MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POFESIONAL ŞI TEHNIC
UNITATEA DE IMPREMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET RO 2004/016 !!2"04"01"
Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PRE#ĂTIRE PROFESIONALĂ

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
ELECTRICIAN DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII APARATURĂ ELECTROCASNICĂ N$%&'(' 2 )& *+'$,$*+-&
D./&0$(' )& 1-&234$-&5 ELECTRIC

200!

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

1

AUTORI 5
I+0+ DRUŢĂ F'.-$0+ C+-/&0 FARA L$)$+ IANCU L(*$*+ 6AL7Ă M$8+&'+ MANOLEA P+4-$9+ MARINESCU A'$0+ MELNIC A02&'+ POPESCU A)-$+0+ RAFA D+0$&'+ ŢUCANU profesor-inginer, gradul didactic I, olegiul !e"nic Energetic, #ucureşti profesor-inginer, gradul didactic I, $rupul %colar &'adu Negru( $alaţi profesor-inginer, gradul didactic I, $rupul %colar &Dimitrie )eonida(, *etroşani profesor-inginer, gradul didactic I,$rupul %colar !e"nologic &Dimitrie +ilipescu(, #u,ău profesor-inginer, doctor, $rupul %colar &Dimitrie )eonida(, *etroşani profesor-inginer, gradul didactic I, $rupul %colar Electrote"nic &-piru .aret(, !/rgovişte profesor-inginer , gradul didactic I , $rupul %colar Industrial de !ransporturi, !imişoara profesor-inginer, gradul didactic I, olegiul !e"nic Energetic, #ucureşti profesor-inginer, gradul didactic I, olegiul !e"nic &0ng"el -align1(, lu2 profesor-inginer, gradul didactic I, $rupul %colar de 0rte şi 3eserii, +ăgăraş

200!5
1" #HEOR#HIU TATIANA : P-.," IN#" 2-" I $rup %colar Industrial &-f4 *antelimon( #ucureşti 2" STAN CARMEN: P-.," IN#" 2-" I : olegiul !e"nic Energetic #ucureşti

ASISTENŢĂ UIP PHARE TVET RO 2004/016 !!2"04"01 R.;( DORIN 5 doctor inginer, Inspector de specialitate, 4N4D4I4*4!4 A02&'+ POPESCU 5 Inspector de specialitate, 4N4D4I4*4!4

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

2

T+<&' *( (0$439$'& )& *./1&4&093
N-" *-4" TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ COMPETENŢE A7ILITĂŢI CHEIE 1" +ormulea,ă opinii pe o temă dată 2" 'eali,ea,ă o scurtă pre,entare utili,/nd imagini ilustrative =" iteşte şi utili,ea,ă documente scrise în lim6a2 de specialitate 4" *relucrea,ă şi interpretea,ă grafic re,ultatele o6ţinute pe o sarcină dată 1" E7ploatea,ă 6a,a de date 2" *re,intă informaţii inclu,/nd te7t, numere şi imagini =" omunică prin Internet 1" 2" =" 4" >" 1" 2" 1" 2" 1" 6" I#IENA ŞI SECURITATEA MUNCII 2" 'eceptea,ă mesa2e orale 'eceptea,ă mesa2e scrise E7primă mesa2e orale E7primă mesa2e scrise *articipă la conversaţii 0plică norme de calitate în domeniul de activitate 8tili,ea,ă metode standardi,ate de asigurare a calităţii 0nali,ea,ă caracteristicile personale şi factorii implicaţi în de,voltarea carierei E7primă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională 0plică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă NR" CREDITE

1"

COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

1"0

2"

UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

1"0

="

COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ

1"0

4"

ASI#URAREA CALITĂŢII DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O7ŢINERII PERFORMANŢEI

0">

>"

0">

0">

!"

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

1" Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea o6iectivelor 2" 9şi asumă rolurile care îi revin în ec"ipă =" ola6orea,ă cu mem6rii ec"ipei pentru îndeplinirea sarcinilor

0">

?"

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE #ENERALE MONTAREA ŞI 1" Identifică su6ansam6lurile constructive ale UTILIZAREA aparatelor electrice de 2oasă tensiune APARATELOR 2" -pecifică parametrii te"nici ai 0E:! ELECTRICE DE =" 0sigură funcţionarea 0E:! 6OASĂ TENSIUNE

1"0

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

;

N-" *-4"

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢE 1" Identifică su6ansam6lurile constructive ale maşinilor electrice 2" E7plică principiul funcţional al maşinilor electrice =" Descrie funcţionarea maşinilor electrice 4" -pecifică parametrii te"nici ai maşinilor electrice >" E7plică funcţionarea maşinilor electrice 6" 'epre,intă grafic caracteristici electromecanice ale maşinilor electrice !" 0sigură funcţionarea maşinilor electrice în circuite date 1" Identifică instalaţiile electrice de 2oasă tensiune 2" 0sigură funcţionarea instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune =" -upraveg"ea,ă funcţionarea instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune 1" Descrie solicitările maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune 2" 'eali,ea,ă lucrări de întreţinere ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune =" <erifică maşinile, aparatele şi instalaţiile electrice de 2oasă tensiune după lucrările de întreţinere reali,ate 1" Identifică tipurile de circuite electronice din instalaţiile electrice 2" E7plică funcţionarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice =" E7ecută după sc"emă circuite electronice pentru instalaţii electrice 1" iteşte sc"eme de alimentare a maşinilor electrice 2" Identifică materialele şi aparatele necesare =" E7ecută instalaţii pentru alimentarea maşinilor electrice

NR" CREDITE

@"

MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE

2"0

10"

UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE

1"0

11"

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE REALIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE

1"0

12"

1"0

1="

1"0

14"

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1" *reci,ea,ă caracteristicile te"nice ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 2" Identifică su6ansam6lurile constructive ale MAŞINI ŞI APARATE maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 ELECTROCASNICE =" 'eali,ea,ă lucrări de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 4" 0nali,ea,ă defectele pe tipuri de maşini şi aparate electrocasnice4

1"0

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

=

ă maşini şi aparate electrocasnice4 2" )ocali.ea.ea.ă defectele pe tipuri de instalaţii frigorifice4 1" 3ontea.ă defectele maşinilor şi aparatelor electrocasnice =" E7ecută reparaţii ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 1" Identifică elementele componente ale unei instalaţii frigorifice4 2" Identifică elementele componente ale unei instalaţii de condiţionare a aerului4 =" -pecifică parametrii te"nici ai instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului4 4" 0nali. ÎNTREŢINEREA ŞI REMEDIEREA INSTALAŢIILOR FRI#ORI#FICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI 0"> Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică > .ă instalaţii de condiţionare a aerului4 2" Intervine în situaţii de funcţionare anormală a instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului4 NR" CREDITE 0"> 16" INSTALAŢII FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI 1"0 1!" MONTAREA.N-" *-4" 1>" TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ EAPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI APARATELOR ELECTROCASNICE COMPETENŢE 1" Instalea.

ea.ă grafic re.ea.entare utili./nd imagini ilustrative4 1"=" iteşte şi utili.+-& C-&)$45 1" COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 2 1"0 C.ă şi interpretea.ă documente scrise în lim6a2 de specialitate4 1"4" *relucrea.ă o scurtă pre.ultatele o6ţinute pe o sarcină dată4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ? .T$4'(' U0$439$$5 N$%&'5 V+'./1&4&09&5 1"1" +ormulea.ă opinii personale pe o temă dată4 1"2" 'eali.

e în funcţie de opinia celorlalţi. conform criteriilor de performanţă AaB şi condiţiilor de aplica6ilitate4 *ro6e orale şi practice Atip 2oc de rolB prin care elevul demonstrea.ă că este capa6il să e7pună o intervenţie şi să o evalue. scurte informări documentate argumentări pe 6a.iţii în funcţie de opiniile audienţei P-.T$4'(' U0$439$$5 C.-/+0935 B+C B<C B*C 1"COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE +ormulea.. 2udecăţi de valoare. notarea răspunsurilor primite.ă că este capa6il să ela6ore./1&4&09+ 1"15 C-$4&-$$ )& P&-.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 @pinii personale: E7punere de motive: Evaluarea intervenţiei: o6servaţii. reconsiderarea propriei po.a e7perienţei.e opinii personale pe o temă dată. în lim6a2 de specialitate.<& )& E%+'(+-& *ro6e orale şi scrise Atip eseuB prin care elevul demonstrea. preluări de motive din manuale şi articole de specialitate urmărirea reacţiilor participanţilor.at. pe 6a.a unui e7periment reali.ă opinii personale pe o temă dată4 Ela6orarea opiniilor personale pe o temă dată4 E7punerea de motive în lim6a2 de specialitate4 Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi4 C. conform criteriilor de performanţă A6B şi AcB şi condiţiilor de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C .

să ordone.at conform criteriilor de performanţă AaB.entare ilustrată: P-. diapo./1&4&09+ 1"25 C-$4&-$$ )& P&-.ă.e informaţiile.inte materialul reali.ual cu audienţa.ea.-/+0935 B+C B<C B*C 1"COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 'eali. foloseşte date.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 Imagini asociate: 3odalităţi şi mi2loace de ilustrare: E7punerea informaţiilor: desene. A6B şi AcB. argumentea. din surse variate4 0legerea unei modalităţi ilustrative de e7punere a informaţiilor4 *re. fotografii..e.ă ideile principale.entare utili.ă o scurtă pre. contact vi. diagrame. vor6ire clara te"nici de pre. aplicaţii grafice pe calculator indică sursele cercetate.entarea ilustrată a materialului folosind diferite mi2loace de ilustrare4 C.ă că este capa6il să selecte. filme.entare cu suport vi. şi condiţiilor de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică D . sc"iţe. lim6a2ul trupului.T$4'(' U0$439$$5 C. accentuea.ual *re. să aleagă modalităţi ilustrative de e7punere a acestora şi să pre. grafice postere./nd imagini ilustrative4 -electarea şi ordonarea logică a te7tului şi imaginilor asociate.<& )& E%+'(+-& *ro6e orale şi practice prin care elevul demonstrea.itive.

area informaţiilor în activităţi profesionale4 ompletarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru4 C. în concordanţă cu condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică E .e.e documente.ate: 0ctivităţi profesionale: 'edactarea corectă: Documentaţie: manuale. Internet.e lim6a2ul de specialitate în activităţi profesionale.ea.ă că este capa6il să complete. în concordanţă cu condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e orale şi practice prin care elevul demonstrea.e documentele.ă documente scrise în lim6a2 de specialitate4 -electarea documentelor din surse speciali.<& )& E%+'(+-& *ro6e orale şi scrise prin care elevul demonstrea.. 6onuri.T$4'(' U0$439$$5 C. evidenţe simple. forma structurată registre. conform criteriului de performanţă A6B. conform criteriului de performanţă AcB.e.-/+0935 B+C B<C B*C 1"COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE iteşte şi utili. în concordanţă cu condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e scrise sau practice prin care elevul demonstrea. 2urnale. punctuaţie./1&4&09+ 1"= 5 C-$4&-$$ )& P&-.e informaţiile necesare pe o anumită temă. articole.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 -urse speciali.ă că este capa6il să utili. studii. uri <- P-.ă că este capa6il să selecte. să e7tragă şi să sinteti. reviste. conform criteriului de performanţă AaB.ate4 8tili. documentaţii te"nice activităţi definite în cadrul calificării ortografie. corespondenţă oficială.

diagrame.ultatele o6ţinute.ă grafic re.ă că este capa6il să calcule.ultatele o6ţinute pe o sarcina dată4 Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată4 -electarea metodelor grafice adecvate4 'epre.T$4'(' U0$439$$5 C.entarea grafică corectă a re. grafice. acurateţe.entare corectă: Interpretare: formule de calcul.<& )& E%+'(+-& *ro6e orale şi practice prin care elevul demonstrea.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& 5 alcule cu grad mediu de dificultate: 3i2loace grafice: 'epre.area mi2loacelor grafice pentru interpretarea re.e cu mi2loace grafice şi să interprete. A6B şi AcB. legendă.e.ă şi interpretea.-/+0935 B+C B<C B*C B)C 1"COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE *relucrea. comparaţii cu valori. în concordanţă cu condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1F .ultatelor prin diferite mi2loace grafice4 8tili. forma îngri2ită.e re.. conform criteriilor de performanţă AaB./1&4&09+ 1"45 C-$4&-$$ )& P&-.ultatelor4 C. algoritmi de calcul sc"iţe. să opere. sc"eme te"nologice scară. "ărţi. pro6e etalon sau standarde P-. toleranţă condiţii de admisi6ilitate a parametrilor calculaţi.

/nd te7t.ă 6a. numere şi imagini4 omunică prin Internet4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 11 .e de date4 *re.+-& C-&)$45 2 1"0 C.intă informaţii inclu./1&4&09&5 2"1" 2"2" 2"=" E7ploatea.T$4'(' U0$439$$5 2"UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI N$%&'5 V+'.

ei de date: 9ncărcare: 9ntreţinerea 6a. dimensiuneB introducere şi validare date adăugare./nd condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e practice prin care elevul demonstrea.ă că este capa6il să întreţină o 6a./nd condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e scriseGorale prin care elevul demonstrea. consultarea documentaţiei au7iliare P-.ă că este capa6il să utili. şir de caractere.ă de date conform criteriilor de performanţă AcB şi AdB cuprin./nd condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 12 . ştergere.ă de date conform criteriului de performanţă AeB cuprin.ă că este capa6il să e7emplifice tipuri de date conform criteriului de performanţă AaB cuprin.ă că este capa6il să descrie structura unei 6a.e de date conform criteriului de performanţă A6B cuprin.e de date4 C./nd condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e practice prin care elevul demonstrea./1&4&09+ 2415 C-$4&-$$ )& P&-.e de date4 C.ă 6a.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 !ipuri de date: -tructura 6a.T$4'(' U0$439$$5 24UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI E7ploatea.are.e de date4 9ncărcarea unei 6a.entarea structurii unei 6a.e de date4 9ntreţinerea unei 6a. memo ta6ele Anume componente. salvare.e o 6a. alfanumerice.ei de date: numerice.e.-/+0935 B+C B<C B*C B)C Ilustrarea tipurilor de date4 *re. date calendaristice.. tip. actuali.<& )& E%+'(+-& *ro6e orale prin care elevul demonstrea.

entare: ompletare formate: 'eali.. sunet. ta6el înlănţuirea paginilor./1&4&09+ 24 25 C-$4&-$$ )& P&-.e şi să pre.area e7punerii: *re./nd te7t. să reali.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 +ormate de pre.inte o e7punere.<& )& E%+'(+-& *ro6e practice şi orale prin care elevul demonstrea.entare.e formatul de pre. . inserare imagini. animaţie P-.entarea aplicaţiei: tipuri predefinite.entare a informaţiilor4 ompletarea unui format cu te7t. AcB şi AdB şi condiţiilor de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1. manualB. 6utoane de acţiune editare te7t.T$4'(' U0$439$$5 24UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI *re.area unei e7puneri adecvate temei alese4 *re. numere şi imagini4 'eali. A6B.intă informaţii inclu. crearea legăturilor derularea paginilor Aautomat.e.ă că este capa6il să complete. numere şi imagini4 C.-/+0935 B+C B<C B*C B)C Indicarea formatelor de pre. conform criteriilor de performanţă AaB.entarea aplicaţiei4 C.

liste de discutie a informatiilor Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1= .-/+0935 B+C B<C B*C 8tili..ă că este capa6il să utili. forum.T$4'(' U0$439$$5 2"UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI omunicare prin Internet C. de.e. dialog. conform criteriilor de performanţă AaB.e te"nici de căutare./1&4&09+ 24=5 C-$4&-$$ )& P&-. fişiere de pe disc"ete.<& )& E%+'(+-& *ro6e scrise şi practice prin care elevul demonstrea.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 -urse de informaţii: !e"nici de căutare: 3etode de sc"im6: P-. cuvinte-c"eie. să e7tragă şi să facă sc"im6 de informaţii.6atere on-line. A6B şi AcB şi condiţiilor de aplica6ilitate4 Internet. D-'@3-uri căutare Internet. grupuri de cuvinte e-mail.area te"nicilor de căutare adecvate surselor de informaţii4 E7tragerea informaţiilor relevante4 +olosirea metodelor de sc"im6 al informaţiilor4 C.

/1&4&09&5 ="1" 'eceptea.T$4'(' U0$439$$5 N$%&'5 V+'.+-& C-&)$45 =4COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ 2 1"0 C.ă mesa2e scrise4 ="=" E7primă mesa2e orale4 ="4" E7primă mesa2e scrise4 =">" *articipă la conversaţii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1> .ă mesa2e orale4 ="2" 'eceptea.

-/+0935 B+C B<C B*C ="COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ 'eceptea.T$4'(' U0$439$$5 C.e legate de propriul &eu( şi legături afectiv-emoţionale dintr-un te7t aspecte legate de organi. aşa cum se preci. propo.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 <or6ire standard: !eme de actualitate: *ropria e7perienţă: P-.ă mesa2e orale4 9nţelegerea punctelor esenţiale în vor6irea standard clară pe teme familiare Aactivităţi cotidiene.ă că este capa6il să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale.ă în criteriul de performanţă AcB şi în condiţiile de aplica6ilitate4 cuvinte.area vieţii cotidiene. fra.iţii.ă că este capa6il să sta6ilească legături între mesa2e.<& )& E%+'(+-& *ro6ă de evaluare orală şi scrisă Atip testB prin care elevul demonstrea.ea. aşa cum se preci./1&4&09+ ="15 C-$4&-$$ )& P&-. sociale. culturale activitateGevenimente profesionale.ă în criteriile de performanţă AaB şi A6B şi în condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6ă de evaluare orală prin care elevul demonstrea.ea. economice.. e7presii. petrecerea timpului li6erB Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi !< pe teme de actualitate. trăire afectiv-emoţională Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1? . interes personalGprofesional -ta6ilirea legăturilor între mesa2ul audiat şi propria e7perienţă C.

e7presii.ă mesa2e scrise4 9nţelegerea unor te7te redactate intr-un lim6a2 u. utili.ă că este capa6il să decode.T$4'(' U0$439$$5 ="COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ C.ual sau specific personalGprofesional *relucrarea informaţiilor o6ţinute din descrierea evenimentelor Decodarea informaţiilor cuprinse în ta6ele. aşa cum se preci.-/+0935 B+C B<C B*C 'eceptea.ea.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 )im6a2 u.e informaţii.<& )& E%+'(+-& *ro6ă de evaluare orală şi scrisă Atip testB prin care elevul demonstrea.ă în criteriile de performanţă AaB şi A6B şi în condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6ă de evaluare orală şi scrisă prin care elevul demonstrea.. codurilor lingvistice P-. termeni specifici şi încadrare în conte7t înţelegere.are de termeni şi terminologii specifice domeniului desprinderea sensului./1&4&09+ ="25 C-$4&-$$ )& P&-.ualGspecific: *relucrarea informaţiei: Decodare: cuvinte.e informaţii.ea.ă că este capa6il să înţeleagă te7te şi să prelucre. adaptare.ă în criteriul de performanţă AcB şi în condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1C . aşa cum se preci. diagrame C. sc"eme.

entarea unei activităţi legate de profesiune4 0rgumentarea opiniilor.ea.e.e e7presii şi să pre.ă că este capa6il să utili.inte activităţi.area unor e7presii coerente în descrierea e7perienţelor şi a altor activităţi din pro7imitate4 *re. aşa cum se preci.ă în criteriile de performanţă AcB şi în condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1D . comunitate.T$4'(' U0$439$$5 C..ă în criteriile de performanţă AaB şi A6B şi în condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e orale prin care elevul demonstrea. aşa cum se preci. proiectelor personale şi profesionale4 C.-/+0935 B+C B<C B*C ="COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ E7primă mesa2e orale 8tili.ă că este capa6il să enunţe şi să argumente.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 *ro7imitate: 0ctivităţi @pinii: şcoală.ea./1&4&09+ ="=5 C-$4&-$$ )& P&-.e opiniile personale. colegi.<& )& E%+'(+-& *ro6e de evaluare scrise Atip testB şi orale prin care elevul demonstrea. domeniu profesional specifice fiecărui domeniu profesional pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru P-.

/1&4&09+ ="45 C-$4&-$$ )& P&-. să ela6ore. facturi pro-formă. facturi.ări şi succese în activitate. motivaţie. A6B. <-ul european reali.i de lucru.e corespondenţa şi să descrie impresiile. neîmpliniri profesionale.ilnic..ă în criteriile de performanţă AaB.-/+0935 B+C B<C B*C ="COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ E7primă mesa2e scrise 'edactarea unui te7t coerent pe teme familiare sau de interes personalGprofesional4 Ela6orarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru4 Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a e7perienţelor profesionale4 C. relaţii în ec"ipă.T$4'(' U0$439$$5 C. aşa cum se preci.<& )& E%+'(+-& *ro6e de evaluare orală şi scrisă prin care elevul demonstrea. inventarieri. activităţi profesionale repetate scrisori personale.e te7te.ea. documente de evidenţă primară.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 !eme familiare: orespondenţăG documente de lucru: E7perienţe profesionale: descrierea familiei. AcB şi în condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1E .ă că este capa6il să redacte. o . programul . interese P-.

de interes personal şi profesional4 Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate4 C. aşa cum se preci.aţii sau cu alţi 6eneficiari Afurni. familie.e şi să descrie aspecte comune mai multor domenii.T$4'(' U0$439$$5 C. metode de operare.<& )& E%+'(+-& *ro6ă de evaluare orală prin care elevul demonstrea. despre timpul li6er.ă că este capa6il să converse.-/+0935 B+C B<C ="COMUNICARE ÎN LIM7A MODERNĂ *articipă la conversaţii4 -usţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare. operaţiuni de lucru.ă în criteriile de performanţă AaB.ea.oriGdistri6uitoriB 0specte comune: P-. interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organi./1&4&09+ =">5 C-$4&-$$ )& P&-..0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4&5 onversaţie pe teme familiare: în diverse mi2loace de transport într-o regiune unde se vor6eşte lim6a sau lim6a este selectata convenţional. A6B şi în condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2F .

+-& C-&)$45 44 ASI#URAREA CALITĂŢII 2 0"> C.T$4'(' (0$439$$5 N$%&'5 V+'.ea.ă metode standardi.ate de asigurare a calităţii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 21 ./1&4&09&5 4"1 0plică normele de calitate în domeniul de activitate4 4"2 8tili.

area normelor de calitate în activitatea curentă4 C. aşa cum reiese din criteriile de performanţă AaB şi AcB şi cuprin. de. norme interne.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale şi practice prin care candidatul demonstrea. ieşiriB P-.e norme de calitate specifice domeniului său de activitate.ă activitatea ca proces Aintrări.ă că este capa6il să identifice şi să utili. caiet de sarcini.e că este capa6il să pre. europene şi internaţionale care reglementea.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 Norme de calitate: erinţe de calitate: instrucţiuni de lucru. criterii şi indicatori naţionale.T$4'(' (0$439$$5 44 ASI#URAREA CALITĂŢII C.-/+0935 B+C B<C B*C Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate4 'elatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă4 8tili./nd toate condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e orale prin care candidatul să demonstre.voltare../nd toate condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 22 ./1&4&09+ 4"15 0plică normele de calitate în domeniul de activitate4 C-$4&-$$ )& 1&-.inte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă A6B şi cuprin.e.

ate definite mai sus *roceduri specifice: P-.ate de asigurare a calităţii 0plicarea metodelor standardi.aţie autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea. . A6B.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3etode standardi.ate de asigurare a calităţii. AcB şi cuprin./1&4&09+ 4" 2 5 8tili./nd toate condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2.ă metode standardi. autoevaluare şi control 5 ordonate logic . adoptate de modelul de management al calităţii în organi.ate de asigurare a calităţii Descrierea procedurilor specifice metodelor standardi.corespun.aţie etapele şi acţiunile de evaluare.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale şi practice prin care candidatul demonstrea.ate de asigurare a calităţii în activitatea proprie C.ătoare metodelor standardi.-/+0935 B+C B<C B*C Enumerarea metodelor standardi.T$4'(' (0$439$$ 5 44ASI#URAREA CALITĂŢII C.ate: 0plicare: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organi.ea.. aşa cum este specificat în criteriile de performanţă AaB.ă că este capa6il să e7plice şi să aplice metode standardi.ate de asigurare a calităţii C-$4&-$$ )& 1&-.

ea.+-& *-&)$45 2 0"> C.ă caracteristicile personale şi factorii implicaţi în de./1&4&09&5 ="1" ="2" 0nali.T$4'(' (0$439$$5 >4 DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O7ŢINERII PERFORMANŢEI N$%&'5 V+'.voltarea carierei4 E7primă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională 4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2= .

/1&4&09+ >"15 0nali.ă caracteristicile personale şi factorii implicaţi în de.area factorilor care influenţea.voltarea carierei 4 Estimarea potenţialului de sc"im6are personală şi profesională4 C.e potenţialul de sc"im6are personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă AcB şi cuprin. interese şi posi6ilităţi raportul dintre competenţele personale şi comanda socială P-.voltarea carierei4 C-$4&-$$ )& 1&-.-/+0935 B+C B<C B*C Identificarea progresului în de.e caracteristicile personale şi factorii implicaţi în de.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 +actori: *otenţial de sc"im6are personală: *otenţial de sc"im6are profesională: personali.voltarea personală 4 0nali.ă de. socialiH favora6ili-nefavora6iliH interni-e7terni diferenţa dintre aspiraţii .T$4'(' (0$439$$5 >4 DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O7ŢINERII PERFORMANŢEI C./nd toate condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2> . în condiţiile criteriilor de performanţă AaB şi A6B şi cuprin.ă că este capa6il să anali.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea.ea..ă că este capa6il să estime.e./nd toate condiţiile de aplica6ilitate4 *ro6e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea.voltarea carierei.

metode.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea. A6B şi AcB şi cuprin.e o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu./1&4&09+ >425 E7primă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională4 C-$4&-$$ )& 1&-. ţin/nd cont de traseele posi6ile şi în corelare cu posi6ilităţile proprii..0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 -trategie: !ermen scurt: !ermen mediu: o6iective. în condiţiile criteriilor de performanţă AaB.-/+0935 B+C B<C B*C Identificarea traseelor posi6ile de educare şi formare profesională4 orelarea cerinţelor de formare profesională cu posi6ilităţile proprii4 *roiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu4 C.T$4'(' (0$439$$5 >4 DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O7ŢINERII PERFORMANŢEI C. ani P-. mi2loace 1 an 2-.ă că este capa6il să proiecte./nd toate condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2? . acţiuni.

/1&4&09&5 6"1" 0plică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.+-& C-&)$45 6"I#IENA ŞI SECURITATEA MUNCII 2 0"> C. prevenirea şi stingerea incendiilor4 642" Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2C .T$4'(' U0$439$$5 N$%&'5 V+'.

.<& )& &%+'(+-& 5 *ro6e oraleGscrise prin care elevul demonstrea. cască. şorţ.ă că este capa6il să recunoască drepturile şi responsa6ilităţile conform criteriilor de performanţă AaB . prevenirea şi stingerea incendiilor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C-$4&-$$ )& 1&-. integritatea mi2loacelor de protecţie P-.ă că este capa6il să verifice e7istenţa şi integritatea mi2loacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporte. mănuşiB a6senţa mi2loacelor de protecţie. ec"ipament de protecţie însuşirea..ute la instructa2ele de protecţia muncii4 <erificarea e7istenţei şi integrităţii mi2loacelor de protecţie la locul de muncă 4 'aportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă4 C. mască de ga. acoperind aria de aplica6ilitate specificată4 *ro6e practice prin care elevul demonstrea. respectarea. AcB acoperind aria de aplica6ilitate specificată4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2D . aplicarea normelor ec"ipamente de protecţie specifice locului de muncă Aecrane de protecţie./1&4&09+ 6"15 0plică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& 5 Drepturi : 'esponsa6ilităţi: 3i2loace de protecţie: -ituaţii: instructa2 periodic.T$4'(' U0$439$$5 64 I#IENA ŞI SECURITATEA MUNCII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C.e situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă A6B .-/+0935 B+C B<C B*C 9nsuşirea drepturilor şi responsa6ilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevă.

umiditate.-/+0935 B+C B<C B*C Identificarea factorilor de risc4 'aportarea pre. ..e factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă A6B acoperind aria de aplica6ilitate specificată4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 2E .enţei factorilor de risc4 9nlăturarea factorilor de risc4 C.<& )& &%+'(+-& 5 *ro6e practice prin care elevul este capa6il să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă AaB . ventilaţie. radiaţii orală sau scrisă remedierea defecţiunilor apărute la ec"ipamentele de protecţie./1&4&09+ 6" 25 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C-$4&-$$ )& 1&-. temperatură. viruşi.gomote. 6acterii. respectarea normelor de protecţie P-.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& 5 +actori de risc : 'aportare: 9nlăturare: su6stanţe periculoase. vi6raţii.T$4'(' U0$439$$5 64 I#IENA ŞI SECURITATEA MUNCII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C. curenţi de aer. AcB acoperind aria de aplica6ilitate specificată4 *ro6e scrise Gorale prin care elevul este capa6il să raporte.

T$4'(' U0$439$$5 N$%&'5 V+'./1&4&09&5 !"1" !"2" Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea o6iectivelor4 9şi asumă rolurile care îi revin în ec"ipă4 !"=" ola6orea.+-& C-&)$45 !4 LUCRUL ÎN ECHIPĂ 2 0"> C.F .ă cu mem6rii ec"ipei pentru îndeplinirea sarcinilor4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică .

atorice.T$4'(' U0$439$$5 !4 LUCRUL ÎN ECHIPĂ C.<& 1-+*4$*& B4$1 &E&-*$9$(C prin care elevul demonstrea./1&4&09+ !"15 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea o6iectivelor4 C-$4&-$$ )& 1&-.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 @6iective: -arcini : 'esurse : P-. organi. conform criteriului de performanţă A*C şi a preci. materiale.$ D*-$D& prin care elevul demonstrea.. acţionale profesionale.1 .-/+0935 B+C B<C B*C Identificarea o6iectivelor lucrului în ec"ipă4 Descrierea sarcinilor de lucru în ec"ipă4 -electarea resurselor necesare atingerii o6iectivelor4 C.e resursele necesare atingerii o6iectivelor.<& )& &%+'(+-& P-. conform criteriilor de performanţă A +C şi A<C şi a preci.ă că este capa6il să identifice o6iectivele lucrului în ec"ipă şi să descrie sarcinile de lucru în ec"ipă.ă că este capa6il să selecte. umane Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică . sociale informaţii.ărilor din condiţiile de aplica6ilitate4 P-.<& .-+'& .ărilor din condiţiile de aplica6ilitate4 informaţionale.

iniţiator.iţia individuală: 0titudini: 0cţiuni: inclus.ării unor operaţiuni.iţia individuală faţă de ceilalţi.-/+0935 B+C B<C B*C 'aportarea po.ultatelor P-.. raportor spri2in. B<C. încura2are.'C prin care elevul demonstrea. solidari. F.e po.are de sarcini proprii. implicare.ărilor din condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică . raportarea re.ă că este capa6il să raporte.* )& -. să iniţie. distri6uire de sarcini în ec"ipă.<& )& &%+'(+-& P-. conform criteriilor de performanţă A+C.iţiei individuale la ceilalţi4 0sumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup4 Iniţierea acţiunilor în grup4 C. să-şi asume şi să promove. coordonator. supraveg"erea finali.e acţiuni în grup.are finali.<& 1-+*4$*& B4$1 &E&-*$9$(. A*C şi a preci. motivare.T$4'(' U0$439$$5 !4 LUCRUL ÎN ECHIPĂ C.2 .e atitudini constructive în grup. e7clus. su6ordonat.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 *o./1&4&09+ !"25 9şi asumă rolurile care îi revin în ec"ipă C-$4&-$$ )& 1&-. interes.

iţia faţă de grup.ă că este capa6il să adopte unele măsuri de eficienti. încadrare în timp./1&4&09+ !" =5 ola6orea. interese e7plicaţii de sarcini.$ 1-+*4$*& B4$1 &E&-*$9$(C. corecţii şi adaptări ale planului comun.-+'& .$. respectarea unui plan comun.ă că este capa6il să recunoască competenţele mem6rilor ec"ipei şi să corele.are a lucrului în ec"ipă conform criteriului de performanţă A *C şi a preci.T$4'(' U0$439$$5 !4 LUCRUL ÎN ECHIPĂ C. negocierea sarcinilor verificări ale calităţii sarcinilor. asigurarea ec"ili6rului de sarcini în ec"ipă. prin care elevul demonstrea.ărilor din condiţiile de aplica6ilitate4 P-..are a lucrului în ec"ipă4 C. prin care elevul demonstrea. recunoaşterea meritelor P-.$ D*-$D& B4$1 . atitudini.<& )& &%+'(+-& P-.. grad de motivare.ărilor din condiţiile de aplica6ilitate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică . conform criteriilor de performanţă A+C.&%+'(+-&C. B<C şi a preci. . po.-/+0935 B+C B<C B*C 'ecunoaşterea competenţei mem6rilor ec"ipei4 orelarea propriilor sarcini cu ale ec"ipei4 0doptarea unor măsuri de eficienti.<& D*-$D& .ă cu mem6rii ec"ipei pentru îndeplinirea sarcinilor C-$4&-$$ )& 1&-.<& .& )& +(4.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 ompetenţa: orelare de sarcini: 3ăsuri: pregătire profesională.e propriile sarcini cu ale ec"ipei.

T$4'(' (0$439$$5 N$%&'5 V+'./1&4&09&5 ?" MONTAREA ŞI UTILIZAREA APARATELOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BAE6TC 2 1"0 ?" 1" Identifică su6ansam6lurile constructive ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune4 ?" 2" -pecifică parametrii te"nici ai aparatelor electrice de 2oasă tensiune4 ?" =" 0sigură funcţionarea aparatelor electrice de 2oasă tensiune4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică .+-& *-&)$45 C.= .

are.ărilor din criteriile de performanţă A6B şi AdB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 P-.> . numărul de poli -u6ansam6luri constructive: ategorii: -c"eme structurale: Intercondiţionări: calea de curent. conform preci.$ 1-+*4$*& prin care candidatul demonstrea./1&4&09+ ?"15 C-$4&-$$ )& 1&-.olaţie. pentru automati.<& .ă că este capa6il să recunoască su6ansam6lurile constructive ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune.ă că este capa6il să indice intercondiţionările dintre su6ansam6lurile constructive ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune şi să e7plice funcţionarea acestora.-/+0935 B+C B<C B*C B)C B&C I)&04$.ărilor din criteriul de performanţă AaB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 P-. conform preci.T$4'(' (0$439$$5 ?"MONTAREA ŞI UTILIZAREA APARATELOR ELECTRICE 6OASĂ TENSIUNE BAE6TC DE C.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 riterii de clasificare: funcţia în circuit.$ D*-$D& prin care candidatul demonstrea.ateB şi funcţionale Atransmiterea mişcăriiB P-.-+'& .&'&*4-$*& )& F.$ D*-$D& prin care candidatul demonstrea. mecanismul de acţionare. automatăB.area intercondiţionărilor dintre componentele su6ansam6lurilor şi dintre su6ansam6lurile constructive ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune E7plicarea funcţionării aparatelor electrice de 2oasă tensiune pe 6a.<& .<& . de comandă Amanuală. felul curentului. modul de acţionare. conform preci.a sc"emelor structurale C. sistemul de i.0D4-(*4$%& +'& +1+-+4&'. desene de ansam6lu dependenţe constructive Amaterialele utili.ărilor din criteriul de performanţă AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 P-.ă că este capa6il să clasifice aparatele electrice de 2oasă tensiune. conform preci..ă că este capa6il să descrie su6ansam6lurile constructive ale categoriilor de aparate electrice de 2oasă tensiune şi să indice intercondiţionările dintre acestea. sistemul de fi7are şi de protecţie de comutare Amanuală.<& )& &%+'(+-&5 P-..ărilor din criteriile de performanţă AdB şi AeB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică . de reglare.$*3 D(<+0D+/<'(-$'& *.-+'& .$ D*-$D& prin care candidatul demonstrea.-+'& . de semnali. automatăB.+D3 4&0D$(0&" lasificarea aparatelor electrice de 2oasă tensiune după criterii date Descrierea su6ansam6lurilor constructive ale categoriilor de aparate electrice de 2oasă tensiune 'ecunoaşterea su6ansam6lurilor constructive în sc"eme structurale şi în aparate electrice de 2oasă tensiune *reci.<& D*-$D& .ări sc"eme cinematice.

e.curenţi: nominal. conform preci. de înc"idere .ă. de înc"idere .ărilor din criteriile de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.are.timp: de acţionare. aparentăB. limită termic.&'&*4-$*& )& F. de lucru .? . de rupere.frecvenţă de conectare .$*3 1+-+/&4-$$ 4&80$*$ +$ +1+-+4&'. conform preci.ă că este capa6il să e7plicite..+D3 4&0D$(0& C-$4&-$$ )& 1&-.olaţie . de pau.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea./1&4&09+ ?" 25 S1&*$.e sim6olurile referitoare la mărimile nominale ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3ărimi nominale: .durată relativă de acţionare .ă că este capa6il să preci.T$4'(' (0$439$$5 ?"MONTAREA ŞI UTILIZAREA APARATELOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BAE6TC C.ărilor din criteriul de performanţă AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică .. limită dinamic. în sarcină decodificarea notaţiilor literale şi numerice din sc"eme şi de pe carcasa aparatelor electrice de 2oasă tensiune E7plicitarea sim6olurilor: P-.-/+0935 B+C B<C B*C *reci.e şi să definească mărimile nominale ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune. de i.puteri: nominală Aactivă. de rupere.area mărimilor nominale ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune4 Definirea mărimilor nominale ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune4 E7plicitarea sim6olurilor referitoare la mărimile nominale ale aparatelor electrice de 2oasă tensiune4 C.număr de manevre: în gol.tensiuni: nominală. de utili. de comandă.

. A6B şi AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică .ă că este capa6il să asigure funcţionarea aparatelor electrice de 2oasă tensiune.0+-&+ +1+-+4&'.C ./1&4&09+ ?" =5 AD$2(-3 .ărilor din criteriile de performanţă AaB.-/+0935 B+C B<C B*C 3ontarea aparatelor electrice de 2oasă tensiune în circuit4 E7ecutarea manevrelor de conectare şi de deconectare4 8rmărirea funcţionării aparatelor electrice de 2oasă tensiune în circuit4 C.T$4'(' (0$439$$5 ?" MONTAREA ŞI UTILIZAREA APARATELOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BAE6TC C.&'&*4-$*& )& F. conform preci..<& )& &%+'(+-&5 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.+D3 4&0D$(0&" C-$4&-$$ )& 1&-.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3ontare în circuit: efectuarea cone7iunilor la 6ornele aparatelor electrice de 2oasă tensiune P-.(0*9$.

D .intă grafic caracteristici electromecanice ale maşinilor electrice @" !" 0sigură funcţionarea maşinilor electrice în circuite date Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ./1&4&09&5 MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE 2 2"0 @" 1" Identifică su6ansam6lurile constructive ale maşinilor electrice @" 2" E7plică principiul funcţional al maşinilor electrice @" =" Descrie regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice @" 4" -pecifică parametrii te"nici ai maşinilor electrice @" >" E7plică funcţionarea maşinilor electrice @" 6" 'epre.+-& *-&)$45 C.T$4'(' (0$439$$5 @" N$%&'5 V+'.

ă că este capa6il să recunoască su6ansam6lurile constructive ale maşinilor electrice. sc"eme ale sistemelor de e7citaţie.atB.&'&*4-$*& C-$4&-$$ )& 1&-.0D4-(*4$%& +'& /+.at.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ELECTRICE ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR C. rotative. sc"eme ale circuitelor electrice interne Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică . pas cu pasB circuitul magnetic. sistemul mecanic. circuitul electric.ă că este capa6il să clasifice maşinile electrice şi să descrie su6ansam6lurile constructive ale acestora.orB. sincroneB. principiul constructiv Astatice. liniare./1&4&09+ @" 15 I)&04$.. sc"eme cinematice. fr/nă.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 riterii de clasificare Aa 3EB: -u6ansam6luri constructive Aale 3EB: ategorii Ade 3EB: -c"eme structurale: P-.E . transformatoare desene de ansam6lu. trifa. motor.ărilor din criteriul de performanţă AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 felul curentului Ac4c4. sistemul de protecţie şi de fi7are rotative de c4c4 şi de c4a4 Aasincrone. regimul de funcţionare Agenerator. converti.ărilor din criteriile de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 *ro6e orale şi practice prin care candidatul demonstrea. conform preci.-/+0935 B+C B<C B*C lasificarea maşinilor electrice după criterii date Descrierea su6ansam6lurilor constructive ale categoriilor de maşini electrice 'ecunoaşterea su6ansam6lurilor constructive în sc"eme structurale şi în maşini electrice C.e Amonofa. c4a4B. conform preci.$0$'.. numărul de fa.$*3 D(<+0D+/<'(-$'& *.

. formarea c/mpului electromagnetic în întrefierul maşinilor electrice.area funcţiilor îndeplinite de su6ansam6lurile constructive în conversia electromecanică din maşinile electrice -ta6ilirea intercondiţionărilor dintre componentele su6ansam6lurilor şi dintre su6ansam6lurile constructive ale maşinilor electrice C. c/mpul electric înv/rtitor.AdB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =F .. sistemul de protecţie şi de fi7are dependenţe constructive Amaterialele utili. circuitul electric. legea lui @"m.&'&*4-$*& C-$4&-$$ )& 1&-.-/+0935 B+C B<C B*C B)C Enunţarea legilor şi teoremelor pe care se 6a.-+'& .ea. generarea şi dispersia flu7ului magnetic circuitul magnetic. legea flu7ului magnetic inducţia electromagnetică. conducţia electrică şi termică.ateB şi funcţionale Arolul în conversia electromecanicăB +enomene electromagnetice: -u6ansam6luri constructive Aale 3EB: Intercondiţionări: P-. legea flu7ului electric.irea conductoarelor..0+' +' /+. generarea tensiunii electromotoare induse. teoremele lui Jirc""off.<& . încăl.<& )& &%+'(+-&5 P-./1&4&09+ @" 25 EE1'$*3 1-$0*$1$(' .$0$'.ărilor din criteriile de performanţă AaB .ă funcţionarea maşinilor electrice Descrierea fenomenelor electromagnetice din maşinile electrice *reci..ă că este capa6il să e7plice principiul de funcţionare al maşinilor electrice.$ D*-$D& prin care candidatul demonstrea.T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE C. conform preci. legea :oule-)en. sistemul mecanic. autoinducţia.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 )egi şi teoreme: legea inducţiei electromagnetice.(0*9$. legea lui )orent.

. fr/nă.-/+0935 B+C B<C E7plicarea particularităţilor funcţionale ale categoriilor de maşini electrice *reci.T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE C. converti. motor.ă că este capa6il să descrie funcţionarea maşinilor electrice.0+-& +'& /+.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 ategorii Ade 3EB: 'egim de funcţionare Aal 3EB: P-.area succesiunii fenomenelor electromagnetice pentru fiecare regim de funcţionare ale categoriilor de maşini electrice C./1&4&09+ @" =5 D&D*-$& -&2$/(-$'& )& . conform preci.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.$0$'.or Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =1 .&'&*4-$*& C-$4&-$$ )& 1&-.ărilor din criteriile de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 rotative de c4c şi de c4a4 Aasincrone..(0*9$. sincroneB. transformatoare generator.

-/+0935 B+C B<C B*C *reci.&'&*4-$*& C-$4&-$$ )& 1&-.$0$'.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea. serviciul nominal tip.ărilor din criteriile de performanţă AaB. serviciul nominal. turaţia. frecvenţa tensiunii la 6orne. puterea utilă..ă că este capa6il să specifice parametrii te"nici ai maşinilor electrice./1&4&09+ @4 45 S1&*$. puterea aparentă. A6B şi AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 tensiunea la 6orne. factorul de putere.area mărimilor nominale ale maşinilor electrice Definirea mărimilor nominale ale maşinilor electrice E7plicitarea sim6olurilor referitoare la mărimile nominale ale maşinilor electrice C..$*3 1+-+/&4-$$ 4&80$*$ +$ /+. regimul nominal decodificarea notaţiilor literale şi numerice din sc"eme şi de pe carcasa maşinile electrice Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =2 .T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE C. conform preci.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3ărimi nominale Aale 3EB: E7plicitarea sim6olurilor: P-.

de reglare.istenţă electrică şi inductanţă. secundaruluiB.tensiune: la 6orne..istenţele înfăşurărilor.C Indicarea mărimilor electromecanice prin care se caracteri. la periiB primare. nominală. reactivă. activă.ătoare fiecărui regim de funcţionare al maşinilor electrice Interpretarea ecuaţiilor de funcţionare ale maşinilor electrice E7plicarea ar6orelui de 6ilanţ energetic pentru transformator şi pentru maşinile electrice rotative în regim de motor şi generator C. de fr/nare -inductanţă: a înfăşurărilor Aindusului. inductorului. al reostatelor de c/mp.area semnificaţiei notaţiilor şi e7plicarea interdependenţelor dintre mărimi preci. secundaruluiB.$0$'.area semnificaţiei şi a relaţiilor de calcul pentru puterile şi pierderile repre.&'&*4-$*& C-$4&-$$ )& 1&-. de e7citaţie. re. primarului.ă regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice Definirea mărimilor AelectromecaniceB specifice regimurilor de funcţionare ale maşinilor electrice *reci.area unităţilor de măsură pentru mărimile AelectromecaniceB specifice regimurilor de funcţionare ale maşinilor electrice -crierea ecuaţiilor de funcţionare corespun. utilă.ea. de sincronism. căderi de tensiune Ape re. putere.(0*9$. critic -turaţie: nominală. electromotoare induse -curent -puteri: nominală. inductorului. mecanică. factor de putere. curent. turaţie.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3ărimi tensiune. ma7imă -alunecare: nominală. electromagnetic.entare grafică a 6ilanţului puterilor într-o maşină electrică =./1&4&09+ @" >5 EE1'$*3 . a6sor6ită. critică. ung"i intern 3ărimi specifice: . aparentă. de mers în gol. de dispersie -cuplu: electromecanic..ă funcţionarea maşinilor electrice într-un anumit regim preci. de pornire. secundare. electromagnetică -factor de putere AnominalB -re. Ecuaţii de funcţionare: Interpretarea ecuaţiilor de funcţionare: E7plicare Aar6ore de 6ilanţB: 0r6ore de 6ilanţ energetic: Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică .0+-&+ /+. alunecare.entate grafic repre.-/+0935 B+C B<C B*C B)C B&C B.istenţă: a înfăşurărilor Aindusului. de pornire -ung"i intern relaţii matematice care modelea. primarului.T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE C. electromecanice: cuplu. de pornire.

ă că este capa6il să indice şi să definească mărimile electromecanice specifice regimurilor de funcţionare ale maşinilor electrice. conform preci.ă că este capa6il să interprete.ă că este capa6il să e7plice un ar6ore de 6ilanţ energetic. conform preci. conform preci.ărilor din criteriile de performanţă AcB şi AdB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.ătoare fiecărui regim de funcţionare al maşinilor electrice şi să preci.ărilor din criteriul de performanţă AfB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică == . conform preci.ărilor din criteriul de performanţă AeB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 *ro6e scrise prin care candidatul demonstrea.e unităţile de măsură pentru mărimile care intervin.ărilor din criteriile de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 *ro6e scrise prin care candidatul demonstrea.e ecuaţiile de funcţionare ale maşinilor electrice.e.ă că este capa6il să scrie ecuaţiile de funcţionare corespun.P-.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.

sincroneB./1&4&09+ @" 65 R&1-&G$043 2-+./&*+0$*& +'& /+.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e scrise prin care candidatul demonstrea.intă graficB pentru categoriile de maşini electrice Desenarea formei caracteristicilor electrice şi mecanice ale maşinilor electrice Interpretarea caracteristicilor electrice şi mecanice ale maşinilor electrice C.inte grafic caracteristici electromecanice ale maşinilor electrice.T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE C. e7ternă Aale 3EB: -la transformator: caracteristica e7ternă +orma caracteristicilor: P-.$* *+-+*4&-$D4$*$ &'&*4-.ă că este capa6il să interprete.-/+0935 B+C B<C B*C *reci.ărilor din criteriul de performanţă AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 aspect calitativ AalurăB Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică => . conform preci.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 ategorii Ade 3EB: rotative de c4c4 şi de c4a4 Aasincrone.$0$'. de regla2.ărilor din criteriile de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 *ro6e orale prin care candidatul demonstrea.&'&*4-$*& C-$4&-$$ )& 1&-..e caracteristicile electrice şi mecanice ale maşinilor electrice. conform preci.area mărimilor din a7ele de coordonate Aa căror dependenţă se repre. transformatoare aracteristici -la motor: caracteristica mecanică naturală electrice şi mecanice -la generator: caracteristica de funcţionare în gol.ă că este capa6il să repre.

(0*9$. conform preci./1&4&09+ @" !5 AD$2(-3 .AdB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 *ro6e scrise prin care candidatul demonstrea..<& )& &%+'(+-&5 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.are cau.-/+0935 B+C B<C B*C B)C B&C B.ărilor din criteriile de performanţă AaB .ate itirea indicaţiilor aparatelor electrice de măsură şi control 9nregistrarea valorilor citite în ta6ele de date 'epre.area sc"emelor de monta2 în condiţii preci.C -electarea aparatelor electrice de măsură şi control A0E3 B necesare 'eali. conform preci.entarea grafică a caracteristicilor electrice şi mecanice pe 6a. în teren..&'&*4-$*& H0 *$-*($4& )+4& C-$4&-$$ )& 1&-.a corelării dintre mărimile nominale ale maşinilor electrice şi caracteristicile metrologice ale 0E3 e7perimentale Apentru activitatea de la6oratorB sauGşi reale Ade producţie. practiceB comparare.$0$'.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 -electare Ade 0E3 B: ondiţii Apreci.inte grafic caracteristici electrice şi mecanice ale maşinilor electrice conform preci. concrete.a datelor înregistrate :ustificarea asemănărilor şi deose6irilor dintre caracteristicile reale şi cele teoretice C. motivare. preci.ateB: :ustificare: P-.ărilor din criteriul de performanţă AeB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 *ro6e orale prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să reali.e sc"eme de monta2 pentru funcţionarea maşinilor electrice.ă că este capa6il să repre.T$4'(' (0$439$$5 @" MONTAREA ŞI UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE C.0+-&+ /+.ă că este capa6il să 2ustifice asemănările şi deose6irile între caracteristicile electrice şi mecanice o6ţinute.e.ărilor din criteriul de performanţă AfB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestui criteriu4 pe 6a.e Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =? .

T$4'(' (0$439$$: 10 UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BIE6TC 2 1"0 N$%&'5 V+'.ă funcţionarea instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =C ./1&4&09&5 10" 1" 10" 2" 10" =" Identifică instalaţii electrice de 2oasă tensiune4 0sigură funcţionarea instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune4 -upraveg"ea.+-& C-&)$45 C.

de forţă.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 ategorii Ade IE:!B: Ainstalaţii electriceB de iluminat. de ameliorare a factorului de putere. UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BIE6TC C.ărilor din criteriile de performanţă AaB .are.+D3 4&0D$(0& C-$4&-$$ )& 1&-.-/+0935 B+C B<C B*C Indicarea categoriilor de instalaţii electrice de 2oasă tensiune4 *reci. averti.area elementelor componente ale categoriilor de instalaţii electrice de 2oasă tensiune4 E7plicarea rolului funcţional al componentelor şi al instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune4 C.e. iluminat de siguranţăB.are.. de redresare şi acumulatoare P-.T$4'(' (0$439$$5 10.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să identifice instalaţii electrice de 2oasă tensiune. conform preci.AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =D ./1&4&09+ 10"15 I)&04$. de curenţi sla6i Asemnali.$*3 $0D4+'+9$$'& &'&*4-$*& )& F. de pri.

. de pri.-/+0935 B+C B<C *unerea în funcţiunea a tipurilor de instalaţii electrice de 2oasă tensiune E7ecutarea manevrelor în diverse tipuri de instalaţii electrice de 2oasă tensiune C./1&4&09+ 10" 25 C-$4&-$$ )& 1&-. de forţă.+D3 4&0D$(0& C. de ameliorare a factorului de putere. averti.are.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3anevre Aîn IE:!B: ategorii Ade IE:!B: P-.(0*9$.e.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea. de curenţi sla6i Asemnali.0+-&+ $0D4+'+9$$'.T$4'(' (0$439$$5 10 UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BIE6TC AD$2(-3 .are. de redresare şi acumulatoareB Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică =E .ă că este capa6il să asigure funcţionarea instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune. iluminat de siguranţă.ărilor din criteriile de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 conectare şi deconectare a aparatelor electrice de 2oasă tensiune din instalaţii electrice de 2oasă tensiune de iluminat.&'&*4-$*& )& F.. conform preci.

e funcţionarea instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune.+D3 4&0D$(0& C-$4&-$$ )& 1&-.(0*9$..ărilor din criteriile de performanţă AaB .area mărimilor caracteristice funcţionării tipurilor de instalaţii electrice de 2oasă tensiune 3ăsurarea mărimilor caracteristice funcţionării tipurilor de instalaţii electrice de 2oasă tensiune 9nregistrarea valorilor mărimilor măsurate în documente specifice C. turaţii. puteri. factor de putere fişe de înregistrare Aa re./1&4&09+ 5 10"=5 S(1-+%&28&-&+ .. conform preci.-/+0935 B+C B<C B*C *reci.03-$$ $0D4+'+9$$'. curenţi.<& )& &%+'(+-&5 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.T$4'(' (0$439$$5 10.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4&5 3ărimi caracteristice: Documente specifice: P-.&'&*4-$*& )& F.AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 tensiuni.ă că este capa6il să supraveg"e. UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE BIE6TC C.ultatelor măsurătorilorB Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică >F .

+-& *-&)$45 C. aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune 'eali.ă lucrări de întreţinere ale maşinilor. APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE 2 1"0 N$%&'5 V+'./1&4&09&5 11" 1" 11" 2" 11" =" Descrie solicitările maşinilor.ate Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică >1 . aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune <erifică maşinile.T$4'(' U0$439$$5 11 ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR. aparatele şi instalaţiile electrice de 2oasă tensiune după lucrările de întreţinere reali.ea.

T$4'(' U0$439$$5 11"

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE Descrie solicitările maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune

C./1&4&09+ 11" 1" 5

C-$4&-$$ )& P&-,.-/+0935 B+C B<C B*C *reci,area solicitărilor posi6ile ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune Indicarea efectelor determinate de solicitările maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune -ta6ilirea relaţiilor cau,ale prin corelarea efectelor cu solicitările determinante

C.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.- )& P&-,.-/+093 5 -olicitări ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune: electrice Aprin conturnare şi străpungereB mecanice Aprin frecare, vi6raţii, u,urăB, electrodinamice, termice, magnetice, de mediu Atemperatură, presiune, umiditate, altitudine, marin, su6teran, praf industrialB

P-.<& )& E%+'(+-&5 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea,ă că este capa6il să preci,e,e tipurile de solicitări posi6ile ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune şi să indice efectele determinate de acestea, conform criteriilor de performanţă Aa B şi A 6B, cuprin,/nd toate tipurile de solicitări conţinute în condiţiile de aplica6ilitate, asociate criteriilor de performanţă specificate4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea,ă că este capa6il să sta6ilească relaţii cau,ale între solicitările indicate şi efectele lor, conform criteriului de performanţă AcB4

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

>2

T$4'(' U0$439$$ 115

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE 'eali,ea,ă lucrări de întreţinere ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune

C./1&4&09+ 11" 2" 5 C-$4&-$$ )& P&-,.-/+0935 B+C B<C B*C

*reci,area lucrărilor de întreţinere pe categorii de maşini, aparate şi instalaţii electrice de 2oasă tensiune4 Indicarea condiţiilor de reali,are a lucrărilor de întreţinere pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice de 2oasă tensiune4 E7ecutarea lucrărilor de întreţinere pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice de 2oasă tensiune4

C.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.- )& P&-,.-/+093 5 ategorii de maşini electrice: rotative de curent continuu şi curent alternativ Aasincrone şi sincroneB, transformatoareH ategorii de aparate electrice de 2oasă tensiune: de comutare Amanuală şi automatăB, de comandă Amanuală şi automatăB, de reglare, de protecţie, de semnali,are, pentru automati,ări ategorii de instalaţii electrice de 2oasă tensiune: de iluminat, de pri,e, de forţă, de curenţi sla6i Asemnali,are, averti,are, iluminatB, de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare ondiţii de reali,are: Documentaţie te"nică: P-.<& )& E%+'(+-& *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea,ă că este capa6il să preci,e,e lucrările de întreţinere ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune şi să indice condiţiile de reali,are ale acestora, conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B, cuprin,/nd toate elementele menţionate în aplica6ilitatea criteriilor de performanţă specificate4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea,ă că este capa6il să reali,e,e lucrări de întreţinere pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice de 2oasă tensiune conform criteriului de performanţă AcB, acoperind gama menţionată în aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 cu sau fără întreruperea funcţionării maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune caiet de sarcini, plan anual al lucrărilor de întreţinere

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

>;

T$4'(' U0$439$$5 11

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE 6OASĂ TENSIUNE <erifică maşinile, aparatele şi instalaţiile electrice de 2oasă tensiune după lucrările de întreţinere reali,ate4

C./1&4&09+

11" =" 5

C-$4&-$$ )& P&-,.-/+0935 B+C B<C B*C 'efacerea continuităţii circuitelor după întrerupere4 'epunerea în funcţiune a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune4 0sigurarea funcţionării maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune la parametrii nominali

C.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.- )& P&-,.-/+093 5 'efacerea continuităţii: montarea şi conectarea în circuit a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune

P-.<& )& E%+'(+-& *ro6e practice prin care candidatul demonstrea,ă că este capa6il să refacă continuitatea circuitelor după întrerupere şi să repună în funcţiune maşinile, aparatele şi instalaţiile electrice de 2oasă tensiune, conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B, cuprin,/nd operaţiile menţionate în aplica6ilitatea criteriilor de performanţă specificate4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea,ă că este capa6il să asigure funcţionarea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de 2oasă tensiune la parametrii nominali conform criteriului de performanţă AcB4

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

>=

T$4'(' U0$439$$5 12" N$%&'5 V+'.+-& *-&)$45 C./1&4&09&5

REALIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE 2 1"0

12" 1" Identifică tipurile de circuite electronice din instalaţiile electrice4 12" 24 E7plică funcţionarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice4 12" =" E7ecută după sc"emă circuite electronice pentru instalaţii electrice4

Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

>>

ă că este capa6il să recunoască circuitele electronice în sc"emele instalaţiilor electrice conform criteriului de performanţă AcB4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică >? .T$4'(' U0$439$$5 12 REALIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE Identifică tipurile de circuite electronice din instalaţiile electrice C.are. de filtrare.-/+0935 B+C B<C B*C lasificarea circuitelor electronice după funcţia îndeplinită în instalaţiile electrice 0socierea sc"emelor 6loc sau de principiu ale circuitelor electronice cu funcţia îndeplinită în instalaţiile electrice 'ecunoaşterea circuitelor electronice în sc"emele instalaţiilor electrice C.-/+093 5 +uncţia îndeplinită în instalaţiile electrice: de redresare.. de comutare. de sta6ili.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'. acoperind toată gama indicată la aplica6ilitatea criteriilor de performanţă specificate4 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea..<& )& E%+'(+-&5 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să clasifice circuitele electronice după funcţia îndeplinită conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B. protecţie de P-./1&4&09+ 12" 1" 5 C-$4&-$$ )& P&-.)& P&-..

/nd toate elementele din aceste categorii indicate la condiţiile de aplica6ilitate asociate criteriului de performanţă specificat4 *ro6e orale prin care candidatul demonstrea.T$4'(' U0$439$$5 12 REALIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE E7plică funcţionarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice C.<& )& E%+'(+-&5 *ro6e orale prin care candidatul demonstrea.. conform criteriului de performanţă AaB.area rolului funcţional al componentelor electronice identificate în sc"ema dată Descrierea electronice interdependenţei funcţionale dintre componentele -ta6ilirea funcţiilor îndeplinite de circuitul electronic C. cuprin.ă că este capa6il să preci..e./1&4&09+ 12" 2" 5 C-$4&-$$ )& P&-.-/+0935 B+C B<C B*C B)C 'ecunoaşterea sim6olurilor componentelor electronice şi a notaţiilor din sc"ema Ade instalaţie electricăB dată *reci.)& P&-.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.-/+093 5 -im6oluri: Notaţii: P-.ă că este capa6il să recunoască sim6olurile componentelor electronice şi notaţiile din sc"eme de instalaţii electrice date.e rolul funcţional al componentelor electronice identificate în sc"eme de instalaţii electrice date şi să descrie interdependenţa funcţională dintre componente conform criteriilor de performanţă A6B şi AcB4 *ro6e orale prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să sta6ilească funcţiile îndeplinite de circuitul electronic aparţin/nd instalaţiei electrice conform criteriului de performanţă AdB4 semne convenţionale valorile parametrilor nominali şi unităţi de măsură Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică >C ..

<& )& E%+'(+-& *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.-/+0935 B+C B<C B*C B)C -ortarea componentelor electronice necesare <erificarea integrităţii şi a parametrilor funcţionali componentele selectate.-/+093 5 -ortare: <erificare: 3ontare: onectare: 'eglare: P-. acoperind gama menţionată în aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să sorte.ă că este capa6il să verifice integritatea componentelor electronice selectate şi să verifice valorile parametrilor funcţionali ai acestora cu datele de catalog conform criteriului de performanţă A6B.T$4'(' U0$439$$5 12 REALIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE E7ecută după sc"emă circuite electronice pentru instalaţii electrice C.ă că este capa6il să monte.at conform criteriului de performanţă AdB..e şi să verifice circuitul reali.)& P&-.e şi să conecte. pe 6a./1&4&09+ 12" =" 5 C-$4&-$$ )& P&-. acoperind gama menţionată în aplica6ilitate a criteriului de performanţă specificat4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.at pentru C. acoperind gama menţionată în aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 selecţie şi decodificare marca2e continuitate..ă că este capa6il să regle.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.e componentele electronice selectate în circuit conform criteriului de performanţă AcB. parametrii fi7are mecanică reali. acoperind toată gama indicată în aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.e componentele electronice necesare conform criteriului de performanţă AaB.are a legăturilor electrice modificarea valorii pentru elementele regla6ile şi semiregla6ile Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică >D ..a datelor de catalog 3ontarea şi conectarea componentelor electronice în circuit 'eglarea şi verificarea circuitului reali.

/1&4&09&5 1=" 1" iteşte sc"eme de alimentare a maşinilor electrice 1=" 2" Identifică materialele şi aparatele necesare 1=" =" E7ecută instalaţii pentru alimentarea maşinilor electrice Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică >E .+-& *-&)$45 C.T$4'(' U0$439$$5 1=" REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE 2 1"0 N$%&'5 V+'.

ă că este capa6il să preci.)& P&-.ă că este capa6il să e7plice funcţionarea secvenţială a sc"emei conform criteriului de performanţăAdB acoperind gama menţionată in aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?F . notaţii asociate stări date de po..<& )& E%+'(+-& *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea.-/+0935 B+C B<C B*C B)C Decodificarea sim6olurilor din sc"ema electrică dată *reci.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.-/+093 5 -im6oluri: -tări posi6ile: -ecvenţială: semne convenţionale.e rolul funcţional al elementelor componente din instalaţie conform criteriului de performanţăA6B4 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să descrie stările posi6ile ale instalaţiei conform criteriului de performanţăAcB cuprin./1&4&09+ 1=" 1" 5 C-$4&-$$ )& P&-.T$4'(' U0$439$$5 1=" REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE iteşte sc"eme de alimentare a maşinilor electrice C.e.ă că este capa6il să decodifice sim6olurile din sc"ema electrică dată conform criteriului de performanţăAaB acoperind gama indicată in aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea.../nd toate elementele menţionate in aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea.area rolului funcţional al elementelor componente ale instalaţiei Descrierea stărilor posi6ile ale instalaţiei E7plicarea funcţionării secvenţiale a sc"emei C.iţia normală şi acţionată a componentelor cu evidenţierea interdependenţelor electrice şi mecanice dintre elemente P-.

./nd toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată in aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să verifice calitativ materialele şi aparatele necesare conform criteriului de performanţăAaB cuprin.)& P&-.are 2urnal de ca6luri. papuci.ă că este capa6il să corele. de comandă Amanuală şi automatăB..e materialele şi aparatele necesare cu documentaţia te"nologică conform criteriului de performanţăA6B acoperind gama menţionată in aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?1 . elemente au7iliare de comutare Amanuală şi automatăB. listă de materiale. cleme. de semnali.T$4'(' U0$439$$5 1=" REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE Identifică materialele şi aparatele necesare C.-/+093 5 <erificarea calitativă: 3ateriale: 0parate: Documentaţie te"nologică: constatarea integrităţii şi funcţionalităţii ca6luri şi conductoare electrice.<& )& E%+'(+-& *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.-/+0935 B+C B<C <erificarea calitativă a materialelor şi aparatelor onfruntarea materialelor şi aparatelor necesare cu documentaţia te"nologică C.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'. specificaţii de aparate electrice4 P-.. ta6ele de cone7iuni pentru aparate./1&4&09+ 1=" 2" 5 C-$4&-$$ )& P&-. de protecţie.

/1&4&09+ 1=" = 5 C-$4&-$$ )& P&-.T$4'(' U0$439$$5 1=" REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE E7ecută instalaţii pentru alimentarea maşinilor electrice C. să po.-/+0935 B+C B<C B*C B)C B&C *o.-/+093 5 *o.area aparatelor: Normative: !raseu optim: *o.e.e şi să prote2e..e.ă că este capa6il să sta6ilească traseul optim pentru ca6luri şi conductoare..<& )& E%+'(+-& *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.e aparatele din instalaţie în concordanţă cu normativele în vigoare conform criteriului de performanţăAaB acoperind gama menţionată in aplica6ilitatea criteriului de performanţă specificat4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.ă că este capa6il să po.area aparatelor din instalaţie conform normativelor în vigoare -ta6ilirea traseului optim pentru ca6luri şi conductoare *o.iţionarea aparatelor electrice traseu economic şi estetic fi7are cu cleme introducerea ca6lurilor în tu6uri de protecţie Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?2 ..e cone7iunile la 6ornele aparatelor şi maşinilor electrice şi să verifice continuitatea şi funcţionalitatea instalaţiilor reali.ă că este capa6il să efectue.area ca6lurilor: *rote2area ca6lurilor: P-.e ca6lurile conform criteriilor de performanţă A6B şi AcB acoperind gama menţionată in aplica6ilitatea criteriilor de performanţă specificate4 *ro6e practice prin care candidatul demonstrea.area şi prote2area ca6lurilor electrice Efectuarea cone7iunilor la 6ornele aparatelor şi maşinilor electrice <erificarea continuităţii şi funcţionalităţii instalaţiei reali.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.)& P&-.ate C.ate conform criteriilor de performanţă AdB şi AeB4 fi7are pe suport reglementări privind po.

ă defectele pe tipuri de maşini şi aparate electrocasnice4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?.ea./1&4&09& 5 14"1" *reci.T$4'(' (0$439$$5 14 N$%&'5 V+'.ea.ă caracteristicile te"nice ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 14"2" Identifică su6ansam6lurile constructive ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 14"=" 'eali.+-& C-&)$4 5 MAŞINI ŞI APARATE ELECTROCASNICE 2 1"0 C.ă lucrări de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 14"4" 0nali.ea. .

ga6arit.putere electrică a6sor6ită.istenţă • +1+-4& 1&04-( H0*3'G$4 *+/&-+5 durata de funcţionareH puterea elementelor încăl.itoare.istenţa electrică.vase fier6ătoare.aparate electrocasnice pentru iluminatul electric: veio.T$4'(' (0$439$$5 14 C..voltatăH timp de a2ungere la incandescenţă • /+.-$$ )& +1+-+4& &'&*4-.aparate electrocasnice care produc energie termică: 1&04-( 1-&1+-+-&+ +'$/&04&'..$ +1+-+4&'. /+. filtru de cafeaH fier6ătoare electriceBH 1&04-( H0*3'G$4 *+/&-+ A radiatoare electrice. curent nominal.ă şi domeniul principal de utili. aparate electrice pentru masa2H eplilator electric . de6it de aerH cantitatea de căldură de.*+D0$*& )(13 /..$0$'. aeroterme.&'&*4-.)(' )& /.-$$ )& +1+-+4& &'&*4-..$0$ )& D13'+4 %+D&5 capacitate nominală de spălare în Kilograme de rufe uscateH volumul cuvei de spălareH turaţia tam6urului la spălare şi la stoarcereH presiunea de refulare a electropompeiH de6itul electropompeiH durata unui program complet de spălareH ga6aritH greutate4 • +1+-+4& )& $'(/$0+4 *+D0$*5 intensitate luminoasă.5 de6it ma7im de aer aspiratH depresiunea ma7imăH greutateH număr de ore de funcţionareH număr de trepte de vite.)& 1&-..aH regim de funcţionare4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?= .-/+093 5 B+C lasificarea maşinilor şi aparatelor electrocasnice după funcţia îndeplinită4 B<C Definirea parametrilor nominali ai maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 B*C Identificarea caracteristicilor te"nice ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 C.eH apliceH spoturi luminoaseH lustreH lampadareH corpuri de iluminat C+4&2. turaţia motorului electric C+-+*4&-$D4$*$ 4&80$*& 1&04-(: • +1+-+4& 1&04-( 1-&1+-+-&+ +'$/&04&'.fi7eH mo6ileH porta6ile P+-+/&4-$$ 0. putere nominală.are C+4&2.aparate electrocasnice pentru terapie şi igienă: perna electrică. ceainic electric. uscătorul de păr.*+D0$*& C-$4&-$$ )& 1&-.aparate electrocasnice care produc energie mecanică: ro6oţi de 6ucătărieH 6lenderH maşina de tocat carneH mi7ereH r/şniţe electriceH "ota de 6ucătărieH maşini de spălat rufeH maşini de spălat vaseH aspiratoare de prafH ventilatoare electrice4 . calorifere electriceB 1&04-( *3'*+4 Bfiare electrice de călcatB .-: durata de serviciuH supratensiuniH timp de a2ungere la incandescenţăH număr de trepte de re. maşina electrică de ras. tensiune nominală.*+D0$*& )(13 ./1&4&09+ 14"15 MAŞINI ŞI APARATE ELECTROCASNICE P-&*$G&+G3 *+-+*4&-$D4$*$'& 4&80$*& +'& /+.+-& )& 1-+. frecvenţă nominală..04+F5 .0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'.-/+0935 F(0*9$+ H0)&1'$0$435 funcţia de 6a. re.$0$ )& D13'+4 -(. puterea motorului electric. număr de ore de funcţionare • +D1$-+4.&. maşina electrică de tuns./$0+'$: .(0*9$+ H0)&1'$0$435 .A plite electriceH cuptoare electriceH gril electricH pră2itor de p/ineH vase fier6ătoare . număr de conectări.

P-.e parametrii si caracteristicile te"nice ale acestora conform preci.ărilor din criteriile de performanţă AaB.ă că este capa6il să clasifice maşinile si aparatele electrocasnice după funcţia îndeplinită.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.e. A6B şi AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?> . să preci.

ceainic electric.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'.+1+-+4& &'&*4-..*+D0$*& 1&04-( 4&-+1$& . calorifere electriceB 1&04-( *3'*+4 Bfiare electrice de călcatB .T$4'(' (0$439$$5 14 C.vase fier6ătoare.*+D0$*& *+-& 1-.0D4-(*4$%& +'& /+.0&04&5 S*8&/& &'&*4-$*& 5 părţi componente ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice prevă.-/+0935 M+...)& 1&-./1&4&09+ 14" 25 MAŞINI ŞI APARATE ELECTROCASNICE I)&04$.$0$'./1.*+D0$*& *+-& 1-.-/+093 5 B+C Descrierea rolului funcţional al maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 B<C Descrierea elementelor componente ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 B*C Interpretarea sc"emelor electrice ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 C.B plite electriceH cuptoare electriceH gril electricH pră2itor de p/ineH vase fier6ătoare .ă că este capa6il să descrie rolul funcţional şi elementele componente ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice şi să interprete.eH apliceH spoturi luminoaseH lustreH lampadareH corpuri de iluminat E'&/&04& *. filtru de cafeaH fier6ătoare electriceBH 1&04-( H0*3'G$4 *+/&-+ A radiatoare electrice.$ $2$&03 : perna electrică. aparate electrice pentru masa2H eplilator electric .+1+-+4& &'&*4-. conform preci.$0$ . maşina electrică de ras. maşina electrică de tuns.*+D0$*&5 ...*+D0$*&" C-$4&-$$ )& 1&-.)(* &0&-2$& 4&-/$*3 : 1&04-( 1-&1+-+-&+ +'$/&04&'.e sc"emele electrice ale acestora.$*3 D(<+0D+/<'(-$'& *.+1+-+4& &'&*4-.$ +1+-+4&'. uscătorul de păr.. A6B şi AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?? .&'&*4-. aeroterme.ute în documentaţia te"nică pentru fiecare tip de aparat electrocasnic P-.$ +1+-+4& &'&*4-.ărilor din criteriile de performanţă AaB.*+D0$*& 1&04-( $'(/$0+4(' &'&*4-$* : veio.)(* &0&-2$& /&*+0$*3 : ro6oţi de 6ucătărieH 6lenderH maşina de tocat carneH mi7ereH r/şniţe electriceH "ota de 6ucătărieH maşini de spălat rufeH maşini de spălat vaseH aspiratoare de prafH ventilatoare electrice4 .<& )& &%+'(+-& *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.+1+-+4& &'&*4-.

.T$4'(' (0$439$$5 14 C.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale şi scrise prin care candidatul demonstrea.e.&'&*4-..*+D0$*&5 reguli ce tre6uie respectate pentru 6una funcţionare a maşinilor şi aparatelor electrocasnice lucrări de mentenanţă necesare pentru readucerea sau menţinerea aparatelor electrocasnice în limitele admisi6ile ale caracteristicilor te"nico-funcţionale şi parametrilor nominali ai acestora P-.+4+-&5 L(*-3-$ )& H04-&9$0&-& + +1+-+4&'.-/+093 5 B+C *reci.$0$'.*+D0$*& C-$4&-$$ )& 1&-../1&4&09+ 14"=5 MAŞINI ŞI APARATE ELECTROCASNICE R&+'$G&+G3 '(*-3-$ )& H04-&9$0&-& + /+.)& 1&-.-/+0935 R&2('$ 2&0&-+'& )& &E1'...&'&*4-.ă că este capa6il să preci. conform preci.. A6B şi AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestor criterii4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?C .ărilor din criteriile de performanţă AaB.$ +1+-+4&'.area regulilor generale de e7ploatare + maşinilor şi aparatelor electrocasnice B<C Indicarea lucrărilor de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 B*C Efectuarea lucrărilor de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 C.e regulile generale de e7ploatare ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice..e lucrări de întreţinere ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice. să indice şi să efectue.

ele care determină apariţia acestora. &'&*4-.)$0+/$*&.T$4'(' (0$439$$5 14 C.)& 1&-.0D4-(*9$& . )& /&)$( Atemperatură.e.ă defecte pe tipuri de maşini şi aparate electrocasnice C-$4&-$$ )& 1&-.'$*$43-$ &'&*4-$*& Aprin conturnare şi străpungereB. presiune./1&4&09+ 14" 4: MAŞINI ŞI APARATE ELECTROCASNICE 0nali. conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?D .0+-& P-..<& )& &%+'(+-&5 *ro6e oraleGscrise prin care candidatul demonstrea.ea. /&*+0$*& Aprin frecare. umiditateB N&-&D1&*4+-&+5 regimului de e7ploatare şi întreţinere sta6ilit în documentaţia te"nicăH regulilor de montare şi instalare D&.&*4& )& *.ă că este capa6il să preci. 4&-/$*&. u.elor care pot determina apariţia defectelor maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 C.-/+0935 D&..&*4&5 C+(G&5 neconformităţi apărute şi depistate în modul de funcţionare al maşinii sau al aparatului electrocasnic S. /+20&4$*&.$ )$/&0D$.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'.-/+093 5 B+C *reci.e defectele maşinilor şi aparatelor electrocasnice şi să indice cau.area defectelor posi6ile pe categorii de maşini şi aparate electrocasnice4 B<C Indicarea cau..urăB. vi6raţii.

ă defectele maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 1>"=" E7ecută reparaţii ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică ?E .+-& C-&)$4 5 EAPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI APARATELOR ELECTROCASNICE 2 0"> C.ea.ă maşini şi aparate electrocasnice4 1>"2" )ocali./1&4&09& 5 1>"1" Instalea.T$4'(' (0$439$$5 1>" N$%&'5 V+'.

itive de verificare.<& )& &%+'(+-& *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea.curentul de sarcină al aparatului mai mic sau cel mult egal cu cel al reţelei de alimentareH ... 6are *EN.istenţa pri.e.ă conform criteriului de performanţă AaB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea.putere de scurtcircuit a reţelei să fie superioară faţă de cea a aparatului electricH .frecvenţa tensiunii de alimentare a maşiniiG aparatului electrocasnic egală cu frecvenţa reţelei de alimentareH . distanţe de i.ă că este capa6il să verifice circuitul instalaţiei la care se conectea. cuple compati6ileB.at. supraveg"ere şi semnali.at cu nul de lucru sau trifa.-/+093 5 B+C <erificarea compati6ilităţii caracteristicilor te"nice ale maşinii Gaparatului electrocasnic cu instalaţia electrică la care se conectea. sisteme de protecţie a ca6lurilor.ă că este capa6il să monte.are a defectelor.*+D0$*&" C.e maşinaGaparatul electrocasnic după preci. reţeaua de distri6uţie Aca6luri. acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea.ei de împăm/ntare Avalori ma7ime admisi6ile.e cu contact de protecţie.tensiunea nominala de alimentare a maşiniiG aparatului electrocasnic egală cu tensiunea reţelei de alimentareH .e Amonofa.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'.speciale în ca.ă maşinaG aparatul electrocasnic4 B*C <erificarea instalaţiei electrice de legare la păm/nt4 B)C 3ontarea maşiniiGaparatului electrocasnic4 C. sisteme de protecţie A dimensionarea corespun. fişe.e de derivaţie.$0$ . sistemele de alimentare Apri. verificarea întrerupătoarelor de protecţie "omopolară şiGsau de protecţie la scurtcircuitB.$ +1+-+4& &'&*4-.T$4'(' (0$439$$5 1>" EAPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI APARATELOR ELECTROCASNICE I0D4+'&+G3 /+.ările criteriului de performanţă AdB.)& 1&-.ul aparatelor electrocasniceB4 P-.i6ile pentru protecţia selectivă la scurtcircuit.ă că este capa6il să verifice compati6ilitatea caracteristicilor te"nice ale maşinii Gaparatului electrocasnic cu instalaţia electrică la care se conectea.ă4 B<C <erificarea circuitului electric al instalaţiei la care se conectea.at cu nul de protecţie4 V&-$.olaţie şi de monta2B. re.ură.numărul de fa.ătoare a siguranţelor fu.-/+0935 C. do. dispo. acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică CF ..ele de împăm/ntare sau 6arele *ENB L&2+-& '+ 13/I04: pri.ă masinaG aparatul electrocasnic şi instalaţia de legare la păm/nt. cone7iuni./1+4$<$'$4+4& 5 . conform criteriului de performanţă A6B şi AcB. gradul de u. metode . sistemul de legare la masă Apri.$*+-& *$-*($4 $0D4+'+9$& &'&*4-$*3: starea te"nică a circuitului. trifa./1&4&09+ 1>"15 C-$4&-$$ )& 1&-.

$0$'.<& )& &%+'(+-& *ro6e practice.)& 1&-.ate în maşini şi aparate electrocasnice4 C.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'...&'&*4-.e defectele posi6ile ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestora4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C1 .T$4'(' (0$439$$5 1>" EAPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI APARATELOR ELECTROCASNICE C./1&4&09+ 1>"25 L.&*4&'& /+.*+'$G&+G3 )&.ă că este capa6il să specifice şi să depiste.-/+093 5 B+C -pecificarea defectelor posi6ile ale maşinilor şi aparatelor electrocasnice4 B<C Depistarea defectelor locali. orale şi scrise prin care candidatul demonstrea..-/+0935 D&.$ +1+-+4&'...*+D0$*&" C-$4&-$$ )& 1&-..&*4&5 neconformităţi apărute şi depistate în modul de funcţionare al maşinii sau al aparatului electrocasnic P-.

T$4'(' (0$439$$5 1>" EAPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI APARATELOR ELECTROCASNICE EE&*(43 -&1+-+9$$ +'& /+..*+D0$*&" C.$ +1+-+4&'. puneri în funcţiune P-.)& 1&-.<& )& &%+'(+-& *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea... pregătirea de conectare.$0$'./1&4&09+ 1>"=5 C-$4&-$$ )& 1&-.&'&*4-..ă că este capa6il să remedie..$*3-$5 verificări mecanice şi electrice.-/+093 5 B+C 'emedierea defectelor apărute în maşinile şi aparatele electrocasnice4 B<C <erificarea funcţionalităţii maşinilor şi aparatelor electrocasnice după remediere4 C.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'..-/+0935 V&-$.e defectele maşinilor şi aparatelor electrocasnice şi să verifice funcţionalitatea acestora după remediere. porniri de pro6ă. conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestora4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C2 .

T$4'(' (0$439$$5 16 INSTALAŢII FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI N$%&'5 V+'.+-& C-&)$4 5 2 1"0 C.ea. .ă defectele pe tipuri de instalaţii frigorifice4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C./1&4&09& 5 16"1" Identifică elementele componente ale unei instalaţii frigorifice4 16"2" Identifică elementele componente ale unei instalaţii de condiţionare a aerului4 16"=" -pecifică parametrii te"nici ai instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului4 16"4 0nali.

/1&4&09+ 16 " 15 Identifică elementele componente ale unei instalaţii frigorifice4 C-$4&-$$ )& 1&-.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale.)& P&-.ate.e.-/+093 5 *rincipiul de funcţionare: riterii: 0parate specifice: 0parate electrice: P-.T$4'(' (0$439$$ : 16 INSTALAŢII FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI C.area aparatelorGelementelor specifice unei instalaţii frigorifice4 C..ator. servomotor Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C= .. A6B şi AcB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestora4 transfer de căldură de la corpul rece la corpul cald cu a2utorul agentului de lucru principiul de funcţionare. scrise prin care candidatul demonstrea.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.ă că este capa6il să e7plice principiul de funcţionare al maşinii frigorifice.. să clasifice frigiderele după criteriile preci. agent frigorigen utili. forma camerei frigorifice.at vapori. să preci. capacitate utilă. condensator.-/+093 5 +C E7plicarea principiului de funcţionare al maşinilor frigorifice4 <C lasificarea frigiderelor după criterii4 *C *reci. compresor termostat.e rolul aparatelor specifice unei instalaţii frigorifice conform criteriilor de performanţă AaB.

iţii de montare: P-.e. să recunoască po.e elementele specifice unei instalaţii de condiţionare a aerului.iţiei de montare a componentelor unei instalaţii de condiţionare a aerului4 C../1&4&09+ 16"2" Identifică elementele componente ale unei instalaţii de condiţionare a aerului4 C-$4&-$$ )& 1&-.T$4'(' (0$439$$ : 16 INSTALAŢII FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI C.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.. scrise prin care candidatul demonstrea. pentru podea Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C> .ă că este capa6il să preci. pentru tavan fals.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale..iţia de montare a componentelor de condiţionare a aerului conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestora4 părţi componente ale instalaţiilor de condiţionare a aerului de perete.area elementelor specifice unei instalaţii de condiţionare a aerului4 <C 'ecunoaşterea po.)& P&-. pentru tu6ulatură.-/+093 5 Elemente specifice: *o.-/+093 5 +C *reci.

0+-& + +&-('($ 5 capacitate de răcire.-$./$0+'$ +$ (0&$ $0D4+'+9$$ .are.-$2.ire./$0+'$ +$ (0&$ $0D4+'+9$$ )& *.)& P&-.area parametrilor nominali ai unei instalaţii de condiţionare a aerului4 C. capacitate de încăl..ă că este capa6il să preci.-/+093 5 P+-+/&4-$ 0.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea. presiunea de vapori. dimensiuni interioare.e. volum aer. suprafaţa acoperită.e parametrii nominali ai unei instalaţii frigorifice şi ai unei instalaţii de condiţionare a aerului conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestora4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică C? .-/+093 5 +C *reci.T$4'(' (0$439$$ : 16 INSTALAŢII FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI C../1&4&09+ 16"=" -pecifică parametrii te"nici ai instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului C-$4&-$$ )& 1&-. dimensiuni e7terioare.temperatura spaţiului frigorific..0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.area parametrilor nominali ai unei instalaţii frigorifice4 <C *reci. consum de energie electrică P+-+/&4-$ 0.$*&5 temperatura de vapori.0)$9$.are. consum de energie electrică P-.

$ )$/&0D$.<& )& &%+'(+-& *ro6e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea.ele care au dus la apariţia acestora conform criteriilor de performanţă AaB şi A6B şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale acestora4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică CC .area cau.0D4-(*9$& .-/+093 5 +C Identificarea defectelor electrice ale instalaţiilor frigorifice4 <C *reci..elor care pot determina apariţia defectelor instalaţiilor frigorifice4 C. 6o6ina2 ars.T$4'(' (0$439$$ : 16 INSTALAŢII FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI 16"4 0nali.0+-& C+(G&5 P-. instalaţia electrică face masă.0)$9$$ )& A1'$*+<$'$4+4& + C-$4&-$$'.)& P&-. consum mărit de energie electrică.ă defectele pe tipuri de instalaţii frigorifice4 C-$4&-$$ )& 1&-.&*4& )& *...ă.e. porniri şi opriri dese ale motocompresorului N&-&D1&*4+-&+5 regimului de e7ploatare şi întreţinere sta6ilit în documentaţia te"nicăH regulilor de montare şi instalare D&.&*4& &'&*4-$*& : motocompresorul frigorific nu funcţionea. termostat defect.-/+093 5 D&.ă că este capa6il să identifice defectele electrice ale unei instalaţii frigorifice şi să preci.e cau.ea.

ă instalaţii de condiţionare a aerului4 1!"2" Intervine în situaţii de funcţionare anormală a instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică CD ./1&4&09& 5 1!"1" 3ontea.T$4'(' (0$439$$5 1! " MONTAREA.+-& C-&)$4 5 C. ÎNTREŢINEREA ŞI REMEDIEREA INSTALAŢIILOR FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI 2 0"> N$%&'5 V+'.

metode ..e cu contact de protecţie.putere de scurtcircuit a reţelei să fie superioară faţă de cea a instalaţiei de condiţionare a aerului . sistemele de alimentare Apri.ă instalaţia de condiţionare a aerului B*C <erificarea instalaţiei electrice de legare la păm/nt4 B)C 3ontarea instalaţiei de condiţionare a aerului4 C. gradul de u. trifa. conform criteriului de performanţă A6B şi AcB.e.i6ile pentru protecţia selectivă la scurtcircuit. sisteme de protecţie A dimensionarea corespun.e instalaţia de condiţionare a aerului după preci.olaţie şi de monta2B.at cu nul de lucru sau trifa. do. verificarea întrerupătoarelor de protecţie "omopolară şiGsau de protecţie la scurtcircuitB.frecvenţa tensiunii de alimentare a instalaţiei de condiţionare a aerului egală cu frecvenţa reţelei de alimentareH . 6are *EN.-/+0935 C.numărul de fa.ă instalaţii de condiţionare a aerului4 C-$4&-$$ )& 1&-. cuple compati6ileB.at. ÎNTREŢINEREA ŞI REMEDIEREA INSTALAŢIILOR FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI C./1+4$<$'$4+4& 5 .ătoare a siguranţelor fu.ă4 B<C <erificarea circuitului electric al instalaţiei la care se conectea. sisteme de protecţie a ca6lurilor.0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'.ele de împăm/ntare sau 6arele *ENB L&2+-& '+ 13/I04: pri. re.ei de împăm/ntare Avalori ma7ime admisi6ile. distanţe de i.at cu nul de protecţieB V&-$.ă că este capa6il să verifice circuitul instalaţiei la care se conectea.ul aparatelor electrocasniceB4 P-.$*+-& *$-*($4 $0D4+'+9$& &'&*4-$*3: starea te"nică a circuitului..are a defectelor. dispo.ă conform criteriului de performanţă AaB şi acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea.. fişe.ură.curentul de sarcină al instalaţiei de condiţionare a aerului mai mic sau cel mult egal cu cel al reţelei de alimentareH .ă că este capa6il să monte.T$4'(' (0$439$$ : 1!" MONTAREA.<& )& &%+'(+-& *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea.e Amonofa.ările criteriului de performanţă AdB.ă instalaţia de condiţionare a aerului şi instalaţia de legare la păm/nt.e de derivaţie.-/+093 5 B+C <erificarea compati6ilităţii caracteristicilor te"nice ale instalaţiei de condiţionare a aerului cu instalaţia electrică la care se conectea. cone7iuni. acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificate4 *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea. reţeaua de distri6uţie Aca6luri.ă că este capa6il să verifice compati6ilitatea caracteristicilor te"nice ale instalaţiei de condiţionare a aerului cu instalaţia electrică la care se conectea. sistemul de legare la masă Apri. acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică CE . supraveg"ere şi semnali.tensiunea nominală de alimentare a instalaţiei de condiţionare a aerului egală cu tensiunea reţelei de alimentareH ./1&4&09+ 1!"1" 3ontea.speciale în ca.itive de verificare.)& 1&-.istenţa pri.

e şi să remedie. conform criteriului de performanţă AcB.<& )& &%+'(+-& *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea..e defectele apărute în funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului conform criteriului de performanţă AaB şi A6B acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriilor specificat4 *ro6e practice şi orale prin care candidatul demonstrea.)& 1&-..ă că este capa6il să depiste. porniri de pro6ă. ÎNTREŢINEREA ŞI REMEDIEREA INSTALAŢIILOR FRI#ORIFICE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI C.$*3-$ 5 neconformităţi apărute şi depistate în modul de funcţionare instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului înlăturarea neconformităţilor apărute şi depistate în modul de funcţionare al instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului verificări mecanice şi electrice./1&4&09+ 1!"2" Intervine în situaţii de funcţionare anormală a instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului C-$4&-$$ )& 1&-.-/+0935 D&.&*4&5 R&/&)$&-& 5 V&-$.T$4'(' (0$439$$ : 1!" MONTAREA..0)$9$$ )& +1'$*+<$'$4+4& + *-$4&-$$'. puneri în funcţiune P-. acoperind toate condiţiile de aplica6ilitate ale criteriului specificat4 Domeniul Electric Nivel: 2 Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică DF .ate în instalaţiile frigorifice şi de condiţionare a aerului4 B<C 'emedierea defectelor apărute în instalaţiile frigorifice şi de condiţionare a aerului4 B*C <erificarea funcţionalităţii instalaţiilor frigorifice şi de condiţionare a aerului după remediere4 C. pregătirea de conectare.-/+093 5 B+C Depistarea defectelor locali.ă că este capa6il să verifice instalaţiile frigorifice şi de condiţionare a aerului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful