STUDIUL NOULUI TESTAMENT

SUPORT DE CURS

AN I

STUDIUL NOULUI TESTAMENT. NECESITATEA, DISCIPLINELE STUDIULUI, ÎMPĂRŢIREA CĂRŢILOR ŞI METODE DE CERCETARE
Sfânta Scriptura, ca mijloc sau cale de transmitere a Revelaţiei divine supranaturale, cât şi ca depozitara a unei bune părţi din ea, cuprinde o dubla colecţie de cărţi: colecţia Vechiului Testament şi colecţia oului Testament! "rima colecţie cuprinde revelaţia primită prin patriarhii vechi şi prin prooroci #ntr$un #nterval de timp de apro%imativ &''' de ani (sec! )V $ sec! V #!*r!+, fiind una pre,ătitoare, cuprinzând adevărurile reli,ioase fundamentale, dar nu #nsă #n toată amploarea lor! -a este indispensabilă, dar nu absolută! . doua colecţie cuprinde descoperirea supranaturală făcută nu prin intermediari, ci direct prin /umnezeu 0iul (1n! 2, &34 -vr! &, &+ şi pusă apoi, o parte din ea, #n slova inspirată de unii dintre .postoli sau 5cenici ai .postolilor #n primul secol creştin! 0aptul descoperirii directe şi nemijlocite a acestei din urmă Revelaţii #i conferă superioritatea nedefinită faţă de prima, desăvârşind$o: 6Să nu socotiţi ca am venit să stric 7e,ea sau "roorocii4 n$am venit să stric, ci să #mplinesc6 (8t! 9, &:+! ;u această a doua colecţie se ocupă Studiul oului Testament! 1. Notiunea de "Nou Te!ta"ent" "rima colecţie de cărţi sfinte, care se #ncheiase #n sec! V #!*r!, a fost numită #n ,reaca vorbită de pe vremea 8ântuitorului diatheke (le,ământ+! 7a apariţia colecţiei a doua de cărţi sfinte, pentru a se distin,e de prima, cea din urmă a fost numită cărţile 7e,ământului ou (7e,ământul ou+! umirea de diathe<e (7e,ământ+, dată celor două colecţii de cărţi sfinte, a apărut #n momentul #n care autorii Septua,intei (prima traducere ,recească a cărţilor sfinte cinstite de iudei+ au tradus cuvântul ebraic berit, care #nsemnează 6le,ământ6, 6#nvoială6, 6pact6, prin cuvântul ,recesc diathe<e! .vând #n vedere că 7e,ea lui 8oise din colecţia Vechiului Testament reprezenta un le,ământ #ntre /umnezeu şi poporul ales, termenul berit se potrivea destul de bine, ca titlu, la #ntrea,a colecţie de cărţi sfinte apărute #nainte de 8ântuitorul! Termenul #nseamnă pact, #nvoială, care a intervenit #ntre două sau mai multe persoane, #n condiţii bine stabilite şi care are caracterul unei dispoziţii, a unei orânduiri, &

STUDIUL NOULUI TESTAMENT

SUPORT DE CURS

AN I

pe care cel #n drept o dictează şi pe care cel cu care a fost #ncheiată trebuie să o e%ecute! /acă dispoziţia respectivă este ultima, pe care cel #n drept a făcut$o, #nainte de moartea sa, atunci termenul diathe<e are #nţelesul special de dispoziţie din urmă sau testament! Traducătorii Septua,intei nu vor fi luat termenul =u%>f(?l& #n #nţelesul acesta, ştiind din cuvintele lui 1eremia (@&, @& urm!+, că le,ătura pe care /umnezeu a făcut$o pe 8untele Sinai cu poporul israelitean nu este una făcută pentru totdeauna şi că va fi #nlocuită printr$o alta nouă! Termenul poate să aibă pentru 6cei :'6 numai #nţelesul de dispozitie, aşezământ care a intervenit #ntre /umnezeu, care porunceşte, şi poporul ales, care s$a obli,at pe 8untele Sinai la ascultare! "e la mijlocul sec! 11 d!*r! când Sfânta Scriptură a fost tradusă #n limba latină (1tala+, ,recescul diathe<e a fost tradus prin latinescul testamentum! ici această traducere nu este deplin corespunzătoare, dar are totuşi o justificare #n citatul din -vrei >, &9, unde diathe<e are sensul de 6dispoziţia din urmă6! .ici se arată clar că 8ântuitorul *ristos prin moartea Sa pe cruce a #ncheiat cu omenirea un aşezământ nou, care rămâne definitiv, deoarece cel care l$a #ncheiat a murit! #. Ne$e!itatea !tudiu ui Nou ui Te!ta"ent A simplă lectură a te%tului sfânt al cărţilor oului Testament, fie ea şi repetată, precum şi cunoştinţele individuale numai, ori puterea de pătrundere a raţiunii, nu oferă posibilitatea descifrării şi #nţele,erii e%acte a sensului pe care a,hio,rafii sfinţi au voit să$l imprime cuvintelor sfinte care conţin adevărurile de credinţă fundamentale şi după care trebuie să se călăuzească viaţa creştină, #n efortul constant de dobândire a mântuirii! /in acest minus a decurs, aşadar, necesitatea studierii cărţilor oului Testament şi nu numai citirea lor, precum şi #ntreprinderea unei cercetări ştiinţifice asupra te%tului sfânt, care alcătuieşte un studiu comple%, #mpărţit #n mai multe discipline şi a%at pe o ,amă diversificată de metode de analiză a te%tului: filolo,ică, istorică etc! Bn acest sens, un studiu comple% şi sistematic al să ia #n considerare câteva aspecte: a+ importanta şi necesitatea studiului #mprejurărilor e%terne ale apariţiei te%tului, a limbii #n care a scris autorul, a culturii epocii sale, sau a sa personală, a stării de spirit #n momentul scrierii etc! 3 oului Testament, care să ofere #nţele,erea şi pătrunderea sensului te%tului sfânt, cât mai aproape de cel ori,inar, trebuie

destinatarii. uşor se poate ajun.e #n erori! d+ multe din adevărurile de credinţă.inar şi a interpretării lui corecte.plicând la descifrarea acestor e%puneri doar re. ştiintele profane constituie un indispensabil au%iliar! %. a devenit azi o preocupare de bază a teolo.rheolo. limba scrierii. oferă informaţii privind #mprejurările sociale.ia biblică $ este o disciplină mai nouă. autenticitatea.inar al scrierii sfinte #ntr$o limbă veche.ă adevăruri naturale şi adevăruri supranaturale. mai folosesc doar o jumătate! c+ te%tul sfânt cuprinde pe lân.e cultură au avutD .recii de azi. să se facă apel la norma credinţei pentru primirea lor! . asemănări etc!.ioase ale timpului scrierii şi apariţiei cărţilor canonului oului Testament! oului Testament se ocupă de: oului Testament4 istoria oului Testament4 istoria te%tului oului Testament este de a urmări soarta acestora din momentul apariţiei lor până #n zilele noastre! -a #şi . #mprejurările scrierii.ula .şadar. . cu atât mai mult cu cât Ari. care pe temeiul cercetărilor directe.iei. descoperite a.e #nţeles au dat ei anumitor cuvinteD /e unde diferenţele. politice.ine sunt autorii cărţilor sfinteD . Di!$i& ine e Studiu ui Nou ui Te!ta"ent Studiul aprofundat al cărţilor următoarele discipline biblice: a+ introducerea sau isa. aşa #ncât pe unele nici chiar autorii nu le$au putut descifra deplin! . conţinute de te%tul sfânt.rupează materialul #ntr$ oului Testament s$a concretizat #n @ .enerală şi alta specială! Bn &a'tea (ene'a ) $ introducerea #n cărţile istoria canonului traducerilor oului Testament! Bn &a'tea !&e$ia ) $ se analizează la fiecare scriere: problema autorului. trebuind. la abia două secole numai de la apariţia acestei dumnezeieşti opere se #ntreba: .ini simbolice. culturale. fie prin acţiuni şi ima. nu puţine. #n acest caz. fie prin pilde.ia cărţilor oului Testament Abiectul introducerii #n cărţile o parte .eo.eneral.en.rafice. depăşesc raţiunea.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I b+ dificultatea traducerii te%tului ori. . #n special! Ci aceasta.hio. scopul.ritatea ei etc! b+ . care nu se mai vorbeşte şi din a cărei vocabular. de la traducere la traducereD etc! "entru lămurirea tuturor acestor probleme. #n .o. de la te%t la te%t. inte. problema restabilirii unui te%t cât mai aproape de ori. reli.enerală a sensului literal. şi scopul imediat al Studiului biblic.rafilor fie prin vedenii.

ci una mi%tă.etică! Bn momentul #n care se urmăresc alte tendinţe. do. ca: apărarea #nţelesului dat de autor sau aplicarea acestor adevăruri pe terenul vieţii practice. care este analitică! G . #n funcţie de istoria poporului iudeu şi a lumii .postolii #nşişi simţind nevoia de a le fi e%plicate unele dintre #nvăţăturile 8ântuitorului 1isus *ristos! .etic. .postolii 1 se adresează cu cuvintele: 6Tâlcuieşte$ ne nouă pilda aceasta6 (8t! &@.eza este chiar mai veche decât cărţile oului Testament.reco$romane (de la .eză.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I c+ 1storia şi .matic.ulile cu ajutorul cărora să se poata realiza o e%e.ramatica limbii ori.inare (.eză pură.etul să poată mai uşor adânci sensul oului Testament $ stabileşte cadrul istoric al datelor şi cuvintelor.+ Teolo.eză corectă a te%tului Sfintei Scripturi şi #n special a oului Testament! *ermeneutica se #mparte #n trei capitole mari: $ oematica: se ocupă cu teoria sensurilor Sfintei Scripturi $ -uristica: se ocupă cu aflarea şi identificarea sensurilor #n diferite te%te biblice! $ "roforistica: se ocupă cu aplicarea sensului potrivit te%telor biblice. pentru ca e%e.şa se face că #n momentul #n care 8ântuitorul *ristos rosteşte pilda Semănătorului. omiletic etc! .receşti+ a oului Testament! Ci ea este o disciplină de ori.i! umai interpretarea care #şi propune să desluşească #nţelesul dat de autorul sfânt scrierii lui este e%e.le%andru cel 8are. @=+! evoia interpretării te%tului sfânt se resimte cu atât mai mult azi.ia oului Testament $ are #n vedere o sistematizare a adevărurilor de credinţă evidenţiate de te%tele sfinte! -a este o disciplină sistematică spre deosebire de e%e.ine mai nouă al cărei obiect este cunoaşterea limbii #n care au fost scrise cărţile oului Testament. până la ultima mare răscoală iudaică $ sec! 1V #!*r! $ &@9 d!*r!+! e+ *ermeneutica biblică $ Bnceputurile acestei discipline biblice #şi are rădăcinile #n sec! 11. . nu mai avem o e%e. când #ntre noi şi epoca 8ântuitorului *ristos s$au interpus secole #ntre. care #n traducere nu pot fi redate cu ma%imă fidelitate! d+ 1storia epocii evenimentelor cuprinse #n cărţile oului Testament.reu de interpretat! &+ -%e. . #n lucrarea episcopului 8eliton de Sardes E. ce are caracter apolo.eza sau interpretarea oului Testament $ este cea mai veche şi cea mai importantă dintre disciplinele Studiului biblic! -%e.heiaF (&:' d!*r!+ $ #n care apare lista celor mai obişnuiţi tropi biblici şi e%plicarea lor! Abiectul hermeneuticii ca disciplină este de a fi%a principiile şi re.

poc! .or! Hal! -fes! 0ilip! .p! Rom! 1 .helia după 8atei -van.helia după 1oan 0aptele .oloseni -pistola 1 către Tesaloniceni -pistola a 11$a către Tesaloniceni -pistola 1 către Timotei -pistola a 11$a către Timotei -pistola către Tit -pistola către 0ilimon -pistola către -vrei -pistola soborniceasca a Sf! 1acob -pisola 1 soborniceasca a Sf! "etru -pistola a 11$a soborniceasca a Sf!"etru -pistola 1 soborniceasca a Sf! 1oan -pistola a 11$a soborniceasca a Sf! 1oan -pistola a 111$a soborniceasca a Sf! 1oan -pistola sobornicească a Sf! 1uda .rt! /enumirea scrierii &! 3! @! G! 9! =! :! 2! >! &'! &&! &3! &@! &G! &9! &=! &:! &2! &>! 3'! 3&! 33! 3@! 3G! 39! 3=! 3:! -van.uprinsul 32 cap! &= cap! 3G cap! 3& cap! 32 cap! &= cap! &= cap! &@ cap! = cap! = cap! G cap! G cap! 9 cap! @ cap! = cap! G cap! @ cap! & cap! &@ cap! 9 cap! G cap! @ cap! 9 cap! & cap! & cap! & cap! 33 cap! 9 .helia după 8arcu -van.pocalipsa "rescurtare 8t! 8c! 7c! 1n! 0!.postolilor -pistola către Romani -pistola 1 către .STUDIUL NOULUI TESTAMENT *.orinteni -pistola către Halateni -pistola către -feseni -pistola către 0ilipeni -pistola către .ol! 1 Tes! 11 Tes! 1 Tim! 11 Tim! Tit 0il! -vr! 1ac! 1 "t! 11 "t! 1 1n! 11 1n! 111 1n! 1uda . Î"&)'+i'ea $)'+i o' Nou ui Te!ta"ent SUPORT DE CURS AN I oul Testament cuprinde un număr de 3: de cărţi: r! .orinteni -pistola a 11$a către .or! 11 .helia după 7uca -van.

en fiind . care. după apariţia tiparului.atei din &9G2! .ctuala #mpărţire #n versete datează de la editorul Robert Ctefan. .rupă cuprinde -van.postoli şi ucenici ai lor după #ncheierea vieţii pământeşti a lui 1isus. #mpărţire orientată după cuprinsul cărţilor şi după . Metode de $e'$eta'e Scopul urmărit #n Studiul oului Testament este: a+ $ de a stabili un te%t al oului Testament cât mai aproape de te%tul ori. de la cardinalul Ctefan 7an.postolul+ descriind activitatea Sf! . vedenii şi descoperiri supranaturale prezentul şi viitorul Iisericii lui *ristos #n lupta definitivă cu puterea celui rău şi victoria deplină asupra acestuia! /atorită stilului simbolic şi a modului metaforic de descriere a acţiunii.helii. care o introduce #n ediţia Vul.p! "avel! b+ cărţi cu caracter didactic$doctrinar $ #ncluzându$se #n această cate.. citatelor şi traducerilor din primele secole creştine. paleo.pocalipsa este #ncadrată şi #n literatura apocaliptică! "entru uzul particular şi pentru cercetări ştiintifice. cu ajutorul filolo. din diferite puncte de vedere. descriind prin acţiuni simbolice.ura carte a oului Testament apartinătoare acestui . viata şi opera 8ântuitorului *ristos şi 0aptele .iei comparate.e şi "rofeţi! "rima . care prezintă.postol după obişnuita #mpărţire a cărţilor Vechiului Testament $ 7e.iei! b+ $ de a scoate #nţelesul autentic e%primat de autorii scrierile lor! = oului Testament #n .rafiei şi arheolo. un volum care #nsoţeşte -van.enuri literare: a+ cărţi cu caracter istoric $ dintre care fac parte Sf! -van.ton (J&33=+.heliile.rupe. deşi este redusă de unii până #n sec! 111! .âne! 8ai recentă este #mpărţirea cărţilor oului Testament #n trei . a fost adoptată #n toate ediţiile tipărite ale Iibliei! .ea mai veche .postoli şi a ucenicilor lor #n mijlocul lumii iudaice şi pă. prin cercetarea şi comparaţia manuscriselor. care #nfăţişează viata şi activitatea 8ântuitorului 1isus *ristos.rupare a celor 3: de cărţi datează din sec! 11. fiind #mpărţită #n -van. cărţile oului Testament au fost #mpărţite #n capitole şi versete! Bmpărţirea este de dată mai nouă.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I . a lecţionariilor.helii şi . punându$se accentul #n mod special pe lucrarea misionară a Sf! .orie epistolele Sf! "avel şi epistolele soborniceşti! c+ cărţi cu caracter profetic $ sin.inar.helia lui 7uca şi care conţine descrierea câtorva fapte ale unor . iar a doua (.postolilor.pocalipsa.ctuala #mpartire #n capitole datează din sec! )111.

Th! Kahn. ridică pentru Studiul oului Testament o seamă de probleme care nu mai pot fi rezolvate numai cu 7ovitura de . #n investi.e o concluzie si. se ţine seama de părerile Sf! "ărinţi şi ale scriitorilor bisericeşti. metoda critică istorică.ime. pe de o parte. Renan. având urmaşi pe Keller.urată de Richard Simon se dezvoltă trei metode mai #nsemnate: & $ metoda critico-istorică. mai #ntâi de protestanţi. care caută noi mijloace pentru soluţionarea problemelor de #nţele.ument! /ar evolutia ştiintelor profane.ând ambele puncte de vedere sunt de acord.ură4 când nu.ere şi interpretare a te%tului! Bn "rotestantism. se introduce principiul cercetărilor directe cu #ntre.urată de Richard Simon prin trei lucrări ale sale apărute la Rotterdam #ntre &=2>$&=>@! . cât şi #n ceea ce priveşte interpretarea lui. metodă #ntrebuinţată până azi! "rin această metodă. dovezile istorice venind numai ca o confirmare a rezultatelor obţinute! 3 $ Metoda critică liberală (critica ne. decât noi.u toate că la #nceput Richard Simon a fost aspru criticat de confraţii săi catolici. #ntrucât Sfinţii "ărinţi au fost mai apropiaţi de timpul 8ântuitorului şi de mentalitatea epocii 7ui.raţie o dă acestei metode. şi dusă : metoda istorică! . părerile Sfinţilor "ărinţi sunt supremul ar. se foloseşte de #ntre.iană e%tremistă.inalul oului Testament. arsenalul ştiinţific al timpului nostru. adoptată de protestantismul conservator şi reprezentată #n domeniul biblic prin 0r! /elitzsch. câteva decenii mai târziu metoda lui este adoptată aproape #n #ntre.aţii directe asupra te%tului! . cei de azi etc! 1ar pe de altă parte. problema cercetărilor rămâne deschisă #n atenţia specialiştilor. inau. cu principalele două şcoli: şcoala tubin. au avut la dispoziţie te%te mai apropiate de ori. se dezvoltă #n cursul sec! al )V111$lea metoda 6istorico$critică6. #n cursul secolului al )V11$lea.ativă+.hr! Iaur.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I 8etoda clasică de cercetare este metoda istorică4 ea domină până la sfârşitul secolului al )V11$lea! Bn folosirea acestei metode. atât #n ceea ce priveşte puritatea te%tului. o #mbinare a metodei istorice cu cea critică. apoi şi de catolici! "rin această nouă metodă 6critică istorică6. #n domeniul biblic. aparatul ştiinţific asupra te%tului oului Testament! /in metoda lui Richard Simon. se tra. #ntemeiată de 0!. din metoda inau. I! LeiI etc! /eosebirea faţă de metoda istorico$critică este că se dă #ntâietate cercetărilor critice cu mijloace ştiinţifice asupra te%tului.

STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I până la e%trem de Vol<mar.erii şi interpretării autentice a te%tului sfânt.enfeld.ică $ interpretarea feministă $ interpretarea materialistă $ interpretarea interte%tuală etc! Toate aceste noi direcţii de interpretare ale Sfintei Scripturi arată cât de mult s$au #ndepărtat anumite ramuri ale protestantismului modern de duhul patristic al #nţele. adică normative pentru mântuire! Sfârşitul veacului #ntâi creştin . 2 .! Ritschl cu urmaşii *il. inspirat de /umnezeu! III. este foarte probabil.enerat #n sanul lui aparitia unor noi direcţii n interpretarea Sf! Scripturi. epistolele apocrife erau #n circulaţie #n cursul secolului al doilea. Mulicher. 0aptele apocrife. fiind acceptate de multi creştini! oului Testament.anonul de Iiserica Artodo%ă canonice. #nainte de sfârşitul secolului #ntâi creştin! Bn afară de aceasta.ic de azi! .heliile apocrife. #narmată cu #ntre. o literatura biblică de proporţii fi%e: #ntinderea acesteia este stabilită. #ncă din perioada marilor controverse teolo. -o'"a'ea Canonu ui Nou ui Te!ta"ent Studiul biblic impune. care #şi #ndreaptă toată atenţia asupra formei te%tului.el mai #nsemnat reprezentant al ei fiind -d! ?oni. sau toate epistolele Sf! "avel.ice.heliile. #n . cărţile dovezile patristice sunt nesocotite! @ $ S$ar mai putea vorbi şi de o metodă critică istorico-literară. Iruno Iauer4 şcoala neocritică #ntemeiată de . aparatul filolo. multe dintre -van. ca o premiză a sa.erari! /intre acestea amintim câteva: $ interpretarea e%istenţialistă $ interpretarea profund psiholo. Lrede etc! "rin aceasta metodă. inspiraţia este contestată. #n mod tradiţional.! Toate aceste metode de cercetare folosite #n Studiul oului Testament de protestantismul modern au . ca foarte mulţi dintre primii creştini să nu fi văzut toate -van.ăseşte toate cărţile care alcătuiau oul Testament la destinaţiile lor! Bnsă nu toate cărţile oului Testament au fost cunoscute de la #nceput de toti creştinii4 dimpotrivă. marcate şi ele nu de mai puţine e%a. #n care toate cele 3: de cărţi sunt considerate oului Testament sunt cercetate ca şi oricare alte cărţi ale literaturii universale.

pocalipsa au fost adunate laolaltă alcătuind canonul oului Testament.postolului "avel! 8arcu şi 7uca. #n cele din urmă. ca şi Sf! .ine.ontrar principiilor folosite #n cea mai mare parte a lucrărilor literare.postoli. ori chiar deloc. aproape la fel de vechi. canonul oului Testament nu poate fi stabilit numai pe baza paternităţii scrierilor! .postolicitatea $ Scrierile oului Testament sunt 6apostolice6 #ntrucât au fost scrise de . #n timp ce alte scrieri. 0aptele . contestat parţial sau definitiv! Bn ciuda acestui fapt. au fost e%cluseD . C'ite'ii e $anoni$it)+ii . iar altele au fost respinseD "e baza căror criterii şi când cele patru -van.helii. 1oan.postoli: 8atei. respectiv "avel.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I /ate fiind aceste #mprejurări. #n scrierile lor.el puţin două sunt criteriile după care s$a atribuit scrierilor oului Testament calitatea de 6canonice6: apostolicitatea şi inspiraţia divină! a+! . ai căror ucenici au fost! Sf! 1acov. s$a ajuns la un consens unanim sub acţiunea călăuzitoare a /uhului Sfânt #n viaţa Iisericii! /istincţia #ntre cărţile canonice şi cele necanonice poate fi socotită ca fiind produsul unei conştiinţe spirituale crescânde a Iisericii.inea nemijlocit de la . redau cu fidelitate predica Sf! . "etru şi "avel. a binemeritat numele de 6stâlp6 al Iisericii din 1erusalim (Hal! 3. 1uda şi autorul epistolei către -vrei. fie mijlocit! /intre cele 3: de cărţi.postoli "etru şi 1oan. s$au ridicat şi se ridică #ntrebări de . -pistolele pauline.enul acesta: "e baza căror criterii au fost acceptate unele cărţi ca fiind canonice.postolilor: 8arcu. ceea ce o persoană sau o comunitate a respins. #nsa mijlocit.p! "etru.ând s$a #ncheiat acest proces de selectare şi colecţionare a cărţilor care urmau a forma canonul scrierilor oului TestamentD Răspunsul la aceste #ntrebari şi lămurirea oului Testament constituie problema #mprejurărilor şi timpului apariţiei cărţilor canonului oului Testament! 1. sau dreptul lor de a fi incluse #n canon. a acceptat alta. iar restul de şase au aceeaşi ori. fie direct. dar tot aşa se cunoaşte şi faptul ca au e%istat unele care au fost acceptate cu ezitări. sau la o dată târzie. fără rezerve. >$&'+. iar Sf! 1uda a fost fratele Sf! 1acov şi continuatorul misiunii sale! > . care trebuie să fi fost unul din anturajul apropiat al . prin ucenici ai . soborniceşti şi .ime nici numai pe baza acceptării cărţilor lui numai de Iiserică! Se cunoaşte că majoritatea cărţilor au fost acceptate imediat de Iiserică. de ceea ce nu este canonic! . 7uca. recunoscând şi delimitând astfel ceea ce este canonic.postolilor. cel puţin 3& işi au ori.anonul nu poate fi stabilit #n #ntre. 1acob. până ce.

&=$&:+! 1ar . deoarece #n epistola sobornicească 11 "etru @.postolii #nşişi sunt conştienţi şi mărturisesc că misiunea şi activitatea lor. trimis din cer.p! "avel #i scria lui Timotei: 6Toată Scriptura este insuflată de /umnezeu şi de folos spre #nvăţătură. astfel ca omul lui /umnezeu să fie bine pre.p! Moan mărturiseşte clar. nu aţi luat cuvânt omenesc. de iluminare.helia sa nu este de obârşie omenească 6pentru că n$am primit$o. precum pe scurt v$am scris! /e unde citind.or! 3. Sf! "avel afirmă că -van. spre #ndreptare. &3+! 7a fel le serie .STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I b+! 1nspiratia $ Sf! Scriptură. ne #nfăţşăm #n locul lui *ristos.pocalipsa.p! "avel a ajuns să facă parte din canon la o dată timpurie.ătit pentru orice lucru bun6 (11 Tim! @. ci prin descoperirea lui 1isus *ristos6 (Hal! 1.ceastă fi%are #n scris a Revelaţiei s$ a făcut sub influenţa harismei /uhului Sfânt.helie6 (-fes! @. care şi lucrează #ntru voi cei ce credeţi6 (& Tes! 3. cuprinde Revelaţia lui /umnezeu4 cuvântul pe care . .i noua ni le$a dezvaluit /umnezeu prin /uhul Sau.or! 9.helia6 (1 "t! &. spre mustrare. nici n$am #nvăţat$o de la om. @$9+! Bn epistola către Halateni.hio.cesta l$a adresat neamului omenesc #n vederea mântuirii. cuvântul lui /umnezeu.şadar. care #i #ntăreşte şi #i lumineaza! Bn acest sens. care este acţiunea /uhului Sfânt. &9$&= autorul face aluzie la această colecţie ca la un . spre #nţelepciunea cea #ntru dreptate. privită #n . care nu s$a făcut cunoscută fiilor oamenilor din alte veacuri cum s$a descoperit acum Sfinţilor Săi .eneral.&3+! . adică prin inspiratie. transmis mai #ntâi pe cale orală şi fi%at apoi. chiar şi adâncurile lui /umnezeu6 (1 .poc! 1. Sf! . #n scris! . ci precum este adevărat. #n . fiindcă /uhul toate le cercetează. &'$&@+! 6.orintenilor: 6. că a fost #ndemnat de #nsuşi /omnul să scrie ceea ce i s$a descoperit (.postolul "avel scrie -fesenilor: 6"rin descoperire mi s$a dat această taină.rup de scrieri care trebuie să fie acceptate ca şi 6celelalte Scripturi6! &' . 3'+4 precum şi Tesalonicenilor: 6 !!7uând voi cuvântul ascultării de /umnezeu de la noi. fie orală. mai târziu. puteţi să cunoaşteţi priceperea mea #n taina lui *ristos. fie scrisă. &@+! 1ar Sf! "etru spunea: 6!!!prin cei ce #ntru /uhul Sfant. prin intermediul căreia a. aşa cum le$a promis 8ântuitorul.postoli şi "rooroci prin -van. &&4 &>. se desfăşoară sub auspiciile puterii divine.>+! . ca şi cum /umnezeu v$ar #ndemna prin noi6 (11 .olecţia epistolelor .raful transpune #n scris Revelaţia divină! Referitor la caracterul de scrieri inspirate a cărţilor oului Testament. v$au propovăduit -van.

unele fiind adresate anumitor comunităţi.o utia $anonu ui Nou ui Te!ta"ent /n &'i"e e &at'u !e$o e $'e0tine Bn marea lor majoritate. dar o transformare ontolo. #n special #n evoluţia formării canonului creştine! #. care va arăta valoarea atribuită acestor cărţi.postolul "avel! 1ată ce scrie el .ânduri umane.postolilor relatează efectele istorice ale lucrării Sale mântuitoare. este recomandat chiar de .ol! G. de aceea când apărea! A scriere apostolică.ic şi practic ce emană din raportarea noastra la persoana divino$umană a lui lisus *ristos. epistolele având un conţinut doctrinar teolo.ceastă râvnă creştinească a dat.ică a ei o pot realiza numai scrierile inspirate ale oului Testament! $ din mărturia istorică a Iisericii creştine.ândirea umană. erau socotite de creştini un bun spiritual comun şi indispensabil.olosenilor: ECi după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi. primele colecţii de cărţi ale oului Testament! . iar pe cea din 7aodiceea să o citiţi şi voi6 (. &=+ (adica epistola către -feseni+! .heliile sunt schiţe bio.pocalipsa prezicând.şa se e%plică de ce . putând influenţa profund . #n .ic! $ din efectele lor etice şi spirituale #n viaţa omenirii! Toate scrierile redau şi inspiră . aşadar. cărţile oului Testament sunt scrieri ocazionale. sau din hristocentrismul lor $ toate având ca subiect central persoana şi lucrarea 8ântuitorului *ristos4 -van. comunităţile creştine principale #ncercau să o aibă #n proprietatea lor. relaţia 7ui cu viitorul eshatolo. altele unor persoane anume. iar altele având caracter enciclic! Toate au fost scrise apro%imativ intre anii G@$>2! Scrierile apostolice. E. copiind$o! -ra un titlu de cinste pentru o comunitate să aibă cât mai multe din scrierile apostolice! Schimbul de epistole #ntre diferite centre şi comunităţi creştine. #n special.postolul "etru recomanda cititorilor săi scrierile Sf! oului Testament #n primele patru secole oului Testament mai rezulta şi din cel puţin #ncă trei && . indiferent de caracterul ei particular sau enciclic. faceţi să se citească şi #n Iiserica 7aodicenilor. 0aptele . ca unele ce sunt canonice! /ar inspiraţia scrierilor motive: $ din conţinutul lor intrinsec.rafice. iar .eneral.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I 0aptul ca unii 6neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc6 dovedeşte autoritatea acestor scrieri ca fiind dumnezeieşti şi care merită toata atenţia.

epistolele Sf! "avel către Romani. şi anume Iarnaba! Bn jurul anului >= d!*r!.postolilor. apoi 0aptele . 8arcu şi 7uca. acesta scrie o epistolă foarte citită #n biserica veche! /in cuprinsul ei se poate observa că autorul cunoaşte -van.sia 8ica este "apias.lement adresează o epistolă Iisericii din . #n cele din urmă.heliile după 8atei.e6 şi 6"rooroci6! . despre e%istenţa unei colecţii a cărţilor sfinte ale oului Testament #n epoca "ărinţilor apostolici. episcopul Romei! #n jurul anului >9 d!*r!. . şi se pare că şi pe cea a lui 1oan.ul mai multor secole! a! . ucenic al .helii şi . care vorbeşte #n scrierile sale de -van.p! 1oan şi prieten cu "olicarp! /in lucrarea sa #n 9 volume. este cea a lui .helia lui 8atei.helii. #n care a #ncercat să adune ştirile despre cuvintele şi faptele 8ântuitorului.helice.pocalipsa! .le%andria. #n acest timp. -pistolele pastorale. care mai circulau pe atunci şi care nu erau fi%ate #n scris #n scrierile apostolice. Sf! "olicarp şi Sf! . şi el ucenic al .anonul oului Testament la "ărinţii . care #n scrierile lor citează din cele patru -van.postolici contemporani lui: Sf Varnava.lement Romanul.postolilor şi epistolele catolice! Bn Iiserica de . 0ilipeni.p! "avel (11 "t! @.postolului 1oan.mentelor care s$au mai păstrat din ea la -usebiu de . precum şi de 0aptele . pe care o citează (8t! 3. o .ăsim la Sf! 1. dar face aluzii la citate din ele! A altă mărturie.ia.postolici A primă mărturie despre un 6canon6 al oului Testament la sfârşitul veacului 1 şi #nceputul celui de al doilea este aceea a unuia dintre cei mai vechi reprezentanţi ai Iisericii Arientale.natie.lement.pus. de$a lun. -vrei.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I . #ntre primele.orint. pe care le pune alături de 67e. potrivit fra.postolilor. din 0aptele . 1$11 "etru şi . episcopul de *ierapolis din 0ri. 1acob. până pe timpul vieţii lui (7c! &. &+! -laborarea canonului oului Testament a fost deci rodul unui proces derulat.ezareea. din "alestina sau .postol. o mărturie #nsemnată despre e%istenţa canonului oului Testament. -feseni. se poate observa că "apias avea cunoştinţă despre -van.utorul nu le #nşiră cu numele.e a #nţeles el prin aceste cuvinte rezultă din citatele folosite de "ărinţii . până la fi%area finală. &G+. &9$&=+ şi de ce 7uca vorbea de mai multe #ncercări de a se scrie opere evan. din aproape toate epistolele pauline şi din epistola 1 "etru! Toate aceste citate sunt #nsotite de formulele: 6Sfânta Scriptură zice6 sau 6Scriptura zice6! 5n alt reprezentant al Iisericii din . #n care #i invită pe corinteni să &3 . iar.

ii.ânilor.ăsi soluţii necesare pentru stin.oloseni.anon6 al lui 8arcion. necitate anumite cărţi ale oului Testament. Oti graphe esti6 sau 6Kata eti GrapheF! /acă rămân #n epoca "ărinţilor . Sf! 1ustin arată că #n fiecare duminică la serviciul cultic de la Iiserică se citea din memoriile apostolice şi din cărţile profetilor! Sf! 1ustin #nţele.polo. .postolilor! -l citează de mai multe ori #n scrierile sale te%te din -van.rupe: -van.heliile sinoptice şi afirmă #n mod e%pres că aceste 6memorii6 au fost compuse de 6.helii şi . este şi aşa$zisul 6. ereticul. 1$11 Timotei şi Tit! /e asemenea.p! "avel adresate lor #n urmă cu apro%imativ G' de ani şi #n care vor . epistole1e soborniceşti şi .i din -pistola către -vrei6! .postolici.postolilor6. Halateni.lement cunoaşte şi epistolele 1$11 "etru şi 1acob! u face. #n schimb.helii.p! 1oan! -%plicaţia ar fi că. din motivul.postolului fiind 6duhovniceşti6! Bn ea .postol.ere #nvăţătura credinţei creştine. Sf! -van. aceasta nu #nseamnă că ele nu făceau parte din cele două . că el va fi scris #naintea acestuia! Bn toate scrierile sale. nu include operele Sf 1oan (-van. şi mai puţin ale Sf! 1oan! A mărturie importantă despre canonul cărţilor oului Testament. aluzii la scrierile lui 1oan . din prima jumătate a sec! 11.ul cu iudeul Trifon6 şi cele două . se pot #ntâlni şi Emulte idei şi uneori chiar pasaje #ntre.pocalipsa+.anonul oului Testament #n secolul al 11$lea Secolul al 11$lea este epoca mărturiei apolo.eţilor creştini! Bntre cei ce au apărat cu râvnă şi convin.umente #n favoarea celor analizate #n scrierile "ărinţilor apostolici! b! . ci numai că din ele nu s$au scos ar.orinteni. pentru tezele sale i$au slujit mai mult celelalte scrieri de care aminteşte.postolul. atât #n faţa iudeilor. . la loc de frunte se situează Sf! 1ustin 8artirul şi 0ilosoful. -feseni. scris #n jurul anului &@ .postolilor6. probabil. dar este puţin probabil ca Sf! 1ustin să nu fi cunoscut scrierile .erea diferendelor dintre ei.lement introduce citatele Scripturii cu cuvintele: . din Siria! Bn lucrările sale 6/ialo..ăsim aluzii şi la citate din Romani. 1$11 .e prin 6memoriile . aşa după cum #nsuşi afirmă.helia. cât şi a pă.ine. cuvintele .rec de ori.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I citească epistolele .postoli sau de urmaşii lor6! Bntre scrierile #nţelese de el ca 6memoriile . . cât şi 0aptele .

nefiind nici acolo acceptat de Iiserică. unele epistole catolice (mai puţin 1acob şi "etru+ şi . precum 6. deşi a respins primele două capitole care vorbesc de naşterea din fecioară.helii.anonul6 său consta din -van. unde tatăl sau era episcop! /atorită atitudinii sale e%a.recesc! "resupunerea este totuşi .anizeze o Iiserică proprie căreia #i ofera o nouă Sf! Scriptură.reu de dovedit! 0ra.eea ce reiese din această listă şi descriere este faptul că #n sec! 11. este aspru criticat şi e%clus din Iiserică! "leacă la Roma #n cele din urmă şi.anonu16 său erau considerate indiscutabil autentice4 3+! cărţile pe care le$a respins erau socotite canonice de marea majoritate a contemporanilor săi! "entru cunoaşterea e%tensiunii canonului oului Testament #n sec! 11.oloseni. care să fie lipsit total de . din provincia "ont. Vechiul Testament.asit #n Iiblioteca ambroziană din 8ilan şi editat pentru prima oară de #nvăţatul 7udovico 8uratori. 1$11 Tesaloniceni. creştinii din Roma socoteau canonice: G -van. #n anul &:G'! /ocumentul a fost compus #n sec! 11. ci numai să le poarte numele pe nedrept. ajun. e%cluzând epistolele pastorale şi -vrei! 7ista lui #ncepea cu Halateni.mentul de document care s$a pastrat dă o listă a scrierilor oului Testament #mpreună cu o descriere a ori.inar din Sinope.postoli.puseană. un nou canon al influenţe iudaice! 6.helia după 7uca. autorul afirmă că au putut să nu fie compuse de cei doi .reutăţi de e%primare.mentul 8uratori6.ă #ntre. după care urma 1$11 . . aparţinator sec! V11. poarta numele lui Solomon! &G oului Testament. din &' epistole ale lui "avel.anonul arbitrar stabilit de 8arcion scoate #n evidenţă 3 adevăruri: &+! cărţile pe care le$a inclus #n 6.inii şi conţinutului lor! . se crede că e o traducere defectuoasă #n latină a unui ori. 0aptele . .artea #nţelepciunii lui Solomon6.erat antiiudaice. #ncearcă să or.ând să respin. &@ epistole pauline (epistola către -vrei nu este amintită+. 0ilipeni şi 0ilimon! .STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I &GG d!*r! 8arcion era ori. #n Iiserica . -feseni (pe care a numit$o 7aodiceni+. un manuscris latin căruia #i lipseşte #nceputul.pocalipsa! /e cele ale lui 1uda şi 1oan.orinteni. Romani. de o deosebită importanţă este 60ra. #n jurul anului &:' d!*r!.inal . iar pentru că limba 1ui prezintă multe .postolilor.

de unde şi motivele pentru care scrie: . sau călătoria Sf! "avel #n Spania. cele două ale lui 1oan (1$11 1oan+ şi . despre care se afirmă că e a treia din şirul celor socotite canonice! Sunt amintite #n continuare -van.urele6! Bn afară de cărţile amintite. sunt privite cu mult respect. şi faptul că . cele G -van. #n vremea sa. mai sunt considerate canonice şi -pistolele lui 1uda.helia după 8arcu.mentul 8uratori mărturiseşte că #nsuşi autorul lor arată cui.ment #i lipseşte #nceputul! 0ra.pocalipsa lui 1oan! A ultimă mărturie a sec! 11.ment mai este amintit şi faptul că Sf! "avel ar fi scris #ncă două epistole.orint.postolul scrie ca şi 1oan către : Iiserici: .postolul a scris şi unor persoane particulare. Halatia.ceste epistole $ spune 0ra.mentul $ nu pot fi primite #n 6Iiserica catolică6 pentru că 6nu se poate amesteca mierea cu fa.helii erau un fapt a%iomatic fiind comparate cu cele G colţuri ale pământului şi cu cele G vânturi ale cerului! -l citează adesea din 0aptele . iar lipsa ştirilor despre moartea lui "etru. 0ilipi. a doua oară! -ste menţionat. aceasta din urmă pledând #n favoarea ereziei lui 8arcion! . Tit şi două către Timotei! Bn fra. -fes. cu e%cepţia epistolei către &9 . ca fiind socotite canonice aproape toate scrierile oului Testament. fiind amintite astfel. deşi nu sunt citate #n mod e%plicit ca Scriptură.olose.at cultura şi formaţia sa teolo. Tesalonic şi Roma! . 0ra. . precum şi -pistolele sale! /espre 0aptele .le%andrini.mentul #ncepe cu o propoziţie neclară care face referire la -van. uneori #n mod e%plicit.mentul o pune pe seama faptului că 67uca n$ a fost martor ocular al acestora6 ! Referitor la epistolele Sf! "avel. unul din cei &3 .postolilor se afirmă că sunt scrise tot de 7uca pentru 6preabunul Teofil6.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I 7istei cărţilor canonice enumerate de fra. următoarele 6amintind -van. pentru #ndreptarea lor.orintenilor le interzicea a provoca dezbinări4 Halatenilor le interzice circumciziunea4 Romanilor le scrie despre folosul Scripturilor Sfinte etc! . una către 7aodiceni şi alta către . . despre canonul oului Testament o oferă Sf! 1rineu. de asemenea. episcopul 7Nonului (J3'3+.helia după 1oan.postolilor şi afirmă.eţii secolului al 11$lea folosesc.orintenilor şi Tesalonicenilor a fost nevoit să le scrie. #n special primele două! Bn concluzie. fra. Sf! 1rineu dă dovezi clare că.postoli ai /omnului.pocalipsa şi unele epistole catolice. epistolele către 0ilimon. care şi$a câşti.ică #n Răsărit! Bn lucrarea sa E. se poate afirma că apolo.helia dupa 7uca.dversus *aeresis6. că citează Scriptura! -pistolele lui "avel.

lement relatează #mprejurările scrierii: 6după ce "etru propovăduise public #nvăţătura creştină #n Roma şi făcuse cunoscută -van. după ce a tradus$o cu . . #n 2 cărţi.celaşi număr de cărti. următoarele: 6acele -van. privitoare la ordinea evan. OFale lui Titus 0lavius . intitulată Stromate sau după numele #ntre. .lement relatează. afirmând că a fost adresată evreilor #n limba lor proprie. mulţi din cei ce ascultaseră aceste predici au ru.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I 0ilimon şi 111 1oan! 8ai puţin folosite au fost epistolele către -vrei. amintind şi de aşa$numitele 6cărţi controversate6.at pe 8arcu.helia cu puterea /uhului Sfânt. ca şi Stromatele. a editat$o pentru elini #n limba lor! .lement oferă e%trase rezumative din #ntrea. să pună #n scris cele propovăduite! .pocalipsa! ecitarea primelor două se e%plică prin conţinutul lor de mai mică importanţă. iar din multele -van. părerile marilor dascăli ai şcolilor catehetice din .lement .a Sf! Scriptură neotestamentară.helia după 8arcu.helii care conţin spiţa neamului lui 1isus au fost scrise mai #ntai6! 1ar referitor la -van. .lement stromate sau note . Canonu Nou ui Te!ta"ent /n !e$o u a III1 ea /e o mare autoritate #n acest secol sunt. 1uda şi .postolilor! Tot #n lucrarea *ipotipoze. a fost .le%andria şi . "etru n$ar fi intervenit nici ca să$l #mpiedice.lement . 11 "etru. iar 7uca.nostice potrivit filosofiei celei adevarate6.ezareea! 5n ilustru reprezentant al Iisericii şi şcolii catehetice din . ca unul care #l #nsoţise pe "etru de multă vreme şi deci păstrase #n amintire cele spuse.le%andria.heliilor. precum şi celelalte epistole soborniceşti. urmaşul lui "anten! Bn scrierea sa. s$ar e%plica faptul că limba acestei epistole se aseamănă cu cea a 0aptelor .şa. foloseşte e%presiile 6Vechiul şi canonicitatea doar la patru! . dar nici ca să$l #ncurajeze6! oul Testament6.le%andrinul o atribuie Sf! "avel.pocalipsa lui "etru! Referitor la -pistola către -vrei.rijă. cuprind şi operele sale numite *ipotipoze #n care .le%andrinul. cum sunt -pistola lui 1uda.flând de această dorinţă.helii recunoaşte &= . iar #ntrebuinţarea mai rară a celor din urmă se datorează faptului că mulţi eretici pretindeau a$şi #ntemeia erorile lor pe citate din ele! $. apoi -pistola lui Iarnaba şi . #n acord cu tradiţia vechilor prezbiteri. cu precădere. de la #nceputul secolului al 111$lea. 1acob.

le%andriei (3G:$3=9+ şi care stătea #n corespondenţă cu episcopii din -.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I Tot de la . Ari.ărţile canonice nu sunt un produs al spiritului omenesc. ci operă a /uhului Sfânt! Semnul cunoaşterii lor este ori.en la conducerea şcolii catehetice din . &@ epistole pauline. 0aptele . dintre epistolele soborniceşti: 1 1oan. de adevarată critică te%tuală. 1$11 "etru şi #n cele din urmă .helii.postolilor. 11$111 1oan. când a văzut. mai puţin epistola către -vrei. la urmă de tot.lement la conducerea şcolii catehetice din .helia sa care e mai duhovnicească6 (decât celelalte.en! -1 s$a ocupat #ndelun. . că #nvăţătura privind omenitatea 8ântuitorului a fost pusă #n lumină (#n celelalte evan.sia şi Roma şi se bucura de mare &: oului Testament au aprobarea unanimă a Iisericii şi care sunt acelea asupra cărora e%istă #ndoieli! /e remarcat sunt cele @ clase #n care el #mparte . a alcătuit evan.are el le consideră canonice. *e%apla. toate epistolele pauline.en mai stabileşte şi o a treia cate. care cuprinde te%tul traducerilor realizate până #n timpul său.ât despre 1oan.en avea să afirme ori. devenit mai târziu episcop al . pe . cu precădere prin monumentala sa operă. aşezat pe = coloane şi comparând traducerile #ntre ele! Bn scrierea sa /e "rincipiis. din care fac parte scrieri care au fost respinse ca fiind falsuri eretice. n!n!+! 5rmaşul lui .helie duhovnicească: 6. cu numele /ionisie.pocalipsa! 8eritul mare al lui Ari.orie de scrieri.le%andria. 1 "etru. 1 1oan.helii. -vrei.le%andria a fost marele #nvăţat Ari. spunând: 6. doua clasă de scrieri o formează cele asupra cărora e%istă #ndoieli #n privinţa canonicităţii lor şi #ntre care se numără: 11 "etru. 1acob şi 1uda! @! Ari.en este #nsă acela de a fi cel care stabileşte pentru prima oară care scrieri ale scrierile: &! /in prima clasă fac parte aşa$numitele scrieri Easupra cărora nu e%ista #ndoieli #n Iiserica lui /umnezeu de sub cer6 şi #n care sunt enumerate: cele G -van. putând fi socotit #ntemeietorul criticii te%tului.ipt.helii+.lement ne$a parvenit şi #nformaţia potrivit căreia Sf 1oan ar fi scris o evan.postolilor şi . sunt: cele G -van.pocalipsa! 3! . cu studii1e biblice scriind un număr impresionant de e%plicări la Sf! Scriptură.inea apostolică şi tradiţia unanimă a Iisericii6! 1ar cărţile oului Testament. şi #nvăţăcel al său. 0aptele . la #ndemnul cunoscuţilor săi şi fiind luminat de /uhul Sfânt. citate fiind aici o serie din scrierile apocrife! 5rmaşul lui Ari.inea divină a scrierilor oului Testament.

pocalipsa şi -van.pus cu oarecare #ndoieli asupra epistolei către.şadar. dar nimeni nu le$a socotit #nsă apocrife! d. erau cinstite ca sfinte şi canonice: G evan.helii. ucenicul şi apostolul /ornnului! . nemaisocotind$o scriere a . rămânând totuşi #ndoieli cu privire la canonicitatea epistolelor lui 1acob şi 1uda! 8ai puţin citate au fost de la /ionisie #ncoace: . renunţând la autoritatea apostolică a ei.p! 1oan şi prezbiterul 1oan prin diferenţa de stil şi vocabular care e%istă #ntre . &G epistole pauline (#n .p! 1oan.pocalipsa 3'.Bmpotriva ale.postolilor. 1acob şi 1uda+. declarând .pocalipsa. mulţi Sf! "ărinţi şi scriitori bisericeşti temându$se să o mai amintească #ntre cărţile canonice şi să citeze din ea.alist! *Npolit oferă o mărturie importantă #n ceea ce priveşte cartea . el pretinzând o interpretare literală a acestuia! 7ucrarea lui epos .orice a te%tului din . fiind trecută sub tacere ori de câte ori se punea problema numărului cărţilor canonice ale oului Testament! "entru această perioadă menţionăm şi un reprezentant de profundă erudiţie teolo. foarte bine primită #n multe cercuri epos #n eroarea hiliastă.pus.. 11$111 1oan.oriştilor6. . care ataca şcoala ale%andrină pe motivul interpretării ale.pocalipsa.helia după 1oan! /in acest moment #ncep discutiile #n jurul canonicităţii acestei cărţi şi care durează #n Răsărit un secol.pocalipsei. contracandidatul episcopului din Roma. se lasă atras #ntr$o dispută cu episcopul epos din . atât cea de Răsărit. secolul al . dată fiind situaţia ei din acel timp.pocalipsa #ntr$o lucrare a sa $ /espre fă. un hiliast notoriu. @ urm!. referindu$se la .ăduinţe $ drept carte necanonică. cât şi #n cea de . & 1oan. mărturiile Sf "ărinţi şi scriitori bisericeşti din sec! 111 dovedesc că #n Iiserică. 11 "etru. justificând deosebirea #ntre . -vrei+ şi G epistole soborniceşti (& "etru.ică a Iisericii apusene care a fost şi ucenicul Sf! 1rineu.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I autoritate #n sânul Iisericii. *Npolit. şi anume. Canonu Nou ui Te!ta"ent /n !e$o u a I21 ea În 3i!e'i$a de R)!)'it Bn ceea ce priveşte problema e%tensiunii canonului 1V $lea aduce limpezime definitivă! &2 oului Testament. #l dezorientează pe /ionisie! Stăruinţa lui #nsă curând pe /ionisie la o hotărâre pripită. #l determină creştine. că ea se bucura de cea mai mare autoritate ca şi carte sfântă şi că autorul ei este 1oan. 0aptele . ci a unui prezbiter cu numele 1oan.rsinoe.

6-pistola lui Iarnaba6. se e%prima şi asupra cărţilor Sf! Scripturi. recomandând să se citească numai aşa$zisele 6cărţi divine6. ţinute catehumenilor. 6/idahia celor &3 . #n Răsărit. #ntre cărţi care au fost recunoscute de toti ca şi cărţi sfinte şi cărţi controversate.rupe mari. să nu se intereseze deloc! Bntre cele numite 6divine6 se numără: cele G -van. numite omolo. trecând peste susceptibilitatea antecesorilor săi. motiv pentru care nu trebuie incluse #n canon. alături de care mai aşază şi o a treia . #mpărţind cărţile n$au fost amintite ca făcând parte din canon.ezareea! /atele aduse de el oului Testament sunt rezultatul unor cercetăiri -usebiu face deosebire. redându$i astfel. istoricul -usebiu de . care #ntr$una din . 0aptele .postoli6 şi apoi 6.ceasta atitudine faţă de .STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I oului . iar de 6scrierile inspirate6.pocalipsa se datora faptului că -usebiu a fost un mare adversar al hiliasmului care se #ntemeia pe .umena şi din care făceau parte: cele G -van. adică recunoscute de toţi şi corespunzătoare omolo. pune .rupe sunt următoarele: 1! cărţi recunoscute ca şi canonice de toţi. 1acob şi 1uda! @! scrieri care pe nedrept au fost atribuite apostolilor.postolilor.rupă de scrieri. decât cu mici e%cepţii.omena şi din care făceau parte: 11 "etru.pocalipsa! 3! cărţi asupra cărora au e%istat anumite #ndoieli sau au fost mai puţin folosite #n sec! 11$111 $ numite antile.ea mai #nsemnată mărturie a sec! 1V. #ncepând cu sfârşitul sec! 1! Testament.pocalipsa alături de -van.omenelor.helia Sf! 1oan.umenelor lui -usebiu.pocalipsa lui 1oan6. numite 6notha6! Bntre acestea -usebiu enumeră: 0aptele lui "avel. 11$111 1oan. cele : epistole catolice şi cele &G epistole pauline! /in canonul său lipseşte .pocalipsa! Sf! Hri. iar de alţii fiind primită #ntre cele recunoscute6! /e aceeaşi importanţă este şi mărturia Sf! .pocalipsa lui "etru6. numind$o 6Scriptură sfântăF! oului Testament #n 3 . locul cuvenit #n canonul biblic. 6.pocalipsaF! . corespunzătoare antile.ceste .atehezele sale din anul @G2. &G -pistole pauline Eşi daca i se pare cuiva şi . cu privire la canonul cu privire la e%tensiunea canonului istorice. 6aceasta fiind respinsă de unii. după mai bine de un secol. dar care &> .postolilor.helii. 0aptele .helii.iril al 1erusalimului.orie de azianz. din punct de vedere istoric. ne#nsemnate! . 6"ăstorul lui *erma6. rămâne elevul lui "amfil.

postolilor.oloseni. asupra canonului oului Testament e%istau practic aceleaşi #ndoieli ca şi #n Răsărit. scriind un . @ ale lui 1oan.cestea $ spunea . pe Victorin de "ictavium (J@'@+. #n care el consemnează: faptul că ereticii leapădă 6scrierile canonice6 şi se ţin de cele 6apocrife6! Bntre scrierile canonice "hilastriu menţionează: cele G -van. care #n -pistola sa festivă a @>$a. 1$11$111 1oan.helii.ula potrivit căreia la serviciile divine să se folosească numai cărţile canonice. care ia atitudine fermă faţă de . despre care "hilastriu ştia că unii nu$l consideră 3' . cu deosebirea că .helia a 1V $a! Se impune a fi menţionate aici şi Scrierile despre eretici a episcopului "hilastriu dintre anii @2@$@2:. 1$11 Tesaloniceni. care corespunde #ntru totul canonului nostru de astăzi! 7ista lui . identică cu cea de azi! În 3i!e'i$a de A&u! Bn .pocalipsa. face o distincţie netă #ntre 6Scripturile inspirate de /umnezeu!!!#ncredinţate părinţilor noştri de către cei care au fost martori oculari şi slujitori ai . aşadar.pus. 0ilipeni. 0aptele . 1$11 . 1$11 "etru. 1acob.helii. #n canonul 9> se stabileşte re.orinteni. 1$11 Timotei. -feseni.pocalipsa! 6. . epistola către -vrei. epistola către -vrei şi majoritatea cărţilor soborniceşti au fost mult timp 6necunoscute6 sau puternic controversate! /intre reprezentanţii Iisericii occidentale din secolul al 1V$lea care s$au pronunţat asupra canonului oului Testament. Romani.tanasie a cuprins: G -van. &@ epistole ale lui "avel şi : epistole care sunt scrise 6de alţi apostoli6 (3 a lui "etru. la Sinodul local din 7aodiceea. apostolul. una a lui 1uda şi una a lui 1acob+! u este citată. amintim. 1uda. deoarece hiliasmul nu era aici atât de puternic reprezentat ca şi #n Răsărit4 #n schimb. afirmând că este scriere canonică şi că are de autor pe Sf! 1oan. Halateni. Tit. 0aptele .tanasie cel 8are (J@:@+. din anu &='. urmând ca #n canonul =' să se dea lista acestor cărţi #n număr de 3:.postolilor. care a scris şi -van. #nainte de toţi. -vrei.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I /ar mărturia cea mai #nsemnată a acestui secol al 1V $lea aparţine Sf! .omentariu la ea.pocalipsa era mai puţin atacată. 0ilimon şi .tanasie $ sunt izvoarele mântuirii!!! şi nimeni să nu adau. dând o listă a cărţilor oului Testament.uvântului de la #nceput6 şi aşa$numitele 6scrieri tainice6 ale ereticilor.e sau să scoată ceva din eleF! Bn scopul rezolvării definitive a problemei canonului oului Testament.

#n te%t. se impun câteva concluzii . 1acob. Sinoadele africane din *ippo (@>@+ şi .postolului 1oan! /in jurul anului @=' datează şi #n .ina (@>:+ declară toate cele 3: de cărţi ale Iiserică fiind permis a se citi numai din acestea! .u aceste hotărâri romane şi africane.pocalipsa. #n acelaşi timp. #n 3& . 1$11$111 1oan şi 1$11 "etru! Bnainte de epistolele Sf! 1oan şi după epistolele Sf! "etru.anonul consemnează cuvântul 6una sola6. numără #ntre pa. care după concepţia ortodo%ă şi romano$catolică s$ar fi referit la -pistola lui 1acob şi 1uda. care este o scriere a . #ntr$un manuscris datând din sec! ) 6. ediţiile moderne ale oului Testament din Iisericile protestante. 1uda.helii. deci. #n anul &22=. trecând peste aceste e%a. &@ epistole pauline. recunoscându$li$se.anonul 8ommsenian6. s$a definitivat astfel canonul oului Testament #n Iiserica de .inii apostolice a scrierilor 11 "etru. 0ericitul 1eronim.postolilor.a Iiserică de Sinodul ecumenic Trullan (=>3+ şi de Sinodul V11 ecumenic (:2:+! .pus o listă a canonului oului Testament. din anul @>3.pocalipsa. . 0aptele . care adună #n lucrarea sa 6/e viris illustribus6.inile lor toate cele 3: de cărţi ale oului Testament. ci pe unul din #nsoţitorii săi.erări. ar fi fost: .1acob una sola6 şi 61udae una sola6! /e mare autoritate se bucura #n Accident. -vrei şi .u.ă puterea Sf! Scripturi leapadă .raful Theodor 8ommsen.ătură cu problema canonului Testament. . toate #ndoielile e%primate #n timpul său asupra ori.lement Romanul! /espre . sunt consfinţite apoi pentru #ntrea. numită după descoperitorul ei.u toate acestea. care #nşiră după nume cărţile Vechiului Testament şi ale oului Testament! /intre cărţile canonului oului Testament. de unde rezulta că #ncă e%istau #ndoieli serioase spre sfârşitul sec! 1V asupra canonicităţii cărţilor amintite! Sub influenţa şi la #ndemnul 0er! . alături de cea din 7aodiceea. fie Iamaba.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I pe Sf! "avel autor al ei.pocalipsa. istorio. canonicitatea! Bn urma tuturor celor e%puse #n le.enerale: oului oului Testament ca şi canonice. fie 7uca sau chiar . lista enumeră: cele G -van. practic.pocalipsă afirma că numai aceia care nu cunosc şi nu voiesc să #nţelea.pus! *otărârile amintite..arta.ustin.

ativităţi ecleziastice! . a listelor şi canoanelor din primele G secole. 11$111 1oan şi 1uda nu #nseamnă că acestea au fost lipsite de autenticitate! -pistolele 0ilimon. -vrei şi .enerală! d! A analiză a diferitelor cărţi citate. aşa #ncât este posibil ca ele să nu fi fost puse #n circulaţie la fel de repede ca şi lucrările mai e%tinse #n conţinut ale autorilor lor! . 1uda.STUDIUL NOULUI TESTAMENT SUPORT DE CURS AN I oului a! /in datele e%puse aici este evident că nu toate cărţile actuale ale perioada primelor patru secole creştine! b! canonul ici una din cărţile canonului Testament erau cunoscute sau acceptate de toate bisericile din Răsărit şi din . 11$111 1oan sunt atât de scurte.rupurile cărora le$au fost adresate le$au adus #n atenţia . 11 $a epistolă a lui "etru a fost discutată până pe vremea lui -usebiu de .ezareea! 0er! 1eronim afirma că "ărinţii Iisericii au ezitat să accepte această epistolă datorită stilului ei atât de diferit de 1 "etru! Va fi probabil .ândirea speculativă a creştinilor . ele au fost adresate unor persoane al căror loc de reşedinţă s$ar putea să nu fi fost prea bine cunoscut! Spre deosebire de epistolele mai mari.onciliile care au discutat oului Testament nu s$au ţinut decât #n sec! al 1V $lea. #n afară de aceasta.pus #n oului Testament nu a fost acceptată de oul Testament bisericile creştine datorită unei obli. care au circulat prin toate provinciile.anonul oului Testament conţine cuvântul plin de autoritate al lui /umnezeu şi revelat lumii #n scopul mântuirii ei! 33 .eneral! Bn plus. #ncât conţin prea puţine lucruri care să fie de interes . 11 "etru.lijate: -pistola lui 1acob a fost adresată evreilor din /iaspora şi conţinea puţine elemente doctrinare interesante care sa facă apel la . 11$111 1oan şi 1uda sunt cărţi atât de scurte.ime faptului că "etru a folosit doi secretari diferiţi! e! .parenta reţinere cu care au fost acceptate #n canon unele cărţi precum 1acob.enerală decât atunci când au fost cerute #n mod e%pres sau când persoanele sau . ele au avut şi un caracter personal sau semipersonal prin conţinutul lor. #ncât ele au fost citate numai arareori şi. epistolele mai mici nu au putut să intre #n atenţia .reu de ştiut vreodată dacă nu cumva aparenta diferenţă dintre 11 "etru şi 1 "etru nu se datorează #n #ntre.pocalipsa! "ot fi propuse câteva motive pentru care aceste cărţi au fost ne. când devenise deja Scriptura Iisericii! c! .reci4 -pistola lui 1uda. 11$111 1oan. va arăta că cele mai disputate şi mai omise cărţi au fost 1acob.