You are on page 1of 7

ว่าที่ ร.ต.

อัครบดินทร์ สาลีพนั ธ์
54910085
สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา
การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
เรื่ องสมรรถภาพร่ างกายเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนและสาคัญมาก
ผูฝ้ ึ กสอนจาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องนี้และสนใจหาข้อมูลเพื่อที่จะนามาปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ผมพยายามรวบรวมข้อมูลและนามาสรุ ปเป็ นแนวทางเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้น
ซึ่ งอาจจะมีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด
กรุ ณาช่วยแจ้งกลับด้วยจะเป็ นพระคุณอย่างสู ง
การทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดโปรแกรมการฝึ กซ้อมวอลเลย์บอล
การทดสอบช่วยให้ผฝู ้ ึ กสอนและนักกีฬาสามารถประเมินและกาหนดได้วา่ ต้องปรับปรุ งสมรรถภาพร่ างกาย
ในส่ วนใด
การประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึ ก ซึ่ งการประเมินก่อนและระหว่างการฝึ กซ้อม
จะช่วยทดสอบความสามารถด้านต่างๆ อันส่ งผลให้สามารถกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนได้
การเคลื่อนไหวหลาย ๆ แบบในการเล่นกีฬามีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ า ๆ
อย่างต่อเนื่ อง อาจทาให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดรู ปแบบได้ การทาความเข้าใจรู ปแบบการเคลื่อนที่
เป็ นประโยชน์ในการพิจารณา และประเมินจากผลการทดสอบสาหรับจัดโปรแกรมการฝึ ก
ประเภทของทดสอบ
การทดสอบความแข็งแรงสู งสุ ดของกล้ ามเนือ้ (Maximum Muscular Strength)
การทดสอบความแข็งแรงสู งสุ ดของกล้ามเนื้อเป็ นการทดสอบความสามารถสู งสุ ดในการทางานของกล้ามเ
นื้อ 1 ครั้ง เช่นการยกน้ าหนักได้สูงสุ ด 1 ครั้ง
การทดสอบแรงระเบิดของกล้ามเนือ้ (Maximum Muscular Power Tests)
เป็ นวิธีการทดสอบการสร้างแรงระเบิดของกล้ามเนื้อในเวลาที่ส้ นั ที่สุด การทดสอบด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น
การกระโดดสู งสุ ดในแนวดิ่ง การวิง่ เร็ วที่สุดในระยะสั้น ๆ เป็ นต้น

การทดสอบความสามารถในการออกกาลังโดยไม่ ใช้ ออกซิเจน (Anaerobic Capacity
Tests) เป็ นการทดสอบความสามารถสู งสุ ดในการผลิตพลังงานโดยใช้ระบบฟอสฟาเจน (Phosphagen
System) เรี ยกย่อๆว่า….ATP-PC ร่ วมกับระบบกรดแลกติค (Lactic acid System)
การทดสอบโดยปกติจะวัดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในเวลา 30 – 90 วินาที
การทดสอบใช้วธิ ี การปั่ นจักรยานวัดงานโดยใช้วธิ ี Wingate Test
การทดสอบความสามารถในการออกกาลังโดยใช้ ออกซิเจน (Aerobic Capacity Tests)
เพื่อทดสอบปริ มาณออกซิ เจนสู งสุ ดที่ร่างกายสามารถนาไปใช้ให้เกิด
สมรรถภาพการทางานของกล้ามเนื้อโดยใช้พลังงานจากขบวนการสันดาปของออกซิ เจน
การทดสอบทาได้โดยการวัดปริ มาณออกซิ เจนสู งสุ ดที่ร่างกายสามารถนาไปใช้ให้เกิดพลังงานในการออกกา
ลังกาย ซึ่งต้องอาศัยการทางานของระบบหายใจ
และไหลเวียนเลือดเป็ นสาคัญและสามารถทาติดต่อกันได้เป็ นเวลานาน
การทดสอบความทนทานของกล้ามเนือ้ (Maximum Muscular Endurance Tests)
ทดสอบความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรื อกลุ่มกล้ามเนื้อ ในการหดตัวซ้ าๆ
เพื่อต้านแรงหรื อความสามารถในการหดตัวครั้งเดียวได้เป็ นระยะเวลายาวนาน
การทดสอบความคล่องแคล่ว (Agility Tests)
เป็ นการทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ วและสามารถควบคุมได้
การทดสอบความเร็ว (Speed Tests)
เป็ นการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ ว
โดยระยะทางที่ทดสอบไม่เกิน 200 เมตร
การทดสอบความอ่อนตัว (Flexibility Tests) เป็ นการทดสอบความอ่อนตัวหรื อความยืดหยุน่ ของร่ างกาย
พิสัยของการเคลื่อนไหวสู งสุ ดเท่าที่ขอ้ ต่อหรื อกลุ่มข้อต่อจะทาได้
Anaerobic Capacity Tests.
โดยปกติการทดสอบสมรรถภาพควรทดสอบตามลาดับต่อไปนี้.
1.
2.
3.
4.

Non-Fatiguing Testsส่ วนที่ไม่ทาให้ร่างกายล้า เช่นความอ่อนตัว
Agility Testsการทดสอบความคล่องแคล่ว
Maximum Power and Strength Testsแรงระเบิดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
Sprint Testsการทดสอบความเร็ ว

5. Local Muscular Endurance Testsทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ
6. Fatiguing Anaerobic Capacity TestAnaerobic Test
7. Aerobic Capacity TestsAerobic Test
ในการทดสอบสมรรถภาพนั้น
นักกีฬาอาจจะไม่พยายามสู งสุ ดในการทดสอบก่อนที่จะเริ่ มฝึ กซ้อม Therefore, it is important to encourage
athletes to give maximal effort on both pre and post assessment
tests.ดังนั้นจึงจาเป็ นที่ผฝู ้ ึ กสอนต้องพยายามให้นกั กีฬาปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ท้ งั ทดสอบก่อนและหลังการฝึ กซ้อ

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=425366
แบบทดสอบระบบพลังงานแบบไม่ ใช้ ออกซิเจน
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาที่ตอ้ งมีการเคลื่อนไหวอย่างเฉี ยบพลันทันทีทนั ใด
หรื อการเคลื่อนไหวที่ตอ้ งใช้แรงสู งสุ ดในระยะเวลาอันสั้น เช่น การกระโดด การวิง่ อย่างเร็ ว
กล้ามเนื้อจะใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจน (anaerobic system) เป็ นหลัก (อภิลกั ษณ์, 2546 ก)
สอดคล้องกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (2545) กล่าวว่า
ระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนมีความสาคัญในการเล่นกีฬา เช่น การวิง่ ด้วยความเร็ ว
ความคล่องแคล่วว่องไว นักกีฬาที่ดีจะต้องมีพ้ืนฐานความเร็ วที่สูงมาก
ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบกล้ามเนื้อ และการประสานงานของระบบประสาท
(neuromuscular ability)ในการประเมินความสามารถในการสังเคราะห์พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจน
เพื่อทดสอบสมรรถภาพอนากาศนิยมมีอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน
แต่ในการทดสอบเราควรคานึงความเหมาะสมกับประเภทกีฬา
และทาให้ทราบถึงความสามารถของร่ างกายในการสังเคราะห์พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจน
จะช่วยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายและการฝึ กซ้อมนักกีฬา ได้ทราบจุดเด่นจุดด้อย
เพื่อจะนาไปเป็ นข้อมูลในการวางแผนการฝึ กซ้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น(อภิลกั ษณ์,2546 ก)
โดยปกติสิ่งที่ตามมาหลังจากการฝึ กซ้อมในทางวิทยาศาสตร์ การกีฬานั้น
เราต้องการจะประเมินความสามารถทางด้านระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนในนักกีฬา
เพื่อเป็ นการประเมินพลังงานที่ใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพลังสู งสุ ดที่แสดงออกมาของนักกีฬา (Duncan et al., 1991)
โดยทัว่ ไปแบบทดสอบระบบพลังงานแบบไม่ไช้ออกซิเจนจะมี 3 ลักษณะ คือ
1. แบบทดสอบระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนระยะสั้น หมายถึง
การทดสอบพลังที่แสดงออกมาในขณะออกกาลังกายที่มีความหนักสู งสุ ดในช่วงเวลา 10 วินาที

เป็ นการวัดระบบพลังงานที่ไม่ใช้ออกซิ เจนและไม่เกิดกรดแลคติก (anaerobic alactic system)
เป็ นการประเมิน ATPที่สะสมอยูใ่ นกล้ามเนื้อ รวมทั้งระบบพลังงานที่ไม่ใช้ออกซิ เจนและเกิดกรดแลคติก
(anaerobic lactic system)
เป็ นการทดสอบพลังงานความสามารถสู งสุ ดที่แสดงออกมาในช่วงแรกของการออกกาลังกาย
ตัวอย่างแบบทดสอบในระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนระยะสั้น เช่น Magaria
Testโดยจะมีรูปแบบของการทดสอบ คือ ในการทดสอบต้องใช้บนั ไดที่มีความสู ง 17.5 เซนติเมตร
และแผ่นวัดแรง ซึ่ งจะต่ออยูก่ บั เครื่ องบันทึกเวลา
ในการทดสอบให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบยืนห่างจากบันไดประมาณ 2 เมตร
และบอกให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบวิง่ โดยใช้ความเร็ วสู งสุ ดที่สามารถทาได้โดยให้วงิ่ ก้าวครั้งละ 2 ขั้นบันได
โดยที่เครื่ องบันทึกเวลาจะอยูท่ ี่ข้ นั บันไดที่ 8 และ 12 และนาค่าที่ได้ไปเข้าสู ตรเพื่อคานวณค่า
2. แบบทดสอบระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนระยะกลาง หมายถึง
การทดสอบพลังที่แสดงออกมาในขณะออกกาลังกายที่มีความหนักสู งสุ ดในช่วงเวลา 30 วินาที
ซึ่งพิจารณาจากความหนักและระยะเวลาของงานที่ทา
โดยจะเป็ นการทางานของระบบพลังงานที่ไม่ใช้ออกซิ เจนและเกิดกรดแลคติก (anaerobic lactic system)
ประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ ระบบพลังงานที่ไม่ใช้ออกซิ เจนและไม่เกิดกรดแลคติก (anaerobic alactic system)
ประมาณ 15 เปอร์ เซ็นต์ และระบบพลังงานที่ใช้ออกซิเจน (aerobic system) ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์
การทดสอบเป็ นการประเมินความสามารถของสมรรถภาพอนากาศนิยมที่แสดงออกมา แต่ในช่วงเวลา 30
วินาทีน้ นั ไม่สามารถบอกถึงความสามารถสู งสุ ดของสมรรถภาพอนากาศนิยมได้
ตัวอย่างแบบทดสอบในระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนระยะกลาง เช่น De Bruyn-Prevost Constantload Test เป็ นการทดสอบที่ใช้จกั รยานวัดงาน
โดยจะให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบปั่ นจักรยานจนหมดแรงหรื อไม่สามารถรักษาจังหวะของการปั่ นได้ตามต้องกา
รก็จะหยุดการทดสอบ โดยในการทดสอบจะกาหนดงาน (watt) ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
ผูช้ ายจะปั่ นโดยมีงาน 400 วัตต์ ส่ วนผูห้ ญิงจะอยูท่ ี่ 350 วัตต์ และกาหนดรอบของการปั่ นที่124 ถึง 128
รอบต่อนาทีสาหรับผูช้ าย และ 104 ถึง 108 รอบต่อนาทีสาหรับผูห้ ญิง โดยเมื่อเริ่ มทดสอบจะมีงานที่ 50 วัตต์
ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที เครื่ องจะปรับงานขึ้นโดยผูช้ ายจะเพิ่มเป็ น 400 วัตต์
ผูห้ ญิงเพิม่ เป็ น 350 วัตต์ จะทดสอบจนกว่าผูเ้ ข้ารับการทดสอบไม่สามารถที่จะรักษารอบของการปั่ นได้
โดยผลที่แสดงออกมาคือเวลารวมที่ผเู้ ข้ารับการทดสอบทาได้
3. แบบทดสอบระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนระยะยาว หมายถึง
การทดสอบพลังที่แสดงออกมาในขณะออกกาลังกายที่มีความหนักสู งสุ ดในช่วงเวลา 90 วินาที
ความสามารถนี้จะอยูภ่ ายใต้ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิ เจนและระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจน
แบบทดสอบระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนระยะยาว เช่น 120-Second Maximum Test
เป็ นการทดสอบที่ใช้จกั รยานยีห่ อ้ Monark และเครื่ องบันทึกอัตโนมัติ ในการทดสอบจะใช้ความฝื ดที่ 5.6

Kp ในการปั่ น120 วินาที โดยจะให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบปั่ นให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
และเครื่ องจะบันทึกค่าของงานที่ได้จะทุกบันทึกทุก ๆ 1.5 วินาที
การทดสอบด้ วยวิธีวนิ เกท
การทดสอบด้วยวิธีการวินเกท (The Wingate Anaerobic Test) ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1970
โดยกองวิจยั และเวชศาสตร์ การกีฬาของสถาบันวินเกท เพื่อวิชาพลศึกษาและกีฬา แห่งประเทศอิสราเอล
การทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากห้องทดลองทัว่ โลก ว่าสามารถวัดกาลังของกล้ามเนื้ อ (muscle power)
ความอดทนของกล้ามเนื้ อ (muscle endurance) และความล้าของกล้ามเนื้อ (muscle fatigue) ได้เป็ นอย่างดี
(Inbar et al, 1996) สาหรับวิธีการทดสอบ อภิลกั ษณ์(2546 ก)
การทดสอบด้ วยวิธีรันนิ่งเบสแอนแอโรบิคสปริ๊นท์
การทดสอบด้วยวิธีรันนิ่งเบสแอนแอโรบิคสปริ๊ นท์ (The Running-based Anaerobic Sprint Test)
ได้รับการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยวูลฟ์ แฮมพ์ตนั (Wolverhampton) ในประเทศอังกฤษ
เพื่อทดสอบการออกกาลังกายโดยไม่ใช้ออกซิ เจนของนักกีฬา (www.brianmac.demon.co.uk, 2005)
ซึ่ งเหมือนกับการทดสอบวินเกท คือวัดค่าของพลังอนากาศนิยม (anaerobic power)
สมรรถภาพอนากาศนิยม (anaerobic capacity) และดัชนีความล้า (fatigue index)
สาหรับวิธีการทดสอบอภิลกั ษณ์ (2546 ข)
วิทยานิพนธ์ เรื่อง: ความสั มพันธ์ ของพลังอนากาศนิยม สมรรถภาพอนากาศนิยม ปริมาณกรดแลคติก
และอัตราการเต้ นของหัวใจระหว่างการทดสอบด้ วยวิธีวนิ เกทและวิธีรันนิ่งเบสแอนแอโรบิคสปริ๊นท์ในนักกี
ฬาฟุตบอล By นายดุสิต พรหมอ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬาฟุตบอล
ส่ วนประกอบของร่ างกาย (Body composition)
แรงกล้ามเนื้ อ
ทดสอบยืนกระโดดสู ง (Vertical Jump)
ทดสอบยืนกระโดดไกล (Standing Long Jump)
ทดสอบแรงเหยียดขา (Leg Strength)
ทดสอบแรงกล้ามเนื้อสู งสุ ด (One Repetition Maximal)
ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular endurance)
ความอ่อนตัว (Flexibility)
ทดสอบนัง่ งอตัว (Sit and reach)
ความเร็ ว (Speed)
ทดสอบวิง่ เร็ ว (Sprint Test: 5 and 10 meter)

ความแคล่วคล่องว่องไว (Agility)
ทดสอบวิง่ เก็บของ (Shuttle Run)
ทดสอบวิง่ อิลลินอยส์ (Illinois Test)
ทดสอบกระโดด 6 เหลี่ยม (Hexagon)
ระบบแอโรบิค (Aerobic System)
ทดสอบวิง่ เพิ่มระยะความเร็ ว (Multistage Fitness Test)
การทดสอบสมรรถภาพแอโรบิค โดยใช้จกั รยานวัดงาน
ทดสอบวิง่ 15 นาที (Balke 15-minute Run)
ทดสอบวิง่ 12 นาที ของคูเปอร์ (Cooper 12-minute Run)
ระบบแอนแอโรบิค (Anaerobic System)
พลังงานระบบแอนแอโรบิคของนักฟุตบอล เป็ นระบบที่สาคัญมากระหว่างเกม
การแข่งขัน เพราะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการออกกาลังกายหนักซ้ า ๆ กันในระหว่างเกม
เช่น การวิง่ เร็ วต่อเนื่ อง การกระโดด เป็ นต้น
ทดสอบวิง่ เร็ ว 35 เมตร 6 รอบ (Running-based Anaerobic Sprint Test : RAST)
เป็ นการทดสอบถึงความสามารถของพลังงานที่สะสมในกล้ามเนื้อในการทางานอย่างรวดเ
ร็ วและแรงต่อเนื่ องในเวลาจากัดให้ได้งานมากที่สุด
การทดสอบสมรรถภาพแอนแอโรบิค โดยใช้จกั รยานวัดงาน
การทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบของระบบแอนแอโรบิคหรื อการไม่ใช้ออกซิ เจนโดยวิธีการข
อง Wingate นักกีฬาต้องปั่ นจักรยานให้เร็ วมากที่สุด
ตามน้ าหนักถ่วงที่กาหนดให้ข้ ึนอยูก่ บั น้ าหนักของตัวนักกีฬาแต่ละคน เพื่อหาค่า anaerobic power
และanaerobic capacity

การทดสอบวิง่ เร็ ว 40 หลา (40-yard Sprint Tests)
การทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบความเร็ วที่แสดงถึงพลังแอนแอโรบิค โดยเฉพาะ
ในช่วงแรก ๆ ของการออกตัวนักกีฬา
By อาจารย์ สุรศักดิ์ เกิดจันทึก
หัวหน้ างานทดสอบและส่ งเสริมสมรรถภาพการกีฬา กองสมรรถภาพการ กีฬา ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา