You are on page 1of 1

Translate the sentences: 1) Moja najbolja prijateljica me nije posjetila sino jer je bila bolesna.

2) Zato ste vi telefonirali meni prole sedmice 3) Da li ste vi eljeli rei meni o tome problem! j!"e #) $a nisam iao ! %arajevo prole sedmice &) Ti !"enici s! radili di'tat proli peta' () )ni nis! radili di'tat prole sedmice *) +ad ste vi radili di'tat ,) $a sam donio molb! -a posao proli mjesec . nisam dobio od/ovor na nj! 0) Moja prijateljica je poslala pismo meni prije dva dana 11) )na mi nije poslala pismo proli mjesec 11) $e li vam ona poslala pismo prole nedelje2 12) $a nisam telefonirao najboljoj prijateljici prije dva dana -ato to sam bio vrlo -a!-et 13) Moji prijatelji s! proveli /odinji odmor na mor! prole /odine 1#) )ni nas nis! po-vali na -abav! prolo/ tjedna. 1&) $este li vi po-vali prijatelje na ro3endans'! -abav! sino 1() )n nije odl!"io !"iti en/les'i redovno 1*) Taj radni' ! toj 'ompaniji nije radio svoj posao prolo/ tjedna jer je bio te'o bolestan 1,) 4je/ova m! je napravila i-vjetaj j!"er ali on nije bio dobar 10) +oli'o d!/o ste vi !"ili en/les'i 21) Moji prijatelji s! poha3ali '!rs en/les'o/ redovnoprole /odine 21) Da li ste vi poha3ali '!rs en/l prole sedmice 22) $a nisam !"io en/les'i dobro prole /odine 23) Taj vo-a" nije vo-io 'amion -a njema"'! prije 2 dana 2#) )na nije '!pila t! interesantn! 'nji/! prolo/ tjedna jer nije imala novaca 2&) Mi smo ili na e's'!r-ij! prije 2 mjeseca. 2() $a joj nisam poslao pismo prolo/ tjedna jer nisam -nao njen! adres!.