You are on page 1of 28

Beboerundersgelse Munkebo

Beboerundersgelse Munkebo

November 2013

Kontakt Adresse

Jakob Bjen, udviklingskonsulent, jbo@lejerbo.dk Gl. Kge Landevej 26, 2500 Valby

Beboerundersgelse Munkebo

Indholdsfortegnelse
Konklusion ........................................................................................................................ 1 Baggrund .......................................................................................................................... 3 Forml .............................................................................................................................. 3 Metode ............................................................................................................................. 3 Analyse ............................................................................................................................. 4 Tilfredshed .................................................................................................................... 5 Tryghed og kriminalitet .................................................................................................. 7 Naboskab .....................................................................................................................12 Beboerdemokrati og aktiviteter .....................................................................................14 Beboernes aktivitet i foreninger og frivilligt arbejde udenfor boligomrdet ....................16 Kendskab helhedsplanens medarbejdere.....................................................................18 Kendskab til aktiviteter .................................................................................................19 Helhedsplanens indsatsomrder ..................................................................................20 Bilag 1: Forslag til forbedringer .....................................................................................21

Beboerundersgelse Munkebo

Konklusion
Tilfredshed og botid: Tilfredsheden er steget fra sidste undersgelse i r 2009 til nu blandt afdelingens voksne beboere. Dette viser sig ogs ved at flere har lyst til at blive boende lngere tid i Munkebo. Brn og unge er stadig meget glade for at bo i Munkebo. Og endnu flere mener, at der forldre ogs er glade for det. Tryghed, kriminalitet og hrvrk: Generelt er hj tryghed afgrende for at kunne leje boliger ud. Derfor er det ogs meget positivt, at beboerne er mere trygge og frre oplever problemer med kriminalitet og hrvrk. En tidligere Lejerbo undersgelse fra r 2010 viser, at beboerne skal opleve hj tryghed, lav kriminalitet og hrvrk samt sammenhng mellem husleje og boligens kvalitet, hvis de skal opfatte et boligomrde som attraktivt. Der er en klar tendens til at trygheden i Munkebo er steget de sidste fire r. For alle tre mlte parametre, er trygheden steget med mellem seks og ti procentpoint, hvilket naturligvis er positivt. De voksne beboere fler sig trygge ved at bo i Munkebo. Langt strstedelen der anser omrdet som trygt eller meget trygt for brn. At brn og unge leger udenfor og m gre det alene vidner ogs om en tryg afdeling. Gennem de sidste fire r er antallet af beboere, der oplever problemer med kriminalitet og hrvrk faldet. Omkring en femtedel af de adspurgte anser i nogen eller hj grad kriminalitet som et problem i deres boligomrde i 2013 i 2009 var det mere end en fjerdedel. Tendensen skinner ogs igennem med oplevelsen af hrvrk i boligomrdet. Halvdelen anser slet ikke hrvrk som et problem, mens der er en femtedel af beboerne der i nogen eller hj grad finder det problematisk. Nsten en tredjedel mente at hrvrk var et problem i 2009. Naboskab: I Munkebo skal der vre plads til ldre beboere og beboerne med forskellig religion og politisk overbevisning. Beboerne i Munkebo vil helst ikke bo sammen med personer med en kriminel fortid, er narkomaner eller alkoholikere. Brn og unge vurderer, at alle brn gerne m vre med, nr de leger i afdelingen. Enkelte brn mener at der er meget drilleri. Beboerdemokrati og aktiviteter: Kendskabet til afdelingsbestyrelsens opgaver er nsten det samme nu som i 2009. Lidt flere mener i hj grad at de kender til opgaverne, hvilket er godt, men desvrre er der ogs lidt flere, der slet ikke kender til opgaverne. Det er positivt, at flere kender de fleste medlemmer af bestyrelsen, og frre slet ikke kender nogen. Andelen af beboere der ikke kender nogen i bestyrelsen udgr nsten fire ud af ti beboere. Det er positivt, at flere beboere svarer rigtigt p sprgsmlet om, hvem der bestemmer over budgettet - nemlig beboerne. 14 % svarer beboerne, hvilket desvrre ikke er hjt, men meget normalt for tilsvarende undersgelser. Langt hovedparten af beboerne har lyst til at deltage i boligomrdets aktiviteter en gang i mellem eller hver gang, mens hver femte har slet ikke lyst til at deltage. Der er ikke store forskelle fra 2009 til 2013. Over halvdelen har ikke lyst til at arrangere aktiviteter i boligomrdet. Flere deltager i fllesaktiviteterne enkelte gange, de fleste gange eller hver gang i dag i forhold til i 2009.
1

Beboerundersgelse Munkebo

Kendskab til helhedsplanens medarbejdere: Vsentligt flere brn og unge angiver, at de kender Susanne og flere voksne kender Helle. Aktiviteter i afdelingen: Kendskabet til aktiviteter i afdelingen er steget meget siden sidste undersgelse i r 2009. Helhedsplanens indsatsomrder: De fleste voksne mener, at indsatsen i forhold til helhedsplanens fire indsatsomrder er tilpas. Flere mener siden 2009, at der er en tilpas indsats for alle fire indsatsomrder. Flest peger dog p, at der fortsat skal vre en strre indsats i forhold til at gre afdelingen til et bedre sted at vre barn samt at styrke naboskabet i Munkebo. Der kan vre mange forklaringer p den hjere tilfredshed. En af dem kan vre den store boligsociale indsats, som har gjort beboerne mere tilfredse med den nuvrende indsats p de pgldende omrder. Eller sagt med andre ord, den boligsociale indsats har effekt og formr at op at fylde sine indsatsomrder. Srligt andelen af beboere som mener at der skal vre en strre indsats for brnene er faldet drastisk (den er dog stadigvk relativ hj). Forslag til forbedring: Voksne og Brn/unge er kommet med en rkke forslag til forbedring af arbejder i Munkebo. I forslagene er der indarbejder farvekoder. De voksne har mange forslag til udendrsomrdet/aktiviteter,. bedre sikkerhed, infrastruktur og renovation. Mange er ogs kommet med en positiv tilkendegivelse om, at det generelt bare gr rigtig godt. Mange af brn og unges forslag gr p de udendrs aktiviteter og legepladsen. Alle beboernes forslag fremgr af Bilag 1.

Beboerundersgelse Munkebo

Baggrund
Glade og tilfredse beboere er afgrende for at fastholde og f nye beboer til afdelingen mange r frem i tiden. I en rkke r har der i Munkebo vret et boligsocialt projekt, der i samarbejde med beboerne har lavet en lang rkke initiativer, der skal gre flere beboere endnu gladere for at bo i afdeling. Denne rapport dokumenterer de voksne samt brn og unges indtryk af Munkebo, hvad de to grupper finder godt og mindre godt ved afdelingen og det boligsociale arbejde. Resultaterne skal danne udgangspunkt for en drftelse af afdelingens styrker og svagheder samt effekten af det boligsociale projekt.

Forml
Formlet med undersgelsen er: At dokumentere udviklingen i Munkebo At skabe en nuanceret billede af tilfredsheden med at bo i afdelingen for bde brn og voksne At danne grundlag for tilbagemelding til projektets styregruppe, afdelingsbestyrelsen og beboerne samt Kolding Kommune, Landsbyggefonden og andre samarbejdspartnere At analysere p omrder, hvor Munkebo fortsat kan udvikle sig En komparativanalyse, hvor udviklingen sammenlignes med den tidligere undersgelse fra 2009.

Metode
Skemaerne er omdelt og indsamlet i Munkebo af helhedsplanens medarbejdere. Sprgeskemaerne er udviklet af Lejerbos udviklingskonsulent i samarbejde med Helle Morillion. Alle beboere har bevaret deres anonymitet, men dog angivet deres navn og adresse, hvis de nsker at deltage i lodtrkning om en prmie, og hvis der m tages kontakt. Brn og unge: besvarelser 109 o 41 piger, 65 drenge, 3 har ikke besvaret sprgsmlet kn. Aldersfordelingen er fra 5-15 r

Voksne: besvarelser 166 o 118 kvinder, 44 mnd, 4 har ikke besvaret sprgsmlet kn. Aldersfordelingen er fra 16-82 r

Beboerundersgelse Munkebo

Analyse
Analysen er inddelt i rkke underafsnit, de er inddelt i to frst prsenteres besvarelserne fra de voksne, derefter svarene fra brn, i nogle afsnit er der kun svar fra voksne. Som en hjlp til lseren er: Overskrifterne i afsnittene fra voksne markeret med bl. Overskrifterne i afsnittene fra brn er markeret med grn.

Munkebo fra luften

Beboerundersgelse Munkebo

Tilfredshed
Voksne Stor tilfredshed med afdelingens boliger Beboerne i Munkebo er meget tilfredse med deres boliger, og sammenlignet med forrige undersgelse fra 2009, er tilfredsheden steget. Nsten ni ud af ti beboere er alt i alt tilfredse med deres bolig, mens der tilbage i 2009 var syv ud af ti tilfredse beboere. Fin tilfredshed med boligafdelingen Andelen af beboere som er tilfredse med boligafdelingen er steget, s der i 2013 er 85 % af afdelingen som alt i alt er tilfredse. Stigningen fra 2009 til 2013 er relativ markant, og p samme niveau som tilfredsheden med selve boligen. Der er tilsvarende sket en stigning af utilfredse beboere, men med en s lille stigning, at undersgelsens usikkerhed gr, at man ikke kan sige, at der er signifikant flere utilfredse beboere. Undersgelsens strre og omfang muliggr et overordnet blik p afdelingens jeblikkelige situation, uden dog at kunne forklare eller bekrfte mindre variationer i beboernes svar. Beboere og forventet botid Den stigende tilfredshed afspejles ogs en lngere i forventet botid. Over halvdelen af de adspurgte voksne beboere forventer at blive boede i deres nuvrende bolig i mere end 10 r. Det er en klar forbedring i forhold til undersgelsen fra 2009, hvor omkring 35 % forventede at blive boede i meget lang tid. Det m anses for at vre et sundhedstegn for afdelingen, nr flere nsker at blive boede i lngere tid. Lngere botid betydninger get stabilitet og kan forbedre afdelingens konomi pga. frre fraflytnigner. 2013

Hvor tilfreds er du alt i alt med din bolig?

2013

87%

10% 2%

2009

69%

25%

0% Tilfreds Hverken eller Utilfreds

100% Ubs.

Hvor tilfreds er du alt i alt med din boligafdeling?


85% 8% 5%

2009
0%
Tilfreds

69%

23%

2% 100%

Hverken eller

Utilfreds

Ubs.

Hvor mange r forventer du at bo i din nuvrende bolig?


2013 5%

21%

15% 4%

51%

5%

2009

7%

23%

17%

11%

37%

4%

0% Under 1 r

1-3 r

4-6 r

7-9 r

Mere end 10 r

100% Ubesvaret

Beboerundersgelse Munkebo

Brn og unge Strstedelen af brn og unge er tilfredse med at bo i Munkebo Brn og unge er i det store hele tilfredse med at bo i Munkebo. Kun t enkelt barn er slet ikke glad for at bo i afdelingen, mens resten af de adspurgte p et eller andet niveau er glade for at bo i Munkebo. Der er ikke sket nogen vsentligere forskydninger i forhold til tidligere r.

Er du glad for at bo, hvor du bor?

2013

78%

18%

1%3%

2009

78%

17%

4%

0%
Meget glad Glad eller kun lidt glad Slet ikke glad

100%
Ubesvaret

Er din mor/far glad for at bo, hvor I bor?

2013

80%

15% 2%4%

Brn og unge har ligeledes en oplevelse af, at deres forldre er glade for at bo i deres bolig. Dette stemmer godt overens med de voksnes besvarelser (se forrige side). Flere brn og unge end i 2009 mener, at deres forldre er glade for at bo, hvor de bor.

2009

71%

25%

1%3%

0%
Meget glad Glad eller kun lidt glad Slet ikke glad

100%
Ubesvaret

Beboerundersgelse Munkebo

Tryghed og kriminalitet
Hj tryghed, lav kriminalitet og hrvrk er alt afgrende for at kunne leje boliger ud. En tidligere Lejerbo undersgelse fra r 2010 viser, at beboerne skal opleve hj tryghed, lav kriminalitet og hrvrk samt sammenhng mellem husleje og boligens kvalitet, hvis de skal opfatte et boligomrde som attraktivt.

Hvad er vigtigt for Lejerbos boligsgende?

2010

Herover ses en oversigt over de vigtigste ting for de boligsgende i Lejerbos beboerpanel. Hver farve indikerer forskellige forhold i boligafdelingen. Den rde farve indikerer boligsociale forhold, den gr indikerer de fysiske boligforhold, den grnne er en samling af de omkringliggende faciliteter i boligomrdet, mens den bl er andre relevante forhold (herunder konkurrencesituationen).

Beboerundersgelse Munkebo

Tryghed Voksne Generelt vurderer de voksne beboere, at de fler sig trygge endda meget trygge ved at bo i deres boligomrde, og nr de frdes alene. Kun ganske f fler sig decideret utrygge ved at bo i boligomrdet, mens enkelte fler sig meget utrygge ved at frdes alene. Der er en mindre andel, der finder omrdet utrygt at bo for brn, men det er stadigvk langt strstedelen der anser omrdet som trygt eller meget trygt for brn. Der er en klar tendens til at trygheden i omrdet er steget de sidste fire r. For alle tre mlte parametre, er trygheden steget med mellem seks og ti procentpoint, hvilket naturligvis er positivt.

Er du tryg ved at bo i dit boligomrde?


2013 2009 0% Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Ubs. 55% 49% 36% 36% 4% 4% 11% 4% 100%

Er du tryg ved at frdes alene i dit boligomrde?


2013 2009
0%
Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Ubs.

56% 43% 34%

31% 12%

5% 5%2%1% 7% 3% 100%

Er dit boligomrde et trygt sted for brn at bo?


2013 2009
0%
Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Ubs.

54% 34% 40%

28% 16%

8%

4%2%4% 5% 2%4% 100%

Beboerundersgelse Munkebo

Brn og unge Siden 2009 er der otte procentpoint flere brn og unge som ofte leger udenfor.

Leger du tit udenfor, hvor du bor?

2013

59%

27%

12%

3%

2009

36% 0% Ja, tit Ja, nogen gange

42%

14%

6% 1% 100%

Nej, ikke s tit

Nej, aldrig

Ubesvaret

M du lege alene udenfor, hvor du bor?


2013 87% 11% 2%

2009 0% Ja

96%

4% 100%

Nej

Ubesvaret

Af ovenstende tabel fremgr det derimod, at frre brn og unge i afdelingen leger alene udenfor end i 2009. Det er dog fortsat tt p 90 % af brnene, som m lege alene udenfor. Besvarelserne fra 2013 varierer med andre ord ikke vsentligt fra besvarelserne fra 2009.

Beboerundersgelse Munkebo

Kriminalitet og Hrvrk Voksne

Kriminalitet er et problem i mit boligomrde

2013

5%

14%

28%

49%

2%

2009

7%

23%

31%

34%

4%

0% Ja, i hj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Ubs.

100%

Gennem de sidste fire r er antallet af beboere, der oplever problemer med kriminalitet og hrvrk faldet. Omkring en femtedel af de adspurgte anser i nogen eller hj grad kriminalitet som et problem i deres boligomrde i 2013 i 2009 var det mere end en fjerdedel. Tendensen skinner ogs igennem hvad angr hrvrk i boligomrdet. Halvdelen anser slet ikke hrvrk som et problem, mens der er en femtedel af beboerne der i nogen eller hj grad finder det problematisk. Nsten en tredjedel mente at hrvrk var et problem i 2009.

Hrvrk er et problem i mit boligomrde

2013

8%

14%

26%

50%

1%

2009

5%

27%

35%

27%

4%

0% Ja, i hj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Ubs.

100%

Det er positivt for Munkebo, at beboerne oplever, at der nu er en vsentlig lavere grad af kriminalitet og hrvrk.

10

Beboerundersgelse Munkebo

Brn og unge Hovedparten er brn og unge i undersgelsen (67 %), har aldrig oplevet at f stjlet noget i afdelingen. Men det er desvrre ogs nsten hver femte, der nogle gange eller tit har oplevet at f stjlet noget. Situationen har ikke ndret sig meget siden 2009, hvor der ogs var en femtedel af brn og unge der fik stjlet noget nogen gange eller tit. Til gengld er der flere der aldrig har fet stjlet noget.

Har du fet stjlet noget, hvor du bor?


2013 67% 14% 13% 6%1%

2009 0% Nej, aldrig

59%

20%

17%

1% 100%

Nej, ikke s tit

Ja, nogen gange

Ja, tit

Ubesvaret

11

Beboerundersgelse Munkebo

Naboskab
Voksne Denne tabel viser, hvem de voksne beboerne i Munkebo mener, at der skal vre plads til i afdelingen, og hvem beboerne helst ikke vil bo sammen med.

Synes du, at det er i orden, at der i dit boligomrder bor beboere...


Som er gamle? 92% 4%

Med en anden religion end dig selv?

91%

5%

Med en anden politisk overbevisning end dig selv?

91%

5%

Med en anden nationalitet end dig selv?

86%

10%

Med mange brn?

77%

14% 5%

Som er psykisk syge?

38%

25%

20%

14% 2%

Som er alkoholikere?

28%

22%

22%

25%

2%

Med kriminel fortid?

28%

28%

23%

20% 2%

Som er narkomaner?

8% 11% 0%

26%

53%

2% 100%

Ja, helt sikkert

I nogen grad

I mindre grad

Nej, slet ikke

Ubs.

De, som Munkebo-beboere helst vil bo i boligafdelingen med, og som man helst ikke vil bo sammen med. Top tre som medbeboere 1. Gamle 2. Anden religion 3. Anden politisk overbevisning Bund tre som medbeboere 7. Alkoholikere 8. Kriminel fortid 9. Narkomaner

12

Beboerundersgelse Munkebo

Brn og unge For at vurdere naboskabet hos brnene, er der spurgt ind til hvorvidt alle m vre med, nr de leger, og om der er drilleri i boligafdelingen. Brn og unge giver en meget positivt tilbagemelding p sprgsmlet, om alle m vre med, nr brnene leger.

M alle vre med, nr brnene leger, hvor du bor?

2013

45%

39%

9% 4%4%

Der er nogle brn, der svarer, at det ikke s 2009 tit eller aldrig er 49% 41% 3%4%3% tilfldet, at alle m vre med hvilket ogs gjorde sig 0% 100% gldende i 2009. Godt Ja, altid Ja, nogen gange Nej, ikke s tit Nej, aldrig Ubesvaret nok er der en svag tendens til at der er frre der m vre med nr brnene leger, men som nvnt tidligere, kan man ikke konkludere noget bestemt ved mindre variationer i undersgelserne.

Er der meget drilleri, hvor du bor?

2013

36%

42%

15%

5%3%

2009

35%

49%

10% 6%

Der ses dog samme tendens, nr hvert femte barn eller ung mener, at der er noget eller meget drilleri i boligafdelingen. Andelen af brn og unge som mener, der kun er lidt eller slet intet drilleri er tilsvarende faldet. I forhold til 2009, ser det ud til, at der i dag er flere brn og unge, der oplever drilleri.

0% Nej, slet ikke Nej, kun lidt Ja, noget Ja, meget

100% Ubesvaret

13

Beboerundersgelse Munkebo

Beboerdemokrati og aktiviteter
Voksne

Ved du, hvad afdelingsbestyrelsens opgaver er?


Kendskabet til afdelingsbestyrelsens opgaver er nsten det samme nu som i 2009. Lidt flere mener i hj grad, de kender til opgaverne, hvilket er godt, men desvrre er der ogs lidt flere, der slet ikke kender til opgaverne. Information om bestyrelsesarbejdet og beboerdemokratiet er en evig proces, da nye beboere hele tiden kommer til.

2013

11%

22%

25%

42%

1%

2009

10%

28%

28%

34%

1%

0%
Ja, i hj grad Nej, slet ikke Ja, i nogen grad Ubesvaret Nej, kun i mindre grad

100%

Hvor mange medlemmer af bestyrelsen i din afdeling kender du?


Det er dog positivt at flere kender de fleste medlemmer af bestyrelsen, og frre slet ikke kender nogen. Andelen af beboere der ikke kender nogen, er dog fortsat hjt, og udgr nsten fire ud af ti beboere.

2013

13%

31%

19%

37%

1%

2009

10%

26%

19%

43%

1%

0%
De fleste eller alle Nogle stykker En enkelt Ingen

100%
Ubesvaret

Det er positivt, at flere beboere svarer rigtigt p sprgsmlet om, hvem der bestemmer over budgettet - nemlig beboerne. 14 % svarer beboerne, hvilket desvrre ikke er hjt, men meget normalt for tilsvarende undersgelser.

Hvem bestemmer over budgettet i din boligafdeling, tror du?

2013

8%

36%

14%

29%

5% 8%

2009

6%

46%

7%

29%

6% 6%

0%
Varmemester Lejerbo Beboerne Bestyrelsen Andre

100%
Ubesvaret

14

Beboerundersgelse Munkebo

Langt hovedparten af beboerne har lyst til at deltage i boligomrdets aktiviteter en gang i mellem eller hver gang, mens hver femte har slet ikke lyst til at deltage. Der er ikke store forskelle fra 2009 til 2013. Som det ses, er der ikke en overvldende positiv tilbagemelding p sprgsmlet omkring lysten til at arrangere aktiviteter i boligomrdet. Faktisk er der kun 5 % der svarer at de har lyst hver gang, mens flertallet slet ikke har lyst. Nsten fire ud af ti svarer at de har lyst engang imellem. Der er ligeledes spurgt ind til deltagelsen i flles aktiviteter i boligomrdet, men denne gang bliver der ikke spurgt til lysten til at deltage, men til den faktiske deltagelse.

Har du lyst til at deltage aktivt i de ting, der sker i dit boligomrde?

2013

9%

67%

23%

1%

2009 4%

72%

25%

0%

0% Ja, hver gang En gang imellem Nej, slet ikke Ubs.

100%

Har du lyst til at vre med til at arrrangere aktiviteter for beboere i dit boligomrde?

2013

5%

38%

54%

4%

2009 4%

40%

51%

5%

0% Ja, hver gang En gang imellem Nej, slet ikke Ubs.

100%

Hvor tit deltager du i flles aktiviteter i boligomrdet? (fester, beboermder, flles opgaver, afdelingsmder og lign.)
2013 6% 24% 25% 16% 27% 1%

2009 1% 8% 0%

27%

16%

43%

1% 100%

Hver gang Enkelte gange Meget sjldent/aldrig Ubesvaret

De fleste gange Sjldent

Den slags aktiviteter er der ikke i mit boligomrde

Det overordnede billede viser at der er flere der deltager i fllesaktiviteterne enkelte gange, de fleste gange eller hver gang i dag i forhold til i 2009. Der er desvrre ogs et lidt mere negativt billede, der viser at tt p halvdelen af beboerne sjldent eller aldrig deltager.

15

Beboerundersgelse Munkebo

Beboernes aktivitet i foreninger og frivilligt arbejde udenfor boligomrdet


Voksne De voksne beboeres sociale engagement er en vigtig faktor, nr man nsker at undersge en dynamisk beboergruppe og et aktivt beboerdemokrati. I det flgende er der undersgt, hvor stor en gruppe af beboerne, der meget sjldent eller aldrig deltager i frivilligt arbejde udenfor boligomrdet, og om beboerne er medlem af foreninger udenfor boligomrdet.

Hvor tit deltager du i frivilligt arbejde udenfor dit boligomrde?

2013

7%

14%

15%

63%

1%

2009

8%

11%

24%

56%

1%

0% Meget tit Tit Sjldent Meget sjldent/aldrig

100% Ubesvaret

Nsten otte ud af ti beboere deltager sjldent eller aldrig i frivilligt arbejde udenfor boligomrdet, hvilket er p samme niveau som i 2009. Hver femte beboer deltager tit eller meget tit i frivilligt arbejde.

Hvor mange foreninger uden for dit boligomrde er du medlem af?

2013

64%

19%

8% 4%

2009

59%

28%

8% 4%

0% Ingen 1,00 2,00 3,00 4,00 5 eller flere

100% Ubesvaret

Andelen af beboere der ikke er medlem af nogle foreninger udenfor boligomrdet er en smule hjere end i 2009. Der er tilsvarende frre, der er medlem af en forening, mens beboere der er medlem af to eller flere foreninger, er stort set undret.

Det er alts en meget stor gruppe af beboerne, der hverken deltager i frivilligt arbejde og/eller er medlemmer i foreninger udenfor boligomrdet. Det er dog ikke forskelligt fra andre sammenlignelige undersgelser i andre af Lejerbos afdelinger.

16

Beboerundersgelse Munkebo

Brn og unge Andelen af brn og unge der ikke gr til nogle aktiviteter efter skoletid er tt at vre fordoblet siden 2009. Det er srligt p bekostning af den andel af brn og unge som i 2009 var meget aktive efter skoletid.

Gr du til noget efter skoletid (sport. gymnastik, musik eller andre ting)?

2013

18%

23%

14%

44%

1%

2009

13%

35%

29%

23%

0% 1 gang om ugen 2 gange om ugen 3 gange eller flere gange om ugen? Nej

100% Ubesvaret

Har du gode venner, som ikke bor, hvor du bor?

2013

50%

36%

8%

6%

2009

55%

39%

6%

0% Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Ubesvaret

100%

Alle brn og unge har mange eller nogle venner, som ikke bor i boligomrdet. Der er kun enkelte der ikke har nogen venner, som bor i boligomrdet. Der er en lille, men ikke nvnevrdig forskel i forhold til 2009.

17

Beboerundersgelse Munkebo

Kendskab helhedsplanens medarbejdere


St kryds ud for den eller de personer, du mener, er boligsocial medarbejderne i Munkebo?

Voksne 2013
Voksne 2009

57%
56%

53%
39%

Brn 2013
Brn 2009

89%
61%

53%
91%

(OBS! Det var mulighed for flere afkrydsninger) Susanne: For de voksne er kendskabet stort set det samme. Kendskabet blandt brn og unge er steget. Helle: 14 procentpoint flere voksne angiver, at de kender Helle. Blandt brn og unge er der kendskabet faldet. Forklaringen er formentlig, at to r fr Helle blev ansat ved Lejerbo, var ansat som socialrdgiver p deltid p Munkevngets skole, hvor hun var i kontakt med mange elever, og derfor kendte mange brn og unge fra Munkebo ogs Helle.

18

Beboerundersgelse Munkebo

Kendskab til aktiviteter


Kendskabet til aktiviteter i Munkebo er hjt.

S mange kender Munkebos aktiviteter i prioriteret rkkeflge: 1 Fittness (72%) 2 Klub 101 (66%) 3 Seniorcafe (52%) 3 Banko (52%) 4 Mdregruppen Mamas Munkebo (49%) 5 Forldrenetvrket i FNIP (11%)
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Kendskab til aktiviteter 2013


72% 52% 49%

66%

52% 11%

Fitness

Seniorcafen

Mdregruppen Mamas Munkebo

Klub 101

Banko

Forldrenetvrk i FNIP

Kendskabet til aktiviteter i afdelingen er steget meget siden sidste undersgelse i r 2009.

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 0% Klub 101

Kendskab til aktiviteter 2009-2013


2009 2013

66%
52% 22% 13% Banko Mdregruppen - Mamas Munkebo 5% 11% 49%

Forldrenetvrk i FNIP

19

Beboerundersgelse Munkebo

Helhedsplanens indsatsomrder
Voksne De fleste voksne mener, at indsatsen i forhold til helhedsplanens fire indsatsomrder er tilpas. Flere mener siden 2009, at der er en tilpas indsats for alle fire indsatsomrder. Flest peger dog p, at der fortsat skal vre en strre indsats i forhold til at gre afdelingen til et bedre sted at vre barn samt at styrke naboskabet i Munkebo.

Skyrke Munkebos identitet og image i Kolding og omegn


2013 2009 0% Strre indsats Tilpas indsats 28% 31% 66% 63% 1% 1% 100% Mindre indsats Ubs. 2013 2009 0%

Skabe bedre naboskab mellem beboerne


33% 45% 59% 49% 2% 2% 100% Tilpas indsats Mindre indsats Ubs.

Strre indsats

ge engagementet og deltagelsen i fllesaktiviteter


2013
2009 0% Strre indsats Tilpas indsats 24% 31% 68% 60% 1% 5% 100% Mindre indsats Ubs.

Munkebo skal vre et godt sted at vre barn


2013
2009 0% Strre indsats Tilpas indsats Mindre indsats 46% 72% 47% 0% 24% 1% 100% Ubs.

Det er positivt, at frre beboere end i 2009 mener at der skal gres en strre indsats for bde naboskabet og brnene i afdelingen. Der kan vre mange forklaringer p dette, en af dem kan vre den store boligsociale indsats, som har gjort beboerne mere tilfredse med den nuvrende indsats p de pgldende omrder. Eller den sagt med andre ord den boligsociale indsats har effekt og formr at op at fylde sine indsatsomrder. Srligt andelen af beboere som mener at der skal vre en strre indsats for brnene er faldet drastisk (dog stadigvk relativ hj). Det kan mske vre paradoksalt at et get engagement og deltagelse i Munkebos fllesaktiviteter, er det omrde, der anses for at have den mest tilpasse indsats, nr et bedre naboskab samtidig bliver angivet som et omrde, der trnger til en strre indsats. Det kan muligvis skyldes, at et bedre naboskab kan styrkes p mange andre mder og ikke kun gennem get deltagelse i fllesaktiviteter. Indsatsen for Munkebos identitet og image i Kolding, br iflge strstedelen af beboerne ikke vre strre, hvilket ydermere ikke har ndret sig meget siden undersgelsen i 2009. Samlet set er der en positiv udvikling, hvad angr de fire indsatsomrder i forhold til seneste undersgelse i 2009.
20

Beboerundersgelse Munkebo

Bilag 1: Forslag til forbedringer


Brn og unge
Der mangler rutsjebaner. Jeg synes ogs der mangler nogle trer. Jeg synes ogs i skal prve at skaffe kunstundervisning/billedskolen. Til unge og ldre der godt kan lide at vre kreative eller dem der nu har lyst. For s vil det sikkert ogs hjlpe folk med at udtrykke sig selv, hvis de ikke kan det med ord eller har nogle problemer. Klatrevg. Bordtennisbord Labyrint En cykelsti. Ikke s meget drilleri. Lidt flere ting p legepladsen. Vre bedre ved hinanden. Ipads til klub 101. (tegning af svvebane) Hvis der var 7-mands ml ville det vre dejligt og hvis der var en rutsjebane. Flere bnke. Gre noget pnt ud af tarzanbanen ved hoppepuden fx flere farver Jeg synes der ved street banen skal vre hegn hele vejen rundt fordi Slik, gynger, trampolin, kaniner det er meget farligt at lbe ved den yderste kant for hvis nogen skubber en mod kanten kan det delgge dit ben. Flere legepladser ved ens bygning, s det ikke altid er ved hoppepuden man skal vre for at lege. At der er en aktivitet i klub 101 for piger fra 6 til 9 r. At vi har en stor rutsjebane. Nogle flere aktiviteter til de ldre. En cykelbane. En kunstgrsbane (til fodbold). Bruge skolehalen nr det er vinter, til at spille fodbold og lave turneringer. Lave flere Fifa 13 turnering. A playground, playpark or play area is a place with a specific design for children to be able to play there. We need to have security camera in order to keep our children save En stor fodboldturnering. Mange lege og spil. Mere plads til at lege ligesom Skovparken Vil have nogen mal i Palmealle Gynger Flere legepladser Boble bad, trampolin, gocart, vandrutinebane Min helt selv bank gratis slik en trambulin et kagehus en swimmingpool tivoli zoo mcdonals Iller, cacao maskine, kanin, trahus, drivhus Biograf, zoo, isbutik, tivoli, radiobiller Bog og ide, spillehallen og fodbold isbutik Isbutik Disco Der kan vare nogen bedrer legeplads En give Legeplads Labyrint til at lege i Legeplads Star Legeplads Et hamsterhjul ved Hoppepuden Flere gynger En hoppepude. En fodbold bane Rutsjebane

Farvekoder: Udendrsarealerne/aktiviteter. Bedre sikkerhed. Kledyr. Infrastruktur.

21

Beboerundersgelse Munkebo

Voksne
Farvekoder: Udendrsomrdet/aktiviteter. Bedre sikkerhed. Infrastruktur. Renovation.
Fulde mennesker skal der ikke vre plads til i dagtimerne Det der sker i omrdet er fint, mens jeg er meget travl med mit arbejde og mest af min tid er jeg ude af byen derfor kan ikke se noget specielt, undtage at jeg vil takke for alt som I har gjort for os i vores dejlige omrde. Nej jeg synes at der bliver gjort s meget her i Munkebo, s her en :-) Jeg synes tit der er problemer med skrald over det hele. Tit poser ved siden af skralde containerne og fugle der spreder det ud over det hele i vores haver og terrasse. Mske der skulle investeres i lukkede skraldehuse i stedet for de bne huse hvor fugle kommer ind. Vil gerne have flere buske i vores haver s de bliver ttte og fine. Jeg vil gerne foresl: Adgang til onlinevarmeforbrugsoversigt p internettet s man kan flge sit vand- og varmeforbrug. Techen sig. Jeg synes det er vigtigt at alle tager hensyn til miljet og hele tiden kan flge med i om man bruger for meget eller om forbruget er ok. P el-omrdet giver Trefor ogs mulighed for at flge forbruget men her er det den enkelte bruger kan logge p uden at det krver boligforeningens accept og tilmelding. Jeg bruger det meget og har ogs downloadet en app til min telefon s jeg kan flge mit elforbrug hos Trefor p min mobil. Hber I vil give mig mulighed for at kunne flge vand&varme ogs - udsmykke omgivelser med blomster i steddet for trer der skal udskiftes hvert r- flytte bnke fra blive stoppet p vejen - eller opstte hegn rundt om bnkene- srge for at husorden overholdes da en del beboere er ligeglade (med deres opfrsel) med den- arrangere fllesudflugter til kendte steder- den grnne gren br vre ben for alle aldersgrupper og i forskellige intervaller, s personer der er i arbejde har ogs mulighed til at deltage i aktiviteter der er p tilbud- styrke relationer og samarbejde med i events, udforske naturen, temafest, fdselsdage for brn, sommerlejr, diskofest for voksne og for brn, findes mange andre aktiviteter og ideer. Dette er bare en lille del af foreslede muligheder til beboerne. Et sted for unge mellem 15 og 25 r. Mht varmeregning kan jeg stigning p mere end 100 % ikke vre korrekt. For stor huslejestigning p en gang Syntes det er rart at vicevrten kommer med det samme man har noget der skal ordnes. Omrderne holdes pnt og der bliver om intern ryddet ordenlig sne. Det eneste jeg mangler i kvarteret er et skur/halvtag, hvor man kan stille sin scooter. Blomster rundt omkring ville ogs vre dejligt. Aktiviteter beboerne imellem. Et friluftsbad En mindre hoppepude til mindre brn.

har denne mulighed, men det krver at boligforeningen tilmelder indgangspartier s folk kan g uforstyrret ud uden at

Flere fllesaktiviteter for voksne Bedre legepladser til mindre brn i grdene. Ved arrangementer ville det vre rart at man ogs kan f en god medister/ringridder - mad for alle! Der mangler arrangementer for dem over 30 r og dem under ca. 60 r Regler skal vre lige for alle og overholdes af alle. Flere aktiviteter for ldre unge 18-25 Flot at vi fik sat sten op ved grn gren. Savner ordensregler bliver gjort mere synlige! Nummer p gavlen af blokke tydeligt! s alle ved hvor hvem bor Eventuelt affaldsposer til beboernes, som i andre boligselskaber nske om drlse Flere legeaktiviteter for mindre brn

Hoppepude for de lidt mindre brn fra 3-5 r Vagtvrn om aftenen (Natteravnene) Vil have kamera ved hver dr/opgang fordi at fx parkeringsplads og cykelstativ osv ligesom andre boligomrder kan holdes i kontrol ved fx tyveri eller hrvrk osv. Kontaktperson forldre mennesker Jeg synes at der bliver gjort en fin indsats, men den rammer ikke den brede befolkning. Reagere hurtigere nr nogen stjer meget. Bedre reklame for Munkebo

22

Beboerundersgelse Munkebo

Mere sikre hoveddre at hrvrken stopper Flere informationer til beboerne ang. aktiviteter og hvilke muligheder og hvor kan jeg henvende mig. "Hvad fr jeg ud af det"

Dralamer Jeg er glad for at bo her.. Vores havembler m gerne vaskes og lakkeres/behandles en gang i lbet af sommeren- mine gulvlister er 2-3 milimeter fra gulvet, det er et sted hvor insekter bor- kloak - i det hus hvor jeg bor har vret kloakvand i vores vaskeklder 2-3 gange i lbet af to r - det tyder p at noget er i uorden gre noget for brn 3-10r tur med familier, strre legepladsen Bedre plads til barnevogne i enten opgange eller lave et skur. Smbrnslegeplads og mere krmmermarked

men obs p hrvrk Forbudt at trre tj p altanen, kun lave trrestativer. Ingen tpper p gelnderet p altanen. Minus luftning af sengetj p gelnder. Bedre legeplads for brn i "hesteskoen". Fodboldml p grsplnen foran hesteskoen, s brnene ikke spiller bold op ad muren. Evt. hegn langs Vejlevej (palme all 32-38) der kan modvirke stjen Man kan f mere legeplads fx volleyballbane Flere aktiviteter for fllesskabet fx flles brnepasning.

At grsset p hjene blev slet noget oftere. Flere aktiviteter til brnene udenfor m. mere aktivitet at forbedre integrationen via forskellige tiltag Flere aktiviteter for brn fx flles legedage og flles grillpolitik for hvordan man opfrer sig p hoppepuden

1) Bedre drning ud mod Vejlevej 2) Legeplads fx gynge til de helt sm beboere 3) Borde-bnke br fornyes, da den ikke gres helt ren, s den kan bruges til at spise ved lad vre med at kalde det ghetto. mere ben for nye beboere - bedre oprydning af glasskr - lyscensor v. affaldscontainer i stedet for at de brnder hele natten

Manglende engagement fra forldrene i forhold til forldreansvar mere undervisning ift. regler i boligafdelingen (fx adfrd)arrangement af ture for beboere Drls p alle dre = mere tryghed

23

Beboerundersgelse Munkebo

Der mangler legeplads til de mindre brn, dvs. 0-6 rige. Der er ingen reel sandkasse med ordenligt sand. Der er ingen gynger til babyer og sm brn. De mindrerige kan ikke sidde p bildk. Der mangler rutsjebane og legehuse. Jeg synes personligt, at det er rgerligt at man p s store fllesarealer som her i Munkebo ikke har nogle steder hvor de sm poder kan lege, evt. indhegnede, s de kan lbe frit omkring uden at de kommer ud p fx vejen, hvor bilerne krer. Der er man ndsaget til at tage ned i legeparken i midtbyen. Derudover synes jeg at man skal vre lidt mere konsekvent over for de folk, der konsekvent og permanent har sko stende i opgangen. Det er helt fint at man har sko stende udenfor p en mtte, sfremt de er meget vde af regn eller sne og det s kun drejer sig om nogle timer. Men de der har det permanent er til gene for vi andre og i vrigt heller ikke tilladt i fht. husordenen. (De sidste 4 ting er grunden til jeg gerne vil flytte herfra om 2 r inden min sn starter i skole. For jeg kan ikke lave folk om, ej heller diskutere hele tiden.) Jeg har selv aldrig fr boet et sted, med s mange nationaliteter, men er blevet positivt overrasket, da jeg havde mine egne fordomme og kun skulle bo her et r til at starte med. Positivt overrasket da jeg gik ud fra at der nok hele tiden ville vre slagsml og lignende, hvilket jeg ikke har set eller hrt om. Dog har jeg bemrket politiet tit er hyppige gster i omrdet. Da jeg har en dreng p 4 r er jeg desvrre blevet negativt overrasket over at der findes brn, endda mange, som gr op i om man er muslim eller kristen og endda nogen gange vurderer om de vil lege eller ej, ud fra det svar de fr. Det stammer fra og er efter min mening irrelevant at lre sm brn + ikke i orden opdragelse. Endvidere synes jeg at det er et problem nr der er et flertal som er ude at lege selv, for hver gang, uden opsyn af forldre! Hvilket tit resulterer i, at jeg skal irettesttes andres brn eller overvre meget drlige ting og s blive truet af forldre nr de bliver konfronteret. Ved ikke hvordan loven er, men jeg oplever et stigende problem af brn der bliver tvunget til at g med trklde, helt ned til 5-rsalderen, endda ogs selvom mdre ikke har. Hensynslse gster flere gange ugentligt fra samme omrde med masse brn p besg til kl. 24 p hverdage og at st en 1/2-time og sige vi ses i opgangen, er et problem ogs. (udenfor ferierne!)

24

Beboerundersgelse Munkebo, November 2013