6.

MANAGEMENTUL RISCULUI

IN PROIECTE

Conf. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA Mail: razvan.dobrea@man.ase.ro

1. b. . din punct de vedere al asigurărilor: riscul defineşte produsul dintre pierderea posibilă şi probabilitatea de apariţiei a acesteia. din punct de vedere al protecţiei mediului: riscul reflectă posibilitatea apariţiei unor efecte negative asupra componentelor de mediu ca urmare a unor fenomene naturale sau antropice cu efecte dezastruoase. riscul implica o abordare bidimensională în funcţie de: . e. din perspectiva sănătăţii şi securităţii umane: riscul defineşte probabilitatea de modificare a stării de sănătate a indivizilor ca urmare a expunerii la unul sau mai mulţi factori de risc.. Indiferent de sfera de abordare. din punct de vedere financiar: riscul implică o relaţie între un individ (sau organizaţie) şi un activ (sau categorie de venituri) ce poate fi pierdut sau deteriorat. .efectul pe care îl are acest eveniment asupra atingerii obiectivelor stabilite. d. Abordarea conceptului de risc a.probabilitatea apariţiei unui eveniment neprevăzut care influenţează cursul dorit al unei acţiuni. f. din perspectiva managementului de proiect: riscul evidenţiază probabilitatea şi efectul neîndeplinirii obiectivelor unui anumit proiect. c. din punct de vedere economic: riscul defineşte o stare pentru care există posibilitatea apariţiei unei variaţii adverse în raport cu un obiectiv urmărit în organizaţie.

Riscul: ameninţare sau oportunitate Abordarea tradiţională: Riscul = element incert dar posibil.2. Dicţionarul Enciclopedic Managerial – riscul este o măsură a neconcordanţei dintre diferite rezultate posibile. Project Management Institute – Ghidul Managementului de Proiect. Riscul de proiect = eveniment sau o condiţie incertă care. mai mult sau mai puţin favorabile sau nefavorabile într-o acţiune viitoare. ce apare permanent în procesul activităţilor socio-umane. Consecinţă! Risc = posibilitatea de apariţie a unei pierderi Abordarea modernă ia în calcul şi aspectul neutru sau pozitiv reprezentat de posibilitatea de a genera oportunităţi. dacă apare are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectului proiectului. ale cărui efecte sunt păgubitoare sau ireversibile. . Riscul proiectului include atât ameninţările asupra obiectivelor proiectului cât şi oportunităţile de a îmbunătăţi aceste obiective.

se poate determina evoluţia unor fenomene economice şi efectele lor posibile. factori neidentificaţi şi imprevizibili ca moment de apariţie.3. lipsă de cunoştinţe despre ceea ce se va întâmpla în viitor. iar dacă se identifică această se face cu probabilitate zero. Risc versus incertitudine Diferenţa dintre risc şi incertitudine este determinată de noţiunile de informaţie şi cunoaştere. Pentru risc se pot face anumite anticipări ale evenimentelor ce se pot produce cât şi asupra probabilităţii asociate producerii lor. Incertitudinea este asociată cu lipsa de informaţii. Starea de risc este aceea în care cu probabilitate matematică cuprinsă între 0 şi 1. . Starea de incertitudine se defineşte ca un complex de situaţii. fiind mai mult o stare mentală caracterizată prin îndoială.

4. Cauze şi factori generatori de risc în cadrul proiectelor Riscul şi incertitudinea realizării unei investiţii sunt determinate de o serie de cauze obiective şi subiective. şi ale sectorului în care se realizează investiţia în special. . .eroarea în analiza oportunităţilor. dintre care se pot enumera: . . ca şi în orice alt tip de decizie economico-financiară presupune o clasificare a acestor riscuri variate. Fiecărui factor important de influenţă îi corespunde o categorie de risc. .amploarea proiectului în raport cu activitatea de ansamblu a iniţiatorului. în general.evaluarea incorectă a fenomenelor economice implicate în funcţionarea obiectivului.insuficienta pregătire a echipei de proiect. .modificările imprevizibile ale mediului economic. iar analiza riscurilor în decizia de investiţii. .mijloacele de estimare a datelor relative la un proiect.

lipsa de pregătire a echipei deficienţe în parametrizarea viitorului proiect.Imposibilitatea onorării contratelor ceea ce conduce la pierderea clienţilor. Se depăşeşte timpul şi bugetul alocat pentru execuţie. coordonare defectuoasă la nivel de execuţie a proiectului. documentaţii insuficiente sau incomplete Proiectul nu va fi promovat Consum ă resurse fără a avea certitudinea continuării proiectului. partenerii pentru execuţia proiectului nu se pot corela. Risc tehnologic Risc economic echipamentele nu sunt in concordanţă cu cerinţele societăţii sau pieţei externe. deciziile politice sau administrative afectează buna funcţionare. indisponibilitatea fondurilor la momentele necesare. . Tipuri de riscuri grupate pe etapele unui proiect Nr. 4. EXECUŢ IE 3. abateri semnificative de la bugetul proiectat. C. Bugetul alocat este insuficient şi se impune alocări suplimentare. 2. 5.Punerea în funcţiune nu se va realiza la data prognozată. Risc de dimensionare B. ETAPA DE PREGĂTIRE ŞI FUNDAMENTARE A PROIECTULUI 1. Risc de intercondiţionare Risc de management 6.necunoaşterea situaţiei actuale. Risc de nefuncţionare Risc politic Risc de performanţă starea tehnică a echipamentelor nu este conform ă cu cea propusă prin proiect. .Clienţii principali nu acceptă produsele firmei datorită performanţelor necorepunzătoare 2. 1. 2. Obiectivul proiectului nu va funcţiona la parametrii proiectaţi. 8. 9. CATEGORIE DE RISC FACTORI GENERATORI IMPACT ASUPRA PROIECTULUI IMPACT ASUPRA ORGANIZATIEI A. Risc de oportunitate . depăşiri ale intervalelor de timp pentru execuţie. 1. ETAPA DE IMPLEMENTARE.5. produsele rezultate în urma procesului de producţie modernizat nu sunt conforme cu performanţele solicitate de clienţi sau piaţă. 1. 2. ETAPA DE EXPLOATARE 7.Proiectul nu funcţionează la parametrii proiectaţi. 1.

dezvoltarea unei strategii de răspuns la factorii de risc. evaluarea şi cuantificarea riscurilor. .6. Acesta include maximizarea efectelor evenimentelor pozitive şi minimizarea efectelor evenimentelor adverse” (Institutul pentru Managementul Proiectelor ) Etapele managementului riscurilor: a. identificarea riscurilor. d. Managementul riscurilor “procesul sistematic de identificare. b. analiză şi răspuns la riscul de proiect. controlul riscurilor. c.

. . Identificarea riscurilor Procesul de identificare a riscurilor presupune determinarea riscurilor ce pot apărea pe parcursul realizării unei activităţi (încă nederulate) şi stabilirea caracteristicilor acestora.cercetările la locul de desfăşurare a proiectului şi vizitele de lucru. . .brainstorming. .7. nivelul protecţiei va fi insuficient pentru acoperirea pierderilor.utilizarea experienţei şi intuiţiei managerilor. costul protecţiei în exces va diminua câştigul obţinut din activitatea respectivă.experţii din companie. . Metode de identificare: . Dacă riscul este subevaluat.chestionare standard.analize cauze – efect. iar dacă este supraevaluat.

.un singur factor de risc poate avea multiple efecte. mediu sau ridicat asupra realizării activităţii. neîncadrarea în timpul alocat unei activităţi poate determina alegerea unei noi strategii care să conducă la reducerea duratei totale de realizare a acesteia). În analiza riscurilor se iau în considerare următoarele aspecte: . în funcţie de care un anumit eveniment poate fi perceput ca având un impact redus.analiza riscului depinde de experienţa şi de toleranţa la risc a managerului. .oportunităţile şi ameninţările pot interacţiona în moduri neanticipate (de exemplu. Evaluarea şi cuantificarea riscului Evaluarea riscurilor constă în: . Indiferent de domeniul de activitate. pentru etapa de evaluare a riscurilor s-au dezvoltat numeroase metode şi tehnici calitative şi cantitative.8. .estimarea probabilităţii de apariţie a riscurilor: .estimarea efectelor acestora şi utilizarea informaţiilor obţinute pentru cuantificarea riscului.

.transferul riscului.09. . adică încercarea de a elimina incertitudinea care este cea mai uşoară şi mai rapidă tehnică de răspuns.evitarea riscului.exploatarea riscului. . către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia. Dezvoltarea strategiilor de răspuns la risc Strategiile de răspuns la ameninţări: . Strategii de răspuns capabile să exploateze oportunităţile: .acceptarea riscurilor.

10. Se întocmeşte registrul riscurilor pentru un proiect. în scopul prevederii sau reducerii acestora. prin reactualizarea permanentă a datelor incluse în acest plan şi prin controale de rutină desfăşurate în scopul identificării de noi riscuri sau observării factorilor de risc identificaţi anterior. În timpul derulării acestei etape se urmăreşte revizuirea şi îmbunătăţirea planului de management al riscurilor. raportarea şi controlul riscurilor Controlul riscurilor se bazează pe o strategie de identificare permanentă a unor noi categorii de riscuri ce pot interveni pe parcursul derulării activităţilor respective. . Monitorizarea.

. analiza de senzitivitate are cea mai mare aplicabiliate.creşterea costului echipamentului ce face obiectul deciziei de investiţii între momentul elaborării proiectului şi cel al achiziţionării acestuia. . . Metode de analiză a riscurilor în cadrul proiectelor – Analiza de senzitivitate Tehnică de studiu a modificărilor unor indicatori. Datorită implicaţiilor financiare importante ale proiectelor şi a fundamentării acestora în special pe criterii de eficienţă economico – financiară. . . Prin aceasta se evaluează cele mai probabile rezultate ale proiectelor şi se creează premisele de a reţine variantele cele mai plauzibile de desfăşurare a acestora.prelungirea nejustificată a duratei de execuţie faţă de prevederile proiectului. . Cele mai importante schimbări ce pot surveni în evoluţia unui proiect: .creşterea preţului materiilor prime.diminuarea valorii investiţiei prin îmbunătăţirea soluţiilor tehnologice.11.creşterea (sau scăderea) preţului de vânzare a produselor.creşterea salariilor personalului. la variaţiile posibile ale valorilor factorilor care stau la baza calcului acelor indicatori.

experimentate cu ajutorul calculatoarelor şi soft-urilor specializate.Metoda scenariilor.12. tehnica simulării Metoda scenariilor: constă în aceea că echipa de proiect solicită managerilor să imagineze un set de circumstanţe nefavorabile sau un scenariu pesimist şi un set de circumstanţe favorabile sau un scenariu optimist.matematice. Pentru cele două situaţii se calculează indicatori specifici şi se compară cu cei calculaţi în situaţia de bază pentru a se realiza comparaţii şi a se fundamenta concluziile cu privire la funcţionarea viitoare a proiectului. Tehnica simularii: presupune analiza riscului unui proiect prin intermediul unor modele economico. .

Va multumesc ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful