You are on page 1of 4

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BESAR MINIT MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM KALI KE 1 / 2012 Nama Mesyuarat Unit Tarikh Masa

: Tem#at : Pen$erusi : (ehadiran ()i%an$an! Nama ,an$ -adir : Pentad)ir yan$ -adir (anan Nama ,an$ Tidak -adir : 1. Ucapan Pengeru ! 1"1 Tuan Pen$erusi memak%umkan akti2iti kokuriku%um se#an/an$ tahun 2012 )o%eh diru/uk #ada %a#oran yan$ di)erikan semasa mesyuarat $uru #ertama" Tum#uan 2012 ia%ah setia# $uru #enasihat memastikan #enyertaan #e%a/ar yan$ a$resif di #erin$kat seko%ah" 1"2 Boran$ senarai tu$as yan$ diedarkan #er%u diisikan untuk #en$a$ihan tu$as yan$ seim)an$" 1"3 *etia# #eru)ahan akti2iti dan #ro$ram kokuriku%um terkini )o%eh di%ihat terus #a#an kenyataan seko%ah" Tindakan : Mak%uman 1"4 *urat #em)eritahuan mesyuarat a$un$ )eruniform akan diedarkan ke#ada #e%a/ar" Tindakan : +uru Penasihat 2. Penge a"an #!n!$ #e %uara$ &a&u Pen$esahan minit mesyuarat 5adan$an : Pn )idah Binti )d .ahman 6isokon$ : Pn 7au8iah Binti .am%i '. Per(ara )er)ang(!$ Tiada #ertama unit Beruniform : 15 Januari 2012 ( had! 1"15 #etan$ Bi%ik Mesyuarat &n 'ahir Bin Mat : *emua +uru .u/uk 0am#iran : *emua Peno%on$ (anan dan +uru 1 : Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pasukan

2. Kan*ungan Me %uara$ 2.1. Penguru an K+(ur!(u&u# Ta"un 2010 2"1"1 Pe%aksanaan kti2iti (okuriku%um #erin$kat di/a%ankan #ada setia# hari da%am semin$$u se#erti )erikut: Persatuan9 (e%a) Unit Beruniform *e%asa .a)u

seko%ah

Bermu%a awa% )u%an Ma: Bermu%a #erten$ahan Januari Tindakan: *9U (okuriku%um

2"1"2 *etia# #ersatuan9ke%a); unit )eruniform dan ke%a) #ermainan akan di#i%ih untuk menon/o%kan akti2iti masin$1 masin$ setia# )u%an di dewan atau #adan$ seko%ah" .asiona%nya kerana kuran$ #en$%i)atan di %uar dan #er%u diaktifkan di #erin$kat seko%ah" Tindakan #enye%aras 2"1"3 *etia# akti2iti %uar yan$ ke%u%usan dari#ada JPN" dian/urkan #er%u menda#at : Penye%aras1

Tindakan : Mak%uman 2"1"4 Prosedur #e%antikan $uru #enasihat )o%eh diru/uk #ada we) seko%ah (e1 koku! < dua sa%inan )oran$ akan diedar untuk diisi $uru #enasihat dan akan ditandatan$ani +uru Besar" Tindakan : Penye%aras1#enye%aras 2"1"5 Buku (ema/uan (okuriku%um #e%a/ar yan$ terda#at di )i%ik P( (okuriku%um #er%u diserahkan ke#ada $uru ke%as" Tindakan : Penye%aras1#enye%aras 2"1"= +uru (e%as #er%u memastikan semua #e%a/ar mem#unyai )uku +&.(> dan me%en$ka#kan )uku kema/uan kokuriku%um tahun ini"

1 Markah )onus tertin$$i #er%u )er#andukan )aha$ian #eni%aian (okuriku%um" Markah )onus #a%in$ #entin$ da%am #eni%aian kokuriku%um" 1 Boran$ rumusan dan senarai nama #e%a/ar mesti diserahkan )ersama Buku kema/uan ke#ada #enye%aras tin$katan untuk disemak se)e%um dihantar ke#ada *9U (okuriku%um" 1 .u/uk :arta a%ir men$uruskan )uku kema/uan kokuriku%um #e%a/ar" Tindakan : +uru (e%as 2"1"? Minit Mesyuarat $un$ unit )eruniform dan ke%a) mesti diserahkan ke#ada #enye%aras masin$1masin$ da%am dua min$$u se%e#as mesyuarat" Tindakan : +uru Penasihat 2"1"@ +uru Penasihat #er%u memastikan tidak ada #e%a/ar yan$ #onten$ setia# #er/um#aan" Tindakan : Mak%uman 2.2. Sa aran Ker,a Ta"unan -SKBB. Ta"un 2012 2"2"1 7okus akti2iti kokuriku%um %uar )iasa tahun 2012 #er%u diran:an$ )erdasarkan *(T (*asaran (er/a Tahunan!" .asiona%nya; su#aya akti2iti kokuriku%um yan$ akan di/a%ankan tahun ini da#at menarik #erhatian #e%a/ar dan men:a#ai sasaran tar$et 100A #en$%i)atan #e%a/ar di #erin$kat seko%ah" Tindakan : +uru Penasihat 2"2"2 *etia# akti2iti #ersatuan; unit )eruniform dan ke%a) #ermainan se#an/an$ tahun mesti men$ikut /adua% ker/a dan si%i)us yan$ te%ah diteta#kan" +uru #enasihat #er%u meran$ka /adua% ker/a men$ikut format yan$ di)eri o%eh #enye%aras" *i%i)us yan$ di)uat #er%u )erdasarkan #anduan si%i)us asa% yan$ ada di )i%ik P( (okuriku%um"

Tindakan : +uru Penasihat 2"2"3 *etia# $uru #enasihat mesti menyediakan *(T 2012 untuk di)erikan ke#ada +uru Besar #ada akhir tahun ini" Tindakan : +uru Penasihat '. Ha&/"a& &a!n 3"1 7ormat /adua% ker/a tahun 2012 )o%eh diam)i% dari#ada #enye%aras" Tindakan : Mak%uman 3"2 0okasi #er/um#aan akti2iti te%ah diteta#kan o%eh Penye%aras dan )o%eh diru/uk di #a#an kenyataan kokuriku%um" Tindakan : Mak%uman 0. Ucapan Penanggu"an Mesyuarat ditan$$uhkan #ada #uku% 2"45 #etan$ 6isediakan o%eh: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""" (&n % ,asser B" Md Isa! Penye%aras Unit Beruniform (okuriku%um 6isemak o%eh: """""""""""""""""""""""""""" (&n 'ahir Bin Mat! P(