Η ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ΢Α ΑΠΟ
ΣΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΤΓΕΙΑ΢

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και παιδί
Ο ρόλος του Επισκέπτη Τγείας

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο
Πολσδιάζηαηος ταρακηήρας
• Φξνληίδα ζην ζεκείν ηεο 1εο επαθήο ησλ αλζξώπσλ κε ην
ζύζηεκα πγείαο
• Σπλνιηθόηεξε θξνληίδα ηεο πγείαο:
λνζειεπηηθή θξνληίδα
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε
θνηλσληθή κέξηκλα
• πξόιεςε αξξώζηηαο

αιιά θπξίσο “εθηόο” ηεο ππεξεζίαο πνπ εξγάδεηαη. κε δξαζηεξηόηεηα “εληόο”. Απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ θνηλνύ θαη ππεξεζηώλ πγείαο .Δπηζθέπηεο Υγείαο θαη ΠΦΥ  Δίλαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ηεο ΠΦΥ.

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη παηδί (1) -δεν μπορεί να διαθέρει ζε ζχέζη με ηις γενικόηερες διαζηάζεις ηης ΠΦΥ Βαζηθέο παξάκεηξνη: • λνζειεπηηθή θξνληίδα • ςπρνινγηθή ππνζηήξημε • θνηλσληθή κέξηκλα .

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη παηδί (2) Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο: • για ηην σιοθέηηζη σγιεινών ζσνηθειών • ηη διαμόρθωζη ζσνθηκών εσνοούν ηην σγεία. ζωής ποσ .

ζην Γήκν Καηζαξηαλήο πνπ έρεη ηε ιεηηνπξγηθή επζύλε.Κέληξν Υγείαο ηνπ Παηδηνύ Καηζαξηαλήο (1) • Μνλάδα ΠΦΥ πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην Ιλζηηηνύην Υγείαο ηνπ Παηδηνύ πνπ έρεη ηελ επηζηεκνληθή επζύλε. .

Κέληξν Υγείαο ηνπ Παηδηνύ Καηζαξηαλήο (2)  παξνρή ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηεο Καηζαξηαλήο ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο Πξννπηηθή είλαη ε δηακόξθσζε λέαο ζπιινγηθήο ζηάζεο πγείαο .

Ο Δπηζθέπηεο πγείαο ζην Κέληξν Υγείαο ηνπ Παηδηνύ (1) • Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε παηδηαηξηθνύ ηαηξείνπ • Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνύ • Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο αγσγήο ζε άηνκα ή νκάδεο • Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο γηα ην AIDS ζηα παηδηά ησλ Λπθείσλ • Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ζε λενγέλλεηα .

Ο Δπηζθέπηεο πγείαο ζην Κέληξν Υγείαο ηνπ Παηδηνύ (2) • Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ • Σπκκεηνρή ζηηο βηβιηνγξαθηθέο ελεκεξώζεηο ηεο νκάδαο ηνπ Κέληξνπ Υγείαο • Σπλεξγαζίεο κε ππεξεζίεο θαη θνξείο εθηόο ηεο θνηλόηεηαο • Σπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα .

Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηελ θνηλόηεηα • πξναγσγή θαηάζηαζεο εκβνιηαζκνύ • πξόιεςε παηδηθνύ αηπρήκαηνο • πξναγσγή πγείαο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ • πξναγσγή ζηνκαηηθήο πγείαο • πξόιεςε θαπλίζκαηνο ζηνπο εθήβνπο • δηαηξνθή • αζιεηηζκόο .

απνηειεί ε εκπινθή θαη ελεξγόο ζπκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο .Πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ελόο πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο πγείαο.

ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή δηαηύπσζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο. ηε ζπλερή επαηζζεηνπνίεζε θαζώο θαη ηελ εμαζθάιηζε επξείαο ζπλαίλεζεο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα.• δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα ζηαζεξώλ δεζκώλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο • ηαθηέο ζπλαληήζεηο γηα ζπδήηεζε ζηόρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θάζε πξνγξάκκαηνο πγείαο κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ. .

• δηνξγάλσζε δηήκεξνπ παηδηθνύ θεζηηβάι. (αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο πγείαο) • ελεξγόο ζπκκεηνρή ζπιιόγσλ. θνξέσλ. ελδηαθεξνκέλσλ αηόκσλ ή επηκέξνπο νκάδσλ πνιηηώλ (όπσο θαξκαθνπνηνί. παηδαγσγνί). Σηόρνη: ε ελίζρπζε ηεο δηαζύλδεζεο ηνπ Κέληξνπ Υγείαο κε ηελ θνηλόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε πξνβνιή ηνπ κελύκαηνο πγείαο ηεο ρξνληάο . νδνληίαηξνη.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.