÏÂÜ

·ÙcÚ
·ÙÚe˜
·ÙÚd
·Ù¤Ú·
¿ÙÂÚ

·Ö˜
·È‰e˜
·È‰d
·Ö‰·
·Ö

·Ù¤Ú˜
·Ù¤ÚˆÓ
·ÙÚ¿ÛÈ
·Ù¤Ú·˜
·Ù¤Ú˜

·Ö‰Â˜
·›‰ˆÓ
·ÈÛ›
·›‰·˜
·Ö‰Â˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. Ùa
ÁÂÓ. ÙáÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜
·ÈÙ. Ùa
ÎÏËÙ. (t)

¯Ú‹Ì·Ù·
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
¯Ú‹Ì·ÛÈ
¯Ú‹Ì·Ù·
¯Ú‹Ì·Ù·

ΤډË
Ôî
ÎÂÚ‰áÓ ÙáÓ
ΤډÂÛÈ(Ó)ÙÔÖ˜
ΤډË
ÙÔf˜
ΤډË
(t)

‚·ÛÈÏÂÖ˜
‚·ÛÈϤˆÓ
‚·ÛÈÏÂÜÛÈ
‚·ÛÈϤ·˜
‚·ÛÈÏÂÖ˜

K§I™H E¶I£ETøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

ıËÏ.

Ô˘‰.

±·˜
ì ±·Û· Ùe ±·Ó
±·ÓÙÔ˜ Ùɘ ê¿Û˘ ÙÔÜ ±·ÓÙÔ˜
±·ÓÙÈ
Ù÷É ê¿Û÷Ë Ù÷á ±·ÓÙÈ
±·ÓÙ· ÙcÓ ±·Û·Ó Ùe ±·Ó
±·˜
(t) ±·Û· (t) ±·Ó

·ÚÛ.
ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

Ê·ÓÂÚfi˜
Ê·ÓÂÚÔÜ
Ê·ÓÂÚ÷á
Ê·ÓÂÚfiÓ
Ê·ÓÂÚ¤

ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

Ê·ÓÂÚ‹
Ê·ÓÂÚɘ
Ê·ÓÂÚ÷É
Ê·ÓÂÚ‹Ó
Ê·ÓÂÚ‹

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

Ê·ÓÂÚfiÓ
Ê·ÓÂÚÔÜ
Ê·ÓÂÚ÷á
Ê·ÓÂÚfiÓ
Ê·ÓÂÚfiÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ıËÏ.

±·ÓÙ˜
ê¿ÓÙˆÓ
±·ÛÈ
±·ÓÙ·˜
±·ÓÙ˜

·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ô˘‰.

±·Û·È
ê·ÛáÓ
ê¿Û·È˜
ê¿Û·˜
±·Û·È

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

±·ÓÙ·
ê¿ÓÙˆÓ
±·ÛÈ
±·ÓÙ·
±·ÓÙ·

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ. ï, ì
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ
‰ÔÙ. Ù÷á, Ù÷É
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

‰È¿ÊÔÚÔ˜
‰È·ÊfiÚÔ˘
‰È·ÊfiÚ÷ˆ
‰È¿ÊÔÚÔÓ
‰È¿ÊÔÚÂ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

Ê·ÓÂÚÔ›
Ê·ÓÂÚáÓ
Ê·ÓÂÚÔÖ˜
Ê·ÓÂÚÔ‡˜
Ê·ÓÂÚÔd

ıËÏ.
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ê·ÓÂÚ·d
Ê·ÓÂÚáÓ
Ê·ÓÂÚ·Ö˜
Ê·ÓÂÚ¿˜
Ê·ÓÂÚ·d

Ô˘‰.
Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

Ê·ÓÂÚa
Ê·ÓÂÚáÓ
Ê·ÓÂÚÔÖ˜
Ê·ÓÂÚa
Ê·ÓÂÚa

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ô˘‰.

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

·ÚÛ.

·ÚÛ. / ıËÏ.

‰È¿ÊÔÚÔÓ
Ôî, ·î ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ùa
‰È·ÊfiÚÔ˘
ÙáÓ
‰È·ÊfiÚˆÓ ÙáÓ
‰È·ÊfiÚ÷ˆ ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜ ‰È·ÊfiÚÔȘ ÙÔÖ˜
‰È¿ÊÔÚÔÓ ÙÔf˜, Ùa˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Ùa
‰È¿ÊÔÚÔÓ
(t)
‰È¿ÊÔÚÔÈ (t)

Ô˘‰.
‰È¿ÊÔÚ·
‰È·ÊfiÚˆÓ
‰È·ÊfiÚÔȘ
‰È¿ÊÔÚ·
‰È¿ÊÔÚ·

221

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·222

K§I™H ANTøNYMIøN

7
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ. / ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ. Ô˘‰.

Ù›˜
Ù›ÓÔ˜ ‹ ÙÔÜ
Ù›ÓÈ ‹ Ù÷á
Ù›Ó·

Ù›
Ù›ÓÔ˜ ‹ ÙÔÜ
Ù›ÓÈ ‹ Ù÷á
Ù›

¬‰Â
ÙÔ܉Â
Ù÷á‰Â
ÙfiÓ‰Â

≥‰Â
ÙÉÛ‰Â
Ù÷ɉÂ
Ù‹Ó‰Â

Ùfi‰Â
ÙÔ܉Â
Ù÷á‰Â
Ùfi‰Â

¬˜
Ôy
÷z
¬Ó÷w
≥Ó

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ. Ô˘‰.

Ù¿‰Â
ÙáÓ‰Â
ÙÔÖÛ‰Â
Ù¿‰Â

Ô¥

Ôx˜
Ô≈˜

·¥

·x˜
±˜

¬
Ôy
÷z
¬

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ. / ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ù›Ó˜
Ù›ÓˆÓ
Ù›ÛÈ(Ó)
Ù›Ó·˜

Ù›Ó·
Ù›ÓˆÓ
Ù›ÛÈ(Ó)
Ù›Ó·

Ô¥‰Â
ÙáÓ‰Â
ÙÔÖÛ‰Â
ÙÔ‡Û‰Â

·¥‰Â
ÙáÓ‰Â
Ù·ÖÛ‰Â
Ù¿Û‰Â

±

Ôx˜
±

K§I™H METOXøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıË.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÚ¯fiÌÂÓÔ˜
àÚ¯Ô̤ÓÔ˘
àÚ¯Ô̤Ó÷ˆ
àÚ¯fiÌÂÓÔÓ
àÚ¯fiÌÂÓÂ

àÚ¯Ô̤ÓË
àÚ¯Ô̤Ó˘
àÚ¯Ô̤Ó÷Ë
àÚ¯Ô̤ÓËÓ
àÚ¯Ô̤ÓË

àÚ¯fiÌÂÓÔÓ
àÚ¯Ô̤ÓÔ˘
àÚ¯Ô̤Ó÷ˆ
àÚ¯fiÌÂÓÔÓ
àÚ¯fiÌÂÓÔÓ

ïÚáÓ
ïÚáÓÙÔ˜
ïÚáÓÙÈ
ïÚáÓÙ·
ïÚáÓ

ïÚáÛ·
ïÚÒÛ˘
ïÚÒÛ÷Ë
ïÚáÛ·Ó
ïÚáÛ·

ïÚáÓ
ïÚáÓÙÔ˜
ïÚáÓÙÈ
ïÚáÓ
ïÚáÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

222

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÚ¯fiÌÂÓÔÈ
àÚ¯Ô̤ӈÓ
àÚ¯Ô̤ÓÔȘ
àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜
àÚ¯fiÌÂÓÔÈ

àÚ¯fiÌÂÓ·È
àÚ¯Ô̤ӈÓ
àÚ¯Ô̤ӷȘ
àÚ¯Ô̤ӷ˜
àÚ¯fiÌÂÓ·È

àÚ¯fiÌÂÓÔÓ
àÚ¯Ô̤ÓÔ˘
àÚ¯Ô̤Ó÷ˆ
àÚ¯fiÌÂÓÔÓ
àÚ¯fiÌÂÓÔÓ

ïÚáÓÙ˜
ïÚÒÓÙˆÓ
ïÚáÛÈ
ïÚáÓÙ·˜
ïÚáÓÙ˜

ïÚáÛ·È
ïÚˆÛáÓ
ïÚÒ۷Ș
ïÚÒÛ·˜
ïÚáÛ·È

ïÚáÓÙ·
ïÚÒÓÙˆÓ
ïÚáÛÈ
ïÚáÓÙ·
ïÚáÓÙ·

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·223

∂ÓfiÙËÙ·

EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ï·ÙÚ‡ˆÓ
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙÔ˜
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙÈ
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·
Ï·ÙÚ‡ˆÓ

ıËÏ.

Ô˘‰.

Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Û·
Ï·ÙÚ¢ԇÛ˘
Ï·ÙÚ¢ԇÛ÷Ë
Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Û·Ó
Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Û·

Ï·ÙÚÂÜÔÓ
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙÔ˜
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙÈ
Ï·ÙÚÂÜÔÓ
Ï·ÙÚÂÜÔÓ

·ÚÛ.
ÙÈı›˜
ÙÈı¤ÓÙÔ˜
ÙÈı¤ÓÙÈ
ÙÈı¤ÓÙ·
ÙÈı›˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÙÈıÂÖÛ·
ÙÈı›Û˘
ÙÈı›Û÷Ë
ÙÈıÂÖÛ·Ó
ÙÈıÂÖÛ·

ÙÈı¤Ó
ÙÈı¤ÓÙÔ˜
ÙÈı¤ÓÙÈ
ÙÈı¤Ó
ÙÈı¤Ó

ıËÏ.

Ô˘‰.

7

¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ˜
Ï·ÙÚ¢fiÓÙˆÓ
Ï·ÙÚ‡ԢÛÈ
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·˜
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ˜

ıËÏ.
Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Û·È
Ï·ÙÚ¢ԢÛáÓ
Ï·ÙÚÂ˘Ô‡Û·È˜
Ï·ÙÚÂ˘Ô‡Û·˜
Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Û·È

Ô˘‰.
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·
Ï·ÙÚ¢fiÓÙˆÓ
Ï·ÙÚ‡ԢÛÈ
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·

·ÚÛ.
ÙÈı¤ÓÙ˜
ÙÈı¤ÓÙˆÓ
ÙÈıÂÖÛÈ
ÙÈı¤ÓÙ·˜
ÙÈı¤ÓÙ˜

ÙÈıÂÖÛ·È
ÙÈıÂÈÛáÓ
ÙÈı›۷Ș
ÙÈı›۷˜
ÙÈıÂÖÛ·È

ÙÈı¤ÓÙ·
ÙÈı¤ÓÙˆÓ
ÙÈıÂÖÛÈ
ÙÈı¤ÓÙ·
ÙÈı¤ÓÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

âÈÛÙ¿ÌÂı·
ÔúÂÙ·È
èÊÂÏÂÖÓ
ñÊ›ÂÙ·È
àÊ›ÛٷٷÈ

äÈÛÙ¿ÌÂı·
üˇ ÂÙÔ

ñÊ›ÂÙÔ
àÊ›ÛÙ·ÙÔ

Ê›‰ÂÙ·È

âÊ›‰ÂÙÔ

ÚÔÊ·Û›˙ÂÙ·È
ÓÔÌ›˙ÂÈ
ÔÈÂÖÓ
Ù›ıËÌÈ
üÓ
âÛÙ›
Ï·ÙÚ‡ˆÓ
âı¤ÏÂÈ
àÂÈÏÂÖÓ
ÂÈıfiÌÂÓÔÓ

ÚÔéÊ·Û›˙ÂÙÔ
âÓfiÌÈ˙Â

âÙ›ıËÓõıÂÏÂ

äÈÛÙ‹ıËÌÂÓ

ˇè‹ıË

èÊÂÏÉÛ·È
èÊÂÏËΤӷÈ
ñÊÂÖÙÔ/ñÊ›ıË ñÊÂÖÙ·È
àÂÛÙ‹Û·ÙÔ/
àʤÛÙËÎÂ
à¤ÛÙË/àÂÛÙ¿ıË
âÊ›۷ÙÔ/

âÊ›ÛıË
ÚÔéÊ·Û›Û·ÙÔ —
âÓfiÌÈÛÂ
ÓÂÓfiÌÈÎÂ
ÔÈÉÛ·È
ÂÔÈËΤӷÈ
öıËη
Ù¤ıËη
ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜
ÁÂÁÔÓÒ˜
âÁ¤ÓÂÙÔ
Á¤ÁÔÓÂ
Ï·ÙÚ‡۷˜

äı¤ÏËÛÂÓ
äı¤ÏËÎÂ
àÂÈÏÉÛ·È

ÂÈÛ¿ÌÂÓÔÓ/
ÂÂÈṲ̂ÓÔÓ
ÈıfiÌÂÓÔÓ/
ÂÈÛı¤ÓÙ·

âÈÛÙËÛfiÌÂı·
Ôå‹ÛÂÙ·È/ÔåËı‹ÛÂÙ·È
èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ
ñÊ‹ÛÂÙ·È/ñÊÂı‹ÛÂÙ·È
àÔÛÙ‹ÛÂÙ·È/
àÔÛÙ·ı‹ÛÂÙ·È
Ê›ÛÂÙ·È
ÚÔÊ·ÛÈÂÖÙ·È
ÓÔÌÈÂÖ
ÔÈ‹ÛÂÈÓ
ı‹Ûˆ
âÛfiÌÂÓÔ˜
öÛÙ·È
Ï·ÙÚ‡ۈÓ
âıÂÏ‹ÛÂÈ
àÂÈÏ‹ÛÂÈÓ
ÂÈÛfiÌÂÓÔÓ/
ÂÈÛıËÛfiÌÂÓÔÓ

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜≈ÊÂÈÙÔ
àÊÂÛÙ‹ÎÂÈ/
àÊÂÈÛÙ‹ÎÂÈ


âÓÂÓÔÌ›ÎÂÈ

âÙÂı‹ÎÂÈÓ

âÁÂÁfiÓÂÈ

äıÂÏ‹ÎÂÈ

223

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·224

∂ÓfiÙËÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

7
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

ÚÔÛʤÚÂÙ·È

ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ

ÚÔÛÂÓ‹ÓÂÎÙÔ

âÏÔȉÔÚÂÖÙÔ

ÙÈÌ÷Ä
Ú¿ÙÙÔÈÂÓ

â̷ٛ

ÙÈÌ‹ÛÂÈ
Ú¿ÍÔÈÂÓ

ÙÂÙ›ÌËÎÂ
ÂÚ·¯fiÙ˜ ÂrÂÓ

âÙÂÙÈÌ‹ÎÂÈ

·Ú›ÛٷٷÈ

·Ú›ÛÙ·ÙÔ

·Ú·ÛÙ‹ÛÂÙ·È/
·Ú·ÛÙ·ı‹ÛÂÙ·È

·Ú¤ÛÙËÎÂ

·ÚÂÛÙ‹ÎÂÈ/
·ÚÂÈÛÙ‹ÎÂÈ

Û˘Ì‚·›ÓÔÈ
ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜


Û˘Ì‚Â‚Ë΢ַ ÂúË
ìÁË̤ÓÔ˜


â·ÈÓÂÖÓ
âı¤ÏˆÓ
ÛˇÒ˙ÂÛı·ÈâÈÓÂΤӷÈ
äıÂÏËÎÒ˜
ÛÂÛáÛı·ÈÓÔÌ›˙ˆÓ
ÙÈı›˜
àÔÏχÔÈÙÔÛ˘Ì‚‹ÛÔÈÙÔ
ìÁËÛfiÌÂÓÔ˜/
ìÁËıËÛfiÌÂÓÔ˜
â·ÈÓ¤ÛÂÈÓ
âıÂÏ‹ÛˆÓ
ÛÒÛÂÛı·È/
Ûˆı‹ÛÂÛı·È
ÓÔÌÈáÓ
ı‹ÛˆÓ
àÔÏÔÖÙÔ

ÚÔÛËÓ¤ÁηÙÔ/
ÚÔÛËÓ¤ÁÎÂÙÔ/
ÚÔÛËÓ¤¯ıË
âÏÔȉÔÚ‹Û·ÙÔ
/âÏÔȉÔÚ‹ıË
âÙ›ÌËÛÂ
Ú¿Í·ÈÂÓ
/Ú¿ÍÂÈ·Ó
·ÚÂÛÙ‹Û·ÙÔ/
·Ú¤ÛÙË/
·ÚÂÛÙ¿ıË
Û˘Ì‚·›Ë
ìÁËÛ¿ÌÂÓÔ˜/
ìÁËı›˜
â·ÈÓ¤Û·È
âıÂÏ‹Û·˜
ÛÒÛ·Ûı·È/
ÛˆıÉÓ·È
ÓƠ̂۷˜
ı›˜
àfiÏÔÈÙÔ

ÚÔÛÂÓ‹ÓÂÎÙ·È

ÏÔȉÔÚÂÖÙ·È

ÚÔÛÔ›ÛÂÙ·È/
ÚÔÛÔÈÛı‹ÛÂÙ·È/
ÚÔÛÂÓ¯ı‹ÛÂÙ·È
ÏÔ‰ÔÚ‹ÛÂÙ·È

ÓÂÓÔÌÈÎÒ˜
ÙÂıËÎÒ˜
àÔψÏÒ˜ ÂúËE°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

224

OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

âÈÛÙ¿ÌÂı·
Ù›ıËÌÈ
äı¤ÏËÛÂÓ
Ú¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ

âÈÛÙÒÌÂı·
ÙÈıá
âıÂÏ‹ÛFË
Ú¿ÙÙˆÛÈÓ

âÈÛÙ·›ÌÂı·
ÙÈı›ËÓ
âıÂÏ‹Û·È/âıÂÏ‹ÛÂÈÂ
Ú¿ÙÙÔÈÂÓ

Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
àÒÏÂÙÔ

Û˘Ì‚·›ÓFË
àfiÏËÙ·È

Û˘Ì‚·›ÓÔÈ
àfiÏÔÈÙÔ

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋


âıÂÏËÛ¿Ùˆ
Ú·ÙÙfiÓÙˆÓ/
Ú·Ù٤و۷Ó
Û˘Ì‚·ÈÓ¤Ùˆ
àÔϤÛıˆ

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

â›ÛÙ·Ûı·È
ÙÈı¤Ó·È
âıÂÏÉÛ·È
Ú¿ÙÙÂÈÓ

âÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
ÙÈı›˜, -ÂÖÛ·, -¤Ó
âıÂÏ‹Û·˜, -·Û·, -·Ó
Ú¿ÙÙˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ

Û˘Ì‚·›ÓÂÈÓ
àÔϤÛı·È

Û˘Ì‚·›ÓˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
àÔÏfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·225

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H

∂ÓfiÙËÙ·

7
1. ≠A·ÓÙ˜ âÈÛÙ¿ÌÂı·: ·Ú. ÚfiÙ. ±·ÓÙ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÈÛÙ¿ÌÂı·.
2. ¬ÙÈ \AÁËۛϷԘ Ôé fiÓˆÓ ñÊ›ÂÙÔ - Ôé ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ àÊ›ÛÙ·ÙÔ - Ôé ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
âÊ›‰ÂÙÔ - Ôé ÛáÌ·, Ôé ÁÉÚ·˜ ÚÔéÊ·Û›˙ÂÙÔ: Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â˘Ù. ÂȉÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ âÈÛÙ¿ÌÂı· Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. fiÓˆÓ: ·ÓÙÈÎ.
ÛÙÔ ñÊ›ÂÙÔ. ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ àÊ›ÛÙ·ÙÔ. \AÁËۛϷԘ: ˘ÔÎ. ÛÙ· Ú‹Ì·Ù·. ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÊ›‰ÂÙÔ. ÛáÌ· - ÁÉÚ·˜: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ
ÚÔéÊ·Û›˙ÂÙÔ.
3. ¬Ô˘ ü
ˇ ÂÙÔ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· ÙÈ èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ˘Ôı. ÚfiÙ. (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ü
ˇ ÂÙÔ. Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· - ÙÈ (: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ.): ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
ÛÙÔ èÊÂÏ‹ÛÂÈÓ.
4. àÏÏ¿ η› ‚·ÛÈϤˆ˜ àÁ·ıÔÜ ÙÔÜÙÔ öÚÁÔÓ âÓfiÌÈ˙Â, Ùfi ÙÔ‡˜ àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ó˜
ÏÂÖÛ· àÁ·ı¿ ÔÈÂÖÓ: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÈÛÙ¿ÌÂı· Ù˘ ·ÚÈ·˜
ÚfiÙ·ÛË˜Ø Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÈ΋ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÓfiÌÈ˙Â. öÚÁÔÓ: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÙÔÜÙÔ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÓfiÌÈ˙Â. ‚·ÛÈϤˆ˜: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ·fi ÙÔ
öÚÁÔÓ. àÁ·ıÔÜ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‚·ÛÈϤˆ˜. Ùfi ÔÈÂÖÓ: ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÙÔÜÙÔ.
ÙÔ‡˜ àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜: ÂÈı. ÌÙ¯. (: ¿ÌÂÛÔ) - àÁ·ı¿ (:¤ÌÌÂÛÔ): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ
ÔÈÂÖÓ. ó˜ ÏÂÖÛÙ·: ÂÈı. ÚÔÛ‰. (ÙÔ ó˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù˘ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÏÂÖÛÙ·).
¶PO™E•E. Afi ÙË Ï¤ÍË öÚÁÔÓ âÍ·ÚÙ¿Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡
‹ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜. T˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ, fiÙ·Ó Ë ÁÂÓÈ΋ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÊËÚË̤ÓÔ.
5. \EÓ ÙÔÖ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ ‰b èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ η› Ùfi‰Â âÁÒ Ù›ıËÌÈ ·éÙÔÜ:
·Ú. ÚfiÙ. âÁÒ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ù›ıËÌÈ. Ùfi‰Â: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ù›ıËÌÈ. âÓ ÙÔÖ˜ èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂٷ͇. Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎ.
ÛÙÔ èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ. ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ÎÙËÙ. ÌÂÁ›ÛÙÔȘ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ èÊÂÏ‹Ì·ÛÈ.
6. ¬ÙÈ ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜ üÓ âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ Ê·ÓÂÚfi˜ qÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔȘ Ï·ÙÚ‡ˆÓ:
‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ùfi‰Â Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ qÓ Î·È ÛÙȘ ÌÙ¯. üÓ (: ÂÓ·ÓÙȈÌ.
ÌÙ¯.) - Ï·ÙÚ‡ˆÓ: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ·fi ÙË ÊÚ¿ÛË Ê·ÓÂÚfi˜ qÓ. âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ: ÂÌÚfiı.
ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔȘ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. Ï·ÙÚ‡ˆÓ. Ì¿ÏÈÛÙ·.
ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. Ê·ÓÂÚfi˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ (\AÁËۛϷԘ).
7. T›˜ Á¿Ú äı¤ÏËÛÂÓ àÂÈıÂÖÓ ïÚáÓ ÙeÓ ‚·ÛÈϤ· ÂÈıfiÌÂÓÔÓ: ·Ú. ÚfiÙ. ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË. Ù›˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ôÓ äı¤ÏËÛÂÓ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ïÚáÓ: ˘Ôı. ÌÙ¯. ÙfiÓ
‚·ÛÈϤ·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ïÚáÓ Î·È ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÂÈıfiÌÂÓÔÓ: ηÙËÁ. ÌÙ¯.
·fi ÙË ÌÙ¯. ïÚáÓ.
8. ≠O˜ η› Úfi˜ ÙÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ: ·Ú. ·Ó·Ê. ÚfiÙ.
¬˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÚÔÛÂʤÚÂÙÔ. Úfi˜ ÙÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ηÙ¢ı‡ÓÛ˘ Û ÚfiÛˆÔ. âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ: ÂÌÚÔı. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ.

225

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·226

¶PO™E•E. H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¬˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÈÛ¿ÁÂÈ
·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, fiÙ·Ó fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô.
9. ≠øÛÂÚ ·ÙcÚ Úfi˜ ·Ö‰·˜ (ÚÔÛʤÚÂÙ·È): ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ·Ú·‚ÔÏÈ΋ ÚfiÙ.
·Ù‹Ú: ˘ÔÎ. ÛÙÔ (ÚÔÛʤÚÂÙ·È: ÂÓÓ.). Úfi˜ ·Ö‰·˜: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÊÈÏÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘.
10. \EÏÔȉÔÚÂÖÙÔ Ì¤Ó Á¿Ú â› ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙ‹Ì·ÛÈÓ: ·ÚÈ· ÚfiÙ. (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.):
˘ÔÎ. ÛÙÔ âÏÔȉÔÚÂÖÙÔ. â› ÙÔÖ˜ êÌ·ÚÙ‹Ì·ÛÈÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·ÈÙ›·˜.
11. â̷ٛ ‰¤: ·Ú. ÚfiÙ. (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ â̷ٛ. (ÙÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜:
ÂÓÓ.): ·ÓÙÈÎ.
12. Âú ÙÈ Î·ÏfiÓ Ú¿ÙÙÔÈÂÓ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. (Ôî ‰È¿ÊÔÚÔÈ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ
Ú¿ÙÙÔÈÂÓ. ÙÈ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Î·ÏfiÓ: ·ÓÙÈÎ.
13. ·Ú›ÛÙ·ÙÔ ‰’ â¯ıÚfiÓ Ì¤Ó Ô鉤ӷ…… ˙ËÌ›·Ó ÙÈı›˜: (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.):
˘ÔÎ. ÛÙÔ ·Ú›ÛÙ·ÙÔ Î·È ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ ÌÙ¯. ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ - âı¤ÏˆÓ - ÓÔÌ›˙ˆÓ.
(ÙÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜: ÂÓÓ.): ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ·Ú›ÛÙ·ÙÔ. ¿ÓÙ·˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ â·ÈÓÂÖÓ.
Ô鉤ӷ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÔÏ›ÙËÓ: ·ÓÙÈÎ. Ù˘ ÌÙ¯. ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. â¯ıÚfiÓ: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÔÏ›ÙËÓ. â·ÈÓÂÖÓ: ÙÂÏÈÎfi ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. âı¤ÏˆÓ. (\AÁËۛϷԘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ â·ÈÓÂÖÓ (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·). ΤډԘ: ηÙËÁ. ÛˇÒ˙ÂÛı·È: ÙÂÏ. ··Ú. ¿ÓÙ·˜: ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ÛˇÒ˙ÂÛı·È. ˙ËÌ›·Ó: ηÙËÁ.
14. Âú ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔÈ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. ÙȘ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Û˘ÌÊÔÚ¿: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÔÈ.
15. Âå η› ï ÌÈÎÚÔÜ ôÍÈÔ˜ àfiÏÔÈÙÔ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. ï ôÍÈÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ àfiÏÔÈÙÔ. ÌÈÎÚÔÜ: ÁÂÓ. Ù˘ ·Í›·˜ ·fi ÙÔ ôÍÈÔ˜.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 53 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ΔÈ ıˆÚÔ‡Û ηı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô ∞ÁËۛϷԘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
•ÂÓÔÊÒÓÙ·;
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, Ô ∞ÁËۛϷԘ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ô ÛˆÛÙfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ fiÊÂÈÏ ӷ οÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηϿ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘. °È’
·˘Ùfi οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·,
¤Î·Ó fi,ÙÈ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È Ù·
¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ.

2. ¶Ò˜ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó Ô ∞ÁËۛϷԘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘; ΔÈ Â›‰Ô˘˜ Û¯¤ÛË
Âȉ›ˆÎ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜;

226

√ ∞ÁËۛϷԘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·227

ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ª¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ ·ÎfiÌË Î·È
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú·
Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∏ Û¯¤ÛË Ô˘ Â‰›ˆÎ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜
Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù·Ú¯È΋ Î·È ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Û¯¤ÛË ·Ù¤Ú· –
·È‰ÈÒÓ.

∂ÓfiÙËÙ·

7

3. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ∞ÁËۛϷԘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ËÁ¤Ù˘, Î·È «·È‰·ÁˆÁfi˜»; ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi;
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ËÁ¤Ù˘, ‹Ù·Ó Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜. ªÂ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.
¢ÂÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¤‰È‰Â ·È‰·ÁˆÁÈο ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
˘¿ÎÔ˘·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, fi¯È ÂÂȉ‹ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤‚ÏÂ·Ó ηÈ
ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ, ·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¶ÔÈ· ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ô •ÂÓÔÊÒÓ;
∞¿ÓÙËÛË: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· Ô ∞ÁËۛϷԘ, ÂÎÙfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ,
·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙËÚÔ‡ÛÂ
ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ fiÏÔÈ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·, ¤Ó·
Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂËÚ¿˙ÂÈ Ôχ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. °È’ ·˘Ùfi ηÓ›˜ ‰Â ı· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂÈ, fiÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÓÔÌÔÙ·Á‹˜.
2. ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘;
∞¿ÓÙËÛË: √ ∞ÁËۛϷԘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ‰Â ıˆÚÔ‡ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË Â¯ıÚfi ÙÔ˘. ¡ÔÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. £ÂˆÚÔ‡Û ˙ËÌÈ¿ ·Ó οÔÈÔ˜ ¯·ÓfiÙ·Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó¿ÍÈÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË ˆ˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·.

227

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·228

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ Bã

7

ΛEΞIΛOΓIKA: Ρήμα πράττω
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Σύνθεση – Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή
– ουσιαστικό

μ1. §∂•π§√°π∫√™ ¶π¡∞∫∞™
∂ÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ú. Ú¿ÙÙˆ
Ú¿ÙÙˆ: οӈ/ ηÙÔÚıÒÓˆ/ ÂÈÙÂÏÒ/ ‰È¿Áˆ, ˙ˆ/ ηıÈÛÙÒ
∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ú. Ú¿ÙÙˆ

∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
ï Ú·ÎÙ‹Ú:
·˘Ùfi˜ Ô˘ οÓÂÈ Î¿ÙÈ
Ú·ÁÌ·Ù҉˘: ÎÔÈ҉˘
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
àÓÙÈÚ¿ÙÙˆ:
ì ÂéÚ·Í›·:
àÚ·ÎÙá:
àÚ¿Á̈Ó:
ÎÔÈÓÔÚ·Áá:
ì ÎÔÈÓÔÚ·Á›·:
ÔÏ˘Ú·ÁÌÔÓá:

ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÌ·È
Ë Î·Ï‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
·‰Ú·ÓÒ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·‰Ú·Ó›
οӈ οÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì οÔÈÔÓ
Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì οÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì οÔÈÔÓ
·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·

∞Ú¯·›·/ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ

228

ì ÚÄÍȘ (-Ë):
Ùe ÚÄÁÌ·:
Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È:
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜:
ï Ú·ÁÌ·Ù¢Ùc˜:

Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ÂÈÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ
¿„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ·
(·.Â.) ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì οÙÈ/ (Ó.Â.) ÂÍÂÙ¿˙ˆ οÙÈ Û ‚¿ıÔ˜
·ÏËıÈÓfi˜
¤ÌÔÚÔ˜, ÂÌÔÚÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·229

ì Ú·ÁÌ·Ù›·:
ÂÈÌÂÏ‹˜ ÂÚÁ·Û›·/ ‚È‚Ï›Ô, ÌÂϤÙË
Ùa ÂÚ·Á̤ӷ:
·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ
Ùe Ú·ÎÙÔÚÂÖÔÓ (-ÂÖÔ): (·.Â.) ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·/ (Ó.Â.) Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘
ï Ú¿ÎÙˆÚ:
(·.Â.) Û˘ÏϤÎÙ˘ ÊfiÚˆÓ/ (Ó.Â.) ÚfiÛˆÔ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÂ
¤Ú·˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¿ÏψÓ
Ú·ÎÙÈÎfi˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË/ Ô ÂÌÂÈÚÈÎfi˜

∂ÓfiÙËÙ·

7

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
‰È·Ú¿ÙÙˆ:
οӈ (οÙÈ Î·Îfi)
ì ‰È¿Ú·ÍȘ (-Ë):
Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË (οÔÈÔ˘ ηÎÔ‡)
ÂåÛÚ¿ÙÙˆ:
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓˆ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È
ì ÂúÛÚ·ÍȘ (-Ë):
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
Û˘ÌÚ¿ÙÙˆ:
Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÂ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ì Û‡ÌÚ·ÍȘ (-Ë):
Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ì ‰˘ÛÚ·Á›·:
(·.Â.) η΋ Ù‡¯Ë/ (Ó.Â.) ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÓÂÛ˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›‰Ô
ì ·Ú·Í›·:
Ë ·‰Ú¿ÓÂÈ·
ôÚ·ÎÙÔ˜:
Ô ·‰Ú·Ó‹˜
ÔÏ˘Ú¿Á̈Ó:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·
ÔÏ˘Ú·ÁÌÔÛ‡ÓË: Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·
ÂåÛÚ¿ÎÙˆÚ (-ÔÚ·˜): ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ¯Ú‹Ì·Ù·
öÌÚ·ÎÙÔ˜:
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì Ú¿ÍÂȘ
‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È: οӈ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ

¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·:
Ú¿ÁÌ·ÙÈ:
Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË:
Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË:
Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜:
Ú·Ì¿ÙÂÈ·:

Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٷÛÙ·ÛË, Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜
Ú·ÁÌ·ÙÈο, ·ÏËıÈÓ¿
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÓ·Û¯fiÏËÛË
Á˘ÚÔÏfiÁÔ˜
ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÙÔ˘ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹

™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ·˜: ÚfiÛˆÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‹ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ
Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒ:
οӈ οÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË:
ÙÔ Ó· οÓÂȘ οÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË:
Û˘ÓÂÓÓfiËÛË

229

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·230

ÎÔÈÓÔÚ·Í›·: ¤ÓˆÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Ú·ÍÈÎfiËÌ·: ‚›·ÈË Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜
¯ıÚÔڷ͛˜: ¯ıÚÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 54-55 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· ηٷٿÍÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ÙˆÓ Ú. Ú¿ÙÙˆ Î·È Ú·ÁÌ·Ù‡ˆ
ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó (ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›, ηٿÛÙ·ÛË, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÙÏ.): ÚÄÍȘ, Ú¿ÎÙˆÚ, Ú·ÁÌ·Ù›·, Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜.
ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›: Ú¿ÎÙˆÚ, Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ÚÄÍȘ, Ú·ÁÌ·Ù›·

2. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿ˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ ·fi ÙË
‚ã ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ §ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ¶›Ó·Î·:
·. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÔÚÁ›ÛÙËÎ·Ó ¿Ú· Ôχ, fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˜ Á‡ÚÈÛ ¿Ú·ÎÙË ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜.
‚. ΔÔ Ó· ηÙËÁÔÚ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ·.
Á. √ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ·
Ó· ÏËÚˆı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË.
‰. ŒÚÂ ӷ ›¯Â˜ ÎÈÓËı› ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·. ¢È¤ڷ͘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi.
Â. ¢Â ÌÔ˘ ·ÚÎÔ‡Ó Ù· ÏfiÁÈ·. ¶ÂÚÈ̤ӈ ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÂٷ̤ÏÂÈ¿˜ ÛÔ˘.

3. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì ٷ Û˘ÓÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ μã:
Ê·ÓÂÚfi˜
ÔÈá
˙ËÌ›·
fiÓÔ˜
åÛ¯˘Úfi˜

âÌÊ·Ó‹˜
Ú¿ÙÙˆ
‚Ï¿‚Ë
Ìfi¯ıÔ˜
®ˆÌ·Ï¤Ô˜

4. ¡· ‚Ú›Ù ÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË», «Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË» Î·È «‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË» ÛÙË Ó.Â. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ ÏÂÍÈο Û·˜.

230

Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË:
Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË
Ú·ÌÁ¿Ù¢ÛË:
·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜
‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË: Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹
ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊÔÚ¿˜

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·231

μ2. ∂ΔÀª√§√°π∫∞ ™Ã√§π∞

∂ÓfiÙËÙ·

7
¢Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ – Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi

∞¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 55 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù·
ÂÍ‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜: ΛӉ˘ÓÔ˜, ‚·ÛÈχ˜, ·ÙÚ›˜, ÓfiÌÔ˜.
ΛӉ˘ÓÔ˜
‚·ÛÈχ˜
·ÙÚ›˜
ÓfiÌÔ˜

>
>
>
>

âÈΛӉ˘ÓÔ˜
Û˘Ì‚·ÛÈχ˜
ïÌÔ¿ÙÚÈÔ˜
·Ú¿ÓÔÌÔ˜

∫ÏÈÙ‹ ϤÍË ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ:
• Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
• Â›ıÂÙÔ
• Ú‹Ì·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
ŸÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙfiÙÂ Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È
·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi (.¯. ηٷ‰›ÎË) Î·È ¿ÏÏÔÙ Â›ıÂÙÔ
(.¯. ¿˘ÓÔ˜).
ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¿ÏÏÔÙ ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È:
• ŸÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi
ÙË Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È
(.¯. ±ÚÌ· + ±Ì·Í· = êÚÌ¿Ì·Í·, àÌÊ› + ı¤·ÙÚÔÓ = àÌÊÈı¤·ÙÚÔÓ).
• ŸÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi
ÙË Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Â›ıÂÙÔ, ÙfiÙ ÙÔ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi:
– ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, ·Ó fiÏË Ë Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÂÈı¤ÙÔ˘ ‰ÈηٿÏËÎÙÔ˘ ‹ ÌÔÓÔηٿÏËÎÙÔ˘ (.¯. à-ı¿Ó·ÙÔ˜, Âé-‰·›ÌˆÓ)
– ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û –Ô˜ ‹ –ÈÔ˜
‹ ηٿ Ù· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û –˘ ‹ –ˆÓ (.¯. ÛáÌ·< à-ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ù¤ÏÔ˜< Âé-ÙÂÏc˜)

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 56 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ·.Â. Ì ٷ Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È:
¥Ô˜ + ‰ÚfiÌÔ˜ = ï îfi‰ÚÔÌÔ˜

231

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·232

ùÈÛıÂÓ + ‰ÚfiÌÔ˜:
ÓfiÌÔ˜ + ‰È‰¿ÛηÏÔ˜:
·ÙÚÈ¿ + àÚ¯‹:
ʇÁˆ (ı. Ê˘Á-) + ‰›ÎË:
®›Ùˆ (ı. ÚÈ„-) + àÛ›˜:
ÁÉ + ¤‰ÔÓ:

ï çÈÛıfi‰ÚÔÌÔ˜
ï ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔ˜
ï ·ÙÚȿگ˘
ï Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˜
ï ®›„·ÛȘ
Ùe Á‹‰ÔÓ

2. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. Ì ٷ Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È.
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ:
ñ¤Ú + ̤ÁÂıÔ˜:
ïÌÔÜ + Ì‹ÙËÚ (ÌËÙÚ-fi˜):
à- + ÙfiÔ˜:
̤Á·˜ (ÌÂÁ¿Ï-Ô˘) + ÁÓÒÌË:
‰È¿ + ÜÚ:
Ôχ + Ì˯·Ó‹:
ÚÔ + ¯Â›Ú:
Ì·ÎÚfi˜ + ¯Â›Ú:
Ê›ÏÔ˜ + ͤÓÔ˜:

ï ñÂÚÌÂÁ¤ı˘
ï ïÌÔÌ‹ÙÚÈÔ˜
ï ôÙÔÔ˜
ï ÌÂÁ·ÏÔÁÓÒ̈Ó
ï ‰È¿˘ÚÔ˜
Ô ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜
ï Úfi¯ÂÈÚÔ˜
ï Ì·ÎÚfi¯ÂÈÚ
ï ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜

3. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ. ¶ÔȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi;
Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ

Û˘ÓıÂÙÈο ̤ÚË

ΈÌfiÔÏȘ
ÌËÙÚfiÔÏȘ
Âé·ÙÚ›‰Ë˜
ÊÈÏfi·ÙÚȘ
Û˘ÓÂÚÁfi˜

ÎÒÌË + fiÏȘ
Ì‹ÙËÚ + fiÏȘ
Âs + ·ÙÚ›˜
Ê›ÏÔ˜ + ·ÙÚ›˜
ÛfÓ + öÚÁÔÓ

√È Ï¤ÍÂȘ «·ÙÚ›˜», «fiÏȘ» Î·È «öÚÁÔÓ», Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi.

232

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·233

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

7
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Ù· ·ÓÙÒÓ˘Ì· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ϥ͈Ó:
·. ·Ú¿Á̈Ó: ……………………
‚. „‡ÙÈÎÔ˜: …………………
Á. ¢ËÌÂÚ›·: ………………….
‰. ‰Ú¿ÛË: ……………….
∞¿ÓÙËÛË: ·. ÔÏ˘Ú¿Á̈Ó, ‚. Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜, Á. ‰˘ÛÚ·Á›·, ‰. ·‰Ú¿ÓÂÈ·
2. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜:
ï Ú·ÎÙcÚ
ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜
Ú·ÁÌ·Ù҉˘
·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¿ÙÙÂÈ
àÓÙÈÚ¿ÙÙˆ
·‰Ú·ÓÒ
àÚ·ÎÙá
ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÌ·È
ÂéÚ·Í›·
ηϋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
∞¿ÓÙËÛË: ï Ú·ÎÙ‹Ú: ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¿ÙÙÂÈ, Ú·ÁÌ·Ù҉˘: ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜, àÓÙÈÚ¿ÙÙˆ: ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÌ·È, àÚ·ÎÙá: ·‰Ú·ÓÒ, ÂéÚ·Í›·: ηϋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜:
ïÌÔÜ + ·ÙcÚ: ………………….
̤ÛÔ˜ + ÁÉ: ……………….…….
Âs + Ù¤ÏÔ˜: ……………….……..
à + ÎÙÉÌ·: ……………..……….
∞¿ÓÙËÛË: ïÌÔ¿ÙÚÈÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ù¤Ú· Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ, ÌÂÛfiÁÂÈÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÂéÙÂÏ‹˜: ·˘Ùfi˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·Í›·, àÎً̈Ó: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ÁË
2. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË Ï¤ÍË ÁË.
∞¿ÓÙËÛË: Â›ÁÂÈÔ˜, ÌÂÛfiÁÂÈÔ˜, ·fiÁÂÈÔ, ˘fiÁÂÈÔ˜, ˘¤ÚÁÂÈÔ˜

233

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·234

∂ÓfiÙËÙ·

ª∂ƒ√™ °ã

7

°ƒ∞ªª∞Δπ∫◊: E˘ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·, ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘
ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜
AÓ·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: ¬˜, ≥, ¬ (=Ô ÔÔ›Ô˜, Ë ÔÔ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô)
AÓ·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·: ¬ÛÙȘ, ≥ÙȘ, ¬ÙÈ

°1. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
EÀ∫Δπ∫◊ E¡∂ƒ°∏Δπ∫◊˜ ºø¡◊˜
EÓÂÛÙÒÙ·˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

χ-ÔÈÌÈ
χ-ÔȘ
χ-ÔÈ
χ-ÔÈÌÂÓ
χ-ÔÈÙÂ
χ-ÔÈÂÓ

χ-Û·ÈÌÈ
χ-۷Ș ‹ χ-ÛÂÈ·˜
χ-Û·È ‹ χ-ÛÂÈÂ(Ó)
χ-Û·ÈÌÂÓ
χ-Û·ÈÙÂ
χ-Û·ÈÂÓ ‹ χ-ÛÂÈ·Ó

χ-ÛÔÈÌÈ
χ-ÛÔȘ
χ-ÛÔÈ
χ-ÛÔÈÌÂÓ
χ-ÛÔÈÙÂ
χ-ÛÔÈÂÓ

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:

• H ¢ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙË ‰›ÊıÔÁÁÔ -ÔÈ-.

• O ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ηٷϋÍÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ -Û- ÚÈÓ ·fi ·˘Ù¤˜.

• O ·fiÚÈÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙË ‰›ÊıÔÁÁÔ -·È- ·ÓÙ› ÁÈ· -ÔÈÎ·È ÙÔ -Û- ÚÈÓ ·fi ÙȘ ηٷϋÍÂȘ.

• OÈ ‰›ÊıÔÁÁÔÈ -ÔÈ- Î·È -·È- ÛÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ̷ÎÚfi¯ÚÔÓ˜

• H ¢ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ·‡ÍËÛË. A‡ÍËÛË ·›ÚÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋.
• OÈ Ù‡ÔÈ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -ÂÈ·˜, -ÂÈÂ(Ó), -ÂÈ·Ó ÛÙËÓ Â˘ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ
‡¯ÚËÛÙÔÈ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È AÈÔÏÈÎÔ›.

∞¶∞¡Δ∏™H
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 56 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

234

✔ M ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜
Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜:

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·235

∂ÓfiÙËÙ·

E˘ÎÙÈ΋

7
EÓÂÛÙÒÙ·

M¤ÏÏÔÓÙ·

AÔÚ›ÛÙÔ˘

ÈÛÙ‡-ÔÈÌÈ
ÈÛÙ‡-ÔȘ
ÈÛÙ‡-ÔÈ
ÈÛÙ‡-ÔÈÌÂÓ
ÈÛÙ‡-ÔÈÙÂ
ÈÛÙ‡-ÔÈÂÓ

ÈÛÙ‡-Û-ÔÈÌÈ
ÈÛÙ‡-Û-ÔȘ
ÈÛ‡-Û-ÔÈ
ÈÛÙ‡-Û-ÔÈÌÂÓ
ÈÛÙ‡-Û-ÔÈÙÂ
ÈÛÙ‡-Û-ÔÈÂÓ

ÈÛÙ‡-Û-·ÈÌÈ
ÈÛÙ‡-Û-·È˜
ÈÛÙ‡-Û-·È
ÈÛÙ‡-Û-·ÈÌÂÓ
ÈÛÙ‡-Û-·ÈÙÂ
ÈÛÙ‡-Û-·ÈÂÓ

™Ë̷ۛ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜
H ¢ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂȉÒÓ: Ë ·Ï‹ ‹ ¢¯ÂÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋, Ë ‰˘ÓËÙÈ΋, Ë Â·Ó·ÏËÙÈ΋ Î·È Ë Â˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘.
H ·Ï‹ ¢ÎÙÈ΋:
1. H ·Ï‹ ‹ ¢¯ÂÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ¢¯‹ [‹ ηٿڷ] Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ô˘ Ë Â˘¯‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›.
2. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù·: ÂúıÂ, Âå Á¿Ú, Ô≈Ùˆ ÁÈ· ¤ÌÊ·ÛË.
3. BÚ›ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ·ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈı˘Ì›·˜.
4. MÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ̷οÚÈ Ó· ‹ ›ı ӷ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋.
5. ¢¤¯ÂÙ·È ¿ÚÓËÛË ÌË.
H ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋:
1. E›Ó·È Ë Â˘ÎÙÈ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì ÙÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi ôÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ·.
2. ¢ËÏÒÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ.
3. BÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ›Û˘, ·ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜.
4. MÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ·) ı· + ·Ú·Ù·ÙÈÎfi, ‚) ÌÔÚÒ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û· + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
5. ¢¤¯ÂÙ·È ¿ÚÓËÛË Ôé.
H Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋:
1. E›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ï·Á›Ô˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ··ÓÙ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜
ÛÂ ¯ÚfiÓÔ ·fiÚÈÛÙÔ.
2. ¢ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË [Û ¯ÚfiÓÔ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ] Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.
3. BÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘ÔıÂÙÈΤ˜, ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈΤ˜ Î·È Û ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜
˘ÔıÂÙÈΤ˜.
4. MÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ: οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‹ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ + ·Ú·Ù·ÙÈÎfi.
H ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘:
1. H ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÎÚ›Û˘ ‹ ÂÈı˘Ì›·˜.

235

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·236

2. E›Ó·È ¢ÎÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰˘ÓËÙfi ôÓ Î·È Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·ÓÙ› Ù˘ ·Ï‹˜
ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜.
3. EÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ [ÙÔ
Û˘ÁÁڷʤ·], ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Î¿ÙÈ [ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‹ ·fi„ÂȘ] Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ\ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÁÓÒÌË ÙÔ˘
˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Â˘ÎÙÈ΋ ÙÔ˘
Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ˆ˜ ÁÓÒÌË ‰ËÏ. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋, ·‚¤‚·ÈË.
A¡∞º√ƒπ∫◊ ∞¡Δø¡Àªÿ∞ ¬˜, ≥, ¬ (=Ô ÔÔ›Ô˜, Ë ÔÔ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô)
AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηÓÔÓÈο ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈÔÓ fiÚÔ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÚfiÙ·Û˘ (Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔËÁ›ٷÈ) ‹ ÛÂ
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜.
• H ¬˜, ≥, ¬ ÎÏ›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ Ù· ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÎÏ›Û˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ Ó·
¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó.
• OÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (≥, Ô¥, ·¥) ·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ (ì, Ôî, ·î) ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ.
• ŸÏ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ‰·Û›·.
• H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¬ÛÂÚ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ¬˜ Î·È ÙÔ˘
ÂÁÎÏÈÙÈÎÔ‡ ÌÔÚ›Ô˘ ¤Ú (=·ÎÚÈ‚Ò˜) Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Ì\ ·˘Ùfi Â›Ù·ÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜
Ù˘ ¬˜. KÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ô ÙÔÓÈÛÌfi˜.

∞¶∞¡Δ∏™H
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 57 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·:
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛÂÓÈÎfi
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

236

¬˜
Ôy
÷
z
¬Ó

ıËÏ˘Îfi


÷w
≥Ó

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ

·ÚÛÂÓÈÎfi

¬
Ôy
÷z
¬

Ô¥

Ôx˜
Ô≈˜

ıËÏ˘Îfi Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
·¥

·x˜
±˜

±

Ôx˜
±

A¡∞º√ƒπ∫◊ ∞¡Δø¡Àªÿ∞ ¬ÛÙȘ, ≥ÙȘ, ¬ÙÈ
H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¬ÛÙȘ (Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ¬˜ Î·È Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ Ù›˜ Î·È ÎÏ›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Ë ¬˜ ηÈ
Ë Ù›˜. √ ÙfiÓÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË Î·È ¯¿ÓÂÙ·È
Ô ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏÈÙÈÎÔ‡ Ù›˜.

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·237

∞¶∞¡Δ∏™H

∂ÓfiÙËÙ·

ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 58 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.

7

N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·:
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
AÚÛÂÓÈÎfi
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

¬ÛÙȘ
ÔyÙÈÓÔ˜
z
÷ ÙÈÓÈ
¬ÓÙÈÓ·

£ËÏ˘Îfi

‹ ¬ÙÔ˘
‹ ¬Ù÷ˆ

≥ÙȘ
wÛÙÈÓÔ˜
÷wÙÈÓÈ
≥ÓÙÈÓ·

O˘‰¤ÙÂÚÔ
¬,ÙÈ
ÔyÙÈÓÔ˜
z
÷ ÙÈÓÈ
¬,ÙÈ

‹ ¬ÙÔ˘
‹ ¬Ù÷ˆ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
AÚÛÂÓÈÎfi
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.

£ËÏ˘Îfi

Ô¥ÙÈÓ˜
zÓÙÈÓˆÓ
ÔxÛÙÈÛÈ(Ó)
Ô≈ÛÙÈÓ·˜

·¥ÙÈÓ˜
zÓÙÈÓˆÓ
·xÛÙÈÛÈ(Ó)
±ÛÙÈÓ·˜

O˘‰¤ÙÂÚÔ
±ÙÈÓ· ‹ ±ÙÙ·
zÓÙÈÓˆÓ
ÔxÛÙÈÛÈ(Ó)
±ÙÈÓ· ‹ ±ÙÙ·

∞¶∞¡Δ∏™H
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 58 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘
1. N· ÙÔÓ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ¢ÎÙÈ΋˜: Ï·ÙÚ¢ÔÈ, Û·Ï¢ÔȘ, ·È‰Â˘ÔÈ, àÏÏ·Í·È, âÍÔÚÁÈ۷Ș, âÎÏËͷȘ, Î·Ï˘„·È.
Ï·ÙÚ‡ÔÈ:
۷χÔȘ:
·È‰Â‡ÔÈ:
àÏÏ¿Í·È:
âÍÔÚÁ›Û·È˜:
âÎϋͷȘ:
ηχ„·È:

Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ï·ÙÚ‡ˆ.
‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ۷χˆ.
Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·È‰Â‡ˆ.
Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÏÏ¿ÛÛˆ.
‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÍÔÚÁ›˙ˆ.
‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÎÏ‹ÙÙˆ.
Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηχÙˆ.

2. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·,
̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ:

ÔyÙÔ˜ (ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ)
(‚Ô˘Ï‡ˆ)
ìÌÂÖ˜ (Áڿʈ)
(ÙÔ͇ˆ)

EÓÂÛÙÒÙ·˜

M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÈ
‚Ô˘Ï‡ÔÈ
ÁÚ¿ÊÔÈÌÂÓ
ÙÔ͇ÔÈÌÂÓ

ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔÈ
‚Ô˘Ï‡ÛÔÈ
ÁÚ¿„ÔÈÌÂÓ
ÙÔ͇ÛÔÈÌÂÓ

ÎÈÓ‰˘Ó‡۷È
‚Ô˘Ï‡۷È
ÁÚ¿„·ÈÌÂÓ
ÙÔ͇۷ÈÌÂÓ

237

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·238

3. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ¢ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È:
EÓÂÛÙÒÙ·˜

M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

Ú¿ÙÙÔȘ
ÎÂχÔÈÙÂ
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÈÂÓ
Ê˘Ï¿ÙÙÔÈÌÂÓ

Ú¿ÍÔȘ
ÎÂχÛÔÈÙÂ
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÔÈÂÓ
Ê˘Ï¿ÍÔÈÌÂÓ

ڿͷȘ
ÎÂχ۷ÈÙÂ
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡۷ÈÂÓ
Ê˘Ï¿Í·ÈÌÂÓ

4. N· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ÎÙÈΤ˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· Û ¢ÎÙÈΤ˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘
ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ:
ÔyÙÔ˜ Ï·ÙÚ‡ÔÈ: Ï·ÙÚ‡۷È
ìÌÂÖ˜ Ù¿ÙÙÔÈÌÂÓ: Ù¿Í·ÈÌÂÓ
Û‡
ëÚÌËÓ‡ÔȘ: ëÚÌËÓ‡۷Ș

ÔyÙÔÈ îÎÂÙ‡ÔÈÂÓ: îÎÂÙ‡۷ÈÂÓ
ñÌÂÖ˜ ıÂÚ·‡ÔÈÙÂ: ıÂÚ·‡۷ÈÙÂ

5. N· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ: ·. χÔÌÂÓ ÙfiÓ ÁÚ›ÊÔÓ, ‚. χˆÌÂÓ ÙfiÓ ÁÚ›ÊÔÓ,
Á. χÔÈÌÂÓ ÙfiÓ ÁÚ›ÊÔÓ.
·. χÔÌÂÓ ÙfiÓ ÁÚ›ÊÔÓ = χÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÚ›ÊÔ.
‚. χˆÌÂÓ ÙfiÓ ÁÚ›ÊÔÓ = ·˜ χÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÚ›ÊÔ.
Á. χÔÈÌÂÓ ÙfiÓ ÁÚ›ÊÔÓ = ̷οÚÈ Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÚ›ÊÔ.
6. N· ‚Ú›Ù ÙÔ Ú‹Ì· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ¢ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡:
·. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰¤ ‰È·›ÙFË Ù‹Ó „˘¯‹Ó â·›‰Â˘Û (·È‰Â‡Û·È).
‚. \AÁËۛϷԘ ‚·ÛÈϤˆ˜ àÁ·ıÔÜ ÙÔÜÙÔ öÚÁÔÓ âÓfiÌÈÛÂ, Ùfi ÙÔ‡˜ àÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ ó˜
ÏÂÖÛÙ· àÁ·ı¿ ÔÈÂÖÓ (ÓƠ̂۷È).
Á. ^O ·Ù‹Ú ìÌÖÓ Ú¿ÙÙÂÈÓ Ù¿ ‰¤ÔÓÙ· Û˘Ó‚ԇÏ¢ÛÂÓ (Û˘Ì‚Ô˘Ï‡۷È).
7. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ¬˜, ≥,
¬ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. Tfi ¯ˆÚ›ÔÓ ¬ ·Ú¿ ÙfiÓ ÔÙ·ÌfiÓ ÎÂÖÙ·È, ηٿ Ê˘ÙfiÓ âÛÙÈ.
‚. OyÙÔÈ ÙáÓ ÛÙÚ·ÙËÁáÓ ôÚÈÛÙÔ› ÂåÛÈÓ Ôx˜ (‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. = ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜) Ôî
ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ›ıÔÓÙ·È.
Á. Aî fiÏÂȘ, ·¥ àÙ›¯ÈÛÙÔ› ÂåÛÈÓ, ®÷·‰›ˆ˜ êÏ›ÛÎÔÓÙ·È.
‰. TáÓ ÔÙ·ÌáÓ ÙÈÓ˜, Ô¥ ÔÏ‡Ó ®fiÔÓ ö¯Ô˘ÛÈÓ, Ôé ‰È·‚·ÙÔ› ÂåÛÈ.
Â. T· ‰áÚ· Ù·ÜÙ·, ± ÌÔÈ ö‰ˆÎ·˜, ÔÏ˘ÙÂÏÉ ÂåÛÈÓ.
ÛÙ. M¤ÌÓËÛ·È ÙáÓ ÏfiÁˆÓ Ô≈˜ õÎÔ˘Û¿˜ ÌÔÈ;

238

8. N· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ ¬ÛÂÚ Î·È ¬ÛÙȘ,
ÒÛÙ ӷ Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο:

7(213-246)

11-01-04

ÔÏ›ÙËÓ
fiψÓ
ÁÔÓ‡˜
å·ÙÚÔÖ˜
ôÓıÚˆÔÈ
‰áÚÔÓ

01:42

™ÂÏ›‰·239

¬ÓÂÚ
zÓÂÚ
¬ÛÂÚ
ÔxÛÂÚ
Ô¥ÂÚ
¬ÂÚ

¬ÓÙÈÓ·
zÓÙÈÓˆÓ
¬ÛÙȘ
ÔxÛÙÈÛÈ(Ó)
Ô¥ÙÈÓ˜
¬,ÙÈ

∂ÓfiÙËÙ·

7

9. N· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ¢ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ
ÊÚ¿ÛˆÓ. K·ÙfiÈÓ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó:
·. M‹ Á¤ÓÔÈÙÔ, t pÓ‰Ú˜ \AıËÓ·ÖÔÈ, Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· âÓ ÙÔ‡Ùˇˆ.
M‹ Á¤ÓÔÈÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È, ‰ËÏÒÓÂÈ Â˘¯‹.
‚. oAÚ\ ôÓ ÌÔÈ âıÂϋ۷Ș, t ^I¤ÚˆÓ, ‰ÈËÁ‹Û·Ûı·È ± ÂåÎfi˜ âÛÙÈ Âå‰¤Ó·È Û ‚¤ÏÙÈÔÓ âÌÔÜ;
ôÓ âıÂϋ۷Ș: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âı¤Ïˆ, ‰ËÏÒÓÂÈ
ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙÔ ·ÚfiÓ ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
Á. K·› Ôî ùÓÔÈ, â› ÙȘ ‰ÈÒÎÔÈ, ÚÔ‰Ú·ÌfiÓÙ˜ ≤ÛÙ·Û·Ó.
‰ÈÒÎÔÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰ÈÒΈ, ‰ËÏÒÓÂÈ Â·Ó¿ÏË„Ë.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ‹ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ·fi
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜:
âÁÒ:
‰ÔÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÚfiÛˆ·
¬ÛÙȘ:
‰ÔÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜
¬˜:
·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜
¬ÛÙȘ:
·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Á¤ÓË
àÏϋψÓ: ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜
∞¿ÓÙËÛË: âÁÒ: ÚÔÛˆÈ΋, âÌÔ› – ÌÔÈ, ÛÔ› – ÛÔÈ, Ôx – Ôî
¬ÛÙȘ: ·Ó·ÊÔÚÈ΋, z
ˇ ÙÈÓÈ (¬Ùˆ), wF ÙÈÓÈ
¬˜: ·Ó·ÊÔÚÈ΋, ¬
¬ÛÙȘ: ·Ó·ÊÔÚÈ΋, Ô≈ÛÙÈÓ·˜, ±ÛÙÈÓ·˜, ±ÙÈÓ· (±ÙÙ·)
àÏϋψÓ: ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋, ôÏÏËÏ·

239

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

240

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·240

2. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ Áã ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Â˘ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ:
ƒ‹Ì·Ù·
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
¢ÎÙÈ΋
Ê˘Ï¿ÙÙˆ
…………………………
……………………..
‰ÈÒΈ
…………………………
………………………
ÙÚ›‚ˆ
…………………………
……………………….
ÛοÙˆ
………………………….
…………………………
∞¿ÓÙËÛË: Ê˘Ï¿ÙÙˆ – Ê˘Ï¿ÍFË – Ê˘Ï¿Í·È, ‰ÈÒΈ – ‰ÈÒÍFË – ‰ÈÒÍ·È, ÙÚ›‚ˆ –
ÙÚ›„FË – ÙÚ›„·È, ÛοÙˆ – Ûο„FË – Ûο„·È

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·241

ª∂ƒ√™ ¢ã

∂ÓfiÙËÙ·

7

¶∞ƒÕ§§∏§∞ ∫∂ÿª∂¡∞
K∂ÿª∂¡√

oHÓ ‰b ÙȘ \AÔÏÏÔÊ¿Ó˘ K˘˙ÈÎËÓfi˜, ¬˜ ηd º·ÚÓ·‚¿˙ˇˆ âÙ‡Á¯·ÓÂÓ âÎ ·Ï·ÈÔÜ Í¤ÓÔ˜ üÓ Î·d \AÁËÛÈÏ¿ˇˆ ηÙ\ âÎÂÖÓÔÓ ÙeÓ ¯ÚfiÓÔÓ âÍÂÓÒıË. OyÙÔ˜ ÔsÓ
Âr Úe˜ ÙeÓ \AÁËۛϷÔÓ ó˜ ÔúÔÈÙÔ Û˘Ó·Á·ÁÂÖÓ ·éÙˇá iÓ Âå˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚd ÊÈÏ›·˜
º·ÚÓ¿‚·˙ÔÓ. ^ø˜ ‰’ õÎÔ˘ÛÂÓ ·éÙÔÜ, ÛÔÓ‰a˜ Ï·‚gÓ Î·d ‰ÂÍÈaÓ ·ÚÉÓ ôÁˆÓ
ÙeÓ º·ÚÓ¿‚·˙ÔÓ Âå˜ Û˘ÁΛÌÂÓÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ, öÓı· ‰c \AÁËۛϷԘ ηd Ôî ÂÚd ·éÙeÓ
ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ¯·Ì·d âÓ fi÷· ÙÈÓd ηٷΛÌÂÓÔÈ àÓ¤ÌÂÓÔÓØ ï ‰b º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ wÎÂÓ
ö¯ˆÓ ÛÙÔÏcÓ ÔÏÏÔÜ ¯Ú˘ÛÔÜ àÍ›·Ó. ^YÔÙÈı¤ÓÙˆÓ ‰b ·éÙˇá ÙáÓ ıÂÚ·fiÓÙˆÓ
®·Ù¿, âÊ’ zÓ Î·ı›˙Ô˘ÛÈÓ Ôî ¶¤ÚÛ·È Ì·Ï·Îá˜, äF Û¯‡ÓıË âÓÙÚ˘ÊÉÛ·È, ïÚáÓ ÙÔÜ
\AÁËÛÈÏ¿Ô˘ ÙcÓ Ê·˘ÏfiÙËÙ·Ø Î·ÙÂÎÏ›ıË ÔsÓ Î·d ·éÙe˜ œÛÂÚ Âr¯Â ¯·Ì·›. K·d
ÚáÙ· ÌbÓ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¯·›ÚÂÈÓ ÚÔÛÂÖ·Ó, öÂÈÙ· ÙcÓ ‰ÂÍÈaÓ ÚÔÙ›ӷÓÙÔ˜ ÙÔÜ
º·ÚÓ·‚¿˙Ô˘ àÓÙÈÚÔ‡ÙÂÈÓ ηd ï \AÁËۛϷԘ. MÂÙa ‰b ÙÔÜÙÔ õÚÍ·ÙÔ ÏfiÁÔ˘ ï
º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜Ø Î·d ÁaÚ qÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜.
•ÂÓÔÊáÓ, ^EÏÏËÓÈο 4.1.29-31

∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 6, ∞ã ̤ÚÔ˜
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ‘‘^EÏÏËÓÈο’’. ªÂ
ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ô •ÂÓÔÊÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë
ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ô Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÂÚÛÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÒÓ. √ ™·ÚÙÈ¿Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÁËۛϷԘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô
¶¤ÚÛ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ïȉ‹ Î·È ÙÚ˘ÊËÏfiÙËÙ·
Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·Ì‹¯·Ó·.
K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

oHÓ ‰b ÙȘ \AÔÏÏÔÊ¿Ó˘
K˘˙ÈÎËÓfi˜,
¬˜ âÙ‡Á¯·ÓÂÓ üÓ
âÎ ·Ï·ÈÔÜ
ͤÓÔ˜ ηd º·ÚÓ·‚¿˙ˇˆ

Y‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ AÔÏÏÔÊ¿Ó˘
·fi ÙËÓ K‡˙ÈÎÔ,
Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ӷ ›ӷÈ
·fi ·ÏÈ¿
Ê›ÏÔ˜ ·fi ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È Ì ÙÔ ºÔÚÓ¿‚·˙Ô

241

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·242

ηd \AÁËÛÈÏ¿ˇˆ âÍÂÓÒıË
ηÙ\ âÎÂÖÓÔÓ ÙeÓ ¯ÚfiÓÔÓ.
OyÙÔ˜ ÔsÓ Âr Úe˜ ÙeÓ \AÁËۛϷÔÓ
ó˜ ÔúÔÈÙÔ Û˘Ó·Á·ÁÂÖÓ ôÓ
·éÙˇá º·ÚÓ¿‚·˙ÔÓ
Âå˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚd ÊÈÏ›·˜.
^ø˜ ‰\ õÎÔ˘ÛÂÓ ·éÙÔÜ
ÛÔÓ‰a˜ Ï·‚gÓ Î·d ‰ÂÍÈaÓ
·ÚÉÓ
ôÁˆÓ ÙeÓ º·ÚÓ¿‚·˙ÔÓ
Âå˜ Û˘ÁΛÌÂÓÔÓ ¯ˆÚ›ÔÓ,
öÓı· ‰c \AÁËۛϷԘ ηd Ôî ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·
ÂÚd ·éÙeÓ
àÓ¤ÌÂÓÔÓ Î·Ù·Î›ÌÂÓÔÈ
¯·Ì·d âÓ fi÷· ÙÈÓ›Ø
ï ‰b º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ qÎÂÓ
ö¯ˆÓ ÛÙÔÏcÓ
àÍ›·Ó ÔÏÏÔÜ ¯Ú˘ÛÔÜ.
^YÔÙÈı¤ÓÙˆÓ ‰b ÙáÓ ıÂÚ·fiÓÙˆÓ
·éÙˇá ®·Ù¿,
âÊ\ zÓ Î·ı›˙Ô˘ÛÈÓ
Ôî ¶¤ÚÛ·È Ì·Ï·Îá˜,
äF Û¯‡ÓıË âÓÙÚ˘ÊÉÛ·È,
ïÚáÓ ÙcÓ Ê·˘ÏfiÙËÙ·
ÙÔÜ \AÁËÛÈÏ¿Ô˘Ø
ηÙÂÎÏ›ıË ÔsÓ Î·d ·éÙe˜
œÛÂÚ Âr¯Â ¯·Ì·›.
K·d ÚáÙ· ÌbÓ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¯·›ÚÂÈÓ
ÚÔÛÂÖ·Ó,
öÂÈÙ· ÙÔÜ º·ÚÓ·‚¿˙Ô˘
ÚÔÙ›ӷÓÙÔ˜ ÙcÓ ‰ÂÍÈaÓ
àÓÙÈÚÔ‡ÙÂÈÓ ηd ï \AÁËۛϷԘ.
MÂÙa ‰b ÙÔÜÙÔ ï º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜
õÚÍ·ÙÔ ÏfiÁÔ˘Ø
ηd ÁaÚ qÓ ÚÔÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜.

242

Î·È Ì ÙÔÓ AÁËÛ›Ï·Ô ¤ÁÈÓ ʛÏÔ˜
ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂΛÓË ÂÚ›Ô‰Ô.
A˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ Â› ÛÙÔÓ AÁËۛϷÔ
ˆ˜ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʤÚÂÈ
ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔ º·ÚÓ¿‚·˙Ô
ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÊÈÏ›·.
ŸÙ·Ó àÎÔ˘Û ·˘ÙfiÓ (Ô AÁËۛϷԘ),
·ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó Û˘Ìʈӛ· Î·È ¯ÂÈÚ·„›·,
ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ
Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ º·ÚÓ¿‚·˙Ô
ÛÙÔ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÙfiÔ,
fiÔ˘ Ô AÁËۛϷԘ Î·È ÔÈ ÙÚÈ¿ÓÙ·
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘,
ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·ıÈṲ̂ÓÔÈ
οو ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈØ
ÎÈ Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ
ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›·
Ô˘ ¿ÍÈ˙Â ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·.
AÊÔ‡ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜
οو ·\ ·˘ÙfiÓ ÎÂÓÙËÙ¿ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·,
¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· οıÔÓÙ·È
ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ̷Ϸο,
ÓÙÚ¿ËΠÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ˘ÊËÏfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘,
ÂÂȉ‹ ¤‚ÏÂ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ·
ÙÔ˘ AÁËÛÈÏ¿Ô˘Ø
οıÈÛ ÏÔÈfiÓ ÎÈ ·˘Ùfi˜,
fiˆ˜ ‹Ù·Ó, ¯¿Ìˆ.
K·È ÚÒÙ· - ÚÒÙ· ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó
¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi,
‡ÛÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜
ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ,
ÚfiÙÂÈÓ ·˘Ùfi Î·È Ô AÁËۛϷԘ.
⁄ÛÙÂÚ· ·\ ·˘Ù¿ Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜
¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ (‹ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ)Ø
ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·.

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·243

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏

∂ÓfiÙËÙ·

7
O •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
Ù˘ ™¿ÚÙ˘ AÁËÛÈÏ¿Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÚÛË Û·ÙÚ¿Ë º·ÚÓ¿‚·˙Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˜, Ô AÔÏÏÔÊ¿Ó˘ ·fi ÙË K‡˙ÈÎÔ. O AÁËۛϷԘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜, fiÔ˘ ›¯Â
Û˘ÌʈÓËı› Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› ÁÈ· ÊÈÏÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ º·ÚÓ¿‚·˙Ô. ŸÙ·Ó Ô
¶¤ÚÛ˘ Û·ÙÚ¿˘ ‹ÚıÂ Î·È Â›‰Â fiÙÈ Ô AÁËۛϷԘ ηıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ·,
ÎÈ ·˘Ùfi˜ οıÈÛ Û ÎÂÓÙËÙ¿ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· ̷Ϸο, ÓÙÚ¿ËΠ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ AÁËÛÈÏ¿Ô˘ Î·È Î¿ıÈÛ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ¿Óˆ ÛÙ· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ·. AÊÔ‡ ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ
Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÚÒÙÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Î·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û ËÏÈΛ·.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• oHÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌd
• ÙȘ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ùd˜, Ùd˜, Ùd
• ¬˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬
• âÙ‡Á¯·ÓÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù˘Á¯¿Óˆ
• üÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• âÍÂÓÒıË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÍÂÓfiÔÌ·È, ÍÂÓÔÜÌ·È (=
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ Û¯¤ÛÂȘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, Á›ÓÔÌ·È Ê›ÏÔ˜)

• ÂrÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• ó˜: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜
• ÔúÔÈÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔúÔÌ·È (= ÓÔÌ›˙ˆ, ıˆÚÒ)

• Û˘Ó·Á·ÁÂÖÓ: ··Ú. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘Ó¿Áˆ (= ʤÚÓˆ)
• ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• ≠ø˜: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜
• õÎÔ˘ÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÎÔ‡ˆ
• ÛÔÓ‰¿˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÛÔÓ‰‹ [ÁÂÓ. Ùɘ
ÛÔӉɘ]

• Ï·‚gÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ï·Ì‚¿Óˆ
• ·ÚÉÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ¿ÚÂÈÌÈ (= ·Ú·‚Ú›ÛÎÔÌ·È, ÂÌÊ·•


Ó›˙ÔÌ·È)
ôÁˆÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ (= Ô‰ËÁÒ)
Û˘ÁΛÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û‡ÁÎÂÈÌ·È
öÓı·: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÔÈÎfi (= fiÔ˘)
¯·Ì·›: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi (= οو)

243

7(213-246)

∂ÓfiÙËÙ·

7

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·244

• fi÷·: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì fi· [ÁÂÓ. Ùɘ fi·˜] (= ÙÔ
¯ÔÚÙ¿ÚÈ)

• ÙÈÓ›: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù›˜, Ù›˜, Ù›
• ηٷΛÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. η•Ù¿ÎÂÈÌ·È
àÓ¤ÌÂÓÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àӷ̤ӈ
qÎÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. õΈ (= ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ)
^YÔÙÈı¤ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ñÔÙ›ıËÌÈ (= ÙÔÔıÂÙÒ Î¿Ùˆ)
ÙáÓ ıÂÚ·fiÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ıÂÚ¿ˆÓ
[ÁÂÓ. ÙÔÜ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜] (= Ô ˘ËÚ¤Ù˘)
®·Ù¿: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi ®·ÙfiÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
®·ÙÔÜ] (= ÎÂÓÙËÙfi Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ)
âÊ’ (: Â›): ÚfiıÂÛË
zÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬
ηı›˙Ô˘ÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηı›˙ˆ (= οıÔÌ·È)
ä
F Û¯‡ÓıË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·åÛ¯‡ÓÔÌ·È (= ÓÙÚ¤ÔÌ·È)
âÓÙÚ˘ÊÉÛ·È: ··Ú. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÓÙÚ˘Ê¤ˆ, âÓÙÚ˘Êá (= ˙ˆ ÌÂ
ÙÚ˘ÊËÏfi ÙÚfiÔ)
ïÚáÓ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá
ÙcÓ Ê·˘ÏfiÙËÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Ê·˘ÏfiÙ˘ [ÁÂÓ.
Ùɘ Ê·˘ÏfiÙËÙÔ˜] (= Ë ·ÏfiÙËÙ·)
ηÙÂÎÏ›ıË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηٷÎÏ›ÓÔÌ·È (= οıÔÌ·È)
œÛÂÚ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÚÔÈÎfi (= fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜)
àÏÏ‹ÏÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜
ÚÔÛÂÖ·Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ˆ
öÂÈÙ·: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
ÚÔÙ›ӷÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÓÔ˘˜ ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÙ›ӈ
àÓÙÈÚÔ‡ÙÂÈÓÂ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓÙÈÚÔÙ›ӈ
ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
õÚÍ·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÚ¯ÔÌ·È (= ·Ú¯›˙ˆ)

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞

244

1. ¬˜ ηd……üÓ - ηd \AÁËÛÈÏ¿ˇˆ âÍÂÓÒıË: ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚ‡Ô˘Û˜ ·Ó·Ê. ÚÔÙ¿ÛÂȘ
¬˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÙ‡Á¯·ÓÂ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. üÓ: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ·fi ÙÔ âÙ‡Á¯·ÓÂ. ͤÓÔ˜:

7(213-246)

11-01-04

01:42

™ÂÏ›‰·245

ηÙËÁ. ÛÙÔ ¬˜. º·ÚÓ·‚¿˙ˇˆ: ‰ÔÙ. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ Í¤ÓÔ˜. \AÁËÛÈÏ¿ˇˆ:
·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÍÂÓÒıË.
2. ó˜ ÔúÔÈÙÔ……º·ÚÓ¿‚·˙ÔÓ: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Âr Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈ· ÚfiÙ·Û˘. (ÔyÙÔ˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔúÔÈÙÔ (: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘) Î·È ÛÙÔ Û˘Ó·Á·ÁÂÖÓ iÓ (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): ‰˘ÓËÙÈÎfi Âȉ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ.
ÛÙÔ ÔúÔÈÙÔ. ·éÙˇá: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ··Ú.
3. ·éÙÔÜ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ õÎÔ˘ÛÂÓ. Ï·‚ÒÓ: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ôÁˆÓ: ÙÚÔ. ÌÙ¯.
4. öÓı· \AÁËۛϷԘ……àÓ¤ÌÂÓÔÓ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ÚfiÙ. ηٷΛÌÂÓÔÈ: ÙÚÔ. ÌÙ¯.
5. ıÂÚ·fiÓÙˆÓ: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ñÔÙÈı¤ÓÙˆÓ: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ïÚáÓ:·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. àÏÏ‹ÏÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÚÔÛÂÖ·Ó Î·È ˘ÔÎ. ÛÙÔ ¯·›ÚÂÈÓ (: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·): ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÚÔÛÂÖ·Ó. ÙÔÜ º·ÚÓ·‚¿˙Ô˘: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯.
ÚÔÙ›ӷÓÙÔ˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ÏfiÁÔ˘: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ õÚÍ·ÙÔ.

∂ÓfiÙËÙ·

7

∞¶∞¡Δ∏™EI™
ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 150 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ·, Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ù ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ;
ªÂ ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô Ô •ÂÓÔÊÒÓ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘;
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ·, Ô ∞ÁËۛϷԘ ˆ˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˘ ‰È¿ÁÂÈ
ÏÈÙ‹ Î·È ·¤ÚÈÙÙË ˙ˆ‹. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ
·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÏÈÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÙÚ¿ËΠÁÈ· ÙËÓ ÙÚ˘ÊËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘. √ •ÂÓÔÊÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÈÎfiÓ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘. ∏ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Î·È Ù· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· ÙˆÓ
¶ÂÚÛÒÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È
ÙËÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∞ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ë
·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ ·Ì‹¯·ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘
º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘, ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜.
2. ¶ÔÈÔ˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜;
™Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ë
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘. ΔfiÛÔ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·fi
ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ˙ÂÈ Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ‰Â ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó·
ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ··ÈÙ› ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘.

245

7(213-246)

11-01-04

01:43

™ÂÏ›‰·246

8(247-278)

11-01-04

01:50

™ÂÏ›‰·247

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 8 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: H Á¤ÓÂÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘
oHÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ¬Ù\ qÓ ôÙ·ÎÙÔ˜ àÓıÚÒˆÓ ‚›Ô˜
ηd ıËÚÈ҉˘ åÛ¯‡Ô˜ ı\ ñËÚ¤Ù˘,
¬Ù\ Ôé‰bÓ pıÏÔÓ ÔûÙ ÙÔÖ˜ âÛıÏÔÖÛÈÓ qÓ
ÔéÙ\ ·s ÎfiÏ·ÛÌ· ÙÔÖ˜ ηÎÔÖ˜ âÁ›ÁÓÂÙÔ.
ÎôÂÈÙ¿ ÌÔÈ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ ±ÓıÚˆÔÈ ÓfiÌÔ˘˜
ı¤Ûı·È ÎÔÏ·ÛÙ¿˜, ¥Ó· ‰›ÎË Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ qF
ÙcÓ ı\ ≈‚ÚÈÓ ‰Ô‡ÏËÓ ö¯FËØ
â˙ËÌÈÔÜÙÔ ‰\ Âú ÙȘ âÍ·ÚÌ·ÚÙ¿ÓÔÈ.
òEÂÈÙ\ âÂȉc ÙàÌÊ·ÓÉ ÌbÓ Ôî ÓfiÌÔÈ
àÂÖÚÁÔÓ ·éÙÔf˜ öÚÁ· Ìc Ú¿ÛÛÂÈÓ ‚›÷·,
Ï¿ıÚ÷· ‰\ öÚ·ÛÛÔÓ, ÙËÓÈηÜÙ¿ ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ
˘ÎÓfi˜ ÙȘ ηd ÛÔÊe˜ ÁÓÒÌËÓ àÓcÚ
ıÂáÓ ‰¤Ô˜ ıÓËÙÔÖÛÈÓ âÍ¢ÚÂÖÓ, ¬ˆ˜
ÂúË ÙÈ ‰ÂÖÌ· ÙÔÖ˜ ηÎÔÖÛÈ, ÎôÓ Ï¿ıÚ÷·
Ú¿ÛÛˆÛÈÓ õ ϤÁˆÛÈÓ õ ÊÚÔÓáÛ› ÙÈ.
\EÓÙÂÜıÂÓ ÔsÓ Ùe ıÂÖÔÓ ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ,
ó˜ öÛÙÈ ‰·›ÌˆÓ àÊı›Ùˇˆ ı¿ÏÏˆÓ ‚›ˇˆ
Ófiˇˆ Ù\ àÎÔ‡ˆÓ ηd ‚ϤˆÓ, ÊÚÔÓáÓ Ù ηd
ÚÔÛ¤¯ˆÓ Ù ٷÜÙ· ηd ʇÛÈÓ ı›·Ó ÊÔÚáÓ,
¬˜ ÄÓ ÌbÓ Ùe ϯıbÓ âÓ ‚ÚÔÙÔÖ˜ àÎÔ‡ÛÂÙ·È,
Ùe ‰ÚÒÌÂÓÔÓ ‰b ÄÓ å‰ÂÖÓ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È.
KÚÈÙ›·˜, ™›Û˘ÊÔ˜ ·. 19, ÛÙ. 1-21

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ∫ÚÈÙ›·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 460 .Ã. Î·È ¤ı·Ó Á‡Úˆ
ÛÙ· 403 .Ã.. ◊Ù·Ó ·fiÁÔÓÔ˜ ÂÈÊ·ÓÔ‡˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ı›Ԙ
ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ΔÔ 411 .Ã. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô·‰fi˜
ÙÔ˘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ΔÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÙÔ 404 .Ã. Ù¤ıËΠÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Δ˘Ú¿ÓÓˆÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÂÎÙÂϤÛÂȘ Î·È ‰Ë-

247

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·248

̇ÛÂȘ. ™ÎÔÙÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì¿¯Ë˜ ηٿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ÂÍfiÚÈÛÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜,
Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ›ӷÈ: «¶ÔÏÈÙÂÖ·È», «\AÊÔÚÈÛÌÔ›», «^OÌÈÏ›·È». ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·.
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ∫ÚÈÙ›· «™›Û˘ÊÔ˜».
∂Èο˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· Û˘Ófi‰Â˘Â ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· «Δ¤ÓÓ˘», «^P·‰¿Ì·Óı˘˜», «¶ÂÈÚ›ıÔÔ˜», Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë. ™ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ∫ÚÈÙ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ıÚËÛΛ·, Ô ÓfiÌÔ˜ ηÈ
Ë Ù¿ÍË Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó·
˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜.

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY
K∂ÿª∂¡√

oHÓ ¯ÚfiÓÔ˜
¬Ù’ qÓ ‚›Ô˜ àÓıÚÒˆÓ ôÙ·ÎÙÔ˜

248

M∂ΔÕºƒ∞™∏

Y‹Ú¯Â ÌÈ· ÂÔ¯‹
Ô˘ ¤ÏÂÈÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ηd ıËÚÈ҉˘ ÙÂ
Î·È Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙ Û ıËÚ›Ô Î·› ‹Ù·Ó
ñËÚ¤Ù˘ åÛ¯‡Ô˜,
‰Ô‡ÏË Û οı ‰‡Ó·ÌË,
¬Ù ÔûÙ Ôé‰bÓ pıÏÔÓ
fiÙ·Ó Ô‡Ù ηӤӷ ¤·ıÏÔ
qÓ ÙÔÖ˜ âÛıÏÔÖÛÈÓ
˘‹Ú¯Â (‹ ‰ÈÓfiÙ·Ó) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜,
ÔûÙ\ ·s âÁ›ÁÓÂÙÔ
Ô‡Ù ¿ÏÈ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó
ÎfiÏ·ÛÌ· ÙÔÖ˜ ηÎÔÖ˜.
ÙÈ̈ڛ· ÛÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜.
KôÂÈÙ· ÌÔÈ, ‰ÔÎÔÜÛÈÓ
K·È ¤ÂÈÙ· ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË
±ÓıÚˆÔÈ ı¤Ûı·È ÓfiÌÔ˘˜
fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÛÈÛ·Ó ÓfiÌÔ˘˜
ÎÔÏ·ÛÙ¿˜,
ÙÈ̈ÚÔ‡˜,
¥Ó· Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ qF ‰›ÎË
ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ
‰Ô‡ÏËÓ Ù ö¯FË ÙcÓ ≈‚ÚÈÓØ
Î·È Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›·Ø
â˙ËÌÈÔÜÙÔ ‰\
Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·Ó
Âú ÙȘ âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ.
οÔÈÔ˜ ·Ó ¤ÛÊ·ÏÏÂ.
òEÂÈÙ\ âÂȉc Ôî ÌbÓ ÓfiÌÔÈ
ŒÂÈÙ·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÓfiÌÔÈ
àÂÖÚÁÔÓ ·éÙÔf˜
ÂÌfi‰È˙·Ó ·˘ÙÔ‡˜
Ìc Ú¿ÛÛÂÈÓ ‚›÷·
Ó· ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó
ÙàÌÊ·ÓÉ öÚÁ·,
Ê·ÓÂÚ¤˜ ·‰È˘,
öÚ·ÛÛÔÓ ‰b Ï¿ıÚ÷·,
(ÙȘ) ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó fï˜ ÎÚ˘Ê¿,
ÙËÓÈηÜÙ· ‰ÔÎÂÖ ÌÔÈ
ÙfiÙ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË
àÓcÚ ÙȘ ˘ÎÓe˜ ηd ÛÔÊe˜ ÙcÓ ÁÓÒÌËÓ fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â˘Ê˘‹˜ Î·È ÛÔÊfi˜
âÍ¢ÚÂÖÓ ıÓËÙÔÖÛÈÓ
ÂÈÓfiËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜
‰¤Ô˜ ıÂáÓ,
ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ ıÂÒÓ,

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·249

¬ˆ˜ ÂúË ÙÈ ‰ÂÖÌ· ÙÔÖ˜ ηÎÔÖÛÈ,
ÎiÓ Ï¿ıÚ÷·
Ú¿ÛÛˆÛÈÓ j ϤÁˆÛÈÓ j ÊÚÔÓáÛ› ÙÈ.
\EÓÙÂÜıÂÓ ÔsÓ
ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ Ùe ıÂÖÔÓ,
ó˜ öÛÙÈ ‰·›ÌˆÓ
ı¿ÏÏˆÓ àÊı›Ùˇˆ ‚›ˇˆ
àÎÔ‡ˆÓ Ù ηd ‚ϤˆÓ Ófiˇˆ,
ÊÚÔÓáÓ ÙÂ Î·È ÚÔÛ¤¯ˆÓ Ù ٷÜÙ·
ηd ÊÔÚáÓ ı›·Ó ʇÛÈÓ,
n˜ ÄÓ ÌbÓ Ùe ϯıbÓ
âÓ ‚ÚÔÙÔÖ˜
àÎÔ‡ÛÂÙ·È,
ÄÓ ‰b Ùe ‰ÚÒÌÂÓÔÓ
‰˘Ó‹ÛÂÙ·È å‰ÂÖÓ.

ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜,
·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÎÚ˘Ê¿
‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ‹ ϤÓ ‹ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î¿ÙÈ.
Afi ÙfiÙÂ ÏÔÈfiÓ
ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙÔ ı›Ô,
fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂfi˜
Ô˘ ˙ÂÈ ·ÈÒÓÈ·
Î·È Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ‚ϤÂÈ Ì ÙÔ ÓÔ˘
Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ÂÈÙËÚ› ·˘Ù¿
Î·È Â›Ó·È ÂÚȂ‚ÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙË ı›· ʇÛË,
Ô ÔÔ›Ô˜ ηıÂÙ› Ô˘ ϤÁÂÙ·È
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ
ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ
Î·È Î·ıÂÙ› Ô˘ Á›ÓÂÙ·È
ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ.

∂ÓfiÙËÙ·

8

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY
K¿ÔÙÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ë
˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÚ›ˆÓ Î·È ˘ÔÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ÈÛ¯˘ÚÔ‡. O‡ÙÂ Î·È ‰ÈÓfiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ
Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÛÔÈ ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó Î·Î¤˜ Ú¿ÍÂȘ. AÚÁfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ë ·Ï·˙ÔÓ›·, ı¤ÛÈÛ·Ó ÓfiÌÔ˘˜. OÈ ÓfiÌÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ
Â¤ÙÚÂ·Ó Û ηӤӷ Ó· οÓÂÈ ·‰ÈÎ›Â˜Ø fï˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÂȉ‹ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ê·ÓÂÚ¿ Ó· ·‰ÈÎÔ‡Ó, ·‰ÈÎÔ‡Û·Ó ÎÚ˘Ê¿.
TfiÙ οÔÈÔ˜ ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ÛÔÊfi˜ ÛΤÊÙËΠӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙȘ ηΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÂÈÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ Êfi‚Ô Ô˘ ı· ›¯Â Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ·ÎfiÌ· ηÈ
ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÎÚ˘Ê¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ó.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ oHÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ¬Ù’: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÊÚ¿ÛË ¤Ó·Ú͢ Ì˘ıÈÎÒÓ
‰ÈËÁ‹ÛˆÓ. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «‹Ù·Ó οÔÙÂ…», Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ
Û‹ÌÂÚ· Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·.

❏ oHÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ¬Ù’…Âú ÙȘ âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ: ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ∫ÚÈÙ›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶›ÛÙ¢·Ó Î·È ‰›‰·ÛÎ·Ó fiÙÈ ·Ú¯Èο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â

249

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·250

Ù¿ÍË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁÔ‡Ó
Ù· ¤ÓÛÙÈÎÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ›Û¯˘Â ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ‹Ù·Ó ‰È·Ú΋˜ Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ΔfiÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÓfiËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚ÈÒÛÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈο Î·È ‰›Î·È·. √ÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ˘¿ÎÔ˘·Ó ÛÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ˘·ÎÔ‹˜, fï˜, ‹Ù·Ó Ô Êfi‚Ô˜ ÌËÓ ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó.

❏ ΔËÓÈηÜÙ· ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ ˘ÎÓe˜ ÙȘ ηd ÛÔÊe˜ ÙcÓ ÁÓÒÌËÓ àÓcÚ: Ô ∫ÚÈÙ›·˜
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙË ıÚËÛΛ· ÙËÓ ÂÈÓfiËÛ οÔÈÔ˜ ÛÔÊfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÒÛÙÂ
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ›˜, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Î¿ÔȘ
ÌfiÓÔ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ·ÎfiÌË
Î·È ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ı· ·¤Ê¢Á·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙȘ ηΤ˜
Ú¿ÍÂȘ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, Ë ıÚËÛΛ· Û·Ó Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ
Ôϛ٘ Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜.

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• oHÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ¯ÚfiÓÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ¯ÚfiÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘]

250

√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¯ÚfiÓÈÔ˜, ¯ÚÔÓÈÎfi˜, ÂÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ˜, Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˜,
¿¯ÚÔÓÔ˜, ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ˜
• ¬ÙÂ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜
• ôÙ·ÎÙÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ôÙ·ÎÙÔ˜, Ùe ôÙ·ÎÙÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. ·Ù·Í›·, Ù·ÎÙÔÔÈÒ, Ù¿ÍË, Ù·ÎÙÈÎfi˜
• ‚›Ô˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚›Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚›Ô˘] √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ‚ÈÔÙÈÎfi˜, ‚ÈÔÔÚÈÛÌfi˜, ¤Ì‚ÈÔ˜
• ıËÚÈ҉˘: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ıËÚÈ҉˘, Ùe ıËÚÈá‰Â˜ (= Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ
Û ıËÚ›·) μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂Δπ∫√™ ıËÚÈ҉˘, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ıËÚȈ‰¤ÛÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ ıËÚȈ‰¤ÛÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• åÛ¯‡Ô˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì åÛ¯‡˜ [ÁÂÓ. Ùɘ åÛ¯‡Ô˜] (= ‰‡Ó·ÌË) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÈÛ¯˘Úfi˜, ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ÈÛ¯˘ÚÔÁÓÒ̈Ó
• ñËÚ¤Ù˘: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ñËÚ¤Ù˘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ñËÚ¤ÙÔ˘]
• Ôé‰bÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ôé‰Âd˜, Ô˘‰ÂÌ›·, Ôé‰bÓ
(= ηӤӷ˜)
• pıÏÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe pıÏÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ôıÏÔ˘] (=

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·251

‚Ú·‚›Ô) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ıÏÔı¤Ù˘, ·ıÏÔ·È‰È¿, ¤·ıÏÔ, ·ıÏËÙ‹˜,
·ıÏËÙÈÛÌfi˜
• ÙÔÖ˜ âÛıÏÔ›ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. âÛıÏfi˜, -‹, -fiÓ (= ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜)
• ·s: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• ÎfiÏ·ÛÌ·: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ÎfiÏ·ÛÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÎÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜] (= ÙÈ̈ڛ·) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÎfiÏ·ÛË, ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜
• ÙÔÖ˜ ηÎÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ηÎfi˜, -‹, -eÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ηÎfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ï,ì ηΛˆÓ, Ùe οÎÈÔÓ/ ï,ì ¯Â›ÚˆÓ, Ùe
¯ÂÖÚÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™ οÎÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ/ ¯Â›ÚÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• âÁ›ÁÓÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÙÔ˘ Ú. Á›ÁÓÔÌ·È
• ÌÔÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, —
• ‰ÔÎÔÜÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰ÔΤˆ, ‰ÔÎá (ÌÔ˘
Ê·›ÓÂÙ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰ÔÎá, ÚÙ. â‰fiÎÔ˘Ó, ̤Ï. ‰Ô΋ۈ/‰fi͈, ·fiÚ. ö‰ÔÍ·, ÚÎ. ‰Â‰fiÎËη
• ı¤Ûı·È: ··Ú. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù›ıÂÌ·È (= ıÂÛ›˙ˆ, ÙÔÔıÂÙԇ̷È)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ù›ıÂÌ·È, ÚÙ. âÙÈı¤ÌËÓ, ̤Ï. ı‹ÛÔÌ·È/ ÙÂı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âı¤ÌËÓ/ âÙ¤ıËÓ, ÚÎ. Ù¤ıÂÈÌ·È/ ÎÂÖÌ·È, ˘ÂÚÛ. âΛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ı¤ÛË, ı‹ÎË, ı¤Ì·, ÓÔÌÔı¤Ù˘, ıÂÛÌfi˜, ·‰È¿ıÂÙÔ˜, ıÂÙfi˜
• ÎÔÏ·ÛÙ¿˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÎÔÏ·ÛÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÎÔÏ·ÛÙÔÜ] (= Ô ÙÈ̈Úfi˜)
• ‰›ÎË: ÔÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‰›ÎË [ÁÂÓ. Ùɘ ‰›Î˘] √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ÈηÛÙ‹˜, ˘fi‰ÈÎÔ˜
• Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘]
• qF : Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ÙcÓ ≈‚ÚÈÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ≈‚ÚȘ [ÁÂÓ. Ùɘ ≈‚Úˆ˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ˘‚ÚÈÛÙ‹˜
• ‰Ô‡ÏËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‰Ô‡ÏË [ÁÂÓ. Ùɘ ‰Ô‡Ï˘]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰Ô˘Ï‡ˆ, ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰Ô˘ÏÈÎfi˜, ‰Ô˘Ï›·, ˘fi‰Ô˘ÏÔ˜
• ö¯FË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ö¯ˆ, ÚÙ.
Âr¯ÔÓ, ̤Ï. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã öÛ¯ÔÓ, ÚÎ. öÛ¯Ëη, ˘ÂÚÛ. âÛ¯‹ÎÂÈÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ¢ÂÍ›·, η¯ÂÍ›·, Û¯ÔÏ‹, Û¯ÔÏ›Ô, Û¯¤ÛË, Û¯‹Ì·, ۯ‰fiÓ,
˘ÂÚÔ¯‹, ·Ó·Îˆ¯‹, ·Ô¯‹, ¤ÓÔ¯Ô˜, οÙÔ¯Ô˜, ̤ÙÔ¯Ô˜, ÔÏÈÔ‡¯Ô˜
• â˙ËÌÈÔÜÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˙ËÌÈfiÔÌ·È, ˙ËÌÈÔÜÌ·È (=
ÙÈ̈Úԇ̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ˙ËÌÈÔÜÌ·È, ÚÙ. â˙ËÌÈÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ˙ËÌÈÒÛÔÌ·È,
˙ËÌȈı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. â˙ËÌÈÒıËÓ, ÚÎ. â˙ËÌ›ˆÌ·È, ˘ÂÚÛ. â˙ËÌÈÒÌËÓ
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ˙ËÌÈ¿, ·˙ËÌ›ˆÙÔ˜, ˙ËÌÈ¿Ú˘
• âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÍ·Ì·ÚÙ¿Óˆ (=
ÛÊ¿Ïψ, ·‰ÈÎÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÍ·Ì·ÚÙ¿Óˆ, ÚÙ. âÍËÌ¿ÚÙ·ÓÔÓ, ̤Ï. âÍ·Ì·ÚÙ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ‚ã âÍ‹Ì·ÚÙÔÓ, ÚÎ. âÍËÌ¿ÚÙËη, ˘ÂÚÛ. âÍËÌ·ÚÙ‹ÎÂÈÓ
√ª√ƒπ∑∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·Ì·ÚÙ›·, ·Ì¿ÚÙËÌ·, ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜, ·Ì·ÚÙˆÏfi˜

∂ÓfiÙËÙ·

8

251

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

252

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·252

• àÂÖÚÁÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ, ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à›ÚÁˆ (= ÂÌÔ‰›˙ˆ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. à›ÚÁˆ, ÚÙ. àÂÖÚÁÔÓ, ̤Ï. à›Ú͈, ·fiÚ. àÂÖÚÍ·
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. οıÂÈÚÍË
• öÚÁ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe öÚÁÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ öÚÁÔ˘]
• Ú¿ÛÛÂÈÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ, ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ú¿ÛÛˆ/ Ú¿ÙÙˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ú¿ÙÙˆ, ÚÙ. öÚ·ÙÙÔÓ, ̤Ï. ڿ͈, ·fiÚ. öÚ·Í·, ÚÎ. ¤Ú·¯·,
˘ÂÚÛ. âÂÚ¿¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ú¿ÁÌ·, Ú¿ÍË, ¤ÌÚ·ÎÙ·, Ú·ÎÙÈÎfi˜, ¿Ú·ÎÙÔ˜
• ‚›÷·: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‚›· [ÁÂÓ. Ùɘ ‚›·˜]
• Ï¿ıÚ÷·: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ÎÚ˘Ê¿)
• öÚ·ÛÛÔÓ: Áã ÏËı. ÚÔÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ú¿ÛÛˆ/ Ú¿ÙÙˆ (‚Ϥ ÈÔ ¿Óˆ).
• ÙËÓÈηÜÙ·:Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi (= ÙfiÙÂ)
• ˘ÎÓe˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ˘ÎÓe˜, -c, -eÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ˘ÎÓe˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ˘ÎÓfiÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™
˘ÎÓfiÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÛÔÊe˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÛÔÊe˜, -c, -eÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ÛÔÊfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ÛÔÊÒÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™
ÛÔÊÒÙ·ÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ÁÓÒÌËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÁÓÒÌË [ÁÂÓ. Ùɘ ÁÓÒÌ˘]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Áӈ̿Ù¢ÛË, ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË
• àÓcÚ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï àÓcÚ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ·Ó‰Úe˜]
• ‰¤Ô˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ‰¤Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‰¤Ô˘˜]
• ıÓËÙÔÖÛÈÓ (= ıÓËÙÔÖ˜): ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ıÓËÙe˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ıÓËÙÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ı¿Ó·ÙÔ˜, ·ı¿Ó·ÙÔ˜, ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·
• âÍ¢ÚÂÖÓ: ··Ú. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÍ¢ڛÛΈ (= ÂÊ¢ڛÛΈ) Ã√¡√π:
ÂÓÂÛÙ. âÍ¢ڛÛΈ, ÚÙ. â͇ÚÈÛÎÔÓ/ â͡ÚÈÛÎÔÓ, ̤Ï. âÍÂ˘Ú‹Ûˆ, ·fiÚ. ‚ã
âÍÂÜÚÔÓ/ âÍËÜÚÔÓ, ÚÎ. â͇ÚËη/ â͡ÚËη √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‡ÚËÌ·,
ÂʇÚÂÛË, ÂÊ¢ڤÙ˘, ‰˘Û‡ÚÂÙÔ˜
• ÂúË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ÙÔÖ˜ ηÎÔÖÛÈ (ÙÔÖ˜ ηÎÔÖ˜): ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ηÎfi˜, -‹, -fiÓ
• Ú¿ÛÛˆÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ú¿ÛÛˆ/ Ú¿ÙÙˆ
• ϤÁˆÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ.˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁˆ
• ÊÚÔÓáÛÈ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊÚÔÓ¤ˆ, ÊÚÔÓá (= ÛΤÊÙÔÌ·È, ۯ‰ȿ˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÊÚÔÓá, ÚÙ. âÊÚfiÓÔ˘Ó, ̤Ï. ÊÚÔÓ‹Ûˆ,
·fiÚ. âÊÚfiÓËÛ·, ÚÎ. ÂÊÚfiÓËη, ˘ÂÚÛ. âÂÊÚÔÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂.
ÊÚfiÓËÌ·, ÊÚfiÓËÛË, ÊÚfiÓÈÌÔ˜, ÂÚÈÊÚfiÓËÛË
• âÓÙÂÜıÂÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi
• Ùe ıÂÖÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ıÂÖÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ı›Ԣ]
• ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂåÛËÁ¤ÔÌ·È, ÂåÛË-

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·253

ÁÔÜÌ·È (= ‰È‰¿ÛΈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂåÛËÁÔÜÌ·È, ÚÙ. ÂåÛËÁÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ÂåÛËÁ‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ÂåÛËÁËÛ¿ÌËÓ, ÂåÛËÁ‹ıËÓ, ÚÎ. ÂåÛ‹ÁËÌ·È, ˘ÂÚÛ. ÂåÛËÁ‹ÌËÓ
• öÛÙÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• ‰·›ÌˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‰·›ÌˆÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‰·›ÌÔÓÔ˜]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜, ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜
• àÊı›Ùˆ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ôÊıÈÙÔ˜, Ùe ôÊıÈÙÔÓ (= ¿Êı·ÚÙÔ˜, ·ÈÒÓÈÔ˜)
• ı¿ÏψÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ı¿Ïψ (= ·ÎÌ¿˙ˆ, Â˘Ù˘¯Ò) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ı¿Ïψ, ÚÙ [öı·ÏÏÔÓ], ̤Ï.-, ·fiÚ. ‚ã [öı·ÏÔÓ], ÚÎ.
Ù¤ıËÏ·, ˘ÂÚÛ. [âÙÂı‹ÏÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÂÈı·Ï‹˜, ¢ı·Ï‹˜
• Ófiˇˆ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÓÔܘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ÓÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞
ÛÙË ¡.∂. ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, ÓÔÂÚfi˜, ÓfiËÌ·, ·ÓfiËÙÔ˜
• àÎÔ‡ˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÎÔ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÎÔ‡ˆ, ÚÙ. õÎÔ˘ÔÓ, ̤Ï. àÎÔ‡ÛÔÌ·È, ·fiÚ. õÎÔ˘Û·, ÚÎ. à΋ÎÔ·, ˘ÂÚÛ.
àÎËÎfiÂÈÓ/ äÎËÎfiÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÎÔ‹, ¿ÎÔ˘ÛÌ·, ˘‹ÎÔÔ˜, ·˘Ù‹ÎÔÔ˜, ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙÔ˜, Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜
• ‚ϤˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚Ϥˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.
‚Ϥˆ, ÚÙ. ö‚ÏÂÔÓ, ̤Ï. ‚Ϥ„ÔÌ·È, ·fiÚ. ö‚Ï„·, ÚÎ. ‚¤‚ÏÂÊ·, ˘ÂÚÛ. â‚‚ϤÊÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‚ϤÌÌ·, ‚ϤʷÚÔ, ‚ÏÂÊ·Ú›‰·, ÂÚ›‚ÏÂÙÔ˜,
·‚Ï„›·
• ÚÔÛ¤¯ˆÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛ¤¯ˆ Ã√¡√π:
ÂÓÂÛÙ. ÚÔÛ¤¯ˆ, ÚÙ. ÚÔÛÂÖ¯ÔÓ, ̤Ï. ÚÔ͈ۤ/ ÚÔÛ¯‹Ûˆ, ·fiÚ. ÚÔÛ¤Û¯ÔÓ,
ÚÎ. ÚÔÛ¤Û¯Ëη, ˘ÂÚÛ. ÚÔÛÂÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÚÔÛÔ¯‹, ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜, ·ÚfiÛÂÎÙÔ˜, ·ÚÔÛÂÍ›·
• Ù·ÜÙ·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• ı›·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ıÂÖÔ˜, ı›·, ıÂÖÔÓ
• ÊÔÚáÓ: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊÔÚ¤ˆ, ÊÔÚá (= ʤڈ,
ÊÔÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÊÔÚá, ÚÙ. âÊfiÚÔ˘Ó, ̤Ï. ÊÔÚ‹Ûˆ, ·fiÚ. âÊfiÚËÛ·,
ÚÎ. ÂÊfiÚËη, ˘ÂÚÛ. âÂÊÔÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÊÔÚËÙfi˜, ·ÊfiÚËÙÔ˜, ÊfiÚÂÌ·
• n˜: ÔÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. n˜, m, n
• ÄÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ę, ÄÛ·, ÄÓ
• Ùe ϯıbÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÁÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ϤÁÔÌ·È, ÚÙ. âÏÂÁfiÌËÓ, ̤Ï. ϯı‹ÛÔÌ·È/ ®Ëı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. âϤ¯ıËÓ/ âÚÚ‹ıËÓ, ÚÎ. ÂúÚËÌ·È/ ϤÏÂÁÌ·È, ˘ÂÚÛ. ÂåÚ‹ÌËÓ
• ‚ÚÔÙÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚ÚÔÙe˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚ÚÔÙÔÜ]
(= Ô ıÓËÙfi˜)
• àÎÔ‡ÛÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚÔÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÎÔ‡ˆ
• Ùe ‰ÚÒÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰Ú¿ÔÌ·È, ‰ÚáÌ·È
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰ÚáÌ·È, ÚÙ. â‰ÚÒÌËÓ, ̤Ï. -, ·fiÚ. -, ÚÎ. ‰¤‰Ú·Ì·È √ª√ƒ-

∂ÓfiÙËÙ·

8

253

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·254

∂ÓfiÙËÙ·

ƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰Ú¿ÛË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ·‰Ú·Ó‹˜, ‰Ú¿Ì·, ‰Ú·ÛÙÈÎfi˜, ‰Ú¿ÛÙ˘

8

• å‰ÂÖÓ: ··Ú. ·fiÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ïÚ¿ˆ, ïÚá
• ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ̤Ï. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰‡Ó·Ì·È (= ÌÔÚÒ)
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰‡Ó·Ì·È, ÚÙ. â‰˘Ó¿ÌËÓ, ̤Ï. ‰˘Ó‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ. ≢ӋıËÓ/
䉢ӋıËÓ, ÚÎ. ‰Â‰‡ÓËÌ·È √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ‰‡Ó·ÌË, ‰˘Ó·Ùfi˜, ·‰‡Ó·ÙÔ˜,
·‰‡Ó·ÌÔ˜, ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË, ‰˘Ó·ÌÈ΋

K§I™H
O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - EÈı¤ÙˆÓ - AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY
K§I™H OY™IA™TIKøN
Aã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙfiÓ
ÎÏËÙ. (t)

ñËÚ¤Ù˘
ñËÚ¤ÙÔ˘
ñËÚ¤Ù÷Ë
ñËÚ¤ÙËÓ
ñËÚ¤Ù·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÎÔÏ·ÛÙ‹˜ ì
ÎÔÏ·ÛÙÔÜ Ùɘ
ÎÔÏ·ÛÙ÷É Ù÷É
ÎÔÏ·ÛÙ‹Ó Ù‹Ó
ÎÔÏ·ÛÙ¿ (t)

‰›ÎË Ôî
‰›Î˘ ÙáÓ
‰›Î÷Ë ÙÔÖ˜
‰›ÎËÓ ÙÔ‡˜
‰›ÎË (t)

ñËÚ¤Ù·È
ñËÚÂÙáÓ
ñËڤٷȘ
ñËÚ¤Ù·˜
ñËÚ¤Ù·È

ÎÔÏ·ÛÙ·› ·î ‰›Î·È
ÎÔÏ·ÛÙáÓ ÙáÓ ‰ÈÎáÓ
ÎÔÏ·ÛÙ·Ö˜ Ù·Ö˜ ‰›Î·È˜
ÎÔÏ·ÛÙ¿˜ Ù¿˜ ‰›Î·˜
ÎÔÏ·ÛÙ·› (t) ‰›Î·È

Bã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
(t)

¯ÚfiÓÔ˜
¯ÚfiÓÔ˘
¯ÚfiÓ÷ˆ
¯ÚfiÓÔÓ
¯ÚfiÓÂ

‚ÚÔÙfi˜
‚ÚÔÙÔÜ
‚ÚÔÙ÷á
‚ÚÔÙfiÓ
‚ÚÔÙ¤

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

pıÏÔÓ
ôıÏÔ˘
ôıÏ÷ˆ
pıÏÔÓ
pıÏÔÓ

Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

¯ÚfiÓÔÈ
¯ÚfiÓˆÓ
¯ÚfiÓÔȘ
¯ÚfiÓÔ˘˜
¯ÚfiÓÔÈ

‚ÚÔÙÔd
‚ÚÔÙáÓ
‚ÚÔÙÔÖ˜
‚ÚÔÙÔ‡˜
‚ÚÔÙÔd

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

pıÏ·
ôıψÓ
ôıÏÔȘ
pıÏ·
pıÏ·

°ã ÎÏ›ÛË
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÔÓÔÌ. ì
ÁÂÓ. Ùɘ
‰ÔÙ. Ù÷É
·ÈÙ. ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

254

åÛ¯‡˜ ≈‚ÚȘ Ùe
åÛ¯‡Ô˜ ≈‚Úˆ˜ÙÔÜ
åÛ¯‡È ≈‚ÚÂÈ Ù÷á
åÛ¯‡Ó ≈‚ÚÈÓ Ùe
åÛ¯‡ ≈‚ÚÈ (t)

ÎfiÏ·ÛÌ·
ÎÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜
ÎÔÏ¿ÛÌ·ÙÈ
ÎfiÏ·ÛÌ·
ÎfiÏ·ÛÌ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

åÛ¯‡Â˜ ≈‚ÚÂȘ
Ùa
åÛ¯‡ˆÓ ≈‚ÚÂˆÓ ÙáÓ
åÛ¯‡ÛÈ(Ó) ≈‚ÚÂÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜
åۯܘ
≈‚ÚÂȘ
Ùa
åÛ¯‡Â˜ ≈‚ÚÂȘ (t)

ÎÔÏ¿ÛÌ·Ù·
ÎÔÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ
ÎÔÏ¿ÛÌ·ÛÈ(Ó)
ÎÔÏ¿ÛÌ·Ù·
ÎÔÏ¿ÛÌ·Ù·

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·255

∂ÓfiÙËÙ·

K§I™H E¶I£ETøN

8
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.
ÔÓÔÌ. ï, ì
ÁÂÓ. ÙÔÜ, Ùɘ
‰ÔÙ. Ù÷á, Ù÷É
·ÈÙ. ÙeÓ, ÙcÓ
ÎÏËÙ. (t)

Ô˘‰.

·ÚÛ. / ıËÏ.

ôÙ·ÎÙÔ˜ Ùe ôÙ·ÎÙÔÓ
ï, ì
àÙ¿ÎÙÔ˘ ÙÔÜ àÙ¿ÎÙÔ˘ ÙÔÜ, Ùɘ
àÙ¿ÎÙ÷ˆ Ù÷á àÙ¿ÎÙ÷ˆ Ù÷á, Ù÷É
ôÙ·ÎÙÔÓ Ùe ôÙ·ÎÙÔÓ ÙeÓ, ÙcÓ
ôÙ·ÎÙÂ
(t) ôÙ·ÎÙÔÓ
(t)

ıËÚÈ҉˘
ıËÚÈÒ‰Ô˘˜
ıËÚÈÒ‰ÂÈ
ıËÚÈÒ‰Ë
ıËÚÈá‰Â˜

Ô˘‰.
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

ıËÚÈá‰Â˜
ıËÚÈÒ‰Ô˘˜
ıËÚÈÒ‰ÂÈ
ıËÚÈá‰Â˜
ıËÚÈá‰Â˜

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ. / ıËÏ.

Ô˘‰.

ÔÓÔÌ. Ôî, ·î ôÙ·ÎÙÔÈ
ÁÂÓ.
ÙáÓ àÙ¿ÎÙˆÓ
‰ÔÙ. ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜ àÙ¿ÎÙÔȘ
·ÈÙ. ÙÔf˜, Ùa˜ àÙ¿ÎÙÔ˘˜
ÎÏËÙ. (t)
ôÙ·ÎÙÔÈ

Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
(t)

·ÚÛ. / ıËÏ.

ôÙ·ÎÙ·
Ôî, ·î
àÙ¿ÎÙˆÓ ÙáÓ
àÙ¿ÎÙÔȘ ÙÔÖ˜, Ù·Ö˜
ôÙ·ÎÙ· ÙÔf˜, Ùa˜
ôÙ·ÎÙ·
(t)

ıËÚÈÒ‰ÂȘ Ùa ıËÚÈÒ‰Ë
ıËÚȈ‰áÓ ÙáÓ ıËÚȈ‰áÓ
ıËÚȈ‰¤ÛÈ ÙÔÖ˜ ıËÚȈ‰¤ÛÈ
ıËÚÈÒ‰ÂȘ Ùa ıËÚÈÒ‰Ë
ıËÚÈÒ‰ÂȘ (t) ıËÚÈÒ‰Ë

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ. ï
ÁÂÓ. ÙÔÜ
‰ÔÙ. Ù÷á
·ÈÙ. ÙeÓ
ÎÏËÙ. (t)

ηÎe˜
ηÎÔÜ
ηÎ÷á
ηÎfiÓ
ηÎb

ıËÏ.
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
(t)

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Ô˘‰.

ηÎc
ηÎɘ
ηÎ÷É
ηÎcÓ
ηÎc

Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
(t)

Ô˘‰.

ηÎeÓ
ηÎÔÜ
ηÎ÷á
ηÎeÓ
ηÎeÓ

·ÚÛ.
Ôî
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
ÙÔf˜
(t)

ηÎÔd
ηÎáÓ
ηÎÔÖ˜
ηÎÔf˜
ηÎÔd

ıËÏ.
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
(t)

Ô˘‰.

ηηd Ùa
ηÎáÓ ÙáÓ
ηη֘ ÙÔÖ˜
ηÎa˜ Ùa
ηηd (t)

ηÎa
ηÎáÓ
ηÎÔÖ˜
ηÎa
ηÎa

K§I™H ANTøNYMIøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

Ôé‰Âd˜
Ôé‰ÂÓe˜
Ôé‰ÂÓd
Ô鉤ӷ

Ôé‰ÂÌ›·
Ôé‰ÂÌÈĘ
Ôé‰ÂÌÈ÷Ä
Ôé‰ÂÌ›·Ó

Ôé‰bÓ
Ôé‰ÂÓe˜
Ôé‰ÂÓd
Ôé‰bÓ

ÔyÙÔ˜
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ù÷ˆ
ÙÔÜÙÔÓ
ÔyÙÔ˜

·≈ÙË
Ù·‡Ù˘
Ù·‡ÙË
Ù·‡ÙËÓ
·≈ÙË

ÙÔÜÙÔ
ÙÔ‡ÙÔ˘
ÙÔ‡Ù÷ˆ
ÙÔÜÙÔ

âÁÒ
âÌÔÜ - ÌÔ˘
âÌÔ› - ÌÔÈ
â̤ - ÌÂ

255

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·256

∂ÓfiÙËÙ·

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

8
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô鉤Ó˜
Ô鉤ӈÓ
Ô˘‰¤ÛÈ(Ó)
Ô鉤ӷ˜

Ô˘‰.
·ÚÛ.

ıËÏ.

Ô˘‰.

ÔyÙÔÈ
·yÙ·È
ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·‡Ù·È˜
ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ù·‡Ù·˜

Ù·ÜÙ·
ÙÔ‡ÙˆÓ
ÙÔ‡ÙÔȘ
Ù·ÜÙ·

ìÌÂÖ˜
ìÌáÓ
ìÌÖÓ
ìÌĘ

K§I™H METOXøN
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÎÔ‡ˆÓ
àÎÔ‡ÔÓÙÔ˜
àÎÔ‡ÔÓÙÈ
àÎÔ‡ÔÓÙ·
àÎÔ‡ˆÓ

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÎÔ‡Ô˘Û·
àÎÔ˘Ô‡Û˘
àÎÔ˘Ô‡Û÷Ë
àÎÔ‡Ô˘Û·Ó
àÎÔ‡Ô˘Û·

·ÚÛ.

àÎÔÜÔÓ
àÎÔ‡ÔÓÙÔ˜
àÎÔ‡ÔÓÙÈ
àÎÔÜÔÓ
àÎÔÜÔÓ

ıËÏ.

ÊÚÔÓáÓ
ÊÚÔÓÔÜÓÙÔ˜
ÊÚÔÓÔÜÓÙÈ
ÊÚÔÓÔÜÓÙ·
ÊÚÔÓáÓ

Ô˘‰.

ÊÚÔÓÔÜÛ·
ÊÚÔÓÔ‡Û˘
ÊÚÔÓÔ‡Û÷Ë
ÊÚÔÓÔÜÛ·Ó
ÊÚÔÓÔÜÛ·

ÊÚÔÓÔÜÓ
ÊÚÔÓÔÜÓÙÔ˜
ÊÚÔÓÔÜÓÙÈ
ÊÚÔÓÔÜÓ
ÊÚÔÓÔÜÓ

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛ.
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

àÎÔ‡ÔÓÙ˜
àÎÔ˘fiÓÙˆÓ
àÎÔ‡Ô˘ÛÈ
àÎÔ‡ÔÓÙ·˜
àÎÔ‡ÔÓÙ˜

ıËÏ.

Ô˘‰.

àÎÔ‡Ô˘Û·È
àÎÔ˘Ô˘ÛáÓ
àÎÔ˘Ô‡Û·È˜
àÎÔ˘Ô‡Û·˜
àÎÔ‡Ô˘Û·È

·ÚÛ.

àÎÔ‡ÔÓÙ·
àÎÔ˘fiÓÙˆÓ
àÎÔ‡Ô˘ÛÈ
àÎÔ‡ÔÓÙ·
àÎÔ‡ÔÓÙ·

ıËÏ.

ÊÚÔÓÔÜÓÙ˜
ÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ
ÊÚÔÓÔÜÛÈ
ÊÚÔÓÔÜÓÙ·˜
ÊÚÔÓÔÜÓÙ˜

Ô˘‰.

ÊÚÔÓÔÜÛ·È
ÊÚÔÓÔ˘ÛáÓ
ÊÚÔÓԇ۷Ș
ÊÚÔÓÔ‡Û·˜
ÊÚÔÓÔÜÛ·È

ÊÚÔÓÔÜÓÙ·
ÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ
ÊÚÔÓÔÜÛÈ
ÊÚÔÓÔÜÓÙ·
ÊÚÔÓÔÜÓÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

256

EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

âÛÙ›
Á›ÁÓÂÙ·È


âÁ›ÁÓÂÙÔ

Á¤ÁÔÓÂ
ÁÂÁ¤ÓËÙ·È

âÁÂÁfiÓÂÈ
âÁÂÁ¤ÓËÙÔ

‰ÔÎÔÜÛÈÓ
Ù›ıÂÛı·È
qF
ö¯÷Ë
˙ËÌÈÔÜÙ·È

â‰fiÎÔ˘Óâ˙ËÌÈÔÜÙÔ

âÁ¤ÓÂÙÔ
âÁ¤ÓÂÙÔ/
âÁÂÓ‹ıË
ö‰ÔÍ·Ó
ı¤Ûı·È
Á¤ÓËÙ·È
Û¯FÉ
â˙ËÌÈÒıË

‰Â‰Ô΋ηÛÈÓ
ÙÂıÉÛı·È
ÁÂÁÔÓ˘Ö· qF
âÛ¯Ë΢ַ Fq
â˙ËÌ›ˆÙ·È

â˙ËÌ›ˆÙÔ

âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ

âÍ·Ì¿ÚÙÔÈ

âÍËÌ·ÚÙËÎÒ˜ ÂúË

öÛÙ·È
ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È/
ÁÂÓËı‹ÛÂÙ·È
‰fiÍÔ˘ÛÈÓ
ı‹ÛÂÛı·È


˙ËÌÈÒÛÂÙ·È/
˙ËÌȈı‹ÛÂÙ·È
âÍ·Ì·ÚÙ‹ÛÔÈÙÔ

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·257

∂ÓfiÙËÙ·

XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
EÓÂÛÙÒÙ·˜

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜

AfiÚÈÛÙÔ˜

à›ÚÁÔ˘ÛÈÓ

àÂÖÚÁÔÓ

à›ÚÍÔ˘ÛÈÓ

àÂÖÚÍ·Ó

Ú¿ÛÛÂÈÓ
Ú¿ÛÛÔ˘ÛÈÓ
‰ÔÎÂÖ
âÍ¢ڛÛÎÂÈÓ
ÂúË
Ú¿ÛÛˆÛÈÓ
ϤÁˆÛÈÓ
ÊÚÔÓáÛÈ
ÂåÛËÁÂÖÙ·È
àÎÔ‡ˆÓ
‚ϤˆÓ
ÊÚÔÓáÓ
ÚÔÛ¤¯ˆÓ
ÊÔÚáÓ
ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ


öÚ·ÛÛÔÓ
â‰fiÎÂÈ

ÂåÛËÁÂÖÙÔ

àÎÔ‡ÂÈ
‰ÚÒÌÂÓÔÓ
ïÚÄÓ
‰‡Ó·Ù·È

õÎÔ˘Â


≇ӷÙÔ

Ú¿ÍÂÈÓ
Ú¿ÍÔ˘ÛÈÓ
‰fiÍÂÈ
âÍ¢ڋÛÂÈÓ
öÛÔÈÙÔÂåÛËÁ‹ÛÂÙ·È
àÎÔ˘ÛfiÌÂÓÔ˜
‚Ï„fiÌÂÓÔ˜
ÊÚÔÓ‹ÛˆÓ
ÚÔ͈ۤÓ
ÊÔÚ‹ÛˆÓ
ϯıËÛfiÌÂÓÔÓ/
®ËıËÛfiÌÂÓÔÓ
àÎÔ‡ÛÂÙ·È

ù„ÂÛı·È
‰˘Ó‹ÛÂÙ·È

¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜

à›ÚÍ·ÓÙ˜
ö¯Ô˘ÛÈÓ
ÚÄÍ·È
ÂÚ·¯¤Ó·È
öÚ·Í·Ó
ÂÚ¿¯·ÛÈÓ
ö‰ÔÍÂ
‰Â‰fiÎËÎÂ
âÍ¢ÚÂÖÓ
âÍ¢ÚËΤӷÈ
Á¤ÓÔÈÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ ÂúË
ڿ͈ÛÈÓ
ÂÚ·¯fiÙ˜ tÛÈÓ
Ϥ͈ÛÈÓ/ÂúˆÛÈÓ ÂåÚËÎfiÙ˜ tÛÈÓ
ÊÚÔÓ‹ÛˆÛÈ
ÂÊÚÔÓËÎfiÙ˜ tÛÈ
ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ
ÂåÛ‹ÁËÙ·È
àÎÔ‡Û·˜
àÎËÎÔÒ˜
‚Ϥ„·˜
‚‚ÏÂÊÒ˜
ÊÚÔÓ‹Û·˜
ÂÊÚÔÓËÎÒ˜
ÚÔÛ¯ÒÓ
ÚÔÛÂÛ¯ËÎÒ˜
ÊÔÚ‹Û·˜
ÂÊÔÚËÎÒ˜
ϯı¤Ó
ÂåÚË̤ÓÔÓ/
ÏÂÏÂÁ̤ÓÔÓ
õÎÔ˘ÛÂ
à΋ÎÔÂ
‰Ú·Ûı¤Ó
‰Â‰Ú·Ì¤ÓÔÓ
å‰ÂÖÓ
ëˆÚ·Î¤Ó·È
â‰˘Ó‹Û·ÙÔ
‰Â‰‡ÓËÙ·È

8

à›ÚÍ·ÓÙ˜
Âr¯ÔÓ

âÂÚ¿¯ÂÛ·Ó


ÂåÛ‹ÁËÙÔ


äÎËÎfiÂÈ


â‰Â‰‡ÓËÙÔ

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™
OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

‰ÔÎÔÜÛÈÓ
âÛÙ›
ö¯ÂÈ
âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÂÈ

‰ÔÎáÛÈÓ
qF
ö¯÷Ë
âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓFË

‰ÔÎÔÖÂÓ
ÂúË
ö¯ÔÈ
âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ

‰ÔÎÔ‡ÓÙˆÓ
öÛÙˆ
⯤و
âÍ·Ì·ÚÙ·Ó¤Ùˆ

‰ÔÎÂÖÓ
ÂrÓ·È
ö¯ÂÈÓ
âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÂÈÓ

‰ÔÎÂÖ
Ú¿ÛÛÔ˘ÛÈÓ

‰ÔÎFÉ
Ú¿ÛÛˆÛÈÓ

‰ÔÎÔÖ/‰ÔÎÔ›Ë
Ú¿ÛÛÔÈÂÓ

‰ÔÎÂÖÓ
Ú¿ÛÛÂÈÓ

ÊÚÔÓÔÜÛÈ
ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ
àÎÔ‡ÛÂÙ·È
‰˘Ó‹ÛÂÙ·È

ÊÚÔÓáÛÈ
ÂåÛËÁ‹ÛËÙ·È

ÊÚÔÓÔÖÂÓ
ÂåÛËÁ‹Û·ÈÙÔ
àÎÔ‡ÛÔÈÙÔ
‰˘Ó‹ÛÔÈÙÔ

‰ÔΛو
Ú·ÛÛfiÓÙˆÓ/
Ú·ÛÛ¤ÙˆÛ·Ó
ÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ
ÂåÛËÁËÛ¿Ûıˆ

‰ÔÎáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
üÓ, ÔsÛ·, ùÓ
ö¯ˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ
âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓˆÓ,
-Ô˘Û·, -ÔÓ
‰ÔÎáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
Ú¿ÛÛˆÓ, -Ô˘Û·, -ÔÓ

ÊÚÔÓÂÖÓ
ÂåÛËÁ‹Û·Ûı·È
àÎÔ‡ÛÂÛı·È
‰˘Ó‹ÛÂÛı·È

ÊÚÔÓáÓ, -ÔÜÛ·, -ÔÜÓ
ÂåÛËÁËÛ¿ÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
àÎÔ˘ÛfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
‰˘ÓËÛfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ

257

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·258

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H

8

258

1. oHÓ ¯ÚfiÓÔ˜: ·Ú. ÚfiÙ. ¯ÚfiÓÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ qÓ.
2. ¬Ù\ qÓ àÙ·ÎÙÔ˜ àÓıÚÒˆÓ ‚›Ô˜ η› ıËÚÈ҉˘ åÛ¯‡Ô˜ ı’ ñËÚ¤Ù˘: ‰Â˘Ù.
¯ÚÔÓ. ÚfiÙ. ôÚ·ÎÙÔ˜ - ıËÚÈ҉˘ - ñËÚ¤Ù˘: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ‚›Ô˜:
˘ÔÎ. ÙÔ qÓ. àÓıÚÒˆÓ: ÁÂÓ. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ‚›Ô˜. åÛ¯‡Ô˜: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ˘ËÚ¤Ù˘.
3. ¬Ù\ Ôé‰bÓ pıÏÔÓ ÔûÙ ÙÔÖ˜ âÛıÏÔÖÛÈÓ qÓ: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ. ÚfiÙ. Ôé‰bÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰.
ÛÙÔ pıÏÔÓ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ qÓ (Â‰Ò ÙÔ qÓ Ù›Ó·È ˘·ÚÎÙÈÎfi). ÙÔÖ˜ âÛıÏÔÖÛÈÓ: ‰ÔÙ.
ÚÔÛˆÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ ·fi ÙÔ qÓ.
4. ÔûÙ\ ·s ÎfiÏ·ÛÌ· ÙÔÖ˜ ηÎÔÖ˜ âÁ›ÁÓÂÙÔ: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓ. ÚfiÙ. ÎfiÏ·ÛÌ·: ˘ÔÎ.
ÛÙÔ âÁ›ÁÓÂÙÔ. ÙÔÖ˜ ηÎÔÖ˜: ‰ÔÙ. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙÔ ÎfiÏ·ÛÌ·. ·s: ÂÈÚÚ.
ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
5. ÎôÂÈÙ¿ ÌÔÈ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ ±ÓıÚˆÔÈ ÓfiÌÔ˘˜ ı¤Ûı·È ÎÔÏ·ÛÙ¿˜: ôÓıÚˆÔÈ:
˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ Î·È ÛÙÔ ı¤Ûı·È (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): Âȉ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ.
ÛÙÔ ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi Ú‹Ì· ‰ÔÎÔÜÛÈÓ. ÌÔÈ: ‰ÔÙ. ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÔÓÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ. ÎÔÏ·ÛÙ¿˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÓfiÌÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÙÔ˘ ı¤Ûı·È.
ÎôÂÈÙ·: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.
6. ¥Ó· ‰›ÎË Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ q
F : ‰Â˘Ù. ÙÂÏ. ÚfiÙ. Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ‰›ÎË: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
q
F (: Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi).
7. ÙcÓ ı\ ≈‚ÚÈÓ ‰Ô‡ÏËÓ ö¯FË: ‰Â˘Ù. ÙÂÏ. ÚfiÙ. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÂÏÈ΋ ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ù (ı’). (‰›ÎË: ÂÓÓ.):
˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯FË. ‰Ô‡ÏËÓ: ηÙËÁ. ÛÙÔ ≈‚ÚÈÓ: ·ÓÙÈÎ.
8. â˙ËÌÈáÙÔ ‰\ (¤): ·Ú. ÚfiÙ. (ÙȘ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ â˙ËÌÈÔÜÙÔ.
9. Âú ÙȘ âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. ÙȘ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÍ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈ.
10. òEÂÈÙ’ ÙËÓÈηÜÙ· ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ ˘ÎÓfi˜ ÙȘ ηd ÛÔÊe˜ ÁÓÒÌËÓ àÓcÚ ıÂáÓ ‰¤Ô˜ ıÓËÙÔÖÛÈÓ âÍ¢ÚÂÖÓ: ·Ú. ÚfiÙ. ˘ÎÓfi˜ - ÛÔÊfi˜ - ÙȘ: ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰. ÛÙÔ àÓ‹Ú:
˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰ÔÎÂÖ Î·È ÛÙÔ âÍ¢ÚÂÖÓ (: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·): Âȉ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰ÔÎÂÖ. ÌÔÈ: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÔÓÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÔÎÂÖ. ıÂáÓ: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ
‰¤Ô˜ (: ¿ÌÂÛÔ) - ıÓËÙÔÖÛÈÓ (: ¤ÌÌÂÛÔ): ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ âÍ¢ÚÂÖÓ.
11. âÂȉc ÙàÌÊ·ÓÉ ÌbÓ Ôî ÓfiÌÔÈ àÂÖÚÁÔÓ ·éÙÔf˜ öÚÁ· Ìc Ú¿ÛÛÂÈÓ ‚›÷·:
‰Â˘Ù. ·ÈÙÈÔÏ. ÚfiÙ. Ôî ÓfiÌÔÈ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÂÖÚÁÔÓ. ·éÙÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ
àÂÖÚÁÔÓ Î·È ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ìc Ú¿ÛÛÂÈÓ (: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·): ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ.
ÛÙÔ àÂÖÚÁÔÓ. ÙàÌÊ·ÓÉ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ öÚÁ·: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ú¿ÛÛÂÈÓ. ‚›÷·: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘.
12. Ï¿ıÚ÷· ‰\ öÚ·ÛÛÔÓ: ‰Â˘Ù. ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ. (Ôî ôÓıÚˆÔÈ: ÂÓÓ.): ÛÙÔ
öÚ·ÛÛÔÓ. Ï¿ıÚ÷·: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘.
13. ¬ˆ˜ ÂúË ÙÈ ‰ÂÖÌ· ÙÔÖ˜ ηÎÔÖÛÈ: ‰Â˘Ù. ÙÂÏ. ÚfiÙ. ÙÈ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰ÂÖÌ·:
˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂúË (Â‰Ò ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙÈÎfi). ÙÔÖ˜ ηÎÔÖÛÈ: ‰ÔÙ. ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙȯ·ÚÈÛÙÈ΋.
14. ÎiÓ Ï¿ıÚ÷· Ú¿ÛÛˆÛÈÓ j ϤÁˆÛÈÓ j ÊÚÔÓáÛ› ÙÈ: ÙÚÂȘ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. (Ôî ηÎÔ›: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. Ï¿ıÚ÷·: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘. ÙÈ: Û‡ÛÙÔȯÔ
·ÓÙÈÎ. ÛÙ· Ú‹Ì·Ù·.

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·259

15. \EÓÙÂÜıÂÓ ÔsÓ Ùe ıÂÖÔÓ ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ: ·Ú. ÚfiÙ. Ùe ıÂÖÔÓ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂåÛËÁ‹Û·ÙÔ.
16. ó˜ öÛÙÈ ‰·›ÌˆÓ……ı›·Ó ÊÔÚáÓ: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. ˆ˜ ÂÂÍ‹ÁËÛË. ‰·›ÌˆÓ:
˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂúË (Â‰Ò ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙÈÎfi) Î·È ÛÙȘ ÌÙ¯. àÎÔ‡ˆÓ - ‚ϤˆÓ - ÊÚÔÓáÓ - ÚÔÛ¤¯ˆÓ - ÊÔÚáÓ: ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÌÙ¯. ÛÙÔ ‰·›ÌˆÓ (ηÙ\ ¿ÏÏË
¿Ô„Ë Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔ ÂúË Û ı¤ÛË Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘). Ù·ÜÙ·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÚÔÛ¤¯ˆÓ. ı›·Ó: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ê‡ÛÈÓ:
·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÊÔÚáÓ. ‚›ˇˆ - Ófiˇˆ: ‰ÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. àÊı›Ùˆ: ÂÈı.
ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‚›ˇˆ.
17. n˜ ÄÓ ÌbÓ Ùe ϯıbÓ âÓ ‚ÚÔÙÔÖ˜ àÎÔ‡ÛÂÙ·È: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ÚfiÙ. ÄÓ: ηÙËÁ.
ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ùe ϯıbÓ: ÂÈı. ÌÙ¯. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ àÎÔ‡ÛÂÙ·È. âÓ ‚ÚÔÙÔÖ˜: ÂÌÚfiı.
ÚÔÛ‰. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÂÓÒÈÔÓ.
18. (n˜) Ùe ‰ÚÒÌÂÓÔÓ ‰b ÄÓ å‰ÂÖÓ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ÚfiÙ. ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÌbÓ - ‰b. (n˜: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È Î·È ÛÙÔ å‰ÂÖÓ (:
Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·). ÄÓ: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ùe ‰ÚÒÌÂÓÔÓ: ÂÈı. ÌÙ¯. ·ÓÙÈÎ.
ÛÙÔ å‰ÂÖÓ: ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È.

∂ÓfiÙËÙ·

8

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 62 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù¿
ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÁË; ¶Ò˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘;
∞Ú¯Èο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¿ÍË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÿÛ¯˘Â ÙÔ «‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘» Î·È ‚·Û›ÏÂ˘Â Ë ·‰ÈΛ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜
‰›Î·ÈÔ˘˜ Ô‡Ù ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹Ó
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÓfiËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. √È ÓfiÌÔÈ ÙÈ̈ÚÔ‡Ó fiÔÈÔÓ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ·‰È˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ·‰ÈΛ·.

2. °È·Ù›

¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∫ÚÈÙ›·˜ ÛÔÊfi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÈÓfiËÛ ÙË ıÚË-

ÛΛ·;
√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÈÓfiËÛ ÙË ıÚËÛΛ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫ÚÈÙ›· ÛÔÊfi˜,
ÁÈ·Ù› ‚ڋΠχÛË Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ·¤Ê¢Á·Ó ϤÔÓ ÙȘ ¿‰ÈΘ Ú¿ÍÂȘ ›Ù ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋,
ÁÈ·Ù› ı· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔ ıÂfi, Ô˘ Ù· ‚ϤÂÈ Î·È Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ·.
ŒÙÛÈ Ô‡Ù ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ ı· ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó ·‰È˘, Ô‡ÙÂ Î·Ó ı· ÙȘ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó.

3. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Ë ›ÛÙË ÛÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ Î·È ¿ÁÚ·ÊÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Êı›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿; ¶ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË;

259

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·260

ŸÙ·Ó Ë ›ÛÙË Î·È Ë ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·È‰Â›·˜
Î·È Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ·fiÊ·Û˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ôχ. √ Êfi‚Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔ ıÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰Â›·˜ ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· Î·È ÙÔÓ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÛÌfi. ŒÙÛÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·‡Ô˘Ó Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈο, ·‡Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÔÌ¿‰·. √
ηı¤Ó·˜ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÁÚ·ÊÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ıÚËÛΛ·. μϤÔ˘Ì ¿‰ÈÎÔ˘˜ Î·È ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Î·È Ó·
Â˘Ù˘¯Ô‡Ó, ÂÓÒ ÔÈ ‰›Î·ÈÔÈ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ô‡Ó Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ·È.

4. √ ∫ÚÈÙ›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ıÂfi Ô˘ ÂÈÓÔ‹ıËΠ·fi ¤Ó·ÓÛÔÊfi ¿ÓıÚˆÔ, ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ÂÔÙ‡ÂÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ì ÙÔÓ
Êfi‚Ô Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ì ÂΛӷ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ £ÂÔ‡.
√ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ £Âfi˜, fiˆ˜ Î·È Ô ıÂfi˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫ÚÈÙ›·˜, ‰È‰¿ÛÎÂÈ
ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∂›Û˘ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ı·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË. √È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÂ
·Á¿Ë Î·È ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë
ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ΔfiÙ fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿, ÁÈ·Ù› Ô £Âfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, fiÛ· οÓÔ˘ÌÂ, fiÛ· ϤÌÂ Î·È fiÛ· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ £Âfi˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘
∫ÚÈÙ›·. √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ £Âfi˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ÂÈ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Á¿Ë. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi
Ô £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È fi¯È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ £Âfi.

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
✔ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ÂÈÓfiËÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·fi
ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜;

260

∞¿ÓÙËÛË: √È ÓfiÌÔÈ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙÈ̈ڛ· ¿ÌÂÛ· Û fiÔÈÔÓ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ·‰ÈΛ·.
ŸÌˆ˜ Ë ÙÈ̈ڛ· ¤Ú¯ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Î·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘.
ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ ·‰È˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÎÚ˘Ê¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. ŒÓ·˜ ıÂfi˜, Ô˘ ‚ϤÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·, ÊÔ‚›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó·
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜.

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·261

ª∂ƒ√™ Bã

∂ÓfiÙËÙ·

8

ΛEΞIΛOΓIKA: Ουσιαστικό ï pıÏÔ˜
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Σύνθεση – Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή
– επίθετο

μ1. §∂•π§√°π∫√™ ¶π¡∞∫∞™
∂ÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ô˘Û. ï pıÏÔ˜
ï pıÏÔ˜: ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜/ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‚Ú·‚›Ԣ/ (ÌÙÊ.) ¿ÏË, Ìfi¯ıÔ˜/ ηÙfiÚıˆÌ·/ ‚Ú·‚›Ô
∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ô˘Û. ï pıÏÔ˜

∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
àıχˆ:
·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÁÈ· οÔÈÔ ¤·ıÏÔ
Ùe pıÏÔÓ: ‚Ú·‚Â›Ô ·ÁÒÓ·/ (ÏËı.) ·ÁÒÓ·˜
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ì àıÏÔıÂÛ›·: ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ·ıÏÔı¤ÙË/ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ Ì ‚Ú·‚›·

∞Ú¯·›·/ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
àıÏá (·ıÏԇ̷È):
ì ôıÏËÛȘ (-Ë):
àıÏËÙÈÎfi˜:
Ùe ôıÏËÌ·:
ôıÏÈÔ˜:
ì àıÏÈfiÙ˘ (-ÙËÙ·):
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
ï àıÏÔı¤Ù˘:
àıÏÔÊfiÚÔ˜:
Ùe ¤ÓÙ·ıÏÔÓ (-Ô):
Ùe ‰¤Î·ıÏÔÓ (-Ô):
ʛϷıÏÔ˜:
Ùe ö·ıÏÔÓ (-Ô):

ÌÔ¯ıÒ/ Ì¿¯ÔÌ·È/ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜
·ÁÒÓ·˜, ¿ÌÈÏÏ·/ ‰ÔÎÈÌ·Û›·, Ù·Ï·ÈˆÚ›·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜/ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜
·ÁÒÓÈÛÌ·/ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜
Ù·Ï·›ˆÚÔ˜, ÂÏÂÂÈÓfi˜
Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ÂÏÂÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô
ÓÈÎËÙ‹˜/ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô
Û‡ÓıÂÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÌ·, ‰ÚfiÌÔ, ‰›ÛÎÔ, ·ÎfiÓÙÈÔ Î·È ¿ÏË
Û‡ÓıÂÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰¤Î· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Á·¿ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi
ÙÔ ‚Ú·‚›Ô

261

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·262

∂ÓfiÙËÙ·

8

¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋
∞Ϥ˜ ϤÍÂȘ
·ıÏËÙÈÛÌfi˜: Û‡ÓÔÏÔ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ
™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ
·ıÏÔ·È‰È¤˜:
·ıÏËÙ›·ÙÚÔ˜:
·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜:
Û˘Ó·ıÏËÙ‹˜:
ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜:
ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜:
·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi˜:

·ıÏËÙÈ΋ „˘¯·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο
Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ıÏÂ›Ù·È Ì·˙› Ì οÔÈÔÓ
ÚÒÙÔ˜ Û Â›‰ÔÛË ·ıÏËÙ‹˜/ ÓÈÎËÙ‹˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜
·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Ì ÛÎÔfi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·
·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 63 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË ·fi ÙÔÓ §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi ¶›Ó·Î·:
·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚfi ÙÔ 2004.
‚. ™ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ¤·ıÏÔ ‹Ù·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ
·ÁÚÈÂÏÈ¿˜.
Á. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ÔÓfiÌ·Û ÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ·ıÏÔÊfiÚÔ˘˜.

2. ¡· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ μã, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ÔÓÔÌ·ÙÈο Û‡ÓÔÏ·:
·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
·ıÏËÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘
Û¯ÔÏÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜
¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ
Â›ÔÓÔ ¿ıÏËÌ·

3. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÍÈÎÒÓ Û·˜ Ò˜ Ë Ï¤ÍË ôıÏÈÔ˜ ‹Ú ÙË
ÛËÌ·Û›· «Ù·Ï·›ˆÚÔ˜, ‰˘ÛÙ˘¯‹˜». °È· Ó· ‚ÔËıËı›ÙÂ, ÛÎÂÊÙ›Ù ٷ ˙‡ÁË
Ϥ͈Ó: ·ÁˆÓ›· – àÁÒÓ, ÌÔ¯ıËÚfi˜ – Ìfi¯ıÔ˜, ÔÓËÚfi˜ – fiÓÔ˜.

262

∏ ϤÍË ¿ıÏÈÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ϤÍË à¤ıÏÈÔ˜, Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ ÙÔ
‰ÈÂΉÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ Â¿ıÏÔ˘. ∫¿ı ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·,
ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· fiÛˆÓ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. √ ÎfiÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ÙË Ï‡Ë Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Ë Ï¤ÍË ¿ıÏÈÔ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·263

Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÍÈÔχËÙÔ˜, Ù·Ï·›ˆÚÔ˜, ‰˘ÛÙ˘¯‹˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ‹Ú ÙË ÛËÌ·Û›·
ÙÔ˘ ηÎÔ‡, ÙÔ˘ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘.
∏ ϤÍË ·ÁˆÓ›· ·Ú¯Èο Û‹Ì·ÈÓ ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÂÍÂÏÈÎÙÈο ¤ÊÙ·Û ӷ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÙÔ Êfi‚Ô. √ ÌÔ¯ıËÚfi˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÌÔ¯ı›,
Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÒÚ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÔ‡ÚÁÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ
Î·È Ë Ï¤ÍË ÔÓËÚfi˜, Ô˘ ·Ú¯Èο Û‹Ì·ÈÓ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÔÓ¿ÂÈ, Ô˘ ÎÔÈ¿˙ÂÈ.

∂ÓfiÙËÙ·

8

μ2. ∂ΔÀª√§√°π∫∞ ™Ã√§π∞
¢Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ – Â›ıÂÙÔ
∂›ıÂÙÔ ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
ΔÔ Â›ıÂÙÔ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È (.¯. ÁÓˆÛÙfi˜< ô-ÁÓˆÛÙÔ˜,
Û˘Ó‹ı˘< à-Û˘Ó‹ı˘)

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 64 ÙÔ˘ Û¯ÔÏ. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi Ì›· Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË Ù˘ ·.Â. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù· Â›ıÂÙ· ÛÔÊe˜ Î·È Ę.
ÛÔÊe˜ < ‰ÔÎËÛ›ÛÔÊÔ˜
Ę
< Û‡Ì·˜

2. ªÂ Ù· Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â.:
à- + Ê˘ÛÈÎe˜:
à- + úÛÔ˜:
Ê›ÏÔ˜ + ηÏfi˜:
Ôχ˜ + ÔÈΛÏÔ˜:
Úfi + ‰ÉÏÔ˜:

àʇÛÈÎÔ˜
ôÓÈÛÔ˜
ÊÈÏfiηÏÔ˜
ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ˜
Úfi‰ËÏÔ˜

3. ¡· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ٷ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË μã, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„Ô˘Ó Û‡ÓıÂÙ· Â›ıÂÙ·
Ù˘ ·.Â. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÛÙË ÛÙ‹ÏË °ã ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘
ÚÔ·ÙÔ˘Ó
∞ã
à‰˘Û·Ú¿
ηٿ

μã
¬ÌÔÈÔ˜
‰ÉÏÔ˜
àÓ¿ÏÔÁÔ˜
Û‡ÌÌÂÙÚÔ˜

°ã
àÓfiÌÔÈÔ˜, ·ÚfiÌÔÈÔ˜
ô‰ËÏÔ˜, ηٿ‰ËÏÔ˜
‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ˜
àÛ‡ÌÌÂÙÚÔ˜

263

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·264

∂ÓfiÙËÙ·

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π˜

8
§ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÓÔÌ·ÙÈο Û‡ÓÔÏ·: ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ, Â›ÔÓÔ ¿ıÏËÌ·.
∞¿ÓÙËÛË: • √È Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ‚›·È· ÛÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. • √Ú›ÛÙËΠÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. • ∏ ˘ÁÌ·¯›· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÔÓÔ ¿ıÏËÌ·.
2. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ
Ϥ͈Ó: ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ıÏËÙ›·ÙÚÔ˜.
·. √ …………………… ¤‰ˆÛ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘
·ÁÒÓ·.
‚. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂȂ‚·Èˆı› ·fi ………………… Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·.
Á. √ ………………. ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ¿ÌÈÏÏ·.
‰. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·Ó ÛÙԯ‡ÂȘ ÛÙÔÓ …………………..
∞¿ÓÙËÛË: ·. ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‚. ·ıÏËÙ›·ÙÚÔ, Á. ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ‰. ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi

∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ·ã
Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ‚ã:
·
ηٿ
··˜
ηÏfi˜


ÛÔÊfi˜
Û·Ê‹˜
ˆ¯Úfi˜
ÈÛÙfi˜

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

∞¿ÓÙËÛË: ¿ÓÛÔÊÔ˜, ·Û·Ê‹˜, οو¯ÚÔ˜, ηÏfiÈÛÙÔ˜
2. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·- ηÈ
‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù· Â›ıÂÙ·: ÈηÓfi˜, ÈÛ¯˘Úfi˜, ÁÓˆÛÙfi˜, Û˘Ó‹ı˘.
[∞¿ÓÙËÛË: ·Ó›Î·ÓÔ˜, ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ·Û˘Ó‹ı˘]

264

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·265

ª∂ƒ√™ °ã

∂ÓfiÙËÙ·

8

°ƒ∞ªª∞Δπ∫◊: E˘ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› Î·È ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Â.Ê.
°ã ÎÏ›ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÊˆÓfiÏËÎÙ· ÙÚÈηٿÏËÎÙ·
ÛÂ -·˜, -·Û·, -·Ó
™⁄¡Δ∞•∏:
TÔ ¿ÌÂÛÔ Î·› ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

°1. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
E˘ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
ÂúË-Ó
ÂúË-˜
ÂúË
ÂúË-ÌÂÓ ‹ ÂrÌÂÓ
ÂúË-ÙÂ ‹ ÂrÙÂ
ÂúË-Û·Ó ‹ ÂrÂÓ
E˘ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Â.Ê.
H ¢ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙȘ ¢ÎÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹, Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο
·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›.
E˘ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â.Ê.
ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο
ÏÂχ-ÎÔÈÌÈ
ÏÂÏ˘ÎÒ˜, -΢ַ, -Îfi˜
ÏÂ-χ-ÎÔȘ
»
ÏÂ-χ-ÎÔÈ
»
ÏÂ-χ-ÎÔÈÌÂÓ ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜, -΢ַÈ, ÎfiÙ·
ÏÂ-χ-ÎÔÈÙÂ
»
ÏÂ-χ-ÎÔÈÂÓ
»

ÂúËÓ
Âú˘
ÂúË
ÂúËÌÂÓ/ÂrÌÂÓ
ÂúËÙÂ/ÂrÙÂ
ÂúËÛ·Ó/ÂrÂÓ

265

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·266

∂ÓfiÙËÙ·

∞¶∞¡Δ∏™∂π™

8

ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 64 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
✔ N· ÎÏ›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â.Ê. ÙÔ˘ Ú. ÎÂχˆ:
ÎÏ›ÛË Â˘ÎÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â.Ê.
ÎÂÎÂÏ¢ÎÒ˜, -˘Ö·,

ÂúËÓ

-fi˜

ÎÂÎÂÏ¢ÎfiÙ˜, -˘Ö·È, -fiÙ·

»

»

Âú˘

»

»

»

ÂúË

»

ÂúËÌÂÓ/
ÂrÌÂÓ
ÂúËÙÂ/
ÂrÙÂ
ÂúËÛ·Ó/
ÂrÂÓ

°ã ∫§ÿ™∏ ∂¶π£ŒΔø¡
AʈÓfiÏËÎÙ· ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Û -·˜, -·Û·, -·Ó
ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
(ı. ê·ÓÙ-)
·ÚÛÂÓÈÎfi
ÔÓÔÌ.
ÁÂÓ.
‰ÔÙ.
·ÈÙ.
ÎÏËÙ.

ï
ÙÔÜ
Ù÷á
ÙeÓ
t

±·˜
±·ÓÙ-Ô˜
±·ÓÙ-È
±·ÓÙ-·
±·˜

ıËÏ˘Îfi
ì
Ùɘ
Ù÷É
ÙcÓ
t

±·Û·
ê¿Û˘
ê¿Û÷Ë
±·Û·Ó
±·Û·

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Ùe
ÙÔÜ
Ù÷á
Ùe
t

±·Ó
±·ÓÙÔ-˜
±·ÓÙÈ
±·Ó
±·Ó

ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
·ÚÛÂÓÈÎfi
ÔÓÔÌ.
Ôî
ÁÂÓ.
ÙáÓ
‰ÔÙ.
ÙÔÖ˜
·ÈÙ.
ÙÔf˜
ÎÏËÙ.
t

±·ÓÙ-˜
ê¿ÓÙ-ˆÓ
±·ÛÈ
±·ÓÙ-·˜
±·ÓÙ-˜

ıËÏ˘Îfi
·î
ÙáÓ
Ù·Ö˜
Ùa˜
t

±·Û·È
ê·ÛáÓ
ê¿Û·È˜
ê¿Û·˜
±·Û·È

Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
Ùa
ÙáÓ
ÙÔÖ˜
Ùa
t

±·ÓÙ-·
ê¿ÓÙ-ˆÓ
±·-ÛÈ
±·ÓÙ-·
±·ÓÙ-·

• Ÿˆ˜ ÙÔ ±·˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù·: Ę, ÄÛ·, ÄÓ - Û‡Ì·˜, Û‡Ì·Û·, Û‡Ì·Ó - ê·Í¿·˜, ê·Í¿·Û·, ê·Í¿·Ó.
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:

• TÔ ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ã ÎÏ›ÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ. TÔ -· ÙÔ˘ ıË-

266

Ï˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ‚Ú·¯‡, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -·˜
Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡.

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·267

• TÔ -·- Ù˘ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·˜ Â›Ó·È ‚Ú·¯‡, fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı› -ÓÙ-, Î·È Ì·ÎÚfi ÛÂ
fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.
• ™ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ę, ÄÛ·, ÄÓ ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Ę Î·È ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘
ÄÓ ÂÚÈÛáÓÙ·È, ·Ú¿ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ηÙ\ ·Ó·ÏÔÁ›·Ó Úfi˜ ÙÔ ıËÏ˘Îfi ÄÛ·.

∂ÓfiÙËÙ·

8

°2. ™À¡Δ∞∫Δπ∫∞ ™Ã√§π∞
¢I¶TøTA PHMATA
¢›وٷ Ú‹Ì·Ù· §¤ÁÔÓÙ·È Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÛÙËÓ ›‰È· ‹ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÒÛÂȘ, ‰ËÏ. ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÙÒÛË:
AITIATIKH: ‰È‰¿ÛΈ ÙfiÓ ·Ö‰· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋Ó
‹ Û AITIATIKH Î·È °ENIKH: öÏ·‚ÔÓ Ùɘ ˙ÒÓ˘ ÙfiÓ \OÚfiÓÙ·Ó [=¤È·Û· ÙÔÓ
OÚfiÓÙ· ·fi ÙË ˙ÒÓË]
‹ Û AITIATIKH Î·È ¢OTIKH: Á˘Ó·ÈÍ› ÎfiÛÌÔÓ ì ÛÈÁ‹ ʤÚÂÈ [=Ë ÛȈ‹ ‰›ÓÂÈ
ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ¢Ú¤ÂÈ·]
‹ Û °ENIKH Î·È ¢OTIKH: Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÈÓ ·éÙÔ‡˜ àÏÏ‹ÏÔȘ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ [=‹ıÂÏ·Ó
Ó· ʤÚÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜].
¶PO™E•E
1. T· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. [BϤ ٷ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›Á·ÌÙ·].
2. T· ‰›وٷ Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Î·È Ù· ÌÔÓfiوٷ, ÌÔÚ› Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Û οıÂ
ÙÒÛË fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó·
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
Oî \AıËÓ·ÖÔÈ â‰›‰ÔÛ·Ó ÙÔÖ˜ Û˘ÌÌ¿¯ÔȘ η› ÙÔÖ˜ àÔ›ÎÔȘ ¬Ï· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· [=ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ fiÏ·
Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·].
™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ‰ÔÙÈ΋ ÙÔÖ˜ Û˘ÌÌ¿¯ÔȘ - ÙÔÖ˜
àÔ›ÎÔȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Î·›Ø Ì ÙÔÓ Î·› Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ù·
·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ¬Ï· - ¯Ú‹Ì·Ù·.

∞ª∂™√ Î·È ∂ªª∂™√ A¡Δπ∫∂πª∂¡√
ŸÙ·Ó ¤Ó· Ú‹Ì· Â›Ó·È ‰›ÙˆÙÔ, ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¤Ó·
Â›Ó·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ ¤ÌÌÂÛÔ.
\
ÕÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ §¤ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂΛÓÔ Ô˘ Û\ ·˘Ùfi ÚÒÙ· - ÚÒÙ·
ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘.
ŒÌÂÛÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ §¤ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘
ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘.

267

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·268

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· - MÂÙ¿ÊÚ·ÛË
1. Oé ÙÔÜÙÔ [: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] âÚˆÙá Û [:¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.]= ‰Â Û ÂÚˆÙÒ ·˘Ùfi.
2. \EÏ‹ÚˆÛ ٿ˜ ӷܘ [:¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] Û›ÙÔ˘ [: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] = Á¤ÌÈÛ ٷ
ÏÔ›· ÌÂ ÛÈÙ¿ÚÈ.
3. ^H ÙÈ̈ڛ· ‰›‰ˆÛÈÓ àÓıÚÒÔȘ [: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] ηο [: ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] =
Ë ÙÈ̈ڛ· ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜.
4. MÂÙÂÛ¯‹Î·ÌÂÓ ñÌÖÓ [: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] îÂÚáÓ [: ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] ÙáÓ ÛÂÌÓÔÙ¿ÙˆÓ = ‹Ú·Ì ̤ÚÔ˜ Ì·˙› Û·˜ ÛÙȘ Ôχ Ï·ÌÚ¤˜ ı˘Û›Â˜.
5. TfiÓ KÜÚÔÓ [: ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] ï ¿Ô˜ Î·Ï‹Ó ÛÙÔÏ‹Ó [: ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ.] âÓ¤‰˘Û = Ô ·Ô‡˜ ÊfiÚÂÛ ÛÙÔÓ K‡ÚÔ fiÌÔÚÊË ÊÔÚÂÛÈ¿.
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
1. ŸÙ·Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰›ÙˆÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋
Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Û ÁÂÓÈ΋ ‹ ‰ÔÙÈ΋, ¿ÌÂÛÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.
2. ŸÙ·Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰›ÙˆÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰‡Ô Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, ¿ÌÂÛÔ Â›Ó·È Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂΛÓË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ.
3. ŸÙ·Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰›ÙˆÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· Û ÁÂÓÈ΋
Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Û ‰ÔÙÈ΋, ¿ÌÂÛÔ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÁÂÓÈ΋.
[BϤ ٷ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·].
4. ŸÙ·Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰›ÙˆÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚfiÛˆ·, ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ fiÓÔÌ·.

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. 65-67
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
1. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜
Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›:
·. Eúı ·Ö˜ âÌfi˜ ηÏfi˜ ÎàÁ·ıfi˜ ÂúË.
‚. ™‡, t ıÂÔ›, ÂéÙ˘¯‹˜ Âú˘.
Á. ¢ÔÜÏÔÈ ÂéÂÈıÂÖ˜ ìÌÖÓ ôÓ ÂúËÛ·Ó/ÂrÂÓ, Âå ÎÚ·ÙÔÖÌÂÓ.
‰. EúËÙÂ/ErÙÂ, t ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È, ÌÓ‹ÌÔÓ˜ Ùɘ ÙáÓ ÚÔÁfiÓˆÓ àÚÂÙɘ.

268

2. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù‡Ô˘˜ ¢ÎÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘:
ìÌÂÖ˜ (‚Ô˘Ï‡ˆ) ‚‚ԢÏ¢ÎfiÙ˜ ÂúËÌÂÓ/ÂrÌÂÓ
·≈ÙË (ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ) ÎÂÎÈÓ‰˘Ó¢΢ַ ÂúË
Û‡ (ÛÔ˘‰¿˙ˆ) âÛÔ˘‰·ÎÒ˜ Âú˘
·yÙ·È (‰·Ó›˙ˆ) ‰Â‰·ÓÂÈÎ˘Ö·È ÂúËÛ·Ó/ÂrÂÓ

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·269

3. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘:
·fiÚÈÛÙÔ˜
ÔyÙÔ˜

ÔyÙÔÈ

Έχˆ
ı‡ˆ
Û¯ÔÏ¿˙ˆ
ÎÚ‡Ùˆ
Áڿʈ
àıÚÔ›˙ˆ

∂ÓfiÙËÙ·

8

·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜

Έχ۷È
ı‡Û·È
Û¯ÔÏ¿Û·È
ÎÚ‡„·ÈÂÓ
ÁÚ¿„·ÈÂÓ
àıÚÔ›Û·ÈÂÓ

ÎÂÎˆÏ˘ÎÒ˜ ÂúË
ÙÂı˘ÎÒ˜ ÂúË
âÛ¯ÔÏ·ÎÒ˜ ÂúË
ÎÂÎÚ˘ÊfiÙ˜ ÂúËÛ·ÓÓ/ÂrÂÓ
ÁÂÁÚ·ÊfiÙ˜ ÂúËÛ·Ó/ÂrÂÓ
äıÚÔÈÎfiÙ˜ ÂúËÛ·Ó/ÂrÂÓ

4. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘ÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ:
ÁÂÁÔÓfiÙ˜ ÂrÂÓ, ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜ ÂrÌÂÓ, âȉ‰ËÌËÎÒ˜ ÂúË, ÙÂÙÂÏ¢ÎÒ˜ ÂúË, àԉ‰ˆÎÒ˜ ÂúË
·. òEÏÂÁÔÓ ¬ÙÈ ÛÔÓ‰¿˜ ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜ ÂrÌÂÓ.
‚. \O„¤ ôÓ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÂÁÔÓfiÙ˜ ÂrÂÓ.
Á. \EÁÒ ‰ã, t ôÓ‰Ú˜ ‰ÈηÛÙ·›, â˘ıfiÌËÓ ÂÚ› Ùɘ ‚·Û¿ÓÔ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ η›
¬ÙÈ àԉ‰ˆÎÒ˜ ÂúË Ùfi àÚÁ‡ÚÈÔÓ.
‰. ¶ÚÔÛÂÏıÒÓ ‰¤ Úfi˜ ÙfiÓ ·Ù¤Ú· K¿ÏÏÈÔ˜ õÚÂÙÔ ·éÙfiÓ Âå õ‰Ë ÙÂÙÂÏ¢ÙËÎÒ˜
ÂúË ï KËÊÈÛȉ¿‰Ë˜.
Â. K¿ÏÏÈÔ˜ ÚÔÛÉÏıÂÓ Ùfi ÚáÙÔÓ Úfi˜ Ù‹Ó ÙÚ¿Â˙·Ó, ϤÁˆÓ ¬ÙÈ âȉ‰ËÌËÎÒ˜ ÂúË ï §‡ÎˆÓ.
5. N· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Û οı ÂÚÒÙËÛË Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. £· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÙÔ fiÓÔÌ·
ÁÓˆÛÙÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙÙËÙ·˜:
·. Áã ÂÓ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. Ú. ÂåÌ›:
A. ÂúËÓ
‚. Áã ÂÓ. ¢ÎÙ. ·Ú·Î. Ú. „ËÊ›˙ˆ: §. â„ËÊÈÎÒ˜ ÂúË
Á. ·ã ÏËı. ¢ÎÙ. ·Ú·Î. Ú. ʇÁˆ: I. ÂÊ¢ÁfiÙ˜ ÂúËÙÂ

¶. ÂúË
P. â„ËÊÈÎÒ˜ ÂúËÓ
A. ÂÊ¢ÁfiÙ˜
ÂúËÌÂÓ
‰. ‚ã ÂÓ. ¢ÎÙ. ·Ú·Î. Ú. ı·˘Ì¿˙ˆ: O. ÙÂı·˘Ì·ÎfiÙ˜ ÂúËÙ T. ÙÂı·˘Ì·ÎÒ˜
Âú˘
Â. ‚ã ÏËı. ¢ÎÙ. ·Ú·Î. Ú. Ï›ˆ: ø. ÏÂÏÔÈfiÙ˜ ÂúËÙÂ
H. ÏÂÏÔÈfiÙ˜
ÂúËÛ·Ó
ÛÙ. ·ã ÏËı. ¢ÎÙ. ·Ú·Î.
Ú. ·Ú·Û΢¿˙ˆ:
N. ·ÚÂÛ΢·ÎfiÙ˜
™. ·ÚÂÛ΢·ÎfiÙ˜
ÂúËÌÂÓ
ÂúËÛ·Ó
EÚÒÙËÛË
A¿ÓÙËÛË

·


§

Á
A


T

Â
ø

ÛÙ
N

269

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·270

6. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ Ę,
ÄÛ·, ÄÓ:

·. ¶¿Û˘ \AÚ牛·˜ qÚÍ·Ó.
‚. TÔ‡ÙÔ˘˜ âÈÙˉÂÈÔÙ¿ÙÔ˘˜ ÓÔÌ›˙ÔÌÂÓ â› ·ÛáÓ ÙáÓ Ù¯ÓáÓ.
Á. TáÓ ôÏÏˆÓ ¿ÓÙˆÓ à›¯ÂÙÔ Ï‹Ó ≈‰·ÙÔ˜.
‰. Eû‚Ô˘ÏÔ˜ ¿ÓÙ· ÙfiÓ ¯ÚfiÓÔÓ â‚Ô‡ÏÂÙÔ ÚÄÍ·È Ù·‡ÙËÓ Ù‹Ó ÊÈÏ›·Ó.
7. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ˆ˜ ÌÔÓfiوٷ ‹ ‰›وٷ Î·È Ó· ‚Ú›Ù ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜:
·.

BÏ¿ÙÂÈ ÙfiÓ ôÓ‰Ú· ı˘Ìfi˜.
‚Ï¿ÙÂÈ: ÌÔÓfiÙˆÙÔ Ú‹Ì·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ÙfiÓ ôÓ‰Ú·

‚.

¶ÔÏÏ¿ àÁ·ı¿ Ôî ıÂÔ› ·Ú¤¯Ô˘ÛÈÓ ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ.
·Ú¤¯Ô˘ÛÈÓ: ‰›ÙˆÙÔ Ú‹Ì·
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: àÁ·ı¿ (¿ÌÂÛÔ), ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ (¤ÌÌÂÛÔ).

Á.

¢›ˆÎ ‰fiÍ·Ó Î·› àÚÂÙ‹Ó.
¢›ˆÎÂ: ÌÔÓfiÙˆÙÔ Ú‹Ì·
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ‰fiÍ·Ó Î·› àÚÂÙ‹Ó

‰.

Oî ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ≛‰ÔÛ·Ó (=¤‰ÈÓ·Ó) ÙÔÖ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒٷȘ η› ÙÔÖ˜ ‰Ô‡ÏÔȘ ÌÈÛıfiÓ Î·› ÛÖÙÔÓ.
≛‰ÔÛ·Ó: ‰›ÙˆÙÔ Ú‹Ì·
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ÌÈÛıfiÓ Î·› ÛÖÙÔÓ (¿ÌÂÛ·), ÙÔÖ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒٷȘ η› ÙÔÖ˜ ‰Ô‡ÏÔȘ
(¤ÌÌÂÛ·)

Â.

òAÓıÚˆÔ˜ üÓ Ì¤ÌÓËÛÔ (=Ó· ı˘Ì¿Û·È) Ùɘ ÎÔÈÓɘ Ù‡¯Ë˜.
̤ÌÓËÛÔ: ÌÔÓfiÙˆÙÔ Ú‹Ì·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: Ùɘ Ù‡¯Ë˜

ÛÙ. OÈ ·Ù¤Ú˜ ìÌáÓ M‹‰ˆÓ âÎÚ¿ÙËÛ·Ó (=Ó›ÎËÛ·Ó).
âÎÚ¿ÙËÛ·Ó: ÌÔÓfiÙˆÙÔ Ú‹Ì·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: M‹‰ˆÓ
8. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›Ù ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È
Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ Û ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ·:
·. KÜÚÔ˜ à¤ÎÚ˘ÙÂÓ ÙÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜ Ù‹Ó ë·˘ÙÔÜ Ï‡ËÓ.
Ú‹Ì·: à¤ÎÚ˘ÙÂÓ
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ÙÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜ (¿ÌÂÛÔ), Ù‹Ó Ï‡ËÓ (¤ÌÌÂÛÔ).

270

‚. ¶·Ú¤‰ÔÛ·Ó ÙÔÖ˜ £Ë‚·›ÔȘ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ñÔÛfiÓ‰Ô˘˜ (=ηÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜).

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·271

Ú‹Ì·: ¶·Ú¤‰ÔÛ·Ó
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ÙÔf˜ ÓÂÎÚÔf˜ (¿ÌÂÛÔ), ÙÔÖ˜ £Ë‚·›ÔȘ (¤ÌÌÂÛÔ).

∂ÓfiÙËÙ·

8

Á. \EÌÔd ï ÌbÓ ÁaÚ ·ÙcÚ Î·Ù¤ÏÈÂÓ (= ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ) Ô鉤Ó.
Ú‹Ì·: η٤ÏÈÂÓ
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: Ôé‰¤Ó (¿ÌÂÛÔ), \EÌÔ› (¤ÌÌÂÛÔ).
‰. A¤Ï˘ÛÂÓ ï ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙfiÓ âÁηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ (= ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ) ηd ·ÚÂοÏÂÛ ÙÔf˜ ôÓ‰Ú·˜ ÙÚ›ÙÔÓ ë·˘ÙeÓ Âd˜ ÙcÓ ÊÈÏ›·Ó ÚÔÛÏ·‚¤Ûı·È.
Ú‹Ì·: \A¤Ï˘ÛÂÓ
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ÙeÓ âÁηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ (¿ÌÂÛÔ), Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ (¤ÌÌÂÛÔ)
Ú‹Ì·: ·ÚÂοÏÂÛÂ
·ÓÙÈΛÌÂÓ·: ÙÔf˜ ôÓ‰Ú·˜ (¿ÌÂÛÔ), ÚÔÛÏ·‚¤Ûı·È (¤ÌÌÂÛÔ).
Â. Oî KÔÚ›ÓıÈÔÈ â‰¤ÔÓÙÔ (=·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó) ÙáÓ BÔȈÙáÓ Í˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÊáÓ ÙÂ Î·È \AÚÁ›ˆÓ η› ÙôÏÏ· ÎÔÈÓFÉ (=·fi ÎÔÈÓÔ‡) Ú¿ÛÛÂÈÓ.
Ú‹Ì·: ≤ÔÓÙÔ
àÓÙÈΛÌÂÓ·: ÁÂÓ¤Ûı·È η› Ú¿ÛÛÂÈÓ (¿ÌÂÛ·), ÙáÓ BÔȈÙáÓ (¤ÌÌÂÛÔ).
9. N· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙËÓ ÙÒÛË
Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ·Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ù· ¿ÌÂÛ· ‹ Ù· ¤ÌÌÂÛ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È:
·. MÈÏÙÈ¿‰Ë˜ üÊÂÈÏÂ Ùˇá ‰ËÌÔÛ›ˇˆ (¤ÌÌÂÛÔ) (Ùe ‰ËÌfiÛÈÔÓ, ‰ÔÙ. ÂÓ.) ¯Ú‹Ì·Ù·
(¿ÌÂÛÔ) (¯ÚÉÌ·, ·ÈÙ. ÏËı.).
‚. òEÂÈÙ· ‰¤ àÓ·ÌÓ‹Ûˆ ñÌĘ (¿ÌÂÛÔ) (Û‡, ·ÈÙ. ÏËı.) η› ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ (¤ÌÌÂÛÔ) (Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ·ÈÙ. ÏËı.) ÙáÓ ìÌÂÙ¤ÚˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ.
Á. ^HÌÂÖ˜ ÌÂÙÂÛ¯‹Î·ÌÂÓ (=¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ) ñÌÖÓ (¤ÌÌÂÛÔ) (Û‡, ‰ÔÙ. ÏËı.)
ÛÂÌÓÔÙ¿ÙˆÓ îÂÚáÓ (¿ÌÂÛÔ) (ÛÂÌÓfiÙ·ÙÔÓ îÂÚfiÓ, ÁÂÓ. ÏËı.) ı˘ÛÈáÓ (¿ÌÂÛÔ)
(ı˘Û›·, ÁÂÓ. ÏËı.) ηÏÏ›ÛÙˆÓ ëÔÚÙáÓ (¿ÌÂÛÔ) (ηÏÏ›ÛÙË ëÔÚÙ‹, ÁÂÓ. ÏËı.).
10. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÒÛË Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ›‰È· Î·È ı· ‰Â›Ù ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙ‹ÏË ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ AfiÏψӷ ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÒÛË:

A¥ Ù Á˘Ó·ÖΘ âÓ ÙFÉ Ì¿¯FË Û˘ÓÂÂÏ¿‚ÔÓÙÔ (=‚Ô‹ıËÛ·Ó) Ùˇá ‰‹Ìˇˆ (ï ‰ÉÌÔ˜,
‰ÔÙ.) ‚¿ÏÏÔ˘Û·È àfi ÙáÓ ÔåÎÈáÓ Ùˇá ÎÂÚ¿Ìˇˆ.
‚-Á. ™ˆÎÚ¿Ù˘ èʤÏÂÈ Ì¤Ó ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¿˜ (Ôî Ì·ıËÙ·›, ·ÈÙ.), âÏ˘ÛÈÙ¤ÏÂÈ (=ˆÊÂÏÔ‡ÛÂ) ‰¤ ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔȘ (Ôî Ê›ÏÔÈ, ‰ÔÙ.).
‰. EåÛ› ÙÈÓ˜ Ô¥ η› àÁ¿ÏÏÔÓÙ·È â› Ùˇá ηٷÊÚÔÓÂÖÓ ÙáÓ àÚ¯fiÓÙˆÓ (Ôî ôÚ¯ÔÓÙ˜, ÁÂÓ.).
Â. ^H ·ÙÚ›˜ Ôé âÈÏ·Óı¿ÓÂÙ·È (=ͯӿ) ÙáÓ àÁ·ıáÓ (Ôî àÁ·ıÔ›, ÁÂÓ.).
·.

271

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·272

·. ¢ H M øÈ
‚. M A £ H T A ™
Á. º I § O I ™
‰. A P X O N T ø N
Â. A ° A £ ø N

™Àª¶§∏ƒøª∞Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô ÙˆÓ
ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ:
·. √î ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È ……………… (̤Ϸ˜) ¯ÈÙáÓ·˜ âÓ‰‡ÔÓÙÔ.
‚. √î Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÙÔf˜ Ôϛٷ˜ ÔÈÔÜÛÈ ……………… (Ù¿Ï·˜).
Á. ……………… (Ę) ηÏÔd Ê·›ÓÔÓÙ·È.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ̤Ϸӷ˜, ‚. Ù¿Ï·Ó·˜, Á. ¿ÓÙ˜
2. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡:
·. ÂÂÈıÒ˜ ÂúËÓ
……………………..
‚. ÚÔÙÂÙ·¯˘Ö·È ÂúËÙ …………………
Á. ÂÊ˘Ï·¯e˜ ÂúË
…………………
∞¿ÓÙËÛË: ·. ÂÂÈıfiÙ˜ ÂúËÌÂÓ/ ÂrÌÂÓ, ‚. ÚÔÙÂÙ·¯˘Ö· Âú˘, Á. ÂÊ˘Ï·¯fiÙ·
ÂúËÛ·Ó/ ÂrÂÓ

™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘

272

1. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ:
·. √é ı·˘Ì·ÛÙeÓ, Âå ÌË ÙÔ‡ÙˆÓ âÓÂı˘Ì‹ıËÛ·Ó.
‚. √î ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È Â¥ÔÓÙÔ ÙÔÖ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÖ˜.
Á. Δˇá \AÏÎÈ‚È¿‰FË ÙÈÓ¤˜ Âå˜ ÏfiÁÔ˘˜ qÏıÔÓ.
‰. òHÚÍ·ÙÔ Û ‰È‰¿ÛÎÂÈÓ ÙcÓ ÛÙÚ·ÙËÁ›·Ó.
Â. \AÓ·ÌÓ‹Ûˆ ñÌĘ ÙÔf˜ ÙáÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙáÓ ìÌÂÙ¤ÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.
ÛÙ. £¿Ó·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙcÓ „˘¯‹Ó.
˙. \AÓ‰ÚáÓ ÙáӉ ÙcÓ fiÏÈÓ âΤӈÛÂ.
Ë. •ÂÓÔÊáÓ ìÁÂÖÙÔ Úe˜ ÙcÓ Ê·ÓÂÚaÓ ö΂·ÛÈÓ, ¬ˆ˜ Ù·‡ÙË ÙFÉ ï‰ˇá Ôî ÔϤÌÈÔÈ ÚÔÛ¤¯ÔÈÂÓ ÙeÓ ÓÔÜÓ.
∞¿ÓÙËÛË: ·. ÙÔ‡ÙˆÓ, ‚. ÙÔÖ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÖ˜, Á. Δˇá \AÏÎÈ‚È¿‰FË, ‰. Û (¿ÌÂÛÔ), ÙcÓ
ÛÙÚ·ÙËÁ›·Ó (¤ÌÌÂÛÔ), Â. ñÌĘ (¿ÌÂÛÔ), ÙÔf˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ (¤ÌÌÂÛÔ), ÛÙ. ÙcÓ „˘¯cÓ
(¿ÌÂÛÔ), ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (¤ÌÌÂÛÔ), ˙. ÙcÓ fiÏÈÓ (¿ÌÂÛÔ), àÓ‰ÚáÓ (¤ÌÌÂÛÔ), Ë. ÙeÓ
ÓÔÜÓ (¿ÌÂÛÔ), ÙFÉ ï‰ˇá (¤ÌÌÂÛÔ)

8(247-278)

11-01-04

01:51

™ÂÏ›‰·273

ª∂ƒ√™ ¢ã

∂ÓfiÙËÙ·

8

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
K∂ÿª∂¡√

\EÂȉc ‰b ï ôÓıÚˆÔ˜ ı›·˜ ÌÂ٤ۯ ÌÔ›Ú·˜, ÚáÙÔÓ ÌbÓ ‰Èa ÙcÓ ÙÔÜ ıÂÔÜ
Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·Ó ˙ˇÒˆÓ ÌfiÓÔÓ ıÂÔf˜ âÓfiÌÈÛÂÓ, ηd â¯›ÚÂÈ ‚ˆÌÔ‡˜ Ù î‰Ú‡ÂÛı·È ηd
àÁ¿ÏÌ·Ù· ıÂáÓØ öÂÈÙ· ʈÓcÓ Î·d çÓfiÌ·Ù· Ù·¯f ‰ÈËÚıÚÒÛ·ÙÔ ÙFÉ Ù¤¯ÓFË, ηd
Ôå΋ÛÂȘ ηd âÛıÉÙ·˜ ηd ñÔ‰¤ÛÂȘ ηd ÛÙÚˆÌÓa˜ ηd Ùa˜ âÎ Áɘ ÙÚÔÊa˜ Ë≈ÚÂÙÔ. O≈Ùˆ ‰c ·ÚÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ Î·Ù’ àÚ¯a˜ ôÓıÚˆÔÈ ü
ˇ ÎÔ˘Ó ÛÔÚ¿‰ËÓ, fiÏÂȘ
‰b ÔéÎ qÛ·ÓØ àÒÏÏ˘ÓÙÔ ÔsÓ ñe ÙáÓ ıËÚ›ˆÓ ‰Èa Ùe ·ÓÙ·¯FÉ ·éÙáÓ àÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÂrÓ·È, ηd ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎc Ù¤¯ÓË ·éÙÔÖ˜ Úe˜ ÌbÓ ÙÚÔÊcÓ îηÓc ‚ÔËıe˜ qÓ,
Úe˜ ‰b ÙeÓ ÙáÓ ıËÚ›ˆÓ fiÏÂÌÔÓ âӉ‹˜Ø ÔÏÈÙÈÎcÓ ÁaÚ Ù¤¯ÓËÓ Ôûˆ Âr¯ÔÓ, w˜
̤ÚÔ˜ ÔÏÂÌÈ΋, â˙‹ÙÔ˘Ó ‰c êıÚÔ›˙ÂÛı·È ηd ÛˇÒ˙ÂÛı·È ÎÙ›˙ÔÓÙ˜ fiÏÂÈ˜Ø ¬Ù’ ÔsÓ
êıÚÔÈÛıÂÖÂÓ, 䉛ÎÔ˘Ó àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ±Ù ÔéÎ ö¯ÔÓÙ˜ ÙcÓ ÔÏÈÙÈÎcÓ Ù¤¯ÓËÓ, œÛÙ ¿ÏÈÓ ÛΉ·ÓÓ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÈÂÊı›ÚÔÓÙÔ. ZÂf˜ ÔsÓ ‰Â›Û·˜ ÂÚd Ùˇá Á¤ÓÂÈ ìÌáÓ Ìc àfiÏÔÈÙÔ ÄÓ, ^EÚÌÉÓ ¤ÌÂÈ ôÁÔÓÙ· Âå˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ·å‰á Ù ηd ‰›ÎËÓ, ¥Ó’ ÂrÂÓ fiÏÂˆÓ ÎfiÛÌÔÈ Ù ηd ‰ÂÛÌÔd ÊÈÏ›·˜ Û˘Ó·ÁˆÁÔ›.
¶Ï¿ÙˆÓ, ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ 322 a-c

∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 11, ∞ã ̤ÚÔ˜
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ‘‘¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜’’. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ‰È·ÏÔÁÈο ¤ÚÁ·, ÛÙ· ÔÔ›· Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¤ÌÌÂÛ·. ¶¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, ÔÙ¤ Ô ›‰ÈÔ˜.
ŒÙÛÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο. Δ· ı¤Ì·Ù·, Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÂÙ‹, Ë ÔÏÈÙ›·, Ë Ù¤¯ÓË, Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Î.·.. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‘‘¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜’’ Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÓ ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ÚÒÙ· ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‚ˆÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ˙ÒÓÙ·˜ ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ.
K∂ÿª∂¡√

M∂Δ∞ºƒ∞™∏

\EÂȉc ‰b ï ôÓıÚˆÔ˜ ÌÂÙ¤Û¯Â
ı›·˜ ÌÔ›Ú·˜,
ÚáÙÔÓ ÌbÓ ‰Èa ÙcÓ ÙÔÜ ıÂÔÜ

EÂȉ‹ fï˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÂÙ›¯Â
ÛÙÔ ıÂ˚Îfi ̤ÚÔ˜
ÚÒÙ·-ÚÒÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘

273

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

274

11-01-04

01:52

™ÂÏ›‰·274

Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·Ó
ÌfiÓÔÓ ˙ˇÒˆÓ
âÓfiÌÈÛÂÓ ıÂÔ‡˜,
ηd â¯›ÚÂÈ î‰Ú‡ÂÛı·È
‚ˆÌÔf˜ Ù ηd àÁ¿ÏÌ·Ù· ıÂáÓØ
öÂÈÙ· ÙFÉ Ù¤¯ÓFË Ù·¯f
‰ÈËÚıÚÒÛ·ÙÔ ÊˆÓcÓ Î·d çÓfiÌ·Ù·,
ηd Ë≈ÚÂÙÔ Ôå΋ÛÂȘ ηd âÛıÉÙ·˜
ηd ñÔ‰¤ÛÂȘ ηd ÛÙÚˆÌÓ¿˜.
O≈Ùˆ ‰c ·ÚÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ
Ôî ôÓıÚˆÔÈ Î·Ù\ àÚ¯a˜
ˇüÎÔ˘Ó ÛÔÚ¿‰ËÓ,
ÔéÎ qÛ·Ó ‰b fiÏÂȘ.
\AfiÏÏ˘ÓÙÔ ÔsÓ ñe ÙáÓ ıËÚ›ˆÓ
‰Èa Ùe ·ÓÙ·¯FÉ ÂrÓ·È
àÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ·éÙáÓ
ηd ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎc Ù¤¯ÓË
‚ÔËıe˜ qÓ ·éÙÔÖ˜ îηÓc
Úe˜ ÌbÓ ÙÚÔÊ‹Ó,
(qÓ) ‰b âÓ‰Âc˜
Úe˜ ÙeÓ fiÏÂÌÔÓ ÙáÓ ıËÚ›ˆÓØ
Ôûˆ ÁaÚ Âr¯ÔÓ ÔÏÈÙÈÎcÓ Ù¤¯ÓËÓ
w˜ ̤ÚÔ˜ (âÛÙdÓ) ÔÏÂÌÈ΋,
â˙‹ÙÔ˘Ó ‰c êıÚÔ›˙ÂÛı·È
ηd ÛˇÒ˙ÂÛı·È ÎÙ›˙ÔÓÙ˜ fiÏÂȘØ
¬Ù\ ÔsÓ êıÚÔÈÛıÂÖÂÓ
䉛ÎÔ˘Ó àÏÏ‹ÏÔ˘˜
±Ù ÔéÎ ö¯ÔÓÙ˜
ÙcÓ ÔÏÈÙÈÎcÓ Ù¤¯ÓËÓ,
œÛÙ ¿ÏÈÓ ÛΉ·ÓÓ‡ÌÂÓÔÈ
‰ÈÂÊıÚ›ÚÔÓÙÔ.
ZÂf˜ ÔsÓ ‰Â›Û·˜
ÂÚd Ùˇá Á¤ÓÂÈ ìÌáÓ
Ìc àfiÏÔÈÙÔ ÄÓ,
¤ÌÂÈ ^EÚÌÉÓ ôÁÔÓÙ·
Âå˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ·å‰á ÙÂ
ηd ‰›ÎËÓ,
¥Ó\ ÂrÂÓ
ÎfiÛÌÔÈ Ù fiψÓ
ηd Û˘Ó·ÁˆÁÔd ‰ÂÛÌÔd ÊÈÏ›·˜.

Û˘ÁÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ı›Ô
ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ·fi Ù· Ï¿ÛÌ·Ù·
›ÛÙ„ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜
Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ Î·È
ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·Á¿ÏÌ·Ù· ıÂÒÓ.
≠YÛÙÂÚ· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ·
Âʇڠ¤Ó·ÚıÚÔ ÏfiÁÔ Î·È Ï¤ÍÂȘ,
Î·È ·ÎfiÌ· ‚ڋΠηÙÔÈ˘ Î·È ÂÓ‰‡Ì·Ù·
Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Î·È ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·.
M ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÏÔÈfiÓ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹-·Ú¯‹
ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ
Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó fiÏÂȘ.
K·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ·fi Ù· ıËÚ›·,
ÁÈ·Ù› ·fi οı ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó
ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ ·\ ·˘Ù¿
Î·È Ë Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ (ÙÔ˘˜) Ù¤¯ÓË
ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¿,
ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹,
(‹Ù·Ó) fï˜ ·ÓÂ·Ú΋˜
ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ıËÚ›ˆÓØ
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Âr¯·Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË,
Ù˘ ÔÔ›·˜ ̤ÚÔ˜ (›ӷÈ) Ë ÔÏÂÌÈ΋Ø
˙ËÙÔ‡Û·Ó ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È
Î·È Ó· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ fiÏÂȘØ
fiÙ·Ó fï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó
·‰ÈÎÔ‡Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ,
ÂÂȉ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù›¯·Ó,
ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË,
ÒÛÙ ¿ÏÈ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó
Î·È ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·Ó.
O ¢›·˜ ÏÔÈfiÓ, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚‹ıËÎÂ
ÁÈ· ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Ì·˜
Ì‹ˆ˜ ·Ê·ÓÈÛÙ› ÔÏfiÎÏËÚÔ,
¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ EÚÌ‹, ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi
Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË,
ÁÈ· Ó· ›ӷÈ
̤۷ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ
Î·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÊÈÏ›·˜ (ÁÈ· ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜).

8(247-278)

11-01-04

01:52

™ÂÏ›‰·275

N√∏ª∞Δπ∫∏ ∞¶√¢√™∏

∂ÓfiÙËÙ·

8
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·˘ÙÔ‡. §¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜
fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· ›ÛÙ„ ÛÙÔ £Âfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚ڋΠÙȘ
ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈØ ·ÎfiÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ø
¤ÎÙÈÛ ηÙÔÈ˘, ¤ÊÙÈ·Í ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ηٿÏÏËϘ ÙÚÔʤ˜. Eӈ̤ÓÔÈ Û fiÏÂȘ ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ, Î·È fi¯È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÈÓfiËÛ·Ó Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ıËÚ›·. ŸÌˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ·‰È΋̷ٷ
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. O ¢›·˜ ÙfiÙ ·fi Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜,
¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ EÚÌ‹, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi, ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È
ÙË ÂÈı·Ú¯›·, ÒÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙË ÊÈÏ›·.

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• ÌÂÙ¤Û¯Â: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÌÂÙ¤¯ˆ
• ˙ˇÒˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ˙ˇáÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ˙ˇÒÔ˘]
• âÓfiÌÈÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÔÌ›˙ˆ
• â¯›ÚÂÈ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âȯÂÈÚ¤ˆ, âȯÂÈÚá
• î‰Ú‡ÂÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. î‰Ú‡ˆ
• çÓfiÌ·Ù·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ùÓÔÌ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜]

• Ù·¯f: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ÁÚ‹ÁÔÚ·)
• ‰ÈËÚıÚÒÛ·ÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·ÚıÚfiÔÌ·È, ‰È·ÚıÚÔÜÌ·È
• ÙFÉ Ù¤¯ÓFË: ‰ÔÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Ù¤¯ÓË [ÁÂÓ. Ùɘ Ù¤¯Ó˘]
• âÛıÉÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì âÛı‹˜ [ÁÂÓ. Ùɘ âÛıÉÙÔ˜]
• ÛÙÚˆÌÓa˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÛÙÚˆÌÓc [ÁÂÓ. Ùɘ ÛÙÚˆÌÓɘ] (= ÙÔ ÛΤ·ÛÌ·)
• Ë≈ÚÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂñÚ›ÛÎÔÌ·È
• ·ÚÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·Ú·Î. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·Ú·Û΢¿˙ÔÌ·È (= ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È, ÂÊԉȿ˙ÔÌ·È)
•ü
ˇ ÎÔ˘Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔåΤˆ, ÔåÎá (= ηÙÔÈÎÒ)
• ÛÔÚ¿‰ËÓ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔÈ)
• àÒÏÏ˘ÓÙÔ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àfiÏÏ˘Ì·È (= ηٷÛÙÚ¤ÊÔÌ·È)
• ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• ‚ÔËıe˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ‚ÔËıfi˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ‚ÔËıÔÜ]

275

8(247-278)

∂ÓfiÙËÙ·

8

11-01-04

01:52

™ÂÏ›‰·276

• qÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›
• âÓ‰Âc˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï, ì âӉ‹˜, Ùe âӉ¤˜ (= ÂÏÏÈ‹˜, ·ÓÂ·Ú΋˜)
• Âr¯ÔÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ
• w˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜, Ë ÔÔ›·, ÙÔ
ÔÔ›Ô)
• â˙‹ÙÔ˘Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˙ËÙ¤ˆ, ˙ËÙá
• êıÚÔ›˙ÂÛı·È: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. êıÚÔ›˙ÔÌ·È (= Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÌ·È)
• êıÚÔÈÛıÂÖÂÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. êıÚÔ›˙ÔÌ·È
• 䉛ÎÔ˘Ó: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à‰ÈΤˆ, à‰ÈÎá
• ÛΉ·ÓÓ‡ÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÛΉ¿ÓÓ˘ÌÈ (= ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÌ·È)
• ‰ÈÂÊı›ÚÔÓÙÔ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È·Êı›ÚÔÌ·È (=
·Ê·Ó›˙ÔÌ·È)
• ‰Â›Û·˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰¤‰ÔÈη/ ‰¤‰È· (= ÊÔ‚¿Ì·È)
• Ùˇá Á¤ÓÂÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe Á¤ÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜]
• àfiÏÔÈÙÔ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àfiÏÏ˘Ì·È (= ·Ê·Ó›˙ÔÌ·È)
• ^EÚÌÉÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÓËÚË̤ÓÔ˘ Ô˘Û. ï ^EÚÌɘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
^EÚÌÔÜ]
• ôÁÔÓÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ôÁˆ (= ʤÚÓˆ)
• ·å‰á: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ·å‰Ò˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ·å‰Ôܘ] (= Ô Û‚·ÛÌfi˜)
• ÂrÂÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ›

™YNTAKTIKA ™Ã√§π∞
1. \EÂȉ‹………ÌÔ›Ú·˜: ‰Â˘Ù. ·ÈÙÈÔÏ. ÚfiÙ. ı›·˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÌÔ›Ú·˜:
·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÌÂÙ¤Û¯Â.
2. î‰Ú‡ÂÛı·È: ÙÂÏ. ··Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ â¯›ÚÂÈ. ·ÚÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ: ÙÚÔ. ÌÙ¯.
àÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ: ηÙËÁ. ÛÙÔ (ôÓıÚˆÔÈ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÒÏÏ˘ÓÙÔ Î·È ÛÙÔ
ÂrÓ·È. ‰È¿ Ùfi ÂrÓ·È (: ¤Ó·ÚıÚÔ ··Ú.): ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. Ù˘ ·ÈÙ›·˜. ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ù¤¯ÓË: ˘ÔÎ. ÛÙÔ qÓ (: Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). îηӋ:
ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‚ÔËıfi˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ù¤¯ÓË.
3. êıÚÔ›˙ÂÛı·È - ÛˇÒ˙ÂÛı·È: ÙÂÏÈο ··Ú. ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ â˙‹ÙÔ˘Ó. ÎÙ›˙ÔÓÙ˜:
ÙÚÔ. ÌÙ¯. ±Ù ÔéÎ ö¯ÔÓÙ˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ (Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÌfiÚÈÔ ±ÙÂ). ‰Â›Û·˜: ·ÈÙÈÔÏ.
ÌÙ¯.

276

8(247-278)

11-01-04

01:52

™ÂÏ›‰·277

4. Ì‹ àfiÏÔÈÙÔ ÄÓ: ‰Â˘Ù. ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ‰Â›Û·˜ Ù˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. ÄÓ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ àfiÏÔÈÙÔ.
5. ¥Ó\ ÂrÂÓ……ÊÈÏ›·˜ Û˘Ó·ÁˆÁÔ›: ‰Â˘Ù. ÙÂÏ. ÚfiÙ·ÛË. ÎfiÛÌÔ˜ - ‰ÂÛÌÔ›: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ (Ôî ôÓıÚˆÔÈ: ÂÓÓ.): ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂrÂÓ (Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi). Û˘Ó·ÁˆÁÔ›: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰ÂÛÌÔ›.

∂ÓfiÙËÙ·

8

∞¶∞¡Δ∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 151 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Û¯¤ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ıÂÔ‡ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ
ÔÈ fiÏÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ·;
√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï¿ÛÌ· Ô˘ ›ÛÙ„ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·Á¿ÏÌ·Ù· ıÂÒÓ. À‹Ú¯Â, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· «ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·»
ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ıÂÒÓ, Ë ÔÔ›· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ ı›Ô. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ ÚÒÙ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÔ ıÂfi Î·È ÌÂÙ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó.
√È fiÏÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi Ù· ıËÚ›· Î·È Ó· ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıËıÔ‡Ó. ∞ÓÙ› Ó· ˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ıËÚ›· Î·È Û οı ›‰Ô˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.

2. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÚÈÙ›· ÁÈ· ÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ
Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ· ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ
ΛÌÂÓÔ.
Δ· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÁÈ· ÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. √ ÌÂÓ ∫ÚÈÙ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔÊfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÊˇÚ ÙÔ ÓfiÌÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ıÂÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó Ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·, Ô˘
ı· ÂÈʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ¿‰ÈÎË Ú¿ÍË ÙÔ˘˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈο Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓfi
¯ıÚfi, Ù· ıËÚ›·. °È’ ·˘Ùfi Ô ¢›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ
Û‚·ÛÌfi Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÒÛÙ ӷ ˙Ô˘Ó Ì ÂÈı·Ú¯›· Î·È Ì ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë.
ŒÙÛÈ Ô ıÂfi˜ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋
Ù¤¯ÓË.
¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi Á¤ÓÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘,
Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

277

8(247-278)

11-01-04

01:52

™ÂÏ›‰·278

9(279-312)

11-01-04

01:58

™ÂÏ›‰·279

∂ ¡√Δ∏Δ∞ 9 Ë
ª∂ƒ√™ ∞ã
∫∂ÿª∂¡√: H K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·
K·Ùa ‰b ÙcÓ â˜ \OÏ˘Ì›·Ó ï‰eÓ öÛÙÈÓ ùÚÔ˜ ¤ÙڷȘ ñ„ËÏ·Ö˜ àfiÙÔÌÔÓ,
T˘·ÖÔÓ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÓ. K·Ùa ÙÔ‡ÙÔ˘ Ùa˜ Á˘Ó·Öη˜ \HÏ›ÔȘ âÛÙdÓ èıÂÖÓ ÓfiÌÔ˜, õÓ ÊˆÚ·ıáÛÈÓ â˜ ÙeÓ àÁáÓ· âÏıÔÜÛ·È ÙeÓ \OÏ˘ÌÈÎeÓ õ ηd ¬Ïˆ˜ âÓ
Ù·Ö˜ àÂÈÚË̤ӷȘ ÛÊ›ÛÈÓ ì̤ڷȘ ‰È·‚ÄÛ·È ÙeÓ \AÏÊÂÈfiÓ. Oé ÌcÓ Ôé‰b
êÏáÓ·È Ï¤ÁÔ˘ÛÈÓ Ôé‰ÂÌ›·Ó, ¬ÙÈ Ìc K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·Ó ÌfiÓËÓ, m ñe ÙÈÓˆÓ Î·d
ºÂÚÂÓ›ÎË Î·ÏÂÖÙ·È. A≈ÙË ÚÔ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜ ·éÙFÉ ÙÔÜ àÓ‰Úfi˜, âÍÂÈο۷۷
·éÙcÓ Ùa ¿ÓÙ· àÓ‰Úd Á˘ÌÓ·ÛÙÉ, õÁ·ÁÂÓ â˜ \OÏ˘Ì›·Ó ÙeÓ ˘ÈeÓ Ì·¯Ô‡ÌÂÓÔÓØ
ÓÈÎáÓÙÔ˜ ‰b ÙÔÜ ¶ÂÈÛÈÚfi‰Ô˘, Ùfi öÚ˘Ì· âÓ z
ˇ ÙÔf˜ Á˘ÌÓ·ÛÙa˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ àÂÈÏËÌ̤ÓÔ˘˜, ÙÔÜÙÔ ñÂÚˉáÛ· ì K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· âÁ˘ÌÓÒıË. ºˆÚ·ı›Û˘ ‰¤
¬ÙÈ ÂúË Á˘Ó‹, Ù·‡ÙËÓ àÊÈÄÛÈÓ à˙‹ÌÈÔÓ Î·d Ùˇá ·ÙÚd ηd à‰ÂÏÊÔÖ˜ ·éÙɘ ηd
Ùˇá ·È‰d ·å‰á Ó¤ÌÔÓÙ˜ - ñÉÚ¯ÔÓ ‰c ±·ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ \OÏ˘ÌÈηd ÓÖÎ·È âÔ›ËÛ·Ó ‰b ÓfiÌÔÓ â˜ Ùe öÂÈÙ· âd ÙÔÖ˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ·Ö˜ Á˘ÌÓÔf˜ ÛÊĘ ☠ÙeÓ
àÁáÓ· âÛ¤Ú¯ÂÛı·È.
¶·˘Û·Ó›·˜, ^EÏÏ¿‰Ô˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛȘ 5.6.7-8 (‰È·Û΢‹)

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¶·˘Û·Ó›·˜ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 115-180 Ì.Ã. Î·È Î·Ù·ÁfiÙ·Ó
Èı·ÓÒ˜ ·fi ÙË §˘‰›·. ¢Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٛÔÙ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ
fiÙÈ Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ¢˘ÙÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙË ™˘Ú›·, ÙËÓ
¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙËÓ ∞Ú·‚›·. ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
«^EÏÏ¿‰Ô˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛȘ».
ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· «^EÏÏ¿‰Ô˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛȘ», ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰¤Î· ‚È‚Ï›·. ∫¿ı ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÂ
ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÙËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 160-180 .Ã.. μ·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÌÓËÌ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È Ù· ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì Ï·Ù‡ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë
ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ
ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ √Ï˘Ì›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÈ̈ÚËı›.

279

9(279-312)

11-01-04

01:58

∂ÓfiÙËÙ·

™ÂÏ›‰·280

∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY

9

280

K∂ÿª∂¡√

M∂ΔÕºƒ∞™∏

K·Ùa ‰b ÙcÓ ï‰eÓ â˜ \OÏ˘Ì›·Ó
öÛÙÈÓ ùÚÔ˜ àfiÙÔÌÔÓ
¤ÙڷȘ ñ„ËÏ·Ö˜,
ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ T˘·ÖÔÓ.
K·Ùa ÙÔ‡ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˜ âÛÙdÓ
\HÏ›ÔȘ,
èıÂÖÓ Ùa˜ Á˘Ó·Öη˜
õÓ ÊˆÚ·ıáÛÈÓ
âÏıÔÜÛ·È
☠ÙeÓ \OÏ˘ÌÈÎeÓ ÙeÓ àÁáÓ·
õ ηd ¬Ïˆ˜
‰È·‚ÄÛ·È ÙeÓ \AÏÊÂÈeÓ
âÓ Ù·Ö˜ àÂÈÚË̤ӷȘ ÛÊ›ÛÈÓ ì̤ڷȘ.
Oé ÌcÓ Ôé‰b ϤÁÔ˘ÛÈÓ
êÏáÓ·È Ôé‰ÂÌ›·Ó
¬ÙÈ Ìc K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·Ó ÌfiÓËÓ,
≥ ñe ÙÈÓˆÓ
ηÏÂÖÙ·È Î·d ºÂÚÂÓ›ÎË.
A≈ÙË ÚÔ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜
ÙÔÜ àÓ‰Úe˜ ·éÙFÉ,
âÍÂÈο۷۷ ·ñÙcÓ Ùa ¿ÓÙ·
àÓ‰Úd Á˘ÌÓ·ÛÙFÉ,
õÁ·ÁÂÓ ÙeÓ ˘îeÓ
Ì·¯Ô‡ÌÂÓÔÓ â˜ \OÏ˘Ì›·ÓØ
ÙÔÜ ¶ÂÈÛÈÚfi‰Ô˘ ‰b ÓÈÎáÓÙÔ˜,
ì K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· Ùe öÚ˘Ì·
âÓˇá ö¯Ô˘ÛÈÓ àÂÈÏËÌ̤ÓÔ˘˜,
ÙÔf˜ Á˘ÌÓ·ÛÙa˜
ñÂÚˉáÛ· ÙÔÜÙÔ
âÁ˘ÌÓÒıË.
ºˆÚ·ı›Û˘ ‰b
¬ÙÈ ÂúË Á˘Ó‹,
àÊÈÄÛÈÓ Ù·‡ÙËÓ à˙‹ÌÈÔÓ
Ó¤ÌÔÓÙ˜ ·å‰á
ηd Ùˇá ·ÙÚd ηd à‰ÂÏÊÔÖ˜ ·éÙɘ
ηd Ùˇá ·È‰d
— ñÉÚ¯ÔÓ ‰c ±·ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜

™Ùfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ OÏ˘Ì›·
˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‚Ô˘Ófi ·fiÎÚËÌÓÔ
Ì ‚Ú¿¯Ô˘˜ „ËÏÔ‡˜
Ô˘ ϤÁÂÙ·È T˘·›Ô.
™\ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜
ÛÙÔ˘˜ HÏ›Ԣ˜
Ó· ÂÙÔ‡Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜
·Ó Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Â\ ·˘ÙÔÊÒÚˆ
Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ
ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜
‹ Î·È ÁÂÓÈο
Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ AÏÊÂÈfi (ÔÙ·Ìfi)
ηٿ ÙȘ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÈ\ ·˘Ù¤˜ Ë̤Ú˜.
O‡ÙÂ Î·È Ï¤ÓÂ
fiÙÈ È¿ÛÙËΠηÌÈ¿,
·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·
Ë ÔÔ›· ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ºÂÚÂÓ›ÎË.
A˘Ù‹, ÂÂȉ‹ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·
Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘,
·ÊÔ‡ ÌÂÙ·ÌÊȤÛÙËΠÂÓÙÂÏÒ˜
Û ¿Ó‰Ú· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹,
¤ÊÂÚÂ Û·Ó Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘,
ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ OÏ˘Ì›·Ø
·ÊÔ‡ Ô ¶ÂÈÛ›ÚÔ‰Ô˜ (Ô ÁÈÔ˜ Ù˘) Ó›ÎËÛÂ,
Ë K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· ÙÔ ÊÚ¿ÎÙË,
Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜
ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜,
ηıÒ˜ ˉԇÛ ¿Óˆ ·\ ·˘Ùfi
Á˘ÌÓÒıËÎÂ.
AÓ Î·È ·ÔηχÊıËÎÂ
fiÙÈ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î·,
¿ÊËÛ·Ó ·˘Ù‹Ó ·ÙÈÌÒÚËÙË
·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Û‚·ÛÌfi
Î·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Î·È ÛÙ· ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘
Î·È ÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘
— ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ

9(279-312)

11-01-04

01:58

™ÂÏ›‰·281

\OÏ˘Ìȷηd ÓÖÎ·È —
âÔ›ËÛ·Ó ‰b ÓfiÌÔÓ
☠Ùe öÂÈÙ· âd ÙÔÖ˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ·Ö˜
âÛ¤Ú¯ÂÛı·È ÛÊĘ Á˘ÌÓÔf˜
☠ÙeÓ àÁáÓ·.

ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ —
¤Î·Ó·Ó fï˜ ηÓÔÓÈÛÌfi
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜
Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Á˘ÌÓÔ›
ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜.

∂ÓfiÙËÙ·

9

∞ 3 . NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ¶·˘Û·Ó›·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÈ fiÚÈ˙Â Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ HÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜.
™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ OÏ˘Ì›·, Ì·˜ ϤÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ
·fiÎÚËÌÓÔ ‚Ô˘Ófi T˘·›Ô, fiÔ˘ ÔÈ HÏ›ÔÈ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó
ÙÔÓ AÏÊÂÈfi ÔÙ·Ìfi Û ̤Ú˜ Ô˘ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó. \EÙÛÈ Î·ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ‹Úı ÛÙÔ˘˜ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë PÔ‰›ÙÈÛÛ· K·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· ‹
ºÂÚÂÓ›ÎË, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÌÂÚÈÎÔ›. A˘Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÌÂÙ·ÌÊȤÛÙËΠ۠¿Ó‰Ú· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÊÂÚ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ ¶ÂÈÛ›ÚÔ‰Ô Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›
ÛÙËÓ OÏ˘Ì›·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ηıÒ˜ ˉԇÛ ¿Óˆ ·fi ÙÔ
ÊÚ¿¯ÙË, Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ, Á˘ÌÓÒıËÎÂ Î·È Ê¿ÓËΠfiÙÈ
‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î·. ŸÌˆ˜ ηӤӷ˜ ‰Â ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ·fi Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ
OÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË ·Ù¤Ú· Ù˘ (ÙÔ ¢È·ÁfiÚ·), ÛÙ· ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ Î·È ÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘ Ô˘ ÎÈ
·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó OÏ˘ÌÈÔӛΘ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ÔÈ HÏ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ηÓÔÓÈÛÌfi Ô
ÔÔ›Ô˜ fiÚÈ˙ fiÙÈ ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Á˘ÌÓÔ›, ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ó Â›Ó·È ¿Ó‰Ú˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜.

∞ 4 . EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA
❏ ∫·Ùa ÙÔ‡ÙÔ˘ Ùa˜ Á˘Ó·Öη˜… ÙeÓ \OÏ˘ÌÈÎeÓ: Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜
·ÁÒÓ˜ ͤÓÔÈ, ‚¿Ú‚·ÚÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È ‰Ô‡ÏÔÈ, fi¯È fï˜ ÔÈ ¤ÁÁ·Ì˜ Á˘Ó·›Î˜.
ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÈ̈ڛ· Ô˘ ÙȘ ÂÚ›ÌÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÎÏËÚ‹. √ ¶·˘Û·Ó›·˜, ηıÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÔÏϤ˜ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜, Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜, ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜. ŒÙÛÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ¿„˘¯Ô ÙÔ›Ô,
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¤Î‚·ÛË ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ‰È‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·.

❏ ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·Ó: Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Ë ÌfiÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ √Ï˘Ì›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÁÈ· Ó· η̷ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ

281

9(279-312)

∂ÓfiÙËÙ·

9

11-01-04

01:58

™ÂÏ›‰·282

Ù˘, Ô˘ ›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ë ›‰È·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜. ◊Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË ƒÔ‰›ÙË ·ıÏËÙ‹ ¢È·ÁfiÚ· Î·È ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ
Â›Û˘ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ ∂˘ÎϤ· Î·È ¶ÂÈÛÈÚfi‰Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË
Ë ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓË Û Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Ì‹Î ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∞ÊÔ‡ ÙËÓ
·ÔÎ¿Ï˘„·Ó, ¤ÚÂ ۇÌʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ó· ÙËÓ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ‚Ú¿¯È· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Δ˘·›Ô˘. ∂Âȉ‹, fï˜, ‹Ù·Ó ÎfiÚË ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË ÌÂ
ÔÏϤ˜ ӛΘ Î·È ÌËÙ¤Ú· Î·È ·‰ÂÚÊ‹ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ, Ù˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹.
∞fi ÙfiÙ ıÂÛ›ÛÙËΠӷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜
ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓÔ›.

❏ ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·: ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÛÔÓ¤ÙÔ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô˜ ª·‚›Ï˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi.

❏ ¶ÚÔ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜, âÍÂÈο۷۷, ʈڷı›Û˘: Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‚ÔËı¿
ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÙË ÚÔ‹
ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË.

∞ 5 . °§ø™™IKA ™XO§IA
✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο
∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡.∂.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈı¤ÙˆÓ - ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ - ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À
ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ

• \OÏ˘Ì›·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì \OÏ˘Ì›· [ÁÂÓ. Ùɘ \OÏ˘-

282

Ì›·˜]
• ÙcÓ ï‰eÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ï‰e˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ï‰ÔÜ]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Ô‰ÈÎfi˜, ¿ÚÔ‰Ô˜, ¤ÍÔ‰Ô˜, ›ÛÔ‰Ô˜, ÌÂıԉ‡ˆ
• ùÚÔ˜: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùe ùÚÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ùÚÔ˘˜] (= ÙÔ ‚Ô˘Ófi) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˜, ÔÚÂÈ‚·Û›·, ÔÚÂÈ‚¿Ù˘, ÔÚÂÈÓfi˜
• ¤ÙڷȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ¤ÙÚ· [ÁÂÓ. Ùɘ ¤ÙÚ·˜]
• ñ„ËÏ·Ö˜: ‰ÔÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ñ„ËÏfi˜, -‹, -fiÓ μ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘:
£∂Δπ∫√™ ñ„ËÏfi˜, ™À°∫ƒπΔπ∫√™ ñ„ËÏfiÙÂÚÔ˜, -·, -ÔÓ, À¶∂ƒ£∂Δπ∫√™
≈„ÈÛÙÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• àfiÙÔÌÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì àfiÙÔÌÔ˜, Ùe àfiÙÔÌÔÓ
• ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ: ÔÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηϤÔÌ·È, ηÏÔÜÌ·È
Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ηÏÔÜÌ·È, ÚÙ. âηÏÔ‡ÌËÓ, ̤Ï. ηÏÔÜÌ·È, ÎÏËı‹ÛÔÌ·È, ·fiÚ.
âηÏÂÛ¿ÌËÓ, âÎÏ‹ıËÓ, ÚÎ. ΤÎÏËÌ·È, ˘ÂÚÛ. âÎÂÎÏ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË
¡.∂. ÎÏ‹ÛË, ·Ú¿ÎÏËÛË, ¤ÁÎÏËÌ·, ÂÎÎÏËÛ›·, οÏÂÛÌ·, ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˜, Û‡ÁÎÏËÙÔ˜
• ÙÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓ. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ
• Ùa˜ Á˘Ó·Öη˜: ·ÈÙ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì Á˘Óc [ÁÂÓ. Ùɘ Á˘Ó·ÈÎfi˜]

9(279-312)

11-01-04

01:58

™ÂÏ›‰·283

• èıÂÖÓ: ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. èı¤ˆ, èıá (= ÛÚÒ¯Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. èıá, ÚÙ. âÒıÔ˘Ó, ̤Ï. üÛˆ, ·fiÚ. öˆÛ·, ÚÎ. [öˆÎ·], ˘ÂÚÛ. [âÒÎÂÈÓ]
√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÍÒÛÙ˘, ·ÒıËÛË, Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÌ·È, Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, ¿ÓˆÛË, ˆÛÙÈÎfi˜
• õÓ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜
• ʈڷıáÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ·ÔÚ. ·ı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈڿÔÌ·È, ʈÚáÌ·È
(= È¿ÓÔÌ·È Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ʈÚáÌ·È, ÚÙ. âʈÚÒÌËÓ, ̤Ï.
[ʈڷı‹ÛÔÌ·È], ·fiÚ. âʈڿıËÓ, ÚÎ. [ÂÊÒÚ·Ì·È], ˘ÂÚÛ. [âÂʈڿÌËÓ]
• ÙeÓ àÁáÓ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï àÁÒÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ àÁáÓÔ˜]
• âÏıÔÜÛ·È: ÔÓ. ÏËı. ıËÏ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÔÚ. ‚ã ÙÔ˘ Ú. öÚ¯ÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ¤Ú¯ÔÌ·È, ÚÙ. qF ·, õF ÂÈÓ, ̤Ï. Â