You are on page 1of 7

PA.

UC PROGRAMA ANALITICĂ A UNITĂŢII DE CURS ”UNIVERSITATEA EUROPEANĂ”

RED.: DATA: PAG. 1/5

01 15.05.2013

Aprobat la Consiliul profesoral al facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială proces-verbal nr. din Preşedintele Consiliului dr., conf. Svetlana !usnac

Aprobat la şedinţa catedrei Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei proces-verbal nr. din Şef catedră dr., conf. Svetlana !usnac

Ministerul Educaţiei al Republicii M ld !a / Ministry of Education of the Republic of Moldova "ni!ersitatea #iber$ %nternaţi nal$ din M ld !a / Free International University of Moldova &acultatea Psi' l (ie) *tiinţe ale Educaţiei +i Asistenţ$ , cial$ / Faculty of Psychology, Education Sciences and Social Work -atedra Psi' l (ie +i *tiinţe ale Educaţiei / epart!ent of Psychology and Education Sciences

Pr (ra.a analitic$ / "ourse syllabus

Universitatea Europeană European University

Aut r / author: dr.) c n/. ,!etlana -'iţu

-'i+in$u) 2013

Date despre unitatea de curs:
Denu.irea disciplinei" Aut rii pr (ra.ei: Titulari ai cursului: E.ail: - dul cursului: -ate( ria / r.ati!$ a cursului +,-funda%entală, --generală, S-de specialitate, #-socio-u%anistică, .-de orientare către %asterat/" -ate( rie de pţi nalitate a cursului +(- obligatorie, A- opţională, 0- liberă alegere/" -redite E-T,: ,pecialit$ţile: #niversitatea Europeană dr., conf. Svetlana Chiţu dr., conf. Svetlana Chiţu
svetlanachitu$g%ail.co% #.&'.(.&)', #.&'.(.&)), #.&'.(.&)*

#

( 1 Psihologie, Psihopedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogie şcolară, Pedagogie 2n 2nvăţă%2ntul pri%ar, Servicii de Asistenţă Socială, Sociologie 0icenţă 3 33 )'& 14 *& )4 54 !o%6nă, rusă -

-iclul: Anul de studii: ,e.estrul: 0u.$rul t tal de re: 0u.$rul de re de c ntact: Din ele prele(eri: se.inarii: lab rat are: 0u.$rul de re pentru studiul indi!idual: #i.ba de predare: Discipline pre.er($t are:

Descrierea +i sc pul unit$ţii de curs: Cursul oferă studenţilor o vi7iune vastă asupra universităţilor Europene. 8e%atica cursului cuprinde" istoria universităţilor Europene, cele %ai vechi şi renu%ite universităţi Europene cu% ar fi #niversitatea din 9ologna, #niversitatea din Sorbona şi altele, clasa%entele universităţilor, progra%e şi politic Europene 2n do%eniul 2nvăţă%2ntului superior, structura siste%ului de 2nvăţă%2nt superior European şi naţional, Spaţiul European al :nvăţă%2ntului Superior, Procesul de la 9ologna etc.

'

&inalit$ţi de studii &inalit$ţi de studii speci/ice unit$ţii de curs Cunoştinţe ).) cunoaşte principalele noţiuni ale cursului, ).' e;plică structura 2nvăţă%2ntului superior naţional şi European, ).1 interpretea7ă prevederile Procesului de la 9ologna, ).4 defineşte principalele for%e de 2nvăţare şi evaluare din %ediul universitar ).< cunoaşte drepturile, cerinţele şi accesul la studii superioare de licenţă, studii superioare de %asterat şi doctorat Abilităţi '.) Elaborea7ă C= Europass, '.' Elaborea7ă portofoliul lingvistic Europass, Competenţe *.) co%pară universităţile din diferite perioade istorice, *.' planifică propriul traseu educaţional, anali72nd planul de 2nvăţă%2nt, progra%ele analitice, *.* efectuea7ă pre7entări, discursuri pe te%atica cursului
1ibli (ra/ie bli(at rie: ). Charle C., =erger >. 3storia universităţilor. 3aşi" 3nstitutul European, '&&). )<& p. 3S9?" @5*-<))-))<-1 '. -hid de i%ple%entare a Siste%ului ?aţional de Credite de Studiu. Chişinău, '&&<. )5 p. http"AAnou.edu.%dAB lngCroD.enu3te%C<DSub.enu&C)DSub.enu)C*DarticleCinv superiorA-hidul S?CS +vi7itat '&.&E.'&)*/ *. 0egea 2nvăţă%6ntului. ?r. 415 din ').&5.)@@4. :n .onitorul (ficial &@.)).)@@4, ?r. <'-<*. http"AAle;.Fustice.%dAinde;.phpBactionCvieGDvieGCdocDlangC)DidC*))<E1 +vi7itat '&.&E.'&)*/ 1. Plan-cadru pentru studii superioare. Chişinău, '&)). )E p. http"AAnou.edu.%dAfilesAunsortedA(rdinulH'&nr H'&144H'&dinH'&&*H'&iunieH'&'&)).pdf +vi7itat '&.&E.'&)*/ 4. !egula%entul de organi7are a studiilor 2n 2nvăţă%2ntul superior 2n ba7a Siste%ului ?aţional de Credite de Studiu. Chişinău, '&)&. '1 p. http"AAnou.edu.%dAfilesAunsortedA!egula%entH'&studiiH'&inH'&ba7a H'&EC8S.pdf +vi7itat '&.&E.'&)*/ <. !usnac -. ş.a. Aderarea !epublicii .oldova la Procesul de la 9ologna 2n vi7iunea %ediului universitar. Chişinău, '&&1. <* p. 1ibli (ra/ie supli.entar$: 5. Code; #03., Chişinău" #03., '&&4. )<E p. 3S9?" @@54-@*1-5&-< http"AAGGG.uli%.%dAassetsAfilesAcode; uli%.pdf +vi7itat '&.&E.'&)*/ E. Procesul 9ologna +.inisterul Educaţiei/, http"AAGGG.edu.%dAroAinvata%int-superior-ciclul-i-si-ii-A +vi7itat '&.&E.'&)*/ @. !eco%andări-Cadru pentru elaborarea !egula%entului instituţional privind organi7area evaluării activităţii de 2nvăţare a studenţilor. Chişinău, '&&@. 5 p. http"AAnou.edu.%dAfilesAunsortedAAne;a H'&laH'&(rdinulH'&nrH'&EE)H'&dinH'&)EH'&dece%brieH'&'&&@.pdf +vi7itat '&.&E.'&)*/ )&. !egula%ent cu privire la %obilitatea studenţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de 2nvăţă%2nt superior. Chişinău, < p. http"AAGGG.edu.%dAroAinvata%int-profesional-secundar-profesional-%ediu-despecialitate-superior-A +vi7itat '&.&E.'&)*/ )). !egula%entul privind organi7area şi desfăşurarea stagiilor de practică 2n 2nvăţă%2ntul superior http"AAnou.edu.%dAfilesAunsortedA!egula%entulH'&privindH'&organi7areaH'&stagiilorH'&de H'&practica.pdf +vi7itat '&.&E.'&)*/ #in23uri utile: - 9ologna Process I European Jigher Education Area http"AAGGG.ehea.infoA - Clasa%ente"

*

A!K# +Shanghai/ http"AAGGG.shanghairanLing.co%A 0eiden http"AAGGG.leidenranLing.co%A MuacNuarelli SO%ons +MS/ http"AAGGG.topuniversities.co%A CJE http"AAGGG.che-ranLing.de AJE0( +(CPE/. http"AAGGG.oecd.orgAeduA - Council of Europe http"AAhub.coe.intA - C= Europass http"AAeuropass.cedefop.europa.euAroAdocu%entsAcurriculu%-vitae
- Education and 8raining '&'& http"AAeuropa.euAlegislation su%%ariesAeducation training OouthAgeneral fra%eGorLAef&&)< en.ht%

- Europass http"AAeuropass.cedefop.europa.euA - European #niversitO Association http"AAGGG.eua.beA - European Association of 3nstitutions in Jigher Education http"AAeurashe.euA - ECP0 +European Co%puter Priving 0icence/ http"AAecdl.%dAenA - E?MA +the European Association for MualitO Assurance in Jigher Education/ http"AAGGG.enNa.euA - E?3C-?A!3C, 8he E?3C ?etGorL +European ?etGorL of 3nfor%ation Centres/, 8he ?A!3C ?etGorL +?ational Acade%ic !ecognition 3nfor%ation Centres/, http://enic-naric.net/ - Eras%us .undus, http"AAec.europa.euAeducationAe;ternal-relation-progra%%esA%undus en.ht%
- Europe '&'& http"AAec.europa.euAeurope'&'&Ainde; en.ht%

- European Co%ission +Education/, http"AAec.europa.euAeducationAinde; en.ht% - European Students #nion, http"AAGGG.esu-online.orgA - Jori7on '&'& http"AAec.europa.euAresearchAhori7on'&'&Ainde; en.cf% - >ournal of the European Jigher Education Area http"AAGGG.ehea-Fournal.euA # .inisterul Educaţiei al !epublicii .oldova http"AAGGG.edu.%dA - Paşaportul lingvistic Europass, http"AAeuropass.cedefop.europa.euAroAdocu%entsAeuropean-sLillspassportAlanguage-passport - =erificarea actelor de studii GGG.acte.edu.%d - #03. http"AAGGG.uli%.%d - #niversitatea din 9ologna http"AAGGG.unibo.itAit - #niversitatea din Sala%anca http"AAGGG.usal.esAGebusalAen - #niversitatea din Sorbona http"AAGGG.paris-sorbonne.frA - #niversitatea Ca%bridge GGG.ca%.ac.uL - #niversitatea (;ford http"AAGGG.o;.ac.uLA
Kebo%etrics http"AAGGG.Gebo%etrics.infoA

Met de de predare +i 4n!$ţare: Prelegeri, discuții, activități 2n grup, pre7entări. ,arcini pentru e!aluare 0r./ ) ' * 1 4 T tal ,tructura unit$ţii de curs
Reparti8ar ea rel r P/, - nţinuturi #ectur$ bli(at rie #ectur$ supli.entar$ ,arcini 4n (rup ,arcini indi!iduale

Tipul de sarcini C= Europass Paşaportul lingvistic Europass !eferate +'/, eseu Contribuţia personală şi activis%ul la ore E;a%en final

P nderea 567 din n ta /inal$ 4 4 '& *& 1& 100

2/0

%ntr ducere: Pre7entarea progra%ei analitice şi cerinţelor de studiu. Concepte curiculare de ba7ă. %st ria uni!ersit$ţil r Eur pene
). Charle C., =erger >. 3storia universităţilor.

Pialog interactiv privind aşteptările de la curs
Anali7a co%parativă a universităţilor din diferite

2/2

!eferate

1

Conceptul de #niversitate. Antecedente. #niversitatea %edievală. #niversitatea %odernă. .agna Charta #niversitatu% Europaeu%

3aşi" 3nstitutul European, '&&)
#niversitatea din 9ologna http"AAGGG.unibo.itA it #niversitatea din Sorbona http"AAGGG.parissorbonne.frA #niversitatea (;ford http"AAGGG.o;.ac.uL A #niversitatea Ca%bridge GGG.ca%.ac.uL #niversitatea din Sala%anca http"AAGGG.usal.esA GebusalAen

perioade Pre7entarea referatelor

"ni!ersit$ţi Eur pene renu.ite

2/3

#niversitatea din 9ologna. #niversitatea din Sorbona. #niversitatea (;ford. #niversitatea Ca%bridge. #niversitatea din Sala%anca etc.

Pialog interactiv Pre7entarea eseurilor

Eseu QCaracterist icile unei universităţi renu%iteR

2/0

9n!$ţ$.:ntul superi r din Republica M ld !a Structura siste%ului de 2nvăţă%2nt superior. Ciclul 3 studii superioare de licenţă. Ciclul 33 I studii superioare de %asterat. Ciclul 333 Poctoratul. Prepturile şi responsabilităţile studenţilor.

*. 0egea 2nvăţă%6ntului. ?r. 415 din ').&5.)@@4. :n .onitorul (ficial &@.)).)@@4, ?r. <'-<*. +art. '<,'5,'E,'@,*&,45 ,4E/ 4. !egula%entul de organi7are a studiilor 2n 2nvăţă%2ntul superior 2n ba7a Siste%ului ?aţional de Credite de Studiu. Chişinău, '&)&. '1 p. 9ologna Process I European Jigher Education Area http"AAGGG.ehea.i nfoA C= Europass http"AAeuropass.ce defop.europa.euAr oAdocu%entsAcurri culu%vitaeAte%platesinstructions Paşaportul lingvistic Europass, http"AAeuropass.ce defop.europa.euAr oAdocu%entsAeuro pean-sLillspassportAlanguage -passport

5. Code; #03., Chişinău" #03., '&&4. art.@, p.''-'*

Pialog interactiv privind tran7iţia la o etapă nouă de studiiS aşteptări cu privire la #niversitate

A depista deficienţile, aşteptările conectate de tran7iţia la o instituţie de 2nvăţă%2nt superior

,paţiul Eur pean al 9n!$ţ$.4ntului ,uperi r 5E=EA7 Crearea Spaţiului European al :nvăţă%2ntului Superior. Procesul de la 9ologna" asigurarea calităţii, credite transferabile, %obilitate acade%ică, supli%entul la diplo%ă. -uvernarea studenţească. #niunea Europeană a Studenţilor. C= Europass. Paşaport lingvistic Europass.

Procesul 9ologna +.inisterul Educaţiei/, http"AAGGG.edu.% dAroAinvata%intsuperior-ciclul-isi-ii-A '. -hid de i%ple%entare a Siste%ului ?aţional de Credite de Studiu. Chişinău, '&&<. )5 p. )&. !egula%ent cu privire la %obilitatea studenţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de 2nvăţă%2nt superior. Chişinău, < p.

Pe7bateri" EJEA-pro şi contra Pre7entarea portofoliilor personale +C=-uri, Paşapoarte lingvistice, etc./ -losar de noţiuni +anali7ă 2n grup/ Co%pletare a C= Europass, Co%pletare a Paşaportulu i lingvistic Europass

;/<

2/0

,trate(ii) p litici) pr (ra.e Eur pene 4n d .eniul 4n!$ţ$.4ntului superi r

Europe '&'& http"AAec.europa. euAeurope'&'&Ai

Pialog interactiv

4

Europe '&'&. Jori7on '&'&. Education and 8raining '&'&

nde; en.ht% Jori7on '&'& http"AAec.europa. euAresearchAhori 7on'&'&Ainde; en.cf% Education and 8raining '&'& http"AAeuropa.euA legislation su% %ariesAeducatio n training Oout hAgeneral fra%e GorLAef&&)< en .ht%
A!K# +Shanghai/ http"AAGGG.shanghai ranLing.co%A 0eiden http"AAGGG.leidenra nLing.co%A MuacNuarelli SO%ons +MS/ http"AAGGG.topunive rsities.co%A CJE http"AAGGG.cheranLing.de AJE0( +(CPE/. http"AAGGG.oecd.org AeduA Kebo%etrics http"AAGGG.Gebo%e trics.infoA

-lasa.entele "ni!ersit$ţil r

Pal%aresuri" A!K# +Shanghai/, 0eiden, 8JE,
2/2 MuacNuarelli SO%ons +MS/. Clasa%ent %ultidi%ensional" CJE. AJE0( +(CPE/. Kebo%etrics.

Anali7a co%parativă a clasa%entelo r

Căutarea raitingului universităţil or 2n diferite clasa%ente.

2/0

,tructura "ni!ersit$ţii !ectorat. ,acultăţi. Peparta%ente. Servicii. 9iblioteca. Senatul. Profesori şi studenţi. #03." structurăS calitateS guvernareS infor%are. -urriculu.3ul uni!ersitar +i pr iectarea curricular$ !efor%a curriculară 2n !epublica .oldova. Co%ponentele curriculu%ului for%al. Proiectarea şi revi7uirea curriculu%ului universitar. Planul de 4n!$ţ$.:nt Plan-cadru pentru studii superioare. Planul de 2nvăţă%2nt şi co%ponentele sale definitorii. Structura planului de 2nvăţă%6nt. 8rasee educaţionale, %odul psihopedagogic. Pr (ra.a analitic$ Structura şi descrierea progra%ei analitice. Pate despre unitatea de curs, finalităţi de studiu, sarcini de evaluare, bibliografie, linL-uri utile, conţinuturi etc.

#03. GGG.uli%.%d
!usnac -. ş.a. Aderarea !epublicii .oldova la Procesul de la 9ologna 2n vi7iunea %ediului universitar. Chişinău, '&&1. p. 4<-<*

2/0

Pialog interactiv

2/2

1. Plan-cadru pentru studii superioare. Chişinău, '&)). )E p.

)). !egula%entul privind organi7area şi desfăşurarea stagiilor de practică 2n 2nvăţă%2ntul superior

Piscutarea planului de 2nvăţă%2nt. Elaborarea traseelor educaţionale

2/0

1. Plan-cadru pentru studii superioare. Chişinău, '&)). )E p.

Progra%a analitică" anali7a

<

</2

Acti!it$ţi de predare/4n!$ţare/e!aluare aplicate 4n 4n!$ţ$.:ntul superi r Evaluarea curentă" studiul de ca7, testarea, eseul, referatul, raport asupra practicii. Evaluarea finală" e;a%inare orală, e;a%inare 2n scris, e;a%inare co%binată. 8e7a de licenţă Aproiectul. 8e7a de %aster. Evitarea plagiatului. 8otal ore E>a.en /inal

@. !eco%andăriCadru pentru elaborarea !egula%entului instituţional privind organi7area evaluării activităţii de 2nvăţare a studenţilor. Chişinău, '&&@. 5 p.

Pialog interactiv

!eferat

30/15

E;a%en final

15 au(ust 2013 - n/.) dr. ,!etlana -'iţu

5