MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: Fermier mon an Ni!el"l #

#$$% 1

A" ori: 1. Maria Moisiu- coordonator, doctor în medicină veterinară, profesor gradul I, Gr. Şc. Agricol Palas onstan!a ". Maria #rinovan, profesor gradul I, olegiul pentru agricultură $i industrie alimentară %ara &'rsei Pre(mer, &ra$ov ). Monica Matei, profesor gradul I,Gr. Şc. Agricol *alea ălugărească +. Ana ,proiu, profesor gradul I, Gr. Şc. Agricol urtea de Arge$ -. Antoaneta #uculescu, profesor gradul I, Gr. Şc. Agricol urtea de Arge$ .. Maria Iona$cu, profesor gradul I, olegiul pentru agricultură $i industrie alimentară %ara &'rsei Pre(mer /. #elia ,prea, profesor gradul I, olegiul pentru agricultură $i industrie alimentară %ara &'rsei Pre(mer 0. *iorel Ale1e, profesor gradul I,Gr. Şc. Agromontan 2omeo onstantinescu, *ălenii de Munte 3. #ănu! Pavel, profesor gradul II,Gr. Şc. Agricol #orna andreni 14. Aurelia Şc5iop, profesor gradul I,Şcoala cls. I-*III, Al6ac 11. Ştefan #eminescu, profesor gradul I, olegiul 7e5nic Agricol Al. &or8a, Geoagiu 1". Marioara Grigorovici, profesor gradul I, olegiul 7e5nic Agricol Al. &or8a, Geoagiu Con&"l an'i: 1. 2adu 2e9, profesor universitar doctor, mem6ru A:A:, pre$edinte ;orumul Montan din 2om'nia ". atinca :crio$teanu, e1pert <#IP7 ). Paula Posea, e1pert <#IP7 +. Ga6riel 2adu, e1pert <#IP7 -. Ga6riela :carlat, consilier, M=d .. Mioara &ocănici> e1pert, =;I#= *atra #ornei /. Maria German, formator, Asocia!ia AG2,M-2, 7'rgu Mure$

"

)

<7A<C AM=<AHA2=A :I A#MI<I:72A2=A .2MA%I=I .2 .M&A7=2=A P. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TE(NICE SPECIALI)ATE 1". "4. 1-.<=I M.2?@?I ŞI A?7.<7A<= P2=PA2A7= 72A#I%I.I = #= 2=Ş7=2= A A<IMA@=@.<7A<= 7=D<.<A@= ŞI :=2*I2=A @.@.2I.2 B< .<7A&I@I7A7= = .GII :P= I..:I7= B< A.GII P=<72? ?@7?2I D.. +.7?2I:7I + .2?@?I ŞI P2=@? 2A2=A I<.A7A2=A AG2=GA7=@.=2M=I M.2 . P2=*=<I2=A ŞI ..<A M. 14.@. 11. 1+. .@.<A M.<A M.@?C2II M=#I?@?I =@=M=<7= #= .2 #= GMP B< A.<A M. 10.?2AH=2= B< A.@7A2=A P=2:.2 <A7?2A@= M.M?<I A2=A B< @IM&A M.<7A<C . . . ). 1/. /.@.&%I<=2II P=2.<. =FP@. -.MP.2MA<%=I IGI=<A ŞI := ?2I7A7=A M?< II @? 2?@ B< = DIPC UNITĂŢI DE COMPETENŢE TE(NICE GENERALE 0. 3.27AM=<7 AG2. 1.<A@C B< : .<#? =2=A 72A 7. ".2 B< A.<7A<C 7=D<.@= :P= I..P?@ . 1).I A2=A PAHIŞ7I@.UNITĂŢI DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE C(EIE 1.<7A<= 7=D<.2 ŞI I<:7A@A%II@.MI= ŞI MA2E=7I<G I2 ?@A%IA 2?7I=2C. 13.#=2<C A:IG?2A2=A A@I7C%II #=A*.<7A<C ?@7?2A P@A<7=@.GII :P= I.27I .I = P=<72? ?@7I*A2=A P@A<7=@.<7A<C B<72=%I<=2=A ŞI *A@.=2MA M.I = A..M?<I A2= ŞI <?M=2A%I= ?7I@IAA2=A A@ ?@A7.

COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre.1.ormulea8ă opinii personale pe o temă dată +.0.Ti l"l "ni *'ii: +. Prelucrea8ă $i interpretea8ă grafic re8ultatele o6!inute pe o sarcină dată - .#. 2eali8ea8ă o scurtă pre8entare utili8'nd imagini ilustrative +. . ite$te $i utili8ea8ă documente scrise în lim6a( de specialitate " 1.4 +.i : Com/e en'e: +.+.

scurte informări documentare =1punere de motive: argumentări pe 6a8a e1perien!ei.ormulea8ă opinii personale pe o temă dată Cri erii . . preluări de motive din manuale $i articole de specialitate =valuarea interven!iei: urmărirea reac!iilor participan!ilor. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JaK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate.pinii personale: o6serva!ii. .e /erforman'*: 2a3 =la6orarea opiniilor personale pe o temă dată 243 =1punerea de motive în lim6a( de specialitate 2c3 =valuarea interven!iei personale în func!ie de opiniile celorlal!i Con. .Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +.e e!al"are: Pro6e orale $i scrise Jtip eseuK prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să ela6ore8e opinii personale pe o tema dată.e a/lica4ili a e: . (udecă!i de valoare. pe 6a8a unui e1periment reali8at. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE +. a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă J6K $i JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. reconsiderarea propriei po8i!ii în func!ie de opiniile audien!ei Pro4e . în lim6a( de specialitate.i'ii . notarea răspunsurilor primite.+. Pro6e practice Jtip (oc de rolK prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1pună o interven!ie $i să o evalue8e în func!ie de opinia celorlal!i.

grafice postere. accentuea8ă ideile principale. diapo8itive.e e!al"are: te5nici de pre8entare cu suport vi8ual Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să selecte8e. sc5i!e. filme.i'ii .e /erforman'*: 2a3 :electarea $i ordonarea logică a te1tului $i imaginilor asociate.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +.e a/lica4ili a e: Imagini asociate: Modalită!i $i mi(loace de ilustrare: =1punerea informa!iilor: desene. fotografii. lim6a(ul trupului. să ordone8e informa!iile. aplica!ii grafice pe calculator indică sursele cercetate.#. contact vi8ual cu audien!a. diagrame. vor6ire clară Pre8entare ilustrată: Pro4e . J6K $i JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate / . argumentea8ă. folose$te date. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE +. să aleagă modalită!i ilustrative de e1punere a acestora si să pre8inte materialul reali8at a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK. 2eali8ea8ă o scurtă pre8entare utili8'nd imagini ilustrative Cri erii . din surse variate 243 Alegerea unei modalită!i ilustrative de e1punere a informa!iilor 2c3 Pre8entarea ilustrată a materialului folosind diferite mi(loace de ilustrare Con.

e a/lica4ili a e: :urse speciali8ate: Activită!i profesionale: 2edactarea corectă: #ocumenta!ie: manuale. documenta!ii te5nice activită!i definite în cadrul calificării ortografie. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. *-uri Pro4e . articole.0. 6onuri.e /erforman'*: 2a3 :electarea documentelor din surse speciali8ate 243 ?tili8area informa!iilor în activită!i profesionale 2c3 ompletarea sau redactarea corectă a documenta!iei pentru sarcini de lucru Con. Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e lim6a(ul de specialitate în activită!i profesionale. studii. 0 . ite$te si utili8ea8ă documente scrise in lim6a( de specialitate Cri erii . să e1tragă $i să sinteti8e8e informa!iile necesare pe o anumită temă. formă structurată registre. Internet.i'ii .Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. (urnale. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE +. Pro6e scrise sau practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să complete8e documente. reviste. punctua!ie.e e!al"are: Pro6e orale $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să selecte8e documentele. coresponden!ă oficiala. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JaK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. eviden!e simple.

Prelucrea8ă $i interpretea8ă grafic re8ultatele o6!inute pe o sarcină dată Cri erii . grafice.3 ?tili8area mi(loacelor grafice pentru interpretarea re8ultatelor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. sc5eme te5nologice scară.1. toleran!ă condi!ii de admisi6ilitate a parametrilor calcula!i.e a/lica4ili a e: alcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul.i'ii . legendă.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +. a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK. compara!ii cu valori.e e!al"are: Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să calcule8e. diagrame. 5ăr!i. acurate!e. J6K $i JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. algoritmi de calcul Mi(loace grafice: 2epre8entare corectă: Interpretare: sc5i!e. să opere8e cu mi(loace grafice $i să interprete8e re8ultatele o6!inute. 3 . pro6e etalon sau standarde Pro4e . forma îngri(ită. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE +.e /erforman'*: 2a3 =fectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată 243 :electarea metodelor grafice adecvate 2c3 2epre8entarea grafică corectă a re8ultatelor prin diferite mi(loace grafice 2.

#. numere $i imagini #.0.i : Com/e en'e: #. =1ploatea8ă 6a8e de date #. UTILI)AREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre. Pre8intă informa!ii inclu8'nd te1t.4 14 .+.Ti l"l "ni *'ii: #. omunică prin Internet " 1.

e e!al"are: Pro6e orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1emplifice tipuri de date a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JaK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. consultarea documenta!iei au1iliare Pro4e . $tergere. salvare. memo ta6ele Jnume componente. Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să între!ină o 6a8ă de date a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JcK $i JdK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. =1ploatea8ă 6a8e de date Cri erii .Ti l"l "ni *'ii: #. date calendaristice. tip.i'ii . 11 . Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e o 6a8ă de date a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JeK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. actuali8are.3 Bntre!inerea unei 6a8e de date Con. Pro6e scriseLorale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să descrie structura unei 6a8e de date a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. UTILI)AREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Com/e en'a: #.e /erforman'*: 2a3 Ilustrarea tipurilor de date 243 Pre8entarea structurii unei 6a8e de date 2c3 Bncărcarea unei 6a8e de date 2.e a/lica4ili a e: 7ipuri de date: :tructura 6a8ei de date: Bncărcare: Bntre!inerea 6a8ei de date: numerice. dimensiuneK introducere $i validare date adăugare. alfanumerice. $ir de caractere.+.

Ti l"l "ni *'ii: #, UTILI)AREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Com/e en'a: #,+, Pre8intă informa!ii inclu8'nd te1t, numere $i imagini Cri erii .e /erforman'*: 2a3 Indicarea formatelor de pre8entare a informa!iilor 243 ompletarea unui format cu te1t, numere $i imagini

2c3 2eali8area unei e1puneri adecvate temei alese 2.3 Pre8entarea aplica!iei Con.i'ii .e a/lica4ili a e: ;ormate de pre8entare: ompletare formate: 2eali8area e1punerii: Pre8entarea aplica!iei: tipuri predefinite, 6utoane de ac!iune editare te1t, inserare imagini, sunet, ta6el înlăn!uirea paginilor, crearea legăturilor derularea paginilor Jautomat, manualK, anima!ie

Pro4e .e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să complete8e formatul de pre8entare, să reali8e8e $i să pre8inte o e1punere, a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK, J6K, JcK, JdK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate.

1"

Ti l"l "ni *'ii: #, UTILI)AREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Com/e en'a: #,0, omunicare prin Internet Cri erii .e /erforman'*: 2a3 ?tili8area te5nicilor de căutare adecvate surselor de informa!ii 243 =1tragerea informa!iilor relevante 2c3 ;olosirea metodelor de sc5im6 a informa!iilor Con.i'ii .e a/lica4ili a e: :urse de informa!ii: 7e5nici de căutare: Metode de sc5im6: Pro4e .e e!al"are: Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e te5nici de căutare, să e1tragă $i să facă sc5im6 de informa!ii, a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK, J6K, JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. Internet, fi$iere de pe disc5ete, #-2,M-uri motoare de căutare Internet, cuvinte-c5eie, grupuri de cuvinte e-mail, dialog, de86atere on-line, forum, liste de discu!ie a informa!iilor

1)

Ti l"l "ni *'ii: 0, COMUNICARE 5N LIM6A MODERNĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre.i : Com/e en'e: 0,+. 2eceptea8ă mesa(e orale 0,#, 2eceptea8ă mesa(e scrise 0,0, =1primă mesa(e orale 0,1, =1primă mesa(e scrise 0,7, Participă la conversa!ii " 1,4

1+

trăire afectiv-emo!ională 1- . economice. interes personalLprofesional 2c3 :ta6ilirea legăturilor între mesa(ul audiat $i propria e1perien!ă Con.e /erforman'*: 2a3 Bn!elegerea punctelor esen!iale în vor6irea standard clară pe teme familiare Jactivită!i cotidiene. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. propo8i!ii.e e!al"are: Pro6ă de evaluare scrisă Jtip testK prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să în!eleagă punctele esen!iale $i să desprindă ideile principale.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: 0. a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK $i J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. e1presii.+. petrecerea timpului li6erK 243 #esprinderea ideilor principale din emisiuni radio $i 7* pe teme de actualitate. COMUNICARE 5N LIM6A MODERNĂ 0. sociale.i'ii . culturale Propria e1perien!ă: Pro4e . activitateLevenimente profesionale. 2eceptea8ă mesa(e orale Cri erii . fra8e legate de propriul MeuN $i legături afectivemo!ionale dintr-un te1t 7eme de actualitate: aspecte legate de organi8area vie!ii cotidiene. Pro6ă de evaluare orală prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să sta6ilească legături între mesa(e.e a/lica4ili a e: *or6ire standard: cuvinte.

adaptare. codurilor lingvistice 1.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: 0.i'ii . cuvinte.#.e a/lica4ili a e: @im6a( u8ualLspecific: Prelucrarea informa!iei: #ecodare: Pro4e . diagrame Con. . Pro6ă de evaluare orală prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să decode8e informa!ii.e e!al"are: Pro6ă de evaluare scrisă Jtip testK prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să în!eleagă te1te $i să prelucre8e informa!ii. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. 2eceptea8ă mesa(e scrise Cri erii . sc5eme.e /erforman'*: 2a3 Bn!elegerea unor te1te redactate într-un lim6a( u8ual sau specific personalLprofesional 243 Prelucrarea informa!iilor o6!inute din descrierea evenimentelor 2c3 #ecodarea informa!iilor cuprinse în ta6ele. termeni specifici $i încadrare în conte1t în!elegere. e1presii. utili8are de termeni $i terminologii specifice domeniului desprinderea sensului. J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK. COMUNICARE 5N LIM6A MODERNĂ 0.

pinii: $coală.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: 0.i'ii .e e!al"are: Pro6ă de evaluare scrisă Jtip testK $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e e1presii $i să pre8inte activită!i. comunitate. colegi. 1/ .e /erforman'*: 2a3 ?tili8area unor e1presii coerente în descrierea e1perien!elor $i a altor activită!i din pro1imitate 243 Pre8entarea unei activită!i legate de profesiune 2c3 Argumentarea opiniilor. a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK $i J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. =1primă mesa(e orale Cri erii . proiectelor personale $i profesionale Con. Pro6e orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să enun!e $i să argumente8e opiniile personale. domeniu profesional specifice fiecărui domeniu profesional pro $i contra în sus!inerea unor sarcini de lucru Pro4e .e a/lica4ili a e: Pro1imitate: Activită!i: . a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. COMUNICARE 5N LIM6A MODERNĂ 0.0.

rela!ii în ec5ipă. documente de eviden!ă primară.1.e /erforman'*: 2a3 2edactarea unui te1t coerent pe teme familiare sau de interes personalLprofesional 243 =la6orarea coresponden!ei personale $i completarea documentelor de lucru 2c3 #escrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene $i a e1perien!elor profesionale Con. programul 8ilnic.e a/lica4ili a e: 7eme familiare: descrierea familiei. COMUNICARE 5N LIM6A MODERNĂ 0. neîmpliniri profesionale.i'ii . *-ul european =1perien!e profesionale: reali8ări $i succese în activitate. facturi. a$a cum se preci8ea8ă în criteriile de performan!ă JaK. J6K $i JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. să ela6ore8e coresponden!a $i să descrie impresiile. inventarieri. facturi pro-formă. 10 . =1primă mesa(e scrise Cri erii . activită!i profesionale repetate oresponden!ăL documente de lucru: scrisori personale. interese Pro4e .Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: 0. motiva!ie.e e!al"are: Pro6ă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să redacte8e te1te. o 8i de lucru.

7.e /erforman'*: 0. COMUNICARE 5N LIM6A MODERNĂ 0.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: Cri erii . despre timpul li6er. familie.i'ii . de interes personal $i profesional 243 #escrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate Con. interac!iuni cu alte meserii $i rela!ii de lucru opera!iuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleia$i organi8a!ii sau cu al!i 6eneficiari Jfurni8oriLdistri6uitoriK Aspecte comune: Pro4e .e e!al"are: Pro6ă orală prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să converse8e $i să descrie aspecte comune mai multor domenii. Participă la conversa!ii 2a3 :us!inerea spontană de conversa!ii pe teme familiare. opera!iuni de lucru. a$a cum se preci8ea8ă în criteriul de performan!ă J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate 13 . metode de operare.e a/lica4ili a e: onversa!ie pe teme familiare: în diverse mi(loace de transport într-o regiune unde se vor6e$te lim6a sau lim6a este selectată conven!ional.

Aplică normele de calitate în domeniul de activitate 1.i : " 4.- Com/e en'e: 1.#. ?tili8ea8ă metode standardi8ate de asigurare a calită!ii "4 .+. ASIGURAREA CALITĂŢII 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ni!el: -aloare cre.Ti l"l "ni *'ii: 1.

e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care candidatul demonstrea8ă că este capa6il să identifice $i să utili8e8e norme de calitate specifice domeniului său de activitate.i'ii . ASIGURAREA CALITĂŢII Com/e en'a: 1. ie$iriK IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . norme interne.e /erforman'*: 2a3 Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate 243 2elatarea cerin!elor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă 2c3 ?tili8area normelor de calitate în activitatea curentă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. europene $i interna!ionale erin!e de calitate: care reglementea8ă activitatea ca proces Jintrări. a$a cum reiese din criteriile de performan!ă JaK $i JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate.Ti l"l "ni *'ii: 1. Pro6e orale prin care candidatul demonstre8ă că este capa6il să pre8inte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă a$a cum este specificat în criteriul de performan!ă J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate.+. de8voltare. caiet de sarcini. "1 . Aplică normele de calitate în domeniul de activitate IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . criterii $i indicatori na!ionale.e a/lica4ili a e: <orme de calitate: instruc!iuni de lucru.

e /erforman'*: 2a3 =numerarea metodelor standardi8ate de asigurare a calită!ii 243 #escrierea procedurilor specifice metodelor standardi8ate de asigurare a calită!ii 2c3 Aplicarea metodelor standardi8ate de asigurare a calită!ii în activitatea proprie Con. "" . J6K.e a/lica4ili a e: Metode standardi8ate: Aplicare: definite în func!ie de modelul de management al calită!ii adoptat de organi8a!ie autoevaluarea propriei activită!i în raport cu indicatori $i criterii din standardele interna!ionale privind calitatea. ?tili8ea8ă metode standardi8ate de asigurare a calită!ii Cri erii . a$a cum este specificat în criteriile de performa!ă JaK. ASIGURAREA CALITĂŢII Com/e en'a: 1.#.Ti l"l "ni *'ii: 1. autoevaluare $i control O ordonate logic corespun8ătoare metodelor standardi8ate definite mai sus Proceduri specifice: Pro4e . adoptate de modelul de management al calită!ii în organi8a!ie etapele $i ac!iunile de evaluare.e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care candidatul demonstrea8ă că este capa6il să e1plice $i să aplice metode standardi8ate de asigurare a calită!ii.i'ii . JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate.

+.- Com/e en'e: 7.i : " 4.#. =1primă op!iuni privind traseul personal de educa!ie $i formare profesională ") . DE)-OLTARE PERSONALĂ 5N SCOPUL O6ŢINERII PERFORMANŢEI 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ni!el: -aloare cre.Ti l"l "ni *'ii: 7. Anali8ea8ă caracteristicile personale $i factorii implica!i în de8voltarea carierei 7.

e e!al"are: Pro6e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea8ă că este capa6il să anali8e8e caracteristicile personale $i factorii implica!i în de8voltarea carierei.actori: personali.i'ii . în condi!iile criteriilor de performan!ă JaK $i J6K $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. "+ .e a/lica4ili a e: .DE)-OLTARE PERSONALĂ 5N SCOPUL O6ŢINERII PERFORMANŢEI Com/e en'a: 7. interese $i posi6ilită!i Poten!ial de sc5im6are profesională: raportul dintre competen!ele personale $i comanda socială Pro4e . sociali> favora6ili-nefavora6ili> interni-e1terni Poten!ial de sc5im6are personală: diferen!a dintre aspira!ii . Anali8ea8ă caracteristicile personale $i factorii implica!i în de8voltarea carierei Cri erii .e /erforman'*: 2a3 Identificarea progresului în de8voltarea personală 243 Anali8area factorilor care influen!ea8ă de8voltarea carierei 2c3 =stimarea poten!ialului de sc5im6are personală $i profesională IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.Ti l"l "ni *'ii: 7. Pro6e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea8ă că este capa6il să estime8e poten!ialul de sc5im6are personală $i profesională în condi!iile criteriului de performan!ă JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate.+.

"- . metode.e a/lica4ili a e: :trategie: 7ermen scurt: o6iective.DE)-OLTARE PERSONALĂ 5N SCOPUL O6ŢINERII PERFORMANŢEI Com/e en'a: 7.Ti l"l "ni *'ii: 7. =1primă op!iuni privind traseul personal de educa!ie $i formare profesională 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii . ac!iuni. J6K $i JcK $i cuprin8'nd toate condi!iile de aplica6ilitate. mi(loace 1 an 7ermen mediu: "-) ani IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .e e!al"are: Pro6e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea8ă că este capa6il să proiecte8e o op!iune de formare profesională pe termen scurt $i mediu.e /erforman'*: 2a3 Identificarea traseelor posi6ile de educare $i formare profesională 243 orelarea cerin!elor de formare profesională cu posi6ilită!ile proprii 2c3 Proiectarea op!iunii de formare profesională pe termen scurt $i mediu Con.i'ii .#. în condi!iile criteriilor de performan!ă JaK. !in'nd cont de traseele posi6ile $i în corelare cu posi6ilită!ile proprii.

Aplică legisla!ia $i reglementările privind securitatea $i sănătatea la locul de muncă.- ".#. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă " 4.i : Com/e en'e: 9. .Ti l"l "ni *'ii: 9.+. prevenirea $i stingerea incendiilor 9.

e a/lica4ili a e: #repturi: instructa( periodic. Aplică legisla!ia $i reglementările privind securitatea $i sănătatea la locul de muncă. mască de ga8. $or!.e e!al"are: Pro6e oraleLscrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să recunoască drepturile $i responsa6ilită!ile conform criteriului de performan!ă JaK.e /erforman'*: 2a3 Bnsu$irea drepturilor $i responsa6ilită!ilor la locul de muncă în func!ie de normele prevă8ute la instructa(ele de protec!ia muncii 243 *erificarea e1isten!ei $i integrită!ii mi(loacelor de protec!ie la locul de muncă 2c3 2aportarea situa!iilor care pun în pericol securitatea individuală $i colectivă Con. Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să verifice e1isten!a $i integritatea mi(loacelor de protec!ie la locul de muncă $i să raporte8e situa!iile care pun în pericol securitatea individuală $i colectivă conform criteriilor de performan!ă J6K. integritatea mi(loacelor de protec!ie Pro4e . prevenirea $i stingerea incendiilor Cri erii . cască. JcK acoperind aria de aplica6ilitate specificată.Ti l"l "ni *'ii: 9. aplicarea normelor 2esponsa6ilită!i: Mi(loace de protec!ie: ec5ipamente de protec!ie specifice locului de muncă Jecrane de protec!ie.+. respectarea. "/ . ec5ipament de protec!ie însu$irea. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: 9.i'ii . acoperind aria de aplica6ilitate specificată. mănu$iK :itua!ii: a6sen!a mi(loacelor de protec!ie.

umiditate. respectarea normelor de protec!ie Pro4e . Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . 6acterii.actori de risc: 2aportare: Bnlăturare: su6stan!e periculoase. "0 . 8gomote. Pro6e scrise Lorale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să raporte8e factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performan!ă J6K acoperind aria de aplica6ilitate specificată.e e!al"are: Pro6e practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice $i să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performan!ă JaK $i JcK acoperind aria de aplica6ilitate specificată. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: 9. vi6ra!ii. curen!i de aer. temperatură.e a/lica4ili a e: .Ti l"l "ni *'ii: 9. viru$i. radia!ii orală sau scrisă remedierea defec!iunilor apărute la ec5ipamentele de protec!ie.#.e /erforman'*: 2a3 Identificarea factorilor de risc 243 2aportarea pre8en!ei factorilor de risc 2c3 Bnlăturarea factorilor de risc Con.i'ii . ventila!ie.

ola6orea8ă cu mem6rii ec5ipei pentru îndeplinirea sarcinilor " 4. B$i asumă rolurile care îi revin în ec5ipă %. LUCRUL 5N EC(IPĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre.+.Ti l"l "ni *'ii: %. Identifică sarcinile $i resursele necesare pentru atingerea o6iectivelor %.i : Com/e en'e: %.0.- "3 .#.

e a/lica4ili a e: . ac!ionale profesionale. umane )4 .Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: %. organi8atorice.+.i'ii . LUCRUL 5N EC(IPĂ %. conform criteriului de performan!ă JcK $i a preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate. Identifică sarcinile $i resursele necesare pentru atingerea o6iectivelor Cri erii . informa!ionale. Pro6e practice Jtip e1erci!iuK prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să selecte8e resursele necesare atingerii o6iectivelor.e e!al"are: Pro6e orale $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice o6iectivele lucrului în ec5ipă $i să descrie sarcinile de lucru în ec5ipă.6iective: :arcini: 2esurse: Pro4e . conform criteriilor de performan!ă JaK $i J6K $i a preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate. materiale. sociale informa!ii.e /erforman'*: 2a3 Identificarea o6iectivelor lucrului în ec5ipă 243 #escrierea sarcinilor de lucru în ec5ipă 2c3 :electarea resurselor necesare atingerii o6iectivelor Con.

coordonator.i'ii . B$i asumă rolurile care îi revin în ec5ipă 2aportarea po8i!iei individuale la ceilal!i Asumarea $i promovarea atitudinilor constructive în grup Ini!ierea ac!iunilor în grup Con. e1clus. încura(are. să ini!ie8e ac!iuni în grup. su6ordonat. raportarea re8ultatelor Pro4e . raportor spri(in.e e!al"are: Pro6e practice Jtip e1erci!iu. solidari8are finali8are de sarcini proprii.e a/lica4ili a e: Po8i!ia individuală: Atitudini: Ac!iuni: inclus. (oc de rolK prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să raporte8e po8i!ia individuală fa!ă de ceilal!i. interes. motivare. implicare. să-$i asume $i să promove8e atitudini constructive în grup. LUCRUL 5N EC(IPĂ %. distri6uire de sarcini în ec5ipă.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: Cri erii . )1 . ini!iator. J 6K $i JcK $i a preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate.#. supraveg5erea finali8ării unor opera!iuni. conform criteriilor de performan!ă JaK.e /erforman'*: 2a3 243 2c3 %.

atitudini. prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să recunoască competen!ele mem6rilor ec5ipei $i să corele8e propriile sarcini cu ale ec5ipei. negocierea sarcinilor verificări ale calită!ii sarcinilor. asigurarea ec5ili6rului de sarcini în ec5ipă. LUCRUL 5N EC(IPĂ %. po8i!ia fa!ă de grup. recunoa$terea meritelor Pro4e .0.e a/lica4ili a e: ompeten!a: pregătire profesională. ola6orea8ă cu mem6rii ec5ipei pentru îndeplinirea sarcinilor Cri erii . conform criteriilor de performan!ă JaK $i J6K $i a preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate.i'ii . corec!ii $i adaptări ale planului comun. încadrare în timp.e e!al"are: Pro6e orale $i scrise Jtip fi$e de autoevaluareK. Pro6e scrise $i practice Jtip e1erci!iuK. grad de motivare. prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să adopte unele măsuri de eficienti8are a lucrului în ec5ipă conform criteriului de performan!ă JcK $i a preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate. )" . respectarea unui plan comun.e /erforman'*: 2a3 2ecunoa$terea competen!ei mem6rilor ec5ipei 243 orelarea propriilor sarcini cu ale ec5ipei 2c3 Adoptarea unor măsuri de eficienti8are a lucrului în ec5ipă Con. interese orelare de sarcini: Măsuri: e1plica!ii de sarcini.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: %.

Identifică sursele de poluare a mediului :.0. PRE-ENIREA ŞI COM6ATEREA POLUĂRII MEDIULUI 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ni!el: -aloare cre.1. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului :.+.Ti l"l "ni *'ii: :. ?tili8ea8ă metodele de anali8ă a poluării mediului :. Aplică măsuri de com6atere a poluării mediului " 1.4 )) .#.i : Com/e en'e: :.

scrise $i orale prin care elevul demonstra8ă că a re!inut sursele de poluare a mediului conform criteriului de performan!ă JaK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. agro8oote5nice . sol.e a/lica4ili a e: :urse de poluare: naturale: vulcani. alunecări de teren artificiale: din activită!i mena(ere. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să recunoască modificările apărute în apă. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice căile de dispersie a factorilor poluan!i $i să e1plice dispersia acestora în mediu conform criteriului de performan!ă JcK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate . sol.actori poluan!i proveni!i din industrie. aer.Ti l"l "ni a'ii: Com/e en'a: :. deteriorarea stratului de o8on. activită!ile mena(ere $i agricultură =c5ipamente pentru identificarea factorilor poluan!i: sticlărie. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să recunoască factorii poluan!i din apă. sol conform criteriului de performan!ă J6K $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate.i'ii . aer. PRE-ENIREA ŞI COM6ATEREA POLUĂRII MEDIULUI :. industriale. mo(ar. solului datorită poluării. din cau8a agen!ilor poluan!i conform criteriului de performan!ă JdK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate )+ . anali8ator multiplu de determinare a parametrilor de poluare a apei Modificări: deteriorarea calită!ii aerului. animale. efectul de seră. ploile acide ăile de dispersie: apă.3 Identificarea căilor de dispersie a factorilor poluan!i Con. incendii spontane.e e!al"are: Pro6e practice.e /erforman'*: 2a3 2ecunoa$terea surselor de poluare a mediului 243 Identificarea factorilor poluan!i pentru diferite medii 2c3 #escrierea modificărilor apărute în mediu din cau8a poluării 2. om Pro4e .+. aer. Identifică sursele de poluare a mediului Cri erii . apei.

animale mici JcanariiK. au8ul fumul. conform criteriului de performan!ă J6K $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate.#.e /erforman'*: 2a3 Identificarea cu a(utorul organelor de sim! a gradului de poluare a mediului 243 . ?tili8ea8ă metode de anali8ă a poluării mediului 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii . larvele unor specii animale Metode de anali8ă de la6orator: c5imice. mirosul.olosirea indicatorilor 6iologici pentru caracteri8area gradului de poluare 2c3 =fectuarea anali8elor de la6orator pentru determinarea gradului de poluare a mediului 2. 6io1idul de sulf. )- . sorturi de lic5eni.3 2espectarea regulilor specifice de protec!ie a muncii Con. PRE-ENIREA ŞI COM6ATEREA POLUĂRII MEDIULUI Com/e en'a: :. de specii de plante.Ti l"l "ni *'ii: :. Pro6e practice $i orale prin care elevul te6uie să demonstre8e că este capa6il să recunoască agen!ii poluan!i folosind anumi!i indicatori 6iologici. anali8ator multiplu pentru determinarea gradului de poluare a apei <orme de protec!ie a muncii specifice metodelor de anali8ă a poluării mediului Pro4e . smogul.e a/lica4ili a e: :im!urile: Agen!i poluan!i: Indicatorii 6iologici: vederea.e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să efectue8e o anali8ă organoleptică a unei pro6e de apă sau sol poluat. conform criteriului de performan!ă JaK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. 5idrogenul sulfurat. conform criteriului de performan!ă JcK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitte. alge. petele de ulei.i'ii . amoniac. specii de 6acterii feruginoase. pesticidele diferite popula!ii de vie!uitoare. mo(ar. gustul. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să efectue8e o anali8ă de la6orator în scopul determinării agen!ilor poluan!i din mediu. fi8ice $i fi8ico-c5imice =c5ipamente pentru anali8a gradului de poluare: sticlării. sulfo6acterii colorate diferit.

alegerea unor specii $i varietă!i de plante re8istente la 6oli $i dăunători. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului Cri erii .e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e măsuri de prevenire a poluării aerului conform criteriului de performan!ă JaK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. ). Materiale utili8ate: . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e măsuri de prevenire a poluării solului conform criteriului de performan!ă JcK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e măsuri de prevenire a poluării apei conform criteriului de performan!ă J6K $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. foarfeci. energia solară.i'ii . eli6ar'nd elemente fertili8ante $i pesticide adaptate condi!iilor particulare de mediu. mulci. cui6uri $i garduri vii.0. fertili8are ec5ili6rată. vapori de apă $i propan. ape purificate Măsuri de prevenire: ga8ări. irigarea cu ape epurată. perii de s'rmă.e a/lica4ili a e: material de semănat $i plantat neinfestat. Ti l"l "ni *'ii: :. folosirea de culturi-capcane $i a semin!elor învelite într-un P cocon Q ce con!ine produse c5imice corespun8ătoare. prelate $i plase de plastic. preparate din cenu$ă. du$mani naturali ai dăunătorilor. feromoni. 6r'ie-capcană îngră$ăminte naturale.e /erforman'*: 2a3 243 2c3 2. rota!ia culturilor.Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să respecte regulile specifice de protec!ie a muncii conform criteriului de performan!ă JdK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. <orme de protec!ie a muncii specifice lucrărilor de prevenire a poluării mediului Pro4e . PRE-ENIREA ŞI COM6ATEREA POLUĂRII MEDIULUI Com/e en'a: :.3 ?tili8area măsurilor de prevenire a poluării aerului ?tili8area măsurilor de prevenire a poluării apei ?tili8area măsurilor de prevenire a poluării solului 2espectarea regulilor specifice de protec!ie a muncii Con.

Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să respecte măsuri de protec!ie a muncii specifice conform criteriului de performan!ă JdK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. )/ .

Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să cunoască $i să efectue8e lucrări de desecare $i drena( în vederea fi1ării $i sta6ili8ării terenurilor conform criteriului de performan!ă JdK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. îngră$ăminte organice. Aplică măsuri de com6atere a poluării mediului Cri erii .olosirea ra!ională a îngră$ămintelor $i pesticidelor în agricultură $i silvicultură 2f3 2espectarea regulilor specifice de protec!ie a muncii 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con.i'ii .3 =fectuarea lucrărilor de desecare $i drena( a terenurilor 2e3 .Ti l"l "ni *'ii: :.1.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să cunoască $i să descrie metode de epurare a apelor cu a(utorul instala!iilor specifice conform criteriului de performan!ă JaK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate.e /erforman'*: 2a3 2eali8area epurării apelor u8ate prin diferite metode 243 ?tili8area metodelor de purificare a atmosferei 2c3 Aplicarea măsurilor de diminuare a vi6ra!iilor $i 8gomotelor 2. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie sa demonstre8e că este capa6il să aplice măsurile te5nico-organi8atorice de purificare a aerului conform criteriului de performan!ă J6K $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să ia măsuri pentru atenuarea nivelului de 8gomot conform criteriului de performan!ă JcK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate. PRE-ENIREA ŞI COM6ATEREA POLUĂRII MEDIULUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: :. materiale de construc!ii> drenuri> pietre> =c5ipament: individual de protec!ie a muncii <orme de protec!ie a muncii specifice pentru lucrările e1ecutate Pro4e . )0 .e a/lica4ilia e: ?tila(e: decantor primar radial> grătare $i site> 6a8in de aerare cu nămol activ> decantor secundar radial> cicloanele> filtrele fi6raose $i cu strat granular> rotociclonul Materiale: reactivi c5imici> popula!ii de microorganisme vegetale $i animale. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să folosească în mod ra!ional îngră$ămintele $i pesticidele conform criteriului de performan!ă JeK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate.

Pro6e practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să folosească ec5ipamente specifice de protec!ie a muncii conform criteriului de performan!ă JfK $i în concordan!ă cu condi!iile de aplica6ilitate )3 .

0.+.... ompletea8ă documente de eviden!ă specifice intrărilor $i ie$irilor de mărfuri.Ti l"l "ni *'ii: . ELEMENTE DE CONTA6ILITATE Ni!el: -aloare cre.#.. încasărilor $i plă!ilor +4 . #escrie patrimoniul întreprinderii .- Com/e en'e: . Identifică c5eltuielile $i veniturile întreprinderii .i : " 4.

.Ti l"l "ni *'ii: . active circulante. +1 . pasive de regulari8are Patrimoniul întreprinderii: elemente patrimoniale de activ $i de pasiv Pro4e .i'ii . cuprin8'nd condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. o6liga!ii :tructuri de activ: active imo6ili8ate..e a/lica4ili a e: Patrimoniu: 6unuri. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să caracteri8e8e structurile patrimoniale de activ $i de pasiv. provi8ioane. active de regulari8are $i asimilare :tructuri de pasiv: capitaluri proprii. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.e /erforman'* : 2a3 #efinirea patrimoniului întreprinderii 243 aracteri8area structurilor patrimoniale de activ $i de pasiv 2c3 Identificarea patrimoniului unei întreprinderi locale Con. cuprin8'nd condi!iile de aplica6ilitate. #escrie patrimoniul întreprinderii Cri erii . ELEMENTE DE CONTA6ILITATE Com/e en'a: . drepturi. economice. datorii.e e!al"are: Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să descrie patrimoniul întreprinderii. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice elementele patrimoniale ale unei întreprinderi.+. cuprin8'nd condi!iile de aplica6ilitate.

cuprin8'nd condi!iile de aplica6ilitate.. natura re8ultatelor o6!inute <atura activită!ii: e1ploatare. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să calcule8e re8ultatul e1erci!iului. Identifică c5eltuielile $i veniturile întreprinderii Cri erii . cuprin8'nd condi!iile de aplica6ilitate. financiar.e /erforman'* : 2a3 243 lasificarea veniturilor $i a c5eltuielilor întreprinderii în func!ie de criterii date Bncadrarea veniturilor $i a c5eltuielilor întreprinderii în func!ie de natura activită!ii 2c3 alcularea re8ultatului e1erci!iului financiar IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.e a/lica4ili a e: riterii: .venituri: natura activită!ii.i'ii .#. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.Ti l"l "ni *'ii: .e e!al"are: Pro6e orale $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să clasifice veniturile $i c5eltuielile întreprinderii. dependen!a fa!ă de volumul produc!iei . re8ultatul e1erci!iului financiar IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. e1traordinară alcul: re8ultatul de e1ploatare. financiară.c5eltuieli: natura activită!ii. cuprin8'nd condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK.. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să încadre8e veniturile $i c5eltuielile unei întreprinderi în func!ie de natura activită!ii. e1traordinar. destina!ia c5eltuielilor. ELEMENTE DE CONTA6ILITATE Com/e en'a: . natura resurselor utili8ate. +" .

e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice documentele de eviden!ă.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: .0. c5itan!ă. registru de casă. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. notă de intrare recep!ie. 6on de v'n8are. fi$e de maga8ie. încasărilor $i plă!ilor Cri erii . dispo8i!ie de livrare. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să întocmească documente de eviden!ă. transfer. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să verifice documentele de eviden!ă. ompletea8ă documente de eviden!ă specifice intrărilor $i ie$irilor de mărfuri.e a/lica4ili a e: #ocumente: avi8 de înso!ire a mărfii. factură fiscală. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate.. ELEMENTE DE CONTA6ILITATE . 6on de consum..i'ii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. +) . 6on de predare. registru de materiale. restituire. ordin de plată documente de eviden!ă specificate mai sus de fond $i de formă Bntocmire: *erificare: Pro4e .e /erforman'*: 2a3 Identificarea documentelor de eviden!ă 243 Bntocmirea documentelor de eviden!ă 2c3 *erificarea corectitudinii întocmirii documentelor de eviden!ă Con.

0. Anali8ea8ă sursele de finan!are pentru înfiin!area unei întreprinderi +$.+.Ti l"l "ni *'ii: +$. =1plică rolul marRetingului în cadrul întreprinderii +$.4 +$. aracteri8ea8ă activitatea întreprinderii din punct de vedere al calită!ii produselor $i serviciilor " 1.i : Com/e en'e: +$. ECONOMIE ŞI MAR<ETING IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre.1.#. #escrie rela!ia cerere ofertă într-o întreprindere ++ .

cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitat=. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.e /erforman'*: 2a3 Pre8entarea no!iunilor de marReting 243 #escrierea func!iilor marRetingului 2c3 aracteri8area pie!ei întreprinderii 2. mi(loc. profil.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +$. metode $i te5nici de culegere a informa!iilor Pro4e .unc!ii: Pia!a: premisă. a$a cum se pre8intă în criteriul de performan!ă JaK.i'ii . cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.e a/lica4ili a e: <o!iuni de marReting: conceptul $i o6iectivele marRetingului. etape în evolu!ia marRetingului. domeniile aplicării marRetingului . a$a cum se pre8intă în criteriul de performan!ă JdK.+. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să caracteri8e8e pia!a întreprinderii. etape. tipologie. a$a cum se pre8intă în criteriul de performan!ă JcK. concept. segmentare pia!a produsului $i pia!a întreprinderii ercetare de marReting: o6iective.3 2eali8area unei cercetări de marReting Con. a$a cum se pre8intă în criteriul de performan!ă J6K. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să descrie func!iile marRetingului.e e!al"are: Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inte no!iunile de marReting. capacitate. +- . =1plică rolul marRetingului în cadrul întreprinderii Cri erii . practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să reali8e8e o cercetare de marReting. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. ECONOMIE ŞI MAR<ETING +$. Pro6e scrise. o6iectiv.

a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă J6K $i JcK. ECONOMIE ŞI MAR<ETING +$. contractul de societate.#. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. . străine: credite. proiecte de finan!are. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.e a/lica4ili a e: adrul (uridic de înfiin!are: legisla!ia în vigoare #ocumente de înfiin!are: :urse de finan!are: riterii: Pro4e .e /erforman'*: 2a3 Bntocmirea documenta!iei pentru do6'ndirea personalită!ii (uridice a unei întreprinderi 243 Identificarea surselor de finan!are 2c3 Alegerea surselor de finan!are după criterii date Con. leasing calculul do6'n8ilor creditelor $i a costurilor investi!iei +. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice $i să aleagă sursele de finan!are. Anali8ea8ă sursele de finan!are pentru înfiin!area unei întreprinderi Cri erii .i'ii .Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +$. statut proprii.e e!al"are: Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să întocmească documenta!ia pentru do6'ndirea personalită!ii (uridice a unei întreprinderi.

Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice elementele care asigură calitatea în activitatea întreprinderii.i'ii . calitative Jde proces. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. calitatea furni8ată de marReting.e e!al"are: Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să definească calitatea $i iposta8ele calită!ii produselor $i serviciilor.e /erforman'*: 2a3 243 2c3 2. o6liga!ii. aracteri8ea8ă activitatea întreprinderii din punct de vedere al calită!ii produselor $i serviciilor Cri erii .calitative Protec!ia consumatorului: drepturile consumatorului. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.0. +/ . calitatea repre8entată de conformitatea produselor $i serviciilor cu proiectul său aracteristici: .produse: tipologice. de e1ploatare K . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să descrie caracteristicile calitative ale produselor $i serviciilor.e a/lica4ili a e: alitate: conform standardelor Iposta8ele calită!ii: calitatea cerută $i a$teptată de client. cadrul institu!ional =lemente: 6ucla calită!ii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . calitatea furni8ată de proiectare. ECONOMIE ŞI MAR<ETING +$. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să respecte cerin!ele privind protec!ia consumatorului.3 #efinirea calită!ii $i iposta8ele calită!ii produselor $i serviciilor #escrierea caracteristicilor calitative ale produselor $i serviciilor 2espectarea cerin!elor privind protec!ia consumatorului Identificarea elementelor care asigură calitatea în activitatea întreprinderii Con. de 6a8ă. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +$. atri6utiv .servicii: cantitative.

sc5im6area preferin!elor consumatorilor . de informare a participan!ilor la sc5im6.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +$. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.formarea pre!ului pe diferite pie!e IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JaK $i J6K. +0 . modificarea veniturilor consumatorilor.pre! de ec5ili6ru . scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1plice mecanismul de formare a pre!ului.i'ii .actori de influen!ă: . de motivare a producătorilor. de corelare a cererii cu oferta . ta1e $i su6ven!ii. perspectivele evolu!iei pie!ei.func!ii: de recuperare a costurilor.cerere: modificarea pre!ului altor 6unuri. cuprin8'nd elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. perspectivele pie!ei. Pro6e practice. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. pre!ul altor 6unuri. ECONOMIE ŞI MAR<ETING +$.e e!al"are: Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să anali8e8e factorii de influen!ă ai cererii $i ofertei.e a/lica4ili a e: .1. numărul ofertan!ilor. cadrul social-politic Pre!: .ofertă: pre!ul produselor.concept . #escrie rela!ia cerere ofertă într-o întreprindere Cri erii .e /erforman'*: 2a3 Anali8area factorilor care influen!ea8ă cererea de produse $i servicii 243 Anali8area factorilor care influen!ea8ă oferta de produse $i servicii 2c3 =1plicarea mecanismului de formare a pre!ului Con.

2espectă legisla!ia rutieră .0 ++. =1ecută conducerea tractorului $i a automo6ilului +3 .i : " 4.Ti l"l "ni *'ii: ++. CIRCULAŢIA RUTIERĂ= CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO Ni!el: -aloare cre.1 ++. =fectuea8ă conducerea preventivă .- Com/e en'e: ++.7 .# ++. =1ecută controlul $i între!inerea tractorului $i automo6ilului . Aplică te5nicile de acordare a primului a(utor .+ ++.

reguli de prioritate de trecere.e e!al"are: Pro6e practice. rolul $i responsa6ilită!ile conducătorului de ve5icul 243 Asigurarea îndeplinirii condi!iilor de admisi6ilitate determinante din punctul de vedere al securită!ii traficului rutier 2c3 Pre8entarea variantelor de asigurare adecvate pentru tractor $i autove5icule 2. fluen!ă. drepturi $i răspunderi Informare: categorii de informa!ii. calitatea păr!ii carosa6ile Mi(loace de diri(are: semnale speciale de averti8are luminoasă $iLsau sonoră. permis de conducere. alte semnale 2eguli: punerea în mi$care a ve5iculului.drum pu6lic.e /erforman'*: Identificarea particularită!ilor traficului rutier con$tienti8'nd locul.Ti l"l "ni *'ii: ++. 2espectă legisla!ia rutieră Cri erii .+. timpul de reac!ie Particularită!i ale drumului pu6lic: . structură> aspecte func!ionale $i rela!ionale> reglementarea circula!iei. circula!ia prin puncte caracteristice. licen!e de transport. semnali8area la trecerile la nivel cu calea ferată. semnalele poli!istului. atestatul profesionalK *ariante de asigurări auto: A: . CIRCULAŢIA RUTIERĂ= CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: ++. elemente geometrice $i constructive.e a/lica4ili a e: Particularită!i ale traficului rutier: intensitate. -4 2a3 . po8i!iile în timpul deplasării. clasificare $i încadrare. scrise $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice particularită!ile traficului rutier con$tienti8'nd locul. rolul $i responsa6ilită!ile conducătorului de ve5icul. manevre. cartea te5nică. reguli pentru al!i participan!i la trafic onsecin!e: infrac!iuni $i contraven!ii la regimul circula!iei Pro4e . o6liga!iile $i inter8icerile conducătorilor auto. cau8e generatoare de accidente ondi!ii: starea te5nică.3 =1plicarea importan!ei informării în traficul rutier 2e3 Identificarea particularită!ilor drumului pu6lic $i a mi(loacelor de diri(are a circula!iei 2f3 Insu$irea $i aplicarea regulilor de circula!ie rutieră la deplasarea ve5iculelor pe drumurile pu6lice $i con$tienti8area participan!ilor la trafic asupra consecin!elor încălcării acestora IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. regimul de vite8e.. asigurare o6ligatorie. indicatoare $i marca(e. densitate.i'ii . semnalele luminoase. controlul ve5iculelor> documente doveditoare Jcertificatul de înmatriculare.

a$a cum se men!ionea8ă în criteriile de performan!ă JcK $i JdK. acoperind elementele cuprinse în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să-$i însu$ească $i să aplice regulile de circula!ie rutieră la deplasarea ve5iculelor pe drumurile pu6lice $i să con$tienti8e8e ca participant la trafic consecin!ele încălcării acestora. a$a cum se men!ionea8ă în criteriul de performan!ă J6K. a$a cum se men!ionea8ă în criteriul de performan!ă JfK.Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să asigure îndeplinirea condi!iilor de admisi6ilitate determinante din punctul de vedere al securită!ii traficului rutier. acoperind elementele cuprinse în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se men!ionea8ă în criteriul de performan!ă JeK. acoperind elementele cuprinse în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să pre8inte variantele de asigurare auto adecvate pentru tractor $i auto con$tienti8'nd importan!a informării în traficul rutier. -1 . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice particularită!ile drumurilor pu6lice $i a mi(loacelor de diri(are a circula!iei. acoperind elementele cuprinse în condi!iile de aplica6ilitate.

acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. prevederea. o6stacole. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. cea!ă. patinare. -" .o6oseala . condi!ii de drum $i de trafic. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK.e a/lica4ili a e: =lemente: vigilen!a. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. îndem'narea :itua!ii periculoase: .actori de risc: circula!ia pe timp de vară. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice situa!iile periculoase ale conducerii preventive. ninsoare a6undentă . (udecata. în mediul ur6an. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să adapte8e modul de deplasare func!ie de condi!iile specifice.vi8i6ilitate: circula!ia pe timp de noapte. tunele rutiere :itua!ii pro6lematice: comportamentul conducătorului auto începător 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Pro4e .e /erforman'*: 2a3 Identificarea elementelor conducerii preventive 243 Identificarea situa!iilor periculoase ale conducerii preventive 2c3 Adaptarea modului de deplasare în func!ie de condi!iile specifice 2. pe timp de ploaie. .i'ii . acvaplanare . primăvară $i toamnă. pe poduri. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice elementele conducerii preventive.#. circula!ia în cur6e.aderen!a: demara(ul. =fectuea8ă conducerea preventivă Cri erii . rural. su6 poduri. CIRCULAŢIA RUTIERĂ= CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO Com/e en'a: ++.3 Identificarea factorilor de risc pentru circula!ie $i situa!iilor pro6lematice din traficul rutier Con. iarnă. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice factorii de risc pentru circula!ie $i situa!iile pro6lematice din traficul rutier.o6i$nuin!a ondi!ii specifice: capacită!i proprii. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK.Ti l"l "ni *'ii: ++.

în timpul transportării accidenta!ilor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .Ti l"l "ni *'ii: ++. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. su6stan!e. aparate pentru respira!ie artificială ?rgen!e: .accidenta!i cu 5emoragii . accidenta!i cu 5emoragii III. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să utili8e8e componentele trusei de prim a(utor.transportul accidenta!ilor . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.te5nica scoaterii răni!ilor din autove5iculele accidentate în func!ie de grad: I. accidenta!i cu fracturi Primul a(utor: .i'ii .accidenta!i în comă . Aplică te5nicile de acordare a primului a(utor 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii .e /erforman'*: 2a3 ?tili8area componentelor trusei de prim a(utor 243 :ta6ilirea urgen!elor la locul accidentului 2c3 Acordarea primului a(utor la locul accidentului 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să sta6ilească urgen!ele la locul accidentului. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să acorde primului a(utor la locul accidentului. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. accidenta!i în stare de comă II. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate.e a/lica4ili a e: omponente: materiale. -) . CIRCULAŢIA RUTIERĂ= CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO Com/e en'a: ++.accidenta!i cu fracturi .0.

=1ecută controlul $i între!inerea tractorului $i automo6ilului 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii .e /erforman'*: 2a3 Identificarea stării te5nice a autove5iculului 243 =1ecutarea lucrărilor de între!inere te5nică periodică necesare autove5iculelor 2c3 Aplicarea normelor de igienă $i securitate a muncii 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. revi8ie.Ti l"l "ni *'ii: ++.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice starea te5nică a autove5iculului. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice normele de igienă $i securitate a muncii specifice controlului $i între!inerii tractorului $i automo6ilului.e a/lica4ili a e: :tare te5nică: te5nici de verificare a instala!iilor $i sistemelor @ucrări: . Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să e1ecute lucrări de între!inere te5nică periodică necesare autove5iculelor. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .regla(e la diferite su6ansam6luri <orme: specifice controlului $i între!inerii tractorului $i automo6ilului.i'ii . repara!ii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.între!inere. CIRCULAŢIA RUTIERĂ= CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO Com/e en'a: ++.1. -+ . acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate.

pentru ac!ionarea mecanismului de suspendare. maneta de vite8ă. polite!ea rutieră .mod de încadrare în circula!ia rapidă -- . maneta fr'nei de a(utor. CIRCULAŢIA RUTIERĂ= CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO Com/e en'a: ++.distan!a de siguran!ă Intersec!ie: -mod de identificare .reguli de circula!ie .mod de evaluare a distan!elor: . anvelope. niveluri de ulei $i car6urant. mod de interpretare a semnali8ării direc!iei :itua!ii: . traversarea unei intersec!ii sau sc5im6area direc!iei în intersec!ie 2.vira(e .mod de evitare a coli8iunilor .Ti l"l "ni *'ii: ++.mod de adaptare a vite8ei .mod de sc5im6are în siguran!ă a distan!ei de mers ondi!ii normale: . a principalelor comen8i $i a ta6loului de 6ord la tractor $i automo6il 243 =fectuarea controalelor vi8uale înainte de punerea în func!ie a motorului 2c3 :electarea po8i!iei de deplasare pe drumurile pu6lice. =1ecută conducerea tractorului $i automo6ilului 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii .depă$ire .semnali8are rutieră Jverticală.itinerarii: 5ăr!i rutiere. informa!ii meteorologice.e /erforman'*: 2a3 ontrolarea principalelor componente.7.vite8a . volanul 7a6loul de 6ord: elemente de semnali8are Jpre8entare $i punere în func!ieK ontrol vi8ual: pete.pe 6a8a diverselor indicii .e a/lica4ili a e: omponente: instala!ii $i sisteme omen8i: pedala de am6reia(.3 Identificarea condi!iilor normale de circula!ie în afara localită!ilor $i în localită!i 2e3 Identificarea situa!iilor ce pre8intă dificultă!i speciale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. manetele pentru ac!ionarea reductorului $i pentru antrenarea ec5ipamentului de lucru. pedalele de fr'nă.pe 6a8a distan!elor de oprire . scurgeri.indicii utile: comportamentul participan!ilor la trafic. luminoasă .i'ii .6anda de circula!ie .comportamentele participan!ilor la trafic . pentru 6locarea diferen!ialului.comen8i . ori8ontalăK . semnale luminoase Po8i!ia: .mod de evaluarea a vite8ei Jve5iculului propriu $i alt ve5iculK .reguli de prioritate .

a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK.mod de conducere într-o coloană de ve5icule IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. traversarea unei intersec!ii sau sc5im6area direc!iei în intersec!ie. principalele comen8i $i ta6loul de 6ord la tractor $i automo6il..mod de evaluare a distan!elor $i vite8elor . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice condi!iile normale de circula!ie în afara localită!ilor $i în localită!i. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să selecte8e po8i!ia de deplasare pe drumurile pu6lice. .e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să controle8e principalele componente. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice situa!iile ce pre8intă dificultă!i speciale. acoperind elementele din condi!iile de aplica6ilitate.trecere la nivel cu calea ferată .mod de controlare $i averti8are .mod de a-$i men!ine po8i!ia . Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să efectue8e controalele vi8uale înainte de punerea în func!ie a motorului.riscuri specifice localită!ilor mici . -. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.

?tili8ea8ă agregatele pentru pregătirea solului $i înfiin!area culturilor +#. #eserve$te ma$inile $i instala!iile pentru recoltat culturi din 8ona montană +#.i : 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'e: +#.#.1.Ti l"l "ni *'ii: +#. #eserve$te ma$inile $i instala!iile de 5rănire a animalelor $i de recoltare a produselor animaliere -/ .0. =1ploatea8ă agregatele pentru îngri(irea culturilor din 8ona montană +#.+. E>PLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: " -aloare cre.

ad'ncimea de semănat. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele de securitate $i sănătate în muncă specifice e1ploatării agregatelor pentru pregătirea solului $i -0 . semănat $i plantat pentru terenurile în pantă . ori8ontalitateK . pro6a ma$inii . grăpat.agregat de tăvălugit Jad'ncime de tasare. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.+. marcatoareK @ucrări: arat. desc5iderea marcatoarelor.e a/lica4ili a e: Agregate: de arat.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească agregatele pentru e1ecutarea lucrărilor solului.agregat de semănat J norma de săm'n!ă.agregat de plantat J ad'ncimea de plantare.i'ii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.Ti l"l "ni *'ii: +#. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute lucrări de pregătirea solului $i înfiin!area culturilor . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. tăvălugit. tăvălugit. plantat <orme specifice e1ploatării agregatelor pentru pregătirea solului $i înfiin!area culturilor Pro4e .agregat de grăpat Jad'ncime de lucru. E>PLOATAREA AGREGATELOR INSTALAŢIILOR FOLOSITE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +#.ormarea $i reglarea agregatului: -agregat de arat Jad'ncime de lucru. lă!ime de lucruK . distan!a între plante pe r'nd. grăpat. ori8ontalitatea cadruluiK . distan!a între r'nduri. semănat.e /erforman'*: 2a3 Pregătirea agregatelor pentru lucrările solului $i înfiin!area culturilor în 8ona montană 243 =1ecutarea lucrărilor de pregătire a terenului $i înfiin!area culturilor în 8ona montană 2c3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con. distan!a între sec!ii. ?tili8ea8ă agregatele pentru pregătirea solului $i înfiin!area culturilor Cri erii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.

a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. -3 . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.înfiin!area culturilor.

desc5iderea marcatoarelor. =1ploatea8ă agregatele pentru înfiin!area culturilor din 8ona montană IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.e /erforman'*: 2a3 Pregătirea agregatelor pentru înfiin!are a culturilor din 8ona montană 243 =1ecutarea lucrărilor de înfiin!are a culturilor din 8ona montană 2c3 Aplicarea normelor de securitate $i sănătate în muncă specifice e1ploatării agregatelor pentru înfiin!area culturilor din 8ona montană 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con. E>PLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +#. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele de securitate $i sănătate în muncă specifice e1ploatării agregatelor pentru înfiin!area culturilor din 8ona montană.4 .Ti l"l "ni *'ii: +#. 6ul6iK formarea $i reglarea agregatului la ma$inile de semănat Jreglarea aparatelor de distri6u!ie.#. pro6a ma$inii de semănatK $i la ma$inile de plantat Jad'ncimea de plantare. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. distan!a între sec!iile de plantare. distan!a între plante pe r'nd. ad'ncimea de lucru. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate . desc5iderea marcatoarelorK semănat Jpră$itoare $i nepră$itoareK> plantat Jcartofi.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească agregatele pentru înfiin!area culturilor din 8ona montană. 6ul6iK specifice e1ploatării agregatelor pentru înfiin!area $i îngri(irea culturilor din 8ona montană @ucrări: <orme : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .i'ii . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute lucrările de înfiin!are a culturilor. răsaduri. răsaduri.e a/lica4ili a e: Agregate: Pregătirea : tractoare de putere corespun8ătoare ac!ionării ma$inilor pentru înfiin!area culturilor> ma$ini de semănat Jpră$itoare $i nepră$itoareK> ma$ini de plantat Jcartofi.

=1ploatea8ă agregatele pentru îngri(irea culturilor din 8ona montană IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . ma$ini pentru administrat îngră$ăminte lic5ide organice $i minerale> ec5ipamente de fertili8at instala!ii de irigare prin aspersiune . ecartamentul ro!ilor la tractorK . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească agregatele pentru îngri(irea culturilor din 8ona montană.instala!ii de irigare prin aspersiune Jde6it. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute lucrările pentru îngri(irea culturilor. E>PLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +#. .0.e a/lica4ili a e: Agregate: tractoare de putere corespun8ătoare ac!ionării ma$inilor pentru îngri(irea culturilor> ma$ini pentru com6aterea 6olilor $i dăunătorilor> cultivatoare pentru pră$it> fre8e agricole. vite8ă de deplasareK . 6uruienilor $i dăunătorilor> fertili8are fa8ială> pră$it> irigare <orme de igienă $i securitate a muncii specifice e1ploatării agregatelor pentru înfiin!area $i îngri(irea culturilor din 8ona montană IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .1 .ec5ipamente de fertili8at Jcantitatea de îngră$ăm'nt. distan!a între organele de lucru. fine!ea picăturilor.fre8e agricole Jad'ncime de lucru.ormarea $i reglarea agregatului: .cultivator pentru pră$it Jad'ncime de lucru. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. .Ti l"l "ni *'ii: +#.i'ii . lă!ime de lucruK . intensitatea $i uniformitatea ploiiK @ucrări: com6aterea 6olilor.e /erforman'*: 2a3 Pregătirea agregatelor pentru îngri(irea culturilor din 8ona montană 243 =1ecutarea lucrărilor de îngri(ire a culturilor din 8ona montană 2c3 Aplicarea normelor de securitate $i sănătate în muncă specifice e1ploatării agregatelor pentru îngri(irea culturilor din 8ona montană 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con.ma$ini pentru administrat îngră$ăminte lic5ide organice $i minerale Jnorme de îngră$ăm'nt.ma$ini pentru com6atere Jde6it de lic5id sau prafK. . po8itia îngră$ămintelor fa!ă de r'ndurile de plante . ra8a de lucru. po8i!ia dispo8itivelor de pulveri8are sau prăfuire fa!ă de nivelul suprafetelor supuse tratamentului. ad'ncime de încorporare.

a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. ." .Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele de securitate $i sănătate în muncă specifice e1ploatării agregatelor pentru îngri(irea culturilor din 8ona montană.

8dro6itoriK .e e!al"are: Pro6e orale $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să specifice procesul de lucru al ma$inilor $i instala!iilor pentru recoltat culturi din 8ona montană.Ti l"l "ni *'ii: +#. remorcă transportoare K Ma$ini $i instala!ii de recoltare: instala!ii de muls. #eserve$te ma$inile $i instala!iile de 5rănire a animalelor $i de recoltare a produselor animaliere Cri erii .e a/lica4ili a e: Ma$ini $i instala!ii: .de pregătirea a nutre!urilor Jmori.) .i'ii . tocători. tuns l'na <orme: specifice deservirii ma$inilor $i instala!iilor de 5rănire a animalelor $i de recoltare a produselor animaliere Pro4e . ma$ini de tuns @ucrări de pregătire: regla(ele ma$inilor @ucrări: de pregătire a nutre!urilor. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.e /erforman'*: 2 a3 :pecificarea procesului de lucru al ma$inilor $i instala!iilor de 5rănire a animalelor $i de recoltare a produselor animaliere 243 Pregătirea ma$inilor $i instala!iilor de 5rănire a animalelor $i de recoltare a produselor animaliere 2c3 Prelucrarea nutre!urilor $i distri6uirea 5ranei la animale 2.de distri6uirea 5ranei J5rănitoare. de distri6uire a 5ranei @ucrări de recoltare: muls.1.. .3 =fectuarea lucrărilor de recoltare a produselor animaliere 2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. remorcă amestecătoare. E>PLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +#. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.

+ . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele securitate $i sănătate în muncă specifice e1ploatării ma$inilor $i instala!iilor pentru recoltat culturi din 8ona montană. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să prelucre8e $i să distri6uie nutre!urile la animale. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e lucrări de recoltare a nutre!urilor. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească ma$inile $i instala!iile de 5rănire a animalelor $i recoltare a produselor animaliere. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK.

Pregăte$te terenul $i înfiin!ea8ă culturile de c'mp +0.i : " 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'e: +0.+.Ti l"l "ni *'ii: +0. Identifică speciile de plante de c'mp cultivate în 8ona montană +0.0. CULTURA PLANTELOR DE C?MP 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre. 2ecoltea8ă $i depo8itea8ă produc!ia culturilor de c'mp . =fectuea8ă lucrările de îngri(ire la culturile de c'mp +0.1.#.- .

.Ti l"l "ni *'ii: +0. inflorescen!elor. după particularită!ile te5nologice conform criteriului de performan!ă JaK $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. pD-ul erin!e fa!ă de climă: erin!e fa!ă de sol: Pro4e . frun8elor. cim6ru. cartof. pe grupe. or8.lumină te1tura. CULTURA PLANTELOR DE C?MP 5 N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +0. 6usuioc. leguminoase pentru 6oa6e. . fenicul. plante te1tile Materiale: pro6e de plante vii $i conservate Jier6ar.pră$itoare . ma8ărea .3 Pre8entarea cerin!elor fa!ă de climă $i sol ale plantelor de c'mp din 8ona montană. rădăcinoase $i tu6erculifere. secară. +. 2c3 #escoperirea particularită!ilor 6iologice a plantelor de c'mp cultivate în 8ona montană. tar5on. atlase 6otanice.i'ii . lupe. . colec!ii fitote5nice. umiditate. fructelor $i semin!elor Particularită!ile 6iologice: fa8ele de vegeta!ie la cereale. tulpinilor. structura. triticale .porum6. plan$e. Identifică speciile de plante c'mp cultivate în 8ona montană IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . pensete. semin!eK. c5imion. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. 2.e /erforman'*: 2a3 lasificarea speciilor plantelor de c'mp cultivate în 8ona montană.e a/lica4ili a e: :pecii de plante cultivate în 8ona montană: . după particularită!ile te5nologice 243 Identificarea particularită!ilor morfologice ale plantelor de c'mp cultivate în 8ona montană. oleaginoase. softSare cu specii de plante cultivate temperatura . truse de măsurat. menta. coriandru :oiuri sau 5i6ri8i omologa!i pentru 8ona montană Particularita!i morfologice ale: radăcinilor.e e!al"are: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să clasifice speciile de plante de c'mp pe grupe.ovă8.nepră$itoare .plante medicinale $i aromatice: levăn!ica. $u6lere.

conform criteriilor de performan!ă JdK $i elementelor din condi!iile de aplica6iltate. conform criteriului de performan!ă J6K $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate./ . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il sa pre8inte cerin!ele fa!ă de climă $i sol ale plantelor de c'mp din 8ona montană. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il sa descopere particularită!ile 6iologice ale plantelor de c'mp din 8ona montană. . conform criteriilor de performan!ă JcK $i elementelor din condi!iile de aplica6iltate.Pro6e scrise $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice particularită!ile morfologice ale plantelor de c'mp.

triticale <orme: specifice lucrărilor de pregătire a terenului $i înfiin!area culturilor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . 6uletin de anali8ă a calită!ii materialului semincer $i de plantat. cale Metode de înfiin!are a culturilor: . în r'nduri rare. folii.e /erforman'*: 2a3 Pregătirea utila(elor agricole folosite la înfiin!area culturilor 243 Pregătirea semin!ei $i a materialului de plantat pentru înfiin!area culturilor 2c3 =fectuarea lucrărilor de semănat $i plantat 2. ovă8. mese de lucru. tractor în agregat cu semănători. . ma8ăre. în 6en8i =poca de semănat: .#. praf de cretă. tractor în agregat cu ma$ini de plantat tu6erculi Pro6a semănătorii: pentru cereale păioase pentru plante pră$itoare Materiale: semin!e.3 Aplicarea normelor securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.e a/lica4ili a e: Ma$ini $i utila(e: tractor în agregat cu ma$ini de pregătit terenul. găle!i. prelate. . or8. . c'ntare.toamna: secară.primăvara: porum6.e e!al"are: Pro6e scrise $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească utila(ele agricole folosite la înfiin!area culturilor . pungi. Pregăte$te terenul $i înfiin!ea8ă culturile de c'mp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . conform criteriilor de performan!ă JaK $i condi!iilor de aplica6ilitate. CULTURA PLANTELOR DE C?MP 5N )ONA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +0.i'ii .în r'nduri dese.prin plantat . saci. material de plantat.0 . sfoară.Ti l"l "ni *'ii: +0. cartof. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească sam'n!a $i materialul de plantat pentru înfiin!area culturilor. cu!ite.prin semănat. conform criteriilor de performan!ă J6K $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate.

conform criteriilor de performan!ă JdK $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate .3 .Pro6e practice $i orale privind performan!a elevului de a demonstra că este capa6il să efectue8e lucrările de semănat $i plantat a culturilor de c'mp. Pro6e practice $i orale privind performan!a elevului de a demonstra că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă. conform criteriilor de performan!ă JcK $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate.

Ti l"l "ni *'ii: +0, CULTURA PLANTELOR DE C?MP 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +0,0, =fectuea8ă lucrările de îngri(ire la culturile de c'mp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii .e /erforman'*: 2a3 Identificarea gradului de îm6uruienare, de infestare cu 6oli $i dăunători a plantelor de c'mp 243 Pregătirea utila(elor agricole folosite la lucrările de com6atere a 6uruienilor, 6olilor $i dăunătorilor 2c3 2.3 =fectuarea lucrărilor de com6atere a 6uruienilor, 6olilor $i, dăunătorilor din culturile de c'mp $i aplicarea îngră$ămintelor în perioada de vegeta!ie ?tili8area te5nologiei informa!iei în proiectarea lucrărilor de protec!ie a plantelor

2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.i'ii .e a/lica4ili a e: Materiale pentru identificare: - 5ăr!i de îm6uruienare, rame metrice, er6icide, fungicide, insecticide Metode de com6atere a 6uruienilor: - mecanice - manuale - c5imice Metode de com6atere a 6olilor $i dăunătorilor: -agrote5nice - c5imice - 6iologice Ma$ini $i utila(e : tractor în agregat cu cultivatoare, ma$ini de com6atere a 6olilor $i dăunătorilor Pregătirea utila(elor: cuplarea ma$inilor la tractor, regla(ele =poca de aplicare a er6icidelor: - preemergent - postemergent Metode de verificare a stării de vegeta!ie: - metoda monoli!ilor <orme: specifice lucrărilor de îngri(ire a culturilor de c'mp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice gradul de îm6uruienare, de infestare cu 6oli $i dăunători a culturilor de c'mp, conform criteriului de performan!ă JaK $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească utila(ele agricole folosite pentru com6aterea 6uruienilor, 6olilor $i dăunătorilor cu respectarea

/4

normelor de protec!ie a muncii, conform criteriilor de performan!ă J6K $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e lucrările de com6atere a 6uruienilor, 6olilor $i dăunătorilor plantelor de c'mp cu respectarea normelor de securitate $i sănătate în muncă, conform criteriilor de performan!ă JcK, JeK $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e te5nologia informa!iei în proiectarea lucrărilor de protec!ie a plantelor,conform criteriilor de performan!ă JdK $i a elementelor din condi!iile de aplica6ilitate.

/1

Ti l"l "ni *'ii : +0, CULTURA PLANTELOR DE C?MP 5N )ONA MONTANĂ Com/e en'a: +0 ,1, 2ecoltea8ă $i depo8itea8ă produc!ia culturilor de c'mp 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii .e/erforman'*: 2a3 =valuarea produc!iilor la culturile de c'mp 243 2ecoltarea culturilor de c'mp 2c3 Pregătirea materialelor $i spa!iilor de depo8itare a produselor 2 .3 ondi!ionarea, depo8itarea $i valorificarea produc!iei 2 e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.i'ii .e a/lica4ili a e: Metode de evaluare: pentru culturi semănate în r'nduri dese pentru culturi semănate în r'nduri rare Metode de recoltare: mecanice, manuale, semimecani8ate =poca de recoltare: maturitatea te5nologică, maturitatea 6iologică Materiale: saci, prelate, sfoară, găle!i, lope!i, ramă metrică, ruletă, c'ntar :pa!ii: pătule, pivni!e, 6eciuri, silo8uri, depo8ite speciale Pregătire spa!ii: de8infec!ie, de8insec!ie, derati8are, aerisire ondi!ionare:uscare Jnaturală, artificialăK, selectare, am6alare #epo8itare: grosimea stratului, mărimea lotului, temperatura, umiditatea =c5ipamente, materiale> termometre, umidometre *alorificare:consum direct, industriali8are, pia!a li6eră <orme: specifice lucrărilor de recoltare, depo8itare $i valorificare a produselor vegetale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .e e!al"are: Pro6e orale, scrise $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e lucrările de evaluare a produc!iilor culturilor plantelor de c'mp, conform criteriilor de performan!ă JaK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e recoltarea culturilor de c'mp, conform preci8ărilor criteriilor de performan!ă J6K, $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească spatiile de depo8itare a produselor culturilor de camp,comform criteriilor de performantă JcK $i elementelor din conditiile de aplica6ilitate.

/"

scrise $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să conditione8e.depo8ite8e $i valorifice productia culturilor de camp comform criteriilor de performanta JdK $i elementelor din conditiile de aplica6ilitate Pro6e orale.Pro6e orale. scrise $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă comform criteriilor de performanta JdK $i elementelor din conditiile de aplica6ilitate. /) .

#.+. Aplică te5nologii specifice pentru planta!iile de ar6u$ti fructiferi /+ .0.i : 4.Ti l"l "ni *'ii: +1. Aplică te5nologii specifice pentru planta!iile de pomi fructiferi din 8ona montană +1. TE(NOLOGII PENTRU CULTURILE (ORTICOLE SPECIFICE )ONEI MONTANE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: " -aloare cre.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'e: +1.Aplică te5nologii specifice pentru cultivarea speciilor legumicole din 8ona montană +1.

mecani8at @ucrări de îngri(ire: răritul. a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă J6K $i în condi!iile de aplica6ilitate. udatul. modelarea semănatul. Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească terenul pentru plantat $i semănat cu respectarea. plug.i'ii . usturoiK rădăcinoase Jmorcov. ma$ina de modelat solul. în r'nduri Metode de plantat: manual. ma$ina de recoltat cartofi <orme: specifice lucrărilor de semănat.+. !elinăK văr8oase Jvar8a al6ă. TE(NOLOGII PENTRU CULTURILE (ORTICOLE SPECIFICE )ONEI MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +1. ma$ini $i unelte: îngră$ăminte organice $i minerale.e a/lica4ili a e: :pecii de legume: 6ul6oase Jceapa. grapă cu discuri. ec5ipament individual de protec!ie. recoltatul Materiale. var8a ro$ieK 6o6ul Pregătirea terenului: nivelarea. păst'rnac. plantatul Metode de semănat: prin împră$tiere. pătrun(el. com6aterea 6olilor $i dăunătorilor. nivelator. /- . produse insecto-fungicide. mărun!irea. plantat. semimecani8at. sfeclă ro$ie.3 Aplicarea lucrărilor de îngri(ire $i recoltarea speciilor legumicole 2e3 Aplicarea normelor securitate $i sănătate în muncă 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con. material vegetal. îngri(ire $i recoltare a speciilor legumicole IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . fertili8area.Aplică te5nologii specifice pentru cultivarea speciilor legumicole din 8ona montană 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii . semin!e.e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice specii de legumele ce se cultivă în 8ona montană a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK $i în condi!iile de aplica6ilitate. motocultor Metode de recoltat: manual $i mecani8at Ma$ini de recoltat: dislocatorul de rădăcinoase.Ti l"l "ni *'ii: +1. pră$itul. cultivator. fre8e.e /erforman'*: 2a3 Identificarea speciilor legumicole cultivate în 8ona montană 243 Pregătirea terenului pentru plantat $i semănat 2c3 Plantarea $i semănarea speciilor legumicole 2.

Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute lucrările de plantat $i semănat .a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JeK $i în condi!iile de aplica6ilitate /.a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JdK $i în condi!iile de aplica6ilitate Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice securitate $i sănătate în muncă. .a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JcK $i în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute lucrările de îngri(ire $i recoltare a speciilor legumicole .

arat printre r'ndurile de pomi. găle!i.e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice specii de pomi fructiferi cultiva!i în 8ona montată.TE(NOLOGII PENTRU CULTURILE (ORTICOLE SPECIFICE )ONEI MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +1. aparat de stropit purtat în spate. panglici. săpat gropi. fertili8at.a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă J6K $i în condi!iile de aplica6ilitate.Ti l"l "ni *'ii: +1. produse insecto-fungicide.e a/lica4ili a e: :pecii de pomi fructiferi: mărul. îngră$ăminte organice $i minerale. scări. <orme: specifice lucrărilor de pregătire a terenului. e1ecutarea tăierilor de conducere $i fructificare. plantat @ucrări specifice de îngri(ire: pra$ile. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK $i în condi!iile de aplica6ilitate. prunul. părul. com6aterea 6uruienilor. lă8i. Aplică te5nologii specifice pentru planta!iile de pomi fructiferi din 8ona montană 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii . prote(area pomilor împotriva accidentelor climatice Metodă de recoltat: manuală Materiale $i unelte: pomi altoi!i. // .#. vi$inul Pregătirea terenului: desfundat. pic5etat. fertili8at. tutorat. ma$ina de săpat gropi. ca8male.3 Aplicarea lucrărilor de îngri(ire $i recoltarea fructelor 2e3 Aplicarea normelor de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. arat. nivelat. sc'ndura de repic5etat Ma$ini: plug. Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească terenul pentru plantarea speciilor pomicole . de înfiin!are $i între!inere a culturii. sape. saci de recoltat. nivelator. com6aterea 6olilor $i dăunătorilor. pic5e!i. grapă cu discuri.e /erforman'*: 2a3 Identificarea speciilor de pomi fructiferi cultiva!i în 8ona montană 243 Pregătirea terenului pentru plantat 2c3 Plantarea pomilor fructiferi 2. de recoltare a fructelor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .i'ii .

a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JcK $i în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JdK $i în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice lucrările de îngri(ire specifice speciilor pomicole $i recoltarea fructelor.a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JeK $i în condi!iile de aplica6ilitate /0 .Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute plantatul pomilor fructiferi. Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă.

săpat gropi. panglici. lădi!e. tutorat.3 Aplicarea lucrărilor de îngri(ire $i recoltarea ar6u$tilor fructiferi 2e3 Aplicareanormelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. cătina. ca8male. produse insecto-fungicide. Aplică te5nologii specifice pentru planta!iile de ar6u$ti fructiferi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . com6aterea 6uruienilor. grapă cu discuri.e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice specii de ar6u$ti fructiferi cultiva!i în 8ona montată. pic5e!i. înfiin!area $i îngri(irea culturilor. Metode de recoltat: manual <orme: specifice lucrărilor de pregătire a terenului. aparat de stropit purtat în spate Ma$ini: plug.0. 8meurul.e a/lica4ili a e: :pecii de ar6u$ti fructiferi: coacă8ul. plantat @ucrări specifice de îngri(ire: săpatul manual. nivelat.a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă J6K $i în condi!iile de aplica6ilitate. e1ecutarea tăierilor de conducere $i fructificare. /3 . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK $i în condi!iile de aplica6ilitate.Ti l"l "ni *'ii: +1. arat.0. agri$ul.găle!i. recoltarea fructelor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . alunul. TE(NOLOGII PENTRU CULTURILE (ORTICOLE SPECIFICE )ONEI MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +1. îngră$ăminte organice $i minerale. sape. caserole.e /erforman'*: 2a3 Identificarea speciilor de ar6u$ti fructiferi cultiva!i în 8ona montană 243 Pregătirea terenului pentru plantarea ar6u$tilor fructiferi 2c3 Plantarea ar6u$tilor fructiferi 2. com6aterea 6olilor $i dăunătorilor. fertili8at. fertili8at. pră$itul. murul. căp$unul Pregătirea terenului: desfundat. afinul. Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească terenul pentru plantarea ar6u$tilor fructiferi . pic5etat. prote(area ar6u$tilor împotriva accidentelor climatice Materiale $i unelte: material săditor.i'ii .

a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JcK $i în condi!iile de aplica6ilitate.a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JeK $i în condi!iile de aplica6ilitate . a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JdK $i în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice lucrările de îngri(ire specifice ar6u$tilor fructiferi $i recoltarea fructelor. 04 . Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă.Pro6e practice $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute plantatul ar6u$tilor fructiferi.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'e: +7.Ti l"l "ni *'ii: +7. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CULTI-ARE A PLANTELOR FURA@ERE 5N )ONA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ni!el: " -aloare cre.i : 4. Aplică lucrările de îngri(ire la culturile fura(ere +7.0. 2ecoltea8ă $i depo8itea8ă plantele fura(ere 01 . Pregăte$te solul $i înfiin!ea8ă culturile fura(ere +7.#.+.

găle!i.i'ii . toamnă. prelată Metode de semănat:în rănduri dese. conform criteriilor de performan!ă JaK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate. sfeclă fura(eră. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească agregatele de semănat. tăvălugi Materiale: săm'n!ă. conform criteriilor de performan!ă J6K$i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate. nivelat. 0" . TE(NOLOGII SPECIFICE DE CULTI-ARE A PLANTELOR FURA@ERE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +7. grăpat. saci. grape.în rănduri rare <orme: specifice lucrărilor de pregătire a solului $i înfiin!area culturilor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . napi perene: trifoi.Ti l"l "ni *'ii: +7. pro6a semănătorii ulturi fura(ere: anuale: 6orceag de primăvară. graminee perene ?tila(e: tractor.3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă la lucrările de pregătire a solului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească solul pentru înfiin!area culturilor de plante fura(ere.e a/lica4ili a e: Pregătire: aplicat îngră$ăminte minerale $i organice. ma$ini pentru administrat îngră$ăminte. semănător. g5i8dei. efectuarea regla(elor.+. Pregăte$te solul $i înfiin!ea8ă culturile fura(ere IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii .tăvălug Pregătire: cuplarea semănătorii la tractor. nivelator.e /erforman'*: 2a3 Pregătirea solului pentru înfiin!area culturilor de plante fura(ere 243 Pregătirea afregatelor de semănăt 2c3 Bnsăm'n!area culturilor fura(ere 2. pluguri.e e!al"are: Pro6e scrise. lucrări de arat. gulie fura(eră. c'ntar. sfoară. tăvălugit Ma$ini $i utila(e: tractor. porum6 fura(er.

conform criteriilor de performan!ă JdK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate.Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e însăm'n!area culturilor fura(ere conform criteriilor de performan!ă JcK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate. 0) . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice securitate $i sănătate în muncă.

ma$ini de administrat îngră$ăminte minerale $i organice <orme: specifice lucrărilor de îngri(ire.tractor.e e!al"are: Pro6e orale.e /erforman'*: 2a3 243 om6aterea 6uruienilor din culturile fura(ere om6aterea 6olilor $i dăunătorilor din culturile fura(ere 2c3 2efacerea vegeta!iei după fiecare cosire 2. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă.conform criteriilor de performan!ă JdK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate 0+ . fertili8are suplimentară Ma$ini $i instala!ii: .3 Aplicarea normelor de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.conform criteriilor de performan!ă JcK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate.#. insecticide metode agrote5nice @ucrări de refacere: af'nare JgrăpareK.e a/lica4ili a e: om6atere: metode c5imice: er6icide. fungicide. ec5ipamente de er6icidat. 6olilor $i dăunătorilor din culturile fura(ere.Ti l"l "ni *'ii: +7. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute lucrări de refacere a vegeta!iei. ec5ipamente individuale de protec!ie a muncii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . conform criteriilor de performan!ă JaK $i J6K $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate.i'ii . grape. ma$ini de prăfuit $i stropit. Aplică lucrările de îngri(ire la culturile fura(ere IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . scrise $i practice prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute com6aterea 6uruienilor. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CULTI-ARE A PLANTELOR FURA@ERE 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +7.

Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să depo8ite8e produc!ia culturilor fura(ere. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă. ec5ipamente individuale de protec!ie a muncii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . motocositori. conform criteriilor de performan!ă JcK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. stoguri. remorci. cositori mecanice. mecani8at Metode de uscare: naturală #epo8itare: căpi!e. rădăcinoase Ma$ini $i unelte: tractor.conform criteriilor de performan!ă JdK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate 0- .3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.0. conform criteriilor de performan!ă JaK $i J6K $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. $ire. 2ecoltea8ă $i depo8itea8ă plantele fura(ere IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii .e /erforman'*: 2a3 2ecoltarea culturilor fura(ere pentru masă verde $i f'n 243 2ecoltarea culturilor fura(ere rădăcinoase 2c3 #epo8itarea produc!iei în func!ie de destina!ie 2. prese de 6alotare Metode de recoltare: manual. furci. coase.e a/lica4ili a e: =poca de recoltare: pentru masă verde. f'nare. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CULTI-ARE A PLANTELOR FURA@ERE IN )ONA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +7. silo8uri <orme: specifice lucrărilor de recoltare $i depo8itare.f'n $i rădăcinoase.i'ii .gre6le.Ti l"l "ni *'ii: +7.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ecute recoltarea culturilor fura(ere pentru masă verde. pentru f'n.

+.#.i : 4. . 5NTREŢINEREA ŞI -ALORIFICAREA PA@IŞTILOR NATURALE MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ni!el: " -aloare cre.Ti l"l "ni *'ii: +9. =1ploatea8ă pa(i$tile naturale prin pă$unat $i cosit 0.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'e: +9. =1ecută lucrări de îngri(ire în pa(i$tile naturale +9. Identifică vegeta!ia pa(i$tilor naturale +9.0.

plante cu valoare nutritivă scă8ută 2ecunoa$tere: particularită!i morfologice $i 6iologice Plante dăunătoare: to1ice.vegeta!ie nedorită Materiale: ier6are. ier6are. semito1ice.+. plan$e.graminee .pe material viu. Identifică vegeta!ia pa(i$tilor naturale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii .leguminoase . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .i'ii . etc. semin!e. atlase 6otanice.e a/lica4ili a e: :pecii de plante: . determinatoare 6otanice. conform criteriului de performan!ă JaK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. 5NTREŢINEREA ŞI -ALORIFICAREA PA@IŞTILOR NATURALE MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +9.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice principalele specii de plante fura(ere din pa(i$tile naturale. pro6e de plante Metode de determinare: . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice principalele specii de plante dăunătoare din compo8i!ia floristică a pa(i$tilor naturale.e /erforman'*: 2a3 Identificarea principalelor specii de plante cu valoare nutritivă din pa(i$tile naturale 243 Identificarea speciilor de plante dăunătoare din compo8i!ia floristică a pa(i$tilor naturale 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Con. rame metrice.Ti l"l "ni *'ii: +9.pe plan$e. 0/ . conform criteriului de performan!ă J6K $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. .

conform criteriilor de performan!ă JaK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. var stins.tăvălug ?nelte: topor.e /erforman'*: 2a3 =fectuarea opera!iilor de cură!ire a pa(i$tilor naturale 243 Aplicarea îngră$ămintelor organice $i minerale 2c3 Aplicarea amendamentelor pentru corectarea reac!iei solului 2. supraînsăm'n!area <orme: specifice la lucrările de îngri(ire a pa(i$tilor naturale montane. cosirea resturilor neconsumate.e a/lica4ili a e: . sape. distrugerea mu$uroaielor Bngră$ăminte: organice $i minerale Amendamente: pentru soluri acide $i 6a8iceJ car6onat de calciu. =1ecută lucrări de îngri(ire în pa(i$tile naturale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . săpăligă.pera!ii de cură!ire: scoaterea cioatelor. ec5ipamente individuale de protec!ie a muncii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice îngra$ămintele organice. 5NTREŢINEREA ŞI -ALORIFICAREA PA@IŞTILOR NATURALE MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +9. JcK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. prese. remorci. grape. îndepărtarea vegeta!iei lemnoase $i ier6oase $i a e1cesului de umiditate.3 Aplicarea măsurilor de metodelor a covorului vegetal 2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.Ti l"l "ni *'ii: +9.#. coase Metode de refacere: autoînsăm'n!area. cositori mecanice. fre8e. rindeaua de pa(i$ti.i'ii . fosfogipsK Ma$ini $i utila(e: tractor. minerale $i amendamentele. ma$ini de împră$tiat îngră$ăminte organice $i minerale. nivelatoare. 00 . îndepărtarea pietrelor. conform criteriilor de performan!ă J6K. ma$ini de cură!at pa(i$ti. gre6le.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il sa efectue8e opera!iile de cura!ire a pa(istilor naturale.

Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice măsurile de refacere a covorului vegetal, conform criteriilor de performan!ă JdK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă,conform criteriilor de performan!ă JeK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate

03

Ti l"l "ni *'ii: +9, 5NTREŢINEREA ŞI -ALORIFICAREA PA@IŞTILOR NATURALE MONTANE 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +9,0, =1ploatea8ă pa(i$tile naturale prin pă$unat $i cosit 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Cri erii .e /erforman'*: 2a3 #eterminarea capacită!ii de pă$unat 243 Pregătirea pă$unii înainte de pă$unat 2c3 =1ecutarea pă$unatului li6er $i pe parcele 2.3 =1ecutarea cositului 2e3 ?scarea, adunarea $i depo8itarea f'nului 2f3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.i'ii .e a/lica4ili a e: #eterminări: evaluarea produc!iei pentru pă$unat, încărcătura de animale pe 5ectar, suprafa!a fiecărei parcele, numărul de parcele, timpul de refacere a pă$unii Pregătirea pă$unii: înlăturarea e1cesului de umiditate, delimitarea drumurilor de acces, construirea sau repararea adăposturilor, îngrădirea suprafe!ei pentru pă$unat, asigurarea condi!iilor de adăpare Metode de pă$unat: pe parcele, do8at, li6er Materiale $i ec5ipamente: ramă metrică, c'ntar, gard electric, garduri din material lemnos, sta!ie de încărcat 6aterii osit: manual, mecani8at Materiale $i unelte: prepeleci, capre, gard suede8, coase, furci, gre6le Ma$ini: tractor, cositori, motocositori, gre6lă mecanică, presă de 6alotat, remorci depo8itare: $ire, stoguri, f'nare, silo8uri <orme: specifice lucrărilor de e1ploatare a pa(i$tilor prin pă$unat $i cosit IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .e e!al"are: Pro6e practice, orale $i scrise prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să determine capacitatea de pă$unat, conform criteriilor de performan!ă JaK $i elementelor prevă8ute în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul este capa6il să pregătească a pă$unea înainte de pă$unat, conform criteriilor de performan!ă J6K $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate.

34

Pro6e practice $i orale prin care elevul este capa6il să e1ecute pă$unatul li6er $i pe parcele, conform criteriilor de performan!ă JcK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul este capa6il să e1ecute cositul, conform criteriilor de performan!ă JdK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul este capa6il să usuce, adune $i depo8ite8e f'nul , conform criteriilor de performan!ă JeK $i elementelor din condi!iile de aplica6ilitate Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă,conform criteriilor de performan!ă JfK $i preci8ărilor din condi!iile de aplica6ilitate

31

i : " 1.Ti l"l "ni *'ii: +%. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre.1.+. Aplică te5nologii de cre$tere $i e1ploatare a suinelor $i ca6alinelor +%. =1ploatea8ă păsările .4 Com/e en'e: +%. animalele de 6lană.#. pe$tii $i al6inele 3" . Identificăprincipalele specii $i rase de animale +%.0. Aplică te5nologii de cre$tere $i e1ploatare a rumegătoarelor pe categorii de reproduc!ie $i produc!ie +%.

produc!ie de carne.pe$ti. consum pe unitatea de produs.caprine. importate de8voltare corporală. randament la sacrificare. Identifică principalele specii $i rase de animale Cri erii . Pro6e scrise $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să specifice particularită!ile 6ioeconomice $i comportarea fa!ă de animale pe rase $i specii.e /erforman'*: 2a3 Identificarea raselor din cadrul speciilor 243 #iferen!ierea raselor în cadrul speciei 2c3 :pecificarea particularită!ilor 6ioeconomice pe rase $i specii 2.păsări. culoare.al6ine.3 omportarea fa!ă de animale 2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con. Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă. ovine.+. a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă Jc $i dK acoperind gama de particularită!i specificate în condi!iile de aplica6ilitate.i'ii .civili8at specifice a6ordării $i conten!iei animalelor. porcine. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate 3) . TE(NOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR 5N )ONA MONTANĂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a: +%. pielicele. conforma!ie. constitu!ie produc!ie de lapte. acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate. piei. ca6aline. produc!ie de l'nă. Pro4e .e a/lica4ili a e: :pecii: 2ase: #iferen!iere: Particularită!i: omportament: <orme: 6ovine.Ti l"l "ni *'ii: +%. 6lănuri 6l'nd.animale de 6lană auto5tone .e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să identifice $i să diferen!ie8e rasele. a$a cum se specifică în criteriile de performan!ă JaK $i J6K.

3 Aplicarea te5nologiei de e1ploatare a animalelor pentru produc!ia de carne în diverse sisteme 2e3 2espectarea te5nologiilor de e1poatare a oilor pentru productia de l'nă în diverse sisteme 2f3 Prelucrarea .carne.pia!a li6eră.oi. @'nă: sistem gospodăresc.între!inere mulgere. 6er6eci.mieilor. sistem semiintensiv Jca8are. Pro6e scrise.Jlapte.depo8itarea $i valorificarea laptelui $i a cărnii 2A3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con.5rănire.ie8ilor $i a tineretului rumegător în func!ie de destina!ie.carne: produse proaspete $i conserrvate #epo8itare: cămară .e e!al"are: Pro6e scrise.agroturism <orme: specifice lucrărilor de cre$tere $i e1ploatare a rumegătoarelor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .reproduc!ie :e1: tauri. Aplică te5nologia de cre$tere $i e1ploatare a rumegătoarelor pe categorii de reproduc!ie $i produc!ie Cri erii . vaci. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplicete5nologia de cre$tere a vi!eilor .5rănire.vaci. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.l'nă. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR 5N )ONA MONTANĂ Com/e en'a: +%.capre :tări fi8iologice: vaci .5rănire. sistem semiintensiv Jca8are.între!inereK.ma$ina de tunsK Prelucrare lapte.între!inere. Pro6e scrise. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologia de e1ploatare a animalelor pentru produc!ia de lapte în diverse sisteme.6eci. a$a cum 3+ .ie8ilor $i a tineretului rumegător în func!ie de destina!ie 243 Aplicarea te5nologiilor specifice pe se1e $i stări fi8iologice 2c3 Aplicarea te5nologiei de e1ploatare a animalelor pentru produc!ia de lapte în diverse sisteme 2. acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologiile specifice pe se1e $i stări fi8iologice.Ti l"l "ni *'ii: +%. acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate.capre lactante @apte: sistem gospodărescJvăcărie. pieliceleK. sistem semiintensiv Jca8are.capre gestante.poduri.i'ii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.!api.spa!ii frigorifice *alorificare: consum intern.maga8ie.oi. aparatul de mulsK arne: sistem gospodăresc.oi.e /erforman'*: 2a3 Aplicareate5nologiei de cre$tere a vi!eilor .e a/lica4ili a e: #estina!ie: produc!ie .st'năK.#.mieilor.

acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate. acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate. acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să respecte te5ologia de e1ploatare a oilor pentru productia de l'nă în diverse sisteme . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JgK. Pro6e scrise. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologia de e1ploatare a animalelor pentru produc!ia de carne în diverse sisteme. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JfK. acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate.se specifică în criteriul de performan!ă JcK.depo8ite8e $i valorifice laptele $i carnea . 3- . Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă. acoperind gama de elemente specificate în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e scrise. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să prelucre8e . Pro6e scrise.

îngri(ire corporală ai de trac!iune: între!inere. o6i$nuirea cu 5arna$amentele. particularită!i perioade Jadaptare.e /erforman'*: 2a3 243 2c3 2.pivni!e.depo8itarea $i valorificarea cărnii de porc Aplicarea te5nologiei de cre$tere $i e1ploatare a ca6alinelor .Ti l"l "ni *'ii: +%. mi$care. tineret . . lucrul la lon(ă. 5rănire.poduri. particularită!ile folosirii cailor la transport :port $i agrement: caracteristici Oca8are. pregătireK produse tradi!ionale. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate. .i'ii .proaspete $i conservate 6eci. dresa(.pia!ă li6eră.agroturism m'n(i sugari.ca8are te5nica dresa(ului pentru trac!iune. între!inere. 5rănire.e a/lica4ili a e: Gospodăresc: 2econdi!ionare: Prelucrare: #epo8itare: *alorificare: 7e5nologia: caracteristici. călărie Jec5ipament de călărieK <orme: specifice lucrărilor cuprinse în te5nologiile de cre$tere a porcinelor specifice lucrărilor de 5rănire $i între!inere a ca6alinelor Pro4e . Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con.3 2e3 ?tili8area te5nologiei de e1ploatare a porcinelor în sistem gospodăresc destinate produc!iei de carne $i grăsime 2econdi!ionarea porcinelor adulte Prelucrarea. Aplică te5nologii de cre$tere $i e1ploatare a suinelor $i ca6alinelor Cri erii .spa!ii frigorifice consum intern. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR 5N )ONA MONTANĂ Ti l"l "ni *'ii: +%.cămări. m'n(i în!ărca!i. învă!area calului să tragă. ca8are. luni J5rănire. antrenament pentru tineretul destinat călăriei $i sportului 5ipic 2eproduc!ie: ca8are. lucrul cu caii. TE(NOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR 5N )ONA MONTANĂ Com/e en'a: +%.). mi$care. gimnastică func!ionalăK.0.maga8ii. 3. între!inere.5rănire.e e!al"are: Pro6e orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologiile de e1ploatare a porcinelor în sistem gospodăresc destinate produc!iei de carne $i grăsime.

Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologia de cre$tere $i e1ploatare a ca6alinelor a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate.a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK Pro6e scrise. Pro6e scrise.depo8ite8e $i valorifice carnea de porc. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să prelucre8e. 3/ .Pro6e scrise $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să recondi!ione8e animalele adulte a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate.

animalele de 6lană.valorificare PeB i: specii :salmonide te5nologia:6a8ine artificiale.e a/lica4ili a e: P*&*ri: rase: .5rănire .artificialăJfactori.controlul incu6atieiK sistem de cre$tere: gospodăresc Animale . Pro4e .i'ii .e 4lan*: specii:iepuri de casă.orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologiile de cre$tere $i e1ploatare a animalelor de 6lană a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate. lucrarilor de 5ranire .e /erforman'*: 2a3 243 2c3 2.3 2e3 Aplicarea te5nologiilor de cre$tere $i e1ploatare a păsărilor Aplicarea te5nologiilor de cre$tere $i e1ploatere a animalelor de 6lană.aparate.regim de incu6a!ii pe specii. Aplicarea te5nologiilor de cre$tere $i e1ploatare a pe$tilor Aplicarea te5nologiilor de cre$tere $i e1ploatare a al6inelor. plante melifere $i polinifere.1.Ti l"l "ni *'ii: +%.reproduc!ie. pe$tii $i al6inele Cri erii . TE(NOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR 5N )ONA MONTANĂ Com/e en'a: +%. 30 . produse apicole :caracteristici $i valorificare Norme: specifice lucrărilor din sectorul de crestere a sectorului de crestere a pasarilor.de ra!e Ju$oare $i comuneK -de g'$teJu$oare $i comuneK incu6a!ia: .de găini J mi1te $i comuneK .e e!al"are: Pro6e scrise.nurca te5nologie:ca8are. pe$tilor si al6inelor. orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologiile de crestere $i e1ploatare a păsărilor a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate.prelucrare $i valorificare.5rănire.de curci JcomuneK . Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con.inmultire $i ingri(ire a animalelor de 6lana. =1ploatea8ă păsările .reproduc!ie.nutria.naturală. Pro6e scrise .între!inere. Al4ine: 6iologia familiei de al6ine utila(ul apicol .

Pro6e practice $i orale prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă. 33 .Pro6e scrise .orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologiile de cre$tere $i e1ploatare a al6inelor a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e scrise .orale $i practice prin care elevul tre6uie să demonstre8e că este capa6il să aplice te5nologiile de cre$tere $i e1ploatare a pe$tilor a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK acoperind elementele specificate în condi!iile de aplica6ilitate.

1 Identifică construc!iile specifice 8onei montane Participă la ela6orarea planului de amena(are a incintei fermei montane Amena(ea8ă spa!iile ver8i din ferma montană Bntre!ine ferma montană 144 .$ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'e: +:.mini& rarea fermei mon ane # -aloare cre. +:.+.#. AmenaCarea Bi a.Ti l"l "ni *'ii: Ni!el: +:.0. +:. +:.i : +.

Pro6e practice. păsăriK. instala!ii te5nice.Ti l"l "ni *'ii: +:. 6etoane. porcine. produse ceramice $i înlocuitori. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. materiale pentru finisa(e. materiale pentru 5idroi8ola!ii $i termoi8ola!ii. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e .mortare. AMENA@AREA SI ADMINISTRAREA FERMEI MONTANE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a : +:. piatră naturală. ovine. construc!ii pentru depo8itarea fura(elor. adăposturi pentru animaleJtaurine. elemente de finisa(. structură de re8isten!ă. sticlă $i produse metalice. scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să preci8e8e elementelor constructive ale construc!iilor. Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să selecte8e materialele necesare efectuării construc!iei. elemente de dotare.e a/lica4ili a e: Ti/"ri: locuin!ă. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate 141 .e /erforman'*: 2a3 Pre8entarea tipurilor de construc!ii 243 Preci8area elementelor constructive ale construc!iilor 2c3 :electarea materialelor necesare efectuării construc!iei IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. elemente de compartimentare $i înc5idere.e e!al"are Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inte tipurile de construc!ii. Identifică construc!iile specifice 8onei montane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii .+.construc!ii $i maga8ii pentru utila(e construc!ii ane1e. materiale pentru instala!ii electrice $i sanitare. Elemen e con& r"c i!e: Ma eriale : lemn $i produse din lemn. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.elemente de i8ola!ii.i'ii . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. elemente de dimensionare.

acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.e a/lica4ili a e: S/a'ii : Sol"'ii: S/a'i" . dimensiuni.adăpost pentru animale. loc de (oacă pentru copii.e e!al"are Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să sta6ilească spa!iile ce vor fi amena(ate în incinta fermei montane. Pro6e practice. resurse materiale. Pro6e practice. grădină de flori. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. Com/e en'a : AMENA@AREA SI ADMINISTRAREA FERMEI MONTANE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII +:. dotare internet. spa!ii de agrement. grătar sc5i!e de amplasareJlocuinta. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.i'ii .Ti l"l "ni *'ii:+:. căi de acees. scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să propună solu!ii privind amena(area spa!iilor. Pro6e practice. scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să amena(e8e un spa!iu de (oacă pentru copii. foi$or. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.3 ?tili8area te5nologiei informa!iei în amena(area teritoriului din incinta fermei IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK.# Participă la ela6orarea planului de amena(are a incintei fermei montane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e te5nologia informa!iei în amena(area teritoriului din incinta gospodăriei. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.e /erforman'*: 2a3 :ta6ilirea spa!iilor ce vor fi amena(ate în incinta fermei montane 243 Propunerea de solu!ii privind amena(area spa!iilor 2c3 Amena(area unui spa!iu de (oacă pentru copii 2. :oft-uri IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 14" . calcul necesar de materiale amplasare.ane1e gospodarestiK.e Coac*: Con& r"c ii: TeDnoloAie: Pro4e . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. parcare.

vopsit. sim6oluri lemn. ma$ină de tuns ga8on. foarfece. lopată Norme: specifice lucrărilor de amena(are IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pro4e . măsurare.mini& rarea fermei mon ane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Com/e en'a : +:. stropitoare.e e!al"are: Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice sc5ita de amena(are a spatiului verde. metru. dalare. sfoară. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. gre6lă. marcare.3 =fectuarea lucrărilor de între!inere a spa!iilor amena(ate 2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con. plantator. văruit. plantat. pic5e!i. linii. plantare.Ti l"l "ni *'ii: +:. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. sapă. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate 14) . Amena(ea8ă spa!iile ver8i din ferma montană IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . casma. tăiat. AmenaCarea &i a. semănat.0. ciocan. cărămidă. fasonat. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK. ar6u$ti. delimitare. dale. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. pră$it. ar6ori. 6ul6i.e /erforman'*: 2a3 Aplicarea sc5i!ei de amena(are a spa!iului verde 243 :ta6ilirera materialelor necesare amena(ării spa!iului verde 2c3 onfigurarea spa!iilor din ferma montană 2. piatră. răsăduri. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să configure8e spa!iile din ferma montană. semin!e. roa6ă. dimensiune. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e lucrările de între!inere a spa!iilor amena(ate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să sta6ilească materialele necesare amena(ării spa!iului verde. udat ferăstrău. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK.i'ii .e a/lica4ili a e: ScDi'*: Ma eriale: ConfiA"rare: L"cr*ri: Unel e: scară. rocării semănat. o6iecte ceramice construc!ii. 6idinea. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. suprafe!e.

acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate 14+ .Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JeK.

1 .t'mplărie energie electrică. Norme: Pro4e .e e!al"are Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să efectue8e cură!enia în ferma montană . Bntre!ine ferma montană IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cri erii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK. specifice lucrărilor de între!inere a fermei montane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AmenaC*ri eDnice: surse $i instala!ii de apă.periodică.Ti l"l "ni *'ii: Com/e en'a: +:. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să e1ploate8e amena(ările te5nice. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă J6K.generală instala!ie sanitară. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă.mini& rarea fermei mon ane +:. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.e /erforman'*: J6K =fectuarea cură!eniei în ferma montană JcK =fectuarea lucrărilor de repara!ii curente JdK =1ploatarea amena(ărilor te5nice JeK Aplicarea normelor de securitate $i sănătate în muncă IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Con.e a/lica4ili a e: C"r*'enie: L"cr*ri: curentă.i'ii . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să propună efectue8e lucrările de repara!ii curente . ga8o$i.soli8i. AmenaCarea &i a. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JdK.surse de încăl8ire cu com6usti6ili lic5i8i. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JaK.surse conven!ionale $i neconven!ionale de 14- .lăcătu$erie.

.i : " 1.6!ine preparate culinare tradi!ionale comple1e de felul II în ferma montană +.0. Prepară deserturi tradi!ionale în ferma montană +...#.+ 2eali8ea8ă preparate pentru micul de(un. =1ecută preparate culinare tradi!ionale comple1e de felul I în ferma montană +.- Com/e en'e: +. gustări $i antreuri tradi!ionale înferma montană +.7.1... . . PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SER-IREA LOR 5N FERMA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ni!el"l: -aloare cre. :erve$te preparatele tradi!ionale în ferma montană 14.Ti l"l "ni *'ii: +..

e /erforman'*: JaK J6K JcK JdK Pre8entarea sortimentului tradi!ional de preparate pentru micul de(un. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.. consisten!ă. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure calitatea preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JcK. gustări $i antreuri conform criteriului de performantă J6K. 2eali8ea8ă preparate pentru micul de(un. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. gustări $i antreuri Asigurarea calită!ii preparatelor e1ecutate Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con.i'ii .. cau8e. 14/ .Ti l"l "ni *'ii: +. miros. remedieri specifice prelucrării primare $i termice a materiilor prime Pro4e . culoare. gustări $i antreuri . din ca$caval reci $i calde reci $i calde anali8ă sen8orialăJaspect. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să o6!ină preparate pentru micul de(un. gustări $i antreuri conform criteriului de performan!ă JaK. de gust $i miros.+. gustK de culoare.e e!al"are Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inte sortimentul tradi!ional de preparate pentru micul de(un. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SER-IREA LOR 5N FERMA MONTANĂ Com/e en'a: +.e a/lica4ili a e: :ortiment: Preparate: Gustări: Antreuri: alitatea: #efecte: <orme: din fiecare grupă de preparate vor fi e1emplificate cele tradi!ionale 8onei montane din ouă.6!inerea preparatelor pentru micul de(un. gustări $i antreuri tradi!ionale înferma montană Cri erii . de consisten!ă.

140 . utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice securitate $i sănătate în muncă conform criteriului de performan!ă JdK.

e fel I: din fiecare grupă de preparate vor fi e1emplificate cele tradi!ionale 8onei montane din legume. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. de gust.i'ii .Ti l"l "ni *'ii:+. din pe$te.. miros. cior6ă !ărănească de vităK Anali8ă sen8orialăJaspect. preparate lic5ideJsupă de ro$ii cu ore8. supă de gălu$te.#. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure calitatea preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JcK. 143 . de potroace.e /erforman'*: JaK J6K JcK JdK JeK Pre8entarea sortimentului tradi!ional de preparate culinare comple1e ce pot fi servite ca felul I . supă cremă de pui. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să o6!ină preparate tradi!ionale comple1e de felul I conform criteriului de performantă J6K.. de miros au8e. gustK #e culoare. de consisten!ă. de 6urtă. =1ecută preparate culinare tradi!ionale comple1e de felul I în ferma montană. culoare. remedieri :pecifice prelucrării primare $i termice a materiei prime Cali a ea: Defec e: Norme: Pro4e . din produse cerealiere $i 6r'n8eturi. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SER-IREA LOR 5N FERMA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.e e!al"are Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inte sortimentul de preparate culinare comple1e ce pot fi servite ca fel I conform criteriului de performan!ă JaK. cior6ă de peri$oare. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. 6or$ cu carne de miel.6!inerea preparatelor tradi!ionale comple1e de felul I Asigurarea calită!ii produselor e1ecutate Identificarea defectelor preparatelor Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con. Cri erii . consisten!ă.e a/lica4ili a e: Sor imen : Pre/ara e .

utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice defectele preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JdK. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice securitate $i sănătate în muncă conform criteriului de performan!ă JeK. 114 .

=1ecută preparate culinare tradi!ionale comple1e de felul al doilea în ferma montană. remedieri :pecifice prelucrării primare $i termice a materiei prime Pro4e . din pe$te. miros. de pasăreK. din carne tocată. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.e fel II: Cali a ea: Defec e: Norme: din fiecare grupă de preparate vor fi e1emplificate cele tradi!ionale 8onei montane din legume.0.. de v'nat.i'ii . de gust. de miros au8e. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. de ovine..Ti l"l "ni *'ii:+. Cri erii . din su6produse. 111 . de consisten!ă. culoare. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SER-IREA LOR 5N FERMA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să o6!ină preparate tradi!ionale comple1e de felul al doilea conform criteriului de performantă J6K. din carne de porc Jde vită. garnituri $i salate care înso!esc preparatele Anali8ă sen8orialăJaspect.6!inerea preparatelor tradi!ionale comple1e de felul al doilea 2c3 Asigurarea calită!ii produselor e1ecutate 2.e a/lica4ili a e: Sor imen : Pre/ara e .3 Identificarea defectelor preparatelor 2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con. gustK #e culoare.e /erforman'*: 2a3 Pre8entarea sortimentului tradi!ional de preparate culinare comple1e ce pot fi servite ca felul al doilea 243 . de porc. fripturi.e e!al"are Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inte sortimentul de preparate culinare comple1e ce pot fi servite ca fel al doilea conform criteriului de performan!ă JaK. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure calitatea preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JcK. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.

utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice securitate $i sănătate în muncă conform criteriului de performan!ă JeK.Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice defectele preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JdK. 11" . utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.

pră(ituri din aluat fraged cu diferite umpluturi Anali8ă sen8orialăJaspect. 6r'n8oaice. colac.e /erforman'*: 2a3 Pregătirea dulciurilor tradi!ionale comple1e de 6ucătărie 243 .e a/lica4ili a e: Sor imen : Pre/ara e: Cali a ea: Defec e: Norme: remă de 8a5ăr ars. gustK #e culoare.. de miros au8e. salată de fructe o8onac. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SER-IREA LOR 5N FERMA MONTANĂ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Com/e en'a: +.i'ii . pască. remedieri :pecifice preparării deserturilor Pro4e .Ti l"l "ni *'ii:+. miros. col!una$i cu 6r'n8ă de vaci.. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate 11) .consisten!ă. papana$i. gălu$te cu prume.6!inerea preparatelor tradi!ionale de patiserie 2c3 Asigurarea calită!ii produselor e1ecutate 2. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.e e!al"are Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pregătească dulciurile tradi!ionale comple1e de 6ucătărie conform criteriului de performan!ă JaK. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să o6!ină preparate tradi!ionale comple1e de patiserie conform criteriului de performantă J6K. Prepară deserturi tradi!ionale în ferma montană Cri erii . Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure calitatea preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JcK. culoare. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.3 Identificarea defectelor preparatelor 2e3 Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. plăcinte.1. de consisten!ă. de gust. Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să identifice defectele preparatelor e1ecutate conform criteriului de performantă JdK.

utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice securitate $i sănătate în muncă conform criteriului de performan!ă JeK. 11+ .

PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SER-IREA LOR 5N FERMA MONTANĂ Com/e en'a: +.7. :erve$te preparate tradi!ionale în ferma montană Cri erii . tac'muri. $ervete. Pro6e practice de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice sistemele de servire a preparatelor tradi!ionale $i a 6ăuturilor conform criteriilor de performan!ă JcK utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. la platou. pa5are. la 6ol. Pro6e practice de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să întocmească diferite tipuri de meniuri conform criteriilor de performan!ă J6K utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. $erve!ele.. servirea 6ăuturilor po!ionate la pa5ar 2idicarea o6ietelor de pe masă Jfarfurii..e /erforman'*: 2a3 243 2c3 2. pa5are. fe!e de masă. naproane.e a/lica4ili a e: .6iecte: molton. olivieră. tac'muri. 6oluri. co$uri de p'ine. $erve!ele.3 2e3 :electarea o6iectelor necesare pentru aran(area mesei Bntocmirea diferitelor tipuri de meniuri Aplicarea sistemelor de servire a preparatelor tradi!ionale $i a 6ăuturilor #e6arasarea mesei de o6iectele folosite la servire Aplicarea normelor specifice de securitate $i sănătate în muncă Con. tăvi. scrumiere mise-en-place servirea preparatelor por!ionate la farfurie.i'ii .e e!al"are Pro6e practice $i orale de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să selecte8e o6iectele necesare pentru aran(area mesei conform criteriului de performan!ă JaK respect'nd condi!iile de aplica6ilitate. farfurii. ce$ti. 11- . oliviereK specifice servirii preparatelor $i 6ăuturilor :isteme de servire: #e6arasarea: <orme: Pro4e . platouri.Ti l"l "ni *'ii: +.

. Pro6e practice de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele specifice de securitate $i sănătate în muncă conform criteriului de performan!ă JeK. conform criteriilor de performan!ă JdK. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate. utili8'nd condi!iile de aplica6ilitate.Pro6e practice de evaluare prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să de6arase8e masa de o6iectele folosite la servire. 11.

Ti l"l "ni *'ii: #$.i : " 4. Asigură securitatea turi$tilor $i a 6unurilor acestora. 11/ . omunică cu turi$tii ca8a!i în ferma montană #$.0.#. COMPORTAMENT AGROTURISTIC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni!el: -aloare cre.- Com/e en'e: #$. =fectuea8ă activită!i de asistare a turi$tilor din ferma montană #$.+.

internetK înt'mpinarea turi$tilor. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să utili8e8e diferite forme de comunicare cu turi$tii. re8olvarea reclama!iilor omunicarea pe perioada se(urului: Pro4e . ?tili8area diferitelor forme de comunicare cu turi$tii. a$a cum se specifică în criteriul de performan!a J6K. re8olvarea conflictelor. Cri erii .e /erforman'*: 2a3 243 2c3 Pre8entarea formelor de comunicare cu turi$tii. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. înregistrarea turi$tilor.i'ii . comunicarea prin telefon. 110 .orme de comunicare: comunicarea ver6ală. Con. între!inerea comunicării cu turistul. pre8entarea pensiunii $i a serviciilor pe care le oferă. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure comunicarea cu turi$tii pe toată perioada unui se(ur. comunicarea nonver6ală. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. comunicarea prin mi(loace electronice Je-mail. Asigurarea comunicării cu turi$tii pe toată perioada se(urului. COMPORTAMENT AGROTURISTIC Com/e en'a: #$. a$a cum se specifică în criteriul de performan!a JaK. comunicarea scrisă. preluarea comen8ilor pentru servicii.+ Comunică cu turi$tii ca8a!i în ferma montană.e a/lica4ili a e: . a$a cum se specifică în criteriul de performan!a JcK.Ti l"l "ni *'ii: #$.e e!al"are Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inte formele de comunicare cu turi$tii. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.

activită!i me$te$ugăre$ti. a$a cum se specifică în criteriul de performan!a J6K. Con. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure activită!i de asistare a turi$tilor. supraveg5erea copiilor.e a/lica4ili a e: Activită!ide asistare: :ervicii suplimentare: înso!irea în drume!ii. prepararea m'ncărurilor tradi!ionaleK v'n8area produselor din gospodărie. antrenarea în activită!i proprii gospodăriei montane Jcosit.e e!al"are Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să pre8inteactivită!ile de asistare a turi$tilor. Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să preste8e servicii suplimentare le cererea turi$tilor. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.e /erforman'*: 2 a3 243 2c3 Pre8entarea activită!ilor de asistare a turi$tilor Asigurarea activită!ilor de asistare la cererea turi$tilor Prestarea serviciilor suplimentare la cererea clien!ilor. Cri erii . a$a cum se specifică în criteriul de performan!a JaK.i'ii . 113 . e1pedierea de coresponden!ă. a$a cum se specifică în criteriul de performan!a JcK. între!inut încăl!ămintea. muls. COMPORTAMENT AGROTURISTIC Com/e en'a: #$. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. e1pedierea coresponden!ei Pro4e . acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate.# =fectuea8ă activită!i de asistare a turi$tilor din ferma montană. cusut. spălat. călcat 5aine pentru turi$ti.Ti l"l "ni *'ii: #$.

igiena în spa!iile destinate folosin!ei turi$tilor. norme de prim a(utor în ca8 de accident $i situa!ii periculoase Pro4e . securitate. sănătate în muncă $i P:I în incinta fermei montane. Pro6e practice. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. a$a cum se specifică în criteriul de performan!ă JcK.:. securitate. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. COMPORTAMENT AGROTURISTIC Com/e en'a: #$. sănătate în muncă $i P:I în incinta fermei montane. securitatea o6iectelor de valoare. informare asupra poten!ialelor riscuri din fermă asigură depo8itarea o6iectelor de valoare :ecuritatea turi$tilor securitatea în spa!iile de ca8are. Con.e e!al"are Pro6e scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să sta6ilească ac!iunile de prevenire a turi$tilor. scrise $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să aplice normele de igienă. Asigurarea securită!ii turi$tilor $i a 6unurilor acestora Aplicarea normelor de igienă.e /erforman'*: 2a3 243 2c3 :ta6ilirea ac!iunilor de prevenire a turi$tilor.e a/lica4ili a e: Ac!iuni de prevenire: indicarea locurilor periculoase din fermă $i împre(urimi. a$a cum se specifică în criteriul de performan!a JaK. a$a cum se specifică în criteriul de performan!a J6K. norme P.0. $i a 6unurilor: securitatea în desfă$urarea unor activită!i cu poten!ial de risc. în incinta fermei $i în împre(urimi. $i de securitatea muncii în incinta fermei montane. 1"4 . Pro6e practice $i orale prin care elevul demonstrea8ă că este capa6il să asigure securitatea turistului. acoperind elementele men!ionate în condi!iile de aplica6ilitate. Asigură securitatea turi$tilor $i a 6unurilor acestora. Cri erii . securitatea la contactul cu persoane nedorite <orme: igiena produselor alimentare.Ti l"l "ni *'ii: #$.i'ii .I.

1"1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful