FALKUTI SAINS

SEMESTER 1/2011

HBEF2103

PSIKOLOGI PENDIDIKAN

NO. MATRIKULASI

:

780831115387001

NO. KAD PENGNEALAN

:

780831-11-5387

NO. TELEFON

:

012-6140091

E-MEL

:

asrul3108@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PETALING JAYA

pendengaran. Secara kesimpulannya. Ini tidak termasuk masalah pembelajaran disebabkan oleh kerencatan mental. (The National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD). Masalah pembelajaran mungkin wujud seiring dengan ketidakupayaan lain seperti masalah sensori. pencapaian akademik murid adalah rendah sama ada dalam pencapaian ujian dan peperiksaan.Universiti Sultan Idris) Di sini. membuat keputusan atau menyelesai masalah matematik.Datuk Ishak Haron dari Fakulti sains Kognitif dan Pembangunan Malaysia. kerencatan mental atau gangguan emosi. persepsi dan interaksi sosial mungkin wujud bersama masalah pembelajaran tetapi ia sendiri tidak akan menyebabkan kepada berlakunya masalah pembelajaran. menulis. 1990). murid bermasalah pembelajaran terdiri daripada mereka yang kurang kemampuan belajar disebabkan oleh masalah pemahaman.Sama ada murid – murid ini adalah tidak berminat untuk belajar atau tidak faham apa yang mereka belajar atau mungkin murid – murid ini mengalami masalah kesihatan atau masalah keluarga dan persikataran. penulisan dan penyelesaian masalah matematik. PENGENALAN Isu kelemahan akademik dan prestasi di kalangan Bumiputera tidak memberangsangkan walaupun ia dibincang dan dikaji dari semasa ke semasa sejak beberapa dekad lalu.(Prof.Daripada pemerhatian terhadap murid – murid yang berada di kelas tersebut. gangguan emosi dan tingkah laku. Masalah mengawal tingkah laku. bertutur. pertuturan. pemerhatian .Sebagai seorang guru.Tajuk: Masalah Pembelajaran Murid ( Sekolah Rendah ) Definisi Masalah pembelajaran ditakrifkan sebagai merujuk kepada satu kumpulan masalah yang pelbagai yang mengakibatkan kesukaran yang nyata mendengar. masalah pembelajaran yang hendak dihuraikan adalah murid tidak menyiapkan kerja sekolah/ latihan yang diberikan oleh guru. membaca. Masalah ini berpunca daripada ketidakfungsian sistem saraf pusat dan boleh berlaku pada bila-bila tahap umur. kurang upaya penglihatan. Pembelajaran peringkat rendah yang menjadi asas pendidikan kerana masalah pembelajaran pada tahap rendah akan berterusan ke peringkat menengah dan tinggi.

Apabila ditanya tentang kefahaman mereka dalam pembelajaran yang berlangsung itu.jelas menunjukkan murid ini tidak berminat .Seringkali murid – murid ini meniru rakan – rakan mereka yang telah menyiapkan latihan sebelum kelas bermula dan semestinya murid ini tidak faham apa yang ditirunya.Tetapi apabila diluar waktu pembelajaran.secara langsung dan tidak langsung telah dilakukan terhadap murid – murid ini. pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang individu yang disebabkan oleh pengalaman.contohnya di waktu rehat murid – murid ini lebih aktif seperti bermain – main dengan rakan sama seperti murid – murid yang lain. Masalah Murid tidak menyiapkan kerja sekolah / latihan HURAIAN TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME Menurut ahli-ahli psikologi behavioral.Sikap malas murid – murid ini sebenarnya boleh mempengaruhi rakan – rakan mereka yang lain. Dari tingkah laku ini kita dapat membuat kesimpulan tentang apa yang sedang difikirkan. murid – murid ini akan tidak sabar apabila waktu pembalajaran seterusnya adalah pengajaran Pendidikan Jasmani. sehingga sukar bagi kita untuk membeza dan memisahkan antara pembelajaran dengan tumbesaran. Behaviorisme menumpukan perhatian ke atas aspek tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan dan boleh diukur Ahli-ahli psikologi behavioris berpendapat sesuatu benda yang wujud adalah benda yang kita boleh diperhatikan. Latihan atau kerja sekolah yang diberikan oleh guru tidak dapat disiapkan walaupun tempoh masa yang diberikan adalah panjang . Kita tidak dapat melihat pemikiran. tetapi kita dapat membuat pemerhatian terhadap perlakuan manusia.sebaliknya jawapan yang diberikan adalah dengan bantuan rakan. Proses pembelajaran ini dilalui oleh setiap insan sejak dia dilahirkan.Sikap malas membuat kerja sekolah dan tidak menumpukan perhatian semasa di kelas sangat mempengaruhi prestasi murid.dengan soalan – soalan yang dikemukakan oleh guru mereka kurang memberi jawapan mereka sendiri. murid – murid ini adalah lebih pasif berbanding murid – murid yang lain. kerana kedua-duanya adalah saling berkaitan.Apa yang diperhatikan juga.Ini menunjukkan murid – murid ini kurang berminat pembelajaran yang lebih kepada suasana di dalam kelas.Daripada masalah tidak menyiapkan kerja sekolah atau latihan ini. Daripada pemerhatian yang dijalankan secara langsung semasa pengajaran dijalankan.

Maka tindak balas yang diberikan adalah sama iaitu tidak menyiapkan kerja sekolah atau latihan yang diberikan.dengan pembelajaran guru dan mungkin murid tersebut tidak faham apa yang sedang dipelajarinya. Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik yang dikemukan oleh Pavlov.murid tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran guru serta malas untuk belajar menyebabkan kerja latihan yang diberikan tidak disiapkan.supaya tingkah laku ini tidak diulangi oleh murid.Namun hanya beberapa murid sahaja yang menyebabkan masalah ini.murid – murid yang tidak menyiapkan latihan yang diberikan ini mugkin telah terbiasa dengan rangsangan generalisasi yakni melakukan perkara atau memberi tindak balas yang yang sama.murid tersebut serta tidak menjadi ikutan rakan – rakan mereka. di sini pendekatan guru perlu berbeza terhadap murid – murid ini. Gerak balas bermaksud apa-apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat sesuatu rangsangan.Jika kaedah pengajaran guru adalah tidak dapat menarik minat murid untuk belajar.ini menyebabkan murid tersebut tidak berminat mengikuti pengajaran guru dan tidak faham akan pembelajaran itu.Sikap murid juga boleh menjadi faktor masalah ini berlaku. Rangsangan pula ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas. TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV Menurut Pavlov. Konsep tersebut ialah generalisasi.kaedah.teknik) yang sama sepanjang pengajaran dijalankan.Ini mungkin rangsangan yang diberikan oleh guru (strategi. Dengan ini. . Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. diskriminasi dan penghapusan. setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas.

sedangkan haba adalah satu bentuk tenaga yang tidak dapat dilihat.PELAN MENGATASI MASALAH Justeru itu.membolehkan murid – murid ini dapat melihat dan merasai sendiri kesan – kesan haba tersebut. guru perlu menukarkan kaedah atau strategi pengajaran yang lain. yang boleh menarik minat murid – murid ini untuk belajar.sebelum ini membuat pengajarannya lebih berpusatkan guru dengan menerangkan apa itu haba. guru yang mengajar tajuk haba dalam matapelajaran sains tahun 5.murid ini untuk belajar kerana murid sukar memahami apa itu haba. .Pengajaran yang lebih berpusatkan murid ini.Sudah tentu pengajaran guru itu.guru telah membuat penghapusan rangsangan yang lama dengan menukarkan kaedah dan strategi pengajarannya.Seharusnya kaedah pengajaran yang lebih sesuai bagi tajuk ini perlu ditukar oleh guru dengan menggunakan kaedah yang lebih berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. mengikut Teori Pelaziman Klasik Pavlov.akan menjadikan murid – murid ini lebih aktif kerana dapat menarik minat dan memberi lebih kefahaman kepada murid akan tajuk haba tersebut.Sebagai contoh.Seterusnya menghasilkan tindak balas dengan tidak menyiapkan kerja sekolah dan latihan.Di sini.Di sini murid tersebut telah menunjukkan tindak balas yang baru iaitu lebih aktif dalam kelas semasa pengajaran guru seterusnya mengubah perlakuan malas kepada rajin dan dapat menyiapkan kerja sekolah dan latihan yang diberikan oleh guru. tidak dapat menarik minat murid.dijadikan satu rangsangan yang baru untuk menghasilkan tindak balas murid yang baru iaitu berminat dengan pengajaran guru.Daripada strategi dan kaedah tersebut.seterusnya dapat memahami pembelajaran tersebut dan dapat menyiapkan kerja sekolah atau latihan yang diberikan.Kaedah dan strategi guru yang yang lebih menarik ini.seterusnya menjalankan pengajarannya dengan menggunakan strategi seperti membuat eksperimen.yang sebenarnya murid tersebut adalah tidak memahami pengajaran guru itu.

Satu peneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini.Dendaan pula adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau . (c) memuji tanpa pilih kasih.Ini kerana.perlakuan ini akan terus diulangi oleh murid ini iaitu tidak perlu menyiapkan kerja sekolah dan latihan yang diberikan.Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Brophy (1981) Peneguhan Negatif Dan Dendaan Peneguhan negatif pula ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.Ini perlu supaya satu perlakuan yang baru dapat dibentuk apabila guru memberi peneguhan terhadap murid tersebut. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. (d) memuji usaha dan cuba jaya. Ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah (a) memuji secara ikhlas. jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.jika guru terus tidak menghiraukan murid tersebut. Peneguhan dibahagikan kepada dua jenis. Skinner (1953) Peneguhan Positif Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.Tindakan guru seharusnya memberikan rangsangan segera sama ada ianya berbentuk peneguhan positif atau negatif dengan dendaan. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan.Kaitan daripada teori ini pula. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi.TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER Mengikut teori ini pula. (b) memuji dengan cepat. (e) memuji tingkah laku yang spesifik dan (f) memuji jawapan atau respons yang spontan. Teori pelaziman operan adalah gerak balas yang boleh diperkuatkan (diulangi) atau dihapuskan (tidak diulangi).menyatakan bahawa perlakuan harus diperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah.masalah tidak menyiapkan kerja sekolah dan latihan ini adalah satu perlakuan yang harus dihapuskan oleh guru supaya ia tidak diulangi oleh murid tersebut. Dalam bilik darjah.

Semestinya murid ini akan merasa dirinya penting dan meningkatkan keyakinan murid tersebut.Contohnya guru mengajar tajuk rantai makanan.Ada pendapat yang mengatakan bahawa dendaan boleh menghasilkan gangguan emosi yang berpanjangan dan ia juga boleh membawa kepada persoalan etika.ia memberi makna kepada murid tersebut yang boleh mengubah perlakuannya dari tidak berminat kepada lebih berminat.Contohnya murid tersebut dapat membuat satu rantai makanan yang betul. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Tegasnya.Sekiranya murid tersebut masih tidak berubah setelah peneguhan positif diberikan.setelah murid memberi jawapannya guru terus memberikan peneguhan yang positif terhadap murid tersebut seperti ‘bagus’. rasa rendah diri dan menggangu perkembangan emosi dalam jangka masa yang panjang. antaranya memberi amaran atau peringatan terhadap murid .Walaupun dengan perkataan yang sangat ringkas.Selain dari soalan mudah. soalan mudah boleh ditujukan kepada murid yang selalu tidak menyiapkan kerja sekolah ini seperti “ haiwan apakah yang makan rumput “sudah tentunya murid tersebut dapat menjawab soalan guru.Perlakuan yang sebelum ini selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan latihan boleh berubah dengan sedikit peneguhan yang diberikan guru.mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. sama ada berbentuk peneguhan posifif atau peneguhan negatif dan dendaan. PELAN MENGATASI MASALAH Teori Pelaziman Operan Skinner boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini.Menurut Skinner tingkah laku murid – murid ini boleh diubah atau dihapuskan oleh guru dengan memberikan peneguhan terhadap murid – murid tersebut. Dendaan yang keterlaluan boleh dianggap sebagai suatu deraan dan dendaan yang dikenakan secara berterusan boleh membentuk tingkah laku yang negatif.guru boleh menjadikannya contoh kepada kelas disamping memberi kata – kata pujian (peneguhan positif) terhadap murid tersebut dan menyuruh murid – murid lain tepuk tangan sebagai tanda pujian hasil kerjanya. seperti pengasingan diri.guru boleh mencari satu hasil kerja murid tersebut yang disiapkan sendiri dengan betul dan dijadikan contoh kepada seluruh kelas. guru boleh mengenakan peneguhan negatif seperti dendaan persembahan. guru boleh memberi peneguhan positif terhadap murid ini.’betul jawapan kamu’ dan sebagainya.dengan cara memberikan soalan yang mudah walaupun murid tersebut kurang memahami dan tidak berminat akan tajuk pembelajaran tersebut.Sebagai contoh.

terutamanya murid sekolah rendah.Namun kesan kefahaman murid terhadap kerja sekolah tersebut adalah tidak lama.Hasilnya murid – murid ini telah berubah perlakuan mereka menjadi seorang yang lebih rajin.Di samping itu.Mungkin juga murid – murid tersebut dapat menyiapkan kerja sekolah mereka dengan meniru rakan – rakan mereka yang telah siap kerja dan latihan tersebut.Nilai yang tidak elok ini seharusnya dielakkan oleh guru supaya ia tidak tertanam dalam diri murid – murid ini.Seolah – olah murid tersebut hanya faham semasa untuk menyiapkan kerja sekolah dan latihan sahaja.ia sekadar untuk mengelakkan dari didenda sahaja.Ini berlaku kerana murid – murid yang diberikan peneguhan yang negatif akan mengubah perlakuannya semata – mata untuk mengelak dari di denda sahaja. peneguhan negatif juga mungkin mengakibatkan murid tersebut menjadi semakin kurang berminat untuk belajar dan menjadi benci terhadap guru tersebut.sedangkan murid – murid ini tidak faham apa yang ditirunya.berkeyakinan dan menghormati guru. .murid – murid ini akan menjadi lebih menyukai guru tersebut seterusnya memupuk minat dalam diri mereka untuk belajar terutamanya pengajaran yang diajar oleh guru tersebut. kesannya adalah lebih lama dan mendalam.contohnya daripada analisa pencapaian dalam ujian sumatif.tersebut seperti mereka akan dihantar kepada guru disiplin yang garang atau murid akan dirotan dengan menunjukkan rotan tersebut kepada murid jika tidak menyiapkan kerja sekolah atau latihan yang diberikan.Kebaisaannya dari pemerhatian dan pengalaman. peneguhan negatif seperti ini dapat menukar tingkah laku murid seperti yang diingini iaitu dari tidak menyiapkan kerja sekolah dan latihan kepada boleh menyiapkan kerja sekolah dan latihan tersebut.Kebiasaannya murid – murid ini masih tidak dapat menjawab soalan – soalan yang bentuknya sama dengan latihan atau kerja sekolah yang diberikan oleh guru.Berbeza dengan peneguhan yang positif. tetapi selepas itu terus lupa dalam ingatan mereka.Hasil sebenar dapat dilihat.

Seperti yang telah dinyatakan di bahagian pengenalan.guru perlu bijak bertindak dalam mengubah tingkah laku murid seperti ini supaya murid – murid ini tidak terus menjadi seorang yang malas untuk belajar dan selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan latihan yang diberikan. Albert Bandura (1925-) adalah seorang profesor psikologi di Universiti Stanford dan beliau telah mengemukakan “Model Determinisme Timbal Balik” (reciprocal determinism model) dan “Teori Pembelajaran Peniruan”.kebiasaannya murid – murid akan mempunyai kawan yang lebih rapat dikalangan mereka dalam kelas tersebut. Dalam banyak hal. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan sejarah perkembangan seseorang atau bertindak pasif terhadap pengaruh persekitaran. akan mempengaruhi tingkah laku pelajar tersebut. pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain.Ini mungkin penyebab kepada murid seperti ini menjadi kurang berminat untuk belajar apabila berada di dalam kelas tersebut. .sebagai contoh rakan yang malas ini akan menarik perhatian murid ini dari menumpukan perhatian seperti bercerita tentang perkara – perkara yang lain . yang boleh dipengaruhi oleh keadaan persekitaran mereka. kognitif dan tingkah laku memainkan peranan penting dalam pembelajaran (Santrock.murid – murid ini menjadi tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Jasmani. Faktor kognitif akan mempengaruhi jangkaan pelajar tentang kejayaannya.Begitu juga dengan pengaruh rakan – rakan sekelas mereka. berupaya membuat pilihan dan menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkan peristiwa serta berkomunikasi dengan orang lain. sementara faktor sosial. 2001).TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Teori pembelajaran sosial menyatakan bahawa faktor-faktor sosial.Berkemungkinan murid – murid yang tidak menyiapkan kerja sekolah dan latihan ini adalah berkaitan dengan keadaan persekitaran kelas tersebut yang kurang kondusif.Oleh itu. Manusia saling memerlukan. manusia adalah selektif dan bukan entiti yang pasif.Sikap murid boleh menjadi malas dan tidak menumpukan perhatian di dalam kelas jika rakan rapat mereka adalah seorang yang malas dan tidak berminat untuk belajar. Teori pembelajaran sosial menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif.seolah – olah murid – murid ini tidak sabar untuk keluar dari kelas mereka. termasuk pemerhatian pelajar tentang tingkah laku dan pencapaian ibu bapanya.

Di samping itu.seterusnya memupuk rakan sebaya mereka membantu menyiapkan kerja sekolah tersebut.seperti meletakkan rakan sebaya yang cemerlang ini dalam kumpulan yang sama.guru perlu memberikan motivasi terhadap murid – murid tersebut supaya tingkah laku ini akan terus kekal.taman sains sekolah.pondok – pondok bacaan.ke bilik sains.guru dan rakan sebaya mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap murid – murid ini kerana sebahagian besar mereka dihabiskan di sekolah dan bermain bersama rakan – rakan.contohnya ke bilik komputer.akan menjadi lebih rapat dengan rakan sekumpulan mereka seterusnya boleh menjadikan model ikutan kepada mereka seperti membuat kerja sekolah bersama – sama.Jika keadaan kelas tersebut kurang menggalakkan atau tidak dapat menarik minat murid untuk menumpukan perhatian mereka terhadap pengajaran guru. guru perlu sentiasa memberikan nasihat kepada murid – murid ini dan menjadikan rakan sebaya mereka yang cemerlang sebagai contoh.Kanak – kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun berada pada tahap perkembangan iaitu tahap industri lawan rasa rendah diri (tahap perkembangan Psikososial Erikson). .Guru boleh membawa murid – murid ke tempat yang lain.Murid – murid tersebut.Di sini tingkah laku murid tersebut telah berubah menjadi seorang yang lebih rajin.Seterusnya guru boleh mengaitkan teori pembelajaran peniruan ini dengan tahap perkembangan murid – murid tersebut.dan sebagainya.PELAN MENGATASI MASALAH Keadaan kelas yang kondusif sebenarnya dapat mempengaruhi suasana pembelajaran yang lebih berkesan.Pada tahap ini.Guru perlu menjadikan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model kepada murid – murid yang selalu tidak menyiapkan kerja sekolah ini.Keadaan persekitaran pembelajaran yang sentiasa berubah – rubah sebenarnya dapat menambahkan keseronokan kepada murid dan mengurangkan kebosanan mereka untuk belajar (faktor persekitaran).Jika perkara ini berlaku.

Satu perkara perlu diingat kepada setiap guru iaitu “guru bukan seorang pengajar tetapi guru adalah seorang pendidik”.(Teori perkembangan Arnold Gesell)namun pada pendapat saya faktor persekitaran amat mempengaruhi proses perkembangan kanak – kanak.pasti ada penyebabnya dan guru perlu mengenalpasti penyebab tersebut supaya satu perubahan yang positif terhadap murid tersebut dapat dilakukan.Tindakan guru dalam memastikan murid yang bermasalah ini supaya boleh berubah adalah satu perkara yang wajib.Setiap perlakuan murid yang bermasalah itu. (Patah Perkataan = 2643) .Walaupun menurut sesetengah teori perkembangan yang menyatakan baka adalah faktor utama terhadap proses perkembangan kanak – kanak itu.Persekitaran ekologikal manusia berdasarkan hubunganya dengan konteks di mana individu itu berinteraksi(Teori perkembangan Ekologikal Bronfenbrenner).KESIMPULAN Penggunaan kaitan antara teori – teori pembelajaran dan teori perkembangan kanak – kanak amat berguna kepada seseorang guru dalam membentuk tingkah laku yang diingini terhadap murid – murid.

html 5) http://www.scribd.com/anak_penjagaan_infarmasi-167/190-masalahpembelajaran.Mahani Razali & Ramlah Jantan. (2011).Selangor:Meteor Doc.html (Hamid Arshat -Pakar sakit puan) 4) http://nurulhidayah86 . 2) http://tuanmat.pembelajaran (Topic 6) .com/doc/6242419/Teori .Psikologi pendidikan.hamidarshat.hidayah – blogspot –com/2009/04/masalah – pembelajaran.APENDIKS RUJUKAN 1) Khadijah Rohani Mohd Yunus.com/didikrendah 3) http://www.tripod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful