thực trạng bảo hiểm p & I

PhÇn I S¬ lîc vÒ c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt nam (PVI ! I!

"u# t$%nh h%nh th&nh v& 'h#t t$iÓn c(a c«ng ty! )! S* $a +,i c(a c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ l& m-t t.t y/u kh#ch 0uan!

Trong nh÷ng n¨m võa qua, chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ
Nhµ níc ®· mang l i nhi!u "hµnh "#u "o lín cho n!n $inh "% & '· h() níc "a* T+c ®, -h¸" "ri.n $inh "% ngµ/ cµng cao, l m -h¸" 0íc ®1u ®2c $i.m so¸", ®1u " níc ngoµi "¨ng, ®3i s+ng nh4n 54n ®2c c¶i "hi6n* Trong c(ng cu,c ®æi míi nµ/ -h¶i $. ®%n s# ®7ng g7- $h(ng nh8 cña nghµnh 91u $hÝ* :7 "h. $h;ng ®)nh 91u $hÝ lµ m," "rong nh÷ng nghµnh c(ng nghi6- m<i nh=n ®· vµ ®ang g7- -h1n "o lín vµo vi6c "¨ng "r>ng $inh "% cña ®?" níc* Tu/ nhi@n, ho " ®,ng "rong lAnh v#c 51u $hÝ c<ng chBa ®#ng $h(ng Ý" nh÷ng rñi ro 0>i ho " ®,ng nµ/ "h3ng 5iCn ra ngoµi $hDi víi c¸c c(ng ngh6 hi6n ® i n@n chE m," sD su?" nh8 c<ng c7 "h. lµm "hi6" h i hµng "E ®(la, "hFm chÝ cGn ¶nh h>ng ®%n sBc $hoH vµ "Ýnh m ng cña con ng3i* Ih(ng nh÷ng "h% ho " ®,ng nµ/ cGn g4/ ( nhiCm m(i "r3ng* JK vF/ , n%u $h(ng c7 c¸c 0i6n -h¸-hGng "r¸nh h÷u hi6u "hK ngu/ cD -h¸ s¶n cña c¸c c(ng "/ 51u $hÝ lµ r?" lín* §i!u nµ/ ¶nh h>ng ®%n s# -h¸" "ri.n cña n!n $inh "% c<ng nh ngu/ cD ( nhiCm m(i "r3ng 5o ho " ®,ng nµ/ g4/ ra lµ r?" lín, ®Lc 0i6" -h¶i $. ®%n s# c+ "rµn 51u n%u '¶/ ra "hK hFu qu¶ lµ c#c $M nghi@m "r=ng vµ $h7 c7 "h. l3ng h%" ®2c, "hi6" h i $h(ng chE "ríc mN" mµ cGn l4u O

-h1n "¨ng c3ng vai "rG chñ ® o cña n!n $inh "% qu+c 54n "rong lAnh v#c 0¶o hi.m* i# ra ®3i cña _Jg c<ng nh r?" nhi!u c(ng "/ 0¶o hi.®Ung 0¶o hi. 5o u/ "Ýn.m 5Wn "íi hµng n¨m c7 $ho¶ng "õ OS ®%n OX "ri6u ®(la YZ 0) chu/.m "rong níc "rong $hi ®µm -h¸n.i ®Ung qu¶n "r) ®· $c qu/%" ®)nh s+ O\Qd^b§eT ngµ/ Of^OR^OQQS "hµnh lF. lu(n c7 nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i ®.m* Ngµ/ R\^OR^OQQS b.m $h¸c "rong a . "r@n cD s> Ngh) ®)nh \]^:_ ngµ/ \R^RS^QS v! vi6c -h@ chu`n ®i!u l6 "æ chBc vµ ho " ®.Bng ®2c* Th#c "% cho "h?/ hµng n¨m c7 $ho¶ng "õ QR ®%n QST gi¸ "r) c¸c h2.0¶o hi.0¶o hi.m -h¸" sinh " i l·nh "hæ Ji6" Nam* :hÝnh vK vF/.c(ng "/ 0¶o hi.m 51u $hÝ vi%" "N" lµ 'vi "r#c "hu.n ra n& íc ngoµi 5íi hKnh "hBc -hÝ "¸i 0¶o hi.m 0) chu/. n7i nhu c1u 0¶o hi.n ra níc ngoµi 5o "h% /%u cña c¸c 5oanh nghi6. $hNc -hPc hoµn "oµn ®2c* Nh vF/ c7 "h. $inh nghi6m 0¶o hi.m "rong $hi ®7 "hK níc "a "rong nh÷ng n¨m qua lu(n $@u g=i v+n ®1u " níc ngoµi.c "æng c(ng "/ 51u $hÝ vi6" nam Nh vF/ ®2c "hµnh lF. $h¶ n¨ng "µi chÝnh. ®¸.víi " c¸ch lµ m.m > Ji6" Nam lµ cha "h.m 51u $hÝ 0) V.i ®Ung qu¶n "r) Tæng c(ng "/ 91u $hÝ Ji6" Nam ®· h=.chu/.m "rong lAnh v#c 51u $hÝ lµ r?" lín nhng $h¶ n¨ng "µi chÝnh hi6n " i cña c¸c c(ng "/ 0¶o hi. _Jg sh g7.0µn vµ :hñ ")ch h.n ra níc ngoµi "rong $hi rñi ro vµ ®+i "2ng 0¶o hi.ng cña "æng c(ng "/ 91u $hÝ Ji6" Nam vµ Ngh) ®)nh ORR^:_ ngµ/ O]^Oa^OQQ\ cña :hÝnh _hñ v! $inh 5oanh 0¶o hi." 5oanh nghi6. "hu h[" v+n ®1u " vµo Ji6" Nam* §i!u ®¸ng n7i > ®4/ lµ 5)ch vP 0¶o hi.m nhµ níc.5µi vµ g1n nh lµ $h(ng "h.

nh÷ng n¨m g1n ®4/ sh g7.ng 51u $hÝ* &b2. " o ®i!u $i6n hoµ nhF.m "h% giíi* YL" $h¸c 51u $hÝ lµ m." s+ nhi6m vP nh sauj &Tæ chBc vµ "h#c hi6n c¸c lo i hKnh $inh 5oanh 0¶o hi. "h#c hi6n c¸c nghi6.m<i nh=n.ng ®1u " "µi chÝnh vµ c¸c lAnh v#c $h¸c* \ .n $inh "% ®?" níc* §. "¸i 0¶o hi.m vµ "¸i 0¶o hi.m &Iinh 5oanh "¸i 0¶o hi. c¸c nghi6. c(ng nh4n vi@n chBc nghµnh 51u $hÝ $h(ng nhkm mPc ®Ých $inh 5oanh* &Ti%n hµnh c¸c nghi6.m<i nh=n c7 s# ¶nh h>ng lín ®%n s# -h¸" "ri.m nghµnh cña m.m Ji6" Nam. _Jg "rong ®i!u l6 "æ chBc vµ ho " ®.ng cña mKnh ®· ®! ra m.vµo "h) "r3ng 0¶o hi." "rong nh÷ng nghµnh c(ng nghi6."¸c víi c¸c "æ chBc "rong níc vµ qu+c "% ®.ng cña _Jg chñ /%u híng vµo c¸c lAnh v#c sauj &Iinh 5oanh 0¶o hi.m qu+c gia "hmo qu/ ®)nh cña nhµ níc* bo " ®.m ®+i víi $h¸ch hµng "rong vµ ngoµi níc.m c7 li@n quan "íi ho " ®.m.-h1n ®`/ nhanh "i%n "rKnh hoµn "hi6n cña "h) "r3ng 0¶o hi.m cho c(ng "/ "¸i 0¶o hi." nghµnh c(ng nghi6. ®i!u "ra.vP c7 li@n quan "íi gi¸m ®)nh.m & bo " ®.. "h#c hi6n "+" vai "rG lµ c(ng "/ 0¶o hi. -h4n 0æ "æn "h?" vµ 'V" gi¶i qu/%" 0Ui "h3ng* &Ti%n hµnh c¸c nghi6.vP $h¸c $hi c(ng "/ ®2c ul qu/!n* &Th#c hi6n "¸i 0¶o hi.vP nhkm -hPc vP s¶n 'u?" vµ ®3i s+ng c¸n 0.vP 0¶o hi.

m#y c(a c«ng ty nan gi¸m ®+c Ph5 ng h&n h chÝn h Ph5 f*ng k/ S*to#n Ph5 ng +Çu t Ph5n g k/ ho6ch Ph5ng nghiÖ' v7 kinh doanh Ph5 ng k8 thu9 t Ph5 ng n:ng lîng Ph5 ng h&n g h¶i Ph5 ng t#i b¶o hiÓ m .1 23 ch4c b.hÝ Ainh PhÝ a BC c AiÒ n 2$un g V:n 'h5ng +6i diÖn f .hi nh#nh <uy= n h¶i V>n g 2&u ?@ .

m "h4n cho c¸c lo i giµn $hoan ogiµn $hoan c+ ®)nh. chi -hÝ $hNc -hPc rG rE vµ ( nhiCm vµ c¸c chi -hÝ 0æ 'ung $h¸c***p* ! n¶o hi. giµn $hoan "# n4ng.#c lo6i h%nh b¶o hiÓm n:ng lîngF ! n¶o hi.m qu+c "%* . ®i!u $ho¶n vµ "l l6 -hÝ 0¶o hi. B¶o hiÓm kü thuËt: Jíi " c¸ch lµ nhµ 0¶o hi. '4/ 5#ng.II! .m vFn hµnh* b.m gi¸n ®o n $inh 5oanh vµ^hoLc 0¶o hi.®L" vµ ch% 0i%n 51u $hÝ. n¶o hi.m "rang "hi%" 0) vF" ". lu $ho vµ sq 5Pngp* ! n¶o hi. "han***"r@n cD s> c¸c ®i!u $i6n.m "hi6" h i vF" ch?"* ! n¶o hi.n. B¶o hiÓm n¨ng lîng: :(ng "/ nhFn 0¶o hi. 'µ lan $hoan.m 51u $hÝ srn sµng chia sH m=i rñi ro vµ g¸nh ch)u m=i m?" m¸".ng "h¨m 5G vµ $hai "h¸c.®L" c¸c c(ng "rKnh 51u $hÝ* ! n¶o hi. lN. "æn "h?" v! ng3i vµ "µi s¶n cña 0 n* S . hµng ho¸ o"rong qu¸ "rKnh vFn chu/.m c7 u/ "Ýn "r@n "h) "r3ng "rong níc vµ qu+c "%. lN. ®i6n.m m=i rñi ro '4/ 5#ng. chi -hÝ $hoan l i gi%ng. giµn $hoan nqa næi nqa chKm.m chi -hÝ $h+ng ch% gi%ng -hP".#c lDnh v*c kinh doanh chÝnh c(a c«ng ty )! Einh doanh b¶o hiÓm a.m "hi6" h i l2i nhuFn* ! n¶o hi. giµn $hoan næi.m $h+ng ch% gi%ng o0ao gUm 0¶o hi.m cña "h) "r3ng 0¶o hi. "µu $hoan***p* ! n¶o hi.m m=i rñi ro c7 li@n quan ®%n ho " ®.m "r¸ch nhi6m ®+i víi ng3i "hB 0a* ! n¶o hi.

n%n c¶ng.m hµng ho¸ $h¸c nhau "hmo nhu c1u cña c¸c nhµ 'u?" $h`u vµ nhF.m "r2 c?. n¶o hi.m osp. lN.m con ng3i nhj n¶o hi.#c lo6i h%nh b¶o hiÓm k8 thu9tF ! n¶o hi. :1u c+ng. Ih¸ch s n.m 'm cD giíij :(ng "/ nhFn 0¶o hi. $h¸ch s n. n6nh vi6n.m "rong níc* d .nkm vi6n vµ -hWu "huF"* c.ng quo7c "% vµ "rong níc* n¶o hi.m m=i rñi ro g4/ "æn "h?" "hi6" h i cho c¸c c(ng "rKnh '4/ 5#ng.m con ng3ij :(ng "/ cung c?. 0¶o hi. "hi6" h i 5o vi6c sq 5Png 'm cD giíi g4/ ra nhj n¶o hi. n¶o hi. B¶o hiÓm hµng h¶i: :(ng "/ nhFn 0¶o hi. onp.m "hi6" h i vF" ch?".m cho m=i rñi ro.h.m ch¸/ vµ c¸c rñi ro ®Lc 0i6"j :(ng "/ nhFn 0¶o hi. lN.m "ai n n c¸ nh4n.®L" nhj Nhµ >.. hµng ho¸. n¶o hi.m sinh m ng c¸ nh4n.'m cD giíi* ! n¶o hi. Tr3ng h=c.m=i 5)ch vP v! 0¶o hi.m "ai n n ng3i ngUi "r@n 'm. n¶o hi. 54/ chu/!n s¶n 'u?"**** ! n¶o hi. nhµ m¸/.n n.m $%" h2.i 0¶o hi. §3ng '¸.m m=i rñi ro v! "æn "h?" ha/ h h i cho "?" c¶ c¸c lo i "µu ®ang ho " ®. v¨n -hGng. Iho "µng.m ch¸/ vµ c¸c rñi ro ®Lc 0i6" cho c¸c lo i "µi s¶n 0ao gUmj Nhµ $ho.m "r¸ch nhi6m 54n s#. m¸/ m7c. TrP s>.m tu4n §(n hoLc qu/ "Nc 0¶o hi. o:p cña bi6.®L"j :(ng "/ nhFn 0¶o hi.i ®)a* ! :ung c?.m "hi6" h i ®+i víi hµng ho¸ 'u?" nhF$h`u vµ vFn chu/.$h`u "hmo ®i!u $i6n 0¶o hi. Y¸/ m7c*** ! n¶o hi.c¸c ®i!u $i6n 0¶o hi.m '4/ 5#ng.

m "r.m nh sauj ! n¶o hi. ®2c ®µo " o chÝnh qu/ "rong vµ ngoµi níc.¸-.m c¸c c(ng "rKnh v¨n ho¸.ng"rong l·nh "hæ Ji6" Nam* c.ng* ! n¶o hi. nhi6" "Knh."rong lAnh v#c ®1u " "µi chÝnh vµ ®1u " X ." i Ji6" Nam vµ srn sµng h2. víi $h¶ n¨ng "µi chÝnh v÷ng chNc n¶o hi.m rñi ro > c¶ng vµ ®i!u $ho¶n 0¶o hiHm chu/%n cña bi6.m tu4n §(n* ! n¶o hi. ®i!u $ho¶n 0¶o hi.m cí-* ! n¶o hi.! n¶o hi. C¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm kh¸c: Jíi ®.m ®æ vw m¸/ m7c* ! n¶o hi.h. giao "h(ng* ! n¶o hi.m "µu ho " ®.m 51u $hÝ Ji6" Nam ®· ®1u " vµo nh÷ng con "µu chBa 51u lín.i _ v g vµ qu/"Nc 0¶o hi.m "h3i h n u "h4n "µu. c¸c 5oanh nghi6.m "r¸ch nhi6m ®+i víi s¶n -h`m* ! n¶o hi.m "r¸ch nhi6m 54n s# chñ "µu o_ v gpj 0¶o hi.m 0Ui "h3ng cho ng3i lao ®.i 0¶o hi. 0 n /mn "4m hDn "rong qu¸ "rKnh s¶n 'u?" $inh 5oanh víi c¸c lo i hKnh 0¶o hi. c¸c 5oanh nghi6.m "hmo qu/ "Nc cña h.ng. n¨ng ®.i ng< c¸c 0.m 5u l)ch ! n¶o hi.m 91u $hÝ Ji6" Nam srn sµng 0@n 0 n ®.m "i!n* 1! ?o6t +-ng +Çu t n¶o hi. c¸c c(ng "rKnh $hÝ "h?.m h h8ng "hi%" 0) ®i6n* ! n¶o hi.m "r¸ch nhi6m c(ng c."¸c víi c¸c nhµ ®1u ".m "h4n "µuj 9#a vµo ®i!u $ho¶n 0¶o hi.ng* ! n¶o hi.

-h¸" "ri.n "hi "r& 3ng 0¶o hi.m.m cho c¸c c(ng "/ 0¶o hi.m cho JgNsxy nhkm -h¸" "ri.5Wn* G! ?î' t#c v& t#i b¶o hiÓm n¶o hi.m 91u $hÝ "h#c hi6n "¸i 0¶o hi.m* n¶o hi.vP " o ®i!u $i6n "huFn l2i ®.m ®."¸c qu+c "% vµ "rao ®æi nghi6.n $inh 5oanh vµ ®¶m 0¶o an "oµn cho ng3i "ham gia 0¶o hi. "¸i 0¶o hi.0?" ®(ng s¶n "r@n l·nh "hæ Ji6" Nam vµ qu+c "% víi c¸c ®i!u $i6n linh ho " vµ h?.m "rong vµ ngoµi níc* ] .m 51u $hÝ Ji6" Nam "¨ng c3ng nhFn c¸c 5)ch vP "¸i 0¶o hi.m hµng ®1u "h% giíi vµ "¸i 0¶o hi. m> r.ng quan h6 h2.

m o"l ®Ungp aRRO aRRa aRR\ X.Sf\ OR.m 91u $hÝ ®· c7 nh÷ng 0íc "r& >ng "hµnh v÷ng chNc.Oaf S. $h.RRR OOa.i gian tJi I! E/t 0u¶ ho6t +-ng c(a c«ng ty t$ong nhHng n:m vIa 0ua! O* I%" qu¶ ho " ®.\dd OS.'hÇn II F k/t 0u¶ ho6t +-ng c(a c«ng ty t$ong nhHng n:mvIa 0ua v& 'h¬ng hJng t$ong th.m g+cj N¨m aRRR aRRO aRRa aRR\ :hE "i@u 9oanh "hu -hÝ 0¶o hi." "rong 0a c(ng "/ 0¶o hi.R\ \Sf. nb9I 5u/ "rK mBc "¨ng "r>ng v2" 0Fc. "r> "hµnh m.f] S].fRa \ d Jíi $%" qu¶ ® " ®2c "rong \ n¨m võa qua nh vF/ c7 "h.m hµng ®1u Ji6" Nam* N¨m aRR\.ng ®)nh c(ng "/ n¶o hi.mj N¨m aRRR :hE "i@u _hÝ nhFn "¸i 0¶o hi.\Od S\Q. "¨ng "r>ng o T p OXaT aQRT OaaT a* :(ng "¸c "¸i 0¶o hi.\d\ OSa.RfO ffa. 0kng Q .ng 0¶o hi.OaR o"l ®Ungp T+c ®.m g+c ]].m o"l ®Ungp _hÝ nh2ng "¸i 0¶o hi. 5oanh "hu 5# $i%n ® " SSR "l ®Ung.

" "h) "r3ng $hai "h¸c 0¶o hi. c7 nhi!u c(ng "rKnh '4/ 5#ng vµ 5# ¸n ®1u " míi.m Ji6" Nam.n.m "µi s¶n chi%m aR.O\ST $% ho ch Tæng :(ng "/ giao* §4/ c<ng lµ n¨m "hB 0a li@n "i%. 0¶o hi.m "µi s¶n.m '4/ 5#ng lN.m quan "r=ng lµ 0¶o hi.m '4/ 5#ng lN.®L"* :P "h.h. "õ $h4u "Km $i%m "h¨m 5G $hai "h¸c ®%n ch% 0i%n vµ 5)ch vP ®!u -h¸" "ri. c¶ nh÷ng $h7 $h¨n vµ "huFn l2i 5o c¶ $h¸ch quan lWn chñ quan*9íi ®4/ lµ nh÷ng "huFn l2i vµ $h7 $h¨n ?/* ThuFn l2ij N!n $inh "% ®?" níc c7 nhi!u "i%n "ri..m "h4n "µu vµ _vg chi%m \QT "h) -h1n* n¶o hi.dT "h) -h1n* :7 ®2c $%" qu¶ nµ/ lµ vK "rong su+" nh÷ng n¨m qua c(ng "/ ®· lu(n 0i%" $hNc -hPc nh÷ng $h7 $h¨n vµ -h¸" hu/ nh÷ng "huFn l2i. "Knh hKnh "hi@n "ai vµ "h¶m h=a "rong níc $h(ng lín* bo " ®. hBa hzn m. $.nb9I hoµn "hµnh v2" mBc $% ho ch "ríc "h3i h n > mBc cao vµ n.n m nh.®L" chi%m a]T "h) -h1n* n¶o hi. 0¶o hi.m "h4n "µu vµ "r¸ch nhi6m 54n s# cña chñ "µu vµ ®Bng "hB hai "h) "r3ng v! 0¶o hi.ng 51u $hÝ 5iCn 0i%n s(i ®.m "i!m n¨ng* tµ ®Dn v) "hµnh vi@n cña "æng c(ng "/ vµ ®Lc 0i6" c7 s# chE ® o s¸" sao cña OR .$h`u hµng ho¸ "¨ng. "Knh hKnh ®1u " níc ngoµi ®· ®2c c¶i "hi6n.m 51u $hÝ.i n¶o hi.m Ji6" Nam "rong c¸c lAnh v#c 0¶o hi. Q "h¸ng ®1u n¨m aRR\. nb9I ®ang 5Wn ®1u "h) "r3ng n¶o hi.ng4n s¸ch "õ SR&XR "l ®Ung n¨m* Thmo s+ li6u cña bi6. j n¶o hi. $im ng ch 'u?" nhF.ng hDn.

ng.m* Ih7 $h¨nj TKnh hKnh "h% giíi c7 nhi!u 0i%n ®. ®`/ vi6c 0¶o hi. v! v+n cña Tæng :(ng "/. c7 s# h{ "r2 v! "h) "r3ng."¸i 0¶o hi.m n7i chung vµ cho n¶o hi. m(i giíi "hNng "h1u s~N $h(ng "h#c hi6n ®2c cam $%" "hmo ®1u 0µi "h1u.m cho c¸c ®Dn v) 0¶o hi.m lín cña ngµnh* Th3i ®i.m ®?u "h1u "¸i "Pc ®Dn 0¶o hi.m cho Ji_ c7 ngu/ cD 0) -h¸ vw* OO .l·nh ® o Tæng :(ng "/.m 0) -h¸ s¶n hoLc "hu hz.0¶o hi.m g+c víi c¸c c(ng "/ "¸i 0¶o hi.m "r=n g7i cña Ji_oJim"so-m"rop "h3i hi6u aRRO&aRRa.ng.m vµ c¸c c(ng "/ m(i giíi 0¶o hi.m.m 51u $hÝ n7i ri@ng* Tõ ®7 c(ng "/ ®· "hi%" lF.-h m vi ho " ®. "huFn l2i cho ho " ®. c7 hµnh lang -h¸. c7 s# ñng h. m nh mh cña c¸c ®Dn v) "rong ngµnh* §4/ lµ nh÷ng n¨m ®1u c¸c 5oanh nghi6.ng $inh 5oanh 0¶o hi.m "h#c hi6n tuF" $inh 5oanh 0¶o hi.m qu+c "% gi¶m m nh.lc ®1/ ®ñ. nhi!u c(ng "/ 0¶o hi. :(ng "/ ®2c h>ng l2i "h% cña ngµnh. ¶nh h>ng "r#c "i%.®%n nb9I "rong vi6c "hu '%. ®Lc 0i6" sau "æn "h?" giµn $hoan _m"ro0as&\d cña nra|il víi "æng "æn "h?" íc "Ýnh ®%n hµng "l }i9 vµ sau vP $hñng 0+ " i YZ ngµ/ OO^RQ^aRRO 5Wn ®%n n¨ng l#c cña "h) "r3ng "¸i 0¶o hi.®[ng m+i quan h6 c(ng vi6c gi÷a c¸c c(ng "/ 0¶o hi.

c¸c -hGng nghi6. ®! -hGng h n ch% "æn "h?".vP cUng $!nh.m^"¸i 0¶o hi.m. lµm cho nb9I r?" $h7 $h¨n "rong vi6c c?. cD c?u gi÷a $h+i nghi6. g4/ r+i. "rong b. Tæng c(ng "/ 51u $hÝ Ji6" Nam.®Dn vµ "hu '%. m¸/ $inh 5oanh cña :(ng "/ ®ang cGn sBc K lín. (ng gi¸m ®+c :(ng "/ n¶o hi.vP vµ $h+i $inh 5oanh 0?" h2lc.u cña mKnh ®· ®a ra mPc "i@u vµ -hDng híng cña c(ng "/ "rong "h3i gian "íi* €Jíi -hong c¸ch lµm vi6c cña m. ®Ung "h3i "r@n cD s> ®¸nh gi¸ rñi ro ®+i víi ®+i "2ng ®2c 0¶o hi.m hµng ®1u qu+c "% vµ c¸c nh• m(i giíi Oa .m 5íi mBc cña "h) "r3ng.m 91u $hÝ Ji6" Nam t@ J¨n b•ng "rong 0µi -h¸" 0i. -h1n ®(ng c¸n 0. "hFm chÝ chµo ®.m $h¸c o5o 0i%" $h7 vµo "h) "r3ng 51u $hÝp ®· c+ "Knh chµo gi¸ cho c¸c c(ng "/ "rong ngµnh víi -hÝ 0¶o hi. nb9I ®· -h+i h2víi c¸c nhµ 0¶o hi." nhµ 0¶o hi.i ngh) $h¸ch hµng víi qu/ m( lín cña c(ng "/ "æ chBc "h¸ng Oa võa qua " i §µ t " c7 s# "ham gia cña hDn ORR ® i 0i. hi6u qu¶ cha cao.u ® i 5i6n cho cD quan qu¶n lc nhµ níc."¸i 0¶o hi. cha srn sµng c nh "ranh "rong cD ch% "h) "r3ng. c¸c nhµ gi¸m ®)nh.m qu+c "%. nh4n vi@n lµ con mm "rong ngµnh míi ra "r3ng* :¨n cB vµo nh÷ng "huFn l2i $h7 $h¨n vµ ®Lc 0i6" lµ nh÷ng $%" qu¶ $h¶ quan ®· ® " ®2c "rong nh÷ng n¨m võa qua. ch[ng "(i lu(n "Ých c#c h{ "r2 $h¸ch hµng "rong lAnh v#c " v?n vµ '4/ 5#ng chDng "rKnh qu¶n lc rñi ro. c nh "ranh víi nb9$ nhi!u c(ng "/ 0¶o hi.- §. c¸c nhµ m(i giíi 0¶o hi. c¸c quc $h¸ch hµng.m* - n.m chu/@n nghi6-.

"¸i 0¶o hi. am hi. cam $@" '4/ 5#ng c(ng "/ "hmo híng cña nhµ 0¶o hi.m lín* Th) "r3ng qu+c "% ®· coi nb9I lµ nhµ 0¶o hi.m.5Png h6 "h+ng qu¶n lc ch?" l2ng gi~ QRROjaRRR.ng $inh 5oanh 0¶o hi."rung vµo c¸c ® i lc chu/@n nghi6. an "oµn cao.i "h¶o cho $h¸ch hµng nhkm "h+ng nh?" "hu '%.m c nh "ranh* Jíi -hDng ch4m €trung thµnh tËn tuþ !i kh¸ch hµng‚.ng ®)nh v) "h% cña mKnh "r@n "h) "r3ng 0¶o hi.i ng< c¸n 0.m 91u $hÝ sh "i%. n¶o hi.®2c nb9I l#a ch=n ®.m "æ chBc c¸c cu.m 51u $hÝ lu(n ®2c $h¸ch hµng ®¸nh gi¸ c7 ch?" l2ng "+". ho " ®." h6 "h+ng qu¶n lc $hoa h=c. c¸c 5)ch vP cña 0¶o hi. ®mm l i s# hµi lGng cho $h¸ch hµng* Ih(ng ngõng ®a 5 ng ho¸ c¸c s¶n -h`m 0¶o hi.lc.®Ung 51u $hÝ " i Ji6" Nam.m an "oµn vµ ®¶m 0¶o "hu hUi 0Ui "h3ng "õ "h) "r3ng nhanh ch7ng vµ "ho¶ ®¸ng*Nga/ c¶ "rong "h3i ®i.lµ gi¶i -h¸.u m=i lAnh v#c v! $inh 5oanh 0¶o hi." "F. "F. c(ng "/ ®· "F."rung ®µo " o ®. ®.m g+c cho c¸c h2. chu/@n m(n cao. -hÝ 0¶o hi.m ®2c coi lµ $h7 $h¨n nh?" ®+i víi ho " ®. $l luF".ng.m chu/@n nghi6-* eua m.m. nb9I ®ang ngµ/ cµng hoµn "hi6n mKnh hDn ®.c h.m* O\ .®oµn $inh "% m nh." n¨m ¸.n $inh 5oanh "r@n "oµn qu+c* :•ng víi vi6c '4/ 5#ng "æng c(ng "/ 51u $hÝ "hµnh m. c¸c -hGng 0an chBc n¨ng ®2c cD c?u h2. nb9I ®· "hµnh c(ng "rong vi6c "hu '%. -h¸" "ri."¸i 0¶o hi."Pc $h. c(ng nh4n vi@n c7 "rKnh ®.m.m an "oµn cho nh÷ng ®Dn 0¶o hi. m> r.c¸c chDng "rKnh 0¶o hi.ng hi6u qu¶* Jíi s# chu`n 0) $Z lwng v! nh4n "+ con ng3i. ch[ng "(i ®ang hKnh "hµnh m.ng m ng líi ho " ®.

m chu/@n nghi6-*Jíi l2i "h% lµ 5oanh nghi6. ®i. ®3ng bU chÝ minh vµ ®· ®2c r?" nhi!u c¸c "æng c(ng "/ QR&QR.m cho h=* Th#c hi6n ®[ng cam $%" cña mKnh ®+i víi $h¸ch hµng. gn5onmsia. c¶ng b¶i _hGng giai ®o i a. Tæng c(ng "/ 51u $hÝ Ji6" Nam ®· 5µnh cho nb9I nhi!u su?" ®µo " o > snh. Yala/sia nhkm mPc ®Ých n4ng cao "rKnh ®.Q "l ®Ung cña $h¸ch hµng Ji_ o"rong giai ®o n S n¨m OQQX uaRRa.ng cña mKnh " hmo ngµnh 51u $hÝ "rong c¸c 5# ¸n ®1u " vµ 5)ch vP cña ngµnh cho nhi!u c(ng "/ níc ngoµi nh Im--ml ƒmls. $hi '¶/ ra c¸c s# $i6n 0¶o hi. "ri. Talisman " i Yala/sia c<ng nh c¸c 5# ¸n " i slgmria.m. c¸c 5oanh nghi6. "æng s+ "i!n nb9I ®· 'mm 'V" 0Ui "h3ng cho $h¸ch hµng Ji_ lµ aa. "æn "h?" "r@n "µu 9u/@n _h¸" d.m nhi!u c(ng "rKnh "r=ng ®i. ng< chu/@n vi@n 0¶o hi. ch[ng "(i ®· lu(n c•ng c¸c nhµ gi¸m ®)nh "rong níc vµ qu+c "% $).chu/@n ngµnh.m qu+c gia nhj i4n vFn ®. "i%n hµnh 0Ui "h3ng 0¶o hi.a "l ®Ung.n $hai ho " ®.m 51u $hÝ 0Ui "h3ng cho $h¸ch hµng hµng n¨m l@n "íi hµng "r¨m "l ®Ung. hµng n¨m. nb9I ®ang qu¶ng 0¸ "hDng hi6u _m"ro Jim"Nam "r@n "h) "r3ng Ji6" Nam vµ ra "h% giíi.l#a ch=n lµ nhµ 0¶o hi."h3i '¸c ®)nh ngu/@n nh4n "æn "h?".m nhanh ch7ng vµ "ho¶ ®¸ng* i+ "i!n 0¶o hi.n hKnh nh vP "æn "h?" gW/ "am gi¸c "µu na vK dd "l ®Ung. s+ ] m8 § i b•ng \R "l ®Ung. ®B" 'Ých nmo s+ O. Nga* §Ung "h3i nb9I ®· ®2c '¸c nhFn "ham gia 0¶o hi. iraq. c¸c c(ng "/ "µu viCn 5Dng. vP gW/ rDi "h¸níc giµn :qu tong O.§Lc 0i6". :1u :1n ThD.ng qu+c gia. im0a„ang cña iinga-orm.Qd "ri6u }i9 Of . ®. :1u Thanh "rK.

"æn "h?" hµng ho¸ a. c¶ $hi c¸c nhµ nhFn "¸i 0¶o hi. s# c+ nUi hDi s a. vP h8ng m¸/ "µu Jnsa--hirm cña $h¸ch hµng c(ng "/ qu¶n lc "µu 0i.m ngõng ho " ®.n "h) "r3ng 0¶o hi.m ngang "1m víi vai "rG vµ v) "rÝ cña n7 "rong n!n $inh "% qu+c 54n.\ "l ®Ung cña 5# ¸n § m _h[ YZ.$ho¶ng "r@n \RR "l ®Ungp. vP hµng "hBc ¨n ch¨n nu(i \. cha hoLc $h(ng nhFn ®2c "i!n 0Gi "h3ng "¸i 0¶o hi.\ "l ®Ung cña $h¸ch hµng iai†on _m"ro "æn "h?" hµng g o cña $h¸ch hµng Jina•oo5&O g1n \ "l ®Ung.ng.n J¨n tang g1n a.i gian tJiF 9#a vµo ®)nh híng -h¸" "ri. 0an l·nh ® o c•ng "oµn "h.Bng /@u c1u cña $h¸ch hµng.m "rong c¸c lAnh v#c quan "r=ng vµ -h?n ®?u "r> "hµnh m. $. "F.m.d "l ®Ung.m hµng ®1u Ji6" Nam.d "l ®Ung cña $h¸ch hµng …J_:***." "rong nh÷ng c(ng "/ 0¶o hii. 5u/ "rK "+c ®= "¨ng "r>ng.m.S "l ®Ung***Ji6c gi¶i qu/%" 0Ui "h3ng cña nb9I lu(n ®¸. n4ng cao n¨ng l#c "¸i 0¶o hi."rung vµo lAnh v#c ®1u " "µi chÝnh ®. nb9I qu/%" "4m gi÷ v÷ng v) "rÝ 5Wn ®1u "h) "r3ng 0¶o hi. $inh 5oanh ® " hi6u qu¶ cao*‚ II! Ph¬ng hJng ho6t +-ng c(a c«ng ty t$ong th.ng chñ /%u sauj OS . nh4n vi@n "rong c(ng "/ ®· ®! ra c¸c -hDng híng ho " ®.m ®%n aROR cña :hÝnh _hñ nhkm '4/ 5#ng ngµnh 0¶o hi. "æn "h?" "hi%" 5) gi%ng $hoan O. ®Ung "h3i 5#a "r@n "h#c "r ng cña c(ng "/ hi6n na/. nb9I vWn lu(n lµm "rGn "r¸ch nhi6m cña mKnh* Jíi nh÷ng "hµnh qu¶ ®· ® " ®2c.

m " i níc ngoµi nhj graq.n v+n ®1u " cho c¸c 5# ¸n "rong ngµnh. c¸c nhµ "h1u -hP.vP. slgmia. ho " ®.vP cGn nhi!u "i!m n¨ng nh 0¶o hi.m* 9u/ "rK ho " ®.m.ng ®)nh v) "h% cña c(ng "/ "r@n "h) "r3ng.m "oµn 0.vP 0¶o hi.m "rong "oµn qu+c. c¸c 5# ¸n c7 hi6u qu¶ vµ "hu hUi v+n nhanh. nghi@n cBu -h¸" "ri. ch[ "r=ng ®1u " > c¸c "h) "r3ng "µi chÝnh nghi@n cBu c¸c -hDng ¸n ®1u " 0?" ®. ®¶m 0¶o s+ "i!n ®1u " c7 l·i 'u?" cao nh?". ch[ "r=ng c¸c nghi6. c¸c 5# ¸n ®1u " li@n 5oanh li@n $%"* - §1u " cD s> vF" ch?" $A "huF".m hµng ho¸ 'u?" nhF. ®a 5 ng ho¸ c¸css lo i hKnh ®1u ". n4ng cao "rKnh ®. ®µo " o.n $inh 5oanh 0¶o hi. $%" h2. -h¸" "ri.®1u " víi $hai "h¸c 0¶o hi. ®¶m 0¶o mPc "i@u $h(ng ngõng -h¸" "ri. "rKnh ®.- boµn "hµnh "+" nhi6m vP 0¶o hi. chu/@n m(n cña ®. c¸c nhµ ®1u " "rong vµ ngoµi níc* §Ung "h3i "ri. c(ng nh4n vi@n "hmo Od .n c¸c lo i hKnh míi* - tµm "+" c(ng "¸c ®1u ".i ng< c¸n 0.m "rong níc* - :(ng "/ "i%."uc vFn ®.ng s¶n.ng vµ m> r.n $hai ho " ®. qu¶n lc.ng "Ýn 5Png ®.ng "h) "r3ng $hai "h¸c "íi c¸c nhµ "h1u 51u $hÝ níc ngoµi ®ang ®1u " > "h!m lPc ®)a Ji6" Nam.ng 0¶o hi. gn5onmsia*** - §a 5 ng ho¸ vµ hoµn "hi6n c¸c nghi6. "rong ®7 "F."rung vµo 'u?" $h`u "h(.ng cña ngµnh 51u $hÝ* Ih. -h?n ®?u "h) -h1n cña c(ng "/ chi%m "r@n aRT "h) "r3ng 0¶o hi.$h`u. 0Ui 5wng nghi6.

m* Thµnh lF.."i@u chu`n ch?" l2ng gi~ QRROjaRRR.qu+c "% v! lAnh v#c 0¶o hi.n $inh 5oanh cña c(ng "/* OX .chi nh¸nh T4/ Nam "r@n cD s> v¨n -hGng ® i 5i6n :1n ThD. "hµnh lF.n c¸n 0. nan "h#c hi6n lu4n chu/.i nhF.v¨n -hGng ® i 5i6n " i Thanh bo¸* æn ®)nh "æ chBc c¸c _hGng.Bng "Knh hKnh -h¸" "ri. srn sµng ®7n nhFn s# h. 0æ sung "h@m nh4n s# cho c¸c ®Dn v) ®. ®¸.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful