You are on page 1of 3

NASTAVNI LISTIĆ 7 - rješenja

1. Dopuni! a) Jednostavna glagolska vremena su prezent, aorist i imperfekt, a složena perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi i futur drugi. b) Pluskvamperfekt je pretprošlo složeno glagolsko vrijeme koje se sastoji od perfekta ili imperfekta glagola !"! i glagolskog pridjeva radnog. #) $utur prvi se sastoji od nenaglašenog prezenta glagola %"J&"! i infinitiva, a futur drugi od svršenog prezenta glagola !"! i glagolskog pridjeva radnog. d) !mperfekt tvorimo od nesvršeni' , a aorist od svršeni' glagola. e) (lagolski pridjevi su) radni ili aktivni i trpni ili pasivni. f) (lagolski na*ini su) imperativ, kondi#ional prvi i kondi#ional drugi. +. ,apiši u svim li#ima jednine i množine) a) nije*ni prezent glagola %"J&"! ne-u, ne-eš, ne-e, ne-emo, ne-ete, ne-e b) svršeni prezent glagola !"! budem, budeš, bude, budemo, budete, budu #) aorist glagola %"J&"! 'tjedo', 'tjede, 'tjede, 'tjedosmo, 'tjedoste, 'tjedoše d) imperfekt glagola !"! bija', bijaše, bijaše, bijasmo, bijaste, bija'u e) kondi#ional prvi glagola !"! bio bi', bio bi, bio bi, bili bismo, bili biste, bili bi .. ,apiši glagolski pridjev trpni od glagola) pregristi pregrizen istresti istresen izmusti donijeti izmuzen donesen

/. 0d zadani' glagola napiši glagolski pridjev radni) m.r. ž.r. boljeti bolio boljela smjeti smio smjela šutjeti šutio šutjela voljeti volio voljela 1. Prekriži nepravilni oblik glagolskog pridjeva trpnog) nošen, unakažen, uvežen, donesen, osušen 2. 3ako glase parnja#i sljede-i' glagola4 dovoziti dovesti navoditi navesti dovla*iti dovu-i napadati napasti 5. ,apiši tražene oblike) a) imperativ, +.l. jd. glagola te-i b) prezent, 1.l. jd. glagola glodati #) gl. pridjev radni, m.r.jd. glagola *itati d) aorist, +.l. jd. glagola re-i o#ijeniti osvijetliti zamijeniti razriješiti "&6! (708&9 :!";0 <&:& o#jenjivati osvjetljavati zamjenjivati razrješavati

=. 0dredi glagolsko vrijeme ili na*in sljede-i' glagola)

nj."!@ dolazim P<&A&. i svi bi nam pomagali. Aajedno bismo u*ili. g. toliko buš nas platil. i svi bi nam pomagali. piši !9P&<.F 2.li još ne bijaše došao kraj nevolji one jadne *oban*adi. > tekstu pod#rtaj glagole i razvrstaj i' u tabelu) . s.6!J. 3ad bi mi dozvolio. bija'u slali P7>?3@. Fto je jota#ija4 (lasovna promjena kad se d.6!J.upozoravautonumišljašesi bio dolazio-u bitibudeš dolaziobilo bišapneje 11. bum se skijal..". #) re-i E re#i ?! !7. @i biste bili sretni.7 1.0<!?" gledaj !9P&<.budu mogli $>">< +. E . ?'vativši nji'ov smisao.9P&<$&3" spava'u !9P&<$&3" ru*at -e $>">< 1.6!J. 11.ko bu snega. 3ad se narod bude umirio.D!6!0.7!A. 1+. Dok bute pjevali. z.K 1. po*et -e govoriti. po*eo je govoriti. vidje . toliko -eš nas platiti. d) #vrkutati E #vrku-em J0". !menuj glasovne promjene) a) plakati E pla*em J0".. lj. mali kraljevi.9P&<$&3" bila sam ustala P7>?3@.7.K 2.I PZPFAOIMPFPLPFF 1. ' ispred i prelaze u #.6!J. mi bumo vas slušali. 3oliko budemo radili. . bilo bi mnogo bolje E upozorava ga lisi#a. ja -u od tri ve. li#u jednine) letjeti bi' letio bio bi' letio misliti bi' mislio bio bi' mislio nau*iti bi' nau*io bio bi' nau*io pisati bi' pisao bio bi' pisao svirati bi' svirao bio bi' svirao 1D. > tekstu pod#rtaj glagole i razvrstaj i' u tabelu) G Da si bio dolazio u isto vrijeme.. a mi bismo bili zadovoljni.mišljaše o njenim rije*ima i utonu u nji'ovu dubinu. b) Aajedno bi u*ili. -. skijat -u se.0<!?" bio bi' tukao 30.D!6!0.<!A. bi' predao 30. 3ako budeš svirao. pomogla bi ti. Fto je sibilariza#ija4 (lasovna promjena kad glasovi k. jer kuda -e i komu -e oni po-i4 . 1. tako -u plesati. . ?lušaju-i lisi#u."!@ sam zaboravio P&<$&3" naBo' ." budem našao $>">< +. t. #) @i bi bili sretni. 1/. a mi bismo bili zadovoljni. l. n stapaju s glasom j i nastaju B.ko. šapne) HPamti! 0no bitno nevidljivo je o*ima. ?ljede-e glagole napiši u kondi#ionalu prvom i drugom u 1. pomogla bi' ti. primjeri#e. b) pe-i E pe*em P. Pod#rtaj pogrešne oblike i napiši pravilan oblik) a) 3ad bi mi dozvolio.7 +.biti pomalo sretna.ko bude snijega. mi -emo vas slušati. 0ve kajkavske re*eni#e preobrazi u pravilne štokavske) 3ak buš sviral. tak bum tan#al. budeš dolazio u *etiri sata poslije podne. ?ljede-u re*eni#u napiši u budu-em vremenu) 3ad se narod umirio. 3oliko bumo delali. Dok budete pjevali. C.

?ve oko nji' ono pusto more. PZ -e stoje viri se raduju gledaju PF AO su bježali ne osta bila IMPF PLPF F 1. a kad im bila voda i do grla. oni još udara'u u talambase.i jednima i drugima bijaše voda do pojasa.li u oba sela bija'u svi seljani izašli na gumna sa sviralama i talambasima da se raduju i da gledaju jedno selo u propast drugoga. Još bi se seljani i spasili da su bježali pred vodom na svoje tavane.?toje *obani navr' brdaš#a. oni još pu'a'u u svirali#e od zloradosti. ! tako se potopiše. 0d obaju sela viri samo još po koji krovi-. Pa kad ve. bijaše ne bijaše -e po-i došao se potopišeudara'u bija'u izašli pu'a'u F 2. . K 1. bi se spasili . a u selima nitko živ ne osta.