Buenos Días Paloma Blanca

G D7 G

      

 
días, lin guia

 
Pa da del

 

 

 

 
ca, ta, ro,

 
hoy tu e -

 

Bue nos Ni - ña Fe - liz

lo ma Blan ni - ña san ma - ri - ne -

ven sa te go a lu dar, dul - ce nom - bre a - la - bar. res la es - tre - lla del mar; D7 G

 

 

 

 

     

9

             
E

 

 
do tan rra

 
tu sa y en

 
be cro el

 
lle san cie -

 
za ta lo,

 
en que yo

 
tu tu te
G

Sa lu dan por - que e - res en la tie C

tro no ros - tro es ven - go a

 

 

 
ce ce sa -

les tial. les - tial. lu - dar.

 

17

 
ma
D7

 
dre

 
del

 
crea

  
dor.

    
y a mi

 
co

 
ra

 
zón
G

 
en

 
can

 
tas;

res

25

      
gra cias

 
te

 
doy

 
con

 
a

  
mor

    
Bue nos

 
días,

 
Pa

 
lo

ma

 

   
blan

  
ca.