C

Balu Saravana Sarma
Prohithar – Astrologer
th
No9, 4 street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677

Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com

• ெபயர் சூட்டல்
பண்ைடய தமிழகத்தில் குழந்ைதக க்கு 3 ெபயர்கைள சூட் வார்கள். அரச பரம்பைரயினர் நான்காவதாக இரகசிய
ெபயர் ஒன்ைற சூட் வார்கள். ெபயர்கைள குழந்ைதயின் காதில் ன் தைல ைற, ேகாத்திரம், நட்சத்திரம் ஆகிய கூறிய
பின்னர் குழந்ைதயின் ெபயைர கூ வார்கள் அ த் சூட்டிய ெபயர்கைள நாக்கில் எ
வதாக பாவித் ெபயர்கைள உரக்க
கூறியபடி ேதன்ெகாண் தட வார்கள். தலில் தாய், தந்ைத ம் அ த் தாய் மாம ம் ெபயைர சூட் வார் பின்னர்
மற்றவர்கள் சூட் வார்கள்.
குலெதய்வம் ெபயர்:
தாைதயர் ெபயர்:
நட்சத்திரப்படி:

குழந்ைதயின் தந்ைதவழி குலவழக்கப்படி குலெதய்வத்தின் ெபயைரத்தான்

தலில் சூட்ட ேவண் ம்

மைறந்த தாைதயர்கள் ெபயைர சூட் வதன் லம் அவர்களின் ஆசியால் குழந்ைத நன்கு
வளரேவண் ம் என் ம் தாைதயர் ெபயர் வழிவழியாக மறவாமல் இ க்க ம் சூட்டப்ப கிற
விண்ணில் சந்திரன் இ க்கும் இடத்தின் அடிப்பைடயில் காலத்ைத அளவி ம் அறிவியல்
ைறேய நட்சத்திரம் ஆகும். நட்சத்திரத்தின் எ த் க்ேகற்ப்ப அகத்திய னிவர் கூறியப்படி தமிழ்
எ த் க்கைள தலாக ெகாண் ெபயர்சூட் ம் ைறயாகும்.

ேமற்கண்டபடி சூட் ம் ெபயரில் எேத

ம் ஒன்ைற அதிகார்வ

ர்வமானதாக எ த் க்ெகாள்ளேவண் ம்

தற்காலத்தில் உள்ள எண்ணியல்(Numerology) ெபயர்கள் ஆங்கில எ த்தின் அடிப்பைடயிலான . ஆங்கிலத்ைத
எ த்ைதகூட்டி, குைறத் சிைதத்தா ம் ெபயர்ெசால் (Pro noun) என்பதால் தவறில்ைல ஆனால் தமிைழ அப்படி ெசய்ய
இயலா . தப்பித்த தமிழ் !

ேதனி

ம் இனிய நற்றமிழில் ெபயர்சூட்டி தமிைழ சுைவப்ேபாம்¦

ேவற்

ெமாழி ெபயர்க

க்கு சரியான தமிழ் ெபயர்கள்


«Õ½¸¢¡¢ - «Õ½Á¨Ä
«Õ½¡ºÄõ - «Õ½Á¨Ä
«ÕÇ¡Éó¾ý - «ÕǢɢÂý
«Æ¸÷º¡Á¢ - «Æ¸ôÀý
«Æ¸¢¡¢ - «ÆÌÁ¨Ä
¬Éó¾ý - Á¸¢ú¿ý
¯¾ÂÌÁ¡÷ - þÇíÌÁÃý
¸ó¾º¡Á¢ - ¸ó¾ôÀý
¸ÁÄ¿¡¾ý - ¾¡Á¨Ã¿¡Â¸ý
¸Õ½¡¸Ãý - «ÕÇ¡Çý
¸Õ½¡¿¢¾¢ - «Õð¦ºøÅý
¸Ä¢Âã÷ò¾¢ - ¸Ä¢Â¦ÀÕÁ¡û
¸Ä¢Â¡½Íó¾Ãõ - Á½ÅƸý
¸É¸Ã¡ˆ - ¦À¡ýÉúý
¸¡Áሠ- «Æ¸Ãºý
¸¢Õ‰½º¡Á¢ - ¸ñ¨½Âý
̽§º¸Ãý - ̽ò¦¾¡¨¸Âý
ÌÁ¡Ãº¡Á¢ - ÌÁÃôÀý
ÌÁ¡÷ - ÌÁÃý

ேவற்

ெமாழி ெபயர்க

க்கு சரியான தமிழ் ெபயர்கள்

ÌÕº¡Á¢ - ÌÕÅôÀý
ÌÕã÷ò¾¢ - ÌÕÅôÀý
§¸¡¾ñ¼Ã¡Áý - Å¢øÄƸý
§¸¡À¡Äº¡Á¢ - ¬ÅôÀý
ºó¾¢Ãý - Á¾¢
ºñÓ¸¿¡¾ý - ¬ÚÓ¸¿õÀ¢
ºó¾¢Ã§º¸Ãý - Á¾¢Å¡½ý
º¡Á¢Ð¨Ã - «ö¡òШÃ
º¡Á¢¿¡¾ý - þ¨ÈìÌÕÅý
º¡Á¢§Åø - §Å¨ÄÂý
º¢í¸¡Ã§Åø - ±Æ¢ø§ÅÄý
º¢ÅìÌÁ¡÷ - º¢ÅìÌÁÃý
º¢ýÉÁ¢ - º¢ýÉôÀý
ÍÌÁ¡÷ - ¿üÌÁÃý
Íó¾Ãã÷ò¾¢ - «Æ¸ôÀý
Íó¾Ãáƒý - «Æ¸Ãºý
ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âõ - ÓÕ¸ý
¦ºøÅáƒý - ¦ºøÅò¾Ãºý
§º¡ÁÍó¾Ãõ - Á¾¢ÂƸý

www.prohithar.com

®¸§Åó¾ý ¾¢É¸Ãý .ШÃÂôÀý §¾Åáƒý .Óò¨¾Âý ÓÕ¸¡Éó¾ý .Á¾¢¿¢Ä¡ ºó¾¢Ã¡ .Áí¸Ä¢ ¸×ºø¡ .þÇÅƸý À¡øሠ.¦À¡ýÉ¢ ¸É¸¡õÒƒõ.¦ÅýÈ¢ §ƒ¡¾¢ .com .þýÀÅ¡½¢ ͺ£Ä¡ .¦ºøÅ¢ ¯Á¡ .¿¢ò¾¢Ä¢ýÀý ÀòÁ¿¡Àý .¿øÄõ¨Á ÍôÒÄðÍÁ¢ .«Ãí¨¸Âý Ãí¸¿¡¾ý .¦À¡ýÉúý ¾É§º¸Ãý .Á¾¢¦Â¡Ç¢ ¸¡ïºÉ¡ .«Ó¾ÅøÄ¢ «õÒƒõ .«Æ¸ôÀý ყº¸Ãý .¾¢ÕøÅý ¾¢Â¡¸Ã¡ƒý .¸¨ÄÂú¢ ¸Ä¡ÅøÄ¢ .¦¾ýÉÅý ¾í¸Ã¡ƒý .§ÅÄôÀý ¦ƒÂîºó¾¢Ãý .«¨Á¾¢ º¡Õľ¡ .±Æ¢ü¸ñ½¢ ¸¡Âò¡¢ .«È¢×ڧšý ¾ì„½¡ã÷ò¾¢ .¸¨Ä즸¡Ê ¸Å¢¾¡ .´Ç¢§ÅÄý ¦À¡ýÛÁ¢ .±Æ¢üÌÁÃý §Â¡¸¡Éó¾õ .§Åð¨¸Âû ¸¡Á¡ðº¢ .¦À¡ýÉ¢ ¸ÁÄ¡ .¦À¡ý¨ÉÂý Á§É¡¸Ãý .º¢ò¾¢Ãõ º¢Å¸¡Á¢ .ÁÄ÷Å¡½ý ÀÄáÁý .Å¢ñ½Ãºý ¿¡¸Ã¡ˆ .Á¡É¸ò¾¢ ¸¡ó¾¢Á¾¢ .Á½¢Âúý §Ä¡¸¿¡¾ý .¿ü¦ºøÅ¢ ͸¡º¢É¢ .¨Å¿õÀ¢ ƒÂáÁý .Á½¢ÂƸý სáÁý .¦ÅüÈ¢ÂƸý «ï͸õ .«Ãí¸¿¡Â¸ý Ãò¾¢Éõ .ŢʦÅûÇ¢ °÷ź¢ .¾ÅÁ¸¢ú¿ý Ãí¸Ã¡ƒý .ÁýÉ÷ÁýÉý ღÃò¾¢Éõ .Óò¾Æ¸ý ÓòÐÁ¢ .º¢Åó¾¢ «ÛÍ¡ .¸¾¢ÃÅý Шú¡Á¢ .¿ü̽õ Íó¾ÃÅøÄ¢ .þÇÓÕ¸ý À¡Š¸Ãý .¿ü¸¨Ä º¢òá .¦ÅüÈ¢§Åó¾ý ƒ¸¿¡¾ý .¿ýÁ¾¢ www.¾¡Á¨Ã ¸Ä¡Ã¡½¢ .¾¢ÕÅ¡½ý ¦ƒÂሠ.¯Ä¸¿õÀ¢ Å¢Õò¾¡ºÄõ .«Æ¸¢Â¿õÀ¢ áÁÃò¾¢Éõ .¿øÄõÁ¡û ¬Éó¾ÅøÄ¢ .¦ºøÅ¢.¯Çí¸ÅÃƸý ÓòÐáÁý .¿¢Ä¡Á¾¢ ®ŠÅ¡¢ .±Æ¢ü¦¸¡Ê º¡Å¢ò¾¢¡¢ .þÇí§¸¡ À¡ÄÍôÀ¢ÃÁ½¢Âý .prohithar.«Æ¸ôÀý áÁ¿¡¾ý .«¼ø±Æ¢Äý À¡ÄÍó¾Ãõ .ͼ¦Ã¡Ç¢ ¦¸Ç¡¢ .Å¢ñ½Æ¸¢ ¦ƒÂó¾¢ .§¸¡î¦ºøÅý áƒÃ¡ƒý .ͼ¦Ã¡Ç¢ §†Á¡ .¿ÚÁ½õ Í̽¡ .þ¨ÈÂõ¨Á ¯„¡ .¿¢ÄÅƸý áÁº¡Á¢ .Á¾¢¦ÅýÈ¢ ‚¿¢Å¡ºý .§Åí¸¼Åý §Åøº¡Á¢ .̽ÅƸ¢ ÍÌÁ¡¡¢ .¿¡¸Á½¢ ¿¢ò¾¢Â¡Éó¾ý .º¢Å§¿Âõ º¢Â¡ÁÇ¡ .ÀÂõÁ¡û ºÌó¾Ä¡ .¾¡Á¨Ã «Õ½¡ .Å£ÃôÀý ¦Åí¸¼¡ºÄõ .«È¢Å¢ýÀý ţáÁ¢ .ÀÆÁ¨Ä Å¢§Å¸¡Éó¾ý .þÉ¢ÂÅû þó¾¢Ã¡ .¿¡¸Åúý ¿¡¸Ãò¾¢Éõ .§¸¡Á¸û ¸É¸¡ .¸¡÷§ÁÉ¢ Í¸ó¾¢ .¾¢Õ§ÁÉ¢ §Á¡¸ýÌÁ¡÷ .¸¢û¨Ç ேவற் ெமாழி ெபயர்க க்கு சரியான தமிழ் ெபயர்கள் «Á¢÷¾ÅøÄ¢ .¦ÅûÇ ÍÀ¡ .¾¡Á¨ÃøÅ¢ º¡ó¾¢ .âí¦¸¡Ê Í󾡢 .Á¾¢Âú¢ ºÃŠÅ¾¢ .«Ã¦ºÆ¢Äý áÁã÷ò¾¢ .Á½¢ÂôÀý áÁîºó¾¢Ãý .¦À¡üÈ¡Á¨Ã ¸Šà¡¢ .þýÀÅøÄ¢ ¬Éó¾¢ .¦Àñ½Æ¸¢ ºó¾¢ÃÁ¾¢ .«Æ¸¢É¢Âý ã÷ò¾¢ .þ¨º¦Á¡Æ¢ ¸ø¡½¢ . «Æ¸¢ ;¡ .±Æ¢ü§¸¡ »¡É§º¸Ãý .¿ýÁ¸û ÍÁ¾¢ .Å¢ñ½Ãº¢ þóÐÁ¾¢ .À¡¢¾¢ À¢Ã¸¡º§Åø .¸¨ÄÁ¸û º§Ã¡ƒ¢É¢ .¦ºÇó¾Ãáƒý .

§À¡üÈ¢ ¬Â¢„¡ .À¡¢ºø.þ¨È째ûÅ¢ ¸¾¢ƒ¡ .«Ãº¢ ¾ùÄò .§¾÷Â÷ Óƒ¢Ò÷ ÃÌÁ¡ý .þ¨ÈÅ¢¨¼Â÷ äÍô .«Ãº¢ áƒõÁ¡û .þ¨Èò¦¾¡ñ¼ý «Á£÷ .¾¢ÕÅú¢ ¦º¡÷½Ä¾¡ .þ¨ÈÅÊÅý «ôÐøÅ‹†¡ô .âíÌÁ¡¢ ÀçÁŠÅ¡¢ .Å¢ÈÄ¢ À¡ÛÁ¾¢ .Á½ÅƸ¢ Å¢ò¡ .º¢ÉÅ¡¢Á¡ «Ä¡×¾£ý .þý¦ÀƢĢ ÃïºÉ¢ .prohithar.âÁ¸û Á¸¡ÄðÍÁ¢ ¦ÀÕ了øÅ¢ Á§¸‰Å¡¢ ¦ÀÕר¼Â¡û Áø¾õ .¦¿È¢ÔÂ÷󧾡ý «Ä¢ .¾¢ÕÅú¢ ÕìÁ½¢ .¾¡Á¨Ã ÀøÄÅ¢ .¸¡ýÁÄ÷ š͸¢ .«Ãºõ¨Á ᧃŠÅ¡¢ .þÇó¦¾ýÈø ÅɃ¡ .±Æ¢Ä¢ §Ãž¢ .«¨ÁÅý Íø¾¡É¡ .¦ºøÅõ ¾¡Í¾£ý .Áí¸Äý «øÄ¡‹À¢î¨º .§Á¾¨¸Âý Á†ãò .thamizham.¦ÅüȢţÃý Áƒ£ò .¦ºøÅ¢ ேவற் ெமாழி ெபயர்க க்கு சரியான தமிழ் ெபயர்கள் ľ¡ .ÀÁ½¢ Á§É¡ÃÁ¡ .§ÁÄÅû Ó†Áò .ÀÌôÀ¡öÅý ÁýÝ÷ .þýÀÅøÄ¢ þ¢ .§À¡üÈ¢Âý Á£Ã¡ý .Á¨ÈÁ½¢ §Ãϸ¡ .¦ÅüȢøÅ¢ Å¢ƒÂ¡ .Á½î¦ºøÅ¢ ÃÁ¡ .±ØÂ÷ þôᆢõ .§¿÷ò¾¢ ¾£À¡ .Å¢ÇìÌ Í¨ÄÁ¡ý .¿ü¦ºö¾¢Âý À¡ò¾¢Á¡ .¦ÁöÂõ¨Á ¿¢÷ÁÄ¡ .§À¡üÈý Óõ¾¡ˆ .þǧÅÉ¢ø Åºó¾¢ .¯Ä¸õ¨Á «ôÐøÄ¡‹ .Á¡º¢Ä¢ ÀòÁ¡ .¾¨ÄÅý «øƒôÀ¡÷ .±Æ¢Ä¢ á½¢ .âÁ¸û ÁïÍÇ¡ . ¬÷Åõ §Ã¡ƒ¡ .¾Á¢ú ¦ÀÂ÷¸û www.¾¢Èò¾ý ¸¡£õ .«¨Á¾¢Âý ºöÂò .Á¨ÄÁ¸û À¢¡¢Â¡ .âÅ¡É¢ À¡Á¡ .net ÄÄ¢¾¡ .¾¢ÕøÅ¢ ¾¢ù¡ .ÓÇ¡¢ ÄðÍÁ¢ .þ¨ÈþÃÅý «‹Áò .¦À¡ü¦¸¡Ê »¡É¡õÀ¡û .§À¡¢¨ÈÅ¢ ÀÅ¡É¢ .¸øŢøÅ¢ Å¢ƒÂÌÁ¡¡¢ .þ½í¸¢ º¢Ã¡ƒ¥ý .«È¢Åõ¨Á ¾ÉÄðÍÁ¢ .ÁÉò¾Æ¸¢ Á£É¡ðº¢ .«Ãº¢ áƒõ .Óò¾õ¨Á §Á¡É¢„¡ .ÅǨÁÂý À„£÷ .Á¾¢ôÀñ¨½ ¸À£÷ .À¡¦Ã¡Ç¢ À÷¸ò .¦¿È¢ÓÊ ¾¡ˆ .«ýÀú¢ Ò‰À¡ .§À¡üÈ¢Â÷ ÓŠ¾À¡ .«ýÒøÅ¢ À¢§ÃÁ¡ .ÐÂÕÚò¾¢ «ôÀ¡Š .±Æ¢Äý ÃÌÁ¡ý .¸Âü¸ñ½¢ ÓòЦÄðÍÁ¢ .ͼ¦Ã¡Ç¢ ¿¾¢Â¡ .Á½¢Á¸û À¡åì .§ÀÃÈ¢»ý ¸Á¡ø .§Àº¡¦Á¡Æ¢ Åºó¾¡ .ÅûÇø ¸¡º¢õ .ÅÆ¢¸¡ðÊ þŠÁ¡Â¢ø .¾¡Á¨Ã ¿¢ò¡ .«Õð¾ó¨¾ þÁ¡õ .§Áý¨ÁÁ¢ì¸Å÷ ºÄ£õ .¸¾¢÷Á¾¢ À¡÷ž¢ .¦¾¡¼÷§Å¡ý á÷ƒ†¡ý .com .¦ÀÕó¾¨ÄÅ÷ ÓÀ¡Ãì .¸ñÁÄ÷ ¿¢ƒ¡õ .¦ÅüÈ¢ÂƸ¢ Ãﺢ¾¡ .¸Å¢É¢ §Ä¡¸¡õÀ¡û .¬È½¢ ¿Ç¢É¢ .¦¸¡Êam.À¸¢Õ¿ý ºÄ¡õ .net www.þ¨ÈÂú¢ ღÄðÍÁ¢ .¿øÅ¡úÅ÷ þìÀ¡ø .¦ºøÅá½¢ .Á½¢ÓÊ ¿÷¸¢Š .þÃì¸ý À¢È¦Á¡Æ¢ .

Á¨ÄÂý ¦ÀïºÁ¢ý .«½¢ „¸£Ä¡ .æÂ¢Í .¸¼×ûШ½¦ºöÅ¡÷ Ä¢§Â¡É¡÷Î .§¾Å¿ÎÅ÷ ¦¼¡Á¢É¢ì .Ò¸§Æó¾¢ ¬øÅ¢ý .þýÀý …Ä¡õ .¾Á¢ú ¦ÀÂ÷¸û www.þÇÅú¢ Ţ짼¡¡¢Â¡ .¦ÀÕõÒ¸ú º¡Ã¡ .§¿Âý ¬§Ã¡ì¸¢ÂÃ¡Í .¯Ã§Å¡ý º¡Ä§Á¡ý .«¨Á¾¢ì¸ÃÍ À¢Ä¢ôÒ .¯ÆÅý ¦ºÀŠ¾¢Â¡ý .net ேவற் ெமாழி ெபயர்க க்கு சரியான தமிழ் ெபயர்கள் www.«ýÒìÌ¡¢ÂÅý ¬ýðÕ .¿¨ºÂý ƒù†÷ .«Æ¸¢ †¥¨ºý .±Æ¢ø ƒÄ¡ø .«¨Á¾¢Ô¨¼ÂÅ÷ ƒ¡÷ˆ .§¾Åý «Ä캡ó¾÷ .¾¢È¨Á Á¡½¢ì¸õ ƒ†¡í¸£÷ .þÃð¨¼þ¨Ç»÷ ¾¢§Â¡¼÷ .prohithar.¯Ä¸¦ÅýÈ¢ ƒÁ¡ø .«¡¢Á¡ò¾¢Èø தமிழ் ெபயர்கள் உதவி www.ÅÄí¨¸ áÀ÷ðÎ .¦ÀÕõÒ¸ú ƒ¢Â¡×¾£ý .net ÃÀ£ì .net Ä¡ºÃÍ .¯Ã§Å¡ý ŠËÀý .¦ÅýÈ¢ À¢È¦Á¡Æ¢ .´Ç¢Âø ̧ǡ¡¢ .þ¨È£¨¸ À¢Ã¼¡¢ì .ÅÇý »¡ÉôÀ¢Ã¸¡ºõ .«È¢×´Ç¢ §¼Å¢ð .¦ÀÕÁ¡û ¾¡ÁÍ .§¾¡Æý Æ¢õ .¬üÈøÁÈÅý ±ðÅ÷Î .thamizham.Ò¸¦Æ¡Ç¢ ¸¢Ç¡Ã¡ .ÅûÇ¢§Â¡ý ±ðÅ¢ý .¦¿È¢Â¡Ç¢ ƒ£Éò .¾¢ÕÅýÀý º¡÷ÄÍ .¸¾¢ÃÅý «õÒ§Ã¡Í .«ÕÇ¡Çý ËÁ¡ý .«ýÀý À£ð¼÷ .thamizham.ÅÇí§¸¡ ¬øÀ÷ð .þÉÓ¾øÅý «ó§¾¡½¢ .«ÕÇ¡Çý ľ£ô .«ýÀ÷ §¼É¢Âø .¿ÄÂÄý «À¢Ã¸¡õ .com .¸¡ÅÄý «ø§À¡ýÍ .¦ÀÕﺣ§Ã¡ý «ô§À¡§Ä¡ .ÓÊ.Ží¸ò¾ì¸Åý §ƒ¡ºô .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful