You are on page 1of 2

Canal D

unăre -

Marea

Feteşti

Neagră
Ecluză

Canal

Dunăre

- Mare

a Neag

Constanţa

Canal Derivatie
Centrul de pregătire
Canal de aductiune

siguranta

Zonă servicii comune

Depozitul intermediar de combustibil ARS - DICA

Staţie de pompare

Staţie de tratare deşeuri radioactive

U1

U2 U3 Staţie 110 kw

U4 U5

Staţie evacuare putere electrică 400 kw

Evacuare în Dunăre

ecologic

Centrala Nuclearoelectric\ de la Cernavod\ a fost conceput\ cu un profil de 5 unit\]i de 706,5 MWe/unitate. Fiecare unitate constituie un ansamblu func]ional independent, alc\tuit dintr-o "parte nuclear\" cu anexele sale [i o "parte clasic\" cu instala]iile auxiliare ale acesteia. Amplasamentul obiectivului cuprinde o zon\ comun\ pentru toate unit\]ile, incluzând sta]ii de pompare ap\ potabil\ [i incendiu, sta]ii de tratare chimic\ a apei, central\ termic\ de pornire, magazii, depozite, sta]ii de pompare combustibili lichizi, depozite gaze tehnice, etc. Prin dispunerea obiectelor `n incint\, s-a urm\rit `ndeplinirea condi]iilor de securitate [i traseele de fluxuri, astfel `ncât s\ se realizeze unit\]i func]ionale independente, `n ideea de a realiza construirea etapizat\ a celorlalte unit\]i, men]inând Unit\]ile 1[i 2 `n func]iune.

Centrala

eficienta
Amplasamentul primei centrale nuclearoelectrice din România a fost ales în regiunea Dobrogea, lâng\ ora[ul Cernavod\, ora[ situat la 180 km est de Bucure[ti, din mai multe motive: canalul Dun\re-Marea Neagr\ reprezint\ o surs\ important\ de r\cire, asigur\ un acces u[or pentru echipamentele grele [i agabaritice, iar seismicitatea este redus\ în compara]ie cu restul teritoriului ]\rii. Lucr\rile de construc]ie au început în anul 1979 iar la 2 decembrie 1996, prima Unitate a intrat în exploatare comercial\. Dup\ 11 ani de func]ionare în condi]ii de siguran]\ [i eficien]\ a Unit\]ii 1 a fost pus\ în func]iune, la 28 septembrie 2007 [i Unitatea 2. Cele dou\ unit\]i nucleare asigur\ circa 18% din necesarul de energie al României. Strategia energetic\ a României pân\ în 2020 prevede finalizarea [i punerea în func]iune a Unit\]ilor 3 [i 4 de pe amplasamentul Cernavod\ pentru anii 2014-2015. Op]iunea României pentru sistemul canadian CANDU a fost determinat\ de caracteristicile economice [i de securitate nuclear\ foarte bune, disponibilitatea mare în func]ionare dar [i de politica de independen]\ energetic\ a ]\rii sus]inut\ de posibilit\tile industriei române[ti de a produce echipamente, combustibil nuclear [i ap\ grea.

transparenta

SN NUCLEARELECTRICA S.A.
Str. Polon\ nr. 65, sector 1, O.P. 22-102 Cod: 010494, Bucure[ti, România Tel.: +40 21 203 82 00; Fax: +40 21 316 94 00 E-mail: office@nuclearelectrica.ro; www.nuclearelectrica.ro

Sucursala CNE CERNAVOD|
Strada Medgidiei, nr.1, O.P. 42 Tel: +40 241 238 610 , +40 241 239 962 Fax: +40 241 239 266 Cod: 905200, Cernavod\ , România E-mail:conducere@cne.ro; www.cne.ro

intrare Moderator apă grea Abur Generator de aburi Ansamblu pompă/motor Lichid apă uşoară Abur apă uşoară Generator electric Turbină Puterea termic\ a reactorului Puterea electric\ brut\ Consumul serviciilor interne Num\rul canalelor de combustibil Num\rul de bucle Num\rul de generatoare de abur Presiunea în circuitul primar (D2O) Temperatura la ie[irea din circuitul primar MW MW 2180 706. Acesta se destinde în turbina format\ dintr-un corp de medie presiune [i 3 corpuri de joas\ presiune. ieşire Sistem transport căldură. apă grea. În cele 4 generatoare de abur. utilizând ca moderator [i agent de r\cire în circuite închise independente. Un num\r minim de 30 de pastile de combustibil nuclear. 37 de elemente alc\tuiesc ansamblul fasciculului de combustibil.8 187. în circuit închis. Reactorul CANDU "arde" uraniul natural.Ansamblul turbogenerator Camera de comand\ Caracteristici tehnice / unitate Transport căldură.5 <8% 380 2 4 Fascicul de combustibil Maşină de alimentare Ansamblu pompă/motor Mpa o 9. apa grea de puritate nuclear\ (con]inut izotopic peste 99. În fiecare din cele 380 de canale de combustibil ale vasului Calandria se afl\ câte 12 astfel de fascicule. producând energia mecanic\ necesar\ ac]ion\rii generatorului electric. La ie[irea din turbin\. prin extragerea c\ldurii reziduale cu ajutorul apei de r\cire preluate din Dun\re.2 Vasul Calandria C C De la canalele de combustibil Către canalele de combustibil Apă alimentare Turbină înaltă presiune Pompă apă alimentare Maşină de alimentare. prin transformare în abur saturat. alc\tuind un element de combustibil. cu un diametru de circa 12. . din pulbere de oxid de uraniu sinterizat\ sunt introduse intr-un tub de zircaloy sudat la capete. apă grea. Circuitul este reluat prin repomparea condensului pentru alimentarea generatoarelor de abur. combustibil nuclear Turbină joasă presiune Generator electric Reţea electrică Presiunea aburului saturat (H2O) Temperatura apei alimentare Mpa o Apă răcire Staţie electrică Condensator Canale combustibil Combustibil nuclear Moderator O central\ nuclearoelectric\ este o instala]ie complex\ de producere a energiei electrice. utilizând ca surs\ de caldur\ un reactor nuclear în care se între]ine [i se controleaz\ reac]ia de fisiune în lan]. aburul este condensat.75% D2O) în dou\ sisteme separate.9 310 4. c\ldura din circuitul primar este preluat\ de apa u[oar\.15 mm.