You are on page 1of 3

Brainstorming - Kreativno rješavanje problema

-etalji
Izvor , ./. 01. 2003. nađite druge dokumente u kojima se pominje obrazovanje brainstorming

Želite li doista kreativno riješiti poslovni problem, pribjegnite metodi nazvanoj brainstorming, kod nas prevedenoj kao oluja mozgova. Okupite sve članove tima na sastanku na kojem će nizati što neobičnija i radikalnija rješenja postavljenog problema. Sve su ideje dobrodošle, pa i one naoko besmislene, a mjesta kritici nema sve do kraja sastanka. Brainstorming je idealna metoda za radikalno rješenje problema. Tek na kraju sastanka ideje se počinju razra ivati, a tako će se svi dobro zabaviti, dok će količina i kvaliteta rješenja zasigurno sve ugodno iznenaditi. !ristup se temelji na činjenici da različiti ljudi s različitim iskustvima i znanjem različito pristupaju odre enom problemu. "ko ste voditelj projekta, ova te#nika pomoći će vam da saznate razmišljanja različiti# ljudi i dobijete niz rješenja problema koja predla$u. Brainstorming je učinkovit i vrlo popularan alat u poslovnom svijetu koji se rabi kako bi se brzo i iznimno kreativno i radikalno riješio problem. Osobito je koristan kada je nu$an odmak od ustaljeni# načina razmišljanja, kada valja smisliti nešto novo i neobično za poboljšanje proizvoda %usluge& ili kada dotadašnji pristup jednostavno ne daje rezultate koji se $ele postići. Te#nika je iznimno uspješna kada se provodi unutar radnog tima. Tada su iskustva i ideje svi# članova tima uključeni u rješavanje problema.

Oluja mozgova je lateralni proces razmišljanja. Od svakog uključenog pojedinca tra$i da iza e s idejom i mišljenjem koje se isprva mo$e doimati sasvim šokantnim ili suludim. Te gluposti je kasnije moguće uobličiti u ideje koje su korisne i često sasvim originalne. Tijekom takvog sastanka ne smije doći do kritiziranja ideja' bit je u pokušaju da se otvore sve mogućnosti te da se pobiju pogrešni zaključci o ograničenjima koja sprečavaju rješenje problema. !rosudbe i bilo kakva analiziranja u ovoj (azi mogu jedino zatomiti takve pokušaje. )deje se mogu ocjenjivati tek na kraju brainstorminga te se dalje mogu analizirati, a nji#ova primjenjivost razmatrati korištenjem konvencionalni# pristupa. Individualni brainstorming *ada se sami upustite u brainstorming, te$it ćete tome da smislite puno više ideja nego na grupnom brainstormingu, prije svega zato što ne morate brinuti o tu em egu ili mišljenju. Stoga ćete biti slobodniji i samim time kreativniji. +a vrijeme brainstorminga ničije ideje se ne smiju kritizirati. ,o sami ipak nećete razviti jednako učinkovite ideje, jer nemate iskustvo grupe.

*ritiziranje. a upravo je u tome bit cijele ove priče. <=+)>=' Brainstorming je odličan način generiranja ideja. +amislite da je zadana riječ 5 četka. guši kreativnost. bolje prianjanje na snijegu. )ndividualni brainstorming je najbolji za generiranje mnoštva ideja. recimo. . *ritiziranje predstavlja rizik za članove grupe da se počnu suzdr$avati od nabacivanja ideja. imajte na umu. pa čak i najtišeg člana. nekritičke stavove me u članovima grupe.o i ovaj način ima svoji# nedostataka 5 nosi izvjestan rizik za pojedinca. neke neće. ? Odr$avajte sastanak usmjerenim na problem. vrijedne su ove igre. *oje bi joj bile prednosti6 !rvo. *oristan. Moć nasumce izabrane riječi *ada se ideje počnu isušivati. no svaku ideju odvede mnogo dalje9 *od grupnog brainstorminga potrebna su neka (ormalna pravila koji# se valja pridr$avati kako bi sve proteklo bez sukoba.abacite pitanje ili pak samo jednu riječ i tra$ite od sudionika da koriste sve moguće asocijacije koje im padnu na pamet.eke konkretne. besplatne lekcije iz brainstorminga mo$ete pronaći i na internetu. ? O#rabrite entuzijastične. i čak i ako vam se čini da ste obu#vatili sve aspekte. kamenčići bi bez ikakvog otpora prolazili kroz vlakna. +ato osoba koja organizira i vodi brainstorming mora dobro koordinirati sastanak i vješto izbjeći pokušaje nekreativaca da se na bilo koji način izruguju ostalima u grupi. .aravno. "li one koje upale. sastanak mo$ete potaknuti tako da nasumce ka$ete bilo koju riječ na koju će se ostali u timu nadovezivati.koliko u rukavu već imate mnogo pristupa problemu. ? . vi enjima problema te načina nji#ova rješavanja svi# članova grupe. proizvodite automobilske gume i $elite plasirati neku inovaciju. četkice za zube. grupni brainstorming mo$e razviti mnogo načina za razvijanje neke ideje. *akve ona ima veze s gumom6 . . . *ada jedan član tima iscrpi sve ideje. -rugo. *ako biste uspješno vodili brainstorming. ? !obrinite se da nitko ne kritizira ili vrednuje ideje za vrijeme samog brainstorminga. ali mo$da čudan prijedlog nekome se mo$e učiniti strašno glup. :esto će vas nasumce izabrana riječ podsjetiti na neku ideju koju ste mo$da zaboravili zapisati tijekom promišljanja o problemu. no pojedinac je sam manje e(ikasan u nji#ovom daljnjem razvijanju. !okušajte uključiti u proces svakog pojedinca tako da sudjeluje i razvija ideje. svakako više nego što je to slučaj kod individualnog. kreativnost i vi enje rješenja drugog člana ideju mogu dovesti do višeg stupnja. .Grupni brainstorming 4rupni brainstorming mo$e biti vrlo e(ikasan jer se na jednom mjestu obično na e bezbroj ideja temeljeni# na iskustvima. )zabrana riječ pomoću koje ste razra ivali problem pomoći će vam da i# se opet prisjetite.ikakve6 7arate se8 +amislite da je cijela guma napravljena od vlakana. pridr$avajte se sljedećeg' ? @asno de(inirajte problem koji $elite riješiti %postavite jedno konkretno pitanje& i odredite kriterije koje valja slijediti. mo$ete zastati kad do e do točke da i# zapišete. Tako er. a tijekom tog procesa nema mjesta kritiziranju ideja jer je sve podre eno ljudskoj kreativnosti. tom slučaju je brainstorming izvrsno iskustvo koje pali lampice svim članovima radnog tima. 4rupni brainstorming pak vodi tome da se pojavi manji broj ideja. !rimjerice. neke će riječi upaliti. . *akva bi to guma nakon ovi# postavki trebala biti6 +imska guma kod koje snijeg ili voda kroz rupice ulaze i izlaze van9 koja ima nekakve šiljke na uvlačenje9 i tako dalje.

? +adu$ite jednu osobu da zapisuje svaku ideju koja se nametne tijekom brainstorminga. i glasno pozdravite kreativnost. od vrlo praktični# do najkompliciraniji#. neka razvijaju tu e ideje ili pak koristeći i# razviju nove.? -opustite članovima tima da se tijekom brainstorminga zabave. *ada je god moguće. !otičite i# da iza u sa što je moguće više ideja. . ? !obrinite se da se jedna misao ne provlači predugo. sudionici u procesu brainstorminga trebali bi biti iz što je moguće različitiji# područja. To donosi širok spektar iskustava i vi enja problema te pridonosi kreativnosti sastanka. ? Ajude o#rabrite da se nadovezuju.