E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.

hu
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
• Itt az elsô valós WDR-es
kamera az Intelliótól!
• INT-TSG érintôképernyôs
kezelô – MASCO
2013. • 20. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
2013. • 20. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
Biztonságtechnika
.
biztonsági menedzsment
.
őrzés–védelem
.
bűnmegelőzés
• Vezetési stílusok
és helyzetek a konfliktusban
– Dr. Poór Ferenc
• Jablotron – több mint
biztonságtechnika
ÁRA 3 / 810 FT
• A versenyszféra
biztonságának aspektusai
• SBT Protect Kft.
– Siemens vagyonvédelem
új céges mezben
Ertinger Imre
ügyvezetô
9 7 7 1 2 1 7 9 1 7 0 0 9
5 0 0 3 1
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
IP-tûzjelzôrendszerek – kezelôfelületek
mobil eszközökön
IP-tûzjelzôrendszerek – kezelôfelületek
mobil eszközökön
• IP-kamerás
megfigyelôrendszerek
hálózati infrastruktúrája
Nagy
gombok,
nagy kijelzô – helyhez kötött
GSM telefon vészjelzô gombbal
• A védtelen (?)
személyvédelem – halál
Ceylon
szigetén
Az áldozat:
Bandanaraike
elnök
Nevezési feltétel: ■ 2012–2013. év során piacra került/kerülô korszerû termék, megoldás.
■ Tárgyévi (2013.) publikáció a témáról a Detektor Plusz lapban.
■ TERMÉKEK Kategóriák:
■ TELEPÍTETT RENDSZEREK
■ SZOLGÁLTATÁSOK
Bírálati
szempontok:
Ár/teljesítmény-viszony
Telepíthetôség
Kezelhetôség
Mûszaki támogatás
Marketing
Design
Minôsítések
Innovációs érték
Díjak:
További információk:
Detektor Online
Pályázat lezárása: 2013. december 31.
Cím: Detektor Plusz szerkesztôség. 1141 Bp., Mogyoródi út 127/b.
Tel./fax: 06-1/370 7180 • detektor@hu.inter.net
■ Magyar Innovációs Díj
■ Nemzetközi Innovációs Díj
AZ ÉV BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKE,
MEGOLDÁSA, SZOLGÁLTATÁSA 2013.
SZAKMAI VÁLLALKOZÁSOK, MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Biztonságtechnikai
Pályázat
V
á
r
j
u
k

n
e
v
e
z
é
s
e
i
k
e
t
!
2013.
pályázat
Ī Behatolásjelzô
Ī Beléptetô
Ī Video
Ī Tûzjelzô
Ī Távfelügyelet
Ī Segélyhívó rendszerek
Ī Kültéri védelem
Ī Mechanikus, elektromechanikus eszközök
Ī Felügyeleti szoftverek
Ī Integrált rendszrek
Tisztelt érdeklôdô pályázók!
A
nevezés feltétele, hogy a pályázaton induló terméket, telepített rendszert, illetve szolgáltatást publikáció keretében kell bemutatni tárgy-
évben lapunkban. A benyújtásra kerülô pályázati dokumentációban pedig kérjük, hogy az alap mûszaki és funkcionális paraméterek be-
mutatásán túlmenôen a pályázat már közreadott bírálati szempontjainak megfelelô szakanyagot készítsenek.
■ Ár/teljesítmény-viszony
Ár/érték arány, tulajdonképpen az eszköz „tudásának” összehasonlí-
tása más, hasonló eszközökkel, figyelembe véve a hasonló „tudású,
paraméterezhetôségû” eszközözök árát. Tulajdonképpen a közel azonos „tu-
dású eszközök” látszólagos árversenyének eredményhirdetése.
■ Telepíthetôség
Az eszköz fizikai (mechanikai) telepítéssel kapcsolatos (esetleg opciós)
eszköztára, valamint a telepítést segítô dokumentációk meglétének, minô-
ségének, használhatóságának összessége.
■ Kezelhetôség
Leginkább a humán interfészt biztosító eszközökre vonatkozik, hiszen a
rendszert a felhasználó az általa hozzáférhetô eszközön keresztül „látja”.
Milyen szintû biztonságtechnikai alapképzettséget igényel a kezelés? Minél
egyszerûbb/átláthatóbb, annál kezelhetôbb egy rendszer!
■ Mûszaki támogatás
Mennyire szoros a kapcsolat a gyártóval, fejlesztôvel és forgalmazóval?
Milyen szintû dokumentációk állnak rendelkezésre? Milyen a segítségnyúj-
tásra való hajlandóság? Van-e folyamatos termékfejlesztés a használat so-
rán feltárt hiányosságok, problémák felszámolása érdekében?
■ Marketing
A termék értékesítési stratégiája; milyen biztonsági szintû a megcélzott piac;
milyen konstrukciójú az értékesítés; milyenek a listaárak; a telepítôi árak és
a projektárak viszonyai?
■ Dizájn
Ma már a „látszat ” jelenti a mindent. Sajnálatos tendencia, hogy a piaci el-
várás a dizájn iránt elsôdleges, a teljesítôképesség, a megbízhatóság, az
idôtállóság lassan leértékelôdô fogalmak. Bár egy modern környezetbe mo-
dern, korszerû vonalvezetésû eszközök illenek, ezek azonban sokszor „tu-
dásban, teljesítôképességben” elmaradnak a nem olyan dizájnos, de jól be-
vált termékekétôl. Így tehát a dizájn és a funkcionalitás egymástól nem kü-
lönülhet el a bírálat során.
■ Minôsítések
Mivel a termékek leírásában szereplô paramétereket a gyártó adja meg, aki-
nek jól felfogott érdeke az értékesítés, így egy termékrôl jó, ha van valami-
lyen összehasonlíthatóságot biztosító szabványi megfelelôséget, besorolást
bizonyító tanúsítvány, és/vagy valamely nemzetközileg elismert minôsítô in-
tézet biztonsági fokozatokba való besorolását igazoló okmány.
■ Innovációs érték
Annak eldöntése, hogy mennyire egyedi a termék, egy a tucat közül, vagy
egyedi, bizonyos piaci szegmensekben, vagy akár általánosan is jól hasz-
nálható, eddig nem megszokott, nem „tradicionális” eszközrôl van szó. Így
tehát jelentôs részben a termék egyedisége, a tucat termékektôl való – jó
irányba történô – eltérése kerül értékelésre. Az innovációs érték alapja le-
het egy egyszerû ötlet is, melyet még más nem épített be a berendezésé-
be (szoftverébe).
■ Karbantartási igény
Karbantartási elôírt periódusok száma, idôintervalluma. Hibaüzenetek, hi-
bajelenségek felismerhetôsége, behatárolhatósága.
A Detektor Biztonságtechnikai Pályázat 2013. részletes bírálati szempontjai
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
01 palyazat.indd 1 2013.11.13 15:42:21
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô

K I , M I T , H O L
S Z A K É R T Ô
Budapest Médiafigyelô Kft.
MEGRENDELÔLAP
Meg ren de lem a ma ga zint ........ pél dány ban
Név:. . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te le fon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dá tum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ol vas ha tó alá í rás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elô fi ze té si díj 2013-ra
4860 Ft/év/6 szám
Meg ren del he tô:
Ty pon International Kft.
1437 Bp. Pf. 327.
Tel./fax: 370-7108
E-mail: de tek tor@hu.inter.net
Szer kesz tô ség:
1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B

GYÚJ TÓP ONT t a r t a l o m
DETEKTOR PLUSZ A CIVIL BIZTONSÁG LAPJA • BIZTON-
SÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ GI ME NEDZSMENT • ÔRZÉS-
VÉDELEM • BÛNMEG ELÔ ZÉS • MEGJELENIK ÉVENTE
HAT ALKALOMMAL • 20. ÉV FO LYAM 5. SZÁM • 2013. •
KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF.
327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA KIADÓI IGAZ-
GA TÓ, FÔSZERKESZTÔ • LAPIGAZGATÓ, SZERKESZTÔ:
MOL NÁR ZOLTÁN • MAR KETING, SZERKESZTÔ: KESZ LER
LÁSZLÓ • SZAK TA NÁCS ADÓK: BOZSIK FRI GYES, ECSEDI
ÁKOS, MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOL TÁN,
TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR, ZÓLYOMI ZSOLT •
A LAPSZÁM SZERZÔI • FIALKA GYÖRGY, PÁSZTOR AND-
RÁS, DR. DEMETER GERGELY, PÁNDI ÁKOS, ASZTALOS
TIBOR, MÉSZÁROS JÓZSEF, LACZKÓ GÁBOR, SASVÁRI
RUDOLF, DR. POÓR FERENC, MACSÁRI ERIKA, TÓTH-I.,
BALOGH GÁBOR
• ELÔFIZETÉSI DÍJ: 2013. ÉVRE 4860 FT • KIVITELE-
ZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: 390-4474 • MINDEN JOG
FENN TART VA! • ISSN 1217-9175
SZERKESZTÔSÉG:
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B
TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor@hu.inter.net
A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ-
NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON-
SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A-
PART NERE
G Y Ú J T Ó P O N T
P I A C T É R
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje,
az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi.
H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744
E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu
Detektor Pályázat
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2013 . . . . . . . . . . . . 1, 4
Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
Aktuális
A versenyszféra biztonságának aspektusai . . . . . . . . . . . . . . 6
SBT Protect Kft. – Siemens tûzjelzés
és biztonságtechnika új céges mezben . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IP-kamerás megfigyelôrendszerek – Young B.T.S. Kft. . . . . 8–9
Új szelek az adóellenôrzésben…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fuvarbörzei csalás
Kaszálnak a fuvarbörzei csalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11
Behatolásjelzés
Jablotron – több mint biztonságtechnika
– Jablotron Alarms Hungária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13
Vonzó riasztóközpontok – VILLBAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beléptetés
Így válasszunk garázskaput! – Hörmann Hungária . . . . . . . 16
SC-1000 WebStar – Seawing beléptetô . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vagyonvédelem
Áttörés a kiskereskedelmi vagyonvédelemben,
a megbízó szemével – Justice Security. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Partnernap
Összefoglaló az Aspectis 10. Jubileumi Partnernapjáról . . . . 20
Távfelügyelet
Professzionális video-távfelügyelet – GeoVision . . . . . . . . . 22
Intelligens épületrendszerek
INT-TSG érintôképernyôs kezelô – Masco . . . . . . . . . . . . . . 23
Videotechnika
Új Bosch DIVAR IP-rögzítôcsalád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Itt az elsô valós WDR-es kamera az Intelliótól . . . . . . . . . . . . 26

Szaktanulmány
Kommunikáció
a mindennapi életben kicsit másképp – 3. rész . . . . . . . . . . 27
IP-tûzjelzôrendszerek alkalmazása a gyakorlatban . . . . 28–29
Intelligencia az IP-alapú videorendszerekben – 2. rész . . 30–31
A környezettanulmány – 2. rész. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33
Vezetési stílusok és helyzetek a konfliktusban . . . . . . . . 34–35

IBSSA hírek
XII. „SEC-tember”
IBSSA Nemzetközi Speciális Személyvédelmi Tréning. . . . 36–37
Személyvédelem
A védtelen (?) személyvédelem – halál Ceylon szigetén . . . . . . .38
Aktuális
Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Szolgáltatók
Akik önnek segítenek… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–40
5. SZÁMUNK HIRDE TÔ I:
• VILLBAU Kft. (B/I)
• MAS CO Kft. (B/II)
• Seawing Fejlesztô
és Szolgáltató Kft. (3)
• Ulysses Team Kft. (13)
• ERANDO Kft. (15)
• Justice Security Kft. (19)
• Aspectis Kft. (21)
• GeoVision Hungária Kft. (22)
• Bosch Security System (25)
• HIKVISION Europe B.V. (B/III)
• Jablotron Alarms Hungária (B/IV)
Gyorsan lemerül
a mobilja?
– a napelemes töltô
lehet a megoldás
A napelemes töltôk megoldást
je lenthetnek a gyorsan leme-
rülô mobil eszközök okozta
bosszúságra. A Viator már-
kanéven most piacra dobott
minôségi ké szülékek hasznos
kiegészítôi lehetnek az iPho-
noknak és más okostelefo-
noknak, tableteknek is.
■ Magyarországon hozzá-
vetôlegesen közel 20 millió
különféle mobil eszközzel ren-
delkezik a lakosság. Átlagosan
minden magyar felnôtt 2-3
olyan kütyüt használ, ami ak-
kumulátorról mûködik – mo-
bil- és okostelefonok, tabletek,
zenelejátszók, navigációs ké-
szülékek, stb. Intenzív hasz-
nálat mellet még a legjobb
készülékek sem nagyon bírják
egy napnál tovább feltöltés
nélkül, így a mobil eszközök
csak akkor használhatók, ha
– legalább napi rendszeres-
séggel – összekötjük az elekt-
romos hálózattal, vagy egy
számítógép USB kimenetével.
Ha nincs lehetôség a feltöl-
tésre, ezek az eszközök nem
használhatók.
Ha valaki „konnektor-függet-
len” és minden körülmények
között mobil szeretne maradni,
annak az egyetlen lehetôsége,
hogy hordozható energiafor-
rást, ún. power bank-ot hasz-
nál mobil eszközeinek ener-
giaellátásához.
Ilyen hordozható áramforrás-
ból olyat célszerû vásárolni,
amelyik nemcsak a konnek-
torból, vagy a számítógép
USB portjáról képes feltölteni
magát, hanem más, alternatív
módon is.
A Viator egy hordozható, uni-
verzális energiaforrás, amely-
lyel feltölthetjük mobil eszkö-
zeinket. Bárhol és bármikor.
Akár használat közben, akár
útközben. A Viator hosszú ide-
ig tudja tárolni az energiát és
korszerû, nagy teljesítményû
napelemei napsütéses idôben
már néhány óra alatt is leg-
alább annyi energiát tudnak
biztosítani, amivel mobil esz-
közeinket használni tudjuk.
02-03 tart_hirek.indd 2 2013.11.15 12:13:58
Gazdag funkcionalitású,
kültéri bullet kamera az Axis-tól
A Viator napelemes töltôk kom-
patibilisek szinte minden mobil
eszközzel, ami USB-rôl tölthetô.
A készülékekhez mellékelt adap-
terekkel nem csak minden micro
USB, mini USB csatlakozóval ren-
delkezô mobilokhoz használha-
tók, hanem minden típusú Apple
iPhone, iPod és iPad – így az
Apple Ligtning csatlakozóval sze-
relt iPhone5, 5S, 5C, valamint az
iPad4 és iPad mini – töltésére
is. A mobil eszközök saját USB
töltôkábelét használva pedig bár-
milyen berendezéshez csatlakoz-
tathatók.
A jelenleg kétféle változatban kap -
ható Viator napelemes mobil töltôk
közül kiválaszthatjuk a mobil be-
rendezésünkhöz kapacitásban
(energiatároló-képességben) leg-
inkább illeszkedô típust. A Viator
Slim egy kisméretû, ele gáns, 2000
mAh kapacitású töltô, ami elfér egy
kis nôi retikülben is. Elsôsorban
okostelefonokhoz használható. Ha
pedig nagy energiaigényû beren-
dezésekhez akarjuk használni – pl.
tablethez, játék konzolhoz – akkor
érdemes a 6000 mAh-ás Viator
Pro változatot választani.
A bullet kivitelû
AXIS Q1765-LE
hálózati kame-
ra HD képminôséget, 18×-os optikai zoomot
és beépített inframegvilágítást kínál, így ideális
éjjel-nappali megoldás olyan helyeken, ahol
az áttekintô látvány mellett az azonosításra
alkalmas részletek megjelenítése is fontos.
A kültéri kivitelû AXIS Q1765-LE kamerát úgy
tervezték, hogy ki- és bejáratoknál, kerítések
mentén, valamint oszlopra szerelve parkolók
megfigyelésére, valamint általános városi tér-
figyelési feladatokra is használható.
■ Az Axis Communications, a világ vezetô há-
lózatikamera-gyártója, egy erôs vonalat képvisel
ezzel a kamerával a fix kültéri kamerák között.
Az AXIS Q1765-LE egy erôteljes, 18x-os motoros
optikai zoommal rendelkezik, amely képes a tá-
voli területeket az autófókusz segítségével meg-
mutatni. Ezen túl, az Axis különleges „Corridor
Format” funkciója lehetôvé teszi a hatékony,
horizontális megfigyelést, például hosszú utcák
esetében vagy kerítések mentén.
A kamera további sajátossága, hogy beépített
nagy hatásfokú, automatikusan alkalmazkodó
infravörös LED-del rendelkezik. Az IR LED-ek
lehetôvé teszik, hogy a kamera széles látószög
esetén legalább 15 méteres látómezôt meg-
világítson, míg ugyanez TELE állásban eléri a
40 métert! A beépített infravörös megvilágítás
különösen elônyös olyan létesítményeknél, ahol
éjjel-nappali megfigyelés szükséges, de mester-
séges megvilágítás nem található.
A kompakt AXIS Q1765-LE egyben könnyû
is. Burkolata IP66/NEMA4X védettséget biz-
tosít, így ellenáll pornak és víznek. Az Arctic
Temperature Control funkció a kamera megbíz-
ható mûködését garantálja –40 °C és +50 °C
hômérsékleti tartományban, így megfelel olyan
rendszerekben is, amelyek szélsôséges idôjá-
rásnak vannak kitéve. Kis tömegének, egy ká-
beles csatlakozásának, valamint PoE, illetve AC
vagy DC táplálási lehetôségnek köszönhetôen
kényelmesen szerelhetô..
Az AXIS Q1765-LE hálózati kamera várhatóan
2013 végétôl elérhetô az Aspectis Kft.-nél.
3
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
SEAWING
Belépés egy biztonságos világba.
RFID író-olvasók
Beléptető rendszerek
www.seawing.hu
SEAWING Kft. 2011-től új beléptető rendszereihez, hotel zárakhoz, wellness és
fitnesz rendszereihez nagy biztonságú RFID olvasóit és azonosítóit szállítja, akár NFC
alkalmazásokra előkészítve. A termékeket saját gyártásból biztosítja, kézben tartva
a fejlesztést és a gyártási minőséget egyaránt.
MIFARE Plus X és DESFire EV1 olvasóink és kártyáink:
megoldják az első generációs RFID eszközökkel kapcsolatos biztonsági problé-
mákat. Kiküszöbölik azok hátrányait (másolhatók, feltörhetők, hamisíthatóak
anélkül, hogy az elkövető azonosítható lenne)
NFC alkalmazásra előkészítettek
korábban telepített rendszerek esetében is használhatóak. Upgradeléssel:
a legolcsóbb megoldás
nem szükséges a rendszer leállítása az átállás időszakában
nem szükséges szoftver adatbázis fejlesztés, az átállás egyszerű
kártya tulajdonosok számára az átállás észrevétlen
SEAWING Kft. az átállásra kidolgozott és bevált technológiával rendelkezik. A megoldást
támogatják a SEAWING Kft. több technológiát megvalósító DUAL RFID olvasói, illetve a
több technológián alapuló DUAL RFID kártyák és egyéb nagy biztonságú RFID azonosítók.
Számos referencia bizonyítja az átállás sikerét:
• Magyar Telekom beléptető rendszer (NFC- DESFire EV1) • K&H HQ Budapest (MIFARE Plus X)
• Hévíz Tófürdő beléptető és szekrényzárak (MIFARE Plus X) • Raiffeisen Bank (MIFARE Plus X)
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (MIFARE Plus X) • MTA Q2 (MIFARE Plus X)
A megoldással kapcsolatosan keresse biztonságtechnikai partnerét vagy a SEAWING Kft. kereskedelmi csapatát.
Rendszer upgrade MIFARE Plus X és DESFire EV1 olvasókkal
02-03 tart_hirek.indd 3 2013.11.15 12:14:08
Az Intellio mesterdisztribútorának rendezvénye nagy hagyomá-
nyokkal büszkélkedhet, hiszen az idén már 11. alkalommal került
megrendezésre a Senzor Kft. legfontosabb partnereivel. Az Intellio
elsô ízben szerepelt a konferencián, ahol legfrissebb újdonságait
látványosan mutatta be egy helyszínen letelepített demorendszer
segítségével.
■ Mint a rendezvény újoncáról, elsôként Radics István ügyvezetô
igazgató tartott egy rövid bemutató az Intellioról a szakmai nap ven-
dégeinek. Tôle Princz Adorján vette át a stafétát, aki a legújabb ver-
ziójú 2.7-es menedzsmentszoftver funkcióinak bemutatásával indí-
totta bemutatóját. A demorendszer segítségével élôben láthatta a kö-
zönség, hogyan veszi át egy szerver a másiktól kameráinak kezelé-
sét és rögzítését annak meghibásodása esetén. Bemutatták az
Intellio többszintû pufferelési technológiájának új szintjét is, az SD-
kártyás módot: hálózati hibát szimulálva, az üzemzavar helyreállá-
sa után a memóriakártyára rögzített felvételek automatikusan át-
töltôdtek a szerverre, így az S-szériás kamerák rögzített felvételei tar-
talmazták az üzemzavar alatti eseményeket is.
A hamarosan debütáló, új ILD-420-as bokszkamera-széria egyik
elsô példánya is vendége volt a rendezvénynek. Az elsô valódi
WDR-képes Intellio kamera képének 3 megapixeles felbontása és
széles dinamikája magáért beszélt, s egybôl elismerést szerzett a
látogatók között.
A nagyszámú látogató ellenére végig családias és vendégszeretô
hangulatban zajló szakmai nap számos elôadása után ajándéksor-
solás zárta a programokat, ahol Nógrádi Andrea, az Intellio belföldi
értékesítési vezetôje adta át a szerencsés nyerteseknek a cég aján-
dékait, egy-egy Intellio Video System 2 DVD-t, kibôvített licenszcso-
magokkal.
Üdvözlettel:
Intellio Team
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület közleménye
– Megalakult a Visegrádi V4 Detektívek Együttmûködése
A Szakma Legjobbjai Pályázat 2013
A CI VIL BIZ TON SÁG VÉ DEL MI SZAK MÁK EL IS ME RÉ SÉ NEK ÉS MEG BE CSÜ LÉ SÉ NEK
TO VÁB BI NÖ VE LÉ SE A CÉL JA FO LYÓ I RA TUNK 2013. ÉVI PÁ LYÁ ZA TÁ NAK,
ME LYET A MAGYARORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYESÜLETE (MBVE), A SZE MÉLY-, VA GYON VÉ DEL MI ÉS MA GÁN NYO MO ZÓI
SZAK MAI KA MA RA (SZVMSZK), A NEM ZET KÖ ZI TEST ÔR- ÉS BIZ TON SÁ GI SZOL GÁ LA TOK SZÖ VET SÉ GE (IBSSA),
AZ OR SZÁ GOS BÛN MEG E LÔ ZÉ SI KÖZPONT ÉS A MA GYAR BIZ TON SÁG VÉ DEL MI EGYE SÜ LET TÁ MO GAT
AZ ÉV SZE MÉLY Ô RE/TEST Ô RE 2013
AZ ÉV BIZ TON SÁG VÉ DEL MI SZAK EM BE RE 2013
l
y
á
z
a
t
!
t
! !
t
!
P
á
l
y
á
z
a
t
!
t
!
t
!
a
t
!
t
P
á
l
y
á
z
a
t
Pályázat lezárása: 2014. január 31.
Cím: Detektor Plusz szerkesztôség
1141 Bp., Mogyoródi út 127/b.
Tel./fax: 06-1/370 7108 • detektor@hu.inter.net
További információk: Detektor Online
V
á
r
j
u
k

n
e
v
e
z
é
s
e
i
k
e
t
!
Elsô alkalommal került sor Budapesten a
Visegrádi V4 Kriminalisztikai Kongresz-
szusra, ahol a résztvevô országok ma-
gánnyomozó szervezeteinek részvételé-
vel megalakult a Visegrádi V4 Detektívek
Együttmûködése.
■ A detektívmunka határon átnyúló, tör-
vényes végzéséhez szükségessé vált töb-
bek között a fogadó ország magánnyo-
mozást szabályozó törvényeinek megis-
merése. Napjainkban, amikor a globalitás
egyértelmû szereplôjévé vált világunknak, fel-
értékelôdik és szükségszerûvé válik egy
ésszerû, jól mûködô alapokra helyezett regi-
onális együttmûködés a szomszédos orszá-
gok magánnyomozóival folytatott közvetlen,
közös munka során. Ezt hivatott elôsegíteni a
visegrádi országok detektívszervezeteinek
együttmûködése, mely alapdokumentumá-
nak aláírására Budapesten 2013. november
9-én a Hotel City Inn**** különtermében, ün-
nepélyes külsôségek mellett került sor. A
kongresszus díszvendége volt a Török
Magánynyomozók Egyesülete. A török kül-
döttség vezetôje Ismail Yetimoglu, az ÖDD
elnöke, tolmácsolta a Nemzetközi Magán-
nyomozók Szervezete (IKD) fôtitkár helyet-
tesének, George Hirtlnek a jókívánságait.
Ezt követôen a Török Magánnyomozók
Egyesülete és az Országos Kriminalisztikai
és Detektív Egyesület elnöke kétoldalú,
hosszú távú együttmûködési megállapo-
dást írt alá.
04 hirek.indd 4 2013.11.14 14:02:57
Új sziréna
a Texecomtól
Új színfolttal gazdagodott a ha-
zai szirénakínálat, a Texecom
által kifejlesztett Grade 3 szab-
ványnak is megfelelô kültéri, ak-
kumulátoros hang- és fényjelzô-
vel. A kiemelt biztonságú he-
lyekre is felszerelhetô Premier
Elite Odyssey 5 kétféle méretben is beszerezhetô,
a kisebb testvér a Compact utónévvel bír. Kettôjük
között csak méretbeli különbség van, mûszaki el-
térés is csak egy, a szabotázskapcsolók kivi-
telében, ezeken kívül mindkettô ugyanazt tudja.
■ Végletekig letisztult formavilág és kimagaslóan
precíz funkciók jellemzik az Odyssey 5-öt. Gya-
korlatilag bármely építészeti környezetbe belesimul
a sziréna, és ez ránézésre igaz is. Különlegesen vé-
kony kivitel jellemzi, amely speciális lencsemegol-
dást kívánt meg a fényjelzôhöz. Ez teszi igen jól lát-
hatóvá bármely megvilágítási körülmények között a
xenon villanó fényét, még akár közvetlen napsütés-
ben is. Magyarországon az Odyssey 5 szirénák kék
színû villogóval kaphatók.
A szirénára pillantva nem csak az tûnik fel, hogy a
végfelhasználók kedvében akartak járni, de világos,
hogy a telepítôknek is sok lehetôséget kínálnak. Az
egyik ilyen, a hatalmas reklámfelület, melyet kreatí-
van felhasználva (a hangjelzôn rendelkezésre álló
egybefüggô, sima, matricázható, szitanyomással is
díszíthetô felületet), a külvilág felé forduló elôlapon
jól látható reklám, vagy cégjelzés helyezhetô el.
De nem csak esztétikai szempontokból különleges
a hangjelzô. Mûszaki szempontból is sok fontos,
sôt szabadalmaztatott részletmegoldással találko-
zunk. Ilyen, a Grade 3 szempontjából érdekes, há-
romszoros szabotázsvédelem (elô- és hátlap, lezá-
rócsavar). A fedélzáró csavar és a hátlapkacsoló
egymáshoz rögzítésének szabadalmaztatott módja
korábbi szabotázsjelzést tesz le-
hetôvé illetéktelen nyitási kísérlet
során. A mikrofogazású íven el-
tolható kapcsoló, bármely szere-
lési felülethez pontosan beigazít-
hatóvá teszi a fedél- és hátlap-
kapcsolót a telepítés során.
Ǡ Dupla belsô piezo sugárzó
A hangjelzésrôl gondoskodó rész két darab belsô
piezót jelent, amely megoldás biztonsági szem-
pontból is kedvezô, bármelyik meghibásodása ese-
tén kapunk továbbra is hangjelzést.
Ǡ Felügyelt mûködés
A belsô processzor folyamatosan felügyelete alatt
tartja a részegységek mûködését és probléma ese-
tén a sziréna hibakimenetét aktiválja.
Ǡ Gazdaságos (LC) mûködési mód
Az átkötéssel kiválasztható gazdaságos mód (LC)
az SCB (belsô akkuról indítva) mûködéssel össz-
hangban, kisebb áramfelvételt tesz lehetôvé a köz-
pont irányából, így egy rendszerre több hangjelzô
szerelhetô fel. A sziréna hangereje ebben az üzem-
módban is azonos marad.
Ǡ Szabadalmaztatott telepítôi üzemmód
A telepítés és karbantartás ideje jelentôsen rövidül
a speciális „felfüggesztett” állapottal. Ebben a mód-
ban a sziréna nem ad ki hangot a táp alá helyezés
után, a szabotázskapcsolók nyitott helyzetében.
Ezzel a telepítôk számára nagyon fontos jellemzô
érhetô el, az „egyszeri létrázás” a felszereléskor. Ez
a „felfüggesztett” mód bármikor újra aktiválható a
gyors és egyszerû karbantartáshoz, a riasztóköz-
pontról.
Ǡ IP65-ös idôjárás-állóság
A kimagasló precizitású elektronika védelmét belsô,
jól tömített robusztus mûanyagburkolat látja el. A
port és nedvességet kívül tartó burkolat hosszú
idôn keresztül IP65 védettséget biztosít kedvezôtlen
idôjárási körülmények között is.
■ Magyarországi importôr és forgalmazó: Modern
Alarm Kft.
5
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT
hí r e k / e s e mé ny e k
Elsô alkalommal került sor
2013. november 6-án, 7-
én Magyarországon a Sam-
sung IP-intézet (Samsung
IP Institute, SIPI) tovább-
képzésére, a Modern Alarm
Kft.-nél. A fajsúlyos témá-
kat megtárgyaló modulok
hatalmas száma miatt, kis
létszámmal, 2×10 órában
tar totta Balczó Rudolf a
Modern Alarm Kft. mû sza ki
tanácsadója, Pavol Mathi-
as, a Samsung Tech win
Europe Ltd. mûszaki ta nács-
adójának részvételével.
■ A hallgatók a képzés
után a tanfolyam elvégzé-
sét igazoló, egy évig érvé-
nyes, hivatalos, Samsung
IP-minôsítô oklevelet vehet-
tek át. A meghívást a legna-
gyobb Samsung CCTV esz-
köztelepítôk kapták. A téma-
körök felölelték a hálózati
alapismereteket, a hálózati
beállításokat, a hálózatos
ka merák teljes körû áttekin-
tését az objektívektôl egé-
szen a megfigyelô, felügye-
leti szoftverig, részletesen
kitérve azok beállításaira is.
A hallgatók mindkét napon
folyamatosan gyakorolták
az eszközökön az elmélet-
ben már elsajátítottakat. Az
elôadások legfontosabb ré-
sze maga a személyes kon-
zultáció volt, mely más mó-
don pótolhatatlan informá-
ciókhoz jutatta a hallgató-
kat. A pozitív visszhang és
a nagy érdeklôdés miatt, a
jövôben újabb elôadások
várhatók majd.
Samsung
– IP-továbbképzés
05 hirek.indd 5 2013.11.14 15:19:45
A
versenyszférában dolgozó biztonsági szol-
gálatok ezért kettôs elvárásrendszernek
kénytelenek megfelelni, ha talpon kívánnak ma-
radni. Egyrészt a biztonsági szolgáltatások minô-
ségi szintnövelésének, technikai fejlôdésének él-
lovasai kell hogy legyenek, a versenyhelyzet által
megkövetelt elvárások és követelmények miatt.
Másrészt a megfizethetô és szolgáltatásában az
ideális szintü tervezési, technikai módszereket al-
kalmazó feladat-végrehajtás jellemzi ôket.
A kiindulási alap minden versenyszférában dol-
gozó biztonsági szolgálat részére: A megbízó ál-
tal végzett tevékenység üzemszerü mûködé sé-
nek folyamatos biztosítása!
Ez azt jelenti, hogy a biztonságvédelmi tevékeny-
ség köre jelentôsen átértékelôdött a kezdetek óta.
Az alapokat szolgáltató hagyományos rendésze-
ti tevékenység anno a beléptetés, benntartózko-
dás felügyeletével, és a vagyonvédelem alapkér-
déseivel foglalkozott. Korunk biztonsági vezetôje,
és az általa irányított biztonsági szolgálat kocká-
zatkezelô tevékenységet végez!
A létesítményben folyó tevékenységi folyamatot
veszi körül, védelmi tevékenységével egy egysé-
ges felületrôl irányított kockázatkezelési mentali-
tással. Nyilván e tevékenység kockázatelemzési
és felderítési elemeket is tartalmaz. E tevékeny-
ségben természetesen jelentôs helyet foglal el a
bûnmegelôzés kockázatelemzô része.
Nagy mérvü rétegezettség figyelhetô meg a
bûnelkövetési módok között, a primitív erôszakos
elkövetésektôl az intelligens bûncselekményekig,
sôt bizonyítottan szembe kerültünk az ipari kém-
kedés megvalósult, bizonyított eseteivel is!
Minden értéktermelô területnek kialakult, és fo-
lyamatosan fejlôdik a bûnelkövetôi csatlakozó fe-
lülete. Az élllovas versenyszférába tartozó cégek
biztonsági vezetôi együttmûködnek a bûnüldözô
hatóságokkal, a bûncselekmények felszámolása
és megelôzése érdekében, és ebbe a munkájuk-
ba belevonják a velük szerzôdött biztonsági cé-
gek vezetôit is.
■ Az MBVE szerepe a magánbiztonság tudatos
fejlesztésében
A megalakulásakor az MBVE mindösszesen tíz
fôvel kezdte meg mûködését, egyfajta önvédelmi
és tapasztalatmegosztó tevékenységek végzésé-
vel. A tagság multinacionális cégek biztonsági
vezetôibôl állt. A sikeres mûködés, a magas
szintû szakmai elôrelátás, és a dinamikus célok
automatikusan hozták a növekedést, gyarapo-
dást. Az MBVE a 2000-s évre negyven fôre duz-
zadt, úgy, hogy a GDP 60%-át termelô multina-
cionális cégek biztonsági vezetôi mind tagsági
viszonnyal rendelkeztek. A siker egyik fontos kul-
csa a biztonsági tevékenység minôség biztosítá-
sa irányában történô következetes haladás volt,
és maradt az egyesület munkájában.
A 2004. év volt mely egyfajta áttörést hozott az
egye sület mûködésében, ugyanis ekkortól már
nem csak biztonsági vezetôk, hanem magas
szintû biztonsági ismeretekkel bíró, elôzôleg ve-
zetôi pozícióban levô szakemberek is, tagsági vi-
szonnyal rendelkezhettek. Társadalmi kapcsolati
viszonyai egyre fejlôdtek, létrejött az egyesület-
hez kapcsolódó közhasznú alapítvány, ami okta-
tási és biztonsági átvilágítási tevékenységet is
végez.
A továbbiakban együttmûködik az MBVSZ-szel,
megalakul a Biztonsági Kerekasztal, az MRTT-vel
közösen a biztonság és a rendészettudomány
fejlesztését végzi, az RTF frissen alakult magán-
biztonsági karát támogatja tankönyvek szerkesz-
tésével, oktatással, szakmai gyakorlatok szerve-
zésével.
A 2010. évtôl állami cégek biztonsági vezetôi is
beléphettek az MBVE tagok közé, és ezzel ismé-
telten szélesedett, bôvült azok köre, akik elismer-
ték, és új minôségbiztosítási lehetôséget láttak
az egyesületben.
Az MBVE együttmûködik az SZVMSZK-val, az
ORFK-val, és az Óbudai Egyetemmel, a minôség,
a biztonság, és a tárgyi tudás fejlesztésének ér-
dekében.
Az egyesület egyik fô célja célja továbbra is a
biztonsági szakma, a gazdaság biztonsági terü-
letének a megtisztítása, és ez által minôségi biz-
tonságot, minôségi biztosítást adni a gazdaság
szereplôinek. Fontos a magán, civil biztonság
minôségének növelése, garanciák rendszerének
kialakítása, mely munkájukról évente a Magyar
Biztonsági Vezetôk Egyesületének Konferenciáján
is számot adnak a tagok.
Az MBVE szakmai eredményei alapján részt vál-
lal a magánbiztonsági feladatok egységes értel-
mezésének kialakításában, feladatrendszerének
meghatározásában, minôségi paraméterei és
egységes mérôrendszere megteremtésében, va-
lamint tudásanyagának folyamatos fejlesztés-
ében. Aktív résztvevôje a magánbiztonsági isme-
retek tudományos bázisanyagának, képzésrend-
szerének kialakításának. Továbbra is részt vállal
a felsôfokú képzési rendszer tananyagának meg-
írásában, és annak oktatásában.
A Magyar Biztonsági Vezetôk Egyesülete 17 éves
múltja, és tevékenységének eredménye, hogy tag-
jai közül már ketten is a magánbiztonság téma-
körében, a NKE KMDI-n, illetve az OBE keretei kö-
zött Phd. doktori fokozat megszerzésben vesznek
részt.
A törvényalkotás magánbiztonságot érintô tevé-
kenységében, aktív véleményalkotásukkal tagja-
ink segítik a minél hatékonyabb szabályozások
kialakításában.
Fontos, állandóan feltett kérdés, hogy merre
menjünk. E tudományág most éli meg fejlôdése
eddigi legdinamikusabb szakaszát. Úgy itéljük
meg, hogy mi a megbízói oldal képviselôjeként
meghatározó befolyásolással tudjuk a minôség
irányába vezetni a magánbiztonság szakterüle-
tén kialakult elvárásszintet.
A biztonság fokmérôjének mindig annak leggyen-
gébb pontját tekintjük! Ez általában az EM BER.
Tehát biztonsági képzés kulcsfeladat a ma gán-
biztonság fejlesztésében. Ez a képzés nem lehet
kampányszerû, hiszen a biztonsági feladatok fo-
lyamatos változása, folyamatos és rendezett is-
meretátadást követel meg minden szinten. A ver-
senyhelyzet ez esetben, követelményszintjében
elvárja ezt a tudást résztvevôitôl.
Nyilván ezt nem elég csak az MBVE szintjén su-
gallni, ezért eggyüttmûködô partnereinkkel ezt a
feladatot közösen végezzük, mert együtt /akik a
biztonság kialakításáért felelôsek/ sokkal erô-
sebbek lehetünk.
■ Az MBVE jelenlegi szerzôdéses együttmûködô
pertnerei: Ǡ NKE Magánbiztonsági Tanszék
Ǡ SZVMSZK Ǡ Óbudai Egyetem Ǡ NBF együtt -
mû ködés Ǡ Magánbiztonsági Klaszter Ǡ BM
OKTF Ǡ NBT (Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács)
Ǡ BRFK Ǡ NBSZ (Nemzetbiztonsági Szak szol-
gálat) Ǡ HM EI Rt. Ǡ REMOK
További elképzeléseink a magánbiztonság tudo-
mányának oktatási kérdéseirôl, a közös tárgyalá-
sainkon alakulnak és formálódnak.
Már elkészültünk együttmûködô partnereinkel kö-
zösen a vagyonôri oktatás és ciklikus utánképzé-
sének kialakításával.
Következô lépésként a középszintû végzettséggel
rendelkezô szakemberek oktatási tananyagának
egységesítését, ciklikus frissítését tekintjük fel-
adatunknak.
A már kialakult felsôfokú oktatások mûködését
támogatjuk az elvárt szinteken, tananyaggal,
kûlsô oktatók és konzulensek, valamint szakmai
gyakorlathelyszín biztosításával.
Ki kell dolgoznunk a felsôfokú végzettséggel ren-
delkezô biztonságvedelmi szakemberek tárgyi
tudásának ciklikus frissitésére irányuló rendszert
is, amely a képzéseken kívül publikációs, vala-
mint elôadási kötelezettségen alapuló ciklikus
bónuszrendszerrel mûködne.
Foglalkoznunk kell a magánbiztonság tudománya
helyének meghatározásával is, hiszen ez a tudo-
mányág a Biztonságtudomány szerves része!
Fialka Györgyw
6
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
A versenyszféra
biztonságának aspektusai
AZ MBVE SZEREPVÁLLALÁSA ÉS LEHETÔSÉGEI
A versenyszférába bekerült, annak tevékenységében részvevô cégek függetlenül tevékenységi
területük szakágától egy alapvetô közös jellemzôvel rendelkeznek. Nagy gondot fordítanak a
mûködésüket, kapcsolataikat, valamint munkatársaikat körülölelô biztonságuk fenntartására.
Nyilván a biztonsági tevékenység végzésének, csak irányító személyeit tartják saját szerveze-
tükön belül, a végrehajtást tenderfolyamatban kiválasztott biztonsági cégekre bizzák.
06 fialka.indd 6 2013.11.13 15:45:14
K
edves Imre, mi volt a ki-
váltó oka annak, hogy a
megszokott „anyacéges” hátte-
ret feladva, a Siemens portfóli-
óval önálló vállalkozás kereté-
ben jelentkeztek a jövôben a
piacon?
– A Siemens 2013 tavaszán
stratégiai döntést hozott, amely
a vállalkozási tevékenység meg-
szüntetését tûzte ki célul szakte-
rületünkön. Ezt követôen határoz-
tuk el, hogy az eddigi munkát
tovább folytatva, saját céget ala-
pítva dolgozunk a jövôben. Erre
a Siemens jóváhagyását is meg-
szereztük.
■ Mennyiben változik az eddi-
giekhez viszonyítva a cég mos-
tani felállása és tevékenységi
struktúrája?
– Az új cégben – a korábbiak-
hoz hasonlóan – a mérnöki
szak értelem szolgáltatásként
történô értékesítése a legfonto-
sabb. Ügyfeleinknek tanácsa-
dás sal, tervezéssel, projekt meg-
valósítással, karbantartással és
szerviztevékenységgel állunk
rendelkezésükre.
■ Melyek maradnak a súlypon-
tozott biztonságtechnikai szol-
gáltatások?
– Szerzôdéseink nagy része – a
méltán világhírû – Siemens tûz-
jelzô rendszerekhez kapcsoló-
dik. Természetesen ügyfeleink
komplex kiszolgálására törek-
szünk, ezért portfóliónkban meg-
találhatóak a behatolásjelzô-,
beléptetô-, gázveszélyjelzô-, vi-
deomegfigyelô- és egyéb gyen-
geáramú rendszerekkel kapcso-
latos szolgáltatások is.
■ Milyen arányban szerepel
terveitek között a kereskedelmi
és a projekt tevékenység?
– A Siemens továbbra is aktív
szereplôje a tûz- és vagyonvé-
delmi piac termékértékesítési ol-
dalának, így a termékkereskede-
lemben nem törünk babérokra.
Jelenlegi célunk, hogy megbíz-
ható rendszereket építsünk, ma-
gas szakmai színvonalon vé-
gezzük a karbantartási- és szer-
viztevékenységet és ezzel vívjuk
ki ügyfeleink elégedettségét.
■ Véleményed szerint, a piaci
lehetôségekhez rugalmasab-
ban alkalmazkodó céges struk-
túrát ismerhetünk e majd meg?
Melyek a legközelebbi jövô ter-
vei?
– Tisztában vagyok azzal, hogy
a múltból hozott lendület nagy
segítség az elején, de nem tart
örökké.
Cégünk jövôjének alapvetô felté-
tele, hogy versenyképes piaci
szereplôként tevékenykedjünk és
SBT Protect Kft.-ként is elnyerjük
ügyfeleink bizalmát. Az új felál-
lásban mindent az ügy feleink
igényeihez igazítva tudunk ki-
alakítani, a döntések pillanatok
alatt megszületnek és a csapat
is kellôképpen összeszokott ah-
hoz, hogy gyorsan reagáljunk a
kihívásokra. Rengeteg olyan do-
log van a fejemben, amelyrôl
korábban azt gondoltam, hogy
én másképp csinálnám, most itt
7
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
a lehetôség ezeket meg is való-
sítani.
■ Meg tudjátok-e tartani jelen-
legi ügyfélkörötöket?
– Siemens Solution Partnerként
törekszünk arra, hogy minél
több ügyféllel fogadtassuk el a
változást és az új felállást. A ko-
rábbi évek munkájának eredmé-
nyeként azt mondhatom, hogy
jó úton járunk. Többnyire pozitív
visszajelzések érkeznek és a
legtöbb helyen nincs akadálya a
zökkenômentes váltásnak.
■ Sok sikert kívánunk mi is az
SBT Protect csapatának.
K. L.
SBT Protect Kft. – Siemens tûzjelzés
és biztonságtechnika új céges mezben
Ertinger Imrével, az SBT Protect Kft. ügyvezetôjével beszélgetünk
az új vállalkozás indulásáról, céljaikról, piaci helyzetükrôl,
kilátásaikról. Ertinger Imre neve persze szakmai berkekben
közismert, hiszen közel egy évtizedig a Siemens
Tûzjelzés- és biztonságtechnika üzletágának vezetôjeként
dolgozott és olykor lapunkban is publikált, így talán megengedhetô
számunkra a bizalmasabb hangvétel.
07 sbt.indd 7 2013.11.13 15:46:55
■ A strukturált kábelezési rendszer
A 4 csavart érpáras Ethernet kábel átviteli
tulajdonságai egy univerzális alapot biztosí-
tanak a legkülönfélébb adatok és jelzôrend-
szerek átviteléhez, így napjainkban a szá-
mítógépes hálózatokon túl, telefonrendsze-
rek, beléptetô, biztonsági és épületfelügyele-
ti rendszerek is ezt az infrastruktúrát hasz-
nálják. A strukturált kábelezés az egységes
végponti kialakítás révén, lehetôséget bizto-
sít arra, hogy adott végponton rugalmasan
és gyorsan megváltoztassuk az elérhetô
szolgáltatás típusát, fölöslegessé téve eltérô
hálózatok párhuzamos kialakítását.
A réz természetesen nem az egyetlen elérhetô
átviteli média, a linkek felépíthetôek optikai
vagy vezeték nélküli elemek használatával is,
illetve ezek kombinálása biztosítja a maxi-
mális teljesítményt és az adott feladathoz
legjobban illeszkedô egyedi megoldásokat.
Kábelezési rendszer kiválasztásánál legna-
gyobb figyelmet az infrastruktúra megfelelô
minôségére és átviteli kapacitására kell he-
lyezni, hiszen ez utólag nehezen vagy egyál-
talán nem bôvíthetô.
Hogy megelôzzük az ebbôl eredô késôbbi
problémákat használjunk tanúsított és rend-
szer-garanciát biztosító elemeket, melyek
minôségére a gyártó vállal garanciát.
A megfelelô minôségû elemek használatán
túl, hálózatunk teljesítményét és megbízha-
tóságát a gondosan megtervezett és a kör-
nyezeti zavarokat is figyelembe vevô háló-
zati topológia szavatolja.
■ A megfelelô topológia
Az 1. ábrán látható alap topológiák biztosít-
ják az irányvonalakat a hálózat megtervezé-
séhez, de a végsô struktúrát ezek kombináci-
ói adják.
A „bus” vagy „soros” elrendezés elônye,
hogy legolcsóbban megoldható egy hosszú
egyenes terület lefedése, pl. egy sétányt fi-
gyelô kamerarendszer esetén. Hátránya,
hogy sérülékeny, hiszen bárhol megszakad
a gerinc, a mögötte lévô berendezések elér-
hetetlenné válnak. Ha ezt a topológiát hasz-
náljuk, az egyes szegmenseken lévô eszkö-
zök sávszélességigénye összeadódik, ami
nem lépheti túl a hálózat vagy a feldolgozó
egység kapacitását.
A „soros” elrendezés megbízhatósága javít-
ható, ha úgynevezett gyûrû struktúrát ho-
zunk létre belôle, ami biztosítja az eszközök
elérhetôségét egy esetleges gerincszakadás
esetén is, amennyiben ez a hálózatot meg-
hajtó aktív eszközök által támogatott (pl.
RSTP protokoll alkalmazásával).
„Csillag” és „Fa” elrendezés a számítógépes
hálózatok alap topológiája, mely biztosítja a
legnagyobb megbízhatóságot és maximális
sebességet a végpontok számára, de kivitele-
zése nem mindig költséghatékony, emlékez-
zünk vissza az elôbb említett hosszú sétányra.
A szükséges sávszélesség és biztonság (re-
dundancia) elérése mellett a környezeti kö-
rülmények és esetleges zavarok kivédése is
a topológia és az átviteli közeg kiválasztá-
sának fontos szempontjai.
■ Az átviteli közeg
A legjobban elterjedt réz alapú kábelezésnél,
a külsô források által keltett elektromágne-
ses mezôk zajt indukálnak a kábelben, ezál-
tal lerontva annak átviteli paramétereit. A
kábelezés nyomvonalának megválasztása-
kor ezeket szem elôtt kell tartani, különösen
ipari környezetben, betartva az elôírt védôtá-
volságokat és kiválasztva a megfelelôen ár-
nyékolt kábeltípusokat.
Optika alkalmazásánál ezek a problémák
nem jelentkeznek, hisz mivel az adatátvitel
fény segítségével történik, így teljesen érzé-
ketlen az elektromos zavarokra. Sávszé les-
sége szinte korlátlan, hiszen ez csak a meg-
hajtóeszközök fejlettségén múlik, ellentétben
a rézzel, ahol a fizikai tör vény szerûségek
korlátozzák az átvitelt. Ezen felül egyetlen
üvegszálba több kapcsolat is felvihetô kü-
lönbözô hullámhosszak alkalmazásával,
még tovább növelve az átviteli kapacitást.
Kültéri alkalmazás esetén további elônyként
8
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
Optikai átvitel 100 Mbps 1000 Mbps 10 Gbps 40 Gbps 100 Gbps
OM1 (62.5/125) 2000 m 220 m 33 m – –
OM2 (50/125) 2000 m 500 m 82 m – –
OM3 (50/125) 2000 m 1000 m 300 m 100 m 100 m
OM4 (50/125) 2000 m 1000 m 550 m 125 m 125 m
OS1 (9/125) 10 km 10–70 km 40 km – –
IP-kamerás megfigyelôrendszerek hálózati
infrastruktúrája – réz és optikai alapokon
IP-kamerás megfigyelôrendszer beüzemelése sokaknak egyszerû feladatnak tûnik,
mégis jól használható, megbízható és a megrendelôi igényeket maximálisan kiszol-
gáló rendszert telepíteni csakis minden összetevôre kiterjedô tervezéssel és szakis-
merettel lehet!
A megfelelô hálózati alap jelentôsége sok esetben csak utólag mutatkozik meg,
amikor a próbaüzem alatt késô és szaggató mozgást, akadozó beléptetési pontot
vagy nem elérhetô kamerákat tapasztalnak, aminek következtében a rendszer pont
azt a feladatot nem tudja ellátni, amiért valójában létrehozták.
„Kerüljük a rézzel futtatott alumínium
kábelek használatát, ti. ezek átviteli pa-
ramétereikben és idôtállóságban meg
sem közelítik tömör réz erû társaikat!”
1. ábra
Soros Csillag
Fa
Token ring Gyûrû Mesh
08-09 young.indd 8 2013.11.13 15:49:36
nem kell a villámvédelemmel, korrózióval
vagy egyenpotenciálra hozással fáradozni,
hisz ezek egyike sem megoldandó problé-
ma optika használata esetében. Az optiká-
val áthidalható távolságok és elérhetô se-
bességértékek a táblázatban láthatók.
Ahogy a táblázatból is kitûnik az optikával
áthidalható távolság is sokszorosa a réz
alapú megoldásnak, ami jelenleg a legmeg-
bízhatóbb alternatívája a 100 m feletti linkek
kiépítésének.
■ Az üvegszál
Optikai üvegszálnak két nagy csoportját kü lön-
böztetjük meg: multi vagy mono modusú.
Multi modusú csoportba tartoznak a 62,5µm
(OM1) és 50µm (OM2-4) üvegszál átmérôjû
kábelek. 62,5µm-es típust jelenleg már
csak meglévô hálózatok bôvítéséhez hasz-
nálják, míg 50µm-es társa jobb átviteli pa-
raméterei révén egyeduralkodóvá vált a vál-
lalati, ipari és irodaházi szegmensben. Ez
köszönhetô a relatív alacsony beruházási
költségeknek és annak, hogy javítva az
üvegszál minôségén (OM3 és OM4) a 10,
40 és 100 Gbps sebesség átvitelére is képe-
sek.
Mono modusú kábelben az üvegszál átmé-
rôje 9µm. Legnagyobb felhasználói a szol-
gáltatók, akik nagy távolságú hálózataikban
alkalmazzák.
Az optika elônyei vitathatatlanok a réz kábe-
lezéssel szemben és sok esetben az egyet-
len alternatívát jelentik az adott hálózati fel-
adat megoldásához. Ennek ellenére sokan
még mindig nehezen, vagy egyáltalán nem
alkalmazzák a technológiát, mert nem is-
merik és félnek a végzôdtetés bonyolultnak
tûnô eljárásától.
■ Az üvegszálas optika végzôdtetése
Ha eljutunk odáig, hogy a gerinckábelek be-
húzásra kerültek akár a hálózati szekrényig,
akár egy kültéri dobozig, minden esetben az
elemi üvegszálat alkalmassá kell tenni a
meghajtó aktív eszközök csatlakozásához.
Ehhez egy megfelelô optikai csatlakozóra
van szükség a 2. ábra alapján.
A említett csatlakozók négy eljárás segítsé-
gével kerülhetnek a kábel végére:
1. Pigtail hegesztés
2. Csatlakozó ragasztás
3. Csatlakozó krimpelés
4. Zselés gyorscsatlakozók
Pigtail (fél patch kábel) hegesztés esetén a
hegesztôgép magas ára miatt, a kezdeti be-
ruházás költsége magas, de a végzôdtetésre
esô költség alacsony. Elônye, hogy kis
szaktudással, gyorsan és kis csillapítással
végzôdtethetô a gerinckábel.
Ragasztásnál az induló költségek alacso-
nyak és a csatlakozók is pár száz forintos
tételek. A technológia folyamán a csatlako-
zók kézi csiszolás segítségével érik el a kí-
vánt felületet, így a szakmai tudás elenged-
hetetlen és a végeredmény is a gyakorlott-
ság függvénye.
Krimpelés esetén egy elôre végzôdtetett
csatlakozót roppantunk az üvegszálas ká-
belre speciális szerszám segítségével. Mivel
a csatlakozó belsejében fényvezetô zselé
segítségével történik az átvitel, csillapítása
nagyban függ a megfelelô végzôdtetô tech-
nikától.
Zselés toldók és gyorscsatlakozók az elôbb
említett zselés technológián alapulnak, a
speciális krimpelô szerszám szükségessége
nélkül. Az elérhetô csillapítás relatív magas
és a csatlakozó típusok is korlátozottan el-
érhetôk, így jelenleg fejlôdniük kell még,
hogy igazi alternatívái lehessenek akár a
hegesztésnek, akár a ragasztásnak.
Azt követôen, hogy a csatlakozók felkerültek
a gerinckábelre, akárcsak a réz esetében, fi-
xen kerül telepítésre (védve a késôbbi sérü-
lésektôl), majd a megfelelô patch kábel se-
gítségével csatlakoztathatjuk a meghajtó-
eszközöket.
Látható, hogy technológiai szempontból
egyszerû és gyorsan elsajátítható eljárá-
sokról beszélünk, amikrôl ráadásul oktatá-
sok keretében minden szükséges informá-
ció elérhetô és akár a gyakorlatban is kipró-
bálható.
Új hálózat építésénél a fentiek figyelembe
vételével biztosan nem lesz gondunk a há-
lózati teljesítménnyel és megbízhatósággal,
de meglévô rendszer bôvítésénél csak a
meglévô infrastruktúrára hagyatkozhatunk,
így tervezés elôtt mindenképpen meg kell is-
mernünk annak tudását és korlátait.

■ Meglévô rendszer bôvítése
Ha egy meglévô számítógépes hálózatot
szeretnénk pl. IP-alapú kamerákkal bôvíteni,
ismernünk kell az új, és természetesen a
meglévô rendszer jelenlegi sávszélességigé-
nyeit is. Ezekbôl az adatokból már tisztán lát-
ható, hogy a bôvítéshez szükséges minimá-
lis kapacitás rendelkezésre áll-e vagy sem.
Ha erre nem fordítunk kellô figyelmet, a tele-
pítés után akadozó rögzítés vagy beléptetés,
esetleg a lebutított rögzítési felbontás, egy
használhatatlan rendszert eredményezhet.
Amit elsô lépésben mindenképpen fel kell
mérni:
Ǡ Topológia – bôvítési lehetôségek
Ǡ Hálózati elemek típusa, minôsége és elér-
hetô sávszélessége
Ǡ A jelenlegi rendszer sávszélességigénye
és a jövôbeni bôvítési tervek
Ǡ Az új fejlesztés jelenlegi és jövôbeni sáv-
szélességigénye
Ezen információk birtokában három vég-
eredmény születhet. Legideálisabb eset, ha
a hálózatunkban elég tartalék van a megnö-
vekedett igények kiszolgálására és az aktív
elemeink teljesítménye is elég. Második eset-
ben a hálózatunk megfelelô, de az aktív esz-
közök cseréje szükséges a megfelelô mûkö-
dés érdekében. Harmadik esetben pedig a
hálózatunk sem felel meg a kívánt sávszé-
lesség biztosításához, így részben vagy
egészben cserélni kell.
■ Jövôbeni alkalmazások
Mivel láthatóan egyre több rendszer integ-
rálódik a meglévô hálózati infrastruktúrára,
így új telepítésénél mindenképpen tartsuk
ezt szem elôtt. Hagyjunk tartalékot a jövôbe-
ni alkalmazások számára, és használjuk az
üvegszálas optikai kábel adta lehetôsége-
ket, így biztosítható, hogy hálózatunk gerin-
cét, kritikus pontjait a növekvô külsô zavar
és sávszélességigény esetén sem kell idô
elôtt cserélnünk.
Pásztor András
Young B.T.S. Kft.
9
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
2. ábra
08-09 young.indd 9 2013.11.13 15:49:43
■ Kockázatkezelés
A kockázat rendszeres megállapítása és a koc-
kázat korlátozásához szükséges valamennyi
intézkedés megtétele. Ezen intézkedések közé
tartozik adatok és információk gyûjtése, a koc-
kázatelemzés és -értékelés, intézkedések elô-
írása, illetve megtétele, valamint az eljárás és
az eljárás eredményeinek figyelemmel kiséré-
se és felülvizsgálata a nemzetközi, közösségi
és nemzeti források és stratégiák alapján.
Elérni kívánt célok – többek között – vissza-
szorítania a vám- és adóelkerülést, a karusz-
szel csalásokat, a hamisításokat, a környezet-
károsítást, a feketegazdaságot, a szervezett
bûnözést, a terrorveszélyt.
A kockázatelemzések feladatai elôsegíteni a
fegyelmezett adózói morált, a jogkövetô ma-
gatartást, a jogvédelmet, a termékbiztonságot,
támogatni a közbiztonságot, a tisztességes pi-
aci szereplôket, a biztonságos ellátási láncot.
Közös érdek a kockázatok kezelése területén
az arányosság, a gyorsaság, a hatékonyság,
a versenyképesség és a megbízhatóság.

■ Kockázatelemzés szintjei: helyi, regionális,
központi
A vámhatóságoknak kockázatkezelést kell vé-
gezniük, hogy különbséget tegyenek a vámel-
lenôrzés alá esô vagy vámfelügyelet alá tarto-
zó árukhoz kapcsolódó kockázati szintek kö-
zött és hogy meghatározzák, hogy az áruk kü-
lönleges vámellenôrzés alá esnek-e, és ha
igen, hol történik ez. A kockázati szintek meg-
határozása a kockázattal kapcsolatos ese-
mény elôfordulási való szí nûségének és az
esemény tényleges bekövetkezése esetén fel-
lépô hatásnak a felmérésén alapul. A vámel-
lenôrzésre kerülô szállítmányok vagy vámáru-
nyilatkozatok kiválasztásának alapja vélet len-
szerû elemet is tartalmaz.
■ Új szelek az adóellenôrzésben
Vámeljárások kapcsán szerzett tapasztalatok
hasznosítása a közúti ellenôrzések során az
adócsalások visszaszorításának érdekében.
Célok: Ǡ Azon gazdálkodók kiszûrése, akik az
ÁFA fizetésével kapcsolatban kockázatot jelen-
tenek. Ǡ A 61-64. árucsoportba tartozó, vala-
mint a mezôgazdasági termékek forgalmának
feltérképezése. Ǡ Üres jármûforgalom feltérké-
pezése a fiktív visszaigénylések felderítése ér-
dekében. Ǡ Kétes címzettek esetében, a szál-
lítási címen operatív ellenôrzés (áru eredet,
foglalkoztatotti). Ǡ Külön jogszabályban meg-
határozott szállítási szabályok ellenôrzése.
Ǡ Szállított áruk tulajdonjogának ellenôrzése,
szúrópróba szerû áruvizsgálat. Ǡ Tartozások
végrehajtása.
dr. Demeter Gergely, fôosztályvezetô-helyettes
NAV KMRVPF Vám és Rendészeti Fôosztály
10
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
1. ábra – A fuvarbörzei
csalások folyamatának
ábrázolása
GYÚJ TÓP ONT f uv ar bö r z e i c s al ás
NAV KOCKÁZAT ELEMZÉSÉNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI
– AVAGY LOGISZTIKA KOCKÁZATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK NÉLKÜL
Új szelek az adóellenôrzésben…
„A HATÁROK ELVÁLASZTANAK, AZ ADÓCSALÁS ÖSSZEKÖT…”
A kockázat a közösség vámterülete és harmadik országok között moz-
gó áruk beléptetésével, kiléptetésével, továbbításával, átszállításával
és meghatározott célra történô felhasználásával, valamint a nem kö-
zösségi vámjogi helyzetû áruk jelenlétével kapcsolatos olyan esemény
bekövetkezésének a valószínûsége, amely megakadályozza a közössé-
gi, illetve a nemzeti intézkedések helyes alkalmazását, vagy sérti a kö-
zösség és tagállamai pénzügyi érdekeit, vagy veszélyezteti a közösség
biztonságát, a közegészségügyet, a környezetet vagy a fogyasztókat.
„Tanzániából érkezett egy magyarországi címre az a
csomag, amelyben védett állattrófeákat találtak a
NAV munkatársai a napokban, a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülôtéren.”
„Három jármûben elrejtve összesen több mint 14 500
doboz csempészett cigarettát találtak a pénzügyôrök
Röszkénél, a lefoglalt dohányáru értéke mintegy 14
millió forint – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyôri Fôigaz-
gató ság.”
MTI
dr. Demeter Gergely (NAV, Vám- és Rendészeti Fôosztály)
A
fuvarbörzék megjelenését és elterjedését
követôen szinte törvényszerûen bukkan-
tak fel a hazai és az európai kriminalisztikai
palettán az úgynevezett fuvarbörzei csalások.
Amíg Magyarországon 5-6 évvel ezelôtt csak
elvétve találkozhattunk egy-egy ilyen bûn-
cselekménnyel, addig mára – az alacsony fel-
derítési arány és a várható busás haszon mi-
att – már rendszeressé váltak az ilyen esetek.
■ De mik is azok a fuvarbörzei csalások?
Kriminalisztikai szempontból az internetes
csalások közé sorolható vagyon elleni bûn cse-
lekmények, büntetôjogilag pedig a Btk. 378.§-
ában foglalt csalás bûncselekmény törvényi
tényállását merítik ki. Valójában azonban a
klasszikus internetes csalásoknál komplexebb
elkövetési móddal állunk szemben, amihez ál-
talában jóval nagyobb károkozás is társul.
Fontos különbség továbbá az
is, hogy míg a hagyományos
értelemben vett internetes csa-
lások esetében túlnyomórészt
egy-két elkövetôvel állunk
szem be, addig a fuvarbörzei
csalások mögött többnyire jól
szervezett és nemzetközi kapcsolatokkal ren-
delkezô elkövetôi hálózat áll.
A hazánkban is elterjedt fuvarbörzék lényeg-
ében az internetes „piacterek” egy speciális
formái, ahol az Európa bármely pontján
mûködô szállíttató, valamint fuvarozó cégek
szállítmányokat adhatnak és vehetnek ezzel
költséghatékonyabbá téve tevékenységüket. A
fuvarbörzék alkalmaznak bizonyos biztonsági
rendszabályokat, így elvileg csak ellenôrzött
cégek vehetnének részt a fuvarok értékesítésé-
Kaszálnak a fuvarbörzei csalók
Európa szerte egyre több cég esik áldozatul a fuvarbörzék felhasználásával elkövetett csalá-
soknak. De mi is az a fuvarbörzei csalás? Hogyan védekezhetünk ellene és mit tegyünk ha
már áldozatokká váltunk?
10-11 nav_pandi.indd 10 2013.11.15 12:17:09
ben. Az alkalmazott biztonsági protokollok,
azonban sajnos kijátszhatók, mivel jórészt az
érintett cégek önkéntes adatszolgáltatásán és
az üzletfelek kölcsönös adatellenôrzésén ala-
pulnak. Egy ilyen rendszerben a professzioná-
lis elkövetôk könnyûszerrel használhatják ki a
kriminalisztikai tapasztalatokkal nem rendel-
kezô, átlagos üzleti felhasználók jóhiszemû-
ségét. Így többnyire a sértettek ellenôrzési gya-
korlatának hiányosságai és felületessége teszi
lehetôvé a bûncselekmény elkövetését.
A módszer lényege, hogy úgynevezett stróma-
nok, azaz a valódi elkövetôket leplezô, de a
bûncselekmény elkövetésében ténylegesen és
tevôlegesen részt nem vevô személyek „nevére
íratott”, vagyontalan fantomcégeket regisztrál-
nak a fuvarbörzén. Az elkövetôk gyakran azt a
bizonyos kapuperiódust használják ki a re-
gisztráció során, amikor a papír alapú cégira-
tok szerint már a strómanok neve alatt jegyzett
cégek, az internetes és egyéb elektronikus nyil-
vántartások alapján, látszólag még az eredeti
tagok tulajdonában vannak és korábbi ügyve-
zetôik irányítják azokat. Ez a körülmény nem
csak a felderítést nehezíti meg jelentôsen, de
általában a sértettek megtévesztésére is alkal-
mas.
A regisztrációt követôen a fantomcégek elvál-
lalnak bizonyos azonosítható fuvarfeladatokat.
Az azonosítást többnyire az elkövetôk korábbi
konkrét tapasztalatai, vagy a fuvarbörzére fel-
töltött adatok teszik lehetôvé, de elôfordulnak
olyan esetek is, ahol belsô információk meg-
szerzésével választották ki a késôbb eltulajdo-
nított szállítmányt. Ezután a fantomcég beje-
lentkezik a kiválasztott fuvarfeladatra, majd az
üzletfelek átesnek a kötelezô biztonsági proto-
kollon. A céges adatok megküldésekor viszont
az elkövetôk többnyire már érvénytelen, vagy
hamisított CMR biztosításokat használnak fel,
melyek azonban tökéletesen alkalmasak a
sértettek megtévesztésére.
A csalóknak ekkor azonban még szükségük
van egy második körös alvállalkozóra, mely
társaság teherautója az árut ténylegesen el-
szállítja a felrakóhelyrôl. Az
ilyen második körös fuvarozá-
si vállalkozók az esetek döntô
többségében nincsenek tisz-
tában az ügy hátterével és a
rakományért felelôs céggel
együtt szintén kárvallottjai ezeknek az ügyek-
nek. Az elkövetôk ugyanis az ô munkájukat
sem fizetik ki, sôt a nyomozati procedúrában
is kénytelenek részt venni, ami rengeteg idôt
és energiát emészt fel. Elôfordulnak azonban
olyan esetek is, melyek során a tényleges szál-
lítást végzô sofôrök is társtettesei a bûncse-
lekménynek. Ilyenkor hamis rendszámokat és
személyi okmányokat használnak fel az áru
átvételénél.
A rakomány és a tényleges szállítást végzô
sofôrök kiválasztása után az elkövetôk követ-
kezô feladata a szállítmány megszerzése.
Ennek során kezdetben minden a megszokott
forgatókönyv alapján alakul. A felrakási helye-
ken, a megadott idôpontban megjelenik a ka-
mion. A rakodás normál rendben megtörténik,
majd a teherautó elindul a célállomás felé. A
sofôr ezután közvetlenül a fantomcég ügyin-
tézôjétôl kap egy telefonhívást, mely szerint a
célállomás megváltozott és új helyen kell le-
raknia az árut. A gépkocsivezetô a szállít-
mányt ekkor egy alkalmi (köztes) raktárba vi-
szi és ezzel az ô feladata véget is ér. Ebbôl a
raktárból értékesíti tovább a fantomcég az
árut, vagy a beavatott sofôrökkel a saját raktá-
rába viteti, így az ezután már szinte követhetet-
lenné válik. Az elkövetôk pedig megszabadul-
nak telefonjaiktól és igyekeznek minden szálat
felégetni maguk mögött. Az eltulajdonított
szállítmány értékesítését többnyire feketepiaci
csatornákon keresztül kivitelezik, vagy fiktív
számlákkal legalizálják az árut, ami így visz-
szakerül a legális kereskedelmi forgalomba.
Gyakorlatilag – a rakománytól függetlenül –
egy szállítmány sem lehet biztonságban, amit
fuvarbörzén keresztül felhajtott, egyébként is-
meretlen céggel próbálnak eljuttatni a célállo-
másra, ugyanis az elkövetôknek nincsenek ki-
mondott célterületei. A sértettek között találunk
gyártással és kereskedelemmel foglalkozó cé-
geket egyaránt, a zsákmány pedig a tapaszta-
latok szerint bármi lehet, ami a legális-, vagy
a feketepiacon értékesíthetô. Az ebbôl a célból
regisztrált fantomcégek kiszûrése – olyan ha-
gyományos módszerekkel, mint a cégtárak,
vagy az adószámok ellenôrzése – többnyire
nem, vagy csak megfelelô kriminalisztikai ta-
pasztalatok birtokában lehetséges. Ha elkerül-
hetetlen, hogy ilyen módon találjunk fuvarozó
céget egy feladat elvégzésére, célszerû lehet
egy szakmailag felkészült nyomozóirodát meg-
bízni az ellenôrzéssel. Az erre a célra fordított
pár tízezer forintra rúgó költségeket ugyanis
gyakran több százszorosan meghaladhatják a
kockáztatott értékek. A biztosítók pedig min-
dent megtesznek azért, hogy a történet végén
ne ôk állják a „cechet”.
Ha pedig már megtörtént a baj és nyilvánvaló-
vá vált, hogy a szállítmányunk nem érkezett
meg a célállomásra, akkor egy percet se kés-
lekedjünk! Gyûjtsük össze a tranzakcióval kap-
csolatos összes dokumentációt és mihama-
rabb tegyük meg a feljelentést az illetékes
rendôrkapitányságon. A rendôrségi nyomozás
megindítása bár mindenképpen szükséges,
általában nem garancia a rakomány elôkerülé-
sére. Az ilyen típusú ügyek hatósági nyomozá-
sát ugyanis a szokásosnál is több körülmény
nehezíti. A legjellemzôbb hátráltató tényezô,
hogy a sértett székhelye, a felrakóhely, a fuva-
rozási fôvállalkozó, valamint az elsô és má-
sodkörös fuvarozási alvállalkozók székhelyei,
gyakran mind-mind más nyomozó hatóság il-
letékességi területéhez tartoznak. Így a szüksé-
ges nyomozati cselekmények elvégzése a szo-
kásosnál is nagyobb energiát, erô- és eszköz-
bevonást igényel. A sürgôs, azonnalos nyomo-
zati tevékenységek elvégzése sok esetben
meghaladja a rendôrség lehetôségeit. Ez pedig
gyakran – még az elkövetôk azonosítása ese-
tén is – a kármegtérülés rovására megy. Ezért,
a kármegtérülés esélyeinek növelése érde ké-
ben ajánlott egy kellô szakértelemmel bíró ma-
gánnyomozó-irodát megbízni a felderítéssel. A
magánnyomozók ugyanis az állami kollégáik-
nál jóval rugalmasabban képesek áthidalni a
nagy távolságokból adódó nehézségeket. Nem
is beszélve arról, hogy míg a nyomozó hatósá-
gok fô feladata az elkövetôk felkutatása és tör-
vényi felelôségre vonásuk megalapozása, ad-
dig a sértett által alkalmazott magánnyomozó
– a megbízójának érdekeit képviselve – a kár-
megtérülést tartja elsôdleges céljának.
Nagyon fontos azonban, hogy a káresemény
ész lelését követôen a lehetô leggyorsabban
kérjünk hozzáértô segítséget, hiszen a szállít-
mány eltüntetése nyilvánvalóan idôt vesz
igénybe, mely idôszakban még jóval nagyob-
bak az esélyei a kármegtérülésnek.
Pándi Ákos – INFACTOR Magánnyomozó
és Biztonsági Tanácsadó Iroda ügyvezetôje,
magánnyomozó • akos.pandi@infactor.hu
11
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
GYÚJ TÓP ONT f uv ar bö r z e i c s al ás
2. ábra – A fuvarbörzei
csalások gyakorlati meg-
valósulásának ábrázolása
NÉVJEGY – Pándi Ákos 1977-ben született. 2000-ben a Rendôrtiszti Fôiskolán szerzett bûnügyi tiszti oklevelet,
majd 2004-ben bûnügyi vezetôi képesítést. 10 évet töltött el a Rendôrség kötelékében bûnügyi szakterületen,
melybôl 8 évig különbözô bûnügyi egységek vezetôje volt. Jelenleg hetedik éve vezeti az INFACTOR Magánnyomozó
és Információvédelmi Kft.-t, mely cégnek egyben résztulajdonosa is. 2013. júniusában megkapta az Országos
Kriminalisztikai és Detektív Egyesület által kiírt Kossa-Magyary „Év Detektívje” Emlékdíj különdíját.
10-11 nav_pandi.indd 11 2013.11.15 12:17:20
A
z elôadáson a cseh gyártó anyacég kép-
viseletében a Jablotron üzletfejlesztési
igaz gatója, Tomas Kaska úr személyesen mu-
tatta be a Jablotron új, JA-100 elnevezésû ri-
asztórendszer termékcsaládját a megjelent
érdeklôdôknek. Ezt nem kis büszkeséggel tet-
te, hiszen a rendszer számtalan olyan újdon-
ságot és nem kevés perifériát tartalmaz, me-
lyeknek köszönhetôen a Jablotron központo-
kat ismerô és telepítô szakemberek az eddigi-
eknél is nagyobb kényelmet és biztonságot
ajánlhatnak megrendelôiknek. Az angol nyelvû
elôadást Matkó Csaba, a Jablotron Alarms
Hun gária Kft. kereskedelmi igazgatója szaksze-
rûen tolmácsolta. Azokon a pontokon, ahol a
mûszaki részletek pontosítása különös fontos-
sággal bírt, Tóth Ferenc a cég mûszaki igazga-
tója segített megértetni a vendégeknek a rész-
leteket.
■ Rátérve immár a részletekre Kaska úr ki-
emelte, hogy a JA-100 a kezelés forradalmát
valósítja meg. Nem várja el a felhasználótól a
riasztó alapos ismeretét, hanem egyszerû ke-
zelhetôséget kínál. Figyelembe veszi az egyedi
igényeket, így a kezelôegység szegmensekbôl
épül fel, a tényleges védelmi elvárásoknak
megfelelôen. Egyetlen gombnyomással kap-
csolható be a kívánt partíció, a jól áttekinthetô
kezelôegységen, a menük, vagy billentyû kom-
binációk alaposabb ismerete nélkül. A JA-100
rendszer teljes körû védelmet biztosít; a sze-
mélyes biztonságról éppúgy gondoskodik,
mint a betörés- vagy tûzjelzésrôl, miközben
házvezérlési funkciókat is ellát. A rendszerrel
egyszobás lakások éppúgy megvédhetôk,
mint kiterjedt ipari komplexumok, miközben
a használata ugyan olyan egyszerû marad.
■ Ezeket a látszólag összeférhetetlen követel-
ményeket sikerrel és egyidejûleg elégíti ki a
Jablotron szabadalmaztatott vezérlési rend-
szere, mely nem korlátozódik csak a vezérlô-
eszközökre, hanem a rendszer teljes architek-
túráját érinti. A rendelkezésre álló eszközök vá-
lasztéka, olyan elôremutató ugyanakkor idôtál-
ló keverékét alkotja a lehetôségeknek, melyek
hosszú távon oldják meg a felhasználók biz-
tonság iránti igényét. Ilyen a személyre szab-
ható moduláris rendszer, az adatbusz-alapú
vezetékes, az új vezeték nélküli adatátvitel, va-
lamint a számos kommunikációs lehetôség,
melyen át a központ elérhetô, illetve a felhasz-
náló tájékozódhat a rendszer állapotáról.
■ Az elôadásból kiderült, a Jablotron a 100-
as rendszer tervezése során az EN 50131
szabvány Grade 2 fokozatának való megfelelô-
séget tartotta szem elôtt. Az adatátvitel mind a
vezetékes, mind a vezeték nélküli eszközöknél
a Jablotron által kifejlesztett egyedi, dinamikus
protokollon keresztül zajlik, rádiós eszközök-
nél a szabványos 868 MHz-es frekvencián.
■ A vezeték nélküli eszközök alaphelyzetben
is pár száz méter távolságig üzembiztosan
mûködnek, de hatótávolságuk korlátozott rálá-
tás esetén az adatbusz meghosszabbításával,
illetve jelismétlôvel jelentôsen megnövelhetô.
Ily módon a rendszer nem csak a beltér és a
határvonalak védelmére alkalmas, hanem
megfelelô kültéri eszközök használatával, akár
300 méteres sugarú körben ki is terjeszthetô.
■ A nap folyamán megismerhették az érdek-
lôdôk a JK-101 alapmodellt, mely 50 vezeté-
kes vagy vezeték nélküli eszköz fogadására al-
kalmas, 6 partíciót és 8 programozható kime-
netet tartalmaz. És hallhattak a nagyobbik test-
vérrôl, a JK-106 központról amely 120 eszköz
csatlakoztatására képes, 15 partíciót és 32
prog ramozható kimenetet tartalmaz.
■ Mindkét központtípus beépített GSM/GPRS
modult is tartalmaz, melyen keresztül a jogo-
sult felhasználók érhetik el a rendszert vezérlé-
si, programozási, felügyeleti célból, például
távirányítással kinyithatják a kertkaput vagy a
garázsajtót.
■ A rendszer a vagyonvédelemben szokásos
érzékelôtípusokat tartalmazza, de gázszivár-
gás- és vízszintérzékelôk is kérhetôk, beleértve
azt a különleges fényképezôgéppel kiegészített
PIR érzékelôt is, mely a vizuális riasztás-hite-
lesítés nélkülözhetetlen eszköze.
■ A JA-100 a felhasználók és telepítôk számá-
ra a MyJablotron webes ügyfélkapun keresztül
is elérhetô, mely a mostanában népszerû fel-
hôalapú alkalmazások Jablotron megfelelôje.
Az okostelefonnal rendelkezô felhasználóknak
(a rendszer regisztrációját követôen) csak le
kell tölteni az ingyenes MyJablotron alkalma-
zást a Google Play vagy Apple Store tárhelyek-
rôl, és máris vezérelhetik központjukat, bön-
gészhetik az eseménynaplót vagy tallózhatják
a PIR-kamerája által készített képeket.
■ Röviden olyan kiegészítô – és egyre széle-
sebb körû igényt kielégítô – termékek is bemu-
tatásra kerültek, amelyek szeretteink védelmét
szolgálják, hiszen a család biztonsága mindig
is központi szerepet töltött be a Jablotron mér-
nökeinek a gondolkodásában. ilyen fejleszté-
seik a Tiny bébi monitor és a Granny segélyhí-
vó telefon.
■ A Jablotron Tiny bébi monitor nem egy szok-
ványos gyermekôrzô, digitális képátvitele segít-
ségével nem csak a gyermek hangját továbbít-
ja, hanem kristálytiszta képet is szolgáltat a ké-
szülék 150 méteres, vezeték nélküli hatótávol-
ságában. A kitûnô felbontású kamera beépített,
nagy fényerejû LED-et is tartalmaz, mely max.
4,5 méter távolságban világítja be a helyiséget.
Így a vevôegység 2,4”-os képernyôjén tisztán
látható a békésen szuszogó gyermek.
■ Használatát Kaska úr minden olyan felhasz-
náló számára javasolja akinek megnyugvást
jelent, ha egyik szemét folyamatosan gyerme-
12
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R ungária behatolásjelzés/Jablotron Alarms Hu
Jablotron – több mint biztonságtechnika
A magyar biztonságtechnikai piacon immár 15 éve jelenlévô Jablotron Alarms
Hungária, rendszeres bemutatóinak, oktatásainak sorában is kiemelten sikeres-
nek volt tekinthetô a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban szervezett rendezvényük,
ahová a meghívottak közül több mint 120-an jöttek el.
Balról jobbra: Tomas Kaska, Tóth Ferenc
és Balczó Rudolf meghívott vendég
Feladatnak
megfelelôen
bôvíthetô
kezelô-
billentyûzet
Kültéri, buszos,
akkumulátoros
hang-
fényjelzô
12-13 mod_alarm.indd 12 2013.11.15 12:21:14
kén tarthatja, miközben a másik szobában
megszokott életét éli.
■ A Jablotron Granny segélyhívó telefon nem
más, mint egy fixen telepített mobilkészülék,
melynek nagyméretû LCD kijelzôje, és nagy
nyomógombjai segítik az idôsebb, vagy látá-
sukban, mozgásukban korlátozott személye-
ket a kommunikáció során. A nagyobb odafi-
gyelést igénylôk számára jelent könnyebbsé-
get a telefonba épített vezeték nélküli vevô és a
hozzá rádiós úton kapcsolódó, karra csatolha-
tó, vagy nyakba akasztható segélyhívó nyo-
mógomb. Baj esetén csak meg kell nyomni az
amúgy is kéznél levô segélyhívó nyomógom-
bot és a telefon azonnal kapcsolatba lép a
megfelelô, intézkedésre képes címzettel, fel-
hívva ôt, vagy szöveges üzenetet küldve szá-
mára. A vevôegységnek köszönhetôen nem
csak a segélyhívó nyomógomb, hanem a
Jablotron füstérzékelôje és fali segélyhívó nyo-
mógombja is vezeték nélkül csatlakoztatható
a telefonhoz.
■ Az elôadás végén még pár szó esett az
EYE-02 GSM kameráról amely egyben egy
gyorsan telepíthetô, kompakt biztonsági rend-
szer 5 beépített érzékelôvel, GSM kamerával,
további beltéri és kültéri vezeték nélküli érzé-
kelôk csatlakoztatási lehetôségével. Az EYE-
02 kamera tulajdonképpen egy 20 zónás zan-
zásított OASiS riasztóközpont. Az OASiS rend-
szer a Jablotron „zászlóshajója”, mely a JA-
100 megjelenéséig a legtöbb szolgáltatást
nyújtó rendszer volt. Az EYE-02 kamera riasz-
tás esetén azonnali képi információt szolgáltat
a felhasználók vagy az RFK operátora számá-
ra, lehetôvé téve a riasztási helyzet valós meg-
ítélését, ami a beavatkozás alapvetô feltétele.
A kamera távolról is elérhetô mind a számító-
gépet, mind az okostelefont használó felhasz-
nálók számára. Az erre a célra szolgáló
Jablotool alkalmazás a Google Play vagy
Apple Store tárhelyekrôl ingyenesen tölthetô le.
Az alkalmazással lehetôvé válik a kamera ve-
zérlése, az eseménynapló böngészése és a
kamera által készített képek tallózása.
Minimális térítési díj ellenében a honlapon to-
vábbi szolgáltatások is elôfizethetôk, mint pél-
dául a rendszeres életjel küldése, SMS vagy
MMS üzenetek küldése a Jablotool szerverrôl
és általánosságban a kamera beállításainak
és az eseménynapló tartalmának a Jablotool
szerveren történô tárolása.
■ A kamera már többször bizonyította kiváló
képességeit változatos védelmi feladatoknál:
illegális szemétlerakás megakadályozására,
vadorzás felderítésére, méhkasok védelmére,
takarmányok lopás elleni védelmére. Alkalmaz-
ható minden olyan helyen, amely nehezen
megközelíthetô és nincs kiépített infrastruktúra
sem.
■ Az elôadás zárásaként Kaska úr elmondta,
hogy a Jablotron cég filozófiája az összetett,
sokoldalúan alkalmazható, hiánypótló eszkö-
zök tervezése és gyártása, nem csak egy sze-
rûen behatolásjelzô-központok létrehozása. Az
elhangzottak alapján elmondható, hogy jó
úton járnak. R. V.
13
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R behatolásjelzés/Jablotron Alarms Hungária
Magánnyomoz
Üzleti hírszerz
Céges háttér, g
Vagyoni helyze
Követeléskezel
Eltûnt személy
Tanúkutatás
Környezettanu
Figyelés, köve
Poloskairtás
Poligráfos vizs
Ulysses Team Kft.
1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 50/B
www.ulyssesteam.hu
Munkatársaink
összesen több mint
80 év titkosszolgálati
tapasztalattal
rendelkeznek.
EYE-02,
az Ön távoli
füle és szeme
Nagy gombok, nagy kijelzô
– helyhez kötött GSM telefon
vészjelzô
gombbal
12-13 mod_alarm.indd 13 2013.11.15 12:21:25
NÉHÁNY FONTOS
SZEMPONT
A VÁLASZTÁSBAN:
■ LCD-kezelôs szett LED-keze-
lôs áron!
Az LCD-kezelô elônyei nemcsak
programozáskor érezhetôk (gya-
korlatilag leírás nélküli progra-
mozás), hanem a használat so-
rán is. Az LCD-kezelôn megje-
lenô magyar nyelvû szövegek és
zónanevek egyszerû, egyértelmû
használatot biztosítanak, és
mindezt a LED-kezelôkkel ver-
senyképes áron.
■ Vezeték nélküli bôvíthetô-
ség!
A kommunikációs buszra csat-
lakoztatott rádiós bôvítôvel rend-
szerünk távirányítókkal (éle sí tés,
hatástalanítás, segélykérô riasz-
tások, vezérlésmûveletek) és ve-
zeték nélküli érzékelôkkel is bô-
víthetô. Az így kialakított hib rid
rendszerben csak annyi vezeték
nélküli eszközt kell használ-
nunk, amennyire mindenképp
szükségünk van.
■ USB-n keresztüli programo-
zás a kezelôn!
A rendszer PC-n keresztüli prog-
ramozása a kezelôre csatlakoz-
tatott USB kábelen keresztül tör-
ténik (hétköznapi USB mini ká-
bellel), kényelmesen egy kávé
mellett, a központdobozhoz va ló
bonyolult hozzáférés nélkül.
■ Azonnali (soros portos) átjel-
zés!
A soros portra csatlakoztatott
GPRS/Rádió/IP kommunikáto-
rokkal nemcsak olcsóbb eszkö-
zökkel valósítható meg az átjel-
zés az ENIGMA távfelügyeleti ál-
lomásra, hanem sokkal gyor-
sabb és megbízhatóbb is, hi-
szen a jelzések a telefonkom-
munikátor kihagyásával gyakor-
latilag azonnal továbbításra ke-
rülnek. Természetesen a köz-
pontok telefonkommunikátora
emellett szabadon használható
további átjelzési csatornaként.
■ Megbízható minôség, 3 év
ga rancia!
A MABISZ minôsítés, az EN
50131 II. fokozat és a 3 év ga-
rancia mellett a megbízhatósá-
got az a több ezer Magyar or-
szágon felszerelt SECOLink ri-
asztóközpont jelenti, amely tele-
pítés óta hiba nélkül végzi fel-
adatát.
■ És még néhány kellemes ap-
róság!
Ǡ Többféle élesítési mód használ-
ható (teljes, otthoni, éjsza kai).
14
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R be hat o l ás j e l z é s / VI L L B AU
Jellemzôk
MAS 808 LCD
Szett
MAS 832 LCD
Szett
MAS 832-G LCD
Szett
Összes használható zóna 8 32 32
Központon levô zóna 8 8 / 16 8 / 16
Kezelôzóna 2 2 2
Partíció 4 4 4
Max. kezelôk (modulok)
száma
7 15 15
Felhasználókód 5 31 31
Eseménynapló 512 512 512
PSTN kommunikátor
átjelzési protokoll
Contact ID Contact ID, 4/2 Contact ID, 4/2
Hômérséklet-kijelzés
a kezelôben
✖ ✔ ✔
Zónaduplázás ✖ ✔ ✔
LCD-kezelô ✔ ✔ ✔
Grafikus LCD-kezelô ✖ ✖ ✔
Vonzó riasztóközpontok –
hagyja magát elcsábítani!
CSINOS KÜLSÔ, OKOS BELSÔ, BOMBA ÁR
A behatolásjelzés területén nem könnyû olyan érdemi dol-
gokkal elôrukkolni, ami széles körben eladható az ügyfelek-
nek. A litván SECOLink cég riasztórendszerei nemcsak tudá-
sukban és kivitelükben, hanem árukban is kiváló megoldást
jelentenek a hazai vagyonvédelmi piacon.
Ǡ 2 zónabemenet a kezelôn.
Ǡ A központon két zónánként
egy +AUX kimenet az egy sze-
rûbb telepítéshez.
Ǡ Ügyfél igényei szerint definiál-
ható gyorsmenürendszer.
Ǡ A bemeneti bôvítô zónái ki-
menetként is használhatók.
Ǡ Proximity olvasón keresztüli
élesítés és hatástalanítás.
Ǡ Hívás/SMS/Android alapú köz-
pontvezérlés és állapotlekér-
dezés.
Ǡ Grafikus, nagy képernyôs LCD
kezelô, de még mindig megfi-
zethetô áron.
Ǡ Kiváló mûszaki támogatás,
személyre szabott gyakorlati
oktatások.
■ A SECOLink riasztóközpontok
kizárólagos magyarországi for-
galmazója a VILLBAU Bizton-
ságtechnika, az ENIGMA digitá-
lis távfelügyeleti vevôkészülék
fejlesztôje és gyártója.
További információ:
www.secolink.hu, www.villbau.com
14 villbau.indd 14 2013.11.13 15:55:46
Erando 1_1 1302.indd 15 2013.11.13 14:35:39
A
z építkezés – de a felújítás
is – komoly stressz faktort
jelenthet a mindennapokban, hi-
szen a folyamatosan felmerülô
problémák és kérdések, hosszú
órákat vehetnek el életünkbôl. A
hôn áhított költözés elôtt, még
egy fontos feladatunk van hátra:
ki kell választanunk a megfelelô
garázskaput, amely nem is any-
nyira egyszerû feladat. A követ-
kezôekben a Hörmann – mint az
egyik vezetô garázskapu gyártó
cég – néhány nagyon fontos
arany szabályra hívja fel a figyel-
münket azért, hogy megbízható
garázskaput választhassunk há-
zunkba, amely évtizedeken ke-
resztül tartós biztonságot nyújt
otthonunknak, autónknak.
■ Milyen garázskapu típusok
léteznek?
– A garázskapukat legegysze-
rûb ben nyitásuk alapján lehet
meg különböztetni. Ez alapján
megkü lönböztetjük a szekcio-
nált és a bil lenô garázskapukat.
A szekcionált kapu több, víz-
szintesen elhelyezkedô lamellá-
ból áll, amelyek nyitáskor a ga-
rázs mennyezete alá csúsznak
fel, vagy oldalra, a fal mellé.
Ennek a típusnak a legfôbb elô-
nye, hogy igen helytakarékos. A
másik típus a billenô kapu,
amelynek a nyitásakor egyetlen
nagy „tábla” billen fel a magas-
ba. Elônye, hogy ez a típus a
szekcionált kapukhoz képest
mérsékeltebb áron kap ható, ám
jóval helyigényesebb: nyitásakor
és zárásakor is fokozottan kell
ügyelni arra, hogy elegendô he-
lyet biztosítsunk a kapunak!
16
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R be l é pt e t é s / Hö r mann
■ Milyen biztonsági szempon-
tokra ügyeljünk?
– Egy jó garázskapu rengeteg
igénynek kell, hogy megfeleljen.
Amellett, hogy meg kell akadá-
lyoznia az illetéktelen behatolá-
sokat – azaz biztonságosnak
kell lennie – a családtagjainkra
és nem utolsó sorban a garázs-
ban tárolt értékeinkre (autó, mo-
torkerékpár) is vigyáznia kell.
A vásárlásnál mindig ezt a há-
rom állítást vizsgáljuk, és kezel-
jük „etalonként”! A Hörmann ka-
puk tervezésénél és gyártásánál
is ezeket a szempontokat vették
figyelembe a mérnökök, így biz-
tosak lehetünk, hogy nem tör-
ténnek balesetek, vagy nem né-
zünk kellemetlen pillanatok elé,
ha nyaralásból hazaérkezve, ne-
tán azt vesszük észre, hogy fel-
törték a garázsajtónkat.
Egy garázskapunál a vagyonvé-
delmi szempontok legalább
ugyan olyan fontosak, mint egy
ablak, vagy egy bejárati ajtó ese-
tében, hiszen garázskapunk is
egy nyílászáró, ráadásul nem is
kis felülettel. Otthonunk maxi-
mális védelme érdekében vásár-
lás elôtt a következôkre kell rá-
kérdeznünk:
■ Szekcionált kapu esetén:
Ǡ A Hörmann kapuk rendelkez-
nek a feltolás elleni védelem-
mel. Ez a technika – a motor-
ral mûködtetett garázskapu
esetében – áramszünetnél is
biztosítja a betörôk elleni vé-
delmet.
■ Billenô garázskapu esetén:
Ǡ Ha kézi mûködtetésû, akkor
rendelkeznie kell forgónyelves
reteszeléssel, ami záráskor
erôsebben rögzíti a kaput a
kerethez mindkét oldalon,
mint a toló-reteszelt. Így gya-
korlatilag lehetetlen kiemelni
a garázskaput helyérôl.
További információt a Hörmann
termékeirôl a www.hormann.hu
oldalon, illetve a Hörmann
szakkereskedéseiben talál.
Így válasszunk
garázskaput! – Hörmann Hungária
Amikor házat építünk vagy újítunk fel, hirtelen minden probléma a nyakunkba szakad:
rengeteg kérdés merül fel bennünk. Sokan még a megfelelô garázskaput is nehezen
tudják kiválasztani. A Hörmann most nekik kíván segíteni, azoknak az aranyszabályok-
nak a lefektetésével, amelyek figyelembe vételével nem csak egy tartós és biztonságos,
hanem esztétikus megjelenésû garázskaput választhatunk házunk ékkövéül.
16 hormann.indd 16 2013.11.13 15:56:49
17
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R be l é pt e t é s / S e awi ng
A
Seawing alaprendszere az SC-100
Web Star, amely ideális megoldás
max. 32 beléptetôpontos rendszer kiépítésé-
hez, de amely tovább építhetô Seawing
hardverek és szoftverek alkalmazásával. Más
WEB-szerveres megoldásokhoz képest ma-
gas szintû szolgáltatásokat ad, megoldott a
több felhasználói alkalmazás (pl. irodahá-
zak), fejlett jogosultsági, idôzóna-kezeléssel,
felhasználónként eltérô nyelvû kezelôi felület-
tel, térképkezeléssel.
Az SC-1000 WebStar ideális megoldás azo-
kon a helyeken ahol vezetékes LAN hálózat
és IT-szolgáltatás még nem épült ki, de WEB-
es kapcsolat rendelkezésre áll. Az internetes
kapcsolat a ma ismert legfejlettebb titkosí-
tási eljárást alkalmazza.
A megnövekedett igényekhez a SiS szoftve-
rekre alapozott rendszereket kínálja a
Seawing, de ehhez a kiépítéséhez az SC-
1000 WebStar hardverelemei maradéktala-
nul felhasználhatók. Ez a koncepció egy
rendkívül rugalmas, gazdaságos „építke-
zést” tesz lehetôvé a beléptetôrendszert ki-
építôk számára, költségkímé lô megoldások-
kal, optimális szoftverszolgál tatásokkal.
Az SC-1000 WebStar
elônyei már a telepítéskor
jelentkeznek:
Ǡ A telepítés rendkívül gyors és egyszerû.
Ǡ A telepítéshez nem szükséges IT-ismeret,
csak az egyszerû kábelezési szabályokat
kell betartani.
Ǡ A rendszerhez nem szükséges szoftvert te-
lepíteni, mivel WEB-szerver alapú a rend-
szer, magas szintû szolgáltatásokkal.
Ǡ Egyszerû konfigurálás, automatikus mo-
dulfelismerés, legördülô listákból történô
választás és testreszabási lehetôség segí-
ti a rendszer indítását.
Ǡ A hardvertelepítést követôen azonnali, tel-
jes értékû felhasználást tesz lehetôvé.
Ǡ Induló adatok betöltése és kimentése leg-
egyszerûbb módon, Excel fájl formátum-
ban is történhet.
Az SC-1000 WebStar
elônyei üzemeltetôk számára:
Ǡ A rendszer felügyeletéhez csak egy Web-
böngészô szükséges (Explorer, Firefox,
Ope ra, stb.).
Ǡ Kétnyelvû kezelôfelülettel rendelkezik (alap-
verzió magyar–angol vagy angol–ma-
gyar).
Ǡ Nyelvesítést támogató beépített program,
amely egyszerûen kezelhetô, további nyel-
vek igénye esetén.
Ǡ Egyedileg, felhasználónként beállítható
nyelvek (2 nyelv párhuzamosan).
Ǡ Rendszerkezelôi jogosultság 4 szintje állít-
ható be, jelszavas védelemmel.
Ǡ Irodaházak közös belépési pontjainak ke-
zelésére 5 rendszerazonosító a közös pon-
tok független kezelésére, felhasználónként
(pl. irodaházak közös pontjai).
Ǡ Tetszôleges jogkiosztás belépési ponton-
ként, különbözô idôzónával.
Ǡ Felhasználók besorolása 16 idôzónába,
90 idôzónasávval.
Ǡ Kezeli a különleges naptári napokat, ame-
lyekre eltérô szabályok állíthatók be.
Ǡ Azonosítókártyák felvétele három külön-
bözô módon történhet (olvastatással, ösz-
szefüggô tartomány megadásával vagy
Excel fájlból történô importálással).
Ǡ Belépési jogosultság megadása és törlése
történhet egyenként, felhasználói csopor-
tokra megadva, vagy az összes belépôre.
Ǡ Kész belépési profilok egyszerû másolása.
Ǡ Beépített, azonnal elérhetô Quick Guide és
User Manuel (Rövid útmutató és Részletes
kezelési utasítás).
Ǡ Hatékony szerviztámogatás, beépített ön-
ellenôrzést biztosító diagnosztikai modu-
lokkal.
Az SC-1000 WebStar egyéb
magas szintû szolgáltatásai:
Ǡ A rendszer alaphelyzetben 500 kártyát ke-
zel.
Ǡ Kiépíthetô max. 16 kétoldalas, vagy max.
32 egyoldalas belépési pont, vagy vegyes
kiépítésben 32 olvasóig bármilyen konfi-
guráció.
Ǡ Ciklikusan 100 000 eseményt tárol.
Ǡ Teljes mentést és visszaállítást biztosít,
amennyiben átkonfigurálás, vagy átállás
szükséges.
Ǡ Távmenedzselhetô rendszer, a jogosultsá-
gi szinteknek megfelelôen.
Ǡ Sokoldalú esemény-visszakeresési funkci-
ók, különbözô kulcsok szerint (idôinterval-
lum, használó, átjáró, eseménytípus,
stb.).
Ǡ On-line eseménymonitorozást biztosít.
Ǡ Szûrt listák készíthetôek, exportálhatóak.
Ǡ Térképes megjelenítéssel ikonok mutatják
az átjáró állapotát, egyetlen kattintással
elérhetôek a gyorsmenük (pl. ajtónyitás,
tiltás, stb.).
Ǡ Térképen eseményfüggô jelzésképeket ad
az átjárókon. Az átjárók állapota beazono-
sítható az olvasók fény- és hangjelzése
alapján.
■ Az SC-1000 WebStar egy olyan start-up
rend szer, amelynek szolgáltatásai rendkívül
sokoldalú felhasználást biztosítanak, egy-
sze rûen, gazdaságosan, magas biztonság-
gal, tovább fejlesztési lehetôséggel.
K. I.
SC-1000 WebStar – az ideális, gazdaságos
Seawing beléptetô, induló rendszerek kiépítéséhez
Az eltérô igények miatt a kis, a közepes, valamint a nagyvállalatok üzemel-
tetôinek egymástól eltérô bonyolultságú rendszerekre van szükségük. Az opti-
mális megoldás érdekében Seawing Kft. az üzemeltetôk számára több lépcsô-
ben kiépíthetô megoldást kínál, amelyek hardver platformja több közös elemet
tartalmaz. A rendszerek eltérése a szoftverek és azok IT-platformjaiban van, de
már az alapkiépítés is tartalmazza a széles körû felhasználást biztosító funkci-
ókat, a sokoldalú adatszolgáltatást, kompromisszumok nélkül.
17 seawing.indd 17 2013.11.13 15:59:05
18
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
■ Az Önök tapasztalata szerint változott-e a vagyonvédelmi cé-
gek szerepe a kereskedelemben?
Horváth Csobán: Egy megbízó számára három dolog fontos és ez
nem változik. (1) A hatékony vagyonvédelem, aminek az eredmé-
nye kézzelfogható: az alacsony leltárhiány. (2) Az alacsony, de a
partneri viszonyt garantáló költségek. (3) A nyugalom, vagyis nem
szeretnénk ezzel a területtel sokat foglalkozni, szeretnénk ezt a part-
nerünkre bízni.
Kovács György: Mi is éreztük ügyfeleink részérôl ezt az elvárást,
ezért lett a Justice Security szlogenje: „Minden rendben”. Véleményem
szerint a kereskedelemben dolgozó vagyonvédelmi cégnek nem a
szerepe, hanem a jelentôsége és az eszközparkja változik. Mi beve-
zettük a Complex Store Security rendszert, amiben optimalizálható
az élôerô és a technikai védelem. Ennek eredményeképpen ügyfele-
inknél a leltárhiány a piaci átlag ötödére esett vissza, ami összes-
ségében már milliárdos megtakarítást jelent.
■ Mit jelent az informatika fejlôdése a kereskedelmi vagyonvé-
delem terén?
Horváth Csobán: Az Intersportban ez úgy jelentkezik, hogy a drá-
ga, élôerôs ôrzés aránya fokozatosan csökkenthetô lett. A meglévô
technika optimalizálása (pl. hagyományos helyett dómkamera)
mellet a legújabb fejlesztések is megjelennek, így van olyan bol-
tunk, ahol már üzemel a POSeidon System kasszafelügyeleti rend-
szer.
Kovács György: Az utóbbi idôben változtak az elkövetési módsze-
rek, és a leltárhiány egyre nagyobb részét okozzák a belsô elkö-
vetôk, pl. a pénztárosok. Ezek felderítésében, illetve megakadályo-
zásában páratlan eszköz a POSeidon rendszer, amelyet már külföl-
dön is egyre több helyen használnak, a hazai, több mint 500 kiske-
reskedelmi egység mellett. Ezen kívül egyéb saját fejlesztésû eszkö-
zök (pl. Just-in-Time, Heureka, JustRec) segítségével tudjuk javítani
a vagyonvédelem hatékonyságát. A lényeg a rendszerszemlélet.
■ Milyen szempontok alapján és miért választotta az Intersport
a Justice Securityt vagyonvédelmi partnerként?
Horváth Csobán: A kereskedelem terén bizonyított egyedülálló ta-
pasztalat, a referenciák és a stratégiai hozzáállás miatt döntöttünk
a Justice Security mellett. Mivel ez nem most volt, így a munkakap-
csolat tapasztalatai alapján mondhatom, hogy jól döntöttünk.
Nálunk kiemelten fontos az ôrök megjelenése, viselkedése és intéz-
kedési kultúrája is, a cég pedig rugalmas és ügyfélcentrikus.
P I ACTÉ R v agy o nv é de l e m/ J us t i c e S e c ur i t y
Áttörés a kiskereskedelmi
vagyonvédelemben, a megbízó „szemével”
Melyek a vagyonvédelmi trendek a kiskereskedelemben? Hogyan látja a piacot a megbízó és a szolgáltató? Errôl kér-
deztük Horváth Csobánt, az Intersport ügyvezetô igazgatóját és Kovács Györgyöt a Justice Security tulajdonosát.
18-19 Justice.indd 18 2013.11.13 16:01:57

Ǡ
18-19 Justice.indd 19 2013.11.13 16:02:07
A
rendezvényt Bata Miklós, az Aspectis
Kft. ügyvezetôje nyitotta meg, aki pár
szóban köszöntötte az egybegyûlteket. Az
elôadássorozatot Milan Bachleda (Axis
distribution manager) kezdte, aki az Axis
piaci helyzetét és jövôbeli célkitûzéseit mu-
tatta be. Milos Kohout (Axis sales engine-
er) elôadásában a technikai újdonságokról
esett szó, egyebek mellett a Lightfinder
technológiáról amelynek látványos szem-
léltetô eszközét a kiállítói térben személye-
sen is szemrevételezhették a vendégek.
■ A következô elôadó Wolfgang Baum-
gartner (NETAVIS ügyvezetô igazgató) volt,
aki a cég elmúlt év 10 évérôl beszélt ki-
emelve azt, hogy ebben a periódusban
mekkora utat járt be egyáltalán a videomeg-
figyelô szoftverpiac, és azt, hogy milyen
eredményeket ért el ebben az iparágban a
NETAVIS. Az elôadás végén bemutatásra
került a NETAVIS és az easyplex közös fej-
lesztése, a Caberra fantázianevû intelligens
videomenedzsment szoftver (www.ca berra.
com).
■ A rendezvényen nem csak a gyártók ré-
szérôl kaphattak információkat a résztve-
vôk, hanem az Aspectis mûszaki szakem-
berétôl, Ungi Viktortól is. Ô a Planet swit-
cheket mutatta be, azon belül is az ipari al-
kalmazásra fejlesztett termékeket, kitért
azok nevének magyarázatára és a techni-
kai specifikációk és a switchek beállítására
is.
■ Az elsô blokk végén, a kávészünetben a
résztvevôk megtekinthették a kiállítótérben
felvonultatott kamerák, beléptetôk, swit-
chek széles választékát, megnézhették a
különbözô demokat és a már említett
Lightfinder technológiát.
■ A szakmai nap következô blokkjában az
elsô elôadás a D-Link részérôl Korbel
Sándortól (key account manager) hangzott
el, aki elkalauzolta a résztvevôket a D-
Linkes IP-kamerák, switchek és tárolók vi-
lágába. Az elôadó egyben a cég piaci hely-
zetének és eredményeinek bemutatására is
vállalkozott.
■ Ezt követôen Evgeny Goldmann és
Burkus László, a QNAP storage megoldá-
sairól és az új, erôsebb processzorokkal és
intelligens funkciókkal rendelkezô NVR-ek-
ról tartott elôadást
■ Kalcsó Attila azt mutatta be, hogy mi-
lyen is egy Milestone integrált megoldás
napjainkban. Elôadásának célja az volt,
hogy az Xprotect szoftvert ne videofelügye-
lô szoftverként mutassa be, hanem egy in-
tegrált, több biztonságtechnikai rendszert
kezelô központi szoftverként. Ezen felül lát-
hattunk néhány funkciót (LPR, Transact,
Paxton integráció, POS integráció) illetve
megismerhettünk néhány gyártót, akik ren-
delkeznek integrációval az Xprotect szoft-
verrel. Bemutatásra került a MIP (Milestone
Integrációs Platform), melynek segítségé-
vel külsô alkalmazások, mint beépülô mo-
dulok használhatóak.
■ A nap utolsó elôadását Bíró Ákos tartot-
ta, aki a Paxtont, illetve a Net2 szoftvert
mutatta be a résztvevôknek. Élôben láthat-
tuk a cég legújabb termékét, a Net2 Entry-t,
ami egy intuitív beléptetôrendszer.
■ Az elôadások végeztével – beszállítóink
jóvoltából – pár értékes nyeremény talált
gazdájára a résztvevôk között. A sorsolást
követte az ebéd, ahol lehetôség nyílt még
az Aspectis szakembereivel és a külföldi
beszállítókkal is beszélgetni, egymással
gondolatokat megosztani.
B. L. O.
20
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R par t ne r nap/ As pe c t i s
Összefoglaló az Aspectis
10. Jubileumi Partnernapjáról
Az Aspectis Kft. idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ebbôl az ap-
ropóból került megrendezésre október 19-én a 10. Jubileumi Szakmai
Partnernap, melyre hazai és külföldi beszállítóink, valamint sok érdek-
lôdô partnerünk látogatott el. A szeptemberben megrendezett Gálavacsora
után, a mostani rendezvény az idei ünnepségsorozat következô állomása
volt, ahol szakmai elôadásokkal és kiállítással egybekötött programot lát-
hattak a megjelentek.
NET 2 Entry beléptetôrendszer
20 aspectis.indd 20 2013.11.14 14:47:05
Keres valamit?
Vegye észre – a legapróbb részletet is.
A képek konceptuálisak. Termékinformációkért és Axis kamerák által készített videókért látogasson el a www.axis.com oldalra.
A képminőség mindig fontos, de a videomegfgyelés
előnyeit igazából az határozza meg, hogyan használja
ezeket a képeket. Megkönnyítjük a munkáját azzal,
hogy először a kép használhatóságára fókuszálunk.
Megosztjuk Önnel a tudásunkat, tapasztalatunkat
és egy sor fejlett képjavító funkciót kínálunk –
mint HDTV, WDR és Lightfnder.
A hálózati videó piacvezetőjeként az a célunk,
hogy segítsük Önt a lehető legtöbbet kihozni
videomegfgyelő rendszeréből.
Élje át az Axis érzést! Legyen egy lépéssel a
többiek előtt! Látogasson el a
www.axis.com/imageusability oldalra.
Az Axis HDTV minőségű hálózati kamerái kiváló minőségű képe-
ket továbbítanak és kiterjesztett színérzékenységgel rendelkeznek.
Vonzó megoldást jelentenek, amikor minden részlet számít.
Forgalmazza:
Aspectis Kft. | H-1158 Budapest | Késmárk u. 11-13
Tel.: (06) 1 414 1022
info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
Aspectis 1_1 1303.indd 21 14.11.2013 13:43:37
A
riasztórendszerek távfelügyeletébôl kiin-
dulva a kamerák riasztási képeinek távoli
helyszínen történô fogadását, kezelését és erre
adott intézkedéseket hívjuk video-távfelügyelet-
nek. Példaként vegyünk egy családi házat, ahol
a külsô homlokzatra felszerelt 4 db kamera végzi
a környezet megfigyelését. A kamerák – lehetnek
analóg, IP és HD-SDI típusúak – kábeles úton a
családi házban elhelyezett rögzítôhöz csatlakoz-
nak, amely központi egység a kamerák mozgás-
érzékelése alapján helyben rögzíti a felvételeket.
Így otthonunkban lehetôségünk van az élô, illet-
ve a tárolt kameraképek elérésére, visszanézésé-
re. A modernebb rendszerek, mint ahogy a
GeoVision ezen felül lehetôséget ad, hogy mobil
klienssel ugyanezen mûveleteket okostelefonunk-
ról is elvégezzük.
■ De mi történik akkor, ha egy betörés alkalmá-
val megrongálják, vagy akár ellopják a helyben
üzemelô rögzítônket és nem marad bizonyíték,
amin keresztül visszanézhetnénk, hogy mit láttak
kameráink a betörés pillanatában.
■ Erre a kérdésre ad hathatós megoldást a vi-
deo-távfelügyeleti szolgáltatás, ahová képrögzí-
tônk riasztáskor, de akár minden mozgásérzéke-
léskor a letárolandó felvételekbôl Interneten ke-
resztül elküld egy másolati példányt. Így egy be-
törés alkalmával a távfelügyeleti központban dol-
gozó operátorok élôben láthatják a ház körül tör-
ténô eseményeket, plusz az ô távfelügyeleti szer-
verük is letárolja a kameráink által rögzített képet.
Ebbôl következôen, ha a helyszínen már nem is
férünk hozzá kameráink felvételéhez, a tôlünk
bármilyen messze is lévô diszpécserközpontból
még minden információt biztonsággal megkap-
hatunk. E mellett a távfelügyelet járôrszolgálatá-
nak munkáját (helyszíni kivonulást) is sokkal
eredményesebbé teszi, hogy nem csak egy
„vakriasztásra”, hanem már elôre láthatóan, kel-
lôképpen felkészülve egy konkrét eseményre vo-
nulhatnak ki.
■ Részletes bevezetô után lássuk, hogy mi min-
dent tudunk megvalósítani a GeoVision CMS al-
kalmazásaival: Ǡ Ügyfeleinktôl érkezô 800 riasz-
tási kép fogadása és letárolása a távfelügyeleten
(GV CenterV2) Ǡ Szöveges üzenetek 1000 Geo-
Vision rendszer mûködési állapotáról, eseménye-
irôl (GV VSM) Ǡ 288 csatornás videofal-megje-
lenítô vezérlése szabadon szerkeszthetô grafikus
felülettel (GV Control Center) Ǡ 500 jármûves
GPS alapú flottafelügyelet élôképes betekintéssel
(GV GIS) Ǡ Redundáns mûködésû hálózat, hiba
esetén önmagától átirányítódó kameraképek (GV
Dispatch és GV Redundant Server) Ǡ Országosan
szétszórt rendszámfelismerô-, és beléptetôrend-
szer információnak központi felügyelete (GV LPR
Center és GV AS Manager)
■ Az újdonságokról bôvebben, valamint
GeoVision szakmai kérdésekben keresse a
GeoVision Hungária Kft.-t. geovision.shop.hu
22
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R t áv f e l ügy e l e t / Ge o Vi s i o n
Professzionális video-távfelügyelet
a GeoVision Hungáriától
Egyre több olyan alkalmazással jelenik
meg a GeoVision, melyekkel az éledô vi-
deo-távfelügyeleti piac igényeire tudunk
hatékony megoldást kínálni. De mit is ne-
vezünk napjainkban video-távfelügyelet-
nek, mivel több ez, mint a kameráink
Internetes elérése?
22 geovision.indd 22 2013.11.15 12:05:08
E
zekhez a fejlett funkciókhoz történô
egyszerû hozzáférés, továbbá a folya-
matos, az okostelefonokból és táblagépek-
bôl ismerôs, érintôképernyôs felhasználói
felület kifejlesztésének piaci igénye szüksé-
gessé tette egy teljesen új felhasználó felület
kialakítását. Mindezen kívánalmakra az INT-
TSG egy kitûnô válasz, minthogy a bizton-
ságot és házi automatizálást egyesítô rend-
szerek felhasználói számára a kényelmes
és ösztönös mindennapi mûködtetési meg-
oldást nyújt.
■ Az INT-TSG nagy elônye a keskeny ház,
amelyik lehetôvé teszi, hogy a falra szerelt
kezelô optikailag jól illeszkedjen környezeté-
be. A kicsi és elegáns kialakítás modern és
hagyományos belsôk esetén is biztosítja az
INT-TSG tökéletes környezetbe illeszkedését.
A vonzó kialakítás csak egy, a kezelô elô-
nyei közül. Az INT-TSG 4.3” fényes, 480x272
felbontású TFT, a feliratok és ikonok tökéle-
tes olvashatóságát biztosító kijelzôvel ren-
delkezik. A kapacitív kijelzô panel az ujjak
legenyhébb érintésére is reagál, szükségte-
lenné téve az azokkal történô erôteljes nyo-
mogatást. Elôlapja a felsô részen található,
a kritikus riasztási állapotok információit
megjelenítô LED-ekkel kiegészítve.
■ A rendszer INT-TSG-vel történô napi mû-
köd tetése könnyû és felhasználóbarát. A fô-
képernyô ikonjai lehetôvé teszik a riasztó-
rendszer leghasznosabb funkcióinak, mint
például készenléti állapot be- és kikapcsolá-
sának, vagy események, hibák megjeleníté-
sének elérését.
■ Bármilyen, egy a felhasználói azonosítást
szük ségessé tevô mûvelet végrehajtása ese-
tén az ikonokat egy teljes képernyôs nume-
rikus billentyûzet váltja fel. A ritkábban hasz-
nált mûveletek elérése terminál módban le-
hetséges, amelyikben a kezelô egy hagyo-
mányos INTEGRA kezelô mûkö dé sét szimu-
lálja.
■ A makró funkciók segítségével az INT-TSG
összetett feladatsorok egy érintésre történô
végrehajtására képes. Tökéletes megoldás
intelligens-otthon funkciók INTEGRA vezér-
lôpanelek általi végrehajtására. Például a
filmvetítés parancs leengedheti az árnyéko-
lókat, megnöveli az LCD projektor képét és
letompítja a világítást. Az INT-TSG minden
egyes makrója a kényelmes használat töké-
letesebbé tétele céljából
szabadon személyre
szabható. A megfelelô
parancs menüben tör-
ténô megkeresése így
teljesen probléma nél-
kül hajtható végre.
■ A kezelô ezeken túl-
menôen szintén bizto-
sítja a riasztórendszer
aktuális állapotinformá-
cióihoz történô gyors és
könnyû hozzáférést is. Az állapotképernyô
személyre szabható információi lehetôvé te-
szik, hogy egy pillantással ellenôrizhetô le-
gyen a riasztórendszer készenlétének, a kül-
téri világítás vagy a gyepöntözô rendszer
be-, vagy kikapcsolt állapota.
■ Lehetséges az állapotképernyôn megjele-
nítendô tartalom, például rendszerállapot-
jelzôk vagy más egyéb információk telepítô
általi meghatározása. Az új eszköz továbbá
biztosítja a felhasználó ízlésének megfelelô
háttérkép kiválasztását is.
■ Az INT-TSG az INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlôpanelek teljes választékához alkal-
mazható.
További információk: www.masco.hu
Patak Tamás
23
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R i nt e l l i ge ns é pül e t r e nds z e r e k / Mas c o
INT-TSG érintôképernyôs kezelô –
biztonság és kényelem az ujjhegyében
A SATEL INTEGRA központokra alapozott riasztórendszer számos a biztonság-
hoz és kényelemhez kapcsolódó tulajdonsággal rendelkezik. A fejlett házi auto-
matizálási képességek használatának egyik – és messze el nem hanyagolható
– eredménye lehet a világításszabályozás, a redônyök, a fûtés-hûtés rendszerek
és kerti öntözôrendszerek automatikus és intelligens vezérlésének köszönhetô
energia-megtakarítás.
23 masco.indd 23 2013.11.14 15:21:43
A
Bosch forgalomba hozta az új DIVAR
IP-rögzítôcsaládot, válaszul a piac
által támasztott legújabb igényekre. Az új
rögzítôcsalád „minden egyben” videoke-
zelô rendszerekbôl és tárolási megoldá-
sokból áll. A DIVAR IP „minden egyben”
megoldásai magukban egyesítik a háló-
zati rögzítést, az adattároló egységeket,
az ügyfél munkafelületét és az integrált
szoftvert.
■ Napjainkban a piaci igények elvárják a
zökkenômentes és azonnali hozzáférést a
megfigyelôrendszerek kiváló minôségû vi-
deóihoz, legyen szó akár egy teljes szállo-
dalánc megfigyelésérôl vagy csupán egyet-
len benzinkútról. Ezen felül a mai változó
világban, amikor minden és mindenki ál-
landó mozgásban van, a felhasználók ré-
szérôl elvárássá vált, hogy kényelmesen
és jó minôségben hozzáférjenek a felvéte-
lekhez akkor is, amikor az irodájukon
vagy a vezérlôtermen kívül tartózkodnak.
A négy új DIVAR IP-rögzítô kifejlesztésével
a Bosch ezekre az igényekre ad választ,
és egyszerû, de skálázható tárolási meg-
oldásokat vagy skálázható „minden egy-
ben” megoldásokat kínál mind a kisméretû,
mind az egészen nagy biztonsági rend-
szerek számára.
■ Valamennyi DIVAR IP-rögzítô lehetôvé
teszi a rögzítést, a megtekintést és a HD
vagy alapfelbontású felvételek átvitelét, mi-
alatt a képfolyamokat egyidejûleg játssza
le 16:9 és 4:3 képarányban. A videók
megtekinthetôk és kezelhetôk, típustól
függôen távolról, integrált kezelôfelületet
al kal mazva vagy egy beépített internetes
alkalmazást használva.
■ A Bosch forradalmian új dinamikus átkó-
dolási technológiájának köszönhetô az
egyedülálló azonnali hozzáférés a HD vide-
ókhoz bárhonnan. Ez a technológia lehetô-
vé teszi a valós idejû nagy felbontású kép-
folyamot és visszajátszást még korlátozott
sávszélességû kapcsolaton keresztül is,
hozzáigazítva a képminôséget a rendelke-
zésre álló sávszélességhez. Ez épp úgy vo-
natkozik például a 3G területekre, amelyek-
nek a vevôképessége alacsony, mint a
WiFi kapcsolatokra, amelyeknek az átbo-
csátóképessége folyton változik. A Bosch
Video Security alkalmazása lehetôvé teszi,
hogy a HD videót bárhonnan meg lehessen
tekinteni iPad vagy iPhone készülékrôl is.
■ A DIVAR IP 3000/7000 „minden egy-
ben” rögzítôket ellátták a Bosch videoke-
zelô szoft verével, így korszerû riasztásfel-
dolgozást tesznek lehetôvé, ami biztosítja
a legkritikusabb események beazonosítá-
sát és kezelését. A Forensic Search
(„bûnügyi keresés”) nevû integrált alkal-
mazással is rendelkezik, amely arra szol-
gál, hogy a kezelôszemély gyorsan meg-
találjon egy bizonyos eseményt a több
órányi rögzített anyagban. Amint megta-
lálták a kívánt objektumot, az azonnali
részletélesítô teljes HD minôségben jelení-
ti meg a kimerevített képet a képernyôn.
■ Az új DIVAR IP-termékcsalád skálázha-
tó, hogy megfeleljen a különbözô alkal-
mazási méretek követelményeinek. Például
a DIVAR IP 3000 készülék 32 csatornát
képes kezelni akár 8 TB tárhelyméretig,
így tökéletes megoldást jelent kisebb és
közepes méretû rendszerek számára, pél-
dául boltokban, oktatási intézményekben,
bankokban. A DIVAR IP 7000 készülék
kezdô felhasználói csomagja is 32 csa-
tornát tartalmaz, de ez könnyedén bôvít-
hetô akár 128 csatornára is az igények
növekedésével. A belsô tárhelye 16 TB
mennyiségû videofelvételhez elég. A tár-
hely növeléséhez a DIVAR IP-család bár-
melyik típusához csatlakoztathatók az új
DIVAR IP 2000 és DIVAR IP 6000 tároló-
eszközök.
■ Végezetül, mind a négy új DIVAR IP-rög-
zítô megfelel az ONVIF szabványoknak, és
ezáltal akadálytalanul csatlakoztathatók a
Bosch által forgalmazott, valamint harma-
dik fél által gyártott biztonsági szoftverek
és hardvermegoldások (például: BVMS, IP
2000, IP 5000 és AUTODOME kamerák)
széles választékához. Mindezt támogatja
az Integration Partner Program (Integrációs
Partnerprogram), amely a partnereknek
közvetlen hozzáférést biztosít az interne-
tes eszközökhöz az irányítási, kép- és
adatrögzítési szoftverek, videoanalitikák,
monitorfal rendszerek és felhô alapú meg-
figyelô rendszerek egyszerû integrálása
érdekében. A Bosch integrációs partner-
programjának további részletei az ipp.
boschsecurity.com honlapon találhatók
meg.
■ A teljes DIVAR IP már kapható, továb-
bi információért, kérjük, hívja +36-1/
4313-200-as telefonszámot.
Balázs Anna
24
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ B o s c h
Új Bosch DIVAR IP-rögzítôcsalád
dinamikus átkódolási technológiával
AZONNALI HOZZÁFÉRÉS A HD VIDEÓKHOZ BÁRHONNAN
Ǡ „Minden egyben” videokezelô rendszerek és tárolási megoldások
Ǡ Skálázható képrögzítési megoldások különbözô felhasználásokhoz
Ǡ HD képminôség bárhonnan, még alacsony sávszélességû kapcsolaton ke-
resztül is
24 bosch.indd 24 2013.11.13 16:03:15
A legjobb intelligens
képalkotó megoldások
Intelligens megoldások 24/7 IP videofelügyelethez Szeretné ügyfelei vállalkozá-
sát biztonságban tudni úgy, hogy a költségeket megfelelő szinten tartja, ugyanak-
kor a kompromisszumok nélküli képminőség is fontos?
A Bosch mindezeket az előnyöket nyújtja Önnek IP 2000 és IP 5000 kameracsalád-
jaival, valamint az új Divar IP rögzítőmegoldásokkal. A termékek okos kombináció-
jával testreszabott és ügyfelei gényeihez skálázott IP videomegoldást kínálunk.
Garantáljuk a legjobb képalkotást, az alacsony tárolási költségeket és a folyama-
tos, 24/7 hozzáférést a HD videókhoz. A Divar IP rögzítési megoldások akár 128
csatornát kezelnek és a különböző tárolási eszközök később is hozzáadhatók a nö-
vekvő tárhelyigény szerint. www.boschsecurity.hu
Bosch 1_1 1305.indd 25 2013.11.13 14:33:52
26
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ I nt e l l i o
A
z Intellio harmadik generá-
ciós kameráinak elsô tag-
ja az idei év nyarán bejelentett,
5 megapixeles ILD-510E volt.
November végén csatlakoznak
hozzájuk a 3 megapixeles fel-
bontású sorozat tagjai. Az új,
400-as kamerák közül az ILD-
410S gyakorlatilag megegyezik
a nagyobb felbontású testvéré-
vel, hasonló a képtömörítése, tá-
mogatja az SD-kártyára rögzí-
tést is, ám maximális – azaz
2048x1536 pixeles – felbontá-
son is 30 fps-re képes (emellett
természetesen fullHD-s videót is
szolgáltat). Az ILD-420S ellen-
ben egy szinttel feljebb lép kép-
dinamika terén, s úttörô a cég
portfoliójában: valódi WDR
üzemmódban, azaz az úgyne-
vezett „multi exposure tone map-
ping” eljárással képes szolgál-
tatni a videoképet a videoszerver
felé. Az Intellio kamerái eddig is
ismertek és elismertek voltak ki-
váló minôségû, részletgazdag
képeikrôl, ezen tulajdonságok
sorába állítja az új WDR kamera
a 100 dB-es képdinamikát.
Az ILD-420S által megvalósított
Wide Dynamic Range eljárás lé-
nyege, hogy a kamera minden
továbbított képkockához két ké-
pet exponál: egy sötétebb tónus-
út és egy világosabbat s a kettô
megfelelô „összeolvasztásából”
születik meg a streamelésre
szánt képkocka – hasonlóan a
fotográfiában használt HDR eljá-
ráshoz – így az új kamera lénye-
gesen jobban megállja a helyét
ellenfényes körülmények között
(pl. mélygarázsok, nagy üvegfe-
lületek, stb.)
képének dinamikáját is – bizo-
nyos keretek között – kiterjesz-
teni.
Az új Intellio kamerák tesztfel-
vételeit keresse a www.intellio.
eu weboldal hírek rovatában.
Borsányi Károly,
marketingvezetô
Az ILD-410S mindössze annyi-
ban különbözik az ILD-420S-tôl,
hogy nem képes a valós WDR
eljárásra. Ezen funkció hiányá-
ban az Intellio azonban ezt a ka-
meráját felruházta egy úgyneve-
zett szoftveres WDR-móddal,
így lehetôség van ezen kamera
Itt az elsô valós WDR-es
kamera az Intelliótól!
Már több konferencián és szakmai napon is feltûnt és felkeltette a
figyelmet széles dinamikájú képével, mégis eddig kevesen szemlél-
hették meg testközelbôl az Intellio legújabb kameráját, a valódi
WDR funkcióra képes ILD-420S bokszkamerát.
26 intellio.indd 26 2013.11.13 16:04:40
T
ekintsünk át pár mód-
szert, melyekre érdemes
odafigyelni.
■ Odafigyelés:
■ Maradj csendben: Beszél-
getô társunkat hallgassuk
meg, legyen türelmünk, tisz-
teljük meg partnerünk azzal,
hogy mikor beszél, akkor rá
fókuszálunk, csendben, tü-
relmesen hallgatjuk.
■ Aktív figyelés, megerôsí-
tés: Adjunk apró jeleket, me-
lyekbôl a partner, látja, hall-
ja, érzi, hogy rá figyelünk,
hogy értjük, amit mond. Ezek
lehetnek egyszerû fejbólintá-
sok, egy mosoly. Egy-egy tô-
mondat, mint például értem,
tényleg, ne hülyéskedj.
■ Nyilt végû kérdések: Te-
gyünk fel olyan kérdéseket a
témában, melyekre nem le-
het egyszavas válaszokat
adni, például, „Mondd el mi-
ért helyes ez így? Miért gon-
dolod ezt korrektnek? Milyen
más megoldást tudsz elkép-
zelni?” Ezekkel a kérdések-
kel, illetve a kapott vála-
szokkal információhoz ju-
tunk, ami közelebb visz a
valós problémához, a prob-
léma megoldásához. Elôzô
írásaimban már említettem,
hogy sok esetben a megol-
dást a partner, kínálja fel,
csak nem vesszük észre.
■ Visszatükrözés, új keret-
be foglalás: Korábbi írások-
ban már beszéltünk róla. A
hallott gondolatot adjuk visz-
sza a partnernek. „Jól ér-
tem, hogy Ön most azt sze-
retné, hogy…?”
Elkerülni a segítség csapdáját:
Már tettünk említést a témáról,
de fontossága miatt kérem,
hogy erôsítsük meg ezt a pon-
tot. A túlzott segíteni akarás, se-
gítségnyújtás negatív hatással
lehet a kapcsolatunkra. A part-
nert áldozattá teszi, ügyetlen-
nek, hozzá nem értônek, tehe-
tetlennek állítja be. Feltehe tôleg
Ô nem erre vágyik, nem kell
megoldani a problémáját, csak
ha kéri.
A könyv a következô gondola-
tokat írja erre vonatkozóan.
Ǡ A mentés feltételezi, hogy át-
veszed a másik ember prob-
lémáját.
Ǡ Ezzel azt üzened, hogy
ügyetlen és nem tudja a sa-
ját problémáját megoldani.
Ǡ Dühiti az embereket, ha
ügyetlennek tartják ôket.
Ǡ Dühös emberekkel nehéz
boldogulni.
Ǡ A mentôk nem értik, hogy
miért olyan nehéz az embe-
rekkel boldogulni.
Ne feledjük a probléma azé,
akire negatív hatással van, és
neki is kell megoldania.
■ Az értô figyelem hibái:
Légy ôszinte! Jelezd, ha nincs
idôd meghallgatni, mert a part-
ner úgyis megérzi. mondd meg,
ha nem értesz egyet.
Nézzünk pár tipikus hibát, me-
lyet az írók is fontosnak tarta-
nak.
■ Érzések eltúlzása:
Üzenet: Csak a vizsgák jár-
nak a fejemben.
Válasz: Rettegsz tôlük. (Nem
ezt mondta)
■ Érzések lekicsinylése:
Ü: Nem maradok tovább eb-
ben a házban.
V: Dühösnek látszol. (Egy
kicsit többrôl van szó.)
■ Hozzáadás:
Ü: Utálom a matektanárom.
V: Most dühös vagy rá, de a
tudását elismered. (Ugye
érezzük, hogy nem errôl van
szó.)
■ Elhagyás:
Ü: A barátnôim folyton cikiz-
nek, hogy dagi vagyok, de
most már apa is ezzel jön.
V: Bosszantanak a barát-
nôid? (Igen, de most az apa
sokkal fontosabb, Ô a fô
téma.)
■ Visszalépés:
Ü: A férjem folyton dolgozik,
alig van velem, reggel nyolc-
tól este nyolcig.
V: Már említetted, hogy van-
nak gondjaitok, de a múltkor
27
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
arra panaszkodtál, hogy
nem halad a ranglétrán.
■ Elôreugrás: (jósjás)
Ü: A férjem nagyon sokat
dolgozik reggel nyolctól este
nyolcig.
V: Arra gyanakszol, hogy
van valakije, és nem is dol-
gozik?
■ Szajkózás, folytonos is-
métlés:
Ü: Attól félek elsiettem a fel-
mondást.
V: Attól félsz elsietted a fel-
mondást? (Ez nem új keret-
be foglalás!)
■ Vájkálás:
Ü: Mostanában kevés a kö-
zös program a férjemmel.
V: Arra gondoltál már, hogy
van valakije, lehet, hogy
megcsal téged. A körmére
kellene nézned.
Akik olvasták korábbi írásaim
azok láthatnak hasonlóságot a
tárgyalást gátló okokkal, és ez
nem véletlen. A kommunikáció
szabályokra épül, tanulható,
és fejleszthetô.
Asztalos Tibor
kommunikációs szaktanácsadó
KOMMUNIKÁCIÓ
a mindennapi életben,
kicsit másként
EMBERI KAPCSOLATOK – DR. THOMAS
GORDON, NOEL BURCH – (3. RÉSZ)
Írásomban folytatom
a megkezdett könyv ismertetését,
feldolgozását.
Maradunk az odafigyelésnél,
a megértésnél, és
a segítségnyújtásnál, mint
a kommunikáció fontos elemeinél.
Online vagyonvédelem
Magazin
Technikai Pályázat
27 asztalos3.indd 27 2013.11.15 15:22:21
E
gy informatikai hálózat kiépítése és
megfelelô számú végpont biztosítása
még nem elegendô, hogy CCTV rendsze-
rekhez hasonlóan „IP-tûzjelzô” rendszert
építsünk. Az Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM ren-
delet nem teszi lehetôvé, hogy a végpon-
tokra csatlakoztatott érzékelôkkel, hangjel-
zôkkel, vezérlô és bemeneti egységekkel
gyorsan le is tudjuk a telepítést. A vezeté-
kekre vonatkozó XI. fejezet 172. § 4. bekez-
dése elôírja, hogy „…legalább 30 percig
ellen kell állniuk a tûznek, vagy ilyen idô-
tartamú védettséget kell számukra biztosí-
tani.” A tûzjelzô központunk sem helyette-
síthetô egy számítógéppel. Joggal merül fel
a kérdés, akkor meg mitôl IP? A megoldást
nem a tûzjelzô berendezésen belül kell ke-
resni, hiszen a beépített tûzjelzô berende-
zések kivitelezése és szabályozása tekin-
tetében gyökeres változás nem történt, és a
közeljövôben nem is várható. A kiépítés so-
rán az eddig jól bevált és elfogadott meg-
oldásokat kell alkalmazni. Az érzékelôk és
a periféria eszközök továbbra is a központ
saját kommunikációs protokollját használ-
ják, a vezérlések jellemzôen ezentúl is funk-
ciótartó kábelezéssel és tartószerkezettel
épülnek ki. Amennyiben nem biztosított a
24 órás felügyelet, a „tûzoltósági átjelzés”
is a hagyományos módon épül ki. Az IP-
megoldásokat és a technológia alkalmazá-
sának a lehetôségeit is a rendszeren kívül,
vagy a csatlakozási pontoknál kell keresni.
A csatlakozási pont a hagyományos RJ45
aljzat képében általában a tûzjelzô közpon-
ton bukkan fel, idônként elôfordul a köz-
ponttól független „IP-modul” formájában
is. A gyakorlatban tûzjelzô központ egy
meglévô informatikai rendszerre csatlakoz-
hat, ezáltal a központ jelzései kliens PC-n
megjeleníthetôk, valamint a rendszer keze-
lése is lehetôvé válik. Egy elszigetelt alkal-
28
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
IP-tûzjelzôrendszerek
alkalmazása a gyakorlatban
Napjainkban egyre inkább teret hódít az IP-
technológia. Az élet számos területén találkozhatunk
olyan eszközökkel, amelyek ezen a technológián
alapuló megoldásokat alkalmaznak. Nincs ez
másképpen a biztonságtechnikában sem, itt is gyakran
találkozhatunk ilyen eszközökkel. Az IP-technológia
egy olyan közös platform, ahol különbözô területeken
mûködô eszközök integrációja is viszonylag
egyszerûen megoldható. A biztonságtechnika talán
legjobban szabályozott területe a tûzvédelem,
ezen belül a tûzjelzôrendszerekben felhasználható
megoldásokkal foglalkozom.
Kezelôfelület megjelenítése
mobil eszközökön
Tájékoztatás, beavatkozás és szerviztámogatás korlátok nélkül
IP-tûzjelzôrendszer gyakorlati megvalósítása
28-29 schrack.indd 28 2013.11.13 16:08:43
mazás esetén mindössze egy router és in-
ternetkapcsolat segítségével máris távol-
ságtól független hozzáférést biztosítottunk
a rendszerünk számára. Nézzük, mire is
használható ez a plusz lehetôség a gya-
korlatban.
A felhasználók életét nagyban megkönnyíti,
ha több helyszínen telepített kis rendszereit
egy központi helyen összefogva tudja fel-
ügyelni. Költséghatékony megoldás, ha a
tûzjelzô központ internetre csatlakozik és
ilyen módon távolságtól függetlenül köny-
nyen felügyelhetôk a hálózatra csatlakozta-
tott rendszerek. Egy központi számítógép-
rôl a kiválasztott rendszer, természetesen
megfelelô jogosultság birtokában kezel-
hetô is. Egyes rendszerek a felhasználóhoz
rendelt nyelvet automatikusan váltják, ha
többnyelvû kezelôszemélyzet lát el szolgá-
latot. Munkavégzés esetén érzékelôk kap-
csolhatók ki a központi felügyeleti helyrôl,
így nem kell egy zárt helyen lévô távoli be-
rendezéshez csak a kikapcsolás miatt el-
utazni. Jellemzô felhasználási területek le-
hetnek a szélturbinák, elektromos elosztó
állomások, benzinkutak és egyéb szétszór-
tan telepített kisméretû, de egy helyrôl fel-
ügyelt tûzjelzô rendszerek.
Természetesen nem csak kis, szétszórtan
telepített tûzjelzô központok összefogására
alkalmas az IP-technológia, hanem nagy,
bonyolult, egy helyszínen telepített rendszer
esetén is hasznos lehet. Ilyen alkalmazá-
sok nagy kiterjedésû ipari létesítmények,
gyárak, logisztikai központok, esetleg be-
vásárlóközpontok lehetnek. A biztonsági
szolgálat munkáját segíti az az alkalma-
zás, amely segítségével okostelefonról
vagy tabletrôl is elérhetô a tûzjelzô központ
kezelôfelülete. Jelzések vagy egyéb esemé-
nyek megjelennek a mobil eszközön, segí-
tik a tûzjelzés okának késedelem nélküli
felderítését és a korai beavatkozást. A tech-
nikusok számára a rendszer jelzéseit
szûrten, jellemzôen a hibajelzéseket továb-
bítja, a beavatkozó személyzet számára
pedig a számukra fontos jelzéseket küldi el.
A mobil eszközökrôl a szükséges kezelési
funkciók is elvégezhetôk. Ebben az esetben
a beavatkozás lehetôsége a mobil eszkö-
zökrôl a beépített GPS funkció miatt csak
telephelyen belül engedélyezett, telephe-
lyen kívül csak a jelzések jelennek meg,
kezelésre nincs lehetôség. Nagy rendsze-
rek esetén több kezelô alkalmazásával a
megrendelô igényeinek megfelelôen bôvít-
hetô a hozzáférési pontok száma. Kórházak
esetén osztályonként, gyáraknál részegy-
ségenként igényként merülhet fel a terület-
hez tartozó bôvebb információt nyújtó önál-
ló kezelôfelület. Kihelyezett kezelôk helyett
a területen nagy valószínûséggel már
amúgy is megtalálható kliens PC-k csatla-
kozásával költséghatékonyan növelhetô a
hozzáférési pontok száma.
A szerviztechnikusok számára küldött érte-
sítések segítik a hibák pontos azonosítását
és hatékony elhárítását. Távoli eléréssel le-
hetôvé válik a rendszerek kisebb progra-
mozási mûveleteinek elvégzése és az
üzembe helyezés közben nyújtott távoli se-
gítség is megkönnyíti a munkát. A rendszer
képes SMS és e-mail küldéssel támogatni
a karbantartók tevékenységét is. Bizonyos
hibák esetén elégséges lehet a távoli elérés
biztosította beavatkozás is, ideális esetben
elôfordulhat, hogy a hibaelhárítás hama-
rabb megtörténik, mint azt az üzemeltetô
bejelentené. Hasznos lehet, ha kezelési
problémák esetén a szerviz segítséget tud
nyújtani a gyakorlatlan kezelôszemélyzet
számára. Ez a funkció a felhasználó szá-
mára költséget, a karbantartó számára pe-
dig idôt takaríthat meg.
A grafikus felügyeleti szoftverek további kli-
ens számítógépeken futtathatók, nincs
szükség további kábelezésre, hiszen a
meglévô informatikai hálózaton a jogsza-
bályoknak megfelelôen kialakított alapki-
építésen túli plusz megjelenítôk csatlakoz-
tathatók. Az IP-technológia alkalmas lehet
több rendszer összekapcsolására, így az
integráció egy PC-n jelenítheti meg külön-
bözô rendszerek kezelôfelületeit. A fizikai
korlátok ma már nem jelentenek akadályt a
vonatkozó elôírásoknak megfelelôen telepí-
tett rendszerek távoli elérését és összekap-
csolását illetôen. Mindent egybevetve kije-
lenthetjük, hogy a tûzjelzô rendszerek ki-
építésének során az IP-technológia alkal-
mazása versenyelônyt jelent a gyártók és a
telepítôk számára. A felhasználókat illetôen
az elôny a kényelmi szolgáltatásokban és
a költséghatékonyság növelésében nyilvá-
nul meg.
Mészáros József
biztonságtechnikai mérnök, Schrack Seconet Kft.
29
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Nagy területen
kiépített tûzjelzô
hálózat
megvalósítása
IP-kommunikáció
alkalmazával
Különbözô
létesítmények
távoli elérése
28-29 schrack.indd 29 2013.11.13 16:08:52
AZ INTELLIGENS VIDEÓ
TECHNOLÓGIÁJA
Ha az intelligens videó technológiája ér-
dekel bennünket, akkor érdemes azt szem-
ügyre venni, hogy milyen elemekbôl is áll-
nak ezek a megoldások, abban melyiknek
mi a szerepe, mire kell odafigyelni, hol
vannak a buktatók. Ha nagyon leegysze-
rûsítjük a dolgot, akkor alapvetôen 3 do-
log kell egy intelligens videomegoldás-
hoz. Elôször is természetesen egy eszköz
– egy kamera –, amely a feldolgozó rend-
szer bemenô adatait, a képeket szolgáltat-
ja. Szükség van egy szoftverre, amely a
videoanyagokat az adott feladatnak meg-
felelôen feldolgozza, végül pedig egy
olyan kimeneti formára, amely „tálalja” a
rendszerbôl kinyert információkat a fel-
használó számára. Vizsgáljuk meg ezeket
az elemeket egy kicsit közelebbrôl!
Mivel a rendszerünk bemeneti adatait a
kamera szolgáltatja, természetesen fon-
tos, hogy ezek az adatok jó minôségûek
legyenek. Ez nem feltétlenül kiváló minô-
ségû képeket jelent, hanem olyanokat,
amelyek az adott feldolgozórendszer szá-
mára a lehetô legjobbak. Például egy rend-
számfelismerô rendszer kameráinak olyan
képeket kell produkálniuk, amelyeken a
rendszám látszik a lehetô legjobban, a
hozzá tartozó autóról készült kép minôsé-
ge ebben az esetben másodlagos.
Általában az intelligens videoalkalmazás-
hoz tartozó kamerák pozícionálása kulcs-
fontosságú, sokkal jobban oda kell figyel-
ni a telepítésnél, mint az átlagos biztonsá-
gi célú kameráknál. Ha nem megfelelô
perspektívából néz a kamera, az draszti-
kusan ronthatja az adott analitika mûkö-
dését. Természetesen fontos a felbontás,
képátviteli sebesség, színhûség, hogy
csak a legfontosabbakat említsem. Alap-
vetô ökölszabály, hogy a kamera képének
minél inkább azt a területet kell lefednie
ahol az analitika történik és az abban elô-
forduló objektumoknak jól láthatónak kell
lenni.
A környezeti tényezôk is döntô befolyással
bírnak. A fényviszonyok változása, a ka-
mera éjszakai üzemmódbeli mûködése,
az idôjárási viszonyok mind-mind hatás-
sal vannak az egész folyamatra.
A kamerából érkezô képi anyag feldolgo-
zását aztán az adott intelligens video-
szoftver végzi. Mivel a képi anyag általá-
ban valamilyen tömörített formában érke-
zik, így azt elôször ki kell csomagolni, de-
kódolni, majd ha szükséges el kell végez-
ni azokat a módosításokat a képen, ame-
lyek az adott algoritmus futásához szük-
ségesek. Például egy objektumkövetéses
feladatnál „eltüntetni” a statikus hátteret
valahogy úgy, ahogy az az 1. képen lát-
szik.
Az így elôkészített képen aztán el lehet vé-
gezni a képelemzést és az eredményeket
metaadatok formájában tárolni. Ezt a
mûveletet meg kell ismételni minden kép-
kockán, majd ha ez szükséges az ered-
ményeket az elôzô képkockák eredménye-
ihez viszonyítani kell tudni és meg kell
tudni állapítani a köztük lévô összefüg-
gést. Az így összegyûjtött adatok aztán
egy következô szintre kerülnek, ahol már
magasabb szintû összefüggéseket kere-
sünk. Például amikor az objektumkövetô
algoritmusunkkal forgalmi szituációt aka-
runk elemezni, akkor nyilvánvaló, hogy a
különbözô jármûvek által generált objek-
tumok mozgását össze kell vetni és azok
összességébôl kell kihozni a megfelelô
eredményt.
De hogy ezen a ponton ne nyugodhassa-
nak meg a kedélyek, az igazi munka szin-
te csak itt kezdôdik! Ha már van egy olyan
algoritmusunk, amely normál körülmé-
nyek között elfogadhatóan mûködik, jön-
nek a nehezített pályák. Mûködjön az al-
kalmazásunk például éjszaka is! Könnyen
az a meglepetés érhet minket, hogy a
nappal kiválóan mûködô algoritmusunk
sötétben fabatkát sem ér, újat kell alkot-
nunk. Semmi gond, egy szoftveres szereti
a kihívásokat! Szorgos munkával kidol-
gozza azt a módszert, amivel éjszaka is
lehet dolgozni. Ezután már „csak” a meg-
felelô idôben kell váltogatni és már készen
is vagyunk! Vagy mégsem? Nézzük csak
a hamis riasztásokat! Ajjaj! Egy kicsit sok
van belôlük. Nosza gyomláljuk ki ôket!
Újabb lelkes alkotómunka árán leszorítjuk
ezeket is (mert a teljes kiirtásukról álmo-
dozni dôreség) olyan szintre, amely hasz-
nálhatóvá teszi a rendszerünket és a fel-
használót nem kergeti ôrületbe az állandó
felesleges zaklatással. Ekkorra viszont az
algoritmusunk veszített az érzékenységé-
bôl és észleljük,
hogy átcsúszik né-
hány olyan ese-
30
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Intelligencia
az IP-alapú video-
rendszerekben – 2. rész
Elôzô lapszámban az intelligens videó témakörén belül
az intelligens alkalmazásokról beszéltem részletesen,
ami a jelenlegi videorendszerek fejlôdésénék
a hajtóereje. A mostani cikkben pedig az intelligens
videó technológiájáról, valamint az analitikáról
lesz szó.
1. kép: A: statikus háttér; B: objektumkövetés bemenete
az objektumokkal; C: a kiszûrt objektumok
30-31 asp_szak.indd 30 2013.11.13 16:15:22
mény is, amit azelôtt megfogott. Remélem
sikerült érzékeltetnem a feladat nagy sze-
rûségét és azt, hogy ezeken az alkalma-
zásokon mindig lehet tökéletesíteni.
HOL FUSSON AZ ANALITIKA?
Mint a fentiekbôl is látszik ez bizony igen-
csak megizzasztja azt a hardvert, amin az
intelligens videoalkalmazás fut. Ezzel el
is érkeztünk egy újabb dilemmához, neve-
zetesen, hogy mire bízzuk az analitikák
futtatását. Alapvetôen 3 lehetôség között
kell mérlegelnünk. Mivel az IP-kamerák
maguk is egyfajta célszámítógépek, ame-
lyek minden olyan eszközzel rendelkez-
nek, ami az algoritmusok futtatását lehe-
tôvé teszi (CPU, memória), így logikusnak
látszik, hogy bízzuk a kamerára a felada-
tot. Ez ma már nagyon jól megvalósítható,
a piacon sokfajta alkalmazás megtalálha-
tó. Vannak olyan gyártók, amelyek „gyári-
lag” felszerelik kameráikat ezekkel az al-
goritmusokkal, míg mások azt az utat kö-
vetik, hogy a fejlesztôk számára elérhetô-
vé teszik a kamerák szabad kapacitásait
annak érdekében, hogy azok saját algorit-
must fejlesszenek rá. Ez utóbbi megoldás
nagyobb választási lehetôséget kínál a
felhasználóknak, hiszen egy-egy alkalma-
zást több fejlesztô is kínálhat, ráadásul a
szoftverek tesztverziói a legtöbb esetben
ingyenesen hozzáférhetôek.
A kamerába implementált analitika több
elônnyel is kecsegtet. Elôször is rendelke-
zésre áll a tömörítetlen képanyag, ame-
lyen közvetlenül, késleltetés nélkül lehet
az algoritmusokat lefuttatni. Fontos szem-
pont lehet az is, ha a kamera kis sáv szé-
lességû kapcsolattal rendelkezik és nem
tud elegendô képanyagot küldeni egy köz-
ponti feldolgozónak, az analitika eredmé-
nyének célba juttatása azonban jóval ki-
sebb sávszélességgel megelégszik. Igen
ám, de a kamerába épített erôforrások
még iscsak korlátozottak, ráadásul egy
nagy felbontású, minden szempontból jó
minôségû folyamatos videokép elôállítása
maga is processzorigényes feladat. Éppen
ezért elmondhatjuk, hogy míg bizonyos
feladatok jó hatásfokkal rábízhatók a ka-
merára (pl. egy objektumszámlálás), ad-
dig a számításigényesebbek már kevésbé.
A kameránál problémát jelent még, hogy
az erôforrásai nem bôvíthetôk.
Másik gyakran alkalmazott megoldás,
hogy egy központi számítógépbe érkez-
nek be a kameráról a tömörített videofo-
lyamok és ezen fut az analitika. Ebben az
esetben a folyamat a képfolyamok kitö-
mörítésével kezdôdik, majd a kitömörített
képen fut le az analitika. Ennek az az elô-
nye, hogy egy számítógépen jóval na-
gyobb számítási kapacitás található és ha
szükséges a teljesítmény növelése általá-
ban nem okoz problémát. Ide mindenfajta
kamerából érkezhetnek anyagok és tet-
szôleges bonyolultságú algoritmusok
használhatók. További elôny lehet, hogy
olyan feladatok is elvégezhetôk, amelyek-
hez több kamera képanyagára is szükség
van egyszerre. Természetesen a számítási
kapacitás méretezését gondosan el kell
végezni. (2. kép)
Harmadik lehetôség, amikor valamilyen
céleszközt használunk. Ez általában jól
behatárolt feladatok elvégzésére alkal-
mas, ezek esetében lehet hatékony az al-
kalmazása. A három felsorolt mód közül
talán ez utóbbinak a legkisebb a jelentô-
sége.
A fenti módok természetesen kombinálva
is használhatók. Egyre gyakoribb az a
meg oldás, hogy az egyszerûbb feladato-
kat a kamerára bízzák, de az összetettebb
képanalízist a központi feldolgozók vég-
zik.
EREDMÉNYEK PUBLIKÁLÁSA
Eddig kevés szó esett a kimeneti oldalról,
azaz arról, hogy az analitikák milyen
eredményeket és azokat milyen formában
produkálják. A kép itt is változatos. A fel-
használó számára az eredmény lehet egy
riasztás, amit kiválthat egy behatolás, egy
rossz irányban haladó jármû, egy eltûnt
festmény és folytathatnánk a sort még jó
sokáig. Lehetnek számok, számsorozatok
például egy vevôszámláló alkalmazásnál,
komplett üzleti információk. Vevôi szoká-
sokról készült jelentések (milyen nemû és
korú emberek álltak meg pl. egy adott ki-
rakat, vagy hirdetés elôtt), a videoképre
„felfestett” – a vevôk/jármûvek által bejárt
útvonalak, formátumát tekintve lehetnek
egyszerû szöveges file-ok, de akár táblá-
zatok, adatbázisok is. Egy analitikát kö-
vetô automatizált döntés kiválthat külön-
bözô akciókat, mint például sorompónyi-
tást, világításbekapcsolást. Ezen kívül a
megjelenítés helye is érdekes lehet. Az
okostelefonok tömeges elterjedésével pél-
dául egyre nagyobb az igény arra, hogy a
felhasználót érdeklô adatok, információk
ilyen eszközökön is megjeleníthetôk le-
gyenek.
ÖSSZEGZÉS
A cikk végére érve próbáljuk meg össze-
foglalni, hogy mi is kell tehát egy jól
mûködô intelligens videoalkalmazáshoz?
Döntôen az alábbiak:
Ǡ Megfelelô minôségû videofolyam és az
azt elôállító kamera
Ǡ Egy megbízhatóan mûködô, kevés ha-
mis riasztást produkáló algoritmus
Ǡ Egy az analitika futtatására alkalmas
hardverkörnyezet
Ǡ Egy megfelelô kimeneti formátum
Ǡ Adott esetben a kinyert adatokat tovább-
feldolgozó rendszer
Ha mindez megvan, ak-
kor bizakodhatunk, hogy
használható intelligens
videorendszert sikerült
alkotnunk. Mint azt a
bevezetôben is említet-
tem az intelligens video-
alkalmazásokat az ipar-
ág egyik hajtóerejének
látom, így meggyôzôdé-
sem, hogy a közeljövô-
ben sok érdekes fejlesz-
téssel fogunk találkozni
ezen a területen.
Laczkó Gábor
– Aspectis Kft.
31
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
2. kép: Videoközpontban futtatott
analitika vázlatos mûködése
30-31 asp_szak.indd 31 2013.11.13 16:15:29
M
ódszertani szempontból a környezet-
tanulmányozás végrehajtásának há-
rom, egymástól jól elkülöníthetô munkafázi-
sa van, ezek:
I. Felkészülés a területi adatgyûjtésre
II. Személyes adatgyûjtés a területen
III. Jelentésírás
■ Az I. munkafázis (Felkészülés a területi
adatgyûjtésre) során az egyik legfontosabb
feladat, hogy alaposan kikérdezzük a meg-
bízót: mit tud a célszemélyrôl, mi a problé-
ma, az ügy lényege, a konfliktus gyökere,
mit szeretne megtudni a célszeméllyel kap-
csolatban, azaz a hírigény megfogalmazá-
sa. Ennek birtokában a környezettanulmány
készítôje, pontosabban készítôi alaposan
megkutatják a rendelkezésükre álló nyilvá-
nos és közhiteles adatbázisokat, mindene-
kelôtt a céginformációs adatbázist a célsze-
mély és a lehetséges adatszolgáltatók lak-
címadatainak beszerzése, valamint üzleti
kapcsolatainak feltérképezése céljából. A
legtöbb esetben fel kell keresni a különbözô
illetékes törvényszékek cégbíróságait is, e
személyek további személyes adatait tartal-
mazó okiratok (például aláírási címpéldá-
nyok) áttanulmányozása végett. A lakcíma-
datokkal érdemes felkeresni a körzeti földhi-
vatalokat, mert a tulajdoni lapok további
igen értékes adatokkal szolgálhatnak (pél-
dául a lakásra felvett hitelekkel és más ter-
hekkel összefüggésben). Végül a célsze-
mélyt és családtagjait, valamint a lehetsé-
ges adatszolgáltatókat is feltétlenül meg kell
kutatni az interneten, különösen a közösségi
oldalakon (iWiW, facebook stb.), mivel – túl
azon, hogy sok esetben nagyon használha-
tó adatokat szerezhetünk be (például iskolai
végzettség, korábbi és jelenlegi munkahe-
lyek, hobbi, utazás stb.) – hozzájuthatunk e
személyek fényképfelvételeihez is.
■ A II. munkafázisban (Személyes adat-
gyûj tés a területen) a környezettanulmány
készítôi felosztják egymás között az adat-
gyûj tés helyszíneit, például hogy melyikük
végezzen területi adatgyûjtést:
Ǡ a célszemély jelenlegi és korábbi lakóhe-
lyein,
Ǡ cégének székhelyén, s ha van telephe-
lyén, fióktelepeinek környezetében is,
Ǡ ha alkalmazott, a munkahelyén,
Ǡ a rokonoknál, különösen a szülôknél, el-
vált házastársnál, stb.
Ezeken az adatgyûjtési helyszíneken termé-
szetesen fotók is készülnek, és a konspirá-
ció fokozása miatt arra kell törekedni, hogy
minden egyes helyszínen más és más ma-
gándetektív végezze az adatgyûj tést.
Kiemelten fontos a lakókörnyezeti adat-
szolgáltatók kiválasztása, ezek leggyakrab-
ban: a rendszerváltás elôtt a volt házfel-
ügyelôk, gondnokok, ma közös képviselôk,
lakó- vagy intézôbizottsági tagok, szomszé-
dok, vagy a házban legrégebben élô idôs
személy. A profi kátézók a legmegfelelôbb
adatszolgáltatót bevonják a továbbiak felku-
tatásába azért, hogy az idegen környezet-
ben erôsítse a bizalmat saját személye iránt.
Annyi adatközlôt kell felkeresni, amennyivel
a megbízó hírigényét a lehetô legteljesebb
mértékben kielégíthetjük. Ugyanilyen fontos
az adatgyûjtés idôpontjának megválasztá-
sa. Ha például nem szeretnénk a célsze-
mélybe belebotlani, az érdeklôdést végez-
zük napközben, amikor vélhetôen a munka-
helyén tartózkodik. Ha vele is beszélnünk
kell, menjünk este, munkaidô után. A leg-
több adatszolgáltató egyébként is ilyenkor
érhetô el otthon. Az este – mint napszak –
persze mást jelent nyáron, mint télen. És
még sorolhatnám, de ennél sokkal lényege-
sebb, hogy tisztázzunk egy nagyon fontos
szakkifejezést, a környezettanulmány meg-
határozásánál már említett operatív meg-
hallgatásét. A definíció így szól.
■ Az operatív meghallgatás: az a leplezett
vagy titkos adatgyûjtési módszer, amelynek
alkalmazása során a magánnyomozó az
adatszolgáltatóval történô kapcsolatterem-
tés és elbeszélgetés során ürügyet vagy le-
gendát használ kilétének és/vagy valódi cél-
jának fedéséhez, taktikai eszköze az irányí-
tott beszélgetés, melynek célja a megbízó
részére bizalmas információk megszerzése
a célszemélyrôl, kapcsolatairól, vállalkozá-
sairól, illetve újabb információforrások felde-
rítése, valamint polgári vagy büntetôügyek-
ben tanúk felkutatása.
■ E fogalom-meghatározásban az ürügy:
valóságos esemény, amelyre hivatkozással
keresi fel a nyomozó az adatszolgáltatót,
például gépjármû-, vagy ingatlanvásárlás
ürügyén történik a kapcsolatfelvétel. Ilyen kor
természetesen az adatszolgáltatónak érintve
kell lennie a ténylegesen meghirdetett el-
adásban, de legalábbis tudjon róla. Az
ürügy alkalmazásának elônye az, hogy a
valós esemény vagy körülmény indokolja az
adott helyszínen történô érdeklôdésünket,
hátránya pedig, hogy bizonyos korlátokat
szab az érdeklôdésnek. Ezzel szemben a le-
genda: teljesen kitalált fedôtörténet, amit a
magánnyomozó elôre megkonstruál, fiktív
személyek és események kombinációja,
aminek azonban mindenképpen kapcsolód-
nia kell a célszemélyhez. E kigondolt törté-
netnek hihetônek és életszerûnek kell lennie,
a felkeresettekben érdeklôdést kell kiválta-
nia, de ne keltsen riadalmat, bizonytalansá-
got vagy bizalmatlanságot az adatszolgál-
tatókban. Témája legyen semleges, hogy az
adatszolgáltató könnyen elfelejtse. Lehet
kellékeket is használni, például eltûnt sze-
mély keresésének legendájánál fényképfel-
vételt, kitalált személyleírást, vagy a cser-
benhagyásos baleset legendájánál rend-
32
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
A környezettanulmány – 2. rész
Elôzô két – a Detektor Plusz 2011. októberi és 2012. májusi számában megjelent – cik-
kemben részletesen foglalkoztam a nyomozáshoz szükséges kriminalisztikai gondolko-
dásmód kialakulásával, és annak gyakorlati alkalmazásával. Mostani cikkemben a sike-
res magánnyomozás másik fontos elôfeltételérôl, az operatív gondolkodásról, az opera-
tivitásról osztanék meg néhány gondolatot. Az „operatív” szót itt természetesen a rendô-
ri, illetve titkosszolgálati bûnüldözés által használatos szakmai kifejezésként használom,
melynek jelentése: titkos mûveleti. A titkos mûveletek közül a magánnyomozók két mun-
kamódszert alkalmaznak leggyakrabban az adatgyûjtés során: az operatív figyelést és a
környezettanulmányt. Az operatív figyelés, vagy titkos megfigyelés igazi csapatmunka,
speciális szakértelmet és többéves gyakorlatot igénylô közvetlen, konspirált adatgyûjtési
módszer. Személyek, események, helyszínek és tárgyak folyamatos vizuális figyelemmel
kísérését jelenti, az adott ügy szempontjából releváns történések fotó-, illetve video-do-
kumentálásával. Elôzô számunkban a környezettanulmány(ozás), történeti vonatkozása-
iról írtunk, majd a titkos környezettanulmány (adatgyûjtés) korszerû módszertanának be-
mutatásával foglalkoztunk, ezt a témakört folytatjuk cikkünk második részében.
32-33 sasvari2resz.indd 32 2013.11.13 16:16:32
számtöredék bemondását. Minden legenda
rejtse magában a jóhiszemû tévedés lehetô-
ségét, hogy ezáltal a „visszavonulásra” bár-
mikor mód nyíljon. A legendát feladni termé-
szetesen ilyenkor sem szabad! A legenda al-
kalmazásának elônye, hogy nem határolja
be az érdeklôdésünk körét, kreatívan bôvít-
hetô, vagy szûkíthetô, szabadon variálható,
illetve a helyszínen talált körülményekhez
igazítható. Hátránya pedig, hogy mivel elôre
kigondolt, a váratlan szituációkhoz muszáj
hozzáigazítani, sok esetben rögtönözni kell,
ami igen nagy önfegyelmet, nyugalmat és
szakmai rutint igényel a kátézótól. Persze
egy jó kátézó fejében komplett legendatár
van elraktározva, ezért is mondja a szakma
róluk, hogy a környezettanulmányozás kü-
lön foglalkozás, aminek elsajátításához több
éves gyakorlat szükségeltetik, no meg kiváló
emberismeret, empátia, azaz pszichológiai
érzék. Az ún. operatív pszichológiát, mint
alkalmazott inter- vagy inkább multidiszcip-
linát, a felsôfokú rendvédelmi tanintézetek-
ben ugyan oktatják, a gyakorlatban még-
sem mindenki képes annak alkalmazására.
A kezdô környezettanulmányozót kiképzése
során arra kondicionálják, hogy higgye el
saját legendáját, különben képtelen lesz
másokkal is elhitetni azt!
■ Az operatív meghallgatás definíciójában
sze replô irányított beszélgetés (ami – mint
látni fogjuk, nem véletlenül – a „sötét hír-
szerzés” egyik taktikai eszköze is): olyan
kötetlennek látszó beszélgetés, amelynek lé-
nyege, hogy a nyomozó az ügy szempont-
jából indifferens témákat érintô kérdései kö-
zött elrejti a számára érdekes információkra
vonatkozókat. Pszichológiailag megalapo-
zott, s bevált gyakorlat, hogy az ügyre vo-
natkozó kérdéseket valamikor a beszélgetés
közepén, vagy a második harmadában
célszerû feltenni, mintegy mellékesen, az
emberek emlékezetében ugyanis jobban
megôrzôdnek az idegen személy elsô meg-
jelenésekor, illetve a búcsúzásakor elhang-
zott mondatok. A direkt, a sugalmazó és az
eldöntendô kérdések feltevése itt is tilos,
akárcsak a nyomozóhatósági kihallgatások
alkalmával. Nyitott kérdésekkel érdemes
operálni, amelynek megválaszolása kifej-
tendô válaszokra készteti beszélgetôpartne-
rünket. A parttalanság elkerülése érdekében
asszociatív, ún. hívókérdéseket kell feltenni,
de a számunkra közömbös válaszokat is tü-
relmesen, figyelmet színlelve szükséges vé-
gighallgatnunk. Végül az irányított beszélge-
tés közben soha ne feledjük, nemcsak a
nyomozó figyeli a meghallgatott személy re-
akcióit, hanem az adatszolgáltató is figyel
bennünket, s rögtön észreveszi, ha hibá-
zunk. Folyamatosan figyeljük tehát beszél-
getôpartnerünk viselkedését, különösen azt,
hogy felfedezhetô-e valamiféle ellentmon-
dás a verbális és a nonverbális, más néven
metakommunikációja között, mert ha ilyet
tapasztalunk, szinte biztosak lehetünk ab-
ban, hogy átvernek bennünket.
Az operatív meghallgatás végrehajtása há-
rom szakaszra bontható:
1) a feszültségoldó bevezetô beszélgetésre,
2) az információszerzô szakaszra, végül
3) a visszavonuló szakaszra.
■ A feszültségoldó bevezetô beszélgetés
célja: az adatszolgáltató szimpátiájának, bi-
zalmának és segítôkészségének elnyerése.
Ennek során kell felmérni, hogy kivel is ál-
lunk szemben, vagyis az adatszolgáltató-
nak mind a kognitív, mind pedig az érzelmi
intelligenciaszintjét, aktuális érzelmi állapo-
tát és érdeklôdési körét. Ez utóbbiban segít-
ségünkre lehetnek az árulkodó „relikviái”:
kedvenc hobbitárgyai, fényképek a falon,
háziállatai, könyvei, újságok, amiket járat,
látható sportszerei stb., mert ezek mind a
beszélgetésünk kiinduló pontjai lehetnek. Az
elsô benyomásaink alapján azonnal alkal-
mazkodnunk kell az adatszolgáltató egyéni-
ségéhez, gondolkodási sebességéhez, de
még a hangulatához is. Ugyanis ebben a
szakaszban szükséges elérnünk, hogy nyu-
godt körülmények között folytassuk le a to-
vábbi beszélgetést, invitáljanak be a lakás-
ba, vagy legalább a kerítésen belülre. A leg-
optimálisabb természetesen az, ha le is ül-
hetünk valahol.
■ Ha megszereztük a szükséges bizalmat,
kezdôdhet az információszerzô szakasz. Itt
– mint már említettem – mindenképpen ke-
rülni kell a direkt kérdések feltevését, például
nem a célszemély anyagi helyzetét firtatjuk,
hanem mellékesen megjegyezzük: milyen
szép háza van és milyen drága lehetett az
autója. Aztán ha az adatközlô beszélni kezd,
mi csak csodálkozzunk vagy hitetlenked-
jünk, de azért óvatosan keressük a magya-
rázatokat, okokat is, és az eközben feltett
kérdéseinket a legenda egyes elemeivel in-
dokoljuk.
■ Majd a visszavonuló szakaszban, a be-
szélgetés vége felé térjünk rá egy teljesen in-
differens témára, hogy az maradjon meg az
adatszolgáltató emlékezetében. Vagy hang-
súlyozzuk, látogatásunk eredménytelenül
zárult, és sajnálkozzunk, hogy feleslegesen
raboltuk az informátor drága idejét.
Ehelyütt feltétlenül ismertetnem kell még a
kátézó magánnyomozó magatartási vona-
lának „tízparancsolatát” is:
1. Mindig az adatszolgáltató segítôkészsé-
gére apellálj.
2. Kelts bizalmat, de ne bizalmaskodj.
3. Légy határozott, azonban ne légy tolako-
dó, s végképp ne legyél jól értesült.
4. Csak kérhetsz, semmit sem követelhetsz.
5. Viselkedj mindig udvariasan és tisztelet-
tudóan.
6. Figyelj a természetesség látszatának fo-
lyamatos fenntartására.
7. Érdeklôdésed legyen egyenletes intenzitá-
sú, ne áruld el, hogy mely kérdések érde-
kesek számodra, illetve melyek közöm-
bösek.
8. Adatközléseiddel a legcsekélyebb mér-
tékben se ronthatod egyetlen vétlen sze-
mély hitelét, tekintélyét sem.
9. Ne félj rákérdezni a célszemélyre, de ezt
a beszélgetés elején és a végén soha ne
tedd. (Legfeljebb háromszor említheted a
célszemély nevét.)
10. A legváratlanabb helyzetekben is ma-
radj higgadt.
■ A III. munkafázis (Jelentésírás) tulajdon-
képpen értékelô-elemzô munkafolyamat,
amelyben rendszerezzük az összegyûjtött
ada tainkat. A jelentésben mindig hivatko-
zunk az összefüggésekre, s rá kell mutat-
nunk a lehetséges okokra is. Ettôl lesz teljes
e roppant nehéz feladat végrehajtása, és elé-
gedett a megbízó.
Végezetül egy mondat a személyes adatok
védelmérôl. Miután a környezettanulmányo-
zás során még az adatszolgáltató sem sze-
rezhet tudomást a célszemély kilétérôl, s egy-
általán, hogy mirôl is van szó, szent meg-
gyôzôdésem szerint ez a titkos adatgyûjtési
módszer így adatvédelmi szempontból sem
lehet aggályos. Hiszen beszélgetni bárkivel
lehet, s ehhez tán még az adatvédelmi ha-
tóság
1
engedélye sem szükséges.
Sasvári Rudolf magándetektív,
az Ulysses Team Kft. ügyvezetôje
33
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
1
Értsd: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
32-33 sasvari2resz.indd 33 2013.11.13 16:16:39
A KONFLIKTUSHELYZETEKBEN
TANÚSÍTOTT VISELKEDÉS
LÉNYEGÉBEN KÉT ÖSSZETEVÔ
EREDMÉNYE:
Ǡ az egyén személyisége (hajlama),
Ǡ a helyzet igénye.
Az elôbbiek alapján mindenki el tudja dön-
teni, hogy a már megismert konfliktuskeze-
lési módok közül melyik felel meg a legjob-
ban adott helyzetben. Minden esetben a
legalkalmasabbnak és leghatékonyabbnak
tartott eljárással célszerû (szükséges) felol-
dani a helyzetet.
Az egyes konfliktuskezelési eljárások haté-
konysága azon múlik, hogy
Ǡ milyen helyzetben,
Ǡ milyen személyekkel (emberekkel)
Ǡ milyen célokkal
alkalmazzuk az egy egyik vagy másik ke-
zelési módot (stratégiát). A siker kulcsa itt
is (mint sok más esetben) a tudatosság-
ban és a megfelelô (képesség, készség
szintû) alkalmazásban rejlik.
A KONFLIKTUSKEZELÉS AKTÍV
ÉS PASSZÍV ELJÁRÁSAI
A konfliktusokat a különbözô személyiség-
típusba tartozó egyének más-más módon
kezelik és oldják meg. Vannak aktív és
passzív eljárások.
AZ AKTÍV EGOISTA STÍLUS
A konfliktusból általában gyôztesen kerül
ki, harcol, érvel, küzd önmaga igazáért.
Mindenképpen gyôzni akar. A tettre kész,
kreatív, fáradhatatlan vezetôk (menedzse-
rek, üzletemberek) stílusa ez. A piaci ver-
senyben, a fejlesztésben agresszívek, gyor-
sak, az ellenfelet (konkurenciát) kiszorít-
ják, ezzel egyes területek fejlôdésének haj-
tómotorjai. A szolgálgatásban ez a stílus
nem lehet követendô minta, mert az ilyen
egyén az üzletfelek, a partnerek, a vevôk
felett is uralkodni akar.
AKTÍV EGYÜTTMÛKÖDÔ
STÍLUS
Küzd azért, hogy a konfliktusból senki se
kerüljön ki vesztesként. Nehéz helyzetben az
egymásrautaltságot hangsúlyozza. Segít a
társnak, az ügyfélnek, partnernek kikerülni a
bajból. Jó kooperációs készséggel rendelke-
zik, elôzékeny, segítôkész. Sem önmagá-
nak, sem partnerének nem akar ártani.
PASSZÍV EGOISTA STÍLUS
A konfliktusokból elmenekül, vállalva a
veszteséget is. Nincs ereje felvenni a küz-
delmet, nem tud, nem akar érvelni, tár-
gyalni. Nem meri beismerni a tévedését,
az elkövetett hibát, inkább elhárít, kilép a
konfliktushelyzetbôl. Döntésképtelen, az
ilyen egyén megbízhatatlan, komolytalan
partner.
PASSZÍV EGYÜTTMÛKÖDÔ
STÍLUS
Van ereje vállalni a pillanatnyi veszteséget.
Elôzékeny, már-már „alázatos” udvariassá-
ga, „önzetlensége” miatt hajlamosak má-
sokat felületesnek, gyengének látni, de ez a
stílus az erôssége. Ez a simulékony, ravasz
partner.
Fontosnak tartjuk, hogy mindenki (vezetô,
menedzser, tanácsadó, tréningvezetô) le-
gyen tisztában a konfliktushelyzetben rá jel-
lemzô tényezôkkel. Az a véleményünk,
hogy az öt megoldási stílus közül hármat
lehet alapvetôen pozitívnek tekinteni – ver-
sengô, közös megoldásra törekvô és a
kompromisszumos –, amelyek a partnerek
„érdekeit” megfelelôen szolgálják. A további
két megoldási stratégia már kétségeket éb-
reszt, nevezetesen az alkalmazkodó megal-
kuvásra hajlamosít, elôbb-utóbb belsô fe-
szültséghez vezet, az egyén esetleg „önma-
gát feladva” vesz részt a folyamatban.
Az elkerülô esetében az elôbbihez hasonló-
an fogalmazhatunk, hisz aki önmagát
„nem vállalja”, „kivonja” a szituációból, an-
nak az egyénisége (személyisége) sérül/
sérülhet, mert mindig egy mellékes, de
önös érdek vezérli, így egy idô után szem-
be fordul önmagával (meghasonulás ala-
kulhat ki).
Mindennapjaink eseményei folyamatosan
„hozzák” a problémákat, a konfliktusokat,
34
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Vezetési stílusok
és helyzetek a konfliktusban
DR. POÓR FERENC
– CÍMZETES FÔISKOLAI DOCENS TANULMÁNYA
Egy konfliktuskezelési mód hatékonysága
függ az adott konfliktushelyzet
követelményeitôl és attól, hogy milyen
módon alkalmazzák. Mindannyian
alkalmasak vagyunk bizonyos szinten mind
az öt konfliktuskezelési mód alkalmazására,
senkire sem jellemzô
a konfliktuskezelésben egyetlen merev stílus,
de ezek jelenléte/aránya a személyiségben
változó. Elônyös, ha ismeri mindenki, hogy
melyik egyéniségében a dominánsabb,
és ennek megfelelôen tudja alakítani
a konfliktusokkal való „kapcsolatát”.
Konfliktusmentes élet nincs és nem is létezhet.
A hatékony konfliktuskezeléshez viszont
sokféle eszköz és módszertan áll
rendelkezésre. Cikkünk elsô részében
(Detektor Plusz 2013/4. szám) a konfliktusok
lényeges jellemzôirôl szóltunk, vizsgáljuk
most meg a konfliktuskezelés,
és annak hatékony alkalmazásának
módszertanát.
34-35 poor.indd 34 2013.11.13 16:18:13
amelyek fogadására, megoldásra fel kell
készülni.
A KONFLIKTUS KEZELÉSRE
FELKÉSZÍTÉS ESZKÖZEI
A konfliktusok kezelésére fel kell készülni,
fôként a vezetôknek. Ennek három alapvetô
eljárása lehet, úgymint az egyéni felkészü-
lés, a tréning és a coaching. Meg kell em-
lítenünk a mentori tevékenységet is, amikor
a vezetô egyén, vagy kisebb csoport szá-
mára eseti felkészítést végez, esetleg egy
konkrét eset megoldására készíti fel az
érintetteket. Tekintsük át ezeket röviden.
A TRÉNING
Olyan komplex képzési, továbbképzési el-
járás (módszer-együttes), amelynek ke-
retében célorientált (igény szerinti) tartal-
mú, továbbá bizonyos kompetenciák meg-
szerzésére irányuló felkészítés történik, fel-
dolgozzák a szükséges elméleti ismerete-
ket biztosítják azok alkalmazását önkont-
rollal (visszacsatolással) összekapcsolva.
A gyakorlatok értékelésével és tesztek al-
kalmazásával a résztvevô adott tevékeny-
ségre való alkalmazását is feltárja és a te-
vékenységhez személyiségjegyek kibonta-
kozását, fejlesztését is megvalósítja.
A tréning komplex képzési eljárás, ami azt
jelenti, hogy a feldolgozott ismereteket a
résztvevôk mindennapi környezetét model-
lezô gyakorlatokban alkalmazzák és a
visszacsatolás során tevékenységük – sze-
mélyiségük – alakulásáról, fejlôdésérôl
szereznek visszajelzést, tapasztalatokat.
A tréning módszer komplexitása abban fo-
galmazható meg egyrészt, hogy a „klasszi-
kus” oktatási-képzési eljárások elemeit
szintetizálja, célnak megfelelôen illeszti be
a folyamatba. Jelentôs teret képvisel a
szakirodalmi anyag (a szakirodalom kije-
lölt részeinek) elôzetes és folyamatos fel-
dolgozása, az elôadás jellegû közlési for-
ma jelenléte, valamint domináns tényezô-
ként a résztvevôk (a képzési közösség) ak-
tivitására építô eljárások alkalmazása, a
megbeszélés, a vita és a workshop
(mûhelymunka) beillesztése. Fontos té-
nyezô az, hogy a képzési csoport („tanuló-
csoport”) minden tagja aktívan vegyen
részt az elméleti ismeret feldolgozásában,
hogy erre épülhessen az alkalmazás, az
elsajátítottak gyakorlatba illesztése és visz-
szacsatolása.
A komplexitás nagyon lényeges eleme az,
hogy nem csak a megismerés valósul meg
a folyamatban, hanem a résztvevôk a
megszerzett tudásukat a saját tevékenysé-
gükre jellemzô helyzetekben alkalmazzák.
Ez az alkalmazásképes tudás, amely azt
jelenti, hogy az elsajátított ismereteket a
résztvevôk a munkájukra jellemzô helyze-
tekben képesek alkalmazni.
A képzés során szerzett készségek, jártas-
ságok, képességek egy fejlôdési folyamat
eredményei, amelyek a tréning (komplexi-
tása-intenzív volta révén s eredményeként)
során fokozatok szerint jellemzik a résztve-
vôket:
A tréning intenzív képzési (oktatási) eljárás,
amelynek célja egy feladatra, egy munka-
körre való felkészítés, a megfelelô szemé-
lyiségjegyek (készség, jártasság, képes-
ség) megerôsítése, kiegészítése vagy ki-
alakítása, továbbá egy kompetencia, rész-
kompetencia biztosítása.
A COACHING
Olyan tanácsadó tevékenység (tanács-
adási folyamat), amely sajátos eszközei-
vel az egyén önálló feladatmegoldását se-
gíti elô, támogatja – akár az érintett sze-
mély (érintettek) ismereteinek kiegészíté-
sével is – és elvezeti az optimális döntés-
hez, célja megvalósításához az egyént
(az egyéneket).
■ Más megközelítésben:
A coaching személyre szabott tanácsadás
konfliktuskezeléshez, kommunikációs gá-
tak feloldásához, a személyközi (interper-
szonális) viszonyok, interakciós
(együttmûködési) helyzetek értékelésére,
optimalizálására. (Sörös László alapján.)
A tanácsadással (coach-tevékenységgel)
foglalkozó közlemények kettéválasztják a
kívülrôl jövô és belülrôl megvalósuló tevé-
kenységet. A cégen belül a vezetôt, mint ta-
nácsadót mentornak, az általa ellátott tevé-
kenységet pedig mentoringnak nevezik.
(Egyesek a belsô coach fogalommal válta-
kozva használják, ami zavaró! A szakiro-
dalom olvasásánál ezt mindig pontosítsuk,
hogy melyikre is vonatkozik.) Fontos támo-
gató, segítô tevékenységet látnak el a ve-
zetôk. A tanácsadói tevékenységnek eleve
van olyan része (cég-szakmai specifikus),
amit csak belsô szakember tud biztosítani.
Ugyanakkor megfogalmazható az is, hogy
az általánosabb támogató-tanácsadó tevé-
kenység is ellátható egy cégen belül is.
Valószínû, hogy bizonyos esetekben a kül-
sô szakember objektívebben képes a segít-
ség nyújtására, nagyobb rálátásban képes
gondozni egy személy (egy csoport) tevé-
kenységét, „fejlôdését”, de az is felvethetô,
hogy a belsô viszonyok ismeretében a cé-
gen belüli személy támogatása a beillesz-
kedés jobb feltételét jelenti, jobb „aklimati-
zálódást” biztosít.
A mentoring, mentorálás a vezetô tanács-
adó (belsô coaching) tevékenysége köz-
vetlen munkatársai támogatására, segíté-
sére, amit mentorként valósít meg. (Az ér-
telmezô szótár alapján mentor = pártfogó,
nevelô.)
■ Más megközelítésben:
Teljesítménynövelô eljárás, amelynek so-
rán a vezetô folyamatosan együttmûködik
a munkatárssal (beosztottal) a teljesít-
mény növelése és a készségek, képessé-
gek fejlesztése érdekében.
A különbözô szintû vezetôk munkaköri fel-
adata – általában – a munkatársaik támo-
gatása, tanácsokkal való ellátása, vagyis a
cégek jelentôs részénél mûködik ez a belsô
tanácsadói tevékenység. Ezt az esetek je-
lentôs részében kívülrôl nem lehet megva-
lósítani. Az adott vállalat (szervezet) célja-
inak megvalósításához adekvát támoga-
tást elsôsorban a belsô „erôk” jelentenek.
Fontos a több látószög érvényesítése, a
külsô piaci viszonyok átvetítése, de ez nem
jelenti azt, hogy „csak kívülrôl” lehet ered-
ményes tanácsadás, segítség a feladatok,
konfliktusook megvalósításához. Az a véle-
ményünk, hogy a belsô vezetôk, szakem-
berek coachkénti, mentorkénti mûködése
nem helyettesíthetô.
JEGYZETEK – FORRÁSOK:
1. Pedagógiai lexikon G-K, Szerk.: Nagy
Sándor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.,
412–13. p.
2. Magyar értelmezô kéziszótár, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977. 754. p.
3. Balogh Éva: Pszichológiai kislexikon,
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.,
Debrecen, 2000. 188. p
4. Zrinszky László: Íratlan szabályok,
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985.
117–126. p. „Konfliktusok” fejezetében ki-
fejtettekre az írás alapoz.
35
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
34-35 poor.indd 35 2013.11.13 16:18:19
A
képzés megálmodója Macsári Erika
2002-ben – az IBSSA Központi Ad mi-
nisztrációs Iroda vezetôje, a „SEC-tember” szer-
vezô bizottságának elnöke – abban állapodott
meg szervezôtársaival, hogy létrehoznak egy
olyan nemzetközi továbbképzési formát, aho-
vá eljöhetnek „tanulónak” és nemzetközi szin-
ten bôvíthetik ismereteiket azok az oktatók,
akiken a civil biztonsági szakemberek képzése
múlik világszerte. Oktatásukra az ame rikai
földrész, Közel- és Távol-Kelet, valamint Euró-
pa legjobb kiképzôit, mesteroktatóit hívják
meg azóta is minden évben Buda pest re.
■ A hagyományoknak megfelelôen idén ismét
az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola adott
otthont a „SEC-tember” tréningnek, ahol min-
den évben a BM – Oktatási, Képzési és Tudo-
mányszervezési Fôigazgatóság (OKTF) és kü-
lönösen Dr. Dános Valér ny. r. vezérôrnagy, a
BM–OKTF fôigazgatója támogatásával tartják
a képzést. Ma már természetes, hogy a mes-
ter-oktatók között elismert rendôrségi szak-
értôk is vannak.
Két év kihagyás után a 12. „SEC-tember” kép-
zés tantárgyai között újra szerepelt az „intézke-
dés-lélektani tréning”, amelyet a BM – Nem zet-
közi Oktatási Központ oktatói és nemzetközi-
leg elismert túsztárgyaló szakembere tartottak
a Taktikai házban.
■ A képzésre érkezôk között ismét kiugróan
magas volt a külföldi résztvevôk száma: Bel-
gium, Bosznia-Hercegovina, Horvátország,
Hollandia, Olaszország, Románia, Szlovénia,
és az Amerikai Egyesült Államok szakemberei
képviseltették magukat, és idén elôször 4
hölgy is részt vett a tréningen.
■ Már a képzést vezetô rangos, nemzetközi-
leg elismert szakemberek neve is garancia
volt a várhatóan magas színvonalú oktatásra,
mint például az USA-ból érkezett Karl
DelaGuerra (IBSSA–USA országképviselô) –
személyvédelmi mester-oktató, aki maga is
SWAT-os volt; valamint kollégája Pipicz Zsolt
– elismert személyvédelmi kiképzô, aki a csa-
patok gyakorlati feladatait állította össze és
vezényelte le. Kôvágó Attila r. zászlós – a
Csongrád-megyei Rendôrség lövészeti kikép-
zôje és Sira Gyula – IBSSA lövészeti mester-
oktató állították össze a lövészeti feladatokat.
Elôadott továbbá Rázsó Sándor – tûzszerész
igazságügyi szakértô, valamint Végh József
– túsztárgyaló szakember, aki lélektani trénin-
gen tette próbára a résztvevôk éberségét és
reakcióját a taktikai házban. A reggeli beme-
legítô tréninget az osztrák Hül ber János tar-
totta, emellett az önvédelmi képzés keretében
olyan elismert oktatóktól tanulhattak a részt-
vevôk, mint: Sinkovics Sándor – a Systema
RMA (Russian Martial Art) instruktora, az izra-
eli Dr. Rony Kluger – Krav Maga és a szerb
Ljubomir Vracarevic – Real Aikido.
Teljes bizonyossággal lehet állítani, hogy a ki-
képzôk rendkívüli felkészültségének és óriási
nemzetközi tapasztalatának köszönhetôen ez
a tréning Magyarországon a civil biztonsági
szféra legmagasabb szintû képzése.
■ Szeptember 23-án az ünnepélyes megnyi-
tón az IBSSA elnöke, Prof. Popper György kö-
szöntötte a tréning résztvevôit, bemutatta a
36
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ I B S S A hí r e k
Szö vet sé günk hí rei
XII. „SEC-tember”
IBSSA Nemzetközi Speciális Személyvédelmi Tréning
Az IBSSA Fôhadiszállása idén 12. alkalommal szervezte meg a szövetség legszínvonalasabb
és legsikeresebb nemzetközi szakmai továbbképzését, a „SEC-tember”
elnevezésû tréninget a civil szféra képzett és elismert oktatói, valamint szakemberei
részére 2013. szeptember 23–28. között, Budapesten.
36-37 isssa_sectem.indd 36 2013.11.13 16:20:51
nemzetközi tanári kart és külön köszöntötte
tiszteletbeli vendégeinket.
Az IBSSA elnöke méltatta a Szövetség sikeres
és egyre szorosabb együttmûködését számos
szervezettel a terrorizmus, bûnözés és kábító-
szer elleni küzdelemben, a néhány évvel
ezelôtt elindított „Partnership for Security”
(„Együttmûködés a Biztonságért”) program
keretében. S külön kiemelte, hogy a képzés
nem lett volna megrendezhetô az IBSSA-vel
évek óta szoros együttmûködésben lévô BM –
Oktatási, Képzési és Tudomány szervezési
Fôigazgatóság (BM–OKTF), a BM – Nemzetközi
Oktatási Központ (BM–NOK), az Adyligeti
Rendészeti Szakkö zép iskola, valamint az
IBSSA alábbi aktív tagjai önzetlen támogatása
és szponzoraink segítsége nélkül:
Ǡ Tímár László – PAJZS Technológia Kft.,
IBSSA Gépjármûvédelmi Osztály vezetôje Ǡ Dr.
Fodros István – HEKUS és Diplomata Ma ga-
zinok Igazgató-fôszerkesztôje, a SEC-tember
képzések hivatalos médiapartnerei Ǡ Sponga
Tamás – Protection Group igazgatója, IBSSA
svájci országképviselôje Ǡ Kertész Csaba –
Power Shield Kft. ügyvezetôje Ǡ Sira Gyula és
Hülber János – Hûség Security Kft. igazgatói
Ǡ Dr. Schuman Ádám – Laborexpert Kft. igaz-
gatója Ǡ Dr. Lasz György – IN-KAL Cégcsoport
igazgatója Ǡ Klézl Marina – Detektor Plusz
biztonsági magazin tulajdonosa, a SEC-tem-
ber képzések hivatalos lapja Ǡ Benkô Jenô –
RadioRent Kft. igazgatója Ǡ Systema RMA
Ǡ Kaqun cég
■ A szervezôk idén olyan különleges progra-
mot állítottak össze a biztonsági területen dol-
gozó szakemberek, testôrök, kiképzôk és ok-
tatók legmagasabb szintû továbbképzéséhez,
amely az átfogó személyvédelem, koc kázat-
elemzés, kísérési technikák, lövészet és tûz-
szerészet mellett nagy hangsúlyt fektetett a
kommunikációra és az önismeretre.
A napi 8 órás oktatások alatt, a szünetekben és
az esti pihenô során a résztvevôknek alkalmuk
adódott az eszmecserére, megoszthatták egy-
mással szakmai tapasztalataikat, illetve orszá-
guk – civil szférára vonatkozó – törvényi sza-
bályozásait. A mester-oktatókat motiválta a ma-
gasan képzett hallgatók profizmusa, mint pél-
dául az olasz, horvát és ma gyar rendôrtisztek
felkészültsége. A kurzus utolsó napján került
sor az instruktori vizsgákra az IBSSA Oktatási
és Minôsítési Bizottsága közremûködésével,
amely során né hány résztvevônek lehetôsége
nyílt a megmérettetésre és sikeres vizsga ese-
tén az IBSSA se gédok tatói minôsítésre.
■ A szeptember 28-i (szombati) záró ese-
mény és ünnepélyes diplomaosztó ünnepség
a XVIII. IBSSA Kongresszus és a 3. IBSSA–IPA–
IAPA Nemzetközi Konferencia Díjátadó cere-
móniája keretében került megrendezésre a
Hotel President konferenciatermében.
A „SEC-tember” képzés hagyományai szerint a
díjátadó ünnepségen a résztvevôk egyéni tel-
jesítményeit értékelték és a kivételes képessé-
gekkel rendelkezô diákok IBSSA elismerô dip-
lomákat és plaketteket kaptak, amit Prof.
Popper György – az IBSSA elnöke, és az IBSSA
fôtitkára Dr. Rony Kluger (ISR) – adtak át.
■ A XII. SEC-tember nemzetközi továbbkép-
zés legjobbjai: Ǡ Legjobb testôr: Nick
BEEKMAN (Hollandia) Ǡ Legjobb lövész:
Jamie FAULKENBERRY (USA) Ǡ Legjobb
bombakutató: Róbert ANDRÁS (Románia)
Ǡ Legjobb önvédelmi harcos: Matej DER-
MASTJA (Szlovénia) Ǡ Legszorgalmasabb
diák: Hajnalka RÖVID (Románia)
■ A képzés keretében szervezték meg a III.
„Macsári István ny. r. ezredes” Emlék Lövész
Bajnokságot. Ezzel a versennyel évente meg-
emlékeznek a 2010-ben váratlanul elhunyt Ma-
csári István ny. rendôr ezredes kiemelkedô em-
beri és szakmai kvalitásairól, aki az IBSSA pat-
ronáló tagja volt a szervezet megalapítása óta
és mindig támogatta és segítette a SEC-tember
képzéseket, és egyéb IBSSA rendezvényeket.
A díjátadó ünnepségen Prof. Popper György –
az IBSSA elnöke és az elhunyt fia, Macsári
István r. ôrnagy – a Repülôtéri Rendôr Igaz ga-
tóság Légiközlekedés-védelmi Osztály vezetôje
adták át a lövészverseny alábbi nyerteseinek a
helyezést igazoló diplomákat és kupákat:
1. helyezett: Róbert ANDRÁS (Románia)
2. helyezett: Nick BEEKMAN (Hollandia)
3. helyezett: Davy LOETE (Belgium)
■ Sinkovics Sándor úr – a Systema Russian
Martial Art Hungaria oktatója és klubvezetôje a
XII. SEC-tember során nyújtott támogatásáért
az IBSSA emlékplakettjét vehette át Prof.
Popper György úrtól – az IBSSA elnökétôl.
■ Krauzer Ernô r. alezredes úr – a BM Ok ta tá-
si, Képzési és Tudományszervezési Fô igaz ga-
tóság Továbbképzési Igazgatóság vezetôje az
IBSSA részére évek óta nyújtott folyamatos ki-
emelkedô és jelentôs támogatásáért az IBSSA
emlékplakettjét és diplomáját vehette át.
■ Az IBSSA Érdemérem Arany fokozatú kitün-
tetését és az ezt igazoló diplomát vehette át Dr.
Dános Valér ny. rendôr vezérôrnagy úr – a
BM-OKTF Fôigazgatója a kiemelkedô és áldo-
zatos munkájáért, amellyel az évek során fo-
lyamatosan támogatta szervezetünket és ezzel
nagyban hozzájárul az IBSSA sikereihez és
nemzetközileg elismert tevékenységéhez.
■ A SEC-tember Szervezô Bizottsága ezúton is
szeretné kifejezni elismerését minden instruk-
tornak és mester oktatónak, akik szakértel-
mükkel és kemény munkájukkal sikerre vitték
a rendezvényt, valamint hálás köszönet a
SEC-tember rendszeres támogatóinak, szpon-
zorainak is.
■ Minden szakmai érdeklôdôt várunk szere-
tettel 2014-ben, a XIII. „SEC-temberen”!
Macsári Erika IBSSA HQ
37
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ I B S S A hí r e k
Macsári István r. ôrnagy és András
Róbert a Lövészverseny 1. helyezettje
Dr. Rony Kluger és Krauzer Ernô
Dr. Dános Valér és Prof. Popper György
Nick Beekman a Legjobb testôr
és Prof. Popper György
36-37 isssa_sectem.indd 37 2013.11.13 16:21:02
38
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ s z e mé l y v é de l e m
CEYLON
1959. SZEPTEMBER 25.
A fôváros, Colombo villanegyed-
ében áll a Rosemeade Palace, a
minszterelnöki rezidencia. Szép.
nyugodt a reggel, jók a látási vi-
szonyok. A palota kertjében
mintegy kéttucatnyian várakoz-
nak a miniszterelnökre, mert ma
a „nyitott ajtók” napja van, bárki
beszélhet az ország elsô embe-
rével. Az ilyen események a vilá-
gon mindenütt a testôrség ré-
malmai, hiszen bárhonnan elô-
bukkanhat egy ölni készülô fa-
natikus és akár sikeres lesz a
merénylete, akár nem, abból ál-
talában beláthatatlan bonyodal-
mak keletkezhetnek. Salomon
West Ridg way Dias Bandana-
raike (ígérjük ezt ilyen hosszan
mégegyszer nem írjuk le) mi-
niszterelnök a tôle megszokott
lenyû gözô kedvességgel kísérte
ki vendégét, Guneratna tanítót.
Hogy eközben fegyveres testôrei
pontosan hol tartózkodtak, hová
néztek, mit láttak, azt ennyi év
távlatából már nem lehet ki-
deríteni.
A várakozók között ott álldo-
gált három buddhista szerze-
tes is. Kettôjükön nem volt
sem mi fel tûnô, hiszen a budd-
hista szerzetesek a világon
min de nütt egy formán na-
rancsvörös szárongot (lepelszerû
ruhadarab) viselnek és a jobb
karjuk válltól lefelé fedetlen. A har-
madik szerzetes azonban több
méter távolságban egyedül ácso-
rogva várakozott. Miért egye dül?
Ez nem tûnt fel a testôröknek.
Miért takarja a jobb karját is a
szárong? Ez ellentmond a vallási
szabályoknak! Nem vették észre!
A test ôrök sem, a látogatók sem,
Ban da naraike sem. S volt még
valami, ami gyanússá tehette
volna! A szemei, az üveges te-
kintete va lamilyen tudatmódosító
szerrôl árulkodtak. Mind ezeket
egy fi gyel mes testôrnek észre
kellett volna vennie, ha lett volna
a bejáratnál személyi szûrés. De
nem volt. Banda na ra ike elôbb a
két szerzetest üdvözölte az
Ázsiában ismert két tenyér össze-
tevésével és meghajlással, majd
a harmadik szerzetes felé for-
dult.
Annak arca megrándult, mintha
álomból ébredt volna, majd jobb
kezében megvillant a revolver és
az egész tárat kilôtte a minisz-
terelnökre, sôt még a tanítónak
is jutott a lövedékekbôl. Az áldo-
zatok összeestek, de ekkor már
az egyik testôr is tüzelt, s a me-
rénylô is elvágódott. A testôr
„csak” két másodpercet késett.
SZAKMAI HIBA?
VAGY NEM?
Akinek testôrökre van szüksége,
fôképp ha országvezetô politi-
kus, nem teheti meg, hogy telje-
sen elzárkózik a nyilvánosság
elôl. Ez lehet nyíltszíni beszéd,
zárt téri meg jelenés, autós proto-
koll, stb. Ezek többnyire politikai
döntések, amelyekhez a sze-
mély védelemnek kell alkalmaz-
kodnia, s meg kell tervezni,
mennyire lehet az eseményt biz-
tonságossá tenni. Bár a merény-
lônek mindig van egy-két má-
sodperc elônye, de a megelôzô
intézkedéseket is figyelembevé-
ve, mindig vannak mód szerek is
az elkövetô lehetôségeinek szû kí-
té sé re. A személyvédelem ilyen
A védtelen (?) személyvédelem
HALÁL CEYLON SZIGETÉN
…amelyet ma Sri Lanka néven ismerünk.
Ez az Egyenlítôhöz közel esô nagy sziget
nemcsak bámulatos természeti szépségeirôl,
gondos, eredményes mezôgazdaságáról,
lélegzetelállító szakrális építményeirôl
ismert, hanem a több évszázados társadalmi
és vallási feszültségekrôl is. A buddhista
szingalézek és a Siva istent tisztelô tamilok
egymástól eltérô nyelven beszélnek
és konfliktusaik a mai napig is élnek.
A miniszterelnök elleni halálos merénylet háttere még
ennél is bonyolultabb.
esetekben sem védtelen. Ott, ak-
kor Ceylonban egy veszélyes po-
litikai döntés (a teljesen felesle-
ges, „nyitott ajtók napja”) és a
testôrség hanyag, figyelmetlen
munkája okozta a tragédiát.
ELÔZMÉNYEK
Talán ezzel kellett volna kezdeni.
Banda ranaike gazdag arisztok-
rata családból származott, Ox-
fordban jogot tanult, majd ha-
zatérve a brit gyarmatbiroda-
lomtól való teljes elszakadás ve-
zetô harcosa lett. Miniszter el-
nökként hozott jelentôs szociális
intézkedései nemcsak a brit, de
a ceyloni nagytôke érdekeit is
sértették. Bevezette a földmû ve-
sek számára az alacsony ka-
matozású állami hitelt, ami elle-
ne fordította a helyi és a külföldi
érdekeltségû bankokat, ám mé-
lyen tisztességes személyisége
még ennél is több ellenséget ge-
nerált számára. A nép azonban
szerette, nagyra becsülte. Várat-
lan halála óriási tömegtünteté-
seket robbantott ki.
UTÓJÁTÉK
A merénylet után a miniszterel-
nök titkára azonnal orvosért te-
lefonált, de a rendôrséget nem
értesítette. A rendôrfônök mégis
egy perc múlva megérkezett,
majd mindent elkövetett, hogy a
magányos merénylô elméletét
igazolja. Nem sikerült. A szálak
magasra vezettek és késôbb va-
lamennyi összeesküvô lebukott,
velük bukott a gyanúsan gyor-
san kinevezett új miniszterelnök
is. Pedig közben eltûnt a rendôr-
ségrôl az a gyilkos fegyver,
amelybôl a rendôrségtôl szár-
mazó lövedékeket lôtte ki a dro-
gos szerzetes. Bandanaraike
utódja a felesége, Sirimavó
lett, mint a világ elsô nôi mi-
niszterelnöke és összesen ti-
zenkét éven keresztül sikere-
sen töltötte be ezt a tisztsé-
get.
Tóth-I.
38 ceylon_tig.indd 38 2013.11.13 16:23:28
39
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Elektronikus
védelem
24 órás
távfelügyeleti
rendszerek
RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26.
Tel./fax: 350-8823
Dr. Baróthy Béla
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsô-
ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.net
www.vidux.net
Barna Zsolt, Bedô Balázs
Áruházi, bolti áruvédelmi
rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700,
fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Automatikus
tûzjelzô
rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700,
fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
Üzemrendészeti szolgálat
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
Védelem mechanikus
eszközökkel
Pénz- és páncélszekrények
STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107.
Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354
E-mail: info@straussmetal.hu
www.straussmetal.hu
Ôrzés-védelem
Élôerôs biztonsági
szolgáltatások
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
E-mail: pbsz@pbsz.hu
www.pbsz.hu • Mandrik István
PELASTA KFT.
1131 Budapest, Reitter F. u. 132/K ép.
Tel./fax: 1/237-0133
E-mail: pelastasecurity@gmail.com
www.pelasta.hu • Süly Attila biztonsági igazgató
Ob jek tum vé de lem
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Akik önnek segítenek…
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ ak t uál i s
Tájékozott biztonsági
vezetô kalandjai
KORUNK HÔSE
A
szûkszavú sajtójelentések szerint az
ôr társával megfutamodásra késztet-
te a rablót a bankfiókban, mert ellenáll-
tak. Elô ször mindenki mosolygott, röhögött,
ka cagott, bosszankodott – vérmérséklettôl
és hozzáértéstôl függôen – a történteken,
késôbb árnyaltabbá vált a kép.
Egy két apróság azonban – úgy tûnik
– eddig senkinek nem jutott eszébe:
Mit keresett a pocakos ôr az utcán? Az
nyil ván számára is egyértelmû volt, hogy a
rablót akkor sem érheti utol, ha az lépésre
vált. Akkor meg miért próbálta meg mégis
az üldözést? Mi késztette arra, hogy ôrhe-
lyét hátrahagyva (postosabban a másik
ôrre hagyva) közterületen fogjon a rabló
üldözésébe?
Igen, tudjuk, a jog lehetôvé teszi bárki
számára, hogy bûncselekmény elkövetésén
tetten ért személyt elfogja és a hatóság kiér-
kezéséig visszatartsa…
Ám a helyzetet felmérve hôsünk talán jobban
tette volna, ha megfigyeli alaposan a tettes
testalkatát, ruházatát, egyedi jellegzetessé-
geit (például tetoválás, szemölcs, anyajegy,
stb.), távozási irányát és biztosítja helyszínt,
azaz senkit nem enged arra területre lépni,
ahol a tettes toporgott. Ezzel esélyt adott
volna kutya indítására.
De azokat a tárgyakat, területeket is biztosít-
hatta volna, amelyhez a tettes esetlegesen
hozzáért, hogy esélyt adjon a késôbbi nyom-
rögzítésnek.
Végül, de nem utolsó sorban bezárhatta vol-
na belülrôl a bankfiókot, hogy a tettes, vagy
társai vissza ne térhessenek és udvariasan
megkérhette volna az esetleg az ügyféltérben
tartózkodó ügyfeleket, hogy várják meg a
rendôrséget. Megpróbálhatta volna meg-
nyugtatni a banki dolgozókat, hiszen nem
ért bántódás senkit, csak a bankfiókot akarta
kirabolni egy – hálistennek – amatôr rabló.
Míg a társa, vagy a bankosok a rendôrséget
hívták, ô jelenthette volna az eseményeket
felettesének, jelezve, hogy valószínûleg vál-
tásra lesz szüksége, mert a rendôrség ki
fog ja hallgatni.
Szóval a hôsies és mulatságos „üldözés”
helyett több más és talán fontosabb teendôje
is lehetett volna.
Tájékozott biztonsági vezetô persze már
látta maga elôtt a felháborodott cégtulaj-
donosokat és ügyvezetôket, akik sommás
véleményt mondanak arról, akiknek „már az
se jó ôr, aki megakadályoz egy bankrablást
és üldözi a rablót…”.
Pedig mindezek nem az ôrön múltak, ô tette,
amit a legjobbnak gondolt. Mert soha, senki
nem tanította meg neki és nem gyakoroltatta
vele, hogy mi a teendôje egy bankrablási
kísérlet során (?). Mert ha nem volt ren-
dészeti alapképzettsége, akkor 6 hét alatt,
48 órában hallgatta az elméleti ismereteket
arról, hogy mi a biztonsági ôrök vizsgáján
a helyes válasz… Aztán levizsgázott, iga-
zolványt kapott és nyilván jó tapasztalatokat
szereztek vele kapcsolatban a fônökei, ezért
került kulturált, de – mint a példa mutatja
– azért veszélyes ôrzési helyre.
„És ami a lényeget illeti, a bankrablás
megakadályozását, jól vizsgázott.” – gon-
dolta Tájékozott biztonsági vezetô, keserû
mosollyal. „Most majd jól megdicsérik, hogy
mindent jól csinált, tán még a banktól is
kap egy kis jutalmat, ami jól jön majd a kis
pénzéhez. Aztán még majd hivatkoznak is
rá, mint példára…”
Miközben Magyarországon a múlt század
’90-es éveinek elsô felétôl hozzáférhetô a
minden bank számára megküldött „Pénzt,
vagy életet ?!” címû ORFK kiadvány. Abban
minden ökölrázásos rablóüldözés helyett
alkalmazható trükk benne van.
Lehet, hogy újra ki kellene adni modernizált,
az elmúlt 20 év magyar tapasztalatait is
számba vevô példányait?
„Talán a szeptembertôl képzésbe kerülô
ôrök… Nekik már 320 órájuk lesz 1 év alatt
arra, hogy megtanulják a szakmát! Addig
meg korunk hôse lesz a követendô minta.”
Balogh Gábor biztonsági vezetô
Tájékozott biztonsági vezetô hitetlenül csóválta a fejét: „Hát ezt is megértük! A poca-
kos, középkorú biztonsági ôr elôször internetes mémmé vált, ahogy öklét rázva kocog
– jókora lemaradással – a bankrabló után, késôbb megdicsôült, amikor kiderült, a rabló
üres kézzel távozott.”
39-40 kimithol.indd 39 2013.11.14 15:26:12
40
DETEKTOR Pl usz 2013/5.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
Kézi fémkeresôk,
csomagvizsgáló röntgen
Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu
www.zandz.hu
Komplex biztonságtechnikai
rendszerek tervezése,
gyártása
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi
Krisztián
Munkavédelem
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302 • Mandrik István
E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu
Tûz-/betörésvédelmi
rendszerek installálása
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Tûz-/betörésvédelmi
rendszerek tervezése
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Tûzjelzô központok
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 4313-200, fax: 4313-222
Kontaktszemély: Bárány Attila
www.boschsecurity.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
Zárt láncú videotechnikai
eszközök szervize
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
Szellemi szolgáltatások
Biztonsági rendszerek
tervezése
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Kereskedelem
Vagyonvédelmi szakboltok
TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT.
SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Tel.: 296-0707, fax: 296-0701 • Bak Roland
E-mail: budapest@trioda.hu • www.trioda.hu
6000 Kecskemét, Dózsa György u. 18.
Tel.: 76/416-148, fax: 505-979
Duráncsik Péter
E-mail: kecskemet@trioda.hu
www.trioda.hu
6721 Szeged, Berlini krt. 4.
Tel./fax: +36-62/666-001
E-mail: szeged@trioda.hu
www.trioda.hu
Szakoktatás
Biztonságvédelmi képzések
ÓBUDAI EGYETEM – BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ
ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KAR
Biz ton ság szer ve zô szak mér nö kök má sod -
dip lo más kép zé se a Gép szer ke zet ta ni
és Biz ton ság tech ni kai In té zet ben fô is ko lai vagy
egye te mi vég zett sé gû szak em be rek szá má ra.
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8. fsz. 13.
Tel.: 666-5314 • Felvilágosítás: dr. Kó sa Csa ba
fô is ko lai ta nár, Nyer ges Sán dor né in té ze ti elô a-
dó. • www.banki.hu
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI
ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûn meg e lô zé si szak em ber kép zés.
A kép zés idô tar ta ma – 3 év.
Je lent ke zés és ügy in té zés:
1085 Bu da pest, Ül lôi út 16. fél e me let 5.
Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563.
Fel vi lá go sí tás: dr. Tóth Fe renc
E-mail: tanito@monornet.hu
ÖVEGES JÓZSEF
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
Elekt ro ni kus
va gyon vé del mi rend sze rsze re lôk kép zé se.
1118 Bu da pest, Be reg szász út 10.
Tel.: 06-1/246-1579 129-es mellék
Fel vi lá go sí tás: Lévai Lívia és Kapás István
oktatásszervezôk – E-mail: levai.livia@oveges.hu
vagy kapas.istvan@oveges.hu
Weboldal: www.oveges.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Automatikus
tûzoltó berendezések
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
Bankok, ipari, VIP létesítmények
komplex védelme
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Beléptetôrendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 4313-200, fax: 4313-222
Kontaktszemély: Bárány Attila
www.boschsecurity.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Betörésjelzô berendezések
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Betörésjelzô rendszerek
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 4313-200, fax: 4313-222
Kontaktszemély: Bárány Attila
www.boschsecurity.hu
Fémérzékelô kapuk
Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu
Gázjelzô rendszerek
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
Kamerás figyelôrendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 4313-200, fax: 4313-222
Kontaktszemély: Bárány Attila
www.boschsecurity.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 479-0435, fax: 322-8404
E-mail: servintern@t-online.hu
www.servinternkft.hu
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c,
II. lépcsô-ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.hu • www.vidux.hu
Barna Zsolt, Bedô Balázs
Kaputelefon
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
Képfelvevô rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Akik önnek segítenek…
39-40 kimithol.indd 40 2013.11.14 15:26:19
Plkvlslon Pu lÞ megoldásL klfe[ezeuen arra LervezLek, hogy [obb kepmlnõsegeL, gyors es egyszeru LeleplLesL es könnyu
rendszer konñguráclóL Legyen leheLõve - dobozon klvul! Plkvlslon nv8 valódl plug & play funkclóL blzLoslL, megkönnylu a
LeleplLesL es az eszközök hlbamenLes beálllLásáL. Az u[, 2-Llne nagy felbonLásu lÞ-kamera skálázhaLó, megblzhaLó, rendklvul
blzLonságos Pu lÞ felugyeleu megoldásL klnál.
2 soros hálózau kamera sorozaL
Elérhető modellek
kamera
NVR
uS-7604/08/16nl-SL/Þ, uS-7616nl-S1(SÞ)
Hikvision Plug & Play NVR és 2-Line hálózati kamera sorozat
lvMS-4200 kllens szoûver
lvMS-4300 Moblle Þhone Soûware
VMS
RIEL Elektronikai Kft.
1139 Budapest, Röppentyü u. 24.
Tel.: +36 (1) 236 8090
Fax: +36 (1) 236 8091
Email: info@riel.hu
Web: www.riel.hu
Headquarters
No.700 Dongliu Road, Binjiang District,
Hangzhou 310052, China
Tel: +86-571-8807-5998
Email: overseasbusiness@hikvision.com
Hikvision USA
Tel: +1-909-895-0400
Email: sales@hikvisionusa.com
Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
Email: saleseuro@hikvision.com
Hikvision Middle East
Tel: +971-4-8847628
Email: salesme@hikvision.com
Hikvision Russia
Tel: +7-812-313-19-63
Email: salesru@hikvision.com
Hikvision India
Tel: +91-22-28469900
Email: sales@pramahikvision.com
Hikvision Italy
Tel: +39-0438-6902
Email: info.it@hikvision.com
Hikvision Singapore
Tel: +65-66844718
Email: sg@hikvision.com
Hikvision Hong Kong
Tel: +852-2151-1761
Keresi a HD Focus és az Easy-Use megoldást?
Használja Hikvision HD IP Solution-t!
Plkvlslon Pu lÞ megoldásL klfe[ezeuen arra LervezLek, hogy [obb kepmlnõsegeL, gyors es egyszeru LeleplLesL es könnyu
rendszer konñguráclóL Legyen leheLõve - dobozon klvul! Plkvlslon nv8 valódl plug & play funkclóL blzLoslL, megkönnylu a
LeleplLesL es az eszközök hlbamenLes beálllLásáL. Az u[, 2-Llne nagy felbonLásu lÞ-kamera skálázhaLó, megblzhaLó, rendklvul
blzLonságos Pu lÞ felugyeleu megoldásL klnál.
2 soros hálózau kamera sorozaL
Elérhető modellek
kamera
NVR
uS-7604/08/16nl-SL/Þ, uS-7616nl-S1(SÞ)
Hikvision Plug & Play NVR és 2-Line hálózati kamera sorozat
lvMS-4200 kllens szoûver
lvMS-4300 Moblle Þhone Soûware
VMS
RIEL Elektronikai Kft.
1139 Budapest, Röppentyü u. 24.
Tel.: +36 (1) 236 8090
Fax: +36 (1) 236 8091
Email: info@riel.hu
Web: www.riel.hu
Headquarters
No.700 Dongliu Road, Binjiang District,
Hangzhou 310052, China
Tel: +86-571-8807-5998
Email: overseasbusiness@hikvision.com
Hikvision USA
Tel: +1-909-895-0400
Email: sales@hikvisionusa.com
Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
Email: saleseuro@hikvision.com
Hikvision Middle East
Tel: +971-4-8847628
Email: salesme@hikvision.com
Hikvision Russia
Tel: +7-812-313-19-63
Email: salesru@hikvision.com
Hikvision India
Tel: +91-22-28469900
Email: sales@pramahikvision.com
Hikvision Italy
Tel: +39-0438-6902
Email: info.it@hikvision.com
Hikvision Singapore
Tel: +65-66844718
Email: sg@hikvision.com
Hikvision Hong Kong
Tel: +852-2151-1761
Keresi a HD Focus és az Easy-Use megoldást?
Használja Hikvision HD IP Solution-t!
Plkvlslon Pu lÞ megoldásL klfe[ezeuen arra LervezLek, hogy [obb kepmlnõsegeL, gyors es egyszeru LeleplLesL es könnyu
rendszer konñguráclóL Legyen leheLõve - dobozon klvul! Plkvlslon nv8 valódl plug & play funkclóL blzLoslL, megkönnylu a
LeleplLesL es az eszközök hlbamenLes beálllLásáL. Az u[, 2-Llne nagy felbonLásu lÞ-kamera skálázhaLó, megblzhaLó, rendklvul
blzLonságos Pu lÞ felugyeleu megoldásL klnál.
2 soros hálózau kamera sorozaL
Elérhető modellek
kamera
NVR
uS-7604/08/16nl-SL/Þ, uS-7616nl-S1(SÞ)
Hikvision Plug & Play NVR és 2-Line hálózati kamera sorozat
lvMS-4200 kllens szoûver
lvMS-4300 Moblle Þhone Soûware
VMS
RIEL Elektronikai Kft.
1139 Budapest, Röppentyü u. 24.
Tel.: +36 (1) 236 8090
Fax: +36 (1) 236 8091
Email: info@riel.hu
Web: www.riel.hu
Headquarters
No.700 Dongliu Road, Binjiang District,
Hangzhou 310052, China
Tel: +86-571-8807-5998
Email: overseasbusiness@hikvision.com
Hikvision USA
Tel: +1-909-895-0400
Email: sales@hikvisionusa.com
Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
Email: saleseuro@hikvision.com
Hikvision Middle East
Tel: +971-4-8847628
Email: salesme@hikvision.com
Hikvision Russia
Tel: +7-812-313-19-63
Email: salesru@hikvision.com
Hikvision India
Tel: +91-22-28469900
Email: sales@pramahikvision.com
Hikvision Italy
Tel: +39-0438-6902
Email: info.it@hikvision.com
Hikvision Singapore
Tel: +65-66844718
Email: sg@hikvision.com
Hikvision Hong Kong
Tel: +852-2151-1761
Keresi a HD Focus és az Easy-Use megoldást?
Használja Hikvision HD IP Solution-t!
Plkvlslon Pu lÞ megoldásL klfe[ezeuen arra LervezLek, hogy [obb kepmlnõsegeL, gyors es egyszeru LeleplLesL es könnyu
rendszer konñguráclóL Legyen leheLõve - dobozon klvul! Plkvlslon nv8 valódl plug & play funkclóL blzLoslL, megkönnylu a
LeleplLesL es az eszközök hlbamenLes beálllLásáL. Az u[, 2-Llne nagy felbonLásu lÞ-kamera skálázhaLó, megblzhaLó, rendklvul
blzLonságos Pu lÞ felugyeleu megoldásL klnál.
2 soros hálózau kamera sorozaL
Elérhető modellek
kamera
NVR
uS-7604/08/16nl-SL/Þ, uS-7616nl-S1(SÞ)
Hikvision Plug & Play NVR és 2-Line hálózati kamera sorozat
lvMS-4200 kllens szoûver
lvMS-4300 Moblle Þhone Soûware
VMS
RIEL Elektronikai Kft.
1139 Budapest, Röppentyü u. 24.
Tel.: +36 (1) 236 8090
Fax: +36 (1) 236 8091
Email: info@riel.hu
Web: www.riel.hu
Headquarters
No.700 Dongliu Road, Binjiang District,
Hangzhou 310052, China
Tel: +86-571-8807-5998
Email: overseasbusiness@hikvision.com
Hikvision USA
Tel: +1-909-895-0400
Email: sales@hikvisionusa.com
Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
Email: saleseuro@hikvision.com
Hikvision Middle East
Tel: +971-4-8847628
Email: salesme@hikvision.com
Hikvision Russia
Tel: +7-812-313-19-63
Email: salesru@hikvision.com
Hikvision India
Tel: +91-22-28469900
Email: sales@pramahikvision.com
Hikvision Italy
Tel: +39-0438-6902
Email: info.it@hikvision.com
Hikvision Singapore
Tel: +65-66844718
Email: sg@hikvision.com
Hikvision Hong Kong
Tel: +852-2151-1761
Keresi a HD Focus és az Easy-Use megoldást?
Használja Hikvision HD IP Solution-t!
Van ahol
F
o
t
ó
:

R
e
g
ö
s

V
i
k
t
o
r
F
o
t
ó
:

R
e
g
ö
s

V
i
k
t
o
r
De mindenhoI máshoI eIengedhetetIen!
A forradalmian új JA-100 rendszerrel
Nyomja meg a
bekapcsoláshoz!
csupán egy gombnyomás a biztonság
nem kell

Ìgény szerint, szegmensenként bövíthetö kezelöegység
A riasztó bekapcsolása nem igényel pilótavizsgát,
mindössze egy gombnyomás
Behatolás-, pánik-, tüz-, füstjelzés és épületvezérlés
ugyanarról a billentyüzetröl, egy gombnyomással
A védelem teljes körü áttekintése távolról, okostelefonról
A riasztás leállítása, be- és kikapcsolás, kapunyitás,
világítás, fütés bekapcsolása okostelefonról
Vezetékes és vezeték nélküli eszközök fogadása
A következõ JabIotron Nap dátuma: 2014. január 29., szerda, Budapest
Jablotron Alarms Hungária 1134 Budapest, Kassák L. u. 61
T.: +36 1 237-1915 · Fax: +36 1 339-4602 · E-mail: info@jablotron.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful