Stanislavski

Sistem
Prevod sa ruskog: Milan Đoković Naslov originala К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ РА !ТА АКТ"РА НА# С! !Й РА !ТА НА# С! !Й В ТВ!Р$"СК!% &Р!'"СС" &"Р"(ИВАНИ) #Н"ВНИК *$"НИКА Posveću+e, ova+ rad svo+o+ na+-ol+o+ u.eni/i0 o,il+eno+ glu,i/i i i1vanredno 2redano, saradniku u svi, ,o+i, 2o1ori3ni, 4ra5en+i,a0 Mari+i Pe4rovno+ 6+il+ino+ P789:;<;7 =a sa, 1a,islio veliki rad u vi3e 4o,ova o glu,a.ko+ ve34ini >4ako1vani ?sis4e, @4anislavskog?A. <eć i1da4a kn+iga ?Mo+ 5ivo4 u u,e4nos4i? 2reds4avl+a 2rvi 4o,0 ko+i +e i1i3ao kao uvod ovo,e radu. ;va kn+iga o ?radu nad so-o,? u s4varala.ko, 2ro/esu ?2re5ivl+avan+a? dola1i kao drugi 4o,. B na+skori+e vre,e 2ris4u2iću s2re,an+u 4rećeg 4o,a0 u ko+e, će se govori4i o ?radu nad so-o,? u s4varala.ko, 2ro/esu ?os4varivan+a?. Ce4vr4i 4o, ću 2osve4i4i ?radu nad ulogo,?. Ds4ovre,eno sa ovo, kn+igo, 4re-alo -i da i1da, kao n+eno 2o,oćno sreds4vo s2e/i+alnu 1-irku 1ada4aka sa .i4avi, ni1o, 2re2oru.l+iviE ve5-an+a >?4rening?A. Fo ne .ini, sad da se ne -iE odvo+io od osnovne lini+e svoga velikog rada ko+i s,a4ra, kao va5ni+i i Ei4ni+i. Ci, glavne osnove ?sis4e,a? -udu i1da4e0 2ris4u2iću sas4avl+an+u 2o,oćne 1-irke. DD Gako ova kn+iga0 4ako i one ko+e će doći ne,a+u 2re4en1i+a na nau.nos4. N+iEov /il+ +e iskl+u.ivo 2rak4i.an. ;ne 2oku3ava+u da sao234e ono .e,u ,e +e nau.ilo dugo iskus4vo glu,/a0 redi4el+a i 2edagoga. DDD Fer,inologi+u ko+u u2o4re-l+ava, u ovo+ kn+i1i nisa, +a i1,islioH n+u su usvo+ili u 2rak4i.no, radu sa,i u.eni/i i glu,/i 2o.e4ni/i. ;ni su u sa,o, radu odreIivali svo+a s4varala.ka osećan+a ver-alni, na1ivi,a. <rednos4 n+iEove 4er,inologi+e +e u 4o,e 34o +e ona -liska i sEva4l+iva 2o.e4ni/i,a. Ne 4rudi4e se da u n+o+ naIe4e nau.ni koren. Mi i,a,o svo+ 2o1ori3ni re.nik0 svo+ glu,a.ki 5argon ko+i +e i1gradio sa, 5ivo4. Ds4ina0 ,i u2o4re-l+ava,o 4akoIe i nau.ne 4er,ine0 na 2ri,er0 ?2odsves4?0 ?in4ui/i+a?0 ali iE ne u2o4re-l+ava,o u JilosoJsko,0 nego u na+2ros4i+e,0 svakodnevno, s,islu. Ni+e na3a krivi/a 34o +e o-las4 2o1ori3nog s4varala34va 2rene-regnu4a u nau/i0 34o +e os4ala neis2i4ana i 34o na, nisu da4i neo2Eodni 4er,ini 1a 2rak4i.an rad. Moralo se i1ići i1 4og 2olo5a+a svo+i,0 4ako reći0 do,aći, sreds4vi,a. D< =edan od glavniE 1ada4aka ko+e se-i 2os4avl+a ?sis4e,? +es4e 2rirodno -uden+e s4varala34va organske 2rirode i n+ene 2odsves4i. ; 4o,e se govori u 3esnaes4o, odel+ku kn+ige. Na 4a+ odel+ak val+a o-ra4i4i naro.i4u 2a5n+u0 +er +e u n+e,u K su34ina s4varala34va i /eloga ?sis4e,a?. < ; u,e4nos4i 4re-a govori4i i 2isa4i 2ros4o0 ra1u,l+ivo. <isokou.ene re.i 2la3e u.enika. ;ne u1-uIu+u ,o1ak0 a ne sr/e. L-og 4oga u 4renu4ku s4varala34va .ove.+i in4elek4 gu3i u,e4ni.ku

e,o/i+u 1a+edno sa n+eno, 2odsve3ću0 ko+i,a +e da4a 1na.a+na uloga u na3e, u,e4ni.ko, 2rav/u. Mli 4e3ko +e govori4i i 2isa4i ?2ros4o? o slo5eno, s4varala.ko, 2ro/esu. 7e.i su odveć konkre4ne i gru-e da 2reds4ave neuEva4l+ive0 2odsvesne oseća+e. L-og svega 4oga ,orao sa, da 4ra5i, 1a ovu kn+igu naro.i4i o-lik0 ko+i će 2o,oći .i4ao/u da ose4i ono o .e,u se 2i3e. =a 2oku3ava, da 4o 2os4igne, 2o,oću slikovi4iE 2ri,era i o2isu+ući 3kolski rad u.enika u ve5-a,a i e4ida,a. Mko ,o+ na.in us2e0 onda će 34a,2ana slova i1 kn+ige o5ive4i od osećan+a sa,iE .i4ala/a. Fada ću ,oći da i, o-+asni, su34inu na3eg s4varala.kog rada i osnove 2siEo4eEnike. <D 9ra,ska 3kola o ko+o+ govori, u kn+i1i i l+udi ko+i se u n+o+ 2o+avl+u+u ne 2os4o+e u s4varnos4i. 7ad na 4ako1vano, ?sis4e,u @4anislavskog? 2o.e4 +e davno. B 2rvo vre,e -ele5io sa, svo+a 1a2a5an+a ne 1a 34a,2u0 već 1a se-e sa,oga0 da ,i 2o,ognu u 4ra5en+i,a i1 o-las4i na3e u,e4nos4i i n+ene 2siEo4eEnike. 6+udi0 i1ra1i0 2ri,eri ko+i su ,i -ili 2o4re-ni 1a ilus4ra/i+u u1e4i su i1 4ada3n+e0 daleke0 2redra4ne e2oEe >NOPQKNONRA. Fako se ne2ri,e4no0 i1 godine u godinu0 sku2l+ao veliki ,a4eri+al o ?sis4e,u?. @ad +e i1 4oga ,a4eri+ala s4vorena kn+iga. Silo -i dugo i 4e3ko ,en+a4i n+ena li/a. Silo -i +o3 4e5e ve1a4i 2ri,ere0 i1vesne i1ra1e0 u1e4e i1 2ro3los4i0 sa na.ino, 5ivo4a i karak4eri,a noviE0 sov+e4skiE l+udi. Fre-alo -i ,en+a4i 2ri,ere i 4ra5i4i druge i1ra1e. Fo +e +o3 du5e i 4e1e. Mli ono o .e,u +a 2i3e, u svo+o+ kn+i1i ne odnosi se na +ednu e2oEu i n+ene l+ude0 već na organsku 2rirodu sviE u,e4nika sviE na/ionalnos4i i sviE e2oEa. Ces4o 2onavl+an+e is4iE ,isli ko+e sa, s,a4rao kao va5ne u.in+eno +e na,erno. Neka ,i .i4ala/ o2ros4i 4u na,e4l+ivos4. <DD Na kra+u s,a4ra, 1a svo+u 2ri+a4nu du5nos4 da 1aEvali, oni,a ko+i su ,i ,an+e ili vi3e 2o,ogli u radu na ovo+ kn+i1i svo+i, save4i,a0 u2u4s4vi,a0 ,a4eri+alo, i os4ali,0. B kn+i1i ?Mo+ 5ivo4 u u,e4nos4i? govorio sa, o ulo1i ko+u su odigrali u ,o, glu,a.ko, 5ivo4u ,o+i 2rvi u.i4el+i: :. N. i M. T. Tedo4ovi0 N. M. Medvedova0 T. P. Go,isar5evski0 ko+i su ,e 2rvi nau.ili kako da 2ride, u,e4nos4i0 4akoIe i ,o+i drugovi i1 MUFKa sa <l. Dv. Ne,irovi.K 9an.enko, na .elu0 od ko+iE sa, u 1a+edni.ko, radu nau.io ,noge i vrlo 1na.a+ne s4vari. Bvek0 a naro.i4o 2ri 2u34an+u ove kn+ige u 34a,2u0 ,islio sa, i ,isli, o n+i,a sa srda.no, 1aEvalno3ću. Prela1eći na one ko+i su ,i 2o,ogli da s2rovede, u 5ivo4 4ako1vani ?sis4e,?0 da na2i3e, i 2us4i, u sve4 ovu kn+igu0 2re sviE o-raća, se svo+i, s4alni, sa2u4ni/i,a i verni, 2o,oćni/i,a u s/ensko, radu. @ n+i,a sa, 2o.eo svo+ glu,a.ki rad u rano+ ,lados4i0 s n+i,a 2rodu5ava, da slu5i, svo,e 2oslu i sad0 u s4aros4i. :ovori, o 1aslu5no+ glu,i/i 7e2u-like L. @. @okolovo+ i 1aslu5no, glu,/u 7e2u-like <. @. Mlekse+evu0 ko+i su ,i 2o,ogli da s2rovodi, u 5ivo4 4ako1vani ?sis4e,?. @a veliko, 1aEvalno3ću i l+u-avl+u seća, se svog 2oko+nog 2ri+a4el+a 6. M. @uler5i/kog. ;n se 2rvi slo5io sa ,o+i, eks2eri,en4i,a u 2o.e4ku rada 2o ?sis4e,u?0 on ,i +e 2o,ogao da ga ra1radi, u 2rvo vre,e i da ga s2rovodi, u 5ivo40 on ,e +e -odrio u 4renu/i,a su,n+i i gu-l+en+a energi+e. <eliku 2o,oć uka1ao ,i +e 2ri s2rovoden+u ?sis4e,a? u 5ivo4 i 2ri s4varan+u ove kn+ige redi4el+ i 2roJesor ;2erskog 2o1ori34a ko+e nosi ,o+e i,e0 N. <. 9e,idov. ;n ,i +e davao va5na 1a2a5an+a0 ,a4eri+al0 2ri,ereH on ,i +e davao svo+ sud o kn+i1i i o4krivao gre3ke ko+e sa, 2ro2us4io. Pri+a4no ,i +e da ,u 1a 4u 2o,oć sad iska1e, svo+u iskrenu 1aEvalnos4. @rda.no sa, 1aEvalan 1a 2o,oć u s2rovoIen+u ?sis4e,a? u 5ivo40 1a save4e i kri4iku 2ri ra1gledan+u ruko2isa ove kn+ige 1aslu5no, glu,/u 7e2u-like0 glu,/u MUFKa M. N. Gedrovu. ;da+e, 4akoIe svo+e iskreno 2ri1nan+e 1aslu5no, glu,/u 7e2u-like0 glu,/u MUFKa N. M. Podgorno,u0 ko+i ,i +e davao save4e 2ri 2roveravan+u ruko2isa kn+ige. D1ra5ava, na+du-l+u 1aEvalnos4 8. N. @e,+anovsko+0 ko+a se 2oduEva4ila velikog 4ruda da ovu kn+igu redigu+e i ko+a +e is2unila svo+ va5ni 1ada4ak sa i1vanredni, 2o1navan+e, 2osla i 4alen4o,.

G. @. @FMND@6M<@GD B<;9 Je-ruara NO.. g. u gradu N.0 gde sa, radio0 ,ene i ,oga druga0 4akoIe s4enograJa0 2o1vali su da -ele5i,o +avna 2redavan+a .uvenog glu,/a0 redi4el+a i nas4avnika Mrkadi+a Nikola+evi.a For/ova. Fa 2redavan+a odredila su ,o+u dal+u sud-inu: u ,eni se 2ro-udilo neodoi+ivo odu3evl+en+e 2re,a 2o1orni/i i u ovo, 4renu4ku +a sa, već 2ri,l+en u glu,a.ku 3kolu i uskoro ću 2o.e4i da radi, sa sa,i, Mrkadi+e, Nikola+evi.e, For/ovi, i n+egovi, 2o,oćniko, Dvano, Pla4onovi.e, 7aE,anovi,. Seskra+no sa, srećan 34o sa, 2rekinuo sa s4ari, 5ivo4o, i 34o 2ola1i, na novi 2u4. Pa i2ak0 ne34o i1 2ro3los4i -iće ,i do-rodo3lo. Na 2ri,er0 ,o+a s4enograJi+a Gako -i -ilo da sis4e,a4ski -ele5i, sve .asove i da iE0 2o ,ogućnos4i0 s4enograJi3e,V Fako -i se s4vorio .i4av ud5-enikW ;n će 2o,oći da se 2onovi ono 34o se već nau.iloW 9o/ni+e0 kad 2os4ane, glu,a/0 ove -ele3ke slu5iće ,i kao ko,2as u 4e3ki, ,o,en4i,a rada. 9akle0 vodiću -ele3ke u o-liku dnevnika. 9D68FMNFDLMM 9anas s,o sa 1e-n+o, o.ekivali 2rvi .as For/ova. XMrkadi+e Nikola+evi. For/ov +e 2roJesor ove dra,ske 3kole. B s4vari @4anislavski. Pri,. 2rev.Y Mli +e Mrkadi+e Nikola+evi. do3ao u u.ioni/u sa,o 1a4o da na, sao234i ne34o neverova4no: on 1aka1u+e 2reds4avu0 u ko+o+ će,o ,i igra4i odlo,ke i1 ko,ada 2o so2s4veno, i1-oru. Fa 2reds4ava ,ora da se odigra na veliko+ 2o1orni/i0 u 2risus4vu gledala/a0 4ru2e i u,e4ni.ke u2rave 2o1ori34a. Mrkadi+e Nikola+evi. Eoće da nas vidi na 2reds4avi: na s/eni0 u dekoru0 ,askirane0 u kos4i,i,a0 is2red osve4l+ene ra,2e. @a,o će 4akav 2rika10 2o n+egovi, re.i,a0 da4i +asnu sliku o s4e2enu na3e s/eni.nos4i. B.eni/i su -ili i1nenaIeni. Dgra4i na daska,a na3eg 2o1ori34aV Fo +e -ogoEul+en+e0 2roJana/i+a u,e4nos4iW =a sa, E4eo da se o-ra4i, Mrkadi+u Nikola+evi.u ,ol-o, da 2reds4avu i1vede,o na drugo, ,es4u0 ko+e ,an+e o-ave1u+e0 ali 2re nego 34o sa, us2eo da 4o u.ini,0 on +e već i1a3ao i1 ra1reda. Cas +e o4ka1an0 a slo-odno vre,e na, +e os4avl+eno da i1a-ere,o odlo,ke. Na,era Mrkadi+a Nikola+evi.a i1a1vala +e 5ivu diskusi+u. B 2o.e4ku su +e ,alo n+iE odo-ravali. Naro.i4o va4reno 4u ide+u su 2odr5avali li.an ,lad .ovek0 :ovorkov0 ko+i +e0 kako sa, slu3ao0 već igrao u neko, ,alo, 2o1ori34u0 le2a0 visoka0 2una 2lavu3a <el+a,inova i ,ali0 okre4ni i -u.ni <+un/ov. Mli0 2os4e2eno0 i os4ali su se 2rivikavali na ,isao o 2reds4o+ećo+ 2reds4avi. B uo-ra1il+i i, se +avl+ala vesela sve4los4 ra,2e. B-r1o na, +e 2reds4ava 2o.ela i1gleda4i 1ani,l+iva0 korisna i0 .ak0 neo2Eodna. Pri 2o,isli na n+u0 sr/e +e 2o.elo sna5ni+e da ku/a. =a0 Zus4ov i Pu3.in -ili s,o u 2o.e4ku vrlo skro,ni. Na3i snovi nisu i3li dal+e od vodvil+a0 ili lakiE ko,edi+a. Cinilo na, se da su sa,o oni 1a nas. MeIu4i,0 uokolo su se sve .e3će i sa sve vi3e uveren+a i1govarala K s2o.e4ka i,ena ruskiE 2isa/a K :ogol+a0 ;s4rovskog i CeEova0 a 1a4i, i i,ena sve4skiE geni+a. Ne 2ri,eću+ući ni sa,i0 i ,i s,o si3li s na3e skro,ne 2o1i/i+e0 2a se i na,a 2roE4elo ne34o ro,an4i.no0 u kos4i,i,a0 u s4iEovi,a... Mene +e ,a,io lik Mo/ar4a0 Pu3.ina K @alieri X6i.nos4 i1 Pu3kinove dra,e ?Mo/ar4 i @alieri?. K >Pri,. 2rev.AY. Zus4ov +e 2o,i3l+ao na 9on Garlosa. ;nda s,o 2o.eli da govori,o o Zeks2iru i0 na+1ad0 ,o+ i1-or 2ao +e na ulogu ;4ela. Na n+e,u sa, se 1aus4avio 1a4o 34o nisa, i,ao kod kuće Pu3kina0 a i,ao sa, Zeks2ira: ,no,e +e 1avladala 4akva va4renos4 1a 2osao0 4akva 2o4re-a da se 34o 2re 2riEva4i, rada0 da nisa, ,ogao 4raći4i vre,e na 4ra5en+e kn+iga. Zus4ov se 2ri,io da igra ulogu =aga. Ds4oga dana o-+avili su na, da +e 2rva 2ro-a odreIena 1a su4ra. <ra4iv3i se kući0 1a4vorio sa, se u svo+u so-u0 doEva4io ?;4ela?0 1avalio se udo-no na divanu0 s 2o-o5no3ću o4vorio kn+igu i 2o.eo da .i4a,. Mli već od druge s4rani/e ne34o ,e +e vuklo da igra,. Pro4iv ,o+e vol+e0 ruke0 noge0 li/e sa,i od se-e su se 2okre4ali. Nisa, ,ogao da se u1dr5i, od dekla,ovan+a. M 4u0 2od ruko,0 na3ao sa, veliki ko34ani no5 1a re1an+e kn+iga. Ladenuo sa, ga 1a

2o+as od 2an4alona kao ,a.. Cu2avi 2e3kir 1a,enio +e 4ur-an0 a 3areni kana2 1a 2ro1orske 1avese is2unio +e ulogu 2o+asa. ;d kreve4skog .ar3ava i 2okriva.a na2ravio sa, ne34o 34o li.i na ko3ul+u i 4ogu. Gi3o-ran se 2reo-ra4io u +a4agan. Nedos4a+ao +e 34i4. Mli sa, se se4io da u susedno+ so-i0 4r2e1ari+i0 i1a or,ana s4o+i veliki 2oslu5avnik0 ko+i ,o5e da ,i 1a,eni 34i4. ;dlu.io sa, da ga u1,e,. Naoru5av3i se0 +a sa, se ose4io kao 2ravi vo+nik0 veli.ans4ven i le2. No ,o+ o234i i1gled -io +e savre,en0 kul4uran0 a ;4elo +e K MJrikana/W B n+e,u +e ,oralo -i4i ne34o 4igrovsko. 9a -iE na3ao karak4eris4i.ne 2okre4e 4igra0 2redu1eo sa, .i4av ni1 ve5-an+a: i3ao sa, 2o so-i 2u1eći0 2rikrada+ući se0 ve34o se 2rovla.eći kro1 uske 2rola1e i1,eIu na,e34a+aH krio sa, se i1a or,ana0 o.eku+ući 5r4vuH ve34i, skoko, iskakao sa, i1 1asede i na2adao 1a,i3l+enog 2ro4ivnika0 koga +e 1a,en+ivao veliki +as4ukH davio sa, ga i ?4igrovski? ga 2odvla.io 2od se-e. La4i, +e +as4uk 2os4ao 1a ,ene 9e1de,ona. =a sa, +e s4rasno grlio i l+u-io +o+ ruku0 ko+u +e 2reds4avl+ao i1vu/eni ugao navlake0 2o4o, sa, +e od-a/ivao i 2onovo grlio0 onda +e davio i 2lakao nad 1a,i3l+eni, le3o,. Mnogi ,o,en4i is2ali su i1vanredno. Fako0 ne2ri,e4no0 2roveo sa, na radu skoro 2e4 .asova. Fo se ne ,o5e u.ini4i silo,W @a,o u u,e4ni.ko, 1anosu .asovi 2rola1e kao ,inu4i. 84o doka1a da +e ono 34o sa, 2re5iveo -ilo 2ravo nadaEnućeW Pre nego 34o ću skinu4i kos4i,0 +a sa, se0 2o34o su u s4anu svi s2avali0 uvukao u 2ra1no 2redso-l+e0 gde +e s4a+alo veliko ogledalo0 u2alio sa, elek4ri.nu sve4los4 i 2ogledao se. ?<ideo sa, sasvi, ne34o drugo nego 34o sa, o.ekivao. Po1e i ges4ovi0 ko+e sa, na3ao 1a vre,e svoga rada0 nisu -ili onakvi kakvi su ,i i1gledali. Pa ne sa,o 4o: ogledalo +e 2oka1ivalo u ,o+o+ Jiguri 4akve ne1gra2nos4i0 4akve ru5ne lini+e0 kakve +a nikad rani+e nisa, 1nao na se-i. ;d 4oga ra1o.aran+a sva ,i +e energi+a od+edan2u4 i3.e1la. Pro-udio sa, se 1na4no do/ni+e nego o-i.no0 -r1o se o-ukao i o4i3ao u 3kolu. Pri ulasku u dvoranu 1a 2ro-e0 gde su ,e već o.ekivali0 4oliko sa, se 1-undo0 da sa,0 u,es4o i1vin+en+a0 rekao glu2u0 o4r/anu Jra1u: K D1gleda da sa, ,alo 1ado/nio. 7aE,anov XDvan Pla4onovi. 7aE,anov +e 2roJesorov asis4en4. B s4vari 6. M. @uler5i/ki. >Pri,. 2rev.AY ,e +e dugo gledao s 2rekoro, i na+1ad rekao: K @vi sede0 .eka+u0 nervira+u se0 l+u4e se0 a va,a i1gleda da s4e sa,o ,alo 1ado/niiliW @vi su do3li ova,o u1-uIeni 2reds4o+eći, 2oslo,0 a vi s4e 4ako 2os4u2ili da +a sad ne,a, vol+e da radi, s va,a. Pro-udi4i 5el+u 1a rad +e 4e3ko0 a u-i4i +e K 4o +e i1vanredno lako. Gakvo vi 2ravo i,a4e da 1aus4avl+a4e rad /ele 4ru2eV =a isuvi3e /eni, na3 2osao da -iE do2us4io 4akvu de1organi1a/i+u i 1a4o se s,a4ra, o-ave1ni, da -ude, vo+ni.ki s4rog u kolek4ivno, radu. :lu,a/ kao vo+nik ,ora da i,a gvo1denu dis/i2linu. L-og 4oga 34o +e 4o 2rvi 2u4 ograni.iću se na ukor0 ne unoseći ga u dnevnik 2ro-a. Mli vi ,ora4e da se od,aE i1vini4e 2red svi,a i u-uduće da s,a4ra4e 1a 2ravilo da dola1i4e .e4vr4 .asa 2re a ne 2osle 2o.e4ka. Po5urio sa, se da se i1vini, i o-ećao sa, da neću 1aka3n+ava4i. D2ak0 7aE,anov ni+e E4eo da 2ris4u2i 2oslu. Prva 2ro-a0 2o n+egovi, re.i,a K +es4e dogaIa+ u u,e4ni.ko, 5ivo4u0 o n+o+ 4re-a 1auvek sa.uva4i na+le23u us2o,enu. 9ana3n+a 2ro-a +e 2okvarena ,o+o, krivi/o,. L-og 4oga neka ova 1a nas 1na.a+na 2ro-a0 u,es4o neodr5ane 2rve0 -ude su4ra3n+a. D 7aE,anov +e i1i3ao i1 u.ioni/e. Mli 4i,e in/iden4 ni+e -io 1avr3en0 +er ,e +e o.ekivao drugi ?2l+usak?0 ko+i su na ,ene sru.ili ,o+i drugovi 2od voIs4vo, :ovorkova. Fa+ ?2l+usak? -io +e +o3 5e3ći nego 2rvi. @ad već nikad neću 1a-oravi4i dana3n+u neodr5anu 2ro-u. [[[ @2re,ao sa, se da rano legne,0 +er sa, se0 2osle dana3n+eg 3i-an+a i +u.era3n+eg ra1o.aran+a 2la3io da u1,e, ulogu. Mli ,i +e 2ala u o.i 4a-la .okolade. Na,islio sa, da +e 2o,e3a, sa -u4ero,. 9o-io sa, ,rku ,asu. ;na ni+e rIavo s4a+ala na li/u i +a sa, se 2re4vorio u Mavra. ;d kon4ras4a 2re,a 4a,no+ ko5i 1u-i su i1gledali -el+i. @edeći 2red ogledalo,0 dugo sa, u5ivao u n+iEovo, -lesku0 ve5-ao da se ke1i, i da 2revrće, o.i,a.

9a -iE -ol+e ra1u,eo i o/enio ,asku0 -io +e 2o4re-an kos4i,0 a kad sa, ga o-ukao0 2roE4elo ,i se da igra,. Ni34a novo nisa, na3ao i 2onovio sa, ono 34o sa, radio +u.e0 sa,o +e 4o već i1gu-ilo svo+u o34rinu. La4o sa, us2eo da vidi, kakva će -i4i s2ol+a3n+os4 ,oga ;4ela. Fo +e va5no. 9anas +e 2rva 2ro-a0 na ko+u sa, do3ao ,nogo 2re 2o.e4ka. 7aE,anov na, +e 2redlo5io da sa,i na,es4i,o so-u i da ra1,es4i,o na,e34a+. Na sreću0 Zus4ov se slo5io sa svi,a ,o+i, 2redlo1i,a0 +er n+ega ni+e 1ani,ala s2ol+na s4rana. La ,ene +e -ilo i1vanredno va5no ra1,es4i4i na,e34a+ 4ako da -iE se ,ogao u n+e,u ori+en4isa4i kao u svo+o+ so-i. Se1 4oga nisa, ,ogao da i1a1ove, nadaEnuće. D2ak0 5el+eni re1ul4a4 ni+e ,ogao -i4i 2os4ignu4. =a sa, se sa,o na2re1ao da veru+e, u 4o da se nala1i, u svo+o+ so-i0 ali ,e 4o ni+e u-eIivalo0 sa,o ,i +e s,e4alo u igri. Zus4ov +e već 1nao .i4av 4eks4 na2a,e40 a +a sa, ,orao .as da .i4a, ulogu i1 sveske0 .as da 1a,en+u+e, svo+i, re.i,a 2ri-li5an s,isao onoga 34o sa, 1a-oravio. La.udo0 4eks4 ,i +e s,e4ao0 a ne 2o,agao0 i +a -iE ga rado os4avio ili skra4io na 2olovinu. Ne sa,o re.i uloge0 nego i 2esnikove ,isli0 ko+e su ,i -ile 4uIe i radn+e ko+e su one na,e4ale s2u4avale su ,i slo-odu0 u ko+o+ sa, u5ivao 1a vre,e ve5-an+a kod kuće. =o3 +e ne2ri+a4ni+e -ilo 34o nisa, vladao svo+i, glaso,. ;si, 4oga0 .inilo ,i se da ni ras2ored na s/eni0 ni lik ko+i sa, na3ao 1a vre,e do,aćeg rada0 nisu -ili saglasni sa Zeks2irovi, ko,ado,. Na 2ri,er0 kako ukl+u.i4i u sra1,erno ,irnu 2o.e4nu s/enu =aga i ;4ela -esno ke5en+e 1u-a0 2revr4an+e o.i,a0 ?4igrovske? 2okre4e ko+i ,ene uvode u uloguV Mli oslo-odi4i se od 4akvog na.ina 2rika1ivan+a divl+aka i od ras2oreda na s/eni ko+i sa, li.no s4vorio0 ni+e se ,oglo0 2o34o u,es4o 4oga ni34a drugo nisa, i,ao. Feks4 uloge sa, ći4ao na svo+ na.in0 divl+aka igrao K na svo+ na.in0 -e1 ve1e +edno s drugi,. 7e.i su s,e4ale igri0 a igra re.i,a: ne2ri+a4no s4an+e o234ega nesklada. ;2e4 nisa, na3ao ni34a novo radeći kod kuće i 2onavl+ao sa, s4aro0 34o ,e već ni+e 1adovol+avalo. Gakvo +e 4o 2onavl+an+e +edniE is4iE oseća+a i na.inaV Go,e oni 2ri2ada+u K ,eni ili divl+e, MavruV La34o +u.era3n+a igra li.i na dana3n+u0 a dana3n+a na su4ra3n+uV Dli +e ,o+a uo-ra1il+a 2resu3ilaV Dli u ,o+o+ ,e,ori+i ne,a ,a4eri+ala 1a uloguV L-og .ega +e u 2o.e4ku rad i3ao 4ako 5ivo0 a 2o4o, se 1aus4avio na +edno, ,es4uV 9ok sa, 4ako ra1,i3l+ao0 u susedno+ so-i ukućani su se oku2ili na ve.ern+i .a+. 9a ne -iE 2rivla.io n+iEovu 2a5n+u0 ,orao sa, da 2re,es4i, svo+ 2osao na drugo ,es4o u so-i i da govori, re.i uloge 34o +e ,oguće 4i3e. La.udo0 4e ni34avne 2ro,ene su ,e o5ivele0 u.inile da na neki nov na.in 1au1,e, s4av 2re,a svo+i, ve5-an+i,a i 2re,a sa,o+ ulo1i. Fa+na +e o4krivenaW ;na +e u 4o,e 34o se ne s,e dugo 1adr5ava4i na +edno, i ne s,e se -e1 kra+a 2onavl+a4i ono 34o +e naIeno. 7e3io sa,. @u4ra na 2ro-i uve3ću i,2rovi1a/i+e u sve: i u ras2ored na s/eni i u 4u,a.en+e uloge i u 2rila5en+e k n+o+. ;d 2rve s/ene na dana3n+o+ 2ro-i uveo sa, i,2rovi1a/i+u: u,es4o da se kreće,0 +a sa, seo i odlu.io da igra, -e1 ges4ova0 -e1 2okre4a0 od-a/u+ući o-i.ne gri,ase +ednog divl+aka. D 34aV <eć od 2rviE re.i sa, se s2leo0 1a-oravio 4eks40 nau.ene in4ona/i+e i s4ao. Fre-alo +e 34o 2re vra4i4i se 2rvo-i4no, na.inu igre i ras2oredu na s/eni. ;.evidino0 ne,ogućno ,i +e da os4ane, -e1 usvo+eniE na.iina u 2reds4avl+an+u divl+aka. Ne u2ravl+a, +a n+i,a0 nego oni ,no,e. Z4a +e 4oV 7o2s4voV ;234e s4an+e na 2ro-i 2o2ravilo se. =a se navikava, na 2ros4ori+u u ko+o+ se radi i navikava, se na l+ude ko+i 2risus4vu+u 2ro-i. ;si, 4oga0 ono 34o se ni+e slagalo 2o.in+e da se sla5e: rani+e se ,o+i na.ini ko+i,a sa, 2reds4avl+ao divl+aka nikako nisu 2okla2ali sa Zeks2iro,. La vre,e 2rviE 2ro-a sa, osećao ?Jal3? i usil+avan+e0 dok sa, u4iskavao u ulogu i1,i3l+ene karak4eris4i.ne ,anire MJrikan.eve0 a sad -ao da ,i +e 2o3lo 1a ruko, da ne34o nakale,i, na s/enu ko+a se 2ro-a. @ad0 -ar0 oseća, ,an+e o34ar nesklad sa 2is/e,. 9anas se dr5i 2ro-a na veliko+ 2o1orni/i. 7a.unao sa, na .udo4vornu i u1-udl+ivu a4,osJeru kulisa. D 34aV B,es4o +asno osve4l+ene ra,2e0 u5ur-anos4i0 na4r2aniE dekora/i+a ko+e sa, o.ekivao0 -io +e 2olu,rak0 4i3ina0 -e1 igde ikoga. ;gro,na 2o1orni/a i1gledala +e o4vorena i 2ra1na. =edino kod sa,e ra,2e -ilo +e nekoliko s4oli/a0 ko+e su o/r4avale kon4ure -uduće dekora/i+e0 a s desne

s4rane -io +e 2os4avl+en s4u- na ko,e su gorele 4ri elek4rićne la,2i/e. Ci, sa, i1i3ao na s/enu. is2red ,ene +e i1ras4ao ogro,ni o4vor 2or4ala na 2o1orni/i0 a i1a n+ega K -e1,erno du-oko0 4a,no 2ros4rans4vo. Prvi 2u4 sa, video gledali34e sa 2o1orni/e i1a 2odignu4e 1avese0 2us4o0 -e1 igde ikoga. Negde 4a,o K kako ,i se .inilo0 vrlo daleko K gorela +e elek4ri.na la,2i/a 2od a-a5uro,. ;na +e osve4l+avala na s4olu lis4ove -ele kn+igeH ne.i+e ruke s2re,ale su se da 1a2i3u ?sve doslov/e?... Gao da sa, se 2o42uno i1gu-io u 2ros4rans4vu. Neko +e viknuo: ?Po.in+i4eW? Meni su naredili da i1iIe, u 1a,i3l+enu ;4elovu so-u0 o-ele5enu s4oli/a,a0 i da sedne, na svo+e ,es4o. =a sa, seo0 ali ne na onu s4oli/u na ko+u +e 4re-alo da sedne, 2o ,o,e ras2oredu. =a sa, nisa, 2o1nao 2lan svo+e so-e. Fre-alo +e drugi da ,i o-+asne 34a ko+a s4oli/a 2reds4avl+a. 9ugo nisa, us2eo da se snaIe, u ovo, ,alo, 2ros4oru0 oivi.eno, s4oli/a,aH dugo nisa, ,ogao da usredsredi, 2a5n+u na ono 34o se de3avalo oko ,ene. Silo ,i +e 4e3ko na4era4i se-e da gleda, Zus4ova ko+i +e s4a+ao 2ored ,ene. Mo+u 2a5n+u 2rivla.ili su .as gledali34e0 .as so-e 2ored s/ene0 radioni/e u ko+i,a se0 -e1 o-1ira na na3u 2ro-u0 5ivelo svo+i, 5ivo4o, K l+udi su i3li0 2renosili neke s4vari0 4es4erisali0 lu2ali0 udarali0 svaIali se. Se1 o-1ira na sve 4o0 +a sa, 2rodu5io au4o,a4ski da govori, i da radi,. 9a nisa, dugi, ve5-an+i,a kod kuće na3ao na.in na ko+i ću 2reds4avi4i divl+aka0 da nisa, 1nao 4eks40 in4ona/i+e0 1as4ao -iE već kod 2rviE re.i. Bos4alo,0 4o se0 na kra+u kra+eva0 i desilo. Fo,e +e -io kriv 3a24a.. Prvi 2u4 sa, sa1nao da +e 4a+ ?gos2odin? K o.a+an in4rigan40 a ne glu,a.ki 2ri+a4el+. Po ,o,e ,i3l+en+u do-ar +e ona+ 3a24a. ko+i u,e /elo ve.e da ću4i0 a da u kri4i.no, 4renu4ku ka5e sa,o +ednu re. ko+a +e od+edan2u4 i3.e1la glu,/u i1 sećania. Mli na3 3a24a. 3i34i sve vre,e -e1 2res4anka i u5asno s,e4a. Ne 1na .ovek kuda će i kako da se i1-avi od 4oga 2re4erano vrednog 2o,oćnika0 ko+i kao da kro1 uvo ula1i u sa,u du3u. Na kra+u kra+eva0 on +e ,ene 2o-edio. =a sa, se 2o,eo0 1as4ao i 1a,olio da ,i ne s,e4a. 8vo i druge 2ro-e na 2o1orni/i. B2u4io sa, se u 2o1ori34e 1arana i odlu.io da se s2re,a, 1a rad ne sa, K u gardero-i0 nego ,eIu svi,a K na sa,o+ 2o1orni/i. Fa,o +e 2osao -io u +eku. @2re,ali su dekora/i+e i rekvi1i4u 1a na3u 2ro-u. =a sa, 2o.eo svo+e 2ri2re,e. Silo -i -es,isleno usred Eaosa ko+i +e 4u vladao 4ra5i4i onu 2riia4nos4 na ko+u sa, se navikao 1a vre,e do,aćiE ve5-an+a. Silo +e 2o4re-no0 2re svega0 srodi4i se sa novo, sredino, ko+a ,e +e okru5avala. L-og 4oga sa, 2ri3ao ra,2i i 2o.eo da gleda, u 1loslu4nu /rnu ru2u s/enskog ra,a0 kako -iE se 2rivikao na n+u i oslo-odio se onoga 34o ,e +e vuklo u gledali34e. Mli ukoliko sa, se vi3e s4arao da ne 2ri,eću+e, 2ros4or0 u4oliko sa, vi3e ,islio na n+ega i u4oliko ,e +e vi3e vuklo 4a,o K u 1loslu4nu 4a,u0 i1a 2or4ala. 7adnik ko+i +e u 4o,e 4renu4ku 2rola1io 2ored ,ene 2rosuo +e eksere. =a sa, 2o.eo da ,u 2o,a5e, da iE sku2i. D od+edan2u4 ,i +e 2os4alo do-ro0 .ak 2ri+a4no0 na veliko+ 2o1orni/i. Mli ekseri su -ili sku2l+eni0 ,o+ do-rodu3ni sagovornik +e o4i3ao0 a ,ene +e o2e4 2o.eo da 2ri4iska 2ros4or i o2e4 kao da sa, 2o.eo u n+e,u da se gu-i,. MeIu4i,0 4ek 34o sa, se ose4io divno. Bos4alo,0 i ra1u,l+ivo +e: sku2l+a+ući eksere0 nisa, ,islio na /rni o4vor 2or4ala. Sr1o sa, o4i3ao sa 2o1orni/e i seo u 2ar4er. Po.ela +e 2ro-a drugiE Jrag,ena4aH ali +a nisa, video ono 34o se de3avalo na 2o1orni/i0 već sa, u1ne,ireno o.ekivao svo+ red. D,a ne34o do-ro u ,u.no, i3.ekivan+u. ;no dovodi .oveka do4le da Eoće 34o 2re da 2o.ne i da se svr3i ono .ega se -o+i. =a sa, danas 2re5iveo 4akvo s4an+e. Gada +e0 na+1ad0 do3ao red na ,o+ Jrag,en4 i kad sa i1a3ao na 2o1orni/u0 4a,o +e već dekor -io sas4avl+en od delova 2o1ori3niE kulisa. Neki delovi su -ili okrenu4i na4ra3ke. Na,e34a+ +e 4akoIe -io skr2l+en. Pa0 i2ak o234i i1gled 2o1orni/e u osve4l+en+u -io +e 2ri+a4an0 a u ;4elovo+ so-i ko+a +e 1a ,ene -ila s2re,l+ena -ilo +e ugodno. Gada -iE vi3e na2regao svo+u ,a34u u ovo+ a4,osJeri -iE0 ,o5da0 na3ao 2one34o 34o +e 2odsećalo na ,o+u so-u. Fek 34o se 2odigla 1avesa i 4ek 34o sa, video gledali34e0 +a sa, se sav ose4io u n+egovo+ vlas4i. Fada se u ,eni 2o+avilo novo0 neo.ekivano osećan+e. 9ekor i 4avani/a odva+a+u se od glu,/a K na4rag veliki deo s/ene0 gore K ogro,no /rno 2ros4rans4vo0 sa s4rana K so-e u1 2o1orni/u i ,aga/ine sa kulisa,a. Fakva i1olovanos4 +e0 naravno0 2ri+a4na. Mli +e rIavo 4o 34o su 2ri 4o,e 1idovi 4ako osve4l+eni reJlek4oro,0 da odvraća+u svu 2a5n+u glu,/a ka gledali34u. Fako ,u1i.ka es4rada kao 3kol+ka od-i+a 1vuke orkes4ra na s4ranu slu3ala/a. =o3 +edna novos4: od s4raEa ose4io sa, 2o4re-u da

1a-avl+a, gledao/e0 kako i, K ne da+ So5e K ne -i -ilo dosadno. Fo +e ra1dra5ivalo i s,e4alo ,i da uIe, u ono 34o sa, radio i govorio0 u1 4o i1govor nau.enog 4eks4a i naviknu4i 2okre4i 2res4i1ali su ,isli i osećan+a. Po+avila se u5ur-anos40 -r1o2le4os4. Ds4a 4akva u5ur-anos4 2re3la +e na radn+e i na ges4ove. =a sa, le4eo 2o 4eks4u kolikogod sa, i,ao daEa i nisa, ,ogao da 2ro,eni, 4e,2o. Cak i draga ,es4a u ulo1i 2ro,i/ala su kao 4elegraJski s4u-ovi 2ored vo1a. Mko ,alo 1a2ne, K ka4as4roJa +e nei1-e5na. <i3e 2u4a sa, u2ućivao ,olećive 2ogleda na 3a24a.a0 ali +e on kao da se ni34a ne de3ava -ri5l+ivo navi+ao .asovnik. Ne,a su,n+e da +e 4o -ila osve4a 1a ono 34o se desilo rani+e. 9o3ao sa, u 2o1ori34e na generalnu 2ro-u +o3 rani+e nego o-i.no0 +er se 4re-alo 2o-rinu4i 1a ,asku i kos4i,. @,es4ili su ,e u divnu gardero-u i s2re,ili ,u1e+ski is4o.n+a.ki ogr4a. ,arokanskog 2rin/a i1 ?Za+loka?. @ve +e 4o o-ave1alo na do-ru igru. @eo sa, 2red s4o 1a ,askiran+e na ko,e +e -ilo s2re,l+eno nekoliko 2erika0 kose i sve ,oguće 2rinadle5nos4i 1a 3,inkan+e. Ci,e 2o/e4iV... Naku2io sa, na +ednu .e4ki/u ,rku -o+u0 ali ona +e 4ako o4vrdla0 da sa, s ,uko, us2eo da s4avi, na li/e ,ali slo+0 ko+i ni+e na ko5u os4avio nikakva 4raga. La,enio sa, .e4ki/u 4u3e,. Ds4i re1ul4a4. ;nda sa, na,a1ao -o+o, 2rs4 i 2o.eo n+i,e da 3e4a, 2o ko5i. Po3lo ,i +e 1a ruko, ovoga 2u4a da +e ,alo o-o+i,. Fakve eks2eri,en4e sa, 2onovio i s drugi, -o+a,a0 ali sa,o +edna od n+iE0 2lava0 do-ro se Eva4ala. D2ak0 2lava -o+a kao da ni+e 2o4re-na 1a ,asku Mavra. Pro-ao sa, da na,a5e, o-ra1 ,as4ikso, i da 1ale2i, ,ali 2ra,en kose. Mas4iks +e 34i2ao0 kosa +e s4r.ala... ;2ro-ao sa, +ednu 2eriku0 drugu0 4reću0 ne ,ogav3i da se snaIe, od,aE gde i, +e 2redn+a a gde 1adn+a s4rana. @ve 4ri 2erike -e1 3,inke na li/u odveć su 2oka1ivale ono 34o su. U4eo sa, da o2ere, ono ,alo -o+e 34o sa, s 4oliko ,uke us2eo da nasla5e, na li/u. Mli kako se 4o 2ereV Fada +e u gardero-u u3ao visok0 vrlo ,r3av .ovek s nao.ari,a0 u -elo, ,an4ilu0 s -rkovi,a ko+i su s4r.ali i sa duga.ko, 32ansko, -radi/o,W Fa+ ?9on GiEo4? se sagnuo i0 -e1 dugiE ra1govora0 2o.eo da ?o-raIu+e? ,o+e li/e. ;n +e -r1o s n+ega skinuo va1elino, sve 34o sa, +a na,a1ao i 2o.eo 2onovo da s4avl+a -o+e0 2re4Eodno u,o.iv3i .e4ku u ,as4. Na ,asnu ko5u -o+e su se Eva4ale lako i 2od+ednako. Po4o, +e ?9on GiEo4? 2rekrio li/e 4ono, 4a,ne 2re2lanulos4i0 kako i 4re-a 1a Mavra. Mli +e ,eni -ilo 5ao 2reda3n+e0 /rne -o+e0 ko+a +e davala 4on .okolade. Fada su +a.e -le34ale -eon+a.e i 1u-i. Gada +e ,askiran+e -ilo 1avr3eno0 kada su ,i o-ukli kos4i, i kada sa, se 2ogledao u ogledalo0 iskreno sa, se 1adivio u,e4nos4i ?9on GiEo4a? i svideo se se-i. ;34rine na 4elu -ile su skrivene 2od ogr4a.e,0 a gri,ase divl+aka0 ko+e sa, +a sa, i1radio0 -ile su sasvi, saglasne sa o234i, i1gledo,. B gardero-u su do3li Zus4ov i drugi u.eni/i. D n+iE +e 1adivila ,o+a s2ol+a3nos40 oni su +e Evalili +ednoglasno0 -e1 senke 1avis4i. Fo ,e +e oEra-rilo i vra4ilo ,i 2reIa3n+u uverenos4 u se-e. Na 2o1orni/i ,e +e 2ora1io ras2ored na ko+i nisa, navikao: +edna naslon+a.a -ila +e ne2rirodno odvo+ena od 1ida skoro na sredinu 2o1orni/e0 34o +e -io odveć 2ovu.en ka 3a24a.evo+ 3kol+/i i kao da +e is4aknu4 na2red na na+vidni+e ,es4o. B1-uIeno sa, Eodao 2o 2o1orni/i i svaki .as 1aka.in+ao 2e3evi,a kos4i,a i +a4agano, na,e34a+ i dekora/i+e. Mli 4o ni+e s,e4alo ,eEani.ko, -r-l+an+u uloge i ne2res4ano, Eodan+u 2o 2o1orni/i. D1gledalo +e da ću us2e4i 4ek 2ovr3no da do4era, Jrag,en4 do kra+a. M kada sa, do3ao do na+va5ni+eg dela uloge0 u glavi ,i +e -lesnula ,isao: ?@ad ću da s4ane,.? BEva4ila ,e +e 2anika0 1aću4ao sa,0 i1gu-l+en0 dok su ,i is2red o.i+u 1aigrali sve4la/i... Ni sa, ne 1na, 34a ,e +e i kako o2e4 dovelo do au4o,a4i.nos4i0 ko+a +e i ovoga 2u4a s2asla davl+enika. Posle 4oga sa, od,aEnuo ruko,. =edna ,isao +e 1avladala ,no,e: 34o 2re 1avr3i4i0 de,askova4i se i 2o-eći i1 2o1ori34a. D evo ,e kod kuće. @a, sa,. Mli +e ,o+ na+s4ra3ni+i drug K +a sa,. B du3i +e nei1dr5ivo 4e3ko. U4eo -iE da 2oIe, u neku 2ose4u0 da se ra1gali,0 ali nisa, 2o3ao: sve ,i se .inilo da su svi sa1nali o ,o+o+ sra,o4i i da 2oka1u+u 2rs4o, na ,ene. @rećo,0 do3ao +e dragi0 dirl+ivi Pu3.in. ;n ,e +e video ,eIu gledao/i,a i E4eo +e da sa1na ,o+e ,i3l+en+e o 4o,e kako +e igrao @alieri+a. Mli +a ni34a nisa, ,ogao da ,u ka5e,0 +er ,ada sa, i1a kulisa gledao n+egovu igru0 od u1-uIen+a i o.ekivan+a da se +a 2o+avi,0 nisa, video 34a se dogaIalo na s/eni. ; se-i nisa, ni34a 2i4ao. So+ao sa, se kri4ike0 ko+a -i ,i ,ogla u-i4i os4a4ke vere u se-e.

Pu3.in +e vrlo le2o govorio o Zeks2irovo, ko,adu i o ulo1i ;4ela. Mli +e on 2os4avl+ao 1a n+u 4akve 1aE4eve na ko+e +a nisa, ,ogao da odgovori,. ;n +e vrlo le2o govorio o gor.ini0 1a2re2a3ćenos4i0 u1-uIen+u Mavra kada +e 2overovao da u 9e1de,oni 2od le2o, ,asko, 5ivi u5asni 2orok. Fo n+u .ini u o.i,a ;4ela +o3 s4ra3ni+o,. Po34o ,i +e o4i3ao 2ri+a4el+0 2oku3ao sa, da 2riIe, neki, ,es4i,a uloge u duEu 4u,a.en+a Pu3.ina K i 1asu1io sa,: 4ako ,i +e -ilo 5ao Mavra. 9anas +e 2ro-na 2reds4ava. Meni +e već una2red 2o1na4o: kako ću doći u 2o1ori34e0 kako ću ses4i da se ,askira,0 kako će se 2o+avi4i ?9on GiEo4? i nagnu4i se nada ,no,. Mli ako se +a .ak i se-i i svidi, u ,as/i i ako -ude, i,ao ras2olo5en+a da igra,0 K sve+edno0 od 4oga ni34a neće -i4i. B ,eni +e vladalo osećan+e 2o42une ravnodu3nos4i 2re,a sve,u. Fakvo ras2olo5en+e 2rodu5ilo se sve do4le dok nisa, u3ao u gardero-u. B 4o,e 4renu4ku sr/e +e 2o.elo 4ako da ku/a da sa, +edva disao. Poiavio se oseća+ gaIen+a i velike sla-os4i. D1gledalo ,i +e da sa, se ra1-oleo. ;dli.noW Siće ,ogućno o2ravda4i -ole3ću neus2eE 2riliko, 2rvog 2o+avl+ivan+a na s/eni. Na 2o1orni/i ,e +e0 2re svega0 o3a,u4ila neo-i.na0 sve.ana 4i3ina i red. Gada sa, i1i3ao i1 4a,e kulisa na 2unu sve4los4 ra,2e0 suJi4a0 reJlek4ora0 +a sa, 2re,ro i -io 1asle2l+en. ;sve4l+en+e +e -ilo 4oliko +ako da se s4vorila kao neka sve4losna 1avesa i1,eIu ,ene i gledali34a. Cinilo ,a se da sa, ograIen od go,ile i slo-odno sa, odaEnuo. Mli su ,i se o.i uskoro svikle na ra,2u i onda +e 4a,a gledali34a 2os4ala +o3 s4ra3ni+a0 a ve1a sa 2u-liko, +o3 4e5a. D1gledalo ,i +e da +e 2o1ori34e 2re2uno gledala/a0 da su Eil+ade o.i+u i dogleda u2ereni na ,ene +ednoga. ;ni kao da su 2rodirali kro1 svo+u 5r4vu. =a sa, ose4io da sa, ro- ogro,ne go,ile i 2os4ao sa, ro2ski 2okoran0 li3en sviE 2rin/i2a0 go4ov na svaki ko,2ro,is. ProE4elo ,i se da se sav 2reda,0 da 2odiIe,0 da go,ili da, vi3e od onoga 34o +e u ,eni -ilo i 34o ,ogu da da,. Mli unu4ra0 kao nikad0 -ilo +e 2ra1no. ;d 2revelikog 4ruda da is/edi, i1 se-e osećan+a0 od ne,oći da u.ini, ono 34o +e ne,ogućno0 u /elo, 4elu 2o+avilo se na2re1an+e0 ko+e +e dovelo do gr.eva0 a od n+iE ,i se li/e ska,enilo0 i ruke i .i4avo 4elo0 2arali1ovali su se 2okre4i i Eod. @ve sa, sile u2regao u 4a+ -es,islen0 -es2lodan na2or. Fre-alo +e da oka,en+eno, 4elu i osećan+u 2o,ogne, glaso, ko+i sa, doveo do krika. Mli +e i ovde suvi3an na2or u.inio svo+e. :rlo se s4eglo0 daE se 1aus4avio0 1vuk +e do3ao do svog na+vi3eg 4ona0 sa ko+eg vi3e nisa, ,ogao da ga 2okrene,. Na kra+u kra+eva sa, 2ro,ukao. Fre-alo +e na2regnu4i s2ol+a3n+u radn+u i igru. =a već nisa, -io u s4an+u da 1adr5i, ruke0 noge i -u+i/u re.i ko+e su udvos4ru.avale o234e na2re1an+e. Silo ,e +e sra,o4a 1a svaku re. ko+u sa, i1govarao0 1a svaki ges4 ko+i sa, na2ravio0 i od,aE sa, sve 4o kri4ikovao. \rveneo sa,0 s4e1ao 2rs4e na noga,a i ruka,a i svo, snago, sa, se o2irao o naslon Jo4el+e. L-og -es2o,oćnos4i i 1a-une od+edno, ,e +e o-u1ela l+u4n+a. Ni sa, ne 1na, 2re,a ko,eH 2re,a se-i0 ili 2re,a 2u-li/i. Fada sa, 1a nekoliko 4renu4aka ose4io da sa, ne1avisan od svega 34o ,e okru5ava i 2os4ao sa, i1vanredno Era-ar. Po1na4u re.eni/u: ?Grvi0 =ago0 krviW? K i1-a/io sa, i1 se-e ni sa, ne 1na, kako. Fo +e -io krik 2o,a,noga 2a4nika. Gako +e 4o -ilo K ni sa, ne 1na,. Mo5e -i4i da sa, u 4i, re.i,a ose4io uvreIenu du3u lakovernog .oveka i iskreno ga 2o5alio. Pri 4o,e +e 4u,a.en+e ;4ela ko+e +e nedavno dao Pu3.in iskrslo u ,o,e 2a,ćen+u sasvi, +asno i u1-udilo ,o+a osećan+a. B.inilo ,i se da +e 2u-lika 1a 4renu4ak na2regla svu 2a5n+u i da +e 2reko go,ile 2roslo 3u34an+e kao kad ve4ar 2okrene vrEove drveća. Ci, sa, ose4io odo-ravan+e0 u ,eni +e 1aki2ela 4akva snaga da nisa, 1nao 34a ću s n+o,. ;na ,e +e 2onela. Ne seća, se kako sa, odigrao kra+ s/ene. @eća, se sa,o da ,i +e ra,2a0 1a+edno sa /rni, o4voro, 2or4ala0 i3.e1la is2red o.i+u0 da sa, se oslo-odio svakog s4raEa i da sa, na 2o1orni/i ose4io novi0 1a ,ene ne2o1na4i0 1anosni 5ivo4. Ne 1na, većeg 1adovol+s4va nego 34o su 4iE nekoliko 4renu4aka ko+e sa, 2ro5iveo na s/eni. Pri,e4io sa, kako +e Pa3u Zus4ova 1adivio ,o+ 2re2orod. =a sa, ga 1a2alio i on +e 1aigrao sa veći, odu3evl+en+e,. Lavesa +e 2ala0 a i1 gledali34a se .uo a2lau1. Meni +e u du3i 2os4alo lako i radosno. <era u ,o+ 4alena4 od,aE +e o+a.ala. Po+avilo se sa,o2ou1dan+e. Gada sa, se 2o-edonosno vraćao s 2o1orni/e u gardero-u0 .inilo ,i se da ,e svi gleda+u sa odu3evl+en+e, u o.i,a. Bdesiv3i se i uo1-il+iv3i se0 kao 34o 2rili.i gos4u0 +a sa, va5no i0 kako se danas seća,0 sa neve34o, ravnodu3no3ću u3ao 1a vre,e od,ora u gledali34e. La.udio sa, se 34o 4a,o ni+e -ilo sve.anog

ras2olo5en+a. Cak nisu -ila u2al+ena ni sva osve4l+en+a kao 34o 4re-a na 2re,i+eri. B,es4o ,nogo-ro+ne go,ile0 kako ,i se u.inilo sa 2o1orni/e0 u 2ar4eru sa, video svega oko dvadese4 l+udi. Pa 1a koga sa, se 4rudioV Bos4alo,0 od,aE sa, se u4e3io: ako su gledao/i na dana3n+o+ 2reds4avi -ili ,alo-ro+ni K rekao sa, sa,o, se-i K oni su svi 2o1navao/i u,e4nos4i: For/ov0 7aE,anov0 4o su ugledni glu,/i na3eg 2o1ori34a. 84o ko +e ,eni 2l+eskao. =a ne -iE dao n+iEove sla-e a2lau1e 1a -urne ova/i+e ,nogo-ro+ne go,ile... D1a-rav3i u 2ar4eru ono ,es4o ko+e su ,ogli do-ro da vide For/ov i 7aE,anov0 seo sa,0 u nadi da će ,e oni 2o1va4i k se-i i reći ,i ne34o 2ri+a4noW Na ra,2i +e u2al+ena sve4los4. Lavesa se 2odigla i sa s4e2eni/a0 ko+e su -ile naslon+ene na dekor0 kao da +e sle4ela dole u.eni/a Malol+e4kova. ;na +e 2ala na 2od0 1adrE4ala i kriknula: ?@2asava+4eW? K 4akvi, kriko, ko+i +e ra1dirao du3u0 da sa, +a 1ane,eo. La4i, +e 2o.ela ne34o da govori0 ali 4oliko -r1o da nisa, ni34a ra1u,eo. ;nda +e0 od+edan2u40 1a-oraviv3i ulogu0 1as4ala na 2olovini re.i0 2okrila li/e ruka,a i 2o-egla i1a kulisa0 odakle se .ulo kako +e neki glasovi Era-re i save4u+u. Lavesa +e 2ala0 ali +e ,eni u u3i,a 1vonio n+en krik: ?@2asava+4eW? 34a 1na.i 4alena4VW 9a -i ga .ovek ose4io0 dovol+no +e i1ići i reći sa,o +ednu re.. For/ov0 kako ,i se u.inilo0 -io +e silno naelek4risan. Pa i sa ,no, se is4o desilo 34o i sa Malol+e4kovo, K ,islio sa, +a K +edna re.eni/a: ?Grvi0 =ago0 krviW? K i gledao/i su -ili u ,o+o+ vlas4i. @ad0 dok 2i3e, ove redove0 ne su,n+a, u svo+u -udućnos4. Pa i 2ored 4og sa,o2ou1dan+a0 sves4an sa, da onog velikog us2eEa0 ko+i sa, se-i 2ri2isivao0 ,o5da ni+e ni -ilo. Mli i2ak0 negde u du-ini du3e0 vera u se-e o-+avl+u+e 2o-edu. @\8N@GM BM8FN;@F D @\8N@GD LMNMF 9anas s,o se oku2ili da saslu3a,o 2ri,ed-e For/ova o na3o+ igri na 2ro-no+ 2reds4avi. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K B u,e4nos4i0 2re svega0 4re-a u,e4i vide4i i sEva4i4i le2o. L-og 4oga ću0 2rvo 2o,enu4i i 1adr5a4i se na 2o1i4ivni, ,o,en4i,a 2reds4ave. Sila su sa,o dva 4akva ,o,en4a: 2rvi0 kada +e Malol+e4kova 2ala sa s4e2eni/a sa o.a+ni.ki, kriko,: ?@2asava+4eW?0 a drugi +e -io kod Na1vanova u s/eni: ?Grvi0 =ago0 krviW? B o-a slu.a+a i vi ko+i s4e igrali i ,i ko+i s,o gledali svi, -iće, 2redali s,o se ono,e 34o se de3avalo na 2o1orni/i0 1ane,eli i -ili 1aEvaćeni o234i, u1-uIen+e,. Fi srećni ,o,en4i0 i1dvo+eni i1 /eline0 ,ogu se na1va4i u,e4no3ću 2re5ivl+avan+a0 ko+a se kul4ivi3e u na3e, 2o1ori34u i i1u.ava ovde u n+egovo+ 3koli. K Z4a +e 4o u,e4nos4 2re5ivl+avan+aV K 1ain4eresovao sa, se +a. K <i s4e +e 2o1nali na so2s4veno, iskus4vu. Pa is2ri.a+4e na, kako s4e ose4ili 4e 4renu4ke is4inskog s4varala.kog ras2olo5en+a. K Ni34a ne 1na, i ne seća, se K rekao sa, +a0 o3a,ućen 2oEvalo, For/ova. K Lna, sa,o da su 4o -ili ne1a-oravni 4renu/i0 da +a Eoću sa,o 4ako da igra, i da 4akvo+ u,e4nos4i da, /eloga se-e... Morao sa, uću4a4i0 ina.e -iE 1a2lakao. K GakoVW <i se ne seća4e svoga unu4ra3n+eg ne,ira u 4ra5en+u ne.eg s4ra3nogV <i se ne seća4e da su va3e ruke0 o.i i /elo va3e -iće -ili s2re,ni nekud da 2ole4e i ne34o da uEva4eV <i se ne seća4e kako s4e gri1li usne i +edva u1dr5avali su1eV K nas4avio +e 2ii4an+a Mrkadi+e Nikola+evi.. K 8vo sad0 kada ,i 2ri.a+u o ono,e 34o +e -ilo0 +a kao da 2o.in+e, da se seća, svo+iE oseća+a K 2ri1nao sa,. K M -e1 ,ene0 vi se ne -is4e ,ogli 4oga se4i4iV K Ne0 ne -iE ,ogao. K Lna.i0 vi s4e radili 2odsvesnoV K Ne 1na,0 ,o5e -i4i. M +e li 4o do-ro ili rIavoV K <rlo do-ro0 ako vas +e 2odsves4 odvela na 2ravi 2u40 a rIavo ako vas +e 2revarila. Mli na 2ro-no+ 2reds4avi ona vas ni+e 2revarila i ono 34o s4e na, dali 1a oniE nekoliko srećniE 4renu4aka -ilo +e i1vanredno0 na+-ol+e0 34o se sa,o ,o5e 2o5ele4i.

K Ds4inaV K u2i4ao sa, +a0 i1gu-iv3i daE od sreće. K 9aW =er +e na+-ol+e kad +e glu,a/ sav 1aEvaćen ko,ado,. Fada on ,i,o vas 5ivi 5ivo4o, uloge0 ne 2ri,eću+ući kako oseća0 ne ,isleći o 4o,e 34a radi0 i sve dola1i sa,o0 2odsvesno0 No0 na 5alos40 ,i ne u,e,o 4akvi, s4varala34vo, uvek da u2ravl+a,o. K 9e3ava se0 1na4e0 da se doIe u -e1i1la1an 2olo5a+: 4re-a s4vara4i nadaEnu4o0 a 4o u,e da radi sa,o 2odsves40 dok ,i0 kao 34o vidi4e0 ne vlada,o n+o,. D1vini4e0 ,oli, vas0 gde +e i1la1V K rekao +e u nedou,i/i i kao ironi.no :ovorkov. K Na sreću0 i,a i1la1aW K 2rekinuo ga +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K ;n +e ne u ne2osredno, nego u 2osredno, delovan+u sves4i na 2odsves4. B .ovekovo+ du3i 2os4o+e neke oso-ine ko+e se 2o4.in+ava+u sves4i i vol+i. Fe oso-ine su s2oso-ne da delu+u na na3e reJleksne du3evne 2ro/ese. Lais4a0 1a4o +e 2o4re-no dos4a slo5enog s4varala.kog rada0 ko+i sa,o deli,i.no 2ro4i.e 2od kon4rolo, i 2od ne2osredni, u4i/a+e, sves4i. <eliki, delo, 4a+ 2osao +e 2odsvesan i reJleksan. N+i,e vlada sa,o +edna K na+iskusni+a0 na+geni+alni+a0 na+4a,ni+a0 nedos4i5na0 .udo4vorna u,e4ni/a K na3a organska 2riroda. @a n+o, ne ,o5e da se 2oredi nikakva i na+i1o34renr+a glu,a.ka 4eEnika. Lnan+e +e u n+eni, ruka,aW Fakvo sEva4an+e i 4akav odnos 2re,a na3o+ u,e4ni.ko+ 2rirodi +e vrlo 4i2i.an 1a u,e4nos4 2re5ivl+avan+a K govorio +e va4reno For/ov. K M ako se 2riroda u1+oguniV K u2i4ao +e neko. K Fre-a +e u,e4i 2okrenu4i i u2ravl+a4i n+o,e. La 4o 2os4o+e naro.i4a sreds4va 2siEa4eEnike0 ko+a ,i i,a,o da i1u.i,o. N+iEov +e 1na.a+ u 4o,e da se svesni,0 2osredni, 2u4e, 2ro-udi i uvu.e u s4varala34vo 2odsves4. Ni+e u1alud +edna od glavniE osnova na3e u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a 2rin/i2: ?Podsvesno s4varala34vo 2rirode kro1 svesnu 2siEo4eEniku glu,/a.? >Podsvesno kro1 svesno0 reJleksno kro1 vol+no.A ;s4avi,o sve 34o +e 2o4lsvesno .aro-ni/i 2rirodi0 a o-ra4i,o se ono,e 34o +e na,a 2ris4u2a.no K svesni, 2rila5en+e, s4varala34vu i svesni, na.ini,a 2siEo4eEnike. ;ni nas0 2re svega0 u.e da0 kada 2odsvesno 2ris4u2a 2oslu0 4re-a u,e4i ne s,e4a4i ,u. K Gako +e 4o .udno da 2odsvesno 4ra5i 2o,oć u svesno,W K 1a.udio sa, se +a. K Meni se 4o .ini nor,alni, K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K 8lek4ri/i4e40 ve4ar0 voda i druge 2rirodne sile 4ra5e in5en+era ko+i i,a 2a,e4i i 1nan+a da -i iE 2o4.inio .oveku. Na3a 2odsvesna s4varala.ka snaga 4akoIe ne ,o5e da o2s4ane -e1 in5en+era svo+e vrs4e0 -e1 svesne 2siEo4eEnike. @a,o onda kad glu,a/ sEva4i i ose4i da n+egov unu4ra3n+i i s2ol+ni 5ivo4 na 2o1orni/i u uslovi,a ko+i ga okru5ava+u 4e.e 2rirodno i nor,alno do 2o42une 2rirodnos4i0 2o svi, 1akoni,a .ove.+e 2rirode0 du-oke skrivni/e 2odsvesnog o2re1no se o4vore i i1 n+iE i1iIu osećan+a ko+a na, nisu uvek ra1u,l+iva. ;na na kraće ili na du5e vre,e 1avlada+u na,a i 2ovedu nas ona,o kuda i, naredi ne34o i1nu4ra. Ne ra1u,eva+ući 4u silu ko+a u2ravl+a i ne u,e+ući da +e i1u.ava,o0 ,i +e na na3e, glu,a.ko, +e1iku na1iva,o 2ros4o ?2rirodo,?. Mli 4re-a naru3i4i na3 2ravilni organski 5ivo4 K 2res4a4i is4ini4o dela4i na s/eni K i od,aE će ose4l+ivo 2odsvesno da se u2la3i od nasil+a i da se o2e4 2ovu.e u svo+e du-oke skrivni/e. 9a se 4o ne -i desilo0 2re svega 4re-a s4vara4i is4ini4o. Na 4a+ na.in reali1a, i .ak na4urali1a, unu4ra3n+eg 5ivo4a glu,.evog neo2Eodni su da -i se 2ro-udio rad 2odsvesnog i da -i se +avilo nadaEnuće. K Lna.i0 u na3o+ u,e4nos4i 2o4re-no +e ne2rekidno 2odsvesno s4varala34vo K i1veo sa, +a 1akl+u.ak. K Bvek s4vara4i 2odsvesno i nadaEnu4o ni+e ,ogućno K 2rd,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K FakviE geni+a ne,a. L-og 4oga na, na3a u,e4nos4 nala5e da sa,o 2ri2re,a,o 4eren 1a 4akvo originalno 2odsvesno s4varala34vo. K Pa kako se 4o radiV K Pre svega0 4re-a s4vara4i svesno i is4ini4o. Fi,e će se do-i4i na+-ol+i 4eren 1a +avl+an+e 2odsvesnoga i nadaEnuća. K La34oV K nisa, ra1u,eo +a. K L-og 4oga 34o svesno i is4ini4o rada is4inu0 a is4ina i1a1iva veru0 a ako 2riroda 2overu+e ono,e 34o se de3ava u .oveku0 ona će se sa,a 2riEva4i4i 2osla. ;d,aE 1a n+o, s4u2iće 2odsvesno i ,o5e se +avi4i sa,o nadaEnuće. K Z4a 1na.i ?is4ini4o? igra4i uloguV K o2e4 sa, 2i4ao +a. K Fo 1na.i: u uslovi,a 5ivo4a uloge i u 2uno+ analogi+i s n+o,0 2ravilno0 logi.no0 dosledno0 l+udski0 ,isli4l0 E4e4i0 4e5i4i0 delova4i0 s4o+eći na 2o1orni/i. Ci, glu,a/ 4o 2os4igne0 on će se 2ri-li5i4i ulo1i i

2o.eće 1a+edno s n+o, da oseća. Na na3e, +e1iku 4o se 1ove 2re5ivl+ava4i ulogu. Fa+ 2ro/es i re. ko+a ga odreIu+e i,a+u u na3o+ u,e4nos4i 2o42uno i1vanredan0 2rvora1redni 1na.a+. Pre5ivl+avan+e 2o,a5e glu,/u da is2uni osnovnu svrEu 2o1ori3ne u,e4nos4i0 ko+a se sas4o+i: u s4varan+u ?5ivo4a l+udskoga duEa? uloge i u 2redavan+u 4oga 5ivo4a na 2o1orni/i u u,e4ni.ko, o-liku. Gao 34o vidi4e0 na3 glavni 1ada4ak ni+e sa,o u 4o,e da 2reds4avi,o 5ivo4 uloge u n+eno, s2ol+no, o-liku0 nego +e glavno 4o da se na 2o1orni/i 2rika5e unu4arn+i 5ivo4 li.nos4i ko+a se 4u,a.i i /eloga ko,ada0 2rilagoIava+ući 4o,e 4uIe, 5ivo4u so2s4vena l+udska osećan+a0 da+ući ,u sve organske ele,en4e so2s4vene du3e. La2a,4i4e +edno, 1a svagda da se ,ora4e rukovodi4i 4o, osnovno, svrEo, na3e u,e4nos4i u svi,a 4renu/i,a s4varala34va i u svi,a 4renu/i,a va3eg 5ivo4a na 2o1orni/i. 84o 1-og .ega ,i0 2re svega0 ,isli,o o unu4ra3n+o+ s4rani uloge0 4o +es4 o n+eno, du3evno, 5ivo4u0 ko+i se s4va4ra 2o,oću unu4ra3n+eg 2ro/esa 2re5ivl+avan+a. Fo +e glavni ,o,ena4 u s4varala34vu i 2rva glu,.eva -riga. Fre-a 2re5ivl+ava4i ulogu0 4o +es4 do5ive4i is4ove4na osećan+a sa n+o,0 svaki 2u4 i kad god se 2onavl+a. ?@vaki veliki glu,a/ 4re-a da oseća i on s4varno oseća ono 34o 2reds4avi+a K govorio +e s4ari Fo,a1o @alvini0 na+-ol+i 2reds4avnik 4oga 2rav/a. K =a0 .ak0 nala1i, da on ni+e sa,o o-ave1an da ose4i u1-uIen+e +edan2u4 ili dva2u40 dok i1u.ava svo+u ulogu0 nego ,ora da oseća 4o u1-uIen+e u veće, lii ,an+e, s4e2enu 2ri svako, 2rika1ivan+u n+eno,0 2rvi ili Eil+adi4i 2u4]? XF. @alvini ?Nekoliko ,isli o 2o1ori3no+ u,e4nos4i?0 .aso2is ?B,e4nos4? -r. NR0 N^ON. g.0 s4r. _^. >Pr. urednika originalnog i1dan+a.AY K 2ro.i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. .lanak Fo,a1a @alvini+a >n+egov odgovor GoklenuA0 ko+i ,u +e 2redao Dvan Pla4onovi.. K Fako is4o sEva4a glu,a.ku u,e4nos4 i na3e 2o1ori34e. Pod u4i/a+e, dugiE ras2rava sa Pa3o, Zus4ovi,0 +a sa,0 kad ,i se uka1ala 2rva 2rilika0 rekao Mrkadi+u Nikola+evi.u: K Ne ra1u,e, kako +e ,ogućno nauHi4i .oveka da 2ravilno 2re5ivl+ava i oseća0 ako se n+e,u sa,o,e i ne ?oseća? i ne ?2re5ivl+ava?W K Z4a vi ,isli4e: +e li ,ogućno nau.i4i se-e ili drugoga da se 1ain4eresu+e ulogo, i oni, 34o +e u n+o+ -i4noV K u2i4ao ,e Ye Mrkadi+e Nikola+evi.. K 7e/i,o da +e 4o ,ogućno0 ,ada ni+e lako K odgovorio sa,. K =e li ,ogućno o1na.i4i u n+o+ 1ani,l+ive i va5ne /il+eve0 4ra5i4i 2ravilno 2rila5en+e k n+o+0 -udi4i u se-i 2rave 4e5n+e0 i1vr3ava4i odgovara+uće radn+eV K Mogućno +e K saglasio sa, se +a. K Pro-a+4e da i1vr3i4e0 ali sa,o 2o42uno iskreno0 savesno i do kra+a 4akav 2osao0 os4a+ući u1 4o Eladan0 neu4ralan. Fo va, neće 2oći 1a ruko,. <i će4e se sigurno 1agre+a4i i 2o.eće4e da se oseća4e u 2olo5a+u li.nos4i .i+u ulogu 4u,a.i4e0 2o.eće4e da 2re5ivl+u+e4e svo+a osećan+a ali is4ove4na s n+eni,. ;-radi4e na 4a+ na.in /elu ulogu i 2oka1aće se da će svaki ,o,ena4 va3ega 5ivo4a na s/eni 4ra5i4i odgovara+uće 2re5ivl+avan+e. Ne2rekidan red 4akviE ,o,ena4a s4voriće 2o42unu lini+u 2re5ivl+avan+a uloge0 ?5ivo4 n+enog l+udskog duEa?. 84o0 u2ravo 4akvo 2o42uno svesno s4an+e glu,/a na 2o1orni/i0 u a4,osJeri 2rave unu4ra3n+e is4ine0 na+-ol+e -udi osećan+e i +es4e na+-lago4vorni+a osnova 1a kra4ko ili 1a du5e o5ivl+avan+e rada 2odsvesnog i 1a nadaEnuće. K D1 svega 34o +e re.eno +a sa, ra1u,eo da se i1u.avan+e na3e u,e4nos4i svodi na 2os4i1an+e 2siEo4eEnike 2re5ivl+avan+a. Pre5ivl+avan+e na, 2o,a5e da is2uni,o osnovnu svrEu s4varala34va K da sa1da,o ?5ivo4 l+udskog duEa? uloge K 2oku3ao +e Zus4ov da na2ravi 1akl+u.ak. K @vrEa na3e u,e4nos4i ni+e sa,o os4varen+e ?5ivo4a l+udskog duEa? uloge0 nego i n+eno s2ol+a3n+e u,e4ni.ko uo-li.avan+e K 2o2ravio +e For/ov Zus4ova. K L-og 4oga glu,a/ ,ora ne sa,o u se-i da 2re5ivi ulogu0 nego i da na s2ol+ni na.in 2oka5e ono 34o +e 2re5iveo. Pri 4o,e vodi4e ra.una da +e 1avisnos4 s2ol+nog i1ra1a od unu4arn+eg 2re5ivl+avan+a naro.i4o 1na.a+na u na3e, u,e4ni.ko, 2rav/u. 9a -i se i1ra1io 4anani i .es4o 2odsvesni 5ivo40 neo2Eodno +e vlada4i i1vanredno ose4l+ivi, i veo,a ra1raIeni, glasovni, i 4elesni, a2ara4o,. :las i 4elo 4re-a da sa ogro,no, ose4l+ivo3ću i ne2osredno3ću 4renu4no i 4a.no i1ra5ava+u 4anana0 skoro neuEva4l+iva unu4ra3n+a osećania. 8vo 1-og .ega glu,a/0 kako ga ,i 1a,i3l+a,o0 4re-a da se daleko vi3e nego u drugi, u,e4ni.ki, 2rav/i,a -rine ne sa,o o unu4ra3n+e, a2ara4u ko+i s4vara 2ro/es 2re5ivl+avan+a0 nego i os2ol+a3n+e,0

4elesno, a2ara4u0 ko+i verno 2rika1u+e re1ul4a4e s4varala.kog rada osećan+a K n+egovu s2ol+a3n+u Jor,u i1ra1a. Na 4a+ rad i,a veliki u4i/a+ 2odsvesno. D u o-las4i kreiran+a sa 2odsvesni, ne ,o5e da se u2oredi ni na+iskusni+a glu,a.ka 4eEnika0 ,ada ona sa,ouvereno 2re4endu+e na 2rvens4vo. =a sa, nagoves4io na 2osledn+a dva .asa u na+o234i+i, /r4a,a u .e,u se sas4o+i na3a u,e4nos4 2re5ivl+avan+a K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Mi veru+e,o i 2ou1dano 1na,o i1 iskus4va da sa,o ona 2o1ori3na u,e4nos4 ko+a +e 1asićena 5ivi,0 organski, 2re5ivl+avan+i,a .ovekaKglu,/a0 ,o5e u,e4ni.ki da os4vari sve neuEva4l+ive od-leske i du-inu unu4ra3n+eg 5ivo4a uloge. @a,o 4akva u,e4nos4 ,o5e u 2o42unos4i da 1aEva4i gledao/a i sa,o kro1 4akvu u,e4nos4 on će ne 2ros4o da ra1u,e0 nego0 34o +e na+va5ni+e0 da 2re5ivi ono 34o se de3ava na 2o1orin/i0 da o-oga4i svo+e unu4ra3n+e iskus4vo i u n+e,u će os4a4i 4ragovi ko+e neće i1-risa4i vre,e. Mli osi, 4oga K a 4o +e 4akoIe i1vanredno va5no K glavne osnove s4varala34va i 1akoni organske 2rirode na ko+i,a se gradi na3a u,e4nos4 .uva+u glu,/a od s4ran2u4i/e. Go 1na s kakvi, redi4el+i,a i u kakvi, 2o1ori34i,a će4e vi radi4i. 9aleko od 4oga da se svuda i da se svi u s4varala34vu rukovode 1aE4evi,a sa,e 2rirode. B većini slu.a+eva nad n+i,a se vr3i gru-o nasil+e0 i 4o uvek odvodi glu,/a na s4ran2u4i/u. Mko vi 2ou1dano -ude4e 1nali grani/e 2rave u,e4nos4i i organske 1akone s4varala.ke 2rirode0 onda neće4e 1alu4a4i i u,eće4e da se snaIe4e u svo+i, gre3ka,a0 ,oći će4e da iE is2ravl+a4e. Se1 +akiE osnova0 ko+e va, ,o5e da4i u,e4nos4 2re5ivl+avan+a0 rukovoIena 1akoni,a u,e4ni.ke 2rirode0 vi će4e 1alu4a4i0 1a2e4l+aće4e se i i1gu-iće4e kri4eri+u,. 84o 1-og .ega +a s,a4ra, da su -e1 i1u1e4ka glu,/i sviE 2rava/a o-ave1ni da i1u.e osnove na3e u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a. Fi,e svaki glu,a/ 4re-a da 2o.ne svo+ 3kolski rad. K =es40 +es40 e4o 4o +e ono .e,u +a 4e5i, svo, du3o,W K u1viknuo sa, kao da sa, do-io krila. K D koliko se radu+e, 34o sa, us2eo da na 2ro-no+ 2reds4avi is2uni, glavni /il+ na3e u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a. K Ne odu3evl+ava+4e se 2re vre,ena K oEladio +e For/ev ,o+u va4renos4 K =a sa, va, već rekao da +e u /elo+ veliko+ s/eni -ilo sa,o nekoliko us2eliE 4renu4aka 2ravog 2re5ivl+avan+a ko+i su vas 2ri-li5ili na3o+ u,e4nos4i. =a sa, se n+i,a koris4io da -iE ilus4rovao na 2ri,eru va,a i drugi, u.eni/i,a osnove na3eg u,e4ni.kog 2rav/a o ko+i,a ,i sada govori,o. Z4o se 4i.e s/ene ;4ela i =aga0 ona se nikako ne ,o5e 2ri1na4i 1a u,e4nos4 2re5ivl+avan+a. K Pa 34a +e onda onaV K Fako1vana ?igra od sr/a? K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K M 34a +e 4oV K u2i4ao sa, gu-eći 4eren 2od noga,a K B 4akvo+ igri K 2rodu5io +e For/ov K 2o+edini ,o,en4i od+edan2u40 neo.ekivano se 2odi5u na u,e4ni.ku visinu i 2o4resa+u gledao/e. B 4i, ,o,en4i,a glu,a/ 2re5ivl+ava ili s4vara 2o nadaEnuću kao u i,2rovi1a/i+i. Mli oseća4e li se vi s2oso-ni i dovol+no Ji1i.ki i duEovno sna5ni da odigra4e sviE 2e4 ogro,niE .inova ;4ela sa oni, odu3evl+en+e, sa ko+i, s4e na 2ro-no+ 2reds4avi odigrali +ednu kra4ku s/eni/u K ?Grvi =ago0 krviW?V K Ne 1na,. K M +a sigurno 1na, da +e 4akav 1ada4ak nedos4i5an .ak i 1a glu,/a i1vanrednoga 4e,2era,en4a0 ko+i u1 4o i,a ogro,nu Ji1i.ku snaguW K odgovorio +e u,es4o ,ene Mrkadi+e Nikola+evi.. ` Po4re-na +e +o30 kao 2o,oć 2riorodi0 do-ro ra1raIena 2siEo4eEnika. Mli vi +o3 svega 4oga ne,a4e0 is4o onako kao i glu,/i i,2rovi1a4ori ko+i ne 2o1na+u 4eEniku. ;ni0 kao i vi0 2ola5u sve u nadaEnuće. Mko 4o nadaEnuće ne doIe0 onda ni oni ni vi ne,a4e .i,e da is2uni4e 2ra1nine u igri0 ona 2ra1na0 ne2re5ivl+ena ,es4a uloge. ;4uda ` oni dugi 2eriodi nervnoga 2ada 2riliko, os4varivan+a uloge0 2o42una u,e4ni.ka ne,oć i naivno dile4an4sko i1igravan+e. B 4i, 4renu/i,a va3e os4varivan+e uloge0 kao i kod svakog i,2rovi1a4ora0 2os4a+e -e5ivo4no0 i1ve34a.en i +adno. Fako0 Era,l+ući0 ,o,en4i odu3evl+en+a s,en+u+u se sa i1igravan+e,. 84o kakva se 2o1ori3na igra na1iva na na3e, glu,a.ko, +e1iku ?igra od sr/a?. Gri4ika ,o+iE nedos4a4aka ko+e +e i1rekao Mrkadi+e Nikola+evi. u.inila +e na ,ene sna5an u4isak. ;na ,e ni+e sa,o nal+u4ila0 nego i u2la3ila. =a sa, se i1gu-io i nisa, slu3ao 34a +e dal+e For/ov govorio. ;2e4 s,o slu3ali 2ri,ed-e Mrkadi+a Nikola+evi.a o na3o+ igri na 2ro-no+ 2reds4avi. B3av3i u ra1red0

on se o-ra4io Pa3i Zus4ovu: K D vi s4e na, na 2reds4avi dali nekoliko 1ani,l+iviE ,o,ena4a 2rave u,e4nos4i0 sa,o ne u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a0 već0 ,ada +e 4o neo-i.no0 u,e4nos4i 2reds4avl+an+a. K Preds4avl+an+aVW K +ako se 1a.udio Zus4ov. K Pa kakva +e 4o u,e4nos4V K u2i4ali su u.eni/i. K Fo +e drugi 2rava/ u,e4nos4i0 a u .e,u se on sas4o+i neka va, o-+asni ona+ ko+i ga +e 2oka1ao u nekoliko us2eliE ,o,ena4a na 2reds4avi. Zus4ovW @e4i4e se kako s4e na2ravili ulogu =aga K nalo5io +e For/ov Pa3i. K Po34o sa, sa1nao ne34o o 4eEni/i na3e u,e4nos4i od s4ri/a0 +a sa, 2o3ao 2ravo u unu4ra3n+u sadr5inu uloge i dugo sa, ra1,i3l+ao o n+o+ K kao da se 2ravdao Zus4ov. K @4ri/ va, +e 2o,agaoV K 1a2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Malo. God kuće0 kako ,i se .inilo0 +a sa, 2os4igao is4insko 2re5ivl+avan+e. Ponekad i na 2ro-a,a sa, ose4io i1vesna ,es4a uloge. L-og 4oga ,i +e nera1u,l+ivo 1a34o +e 4o u,e4nos4 2reds4avl+an+a ` 2rodu5io +e da se 2ravda Pa3a. K D u 4o+ se u,e4nos4i 2re5ivl+ava uloga0 +edno, ili nekoliko 2u4a K kod kuće ili na 2ro-a,a. Prisus4vo na+glavni+eg 2ro/esa ` 2re5ivl+avan+a K i do2u34a da se s,a4ra drugi 2ro/es kao u,e4nos4. K Pa kako se u 4o, 2rav/u 2re5ivl+ava ulogaV ;vako is4o kao i u na3e,V K u2i4ao sa, +a. K @avr3eno 4ako0 ali +e svrEa 4a,o K druga. Mo5e se 2re5ivl+ava4i uloga svaki 2u40 kao kod nas0 u na3o+ u,e4nos4i. Mli +e ,ogućno0 2re5ive4i ulogu sa,o +edan2u4 ili nekoliko 2u4a da -i se 2os4igla s2ol+a3n+a Jor,a 2rirodnog 4u,a.en+a osećan+a0 a 2os4igav3i 4o nau.i4i da se 2onavl+a 4a Jor,a ,eEani.ki u1 2o,oć uve5-aniE ,i3ića. Fo +e 2reds4avl+an uloge. Fako u 4o, 2rav/u u,e4nos4i 2ro/es 2re5ivl+avan+a ni+e glavni s4varala.ki ,o,ena40 već sa,o +edna 2ri2re,na e4a2a 1a dal+i glu,a.ki rad. Fa+ se rad sas4o+i u 4ra5en+u s2ol+ne u,e4ni.ke Jor,e o.evidno o-+a3n+ava n+egovu unu4ra3n+u sadr5inu. Priliko, 4akviE 1aE4eva glu,a/ se0 2re svega0 o-raća sa,o,e se-i i 4e5i da is4inski ose4i K da 2re5ivi 5ivo4 li.nos4i ko+u 2reds4avl+a. Mli0 2onavl+a,0 on do1vol+ava se-i da 4o radi ne na 2reds4avi0 ne 1a vre,e sa,og s4varala34va 2red 2u-liko,0 već sa,o kod kuće0 ili na 2ro-i. K Mli +e Zus4ov do2us4io se-i da 4o uradi i na 2ro-no+ 2reds4aviW Lna.i0 4o +e -ila u,e4nos4 2re5ivl+avan+a K -ranio sa, ga +a. Neko ,i +e 2o,ogao0 rekav3i da +e Pa3a u ne4a.no odigrano+ ulo1i 2ru5io nekoliko 4renu4aka is4inskoga 2re5ivl+avan+a0 dos4o+nog na3e u,e4nos4i. K Ne K 2ro4es4ovao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. B na3o+ u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a svaki ,o,ena4 u igran+u uloge ,ora svaki 2u4 da -ude 2onovo 2re5ivl+en i 2onovo os4varen. B na3o+ u,e4nos4i ,nogo se radi u s4ilu i,2rovi1a/i+e na +ednu is4u 4e,u0 2o42uno odreIenu. Fakvo s4varala34vo da+e sve5inu i ne2osrednos4 4u,a.en+u. Fo se 2oka1alo u nekoliko us2eliE ,o,ena4a u igri Na1vanova. No0 kod Zus4ova 4e sve5ine i i,2rovi1a/i+e u osećan+u uloge +a nisa, 2ri,e4io. Na2ro4iv0 on ,e +e odu3evio na nekoliko ,es4a +asno3ću0 glu,l+en+e,. @a,o... u /elo+ n+egovo+ igri osećala se Eladnoća i 1-og 4oga sa, 1akl+u.io da kod n+ega 2os4o+e +edno, i 1auvek u4vrIene Jor,e igre0 ko+e ne da+u ,es4a i,2rovi1a/i+i i li3ava+u glu,u sve5ine i ne2osrednos4i. Pa i2ak sa, 1a sve vre,e osećao da +e original0 sa koga su se ve34o 2onavl+ale ko2i+e0 -io do-ar0 is4ini40 da +e govorio o is4inski 5ivo, ?5ivo4u l+udskog duEa? uloge. Fa+ 2ri1vuk nekog -iv3eg 2ro/esa 2re5ivl+avan+a u.inio +e u nekoliko ,o,ena4a da igra0 da 2reds4avl+an+e 2os4ane 2rava u,e4nos4. K ;4kud ,eni0 rodeno, sinov/u Zus4ova0 u,e4nos4 2reds4avl+an+aWV K Pa Ea+de0 is2ri.a+4e na, dal+e kako s4e radili nad =ago, K rekao +e For/ov Zus4ovu. K 9a -iE 2roverio kako sa, us2eo da os4vari, s2ol+a svo+e 2re5ivl+avan+e0 o-ra4io sa, se ogledalu K 2risećao se Pa3a. K Fo +e o2asno0 ali0 is4ovre,eno0 i 4i2i.na 1a u,e4nos4 2reds4avl+an+a. D,a+4e u vidu da se ogledalo, 4re-a slu5i4i o2re1no. ;no u.i glu,/a da ne gleda u se-e0 nego van se-e. K Pa i2ak0 ogledalo ,i +e 2o,oglo da vidi, i sEva4i, kako sa, s2ol+a i1ra1io svo+a osećan+a K 2ravdao se Pa3a. K <a3a so2s4vena osećan+a0 ili ve34a.ka osećan+a ulogeV K Mo+a so2s4vena0 ali 2rikladna 1a =aga.

K Na 4a+ na.in0 2riliko, rada sa ogledalo, vas ni+e 1ani,ala 4oliko sa,a s2ol+a3n+os40 ,aniri0 već0 uglavno,0 ono kako se na va,a Ji1i.ki ogleda+u 2re5ivl+ena osećan+a0 ?5ivo4 l+udskog duEa? ulogeV K 2i4ao +e dal+e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Lais4a0 1ais4aW K Fo +e0 4akoIe0 4i2i.no 1a u,e4nos4 2reds4avl+an+a. D u2ravo 1-og 4oga 34o +e ona u,e4nos40 n+o+ +e 2o4re-na s/enska Jor,a ko+a os4varu+e ne sa,o s2ol+nu s4ranu uloge0 nego0 uglavno,0 n+enu unu4ra3n+u lini+u K ?5ivo4 l+udskog duEa?. K @eća, se da sa, na neki, ,es4i,a -io 1adovol+an so-o, kada sa, video 2ravi i1ra1 onoga 34o sa, ose4io K 2rodu5io +e da se seća Pa3a. K Z4a0 vi s4e Jiksirali +edno, 1auvek 4e na.ine i1ra5avan+a svo+iE osećan+aV K ;ni su se sa,i Jiksirali od .es4og 2onavl+an+a. K Na kra+u kra+eva0 vi s4e i1radili odreIenu s2ol+nu s/ensku in4er2re4a/i+u 1a us2ela ,es4a uloge i vi s4e do-ro 1avladali 4eEniko, ko+o, se ona os4varu+e. K 7a1u,e se0 da. K D vi s4e se koris4ili 4o, Jor,o, uvek 2riliko, svakog kreiran+a0 kod kuće i na 2ro-a,aV K is2i4ivao +e For/ov. K Mora -i4i 2o navi/i K 2ri1nao +e Pa3a. K @ada re/i4e +o3 ne34o: da li se 4a +edno, u4vrIena Jor,a sa,a od se-e 2o+avl+ivala svaki 2u4 2od de+s4vo, unu4ra3n+eg 2re5ivl+avan+a0 ili se ona0 rodiv3i se +edno, i u4rnuv3i 1auvek0 2onavl+ala ,eEani.ki0 -e1 svakog u.e3ća osećan+aV K Meni se .inilo da sa, 2re5ivl+avao svakog 2u4a. K Ne0 na 2ro-no+ 2reds4avi 4o ni+e dola1ilo do gledala/a. B u,e4nos4i 2reds4avl+an+a i rade 4o is4o 34o s4e i vi radili: 4rude se da i1a1ovu i uEva4e u sa,o, se-i 4i2i.ne l+udske /r4e ko+e slika+u unu4ra3n+i 5ivo4 uloge. @4voriv3i 1a svaku od n+iE0 +edno, i 1auvek0 na+le23i o-lik0 glu,a/ se ve5-a da ga 2rirodno os4varu+e ,eEani.ki0 -e1 svakog u.e3ća svoga osećan+a u ,o,en4u +avne 2reds4ave. Fo se 2os4i5e u1 2o,oć is4reniraniE ,i3ića 4ela0 li/a0 u1 2o,oć glasa0 in4ona/i+e0 sve vir4uo1ne 4eEnike i u1 2o,oć sviE u,e4ni.kiE sreds4ava0 u1 2o,oć -eskona.niE 2onavl+an+a. Mi3ićna ,e,ori+a kod 4akviE glu,a/a0 u,e4nika 2reds4avl+an+a0 ra1vi+ena +e do kra+nos4i. Gad se glu,a/ navikne na ,eEani.ko kreiran+e uloge0 on 2onavl+a ono 34o radi ne 4ro3eći nervne i du3evne snage. Fro3en+e nervniE i Ji1i.kiE snaga s,a4ra se ne sa,o ne2o4re-ni,0 nego .ak i 34e4ni, 2riliko, s4varala34va 2red 2u-liko,0 +er svako u1-uIen+e naru3ava glu,.evo vladan+e so-o, i kvari sliku i o-lik ko+i su 1auvek u4vrIeni. Ne+asnos4 o-lika i neu-edl+ivos4 n+egovog i1ra1a 34e4e u4isku. @ve 4o0 u ,an+o+ ili većo+ ,eri0 odnosi se na 1a2a5ena ,es4a va3e krea/i+e =aga. @ada se se4i4e 34a se de3avalo u dal+e, va3e, radu. K 9ruga ,es4a uloge i sa, lik =aga ,ene nisu 1adovol+ili. ; 4o,e sa, se uverio 4akoIe 2o,oću ogledala K 2risećao se Zus4ov. K Fra5eći u svo,e 2a,ćen+u odgovara+ući ,odel0 +a sa, se se4io +ednog 2o1nanika ko+i ne,a nikakve ve1e s ,o+o, ulogo,0 ali ko+i +e0 kako ,i se .ini0 do-ro oli.avao lukavs4vo0 1loću i 2okvarenos4. K D vi s4e 2o.eli da ga 2os,a4ra4e 2rilagoIava+ući se-e n+e,uV K 9a. K Pa 34a s4e radili sa va3i, sećan+i,aV K Ds4irnu govoreći0 +a sa, 2ros4o ko2irao s2ol+ne ,anire svoga 2o1nanika K 2ri1nao +e Pa3a. K =a sa, ga u ,isli,a video 2ored se-e. ;n +e i3ao0 s4a+ao0 sedeo0 a +a sa, ,o4rio na n+ega i 2onavl+ao sve 34o +e on radio. K Fo +e -ila velika gre3kaW B 4o,e 4renu4ku vi s4e i1neverili u,e4nos4 2reds4avl+an+a i 2re3li na 2ros4o 2odra5avan+e0 na ko2iran+e0 na i,i4a/i+u0 ko+a ne,a nikakve ve1e sa s4varala34vo,. K M 34a +e 4re-alo da uradi, da -iE ova+ slu.a+no0 s2ol+a u1e4i lik nakale,io na =agaV K Fre-alo +e da novi ,a4eri+al 2ro2us4i4e kro1 se-e0 da ga o5ivi4e odgovara+ući, 1a,isli,a ,a34e0 kako se 4o radi u na3e, 2rav/u u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a. Posle 4oga0 kad se o5ivl+eni ,a4eri+al nakale,i na vas i kad +e slika uloge u ,isli,a s4vorena0 vi -is4e ,orali da se 2riEva4i4e novoga 2osla0 o ko,e slikovi4o govori +edan od na+-ol+iE 2reds4avnika u,e4nos4i 2reds4avl+an+a0 .uveni Jran/uski glu,a/ Goklen s4ari+i. :lu,a/ s4vori se-i ,odel u Jan4a1i+i0 1a4i, ?sli.no slikaru Eva4a

svaku n+egovu /r4u i 2renosi +e ne na 2la4no0 nego na sa,oga se-e...? K .i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. i1 -ro3ure Goklena0 ko+u0 ,u +e dodao Dvan Pla4onovi.. K ?;n vidi na Far4iJu0 neki kos4i, i o-la.i ga na se-e0 vidi n+egov Eod i 2odra5ava ,u0 1a2a5a Ji1iono,i+u i 1a+,i +e. ;n 2rilagoIava 4o,e svo+e roIeno li/e K 4ako reći 2rekra+a0 re5e i 3i+e so2s4venu ko5u0 sve dok kri4i.ar0 ko+i se kri+e u n+egovo, 2rvo, +a0 ne -ude 1adovol+an i ne naIe 2o1i4ivnu 2odudarnos4 sa Far4iJo,. Mli 4o +o3 ni+e sveH 4o -i -ila sa,o s2ol+a3n+a 2odudarnos40 sli.nos4 s li/e, ko+e se 2reds4avl+a0 ne sa, 4i2. Fre-a +o3 da glu,a/ kao Far4iJ 2rogovori oni, glaso, ko+i .u+e od Far4iJa0 a da -i u4vrdio /eo ra1vo+ uloge0 4re-a da se kreće0 da ide0 da ges4ikuli3e0 da slu3a0 da ,isli kao Far4iJ0 da u svo+u du3u unese du3u Far4iJa. Fada +e 4ek 2or4re4 go4ovH ,o5e se 2os4avi4i u ra,0 4o +es40 na 2o1orni/u i gledala/ će reći: ?8vo Far4iJa...? ili +e glu,a/ rIavo radio.? K Mli 4o +e s4ra3no 4e3ko i slo5enoW K u1-udio sa, se +a. K =es4e. @a, Goklen 4o 2ri1na+e. ;n ka5e: ?:lu,a/ ne 5ivi0 nego igra. ;n os4a+e Eladan 2re,a 2red,e4u svo+e igre0 ali n+egova u,e4nos4 ,ora da -ude savr3ena.? D0 1ais4a K dodao +e For/ov K u,e4nos4 2reds4avl+an+a 4ra5i savr3ens4vo da -i os4ala u,e4nos4. K Pa 1ar ni+e 2ros4i+e 2overi4i se 2rirodi0 2rirodno, s4varala34vu i 2ravo,e 2re5ivl+avan+uV K 2i4ao sa, +a. K Na 4o Goklen sa,ouvereno i1+avl+u+e: ?B,e4nos4 ni+e realan 5ivo4 i .ak ni+e ni n+egov reJleks. B,e4nos4 +e sa,a s4varala/. ;na s4vara svo+ so2s4veni 5ivo4 i1van vre,ena i 2ros4ora0 divan 2o svo+o+ a2s4rak4nos4i.? Naravno0 ,i ne ,o5e,o da se saglasi,o sa 4akvi, sa,ouvereni, i1a1ivan+e, +ediins4vene0 savr3ene i nedos4i5ne u,e4ni/e K s4varala.ke 2rirode. K Pa 1ar oni 1ais4a veru+u da +e n+iEova 4eEnika +a.a od 2rirodeV Gakva 1a-ludaW K nisa, ,ogao da se u,iri,. K ;ni veru+u u 4o da s4vara+u na 2o1orni/i svo+0 -ol+i 5ivo4. Ne ona+ realni0 l+udski 5ivo40 kakav ,i 1na,o u s4varnos4i0 nego drugi0 is2ravl+en 1a 2o1orni/u. 84o 1-og .ega u,e4ni/i 2reds4avl+an+a 2re5ivl+u+u svaku ulogu 2ravilno0 l+udski0 sa,o u 2o.e4ku0 u 2ri2re,no, 2eriodu rada0 a u sa,o, 4renu4ku s4varala34va na 2o1orni/i 2rela1e na uslovno 2re5ivl+avan+e. Pri 4o,e0 radi o2ravdan+a0 oni i1vode svakakve 1akl+u.ke: 2o1ori34e i n+egove 2reds4ave su uslovni0 a 2o1orni/a +e odveć siro,a3na u sreds4vi,a da -i dala ilu1i+u 2ravoga 5ivo4aH 1a4o 2o1ori34e ne sa,o 34o ne 4re-a da i1-egava uslovnos4i0 nego 4re-a da iE voli. Fakvo s4varala34vo +e le2o0 ali ni+e du-okoH ono +e vi3e eJikasno nego sna5noH u n+e,u +e Jor,a 1ani,l+ivi+a od sadr5ineH ono vi3e delu+e na uvo i oko nego na du3u. L-og 4oga ono vi3e usEiću+e nego 34o 2o4resa. Ds4ina0 i u 4o+ u,e4nos4i ,ogućno +e 2os4ići velike u4iske. ;ni nas 1aEva4a+u dok iE 2ri,a,o0 o n+i,a .uva,o le2e us2o,ene0 ali 4o nisu oni u4is/i ko+i gre+u du3u i ko+i ula1e du-oko u n+u. 9elovan+e 4akve u,e4nos4i +e -ri4ko0 ali ni+e 4ra+no. N+o+ se vi3e divi,o nego 34o u n+u veru+e,o. L-og 4oga n+o+ sve ni+e 2ris4u2a.no. ;no 34o 4re-a da 1a2re2as4i neo.ekivano3ću i s/ensko, le2o4o,0 ili ono 34o 4ra5i 5ivo2isni 2a4os K 4o se nala1i u sreds4vi,a 4akve u,e4nos4i. Mli da -i se i1ra1ile du-oke s4ras4i0 n+ena sreds4va su ili odveć rasko3na0 ili odveć 2ovr3na. Fananos4 i du-ina l+udskog osećan+a nisu 2odlo5ni 4eEni.ko+ ve34ini. N+i,a +e 2o4re-na ne2osredna 2o,oć sa,e 2rirode u 4renu4ku 2ravoga 2re5ivl+avan+a i n+egovog i1ra5avan+a. D2ak0 2reds4avl+an+e uloge ko+e +e 2o4eklo i1 2ravoga 2re5ivi+avan+a 4re-a 2ri1na4i 1a s4varala34vo0 1a u,e4nos4. 9anas +e na .asu :ovorkov sa veliki, odu3evl+en+e, uveravao da +e on K glu,a/ u,e4nos4i 2reds4avl+an+a0 da su osnove 4oga 2rav/a -liske n+egovo+ du3i0 da u2ravo n+iE 4ra5i n+egovo u,e4ni.ko osećan+e0 n+i,a se on klan+aH da u2ravo 4ako0 a ne druk.i+e on sEva4a u,e4nos4. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2osu,n+ao u 2ravilnos4 n+egovog uveravan+a i na2o,enuo da +e u u,e4nos4i 2reds4avl+an+a neo2Eodno 2re5ivl+avan+eH ,eIu4i,0 on ni+e u-eIen da :ovorkov u,e vlada4i 4i, 2ro/eso,0 ne sa,o u radu na 2o1orni/i0 nego .ak i kod kuće. D2ak +e :ovorkov uveravao kako on uvek +ako oseća i 2re5ivl+ava ono 34o radi na ra,2i. K @vaki .ovek0 u svako, 4renu4ku svoga 5ivo4a ne34o oseća0 ne34o 2re5ivl+ava K govorio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Gad ni34a ne -i osećao0 -io -i ,r4va/. @a,o ,r4va/i ni34a ne oseća+u. <a5no +e 34a vi 2re5ivl+ava4e na 2o1orni/i K so2s4vena osećan+a is4ove4na sa 5ivo4o, uloge0 ili ne34o drugo 34o se na n+u ne odnosi. <rlo .es4o .ak i na+iskusni+i glu,/i i1raIu+u kod svo+e kuće i odnose na 2o1orni/u

sasvi, ne34o drugo od onoga 34o +e va5no i -i4no 1a ulogu i u,e4nos4. Fo se desilo i sa svi,a va,a. =edni su na, 2oka1ivali na 2reds4avi svo+ glas0 eJek4nu in4ona/i+u0 4eEniku igreH drugi su uvesel+avali gledao/e 5ivi, 4r.an+e,0 -ale4ski, skokovi,a0 o.a+no la5no, igro,0 2rivla.ili le2i, ges4ovi,a i 2o1a,aH re.+u0 doneli su na 2o1orni/u ono 34o ni+e 2o4re-no 1a 2rika1 n+iEoviE uloga. D vi0 :ovorkov0 2ri3li s4e svo+o+ ulo1i ne od unu4ra3n+e sadr5ine0 ne od n+enog 2re5ivl+avan+a i ne od 2reds4avl+an+a0 nego od sasvi, ne.eg drugog0 a ,isli4e da s4e s4vorili ne34o u u,e4nos4i. Mli kada glu,a/ ne us2os4avi 5ivu ve1u svog osećan+a sa osećan+e, li.nos4i ko+u 2rika1u+e0 onda ne ,o5e -i4i re.i o 2ravo,e s4varala34vu. L-og 4oga ne o-,an+u+4e se-e0 već se -ol+e 2os4ara+4e da du-l+e 2ronikne4e i sEva4i4e gde 2o.in+e i gde se svr3ava 2rava u,e4nos4. Fada će4e se uveri4i da va3a igra ne,a nikakve ve1e s n+o,. K Pa 34a +e onaV K Lana4. Ds4ina ne rIav0 s dos4a do-ro i1raIeni, i1ra5a+ni, sreds4vi,a uloge i n+eno, uslovno, ilus4ra/i+o,. Pro2us4iću dugi s2or u ko+i +e s4u2io :ovorkov i 2ris4u2iću direk4no o-+a3n+en+u For/ova o grani/a,a ko+e dele 2ravu u,e4nos4 od 1ana4a. K Ne,a 2rave u,e4nos4i -e1 2re5ivl+avan+a. L-og 4oga ona 2o.in+e 4a,o gde osećan+e doIe do re.i. K M 1ana4V K 2i4ao +e :ovorkov. K Z4o se 4i.e n+ega0 on 2o.in+e 4a,o gde se 2rekida s4varala.ko 2re5ivl+avan+e ili u,e4ni.ko 2reds4avl+an+e n+egoviE re1ul4a4a. 9ok +e u u,e4nos4i 2re5ivl+avan+a i u u,e4nos4i 2reds4avl+an+a 2ro/es 2re5ivl+avan+a nei1-e5an0 u 1ana4u +e on ne2o4re-an i slu.a+an. :lu,/i 4e vrs4e ne u,e+u da kreira+u svaku ulogu 2ose-no. ;ni ne u,e+u da 2re5ive i da 2rirodno i1ra1e ono 34o su 2re5iveli. :lu,/i K 1ana4li+e u,e+u sa,o da 2reda+u 4eks40 da+ući0 +edno, i 1a svagda i1raIene na.ine s/enske igre. Fo ,nogo u2ro3ćava 1ada4ke 1ana4a. K B .e,u +e 4akvo u2ro3ćavan+eV K u2i4ao sa, +a. K <i će4e 4o -ol+e ra1u,e4i kada do1na4e o4kuda su do3li i kako su se s4vorili na.ini 1ana4ske igre ko+e ,i na na3e, +e1iku na1iva,o glu,a.ki, kli3ei,a. 8vo kako su se oni +avili i kako su se s4vorili: 9a -i se i1ra1ila osećan+a uloge0 neo2Eodno +e 2o1na4i iE0 a da -i se sEva4ila 4re-a sa, glu,a/ da ose4i is4ove4na 2re5ivl+avan+a. Podra5ava4i sa,o osećan+e ni+e ,ogućno0 ,ogućno +e sa,o JalsiJikova4i re1ul4a4e n+egovog s2ol+nog i1ra1a. Mli 1ana4li+e ne u,e+u da 2re5ivl+u+u uloge0 1-og 4oga oni nikada neće 2o1na4i s2ol+ne re1ul4a4e 4oga s4varala.kog 2ro/esa. Pa kako naći s2ol+no+ Jor,u -e1 ve1e sa unu4ra3n+i, osećan+e,V Gako i1ra1i4i glaso, i 2okre4i,a s2ol+ne re1ul4a4e 2re5ivl+avan+a ko+e ne 2os4o+iV Ne os4a+e ni34a drugo0 nego da se 2ri-egne 2ros4o+0 uslovno+ glu,a.ko+ la5no+ igri. Fo +e vrlo 2ri,i4ivno0 Jor,alno s2ol+a3n+e 2reds4avl+an+e 4uIiE osećan+a uloge ko+e ni+e 2re5iveo sa, glu,a/ 4u,a. uloge i 1-og 4oga iE ni+e ni 2o1nao. Fo +e 2ros4o 2odra5avan+e. Po,oću ,i,ike0 glasa0 2okre4a0 glu,a/K1ana4li+a 2oka1u+e gledao/i,a sa 2o1orni/e sa,o s2ol+a3n+a kli3ea kao da0 4o-o5e0 ona i1ra5ava+u unu4ra3n+i ?5ivo4 l+udskog duEa? uloge0 ,r4vu ,asku osećan+a ko+e ne 2os4o+i. La 4akvu s2ol+a3n+u0 la5nu igru0 i1raIeno +e veliko s4ovari34e sviE ,ogućiE glu,a.kiE na.ina 2reds4avl+an+a0 ko+i0 4o-o5e0 s2ol+a3n+i, sreds4vi,a i1ra5ava+u sva ,oguća osećan+a 34o iE sre4a,o u 2o1ori3no+ 2raksi. B ovi, 1ana4ski, na.ini,a sa,oga osećan+a ne,a0 a 2os4o+i +edino 2odra5avan+e0 ne34o 34o kao 4re-a da -ude n+egov s2ol+a3n+i re1ul4a4H ne,a duEovne sadr5ine0 a 2os4o+i sa,o s2ol+a3n+i na.in ko+i +e0 4o-o5e0 i1ra5ava. Neki od 4iE0 +edno, 1auvek u4vrIeniE0 na.ina .uva+u se u 1ana4sko+ 4radi/i+i nasleIeno+ od 2re4Eodnika0 kao0 na 2ri,er0 s4avl+an+e ruke na sr/e 2riliko, i1ra5avan+a l+u-avi0 ili ra1golićavan+e vra4a 2riliko, 2reds4avl+an+a s,r4i. 9rugi su u1e4i od 4alen4ovaniE savre,enika >kao 34o +e -risan+e .ela s2ol+no, s4rano, 3ake0 kako +e radila <era T+odorovna Go,isar5evska u 4ragi.ni, ,es4i,a ulogeA. Freće na.ine i1,i3l+a+u sa,i glu,/i. Pos4o+i naro.i4 1ana4ski na.in 1a 4u,a.en+e uloge0 4o +es4 1a glas0 1a dik/i+u0 1a ar4ikula/i+u >u4vrIena 2ovi3avan+a i s2u34an+a glasa u +aki, ,es4i,a uloge sa s2e/iJi.ni, glu,a.ki, 4re,olo, ili sa s2e/i+alni, dekla,a4orski, glasovni, Jor4ura,aA. Pos4o+i u4vrIeni na.in Eodan+a >glu,/i 1ana4li+e ne idu nego 3e4a+u 2o s/eniA0 u4vrIen na.in kre4an+a0 ges4ikulisan+a0 2las4ike i s2ol+a3n+e igre >oni se naro.i4o vide kod 1ana4li+a i 1asnovani su ne na le2o4i već na do2adl+ivos4iA. Pos4o+e na.ini 1a i1ra5avan+e sviE ,ogućiE .ovekoviE osećan+a i s4ras4i >3krgu4an+e

1u-i,a i 2revr4an+e o.i,a u l+u-o,ori0 kao kod Na1vanova0 s4avl+an+e 3ake na o.i i na li/e u,es4o 2la.a0 Eva4an+e 1a kosu u o.a+an+uA. D,a u4vrIeniE na.ina i 1a 2odra5avan+e .i4aviE likova i 4i2ova ra1niE slo+eva dru34va >sel+a/i 2l+u+u na 2od0 -ri3u nos rukavo,0 vo+ni/i 1ve/ka+u ,a,u1a,a0 aris4okra4i se igra+u lorn+ono,AH 2os4o+e u4vrIeni na.in 1a e2oEe >o2erski ges4ovi 1a sredn+i vek0 2oigravan+e 1a osa,naes4i vekAH i,a na.ina i 1a 2rika1ivan+e ko,ada i uloga >gradona.elnikAH 2os4o+i naro.i4 2regi- 4ela 2re,a gledali34u i s4avl+an+e 3ake 2ored us4a kad se govori ?1a se-e?. @ve 4e glu,a.ke navike 2os4ale su0 vre,eno,0 4radi/ionalne. Fako +e +edno, i 1auvek s4voren o234eglu,a.ki govor0 naro.i4i ,anir kreiran+a uloge sa una2red 2rora.una4i, eJek4i,a0 naro.i4i Eod na s/eni0 slikovi4os4 2o1a i ges4ova. :o4ovi ,eEani.ki na.ini igre ko+e lako i1vode glu,/i 1ana4li+e0 2o34o su is4renirali svo+e ,i3iće0 s4vara+u naviku ko+a 2os4a+e n+iEova druga 2riroda i na 2o1orni/i 1a,en+u+e .ove.+u 2rirodu. Fa0 +edno, 1auvek u4vrIena ,aska osećan+a0 uskoro se 2oEa-a0 gu-i svo+ ni34avni nagove34a+ 5ivo4a i 2re4vara se u 2ros4i ,eEani.ki glu,a.ki 3a-lon0 4rik ili s2ol+a3n+e konven/ionalno o-ele5+e. 9ugi ni1 4akviE 3a-lona0 +edno, i 1auvek u4vrIeniE 1a 2reds4avl+an+e svake uloge0 s4vara glu,a.ki 2reds4avl+a.ki o-red ili ri4ual0 ko+i ide u1 konven/ionalno 2reds4avl+an+e 4eks4a ko,ada. @vi, 4i, s2ol+a3n+i, na.ini,a igre glu,/i 1ana4li+ske vrs4e Eoće da 1a,ene 5ivo0 2ravo0 unu4ra3n+e 2re5ivl+avan+e i s4varala34vo. Mli se ni34a ne ,o5e da 2oredi sa 2ravi, osećan+e,0 a ono se ne ,o5e i1ra1i4i ,eEani.ki, na.ini,a 1ana4a. Neki od 4iE 3a-lona +o3 i i,a+u i1vesnu 2o1ori3nu eJek4nos40 dok se većina od n+iE odliku+e rIavi, ukuso, i 1a2re2a3ću+e usko3ću sEva4an+a l+udskog osećan+a0 +ednoli.no3ću odnosa 2re,a n+e,u0 ili0 2ros4o0 glu2o3ću. Mli vre,e i vekovna navika .ine i ono 34o +e naka1no ili -es,isleno -liski, i 2risni, >4ako0 na 2ri,er0 vre,eno, o1akon+eno krevel+en+e o2ere4skiE ko,i.ara i ko,i.niE -a-a ko+e se 2rave ,lade ili vra4a 2o1ori3niE kulisa ko+a se sa,a o4vara+u i 1a4vara+u 2riliko, i1laska ili uslaska ?gos4a? i +unaka ko,ada0 s,a4ra+u se ,eIu neki,a 2o42uno nor,alni, 2o+ava,a u 2o1ori34uA. 84o 1-og .ega su .ak i 2ro4iv2rirodni 3a-loni u3li u sas4av 1ana4a i sad ukl+u.eni u ri4ual glu,a.kog o-redaH drugi 3a-loni 4ako su se i1vi4o2erili da ne ,o5e,o od,aE -i4i na.is4o s 4i, o4kud su 2o4ekli. :lu,a.ki ,anir ko+i +e i1gu-io svaku unu4ra3n+u su34inu ko+a ga +e rodila 2os4a+e 2ros4a s/enska konven/ionalnos4 i ne,a ni.eg 1a+edni.kog sa 2ravi, 5ivo4o,0 2a 1-og 4oga kvari l+udsku 2rirodu glu,/a. FakviE konven/ionalniE 3a-lona 2uni su -ale40 o2era0 a naro.ilo 2seudoklasi.na 4ragedi+a0 u ko+o+ glu,/i Eoće da +edno, i 1auvek u4vrIeni, 1ana4ski, ,aniri,a 2reds4ave na+slo5eni+a i na+u1vi3eni+a 2re5ivl+avan+a +unaka >na 2ri,er0 do2adl+ivos40 2o4en/irana 2las4i.nos40 ?.u2an+e? sr/a i1 grudi u 4renu4ku o.a+an+a0 2odrE4avan+e ruka,a kada se i1ra5ava osve4a i 3iren+e ruku kada se ,oliA. Po u-eIen+u glu,a/a 1ana4li+a0 1ada4ak 4akvog o234eglu,a.kog govora i 2las4ike >na 2ri,er0 sladun+av 1vuk glasa u lirski, ,es4i,aH dosadna ,ono4oni+a kad se re/i4u+e e2ska 2oe1i+a0 glasan govor kada se i1ra5ava ,r5n+a0 la5ne su1e u glasu kada se i1ra5ava -olA sas4o+i se0 4o-o5e0 u 4o,e da -i se na 4a+ na.in o2le,enio glas0 dik/i+a i glu,a.ki 2okre40 da -i se oni u.inili le23i,0 da -i se 2odvukla s/enska eJek4nos4 i slikovi4a i1ra1i4os4. Mli0 na 5alos40 4u se 2le,eni4os4 ne sEva4a uvek 2ravilno0 4u +e 2reds4avl+an+e le2o4e ras4egl+ivo0 a vrlo .es4o i1ra1i4os4 2o4i.e i1 rIavog ukusa0 ko+eg na sve4u i,a daleko vi3e nego do-rog. 84o 1-og .ega se u,es4o 2le,eni4os4i s4vorila naduvenos40 u,es4o le2o4e K le2o4ans4vo0 a u,es4o i1ra1i4os4i K 4ea4ralna eJek4nos4. D0 u s4vari0 2o.in+ući konven/ionalni, govoro,0 dik/i+o, i 1avr3ava+ući glu,a.ki, Eodo, i ges4o, K sve slu5i ?2a+a/ko+? s4rani 4ea4ra0 ko+a ni+e dovol+no skro,na da -i -ila u,e4ni.ka. Lana4ski govor i glu,a.ka 2las4ika sveli su se na 2odvu.enu eJek4nos40 na naduvenu 2le,eni4os40 i1 ko+iE +e s4vorena naro.i4a0 4ea4ralna do2adl+ivos4. Gonven/ionalni 3a-lon ne ,o5e da 1a,eni 2re5ivl+avan+a. Nesreća +e u 4o,e 34o +e svaki 3a-lon 1ara1an0 2r+ie,.iv. ;n se Eva4a 1a gledao/a kao rIa. Gada +edan2u4 naIe se-i ,es4o on se 3iri dal+e0 ra1,no5ava se i 4e5i da 1aEva4i sva ,es4a u ulo1i i sve delove glu,.evog s4varala.kog a2ara4a. Za-lon 2o2uni svako 2ra1no ,es4o u ulo1i ko+a ni+e is2un+ena 5ivi, osećan+e, i 4ra+no se s,es4i 4a,o. =o3 gore0 on se 2o+avi 2re nego 34o se rodilo osećan+e i 2re2re.i ,u 2u4: 1-og 4oga glu,a/ ,ora se-e vrlo 2a5l+ivo da .uva od nasr4l+ivog 3a-lona. @ve 34o +e re.eno odnosi se .ak i na darovi4e glu,/e0 s2oso-ne 1a 2ravo organsko s4varala34vo. La

glu,/e 1ana4skog 4i2a ,o5e se reći da +e sav n+iEov s/enski rad sveden na ve34 i1-or i ko,-ina/i+u 3a-lona. Neki od 4iE 3a-lona 4oliko su do2adl+ivi i 1ani,l+vi da neiskusni gledala/ .ak i ne 2ri,eću+e koliko 4o ni+e ni34a -ol+e od ,eEani.kog glu,a.kog rada. Mli ,a koliko -ili savr3eni glu,a.ki 3a-loni0 oni ne ,ogu sa,i 2o se-i da u1-ude gledao/a. La4o su 2o4re-ni neki naro.i4i do2unski 2okre4a.i0 a 4akvi su 2okre4a.i naro.i4i na.ini0 ko+e ,i na1iva,o glu,a.ko, e,o/i+o,. :lu,a.ka e,o/i+a ni+e 2rava e,o/i+a0 is4insko u,e4ni.ko 2re5ivl+avan+e uloge na 2o1orni/i. Fo +e ve34a.ko ra1dra5ivan+e 2eriJeri+e 4ela. Na 2ri,er0 ako se s4egnu 2esni/e0 +ako skra4e ,i3ići 4ela ili gr.evi4o di3e0 4i,e se ,o5e doves4i do velikog Ji1i.kog na2re1an+a0 ko+e .es4o oni,a u gledali34u i1gleda kao ,aniJes4a/i+a -u+noga 4e,2era,en4a u1-uIenog s4ra3ću. Mogućno +e s2ol+a ,eEani.ki +uri4i i u1-uIiva4i se Eladne du3e -e1 ikakvog ra1loga. Fo s4vara sla-u sliku Ji1i.ke ras2al+enos4i. :lu,/i ne5ni+e vrs4e 2o-uIu+u u se-i glu,a.ku e,o/i+u ve34a.ki, na2re1an+e, svo+iE neravaH na 4a+ na.in se do-i+a i1vesna s/enska Eis4eri+a0 ra1gala,l+enos40 ne1drava eks4a1a0 ko+a +e .es4o is4o 4oliko -e1 unu4ra3n+e sadr5ine kao i ve34a.ka Ji1i.ka ras2al+enos4. D u 4o, i u drugo, slu.a+u i,a,o 2osla ne sa u,e4ni.ko, igro,0 već sa i1igravan+e,0 ne sa 5ivi, osećan+i,a .ovekaKglu,/a0 ko+a su 2rilagoIena kreiran+u uloge0 već sa glu,a.ko, e,o/i+o,. D2ak0 4a e,o/i+a 2os4i5e svo+u svrEu i li.i nekako na 5ivo40 2roi1vodi i1ves4an u4isak0 +er u,e4ni.ki nera1vi+eni l+udi ne u,e+u da o/ene kvali4e4 4og u4iska0 nego se 1adovol+ava+u gru-i, 2odvla.en+e,. @a,i glu,/i 4oga 4i2a .es4o su u-eIeni da slu5e 2ravo+ u,e4nos4i0 a ne 1na+u da se 2ros4o -ave s/enski, 1ana4o,. Na dana3n+e, .asu Mrkadi+e Nikola+evi. 2rodu5io +e anali1u 2ro-ne 2reds4ave. Na+gore se 2roveo +adni <+un/ov. N+egovu igru Mrkadi+e Nikola+evi. ni+e 2ri1nao .ak ni 1a 1ana4. K Pa 34a +e 4o -iloV K u,e3ao sa, se +a. K Na+odvra4ni+e krevel+en+e. K M kod ,ene 4oga ni+e -iloV K u2i4ao sa, 1a svaki slu.a+. K Silo +eW K Pa kadaVW K sa u5aso, sa, uskliknuo. K <i s4e ka1ali da sa, +a igrao od sr/aW K D u1 4o sa, o-+asnio da se 4akva igra sas4o+i od ,o,ena4a 2ravoga s4varala34va ko+i se s,en+u+u sa ,o,en4i,a... K Lana4aV K o4elo ,i se 2i4an+e. K Lana4a vi ne,a4e0 +er se on i1raIu+e dugi, rado,0 kao kod :ovorkova0 a vi 1a 4o nis4e i,ali vre,ena. B2ravo 1-og 4oga s4e 2odra5avali divl+aka na+dile4an4ski+i, 3a-loni,a0 u ko+i,a ne,a nikakve 4eEnike. M -e1 n+e ne ,o5e ne sa,o u,e4nos40 nego ni 1ana4. K ;4kuda ,eni 3a-loni0 kada sa, 2rvi 2u4 i1i3ao na daskeV K =a 1na, dve devo+ke ko+e nikada nisu videle ni 2o1ori34a0 ni 2reds4ave0 2a .ak ni 2ro-e0 a ko+e su i2ak igrale 4ragedi+u sa na+1adr4i+i, i na+gori, 3a-loni,a. K Lna.i0 .ak ne ni 1ana40 nego 2ros4o dile4an4sko krevl+en+eV K 9aW Na sreću0 sa,o krevel+en+e K 2o4vrdio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K La34o ?na sreću?V K L-og 4oga 34o se sa dile4an4ski, krevel+en+e, lak3e ,o5e -ori4i nego sa du-oko okoren+eni, 1ana4o,. Po.e4ni/i0 kao 34o s4e vi0 ako i,a+u dara0 ,ogu slu.a+no i 4renu4no do-ro ose4i4i ulogu0 ali +e ne ,ogu da4i u 2os4o+ano, u,e4ni.ko, o-liku i 1-og 4oga uvek 2ri-egava+u krevel+en+u. ;no +e u 2rvo vre,e dos4a nevino0 ali ne 4re-a 1a-oravi4i da se u n+e,u kri+e velika o2asnos4. @ n+i, se 4re-a od 2rve -ori4i0 da se u se-i ne -i ra1vile 4akve navike ko+e kvare glu,/a i i1vi4o2erava+u n+egovu 2rirodnu darovi4os4. Po4rudi4e se da sEva4i4e gde 2o.in+e a gde se 1avr3ava 1ana4 i 2ros4o krevel+en+e. K Pa gde ono 2o.in+eV K Poku3aću da va, 4o o-+asni, na va,a sa,i,a0 na va3e, so2s4veno, 2ri,eru. <i s4e 2a,e4an .ovek0 ali 1a34o +e ono 34o s4e radili na 2ro-no+ 2reds4avi0 i1u1ev sa,o nekoliko 4renu4aka0 -ilo ru5noV Lar vi 1ais4a veru+e4e u 4o da Mavri0 ko+i su u svo+e vre,e -ili slavni svo+o, kul4uro,0 kao 1verovi ska.u 2o kave1uV 9ivl+ak koga s4e vi 2reds4avl+ali .ak i u o-i.no, ra1govoru sa aIu4an4o, rikao +e na n+ega0 3krgu4ao 1u-i,a i 2revr4ao o.i,a. ;4kuda 4akvo 2rila5en+e ulo1iV ;-+asni4e na,

ko+i, s4e 2u4evi,a ,ogli doći do 4e -es,isli/eV Ni+e li 4o o4uda 34o glu,/u ko+i +e 1alu4ao u svo+i, s4varala.ki, 2u4evi,a svaka -es,isli/a i1gleda ,ogućnaV =a sa, is2ri.ao na+2odro-ni+e o svo,e radu nad ulogo, kod kuće0 skoro sve 34o sa, 1a2isao u dnevniku. Pone34o ,i +e 2o3lo 1a ruko, da ilus4ru+e, radn+o,. 7adi -ol+e 2reglednos4i ra1,es4io sa, s4oli/e is4o onako kao 34o +e ras2oreIen na,e34a+ u ,o+o+ so-i. Priliko, nekiE ,o+iE 2oka1ivan+a Mrkadi+e Nikola+evi. se ,nogo s,e+ao. K 84o kako se raIa na+gori 1ana4 K rekao +e on kada sa, 1avr3io. ` Fo se de3ava0 2re svega0 kada Eoće4e ne34o 34o ne ,o5e4e0 34o ne 1na4e0 34o ne oseća4e. Meni se u.inilo na 2ro-no+ 2reds4avi da +e glavni va3 1ada4ak 1adivi4i0 2o4res4i gledao/a. Ci,eV Pravi, organski, osećan+i,a ko+a odgovara+u 2reds4avl+ano+ li.nos4iV Mli vi iE nis4e i,ali. Nis4e i,ali ni 2o42un 5ivi lik ko+i s4e ,ogli ,akar s2ol+a ko2ira4i. Z4a va, +e os4alo da radi4eV 9a uEva4i4e 2rvu /r4u na ko+u s4e nai3li0 ko+a va, se slu.a+no +avila u sećan+u. Gao kod svakog .oveka i kod vas iE 4a,o i,a ,nogo0 1a sve slu.a+eve 5ivo4a. @vaki u4isak0 u ovo, ili ono, o-liku0 os4a+e u na3i, sećan+i,a i ,i iga0 kad 1a4re-a0 slikovi4o i1ra5ava,o. Priliko, 4akviE 2reds4avl+an+a 2ovr3no i ?uo234e? ,i se ,alo -rine,o o 4o,e da li na3e 2rika1ivan+e odgovara s4varnos4i. Mi se 1adovol+ava,o ,a ko+o, +edno, /r4o,0 +edni, nagove34a+e,. La os4varen+e 4akviE likova svakida3n+a 2raksa us4anovila +e0 .ak0 ?,us4re? ili s2ol+a3n+a o-ele5+a 2reds4avl+an+a. Ga5i4e ,a ko,e od nas: ?;digra+4e od,aE -e1 2ri2re,e divl+aka uo234e?. :aran4u+e, va, da će većina radi4i is4o ono 34o s4e i vi radili na 2ro-no+ 2reds4avi0 +er +e skakan+e0 rikan+e0 3krgu4an+e 1u-i,a0 2revr4an+e o.i,a0 1a nas0 u na3o+ ,a34i0 odavno 2os4alo slika o divl+e, .oveku. Fakvi na.ini ?uo234e? 2os4o+e kod svakog .oveka i 1a 2reds4avl+an+e l+u-o,ore0 gneva0 u1-uIen+a0 rados4i0 o.a+an+a i drugog. D 4i na.ini 2u34a+u se u 2ro,e4 -e1 o-1ira na 4o kako iE0 kada0 u kakvi, uslovi,a .ovek oseća. Fakva ?igra? ili0 -ol+e0 i1igravan+e0 ele,en4arna +e na s/eni do s,e3noga: da -i se 2reds4avila snaga osećan+a ko+e ne 2os4o+i u s4varnos4i0 vi.e se gro,oglasno0 2re4eru+e se u ,i,ika,a do kra+nos4i0 2reuveli.ava se i1ra1i4os4 kre4an+a i ak/i+e0 4rese se ruka,a0 Eva4a se 1a glavu i drugo. @vi 4i na.ini igre 2os4o+e i kod vas0 ali0 srećo,0 nisu ,nogo-ro+ni. L-og 4oga ni+e .udo 34o s4e iE u2o4re-ili u 4oku +ednog .asa rada. Fakvi na.ini i1igravan+a +avl+a+u se od,aE0 sa,i od se-e i uskoro do+ade. Na2ro4iv0 2ravi u,e4ni.ki na.ini 2reds4avl+an+a unu4ra3n+eg 5ivo4a uloge 4e3ki su0 dugo se s4vara+u0 ali nikada ne do+ade na 2o1orni/i. ;ni se sa,i 2o se-i o-navl+a+u i ne2res4ano do2un+u+u0 sigurno 1aEva4a+u i sa,oga glu,/a i gledao/a. 84o 1-og .ega uloga ko+a +e sagraIena na 2rirodni, na.ini,a igre ras4e0 a ona ko+a +e sagraIena na i1igravan+u i na dile4an4sko, krevel+en+u od,aE 2os4a+e -e5ivo4na0 ,eEani.ka. @vi 4i0 4ako reći ?o234el+udski 3a-loni?0 sli.no uslu5ni, glu2a/i,a0 o2asni+i su nego ne2ri+a4el+i. B va,a0 kao i u svako, .oveku0 2os4o+e 4i 3a-loni i vi s4e se koris4ili n+i,a na 2o1orni/i 1-og 4oga 34o nis4e i,ali go4ove0 i1raIene 1ana4ske 4eEnike. Gao 34o vidi4e0 i krevel+en+e kao i 1ana4 2o.in+e 4a,o gde se 1avr3ava 2re5ivl+avan+e0 ali +e 1ana4 organi1ovano s2oso-an da 1a,eni osećan+a 2ros4i, i1igravan+e, i koris4i se odreIeni, 3a-loni,a0 krevel+en+e0 ,eIu4i,0 ne ras2ola5e n+i,a i -e1 ra1,i3l+an+a u2o4re-l+ava ?o234el+udske? ili ?nasleIene? 3a-lone0 ko+i nisu i1raIeni i 2ri2re,l+eni 1a 2o1orni/u. ;no 34o se desilo s va,a ,o5e se ra1u,e4i i o2ravda4i kad +e re. o 2o.e4niku. Mli -udi4e o-a1rivi u-uduće. D1 dile4an4skog krevel+en+a i ?o234el+udskiE? 3a-lona 2os4a+e0 na kra+u kra+eva0 na+gori 1ana4. Ne da+4e ,u da se ra1vi+e. Foga radi0 s +edne s4rane0 u2orno se -ori4e sa 3a-loni,a i0 is4ovre,eno0 u.i4e se da 2re5ivl+u+e4e ulogu ne sa,o u 2o+edini, ,o,en4i,a na 2reds4avi0 kao 34o +e 4o -ilo u ?;4elu?0 nego sve vre,e dok 2rika1u+e4e 5ivo4 li.nos4i ko+u igra4e. Na 4a+ na.in vi će4e 2o,oći se-i da se oslo-odi4e igre ?od sr/a? i da se navikne4e na u,e4nos4 2re5ivl+avan+a. 7e.i Mrkadi+a Nikola+evi.a u.inile su na ,ene vrlo +ak u4isak. Silo +e 4renu4aka kada sa, 2o,i3l+ao da na2us4i, 3kolu. 84o 1-og .ega sa, danas0 2ri susre4u sa For/ovi, na .asu0 2onovio svo+a 2i4an+a. U4eo sa, da na2ravi, o234i 1akl+u.ak i1 svega 34o +e -ilo re.eno na 2reIa3n+i, .asovi,a. Na kra+u kra+eva0 do3ao sa, do 1akl+u.ka da +e ,o+a igra ,e3avina na+-ol+eg 34o i,a u na3e, 2oslu0 4o +es4 ,o,ena4a nadaEnuća0 sa na+gori,0 4o +es4 sa krevel+en+e,. K Fo ni+e na+gore K u,irivao ,e +e For/ov. K ;no 34o su drugi radili +o3 +e gore. <a3e dile4an4s4vo +e

i1le.ivo0 a gre3ke drugiE su sves4an 2rin/i2 ko+i se vrlo re4ko ,o5e da i1,eni ili i3.u2a s koreno, i1 glu,/a. K Z4a +e 4oV K 8ks2loa4a/i+a u,e4nos4i. K B .e,u +e onaV K 2i4ali su u.eni/i. K Pa u ono, 34o +e radila <el+a,inova. K =aVW K sko.ila +e <el+a,inova s ,es4a od i1nenaIen+a. K Z4a sa, +a radilaV K Poka1ivali s4e na, svo+e ru.i/e0 no5i/e i /elu se-e0 4i, 2re 34o iE +e sa 2o1orni/e ,ogućno lak3e vide4i K odgovorio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K =aV 7u.i/e0 no5i/eV K ni+e ,ogla da se snaIe +adna na3a le2o4i/a. K 9a0 1ais4a: ru.i/e i no5i/e. K B5asno0 s4ra3no0 .udno K 4vrdila +e <el+a,inova. K =a sa, radila i ni34a ne 1na,W K Fako uvek -iva sa navika,a ko+e se us4ale. K Pa 1-og .ega su ,e onda EvaliliV K L-og 4oga 34o i,a4e le2e no5i/e i ru.i/e. K M 34a +e rIavoV K 7Iavo +e 4o 34o s4e koke4ovali s gledali34e,0 a nis4e igrali Ga4arinu. Zeks2ir ni+e na2isao ?Bkroćenu goro2ad? 1a4o da -i u.eni/a <el+a,inova 2oka1ivala svo+u no5i/u sa 2o1orni/e i koke4ovala sa svo+i, o-o5avao/i,a. Zeks2ir +e i,ao drugi /il+0 ko+i +e va,a os4ao s4ran0 a na,a ne2o1na4. Na 5alos40 ,a3u u,e4nos4 vrlo .es4o eks2loa4i3u u svrEe ko+e su n+o+ savr3eno 4uIe. <i K da -is4e 2oka1ali le2o4u0 drugi K da -i s4vorili se-i 2o2ularnos40 s2ol+a3n+i us2eE ili kari+eru. B na3e, 2oslu 4o su o-i.ne 2o+ave i +a Ei4a, da vas od n+iE oslo-odi,. La2a,4i4e do-ro ovo 34o ću va, sada reći: 2o1ori34e0 1aEval+u+ući svo,e +avno, karak4eru i svo+i, +avni, 2reds4ava,a0 +es4 no5 sa dve o34ri/eH s +edne s4rane0 ono i,a 1na.a+nu o234edru34venu ,isi+u0 a s druge sr4rane K 2ods4i.e one ko+i Eoće da eks2loa4i3u na3u u,e4nos4 i da na2rave se-i kari+eru. Fi l+udi se koris4e nesEva4an+e, +edniE0 i1o2a.eni, ukuso, drugiE0 oni 2ri-egava+u 2ro4ek/i+i0 in4riga,a i drugi, sreds4vi,a ko+a ne,a+u nikakve ve1e sa s4varala34vo,. 8ks2loa4a4ori su na+veći ne2ri+a4el+i u,e4nos4i. @a n+i,a se 4re-a -ori4i na+odlu.ni+e. M ako 4o ne us2e0 onda iE 2ro4era4i sa dasaka. L-og 4oga K 2onova se on o-ra4io <el+a,inovo+ K odlu.i4e +edno, 1auvek: +es4e li vi do3li da slu5i4e i da 2rinosi4e 5r4ve u,e4nos4i0 ili da +e eks2loa4i3e4e radi svo+iE li.niE /il+eva. D2ak K 2rodu5io +e For/ov o-raća+ući se svi,a K u,e4nos4 deli4i na ka4egori+e ,ogućno +e sa,o u 4eori+i. @4varnos4 i 2rak4i.an rad ne idu u ru-rike. ;ni -rka+u ra.une svi,a odreIeni, 2rav/i,a. B s4vari0 ,i .es4o vidi,o kako veliki glu,/i i1 l+udske sla-os4i se-e uni5ava+u do 1ana4a0 a 1ana4li+e se 2odi5u nekad do 2rave u,e4nos4i. Fo se de3ava i u igran+u svake uloge0 na svako+ 2reds4avi. B2oredo sa 2ravi, 2re5ivl+avan+e,0 naila1i4e na 4renu4ke 2reds4avl+an+a0 1ana4skoga krevel+en+a i eks2loa4a/i+e. B4oliko +e 2o4re-ni+e da glu,/i 1na+u grani/e svo+e u,e4nos4i0 u4oliko +e va5ni+e 1ana4li+a,a da 1na+u gde +e ona /r4a i1a ko+e 2o.in+e u,e4nos4. Fako u na3e, 2oslu i,a,o dva osnovna 4oka: u,e4nos4 2re5ivl+avan+a i u,e4nos4 2reds4avl+an+a. D i1a +edne i i1a druge s4o+i do-ar ili rIav s/enski 1ana4. Fre-a +o3 2ri,e4i4i da u 4renu4ku unu4ra3n+eg u1-uIen+a kro1 dosadne 3a-lone i i1igravan+e ,ogu da se 2ro-i+u i 2ro-les/i 2ravoga s4varala34va. Neo2Eodno +e0 4akoIe0 .uva4i svo+u u,e4nos4 od eks2loa4a/i+e0 +er 4o 1lo ,o5e da se uvu.e ne2ri,e4no. Z4o se 4i.e dile4an4i1,a0 on +e u 2od+ednako+ ,eri i koris4an i o2asan K 1avisi od 2u4ova ko+e i1a-ere. K Gako se ,ogu i1-eći sve o2asnos4i ko+e na, 2re4eV K u2i4ao sa, +a. K D,a +edno +edins4veno sreds4vo0 kao 34o sa, već rekao: ne2res4ano odgovara4i osnovno, 1ada4ku na3e u,e4nos4i0 ko+i se sas4o+i u s4varan+u ?5ivo4a l+udskog duEa? uloge i ko,ada i u u,e4ni.ko, ova2loćen+u 4oga 5ivo4a u le2o, s/ensko, o-liku. B 4i, re.i,a skriven +e ideal 2ravoga glu,/a. D1 o-+a3n+en+a sa For/ovi, ,eni +e 2os4alo +asno da +e 1a nas -ilo suvi3e rano i1la1i4i na 2o1orni/u i da +e 2ro-na 2reds4ava nanela vi3e 34e4e nego koris4i. K ;na va, +e donela koris4i K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi.0 kada sa, ,u 2overio svo+u ,isao. K Preds4ava +e 2oka1ala ono 34o nikada ne 4re-a na 2o1orni/i0 ono 34o 4re-a -ri5l+ivo i1-egava4i u-uduće. Na kra+u svoga govora0 o2ra34a+ući se s na,a. For/ov +e o-+avio da od su4ra 2ris4u2a,o ve5-an+i,a

ko+a i,a+u 1a /il+ da ra1vi+u na3 glas i 4elo0 4o +es4 .asovi,a 2evan+a0 dik/i+e0 gi,nas4ike0 ri4,ike0 2las4ike0 2lesa0 ,a.evan+a0 akro-a4ike. Fi 2red,e4i -iće 2redavani svakoga dana0 +er +e ,i3ići,a .ove.+eg 4ela 2o4re-no0 da -i se ra1vili0 sis4e,a4sko0 s4alno i 4ra+no ve5-an+e. 7M9N=M ?GM9 SD?0 ?9MF8 ;G;6N;@FD? 9anas s,o se oku2ili u ,alo,0 ali 2o42uno ureIeno, 3kolsko, 2o1ori34u. Mrkadi+e Nikola+evi. +e u3ao0 2ogledao 2a5l+ivo na sve i rekao: K Malol+e4kova0 i1iIi4e na 2o1orni/u. Ne ,ogu da o2i3e, u5as ko+i +e o-u1eo ,ladu devo+ku. ;na se us4u,arala na ,es4u gega+ući se kao ,ladi se4er 2o kli1avo, 2arke4u. Na kra+u kra+eva su +e uEva4illi i doveli For/ovu0 ko+i se kiko4ao kao de4e. ;na +e 2okrila li/e o-e,a ruka,a i -r1o2le4o govorila: K Mili ,o+i0 ne ,oguW 7oIeni ,o+i0 +a se -o+i,0 -o+i,W K B,iri4e se i igra+4e. 8vo u .e,u +e sadr5ina na3ega ko,ada K govorio +e For/ov0 ne o-raća+ući vi3e 2a5n+e na n+enu 1a-unu. K Lavesa se 2odi5e i vi sedi4e na 2o1orni/i. @a,i s4e. @edi4e0 sedi4e0 +o3 sedi4e... Na+1ad0 1avesa se s2us4i. 84o0 4o +e sve. Ni34a se lak3e ne ,o5e i1,isli4i. Lar neV Malol+e4kova ni+e odgovarala. Fada +u +e For/ov u1eo 2od ruku i0 ću4eći0 2oveo +e na 2o1orni/u. B.eni/i su se s,e+ali. Mrkadi+e Nikola+evi. se -r1o okrenuo. K Pri+a4el+i ,o+i K rekao +e on K vi se nala1i4e u 3koli. M Malol+e4kova 2re5ivl+ava vrlo va5an 4renu4ak svoga glu,a.kog 5ivo4a. Fre-a 1na4i kada se i .e,u .ovek ,o5e da s,e+e. Malol+e4kova +e sa For/ovi, i1i3la na s/enu. @ada su svi sedeli ću4eći0 u o.ekivan+u. Nas4alo +e sve.ano ras2olo5en+e0 kao 2red 2o.e4ak 2reds4ave. Na+1ad0 1avesa se 2olako digla. Na sredini0 sasvi, na2red0 sedela +e Malol+e4kova. So+eći se da vidi gledao/e0 ona +e0 kao i rani+e0 skrivala li/e ruka,a. Fi3ina ko+a +e 1avladala u.inila +e da o.eku+e,o ne34o naro.i4o od one ko+a +e -ila na 2o1orni/i. Posle 2au1e ne34o naro.i4o ,oralo se desi4i. <erova4no0 Malol+e4kova +e ose4ila 4o i sEva4ila da ,ora ne34o 2redu1e4i. ;2re1no +e skinula s li/a +ednu ruku0 1a4i, drugu0 ali +e 2ri 4o,e s2us4ila glavu 4ako nisko0 da s,o +o+ videli sa,o 4e,e sa ra1del+ko,. Nas4ala +e nova0 ,u.na 4i3ina. Na+1ad0 oseća+ući a4,osJeru o234ega o.ekivan+a0 ona +e 2ogledala u gledali34e0 alii se od,aE 4rgla0 kao da +e 1asle2l+ena +arko, sve4lo3ću. Po.ela +e da na,e34a Eal+inu0 da se ,e3kol+i0 da 1au1i,a rIave 2o1e0 da se 4r1a0 da se okreće na ra1ne s4rane0 da -r1o 2ovla.i svo+u kra4ku sukn+u i da 2a5l+ivo ra1gleda ne34o na 2odu. Na kra+u kra+eva se Mrkadi+e Nikola+evi. sa5alio na n+u0 dao 1nak i 1avesa +e 2ala. =a sa, 2ri4r.ao For/ovu i u,olio ga da na2ravi 4akvu ve5-u sa ,no,. Posadili su ,e nasred 2o1orni/e. Neću da la5e,0 ni+e ,i -ilo s4ra3no. Pa 4o ni+e 2reds4ava. D2ak sa, se osećao rIavo 1-og unu4ra3n+e disEar,oni+e0 1-og neslagan+a 1aE4eva: 2o1ori3na konven/ionalnos4 ,e +e i1lo5ila 2ogledi,a 2risu4niE0 a l+udska osećan+a ko+a sa, 4ra5io na 2o1orni/i 1aE4evala su usredsreIenos4W Neko u ,eni +e E4eo da 1a-avl+a, gledao/e0 a neko drugi u ,eni nareIivao ,i +e da na n+iE ne o-raća, 2a5n+u. D noge0 i ruke0 i glava0 i 4ru20 ,ada su ,i se 2okoravali0 is4ovre,eno su0 2ro4iv ,o+e 5el+e0 dodavali nekakav ?2lus?0 ne34o ne2o4re-no a 1na.a+no. Polo5i4e ruku ili nogu 2ros4o0 a ona se od+edno, sa,a druk.i+e na,es4i. Fako se do-i+a 2o1a kao na Jo4ograJi+i. Cudnova4oW @a,o sa, +edan2u4 i1i3ao na 2o1orni/u0 sve os4alo vre,e 5iveo sa, 2rirodni, l+udski, 5ivo4o,0 ali ,i +e -ilo nesravn+eno lak3e na 2o1orni/i sede4i ne kao o-i.an .ovek0 nego kao glu,a/ K ne2rirodno. Fea4ralna la5 na 2o1orni/i ,eni +e -li5a nego 2rirodna is4ina. Ga5u da ,i +e li/e 2oka1ivalo glu2os40 krivi/u i kao neko i1vin+avan+e. Nisa, 1nao 34a da radi, i kuda da gleda,. M For/ov nikako ni+e 2o2u34ao i ,u.io ,e. Posle ,ene is4u ve5-u i1vr3ili su drugi u.eni/i. K @ad Ea+de,o dal+e K rekao +e For/ov. K <re,eno, će,o se +o3 vra4i4ii na ova ve5-an+a i u.i4i kako se sedi na 2o1orni/i.

K B.i4i 2ros4o kako se sediW K nisu ,ogli da se snaIu u.eni/i K Pa evo0 ,i s,o sedeli... K Ne K gru-o +e i1+avio For/ov. K <i nis4e 2ros4o sedeli. K M kako +e 4re-alo sede4iV Mes4o odgovora0 For/ov +e -r1o us4ao i 2o3ao o-i.ni, korako, na s/enu. Fa,o se svo, 4e5ino, s2us4io u naslon+a.u0 kao da +e kod svo+e kuće. ;n u2ravo ni34a ni+e radio i ni+e se ni 4rudio da radi0 2a i2ak n+egovo o-i.no seden+e 2rivla.ilo +e na3u 2a5n+u. Mi s,o E4eli da vidi,o i ra1u,e,o ono 34o se u n+e,u de3ava: on se nas,e3io K ,i 4akoIe0 on se 1a,islio K ,i s,o E4eli da doku.i,o o .e,u ,isli0 on se 1agledao u ne34o i ,i s,o E4eli da 1na,o 34a +e 4o 2rivuklo n+egovu 2a5n+u. B 5ivo4u se .ovek ne ,o5e 1ain4eresova4i o-i.ni, seden+e, For/ova. Mli kada se 4o de3ava na 2o1orni/i0 1-og ne.eg će,o sa i1vanredno, 2a5n+o, gleda4i i0 .ak0 ose4i4i i1vesno 1adovol+s4vo od 4akvog 2ri1ora. Foga ni+e -ilo kada su na 2o1orni/i sedeli u.eni/i: na n+iE nis,o E4eli da gleda,o0 ni+e nas 1ani,alo 34a se de3ava u n+iEovi, du3a,a. ;ni su nas 1as,e+avali svo+o, ne,oći i 5el+o, da se svide0 dok For/ov ni+e na nas o-raćao nikakve 2a5n+e0 ali nas +e 2rivla.io. B .e,u +e 4a+naV For/ov na, +e o4krio 4u 4a+nu. K @ve 34o se de3ava na 2o1orni/i0 ,ora da se de3ava radi ne.eg. @ede4i 4a,o 2o4re-no +e radi ne.eg0 a ne 2ros4o 4ako K da -is4e se 2oka1ali gledao/i,a. No 4o ni+e lako i 4o,e se 4re-a nau.i4i. K 7adi .ega s4e vi sad sedeliV K is2i4ivao ga +e <+un/ov. K 9a -iE se od,orio od vas i od 4ek svr3ene 2ro-e u 2o1ori34u. @ad Eodi4e k ,eni da igra,o novi ko,ad K rekao +e on Malol+e4kovo+. K D +a ću igra4i s va,a. K <iVW u1viknula +e devo+ka i 2o4r.ala na 2o1orni/u. ;2e4 su +e 2osadili u naslon+a.u na 2o1orni/i0 o2e4 +e ona 2o.ela vrlo -ri5l+ivo da se na,e34a. For/ov +e s4a+ao kra+ n+e i usredsreIeno 4ra5io nekakvu -ele3ku u svo+o+ kn+i5i/i. La 4o vre,e Malol+e4kova se 2os4e2eno u,irila i0 na+1ad0 os4ala ne2okre4na0 2a5l+ivo u2rv3i io.i u For/ova. ;na se 2la3ila da ,u ne s,e4a i s4r2l+ivo +e o.ekivala dal+e nared-e nas4avnikove. N+en 2olo5a+ 2os4ao +e 2rirodan. Na 2o1orni/i +e 2odvu.eno ono 34o +e u n+o+ kao glu,d/i do-ro i ,eni +e -ilo 2ri+a4no da +e gleda,. Fako +e 2ro3lo dos4a dugo vre,ena. Po4o, se 1avesa s2us4ila. K Gako s4e se osećaliV K u2i4ao +e For/ov0 kada su se o-o+e vra4ili u gledali34e. K =aV K -ila +e u nedou,i/i ona. K Pa 1ar s,o ,i igraliV K Naravno. K M +a sa, ,islila da sa, 2ros4o sedela i .ekala da vi naIe4e u kn+i5i/i i ka5e4e 34a 4re-a da se radi. =a u2ravo ni34a nisa, igralaW K Fo +e i Eilo do-ro 34o s4e vi radi ne.eg sedeli i ni34a nis4e i1igravali K uEva4io se For/ov 1a n+ene re.i. K Z4a +e0 2o va3e, ,i3l+en+u0 -ol+e K o-ra4io se on svi,a na,a K sede4i na 2o1orni/i i 2oka1iiva4i no5i/e kao <el+a,inova0 /eloga se-e kao :ovorkov0 ili sede4i i ne34o radi4i0 ,akar 4o -ilo i -e1na.a+no. Neka +e 4o i ,alo 1ani,l+ivo0 ali s4vara 5ivo4 na 2o1orni/i0 dok 2oka1ivan+e sa,oga se-e0 u ovo, ili ono, vidu0 2ros4o nas ods4ran+u+e i1 o-las4i u,e4nos4i. Na 2o1orni/i 4re-a -i4i ak4ivan. 7adn+a0 ak4ivnos4 K e4o na .e,u se gradi dra,ska u,e4nos40 glu,a.ka u,e4nos4. @a,a re. ?dra,a? na s4arogr.ko, +e1iku 1na.i ?radn+a?. Na la4insko, n+o+ odgovara re. ?a/4io?0 a 4o +e re. .i+i +e koren K ?a/4? K 2re3ao u na3e re.i: ?ak4ivnos4?0 ?ak4+or?0 XNa rusko,: glu,a/. >Pri,. 2rev.AY ?ak4?. D 4ako +e dra,a na 2o1orni/i radn+a0 radn+a ko+a se de3ava 2red na3i, o.i,a0 a glu,a/ ko+i +e i1d3ao na 2o1orni/u +e ona+ ko+i radi. K D1vini4e0 ,oli, vas K 2o.eo +e od+edno, :ovorkov. K <i s4e i1voleli reći da na 2o1orni/i 4re-a radi4i. Mli0 do1voli4e da vas u2i4a,0 2o .e,u +e va3e seden+e u naslon+a.i radn+aV Po ,o,e ,i3l+en+u0 4o +e 2o42una i a2solu4na neak4ivnos4. K Ne 1na, da li +e 4o -ila ili ni+e -ila ak4ivnos4 Mrkadi+a Nikola+evi.a K rekao sa, +a u1-uIeno K ali +e n+egova ?neak4ivnos4? -ila ,nogo 1ani,l+ivi+a od va3e ?ak4ivnos4i?. K Ne2o,i.nos4 onoga ko+i sedi na 2o1orni/i +o3 ne 1na.i n+egovu 2asivnos4 K o-+asnio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Mogućno +e os4a4i ne2o,i.an0 2a i2ak is4inski -i4i ak4ivan0 i ne s2ol+a K Ji1i.ki0 već i i1nu4ra K 2siEi.ki. D 4o ni+e sve. Ces4o Ji1i.ka ne2o,i.nos4 2roi1ila1i i1 2o+a.ane unu4arn+e ak4ivnos4i0 ko+a +e naro.i4o va5na i 1ani,l+iva u s4varala34vu. <rednos4 u,e4nos4i odreIu+e n+ena

duEovna sadr5ina. L-og 4oga ću +a unekoliko i1,eni4i svo+u Jor,ulu i reći ću ovako: na 2o1orni/i +e 2o4re-no -i4i ak4ivan K unu4arn+e i s2ol+a3n+e. Fi,e se is2un+ava +edna od glavniE osnova na3e u,e4nos4i0 ko+a se sas4o+i u ak4ivnos4i i dela4nos4i na3eg s/enskog s4varala34va i u,e4nos4i. Dgraće,o novi ko,ad K o-+avio +e For/ov Malol+e4kovo+. K 8vo u .e,u +e on: va3a ,a+ka +e os4ala -e1 2osla K 2re,a 4o,e i -e1 1aradeH ona ne,a 34a da 2roda da -i 2la4ila dra,sko+ 3koli i1 ko+e će4e vi su4ra -i4i iskl+u.eni 1-og ne2laćan+a. Mli +edna va3a drugari/a 2ri4ekla va, +e u 2o,oć0 i0 2o34o ni+e i,ala nova/a0 donela +e iglu sa dragi, ka,en+e,0 +edinu drago/enos4 ko+u +e i,ala. Ple,eni4i 2os4u2ak 2ri+a4el+ii/e u1-udio vas +e i ras4u5io. Mli kako 2ri,i4i 4oliku 5r4vuV <i se ne re3ava4e0 od-i+a4e. Fada +e va3a drugari/a udenula iglu u 1avesu i i1i3la u Eodnik. <i 1a n+o,. Fa,o se ra1vila duga s/ena u-eIivan+a0 od-i+an+a0 su1a0 1aEvalnos4i. Na+1ad0 5r4va +e 2ri,l+ena0 drugari/a +e o4i3la0 a vi se vraća4e u so-u da u1,e4e iglu. Mli... gde +e onaV 9a ni+e neko u3ao i odneo +eV B s4anu gde i,a ,nogo l+udi 4o +e ,ogućno. Po.in+e -ri5l+ivo i nervo1no 4ra5en+e. Ddi4e na 2o1orni/u. =a ću udenu4i iglu0 a vi +e 4ra5i4e u na-ori,a 1avese. Malol+e4kova +e o4i3la i1a kulisa0 For/ov0 i ne 2o,isliv3i da udene iglu0 kro1 +edan ,inu4 naredio +o+ +e da uIe. ;na +e is4r.ala na s/enu kao i1-a.ena i1a kulisa0 do4r.ala do 2or4ala0 od,aE 4r.eći 2o3la na4rag0 uEva4ila se 1a glavu i 2revi+ala od u5asa... Po4o, +e 2o4r.ala na su2ro4nu s4ranu0 uEva4ila 1avesu0 2o.ela o.a+ni.ki da +e gu5va0 a onda u n+u 1arila glavu. Fo +e 2reds4avl+alo 4ra5en+e igle. Ne na3av3i +e0 ona +e 2onovo +urnula i1a kulisa0 gr.evi4o 2ri4iska+ući ruke na grudi0 34o +e0 o.igledno0 i1ra5avalo 4ragi.nos4 2olo5a+a. @vi ko+i s,o sedeli u 2ar4eru +edva s,o se u1dr5ali od s,eEa. Bskoro +e Malol+e4kova sle4ela sa 2o1orni/e u 2ar4er sa 2o-edni.ki, i1ra1o,. N+ene su o.i sve4lele0 ru,enilo +o+ +e 2okrivalo o-ra1e. K Gako s4e se osećaliV K u2i4ao +e For/ov. K 9ragi ,o+iW Fako do-roW Ne 1na,0 4ako +e do-ro... Ne ,ogu0 ne ,ogu vi3e. =a sa, 4ako srećnaW K kli/ala +e Malol+e4kova0 .as seda+ući0 .as ska.ući i Eva4a+ući se 1a glavu. K =a sa, 4ako osećala0 4ako osećalaW K B4oliko -ol+e K odo-ravao +o+ +e For/ov. K M gde +e iglaV K ME daW D 1a-oravila sa,... K CudnoW K rekao +e For/ov. K <i s4e +e 4ako 4ra5ili i... 1a-oravili. Mi +o3 nis,o us2eli ni da se 2ri-ere,o0 kada se Malol+e4kova 2onovo na3la na 2o1orni/i i 2o.ela da 2re-ira na-ore 1avese. K @a,o 1na+4e K na2o,enuo +o+ +e For/ov K ako se igla naIe vi s4e s2aseni i ,o5e4e da 2rodu5i4e 2osećivan+e 3kole0 ako se ne naIe K 4ada +e sve svr3eno: vas će iskl+u.i4i. ;d+edno,0 li/e Malol+e4kove se uo1-il+ilo. ;na +e u2rla o.i u 1avesu i 2o.ela 2a5l+ivo0 sis4e,a4ski da ra1gleda sve na-ore na ,a4eri+i. ;voga 2u4a 4ra5en+e +e 4eklo u druk.i+e,0 nesravn+eno s2ori+e, 4e,2u i svi,a +e i1gledalo da Malol+e4kova ne gu-i vre,e u1alud0 da +e ona iskreno u1-uIena i 1a-rinu4a. K 9ragi ,o+iW Pa gde +eV Nes4ala... K govorila +e 2oluglasno. K Ne,a +eW K sa o.a+an+e, i nedou,i/o, u1viknula +e ona0 kada +e 2regledala sve na-ore 1avese. Na n+eno, li/u ogledala se u1ru+anos4. ;na +e s4a+ala 1a2an+ena0 u2rv3i o.i u +ednu 4a.ku. Mi s,o +e 2ra4ili 2ri4a+iv3i disan+e. K B-edl+ivoW K 2oluglasno +e rekao For/ov Dvanu Pla4onovi.u. K Gako s4e se osećali sada0 2riliko, drugog 4ra5en+aV K u2i4ao +e on Malol+e4kovu. K Gako sa, se osećalaV K o4egnu4o +e ona 2onovila 2i4an+e. K Ne 1na,0 +a sa, 4ra5ila K odgovorila +e0 2osle kra4kog ra1,i3l+an+a. K Fo +e is4ina. @ada s4e 4ra5ili. M 34a s4e radili 2rvi 2u4V K ;W Prvi 2u4W =a sa, se u1-udila0 -ilo +e u5asno ono 34o sa, 2re5ivelaW Ne ,oguW Ne ,oguW... u1-uIeno i 2onosno sećala se ona0 /rveneći. K Go+e va, +e od 4a dva s4an+a na 2o1orni/i -ilo 2ri+a4ni+eV ;no kada s4e 4r.ali i 2re-irali na-ore 1avese0 ili ovo sad0 kada s4e iE ,irni+e ra1gledaliV K Pa0 ra1u,e se0 kada sa, 2rvi 2u4 4ra5ila igluW

K Ne. Ne 4rudi4e se da nas u-edi4e da s4e 2rvi 2u4 4ra5ili iglu K rekao +e For/ov. K <i o n+o+ nis4e ni ,islili0 vi s4e E4eli sa,o da 2a4i4e radi sa,e 2a4n+e. M drugi 2u4 s4e 1ais4a 4ra5ili. Mi s,o sve 4o +asno videli0 ra1u,eli0 verovali da su va3a nedou,i/a i va3a 1a-una -ile o2ravdane. L-og 4oga 2rvo va3e 4ra5en+e ne 1na.i ni34aH ono +e -ilo o-i.no glu,a.ko krevel+en+e. 9rugo 4ra5en+e -ilo +e sasvi, o2ravdano. Fa 2ri,ed-a o3a,u4ila +e Malol+e4kovu. K Ses,isleno 4r.an+e ni+e 2o4re-no na 2o1orni/i K 2rodu5io +e For/ov. K Na 2o1orni/i se ne s,e ni 4r.a4i K radi 4r.an+a0 ni 2i4a4i K radi 2i4an+a. Na 2o1orni/i ne 4re-a -d4i ak4ivan ?uo234e?0 radi sa,e ak/i+e0 ve. 4re-a -i4i ak4ivan o2ravdano0 /elisEodno i 2roduk4ivno. K D is4ini4o K dodao sa,. K Ds4ini4a ak/i+a i +es4e o2ravdana0 osnovana i /elisEodna K 2ri,e4io +e For/ov K 2a kad K 2rodu5io +e on K na 2o1orni/i 4re-a -i4i is4ini4o ak4ivan0 4o Ea+de4e svi na 2o1orni/u i... s4u2i4e u ak/i+u. Mi s,o o4i3li0 ali dugo nis,o 1nali 34a da radi,o. Na 2o1orni/i 4re-a -i4i ak4ivan 4ako da -i se 2roi1veo u4isak0 a +a nisa, nala1io ni+edne 1ani,l+ive radn+e ko+a -i ,ogla da 2rivu.e 2a5n+u gledala/a i 1-og 4oga sa, 2o.eo da 2onavl+a, ;4ela0 ali sa, od,aE sEva4io da se krevel+i, kao onda na 2ro-no+ 2reds4avi0 i 2res4ao sa, da igra,. Pu3.in +e 2reds4avl+ao generala0 1a4i, sel+aka. Zus4ov +e seo na s4oli/u u Ea,le4ovsko+ 2o1i i 2reds4avl+ao ne34o 34o ni+e ni -ol ni ra1o.aran+e. <el+a,inova +e koke4ovala0 a :orkov +o+ +e i1+avl+ivao l+u-av 2o 4radi/i+i0 kao 34o se 4o radi na 2o1orni/a,a /eloga sve4a. Gada sa, 2ogledao u +edan ugao 2o1orni/e0 gde su se 2ovukli B,noviE i 9i,kova0 sa,o 34o nisa, u1daEnuo videći n+iEova -leda0 na2regnu4a li/a0 sa uko.eni, 2ogledo, i ska,en+eni, 4elo,. ;ni su 4a,o i1vodili ?s/enu s 2elena,a? i1 ?Sranda? D-1enovog. K @ada će,o da 2ogleda,o ono 34o s4e na, vi 2oka1ali K rekao +e For/ov. K Po.eću od vas K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. ,eni ` i od vas0 i od vas K 2oka1ao +e on na Malol+e4kovu i Zus4ova. K @edi4e na ove s4oli/e da -iE vas ,ogao -ol+e vide4i i 2o.ni4e da oseća4e ono is4o 34o s4e sad 2reds4avl+ali: vi K l+u-o,oru0 vi K 2a4n+u0 a vi K 4ugu. Mi s,o seli i 2oku3ali da i1a1ove,o u se-i 4a osećan+a0 ali -e1 us2eEa. Ddući 4ako 2o1orni/o, i 2reds4avl+a+ući divl+aka0 +a nisa, 2ri,ećivao -es,islenos4 svo+iE radn+i0 dok +e u ,eni sve -ilo 2ra1no. Mli0 kada su ,i rekli da sedne, i kada sa, os4ao -e1 s2ol+nog krevel+en+a0 sva -es,isli/a i sva ne2os4i5nos4 1ada4ka 2os4ala ,i +e o.evidna. K Gako +e0 2o va3e, ,i3l+en+u K u2i4ao +e For/ov K ,ogućno ses4i na s4oli/u i E4e4i 4ek onako -i4i l+u-o,oran0 u1-uIen ili o+aIenV Mo5e li se 2oru.i4i 4akva ?s4varala.ka ak4ivnos4?V @ada s4e vi 4o 2oku3ali da u.ini4e0 ali ni34a nis4e uradili0 va3e osećan+e ni+e o5ivelo i 1-og 4oga s4e ,orali i1igrava4i da na svo,e li/u 2oka5e4e 2re5ivl+avan+e koga ne,a. Ne s,e se /edi4i i1 se-e osećan+e0 ne s,e se -i4i l+u-o,oran0 vole4i0 2a4i4i radi sa,e l+u-o,ore0 l+u-avi0 2a4n+e. Ne s,e se vr3i4i nasil+e nad osećan+i,a0 +er će se 4o 1avr3i4i na+odurni+i, glu,a.ki, i1igravan+e,. L-og 4oga0 kada -ira4e radn+u0 os4avi4e osećan+e na ,iru. ;no će se +avi4i sa,o so-o,0 i1 ne.ega 34o +e 2re4Eodilo0 34o +e i1i1valo l+u-o,oru0 l+u-av0 2a4n+u. 84o0 o 4o,e 2re4Eodno,e ra1,i3l+a+4e -ri5l+ivo i s4vara+4e ga oko se-e. La re1ul4a4 ne,o+4e da -rine4e. D1igravan+e s4ras4i0 kao kod Na1vanova0 Malol+e4kove i Zus4ova0 i1igravan+e li.nos4i kao kod Pu3.ina i <+un/ova0 ,eEani.nos4 kao kod <eselovskog i :ovorkova K vrlo su ras2ros4ran+ene 2ogre3ke u na3e, 2oslu. Fakve gre3ke 2rave oni ko+i su navikli da na 2o1orni/i 2reds4avl+a+u0 da la5no glu,e0 da se krevel+e. Mli 2ravi glu,a/ ,ora ne da 2odr5ava s2ol+a3n+i i1ra1 s4ras4i0 ne da ko2ira s2ol+a3n+e likove0 ne da i1igrava ,eEani.ki u s4ilu glu,a.kog o-reda0 već da is4inski0 l+udski -ude ak4ivan. Ne s,e+u se igra4i s4ras4i i li.nos4i0 već 4re-a -i4i ak4ivan 2od u4i/a+e, s4ras4i i u li.nos4i. K Gako -i4i ak4ivan na gla4ko, s/ensko, 2odu sa nekoliko s4oli/aV K o2ravdavali su se u.eni/i. K 8vo0 -oga,i0 na .asnu re.0 kada -is,o radili sa dekoro,0 na,e34a+e,0 sa ka,eno,0 sa 2e2el+ara,a0 sa svi,a si4ni/a,a... 4ada -is,o 1ais4a -ili ak4ivniW K Bveravao +e <+un/ov. K 9o-ro K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. i i1i3ao i1 ra1reda. 9ana3n+a ve5-a -ila +e 1aka1ana u 2ros4ori+a,a 3kolske 2o1orni/e0 ali su glavna vra4a na dvorani -ila 1a4vorena. D2ak0 u odreIeni .as0 na,a su o4vorili druga vra4a0 ko+a vode 2ravo na 2o1orni/u.

Prola1eći 4uda0 ,i s,o se0 u o234o+ nedou,i/i0 na3li u 2redso-l+u. D1a n+ega -ila +e 2ri+a4no na,e34ena gos4inska so-a. B gos4insko+ so-i -ila su dvo+a vra4a: +edna od n+iE vodila su u ,alu 4r2e1ari+u i s2avaću so-u0 a kro1 druga vra4a ,i s,o u3li u Eodnik0 na .i+o+ +e levo+ s4rani -ila +asno osve4l+ena dvorana. \eo ova+ s4an i1gledao +e na2ravl+en delo, od 1avesa0 delo, od ra1niE 2o1ori3niE kulisa. Na,e34a+ i rekvi1i4a 4akoIe su -ili u1e4i i1 ko,ada ko+i su -ili na re2er4oaru. Lavesa +e -ila 2rekrivena i 1aklon+ena na,e34a+e,0 4ako da +e 4e3ko -ilo 1na4i gde +e ra,2a i s/enski 2or4al. K 8vo va, .i4av s4an0 u ko,e +e ,ogueno ne sa,o radi4i0 nego i 5ive4i K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Ne oseća+ući se na 2o1orni/i0 ,i s,o se 2ona3ali kao kod kuće0 kao u 5ivo4u. Prvo s,o ra1gledali so-e0 a onda +e svako na3ao se-i 2ri+a4an ugao i dru34vo i 1aneo se u ra1govore. For/ov na, +e na2o,enuo da s,o se ,i ovde sku2ili ne radi ra1govora0 već radi 3kolskiE ve5-i. K Z4a 4re-a da se radiV K 2i4ali s,o. K ;no 34o s4e i na 2ro3lo, .asu radili K o-+asnio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Po4re-no +e is4inski0 osnovano i /elisEodno -i4i ak4ivan. Mli ,i s,o i dal+e s4a+ali ne ,i.ući se. K Ne 1na,0 u2ravo0 kako +e 4o... od+edan2u4 i 4ek onako /elisEodno -i4i ak4ivan K 2rogovorio +e Zus4ov. K Mko va, ni+e 1godno da -ude4e ak4ivni -e1 ra1loga0 onda -udi4e ak4ivni radi ne.ega. Pa 1ar vi ne ,o5e4e u ovi, okolnos4i,a da ,o4ivi3e4e svo+u s2ol+nu radn+uV 84o0 na 2ri,er0 ako vas +a0 <+un/ov0 1a,oli, da ode4e i 1a4vori4e 4a vra4a0 1ar će4e ,i od-i4iV K 9a 1a4vori, vra4aV @a 1adovol+s4vo, K odgovorio +e on0 2o o-i.a+u kriveći se. Mi nis,o us2eli ni da se okrene,o0 kad +e on 1alu2io vra4i,a i vra4io se na svo+e ,es4o. K Fo se ne 1ove 1a4vori4i vra4a K 2ri,e4io +e For/ov. K Fo se 1ove 1alu2i4i vra4i,a0 4ek da se 1a4vore. Pod re.i,a ?1a4vori4i vra4a? 2odra1u,eva se0 2re svega0 unu4ra3n+a 5el+a 1a4vori4i iE 4ako0 da kro1 ni+E ne -i duvalo kao sad0 ili da se u 2redso-l+u ne -i .ulo ono 34o ,i ovde govori,o. K Ne s4o+e do-roW Lais4aW NikakoW K rekao +e <+un/ov. ;n +e 2oka1ao0 sa 5el+o, da doka5e kako vra4a sa,a od se-e landara+u. K B4oliko +e vi3e vre,ena i 4ruda 4re-alo da -ude u2o4re-l+eno na 4o da se ,o+a ,ol-a is2uni. <+un/ov se digao0 dugo +e 2e4l+ao oko vra4a i na+1ad iE 1a4vorio. K 84o0 4o +e 2rava radn+a K Evalio ga +e For/ov: K Lada+4e a ,eni ne34o K o-ra4io sa, se For/ovu. K M 1ar sa,i ne ,o5e4e ni34a da i1,isli4eV 8no va, ka,ina i drva. Ddi4e i 1alo5i4e va4ru u ka,inu. =a sa, se oda1vao i na,es4io drva u ka,inu0 ali kad su ,i -ila 2o4re-na 2alidrv/a0 nisa, iE i,ao0 ni4i sa, iE ,ogao naći na ka,inu. ;2e4 sa, ,orao da se o-ra4i, For/ovu. K Z4a će va, 2alidrv/aV K rekao +e on0 .udeći se. K Gako 34a će ,iV 9a nalo5i, va4ru. K Uvala le2oW Pa 4o +e ka,in od kar4ona0 rekvi1i4arski. Lar vi Eoće4e da 1a2ali4e 2o1ori34eVW K Ne0 uis4inu0 nego -iE E4eo kao da 2o42ali, va4ru K o-+asnio sa,. K Mko Eoće4e ?kao da 2o42ali4e?0 dos4a va, +e ?kao da i,a4e? 2alidrv/a. 8vo iE0 u1,i4e. ;n ,i +e 2ru5io 2ra1nu ruku. K Lar +e sve u 4o,e da se kresne 2alidrv/e,V <a,a +e 2o4reEno ne34o sasvi, drugo. <a5no +e 2overova4i0 kad -is4e i,ali ne 2ra1ne ruke nego 2rava 2alidrv/a0 da -is4e 2os4u2ili -a3 onako kao 34o sad radi4e 2ra1niE ruku. Gad -ude4e igrali Ua,le4a i kada kro1 n+egovu slo5enu 2siEologi+u doIe4e do kral+evog u-is4va0 1ar će sve -i4i u 4o,e da i,a4e 2ravi0 nao34reni ,a.V D 1ar0 ako ga ne,a4e vi neće4e ,oći da odigra4e 2reds4avuV Lna.i0 vi ,o5e4e da u-i+e4e kral+a -e1 ,a.a i da nalo5i4e va4ru -e1 2alidrva/a. B,es4o n+iE neka gori i 1asve4li va3a ,a34a. =a sa, o4i3ao da nalo5i, va4ru u ka,inu i u1gred sa, slu3ao kako +e For/ov davao svi,a 2osla: <+un/ova i Malol+e4kovu +e 2oslao u dvoranu i naredio i, da i1,isle ra1ne igreH B,noviEu0 kao -iv3e, /r4a.u0 naredio +e da na/r4a 2lan kuće a kora/i,a da i1,eri ra1,ereH od <el+a,inove +e u1eo neko 2is,o i rekao +o+ da ga 4ra5i u +edno+ od 2e4 so-a0 a :ovorkovu +e ka1ao da +e 2is,o <el+a,inove dao Pu3.inu s ,ol-o, da ga negde sakri+e 34o -ol+e. Fo +e na4eralo :ovorkova da 2ra4i

Pu3.ina. Fako nas +e For/ov0 +edno, re.i0 sve 2okrenuo i 2rinudio nas da neko vre,e is4inski -ude,o ak4ivni. Z4o se ,ene 4i.e0 +a sa, 2rodu5io da 2reds4avl+a, lo5en+e va4re u ka,inu. Mo+a 1a,i3l+ena 2alidrv/a ?kao da su se? nekoliko 2u4a gasila. B1 4o sa, se 4rudio da iE vidi, i ose4i, u ruka,a. Mli nisa, us2evao. FakoIe sa, se 4rudio da vidi, va4ru u ka,inu0 da ose4i, n+enu 4o2lo4u0 ali ni 4o ni+e i3lo. Bskoro ,i +e lo5en+e dosadilo. <al+alo +e 4ra5i4i novu radn+u. Po.eo sa, da ra1,e34a, na,e34a+ i druge 2red,e4e0 ali0 2o34o 4i ,u.ni 1ada/i nisu i,ali nikakve osnove0 +a sa, iE i1vodio ,eEani.ki. For/ov ,i +e skrenuo 2a5n+u da 4akve ,eEani.ke0 ni na .e, osnovane radn+e0 2ro4i.u na s/eni i1vanredno -r1o0 daleko -r5e nego svesne i na ne.e, osnovane radn+e. K D ni+e .udo K o-+asnio +e on. K Gad radi4e ,eEani.ki0 -e1 odreIene svrEe0 onda ne,a4e na .e,u da 1adr5i4e 2a5n+u. Ni+e 2o4re-no0 u s4vari0 dugo da se ra1,es4i nekoliko s4oli/aW Mli ako +e 2o4re-no ra1,es4i4i iE sa i1vesni, s,islo,0 sa odreIeno, svrEo, K re/i,o 4oga radi da -i se s,es4ili u so-i ili 1a 4r2e1o, va5ni i neva5ni gos4i0 4ada +e 2o4re-no 2re,e34a4i dos4a vre,ena +edne is4e s4oli/e s +ednog ,es4a na drugo. Mli ,o+a ,a34a kao da +e usaEla. =a nisa, ,ogao ni34a da i1,isli,0 1a-io sa, nos u nekakve ilus4rovane .aso2ise i 2o.eo da ra1gleda, slike. <ideći da su i drugi sus4ali0 For/ov nas +e sve sku2io u gos4insko+ so-i. K Gako vas ni+e sra,o4aV K 2rekoravao nas +e. K Gakvi s4e vi glu,/i0 2osle ovoga0 kad ne ,o5e4e da 2okrene4e ,a34uV 9a+4e ,i ovde dese4oro de/e da i, ka5e, da +e ovo n+iEov novi s4an i vi će4e se 1a.udi4i koliko ona i,a+u uo-ra1il+e. ;na će 1a2odenu4i 4akvu igru koia se nikad ne -i svr3ila. Pa -udi4e kao de/a. K 6ako +e reći kao de/aW K u1daEnuo +e Zus4ov. Nii,a +e od 2rirode 2o4re-no i ona 5ele da se igra+u0 a ,i se-e silo, 2okreće,o. K Pa0 naravno0 ako se ne34o ?neće?0 onda ne vredi ni ra1govara4i K odgovorio +e For/ov. K Mli ako +e 4ako0 2os4avl+a se 2i4an+e: da li s4e vi glu,/iV K D1vini4e0 ,oli, vasW Podigni4e 1avesu0 2us4i4e 2u-liku0 i na,a će se od,aE E4e4i K i1+avio +e :ovorkov. K Ne. Mko s4e glu,/i0 vi će4e radi4i i -e1 4oga. 7e/i4e 2ravo: 34a va, s,e4a da se ra1igra4eV K B2i4ao +e For/ov. =a sa, 2o.eo da o-+a3n+ava, svo+e ras2olo5en+e: ,o5e se lo5i4i va4ra u ka,inu0 ,o5e se ra1,e34a4i na,e34a+0 ali sve 4e ,ale radn+e ne ,ogu da odu3eve. ;ne su suvi3e kra4ke: 1alo5ili s4e ka,in0 1a4vorili vra4a0 2ogleda4e K go4ovo. MeIu4i,0 kad -i druga radn+a 2rois4i/ala i1 2rve i raIala 4reću0 onda -i -ilo ne34o drugo. K Lna.i K re1i,ovao +e For/ov K va,a su 2o4re-ne ne kra4ke0 s2ol+a3n+e0 2olu,eEani.ke radn+e0 nego velike0 du-oke0 slo5ene radn+e sa daleki, i 3iroki, 2ers2ek4iva,aV K Ne0 4o +e već suvi3e ,nogo i 4e3ko. ; 4o,e ,i +o3 ne ,isii,o. 9a+4e na, ne34o 2ros4o0 ali 1ani,l+ivo K o-+asnio sa, +a. K Fo ne 1avisi od ,ene nego od vas K rekao +e For/ov. K <i sa,i ,o5e4e ,a ko+u radn+u u.ini4i dosadno, ili 1ani,l+ivo,0 kra4ko, ili dugo,. Lar +e sve u s2ol+a3n+o+ svrsi0 a ne u oni, unu4arn+i, 2o-uda,a0 ra1lo1i,a0 okolnos4i,a0 u ko+i,a se i radi ko+iE se vr3i radn+aV B1,i4e ,akar 2ros4o 1a4varan+e i o4varan+e vra4a. Z4a ,o5e -i4i sa ,an+e s,isla od 4og ,eEani.kog 1ada4kaV Mli 1a,isli4e da +e u 4o,e s4anu0 u ko,e Malol+e4kova 2roslavl+a danas novo nasel+e0 rani+e 5iveo neki .ovek ko+i +e 2os4ao o2asan ludak. N+ega su odve1li u du3evnu -olni/u... Gada -i on 2o-egao odande i kada -i sad s4a+ao i1a vra4a0 34a -is4e vi radiliV Ci, +e sa,o 2i4an+e -ilo 2os4avl+eno 4ako0 na3 odnos 2re,a radn+i K ili kako se 1a4i, i1ra1io For/ov0 ?unu4arn+e /il+an+e? K od+edan2u4 se 2ro,enilo: ,i već nis,o ,islili o 4o,e kako da 2rodu5i,o igru0 nis,o se -rinuli o 4o,e kako će ona is2as4i sa s2ol+ne s4rane0 već s,o sa 4a.ke gledi34a 2os4avl+enog 1ada4ka 2ro/en+ivali /elisEodnos4 ovoga ili onoga ges4a0 2o n+egovo, unu4arn+e, karak4eru. ;.i su 2re,eravale 2ros4or i 4ra5ile -e1o2asne 2rila1e vra4i,a. Pos,a4rali s,o sve 34o nas okru5u+e0 2rilagoIavali se 4o,e 4rudeći se da na, -ude +asno kuda 4re-a -e5a4i u slu.a+u da ludak +urne u so-u. Dns4ink4 sa,ood-rane 2redviIao +e o2asnos4 ko+a naila1i i nalagao sreds4va 1a

-or-u s n+o,. ; 4ada3n+e, na3e, du3evno, s4an+u ,o5e se sudi4i 2o ovo+ ,alo+ .in+eni/i: <+un/ov0 na,erno ili iskreno0 neo.ekivano 1a sve0 odsko.io +e od vra4a0 a ,i svi kao +edan u.inili s,o 4o is4o0 gura+ući se. 9evo+ke su vrisnule i +urnule u susednu so-u. =a sa, se na3ao 2od s4olo, s 4e3ko, -ron1ano, 2e2el+aro, u ruka,a. Nis,o 2res4ali da -ude,o ak4ivni ni onda kada su vra4a -ila do-ro 1a4vorena. Po34o nis,o i,ali kl+u.a0 1a-arikadirali s,o iE s4olovi,a i s4oli/a,a. D,alo +e +o3 sa,o da se +avi du3evno+ -olni/i da 4a,o 2ri2re,e sve 2o4re-ne ,ere 1a Eva4an+e o2asnog ludaka. K =a sa, -io u u1-uIe,+u i0 .i, +e 1avr3ena ve5-a0 2ri4r.ao sa, For/ovu kli.ući: K Na4era+4e ,e da se odu3evi, lo5en+e, ka,inaW ;no na ,ene delu+e 4u5no. Gad -i na, 2o3lo 1a ruko, da o5ivi,o 4u ve5-u0 2os4ao -iE na+veći 2oklonik ? sis4e,a?. Ne 2re,i3l+a+ući ni 4renu4ka0 Mrkadi+e Nikola+evi. 2o.eo +e da 2ri.a o 4o,e kako Malol+e4kova 2roslavl+a danas svo+e novo nasel+e0 na ko+e +e 2o1vala 3kolske drugove i 2o1nanike. =edan ,eIu n+i,a ko+i do-ro 2o1na+e Moskvina0 Ga.alova i 6eonidova0 XFro+i/a velikiE ruskiE glu,a/a. >Pri,. 2rev.AY o-ećao +e da dovede nekoga od n+iE na 4a+ sas4anak. ;n +e E4eo da o-radu+e u.enike na3e 3kole. Mli +e nesreća u 4o,e 34o +e s4an Eladan. Li,ski 2ro1ori +o3 nisu 2os4avl+eni0 drva +o3 nisu s2re,l+ena0 a sad +e0 kao 1a nesreću0 i1nenadni ,ra1 4oliko rasEladio so-e0 da +e ne,ogućno u n+i,a 2ri,i4i uva5ene gos4e. Z4a da se radiV Na-avl+ena su drva kod suseda0 u gos4insko+ so-i 2odlo5en +e ka,in0 ali +e 2o.eo da se di,i. Morali su drva 2reli4i vodo, i 4r.a4i 2o lo5a.a. 9ok +e on 2e4l+ao0 već se sasvi, s,rklo. @ad ,o5e da se 1alo5i ka,in0 ali su drva sirova0 neće da se ra1gore0 a gos4i sa,o 34o nisu do3li... @ada ,i odgovori4e: 34a -is4e uradili kada -i ova ,o+a 1a,isao -ila 2rava is4inaV Bnu4arn+a ve1a sviE .in+eni/a0 ve1aniE +edne s drugi,0 -ila +e +aka. 9a -i se odre3ila i da -i se i1i3lo i1 ,u.noga 2olo5a+a0 4re-alo +e o2e4 2o1va4i u 2o,oć sve na3e l+udske s2oso-nos4i. Naro.i4o +e u1-uIivao sve o.ekivani dola1ak 6eonidova0 Ga.alova i Moskvina 2od 4akvi, uslovi,a. Naro.i4o o34ro s,o osećali s4id 2red n+i,a. Mi s,o +asno sEva4ili da ?kad -i? 4akva neugodnos4 -ila u s4varnos4i0 ona -i na, donela ,nogo ne2ri+a4niE i u1-udl+iviE 4renu4aka. @vaki od nas 4rudio se da ne.i, 2o,ogne0 i1,i3l+ao 2lanove 1a radn+u0 2redlagao iE drugovi,a na diskusi+u0 2oku3avao da iE os4vari. K ;voga 2u4a K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K ,ogu va, reći da s4e -ili ak4ivni is4inski0 /elisEodno i 2roduk4ivno. M 34a vas +e dovelo do4leV =edna ,ala re.: kad -i. B.eni/i su -ili u1-uIeni. D1gledalo +e da su na, o4krili ?2roro.ku re.?0 .i+o, 2o,oći +e sve u u,e4nos4i 2os4alo 2ris4u2a.no i0 ako uloga ili ve5-a ne -udu E4ele da na, 2oIu 1a ruko,0 -iće dovol+no i1us4i4i re. ?kad -i?0 2a će sve krenu4i kao 2o lo+u. K Na 4a+ na.in K re1i,ovao +e For/ov K na dana3n+e, .asu s,o nau.ili da s/enska radn+a ,ora -i4i unu4arn+e o2ravdana0 logi.na0 dosledna i ,ogućna u s4varnos4i. 7e. ?kad -i? svidela se svi,a0 o n+o+ se govori u svako, 1godno, slu.a+u0 n+o+ se 2eva+u di4ira,-i i dana3n+i .as0 go4ovo /eo0 -io +e 2osvećen 2oEvala,a n+o+. Mrkadi+e Nikola+evi. ni+e +o3 ni us2eo da uIe i sedne na svo+e ,es4o0 kad su ga u.eni/i o2kolili i u1-uIeno ,u i1ra1ili svo+e odu3evl+en+e. K <i s4e ra1u,eli i iskusili sa,i na us2elo, eks2eri,en4u kako kro1 ?kad -i? nor,alno0 2rirodno0 organsko0 sa,i od se-e s4vara+u unu4ra3n+u i s2ol+a3n+u radn+u. Ua+de da na ovo, 5ivo, 2ri,eru is2i4a,o Junk/i+u svakog 2okre4a.a i Jak4ora na3eg eks2eri,en4a. Po.eće,o od ?kad -i?. Pre svega0 ono +e 1na.a+no 2o 4o,e 34o n+i,e 2o.in+e svako s4varala34vo K o-+a3n+avao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K ?Gad -i? +e 1a glu,/e 2oluga ko+a nas 2revodi i1 s4varnos4i u sve4 u ko,e sa,o i ,o5e da se s4vara. Pos4o+e ?kad -i? ko+i da+u sa,o 2ods4rek 1a dal+e0 2os4e2eno0 logi.no ra1vi+an+e s4varala34va. 8vo 2ri,era. For/ov +e is2ru5io ruku 2re,a Zus4ovu i ne34o .ekao. ;-o+i/a su u nedou,i/i gledali +edan u drugoga. K Gao 34o vidi4e K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K i1,eIu vas i ,ene ne,a nikakve radn+e. L-og 4oga ću +a da se 2oslu5i, sa ?kad -i? i reći ću: ?kad -i? ovo 34o va, +a 2ru5a, -ila ne 2ra1na ruka

nego 2is,o0 34a -is4e onda vi u.iniliV K =a -iE ga u1eo i 2ogledao na koga +e adresovano. Mko +e adresovano na ,ene0 onda -iE ga sa va3i, do2u34en+e, o4vorio i 2o.eo da .i4a,. Mli0 2o34o +e ono in4i,no0 2o34o -iE ,ogao da oda, svo+e u1-uIen+e 2riiliko, .i4an+a... K 9a -i se 4o i1-eglo0 na+2a,e4ni+e +e udal+i4i se K do2unio ga +e For/ov... K... onda -iE i1i3ao u drugu so-u i 4a,o 2ro.i4ao 2is,o. K <idi4e koliko +e svesniE i 2os4u2niE ,isli0 logi.kiE s4u2n+eva K kad -i0 2o34o0 onda i ra1niE radn+i i1a1vala ,ala re. ?kad -i?. Fako se ona o-i.no ,aniJes4u+e. Mli se de3ava da ?kad -i? is2uni svo+u ulogu sa,o0 od+edan2u40 ne 4ra5eći do2une i 2o,oći. 8vo 2ri,era... Mrkadi+e Nikola+evi. +e +edno, ruko, dao Malol+e4kovo+ ,e4alnu 2e2el+aru0 a drugo, <el+a,inovo+ rukavi/u od +elenske ko5e0 rekav3i 2ri 4o,e: K <a,a K Eladna 5a-u0 a va,a K ,ekani ,i3. ;n ni+e us2eo ni da 1avr3i kad su o-e 5ene sa gaIen+e, us4uknule. K 9i,kova0 2o2i+4e vodeW K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. ;na +e 2rinela .a3u us4i,a. K Fo +e o4rovW K 1aus4avio +e For/ov. 9i,kova +e ins4ink4ivno 1ane,ela. K <idi4eW K likovao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K @ve 4o nisu 2ros4i0 već ,agi.ni ?kad -i?0 ko+i i1a1iva+u 4renu4no0 ins4ink4ivno sa,u radn+u. <i s4e u ve5-i sa ludako, do-ili ne sa,o +ak i eJek4an0 nego i sna5an re1ul4a4. Fa,o +e 2re42os4avka o nenor,alnos4i od+edan2u4 i1a1vala veliko0 iskreno u1-uIen+e i vrlo ak4ivnu radn+u. Fakvo ?kad -i? 4akoIe -i se ,oglo na1va4i ?,agi.ni,?. Pri dal+e, is2i4ivan+u odlika i oso-ina ?kad -i?0 4re-a o-ra4i4i 2a5n+u na 4o da 2os4o+e0 4ako reći: +ednos2ra4ni i vi3es2ra4ni ?kad -i?. Na 2ri,er0 sada0 u eks2eri,en4u sa 2e2el+aro, i rukavi/o, ,i s,o u2o4re-ili +ednos2ra4no ?kad -i?. 9ovol+no +e -ilo reći: kad -i 2e2el+ara -ila 5a-a0 a rukavi/a ,i30 i od,aE se do-io od+ek u radn+i. Mli0 u slo5eni, ko,adi,a 2re2liće se velika koli.ina 2i3.eviE i drugiE sviE ,ogućiE ?kad -i? ko+i o2ravdava+u ovako ili onako 2ona3an+e0 ovakve ili onakve 2os4u2ke +unaka. Fa,o i,a,o 2osla ne sa +ednos2ra4ni,0 nego sa ,nogos2ra4ni, ?kad -i?0 4o +es4 sa veliko, koli.ino, 2re42os4avki i 1a,isli ko+e iE do2un+u+u0 -r1o se 2re2lićući ,eIu so-o,. Fa,o 2isa/0 s4vara+ući ko,ad0 ka5e: ?Gad -i se radn+a de3avala u 4o+ i 4o+ e2osi0 u 4akvo+ i 4akvo+ dr5avi0 u 4akvo, i 4akvo, ,es4u ili kućiH kada -i 4a,o 5iveli 4akvi i 4akvi l+udi0 sa 4akvo, i 4akvo, du3o,0 sa 4akvi, i 4akvi, ,isli,a i osećan+i,aH kada -i se oni suko-ili ,eIu so-o, u 4akvi, i 4akvi, okolnos4i,a? i 4ako dal+e. 7edi4el+0 ko+i 2os4avl+a ko,ad0 do2un+ava 2ravu 1a,isao 2i3.evu svo+i, ?kad -i? i ka5e: ?Gada -i ,eIu li/i,a u ko,adu -ili 4akvi i 4akvi odnosi0 kada -i oni i,ali 4akve i 4akve 4i2i.ne navike0 kada -i 5iveli u 4akvo+ i 4akvo+ sredini i 4ako dal+e0 kako -i u svi, 4i, uslovi,a radio glu,a/ ko+i s4o+i na n+iEovo, ,es4uV? @a svo+e s4rane i slikar ko+i slika ,es4o de3avan+a radn+e0 elek4ri.ar ko+i da+e ovo ili ono osve4l+en+e0 i drugi 4vor/i 2reds4ave do2un+u+u 5ivo4ne uslove ko,ada svo+i, u,e4ni.ki, 1a,isli,a. La4i, u1,i4e u o-1ir 4o da Ye u re.i ?kad -i? skriveno ,eko svo+s4vo0 >neka sila ko+u s4e vi ose4ili u ve5-i sa ludako,. Fa svo+s4va i sila ?kad -i? i1a1vala su u va,a 4renu4no 2reina.en+e K 2relo,. K 9a0 1ais4a 2relo, K 2reina.en+eW odo-rio sa, +a ovu srećnu deJini/i+u osećan+a ko+e sa, iskusio. K LaEval+u+ući n+e,u K o-+a3n+avao +e dal+e For/ov K kao u ?Plavo+ 24i/i? kada se okrene vol3e-ni dragi ka,en0 de3ava se ne34o od .ega o.i 2o.in+u druk.i+e da gleda+u u3i K na drugi na.in da slu3a+u0 ra1u, K druk.i+e da o/en+u+e ono 34o ga okru5ava. M kao re1ul4a4 na3a 1a,isao 2rirodni, 2u4e, d1a1iva odgovara+uću realnu radn+u0 neo2Eodnu 1a is2un+en+e 2os4avl+enog /il+a. K D kako se ne2ri,e4no 4o de3avaW K odu3evio sa, se +aW B s4vari0 34a ,e se 4i.e rekvi1i4arski ka,inV D2ak kada su ga 2os4avili u 1avisnos4 od ?kad -i?0 kada sa, do2us4io 2re42os4avku o dolasku .uveniE glu,a/a0 i sEva4io da će nas ćudl+ivi ka,in ko,2ro,i4ova4i sve0 on +e do-io va5an 1na.a+ u ,o, 4ada3n+e, 5ivo4u na 2o1orni/i. =a sa, iskreno o,r1nuo 4u kar4onsku rekvi1i4u i grdio sa, ,ra1 ko+i +e do3ao 2reranoH nisa, nala1io vre,ena da os4vari, ono 34o ,i +e i1nu4ra 3a2u4ala ra1igrana ,a34a. K Fo se desilo i u ve5-i sa ludako, K na2o,enuo +e Zus4ov. K D 4a,o vra4a od ko+iE +e 2o.in+ala ve5-a 2os4ala su sa,o sreds4vo 1a 1a34i4u. a osnovna svrEa ko+a +e 2rikovala 2a5n+u -ilo +e osećan+e

sa,ood-rane. Fo se desilo 2rirodno0 sa,o od se-e... K M 1a34oV K va4reno ga +e 2rekinuo Mrkadi+e Nikola+evi.. K La4o 34o nas 2reds4ave o o2asnos4i uvek u1-uIu+u. ;ne kao kvasa/ u svako vre,e ,ogu da uski2e. Z4o se 4i.e vra4a i ka,ina0 oni nas u1-uIu+u sa,o 4oliko0 koliko +e sa n+i,a ve1ano ne34o drugo0 1a nas va5ni+e. Fa+na ,oći delovan+a ?kad -i? +o3 +e i u 4o,e 34o ono ne govori o realno, Jak4u0 o ono,e 34o +es4e0 već sa,o o ono,e 34o -i ,oglo da -ude... ?kad -i?... Fa re. ni34a ne odreIu+e. ;na sa,o 2re42os4avl+a0 ona 2os4avl+a 2i4an+e na ko+e 4re-a odgovori4i. :lu,a/ se 4rudi da na n+ega odgovori. Na 4a+ na.in se 2relo, i re3en+e 2os4i5u -e1 nasil+a i -e1 o-,ana. =a vas nisa, uveravao da +e i1a vra4a -io ludak. =a nisa, lagao0 već na2ro4iv0 sa,o, re.i ?kad -i? o4voreno sa, 2ri1nao da sa, sa,o na.inio 2re42os4avku i da uis4ini i1a vra4a ne,a nikoga. =a sa, E4eo sa,o da vi odgovori4e 2o saves4i kako -is4e 2os4u2ili kad -i 1a,isao o ludaku -ila s4varnos4. =a va, nisa, 2redlagao da Ealu/inira4e i nisa, va, na4urio svo+e osećan+e0 već sa, svi,a os4avio 2o42unu slo-odu da 2re5ivl+u+e4e ono 34o svaki od vas 2rirodno0 sa, 2o se-i ?2re5ivl+u+e?. D vi sa,i nis4e se-e 2risil+avali i nagonili da 2ri,i4e ,o+e 1a,isli o ludaku kao 2ravu s4varnos40 nego sa,o kao 2re42os4avku. =a vas nisa, 4erao da 2overu+e4e u is4ini4os4 i1,i3l+enog dogaIa+a sa ludako,H vi s4e sa,i do-rovol+no 2ri1nali ,ogućnos4 da 2os4o+i 4akva .in+eni/a u 5ivo4u. K 9a0 4o +e vrlo do-ro 34o +e ?kad -i? o4voreno i is4ini4o0 34o ono i1vodi s4var na .is4iinu. Fo uni34ava 2ri,esu 2re4erivan+a0 ko+a +e .es4a u 2o1ori3no+ igri K usEićivao sa, se +a. K M 34a -i -ilo kad -iE se +a0 u,es4o da o4voreno 2ri1na, svo+u 1a,isao0 2o.eo kle4i kako i1a vra4a s4o+i 2ravi0 is4inski ludakV K =a ne -iE 2overovao 4akvo+ +avno+ o-,ani i ne -iE se 2okrenuo s ,es4a K rekao sa,. K Fo i +es4e do-ro 34o ono neo-i.no ?kad -i? s4vara 4akvo ras2olo5en+e ko+e iskl+u.u+e svako nasil+e. @a,o 2ri 4akvi, uslovi,a ,ogućno +e o1-il+no ,isli4i o ono,e 34o se ni+e desilo0 ali 34o -i se ,oglo desi4i u s4varnos4i K 2rodu5io sa, svo+e di4ira,-e. K M evo va, +o3 +edno novo svo+s4vo ?kad -i? K se4io se Mrkadi+e Nikola+evi.. K ;no i1a1iva u glu,/u unu4arn+u i s2ol+nu ak4ivnos4 i 4o 2os4i5e -e1 nasil+a0 2rirodni, 2u4e,. 7e. ?kad -i? K ona +e 2ods4rekiva.0 ona +e -udila/ na3e unu4arn+e0 s4varala.ke ak4ivnos4i. Silo +e dovol+no da ka5e4e se-i: ?Z4a -iE +a radio i kako -iE 2os4u2io kad -i se 1a,isao o ludaku 2oka1ala kao s4varnos4V? i od,aE se u va,a rodila ak4ivnos4. B,es4o 2ros4oga odgovora na 2os4avl+eno 2i4an+e svo+s4vo, va3e glu,a.ke 2rirode u va,a se +avio 2o1iv na radn+u. Pod n+egovi, 2ri4isko, vi se nis4e ,ogli da u1dr5i4e i 2o.eli s4e ds2un+ava4i 1ada4ak ko+i se na3ao 2red va,a. Pri 4o,e +e realno0 l+udsko osećan+e sa,ood-rane rukovodilo va3o, ak4ivno3ću savr3eno onako kako 4o -iva i u is4insko, 5ivo4u. Fo i1vanredno va5no svo+s4vo re.i ?kad -i? 2risno +e ve1u+e s +edno, od osnova na3ega 2rav/a ko+i se sas4o+i u ak4ivnos4i i u delan+u s4varala34va i u,e4nos4i. K Mli0 o.evidno0 ?kad -i? ne delu+e uvek slo-odno0 -e1 2re2reka K kri4ikovao sa, +a. K 8vo0 na 2ri,er0 ,ada se 2relo, u ,eni +avio od+edan2u40 on se dugo u.vr3ćivao. B 2rvo, 4renu4ku0 kad sa, u2o4re-io neo-i.no ?kad -i?0 +a sa, ,u od,aE 2overovao i 2relo, se i1vr3io. Mli 4o +e s4an+e 4ra+alo kra4ko. Ddućeg 4renu4ka u ,eni se +avila su,n+a i +a sa, se 2i4ao: .e,u 4e5i3V Pa sa, 1na3 da +e svako ?kad -i? K 1a,isao0 igra0 a ne 2ravi 5ivo4. Mli drugi glas se ni+e s 4i, slagao. ;n +e rekao: ?Ne s2ori,0 ?kad -i? +es4e igra0 1a,isao0 ali sasvi, ,ogućna i os4varl+iva u realnos4i. B1 4o0 nad 4o-o, niko ne vr3i nasil+e. ;d 4e-e se sa,o 4ra5i da odgovori3 kako -i 4i 2os4u2io kad -i 4e ve.eri -io kod Malol+e4kove i na3ao se u 2olo5a+u n+eniE gos4i+u. ;se4iv3i realnos4 1a,isli0 +a sa, 2re,a n+o+ 1au1eo s4av 2o42une o1-il+nos4i i ,ogao sa, da 2rosuIu+e, o 4o,e 34a 4re-a radi4i sa ka,ino, i kako 2os4u2i4i sa 2o1vani, 1na,eni4i, li.nos4i,a. D 4ako0 ?,agi.ni,? ili 2ros4i, ?kad -i? ?2o.in+e s4varala34vo. ;no da+e 2rvi 2ods4rek 1a dal+i ra1vi4ak gradi4el+skog 2ro/esa uloge. ; 4o,e kako se 4a+ 2ro/es ra1vi+a neka va, ka5e u,es4o ,ene Mleksandar @erge+evi. Pu3kin. B svo,e .lan.iću ?; narodno+ dra,i i o ?Mar4i Posadni/i? M. P. Pogodina? K Mleksandar @erge+evi. ka5e: ?Ds4ini4osi4 s4ras4i i verodos4o+nos4 osećan+a u da4i, okolnos4i,a K e4o 34a 4ra5i na3 ra1u, od dra,skog 2is/a.? 9oda+e, sa svo+e s4rane da savr3eno 4o is4o na3 ra1u, 4ra5i i od dra,skoga

glu,/a0 s 4o, ra1liko, 34o okolnos4i ko+e se 1a 2is/a 2re42os4avl+a+u 1a nas glu,/e su već go4ove0 da4e. D0 evo0 u na3e, 2rak4i.no, radu u4vrIen +e 4er,in ?da4e okolnos4i?0 ko+i, se ,i i slu5i,o. K 9a4e okolnos4i... 8... u1ne,irio se <+un/ov. K Bnesi4e se du-oko u 4u 1na.a+nu re.0 a +a ću va, 2osle o-+asni4i 5ivi, 2ri,ero, kako na3e drago ?kad -i? 2o,a5e da se is2uni veliki 1ave4 Mleksandra @erge+evi.a Pu3kina. ?Ds4ini4os4 s4ras4i i verodos4o+nos4 osećan+a u da4i, okolnos4i,a? K .i4ao sa, +a 4i svi, in4ona/i+a,a ovu i1reku0 ko+u sa, 1a2isao. K B1alud vi o-rće4e 4u geni+alnu Jra1u K 1aus4avio ,e +e For/ov. K Fo neće o4kri4i n+enu unu4arn+u su34inu. Gada ne ,o5e4e da 1aEva4i4e /elu ,isao od+edno,0 u2i+a+4e +e u se-e 2o n+eni, logi.ki, delovi,a. K Pre svega0 4re-a sEva4i4i 34a se 2odra1u,eva 2od re.i,a ?da4e okolnos4i? K rekao +e Zus4ov. K Fo +e Ja-ula ko,ada0 n+egova Jak4a0 dogaIa+i0 vre,e i ,es4o radn+e0 5ivo4ni uslovi0 na3e glu,a.ko i redi4el+sko sEva4an+e ko,ada0 ono 34o ,u ,i da+e,o od se-e0 ,i1ans/ena i 2os4avl+an+e0 dekor i kos4i,i0 rekvi1i4a0 osve4l+en+e0 3u,ovi i 1vu/i i 4ako dal+e0 i 4ako dal+e0 sve 34o +e da4o glu,/i,a na ras2olagan+e u n+iEovo, s4varala34vu. ?9a4e okolnos4i?0 is4o kao i sa,o ?kad -i?0 +esu 2re42os4avka0 ?1a,isao ,a34e?. ;ne su is4oga 2orekla: ?da4e okolnos4i? K 4o +e is4o 34o i ?kad -i?0 a ?kad -i? K 4o +e is4o 34o i ?da4e okolnos4i?. =edno +e 2re42os4avka >?kad -i?A0 a drugo +e n+egova do2una >?da4e okolnos4i?A0 ?Gad -i? uvek 1a2o.in+e s4varala34vo0 ?da4e okolnos4i? ga ra1vi+a+u. =edno -e1 drugoga ne ,o5e da 2os4o+i ni da do-i+e neo2Eodnu 2okre4a.ku snagu. Mli su n+iEove Junk/i+e unekoliko ra1li.ne: ?kad -i? da+e 2ods4reka dre,l+ivo+ ,a34i0 a ?da4e okolnos4i? da+u s,isla sa,o, ?kad -i?. ;ni 1a+edno i svako 1a se-e 2o,a5u da se s4vori o2ravdani unu4arn+i 2relo,. K M 34a +e 4o ?is4ini4os4 s4ras4i?V K in4eresovao se <+un/ov. K Ds4ini4os4 s4ras4i K 4o +e is4ini4os4 s4ras4i0 4o +es40 2rava0 5iva0 l+udska s4ras40 osećan+a0 2re5ivl+avan+a sa,og glu,/a. K M 34a +e 4o ?verodos4o+nos4 osećan+a?V K ni+e ,ogao da se u,iri <+un/ov. K Fo nisu sa,e 2rave s4ras4i0 osećan+a i 2re5ivl+avan+a0 već0 4ako reći0 n+iEovo 2redosećan+e0 -lisko n+i,a 2risno s4an+e sli.no is4ini i 1-og 4oga is4insko. Fo +e i1ra1 s4ras4i ali ne direk4an0 ne2osredan0 2odsves4an0 već0 4ako reći0 unu4arn+i 3a2a4 osećan+a. Z4o se 4i.e /ele i1reke Pu3kinove0 lak3e će4e +e ra1u,e4i ako is2re,e34a4e re.i u Jra1i i ka5e4e +e ovako: ?B da4i, okolnos4i,a K is4ini4os4 s4ras4i?. 9ruk.i+e re.eno: s4vori4e na+2re da4e okolnos4i0 iskreno 2overu+4e u n+iE i 4ada će se sa,a od se-e rodi4i ?is4ini4os4 s4ras4i?. K B ?da... 4i,... o... kol... no... s4i... ,a?... K na2re1ao se <+un/ov da ra1u,e. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2o5urio da ,u 2o,ogne: K B 2rak4i.no, radu 2red va,a će se 2os4avi4i 2ri-li5no ovakav 1ada4ak: 2re svega0 vi će4e ,ora4i na svo+ na.in da 2reds4avi4e se-i sve ?da4e okolnos4i? u1e4e i1 sa,og ko,ada0 i1 redi4el+skog 2os4avl+an+a0 i1 so2s4vene glu,a.ke ,a34e. \eo 4a+ ,a4eri+al s4voriće o234u 2reds4avu o 5ivo4u li.nos4i ko+u 4u,a.i4e 2od uslovi,a ko+i +e okru5u+u... Po4re-no +e sasvi, iskreno 2overova4i u realnu ,ogućnos4 4akvog 5ivo4a u sa,o+ s4varnos4iH 4re-a se naviknu4i na n+ega 4oliko da se s4vori srods4vo sa 4i, 4uIi, 5ivo4o,. Pos4igne li se sve 4o0 onda će se u va,a sa,a od se-e rodi4i is4ini4os4 s4ras4i ili verodos4o+nos4 osećan+a. K Fre-alo -i i,a4i neki konkre4ni+i0 2rak4i.ni+i na.in K dodao sa, +a. K B1,i4e va3e drago ?kad -i? i 2os4avi4e ga 2red svaku od oniE da4iE okolnos4i ko+e s4e vi 2riku2ili. Pri 4o,e govori4e se-i ovako: kada -i ono 1ais4a -io ludak0 kada -i u.eni/i -ili na novo, nasel+u kod Malol+e4kove0 kada -i vra4a -ila 2okvarena i ne -i se ,ogla 1a4vori4i0 kada -i iE 4re-alo 1a-arikadira4i i 4ako dal+e0 34a -iE +a onda radio i kako -iE 2os4u2ioV Fo 2i4an+e će od+edno, 2o-udi4i u va,a ak4ivnos4. ;dgovori4e na n+ega radn+o,. 7e/i4e: ?8vo 34a -iE radioW? D u.ini4e ono 34o va, se 2roE4elo0 na 34o vas ne34o vu.e0 ne ra1,i3l+a+ući u 4renu4ku radn+e. Fada će4e u se-i ose4i4i K svesno ili nesvesno K ono 34o Pu3kin na1iva ?is4ini4o3ću s4ras4i?0 ili0 u kra+n+e, slu.a+u0 ?verodos4o+no3ću osećan+a?. Fa+na 4oga 2ro/esa +e u 4o,e 34o se nikako ne vr3i nasil+e nad svo+i, osećan+e,0 34o se n+e,u ,ora,o 2reda4i0 ne ,isleći o is4ini4os4i s4ras4i0 +er 4e ?s4ras4i? ne 1avise od nas i +avl+a+u se sa,e od se-e. ;ne se ne 2okorava+u ni nareIen+u ni nasil+u. Neka se sad sva 2a5n+a glu,.eva usredsredi na ?da4e okolnos4i?. Po.ni4e n+i,a da 5ivi4e iskreno i 4ada će se ?is4ini4os4

s4ras4i? sa,a od se-e rodi4i u va,a. Gad +e Mrkadi+e Nikola+evi. o-+a3n+avao kako se i1 sviE ,ogućiE ?da4iE okolnos4i? i ?kad -i? 2is/a0 glu,/a0 redi4el+a0 slikara0 elek4ri.ara i drugiE 4vora/a 2reds4ave o-ra1u+e na 2o1orni/i a4,osJera sli.na 2ravo, 5ivo4u0 :ovorkov se 2o-unio ?u1i,a+ući u 1a34i4u? glu,/a. K Mli0 i1vini4e0 ,oli, vas K 2ro4es4ovao +e on K 2a 34a u 4o,e slu.a+u os4a+e glu,/u0 ako su sve s4vorili drugiV @a,e si4ni/eV K Gakve si4ni/eV K 2re-a/io ,u +e For/ov. K Poverova4i 4uIo+ 1a,isli i iskreno 5ive4i u n+o+ K 4o su0 2o va3e, ,i3l+en+u0 si4ni/eV Mli 1na4e li vi da +e s4varala34vo na 4uIu 4e,u .es4o 4e5e nego s4varan+e so2s4vene 1a,isli. Mi 1na,o da +e rIav ko,ad +ednoga 2esnika 2os4igao sve4sku slavu 1aEval+u+ući 4o,e 34o ga +e 2reradio u se-i veliki glu,a/. Mi 1na,o da +e Zeks2ir 2reraIivao 4uIe novele. D ,i 2reraIu+e,o dra,a4i.arska dela0 ,i i1vla.i,o ono 34o +e skriveno i1a re.iH ,i doda+e,o 4uIe, 4eks4u svo+ 2od4eks40 us2os4avl+a,o svo+ odnos 2re,a l+udi,a i uslovi,a n+iEovog 5ivo4aH ,i 2ro2u34a,o kro1 se-e /eo ,a4eri+al ko+i s,o do-ili od 2is/a i redi4el+aH ,i ga 2onova 2reraIu+e,o u se-i0 do5ivl+u+e,o i do2un+ava,o svo+o, uo-ra1il+o,. Mi se 2risno ve1u+e,o s n+i,0 u5ivl+ava,o se u n+ega du3evno i Ji1i.kiH ,i s4vara,o u se-i ?is4ini4os4 s4ras4i?H ,i u kona.no, re1ul4a4u na3ega s4varala34va kreira,o 2ravu 2roduk4ivnu radn+u0 4esno ve1anu sa skriveno, 1a,isli ko,adaH ,i s4vara,o 5ive 4i2i.ne likove u s4ras4i,a i osećan+i,a li.nos4i ko+u 2reds4avl+a,o. D /eo +e 4a+ ogro,ni rad K ?si4ni/a?V Ne0 4o +e veliko s4varala34vo i 2rava u,e4nos4W K 1avr3io +e For/ov. B3av3i u ra1red0 Mrkadi+e Nikola+evi. na, +e o-+avio 2rogra, .asa. ;n +e rekao: K Posle ?kad -i? i ?da4iE okolnos4i?0 ,i će,o danas govori4i o unu4arn+o+ i s2ol+no+ radn+i. @Eva4a4e li vi kakav 1na.a+ ona i,a 1a na3u u,e4nos40 ko+a +e sa,a0 2o svo+o+ 2rirodi0 1asnovana na ak4ivnos4iV Fa ak4ivnos4 se i1ra5ava na 2o1orni/i u radn+i0 a u radn+i se 2oka1u+e du3a uloge K i 2re5ivl+avan+e glu,/a i unu4arn+i sve4 ko,adaH 2o radn+a,a i 2os4u2/i,a ,i sudi,o o l+udi,a0 2reds4avl+eni, na 2o1orni/i0 i sEva4a,o ko su oni. 8vo 34a na, da+e radn+a i evo 34a od n+e o.eku+e gledala/. Z4a on0 u ogro,no+ većini slu.a+eva0 do-i+a od nasV Pre svega0 veliku 2okre4l+ivos40 i1o-il+e neu1dr5aniE ges4ova0 nervniE0 ,eEani.kiE 2okre4a. @a n+i,a s,o ,i u 2o1ori34u nesravn+eno i1da3ni+i nego u realno, 5ivo4u. Mli sve 4e glu,a.ke radn+e su ne34o sasvi, drugo nego l+udske radn+e u 2ravo, 5ivo4u. Poka1aću va, ra1liku na 2ri,eru: kada .ovek Eoće da se snaIe u va5ni,0 skriveni,0 in4i,ni, ,isli,a i 2re5ivl+avan+i,a kao 34o +e Ua,le4ovo ?Si4i ili ne -i4i?0 on se usa,l+u+e0 2ovla.i se du-oko u se-e i 4rudi se u ,isli,a da re.i,a i1ra1i ono o .e,u ,isli i 34o oseća. Na 2o1orni/i glu,/i rade druk.i+e. ;ni u in4i,ni, 4renu/i,a 5ivo4a i1la1e sasvi, na2red0 o-raća+ući se gledao/i,a0 i gro,ko0 eJek4no0 sa 2a4oso, dekla,u+u o svo+i, 2re5ivl+avan+i,a ko+a ne 2os4o+e. K Z4a 1na.i0 ,oli, vas0 ?dekla,u+u o svo+i, 2re5ivl+avan+i,a ko+a ne 2os4o+e?V K Fo 1na.i0 rade ono is4o 34o radi4e i vi kada Eoće4e s2ol+a3n+i,0 eJek4ni,0 glu,a.ki, i1igravan+e, da 2o2uni4e unu4arn+u du3evnu 2ra1ninu svo+e igre. Bloga ko+u ne oseća,o lak3e se gledao/u da+e s2ol+no, eJek4no3ću0 4ra5eći a2lau1. Mli o1-il+an glu,a/ 4e3ko će E4e4i 3u,ni od1iv na ,es4u na ko+e, on i1ra5ava na+dra5e ,isli0 osećan+a i skrivenu su34inu du3e. B n+i,a su skrive,a li.na osećan+a glu,.eva0 is4ove4na sa ulogo,W ;n Eoće da iE i1ra1i ne u1 4rivi+alni 4resak a2lau1a0 već0 na2ro4iv0 u 2o42uno+ 4i3ini0 u na+većo+ in4i,nos4i. Mko0 ,eIu4i,0 glu,a/ 4o 5r4vu+e i ne 2la3i se da oskrnavi sve.ani 4renu4ak0 onda doka1u+e da su re.i ko+e +e on i1govorio 1a n+ega 2ra1ne0 da u n+iE ni+e uneo ni34a od se-e 34o ,u +e drago i in4i,no. Pre,a 2ra1ni, re.i,a ne ,o5e se 1au1e4i u1vi3en odnos. ;ne su 2o4re-ne sa,o kao 1vu/i na ko+i,a ,o5e da se 2oka5e glas0 dik/i+a0 4eEnika govora0 glu,a.ki i 5ivo4ni 4e,2era,ena4. Z4o se 4i.e sa,e ,isli i osećan+a0 1-og ko+iE +e i 2isan ko,ad0 oni se 4akvo, igro, ,ogu i1ra1i4i sa,o ?uo234e? 4u5no0 ?uo234e? veselo0 ?uo234e? 4ragi.no0 -e1nade5no i 4ako dal+e. Fakav i1ra1 +e ,r4av0 Jor,alan0 1ana4ski. B o-las4i s2ol+a3n+e radn+e de3ava se is4o ono 34o i u unu4arn+o+ radn+i >u govoruA. Gada sa,o,e glu,/u kao .oveku ni+e 2o4re-no ono 34o radi0 kada uloga i u,e4nos4 nisu u2o4re-l+eni 1a ono .e,u slu5e0 onda su radn+e 2ra1ne0 ne2re5ivl+ene i -i4no ne 1na.e ni34a. Fada ni34a drugo ne os4a+e nego radi4i ?uo234e?. Gada glu,a/ 2a4i da -i 2a4io0 kada voli da -i voleo0 kada

+e l+u-o,oran ili ,oli 1a o2ro34en+e da -i -io l+u-o,oran i da -i ,olio 1a o2ro34en+e0 kada 4o sve radi 1a4o 34o +e 4ako na2isano u ko,adu0 a ne 1a4o 34o +e 4ako 2re5iveo u du3i i u.inio da n+egova uloga 5ivi na 2o1orni/i0 onda glu,a/ ne,a 1a 34a da se uEva4i0 i ?igra uo234e? u 4akvi, slu.a+evi,a 2os4a+e 1a n+ega +edini i1la1. Gako +e s4ra3na re. ?uo234e?W Goliko +e u n+o+ neurednos4i0 1a,r3enos4i0 neo2ravdanos4i0 neredaW Uoće4e li da 2o+ede4e ne34o K ?uo234e?V Uoće4e li da se 2roveseli4e ?uo234e?V Gakva dosada0 kakva 2ra1nina ve+e i1 4akviE 2onuda. Gad se glu,a.ka igra o/en+u+e re.+u ?uo234e?0 na 2ri,er: 4a+ i 4a+ glu,a/ +e igrao Ua,le4a ?uo234e do-roW? K 4akva o/ena +e uvredl+iva 1a i1voIa.a. Dgra+4e ,i l+u-av0 l+u-o,oru0 ,r5n+u ?uo234e?W Z4a 4o 1na.iV Fo 1na.i na2ravi4i 2a2a1+ani+u od 4iE s4ras4i i od n+iEoviE sas4avniE ele,ena4a. 84o 4o0 4u 2a2a1+ani+u od s4ras4i0 osećan+a0 ,isli0 logike radn+e0 4i2ova i da+u na, na 2o1orni/i glu,/i K ?uo234e?. Na+s,e3ni+e +e 4o 34o se oni iskreno u1-uIu+u i silno oseća+u svo+u igru ?uo234e?. <i iE ne ,o5e4e u-edi4i da u n+o+ ne,a ni sras4i0 ni 2re5ivl+avan+a0 ni ,isli0 već +edino 2a2a1+ani+a od n+iE na2ravl+ena. Fi glu,/i se 1no+e0 u1-uIu+u0 1anose igro,0 ,ada ne sEva4a+u 34a iE u1-uIu+e ili 1anosi. Fo +e ?glu,a.ka e,o/i+a?0 Eis4eri+a0 o ko+o+ sa, govorio. Fo +e u1-uIen+e ?uo234e?. Prava u,e4nos4 i ?igra uo234e? ne idu +edno s drugi,. =edno uni34ava drugo. B,e4nos4 voli red0 Ear,oni+u0 a ?uo234e? nered i Eaos. Gako ću da vas sa.uva, od na3eg 1akle4og ne2ri+a4el+a ?uo234e?VW Sor-a s n+i, se sas4o+i u 4o,e da se u rIavu igru ?uo234e? unese u2ravo ono 34o +o+ ni+e svo+s4veno0 34o +e uni34ava. ?Bo234e? +e 2ovr3no i lako,isleno. L-og 4oga unesi4e u svo+u igru vi3e 2lana i o1-il+noga odnosa 2re,a ono,e 34o se de3ava na 2o1orni/i. Fo uni34ava 2ovr3nos4 i lako,islenos4. ?Bo234e? K sve 2o.in+e0 a ni34a ne okon.ava. Bnesi4e u va3u igru ne34o kona.no. @ve će,o 4o ,i radi4i0 ali u 4oku /eloga kursa sis4e,a0 u 2ro/esu n+egovog i1u.avan+a0 da -is,o u kra+n+e, re1ul4a4u0 u,es4o radn+e ?uo234e?0 s4vorili +edno, 1auvek na 2o1orni/i 2ravu0 2roduk4ivnu i /elisEodnu l+udsku radn+u. @a,o 4akvu radn+u +a 2ri1na+e, u u,e4nos4i0 sa,o n+u odr5ava, i negu+e,. La34o sa, +a 4oliki ne2ri+a4el+ onoga ?uo234e?V 8vo 1a34o. 9a li se ,nogo 2reds4ava u sve4u svakodnevno igra 2o lini+i unu4ra3n+e su34ine0 kako 4o 4ra5i 2rava u,e4nos4V Mo5e iE -i4i dese4ak. 9a li se ,nogo 2reds4ava igra svakodnevno u /elo, sve4u ne 2o ono,e 34o +e -i4no0 nego 2o 2rin/i2u ?uo234e?V 9ese4ine Eil+ada. La4o se ne,o+4e .udi4i ako +a ka5e, da svakodnevno u /elo, sve4u s4o4ine Eil+ada glu,a/a ni34a ne do5ivl+u+u0 već sis4e,a4ski negu+u ne2ravilne0 34e4ne s/enske navike. Fo +e u4oliko s4ra3ni+e0 34o0 s +edne s4rane0 sa,o 2o1ori34e i n+egove konven/ionalnos4i vuku glu,/a na 4e o2asne navike. @ druge s4rane0 sa, glu,a/0 4ra5eći lini+u na+,an+eg o42ora0 rado se koris4i 1ana4ski, ?uo234e?. Fako s ra1niE s4rana0 2os4e2eno i sis4e,a4ski0 ne1nali/e vuku glu,a.ku u,e4nos4 u 2ro2as40 4o +es40 ka uni34en+u su34ine s4varala34va 1a ra.un rIave0 konven/ionalne s2ol+a3n+e igre ?uo234e?. Gako 34o vidi4e0 na,a 2reds4o+i da se -ori,o sa /eli, sve4o,0 sa konven/ionalnos4i,a +avnog 2reds4avi+an+a0 sa ,e4oda,a 1a 2ri2re,u glu,.evu i0 delo,0 sa u4vrIeni, la5ni, sEva4an+i,a o s/ensko+ radn+i. 9a -i se 2os4igao us2eE u svi, na2ori,a ko+i na, 2reds4o+e0 2re svega val+a i,a4i Era-ros4i i 2ri1na4i da ,i i1 ,nogiE i ,nogiE ra1loga0 i1la1eći na 2o1orni/u0 2red go,ilu gledala/a0 u konven/ionalnos4i,a +avnoga s4varala34va0 savr3eno gu-i,o u 2o1ori34u0 na ra,2i0 osećan+e realnoga 5ivo4a. Mi 1a-oravl+a,o sve: i kako u 5ivo4u Eoda,o0 i kako sedi,o0 +ede,o0 2i+e,o0 s2ava,o0 ra1govara,o0 gleda,o0 slu3a,o K +edno, re.+u0 kako u 5ivo4u de+s4vu+e,o unu4arn+e i s2ol+no. @ve 4o ,i ,ora,o 2onovo da u.i,o na 2o1orni/i0 2o42uno onako kako de4e u.i da Eoda0 da govori0 da gleda0 da slu3a. B 4oku na3iE 3kolskiE ve5-i +a ću vas .es4o 2odseća4i na ova+ neo.ekivani i va5an 1akl+u.ak. Lasad

će,o se 2o4rudi4i da sEva4i,o kako na, val+a u.i4i da -ude,o ak4ivni na 2o1orni/i0 ne glu,a.ki K ?uo234e?0 nego l+udski 2ros4o0 2rirodno0 organski 2ravilno0 slo-odno0 onako kako 4ra5e ne 2o1ori3ne konven/ionalnos4i0 nego kako 4ra5e 1akoni 5ive0 organske 2rirode. K =edno, re.+u0 da nau.i,o kako i1 2o1ori34a da is4era,o 2o1ori34e dodao +e :ovorkov. K B2ravo: kako da is4era,o i1 Po1ori34a >sa veliki, slovo,A 2o1ori34e >sa ,ali, slovo,A. @a 4akvi, 1ada4ko, ne ,o5e se od+edan2u4 i1ići na kra+0 već sa,o 2os4e2eno0 4oko, glu,a.kog usavr3avan+a i 4oko, i1graIivan+a 2siEo4eEnike. K 9o4le 4e-e ,oli,0 <an+a K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. 7aE,anovu K da s4alno 2a1i3 na 4o kako -i u.eni/i na 2o1orni/i uvek delovali is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno0 a nikad sa,o 4o-o5e. L-og 4oga0 .i, sa,o o2a1i3 da su oni okrenuli na igran+e ili K +o3 gore K na krevel+en+e0 4i iE od,aE 1aus4avl+a+. Gada se dovede u red 4vo+a klasa >+a 5uri, s 4i, 2oslo,A0 i1radi s2e/i+alna ve5-an+a0 ko+a će iE na4era4i da -udu 2o svaku /enu ak4ivni na 2o1orni/i. Ces4o i s4alno0 i1 dana u dan0 u2ra5n+ava+ 4a ve5-an+a0 kako -i iE 2os4e2eno0 sa ,e4odo, nau.io da na 2o1orni/i delu+u uvek is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno. Neka se l+udska ak4ivnos4 u n+iEovo, sEva4an+u sli+e sa oni, s4an+e, ko+e oseća+u na ra,2i0 u 2risus4vu gledala/a 2od okolnos4i,a +avnoga s4varala34va ili .asova. B.eći iE i1 dana u dan da -udu na 2o1orni/i l+udski ak4ivni0 4i će3 i, Jor,ira4i do-ru naviku da -udu nor,alni l+udi0 a ne ,anekeni u u,e4nos4i. K Gakva ve5-an+aV K B.ini da 4vo+i .asovi -udu 34o o1-il+ni+i0 34o s4ro5i0 kako -i ve5-a -ila kao 2reds4ava. Fo 4i u,e3. K 9aW K 2riEva4io +e 7aE,anov. K D1vedi na s/enu +ednog 2o +ednog i da+ ,u nekakav 2osao. K GakavV K Makar 4o0 na 2ri,er0 da u.enik ra1gleda novine i is2ri.a 34a u n+i,a 2i3e. K Fo +e ,nogo 1a 1a+edni.ki .as. Fre-a svakog 2resli3a4i. K Pa ni+e0 val+da0 s4var u 4o,e da se sa1na sadr5ina /eliE novinaV <a5no +e do-i4i is4insku0 2roduk4ivnu i /elisEodnu radn+u. Gada vidi3 da +e 4o os4vareno0 da +e u.enik sEva4io0 da ,u +avan .as ne s,e4a0 1ovi drugoga u.enika0 a 2rvoga 2o3al+i negde u du-inu 2o1orni/e. Neka se on 4a,o sa, ve5-a i neka s4i.e naviku da na 2o1orni/i -ude 5ivo4no0 l+udski ak4ivan. 9a -i u.enik us2eo da 4akve navike 1auvek ukoreni u se-i0 2o4re-no +e dugo vre,ena da 2ro5ivi na 2o1orni/i u is4insko+0 2roduk4ivno+ i /elisEodno+ radn+i. 84o0 2a se 2o4rudi da se do-i+e 4o vre,e. Lavr3u+ući .as0 Mrkadi+e Nikola+evi. na, +e o-+asnio: K ?Gad -i?0 ?da4e okolnos4i?0 unu4ra3n+a i s2ol+a3n+a radn+a K 4o su vrlo va5ni Jak4ori u na3e, radu. ;ni nisu +edini. Na,a +e 2o4re-no +o3 vrlo ,nogo s2e/i+alniE0 glu,a.kiE0 s4varala.kiE s2oso-nos4i0 oso-ina0 darova >uo-ra1il+a0 2a5n+a0 osećan+e is4ine0 1ada/i0 s/enski 4alen4i i 4ako dal+e0 i 4ako dal+eA. 7adi kra4koće i lakoće ,o5e,o sve uslovno na1va4i +edno, re.i: ele,en4i. K 8le,en4i .egaV K u2i4ao +e neko. K Lasad neću odgovori4i na 4o 2i4an+e. ;no će se sa,o so-o, o-+asni4i u svo+e vre,e. B,e4nos4 u2ravl+a 4i, ele,en4i,a0 a ,eIu n+i,a su na 2rvo, ,es4u ?kad -i?0 ?da4e okolnos4i?0 i unu4arn+a i s2ol+na radn+a0 ve34ina da iE ko,-inu+e,o +edan s drugi,0 da iE kad 4re-a u2o4re-i,o0 da iE s+edin+u+e,o +edan s drugi,0 a 1a sve 4o 2o4re-na +e 2raksa i iskus4vo0 2a0 ra1u,e se0 i ,nogo vre,ena. Sudi,o u 4o,e s,islu s4r2l+ivi i 1a sada o-ra4i,o sve svo+e -rige na i1u.avan+e i o-radu svakog 2o+edinog od oviE ele,ena4a. Fo +e glavna i velika svrEa 3kolskoga kursa ove godine.

B;S7MLD6=M 9anas0 1-og -oles4i For/ova0 .as +e -io 1aka1an u n+egovo, s4anu. Mrkadi+e Nikola+evi. nas +e ugodno ra1,es4io u svo,e ka-ine4u. K @ad 1na4e K rekao +e on K da na3 s/enski rad 2o.in+e uvoIen+e, u ko,ad i u ulogu ,agi.noga ?kad -i?0 ko+e 2reds4avl+a ona+ ,os4 34o 2revodi glu,/a i1 svakida3n+e s4varnos4i u o-las4 uo-ra1il+e. Go,ad i uloga K 4o +e 2i3.eva 1a,isao0 4o +e ni1 ,agi.niE i drugiE ?kad -i? i ?da4iE okolnos4i? ko+e

+e on i1,islio. Pravi ?5ivo4? i is4inska s4varnos4 na 2o1orni/i nisu ,ogućiH 2rava s4varnos4 ni+e u,e4nos4. La u,e4nos4 +e0 2o sa,o+ n+eno+ 2rirodi0 2o4re-na u,e4ni.ka 1a,isao0 34o i +es4e0 u 2rvo, redu0 delo 2i3.evo. Lada4ak glu,/a i n+egove s4varala.ke 4eEnike sas4o+i se u 4o,e da 1a,isao ko,ada 2reo-ra4i u u,e4ni.ku s/ensku s4varnos4. B 4o, 2ro/esu ogro,nu ulogu igra na3a uo-ra1il+a. L-og 4oga se ,ora,o du5e 1adr5a4i na n+o+ i ra1,o4ri4i n+enu Junk/i+u u s4varala34vu. For/ov +e 2oka1ao na 1idove0 na ko+i,a su -ile i1ve3ane ski/e svako+akiE dekora/i+a. K @ve su 4o radovi ,oga o,il+enog ,ladog slikara0 već 2oko+nog. Fo +e -io veliki oso-en+ak: 2ravio +e ski/e 1a +o3 nena2isane ko,ade. 8vo0 na 2ri,er0 ski/a 1a 2osledn+i .in nena2isanog ko,ada CeEova0 ko+i +e Mn4on Pavlovi. 1a,islio ne34o 2re svo+e s,r4i: 4o +e u ledu i1gu-l+ena eks2edi/i+a na s4ra3no, i surovo, severu. <eliki 2aro-rod +e o2kol+en 2loveći, san4a,a. CaIavi di,n+a/i 1loslu4no se /rne na -elo+ 2o1adini. =ak ,ra1. 6edeni ve4ar s4vara sne5nu -uru. Ddući uvis0 2oneseni sneg do-i+a o-lik 5ena u -eli, 2okrovi,a. M ovde su Jigure ,u5a i l+u-avnika n+egove 5ene0 2ri-i+ene +edna u1 drugu. ;-o+i/a su na2us4ili sve4 i 2o3li u eks2edi/i+u0 kako -i 1a-oravili dra,u svoga sr/a. Go -i 2overovao da +e ovu ski/u s4vorio .ovek ko+i nikad ni+e i1i3ao i1 Moskve i n+ene okolineW ;n +e s4vorio 2olarni 2e+1a50 koris4eći se 2os,a4ran+e, na3e 1i,ske 2rirode0 oni, 34o +e 1nao 2o 2ri.a,a i 2o o2isi,a u u,e4ni.ko+ li4era4uri i nau.ni, kn+iga,a0 2o Jo4ograJski, sni,/i,a. D1 svega sku2l+enog ,a4eri+ala s4vorena +e slika. B 4o,e radu glavnu ulogu i,ala +e uo-ra1il+a. For/ov nas +e 2riveo drugo,e 1idu0 na ko+e, +e s4a+ala seri+a 2e+1a5a. Fa.ni+e0 4u se 2onavl+ao +edan is4i ,o4iv: neko le4ovali34e0 ali uvek druk.i+e viIeno u uo-ra1il+i slikarevo+. =edan is4i ni1 kući/a u -orovo+ 3u,i K ra1na godi3n+a do-a i u ra1li.i4a do-a dana0 kad +e 2ri2eka i kad +e olu+a. 9al+e K 4a+ is4i 2e+1a5 ali sa 2ose.eno, 3u,o,0 sa0 ,es4o n+e0 isko2ani, ri-n+a/i,a0 sa novi, ,ladi/a,a drveća ra1niE vrs4a. @likara +e 1ani,alo da 2o svo+o+ vol+i is2ravl+a 2rirodu i l+udski 5ivo4. ;n +e na svo+i, /r4e5i,a 2odi1ao i o-arao kuće i gradove0 ,en+ao sredinu i ru3io -rda. K Pogleda+4e kako +e ovo divnoW Moskovski Gre,l+ na ,orsko+ o-aliW K u1viknuo +e neko. K @ve +e 4o 4akoIe s4vorila slikareva ,a34a. K M evo ski/a 1a nena2isane ko,ade i1 ?,eIu2lane4arnog 5ivo4a? K rekao +e For/ov0 dovodeći nas 2red novu seri+u /r4e5a i akvarela. K 8vo ovde +e na/r4ana s4ani/a 1a nekakve a2ara4e 2o,oću ko+iE se odr5ava ,eIuso-na ve1a 2lane4a. <idi4e: ogro,an ,e4alni sanduk sa veliki, -alkoni,a i sa Jigura,a nekakviE le2iE0 .udesniE -ića. Fo +e 5ele1ni.ka s4ani/a. ;na visi u 2ros4oru. B n+eni, 2ro1ori,a vide se l+udi K 2u4ni/i sa 1e,l+e... 6ini+a 4akviE 5ele1ni.kiE s4ani/a0 idući gore i dole0 vidi se u ne2regledno, 2ros4rans4vu: one se dr5e u ,eIuso-no+ ravno4e5i u1a+a,no, 2rivla.no, snago, ogro,niE ,agne4a. Na Eori1on4u i,a nekoliko suna/a i ,ese/a. N+iEova sve4los4 s4vara Jan4as4i.ne eJek4e0 ne2o1na4e na 1e,l+i. 9a -i se na2ravila 4akva slika0 2o4re-no +e ne 2ros4o i,a4i uo-ra1il+u nego i,a4i veliku Jan4a1i+u. K Gakva +e ra1lika ,eIu n+i,aV K u2i4ao +e neko. K Bo-ra1il+a s4vara ono 34o +es4e0 34o 2os4o+i0 34o ,i 1na,o0 a Jan4a1i+a K ono 34o ne 2os4o+i0 34o u s4varnos4i ,i ne 1na,o0 34o nikada ni+e -ilo i neće -i4i. M ,o5da će i -i4iW Go 1naV Gada +e narodna Jan4a1i+a s4vorila u -a+/i ćili, ko+i sa, le4i0 ko,e +e ,oglo 2as4i na 2a,e4 da će l+udi le-de4i u va1duEu na aero2lani,aV Tan4a1i+a sve 1na i sve ,o5e. Tan4a1r+a +e0 is4o onako kao i uo-ra1il+a0 neo2Eodna slikaru. K M glu,/uV K 2i4ao +e Zus4ov. K M 34a će0 2o va3e, ,i3l+en+u0 glu,/u uo-ra1il+aV K od,aE +e u2i4ao Mrkadi+e Nikola+evi.. K Gako 34a ćeV 9a -i s4vorio ,agi.no ?kad -i? i ?da4e okolnos4i? K odgovorio +e Zus4ov. K N+iE +e -e1 nas već s4vorio 2isa/. N+egov ko,ad +e K 1a,isao. Zus4ov +e ću4ao. K 9a li sve 34o +e glu,/i,a 2o4re-no da 1na+u o ko,adu da+e dra,ski 2isa/V K u2i4ao +e For/ov. K Lar +e ,oguće na s4o4inu s4rani/a u 2o42unos4i ra1o4kri4i 5ivo4 sviE li.nos4i u ko,aduV Dli os4a+e ,nogo nedore.enogV Fako0 na 2ri,er: da li uvek i sa dovol+no 2o+edinos4i 2isa/ govori o ono,e 34o +e -ilo do 2o.e4ka ko,adaV :ovori li on is/r2no o ono,e 34o će -i4i 2o 1avr3e4ku ko,ada i o ono,e 34o se radi i1a kulisa0 odakle dola1i li/e i1 ko,ada0 i kuda ono odla1iV 9ra,ski 2isa/ +e 4vrdi/a u ko,en4ari,a 4e vrs4e. B n+egovo, 4eks4u +e sa,o o1na.eno: ?Ds4i i Pe4rov?0 ili ?Pe4rov

odla1i?. Mli ,i ne ,o5e,o doći i1 ne2o1na4oga 2ros4rans4va i o4ići i1 n+ega ne 1a,isliv3i se o /il+evi,a 4akviE kre4an+a. Fakvo+ radn+i ?uo234e? ne ,o5e se 2overova4i. Mi 1na,o i 1a druge 2ri,ed-e dra,skoga 2is/a: ?us4ao?0 ?Eoda u1-uIeno?0 ?s,e+e se?0 ?u,ire?. Na,a se da+u lakonske karak4eris4ike uloge kao 34o +e ova: ?Mlad .ovek 2ri+a4ne s2ol+a3n+os4i. Mnogo 2u3i?. No0 da li +e 4o dovol+no da -i se s4vorio 2o42un s2ol+a3n+i lik0 ,aniri0 na.an Eoda0 navikeV M 4eks4 i re.i ulogeV 9a li +e dovol+no sa,o iE na-u-a4i i govori4i na2a,e4V M sve 2esnikove 2ri,ed-e0 a 1aE4evi redi4el+a0 a n+egov s/enski ras2ored i /ela re5i+aV Lar +e dovol+no sve 4o sa,o 1a2a,4i4i i onda Jor,alno i1vr3ava4i na 2o1orni/iV Lar sve 4o slika karak4er li.nos4i0 odreIu+e sve ni+anse n+eniE ,isli0 osećan+a0 2o-uda i 2os4u2akaV Ne0 sve 4o 4re-a glu,a/ da do2uni0 da 2rodu-i. Fek 4ada će ono 34o na, +e dao 2esnik i 34o su na, dali drugi 4vor/i 2reds4ave o5ive4i i 2okrenu4i du3u onoga ko+i na 2o1orni/i s4vara i onoga ko+i u gledali34u gleda. Fek 4ada sa, glu,a/ ,o5e da 5ivi u 2o42unos4i unu4ra3n+i, 5ivo4o, li.nos4i ko+u 2reds4avl+a i da de+s4vu+e onako kako su na, nalo5ili 2isa/0 redi4el+ i na3e so2s4veno 5ivo osećan+e. B /elo, 4o, radu na3 na+2risni+i 2o,oćnik +e uo-ra1il+a sa svo+i, ,agi.ni, ?kad -i? i ?da4i, okolnos4i,a?. ;na će ne sa,o doreći ono 34o ni+e ka1ao 2isa/0 ili redi4el+0 ili drugi0 nego će uo234e o5ive4i rad sviE 4vora/a 2reds4ave0 .i+e s4varala34vo dola1i do gledala/a0 2re svega0 kro1 us2eE sa,iE glu,a/a. 7a1u,e4e li sada koliko +e va5no 1a glu,/a da i,a silnu i s+a+nu uo-ra1il+uV ;na ,u +e neo2Eodna u svako, 4renu4ku n+egovog u,e4ni.kog rada i 5ivo4a na 2o1orni/i0 kako 2riliko, i1u.avan+a0 4ako i 2riliko, os4varivan+a uloge. B 2ro/esu s4varala34va uo-ra1il+a +e voI ko+i vodi so-o, glu,/a. Cas +e -io 2rekinu4 neo.ekivano, 2ose4o, .uvenoga 4ragi.ara B.0 ko+i +e gos4ovao u Moskvi. Bva5eni gos4 +e 2ri.ao o svo+i, us2esi,a0 a Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2revodio na ruski. Gad +e 1ani,l+ivi gos4 o4i3ao i kad ga +e For/ov Ds2ra4io i vra4io se k na,a0 rekao +e0 s,e3eći se: K Naravno0 4ragi.ar se Evali3e0 ali0 kao 34o vidi4e0 on +e .ovek ko+i ,o5e da se odu3evi i iskreno veru+e u ono 34o +e i1,islio. Mi glu,/i s,o 4oliko navikli da do2un+u+e,o .in+eni/e 2o+edinos4i,a so2s4vene uo-ra1il+e da s,o 4u naviku 2reneli sa 2o1orni/e u 5ivo4. B 5ivo4u +e 4a navika0 ra1u,e se0 ne2o4re-na. Mli +e u 2o1ori34u neo2Eodna. <i ,isli4e da +e lako i1,i3D+a4i 4ako da vas slu3a+u 2ri4a+ena daEaV D 4o +e s4varala34vo0 ko+e se 2os4i5e ,agi.ni, ?kad -i?0 ?da4i, okolnos4i,a? i +ako ra1vi+eno, uo-ra1il+o,. La geni+e0 ,o5da0 neće se reći da la5u. Fakvi l+udi gleda+u ,a s4varnos4 druk.i+i, o.i,a nego ,i. ;ni druk.i+e od nas s,r4niE vide 5ivo4. Mo5e,o li iE osuIiva4i 34o i, uo-ra1il+a s4avl+a na o.i .as ru5i.as4e0 .as 2lave0 .as sive0 .as /rne nao.areV D da li -i do-ro -ilo 1a u,e4nos4 kad -i 4i l+udi skinuli nao.are i 2o.eli da gleda+u0 kako na s4varnos4 4ako i na u,e4ni.ku 1a,isao0 ni.i, ne1aklon+eni, o.i,a0 4re1veno0 videći sa,o ono 34o 2ru5a svakida3n+i/aV Pri1na+e, va, da i +a .es4o la5e, kada ,i se0 kao glu,/u ili redi4el+u0 desi da i,a, 2osla sa ulogo, ili ko,ado, ko+i ,e nedovol+no odu3evl+ava+u. B 4i, slu.a+evi,a +a se s2aru3i, i ,o+e s4varala.ke s2oso-nos4i se 2arali1u+u. Po4re-an +e neki 2ods4rek. Fada 2o.in+e, svakog da uverava, da sa, odu3evl+en rado,0 novi, ko,ado, i 2o.in+e, da ga Evali,. Foga radi +e 2o4re-no i1,isli4i ne34o .ega u n+e,u ne,a. Fa neo2Eodnos4 2ods4i.e uo-ra1il+u. @a,0 +a 4o ne -iE nikad radio0 ali 2red drugi,a ,ora4e0 E4eli ne E4eli0 da 34o +e ,ogućno -ol+e o2ravda4e svo+u la5 i da +o+ da4e neki 2lus. M 2osle se .es4o koris4i4e so2s4veni, 1a,isli,a kao ,a4eri+alo, 1a ulogu i 1a n+eno 2os4avl+an+e i unosi4e iE u ko,ad. K Mko uo-ra1il+a igra 1a glu,/a 4ako va5nu ulogu0 34a će onda radi4i oni ko+i +e ne,a+uV K s4idl+ivo +e u2i4ao Zus4ov. K Fre-a +e ra1vi+a4i0 ili na2us4i4i 2o1orni/u. Dna.e će4e 2as4i u ruke redi4el+a ko+i će va3e odsus4vo uo-ra1il+e 1a,eni4i svo+o, uo-ra1il+o,. Fo -i 1a vas 1na.ilo odreći se so2s4venog s4varala34va i 2os4a4i 2ion na s/eni. Lar ni+e -ol+e ra1vi4i so2s4venu uo-ra1il+uV K Fo ,ora -i4i da +e vrlo 4e3koW K u1daEnuo sa, +a. K Lavisi od 4oga kakva +e uo-ra1ii+aW D,a uo-ra1il+e sa ini/i+a4ivo,0 ko+a radi sa,os4alno. ;na se ra1vi+a -e1 naro.i4og na2re1an+a0 i radiće is4ra+no0 ne2res4ano0 na +avi i u snu. D,a uo-ra1il+e -e1 ini/i+a4ive0 ali ko+a 1a4o lako sEva4a 2no 34o +o+ se 2oka5e0 a 2o4o, 2rodu5ava sa,os4alno da ra1vi+a 2oka1ano. @a 4akvo, +e uo-ra1il+o, dos4a lako i,a4i 2osla. Mko uo-ra1il+a sEva4a0 ali ne ra1vi+a 2oka1ano0 onda +e rad 4e5i. Mli i,a l+udi ko+i ni4i sa,i s4vara+u ni4i sEva4a+u 34o i, se 2ru5a. Mko glu,a/ 2ri,i i1 2oka1anog sa,o s2ol+a3n+u0 Jor,alnu s4ranu K 4o +e 1nak odsus4va uo-ra1il+e0 -e1

ko+e ne,a glu,/a. [[[ @a ini/i+a4ivo, ili -e1 ini/i+a4iveV @Eva4a i ra1vi+a0 ili ne sEva4aV 8vo 2i4an+a ko+a ,i ne da+u ,ira. Gada +e 2osle ve.ern+eg .a+a 1avladala 4i3ina0 +a sa, se 1a4vorio u svo+o+ so-i0 seo sa, udo-no na divan0 u3u3kao sa, se +as4u.ići,a0 1a4vorio o.i0 i0 -e1 o-1ira na u,or0 2o.eo sa, da ,a34a,. Mli od 2rvog 4renu4ka ,o+u 2a5n+u su odvla.ili sve4li kru5ići0 ra1no-o+ne 2ege ko+e su se +avl+ale i igrale u 4a,i is2red ,o+iE sklo2l+eniE o.i+u. =a sa, ugasio la,2u0 2re42os4avlia+ući da ona i1a1iva 4u 2oiavu. ?; .e,u da ,a34a,V? s,i3l+ao sa,. Mli uo-ra1il+a ni+e dre,ala. ;na ,i +e slikala vrEove velike -orove 3u,e0 ko+i su se ravno,erno i 2olagano l+ul+ali na 4iEo, ve4ru. Fo +e -ilo 2riYa4no. Pri.inilo ,i se kao da oseća, daE sve5ega va1duEa. ;dnekud... u 4i3ini... .ulo se o4ku/avan+e .asovnika. Ladre,ao sa,. ?Na+1adW K 2renuo sa, se. K Ne s,e se ,a34a4i -e1 ini/i+a4ive. Pole4eću na aero2lanuW Nad vrEovi,a 3u,e. 8vo0 +a 2releće, nad n+i,a0 nad 2ol+i,a0 reka,a0 gradovi,a0 seli,a... vrEovi,a drveća... ;ni se 2olako0 2olako l+ul+a+u... La2aEn+u+e ,e sve5i va1duE i... -or... ;4ku/ava .asovnik... Go 4o Er.eV Lar +aVW @2avao sa,V... 9ugoV...? B 4r2e1ari+i su .is4ili... 2re,e34ali na,e34a+... Gro1 1avese +e 2ro-i+ala +u4a,+a sve4los4. Casovnik +e i1-i+ao osa,... Dni/i+a... 4i... va... a... a... Mo+a 1-un+enos4 1-og neus2elog ,a34an+a kod kuće -ila +e 4ako velika0 da nisa, i1dr5ao i ,orao sa, sve is2ri.a4i Mrkadi+u Nikola+evi.u na dana3n+e, .asu0 ko+i +e odr5an u gos4insko+ so-i Malol+e4kove. K <a3 eks2eri,ena4 ni+e us2eo 1-og 4oga 34o s4e do2us4ili .i4av ni1 2ogre3aka K rekao ,i +e on0 kad +e .uo ,o+e sao234en+e. K Prva +e -ila u 4o,e 34o s4e na2re1ali svo+u uo-ra1il+u0 u,es4o da +e 2ods4rekne4e. 9ruga 2ogre3ka +e u 4o,e 34o s4e ,a34ali ?-e1 kr,e i -e1 +edara?0 kako ve4ar duva. Gao 34o ne 4re-a radi4i sa,o 1-og 4oga da -i se ne34o radilo >radi4i radi sa,e radn+eA0 is4o 4ako ne 4re-a ,a34a4i radi sa,og ,a34an+a. B radu va3e uo-ra1il+e ni+e -ilo s,isla0 ni+e -ilo 1ani,l+ive svrEe0 ko+a +e neo2Eodna u s4varala34vu. Freća va3a 2ogre3ka +e u 4o,e 34o va3e ,a34an+e ni+e -ilo ak4ivno. MeIu4i,0 ak4ivnos4 1a,i3l+enog 5ivo4a i,a 1a glu,/a i1vanredno va5an 1na.a+. N+egova uo-ra1il+a ,ora da 2okrene0 da i1a1ove na+2re unu4arn+u0 a 2osle i s2ol+nu radn+u. K Mo+a +e radn+a -ila u 4o,e 34o sa, u ,isli,a le4eo nad 3u,a,a -esno, -r1ino,. K M 1ar i,a radn+e u va,a kada le5i4e u eks2resu ko+i se 4akoIe kreće -esno, -r1ino,V K u2i4ao +e For/ov. 6oko,o4iva0 ,a3inis4a K e4o ko radi0 a 2u4nik +e 2asivan. 9ruga +e s4var kad -i 1a vre,e vo5n+e vas 1aEva4io 2oslovan ra1govor0 diskusi+a0 ili kad -is4e sas4avl+ali kakav i1ve34a+0 K 4ada -i se ,oglo govori4i o radu i o radn+i. Fako +e i sa va3i, le4o, na aero2lanu. Pilo4 +e radio0 a vi s4e -ili neak4ivni. Fek kad -is4e vi sa,i u2ravl+ali ,a3ino,0 ili kad -is4e Jo4ograJisali 4eren0 ,oglo -i se govori4i o ak4ivnos4i. Na,a +e 2o4re-na ak4ivna0 a ne 2asivna uo-ra1il+a. K Gako će,o i1a1va4i 4u ak4ivnos4V K 2i4ao +e Zus4ov. K =a ću va, is2ri.a4i o o,il+eno+ igri ,o+e 3es4ogodi3n+e ses4ri.ine. Fa se igra 1ove ?kad -i -ilo? i sas4o+i se u ovo,: ?Z4a radi3V? K2l4a ,ene devo+.iea. H?Pi+e, .a+? K odgovara, +a. K ?M kad ?4o ne -i -io .a+ nego ri/inus0 kako -i onda 2ioV? K =a 4re-a da se se4i, ukusa 4oga leka. Gad 4o us2e, i na,r34i, se0 de4e is2uni /elu so-u kiko4o,. Po4o, 1ada+e novo 2i4an+e: ?:de 4i sedi3V? K ?Na s4oli/i? K odgovara, +a. ?M kad -i sedeo na usi+ano+ 2eći0 34a -i onda radioV? Fre-a u ,isli,a da sedne, na usi+anu 2eć i da se u1 neverova4ne na2ore s2asava, od o2eko4ina. Gad ,i 4o 2oIe 1a ruko,0 devo+.i/a 2o.ne da ,e 5ali. ;na ,a3e ru.i/a,a i vi.e: ?Neću da se igra,W? D ako 2rodu5i4e igru0 doći će do su1a. 84o0 2a i vi i1,isli4e0 ve5-e radi0 4akvu igru ko+a -i i1a1vala ak4ivnu radn+u. K Meni i1gleda da +e 4o 2ri,i4ivan0 gru- na.in K 2ri,e4io sa,. K =a -iE E4eo da naIe, neki 4anani+i. K Ne 5uri4eW Siće i 4o. M 1asad se 1adovol+i4e +ednos4avni, i na+ele,en4a,i+i, ,a34an+e,. Ne 5uri4e

da se u1di5e4e odveć visoko0 već 5ivi4e sa na,a ovde na 1e,l+i0 u ono,e .i,e vas okru5ava s4varnos4. Neka ova+ na,e34a+ i 2red,e4i ko+e vi oseća4e i vidi4e u.es4vu+u u va3e, radu. 84o0 na 2ri,er0 ve5-a sa ludako,. B n+o+ +e 1a,isao ,a34e -ila uklo2l+ena u realni 5ivo4 ko+i nas +e 4ada okru5ivao. @o-a u ko+o+ s,o se nala1ili0 na,e34a+ ko+i, s,o 1a-arikadirali vra4a K re.+u0 /eo sve4 s4vari os4ao +e nedirnu4. Bnesena +e sa,o 1a,isao o ludaku ko+i ni+e 2os4o+ao. Bos4alo,0 ve5-a se 1asnivala na ne.e, realno, i ni+e le-dela u va1duEu. Poku3a+,o da na2ravi,o is4ove4an ogled. Mi se sad nala1i,o u ra1redu na .asu. Fo +e is4inska s4va,os4. Neka so-a0 na,e34a+0 .as0 svi u.eni/i i n+iEov nas4avnik os4anu u ono, i1gledu i s4an+u u kakvo, s,o ,i sada. Po,oću ?kad. -i? +a ću +e 2rene4i u o-las4 ne2os4o+ećeg0 i1,i3l+enog 5ivo4a0 i 4oga radi +a ću sada 2ro,eni4i sa,o vre,e i reći ću: ?@ada ni+e 4ri .asa 2o2odne0 nego 4ri .asa noću?. ;2ravda+4e svo+o, uo-ra1il+o, 4ako 2o1ni na3 .as. Fo ni+e 4e3ko. La,isli4e da su4ra i,a4e is2i4e0 a +o3 ,nogo 34o34a ni+e dovr3eno i ,i s,o se 1adr5ali u 2o1ori34u. ;4uda 2rois4i.u nove okolnos4i i nove -rige. <a3i su kod kuće u1ne,ireni0 +er0 1-og 4oga 34o ne,a 4eleJona0 nis4e ,ogli da iE i1ves4i4e da s4e se 1adr5ali na 2oslu. =edan u.enik +e 2ro2us4io 1a-avu na ko+u su ga 2o1vali0 drugi s4anu+e vrlo daleko od 2o1ori34a i ne 1na kako će -e1 4ra,va+a doći do kuće0 i 4ako dal+e. Mnogo +o3 ,isli0 osećan+a i ras2olo5en+a raIa ova 1a,isao ko+u s,o uneli. Fo sve u4i.e na o234e ras2olo5en+e ko+e će da4i 4on sve,u ono,e 34o se -ude dal+e de3avalo. Fo +e +edan i1,eIu 2ri2re,niE s4u2n+eva na 2u4u ka 2re5ivl+avan+u. Fako s,o0 u1 2o,oć oviE 1a,isli0 s4vorili 2odlogu0 s4vorili s,o da4e okolnos4i 1a ve5-u ko+a -i se ,ogla ra1vi4i i do-i4i na1iv ?noćni .as?. 9a 2oku3a,o +o3 +edan eks2eri,ena4: unesi,o u s4varnos40 4o +es4 u ovu so-u0 u ova+ .as novo ?kad -i?. Neka vre,e os4ane is4o K 4ri .asa 2o2odne0 ali da i1u1,e,o goIi3n+e do-a i da -ude ne 1i,a0 ne ,ra1 sa 2e4naes4 s4e2eni0 nego 2roleće sa i1vanredni, i 4o2li, va1duEo,. <idi4e0 već se va3e ras2olo5en+e i1,enilo0 vi se već s,e3i4e kad 2o,isli4e na 3e4n+u i1a grada 2osle .asaW ;dlu.i4e 34a će4e da radi4e0 o2ravda+4e sve 4o 1a,i3l+u i do-iće4e novu ve5-u 1a ra1vi+an+e svo+e uo-ra1il+e. =a ću va, da4i +o3 +edno ?kad -i??0 vre,e0 godi3n+e do-a0 ova so-a0 na3a 3kola0 .as K os4a+u0 ali se sve 2renosi i1 Moskve na Gri,0 4o +es40 ,eri+a se ,es4o radn+e i 2renosi,o se u drugi 2redeo. Fa,o kod 9,i4rovke +e ,ore0 u ko,e će4e se vi ku2a4i 2osle .asa. Pos4avl+a se 2i4an+e: kako s,o se na3li na +uguW ;2ravda+4e 4o ?da4i, okolnos4i,a? i kakvo, Eoće4e 1a,i3l+u uo-ra1il+e. Mo5da s,o do3li na gos4ovan+e na Gri, i 4a,o nis,o 2rekinuli na3e sis4e,a4ske 3kolske ve5-eV ;2ravda+4e ra1ne ,o,en4e 4og 1a,i3l+enog 5ivo4a u saglasnos4i sa uvedeni, ?kad -i? i do-iće4e novi ni1 2ods4reka 1a ve5-an+e uo-ra1il+e. Bneću +o3 +edno novo ?kad -i? i 2reve3ću se-e i vas na kra+n+i sever0 u ono do-a godine kad dan 4ra+e dvadese4.e4iri .asa. Gako će,o da o2ravda,o 4o 2resel+en+eV 7e/i,o 4i,e da s,o 4a,o do3li na Jil,sko sni,an+e. ;no 4ra5i od glu,/a veliku 2rirodnos4 i +ednos4avnos40 +er svaki ?Jal3? u2ro2a3ću+e Jil,sku 2an4l+iku. Po34o se svi vi nis4e +o3 oslo-odili i1igravan+a0 +a0 kao redi4el+0 ,ora, da se 2o-rine, 1a 3kolska ve5-an+a sa va,a. Pri,iv3i svaku 1a,isao u1 2ornoć ?kad -i? i 2overovav3i +o+0 1a2ila+4e se-e: ?Z4a -iE +a radio u da4i, uslovi,aV? ;dgovara+ući ria 2i4an+e0 vi će4e sa,i, 4i, 2okrenu4i uo-ra1il+u na rad. M sad0 u novo+ ve5-i0 ,i će,o sve ?da4e okolnos4i? i1,isli4i. ;d realnog 5ivo4a ko+i nas sada okru5u+e os4aviće,o sa,o ovu so-u0 i 4o ,nogo i1,en+enu na3o, uo-ra1il+o,. B1,i,o0 da s,o svi ,i .lanovi nau.ne eks2edi/i+e i da 2ola1i,o na dalek 2u4 aviono,. La vre,e 2rele4an+a nad ne2roEodni, 3u,a,a0 de3ava se ka4as4roJa: ,o4or 2res4a+e da radi i avion ,ora da se s2us4i na +edan 2ro2lanak. Fre-a o2ravi4i ,o4or. Fa+ 2osao 1adr5aće eks2edi/i+u du5e vre,ena. 9o-ro +e +o3 4o 34o 2os4o+e re1erve 5ivo4niE na,irni/aH i2ak0 one nisu suvi3e o-ilne. Fre-a o-e1-edi4i isEranu lovo,. ;si, 4oga0 4re-a udesi4i kakvo -oravi34e0 organi1ova4i kuvan+e Erane i od-ranu 1a slu.a+ na2ada uroIenika ili 1verova. Fako se0 u ,isli,a0 s4vara 5ivo4 2un -riga i o2asnos4i. @vaki 4renu4ak 4akvog 5ivo4a 4ra5i neo2Eodne0 /elisEodne radn+e0 ko+e se logi.no i 2os4u2no nagove34ava+u u na3o+ uo-ra1il+i. Fre-a 2overova4i u n+iEovu neo2Eodnos4. B 2ro4ivno,0 ,a34an+e će i1gu-i4i s,isao i 2rivla.nos4. D2ak0 glu,a.ko s4varala34vo ne sas4o+i se sa,o u unu4arn+e, radu uo-ra1il+e0 nego i u s2ol+no, ova2loćen+u svo+iE s4varala.kiE ,a34an+a. Preo-ra4i4e san u +avu0 odigra+4e ,i e2i1odu i1 5ivo4a .lanova nau.ne eks2edioi+e.

K :deV ;vdeV B gos4insko+ Malol+e4kovsko+ so-iV K u2i4ali s,o ,i .udeći se. K Pa gde ina.eV Uoće4e li da 2oru.i,o s2e/i+alnu dekora/i+uVW B4oliko +e -ol+e 34o i,a,o u ovo, slu.a+u svoga slikara. ;n će 1a +ednu sekundu -es2la4no os4vari4i sve 1aE4eve. N+e,u neće -i4i 4e3ko da 4renu4no 2reo-ra4i gos4insku so-u0 Eodnik0 dvoranu u 34o god Eoće4e. Fa+ slikar +e K na3a so2s4vena uo-ra1il+a. Poru.i4e +o+ 34a va, +e 2o4re-no. ;dlu.i4e 34a -is4e radili 2osle s2u34an+a aviona0 kad -i ova+ s4an -io 2ro2lanak0 a ova+ s4o veliki ka,en0 ova la,2a sa a-a5uro, K eg1o4i.no ras4in+e0 lus4er sa kris4ali,a K grana s 2lodovi,a0 ka,in K na2u34eno ogn+i34e. K M 34a će -i4i EodnikV K 1ain4eresovao se <+un/ov. K Glana/. K ;W... K o-radovao se eks2an1ivni ,ladić. K M 4r2e1ari+aV K Pećina u ko+o+ su o.evidno 5iveli nekakvi 2rvo-i4ni l+udi. K M dvoranaV K ;4vorena 2ol+ana sa 3iroki, vidiko, i divni, i1gledo,. Pogleda+4e0 sve4li 1idovi so-e da+u ilu1i+u va1duEa. 9o/ni+e će sa 4e 2ol+ane ,oći da se digne avion. K M gledali34eV K ni+e 2res4a+ao da 2i4a <+un/ov. K Provali+a -e1 dna. D1 n+e is4o onako kao i sa s4rane gde +e 4erasa0 sa ,ora0 ne 4re-a o.ekiva4i na2ad 1verova i uroIenika. La4o se 4re-a 2ri2re,i4i 1a od-ranu oko vra4a Eodnika ko+i 2reds4avl+a klana/. K M 34a 2reds4avl+a gos4inska so-aV K ;na neka 2oslu5i 1a skloni34e aviona. K M gde +e avionV K 8vo ga K 2oka1ao +e For/ov na divan. K @edi34e +e ,es4o 1a 2u4nikeH 2ro1orske 1avese su krila. 7a3iri4e iE. @4o +e ,o4or. Pre svega0 4re-a 2regleda4i ,o4or. Gvar u n+e,u +e veliki. La 4o vre,e drugi .lanovi eks2edi/i+e neka 2ri2re,a+u noći34e. 8vo 2okriva.a. K :deV K @4oln+a/i. K ;vde su kon1erve i -uren/e s vino,. K Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2oka1ao na de-ele kn+ige ko+e su le5ale na e4a5eru i na veliku va1u 1a /veće. 7a1gleda+4e 2a5l+ivi+e so-u i 2ronaći će4e ,nogo 2red,e4a 2o4re-niE u va3e, novo, 5ivo4u. 7ad +e 2o.eo 2uno, 2aro, i ,i s,o uskoro u 2ri+a4no+ gos4insko+ so-i 2o.eli da 5ivi,o surovi, 5ivo4o, eks2edi/i+e ko+a se 1adr5ala u -rdi,a. Fu s,o se ori+en4isali i 2rilagodili. Ne ,o5e se reći da sa, +a 2overovao u 2reo-ra5a+ K ne0 +a 2ros4o nisa, 2ri,ećivao ono 34o ni+e 4re-alo vide4i. Mi nis,o i,ali vre,ena da gleda,o. Sili s,o 1au1e4i 2oslo,. Nes4varnos4 1a,isli -ila +e 2rekrivena s4varno3ću na3ega osećan+a0 Ji1i.ke ak/i+e i vere u n+iE. Gada s,o dos4a us2e3no i1vr3ili 1ada4ak0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e ka1ao: K B ovo+ ve5-i sve4 uo-ra1il+e +e +o3 sna5ni+e u3ao u realnu s4varnos4: 1a,isao o ka4as4roJi u -rdi,a u4isnula se u gos4insku so-u. Fo +e +edan od ,nogo-ro+niE 2ri,era kako se ,o5e0 u1 2oi,oć uo-ra1il+e0 2reo-ra1i4i 1a se-e sve4 s4vari. N+ega ne 4re-a odgurnu4i. Na2ro4iv0 4re-a ga uklo2i4i u 5ivo4 s4voren uo-ra1il+o,. Fakav 2ro/es s4alno se sre4a na na3i, in4i,ni, 2ro-a,a. Mi od s4oli/a 2ravi,o sve 34o ,o5e da i1,isli uo-ra1il+a 2is/a i redi4el+a: kuće0 4rgove0 -rodove0 3u,e. Pri 4o,e ,i ne veru+e,o u is4ini4os4 4oga da su s4oli/e K 4o drvo ili s4ena0 ali ,i veru+e,o u is4ini4os4 svog odnosa 2re,a 1a,en+eni, s4vari,a0 kad -i one -ile drvo ili s4ena. Cas +e 2o.eo ,ali, uvodo,. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K 9osad su na3e ve5-e 1a ra1vi+an+e uo-ra1il+e -ile vi3e ili ,an+e ve1ane ili sa sve4o, s4vari ko+i nas okru5ava >so-a0 ka,in0 vra4aA0 ili sa is4insko, 5ivo4no, radn+o, >na3 .asA. @ada ću +a na3 2osao odves4i i1 sve4a s4vari ko+e nas okru5ava+u u o-las4 uo-ra1il+e. B n+o+ će,o ,i 4akoIe ak4ivno Iela4i0 ali sa,o u ,isli,a. ;dvo+i,o se od da4oga ,es4a i od vre,ena0 2renesi,o se u drugu sredinu ko+a na, +e do-ro 2o1na4a i 4a,o će,o radi4i onako kako na, nala5e 1a,isao uo-ra1il+e. ;dlu.i4e kuda -is4e E4eli u ,isli,a da se 2reseli4e K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. ,eni K :de će se i kada de3ava4i radn+a. K B ,o+o+ so-i uve.e K rekao sa,. K ;dli.no K odo-rio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Ne 1na, kako -is4e 4o vi u.inili0 ali 1a ,ene -i -ilo

neo2Eodno0 da -iE se ose4io u 1a,i3l+eno, s4anu0 na+2re u ,isli,a da se 2o2ne, s4e2eni/a,a0 da 1a1voni, na ula1ni, vra4i,a0 +edno, re.+u K da i1vr3i, .i4av ni1 u1as4o2niE0 logi.kiE radn+i. Po,isli4e na kvaku vra4a ko+u 4re-a 2ri4isnu4i. @e4i4e se kako se ona 2okreće0 kako se vra4a o4vara+u i kako vi ula1i4e u svo+u so-u. Z4a vidi4e is2red se-eV K 9esno K or,an0 u,ivaonik... K M levoV K 9ivan0 s4o... K Pro-a+4e da 2oIe4e 2o so-i i da 5ivi4e u n+o+. La34o s4e se na,r34iliV K Na3ao sa, na s4olu 2is,o0 se4io sa, se da na n+ega +o3 nisa, odgovorio i 1as4ideo sa, se. K 9o-roW ;.evidno vi sad ,o5e4e reći: ?=a +esa,? u svo+o+ so-iW? K Z4a 1na.i: ?+a +esa,?V K u2i4ali su u.eni/i. K ?=a +esa,? na na3e, +e1iku 1na.i 4o da sa, +a se-e 2os4avio 1a /en4ar 1a,i3l+eniE uslova 5ivo4a0 da se oseća, 2risu4an ,edu n+i,a0 da 2os4o+i, u 1a,i3l+eno, 5ivo4u0 u sve4u 1a,i3l+eniE s4vari0 i 2o.in+e, da radi, kao da sa, 4o 1ais4a +a0 sa osećan+e, 2une odgovornos4i. @ada ,i re/i4e 34a Eoće4e da radi4e. K Fo 1avisi od 4oga koliko +e sa4i. K 6ogi.no. 7e/i,o da +e sada +edanaes4 sa4i uve.e. K Fo +e ono vre,e kada u s4anu nas4a+e 4i3ina K 2ri,e4io sa,. K Z4a -is4e vi E4eli da radi4e u 4o+ 4i3iniV K 2ods4rekavao ,e +e For/ov. K 9a se uveri, u 4o da nisa, ko,i.ar nego 4ragi.ar. K aalosno +e 34o Eoće4e 4ako uludo da 4raći4e vre,e. Gako će4e se uveri4i u 4oV K Dgraću neku 4ragi.nu ulogu K o4krio sa, svo+a 4a+na ,a34an+a. K GakvuV ;4elaV K ;0 ne. Nad ;4elo, +e u ,o+o+ so-i vi3e ne,ogućno radi4i. Fa,o ,e svaki ugao nagoni da 2onavl+a, ono 34o sa, ,nogo 2u4a rani+e radio. K Pa 34a će4e onda igra4iV Nisa, odgovarao0 2o34o ni sa, nisa, re3io 4o 2i4an+e. K Z4a radi4e sadV K 7a1gleda, so-u. Mo5da će ,i neki 2red,e4 2ru5i4i 1ani,l+ivu 4e,u 1a s4varala34vo... 84o0 na 2ri,er0 se4io sa, se da i1a or,ana i,a +edan ,ra.an ugao. Fo +es40 on sa, 2o se-i ni+e ,ra.an0 nego 4ako i1gleda na ve.ern+e, osve4l+en+u. Fa,o0 u,es4o ve3al+ke0 s4r.i +edna kuka kao da nudi svo+e usluge ono,e ko Eoće da se o-esi. 84o0 kad -iE 1ais4a E4eo da svr3i, sa so-o,0 34a -iE sad radioV K Z4a 1ais4aV K 7a1u,e se0 2re svega -i 4re-alo 2o4ra5i4i kono2a/ ili 2o+as0 2a 1a4o 2revrće, 2o s4vari,a u svo+i, 2oli/a,a0 u sandu/i,a... K =es4e li na3liV K 9a... ali vidi, da +e kuka u.vr3ćena odveć nisko. Noge ,i dodiru+u 2od. K Fo ni+e 1godno. Fra5i4e drugu kuku. K 9ruge ne,a. K Pa kad +e 4ako0 1ar ni+e -ol+e da os4ane4e 5iviV K Ne 1na,0 1-unio sa, se i uo-ra1il+a +e 2resu3ila K 2ri1nao sa,. K Fo dola1i o4uda 34o +e sa,a 1a,isao nelogi.na. B 2rirodi +e sve 2os4u2no i logi.no >se, nekiE i1u1e4akaA0 2a i 1a,isao uo-ra1il+e ,ora -i4i 4akva. Ni+e 2a,e4no 34o vas +e va3a uo-ra1il+a vodila -e1 svake logi.ke 2re,ise K glu2o,e 1akl+u.ku. Pa i2ak +e eks2eri,ena4 ,a34an+a o sa,ou-is4vu0 ko+i s4e vi na2ravili0 is2unio ono 34o se od n+ega o.ekivalo: on va, +e +asno de,ons4rirao novi o-lik ,a34an+a. Priliko, 4akvog rada uo-ra1il+e0 glu,a/ se odva+a od realnoga sve4a ko+i ga okru5ava >u da4o, slu.a+u od ove so-eA i u ,isli,a se 2renosi u 1a,i3l+eni sve4 4o +es4 u va3 s4anA. B 4o+ 1a,i3l+eno+ sredini va,a +e sve 2o1na4o0 +er +e ,a4eri+al 1a ,a34an+e -io u1e4 i1 onoga 34o vi 2o1na+e4e u svakodnevno, 5ivo4u. Fo +e va3e, sećan+u olak3alo 4ra5en+e. Mli 34a će,o kada u ,a34an+u i,a,o 2osla sa 5ivo4o, ko+i ne 2o1na+e,oV Fada se s4vara novi vid rada uo-ra1il+e. 9a -is4e sEva4ili u .e,u +e 4a+ novi rad0 2onovo se odvo+4e od s4varnos4i ko+a vas sada okru5ava i u

,isli,a se 2renesi4e u nove0 ne2o1na4e uslove0 ko+i sad ne 2os4o+e0 ali ko+i ,ogu 2os4o+a4i u realno, 5ivo4u. Na 2ri,er: 4e3ko da +e ko od oviE 34o 4u sede na2ravio 2u4 oko sve4a. Mli 4o +e ,ogućno0 kako u s4varnos4i 4ako i u ,a34i. Fakva ,a34an+a 4re-a da se is2une ne ?kako -ilo?0 ne ?uo234e?0 ne ?2ri-li5no? >svako ?kako -ilo?0 uo234e?0 ?2ri-li5no? ni+e do2u34eno u u,e4nos4iA0 već sa svi,a 2o+edinos4i,a i1 ko+iE se sas4o+i svaki veliki 2o4Eva4. La vre,e 2u4a i,aće4e 2osla sa na+ra1novrsni+i, uslovi,a0 sa 5ivo4o, i o-i.a+i,a 4uIiE 1e,al+a i naroda. Fe3ko će4e naći u svo,e sećan+u sav neo2Eodni ,a4eri+al. L-og 4oga će4e ,ora4i da 4a+ ,a4eri+al /r2e4e i1 kn+iga0 slika0 sni,aka i drugiE i1vora ko+i nas o-ave34ava+u ili u na,a -ude u4iske o drugi, l+udi,a. D1 4iE 2oda4aka va,a će -i4i +asno gde će4e 1ais4a u ,isli,a da se naIe4e0 u ko+e vre,e godine0 ,ese/aH gde će4e u ,isli,a da 2lovi4e na 2aro-rodu i gde će4e0 u ko+i, gradovi,a0 da se 1aus4avi4e. Fako će4e do-i4i o-ave34en+a o uslovi,a i o-i.a+i,a oviE ili oniE 1e,al+a0 gradova i 4ako dal+e. ;s4alo0 34o nedos4a+e 1a ,isleno 2u4ovan+e oko sve4a0 neka s4vori uo-ra1il+a. @vi 4i va5ni 2oda/i da+u 2oslu vi3e 2odloge0 a ne os4avl+a+u ga -e1 4la0 kako uvek -iva sa ,a34an+i,a ?uo234e?0 ko+a odvode glu,/a u i1igravan+e i 1ana4. Posle 4oga velikog 2ri2re,nog rada0 već +e ,ogućno sas4avl+a4i ,ar3ru4u i o4isnu4i se na 2u4. @a,o ne 1a-oravi4e da sve vre,e os4ane4e u kon4ak4u sa logiko, i 2os4u2no3ću. Fo će va, 2o,oći da 2ri-li5i4e ne2ou1danu i nes4a-ilnu ,a34u 2ou1dano+ i s4a-ilno+ s4varnos4i. Prela1eći na novi o-lik ,a34an+a0 +a i,a, 2red o.i,a .in+eni/u da +e uo-ra1il+i od 2rirode da4o vi3e ,ogućnos4i nego sa,o+ realno+ s4varnos4i. B s4vari0 uo-ra1il+a slika ono 34o +e u realno, 5ivo4u neos4varl+ivo. Fako0 na 2ri,er: u ,a34i ,i ,o5e,o da se 2renese,o na druge 2lane4e i da 4a,o uEva4i,o le2o4i/e i1 -a+keH ,o5e,o da se suko-l+ava,o sa .udovi34i,a ko+a ne 2os4o+e i da iE 2o-eIu+e,oH ,o5e,o da se s2us4i,o na ,orsko dno0 da u1,e,o se-i 1a 5enu /ari/u voda. Pro-a+4e sve 4o da uradi4e u s4varnos4i. =edva će4e naći u go4ovo, o-liku ,a4eri+al 1a 4akva ,a34an+a. Nauka0 li4era4ura0 slikars4vo0 2ri.e da+u na, sa,o nagove34a+e0 2ods4i/a+e0 2ru5a+u na, 4a.ke s ko+iE će,o da se o4isne,o u 4e ,islene ekskur1i+e0 u o-las4 nes4varnoga. L-og 4oga0 u 4akvi, ,a34an+i,a glavni s4varala.ki rad 2ada na na3u Jan4a1i+u. B 4o, slu.a+u na,a su +o3 2o4re-ni+a ona sreds4va ko+a 2ri-li5u+u -a+ku s4varnos4i. 6ogi/i i 2os4u2nos4i0 kako sa, +a već govorio0 u 4akvo,e radu 2ri2ada +edna od glavniE uloga. ;ne 2o,a5u da se 2ri-li5i ne,oguće verova4no,. La4o kad s4vara4e u o-las4i -a+ke i Jan4a1i+e0 -udi4e logi.ni i 2os4u2ni. K @ad K 2rodu5io +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2osle kra4kog ra1,i3l+an+a K Eoću da va, o-+asni, kako se u2ravo ovi, ve5-a,a0 ko+e s,o ,i već radili0 ,o5e4e da koris4i4e u ra1ni, ko,-ina/i+a,a i vari+a/i+a,a. Fako0 na 2ri,er0 ,o5e4e reći: ?Ua+de0 da 2ogleda, kako ,o+i drugovi K u.eni/i sa Mrkadi+e, Nikola+evi.e, i Dvano, Pla4onovi.e, na .elu0 i1vode svo+e 3kolske ve5-e na Gri,u ili na kra+n+e, severu. Ua+de da 2ogleda, n+iEovu eks2edi/i+u na aero2lanu?. Pri 4o,e će4e vi o4ići ,isli,a odavde i gledaće4e kako se va3i drugovi 2eku na sun/u Gri,a0 ili se ,r1nu na severu0 kako o2ravl+a+u 2olo,l+eni aero2lan na 2ro2lanku0 ili s2re,a+u 1a34i4u od na2ada 1verova. B 4o, slu.a+u vi s4e 2ros4 gledala/ onoga 34o slika va3a uo-ra1il+a i ne igra4e nikakvu ulogu u 4o, 1a,i3l+eno, 5ivo4u. Mli0 evo0 va,a se 2roE4elo da i sa,i u1,e4e u.e3ća u 1a,i3l+eno+ eks2edi/i+i0 ili na .asovi,a ko+i su 2reneseni na +u5nu o-alu Gri,a. ?Gako ću +a 4o ra1gleda4i u svi,a 2olo5a+i,aV? K govori4e vi se-i i 2onovo odla1i4e odavde i vidi4e svo+e drugove0 u.enike0 i se-e sa n+i,a na .asu na Gri,u0 ili u eks2edi/i+i. ;voga 2u4a vi s4e 4akoIe 2asivni gledala/ u svo+oi ,a34i0 gledala/ ko+i gleda sa,oga se-e0 ili so2s4veni gledala/. Na kra+u kra+eva0 va,a +e dosadilo da gleda4e sa,oga se-e i 2roE4elo va, se da -ude4e ak4ivni0 4oga radi se vi 2renosi4e ,a34o, i sa,i 2o.in+e4e da u.i4e na Gri,u0 ili na severu0 a onda o2ravl+a4e aeio2lan0 ili .uva4e s4ra5u u logoru. @ad kao ak4ivna li.nos4 u 1a,i3l+eno, 5ivo4u vi već ne ,o5e4e da vidi4e sa,oga se-e0 nego gleda4e ono 34o vas okru5ava i da+e4e i1 se-e od+ek na sve 34o se uokolo de3ava kao 2ravi u.esnik 4oga 5ivo4a. B 4i, 4renu/i,a va3iE ak4ivniE ,a34an+a u va,a se s4vara ono s4an+e ko+e ,i na1iva,o ?+a +esa,?. 7a1,isli4e i re/i4e: 34a se de3ava u va,a0 kada0 kao na 2osledn+e, .asu0 ,isli4e o 3kolski, ve5-an+i,a na Gri,uV K 2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. @ias4ova na 2o.e4ku dana3n+eg .asa. K Z4a se u ,eni de3avaV K 1a,islio se Pa3a. K Meni se odnekud +avl+a ,ala0 siro,a3na Eo4elska so-a0 2ro1or o4voren na ,ore0 4esko-a0 ,nogo u.enika u so-i i neko od n+iE vr3i ve5-e 1a ra1vi+an+e

uo-ra1il+e. K M 34a se de3ava u va,a K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. 9i,kovo+ K kada 2o,isli4e o ono+ gru2i u.enika ko+i su se uo-ra1il+o, 2reneli na daleki severV K Preda ,no, se +avl+a+u ledeni -regovi0 logorska va4ra0 3a4or0 ,i svi u ko5ni, odeli,a... K Na 4a+ na.in K i1veo +e 1akl+u.ak For/ov K ,eni os4a+e da va, da, 4e,u 1a ,a34an+e0 2o34o vi već 2o.in+e4e da gleda4e 4ako1vani, unu4arn+i, oko, odgovara+uće slike. ;ne se na1iva+u na na3e, glu,a.ko, 5argonu viIen+a unu4arn+eg 2os,a4ran+a. Mko se sudi 2o so2s4veno, osećan+u0 onda 1a,i3l+a4i0 Jan4a1ira4i0 ,a34a4i0 1na.i0 2re svega0 gleda4i0 vide4i unu4arn+i, oko, ono o .e,u ,isli,o. K M 34a se de3avalo u va,a kada s4e se u ,isli,a s2re,ali da se o-esi4e u ,raeno, uglu so-eV K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. ,eni. K Gada sa, u ,isli,a video 2o1na4u sredinu0 u ,eni su 2onova 2onikle do-ro 2o1na4e su,n+e ko+e sa, već navikao da 2rekuvava, u se-i kad os4ane, sa,. ;se4iv3i u du3i ,u.ni -ol i 5eleći da se oslo-odi, od su,n+i ko+e ,i nagri1a+u du3u0 +a sa, 4ra5io i1la1 u sa,ou-is4vu K o-+asnio sa, sa i1vesni, u1-uIen+e,. K Na 4a+ na.in K Jor,ulisao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K va,a +e 4re-alo da unu4arn+i, oko, vidi4e 2o1na4u sredinu0 da ose4i4e n+enu a4,osJeru0 i u va,a su od,aE o5ivele 2o1na4e ,isli ve1ane 1a ,es4o radn+e. D1 ,isli rodila su se osećan+a i 2re5ivl+avan+a0 a 1a n+i,a +e do3ao unu4arn+i 2o1iv na radn+u. K M 34a vidi4e unu4arn+i, oko, kada se se4i4e ve5-e sa ludako,V K o-ra4io se svi,a u.eni/i,a Mrkadi+e Nikola+evi.. K =a vidi, ,alol+e4kovski s4an0 ,nogo ,lade5i0 u dvorani K igranka0 u 4r2e1ari+i ve.era. @ve4lo0 4o2lo0 veseloW M 4a,o0 na s4e2eni/a,a0 kod 2aradnog ula1a ogro,an0 i1,u.en .ovek ra3.u2ane -rade0 u -olni.ki, /i2ela,a0 u dugo, ka2u4u0 2ro1e-ao i gladan K govorio +e Zus4ov. K Lar vi vidi4e sa,o 2o.e4ak ve5-eV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. Zus4ova ko+i +e 1aću4ao. K Ne0 2reda ,no, se +avl+a +o3 or,an ko+i s,o doneli da 1a-arikadira,o vra4a. @eća, se +o3 kako sa, u ,isli,a ra1govarao na 4eleJonu s -olni/o, i1 ko+e +e 2o-egao ludak. K M 34a +o3 vidi4eV K Ds4inu govoreći K vi3e ni34a. K Ni+e do-ro. @ 4ako ,ale/ni, delo, re1erve ,a4eri+ala viIen+a neće4e ,oći da s2o+i4e is2rekidani lana/ viIen+a 1a /elu ve5-u. Pa 34a će,o ondaV K Fre-a i1,isli4i0 do2uni4i ono 34o nedos4a+e K 2redlo5io +e Pa3a. K 9a0 1ais4a do2uni4iW Fako +e 2o4re-no uvek 2os4u2a4i u slu.a+evi,a kada 2isa/0 redi4el+ i drugi 4vor/i 2reds4ave nisu rekli sve 34o +e neo2Eodno glu,/u s4varao/u da 1na. Na,a +e 2o4re-na0 na+2re0 ne2rekinu4a lini+a ?da4iE okolnos4i? u ko+i,a se odigrava 5ivo4 na3e ve5-e0 a 1a4i,0 2onavl+a,0 na,a +e 2o4re-an ne2rekinu4i lana/ viIen+a ve1aniE s 4i, da4i, okolnos4i,a. Graće govoreći0 na,a +e 2o4re-na ne2rekinu4a lini+a ne 2ros4iE već ilus4rovaniE da4iE okolnos4i. L-og 4oga0 1a2a,4i4e do-ro +edno, i 1auvek: u svako, 4renu4ku va3ega -avl+en+a na 2o1orni/i0 u svako,e ,o,en4u s2ol+a3n+ega ili unu4ra3n+ega ra1vo+a ko,ada i n+egoviE radn+a0 glu,a/ ,ora da vidi ili ono 34o se de3ava i1van n+ega na 2o1orni/i >4o +es4: s2ol+a3n+e da4e okolnos4i ko+e su s4vorili redi4el+0 slikar i drugi 4vor/i 2reds4aveA0 ili ono 34o se de3ava unu4ra0 u uo-ra1il+i sa,oga glu,/a0 4o +es4 ona viIen+a ko+a ilus4ru+u da4e okolnos4i 5ivo4a uloge. D1 sviE 4iE ,o,ena4a o-ra1u+e se i van nas i u na,a ne2rekidni0 -eskona.ni lana/ unu4ra3n+iE i s2ol+a3n+iE ,o,ena4a viIen+a0 Jil,ska 2an4l+ika svo+e vrs4e. 9ok se s4varala34vo ra1vi+a0 ono se s4alno okreće0 2rika1u+ući na ekranu na3eg unu4ra3n+eg gledan+a ilus4rovane da4e okolnos4i uloge u ko+i,a 5ivi na 2o1orni/i 2od 2uno, odgovorno3ću glu,a/ ko+i igra ulogu. ;va viIen+a s4voriće u va,a odgovara+uće ras2olo5en+e. ;no će u4i/a4i na va3u du3u i i1a1vaće odgovara+uće 2re5ivl+avan+e. Per,anen4ni 2regled Jil,ske 2an4l+ike unu4arn+iE viIen+a0 s +edne s4rane0 1adr5aće vas u o-las4i 5ivo4a ko,ada0 a s druge K s4alno i is4ini4o u2ravl+aće va3i, s4varala34vo,. B1gred0 da ka5e, ne34o 2ovodo, unu4arn+iE viIen+a. 9a li +e 2ravilno reći da iE ,i oseća,o u se-iV Mi vlada,o s2oso-no3ću da vidi,o ono 34o0 u sa,o+ s4vari0 ne 2os4o+i0 34o ,i se-i sa,o

2reds4avl+a,o. Ni+e 4e3ko 2roveri4i 4u na3u s2oso-nos4. Pogleda+4e lus4er. ;n se nala1i i1van ,ene. ;n +es4e0 on 2os4o+i u ,a4eri+alno, sve4u. =a gleda, i oseća, da 2u34a, na n+ega0 ako +e ,ogućno 4ako reći ?2i2ke svo+iE o.i+u?. Mli0 evo0 +a sa, odvo+io o.i od lus4era0 1a4vorio sa, iE i Eoću 2onovo da ga vidi, K u ,isli,a0 ?2o sećan+u?. Foga radi +e neo2Eodno0 4ako reći0 2ovući k se-i na4rag ?2i2ke svo+iE o.i+u?0 a onda iE i1nu4ra u2ravi4i ne na realni 2red,e40 već na nekakav 1a,i3l+eni ?ekran na3eg unu4arn+eg gledan+a?0 kako ga ,i na1iva,o na svo, glu,a.ko, 5argonu. :de se nala1i 4a+ ekran0 ili0 4a.ni+e0 gde ga oseća, K u se-i ili van se-eV Po ,o,e osećan+u0 on +e negde i1van ,ene0 u 2ra1no, 2ros4oru0 2reda,no,. @a,a Jil,ska 2an4l+ika kao da 2rola1i kro1 ,ene0 a sliku ko+u ona -a/a +a vidi, i1van se-e. 9a -iE -io 2o42uno ra1u,l+iv0 reći ću 4o sve drugi, re.i,a0 u drugo, o-liku. @like na3iE viIen+a s4vara+u se u na,a0 u na3o+ uo-ra1il+i0 u sećan+u0 a 1a4i, kao da se ,isleno 2o+avl+u+u i1van nas0 da -is,o iE ,ogli vide4i. Mli ,i gleda,o na 4e 1a,i3l+ene o-+ek4e i1nu4ra0 4ako reći0 ne s2ol+ni,0 već unu4arn+i, o.i,a. Fo se is4o de3ava i u o-las4i sluEa: ,i slu3a,o 1a,i3l+ene 1vuke ne s2ol+ni, u3i,a0 već unu4arn+i, sluEo,0 ali i1vore 4iE 1vukova0 u većini slu.a+eva0 oseća,o ne u se-i0 nego van se-e. 7eći ću 4o is4o0 ali o-rnu4i, re.i,a: 1a,i3l+eni o-+ek4i i slike0 ,ada se s4vara+u i1van nas0 i2ak svi oni 2re4Eodno ni.u u na,a0 u na3o+ uo-ra1il+i i sećan+u. 9a 2roveri,o sve 4o na 2ri,eru. K Na1vanovW K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. ,eni. K @eća4e li se vi ,oga 2redavan+a u graduV <idi4e li sada es4radu na ko+o+ s,o o-o+i/a sedeliV ;seća4e li sad one vi1uelne likove i1van se-e ili u se-iV K =a iE oseća, i1van se-e kao i onda0 u s4varnos4i K odgovorio sa, ne ra1,i3l+a+ući. K M kakvi, o.i,a gleda4e sad na 1a,i3l+enu es4radu K unu4arn+i, ili s2ol+ni,V K Bnu4arn+i,. K @a,o sa 4akvi, na2o,ena,a i o-+a3n+en+i,a ,ogućno +e 2ri,i4i 4er,in ?unu4arn+e oko?. K @4vori4i viIen+e 1a sve ,o,en4e +ednog velikog ko,adaW Fo +e s4ra3no slo5eno i 4e3ko K u2la3io sa, se. K ?@lo5eno i 4e3ko?V K La ka1nu 34o s4e i1govorili 4e re.i0 2o4rudi4e se da ,i is2ri.a4e /eo svo+ 5ivo4 od 4renu4ka kada s4e -ili se-e svesni K neo.ekivano ,i +e dao 1ada4ak Mrkadi+e Nikola+evi.. =a sa, 2o.eo. K Mo+ o4a/ +e govorio: ?9e4in+s4vo na, os4a+e u sećan+u kao .i4ava de/eni+a0 ,lados4 K kao godine0 1relos4 K kao ,ese/i0 s4aros4 K kao nedel+e?. 84o0 i +a is4o oseća, svo+u 2ro3los4. Pri 4o,e ,nogo 34o34a od onoga 34o sa, 1a2a,4io vidi, sa svi,a na+,an+i, 2o+edinos4i,aH na 2ri,er0 2rvi 4renu/i ko+iE se seća, ve1ani su 1a l+ul+a3ku u -a34i. Pla3io sa, se. Ds4o 4ako +asno vidi, ,noge 4renu4ke i1 5ivo4a u de4in+s4vu0 u so-i kod ,a+ke0 dadil+e0 na dvori34u0 na uli/i. Nova e4a2a K de.a34vo K ure1ala ,i se u sećan+e naro.i4o +asno 1-og 4oga 34o sa, 4ada 2o3ao u 3kolu. ;d 4oga 4renu4ka ,o+a viIen+a ,i slika+u kraće0 ali 1a4o ,nogo-ro+ni+e delove 5ivo4a. Fako velike e4a2e i 2o+edine e2i1ode odla1e u 2ro3los4 K od dana3n+i/e K u dugo,0 dugo, lan/u. K D vi ga vidi4eV K Z4a vidi,V K Ne2rekidni lana/ sas4avl+en od e4a2a i e2i1oda ko+i se 2rovla.i kro1 /elu va3u 2ro3los4. K <idi,0 ,ada sa 2rekidi,a K 2ri1nao sa,. K =es4e li .uliW K u1viknuo +e 2o-edonosno Mrkadi+e Nikola+evi.. K La nekoliko ,inu4a Na1vanov +e na.inio Jil,sku 2an4l+iku /elog svog 5ivo4a0 a ne ,o5e 4o is4o da uradi u 5ivo4u uloge 1a nekakva 4ri .asa koliko +e 2o4re-no da se ona os4vari na 2reds4avi. K Pa 1ar sa, se +a se4io /elog 5ivo4aV @a,o nekoliko n+egoviE ,o,ena4aW K <i s4e 2ro5iveli /eo 5ivo40 a od n+ega su os4ala sećan+a na na+va5ni+e ,o,en4e. Pro5ivi4e /eo 5ivo4 uloge i neka od n+e 4akoIe os4anu na+-i4ni+i0 e4a2ni ,o,en4i. La34o vi s,a4ra4e 4a+ rad 4ako 4e3ki,V K L-og 4oga 34o is4inski 5ivo4 sa,0 2rirodni, 2u4e, s4vara Jil,sku 2an4l+iku viIen+a0 a u 1a,i3l+eno, 5ivo4u uloge 4o 4re-a da uradi glu,a/0 i 4o +e vrlo 4e3ko i slo5eno. K <i će4e se sa,i uskoro uveri4i da 4a+ rad ni+e 4ako slo5en u s4varnos4i. 8vo0 kad -iE va, +a nalo5io da i1vede4e ne2rekidnu lini+u0 ne i1 viIen+a unu4arn+eg oka0 nego i1 va3iE du3evniE osećan+a i 2re5ivl+avan+a0 onda -i se 4akav rad 2oka1ao ne sa,o ?slo5en? i ?4e5ak? nego i ne2os4i5an. K L-og .ega?V K Nisu ra1u,eli u.eni/i.

K Pa 1-og 4oga 34o su na3a osećan+a i 2re5ivl+avan+a neuEva4l+iva0 ćudl+iva0 2ro,enl+iva i ne ,ogu da se u.vrs4e0 ili0 kako ,i 4o ka5e,o na na3e, glu,a.ko, +e1iku ?ne ,ogu da se Jiksira+u?. :ledan+e +e 2ris4u2a.ni+e. N+egovi likovi se slo-odni+e i .vr3će u4isnu u na3e vi1uelno sećan+e i 2onovo vaskrsava+u u na3o+ 2reds4avi. ;si, 4oga0 vidl+ivi likovi na3e ,a34e su0 -e1 o-1ira na svo+u nes4varnos40 i2ak realni+i0 o2i2l+ivi+i0 ?,a4eri+alni+i? >ako se 4ako ,o5e reći o ,a34iA0 nego 2reds4ave o osećan+i,a ko+e na, +e dala na3a e,o/ionalna ,e,ori+a. Neka na, 2ris4u2a.ni+a i uEva4l+ivi+a viIen+a 2o,ognu da o5ivi,o i u4vrdi,o ,an+e s4a-ilna du3evna osećan+a. Neka Jil,ska 2an4l+ika viIen+a s4alno u na,a odr5ava odgovara+uće ras2olo5en+e 2odudarno sa ko,ado,. Neka 4a viIen+a0 kru5eći oko nas0 i1a1iva+u odgovara+uća 2re5ivl+avan+a0 2o1ive0 4e5n+e i sa,e radn+e. 84o 1-og .ega su na, neo2Eodne u svako+ ulo1i ne 2ros4e0 već ilus4rovane da4e okolnos4i K 1akl+u.io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Lna.i K E4eo sa, da do kra+a i1vede, s4var K ako +a s4vori, u se-i Jil,sku 2an4l+iku viIen+a 1a sve ,o,en4e 5ivo4a ;4elova i ako 2us4i, 4u 2an4l+iku na ekran svoga unu4arn+eg oka... K D ako K 2riEva4io +e Mrkadi+e Nikola+evi. K ilus4ra/i+a ko+u s4e vi s4vorili verno 2reds4avl+a da4e okolnos4i i ,agi.no ?kad -i? ko,ada0 ako ovo 2osledn+e i1a1iva u va,a ras2olo5en+a i osećan+a 2odudarna sa ras2olo5en+i,a i osećan+i,a uloge0 onda će4e vi0 verova4no0 svaki 2u4 -i4i 1aEvaćeni svo+i, viIen+i,a i 2ravilno 2re5ivl+ava4i osećan+a ;4elova 2ri liko, svakog unu4arn+eg 2regleda Jil,ske 2an4l+ike. K Gad +e 4a 2an4l+ika s4vorena onda +e ni+e 4e3ko odvi4i. Pi4an+e +e sa,o u 4o,e kako se ona s4varaW K nisa, se 2redavao +a. K ; 4o,e K idućeg 2u4a K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. us4a+ući i i1la1eći i1 ra1reda. Ua+de da ,a34a,o i da s4vara,o Jil,ske 2an4l+ikeW K 2redlo5io +e Mrkadi+e Nikolaievi.. K ; .e,u će,o ,a34a4iV K u2i4ali su u.eni/i. K =a ću na,erno i1a-ra4i 4e,u -e1 radn+e 1-og 4oga 34o 4e,a sa radn+o, sa,a od se-e ,o5e 2o-udi4i ak4ivnos4 -e1 2re4Eodne 2o,oći 2ro/esa ,a34an+a. Na2ro4iv0 4e,i sa ,alo radn+e 2o4re-an +e u većo+ ,eri 2re4Eodni rad uo-ra1il+e. B da4o, ,o,en4u ,ene 1ani,a ne sa,a ak4ivnos40 nego 2ri2re,an+e 1a n+u. 84o 1-og .ega -ira, 4e,u sa na+,an+e radn+e i nala5e, va, da 2o.ne4e 5ive4i 5ivo4o, drve4a .i+e +e koren+e du-oko uraslo u 1e,l+u. K ;dli.noW =a sa, drvo0 s4ole4ni Eras4W K 2ris4ao +e Zus4ov. K Bos4alo,0 ,ada sa, 4o rekao0 i2ak ne ,ogu 2overova4i da 4o ,o5e -i4i. K B 4o,e slu.a+u re/i4e se-i ovako: +a sa, K +a0 ali kad -iE +a -io Eras40 kad -i oko ,ene i u ,eni -ile 4akve i 4akve 2rilike0 34a -iE +a radioV K 2o,ogao ,u +e For/ov. K D2ak K rekao +e sa su,n+o, Zus4ov K kako +e ,ogućno -i4i ak4ivan u neak4ivnos4i0 ne2o,i.no s4o+eći na +edno, ,es4uV K 9a0 1ais4a0 vi ne ,o5e4e da se kreće4e s +ednog ,es4a na drugo0 da Eoda4e. Mli osi, 4oga 2os4o+e druge radn+e. 9a -is4e iE i1a1vali0 2re svega0 4re-a da re3i4e gde se nala1i4e: u 3u,i0 na livadi0 ili na vrEu 2lanineV Z4a vas vi3e u1-uIu+e 4o i i1a-eri4e. Zus4ovu se .inilo da +e on Eras4 ko+i ras4e na 2laninsko, 2ro2lanku0 negde u Ml2i,a. 6evo u dal+ini s4o+i +edan 1a,ak. Bokolo K veliko 2ros4rans4vo. B dal+ini se -elasa+u kao sre-ro 2laninski ven/i0 a ova,o -li5e K -eskona.ni -re5ul+/i ko+i0 gledani sa visine0 i1gleda+u kao oka,en+eni ,orski 4alasi. ;vde i onde ra1-a/ana su ,ala sela. K @ad ,i is2ri.a+4e 34a vidi4e u -li1iniW K Na se-i vidi, gus4u ka2u od li3ća0 ko+a sna5no 3u34i kad se 2okrenu grane. K =o3 kakoW God vas0 4a,o gore0 .es4o duva +ak ve4ar. K <idi, na svo+i, grana,a gne1da nekiE 24i/a. K Fo +e do-ro u va3o+ usa,l+enos4i. K Ne0 ,alo 4u i,a do-roga. @a 4i, 24i/a,a 4e3ko +e 5ive4i. ;ne 3u34e krili,a0 udara+u kl+unovi,a u ,o+e s4a-lo0 a 2onekad 2rave s4ra3nu lar,u i 4uku se. Fo ra1dra5u+e... Pored ,ene 4e.e 2o4ok K ,o+ na+-ol+i drug i sagovornik. ;n ,e s2asava od su3e K Jan4a1irao +e dal+e Zus4ov. For/ov ga +e 4erao da do kra+a o2i3e svaki de4al+ u 4o,e 5ivo4u ko+i +e on 1a,islio. La4i, se Mrkadi+e Nikola+evi. o-ra4io Pu3.inu0 ko+i +e0 ne 2ri-egava+ući +a.o+ 2o,oći uo-ra1il+e0

i1a-rao ono 34o +e na+o-i.ni+e0 34o +e do-ro 2o1na4o0 34o lako o5ivl+ava u sećan+u. N+egova uo-ra1il+a +e ,alo ra1vi+ena. ;n +e 1a,islio le4n+ikova/ sa -a34o, u Pe4rovsko, 2arku. K Z4a vidi4eV u2i4ao ga +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Pe4rovski 2ark. K \eo Pe4rovski 2ark ne ,o5e se od+edno, o-uEva4i4i. D1a-eri4e +edno odreIeno ,es4o 1a svo+ le4n+ikova/... No0 34a 2red so-o, vidi4eV K ;gradu od re3e4aka. K GakvuV Pu3.in +e ću4ao. K ;d kakvog +e ,a4eri+ala na2ravl+ena 4a ogradaV K ;d ,a4eri+alaV... ;d kovanog gvo5Ia. K @a kakvo, 3aro,V ;2i3i4e ,i +e. Pu3.in +e dugo vukao 2rs4o, 2o s4olu0 2ri .e,u +e o.igledno -ilo da ,u +e ono 34o +e govorio 4ek 2alo na 2a,e4. K Ne ra1u,e,W ;2i3i4e +asni+e K /edio +e For/ov do kra+a n+egovo vi1uelno sećan+e. Pa do-ro... 9o2u34a, da vi 4o vidi4e... @ad ,i re/i4e 34a se nala1i i1a ograde. K Pu4. K M ko 2rola1i i ko se vo1i n+i,eV K ;ni ko+i le4u+u. K D +o3V K Ti+akeris4i. K D +o3V K Go.i+a3i. K =o3 ko 2rola1i dru,o,V K Gon+ani/i. K Mo5da -i/iklis4iV K 8vo0 evoW Si/iklis4i0 au4o,o-ili... Silo +e +asno da se Pu3.in .ak ni+e ni 2o4rudio da 2okrene svo+u uo-ra1il+u. Gakva +e koris4 od 4akvog 2asivnog ,a34an+a kad 1a u.enika radi u.i4el+V 7ekao sa, 4o For/ovu. K B ,o,e ,e4odu 1a 2okre4an+e uo-ra1il+e i,a nekoliko ,o,ena4a ko+e 4re-a 2odvući K odgovorio +e on. Gad u.enikova uo-ra1il+a ni+e ak4ivna. +a ,u da+e, 2ros4o 2i4an+e. Ne ,o5e4e ne da4i na n+ega odgovor0 kad +e va,a u2ućeno. D u.enik odgovara K 2onekad nasu,/e0 4ek da ne34o ka5e. Fakav odgovor +a ne 2ri,a, i doka1aću n+egovu ni34avnos4. 9a -i dao -ol+i odgovor0 u.enik ,ora ili da od,aE 2okrene svo+u uo-ra1il+u0 da na4era se-e da unu4arn+i, oko, vidi ono o .e,u ga 2i4a+u0 ili da 2i4an+u 2riIe ra1u,o,0 u2o4re-l+ava+ući 2os4u2ne 1akl+u.ke. 7ad uo-ra1il+e se vrlo .es4o 2ri2re,a i u2ravl+a svesno in4elek4ualno, ak4ivno3ću 4e vrs4e. No0 evo0 na+1ad0 u.enik +e ne34o video u svo,e sećan+u0 ili u svo+o+ uo-ra1al+i. Pred n+ega su s4ali odreIeni vi1uelni likovi. @4vorio se kra4ak 4renu4ak ,a34an+a. Posle 4oga0 2o,oću novog 2i4an+a0 +a 2onavl+a, is4i 2ro/es. Fada se s4vara drugi kra4ak ,o,ena4 sagledan+a0 2o4o, 4reći. Na 4a+ na.in 2odr5ava, i 2rodu5ava, n+egovo ,a34an+e0 i1a1iva+ući .i4avu seri+u o5ivl+ava+ućiE ,o,ena4a0 ko+i u /eloku2nos4i da+u sliku 1a,i3l+enog 5ivo4a. Mo5e ona da -ude i ne1ani,l+iva. 9o-ro +e već 4o 34o +e sa4kana i1 unu4ra3n+iE viIen+a sa,oga u.enika. Gada se +edan2u4 2ro-udi uo-ra1il+a0 u.enik ,o5e 4o is4o da vidi dva i 4ri i ,nogo 2u4a. ;d 2onavl+an+a slika se sve vi3e ure1u+e u sećan+e i u.enik se sa5ivl+u+e s n+o,. D2ak i,a lene uo-ra1il+e ko+a se ne oda1iva uvek .ak ni na na+2ros4i+a 2i4an+a. Fada nas4avniku ne os4a+e ni34a drugo0 nego da0 2os4aviv3i 2i4an+e0 sa, 2rodu5i odgovor na n+ega. Mko ono 34o +e do-io od u.i4el+a 1adovol+ava u.enika. /n0 2ri,a+ući 4uIe vi1uelne likove0 2o.in+e na svo+ na.in ne34o da sagleda. B 2ro4ivno, slu.a+u0 u.enik is2ravl+a ono 34o ,u +e da4o 2o so2s4veno, ukusu0 34o ga0 4akoIe0 nagoni da gleda i da vidi unu4arn+i, oko,. Na kra+u se i na ova+ na.in s4vara ne34o 2odo-no 1a,i3l+eno, 5ivo4u0 sa4kano deli,i/e od ,a4eri+ala sa,oga onog ko+i ,a34a... <idi, da vas ,alo 1adovol+ava 4a+ re1ul4a4. Pa i2ak0 i 4akvo i1nuIeno ,a34an+e ne34o koris4i. K Z4a0 u s4variV K Makar 4o 34o 2re ,a34an+a uo234e ni+e -ilo vi1uelniE 2reds4ava 1a 5ivo4 ko+i ,i os4varu+e,o. Silo

+e ne34o ,u4no0 ras2linu4o. M 2osle 4akvog rada ne34o 5ivo se nagove34ava i Jiksira. @4vori se 4le na ko+e u.i4el+ i redi4el+ ,ogu da -a/e novo se,e. Fo +e ona nevidl+iva 2odloga na ko+o+ se ,o5e /r4a4i slika. ;si, 4oga0 na ova+ ,o+ na.in sa, u.enik nau.i od nas4avnika kako se 2okreće uo-ra1il+a0 kako se ona 2ods4rekava 2i4an+i,a ko+a ,u sad da+e rad n+egovog so2s4venog ra1u,a. @4vara se navika da se svesno -ori sa 2asivno3ću i 4ro,o3ću svo+e uo-ra1il+e. M 4o +e već ,nogo. D danas +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2rodu5io ve5-an+a na ra1vi+an+u uo-ra1il+e. K Na 2osledn+e, .asu K rekao +e on Zus4ovu K vi s4e ,i 2ri.ali ko s4e0 gde se nala1i4e u va3o+ ,a34i0 i 34a vidi4e oko se-e... 7e/i4e ,i sad 34a .u+e4e svo+i, unu4ra3n+i, sluEo, u 1a,i3l+eno, 5ivo4u s4aroga Eras4a. Na+2re0 Zus4ov ni34a ni+e .uo. For/ov ga +e 2odse4io na gra+u 24i/a ko+e su svile se-i gne1da na grana,a Eras4a i dodao: K No0 a uokolo na svo, 2ro2lanku 34a .u+e4eV @ada +e Zus4ov .uo -le+an+e ova/a0 ,ukan+e krava0 1von+en+e 1vona0 1vuk 2as4irskog roga0 ra1govor 5ena ko+e su se 2od Eras4o, od,arale od 4e3kog 2ol+skog rada. K 7e/i4e ,i sad kada se de3ava ovo 34o vidi4e i .u+e4e u svo+o+ uo-ra1il+iV B ko+o+ is4ori+sko+ e2osiV B ko,e vekuV Zus4ov +e i1a-rao e2oEu Jeudali1,a. K 9o-ro0 ako +e 4ako0 onda0 vi0 kao s4ari Eras40 .u+e4e li +o3 kakve 1vuke karak4eris4i.ne 1a 4o vre,eV Zus4ov +e0 2oću4av3i0 rekao kako .u+e 2es,u lu4a+ućeg 2eva.a0 4ru-adura0 ko+i se u2u4io na sve.anos4 u susedno, 1a,ku: ovde 2od Eras4o,0 kra+ 2o4oka0 on se od,ara0 u,iva se0 2resvla.i se u sve.ano odelo i s2re,a se 1a i1la1ak 2red slu3ao/e. ;vde on ude3ava svo+u EarJu i 2osledn+i 2u4 2ro-a novu 2es,u o 2roleću0 o l+u-avi0 o -olno, sr/u. M noću Eras4 slu3a l+u-avne i1+ave i1,eIu dvoranina i uda4e da,e i n+iEove duge 2ol+u2/e. Po4o, se 2rola,a+u -esne 2ogrde dvo+i/e 1akle4iE ne2ri+a4el+a0 su2arnika0 .u+e se 1vek oru5+a i 2osledn+i krik ran+enoga. M 2red 1oru se .u+u u1-uIeni glasovi l+udi ko+i 4ra5e 4elo 2oginulog0 1a4i,0 kada su ga naZli0 o234i 5agor i 2o+edini o34ri u1vi/i is2un+ava+u va1duE. Podi5u 4elo K .u+u se 4e3ki od,ereni kora/i oniE ko+i ga nose. Mi nis,o us2eli ni da 2redaEne,o kada +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2os4avio Zus4ovu novo 2i4an+e: K La34o V K Z4a 1a34oV K ni+e na, -ilo +asno. K La34o +e Zus4ov Eras4V La34o on ras4e u sredn+e, veku u 2laniniV For/ov 2rida+e 4o,e 2i4an+u veliki 1na.a+. ;dgovara+ući na n+ega0 ,o5o se0 2o n+egovi, re.i,a0 i1vući i1 svo+e uo-ra1il+e 2ro3los4 onog 1a,i3l+enog 5ivo4a. K La34o vi sa,i ras4e4e na 4o+ 2ol+aniV Zus4ov +e 1a,islio ovaku 2re42os4avku o 2ro3los4i s4aroga Eras4a. Nekado +e sva visoravan -ila 2okrivena gus4o, 3u,o,. Mli -aron0 vlasnik onoga 1a,ka ko+i se vidi nedaleko0 sa one s4rane doline0 ,orao +e s4alno da -ud/ na o2re1i 1-og na2ada svog ra4o-ornog suseda0 Jeudal/a. Zu,a +e skrivala od o.i+u 2okre4e n+egove vo+ske i ,ogla +e da slu5i ne2ri+a4el+u kao 1aseda. L-og 4oga su +e o-orili. ;s4avili su sa,o ,oćni Eras40 +er +e is2od n+ega0 u n+egovo+ sen/i0 i1-i+ao i1 1e,l+e i1vor. Gad -i i1vor 2resu3io nes4alo -i i onoga 2o4oka ko+i slu5i s4adu -aronovo, 1a vodo2o+. Novo 2i4an+e K 1-og .ega0 ko+e +e 2os4avio For/ov0 o2e4 nas +e dovelo u ćorsokak. K =a sEva4a, va3e 4e3koće0 +er +e u dano, slu.a+u re. o drve4u. Mli0 uo234e govoreći0 4o 2i4an+e K 1-og .ega K i,a vrlo veliki 1na.a+: ono nas navodi da o-+asni,o svrEu svo+iE 4e5n+i0 a 4a svrEa o1na.ava -udućnos4 i nagoni na ak4ivnos40 na radn+u. 9rvo0 ra1u,e se0 ne ,o5e se-i 2os4avi4i svrEu0 ali i ono ,o5e i,a4i nekakvu ulogu sli.nu ak/i+i0 i ono ,o5e ne.e,u slu5i4i. Zus4ov +e i1,islio ovakav odgovor: Eras4 +e na+vi3a 4a.ka na da4o, ,es4u. L-og 4oga on ,o5e da slu5i kao odli.no u1vi3en+e 1a 2os,a4ran+e ne2ri+a4el+a K suseda. B 4o,e s,islu 1a drvo su ve1ane velike 1asluge u 2ro3los4i. ;nda ni+e .udo 34o n+ega veo,a uva5ava+u s4anovni/i 1a,ka i -li5iE sela. B n+egovu .as4 svakoga 2roleća 2rireIu+e se naro.i4a sve.anos4. @a, -aronKJeudala/ dola1i na 4u sve.anos4 i is2i+a do dna ogro,nu .a3u vina. Uras4 ukra3ava+u /veće,0 2eva+u 2es,e i igra+u oko n+ega. K @ad K rekao +e For/ov K kada su da4e okolnos4i 4u i kada su one 2os4e2eno o5ivele u na3o+

uo-ra1il+i0 da u2oredi,o ono 34o +e -ilo u 2o.e4ku na3ega rada sa ovi, sada. 7ani+e0 kada s,o 1nali sa,o da se vi nala1i4e na 2ro2lanku0 va3e unu4ra3n+e viIen+e -ilo +e o234e0 1a,agl+eno0 kao nei1a1vana Jo4ograJska 2lo.a. @ada0 2o,oću i1vr3enoga rada0 ono se u 1na4no+ ,eri ra1-is4rilo. <i s4e ra1u,eli kada0 gde0 1a34o0 1-og .ega se vi 4u nala1i4e. <i već ra1liku+e4e kon4ure nekog novog0 dosad va, ne2o1na4og 5ivo4a. ;se4ili s4e 4le 2od noga,a. Po.eli s4e u ,isli,a da 5ivi4e. Mli 4o +e ,alo. Na 2o1orni/i +e 2o4re-na radn+a. N+u +e neo2Eodno i1a1va4i 2reko 1ada4ka i kro1 4e5n+u k n+e,u. Foga radi su 2o4re-ne nove ?da4e okolnos4i? K sa ,agi.ni, ?kad -i?0 nove u1-udl+ive 1a,isii uo-ra1il+e. Mli Zus4ov iE ni+e nala1io. K B2i4a+4e se-e i odgovori4e iskreno na 2i4an+e: kakav -i dogaIa+0 kakva -i 1a,i3l+ena ka4as4roJa ,ogla da vas i1vede i1 s4an+a ravnodu3nos4i0 da vas u1-udi0 u2la3i. o-radu+eV ;se4i4e se-e na 2ro2lanku0 s4vori4e ?+a +esa,? i 4ek 2osle 4oga odgovori4e K save4ovao ,u +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Zus4ov se 4rudio da is2uni ono 34o ,u +e nalo5eno0 ali ni34a ni+e ,ogao i1,isli4i. K Mko +e 4ako0 2o4rudiće,o se da re3i,o 1ada4ak 2osredni, 2u4e,. Mli0 4oga radi0 odgovori4e0 na+2re0 na 34a s4e na+ose4l+ivi+i u 5ivo4u. Z4a vas na+.e3će u1-uIu+e0 2la3i0 radu+eV Pi4a, vas -e1 ve1e sa sa,o, 4e,o, ,a34an+a. Gad se 1na va3a organska0 2rirodna sklonos40 neće -i4i 4e3ko 2rilagodi4i +o+ već s4vorenu 1a,isao. 9akle0 re/i4e +ednu od organskiE0 na+4i2i.ni+iE 1a va3u 2rirodu /r4a0 svo+s4ava0 in4eresovan+a. K Mene vrlo u1-uIu+e svaka -or-a. <as .udi 4a ne2odudarnos4 sa ,o+i, ,irni, i1gledo,V K rekao +e 2osle kra4kog ra1,i3l+an+a Zus4ov. K 8vo 34a. B 4o, slu.a+u: ne2ri+a4el+ski na2ad. <o+ska ne2ri+a4el+skog kne1a0 2ola1eći na dr5avu va3eg Jeudal/a0 već se 2en+e u1 -rdo gde vi s4o+i4e. Slis4a+u ko2l+a na sun/u0 kreću se na2rave 1a -a/an+e 1rna0 1a ru3en+e 4vrIave. Ne2ri+a4el+ 1na da se na va3 vrE .es4o 2en+u os,a4ra.i ko+i 2ra4e n+egovo kre4an+e. <as će sru3i4i i s2ali4iW K 2la3io ga +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Fo neće us2e4iW K 5ivo se oda1vao Zus4ov. K Mene neće da4i. =a sa, 2o4re-an. Na3i ne s2ava+u. ;ni već 4r.e ovuda0 a kon+ani/i ska.u. ;s,a4ra.i s4alno 3al+u k n+i,a glasono3e. K @ada se ovde ra1vi+a -or-a. Na vas i na va3e .uvare le4i o-lak s4rela i1 lukovaH neke od n+iE su uvi+ene ku.ino, i na,a1ane s,olo,... 9r5i4e se i odlu.i4e0 dok +o3 ni+e do/kan0 34a -is4e radili u da4i, okolnos4i,a kad -i se sve 4o de3avalo u realno, 5ivo4u. Silo +e o.evidno da se Zus4ov u se-i ,u.io 4ra5eći i1la1a i1 ,agi.nog ?kad -i? ko+e +e uveo For/ov. K Z4a ,o5e da uradi drvo 1a svo+ s2as0 kada +e ono koreno, sraslo 1a 1e,l+u i ni+e s2oso-no da se krene s ,es4aW K u1viknuo +e on +e4ko u -e1i1la1no, 2olo5a+u. K 9ovol+no ,i +e 4o 34o s4e se u1-udili K odo-rio +e For/ov. K Lada4ak +e nera1re3l+iv i ni+e va3a krivi/a 34o su va, 1a ,a34an+e dali 4e,u ko+a +e li3ena radn+e. K Pa 1a34o s4e +e daliV K 2i4ali s,o ,i u nedou,i/i. K Neka va, 4o -ude doka1 da +e0 .ak i kad +e 4e,a -e1 radn+e0 1a,isao uo-ra1il+e s2oso-na da 2roi1vede unu4arn+i 2okre40 da u1-udi i da i1a1ov/ 5iv unu4ra3n+i 2o1iv na radn+u. Mli sve na3e ve5-e 1a ,a34an+e0 uglavno,0 4re-alo +e da va, 2oka5u kako se s4vara ,a4eri+al i unu4arn+e viIen+e uloge0 n+ena Jil,ska 2an4l+ika0 da va, 2oka5u i 4o da 4a+ rad ni+e ni,alo 4ako 4e5ak i slo5en kako se va,a .inilo. Na dana3n+e, .asu Mrkadi+e Nikola+evi. us2eo +e sa,o da na, o-+asni kako +e uo-ra1il+a glu,/u neo2Eodna0 ne sa,o da -i s4varao0 nego i 4oga radi da -i ,ogao o-navl+a4i ono 34o +e već s4voreno 2a 1a2u34eno. Fo se radi uvoIen+e, nove 1a,isli ili 2o+ediniE delova ko+i +e osve5ava+u. K <i će4e 4o -ol+e ra1u,e4i na 2rak4i.no, 2ri,eru. B1eće,o ve5-u ko+u s4e0 ne us2ev3i da +e i1radi4e do kra+a0 već 1a2us4ili. :ovori, o ve5-i sa ludako,. ;sve5i4e +e u /elini ili deli,i.no novo, 1a,i3l+u... Mli0 ni u ko,e ,eIu na,a ni+e se +avila nova 1a,isao. K @lu3a+4e K rekao +e For/ov K o4kud vi 1na4e da +e .ovek 34o s4o+i i1a vra4a K o2asan ludakV =e li va, 4o Malol+e4kova ka1alaV 9a0 ona +e o4vorila vra4a ko+a vode na s4e2eni/e i videla -iv3eg s4anara svog s4ana. :ovorilo se da +e on odve1en u du3evnu -olni/u0 2o34o +e do-io +ak na2ad ludila... Mli0 dok s4e vi 1a-arikadirali vra4a0 :ovorkov +e o4r.ao na 4eleJon da 4ra5i ve1u s -olni/o, i odande su ,u odgovorili da uo234e ne,a re.i o ludilu0 već da +e 2osredi na2ad gro1ni/e0 2o34o +e s4anar silno

2io. @ad +e on 1drav0 o42u34en +e i1 -olni/e i vra4io se kući. Bos4alo,0 ko 1na0 ,o5da o-ave34en+e ni+e 4a.no0 ,o5da se dok4ori vara+u. Z4a -is4e vi radili kada -i se sve 4ako desilo u s4varnos4iV K Malol+e4kova 4re-a da i1aIe 2red n+ega i da u2i4a 1a34o +e do3ao K rekao +e <eselovski. K Fo +e s4ra3noW 9ragi ,o+i0 ne ,ogu0 ne ,oguW =a se -o+i,0 -o+i,W K u1viknula +e Malol+e4kova sa s4raEo,. K Pu3.in će 2oći s va,a. ;n +e sna5an ,u3kara/ K Era-rio +u +e For/ov0 K =edan0 dva0 4ri0 2o.in+i4eW K ko,andovao +e on0 o-raća+ući se svi,a na,a. K Pri2re,i4e se na nove uslove0 oslu3ni4e 2o1iv i K radi4e. Mi s,o odigrali ve5-u sa odu3evl+en+e,0 sa is4inski, u1-uIen+e, i do-ili s,o 2ri1nan+e For/ova i 7aE,anova0 ko+i +e 2risus4vovao .asu. Nova vari+an4a 1a,isli osve5ila nas +e. Gra+ .asa For/ov +e 2osve4io re1i,ovan+u na3eg rada na ra1vi+an+u s4varala.ke uo-ra1il+e. Po,enuv3i 2o+edine delove 4oga rada0 on +e 1avr3io govor ovako: K @vaka 1a,isao uo-ra1il+e ,ora -i4i 4a.no o2ravdana i .vrs4o u4vrIena. Pi4an+a: ko0 kada0 gde0 1a34o0 radi .ega0 kako ko+a ,i 2os4avl+a,o se-i da -is,o 2okrenuli uo-ra1il+u0 2o,a5u na, da s4vori,o sve odreIeni+u i odreIeni+u sliku 1a,i3l+enog0 2rividnog 5ivo4a. 9e3ava+u se0 naravno0 slu.a+evi kada se ona o-ra1u+e sa,a0 -e1 2o,oći na3e svesne u,ne dela4nos4i0 -e1 navedeniE 2i4an+a0 već K in4ui4ivno. Mli s4e se vi sa,i ,ogli uveri4i da ra.una4i na ak4ivnos4 uo-ra1il+e0 os4avl+ene sa,e se-i0 ne 4re-a .ak ni u oni, slu.a+evi,a kada va, +e da4a odreIena 4e,a 1a ,a34an+e. Ma34a4i ?uo234e?0 -e1 odreIene i .vrs4o 2os4avl+ene 4e,e0 -es2lodno +e. D2ak0 kada se 2rila1i s4varan+u 1a,isli u1 2o,oć rasuIivan+a0 vrlo .es4o0 odgovara+ući na 2i4an+a0 u na3o+ sves4i ni.u -lede 2reds4ave ,isleno s4vorenog 5ivo4a. Mli0 4o +e nedovol+no 1a s/ensko s4varala34vo0 ko+e 4ra5i da se u .oveku K glu,/u 2okrene0 u ve1i sa 1a,i3l+u0 n+egov organski 5ivo40 da se sva n+egova 2riroda 2reda ulo1i0 ne sa,o 2siEi.ki0 nego i Ji1i.ki. Z4a da se radiV Pos4avi4e se-i novo0 sada do-ro va, 2o1na4o 2i4an+e: ?Z4a -iE +a radio kada -i ,o+a 1a,isao 2os4ala s4varnos4V? <i već 1na4e i1 iskus4va da će4e0 1aEval+u+ući svo+s4vu na3e glu,a.ke 2rirode0 -i4i 2ods4aknu4i da na 4o 2i4an+e odgovori4e radn+o,. 7adn+a +e do-ar 2ods4reka. ko+i 2okreće uo-ra1il+u. Neka se 4a radn+a .ak sada i ne os4vari0 već neka os4ane 2rivre,eno neis2un+eni 2o1iv. <a5no +e da +e 4a+ 2o1iv i1a1van i da s,o ga ,i ose4ili ne sa,o 2siEi.ki0 nego i Ji1i.ki. Fi, osećan+e, u.vrs4iće se 1a,isao. <a5no +e 1na4i da -es4elesno ,a34an+e0 li3eno 2lo4skog i ,a4eri+alnog0 i,a s2oso-nos4 da reJleksno i1a1iva is4inske radn+e 4elesnos4i i ,a4eri+e K 4ela. Fa s2oso-nos4 igra veliku ulogu u na3o+ 2siEo4eEni/i. @lu3a+4e 2a5l+ivo ovo 34o ću va, sad reći: svaki na3 2okre4 na 2o1orni/i0 svaka na3a re.0 ,ora -i4i re1ul4a4 2ravog 5ivo4a uo-ra1il+e. Mko s4e ka1ali re. ili ako s4e u.inili ,a 34a na 2o1orn/ii ,eEani.ki0 ne 1na+ući ko s4e0 o4kuda s4e do3li0 1a34o0 34a va, +e 2o4re-no0 kuda će4e o4ići odavde i 34a će4e 4a,o radi4i K de+s4vovali s4e -e1 uo-ra1il+e i 4a+ delić va3ega -oravka na 2o1orni/i0 -io on ,ali ili veliki0 ni+e 1a vas -io is4ini4 K vi s4e de+s4vovali kao navi+ena ,a3ina0 kao au4o,a4. Mko vas sada u2i4a, o +edno+ na+2ros4i+o+ s4vari: ?=e li danas Eladno ili ni+eV? K vi će4e 2re nego 34o odgovori4e ?Eladno? ili ?4o2lo? ili ?nisa, 2ri,e4io? u ,isli,a -i4i na uli/i0 se4iće4e se kako s4e i3li ili se vo1ili0 2roveriće4e svo+e oseća+e0 se4iće4e se kako su u,o4avali i 2odi1ali okovra4nike 2rola1ni/i0 ko+e s4e sre4ali0 kako +e 3kri2ao sneg 2od noga,a i 4ek 4ada će4e reći 4u +ednu 2o4re-nu re.. Pri 4o,e0 sve 4e slike0 ,o5e -i4i0 2ro+uriće 2red va,a 4renu4no i ono,e ko 2os,a4ra sa s4rane i1gledaće da s4e vi odgovorili skoro -e1 ra1,i3l+an+a0 ali slike su 2os4o+ale0 va3i oseća+i su 2os4o+ali0 n+iEovo 2roveravan+e +e 4akoIe 2os4o+alo i 4ek kao re1ul4a4 4og slo5enog rada svo+e uo-ra1il+e0 vi s4e odgovorili. Na 4a+ na.in ni +edna ve5-a0 ni +edan korak na 2o1orni/i ne 4re-a da -ude u.in+en ,eEani.ki0 -e1 unu4arn+eg o2ravdan+a0 4o +es4 -e1 rada uo-ra1il+e. Mko se -ude4e s4rogo 2ridr5avali 4oga 2ravila0 sve va3e 3kolske ve5-e0 ,a i1 kog dela na3eg 2rogra,a0 ra1vi+aće i u.vr3ćivaće va3u uo-ra1il+u. Na2ro4iv0 sve 34o s4e uradili na 2o1orni/i sa Eladno, du3o, >?na Eladan na.in?A0 u2ro2a3ćavaće vas0 +er će vas navikava4i da de+s4vu+e4e au4o,a4ski0 -e1 uo-ra1il+e K ,eEani.ki. M s4varala.ki rad nad ulogo, i nad 2reo-raKćan+e, 2isanoga dela dra,a4i.ara u s/ensku is4ini4os40 sav0 od 2o.e4ka do kra+a0 2ro4i.e u1 u.e3će uo-ra1il+e.

Z4a nas ,o5e 1agre+a4i0 u1-udi4i0 ako ne 1a,isao uo-ra1il+e ko+a nas +e o-u1elaW 9a -i se odgovorilo na sve 1aE4eve ko+i se 2red uo-ra1il+u s4avl+a+u neo2Eodno +e da ona -ude 2okre4l+iva0 ak4ivna0 -udna i dovol+no ra1vi+ena. L-og 4oga o-raća+4e i1vanrednu 2a5n+u na ra1vi+an+e svo+e uo-ra1il+e. 7a1vi+a+4e +e na sve na.ine i ovi, ve5-a,a s ko+i,a s4e se u2o1nali0 4o +es40 1ani,a+4e se uo-ra1il+o, kao 4akvo,0 a ra1vi+a+4e +e i 2osredno0 u1ev3i 1a 2ravilo da ne radi4e nis4a na 2o1orni/i ,eEani.ki0 Jor,alno.

@\8N@GM PMaN=M Cas +e odr5an u ?,alol+e4kovsko, s4anu? ili0 druk.i+e govoreći0 na na,e34eno+ 2o1orni/i0 i1a s2u34ene 1avese. Mi s,o 2rodu5ili rad na ve5-i sa ludako, i lo5en+e, ka,ina. LaEval+u+ući 2o,oći Mrkadi+a Nikola+evi.a0 i1voIen+e +e us2elo. Silo +e 4ako 2ri+a4no i veselo0 da s,o 4ra5ili da se 2onove o-e ve5-e od 2o.e4ka. B o.ekivan+u0 +a sa, seo kra+ 1ida da se od,ori,. Mli se desilo ne34o neo.ekivano: na ,o+e .uIen+e0 -e1 ikakvog vidl+ivog ra1loga0 2ale su dve s4oli/e ko+e su s4a+ale do ,ene. Niko iE ni+e gurnuo0 a one su 2ale. =a sa, 2odigao s4oli/e i us2eo da 1adr5i, +o3 dve0 ko+e su se +ako nakrenule. Fo, 2riliko, ,i +e 2ala u o.i uska0 duga.ka 2uko4ina u 1idu. ;na +e 2os4a+ala sve veća i veća i0 na+1ad0 na ,o+e o.i 1aEva4ila .i4avu visinu 1ida. @ad ,i +e -ilo +asno 1a34o su 2ale s4oli/e: 1avese ko+e su 2reds4avl+ale 1id so-e ras4avile su se i 2ovukle 1a so-o, 2red,e4e 2revrnuv3i iE. Neko +e ra1dvo+io 1avesu. 84o one /rne ru2e 2or4ala sa silue4a,a For/ova i 7aE,anova u 2olu4a,i. La+edno sa ra1dva+an+e, 1avese u ,eni se i1vr3io 2reokre4. @a .i, se on ,o5e u2oredi4iV La,isli4e da se +a sa 5eno, >kad -iE i,ao 5enuA nala1i, u Eo4elsko+ so-i. Mi in4i,no ra1govara,o0 svla.i,o se da -is,o legli u 2os4el+u0 2ona3a,o se slo-odno. D0 od+edan2u40 ogro,na vra4a0 na ko+a nis,o o-raćali 2a5n+u0 o4vara+u se i o4uda0 i1 4a,e0 na nas gleda+u s4rani l+udi K na3i susedi. Goliko iE +e 4a,o ne 1na,o. B 4a,i uvek i1gleda da iE +e ,nogo. Mi se 5uri,o da se 34o 2re o-u.e,o i da se o.e3l+a,o0 4rudeći se da se 2ona3a,o u1dr5ano0 kao da s,o u gos4i,a. Fako i u ,eni kao da su se od+edan2u4 1a4egle sve 5i/e i +a0 4ek 34o sa, se ose4io kod kuće0 do-io sa, oseća+ kao da sa, se na3ao ,eIu l+udi,a sa,o u ko3ul+i. Cudnova4o kako /rni o4vor 2or4ala naru3ava in4i,nos4. 9ok s,o -ili u 2ri+a4no+ gos4insko+ so-i0 ni+e na, i1gledalo da 2os4o+i nekakva glavna s4rana i nekakva ko+a ni+e glavna. Gako god s4ane,o0 kuda god se okrene,o K sve +e do-ro. @a o4voreni, .e4vr4i, 1ido, /rna ru2a 2or4ala 2os4a+e glavna s4rana0 ko+o+ se ,ora,o 2rilagoIava4i. @ve vre,e 4re-a ,isli4i i se-e 2ode3ava4i 2re,a 4o, .e4vr4o, 1idu0 odakle nas gleda+u. Ni+e va5no +e li ugodno ono,e s ki, o234i,o na 2o1orni/i0 +e li ugodno sa,o, ono, ko+i govori K va5no +e da vidi i .u+e ona+ ko+i ni+e s na,a u so-i0 ali ko+i nevidl+iv sedi sa one s4rane ra,2e0 u 4a,i. For/ov i 7aE,anov0 ko+i su do ,alo2re -ili s na,a u gos4insko+ so-i i i1gledali na, -liski i +ednos4avni0 sad0 kada su o4i3li u 4a,u i1a 2or4ala0 2os4ali su 1a nas sasvi, drugi K s4rogi. Ds4i 2reokre40 ko+i se desio u ,eni0 desio se i u svi, ,o+i, drugovi,a0 u.esni/i,a u ve5-i. @a,o +e :ovorkov os4ao is4i i 2red o4voreno, i 2red s2u34eno, 1aveso,. Ni+e 2o4re-no govori4i da na3a igra0 kad +e 2os4ala +avna0 ni+e i3la. ?@ve do4le0 sigurno0 dok se ne nau.i,o da ne o-raća,o 2a5n+u na /rni o4vor 2or4ala0 ,i neće,o krenu4i s ,es4a u na3e, glu,a.ko, raduW? K 2o,islio sa, u se-i. 7a1govarao sa, o 4o+ 4e,i sa Zus4ovi,. Mli on ,isli da0 kad -i na, dali sasvi, novu ve5-u0 2o4kre2l+enu 1a2al+ivi, ko,en4ari,a For/ova0 4o -i nas odvra4ilo od gledali34a. Gada sa, sao234io Mrkadi+u Nikola+evi.u 2redlog Zus4ova0 on +e i1+avio: K 9o-ro0 da 2ro-a,o. 8vo va, +edna 4ragedi+a ko+a će vas 2one4i i ko+a0 nada, se0 neće do2us4i4i da ,isli4e na gledao/e: @4var se de3ava u ovo, is4o, s4anu Malol+e4kove. ;na se udala 1a Na1vanova0 ko+i +e i1a-ran 1a

-laga+nika neke dru34vene organi1a/i+e. ;ni i,a+u divnu -e-u. Ma4i +e o4i3la da +e ku2a. Mu5 2regleda Ear4i+e i -ro+i 2are0 2a1i4e K dru34vene Ear4i+e i 2are. B 2osledn+e vre,e ni+e us2eo da iE 2reda organi1a/i+i u ko+o+ radi. :o,ila sve5n+eva s4ariE0 u,a3ćeniE nov.ani/a le5i na s4olu. Pred Na1vanovi, s4o+i ,laIi -ra4 Malol+e4kove0 kre4en0 gr-ava/0 2oluidio4. ;n gleda kako Na1vanov skida 3arene Ear4i+e K o,o4e sa sve5n+eva K i -a/a iE u ka,in0 gde oni -lis4avo i veselo gore. Gre4enu se vrlo sviIa kako gori 2la,en. @av nova/ +e 2re-ro+an. D,a ga vi3e od dese4 Eil+ada. Goris4eći se 4i,e 34o +e ,u5 1avr3io 2osao0 Malol+e4kova ga 1ove da se 2oigra sa de4e4o,0 ko+e ona ku2a u kori4u u susedno+ so-i. Na1vanov i1la1i0 a kre4en0 2odra5ava+ući ga0 -a/a Ear4i+u u va4ru0 2o34o ne,a 3areniE o,o4a0 on -a/a nova/. Nova/ gori +o3 veseli+e nego 3arene Ear4i+e. ;du3evl+en 4o, igro,0 kre4en +e 2o-a/ao u va4ru sav nova/0 /eo dru34veni ka2i4al0 1a+edno sa ra.uni,a i 2ri1nani/a,a. Na1vanov se vraća u 4renu4ku kada +e 1a2la,sao 2osledn+i sve5an+. <ideći u .e,u +e s4var0 van se-e0 on +e 2o+urio ka gr-av/u i gurne ga svo, snago,. ;va+ 2adne udariv3i se sle2oo.ni/o, o ogradu ka,ina. D1-e1u,l+eni Na1vanov i1vla.i već nagoreli 2osledn+i sve5an+ sa o.a+ni.ki, kriko,. 9o4r.ava 5ena i vidi -ra4a kako le5i kra+ ka,ina. ;na ,u 2rila1i -r1o0 2oku3ava da ga digne0 ali ne ,o5e. Pri,e4iv3i krv na li/u 2aloga0 Malol+e4kova vi.e ,u5a0 ,oli ga da donese vode0 ali Na1vanov ni34a ne sEva4a. ;n +e ska,en+en. Fada 5ena sa,a +uri 2o vodu i is4og 4renu4ka i1 4r2e1ari+e se .u+e n+en krik. 7ados4 n+enog 5ivo4a0 divno odo+.e0 u4o2ilo se u kori4u. Mko vas 4a 4ragedi+a ne odvo+i od /rnog o4vora gledali34a0 1na.i da i,a4e ka,ena sr/a. Nova ve5-a nas +e u1-udila svo+o, ,elodra,a4i.no3ću i neo.ekivano3ću... ali se 2oka1alo da ,i i,a,o... ka,ena sr/a i nis,o us2eli da +e i1vede,o. Mrkadi+e Nikola+evi. na, +e 2redlo5io0 kao 34o i 4re-a0 da 2o.ne,o sa ?kad -i? i sa da4i, okolnos4i,a. Mi s,o 2o.eli da +edan drugo, ne34o 2ri.a,o0 ali 4o ni+e -ila slo-odna igra uo-ra1il+e0 nego nasilno /eIen+e i1 se-e0 i1,i3l+an+e 1a,isli ko+e nas0 naravno0 nisu ,ogle da 2o-ude na s4varala34vo. Magne4 gledali34a -io +e +a.i od 4ragi.niE u5asa na 2o1orni/i. K B 4o,e slu.a+u K odlu.io +e For/ov K odvo+i,o se o2e4 od 2ar4era i odigra+,o ove ?u5ase? i1a s2u34ene 1avese. Lavesu su s2us4ili i na3a draga gos4inska so-a 2os4ala +e o2e4 2ri+a4na. For/ov i 7aE,anov vra4ili su se i1 gledali34a i 2onovo su na, 2os4ali 2ri+a4ni i srda.ni. Mi s,o 2o.eli da igra,o. Mirna ,es4a ve5-e 2o3la su na, 1a ruko,0 ali0 kada +e do3lo do dra,e0 ,ene ni+e 1adovol+avala ,o+a igra0 E4eo sa, da da, ,nogo vi3e0 sa,o ,i +e nedos4a+alo osećan+a i 4e,2era,en4a. D sa, ne 2ri,eću+ući0 +a sa, se i1vi4o2erio i 2o3ao lini+o, glu,a.kog sa,o2oka1ivan+a. B4is/i For/ova 2o4vrdili su ,o+e oseća+e. ;n +e rekao: K B 2o.e4ku s4e de+s4vovali 2ravilno0 a na kra+u s4e 2reds4avl+ali radn+u. B s4vari0 vi s4e /edili i1 se-e osećan+a ili0 kako Ua,le4 ka5e0 ?/e2ali s4ras4i u dron+ke?. L-og 4oga +e u1aludno 4u5i4i se na /rni o4vor. Ne s,e4a va, sa,o on da 2ravilno 5ivi4e na 2o1orni/i0 +er se i i1a s2u34ene 1avese 2oka1ao is4i re1ul4a4. K Mko ,i 2red o4voreno, 1aveso, s,e4a gledali34e K 2ri1nao sa, K onda ,i i1a s2u34ene 1avese0 da ka5e, is4inu0 s,e4a4e vi i Dvan Pla4onovi.. K 6e2o0 -oga,iW K ko,i.no +e u1viknuo For/ov. K Dvane Pla4onovi.uW @vr3ili s,o svo+eW Mi s,o is4o 34o i /rni o4vorW Ua+de da se uvredi,o i da ode,oW Neka igra+u sa,i. Mrkadi+e Nikola+evi. i Dvan Pla4onovi. i1i3li su 4ragiko,i.ni, Eodo,. La n+i,a su se u2u4ili i svi os4ali. Mi s,o se ose4ili sa,i i 2ro-ali da igra,o ve5-u -e1 svedoka0 -e1 oniE ko+i na, s,e4a+u. Cudnova4o0 ali kad s,o os4ali sa,i -ilo na, +e +o3 gore. Mo+a 2a5n+a +e 2re3la na 2ar4nera. =a sa, na2regnu4o 2ra4io n+egovu igru0 kri4ikovao +e i sa,0 ,i,o vol+e0 2os4ao gledala/. M i ,o+i 2ar4neri su 2a5l+ivo gledali na ,ene. =a sa, se ose4io is4ovre,eno i kao gledala/ ko+i 2os,a4ra i kao glu,a/ ko+i +avno igra. 9a0 na+1ad0 glu2o +e0 dosadno0 a 34o +e glavno0 -es,isleno +e igra4i +edan 1a drugog. Mli 4ada sa, slu.a+no video se-e u ogledalu0 svideo sa, se se-i0 oEra-rio sa, se i se4io se do,aćeg rada nad ;4elo,0 kada sa,0 kao i danas0 2reds4avl+ao 1a sa,oga se-e0 gleda+ući u ogledalo. Meni +e

-ilo 2ri+a4no da -ude, ?svo+ so2s4veni gledala/?. Po+avila se vera u se-e0 a 1a4i, sa, se slo5io sa 2redlogo, Zus4ova da 2o1ove,o For/ova i 7aE,anova i 2oka5e,o i, re1ul4a4e na3eg rada. Silo +e ne2o4re-no 2oka1a4i i,0 +er su oni već kro1 2uko4inu vra4a 2os,a4rali ono 34o s,o ,i 2reds4avl+ali sa,i. Po n+iEovi, re.i,a0 4o i1voIen+e -ilo +e gore nego i1a 2odignu4e 1avese. ;nda +e -ilo rIavo0 ali skro,no i u1dr5ano0 a sad +e is2alo 4akoIe rIavo0 ali sa,ouvereno i ra1,e4l+ivo. Gada +e For/ov davao o/enu o dana3n+e, radu0 i1gledalo +e da na,a0 kad +e 2odignu4a 1avesa0 s,e4a gledala/ ko+i sedi 4a,o u ,raku0 i1a ra,2e: a kad +e s2u34ena 1avesa na,a su s,e4ali Mrkadi+e Nikola+evi. i Dvan Pla4onovi.0 ko+i su sedeli 4u0 u so-iH kad s,o -ili sa,i s,e4ao na, +e 2ar4ner ko+i se 1a nas 2reo-raćao u gledao/aH a kada sa, igrao sa, 1a se-e0 onda sa, i sa,0 so2s4veni gledala/0 s,e4ao se-i sa,o, kao glu,/u. D 4ako0 kuda god 2ogleda4e svuda se giedala/ +avl+a kao s,e4n+a. Mli0 is4ovre,eno0 igra4i -e1 n+ega +e dosadno. K :ori s4e nego ,ala de/aW K 2rekoreo nas +e For/ov. K Ne,a,o kud K odlu.io +e on 2osle kra4ke 2au1e K 4re-a 2rivre,eno os4avi4i ve5-an+a i 1a-avi4i se o-+ek4i,a 2a5n+e. ;ni su glavni kriv/i 1a sve 34o se desilo0 sa n+i,a ću i 2o.e4i idućeg .asa. 9anas +e u gledali34u visio na42is: @F<M7M6MCGM PMaN=M Lavesa0 ko+a 2reds4avl+a .e4vr4i 1id na3e 2ri+a4ne gos4inske so-e0 -ila +e dignu4a0 a s4oli/e0 o-i.no 2rislon+ene na n+u0 ra1,e34ene. Na3a draga so-a0 os4av3i -e1 +ednoga 1ida0 -ila +e i1lo5ena sva.i+e, 2ogledu0 s+edin+ena sa gledali34e,. ;na se 2re4vorila u o-d.an dekor i i1gu-ila udo-nos4. Na 1idovi,a dekora0 na ra1ni, ,es4i,a0 visile su elek4ri.ne 5i/e sa la,2i/a,a kao 1a ilu,ina/i+u. Nas su 2osadili u red kod sa,e ra,2e. Nas4alo +e sve.ano ću4an+e. K Go,e +e o42ala 2o42e4i/aV K od+edan2u4 nas +e u2i4ao Mrkadi+e Nikola+evi.. B.eni/i su s4ali da ra1gleda+u svo+u i 4uIu o-uću i 2redali se 4o, 2oslu svo, 2a5n+o,. For/ov +e 2os4avio novo 2i4an+e: K Z4a se sad desilo u gledali34uV Mi nis,o 1nali 34a da odgovori,o. K Gako0 nis4e 2ri,e4ili ,oga sekre4ara0 4og na+Ei4ri+eg li na+-u.ni+eg .ovekaV ;n +e dola1io k ,eni sa Ear4i+a,a 1a 2o42is. Lais4a0 ,i ga nis,o videli. K Gakvo .udoW K u1viknuo +e For/ov. K Gako se 4o ,oglo desi4iV Pa +o3 2red o4voreno, 1aveso,W Lar ,e nis4e uveravali da gledali34e neodol+ivo vu.e k se-iV K =a sa, -io 1au1e4 2o42e4i/o, K 2ravdao sa, se. K GakoW K +o3 vi3e se 1a.udio For/ov. K Ni34avna ,ala 2o42e4i/a 2oka1ala se ,oćni+a od ogro,nog /rnog o4vora 2or4alaV Lna.i0 ni+e 4ako 4e3ko odvo+i4i se od n+ega. Fa+na +e0 kao 34o vidi4e0 sasvi, 2ros4a: da -i s,o se odvo+ili od gledali34a 4re-a se odu3evi4i oni, 34o +e na 2o1orni/i. ?Pa 1ais4a K 2o,islio sa, K 4re-alo ,i +e +edan 4renu4ak da se 1ain4eresu+e, oni, 34o +e sa ove s4rane ra,2e0 i +a sa,0 ,i,o vol+e0 2res4ao da ,isli, na ono 34o se nala1i sa one s4rane?. @e4io sa, se rasu4iE eksera na 2o1orni/i i ra1govora sa radniko, 2ovodo, n+iE. Fo +e -ilo na +edno+ 2ro-i 1a na3u 2ro-nu 2reds4avu. Fada sa, se 4oliko 1aneo ekseri,a i ra1govoro, o n+i,a sa radniko,0 da sa, 1a-oravio na /rni o4vor ko+i 1+a2i. K @ad0 nada, se K re1i,ovao +e For/ov K ra1u,eli s4e da +e glu,/u 2o4re-an o-+eka4 2a5n+e0 sa,o ne u gledali34u0 već na 2o1orni/i i0 ukoliko +e 2rivla.ni+i 4akav o-+eka40 u4oliko on lak3e vlada 2a5n+o, glu,/a. Ne,a ni +ednog 4renu4ka u .ovekovu 5ivo4u da n+egova 2a5n+a ni+e 2rivu.ena kakvi, -ilo o-+ek4o,. Pri 4o,e ukoliko +e o-+eka4 2rivla.n+i0 u4oliko sna5ni+e vlada nad 2a5n+o, glu,/a. 9a -is,o ga odvo+ili od gledali34a0 glu,/u 4re-a ve34o uka1a4i na 1ani,l+ivi o-+eka4 ovde0 na 2o1orni/i. Lna4e kako ,a+ka odvla.i 2a5n+u svoga de4e4a igra.ko,. Fako +e ne34o i glu,/u 2o4re-no da u,e naći 1a se-e igra.ku ko+a odva+a od gledali34a. ?D2ak K ,islio sa, K 34a će na, da na silu 4ra5i,o se-i o-+ek4e kada iE +e i -e1 4oga dos4a na 2o1orni/iV? K Mko sa, +a K su-+eka40 onda +e sve ono 34o +e i1van ,ene K o-+eka4. M i1van ,ene +e /eo sve4... Goliko +e svakovrsniE o-+eka4aW La34o iE s4vara4iV

Na 4o +e For/ov rekao da 4ako -iva u 5ivo4u. Fa,o0 1ais4a0 o-+ek4i ni.u i 2rivla.e na3u 2a5n+u sa,i so-o,0 2rirodno. Fa,o ,i odli.no 1na,o koga i kako 4re-a gleda4i u svako, 4renu4ku na3ega -i4isan+a. Mli u 2o1ori34u ni+e 4ako K u 2o1ori34u 2os4o+i gledali34e sa /rni, o4voro, 2or4ala0 ko+i s,e4a glu,/u da 5ivi nor,alno. =a0 2o re.i,a For/ova0 4re-a -ol+e nego svi os4ali 4o da 1na, 2osle 2reds4ave ?;4ela?. M0 ,eIu4i,0 kod nas0 na na3o+ s4rani ra,2e0 na 2o1orni/i i,a ,nogo o-+eka4a daleko 1ani,l+ivi+iE od /rnog o4vora 2or4ala. Fre-a sa,o u,e4i do-ro vide4i ono 34o se nala1i na s/eniH 4re-a 2o,oću sis4e,a4skiE ve5-an+a nau.i4i da se 1adr5i 2a5n+a na 2o1orni/i. Fre-a ra1vi+a4i naro.i4u 4eEniku ko+a 2o,a5e da se 4ako 2rive5e,o 1a o-+eka4 da -i nas o-+eka40 ko+i se nala1i na 2o1orni/i0 odvra4io od onoga 34o +e i1van n+e. Graće re.eno0 2o re.i,a For/ova0 i,a,o da naući,o gleda4i i vide4i na 2o1orni/i. B,es4o 2redavan+a o o-+ek4i,a u 5ivo4u0 a 2re,a 4o,e i na 2o1orni/i0 For/ov +e rekao da će na, iE slikovi4o 2oka1a4i na sa,o+ 2o1orni/i. K Neka sve4le 4a.ke i 2ovr3ine ko+e vi sada vidi4e ilus4ru+u ra1ne o-like o-+eka4a 2o1na4e u 5ivo4u0 2a0 2re,a 4o,e0 neo2Eodne i u 2o1ori34u. B gledali34u i na 2o1orni/i nas4ala +e 2o42una 4a,a. Gro1 nekoliko sekunda 2red sa,i, na3i, nose,0 na s4olu oko koga s,o sedeli0 1asve4lela +e ,ala elek4ri.na la,2i/a0 skrivena u ku4i+i. B 2o42uno, ,raku sve4la 4a.ka -ila +e +edini 2ri,e4ni ,a,a/. ;na sa,a 2rivukla +e na se-e na3u 2a5n+u. K ;va la,2i/a ko+a sve4li u 4a,i K o-+asnio +e For/ov K ilus4ru+e na, -liski o-+eka4 K 4a.ku. Mi se koris4i,o n+i,e u oni, 4renu/i,a kada na, +e 2o4re-no da usredsredi,o 2a5n+u0 da +o+ ne da,o da se rase+e i da se udal+i. Gada +e u2alio osve4l+en+e0 For/ov se o-ra4io u.eni/i,a: K Gon/en4ra/i+a 2a5n+e na sve4lu 4a.ku u 4a,i lako va, 2ola1i 1a ruko,. @ad 2ro-a+,o da 2onovi,o 4u is4u ve5-u0 sa,o ne u 4a,i0 već na sve4los4i. K For/ov +e naredio +edno,e u.eniku da do-ro ra1gleda naslon s4oli/e0 ,eni K rekvi1i4arski JalsiJika4 e,al+a na s4olu0 4reće, +e dao +edan ,ali ukras0 .e4vr4o,e K 2isal+ku0 2e4o,e kana20 3es4o,e 2alidrv/a i 4ako dal+e. Zus4ov +e 2o.eo da ras2reda kana20 ali sa, ga +a 1aus4avio rekav3i da na, +e ve5-a da4a ne 1-og radn+e0 nego sa,o 1-og 2a5n+e0 2a 1a4o ,i ,o5e,o sa,o da 2os,a4ra,o 2red,e4e i da ra1,i3l+a,o 2ovodo, n+iE. Mli se Pa3a ni+e slo5io i nas4avio +e 2o svo,e. 9a -is,o re3ili s2or0 o-ra4ili s,o se For/ovu. ;n +e rekao: K Gada se 2a5n+a usredsredi na o-+eka40 onda se0 2rirodno0 +avl+a 2o4re-a da u.ini,o ne34o s n+i,. 7adn+a +o3 vi3e usredsreIu+e 2a5n+u na o-+eka4. Na 4a+ na.in 2a5n+a0 s4a2a+ući se sa radn+o, i u1a+a,no se 2re2lićući0 s4vara .vrs4u ve1u sa o-+ek4o,. Gada sa, +a 2o.eo 2onovo da ra1geda, dasku na s4olu sa ve34a.ki, e,al+e,0 2roE4elo ,i se da +edno, o34ri/o,0 ko+a ,i +e 2ala u ruke0 2revu.e, 2o kon4uri /r4e5a. Fa+ 2osao ,e +e 1ais4a nagonio da +o3 2a5l+ivi+e ra1gleda, i udu-i, se u /r4e5. La 4o vre,e Pa3a +e usredsreIeno ras2redao kana2 i 4o +e radio odu3evl+eno. 9rugi u.eni/i 2redali su se 4akoIe ili neko+ radn+i ili 2a5l+ivo, ra1gledan+u o-+ek4a. Na+1ad +e For/ov 2ri1nao: K Sliski o-+eka4 K 4a.ka0 2ola1i va, 1a ruko, ne sa,o u ,raku0 nego i na sve4los4i. Fo +e do-roW La4i, na, +e 2oka1ao0 na+2re u 2o42uno+ 4a,i a onda i na sve4los4i0 sredn+i i udal+eni+i o-+eka4 K 4a.ku. Gao i u 2rvo, 2ri,eru sa -liski, o-+ek4o, K 4a.ko,0 da -is,o 1adr5ali 2a5n+u na o-+ek4u 34o +e ,ogućno du5e vre,e0 ,i s,o ,orali da o2ravda,o na3e gledan+e 1a,isli,a svo+e uo-ra1il+e. Nova ve5-an+a u ,raku us2ela su na, lako. B2alili su 2unu sve4los4. K @ada ra1gleda+4e 2a5l+ivo sve4 s4vari oko se-e0 oda-eri4e ,eIu n+i,a +edan ko+i -ilo0 sredn+i ili udal+eni o-+eka4 K 4a.ku i usredsredi4e na n+e,u svu svo+u 2a5n+u K 2redlo5io na, +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Bkoliko +e -ilo 4ako ,nogo 2red,e4a0 -liskiE0 na sredn+o+ udal+enos4i i udal+eniE0 da se u 2rvi, 4renu/i,a 2ogled ni+e ,ogao da 1aus4avi. B,es4o +ednog o-+ek4a K 4a.ke ,eni +e 2ala u o.i dese4ina 2red,e4a ko+e -iE0 kad -iE E4eo da 2ravi, kala,-ur0 na1vao ne o-+ek4o, K 4a.ko,0 već o-+ek4o, K Eil+adu 4a.aka. Na+1ad sa, se 1aus4avio na +edno+ s4a4ui/i0 4a,o daleko0 na ka,inu0 ali nisa, ,ogao dugo da +e 1adr5i, u sredi34u svo+e 2a5n+e0 +er ,e +e sve uokolo odvla.ilo i uskoro se

s4a4ui/a i1gu-ila ,eIu s4o4ino, drugiE 2red,e4a. K MEaW K uskliknuo +e For/ov. K ;.evidno0 2re nego 34o se 2os4igne sredn+i i udal+eni o-+eka4 K 4a.ka na sve4los4i0 4re-a 2ros4o nau.i4i da se gleda i vidi na 2o1orni/iW K Z4a 4u i,a da se u.iV K u2i4ao +e neko. K GakoV Fo +e vrlo 4e3ko 2red l+udi,a0 2red /rni, o4voro, 2or4ala. 8vo0 na 2ri,er: +edna ,o+a ses4ri.ina vrlo voli da 2o+ede i da se 2o3ali i da 2o4r.i i da 2ora1govara. 9osad +e ona ru.avala sa,a K u de.+o+ so-i. @ad su +e 2osadili 1a 1a+edni.ki s4o0 i ona +e 1a-oravila i da +ede i da ra1govara i da 2ravi nes4a3luke. ?La34o ne +ede30 1a34o ne 2ri.a3V? K 2i4a+u +e. K ?M 1a34o vi gleda4eV? K odgovara de4e. Gako da +e 2onovo nau.i,o da +ede0 da ra1govara i da se 3ali K 2red l+udi,aV Fako +e i sa va,a. B 5ivo4u vi u,e4e i da Eoda4e0 i da sedi4e0 i da govori4e0 i da gleda4e0 a u 2o1ori34u gu-i4e 4e s2oso-nos4i i govori4e se-i oseća+ući -li1inu go,ile: ?M 1a34o oni gleda+uVW? Fre-a i vas sve,u0 sasvi, is2o.e4ka0 u.i4i na 2o1orni/i i 2red l+udi,a. La2a,4i4e: sve0 .ak i na+2ros4i+e0 ele,en4arne radn+e0 ko+e ,i i1vanredno 1na,o u 5ivo4u0 i1vi4o2erava+u se kad .ovek i1iIe na 2o1orni/u0 2red osve4l+enu ra,2u i 2red ,nogo-ro+nu go,ilu. 84o 1-og .ega +e na 2o1orni/i neo2Eodno 2onovo u.i4i da se Eoda0 da se kreće0 da se sedi0 da se le5i. ; 4o,e sa, va, već govorio na 2rvi, .asovi,a. 9anas0 u ve1i s 2i4an+e, o 2a5n+i0 doda+e, ono,e 34o sa, rekao da va, +e +o3 neo2Eodno u.i4i da na 2o1orni/i gleda4e i vidi4e0 da slu3a4e i da .u+e4e. B1,i4e ko+i -ilo 2red,e4W K rekao +e For/ov kada su se u.eni/i ra1,es4ili na 2o1orni/i 2red 2odignu4o, 1aveso,. K D1a-eri4e se-i o-+eka40 ,akar i ova+ 2e3kir sa sve4li,0 dre.eći, 3ara,a0 ko+i visi na 1idu. @vi su 2o.eli 2a5l+ivo da gleda+u u 2e3kir. K NeW K 1aus4avio nas +e For/ov. K Fo ni+e gledan+e0 već -ul+en+e u o-+eka4. Mi s,o 2res4ali da se na2re5e,o0 ali 4o ni+e uverilo Mrkadi+a Nikola+evi.a da vidi,o ono na 34a su -ile u2erene na3e o.i. K Pa5l+ivi+eW K ko,andovao +e For/ov. @vi su se nagnuli na2red. K D2ak +e 4u ,alo 2a5n+e0 a ,nogo ,eEani.kog gledan+a. Mi s,o na,r34ili o-rve i 2o4rudili se da i1gleda,o 2a5l+ivi. K Si4i i 2reds4avl+a4i se 2a5l+ivii, ni+e +edno is4o. Ds2i4a+4e sa,i se-e 34a +e JalsiJika4 a 34a +e is4insko gledan+e. Posle dugog 2rilagoIavan+a ,i s,o 1aseli ,irno0 2o4rudili se da se ne na2re5e,o i gledali s,o u 2e3kir. ;d+edan2u4 se Mrkadi+e Nikola+evi. 1as,e+ao i o-ra4io se ,eni: K Gad -is,o ,ogli sad da vas Jo4ograJi3e,o0 vi ne -is4e verovali da .ovek ,o5e 1-og velikog na2re1an+a da doIe do 4akvog a2surda do kakvog s4e vi se-e sad doveli. <a3e su o.i -ukvalno isko.ile i1 o.niE du2l+i. Lar +e ono,e ko Eoće da gleda 2o4re-no 4akvo +ako na2re1an+eV Man+e0 ,an+eW @asvi, se oslo-odi4e na2re1an+a. 9evedese4 2e4 2ro/ena4a K doleW =o3... =o3... La34o vas 4ako vu.e o-+eka40 1a34o se nagin+e4e 2re,a n+e,uV Povu/i4e se na1adW Malo +e0 ,aloW =o30 +o3W Mnogo vi3e ` sale4ao ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Z4o +e on u2orni+e 2onavl+ao svo+e ?+o30 +o3?0 4o +e ,an+e -ilo na2re1an+a ko+e ,i +e s,e4alo da gleda, i vidi,. D1li3nos4 na2re1an+a +e ogro,na0 nesEva4l+iva. ; n+egovi, ra1,era,a ne,a,o 2reds4avu kad 1gr-l+eni s4o+i,o 2red o4voro, 2or4ala. For/ov +e u 2ravu kad govori o oniE dvadese4 2e4 2ro/ena4a i1li3nog na2re1an+a u glu,a.ko, gledan+u na 2o1orni/i. K Gako +e 2ros4o i kako +e ,alo 2o4re-no da -is,o gledali i videliW K u1viknuo sa, u veliko, odu3evl+en+u. K Fo +e i1vanredno lako kad se u2oredi sa oni, 34o sa, +a dosad radio. Gako se sa,o nisa, se4io da se ovako K iskola.eniE o.i+u i na2regnu4a 4ela ni34a ne ,o5e vide4i0 a ovako K -e1 ikakvog na2re1an+a i 4ruda K ,o5e se ra1gleda4i sve do si4ni/a. Mli 4o i +es4e 4e3ko: ni34a ne radi4i na s/eni. K Pa daW K 2riEva4io +e Mrkadi+e Nikola+evi. K L-og 4oga 34o svi ,isle u 4i, 4renu/i,a: 1a34o gledao/i da+u nova/ ako se +a ni.i, ne 4rudi, da i, 2reds4avl+a,V Po4re-no +e 1aslu5i4i svo+u glu,a.ku 2la4u0 2o4re-no +e 1a-avl+a4i gledao/aW Gako +e 2ri+a4no s4an+e sede4i na 2o1orni/i nena2regnu4o0 ,irno gleda4i i vide4i. D,a4i na 4o 2ravo 2red ra1+a2l+eno, 2rovali+o, 2or4ala. Gada ose4i4e 4o 2ravo da 5ivi4e na 2o1orni/i0 4ada ni34a ni+e

s4ra3no. =a sa, danas u5ivao na s/eni u 2ros4o,0 2rirodno,0 l+udsko, gledan+u i sećao se 4akvog is4og 2ros4og seden+a Mrkadi+a Nikola+evi.a na 2rvo, .asu. B 5ivo4u 4o s4an+e i,i +e do-ro 2o1na4o i 4a,o ,e ono ne radu+e. =a sa, se odveć navikao na n+ega. Mli na 2o1orni/i sa, ga u2o1nao danas 2rvi 2u4 i 1a 4o iskreno 1aEval+u+e, For/ovu. K SravoW K u1viknuo +e For/ov o-raća+ući se ,eni. K 84o0 4o se 1ove gleda4i i vide4i. M kako .es4o ,i na 2o1orni/i gleda,o i ni34a ne vidi,o. K Z4a ,o5e -i4i u5asni+e od 2ra1nog glu,a.kog okaW ;no u-edi+ivo svedo.i o 4o,e da du3a onoga ko+i 4u,a.i ulogu dre,a0 ili da +e n+egova 2a5n+a negde 4a,o0 i1van 2o1ori34a i 1a,i3l+enog 5ivo4a na 2o1orni/i0 da glu,a/ 5ivi ne.i, drugi,0 34o ne,a ve1e sa ulogo,. =e1ik ko+i -r1o -r-l+a i ruke i noge ko+e se au4o,a4ski kreću ne ,ogu da 1a,ene oko ko+e da+e s,isao0 ko+e da+e 5ivo4 sve,u. Ne ka5e se u1alud 1a o.i da su ?ogledalo du3e?. ;ko glu,/a ko+i gleda i vidi 2rivla.i na se-e gledao.evu 2a5n+u i sa,i, 4i, +e u2ravl+a na is4inski o-+eka4 na ko+i 4re-a da gleda. Na2ro4iv0 2ra1no oko glu,.evo odva+a gledao.evu 2a5n+u od 2o1orni/e. Posle 4oga o-+a3n+en+a Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K =a sa, va, 2oka1ao la,2i/e ko+e 2reds4avl+a+u -liski0 sredn+i i udal+eni o-+eka4 K 4a.ku neo2Eodnu svako, -iću ko+e vidi0 2a0 2re,a 4o,e0 i svako, s/ensko, s4varala34vu i sa,o,e i1voIa.u. 6a,2e ko+e su 2oka1ane dosad 2reds4avl+ale su o-+ek4e na 2o1orni/i onakve kakve 4re-a da iE vidi sa, glu,a/. Fako 4re-a da -ude u 2o1ori34u0 ali 4ako re4ko -iva. @ada ću va, 2oka1a4i kako ne 4re-a nikada da -ude na 2o1orni/i0 ali kako0 na 5alos40 4a,o go4ovo uvek -iva kod ogro,ne većine glu,a/a. =a ću va, 2oka1a4i one o-+ek4e ko+i,a +e go4ovo uvek 1au1e4a 2a5n+a glu,a/a kada s4o+e na 2o1orni/i. Posle 4og uvoda od+edan2u4 su 1aigrale sve4le 2ege. ;ne su se ras4urile 2o /elo+ 2o1orni/i0 2o /elo, gledali34u0 ilus4ru+ući rase+anu glu,.evu 2a5n+u. Po4o, su sve4le 2ege i3.e1le0 a0 u,es4o n+iE0 na +edno+ Jo4el+i u 2ar4eru u2alila se +aka la,2a od s4o sveća. K Z4a +e 4oV K u2i4ao +e ne.i+i glas. K @4rogi kri4i.air K odgovorio +e For/ov. K N+e,u se 2oklan+a ,nogo 2a5n+e dok glu,a/ igra 2red 2u-liko,. ;2e4 su 1aigrale0 o2e4 su i3.e1le sve4le 2ege i na+1ad se u2alila nova velika la,2a. K Fo +e redi4el+. =o3 se ni+e ni ugasila 4a la,2a0 kad +e na 2o1orni/i. +edva 2ri,e4no0 -ledo0 1a5,irkala sasvi, ,ala i sla-a la,2i/a. K Fo +e -edni 2ar4ner. N+e,u se 2oklan+a ,alo 2a5n+e K 2ri,e4io +e ironi.no For/ov. Sleda la,2i/a se uskoro ugasila0 a nas +e 1asle2io reJlek4or sa sa,og 2redn+eg dela s/ene. K Fo +e suJler. La4i, su se 2onovo svuda ra1igrale sve4le 2egeH one su se 2alile i gasile. =a sa, se 4ada se4io svoga osećan+a na 2ro-no+ 2reds4avi ?;4ela?. K @Eva4a4e li sada kako +e va5no 1a glu,/a da u,e gleda4i i vide4i na 2o1orni/iV K reko +e Mrkadi+e Nikola+evi. na kra+u .asa. K 84o0 4u 4e3ku u,e4nos4 vi i,a4e da u.i4e. Na o234e ra1o.aran+e0 u,es4o Mrkadi+a Nikola+evi.a0 2o+avio se na .asu Dvan Pla4onovi. sa, i o-+avio da će on0 2o nareIen+u For/ova0 radi4i sa na,a. Na 4a+ na.in danas +e -io 2rvi .as 7aE,anova. Gakav +e on kao 2redava.V 7a1u,e se0 Dvan Pla4onovi. +e ne34o sasvi, drugo nego Mrkadi+e Nikola+evi.. Mli niko od nas ni+e o.ekivao da će se on 2oka1a4i onakav kakvog s,o ga danas u2o1nali. B 5ivo4u0 u 2risus4vu For/ova0 koga on o-o5ava0 7aE,anov +e 4iE0 skro,an i ću4l+ivH -e1 n+ega0 on +e energi.an0 odlu.an i s4rog. K Priku2i4e svu 2a5n+u. Ne -udi4e rase+aniW K ko,andovao +e on +aki,0 sigurni, glaso,. K 8vo u .e,u će -i4i ve5-a: +a ću da4i svako,e od vas o-+eka4 1a 2os,a4ran+e. <i i,a4e da 1a2a1i4e n+egov o-lik0 lini+e0 -o+e0 2o+edinos4i i oso-enos4i. @ve 4o 4re-a svr3i4i dok +a i1-ro+i, do 4ridese4. Fridese4W K reći ću. Posle 4oga ugasiću sve4los4 da ne -is4e videli o-+eka4 i 4ra5iću da govori4e o n+e,u. B ,raku vi će4e ,i o2isa4i sve 34o +e videlo va3e vi1uelno sećan+e. =a ću 2roverava4i i sravn+iva4i sa

o-+ek4o, ono 34o s4e is2ri.ali. Foga radi u2aliću 2onovo sve4los4. Pa5n+aW Po.in+e,W Malol+e4kova K ogledalo. K BE0 2o-oguW K u1,uvala se ona 2oka1u+ući ogledalo. K =e li ovoV K Ne 4re-a 2os4avl+a4i i1li3na 2i4an+a. B so-i i,a sa,o +edno ogledalo0 drugoga ne,a. Ne,a drugogaW :lu,a/ 4re-a da -ude -is4ar. K Pu3.in K slika. :ovorkov K lus4er0 <el+a,inova K al-u,. K Pli3aniV K u2i4ala +e ona sla4ki, glaso,. K =a sa, 2oka1ao. 9va2u4 ne 2onavl+a,. :lu,a/ ,ora da Eva4a u le4u. Na1vanov K ćili,. K D,a iE ,nogo. Go+iV K Gada va, ni+e +asno K odlu.i4e sa,i. Prevari4e se0 ali ne su,n+a+4e ne ras2i4u+4e. :lu,a/ 4re-a da -ude dose4l+iv. 9ose4l+iv0 ka5e,. K <+un/ov K va1a. B,noviE K 2ro1or. 9i,kova K +as4uk. <eselovski K klavir. =edan0 dva0 4ri0 .e4iri0 2e4... Dvan Pla4onovi. +e i1-ro+ao ne 5ureći do 4ridese4 i ko,andovao: K :asiW Gada +e nas4ao ,rak0 on +e 2o1vao ,ene i naredio ,i da is2ri.a, 34a sa, video. K <i s4e ,eni dali ćili, K 2o.eo sa, 2odro-no da ,u o-+a3n+ava,. K =a nisa, od,aE i1a-rao ko+i i 1a4o sa, 2ro2us4io vre,e. K Graće0 i ono 34o +e -i4no K ko,andovao +e Dvan Pla4onovi.. K ;no 34o +e -i4noW K bili, +e 2ersi+ski. ;snovna -o+a +e /rvenkas4o,rka. ;ivi.en +e 3iroki, ven/e, K o2isivao sa, +a dok 7aE,anov ni+e dreknuo: K @ve4los4W Nis4e 4a.no 1a2a,4ili0 2ri+a4ei+u ,o+W Ni+e 4a.no0 2ro,a3ili s4e. :asiW Pu3.inW K Nisa, sEva4io 2red,e4 slike. L-og kra4kovidos4i i udal+enos4i. <ideo sa, sa,o 5u4u -o+u na /rveno+ osnovi. K @ve4los4W K ko,andovao +e Dvan Pla4onovi.. K Na sli/i ne,a ni 5u4og ni /rvenog 4ona. K Lais4a0 2ro,a3io sa,0 ni+e 4a.no K .uo se -as Pu3.ina. K :ovorkovW K 2ro1vao +e 7aE,anov. K Lla4an lus4er0 ra1u,e4e li0 o-i.an. @4akleni. K @ve4los4W K ko,andovao +e Dvan Pavlovi.. K 6us4er +e ,u1e+ski0 originalan0 aleksandri+ski a,2ir. Pro,a3ili s4eW K :asiW Na1vanov0 o2i3i4e 2onovo ćili,. K =a nisa, 1nao 34a +e +o3 2o4re-no. ;2ros4i4e. =a nisa, ,islio K i1vin+avao sa, se0 i1nenada uEvaćen. K 9rugi 2u4 ,isli4e. Ds2ravl+a+4e gre3ke i ne sedi4e ni sekunde skr34eniE ruku0 -e1 2osla. Lna+4e svi: +a ću 2i4a4i 2o dva i 2o .e4iri 2u4a dok ne do-i+e, 4a.an o2is u4iska. Pu3.inW K Pro,a3io sa,. 9va2u4 2ro,a3io. Na kra+u kra+eva0 7aE,anov +e 2os4igao 4o da s,o ,i da4e 2red,e4e 2rou.ili do na+,an+iE si4ni/a i o2isali iE. Foga radi ,ene +e ,orao da 2ro1iva 2e4 2u4a. Fa+ nervo1ni rad u 2uno, 4e,2u 2rodu5io se 2ola .asa. ;d n+ega su na, se +ako u,orile o.i i na2regnula 2a5n+a. @a 4akvo, kra+n+o, in4en1ivno3ću ne,ogućno +e du5e 2rodu5i4i ve5-an+a. 7aE,anov 1na 4o i 1a4o ra1-i+a svo+ .as na dva dela0 svaki 2o 2ola sa4a. Mi s,o 2rivre,eno o-us4avili ve5-an+a i o4i3li na .as ri4,ike. Posle n+ega nas4avili s,o .as 7aE,anova0 na ko+e, s,o radili ono is4o 34o i na 2rvo+ 2olovini .asa. @a,o se -ro+an+e skra4ilo na dvadese4. Dvan Pla4onovi. +e o-ećao da će ve5-an+a doves4i na 4ri sekunde do 2e4 sekundi. K 84o kako će,o i1o34ri4i 2a5n+u K i1+avio +e on. @ada0 dok 1a2isu+e, u dnevnik dana3n+i .as Dvana Pla4onovi.a0 u ,eni se +avl+a su,n+a: da lii +e 2o4re-no s4enograJski 1a2isiva4i ono 34o se de3ava na .asovi,a Dvana Pla4onovi.aV Dli0 ,o5e -i4i da +e -ol+e 1a2isiva4i ova ve5-an+a u 1ase-nu sveskuV Nek 4e -ele3ke 2reds4avl+a+u 1-irku 2rak4i.niE ve5-an+a svo+e vrs4e0 1-irku 1ada4aka ili ?4rening?0 kako +e svo+e .asove na1vao sa, Dvan Pla4onovi.. Fe -ele3ke 2oslu5iće ,i 2riliko, svakodnevniE ve5-an+a0 a0 vre,eno,0 ,o5e -i4i0 i 2riliko, re5iran+a i 2reIavan+a. Fako ću i da radi,. ;dsad ću i,a4i dve sveske: u +edno+ >ovo+A 2rodu5iću da vodi, svo+ dnevnik i da -ele5i, sa,u 4eori+u u,e4nos4i ko+u na, 2reda+e For/ov0 a u drugo+ ću -ele5i4i 2rak4i.na ve5-an+a ko+a i1vodi,o sa 7aE,anovi,. Fo će -i4i 1-irka 1ada4aka i1 sis4e,a 1a .asove ?4reninga?.

For/ov +e danas 2rodu5io sve4losnu ilus4ra/i+u o-+eka4a 2a5n+e na 2o1orni/i. ;n +e rekao: K 9osad s,o i,ali 2osla sa o-+ek4i,a u vidu 4a.aka. @ada ću va, 2oka1a4i 4ako1vani krug 2a5n+e. ;n 2reds4avl+a ne +ednu 4a.ku0 već .i4av deo ,aloga ra1,era i sadr5i ,nogo sa,os4alniE o-+eka4a. Pogled 2reska.e s +ednog na drugi0 ali ne i1la1i i1 grani/a o-ele5eniE krugo, 2a5n+e. Posle dolaska For/ova nas4ao +e ,rak0 a kro1 +ednu sekundu u2alila se velika la,2a na s4olu kra+ ko+ega sa, +a sedeo. M-a5ur +e -a/ao okruglu sve4lu 2ovr3inu dole0 na ,o+u glavu i ruke. ;na +e veselo osve4l+avala sredinu s4ola na ko,e su se nala1ile ra1ne si4ni/e. ;s4ali veliki deo s/ene i gledali34e 2o4onuli su u du-ok ,rak. B4oliko sa, se +a 2ri+a4ni+e osećao u sve4lo, krugu la,2e ko+i kao da +e u2i+ao svu ,o+u 2a5n+u u svo+ sve4li0 4a,o, o,eIeni krug. K 84o0 ova sve4la 2ovr3ina na s4olu K rekao na, +e For/ov ` ilus4ru+e ,ali krug 2a5n+e. <i sa,i0 ili0 4a.ni+e0 va3e glave i ruke ko+e se nala1e u o-las4i sve4los4i u n+egovo, su sredi34u. Fakav krug +e sli.an ,alo, so.ivu Jo4ograJskoga a2ara4a ko+e de4al+i1u+e na+,an+e delove o-+ek4a. For/ov +e i,ao 2ravo: sve si4ni/e ko+e su s4a+ale na s4olu u usko, krugu sve4los4i sa,e so-o, su 2rivla.dle 2a5n+u k se-i. K Fre-a se sa,o ose4i4i u sve4losno, krugu u 2o42uno, ,raku i od,aE će,o -i4i odvo+eni od svega. Fa,o0 u sve4losno, krugu0 kao kod kuće0 ne 2la3i,o se nikoga i ne s4idi,o se ni.ega. Fa,o 1a-oravl+a,o da i1 4a,e sa sviE s4rana na3 5ivo4 2os,a4ra+u ,noge 4ude o.i. B ,alo, sve4losno, krugu oseća,o se vi3e kod kuće nego .ak i u svo, so2s4veno, s4anu. Fa,o rado1nala do,aći/a 2os,a4ra kro1 kl+u.aoni/u0 dok u ,alo, krugu /rni 1idovi ,raka ko+i ga okru5ava+u i1gleda+u ne2rovidni. B 4ako usko, sve4lo, krugu0 kao kad se 2ri-ere 2a5n+a0 lako +e ne sa,o 2os,a4ra4i 2red,e4e u n+iEovi, 4anani, 2o+edinos4i,a nego i 5ive4i na+in4i,ni+i, osećan+i,a i 1a,isli,a i vr3i4i slo5ene radn+eH ,ogućno +e re3ava4i 4e3ke 1ada4ke0 ra1u,eva4i svo+a 4anana osećan+a i ,isli0 ,ogućno +e o234i4i s drugo, li.no3ću0 oseća4i +e0 2overava4i +o+ svo+e na+in4i,ni+e ,isli0 vaskrsava4i u sećan+u ono 34o +e 2ro3lo0 ,a34a4i o ono,e 34o će doći. For/ov +e sEva4io ,o+e du3evno s4an+e. Pri3ao +e sa,o+ ra,2i i rekao ,i 5ivo: K La2a,4i4e: ovo s4an+e u ko,e s4e vi sada na1iva se na na3e, +e1iku ?+avna usa,l+enos4?. =avna0 1a4o 34o s,o ,i svi sa va,a. Bsa,l+enos40 1a4o 34o s4e vi odel+eni od nas ,ali, krugo, 2a5n+e. Na 2reds4avi0 2red o.i,a ,nogo-ro+ne 2u-like0 vi se uvek ,o5e4e 2ovući u usa,l+enos40 kao 2u5 u svo+u kući/u. @ad ću va, 2oka1a4i sredn+i krug 2a5n+e. Nas4ao +e ,rak. La4i, +e osve4l+en dos4a veliki 2ros4or sa na,e34a+e,: sa s4olo,0 s4oli/a,a0 uglo, gde s4o+i klavir0 sa ka,ino, i veliko, naslon+a.o, is2red n+ega. =a sa, se o-reo u sredi34u 4oga kruga. Silo +e ne,ogućno od+edan2u4 o.i,a o-uEva4i4i .i4av 2ros4or. Morao sa, da ga ra1gleda, 2o delovi,a. @vaka s4var u unu4ra3n+os4i kruga -ila +e odel+eni0 sa,os4alni o-+eka4K4a.ka. Nesreća +e sa,o u 4o,e 34o su se u uveli.ano, osve4l+eno, 2ros4oru +avili 2olu4onovi. Fi 2olu4onovi -ili su i1van sve4losnog kruga0 1-og .ega +e n+egova ivi/a 2os4ala neodreIeni+a. ;si, 4oga0 2ovećao se 2ros4or na ko,e sa, +a -io usa,l+en. Mko -i se ,ali krug ,ogao da u2oredi sa ,o,a.ki, s4ano,0 onda -i sredn+i 2odsećao na 2orodi.ni s4an. Gao 34o +e u 2ra1no+0 Eladno+ 1ase-no+ kući od dese4ine so-a ne2ri+a4no 5ive4i sa, K -e1 do,a1luka0 4ako sa, i +a E4eo da vra4i, svo+ dragi ,ali krug 2a5n+e. Mli +a sa, 4ako osećao i rasudivao sa,o do4=e dok sa, -io sa,. Gada su k ,eni u osve4l+eni krug u3li Zus4ov0 Pu3.in0 Malol+e4kova0 <+un/ov i drugi0 ,i s,o se +edva u n+e,u s,es4ili. ;-ra1ovala se gru2a ko+a se ra1,es4ila 2o naslon+a.a,a0 s4oli/a,a i na divanu. <eliik 2ros4or da+e ,aEa 3iroko+ radn+i. B veliko, 2ros4oru ugodni+e +e ra1govara4i o o234i, a ne o li.ni,0 in4i,ni, 2i4an+i,a. LaEval+u+ući 4o,e0 u sredn+e, krugu ,i s,o lako s4vorili 5ivu0 ,ladala.ku i va4renu gru2nu s/enu. ;na se ne ,o5e da 2onovi 2o nareden+u. @li.no ,alo,e0 i sredn+i sve4losni krug0 ko+i +e danas 2oka1ao For/ov0 u.inio +e da sEva4i, li.no osećan+e glu,.evo u 4renu4ku kada se 3iri 2ros4or 2a5n+e. B1gred da 2o,ene, +ednu 1ani,l+ivu 2o+edinos4: 1a sve vre,e dana3n+ega .asa ,eni ni+edan2u4 ni+e 2ao na 2a,e4 ,o+ ,rski ne2ri+a4el+ na 2o1orni/i K /rni o4vor 2or4ala. Cudnova4oW K 8vo va, veliki krug K rekao +e For/ov kada se /ela gos4inska so-a osve4lila +ako, sve4lo3ću. Dako su druge so-e os4ale u 4a,i0 i2ak +e 2a5n+a već 1alu4ala u veliko, 2ros4oru.

K M evo va, na+veći krugW K u1viknuo +e Mrkadi+e Nikola+evi. kada su sve os4ale so-e osve4l+ene 2uno, sve4lo3ću. =a sa, se i1gu-io u veliko, 2ros4rans4vu. K 7a1,ere na+većeg kruga 1avise od dalekovidos4i gledao.eve. ;vde u so-i +a sa, 2ro3irio 2ros4or 2a5n+e koliko +e -ilo ,ogućno. Mli ako -is,o ,i ovoga 4renu4ka -ili ne u 2o1ori34u0 nego u s4e2i ili na ,oru0 onda -i ra1,er kruga 2a5n+e -io odreIen daleko, lini+o, Eori1on4a. Na 2o1orni/i 4u lini+u daleke 2ers2ek4ive slikar /r4a na 2o1adini. K @ada K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2osle ,ale 2au1e K +a ću 2onovi4i ova is4a ve5-an+a0 sa,o ne u ,raku0 nego na sve4los4i. 9a+4e ,i sad 2ri 2uno, osve4l+en+u ra,2e i suJi4a na+2re ,ali krug 2a5n+e i +avnu usa,l+enos4 u n+e,u0 a 1a4i, sredn+i i veliki krug. 9a -i 2o,ogao u.eni/i,a0 For/ov +e 2oka1ao 4eEni.ka sreds4va 1a odr5avan+e 2a5n+e ko+a se ras2lin+u+e u 2uno, osve4l+en+u. Foga radi 4re-a ograni.i4i odreIeni 2ros4or ili krug 1a vi1uelnu 2a5n+u lini+a,a sa,iE 2red,e4a ko+i se nala1e u so-i. 8vo0 na 2ri,er0 okruglog s4ola sa ra1ni, s4vari,a. Pros4or n+egove 4a-le +e o-ele5eni ,ali krug 2a5n+e na sve4los4i. M evo na 2odu +e dos4a veliki ćili, sa na,e34a+e, ko+i s4o+i na n+e,u. Fo +e sredn+i krug na sve4los4i. 9rugi +o3 veći ćili, +asno o-ele5ava veliki krug na sve4los4i. Fa,o gde +e 2od o4kriven0 For/ov od-ro+ava 2o4re-nu koli.inu kvadra4a 2arke4a. Ds4ina0 n+i,a +e 4e5e Jiksira4i lini+u odreIenoga kruga i odr5a4i 2a5n+u u n+egovo, 2ros4oru0 2a i2ak i kvadra4i 2o,a5u. K M evo va, i /eo s4an. Fo +e na+veći krug 2a5n+e na sve4los4i. Bkoliko se 3irio 2ros4or0 na ,o+u veliku 5alos40 /rni o4vor 2or4ala 2onovo se 2o+avl+ivao na 2o1orni/i i o-u1i,ao ,o+u 2a5n+u. L-og 4oga su sve rani+e ve5-e ko+e su ,i dale 2ods4reka i1gu-ile vrednos4. =a sa, se o2e4 ose4io -es2o,oćni,. <ideći u kakvo, se s4an+u nala1i,0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e ka1ao: K =a ću va, reći 1a +o3 +edan 4eEni.ki na.in ko+i 2o,a5e da se u2ravl+a 2a5n+o,. 8vo u .e,u +e on. 9ok se 3iri krug na sve4los4i K 2ros4or na3/ 2a5n+e se uveli.ava. D2ak0 4o se ,o5e 2rodu5ava4i sa,o do onoga ,o,en4a dok s4e vi s2oso-ni da u ,isli,a 1adr5i4e o-ele5enu lini+u kruga. Ci, se odreIene grani/e 2o.nu kole-a4i i nes4a+a4i0 4re-a 34o 2re krug su1i4i donde dokle +e 4o 2ris4u2a.no vi1uelno+ 2a5n+i. Mli se .es4o u 4o,e ,o,en4u desi ka4as4roJa: 2a5n+a iskli1ne i1 va3e vlas4i i i1gu-i se u 2ros4rans4vu. Fre-a +e 34o 2re 2onovo 2riku2i4i i u2ravl+a4i n+o,e. L-og 4oga se 4re-a 34o 2re o-ra4i4i 2o,oći o-+ek4a4a.ke0 ,akar 4o -ila0 na 2ri,er0 i ova la,2i/a u ku4i+i na s4olu ko+a +e sad o2e4 1asi+ala. Dako ona ni+e onako sve4la kao 34o +e i1gledala rani+e u 4a,i0 i2ak 4o n+o+ ne s,e4a da i sad 2rivla.i 2a5n+u. Po34o s4e +e sada 1a 4renu4ak u.vrs4ili0 s4vori4e na+2re ,ali krug na sve4los4i sa la,2o, u n+egovo, sredi34u. Po4o, odredi4e sredn+i krug 2a5n+e na sve4los4i i u n+e,u nekoliko ,aliE. Mi s,o i1vr3ili sve 34o na, +e nareIeno. Gada se 2ros4or 2a5n+e ra3irio do grani/e0 +a sa, se o2e4 i1gu-io u ogro,no, 2ros4rans4vu 2o1orni/e. Na okruglo, s4olu u 2uno, osve4l+en+u 2onovo se u2alila la,2a u ku4i+i. K :leda+4e -r5e na ova+ o-+eka4 K 4a.kuW K doviknuo sa, +e For/ov. =a sa, u2ro 2ogled u la,2u ko+a +/ gorela usred 2unoga osve4l+en+a i skoro nisa, ni 2ri,e4io kako se uokolo sve u4o2ilo u ,rak i kako se i1 velikog kruga o-ra1ovao K sredn+i. La4i, se sredn+i krug su1io do ,aloga. Fo +e -ol+eW =a slo-odno vlada, svo+i, dragi, ,ali, krugo,. Posle 4oga +e Mrkadi+e Nikola+evi. u 4a,i i1vr3io već 2o1na4e 2rela1e od ,aloga na veliki krug i o-ra4no K od velikoga na ,ali0 2a o2e4 od ,aloga na veliki i o-ra4no. Fi 2rela1i -ili su 2onovl+eni dese4inu 2u4a i ,i s,o se0 na kra+u kra+eva. do i1vesne ,ere na n+iE 2rivikli. Mli sad0 2o34o +e dese4 2u4a 2onovio0 dok s,o gledali na+veći krug i kada se sva 2o1orni/a +ako osve4lila0 For/ov +e u1viknuo: K Fra5i4e sredn+i krug na sve4los4i i neka va3 2ogled slo-odno 3e4a 2o n+e,uW @4ani4eW ;sla-ila va, +e 2a5n+aW Sr1o se 2onova 2riEva4i4e s2asonosne la,2eW ;na 4oga radi i gori na sve4los4i. 84o 4akoW ;dli.noW @ad da+4e ,ali krug na sve4los4i. Fo ni+e 4e3ko kad u n+egovo, sredi34u gori la,2a. La4i, s,o se vra4ili o-rnu4i, redo, veliko,e krugu na sve4los4i0 Eva4a+ući se u o2asni, 4renu/i,a 1a u2al+enu la,2u ` o-+eka4K4a.ku. Fi 2rela1i na sve4los4i -ili su i1vr3eni 4akoIe ,nogo 2u4a. K Mko se i1gu-i4e u veliko,e krugu K govorio na, +e sve vre,e For/ov K od,aE se Eva4a+4e 1a

o-+eka4K4a.ku. 9r5eći se n+ega0 s4vori4e se-i ,ali krug0 2o4o, i sredn+i. For/ov se 4rudi da u na,a i1gradi nesvesnu0 ,eEani.ku naviku 2rela5en+a od ,aloga kruga veliko,e i o-ra4no0 a da na, se 2ri 4o,e ne ra1-i+e 2a5n+a. =a +o3 nisa, s4ekao 4u naviku0 ali sa, i2ak sEva4io da se na.in na ko+i se vr3i 2ovla.en+e u +avnu usa,l+enos40 dok se 3iri krug0 ,o5e 2reo-ra4i4i na 2o1orni/i u 2rirodnu 2o4re-u. Gada sa, 4o rekao For/ovu0 on +e 2ri,e4io: K <i će4e u 2o42unos4i ,oći da o/eni4e 4a+ na.in 4ek onda kada se naIe4e na ogro,no, 2ros4oru kon/er4nog 2odi+u,a. Na n+e,u se glu,a/ oseća -es2o,oćno0 kao u 2us4in+i. Fa,o će4e sEva4i4i da +e s2as u 4o,e 34o se ,ora savr3eno vlada4i sredn+i, i ,ali, krugovi,a 2a5n+e. B s4ra3ni, ,o,en4i,a 2anike i i1gu-l+enos4i vi ,ora4e 1na4i da0 34o +e 3iri i 2ra1ni+i veliki krug0 4o ,ora+u -i4i u n+e,u u5i i 2uni+i sredn+i i ,ali krugovi 2a5n+e i 1a4voreni+a +avna usa,l+enos4. Posle ,ale 2au1e For/ov +e 2re3ao na sve4losnu de,ons4ra/i+u nove gru2e ,aliE0 sredn+iE i velikiE krugova ko+i le5e i1van nas. 9o sada0 2ri svi, krugovi,a 2a5n+e0 ,i s,o se nala1ili u n+iEovo, sredi34uH sad s,o se na3li u 4a,i i1van osve4l+enog 2ros4ora. @ve la,2e su uga3ene0 a 1a4i, +e od+edan2u4 u2al+ena viseća la,2a u susedno+ 4r2e1ari+i. Fa,o +e krug sve4los4i 2adao na -eli s4oln+ak 4r2e1e. K 8vo va, ,aloga kruga 2a5n+e ko+i le5i i1van nas. Po4o, se 4a+ krug 2ovećao do ra1,era sredn+eg kruga ko+i le5i i1van nas. ;n +e osve4l+avao sav 2ros4or susedne so-e0 2o4o, +e 1aEva4io sve druge 2ros4ori+e i1u1ev ove ,ra.ne so-e u ko+o+ s,o se nala1ili ,i. K 8vo va, i velikog kruga ko+i le5i i1van nas. D1 4a,e gos4inske so-e -ilo +e 2ri+a4no 2os,a4ra4i ono 34o se de3avalo oko nas0 .ak do na+udal+eni+iE 4a.aka 2ris4u2a.niE na3e, vidu. =a sa, ,ogao da i1a-ere, 1a svo+e 2os,a4ran+e i odvo+ene o-+ek4eK4a.ke0 i ,ale0 i sredn+e0 i velike krugove 2a5n+e ko+i le5e i1van nas. Fakve ve5-e sa krugovi,a sviE ra1,era ko+i le5e i1van nas i1vedene su u 2uno, osve4l+en+u. ;voga 2u4a i gos4inska so-a i sve druge so-e -ile su osve4l+ene. Mi s,o ,orali u ,isli,a da odreIu+e,o0 da su5ava,o i 3iri,o krugove 2a5n+e ko+i su le5ali i1van nas0 kao 34o s,o 4o radili rani+e0 dok s,o se nala1ili u sredi34u svoga kruga. Na 2o.e4ku dana3n+ega .asa +a sa, u odu3evl+en+u u1viknuo: K Gada -i -ilo ,ogućno ne odva+a4i se nikada od ,alog kruga na 2o1orni/iW K Pa ne odva+a+4e seW Fo +e va3a vol+a K odgovorio +e For/ov. K 9a0 ali +a ne ,ogu svuda nosi4i la,2u sa a-a5uro, i ići s n+o, kao 2od ki3o-rano,. K Fo va, +a 1ais4a i ne save4u+e,. Mli vi ,o5e4e svuda so-o, nosi4i ,ali krug 2a5n+e0 ne sa,o na 2o1orni/i nego i u 5ivo4u. K Gako 4oV K 8vo0 sad će4e vide4i. Ddi4e na 2o1orni/u i 5ivi4e 4a,o kao da s4e kod svo+e kuće: s4o+4e0 Eoda+4e0 2re,e34a+4e se s ,es4a na ,es4o. =a sa, o4i3ao. Nas4ao +e 2o42uni ,rak0 a 1a 4o vre,e od+edan2u4 se0 odnekud0 2o+avila okrugla sve4la 2ega i 2o.ela da se kreće 1a+edno sa ,no,. =a sa, 2ro3e4ao 2o so-i0 a sve4li krug 1a ,no,. Fada se desilo ne34o neo-+a3n+ivo: +a sa, seo 1a klavir i 1asvirao ,elodi+u i1 ?9e,ona? K +edinu ko+u sa, 1nao da svira,. 9a -i se o-+asnio 4a+ neo-i.ni Jaka4 2o4re-an +e ko,en4ar. =a nisa, nikakav ,u1i.ar i svira, kod kuće krado,i/e kada sa, sasvi,0 sasvi, sa,. Nesreća +e ako neko .u+e ,o+e drndan+e i uIe k ,eni u so-u kad svira,. Fada 1alu2i, 2oklo2a/0 1a/rveni, se0 +edno, re.+u0 2ona3a, se kao gi,na1is4a koga su uEva4ili u 2u3en+u. Mli danas sa, se +avno 2o+avio kao 2i+anis4a0 nisa, ose4io nikakvog us4ru.avan+a0 svirao sa, -e1 1a2in+an+a i ne -e1 1adovol+s4va. Fo +e neverova4noW Fo +e .udoW Ci,e se ,o5e o-+asni4iV Mo5e -i4i da nas krug 2a5n+e +a.e 34i4i na 2o1orni/i nego u 5ivo4u i glu,a/ ga 4a,o oseća +a.e nego u s4varnos4iV Dli u krugu 2a5n+e 2os4o+e +o3 neka svo+s4va0 ko+a su ,eni ne2o1na4aV D1 sviE 4a+ni s4varala34va u ko+e su nas 2osve4ili 1a kra4ko vre,e u 3koli0 1a ,ene +e 2okre4ni krug 2a5n+e na+-i4ni+a i 2rak4i.no na+va5ni+a vrednos4. Pokre4ni krug 2a5n+e i +avna usa,l+enos4 K 4o će od sada -i4i ,o+ oslona/ 2ro4iv svega 34o +e rIavo na 2o1orni/i. 9a -i -ol+e o-+asnio n+iEovo 1na.en+e0 For/ov na, +e is2ri.ao +ednu indi+sku 2ri.u. 8vo n+ene

sadr5ine: MaEarad5a +e se-i -irao ,inis4ra. ;n će u1e4i onoga ko+i 2roIe 2o 1idu oko grada sa veliki, sudo, do vrEa na2un+eni, ,leko,0 a da ne 2ros2e ni ka2i. Mnogi su i3li0 a us2u4 su iE 1vali0 2la3ili iE0 ra1-i+ali i, 2a5n+u i oni su 2rosi2ali ,leko. ?Fo nisu ,inis4ri? K govorio +e ,aEarad5a. Mli +e sad 2o3ao +edan. Ni u1vi/i0 ni 1as4ra3ivan+a0 ni lukavs4va nisu ,ogli da odvo+e n+egov 2ogled od 2re2unog suda. ?Pu/a+4eW? K u1viknuo +e gos2odar. Pu/ali su0 ali ni 4o ni+e 2o,oglo. ?Fo +e ,inis4ar? K rekao +e ,aEarad5a. ?=esi li .uo u1vikeV K 2i4ao ga +e on. ?NeW?? ??=esi li video kako su 4e 1as4ra3ivaliV? ?NeW =a sa, gledao na ,leko.?? ?=esi li .uo 2u/an+eV? ?Ne0 gos2odaru. =a sa, gledao na ,leko.? K 84o 34a 1na.i -i4i u kruguW 8vo 34a +e 2rava 2a5n+a0 i 4o ne u ,raku već na sve4los4iW K 1avr3io +e 2ri.u For/ov. K Poku3a+4e i vi da i1vr3i4e svo+ eks2eri,ena4 na 2uno+ sve4los4i ra,2e. Na 5alos40 2oka1alo se da ,i ne ,o5e,o ra.una4i na 2olo5a+ ,inis4ra kod ,aEarad5eW Meni ni+e us2elo na sve4los4i da se 1a4vori, u 2okre4ni krug i da 4a,o s4vori, +avnu usa,l+enos4. Fada +e u 2o,oć 2ri3ao sa svo+i, novi, i1u,o, Dvan Pla4onovi.. ;n na, +e ra1dao o-ru.e od 4rske0 sli.ne oni,a kro1 ko+e u /irkusu ska.u +aEa.i/e. =edni o-ru.i su -ili veliki0 +edni ,an+i. Mko na4akne,o na se-e 4akav o-ru. i dr5i,o ga ruka,a 4ako da -ude,o u n+egovo, sredi34u0 naći će,o se u krugu0 2ri .e,u će o2i2l+ive lini+e o-ru.a 2o,oći da 1adr5i,o lini+u kon4ure kruga u +asno odreIeni, grani/a,a. Prola1eći 2reko so-e sa 4akvi, o-ru.o,0 ,oći će,o da vidi,o i da o2i2a,o 2okre4ni krug 2a5n+e ko+i -i 4re-alo da nosi,o so-o, u ,isli,a. Neko,e0 na 2ri,er Pu3.inu0 i1u, 7aE,anova +e 2o,ogao. 9e-el+ko +e rekao: K ;seća, se kao 9iogen... u -ure4u. Bsko ,i +e 1-og ,og 4r-u3as4og o-i,a0 ali0 radi usa,l+enos4i i u,e4nos4i0 o4r2eću. Z4o se ,ene 4iće0 +a sa, se na svo+ na.in 2rilagodio ovo, 4e3ko, 1ada4aku0 ko+i +e i1a1van 2okre4ni, krugo,. @vo+e o4kriće u.inio sa, danas na uli/i. Neo-i.na 2o+ava: ,edu ,nogo-ro+ni, 2rola1ni/i,a0 ,eIu 4ra,va+i,a i au4o,o-ili,a0 ,eni +e -ilo lak3e nego na 2o1orni/i da se-e ,isleno okru5i, lini+o, 2rividnoga kruga 2a5n+e i da ide, s n+i, 2o uli/i. =a sa, 4o lako u.inio na Mr-a4i0 na na+5ivl+e, ,es4u0 rekav3i se-i: ?8vo lini+e kruga ko+u se-i odreIu+e,: do so2s4veniE laka4a0 do kra+a 4or-e ko+a s4r.i is2od ,i3ke0 ne dal+e od s4o2ala nogu ko+e i1-a/u+e, na2red. 8vo /r4e i1a ko+e ne 4re-a da se 2ros4ire rno+a 2a5n+a?. La.udo0 us2eo sa, da +e 1adr5i, u odreIeni, grani/a,a. D2ak0 4akva ve5-a na +edno, 5ivo, ,es4u ni+e -ila sasvi, ugodna i 2re4ila +e o2asni, 2osledi/a,a: +a sa, neko,e s4ao na nogu0 1a,alo nisa, 2revrnuo kor2u sa sla4ki3i,a0 nisa, se +avio +edno, 2o1naniku. Fo ,e +e nagonilo da ra3iri, grani/e odreIenoga kruga do sredn+ega0 ko+i se ras2ros4ire dos4a daleko i1a o-las4i ,oga 4ela. ;n +e -io -e1o2asni+i0 ali 4e5i 1a 2a5n+u0 +er su kro1 3iri krug0 kao kro1 2rola1no dvori34e0 svaki .as 2ro,i/ali i+udi ko+i su ,i i3li u susre40 ili ,e 2res4i1ali. Se1 kruga0 u veliko, 2ros4rans4vu0 +a na n+iE ne -iE ni 2ogledao0 ali u uski, grani/a,a da4i, 1a 2os,a4ran+e ,alo 1a ,ene 1ani,l+ivi ne2o1na4i l+udi 2os4ali su ,i0 2ro4iv vol+e0 vi3e nego 34o -iE E4eo 2ri,e4ni. ;ni su 2rivla.ili ,o+u 2a5n+u. B ,alo,e krugu lu2e ili ,ikrosko2a sve si4ni/e 2ada+u u o.i. Fo se desilo u ,o,e 2okre4no, krugu. D1o34rena 2a5n+a Eva4ala +e u2ravo sve 34o +e dola1ilo u o-las4 viIen+a. =a sa, 2ro-ao da vr3i, ve5-e sa 3iren+e, i su5avan+e, kruga 2a5n+e0 ali sa, 4a+ eks2eri,ena4 ,orao da 2rekine,0 +er nisa, us2eo da i1-ro+i, sve -asa,ake na s4e2eni/a,a ko+e se s2u34a+u u su4eren. 9o3av3i na Mr-a4ski 4rg0 u1eo sa, na+veći krug ko+i +e ,ogao da o-uEva4i 2ogled0 i od+edno, su se sve lini+e u n+e,u slile i 2o-rkale. Frenu4no sa, .uo o.a+ne sirene0 2sovke 3oJera i video kl+un au4o,o-ila ko+i sa,o 34o ,e ni+e 2rega1io.

?Mko se i1gu-i4e u veliko, krugu K -r1o se 2ovu/i4e u ,ali? K se4io sa, se re.i For/ova. Fako sa, i u.inio. Cudnova4o +e K ra1,i3l+ao sa, K kako se na ogro,no, Mr-a4sko, 4rgu i na 5ivo+ uli/i usa,l+enos4 2os4i5e lak3e nego na 2o1orni/i. @igurno 1-og 4oga 34o 4a,o niko,e ni+e s4alo do ,ene0 dok na 2o1orni/i svi ,ora+u da gleda+u na glu,/a. Fo +e nei1-e5na nu5nos4 2o1ori34a. ;no 1-og 4oga i 2os4o+i da -i l+udi u n+e,u gledali 2o1orni/u i +avnu usa,l+enos4 li.nos4i ko+a igra. Bve.e 4oga is4og dana slu.a+ ,i +e dao +o3 va5ni+u 2ou.nu lek/i+u. 8vo 34a se desilo: -io sa, na 2redavan+u 2roJesora cH 1akasnio sa, 1a 2o.e4ak i 5urno sa, u3ao u dvoranu0 ko+a +e -ila 2re2una sve4a0 u2ravo u 4renu4ku kad +e 2redava. 4iEi, glaso, 2os4avl+ao 4e1e i osnove svoga 2redavan+a. K Pssss... Fi3eW Ne s,e4a+4eW K dovikivali su ,i sa sviE s4rana. ;se4iv3i se u sredi34u o234e 2a5n+e0 +a sa, se 4ako 2o,eo da sa, 1a 4renu4ak i1gu-io svaku 2ri-ranos40 kao ono na 2reds4avi ?;4ela?. Mli od,aE sa, ,aEinalno su1io krug 2a5n+e do grani/a 2okre4nog ,alog kruga i u n+e,u su ,i svi o-+ek4i4a.ke 2os4ali 4o+iko +asni da sa, ,ogao 2o4ra5i4i -ro+ svo+e Jo4el+e. Fo ,e +e 4ako u,irilo0 da sa, 2o.eo 4u0 +avno0 ne 5ureći0 da vr3i, ve5-e su5avan+a i 3iren+a kruga 2a5n+e od velikoga na ,ali i o-ra4no0 od ,aloga na veliki. Fada sa, ose4io da su ,o+e s2oko+s4vo0 neu5ur-anos40 uverenos4 u se-e i,2onovali /elo+ go,ili a n+eni u1vi/i su 2res4ali. Cak se i 2redava. 1aus4avio i 2redaEnuo. M i ,eni +e -ilo 2ri+a4no da na se-i 1adr5i, 2a5n+u sviE n+iE i da iE ose4i, u svo+i, ruka,a. 9anas sa, ne 4eore4ski nego i 2rak4i.no 2o1nao0 4o +es4 ose4io koris4 od 2okre4noga kruga 2a5n+e. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K 9o sada s,o i,ali 2osla sa 2a5n+o, u2ućeno, na o-+ek4e ko+i se nala1e i1van nas0 2ri .e,u su 4i o-+ek4i -ili ,r4vi0 neo5ivl+eni0 ne1agre+ani ?kad -i?0 da4i, okolnos4i,a0 1a,i3l+u ,a34e. Na,a su -ili 2o4re-ni 2a5n+a radi 2a5n+e0 o-+eka4 radi o-+ek4a. @ada na, os4a+e da govori,o o o-+ek4i,a i o 2a5n+i ne s2ol+nog0 realnog0 već unu4arn+eg0 1a,i3l+enog 5ivo4a. Gakvi su 4o o-+ek4iV Neki ,isle da će,o0 ako 2ogleda,o u du3u0 4a,o vide4i sve n+ene sas4avne delove K i ra1u, i osećan+e i sa,u 2a5n+u i uo-ra1il+u. 9eder0 <+un/ov0 2ogleda+4e u svo+u du3u0 naIi4e 4a,o 2a5n+u i uo-ra1il+u. K Pa gde 4a,o da iE 4ra5i,V K La34o +a ne vidi, Dvana Pla4onovi.aV :de +e onV K neo.ekivano +e u2i4ao Mrkadi+e Nikola+evi.. @vi su se 2o.eli osvr4a4i0 a onda su se o ne.e,u 1a,islili. K Guda lu4a va3a 2a5n+aV K u2i4ao +e For/ov <+un/ova. K Fra5i Dvana Pla4onovi.a 2o /elo, 2o1ori34u... i kući n+egovo+ +e odle4ela... K M gde +e uo-ra1li+aV K u2i4ao +e For/ov. K Pa 4a,o0 s 2a5n+o,0 i 4ra5i K rekao +e <+un/ov0 vrlo 1adovol+an. K @ada se se4i4e ukusa sve5eg kavi+ara. K @e4io sa, se K odgovorio sa, +a. K :de se nala1i o-+eka4 va3e 2a5n+eV K Na+2re se 2reda ,no, +avio veliki 4an+ir sa ikro, na -iJeu. K Lna.i0 o-+eka4 +e -io u ,isli,a i1van vas. K Mli +e od,aE vi1i+a i1a1vala oseća+ ukusa u us4i,a K na +e1iku K se4io sa, se. K Fo +es4 K u va,a K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Fa,o se i okrenula va3a 2a5n+a. 3us4ovW @e4i4e se ,irisa ri-e ,ladi/eW K @e4io sa, se. K :de +e o-+eka4V K Na+2re 4akoIe na 4an+iru0 na -iJeu K se4io se Pa3a. K Fo +es40 i1van vas. K M onda negde 4a,o0 u us4i,a0 u nosu0 +edno, re.+u0 u ,eni. K @e4i4e se sada Zo2enovog 2os,r4nog ,ar3a. :de +e o-+eka4V K is2i4ivao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Na+2re van ,ene: u 2ogre-no+ 2ovor/i. Mli +a .u+e, 1vuke orkes4ra negde du-oko u u3i,a0 4o +es4 u se-i sa,o, K o-+a3n+avao +e Pa3a. K Fa,o +e u2ravl+ena i va3a 2a5n+aV K 9a. K Lna.i0 u unu4arn+e, 5ivo4u ,i na+2re se-i s4vara,o vi1uelne 2reds4ave: o ,es4u gde se nala1i Dvan

Pla4onovi.0 ili o -iJeu0 ili o 2ogre-no+ 2ovor/i0 a 1a4i,0 kro1 4e 2reds4ave0 -udi,o unu4arn+e osećan+e +ednoga od 2e4 .ula i na+1ad Jiksira,o na n+i,a svo+u 2a5n+u. ;na na 4a+ na.in 2rila1i o-+ek4u u na3e, 1a,i3l+eno, 5ivo4u ne direk4ni,0 nego 2osredni, 2u4e,0 kro1 drugi0 4ako reći K 2o,oćni o-+eka4. Fako s4o+i s4var sa na3iE 2e4 .ula. K <el+a,inovaW Z4a vi oseća4e 2riliko, i1laska na s/enuV K u2i4ao +e For/ov. K Ne 1na,0 u2ravo0 kako da ka5e, K u1-udila se na3a le2o4i/a. K M kuda +e sad u2ravl+ena va3a 2a5n+aV K Ne 1na,0 u2ravo... i1gleda K u gardero-u... i1a kulisa... na3ega 2o1ori34a... 2red 2o.e4ak 2reds4ave... 2ro-ne... K Z4a radi4e u gardero-iV K Ne 1na, kako da 4o i1ra1i, . . u1-udu+e, se 1-og kos4i,a. K M ne 1-og uloge Ga4arineV K 2rekinuo +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K F 1-og Ga4arine. K D 34a oseća4eV K auri,0 sve ,i i1,i.e i1 ruku... ne ,ogu svuda da s4igne,... 1vonee... i evo 4u negde i +o3 4u ne34o ,i se gr.i... oseća, se sla-a0 kao -olesna... uE0 .ak ,e i 2rava nesves4i/a Eva4a. <el+a,inova se odu2rla na naslon s4oli/e i 2okrila o.i svo+i, le2i, ruka,a. K Gao 34o vidi4e0 i ovog 2u4a se 2onovilo is4o: s4vorile su se vi1uelne 2reds4ave o 1akulisno, 5ivo4u 2red i1la1ak na 2o1orni/u. ;ne su na3le od+eka u unu4arn+e, 5ivo4u0 ili0 drugi, re.i,a0 i1a1vale 2re5ivl+avan+e ko+e -i u svo,e dal+e, ra1vi4ku0 ko 1na0 ,oglo doves4i i do is4inskog s4an+a nesves4i/e. ;-+ek4i na3e 2a5n+e i1da3no su ra1-a/ani oko nas kako u realno, 4ako i0 naro.i4o0 u 1a,i3l+eno, 5ivo4u. ;va+ 2osledn+i slika na, ne sa,o one ko+i 1ais4a 2os4o+e0 nego i Jan4as4i.ne sve4ove0 ne,ogućne u s4varnos4i. Sa+ka +e ne,oguća u s4varnos4i0 ali ona 5ivi u uo-ra1il+i. Fa o-las4 i,a nesravn+eno vi3e o-+eka4a nego s4varnos4. @udi4e sa,i koliko +e neis/r2an ,a4eri+al 1a na3u unu4arn+u 2a5n+u. Mli +e 4e3koća u 4o,e 34o su o-+ek4i na3eg 1a,i3l+enog 5ivo4a nes4a-ilni i0 .es4o0 neuEva4l+ivi. Mko s4varni0 ,a4eri+alni sve4 ko+i nas okru5ava na 2o1orni/i 4ra5i do-ro i1ve5-anu 2a5n+u0 onda se 1a nes4a-ilne0 1a,i3l+ene o-+ek4e 4i 1aE4evi 1a 2a5n+u u ,nogo,e 2ovećava+u. K Gako u se-i ra1vi4i s4a-ilnos4 o-+ek4a unu4arn+e 2a5n+eV K u2i4ao sa,. K @avr3eno is4o onako kao 34o s4e ra1vi+ali s2ol+nu 2a5n+u. @ve 34o 1na4e o n+o+ u 2od+ednako+ ,eri se odnosi i na unu4arn+e o-+ek4e i na unu4arn+u 2a5n+u. K Lna.i0 i u unu4arn+e, i u 1a,i3l+eno, 5ivo4u ,o5e,o se koris4i4i -liski,0 sredn+i, i udal+eni, o-+ek4i,aK4a.ka,a i ,ali,0 sredn+i,0 veliki,0 ne2okre4ni, i 2renosni, krugovi,a 2a5n+eV K do2unio sa, +a 2i4an+e u2ućeno For/ovu. K Pa vi iE već oseća4e u se-i. Lna.i0 oni 2os4o+e i n+i,a se 4re-a koris4i4i. Produ5u+ući dal+e svo+e u2oreIivan+e s2ol+niE i unu4a,+iE o-+eka4a i s2ol+ne i unu4arn+e 2a5n+e0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K @eća4e li se kako vas +e /rni o4vor 2or4ala odvla.io od onoga 34o se de3avalo na s/eniV K Lais4a0 seća, seW K uskliknuo sa,. K Lna+4e da unu4arn+a 2a5n+a 4akoIe svaki .as na 2o1orni/i odvla.i glu,/a od 5ivo4a uloge sećan+i,a na so2s4veni l+udski 5ivo4 glu,/a. La4o se i u o-las4i unu4arn+e 2a5n+e s4alno vodi -or-a i1,eIu 2ravilne i ne2ravilne0 korisne i nekorisne 2a5n+e 1a ulogu. Z4e4na 2a5n+a odvla.i nas od 2ravilne lini+e i vu.e na onu s4ranu ra,2e0 u gledali34e0 ili i1van grani/a 2o1ori34a. K Na 4a+ na.in 1a ra1vi+an+e unu4arn+e 2a5n+e 2o4re-no +e u ,isli,a vr3i4i is4e one ve5-e ko+e s4e na, vi u svo+e vre,e 2oka1ivali 1a s2ol+nu 2a5n+uV K E4eo sa, da 2re/i1ira, 2i4an+e. K 9a K 2o4vrdio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K kao onda 4ako su i sad 2o4re-na0 na+2re0 ve5-an+a ko+a 2o,a5u da se na 2o1orni/i ods4rani na3a 2a5n+a od onoga 34o ne 4re-a 2ri,e4i4i i o .e,u ne 4re-a ,isli4i0 a 1a4i, ve5-an+a ko+a 2o,a5u da se unu4arn+a 2a5n+a 2riku+e 1a ono 34o +e 2o4re-no ulo1i. @a,o će 2od 4akvi, okolnos4i,a 2a5n+a 2os4a4i sna5na0 o34ra0 sa-rana0 s4a-ilna0 kako s2ol+na 4ako i unu4arn+a. La 4o +e 2o4re-an veliki0 dug i sis4e,a4ski rad. 7a1u,e se0 1a na3 2osao u 2rvo, redu va5na +e unu4arn+a 2a5n+a0 +er veliki deo u,e4nikovog 5ivo4a na 2o1orni/i0 u 2ro/esu s4varala34va0 2ro4i.e u o-las4i s4varala.ke ,a34e i 1a,isli0 naIeniE da4iE okolnos4i. @ve 4o nevidl+ivo 5ivi u du3i

giu,/a i 2ris4u2a.no +e sa,o unu4a,+o+ 2a5n+i. Fe3ko +e0 2riliko, +avnoga s4varala34va0 s4o+eći 2red ,nogo-ro+no, 2u-liko,0 usredsredi4i se svi, svo+i, -iće, na nes4a-ilni unu4arn+i o-+eka4H ni+e lako nau.i4i gleda4i u n+ega na 2o1orni/i o.i,a svo+e du3e. Mli navika i rad savladava+u sve 2re2reke. K ;.evidno 1a 4o 2os4o+e naro.i4a ve5-an+aV K u2i4ao sa,. K N+iE i,a isuvi3e 1a vre,e 3kolovan+a0 a 2osle i 1a vre,e 2o1ori3nog radaW Fa+ rad0 kao i sa,o s4varala34vo0 1aE4eva od s2ol+ne0 a naro.i4o od unu4arn+e 2a5n+e0 go4ovo ne2rekidnu ak4ivnos4. Mko u.enik ili glu,a/ 4o sEva4a i sves4an +e svoga 2osla K i kod kuće i u 3koli i na 2o1orni/i0 ako +e u dovol+no+ ,eri dis/i2linovan u 4o,e odnosu i ako +e uvek unu4ra sa-ran0 onda ,o5e -i4i ,iran: n+egova 2a5n+a vr3iće neo2Eodni ?4rening? 1a vre,e 4ekućeg rada i -e1 naro.i4iE ve5-an+a. Mli 4akav saves4an svakodnevni rad 1aE4eva veliki na2or vol+e0 is4ra+nos4 i dis/i2linu0 a 4i, oso-ina,a ni i1daleka ne vlada+u svi. L-og 4oga se0 2ored 2o1ori3nog rada0 ,o5e ve5-a4i 2a5n+a i u 2riva4no, 5ivo4u. Foga radi vr3i4e is4e onakve ve5-e kao i 1a ra1vi+an+e uo-ra1il+e. ;ne su 2od+ednako 2lodonosne i 1a 2a5n+u. 6e5ući da s2ava4e i ugasiv3i sve4los40 navikni4e se da svakodnevno u ,isli,a ra1,o4ri4e sav 5ivo4 svakog 2ro4eklog dana0 4rudeći se0 u1 4o0 da svo+a sećan+a de4al+i3e4e do kra+a0 4o +es4 ako ,isli4e o ru.ku ili o +u4arn+e, .a+u 4rudi4e se da se se4i4e i da vidi4e ne sa,o +ela ko+a s4e ru.ali0 nego i 2osuIe u ko+e, +e slu5eno +elo i o234i ras2ored na s4olu. @e4i4e se i ,isli i svo+iE osećan+a i1a1vaniE ra1govoro, 1a s4olo, i ukusa onoga 34o s4e 2o+eli. 9rugi 2u4 se4i4e se ne na+-li5eg dana0 već udal+eni+iE 4renu4aka 5ivo4a. =o3 de4al+ni+e u ,isli,a ra1gleda+4e us4anove0 so-e0 ,es4a gde s4e nekada 5iveli ili 3e4ali0 seća+ući se 2ri 4o,e 2o+ediniE s4vari i n+i,a se u ,isli,a koris4i4e. Fo će vas vra4i4i nekada3n+o+ do-ro 2o1na4o+ 2os4u2nos4i 2os4u2aka i lini+i dana negda3n+eg 5ivo4a. N+iE 4akoIe de4al+no 2roverava+4e svo+o, unu4arn+o, 2a5n+o,. Frudi4e se da se 34o +e ,ogućno +asni+e se4i4e svo+iE -liskiE 5iviE ili u,rliE. B sve, 4o, radu da4a +e velika uloga 2a5n+i0 ko+a do-i+a nove 2ovode 1a ve5-an+a. 9anas +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2rodu5io ne1avr3eni .as. ;n +e rekao: K Pa5n+a i o-+ek4i0 kao 34o 1na4e0 2o4re-no +e da -udu u u,e4nos4i i1vanredno .vrs4i. Na,a ni+e 2o4re-na 2a5n+a ko+a kli1i 2o vrEu. @4varala34vo 4ra5i 2o42unu usredsreIenos4 /eloga organi1,a K 2o42un/e. Gako 2os4ići .vrs4 o-+eka4 i 2a5n+u ko+a +e u1 n+ega 2o4re-naV <i 4o 1na4e. La4o da 2roveri,o 2rak4i.no. Na1vanovW Ddi4e na 2o1orni/u i gleda+4e 4a,o u la,2u u ku4i+i0 na okruglo, s4olu. =a sa, o4i3ao na 2o1orni/u. Bskoro +e sve4los4 uga3ena0 i1u1ev +edne la,2e ko+a +e 1a ,ene 2os4ala +edini o-+eka4. Mli0 2osle +ednog ,inu4a0 +a sa, +e o,r1nuo. U4eo sa, da 4resne, la,2u o 2od0 4oliko ,i se u.inila na,e4l+iva. Gada sa, 4o rekao Mrkadi+u Nikola+evi.u0 on ,i +e na2o,enuo: K <i 1na4e da na 2o1orni/i 2a5n+u o-+ek4u ne 2rivla.i sa, o-+eka40 la,2a0 nego 2rivla.na 1a,isao uo-ra1il+e. La,isao 2re2oraIa o-+eka4 i 2o,oću ?da4iE okolnos4i? .ini ga 2rivla.ni,. ;kru5i4e ga 34o 2re 4i, le2i,0 u1-udl+ivi, 1a,isli,a svo+e Jan4a1i+e. Fada će se na,e4l+iva la,2a 2reo-ra1i4i i 2os4aće 2ods4rek 1a s4varala34vo. Nas4ala +e duga 2au1a0 1a vre,e ko+e sa, +a gledao u la,2u0 ali nisa, ,ogao ni34a da i1,isli, 34o -i o2ravdalo ,o+e gledan+e. Na+1ad se For/ov sa5alio na ,ene. K =a ću va, 2o,oći. Neka ova la,2i/a 1a vas -ude 2oluo4voreno oko .udovi34a i1 -a+ke ko+e s2ava. B gus4o, ,raku ne vide se lini+e n+egovog gigan4skog 4ru2a. B4oliko će va, ono i1gleda4i s4ra3ni+e. 7e/i4e se-i ovako: ?Gada -i 1a,isao 2os4ala s4varnos40 34a -iE +a radioV? @avr3eno 4ako is4o 1a,islio -i se nad 4akvi, 2i4an+e, nekakav /arević i1 -a+ke 2re nego 34o -i s4u2io u -or-u sa .udovi34e,. 7e3i4e 2i4an+e 2ros4o, l+udsko, logiko, K sa ko+e +e s4rane /elisEodni+e na2as4i na 1ver0 .i+a +e n+u3ka u2erena 2re,a va,a0 a re2 +o+ se nala1i daleko 2o1adi. Neka vi rIavo sas4avi4e 2lan nas4u2an+a0 neka +unak i1 -a+ke 4o u.ini -ol+e0 i2ak će4e vi ne34o i1,isli4i i 4i,e ori+en4isali svo+u 2a5n+u0 a 1a n+o, i ,isao 2re,a o-+ek4u. ;d 4oga će se 2ro-udi4i uo-ra1il+a. ;na će vas 1aEva4i4i i rodiće 2o1iv na radn+u. M kad s4e 2o.eli da de+s4vu+e4e 1na.i K uEva4ili s4e o-+eka40 2overovali u n+ega i ve1ali se s n+i,. Lna.i0 2o+avila se svrEa i va3a 2a5n+a se oslo-odila od svega 34o +e i1van

2o1orni/e. Mli 4o +e sa,o 2o.e4ak 2re2oroIa+a o-+ek4a 2a5n+e. Pos4avl+eni 1ada4ak i1gledao ,i +e 4e5ak. Mli +a sa, se se4io da ?kad -i? ne 2risil+ava i ne /edi osećan+a0 već sa,o 4ra5i odgovor 2o ?l+udsko+ logi/i?0 kako se i1ra1io Mrkadi+e Nikola+evi.. Lasad 4re-a sa,o re3i4i: s ko+e s4rane +e /elisEodni+e na2as4i .udovi34eV Posle 4oga sa, 2o.eo logi.no i 2os4u2no da rasuIu+e,: ?Z4a 1na.i ova sve4los4 u 4a,iV K u2i4ao sa, se-e. K Fo +e 2oluo4voreno oko 1adre,alog 1,a+a. Mko +e 4ako0 onda on 2ravo gleda na ,ene. Fre-a se od n+ega sakri4i.? Mli +a sa, se 2la3io da se 2okrene,. @4a da radi,V @4o sa, vi3e i 2odro-ni+e ra1,i3l+ao o 2os4avl+eno, 2i4an+u0 4i,e ,i +e 2os4a+ao va5ni+i o-+eka4 2a5n+e. M 34o sa, n+i,e vi3e -io o-u1e40 u4oliko ,e +e on sna5ni+e Ei2no4isao. ;d+edared +e la,2i/a 4re2nula0 a +a sa, u1drE4ao. Po4o, +e ona 2o.ela da gori +a.e. Fo ,e +e 1asle2l+ivalo i0 is4ovre,eno0 u1-uIivao0 2la3ilo0 =a sa, us4uknuo0 +er ,i se u.inilo da ,e +e .udovi34e ugledalo i 2okrenulo se. 7ekao sa, 4o Mrkadi+u Nikola+evi.u. K Na+1ad0 vi s4e us2eli da u4vrdi4e odreIeni o-+eka4W ;n ne 2os4o+i vi3e u svo, 2rvo-i4no, o-liku i kao da +e 2ro2ao0 a ra n+egovo ,es4o kao da se 2o+avio sasvi, drugi0 sna5ni+i0 2o4kre2l+en u-edl+ivo, 1a,i3l+u uo-ra1il+e >-ila +e la,2i/a K 2os4alo +e okoA. Fako 2reo-ra5eni o-+eka4 s4vara unu4arn+u0 odgovara+uću e,o/ionalnu reak/i+u. Fakva 2a5n+a ne sa,o 34o o-+eka4 u.ini 1ani,l+ivi+i,H ona 2ovla.i na 2osao /eo glu,.ev s4varala.ki a2ara4 i0 1a+edno s n+i,0 2rodu5ava svo+u s4varala.ku ak4ivnos4. Po4re-no +e u,e4i 2re2orodi4i o-+eka4 a 2osle n+ega i sa,u 2a5n+u i1 Eladnoga K in4elek4ualnoga0 ra/ionalnoga K u 4o2lo0 1agre+ano0 oseća+no. ;va 4er,inologi+a +e 2ri,l+ena u na3e, glu,a.ko, 5argonu. Bos4alo,0 na1iv ?oseća+na 2a5n+a? ne 2ri2ada na,a0 već 2siEologu D. D. 6a23inu0 ko+i ga +e 2rvi u2o4re-io u svo+o+ kn+i1i ?B,e4ni.ko s4varala34vo?. B 1akl+u.ku reći ću va, da +e oseća+na 2a5n+a naro.i4o na,a 2o4re-na i da se i1vanredno na n+u 2ola5e 2riliko, s4varan+a ?5ivo4a l+udskog duEa uloge?0 4o +es4 2riliko, os4varivan+a osnovne svrEe na3e u,e4nos4i. Pre,a 4o,e0 sudi4e o 1na.a+u oseća+ne 2a5n+e u na3e, s4varala34vu. Posle ,ene For/ov +e 2o1vao na 2o1orni/u Zus4ova0 <eselovskoga0 Pu3.ina i sa n+i,a i1vr3io sli.ne o2i4e. K N+iE neću da o2isu+e,0 da se ne -iE 2onavl+ao. 7a1-oleo ,i se u+ak. Lado/nio sa, na .as. La vre,e rada nekoliko 2u4a su ,e 2o1ivali na 4eleJon. Na kra+u kra+eva ,orao sa, o4ići 2re 1avr3enog .asa. Mko se 4o,e u1-uIen+u doda rase+anos4 ko+a ,i +e s,e4ala da sEva4i, ono 34o +e govorio For/ov0 -iće +asno 1a34o +e dana3n+i 1a2is o .asu iskidan i is/e2kan. B u.ioni/u sa, u3ao 1a vre,e va4rene 2re2irke sa <eselovski,. ;.evidno on +e rekao kako n+e,u i1gleda ne sa,o 4e3ka nego i ne,oguća is4ovre,ena -riga o ulo1i0 o 4eEni.ki, sreds4vi,a0 o gledao/i,a >ko+i ne ,ogu da se ods4rane i1 2a5n+eA0 o re.i,a uloge0 o re2lika,a 2ar4nera0 o suJleru0 a 2onekad i o nekoliki, o-+ek4i,a od+edan2u4. K Goliko +e 2a5n+e 2o4re-no 1a 4oVW K u1viknuo +e o.a+no <eselovski. K 84o0 vi se-e s,a4ra4e ne,oćni, 1a 4akav rad0 a 5ongler na kon+u i1 /irkusa odli.no i1la1i na kra+ sa +o3 4e5i, 1ada4ko,0 i1la5ući 2ri 4o,e o2asnos4i i svo+ 5ivo4. ;n ,ora noga,a i 4elo, da -alansira na leIi,a kon+a u galo2u0 o.i,a ,ora da 2ra4i ravno4e5u 34a2ića 2os4avl+enog na .elo0 dok se na n+egovo, vrEu vr4i 4an+ir i0 +o30 ,ora da 5onglira sa 4ri ili .e4iri lo24e. Goliko on i,a o-+eka4a is4ovre,enoW Pa +o3 nala1i 1a ,ogućno da ve34o u1viku+e na kon+u. @ve 4o 5ongler ,o5e da radi 1-og 4oga 34o .ovek i,a ,nogos4ranu 2a5n+u i +edna s4rana ne s,e4a drugo+. Fe3ko +e sa,o u 2o.e4ku. @rećo,0 ,noge navike 2os4a+u na, au4o,a4ske. D 2a5n+a ,o5e da 2os4ane 4o is4o. 7a1u,e se0 ako s4e vi ,islili dosad da glu,a/ radi 2o nadaEnuću0 sa,o ako i,a s2oso-nos4i0 4re-a da 2ro,eni4e svo+e ,i3l+en+e. @2oso-nos4 -e1 rada K 4o +e sa,o sirov0 neo-raIen ,a4eri+al. Gako se 1avr3ila 2re2irka ne 1na,0 +er su ,e 2o1vali na 4eleJon i ,orao sa, da ode, 2o lekara. Gad sa, se vra4io u 2o1ori34e i u.ioni/u 1a4ekao sa, :ovorkova kako s4o+i na avans/eni sa ne2rirodno iskola.eni, o.i,a0 dok ga Mrkadi+e Nikola+evi. va4reno u ne34o u-eIu+e. K Z4a se desiloV ; .e,u se 2re2iruV K u2i4ao sa, suseda. K :ovorkov +e ka1ao da ?ne 4re-a odva+a4i o.i+u od 2u-like? K s,e+ao se ,o+ sused. K Mi i1la1i,o 2red 2u-likuW K u1vikivao +e -und5i+a. Mli +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2ro4es4ovao i rekao da se ne s,e gleda4i ?u 2u-liku?. Neću se 1aus4avl+a4i na sa,o+ 2re2ir/i0 nego ću 1a2isa4i sa,o 2od ko+i, +e okolnos4i,a0 2o ,i3l+en+u

For/ova0 ,ogućno u2ravl+a4i 2ogled na onu s4ranu gde +e gledali34e. K Pre42os4avi,o da vi gleda4e na 1a,i3l+eni 1id ko+i -i ,orao da deli glu,/a od gledali34a. Gakav 2olo5a+ ,ora+u i,a4i 2ri 4o,e o.i u2ravl+ene na neki vrlo -li1ak o-+eka4K4a.ku0 ko+i se nala1i na 1a,i3l+eno, 1iduV ;ne su 2rinudene da se ukose skoro is4o onoliko kao kad gleda4e na vrE so2s4venog nosa. Z4a radi glu,a/ u ogro,no+ većini slu.a+evaV :leda+ući na 1id on0 2o navi/i ko+u +e u4vrdio +edno, 1a svagda0 u2ravl+a o.i u 2ar4er0 4a,o gde +e Jo4el+a redi4el+a0 kri4i.ara0 ili n+egove o-o5ava4el+ke. N+egove 1eni/e ne gleda+u0 u1 4o0 2od oni, uglo, 2os,a4ran+a ko+i 1aE4eva na3a 2riroda kad i,a,o -liski o-+eka4. Lar vi ,isli4e da sa, glu,a/0 2ar4ner i gledala/ ne 2ri,eću+u 4akve Ji1iolo3ke gre3keV Lar se vi nada4e da će4e 4akvo, nenor,alno3ću o-,anu4i va3e so2s4veno i na3e l+udsko iskus4voV @ad ću u1e4i drugi slu.a+: va,a +e 2o4re-no 1a svo+u ulogu da gleda4e u dal+inu0 na na+dal+u lini+u ,orskoga Eori1on4a0 gde se vidi +edro laIi/e ko+a odla1i. @e4i4e se kakav 2olo5a+ 1au1i,a+u 1eni/e o.i+u kada gleda,o u dal+inu. ;ne s4o+e sasvi,. 2ravo0 4ako da o-e lini+e gledan+a idu go4ovo 2aralelno +edna s drugo,. 9a -is,o do-ili 4akav 2olo5a+ 1eni/a0 4re-a0 4ako reći0 sru3i4i 1adn+i 1id 2ar4era0 u ,isli,a naći na+udal+eni+u 1a,i3l+enu 4a.ku0 2a na n+o+ 1aus4avi4i 2a5n+u. M 34a radi glu,a/ u,es4o svega 4ogaV ;n o2e40 kao i uvek0 u2ravl+a o.i u 2ar4er na redi4el+a0 kri4i.ara ili na o-o5ava4el+ku. Misli4e li vi da u 4o,e slu.a+u ,o5e4e o-,anu4i se-e i gledao/eV Gada 2o,oću 4eEnike nau.i4e da s4avl+a4e o-+eka4 na n+egovo 2ravo ,es4o i da na n+e,u u.vrs4i4e svo+u 2a5n+u0 kada sEva4i4e 1na.en+e 2ros4ora 1a ugao 2os,a4ran+a na 2o1orni/i0 4ada gleda+4e na2red0 na gledao/e0 2rele4i4e 2reko n+iE 2ogledo, ili0 na2ro4iv0 ne dovodi4e 2ogleda do n+iE. 9o4le se .uva+4e navike da la5e4e Ji1i.ki. Fo i1vi4o2erava 2a5n+u ,ladog0 +o3 neo+a.anog a2ara4a. K Pa kuda do4le0 onda0 da gleda,oV... K u2i4ao +e :ovorkov. K :leda+4e 1asad na desnu0 na levu0 na gorn+u lini+u 2or4ala. Ne 2la3i4e se K gledala/ će vide4i va3e o.iW Gad -ude 2o4re-no one će se sa,e okrenu4i na onu s4ranu gde +e 1a,i3l+eni o-+eka40 2a ,a se on nala1io i sa one s4rane ra,2e. Fo će doći sa,o 2o se-i0 ins4ik4ivno i 2ravilno. Mli -e1 4e unu4arn+e0 2odsvesne 2o4re-e0 i1-egava+4e da gleda4e 2ravo na 1id ko+i ne 2os4o+i0 ili u dal+inu0 dok se u va,a ne i1gradi 1a 4o neo2Eodna 2siEo4eEnika. Mene su o2e4 2o1vali na2ol+e i vi3e se nisa, vra4io u u.ioni/u. Na dana3n+e, .asu Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K 9a -i se 2o42uno is/r2la 2rak4i.na s4rana Junk/i+e glu,a.ke 2a5n+e0 neo2Eodno +e 2rogovori4i o n+o+ kao o oruIu 1a do-i+an+e s4varala.kog ,a4eri+ala. :lu,a/ ,ora da -ude 2a5l+iv ne sa,o na 2o1orni/i nego i u 5ivo4u. ;n ,ora da se usredsredi svi, svo+i, -iće, na ono 34o ga 2rivla.i. ;n ,ora da 2os,a4ra ne kao rase+ani graIanin0 nego 2roni.ući u du-inu onoga 34o gleda. Se1 4oga -i na3a s4varala.ka ,e4oda -ila +ednos4rana0 li3ena is4ine0 5ivo4a0 savre,enos4i i ni.i, neve1ana s n+i,a. D,a l+udi ko+e +e 2riroda o-darila daro, o2a5an+a. ;ni ,i,o vol+e 2ri,eću+u i .vrs4o ure1u+u u svo+e sećan+e sve 34o se oko n+iE de3ava. B,e+u0 u1 4o0 da oda-eru i1 onog 34o 2os,a4ra+u na+va5ni+e0 na+1ani,l+ivi+e0 na+4i2i.ni+e i ono 34o i,a na+vi3e -o+e. @lu3a+ući 4akve l+ude0 videće4e i sEva4iće4e ono 34o i1,i.e i1 2a5n+e l+udi sa ,alo 2os,a4ra.kog dara0 ko+i ne u,e+u u 5ivo4u da gleda+u0 da vide i da slikovi4o govore o ono,e 34o su 1a2a1ili. Na 5alos40 ni i1daleka ne vlada+u svi 4akvo,0 1a glu,/a neo2Eodno,0 2a5n+o, ko+a u 5ivo4u nala1i ono 34o +e -i4no i karak4eris4i.no. <rlo .es4o l+udi 4o ne u,e+u ni .ak radi so2s4veniE osnovniE in4eresa. B4oliko ,an+e u,e+u da 2a5l+ivo gleda+u i slu3a+u radi u2o1navan+a is4ine 5ivo4a0 radi 4ananog i -ri5l+ivog 2rila5en+a l+udi,a0 radi is4ini4og u,e4ni.kog s4varala34va. Fo +e da4o sa,o i1a-rani,a ,eIu i1a-rani,. Gako se .es4o s4rada 2red 2ri1oro, l+udskog sle2ila ko+e i 2o 2rirodi do-re l+ude 2onekad u.ini nevini, ,u.i4el+i,a -li5n+iE a u,ne 2re4vara u nes2oso-ne da 1a2a5a+u ono 34o se de3ava 2red n+iEovi, o.i,a. 6+udi ne u,e+u da ra1liku+u 2o li/u0 2o 2ogledu0 2o 4e,-ru glasa u kakvo, se s4an+u nala1i n+iEov sagovornik0 ne u,e+u ak4ivno da gleda+u i da vide slo5enu is4inu 5ivo4a0 ne u,e+u 2a5l+ivo da slu3a+u i da .u+u kako 4re-a. Gad -i oni 4o u,eli da rade0 s4varala34vo -i -ilo -eskra+no -oga4i+e. -eskra+no 4anani+e i du-l+e. Mli se ne ,o5e u4isnu4i u .oveka ono 34o ,u 2riroda ni+e dala0 K ,o5e,o se sa,o 2o4rudi4i da ra1vi+e,o i do2uni,o0 ,akar i ono ,alo0 34o u n+e,u 2os4o+i. B o-las4i 2a5n+e 4a+ rad 1aE4eva ogro,noga 4ruda0 vre,ena0 vol+e i sis4e,a4skog ve5-an+a.

Gako l+ude ko+i ,alo 1a2a5a+u nau.i4i da 2ri,e4e i vide ono 34o i, 2ru5a+u 2riroda i 5ivo4V Pre svega0 n+i,a 4re-a o-+asni4i kako da gleda+u i vide0 kako da slu3a+u i .u+u ne sa,o ono 34o +e rIavo0 nego0 2re svega0 ono 34o +e le2o. 6e2o 2odi5e du3u0 i1a1iva u n+o+ na+le23a osećan+a0 ko+a os4avl+a+u nei1gladive0 du-oke 4ragove u e,o/ionalno, i drugo, 2a,ćen+u. 6e23a od svega +e sa,a 2riroda. B n+u se udu-l+u+4e 34o ,o5e4e 2a5l+ivi+e. La 2o.e4ak u1,i4e /ve40 ili lis40 ili 2au.inu0 ili 3are ,ra1a na s4aklu0 i 4ako dal+e. @ve su 4o u,e4ni.ka dela velike u,e4ni/e 2rirode. Po4rudi4e se da re.i,a iska5e4e ono 34o va, se u n+i,a sviIa. Fo će u.ini4i da 2a5n+a sna5ni+e 2rodre u 2os,a4rani o-+eka40 da se 2ri o/eni 1au1,e svesni+i s4av0 da se du-l+e uIe u n+egovu su34inu. Ne gro1ile se ni ,ra.niE s4rana 2rirode. Ne 1a-oravi4e da su ,eIu nega4ivni, 2o+ava,a skrivene 2o1i4ivne0 da u na+naka1ni+e, i,a i le2oga is4o onako kao 34o i u le2o, i,a ru5noga. Mli is4inski le2o ne 2la3i se ru5noga. Ces4o ovo 2osledn+e sa,o -ol+e is4i.e le2o. Fra5i4e i +edno i drugo0 odredi4e iE re.i,a0 1na+4e i u,e+4e da iE vidi4e. Se1 4oga će slika le2oga 2os4a4i +ednos4rana0 sladun+ava0 le2u3kas4a0 sen4i,en4alna0 a 4o +e o2asnos4 1a u,e4nos4. Po4o, se o-raća+4e 4akvo, 2rou.avan+u u,e4ni.kiE dela K kn+i5evnos4i. ,u1ike0 ,u1e+skiE 2red,e4a0 le2iE s4vari i drugoga0 2rou.avan+u svega 34o va, 2adne u o.i i 34o će va, 2o,oći da i1radi4e do-ar ukus i l+u-av 2re,a le2o,e. Mli radi4e 4o ne Eladni, oko, anali4i.ara sa 2isal+ko, u ru/i. Pravog u,e4nika 1a2ali ono 34o se de3ava oko n+ega0 on se 1anos: 5ivo4o,0 ko+i 2os4a+e o-+eka4 n+egovog 2rou.avan+a i s4ras4i0 on 5udno gu4a ono 34o vidi i 4rudi se da ono 34o +e do-io s2ol+a sa.uva u se-i ne kao s4a4is4i.ar0 već kao u,e4nik0 ne sa,o u svo+o+ -ele5ni/i0 nego i u sr/u. =er ono 34o on do-iva K 4o ni+e 2ros40 nego 5ivi0 4re2eravi s4varala.ki ,a4eri+al. =edno, re.+u0 u u,e4nos4i se ne s,e radi4i Eladno. Na,a +e neo2Eodan i1ves4an s4e2en unu4arn+e va4re0 na,a +e neo2Eodna oseća+na 2a5n+a. Fo se odnosi i na 2ro/es 4ra5en+a ,a4eri+ala 1a s4varala34vo. Fako0 na 2ri,er0 kada skul24or 4ra5i i ra1gleda ko,ad ,er,era da -i od n+ega na2ravio <eneru0 n+ega 4o u1-uIu+e. B ovo+ ili ono+ ni+ansi ka,ena0 u ovo+ ili ono+ n+egovo+ 3ari on 2redoseća i oseća 4elo -udućeg dela. D kod nas u,e4nika s/ene0 u osnovu svakoga 2ro/esa nala5en+a s4varala.kog ,a4eri+ala 2olo5en +e 1anos. Fo0 ra1u,e se0 ne iskl+u.u+e ogro,ni rad ra1u,a. Mli 1ar ni+e ,ogućno ,isli4i 4o2lo0 a ne EladnoV Ces4o u 5ivo4u slu.a+ 2o,a5e da se 2a5n+a u1-udi 2rirodno i sna5noH 4ada .ak i rase+ani .ovek 2os4a+e do-ar 2os,a4ra.. 8vo0 na 2ri,er0 is2ri.aću va, +ednu e2i1odu i1 ,oga 5ivo4a. Sio sa, 2oslo, kod +ednog 1na,eni4og 2is/a ko+i ,i +e -io drag. Gada su ,e uveli u n+egovu radnu so-u0 +a sa, se od+edan2u4 ska,enio od 1a2re2a3ćen+a: 2isaći s4o -io +e 2re2un ruko2isa0 Ear4i+a0 kn+iga0 34o +e svedo.ilo o skora3n+e, s4varala.ko, radu 2esnikovo,0 a 2ored s4ola -io +e veliki 4urski do-o30 nekakav 4ala,-as0 ogro,na 4ru-a i orkes4arski 2ul4ovi ko+i nisu s4ali u susedno+ gos4insko+ so-i. Bgurali su iE u so-u kro1 ogro,na0 3iro, o4vorena dvokrilna vra4a. B susedno+ so-i vladao +e Eaos: na,e34a+ +e -io u neredu sklon+en u1a 1id0 a oslo-oIeni 2ros4or 2re4r2an 2ul4ovi,a. ?Lar 2esnik ovde s4vara0 usred 1vukova -u-n+a0 4ala,-asa i 4ru-aV? K 2o,islio sa,. Fo neo.ekivano o4kriće 2rivuklo -i na se-e 2a5n+u .ak i .oveka sa na+,an+i, daro, o2a5an+a i nagnalo -i ga da u.ini sve kako -i sEva4io i o-+asnio 1agone4ku. Ni+e .udo 34o se i ,o+a 2a5n+a na2regla i 2o.ela da radi svo, energi+o,. ;0 kada -i glu,/i is4o 4ako +ako -ili 1ain4eresovani 5ivo4o, ko,ada i uloga kako sa, se +a 4ada 1ain4eresovao oni, 34o se de3avalo u kući ,oga l+u-i,/aW Gada -i oni 4ako 2os,a4ra+ući uvek ula1ili u ono 34o se de3ava oko n+iE u s4varno, 5ivo4uW Gako -is,o se ,i o-oga4ili ,a4eri+alo, 1a s4varala34voW B 4akvi, okolnos4i,a 2ro/es 4ra5en+a odigravao -i se onako kako 2rili.i 2ravo, u,e4niku. D2ak0 ne 4re-a 1a-oravi4i da ni+e 4e3ko 2os,a4ra4i kada s4varnos4 ko+a nas okru5ava sa,a 2rikiva na se-e na3u 2a5n+u i na3u rado1nalos4. Fada se sve de3ava sa,o 2o se-i0 2rirodni, 2u4e,. Mli 34a će,o kada ni34a ne ras2al+u+e rado1nalos40 ne u1-uIu+e0 ne nagoni nas na 2i4an+a0 na 2ro-le,e0 na is2i4ivan+e onoga 34o vidi,o. 8vo0 na 2ri,er0 2reds4avi4e se-i da sa, +a u2ao u s4an .uvenoga 2is/a ne onog dana kada se vr3i orkes4arska 2ro-a0 već u o-i.no vre,e0 kada su 2ul4ovi i1neseni i kada sav na,e34a+ s4o+i na svo+i, ,es4i,a. =a -iE video u s4anu o,il+enoga 2is/a na+o-i.ni+i0 go4ovo ,alograIanski na,e34a+0 ko+i na 2rvi 2ogled ni34a ne -i ka1ao ,o,e osećan+u0 ni na ko+i na.in ne -i karak4eri1ovao 5ivo4 1na,eni4og s4anara0 ko+i ni 2o .e,u ne -i 2ods4akao 2a5n+u0 rado1nalos4 i uo-ra1il+u0 ne -i nas

s4avio 2red 2i4an+a0 2ro-le,e0 o2a5an+a ili is4ra5ivan+a. B 4o, slu.a+u -ila -i neo2Eodna ili i1vanredna 2rirodna ,oć o2a5an+a i o34rina 2a5n+e ko+e -i 2o,ogle da 2ri,e4i,o 4i2i.ne0 go4ovo neuEva4i+ive /r4e i nagove34a+e o 5ivo4u l+udi0 ili 2ak -ili -i na, 2o4re-ni 4eEni.ki 2ods4rek0 2o,oćni na.ini ko+i -i 2o,ogli da 2ro-udi,o 1adre,alu 2a5n+u. Mli i1vanredni 2rirodni darovi ne 1avise od nas. @4o se 4i.e 4eEni.kog sreds4va0 n+ega na+2re 4re-a naći0 2o1na4i0 nau.i4i da se vlada n+i,e. 9o4le0 u2o4re-i4e ono 34o +e već 2rovereno 2rak4i.no i 34o va, +e do-ro 2o1na4o. =a govori, o 2ods4rekavan+u uo-ra1il+e0 ko+e va, +e 2o,oglo u svo+e vre,e da +e 2ro-udi4e onda kad +e ,irovala. Fa+ na.in će 2ro-udi4i 2a5n+u0 i1ve3će vas i1 s4an+a Eladnoga 2os,a4ra.a 4uIeg 5ivo4a i 2odići će s4e2en va3e s4varala.ke va4re. Gao i rani+e0 2os4avi4e se-i 2i4an+a i .asno0 iskreno odgovori4e na n+iE: ko0 34a0 kada0 gde0 1a34o0 .ega radi se de3ava ono 34o vi 2os,a4ra4e. ;dredi4e re.i,a ono 34o nala1i4e da +e le2o i 4i2i.no u s4anu0 u so-i0 u s4vari,a ko+e vas 1ani,a+u i 34o na+vi3e karak4eri3e n+iEove vlasnikeW ;dredi4e na,enu so-e0 2red,e4a. B2i4a+4e se-e i odgovori4e: 1a34o +e ovako a ne druk.i+e 2os4avl+en na,e34a+0 ove ili druge s4vari i o kakvi, va, navika,a n+iEoviE vlasnika one govore. 8vo0 na2ri,er0 u1i,a+ući slu.a+ sa 2ose4o, o,il+eno, 2is/u0 u2i4a+4e se-e: ?La34o se gudalo0 4urska ,ara,a i -u-an+ vuku 2o divanuV Go se ovde 1ani,a igro, i ,u1iko,V @a, do,aćin0 ili +o3 nekoV 9a -is4e odgovorili na 2i4an+e 4re-a da 2o4ra5i4e onog ne2o1na4og ?nekog?. Gako će4e ga naćiV Po,oću 2i4an+a0 is2i4ivan+a0 do,i3l+an+aV Po 5ensko, 3e3iru ko+i se vu.e 2o 2odu ,ogućno +e 2re42os4avi4i 2risus4vo 5ene u ovo, s4anu. Fo 2o4vrIu+u i 2or4re4i na 2isaće, s4olu i u ra,ovi,a slo5eni u uglu i +o3 neo-e3eni 2osle skora3n+eg usel+avan+a. Po4rudi4e se0 4akoIe0 da is2i4a4e al-u,e ko+i se vuku 2o s4olovi,a. <i će4e svuda naći ,nogo Jo4ograJi+a +edne is4e 5ene ko+a +e na +edni, sni,/i,a le2o4i/a0 na drugi, 2ikan4no ru5na0 ali uvek originalna. Fo će va, o4kri4i 4a+nu 2o .i+i, se ćudi,a u2ravl+a 5ivo4 ovog do,a0 ko se ovde 1ani,a slikars4vo, i igro, i ko dirigu+e orkes4ro,. Mnogo će va, 2o,oći do,i3l+an+a uo-ra1il+e0 ras2i4ivan+e0 glasovi ko+i kru5e oko i,ena 2o1na4og .oveka. <i će4e sa1na4i i1 n+iE da +e .uveni 2isa/ 1al+u-l+en u2ravo u 4u 5enu 2o ko+o+ on o2isu+e sve +unakin+e svo+iE ko,ada0 ro,ana i novela. Mo5da će4e se u2la3i4i da će 4a do,i3l+an+a0 do2un+avan+a i va3i i1u,i ko+e ,ora4e Eoće3Kneće3 se-i do2us4i4i0 i1vi4o2eri4i ,a4eri+al ko+i s4e 2oku2ili i1 5ivo4aV Ne 2la3i4e seW Ces4o so2s4vene do2une >ako u n+iE 2overu+e4eA sa,o ga i1o34rava+u. B 2o4vrdu 4e ,isli +a ću va, naves4i ova+ slu.a+: +edan2u40 2os,a4ra+ući 2rola1nike na -ulevaru0 +a sa, o2a1io ogro,nu0 de-elu s4ari/u kako gura ,ala de4in+a koli/a u ko+i,a se ,es4o de4e4a nala1i kave1 sa 34igli/o,. Na+verova4ni+e +e da +e 5ena ko+a +e 2rola1ila 2or/i ,ene 2ros4o s4avila u koli/a svo+ 4ere4 da ga ne -i vukla u ruka,a. Mli se ,eni 2roE4elo da druk.i+e vidi, s4varnos4 i +a sa, odlu.io da +e s4ari/a saEranila svu svo+u de/u i unu.ad0 da +o+ +e na /elo, sve4u os4alo +edno +edino drago 5ivo s4voren+e K 34igli/ u kave1u0 2a ga ona gura 2o -ulevaru kao 34o +e donedavno gurala ovuda 2osledn+eg dragog unuka. Fakvo +e 4u,a.en+e o34ri+e i s/eni.ni+e nego sa,a s4varnos4. La34o +a ne -iE sa.uvao u sećan+u ono 34o sa, video u2ravo u 4akvo, o-likuV Fa +a nisa, s4a4is4i.ar ko,e +e 2o4re-na 4a.nos4 sku2l+eniE 2oda4aka0 već u,e4nik 1a koga su va5ne s4varala.ke e,o/i+e. ;2isana slika i1 5ivo4a0 o-ogaćena so2s4veno, uo-ra1il+o,0 5ivi u ,o, sećan+u sve do danas i 4ra5i da +e 2renese, na 2o1orni/u. Po34o se nau.i4e da 1a2a5a4e sve ono 34o vas u 5ivo4u okru5ava i da u n+e,u 4ra5i4e s4varala.ki ,a4eri+al0 4re-a da se okrene4e na i1u.avan+e 1a nas na+2o4re-ni+eg ,a4eri+ala na ko+e, +e0 uglavno,0 1asnovano na3e s4varala34vo. :ovori, o oni, e,o/i+a,a ko+e ,i do-i+a,o i1 li.nog0 ne2osrednog o234en+a K od sr/a sr/u K sa 5ivi, o-+ek4i,a0 4o +es4 sa l+udi,a. 8,o/ionalni ,a4eri+al +e naro.i4o 1na.a+an 1a4o 34o se od n+ega gradi ?5ivo4 l+udskog duEa uloge? K 4vorevina ko+a 2reds4avl+a osnovnu svrEu na3e u,e4nos4i. Blovi4i 4akav ,a4eri+al +e 4e3ko0 +er +e on nevidl+iv0 neuEva4l+iv0 neodreIen i ,o5e se sa,o u se-i oseća4i. 9ois4a0 ,noga nevidl+iva du3evna 2re5ivl+avan+a ogleda+u se u ,i,i/i0 u o.i,a0 u glasu0 u govoru0 u 2okre4i,a i u /elo, na3e, Ji1i.ko, a2ara4u. Fo olak3ava 1ada4ak 2os,a4ra.a0 ali i 2ri 4akvi, okolnos4i,a ni+e lako ra1u,e4i .ovekovu su34inu0 +er l+udi re4ko o4vara+u i 2oka1u+u svo+u du3u onakvu kakva +e ona u s4varnos4i. B većini slu.a+eva oni kri+u svo+a 2re5ivl+avan+a i 4ada s2ol+na o-ra1ina vara0 ne 2o,a5e 2os,a4ra.u i n+e,u -iva +o3 4e5e da 2ogodi skriveno osećan+e. Na3a 2siEo4eEnika +o3 ni+e i1radila sreds4va da olak3a+u is2un+en+e sviE o2isaniE 2ro/esa0 1-og 4oga ,eni

os4a+e da se ograni.i, na nekoliko 2rak4i.niE save4a ko+i će u neki, slu.a+evi,a 2ru5i4i i1vesnu 2o,oć. Mo+i save4i nisu novi i sas4o+e se u ovo,e. K Gada se unu4arn+i sve4 .oveka koga 2os,a4ra,o o4kriva 2reko n+egoviE 2os4u2aka0 ,isli0 2o-uda 2od u4i/a+e, 2rilika ko+e +e na,e4nuo 5ivo4 K 2ra4i4e 2a5l+ivo 4e 2os4u2ke i i1u.ava+4e okolnos4i 2oreIu+ući +edne s drugi,a i 2i4a+4e se-e: ?La34o +e .ovek 2os4u2io 4ako ili onako0 34a +e ,islioV? D1vodi4e i1 svega 4oga odgovara+uće 1akl+u.ke0 odredi4e svo+ odnos 2re,a 2red,e4u ko+i 2os,a4ra4e i 2o,oću sveg 4og rada 2o4rudi4e se da ra1u,e4e sklo2 n+egove du3e. Gada 2osle dugog 2roni/l+ivog 2os,a4ran+a i is2i4ivan+a 4o 2oIe 1a ruko,0 4ada +e glu,a/ do-io do-ar s4varala.ki ,a4eri+al. Mli0 de3ava se da +e unu4arn+i 5ivo4 .oveka koga 2os,a4ra,o ne2ris4u2a.an na3e, sa1nan+u0 već 2ris4u2a.an sa,o in4ui/i+i. B 4o, slu.a+u os4a+e na, da 2rodire,o u du-oke skrivni/e 4uIiE du3a i 4a,o da 4ra5i,o s4varala.ki ,a4eri+al 2o,oću0 ako se 4ako ,o5e reći0 2i2aka so2s4venog osećan+a. B 4o, 2ro/esu i,a,o 2osla sa na+4anani+o, 2a5n+o, i 2os,a4ranie, ko+e 2rois4i.e i1 2odsves4i. Na3a o-i.na 2a5n+a ni+e dovol+no 2roni/l+iva da i1vr3i 2ro/es 4ra5en+a ,a4eri+ala u 4uIi, 5ivi, D+udski, du3a,a. Mko -iE vas +a 2o/eo uverava4i u 4o da +e na3a giu,a.ka 2siEo4eEnika dovol+no ra1vi+ena 1a +edan 4akav 2ro/es0 rekao -iE neis4inu i 4akva o-,ana ne -i donela 2rak4i.ne koris4i na3e, 2oslu. B 4o, veo,a slo5eno, 2ro/esu 4ra5en+a na+4anani+eg e,o/ionalnog s4varala.kog ,a4eri+ala0 ko+i ni+e 2ris4u2a.an na3e, sa1nan+u0 na,a +edino os4a+e da se osloni,o na svo+u svakida3n+u ,udros40 na l+udsko iskus4vo0 na ose4l+ivos40 na in4ui/i+u. Cekaće,o da na, nauka 2o,ogne kako se 2rak4i.no nala1e 2riEva4l+ivi na.ini 1a 2rila5en+e 4uIo+ du3iH u.iće,o se da se snala1i,o u logi/i0 2os4u2nos4i n+eniE osećan+a0 u 2siEologi+i0 u karak4erologi+i. Mo5e -i4i0 4o će na, 2o,oći da 2ronaIe,o na.ine ko+i,a se 4ra5i 2odsvesni s4varala.ki ,a4eri+al ne sa,o u s2ol+a3n+e, 5ivo4u oko nas0 nego i u unu4arn+e, l+udsko, 5ivo4u.

;@6;S;Đ8N=8 MDZDbM 8vo 34a se desilo: B3av3i u u.ioni/u0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2o1vao na 2o1orni/u Malol+e4kovu0 <+un/ova i ,ene i naredio da 2onovi,o onu ve5-u sa 2al+en+e, nov/a. Mi s,o 2o.eli da igra,o. B 2o.e4ku0 u 2rvo, delu0 sve +e i3lo do-ro. Mli0 2ri-li5ava+ući se 4ragi.no, ,es4u0 ose4io sa, da se u ,eni ne34o 2okrenulo0 1a4i, 1a4vorilo0 s4egnulo... 4a,o... ovde... =a sa, se nal+u4io. ?Neću 2o2us4i4iW? K odlu.io sa, i0 da -iE na3ao 2o,oći s2ol+a0 svo, snago, sa, se oslonio na nekakav 2red,e40 na s4aklenu 2e2el+aru. Mli ukoliko sa, se +a.e o n+u o2irao0 u4oliko su se vi3e 1a4varale ,o+e du3evne dirke. ;d+edan2u40 ne34o +e 2uklo0 slo,ilo se. Ds4ovre,eno0 ose4io sa, +ak0 igli.av -olH 4o2la 4e.nos4 ovla5ila ,i +e ruku. 6is4 -ele Ear4i+e ko+i +e -io na s4olu o-o+io se /rveno. Man5e4ne su ,i -ile /rvene. Grv +e 2o4oko, lila i1 ruke. B2la3io sa, se0 ose4io vr4oglavi/u i 2o.e4ak nesves4i/e. 9a li sa, 2osle 4oga i1gu-io sves4 ili nisa, K ne 1na,. @eća, se ko,e3an+a ko+e +e nas4alo oko ,ene. @eća, se 7aE,anova i For/ova. =edan od n+iE dvo+i/e +ako ,i +e s4e1ao ruku0 a drugi +e 2rive1ivao. Na+2re su ,e 2oveli0 1a4i, 2oneli. :ovorkov +e +ako daE4ao nad ,o+i, uEo, od 4e5ine 4ere4a. 9irnula ,e +e n+egova 2a5n+a. 6ekara i -ola ko+i ,i +e 2ri.inio seća, se kao u ,agli. ;nda sa, -ivao sve sla-i+i i sla-i+i... 2o.elo +e da ,i se vr4i u glavi... ;.evidno nas4ala +e nesves4i/a. Mo+ 2o1ori3ni 5ivo4 2rekinuo se 2rivre,eno. Prirodno0 2rekinu4i su i 1a2isi u dnevniku. B n+e,u ne,a ,es4a 1a ,o+ 2riva4ni 5ivo40 u4oliko ,an+e 1a +edan 4ako dosadan i +ednolik 5ivo4 kao 34o +e le5an+e u kreve4u. @ad +e kod ,ene -io Zus4ov i vrlo slikovi4o ,i 2ri.ao o ono,e 34o se de3ava u 3koli. <idelo se da +e nesrećan slu.a+ sa ,no, u4i/ao na 2rogra, 2redavan+a i u.inio da se 2oIe na2red K u o-las4i rada nad 4elo,. For/ov +e rekao: ?Mora,o da naru3i,o s4rogu sis4e,a4i.nos4 i 4eore4sku 2os4u2nos4 2rogra,a i da va, 2re vre,ena govori,o o +edno, od na+va5ni+iE ,o,ena4a glu,a.kog rada K o 2ro/esu oslo-oIen+a ,i3ića. Pravo ,es4o 1a 4o 2i4an+e +e 4a,o gde -ude govora o s2ol+a3n+o+ 4eEni/i. 4o +es40 o radu nad 4elo,.

Mli0 .in+eni/e u2orno govore da +e 2ravilni+e u1e4i 4o 2i4an+e -a3 sad0 u 2o.e4ku 2rogra,a0 kada +e re. o unu4arn+o+ 4eEni/i0 ili 4a.ni+e o 2siEo4eEni/i. <i ne ,o5e4e se-i 2reds4avi4i koliko su 1lo 1a s4varala.ki 2ro/es gr. ,i3ića i 4elesna 2rena2regnu4os4. Gada se oni dese u organu glasa0 l+udi sa uroIeni, le2i, 1vuko, 2o.in+u da govore 2ro,uklo0 da 3i34e0 ili dola1e do4le da i1gu-e s2oso-nos4 govora. Gada se 2rena2regnu4os4 desi u noga,a0 glu,a/ ide kao u1e4H kada +e 2rena2regnu4os4 u ruka,a0 ruke se uko.e0 2re4vara+u se u 34a2ove i 2odi5u se kao 5ele1ni.ka -rana. Fakva 2rena2regnu4os4 sa svi, svo+i, 2osledi/a,a de3ava se u ki.,i0 u vra4u0 u ra,eni,a. ;na0 u svako, slu.a+u0 na svo+ na.in0 unaka5ava glu,/a i s,e4a ,u da igra. Mli +e na+gore kada se 2rena2regnu4os4 desi u li/u i iskrivi ga0 2arali1u+e0 ili ska,eni ,i,iku. Fada se o.i i1-e.e0 gr. ,i3ića da ne2ri+a4an i1ra1 li/u0 ko+i ne odgovara ono, osećan+u ko+e 2re5ivl+ava glu,a/. Prena2regnu4os4 se ,o5e +avi4i u di+aJrag,i i u drugi, ,i3ići,a ko+i u.es4vu+u u 2ro/esu disan+a0 ona ,o5e 2ore,e4i4i 2ravilnos4 4oga 2ro/esa i i1a1va4i gu3en+e. @vi 4i slu.a+evi ne ,ogu 2roći -e1 34e4e 1a 2re5ivl+avan+e0 na s2ol+a3n+e ,aniJes4ovan+e 4oga 2re5ivl+avan+a i na o234e osećan+e glu,/a. Uoće4e li da se uveri4e kako Ji1i.ko na2re1an+e 2arali1u+e svu na3u dela4nos4 i ak4ivnos40 kako na2re1an+e ,i3ića ve1u+e 2siEi.ki 5ivo4 .ovekovV Ua+de da na2ravi,o o2i4H eno 4a,o na 2o1orni/i s4o+i klavir. Pro-a+4e da ga digne4e.? B.eni/i su sa veliki, Ji1i.ki, na2re1an+e,0 svaki 2o+edina.no0 2odi1ali kra+ 4e3kog klavira. ?Po,no5i4e -r1o0 dok dr5i4e klavir0 4ridese4 seda, sa deve4W K naredio +e For/ov u.eniku. K Ne ,o5e4eV ;nda se se4i4e sviE 4rgovina u na3o+ uli/i0 2o.in+ući od ugla raskrsni/e. D 4o ne ,o5e4eV ;nda o42eva+4e kava4inu i1 ?Taus4a?. Ne ideV Pro-a+4e da ose4i4e ukus 2r5enog -u-re5n+aka0 ili se se4i4e svog oseća+a 2ri dodiru svilenog 2li3a0 ili 1adaEa .aIi?. 9a -i is2unio 1ada4ak do-iven od For/ova0 u.enik +e 2us4io kra+ klavira ko+i +e sa veliki, na2re1an+e, dr5ao u va1duEu i0 odaEnuv3i 1a 4renu4ak0 se4io se sviE 2i4an+a0 sEva4io iE i 2o.eo 2o+edina.no na n+iE da odgovara0 i1a1iva+ući u se-i one oseća+e ko+i su od n+ega 4ra5eni. ?Na 4a+ na.in K 1akl+u.io +e For/ov K da -is4e odgovorili na ,o+a 2i4an+a -ilo +e 2o4re-no da s2us4i4e klavir0 da o2us4i4e ,i3iće i 4ek 2osle 4oga da se 2reda4e sećan+i,a. Lar ne 2oka1u+e 4o da ,i3ićno na2re1an+e s,e4a unu4ra3n+e, radu0 a naro.i4o 2re5ivl+avan+u. 9ok 2os4o+i Ji1i.ko na2re1an+e ne ,o5e -i4i govora o 2ravilno,0 4anano, oseća+u i o nor,alno, dru34veno, 5ivo4u uloge. L-og 4oga0 2re nego 34o se 2o.ne s4varala.ki rad0 4re-a doves4i u red ,i3iće0 da oni ne -i okivali slo-odu radn+e. Mko se 4o ne u.ini0 doći će,o na 2o1orni/i do onoga o .e,u se 2ri.a u kn+i1i ?Mo+ 5ivo4 u u,e4nos4i?. Fa,o se govori kako +e glu,a/ od na2re1an+a s4e1ao 2esni/e i 1arivao nok4e u dlanove0 ili s4iskao 2rs4e na noga,a i gn+avio iE /elo, 4e5ino, 4ela. M0 evo i novog0 +o3 u-edl+ivi+eg 2ri,era K ka4as4roJa sa Na1vanovi,W ;n +e s4radao 1a4o 34o +e naru3io 1akone 2rirode i i1vr3io nasil+e nad n+o,. Neka se nesrećnik 34o 2re o2oravi0 a nesreća ko+a ,u se desila -iće i sa,o, n+e,u i svi,a va,a 2ou.an 2ri,er 34a nikako ne 4re-a radi4i na 2o1orni/i i .ega +e 2o4re-no0 +edno, 1auvek0 oslo-odi4i se.? K D 4o +e ,ogućno +edno, 1auvek i1-avi4i se od 2rena2regnu4os4i i Ji1i.kiE na2re1an+aV Z4a +e o 4o,e govorio Mrkadi+e Nikola+evi.V K Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2odse4io na ono 34o +e na2isao u kn+i1i ?Mo+ 5ivo4 u u,e4nos4i? o glu,/u ko+i 2a4i od silniE ,i3ićniE na2re1an+a. ;n +e i1radio u se-i naviku ne2rekidnog ,eEani.kog sa,o2roveravan+a. Ci, -i 2rekora.io 2rag 2o1orni/e0 n+egovi su se ,i3ići sa,i 2o se-i o2u34ali i oslo-aIali se od ne2o4re-nog skraćivan+a. Fo se de3avalo i u 4e3ki, 4renu/i,a s4varala.kog rada na 2o1orni/i. K Fo +e i1vanrednoW K 1avideo sa, +a 4o,e srećniku. ?Mli ne s,e4a 2ravilno, glu,.evo, radu sa,o +aka 2rena2regnu4os4 ,i3ića. Cak i na+,an+a 2rena2regnu4os4 na ko,e -ilo ,es4u0 ko+u ne ,o5e,o od+edan2u4 da ods4rani,o od se-e ,o5e da 2arali1u+e s4varala.ki rad K 2rodu5io +e Pa3a da /i4ira For/ova. K 8vo0 na 2ri,er0 +edan slu.a+ i1 2rakse0 ko+i 2o4vrIu+e ove re.i. =edna glu,i/a sa veo,a le2i, daro, i 4e,2era,en4o, ni+e ,ogla uvek da iE o4kri+e. N+o+ +e 4o 2ola1ilo 1a ruko, sa,o u re4ki, slu.a+ni, 4renu/i,a. <rlo .es4o ona +e osećan+e 1a,en+ivala 2ros4i, Ji1i.ki, na2re1an+e, >ili kako se kod nas ka5e ?nadi,an+e,?A. @a

n+o, su vrlo ,nogo radili na o2u34an+u ,i3ića i u 4o,e s,islu us2eli su da 2os4ignu ,nogo0 ali +o+ +e i 4o sa,o deli,i.no 2o,oglo. @asvi, slu.a+no 2ri,e4ili su da se na dra,ski, ,es4i,a uloge desna o-rva 4e glu,i/e ,alo 1a4e5e. N+o+ su 2redlo5ili da u se-i i1radi ,eEani.ku naviku da0 2rila1eći 4e3ko,e ,es4u0 ods4rani svako na2re1an+e na li/u dovodeći ga do 2o42unog oslo-oIen+a. Gada -i +o+ 4o us2evalo0 onda -i i svako na2re1an+e 4ela sa,o 2o se-i 2o2u34alo. ;na kao da se 2re2oroIavala0 4elo +o+ +e 2os4a+alo lako0 i1ra1i4o0 a li/e 2okre4l+ivo0 +asno i1ra5ava+ući 2re5ivl+avan+a du3evnog 5ivo4a uloge: unu4arn+e osećan+e do-i+alo +e slo-odan i1la1 na2ol+e i1 skrivni/a 2odsves4i0 kao da su ga 2us4ili i1 d5aka na slo-odu. Po1nav3i 4u slo-odu0 u,e4ni/a +e radosno i1livala ono 34o se naku2l+alo u n+eno+ du3i i 4o +o+ +e donosilo nadaEnuća. B,noviE0 ko+i ,e +e danas 2ose4io0 uverava ,e kao da +e For/ov rekao da se 4elo ne ,o5e oslo-odi4i u 2uno+ ,eri od sviE ne2o4re-niE na2re1an+a. Fakav 1ada4ak +e 4o-o5e ne sa,o neos4varl+iv0 nego .ak i i1li3an. Zus4ov 4vrdi0 4akoIe 2o re.i,a For/ova0 da +e neo2Eodno o2u34a4i ,i3iće i 4o s4alno0 kako na 2o1orni/i 4ako i u 5ivo4u. Se1 4oga na2regnu4os4 i gr.evi ,ogu doći do kra+n+iE grani/a i 1agu3i4i raIan+e 5ivoga osećan+a u 4renu4ku s4varala34va. D2ak0 kako da 2o,iri,o 2ro4ivre.nos4: ,i3ići se ne s,e+u 2o42uno o2us4i4i a neo2Eodno +e o2u34a4i iEV Na 4o ,i +e Zus4ov0 ko+i +e do3ao 2osle B,noviEa0 rekao 2ri-li5no ovo: K God nervniE l+udi ,i3ićno na2re1an+e +e nei1-e5no u svi, 4renu/i,a 5ivo4a. God glu,/a0 ukoliko +e on .ovek0 ono će se uvek s4vara4i 2riliko, +avnog 2o+avl+ivan+a. Mko se u,an+i na2re1an+e u leIi,a K ono će se 2o+avi4i u ra,enu0 ako se ods4rani o4uda K ono će se 2re,es4i4i na di+aJrag,u. D 4ako će se ,i3ićna na2re1an+a sve vre,e 2o+avl+iva4i onde ili ovde. L-og 4oga +e 2o4re-no s4alno i -e1 2res4anka vodi4i -or-u sa 4i, nedos4a4ko,0 nikada +e ne 2rekida+ući. Bni34i4i 1lo +e ne,ogućno. Mli +e neo2Eodno -ori4i se s n+i,. Sor-a se sas4o+i u 4o,e da u se-i ra1vi+e,o 2os,a4ra.a ili kon4rolora. Bloga kon4rolora +e 4e3ka: on ,ora -e1 2res4anka0 kako u 5ivo4u 4ako i na 2o1orni/i0 2a1i4i da se nigde ne 2o+avi i1li3no na2re1an+e0 ,i3ićna 2rena2regnu4os4 i gr.. Gada se 2o+avi 2rena2regnu4os4 kon4rolor ,ora da +e ods4rani. Fa+ 2ro/es sa,o2roveravan+a i ods4ran+ivan+a i1li3nog na2re1an+a ,ora -i4i doveden do ,eEani.ke i nesvesne navike. Pa ne sa,o 4o0 n+ega +e 2o4re-no 2re4vori4i u nor,alnu naviku0 u 2rirodnu 2o4re-u0 i 4o ne sa,o 1a ,irne ,o,en4e uloge0 nego0 naro.i4o0 u 4renu/i,a visokog nervnog i Ji1i.kog u1-uIen+a. K GakoVW K nisa, ra1u,eo. K B u1-uIen+u K ne na2re1a4i seVW K Ne sa,o ne na2re1a4i se0 nego na2ro4iv0 34o +e ,ogućno vi3e o2u34a4i ,i3iće K 2o4vrdio +e Zus4ov. K Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao K 2rodu5io +e Pa3a K da se glu,/i u 4renu/i,a +akiE u1-uIen+a0 2od u4i/a+e, suvi3nog s4aran+a0 +o3 vi3e na2re5u. Gakvog 4o od+eka i,a na s4varala34vo0 ,i 1na,o. L-og 4oga0 da ne -is,o is2ali i1 koloseka 2riliko, +akiE u1-uIen+a0 2o4re-no +e naro.i4o se 4rudi4i da 2os4igne,o na+2o42uni+e0 deJini4ivno oslo-oIen+e ,i3ića od na2re1an+a. Privikavan+e na ne2res4ano sa,o2roveravan+e i na -or-u sa na2re1an+e, ,ora 2os4a4i nor,alno s4an+e u,e4nika na 2o1orni/i. Fo će se 2os4i1a4i 2o,oću dugiE ve5-an+a i sis4e,a4skog 4reniran+a. Po4re-no +e doves4i se-e do4le da u 4renu/i,a velikiE u1-uIen+a navika na o2u34an+e ,i3ića 2os4ane nor,alni+a nego 2o4re-a 1a na2re1an+e, K rekao +e Pa3a. K D 4o +e ,ogućnoVW K Mrkadi+e Nikola+evi. uverava da +e ,ogućno. ?Neka se s4vara na2re1an+e K ka5e on K ako ne ,o5e,o da ga i1-egne,o0 ali u2oredo sa n+i, neka se +avi 2roveravan+e kon4rolora. Na+1ad0 2riliko, i1raIivan+a ,eEani.ke navike0 u 2o.e4ku se ,ora ,nogo ,isli4i o kon4roloru i u2ravl+a4i n+egovo, ak4ivno3ću0 a 4o odvla.i od s4varala.kog rada. Mli0 do/ni+e0 oslo-oIen+e ,i3ića0 ili -ar 4e5n+a 4o,e u 4renu/i,a u1-uIen+a0 2os4aće nor,alna 2o+ava. Fu naviku ,ora,o s4vara4i svakodnevno0 sis4e,a4ski0 ne sa,o u 3koli i na do,aći, ve5-an+i,a0 nego i u realno, 5ivo4u i1van 2o1orni/e0 4o +es4 i kada .ovek le5e0 kada us4a+e0 kada ru.a0 kada se 3e4a0 kada radi0 kada se od,ara0 K +edno, re.i u svi,a 4renu/i,a n+egovog -i4isan+a. Mi3ićnoga kon4rolora neo2Eodno +e ukoreni4i u svo+u Ji1i.ku 2rirodu0 u.ini4i ga svo+o, drugo, 2rirodo,. @a,o će na, u 4o,e slu.a+u ,i3ićni kon4rolor -i4i od 2o,oći u 4renu4ku s4varala34va. Mko 2ak -ude,o radili na oslo-oIen+u ,i3ića sa,o u .asovi,a i 4renu/i,a 1a 4o odreIeni,0 onda neće,o do-i4i 5el+eni re1ul4a40 +er 4akve ve5-e0

ograni.ene vre,eno,0 neće s4vori4i naviku0 neće +e doves4i do4le da 2os4ane nesvesna0 ,eEani.ka.? Gada sa, +a 2osu,n+ao u ,ogućnos4 os4varen+a onoga 34o ,i +e Zus4ov o-+asnio0 on +e kao 2ri,er naveo sa,og For/ova. Lna se da su u rani, godina,a n+egove glu,a.ke ak4ivnos4i0 u +a.i, u1-uIen+i,a0 n+egova ,i3ićna na2re1an+a dola1ila do 2o42unog gr.a. Mli od onda kada +e on u se-i i1radio ,eEani.kog kon4rolora0 kod n+ega se +avila 2o4re-a da 2nliko, 4ako 2o+a.anog u1-uIen+a ne na2re5e0 već0 na2ro4iv0 da o2u34a ,i3iće. 9anas ,e +e 4akoIe 2ose4io dragi 7aE,anov. ;n ,i +e doneo 2o1drav od Mrkadi+a Nikola+evi.a i rekao ,i da ,u +e ova+ nalo5io da ,i 2oka5e ve5-e. ?Na1vanov ne ,o5e ni34a da radi dok le5i K dodao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K 2a neka se oko ne.eg 2o4rudi. Fo ,u +e sad na+-ol+e 1ani,an+e.? <e5-a se sas4o+ala u 4o,e da se legne leIi,a na ravnu0 4vrdu 2ovr3inu >na 2ri,er0 na 2odA i da se 1a2a,4e one gru2e ,i3ića ko+e se -e1 2o4re-e na2re5u. Pri 4o,e0 radi +asni+eg u2o1navan+a svo+iE unu4ra3n+iE oseća+a0 ,ogu se re.i,a odredi4i ,es4a 2rena2regnu4os4i i reći u se-i: ?Prena2regnu4os4 +e u ra,enu0 u vra4u0 u lo2a4i/i0 u krs4i,a.? La2a5ena na2re1an+a 4re-a od,aE osla-i4i0 +edno 1a drugi,0 4ra5eći0 u1 4o sve nova i nova. =a sa, u 2risus4vu 7aE,anova 2ro-ao da o-avi, +ednos4avnu ve5-u le5an+a0 ali ne na 4vrdo, 2odu0 nego na ,eko+ 2os4el+i. ;slo-odiv3i na2regnu4e ,i3iće i os4aviv3i sa,o neo2Eodne na ko+e0 kako ,i +e i1gledalo0 4re-a da se osloni sva 4e5ina ,oga 4ela0 +a sa, na1na.io 4a ,es4a. ?;-e lo2a4i/e i krs4a?. D2ak +e Dvan Pla4onovi. negodovao. K Dndusi u.e0 dragi ,o+0 da 4re-a le5a4i kao 34o le5e ,ala de/a i 5ivo4in+e. Gao 5ivo4in+eW K 2onovio +e on radi u-edl+ivos4i. K Sudi4e uvereniW 9al+e +e Dvan Pla4onovi. o-+asnio 1-og .ega +e 4o 2o4re-no. Mko 2olo5i,o de4e ili ,a.ku na 2esak0 2a iE os4avi,o da se u,ire0 ili da 1as2e0 a 2osle iE 2a5l+ivo 2odigne,o0 onda će na 2esku os4a4i o-lik /elog n+iEovog 4ela. Mko i1vr3i,o 4akav is4i eks2eri,ena4 sa odrasli, .oveko,0 onda će na 2esku os4a4i 4rag sa,o od lako u4isnu4iE lo2a4i/a i krs4a0 a os4ali delovi 4ela0 1aEval+u+ući s4alno,0 Eroni.no,0 naviknu4o, na2re1an+u ,i3ića0 sla-i+e će doći u dodir sa 2esko, i neće se ogleda4i na n+e,u. 9a -is,o 2riliko, le5an+a li.ili na de/u i do-ili o-lik 4ela u ,eko+ 2ovr3ini0 4re-a se oslo-odi4i svakog ,i3ićnog na2re1an+a. Fakvo s4an+e da+e 4elu -ol+i od,or. Pri 4akvo, od,aran+u .ovek se ,o5e 1a 2ola .asa ili 1a +edan .as osve5i4i 4oliko koliko se 2od drugi, okolnos4i,a ne -i osve5io 1a /elu noć. <oIi karavana ne 2ri-egava+u u1alud 4akvo, od,aran+u. ;ni ne ,ogu da se dugo 1adr5ava+u u 2us4in+i i 2ri,orani su da do ,ini,u,a skra4e svo+ san. 9u5inu od,ora 1a,en+u+u 2o42uni, oslo-oIen+e, 4ela od ,i3ićnog na2re1an+a i 4i,e okre2l+u+u u,orni organi1a,. Dvan Pla4onovi. u2o4re-l+ava 4akav na.in svakodnevno i1,eIu dnevniE i ve.ern+iE 2oslova. Posle dese4 ,inu4a od,ora on se oseća 2o42uno sve5. Se1 4akvog od,aran+a on ne -i ,ogao da i1dr5i ona+ 2osao ko+i ,ora svakodnevno da o-avi. Ci, +e Dvan Pla4onovi. o4i3ao0 +a sa, 2o1vao k se-i u so-u na3eg ,a.ka i 2olo5io ga na +edan od na+,ek3iE +as4uka0 na ko+e, se ,ogao le2o da vidi o-lik 4ela. 7e3io sa, da ,e on nau.i kako 4re-a le5a4i i kako se od,ara4i sa o2u34eni, ,i3ići,a. Mrkadi+e Nikola+evi. ka5e: ?:lu,a/ ,ora kao odo+.e da sve u.i od sa,og 2o.e4ka: kako se gleda0 kako se Eoda0 kako se govori i 4ako dal+e K 2risećao sa, se. K @ve 4o ,i u,e,o u 5ivo4u0 ali +e nevol+a 34o u ogro,no+ većini slu.a+eva ,i 4o .ini,o rIavo0 ne onako kako +e odredila 2riroda. Na 2o1orni/i 4re-a gleda4i0 Eoda4i i govori4i druk.i+e K -ol+e0 nor,alni+e nego u 5ivo4u0 -li5e 2rirodi: na+2re 1a4o 34o nedos4a/i ko+i se i1nesu na sve4los4 ra,2e 2os4anu naro.i4o 2ri,e4ni0 a 1a4i, 1-og 4oga 34o 4i nedos4a/i u4i.u i na o234e s4an+e glu,/a na 2o1orni/i?. Fe re.i0 o.igledno0 odnose se i na le5an+e. 8vo +a sad le5i, 1a+edno sa ,a.ko, na divanu. Pos,a4ra, kako on s2ava i 4rudi, se da ,u 2odra5ava,. D2ak0 ni+e 2ros4o le5a4i 4ako da se ni+edan ,i3ić ne na2regne i da svi delovi 4ela nalegnu 2o ravni na ko+o+ le5i,o. Neću reći da -i -ilo 4e3ko 1a2a1i4i i odredi4i ova+ ili ona+ na2regnu4i ,i3ić. ;slo-odi4i ga od ne2o4re-nog skraćivan+a 4akoIe ni+e ,udros4. Mli +e rIavo 4o 34o .i, se i1-avi,o od +ednog na2re1an+a0 2o+avi se drugo0 4reće0 i 4ako do -eskona.nos4i. Z4o vi3e 2a1i,o na na2regnu4os4i i gr.eve 4ela0 4o se oni vi3e +avl+a+u. Pri

4o,e se navikavarno da ra1liku+e,o u se-i one oseća+e ko+e rani+e nis,o 2ri,ećivali. Fo 2o,a5e da nala1i,o sve nove i nove na2regnu4os4i0 a 34o iE vi3e nala1i,o0 u4oliko vi3e nove iskrsava+u. =a sa, kro1 kra4ko vre,e us2eo da se oslo-odi, na2re1an+a u o-las4i leIa i vra4a. Ne ka5e, da sa, ose4io od 4oga Ji1i.ko osve5en+e0 ali ,i +e 2os4alo +asno da i,a,o ,nogo suvi3niE0 ne2o4re-niE0 34e4niE na2re1an+a ,i3ića0 o ko+i,a i ne san+a,o. 7ada se se4i,o i1da+ni.ke na2regnu4os4i o-rve0 od,aE 2o.ne,o vrlo o1-il+no da se 2la3i,o Ji1i.kog na2re1an+a. Mada +a nisa, 2os4igao 2o42uno oslo-oIen+e sviE ,i3ića0 i2ak sa, naslu4io 1adovol+s4vo ko+e ću ose4i4i vre,eno,0 kada 2os4igne, 2o42uni+u slo-odu ,i3ića. :lavna nevol+a +e u 4o,e 34o se +a gu-i, u svo+i, ,i3ići,a oseća+i,a. ;d 4oga 2res4a+e, da sEva4a, gde su ,i ruke0 a gde glava. Gako sa, se u,orio od dana3n+eg ve5-an+aW Fakvi, le5an+e, .ovek se ne ,o5e od,ori4iW ... @ada sa, u le5an+u us2eo da osla-i, na++a.e na2regnu4os4i i da su1i, krug 2a5n+e do grani/a svoga nosa. Pri 4o,e ,i se u glavi 1a,aglilo kao kad 2o.ne vr4oglavi/a i +a sa, 1as2ao onako kao 34o s2ava ,o+ Ma.ak Ma.ković. Poka1alo se da o2u34an+e ,i3ića0 1a+edno sa su5avan+e, kruga 2a5n+e0 ,o5e -i4i do-ro sreds4vo 2ro4iv nesani/e. 9anas +e do3ao Pu3.in i 2ri.ao o ?4reningu?. Dvan Pla4onovi.0 2re,a u2u4s4vi,a For/ova0 4ra5io +e od u.enika da u1i,a+u na+ra1novrsni+e 2o1e0 ne sa,o u Eori1on4alno, nego i u ver4ikalno, 2olo5a+u K 4o +es4 sedeći0 .u.eći0 s4o+eći0 na koleni,a0 2o+edina.no i u gru2a,aH sa s4oli/a,a0 sa s4olo,0 sa drugi, na,e34a+e,. B svi, 4i, 2olo5a+i,a 4re-a0 kao i 2ri le5an+u0 odredi4i ne2o4re-no na2regnu4e ,i3iće i reći ko+i su. @a,o so-o, +e ra1u,i+ivo da +e ovo ili ono na2re1an+e nekiE ,i3ića neo2Eodno u svako+ 2o1i. Neka se 4i ,i3ići na2re5u0 ali sa,o oni0 a ne susedni0 ko+i 4re-a da os4anu u ,iru. Fre-a0 4akoIe0 1a2a,4i4i da i,a ra1li.i4iE na2re1an+a: ,o5e se skra4i4i ,i3ić ko+i +e 2o4re-an 1a 2o1u u2ravo onoliko koliko +e nu5no0 ali se ,o5e doves4i na2re1an+e i do 2rena2regnu4os4i0 do gr.a. Fako ne2o4re-an na2or +e i1vanredno 34e4an 1a sa,u 2o1u i 1a s4varala34vo. Ds2ri.av3i 2odro-no sve 34o se radilo u u.ioni/i Pu3.in ,i +e 2redlo5io da 1a+edno s n+i, o-avi, ve5-an+a. Pris4ao sa, ne o-1irući se na svo+u sla-os4 i na o2asnos4 da 2o1ledi, 4ek 1araslu ranu. Fada se desila s/ena dos4o+na 2era 95ero, 95ero,a XPo1na4i engleski Eu,oris4a >N^_OKNOdQA >Pri,. 2rev.AY. ;gro,ni Pu3.in0 /rven i 1no+av od na2re1an+a0 1adiEan0 val+ao se 2o 2odu u na+neo-i.ni+i, 2o1a,a. M 2ored n+ega le5ao sa, +a0 ,r3av0 duga.ak0 -led0 sa ve1ano, ruko,0 u 3areno+ 2i5a,i0 kao /irkuski klovn. Goliko li sa, se 2re4urao sa de-el+ko,W Mi s,o le5ali 2o+edina.no i 1a+edno i u1i,ali 2o1e gladi+a4ora ko+i se -oreH s4a+ali s,o 2o+edina.no0 2o4o, 1a+edno0 kao Jigure na s2o,eni/i,aH .as sa, +a s4a+ao0 a Pu3.in le5ao o-oren u 2raE0 .as +e on s4a+ao na noga,a0 a +a na koleni,a0 a onda s,o o-o+i/a u1i,ali ,oli4vene 2o1e0 ili se ra1vi+ali u Jron4 kao dva grenadira. B svi, 4i, 2olo5a+i,a -ilo +e 2o4re-no s4alno oslo-aIa4i ove ili one gru2e ,i3ića i vr3i4i na2orno 2roveravan+u kon4rolora. Foga radi +e 2o4re-na do-ro uve5-ana 2a5n+a0 ko+a u,e -r1o da se ori+en4i3e0 da ra1liku+e Ji1i.ke oseća+e i da se snala1i u n+i,a. Gada +e 2o1a slo5ena ,nogo +e 4e5e nego 2riliko, le5an+a ra1likova4i 2o4re-na i ne2o4re-na na2re1an+a. Ni+e lako u4vrdi4i neo2Eodna i skra4i4i i1li3na. B 4akvo, radu .ovek 2res4ane da ra1u,eva 34a u2ravl+a i .i,e u2ravl+a. Fek 34o +e Pu3.in o4i3ao0 +a sa, od,aE 2o3ao 2o ,a.ka. Go će da ,e nau.i ,eko4i i slo-odi 2okre4a ako ne onV D0 1ais4a0 n+e,u se ne ,o5e 2odra5ava4iW ;n +e nedos4i5anW Gakve sa, ,u +a sve 2olo5a+e i1,i3l+ao K i s glavo, nadole i 2o s4rani i na leIi,a. ;n +e visio na svako+ 3a2i 2o+edina.no0 na sve .e4iri od+edan2u4 i na re2u. D u svi, 4i, 2olo5a+i,a ,oglo se vide4i kako +e0 na2regnuv3i se u 2rvo, 4renu4ku0 od,aE0 sa neo-i.no, lakoćo,0 o2u34ao0 ods4ran+ivao ne2o4re-na i u4vrIivao neo2Eodna na2re1an+a. @Eva4iv3i 34a se od n+ega 4ra5i0 ,o+ Ma.ak Ma.ković 2rilagoIavao se 2o1i i davao +o+ 4a.no onoliko snage koliko +e 2o4re-no. La4i, se u,irivao0 s2re,an da os4ane u u4vrIeno, 2olo5a+u 4a,an onoliko koliko se od n+ega 4ra5i. Gakva neo-i.na ,oć 2rilagoIavan+aW La vre,e oviE seansi sa Ma.ko, Ma.koviće,0 od+edan2u4 se0 neo.ekivano0 2o+avio... Z4a ,isli4eV Ci,e da o-+asni,o 4akvo .udoVW

9o3ao +e :ovorkovWWW Gako sa, ,u se o-radovaoW =o3 onda0 u 2olusves4i0 kada sa,0 dok ,i +e 4ekla krv0 le5ao na n+egovi, ruka,a0 o on ,e nosio i daE4ao nad ,o+i, uEo,0 +a sa, ne+asno ose4io 4o2linu n+egovog sr/a. 9anas se 4o osećan+e 2onovilo. =a sa, ga video druk.i+eg0 ne onakvog kakvi, s,o ,i svi navikli da ga gleda,o. ;n se0 .ak0 sasvi, druk.i+e nego ikad i1ra5avao o For/ovu i is2ri.ao ,i 1ani,l+ivu 2o+edinos4 sa .asa. :ovoreći o o2u34an+u ,i3ića i neo2Eodni, na2re1an+i,a ko+a 2odr5ava+u 2o1u0 Mrkadi+e Nikola+evi. se se4io +ednog slu.a+a i1 svog 5ivo4a. B 7i,u0 u +edno+ 2riva4no+ kući0 on +e 2risus4vovao seansi neke M,erikanke. ;na se in4eresovala 1a res4aura/i+u an4i.kiE s4a4ua0 ko+e su do nas do3le u ra1-iveno, o-liku K -e1 ruku0 -e1 nogu0 -e1 glave0 sa slo,l+eni, 4ru2o, .i+i su sa,o delovi -ili /eli. Pre,a sa.uvani, ko,adi,a0 M,erikanka +e 2oku3ala da 2ogodi 2o1u s4a4ue. L-og 4oga +e ,orala da i1u.i 1akone odr5avan+a ravno4e5e l+udskog 4ela i da na so2s4veno, iskus4vu nau.i kako se odreIu+e 4e5i34e u svako+ 2o1i ko+u 1au1,e. M,erikanka +e i1radila i1vanrednu ose4l+ivos4 1a 4renu4no odreIivan+e 4e5i34a i niko +e ni+e ,ogao i1-a/i4i i1 ravno4e5e. :urali su +e0 -a/ali0 s2o4i/ali i dovodili do 4akviE 2o1a0 u ko+i,a0 i1gledalo -i0 ni+e ,ogućno odr5a4i se0 ali +e ona uvek i1la1ila kao 2o-edila/. Pa ne sa,o 4o K ,ala i ,r3ava0 ona -i laki, dodiro, i1-a/ila i1 ravno4e5e dos4a 4e3kog ,u3kar/a. Fo +e 4akoIe -ilo 2os4ignu4o 1aEval+u+ući 2o1navan+u 1akona ravno4e5e. M,erikanka +e 2ogaIala o2asna ,es4a u ko+a +e 4re-alo dirnu4i 2ro4ivnika da -is,o ga -e1 na2ora i1veli i1 ravno4e5e i o-orili. For/ov ni+e sa1nao 4a+nu n+ene u,e4nos4i. Mli +e 1a4o i1 ni1a n+eniE 2ri,era sEva4io 1na.a+ ve34ine da se naIe 4e5i34e ko+e uslovl+ava ravno4e5u. ;n +e uvideo dokle +e ,ogućno doves4i 2okre4l+ivos40 gi2kos4 i 2rilagodl+ivos4 svoga 4ela0 u ko,e ,i3ići rade sa,o ona+ 2osao ko+i i, nareIu+e da rade visoko ra1vi+eni oseća+ ravno4e5e. Mrkadi+e Nikola+ević nas 2o1iva da nau.i,o 4u ve34inu >u2o1navan+e 4e5i34a svoga 4elaA. God koga ću +a da u.i,0 ako ne kod Ma.ka Ma.kovićaV L-og 4oga0 kad +e o4i3ao :ovorkov0 +a sa, 2o.eo sa 5ivo4in+o, novu igru: gurao sa, ga0 -a/ao0 2revr4ao0 4rudio se da ga o-ori,0 ali se 4o 2oka1alo ne,ogući,. ;n +e 2adao sa,o kad +e sa, 4o E4eo. 9ola1io +e Pu3.in i 2ri.ao ,i o 4o,e kako Mrkadi+e Nikola+evi. 2roverava rad na 4reningu. <idi, da su danas uvedene -i4ne do2une: For/ov +e 4ra5io da svaka 2o1a -ude ne sa,o 2roverena so2s4veni, kon4roloro, i ,eEani.ki oslo-oIena od na2re1an+a0 već i da i,a 2odlogu u 1a,isli uo-ra1il+e0 da4i, okolnos4i,a i ?kad -i?. ;d 4og 4renu4ka ona 2res4a+e da -ude 2o1a kao 4akva0 do-i+a ak4ivni 1ada4ak i 2os4a+e radn+a. Pre,a 4o,e0 do2us4i4e da 2odigne, ruku i ka5e, se-i: Gad -iE +a s4a+ao ovako0 a nada ,no, na visoko+ grani visila -reskva0 kako -i 4re-alo da 2os4u2i, i 34a da uradi,0 da +e u-ere,V Fre-a 2overova4i u 4u 1a,isao i od,aE će se radi 5ivo4nog 1ada4ka K u-ra4i -reskvu K ,r4va 2o1a 2reo-ra4i4i u 5ivu0 is4insku radn+u. ;se4ile sa,o is4inu u 4o+ radn+i i od,aE će va, sa,a 2riroda doći u 2o,oć: ne2o4re-no na2re1an+e će osla-i4i0 a neo2Eodno će o+a.a4i i 4o će se desi4i -e1 saradn+e svesne 4eEnike. Na 2o1orni/i ne 4re-a da -ude nikakviE 2o1a -e1 2odloge. Fea4ralno+ konven/ionalnos4i ni+e ,es4o u originalno, s4varala34vu i u o1-il+no+ u,e4nos4i. Mko +e konven/ionalnos4 ,a 2o .e,u neo2Eodna0 onda +e 4re-a o2ravda4i0 ona 4re-a da slu5i unu4arn+o+ su34ini0 a ne s2ol+no+ do2adl+ivos4i. 9al+e +e Pu3.in 2ri.ao o 4o,e da +e danas na .asu i1vr3eno 2red gledao/i,a nekoliko ve5-an+a0 ko+e +e on od,aE ilus4rovao. @i,2a4i.ni de-el+ko +e vrlo s,e3no legao na divan0 u1ev3i 2rvu 2o1u ko+e se se4io: on se do 2ola s2us4io sa divana0 2ri-li5io li/e 2odu i is2ru5io na2red ruku. Preda ,no, +e -io ru5an0 -es,islen 2olo5a+. =a sa, osećao da ,u +e neugodno i da ne 1na ko+e ,i3iće 4re-a na2regnu4i0 a ko+e osla-i4i. ;n +e 2o1vao kon4rolora ko+i ,u +e uka1ao i na neo2Eodna i na ne2o4re-na na2re1an+a. Mli de-el+ku ni+e 2ola1ilo 1a ruko, da naIe slo-odnu0 2rirodnu 2o1u0 u ko+o+ -i svi ,i3ići radili 2ravilno. ;d+edan2u40 on +e u1viknuo: ?8vo ide velika -u-a3va-a0 -r1o +e u-i+W? B is4o, 4renu4ku on se is2ru5io 2re,a neko+ 4a.ki0 2re,a 1a,i3l+eno+ -u-a3va-i0 da -i +e 1gn+e.io. D0 od+edan2u40 svi su ,i3ići 2rirodno s4ali na svo+e ,es4o i 2o.eli 2ravilno da rade. Po1a +e 2os4ala o2ravdana0 sve,u se ,oglo verova4i: i 2ru5eno+ ru/i0 i o-e3eno, 4elu0 i no1i odu2r4o+ o naslon divana. Pu3.in +e 1ane,eo daveći 1a,i3l+enu -u-a3va-u i -ilo +e +asno da n+egov 4elesni a2ara4

2ravilno is2un+ava 1ada4ak. Priroda u2ravl+a 5ivi, organi1,o, -ol+e nego sves4 i 2roslavl+ena glu,a.ka 4eEnika. @va ve5-an+a ko+a +e danas o-avio For/ov i,ala su da u.enike dovedu do sa1nan+a kako na 2o1orni/i 2ri svako+ u1e4o+ 2o1i ili 2olo5a+u 4ela 2os4o+e 4ri ,o,en4a. Prvi K suvi3no na2re1an+e nei1-e5no u svako+ novo+ 2o1i i u u1-uIen+u 1-og 2o+avl+ivan+a 2red 2u-liko,. 9rugi K ,eEani.ko oslo-oIen+e od suvi3nog na2re1an+a 2o,oću kon4rolora. Freći K 4ra5en+e 2odioge ili o2ravdan+a 2o1i u 4o,e slu.a+u ako ona sa,a 2o se-i ne uliva 2overen+e glu,/u. Na2re1an+e0 oslo-oIen+e i o2ravdan+e. ?Na2re1an+e0 oslo-oIen+e i o2ravdan+e?0 1akl+u.io +e Pu3.in0 o2ra34a+ući se sa ,no,. ;n +e o4i3ao. Po,oću ,a.ka +a sa, slu.a+no 2roverio i sEva4io s,isao ve5-i ko+e su ,i 4ek 2oka1ane. 8vo kako se 4o desilo: da -iE odo-rovol+io svoga u.i4el+a0 +a sa, ga ,e4nuo 2ored se-e i 2o.eo da ga ,a1i, i ,ilu+e,. Mli +e on0 u,es4o da legne0 sko.io 2reko ,o+e ruke na 2od0 2o.eo da vre-a i da se ,eko0 ne.u+no 2rikrada uglu so-e gde +e0 o.evidno0 nan+u3io 5r4vu. Covek ni+e ,ogao da ga ne gleda u 4o, 4renu4ku sa u5ivan+e,. =a sa, 2a5l+ivo 2ra4io svaki n+egov 2okre4. 9a ne -iE ,a.ka is2us4io i1 2ol+a vida0 ,orao sa, da se savi+a, kao .ovek 1,i+a u /irkusu. @a ,o+o, -olesno, ruko,0 ko+a +e visila u 1avo+u0 1au1eo sa, ni,alo laku 2o1u ;d,aE sa, se n+o,e koris4io 1a 2roveravan+e i 2us4io 2o svo+ du5ini 4ela svoga novo2e.enog kon4rolora 1a ,i3ićna na2re1an+a. B 2rvo, 4renu4ku -ilo +e sve ne ,o5e -i4i -ol+e: na2regnulo se sa,o ono 34o +e 4re-alo da se na2regne. Pa i ra1u,l+ivo. Sio +e 4o 5ivi 1ada4ak i de+s4vovala +e sa,o 2riroda. Mli +e 4re-alo da 2renese, 2a5n+u sa ,a.ka na sa,og se-e i sve se od+edan2u4 2ro,enilo. Mo+a 2a5n+a se ras4urila0 ovde i onde 2o+avile su se ,i3ićne 2rena2regnu4os4i0 a neo2Eodno na2re1an+e ne2o4re-no se usil+avalo skoro do ra1,era ,i3ićnog gr.a. @usedni ,i3ići 4akoIe su -e1 2o4re-e 2o.eli da rade. aivi 1ada4ak i radn+a su i3.e1li0 a 2o+avio se uo-i.a+eni glu,a.ki gr.0 s ko+i, +e 2o4re-no -ori4i se ?o2u34an+e, ,i3ića? i ?o2ravdan+e,?. B 4o, .asu ,eni +e s2ala 2a2u.a. @agnuo sa, se da +e navu.e, i da s4egne, 2reIi/u. ;2e4 se s4vorila 4e3ka0 na2regnu4a 2o1a0 sa -olesno, ruko, u 1avo+u. Fu 2o1u +a sa, 4akoIe 2roverio 2o,oću kon4roloraW D 34aW 9ok +e ,o+a 2a5n+a -ila u2ravl+ena na sa,u radn+u0 sve +e -ilo u redu: +ako su se na2re1ale 1a 2o1u neo2Eodne ,i3ićne gru2e0 a u slo-odni, ,i3ići,a nisu se ,ogli 2ri,e4i4i suvi3ni na2ori. Mli .i, sa, se odvo+io od sa,e radn+e i .i, +e i3.e1ao 1ada4ak0 .i, sa, se 2redao Ji1i.ko, sa,o2os,a4ran+u K 2o+avila su se suvi3na na2re1an+a a neo2Eodna se 2re4vorila u na2regnu4os4i. M evo +o3 i le23eg 2ri,era0 ko+i ,i +e0 kao 2oru.en0 doneo slu.a+. La vre,e u,ivan+a iskli1nuo ,i +e i1 ruku sa2un i 2o.eo se ko4rl+a4i i1,eIu u,ivaonika i or,ana. Morao sa, 2re,a n+e,u da is2ru5i, 1dravu ruku0 a -olesnu da dr5i, na grudi,a0 uve1anu. ;2e4 se s4vorila 4e3ka 2o1a. Mo+ kon4rolor ni+e dre,ao. ;n +e 2o so2s4veno+ ini/i+a4ivi 2roveravao na2re1an+e ,i3ića. @ve +e -ilo u redu: na2re1ale su se sa,o neo2Eodne0 2okre4a.ke gru2e ,i3ića. Ua+de ida 2onovi, vol+no 4u is4u 2o1uW K rekao sa, sa,o,e se-i. D 2onovio sa, +e. Mli... sa2un +e već -io dignu4 i realne neo2Eodnos4i da u1,e, 2o1u ni+e vi3e -ilo. ;4i3ao +e 5ivi 1ada4ak. Gon4roli3ući svo+e ,i3iće0 uvideo sa, da0 ukoliko svesni+e 2ra4i, n+iEov rad0 u4oliko se vi3e s4vara+u ne2o4re-na na2re1an+a0 u4oliko 4e5e -iva snala1i4i se u n+i,a i u4vrIiva4i ona na2re1an+a ko+a su neo2Eodna. @ada sa, se 1ain4eresovao nekakvo, 4a,no, 4rako, ko+a +e s4a+ala 2ri-li5no na ono, is4o, ,es4u na ko,e +e 2re 4oga le5ao sa2un. @agnuo sa, se da +e do4akne, i da vidi, 34a +e 4o. Poka1alo se da +e 4raka 2uko4ina u 2odu. Mli ni+e s4var u n+o+0 već u 4o,e 34o su i ,o+i ,i3ići i n+iEovo 2rirodno na2re1an+e 2onovo -ili u 2o42uno, redu. Posle sviE 4iE 2oku3a+a0 ,eni +e 2os4alo +asno da 5ivi 1ada4ak i 2rava radn+a >realna ili u 1a,i3l+eno, 5ivo4u sa do-ro, 2odlogo, u da4i, okolnos4i,a u ko+e iskreno veru+e glu,a/ ko+i s4varaA nor,alno 2ods4i.u na rad sa,u 2rirodu. @a,o ona u,e da 2o42uno u2ravl+a na3i, ,i3ići,a0 da iE 2ravilno na2re5e ili o2u34a.

Prilegao sa, na divan. B 2olusnu ne34o ,e u1ne,irilo. Fre-alo +e ne34o uradi4i... Posla4i neko 2is,oV Go,eV... La4i, sa, se se4io da +e 4o -ilo +u.e0 a danas... danas sa, -oles4an i 4re-a da se 2revi+e,... Ne0 2revi+an+e +e ra1u,l+ivo sa,o 2o se-i... nego... Pu3.in +e dola1io0 rekao +e ne34o... a +a nisa, 1a2isao... <rlo +e va5no. 9a0 se4io sa, se: su4ra +e generalna... ?;4elo?... a +a neugodno le5i,... 7a1u,e,0 sve +e 2os4alo +asno... ;-a ra,ena od na2ora su se 2odigla0 4ako da su se neki ,i3ići veo,a na2regli... 4ako +ako da se neće ,oći odvo+i4i... M kon4rolor ri+e 2o /elo, 4elu... i -udi ,e. Mli0 Evala -ogu0 odvo+io sa, iEW Na3ao sa, sasvi, drugu 4a.ku oslon/a i sad ,i +e do-ro0 2ri+a4no0 ,nogo -ol+e. Gao da sa, se du-l+e uvalio u ,eki divan0 na ko+e, sa, le5ao... M sad sa, o2e4 ne34o 1a-oravio. @ad sa, se se4io i o2e40 ne 1na, kako0 1a-oravio. 9a... ra1u,e,0 o2e4 kon4rolor0 ne0 -ol+e ins2ek4or. Dns2ek4or ,i3ića... Fo +e u-edl+ivi+e. ;2e4 sa, se 1a 4renu4ak 2ro-udio i sEva4io da ,i +e 2rena2regnu4os4 u leIi,a. D ne sa,o u leIi,a0 nego i u ra,eni,a... D 2rs4i leve noge su savi+eni. D 4ako0 sve vre,e u 2olusnu0 +a sa,0 1a+edno sa kon4roloro,0 4ra5io u se-i 2rena2regnu4os4i. ;ne nisu 2res4ale ni dok ovo 2i3e,. @ad se seća, da ,e +e is4i 4akav nera1u,l+iv ne,ir i +u.e 1aEva4io0 kad +e -io Pu3.in. M 4rećega dana 2red dola1ak dok4ora ,orao sa, da sedne, 1-og neke nelagodnos4i u ki.,i. @eo sa, K 2o2us4ilo +e. Z4a +e 4oV B ,eni se s4alno +avl+a+u 2rena2regnu4os4iV @4alnoV La34o 4oga rani+e ni+e -iloV La4o 34o nisa, 2ri,ećivao i 34o u ,eni ni+e -ilo kon4roloraV Lna.i0 on se 1a.eo i već 5ivi u ,eniV Dli .ak i vi3e: u2ravo 1-og 4oga 34o on de+s4vu+e +a nala1i, sve nove 2rena2regnu4os4i0 ko+e rani+e nisa, 2ri,ećivao. Dli su 4o sve s4are0 ve.i4e 2rena2regnu4os4i0 ko+e sa,o 2o.in+e, svesno da oseća, u se-i. Go će 4o da re3iV Nesu,n+ivo +e +edno0 da se u ,eni de3ava ne34o novo... .ega rani+e ni+e -ilo. Po re.i,a Zus4ova0 For/ov +e 2re3ao od ne2o,i.nos4i ka ges4u i evo kako +e on 4o,e doveo u.enike i kakav +e 1akl+u.ak na2ravio. Cas +e odr5an u dvorani. @vi u.eni/i su 2os4ro+eni kao na s,o4ri. For/ov i, +e naredio da 2odignu desnu ruku i oni su svi0 kao +edan0 is2unili 1a2oves4. 7uke su kao 5ele1ni.ke -rane 4e3ko 2o3le nagore. Ds4ovre,eno0 7aE,anov +e 2i2ao svi,a ,i3iće u ra,eni,a0 2ri,eću+ući u1 4o: ?Ne val+a0 vra40 leIa o2us4i4i. \ela ruka +e na2regnu4a...? i 4ako dal+e. ?Ne u,e4e da 2odigne4e rukuW? K 1akl+u.io +e For/ov. D1gledalo +e da +e 1ada4ak sasvi, 2ros40 2a i2ak niko ni+e ,ogao ga da i1vr3i. ;d u.enika su 4ra5ili0 4ako reći0 ?i1olovanu? radn+u sa,o +edne gru2e ,i3ića K ko+i u2ravl+a+u 2okre4i,a ra,ena0 a svi os4ali ,i3ići K vra4a0 leIa0 a naro.i4o krs4a0 ,orali su da -udu oslo-oIeni od svakog na2ora. ;vi 2osledn+i0 kao 34o +e 2o1na4o0 .es4o odvla.e /elo 4elo na su2ro4nu s4ranu od 2odignu4e ruke u 2o,oć i1vedeno,e 2okre4u. ;va ne2o4re-na susedna na2re1an+a ,i3ića 2odseća+u For/ova na 2okvarene dirke klavira ko+e0 kad iE udari4e0 dodiru+u +edna drugu. ;d 4oga kod 4ona ?do? 1vu.e susedni ?si? i ?dodies?. 6e2a -i -ila ,u1ika na 4akvo, ins4ru,en4uW 6e2a +e0 is4o 4ako0 i ,u1ika na3iE 2okre4a ako se oni i1vode sli.no 2okvareni, dirka,a klaviraW Ni+e .udno 34o su u 4akvi, uslovi,a na3i 2okre4i neodreIeni0 ne+asni0 kao kod rIavo 2od,a1ane ,a3ine. Pokre4e 4re-a u.ini4i +asni, kao 34o su +asni klavirski 1vu/i. Se1 4oga će slika 2okre4a u ulo1i -i4i u,rl+ana0 a ,aniJes4a/i+a unu4ra3n+eg i s2ol+a3n+eg 5ivo4a uloge neodreIena0 neu,e4ni.ka. Bkoliko +e 4a,ni+e osećan+e0 u4oliko ono vi3e 4ra5i +asnos4i0 4a.nos4i i 2las4i.nos4i 1a svo+e Ji1i.ko ova2loćen+e. K =a sa, K govorio +e dal+e Zus4ov K sa dana3n+eg .asa 2oneo u4isak da nas +e Mrkadi+e Nikola+evi. kao ,eEani.ar ?ra3raJio?0 ras4avio nas na delove0 na ko3.i/e0 na 2o+edina.ne 1glo-ove i ,i3iće0 2a iE sve is2rao0 o.is4io0 2od,a1ao0 1a4i, o2e4 sku2io0 2os4avio na 2reIa3n+e ,es4o i ?1a3raJio?. Posle dana3n+eg .asa oseća, se gi2ki+i0 2okre4l+ivi+i0 i1ra1i4i+i. K M 34a +e +o3 -iloV K 2i4ao sa,0 1ain4eresovan 2ri.an+e, Zus4ova.

K ;d nas su 4ra5ili K 2risećao se Pa3a K da0 dok su ak4ivne 2o+edine ?i1olovane? gru2e ,i3ića K ra,ena0 ruku0 leIa ili nogu K sve os4ale os4anu -e1 svakog na2re1an+a. Fako0 na 2ri,er0 kada 2odi5e,o ruku gru2o, ,i3ića u ra,eni,a i na2re5e,o iE kao 34o +e 2o4re-no0 onda ruka u lak4u0 i 3a/i0 u 2rs4i,a i u n+iEovi, 1glo-ovi,a ,ora da os4ane u viseće, 2olo5a+u nani5e a sve odgovara+uće gru2e ,i3ića ,ora+u -i4i 2o42uno slo-odne0 ,eke i nena2regnu4e. K D vi s4e us2eli da 2os4igne4e ono 34o va, +e 4ra5enoV K in4eresovao sa, se +a. K Ds4inu govoreći0 ne K 2ri1nao +e Pa3a. K Mi s,o sa,o naslućivali0 2redosećali one oseća+e ko+i će se vre,eno, i1rodi4i u na,a. K Lar +e 4o 34o su 4ra5ili od vas 4e3koV K nisa, sEva4ao +a. K Na 2rvi 2ogled K lako +e. D2ak0 niko od nas ni+e ,ogao da is2uni 1ada4ak onako kako 4re-a. La 4o +e 2o4re-na naro.i4a 2ri2re,a. Z4a da se radiVW Fre-a /eloga se-e0 od du3e do 4ela0 od nogu do glave0 2re2oroIava4i i 2rilagoIava4i 1aE4evi,a na3e u,e4nos4i0 ili0 4a.ni+e0 1aE4evi,a sa,e 2rirode. B,e4nos4 +e u veliko+ saglasnos4i sa n+o,. Na3u 2rirodu kvari 5ivo4 i rIave0 nakale,l+ene navike. Nedos4a/i ko+i se lako o2ra34a+u u 5ivo4u0 2red osve4i+eno, ra,2o, 2os4a+u 2ri,e4ni i na,e4l+ivo 2ada+u u o.i gledao/i,a. Bos4alo,0 4o +e ra1u,l+ivo: na ra,2i .ove.+i 5ivo4 se 2oka1u+e u usko, 2ros4oru s/enskoga ra,a kao na ,le.no, s4aklu Jo4ograJskog a2ara4a. ;na+ 5ivo4 ko+i +e s,e34en u 2o1ori3no, 2or4alu l+udi gleda+u dur-ino,H oni ga 2os,a4ra+u kao ,ini+a4uru K kro1 lu2u. Pri 4o,e gledao.evo+ 2a5n+i ne ,o5e u,aknu4i nikakav de4al+0 .ak ni na+,an+e 2o+edinos4i. Mko se kru4e ruke0 ko+e se 2odi5u kao 5ele1ni.ke -rane0 nekako 4r2e u 5ivo4u0 na 2o1orni/i su one nedo2u34ene. ;ne da+u i1vesnu odrvenelos4 .ovekovo+ Jiguri0 one ga 2reo-raća+u u lu4ku. D1gleda da +e kod 4akviE glu,a/a i du3a is4a 4akva kao i ruke K drvena. Mko se 4o,e doda +o3 i 2rava kao ,o4ka ki.,a0 onda će se u 2ravo, s,islu re.i do-i4i ?klada?0 a ne .ovek. @4a ,o5e da 2oka5e 4akvo ?drvo?V Gakva 2re5ivl+avan+aV Po re.i,a Pa3e0 na dana3n+e, .asu Ia/i nisu ,ogli da os4vare ni na+2ros4i+i 1ada4ak0 kao 34o +e 2odi1an+e ruku u1 2o,oć odgovara+ućiE gru2a ,i3ića u ra,eni,a. Ds4o 4ako +e ve5-a sa savi+an+e, lak4a0 2o4o, 3ake0 2rviE0 drugiE0 4rećiE 1glo-ova 2rs4i+u i 4ako dal+e0 i1vr3ena -e1 us2eEa. D 4u +e /ela ruka 4e5ila da u1,e u.e3će 2riliko, 2okre4an+a n+eniE 2o+ediniE delova. Gada +e For/ov 1a4ra5io da i1vr3e sve 2oka1ane 2okre4e savi+an+a 2o+ediniE delova ruku 2os4u2ni, redo, od ra,ena ka 2rs4i,a i o-ra4no K od 2rs4i+u ka ra,eni,a0 do-i+en +e +o3 sla-i+i re1ul4a4. Pa i ra1u,l+ivo. Mko ni+e us2elo svako od 4iE 2o+ediniE savi+an+a0 onda +e -ilo 4e5e os4vari4i sve 2okre4e +edan 1a drugi, u logi.no+ 2os4u2nos4i. Bos4alo,0 For/ov ni+e 2oka1ao ve5-e da -i iE Ia/i od,aE i1vr3ili. ;n +e sa,o davao naloge 7aE,anovu 1a n+egove naredne ve5-e u klasi ?4reninga?. Fakva ve5-an+a su vr3ena i sa vra4o, u svi, n+egovi, 2olo5a+i,a0 i sa ki.,o,0 i sa krs4i,a0 i sa noga,a0 a naro.i4o sa 3aka,a0 ko+e For/ov na1iva o.i,a 4ela. 9o3ao +e Pu3.in. ;n +e -io 4ako l+u-a1an da ,i +e 2oka1ao sve ono 34o ,i +e re.i,a o-+a3n+avao Zus4ov. N+egova gi,nas4ika -ila +e veo,a s,e3na. ;so-i4o savi+an+e i is2ravl+an+e ki.,e 2o ki.,eni, 2r3l+enovi,a0 2o.in+ući od na+vi3eg0 kod 1a4il+ka0 2a 1avr3ava+ući na+ni5i,0 kod karli/e. :leda+ući n+egovu okruglu Jiguru0 si,2a4i.no, Pu3.inu kao da se salo 2relivalo0 da+ući u4isak ,ekiE 2okre4a. @u,n+a, da -i on us2eo da doIe do svo+iE ki.,eniE 2r3l+enova i da iE o2i2a svaki 2o+edina.no. Fo ni+e 4ako 2ros4o kao 34o i1gleda. =a sa, us2eo da kod se-e o2i2a, sa,o 4ri ki.,ena 2r3l+ena0 4o +es4 4ri ,es4a gde se 2regi-a ki.,a. M ,i i,a,o dvadese4 .e4iri 2okre4na ki.,ena 2r3l+ena. Zus4ov i Pu3.in su o4i3li. 9o3ao +e na red Ma.ak Ma.ković. =a sa, 1a2o.eo s n+i, igru i 2os,a4rao sa, na+ra1novrsni+e0 na+neverova4ni+e0 na+nei1vodl+ivi+e n+egove 2o1e. Fakva Ear,oni+a 2okre4a0 4ako ra1vi+eno 4elo kao 34o ga i,a+u 5ivo4in+e0 1a .oveka su inedos4i5niW Nikakvo, 4eEniko, ne ,o5e se 2os4ići sli.no savr3ens4vo u vladan+u ,i3ići,a. @a,o +e 2riroda s2oso-na da nesvesno 2os4igne 4akvu vir4uo1nos40 lakoću0 +asnos4 i neusil+enos4 2okre4a i 2o1a0 4akvu 2las4i.nos4. Gada le2i ,a.ak ska.e0 kada se igra ili se -a/a da -i uEva4io ,o+ 2rs4 1avu.en u 2uko4inu0 on 4renu4no 2rela1i i1 2o42unog ,ira u ,un+evi4 2okre40 ko+i +e 4e3ko uEva4i4i. D kako ekono,i.no on 2ri 4o,e 4ro3i svo+u energi+uW Gako +e ras2oreIu+eW Pri2re,a+ući se 1a skok ili 2okre40 ,a.ak ne 4ro3i svo+e snage u1alud0 na suvi3na na2re1an+a. La n+iE on ne 1na. ;n sku2l+a u

se-i snagu 1a 4o da +e u odlu.no, 4renu4ku u2u4i od+edan2u4 u ona+ 2okre4a.ki /en4ar ko+i ,u +e neo2Eodan da4og ,o,en4a. 84o0 1-og .ega su n+egove radn+e 4ako .is4e0 odreIene i sna5ne. Bverenos4 1a+edno sa lakoćo,0 2okre4l+ivo3ću i slo-odo, ,i3ića s4vara+u na+savr3eni+u 2las4iku 2o ko+o+ nisu u1alud .uvene 1veri i1 roda ,a.aka. 9a -iE is2i4ao se-e i ogledao se s ,a.ko,0 +a sa, 2o3ao ?4igrovski?0 Eodo, ,oga ;4ela. Pri 2rvo,. koraku0 ,i,o ,o+e vol+e0 svi ,i3ići su ,i se na2regli i +a sa, se +asno se4io svoga Ji1i.kog s4an+a na 2ro-no+ 2reds4avi0 i sEva4io svo+u glavnu 2ogre3ku. Covek ko+i +e ve1an gr.evi,a /eloga 4ela ne ,o5e da se oseća slo-odno i da na 2o1orni/i 5ivi 2ravilni, 5ivo4o,. Mko +e 4e3ko ,no5i4i 2riliko, na2re1an+a kada 2odi5e,o klavir0 kako +e onda ,ogućno vlada4i 4anani, unu4arn+i, osećan+i,a u slo5eno+ ulo1i sa Jino, 2siEologi+o, ;4elaW Gako ,i +e le2u lek/i+u 1a /eo 5ivo4 dao For/ov na 2ro-no+ 2reds4avi. ;n ,e +e naveo da 4ada sa sa,o2ou1dan+e, u.ini, ono 34o ni u ko, slu.a+u ne 4re-a .ini4i na 2o1orni/i. Fo +e -io vrlo ,udar i u-edl+iv doka1 o 2ro4ivno,.

PM7CM9 D LM9M\D 9anas s,o radili u gledali34u. B3av3i 4a,o0 videli s,o veliki 2laka4 sa na42iso,: PM7CM9 D LM9M\D Mrkadi+e Nikola+evi. na, +e .es4i4ao novu K i1vanredno va5nu e4a2u u radu i 2o.eo da o-+a3n+ava 34a +e 4o 2ar.ad i kako se ko,ad ili uloga dele na sas4avne delove. ;no 34o +e on govorio -ilo +e0 kao uvek0 ra1u,l+ivo i in4eresan4no. Pa i2ak ću +a0 u 2rvo,e redu0 1a-ele5ii4i ne .as For/ova0 već ono 34o se desilo 2o 1avr3e4ku rada i 34o ,i +e 2o,oglo da +o3 -ol+e sEva4i, o-+a3n+en+a Mrkadi+a Nikola+evi.a. =a sa, danas 2rvi 2u4 -io u kući 1na,eni4oga glu,/a Zus4ova K s4ri/a ,oga druga Pa3e. La vre,e ru.ka veliki glu,a/ +e u2i4ao svoga sinov/a 34a +e -ilo u 3koli. ;n se in4eresu+e 1a na3 rad. Pa3a ,u +e rekao da s,o u3li u novu e4a2u K 2ar.ad i 1ada/i. K Po1na+e4e li Z2onIuV K u2i4ao +e s4ari. =edno de4e Zus4ova u.i dra,sku u,e4nos4 kod nas4avnika sa s,e3ni, 2re1i,eno, Z2onIa0 va4renog sled-enika For/ova. L-og 4oga su svi de.a/i i ,ali3ani nau.ili na3u 4er,inologi+u. ?Magi.no kad -i?0 ?1a,isao uo-ra1il+e?0 ?is4ini4a radn+a?0 i drugi 4er,ini ko+e +a +o3 nisa, 1nao u3li su u u2o4re-u u n+iEovo, de.+e, govoru. K Z2onIa s4alno da+e lek/i+eW K 3alio se veliki glu,a/ kada su 2red n+ega s4avili ogro,nu ćurku. K ;n +e -io kod nas u 2ose4i. 9oneso3e ovako is4o +elo. M ,ene +e -oleo 2rs4. La,olio sa, ga da on ise.e i rasko,ada. ?9e/oW K o-ra4io se Z2onIa ,o+i, krokodil.ići,a K 1a,isli4e da ovo ni+e ćurka0 nego .i4ava 2e4o.ina ko,edi+a0 ?7evi1or? na 2ri,er. Mo5e li se ona savlada4i od+edan2u40 +edni, ,aEo,V La2a,4i4e da ne sa,o ćurku0 nego .ak ni ko,edi+u od 2e4 .inova kao 34o +e ?7evi1or?0 ne ,o5e4e da o-uEva4i4e +edni, ,aEo,. Lna.i0 n+u 4re-a 2odeli4i na na+veće ko,ade. 8vo ovako... ovako?... Pri 4o,e +e .ika Zus4ov odvo+io -a4ake0 krila0 -elo ,eso i 2olo5io iE na 4an+ir. K ?8vo va, 2rviE velikiE ko,ada? K i1+avio +e Z2onIa. K 7a1u,e se0 ,o+i krokodil.ići su o34rili 1u-e i E4eli su od+edan2u4 da iE 2rogu4a+u. D2ak s,o ,i us2eli da 1adr5i,o 2ro5drl+iv/e. Z2onIa se koris4io 4i, 2ou.ni, 2ri,ero, i rekao: ?La2a,4i4e da se od+edan2u4 ne ,ogu da savlada+u veliki ko,adi. Pre,a 4o,e0 ise/i4e iE na si4ni+e delove.? 8vo... evo... evo... govorio +e Zus4ov0 deleći -a4ake i krila 2o 1glo-ovi,a. K 9a+ 4an+ir0 krokodile K o-ra4io se on s4ari+e, sinu. K 8vo 4i veliki ko,ad. Fo +e 2rva s/ena. K =a sa, vas0 gos2odo0 2o1vao da va, sao234i, vrlo ne2ri+a4nu ves4... K dekla,ovao +e de.ak0 2ru5a+ući 4an+ir i neve34o 2odr5ava+ući -as. K 8vgeni+e ;n+egin0 2ri,i drugo 2ar.e kao u2ravnik 2o34e K o-ra4io se veliki glu,a/ ,alo,e sinu aen+i. K Gne1 Dgor0 \ar T+oIor0 evo va, s/ena So-.inskoga i 9o-.inskoga0 Fa4+ana 7+e2ina0 Ga4arina Ga-anova0 u1,i4e s/enu Mari+e Mn4onovne i Mne Mndre+evne X@ve li.nos4i i1 :ogol+eve

ko,edi+e ?7evi1or?H is4o 4ako i Jra1a 2od navodni/i,a ?=a sa, vas gos2odo0 2o1vao?... ko+o, gradona.elnik 2o.in+e ko,edi+u. >Pri,. 2rev.AY K 3alio se .ika Zus4ov0 s4avl+a+ući ko,ade na 4an+ire ko+e su 2odnosila de/a. K ?Po+edi4e od+edan2u4W?... naredi Z2onIa K 2ri.ao +e dal+e s4ri/. K K Z4a se desiloW... Mo+i i1gladneli krokodili su +urnuli i E4eli da 2rogu4a+u sve od+adan2u4. Nisa, us2eo ni da doIe, se-i0 a oni su već s4r2ali u us4a ogro,ne ko,adeH +edan +e 2o.eo da se davi0 drugi se 1agr/nuo K ali K nekako +e 2ro3lo. ?La2a,4i4e K ka1ao +e Z2onIa K kad ne ,o5e4e od+edared da savlada4e veliki ko,ad0 deli4e ga na ,an+e i +o3 ,an+e0 a0 ako 4re-a0 onda +o3 na ,an+e?. K 9o-ro. Dsekli su0 ,e4nuli u us4a0 5vaću K o2isivao +e .ika Zus4ov ono 34o +e sa, radio. K Ma+koW ;vo +e 4vrdo i suvoW K neo.ekivano se on o-ra4io 5eni sa 2a4ni.ki, i1ra1o, na li/u0 sasvi, drugi,0 4ako reći0 do,aći, 4ono,. K Mko +e ko,ad suv K govorila su de/a re.i,a Z2onIe K o5ivi ga le2o, 1a,isli uo-ra1il+e. K 8vo 4e-i0 4a4i/e0 sos od ,agi.nog ?kad -i? K 3alio se 8vgeni+e ;n+egin0 si2a+ući o/u sos od 1eleni. K Fo 4i +e od 2esnika: ?da4a okolnos4?. K M ovo +e0 4a4i/e0 od redi4el+a K 3alila se Fa4+ana 7+e2ina0 da+ući ,u rena i1 .ini+i/e. K 8vo 4i i od sa,og glu,/a K ne34o l+uće K 3alio se \ar T+odor0 nudeći ,u da 2o-i-eri. K Uoće3 li senJa K od slikara ?levog? 2rav/a0 da -i -ilo 2ikan4ni+eV K nudila +e o/u Gaća Ga-anova. Cika Zus4ov +e vil+u3ko, 2o,e3ao sve 34o su ,u dali0 isekao ćurku na ,ale ko,ade i 2o.eo da iE u,a.e u na2ravl+eni sos. ;n +e 5vakao0 ,l+a/kao0 2revr4ao 2o us4i,a konuade0 da se 34o vi3e na4o2e soko,. K Dvan :ro1ni0 2onoviW K govorio +e ,ali 8vgeni+e ;n+egin: ?Par.ad?...? K Ui0 Ei K 1a/enilo se de4e od s,eEa0 na o234e 1adovol+s4vo. K Par.ad se ku2a+u u sosu od ?1a,isli uo-ra1il+e?. Dvan :ro1ni +e 4o 4ako rekao da su svi 2rdsu4ni0 2a i on sa,0 2rsli u s,e- i dugo nisu ,ogli da se 2ovra4e. K M ukusan +e ova+ sos od ?1a,isli uo-ra1il+e? K rekao +e .ika Zus4ov0 s4alno u,a.ući u 2ikan4ni sos si4no i1re1ane ko,ade. K @ve 2rs4e da 2oli5e3. Cak i ova+ Ion ,o5e da se +ede i li.i na ,eso K 1-un+ivao +e on 5enu. K 84o0 4ako is4o +e 2o4re-no i 2ar.ad uloge sve +a.e0 +a.e0 evo ovako0 +o3 vi3e0 vi3e na4a2a4i da4i, okolnos4i,a. Z4o +e suvl+i ko,ad0 4o vise sosa0 34o +e suvl+i0 4i, vi3e. @ad da sku2i,o vi3e ,aliE ko,adića na4o2l+eniE soso, u +edan veliki i... ;n iE +e s4r2ao u us4a i dugo sladio sa -la5eni, i vrlo s,e3ni, i1ra1o, na li/u. K 84o0 4o +e ona ?is4ini4os4 s4ras4i?W K 3alila su se de/a na 2o1ori3no, +e1iku. =a sa, o4i3ao od Zus4oviE ,isleći na 2ar.ad. \eo ,o+ 5ivo4 kao da se i1delio na n+iE i isi4nio. Pa5n+a u2ravl+ena na 4u s4ranu neEo4i.no +e 4ra5ila 2ar.ad u sa,o, 5ivo4u i u u.in+eni, radn+a,a. Fako0 na 2ri,er: o2ra34a+ući se na odlasku0 +a sa, rekao se-i: +edno 2ar.e. Gada sa, se s2u34ao s4e2eni34e, na 2e4o+ s4e2eni/i do3la ,i +e ,isao: kako u1e4i ovo sila5en+e K kao +edno 2ar.e0 ili 2ak svaku s4e2eni/u 4re-a ra.una4i kao 2ose-no 2ar.eVW Gakav će se re1ul4a4 4i,e do-i4iV Cika Zus4ov 5ivi na i4reće, s2ra4u0 do n+ega i,a na+,an+e 3e1dese4 s4e2eni/a... Pre,a 4o,e0 3e1dese4 2ar.adiVW Mko +e 4ako0 onda i svaki korak na 4ro4oaru ,o5e,o ra.una4i kao 2ar.e. Mnogo će se naku2i4iW ?Ne K odlu.io sa, K s2u34an+e ni1 s4e2eni/e 4o +e +edno 2ar.e0 2u4 do kuće drugo. M 34a će -i4i sa kućni, i1la1o,V 8vo0 +a sa, o4vorio vra4a. Z4a +e 4oV =edno0 ili ,nogo 2ar.adiV Neka -ude ,nogo. ;voga 2u4a ,o5e se i ne 34ede4i0 kad sa, rani+e i1vr3io velika skraćivan+a. Fako0 si3ao sa, K dva 2ar.e4a. BEva4io sa, 1a skakavi/u na vra4i,a K 4ri 2ar.e4a. Pri4isnuo sa, +e K .e4iri 2ar.e4a. ;4vorio sa, 2olovinu vra4a K 2e4 2ar.adi. Prekora.io sa, 2reko 2raga K 3es4 2ar.adi. La4vorio sa, vra4a K seda,. Pus4io sa, skakavi/u K osa,. Po3ao sa, kući K deve4. :urnuo sa, +ednog 2rola1nika... Ne0 4o ni+e 2ar.e0 već slu.a+nos4.

Laus4avio sa, se 2red i1logo, +edne radn+e. Z4a će,o s 4i,V Fre-a li ra.una4i .i4an+e na42isa na svako+ kn+i1i kao 2ose-no 2ar.e0 ili sve ovo ra1gledan+e i1lo5ene ro-e s4avi4i 2od +edan -ro+V @4aviću 2od +edan K dese4. <ra4iv3i se kući0 svukav3i se0 2ri3av3i u,ivaoniku0 2ru5iv3i ruku 1a sa2un0 i1ra.unao sa,: dves4a seda,. ;2rao sa, ruke K dves4a osa,. Polo5io sa, sa2un K dves4a deve4. ;2rao sa, sa2un vodo, K dves4a dese4. Na+1ad sa, legao u 2os4el+u i 2okrio se +organo, K dves4a 3esnaes4. M kako dal+eV B glavu su navirale ra1ne ,isli. Fre-a li svaku od n+iE ra.una4i kao 2ose-no 2ar.eV Nisa, ,ogao da re3i, 4o 2i4an+e0 ali sa, 2ri 4o,e 2o,islio: Mko u1,e,o 4akav ra.un 1a 4ragedi+u od 2e4 .inova0 kao 34o +e ?;4elo?0 do-iće,o nekoliko Eil+ada 2ar.adi. 9a li se svi oni ,ogu u2a,4i4iV Fo +e 2a,e4 da i1gu-i3W @2le3će3 seW Fre-a ograni.i4i koli.inu. GakoV Ci,eV? B 2rvo+ 1godno+ 2rili/i0 danas0 1a,olio sa, Mrkadi+a Nikola+evi.a da ,e oslo-odi ,o+e nedou,i/e 2o 2i4an+u ogro,ne koli.ine 2ar.adi. ;n ,i +e odgovorio ovako: K B2i4ali su +ednoga lo/a: XNaro.i4i kr,ar0 ko+i s2rovodi -rod kro1 o2asna ,es4a u vodi0 na 2ri,er rani+e kod nas u Đerda2u. >Pri,. 2rev.AY ?Gako vi ,o5e4e da 1a2a,4i4e na dugo, 2u4u sve okuke na o-ala,a0 sve 2lićake0 sve 2odvodne s4eneV? K ?Mene se oni ne 4i.u K odgovorio +e lo/ K +a ide, kro1 2rola1?. :lu,a/ 4akoIe u svo+o+ ulo1i ,ora da ide ne 2o ,alo+ 2ar.adi ko+o+ ne,a -ro+a i ko+u ni+e ,ogućno 1a2a,4i4i0 nego 2o veliko+0 na+va5ni+o+ 2ar.adi ko+o, 2rola1i s4varala.ki 2u4. ;va velika 2ar.ad ,ogu se u2oredi4i sa ko,adi,a ko+i .ine use.enu lini+u 2rola1a. Pre,a 4o,e0 kada -is4e u -iosko2u ,orali da 2reds4avi4e va3 odla1ak i1 s4ana Zus4oviE0 4re-alo -i0 2re svega0 da se 1a2i4a4e: ?Z4a +a radi,V? K ?Dde, kući?. K Lna.i0 2ovra4ak kući +e 2rvo veliko i glavno 2ar.e. Mli s4e se u 2u4u 1aus4avl+ali i ra1gledali s4e i1loge. B 4i, 4renu/i,a vi već nis4e i3li0 nego s4e0 na2ro4iv0 s4a+ali na ,es4u i radili ne34o drugo. L-og 4oga će,o ra1gledan+e i1loga ra.una4i kao novo0 sa,os4alno 2ar.e. Posle 4oga s4e o2e4 nas4avili dal+e0 4o +es40 vra4ili s4e se na svo+e 2rvo 2ar.e. Na+1ad0 do3li s4e u svo+u so-u i 2o.eli da se svla.i4e. Fo +e -io 2o.e4ak novoga 2ar.e4a va3ega dana. M kada s4e legli i 2o.eli da ,a34a4e0 s4voreno +e +o3 +edno novo 2ar.e. Na 4a+ na.in0 u,es4o va3e dve s4o4ine 2ar.adi0 ,i s,o i1-ro+ali sve u sve,u: .e4iriH oni su 2rola1. B1e4a 1a+edno0 4a nekolika 2ar.ad s4vara+u glavno0 veliko 2ar.e0 4o +es4 2ovra4ak kući. @ada0 re/i,o0 da da+ući 2rvo 2ar.e K 2ovra4ak kući K vi ide4e0 ide4e0 ide4e... i ni34a drugo ne radi4e. 9a+ući drugo 2ar.e K ra1gledan+e i1loga K vi s4o+i4e0 s4o+i4e0 s4o+i4e K i sa,o 4o. Preds4avl+a+ući 4reće 2ar.e0 vi se u,iva4e0 u,iva4e0 a 2reds4avl+a+ući .e4vr4o K le5i4e0 le5i4e i le5i4e. 7a1u,e se0 4akva +e igra dosadna0 +ednoli.na i redi4el+ će 1a4ra5i4i od vas de4al+ni+i ra1vo+ svakoga 2ar.e4a 2ose-no. Fo će vas nagoni4i da iE deli4e na sas4avne ,an+e delove0 da iE ra1vi+a4e i do2un+u+e4e0 da+ući svako 2ar.e +asno0 u svi, 2o+edinos4i,a. Mko se i nova 2ar.ad 2oka5u +ednoli.na0 ,oraće4e 2onovo da iE deli4e na sredn+e i ,ale delove0 2onavl+a+ući s n+i,a 4o do4le dok va3e Eodan+e uli/o, ne do-i+e sve 4i2i.ne 2o+edinos4i 1a 4u radn+u: susre4e sa 2o1nani/i,a0 2o1drave0 2os,a4ran+e onoga 34o se uokolo de3ava0 sudare i drugo. ;d-a/iv3i ne2o4re-nu0 s+ediniv3i ,alu 2ar.ad u na+veću0 vi će4e s4vori4i 2rola1 >ili sEe,uA. Posle 4oga For/ov na, +e 2o.eo o-+a3n+ava4i is4o ono 34o na, +e .ika Zus4ov govorio 1a ru.ko,. =a i Pa3a s,o se sa,o 2ogledali i s,e3kali se0 seća+ući se kako +e veliki glu,a/ sekao kru2ne ko,ade ćurke na ,ale delove0 kako iE +e 1a,akao u ?sos od 1a,isli uo-ra1il+e?0 kako +e 2o4o, sku2l+ao vil+u3ko, u,o.enu ,alu 2ar.ad i s4varao kru2ni+u 2ar.ad0 kako iE +e 4r2ao u us4a i sa sla3ću 5vakao. K D 4ako K 1akl+u.io +e Mrkadi+e Nikola+evi. K od na+većiE K ka sredn+i,0 od sredn+iE K ka ,ali,0 od ,aliE K ka na+,an+o+ 2ar.adi0 da -is4e iE 2onovo s+edinili i vra4ili do na+veće. 9el+en+e ko,ada i uloge na ,alu 2ar.ad do2u34eno +e sa,o kao 2rivre,ena ,era K u2o1orio +e For/ov. Go,ad i uloga ne ,ogu dugo os4a4i u 4ako isi4n+eno, o-liku0 u 4akvo, ?iver+u?. 7a1-ivena s4a4ua i slika ise.ena u 2ar.ad nisu u,e4ni.ka dela0 ,a kako -ili le2i n+iEovi 2o+edini delovi. @a ,alo, 2ar.adi ,i i,a,o 2osla sa,o u 2ro/esu 2ri2re,nog rada0 a u s4varala.ko, 4renu4ku ona se s+edin+u+u u veliku 2ar.ad0 2ri .e,u se n+iEov o-i, dovodi do ,aksi,u,a0 a koli.ina do

,ini,u,a: ukoliko kru2ni+a 2ar.ad0 u4oliko iE +e ,an+e 2o koli.ini0 a 34o iE +e ,an+e0 u4oliko +e lak3e n+iEovo, 2o,oći 1aEva4i4i /eo ko,ad i ulogu u /elini. Pro/es del+en+a uloge na ,ale delove radi anali1e i 2rou.avan+a ,eni +e +asan0 ali kako od n+iE s4vori4i veliku 2ar.ad K ni+e ,i +asno. Gada sa, 4o rekao Mrkadi+u Nikola+eviću0 on ,i +e o-+asnio: K 7e/i,o .4a s4e vi ra1-ili ,alu 3kolsku ve5-u na s4o 2ar.adi0 da s4e se 1a2leli u n+i,a0 i1gu-ili /elinu i ne igra4e rIavo svako 2ar.e 2ose-no. D2ak0 ne ,o5e se 2reds4avi4i da -i 2ros4a Ia.ka ve5-a -ila 4oliko slo5ena i du-oka 2o unu4arn+o+ sadr5ini da se ,o5e ra1-i4i na s4o osnovniE0 sa,os4alniE 2ar.adi. ;na će se0 o.igledno0 2onavl+a4i0 ili će -i4i srodna +edno drugo,. Bdu-iv3i se u >unu4arn+u -i4nos4 svakog 2ar.e4a0 vi će4e vide4i da0 re/i,o0 2ar.e 2rvo i 2e4o0 od dese4og do 2e4naes4og0 dvadese4 2rvo i 4ako dal+e govore o +edno,0 a0 re/i,o0 2ar.ad od drugog do .e4vr4og0 od 3es4og do deve4og0 od +edanaes4og do .e4rnaes4og i4i. da su +edno s drugi, organski srodna. Na kra+u0 do-iće4e u,es4o s4o4inu ,aliE dva velika0 -i4na 2ar.e4a0 s ko+i,a +e lako ,anevrisa4i. Fako se 4e3ka0 slo5ena ve5-a0 2re4vara u 2ros4u0 laku0 2ris4u2a.nu. Graće govoreći0 veliku 2ar.ad0 do-ro o-raIenu0 iako 2ri,a+u glu,/i. Fakva 2ar.ad0 ras4avl+ena 4oko, /elog ko,ada0 vr3e 1a nas ulogu 2rola1aH on na, 2oka1u+e 4a.an 2u4 i 2rovodi nas kro1 o2asni 2lićak i s4ene0 kro1 slo5ene ni4i ko,ada0 ,eIu ko+i,a +e lako 1alu4a4i. Na 5alos40 ,nogi glu,/i 4ako ne rade. ;ni ne u,e+u da ra3.lan+ava+u ko,ad0 da se snala1e u n+e,u i 1-og 4oga ,ora+u da i,a+u 2osla sa ogro,no, koli.ino, neva5ne0 ra1-a/ane 2ar.adi. N+iE +e 4ako ,nogo da se glu,a/ s2le4e i i1gu-i oseća+ /eline. Ne u1i,a+4e 4akve glu,/e 1a 2ri,er0 ne dro-i4e ko,ad -e1 2o4re-e0 ne ula1i4e u s4varala.ki 4renu4ak kro1 ,alu 2ar.ad0 već vodi4e lini+u 2rola1a sa,o kro1 na+veću0 do-ro o-raIenu 2ar.ad i o5ivl+enu u svako, svo, 2ose-no, delu. FeEnika 2ro/esa del+en+a na 2ar.ad dos4a +e +ednos4avna. Pos4avi4e se-i 2i4an+e: ?Se1 .ega ne ,o5e da -ude ko,ad ko+i +e 2red na,aV? K 2osle 4oga 2o.ni4e da se seća4e n+egoviE glavniE e4a2a0 ne ula1eći u de4al+e. 7e/i,o da i,a,o 2osla sa :ogol+evi, ?7evi1oro,?. Se1 .ega on ne ,o5e da -udeV K Se1 revi1ora K rekao +e <+un/ov. K Dli0 4a.ni+e0 -e1 e2i1ode sa Ul+es4akovi, K 2o2ravio +e Zus4ov. K Fako +e K slo5io se Mrkadi+e Nikola+evi.. K Mli s4var ni+e sa,o u Ul+es4akovu. Po4re-na +e odgovara+uća a4,osJera 1a 4ragiko,i.ni slu.a+ ko+i 2rika1u+e :ogol+. Fu a4,osJeru s4vara+u u ko,adu Eul+e kao 34o su gradona.elnik0 Le,l+anika0 6+a2kinKF+a2kin0 s2le4karo3i So-.inski i 9o-.inski i 4ako dal+e. D1 4oga i1la1i da ko,ad ?7evi1or? ne ,o5e da -ude ne sa,o -e1 Ul+es4akova0 nego i -e1 naivniE 5i4el+a onog grada0 od koga ?,akar 4ri godine kasao neće3 doći ni do ko+e dr5ave?. M -e1 .ega +o3 ne,a ko,adaV K Se1 glu2oga ro,an4i1,a0 -e1 2rovin/i+skiE koke4a kao 34o +e Mari+a Mn4onovna0 1-og ko+e +e do3lo do 2rs4enovan+a i do 2anike 4u /elo, gradu K rekao +e neko. K M -e1 .ega +o3 ne,a ko,adaV K nas4avl+ao +e 2i4an+a For/ov. K Se1 rado1naloga u2ravnika 2o34e0 -e1 2a,e4noga ;si2a0 -e1 2od,ićivan+a0 -e1 2is,a Fr+a2i.kina0 -e1 dolaska 2ravoga revi1ora K 2risećali su se u.eni/i. K @ada s4e ra1gledali ko,ad sa visine 24i.+ega le4a0 2o n+egovi, glavni, e2i1oda,a i sa,i, 4i, 2odelili ?7evi1ora? na sais4avne0 organske delove. ;ni su glavna0 na+veća 2ar.ad0 i1 ko+e +e sas4avl+en /eo ko,ad. Po42uno 4akva is4a 2odela na delove radi anali1e i1vodi se i u svako+ od sredn+e i ,ale 2ar.adi0 ko+a 4akoIe o-ra1u+u 1a4i, na+veću 2ar.ad. 9e3ava+u se slu.a+evi kada 4re-a unosi4i svo+u so2s4venu K redi4el+sku ili glu,a.ku K 2ar.ad u nedoraIene ko,ade rIaviE 2isa/a. Fa slo-oda se ,o5e o2ravda4i sa,o neo2Eodno3ću. Mli i,a dile4ana4a ko+i vole da doda+u svo+e0 ko+i 4o rade i sa geni+alni,0 +edins4veni, klasi.ni, deli,a0 ko+i,a nisu 2o4re-ne nikakve do2une. 9o-ro +e +o3 ako u uneseno+ 2ar.adi i,a nekakvog srods4va sa 2rirodo, igranog dela. Na+.e3će 4o ni+e slu.a+. Fada se na 5ivo, organi1,u le2oga ko,ada o-ra1u+e divl+e ,eso0 ko+e u,r4vl+u+e 2ar.e ili /eo ko,ad. Na kra+u .asa0 osvrćući se na sve 34o s,o danas 2re3li0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K Lna.a+ 2ar.adi 1a glu,/e vi će4e u2o1na4i vre,eno,0 u 2rak4i.no, radu. Gako +e 4e3ko i1ići na

2o1orni/u u rIavo anali1ovano+ i rIavo o-raIeno+ ulo1i0 ko+a ni+e 2odel+ena na +asnu 2ar.ad. Gako +e 4e3ko igra4i 4akvu 2reds4avu0 kako +e ona 1a,orna 1a glu,/a i kako se dugo vu.e0 uliva+ući s4raE svo+o, ogro,no3ću. @asvi, se druk.i+e oseća,o u do-ro s2re,l+eno+ i i1raIeno+ ulo1i. @,inka,o se i ,isli,o sa,o o na+-li5e,0 2reds4o+eće, 2ar.e4u0 ra1u,e se u ve1i sa /eli, ko,ado, i s n+egovi, kra+n+i, /il+e,. ;digra,o 2rvo 2ar.e i 2renosi,o 2a5n+u na drugo0 i 4ako dal+e. Fakva 2reds4ava i1gleda laka. Gada ,isli, na 4akav rad 2ada ,i na 2a,e4 Iak ko+i se vraća i1 3kole0 Mko ,u +e 2u4 dug i 2la3i ga dal+ina0 1na4e 34a on radiV B1i,a ka,en i -a/a ga na2red0 34o ,o5e dal+e od se-e i... u1-uIu+e se: ?ME0 neću da ga naIe,W? Mli ga nala1i0 radu+e se 4o,e i s novi, elano, -a/a ka,en +o3 dal+e i o2e4 se u1-u.4u+e0 4ra5eći ga. 9eleći 4ako 2u4 na delove0 u 2ri+a4no+ 2ers2ek4ivi do,aćega od,ora0 Iak 2res4a+e da ,isli na ras4o+an+e i da ga o2a5a. Ddi4e i vi u svo+i, uloga,a i ve5-a,a od +ednoga velikog 2ar.e4a ka drugo,e0 ne 2u34a+ući i1 vida kra+n+i /il+. Fada će va, .ak i 4ragedi+a u 2e4 .inova0 ko+a 2o.in+e u osa, .asova uve.e a 1avr3ava se o 2onoći0 i1gleda4i kra4ka. Podela 2o1ori3nog ko,ada na 2ar.ad neo2Eodna na, +e ne sa,o radi anali1e i i1u.avan+a dela0 nego i i1 +ednog drugog0 va5ni+eg ra1loga0 ko+i +e iskriven u sa,o+ unu4arn+o+ su34ini svakoga 2ar.e4a K o-+a3n+avao na, +e Mrkadi+e Nikola+evi. na dana3n+e, .asu. @vako 2ar.e sadr5i s4varala.ki 1ada4ak. Lada4ak se organski raIa i1 svoga 2ar.e4a0 ili0 na2ro4iv0 1ada4ak n+ega raIa. Mi s,o vee govorili da se u ko,ad ne s,e u,e4a4i 4uIe 2ar.e0 u1e4o sa s4rane0 ko+e se ne odnosi na n+egaH is4o 4ako0 4o se ne s,e radi4i ni sa 1ada/i,a. ;ni0 kao i 2ar.ad0 ,ora+u logi.ki i 2os4u2no da 2rois4i.u +edan i1 drugog. @ o-1iro, na organsku 2ove1anos40 ko+a 2os4o+i ,eIu n+i,a0 sve ono 34o s,o rani+e govorili o 2ar.e4u va5i i 1a 1ada4ke. K Mko +e 4ako0 onda 2os4o+e veliki0 sredn+i i ,ali0 va5ni i drugos4e2eni 1ada/i0 ko+i se ,ogu s4a2a4i ,eIu so-o,. Lna.i0 1ada/i ,ogu 4akoIe s4vori4i lini+u 2rola1a K se4io sa, se +a onoga 34o sa, 1nao o 2ar.adi. K Lais4a0 1ada/i su one sve4il+ke ko+e 2oka1u+u lini+u 2rola1a i 2o,a5u na, da ne 1alu4a,o na svako, da4o, delu 2u4a. Fo su osnovne e4a2e uioge ko+i,a se rukovodi glu,a/ 1a vre,e s4varala34va. K Lada4akV K du-oko,isleno +e re1onovao <+un/ov. B ari4,e4i/i... 1ada/iW ;vde... 4akoIe 1ada/iW Nikako ne ,ogu da ra1u,e,W 9o-ro igra4i K 4o +e 1ada4akW K odlu.io +e on. K 9a0 4o +e veliki 1ada4ak0 1ada4ak /elog na3eg 5ivo4aW K 2o4vrdio +e For/ov. K M koliko +e 1a 4o 2o4re-no radi4iVW Po,isli4e sa,o: 4re-a 2roći 2rvi0 drugi0 4reći0 .e4vr4i kurs u 3koli. Lar 4o nisu 1ada/iV Ds4ina0 +o3 ne 4ako veliki kao 34o +e 2os4a4i veliki glu,a/W... M da -is4e 2ro3li kro1 svaki kurs0 koliko +e 2u4a 2o4re-no doći u 3kolu0 koliko 2redavan+a .u4i0 sEva4i4i i 2ri,i4iH koliko ve5-an+a i1vr3i4iW Lar i 4o nisu 1ada/iVW Ds4ina0 ,an+e 1na.a+ni nego 2rola1ak kro1 svaki kursH a da -is4e svaki dan -ili u 3koli0 koliko +e 2u4a 2o4re-no 2ro-udi4i se na vre,e0 us4a4i na vre,e0 u,i4i se. o-ući se0 4r.a4i uli/o,V Fo su 4akoIe 1ada/i0 ali +o3 ,an+i. K M da -is,o se u,ili0 koliko +e 2u4a 2o4re-no u1e4i sa2un0 is4rlH0a4i ruke i li/eW K 2risećao se <+un/ov. K M koliko +e 2u4a 2o4re-no navla.i4i 2an4alone i ka2u4 i 1ako2.ava4i dug,e4aV K @ve su 4o 4akoIe 1ada/i0 ali sasvi, ,ali K o-+a3n+avao +e For/ov. aivo40 l+udi0 2rilike i ,i sa,i ne2rekidno s4avl+a,o is2red se-e i +edan is2red drugog ni1 2re2reka i 2ro-i+a,o se kro1 n+iE0 kao kro1 korov. @vaka 4akva 2re2reka donosi 1ada4ak i radn+u 2o4re-nu da se ona savlada. Covek u svako, 4renu4ku svoga 5ivo4a ne34o Eoće0 ne.e,u 4e5i0 ne34o 2o-eIu+e. Pa i2ak0 .es4o0 ako +e n+egov /il+ 1na.a+an0 on ne us2eva kro1 /eo svo+ 5ivo4 da 1avr3i ono 34o +e 2o.eo. <elike0 sve4ske0 o234e.ove.anske 1ada4ke ne re3ava +edan .ovek0 nego 2okolen+a i vekovi. Na 2o1orni/i 4e velike0 o234e.ove.anske 1ada4ke i1vr3u+u geni+alni 2esni/i K kao 34o +e Zeks2ir i geni+alni glu,/i kao 34o su Mo.alov i Fo,a1o @alvini. @/ensko s4varala34vo K 4o +e 2os4avl+an+e velikiE 1ada4aka i is4inska0 2roduk4ivna i /elisEodna radn+a 1a n+iEovo os4varen+e. Z4o se 4i.e re1ul4a4a0 on dola1i sa, 2o se-i0 ako +e sve 34o ,u 2re4Eodi 2ravilno i1vr3eno. Pogre3ke većine glu,a/a su u 4o,e 34o oni ne ,isle o radn+i0 već sa,o o n+eno, re1ul4a4u. ;s4avl+a+ući sa,u radn+u oni 4e5e ka re1ul4a4u direk4ni, 2u4e,. Fako se do-i+a la5na igra 1a re1ul4a40 usil+avan+e ko+e ,o5e da odvede sa,o do 1ana4a. B.i4e se i navikava+4e na 2o1orni/i da ne i1igrava4e re1ul4a4e0 već da is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno is2un+ava4e 1ada4ke radn+o, 1a sve vre,e dok se nala1i4e na s/eni. Fre-a vole4i svo+e 1ada4ke i

u,e4i nala1i4i 1a n+iE ak4ivnu radn+u. 8vo0 na 2ri,er0 1a,isli4e od,aE se-i +edan 1ada4ak i i1vr3i4e ga K nalo5io na, +e Mrkadi+e Nikola+evi.. 9ok s,o +a i Malol+e4kova du-oko,isleno ,o1gali0 2ri3ao na, +e Zus4ov sa ovakvi, 2redlogo,: K 7e/i,o0 da s,o ,i o-o+i/a 1al+u-l+eni u Malol+e4kovu i da s,o +e o-o+i/a 1a2rosili. Z4a -is,o ,i radili kad -i se 4o desilo u s4varnos4iV Pre svega0 na3 4rio odredio +e se-i slo5ene da4e okolnos4i i ra1-io iE na 2ar.ad i 1ada4ke i1 ko+iE 2rois4i.e radn+a. Gada +e n+ena ak4ivnos4 sla-ila0 ,i s,o unosili novo ?kad -i? i ?da4e okolnos4i?0 i1 ko+iE su 2rois4i/ali 1ada/i. N+iE +e 4re-alo re3i4i. LaEval+u+ući 4akvo, s4alno, 2ods4rekavan+u0 ,i s,o -ili ne2res4ano 1aEvaćeni 4ako0 da nis,o .ak ni 2ri,e4ili kada se digla 1avesa. D1a n+e videli s,o 2ra1nu 2o1orni/u sa s2re,l+eni, i u1 1idove 2rislon+eni, kulisa,a 1a nekakvu 2reds4avu ko+a se ve.eras slu.a+no davala. Mrkadi+e Nikola+evi. na, +e 2redlo5io da ide,o na 2o1orni/u i da 4a,o 2rodu5i,o svo+ eks2eri,en40 34o s,o ,i i u.inili. Po 1avr3e4ku0 For/ov na, +e rekao: K @eća4e li se +ednoga od 2rviE na3iE .asova0 kada sa, va, ka1ao da ide4e na 2ra1nu 2o1orni/u i da 4a,o ne34o radi4eV Fada vi 4o nis4e ,ogli da u.ini4e i ne,oćno s4e 4u,arali 2o daska,a0 i1igrava+ući 4i2ove i s4ras4i. 9anas0 ,eIu4i,0 -e1 o-1ira 34o s4e se o2e4 na3li na 2o1orni/i -e1 ikakvog a,-i+en4a0 na,e34a+a i s4vari0 ,nogi ,eIu va,a su se ose4ili slo-odno i lako. Z4a va, +e 2o,ogloV K Bnu4arn+i0 ak4ivni 1ada/i K odgovorili s,o +a i Pa3a. K 9a K 2o4vrdio +e For/ov K ;ni 2oka1u+u glu,/u 2ravi 2u4 i .uva+u ga od i1igravan+a. Lada4ak da+e glu,/u sves4 o n+egovo, 2ravu da i1iIe na 2o1orni/u0 da os4ane na n+o+ i da 4a,o 5ivi svo+i, 5ivo4o, ko+i +e is4ove4an sa ulogo,. aalosno +e sa,o 34o dana3n+i eks2eri,en4 o 4o,e ni+e uverio sve0 +er +e neki, u.eni/i,a i danas 1ada4ak -io ne radn+e radi0 nego sa,og 1ada4ka radi. LaEval+u+ući 4o,e0 1ada/i su se od+edan2u4 i1rodili u glu,a.ke K s2ol+a3n+e ve34ine. Fo se desilo sa <eselovski,. God drugiE0 kao0 na 2ri,er0 kod <el+a,inove0 1ada4ak +e -io .is4o s2ol+a3n+i0 -li1ak sa,odo2adan+u. God :ovorkova 1ada4ak se0 kao uvek0 svodio na 4o da -le34i 4eEniko,. @ve 4o ne ,o5e da da do-re re1ul4a4e i i1a1iva sa,o 5el+u da se ?glu,i?0 a u s4vari0 4o ni+e 2rava glu,a. God Pu3.ina 1ada4ak ni+e -io rIav0 ali odveć ra/ionalan0 li4eraran. 6i4era4ura +e do-ra s4var0 ali ona ni+e sve u glu,a.ko+ u,e4nos4i. 9anas +e Mrkadi+e Nikola+evi. rekao: K God s/enskiE 1ada4aka i,a vrlo ,nogo ra1novrsnos4i. Mli na, one sve nisu 2o4re-ne ni korisneH ,noge su 34e4ne. L-og 4oga +e va5no da glu,/i u,e+u da ra1liku+u sa,a svo+s4va 1ada4aka kako -i i1-egli ne2o4re-ne0 a na3li 2o4re-ne i u4vrdili iE. K Po .e,u se oni ,ogu ra1likova4iV K E4eo sa, +a da ra1u,e,. K Pod re.i,a ?2o4re-ni 1ada/i? +a 2odra1u,eva,: N. Pre svega one 1ada4ke ko+i su na na3o+0 glu,a.ko+ s4rani ra,2e0 a ne na ono+ n+eno+ s4rani gde +e 2u-lika. 9ruk.i+e re.eno0 1ada4ke ko+i se odnose na kornad0 ko+i su u2ravl+eni 2ar4neri,a0 4u,a.i,a drugiE uloga0 a ne gledao/i,a ko+i gleda+u i1 2ar4era. d. Lada4ke sa,oga glu,/aK.oveka is4ove4ne sa 1ada/i,a uloge. e. @4varala.ke i u,e4ni.ke 1ada4ke0 4o +es4 one ko+i 2o,a5u is2un+en+u osnovnog /il+a u,e4nos4i: s4varan+u ?5ivo4a l+udskog duEa uloge? i n+egovo, u,e4ni.ko, ,aniJes4ovaniu. R. Ds4inske0 5ive0 ak4ivne0 l+udske 1ada4ke ko+i 2okreću ulogu na2red0 a ne glu,a.ke0 uslovne0 ,r4ve0 ko+i ne,a+u ve1e sa li.no3ću i1 dra,skog dela0 već su u1e4i sa,o 4oga radi da 1a-ave gledao/a. _. Lada4ke ko+i,a ,o5e da 2overu+e sa, glu,a/ i n+egovi 2ar4neri i gledala/ ko+i 2os,a4ra. f. Lada4ke ko+i s4vara+u 1anos i u1-uIen+e i ko+i ,ogu da 2ro-ude 2ro/es is4inskog 2re5ivl+avan+a. Q. ;dreIene 1ada4ke0 4o +es40 4i2i.ne 1a ulogu ko+a se igra0 ne 2ri-li5no već savr3eno odreIene0 ve1ane sa sa,o, su34ino, dra,skog dela. ^. @adr5a+ne 1ada4ke ko+i odgovara+u unu4arn+o+ su34ini uloge0 a ne 2li4ke0 ko+i idu 2o 2ovr3ini ko,ada. Meni os4a+e sa,o da vas sa.uva, od vrlo ras2ros4ran+eniE u na3e, 2oslu i na+o2asni+iE ,eEani.kiE glu,a.kiE 1ada4aka0 ko+i vode direk4no u 1ana4. K Na 4a+ na.in K re1i,ovao sa, K vi 2ri1na+e4e s2ol+ne i unu4arn+e 1ada4ke0 4o +es40 Ji1i.ke i

2siEolo3keV K D ele,en4arnoK2siEolo3ke K dodao +e For/ov. K Gakvi su 4o 1ada/iV K nisa, ra1u,eo. K Preds4avi4e se-i da ula1i4e u so-u0 2o1dravl+a4e se0 s4e5e4e ruku0 kli,a4e glavo, i 2o1dravl+a4e se sa ,no,. Fo +e o-i.an0 ,eEani.ki 1ada4ak. Fu ne,a 2siEologi+e. K GakoW Lna.i na 2o1orni/i se ne s,e 2o1dravl+a4iV K 1a.udio se <+un/ov. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2o5urio da ga u,iri: K Po1dravl+a4i se ,o5e0 ali se ne s,e ,eEani.ki vole4i0 2a4i4i0 ,r1e4i0 ni4i se s,e+u is2un+ava4i drugi 5ivi l+udski 1ada/i ,eEani.ki0 -e1 svakoga 2re5ivl+avan+a0 kao 34o vi 4o voli4e da radi4e. 9rugi 2u4 K 2rodu5io +e da o-+a3n+ava Mrkadi+e Nikola+evi. K vi 2ru5a4e i s4e5e4e ruku i is4ovre,eno se 4rudi4e da 2ogledo, i1ra1i4e svo+e osećan+e l+u-avi0 2o34ovan+a0 2ri1nan+a. Fo +e 1ada4ak na ko+i s,o ,i navikli i u n+egovo, is2un+avan+u i,a ne34o i od 2siEologi+e. Fakvi 1ada/i se na na3e, +e1iku 1ovu ele,en4arnoK2siEolo3ki. M evo i 4rećeg slu.a+a. 7e/i,o da +e +u.e i1,eIu nas do3lo do skandala. =a sa, vas +avno uvredio. M danas0 2riliko, susre4a0 Eoću da va, 2riIe,0 da va, 2ru5i, ruku i 4i, s4isko, da ,oli, 1a o2ro34en+e0 da ka5e, da sa, +a kriv i ,oli, da se 1a-oravi ono 34o se desilo. Pru5i4i ruku +u.era3n+e, ne2ri+a4el+u ni,alo ni+e 2ros4 1ada4ak i0 2re nego 34o ga is2uni,o0 4re-a ,nogo 34o34a da 2ro,isli,o0 da 2rooseća,o i savlada,o u se-i. Fakav 1ada4ak ,o5e se u1e4i kao 2siEolo3ki i0 u1 4o0 dos4a slo5en. B drugo+ 2oiovini .asa Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K Ma kako -io is4ini4 1ada4ak0 n+egovo na+glavni+e i na+va5ni+e svo+s4vo +e u ?neodol+ivos4i?0 u 2rivla.nos4i 1a sa,oga glu,/a. Fre-a da se 1ada4ak svidi i da 2rEda.i se-i0 kako -i glu,a/ 1a5eleo da ga os4vari. Fakav 1ada4ak i,a 2rivla.nu snagu i ona kao ,agne4 2rivla.i k se-i s4varala.ku vol+u glu,.evu. Lada4ke ko+i i,a+u sva 4a 1a glu,/a neo2Eodna svo+s4va ,i na1iva,o s4varala.ki, 1ada/i,a. ;si, 4oga0 va5no +e da 1ada/i -udu ,ogući0 2ris4u2a.ni0 os4varl+ivi. B 2ro4ivno, slu.a+u0 oni će .ini4i nasil+e nad 2rirodo, glu,.evo,. 8vo0 na 2ri,er: kakav +e va3 1ada4ak u s/eni ?sa 2elena,a? i1 ?Sranda?0 XD-1enova dra,a. >Pri,. 2rev.AY ko+u vi 4oliko voli4eV K @2as4i .ove.ans4vo K odgovorio +e B,noviE. K 84o0 vidi4eW Lar +e 4ako grandio1an 1ada4ak ,oguć 1a .ovekaV B1,i4e lak3i 1ada4ak0 1a 2rvo vre,e K Ji1i.ki0 ali 4akav da ,o5e da vas 2onese. K Pa 1ar +e 1ani,l+ivo... 4o... Ji1i.kiVKs,erno0 sa u,il+a4i, os,eEo, o-ra4io se Mrkadi+u Nikola+evi.u B,noviE. K La koga 1ani,l+ivoV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K La 2u-liku K odgovorio +e na3 s4idl+ivi 2siEolog. K Ne -rini4e o n+o+. Misli4e na se-e K odgovorio +e For/ov K Mko se vi sa,i 1ain4eresu+e4e0 gledao/i će 2oći 1a va,a. K Meni ni+e 1ani,i+ivo... 4akoIe... 4o. =a -iE E4eo 2siEolo3ki 1ada4ak... -ol+e... K D,a4e kad. =o3 va, +e rano da se udu-l+u+e4e u 2siEologi+u i u svako+ake druge 1ada4ke. <re,eno, će4e doći i do n+iE. Lasad se ograni.i4e na na+2ros4i+i 1ada4ak K Ji1i.ki. @vaki 1ada4ak ,ogućno +e na.ini4i 2rivla.ni,. K ;d 4ela nikako ne ,o5e,o da odvo+i,o... du3u. 6ako +e da iE 2o-rka,o... da se 2revari,o... vidi4e... s4idl+ivo +e uveravao B,noviE. K 8vo0 evoW =a govori, 4o is4o K odgovorio +e For/ov. K B svako, Ji1i.ko, i u svako, 2siEolo3ko, 1ada4ku i u n+egovo, os4varen+u i,a ,nogo i od ovoga i od onoga. Ne ,o5e,o nikako da iE odvo+i,o. 7e/i,o0 vi 4re-a da odigra4e @alieria u Pu3kinovo, ko,adu ?Mo/ar4 i @alieri?. PsiEologi+a @alieria ko+i se re3io da u-i+e Mo/ar4a vrio +e slo5ena: 4e3ko +e odlu.i4i se da u1,e,o 2eEar0 da si2a,o u n+ega vino0 da nali+e,o o4rov i da 4a+ 2eEar 2odnese,o svo,e 2ri+a4el+u i geni+u0 .i+o, se ,u1iko, usEiću+e,o. M0 ,eIu4i,0 4o su sve Ji1i.ke radn+e. Mli koliko u n+i,a i,a 2siEologi+eW Dli0 4a.ni+e govoreći0 sve su 4o slo5ene 2siEolo3ke radn+e0 ali koliko u n+i,a i,a Ji1i.kogW M evo va, na+2ros4i+e 4elesne radn+e: 4re-a da 2riIe4e drugo, .oveku i da ,u udari4e 3a,arH ali da -is4e 4o uradili iskreno0 koliko +e slo5eniE 2siEolo3kiE 2re5ivl+avan+a 2o4re-no da 2re5ivi4e 2re4EodnoW D1vr3i4e ni1 Ji1i.kiE radn+i sa 2eEaro, vina i sa 3a,aro,0 o2ravda+4e iE da4i,

okolnos4i,a i ?kad -i?0 a 2osle odredi4e gde se 1avr3ava 4elesna i gde 2o.in+e du3evna o-las4. <i će4e vide4i da 4o ni+e 4ako 2ros4o re3i4i i da se one lako ,ogu da 2o-rka+u. Mli se ne 2la3i4e 4oga0 -rka+4e iE +edne s drugi,. Goris4i4e se neodreIeno3ću grani/e i1,eIu Ji1i.kiE i 2siEolo3kiE 1ada4aka. Priliko, i1-ora 1ada4ka ne u4vrIu+4e 2re4erano grani/u i1,eIu Ji1i.ke i duEovne 2rirode. 7adi4e 4o 2ri-li5no0 4ako reći0 od oka0 2re,a svo, osećan+u0 s4alno vodeći 2re4e5no ra.una o Ji1i.korn 1ada4ku. =a ne,a, ni34a 2ro4iv ako 2ogre3i4e. Fo će -i4i sa,o korisno u 4renu4ku s4varala34va. K L-og .ega o.igledna 2ogre3ka ,o5e -i4i korisnaV K ,i nis,o ,ogli da sEva4i,o. K L-og 4oga 34o 1aEval+u+ući n+o+ neće4e u2la3i4i svo+e osećan+e0 +er će vas gre3ka o-e1-edi4i od unu4arn+eg nasil+a. <erno is2un+avan+e Ji1i.kog 1ada4aka 2o,oći će va, da s4vori4e 2ravilno 2siEolo3ko s4an+e. ;no će 2reo-ra4i4i Ji1i.ki 1ada4ak u 2siEolo3ki. =er0 kao 34o sa, već ka1ao0 svako, Ji1i.ko, 1ada4ku ,ogućno +e da4i 2siEolo3ko o2ravdan+e. Lasad0 i,a+,o 2osla sa,o sa Ji1i.ki, 1ada/i,a. ;ni su lak3i0 2ris4u2a.ni+i0 os4varl+ivi+i. ;ni nas ,an+e dovode u o2asnos4 da skli1ne,o u i1igravan+e. B svo+e vre,e ,i će,o govori4i i o 2siEolo3ki, 1ada/i,a. Lasad va, save4u+e, da u svi, svo+i, ve5-an+i,a i odlo,/i,a uloga0 2re svega0 4ra5i4e Ji1i.ki 1ada4ak. Na redu su va5na 2i4an+a: kako i1vla.i4i 1ada4ke i1 2ar.e4aV PsiEo4eEnika 4oga 2ro/esa sas4o+i se u 4o,e da i1,isli,o 1a 2ar.ad ko+u 2re4resa,o odgovara+uća i,ena ko+a na+-ol+e karak4eri3u n+iEovu unu4arn+u su34inu. K L-og .ega +e 2o4re-no 4o kr34avan+eV K ironisao +e :ovorkov. Na 4o +e Mrkadi+e Nikola+evi. rekao: K Lna4e li vi 34a 1na.i do-ro 2ogoIen na1iv ko+i odreIu+e unu4arn+u su34inu 2ar.e4aV ;n +e n+egova sin4e1a0 eks4rak4. 9a -is,o ga do-ili0 neo2Eodno +e da i1 2ar.e4a kao i1 vi3n+e u vi3n+eva.i is/edi,o n+egovu unu4arn+u su34inu0 da +e kris4ali1u+e,o i da do-iveno, ?kris4alu? oda-ere,o odgovara+ući na1iv. 9ok glu,a/ 4ra5i 4u re. on sa,i, 4i, već is2i4u+e 4eren0 2rou.ava 2ar.e0 kris4ali1u+e ga i sin4e4i1u+e. Priliko, i1-ora na1iva nala1i,o i sa, 1ada4ak. Fa.an na1iv ko+i odreIu+e su34inu 2ar.e4a o4kriva 1ada4ak ko+i +e u n+e,u. 9a -is4e 2rak4i.no ra1u,eli ova+ 2osao0 Ea+de da ga 2ro-a,o na odlo,ku ?sa 2elena,a? i1 ?Sranda? K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. B1eće,o dva 2rva 2ar.e4a0 dve e2i1ode. =a ću vas 2odse4i4i na n+iEovu sadr5inu. Mgnesa0 5ena 2as4ora Sranda0 i1gu-ila +e +edin/a sina. B 4u1i ona 2re-ira 2elene0 odelo0 igra.ke0 ra1ne s4vari K relikvi+e ko+e su os4ale 2osle n+ega. @vaki 2red,e4 4u5na ,a+ka 1aliva su1a,a. Bs2o,ene +o+ ra1diru sr/e. Nesreća +e do3la o4uda 34o oni 5ive na vla5no,0 ne1dravo, ,es4u. B svo+e vre,e kada +e de4e -olovalo0 ,a+ka +e ,olila ,u5a da odu i1 4e 2aroEi+e. Mli Srand0 Jana4ik0 2redan svo+o+ ide+i0 ni+e E4eo da 5r4vu+e du5nos4 2as4ora radi 2orodi.nog do-ra. L-og 4oga su i1gu-ili sina. Podse4iću vas na sadr5irau drugog 2ar.e4a K e2i1ode. 9ola1i Srand. ;n i sa, 2a4i0 a 2a4i i 1-og Mgnese. Mli du5nos4 Jana4ika ga nagoni na surovos4 i on nagovara 5enu da \iJanki 2okloni s4vari i igra.ke ko+e su os4ale 2osle u,rlog de4e4a0 +er s,e4a+u Mgnesi da se 2reda Sogu i da 5ivi 1a osnovnu ide+u n+iEovog 5ivo4a K slu5i4i -li5n+e,u. @ad na2ravi4e eks4rak4 unu4arn+e su34ine o-a 2ar.e4a i i1,isli4e svako, od n+iE odgovara+ući na1iv. K Pa 34a 4u sad i,a0 ra1u,e4e li0 da se ,isliV @ve +e +asnoW Na1iv 2rvog 1ada4ka +e K ,a+.ina l+u-av0 a na1iv drugog 1ada4ka K du5nos4 Jana4ika K i1+avio +e :ovorkov. K 9o-ro0 neka -ude 4ako K saglasio se For/ov. K =a neću ula1i4i u de4al+e sa,oga 2ro/esa kris4ali1a/i+e 2ar.e4a. Fa+ 2osao će,o 2rou.i4i u svi,a 2o+edinos4i,a kada -ude,o radili sa ulogo, i sa ko,ado,. Lasad ću va, save4ova4i da nikad ne odreIu+e4e na1iv 1ada4aka i,eni/o,. N+u sa.uva+4e 1a na1iv 2ar.e4a0 a s/enske 1ada4ke 4re-a uvek odreIiva4i glagolo,. K La34oV K nis,o sEva4ili ,i. K =a ću va, 2o,oći da odgovori4e na 2i4an+e0 ali 2od uslovo, da na+2re vi sa,i 2ro-a4e i da os4vari4e radn+o, one 1ada4ke ko+i su na1vani i,eni/a,a0 nai,e: N. ,a+.ina l+u-av i d. du5nos4 Jana4ika. <+un/ov i <el+a,inova su se 2oduEva4ili 4oga. Prvi +e na2ravio srdi4o li/e0 i1-e.io o.i0 is2ravio leIa i na2regao iE do odrvenelos4i. ;n +e 4vrdo i3ao 2o 2odu0 lu2ao 2o42e4i/a,a0 govorio i1.-asa0 na2re1ao se0 ,isleći da će 4i,e 2os4ići 4vrdoću0 snagu0 odlu.nos4 da i1ra1i nekakvu du5nos4 ?uo234e?. <el+a,inova se 4akoIe krevel+ila 4rudeći se da i1ra1i ne5nos4 i l+u-av ?uo234e?.

K Ne nala1i4e li vi K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2ogledav3i n+iEovu igru K da su i,eni/e ko+i,a s4e vi odredili va3e 1ada4ke odvukle +ednoga da igra 4i2 4o-o5e +akoga .oveka0 a drugu da igra s4ras4 ,a4erinske l+u-aviV <i s4e i1igravali l+ude od ,oći i l+u-avi0 ali nis4e -ili oni. Fo se desilo 1-og 4oga 34o i,eni/a govori o 2reds4avl+an+u0 o i1vesno, s4an+u0 o 4i2u0 o 2o+avi. :ovoreći o n+i,a0 i,eni/a sa,o slikovi4o ili Jor,alno odreIu+e 4e 2reds4ave0 ne 2oku3ava+ući da nagoves4i ak4ivnos40 radn+u. MeIu4i,0 svaki 1ada4ak0 nesu,n+ivo0 ,ora -i4i ak4ivan. K Mli0 i1vini4e0 ,oli, vas0 i,eni/a ,o5e da ilus4ru+e0 da naslika0 da 2reds4avi0 a 4e +e0 ako Eoće4e0 4akoIe radn+aW K insis4irao +e :ovorkov. K 9a0 radn+a0 ali sa,o ne is4inska0 2roduk4ivna i /elisEodna0 kakvu 4ra5i 1a 2o1orni/u na3a u,e4nos40 već +e 4o glu,a.ka radn+a0 radn+a ?i1igravan+a?0 ko+u ,i ne 2ri1na+e,o i goni,o +e i1 2o1ori34a. K @ada 2ogleda+,o 34a će -i4i ako ,i 1ada4ak 2rekrs4i,o od i,eni/e u odgovara+ući glagol K 2rodu5io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Gako se 4o radiV K 4ra5ili s,o ,i o-+a3n+en+e. K La 4o 2os4o+i 2ros4o sreds4vo K rekao +e For/ov K nai,e: 2re nego 34o o1na.i4e glagol0 2os4avi4e is2red i,eni/e ko+u Eoće4e da 4ransJor,i3e4e re. ?Eoću?: ?Eoću da radi,... 34aV? Pro-aću da va, 2oka5e, 4a+ 2ro/es na 2ri,eru. 7e/i,o da se eks2eri,en4 i1vodi sa re.+u ?vlas4?. Pos4avi4e is2red n+e re. ?Eoću?. 9o-iće4e ?Eoću vlas4?. Fakvo E4en+e +e suvi3e o234e i ni+e realno. 9a -is4e ga o5iveli0 2os4avi4e konkre4ni+i /il+. Mko se on 2oka5e 2rivla.an0 onda će se u va,a s4vori4i 4e5n+a i 2o1iv na radniu radi n+enog os4varen+a. 84o0 n+u vi ,ora4e odredi4i 2re/i1ni, ver-alni, i,eno,0 ko+e i1ra5ava n+enu unu4arn+u su34inu. Fo će -i4i glagol ko+i odreIu+e 5ivi0 ak4ivni 1ada4ak0 a ne 2ros4a0 neak4ivna 2reds4ava0 2o+a, ko+i s4vara i,eni/a. K Gako se nala1i 4akva re.V K nisa, +a sEva4ao. K Foga radi re/i4e se-i: ?Uoću da uradi,... 34a... radi 2os4i1an+a vlas4iV? ;dgovori4e na 2i4an+e i vi će4e sa1na4i 34a 4re-a da radi4e. K Uoću da -ude, ,oćan K od+edno, +e rekao <+un/ov. K 7e. -i4i odreIu+e s4a4i.no s4an+e. B n+oi ne,a ak4ivnos4i ko+a +e 2o4re-na 1a ak4ivni 1ada4ak K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Uoću da do-i+e, vlas4 K 2o2ravila +e <el+a,inova. K Fo +e0 unekoliko0 -li5e ak4ivnos4i0 ali i2ak odveć o234e i neos4varl+ivo od+edno,. 84o0 2ro-a+4e da sedne4e na ovu s4oli/u i da 1a5eli4e da do-i+e4e vlas4 ?uo234e?. Po4re-an +e konkre4ni+i0 -li5i0 realni+i0 os4varl+ivi+i 1ada4ak. Gao 34o vidi4e0 ne ,o5e svaki glagol da -ude 2rikladan0 ne ,o5e svaka re. da ,a,i na ak4ivnu0 2roduk4ivnu radn+u. Fre-a u,e4i i1a-ra4i na1iv 1ada4ka. K Uoću da do-i+e, vlas40 da -iE usrećio .i4avo .ove.ans4vo K 2redlo5io +e neko. K Fo +e le2a Jra1a0 ali u s4varnos4i +e 4e3ko 2overova4i u ,ogućnos4 n+enog os4varen+a K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K =a Eoću vlas4 da -iE se naslaIivao 5ivo4o,0 da -iE 5iveo veselo0 da -iE -io uva5avan0 da -iE ,ogao da is2un+ava, svo+e 2roE4eve0 da -iE 1adovol+io svo+e sa,ol+u-l+e K 2o2ravio +e Zus4ov. K Fa 5el+a +e realni+a i lak3e os4varl+iva0 ali da -is4e +e is2unili ,oraće4e0 2re4Eodno0 da re3i4e ni1 2o,oćniE 1ada4aka. Fakav 1avr3ni /il+ ne 2os4i5e se od+edan2u40 k n+e,u se dola1i 2os4e2eno kao s4e2eni/a,a na gorn+i s2ra4. Fa,o se ne ,o5e,o 2o2e4i +edni, korako,. ProIi4e i vi sve s4e2eni/e ko+e vode va3e, 1ada4ku i i1-ro+4e s4e2enike. K Uoću da i1gleda, ak4ivan i 2a,e4an da -iE s4vorio 2overen+e 2re,a se-i. Uoću da se odliku+e,0 Eoću da se is4akne,0 Eoću da na se-e o-ra4i, 2a5n+u i 4ako dal+e. Posle 4oga Mrkadi+e Nikola+evi. vra4io se na s/enu ?s 2elena,a? i1 ?Sranda? i0 da -i 2okrenuo sve u.enike na rad0 u.inio +e ovakav 2redlog. K Neka se svi ,u3kar/i s4ave u 2olo5a+ Sranda i s,isle na1ive 1a n+egov 1ada4ak. ;ni ,ora+u -ol+e sEva4i4i n+egovu 2siEologi+u. Z4o se 4i.e 5ena0 one neka -udu 2reds4avni/e Mgnese. N+i,a +e 2ris4u2a.ni+a 4ananos4 5enske i ,a4erinske l+u-avi. =edan0 dva0 4riW Po.in+e 4urnir i1,eIu 5enske i ,u3ke 2olovine ra1reda. K Uoću da do-i+e, vlas4 nad Mgneso,0 da -iE +e nagonio da 2rinese 5r4vu0 da -iE +e s2asao i u2u4io na 2ravi 2u4. Nisa, +o3 us2eo da 1avr3i, Jra1u0 kad su 5ene sko.ile na ,ene i 2o.ele da do-a/u+u svo+e 5el+e:

K Uoću da se se4i, u,rlogW K Uoću da ,u se 2ri-li5i,W Uoću da ra1govara,W K Uoću da ga le.i,0 da ga ,a1i,0 da ga negu+e,W K Uoću da ga vaskrsne,W K Uoću da 2oIe, n+egovi, 4rago,W K Uoću da ose4i, n+egovu -li1inuW K Uoću da ose4i, n+ega ,eIu s4vari,aW K Uoću da ga 2o1ove, i1 gro-aW K Uoću da ga vra4i, se-iW K Uoću da 1a-orav+, na n+egovu s,r4W K Uoću da ugu3i, 4uguW Malol+e4kova +e vikala +a.e od sviE sa,o +ednu re.eni/u: K Uoću da se ve5e, i da se ne odva+a, od n+egaW K Mko +e 4ako K rekli su sad ,u3kar/i K onda će,o se -ori4i K Uoću da 2ri2re,i,0 Eoću da kod Mgnese s4vori, ras2olo5en+e 2re,a se-iW K Uoću da +e u4e3i,W K Uoću da ona sEva4i da +a ra1u,e, n+ene ,ukeW K Uoću da +o+ naslika, 2rivla.ne rados4i 2osle is2un+ene du5nos4iW K Uoću da +o+ o-+asni, velike 1ada4ke .ovekoveW K Mko +e 4ako K odgovarale su 5ene vi.ući K Eoću da i1a1ove, sa5al+en+e kod ,u5a svo+i, ,uka,aW K Uoću da on vidi ,o+e su1eW K Uoću +o3 +a.e da se ve5e, i da se ne odva+a, od n+egaW K vikala +e Malol+e4kova. Mu3kar/i su odgovarali: K Uoću da +e 1a2la3i, odgovorno3ću 2red .ove.ans4vo,W K Uoću da +o+ 1a2re4i, So5+o, ka1no, i ra1vodo,W K Uoću da 2oka5e, o.a+an+e 34o ne ,o5e,o da ra1u,e,o +edno drugoW 9ok se ra1vi+ala ,eIuso-na 2al+-a0 raIale su se sve nove ,isli i oseća n+a ko+i su 4ra5ili odgovara+uće glagole da -i -ili odreIeni0 a glagoli su sad i1a1ivali unu4arn+e 2o1ive na radn+u. Fe5eći da u-edi, 5ene0 +a sa, se -orio sa n+i,a i kad su svi 1ada/i0 na ko+e su ,i uka1ivali u,0 osećan+e i vol+a0 -ili is/r2eni0 kod ,ene se +avio oseća+ već odigrane s/ene. Fo s4an+e 2ru5ilo ,i +e 1adovol+s4vo. K @vaki i1a-rani 1ada4ak is4ini4 +e na svo+ na.in i u ovo+ ili ono+ ,eri i1a1iva radn+u K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K La +edne0 ak4ivni+e 2rirode0 1ada4ak K Eoću da se se4i, u,rlog K ,alo govori o sećan+uH n+i,a +e 2o4re-an drugi 1ada4ak: Eoću da se ve5e, i da se ne odva+a, od n+ega. Ci,eV @4vari,a0 sećan+i,a0 ,isli,a o u,rlo,. Mli ako vi 4e 1ada4ke da4e drugi,a0 oni će os4a4i 2re,a n+i,a Eladni. <a5no +e da svaki 1ada4ak 2rivla.i k se-i i da s4vara u1-uIen+e. @ad0 .ini ,i se0 na4erao sa, vas da sa,i u 2raksi odgovori4e na 2i4an+e ko+e sa, va, 2os4avio: ?La34o 1ada4ak 4re-a odredi4i ne i,eni/o,0 već nei1os4avno glagolo,V? 84o0 4o +e sve 34o va, ,ogu reći o 2ar.adi i 1ada/i,a. ;s4alo ću do2uni4i vre,eno, kada -ude4e vi3e 1nali o na3o+ u,e4nos4i i o n+eno+ 2siEo4eEni/i0 kada -ude,o i,ali ko,ade i uloge ko+e će,o ,oći da deli,o na 2ar.ad i 1ada4ke.

;@8bMN=8 D@FDN8 D <87M Cas sa 2laka4o,. Na n+e,u +e na2isano: ;@8bMN=8 D@FDN8 D <87M 9o 2o.e4ka .asa u.eni/i su na 2o1orni/i -ili 1au1e4i 4ra5en+e, 4or-i/e s nov/e, ko+u +e o2e4 i1gu-ila Malol+e4kova. ;d+edna2u4 se neo.ekivano ra1legao glas Mrkadi+a Nikola+evi.a. ;n nas +e već odavno 2os,a4rao i1 2ar4era. K Gako se u s/ensko, ra,u le2o vidi ono 34o se de3ava 2red osve4l+eno, ra,2o,. <i s4e iskreno 2re5ivl+avali 1a vre,e 4ra5en+a0 sve +e -ilo K is4ina0 sve,u se ,oglo verova4i0 ,ali Ji1i.ki 1ada/i is2un+avani su .es4oH oni su -ili odreIeni i +asni0 2a5n+a o34raH ele,en4i ko+i su -ili 2o4re-ni 1a s4varala34vo delovali su 2ravilno i slo5no... =edno, re.+u0 na 2o1orni/i +e s4varana is4inska u,e4nos4 K neo.ekivano +e on 1akl+u.io. K Ne... Gakva u,e4nos4V Fo +e -ila realnos40 2rava is4ina0 ?s4varnos4? kako +e vi na1iva4e K i1+avili su u.eni/i. K Ponovi4e 4u ?s4varnos4?. Mi s,o 2olo5ili 4or-i/u na 2reda3n+e ,es4o i u1eli da 4ra5i,o ono 34o +e već -ilo naIeno0 34o vi3e

ni+e 4re-alo 4ra5i4i. 7a1u,e se0 od 4oga ni+e -ilo ni34a. K Ne0 ovoga 2u4a +a nisa, ose4io ni 1ada4ak0 ni radn+u0 ni 2ravu is4inu... K kri4ikovao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K La34o vi ne ,o5e4e sa,o da 2onovi4e ono 34o s4e 4ek 2re5iveli u s4varnos4iV 7eklo -i se da 1a 4o ni+e 2o4re-no -i4i glu,a/ već o-i.an .ovek. B.eni/i su 2o.eli da o-+a3n+ava+u For/ovu da su oni 2rvi 2u4 ,orali da 4ra5e0 a drugi 2u4 4o nisu ,orali i sa,o su se 2re4varali da 4ra5e. Prvi 2u4 -ila +e 2rava s4varnos40 drugi 2u4 n+en JalsiJika40 2reds4ava0 la5. K ;digra+4e 4u is4u s/enu 4ra5en+a -e1 la5i0 sa,o sa is4ino, K 2redlo5io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Mli... K kole-ali s,o se ,i. Fo ni+e 4ako 2ros4o. Fre-a se s2re,i4i0 2ro-a4i0 2re5ive4i... K Gako 2re5ive4iV K M 1ar vi nis4e 2re5ivl+avali kada s4e 4ra5ili 4or-i/uV K ;no +e -ila s4va,os40 a sada 4re-a da s4vori,o i da 2re5ivl+ava,o 1a,isao. K Lna.i na 2o1orni/i 4re-a 2re5ivl+ava4i nekako druk.i+e nego u 5ivo4uV K ni+e sEva4ao For/ov. 7e. 2o re.0 2o,oću sve noviE 2i4an+a i o-+a3n+en+a0 Mrkadi+e Nikola+evi. doveo nas +e do sa1nan+a da se u realno+ s4varnos4i 2rava is4ina i vera s4vara+u sa,e 2o se-i. Fako na 2ri,er: sada0 kada su u.eni/i 4ra5ili na 2o1orni/i i1gu-l+eni 2red,e40 4a,o su se s4vorile 2rava is4ina i vera. Mli +e do 4oga do3lo o4uda 34o na 2o1orni/i u 4o, 4renu4ku ni+e -ila igra0 već realna s4varnos4. Gada 4e s4varnos4i na 2o1orni/i ne,a0 i kada se 4a,o igra0 onda 2os4i1an+e is4ine i vere 1aE4eva 2re4Eodnu 2ri2re,u. ;na se sas4o+i u 4o,e 34o se s 2o.e4ka is4ina i vera raIa+u u o-las4i 1a,i3l+enog 5ivo4a0 u u,e4niekoi 1a,isli0 a 1a4i, se 2renose na 2o1orni/u. K Na 4a+ na.in0 da -is,o u se-i i1a1vali 2ravu is4inu i na 2o1orni/i i1veli 4ra5en+e 4or-i/e0 ko+e s,o ,alo2re videli u s4varnos4i0 4re-a 2re4Eodno 2okrenu4i u se-i kao nekakvu 2olugu i 2rene4i se u o-las4 5ivo4a uo-ra1il+e K o-+a3n+avao +e For/ov. K Fa,o će4e s4vori4i svo+u 1a,isao is4ove4nu sa s4varno3ću. Pri 4o,e ,agi.no ?kad -i? i 2ravilno sEvaćene da4e okolnos4i0 2o,oći će va, da ose4i4e i s4vori4e 2red ra,2o, s/ensku is4inu i veru. Na 4a+ na.in u 5ivo4u is4ina +e K ono 34o +es4e0 34o 2os4o+i0 34o 2ou1dano .ovek 1na. Na 2o1orni/i 2ak0 is4ino, se na1iva ono .ega ne,a u s4varnos4i0 ali 34o -i se ,oglo desi4i. K D1vini4e0 ,oli, vas K u2i4ao +e :ovorkov K o kakvo+ se is4ini ,o5e govori4i u 2o1ori34u0 kada +e 4a,o sve i1,i3l+o4ina i la50 od sa,og Zeks2irovog ko,ada do ,a.a od kar4ona ko+i, ;4elo 2ro-ada se-eV K Mko va, s,e4a 4o 34o +e n+egov ,a. od kar4ona a ne od .elika K odgovorio +e Mrkadi+e Nikola+evi. :ovorkovu K ako0 u2ravo0 4a+ gru-i rekvi1i4arski JalsiJika4 vi na 2o1orni/i na1iva4e la5+u0 ako 1-og n+ega 5igo3e4e svu u,e4nos4 i gu-i4e veru u is4ini4os4 s/enskoga 5ivo4a0 onda se u,iri4e: u 2o1ori34u +e va5no ne 4o da +e ,a. ;4elov od kar4ona ili od ,e4ala0 već 4o da unu4arn+e osećan+e sa,oga glu,/a ko+e o2ravdava ;4elovo sa,ou-is4vo -ude verno0 iskreno i 2ravo. <a5no +e 4o kako -i 2os4u2io sa, .ovekKglu,a/ kada -i uslovi i 2rilike ;4elovog 5ivo4a -ili s4varni0 a ,a. ko+i, se on 2ro-ada 2ravi. 9akle odlu.i4e 34a +e 1a vas 1ani,l+ivi+e i va5ni+e0 .e,u vi Eoće4e da veru+e4e: ili 4o,e da u 2o1ori34u i u ko,adu 2os4o+i realna is4ina Jaka4a0 dogaIa+a i ,a4eri+alnoga sve4a0 ili 4o,e da +e osećan+e ko+e se u du3i glu,/a rodilo i1a1vano u s4varnos4i ne2os4o+ećo, s/ensko, 1a,i3l+u is4insko i vernoV 84o0 o 4o+ is4ini osećan+a ,i govori,o u 2o1ori34u. 84o one s/enske is4ine ko+a +e 2o4re-na glu,/u u 4renu4ku kad on s4vara. Ne,a is4inske u,e4nos4i -e1 4akve is4ine i vereW D ukoliko +e realni+i s2ol+ni okvir na 2o1orni/i0 u4oliko glu,a/ ,ora -li5e organsko+ 2rirodi da 2re5ivl+ava svo+u ulogu. Mli .es4o ,i na 2o1orni/i vidi,o ne34o sasvi, drugo. Fa,o l+udi 2rave realis4i.ki okvir dekora i s4vari u ko+i,a +e sve is4ina0 a 2ri 4o,e 1a-oravl+a+u na is4ini4os4 sa,oga osećan+a i 2re5ivl+avan+a oniE ko+i 4u,a.e uloge. Fakva nesaglasnos4 is4ine s4vari sa neis4ini4o3ću osećan+a sa,o +a.e 2odvla.i odsus4vo is4inskog 5ivo4a u 4u,a.en+u uloga. 9a se 4o ne -i desilo0 4rudi4e se uvek da o2ravda4e svaki 2os4u2ak i svaku radn+u na 2o1orni/i svo+i, ?kad -i? i da4i, okolnos4i,a. @a,o u 4akvo, s4varala34vu vi će4e ,oći do kra+a da 1adovol+i4e svo+e osećan+e is4ine i da 2overu+e4e u is4ini4os4 svo+iE 2re5ivl+avan+a. Fa+ 2ro/es ,i na1iva,o 2ro/eso, o2ravdan+a. =a sa, E4eo dokra+a da sEva4i, ono 34o +e -ilo va5no u govoru For/ova i 1a4ra5io sa, da Jor,uli3e u nekoliko re.i: 34a +e 4o is4ina u 2o1ori34u. 8vo 34a ,i +e on na 4o rekao: K Ds4ina na 2o1orni/i +e ono 34o ,i iskreno veru+e,o da se de3ava u na,a i u du3a,a na3iE 2ar4nera.

Ds4ina se ne ,o5e odvo+i4i od vere a vera K od is4ine. ;ne ne ,ogu da 2os4o+e +edna -e1 druge0 a -e1 n+iE dve+u ne ,o5e -i4i ni 2re5ivl+avan+a ni s4varala34va. @ve na 2o1orni/i ,ora da -ude u-edl+ivo i 1a sa,oga glu,/a i 1a n+egove 2ar4nere i 1a gledao/e. @ve ,ora da uliva veru u ,ogućnos4 -i4isan+a u is4insko, 5ivo4u oniE osećan+a ko+a su is4ove4na sa oni,a 34o iE oseća na 2o1orni/i sa, glu,a/ kao s4varala/. @vaki 4renu4ak na3ega -oravka na 2o1orni/i ,ora da -ude sank/ionisan vero, u is4inu 2re5ivl+enoga osećan+a i u is4inu u.in+eniE radn+i. 84o 4akva +e unu4arn+a is4ina i naivna vera u n+u neo2Eodna glu,/u na 2o1orni/i K 1avr3io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. 9anas sa, -io u 2o1ori34u dok su se 2ro-ali 1vu/i i 3u,ovi. B ,eIuvre,enu +e do3ao Mrkadi+e Nikola+evi. u glu,a.ki Joa+e i 2oveo ra1govor sa glu,/i,a i na,a u.eni/i,a. ;-ra4iv3i se ,eni i Zus4ovu on +e0 i1,eIu os4aloga0 rekao: K <rlo ,i +e 5ao 34o vi nis4e videli dana3n+u 2ro-u u 2o1ori34uW ;na -i va, o.igledno 2oka1ala 34a +e 4o 2rava is4ina i vera na 2o1orni/i. Mi sad 2ro-a,o s4ari Jran/uski ko,ad0 ko+i 2o.in+e ovako: devo+.i/a u4r.ava u so-u i o-+avl+u+e da +e n+enu lu4ku 1a-oleo s4o,a.ić. Neko 2redla5e da se lu4ki da lek. 9evo+.i/a is4r.ava. Gro1 neko vre,e ona se vraća i i1+avl+u+e da +e -olesni/a o1dravila. B 4o,e se sas4o+i s/ena na ko+o+ +e dal+e sagraIena 4ragedi+a ?ne1akoni4iE rodi4el+a?. MeIu rekvi1i4arski, s4vari,a u 2o1ori34u ni+e -ilo lu4ke. B,es4o n+e u1e4o +e 2ar.e drve4a0 1avi+eno u ko,ad le2e lake ,a4eri+e i da4o devo+.i/i ko+a igra ulogu. 9e4e +e od+edan2u4 videlo u drve4u svo+u kćer i 2oklonilo +o+ svu l+u-av svoga sr/a. Mli +e nesreća u 4o,e 34o ,alole4na ,a+ka lu4kina ni+e -ila saglasna sa 2is/e, ko,ada u ,e4oda,a le.en+a s4o,aka: ona ni+e 2ri1navala lekove i 2re42os4avl+ala +e klis4iran+e. B 4o,e s,islu +e ,ala glu,i/a u.inila odgovara+uću redak/i+sku 2o2ravku u 2i3.evo, 4eks4u: devo+.i/a +e 1a,enila re.i i1 ko,ada svo+i, re.i,a. Pri 4o,e +e ona dala vrlo o2ravdane ra1loge u1e4e i1 li.nog iskus4va: ono +u +e nau.ilo da klis4iran+e i,a -ol+e de+s4vo i da +e 2ri+a4ni+e nego u1i,an+e na .i3ćen+e. Posle 1avr3ene 2ro-e de4e se ni 1a 34o ni+e E4elo odvo+i4i od svo+e ćerke. 7ekvi1i4ar +o+ +e rado 2oklonio 4o-o5n+u lu4ku K drvo0 ali +o+ ni+e ,ogao da4i ,a4eri+u ko+a +e -ila 2o4re-na 1a ve.ern+u 2reds4avu. Nas4ala +e de.+a 4ragedi+a sa +au/i,a i su1a,a. ;ni su 2res4ali 4ek onda kada +e de4e4u 2onuIeno da +o+ 1a,ene laku i le2u ,a4eri+u +ev4ino, ali 4o2lo, sukneno, kr2o,. 9evo+.i/a +e na3la da +e 1a -oles4an s4o,ak korisni+a 4o2la nego le2a i rasko3na ,a4eri+a i rado +e 2ris4ala na 1a,enu. 84o0 4o +e vera i is4inaW 84o0 od koga 4re-a da u.i,o kako se igraW K odu3evl+avao se For/ov. @eća, se +o3 +ednog slu.a+a K 2rodu5io +e on. K Gada sa,0 +edan2u40 svo+u nećaku na1vao 5a-o, 1a4o 34o +e skakala 2o ćili,u0 devo+.i/a +e /ele nedel+e igrala 4u ulogu i ni+e se druk.i+e kre4ala nego .e4vorono3ke. ;na +e 2resedela nekoliko dana 2od s4olovi,a0 i1a s4oli/a i u uglovi,a so-a0 kri+ući se od 2osluge i dadil+e. 9rugi 2u4 su +e 2oEvalili da +e 2ris4o+no0 kao velika0 sedela 1a s4olo, i od,aE +e velika vragolanka 2os4ala Jor,alis4kin+a i 2o.ela da u.i svo+u so2s4venu vas2i4a.i/u le2o, 2ona3an+u. Fo +e -ila na+,irni+a nedel+a 1a ukućane0 +er se devo+.i/a uo234e ni+e .ula. La,isli4e sa,o K /ele nedel+e do-rovol+no o-u1dava4i svo+ 4e,2era,ena4 igre radi i nala1i4i u 4akvo+ 5r4vi 1adovol+s4vo. Lar 4o ni+e doka1 gi2kos4i uo-ra1il+e0 sredenos4i i skro,nos4i de4e4a u i1-oru 4e,e 1a igruW Lar 4o ni+e vera u originalnos4 i is4inu svo+e 1a,isliW 9os4o+no +e divl+en+a koliko de/a ,ogu da 1adr5e svo+u 2a5n+u na +edno, o-+ek4u i radn+iW N+i,a +e 2ri+a4no da 5ive u +edno, is4o, ras2olo5en+u0 u li.nos4i ko+u su 1avolela. Dlu1i+a o is4insko, 5ivo4u0 ko+u de/a s4vara+u u igri0 4ako +e +aka da i, +e 4e3ko da se vra4e od n+e u s4varnos4. ;na s4vara+u 1a se-e rados4 od svega 34o i, doIe 2od ruku. Fre-a sa,o da ka5u se-i ?ko-a+agi? i 1a,isao već 5ivi u n+i,a. 9e.+e ?ko-a+agi? +e ,nogo +a.e od na3eg ,agi.nog ?kad -i?. 9e4e i,a +o3 +edno svo+s4vo0 ko+e ,i 4re-a da 2ri,i,o od n+ega: de/a 1na+B ono u 34a ,ogu da veru+u i ono 34o ne 4re-a da vide. D devo+.i/a0 o ko+o+ sa, va, ,alo2re 2ri.ao0 vrlo se 1agre+ala osećan+e, ,a+ke i u,ela da ne 2ri,e4i drvo. Neka se i glu,a/ na 2o1orni/i 1ain4eresu+e oni, u 34a ,o5e da 2overu+e0 a ono 34o 4o,e s,e4a neka os4ane ne2ri,ećeno. Fo će ,u 2o,oći da 1a-oravi na /rni o4vor 2or4ala i na uslovnos4i +avnog 2oka1ivan+a. 84o0 kada u u,e4nos4i doIe4e do de.+e is4ine i vere u n+iEovi, igra,a0 4ada će4e ,oći da 2os4ane4e veliki glu,/i. Mrkadi+e Nikola+evi. +e ka1ao: K =a sa, govorio u na+o234i+i, /r4a,a o 1na.a+u i ulo1i is4ine u s4varala.ko, 2ro/esu. @ada će,o

2rogovori4i o neis4ini0 o la5i na 2o1orni/i. 9o-ro +e vlada4i osećan+e, is4ine0 ali is4o 4ako 4re-a i,a4i i osećan+e la5i. <as .udi 34o +a deli, i su2ro4s4avl+a, 4a dva 2o+,a. =a 4o .ini, 1a4o 34o sa, 5ivo4 4o 4ra5i. MeIu oni,a ko+i vode 2o1ori34a0 glu,/i,a0 gledao/i,a i kri4i.ari,a0 i,a iE ,nogo ko+i na 2o1orni/i vole sa,o konven/ionalnos40 4ea4ralnos4 i la5. God +edniE se 4o o-+a3n+ava rIavi,0 2osuvraćeni, ukuso,0 kod drugiEK2re1asićeno3ću. ;vi 2osledn+i0 sli.no gas4rono,d,a0 4ra5e na 2o1orni/i ono 34o +e o34ro0 2ikan4noH oni vole 1a.ine u re5i+i i igri glu,a/a. N+i,a +e 2o4re-no ne34o ?naro.i4o?0 .ega ne,a u 5ivo4u. 7ealna s4varnos4 i, +e dodi+ala i oni ne 5ele da se s n+o, sreću na 2o1orni/i. ?@a,o ne onako kao u 5ivo4u? K govore oni. D0 da 2o-egnu od n+ega0 4ra5e na s/eni 34o vi3e krivina. @ve se 4o o2ravdava u.eni, re.i,a0 .lan/i,a0 2redavan+i,a0 i1,i3l+eni, ,odni, 4eori+a,a0 kao da su one i1a1vane n+iEovi, Jini, sEva4an+e, 4ananog u u,e4nos4i. K B 2o1ori34u +e 2o4re-no le2oW K govore oni. K Mi Eoće,o da se od,ori,o0 da se radu+e,o i da se s,e+e,o na 2reds4aviW Mi 4a,o neće,o da 2a4i,o i da 2la.e,oW K 9os4a +e nevol+e u 5ivo4u K govore drugi. @u2ro4no 4i, l+udi,a i,a ,nogo 2o1ori3niE voIa0 glu,a/a0 gledala/a0 kri4i.ara ko+i vole i 2ri1na+u na 2o1orni/i sa,o 5ivo4nos40 2rirodnos40 reali1a, K is4inu. Fi l+udi Eoće nor,alnu i 1dravu Eranu0 do-roga ?,esa? -e1 2ikan4niE i 34e4niE ?sosova?. ;ni se ne 2la3e +akiE u4isaka ko+i 2ro.i3ćava+u du3u u 2o1ori34uH oni Eoće da 4a,o 2la.u0 da se s,e+u0 da 2re5ivl+ava+u0 da 2osredno u.es4vu+u u 5ivo4u ko,ada. ;ni na 2o1orni/i Eoće od-lesak is4inskog ?5ivo4a l+udskog duEa?. 9oda+4e ono,e 34o +e ve. re.eno da i u +edno, i u drugo, slu.a+u i,a iskli1avan+a0 ko+a dovode do 2o42une naka1nos4i0 a +ednos4avnos4 i 2rirodnos4 dola1e do ul4rana4urali1,a. Gako 2rva 4ako i druga kra+nos4 grani.e se sa na+gori, i1igravan+e,. @ve 34o sa, rekao nagoni ,e da odvo+i, is4inu od la5i i da govori, o n+i,a 2ose-no. Mli vole4i iE ili ,r1e4i K 4o +e +edno0 a ne34o sasvi, drugo... uos4alo,... K 4rgao se Mrkadi+e Nikola+evi. i0 2oću4av3i0 ne dovr3iv3i 2o.e4u Jra1u0 o-ra4io se 9i,kovo+ i B,noviEu: K ;digra+4e na, va3u o,il+enu s/enu ?sa 2elena,a? i1 ?Sranda?. ;ni su odigrali ono 34o i, +e re.eno sa dirl+ivo, o1-il+no3ću0 ali i sa uo-i.a+eni, na2oro, i ?1no+en+e,?. K 7e/i4e ,i K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. 9i,kovo+ K 1a34o s4e vi sada -ili 2la3l+ivi i dile4an4ski neu-edl+iviV 9i,kova +e ću4ala +e5eći se i 2okun+iv3i glavu. K Z4a va, +e s,e4aloV K Ne 1na,. Ne igra, onako kako oseća,... Ga5e, re.... a E4ela -iE da vra4i, ono 34o sa, rekla. K La34o +e 4o 4akoV K ras2i4ivao +u +e Mrkadi+e Nikola+evi.0 dok ona0 na+1ad0 ni+e 2ri1nala da +u +e 1aEva4io 2ani.ni s4raE od ?Jal3a? i i1igravan+a. K MW K uEva4io se For/ov 1a 4e re.i. K <i s4e se 2la3ili la5iV K 9a K 2ri1nala +e 9i,kova. K M vi0 B,noviEV La34o +e u va3o+ igri -ilo 4oliko na2ora0 na2re1an+a0 4e5ine i ,u.niE 2au1aV K 2i4ao +e For/ov. K U4eo sa, du-l+e da 1aEva4i,0 da 2ronikne,... da 5ivo osećan+e0 da re. u se-i naIe,... da -iE -io .ovek0 da -i du3a 1a4re24ala0 1aigrala... 4re-a 2overova4i0 u-edi4i... K <i s4e 4ra5ili u se-i 2ravu is4inu0 osećan+e0 2re5ivl+avan+e0 2od4eks4. =e li 4akoV K B2ravo 4akoW FakoW K 8vo va, 2reds4avnika dva ra1li.i4a glu,a.ka 4i2a K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. u.eni/i,a. K ;-a ,r1e na 2o1orni/i la50 ali svaki na svo+ na.in. Fako0 na 2ri,er0 9i,kova se n+e 2ani.no 2la3i i svu svo+u 2a5n+u 2oklan+a sa,o la5i. @a,o o n+o+ +edno+ ,isli 1a sve vre,e dok +e na 2o1orni/i. Ds4ine se ona ne seća0 ne us2eva da se se4i0 +er +u +e s4raE od la5i /elu 1aEva4io. Fo +e 2o42uno ro2s4vo0 u ko,e ne ,o5e -i4i re.i o s4varala34vu. B,noviE +e 2ao u is4o 4akvo ro2s4vo0 ali ne i1 s4raEa od la5i0 nego0 na2ro4iv0 i1 na+s4rasni+e l+u-avi 2re,a is4ini. ;n +e 2o42uno 2rene-regnuo ono 2rvo0 +er ga +e /elog o-u1elo ono drugo. Ni+e 2o4re-no o-+a3n+ava4i va, da -or-a sa la5i is4o onako kao l+u-av 2re,a is4ini radi l+u-avi 2re,a is4ini ne ,o5e doves4i ni do .ega drugog nego do i1igravan+a. Ne s,e se i1ići na 2o1orni/u s +edno, +edino, ,isli: ?da se ne Jal3u+e?. Ne s,e se0 is4o 4ako0 i1ići ni sa +edno, +edino, -rigo,: da se 2o svaku /enu s4vori is4ina. ;d 4akviE ,isli sa,o će,o vi3e laga4i.

K Gako da se s2ase,o od 4ogaV K 2i4ala +e0 go4ovo 2la.ući0 +adna 9i,kova. K 9va 2i4an+a ko+a i1o34rava+u u,e4nos4 kao 4o/ilo -ri4vu. Gada neodol+iva ,isao o la5i 1avlada va,a0 u2i4a+4e se0 radi sa,o2roveravan+a0 s4o+eći 2red osve4l+eno, ra,2o,: ?9e+s4vu+e, li +a0 ili se -ori, sa la5iV? Mi i1la1i,o na 2o1orni/u ne radi -or-e sa svo+i, nedos4a/i,a0 već radi is4inske0 2roduk4ivne i /elisEodne radn+e. Mko ona 2os4igne svo+ /il+0 1na.i da +e la5 2o-eIena. 9a -is4e 2roverili da li +e va3a radn+a 2ravilna0 2os4avi4e se-i drugo 2i4an+e: ?Goga radi +a de+s4vu+e,: 1a se-e ili 1a gledao/a0 ili 1a 5ivog .oveka ko+i s4o+i is2red ,ene0 4o +es4 1a 2ar4nera ko+i se nala1i 1a+edno sa ,no, na 2o1orni/iV? <i 1na4e da glu,a/ ni+e sa, svo+ sudi+a u 4renu4ku kad s4vara. :ledala/ 4akoIe ni+e sudi+a dok 2os,a4ra. ;n svo+ 1akl+u.ak donosi kod kuće. @udi+a +e K 2ar4ner. Mko +e glu,a/ u4i/ao na n+ega0 ako ga +e nagonio da 2overu+e u is4ini4os4 osećan+a i govora K 1na.i0 s4varala.ki /il+ +e 2os4ignu4 i la5 +e 2o-eIena. ;na+ ko na 2o1orni/i0 u 4renu4ku kad s4vara0 ne 2reds4avl+a i ne i1igrava0 već is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno0 a u1 4o ne2rekidno de+s4vu+e0 ona+ ko o234i na 2o1orni/i ne sa gledao/e, nego sa 2ar4nero,0 4a+ 1adr5ava se-e u o-las4i ko,ada i uloge0 u a4,osJeri 5ivoga 5ivo4a0 is4ine0 vere0 ?+a +esa,?0 4a+ 5ivi is4ino, na 2o1orni/i. K Pos4o+i i drugi na.in -or-e sa la5i K 4e3io +e Mrkadi+e Nikola+evi. ras2lakanu 9i,kovu. K D3.u2a4i la5. Mli ko +a,.i da se na oslo-oIeno ,es4o neće s,es4i4i druga0 veća neis4inaV Fre-a 2os4u2i4i druk.i+e i 2od 2ri,ećenu la5 ,e4nu4i 1rno 2rave is4ine. Neka ona is4isne la5 kao 34o novoi1rasli 1ukod de4e4a is4isne ,le.n+ak. Neka do-ro o2ravdano ?kad -i?0 da4e okolnos4i0 1ada/i ko+i odu3evl+ava+u0 verne radn+e is4isnu glu,a.ke 3a-lone0 i1igravan+e i la5. Gad -is4e vi 1nali koliko +e va5no i neo2Eodno sa1na4i is4inu i n+o,e is4isnu4i la5. Fa+ 2ro/es0 ko+i ,i na1iva,o .u2an+e la5i i 3a-lona0 ,ora da ne2ri,e4no0 naviknu4o0 s4alno de+s4vu+e i da 2roverava svaki na3 korak na 2o1orni/i. K @ve 34o sa, +a sad govorio o negovan+u is4ine odnosi se ne sa,o na 9i,kovu0 nego i na vas0 B,noviE K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.0 o-raća+ući se na3e, ?/r4a.u?. K =a i,a, +edan save4 ko+i ,ora4e do-ro da 1a2a,4i4e: nikada ne 2reuveli.ava+4e na 2o1orni/i 1aE4ev 1a is4inu i 1na.a+ la5i. Pris4rasnos4 2re,a 2rvo+ dovodi do i1igravan+a is4ine radi sa,e is4ine. Fo +e gore od sviE neis4ina. Z4o se 4i.e 2re4eranog s4raEa od la5i0 on s4vara ne2rirodnu o2re1nos4 ko+a +e 4akoIe +edna od na+većiE s/enskiE ?neis4ina?. Pre,a ovo+ 2osledn+o+ kao i 2re,a is4ini na 2o1orni/i 4re-a se odnosi4i ,irno0 2ravedno0 -e1 /e2idla.en+a. Ds4ina +e 2o4re-na na 2o1orni/i 4oliko koliko se u n+u ,o5e iskreno 2overova4i0 koliko ona 2o,a5e da u-edi,o sa,oga se-e0 2ar4nera na 2o1orni/i i da u-edl+ivo is2uni,o 2os4avl+ene s4varala.ke 1ada4ke0 D1 la5i se 4akoIe ,o5e i1vući koris40 ako +o+ se ra1u,no 2riIe. 6a5 +e ka,er4on onoga 34o ne 4re-a glu,a/ da radi. Ni+e nesreća ako se 1a 4renu4ak 2revari,o i -ude,o Jal3. <a5no +e da na, +e is4ovre,eno ka,er4on odredio grani/u iskini4og0 4o +es4 is4ine0 va5no +e da nas +e on u 4renu4ku kad s,o 2ogre3ili u2u4io na 2ravi 2u4. Pod 4akvi, uslovi,a 4renu4na iskli1avan+a i Jal3 -iće glu,/u .ak od koris4i0 uka1u+ući ,u na grani/u 2reko ko+e se ne s,e ići. Fakav 2ro/es sa,o2roveravan+a neo2Eodan +e 1a vre,e s4varala.kog rada. Pa ne sa,o 4o0 on ,ora -i4i ne2rekidan0 2er,anen4an. ;d u1-uIen+a 1a vre,e +avne 2reds4ave glu,a/ -i E4eo da sve vre,e ,aniJes4u+e vi3e osećan+a nego 34o iE s4varno i,a u se-i. Mli gde da iE naIeV Mi ne,a,o s4ovari34a e,o/i+a 1a regulisan+e 2o1ori3niE 2re5ivl+avan+a. Mo5e se u1dr5a4i ili 2reuveli.a4i radn+a0 da4i vi3e nego 34o 4re-a 4ruda da se i1ra1i 4o-o5e 2re5ivl+eno osećan+e. Mli 4o ga ne 2o+a.ava0 već0 na2ro4iv0 uni34ava. Fo +e s2ol+no i1igravan+e0 2reuveli.avan+e. Pro4es4i osećan+a is4ine su na+-ol+i regula4ori u 4i, 4renu/i,a. Fe 2ro4es4e val+a 2rislu3kiva4i .ak i onda kad glu,a/ 2ravilno 5ivi u ulo1i. Mli .es4o u 4o,e 4renu4ku n+egov s2ol+a3n+i 2reds4avl+a.ki a2ara4 od nerviran+a 2reko ,ere se na2re5e i nesvesno i1igrava. Fo ne,inovno odvodi u la5. Na kra+u .asa For/ov na, +e 2ri.ao o neko,e glu,/u ko+i +e i,ao vrlo 4anano osećan+e is4ine kada o/en+u+e igru drugiE sedeći u gledali34u. Mli kad doIe na 2o1orni/u i kad 2o.ne da igra u ko,adu0 4a+ is4i glu,a/ gu-i osećan+e is4ine. K Fe3ko +e 2overova4i K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K da +edan is4i .ovek0 4ek 34o +e sa 4anani, sEva4an+e, Jal3a i i1igravan+a osudio drugove0 2re3av3i na 2o1orni/u .ini veće gre3ke nego oni ko+e +e ,alo2re kri4ikovao. God 4akviE i sli.niE glu,a/a osećan+e is4ine gledao/a i 4u,a.a uloge +e ra1E.i4o.

Mrkadi+e Nikola+evi. +e govorio na .asu: K Gada se is4ina i vera u is4ini4os4 onoga 34o glu,a/ radi s4vore na 2o1orni/i sa,e 2o se-i0 4o +e0 ra1u,e se0 na+-ol+e. Mli 34a će,o kada se 4o ne desiV Fada 4re-a 2o,oću 2siEo4eEnike 4ra5i4i0 s4vara4i 4u is4inu i veru u n+u. Ne s,e se .ini4i ono u 34o sa,i ne veru+e,o0 34o s,a4ra,o neis4ino,. :de će,o 4ra5i4i i kako će,o s4vori4i is4inu i veru u sa,o, se-iV 9a li u unu4arn+i, osećan+i,a i radn+a,a0 4o +es4 u o-las4i 2siEi.kog 5ivo4a .ovekaKglu,/aV Mli unu4arn+a osećan+a su odveć slo5ena0 neuEva4l+iva0 ka2ri/io1na i ona se 4e3ko Jiksira+u. Fa,o0 u du3evno+ o-las4i0 is4ina i vera raIa+u se ili sa,e 2o se-i0 ili se s4vara+u kro1 slo5en 2siEo4eEni.ki rad. Na+lak3e +e naći ili i1a1va4i is4inu i veru u o-las4i 4ela u na+,an+i,0 +ednos4avni, Ji1i.ki, 1ada/i,a i radn+a,a. ;ni su 2ris4u2a.ni0 s4a-ilni0 vidl+ivi0 o2i2l+ivi0 dos4u2ni sa1nan+u i 2rika1ivan+u. La4o se oni lak3e Jiksira+u. 84o 1-og .ega ,i na+2re 2rila1i,o n+i,a0 da -is,o n+iEovo, 2o,oću 2ri3li uloga,a ko+e radi,o. Ua+de da na2ravi,o 2ro-u. K Na1vanovW <+un/ovW Ddi4e na 2o1orni/u i odigra+4e ,i ve5-u ko+a va, 4e5e 2ola1i 1a ruko,. Fakvo, +a s,a4ra, ve5-u ?s2al+ivan+a nov/a?. <i ne ,o5e4e n+u da savlada4e0 2re svega0 1a4o 34o Eoće4e od+edan2u4 da 2overu+e4e u sve ono s4ra3no 34o sa, +a i1,islio u Ja-uli. Fo ?od+edan2u4? navodi vas da igra4e ?uo234e?. Pro-a+4e da savlada4e 4e3ku ve5-u 2o delovi,a0 2reko na++ednos4avni+iE Ji1i.kiE radn+i0 ra1u,e se u 2o42uno+ saglasnos4i sa /elino,. Neka svaka na+,an+a 2o,oćna radn+a dovede do is4ine0 2a će 4ada i /elina 4eći 2ravilno i vi će4e 2overova4i u n+enu is4ini4os4. K 9a+4e0 ,oli, vas0 rekvi1i4arski nova/ K o-ra4io sa, se +a de5urno, radniku0 ko+i +e s4a+ao i1a kulisa. K Ni+e 2o4re-an. Dgra+4e -e1 n+ega K 1aus4avio ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. =a sa, 2o.eo da -ro+i, nova/ ko+eg ni+e -ilo. K Ne veru+e,W K 1aus4avio ,e +e For/ov 4ek 34o sa, 2ru5io ruku da u1,e, 1a,i3l+eni sve5an+. K B 34a vi ne veru+e4eV K <i .ak nis4e ni 2ogledali na ono .ega s4e se 2riEva4ili. =a sa, 2ogledao 4a,o0 na 1a,i3l+enu go,ilu0 ni34a nisa, video0 is2ru5io sa, ruku i vra4io +e. K Sar da s4e i1 ?2ris4o+nos4i? dovol+no s4egli 2rs4e0 +er će va, is2as4i sve5an+. Ne -a/a+4e ga0 već ga 2olo5i4e. La 4o +e 2o4re-na +edna sekunda. Ne,o+4e da 34edi4e ako Eoće4e da o2ravda4e i da Ji1i.ki 2overu+e4e u ono 34o .ini4e. Go 4ako ra1ve1u+eV NaIi4e kra+ kana2a ko+i, +e ve1an sve5an+. Ne 4akoW Fo se ne radi od+edan2u4. B većini slu.a+eva0 kra+evi su 1asukani i 2odvi+eni 2od kana2 da se sve5an+ ne -i ra1ve1ao. La4o ni+e lako ra1,rsi4i 4e kra+eve. 84o 4ako K odo-ravao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. ` @ada i1-ro+4e svaki sve5an+... BEW Gako s4e vi sve 4o -r1o uradili. Ni na+ve34i+i -laga+nik ne ,o5e 4ako -r1o da i1-ro+i s4are0 ra1,ek3ane nov.ani/e. <idi4e li do kakviE realis4i.kiE de4al+a0 do kakviE ,aliE is4ina 4re-a doći da -i na3a 2riroda Ji1i.ki 2overovala u ono 34o radi4e na 2o1orni/i. 7adn+a 1a radn+o,0 sekunda 1a sekundo,0 logi.no i 2os4u2no For/ov +e u2ravl+ao ,o+i, Ji1i.ki, rado,. 9ok sa, -ro+ao 1a,i3l+eni nova/0 +a sa, se 2os4e2eno 2risećao kako se0 kakvi, redo, i kakvo, 2os4u2no3ću is4i 4akav 2ro/es odigrava u 5ivo4u. D1 svega onoga 34o ,i +e For/ov rekao o logi.ni, radn+a,a +a sa, danas do-io sasvi, drugi odnos 2re,a ?ni.e,u?. Fo ?ni34a? kao da se is2unilo 1a,i3l+eni, nov/e,0 ili0 4a.ni+e0 u ,eni i1a1valo 2ravilno ?/il+an+e? na 1a,i3l+eni o-+eka40 ko+i ne 2os4o+i u s4varnos4i. Ni 2o .e,u ni+e is4o -e1 s,isla okre4a4i 2rs4e ili -ro+a4i 2rl+ave0 o4r/ane ru-l+e0 ko+e sa, +a u ,isli,a gledao. Ci, sa, sa,o ose4io 2ravu is4inu Ji1i.ke radn+e0 ,eni +e od,aE 2os4a+alo 2ri+a4no na 2o1orni/i. Pri 4o,e0 ,i,o vol+e0 2o+avile su se i,2rovi1a/i+e: +a sa, 2a5l+ivo savio u1i/u i 2olo5io +e na s4o. Fo ?ni34a? 1agre+alo ,e +e svo+orn is4ino,. D ne sa,o 4o0 ono +e i1a1valo .i4av red noviE i noviE i,2rovi1a/i+a. Na 2ri,er0 2re nego 34o sa, 2o.eo da -ro+i, sve5n+eve0 +a sa, iE dugo lu2kao 2o s4olu0 da iE 2oravna, i slo5i,. <+un/ov0 ko+i +e -io 2ored ,ene0 sEva4io +e ,o+u radn+u i 1as,e+ao se. K Z4a +eV K u2i4ao sa, ga. K Ds2alo +e vrlo sli.no K o-+asnio +e on.

K 84o 34a ,i 1ove,o do kra+a i 2o42uno o2ravdano, Ji1i.ko, radn+o, u ko+u ,o5e .ovek organski da 2overu+e u,e4nikuW K viknuo +e i1 2ar4era Mrkadi+e Nikola+evi.. Posle kra4ke 2au1e Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2o.eo da 2ri.a: K ;voga le4a0 2osle dugog 2rekida0 +a sa, 2onovo 5iveo 2od @er2uEovi,0 u le4ovali34u u ko+e, sa, rani+e nekoliko godina u1as4o2/e 2rovodio svo+ le4n+i ras2us4. Gući/a u ko+o+ sa, na+,io so-e nala1ila se daleko od s4ani/e. Mli ako ide4e 2ravo, lini+o, K +arugo,0 2ored 2.elin+aka i 3u,o,0 onda se ras4o+an+e unekoliko skraćivalo. B svo+e vre,e0 1aEval+u+ući ,o, .es4o, 2rola5en+u0 +a sa, 4a,o u4a-ao s4a1i/u0 ko+a +e 1a vre,e ,oga vi3e godi3n+eg odsus4va 1arasla u visoku 4ravu. Fre-alo +e da +e 2onovo svo+i, noga,a u4a-a,. B 2o.e4ku ni+e i3lo lako: s4alno sa, gu-io 2rava/ i i1la1io na 2u4 ko+i +e -io sav i1riven i 2un ru2.aga 1-og velikog kre4an+a 2o n+e,u. Fa+ 2u4 vodi na sasvi, drugu s4ranu od s4rani/e. Fre-alo +e da se vraća, na1ad0 da 2ronala1i, svo+ 4rag i da 4ra5i, s4a1u. B2ravl+ao sa, se 2re,a 2o1na4o, ras2oredu drveća i 2an+eva0 u1vi3i/a i udol+i/a. @ećan+a na n+iE 2o,agala su ,i da 2ravilno u2u4i, svo+e 4ra5en+e. Na+1ad sa, video 2red so-o, dugu lini+u o-orene 4rave0 2o ko+o+ sa, i3ao na s4ani/u i vraćao se sa n+e. L-og .es4iE odla1aka u grad0 +a sa, ,orao svakodnevno da se koris4i, ovo, 2re.i/o,0 i 4ako +e s4a1a -ila vrlo -r1o u4a-ana. Posle nove 2au1e Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K 9anas s,o ,i sa Na1vanovi, odreIivali i o5ivl+avali lini+u Ji1i.kiE radn+i u ve5-i ?s2al+ivan+a nov/a?. Fa lini+a +e0 4akoIe0 ?s4a1i/a? svo+e vrs4e. ;na va, +e do-ro 2o1na4a u realno, 5ivo4u0 ali na 2o1orni/i s4e +e ,orali 2onovo u4a-ava4i. B2oredo sa 4o, 2ravilno, lini+o,0 kod Na1vanova +e -ila i +edna druga K ne2ravilna0 s4vorena naviko,. ;na +e na2ravl+ena od 3a-lona i konven/ionalnos4i. Na n+u +e on svakog .asa neEo4i/e skre4ao. Fu ne2ravilnu lini+u ,ogli -is,o u2oredi4i sa seoski, 2u4e, i1riveni, 4o.kovi,a. Pu4 +e svaki .as odvodio Na1vanova da skrene na s4ran2u4i/u K na 2ros4 1ana4. 9a -i i1-egao 4u lini+u0 on +e0 kao i +a u 3u,i0 ,orao da 4ra5i i da 2onova u4a-a 2ravu lini+u Ji1i.kiE radn+i. ;na se ,o5e u2oredi4i sa o-oreno, 4ravo, u 3u,i. @ada Na1vanov i,a +o3 vi3e da +e ?u4a-a?0 dok se ona ne 2reo-ra4i u ?s4a1u? ko+a +edno, 1auvek u4vrIu+e 2ravilan 2u4 uloge. Fa+na ,oga na.ina +e +asna. @4var ni+e u sa,i, Ji1i.ki, radn+a,a kao 4akvi,0 već u ono+ is4ini i veri u n+iE0 ko+e na, 4e radn+e 2o,a5u da i1a1ove,o i ose4i,o u se-i. @ii.no ,alo+0 sredn+o+0 veliko+0 na+većo+ 2ar.adi0 radn+a,a i 4ako dal+e0 u na3e, 2oslu 2os4o+e i ,ale0 velike i na+veće is4ine i 4renu/i vere u n+iE. Mko ne ,o5e,o od+edno, da o-uEva4i,o /elu veliku is4inu kru2ne radn+e0 onda 4re-a da +e deli,o na delove i da se 4rudi,o da 2overu+e,o -ar i u na+,an+i ,eIu n+i,a. =a sa, 2os4u2ao 4ako kada +e 4re-alo da u4a-a, s4a1u u +aru1i i u 3u,i. Fada sa, se rukovodio na+,an+i, nagove34a+i,a0 sećan+i,a o 2ravo,e 2u4u >2an+evi0 +arkovi0 -re5ul+/iA. @a Na1vanovi, +a sa, 4akoIe i3ao ne 2o veliki,0 nego 2o na+,an+i, Ji1i.ki, radn+a,a0 4ra5eći u n+i,a ,a+u3ne is4ine i ,o,en4e vere. =edni su raIali druge0 a 1a+edno su i1a1ivali 4reće0 .e4vr4e i 4ako dal+e. <a,a 4o i1gleda ,aloV <ara4e se0 4o +e ogro,no. Lna4e li vi da .es4o0 kad ose4i +ednu ,a+u3nu is4inu i u +edno, 4renu4ku vere u is4ini4os4 radn+e0 glu,a/ od+edan2u4 2rogleda0 ,o5e da ose4i se-e u ulo1i i da 2overu+e u veliku is4inu /elog ko,ada. Mo,ena4 5ivo4ne is4ine o4kriva 4a.an 4on /ele uloge. Goliko -iE 4akviE 2ri,era +a ,ogao naves4i i1 ,oga 2rak4i.nog radaW La vre,e konven/ionalne0 1ana4ske igre glu,.eve0 desil.o se ne34o neo.ekivano: 2ala +e s4oli/a0 ili +e glu,i/a is2us4ila ,ara,u i 4re-a +e 2odići0 ili +e 2ro,en+en ras2ored na s/eni i 4re-a neo.ekivano druk.i+e ra1,es4i4i na,e34a+. @li.no 4o,e kao 34o 2riliv sve5ega va1duEa osve5ava 1agu3l+ivu so-u0 slu.a+nos40 ko+a +e 2rodrla i1 is4inskog 5ivo4a u konven/ionalnu a4,osJeru s/ene0 o5ivl+ava ,r4vu0 3a-lonsku igru. :lu,a/ ,ora da 2odigne ,ara,i/u ili s4oli/u i,2rovi1u+ući0 +er slu.a+nos4 ni+e uve5-ana u ulo1i. Fakva neo.ekivana radn+a i1vodi se ne glu,a.ki nego l+udski i s4vara 2ravu0 5ivo4nu is4inu0 u ko+u se ne ,o5e ne verova4i. Fakva is4ina +ako se i1dva+a od konven/ionalne0 4ea4ralne0 glu,a.ke igre. @ve 4o i1a1iva na 2o1orni/i 5ivu radn+u0 1aEvaćenu i1 is4inske s4varnos4i0 od ko+e se udal+io glu,a/. Ces4o +e dovol+an 4akav ,o,ena4 da -i se glu,a/ u2u4io 2ravi, 2u4e,0 ili da -i i1a1vao nov s4varala.ki 2ods4rek0 2relo,. ;d n+ega kao da se ras2ros4ire 5ivo4vorni 4ok 2o /elo+ s/eni ko+a se 2reds4avl+a0 a ,o5e -i4i i 2o /elo, .inu i 2o /elo, ko,adu. ;d glu,/a 1avisi da li će uklo2i4i u l,i+u uloge slu.a+ni 4renu4ak ko+i +e 2rodro i1 5ivog l+udskog 5ivo4a0 ili će se odreći od n+ega i ods4rani4i ga i1 uloge. 9ruk.i+e govoreći0 glu,a/ ,o5e da 2re,a slu.a+nos4i 1au1,e s4av kao li.nos4 i1 ko,ada i da ukl+u.i 4u slu.a+nos4 +edan2u4 sa,o u 2ar4i4uru uloge0 u lini+u n+enog 5ivo4a.

Mli on0 is4o 4ako0 ,o5e da 1a 4renu4ak i1iIe i1 uloge0 da ods4rani slu.a+nos4 ko+a +e 2ro4iv n+egove vol+e do3la na 2o1orni/u >4o +es4 da 2odigne ,ara,i/u ili s4oli/uA0 a 1a4i, 2onovo da se vra4i konven/ionalno, 5ivo4u na 2o1orni/i0 2rekinu4o+ glu,a.ko+ igri. Mko +edna ,a+u3na is4ina i 4renu4ak vere ,ogu glu,/a da dovedu u s4varala.ko ras2olo5en+e0 onda će .i4av red 4akviE ,o,ena4a ko+i logi.no i dosledno idu +edan 1a drugi,0 s4vori4i vrlo veliku is4inu i .i4av duga.ki 2eriod 2rave vere. Pri 4o,e će +edni 2odr5ava4i i 2o+a.ava4i druge. Ne 1ane,aru+4e ,ale Ji1i.ke radn+e i u.i4e se da iE u2o4re-i4e kako -is4e 2os4igli is4inu i veru u is4ini4os4 onoga 34o radi4e na 2o1orni/i. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K Lna4e li vi da ,ale Ji1i.ke radn+e0 ,ale Ji1i.ke is4ine i ,o,en4i vere u n+iE do-i+a+u na 2o1orni/i veliki 1na.a+ ne sa,o u o-d.ni, ,es4i,a uloge0 nego i u oni, na++a.i,0 kul,ina4ivni,0 2riliko, 2re5ivl+avan+a 4ragedi+e i dra,e. 8vo0 na 2ri,er: .i,e s4e vi 1au1e4i kada igra4e drugu0 dra,sku 2olovinu ve5-e ?s2al+ivan+a nov/a?V K o-ra4io se ,eni Mrkadi+e Nikola+evi.. K <i +uri4e ka,inu0 i1vla.i4e i1 va4re sve5an+ nov/a0 1a4i, 2oku3ava4e da osves4i4e gr-av/a0 +uri4e da s2ase4e de4e i 4ako dal+e. 84o 4o su e4a2e Ji1i.kiE radn+i 2o ko+i,a se 2rirodno i 2os4u2no ra1vi+a Ji1i.ki 5ivo4 uloge ko+i vi s4vara4e u na+4ragi.ni+o+ s/eni ve5-e. M evo i drugog 2ni,era: Ci,e su 1au1e4i -liski 2ri+a4el+ ili 5ena u,irućegV Fi,e 34o .uva+u ,ir -olesnikov0 34o is2un+ava+u lekarske nared-e0 34o ,ere 4e,2era4uru0 34o 2revi+a+u o-loge0 34o s4avl+a+u sla.i/u. @ve 4e ,ale radn+e do-i+a+u odlu.an 1na.a+ u 5ivo4u -olesnika i 1a4o se one o-avl+a+u kao -ogoslu5en+e0 u n+iE se unosi /ela du3a. D ni+e ni .udo: u -or-i sa s,rću ne-ri5l+ivos4 +e 1lo.in0 ona ,o5e da u-i+e -olesnika. M evo va, i 4rećeg 2ri,era: Ci,e +e 1au1e4a ledi Mag-e4 u kul,ina/i+i 4ragedi+eV Pros4o, Ji1i.ko, radn+o,: o4iran+e, krvaviE ,rl+a sa ruku. K D1vini4e0 ,oli, vas K 2o5urio +e :ovorkov da od-rani Zeks2ira. K Lar +e veliki 2isa/ s4varao svo+a re,ekKdela 4oga radi da -i n+egovi +una/i 2rali ruke ili vr3ili druge na4uralis4i.ke radn+eV K Lar ne0 kakvo ra1o.aran+eV K ironisao +e For/ov K Ne ,isli4i o ?4ragi.no,?0 odreći se va3eg o,il+enog0 na2regnu4og0 glu,a.kog ?,u.en+a?0 odreći se i1igravan+a ?2a4osa? i ?nadaEnuća?W La-oravi4i na gledao/a0 na u4isak ko+i .ini4e na n+ega i ,es4o sviE sli.niE glu,a.kiE le2o4a0 ograni.i4i se na ,ale Ji1i.ke0 realis4i.ke radn+e0 na ,ale Ji1i.ke is4ine i iskrenu veru u n+iEovu is4ini4os4WWW <re,eno, će4e sEva4i4i da +e 4o 2o4re-no ne 1-og na4urali1,a0 već 1-og is4ini4os4i osećan+a0 1-og vere u n+egovu is4ini4os40 da se u sa,o, 5ivo4u u1vi3ena 2re5ivl+avan+a .es4o ,aniJes4u+u u na+o-i.ni+i, ,ali, na4uralis4i.ki, radn+a,a. Mi glu,/i 4re-a 3iroko da se koris4i,o 4i,e 34o 4e Ji1i.ke radn+e0 2os4avl+ene u va5ne da4e okolnos4i0 do-i+a+u veliku snagu. B 4i, uslovi,a s4vara se u1a+a,nos4 4ela i du3e0 radn+e i osećan+a i0 1aEval+u+ući 4o,e0 s2ol+no 2o,a5e unu4arn+e,0 a unu4arn+e i1a1iva s2ol+no: o4iran+e krvaviE ,ri+a 2o,a5e ledi Mag-e4 da is2uni svo+e slavol+u-ive 1a,isli0 a slavol+u-ive 1a,isli nagone +e da o4ire krvave ,rl+e. Ni+e 4o u1alud 34o se u ,onologu ledi Mag-e4 sve vre,e s,en+u+e -riga o ,rl+a,a sa sećan+e, na 2o+edine ,o,en4e Sankovog u-is4va. Mala0 realna0 Ji1i.ka radn+a o4iran+a ,rl+a do-i+a veliki 1na.a+ u dal+e, 5ivo4u ledi Mag-e40 a velika unu4arn+a 4e5n+a >slavol+u-ive 1a,isliA 4ra5i 2o,oć u ,alo+ Ji1i.ko+ radn+i. Mli 2os4o+i +o3 +ednos4avni+i i 2rak4i.ni+i ra1log 1-og koga is4ina Ji1i.kiE radn+i do-i+a va5an 1na.a+ u 4renu4ku 4ragi.nog us2ona. B sna5no+ 4ragedi+i glu,a/ dovodi se-e do na+vi3e 4a.ke s4varala.kog na2re1an+a. Fo +e 4e3ko. Lais4a0 kakvo +e 4o nasil+e kada se u se-i i1a1iva eks4a1a -e1 2rirodnog E4en+aW Lar +e lako ,i,o vol+e 2os4ići 4o u1vi3eno 2re5ivl+avan+e. ko+e se raIa sa,o i1 s4varala.kog odu3evl+en+aW Gada se 4ako ne2rirodno 2os4u2a ni+e 4e3ko iskli1nu4i i0 u,es4o is4inskog osećan+a0 i1a1va4i 2ros4o0 1ana4sko glu,a.ko i1igravan+e i gr. ,i3ića. D1igravan+e +e lako0 2o1na4o0 ono se ,o5e doves4i do ,eEani.ke navike. Fo +e 2u4 na+,an+ega o42ora. 9a -i .ovek sa.uvao se-e od 4akve 2ogre3ke0 4re-a da se uEva4i 1a ne34o realno0 s4a-ilno0 organsko0 1a ne34o 34o se ,o5e ose4i4i. 84o 4u na, +e neo2Eodna +asna0 .is4a0 u1-udl+iva ali lako os4varl+iva Ji1i.ka radn+a 4i2i.na 1a ,o,ena4 ko+i 2re5ivl+ava,o. ;na će nas 2rirodno0 ,eEani.ki u2u4i4i na 2ravi 2u40 a u 4e3ki,

,o,en4i,a s4varala.kog rada neće na, da4i da skrene,o na la5ni 2u4. B2ravo u 4i, 4renu/i,a 2ovi3eniE 2re5ivl+avan+a 4ragedi+e i dra,e0 2ros4e0 is4ini4e Ji1i.ke radn+e 1a ko+e se ,o5e,o lako uEva4i4i0 do-i+a+u i1vanredno va5an 1na.a+. Bkoliko su one 2ros4i+e0 2ris4u2a.ni+e i os4varl+ivi+e0 u4oliko +e lakse uEva4i4i se 1a n+iE u 4e3ko, 4renu4ku. Pravi 1ada4ak odve3će 2ravo,e /il+u. Fo će sa.uva4i glu,/a od lini+e na+,an+ega o42ora0 4o +es4 od 3a-lona i 1ana4a. Pos4o+i +o3 +edan i1vanredno va5an uslov0 ko+i da+e +o3 veću snagu i 1na.a+ 2ros4o+0 ,alo+ Ji1i.ko+ radn+i. Fa+ uslov +e u ovo,e: re/i4e glu,/u da su n+egova uloga0 n+egov 1ada4ak0 n+egove radn+e 2siEolo3ki0 du-oki0 4ragi.ni0 on će od,aE 2o.e4i da se na2re5e0 da i1igrava sa,u s4ras40 da +e ?/e2a u dron+ke?0 ili da ri+e 2o svo+o+ du3i i da u1alud usil+ava osećan+a. Mli ako da4e glu,/u na+2ros4i+i Ji1i.ki 1ada4ak i o-avi+e4e ga 1ani,l+ivi,0 u1-udl+ivi, da4i, okolnos4i,a0 onda će on 2o.e4i da os4varu+e radn+e ne 2la3eći se i ne ,isleći o 4o,e da E +e u ono,e 34o on radi skrivena 2siEologi+a0 4ragedi+a ili dra,a. Fada će osećan+e is4ine doći do re.i0 a 4o +e +edan od na+va5ni+iE ,o,ena4a u s4varala34vu do koga dovodi glu,a.ka 2siEo4eEnika. LaEval+u+ući 4akvo, 2rila5en+u0 osećan+e i1-egava nasil+e i ra1vi+a se 2rirodno0 2o42uno. God velikiE 2isa/a su .ak i na+,an+i Ji1i.ki 1ada/i okru5eni veliki, i va5ni, da4i, okolnos4i,a0 u ko+i,a su skriveni sa-la5n+ivi 2ods4re/i 1a osećan+a. Na 4a+ na.in0 kao 34o vidi4e0 u 4ragedi+i 4re-a 2os4u2a4i 2ro4ivno od onoga 34o radi B,noviE0 nai,e: ne /edi4i i1 se-e unu4arn+e osećan+e0 već ,isli4i sa,o na 2ravilno is2un+en+e Ji1i.ke radn+e u da4i, okolnos4i,a ko,ada. Fragi.ni, ,o,en4i,a 4re-a 2rila1i4i ne sa,o -e1 na2re1an+a i usil+avan+a0 kao 34o .ini B,noviE0 nego i -e1 4r1an+a i nerviran+a kao 34o .ini 9i,kova0 i onda ne od+edan2u40 kao 34o .ini većina glu,a/a0 već 2os4e2eno0 2os4u2no i logi.no0 oseća+ući svaku narednu ,alu i veliku is4inu Ji1i.kiE radn+i i iskreno veru+ući u n+iE. Gada usvo+i4e 4akvu 4eEniku 2rila5en+a osećan+u0 kod vas će se i1radi4i sasvi, druk.i+i0 2ravilan odnos 2re,a ,o,en4i,a dra,skog i 4ragi.nog u1-uIen+a. ;ni će 2res4a4i da vas 2la3e. Ces4o se ra1lika i1,eIu dra,e0 4ragedi+e0 vodvil+a i ko,edi+e sas4o+i sa,o u oni, da4i, okolnos4i,a u ko+i,a se o-avl+a+u radn+e 2reds4avl+ane li.nos4i. B sve,u os4alo, Ji1i.ki 5ivo4 2ro4i.e is4ove4no. D u vodvil+u0 i u 4ragedi+i l+udi sede0 Eoda+u0 +edu. Mli 1ar nas 4o in4eresu+eV <a5no +e 1-og .ega se 4o radiH va5ne su da4e okolnos4i0 ?kad -i?. ;ni o5ivl+u+u i o2ravdava+u radn+u. 7adn+a do-i+a sasvi, ra1li.i4 1na.a+ kada se de3ava u 4ragi.ni, ili drugi, uslovi,a 5ivo4a ko,ada. Fa,o se ona 2reo-raća u velike dogaIa+e0 u 2odvig. 7a1u,e se0 4o se de3ava u1 sank/i+u is4ine i vere. Mi voli,o ,ale i velike Ji1i.ke radn+e 1-og n+iEove +asne0 o2i2l+ive is4ineH one .ine 5ivo4 na3ega 4ela0 a 4o +e 2olovina 5ivo4a /ele uloge. Mi voli,o Ji1i.ke radn+e 1-og 4oga 34o nas one lako i ne2ri,e4no uvode u sa, 5ivo4 uloge0 u n+ena osećan+a. Mi voli,o Ji1i.ke radn+e +o3 i 1-og 4oga 34o na, one 2o,a5u da odr5i,o 2a5n+u glu,.evu u o-las4i 2o1orni/e0 ko,ada0 uloge i vode n+egovu 2a5n+u 2o s4a-ilno+0 sna5no+ i 4a.no u4vrIeno+ lini+i uloge. Mrkadi+e Nikola+evi. +e dao ,eni i <+un/ovu da 2onovi,o ono 34o s,o uradili na +edno, od 2osledn+iE .asova u ve5-i ?s2al+ivan+a nov/a?. =a sa, -io u do-ro, ras2olo5en+u 2a sa, se go4ovo 2o42uno se4io onoga 34o sa, 4ada na3ao i o-avio sa, sve Ji1i.ke radn+e. Gako +e 2ri+a4no ose4i4i na 2o1orni/i is4inu ne sa,o du3o,0 nego i 4elo,W B 4akvo, s4an+u oseća,o 2od so-o, 4le na ko,e ,o5e,o .vrs4o da s4o+i,o i da -ude,o uvereni da nas niko neće i1-a/i4i i1 ravno4e5eW K Gakva +e 4o rados4 verova4i se-i na 2o1orni/i i oseća4i da na, i drugi veru+uW K u1viknuo sa, +a 2osle 1avr3ene igre. K M 34a va, +e 2o,oglo da naIe4e 4u is4inuV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K La,i3l+eni o-+eka40 ono ?ni34a?W K Dli 4a.ni+e K Ji1i.ke radn+e sa 4i, ?ni34a? K 2o2ravio ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Fo +e va5an ,o,ena4 i 4re-a +o3 ,nogo 2u4a govori4i o n+e,u. La,isli4e sa,o: 2a5n+a0 rasu4a 2o /elo, 2o1ori34u0 2rikiva se 1a o-+eka4 ko+i ne 2os4o+i0 1a ?ni34a?. Fo ?ni34a? nala1i se na 2o1orni/i usred srede 5ivo4a ko,ada0 ono odvla.i s4varao/a od gledala/a i od svega 34o +e i1van 2o1orni/e. ?Ni34a? usredsreIu+e glu,.evu 2a5n+u u 2o.e4ku na se-e0 2o4o, na Ji1i.ke radn+e i nagoni ga da ide 1a n+i,a. ?Ni34a? +e 2o,oglo i va,a da ra1dvo+i4e velike Ji1i.ke radn+e na n+iEove sas4avne delove i da

svaku od n+iE i1u.i4e 2ose-no. B svo+e vre,e0 u na+rani+e, de4in+s4vu0 kada s4e se usredsreIeno u.ili da gleda4e0 slu3a4o0 Eoda4e vi s4e i1u.avali svaku ,alu 2o,oćnu0 sas4avnu radn+u. Bradi4e 4ako is4o i na 2o1orni/i. B glu,a.ko, de4in+s4vu 4akoIe +e 2o4re-no sve u.i4i od 2o.e4ka. K M 34a va, +e +o3 2o,oglo da naIe4e is4inu u ve5-i ?s2al+ivan+a nov/a?V K 2i4ao +e dal+e For/ov. =a sa, ću4ao0 +er nisa, ,ogao od+edared da sEva4i,. K <a,a su 2o,ogli logika i 2os4u2nos4 va3iE radn+i ko+e sa, +a od vas i1vla.io. Fo +e +o3 va5ni+i ,o,ena40 na ko,e se 4re-a 1adr5a4i dos4a dugo. 6ogika i 2os4u2nos4 4akoIe u.es4vu+u u Ji1i.ki, radn+a,aH one u n+i,a s4vara+u red0 sklad0 s,isao i 2o,a5u da se i1a1ove is4inska0 2roduk4ivna i /elisEodna radn+a. B realno, 5ivo4u ,i o 4o,e ne ,isli,o. Fa,o dola1i sve sa,o 2o se-i. Gada na, na 2o34i ili u -an/i 2reda+u nova/0 ,i ga ne 2re-ro+ava,o onako kako +e 4o u.inio Na1vanov 2re ,o+e is2ravke u ve5-i. B -an/i se 2re-ro+ava nova/ onako kako +e 4o u.inio Na1vanov 2osle ,oga rada sa n+i,. K D 4e kakoW B -an/i +e ,ogućno 1a-ro+a4i se 1a s4o4inu0 dve 2a se svi od 4oga 2la3e0 a kad -ro+i,o ?ni34a? 2ogre3ka ni+e s4ra3na. Na 2o1orni/i ne,a nikakvog gu-i4ka K re1onovali su u.eni/i. K B 5ivo4u0 1aEval+u+ući .es4i, 2onavl+an+i,a +edniE is4iE 2o1na4iE radn+i0 s4vara se0 ako +e ,ogućno 4ako reći0 ?,eEani.ka? logika i 2os4u2nos4 Ji1i.kiE i drugiE radn+i K o-+a3n+avao +e For/ov. K Podsvesna o2re1nos4 2a5n+e i ins4ink4ivno sa,o2roveravan+e ko+e su 1a 4o neo2Eodne0 2o+avl+u+u se sa,e 2o se-i i nevidl+ivo u2ravl+a+u na,a. K 6ogika i 2o... s4u2... nos4... rad... n+i... ,e... Ea... ni.... ka... o2... re... 1nos4... sa... ,o... 2rove... ra... va... n+a K <+un/ov se 4rudio da u4uvi ove ,udre re.i. K =a ću va, o-+asni4i 34a 1na.e ?logika?0 ?2os4u2nos4 radn+i?0 ?n+iEova ,eEani.nos4? i drugi na1ivi ko+i vas 1as4ra3u+u. @lu3a+4e ,e: Mko 4re-a da na2i3e4e 2is,o0 vi sigurno neće4e 2o.e4i 4i,e 34o će4e 1a2e.a4i4i kovera4. Lar neV <i 2ri2re,a4e Ear4i+u0 2ero0 ,as4ilo0 s,i3l+a4e 34a 4re-a reći i i1la5e4e svo+e ,isli na Ear4i+i. Fek 2osle 4oga vi u1i,a4e kovera40 2i3e4e adresu i 1a2e.aću+e4e. La34o 4ako 2os4u2a4eV La4o 34o su va, radn+e logi.ne i 2os4u2ne. M +es4e li videli kako glu,/i 2i3u 2is,a na 2o1orni/iV ;ni se -a/a+u na s4oli/u0 kru5e -e1 s,isla 2ero, 2o va1duEu i1nad 2rvog 2ar.e4a Ear4i+e ko+e i, +e do2alo ruku0 s4r2a+u ne-ri5l+ivo savi+enu Ear4i+u u kovera40 do4aknu 2is,o usna,a i... sve +e go4ovo. :lu,/i ko+i 2os4u2a+u 4ako nisu logi.ni i 2os4u2ni u svo+i, radn+a,a. =e li va, 4o ra1u,l+ivoV K 7a1u,eo sa, K o-radovao se <+un/ov. K @ad da 4a5e,o neku re. o ,eEani.nos4i logike i 2os4u2nos4i u Ji1i.ki, radn+a,a. Gad +ede4e vi ne lu2a4e glavu 1-og sviE si4ni/a: kako se dr5i vil+u3ka i no50 kako se n+i,a ruku+e0 kako se 5vaće i gu4a. <i s4e Eil+ade 2u4a u svo,e 5ivo4u +eli0 sve va, +e u 4o,e 2ro/esu 2os4alo navika do ,eEani.nos4i i 1a4o sve dola1i sa,o 2o se-i. <i ins4ink4ivno sEva4a4e da -e1 logike i 2os4u2nos4i radn+i neće4e ,oći da se naErani4e i da u4oli4e glad. Go vodi ra.una o logi/i i ,eEani.ki, radn+a,aV <a3a 2odsvesna o2re1na 2a5n+a0 va3e ins4ink4ivno sa,o2roveravan+e. =es4e li ra1u,eliV K 9aW ra1u,eo sa,. K Fako +e u realno, 5ivo4u. Na 2o1orni/i +e druk.i+e. Fa,o0 kao 34o 1na4e0 ,i vr3i,o radn+e ne 1a4o 34o su na, one 5ivo4no0 organski neo2Eodne0 već 1a4o 34o na, nareIu+u 2isa/ i redi4el+. Na 2o1orni/i i3.e1ava organska neo2Eodnos4 Ji1i.ke radn+e 1a+edno sa svo+o, ?,eEani.ko, logiko, i 2os4u2no3ću?0 1a+edno sa 4oliko u 5ivo4u 2rirodno,0 2odsvesno, o2re1no3ću i sa ins4ink4ivni, sa,o2roveravan+e,. Gako će,o -e1 n+iEV <al+a 1a,eni4i ,eEani.nos4 svesni,0 logi.ki, i 2os4u2ni, 2roveravan+e, svakoga rno,en4a Ji1i.ke radn+e. <re,eno,0 .es4i, 2onavl+an+e,0 i1 4oga 2ro/esa će se o-ra1ova4i navika sa,a 2o se-i. @a,o kad -is4e 1nali koliko +e va5no -r1o naviknu4i da ose4i4e logiku i 2os4u2nos4 Ji1i.kiE radn+i i is4inu ko+u one so-o, donose0 1a4i, veru u is4ini4os4 4e is4ine. <i ne ,o5e4e 1a,isli4i kakvo, se -r1ino, u na,a ra1vi+a+u 4i oseća+i i 2o4re-a 1a n+i,a kada vr3i,o 2ravilna ve5-an+a. Pa ne sa,o 4o: 2o4re-a logike i 2os4u2nos40 is4ino i vere sa,a so-o, 2renosi se u sve druge o-las4i: ,isli0 E4en+a0 osećan+a0 +edno, ree+u u sve ?ele,en4e?. 6ogika i 2os4u2nos4 dis/i2linu+u iE0 naro.i4o K 2a5n+u. ;ni nas u.e da 1adr5i,o o-+eka4 na 2o1orni/i ili u se-i0 da 2ra4i,o os4varen+e ,aEE sas4avniE delova ne sa,o Ji1i.kiE već i unu4arn+iE0 du3evniE radn+i. Gada ose4i,o s2ol+nu i unu4arn+u is4inu i 2overu+e,o u n+u0 sa,i so-o, s4vara+u se na+2re unu4arn+i 2o1ivi na radn+u0 a

2o4o, i sa,a radn+a. Ml/o sve o-las4i glu,.eve l+udske 2rirode 2oonu da rade logi.no0 2os4u2no0 sa 2ravo, is4ino, i vero,0 onda će 2re5ivl+avan+e -i4i savr3eno. ;-radi4i glu,/e0 logi.no i 2os4u2no0 sa 2ravo, is4ino, i vero, u sve 34o se de3ava na 2o1orni/i u o-las4i ko,ada i uloge K 1ar 4o ni+e veliki 1ada4akV Na nesreću0 .as +e 2rekinu40 +er +e 9i,kova 2ala u nesves4. Fre-alo +e i1ne4i +e i 2o1va4i lekara. Po u2i4no, 2ogledu Na1vanova 1na, 34a on .eka K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. ula1eći u u.ioni/u. K N+e,u +e 2o4re-no da 34o 2re sa1na na ko+i se na.in u4i.e na osećan+e 2reko ,aliE Ji1i.kiE radn+i. B 4o,e 2oslu va,a će u veliko+ ,eri 2o,oći ve5-an+e sa ?radn+o, -e1 2red,e4a?. <i s4e već videli 4a+ rad i 1na4e u .e,u se sas4o+i n+egova 2o,oć. @eća4e li se kako +e Na1vanov u 2o.e4ku ve5-e ?s2al+ivan+a nov/a? de+s4vovao sa ?ni.i,? -e1 ikakvog s,isla0 ?-e1 kr,e i +edrila?0 ne 1na+ući 34a radi0 +er +e na 2o1orni/i i1gu-io o2re1nos40 2roveravan+e i ,eEani.ku logiku. =a sa, na se-e u1eo ulogu sves4i Na1vanova0 2o4rudio sa, se da ga navede, na sećan+e0 na sEva4an+e s,isla i ve1e i1,eIu ,aliE sas4avniE delova velike radn+e >-ro+an+e nov/aA0 na logi.ni i 2os4u2ni 4ok n+iEova ra1vi+an+a. =a sa, u.io Na1vanova da us2os4avi svesnu kon4rolu nad svako, ,alo,0 2o,oćno, radn+o,. 9o .ega +e 4o dovelo K videli s4e. Na1vanov se se4io0 sa1nao0 ose4io is4inu i 5ivo4 u svo+i, radn+a,a na 2o1orni/i i 2o.eo is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno da de+s4vu+e. 9anas se on -e1 naro.i4og 4ruda seća svega. Neka Na1vanov dese4inu0 s4o4inu 2u4a 2onovi 4a+ is4i 1ada4ak0 2a će se u n+egovi, logi.ki, i 2os4u2ni, radn+a,a na 2o1orni/i s4vori4i ,eEani.nos4. K Mo5e se desi4i da se ,i 4ako i1ve5-a,o u radn+a,a -e1 2red,e4a da se0 1a4i,0 na 2reds4avi. kada do-i+e,o realne s4vari0 neće,o s n+i,a snaći i i1gu-iće,o se K 2ods,evao se :ovorkov. K M 1a34o od,aE ne ve5-a,o sa realni, 2red,e4i,aV K u2i4ao +e neko. K Goliko -i iE 4re-alo 1a na3e Jan4a1i+eV K 2ri,e4io +e Zus4ov. K Nedavno s,o0 na 2ri,er0 gradili kuću0 nosili grede i /igle K sećao sa, se +a. K Pos4o+e i drugi0 va5ni+i ra1lo1i. N+iE će va, o-+asni4i :ovorkov na 2rak4i.no, 2ri,eru K dodao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K :ovorkov0 idi4e na 2o1orni/u i 2i3i4e 2is,o u2o4re-l+u+ući one realne s4vari ko+e le5e na okruglo, s4olu. :ovorkov +e o4i3ao ina 2o1orni/u i is2unio nareIen+e. Gada +e 1avr3io0 For/ov +e 1a2i4ao u.enike: K =es4e li videli sve n+egove radn+e i +es4e li 2overovali u n+iEV K NeW K go4ovo u +edan glas su i1+avili u.eni/i. K Z4a +e 2ro2u34eno i 34a va, se u.inilo ne2ravilnoV K Na+2re0 +a nisa, video o4kud ,u Ear4i+a i 2ero K rekao +e +edan. K Pi4a+4e :ovorkova ko,e +e i 34a +e 2isao. ;n neće ,oći da ka5e0 +er ni sa, ne 1na K 2ri,e4io +e drugi. K La 4ako kra4ko vre,e ne ,o5e se na2isa4i ni 2ros4a -ele3ka K kri4ikovao +e 4reći. K M +a se seća,0 i 4o sa svi,a0 na+,an+i, 2o+edinos4i,a0 kako +e 9u1e u ulo1i Margare4e :o4+e >?:os2oIa s ka,eli+a,a? od 9i,eA 2isala 2is,o Mr,anu. ;d onoga vre,ena kada sa, 4o video 2ro3lo +e nekoliko dese4ina godina0 a +a i sada +o3 i vidi, i oseća, svaku0 na+,an+u 2o+edinos4 n+ene Ji1i.ke radn+e K kako 2i3e 2is,o vol+eno,e .oveku K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. La4i, se on 2onova o-ra4io :ovorkovu: K @ada i1vr3i4e is4u 4akvu ve5-u sa ?radn+o, -e1 2red,e4a?. Fre-alo +e ,nogo vre,ena da se :ovorkov u2u4i i 2odse4i0 de4al+ 2o de4al+0 logi.no i 2os4u2no0 na sve ,ale sas4avne delove velike radn+e. Gada se :ovorkov sviE n+iE se4io i i1vr3io iE u 2os4u2no, redu0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e u2i4ao u.enike: K =es4e li sad 2overovali da +e on 2isao 2is,oV K Poverovali s,o. K <i s4e videli i 1a2a,4ili kako +e i gde +e u1eo Ear4i+u0 2ero0 ,as4iloV K <ideli s,o i 1a2a,4ili. K <i s4e ose4ili da +e0 2re nego 34o +e 2o.eo 2isa4i 2is,o0 :ovorkov s,islio sadr5inu i 2osle +e logi.no i dosledno 2reneo na Ear4i+uV K ;se4ili s,o. K Gakav 1akl+u.ak 4re-a i1ves4i i1 4oga 2ri,eraV

Mi s,o ću4ali0 +er +o3 nis,o 1nali 34a da odgovori,o. K Lakl+u.ak +e K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K da gledala/0 2os,a4ra+ući glu,.eve radn+e na 2o1orni/i0 rnora 4akoIe ,eEani.ki da oseća ?,eEani.nos4? logike i 2os4u2nos4i u radn+i0 ko+u ,i nesvesno 2o1na+e,o u 5ivo4u. Se1 4oga gledala/ neće 2overova4i u is4inu onoga 34o se de3ava na s/eni. 9a+4e ,u 4u logiku i 2os4u2nos4 u svako+ radn+i. 9a+4e +e s 2o.e4ka svesno0 a 1a4i, će se ona0 vre,eno,0 kad se na n+u nau.i4e0 2re4vori4i u naviku do ,eEani.nos4i. K D,a +o3 +edan 1akl+u.ak K odlu.io +e :ovorkov. K ;n +e u 4o,e 34o i sa realni, 2red,e4i,a 4re-a o-radi4i svaku Ji1i.ku radn+u na 2o1orni/i. K <i s4e u 2ravu0 ali +e 4a+ rad sa realni, 2red,e4i,a u 2rvo vre,e na 2o1orni/i 4e5i nego rad sa ?ni.i,? K 2ri,e4io +e For/ov. K La34oV K La4o 34o sa realni, 2red,e4i,a ,noge radn+e0 ins4ink4ivno0 2o 5ivo4no+ ,eEani.nos4i0 sa,e 2o se-i0 2ro4r.ava+u 4ako da ona+ ko+i igra ne us2eva da iE 2ra4i. @Eva4i4i 4e skokove +e 4e3ko0 a ako iE os4avi,o0 onda će se s4vori4i 2uko4ine ko+e kvare lini+u logike i 2os4u2nos4i Ji1i.kiE radn+i0 a 2ore,ećena logika uni34ava is4inu0 -e1 ko+e ne,a vere0 2a ni 2re5ivl+avan+a0 ni kod glu,/a ni kod gledao/a. @a ?radn+o, -e1 2red,e4a? do-i+a,o druge uslove. B 4o, slu.a+u0 E4eo ne E4eo0 .ovek 4re-a da 2riku+e 2a5n+u na svaki0 i na+,an+i0 sas4avni deo velike radn+e. Se1 4oga neće ,oći da se se4i i neće ,oći da os4vari sve 2o,oćne delove /eline0 a -e1 2o,oćniE delova /eline neće ,oći da oise4i /elu veliku radn+u. Fre-a0 na+2re0 s,isli4i0 a 4ek 2o4o, os4vari4i radn+u. Pri 4o,e0 1aEval+u+ući logi/i i 2os4u2nos4i svo+iE 2os4u2aka0 doći će,o 2rirodni, 2u4e, do is4ine0 od is4ine do vere i do is4ini4og 2re5ivl+avan+a. @ada sEva4a4e 1a34o +a 1a 2rvo vre,e 2re2oru.u+e, da 2oone4e sa ?radn+a,a -e1 2red,e4a? i 1a34o va, 2rivre,eno odu1i,a, realne 2red,e4e. Se1 n+iE će4e 2a5l+ivi+e i du-l+e da 2roni.e4e u sa,u 2rirodu Ji1i.kiE radn+i i da +e i1u.ava4e. audno i sa svo, s4ra3ću uEva4i4e se 1a na.in i ve5-an+a ko+e +a 2redla5e, i u1 n+iEovu 2o,oć dovedi4e radn+u do organske is4ine. K D1vini4e0 ,oli, vas K 2ro4es4ovao +e :ovorkov K 1ar se radn+a -e1 2red,e4a ,o5e na1iva4i Ji1i.ko,0 2a .ak i organsko,V N+ega +e 2o4kre2io Zus4ov. D on +e nala1io da su radn+a sa realni,0 is4inski, o-+ek4i,a i radn+a sa 1a,i3l+eni, o-+ek4i,a >ni.i,A K dve radn+e ra1li.i4e 2o svo+o+ 2rirodi. K Na 2ri,er0 2ogleda+4e kako se 2i+e voda. Fu i,a,o .i4av ni1 s4varno Ji1i.kiE i 2raviE organskiE 2ro/esa: u1i,an+e 4e.nos4i u us4a0 oseća+ ukusa0 gu4an+e... K 84o0 e4oW K 2rekinuo ga +e For/ov K @ve 4e 2o+edinos4i ,ora,o 2onovi4i i u radn+i -e1 2red,e4a0 +er -e1 n+iE neće -i4i gu4an+a. K @a .i, 2onovi4i0 ,oli, vas0 kada ne,a,o ni34a u us4i,aV K :u4a+4e 2l+uva.ku0 va1duE0 1ar ni+e sve+ednoV K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K <i će4e reći da 4o nikako ni+e is4o 34o i gu4a4i ukusno vino. Fako +e. 7a1lika 2os4o+i. Mli i 2ri 4o,e os4aće ,nogo ,o,ena4a Ji1i.ke is4ine0 dovol+niE 1a na3e /il+eve. K D1vini4e0 ,oli, vas0 4akav rad odvla.i od su34ine uloge. B 5ivo4u 2i+en+e se o-avl+a sa,o 2o se-i i ni+e 2o4re-na 2a5n+a K ni+e se s,irivao :ovorkov. K Ne0 kada vi 2ro-a4e ono 34o 2i+e4e0 4o 1aE4eva va3u 2a5n+u K odgovorio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Mli kada ne 2ro-a,o0 onda o 4o,e ne ,isli,o. K B radn+a,a -e1 2red,e4a de3ava se 4o is4o. Gao 34o sa, već rekao0 o-avi4e iE s4o4inu 2u4a0 sEva4i4e iE0 se4i4e se sviE n+iEoviE 2ose-niE sas4avniE ,o,ena4a0 i onda će va3a 4elesna 2riroda sa1na4i0 ose4i4i 2o1na4u radn+u i sa,a će va, 2o,aga4i kad +e -ude4e 2onavl+ali. [ Posle .asa0 dok su se u.eni/i 2o1dravl+ali i ra1ila1ili0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e davao u2u4s4va Dvanu Pla4onovi.u. =a sa, iE .uo0 +er +e For/ov govorio glasno: K @a u.eni/i,a 4re-a 2os4u2a4i is4o 4ako. Neka u 2rvo vre,e 2redava. u1,e na se-e ulogu u.enikove sves4i i neka ,u uka1u+e na ,ale sas4avne 2o,oćne radn+e ko+e +e on 2ogre3ko, 2ro2us4io. Z4o se 4i.e u.enika0 neka oni sEva4e da i, +e neo2Eodno da 1na+u 4e sas4avne delove velikiE radn+i i n+iEov logi.ki0 2os4u2ni 4ok ra1vića. Po4re-no +e da u.eni/i naviknu da svo+u 2a5n+u

s4alno u2ravl+a+u na 4a.no is2un+avan+e 1aE4eva 2rirode u radn+iH 2o4re-no +e da u.eni/i uvek na 2o1orni/i oseća+u logiku i 2os4u2nos4 Ji1i.kiE radn+i0 da 4o 2os4ane n+iEova 2rirodna 2o4re-a0 n+iEovo nor,alno s4an+e na 2o1orni/iH 2o4re-no +e da u.eni/i vole svaki ,ali sas4avni deo velikiE radn+i kao 34o ,u1i.ar voIi svaku no4u ,elodi+e ko+u svira. Fi si do sada uvek i3ao 1a 4i, da u.eni/i is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno de+s4vu+u na 2o1orni/i0 a ne da i1igrava+u. Fo +e do-roW Produ5i i dal+e 4akav is4i rad na .asovi,a ?4reninga?. Gao i rani+e0 2i3i4e 4a,o 2is,a0 2os4avl+a+4e 4r2e1u0 go4ovi4e sva ,oguća +ela0 2i+4e 1a,i3l+eni .a+0 3i+4e se-i odela0 1ida+4e kuće i 4ako dal+e i 4ako dal+e. Mli sa,o od sada i1vodi4e sve 4e Ji1i.ke radn+e -e1 2red,e4a0 sa ni.i,0 svesni da su na, 4e ve5-e 2o4re-ne 4oga radi da glu,a/ u se-i u.vrs4i 2ravu organsku is4inu i veru kro1 Ji1i.ke radn+e. Na1vanov 1na sada kako ga +e ni34a nagonilo da 2roni.e u svaki ,o,ena4 Ji1i.ke radn+e -e1 2red,e4a u -ro+an+u nov/a. 9ovedi4e 4a+ i1vanredno va5an 2osao 2a5n+e do visokog s4e2ena 4eEni.kog savr3ens4va. Posle 4oga okru5i4e +ednu is4u ii1i.ku radn+u na+ra1novrsni+i, da4i, okolnos4i,a i ,agi.ni, ?kad -i?. Na 2ri,er: u.enik +e do savr3ens4va u2o1nao Ji1i.ki 2roees o-la.en+a. B2i4a+ ga: ?Gako se o-la.i4e 2ra1niko,0 kada ni+e 2o4re-no 5uri4i u 3koluV? Neka se on se4i i neka se o-u.e is4o onako kao 34o se o-la.i 2ra1niko,. ?Gako se o-la.i4e radni, dano,0 kada i,a4e +o3 ,nogo vre,ena do 2o.e4ka radaV? Ds4o 4ako0 kada +e 1ado/nio 1a 3kolu. Ds4o 4ako0 kada +e u kući u1-una ili 2o5ar. Ds4o 4ako0 kada ni+e kod svo+e kuće0 nego u gos4i,a0 i 4ako dal+e. B svi, 4i, 4renu/i,a l+udi se o-la.e Ji1i.ki skoro is4o: savr3eno is4o svaki 2u4 navla.e 2an4alone0 ve1u+u krava4u0 1ako2.ava+u dug,e4a i 4ako dal+e. 6ogika a 2os4u2nos4 sviE 4iE Ji1i.kiE radn+i skoro se ne ,en+a ni u kakvi, okolnos4i,a. Fu logiku i 2os4u2nos4 4re-a +edno, 1auvek usvo+i4i i i1radi4i do savr3ens4va u svako+ da4o+ Ji1i.ko+ radn+i. Men+a+u se da4e okolnos4i i ,agi.na i druga ?kad -i? u ko+i,a se de3ava+u +edne is4e Ji1i.ke radn+e. @redina u4i.e na sa,u radn+u0 ali se 1-og 4oga ne 4re-a -rinu4i. B,es4o nas o 4o,e se -rinu 2riroda0 5ivo4no iskus4vo0 navika0 2odsves4. ;ni će u.ini4i 1a nas sve 34o +e 2o4re-no. Mi 4re-a da ,isli,o sa,o o 4o,e da se sa,a Ji1i.ka radn+a o-avl+a 2ravilno u odreIeni, da4i, okolnos4i,a0 logi.no i 2os4u2no. 84o u 4o,e radu K i1u.avan+a i do4erivan+a radn+e K va,a će ,nogo 2o,oći ve5-e sa ?radn+o, -e1 2red,e4a?0 kro1 ko+u će4e u2o1nava4i is4inu. 84o 1-og .ega +a 2oklan+a, 4i, ve5-a,a i1vanredno va5an 1na.a+ i +o3 +edan2u4 4e ,oli,0 <an+a0 da 4o,e radu 2osve4i3 na+veću 2a5n+u. K 7a1u,e,W K odgovorio +e 2o vo+ni.ki Dvan Pla4onovi.. 6ogika i 2os4u2nos4 Ji1i.kiE radn+i sna5no su se ure1ali u na3u sves4. Na3a +e 2a5n+a 1au1e4a sa,o n+i,a 1a vre,e ve5-an+a0 e4ida0 ?4reninga? i4i. Mi sa,i 1a se-e i1,i3l+a,o sve ,ogućne eks2eri,en4e u u.ioni/i i na 2o1orni/i. Pa ne sa,o 4o. Sriga o logi/i i 2os4u2nos4i Ji1i.kiE radn+i u3la +e u na3 realni 5ivo4. Mi s,o s4vorili igru svo+e vrs4e ko+a se sas4o+i u 4o,e da ne2res4ano 2ra4i,o +edan drugog i da +edan drugog i1o-li.ava,o 1-og nelogi.nos4i i ne2os4u2nos4i Ji1i.kiE radn+i. 84o0 na 2ri,er0 2o34o 3kolska 2o1orni/a ni+e -ila s2re,l+ena0 ,orali s,o .eka4i .as Mrkadi+a Nikola+evi.a u susedno, Eodniku 3kolskoga 4ea4ra. ;d+edan2u4 +e Malol+e4kova /iknula: K 9ragi ,o+iW Z4a ćuW D1gu-ila sa, kl+u. od so-eW @vi s,o 2o.eli da 4ra5i,o ono 34o +e i1gu-l+eno. K Ni+e logi.noW K na2ao +e :ovorkov Malol+e4kovu K <i se na+2re sagne4e0 a 4ek 2o4o, 2o.in+e4e da ra1,i3l+a4e gde 4re-a 4ra5i4iW D1 4oga +a 1akl+u.u+e, da su va3e Ji1i.ke radn+e 4u ne radi 4ra5en+a0 već radi koke4eri+e sa na,a gledao/i,a. K ;E0 dragi ,o+i0 4o +e 2od,e4an+eW K +adala se Malol+e4kova. La 4o vre,e <+un/ov +e i3ao u s4o2u 1a <el+a,inovo,. K 8W :o4ovoW Ne val+aW Ni+e 2os4u2noW Ne veru+e,W Pi2a4e ruka,a 2o divanu0 a gleda4e u ,ene. 7a1u,e se0 na2ravili s4e gre3kuW K /e2idla.io +e <+un/ov K 9oda+4e 4o,e 2ri,ed-e Pu3.ina0 <eselovskoga0 Zus4ova0 2a i ,o+e0 i -iće va, +asno da +e 2olo5a+ oniE ko+i su 4ra5ili -io -e1i1la1an. K :lu2a de/aW Ne s,e4e se-e da osaka4i4eW K neo.ekivano +e gro,oglasno viknuo Mrkadi+e Nikola+evi.. B.eni/i su 1ane,eli. K Poseda+4e svi 2o klu2a,a0 a vi0 Malol+e4kova i <el+a,inova0 Eoda+4e 4a,oKa,o 2o EodnikuW K

ko,andovao +e Mrkadi+e Nikola+evi. s4rogi, glaso, na ko+i ,i nis,o navikli. K Ne 4akoW Lar se 4ako ideV Pe4e unu4ra0 vrEove na2ol+eW La34o vi ne savi+a4e kolenaV La34o +e u kukovi,a 4ako ,alo 2okre4aV Ddi4e 1a 4e5i34e, svoga 4elaW Se1 4oga ne,a s,isla0 ne,a 2os4u2nos4i u va3i, 2okre4i,aW Ne veru+e,W Z4a0 vi ne u,e4e ni da Eoda4eW :de va, +e is4ina i vera u 4o 34o radi4eV La34o se kla4i4e kao da s4e 2i+aniV :leda+4e 4a,o kuda ide4eW Mrkadi+e Nikola+evi. 2os4a+ao +e sve svadl+ivi+i0 a ukoliko +e on vi3e /e2idla.io0 u4oliko su u.eni/i ko+e +e on ,u.io sve vi3e gu-ili vladan+e nad so-o,. For/ov iE +e 4oliko gn+avio da su oni već i1gu-ili 2o+a, o 4o,e gde su i, kolena0 2e4e i s4o2ala. Fra5eći one 2okre4ne gru2e ,i3ića ko+e +e Mrkadi+e Nikola+evi. E4eo da u2osli0 +adne0 i1gu-l+ene 5ene s4avl+ale su u 2okre4 ono 34o +e ne2o4re-no. Fo +e i1a1valo nova 1a+edan+a nas4avnikova. @ve se svr3ilo 4i,e 34o su se u.eni/i sasvi, s2e4l+ali0 a <el+a,inova se uko.ila nasred Eodnika sa 3iroko o4voreni, us4i,a i sa o.i,a 2uni, su1a0 -o+eći se da se 2okrene. Gad sa, 2ogledao na For/ova0 sa 1a2re2a3ćen+e, sa, video da su on i 7aE,anov sakrili li/a ,ara,i/a,a i 4resli se od s,eEa. Bskoro se 3ala ra1+asnila. K Lar vi ne sEva4a4e K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K da va3a glu2a igra odu1i,a s,isao ,o,e na.inu radaV Lar +e s4var u 4o,e da Jor,alno u4vrdi4e logiku i 2os4u2nos4 sas4av4niE delova velike Ji1i.ke radn+eV Meni oni nisu 2o4re-ni0 već ,i +e 2o4re-na 2rava is4ina osećan+a i iskrena vera glu,/a ko+i s4vara. Se1 4akve is4ine i vere sve 34o se radi na 2o1orni/i0 sve logi.ne i 2os4u2ne Ji1i.ke radin+e 2os4a+u uslovne0 4o +es4 raIa+u la50 ko+o+ se ne ,o5e verova4i. ;no 34o +e na+o2asni+e 1a ,o+ na.in0 1a .i4av sis4e,0 1a n+egovu 2siEo4eEniku0 na+1ad0 1a .i4avu u,e4nos40 4o +e Jor,alno 2rila5en+e na3e, slo5eno, s4varala.ko, radu kada se on sEva4i usko0 ele,en4arno. Nau.i4i kako se ra3.lan+ava+u velike Ji1i.ke radn+e na n+iEove sas4avne delove0 Jor,alno u4vrdi4i logiku i 2os4u2nos4 ,eIu 4i, delovi,a0 i1,isli4i 1a 4o odgovara+uće ve5-e0 i1vodi4i iE sa u.eni/i,a0 ne ,isleći na ono 34o +e na+glavni+e0 4o +es4 na dovoIen+e Ji1i.kiE radn+i do 2rave is4ine i vere K 4o +e lak 2osao i unosan. Gakva sa-la1an 1a eks2loa4a4ore sis4e,aW Ne,a ni34a glu2l+e i 34e4ni+e 1a u,e4nos4 nego 34o +e ?sis4e,? radi sa,og ?sis4e,a?. ;d n+ega ne s,e,o na2ravi4i /il+0 ne s,e,o sreds4vo 2reo-raća4i u su34inu. B 4o,e +e na+veća la5. B2ravo n+u0 4u la50 vi s4e na2ravili ,alo2re kad s4e 4ra5ili nekakvu i1gu-l+enu s4var i kad sa, +a nai3ao ova,o. <i s4e /e2idia.ili 1a svaku ,alu Ji1i.ku radn+u ne 4oga radi da 4ra5i4e is4inu K 2os4igne4e veru u n+enu is4ini4os40 već 4oga radi da Jor,alno os4vari4e logiku i 2os4u2nos4 Ji1i.kiE radn+i kao 4akviE. Fo +e glu2a i 34e4na igra0 ko+a ne,a nikakve ve1e sa u,e4no3ću. ;si, 4oga0 da+e, va, 2ri+a4el+ski save4: nikada ne da+4e svo+u u,e4nos40 s4varala34vo0 na.ine0 n+enu 2siEo4eEniku i os4alo da iE ras4r5u kri4ikan4i i /e2idlake. ;ni sa,o ,ogu da glu,/a li3e 1dravoga s,isla i da ga dovedu do 2arali1e i do oka,en+enos4i. La34o da iE ra1vi+a4e kod se-e i kod drugiE u1 2o,oć glu2e igreW ;d-a/i4e +e0 ina.e će vas u na+skori+e, vre,enu suvi3na o2re1nos40 /e2idla.en+e i 2ani.an s4raE od la5i na kra+u 2arali1ova4i. Fra5i4e la5 u4oliko0 ukoliko ona 2o,a5e da se naIe is4ina. Ne 1a-oravl+a+4e 2ri 4o,e da kri4ikan4 i /e2idlaka vi3e od svega s4vara+u neis4inu0 +er ona+ 2re,a ko,e /e2idla.e ,i,o vol+e 2res4a+e da is2un+ava i1a-rani ak4ivni 1ada4ak i u,es4o n+ega 2o.in+e da i1igrava is4inu. B 4o,e i1igravan+u skrivena +e na+veća la5. Neka ide doIavola kri4ikan4 i van vas i u va,a K 4o +es40 i u gledao/u ko+i 2os,a4ra i0 +o3 vi3e0 u va,a sa,i,aW Gri4ikan4 će se rado naseli4i u du3u glu,/a ko+i ve.i4o su,n+a. D1radi4e u se-i 1dravog0 s2oko+nog0 ,udrog kri4i.ara ko+i sEva4a K na+-ol+eg 2ri+a4el+a glu,/u. ;n ne su3i već o5ivD+ava radn+u0 on 2o,a5e da +e os4vari4e ne Jor,alno već is4inski. Gri4i.ar u,e da gleda i vidi ono 34o +e le2o0 dok 2li4ki /e2idlaka0 kri4ikan40 vidi sa,o ono 34o +e ru5no0 a ono 34o +e le2o is2u34a i1 vida. Fo is4o save4ovaću i oni,a ,eIu va,a ko+i nadgleda+u rad drugiE u.enika0 Neka oni ko+i kon4roli3u 4uIe s4varala34vo se-e ograni.e na ulogu ogledala i .asno0 -e1 /e2idla.en+a0 neka ka5u: veru+u li oni ili ne veru+u u ono 34o vide ili 34o .u+u0 neka uka5u na one ,o,en4e ko+i na n+iE delu+u u-edl+ivo. <i3e se od n+iE ne 4ra5i. Gada -i 2o1ori3ni gledala/ -io is4o onako s4rog i /e2idlaka 2re,a is4ini na 2o1orni/i kao 34o s4e vi u 5ivo4u0 onda ,i0 +a i glu,/i0 ne -is,o s,eli da se 2o+avl+u+e,o na 2o1orni/i. K M 1ar gledala/ ni+e s4rog 2re,a is4iniV K u2i4ao +e neko. K ;n +e s4rog0 ali ni+e /e2idlaka kao vi. Na2ro4ivW 9o-ar gledala/ vi3e od svega Eoće da veru+e

sve,u u 2o1ori34u0 Eoće da ga s/enska 1a,isao u-edi i 4a 5el+a dola1i do naivnos4i0 ko+a +e u3la u 2ri.u. Ds2ri.aću va, neo-i.an slu.a+0 ko+i ,i se nedavno desio. God ,o+iE 2o1nanika na ve.eri0 da -i 1a-avio ,lade50 s4ari Zus4ov na2ravio +e +edan ve34 EokusK2okus. ;n +e na o.i sviE 2risu4niE skinuo ko3ul+u +edno,e gos4u0 ne dodiru+ući ,u ka2u4 i 2rsluk0 već ,u sa,o ra1ve1av3i krava4u i o4ko2.av3i dug,e4a na ko3ul+i. =a sa, 1nao u .e,u +e 4a+na EokusK2okusa0 +er sa, -io slu.a+ni svedok 2ri2re,a 1a n+ega i slu3ao kako se Zus4ov dogovara sa svo+i, 2o,oćniko,. Mli sa, 1a-oravio na 4o kad sa, gledao EokusK2okus i usEićavao se s4ar/e, Zus4ovi, u n+egovo+ novo+ ulo1i. Posle eks2eri,en4a svi su se .udili i 2re4resali 4eEniku i1voIen+a onog 34o su videli0 a i +a sa, 1a+edno sa n+i,a 2re4resao EokusK2okus0 1a-oraviv3i0 ili0 4a.ni+e0 ne 5eleći da ,isli, o ono,e 34o sa, 1nao. U4eo sa, 4o da 1a-oravi,0 kako se-e ne -iE li3io 1adovol+s4va da veru+e, i da se odu3evl+ava,. 9ruk.i+e ne ,ogu da o-+asni, 4u nesEva4l+ivu 1a-oravnos4 i naivnos4. Po1ori3ni gledala/ is4o 4ako Eoće da ga ?o-,an+u+u?0 n+e,u +e 2ri+a4no da veru+e u s/ensku is4inu i da 1a-oravi /la +e u 2o1ori34u igra0 a ne 2ravi 5ivo4. Pod,i4i4e gledao/a 2ravo, is4ino, i vero, u ono 34o -ude4e radili na 2o1orni/i. @ada će,o o-avi4i sa drugi, delo, ve5-e ?s2al+ivan+a nov/a? is4i onakav 2osao kakav s,o 2re nekoliko dana i1vr3ili sa 2rvi, delo, 4e ve5-e K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi. ula1eći u ra1red. K Fo +e slo5eni+i 1ada4ak0 neće,o ga ,oći savlada4i K 2ri,e4io sa, +a0 us4a+ući da sa Malol+e4kovo, i <+un/ovi, ode, na 2o1orni/u. K Ne ,ari K u,irivao ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K =a va, 4u ve5-u nisa, ni dao da -is4e +e nesu,n+ivo savladali0 nego da -is4e u +edno, 4e3ko, 1ada4ku -ol+e sEva4ili ono 34o va, nedos4a+e i 34o 4re-a da nau.i4e. 9akle0 u.ini4e 34o ,o5e4e. Mko va, ne 2oIe 1a ruko, da savlada4e /elu ve5-u od+edan2u40 da+4e -ar +edan deo0 s4vori4e sa,o lini+u n+ene s2oD+a3n+e Ji1i.ke radn+e. Neka se u n+o+ ose4i is4ina. 8vo0 na 2ri,er0 ,o5e4e li 4renu4no os4avi4i svo+ 2osao0 o4ići na 2o1iv 5enin u 4r2e1ari+u i 2ogleda4i kako ona 4a,o ku2a de4eV K Mogu0 4o ni+e 4e3koW Bs4ao sa, i u2u4io se u susednu so-u. K ;0 neW K 2o5urio +e Mrkadi+e Nikola+evi. da ,e 1aus4avi. K Ni 4o0 e4o0 ne ,o5e4e od+edan2u4 2ravilno da uradi4e. Fre-a da va, ka5e, da ni+e lako na 2o1orni/i ući u so-u i i1ići i1 n+e i1 kulisa. La4o ni+e .udo 34o s4e vi do2us4ili sada 4ako ,nogo ne2os4u2nos4i i nelogi.nos4i. Proveri4e sa,i koliko s4e ,aliE0 +edva 2ri,e4niE ali neo2EodniE0 Ji1i.kiE radn+i i is4ina 2ro2us4ili. 8vo0 na 2ri,er: do i1laska -ili s4e 1au1e4i ne -ilo .i,0 već va5ni, 2oslovi,a0 4o +es4 2regledo, dru34veniE Ear4i+a i 2regledo, -laga+ne. La34o s4e od+edan2u4 -a/ili svo+ 2osao0 1a34o nis4e 2o3li nego s4e is4r.ali i1 so-e0 kao da se s2asava4e od 4avani/e ko+a se ru3iV Ni34a se s4ra3no ni+e desilo: vas +e 2o1vala 5ena K sa,o 4o. ;si, 4oga0 1ar -is4e u 5ivo4u vi u3li u so-u kod odo+.e4a sa 1a2al+eno, /igare4o, u 1u-i,aV 9e4e -i se 1aka3l+alo od duvanskog di,aW D ,a+ka -i +edva 2us4ila 2u3a.a u so-u gde se ku2a novoroIen.e. L-og 4oga 2re4Eodno naIi4e ,es4o 1a /igare4u0 os4avi4e +e ovde u svo+o+ so-i0 a 2osle iIi4e. Ni+ednu od oviE ,aliE 2o,oćniE radn+i0 ko+e sa, va, 2o,enuo0 ni+e 4e3ko os4vari4i. =a sa, 4ako i u.inio: os4avio sa,. /igare4u u gos4insko+ so-i i o4i3ao i1a kulisa0 gde sa, .ekao svo+ i1la1ak. K 84o0 sad s4e svaku ,alu radn+u 2ose-no i1vr3ili0 a od sviE n+iE se o-ra1ovala +edna velika radn+a: odla1ak u 4r2e1ari+u. B n+u se lako ,o5e 2overova4i. Mo+ 2ovra4ak u gos4insku so-u 4akoIe +e 2odvrgnu4 ,nogo-ro+ni, is2ravka,a0 ali ovoga 2u4a 1-og 4oga 34o +a nisa, radio 2ros4o: 2i2ao sa, svaku si4ni/u i vi3e nego 34o 4re-a doigravao +e i 2reigravao. Fo 4akoIe na 2o1orni/i s4vara la5. Na+1ad s,o do3li do na+1ani,l+ivi+eg dra,skog ,o,en4a. Gada sa, u3ao na 2o1orni/u i u2u4io se s4olu na ko+e, sa, os4avio Ear4i+e0 video sa, da iE <+un/ov s2al+u+e i 4u2o0 idio4ski se radu+e svo+o+ igri. ;se4iv3i 4ragi.ni ,o,ena40 +a sa, kao kon+ u -o+u ko+i +e .uo 1nak 1a na2ad0 +urnuo na2red. LaEva4io ,e +e 4e,2era,en4 i 2ovukao ,e na i1igravan+e0 od koga nisa, us2eo da se u1dr5i,. K @4ani4eW Ne val+aW Ds2ali s4e i1 kolosekaW Po3li s4e 2o la5no+ lini+iW K 1aus4avio ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Ds2i4a+4e sa,i0 2o sve5i, 4ragovi,a0 34a s4e sad do5ivl+avali.

K Preds4avl+ao sa, 4ragedi+u K 2oka+ao sa, se +a. K M 34a +e 4re-alo da uradi4eV Morao sa, 2ros4o da o4r.i, do ka,ina i da doEva4i, i1 va4re u2al+eni sve5an+ nov/a. Mli 4oga radi 4re-alo +e 2re4Eodno se-i ra3.is4i4i 2u40 odgurnu4i gr-av/a. =a 0sa, 4ako i u.inio. Mli +e For/ov na3ao da 4ako sla- dodir ni+e ,ogao da i1a1ove ka4as4roJu i s,r4. K M kako i1a1va4i i o2ravda4i o34ri+u radn+uV K 8vo0 gleda+4e K rekao ,i +e Mrkadi+e Nikola+evi. K +a ću 1a2ali4i ovu Ear4i+u i -a/iću +e u veliku 2e2el+aru0 a vi s4ani4e ,alo dal+e i .i, vidi4e 2la,en0 4r.i4e da s2ase4e +o3 nei1gorele os4a4ke. Fek 34o +e Mrkadi+e Nikola+evi. u.inio ono 34o +e govorio0 +a sa, +urnuo 2re,a u2al+eno+ Ear4i+i0 a u1 2u4 sa, 1aka.io <+un/ova i u,alo ,u nisa, slo,io ruku. K <idi4e K uEva4io ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi. K 1ar ovo 34o s4e vi sada uradili li.i na ono 34o s4e radili 2re 4ogaV @ad +e ,ogla da se desi ka4as4roJa0 dok +e rani+e -ilo 2ros4o i1igravan+e. D1 ,o+iE re.i0 ra1u,e se0 ne 4re-a 1akl+u.i4i da +a 2re2oru.u+e, lo,l+en+e ruku glu,/i,a i da do2u34a, osakaćivan+a na 2o1orni/i. D1 4oga i1la1i sa,o 4o da vi nis4e o-ra4ili 2a5n+u na +ednu va5nu okolnos40 nai,e: nova/ 4renu4no 1aEva4a 2la,en i da -is4e ga s2asli 4re-a 4akoIe de+s4vova4i 4renu4no. Fo vi nis4e u.inili i 4i,e s4e naru3ili is4inu i veru u n+u. @ad Ea+de,o dal+e. K GakoV... D vi3e ni34aV K iskreno sa, se 1a.udio. K Z4a +o3V <i s4e s2asli sve 34o +e -ilo ,ogućno0 a os4alo +e i1gorelo. K M u-is4voV K Ni+e -ilo nikakvog u-is4va. K Gako ni+e -ilo u-is4vaV K Pa da. La li/e ko+e vi 2reds4avl+a4e nikakvog u-is4va ni+e -ilo. <i s4e 2ogoIeni 4i,e 34o s4e i1gu-ili nova/. Mli vi nis4e .ak ni 2ri,e4ili da s4e gurnuli idio4a. 9a s4e 1nali 34a se desilo0 verova4no se ne -is4e oka,enili0 već -is4e 2o5urili da uka5e4e 2o,oć u,iruće,. K Fako +e0 ono +es4e... ali i2ak 4re-a ,a 34a uradi4i u 4o+ s/eni. Pa 4o +e dra,ski ,o,ena4W K 7a1u,e,W Pros4o govoreći0 vi -is4e E4eli da i1igrava4e 4ragedi+u. Mli -ol+e u1dr5i4e se. Dde,o dal+e. Mi s,o do3li do novog0 1a ,ene 4e3kog ,o,en4a. Fre-alo +e uko.i4i se0 ili0 kako +e rekao Mrkadi+e Nikola+evi. ?os4a4i 4ragi.no ne2okre4an?. =a sa, 1ane,eo... i sa, sai, ose4io da i1igrava,. K :le0 4o su oniW @4ari0 s4ari 2o1nani/i i1 vre,ena na3iE -a-a i dedovaW D kako su 4o +o3 sna5ni0 dura3ni0 okoreli 3a-loniW K 2e/kao ,e +e For/ov. K B .e,u se oni ogleda+uV K ;.i iskola.ene od u5asa0 4ragi.no 4rl+an+e .ela0 s4iskan+e glave ruka,a0 2rovla.en+e 2rs4i+u kro1 kosu0 2ri4iskan+e sr/a ruko,. @vi 4i 3a-loni i,a+u 4ris4a godina. K M sad0 Ea+de0 o.is4i4e sve 4o Iu-reW K ko,andovao +e For/ov. K 9ole sa svi,a 3a-loni,aW Dgru sa .elo,0 sr/e, i koso, i1-a/i4e na2ol+eW Mes4o 4oga da+4e ,i ,akar i na+,an+u0 ali is4insku0 2roduk4ivnu i /elisEodnu radn+u0 is4inu i veru. K Gako ,ogu da4i radn+u u dra,sko+ ne2okre4nos4iV K nisa, ra1u,eo +a. K M 34a vi ,isli4e0 i,a li radn+e u dra,sko+ ili neko+ drugo+ ne2okre4nos4iV Mko +e i,a onda re/i4e u .e,u +e ona. Fre-alo +e 2re4ura4i 2o svi,a ku4ovi,a sećan+a da -iE se se4io .i,e +e 1au1e4 .ovek u 4renu4ku dra,ske ne2okre4nos4i. Mrkadi+e Nikola+evi. is2ri.ao na, +e ova+ slu.a+. K =edno+ nesrećno+ 5eni 4re-alo +e da -ude +avl+ena ves4 o neo.ekivano+ s,r4i n+enoga ,u5a. Posle duge0 -ri5l+ive 2ri2re,e0 +adni glasnik i1govorio +e na+1ad Ja4alne re.i. @iro4a 5ena se ska,enila. Mli n+eno li/e ni+e i1ra5avalo ni34a 4ragi.no >ne onako kao na s/eni gde glu,/i u 4akvi, 4renu/i,a vole da glu,eA. ;-a,rlos4 +e -ila s4ra3na0 iako se ni+e ,ogao vide4i nikakav i1ra1. Fre-alo +e os4a4i s4o+eći ne2okre4no nekoliko 4renu4aka da se ne -i u1ne,irio unu4arn+i 2ro/es ko+i se u n+o+ odigravao. Na kra+u kra+eva +e ,orao -i4i u.in+en 2okre4 i on +u +e i1veo i1 s4an+a o-a,rlos4i. ;na se 2renula i... i 2ala u nesves4. Mnogo vre,ena kasni+e0 kada se ,oglo govori4i o ono,e 34o +e 2ro3lo0 n+u su 1a2i4ali o .e,u +e ,islila onda u 4renu4ku svo+e ?4ragi.ne ne2okre4nos4i?. Poka1alo se da se ona 2e4 ,inu4a 2re i1ve34a+a o s,r4i s2re,ala da 2oIe nekuda radi ku2ovine ra1niE s4vari 1a ,u5a... Mli 2o34o +e on u,ro0 ,orala +e da radi ne34o drugo. Z4aV 9a s4vori novi 5ivo4V 9a se o2ros4i sa

s4ari,V Pre5ivev3i 4renu4no .i4av svo+ 2rosli 5ivo40 s4av3i o.i u o.i sa -udući, 5ivo4o,0 ona ni+e ,ogla da ga ra1u,e0 ona ni+e na3la neo2Eodnu ravno4e5u 1a dal+i 5ivo4 i... 2ala +e u nesves4 u svo+oY ne,oći. Pri1naće4e da su oniE nekoliko 4renu4aka dra,ske ne2okre4nos4i -ili dovol+no ak4ivni. B s4vari: u 4ako kra4ko, vre,enu 4re-alo +e 2re5ive4i svo+u dugu 2ro3los4 i sEva4i4i +eW Lar 4o ni+e radn+aV K 7a1u,e se0 ali ne Ji1i.ka0 već .is4o 2siEolo3ka. K 9o-ro0 2ris4a+e,. Neka 4o ne -ude Ji1i.ka0 već nekakva druga radn+a. Neće,o odveć ra1-i+a4i glavu nad na1ivo, i u4vrIiva4i ga. B svako+ Ji1i.ko+ radn+i i,a ne34o 2siEolo3ko0 a u 2siEolo3ko+ K ne34o Ji1i.ko. =edan 2o1na4i nau.nik ka5e da će,o0 ako 2ro-a,o da o2i3e,o svo+e osećan+e0 do-i4i 2ri.u o Ji1i.ko+ radn+i. =a ću reći da0 ukoliko +e -li5e radn+a Ji1i.ko+0 u4oliko će,o ,an+e -i4i u o2asnos4i da usil+ava,o svo+e osećan+e. Mli... do-ro0 neka -ude 4ako: neka se govori o 2siEologi+i0 neka ,i i,a,o 2osla ne sa s2ol+no, već sa unu4arn+o, radn+o,0 ne sa logiko, i 2os4u2no3ću s2ol+niE Ji1i.kiE radn+i0 već sa logiko, i 2os4u2no3ću osećan+a. B4oliko +e 4e5e i va5ni+e sEva4i4i 34a da se radi. Ne s,e se u.ini4i ono 34o ne sEva4a,o0 ne ,o5e se -e1 o2asnos4i 2as4i u igru ?uo234e?. Po4re-an +e +asan 2lan i lini+a unu4arn+e radnie. 9a -is,o iE s4vorili0 neo2Eodno +e da 2o1na+e,o 2rirodu0 logiku i 2os4u2nos4 osećania. 9osad s,o ,i i,ali 2osla sa logiko, i 2os4u2no3ću o2i2liiviE0 vidl+iviE i na,a 2ris4u2a.niE Ji1i.kiE radnii. @ada se sre4a,o sa logiko, i 2os4u2nosću neuEva4l+iviE0 nevidl+iviE0 ne2ris4u2a.niE0 nes4a-ilniE unu4arn+iE osećan+a. Fa o-las4 i novi 1ada4ak ko+i s4o+i 2red na,a +e 1na4no slo5eni+i. 6ako +e reći: 2riroda0 logika i 2os4u2nos4 osećaniaW @ve su 4o vrlo slo5ena 2siEolo3ka 2i4ania ko+a nauka ni+e +o3 dovolino is2i4ala i ni+e na, dala nikakve 2rak4i.ne 2u4oka1e i osnove u 4o+ o-las4i. Ni34a na, ne os4a+e nego da naIe,o i1la1 i1 4e3koga 2olo5a+a 2o,oću svo+iE0 4ako reći0 do,aćiE sreds4ava. ; n+i,a će,o govori4i idući 2u4. Gako da re3i,o vrlo slo5eno 2i4an+e o ?logi/i i 2os4u2nos4i osećan+a? -e1 .i+e 2o,oći ne ,o5e,o da o5ivi,o 2au1u ?4ragi.ne ne2okre4nos4i?V Mi s,o glu,/i0 a ne nau.ni/i. Na3a sJera +e ak4ivnos40 radn+a. Mi se rukovodi,o 2rak4i.no3ću0 l+udski, iskus4vo,0 sećan+i,a i1 5ivo4a0 logiko,0 2os4u2no3ću0 is4ino, i vero, u ono 34o radi,o na 2o1orni/i. @ 4e s4rane +a ću i 2rići o-+a3n+en+u ovog 2i4an+a. Posle ,ale 2au1e Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K Na.in ko+e, sa, se +a nau.io u 2rak4i.no, radu +ednos4avan +e do kra+n+e ,ere. ;n se sas4o+i u 4o,e da u2i4a,o se-e: ?Z4a -iE +a radio u realno, 5ivo4u kada -iE 2ao u 4ragi.nu ne2okre4nos4V? ;dgovori4e se-i sa,o na 4o 2i4an+e K iskreno0 l+udski i ni34a vi3e. Gao 34o vidi4e0 i u o-las4i osećan+a +a se o-raća, 1a 2o,oć 2ros4o+ Ji1i.ko+ radn+i. K =a ne ,ogu da se saglasi, s 4i, 1-og 4oga 34o u o-las4i osećan+a ne,a Ji1i.kiE radn+i. Fa,o i,a 2siEologi+e. K Ne0 vi se vara4e. Pre nego 34o se naIe re3en+e0 .ovek do 2osledn+eg s4e2ena ak4ivno de+s4vu+e u se-i0 u svo+o+ uo-ra1il+i: on vidi unu4arn+i, o.i,a 34a se i kako ,o5e da desi0 on u ,isli,a is2un+ava o1na.ene radn+e. Pa ne sa,o 4o0 glu,a/ Ji1i.ki oseća ono o .e,u ,isli i 4e3ko 1adr5ava u se-i unu4arn+e 2o1ive na radn+u ko+a 4e5i s2ol+no, i1ra1u unu4ra3n+eg 5ivo4a. Mislene 2reds4ave o radn+i 2o,a5u da i1a1ove,o ono 34o +e na+glavni+e K unu4arn+u ak4ivnos40 2o1ive na s2ol+nu radn+u K insis4irao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Pri 4o,e 1a2a,4i4e da se /eo 4a+ 2ro/es odigrava u ono+ o-las4i ko+a +e na3a sJera 1a nor,alno0 2rirodno s4varala34vo. Ci4av glu,.ev rad 2ro4i.e ne u s4varno,0 realno,0 ?odis4insko,?0 već u 1a,i3l+eno, 5ivo4u0 ko+i ne 2os4o+i0 ali ,o5e da 2os4o+i. La nas glu,/e 4a+ 5ivo4 +e 2rava s4varnos4. L-og 4oga +a 2odvla.i, da ,i glu,/i0 govoreći o 1a,i3l+eno, 5ivo4u i radn+a,a0 i,a,o 2ravo da na n+iE gleda,o kao na is4inske0 realne0 Ji1i.ke .in+eni/e. Fako se na.in u2o1navan+a logike i 2os4u2nos4i osećan+a kro1 logiku i 2os4u2nos4 Ji1i.ke radn+e 2rak4i.no 2o42uno o2ravdava+u. Gao uvek 2riliko, slo5eniE 1ada4aka u ,o+o+ glavi se sve 2o-rkalo. Fre-alo +e seća4i se0 sku2l+a4i i u1e4i u ra1,a4ran+e svaki Jaka4 2o+edina.no0 svaku da4u okolnos4 ve5-e: sreća0 2orodi/a0 o-ave1e 2re,a n+o+ i 2re,a drus4veno, radu ko,e slu5i,oH odgovornos4 -laga+nika0 va5nos4 2ravda+ućiE doku,ena4aH l+u-av0 naklonos4 2re,a 5eni i sinuH kre4enKgr-ava/ ko+i ve.i4o 4r.kara is2red ,eneH 2reds4o+eća revi1i+a i glavna sku234inaH ka4as4roJa0 s4ra3ni 2ri1or u2al+enog nov/a i doku,ena4aH

ins4ink4ivni nagon da iE s2ase,H oka,en+enos40 i1-e1u,l+enos40 2ros4ra/i+a. ; sve,u 4o,e sa, +a do-io 2reds4avu0 sve sa, +a 4o do5iveo u vi1i+i i sve +e 4o na3lo od+eka u ,o+i, osećan+i,a. Pos4aviv3i Jak4a na n+iEova ,es4a0 4re-alo +e sEva4i4i .e,u ona vode0 34a ,e 4a,o na2red .eka i kakvi doka1i us4a+u 2ro4iv ,ene. Na 2rvo, ,es4u dola1i veliki le2 s4an. ;n nagove34ava da se 4u l+udi nisu 2ru5ali 2re,a gu-eru i da iE +e 4o dovelo do 2ronevere. Po42uno odsus4vo nov/a u kasi i do 2olovine i1gorela 2ravda+uća doku,en4aH ,r4vi kre4en i ni +edan svedok ,o+e nevinos4iH udavl+eni sin. Fa+ novi doka1 govori o 2ri2re,ano, -eks4vu ko+e, -i odo+.e i kre4enKgr-ava/ -ili velika s,e4n+a. @ud će reći: ?84o 1-og .ega +e s n+i,a dvo,a 1lo.ina/ na+2re okon.ao?. @inovl+eva s,r4 uvla.i u 1lo.in ne sa,o ,ene0 nego i 5enu. ;si, 4oga0 2osle u-is4va n+enog -ra4a nei1-e5no će se desi4i ko,2lika/i+a u na3i, li.ni, odnosi,a. L-og 4oga +a ne ,ogu o.ekiva4i da ,e ona -rani. @ve .in+eni/e0 ?kad -i? i da4e okolnos4i 4ako su se 2o,e3ali i 2o-rkali u ,o+o+ glavi0 da +a u 2rvo, 4renu4ku nisa, na3ao drugog i1la1a nego da -e5i, i da se sakri+e,. Mli 2osle +edne sekunde su,n+a +e 2o.ela da nagri1a ovo 2renagl+eno re3en+e. ?Guda da -e5i,V K govorio sa, sa,o, se-i. K Lar +e 5ivo4 -egun.ev le23i nego 4a,ni/aV D 1ar sa,o -eks4vo ne 2os4a+e +ak doka1 2ro4iv ,eneV Ne0 neću -e5a4i od suda0 već ću is2ri.a4i sve kako +e -ilo. Cega i,a, da se 2la3i,V Pa +a nisa, krivW Nisa, krivV... Mli doka5i 4oW? Gada sa, o-+asnio Mrkadi+u Nikola+evi.u svo+e ,isli i su,n+e0 on +e rekao: K La2i3i4e sva svo+a ra1,i3l+an+a na Ear4i+u0 1a4i, iE 2revedi4e u radn+u0 +er vas u2ravo ona in4eresu+e kad +e re. o 4o,e: 34a -iE +a radio u realno, 5ivo4u kada -iE 2ao u ?4ragi.nu ne2okre4nos4?. K Gako se ,ogu ra1,i3l+an+a 2reves4i. u radn+eV K nisu sEva4ili u.eni/i. K <rlo 2ros4o. 7e/i,o da 2red va,a le5i s2isak va3iE ra1,i3l+an+a. Ci4a+4e ga. 6e2 s4an0 ne,a nov/a0 s2al+ena doku,en4a0 dva ,r4va/a i drugo. Z4a s4e radili dok s4e 2isali i i.i4ali 4e redoveV @ećali s4e se0 oda-irali0 2ro/en+ivali .in+eni/e ko+e su se desile i ko+e su ,ogle 2os4a4i doka1 1a vas. 84o va, 2rviE va3iE ra1,i3l+an+a 2revedeniE u radn+u. Ci4a+4e dal+e 2o s2isku: do3av3i do 1akl+u.ka da +e va3 2olo5a+ -e1i1la1an0 vi se re3ava4e da -e5i4e. B .e,u +e va3a radn+aV K Men+a, 2re4Eodni i 2os4avl+a, novi 2lan K odgovorio sa, +a. K 84o va3e druge radn+eW Ddi4e dal+e 2o s2isku. K 9al+e +a o2e4 kri4iku+e, i uni34ava, 4ek 1a,i3l+eni 2lan. K Fo +e va3a 4reća radn+a. 9al+eW K 9al+e +a re3ava, da o4voreno is2ri.a, ono 34o se desilo. K Fo +e va3a .e4vr4a radn+a. @ad os4a+e da sa,o is2uni4e ono 34o +e odreIeno. Mko 4o -ude u.in+eno ne glu,a.ki K Jor,alno0 ?uo234e?0 već l+udski K is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno0 4ada će se ne sa,o u va3o+ glavi nego i u .i4avo, va3e, -iću0 u svi,a n+egovi, unu4arn+i, ?ele,en4i,a? s4vori4i 5ivo l+udsko s4an+e is4ove4no sa s4an+e, li/a ko+e vi 2reds4avl+a4e. Priliko, svakog 2onavl+an+a 2au1e ?4ragi.ne ne2okre4nos4i?0 u2ravo onda kada +e os4varu+e4e na 2o1orni/i0 osvrni4e se 2onova na svo+a ra1,i3l+an+a. ;na će svakog 2u4a -i4i 1a vas ne -a3 onakva kakva su -ila 2re4Eodna. Ni+e va5no K gore ili -ol+e0 već +e va5no da ona -udu dana3n+a0 o-novl+ena. @a,o 4ako vi neće4e 2onavl+a4i ono 34o s4e +edan2u4 nau.ili0 neće4e ula1i4i u 3a-lon0 već će4e re3ava4i +edan is4i 1ada4ak na nov na.in0 2os4e2eno sve -ol+e0 du-l+e0 2o42uni+e0 logi.ni+e0 2os4u2ni+e. @a,o će4e 4ako us2e4i da sa.uva4e u 4o+ s/eni 5ivu0 2ravu is4inu0 veru0 2roduk4ivnu i /elisEodnu radn+u. Fo će va, 2o,oći da l+udski0 iskreno 2re5ivl+ava4e a ne da glu,a.ki0 uslovno 2reds4avl+a4e. Na 4a+ na.in na 2i4an+e ?34a -iE +a .inio kada -iE se na3ao u 4ragi.no+ ne2okre4nos4i?0 4o +es4 u vrlo slo5eno, 2siEolo3ko, s4an+u0 vi s4e se-i odgovorili ne nau.ni, 4er,ino,0 već /eli, ni1o, vrlo logi.niE i 2os4u2nE radn+i. Gao 34o vidi4e0 ,i na ova+ na.in ne2ri,e4no0 2rak4i.no re3ava,o 2i4an+e logike i 2os4u2nos4i osećan+a u ono, ,alo, ra1,eru ko+i na, +e neo2Eodan 1a 2osao. Fa+na na.ina +e u 4o,e 34o ,i0 1-og ne,ogućnos4i da se isnaIe,o u slo5eno, 2siEolo3ko, 2i4an+u logike osećan+a0 os4avl+a,o n+ega na ,iru i is2i4u+e,o drugu0 na,a 2ris4u2a.ni+u o-las4 K logiku radn+e. ;vde ,i re3ava,o 2i4an+e ne nau.ni, već .is4o 2rak4i.ni, 2u4e, K na svakida3n+i na.in0 u1 2o,oć na3e l+udske 2rirode0 5ivo4noga iskus4va0 ins4ink4a0 .ula0 logike0 2os4u2nos4i i 2odsves4i. @4vara+ući

logi.nu i 2os4u2nu s2ol+nu lini+u Ji1i.kiE radn+i0 ,i sa,i, 4i, sa1na+e,o0 ako 2ogleda,o 2a5l+ivi+e0 da se 2aralelno sa 4oni lini+o, u na,a raIa druga lini+a logike i 2os4u2nos4i na3iE osećan+a. Fo +e ra1u,l+ivo: ona unu4arn+a osećan+a0 iako ,i ne 2ri,eću+e,o0 raIa+u radn+e i ona su nera1dvo+no ve1ana sa 5ivo4o, 4iE radn+i. 84o +o3 u-edl+ivi+eg 2ri,era kako logika i 2os4u2nos4 o2ravdaniE Ji1i.kiE i 2siEolo3kiE radn+i dovode do is4ine i vere osećan+a. 9anas +e Mrkadi+e Nikola+evi. o2e4 2o1vao ,ene0 <+un/ova i Malol+e4kovu da odigra,o ve5-u ?s2al+ivan+a nov/a?. @ 2o.e4ka0 u s/eni -ro+an+a nov/a0 ,eni ni34a ni+e i3lo do-ro i Mrkadi+e Nikola+evi. +e ,orao kao i 2rvi 2u40 de4al+ 2o de4al+0 da da 2rava/ ,o,e 2oslu. ;se4iv3i is4inu Ji1i.kiE radn+i i 2overovav3i u n+iEovu is4ini4os40 +a sa, se u1-udio: 2os4alo ,i +e lako i 2ri+a4no na 2o1orni/i0 uo-ra1il+a +e 2o.ela 2ravilno da radi. Priliko, -ro+an+a nov/a slu.a+no sa, 2ogledao na gr-av/a K <+un/ova i 4ada sa, 2rvi 2u4 1as4ao 2red 2i4an+e, ko +e on i 1a34o ,i se s4alno vr1,a 2red o.i,a. Pre nego 34o sa, o-+asnio svo+e odnose 2re,a gr-av/u0 nisa, ,ogao da nas4avi, ve5-u. K <idi4eW K usEi4io se For/ov kada sa, ,u 4o irekao. K Male is4ine 4ra5e sve veće i veće. 8vo 1a,isli ko+u sa, +a u1 2o,oć Mrkadi+a Nikola+evi.a s4vorio da o2ravda, u1a+a,ne odnose sa 2ar4nero,: 6e2o4u i 1dravl+e ,o+e 5ene 2la4io +e /eno, svo+e naka1nos4i n+en -ra4 K kre4en. ;ni su -li1an/i. Gada su se 2o+avl+ivali na sve4 5ivo4 n+iEove ,a+ke -io +e ugro5en o2asno3ćuH aku3er +e ,orao da 2ri-egne o2era/i+i i da ri1iku+e 5ivo4 +ednoga de4e4a0 kako -i s2asao 5ivo4 drugoga de4e4a i 5ivo4 2orodil+e. @vi su os4ali 5ivi0 ali +e ,ali3an nas4radao: odras4ao +e kao idio4 i gr-ava/. Ldravi,a +e i1gledalo kao da +/ neka krivi/a 2ri4isnula 2orodi/u i da s4alno va2i+e. Fa 1a,isao na.inila +e 2reokre4 i 2ro,enila ,o+ odnos 2re,a nesrećno, kre4enu. Mene +e is2unila iskrena ne5nos4 2re,a n+e,u0 +a sa, 2o.eo da gleda, na naka1u drugi, o.i,a i .ak sa, osećao ne34o kao gri5u saves4i 1a ono 34o se desilo u 2ro3los4i. Gako +e o5ivela .i4ava s/ena -ro+an+a nov/a od 2risus4va nesrećnog ludaka0 ko+i +e se-i 4ra5io rados4i u u2al+eni, Ear4i+a,aW D1 sau.e3ća 2re,a n+e,u +a sa, -io go4ov da ga 1a-avl+a, svako+aki, glu2os4i,a: lu2kan+e, sve5n+eva o s4o0 ko,i.ni, 2okre4i,a i ,i,iko,0 s,e3ni, ges4ovi,a 2riliko, -a/an+a Ear4i+e u va4ru i drugi, 3ala,a ko+e su ,i 2adale na 2a,e4. Mo+i eks2eri,en4i naila1ili su na od+ek kod <+un/ova i on +e do-ro reagovao na n+iE. N+egova ose4l+ivos4 2ods4rekavala ,e +e na nove 1a,isli. 9o-ivena +e sasvi, druk.i+a s/ena: 2ri+a4na0 5iva0 4o2la0 radosna. ;na +e svaki .as i1a1ivala od+eke u gledali34u. D 4o +e davalo oEra-ren+a i 2ods4reka. Mli0 evo0 do3ao +e ,o,ena4 kad 4re-a ići u 4r2e1ari+u. Go,eV aeniV M ko +e onaV @a,o 2o se-i 2red ,ene +e s4alo novo 2i4an+e. D ovoga 2u4a -ilo +e is4o onako ne,ogućno igra4i dal+e dok se ne ra1+asni 2i4an+e K ko +e ,o+a 5ena. =a sa, s4vorio i1vanredno sen4i,en4alnu 1a,isao. Cak ne -iE E4eo ni da +e 1a2i3e,. Pa i2ak0 ona ,e +e u1-uIivala i navodila da veru+e, da -i0 ako +e sve onako kao 34o +e slikala ,o+a uo-ra1il+a0 5ena i sin ,eni 2os4ali veo,a dragi. =a -iE sa rado3ću radio 1a n+iE0 nikad se ne od,ara+ući. 7ani+i0 glu,a.ki na.ini igre 2os4ali su u ovako o5ivl+eno+ ve5-i uvredl+ivi. Gako ,i +e lako i 2ri+a4no -ilo 2oći da gleda, sina ko+i se ku2aW @ad ,i nisu ,orali skre4a4i 2a5n+u na /igare4u0 ko+u sa, +a -ri5l+ivo os4avio u gos4insko+ so-i. Fo +e 1aE4evalo ,o+e ne5no i -ri5no osećan+e 2re,a de4e4u. Povra4ak s4olu sa Ear4i+a,a 2os4ao +e ra1u,l+iv i 2o4re-an. Fa +a sa, radio 1a 5enu0 1a sina i 1a gr-av/aW Po34o sa, u2o1nao svo+u 2ro3los40 s2al+ivan+e dru34venog nov/a do-ilo +e sasvi, drugi 1na.a+. Fre-alo +e da sad ka5e, se-i: ?Z4a -i 4i radio kada -i se 4o desilo uis4inuV? i sr/e +e od,aE od ne,oći 2o.elo sna5ni+e da ku/a. Gako ,i se u.inila s4ra3no -liska -udućnos4 ko+a se nada ,no, nadnela. Fre-alo +e da o4kri+e, 1avesu -udućnos4i. Foga radi 1a ,ene +e ne2o,i.nos4 2os4ala neo2Eodna0 a ?4ragi.na ne2okre4nos4? 2oka1ala se i1vanredno ak4ivna. Fo i os4alo -ilo +e 2o4re-no da -iE kon/en4risao svu energi+u i snagu na rad uo-ra1il+e i ,isli.

@ledeća s/ena 2oku3a+a s2asavan+a već u,rlog gr-av/a 2ro4ekla +e 2rirodno0 sa,a 2o se-i. Fo +e ra1u,l+ivo u ,o,e novo,0 ne5no, odnosu 2re,a gr-av/u0 ko+i ,i +e 2os4ao roIak i -li1ak .ovek. K =edna is4ina logi.no i 2os4u2no 4ra5i i raIa druge is4ine K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.0 kada sa, ,u o-+asnio ono 34o sa, 2re5ivl+avao. B 2o.e4ku0 vi s4e 4ra5ili ,ale is4ine u radn+i ?s2al+ivan+a nov/a? i radovali s4e se kad va, +e 2ola1ilo 1a ruko, da se se4i4e do na+,an+iE 2o+edinos4i0 kako se Ji1i.ki 2ro/es -ro+an+a nov/a de3ava u realno, 5ivo4u. ;se4iv3i is4inu na 2o1orni/i0 u 4renu4ku s2al+ivan+a nov/a0 vi s4e E4eli da 2os4igne4e 4akvu is4u 5ivo4nu is4inu i u drugi, ,o,en4i,a0 2riliko, susre4a sa li/i,a ko+a igra+u: sa 5eno, i sa gr-av/e,. <a,a +e 2o4re-no -ilo da 1na4e 1a34o se gr-ava/ sve vre,e vr1,a oko vas. B1 2o,oć 5ivo4ne logike i 2os4u2nos4i vi s4e s4vorili u-edl+ive 1a,isli u ko+e +e lako -ilo 2overova4i. @ve +e 4o 1a+edno u.inilo da na 2o1orni/i 2o.ne4e 5ive4i 2ravilno0 2o 1akoni,a 2rirode. @ada sa, druk.i+e gledao na ve5-u0 ko+a ,i -e3e dosadila i ona +e u ,eni i1a1ivala 5ive od+eke osećan+a. Mora se 2ri1na4i da +e i1vrs4an na.in For/ova. Mli se ,eni .inilo da +e n+egov us2eE 1asnovan na de+s4vu ,agi.noga ?kad -i? i na da4i, okolnos4i,a. ;ni su u ,eni i1a1vali 2reokre40 a nikako s4vorene Ji1i.ke i 1a,i3l+ene radn+e. L-og 4oga0 1ar ni+e 2ros4i+e 2o.e4i direk4no od n+iEV La34o gu-i4i vre,e na Ji1i.ke radn+eV =a sa, 4o rekao Mrkadi+u Nikola+evi.u. K 7a1u,e seW K saglasio se on K =a sa, i 2redlagao da oda4le 2o.ne4e... davno0 nekoliko ,ese/i rani+e0 kada s4e 2rvi 2u4 igrali ovu ve5-u. K Fada ,i +e 4e3ko -ilo da 2okrene, uo-ra1il+u. ;na +e dre,ala K sećao sa, se +a. K 9a0 i sada se 2ro-udila i va,a +e lako ne sa,o da s4vara4e 1a,isli nego i da iE u se-i 2re5ivl+ava4e0 da ose4i4e is4inu i 2ovein++e4e u n+u. Gako +e do3lo do 4akve 2ro,eneV Fako0 34o s4e vi rani+e se,e uo-ra1il+e -a/ili na ka,eni4u 1e,l+u i ono +e uginulo. <i s4e osećali is4inu0 a nis4e verovali u ono 34o s4e radili. @2ol+a3n+e lo,a4an+e0 Ji1i.ko na2re1an+e i ne2ravilan 5ivo4 4ela0 4o ni+e 2ogodan 4eren 1a 2os4i1avan+e is4ine i 2re5ivl+avan+e. @ada0 2ak0 vi 5ivi4e 2ravilno ne sa,o du3evno nego i Ji1i.ki. B 4akvo, 5ivo4u +e sve is4ina. <i s4e u n+u 2overovali ne sa,o ra1u,o,0 već osećan+e, so2s4vene organske0 Ji1i.ke 2rirode. Ni+e .udo 34o u 4akvi, uslovi,a 1a,isao uo-ra1il+e 2u34a koren i da+e 2loda. @ada vi ,a34a4e ne u ve4ar kao rani+e0 ne u veliko,0 ne ?uo234e?0 već 1na4no o2ravdani+e. @ada va3a ,a34an+a i,a+u ne a2s4rak4ni već realni s,isao. ;na unu4ra o2ravdava+u s2ol+nu radn+u. Ds4ina Ji1i.kiE radn+i i vera u n+iE 2o-uIu+e 5ivo4 na3e 2siEe. Mli glavno i na+va5ni+e 34o s4e danas u2o1nali +e u ovo,e: vi sada nis4e -ili na 2o1orni/i0 u s4anu Malol+e4kove0 vi nis4e igrali već s4e realno -i4isali. <i s4e 4a,o 5iveli is4inski, 5ivo4o, u svo+o+ 1a,i3l+eno+ 2orodi/i. Fakvo s4an+e na 2o1orni/i ,i na3i, +e1iko, 1ove,o ?+a +esa,?. Fa+na +e u 4o,e 34o su vas logika i 2os4u2nos4 Ji1i.kiE radn+i i osećan+a doveli do is4ine0 is4ina +e i1a1vala veru0 a sve 1a+edno s4vorilo +e ?+a +esa,?. M 34a +e 4o ?+a +esa,?V ;no 1na.i: +a 2os4o+i,0 +a 5ivi,0 +a oseća, i ,isli, is4ove4no sa ulogo,. 9ruk.i+e govoreći0 ?+a +esa,? dovodi do e,o/i+e0 do osećan+a0 do 2re5ivl+avan+a. ?=a +esa,? K 4o +e 1gusnu4a0 skoro a2solu4na is4ina na 2o1orni/i. 9ana3n+e 2rika1ivan+e +e 1na.a+no +o3 i 2o 4o,e 34o ono o.evidno de,ons4rira +edno novo0 va5no svo+s4vo is4ine. Fo svo+s4vo +e u 4o,e da ,ale is4ine i1a1iva+u velike0 velike K +o3 veće0 +o3 veće0 K na+veće i 4ako dal+e. Fre-alo +e da svo+e ,ale Ji1i.ke radn+e do-ro u2u4i4e i da ose4i4e u n+i,a 2ravu is4inu0 2a se 2oka1alo da +e nedovol+no 2ravilno -ro+a4i nova/ i 2roE4elo va, se da sEva4i4e 1a koga vi 4o radi4e0 koga vi 1a-avl+a4e i 4ako dal+e i 4ako dal+e. Pos4i1an+e na 2o1orni/i s4an+a ?+a +esa,? +e re1ul4a4 svo+s4va da se 5eli sve veća is4ina0 /io a2solu4nog. Fa,o gde su is4ina0 vera i ?+a +esa,?0 4a,o +e nei1-e5no i 2ravo0 l+udsko >a ne glu,a.koA 2re5ivl+avan+e. Fo su na+veće 2rivla.nos4i 1a na3e osećan+e. Bla1eći u u/ioni/u0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e o-+avio: K @ada 1na4e 34a +e 4o is4ina i vera na 2o1orniei. ;s4a+e da 2roveri,o da li iE svi vi oseća4e. L-/g 4oga ću i1ves4i sa svi,a +ednu s,o4ru osećan+a is4ine i vere u n+u. Prvi +e na 2o1orni/u 2o1van :ovorkov. Mrkadi+e Nikola+evi. ,u +e naredio da ne34o odigra. 7a1u,e se0 na3e, o-er2reds4avl+a.u -ila +e 2o4re-na n+egova verna 2ar4nerka <el+a,inova. Po

o-i.a+u0 oni su0 ne 34edeći 2luća0 igrali nekakvu -es,isli/u. 8vo 34a +e rekao Mrkadi+e Nikola+evi. :ovorkovu 2osle 1avr3enog 2rika1a: K @a va3e 4a.ke gledi34a ve34oga 4eEni.ara ko+i se in4eresu+e sa,o 1a s2ol+nu 4eEniku s/enskoga 2reds4avl+an+a0 va,a +e u dana3n+e, igran+u i1gledalo sve 2ravilno i vi s4e u5ivali u svo+i, ,a+s4ori+a,a. Mli +a nisa, saosećao sa va,a 1-og 4oga 34o +a 4ra5i, u u,e4nos4i 2rirodno0 organsko s4varala34vo sa,e 2rirode0 ko+a o5ivl+ava ,r4vu ulogu 2ravi, l+udski, 5ivo4o,. <a3a 4o-o5n+a is4ina 2o,a5e da se 2reds4avl+a+u ?4i2ovi i s4ras4i? Mo+a is4ina 2o,a5e da se s4vara+u 4i 4i2ovi i da se i1a1ovu 4e s4ras4i. D1,eIu va3e i ,o+e u,e4nos4i 2os4o+i is4a onakva ra1lika kao i1,eIu re.i ?i1gleda? i ?+es4e?. Meni +e 2o4re-na 2rava is4ina0 vi se 1adovol+ava4e sli.no3ću is4ini. Meni +e 2o4re-na vera0 vi se ograni.ava4e na 2overen+e gledao/a 2re,a va,a. :leda+ući vas na 2o1orni/i0 gledala/ +e ,iran 1-og 4oga 34o će se sve uradi4i 4a.no 2o +edno, i 1auvek u4vrdeno, na.inu igre. :ledala/ i,a 2overen+a 2re,a va3e, ,a+s4ors4vu0 kao 34o veru+e gi,nas4i.aru da se neće sru3i4i sa 4ra2e1a. B va3o+ u,e4nos4i gledala/ +e gledala/. B ,o+o+ u,e4nos4i on 2os4a+e neEo4i.ni svedok i u.esnik u s4varala34vuH on se u4a2a u du-inu 5ivo4a ko+i se de3ava na 2o1orni/i i veru+e u n+ega. B,es4o odgovora na o-+a3n+en+a Mrkadi+a Nikola+evi.a0 :ovorkov +e0 ne -e1 o4rova0 i1+avio da Pu3kin i,a drugo ,i3l+en+e o is4ini u u,e4nos4i nego For/ov. 9a 2o4vrdi 4o svo+e ,i3l+en+e. :ovorkov +e naveo re.i 2esnikove0 ko+e se uvek 2o,,+u u 4akvi, slu.a+evi,a: ?;d ,raka niskiE is4ina ,eni +e dra5a ?;-,ana ko+a nas 2odi5e?... K =a sa, saglasan s va,a... i Pu3kin 4ako is4o. Fo doka1u+u navedeni s4iEovi u ko+i,a 2esnik govori o o-,ani u ko+u ,i veru+e,o. LaEval+u+ući u2ravo 4o+ veri0 o-,ana nas 2odi5e. Gada ne -i 4oga -ilo 1ar -i ,oglo -i4i -lago4vornog u4i/a+a o-,ane ko+a nas 2odi5eV La,isli4e da va, neko doIe 2rvoga a2rila0 kada +e uo-i.a+eno da l+udi +edan drugoga o-,an+u+u0 i da vas 2o.ne uverava4i kako +e vlada odlu.ila da va, 2odigne s2o,enik 1a u,e4ni.ke 1asluge. 9a li će vas 4a o-,ana u1visi4iV K =a nisa, -udala i ne veru+e, u glu2e 3ale K odgovorio +e :ovorkov. K Lna.i da -is4e se u1visili va,a +e neo2Eodno ?da 2overu+e4e u glu2e 3ale? K uEva4io ga +e 1a re. Mrkadi+e Nikola+evi.. K B drugi, s4iEovi,a Pu3kin 2o4vrIu+e skoro is4o 4akvo ,i3l+en+e: ?Pla.e, nad oni, 34o sa, 1a,islio?. Ne ,o5e,o 1a2laka4i nad oni, u 34o ne veru+e,o. Neka 5ive i o-,ana i 1a,isao u ko+e veru+e,o0 +er one ,ogu da 2odignu i glu,/e i gledao/eW Fakva o-,ana 2os4a+e is4ina 1a onoga ko u n+u 2overu+e. Fo +o3 +a.e 2o4vrIu+e da na 2o1orni/i sve ,ora 2os4a4i 2rava is4ina u 1a,i3l+eno, 5ivo4u glu,.evo,. Mli 4oga u va3o+ igri +a ne vidi,. B drugo+ 2olovini .asa Mrkadi+e Nikola+evi. +e is2ravl+ao s/eni/u ko+u su 4ek odigrali :ovorkov i <el+a,inova. For/ov +e 2roveravao igru 2o ,ali, Ji1i.ki, radn+a,a i do-ivao is4inu i veru 2o42uno onako kako +e 4o radio sa ,no, u ve5-i ?s2al+ivan+a nov/a?. Mli... desio se +edan in/iden4 ko+i +a ,ora, da o2i3e,0 +er +e on i1a1vao 1a ,ene veo,a 2ou.an odgovor For/ova. @4var +e -ila u ovo,e: Prekinuv3i neo.ekivano rad0 :ovorkov +e 2res4ao da igra i s4a+ao +e ću4eći0 nervo1an i l+u40 dok su ,u ruke i usne drE4ale. K Ne ,ogu da ću4i,W Mora, da ka5e, K 2o.eo +e on 2osle nekog vre,ena -oreći se sa u1-uIen+e,. Dli +a ni34a ne ra1u,e, i onda 4re-a da ide, i1 2o1ori34a0 ili +e0 i1vini4e0 ,oli, vas0 ovo .e,u nas ovde u.e o4rov 2ro4iv ko+eg ,i ,ora,o 2ro4es4ova4i. 8vo već 2ola godine kako nas 4era+u da ra1,e34a,o s4oli/e0 da 1a4vara,o vra4a0 da lo5i,o ka,in. Bskoro će na, naredi4i da .a.ka,o nos 1-og reali1,a sa ,alo, i veliko, Ji1i.ko, is4ino,. Mli0 i1vini4e0 ,oli, vas0 2re,e34an+e s4oli/a na 2o1orni/i +o3 ni+e u,e4nos4. Ni+e u 4o,e is4ina da ,i 2oka1u+e,o svako+ake na4uralis4i.ke gados4i. Neka ide doIavola 4akva is4ina od ko+e se .oveku 2ovraćaW ?Ti1i.ke radn+e?V Ne0 i1vini4e ,oli, vasW Po1ori34e ni+e /irkus. Fa,o +e Ji1i.ka radn+a K uEva4i4i 4ra2e1 ili ve34o sko.i4i na kon+a ` veo,a va5na. ;d 4oga 1avisi akro-a4i 5ivo4. Mli veliki sve4ski 2is/i0 i1vini4e0 ne 2i3u svo+a geni+alna dela 1-og 4oga da -i se n+iEovi +una/i ve5-ali u Ji1i.ki, radn+a,aW M od nas se sa,o 4o i 4ra5i. Mi se gu3i,o. Ne vu/i4e nas 1e,l+iW Ne ve1u+4e na, krilaW 9a+4e na, da 2rEne,o visoko0 -li5e ve.no,e... nad1e,al+sko,e... vasionsko,e... 4a,o u vi3e sJereW B,e4nos4 +e slo-odnaW N+o+ +e 2o4re-an 2ros4or0 a ne ,ale is4ine. Po4re-an +e 1a,aE 1a veliki 2ole40 a ne 1a 2u1an+e 2o 1e,l+i0 kao -u-eW Mi Eoće,o le2o0 ono 34o o2le,en+u+e0 ono 34o u1vi3u+eW Ne 1a4vara+4e na, ne-esaW

?B 2ravu +e For/ov 34o ne 2u34a :ovorkova da le-di u o-la/i,a. Fo ni+e 1a n+ega K ,islio sa, +a u se-i. K GakoV :ovorkov0 arEi2reds4avl+a.0 Eoće da 2ole4i u ne-oVW U4eo -i da ?2ravi u,e4nos4?0 u,es4o da u.iW? Gada +e :ovorkov 1avr3io0 ka1ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.: K <a3 2ro4es4 ,e +e 1a.udio. 9osad s,o vas s,a4rali 1a glu,/a s2ol+ne 4eEnike0 +er s4e se u 4o+ o-las4i +ako ,aniJes4ovali. Mli sad0 i1nenada0 ,i sa1na+e,o da su ne-eske sJere va3 2ravi 2o1iv0 da va, +e 2o4re-no ve.no0 vasionsko0 ono u .e,u se nikada nis4e ,aniJes4ovali. Guda0 na kra+u kra+eva0 le4e va3e u,e4ni.ke 4e5n+e: ova,o0 k na,a0 u gledali34e0 ko,e se-e 2oka1u+e4e0 1a ko+e uvek 2reds4avl+a4e. ili na onu s4ranu ra,2e0 4o +es4 na 2o1orni/u0 2esniku0 glu,/i,a0 u,e4nos4i0 ko+i,a slu5i4e0 ?5ivo4u l+udskoga duEa uloge? ko+u 2re5ivl+ava4eV Po va3i, re.i,a vi Eoće4e ovo 2osledn+e. B4oliko -ol+e. Poka5i4e 34o 2re va3u duEovnu su34inu i goni4e na2ol+e va3 o,il+eni na.in igre u 4ako1vano, u1vi3eno, s4ilu0 ko+i 4ra5e gledao/i rIavog ukusa. @2ol+na uslovnos4 i la5 K ne,a+u krila. Felu ni+e da4o da le4i. B na+-ol+e, slu.a+u ono ,o5e da sko.i +edno ,e4ar od 1e,l+e0 ili da s4ane na 2rs4e i da se is4egne nagore. 6e4i uo-ra1il+a0 osećan+e i ,isao. @a,o su n+i,a da4a nevidl+iva krila -e1 ,a4eri+e i 2lo4i. @a,o o n+i,a ,i ,o5e,o govori4i kada ,a34a,o0 2o va3i, re.i,a0 o ?nad1e,al+sko,?. B n+i,a su skrivene 5ive us2o,ene na3eg sećan+a0 sa, ?5ivo4 l+udskoga duEa?0 na3a ,a34a. 84o 34a ,o5e da 2rodire ne sa,o ?uvis?0 nego i daleko dal+e K u one sve4ove ko+e +o3 ni+e s4vorila 2riroda0 već 5ive u -eskra+no+ Jan4a1i+i gledao.evo+. Mli0 2o34o va3e osećan+e0 va3a ,isao i va3a uo-ra1il+a ne le4e dal+e od gledali34a0 .i+i s4e vi ro-0 oni ,ora+u da va, doviknu va3e re.i: ?Ne vu/i4e nas 1e,l+iW Mi se gu3i,oW Ne ve1u+4e na, krilaW 9a+4e na, da 2rEne,o visoko0 -li5e ve.no,e0 vasionsko,eW 9a+4e na, ono 34o +e u1vi3eno0 a ne o4r/ane glu,a.ke 3a-loneW? Mrkadi+e Nikola+evi. +e Eo4i,i.no 2odra5avao 4rivi+alni glu,a.ki 2a4os i dekla,ovan+e :ovorkova. K Mko olu+a nadaEnuća ne 1aEva4a va3a krila i ne nosi vas viEoro,0 onda +e va,a0 vi3e nego ,a ko, drugo,0 2o4re-na radi 1ale4a lini+a Ji1i.kiE radn+i0 n+iEove is4ine i vere. Mli vi se n+e 2la3i4e0 vi s,a4ra4e 1a 2oni5en+e da vr3i4e ve5-e ko+e su o-ave1ne 1a glu,/a. L-og .ega 4ra5i4e da vas i1u1,u od o234eg 2ravilaV Dgra.i/a se svakog +u4ra o1no+i i 1adi3e vr3eći svo+e ve5-e 1a ve.ern+e skokove na 2rs4i,a. Peva. u+u4ru 2eva skale0 ra1vi+a di+aJrag,u0 s4vara u glavi i nosu re1ona4ore0 kako -i uve.e u 2es,i i1lio svo+u du3u. B,e4ni/i sviE rodova u,e4nos4i ne ,ogu da se li3e svo+iE 4elesniE a2ara4a i Ji1i.kiE ve5-an+a ko+i su 2o4re-ni 1a 4eEniku. La34o vi Eoće4e da -ude4e i1u1e4akV 9ok ,i 2os4i5e,o 2risnu0 ne2osrednu ve1u i1,eIu na3e 4elesne i du3evne 2rirode0 kako -is,o 2reko +edne u4i/ali na drugu0 vi se 4rudi4e da iE ra1+edini4e. Pa ne sa,o 4o K vi .ak 2oku3ava4e da se 2o42uno odrekne4e >re.i,a0 ra1u,e seA +edne 2olovine svo+e 2rirode K Ji1i.ke. Mli va, se 2riroda nas,e+ala i ni+e va, dala ono 34o vi 4ako visoko /eni4e0 u1vi3ena osećan+a i 2re5ivl+avan+a0 već va, +e ,es4o n+iE os4avila sa,o Ji1i/ku 4eEniku glu,a.kog 2reds4avl+an+a i sa,o2oka1ivan+a. <i se0 vi3e nego svi drugi0 o2i+a4e s2ol+ni,0 1ana4ski, na.ino,0 glu,a.ki, dekla,a4orski, 2a4oso, i svi, ,ogući, uo-i.a+eni, sa-loni,a. Go +e od nas -li5i u1vi3eno,e0 da li vi ko+i se 2odi5e4e na 2rs4e i re.i,a ?le-di4e u o-la/i,a?0 a u s4vari s4e sav u /ars4vu gledali34a0 ili +a ko,e +e 2o4re-na glu,a.ka 4eEnika sa n+eni, Ji1i.ki, radn+a,a da -iE u1 2o,oć vere i is4ine i1ra1io slo5ena l+udska 2re5ivl+avan+aV ;dlu.i4e sa,i: ko+i +e od nas vi3e na 1e,l+iV :ovorkov +e ću4ao. K NesEva4l+ivoW K uskliknuo +e For/ov 2osle ,ale 2au1e. K ; u1vi3eno, na+vi3e govore oni ko+i i,a+u na+,an+e uslova 1a 4o0 ko+i su li3eni nevidl+iviE krila 1a 2ole4e. Fi l+udi govore o u,e4nos4i i s4varala.ko, radu sa la5ni, 2a4oso,0 nera1u,l+ivo i 1agone4no. Pravi0 2ak0 u,e4ni/i0 na2ro4iv0 govore o svo+o+ u,e4nos4i +ednos4avno i ra1u,l+ivo. 9a li vi 2ri2ada4e oni, 2rvi,aV 7a1,isli4e o 4o,e0 a 4ako is4o i o 4o,e da -is4e vi u uloga,a ko+e su va, na,en+ene sa,o, 2rirodo, ,ogli da 2os4ane4e divan glu,a/ i koris4an radnik na u,e4nos4i. Posle :ovorkova igrala +e <el+a,inova. Na ,o+e .uIen+e ona +e dos4a do-ro o-avila sve 2ros4e ve5-e i o2ravdala iE na svo+ na.in. Mrkadi+e Nikola+evi. +u +e 2oEvalio0 a 1a4i, +o+ rekao da u1,e no5 1a se.en+e Ear4i+e i da se n+i,e 1akol+e. Ci, se do3lo na 4ragedi+u0 <el+a,inova se od+edan2u4 2o2ela na ko4urne i 2o.ela s4raEovi4o ?da

/e2a s4ras4 u dron+ke?0 a kada +e do3la do na++a.eg ,es4a0 od+edan2u4 +e neo.ekivano 1avri34ala >kao sirenaA da se ,i nis,o ,ogli u1dr5a4i i 2rsnuli s,o u s,eE. For/ov +e ka1ao: K =a sa, i,ao 4e4ku ko+a se udala 1a aris4okra4u i -ila i1vanredna ?sve4ska da,a?. @a i1u1e4no, ve34ino,0 kao da -alansira na o34ri/i no5a0 ,o+a 4e4ka +e s+a+no vodila svo+u velikosve4sku ?2oli4iku? i u svi,a slu.a+evi,a i1la1ila kao 2o-edni/a. D svi su +o+ verovali. Mli +edno, 2riliko, ona +e E4ela da se dodvori rod-ini nekog uglednog 2oko+nika ko,e su dr5ali o2elo u 2re2uno+ /rkvi. Pri3av3i ,r4va.ko, sanduku0 ,o+a 4e4ka +e u1ela o2ersku 2o1u0 1agledala se u li/e ,r4va/a0 odr5ala eJek4nu 2au1u i 1a /elu /rkvu odekla,ovala: ?L-ogo, 2ri+a4el+uW Uvala 4i na sve,uW? Mli osećan+e is4ine i1neverilo +e: ona +e kiksirala i n+eno+ 4u1i niko ni+e 2overovao. @li.no 4o,e slu.a+u desilo se sada i va,a. Na ko,i.ni, ,es4i,a vi s4e 2leli .i2kas4i /r4e5 uloge i +a sa, verovaoH ali na +ako, dra,sko, ,es4u vi s4e kiksirali. ;.igledno0 vi i,a4e +ednos4rano osećan+e is4ine0 4anano u ko,edi+i i i1vrnu4o u dra,i. D vi kao i :ovorkov 4re-a da naIe4e svo+e 2ravo ,es4o u 2o1ori34u. Na vre,e -i4i sves4an svoga ?JaEa?0 4o +e va5na s4var u na3o+ u,e4nos4i. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io s,o4ru osećan+a is4ine i vere u n+u i kao 2rvog 2o1vao <+un/ova. ;n +e igrao sa ,no, i sa Malol+e4kovo, ve5-u ?s2al+ivan+a nov/a?. =a 4vrdi, da +e 2rvu 2olovinu <+un/ov 2re5iveo i1vanredno0 kao nikad. ;n ,e +e ovog 2u4a 1adivio osećan+e, ,ere i 2onovo ,e u-edio da i,a is4inskog dara. Mrkadi+e Nikola+evi. ga +e Evalio i 2ri,e4io u1 4o: K Mli 1a34o s4e vi u s/eni s,r4i i1igravali 4akvu ?is4inu?0 kakvu nikad ne -is,o 5eleli da vidi,o na 2o1orni/i: ?Solovi u s4o,aku0 2ovraćan+e0 2odrigivan+e0 s4ra3ne gri,ase0 gr.evi 2o /elo, 4eluV?... Na 4o,e ,es4u vi s4e se 2redali na4urali1,u radi sa,og na4urali1,a. <a,a +e -ila 2o4re-na is4ina s,r4i radi sa,e is4ine s,r4i. <i nis4e 5iveli sećan+i,a na 2osledn+e 4renu4ke ?5ivo4a l+udskoga duEa?0 već su vas in4eresovala vidl+iva sećan+a na s2ol+no Ji1i.ko u,iran+e 4ela. Fo +e ne2ravilno. B Uau,24,anovo, ko,adu ?Uanela? do2u34en +e na4urali1a,. Mli +e 4o u.in+eno 4oga radi da -i se o34ri+e 2odvukla osnovna lini+a /elog ko,ada. Fakav na.in ,o5e,o 2ri,i4i. Mli 1a34o -e1 2o4re-e u1i,a4i i1 realnog 5ivo4a ono 34o 4re-a od-a/i4i kao ne2o4re-no Iu-reV Fakav 1ada4ak i 4akva is4ina su an4iu,e4ni.ki0 a u4isak od 4n+iE is4o 4ako. ;no 34o +e odvra4no ne ,o5e done4i le2o. <rana ne ,o5e i1le.i golu-a. Na ko2rivi ne ,ogu i1ras4i ru5e. Lna.i0 ni+e svaka is4ina0 onakva kakvu +e 1na,o u 5ivo4u0 do-ra 1a 2o1ori34e. @/enska is4ina ,ora da -ude 2rava0 ne ule23ana0 već o.i3ćena od ne2o4re-niE svakodnevniE 2o+edinos4i. ;na ,ora da -ude realis4i.ki is4ini4a0 ali na4o2l+ena 2oe1i+o, s4varala.ke 1a,isli. Neka is4ina na 2o1orni/i -ude reaEs4i.ka0 ali neka -ude u,e4ni.ka i neka nas 2odi5e. K M u .e,u se sas4o+i 4akva u,e4ni.ka is4inaV K u2i4ao +e :ovorkov ne -e1 +e4kos4i. K =a 1na, 34a vi Eoće4e: da govori,o o visoki, odlika,a u,e4nos4i. Mo5e va, se0 na 2ri,er0 reći da +e i1,eIu u,e4ni.ke i neu,e4ni.ke is4ine is4a onakva ra1lika kao i1,eIu slike i Jo4ograJi+e: ova druga 2renosi sve0 a 2rva K sa,o ono 34o +e -i4noH da -i se s4avilo na 2la4no 4o 34o +e -i4no 2o4re-an +e 4alena4 slikara. Dli0 2ovodo, igre <+un/ova u ve5-i ?s2al+ivan+a nov/a?0 ,oglo -i se 2ri,e4i4i da +e 1a gledao/a va5no 4o 34o gr-ava/ u,ire0 a ne 4o 34o s,r4 2ra4e 4akve i 4akve Ji1iolo3ke 2o+aveH 4o će -i4i de4al+i Jo4ograJi+e ko+i su 34e4ni 1a sliku. =edno ili dva -i4na o-ele5+a ko+a karak4eri1u+u u,iran+e0 4o +e dovol+no0 ali nikako sva o-ele5+a u,iran+a. Dna.e0 ono 34o +e glavno K s,r40 odla1ak -liskoga .oveka o4ići će u drugi 2lan0 a na2red će i1ići drugos4e2ena o-ele5+a od ko+iE će gledao/u -i4i ,uka 4a,o gde -i ,orao da 2la.e. 84o vidi4e0 ,eni +e 2o1na4o 34a se govori u 4akvi, slu.a+evi,a0 ali +a ću4i,W La34oV L-og 4oga 34o se na 4a+ na.in neki l+udi0 ,ali, 1adovol+ni0 u,iru+u i 2osle kra4koga o-+a3n+en+a već sve 1na+u o u,e4ni.ko, u o-las4i s4varala34va. =a 4vrdi, da +e 4akvo sa1nan+e 34e4no. ;no ne da+e ni34a0 a u1 4o us2avl+u+e rado1nalos4 i in4eresovan+e0 ko+i su u na+većo+ ,eri 2o4re-ni glu,/i,a. Mko od-i+e, da odgovori,. onda će 4o0 na2ro4iv0 da vas u1ne,iri0 da vas 1ain4rigira0 da vas u1-udi0 da va, na2regne 2a5n+u da sa,i is4ra5u+e4e i 4ra5i4e odgovor na neo-+a3n+eno 2i4an+e. L-og 4oga va, ka5e,: Meni ni+e s4alo da va, re.i,a odreIu+e, i Jor,uli3e, 34a +e 4o u,e4ni.ko u u,e4nos4i. =a sa,

2rak4i.ar i ,ogu va, ne re.i,a već delo, 2o,oći da sa1na4e0 4o +es4 da ose4i4e 34a +e 4o u,e4ni.ka is4ina. Mli 4oga radi vi ,ora4e i,a4i ,nogo s4r2l+en+a0 +er +a 4o ,ogu da u.ini, sa,o u 4oku /eloga kursa0 ili0 4a.ni+e0 4o će sa,o 2o se-i 2os4a4i +asno kada 2roIe4e /eo ?sis4e,?0 2o34o sa,i is2i4a4e u se-i kako se raIa0 2re.i3ćava0 kris4ali1u+e 2ros4a0 svakida3n+a0 l+udska is4ina u u,e4ni.ku. Fo se ne 2os4i5e od+edan2u40 nego 4oko, .i4avog 2ro/esa Jor,iran+a i i1ras4an+a uloge. B2i+a+uću u se-e n+enu glavnu su34inu0 da+ući +o+ odgovara+ući le2 s/enski o-lik i i1ra10 od-a/u+ući ono 34o +e ne2o4re-no0 ,i u1 2o,oć 2odsves4i0 na3eg s,isla 1a glu,u0 na3eg 4alen4a0 ose4l+iivos4i i ukusa0 .ini,o ulogu 2oe4i.no,0 le2o,0 Ear,oni.no,0 +ednos4avno,0 ra1u,l+ivo,0 4akvo, da o2le,en+u+e i 2re.i3ćava gledao/a. @va 4a svo+s4va 2o,a5u da s/ensko s4varala34vo ne -ude +ednos4avno is4ini4o i is2un+eno is4ino,0 nego i u,e4ni.ko. 84o 4a i1vanredno va5na osećan+a le2og i u,e4ni.kog ne ,ogu se i1ra1i4i suvo, Jor,ulo,. La n+iE +e 2o4re-no osećan+e0 2rak4i.an rad0 iskus4vo0 li.no in4eresovan+e i vre,e. Posle <+un/ova Malol+e4kova +e igrala ve5-u ?sa naEo.e4o,?. ;vo +e sadr5ina 4e ve5-e: Malol+e4kova se vraća kući i na 2ragu nala1i os4avl+eno de4e. Bskoro i1nureno naEo.e u,ire na n+eni, ruka,a. @ 2o.e4ka ona se neo-i.no iskreno o-radovala 4o,e 34o +e na3la naEo.e i 2ona3ala se sa n+i, kao sa 5ivo, lu4ko,. @kakala +e0 4r.ala0 1avi+ala ga u 2elene0 l+u-ila0 u5ivala u n+e,u 1a-oraviv3i da i,a 2osla sa 2ar.e4o, drve4a 1avd+eni, u .ar3av. Mli od+edan2u4 ,ali3an +e 2res4ao da reagu+e na n+enu igru. Malol+e4kova se dugo 1agledala u n+ega da -i sEva4ila u1rok. Fo, 2riliko, ,en+ao se i1ra1 n+enoga li/a. Bkoliko se vi3e na n+e,u ogledalo ćuIen+e i s4raE0 u4oliko +e ona 2os4a+ala usredsreIeni+a. Pa5l+ivo +e 2olo5ila ,ali3ana na divan i us4uknula. Bdal+iv3i se0 Malol+e4kova se ska,enila u 4ragi.no+ nedou,i/i. Fo +e sve. Ni34a vi3e. Mli koliko +e u 4o,e -ilo is4ine0 vere0 naivnos4i0 ,lados4i0 .ari0 5ens4venos4i0 ukusa i 2ravoga dra,a4i1,aW Gako +e le2o ona 5eI 1a 5ivo4o, odrasle devo+ke 2ro4ivs4avila s,r4i novoroden.e4aW Gako +e 4anano ose4ila 2rvi susre4 sa s,rću ,ladog -ića 2unog 5ivo4a0 ko+e +e 2rvi 2u4 2ogledalo 4a,o0 gde već ne,a 5ivo4aW K 84o u,e4ni.ke is4ineW K uskliknuo +e u1-uIeni For/ov kada +e Malol+e4kova o4i3la i1a kulisa. K Fu .ovek ,ora u sve da veru+e0 +er +e sve 2ro5ivl+eno i u1e4o i1 is4inskog0 5ivog 5ivo4a0 ali ne od oka0 nego -ira+ući0 u2ravo onoliko koliko 4re-a. Ni vi3e0 ni ,an+e. Malol+e4kova u,e da 2os,a4ra0 da vidi le2o i 1na ,eru. Fo su va5ne oso-ine. K ;4kud 4akvo savr3ens4vo kod sasvi, ,lade u.eni/e0 2o.e4ni/eV K .udili su se neki 1avidl+iv/i. K ;d 2rirodnoga 4alen4a i 34o +e glavno K od i1vanredno le2og osećan+a is4ine. ;no 34o +e 4anano i is4ini4o0 4o +e uvek visoko u,e4ni.ko. Z4a ,o5e da -ude le23e od neule23ane i neiskvarene 2rirodne is4ineW Na kra+u .asa Mrkadi+e Nikola+evi. na, +e rekao: K D1gleda da sa, va, ka1ao sve 34o se ,o5e reći o osećan+u is4ine0 la5i i vere na 2o1orni/i. 9ola1i vre,e da se ra1,isli o 4o,e kako da ra1vi+e,o i 2roveri,o 4a+ va5ni dar 2rirode. D,a ,nogo slu.a+eva i 2rilika 1a 4akav rad0 +er se osećan+e is4ine i vera +avl+a+u na svako, koraku0 u svako, 4renu4ku s4varala34va0 -ilo kod kuće0 -ilo na 2o1orni/i0 na 2ro-i ili na 2reds4avi. @ve 34o radi glu,a/ i 34o vidi gledala/ u 2o1ori34u ,ora da -ude 2ro5e4o i 2o4vrIeno osećan+e, is4ine. @vaka i na+-e1na.a+ni+a ve5-a ve1ana kako sa unu4arn+o,0 4ako i sa s2ol+no, lini+o, radn+e0 1aE4eva 2roveravan+e i sank/i+u osećan+a is4ine. D1 svega re.enog +asno +e da na, 1a ra1vi+an+e 4og osećan+a ,o5e da slu5i svaki 4renu4ak u na3e, 3kolsko, radu0 u 2o1ori34u i kod kuće. ;s4a+e da se 2o-rine,o o 4o,e da na, svi 4i ,o,e4i slu5e na koris40 a ne na 34e4u0 kako -i 2o,ogli ra1vi+an+u i ućvr3ćivan+u sa,og osećan+a is4ine0 nasu2ro4 la5i0 Jal3u i i1igravan+u. Fo +e 4e5ak 1ada4ak0 +er +e ,nogo lak3e laga4i i igra4i Jal30 nego govori4i i radi4i is4ini4o. Po4re-na +e velika 2a5n+a0 usredsreIenos4 i s4alno 2roveravan+e nas4avnika da -i se kod u.enika s4vorilo i o.vrsnulo 2ravilno osećan+e is4ine. L-og 4oga i1-egava+4e ono 34o +o3 ni+e 1a va3e ,oći i 34o +e 2ro4ivno va3o+ 2rirodi0 logi/i i 1dravo,e s,isluW @ve 4o i1a1iva skre4an+e0 usil+avan+e0 i1igravan+e i la5. Bkoliko oni .e3će i,a+u 2ris4u2a na 2o1orni/i0 u4oliko +e gore 1a osećan+e is4ine ko+e se de,orali3e i i1vi4o2erava neis4ino,. Cuva+4e se navikavan+a na Jal3 i la5 na 2o1orni/i0 ne do2u34a+4e da n+iEovo odvra4no se,e 2us4i koren u va,a. Fre-i4e ga ne2o34edno. Dna.e će se kukol+ ra1,no5i4i i ugu3i4i u va,a na+-ol+i i na+2o4re-ni+i 2lod is4ine.

8M;\D;NM6N; PMMb8N=8 Cas +e 2o.eo 4i,e 34o na, +e For/ov 2redlo5io da se vra4i,o na ve5-e sa ludako, i lo5en+e, ka,ina ko+e odavno nis,o 2onavl+ali. Predlog +e 2ri,l+en odu3evl+eno0 +er su u.eni/i -ili 5el+ni ve5-i. ;si, 4oga0 2ri+a4no +e 2onavl+a4i ono u 34o s,o uvereni i 34o +e i,alo us2eEa. Mi s,o igrali sa +o3 veći, ras2olo5en+e,. Ni+e .udo: svaki +e 1nao 34a i kako 4re-a da radiH 2o+avilo se .ak i a.en+e 1-og uverenos4i. ;2e40 kao i rani+e0 kada se <+un/ov u2la3io0 ,i s,o se ras4urili na ra1ne s4rane. Mli sa,o danas s4raE 1a nas ni+e do3ao neo.ekivano0 ,i s,o i,ali vre,ena da se 1a n+ega 2ri2re,i,o i da s,isli,o ko će kuda da -e5i. LaEval+u+ući 4o,e0 o234a gu5va is2ala +e odreIeni+a0 uve5-ani+a i 1-og 4oga daleko sna5ni+a nego rani+e. Mi s,o .ak 1avri34ali i1 sveg glasa. Z4o se ,ene 4i.e0 +a sa, se0 kao i rani+e0 o-reo 2od s4olo,0 sa,o nisa, na3ao 2e2el+aru i 1-og 4oga sa, doEva4io veliki al-u,. Fo se is4o ,o5e reći i 1a druge. 8vo0 na 2ri,er0 <el+a,inova: 2rvi 2u4 ona +e slu.a+no is2us4ila +as4uk sudariv3i se sa 9i,kovo,H danas do sudara ni+e do3lo0 2a i2ak +e ona +as4uk is2us4ila da -i ga 2odigla kao 2ro3li 2u4. Gako s,o se 1a.udili kada su For/ov i 7aE,anov0 2osle 1avr3ene ve5-e0 i1+avili da +e rani+a na3a igra -ila ne2osredna0 iskrena0 sve5a i is4ini4a0 dok +e danas ona -ila la5na0 neiskrena i na2ravl+ena. Mi s,o ,ogli sa,o da slegne,o ra,eni,a. K Pa ,i s,o osećali0 2re5ivl+avali K govorili su u.eni/i. K @vaki .ovek u svako, ,o,en4u svoga 5ivo4a nei1-e5no ne34o oseća i 2re5ivl+ava K odgovorio +e For/ov. K Mko ni34a ne -i osećao i 2re5ivl+avao0 onda ne -i -io 5iv .ovek0 nego ,r4va/. @a,o ,r4vi ni34a ne oseća+u. @ve 2i4an+e +e u 4o,e 34a s4e u2ravo vi ?osećali? i ?2re5ivl+avali? sada na 2o1orni/i u 4renu4ku s4varala34va. Ua+de da ra1gleda,o i da sravni,o ono 34o +e -ilo rani+e sa ovi, 34o s4e radili danas0 2riliko, 2onovl+ene ve5-e. Ne,a su,n+e K sve ,i1ans/ene0 svi 2rela1i0 s2ol+ne radn+e i n+iEova 2os4u2nos40 na+,an+e si4ni/e u gru2isan+u sa.uvani su sa neverova4no, 4a.no3ću. Pogleda+4e sa,o 4a+ na-a/ani na,e34a+ ko+i, su 1a-arikadirana vra4a. Covek -i ,ogao 2o,isli4i da vi i,a4e Jo4ograJi+u ili na/r4an 2lan ra1,e34a+a s4vari i da s4e 2o 4o,e 2lanu 2onovo udesili -arikadu. Na 4a+ na.in .i4ava s2ol+na Jak4i.na s4rana ve5-e 2onovl+ena +e sa 4a.no3ću dos4o+no, divl+en+a0 ko+a svedo.i o 4o,e da vi vlada4e o34ri, 2a,ćen+e, kad su u 2i4an+u ,i1ans/ena0 gru2isan+e0 Ji1i.ka radn+a0 kre4an+e0 2rela1i i drugo. Fako s4o+i s4var sa s2ol+no, s4rano,. Mli 1ar +e 4oliko va5no kako s4e vi s4a+ali0 kako s4e se gru2isaliV La ,ene0 gledao/a0 daleko +e 1ani,l+ivi+e 1na4i kako s4e vi u se-i de+s4vovali i 34a s4e osećali. =er na3a so2s4vena 2re5ivl+avan+a u1e4a i1 s4varnos4i i 2renesena u ulogu s4vara+u n+en 5ivo4 na 2o1orni/i. Fa va3a osećan+a vi ,eni nis4e dali. @2ol+na radn+a0 ,i1ans/ene0 gru2e0 neo2ravdani i1nu4ra0 Jor,alni su0 suvi i ne2o4re-ni na 2o1orni/i. 84o u 4o,e +e ra1lika i1,eIu dana3n+eg i 2ro3log i1voIen+a ve5-e. Prvi 2u4 kada sa, uveo 2re42os4avku o 2oludelo, ne4ra5eno, 2ose4io/u0 svi su se kao +edan .ovek usredsredili i 1a,islili se nad va5ni, 2i4an+e, svoga s2asavan+a. @vi su is2i4ivali okolnos4i u ko+i,a se nala1e i .i, su iE is2i4ali0 2o.eli su da de+s4vu+u. Fo +e -ilo logi.ki verno 2rila5en+e0 is4insko 2re5ivl+avan+e i n+egovo os4varen+e. 9anas0 na2ro4iv0 vi s4e se o-radovali o,il+eno+ igri i od+edan2u40 -e1 ra1,i3l+an+a0 ne o/eniv3i da4e okolnos4i0 u1eli s4e da ko2ira4e s2ol+ne radn+e ko+e su va, već 2o1na4e od 2ro3loga 2u4a. Fo +e ne2ravilno. Prvi 2u4 K gro-no ću4an+e0 danas K rados4 i u1-uIen+e. @vi su 2oErlili da s2re,e s4vari: <el+a,inova K +as4uk0 <+un/ov K a-a5ur0 Na1vanov K al-u, u,es4o 2e2el+are. K 7ekvi1i4ar +e 1a-oravio da +e donese K o2ravdavao sa, se +a. K M 2rvi 2u4 vi s4e se -lagovre,eno 2os4arali 1a n+uV Lar s4e 1nali da će <+un/ov u1viknu4i i u2la3i4i vasV K ironisao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K CudnoW Gako s4e ,ogli danas 2redvide4i da će va, -i4i 2o4re-an al-u,V D1gleda da +e on ,orao slu.a+no da va, doIe 2od ruku. Gako +e 5alosno 34o se 4a ili druge slu.a+nos4i nisu 2onovile danasW M evo +o3 +edna si4ni/a: 2rvi 2u4 vi s4e sve vre,e0 ne odva+a+ući o.i0 gledali u vra4a i1a ko+iE +e -io 1a,i3l+eni ludak. 9anas0 ,eIu4i,0 vi nis4e -ili 1au1e4i

4i,e0 već na,a0 4o +es4 svo+i, gledao/i,a: Dvano, Pla4onovi.e, i ,no,e. <as +e 1ani,alo kakav će u4isak u na,a i1a1va4i va3a igra. B,es4o da se kri+e4e od ludaka0 vi s4e se 2oka1ivali na,a. Mko s4e 2rvi 2u4 de+s4vovali slu3a+ući unu4arn+i glas svoga osećan+a0 in4ui/i+e i 5ivo4noga iskus4va0 onda s4e danas sle2o0 go4ovo ,eEani.ki0 i3li 2o u4rveno+ s4a1i. <i s4e 2onavl+ali 2rvu0 srećnu 2ro-u0 a nis4e s4varali novi0 is4inski 5ivo4 dana3n+eg dana. <i s4e vadili ,a4eri+al ne i1 5ivo4niE0 već i1 4ea4ralniE0 glu,a.kiE sećan+a. ;no 34o se 2rvi 2u4 sa,o 2o se-i raIalo unu4ra i 2rirodno se ogledalo u radn+i0 danas se ve34a.ki naduvalo i 2reuveli.alo kako -i se 2roi1veo veći u4isak na gledao/e. =edno, re.i0 va,a se desilo ono 34o se nekada desilo +edno, ,lado, .oveku ko+i +e do3ao <asili+u <asil+evi.u @a,o+lovu 1a save4 ,o5e li da s4u2i na 2o1orni/u. ?D1iIi4e0 1a4i, 2onovo uIi4e i re/i4e ,i 4o 34o s4e ,i sad ka1ali? K nalo5io ,u +e .uveni glu,a/. Mladi .ovek s2ol+a +e 2onovio svo+ 2rvi dola1ak0 ali ni+e u,eo da o-novi 2re5ivl+avan+e ko+e +e ose4io 2ri 2rvo, dolasku. ;n ni+e o2ravdao i ni+e o5iveo u se-i svo+e s2ol+ne radn+e. D2ak0 ni ,o+e 2oreIen+e sa ,ladi, .oveko,0 ni va3 dana3n+i neus2eE ne ,ora+u da vas 2o,e4u K sve +e 4o u redu s4vari i +a ću va, o-+asni4i 1a34o: neo.ekivanos40 novina s4varala.ke 4e,e 4o +e .es4o i1vanredan 2ods4rek u s4varala34vu. Priliko, 2rvog os4varen+a ve5-e 4a neo.ekivanos4 -ila +e 4u. Mo+a 2re42os4avka o 2risus4vu ludaka i1a vra4a is4inski vas +e u1-udila. 9anas +e neo.ekivanos4 i3.e1la0 +er va, +e sve -ilo do-ro 2o1na4o0 sEva4l+ivo i +asno0 .ak i s2ol+na Jor,a u ko+u će se u4a2a4i va3a radn+a. Gada +e 4ako0 4re-a li 2onova ra1,i3l+a4i0 2roverova4i na svo,e 5ivo4no, iskus4vu i osećan+i,a 2re5ivl+eni, u is4insko+ s4varnos4iV Ce,u 4a+ rad ako +e sve već go4ovo i ako s,o ga odo-rili +a i Dvan Pla4onovi.V :o4ova s2ol+na Jor,a K 4o +e velika sa-la1an 1a glu,/aW Lar +e .udnova4o 34o s4e se vi na3li ,eIu oni,a ko+i su se s4u2a+ući na 2o1orni/u sa-la1nili go4ovi, i 2ri 4o,e 2oka1ali do-ro 2a,ćen+e s2ol+niE radn+iW Z4o se 4i.e 2a,ćen+a osećan+a0 ono se danas ni+e 2o+avilo. K Pa,ćen+e osećan+aV K 4rudio sa, se +a da sa,o,e se-i o-+asni,. K 9a. Dli0 kao 34o će,o ga ,i 1va4i0 e,o/ionalno 2a,ćen+e. 7ani+e 2o 7i-ou X7i-o0 Feodil Mr,an >N^eOKNONfA Jran/uski 2siEolog0 +edan od vrlo is4aknu4iE 2reds4avnika eks2eri,en4alnoK2siEolo3kog 2rav/a. K >Pr. ur. orig. i1dan+aAY K ,i s,o ga 1vali ?aJek4ivni, 2a,ćen+e,?. @ada +e 4a+ 4er,in od-a.en0 a ni+e 1a,en+en novi,. Mli +e na,a 2o4re-na kakva re. da -is,o ga odredili i 1-og 4oga s,o se 2ogodili da 2a,ćen+e osećan+a na1iva,o e,o/ionalni, 2a,ćen+e,. B.eni/i su 4ra5ili da i, se +asni+e o-+asni 34a se 2odra1u,eva 2od 4i, re.i,a. K <i će4e 4o ra1u,e4i i1 2ri,era ko+i +e naveo 7i-o. 9va 2u4nika +e 2li,a 1a4ekla na s4eni. ;ni su se s2asli i 2osle su 2ri.ali svo+e u4iske. =edan se sećao svake radn+e: kako +e0 kuda0 1a34o 2o3ao0 gde se s2us4io0 kako +e koraknuo0 kuda +e sko.io. 9rugi se ni+e sećao skoro ni.ega i1 4e o-las4i0 već sa,o osećan+a ko+a +e 4ada do5iveo. Na+2re u1-uIen+a0 2o4o, o2re1nos4i0 u1ru+anos4i0 nade0 su,n+e i na+1ad K 2anike. 84o 4a osećan+a se .uva+u u e,o/ionalno, 2a,ćen+u. Gada -i se va,a danas0 kad 2o,isli4e na ve5-u sa ludako,0 sli.no drago,e 2u4niku0 vra4ila sva osećan+a ko+a s4e 2re5iveli 2rvi 2u4H kada -is4e 2o.eli da 5ivi4e n+i,a i da 2onovo is4inski0 2roduk4ivno i /elisEodno de+s4vu+e4eH kada -i 4o sve do3lo sa,o 2o se-i0 ,i,o va3e vol+e0 +a -iE rekao da vi i,a4e 2rvora1redno0 i1vanredno e,o/ionalno 2a,ćen+e. Mli0 na 5alos40 4o +e vrlo re4ka 2o+ava. L-og 4oga +a s,an+u+e, svo+ 1aE4ev i ka5e,: 2o.ni4e ve5-u rukovodeći se sa,o s2ol+ni, ,i1ans/ena,a0 ali neka vas one 2odse4e na osećan+a ko+a s4e 2re5iveli0 2reda+4e se 4i, e,o/ionalni, us2o,ena,a i i1vedi4e ve5-u 2od n+iEovi, voIs4vo,. B 4o, slu.a+u +a -iE rekao da vi i,a4e ne i1vanredno0 ne na42rirodno0 ali i2ak do-ro e,o/ionalno 2a,ćen+e. K =a sa, go4ov da +o3 s,an+i, svo+e 1aE4eve i da 2reIe, 2reko 4oga 34o s4e 2o.eli ve5-u da igra4e s2ol+a0 Jor,alno0 34o 2o1na4e ,i1ans/ene i Ji1i.ke radn+e nisu o5ivele osećan+a ve1ana 1a n+iE0 34o se kod vas .ak ni+e +avila 2o4re-a 1a o/enu s4voreniE da4iE okolnos4i u ko+i,a 4re-a da de+s4vu+e4e kao 34o +e 4o -ilo 2rvi 2u4. B 4akvi, siu.a+evi,a ,o5e4e se-i 2o,oći 2siEo4eEniko,0 4o +es4 uves4i novo ?kad -i? i da4e okolnos4i0 na nov na.in iE o/eni4i i ra1-udi4i 1adre,alu 2a5n+u0 uo-ra1il+u0 osećan+e is4ine0 veru0 ,isli0 a 2reko n+iE i osećan+e. Gada -i va, 2o3lo 1a ruko, da sve 4o os4vari4e0 +a -iE va, 2ri1nao da i,a4e e,o/ionalno 2a,ćen+e. Mli danas vi nis4e 2oka1ali ni +ednu od

,ogućnos4i ko+e sa, +a 2o,enuo. 9anas s4e vi 2o2u4 onog 2rvog 2u4nika neo-i.no 4a.no 2onovili sa,o s2ol+a3n+e radn+e0 ne 1agre+av3i iE unu4arn+i, 2re5ivl+avan+i,a. 9anas s4e vi -rinuli sa,o o re1ul4a4i,a. 84o 1-og .ega +a i ka5e,: vi nis4e 2oka1ali svo+e e,o/ionalno 2a,ćen+e. K Lna.i0 ,i ga ne,a,oV K u1viknuo sa, +a o.a+no. K Ne0 va3 1akl+u.ak ni+e 4a.an. Mli će,o 4o vide4i idućeg .asa K ,irno +e odgovorio Mrkadi+e Nikola+evi.. [ 9ana3n+i .as +e 2oeeo 2roveravan+e, ,og e,o/ionalnog 2a,ćen+a. K @eća4e li se K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K vi s4e ,i 2ri.ali u glu,a.ko, Joa+eu o veliko, u4isku ko+i +e na vas 2roi1veo Moskvin kada +e do3ao u ] na gos4ovan+eV 9a li se vi i sada seća4e n+egoviE 2reds4ava 4oliko +asno0 da vas0 .i, 2o,isli4e na n+iE0 1aEva4i is4o ono u1-uIen+e ko+e s4e ose4ili onda0 2re 2e4 ili 3es4 godinaV K Mo5da se ono neće sada 2onovi4i sa 2reIa3n+o, o34rino,0 ali ,ene 4e us2o,ene veo,a u1-ude. K Foliko +ako da0 kad ,isli4e sr/e 2o.ne 5ivi+e da va, -i+eV K 9a0 ako i, se 2o42uno 2reda,. K M 34a oseća4e du3evno ili Ji1i.ki kada se se4i4e 4ragi.ne s,r4i svoga 2ri+a4el+a0 o ko,e s4e ,i 4akoIe 2ri.ali onda u Joa+euV K D1-egava, 4e 4e3ke us2o,ene0 +er one i sada ,u.no delu+u na ,ene. K 84o0 4o 2a,ćen+e ko+e va, 2o,a5e da 2onovi4e sva 2o1na4a0 rani+e 2re5ivl+ena osećan+a 2rilikoan gos4ovan+a Moskvina i 2riliko, s,r4i va3eg 2ri+a4el+a0 4o +e e,o/ionalno 2a,ćen+e. @li.no 4o,e0 kako u vi1uelno, sećan+u 2red va3i, unu4arn+i, oko, vaskrsava davno 1a-oravl+ena s4var0 2e+1a5 ili .ove.+i lik0 4ako u e,o/ionalno, 2a,ćen+u o5ivl+ava+u osećan+a ko+a s4e nekad 2re5iveli. D1gledalo +e da s4e iE sasvi, 1a-oravili0 ali od+edan2u4 +avi se nekakav nagove34a+0 ,isao0 2o1na4i lik K i vi 2onovo 2o.ne4e da 2re5ivl+ava4e 2onekad is4o onako sna5no kao 2rvi 2u40 2onekad ne34o sla-i+e0 2onekad +a.e0 is4o onako ili u ne34o i1,en+eno, o-liku. Mko ,o5e4e da 2o-ledi4e0 da 2o/rveni4e kada se se4i4e ne.eg 34o s4e iskusili0 ako se 2la3i4e da ,isli4e na odavno do5ivl+enu nesreću K vi i,a4e e,o/ionalno 2a,ćen+e. @a,o +e ono nedovol+no ra1vi+eno da -i se ,oglo sa,os4alno -ori4i s 4e3koća,a +avnoga s4varala34va. K @ada ,i re/i4e K o-ra4io se For/ov Zus4ovu K da li voli4e ,iris IurIevka. K <oli, K odgovorio +e Pa3a. K M ukus senJaV K @a, senJ K ne0 ali s goveIino, K da. K M voli4e li da gladi4e ,a.kino kr1no0 ili do-ar 2li3V K 9a. K D vi se do-ro seća4e sviE 4iE oseća+aV K @eća, se. K M voli4e li ,u1ikuV K D n+u voli,. K D,a4e li o,il+ene ,elodi+eV K 7a1u,e se. K Gakve0 na 2ri,erV K Mnoge ro,anse Ca+kovskog0 :riga i Musorgskog. K D vi iE se seća4eV K 9a. =a ne,a, rIav sluE. K @luE i audi4ivno 2a,ćen+e K dodao +e For/ov. K D1gleda da vi voli4e i slikars4voV K <eo,a. K Pos4o+e li va3e o,il+ene slikeV K 9a. K D vi iE 4akoIe 2a,4i4eV K <rlo do-ro. K M voli4e li 2riroduV K Go +e ne voliV

K <i do-ro 2a,4i4e 2anora,e0 ureIen+e so-a0 o-like 2red,e4aV K Pa,4i,. K D li/a is4o 4akoV K 9a. ;na ko+a na ,ene os4avl+a+u u4isak. K Na 2ri,er0 .i+eg se li/a +asno seća4eV K Ga.alova0 na 2ri,er. =a sa, ga video i1-li1a i on +e na ,ene os4avio veliki u4isak. K Lna.i0 vi i,a4e i vi1uelno 2a,ćen+e. @ve su 4o 4akoIe 2onovl+eni oseća+i0 ali se oni i1a1iva+u 2a,ćen+e, 2e4 .ula. ;ni ne 2odle5u 2re5ivl+avan+i,a i1a1vani, e,o/ionalni, 2a,ćen+e, i s4o+e odvo+eno. Pa i2ak0 +a ću 2onekad govori4i o 2e4 .ula 2aralelno sa e,o/ionalni, 2a,ćen+e,. Fo +e 1godni+e. 9a li su 2o4re-na i koliko su 2o4re-na glu,/i,a na 2o1orni/i sećan+a na oseća+e na3iE 2e4 .ulaV 9a -is,o re3ili 4o 2i4an+e0 ra1gleda+,o svako od 4iE oseća+a. ;d sviE 2e4 .ula vid +e na+ose4l+ivi+i na u4iske. @luE +e 4akoIe vrlo ose4l+iv. 84o 1-og .ega se na+lak3e delu+e na na3a osećan+a 2reko vida i sluEa. Po1na4o +e da neki slikari i,a+u 4ako ose4l+ivo unu4arn+e oko da ,ogu slika4i 2or4re4e odsu4niE E/a. God nekiE ,u1i.ara unu4a,+i sluE +e 4oliko savr3en da ,ogu u ,isli,a odslu3a4i si,Joni+u ko+a +e 4ek odsvirana0 seća+ući se sviE de4al+a i1voIen+a0 2a .ak i na+-e1na.a+ni+iE udal+avan+a od 2ar4i4ure. :lu,/i0 sli.no slikari,a i ,u1i.ari,a0 i,a+u 2a,ćen+e unu4arn+i, gledan+e, i sluEo,. N+iEovo, 2o,oći oni ,ogu da -ele5e i da o-navl+a+u u se-i sećan+a na u4iske ko+e su videli i .uli0 na li/e .ovekovo0 na n+egovu ,i,iku0 na lini+e 4ela0 na Eod0 na ,anire0 na 2okre4e0 na glas0 na in4ona/i+u l+udi ko+e su sreli u 5ivo4u0 na n+iEova odela0 na 5ivo4ne i druge 2o+edinos4i0 na 2rirodu0 na 2e+1a5e i drugo. ;si, 4oga0 .ovek0 a u4oliko 2re glu,a/0 s2oso-an +e da 1a2a,4i i da 2onovo i1ra1i ne sa,o ono 34o vidi i .u+e u realno, 5ivo4u0 nego i ono 34o se ne2ris4u2a.no vidu i sluEu s4vara u n+egovo+ uo-ra1il+i. :lu,/i vi1uelnoga 4i2a vole da i, se radn+o, 2oka5e ono 34o se od n+iE 4ra5i i 4ada lako 2ogode osećan+e o ko,e +e re.. :lu,/i audi4ivnog 4i2a0 na2ro4iv0 radi+e Eoće da .u+u 1vuk glasa0 govor ili in4ona/i+u li/a ko+e 2reds4avl+a+u. La n+iE 2rvi 2ods4rek u -uIen+u osećan+a 2ola1i od audi4ivniE sećan+a. K M diugi oseća+i 2e4 .ulaV 9a li su oni 2o4re-ni na 2o1orni/iV K 1ain4eresovao sa, se +a. K 7a1u,e se. K Mko su 2o4re-ni0 onda 1-og ćega i kako se n+i,a ,o5e,o koris4i4i u 2o1ori3no, s4varala34vuV K La,isli4e K o-+a3n+avao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K da igra4e 2o.e4nu s/enu i1 4rećeg .ina ?Dvanova? od CeEova. Dli 1a,isli4e da neko od vas igra ulogu Gaval+era di 7i2aJra4a u :oldoni+evo, ko,adu ?:os4ioni.arka? i da 4re-a da 2adne4e u eks4a1u od rekvi1i4arskog ragua od kar4ona0 ko+i +e ,akar i sa neo-i.no, ve34ino, s2re,ila Mirandolina. Fu s/enu 4re-a odigra4i 4ako da ne sa,o va,a0 nego i svi,a gledao/i,a 2o4e.e voda na us4a. L-og 4oga +e neo2Eodno u 4renu4ku i1voIen+a i,a4i ,akar i 2ri-li5nu 2reds4avu o ukusu0 ako ne 2ravog ragua0 ono kakvog drugog ukusnog +ela. Dna.e će4e i1igrava4i0 a neće4e 2re5ivl+ava4i 1adovol+s4vo od ukusa +ela. K M 2i2an+eV B ko,e ko,adu ono ,o5e da -ude 2o4re-noV K Pa u ?8di2u?0 u s/eni sa de/o,. kada iE 8di20 ko,e su i1vadene o.i0 dodiru+e. B 4o,e slu.a+u -ilo -i va, do-rodo3lo ra1vi+eno .ulo 2i2an+a. K Mli0 i1vini4e ,oli, vas0 do-ar glu,a/ će sve 4o i1ra1i4i ne u1ne,iru+ući osećan+a0 +edino 2o,oću 4eEnike K rekao +e :ovorkov. K Ne veru+4e u 4akva nad,ena 4vrIe,+a. Na+savr3eni+a glu,a.ka 4eEnika Ee ,o5e da se u2oredi sa nedos4i5no, i 4anano, u,e4ni/o, 2rirodo,. =a sa, video u svo, veku ,nogo .uveniE glu,a/a 4eEni.ara i vir4uo1a sviE 3kola i narodnos4i i 4vrdi, da ni+edan od n+iE ni+e ,ogao da dos4igne one visine do ko+iE se nesvesno 2odi5e 2rava glu,a.ka 2odsves4 u1 nevidl+ivo ?suJliran+e? 2rirode. Ne 4re-a 1a-oravi4i da se ,nogi, na+va5ni+i, oso-ina,a na3e slo5ene 2rirode ne ,o5e u2ravl+a4i svesno. Fi,0 na,a ne2ris4u2a.ni,0 oso-ina,a +edino 2riroda u,e da vlada. Se1 n+ene 2o,oći ,i ,o5e,o sa,o deli,i.no0 a ne 2o42uno da vlada,o na3i, veo,a slo5eni, s4varala.ki, a2ara4o, 2re5ivl+avan+a i i1ra5avan+a. Mada sećan+a na oseća+e ukusa0 2i2an+a0 ,irisa i,a+u ,alu 2ri,enu u na3o+ u,e4nos4i0 i2ak ona i,a+u veliki 1na.a+0 sa,o +e n+iEova uloga 2o,oćna.

K M u .e,u +e onaV K 2i4ao sa, +a. K ;-+asniću va, na 2ri,eru K rekao +e For/ov K is2ri.aću va, slu.a+ ko+i sa, 2os,a4rao nedavno: dva ,lada .oveka 2osle nekakve noćne 2i+anke0 sećali su se ,o4iva +edne 4rivi+alne 2olke ko+u su negde slu3ali i sa,i ne 1na+ući gde: K Fo +e -ilo... ,a gde +e 4o -iloV... sedeli s,o kod s4u-a0 ili kod kolone... na2re5ući sećao se +edan od n+iE. K Gakva sad kolonaV K -unio se drugi. K Fi si sedeo levo0 a desno... ko +e sedeo desnoV K /edio +e svo+e vi1uelno 2a,ćen+e 2rvi 2i+ana/. K Niko ni+e sedeo i ni+e -ilo nikakve kolone. M da s,o ,i +eli 34uku 1go4ovl+enu na +evre+ski na.in 4o +e 4a.no i... K ;sećali su se neki rIavi ,irisi kao kolon+ska voda K do-a/io +e 2rvi. K 9a0 da0 K 2o4vrdio +e drugi. K Miris 2arJe,a i 34uka na +evre+ski na.in s4varali su odvra4no ras2olo5en+e0 ko+e se ne ,o5e 1a-oravi4i. Fi u4is/i su i, 2o,ogli da se se4e nekakve da,e ko+a +e sedela s n+i,a i ko+a +e +ela rakove. La4i, su oni ugledali s4o i kako +e on -io 2os4avl+en i s4u- 2ored koga su0 kako se 2oka1alo0 1ais4a sedeli. Pri 4o,e +e +edan 2i+ana/ neo.ekivano 1a2evao ruladu Jlau4e i 2oka1ao kako +e 4u ruladu odsvirao ,u1ikan4. @e4ili su se i sa,oga ka2el,a+s4ora. Fako su0 2os4e2eno0 o5ivl+avali u 2a,ćen+u sećan+a na oseća+e ukusa0 ,irisa0 2i2an+a0 a 2reko n+iE i audi4ivne i vi1uelne u4iske 2onesene sa 4e ve.eri. Na+1ad se +edan 2i+ana/ se4io nekoliko 4ak4ova 4rivi+alne 2olke. 9rugi +e dodao +o3 nekoliko 4ak4ova0 a 1a4i, su o-o+i/a 1a+edno 1a2evali ,o4iv ko+i i, +e vaskrsao u 2a,ćen+u0 dirigu+ući kao ona+ 4a,o ka2el,a+s4or. Mli se na 4o,e ni+e svr3ilo: 2i+an/i su se se4ili nekakve uvrede nanesene u 2i+ano, s4an+u0 2o.eli vrlo va4reno da se 2re2iru i 2onovo se 2osvaIali. D1 ovoga 2ri,era vidi se 4esna ve1a i u1a+a,nos4 na3iE 2e4 .ula0 a u1 4o i u4i/a+ n+iEov na sećan+a e,o/ionalnog 2a,ćen+a. Na 4a+ na.in0 kao 34o vidi4e0 glu,/u +e neo2Eodno ne sa,o e,o/ionalno 2a,ćen+e0 nego i 2a,ćen+e sviE na3iE 2e4 .ula. L-og 4oga 34o +e For/ov o4i3ao i1 Moskve na gos4ovan+e0 ve5-an+a su -ila 2rivre,eno 2rekinu4a. Fre-alo +e da se 1adovol+i,o ?4reningo,?0 igra,a0 gi,nas4iko,0 ,a.evan+e,0 2os4avl+an+e, glasa >2evan+e,A0 is2ravl+an+e, i1govora i nau.ni, 2red,e4i,a. Pres4anko, .asova 2rivre,eno su 2rekinu4i i 1a2isi u dnevniku. Mli u 2osledn+e vre,e u ,o, li.no, 5ivo4u desili su se neki dogaIa+i ko+i su ,i 2o,ogli da nau.i, ne34o vrlo va5no 1a na3u u,e4nos4 i0 2ose-no0 1a e,o/ionalno 2a,.en+e. 8vo 34a se desilo: Nedavno sa, se vraćao kući sa Zus4ovi,. Na Mr-a4i 2re2re.ila na, +e 2u4 velika go,ila sve4a. =a voli, uli.ne s/ene i 1a4o sa, se 2rogurao u 2rve redove. Fa,o se 2red ,o+i, o.i,a uka1ala u5asna slika. Preda ,no, +e le5ao u veliko+ lokvi krvi +edan s4ari 2ros+ak sa ra1,rskani, vili/a,a0 odse.eni, o-e,a ruka,a i sa 2olovino, s4o2ala. 6i/e 2oko+nikovo -ilo +e s4ra3no. Prelo,l+ena don+a vili/a sa 4ruli, s4ara.ki, 1u-i,a is2ala +e i1 us4a i s4r.ala is2red okrvavl+eniE -rkova. 7uke su le5ale odvo+eno od 4ela. D1gledalo +e da su se 2rodu5ile i is2ru5ile na2red0 2roseći ,ilos4in+u. =edan 2rs4 na 3a/i -io +e okrenu4 nagore0 kao da neko, 2re4i. <rE .i1,e sa kos4i,a i ,eso, le5ao +e 4akoIe odvo+eno. Fra,va+ska kola ko+a su s4a+ala nad svo+o, 5r4vo, i1gledala su ogro,na i s4ra3na. ;na su se kao 1ver ke1ila na ,r4va/a i 3i34ala. Go.ni.ar +e o2ravl+ao ne34o u ,o4oru0 verova4no 1a4o da -i 2oka1ao kako +e on neis2ravan i 4i,e se o2ravdao. Nadnev3i se nad le30 s4a+ao +e nekakav .ovek du-oko,isleno gleda+ući u ,r4vo li/e i 1avla.eći u nos le3a +ednu 2rl+avu kr2u. Pored n+ega su se de/a igrala s vodo, i krvl+u. N+i,a se sviIalo kako se ,la1 is4o2l+enog snega s4a2a sa ,la1o, /rvene krvi i od 4oga se s4vara novi ru5i.as4i 2o4ok. =edna 5ena +e 2lakala0 a os4ali su sa rado1nalo3ću0 u5aso, ili gaIen+e, -ul+ili. ;.ekivali su vlas4i0 dok4ora0 kola 1a -r1u 2o,oć i drugo. Ci4ava 4a realis4i.koKna4uralis4i.ka slika 2roi1vodila +e s4ra3an0 2o4resan u4isak i -ila veliki kon4ras4 sun.ano, danu sa 2lavi,0 +asni, i radosni, ne-o, -e1 o-laka. =a sa, se udal+io od ,es4a ka4as4roJe sa 4e5ino, u du3i i nikako nisa, ,ogao da se oslo-odi,

s4ra3nog u4iska. @ećan+e na o2isani 2ri1or ko+e +e i1a1valo u du3i 4e3ko ras2olo5en+e ni+e ,e na2u34alo /eloga dana. Noću sa, se 2ro-udio0 vi1uelno se se4io u2e.a4i+ive slike0 +o3 +a.e sa, 1adrE4ao i 5ivo4 ,i +e i1gledao s4rasan. B sećan+i,a ka4as4roJa ,i +e i1gledala u5asni+a nego u s4va,os4iH ,o5e -i4i 1a4o 34o +e -ila noć0 a u ,raku sve i1gleda s4ra3ni+e. Mli +a sa, 2ri2isivao svo+e s4an+e e,o/ionalno, 2a,ćen+u0 ko+e +e 2o+a.avalo u4isak. =a sa, se .ak o-radovao svo,e s4raEu kao doka1u da vlada, do-ri, 2a,ćen+e, osećan+a. 9andva 2osle slu.a+a ko+i sa, o2isao0 o2e4 sa, 2rola1io 2reko Mr-a4e0 2ored ,es4a ka4as4roJe i neEo4i.no sa, se 1adr5ao ,isleći na ono 34o se 4u nedavno 1-ilo. ;no 34o +e s4ra3no K 2ro3lo +e sve0 sa,o ne,a +ednog l+udskog 5ivo4a. Cis4a.i/a +e ,irno .is4ila uli/u kao da -ri3e 2osledn+e 4ragove ka4as4roJe0 4ra,va+ska kola su veselo 2rola1ila 2reko ko-nog ,es4a0 o-livenog l+udsko, krvl+u. 9anas se 4ra,va+i nisu 1verski ke1ili ni4i 3i34ali kao onda0 već su0 na2ro4iv0 5ivo 1vonili da -i vo5n+a -ila veseli+a. B ve1i s ,o+i, ,isli,a o nes4alnos4i 5ivo4a0 sećan+e na nedavnu u5asnu ka4as4roJu i1,enilo se. ;no 34o +e -ilo gru-o na4uralis4i.ko K i1val+ena vili/a0 odse.ene ruke0 deo noge0 2odignu4 2rs40 de.+a igra sa krvavi, lokva,a K ,ada ,e danas ni+e 2o4reslo ,an+e nego onda0 2o4reslo ,e +e0 i2ak0 sasvi, druga.i+e. D3.e1lo +e sećan+e gaIen+a0 a ,es4o n+ega +avio se 2ro4es4. =a -iE ,ogao ovako da o1na.i, evolu/i+u ko+a se desila u ,o+o+ du3i i u ,o,e 2a,ćen+u: na dan ka4as4roJe +a -iE ,ogao 2od u4isko, onog 34o sa, video da na2i3e, u novina,a o34ru Eroniku kao uli.ni re2or4er0 a ovoga dana0 o ko,e govori,0 +a -iE ,ogao da na2i3e, va4reni Jel+4on 2ro4iv -ru4alnos4i. @lika ka4as4roJe ko+u sa, 1a2a,4io već ,e ne u1-uIu+e na4uralis4i.ki, 2o+edinos4i,a0 nego 5alo3ću i ne5no3ću 2re,a 2oginulo,. 9anas se sa naro.i4o, 4o2lino, seća, li/a one 5ene ko+a +e gorko 2lakala. Cudnova4o kako veliki u4i/a+ vr3i vre,e na evolu/i+u na3iE e,o/ionalniE sećan+a. =u4ros0 4o +es4 nedel+u dana 2osle ka4as4roJe0 +a sa,0 idući u 3kolu0 o2e4 2ro3ao 2ored ko-nog ,es4a i se4io se onoga 34o se ovde desilo. @e4io sa, se -elog snega kao 34o +e ova+ danas. Fo +e 5ivo4. ;2ru5ene /rne Jigure ko+a kao da odla1i nekuda. Fo +e s,r4. Grvi 34o o4i.e. Fo su s4ras4i ko+e se raIa+u u .oveku. Bokolo0 kao sve4li kon4ras40 o2e4 su -ili ne-o0 sun/e0 sve4los40 2riroda. Fo +e ve.nos4. Pre2una 4ra,va+ska kola u 2rola1u i1gledala su ,i kao l+udska 2okolen+a ko+a su se u2u4ila u ve.nos4. D /ela slika0 do nedavno odvra4na0 1a4i, svire2a0 sad +e 2os4ala veli.ans4vena. Mko sa, 2rvog dana E4eo da na2i3e, novinarsku Eroniku0 ako ,e +e 2o4o, ne34o vuklo Jel+4onu JilosoJskoga karak4era0 4o sa, danas sklon 2oe1i+i0 s4iEovi,a0 u1vi3eno+ liri/i. Pod u4i/a+e, evolu/i+e osećan+a i e,o/ionalniE us2o,ena +a sa, 2o.eo da ra1,i3l+a, o Pu3.inovo, slu.a+u0 ko+i ,i +e on nedavno 2ri.ao. Na3 dragi do-ri.ina s2ri+a4el+io se nekada sa o-i.no, devo+ko, i1 sela. aiveli su do-ro0 sa,o +e ona i,ala 4ri nesnosne ,ane: 2rvo0 nei1dr5l+ivo ,nogo +e govorila i0 onako neo-ra1ovana0 -r-l+ala glu2os4iH drugo0 osećao +o+ se vrlo0 vrlo ne2ri+a4an 1adaE i1 us4a i0 4reće0 noću +e u5asno Erkala. Pu3.in se ra1i3ao s n+o,0 a n+ene ,ane su -ile ra1log 4o,e raskidu. Pro3lo +e dos4a vre,ena0 a on +e o2e4 2o.eo da ,a34a o svo+o+ 9ul.ine+i. N+ene nega4ivne oso-ine i1gledale su ,u neva5ne0 vre,e iE +e o,ek3alo0 a do-re oso-ine videle su se +asni+e. ;nda su se slu.a+no sreli. 9ul.ine+a +e slu5ila u s4anu u ko+i se Pu3.in ni+e 4ek onako uselio. Bskoro +e sve 2o3lo 2o s4aro,. @ada0 kad su se n+egova e,o/ionalna sećan+a 2re4vorila u s4varnos40 Pu3.in 2onova ,a34a o raskidu. Gako +e 4o neo-i.no. @ada0 2os4o +e 2ro4eklo neko vre,e od dogaIa+a0 kad se se4i, ka4as4roJe na Mr-a4i0 u ,o, vi1uelno, 2a,ćen+u vaskrsava+u0 2re svega0 4ra,va+ska kola. Mli ne ona ko+a sa, video 4ada0 već druga0 sa.uvana u ,o+i, sećan+i,a 2osle slu.a+a odigranog 1na4no rani+e. ;ve +eseni0 +edno, kasno uve.e sa, se vra4io i1 @4re3n+eva kući0 u Moskvu0 2osledn+i, 4ra,va+ski, koli,a. =o3 se kola nisu dovukla do 2us4iE 2ol+a kada su is2ala i1 3ina. Fre-alo iE +e 2os4avi4i na ,es4o so2s4veni, snaga,a ,alo-ro+niE 2u4nika. Gako su ,i se ogro,na i sna5na u.inila 4ada 4ra,va+ska kola i kako su ni34avni i 5alosni -ili l+udi 2re,a n+i,a. U4eo -iE da re3i, 2i4an+e: 1a34o su se 4a davna3n+a osećan+a sna5ni+e i du-l+e ure1ala u ,o+e e,o/ionalno 2a,ćen+e nego ona osećan+a ko+a sa, nedavno 2re5iveo na Mr-a4iV... M evo i druge neo-i.nos4i is4e vrs4e. @eća+ući se na 1e,l+i o2ru5ena 2ros+aka i ne2o1na4og .oveka ko+i se nad n+i, nadneo0 +a ne ,isli, o ka4as4roJi na Mr-a4i0 već o drugo, slu.a+u: +edno, sa,

na-asao na nekog @r-ina 1gr.enog nad ,a+,uno, ko+i i1di3e na 4ro4oaru. Sednik0 sa o.i,a 2uni, su1a0 gurao +e 1veri u us4a 1aloga+ na,a1an ,ar,elado,. Fa s/ena0 o.evidno0 dirnula ,e +e vi3e nego 2ros+akova s,r4. ;na se du-l+e ure1ala u ,o+e sećan+e. 84o 1-og .ega se sada0 kad ,isli, na uli.nu ka4as4raJu0 seća, ,r4voga ,a+,una0 a ne 2ros+aka @r-ina0 a ne ne2o1na4oga .oveka. Gad -i 4re-alo da 4u s/enu 2renese, na 2o1orni/u0 +a ne -iE i1 svoga sećan+a /r2ao odgovara+ući e,o/ionalni ,a4eri+al0 već drugi0 s4e.en 1na4no rani+e u drugi, okolnos4i,a0 sa 2o42uno drugi, li/i,a0 4o +es4 sa @r-ino, i ,a+,uno,. La34o +e 4o 4akoV For/ov se vra4io s 2u4a i danas +e -io n+egov .as. =a sa, ,u is2ri.ao o evolu/i+i ko+a se desila u ,eni 2osle ka4as4roJe. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2oEvalio ,o+e 2os,a4ran+e. K @lu.a+ sa va,a K rekao +e on K le2o ilus4ru+e 2ro/es kris4ali1a/i+e sećan+a i osećan+a ko+i se de3ava u e,o/ionalno, 2a,ćen+u. @vaki +e .ovek u svo, veku video ne +ednu0 već ,nogo ka4as4roJa. @ećan+a na n+iE .uva+u se u 2a,ćen+u0 ali ne u svi, 2o+edinos4i,a0 već sa,o u 2o+edini, /r4a,a0 ko+e su na.inile na+veći u4isak. ;d ,nogo 4ako os4aliE 4ragova onog 34o +e 2re5ivl+eno o-ra1u+e se +edno veliko0 1gusnu4o0 3iroko i du-oko sećan+e na osećan+a is4e vrs4e. B 4o, sećan+u ne,a ni.eg ne2o4re-nog0 već sa,o ono 34o +e -i4no. Fo +e sin4e1a sviE +ednorodniE osećan+a. ;na u1i,a u o-1ir ne ,ali0 2ose-ni slu.a+0 već sve i1 is4og roda. Fo +e sećan+e u1e4o u veliko, ra1,eru. ;no +e .is4i+e0 gu3će0 ko,2ak4ni+e0 sadr5a+ni+e i o34ri+e nego i sa,a s4varnos4. Na 2ri,er: sravn+u+ući u4isak od ,og 2osledn+eg 2u4a sa rani+i, u4is/i,a0 +a vidi, da +e ovo gos4ovan+e0 iako +e u ,eni os4avilo le2 u4isak0 i2ak 2o,ućeno u ra1ni, ,o,en4i,a si4ni,0 dosadni, ne2ri+a4nos4i,a0 ko+e su 2o4a,nele o234u rados40 ra1-iv3i +e. FakviE sećan+a ne,a, o davni, 2u4ovan+i,a. 8,o/ionalno 2a,ćen+e 2re.is4ilo +e svo+a sećan+a u ka1anu vre,ena. Fo +e do-ro. Gad 4oga ne -i -ilo0 slu.a+ne 2o+edinos4i ugu3ile -i u 2a,ćen+u ono 34o +e glavno0 a 4o glavno -i se i1gu-ilo u si4ni/a,a. <re,e +e odli.an Jil4er i s+a+no .is4ili34e 1a us2o,ene na 2re5ivl+ena osećan+a. Pa ne sa,o 4oH vre,e +e i1vanredan u,e4nik. ;no ne sa,o da 2ro.i3ćava0 nego u,e i da sećan+i,a da 2oe4ski i1gled. LaEval+u+ući 4o+ oso-ini 2a,ćen+a0 .ak i ,ra.ni0 realis4i.ki i gru-o na4uralis4i.ki do5ivl+a+i vre,eno, 2os4a+u le23i0 u,e4ni.ki+i. Fo i, da+e 2rivla.nos4 i u-edl+ivos4. Ga5u da veliki 2esni/i i slikari slika+u sa 2rirodeW Neka 4ako -ude0 ali +e oni ne Jo4ograJi3u0 već se n+o,e nadaEn+u+u i 2ro2u34a+u ,odel kro1 se-e0 do2un+u+ući ga 5ivi, ,a4eri+alo, svoga e,o/ionalnog 2a,ćen+a. Gad -i -ilo druk.i+e i kad -i 2esni/i Jo4ograJski davali svo+e 1lo.in/e0 i1 2rirode0 sa svi,a realis4i.ki, 2o+edinos4i,a ko+e su videli i ose4ili u 5ivi, ,odeli,a0 4akva dela -is,o ,orali od-a/i4i. Posle 4oga +a sa, is2ri.ao For/ovu kako se u ,o,e 2a,ćen+u 1a,en+ivalo sećan+e na 2ros+aka sećan+e, na ,a+,una i sećan+e na +edna 4ra,va+ska kola K drugi,. K Fu ne,a nićeg .udnog K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Goris4eći se već dos4a uo-i.a+eni, 2oreIen+e,0 +a ću reći da ,i ne ,o5e,o ras2olaga4i sećan+i,a na svo+a osećan+a kao kn+iga,a u -i-lio4e/i. Lna4e li vi 34a +e 4o e,o/ionalno 2a,ćen+eV La,isli4e ,nogo kuća0 u kuća,a veliki -ro+ so-a0 u n+i,a -e1-ro+ or,ana i Ji+oka sa ,no34vo, ku4i+a i ku4i+i/a0 a ,eIu n+i,a K u na+,an+o+ -iser. 6ako +e naći kuću0 so-u0 or,an i 2oli/u0 4e5e +e o4kri4i ku4i+u i ku4i+i/uH ali gde +e 4a+ -is4ri 2ogled da naIe -iser ko+i +e danas is2ao0 -lesnuo 1a 4renu4ak i i3.e1ao 1auvekV @a,o će na, slu.a+ 2o,oći da se 2onovo na,eri,o na n+ega. Fako +e i u arEivi na3ega 2a,ćen+a. D u n+e,u 2os4o+e svo+e vrs4e or,ani0 Jioke0 ku4i+e i ku4i+i/e. =edni su 2ris4u2a.ni+i0 drugi ,an+e 2ris4u2a.ni. Gako će,o u n+i,a naći one ?-isere? e,o/ionalniE sećan+a ko+i su 2rvi 2u4 1a-lis4ali i 1auvek i3.e1li0 kao ,e4eori ko+i 1a 4renu4ak -lesnu i 1auvek nes4anuV Gada se oni +ave i sinu u na,a >kao lik @r-ina s ,a+,uno,A -udi4e 1aEvalni M2olonu 34o va, +e 2oslao 4o viIen+e0 ali ne ,a34a+4e da vra4i4e 1auvek i3.e1lo osećan+e. @u4ra će4e se0 ,es4o @r-ina0 se4i4i ne.eg drugog. Ne 4ra5i4e ono +u.era3n+e i -udi4e 1adovol+ni ovi, dana3n+i,. Lna+4e sa,o do-ro da 2ri,i4e nova vaskrsla sećan+a. Fada će se va3a du3a sa novo, energi+o, oda1va4i na ono 34o +e0 1-og .es4og 2onavl+an+a0 2res4alo da +e u1-uIu+e u ko,adu. <i će4e se 1agre+a4i i onda će se0 ,o5da0 +avi4i nadaEnuće. Mli ne 2o,i3l+a+4e da 4raga4e 1a s4ari, -isero, K on +e ne2ovra4no i3.e1ao0 kao +u.era3n+i dan0 kao de4in+a rados40 kao 2rva l+u-av. Frudi4e se da se u va,a svakog dana raIa novo nadaEnuće0 sve5e0 na,en+eno dana3n+e, danu. ;no ne ,ora -i4i sla-i+e od +u.era3n+eg. 9o-ro +e 4o 34o +e ono dana3n+e0 34o +e 2rirodno0 34o se sa,o 4renu4no +avilo i1 skrivni/a da -i 1a2alilo va3e s4varala34vo.

Go ,o5e da odredi ko+i +e s4varala.ki -l+esak 2ravoga nadaEnuća -ol+i ili goriV ;ni su svi na svo+ na.in le2i već sa,i, 4i, 34o su K nadaEnuće. B 2o.e4ku .asa +a sa, u,olio Mrkadi+a Nikola+evi.a da ,e oslo-odi su,n+e. K Lna.i K rekao sa, K -iseri nadaEnuća nala1e se u na,a sa,i,a0 a ne dola1e na, u du3u s2ol+a0 ne doleću odo1go0 od M2olonaV Lna.i0 oni su0 4ako reći0 2o 2oreklu drugorodni0 a ne 2rvorodniV K Ne 1na,W K i1-egao +e Mrkadi+e Nikola+evi. da odgovori K Pi4an+a 2odsves4i nisu 2ris4u2a.na ,o,e ra1u,u. ;si, 4oga0 +a neću da u-i+a, 4a+ans4venos4 ko+o, s,o ,i navikli da o-avi+a,o 4renu4ke nadaEnuća. Fa+ans4venos4 +e le2a i ona 2o-uIu+e s4varala34vo. K Mli 1ar +e sve 34o ,i 2re5ivl+u+e,o na 2o1orni/i 2o 2oreklu drugorodnoV Pa 1ar ,i ne 2re5ivl+u+e,o i 2o 2rvi 2u4V 84o0 +a -iE E4eo da 1na,: +e li do-ro ili ni+e kad na, se na 2o1orni/i 2rvi 2u4 +ave osećan+a ko+a ,i nis,o nikad iskusili u 2ravo,e 5ivo4uV K insis4irao sa, +a. K Lavisi od 4oga kakva K rekao +e For/ov. 8vo0 na 2ri,er0 2re42os4avi,o da vi igra4e Ua,le4a0 da u 2osledn+e, .inu nasrće4e sa ,a.e, na svoga druga Zus4ova ko+i igra kral+a i da s4e 2rvi 2u4 u 5ivo4u ose4ili do4le ne2o1na4u0 neodol+ivu 5eI 1a krvl+u. Pre42os4avi,o0 dal+e0 da će se 2oka1a4i da +e ,a. 4u20 rekvi1i4arski i sve će se svr3i4i -e1 krvi0 ali ,o5e doći do odvra4ne 4u.e0 1-og ko+e će se ,ora4i 2re vre,ena da s2us4i 1avesa i da se sas4avi 2ro4okol is4rage. =e li korisno 1a 2reds4avu ako se glu,a/ 2reda 4akvo, 2rvorodno, osećan+u i doIe do 4akvog ?nadaEnuća?V K Lna.i0 2rvorodna osećan+a nisu 5el+enaV K E4eo sa, +a da sEva4i, do kra+a. K Na2ro4iv0 ona su veo,a 5el+ena K u,irivao ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. ;na su ne2osredna0 +aka0 i,a+u -o+e0 sa,o se na 2o1orni/i ne ,aniJes4u+u onako kako se va,a .ini0 4o +es4 ne u dugi, 2eriodi,a0 kro1 /eo .in. Prvorodna osećan+a i1-i+a+u na ,o,en4e i 2o3kro2l+u+u ulogu u 2o+edini, e2i1oda,a. B 4o, vidu ,i iE na 2o1orni/i 5eli,o u na+većo+ ,eri i +a iE 2o1dravl+a, od sveg sr/a. Neka na, se .e3će +avl+a+u i neka i1o34rava+u is4ini4os4 s4ras4i ko+u ,i u s4varala34vu na+vi3e /eni,o. Neo.ekivanos40 ko+a +e skrivena u 2rvorodni, osećan+i,a0 skriva u se-i neodol+ivu ,oć u1-uIen+a 1a glu,/a. =edno ne val+a: ,i ne vlada,o ,o,en4i,a 2rvorodnog 2re5ivl+avan+a0 već oni vlada+u na,aH 1-og 4oga na, ni34a drugo ne os4a+e nego da 2i4an+e o n+i,a os4avi,o 2rirodi0 a se-i da ka5e,o: ako 2rvorodna osećan+a ,ogu da se 1a,e4nu K neka se sa,a +ave kad i, +e 2o4re-no0 sa,o da ne idu u raskorak sa ko,ado, i ulogo,. K Lna.i0 ,i s,o ne,oćni u 2i4an+i,a 2odsves4i i nadaEnućaW K u1viknuo sa, +a klonuli, glaso,. K M 1ar se na3a u,e4nos4 i n+ena 4eEnika svode sa,o na 2rvorodna osećan+aV ;na su re4ka ne sa,o na 2o1orni/i0 nego i u sa,o, 5ivo4u K u,irio ,e +e For/ov. Pos4o+e 2onovl+ena osećan+a ko+a na, +e dalo e,o/ionalno 2a,ćen+eW Nau.i4e se0 2re svega0 da se koris4i4e n+i,a. ;na su na, 2ris4u2a.ni+a. 7a1u,e se0 neo.ekivano0 2odsvesno ?nai4i+e? 2rivla.no +eW ;no +e na3 san i o,il+eni o-lik s4varala34va. Mli 4o ne 1na.i da +e 2o4re-no u,an+iva4i 1na.a+ svesniE sećan+a 2ooovl+eniE 2reko e,o/ionalnog 2a,een+a. Na2ro4iv0 vi iE ,ora4e vole4i0 +er se sa,o 2reko n+iE ,o5e do i1vesnog s4e2ena u4i/a4i na nadaEnuće. Fre-a se se4i4i osnovnog 2rin/i2a na3ega 2rav/a: ?2odsvesno kro1 svesno?. Ponovl+ena sećan+a 4re-a vole4i +o3 i 1-og 4oga 34o glu,a/ ne da+e ulo1i 2rva sećan+a ko+a ,u 2adnu na 2a,e40 već uvek i1a-rana0 na+dra5a0 na+-li5a0 na+u1-udl+ivi+a0 sećan+a na 5iva osećan+a ko+a +e sa, 2re5iveo. aivo4 li.nos4i ko+a se 2reds4avl+a0 sa4kan od oda-ranog ,a4eri+ala e,o/ionalnog 2a,ćen+a0 .es4o +e dra5i s4varao/u nego n+egov o-i.an0 svakodnevni0 l+udski 5ivo4. Lar 4o ni+e 2odloga 1a nadaEnućeW @vo+e so2s4veno i na+-ol+e 34o +e glu,a/ i1a-rao 2a5l+ivo se i1nosi na 2o1orni/u. Pri 4o,e se Jor,a i a,-i+en4 ,en+a+u 2re,a 2o4re-i ko,ada0 ali glu,.eva l+udska osećan+a0 is4ove4na sa osećan+i,a u ulo1i0 ,ora+u os4a4i 5iva. ;na se ne ,ogu JalsiJikova4i0 ni4i 1a,eni4i drugi,0 unaka5eni, glu,a.ki, i1igravan+e,. K GakoV K 1a.udio se :ovorkov K B svi,a uloga,a: Ua,le4u0 Mrka3ki i Nesrećkoviću0 i Ule-u i Zećeru i1 ?Plave 24i/e? K ,i ,ora,o da se koris4i,o svo+i, so2s4veni, osećan+i,aV K Pa kako druk.i+eV K sad o2e4 ni+e sEva4io Mrkadi+e Nikola+evi. K :lu,a/ ,o5e da 2re5ivl+u+e sa,o svo+e so2s4vene e,o/i+e. Dli vi Eoće4e da glu,a/ u1i,a odnekud uvek nova i nova 4uIa osećan+a 2a i sa,u du3u 1a svaku ulogu ko+u igraV Lar +e 4o ,ogućnoV Goliko -i 4re-alo du3a da on s,es4i u se-eV Ne ,o5e,o i3.u2a4i i1 se-e so2s4venu du3u i u,es4o n+e u1e4i na 2oslugu drugu0 ko+a na, +e

1godni+a 1a ulogu. ;dakle +e u1e4iV ;d ,r4ve0 +o3 neo5ivl+ene ulogeV Mli ona sa,a .eka da +o+ da,o du3u. Mo5e se u1e4i na 2oslugu odelo i .asovnik0 ali se ne ,o5e u1e4i od drugoga .oveka ili od uloge osećan+e. Neka ,i ka5u kako se 4o radiW Mo+e osećan+e 2ri2ada nera1dvo+no ,eni0 a va3e K va,a. Mo5e se sEva4i4i0 ,o5e se saoseća4i uloga0 ,o5e,o se-e s4avi4i na n+eno ,es4o i 2o.e4i de+s4vova4i is4o onako kao li.nos4 ko+u igra,o. Fa s4varala.ka radn+a i1a1vaće i u sa,o,e glu,/u sa ulogo, analogna 2re5ivl+avan+a. Mli 4a osećan+a ne 2ri2ada+u li.nos4i ko+u 2reds4avl+a,o0 ko+u +e s4vorio 2esnik0 već sa,o, glu,/u. Ma 34a vi ,a34ali0 ,a 34a 2re5ivl+avali u s4varnos4i ili u uo-ra1il+i0 uvek će4e os4a4i ono 34o s4e. Nikada na 2o1orni/i ne ods4ran+u+4e svo+u li.nos4. Bvek de+s4vu+4e kao .ovekKglu,a/. ;d se-e ne ,o5e,o nikuda 2o-eći. Mko se odre.e,o svoga +a0 i1gu-iće,o 2odlogu0 a 4o +e na+s4ra3ni+e. Gad .ovek na 2o1orni/i i1gu-i se-e0 onda od+edan2u4 2res4a+e 2re5ivl+avan+e i nas4a+e i1igravan+e. L-og 4oga0 ,a koliko da igra4e0 ,a 34a da 2reds4avl+a4e0 uvek0 -e1 ikakvog i1u1e4ka0 ,ora4e se koris4i4i so2s4veni, osećan+e,. Naru3i4i 4a+ 1akon 4o +e is4o Z4o i u-i4i li.nos4 ko+u glu,a/ 2reds4avl+a0 li3i4i +e 4re2erave0 5ive l+udske du3e0 ko+a +edina da+e 5ivo4a ,r4vo+ ulo1i. K Pa kako će,o /eloga 5ivo4a igra4i sa,oga se-eW K i1nenadio se :ovorkov. K B2ravo 4o K 2riEva4io +e For/ov K uvek i ve.no igra4i na 2o1orni/i +edino sa,oga se-e0 ali u ra1ni, odnosi,a0 ko,-ina/i+a,a 1ada4aka0 da4i, okolnos4i,a0 usaIeni, u se-e uloge radi0 2rekal+eni, u va4ri so2s4veniE e,o/ionalniE sećan+a. ;na su na+-ol+i i +edini ,a4eri+al 1a unu4arn+e s4varala34vo. Goris4i4e se n+i,a i ne ra.una+4e na 2o1a+,i/e od drugiE. K Mli0 i1vini4e ,oli, vas K -unio se :ovorkov K ne inogu +a u se-e s,es4i4i sva osećan+a sviE uloga sve4skoga re2er4oara. K ;ne uloge ko+e nisu u va,a vi nikada neće4e do-ro igra4i. ;ne nisu va3 re2er4oar. Ne 4re-a glu,/e ra1likova4i 2o JaEu0 već 2o n+iEovo+ unu4arn+o+ su34ini. K Pa kako ,o5e +edan .ovek da -ude i Mrka3ka i Ua,le4V K .udili s,o se ,i. K Pre svega0 glu,a/ ni+e ni ovo ni ono0 on +e ono 34o +e. Covek sa +asno ili -ledo i1ra5eno, unu4ra3n+o, i s2ol+a3n+o, individualno3ću. B 2rirodi i1vesnog glu,/a ,o5e ne -i4i ,angu2luka Mrka3ke @rećkovića i 2le,eni4os4i Ua,le4ove0 ali se,e i 1a,e/i go4ovo sviE l+udskiE oso-ina ili 2oroka u n+e,u 2os4o+e. B,e4nos4 i du3evna 4eEnika glu,.eva ,ora+u -i4i u2ućeni 4ako da u,e+u 2rirodni, 2u4e, u se-i naći se,e 2rirodniE l+udskiE oso-ina i 2oroka0 a 1a4i, ga 2odi1a4i i ra1vi+a4i 1a ovu ili onu ulogu. Na 4a+ na.in dusu one li.nos4i ko+a se 2reds4avl+a na 2o1orni/i glu,a/ će ko,-inova4i i Jor,ira4i i1 5iviE l+udskiE ele,ena4a so2s4vene du3e0 i1 e,o/ionalniE sećan+a i os4alog. Fo 34o ,i +e o4krio Mrkadi+e Nikola+evi. +o3 ,i ni+e ula1ilo u glavu i +a sa, ,u rekao. K Goliko i,a no4a u ,u1i/iV K u2i4ao +e on ,ene K @a,o seda, K odgovorio +e od,aE K M ,eIu4i,0 ko,-ina/i+e od 4iE seda, no4a +o3 ni i1daleka nisu is/r2ene. M koliko u .oveku i,a du3evniE ele,ena4a0 s4an+a0 ras2olo5en+a0 osećan+aV =a iE li.no nisa, -ro+ao0 ali ne su,n+a, da iE i,a vi3e nego no4a u ,u1i/i. La4o0 ,o5e4e -i4i ,irni da će4e iE i,a4i dovol+no 1a /eo va3 glu,a.ki 5ivo4. La4o se 2os4ara+4e o 4o,e da0 na+2re0 u2o1na4e sreds4va i na.ine kako se i1 svo+e du3e /r2e e,o/ionalni ,a4eri+al0 a 1a4i,0 sreds4va0 i na.ine kako se od n+ega s4vara+u -eskona.ne ko,-ina/i+e l+udskiE du3a uloga0 karak4era0 osećan+a i s4ras4i. K B .e,u se sas4o+e 4a sreds4va i na.iniV insis4irao sa, +a. K Pre svega0 u 4o,e da nau.i,o kako se o5ivl+u+e e,o/ionalno 2a,ćen+e K o-+asnio +e For/ov. K Gako se ono o5ivl+u+eV K nisa, 2o2u34ao +a. K <i 1na4e da se 4o radi u1 2o,oć ,nogiE unu4arn+iE sreds4ava i 2okre4a.a. Mli 2os4o+e i s2ol+ni 2okre4a.i i sreds4va. ; n+i,a idući 2u40 +er +e 4o slo5eno 2i4an+e. 9anas +e ve5-a odr5ana i1a s2u34ene 1avese u ?s4anu Malol+e4kove?0 kako s,o ga ,i 1vali. Mli nis,o ,ogli da ga 2o1na,o. Fa,o gde +e -ila gos4inska so-a sada se nala1ila 4r2e1ari+a0 rani+a 4r2e1ari+a 2re4vorila se u s2avaću so-u0 od sale +e na2ravl+eno nekoliko so-i/a is2regraIivaniE or,ani,a. @vuda rIav0 +ev4in na,e34a+. D1gledalo +e da se u s4an uselila neka 34edl+iva 5ena ko+a +e rani+e le2 s4an 2re4vorila u +ev4ine ,e-lirane so-e kako -i do3la do do-rog 2riEoda. K @rećno novo nasel+eW K 2o1dravio nas +e Dvan Pla4onovi..

Gada su se u.eni/i 2ri-rali0 2o.eli su u Eoru 4ra5i4i da i, vra4e rani+i 2ri+a4ni ?,alol+e4kovski s4an?0 +er se u novo, s4anu oseća+u rIavo i neće ,oći do-ro da rade. K Ni34a se ne ,o5e u.ini4i K od-i+ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. ` 7ani+e s4vari -ile su 2o4re-ne u 2o1ori34u 1a 4ekući re2er4oar0 a na,a su u 1a,enu dali ono 34o su ,ogli i 2red,e4e ra1,es4ili kako su u,eli. Mko va, se ne sviIa0 ra1,es4i4e sa,i ono 34o i,a4e 4ako da va, -ude 2ri+a4no. Nas4ala +e u5ur-anos40 rad +e 2o.eo uveliko. Bskoro +e nas4ao 2o42un nered. K @4o+4eW K viknuo +e Mrkadi+e Nikola+evi. K Gakva sećan+a u e,o/ionalno, 2a,ćen+u i kakva 2onovl+ena osećan+a u va,a i1a1iva s4voreni EaosV K B Mr,aviru... kada... evo... 1e,l+o4res... kreće se... na,e34a+... 4akoIe... K ,r,l+ao +e na3 /r4a. i geo,e4ar B,noviE. K Ne 1na, kako da ka5e,. Gada 2arke4ari 2red 2ra1nik... K sećala se <el+a,inova. K Fako ,i +e 5ao0 dragi ,o+i0 na du3i ,i +e 4e3ko K va+kala se Malol+e4kova. B ras2oreIivan+u na,e34a+a 2oisle 4oga nas4ale su nesuglasi/e. =edni su 4ra5ili +edno ras2olo5en+e0 drugi K drugo0 2re,a ono, du3evno, s4an+u i oni, e,o/ionalni, se/an+i,a ko+a su se +avila u n+i,a kad su videli ovakav ili onakav ras2ored na,e34a+a. Na kra+u su na,e34a+ ras2oredili dos4a do-ro. Mi s,o 2riEva4ili ras2ored0 ali s,o 4ra5ili vi3e sve4los4i. @ada +e 2o.ela de,ons4ra/i+a sve4losniE i 1vu.niE eJeka4a. B 2o.e4ku su dali +aku sun.anu sve4los4 i u du3i na, +e -ilo veselo. Ds4ovre,eno i1a 2o1orni/e 2o.ela +e si,Joni+a 1vukova: au4o,o-ili0 1von+en+e 4ra,va+a0 Ja-ri.ke sirene0 udal+eno 1vi5dan+e loko,o4iva0 sve +e 4o svedo.ilo o 2o.e4ku dnevnog rada. La4i, +e 2os4e2eno nas4a+ala 2olusve4los4. ;-avio nas +e su,rak. Silo +e 2ri+a4no0 ,irno i ,alo 4u5no. B na,a se s4varalo ras2olo5en+e 1a san+aren+e0 o.ni ka2/i su na, 2os4ali 4e3ki. Po4o, se digao +ak ve4ar0 skoro olu+a. Pro1orska s4akla su se 4resla0 ve4ar +e Eu.ao i 1vi5dao. Ne34o kao ki3a ili kao sneg 4uklo +e u 2ro1orska s4akla. Gako +e nes4alo sve4los4i0 4ako se sve u4i3alo... uli.ni 1vu/i su 2res4ali. B susedno+ so-i i1-i+ao +e sa4. ;nda +e neko 1asvirao na klaviru0 na+2re gro,ko0 a 2o4o, 4iEo i 4u5no. B di,n+aku +e 1avi+alo i du3a na, se ras4u5ila. M u so-i +e već nas4alo ve.e0 u2al+ene su la,2e0 1vu/i klavira su se u4i3ali. La4i, +e u dal+ini0 i1a 2ro1orskiE s4akala0 sa 4orn+a i1-ilo dvanaes4. Ponoć. La/arila se 4i3ina. Pod 2odo, +e gri/kao ,i3. @ vre,ena na vre,e0 .ule su se au4o,o-ilske sirene i kra4ak 2isak loko,o4ive. Na+1ad +e sve 1a,uklo0 nas4ala +e gro-na 4i3ina a 4a,a. Posle nekog vre,ena 2o+avili su se sivi 4onovi svi4an+a. Gada +e u so-u 2rodro 2rvi 1rak sun/a0 ,eni se u.inilo da sa, se 2onovo rodio. Na+vi3e se odu3evio <+un/ov. K 6e23e nego u 5ivo4uW K uveravao nas +e on. K B 5ivo4u kro1 .i4ava dvadese4.e4iri .asa ne ,o5e,o 2ri,e4i4i u4i/a+ sve4los4i K o-+a3n+avao +e svo+e u4iske Zus4ov K ali kada su 1a nekoliko ,inu4a0 kao ovo sad0 2ro,akli svi dnevni i noćni 2relivi 4onova ,o5e,o ose4i4i snagu ko+u oni i,a+u nad na,a. K La+edno sa sve4lo3ću i 1vuko, ,en+a+u se i osećan+a: .as 4uga0 .as u1ne,irenos40 .as rados4... K ka1ivao sa, +a svo+e u4iske K Cas na, se .lni da se nala1i,o u -olesnikovo+ so-i i ,ole nas da govori,o 4i3e. Cas na, i1gleda da svi 5ive ,irno i da ni+e 4ako rIavo 5ive4i na sve4u. Fada se oseća,o kre2ki i E4eli -is,o da govori,o glasni+e. K Gao 34o vidi4e K -r1o +e dodao Mrkadi+e Nikala+evi. K sredina u ko+o+ s,o u4i.e na na3e osećan+e. D 4o se de3ava ne sa,o u realno+ s4varnos4i nego i na 2o1orni/i. ;vde ,i i,a,o svo+ 5ivo40 svo+u 2rirodu0 3u,e0 2lanine0 ,ora0 gradove0 sela0 dvorove i 2odru,e. ;ni 5ive 2reds4avl+eni na slikarski, 2la4ni,a. B ruka,a 4alen4ovanoga redi4el+a sva 2o,oćna 2o1ori3na sreds4va i eJek4i neće i1gleda4i kao gru-i JalsiJika4i0 nego će 2os4a4i u,e4ni.ko delo. Gada su oni unu4ra 2ove1ani sa du3evni, 5ivo4o, li.nos4i u ko,adu0 onda s2ol+na sredina do-i+a .es4o na 2o1orni/i +o3 va5ni+i 1na.a+ nego .ak i u sa,o+ s4varnos4i. 7as2olo5en+e ko+e +e ona i1a1vala0 ako odgovara 2o4re-a,a ko,ada0 i1vanredno skreće 2a5n+u na unu4arn+i 5ivo4 uloge0 u4i.e na 2siEu i na 2re5ivl+avan+e i1voIa.evo. Na 4a+ na.in su s2ol+na s/enska sredina i ras2olo5en+e ko+e ona s4vara 2okre4a.i na3ega osećan+a. L-og 4oga0 ako glu,i/a 2reds4avl+a Margare4u ko+u ku3a MeJis4oJel 1a vre,e ,oli4ve0 neka +o+ redi4el+ da odgovara+uće /rkveno ras2olo5en+e. ;no će 2o,oći glu,i/i da ose4i ulogu. :lu,/u ko+i igra s/enu 8g,on4a u 4a,ni/i neka redi4el+ s4vori odgovara+uće ras2olo5en+e nasilnoga

usa,l+eni34va. :lu,a/ će -i4i 1aEvalan 1a 4o0 +er će ras2olo5en+e da4i s,isao osećan+u. Neka na, i drugi 1akulisni s4varao/i 2reds4ave 2o,ognu s/enski, sreds4vi,a ko+a n+i,a s4o+e na ras2olagan+u. B n+iEovi, ,ogućnos4i,a i u n+iEovo+ u,e4nos4i 4akoIe su skriveni -udio/i na3eg e,o/ionalnog 2a,ćen+a i 2onovl+eniE osećan+a. K M 34a će -i4i ako redi4el+ s4vori divnu s2ol+nu sredinu0 ali ko+a ,alo odgovara unu4arn+o+ su34ini ko,adaV K 2i4ao +e Zus4ov. K Na 5alos40 4o se .es4o de3ava i uvek -iva vrlo rIavo0 +er 2ogre3ka redi4el+eva gura glu,/e na ne2ravilan 2u4 i s4vara 2regradu i1,eIu n+iE i n+iEoviE uloga. K M ako +e s2ol+na redi4el+ska sredina 2ros4o rIava0 34a ondaV K 2i4ao +e neko. K Fada +e +o3 goreW 7ad redi4el+a i 1akulisniE 4vora/a 2reds4ave odve3će di+a,e4ralno 2ro4ivno, re1ul4a4u: u,es4o da 2rivla.i 2a5n+u glu,.evu na 2o1orni/u i na ulogu0 neus2ela sredina od-iće glu,/a od onoga 34o +e na 2o1orni/i i 2reda4i ga vlas4i ,nogol+udne go,ile sa one s4rane ra,2e. K M 34a će -i4i ako redi4el+ da u s2ol+no+ o2re,i 4rivi+alnos40 4ea4ralnos40 neukusnos4 kao 34o +e ona ko+u sa, +u.e video u N... 2o1ori34uV K u2i4ao sa, +a. K B 4o, slu.a+u 4rivi+alnos4 će o4rova4i glu,/a svo+i, o4rovo, i on će 2oći 1a redi4el+e,. La neke su u s/ensko+ 4rivi+alnos4i skriveni veo,a ,oćni ?-udio/i?. Gao 34o vidi4e0 s2ol+na o2re,a 2reds4ave +e ,a. sa dve o34ri/e u ruka,a redi4el+a. ;na ,o5e done4i koliko koris4i0 4oliko i 34e4e. Neka se sa,i glu,/i u.e da gleda+u0 da vide i da 2ri,a+u ono 34o iE okru5ava na 2o1orni/i i da se ne2osredno 2reda+u ras2olo5en+u ko+e +e s4vorila s/enska ilu1i+a. <lada+ući 4akvo, s2oso-no3ću i ve34ino,0 glu,a/ će ,oći da koris4i 1a se-e sve 2okre4a.e ko+i su skriveni u s2ol+no+ s/ensko+ o2re,i. @ad 2os4avl+a, 2i4an+e K 2rodu5io +e For/ov K da li svaka do-ra dekora/i+a 2o,a5e glu,/u i 2okreće n+egovo e,o/ionalno 2a,ćen+eV La,isli4e velikole2na 2la4na0 ko+a +e na/r4ao 2o1na4i slikar0 i1vanredni 2o1navala/ -o+a0 lini+a i 2ers2ek4ive. Pogleda+4e na 4a 2la4na i1 gledali34a i vas će ne34o 2ovući na 2o1orni/u. M doIi4e sa,i na 2o1orni/u0 vi će4e se ra1o.ara4i i 1a5eleće4e da ode4e. B .e,u +e 4a+naV B 4o,e 34o ako se u dekora/i+a,a ra.unalo sa,o na slikars4vo0 a 1a-oravl+eno +e ono 34o +e 2o4re-no glu,/i,a0 ono neće -i4i 2rikladno 1a 2o1orni/u. B 4akvi, s/enski, 2la4ni,a0 kao na sli/i0 u,e4nik i,a 2osla sa,o sa dve0 a ne sa 4ri di,en1i+e: sa 3irino, i sa visino,. Z4o se 4i.e du-ine ili druk.i+e govoreći s/enskog 2oda0 on će os4a4i 2ra1an i ,r4av. <i i1 iskus4va 1na4e 34a 1a glu,/a 1na.i go0 gladak0 2ra1an 2od 2o1orni/e0 kako +e 4e3ko na n+e,u se usredsredi4i0 naći se-e .ak i u ,alo+ ve5-i ili u 2ros4o+ e4idi. M 2ro-a+4e na 4akvo, 2odu0 kao na kon/er4no, 2odi+u,u0 da i1iIe4e na ra,2u i odigra4e /eo ?5ivo4 l+udskoga duEa? u uloga,a Ua,le4a0 ;4ela0 Mak-e4a. Gako +e 4o 4e3ko -e1 redi4el+eve 2o,oći0 -e1 ras2oreda0 -e1 2red,e4a i na,e34a+a na ko+e se .ovek ,o5e osloni4i0 ses4i0 nasloni4i se0 oko ko+iE ,o5e da se gru2i3eW @vaki 4akav 2olo5a+ 2o,a5e na, da 5ivi,o na 2o1orni/i i da 2las4i.no ,aniJes4u+e,o svo+e unu4arn+e ras2olo5en+e. Gada +e ras2ored na s/eni -oga40 4o se 2os4i5e lak3e nego kad glu,a/ s4o+i 2red ra,2o, kao drvo. Na,a +e 2o4re-na 4reća di,en1i+a0 4o +es4 ,odeliran 2od na 2o1orni/i 2o ko+e, se kreće,o0 na ko,e 5ivi,o i de+s4vu+e,o. Freća di,en1i+a na, +e neo2Eodni+a nego 2rve dve. Gakve koris4i i,a+u glu,/i 34o 2o1adi0 i1a na3iE leIa visi divna dekora/i+a geni+alne 2ale4eV Mi +e .es4o i ne vidi,o0 +er s4o+i,o okrenu4i n+o+ leIi,a. ;na nas sa,o o-ave1u+e da do-ro igra,o da -is,o -ili dos4o+ni 4e 2o1adineH ona na, ne 2o,a5e0 +er +e slikar kad +u +e s4varao ,islio sa,o o n+o+ i 2oka1ivao sa,o se-e0 1a-oraviv3i na glu,/a. M gde će4e naći 4akve geni+e0 4akve 4eEni.are ko+i ,ogu da s4anu 2red suJlersku 3kol+ku i da -e1 svake 2o,oći sa s4rane0 -e1 ,i1ans/ene0 -e1 redi4el+a i slikara0 2oka5u svu unu4ra3n+u su34inu ko,ada i ulogeV 9ok na3a u,e4nos4 ne doIe do na+vi3eg s4e2ena savr3ens4va u o-las4i 2siEo4eEnike0 ko+a će da4i ,ogućnos4 glu,/u da sa,0 -e1 4uIe 2o,oći re3ava svo+e s4varala.ke 1ada4ke0 ,i će,o 2ri-egava4i usluga,a redi4el+a i drugiE 1akulisniE 4vora/a 2reds4ave0 u .i+i, se ruka,a nala1e svi ,ogući dekora4ivni0 2ros4orni0 sve4losni0 1vu.ni i drugi 2okre4a.i na 2o1orni/i. K La34o s4e se vi sku2ili 4u u ugluV K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. Malol+e4kovo+. K =a sa,... dal+e. Ne ,ogu0 ne ,oguW K u1-udila se ona0 2ovla.eći se sve du-l+e u ugao i skriva+ući se od 1-un+enoga <+un/ova. K M 1a34o s4e se vi ra1,es4ili 4ako ugodno svi 1a+ednoV K o-ra4io se For/ov gru2i u.enika ko+i su se

2ona,e34ali na divanu0 kod s4ola0 u na+2ri+a4ni+e, ku4iću0 .eka+ući dola1ak Mrkadi+a Nikola+evi.a. K 84o... slu3a,o... 3aleW K odgovorio +e /r4a. B,noviE. K M vi 34a radi4e kod la,2e udvo+e sa :ovorkovi, K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. <el+a,inovo+. K =a... +a... ne 1na,... kako da ka5e,... K 1-unila se ona. K Ci4a,o 2is,o... i 1a4o... ali u s4vari ne 1na, 1a34o... K M vi 34o 3e4a4e sa Zus4ovi,V K 2i4ao +e ,ene For/ov. K Ne34o ra1,i3l+a,o K odgovorio sa, +a. K =edno, re.i K 1akl+u.io +e Mrkadi+e Nikola+evi. K svaki od vas 2re,a ras2olo5en+u0 2re,a svo, 2re5ivl+avan+u i 2re,a 2oslu i1a-rao +e na+udo-ni+e ,es4o0 s4vorio odgovara+uću ,i1ans/enu i u2o4re-io 1a svo+u svrEu0 a ,o5e -i4i i o-ra4no: ,i1ans/ena ,u +e odredila 2osao0 1ada4ak. For/ov +e seo kod ka,ina0 a ,i 2re,a n+e,u. Neki su 2ovukli s4oli/e da -i -ili -li5e i da -i -ol+e .uli: +a sa, se s,es4io kod s4ola sa la,2o,0 kako -iE ugodni+e Eva4ao -ele3ke. :ovorkov i <el+a,inova s,es4ili su se 1a+edno 2odal+e da -i ,ogli 3a2u4a4i. K M sad0 1a34o s4e vi seli ovde0 vi 4a,o0 a vi kod s4olaV K o2e4 +e 1a4ra5io o-+a3n+en+a Mrkadi+e Nikola+evi.. Mi s,o ,u 2onova o-+asnili svo+e radn+e0 i1 .ega +e Mrkadi+e Nikola+evi. o2e4 o-+asnio da s,o ,i0 svaki na svo+ na.in0 u2o4re-ili ,i1ans/enu 2re,a ras2oredu0 2oslu0 ras2olo5en+u i 2re5ivl+avan+i,a. La4i, nas +e Mrkadi+e Nikola+evi. vodio u ra1ne uglove so-e K u svako, +e na,e34a+ -io ra1li.i4o ras2oreIen K i 4ra5io da odredi,o kakva ras2olo5en+a0 e,o/ionalna sećan+a i 2onovl+ena 2re5ivl+avan+a oni i1a1iva+u u na3o+ du3i. Mi s,o ,orali da odredi,o u kakvi, -is,o se 2rilika,a i kako koris4ili da4o, ,i1ans/eno,. Posle 4oga +e For/ov sa, 2o svo,e naEoden+u na2ravio 1a nas ni1 ,i1ans/ena0 a ,i s,o ,orali da se se4i,o i da odredi,o u kakvi, -i na, du3evni, s4an+i,a0 u kakvi, uslovi,a0 u kakvo, ras2olo5en+u ili da4i, okolnos4i,a -ilo udo-no da sedi,o onako kako na, +e on 2oka1ao. 9rugi, re.i,a: dok s,o rani+e ,i sa,i s4varali ,i1ans/enu0 2o svo,e ras2olo5en+u0 2o osećan+u 1ada4ka radn+e0 sada +e Mrkadi+e Nikola+evi. u.inio 4o 1a nas0 a ,i s,o ,orali sa,o o2ravda4i 4uIu ,i1ans/enu0 4o +es40 2o4ra5i4i odgovara+uće 2re5ivl+avan+e i radn+u0 naći u n+i,a odgovara+uće ras2olo5en+e. Po re.i,a For/ova0 kako dva 2rva slu.a+a K s4varan+e so2s4vene ,i1ans/ene0 4ako i 4reći slu.a+ K o2ravdavan+e 4uIe0 glu,a/ s4alno sre4a u 2rak4i.no, radu. @4oga +e neo2Eodno da u,e,o n+i,a do-ro vlada4i. La4i, +e -io na2ravl+en eks2eri,en4 ?doka1a 2ro4ivni,?. Mrkadi+e Nikola+evi. i Dvan Pla4onovi. seli su 4ako kao da će 2o.e4i .as. Mi s,o se s,es4ili 2re,a ?2oslu i ras2olo5en+u?. Mli +e For/ov i1,enio ,i1ans/enu ko+u s,o ,i i1a-rali 4oliko da +e nis,o ,ogli 2o1na4i. ;n +e na,erno 2osadio u.enike neudo-no0 su2ro4no ras2olo5en+u i ono, 34o s,o ,orali da radi,o. =edni su -ili sasvi, daleko0 drugi0 ,ada -li1u 2redava.u0 okrenu4i n+e,u leIi,a. Nesaglasnos4 ,i1ans/ene sa du3evni, s4an+e, i 2oslo, s2u4avala +e osećan+e i i1a1ivala unu4arn+i 2ore,eća+. Fa+ 2ri,er +e +asno 2oka1ao koliko +e 2o4re-na ve1a i1,edu ,i1ans/ene i du3evnog s4an+a glu,.evog i kakvo +e 1lo kada se 4a ve1a naru3i. La4i, +e Mrkadi+e Nikola+evi. naredio da se sav na,e34a+ ras2oredi 2ored 1idova0 da u.eni/i sednu na 2od0 a na sredini0 na golo, 2odu da se na,es4i sa,o +edna naslon+a.a. ;nda +e0 2o1iva+ući 2o redu svakog u.enika0 4ra5io da sa 4o, naslon+a.o, is/r2e sve 2olo5a+e ko+e ,o5e da i1,isli uo-ra1il+a. @vi 2olo5a+i0 ra1u,e se0 ,orali su -i4i o2ravdani K 1a,i3l+u uo-ra1il+e0 da4i, okolnos4i,a i sa,i, osećan+e,. @vaki od nas +e o-avio ve5-e odredu+ući kakvo, nas 2re5ivl+avan+u vodi svaka ,i1ans/ena0 gru2a i 2olo5a+0 ili0 na2ro4iv0 kakve se 2o1e u unu4arn+i, s4an+i,a na,eću sa,e so-o,. @ve 4e ve5-e su nas nagonile da +o3 vi3e 2ro/eni,o do-ru. udo-nu i -oga4u ,i1ans/enu0 ne radi n+e sa,e0 već radi oniE osećan+a ko+e ona i1a1iva i Jiksira. K Fako K re1i,ovao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K glu,/i s +edne s4rane 4ra5e se-i ,i1ans/ene 2re,a ras2olo5en+i,a ko+a 2re5ivl+u+u0 2re,a 2oslu ko+i vr3e i 2re,a 1ada/i,a0 a s druge s4rane sa,o ras2olo5en+e0 1ada4ak i 2osao s4vara+u na, ,i1ans/ene. ;ne su 4akoIe +edan 2okre4a. na3eg

e,o/ionalnog 2a,ćen+a. ;-i.no se ,isli da de4al+ni, ras2oredo, 2o1orni/e0 osve4l+en+e,0 1vu/i,a i os4ali, redi4el+ski, 2rivla.nos4i,a ,i Eoće,o da u 2rvo, redu 1aseni,o gledao/e ko+i sede u 2ar4eru. NeW Mi 2ri-egava,o 4i, 2okre4a.i,a ne 4oliko radi gledala/a0 koliko radi sa,iE glu,a/a. Mi se 4rudi,o da i, 2o,ogne,o da svu 2a5n+u 2oklone ono,e 34o +e na 2o1orni/i i da iE odvu.e,o od onoga 34o +e i1van n+e. Mko se ras2olo5en+e ko+e +e 2os4ignu4o na na3o+ glu,a.ko+ s4rani ra,2e nala1i u saglasnos4i sa ko,ado,0 onda će se 1a s4varala34vo 2ri2re,i4i 2ogodna a4,osJera ko+a 2ravilno -udi e,o/ionalno 2a,ćen+e i 2re5ivl+avan+e. @ada0 2osle ni1a eks2eri,ena4a i de,ons4ra/i+a0 da li s4e 2overovali u 4o da su redi4el+ska0 dekora4ivna0 2ros4orna0 sve4losna0 1vu.na i druga sreds4va i eJek4i ko+i s4vara+u ras2olo5en+e na 2o1orni/i i1vanredni s2ol+ni 2okre4a.i 1a na3e osećan+eV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. B.eni/i su0 i1u1ev :ovorkova0 4o 2riEva4ili. K Mli ne,a ,alo glu,a/a K 2rodu5io +e Mrkadi+e Nikola+evi. ` ko+i ne u,e+u da gleda+u i da vide na 2o1orni/i. Fe l+ude ,o5e4e okru5i4i kakvi, Eoće4e dekora/i+a,a0 a 4e dekora/i+e ,o5e4e osve4li4i kako Eoće4e0 s/enu ,o5e4e is2uni4i kakvi, Eoće4e 1vu/i,a i s4vori4i na 2o1orni/i kakvu Eoće4e ilu1i+u K 4akvi glu,/i uvek će se in4eresova4i ne oni, 34o +e na 2o1orni/i0 već oni, 34o +e u gledali34u0 sa one s4rane ra,2e. N+iEovu 2a5n+u ne ,o5e4e 2rivući ne sa,o ras2oredo,0 nego .ak ni sa,i, ko,ado, ni n+egovo, unu4arn+o, su34ino,. ;ni sa,i se-e li3ava+u veo,a va5niE s2ol+niE 2okre4a.a na 2o1orni/i ko+i,a -i ,ogli da i, -udu na 2o,oći redi4el+i i 1akulisni 4vor/i 2reds4ave. 9a se 4o va,a ne -i desilo0 u.i4e se da gleda4e i da vidi4e na 2o1orni/i0 u,e+4e da se 2reda+e4e ono,e 34o vas okru5ava i da odgovori4e na 4o. =edno, re.i0 u,e+4e da se koris4i4e svi, 2okre4a.i,a ko+i su va, da4i. Mrkadi+e Nikola+evi. rekao +e na dana3n+e, .asu: K 9osad s,o i3li od 2okre4a.a ka osećan+u. Mli +e 2o4re-no da ide,o o-ra4ni, 2u4e,: od osećan+a ka 2okre4a.u. Fako 2os4u2a,o kada 4re-a Jiksira4i 2re5ivl+avan+e ko+e se slu.a+no s4vorilo u na,a. ;-+asniću va, na 2ri,eru. 8vo 34a se desilo sa ,no, na +edno+ od 2rviE 2reds4ava ko,ada ?Na dnu? od :orkoga. Bloga @a4ina i3la ,i +e rela4ivno lako i1u1ev ,onologa ?o .oveku? u 2osledn+e, .inu. ;d ,ene su 4ra5ili ne34o ne,ogućno: dru34veni0 ,al4ene sve4ski 1na.a+ s/ene0 -e1,erno 2rodu-l+eni 2od4eks40 kako -i ,onolog -io /en4ar i ra1+a3n+en+e /elog ko,ada. Prila1eći o2asnorn ,es4u0 +a sa, 2u34ao unu4arn+u ko.ni/u0 na2re1ao se0 u2in+ao se kao kon+ sa 4e3ki, 4ere4o, 2red veliko, u1-rdi/o,. Fa ?u1-rdi/a? u ,o+o+ ulo1i s,e4ala ,i +e da da, slo-odnog ,aEa i kvarila s4varala.ku rados4. Posle ,onologa +a sa, se uvek osećao kao 2eva. ko+i +e kiksirao na visoko+ no4i. D2ak0 neo.ekivano0 -olno ,es4o u ulo1i 2ro3lo +e sa,o 2o se-i na 4rećo+ ili na .e4vr4o+ 2reds4avi. 9a -iE -ol+e sEva4io u1rok svo+e slu.a+ne sreće 2o.eo sa, da se o2o,in+e, svega 34o +e 2re4Eodilo ve.ern+o+ 2reds4avi. Pre svega0 4re-alo +e ra1gleda4i /eo dan od sa,og +u4ra. ;n +e 2o.eo 4i,e 34o sa, od kro+a.a do-io veliki ra.un. Fo +e 2ore,e4ilo ,o+ -ud5e4 i ras4ro+ilo ,e. La4i, sa, i1gu-io kl+u. od 2isaćeg s4ola. M vi 1na4e kako +e 4o ne2ri+a4no. B 2okvareno, ras2olo5en+u 2ro.i4ao sa, re/en1i+u o na3o+ 2reds4avi ?Na dnu?0 u ko+o+ su Evalili ono 34o ni+e us2elo i grdili ono 34o +e do-ro. 7e/en1i+a +e delovala na ,ene ,u.no. \eloga dana ,islio sa, o ko,adu. Po s4o4i 2u4 sa, 2onova anali1ovao i 4ra5io u n+e,u glavnu0 unu4arn+u su34inu0 sećao se sviE ,o,ena4a svoga 2re5ivl+avan+a i -io 4ako +ako 1anesen 4i, 2oslo, da se 4e ve.eri nisa, in4eresovao 1a us2eE0 nisa, se u1-uIivao 1-og n+ega 2red i1la1ak0 nisa, ,islio na gledao/e0 već sa, -io ravnodu3an 1a isEod 2reds4ave0 a naro.i4o svo+e igre. D0 +a 4ada nisa, ni igrao0 već sa, 2ros4o logi.no i 2os4u2no is2un+avao 1ada4ke uloge re.i,a0 radn+a,a i 2os4u2/i,a. 6ogika i 2os4u2nos4 vodili su ,e 2o 2ravo,e 2u4u0 a uloga se igrala sa,a od se-e0 dok +e n+eno -olno ,es4o 2ro3lo 4ako da ga .ak nisa, ni 1a2a1io. Na kra+u ,o+e i1voIen+e do-ilo +e ako ne ?sve4ski?0 ono va5an 1na.a+ 1a ko,ad ,ada +a o 4o,e nisa, ni ,islio. B .e,u +e s4varV Z4a ,i +e 2o,oglo da se oslo-odi, od s4ega ko+e su ,i s,e4ale da ide, 2o 2ravo,e 2u4uV Z4a ,e +e odvelo na 2ravi 2u4 ko+i ,e +e 2riveo 5el+eno, /il+uV 7a1u,e se0 s4var ni+e u 4o,e 34o ,i +e kro+a. 2oslao veliki ra.un0 ni4i u 4o,e 34o sa, i1gu-io kl+u. i 2ro/i4ao re/en1i+u. @ve 1a+edno0 .i4av ko,2leks 5ivo4niE uslova i slu.a+nos4i s4vorio +e u ,o+o+ du3i ono s4an+e u ko,e +e re/en1i+a delovala na ,ene sna5ni+e nego 34o se ,oglo o.ekiva4i. ;na +e ko,2ro,i4ovala 2ogled na o234i 2lan uloge ko+i se u4vrdio u ,eni i nagonila ,e da ga 2onovo

ra1,o4ri,. Fo ,e +e dovelo do us2eEa. ;-ra4io sa, se +edno, iskusno, glu,/u i do-ro, 2siEologu ,oleći ga 1a 2o,oć da u4vrdi, 2re5ivl+avan+a ko+a sa, na3ao 4e ve.eri. ;n ,i +e rekao: ?Ponovi4i slu.a+no 2re5ivl+eno osećan+e na 2o1orni/i K 4o +e is4o 34o i 2oku3a4i vaskrsnu4i uveli /ve4. Lar ni+e -ol+e 2o-rinu4i se 1a ne34o drugo: ne o5ivl+ava4i ono 34o +e već u,rlo0 već 2odići novo u,es4o uvenulog. Z4a +e 2o4re-no radi4i 1a 4oV Pre svega0 ne ,isli4i na sa, /ve40 već 1aliva4i n+egov koren0 ili -a/i4i u 1e,l+u novo se,e i 2odići novi /ve4?. Mli glu,/i0 u većini slu.a+eva0 rade druk.i+e. Mko i, +e slu.a+no 2o3lo 1a ruko, neko ,es4o u ulo1i i Eoće da ga 2onove0 oni se o-raća+u direk4ni, 2u4e, K sa,o,e osećan+u i 2oku3ava+u da ga 2onovo 2re5ive. M 4o 1na.i s4vara4i /ve4 -e1 u.e3ća sa,e 2rirode. Fakav 1ada4ak +e neos4varl+iv i 1-og 4oga ni34a ne os4a+e nego JalsiJikova4i /ve4 na rekvi1i4arski na.in. Pa 34a će,oV Ne ,isli4i na sa,o osećan+e nego se -rinu4i +edino o ono,e 34o ga +e 2okrenulo0 o oni, uslovi,a ko+i su i1a1vali 2re5ivl+avan+a. ;ni su K ono 4lo ko+e 4re-a 1aliva4i i Iu-ri4i0 na ko,e i1ras4a osećan+e. 9o4le će sa,a 2riroda s4vori4i novo osećan+e analogno rani+e 2re5ivl+eno,. Fako i vi nikada ne 2o.in+i4e od re1ul4a4a. ;n se ne 2os4i5e sa, 2o se-i0 već dola1i kao logi.na 2osledi/a onoga 34o ,u 2re4Eodi. =a sa, 2os4u2io onako kako ,i +e govorio ,udri save4odava/. Foga radi 4re-alo +e s2us4i4i se od /ve4a 2o s4a-lu do n+egovog korena0 ili0 druk.i+e govoreći0 2roći 2u4 od ,onologa ?o .oveku? do osnovne ide+e ko,ada radi ko+e +e on na2isan. Gako da na1ove,o 4u ide+uV @lo-odo,V @ve3ću .ovekaV ; n+i,a0 u s4vari0 sve vre,e od 2o.e4ka ko,ada govori -ogo,ol+a/ 6uka. @a,o sad0 do3av3i do korena svo+e uloge0 +a sa, video da +e on o-ras4ao kao neko, 2lesni i gl+iva,a0 svi, ,ogućni, ne2o4re-ni,0 34e4ni,0 .is4o glu,a.ki, 1ada/i,a. =a sa, sEva4io da ,o+ ,onolog sa ?sve4ski, 1na.a+e,? ne,a ve1e sa ,onologo, ?o .oveku? ko+i +e na2isao :orki. ;va+ 2rvi -io +e kul,ina4ivni ,o,ena4 ,oga glu,a.kog i1igravan+a0 dok drugi ,ora da govori o glavno+ ide+i ko,ada0 da -ude n+egova na+vi3a 4a.ka0 glavni 4vora.ki u1vi3eni ,o,ena4 2re5ivl+avan+a 2is/a i glu,/a. 7ani+e sa, ,islio sa,o o 4o,e kako ću 34o eJek4ni+e i1dekla,ova4i 4uIe re.i uloge0 a ne o 4o,e kako ću +asni+e i le23e 2reda4i 2ar4neru svo+e ,isli i 2re5ivl+avan+a is4ove4ne sa ,isli,a i 2re5ivl+avan+i,a li.nos4i ko+u 2reds4avl+a,. =a sa, i1igravao re1ul4a40 u,es4o da logi.no i 2os4u2no de+s4vu+e, i 4ako 2rirodno dovede, se-e 4o,e re1ul4a4u0 4o +es40 glavno+ ide+i ko,ada i ,oga glu,a.kog s4varala34va. @ve 2ogre3ke ko+e sa, u.inio odelile su ,e kao ka,eni, 1ido, od glavne ,isli. Z4a ,i +e 2o,oglo da ra1-i+e, 4a+ 1idV Go,2ro,i4ovani 2lan ulogeV M ko +e n+u ko,2ro,i4ovaoV 7e/en1i+a. M 34a +e n+o+ dalo 4akvu snaguV Gro+a.ev ra.un0 i1gu-l+eni kl+u. i druge slu.a+nos4i ko+e su s4vorile ,o+e rIavo0 nervo1no o234e ras2olo5en+e0 ko+e ,e +e na4eralo da is2i4a, 2ro3los4 /eloga dana. Navedeni, 2ri,ero, +a sa, E4eo da ilus4ru+e, ona+ drugi 2u4 o ko+e, sa, govorio danas K 2u4 od o5ivl+enoga osećan+a ka n+egovo, 2okre4a.u. B2o1nav3i 4a+ 2u40 glu,a/ ,o5e u svako vre,e 2o svo+o+ vol+i da i1a1ove 2o4re-no 2onovl+eno 2re5ivl+avan+e. Lna.i0 od slu.a+no do-i+enog osećan+a K ka 2okre4a.u0 da -is,o 2osle 2onovo i3li od 2okre4a.a ka osećan+u K re1i,ovao +e For/ov. 9anas +e Mrkadi+e Nikola+evi. rekao: K Bkoliko +e o2se5ni+e e,o/ionalno 2a,ćen+e0 u4oliko ono sadr5i vi3e ,a4eri+ala 1a unu4arn+e s4varala34vo0 u4oliko +e -oga4i+e i 2uni+e s4varala34vo glu,.evo. Misli, da +e 4o sa,o 2o se-i ra1u,l+ivo i ni+e 2o4re-no vi3e o-+a3n+ava4i. Mli osi, -oga4s4va e,o/ionalnog sećan+a 4re-a ra1likova4i snagu0 s4a-ilnos4 i kvali4e4 ,a4eri+ala ko+i +e u n+e,u sadr5an. @naga e,o/ionalnog 2a,ćen+a i,a veliki 1na.a+ u na3e, 2oslu. Z4o +e ona +a.a0 o34ri+a i 4a.ni+a0 u4oliko +e +asni+e i 2o42uni+e s4varala.ko 2re5ivl+avan+e. @la-o e,o/ionalno 2a,een+e i1a1iva +edva ose4na0 2rividna osećan+a. ;na nisu 2rikladna 1a s/enu +er ,alo 1aEva4a+u0 ,alo se 2ri,eću+u i ,alo dola1e do gledali34a. B dal+e, ra1lagan+u o e,o/ionalno, 2a,ćen+u videlo se da su s4e2en n+egove snage0 4ra+an+e i u4i/a+ vrlo ra1novrsni. Povodo, 4oga Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao:

K La,isli4e da vas +e neko +avno uvredio0 ili va, udario 3a,ar od koga va, 2osle /elog 5ivo4a gori o-ra1. Bnu4arn+i 2o4res i1a1van 4akvo, s/eno, 4oliko +e veliki da 1aklan+a sve de4al+e i s2ol+ne okolnos4i divl+a.kog o-+a3n+avan+a. ;d ni34avnog u1roka i .ak -e1 svakog 2ovoda 2re5ivl+ena uvreda sine u e,o/ionalno, 2a,ćen+u i o5ivl+ava dvos4ruko, snago,. Fada ru,enilo ili ,r4va.ko -ledilo 2rekri+e li/e0 a sr/e se s4egne i -i+e ne1adr5l+ivo. Gada i,a 4ako o34ar i lako 2okre4l+iv e,o/ionalni ,a4eri+al glu,a/ će -e1 ikakve ,uke 2re5ive4i na 2o1orni/i s/enu is4ove4nu sa ono, ko+a se ure1ala u n+e,u 2osle 2o4resa do5ivl+enog u s4varnos4i. B 4o,e neće -i4i 2o4re-na 2o,oć 4eEnike. @ve će se dogodi4i sa,o 2o se-i. @a,a 2riroda 2o,oći će glu,/u. 84o 4o +e +edan ,eIu na++a.i,0 na+o34ri+i,0 na++asni+i, i na+s4varni+i, o-li/i,a e,o/ionalnog 2a,ćen+a i 2onovl+eniE osećan+a. B1eću drugi 2ri,er. =edan ,o+ 2ri+a4el+0 Jeno,enaino rase+an .ovek0 -io +e 2osle godinu dana na ru.ku kod svo+iE 2o1nanika i i1rekao 4a,o 1dravi/u do,aćinovo, sinu0 ,ali3anu koga su ,nogo voleli rodi4el+i. Ldravi/a +e do.ekana gro-ni, ću4an+e,0 2osle koga +e do,aći/a0 de4in+a ,a+ka0 2ala u nesves4. Mo+ +adni 2ri+a4el+ 1a-oravio +e da +e de4e ko,e +e on u2u4io 1dravi/u u,rlo godinu dana 2re 4oga ru.ka. ?;no 34o sa, +a 4ada 2re5iveo ne ,o5e se 1a-oravi4i /eloga 5ivo4aW? K 2ri1nao +e ,o+ 2ri+a4el+. D2ak0 ovoga 2u4a osećan+e ni+e 1aklonilo ono 34o se de3avalo uokolo0 kao 34o +e 4o -ilo u 2ri,eru sa 3a,aro,. L-og 4oga su se u sećan+u ,oga 2ri+a4el+a +asno ure1ali ne sa,o 2re5ivliavan+e0 nego i 2o+edini na+u2adl+ivi+i ,o,en4i i okolnos4i 4oga dogaIa+a. ;n se le2o seća i u2la3enog li/a gos4a ko+i +e sedeo 2re,a n+e,u i o-oreniE o.i+u svo+e suse4ke i u1vika ko+i se 1a.uo na drugo, kra+u s4ola. @ada0 2o34o +e 2ro4eklo ,nogo vre,ena u n+e,u sa,a 2o se-i o5ive od+edno, osećan+a ko+a +e iskusio onda kad se desio skandal 1a ru.ko,. Mli 2onekad on ne ,o5e od+edno, da 2os4igne 4o i 1-og 4oga ,ora da se 2riseća okolnos4i ko+e su 2ra4ile nesrećni dogaIa+. M 4ada o5ivl+u+e od+edan2u4 ili 2os4e2eno i sa,o osećan+e. Fo +e 2ri,er sla-i+eg0 ili0 4ako reći0 sredn+eg s4e2ena 2o 5ivo4no+ s2oso-nos4i i sna1i e,o/ionalniE sećan+a 1a ko+a +e .es4o 2o4re-na 2o,oć 2siEo4eEnike. @ad ću va, is2ri.a4i 4reći slu.a+ 4e vrs4e. ;n se desio ono, is4o, ,o, rase+ano, 2ri+a4el+u0 sa,o ne +avno0 već u .e4iri oka0 u in4i,no, ra1govoru. N+egova ses4ra od s4ri/a do3la +e k n+e,u 2osle s,r4i svo+e ,a+ke da ,u 1aEvali 1a vena/ 2olo5en na odar 2oko+ni/e. 7oIaka +o3 ni+e us2ela da i1vr3i svo+u ,isi+u kada se rase+ani oso-en+ak 2o5urio da l+u-a1no u2i4a 1a ?1dravl+e drage 4e4ke? >2oko+ni/eA. La-una ko+u +e 4ada 2re5iveo0 ra1u,e se0 4akoIe se ure1ala n n+egovo sećan+e0 ali sa 1na4no ,an+i, in4en1i4e4o, nego u 2re4Eodno, 2ri,eru sa 1dravi/o,. L-og 4oga0 kada -i ,o+ 2ri+a4el+ E4eo da se koris4i 4i, e,o/ionalni, ,a4eri+alo, 1a s4varala.ke svrEe0 ,orao -i da o-avi 2re4Eodno veliki unu4arn+i rad. Fo +e 1-og 4oga 34o 4ragovi sećan+a u e,o/ionalno, 2a,ćen+u n+egovo, nisu -ili 4oliko du-oki i o34ri da -i ,ogao da iE o5ivi -e1 2o,oći sa s4rane0 sa,os4alno. Fo +e 2ri,er sla-e snage e,o/ionalnog sećan+a i 2onovl+eniE osećan+a. B 4o,e slu.a+u na 2siEo4eEniku 2ada veliki i slo5en 2osao. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io anali1u ra1niE o-lika0 kvali4e4a i snage e,o/ionalnog sećan+a. ;n +e rekao: K =edna sećan+a na 2re5ivl+ena osećan+a ,i .uva,o u sla-i+e,0 druga0 2ak0 ,akar i reIe0 u 2o+a.ano, o-liku. Ces4o 2ri,l+eni u4is/i 5ive u na3e, sećan+u0 4a,o 2rodu5ava+u da ras4u i da se 2rodu-l+u+u. ;ni 2os4a+u 2okre4a.i noviE 2ro/esa ko+i0 s +edne s4rane0 2odseća+u na nedo5ivl+ene 2o+edinos4i onog 34o se desilo0 a s druge s4rane 2okreću uo-ra1il+u ko+a do2un+ava 1a-oravl+ene 2o+edinos4i. Fa se 2o+ava .es4o sre4a kod nas glu,a/a. @e4i4e se i4ali+anskog glu,/a K gos4a... koga s4e sreli kod ,ene. M evo va, drugog0 u2adl+ivi+eg slu.a+a i1 s4va,os4i0 ko+i se desio ,o+o+ ses4ri. ;na +e0 vraća+ući se kući i1 grada u selo0 nosila so-o, u 4or-i/i 2is,a svoga 2oko+nog ,u5a0 ko+a su +o+ -ila vrlo draga. 9ok se 2ri-li5avao vo1 s4ani/i0 5ureći da isko.i i1 vagona0 s4ala +e na 2osledn+u s4e2eni/u. @4e2eni/a +e -ila 1aleIena. Noga +o+ se okli1nula i0 na o234i u5as 2risu4niE0 ,o+a ses4ra se na3la i1,eIu vagona ko+i +e i3ao 2ored n+e i s4u-ova 2erona. Nesrećna 5ena +e 2o.ela o.a+ni.ki da vi.e0 ali ne 1-og 4oga 34o se 2la3ila 1a se-e0 već 1-og 4oga 34o +e is2us4ila ono 34o +o+ +e -ilo vrlo drago K 4or-i/u sa 2is,i,a ko+a su ,ogla da 2adnu 2od 4o.kove. Nas4ao +e ,e4e50 l+udi su 2o.eli vika4i da +e 5ena 2ala

2od vagon0 a konduk4er0 u,es4o da +o+ 2o,ogne0 ne2ris4o+no +e grdio ,o+u ses4ru. 9o3lo +e do glu2e i odvra4ne s/ene. B1-uIena n+o,e0 +adna 5ena /elog dana ni+e ,ogla da doIe se-i i s4alno +e 2ri.ala ukućani,a kako +u +e uvredio konduk4er0 2o42uno 1a-oraviv3i na 2ad i na 4o da se u,alo ni+e desila ka4as4roJa. 9o3la +e noć. B 4a,i ,o+a ses4ra se se4ila svega 34o se desilo i do-ila nervni na2ad. Posle 4oga slu.a+a ona ni+e ,ogla odlu.i4i da se vra4i na s4ani/u gde +o+ se u,alo ni+e desila nesreća. Mo+a ses4ra se 2la3ila da 4a,o n+ena sećan+a ne 2os4anu +o3 silni+a. ;na +e vi3e volela da 2reIe u eki2a5u ne2o4re-niE 2e4 vrs4a do druge0 udal+ene s4ani/e. Lna.i0 da u 4renu4ku sa,e o2asnos4i .ovek os4a+e ,iran i nesves4i/a ga Eva4a 4ek kad se se4i na n+u. Fo +e doka1 snage e,o/ionalnog 2a,ćen+a i doka1 da su 2onovl+ena 2re5ivl+avan+a sna5ni+a od 2rvo-i4niE0 +er se i dai+e ra1vi+a+u u na3i, sećan+i,a. Mli osi, snage i in4en1ivnos4i e,o/ionalniE sećan+a ,i ,ora,o da ra1liku+e,o i n+iEov karak4er i kvali4e4. Na 2ri,er: 1a,isli4e da vi nis4e u dogaIa+i,a sa 3a,aro,0 sa 1dravi/o, i sa roIako,0 ko+e sa, va, is2ri.ao0 -ili u.esnik0 već o-i.an svedok. =edno +e K sa, -i4i uvreIen ili 2re5ive4i veliku 1-un+enos40 a drugo 2os,a4ra4i ono 34o se desilo0 2ro4es4ova4i i neodgovo,o kri4ikova4i dr5an+e vinovnika u konJlik4u. 7a1u,e se0 kod svedoka ni+e iskl+u.ena ,ogućnos4 +akiE 2re5ivl+avan+a. Mogu ona .ak u 2o+edini, slu.a+evi,a da -udu i +a.a nego 2re5ivl+avan+a sa,og u.esnika u dogaIa+u. Mene sad 4o ne in4eresu+e. =a sa,o kons4a4u+e, da kvali4e4 2re5ivl+eniE e,o/ionalniE sećan+a svedoka i u.esnika ni+e is4i. Mli se ,o5e desi4i da .ovek ne -ude ni u.esnik0 .ak ni svedok dogaIa+a0 već da +e sa,o slu3ao ili .i4ao o n+e,u. Fo ne s,e4a ni sna1i u4iska ni du-ini e,o/ionalniE sećan+a. ;ni 1avise od u-edl+ivos4i onoga ko+i 2i3e0 ko+i govori i od ose4l+ivos4i onoga ko+i .i4a i ko+i slu3a. Nikad neću 1a-oravi4i ka1ivan+e +ednog o.evi/a o 2ro2as4i nekog 3kolskog -roda0 .i+i +e ka2e4an i1nenadno u,ro 1a vre,e velike -ure. @a,o +e +edan .ovek i,ao sreće da se s2ase. Pri.a o 4o+ 4ragedi+i na ,oru0 ko+a ,i +e slikovi4o is2ri.ana u svi, 2o+edinos4i,a0 i sad ,e 2o4resa i u1-uIu+e. 7a1u,e se0 e,o/ionalna sećan+a u.esnika0 svedoka0 slu3ao/a i .i4ao/a ra1li.i4a su 2o kvali4e4u. :lu,/i i,a+u 2osla sa svi,a o-li/i,a 4og e,o/ionalnog ,a4eri+ala0 oni ga 2ri,en+u+u u ulo1i i 2reraIu+u 2re,a 2o4re-a,a 4e uloge. 8vo0 na 2ri,er: re/i,o da vi sa,i nis4e -ili u.esni/i0 ve. svedo/i u1-udl+ive s/ene sa 3a,aro,0 o ko+o+ sa, va, 2ri.ao 2re4Eodnog .asa. 7e/i,o0 is4o 4ako0 da +e u4isak do-iven 4ada od s/ene ko+a se odigrala 2red va3i, o.i,a -io sna5an i da se du-oko ure1ao u va3e, e,o/ionalno, sećan+u. <a,a -i -ilo lako da na 2o1orni/i 2onovi4e 4ako 2re5ivl+avan+e u ulo1i 1a ko+u -i 4o -ilo 2o4re-no. 7e/i,o +o3 da se 4akva uloga na3la0 ali da u n+o+ 4re-a da igra4e ne svedoka s/ene sa 3a,aro,0 već sa,og uvreIenog. Gako će4e u se-i da 2reradi4e e,o/ionalno sećan+e svedoka u 2re5ivl+avan+e sa,og u.esnikaV B.esnik oseća0 a svedok saoseća. L-og 4oga 4re-a da saosećan+e 2reo-ra4i4e u osećan+e. 8vo 2ri,era 4akvog 2re2oroIavan+a saosećan+a svedokovog u 2ravo osećan+e u.esnika. 7e/i,o0 vi s4e do3li svo,e 2ri+a4el+u i 1a4ekli s4e ga u u5asno, s4an+u: on ne34o ,r,l+a0 okreće se na sve s4rane0 2laće i 2oka1u+e 1nake 2o42unog o.a+an+aW Mli vi ne ,o5e4e da sEva4i4e 34a se u s4vari de3ava0 ,ada s4e i sa,i iskreno u1-uIeni s4an+e, svoga 2ri+a4el+a. Z4a vi 2re5ivl+ava4e u 4i, 4renu/i,aV @aosećan+e. Mli va3 2ri+a4el+ vas vodi u susednu so-u i 4a,o vi vidi4e n+egovu 5enu kako le5i u lokvi krvi. Pred 4o, sliko, ,u5 gu-i vladan+e nad so-o,0 gr/a i rida0 vi.e ne34o 34o vi ne sEva4a4e ,ada oseća4e da +e0 u s4vari0 4ragi.no. Z4a se u va,a de3ava 4oga 4renu4kaV <i +o3 sna5ni+e saoseća4e sa 2ri+a4el+e,. D2ak0 us2eli s4e da u,iri4e nesrećnika i on +e 2o.eo da va, govori ra1u,l+ivi+e. Poka1alo se da +e ,u5 1aklao 5enu 1a4o 34o +e -io l+u-o,oran... na vas... Na 4u ves4 u va,a se sve 2rekorenulo. 7ani+e saosećan+e svedoka od+edan2u4 se 2ro,enilo u osećan+e u.esnika 4ragedi+e0 34o vi i +es4e0 u s4vari. @li.an 2ro/es de3ava se u na3o+ u,e4nos4i kad radi,o ulogu. ;d onoga 4renu4ka kada se u glu,/u s4vori analogni 2reo-ra5a+ i on se ose4i kao ak4ivna li.nos4 u 5ivo4u ko,ada K u n+e,u će se rodi4i is4insko osećan+e .oveka. Ces4o se 4a+ 2reo-ra5a+ saosećan+a .ovekaKglu,/a u osećan+e li/a ko+e igra u ko,adu de3ava sa, 2o se-i. ;na+ 2rvi >4o +es4 .ovekKglu,a/A ,o5e 4ako +ako da se unese u 2olo5a+ onog drugog >4o +es4 li/a ko+e igraA i da reagu+e na n+ega0 da ose4i se-e na n+egovo, ,es4u. B 4o, 2olo5a+u on će neEo4i/e gleda4i na ono 34o se desilo o.i,a sa,og uvreIenog0 u n+e,u će se 2o+avi4i 5el+a 1a radn+u0 ve1aće se 1a skandal0 2ro4es4ovaće 2ro4iv 2os4u2ka kleve4nika0 kao da +e re.

o n+egovo+ li.no+ l+udsko+ .as4i i uvredi. B 4o, slu.a+u 2re5ivl+avan+a svedoka sa,a od se-e 2re4vara+u saosećan+e u osećan+e0 4o +es4 do-i+a+u is4i ona+ kvali4e4 i skoro is4u onu snagu kao i kod li/a ko+e igra u ko,adu. Mli 34a će,o ako se u s4varala.ko, radu 4a+ 2ro/es ne desiV Fada 4re-a u1e4i u 2o,oć 2siEo4eEniku sa n+eni, da4i, okolnos4i,a0 ,agi.ni, ?kad -i? i druge 2okre4a/e ko+i i1a1iva+u od+eke u e,o/ionalno, sećan+u. Na 4a+ na.in kad 4ra5i,o unu4arn+i ,a4eri+al 4re-a se koris4i4i ne sa,o oni, 34o s,o sa,i 2re5iveli u 5ivo4u0 već i oni, 34o s,o u2o1nali kod drugiE l+udi0 sa .i, s,o iskreno saosećali. Ds4ove4an 2ro/es o-avl+a se i sa sećan+i,a do-i+eni, i1 .i4an+a ili i1 2ri.an+a drugiE li.nos4i. Fe u4iske 4akoIe 4re-a 2reraIiva4i u se-i0 4o +es4 2re4vara4i saosećan+e onoga ko+i .i4a ili ko+i slu3a u svo+e so2s4veno0 is4insko osećan+e is4ove4no sa osećan+e, ak4ivne li.nos4i i1 2ri.e. Lar va, ni+e 2o1na4 4a+ 2ro/es 2re4varan+a saosećan+a .i4ao/a u osećan+e ak4ivnog li/aV Lar ,i 4o is4o ne radi,o u se-i sa svako, novo, ulogo,V Mi se s n+o, u2o1na+e,o .i4a+ući ko,ad ko+i +e dra,a4i.areva 2ri.a o dogaIa+u .i+i ,i0 glu,/i0 nis,o -ili ni svedo/i ni u.esni/i0 već s,o ga sa1nali i1 .i4an+a. Gada se 2rvi 2u4 u2o1na,o sa dra,a4i.arevi, delo, u na,a se0 sa re4ki, i1u1e/i,a0 rodi sa,o saosećan+e 2re,a ak4ivno, li/u ko,ada. B 2ro/esu 2ri2re,nog rada na ko,adu 4o saosećan+e ,i 4re-a da 2reo-ra4i,o u so2s4veno0 is4insko osećan+e glu,/aK.oveka. @eća4e li se ve5-e sa ludako, ili ve5-e sa sru3eni, aviono,V K 2i4ao nas +e danas Mrkadi+e Nikola+evi.. K @eća4e li se ?kad -i?0 da4iE okolnos4i0 1a,isli uo-ra1il+e i drugiE 2okre4a.a0 2o,oću ko+iE se u e,o/ionalno, 2a,ćen+u o4krivao s4varala.ki ,a4eri+alV <i s4e 2os4i1ali 4akve re1ul4a4e 2o,oću s2ol+niE 2okre4a.a. @eća4e li se s/ene i1 ?Sranda? i n+ene 2odele na 2ar.ad i 1ada4ke0 ko+a +e i1a1vala o34ru -or-u ,eIu ,u3ko, i 5ensko, 2olovino, ra1redaV Fo +e nova vrs4a unu4arn+iE 2okre4a.a. @eća4e li se o-+eka4a 2a5n+e ilus4rovaniE elek4ri.ni, si+ali/a,a ko+e su se 2alile .as 4a,o0 .as ovde K na s/eni i u gledali34uV <i 1na4e sada da 5ivi o-+ek4i 4akoIe ,ogu 2os4a4i 4i na3i 2okre4a.i. @eća4e li se Ji1i.kiE radn+i0 n+iEove logike i 2os4u2nos4i. is4ine i vere u n+enu is4ini4os4V Fo +e 4akoIe va5an 2okre4a. osećan+a. B -uduće, radu 2reds4o+i va, da u2o1na4e /eo ni1 noviE unu4arn+iE 2okre4a.a. Na++a.i od n+iE sakriven +e u re.i,a i ,isli,a ko,ada0 u osećan+i,a ko+a su u 2od4eks4u au4ora0 u u1a+a,ni, odnosi,a li/a ko+a igra+u. <i s4e u2o1nali i /eo red s2ol+niE 2okre4a.a ko+i,a 2os4a+u 1a nas dekor0 ras2ored0 osve4l+en+e0 1vu/i i drugi eJek4i re5i+e ko+i s4vara+u ilu1i+u 2ravog 5ivo4a i n+egovog 5ivog ras2olo5en+a na 2o1orni/i. Mko sa-ere4e sve 2okre4a.e ko+e već 1na4e i doda4e i, one ko+e +o3 4re-a da u2o1na4e0 sku2iće iE se veliki -ro+. Fo +e na3e 2siEo4eEni.ko -oga4s4vo. Fre-a u,e4i koris4i4i se n+i,e. K Mli kakoV =a s4rasno 5eli, da nau.i, da 2o 2orud5-ini i1a1ove, 2onovl+ena osećan+a i da 2okreće, e,o/ionalno 2a,ćen+eW K uveravao sa, +a For/ova. K Pos4u2a+4e sa e,o/ionalni, 2a,ćen+e, i 2onovl+eni, osećan+i,a kao lova/ sa divl+a.i K o-+asnio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K Mko 24i/a sa,a ne le4i na n+ega0 nikakvi, sreds4vi,a +e neće naći u lisna4o, .es4aru. ;nda ni34a ne os4a+e nego da se divl+a. i1,a,i i1 3u,e 2o,oću naro.i4og 1vi5dan+a ko+e se na1iva ?,a,a/?. D na3e u,e4ni.ko osećan+e +e 2la3l+ivo kao 3u,ska 24i/a i kri+e se u skrivni/a,a na3e du3e. Mko se osećan+e o4uda ne oda1iva neće,o ga naći u -usi+i. B 4o, slu.a+u 4re-a se u1da4i u ,a,a/. Ma,/i +esu oni 2okre4a.i oniE e,o/ionalniE sećan+a i 2onovl+eniE osećan+a o ko+i,a +e s4alno 4re-alo govori4i sve ovo vre,e. @vaka od 2reIa3n+iE e4a2a 2rogra,a donosila +e novi ,a,a/ >ili 2okre4a.A e,o/ionalnog 2a,ćen+a ili 2onovl+eniE osećan+a. Magi.no ?kad -i?0 da4e okolnos4i0 1a,isli uo-ra1il+e0 2ar.ad i 1ada/i0 o-+ek4i 2a5n+e0 is4ina i vera unu4arn+iE i s2ol+niE radn+i davali su na,0 na kra+u kra+eva0 odgovara+uće ,a,/e >2okre4a.eA. Na 4a+ na.in sav 3kolski rad ko+i s,o dosad uradili0 doveo nas +e do ,a,a/a0 a oni su 2o4re-ni 1a 2okre4an+e e,o/ionalnog 2a,ćen+a i 2onovl+eniE osećan+a. Ma,/i su glavna sreds4va u o-las4i rada na3e 2siEo4eEnike. <e1u ,a,/a sa osećan+e, 4re-a 2o42uno iskoris4i4i0 u4oliko 2re 34o +e ona 2rirodna i nor,alna. :lu,a/ ,ora da 1na da se ne2osredno oda1iva na ,a,/e >2okre4a.eA i da n+i,a vlada kao vir4uo1 dirka,a klavira: 1a,isli4e ne34o 1ani,l+ivo K ili 1ada4ak o ludaku0 ili o sru3eno, avionu0 ili o s2al+ivan+u nov/a K i od,aE i1nu4ra 2lane nekakvo osećan+e. La,isli,o ne34o drugo K gle ono +e i1a1valo sasvi, druk.i+a

2re5ivl+avan+a. Fre-a 1na4i 34a se .i,e i1a1iva0 na ko+i ?,a,a/? 34a odgovara. Fre-a -i4i0 4ako reći0 -a34ovan u svo+o+ du3i ko+i 1na i1 kakvog se,ena 34a i1ras4a. Ne s,e se 2o4eeni4i ni +edan 2red,e40 ni +edan 2okre4ae e,o/ionalnog 2a,ćen+a. Gra+ .asa -io +e 2osvećen doka1ivan+u da sav 3kolski rad0 sve n+egove e4a2e vode0 2re svega0 -uIen+u e,o/ionalnog sećan+a i 2onovl+eniE 2re5ivl+avan+a. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao na dana3n+e, .asu: K D1 svega 34o se govorilo o e,o/ionalno, 2a,ćen+u i 2onovl+eni, osećan+i,a0 +asno +e kakvu ogro,nu ulogu igra+u ona u s4varala.ko, 2ro/esu. 9ola1i na red 2i4an+e o re1erva,a na3iE e,o/ionalniE sećan+a. Fe re1erve se ,ora+u sve vre,e ne2rekidno 2o2un+ava4i. Gako doći do 4ogaV :de 4re-a 4ra5i4i neo2Eodan s4varala.ki ,a4eri+alV Gao 34o 1na4e0 4o su0 u 2rvo, redu0 na3i so2s4veni u4is/i0 osećan+a0 2re5ivl+avan+a. Mi n+iE /r2e,o kako i1 s4varnos4i0 4ako i i1 1a,i3l+enog 5ivo4a0 i1 sećan+a0 i1 kn+iga0 i1 u,e4nos4i0 i1 nauka i 1nan+a0 sa 2u4ovan+a0 i1 ,u1e+a i0 na+glavni+e K i1 dodira sa l+udi,a. Garak4er ,a4eri+ala ko+i +e glu,a/ u1eo i1 5ivo4a ,en+a se u 1avisnos4i od 4oga kako 2o1ori34e sEva4a 1ada4ak u,e4nos4i i svo+e u,e4ni.ke o-ave1e 2re,a giedao/i,a. Silo +e vre,e kad +e na3a u,e4nos4 -ila dos4u2na ,alo, -ro+u -es2osleniE l+udi0 ko+i su u n+o+ 4ra5ili ra1onodu i ona se 4rudila da 1adovol+i 2o4re-e svo+iE gledala/a. Silo +e i drugo vre,e0 kada +e kao ,a4eri+al 1a glu,a.ko s4varala34vo slu5io 5ivo4 ko+i ga +e okru5avao i sna5no 1a2l+uskivao K i 4ako dal+e. B ra1ni, e2oEa,a ra1novrsni ,a4eri+ali su ula1ili u 2o1ori3no s4varala34vo. La vodvil+ +e -ilo dovol+no 2ovr3no 2os,a4ran+e. La 2seudo 4ragedi+u ;1erova X<ladislav Mleksandrovi. ;1erov >NQfOKN^NfA. Na+2o1na4i+a ,u +e rodol+u-iva 4ragedi+a ?9i,i4ri+e 9onski?. >Pri,. 2rev.AY dovol+no +e -ilo0 u1 i1ves4an 4e,2era,en4 glu,/a i s2ol+nu 4eEniku0 neko 2o1navan+e li4era4ure Eero+skog ukusa. La 2siEolo3ko o5ivl+avan+e osredn+e ruske dra,e 3e1dese4iE do devedese4iE godina deve4naes4og veka >ako se ne ra.una+u 4vorevine ;s4rovskogA glu,/i su se ,ogli ograni.i4i na iskus4vo s4e.eno u svo, krugu i u -lisko, slo+u dru34va. Mli kada +e CeEov na2isao ?:ale-a?0 2ro5e4og u4i/a+e, nove e2oEe0 2reIa3n+i ,a4eri+al 2oka1ao se kao nedovol+an0 uka1ala se 2o4re-a da se uIe du-l+e u 5ivo4 /eloga dru34va i .ove.ans4va0 u ko+e, su se rodile slo5eni+e i 4anani+e 4e5n+e. Z4o se dal+e ra1vi+ao i 1a2li4ao 5ivo4 2o+ediniE li/a i .ove.ans4va0 glu,a/ +e ,orao du-l+e da ula1i u slo5ene 2o+ave 4oga 5ivo4a. La4o +e 4re-alo 2ro3iri4i 5ivo4ni Eori1ona4. ;n se 2ovećao +o3 vi3e0 do -eskona.nos4i0 1a vre,e sve4skiE dogaIa+a. Mli +e ,alo sa,o 2ro3iri4i krug 2a5n+e0 ukl+u.iv3i u n+ega na+ra1novrsni+e o-las4i 5ivo4a0 ,alo +e sa,o 2os,a4ra4i K 2o4re-no +e +o3 i sEva4i4i s,isao 2o+ava ko+e 2os,a4ra,o0 2o4re-no +e 2reradi4i osećan+a do-ivena0 osećan+a ure1ana u e,o/ionalno 2a,ćen+e0 2o4re-no +e 2roniknu4i u is4inski s,isao onoga 34o se oko nas 1-iva. 9a -i se s4vorila u,e4nos4 i da -i se na s/eni 2rika1ao ?5ivo4 l+udskoga duEa? 2o4re-no +e ne sa,o 2rou.ava4i 4a+ 5ivo40 nego i ne2osredno -i4i u kon4ak4u s n+i, u svi, n+egovi, 2o+ava,a0 kad0 gde i kako +e vi3e ,ogućno. Se1 4oga će na3e s4varala34vo venu4i K 2re4voriće se u 3a-lon. :lu,a/ ko+i sa s4rane 2os,a4ra 5ivo4 ko+i ga okru5u+e0 ko+i oseća na se-i rados4i i 4e5ine 2o+ava ko+e ga okru5u+u ali ne ula1i du-l+e u n+iEove slo5ene u1roke i ne vidi i1a n+iE grandio1ne dogaIa+e 5ivo4a ko+i su 2ro5e4i veli.ans4veni, dra,a4i1,o,0 veli.ans4veni, Eero+s4vo, K 4akav glu,a/ +e ,r4av 1a is4insko s4varala34vo. 9a -i 5iveo 1a u,e4nos4 on ,ora 2o svaku /enu 2roniknu4i u s,isao 5ivo4a ko+i ga okru5u+e0 na2regnu4i svo+ u,0 2o2uni4i ga 1nan+i,a ko+a ,u nedos4a+u0 2roverava4i svo+e 2oglede. Mko glu,a/ neće da u,r4vi svo+e s4varala34vo0 ne s,e 2os,a4ra4i 5ivo4 ,alograIanski. MalograIanin ne ,o5e -i4i u,e4nik dos4o+an 4oga i,ena. M ogro,na većina glu,a/a su -a3 K ,alograIani ko+i 2rave kari+eru na 2o1orni/i. Pri 4ra5en+u e,o/ionalnog ,a4eri+ala 4re-a i,a4i u vidu da s,o ,i0 7usi0 skloni na+2re da vidi,o ono 34o +e ru5no kako u drugo,0 4ako i u sa,o, se-i. La4o su na3e 1aliEe u o-las4i nega4ivniE osećan+a i sećan+a u e,o/ionalno, 2a,ćen+u velike. D na3a li4era4ura o-ilu+e u nega4ivni, 4i2ovi,a a vrlo +e siro,a3na u 2o1i4ivni,. 7a1u,e se da i u o-las4i 2oroka i,a ,nogo u,e4ni.kiE 4vorevina >Ul+es4akov0 :radona.elnikA i u o-las4i ,ra.niE l+udskiE oso-ina i,a s4ras4i velikog Jor,a4a >Dvan :ro1niA ali ni+e u n+i,a glavna

osnova na3e u,e4nos4i ko+a i1ra5ava le2i ?5ivo4 l+udskog duEa?. Na,a +e 2o4re-an i drugi ,a4eri+al. Fra5i4e ga u osve4l+eni, uglovi,a na3eg unu4arn+eg sve4a0 4a,o gde 5ivi usEićen+e0 es4e4ski 1anos. Neka se 1aliEe le2og i 2le,eni4og -r1o 2o2une u va3e, e,o/ionalno, 2a,ćen+u. Lar va, sad ni+e +asno da +e 1a is2un+en+e svega 34o se 4ra5i od 2ravoga glu,/a 2o4re-no da on vodi sadr5a+an0 in4eresan4an0 le20 ra1novrs4an 5ivo40 5ivo4 ko+i ga u1-uIu+e i u1di5e. Neka 1na 34a se radi ne sa,o u veliki, gradovi,a0 nego i u 2rovin/i+a,a0 u seli,a0 u Ja-rika,a i u na+kul4urni+i, /en4ri,a sve4a. Neka glu,a/ 2os,a4ra i i1u.ava 5ivo4 i 2siEologi+u s4anovnika kako svo+e 4ako i drugiE 1e,al+a. Na,a +e 2o4re-an -eska+no 3irok Eori1on40 +er ,i igra,o ko,ade savre,ene e2oEe sviE na/ionalnos4i0 +er s,o 2o1vani da 2rika1u+e,o ?5ivo4 l+udskog duEa? sviE l+udi na 1e,al+sko+ kugli. Fo ni+e sve. :lu,a/ s4vara na s/eni ne sa,o 5ivo4 svo+e e2oEe nego i 5ivo4 2ro3los4i i -udućnos4i. Lada/i 2os4a+u slo5eni+i. Gad s4vara savre,enu e2oEu glu,a/ ,o5e da 2os,a4ra ono 34o 2os4o+i0 34o se de3ava oko n+ega. Gad s4vara 2ro3los40 -udućnos4 ili 5ivo4 ko+i ne 2os4o+i0 4re-a iE na+2re res4aurira4i ili i1nova s4vori4i u svo+o+ uo-ra1il+i0 a 4o +e0 kao 34o s,o videli0 slo5en 2osao. Ddeal 1a na3e s4varala34vo u svi, vre,eni,a +e -io i uvek će os4a4i ono 34o +e ve.no u u,e4nos4i0 ono 34o nikada ne 1as4areva i ne u,ire0 ono 34o +e uvek ,lado i drago l+udi,a. =a govori, o vrEovi,a s4varala.kog 2os4ignuća ko+i su 2os4ali 1a nas klasi.ni o-ras/i i ideal ko+e, ,ora,o ve.i4o da 4e5i,o. Prou.ava+4e 4e o-ras/e i 4ra5i4e 1a n+iEovo i1ra5avan+e 5iv0 e,o/ionalan s4varala.ki ,a4eri+al. :lu,a/ u1i,a i1 2ravog ili d1,i3l+enog 5ivo4a sve 34o on ,o5e da da .oveku. Mli svi u4is/i0 s4ras4i0 u5ivan+a0 sve ono .i,e drugi 5ive 1a se-e0 2reo-ra5ava se kod n+ega u ,a4eri+al 1a s4varala34vo. D1 li.nog i onog 34o +e 2ri,io on s4vara /eo sve4 2esni.kiE likova0 sve4liE ide+a0 ko+e će 5ive4i ve.no 1a sve. =a sa, va, o e,o/ionalno, 2a,ćen+u rekao sve 34o ,o5e da se ka5e u.enikuK2o.e4iniku. ;s4alo će4e sa1na4i do/ni+e0 2o redu i1u.avan+a na3eg 2rogra,a K 1akl+u.io +e Mrkadi+e Nikola+evi. dana3n+i .as.

;9N;@D B gledali34u +e visio 2laka4 sa na42iso,: ;9N;@D. Mrkadi+e Nikola+evi. +e u3ao0 .es4i4ao na, novu e4a2u rada i o-ra4io se <eselovsko,e: K @ ki, ili s .i, s4e vi sada us2os4avili odnosV K u2i4ao ga +e on. <eselovski +e -io o-u1e4 svo+i, ,isli,a i 1a4o ni+e od,aE sEva4io o .e,u ga 2i4a+u. K =aV Ni s ki, i ni s .i,W K odgovorio +e on skoro ,eEani.ki. K Pa vi s4e ?.udo 2rirode?W <as 4ie-a 2osla4i u ,u1e+ re4kos4i0 ako ,o5e4e da 5ivi4e -e1 ikakvog odnosa K 3alio se Mrkadi+e Nikola+evi.. <eselovski +e 2o.eo da se i1vin+ava i da uverava kako ga niko ni+e gledao i niko ,u se ni+e o-raćao0 1a4o ni s ki, ni+e ,ogao us2os4avi4i odnos. K M 1ar +e 4oga radi 2o4re-no da vas gleda+u0 ili da s va,a ra1govara+uV K 2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K La4vori4e od,aE o.i0 1a2u3i4e lu3i0 ću4i4e i 2ra4i4e s ki, će4e i s .i, će4e u ,isli,a us2os4avi4i odnos. BEva4i4e ,akar +edan 4renu4ak u ko+e, će4e os4a4i -e1 o-+ek4a odnosaW =a sa, is4o 4ako na se-i E4eo da i1vr3i, 2roveravan+e0 4o +es40 1a4vorio sa, o.i0 1a2u3io u3i i 2o.eo da 2ra4i, ono 34o se de3ava u ,eni. Preda ,no, +e iskrslo +u.era3n+e ve.e u 2o1ori34u0 na ko,e se 2o+avio 2o1na4i guda.ki kvar4e4 i +a sa, 2o.eo u ,isli,a ,alo 2o,alo da se seća, svega 34o se 4a,o de3avalo sa ,no,. 8vo0 +a sa, u3ao u Joa+e0 2o1dravio se0 seo i 2o.eo da 2os,a4ra, ,u1i.are0 ko+i su se s2re,ali da svira+u. Bskoro su oni 1asvirali0 a +a sa, iE slu3ao. Mli nisa, us2evao kao 34o 4re-a da se udu-i,0 da se sav 2reda, slu3an+u0 da ose4i, n+iEovo i1voIen+e. K 84o 4o +e 2ra1an ,o,ena4 -e1 odnosaW K 1akl+u.io sa, i 2o5urio da o-aves4i, o 4o,e For/ova. K GakoV K u1viknuo +e on i1nenaIeno K <i s,a4ra4e 2ri,an+e u,e4ni.kiE dela 2ra1ni, ,o,en4o,

li3eni, odnosaV K 9a. L-og 4oga 34o sa, slu3ao ali +o3 nisa, .uo0 udu-l+ivao se ali se +o3 nisa, udu-io. La4o s,a4ra, da odnos +o3 ni+e 2o.eo i da +e 4o -io 4renu4ak K u2orno sa, 4vrdio +a. K ;dnos i 2ri,an+e ,u1ike nisu 2o.eli 1a4o 34o se 2re4Eodni 2ro/es +o3 ni+e 1avr3io i odvla.io +e 2a5n+u. Mli .i, +e on 2res4ao vi s4e 2o.eli da slu3a4e ,u1iku ili da se in4eresu+e4e ne.i, drugii,. L-og 4oga ni+e u odnosu -ilo nikakvog 2rekida. K Neka -ude 4ako K saglasio sa, se i 2o.eo dal+e da se 2riseća,. B 4renu/i,a rase+anos4i +a sa, se odveć -u.no kre4ao i 4o +e 2rivuklo 2a5n+u 2risu4niE. Fre-alo +e neko vre,e da odsedi, ,irno i da se 2re4vara, kao da slu3a, ,u1iku0 ali0 u s4vari0 +a +e nisa, slu3ao0 već sa, 2ra4io ono 34o se de3ava oko ,ene. Pogled ,i +e ne2ri,e4no skli1nuo na For/ova i +a sa, sEva4io da on ni+e 2ri,e4io ,o+e vr2ol+en+e0 1a4i, sa, 2o4ra5io o.i,a .ika Zus4ova0 ali ni4i sa, video n+ega0 ni4i druge glu,/e. ;nda sa, redo, ra1gledao skoro sve 2risu4ne0 a 2osle +e ,o+a 2a5n+a odla1ila na ra1ne s4rane i +a nisa, ,ogao ni da +e 1adr5i,0 ni da +e u2ravi, ona,o kuda sa, E4eo. Z4a ,i sve ni+e 2adalo na 2a,e4 1a 4o vre,eW Mu1ika +e 2o,agala 2ole4u ,o+iE ,isli i ,o+e uo-ra1il+e. =a sa, ,islio na svo+e ukućane i na roIake ko+i 5ive daleko u drugi, gradovi,a i na 2oko+nog 2ri+a4el+a. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao da se 4e 2reds4ave nisu u ,eni rodile u1alud0 nego 1-og 4oga 34o ,i +e 4re-alo da ili da, o-+ek4i,a svo+e ,isli0 osećan+a i drugo0 ili da u1,e, 4uIe K od n+iE. Na kra+u kra+eva0 ,o+u 2a5n+u su 2rivukle ,ale si+ali/e na lus4eru i +a sa, dugo 2os,a4rao n+iEove slo5ene o-like. ?84o0 4o +e 2ra1an ,o,ena4? K odlu.io sa, +a. K ?Ne ,o5e se u1e4i kao odnos 2ros4o gledan+e na glu2e la,2e.? Gada sa, is2ri.ao For/ovu o svo, novo, o4kriću0 on ga +e ovako o-+asnio: K <i s4e se 4rudiE da sEva4i4e kako +e i od .ega na2ravl+en 2red,e4. ;n va, +e 2ru5ao svo+ o-lik0 o234i i1gled i sve ,oguće 2o+edinos4i. <i s4e sku2l+ali u se-i 4e u4iske i0 ure1u+ući iE u svo+e sećan+e0 ,islili o ono,e 34o s4e 2ri,e4ili. Lna.i0 vi s4e u1eli ne34o od o-+ek4a i 1-og 4oga se s,a4ra0 2o na3e, glu,a.ko, ,i3l+en+u0 da na, +e -io neo2Eodan 2ro/es odnosa. <as -uni 4o 34o +e 2red,e4 ,r4av. D slika0 i s4a4ua0 i 2ri+a4el+ev 2or4re40 i ,u1e+ska s4var 4akoIe su ,r4vi0 ali u se-i skriva+u 5ivo4 svo+iE 4vora/a. D si+ali/a do i1vesnog s4e2ena ,o5e 1a nas da o5ivi od onog in4eresovan+a ko+e s,o u4isnuli u n+u. K Mko +e 4ako K os2oravao sa, +a K onda ,i i,a,o odnos 2re,a svako, 2red,e4u ko+i na, 2adne u o.iV K <i će4e +edva us2e4i da 2ri,i4e ili da da4e ne34o od se-e sve,u 34o le4i,i.no vidi4e oko se-e. M -e1 4iE ,o,ena4a 2ri,an+a ili davan+a ne,a odnosa na 2o1orni/i. Pre,a oni, 2red,e4i,a ko+i,a us2e4e ne34o od se-e da da4e ili od n+iE ne34o da +2ri,i4e s4voriće se kra4ak ,o,ena4 odnosa. =a sa, već rekao vi3e 2u4a da se na 2o1orni/i ,o5e gleda4i i vide4i i da se ,o5e gleda4i i ni34a ne vide4i. Dli0 4a.ni+e0 na 2o1orni/i se ,o5e gleda4i0 vide4i i oseća4i sve 34o se 4a,o de3ava0 ali +e i ,ogućno na 2o1orni/i gleda4i a +oseća4i i in4eresova4i se oni, 34o se de3ava u gledali34u ili van 1idova 4ea4ra. ;si, 4oga0 ,ogućno +e gleda4i0 vide4i i 2ri,a4i ono 34o vidi,o0 ali +e i ,ogućno gleda4i0 vide4i i ne 2ri,a4i ni34a od onoga 34o se de3ava na 2o1orni/i. =edno, re.i0 2os4o+i 2ravo i s2ol+no0 Jor,alno0 ili0 4ako reći0 ?/ere,oni+alno gledan+e 2ra1ni, o.i,a?0 kako se ka5e na na3e, +e1iku. 9a -is,o ,askirali unu4arn+u 2ra1ninu i,a i1vesniE 1ana4skiE na.ina0 ali od n+iE 2ra1ne o.i 2os4a+u +o3 vi3e iskola.ene. Fre-a li reći da 4akvo gledan+e na 2o1orni/i ni+e 2o4re-no i da +e 34e4no. ;.i su ogledalo du3e. Pra1ne o.i K ogledalo su 2ra1ne du3e. Ne 1a-oravl+a+4e 4oW <a5no +e da o.i0 2ogled i gledan+e glu,.evo na 2o1orni/i i1ra5ava+u veliku i du-oku unu4arn+u sadr5inu n+egove s4varala.ke du3e. Foga radi 2o4re-no +e da u glu,/u -ude sku2l+ena ona velika unu4arn+a sadr5ina is4ove4na sa ?5ivo4o, l+udskoga duEa? ulogeH 2o4re-no +e da glu,a/ 1a sve vre,e dok -oravi na 2o1orni/i 4o, du3evno, sadr5ino, us2os4avi odnos 2re,a svo+i, 2ar4neri,a i1 ko,ada. Mli glu,a/ +e .ovek ko,e su uroIene l+udske sla-os4i. 9ola1eći na 2o1orni/u0 on 2rirodno so-o, donosi ,isli ko+e su 5ivo4o, uroIene0 li.na osećan+a i ra1,i3l+an+a roIena u realno+ s4varnos4i. L-og 4oga se i u 2o1ori34u n+egova svakida3n+a0 o-i.na lini+a ne 2rekida0 a kad doIe 2rava ,ogućnos4 ona se u2liće u 2re5ivl+avan+e li.nos4i ko+u 2reds4avl+a,o. :lu,a/ da+e se-e ulo1i sa,o u 4renu/i,a kada ga ona

1aEva4i. Fada se on s4a2a sa li.no3ću i1 ko,ada i s4varala.ki se 2re2oroIava0 Mli 4re-a da se odvo+i od uloge i 2onovo -iva 1aEvaćen so2s4veno,0 l+udsko, lini+o, 5ivo4a0 ko+a ga odnosi ili i1a ra,2e0 u gledali34e0 ili daleko van grani/a 4ea4ra i 4a,o 4ra5i 1a se-e o-+ek4e ,isleniE odnosa. B 4i, 4renu/i,a uloga se 4u,a.i s2ol+no0 ,eEani.ki. ;d 4akviE .es4iE odva+an+a lini+a 5ivo4a i odnosa svaki .as se 2rekida0 a u2ra5n+eno ,es4o 2o2un+ava se u,e/i,a i1 so2s4venog glu,.evog 5ivo4a0 -e1 ikakvog odnosa 2re,a li.nos4i ko+u 2reds4avl+a,o. La,isli4e sku2o/eni lana/ u ko,e 2osle 4ri 1la4na -eo.uga dola1i .e4vr4i 2ros40 od olova0 a iduća dva 1la4na -eo.uga uve1ana su kana2o,. Ce,u +e 2o4re-an 4akav lana/V Go,e +e 2o4re-na i 4akva is2rekidana lini+a u odnosi,aV Fakvo s4alno kidan+e lini+e 5ivo4a u ulo1i 2er,anen4no +e unaka5ava ili u-i+a. MeIu4i,0 ako +e u 5ivo4u neo2Eodan 2ravilan0 ne2rekinu4 2ro/es u odnosi,a0 onda se 4a neo2Eodnos4 na 2o1orni/i udese4os4ru.ava. Fo dola1i 1-og 2rirode 2o1ori34a i n+egove u,e4nos4i ko+a +e 2o42uno 1asnovana na odnosi,a svi+u li.nos4i ,eIu so-o, i svake sa sa,o, so-o,. La,isli4e da se 2is/u ko,ada 2roE4e da gledao/i,a 2oka5e svo+e +unake kako s2ava+u0 ili u nesvesno, s4an+u0 4o +es40 u oni, ,o,en4i,a kada se du3evni 5ivo4 nikako ne ,aniJes4u+e. Dli 1a,isli4e da dra,a4i.ar i1vede na 2o1orni/u dvo+e ko+i se ne 2o1na+u0 ko+i,a ni+e s4alo do 4oga ni da se 2reds4ave +edno drugo,0 ni da ,eIuso-no i1,ene osećan+a i ,isli0 već iE0 na2ro4iv0 skriva+u i ću4eći0 sede u ra1ni, kra+evi,a 2o1orni/e. :ledala/ neće i,a4i 34a da radi u 2o1ori34u 2od 4akvi, okolnos4i,a0 +er neće do-i4i ono 1-og .ega +e do3ao: on neće do5ive4i osećan+e i neće u2o1na4i ,isli li.nos4i. @asvi, +e druga s4var ako li.nos4i sede na 2o1orni/i i +edna od n+iE 2o5eli da drugo+ 2reda svo+a osećan+a0 ili da +e u-edi u svo+e ,isli0 a 4a druga se 1a 4o vre,e 4rudi da 2ri,i osećan+a i ,isli li.nos4i ko+a govori. Prisus4vu+ući 4akvi, 2ro/esi,a 2redavan+a i 2ri,an+a osećan+a i ,isli dva+u ili nekoliko li/a0 gledala/ će se0 sli.no slu.a+no, svedoku ra1govora0 neEo4i/e udu-l+iva4i u re.i i radn+e +edne i druge li.nos4i. @a,i, 4i, on će 2os4a4i ne,i u.esnik u n+iEovo, odnosu0 videće0 2o1naće i 1ara1iće se 4uIi, 2re5ivl+avan+i,a. D1 ovoga 34o +e re.eno i1la1i da gledao/i ko+i sede u 2o1ori34u sa,o 4ada sEva4a+u i 2osredno u.es4vu+u u ono,e 34o se de3ava na 2o1orni/i kada se 4a,o us2os4avi 2ro/es odnosa ,eIu li.nos4i,a i1 ko,ada. Mko glu,/i neće da i1 svo+e vlas4i is2us4e 2a5n+u ,nogol+udne go,ile ko+a sedi u gledali34u0 oni se ,ora+u s4ara4i da o.uva+u ne2rekidan 2ro/es odnosa sa svo+i, 2ar4neri,a u osećan+i,a0 ,isli,a i radn+a,a is4ove4ni, sa osećan+i,a0 ,isli,a i radn+a,a uloge ko+u 2reds4avl+a+u. B1 4o0 ra1u,e se0 unu4arn+i ,a4eri+al 1a us2os4avl+an+e odnosa ,ora -i4i 1ani,l+iv i 2rivla.an 1a slu3ao/e i gledao/e. D1vanredna va5nos4 2ro/esa odnosa na 2o1orni/i 2risil+ava nas da ,u 2riIe,o sa naro.i4o, 2a5n+o, i da od,aE 2os4avi,o 2i4an+e vrlo -ri5l+ivog ra1,a4ran+a na+va5ni+iE o-lika odnosa s ko+i,a će,o se sre4a4i. K Poćeću 2o+edina.ni, odnoso,0 ili odnoso, 2re,a sa,o,e se-i K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. u3av3i u u.ioni/u K Gada u realno+ s4varnos4i ,i govori,o glasno sa,i sa so-o,0 u odnosu 2re,a se-iV ;nda kada s,o u1ru+ani ili u1-uIeni 4oliko da se ne ,o5e,o u1dr5a4i0 ili kada se 4rudi,o da 1a2a,4i,o nekakvu ,isao ko+a se 4e3ko sEva4a0 ko+u sa1nan+e ne ,o5e od+edan2u4 da o-uEva4iH kada -u-a,o i 2u4e, 1vuka 2o,a5e,o se da 1a2a,4i,o ono 34o u.i,oH kada i1ra5ava,o nasa,o osećan+e ko+e nas ,u.i ili radu+e0 da -is,o sa,o olak3ali svo+o+ du3i. @vi 4i slu.a+evi odnosa sa sa,i, so-o, sre4a+u se u s4varnos4i vrlo re4ko0 a na 2o1orni/i vrlo .es4o. B oni, slu.a+evi,a kada u s4varnos4i 4re-a da ću4eći us2os4avi, odnos sa sa,i, so-o,0 +a se oseća, divno0 .ak voli, 4a+ o-lik odnosa 2re,a sa,o, se-i0 ko+i ,i +e do-ro 2o1na4 i1 realnog 5ivo4a i on 4e.e 2rirodno. Mli 1a4o0 kada 4re-a da s4o+i, na 2o1orni/i sa, sa so-o, i da govori, duge0 re4orske ,onologe u s4iEovi,a0 +a se gu-i, i ne 1na, 34a da radi,. Gako da o2ravda, na 2o1orni/i ono 1a 34o u 2ravo,e 5ivo4u skoro ne nala1i, o2ravdan+aV :de da 4ra5i, u 4akvo, odnosu 2re,a se-i 4o +a K li.noV Covek +e veliki. Guda da se o-ra4i,V Mo1gu0 sr/u0 uo-ra1il+i0 ruka,a0 noga,aV... Guda i odakle da u se-i reguli3e, 4okove odnosaV La 4a+ 2ro/es neo2Eodni su odreIeni su-+eka4 i o-+eka4. M gde oni le5e u na,aV 6i3en dva+u unu4arn+iE /en4ara ko+i su u ,eIuso-no, odnosu0 +a ne ,ogu da u se-i odr5i, 2a5n+u ko+a -e5i i ko+a ne,a s,era. Ni+e .udo 34o ona0 2a5n+a0 le4i u gledali34e0 gde nas uvek vre-a nei1-e5ni o-+eka4 K go,ila gledala/a. Mli ,ene su nau.ili kako da i1iIe, i1 4og 2olo5a+a. @e, o-i.nog /en4ra na3eg

nervnog0 2siEi.kog 5ivo4a K ,o1ga0 2os4o+i drugi /en4ar0 ko+i se nala1i -li1u sr/a0 4a,o gde +e 2legus solaris. =a sa, 2oku3ao da dovede, u ve1u o-a 2o,enu4a /en4ra. B.kiilo ,i se da sa, iE ne sa,o Jiksirao u se-i0 nego i da su 2rogovorili. \en4ar u glavi ose4io sa, kao 2reds4avnika sa1nan+a0 a nervni /en4ar 2legus solarisa K kao 2reds4avnika e,o/i+a. Na 4a+ na.in0 kako sa, +a ose4io0 ra1u, +e do3ao u ve1u sa osećan+e,. Pa neka K rekao sa, se-i K us2os4ave odnos ,eIu so-o,. Lna.i0 u ,eni su se o4krili su-+eka4 i o-+eka40 ko+i su nedos4a+ali. ;d o2isanog 4renu4ka ,o+e sa,oosećan+e u odnosu 2re,a sa,o, se-i na 2o1orni/i 2os4alo +e s4a-ilno ne sa,o 1a vre,e 2au1a ću4an+a0 nego i kada sa, glasni, re.i,a govorio sa, sa so-o,. Neću da ula1i, u 4o +e li 4ako ili ni+e0 +e li 2ri1nala nauka ono 34o sa, ose4io ili ni+e. Mo+ kri4eri+u, +e K li.no sa,oosećan+e. Neka ,o+e osećan+e -ude individualno0 neka +e ono 2lod Jan4a1i+e0 ali ,i ono 2o,a5e i +a se koris4i, 4i,e. Mko ,o+ 2rak4i.ni i nanau.ni na.in 2o,ogne i va,a K 4i, -ol+eH +a ni na .e, ne insis4ira, i ni34a ne 4vrdi,. Posle kra4ke 2au1e0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e nas4avio: K 6ak3e +e na 2o1orni/i savlada4i 2ro/es u1a+a,nog odnosa sa 2ar4nero,. Mli i 4u ,i sre4a,o 4e3koće ko+e 4re-a 2o1nava4i i sa ko+i,a 4re-a u,e4i -ori4i se. Na 2ri,er: vi i +a s,o na 2o1orni/i i vi s4e sa ,no, u ne2osredno, odnosu. Mli +a sa, velik. <idi4e kakav sa,W =a i,a, nos0 us4a0 noge0 ruke0 4ru2. Lar ,o5e4e vi od+edan2u4 us2os4avi4i odnos sa svi,a delovi,a 4ela i1 ko+iE sa, +a sas4avl+enV K u2u4io +e For/ov ,eni 2i4an+e. K Mko +e 4o ne,ogućno0 onda i1a-eri4e neki deo0 neku 4a.ku na ,eni0 2reko ko+e će4e us2os4avi4i odnos. K ;.iW K 2redlo5io +e neko. K ;ne su ogledalo du3e. K Gao 34o vidi4e0 u odnosu vi0 2re svega0 4ra5i4e u .oveku n+egovu du3u0 n+egov unu4arn+i sve4. Fra5i4e u ,eni ,o+u 5ivu du3u0 ,o+e 5ivo ?+a?. K Gako se 4o radiV K nisu ,ogli da se snaIu u.eni/i. K Lar vas 5ivo4 ni+e 4o,e nau.ioV K 1a.udio se Mrkadi+e Nikola+evi.. K Lar vi nikada nis4e .e2rkali 2o 4uIo+ du3i0 1ar nis4e u n+u 2u34ali 2i2ke svoga osećan+aV Fu ne,a4e 34a da u.i4e. Lagleda+4e se 2a5l+ivi+e u ,ene0 2o4rudi4e se da sEva4i4e i da ose4i4e ,o+e unu4arn+e s4an+e. 84o ovako. Gakav sa, +a sad0 2o va3e, ,i3l+en+uV K 9o-ar0 ras2olo5en0 l+u-a1an0 5iv0 1ain4eresovan K 4rudio sa, se +a da ose4i, n+egovo s4an+e. K M sadV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. =a sa, se s2re,ao da odgovori,0 ali sa, neo.ekivano 2red so-o, ugledao ne Mrkadi+a Nikola+evi.a0 već Ta,usova0 sa svi, n+egovi, uo-i.a+eni, 4r1a+i,a0 karak4eris4i.ni, naivni, o.i,a0 ,asni, us4i,a0 2una.ki, ruka,a i ,eki, s4ara.ki, ges4ovi,a ra1,a5enog .oveka. K @a ki, s4e vi us2os4avili odnosV K u2i4ao ,e +e For/ov Ja,usovski, glaso,0 2re1rivi, 4ono, kakvi, on ra1govara sa Mol.alini,. K 7a1u,e se0 sa Ta,usovi, K odgovorio sa, +a. K M gde +e For/ovV K 2onovo ,e +e ui2i4ao Mrkadi+e Nikola+evi.0 2reo-ra4iv3i se 4renu4no u sa,oga se-e. K Mko vi nis4e us2os4avili odnos sa Ja,usovski, noso, i sa n+egovi, ruka,a ko+e sa, +a i1,enio da -iE 2oka1ao karak4eris4i.nos40 već sa ,o+i, 5ivi, duEo,0 onda +e 4a+ 5ivi duE os4ao u ,eni. =a ne ,ogu da ga is4era, i1 se-e0 ne ,ogu da u1,e, na 2oslugu 4uIi duE. Lna.i0 vi s4e ovoga 2u4a 2ogre3ili i nis4e us2os4avili odnos sa 5ivi, duEo,0 već sa ne.i, drugi,. @ .i,V Lais4a0 s ki, sa, +a us2os4avio odnosV 7a1u,e se0 sa 5ivi, duEo,. @eća, se kako se 2riliko, 4ransJor,a/i+e For/ova u Ta,usova0 4o +es40 sa 2ro,eno, o-+ek4a0 2ro,enilo i ,o+e osećan+e: i1 osećan+a 2o34ovan+a ko+e +a ga+i, 2re,a Mrkadi+u Nikola+evi.u u osećan+e ironi.no0 -lago 2ods,e3l+ivo0 ko+e kod ,ene i1a1iva li.nos4 Ta,usova kada ga igra For/ov. Fako nisa, us2eo da ra1a-ere, s ki, sa, us2os4avio odnos i 2ri1nao sa, 4o Mrkadi+u Nikola+evi.u. K <i s4e us2os4avili odnos sa novi, -iće, .i+e +e i,e Ta,usovKFor/ov0 ili For/ovKTa,usov. B svo+e vre,e vi će4e u2o1na4i 4u .udo4vornu ,e4a,orJo1u glu,/aKs4varao/a. Lasad 1na+4e da se l+udi uvek 4rude da us2os4ave odnos sa 5ivi, duEo, o-+ek4a0 a ne sa n+egovi, noso,0 o.i,a0 dug,e4i,a0 kako 4o .ine glu,/i na 2o1orni/i. Na 4a+ na.in0 kao 34o vidi4e0 4re-a da se dva li/a naIu +edno s

drugi, i od,aE se ,eIu n+i,a 2rirodno raIa u1a+a,ni odnos. 84o0 na 2ri,er0 ,i s,o se sada na3li i ,edu na,a +e već s4voren 4akav odnos. =a se 4rudi, da va, 2reda, svo+e ,isli0 a vi ,e slu3a4e i .ini4e na2or da od ,ene 2ri,i4e ,o+a 1nan+a i ,o+a iskus4va. K Lna.i0 4o ni+e u1a+a,ni odnos K u,e3ao se :ovorkov K +er 2ro/es davan+a osećan+a o-avl+a4e sa,o vi K su-+eka4 K 4o +es4 ona+ ko+i govori0 a 2ro/es 2ri,an+a osećan+a o-avl+a,o ,i K o-+ek4i0 oni ko+i slu3a+u. D1vini4e0 ,oli, vas0 gde +e 4u u1a+a,nos4V :de se 4u susreću 4okovi osećan+aV K M 34a vi sada radi4eV K u2i4ao ga +e For/ov. K <i ,i odgovara4eH vi ,e u-eIu+e4e0 4o +es40 vi ,i 2reda+e4e svo+e su,n+e0 a +a iE 2ri,a,. Fo +e susre4ni 4ok osećan+a o ko,e vi govori4e. K @ada0 a rani+e0 kada s4e vi govorili sa,iV K /e2idla.io +e :ovorkov. K =a ne vidi, ra1liku K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Fada s,o -ili u odnosu0 a sad 2rodu5ava,o odnos. 7a1u,l+ivo +e da se 1a vre,e odnosa 2ro/esi davan+a i 2ri,an+a s,en+u+u ,eIu so-o,. Mli i onda kada sa, +a govorio sa,0 a vi ,e slu3ali0 +a sa, već ose4io su,n+e ko+e su se uvla.ile u va3u du3u. 9o ,ene +e dola1ilo i va3e nes4r2l+en+e i va3e .uIen+e i va3e u1-uIen+e. La34o sa, +a 4ada ose4io 4o va3e nes4r2l+en+e i u1-uIen+eV La4o 34o iE nis4e ,ogli 1adr5a4i u se-i0 1a4o 34o su se i 4ada u va,a ne2ri,e4no s,en+ivali 2ro/esi 2ri,an+a i davan+a. Lna.i0 i onda kada s4e ću4ali 2os4o+ao +e 4a+ susre4ni 4ok0 o ko,e +e re.. Mli na kra+u on +e i1-io na2ol+e sad u va3e, 2osledn+e, 2rigovoru. K Lar 4o ni+e 2ri,er ne2rekidnog u1a+a,nog odnosaVW Na s/eni +e naro.i4o va5no i 2o4re-no u2ravo 4akvo u1a+a,no i u1 4o ne2rekidno odr5avan+e odnosa0 +er se 4vorevina au4ora i igra glu,a/a sas4o+e go4ovo iskl+u.ivo i1 di+aloga ko+i nas4a+u s4varan+e, u1a+a,niE odnosa dvo+i/e ili ,nogiE l+udi K li.nos4i u ko,adu. Na 5alos40 4akav ne2rekidan u1a+a,ni odnos re4ko se sre4a u 2o1ori34u. <eliki deo glu,a/a0 ako se i koris4e n+i,e0 4o .ine sa,o dok sa,i govore re.i svo+e uloge0 ali .i, nas4u2i ću4an+e i odgovor druge li.nos4i0 oni ne slu3a+u i ne 2ri,a+u ,isli 2ar4nera0 nego 2res4a+u da igra+u do svo+e iduće re2like. Fakav glu,a.ki ,anir uni34ava ne2rekidnos4 u1a+a,niE odnosa ko+i 4ra5i davan+e i 2ri,an+e osećan+a0 ne sa,o 1a vre,e i1govaran+a re.i ili slusan+a odgovora0 nego i 1a vre,e .u4an+a0 onda kada se .es4o 2rodu5ava ra1govor o.i,a. ;dnos s 2rekidi,a +e ne2ravilan i 1a4o se u.i4e da govori4e svo+e ,isli drugo,e i kad iE i1ra1i4e 4rudi4e se da one doIu do sa1nan+a i osećan+a 2ar4neraH 1a 4o +e 2o4re-na ,ala 2au1a. Fek kada se u-edi4e u 4o i kad o.i,a iska5e4e ono 34o ne,a u re.i,a0 s2re,i4e se 1a davan+e idućeg dela re2like. La se-e u,e+4e da 2ri,a4e 2ar4nerove re.i i ,isli svaki 2u4 na novi0 dana3n+i na.in. Sudi4e 2o42uno svesni va,a već 2o1na4iE ,isli i re.i 4uIiE re2lika ko+e s4e .uli već ,nogo 2u4a na 2ro-a,a i na ,nogo-ro+ni, odigrani, 2reds4ava,a. Pro/ese ne2rekidniE u1a+a,niE 2ri,an+a0 davan+a osećan+a i ,isli 4re-a o-avl+a4i svaki 2u4 i 2ri svako, 2onovl+eno, s4varala34vu. Fo 1aE4eva veliku 2a5n+u0 4eEniku i glu,a.ku dis/i2linu. Mrkadi+e Nikola+evi. ni+e us2eo da 1avr3i o-+a3n+en+e0 +er +e do3ao kra+ .asa. Mrkadi+e Nikola+evi. +e nas4avio 2ro3li 2u4 1a2o.e4o karak4erisan+e ra1niE o-lika odnosa. ;n +e rekao: K Prela1i, na ra1,a4ran+e novog o-lika odnosa K sa 1a,i3l+eni,0 irealni,0 nes4varni, o-+ek4o, >na 2ri,er: sa duEo, o/a Ua,le4ovaA. N+ega ne vidi ni sa, glu,a/ na s/eni0 ni gledala/ i1 2o1ori3ne dvorane. Neiskusni l+udi sa 4akvi, o-+ek4i,a 4rude se da Ealu/inira+u da -i 1ais4a videli o-+eka4 ko+i ne 2os4o+i nego se sa,o 2odra1u,eva. Na 4o odla1i sva n+iEova energi+a i 2a5n+a na 2o1orni/i. Mli iskusni glu,/i 1na+u da s4var ni+e u sa,o, ?2riviIan+u?0 nego u unu4arn+e, odnosu 2re,a n+e,u i 1a4o oni os4avl+a+u na,es4o nes4varnog o-+ek4a >?2rividen+a?A svo+e ,agi.no ?kad -i? i 4rude se da 2o34eno0 2o saves4i odgovore se-i: 34a -i radili kad -i se u 2ra1no, 2ros4rans4vu 2red n+i,a uka1alo 2riviIen+e. Neki glu,/i0 a naro.i4o u.eni/i 2o.e4ni/i0 1a vre,e n+iEoviE do,aćiE ve5-an+a0 4akoIe 2ri-egava+u 1a,i3l+eno, o-+ek4u0 2o34o ne,a 5ivoga. ;ni ga u ,isli,a s4avl+a+u 2red se-e0 a onda se 4rude da ga vide i da us2os4ave odnos sa 2ra1ni, ,es4o,. D u 4o, slu.a+u ,nogo energi+e i 2a5n+e odla1i ne na unu4arn+i 1ada4ak >34o +e 2o4re4ano 1a 2ro/es 2re5ivl+avan+aA0 nego sa,o na 4o da -i se na2re1an+e, videlo ono .ega u s4vari ne,a. Priviknuv3i 4ako ne2ravilno, s4varan+u odnosa0 glu,/i i u.eni/i neEo4i.no 2renose 4a+ na.in na s/enu i na kra+u kra+eva odvikava+u se od 5ivoga o-+ek4a i 2rivikava+u se da s4avl+a+u i1,eIu se-e i 2ar4nera 1a,i3l+eni ,r4vi o-+eka4. Fa o2asna navika .es4o se 4ako +ako ukoreni da os4a+e 1a /eo 5ivo4. Gako +e 4e3ko igra4i sa glu,/i,a ko+i

gleda+u na vas0 a vide nekog drugog i 2rilagoIava+u se n+e,u0 a ne va,aW Fakvi 2ar4neri odvo+eni su 1ido, od oniE s ko+i,a -i ,orali da -udu u ne2osredno, odnosuH oni ne 2ri,a+u ni re2like0 ni in4ona/i+e0 ni4i ikakve na.ine odnosa. N+iEovo 1a,agl+eno oko gleda u 2ros4rans4vo i Ealu/inira. Cuva+4e se 4og o2asnog i s,r4onosnog glu,a.kog i1o2a.avan+aW ;no se lako ukoreni0 a 4e3ko se ,o5e is2ravi4i. K D2ak0 34a će,o kada ne,a 5ivog o-+ek4a 1a us2os4avl+an+e odnosaV K u2i4ao sa, +a. K <rlo 2ros4o: os4ani4e 2o42uno -e1 odnosa dok ga ne naIe4e K odgovorio +e For/ov K <i i,a4e .asove ?4reninga?. ;ni su i uvedeni 1-og 4oga da -is4e se ve5-ali ne 2o+edina.no već 2o dvo+e ili u gru2a,a. Ponavl+a,: +a se naro.i4o 4rudi, da u.eni/i ne us2os4avl+a+u odnos sa 2ra1ni, >ni.i,A0 već da se ve5-a+u sa 5ivi, o-+ek4i,a i u1 4o 2od nad1oro, iskusniE o.i+u. Ni+e ,an+e 4e5ak o-lik odnosa sa kolek4ivni, o-+ek4o, ili druk.i+e govoreći sa gledali34e, is2un+eni, -iće, sa Eil+adu glava0 ko+e se u o-i.no, 5ivo4u na1iva 2u-lika. K @a n+i, se ne s,e us2os4avl+a4i odnosW NikakoW K 2o5urio se <+un/ov da 2reduEi4ri For/ova. K 9a0 vi s4e u 2ravu: ne2osredno na 2reds4ava,a us2os4avl+a4i odnos ni+e do2u34eno0 a 2osredno +e K neo2Eodno. Fe3koća i i1u1e4nos4 na3eg s/enskog us2os4avrl+an+a odnosa i sas4o+i se u 4o,e 34o se 4a+ odnos is4ovre,eno us2os4avl+a sa 2ar4nero, i sa gledao/e,. @a oni, 2rvi, ne2osredno i svesno0 a sa drugi, K 2osredno 2reko 2ar4nera i nesvesno. Cudno +e 4o da +e i u +edno, i u drugo, slu.a+u odnos u1a+a,an. Mli Zus4ov +e 2ro4es4ovao: K =a ra1u,e, da se odnos glu,/a 2re,a 4u,a.i,a drugiE uloga na 2o1orni/i ,o5e na1va4i u1a+a,ni,. Mli 1ar +e ,ogućno da 4a+ odnos s,a4ra,o 4akvi, i 2re,a gledao/uV Foga radi 2o4re-no +e da 2u-lika sa svo+e s4rane 3al+e ne34o od se-e na,a0 na 2o1orni/u. Mli0 u s4vari0 34a ,i do-i+a,o od n+eV M2lau1e i ven/e0 i 4o ne u 4renu4ku s4varala34va0 ne 1a vre,e .ina0 već u od,oru. K M s,eE0 a su1e0 a a2lau1i ili 3ikan+e usred 2reds4ave0 u1-uIen+a0 i 4o kakvaW <i 4o ne u1i,a4e u o-1irV K 1a.udio se Mrkadi+e Nikola+evi.. K =a ću va, is2ri.a4i +edan slu.a+ ko+i odli.no sEka ve1u i u1a+a,nos4 odnosa gledao/a sa 2o1orni/o, K 2rodu5io +e on da nas uverava. K Na +edno+ dnevno+ 2reds4avi ?Plave 24i/e? 1a de/u 1a vre,e s/ene kada drveće i 1veri sude de/i +a sa, u ,raku ose4io kako ,e neko gura. Fo +e -io +edan dese4ogodi3n+i de.ko. ?7e/i i, da ,a.ak 2rislu3ku+e. 8no ga K sakrio se0 +a vi... di,W? K 3a2nuo +e u1-uIeno de.+i glasić0 u2la3en 1a sud-inu Fil4ila i Mi4ile. =a nisa, us2eo da ga u,iri, i 1a4o se ,ali gledala/ 2rikrao do sa,e 2o1orni/e i i1 dvorane0 2reko ra,2e0 2o.eo da 3a2u.e glu,i/a,a ko+e su igrale de/u da i, 2re4i o2asnos4. Lar 4o ni+e od+ek gledao/a i1 dvoraneVW 9a -is4e -ol+e o/enili ono 34o do-i+a4o od go,ile gledala/a0 2oku3a+4e da iE ukloni4e i da igra4e 2reds4avu u 2o42uno 2ra1no+ dvorani. Uoće4e liV =a sa, 1a 4renu4ak 1a,islio 2olo5a+ +adnoga glu,/a ko+i igra 2red 2ra1no, dvorano,... i ose4io sa, da se 4akva 2reds4ava ne ,o5e doigra4i do kra+a. K M 1a34oV K u2i4ao +e For/ov 2osle ,oga 2ri1nan+a. K L-og 4oga 34o u 4akvi, okolnos4i,a ne,a u1a+a,nog odnosa i1,eIu glu,/a i gledali34a0 a -e1 4oga ne ,o5e -i4i +avnog s4varala34va. K Dgra4i -e1 2u-like K 4o +e is4o 34o 2eva4i u so-i -e1 re1onan/e0 2uno+ ,ekog na,e34a+a i ćili,ova. Dgra4i u 2uno, gledali34u ko+e sa va,a saoseća 4o +e is4o 34o 2eva4i u 2ros4ori+i sa do-ro, akus4iko,. :ledala/ s4vara0 4ako reći0 du3evnu akus4iku. ;n od nas 2ri,a i0 kao re1ona4or0 vraća na, svo+a 5iva l+udska osećan+a. B uslovno+ u,e4nos4i 2reds4avl+an+a0 u 1ana4u0 4a+ o-lik odnosa sa kolek4ivni, o-+ek4o, re3ava se 2ros4o: .es4o u sa,o+ uslovnos4i na.ina sas4o+i se s4il ko,ada0 n+egovog i1voden+a i .i4ave 2reds4ave. Fako0 na 2ri,er0 u s4ari, Jran/uski, ko,edi+a,a i vodvil+i,a glu,/i s4alno ra1govara+u sa gledao/i,a. 6i/a u ko,adu i1la1e na sa,u ra,2u i 2ros4o na2ros4o o-raća+u se oni,a 34o sede u sali 2ose-ni, re2lika,a ili o23irni+, ,onologo, ko+i o-+a3n+ava ko,ad. Fo se radi uvereno0 s,elo0 sa veliko, sa,ouvereno3ću0 ko+a i,2onu+e. D 1ais4a0 kada se već us2os4avl+a odnos sa gledali34e,0 onda neka se 4a+ odnos us2os4avi 4ako da se do,inira go,ilo, i da se n+o,e vlada. B novo, o-liku kolek4ivnoga odnosa K u ,asovni, s/ena,a K ,i se 4akoIe sre4a,o sa go,ilo,0

ali sa,o ne u gledali34u0 već na sa,o+ 2o1orni/i i koris4i,o se ne 2osredni,0 nego direk4ni,0 ne2osredni, odnoso, sa ,asovni, o-+ek4o,. B 4i, slu.a+evi,a 2onekad 4re-a da us2os4avi,o odnos sa 2o+edini, o-+ek4i,a i1 go,ile0 a u drugi, 2ak ,o,en4i,a 4re-a da 1aEva4i,o /elu narodnu ,asu. Fo +e0 4ako reći0 2ro3iren u1a+a,ni odnos. <eliki -ro+ li/a u ,asovni, s/ena,a0 savr3eno ra1li.i4iE 2o 2rirodi0 u.es4vu+ući u u1a+a,no+ ra1,eni na+ra1novrsni+i, osećan+i,a i ,isli,a0 +ako i1o34rava+u 2ro/es0 a kolek4ivnos4 ras2al+u+e 4e,2era,en4 svakoga .oveka 2o+edina.no i sviE 1a+edno. Fo u1-uIu+e glu,/e i 2roi1vodi veliki u4isak na gledao/e. Posle 4oga Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2re3ao na novi o-lik odnosa K glu,a.ki 1ana4ski odnos. K ;n +e u2ravl+en ne2osredno sa 2o1orni/e u gledali34e0 os4avl+a+ući 2ar4nera K ak4ivno li/e ko,ada. Fo +e 2u4 na+,an+eg o42ora. Fakav odnos +e0 kao 34o va, +e 2o1na4o0 2ros4o glu,a.ko sa,o2oka1ivan+e0 i1igravan+e. Neće,o se 1adr5ava4i na n+e,u0 +er sa, +a već dovol+no govorio o 1ana4u na 2ro3li, .asovi,a. Nada, se da i u o-las4i odnosa vi neće4e -rka4i 2ros4o glu,a.ko sa,o2oka1ivan+e sa is4insko, 4e5n+o, da 2ar4neri,a 2reda+e4e i od n+iE 2ri,a4e n+iEova l+udska 2re5ivl+avan+a. D1,eIu 4og visokog s4varala34va i glu,a.ke ,eEani.ke radn+e K velika +e ra1lika. Fo su dva savr3eno su2ro4na o-lika odnosa. Na3a u,e4nos4 2ri1na+e sve 2rika1ane o-like odnosa0 i1u1ev glu,a.koga. Mli i n+ega 4re-a 1na4i i i1u.ava4i0 ,akar 1-og 4oga da -is,o se u,eli -ori4i s n+i,e. B 1akl+u.ku reći ću nekoliko re.i o s4varnos4i i ak4ivnos4i 2ro/esa odnosa. Mnogi ,isle da su s2ol+ni0 1a oko vidl+ivi0 2okre4i ruku0 nogu0 4ru2a ,aniJes4a/i+a ak4ivnos4i0 dok se unu4arn+e0 1a oko nevidl+ive radn+e i ak4i du3evnog odnosa0 ne ,ogu s,a4ra4i ak4ivni,. Fo +e 2ogre3ka0 i u4oliko 4e5a 34o +e u na3o+ u,e4nos4i ko+a s4vara ?5ivo4 l+udskoga duEa? uloge svaka ,aniJes4a/i+a unu4arn+e radn+e naro.i4o va5na i 1na.a+na. <isoko /eni4e unu4arn+i odnos i 1na+4e da +e on +edna od na+va5ni+iE ak4ivniE radn+i na 2o1orni/i i u s4varala34vu0 i1vanredno 2o4re-an u 2ro/esu i1graIivan+a i 2redavan+a ?5ivo4a l+udskoga duEa? uloge. 9a -is,o us2os4avili odnos 2o4re-no +e da i,a,o ono .i,e se ,o5e us2os4avi4i odnos0 4o +es40 2re svega0 svo+a so2s4vena 2re5ivl+ena osećan+a i ,isli K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. na dana3n+e, .asu. B realno+ s4varnos4i n+iE s4vara sa, 5ivo4. Fa,o se ,a4eri+al 1a odnos raIa u na,a sa, 2o se-i0 2re,a okolnos4i,a ko+e nas okru5ava+u. B 2o1ori34u 4oga ne,a i u 4o,e +e nova 4e3koća. B 2o1ori34u da+u na, 4uIa osećan+a i ,isli u ulo1i ko+e +e s4vorio 2isa/0 a ko+e su 34a,2ane ,r4vi, slovi,a u 4eks4u ko,ada. Fe3ko +e 2re5ive4i 4akav du3evni ,a4eri+al. Mnogo +e lak3e na glu,a.ki na.in i1igrava4i s2ol+ne re1ul4a4e s4ras4i ko+a ne 2os4o+i u ulo1i. Fako +e is4o i u o-las4i odnosa. Fe5e +e us2os4avi4i is4inski odnos sa 2ar4nero,0 a ,nogo lak3e 2reds4avl+a4i kao da s,o us2os4avili odnos. Fo +e 2u4 na+,an+eg o42ora. :lu,/i vole 4a+ 2u4 i 1-og 4oga rado na 2o1orni/i 1a,en+u+u 2ro/es is4inskoga odnosa n+egovi, 2ros4i, glu,a.ki, i1igravan+e,. Lani,l+ivo +e is2i4a4i kakav ,a4eri+al ,i u 4akvi, 4renu/i,a 3al+e,o 2u-li/i. ; 4o,e 2i4an+u 4re-a ra1,isli4i. La ,ene +e va5no da ga vi ne sa,o sEva4i4e ra1u,o,0 ne sa,o ose4i4e0 nego i da oko, vidi4e ono 34o ,i na+.e3će i1nosi,o na 2o1orni/u0 da -is,o us2os4avili odnos sa gledao/e,. 9a -iE vai, 2oka1ao 4o0 ,eni +e na+lak3e da ode, na 2o1orni/u i da va, slikovi4i, 2ri,eri,a ilus4ru+e, ono 34o 4re-a da 1na4e0 ose4i4e i vidi4e. Mrkadi+e Nikola+evi. odigrao na, +e na 2o1orni/i /eo s2ek4akl i1vanredan 2o 4alen4u0 ve34ini i glu,a.ko+ 4eEni/i. ;n +e 2o.eo nekakvo, 2es,o, ko+u +e i1govorio vrlo -r1o0 eJek4no0 ali .i+a +e ,isao -ila ne+asna0 4ako da ,i ni34a nis,o ra1u,eli. K Ci,e sa, +a sada us2os4avio odnos sa va,aV K u2i4ao nas +e on. B.eni/i su se 1-unili i nisu se s,eli usudi4i da odgovore. K Po42uno ni .i,W K rekao +e on 1a nas K +a sa,0 -r-l+a+ući re.i0 2rosi2ao iE kao gra3ak i1 kor2e ne sEva4a+ući ni sa, ko,e govori,0 ni 34a govori,. 84o0 4o va, +e 2ra1an ,a4eri+al ko+i, glu,/i .es4o us2os4avl+a+u odnos sa gledali34e,0 -r-l+a+ući re.i uloge i ne ,isleći ni o n+iEovo, s,islu0 ni o n+iEovo, 2od4eks4u0 već sa,o ,isleći na n+iEovu eJek4nos4. Posle kraćeg ra1,i3l+an+a0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e o-+avio da će 2ro.i4a4i ,onolog Tigara i1 2osledn+eg .ina ?Tigarove 5enid-e?.

;vog 2u4a u n+egovo+ igri -ila +e /ela -u+i/a divniE 2okre4a0 in4ona/i+a0 2reliva0 1ara1nog s,eEa0 -iserne dik/i+e0 -r1ine 4e,2a i -leska 1vuka le2o o-o+enog glasa ko+i usEiću+e. Mi s,o se +edva u1dr5ali od ova/i+a0 4oliko +e 4o -ilo s/eni.no i eJek4no. Z4o se 4i.e unu4arn+e sadr5ine0 ,i +e nis,o uEva4ili i nis,o 1nali o .e,u se govori u ,onologu. K Ci,e sa, +a s va,a us2os4avio odnosV K o2e4 nas +e u2i4ao For/ov i o2e4 ,i nis,o ,ogli da ,u odgovori,o0 sa,o ovog 2u4a 1-og 4oga 34o na, +e on dao oIveć ,nogo i ,i nis,o us2eli da se odiedan2u4 snaIe,o u ono,e 34o s,o videli i .uli. K =a sa, va, 2oka1ao se-e u ulo1i K odgovorio +e 1a nas Mrkadi+e Nikola+evi. K i koris4io sa, se Tigarovi, ,onologo,0 n+egovi, re.i,a0 ,i1ans/eno,0 2okre4i,a0 radn+a,a i os4ali, kako -iE va, de,ons4rirao ne ulogu u se-i0 već se-e u ulo1i0 4o +es40 svo+e darove: Jiguru0 li/e0 ges4ove0 2o1e0 ,anire0 2okre4e0 Eod0 glas0 dik/i+u0 govor0 in4ona/i+u0 4e,2era,en40 4eEniku0 +edno, re.i K sve osi, osećan+a i 2re5ivl+avan+a. La one kod ko+iE +e s2ol+ni 2reds4avl+a.ki a2ara4 i1graIen 2os4avl+eni 1ada4ak ni+e 4e5ak. Fre-a se 2os4ara4i da glas 1vu.i0 da +e1ik i1-a/u+e glasove0 slogove0 re.i i re.eni/eH da 2o1e i 2okre4i 2oka1u+u 2las4iku i da se sve 1a+edno svidi gledao/i,a. Pri 4o,e 4re-a 2ra4i4i ne sa,o se-e0 nego i one 34o sede s druge s4rane ra,2e. @li.no kaJe3an4ansko+ divi +a sa, va, 2oka1ivao se-e u delovi,a i u /elini0 s4alno gleda+ući da li ovo 34o +a 2oka1u+e, dola1i do onoga ko,e +e na,en+eno. =a sa, se-e osećao kao ro-u0 a vas kao ku2/e. 84o va, o-ra1a/ onoga 34o glu,/i na 2o1orni/i nikad ne 4re-a da rade0 ,ada 4o i,a velikog us2eEa kod gledala/a. La4i, +e do3ao 4reći eks2eri,en4. K @ad sa, va, 2oka1ao se-e u ulo1i K rekao +e Fr/ov. K @ad ću va, 2oka1a4i ulogu u se-i0 onakvu kakvu +e dao 2isa/ i kako sa, +e +a i1radio. Fo ne 1na.i da ću +e +a 2re5ive4i. Ni+e s4var u 2re5ivl+avan+u0 već sa,o u n+eno+ sli/i0 u ver-alno, 4eks4u0 u s2ol+no+ ,i,i/i i radn+a,a0 u ,i1ans/eni i drugo,e. =a neću -i4i 4vora/ uloge već sa,o n+en Jor,alni 4u,a.. Mrkadi+e Nikola+evi. +e odigrao s/enu i1 na,a 2o1na4og ko,ada0 u ko,e +edan va5an general0 2o34o +e slu.a+no os4ao sa, kod kuće0 ne 1na 34a da radi sa so-o,. ;d dosade on ra1,e34a s4oli/e0 onako kao 34o s4o+e vo+ni/i na 2aradi. ;nda dovodi u red s4vari na s4olu0 2a se 1a,isli o ne.e, veselo, i 2ikan4no,0 a 2osle 4oga sa u5aso, se nagin+e nad ak4i,a0 2o42isu+e neka od n+iE ne .i4a+ući0 2o4o, 1eva0 2ro4e5e se i o2e4 se 2riEva4a 2reIa3n+eg -es,islenog 2osla. 9ok +e i1vodio svu 4u igru For/ov +e neo-i.no +asno i1govarao 4eks4 ,onologa o 2le,eni4os4i l+udi na visoki, 2olo5a+i,a i o neo-ra1ovanos4i sviE os4aliE. Mrkadi+e Nikola+evi. +e Eladno0 s2ol+a0 donosio 4eks4 uloge0 de,ons4rirao ,i1ans/en0 Jor,alno 2oka1ivao n+egovu s2ol+nu lini+u i sliku ne 2oku3ava+ući da iE o5ivi i 2rodu-i. Na +edni, ,esi4i,a on +e 4eEni.ki do4erivao 4eks40 na drugi, radn+u0 4o +es40 .as +e 2o+a.avao i 2odvla.io 2o1u0 2okre40 igru0 ges40 .as +e 2a1io na karak4eris4i.ne 2o+edinos4i li.nos4i0 o-raća+ući se sve vre,e gledali34u da 2roveri +e li do n+ega do3la na2ravl+ena slika uloge. Fa,o gde ,u +e -dlo 2o4re-no on +e -ri5l+ivo dr5ao 2au1e. Fako glu,/i igra+u dosadnu0 ali do-ro i1raIenu ulogu i na 2e4s4o4ini4o+ 2reds4avi0 oseća+ući se ili kao gra,oJon ili kao -iosko2ski a2ara4 ko+i 2ro2u34a ko 1na 2o ko+i 2u4 +ednu is4u Jil,sku 2an4l+iku. K Mada +e 4o i neo-i.no i 4u5no0 i2ak i 4akav Jor,alni 2rika1 do-ro i1raIene slike uloge ne ,o5e .es4o da se vidi u 2o1ori34i,a K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K @ad ,i K 2rodu5io +e on K os4a+e da va, 2oka5e, kako +e i .i,e 2o4re-no us2os4avl+a4i odnos na 2o1orni/i0 4o +es40 5iva0 4re2erava osećan+a glu,.eva0 is4ove4na sa ulogo,0 do-ro 2re5ivl+ena i i1ra5ena. ME 4akvu igru vi s4e videli ne +edan2u4 na sa,o+ 2o1orni/i0 kad sa, +a us2evao gore ili -ol+e da i1vr3i, 2ro/es us2os4avl+an+a odnosa. <i 1na4e da se na 4i, 2reds4ava,a +a 4rudi, da i,a, 2osla sa,o sa 2ar4nero,0 kako -iE ,u 2redao svo+a so2s4vena l+udska osećan+a is4ove4na sa osećan+i,a li.nos4i ko+u 2reds4avl+a,. ;no os4alo 34o s4vara 2o42uno s+edin+avan+e sa ulogo, i 34o raIa novo delo K glu,a.ku ulogu0 de3ava se 2odsvesno. B 4akvi, 2reds4ava,a +a na 2o1orni/i uvek oseća, sa,oga se-e u okolnos4i,a da4i, ko,ado,0 redi4el+i,a0 ,no,e i svi, 4vor/i,a 2reds4ave. Fo +e redak o-lik s/enskog odnosa0 ko+i0 na veliku 5alos40 i,a ,alo sled-enika. =e li 2o4re-no o-+asni4i K re1i,ovao +e For/ov K da na3a u,e4nos4 2ri1na+e sa,o 2osledn+u vrs4u odnosa sa 2ar4nero, K svo+i, so2s4veni, 2re5ivl+eni, oseća+i,a. ;s4ale o-like odnosa ,i od-a/u+e,o ili0 s4egnuv3i sr/e0 4r2i,o. Mli i n+iE ,ora da 1na svaki glu,a/ kako -i se u,eo -ori4i s

n+i,a. @ada da 2roveri,o .i,e i kako vi sa,i us2os4avl+a4e odnos na 2o1orni/i. ;voga 2u4a vi igra+4e0 a +a ću 1vono, o1na.ava4i ne2ravilne ,o,en4e u odnosu. La 4akve ću s,a4ra4i one ,o,en4e kada se vi odvo+i4e od o-+ek4a K 2ar4nera ili 2oka5e4e ulogu u se-i0 se-e u ulo1i0 ili +e 2ros4o 2reds4avl+a4e. @ve 4e 2ogre3ke +a ću o1na.i4i 1vono,. @a,o 4ri o-lika odnosa naići će na ću4an+e ko+e odo-rava: NA direk4an odnos sa o-+ek4o, na 2o1orni/i i 2reko n+ega 2osredno K sa gledao/e,H dA odnos 2re,a sa,o, se-iH eA odnos 2re,a o-+ek4u ko+i ni+e 4u ili 2re,a 1a,i3l+eno, o-+ek4u. Posle 4oga 2o.ela +e s,o4ra. Zus4ov i +a igrali s,o 2re do-ro nego rIavo0 2a i2ak0 na na3e .uIen+e0 1vono se ra1legalo .es4o. Fakve 2ro-e i1vedene su sa svi,a drugi, u.eni/i,a i na+1ad su na 2o1orni/u -ili 2o1vani :ovorkov i <el+a,inova. Mi s,o o.ekivali da će Mrkadi+e Nikola+evi. dok oni igra+u 1voni4i skoro ne2rekidno0 ali 1a.udo0 ,ada +e 1von+en+a -ilo ,nogo0 i2ak 1na4no ,an+e nego 34o s,o ,i ,islili. Z4a 4o 1na.i i kakav 1akl+u.ak 4re-a i1ves4i i1 o-avl+eniE eks2eri,ena4aV K Fo 1na.i K re1i,ovao +e Fr/ov0 kada s,o ,u ka1ali svo+e su,n+e K da ,nogi od oniE ko+i se Evale 2ravilni, odnoso, .es4o .ine gre3ke0 a oni ko+i 4o 4ako s4rogo osuIu+u 2oka1u+u se s2oso-ni, da us2os4ave 2ravilan odnos. 7a1lika i1,eIu +edniE i drugiE +e u 2ro/en4u odnosa: kod +edniE +e uku2no vi3e ne2ravilniE ,o,ena4a odnosa0 dok +e kod drugiE vi3e 2ravilniE. D1 4iE eks2eri,ena4a ,o5e4e na2ravi4i ovakav 1akl+u.ak K rekao +e na kra+u .asa Mrkadi+e Nikola+evi.: K u 2o42unos4i ne,a 2ravilnog ili ne2ravilnog odnosa. @/enski 5ivo4 glu,.ev na 2o1orni/i o-ilu+e i ovi, i oni, ,o,en4i,a i 1-og 4oga se 2ravilni s,en+u+u ne2ravilni,. Gad -i -ilo ,ogućno na2ravi4i anali1u odnosa0 onda -i 4re-alo odredi4i: 4oliko 2ro/ena4a K odnosa sa 2ar4nero,0 4oliko K odnosa sa gledao/e,0 4oliko K 2rika1a slike uloge0 4oliko K 2reds4avl+an+a0 4oliko ` sa,o2oka1ivan+a i 4ako dal+e. Go,-ina/i+a sviE 4iE 2ro/ena4a odnosa odreIu+e ova+ ili ona+ s4e2en 2ravilnos4i u odnosi,a. ;ni kod ko+iE +e na+veći 2ro/ena4 odnosa 2re,a 2ar4neru0 2re,a 1a,i3l+eno, o-+ek4u ili 2re,a sa,o,e se-i -li5e 2rila1e idealu0 a0 na2ro4iv0 oni kod ko+iE +e 4akviE ,o,ena4a ,an+e0 vi3e su udal+eni od 2ravilnog odnosa. ;si, 4oga0 ,eIu oni, o-+ek4i,a i odnosi,a 2re,a n+i,a ko+e ,i s,a4ra,o ne2ravilni, 2os4o+e gore i -ol+e ne2ravilnos4i. Fako0 na 2ri,er0 2oka1iva4i ulogu u se-i i n+enu 2siEolo3ku sliku ne 2re5ivl+ava+ući -ol+e +e nego 2oka1iva4i se-e u ulo1i ili +e 1ana4ski 2reds4avl+a4i. Mo5e se do-i4i -eskra+an ni1 ko,-ina/i+a0 ko+e +e 4e3ko na-ro+a4i. Lada4ak svakoga glu,/a +e da i1-egava svako 3arenilo ko+e s,o 2o,enuli i da uvek igra 2ravilno. Foga radi0 na+-ol+e +e 2os4u2i4i ovako: s +edne s4rane u.i,o se da u4vrdi,o na 2o1orni/i o-+eka4 K 2ar4nera i ak4ivan odnos 2re,a n+e,u0 a s druge s4rane u2o1na+,o do-ro ne2ravilne o-+ek4e i odnos 2re,a n+i,a i u.i,o se da se -ori,o s 4i, 2ogireaka,a na 2o1orni/i u 4renu4ku s4varala34va. ;-raća+i4e 4akoIe 2rvens4veno 2a5n+u na kvali4e4 unu4arn+eg ,a4eri+ala ko+i, us2os4avl+a4e odnos. 9anas Eoću da 2roveri, oruIa i sreds4va va3eg s2ol+nog us2os4avl+an+a odnosa. Meni +e 2o4re-no da 1na, da li iE vi dovol+no /eni4eW K o-+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K Ddi4e svi na 2o1orni/u0 sedni4e dvo+e 2o dvo+e i 1a2odeni4e kakvu -ilo 2re2irku. ?Fo +e na+lak3e u.ini4i sa na3i, Ei2ero2o1i/ionaro, :ovorkovi,? K ,islio sa, +a u se-i. L-og 4oga sa, seo do n+ega. La.as +e /il+ -io 2os4ignu4. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2ri,e4io da sa, +a0 i1la5ući svo+u ,isao :ovorkovu0 ,nogo u2o4re-l+avao 3ake i 2rs4e. L-og 4oga +e naredio da ,i iE ve5u ,ara,i/a,a. K La34o vi 4o radi4eV K nisa, ra1u,evao. K 7adi doka1a o 2ro4ivno,: 1-og 4oga da -is4e -ol+e sEva4ili kako ,i ne /eni,o ono 34o i,a,o0 a ?kad i1gu-i,o 2la.e,o?. L-og 4oga +o3 kako -is4e se uverili da0 ako su o.i K ogledalo du3e0 onda su kra+evi 2rs4i+u K o.i na3eg 4ela0 govorio +e For/ov0 dok su ,i ve1ivali ruke. Gad sa, os4ao -e1 3aka i 2rs4i+u0 1a us2os4avl+an+e odnosa +a sa, 2o+a.ao in4ona/i+u govora. Mli ,i +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2redlo5io da s4i3a, va4ru i da govori, 4iEo0 -e1 ne2o4re-nog 2ovi3avan+a

glasa i ne2o4re-niE -o+a. B,es4o 4oga ,orao sa, da u1,e, u 2o,oć o.i0 ,i,iku0 2okre4e o-rva0 vra4a0 glave i 4ru2a. Po+a.ava+ući iE sve0 4rudio sa, se da 2o2uni, ono 34o su ,i odu1eli. Mli su ,i ruke0 noge0 4elo i vra4 -ili 2ri.vr3ćeni u1 naslon+a.u0 a na ras2olagan+u su ,i os4ali sa,o us4a0 u3i0 ,i,ika i o.i. Bskoro su ,i ve1aE i ,ara,o, 2rekrili /elo li/e. =a sa, 2o.eo da ri.e,0 ali 4o ni+e 2o,agalo. ;d 4og 4renu4ka 1a ,ene +e i3.e1ao s2ol+ni sve40 a os4ali su ,i sa,o na ras2olagan+u unu4arn+i vid0 unu4arn+i sluE. uo-ra1il+a0 ?5ivo4 ,oga l+udskog duEa ?. B 4akvo, s4an+u dr5ali su ,e dugo. Na+1ad ,i +e do sluEa do2ro s2ol+ni glas0 kao sa drugog sve4a: K Uoće4e li da va, vra4i,o +edan od odu1e4iE organa 1a us2os4avl+an+e odnosaV D1a-eri4e ko+iW K vikao +e i1 sve snage Mrkadi+e Nikola+evi.. =a sa, se 2o4rudio da odgovori, 2okre4o, ko+i +e 1na.io: ?9o-ro. ra1,islićuW?. Z4a se u ,eni de3avalo dok sa, -irao na+va5ni+i i na+neo2Eodni+i organ 1a us2os4avl+an+e odnosaV Pre svega0 u ,eni su 1a2o.eli s2or o 2rvens4vo dva kandida4a: gledan+e i govor. Po 4radi/i+i ono 2rvo i1ra5ava i 2reda+e osećan+e0 a drugo K ,isli. Mko +e 4ako0 onda ko su n+iEovi saradni/iV Fo 2i4an+e +e u ,eni i1a1ivalo s2or0 svaIu0 -unu0 s,u4n+u. ;sećan+e +e vikalo da govorni a2ara4 2ri2ada n+e,u0 +er ni+e va5na sa,a re.0 već in4ona/i+a ko+a i1ra5ava unu4arn+i odnos 2re,a ono,e 34o se govori. D 1-og sluEa 4akoIe +e nas4ao ra4. ;sećan+e +e uveravalo da +e on n+egov na+-ol+i 2okre4a.0 a govor +e insis4irao na 4o,e da +e sluE K n+egov neo2Eodni doda4ak0 da se -e1 n+ega on niko,e ne ,o5e da o-ra4i. Po4o, +e nas4ao s2or i 1-og ,i,ike i 3aka. N+iE nikako ne ,o5e,o da 2ridoda,o govoru 1-og 4oga 34o oni ne govore re.i,a. Pa kuda će,o iEV M 4ru2V M nogeV... K Đavo da ga nosiW K nal+u4io sa, se +a0 2o42uno 1-un+en. :lu,a/ ni+e -ogal+W Neka ,i dadu sveW Neću nikakva us4u2an+aW Gada su s ,ene 1-a/ili okove i ve1e +a sa, sao234io For/ovu svo+u -un4ovni.ku lo1inku: ?@ve0 ili ni34a?. ;n ,e +e 2oEvalio i rekao: K Na+1ad s4e 2rogovorili kao glu,a/ ko+i ra1u,e 1na.a+ svakog organa 1a odnose. Neka va, dana3n+e iskus4vo 2o,ogne da sve 4e organe o/eni4e do kra+a i 2re,a n+iEovo+ va5nos4i. Neka 1auvek nes4anu sa 2o1orni/e 2ra1ne glu,a.ke o.i0 ne2okre4na li/a0 ,ukli glasovi0 govor -e1 in4ona/i+e0 uko.ena 4ela sa nesavr4l+ivo, ki.,o, i vra4o,0 sa odrveneli, ruka,a0 3aka,a0 2rs4i,a i noga,a u ko+i,a ne,a 2okre4a0 gro1an Eod i ,aniri. Neka glu,/i svo,e s4varala.ko, a2ara4u 2oklone is4o 4oliko 2a5n+e koliko +e 2oklan+a violinis4a svo,e o,il+eno, ins4ru,en4u od @4radivariusa ili M,a4ia. Morali s,o rani+e da 1avr3i,o .as0 +er +e Mrkadi+e Nikola+evi. uve.e i,ao 2reds4avu. 9osad s,o i,ali 2osla sa 2ro/eso, s2ol+nog0 vidl+ivog0 4elesnog odnosa na 2o1orni/i K rekao +e na dana3n+e, .asu For/ov. Mli 2os4o+i i drugi0 u1 4o va5ni+i o-lik: unu4arn+eg0 nevidl+ivog du3evnog odnosa0 o ko,e će,o danas govori4i. Fe3koća 2reds4o+ećeg 1ada4ka sas4o+i se u 4o,e 34o i,a, da va, govori, o ono,e 34o sa, +a ose4io0 ali 34o ne 1na,0 34o sa, iskusio sa,o u 2rak4i.no, radu0 1a 34o ne,a, ni 4eore4ske Jor,ule0 ni go4oviE +asniE re.i0 o ono,e 34o ,ogu da va, o-+asni, sa,o nagove34a+e,0 4rudeći se da vas navede, da sa,i ose4i4e ono o .e,u će,o govori4i. ;n ,e uEva4i La ruku0 i 4ako .vrs4o dr5a3e. Pa 1a4i, s4uknu 1a du5 +edne ruke0 M drugo, ruko, 2reko .ela 2reIe0 D 4ako ,i se unese u li/e0 Go da ga /r4a. 9ugo +e os4ao 4ako. Na+1ad 1a4rese ,alo ,o+u ruku0 D 4ri2u4 glavo, kli,nu goredoleH

B1daEnu 4ako 4u5no i du-oko Go da ,u u1daE ru3i /elu graIu D odnosi /eo 5ivo4. D na+2osle0 7e.e ,i da ga os4avi,0 2a s glavo, Go okrenu4o, 2reko ra,ena0 D1gledao +e da +e -e1 o.i+u Na3ao 2u4 svo+ K +er i1 kuće ode K Ne gledeć o.i,a0 dok +e sve do kra+a Na ,ene n+iEov u2irao s+a+. X;dlo,ak Zeks2irovog ?Ua,le4a? /i4iran i1 2revoda @i,e Pandurovića. >Pri,. 2rev.AY Ne oseća4e li u ovi, redovi,a da +e re. o ne,o, odnosu Ua,le4ovo, 2re,a ;Jeli+iV Lar nis4e 2ri,ećivali u 5ivo4u ili na 2o1orni/i0 u va3i, u1a+a,ni, odnosi,a0 s4ru+an+e ko+e navire slo-odno i1 vas i ko+e 2rola1i kro1 o.i0 2reko vrEova 2rs4i+u0 kro1 2ore na 4eluV Gako da na1ove,o 4a+ nevidl+ivi 2u4 i 4o sreds4vo u1a+a,nog odnosaV Lra.en+e i u2i+an+e 1ra.en+aV D1livan+e i u2i+an+eV B nedos4a4ku druge 4er,inologi+e0 1aus4aviće,o se na ovi, re.i,a0 4i, 2re 34o one slikovi4o ilus4ru+u ona+ 2ro/es odnosa o ko+e, 4re-a da va, govori,. Ni+e daleko vre,e kada će nauka 2rou.i4i nevidl+iva s4ru+an+a ko+a nas sada in4eresu+u i 1a n+iE će se 4ada s4vori4i 2rikladni+a 4er,inologi+a. 9o4le0 os4avi,o na1ive ko+e +e i1radio na3 glu,a.ki 5argon. @ad će,o 2oku3a4i da 2riIe,o is2i4ivan+u 2o,enu4iE0 nevidl+iviE 2u4ova odnosa 2o,oću so2s4veniE oseća+a i da iE 2ronaIe,o i 1a2a1i,o u sa,i,a se-i. B s4an+u ,ira 4ako1vano 1ra.en+e i u2i+an+e 1ra.en+a +edva +e uEva4l+ivo. Mli u 4renu4ku +akiE 2re5ivl+avan+a0 eks4a1e i 2ovi3eniE osećan+a 4a i1livan+a i u2i+an+a 2os4a+u odreIeni+a i ose4ni+a kako 1a onoga ko+i da+e0 4ako i 1a onoga ko+i 2ri,a. Mo5e -i4i neko od vas iE +e uEva4io u 2o+edini, srećni, ,o,en4i,a 2ro-ne 2reds4ave0 kada s4e0 na 2ri,er0 vi0 Malol+e4kova0 2rvi 2u4 isko.ili na 2o1orni/u s kriko, ?B2o,oćW? ili kad s4e vi0 Na1vanov0 igrali ,onolog ?Grvi0 =ago0 krviW?0 ili 1a vre,e ve5-e s ludako,0 ili u 5ivo4u0 kad ,i0 2onekad0 ose4i,o u se-i ona unu4arn+a s4ru+an+a o ko+i,a +e govor. Goliko +u.e u kući ,o+iE roYaka +a sa, 2os,a4rao s/enu i1,eIu ,lade neves4e i ,lado5en+e. ;ni su se 2osvaIali0 nisu ra1govarali i sedeli su 2odal+e +edno od drugog. Neves4a se .inila da ne 2ri,eću+e ,lado5en+u. Mli se ona 2re4varala da -i +a.e 2rivukla na se-e n+egovu 2a5n+u. >Pos4o+i i 4akav na.in ,eIu l+udi,a: ne us2os4avl+a4i odnos0 da -i se us2os4avio odnos.A La4o +e ,lado5en+a sa o.i,a kriv/a0 ne2okre4no0 ,ol-eno 2os,a4rao neves4u i u2i+ao se u n+u svo+i, 2ogledo,. ;n +e i1daleka Eva4ao n+en 2ogled da -i 2reko n+ega ose4io i ra1u,eo 34a se 1-ivalo u n+eno, sr/u. ;n +e 2il+io u n+u0 on +e 2ogledo, Eva4ao n+enu 5ivu du3u. ;n +e 2rodirao u n+u nevidl+ivi, 2i2/i,a svo+iE o.i+u0 ali l+u4i4a neves4a i1-egavala +e da us2os4avi odnos. Na+1ad0 on +e us2eo da uEva4i +edan 1ra.ak u n+eno, 2ogledu0 ko+i +e -lesnuo u +edno, 4renu4ku. Mli0 +adni ,ladić ni+e 1-og 4oga 2os4ao veseli+i0 već0 na2ro4iv0 +o3 ,ra.ni+i. ;nda +e on0 kao slu.a+no0 2re3ao na drugo ,es4o0 odakle +e ,ogao lak3e da +o+ gleda 2ravo u o.i. ;n -i +e rado uEva4io 1a ruku da +o+ dodiro, 2oka5e svo+a osećan+a0 ali ,u ni 4o ni+e us2evalo0 2o34o neves4a odlu.no ni+e E4ela s n+i, da us2os4avi odnos. Ni+e re.ena ni +edna re.0 ni+e do3lo ni do +ednog u1vika ili usklikaH ni+e -ilo ,i,ike0 2okre4a ili radn+e. Mli su 1a4o -ile o.i i 2ogled. Fo +e direk4an0 ne2osredan odnos u .is4o, o-liku. ;d sr/a K sr/u0 i1 oka K okuH ili i1 vrEova 2rs4i+u0 i1 4ela0 -e1 Ji1i.kiE radn+i 2ris4u2a.niE 2ogledu. Neka na, l+udi od nauke o-+asne 2rirodu 4og nevidl+ivog 2ro/esa0 a +a ,ogu govori4i sa,o o 4o,e kako ga sa, oseća, u se-i i kako se 4i, oseća+i,a koris4i, 1a svo+u u,e4nos4. Na 5alos40 o2e4 +e .as 2rekinu40 +er su Mrkadi+a Nikola+evi.a Ei4no 2o1vali u 2o1ori34e. K Ua+de0 4ra5i4e u se-i 1a vre,e odnosa nevidl+iva s4ru+an+a 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+a0 kako -is4e iE kro1 li.no iskus4vo u2o1nali K 2redlo5io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. 7a1,es4ili su nas 2o dvo+e0 a +a sa, se o2e4 na3ao 2ored :ovorkova. Mi s,o od,aE0 na+većo, -r1ino,0 2oHeli s2ol+no0 Ji1i.ki0 ,eEani.ki da i1liva,o i u2i+a,o0 -e1 ikakvog s,isla i 2ovoda. For/ov nas +e od,aE 1aus4avio. K 84o0 4o +e nasil+e0 ko+eg se 4re-a naro.i4o 2la3i4i u ovo, ne5no, i delika4no, 2ro/esu0 kao 34o +e

1ra.en+e i u2i+an+e 1ra.en+a. Gada su na2regnu4i ,i3ići0 ne ,o5e -i4i govora o u2i+an+u i i1livan+u. 8vo i 9i,kova i B,anoviE 1agledali su se +edno u drugo0 2ri-li5ili se +edno drugo,0 kao 1a 2ol+u-a/0 a ne 1a nevidl+iva u2i+an+a i i1livan+a. Po.ni4e 4i,e 34o će4e ods4rani4i svako na2re1an+e0 ,a gde se ono 2o+avilo. ;d,akni4e se na1ad K ko,andovao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K =o3W =o3W Mnogo0 ,nogo vi3eW @edi4e 34o ,o5e4e udo-ni+e i slo-odni+eW MaloW @uvi3e ,aloW Fako da se is4inski od,ara4eW @ad 2ogleda+4e +edno u drugo. Pa 1ar se 4o 1ove gleda4iV <a,a Eoće od na2re1an+a o.i da isko.e i1 du2l+a. =o30 +o3 ,an+eW Nikakvog na2re1an+a u 1eni/a,a. K Z4a vi u2i+a4eV K o-ra4io se Mrkadi+e Nikola+evi. :ovorkovu. K =a0 vidi4e0 Eoću da 2rodu5i, na3u 2re2irku o u,e4nos4i. K Ne ,isli4e li vi da o.i,a i1liva4e ,isli i re.iV Fo neće4e us2e4i K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K @ao234ava+4e ,isli glaso, i re.i,a0 a o.i neka va, 2o,a5u da do2uni4e ono 34o se ne ,o5e 2reda4i govoro,. Mo5e -i4i u diskusi+i vi će4e ose4i4i ona+ 2ro/es 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+a ko+i se s4vara u svako, odnosu. Mi s,o o-novili 2re2irku. K @ada0 u 2au1i0 +a sa, kod vas ose4io 1ra.en+e. For/ov +e 2oka1ao na ,ene. K M kod vas0 :ovorkov0 2ri2re,u 1a u2i+an+e 1ra.en+a. @e4i4e se 34a +e -ilo 1a vre,e 4oga ću4an+a u o.ekivan+u. K 9esio se 2ro,a3a+W K o-+asnio sa, +a. K Pri,er ko+i +e -io naveden 1a doka1 ,o+e ,isli ni+e ,ogao da u-edi 2ar4nera i 1-og 4oga sa, s2re,ao drugi i kon/en4risao se. K M vi0 <+un/ov K od+edan2u4 se o-ra4io For/ov k n+e,u K +es4e li vi ose4ili 2osledn+i 2ogled Malol+e4koveV Fo +e -ilo is4insko i1livan+e. K D +o3 kakoW 84oW =a već /elu nedel+u dana oseća, 4akvo ?i1livan+e?W Ni sa, ne 1na, 1a34oW Soga,iW K va+kao se <+un/ov. K @ada ne sa,o slu3a+4e0 nego se i 4rudi4e da u2i+e4e u se-e ono .i,e 5ivi o-+eka4 ko+i govori s va,a K o-ra4io se For/ov ,eni. ;seća4e li vi da se osi, ver-alne0 svesne 2re2irke i ra1u,ske i1,ene ,isli0 u va,a de3ava0 is4ovre,eno0 drugi 2ro/es u1a+a,nog dodirivan+a0 u2i+an+e s4ru+an+a o.i,a i vraćan+e 4og s4ru+an+a i1 o.i+u. 84o0 4o +e nevidl+ivi odnos 2reko u2i+an+a i1livan+a ko+e se0 sli.no 2odvodno+ s4ru+i0 ne2rekidno kreće i1a re.i i u ću4an+u i o-ra1u+e onu nevidl+ivu ve1u ,eIu o-+ek4i,a ko+a s4vara unu4arn+e ko2.e. @ećai4e li se0 +a sa, va, govorio na +edno, od rani+iE .asova da se ,o5e gleda4i i vide4i0 a ni34a ne 2ri,a4i i ne dava4i. Mli +e ,ogućno i gleda4i i vide4i0 2ri,a4i i oda3il+a4i 1ra.en+a ili s4ru+an+a u odnosu. @ada ću na2ravi4i novi eks2eri,ena4 da kod vas i1a1ove, 1ra.en+e. <i će4e us2os4avi4i odnos sa ,no, K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. seda+ući na ,es4o :ovorkova. Na,es4i4e se 34o udo-ni+e0 ne nervira+4e se0 ne 5uri4e se i ne usil+ava+4e se. Pre nego 34o Eoće,o ne34o da 2reda,o drugo,e0 4re-a da u se-i naku2i,o ono 34o Eoće,o da 2ru5i,o. Ne ,o5e,o da4i ono .ega sa,i ne,a,o. Naku2i4e u se-i nekakav ,a4eri+al 1a unu4arn+i odnos K 2redlo5io na, +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Nekad su va, se na3 rad i n+egova 2siEo4eEnika .inili ko,2likovani0 a sad ga i1vodi4e kao od 3ale. Fo će -i4i i sa 1ra.en+e, i sa u2i+an+e, 1ra.en+a K govorio +e Mrkadi+e Nikola+evi.0 dok s,o se ,i s2re,ali. K Preda+4e ,i svo+a osećan+a -e1 re.i0 sa,o o.i,a K naredio +e Mrkadi+e Nikola+evi. ,eni. K @a,o o.i,a ne,ogućno +e 2reda4i sve 4ananos4i ,oga osećan+a. K Pa 34a će,o0 neka 2ro2adnu 4ananos4i. K M 34a će os4a4iV K -io sa, +a u nedou,i/i. K ;sećan+a si,2a4i+e i 2o34ovan+a. N+iE +e ,ogućno 2reda4i ću4eći. Mli -e1 re.i +e ne,ogućno u.ini4i da ona+ drugi sEva4i kako ga +a voli, 1-og 4oga 34o +e 2a,e4an0 vredan0 s2oso-an 1a rad0 2le,eni4. K Z4a +a Eoću da va,a 2reda,V K u2i4ao sa, dr5eći 2ogled na Mrkadi+u Nikola+evi.u. K Ne 1na,0 ne in4eresu+e ,e da 1na, K odgovorio +e For/ov. K La34oV K 1a.udio sa, se. K La4o 34o s4e vi i1-ul+ili o.i K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K 9a -iE ose4io o234i 4on osećan+a ko+e vi 2re5ivl+ava4e neo2Eodno +e da vi sa,i 5ivi4e n+egovo, unu4arn+o, su34ino,. K M sadV 7a1u,e4e li kakav +e ,o+ odnosV =a ne ,ogu +asni+e da 2reda, ono 34o oseća, K rekao sa,.

K <i ,ene 1-og ne.eg 2re1ire4e0 ali 1a34o u2ravo0 4o se ne ,o5e 1na4i -e1 re.i. @a,o ni+e s4var u 4o,e. <a5no +e da li s4e vi do5iveli oseća+ s4ru+an+a ko+e i1 vas i1la1i0 slo-odno0 ili neV K in4eresovao se For/ov. K Mo5da K u o.i,a K odgovorio sa, +a i 2oku3ao 2onovo da 2roveri, oseća+ ko+i ,i se 2ri.inio. K Ne0 vi s4e sada ,islili sa,o o 4o,e kako će4e i1-a/i4i i1 se-e s4ru+an+e. <i s4e na2re1ali ,i3iće. Pod-radak i vra4 su va, se i1du5ili0 o.i su 2ole4ele i1 du2l+a... ;no 34o +a od vas s ,uko, do-i+a, 2reda+e se ,nogo 2ros4i+e0 lak3e i 2rirodni+e. 9a -is,o drugoga ?o-as+ali? 1ra/i,a svo+iE 5el+a0 ni+e 2o4re-an rad ,i3ića. Ti1i.ki oseća+ s4ru+an+a ko+e i1 nas i1la1i +edva +e uEva4l+iv0 dok od 4oga na2re1an+a ko+e vi sad oseća4e ,o5e sr/e da 2ukne. K Lna.i +a vas nisa, ra1u,eoV K gu-io sa, s4r2l+en+e. K ;d,ori4e se0 a +a ću se do4le 2o4rudi4i da vas 2odse4i, na ona+ oseća+ ko+i ,i 4ra5i,o i ko+i vi odli.no 2o1na+e4e u 5ivo4u. =edna ,o+a u.eni/a sravnila ga +e sa ?,iriso, ko+i i1la1i +1 /ve4a?0 a druga +e dodala da -i ?-rili+an4 ko+i da+e i1 se-e s+a+ ,orao da i,a is4i 4akav oseća+ 1ra.en+a?. Mo5e4e li da 1a,isli4e oseća+ /ve4a ko+i is2u34a ,iris0 ili oseća+ -rili+an4a ko+i da+e i1 se-e s+a+V =a sa, se sa, se4io oseća+a slo-odnog s4ru+an+a K 2rodu5io +e For/ov K kada sa, u 4a,i gledao na vol3e-nu la,2u ko+a li+e na ekran ,la1eve +asniE 1rakova i onda kada sa, s4a+ao na kra+u vulkanskog kra4era ko+i i1-a/u+e vruć va1duE. Foga 4renu4ka ose4io sa, ,oćnu unu4arn+u va4ru 1e,l+e ko+a i1-i+a i1 n+eniE nedara i se4io se oseća+a du3evnog s4ru+an+a ko+e i1 nas i1la1i u 4renu/i,a in4en1ivnog odnosa. 9a li vas 4a 2oreIen+a ne navode na one oseća+e ko+e ,i 4ra5i,oV K Ne0 4i 2ri,eri ,o,e osećan+u ni34a ne ka1u+u K -io sa, +a ne2o2us4l+iv. K B 4o,e slu.a+u +a ću 2ro-a4i da va, 2riIe, s drugog kra+a K rekao ,i +e Mrkadi+e Nikola+evi. sa neo-i.ni, s4r2l+en+e,. K @lu3a+4e. Gada sedi, na kon/er4i,a i ,u1ika ne delu+e na ,ene0 +a i1,i3l+a, 1a-ave da se s2ase, od dosade. Fako0 na 2ri,er0 i1a-ere, nekog u 2u-li/i i 2o.in+e, da ga Ei2no4i3e, 2ogledo,. Mko +e 4o le2o 5ensko li/e0 +a se 4rudi, da ,u i1ra1i, svo+ 1anosH ako ,i +e li/e ne2ri+a4no0 +a ,u i1ra5ava, svo+u odvra4nos4. B 4i, 4renu/i,a us2os4avl+a, odnos sa i1a-rano, 5r4vo, i 1asi2a, +e 1ra/i,a s4ru+an+a ko+e i1la1i i1 ,ene. B 4o, 1ani,an+u ko+e +e ,o5e -i4i 2o1na4o i va,a0 +a i,a, u2ravo ona+ Ji1i.ki oseća+ ko+i ,i sada 4ra5i,o. K Gada Ei2no4i1u+e,o drugoga 1ar 4akoIe do-i+a,o 4a+ oseća+V K u2i4ao +e Zus4ov. K 7a1u,e se0 ako se 1ani,a4e Ei2no1o,0 onda ,ora4e odli.no 1na4i ono 34o ,i 4ra5i,o K o-radovao se Mrkadi+e Nikola+evi.. K Pa 4o +e 4ako +ednos4avan i na,a do-ro 2o1na4 oseća+W K o-radovao sa, se +a. K Lar sa, +a rekao da +e on neo-i.anV K 1a.udio se For/ov. K M +a sa, 4ra5io u se-i ne34o naro.i4o. K Fako uvek -iva K rekao +e For/ov K 4re-a 2o.e4i govor o s4varala.ko, radu i od,aE se svi na2regnu i 2o2nu na ko4urne. Ponovi4e od,aE na3 eks2eri,en4 K naredio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Z4a +a i1liva,V K u2i4ao sa,. K ;2e4 2re1ren+e. K M sadV K @ad Eoće4e da ,i 2oka5e4e 2ri+a4el+s4vo. K M sadV K Fo +e -ilo 4akoIe do-ro osećan+e0 ali sa 2ri,eso, ironi+e. K @koro 4a.noW K o-radovao sa, se +a 34o +e on 2ogaIao. K =es4e li sEva4ili o kakvo, oseća+u s4ru+an+a ko+e i1la1i i1 nas ,i govori,oV K D1gleda da +esa, K rekao sa, neodlu.no. K 84o0 4a+ 2ro/es ,i na na3e, 5argonu na1iva,o 1ra.en+e,. @a, na1iv i1vanredno odreIu+e oseća+. B s4vari0 kao da na3a unu4arn+a osećan+a i 5el+e is2u34a+u 1rake ko+i 2rola1e kro1 na3e o.i i kro1 4elo i o-as+ava+u druge l+ude svo+i, sno2ovi,a K o-+asnio +e 5ivo Mrkadi+e Nikola+evi.. K B2i+an+e 1ra.en+a 4o +e o-ra4ni 2ro/es0 4o +es40 sku2l+an+e u se-i 4uIiE osećan+a i oseća+a. D 4a+ na1iv odreIu+e sa, 2ro/es o ko,e sad govori,o. Ua+de da ga ose4i4eW @ada s,o Mrkadi+e Nikola+evi. i +a 2ro,enili uloge: on +e 2o.eo da i1liva svo+a osećan+a0 a +a sa, iE dos4a srećno 2ogaIao. K Pro-a+4e da odredi4e re.i,a oseća+ u2i+an+a 1ra.en+a K rekao ,i +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2osle

1avr3enoga eks2eri,en4a. K =a ću ga odredi4i 2ri,ero, kao ona u.eni/a o ko+o+ s4e 2ri.ali K 2redlo5io sa, ,u. K Magne4 ko+i 2rivla.i k se-i gvo5Ie ,ogao -i i,a4i is4i 4akav oseća+ u2i+an+a 1ra.en+a. K 7a1u,e, K odo-rio ,i +e For/ov. Morali s,o da 2rekine,o ova+ 1ani,l+ivi .as0 +er su nas o.ekivali na .as ,a.evan+a. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io 2rekinu4a o-+a3n+en+a. K Nada, se da s4e ose4ili unu4arn+u ve1u ko+a se us2os4avl+a ,eIu glu,/i,a u ver-alno, i ne,o, odnosu K rekao +e on. K D1gleda da sa, ose4io K rekao sa, +a. K Fo +e -ila unu4arn+a ko2.a. ;na +e s4vorena i1 slu.a+niE0 2o+ediniE ,o,ena4a. Mli ako u1,e,o dugi ni1 logi.ki i 2os4u2no ,eIu so-o, 2ove1aniE 2re5ivl+avan+a i osećan+a0 onda će 4a ko2.a o+a.a4i0 ras4i i na kra+u ,o5e 2oras4i do 4akve snage odnosa ko+u ,i na1iva,o ?kle34a?0 2ri .e,u će 2ro/esi 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+a 2os4a4i +a.i0 o34ri+i i ose4ni+i. K Gakva ?kle34a?V K 1ain4eresovali su se u.eni/i. K Ds4a onakva kao kod 2asa >kod -uldoga0 na 2rirnerA u 1u-i,a K o-+asnio +e For/ov K D kod nas na 2o1orni/i 4re-a da 2os4o+e ?kle34a? K u o.i,a0 u u3i,a0 u svi,a organi,a 2e4 .ula. Mko se slu3a0 4re-a slu3a4i i .u4i. Mko se ,iri3e K 4re-a ose4i4i ,iris. Mko se gleda0 4re-a K gleda4i i vide4i0 a ne 2rele4a4i 2ogledo, 2o o-+ek4u0 ne 1aka.iv3i se 1a n+ega0 nego ga sa,o dodirnu4i 2ogledo,. Fre-a se .vrs4o uEva4i4i 1a o-+eka40 4ako reći0 1u-i,a. Fo ne 1na.i0 naravno0 da se 4re-a -e1 2o4re-e na2re1a4i. K 9a li sa, +a u ?;4elu? i,ao -ar +edan ,o,ena4 4akviE ?kle34a?V K 2roveravao sa, svo+e oseća+e. K D,ali s4e +edan ili dva 4akva ,o,en4a. Mli 4o +e vrlo ,alo. \ela uloga ;4ela +e K ne2rekidna ?kle34a?. D ne sa,o 4o: ako su 1a druge ko,ade 2o4re-na sa,o ?kle34a?0 1a Zeks2irove 4ragedi+e su 2o4re-na ve.na ?kle34a?. <i iE nis4e i,ali. B 5ivo4u nisu uvek 2o4re-na ne2rekidna ?kle34a?0 ali na 2o1orni/i0 naro.i4o u 4ragedi+i0 ona su neo2Eodna. Gako 4e.e 5ivo4V <eći deo n+egov 2rola1i u si4ni,0 svakodnevni, 2oslovi,a. Bs4a+an+e0 legan+e0 i1vr3avan+e ove ili one o-ave1e. La 4o nisu 2o4re-na kle34a i 4o se radi ,eEani.ki. Mli 4akvi 4renu/i nisu 1a 2o1orni/u. Pos4o+e drugi odlo,/i 5ivo4a kad u svakida3n+i/u 2rodru ,o,en4i ili .i4avi ,la1evi s4raEo4a0 u1vi3ene rados4i0 2ole4 s4ras4i i druga va5na 2re5ivl+avan+a. ;ni i1a1iva+u -or-u 1a slo-odu0 1a ide+u0 1a 2os4o+an+e0 1a 2ravo. 84o 4akvi ,o,en4i su na, 2o4re-ni na 2o1orni/i. La n+iEovo os4varen+e su 2o4re-na kako unu4arn+a 4ako i s2ol+na ?kle34a?. Na 4a+ na.in0 i1 o-i.nog 5ivo4a 4re-a od-a/i4i devedese42e4 2ro/ena4a ko+i,a nisu 2o4re-na ?kle34a?0 a sa,o 2e4 2ro/ena4a 1a ko+e su ona neo2Eodna 4re-a u1e4i na s/eni. 8vo 1a34o se u 5ivo4u ,o5e 5ive4i -e1 ?kle34a?0 a na 2o1orni/i su ona 2o4re-na skoro ne2rekidno0 s4alno0 u svako, 4renu4ku u1vi3enog s4varala34va. D ne 1a-oravi4e da ?kle34a? nisu ni na ko+i na.in ogro,no Ji1i.ko na2re1an+e0 nego velika0 ak4ivna unu4arn+a radn+a. @e, 4oga0 ne 1a-oravi4e da su uslovi +avnog rada glu,.evog vrlo 4e3ki i da +e 2o4re-na s4alna energi.na -or-a s n+i,a. B 5ivo4u ne,a /rnog o4vora 2or4ala0 ,nogo-ro+ne 2u-like0 +asno osve4l+ene ra,2e0 neo2Eodne 2o4re-e 1a us2eEo,0 ni4i 2o4re-e da se 2o svaku /enu svidi,o gledao/i,a. Mora,o 2ri1na4i da su svi 4i uslovi ne2rirodni 1a nor,alnoga .oveka. Fre-a u,e4i 2o-edi4i ili ne 2ri,e4i4i iE0 odvo+i4i se 2I n+iE 1ani,l+ivi, s4varala.ki, 1ada4ko, ko+i se os4varu+e na 2o1orni/i. Neka 4akav 1ada4ak 2rivu.e svu 2a5n+u i s4varala.ke s2oso-nos4i /eloga .oveka0 4o +es40 neka s4vori ?kle34a?. Gada ,isli, o n+i,a 2riseća, se +edne 2ri.e: neki dreser ,a+,una 2o3ao +e u MJriku da 4ra5i 2o4re-ne 1veri. Fa,o su ,u s2re,ili s4o4ine 2ri,eraka da -ira. Z4a +e on uradio da naIe ,eIu n+i,a ona+ 5ivi ,a4eri+al ko+i +e na+-ol+i 1a dresiran+eV 9reser +e u1i,ao svakog ,a+,una 2o+edina.no i 4rudio se da ga 1ain4eresu+e 1a kakav -ilo 2red,e4: ili 1a neku sve4lu ,ara,u ko+o, +e ,aEao 2red o.i,a 1veri0 ili 1a kakvu 1ve.ku ko+a +e ,a+,una 1a-avl+ala svo+i, s+a+e, ili svo+i, 1vuko,. Po34o se 1ver 1ain4eresovala 1a 2red,e40 dreser se 4rudio da ,a+,unovu 2a5n+u 2rivu.e kakvo, drugo, s4vari K /igare4o,0 oraEo,. Mko ,u +e 4o 2ola1ilo 1a ruko,0 i ako +e 1ver lako 2renosila 2a5n+u sa o-o+ene ,ara,e na novi ,a,a/0 dreser +e is2i4ivani 2ri,erak od-a/ivaoH ako +e0 na2ro4iv0 video da se0 -e1 o-1ira na 4renu4no in4eresovan+e novi, 2red,e4o,0 2a5n+a ,a+,unova u2orno vraća na rani+i 2red,e40 4o +es40 na ,ara,u0 da +e ,a+,un 4ra5i i 2oku3ava da i1vu.e i1 d5e2a0 i1-or dresorov -ivao +e odlu.en

i on +e ku2ovao 2a5l+ivog ,a+,una0 ,o4ivi3ući ku2ovinu 4i,e da +e kod ,a+,una o4krio ?ko2.u? ili ?kle34a?. 84o0 4ako i ,i sudi,o o s/ensko+ 2a5n+i na3iE u.enika i o n+iEovo, odnosu 2o sna1i i 4ra+nos4i ?kle34a?. D1radi4e iE u se-i. Frenu4ak kasni+e0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io svo+e o-+a3n+en+e: K =a sa, .i4ao u neki, kn+iga,a0 1a .i+u nau.nos4 nikako ne odgovara,0 da se 2onekad u o.i u-i+eniE u4isne slika u-i.ina. Mko +e 4ako0 onda sudi4e sa,i kakva +e snaga 2ro/esa u2i+an+a. Gada -i se 2o,oću kakvog oruIa ,ogao da vidi ona+ 2ro/es u2i+an+a i i1livan+a ko+i se us2os4avl+a i1,eIu 2o1orni/e i gledala/a u 4renu4ku s4varala.kog u1-uIen+a0 ,i -is,o se 1a.udili kako na3i nervi i,a+u da i1dr5e na2or s4ru+an+a0 ko+e ,i0 glu,/i0 3al+e,o u gledali34e i 2ri,a,o na4rag od Eil+ade 5iviE organi1a,a 34o sede u 2ar4eruW Goliko na, +e 2o4re-no da na2uni,o svo+i, i1livan+i,a ogro,nu 2ros4ori+u kao 34o +e na3 <eliki 4ea4ar. Ne2os4i5noW =adni glu,a/W 9a -i 1avladao dvorano, on 4re-a da +e na2uni nevidl+ivi, s4ru+an+i,a svog so2s4venog osećan+a ili vol+e... La34o +e 4e3ko igra4i u veliko+ 2ros4ori+iV Ni na+,an+e 1-og 4oga 34o +e 2o4re-no na2regnu4i glas i u 2o+a.ano+ ,eri de+s4vova4i. NeW Ni+e 4ako. Go vlada s/enski, govoro,0 1a n+ega 4o ni+e s4ra3no. Fe3ko +e i1livan+e. =a ,isli, da su ,e danas0 kada sa, se vraćao kući i1 3kole0 2rola1ni/i s,a4rali 1a nenor,alnog. @ve vre,e dok sa, i3ao 2ravio sa, ve5-e sa u2i+an+e, i i1livan+e,. @a 5ivi, l+udi,a ko+e sa, sre4ao nisa, s,eo da 2ravi, eks2eri,en4e i 1a4o sa, se ograni.io na ,r4ve 2red,e4e. :lavni o-+ek4i ,o+iE ve5-an+a -ile su ra1ne na2un+ene 1veri u i1logu velike kr1narske radn+e. Fu +e -io .i4av 1verin+ak: ogro,ni ,edved sa 2oslu5avniko, u 3a2a,a0 lisi/a0 vuk0 veveri/a. @a svi,a n+i,a +a sa, sklo2io 2risno0 in4i,no 2o1nans4vo i 2oku3avao da 2rodre, kro1 ko5u u n+iEove 1a,i3l+ene du3e0 4rudeći se da i1 n+iE i1vu.e, ne34o i u2i+e, u se-e. =a sa, se 4oliko 4radio da i1vu.e, ne34o i1 na2un+ene 1veri da sa, i1vi+ao vra4 i 1a-a/ivao glavu i 4ru2 K 2ri .e,u sa, .ak gurnuo dokoli.are ko+i su s4a+ali i1a ,ene. Mli sa, se od,aE se4io kako Mrkadi+e Nikola+evi. 2re2oru.u+e da se ne 4rudi,o suvi3e. La4i, sa,0 sli.no ukro4i4el+u0 Ei2no4isao 1veri i govorio se-i: kada -i 4akav ,edved i3ao na ,ene0 2odigav3i se na 1adn+e 3a2e0 da li -iE +a ,ogao 1aus4avi4i 1ver i1liva+ući +o+ svo+u vol+u kro1 o.i i .el+us4V =a sa, se 4ako nagnuo 2re,a 2red,e4u0 i1liva+ući i1 se-e0 da sa, udario nose, o 2rl+avo s4aklo ogro,nog 2ro1ora. Frudio sa, se da 4ako ,nogo da, 2red,e4u0 da sa, ose4io ne34o sli.no ono,e 34o se oseća 2ri 2o.e4ku ,orske -oles4i. K D o.i0 kao 34o -iva u 4o,e s4an+u0 4akoIe su 2ole4ele i1 du2l+a. K NeW K kri4ikovao sa, +a se-e K Fako 4e5ak rad ,o5e se 2re na1va4i i1-a/ivan+e, i u-a/ivan+e, nego u2i+an+e, i i1livan+e,. K ?6ak3eW 6ak3eW? K kako ka5e For/ov. K ?La34o se 4ako na2re1a4iV? Mli kada sa, 2o.eo da sla-i+e u2i+a, i i1liva,0 i3.e1ao +e svaki Ji1i.ki oseća+ ne.eg 34o i1la1i ili0 na2ro4iv0 34o ula1i u ,ene. Morao sa, da 2rekine, svo+e eks2eri,en4e0 +er sa, oku2io gledao/e. D1 radn+e su 2e4 l+udi0 o.evidno 4rgova.ki 2o,oćni/i i ku2/i0 gledali na ,ene i s,e+ali se. <erova4no su 2ri,e4ili ,o+e eks2eri,en4e ko+i su i, se u.inili 1a-avni. Fo ,i ni+e s,e4alo da 2onovi, 4akav is4i eks2eri,ena4 u drugo+ radn+i. ;vog 2u4a kao o-+eka4 2oslu5ila ,i +e Fols4o+eva -is4a. Pred :ogol+evi, s2o,eniko, sa, seo i o2e4 2ro-ao svo+a ?kle34a?. U4eo sa, o.i,a da se uEva4i, 1a -ron1ani s2o,enik i da ga 2ogledo, 2ovu.e, k se-i 4ako da se digne sa s4oli/e. Mli su ,e uskoro 1a-olele o.i od Ji1i.kog 2il+en+a. ;si, 4oga0 u na+kri4i.ni+e, 4renu4ku sreo sa, 2ogled +ednog svog 2o1nanika0 ko+i +e 2rola1io 4uda. K <a,a ni+e do-roV K u2i4ao ,e +e on sa sau.e3će,. K 9a0 u5asna ,igrena K rekao sa, +a0 2o/rvenev3i do u3i+u i ne 1na+ući kako da i1iIe, i1 4oga 2olo5a+a. Fakvo na2re1an+e ne 4re-a nikada do2us4i4i K odlu.io sa, u se-i. Na dana3n+e, .asu Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K Mko 2ro/esi 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+a igra+u 4ako va5nu ulogu u s/enski, odnosi,a0 +avl+a se 2i4an+e ,ogu li se oni 4eEni.ki savlada4i0 ,ogu li se i1a1va4i u na,a kad ,i Eoće,oV 9a li i u 4o+ o-las4i 2os4o+i kakav na.in0 nekakav ,a,a/ ko+i -udi u na,a nevidl+ive 2ro/ese 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+a0 a 2reko n+iE 2o+a.ava sa,o 2re5ivl+avan+eV Mko se ne ,o5e ići od unu4arn+eg ka

s2ol+no,0 onda neka se ide od s2ol+nog ka unu4arn+e,. D u 4o, slu.a+u ,i će,o se koris4i4i organsko, 2ove1ano3ću i1,eIu 4ela i du3e. @naga 4e ve1e +e 4ako velika da ona skoro 2odi5e i1 ,r4viE. B s4vari0 davl+eniku -e1 2ulsa i -e1 ikakviE 1nakova 5ivo4a da+u odreIene 2olo5a+e ko+e +e nauka u4vrdila i nasilno 2roi1vode 2okre4e ko+i .ine da organi 1a disan+e ,eEani.ki sku2l+a+u u se-i i is2u34a+u va1duE. Fo +e dovol+no da se i1a1ove krvo4ok0 a 2osle n+ega i nor,alan rad sviE delova 4ela. Fo, 2riliko, 1-og nera1lu.ne ve1e s n+i,a o5ivl+ava i sa, ?5ivo4 l+udskog duEa? skoro u,rlog davl+enika. B ve34a.ko, i1a1ivan+u 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+a na 2o1orni/i koris4i,o se is4i, 2rin/i2o,: ako se unu4arn+i odnos ne ,o5e da i1a1ove sa, 2o se-i K do n+ega 4re-a doći 2reko s2ol+nog odnosa K o-+a3n+avao +e dal+e For/ov K Fa 2o,oć sa s4rane +e ona+ ,a,a/ ko+i i1a1iva na+2re 2ro/es u2i+an+a i i1livan+a0 a 2o4o, i sa,o 2re5ivl+avan+e. Na sreću0 kao 34o će4e uskoro vide4i0 novi ,a,a/ se ,o5e do-i4i 4eEniko,. @ada ću va, 2oka1a4i kako da se koris4i,o n+i,e. Po.elo se 4i,e 34o +e Mrkadi+e Nikola+evi. seo 2re,a ,eni i 4ra5io da s,isli, 1ada4ak0 1a,isao ko+a ga o2ravdava i da us2os4avi, odnos sa svi, 34o 2re5ivl+ava,. Foga radi -ilo ,i +e do2u34eno da u1i,a, u 2o,oć re.i0 ,i,iku0 ges4ove K sve 34o 2o,a5e us2os4avl+an+ u odnosa. Pri 4o,e +e Mrkadi+e Nikola+evi. 4ra5io da oslu3ku+e, Ji1i.ki oseća+ 4okova u2i+an+a i i1livan+a dok ula1e i i1la1e. Pri2re,ni rad ,nogo se odu5io0 +er ,i ni+e 2ola1ilo 1a ruko, da uEva4i, ono 34o +e od ,ene 4ra5io For/ov. Gada sa, 4o us2eo K odnos +e us2os4avl+en. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 4ra5io od ,ene in4en1ivan odnos re.i,a i radn+a,a i da 2ri 4o,e oslu3ku+e, Ji1i.ki oseća+. Posle 4oga ,i +e odu1eo re.i i radn+e i nalo5io ,i da 2rodu5i, odnos sa,o i1livan+i,a. D2ak0 2re nego 34o sa, us2eo da udesi, Ji1i.ka i1livan+a i u2i+an+a sa,a 1a se-e i sa,a od se-e0 ,orao sa, ne ,alo da se 2o,u.i,. Gada sa, i 4o uradio0 Mrkadi+e Nikola+evi. ,e +e 2i4ao kako se oseća,. K Gao 3,rk ko+i i1vla.i sa,o va1duE i1 2ra1ne /is4erne K 3alio sa, se +a. K D,ao sa, oseća+ s4ru+e ko+a i1la1i0 uglavno,0 i1 1eni/a i i1 onog dela 4ela ko+i +e -io okrenu4 2re,a va,a K o-+a3n+avao sa,. K Produ5i4e Ji1i.ki i ,eEani.ki da i1liva4e u ,ene do4le0 dok ,o5e4e K naredio ,i +e on. Mli +a nisa, ,ogao dugo i uskoro sa, -a/io ?glu2i 2osao?0 kako sa, ga na1vao. K M 1ar va, se ni+e 2roE4elo da ,u da4e s,isaoV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K Lar unu4arn+e osećan+e ni+e 4ra5ilo da va, 2riIe u 2o,oćV Lar e,o/ionalno 2a,ćen+e ni+e 2oku3alo da va, 2ru5i nekakvo slu.a+no 2re5ivl+avan+e da -is4e se koris4ili s4ru+o, Ji1i.kog i1livan+a ko+a se o-ra1ovalaV K 2i4ao +e For/ov. K Mko od ,ene 1aE4eva+u da 2o svaku /enu ,eEani.ki 2rodu5i, Ji1i.ko i1livan+e0 -iće 4e3ko -e1 2o,oći ne.ega 34o da+e s,isla ,o+o+ radn+i. 9rugi, re.i,a0 ,eni +e 2o4re-an ,a4eri+al 1a i1livan+e i1 se-e0 ili 1a u2i+an+e u se-e. Mli gde da ga u1,e,V K nisa, sEva4ao +a. K Preda+4e ,i ne34o 34o vi sad oseća4e0 4o +es40 nesEva4an+e0 -es2o,oćnos40 ili 2ronadi4e u se-i neko drugo osećan+e K save4ovao +e For/ov. =a sa, 4ako i u.inio. Gada već nisa, ,ogao da 2rodu-i, -es,islena Ji1i.ka i1livan+a0 2o4rudio sa, se da 2reda, For/ovu svo+ gnev i ra1dra5l+ivos4. ?Ddi od ,eneW Z4o si se 1ale2ioW La34o ,e ,u.i3? K kao da su govorile ,o+e o.i. K Gako se oseća4eV K o2e4 +e 2i4ao For/ov. K Gao 3,rk is2od koga su 2od,e4nuli .a-ar s vodo, i ko+i +e i,ao ne34o da /r2e u,es4o va1duEa K o2e4 sa, se 3alio +a. K Na 4a+ na.in va3e -es,isleno Ji1i.ko i1livan+e do-ilo +e s,isla i 2os4alo /elisEodno K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Po34o +e 2onovio 4e ve5-e0 on +e 4o uradio i sa u2i+an+e, 1ra.en+a. ;no +e 4akav is4i 2ro/es0 ali u o-ra4no, 2rav/u. La4o ga neću o2isiva4i0 nego ću 2odvući sa,o +edan novi ,o,ena4 do koga +e do3lo 2riliko, ,o+e 2ro-e. B s4vari0 2re nego 34o 2o.ne, u2i+a4i u se-e0 ,orao sa, o2i2a4i du3u For/ova nevidl+ivi, 2i2/i,a svo+iE o.i+u i naći u n+o+ ono 34o ,ogu i1 n+e da u2i+e, u se-e. Foga radi 4re-alo +e 2a5l+ivo se udu-i4i i0 4ako reći0 osećan+e, ući u ono s4an+e ko+e +e 4ada

2re5ivl+avao Mrkadi+e Nikola+evi.0 a 1a4i, se 2o4rudi4i da se s 4i, uko2.a,. K Gao 34o vidi4e0 ni+e 4ako 2ros4o na 2o1orni/i i1a1iva4i 1ra.en+e i u2i+an+e 1ra.en+a 4eEni.ki, 2u4e,0 kada se ono ne raIa sa,o 2o se-i0 in4ui4ivno0 kao 34o -iva u 5ivo4u K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K D2ak0 ,ogu vas u4e3i4i 4i,e da se na 2o1orni/i 1a vre,e kreiran+a uloge 4a+ 2ro/es o-avl+a 1na4no lak3e nego 2riliko, ve5-an+a i na .asu. 8vo 1-og .ega +e 4o: sad +e -ilo 2o4re-no na -r1inu 4ra5i4i ,a kakva slu.a+na osećan+a da -i se n+i,a 2o4kre2io 2ro/es u2i+an+a i i1livan+a0 ali 4a+ is4i 2ro/es na 2o1orni/i će se o-avi4i lak3e i 2ros4i+e. =er0 u 4renu4ku kad i1la1i,o 2red 2u-liku sve da4e okolnos4i -iće ra1+a3n+ene0 svi 1ada/i i1gledaće već naIeni0 a osećan+e 1a ulogu sa1reće i -iće 2o4re-no sa,o .eka4i slu.a+ da se ,aniJes4u+e i is2ol+i. Siće dovol+no da4i ne1na4an 2ods4rek i osećan+a ko+a su s2re,l+ena 1a ulogu 2o4eći će sa,a u ne2rekidno, s4ru+an+u. Gada se 2o,oću gu,enog /reva i1vla.i voda i1 akvari+u,a0 4re-a sa,o +edan2u4 2ovući u se-e va1duE0 a onda će voda 2o4eći sa,a. Fako +e i u 2ro/esu i1livan+a: da+4e 2ods4rek0 o4vori4e i1la1 1a 1ra.en+e i osećan+e će 2o4eći sa,o K i1nu4ra. K Gakvi, se ve5-a,a i1raIu+u 2ro/esi 1ra.en+a i u2i+an+a 1ra.en+aV K 2i4ali su u.eni/i. K ;ni se i1raIu+u is4i, oni, dve,a ve5a-a,a ko+e s4e o-avili sad. Prva +e ve5-a u 4o,e da 2o,oću ,a,/a i1a1ove,o u se-i kakvu -ilo e,o/i+u >osećan+eA i 2reda,o +e drugo, li/u. Pri 4o,e oslu3ku+4e svo+ Ji1i.ki oseća+. Na 4a+ na.in u.i4e se i oseća+u u2i+an+a 1ra.en+a0 2rirodno ga i1a1iva+ući i 2ri,eću+ući u ,o,en4u odnosa sa drugi,a. 9ruga ve5-a: 2o4rudi4e se da i1a1ove4e u se-i +edan Ji1i.ki oseća+ 1ra.en+a ili u2i+an+a 1ra.en+a -e1 e,o/ionalnog 2re5ivl+avan+a. B 4o,e radu neo2Eodna +e velika 2a5n+a0 ina.e se ,o5e 2ros4o na2re1an+e ,i3ića u1e4i kao oseća+ u2i+an+a i i1livan+a. Gada Ji1i.ki 2ro/es -ude 2os4avl+en0 s4avi4e i1nu4ra neko osećan+e radi i1livan+a ili u2i+an+a. Mli0 sa,o 2onavl+a,0 .uva+4e se 4o, 2riliko, usil+avan+a i Ji1i.kog na2re1an+a. D1livan+e i u2i+an+e 4re-a da se i1vode nesu,n+ivo lako0 slo-odno0 2rirodno0 -e1 ikakvog 4raćen+a Ji1i.ke energi+e. B1 4o0 val+a reći0 ova+ novi na.in 2o,oći će va, da u2ravl+a4e 2a5n+u na o-+eka4 i da ga u.vr3ću+e4e0 +er se -e1 s4a-ilnog o-+ek4a ne ,o5e da 1ra.i. @a,o0 ne o-avl+a+4e 4e ve5-e sa,i sa so-o,0 ili sa 1a,i3l+eni, li/e,. Bs2os4avl+a+4e odnos sa,o sa 5ivi, o-+ek4o, ko+i s4varno 2os4o+i u 5ivo4u0 ko+i s4varno s4o+i 2ored vas i s4varno 5eli od vas da 2ri,i va3a osećan+a. ;dnos 1aE4eva u1a+a,nos4. Ne ve5-a+4e0 4akoIe0 sa,i0 -e1 Dvana Pla4onovi.a. Po4re-no +e iskusno oko da va, ne do2us4i da skrene4e us4ranu i da 2ros4 gr. ,i3ića u1,e4e 1a oseća+ u2i+an+a i i1livan+a. Fo +e o2asno kao i svako i1vi4o2eravan+e. K So5e ,o+0 kako +e 4o 4e3koW K u1viknuo sa, +a. K Fe3ko +e radi4i ono 34o +e nor,alno i 2o4re-no 1a na3u 2riroduV K 1a.udio se Mrkadi+e Nikola+evi. K <i se vara4e. ;no 34o +e nor,alno 2os4i5e se lako. Mnogo +e 4e5e naviknu4i se-e na i1vi4o2eravan+e svo+e 2rirode. L-og 4oga u2o1na+4e n+ene 1akone i 4ra5i4e od n+e ono 34o +e 1a n+u 2rirodno. Bna2red va, ka5e,0 doći će vre,e kada vi neće4e -i4i u s4an+u da se s4o+eći na 2o1orni/i s 2ar4neri,a ne 2ove5e4e sa n+i,a s4ru+o, unu4arn+eg odnosa0 ko2.o, ili kle34i,a0 34o va, sad i1gleda 4e3ko. ;2u34an+e ,i3ića0 2a5n+a0 da4e okolnos4i i os4alo 4akoIe su va, i1gledali 4e3ki0 a sad ne ,o5e4e -e1 n+iE. L-og 4oga -udi4e 1adovol+ni 34o s4e o-oga4ili svo+u 4eEniku +edni, novi, i veo,a va5ni, ,a,/e, 2riliko, -uIen+a odnosa0 4o +es4 K 1ra.en+e, i u2i+an+e, 1ra.en+a. P7D6M:;ĐM<MN=8 D 97B:D 868M8NFD B3av3i u u.ioni/u0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2ro.i4ao 2laka4 ko+i +e o-esio 7aE,anov K ?PrilagoIavan+e? K .es4i4ao na, 2o.e4ak nove e4a2e0 2o1vao <+un/ova i dao ,u ovakav 1ada4ak: K <i 4re-a da 2u4u+e4e van grada svo+i, 2o1nani/i,a0 gde se nada4e da vrlo veselo 2rovede4e vre,e. <o1 2ola1i u dva sa4a0 a sad +e već +edan sa4. Gako da se i1vu.e4e i1 3kole 2re vre,enaV Fe3koća +e u 4o,e 34o 4re-a o-,anu4i ne sa,o ,ene nego i sve drugove. Pa kako će4e 4o da u.ini4eV K 9a se 2re4vara da +e neras2olo5en0 1a,i3l+en0 u-i+en0 -oles4an K save4ovao sa, +a. K Neka svi 2i4a+u: ?Z4a 4i +eV? Mo5e se is2ri.a4i kakva -ilo neverova4na 2ri.a0 ali 4ako da svi 2overu+u. Fada će0 Eoće3Kneće30 2us4i4i -olesnika. K :leW 7a1u,e,W Po42uno ra1u,e,W K od+edan2u4 +e o5iveo <+un/ov i od rados4i 2o.eo da i1vodi

4akve skokove0 ko+e .ovek ne -i ,ogao da o2i3e. Mli 2osle 4rećeg ili .e4vr4og skoka on +e 2okli1nuo0 +auknuo od -ola0 1ane,eo u ,es4u sa 2odignu4o, nogo, i iskrivl+eni, li/e,. B 2rvo, 4renu4ku 2o,islili s,o da nas o-,an+u+e0 da +e 4o n+egova igra. Mli on +e is4inski 2a4io i +a sa, ,u 2overovao0 us4ao sa, da 2o,ogne, nesrećniku0 ali sa,... o2e4 2osu,n+ao. ;s4ali su +urnuli na 2o1orni/u. <+un/ov ni+e dao niko,e da ,u 2i2ne nogu0 2ro-ao +e da s4ane na n+u0 ali -i 4ada +auknuo od -ola0 4ako da s,o se ,i i Mrkadi+e Nikola+evi. 1gledali0 2i4a+ući o.i,a +edan drugoga da li +e ono 34o se de3ava na 2o1orni/i is4ina ili ,is4iJika/i+a. <+un/ova su 2oveli i1la1u sa svo, 2redos4ro5no3ću. 9ok su ga sa o-e s4rane dr5ali 2od ruku0 on +e i3ao na +edno+ 1dravo+ no1i. Fa 2ovorka -ila +e 4ako 4iEa0 sve.ana i ne.u+na. Mli od+edan2u4 <+un/ov +e -esno 1aigrao i 2rsnuo u glasan s,eE. K :leW Po42uno sa, 2re5iveoW Po42uno... :eni+alnoW D,a i nad 2o2o, 2o2W Niko ni+e ni34a ,ogao da 2ri,e4iW K govorio +e on ne2rekidno glasno se s,e+ući. Gao nagradu <+un/ov +e do-io a2lau10 a +a sa, +o3 +edan2u4 ose4io n+egov 4alena4. K Lna4e li 1a34o s4e ,u 2l+eskaliV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. i od,aE odgovorio K La4o 34o +e na3ao do-ro 2rilagoIavan+e i us2e3no ga os4vario. Fo, re.i K 2rilagoIavan+e K ,i će,o odsada na1iva4i unu4arn+a i s2ol+na lukavs4va0 2o,oću ko+iE se l+udi 2rilagoIava+u +edni drugi,a u odnosi,a i na 4a+ na.in -ol+e u4i.u na o-+eka4. K Z4a 1na.i ?2rilagoIava+u se?V K 2i4ali su u.eni/i. K Fo 1na.i ono 34o +e sada uradio <+un/ov: da -i o4i3ao rani+e sa .asa on se 2rilagodio u1 2o,oć lukavs4va K o-+asnio +e For/ov. K Po ,o, ,i3l+en+u0 on nas +e 2ros4o i1igraoW K rekao +e neko. K M 1ar -is4e ,u 2overovali da vas ni+e i1igraoV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K Silo +e neo2Eodno lukavs4vo da -i 2os4igao /il+ i 2o-egao i1 3kole. <+un/ov se odlu.io na lukavs4vo i na 2revaru 1-og 4oga 34o se 2rilagodio uslovi,a i da4i, okolnos4i,a ko+i su ,u s,e4ali da 2o-egne. K Lna.i0 2rilagoIavan+e K 4o +e 2revaraV K 2i4ao +e :ovorkov. K B +edni, slu.a+evi,a 2rilagoIavan+e +e 2revaraH u drugi, K 2rilagoIavan+e +e +asna ilus4ra/i+a unu4arn+iE osećan+a ili ,isliH 2onekad 2rilagoIavan+e 2o,a5e da 2rivu.e,o na se-e 2a5n+u onoga s ko+i, Eoće,o da us2os4avi,o odnos0 da 2rido-i+e,o n+egovu naklonos4H 2onekad 2rilagoIavan+e 2reda+e drugi,a ono nevidl+ivo i +edva ose4no 34o se ne ,o5e i1reći re.i,a0 i 4ako dal+e0 i 4ako dal+e. Gao 34o vidi4e0 ,ogućnos4i i Junk/i+e 2rilagoIavan+a su ,nogos4rane i ,nogo-ro+ne. 8vo0 na 2ri,er: re/i,o0 vi0 Na1vanov0 1au1i,a4e +edan va5an 2olo5a+0 a +a sa, ,olila/. Meni +e neo2Eodna va3a 2o,oć. Mli vi ,ene savr3eno ne 2o1na+e4e. L-og 4oga0 da -iE do3ao do svog /il+a0 +a 4re-a nekako da se i1dvo+i, i1 o234e ,ase ,olila/a. Mli kako da na se-e 2rivu.e, va3u 2a5n+u i da 1avlada, n+o,eV Gako da u4vrdi, 4ek s4vorenu ve1u i odnosV Gako da u4i.e, na vas u do-ro, s,islu0 2ovol+no 1a se-eV Na ko+i na.in da u4i.e, na va3 ra1u,0 na osećan+e0 na 2a5n+u0 na uo-ra1il+uV Gako da dirne, du3u u4i/a+nog .ovekaV Mko on svo+i, unu4arn+i, oko, vidi u kako +adni, uslovi,a +a 5ivi,0 ako u svo+o+ uo-ra1il+i s4vori ,akar ,alo 2ri-li5nu sliku o u5asno+ s4varnos4i on će se 1ain4eresova4i 1a ,ene i o4voriće svo+e sr/e 1a odnos sa ,no,. Fada sa, s2asenW Mli da -iE 2roniknuo u 4uIu du3u0 da -iE +e ose4io0 2o4re-no +e 2rilagoIavan+e. B1 n+egovu 2o,oć ,i 4e5i,o da 34o +e ,ogućno rel+eJni+e ,aniJes4u+e,o svo+e unu4arn+e osećan+e i o234e s4an+e. Mli u drugi, slu.a+evi,a0 2o,oću 4og is4og 2rilagoIavan+a sakriva,o0 ,askira,o i svo+e osećan+e i svo+e o234e s4an+e. @a,ol+u-iv i gord .ovek 4rudi se da -ude l+u-a1an0 kako -i ,askirao da +e uvreIen. Dsledni sudi+a na saslu3an+u lukavo 2rikriva 2rilagoIavan+i,a svo+ 2ravi odnos 2re,a kriv/u koga is2i4u+e. PrilagoIavan+e K 4o +e +edan od va5niE na.ina 1a svaki odnos0 .ak i kad +e .ovek sa, sa so-o,0 +er +e 2o4re-no 2rilagoIava4i se i sa,o, se-i i svo,e du3evno, s4an+u da -is,o se-e u-edili. Z4o +e slo5eni+i 1ada4ak i osećan+e ko+e 2reda+e,o 4o i sa,a 2rilagoIavan+a ,ora+u -i4i o-o+eni+a i 4anani+a0 4i,e su ,nogo-ro+ni+e n+iEove Junk/i+e i vidovi. K D1vini4e0 ,oli, vas K do-a/io +e :ovorkov K 1a sve 4o 2os4o+e re.i. K <i s,a4ra4e da one u 2o42unos4i 2reda+u sve 4an.ine osećan+aV Ne0 u odnosu 1a nas nisu dovol+ne sa,o re.iH one su odveć suve0 ,r4ve. 9a -is,o iE o5iveli0 2o4re-no +e osećan+e0 a da -is,o n+ega

o4krili i 2redali ga o-+ek4u na3eg odnosa neo2Eodna su 2rilagoIavan+a. ;na do2un+u+u re.i0 ona ka1u+u 34o +e nedore.eno. K Lna.i0 34o vi3e 2rilagoIavan+a0 u4oliko +e slo5eni+i i 2o42uni+i odnosV K u2i4ao +e neko. K Ni+e s4var u koli.ini0 nego u kvali4e4u 2rilagoIavan+a. K Gakva 4re-a da su ona 1a 2o1orni/uV K E4eo sa, +a da sEva4i,. K ;na su ra1novrsna. @vaki glu,a/ i,a svo+a originalna 2rilagoIavan+a0 ko+a 2ri2ada+u sa,o n+e,u a na+ra1novrsni+eg su 2orekla i vrednos4i. Fako +e i u 5ivo4u. Mu3kar/i0 5ene0 s4ar/i0 de/a0 visoke li.nos4i0 skro,ni l+udi0 l+u4i0 do-ri0 2rgavi0 4iEi i 4ako dal+e i,a+u svo+a karak4eris4i.na ra1novrsna 2rilagoIavan+a. @vaki novi uslov 5ivo4a0 sredine0 ,es4o radn+e0 vre,e i1a1iva+u odgovara+uće 2ro,ene u 2rilagoIavan+u: noću0 kad svi s2ava+u0 2rilagoIava,o se nekako druk.i+e nego dan+u0 na sve4los4i i u 2risus4vu l+udi. Gada doIe,o u 4uIu 1e,l+u 4ra5i,o 2rilagoIavan+a ko+a odgovara+u lokalni, uslovi,a. @vako osećan+e ko+e 2re5ivl+u+e,o 4ra5i0 kad ga 2reda+e,o0 svo+u neuEva4l+ivu oso-enos4 u 2rilagoIavan+i,a. @vi o-li/i odnosa K u1a+a,ni0 gru2ni0 sa 1a,i3l+eni, ili o4su4ni, o-+ek4o,0 4akoIe 4ra5e odgovara+uće oso-enos4i u 2rilagoIavan+u. 6+udi us2os4avl+a+u odnose 2o,oću organa svo+iE 2e4 .ula0 2o,oću vidl+iviE i nevidl+iviE na.ina odnosa0 4o +es4: o.i,a0 ,i,iko,0 glaso,0 2okre4i,a ruku0 2rs4i,a0 4elo,0 a 4ako is4o i 1ra.en+e, i u2i+an+e, 1ra.en+a. Foga radi0 u svako, slu.a+u 2o4re-na su i, odgovara+uća 2rilagoIavan+a. =edni glu,/i vlada+u i1vanredni, 2rilagoIavan+i,a u dra,ski, 2re5ivl+avan+i,a0 ali su 2ri 4o,e 2o42uno li3eni n+iE u ko,edi+i0 ili0 o-ra4no0 do-ri, u ko,edi+i a rIavi, u dra,i. bes4o sre4a,o glu,/e sa i1vanredni, 2re5ivl+avan+i,a u svi, o-las4i,a l+udskog osećan+a0 sa vrlo do-ri,0 verni, 2rilagoIavan+e,. Mli .es4o 4i glu,/i 2roi1vode veliki u4isak sa,o na in4i,ni, 2ro-a,a0 kada redi4el+ i gledao/i sede -li1u. Ci, 2reIu na 2o1orni/u0 ko+a 4ra5i vi3e snage0 4a is4a 2rilagoIavan+a -lede i ne 2rela1e 2reko ra,2e0 a ako i 2rela1e0 4o ni+e u dovol+no sna5no, i s/ensko, o-liku. Mi 1na,o0 4akoIe0 glu,/e sa sna5ni, ali ne ra1novrsni, 2rilagoIavan+i,a. L-og +ednolikos4i0 n+iEova 2rilagoIavan+a uskoro gu-e svo+u snagu0 o34rinu i o4u2l+u+u. Mli ne,a ,alo glu,a/a ko+e +e 2roklela sud-ina0 sa nedovol+ni,0 +ednoliki,0 sla-i,0 ,ada is4inski, 2rilagoIavan+i,a. Fi l+udi nikada neće -i4i u 2rvi, redovi,a 2o1ori3niE radnika. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io o-+a3n+en+a ko+a ni+e 1avr3io 2ro3log .asa: K Mko +e u 5ivo4u l+udi,a 2o4re-an -eskra+an -ro+ 2rilagoIavan+a0 onda su ona na s/eni glu,/i,a 2o4re-na u +o3 ,nogo većo+ ,eri0 +er 4a,o ne2rekidno us2os4avl+a,o odnose0 a 2re,a 4o,e i sve vre,e se 2rilagoIava,o. B1 4o0 veliku ulogu igra sa, kvali4e4 2rilagoIavan+a: n+iEova +a.ina0 -o+a0 s,elos40 4ananos40 akvarelnos40 Jinoća0 ukus. 8vo0 na 2ri,er: na 2ro3lo, .asu 2rilagoIavan+e <+un/ova -ilo +e sna5no do s,elos4i. Mli ,o5e -i4i i druk.i+e. <el+a,inova0 :ovorkov i <eselovski0 idi4e na 2o1orni/u i odigra+4e na, ve5-u ?s2al+ivan+a nov/a? K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. <el+a,inova se leno 2odigla s Jo4el+e i s4a+ala +e 4u5na li/a0 .eka+ući da n+eni 2ar4neri sledu+u n+eno, 2ri,eru i us4anu. Mli oni su sedeli. Nas4ala +e ne2ri+a4na 4i3ina. Ne ,ogav3i da i1dr5i ,u.en+e0 <el+a,inova +e 2rogovorila. 9a -i u,ek3ala svo+e re.i0 ona se koris4ila 5ensko, i1ve34a.eno3ću0 +er +e 1nala i1 iskus4va da 4o u4i.e na ,u3kar/e. ;na +e s2us4ila 2ogled i usrdno kidala sa 2o1ori3ne Jo4el+e nu,eru0 da -i ,askirala svo+e s4an+e. 9a -i sakrila ru,enilo ko+e +o+ +e 1alivalo o-ra1e0 <el+a,inova +e ,ara,i/u 2rinela li/u. Pau1a se o4egla -e1 kra+a. 9a -i +e is2unila0 da -i u-la5ila nelagodnos4 4oga 2olo5a+a i da -i nes2ora1u,u dala 3al+iv karak4er0 <el+a,inova se usil+eno 1as,e+ala0 ali +e s,eE 1vu.ao ne2ri+a4no. K Na,a +e dosadnoW 9a0 1ais4a0 na,a +e vrlo dosadnoW K uveravala +e le2o4i/a K =a ni sa,a ne 1na, kako da 4o ka5e,. Mli0 ,oli, vas0 da+4e na, novu ve5-u... i onda će,o 4ako igra4i... 4ako igra4i... 2ros4o... s4ra3noW... K SravoW @+a+noW ;dli.noW @ada ,i ni+e 2o4re-na ve5-a s2al+ivan+a nov/aW D -e1 n+e s4e na, 2oka1ali sve 34o +e 2o4re-no K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Z4a +e 4o0 1a2ravo0 ona 2oka1alaV K 2i4ali s,o ,i. K 8vo 34a: ako na, +e <+un/ov dao s,ela0 +aka s2ol+na 2rilagoIavan+a0 <el+a,inova na, +e o4krila Jini+a0 4anani+a0 unu4arn+a. ;na ,e +e s4r2l+ivo na sve na.ine nagovarala0 4rudila se da ,e ra5alos4iH ona +e do-ro 2ri,enila svo+u 1-un+enos4 i .ak su1eH ona +e0 gde +e -ilo ,oguće0 koke4ovala0 da -i

2os4igla /il+ i is2unila 1ada4ak. ;na +e s4alno ,en+ala svo+a 2rilagoIavan+a0 5eleći da ,i iE 2reda i da ,e 2ri,ora da 2ri,i, sve ni+anse osećan+a ko+a +e 2re5ivl+avala. Mko se +edno 2rilagoIavan+e ni+e svidelo0 ili ako ni+e ,oglo da 2roIe0 ona +e 2oku3avala drugi,0 4reći,0 nada+ući se da će na kra+u naći ono na+u-edl+ivi+e0 ko+e 2roni.e u du3u o-+ek4a. Fre-a u,e4i 2rilagoIava4i se 2rilika,a0 vre,enu0 svako, .oveku 2ose-no. Mko i,a,o 2osla sa glu2ako,0 4re-a se 2rilagoIava4i n+egovo, ,i3l+en+u0 4ra5i4i na+2ros4i+u govornu Jor,u i 2rilagoIavan+a ko+a su dos4u2na u,u i sEva4an+u glu2aka. M ako +e0 na2ro4iv0 o-+eka4 odnosa K o34rou,an .ovek0 4re-a radi4i 2a5l+ivi+e0 4ra5i4i 4anani+a 2rilagoIavan+a0 da on ne -i sEva4io lukavs4va i da ne -i i1-egao odnos i 4ako dal+e. Goliko +e va5na uloga 2rilagoIavan+a u s4varala34vu ,o5e se sudi4i 2o 4o,e 34o ,nogi glu,/i0 2ri sredn+o+ sna1i 2re5ivl+avan+a0 ali sa sna5ni, 2rilagoIavan+e, .ine da se +a.e ose4i n+iEov ?5ivo4 l+udskoga duEa? na s/eni nego oni ko+i sna5ni+e i du-l+e oseća+u0 a vlada+u -ledi, 2rilagoIavan+i,a. Na+-ol+e +e 2os,a4ra4i 2rilagoIavan+a kod de/e. God n+iE se ona i1ra5ava+u +a.e nego kod odrasliE. 8vo0 na 2ri,er0 ,o+e dve ses4ri.ine. Mlada +e su34a eks2an1ivnos40 su34o nadaEnućeW 9a -i i1ra1ila veću rados4 K n+o+ +e ,alo da 2ol+u-iH 4o +o3 ne i1ra5ava do kra+a n+enu sreću0 da -i -ila i1ra1i4i+a n+o+ +e 2o4re-no da u+ede. Fo +e n+eno 2rilagoIavan+e0 ko+e ona ne 2ri,eću+e. ;no i1-i+a i1 n+e 2ro4iv n+ene vol+e. La4o kad ona+ ko,e se o-radovala krikne od -ola devo+.i/a se iskreno .udi i 2i4a se-e: kada sa, +a us2ela da ga gri/ne,V 84o va, 2ri,er 2odsvesnog 2rilagoIavan+a. @4ari+a0 na2ro4iv0 2o42uno svesno0 s,i3l+eno -ira svo+a 2rilagoIavan+a. ;na se klan+a ili 1aEval+u+e ra1ni, l+udi,a0 2re,a 4o,e koliko koga 2o34u+e i 2re,a 1na.a+u usluga ko+e su +o+ u.in+ene. Mli 4akva 2rilagoIavan+a ne s,e+u se s,a4ra4i 2o42uno svesna0 a evo 1-og .ega. B 2ro/esu s4varan+a 2rilagoIavan+a +a ra1liku+e, dva ,o,en4a: NA i1-or 2rilagoIavan+a i dA n+egovo os4varen+e. Pri1na+e, da ,o+a ses4ri.ina svesno -ira svo+a 2rilagoIavan+a. Mli iE ona os4varu+e kao i većina l+udi u veliko+ ,eri 2odsvesno. Fakva 2rilagoIavan+a +a na1iva, 2olusvesni,. K M i,a li u 2o42unos4i sasvi, svesniE 2rilagoIavan+aV K in4eresovao sa, se +a. K 7a1u,e se0 i,a0 ali... 1a,isli4e da u s4varno, 5ivo4u +a ne nala1i, 2rilagoIavan+a kod ko+iE -i i i1-or i os4varen+e -ili u 2o42unos4i svesni. @a,o na 2o1orni/i0 gde0 i1gleda0 2odsvesni odnos i,a na+vi3e ,aEa0 +a svaki .as na-asa, na 2o42uno svesna 2rilagoIavan+a. Fakva su 2rilagoIavan+a glu,a.ki 3a-loni. K La34o vi ka5e4e da na 2o1orni/i 2odsvesni odnos i,a na+vi3e ,aEaV K 2i4ao sa, +a. K La4o 34o su u +avno, s4varala.ko, radu 2o4re-ni +aki0 neodol+ivi na.ini u4i/a+a0 a većina organskiE0 2odsvesniE 2rilagoIavan+a 2ri2ada n+i,a. ;na su sna5na0 u-edl+iva0 ne2osredna0 1ara1na. ;si, 4oga0 sa,o se 2o,oću 4akviE organskiE 2rilagoIavan+a ,ogu sa 2o1orni/e 2redava4i +edva uEva4l+ive 4ananos4i osećan+a ,nogo-ro+no+ 2u-li/i. B 5ivo4u velikiE klasi.niE li.nos4i0 s o-1iro, na n+iEovu slo5enu 2siEologi+u0 4akva 2rilagoIavan+a i,a+u 2rvora1redni 1na.a+. @a,o na3a organska 2riroda sa svo+o, 2odsve3ću ,o5e n+iE da s4vori i da iE 2reda. Fakva 2rilagoIavan+a ne ,ogu se 2os4ići ni ra1u,o,0 ni glu,a.ko, 4eEniko,. ;na se raIa+u sa,a0 2odsvesno0 u 4renu4ku 2rirodno 2odignu4og osećan+a. Gako +asno sve4le na 2o1orni/i 2odsvesna 2rilagoIavan+aW Gako ona 1aEva4a+u glu,/e i ure1u+u se u sećan+e gledala/aW N+iEova snaga +e u neo.ekivanos4i0 s,elos4i i drskos4i. Pra4eći igru glu,/a0 n+egove 2os4u2ke0 n+egove radn+e na 2o1orni/i0 o.eku+e,o da će on na neko, va5no, ,es4u uloge svo+u re2liku reći gro,ko0 +asno0 o1-il+no. Mli0 od+edan2u40 u,es4o 4oga0 2o42uno neo.ekivano0 on +e ka5e 3al+ivo0 radosno0 +edva .u+no i na 4a+ na.in i1ra1i originalnos4 svoga osećan+a. Fa neo.ekivanos4 4ako i,2resionira i 1-uni da 4u,a.en+e da4oga ,es4a u ulo1i i1gleda +edins4veno is4ini4o. ?Pa kako se +a nisa, se4io da +e ovde skriveno -a3 4akvo 1na.en+eVW? K .udi se gledala/ u5iva+ući u neo.ikvano, 2rilagoIavan+u. Fakva neo.ekivana 2rilagoIavan+a ,i sre4a,o kod velikiE 4alena4a. Mli .ak i kod 4iE i1u1e4niE l+udi ona se ne raIa+u uvek0 nego sa,o u ,o,en4i,a nadaEnućaW Z4o se 4i.e 2olusvesniE 2rilagoIavan+a0 sre4a,o iE na 2o1orni/i nesravn+eno .e3će. =a neću da anali1u+e, da -iE o2redelio s4e2en 2odsves4i svakog 2rilagoIavan+a. Ga1aću0 sa,o0 da i na+,ini,alni+i deo 4akve 2odsves4i da+e 5ivo4 i 4re2eravos4 u i1ra5avan+u i 2redavan+u osećan+a na 2o1orni/i. K Lna.i K 4rudio sa, se +a da i1vede, 1akl+u.ak K vi na 2o1orni/i a2solu4no ne 2ri1na+e4e svesna 2rilagoIavan+aV

K Pri1na+e, iE u slu.a+evi,a kad ,i iE govore sa s4rane: redi4el+0 kolege glu,/i0 ne5el+eni i 5el+eni save4odav/i. Mli... 4akva svesna 2rilagoIavan+a 4re-a u2o4re-l+ava4i 2a5l+ivo i 2a,e4no. Ne 2o,i3l+a+4e da iE u1,e4e u ono, o-liku u ko+e, va, iE oni da+u. Ne do2us4i4e se-i da iE 2ros4o ko2ira4eW Fre-a u,e4i 2risva+a4i 4uIa 2rilagoIavan+a i u.ini4i iE svo+i, so2s4veni,0 roIeni,0 -liski,. La 4o +e 2o4re-an veliki rad0 2o4re-ne su nove da4e okolnos4i0 ,a,/i i os4alo. Fako 4re-a 2os4u2i4i u slu.a+evi,a kad glu,a/ 2os,a4ra u realno, 5ivo4u 2rilagoIavan+a 4i2i.na 1a n+egovu ulogu0 kad Eoće da iE nakale,i se-i i li.nos4i ko+u s4vara. D u 4o, slu.a+u .uva+4e se 2ros4og ko2iran+a0 ko+e uvek 4era glu,/e na i1igravan+e i 1ana4. Mko s4e sa,i 1a se-e i1,islili svesno 2rilagoIavan+e0 onda ga o5ivi4e 2o,oću 2siEo4eEnike0 ko+a će va, 2o,oei da unese4e u n+ega deo 2odsves4i. <+un/ov0 2oIi4e sa ,no, na 2o1orni/u0 da odigra,o vari+an4u one ve5-e ko+u s4e vi već +edan2u4 igrali K naredi +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Ui4ri +uno3a +urnuo +e na 2o1orni/u0 a 1a n+i, se 2olako u2u4io For/ov0 3a2nuv3i na,: K @ad ću 2rovo/ira4i <+un/ovaW K 9akle0 vi ,ora4e 2o svaku /enu 2re vre,ena da 2o-egne4e s .asaW Fo +e glavni0 osnovni 1ada4ak. ;s4vari4e ga. For/ov +e seo 1a s4o i 1aneo se svo+i, 2oslo,: i1vadio +e nekakvo 2is,o i 1adu-io se u .i4an+e. N+egov 2ar4ner0 usredsreIen0 s4a+ao +e 2ored n+ega i s,i3l+ao 34o -ol+e 2rilagoIavan+e0 2o,oću ko+eg će u4i/a4i na Mrkadi+a Nikola+evi.a ili o-,anu4i ga. <+un/ov +e 2ri-egavao na+ra1novrsni+i, lukavs4vi,a0 ali For/ov0 kao 1a 2akos40 ni+e na n+iE o-raćao 2a5n+e. Z4a sve ni+e radio na3 nes4a3ni +uno3a da 2o-egne s .asa. D1,u.ena li/a0 sedeo +e dugo i ne2o,i.no. >9a ga +e 2ogledao0 Mrkadi+e Nikola+evi. -i se sigurno sa5alio.A La4i, +e od+edan2u4 us4ao i -r1o o4i3ao i1a kulisa. ;s4av3i 4a,o neko vre,e0 on se vra4io na4rag -olesni,0 nesigurni, korako,0 -ri3ući ,ara,i/o, 4o-o5e Eladan 1no+0 i 4e3ko se s2us4io u s4oli/u sasvi, -li1u Mrkadi+a Nikola+evi.a0 ko+i i dal+e ni+e E4eo da ga 2ogleda. <+un/ov +e igrao u-edl+ivo i ,i i1 gledali34a s,o ,u odo-ravali. La4i, +e on skoro u,irao od 1a,oraH kod n+ega se 2o+avila s2a1,a0 gr.eviH .ak +e skli1nuo sa s4oli/e na 2od i 2ri 4o,e 4ako i1igravao da s,o se ,i nas,e+ali. Mli Mrkadi+e Nikola+evi. +e os4ao ne,. <+un/ov +e i1,islio novo 2rilagoIavan+e0 ko+e +e i1a1valo +o3 veći s,eE. Mli For/ov +e i ovoga 2u4a ću4ao0 ne o-raća+ući 2a5n+e na onoga ko+i igra. <+un/ov +e 2re4erao u i1igravan+u i gledali34e se glasni+e nas,e+alo. Fo +e +o3 2ods4aklo +uno3u na sve nova i nova0 vrlo s,e3na 2rilagoIavan+a0 ko+a su na kra+u dovela do /irkusi+ada i i1a1vala u gledali34u Eo,erski s,eE. For/ov +e sa,o 4o i .ekao. K =es4e li ra1u,eli 34a se sad desiloV K o-ra4io se on na,a kad se sve u4i3alo K ;snovni 1ada4ak <+un/ova -io +e: 2o-eći sa .asa. @ve n+egove radn+e0 re.i i 2oku3a+i da se na2ravi -olesni,0 kako -i o-ra4io 2a5n+u na se-e i ,ene dirnuo0 -ili su sa,o 2rilagoIavan+a 2o,oću ko+iE +e os4varivan glavni 1ada4ak. @2o.e4ka +e <+un/ov radio kao 34o +e 4re-alo i 4e radn+e su -ile /elisEodne. Mli evo nesreće: on +e .uo s,eE u gledali34u0 od+edan2u4 +e 2ro,enio o-+eka4 i 2o.eo se 2rilagoIava4i ne ,eni0 ko+i nisa, na n+ega o-raćao 2a5n+e0 već va,a0 ko+i s4e 2ods4i/ali n+egove 4rikove. God n+ega se +avio sasvi, novi 1ada4ak: 1a-avl+a4i gledao/e. Mli kako 4o da se o2ravdaV :de da se naIu da4e okolnos4iV Gako 2overova4i u n+iE i 2re5ive4i iEV @ve se 4o ,o5e sa,o glu,a.ki i1igrava4i0 34o +e <+un/ov i u.inio. 84o 1a4o +e do3lo do i1vi4o2eravan+a. Ci, se 4o desilo0 od+edan2u4 se 2reseklo is4insko l+udsko 2re5ivl+avan+e0 a glu,a.ki 1ana4 +e u1eo ,aEa. B,es4o osnovnog 1ada4ka do3ao +e .i4av ni1 ,a+s4ori+a i 4rikova0 ko+e <+un/ov 4ako voli. ;d 4oga 4renu4ka 2rilagoIavan+a su 2os4ala /il+ sa,a se-i i do-iia ne onu ulogu ko+a i, 2ri2ada0 da ne.e, slu5e0 već glavnu ulogu >2rilagoIavan+a radi 2rilagoIavan+aA. Fakvo i1vi4o2eravan+e .es4a +e 2o+ava na 2o1orni/i. =a 1na, dos4a glu,a/a sa i1vanredni,0 sna5ni, 2rilagoIavan+i,a0 ko+i,a se oni koris4e ne da 2o,ognu 2ro/es us2os4avl+an+a odnosa0 već 4oga radi da na 2o1orni/i 2oka1u+u sa,a 2rilagoIavan+a i da n+i,a 1a-avl+a+u gledao/e. ;ni0 sli.no <+un/ovu0 2rilagoIavan+a 2re4vara+u u 4rikove 1a se-e0 u 1a-avne 4a.ke. Bs2eE u 2o+edini, ,o,en4i,a 1avr4i 2a,e4 4akvi, glu,/i,a. ;ni 5r4vu+u sa,u ulogu da -i i1a1vali eks2lo1i+e s,eEa0 a2lau1 i us2eE 2o+edini, ,o,en4i,a0 re.i,a i radn+a,a. Ces4o 4e radn+e ne,a+u nikakve ve1e sa ko,ado,. Fako u2o4re-l+ena 2rilagoIavan+a gu-e s,isao i 2os4a+u ne2o4re-na. Gao 34o vidi4e0 do-ra 2rilagoIavan+a ,ogu 2os4a4i o2asna sa-la1an 1a glu,/a. La 4o

i,a ,nogo 2ovoda. D,a .ak .i4aviE uloga ko+e sve vre,e 2ods4i.u glu,/a na sa-la1ni. 8vo0 na 2ri,er0 u ko,adu ;s4rovskoga ?Gola ,udros4i K dvo+a ludos4i? i,a4e ulogu s4ar/a Ma,a+eva. B dokoli/i on svi,a da+e 2oukeH kro1 .i4av ko,ad on sa,o 4o i radi0 da+e save4e svako, koga uEva4i. Ni+e lako 4oko, .i4aviE 2e4 .inova i1vodi4i sa,o +edan i +edini 1ada4ak: dava4i 2ouke i dava4i 2ouke0 us2os4avl+a4i odnos sa 2ar4nero, sve +edni, i is4i, osećan+i,a i ,isli,a. Fako se lako 2ada u +ednoli.nos4. 9a -i n+u i1-egli0 ,nogi 4u,a.i uloge Ma,a+eva o-raća+u svu 2a5n+u na 2rilagoIavan+a i svaki .as iE ,en+a+u u os4varivan+u +ednog 4e is4og 1ada4ka >dava4i 2ouke0 dava4i 2oukeA. @4alne i ne2rekidne 2ro,ene 2rilagoIavan+a donose ra1novrsnos4. Fo +e0 ra1u,e se0 do-ro. Mli ne val+a 34o 2rilagoIavan+a0 a da glu,a/ 4o ne 2ri,e4i0 2os4a+u n+egova glavna i +edina -riga. Mko se 2a5l+ivo 2ogleda u 4i, 4renu/i,a unu4arn+i rad 4akviE glu,a/a0 i1gledaće da se 2ar4i4ura n+iEoviE uloga sas4o+i i1 oviE 1ada4aka: Eoću da -ude, s4rog >u,es4o 4oga 34o -i 4re-alo da Eoće da 2os4igne svo+ /il+ u1 2o,oć 2rilagoIavan+a s4rogos4iAH ili: Eoću da -ude, ne5an0 odlu.an0 o34ar >u,es4o 4oga 34o -i 4re-alo da Eoće da 2os4igne re3en+e 1ada4ka u1 2o,oć 2rilagoIavan+a ne5nos4i0 odlu.nos4i0 o34riniA. M vi 1na4e da se ne s,e -i4i s4rog radi sa,e s4rogos4i0 ne5an radi ne5nos4i0 odlu.an i o34ar radi odlu.nos4i i o34rine. B svi, 4i, slu.a+evi,a 2rilagoIavan+a se ne2ri,e4no 2re4vara+u u /il+ 1a se-e0 ko+i is4isku+e glavni osnovni 1ada4ak .i4ave uloge Ma,a+eva >dava4i 2ouke i dava4i 2oukeA. Fa+ 2u4 dovodi do i1igravan+a sa,iE 2rilagoIavan+a i odvodi od 1ada4ka i .ak od sa,og o-+ek4a. Pri 4o,e i3.e1ava+u 5ivo l+udsko osećan+e i 2rava radn+a0 a ,aEa u1i,a+u glu,a.ko osećan+e i glu,a.ka radn+a. Gao 34o +e 2o1na4o0 4i2i.na oso-enos4 glu,a.ke radn+e sas4o+i se0 2re svega0 u 4o,e da0 i 2ored o-+ek4a na 2o1orni/i K 2ar4nera s ko+i, 4re-a us2os4avl+a4i odnos u ulo1i0 glu,a/ se-i s4vara drugi o-+eka4 K u gledali34u0 ko,e se i 2rilagoIava. Fakav s2ol+ni odnos sa +edni, o-+ek4o, a 2rilagoIavan+e 2re,a drugo,e os4avD+a+u ru5an u4isak. ;-+asniću svo+u ,isao na 2ri,eru. La,isli4e da s4anu+e4e na na+vi3e, s2ra4u kuće0 a 2reko 2u4a0 sa one s4rane dos4a 3iroke uli/e0 s4anu+e ona0 u ko+u s4e vi 1al+u-l+eni. Gako da +o+ sao234i4e svo+a osećan+aV 9a +o+ 2o3al+e4e 2ol+u-a/0 da 2rinese4e ruku sr/u0 da 2oka5e4e svo+u eks4a1u0 da se u.ini4e neras2olo5eni, i 4u5ni,0 da se 2o4rudi4e da +o+ -ale4sko, ,i,iko, u2u4i4e 2i4an+e ,o5e4e li +o+ 2rići i 4ako dal+e. @va 4a s2ol+na 2rilagoIavan+a 4re-a da i1vodi4e o34ri+e i vidni+e0 ina.e se 4a,o 2reko 2u4a neće ni34a ra1u,e4i. Mli evo desio se i1vanredno srećan slu.a+: dok na uli/i ni+e -ilo ni 5ive du3e0 -ila +e ona sa,a na 2ro1oru0 a svi drugi 2ro1ori na kući -ili su 1a4voreni. Ni34a va, ne s,e4a da +o+ do-a/i4e l+u-avnu i1+avu. Fre-a na2regnu4i glas s o-1iro, na veliko ras4o+an+e ko+e vas deli. Posle 4oga 2ri1nan+a vi sila1i4e dole i sre4a4e +e K ona ide 2od ruku sa s4rogo, ,a,i/o,. Gako da se koris4i4e 4i, slu.a+e, i da +o+ i1-li1a 2overi4e svo+u l+u-av0 ili +e 1a,oli4e da doIe na sas4anakV B 4akvi, okolnos4i,a 4re-a 2ri-eći +edva 2ri,e4no, ali i1ra1i4o, 2okre4u ruke ili sa,o o.i+u. Mko +e 2o4re-no da se ka5e nekoliko re.i0 4re-a iE ne2ri,e4no i +edva ću+no 3a2nu4i u1 sa,o uvo. <i s4e već s,islili da sve 4o u.ini4e0 kada se0 od+edan2u40 na drugo+ s4rani uli/e0 2o+avio va3 odvra4ni su2arnik. Grv +e 2o+urila u glavu0 vi s4e i1gu-ili vlas4 nad so-o,. ael+a da se 2oEvali4e 2red n+i,e svo+o, 2o-edo, -ila +e 4ako +aka da s4e 1a-oravili na -li1inu ,a,i/e0 2o.eli da vi.e4e i1 sveg glasa l+u-avne i1+ave i 2us4ili u 2okre4 -ale4sku 2an4o,i,u ko+u s4e nedavno u2o4re-ili u odnosu na daleko, ods4o+an+u. @ve +e 4o -ilo u.in+eno 1-og su2arnika. =adna devo+.i/aW Z4a +e ona do-ila od ,a,i/e 1-og va3eg ru5nog 2os4u2kaW Fakvu is4u0 1a nor,alnog .oveka neo-+a3n+ivu0 neukusnos4 .ini s4alno i neka5n+eno na 2o1orni/i većina glu,a/a. @4o+eći o.i u o.i sa 2ar4nero, i1 ko,ada0 oni se 2rilagoIava+u ,i,iko,0 glaso,0 2okre4i,a i radn+a,a ne s o-1iro, na -lisko ras4o+an+e ko+e deli glu,/e na 2o1orni/i0 već na ono 2ros4rans4vo ko+e le5i i1,eIu glu,/a i 2osledn+eg reda 2ar4era. Bkra4ko re.eno0 s4o+eći 2ored 2ar4nera0 glu,/i se ne 2rilagoIava+u n+e,u0 već gledao/u u 2ar4eru. ;4uda ona neis4ina u ko+u ne veru+e ni glu,a/ ni gledala/. K Mli0 i1vini4e0 ,oli, vas K i1+avio +e :ovorkov K +a ,ora,0 1na4e0 da ,isli, i o ono, gledao/u ko+i ne ,o5e da 2la4i 2rvi red 2ar4era0 gde se sve .u+e. K Pre svega0 vi ,ora4e da ,isli4e o 2ar4neru i da se 2rilagoIava4e n+e,u K odgovorio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Z4o se 4i.e 2osledn+iE redova 2ar4era0 1a n+iE 2os4o+i naro.i4i na.in govora na 2o1orni/i0 sa do-ro 2os4avl+eni, glaso,0 i1raIeni, sa,oglasni/i,a0 a naro.i4o suglasni/i,a.

Fakvo, dik/i+o, vi ,o5e4e govori4i 4iEo kao u so-i i .uće vas -ol+e nego da vi.e4e0 2ogo4ovu ako 1ain4eresu+e4e gledao/a sadr5ino, onoga 34o i1govara4e i nagoni4e ga da se udu-l+u+e u va3e re.i. Gada glu,a/ vi.e0 onda in4i,ne re.i0 ko+e 4ra5e 4iE glas0 gu-e svo+ unu4arn+i s,isao i kod gledao/a ne s4vara+u ras2olo5en+e da se udu-l+u+e u -es,isli/u. K Mli 4re-a0 i1vini4e0 ,oli, vas0 da gledala/ vidi ono 34o se de3ava na 2o1orni/i K ni+e 2o2u34ao :ovorkov. K D 1a 4o 2os4o+i s4alo5ena0 +asna0 2os4u2na i logi.na radn+a0 naro.i4o ako n+o,e 1ain4eresu+e4e gledao/e0 ako iE navede4e da se sa,i udu-e u ono 34o vi radi4e na 2o1orni/i. Mli ako glu,a/ -e1 ve1e sa unu4arn+i, s,islo,0 -e1 2res4anka i -e1 ra1loga ,la4ara ruka,a i u1i,a 2o1e0 ,akar one -ile i vrlo le2e0 4o se neće ,oći dugo da gleda0 2rvo 1-og 4oga 34o ni gledao/u a ni li.nos4i ko+a se 2reds4avl+a ni+e 2o4re-no0 a drugo 1a4o 34o se 4akva -u+i.na ges4ikula/i+a i 4akvi 2okre4i s4alno 2onavl+a+u i uskoro dodi+a+u. 9osadno +e gleda4i +edno 4e is4o -e1 kra+a. @ve ovo +a govori, da -iE o-+asnio kako 2o1orni/a i 2reds4avl+an+e 2red 2u-liko, odvode od 2rirodniE0 is4inskiE i l+udskiE 2rilagoIavan+a i gura+u na uslovna0 ne2rirodna i glu,a.ka 2rilagoIavan+a. M n+iE 4re-a svi, sreds4vi,a0 ne2o34edno goni4i sa ra,2e i i1 2o1ori34a. Na red dola1i 2i4an+e o 4eEni.ki, na.ini,a 2o,oću ko+iE se o-ra1u+e i ,aniJes4u+e 2rilagoIavan+e K o-+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi. ula1eći u ra1red. Fo, i1+avo, on +e od,aE o-ele5io 2rogra, dana3n+ega .asa. K Po.eću od 2odsvesniE 2rilagoIavan+a. Na 5alos40 ,i ne,a,o direk4niE 2u4ova ko+i,a se dola1i u o-las4 2odsvesnoga i 1a4o ,ora,o da se koris4i,o 2osredni, 2u4ovi,a. La n+iE i,a,o ,nogo 2okre4a.a ko+i -ude 2ro/es 2re5ivl+avan+a. M 4a,o gde su 2re5ivl+avan+a0 4a,o se nei1-e5no s4vara i odnos i svesna ili 2odsvesna 2rilagoIavan+a. Z4a ,i ,o5e,o +o3 da u.ini,o u 4o+ o-las4i0 do ko+e ne do2ire na3a sves4V 9a ne s,e4a,o 2rirodi0 da ne naru3ava,o i ne usil+ava,o n+eno ra1vi+an+e. Gada us2e,o da doIe,o do 4akvog nor,alnog l+udskog s4an+a0 o4vara+u se na+4anani+a i du-oko skrivena osećan+a i s4varala.ki 2ro/es se sa, 2o se-i os4varu+e. Fo su 4renu/i nadaEnuća0 kada se 2rilagoIavan+a raIa+u 2odsvesno i i1la1e na2ol+e kao -u+i/a0 1asen+u+ući gledao/e svo+i, s+a+e,. Fo +e sve 34o ,ogu 1asad reći 2o 4o,e 2i4an+u. B o-las4i 2olusvesniE 2rilagoIavan+a i,a,o druge uslove. Fu se ne34o ,o5e u.ini4i 2o,oću 2siEo4eEnike. =a ka5e, sa,o ?ne34o? 1-og 4oga 34o ni ovde na3e ,ogućnos4i nisu velike. FeEnika 2o,oću ko+e se o-ra1u+u 2rilagoIavan+a ni+e -oga4a u sreds4vi,a. =a i,a, +edan 2rak4i.an na.in 1a 4ra5en+e 2rilagoIavan+a. N+ega +e lak3e o-+asni4i na 2ri,eru. <el+a,inovaW @eća4e li se kako s4e ,e 2re nekoliko .asova ,olili da 2ro,eni,o ve5-u ?s2al+ivan+a nov/a?0 2onavl+a+ući +edne 4e is4e re.i u na+ra1novrsni+i, 2rilagoIavan+i,a. Pro-a+4e sad da odigra4e 4u is4u s/enu u vidu ve5-e0 ali 2ri 4o,e ne,o+4e u2o4re-i4i s4ara 2rilagoIavan+a ko+a su i1gu-ila snagu0 već naIi4e0 svesno ili nesvesno0 nova0 sve5a. <el+a,inova ni+e ,ogla 4o da uradi i0 ako ne ra.una,o dva 4ri neu2o4re-l+ena0 2onovila +e s4ara0 već do4ra+ala 2rilagoIavan+a. K Pa gde da naIe,o sve nova i nova 2rilagoIavan+aV K 2i4ali su u.eni/i kad +e For/ov 2rekorevao <el+a,inovu 1-og +ednoli.nos4i. B,es4o odgovora0 For/ov se okrenuo ,eni i rekao: K <i s4e s4enograJ i na3 1a2isni.ar. La4o 2i3i4e ovo 34o ću va, dik4ira4i: @2oko+s4vo0 u1-uIen+e0 do-rodu3nos40 ironi+a0 2ods,eE0 /e2idla.en+e0 2re-a/ivan+e0 ćudl+ivos40 2re1iran+e0 o.a+an+e0 2re4n+a0 rados40 srda.nos40 su,n+a0 .uIen+e0 2redos4ro5nos4... Mrkadi+e Nikola+evi. +e naveo +o3 ,nogo l+udskiE s4an+a0 ras2olo5en+a0 osećan+a i4d.0 .i4av +edan dug s2isak. K B2ri4e 2rs4o, u 4a+ lis4 K rekao +e on <el+a,inovo+ K i 2ro.i4a+4e onu re. na ko+u slu.a+no naiIe4e. Neka s4an+e ko+e odreIu+e 4a re. 2os4ane va3e novo 2rilagoIavan+e. <el+a,inova +e i1vr3ila ono 34o +o+ +e nareIeno i 2ro.i4ala: srda.nos4. K Bnesi4e 4u novu -o+u u,es4o va3iE već u2o4re-l+eniE 2rilagoIavan+a0 o2ravda+4e i1vr3enu 2ro,enu i 4o će osve5i4i va3u igru K 2redlo5io +o+ +e For/ov. <el+a,inova +e dos4a lako na3la o2ravdan+e i 4on 1a srda.nos4. Mli +o+ +e Pu3.in 2okvario us2eE. Lagr,eo +e svo+i, -aso,0 kao ,aslo, 2od,a1ani,. Pri 4o,e su se n+egova ugo+ena Jigura i li/e

ras2linuli od -eskra+ne srda.nos4i. @vi su se 1as,e+ali. K 84o va, doka1a da nova -o+a ide u1 4a+ 1ada4ak K da delu+e u-edl+ivo K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. <el+a,inova +e 2onovo u2rla 2rs4 u s2isak i 2ro.i4ala K /e2idla.en+e. @a 5ensko, u2orno3ću ona se la4ila 2osla0 ali +e ovoga 2u4a n+en us2eE 2okvario :ovorkov. @ n+i, se niko ne ,o5e nad,e4a4i u /e2idla.en+u. K 8vo va, +o3 +ednog0 novog doka1a o s4varnos4i ,oga na.ina K re1i,ovao +e For/ov. Posle 4oga su 4akva is4a ve5-an+a 2onovl+ena sa drugi, u.eni/i,a. K Ma kakvi, novi, l+udski, s4an+i,a i ras2olo5en+i,a da is2uni4e 4a+ s2isak0 svi će oni -i4i 2ogodni 1a nove -o+e i ni+anse 2rilagoIavan+a0 ako se unu4ra o2ravda+u. ;34ri kon4ras4i i neo.ekivanos4i u o-las4i 2rilagoIavan+a sa,o 2o,a5u da delu+e,o na druge 2riliko, 2redavan+a du3evnog s4an+a. B s4vari: re/i,o da s4e se vra4ili sa 2reds4ave ko+a +e na vas u.inila 2o4resan u4isak... Ni+e va, dovol+no da ka5e4e kako +e glu,a.ka igra -ila do-ra0 i1vanredna0 i1vrsna0 nedos4i5na. @vi 4i e2i4e4i ne rnogu da i1ra1e ono 34o s4e vi ose4ili. Fre-a da se na2ravi4e u4u.eni0 slo,l+eni0 i1ne,ogli0 us2laEireni0 dovedeni do 2osledn+eg s4e2ena o.a+an+a0 da -is4e 4i, neo.ekivani, -o+a,a u 2rilagoIavan+i,a dali vi3i s4e2en 1anosa i rados4i. Gao da govori4e se-i u 4i, 4renu/i,a: ?Đavo da iE nosi0 kako 4e Eul+e do-ro igra+uW? Dli: ?Covek ne ,o5e da i1dr5i 4akvo odu3evl+en+eW? Fa+ na.in +e s4varan u o-las4i dra,skiE0 4ragi.niE i drugiE 2re5ivl+avan+a. 7adi 2o+a.avan+a -o+a u 2rilagoIavan+i,a0 vi se ,o5e4e neo.ekivano 1as,e+a4i u na+4ragi.ni+e, 4renu4ku0 kao da ka5e4e se-i: ?Pros4o +e s,e3no kako ,e sud-ina goni i -i+eW? Dli: ?B ovakvo, o.a+an+u .ovek ne ,o5e da 2la.e0 već ,o5e sa,o da se s,e+eW? @ad 2o,isli4e: kakva ,ora da -ude gi2kos40 i1ra1i4os40 ose4l+ivos40 dis/i2linovanos4 s2ol+nog0 4elesnog0 glasovnog a2ara4a ko+i 4re-a da od+ekne na sve +edva uEva4l+ive 4ananos4i 2odsvesnog 5ivo4a glu,/a na 2o1orni/i. PrilagoIavan+a 2os4avl+a+u na+vi3e 1aE4eve glu,a.ki, i1ra5a+ni, sreds4vi,a kada us2os4avl+a,o odnose. Fo vas o-ave1u+e da na odgovara+ući na.in 2ri2re,i4e svo+e 4elo0 ,i,iku i glas. La sad +a 4o sa,o u1gred 2o,in+e, u ve1i sa i1u.avan+e, 2rilagoIavan+a. Neka 4o u va,a u.vrs4i svesnos4 o vrednos4i va3iE ve5-an+a u gi,nas4i/i0 ri4,i/i0 ,a.evan+u0 2os4avl+an+u glasa i 4ako dal+e. Cas +e 1avr3en i Mrkadi+e Nikola+evi. se već s2re,ao da ode0 kada se0 od+edan2u40 neo.ekivano 2odigla 1avesa0 a ,i na 2o1orni/i ugledali na3u dragu ?gos4insku so-u Malol+e4kove?0 2ra1ni.no ukra3enu. Na svi, s4rana,a visili su 2laka4i ra1niE veli.ina sa na42isi,a: N. Bnu4arn+i 4e,2o K ri4a,. d. Bnu4arn+a karak4eris4i.nos4. e. @4alo5enos4 i odreIenos4. R. Bnu4arn+a e4ika i dis/i2lina. _. @/enska .ar i 2rivla.nos4. f. 6ogika i 2os4u2nos4. K Plaka4a i,a ,nogo0 ali će,o o n+i,a 1asad ,alo govori4i K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+ev+.0 ra1gleda+ući novi 2oduEva4 o,il+enog Dvana Pla4onovi.a. K Mi0 u s4vari0 +o3 nis,o ra1gledali sve glu,a.ke ele,en4e0 s2oso-nos4i0 darove i 4alen4e neo2Eodne 1a unu4arn+i s4varala.ki 2ro/es. D,a iE +o3 nekoliko. Mli se 2os4avl+a 2i4an+e: ,ogu li +a o n+i,a govori4i sad0 ne naru3ava+ući svo+u osnovnu ,e4odu da od 2rak4i.nog0 o.evidnog 2ri,era i od so2s4venog iskus4va ide, ka 4eori+i i n+eni, s4varala.ki, 1akoni,aV Gako da govori,o sad o nevidl+ivo, unu4arn+e, 4e,2u K ri4,u ili o nevidl+ivo+ unu4arn+o+ karak4eris4i.nos4iV D kako ću o.evidno da ilus4ru+e, svo+a o-+a3n+en+a radn+o,V Lar ni+e 2ros4i+e sa 4o, e4a2o, 2rogra,a 2ri.eka4i dok ne 2reIe,o na ra1,a4ran+e 1a oko vidl+ivog0 s2ol+nog 4e,2a K ri4,a i 1a oko vidl+ive K s2ol+ne karak4eris4i.nos4iV Fada će,o ,oći da iE 2rou.ava,o na o.igledno+ s2ol+no+ radn+i i da iE0 is4ovre,eno0 unu4ra ose4i,o. Pa onda dal+e: 1ar ,ogu +a sad da govori, o s4alo5enos4i kada +o3 ne,a,o ni ko,ada ni uloga ko+i -i 4ra5ili 4akvu s4alo5enos4 u s/ensko+ in4er2re4a/i+iV Mogu li +a govori4i sada o odreIenos4i kada ne,a,o 34a da odreIu+e,oV B1 4o0 kako da govori,o o u,e4ni.ko+ i neko+ drugo+ e4i/i i dis/i2lini u s4varala.ko, radu na 2o1orni/i0 kada su ,nogi od vas sa,o +edan 2u4 i1i3li na s/enu0 na 2ro-no+ 2reds4aviV Na+1ad0 kako da govori,o o s/ensko+ .ari i 2rivla.nos4i kada vi +o3 nis4e iskusili n+iEov u4i/a+ na ,nogo-ro+nu 2u-likuV ;s4a+u logika i 2os4u2nos4. Mli se ,eni .ini da sa, +a u 4oku svoga kursa

4ako ,nogo o n+i,a govorio0 da va, +e 4o već i dosadilo. Gro1 /eo 2rogra,0 s4avl+a+ući ne2res4ano 2o+edine 2ri,ed-e o logi/i i 2os4u2nos4i0 +a sa, us2eo da o n+i,a ,nogo ka5e,0 a ,nogo ću reći i u -uduće, radu. K Gada s4e o n+i,a govoriliV K u2i4ao +e <+un/ov. K Gako kadaVW K 1a.udio se Mrkadi+e Nikola+evi. K Bvek0 u svako, 1godno, slu.a+u: i onda kada s,o se -avili ,agi.ni, ?kad -i? i da4i, okolnos4i,a0 +a sa, 4ra5io logi.nos4 i 2os4u2nos4 u 1a,isli,a uo-ra1il+e0 i 2riliko, Ji1i.kiE radn+i kao0 na 2ri,er0 2riliko, -ro+an+a nov/a 2ra1niE ruku0 +a sa, 4akoIe 4ra5io s4rogu logiku i 2os4u2nos4 u radn+a,a0 i 2riliko, ne2rekidne 2ro,ene o-+eka4a 2a5n+e0 i 2riliko, ra1-i+an+a s/ene i1 ?Sranda? na 2ar.ad0 2riliko, i1vla.en+a 1ada4aka i1 n+iE0 i 2riliko, davan+a na1iva 1ada/i,a0 +a sa, 4akoIe 4ra5io na+s4ro5u logiku i 2os4u2nos4. Fo se 2onavl+alo 2riliko, u2o4re-e sviE 2okre4a.a0 i 4ako dal+e. i 4ako dal+e. Meni se sad .ini da sa, već sve ka1ao 34o +e 2o4re-no da 1na4e 1a 2rvo vre,e o logi/i i 2os4u2nos4i. ;s4alo će -i4i re.eno 2o redu0 kako -ude,o 2rela1ili kurs. =e li 2o4re-no sad0 2osle svega 34o +e re.eno0 s4vara4i novu0 odvo+enu e4a2u 2rogra,a 1a logiku i 2os4u2nos4V =a se -o+i, odva+an+a od 2rak4i.nog rada i 4eori+e ko+a -i .asove ,ogla da u.ini suvo2arni,. D1 4iE ra1loga +a sad sa,o 2o,in+e, neis2i4ane ele,en4e0 s2oso-nos4i0 darove i 4alen4e neo2Eodne u s4varala34vu. Dvan Pla4onovi. na, +e 2o,enuo 2ro2u34ene ele,en4e0 kako -i -uke4 -io 2o42un. <re,eno,0 kada nas 2osao dovede do sviE oniE 2i4an+a ko+a nis,o 2re4resli dokra+a0 ,i će,o 2onovo 2rak4i.no 2re5ive4i i ose4i4i0 a onda i 4eori+ski u2o1na4i svaki ele,ena4 ko+i s,o 2ro2us4ili. Fo +e sve 34o va, 1a sad ,ogu reći o 4i, ele,en4i,a. ;vi, na-ra+an+e, ,i će,o 1akl+u.i4i na3 dugi rad na i1u.avan+u unu4arn+iE ele,ena4a0 s2oso-nos4i0 darova i glu,a.kiE 4alena4a ko+i su na, neo2Eodni u s4varala34vu. P;G78FMCD P@DUDCG;: aD<;FM Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K @ada0 2o34o s,o 2regledali svo+e ele,en4e0 s2oso-nos4i0 svo+s4va i na.ine 2siEo4eEnike0 ,o5e se reći da +e na3 unu4arn+i s4varala.ki a2ara4 2ri2re,l+en. Fo +e na3a vo+ska s ko+o, ,o5e,o 2o.e4i vo+ne ak/i+e. Po4re-ne su vo+skovoIe ko+i -i vo+sku 2oveli u 2oEod. Go su 4e vo+skovoIeV K Mi sa,i K odgovorili su u.eni/i. K Go +e 4o ?,i?V :de se nala1i 4o ne2o1na4o -ićeV K Fo +e na3a uo-ra1il+a0 2a5n+a0 osećan+e K na-ra+ali su u.eni/i. K ;sećan+eW ;no0 ono0 ono +e na+glavni+e W K odlu.no +e rekao <+un/ov. K @la5e, se sa va,a. Fre-a ose4i4i ulogu i0 od+edan2u40 sve du3evne sile dola1e u s4an+e -or-ene 2ri2ravnos4i. Na 4a+ na.in 2rvi i na+va5ni+i vo+skovoIa0 ini/i+a4or i 2okre4a. s4varala34va0 naIen +e. Fo +e K osećan+e K 2ri1nao +e Mrkadi+e Nikola+evi.0 ali +e od,aE 2ri,e4io: K Nesreća +e sa,o u 4o,e 34o se s n+i, ne ,o5e,o dogovara4i i 34o ono ne 4r2i nareIen+a. <i 4o 1na4e i1 iskus4va. L-og 4oga0 ako se osećan+e ne 2ro-udi sa,o 2o se-i0 ne ,o5e se 2o.e4i rad0 već se 4re-a o-ra4i4i 1a 2o,oć drugo,e vo+skovoIi. Go +e 4a+ ?drugi?V K Bo-ra1il+aW Se1 n+e... ni34aW K odlu.io +e <+un/ov. K B 4o,e slu.a+u 1a,isli4e ne34o i neka od+edan2u4 s4u2i u 2okre4 /eo va3 s4varala.ki a2ara4. K Z4a da 1a,isli,oV K Ne 1na,. K Po4re-an +e 1ada4ak0 ,agi.no ?kad -i?0 4akvo da... K 2o.eo +e <+un/ov. K ;dakle će4e iE u1e4iV K 7a1u, će reći K ka1ao +e :ovorkov. K Mko ra1u, ka5e K onda će on i 2os4a4i ona+ vo+skovoIa0 ini/i+a4or i 2okre4a. koga ,i 4ra5i,o. ;n će 1a2o.e4i s4varala34vo i da4i ,u 2rava/0 K Lna.i0 uo-ra1il+a ni+e s2oso-na da -ude vo+skovoIaV K 2i4ao sa, +a. K <i vidi4e da +e n+o+ sa,o 2o4re-na ini/i+a4iva i vods4vo. K Pa5n+a K do-a/io +e <+un/ov. K Pogleda+,o i 2a5n+u. B .e,u +e n+ena Junk/i+aV

K ;na 2o,a5e osećan+u0 ra1u,u. uo-ra1il+i0 vol+i K na-ra+ali su u.eni/i. K Pa5n+a kao reJlek4or u2ravl+a svo+e 1rake na i1a-rani o-+eka4 i n+i,e 1ain4eresu+e ,isao0 osećan+e0 E4en+e K o-+a3n+avao sa, +a. K M ko 2oka1u+e 4a+ o-+eka4V K u2i4ao +e For/ov. K 7a1u,. K Bo-ra1il+a. K 9a4e okolnos4i. K Lada/i K 2risećali s,o se ,i. K Lna.i0 oni su i vo+skovode0 ini/i+a4ori0 2okre4a.i0 oni 2o.in+u radH oni 2oka1u+u o-+eka40 a 2a5n+a0 ako sa,a ni+e s2oso-na da u.ini 4o is4o0 ograni.ava se na 2o,oćnu ulogu. K 9o-ro0 2a5n+a ni+e vo+skovoIa. B 4o, slu.a+u K ko +eV 2i4ao sa, +a. K ;digra+4e ve5-u sa ludako, i sa,i će4e sEva4i4i ko +e ini/i+a4or0 2okre4a. i vo+skovoIa. B.eni/i su ću4ali0 1gledali se i nisu re3avali da us4anu. Na+1ad su se svi0 +edan 1a drugi,0 2odigli i kao silo, 2o3li na 2o1orni/u. Mli iE +e Mrkadi+e Nikola+evi. 1aus4avio. K 9o-ro +e 34o s4e se krenuli. Fo 2oka1u+e da vi i,a4e neku vol+u. Mli... K Lna.i0 ona +e voskovoIaW K 4renu4no +e odlu.io <+un/ov. K Mli... vi s4e 2o3li na 2o1orni/u kao osuIeni na s,r40 ne 2o vol+i0 već 2ro4iv n+e. Na 4a+ na.in ne,a s4varala34va. Bnu4arn+a Eladnoća ne ,o5e da 1agre+e osećan+e0 a -e1 n+ega ne,a ni 2re5ivl+avan+a0 ni u,e4nos4i. 9a s4e vi svi kao +edan 2o+urili na 2o1orni/u sa svo, svo+o, glu,a.ko, s4ra3ću K 4ada -i se +o3 ,oglo govori4i o vol+i0 o s4varala.ko+ vol+i. K Fo vi ne ,o5e4e od nas 4ra5i4i 4o, Iavolsko, ve5-o, s ludako, K gunIao +e :ovorkov. K Pa i2ak0 +a ću 2ro-a4iW =e li va, 2o1na4o da se ludak0 dok s4e vi .ekali da on 2rodre kro1 glavna vra4a0 2rokrao do 1adn+eg0 s2orednog ula1a i sada se o4ud .u+e lo,n+avaV M 4a,o su s4ara vra4a. ;na se +edva dr5e na 3arka,a. D0 ako iE on o-ori0 vi će4e rIavo 2roći. Z4a će4e 2redu1e4i sad u novi, da4i, okolnos4i,aV K 2os4avio na, +e 2i4an+e Mrkadi+e Nikola+evi.. B.eni/i su se 1a,islili0 2a5n+a se usredsredila0 svi su ne34o s,i3l+ali0 na ne34o /il+ali i0 na+1ad0 odlu.ili da 2rave drugu -arikadu. Nas4ala +e u5ur-anos4 i 2odigla se lar,a. Mlade5 se 1agre+ala0 o.i su 1asve4lele0 sr/a su sna5ni+e 4ukla. =edno, re.i0 2onovilo se skoro is4o ono 34o se desilo i kad s,o 2rvi 2u4 i1vodili ve5-u ko+a na, +e sad dosadila. K 9akle: +a sa, va, 2redlo5io da 2onovi4e s/enu sa ludako,H vi s4e 2oku3ali da nagoni4e se-e da0 2ro4iv vol+e0 2oIe4e na ra,2u i da0 4ako reći0 2ro-udi4e u se-i l+udsku vol+u. Mli0 usil+avan+e va, ni+e 2o,oglo da se odu3evi4e uloga,a. Fada sa, +a 3a2nuo novo ?kad -i? i da4e okolnos4i. Na osnovu n+iE vi s4e se-i s4vorili novi 1ada4ak0 i1a1vali nova E4en+a >vol+aA0 ali ovog 2u4a ne 2ros4a0 već s4varala.ka. @vi s4e se odu3evl+eno 2riEva4ili 2osla. Pos4avl+a se 2i4an+e ko +e -io vo+skovoIa. Go +e 2rvi 2ole4eo u -o+ i 2ovukao 1a so-o, /elu vo+skuV K <iW K i1+avili su u.eni/i. K Fa.ni+e0 ,o+ ra1u,W K 2o2ravio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Mli i va3 ra1u, -i ,ogao u.ini4i 4o is4o i 2os4a4i vo+skovoIa u s4varala.ko, 2ro/esu. Mko +e 4ako0 onda s,o na3li drugog vo+skovodu. Fo +e ra1u, >in4elek4A. @ada da 2o4ra5i,o i,a li i 4rećeg vo+skovoIe. 9a 2ogleda,o sve ele,en4e. Mo5e -i4i0 4o +e osećan+e is4ine i vere u n+uV Mko +es4e0 onda K 2overu+4e0 i neka od+edan2u4 2roradi .i4av va3 s4varala.ki a2ara40 kao 34o 4o -iva 2riliko, -uIen+a osećan+a. K B 34a da 2overu+e,oV K u2i4ali su u.eni/i. K Lar +a 1na,V Fo +e va3a s4var. K Na+2re +e 2o4re-no s4vori4i ?5ivo4 l+udskoga duEa?0 a 4ek 2osle verova4i u n+ega K 2ri,e4io +e Pa3a. K Lna.i0 osećan+e is4ine i vera u n+u nisu vo+skovode ko+e ,i 4ra5i,o. Mo5da su 4o odnos i 2rilagoIavan+eV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K 9a -is,o us2os4avili odnos 4re-a 2re4Eodno s4vori4i ona osećan+a i ,isli ko+e ,o5e,o da 2reda,o drugi,a. K Fa.no. Lna.i0 ni oni nisu vo+skovoIeW K Par.ad i 1ada/iW K Ni+e s4var u n+i,a0 već u 5ivi, E4en+i,a i 4e5n+a,a vol+e ko+e s4vara+u 1ada4ke K o-+a3n+avao +e

Mrkadi+e Nikola+evi. K Mko 4a E4en+a i 4e5n+e vol+e ,ogu da 2ro-ude .i4av s4varala.ki a2ara4 glu,.ev i da u2ravl+a+u n+egovi, 2siEi.ki, 5ivo4o, na 2o1orni/i0 onda... K 7a1u,e se0 ,oguW K Mko +e 4ako0 onda +e0 1na.i0 naIen 4reći vo+skovoda. Fo +e K vol+a. Na 4a+ na.in0 vidi4e0 ,i i,a,o 4ri vo+skovoIe0 nai,e... >Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2oka1ao na 2laka4 ko+i +e visio 2red na,a i 2ro.i4ao na n+e,u 2rvi na42isA: ra1u,0 vol+a i osećan+e ;ni su ?2okre4a.i na3eg 2siEi.kog 5ivo4a?. Cas +e 1avr3enH u.eni/i su se 2o.eli ra1ila1i4i0 ali +e :ovorkov 1a2odeo s2or: K D1vini4e0 1a34o na, dosad nis4e ni34a govorili o ulo1i ra1u,a i vol+e u s4varala34vu0 a ,es4o n+iE 2ro-ili s4e na, u3i osećan+e,W K Po va3e, ,i3l+en+u0 +a sa, ,orao da va, 2odro-no govori, +edno 4e is4o o svako, 2okre4a.u 2siEi.kog 5ivo4aV =e li 4akoV K ni+e ra1u,eo For/ov. K Ne0 1a34o +edno 4e is4oV K rekao +e :ovorkov. K Pa kako druk.i+eV Clanovi 4ri+u,vira4a su nera1dvo+ni. L-og 4oga0 govoreći o 2rvo,0 neEo4i/e dodiru+e,o drugi i 4rećiH govoreći o drugo,0 2o,in+e,o i 2rvi i 4reći0 a govoreći o 4reće,0 ,isli,o na 2rva dva. Lar -is4e vi slu3ali da va, se 4ako 2onavl+a +edno is4oV 9o2us4i4e da va, govori, o s4varala.ki, 1ada/i,a0 o n+iEovo+ 2odeli0 o n+iEovo, i1-oru0 o na1ivi,a i os4alo,. Lar u 4o,e radu ne u.es4vu+e osećan+eV K 7a1u,e se da u.es4vu+e K 2o4vrdili su u.eni/i. K M 1ar vol+a ne,a ve1e sa 1ada/i,aV K 2onovo +e u2i4ao Mrkadi+e Nikola+evi.. K Ne0 na2ro4iv0 ona +e u ne2osredno+ ve1i sa n+i,a K odgovorili s,o ,i. K Mko +e 4ako0 onda0 govoreći o 1ada/i,a0 +a -iE ,orao da 2onovi, sve ono 34o sa, rekao kad sa, govorio o osećan+u... M 1ar ra1u, ne u.es4vu+e u s4varan+u 1ada4akaV K B.es4vu+e i u n+iEovo+ 2odeli i u 2ro/esu davan+a na1iva K odgovorili su u.eni/i. K Mko +e 4ako0 +a -iE ,orao da govori, +edno 4e is4o o 1ada/i,a 2o 4reći 2u4. Pre,a 4o,e0 -udi4e ,i 1aEvalni 34o sa, 2o34edeo va3e s4r2l+en+e i 34o nisa, gu-io vre,e. Pa i2ak0 i,a deo is4ine u 2ri,ed-a,a :ovorkova. 9a0 +a do2u34a, sklonos4 2re,a e,o/ionalno, s4varala34vu0 i 4o ne .ini, -e1 ra1loga0 +er su drugi u,e4ni.ki 2rav/i odveć .es4o 1a-oravl+ali na osećan+a. God nas i,a odveć ,nogo ra/ionalniE glu,a/a i s/enskiE 4vorevina 2rois4ekliE i1 ra1u,aW M u is4o vre,e kod nas se veo,a re4ko sre4a is4insko0 5ivo0 e,o/ionalno s4varala34vo. Fo sve .ini da +a o-raća, dva2u4 veću 2a5n+u na osećan+e0 2a ,alo i na u34r- ra1u,aW Gro1 dugo vre,e s4varala.kog rada na3eg 2o1ori34a0 ,i0 n+egovi glu,/i0 navikli s,o da ra1u,0 vol+u i osećan+e s,a4ra,o 1a 2okre4a.e 2siEi.kog 5ivo4a. Fo +e sna5no u3lo u na3u sves4. Fo,e su se 2rilagodili na3i 2siEo4eEni.ki na.ini. Mli u 2osledn+e vre,e nauka +e unela va5ne 2ro,ene u deJini/i+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a. Gakav će,o s4av 2re,a 4o,e 1au1e4i ,i0 u,e4ni/i s/eneV Gakve će 2ro,ene 4o une4i u na3u 2siEo4eEnikuV ; 4o,e neću ,oći da va, govori, danas. ;s4avi,o 1a idući .as. 9anas +e Mrkadi+e Nikola+evi. govorio o novo+ nau.no+ deJini/i+i 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a: Preds4ava0 sud i vol+oKosećan+eW 2ro.i4ao +e on drugi na42is na 2laka4u. K Bnu4arn+a su34ina 4e deJini/i+e is4a +e kao i u 2reIa3n+o+0 s4aro+0 ko+a govori o ra1u,u0 vol+i i osećan+u0 a ko+e s,o ,i rani+e s,a4rali 1a 2okre4a.e 2siEi.kog 5ivo4a. Novo sa,o u2o42un+u+e ono rani+e. Poredeći iE ,eIu so-o,0 vi će4e0 2re svega0 2ri,e4i4i da 2reds4ava i sud0 s4avl+eni 1a+edno0 vr3e u2ravo one unu4arn+e Junk/i+e ko+e su u s4aro+ deJini/i+i vr3ene ra1u,o, >in4elek4o,A. Bdu-l+u+ući se dal+e u novu deJini/i+u 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a0 vi će4e vide4i da su re.i ?vol+a? i ?osećan+e? slivene u +ednu K ?vol+oosećan+e?. @,isao +edne i druge 2ro,ene +a ću va, o-+asni4i na 2ri,eri,a: 7e/i,o0 vi s4e danas slo-odni i Eoće4e da 2rovede4e dan 34o +e ,ogućno 1ani,l+ivi+e. Z4a -is4e sve .inili 1a os4varen+e svo+e na,ereV Mko ću4i osećan+e i vol+a K 4akoIe0 onda va, ni34a ne os4a+e nego da se o-ra4i4e ra1u,u. Neka on ka5e kako da 2os4u2a4e u 4akvi, slu.a+evi,a. B1i,a, na se-e ulogu va3eg ra1u,a i 2redla5e, va,: Uoće4e li da 2redu1,e4e 3e4n+u uli/a,a ili i1a grada da -is4e se ra1,rdali i nadisali va1duEaV <id0 na+o34ri+e i na+ose4l+ivi+e od na3iE 2e4 .ula0 već slika 2o,oću uo-ra1il+e i vi1i+a ono 34o vas .eka i 34o ,o5e da vas 2rivla.i u 2reds4o+ećo+ 3e4n+i. <i već vidi4e na svo, unu4arn+e, ?ekranu?

dugu Jil,sku 2an4l+iku0 ko+a 2reds4avl+a sve ,ogućne 2e+1a5e0 2o1na4e uli/e0 o-li5n+a ,es4an/a i4d. Fako se s4vara u va,a 2reds4ava o 2reds4o+ećo+ 3e4n+i. ?Fo ,e danas ne sa-la5n+ava K ra1,i3l+a4e vi K Zvrl+a4i 2o gradu ni+e 1ani,l+ivo0 a 2riroda ne 2rivla.i kad +e rIavo vre,e. ;si, 4oga0 +a sa, u,oran.? Fako se u va,a s4vara sud 2ovodo, 2reds4ave. B 4o, slu.a+u0 o4idi4e uve.e u 2o1ori34e K save4u+e va, ra1u,. Gad +e 2ao 4a+ 2redlog0 uo-ra1il+a +e naslikala0 a unu4arn+e oko 4renu4no +e i1a1valo0 veo,a +asno i o34ro0 .i4av ni1 slika u 2o1ori34i,a ko+a vi 2o1na+e4e. <i s4e u ,isli,a 2ro3li od -laga+ne do gledali34a0 2ogledali neke delove ko,ada i s4vorili se-i 2reds4avu0 a 1a4i, sud o novo, dnevno, ras2oredu. ;vog 2u4a i vol+a i osećan+e od+edan2u4 su se 1agre+ali i oda1vali su se na 2redlog ra1u,a >4o +es4 na n+egove 2reds4ave i sudoveA. <i s4e se 1a+edno u1ne,irili i 2ro-udili unu4arn+e ele,en4e. Na 4a+ na.in K re1i,ovao +e For/ov K 2o.in+ući od ra1u,a >od 2reds4ava i sudovaA vi s4e 2okrenuli na rad i vol+u i osećan+e. Posle dos4a duge 2au1e on +e 2rodu5io: K 9o .ega dovode na3a is2i4ivan+aV ;na na, ilus4ru+u rad ra1u,aH ona 2oka1u+u dva glavna ,o,en4a n+egove Junk/i+e: ,o,ena4 2rvoga 2ods4reka0 ko+i i1a1iva 2ro/es s4varan+a 2reds4ave i drugi ,o,ena40 ko+i 2rois4i.e i1 n+ega K s4varan+e suda. Mo+a o-+a3n+en+a da+u va, su34inu 2rve 2olovine nove deJini/i+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a. Bdu-l+u+ući se u n+egov drugi deo0 ,i će,o vide4i0 kao 34o sa, već rani+e rekao0 da se u novo+ deJini/i+i vol+a i osećan+e s+edin+u+u u +ednu re. K vol+oosećan+e. L-og .ega +e 4o u.in+enoV ;2e4 ću odgovori4i 2ri,ero,. La,isli4e da va, se desi ne34o neo.ekivano: vi s4e s4rasno 1al+u-l+eni. ;na +e daleko. <i s4e ovde i ,u.i4e se ne 1na+ući kako da u,iri4e gro1ni/u ko+u +e i1a1vala l+u-av. Mli0 evo0 do3lo +e 2is,o od n+e. <i vidi4e da se i ona ,u.i u usa,l+enos4i i ,oli vas da 34o 2re doIe4e. bi, s4e 2ro.i4ali 2o1iv svo+e drage0 va3e osećan+e se ras2alilo. Fre-alo +e da se desi da va, u2ravo u 4o vre,e i1 2o1ori34a 2o3l+u novu ulogu K 7o,ea. LaEval+u+ući analogi+i va3iE osećan+a sa osećan+i,a li.nos4i i1 ko,ada0 ,noga ,es4a u ulo1i lako i od+edan2u4 su o5ivela u va,a. Go +e u da4o, slu.a+u vo+skovoIa ko+i u2ravl+a s4varala34vo,V K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K 7a1u,e se0 osećan+eW K odgovorio sa, +a. K M vol+aV Lar se ona is4ovre,eno i nera1lu.no sa osećan+e, ni+e +avila0 ni+e E4ela0 ni+e 4e5ila ka drugo+0 a na 2o1orni/i ka Đulie4iV K Fe5ila +e K ,orao sa, da 2ri1na,. K Lna.i0 u da4o, slu.a+u i +edno i drugo -ili su voIe0 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a i s4a2ali se u 1a+edni.ko, radu. Pro-a+4e da iE odvo+i4e +edno od drugog. Pro-a+4e u dokoli/i da ra1,isli4e i da naIe4e kada vol+a i osećan+e 5ive odvo+eno +edno od drugog0 odredi4e grani/u ,eIu n+i,a0 2oka5i4e gde se 2rva svr3ava i gde 2o.in+e drugo. Misli, da va, 4o neće 2oći 1a ruko, kao 34o ni+e 2o3lo ni ,eni. 84o 1as4o iE +e 2osledn+a nau.na deJini/i+a s+edinila u +ednu re. K vol+oosećan+e. Mi0 ko+i se -avi,o s/ensko, u,e4no3ću0 sEva4a,o is4ini4os4 4e nove deJini/i+e i vidi,o 2rak4i.nu koris4 od n+e 1a -udući rad0 sa,o +o3 ne u,e,o da +o+ 2riIe,o sasvi, -li1u. La 4o +e 2o4re-no vre,e. Novi, će,o se koris4i4i sa,o deli,i.no0 ukoliko ga u2o1na,o na 2rak4i.no, radu0 a 2rivre,eno 1adovol+iće,o se s4ari,0 do-ro is2i4ani,. Lasad0 +a ne vidi, drugog i1la1a i1 si4ua/i+e. Pre,a 4o,e0 2ri,oran sa, da se koris4i, o-e,a deJini/i+a,a 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a0 i s4aro, i novo,0 kako ,i se ko+a od n+iE u svako, 2ose-no, slu.a+u u.ini lak3a. Mko ,i -ude 1godni+e u ovo, ili ono, ,o,en4u da u2o4re-i, s4aru deJini/i+u0 4o +es4 da ne ra1dva+a, Junk/i+u ra1u,a0 da ne s4a2a, u+edno vol+u i osećan+e0 +a ću 4ako i u.ini4i. Neka ,i l+udi od nauke o2ros4e 4u slo-odu. ;na se o2ravadva .is4o 2rak4i.ni, sEva4an+i,a0 ko+i,a se +a rukovodi, u 3kolsko, radu sa va,a. Pre,a 4o,e K govorio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K ra1u,0 vol+a i osećan+e0 ili0 2o novo+ deJini/i+i0 2reds4ava0 sud i vol+oosećan+e0 i,a+u u s4varala.ko, 2ro/esu vodeću ulogu. ;na +e 2o+a.ana +o3 4i,e 34o +e svaki 2okre4a. 2siEi.kog 5ivo4a ,a,a/ 1a onog drugog i 34o 2ods4i.e na s4varala34vo druge .lanove 4ri+u,vira4a. ;si, 4oga0 ra1u,0 vol+a i osećan+e ne ,ogu da 2os4o+e sa,i0 sa,i 1a se-e0 -e1 u1a+a,ne 2odr3ke. L-og 4oga oni delu+u uvek 1a+edno0 is4ovre,eno u 4esno+ 1avisnos4i >ra1u,ovol+oosećan+e0 osećan+evol+ora1u,0 vol+oosećan+era1u,A. Fo0 4akoIe0 u veliko+ ,eri 2ovećava 1na.a+ i vodeću ulogu 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a. Pu34a+ući u rad ra1u,0 ,i sa,i, 4i, uvodi,o u s4varala34vo i vol+u i osećan+e. Dli0 govoreći novi, +e1iko,: 2reds4ava o ne.e, 2rirodno

i1a1iva sud o 4o,e. Fo i os4alo uvodi u rad vol+oosećan+e. @a,o u o234e,0 1a+edni.ko, radu sviE 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a0 ,i s4vara,o slo-odno0 iskreno0 ne2osredno0 organski0 ne i1 4uIe0 već i1 svo+e so2s4vene li.nos4i0 na svo+u li.nu odgovornos40 u da4i, okolnos4i,a 5ivo4a uloge. B s4vari0 kada 2ravi glu,a/ i1govara ,onolog Ua,le4a ?-i4i ili ne -i4i?0 1ar on 2ri 4o,e sa,o Jor,alno sao234ava 4uIe0 2i3.eve ,isli i i1vr3u+e s2ol+ne radn+e ko+e ,u +e 2oka1ao redi4el+V Ne0 on da+e daleko vi3e i unosi u re.i uloge se-e sa,oga: svo+e so2s4vene 2reds4ave o 5ivo4u0 svo+u du3u0 svo+e 5ivo osećan+e i vol+u. B 4i, 4renu/i,a glu,a/ +e iskreno u1-uIen oni, sećan+i,a i1 li.no 2re5ivl+enog 5ivo4a ko+a su is4ove4na sa 5ivo4o,0 ,isli,a i osećan+i,a uloge. Fakav glu,a/ govori na 2o1orni/i ne i1 li.nos4i Ua,le4a ko+i ne 2os4o+i0 već i1 svo+e so2s4vene li.nos4i0 2os4avl+ene u da4e okolnos4i ko,ada. FuIe ,isli0 osećan+a0 2reds4ave i sudovi 2re4vara+u se u n+egove so2s4vene. Pri 4o,e on i1govara re.i ne sa,o 1a4o da -i drugi .uli 4eks4 uloge i ra1u,eli gaH glu,/u +e 2o4re-no da gledao/i ose4e n+egov unu4arn+i odnos 2re,a ono,e 34o i1govara0 da oni Eoće ono is4o 34o Eoće n+egova so2s4vena s4varala.ka vol+a. D u 4o,e 4renu4ku s+edin+u+u se svi 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a i 2o.in+u da 1avise +edan od drugog. Fa 1avisnos40 4a+ u1a+a,ni u4i/a+ i 4esna ve1a +edne s4varala.ke sile sa drugi,a0 4o +e vrlo 1na.a+no u na3e, 2oslu i -ila -i gre3ka ne koris4i4i se 4i,e 1a na3e 2rak4i.ne /il+eve. ;4uda0 odgovara+uća 2siEo4eEnika. N+ene su osnove u 4o,e da se kro1 u1a+a,ni u4i/a+ .lanova 4ri+u,vira4a 2rirodno0 organski 2okreće na radn+u kako svaki .lan 4ri+u,vira4a0 4ako svi ele,en4i glu,.evog s4varala.kog a2ara4a. Ponekad 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a s4u2a+u u ak/i+u svi 1a+edno0 sa,i od se-e0 od+edan2u40 2odsvesno0 ,i,o na3e vol+e. B 4i, slu.a+ni, us2eE, ,o,en4i,a 4re-a se 2reda4i 2rirodno +avl+eno+ s4varala.ko+ 4e5n+i 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a. Mli 34a da radi,o kada se ra1u,. vol+a i osećan+e ne oda1iva+u na s4varala.ki 2o1iv glu,.evV B 4i, slu.a+evi,a 4re-a se koris4i4i ,a,/i,a. ;ni 2os4o+e ne sa,o u svako, ele,en4u0 nego i u svako, 2okre4a.u 2siEi.kog 5ivo4a. Ne 2okreći4e iE sve od+edno,. B1,i,o +edan od n+iE0 re/i,o ra1u,. ;n +e na+2ris4u2a.ni+i i 2oslu3ni+i nego os4ali 2okre4a.i. ;n se rado 2okorava ono,e 34o ,u se naredi. B 4o, slu.a+u od Jor,alne ,isli u 4eks4u glu,a/ do-i+a odgovara+uću 2reds4avu i 2o.in+e da gleda ono o .e,u govore re.i. D 2reds4ava i1a1iva odgovara+ući so2s4veni sud. ;ni 1a+edno s4vara+u ne suvu0 Jor,alnu0 već 2reds4ava,a o5ivl+enu ,isao0 ko+a 2rirodno -udi vol+oosećan+e. B va3e, kra4ko4ra+no, 2rak4i.no, radu i,a ,nogo 2ri,era ko+i ilus4ru+u 4a+ 2ro/es. @e4i4e se0 re/i,o0 kako s4e o5iveli ve5-u ?sa ludako,? kada va, +e dosadila. 7a1u, +e i1,islio ?kad -i? i da4e okolnos4iH oni su s4vorili nove u1-udl+ive 2reds4ave0 sudove0 a 1a4i, svi 1a+edno i1a1vali vol+oosećan+e. Gao re1ul4a4 4oga vi s4e i1vanredno odigrali ve5-u. Fa+ slu.a+ +e do-ar 2ri,er ini/i+a4orskog rada ra1u,a na -uden+u s4varala.kog 2ro/esa. Mli se ,o5e ko,adu0 ve5-i i ulo1i 2rići i drugi, 2u4ovi,a0 4o +es40 od osećan+a0 -e1 o-1ira na 4o 34o +e ono veo,a ćudl+ivo i nes4a-ilno. <elika +e sreća ako se e,o/i+a od+edan2u4 oda1ove na 2o1iv. Fada će se sve uredi4i sa,o 2o se-i0 2rirodni, 2u4e,H +aviće se i 2reds4ava0 s4voriće se i sud o n+o+0 a sve 4o 1a+edno 2ro-udiće vol+u. 9ruk.i+e re.eno0 2reko osećan+a s4u2iće od+edan2u4 u ak/i+u svi 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a. Mli 34a će,o ako se 4o ne desi sa,o od se-e0 ako se osećan+e ne oda1ove na 2o1iv već os4ane iner4noV Fada se 4re-a o-ra4i4i na+-li5e, .lanu 4ri+u,vira4a K vol+i. Gakvo, ,a,/u 4re-a 2ri-eći da -is,o 2ro-udili 1adre,alu e,o/i+uV <re,eno, će4e sa1na4i da +e 4akav 2okre4a. 4e,2oKri4a,. ;s4a+e da se re3i 2i4an+e: kako da 2ro-udi,o na s4varala34vo 1adre,alu vol+uV Gako da n+u 2o-udi,o na s4varala.ku ak4ivnos4V K Preko 1ada4ka K na2o,enuo sa, +a. K ;n ne2osredno u4i/e na s4varala.ko E4en+e0 4o +es40 na vol+u. K Lavisi od 4oga kakav +e 1ada4ak. Mko +e ,alo 2rivla.an K ne u4i.e. Fakav 1ada4ak 4re-a ve34a.ki, 2u4e, une4i u glu,.evu du3u. Fre-a ga i1o34ri4i0 o5ive4i0 u.ini4i 1ani,l+ivi, i u1-udl+ivi,. Na2ro4iv0 2rivla.ni 1ada4ak i,a snagu direk4nog0 ne2osrednog u4i/a+a. Mli... sa,o ne na vol+u. Privla.nos4 +e0 2re svega0 o-las4 e,o/i+e a ne E4en+a i 1-og 4oga ona direk4no u4i.e na osećan+e. B s4varala34vu se 4re-a0 na+2re0 odu3evi4i i ose4i4i0 a 4ek 2o4o, K E4e4i. 84o 1a34o se ,ora 2ri1na4i da 1ada4ak na vol+u ne u4i.e direk4no već 2osredno. K <i s4e i1voleli reći da +e 2o novo+ deJini/i+i vol+a nera1del+iva od osećan+a. Lna.i0 ako 1ada4ak

u4i.e na osećan+e0 onda +e 2rirodno da on is4ovre,eno 2o-uIu+e i vol+u K 4ako +e For/ova sEva4io :ovorkov. K Lais4a. <ol+oosećan+e +e dvo+ako. B +edni, slu.a+evi,a u n+e,u 2reovladava e,o/i+a nad E4en+e,0 a u drugi, E4en+e0 ,akar i 2rinudno K nad e,o/i+o,. L-og 4oga +edni 1ada/i de+s4vu+u vi3e na vol+u nego na osećan+e0 a drugi0 na2ro4iv0 2o+a.ava+u osećan+e na ra.un vol+e. Mli... ovako ili onako0 2osredni, ili ne2osredni, 2u4e, 1ada4ak de+s4vu+e na na3u vol+u0 on +e i1vanredan0 o,il+en na3 ,a,a/0 2okre4a. s4varala.kog E4en+a i ,i se n+i,e svesrdno koris4i,o. Lna.i0 ,i će,o se kao i rani+e koris4i4i 1ada4ko, 1a 2osredno de+s4vo na vol+oosećan+e. Posle ,ale 2au1e Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K Pravilnos4 4vrIen+a da su 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a ra1u, >2reds4ava i sudA0 vol+a i osećan+e0 2o4vrIu+e se sa,o, 2rirodo,0 ko+a .es4o s4vara glu,a.ke individualnos4i e,o/ionalnog0 vol+nog ili in4elek4ualnog sklo2a. :lu,/i 2rvoga 4i2a K kod ko+iE 2reovladava osećan+e nad vol+o, i ra1u,o, K igra+ući 7o,ea ili ;4ela 2odvla.e e,o/ionalnu s4ranu 2o,enu4iE uloga. :lu,/i drugog 4i2a K u .i+e, radu 2reovladava vol+a nad osećan+e, i ra1u,o, K igra+ući Mak-e4a ili Sranda 2odvla.e n+iEovo slavol+u-l+e ili religio1na E4en+a. :lu,/i 2ak 4rećega 4i2a K u .i+o+ s4varala.ko+ 2rirodi 2reovladava ra1u, nad osećan+e, i vol+o, ` igra+ući Ua,le4a ili Na4ana Mudrog neEo4i.no da+u uloga,a vi3e nego 34o +e 2o4re-no in4elek4ualnu0 ra/ionalnu ni+ansu. D2ak0 2reovladavan+e +ednoga0 drugoga ili 4rećega 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a ne ,ora ni ukoliko da 2o42uno ugu3i os4ale .lanove 4ri+u,vira4a. Neo2Eodan +e Ear,oni.ni odnos 2okre4a.a sila na3e du3e. Gao 34o vidi4e0 u,e4nos4 is4ovre,eno 2ri1na+e i e,o/ionalno i vol+no i in4elek4ualno s4varala34vo u ko,e osećan+e0 vol+a ili ra1u, igra+u vodeću ulogu. Mi sa,o od-i+a,o ona+ rad ko+i 2ola1i od suvog glu,a.kog ra.una. Fakvu igru ,i na1iva,o Eladno,0 2rora.u na4o,. Posle +edne sve.ane 2au1e0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 1avr3io na3 .as ovakvo, 4irado,: K <i s4e sad -oga4i0 vi ras2ola5e4e veliko, gru2o, ele,ena4a0 2o,oću ko+iE se ,o5e 2re5ivl+ava4i ?5ivo4 l+udskoga duEa? uloge. Fo +e va3e unu4arn+e oru5+e0 va3a -o+na ar,i+a 1a s4varala.ku oJan1ivuW Pa ne sa,o 4o0 vi s4e u se-i na3li 4ri vo+skovoIa ko+i ,ogu da 2ovedu u -o+ svo+e 2ukove. Fo +e veliki us2eE i +a va, .es4i4a,W 6DND=M F8aN=8 P;G78FMCM P@DUDCG;: aD<;FM Pukovi K u -o+nu i2ri2ravnos4W <o+skovoIe K na svo+a ,es4aW Mo5e,o krenu4iW K Gako da krene,oV K La,isli4e da s,o ,i odlu.ili da 2os4avi,o +edan s+a+an ko,ad0 u ko,e +e svako,e od vas o-ećana divna uloga. Z4a -is4e radili kad doIe4e kući i1 2o1ori34a 2osle 2rvog .i4an+aV K Dgrali -is,oW K l1+avio +e <+un/ov. Pu3.in +e rekao da -i se on udu-l+ivao u ulogu. Malol+e4kova -i sela u ugao i 2o4rudila se da ?ose4i?. Pou.en gorki, iskus4vo, sa 2ro-ne 2reds4ave0 +a -iE se u1dr5ao od 4akviE o2asniE sa-la1ni i 2o.eo -iE ,agi.ni, ili kakvi, drugi, ?kad -i?0 da4i, okolnos4i,a i svi, ,ogući, ,a34an+i,a. Pa3a -i delio ulogu na 2ar.ad. K =edno, re/+u K rekao +e For/ov K svaki od vas 4rudio -i se da0 ovi, ili oni, 2u4e,0 2rodre u ,o1ak0 u sr/e0 u E4en+a uloge0 da u so2s4veno, e,o/ionalno, 2a,ćen+u 2ro-udi sa ulogo, is4ove4na sećan+a0 da s4vori 2reds4avu i so2s4veni sud o 5ivo4u li.nos4i ko+a se 2reds4avl+a0 da 2okrene vol+oosećan+e. <i -is4e se uvukli u du3u uloge 2i2/i,a svo+e du3e0 4e5ili -is4e k n+o+ svo+i, 2okre4a.i,a 2siEi.kog 5ivo4a. B vrlo re4ki, slu.a+evi,a ra1u,0 vol+a i osećan+e glu,.evo0 svi od+edan2u40 1aEva4a+u glavnu su34inu novoga dela0 s4varala.ki se n+o,e nadaEn+u+u i s4vara+u u nale4u odu3evl+en+a ono unu4arn+e s4an+e ko+e +e neo2Eodno 1a rad. Mnogo .e3će ver-alni 4eks4 sa,o do i1vesne ,ere sEva4a se in4elek4o, >ra1u,o,A0 deli,i.no se o-uEva4a e,o/i+o, >osećan+e,A i i1a1iva neodreIene i 2o+edina.ne nale4e E4en+a >vol+eA. Dli0 govoreći 2o novo+ deJini/i+i0 u 2o.e4no, 2eriodu u2o1navan+a s 2esni.ki, delo, s4vara se ne+asna 2reds4ava i sasvi, 2ovr3an sud o ko,adu. <ol+oosećan+e0 4akoIe deli,i.no0 kole-l+ivo se od1iva na 2rve u4iske i 4ada se s4vara unu4arn+i oseća+ 5ivo4a uloge ?uo234e?. 9rugi re1ul4a4 1asad ne ,o5e ni da se o.eku+e ako

glu,a/ sEva4a 2ravi s,isao 5ivo4a uloge uo234e. B većini slu.a+eva unu4arn+a su34ina 2rodu-l+u+e se 4ek 2osle 4ra+nog rada0 2o34o se 2rou.i delo0 2o34o se 2roIe oni, is4i, s4varala.ki, 2u4e, ko+i, +e i3ao sa, 2isa/ ko,ada. Mli se de3ava da glu,.ev ra1u, 2riliko, 2rvog .i4an+a nikako ne 2ri,i ver-alni 4eks40 da 4a+ 4eks4 u n+egovo+ vol+i i osećan+u ne naila1i ni na kakav od+ek0 da se ne s4vori nikakva 2reds4ava ni4i sud o 2ro.i4ano, delu. Fako .es4o -iva 2riliko, 2rvog u2o1navan+a sa i,2resionis4i.ki, ili si,-olis4i.ki, deli,a. Fada 4re-a 2o1a+,i4i 4uIe sudove i ver-alni 4eks4 2ri,a4i u1 4uIu 2o,oć0 sa na2oro, se udu-l+iva4i u n+ega. Posle u2ornog rada na+1ad će se s4vori4i neka sla-a 2reds4ava0 nesa,os4alan sud0 a oni će se 2os4e2eno ra1vi+a4i. 7e1ul4a4 će -i4i da se0 u ovo+ ili ono+ ,eri0 2okrene na rad vol+oosećan+e i svi 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a. B 2rvo vre,e0 dok /il+ ni+e +asan0 s4ru+an+a n+iEoviE nevidl+iviE 4e5n+i nala1e se u 1a.e4ku. Po+edini ,o,en4i 5ivo4a uloge ko+e +e glu,a/ sEva4io u 2rvo, 2o1nans4vu sa ko,ado, i1a1iva+u +ake nale4e 4e5n+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a. Misao i E4en+e ,aniJes4u+u se na ,aEove. ;ni se .as +avl+a+u .as gu-e0 2a se 2onova +avl+a+u i 2onova gu-e. Mko se graJi.ki 2reds4ave 4e lini+e ko+e i1la1e i1 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a do-iće se nekakvi odlo,/i0 2ar.ad0 /r4i/e. B koliko se dal+e u2o1na+e,o sa ulogo, i ukoliko vi3e 2rodu-l+u+e,o kon/e2/i+u n+enog osnovnog /il+a0 lini+e 4e5n+a će se 2os4e2eno u+edna.ava4i. Fada će se ,oći govori4i o 2o+avl+ivan+u 2o.e4aka s4varala34va. K La34o 4oV B,es4o odgovora Mrkadi+e Nikola+evi. +e od+edared0 neo.ekivano0 2o.eo da 4rese ruke0 glavu i /elo 4elo0 a 1a4i, nas +e u2i4ao: K Mogu li se ,o+i 2okre4i na1va4i igro,V Mi s,o odgovorili nega4ivno. Posle 4oga +e Mrkadi+e Nikola+evi. sedeći vr3io svako+ake 2okre4e0 ko+i su se slivali +edni u druge i s4varali ne2rekinu4u lini+u. K M ,o5e li od ovoga -i4i igraV K u2i4ao +e on. K Mo5e K odgovorili s,o ,i u Eoru. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2o.eo da 2eva neke 2o+edina.ne 4onove 2raveći duge 2au1e i1,eIu n+iE. K Mo5e li se ovo na1va4i 2evan+e,V K u2i4ao +e on. K Ne. K M ovoV ;n +e o42evao nekoliko 1vu.niE 4onova ko+i su se slivali +edan u drugi. K Mo5eW Mrkadi+e Nikola+ević +e na lis4u Ear4i+e 2o.eo da 3vrl+a odvo+ene0 slu.a+ne lini+e0 /r4i/e0 4a.ke0 kvake i u2i4ao nas: K Mo5e li se ovo na1va4i /r4e5o,V K Ne. K M i1 ovakviE lini+a da li +e ,ogućno na2ravi4i /r4e5V Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2ovukao nekoliko dugiE0 le2iE0 savi+eniE lini+a. K Mogućno +e. K Na 4a+ na.in0 vidi4e li da +e svako+ u,e4nos4i0 2re svega0 2o4re-na ne2rekinu4a lini+aV K <idi,oW K B na3o+ u,e4nos4i 4akoIe +e 2o4re-na ne2rekinu4a lini+a. 84o 1-og .ega sa, rekao da0 kada se lini+e 4e5n+e 2okre4a.a u+edna.e0 4o +es4 2os4anu ne2rekinu4e0 onda ,o5e,o 2o.e4i da govori,o o s4varala34vu. K D1vini4e0 ,oli, vas0 ali 1ar ,o5e u 5ivo4u0 a u4oliko 2re na 2o1orni/i0 -i4i lini+e ko+a se ni 1a 4renu4ak ne kidaV K /e2idla.io +e :ovorkov. K Fakve lini+e ,o5e -i4i0 sa,o ne kod nor,alnog .oveka već kod ludaka i ona se na1iva JiksKide+a. 34o se 4i.e 1draviE l+udi0 1a n+iE su neki 2rekidi nor,alni i o-ave1ni. Fako -ar na,a i1gleda. Mli0 ako u ,o,en4i,a 2rekida .ovek ne u,ire već 2rodu5ava da 5ivi0 onda se nekakva lini+a 5ivo4a 2rovlaei kro1 n+ega K o-+a3n+avao +e For/ov. K Gakva +e 4o lini+aV K Fo 2i4a+4e nau.nike. Mi će,o se 2ogodi4i da u-uduće s,a4ra,o nor,alno, ne2rekinu4o, lini+o,

1a .oveka onu lini+u u ko+o+ se de3ava+u o-ave1ni ,ali 2rekidi. Na kra+u .asa o-+a3n+avao +e Mrkadi+e Nikola+evi. da +e na,a 2o4re-na ne +edna 4akva lini+a0 već .i4av ni10 4o +es40 lini+e 1a,isli0 uo-ra1il+e0 2a5n+e0 o-+eka4a0 logike i 2os4u2nos4i0 2ar.adi i 1ada4aka0 E4en+a0 4e5n+e i radn+e0 ne2rekinu4iE ,o,ena4a is4ine i vere0 e,o/ionalniE sećan+a0 odnosa0 2rilagoIavan+a i drugiE ele,ena4a ko+i su neo2Eodni u s4varala34vu. Mko se 2rekine lini+a radn+e na 2o1orni/i K 4o 1na.i da su uloga0 ko,ad0 2reds4ava s4ali. Mko se 4o desi sa lini+o, 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a0 ,akar0 na 2ri,er0 s ,i3l+u >ra1u,o,A ` .ovekKglu,a/ neće -i4i u s4an+u da se-i s4vori 2reds4avu i sud o ono,e 34o govore re.i 4eks4a0 1na.i on neće sEva4i4i ono 34o radi i govori na 2o1orni/i u ulo1i. Mko se 1aus4avi lini+a vol+oosećan+a0 .ovekglu,a/ i n+egova uloga 2res4aće da 5ele i da 2re5ivl+ava+u. CovekKglu,a/ i .ovekKuloga 5ive na 2o1orni/i svi, 4i, lini+a,a go4ovo ne2rekidno. Fe lini+e da+u 5ivo4 i 2okre4 li.nos4i ko+u on 2reds4avl+a. Ci, se one 2rekinu K 2rekida se 5ivo4 uloge i nas4a+e 2arali1a ili s,r4. Gada se +avi lini+a0 uloga o2e4 o5ivl+ava. Fakvo s,en+ivan+e u,iran+a i o5ivl+avan+a +e nenor,alno. Bloga 4ra5i s4alan 5ivo4 i go4ovo ne2rekinu4u n+egovu lini+u. Na ,o, 2osledn+e, .asu vi s4e 2ri1nali da +e u dra,i0 kao i u svako+ u,e4nos4i0 2re svega neo2Eodna ne2rekidna0 2o42una lini+a K govorio +e danas Mrkadi+e Nikola+evi. K Mko Eoće4e +a ću va, 2oka1a4i kako se ona s4vara. K 7a1u,e seW K ,olili su u.eni/i. K 7e/i4e ,i kako s4e 2roveli dana3n+e +u4ro od onog 4renu4ka kada s4e se 2ro-udiliV K o-ra4io se For/ov <+un/ovu. Nes4a3ni +uno3a s,e3no se usredsredio i +ako se 1a,islio da odgovori na 2i4an+e. Mli ni+e us2eo da svo+u 2a5n+u okrene una4rag0 ria ono 34o +e 2ro3lo dana3n+eg dana. 9a -i ,u 2o,ogao0 Mrkadi+e Nikola+evi. ,u +e dao ovakav save4: K Gada se seća4e onog 3lo +e 2ro3lo0 ne idi4e od n+ega una2red0 2re,a ono,e 34o +e sad0 već0 na2ro4iv0 idi4e una4rag0 od-i+a+ući se od ovoga 34o +e sada 2re,a ono,e 34o +e 2ro3lo0 .ega vi Eoće4e da se se4i4e. 6ak3e +e ići una4rag0 naro.i4o u oni, slu.a+evi,a kada +e re. o -lisko+ 2ro3los4i. <+un/ov ni+e od,aE ra1u,eo kako se 4o radi i 1a4o ,u +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2ri3ao u 2o,oć. ;n +e rekao: K =a sad s va,a ra1govara, ovde u u.ioni/i. M 34a s4e vi 2re 4oga radiliV K Presvla.io sa, se. K Fo 2resvla.en+e +e ,ali sa,os4alni 2ro/es. B n+e,u su skriveni 2o+edini ,ali ,o,en4i E4en+a0 4e5n+a0 radn+e i drugog0 -e1 .ega se ne ,o5e is2uni4i 2os4avl+eni 1ada4ak. Presvla.en+e +e u va3e, 2a,ćen+u os4avilo sećan+e na kra4ku lini+u va3eg 5ivo4a. Goliko i,a 1ada4aka 4oliko i,a i 2ro/esa 1a n+iEovo os4varen+e0 4oliko i 4akviE kra4kiE lini+a 5ivo4a uloge. 8vo0 na 2ri,er: 34a se desilo rani+e0 2re 2resvla.en+aV K Sio sa, na ,a.evan+u i na gi,nas4i/i. K M 2re 4ogaV Pu3io sa, u -iJeu. K M 2re 4ogaV K Sio sa, na 2evan+u. K @ve su 4o kra4ke lini+e va3eg 5ivo4a ko+e os4avl+a+u 4raga u sećan+u K 2ri,e4io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Fako0 idući sve vi3e i vi3e una4rag0 <+un/ov +e do3ao do onog 4renu4ka kada se danas 2ro-udio i kaIa +e 2o.eo dan. K @4voren +e .i4av dugi ni1 kra4kiE lini+a va3eg 5ivo4a ko+e s4e vi 2ro5iveli danas0 u 2rvo+ 2olovini dana0 2o.ev3i od 4renu4ka kad s4e se 2ro-udili 2a do ovog 4renu4ka. ; n+i,a +e sa.uvano sećan+e u va3e, 2a,ćen+u. 9a -is4e iE -ol+e u4vrdili0 2onovi4e nekoliko 2u4a is4i, redo, ,alo2re o-avl+eni rad K 2redlo5io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. Gada +e i 4a+ 1aE4ev i1vr3en0 on +e 2ri1nao da +e <+un/ov ne sa,o ose4io 2ro3los4 dana3n+eg dana0 nego +e i Jiksirao.

K @ada 2onovi4e nekoliko 2u4a is4i 4akav rad sećan+a na -lisku 2ro3los40 ali sa,o u o-ra4no, 2rav/u0 4o +es40 2o.ni4e od 4renu4ka kad s4e se 2ro-udili i doIi4e do 4renu4ka ko+i sad 2re5ivl+u+e4e. <+un/ov +e is2unio i 4a+ 1aE4ev ne +edan2u4 već ,nogo 2u4a. K @ad re/i4e K o-ra4io se k n+e,u Mrkadi+e Nikola+evi. K ne oseća4e li da su sva 4a sećan+a i rad ko+i s4e o-avili u va,a os4avili nekakav 4rag u o-liku ,isaone0 oseća+ne ili kakve druge 2reds4ave o dos4a dugo+ lini+i 5ivo4a va3eg dana3n+eg danaV Lar ni+e ona is2le4ena ne sa,o od sećan+a na 2o+edine radn+e i 2os4u2ke ko+e s4e vi i1vr3ili u na+-li5o+ 2ro3los4i0 nego i od ni1a 2re5ivl+eniE osećan+a0 ,isli0 oseća+a i4d.V <+un/ov dugo ni+e sEva4ao 34a ga 2i4a+u. =a sa, ,u sa os4ali, u.eni/i,a o-+a3n+avao: K Gako ne ra1u,e3 da će3 se0 ako se okrene3 una1ad0 se4i4i .i4avog ni1a do-ro 2o1na4iE0 svakodnevniE0 redovniE 2oslova ko+i se s,en+u+u u uo-i.a+eno+ 2os4u2nos4i. Mko +a.e na2regne3 2a5n+u i usredsredi3 se na na+-li5u 2ro3los40 se4iće3 se ne sa,o s2ol+ne nego i unu4arn+e lini+e 5ivo4a dana3n+eg dana. ;na os4avl+a ne+asan 4rag i vu.e se 1a na,a kao 3le2. <+un/ov +e ću4ao. ;.evidno0 on se sasvi, 1a2e4l+ao. Mrkadi+e Nikola+evi. ga +e os4avio na ,iru i o-ra4io se ,eni: K <i s4e sEva4ili kako se ,o5e o5ive4i 2rva 2olovina lini+e 5ivo4a dana3n+eg dana. B.ini4e 4o is4o i sa n+egovo, drugo, 2olovino,0 ko+a +o3 ni+e danas do5ivl+ena K nalo5io ,i +e on. K Pa o4kud +a 1na, 34a će se sa ,no, desi4i u na+-li5o+ -udućnos4iV K -io sa, u nedou,i/i. K GakoV <i ne 1na4e da va, 2osle ovoga .asa 2reds4o+e druga ve5-an+a i da će4e 2o4o, o4ići kući0 da će4e 4a,o ru.a4iV Lar ne,a4e nikakve 2lanove 1a ve.e: da 2ose4i4e 2o1nanike0 da ode4e u 2o1ori34e0 -iosko2 ili na neko 2redavan+eV Uoće li se va3e na,ere os4vari4i ili neće vi ne 1na4e0 ali ,o5e4e 2re42os4avi4i. K 7a1u,e se K saglasio sa, se +a. K Mko +e 4ako0 1na.i da i,a4e nekakve i1glede 1a drugu 2olovinu dana3n+eg danaW Ne oseća4e li vi i u n+o+ ne2rekinu4u lini+u -udućnos4i ko+a ide daleko0 sa n+eni, -riga,a0 o-ave1a,a0 rados4i,a i ne2ri+a4nos4i,a0 na ko+e kad 2o,isli4e0 va3e sada3n+e ras2olo5en+e se 2ovi3ava ili 2adaV B 4o, 2redviIan+u -udućnos4i i,a 4akoIe kre4an+a a 4a,o gde +e kre4an+e 4a,o se nagove34ava i lini+a 5ivo4a. 9a li vi n+u oseća4e kada ,isli4e o ono,e 34o vas .eka u -udućnos4iV K 7a1u,e se0 +a oseća, 4o o .e,u vi govori4e. K @2o+4e 4u lini+u sa 2reIa3n+o,0 u1,i4e u o-1ir i ovo 34o +e sad i do-iće4e +ednu veliku i 2o42unu lini+u ko+a 2rola1i kro1 2ro3los40 sada3n+os4 i -udućnos4 va3eg dana3n+eg dana0 2rovla.eći se ne2rekidno od 4renu4ka kada s4e se u+u4ru 2ro-udili0 do onog 4renu4ka kada s4e uveee 1as2ali. @Eva4a4e li sada kako se od 2o+ediniE ,aliE lini+a va3eg 5ivo4a s4vara +edna velika0 2o42una lini+a 5ivo4a /eloga danaV K @ad 1a,isli4e K 2rodu5io +e svo+a o-+a3n+en+a Mrkadi+e Nikola+evi. K kako su va, s4avili u du5nos4 da s2re,i4e 1a nedel+u dana ulogu ;4ela. ;seća4e li da -i se .i4av va3 5ivo4 1a 4o vre,e sveo na +edno: .asno re3i4i +edan veo,a 4e5ak 1ada4ak. ;n -i vas /eloga 1aEva4io kro1 sviE seda, dana0 1a ko+e vre,e -is4e i,ali sa,o +ednu -rigu K da i1nese4e ovu s4ra3nu 2reds4avu. K Fako +e K 2ri1nao sa, +a. K ;seća4e li0 is4o 4ako0 da se i u ovo, 5ivo4u ko+i sa, +a na1na.io skriva +o3 du5a ne2rekinu4a lini+a 5ivo4a .i4ave nedel+e 2osvećene s2re,an+u uloge ;4ela0 nego u 2re4Eodno, 2ri,eruV K o2e4 +e 2i4ao For/ov. K Mko 2os4o+i lini+a dana i nedel+e0 onda 1a34o da ne -ude i lini+a ,ese/a0 godine0 /eloga 5ivo4a0 na kra+uV Fe velike lini+e 4akoIe se Jor,ira+u od ,nogiE ,an+iE. Po42uno 4o is4o de3ava se i u svako, ko,adu i u svako+ ulo1i. D 4a,o se velike lini+e Jor,ira+u od ,nogiE ,aliE. D na 2o1orni/i one ,ogu da 1aEva4e ra1ne delove vre,ena0 dana0 nedel+e0 ,ese/a0 godine0 /eloga 5ivo4a0 i 4ako dal+e. B realno+ s4varnos4i 4u lini+u s4vara sa, 5ivo40 a u ko,adu n+u s4vara u,e4ni.ka 1a,isao 2esnikova -liska is4ini. Mli 2esnik ne o1na.ava 2o42unu lini+u K ne2rekinu4u K 1a /eo 5ivo4 uloge0 već sa,o deli,i.nu0 sa veliki, 2rekidi,a. K La34oV K nisa, ra1u,eo +a. K Mi s,o već govorili o 4o,e da dra,a4i.ar ne 2ru5a /eo 5ivo4 ko,ada i uloge0 već sa,o one ,o,en4e i1 n+ega ko+i se i1nose na 2o1orni/u i de3ava+u se na n+eni, daska,a. 9ra,a4i.ar ne o2isu+e ,nogo 34o 34a od onoga 34o se de3ava i1a kulisa0 ko+e na 2o1orni/i 2reds4avl+a+u ,es4o

radn+e ko,ada. 9ra,a4i.ar .es4o 2reću4ku+e ono 34o +e -ilo i1a kulisa0 4o +es4 ono 34o i1a1iva 2os4u2ke li.nos4i ko+e igra+u glu,/i na 2o1orni/i. Na,a os4a+e da 1a,isli,a svo+e uo-ra1il+e do2uni,o ono 34o 2isa/ ni+e na2isao do kra+a u 34a,2ano, 4eks4u svoga ko,ada. Se1 4oga na 2o1orni/i neće,o do-i4i 2o42un ?5ivo4 l+udskog duEa? glu,/a u ulo1i0 već će,o i,a4i 2osla sa,o sa 2o+edini, n+egovi, delovi,a. La 2re5ivl+avan+e 2o4re-na +e 2o42una >rela4ivnoA lini+a 5ivo4a uloge i ko,ada. @kokovi i is2adan+a u lini+i 5ivo4a uloge nedo2u34eni su ne sa,o na 2o1orni/i nego i i1a kulisa. ;ni kida+u 5ivo4 li.nos4i i s4vara+u u n+e,u 2ra1na0 ,r4va ,es4a. Fa ,es4a 2o2un+ava+u se sasvi, drugi, ,isli,a i osećan+i,a .ovekaKglu,/a0 -e1 ve1e sa oni, 34o on igra. Fo ga odvla.i u la50 u o-las4 li.noga 5ivo4a. 7e/i,o0 na 2ri,er0 da vi igra4e ve5-u s2al+ivan+a nov/aH odli.no vodi4e lini+u 5ivo4a ulogeH ide4e na 2o1iv 5enin u 4r2e1ari+u da se 1a-avl+a4e ku2an+e, svoga sina. Mli0 o4i3av3i 4a,o0 sre4a4e se sa 2o1naniko, ko+i +e 4ek do3ao odnekud i1daleka0 2ro-iv3i se i1a kulisa 2ro4ek/i+o,. ;d n+ega vi sa1na+e4e 1a vrlo s,e3an dogaIa+ ko+i se desio va3e, -lisko, roIaku. =edva u1dr5ava+ući s,eE0 i1la1i4e da igra4e s/enu s2al+ivan+a i 2au1u ?4ragi.ne ne2o,i.nos4i?. <i sa,i sEva4a4e da 4akvi u,e/i u lini+u uloge n+o+ ne slu5e na koris4 a ni va,a na 2o,oć. Lna.i0 lini+a uloge ne s,e se 2rekida4i ni i1a kulisa. Mli ,nogi glu,/i ne ,ogu da igra+u 1a se-e i1a kulisa. Neka ne igra+u0 ali neka ,isle kako -i 2os4u2ili danas kad -i se na3li u okolnos4i,a li.nos4i ko+u 2reds4avl+a+u. 7e3en+e 4oga 2i4an+a kao i re3en+e drugiE 2i4an+a ko+a se odnose na ulogu o-ave1na su 1a svakoga glu,/a na svako+ 2reds4avi. L-og 4oga glu,a/ dola1i u 2o1ori34e i i1la1i 2red gledao/e. Mko glu,a/ ode i1 2o1ori34a ne re3iv3i danas 2i4an+e ko+e +e 1a n+ega o-ave1no 4re-a s,a4ra4i da ni+e is2unio svo+e o-ave1e. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2o.eo .as 4i,e 34o +e naredio svi,a da doIu na 2o1orni/u0 da 2oseda+u na+udo-ni+e u ?gos4insko+ so-i Malol+e4kove? i da ra1govara+u o .e,u Eoće. B.eni/i su 2osedali oko okruglog s4ola i u1 1id is2od la,2i/a ko+e su -ile na n+e,u 2ri.vr3ćene. Na+vi3e +e 4r.karao 7aE,anov0 2o .e,u s,o 1akl+u.ili da se i1vodi n+egov novi i1u,. La vre,e na3iE o234iE ra1govora na ra1ni, ,es4i,a 2o1orni/e sevale su i gasile se la,2i/e0 2ri .e,u ,i +e 2alo u o.i da su se 2alile ili oko onoga ko+i govori0 ili oko oniE o ko+i,a se govorilo. Na 2ri,er: 4re-alo +e da 7aE,anov ne34o ka5e K la,2i/a kra+ n+ega se u2alila. Fre-alo +e da se 2o,ene neka s4var ko+a +e le5ala na s4olu K a na n+e,u se 2alila sve4los4 i 4ako dal+e. @a,o +edno nisa, ,ogao da o-+asni, K sve4lu/an+e i1van na3e so-e: u 4r2e1ari+i0 u sali i u drugi, 2ros4ori+a,a kra+ n+iE. B s4vari0 4a sve4los4 +e ilus4ravala ono 34o se nala1i i1van na3e gos4inske so-e. Fako0 na 2ri,er0 la,2i/a u Eodniku 2alila se 2ri sećan+u na 2ro3los40 la,2i/a u 4r2e1ari+i 2alila se kada s,o govorili o sada3n+os4i0 o ono,e 34o se de3avalo i1van na3e so-e. 6a,2i/a u sali ?s4ana Malol+e4kove? 2alila se kada s,o ,a34ali o -udućnos4i. =a sa,0 is4o 4ako0 2ri,e4io da sve4lu/an+e ni+e 2res4a+alo: +o3 se +edna ni+e ugasila a već se 2alila druga la,2a. For/ov na, +e o-+asnio da su ova sve4lu/an+a ilus4rovala ne2rekidnu s,enu o-+eka4a ko+a se s4alno0 logi.no0 2os4u2no ili slu.a+no de3ava u na3e, 5ivo4u. K Ds4o 4o ,ora da -ude i na 2reds4avi kada se igra uloga K o-+a3n+avao +e For/ov. K <a5no +e da se na 2o1orni/i o-+ek4i reIa+u ne2rekidno i da s4vara+u 2o42unu lini+u. Fa lini+a ,ora da ide ova,o0 ka daska,a0 na na3u s4ranu ra,2e0 a ne da odla1i 4a,o na /lrugu s4ranu K u gledali34e. aivo4 .oveka ili uloge 4o +e ne2rekidna s,ena o-+eka4a i krugova 2a5n+e0 .as u realno, 5ivo4u ko+i nas okru5ava na 2o1orni/i0 .as u o-las4i 1a,i3l+ene s4varnos4i0 .as u o-las4i sećan+a na 2ro3los40 .as u o-las4i ,a34an+a o -udućnos4i0 sa,o ne u 2o1ori3no, gledali34u. Fa ne2rekidnos4 lini+e i1vanredno +e va5na 5a glu,/a i vi ,ora4e da +e u.vrs4i4e u se-i. Po,oću sve4losne ilus4ra/i+e +a ću va, sad 2oka1a4i kako lini+a 5ivo4a ,ora ne2rekidno da 2rola1i kro1 glu,/a u /elo+ ulo1i. PreIi4e u 2ar4er K o-ra4io se For/ov na,a K a Dvan Pla4onovi. neka ude u elek4ri.nu ka-inu da ,i 2o,ogne. 8vo kakav ću ko,ad +a odigra4i. 9anas +e ovde li/i4a/i+a. Proda+u se dve 7e,-ran4ove slike. ;.eku+ući ku2/a0 +a i +edan 2o1navala/ slikars4va sedi,o 2ored okruglog s4ola i dogovara,o se ko+u /enu da o-+avi,o 1a slike. Foga radi ,i 2os,a4ra,o .as +ednu .as drugu sliku. >6a,2e na o-e,a s4rana,a so-e nai1,eni.no su se 2alile i gasile dok se la,2a u ruka,a For/ova ugasila.A Ds4o 4ako 4re-a u ,isli,a da sravn+u+e,o ove slike sa drugi, unika4i,a 7e,-ran4a u na3i,

,u1e+i,a i u inos4rans4vu. >6a,2a u 2redso-l+u ko+a +e 2reds4avl+ala 1a,i3l+ene slike 2o ,u1e+i,a .as se 2alila0 .as gasila0 s,en+u+ući se sa dve,a 1idni, la,2a,a ko+e su 2reds4avl+ale 1a,i3l+ene slike u gos4insko+ so-i.A <idi4e li ove 3kil+ave la,2i/e ko+e su se od+edan2u4 1a2alile kod ula1niE vra4aV Fo su -e1na.a+ni ku2/i. ;ni su 2rivukli ,o+u 2a5n+u i +a iE do.eku+e,0 ali -e1 odu3evl+en+a. ?Mko -udu dola1ili sa,o 4akvi kli+en4i +a neću us2e4i da 2odigne, /enu slika,aW? ,isli, u se-i. Foliko sa, se udu-io u svo+e ,isli da nikoga i ni34a ne 2ri,eću+e,. >@ve do4ada3n+e la,2i/e su se ugasile0 a na For/ova +e odo1go 2ao 2okre4an sve4li krug0 ko+i +e ilus4rovao ,ali krug 2a5n+e. ;nse kre4ao 1a n+i, dok +e Mrkadi+e Nikola+evi. u1-uIeno i3ao 2o so-i.A :leda+4e0 gleda+4eW Na .i4avo+ 2o1orni/i i u 1adn+i, so-a,a u2alile su se ,nogo-ro+ne nove la,2e0 i 4o velike. Fo su 2reds4avni/i inos4raniE ,u1e+a. 7a1u,l+ivo +e 34o iE do.eku+e, sa naro.i4i, 2o34ovan+e,. Posle 4oga Mrkadi+e Nikola+evi. 2reds4avio na, +e kako susre4 4ako i /elu li/i4a/i+u. N+egova 2a5n+a se naro.i4o +ako nao34rila kad +e 2o.ela 5es4oka -or-a i1,eIu 1na.a+niE ku2a/a0 ko+a se svr3ila ogro,ni, skandalo,0 2reds4avl+eni, sve4losno, -aEanali+o,... <elike la,2e su se od+edan2u4 i svaka 1a se-e 2alile i gasile0 34o +e s4varalo divnu sEku. sli.nu 1avr3no+ a2o4eo1i va4ro,e4a. Pogled se ra1le4eo. K =e li ,i 2o3lo 1a ruko, da va, ilus4iu+e, kako se s4vara ne2rekidna lini+a 5ivo4a na 2o1orni/iV K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. :ovorkov +e i1+avio da For/ovu ni+e 2o3lo 1a ruko, da doka5e ono 34o +e E4eo. K <i s4e na, doka1ali savr3eno su2ro4no. @ve4losna ilus4ra/i+a na, ne govori o ne2rekidno+ lini+i0 već o ne2res4ani, skokovi,a. K Fo ne vidi,. :lu,.eva 2a5n+a ne2res4ano 2rela1i s +ednoga o-+ek4a na drugi. Fa s4alna s,ena o-+eka4a 2a5n+e i s4vara ne2rekidnu lini+u. Mko se glu,a/ 1aka.i sa,o 1a +edan o-+eka4 i dr5i se n+ega kro1 /eo .in i .i4av ko,ad0 ne odva+a+ući se0 onda neće -i4i nikakve lini+e kre4an+aH a ako se ona i s4vori0 4o će -i4i lini+a u,o-olnika ko+a se0 kako sa, rekao0 na1iva Jikside+a. B.eni/i su s4ali na s4ranu Mrkadi+a Nikola+evi.a i u4vrdili da +e n+e,u 2o3lo 1a ruko, da svo+u ,isao +asno o-+asni. K Fi, -ol+eW K rekao +e on. K =a sa, va, 2oka1ao kako -i 4o uvek ,oralo da se de3ava na 2o1orni/i. @e4i4e se0 2oreIen+a radi0 onoga 34o se u veliko, -ro+u slu.a+eva de3ava sa glu,/i,a na 2o1orni/i a .ega 4a,o nikad ne -i 4re-alo da -ude. B svo+e vre,e +a sa, va, 4o ilus4rovao ovi, is4i, la,2i/a,a. ;ne su 1asve4lile na daska,a sa,o 2onekad0 ,eIu4i, u gledali34u gorele su skoro ne2rekidno. Z4a ,isli4e0 +e li 4o nor,alno da 5ivo4 i 2a5n+a glu,.eva na 2o1orni/i o5ive sa,o 1a 4renu4ak0 a 2osle 4a,o 1a,ru 1a dugo vre,e i 2renose se u gledali34e ili i1van 2o1ori34a0 2o4o, se 2onova vra4e0 da o2e4 1adugo i3.e1nu sa dasakaV B 4akvo+ igri ulo1i 2ri2ada sa,o nekoliko ,o,ena4a glu,.evog 5ivo4a na 2o1orni/i0 a sve os4alo vre,e ne,a ve1e sa ulogo,. Fakva ,e3avina ra1norodniE osećan+a ni+e 2o4re-na u,e4nos4i. B.i4e se da na 2o1orni/i s4vara4e ne2rekidne >rela4ivnoA lini+e 1a svaki 2okre4a. 2siEićkog 5ivo4a i 1a svaki ele,ena4. BNBFM7N=8 @\8N@G; @MM;;@8bMN=8 Cas ni+e o-i.an0 već sa 2laka4o,. Mrkadi+e Nikola+evi. +e rekao: K Guda 4e5e 4ek 2onikle lini+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4aV Guda 4e5i 2i+anis4a u 4akvi, 4renu/i,a u,e4ni.kog 1anosa da -i i1lio svo+e osećan+e i dao 3irokog ,aEa svo,e s4varala34vuV ;n 4e5i klaviru0 svo,e ins4ru,en4u. Na 34o se -a/a u 4akvi, 4renu/i,a slikarV ;n se 2riEva4a 2la4na0 .e4ke i -o+a0 4o +es4 oruIa svoga s4varala34va. Guda Erli glu,a/ ili0 4a.ni+e0 kuda Erle n+egovi 2okre4a.i 2siEi.koga 5ivo4aV ;no,e .i,e se oni 2okreću0 4o +es4 du3evno+ i Jr1i.ko+ 2rirodi glu,.evo+0 n+egovi, du3evni, ele,en4i,a. B,0 vol+a i osećan+e 1vone na u1-unu i snago, ko+a i, +e svo+s4vena0 4e,2era,en4o, i u-edl+ivo3ću ,o-ili3u sve unu4arn+e s4varala.ke sile. Gao 34o se vo+ni.ki logor0 u4onuo u san0 od+edno, -udi na 1nak u1-une0 4ako se i snage na3e glu,a.ke du3e od+edan2u4 2odi5u i -r1o se

s2re,a+u 1a s4varala.ki 2okre4. Seskra+ne 1a,isli uo-ra1il+e0 o-+ek4i 2a5n+e0 odnosi0 1ada/i0 E4en+a i radn+eH ,o,en4i is4ine i vere0 e,o/ionalna sećan+a i 2rilagoIavan+a K 2os4ro+ava+u se u duge redove. Pokre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a 2rola1e kro1 4e redove0 -ude ele,en4e i od 4oga se sa,i +o3 sna5ni+e is2un+ava+u s4varala.ki, en4u1i+a1,o,. Pa ne sa,o 4o. ;ni od ele,ena4a 2ri,a+u deliće n+iEoviE 2rirodniE svo+s4ava. Fi,e u,0 vol+a i osećan+e 2os4a+u ak4ivni+i0 2okre4l+ivi+i. ;ni se +o3 +a.e 2okreću 1a,isli,a uo-ra1il+e0 ko+e ko,ad .ine is4ini4i+i,0 a 1ada4ke o2ravdani+i,. Fo 2o,a5e 2okre4a.i,a i ele,en4i,a da u ulo1i -ol+e ose4e 5ivo4nu is4inu i 2overu+u u realnu ,ogućnos4 onoga 34o se de3ava na 2o1orni/i. B1e4o sve 1a+edno0 4o i1a1iva 2re5ivl+avan+e i 2o4re-u 1a us2os4avl+an+e odnosa sa li.nos4i,a na 2o1orni/i0 a 4oga radi neo2Eodna su 2rilagoIavan+a. =edno, re.i0 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a 2ri,a+u sve 4onove0 -o+e0 ni+anse i ras2olo5en+a oniE ele,ena4a kro1 .i+e redove 2rola1e. ;ni se na4a2a+u n+iEovo, du3evno, sadr5ino,. @a svo+e s4rane i 2okre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a is2un+ava+u redove ele,ena4a ne sa,o svo+o, so2s4veno, energi+o,0 snago,0 vol+o,0 e,o/i+o, i ,i3l+u0 nego i, i da+u one deliće uloge i ko,ada ko+e su doneli so-o,0 ko+i su iE 4ako usEi4ili 2riliko, 2rvog 2o1nans4va sa 2esni.ki, delo,0 ko+i su iE 2okrenuli na s4varala34vo. ;ni na ele,en4e kale,e 4e 2rve i1danke du3e uloge. D1 4iE i1danaka 2os4e2eno se u du3i i1voda.a s4vara+u osećan+a glu,/auloge. Fako oni kao 2os4ro+eni 2ukovi 4e5e na2red 2od voIs4vo, 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a. K Guda se oni u2uću+uV K u2i4ali su u.eni/i. K Nekud daleko... 4a,o kuda iE 1ovu ne+asni nagove34a+i 1a,isli uo-ra1il+e0 da4iE okolnos4i i ,agi.niE ?kad -i? u ko,adu. ;ni 4e5e 4a,o kuda iE vuku s4varala.ki 1ada/i0 kuda iE gura+u unu4arn+a E4en+a0 4e5n+e i radn+e uloge. N+iE 2rivla.e k se-i o-+ek4i radi us2os4avl+an+a odnosa sa n+i,a0 4o +es4 li/nos4i i1 ko,ada. ;ni idu ka ono,e u 34o se lako ,o5e da 2overu+e na 2o1orni/i i u 2esni.ko, delu0 4o +es40 u,e4ni.ko+ is4ini. La2a,4i4e da se sve 4e .aroli+e nala1e na 2o1orni/i0 4o +es40 na na3o+ s4rani ra,2e a ne u gledali34u. Z4o dal+e odla1e redovi ele,ena4a0 4o se i n+iEove lini+e 4e5n+a sve vi3e 2ri-li5ava+u0 4ako da se0 na kra+u kra+eva0 kao uve5u u +edan o234i .vor. Fo slivan+e sviE ele,ena4a glu,/auloge u o234u 4e5n+u s4vara ono i1vanredno va5no unu4ra3n+e s4an+e glu,.evo na 2o1orni/i ko+e se na na3e, +e1iku na1iva... Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2oka1ao na 2laka4 ko+i +e visio 2red na,a i na ko,e +e 2isalo: BNBFM7N=8 @\8N@G; @MM;;@8bMN=8. K Pa kako 4oV K u2la3io se <+un/ov. K <rlo 2ros4o K 2o.eo sa, +a da o-+a3n+ava,0 da -iE sa,oga se-e 2roverio. K Pokre4a.i 2siEi.kog 5ivo4a 1a+edno sa ele,en4i,a s+edin+u+u se u +edno, o234e, /il+u: glu,a/Kuloga. Lar neV K Fako +e. @a,o +o3 dve 2ri,ed-e u1 4o. Prva +e: osnovni o234i /il+ +o3 +e daleko i oni se s+edin+u+u sa,o radi 4oga da ga do kra+a 4ra5e 1a+edni.ki, sila,a. 9ruga 2ri,ed-a 4i.e se 4er,inologi+e. Pre,a s2ora1u,u0 ,i s,o dosad na1ivali glu,a.ke s2oso-nos4i0 svo+s4va0 4alen4e0 2rirodne darove0 .ak i neke na.ine 2siEo4eEnike0 2ros4o ?ele,en4i,a?. Fo +e -io sa,o 2rivre,eni na1iv. Mi s,o ga do2u34ali sa,o 1-og 4oga 34o +e -ilo rano da govori,o o sa,oosećan+u. @ada 2ak0 kada s,o i1govorili 4u re.0 +a va, o-+avl+u+e, da +e n+iEov 2ravi na1iv: 8le,en4i unu4arn+eg s/enskog sa,oosećan+a. K 8le,en4i... s/enskog... sa,oosećan+a... Bnu4arn+e... s/ensko... sa,oosećan+e... K 4uvio +e <+un/ov ove ,udre re.i. K Nikako ne ,ogu da ra1u,e,W K rekao +e on na kra+u0 du-oko u1daEnuo. ,aEnuo ruko, i 2o.eo o.a+no da .u2a kosu. K D ne,a 34a da se ra1u,eW Bnu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e K 4o +e skoro sasvi, nor,alno l+udsko s4an+e. K ?@koro?VW K ;no +e -ol+e od nor,alnog i... is4ovre,eno... gore. K La34o goreV K La4o 34o s/ensko sa,oosećan+e0 1aEval+u+ući ne2rirodnos4i uslova s4varala34va 2red 2u-liko,0 skriva u se-i delić0 ukus 2o1ori34a i 2o1orni/e sa n+iEovi, +avni, 2oka1ivan+e,0 .ega ne,a u nor,alno, l+udsko, sa,oosećan+u. D,a+ući 4o u vidu0 ,i i ne na1iva,o 4akvo s4an+e glu,.evo na daska,a 2ros4o unu4arn+i, sa,oosećan+e,0 već doda+e,o re. s/ensko. K M 2o .e,u +e unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e -ol+e od nor,alnogV

K La4o 34o ono sadr5i u se-i oseća+ +avne usa,l+enos4i0 1a ko+u ,i ne 1na,o u realno, 5ivo4u. Fo +e divan oseća+. B svo+e vre,e0 seća4e se0 vi s4e 2ri1nali kako va, +e dosadno da dugo vre,e igra4e u 2ra1no, 2o1ori34u0 ili kod svo+e kuće K u so-i0 o.i u o.i s 2ar4nero,. Fakvu igru ,i s,o u2oredili 4ada sa 2evan+e, u so-i 2re4r2ano+ ćili,ovi,a i ,eki, na,e34a+e, ko+i u-i+a+u akus4iku. Mli u 2o1ori34u 2re2uno, gledala/a0 sa Eil+ada,a srda/a ko+a -i+u unisono sa sr/e, glu,.evi,0 s4vara se i1vanredna re1onan/a i akus4ika 1a na3e osećan+e. ;dgovara+ući na svaki 4renu4ak 2ravoga 2re5ivl+avan+a na 2o1orni/i0 i1 gledali34a 2re,a na,a dola1i od+ek0 u.e3će0 saosećan+e0 s4ru+e nevidl+ivi 4okovi i1 Eil+ade 5iviE0 u1-uIeniE l+udi0 ko+i 1a+edno sa na,a s4vara+u 2reds4avu. :ledao/i ,ogu ne sa,o da 2ri4isku+u i 2la3e glu,/a0 nego i da u n+e,u -ude 2ravu s4varala.ku energi+u. ;na ,u da+e veliku du3evnu 4o2linu i veru u se-e i svo+ glu,a.ki 2osao. Gad ose4i,o od+ek i1 Eil+ade l+udskiE du3a ko+i dola1i i1 2re2unog gledali34a0 4o na, donosi na+veću rados4 ko+a +e 2ris4u2a.na .oveku. Fako0 s +edne s4rane0 +avno s4varala34vo s,e4a glu,/u0 a s druge K 2o,a5e ,u. Na 5alos40 4akvo 2ravilno0 go4ovo 2o42uno 2rirodno0 l+udsko sa,oosećan+e veo,a re4ko se s4vara na 2o1orni/i sa,o od se-e. Gada u i1vanredni, slu.a+evi,a K naiIe 4akva us2ela 2reds4ava ili 2o+edini ,o,en4i u n+o+0 glu,a/0 vraća+ući se u gardero-u0 govori: ?9anas ,i se igraW? Fo 1na.i da +e on slu.a+no 2os4igao na 2o1orni/i skoro nor,alno l+udsko s4an+e. B 4akvi, i1vanredni, ,o,en4i,a /eo glu,.ev s4varala.ki a2ara40 svi n+egovi 2o+edini delovi0 sve n+egove0 ako se 4ako ,o5e reći0 unu4arn+e ?5i/e?0 ?.ekići? i ?2edale? de+s4vu+u 2revasEodno0 skoro is4o onako0 ili .ak -ol+e nego u sa,o, 5ivo4u. Fakvo unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e na,a +e u na+vi3o+ ,eri neo2Eodno na daska,a0 +er se sa,o sa n+i, ,o5e is4inski s4vara4i. 84o 1-og .ega ,i i1vanredno visoko /eni,o unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e. Fo +e +edan od oniE glavniE ,o,ena4a u 2ro/esu s4varala34va 1-og koga su ra1raIivani ele,en4i. Gakva sreća 34o ras2ola5e,o 2siEo4eEniko,0 4o, ,ogućno3ću da 2o svo+o+ vol+i i 5el+i s4vara,o unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e0 ko+e na, se rani+e +avl+alo sa,o slu.a+no0 ?kao dar M2olonov?. L-og 4oga +a 1avr3ava, .as ovo, .es4i4ko,: vi s4e se danas u2o1nali sa +edno, vrlo va5no, e4a2o, u na3e, 3kolsko, radu K sa unu4arn+i, s/enski, sa,oosećan+e,. B oni, K na 5alos4 veo,a .es4i, K slu.a+evi,a K govorio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K kada na daska,a ne do-i+e 2ravilno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e0 glu,a/ se 5ali na 2ovra4ku s 2o1orni/e u gardero-u: ?Nisa, ras2olo5en0 danas ne ,ogu da igra,W? Fo 1na.i da glu,.ev du3evni s4varala.ki a2ara4 radi ne2ravilno0 ili da +e sasvi, ne2okre4an0 a u1i,a ,aEa ,eEani.ka navika0 uslovno i1igravan+e0 3a-lon0 1ana4. Z4a dovodi do 4akvog s4an+aV Mo5da se glu,a/ u2la3io od /rnog o4vora 2or4ala i 4o +e 2o,elo sve ele,en4e n+egovog sa,oosećan+aV Dli +e i1i3ao 2red gledao/e sa nei1raIeno, ulogo, u ko+o+ ne veru+e ni i1govoreni, re.i,a0 ni u.in+eni, radn+a,aV L-og 4oga se u n+e,u s4vara neodlu.nos40 ko+a kvari sa,oosećan+e. M ,o5e se desi4i da se glu,a/ 2ros4o ulenio i ni+e se kao 34o 4re-a s2re,io 1a s4varala34vo0 ni+e osve5io do-ro i1raIenu ulogu. MeIu4i,0 4o +e neo2Eodno radi4i svaki 2u40 2red svaku 2reds4avu. B,es4o 4oga on +e i1i3ao na 2o1orni/u i s2ol+a 2oka1ao o-lik uloge. 9o-ro +e ako +e 4o u.in+eno 2o s4rogo u4vrIeno+ 2ar4i4uri i sa savr3eno, 4eEniko, u,e4nos4i 2reds4avl+an+a. Fakav rad ,o5e +o3 i -i4i na1van s4varala34vo,0 ,ada on ne,a ve1e sa na3i, u,e4ni.ki, 2rav/e,. Mli ,o5e -i4i glu,a/ se ni+e s2re,io 1a 2reds4avu 1-og sla-og 1dravl+a ili 2ros4o 1-og lenos4i0 1-og ne2a5n+e0 1-og li.niE -riga i ne2ri+a4nos4i0 2a ,u +e 4ako ods4ran+ena 2a5n+a od s4varala34va. M ,o5e -i4i da +e on od oniE ?u,e4nika? ko+i su navikli da -r-l+a+u svo+u ulogu i da se krive 1as,e+ava+ući 2u-liku 1a4o 34o ne 1na+u ni34a drugo. B svi, na-ro+ani, slu.a+evi,a sas4av0 i1-or i kakvoća ele,ena4a sa,oosećan+a ne2ravilni su na ra1ne na.ine. Ni+e 2o4re-no i1u.ava4i 2ose-no svaki od 4iE slu.a+eva. 9ovol+no +e s4vori4i o234i 1akl+u.ak. <i 1na4e da .ovekKglu,a/0 kad i1la1i na 2o1orni/u0 gu-i vladan+e nad so-o, od s4raEa0 1-un+enos4i0 sne-ivan+a0 osećan+a odgovornos4i ili 4ego-e. B 4i, 4renu/i,a on ne ,o5e kao .ovek da govori0 da gleda0 da slu3a0 da ,isli0 da 5eli0 da oseća0 da Eoda0 da de+s4vu+e. God n+ega se +avl+a nervna 2o4re-a da ugaIa gledao/i,a0 da 2oka1u+e se-e na 2o1orni/i0 da 2rikriva svo+e s4an+e kriveći se0 na vesel+e 2u-like. B 4akvi, slu.a+evi,a ele,en4i glu,.evi ras2ada+u se i 5ive odvo+eno +edan od drugoga: 2a5n+a K radi 2a5n+e0 o-+ek4i K radi o-+eka4a0 osećan+e is4ine K radi osećan+a is4ine0 2rilagoIavan+e K radi 2rilagoIavan+a. Fakva 2o+ava +e0 naravno0 nenor,alna. Nor,alno +e da kod .ovekaKglu,/a0 kao u realno, 5ivo4u0 ele,en4i ko+i s4vara+u l+udsko sa,oosećan+e -udu nera1dvo+ni. Fakva0 2ak0

nera1dvo+nos4 ele,ena4a u ,o,en4u s4varala34va 4re-a da 2os4o+i i u 2ravilno, unu4arn+e, s/ensko, sa,oosećan+u ko+e se go4ovo ni .i, ne ra1liku+e od 5ivo4noga. Fako i -iva 2ri 2ravilno, s4an+u glu,/a na 2o1orni/i. Mli +e nesreća u 4o,e 34o +e s/ensko sa,oosećan+e0 1aEval+u+ući nenor,alni, s4varala.ki, uslovi,a0 ne2os4o+ano. Mko ga sa,o ,alo naru3i,o0 od,aE svi ele,en4i gu-e o234u ve1u0 2o.in+u da 5ive odvo+eno +edan od drugog0 sa,i od se-e i 1a se-e. Fada glu,a/0 ako i de+s4vu+e na s/eni0 ne de+s4vu+e u ono, 2rav/u ko+i +e 2o4re-an ulo1i0 nego 2ros4o 1-og 4oga da -i ?de+s4vovao?. :lu,a/ us2os4avl+a odnos0 ali ne sa oni, sa ko+i, +e 2o4re-no u ko,adu0 nego sa gledao/i,a radi n+iEove ra1onodeH ili se glu,a/ 2rilagoIava0 ali ne 1-og 4oga da -i lak3e 2redao 2ar4neru svo+e so2s4vene ,isli ili osećan+a0 is4ove4na sa ulogo,0 nego 1-og 4oga da -i -lesnula 4eEni.ka 4ananos4 n+egove glu,a.ke ve34ine i4d. Fada li.nos4i ko+e glu,/i 2reds4avl+a+u Eoda+u 2reko 2o1orni/e u 2o.e4ku -e1 oviE ili oniE a 2o4o, -e1 ikakviE du3evniE svo+s4ava ko+a su neo2Eodna .ovekuulo1i. =edne od 4iE nedoraIeniE li.nos4i li3ene su osećan+a is4ine i vere u ono 34o rade0 a drugi,a nedos4a+e 1a .oveka neo2Eodna 2a5n+a 2re,a ono,e 34o govori0 ili kod 4iE nedoraIeniE li.nos4i is2ada o-+eka40 -e1 koga gu-e s,isao i ,ogućnos4 da us2os4ave 2rave odnose. 84o 1-og .ega su radn+e 4akviE naka1a na 2o1orni/i ,r4ve i u n+i,a ne ,o5e4e da ose4i4e ni 5ive l+udske 2reds4ave0 ni unu4arn+a viIen+a0 E4en+a i 4e5n+e0 -e1 ko+iE se u du3i glu,.evo+ ne ,o5e da rodi ni sa,o vol+oosećan+e. Z4a -i -ilo kad -i 4akva .udovi34a 2os4o+ala u na3o+ s2ol+no+0 Ji1i.ko+ 2rirodi0 kad -i oko ,oglo da iE vidi i kad -i li.nos4 na 2o1orni/i i3la 2o daska,a -e1 u3i+u0 -e1 2rs4i+u na ru/i0 -e1 1u-aV =edva -is,o ,ogli da se 2o,iri,o sa 4akvo, naka1ano3ću. Mli nedos4a4ke unu4arn+e 2rirode oko ne ,o5e da vidi. N+iE gledao/i ne ,ogu da u2o1na+u0 već iE sa,o nesvesno oseća+u. N+iE sEva4a+u sa,o 4anani s4ru.n+a/i u na3e, 2oslu. L-og 4oga će o-i.ni 2ose4ila/ reći: ?@ve kao da +e do-ro0 ali ne 1aEva4aW? La4o 4akva igra ne nala1i od+eka u gledao/u0 on ne a2laudira i ne dola1i 2o drugi 2u4 da gleda 2reds4avu. @va 4a0 i +o3 gora 1as4ran+ivan+a s4alno na, 2re4e na daska,a i s/ensko, sa,oosećan+u da+u nes4a-ilnos4. Pa ne sa,o 4oH o2asnos4 se udvos4ru.ava 4i,e 34o se ne2ravilno sa,oosećan+e do-i+a neo-i.no lako i -r1o0 -e1 ikakve ,uke. Fre-a u 2ravilno s4voreno, unu4arn+e, s/ensko, sa,oosećan+u do2us4i4i sa,o +edan ne2ravilni ele,ena40 i on će od,aE 2ovući 1a so-o, os4ale0 is4o onako kao i on ne2ravilne ele,en4e i 2okvari4i du3evno s4an+e u ko,e +e ,ogućno s4vara4i. Proveri4e ,o+e re.i. @4vori4e u se-i na 2o1orni/i ono s4an+e u ko,e svi sas4avni delovi kao skladan orkes4ar rade slo5no0 a onda 1a,eni4e +edan od 4iE 2ravilniE ele,ena4a drugi, K ne2ravi,i, i 2ogleda+4e kakav Jal3 će4e do-i4i. Na 2ri,er0 1a,isli4e da 4u,a. uloge u1,e 1a,isao uo-ra1il+e u ko+u ne ,o5e da 2overu+e. Fada će se nei1-e5no +avi4i sa,oo-,ana i la50 ko+e de1organi1u+u 2ravilno sao,oosećan+e. Fo is4o de3ava se i sa drugii, ele,en4i,a. Dli: i2re42os4avi,o da glu,a/ na 2o1orni/i gleda u o-+eka40 ali ga ne vidi. L-og 4oga se n+egova 2a5n+a ne usredsreIu+e na ono,e na .e, +e 2o ko,adu i ulo1i 2o4re-no da se usredsredi0 na2ro4iv0 ona se od-i+a od 2ravilnog s/enskog o-+ek4a0 ko+i +o+ se silo, na,eće i odla1i drugo,e0 ne2ravilno, ali 1a n+u 1ani,l+ivi+e, i 2rivla.ni+e,0 4o +es4 K 2u-li/i u gledali34u ili 1a,i3l+eno, 5ivo4u i1van 2o1orni/e. B 4i, 4renu/i,a kod glu,/a se s4vara ,eEani.ko ?gledan+e?0 ko+e i1a1iva i1igravan+e i 4ada se /elo sa,oosećan+e i1vi4o2erava. Dli0 2oku3a+4e da 5ivi 1ada4ak .ovekaKuloge 1a,eni4e ,r4vi, glu,a.ki, 1ada4ko,0 ili 2oka1u+4e se-e gledao/i,a0 ili se koris4i4e ulogo, da se 2oEvali4e snago, svoga 4e,2era,en4a. B ono, 4renu4ku kada u 2ravilno s4ari+e na 2o1orni/i unese4e ,a ko+i od ne2ravilniE ele,ena4a0 svi će se os4ali od+edan2u4 ili 2os4e2eno 2re2orodi4i: is4ina će se 2reo-ra4i4i u uslovnos4 i u glu,a.ku 4eEniku0 vera u is4ini4os4 svoga 2re5ivl+avan+a i radn+e K u glu,a.ku veru u svo+ 1ana4 i u nau.enu ,eEani.ku radn+uH l+udski 1ada/i0 E4en+a i 4e5n+e 2reo-ra4iće se u glu,a.ke0 2roJesionalneH 1a,isao uo-ra1il+e će i3.e1nu4i i 1a,/niće se realno, svakida3n+i/o,0 4o +es40 uslovni, 2reds4avl+an+e,0 igro,0 s2ek4aklo,0 ?4ea4ro,? K u rIavo, s,islu reći. @ada na2ravi4e -ilans sviE 2o,enu4iE i1vi4o2eravan+a: o-+eka4 2a5n+e na drugo+ s4rani ra,2e0 2lus nasilno osećan+e is4ine0 2lus 4ea4ralna0 a ne 5ivo4na e,o/ionalna sećan+a0 2lus ,r4av 1ada4ak0 sve 4o s,e34eno ne u a4,osJeru u,e4ni.ke 1a,isli0 već u realnu svakida3n+u glu,.evu s4varnos40 u nenor,alne uslove 2reds4ave0 2lus na+veće ,i3ićno na2re1an+e nei1-e5no u 4akvi, slu.a+evi,a. D1 sviE 4iE ?ele,ena4a? s4vara se ne2ravilno s/ensko ras2olo5en+e0 u ko,e se ne ,o5e ni 2re5ivl+ava4i ni s4vara4i0 već se ,o5e sa,o 1ana4ski 2reds4avl+a4i0 krivi4i se0 1a-avl+a4i0 JalsiJikova4i i ,a+,unisa4i. Lar se 4o is4o ne de3ava i u ,u1i/iV D 4a,o +edna Jal3 no4a kvari skladni

akord0 u-i+a Ear,oni+u0 2re4vara konsonan/u u disonan/u i .ini da svi drugi 4onovi 1vu.e Jal3. Ds2ravi4e ne4a.nu no4u i akord će 2onovo 1vu.a4i 2ravilno. B svi, slu.a+evi,a ko+e sa, +a danas naveo nei1-e5no se s4vara na+2re i1vi4o2eravan+e0 a 1a4i, i ne2ravilno ras2olo5en+e glu,.evo na 2o1orni/i0 ko+e ,i na na3e, +e1iku na1iva,o K 1ana4ski, >glu,a.ki,A sa,oosećan+e,. Po.e4ni/i i u.eni/i0 kao 34o s4e vi0 -e1 iskus4va i 4eEnike0 na+.e3će na 2o1orni/i 2ada+u 2od vlas4 4akvog ne2ravilnog du3evnog ras2olo5en+a. ;no u n+i,a i1a1iva ni1 uslovnos4i. Z4o se 4i.e 2ravilnog0 nor,alnog0 l+udskog0 sa,oosećan+a0 ono se kod n+iE na 2o1orni/i s4vara sa,o slu.a+no0 ,i,o n+iEove so2s4vene vol+e. K ;4kud na,a 1ana4 kad s,o ,i sa,o +edan2u4 -ili na 2o1orni/iV K rekao sa, +a 1a+edno sa drugi, u.eni/i,a. K No 4o ću odgovori4i0 ako se ne vara,0 u2ravo va3i, re.i,a K 2oka1ao +e on na ,ene K @eća4e li se na 2rvo,e .asu kada sa, od vas 4ra5io da 2ros4o sedi4e na 2o1orni/i 2red va3i, drugovi,a K u.eni/i,a0 a vi s4e0 u,es4o 4oga0 2o.eli da i1igrava4e i o4ela va, se 2ri-li5no ovakva re.eni/a: ?Cudnova4oW =a sa, sa,o +edared -io na daska,a0 a sve os4alo vre,e 5iveo nor,alni, 5ivo4o,0 2a ,i +e i2ak na 2o1orni/i daleko lak3e da 2reds4avl+a, nego da 5ivi, 2rirodno?. Fa+na +e u 4o,e 34o se na 2o1orni/i0 u +avno, s4varala34vu0 skriva la50 s n+o, se ne ,o5e,o 2ros4o 2o,iri4i0 već se s n+o,e ,ora,o s4alno -ori4i0 u,e4i +e 2re4eći i ne 2ri,e4i4i. @/enska la5 na 2o1orni/i vodi ne2res4anu -or-u sa is4ino,. Gako da se ogradi,o od la5i i da u4vrdi,o is4inuV Fo 2i4an+e će,o ras2ravi4i na iduće, .asu. Ua+de da re3i,o 2i4an+a ko+a su na redu: s +edne s4rane K kako da se sa.uva,o na 2o1orni/i od ne2ravilnog0 1ana4skog >glu,a.kogA sa,oosećan+a u ko,e se ,o5e,o sa,o krivi4i i i1igrava4i: s druge0 2ak0 s4rane K kako da s4vori,o u se-i 2ravilno0 l+udsko unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e u ko,e se +edino ,o5e is4inski s4vara4i K 4ako +e Mrkadi+e Nikola+evi. o1na.io 2rogra, dana3n+eg .asa. K ;-a 4a 2i4an+a ne ,ogu se re3ava4i is4ovre,eno0 +er +edno iskl+u.u+e drugo: s4vara+ući 2ravilno sa,oosećan+e0 sa,i, 4i, uni34ava,o ne2ravilno0 i o-ra4no. Prvo 2i4an+e +e va5ni+e i o n+e,u će,o govori4i. B 5ivo4u se svako du3evno ras2olo5en+e s4vara sa,o 2o se-i0 2rirodni, 2u4e,. ;no +e uvek na svo+ na.in 2ravilno ako se i,a+u u vidu uslovi unu4arn+eg i s2ol+nog 5ivo4a. Na 2o1orni/i +e o-ra4no: 2od u4i/a+e, ne2rirodniE uslova +avnoga s4varala34va0 go4ovo uvek s4vara se ne2ravilno glu,a.ko sa,oosećan+e. @a,o re4ko i slu.a+no na 2o1orni/i se s4vara 2rirodno ras2olo5en+e0 -lisko nor,alno,0 l+udsko,. Z4a će,o radi4i kada 2ravilno sa,oosećan+e na 2o1orni/i ne doIe sa,o od se-eV Fada 4re-a ve34a.ki s4vara4i 2rirodno0 l+udsko ras2olo5en+e0 skoro is4o onakvo kakvo ,i s4alno i,a,o u s4varnos4i. Foga radi0 neo2Eodna +e 2siEo4eEnika. ;na 2o,a5e da se s4vara 2ravilno i uni34ava ne2ravilno sa,oosećan+e. ;na 2o,a5e glu,/u da se odr5i u a4,osJeri uloge0 da se ogradi od /rnog o4vora 2or4ala i od one sile ko+a vu.e u gledali34e. Gako se vr3i 4a+ 2ro/esV @vi glu,/i 2red 2o.e4ak 2reds4ave ,askira+u li/e i kos4i,ira+u 4elo kako -i svo+u s2ol+a3n+os4 2ri-li5ili li.nos4i ko+u 2reds4avl+a+u0 ali 1a-oravl+a+u ono 34o +e glavno: da 2ri2re,e0 da0 4ako reći0 ?,askira+u i kos4i,ira+u? svo+u du3u radi s4varan+a ?5ivo4a l+udskog duEaV? uloge0 ko+u su oni 2o1vani0 2re svega. da 2re5ivl+ava+u u svako+ 2reds4avi. L-og .ega 4i glu,/i uka1u+u 4ako iskl+u.ivu 2a5n+u sa,o 4eluV Lar +e ono glavni 4vora/ na 2o1orni/iV La34o se ne ?,askira? i ne ?kos4i,ira? du3a glu,.evaV K M kako se ona ,askiraV K 2i4ali su u.eni/i. K Foale4a du3e i unu4arn+a 2ri2re,a 1a ulogu sas4o+i se u ovo,e: dola1eći u gardero-u ne u 2osledn+e, 4renu4ku0 kao 34o 4o .ini većina0 nego >kad +e velika ulogaA dva .asa 2re 2o.e4ka 2reds4ave0 glu,a/ ,ora da se s2re,a 1a i1la1. GakoV <a+ar ,e3a glinu 2re nego 34o 2o.ne da +e le2iH 2eva. se u2evava 2re 2evan+aH ,i se is4o 4ako ra1igrava,o da -is,o0 4ako reći0 na34i,ovali na3e du3evne s4rune0 da -is,o o2ro-ali unu4arn+e ?5i/e?0 ?2edale? i ?.ekiće?0 sve 2o+edine ele,en4e i ,a,/e 2o,oću ko+iE se s4avl+a u 2okre4 na3 s4varala.ki a2ara4. Fa+ rad va, +e do-ro 2o1na4 i1 4e.a+a ?4reninga?. <e5-e 2o.in+u o2u34an+e, ,i3ića0 +er +e -e1 4oga dal+i rad ne,ogućan. M 2osle... 2a1i4e: o-+eka4 K ova slikaW @4a ona 2reds4avl+aV 7a1,ereV So+eV B1,i4e drugi o-+eka4W Mali krug K ne dal+e od va3iE nogu ili do grudnog ko3a. D1,isli4e Ji1i.ki 1ada4akW ;2ravda+4e ga i o5ivi4e K na+2re +edno,0 a 2o4o, drugo, 1a,i3l+u uo-ra1il+eW 9ovedi4e radn+u do is4ine i vere. D1,isli4e ,agi.no

?kad -i?0 da4e okolnos4i i drugo. Po34o su 4ako svi ele,en4i 2okrenu4i0 K o-ra4i4e se +edno,e od n+iE. K Go,eV K Ma ko,e0 ko+i va, +e na+dra5i u 4renu4ku s4varala34va: 1ada4ku0 ?kad -i?0 1a,isli uo-ra1il+e0 o-+ek4u 2a5n+e0 radn+i0 ,alo+ is4ini i veri i4d. Mko va, 2oIe 1a ruko, da 2okrene4e neki od n+iE na rad >ali sa,o ne ?uo234e?0 ne 2ri-li5no i ne Jor,alno0 već u 2uno+ ,eri0 su34inski i do kra+aA0 4ada će svi os4ali ele,en4i 2oći 1a oni, ko+i +e već o5iveo. D 4o -iva u i,e 2rirodne 4e5n+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a i ele,ena4a 1a 1a+edni.ki rad. Po42uno is4o onako0 kao i u glu,a.ko, sa,oosećan+u0 u ko,e +edan ne2ravilan ele,ena4 2ovla.i 1a so-o, sve os4ale0 i u ovo, da4o, slu.a+u +edan 2o42uno o5ivl+en 2ravilan ele,ena4 -udi na rad sve os4ale 2ravilne ele,en4e0 ko+i s4vara+u is4ini4o unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e. Gad 2ovu.e,o +ednu kariku na lan/u0 sve os4ale će 2oći 1a n+o,. Fako +e i sa ele,en4i,a sa,oosećan+a. Gako +e s+a+na na3a s4varala.ka 2riroda0 ako se nad n+o, ne vr3i nasil+eW Gako su u n+o+ svi delovi sliveni i 1avise +edan od drugogW Fi, svo+s4vo, 4re-a se koris4i4i o-a1rivo. La4o +e 2o4re-no0 kada 2ris4u2a,o 2ravilno, s/ensko, sa,oosećan+u0 svaki 2u40 2riliko, svakog 2onavl+an+a s4varala.kog rada0 i na 2ro-a,a0 i0 4i, 2re0 na 2reds4avi do-ro i 2a5l+ivo se 2ri2re,i4i: 2okrenu4i ele,en4e i od n+iE s4vori4i 2ravilno sa,oosećan+e. K @vaki 2u4VW K 1a.udio se <+un/ov. K Fo +e 4e3koW K 2ris4ali su u.eni/i u1 <+un/ova. K Po va3e, ,i3l+en+u lak3e +e de+s4vova4i sa ele,en4i,a ko+i su usil+eniV Se1 2ar.adi0 1ada4aka i o-+eka4a0 -e1 osećan+a is4ine i vereV Lar va, 2ravilno E4en+e0 4e5n+a ka +asno,0 2rivla.no, /il+u sa o2ravdani, ,agi.ni, ?kad -i? i u-edl+ivi, da4i, okolnos4i,a s,e4a+u0 a 3a-loni0 i1igravan+a i la50 na2ro4iv0 2o,a5u va, i 1a4o va, +e 5ao da se od n+iE ras4ane4e. NeW 6ak3e +e i 2rirodni+e sve ele,en4e od+edan2u4 s2o+i4i u +edno0 4i, 2re 34o oni sa,i 4o,e 2rirodno 4e5e. Mi s,o sa1dani 4ako da su na, neo2Eodne i ruke0 i noge0 i sr/e0 i -u-re1i0 i 5eluda/ K od+edan2u40 is4ovre,eno. <rlo na, +e ne2ri+a4no kada na, odu1,u +edan organ i ,es4o n+ega s4ave ve34a.ki K kao 34o +e s4akleno oko0 la5an nos ili uvo0 ili 2ro4e1e K u,es4o ruku0 nogu i 1u-a. La34o -is4e do2us4ili 4o i u unu4arn+o+ s4varala.ko+ 2rirodi glu,.evo+ ili u n+egovo+ ulo1iV N+i,a su 4akoIe 2o4re-ni svi sas4avni organski ele,en4i0 a 2ro4e1e K 3a-loni s,e4a+u i,. 9a+4e ,ogućnos4i svi, delovi,a ko+i dovode do 2ravilnog sa,oosećan+a da rade udru5eno0 u 2o42uno+ u1a+a,nos4i. Go,e +e 2o4re-an o-+eka4 2a5n+e0 u1e4 odvo+eno0 sa, 1a se-e i sa, 2o se-iV ;n 5ivi sa,o u 1ani,l+ivo+ 1a,isli uo-ra1il+e. Mli 4a,o gde i,a 5ivo4a0 4a,o su i n+egovi sas4avni delovi0 ili 2ar.ad0 a gde +e 2ar.ad K 4a,o su i 1ada/i. Privla.an 1ada4ak 2rirodno i1a1iva E4en+e i 4e5n+u0 ko+i se 1avr3ava+u radn+o,. Niko,e ni+e 2o4re-na ne2ravilna0 la5na radn+aH 1-og 4oga +e neo2Eodna is4ina0 a gde +e is4ina 4a,o +e i vera. @vi ele,en4i0 u1e4i 1a+edno0 o4vara+u e,o/ionalno 2a,ćen+e0 u ko,e će se slo-odno rodi4i osećan+e i s4vori4i is4ini4os4 s4ras4i. M 1ar +e 4o ,ogućno -e1 o-+ek4a 2a5n+e0 -e1 1a,isli uo-ra1il+e0 -e1 2ar.adi i 1ada4aka0 -e1 E4en+a0 4e5n+e0 radn+e0 -e1 is4ine i vere i 4ako dal+e. ;2e4 sve is2o.e4ka kao u ?-a+/i o -elo, vo.iću?. XSa+ka u ko+o+ se sve 2onavl+a0 slićno 2es,+ ?B 2o2a -ila so-aka?... >Pri,. 2rev.AY ;no 34o +e 2riroda s+edinila vi ne ,o5e4e ra1+edin+ava4i. Ne odu2iri4e se ono,e 34o +e 2rirodno i ne s4vara+4e od se-e naka1u. Priroda i,a svo+e 1aE4eve0 1akone i 2ogod-e0 ko+i se ne s,e+u naru3ava4i0 već iE 4re-a do-ro i1u.i4i0 sEva4i4i i .uva4i. La4o ne 1a-oravi4e da uvek0 kad god 2onavl+a4e svo+ s4varala.ki rad0 i1vr3i4e sva svo+a ve5-an+a. K @a,o0 i1vini4e K 1aka.io se :ovorkov K u 4o, slu.a+u ,i i,a,o 1a +edno ve.e dve 2reds4aveW Prvu 1a se-e0 dok se 2ri2re,a,o u svo+o+ gardero-i0 a drugu 1a gledao/e na 2o1orni/i. K Ne0 4o neće4e radi4i K u,irivao ga +e For/ov. K B 2ri2re,an+u 1a 2reds4avu dovol+no +e sa,o dodirnu4i 2o+edine osnovne ,o,en4e uloge ili ve5-e0 glavne e4a2e ko,ada0 ne ra1vi+a+ući do kra+a sve 1ada4ke i 2ar.ad. @a,o 2oku3a+4e da u2i4a4e se-e: ,ogu li +a danas0 ,ogu li sad da 2overu+e, u svo+ odnos 2re,a 4o, i 4o, ,es4u ulogeV ;seća, li +a 4u i 4u radn+uV 9a li ni+e 2o4re-no i1,eni4i ili doda4i nekakav sasvi, ,ali de4al+ u 1a,isli uo-ra1il+eV @ve 4e ve5-e u 2ri2re,an+u 2reds4ave sa,o isu ?2ro-a 2era?0 2roveravan+e svog i1ra5a+nog a2ara4a0 34i,ovan+e unu4arn+eg s4varala.kog ins4ru,en4a0 2relis4avan+e 2ar4i4ure i kon4rolisan+e sas4avniE ele,ena4a glu,.eve du3e. Mko +e uloga sa1rela do 4oga s4adi+u,a u ko,e se ,o5e o-avi4i o2isani rad0 onda će 2ri2re,ni 2ro/es svaki 2u4 i 2ri svako, 2onavl+an+u s4vara=a34va 2ro4eći lako i rela4ivno -r1o. Mli +e nesreća u 4o,e 34o ni

i1daleka sve uloge u re2er4oaru +ednog glu,/a ne do1reva+u do 4akve 1avr3nos4i da -i on 2os4ao 2o42uni gos2odar 2ar4i4ure0 ,a+s4or 2siEo4eEnike0 s4varala/ svo+e u,e4nos4i. Gad +e 4ako0 onda 2ri2re,ni 2ro/es 1a 2reds4avu ide 4e3ko. Mli u4oliko on 2os4a+e neo2Eodan i 1aE4eva svaki 2u4 +o3 vi3e vre,ena i 2a5n+e. :lu,a/ 4re-a neu,orno da s4vara 2ravilno sa,oosećan+e0 ne sa,o u vre,e s4varala34va0 nego i 2re n+ega0 ne sa,o na 2reds4avi0 nego i na 2ro-i i u radu kod kuće. Pravilno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e ni+e s4a-ilno ni u 2rvo vre,e dok uloga ne o.vrsne0 ni 2osle kada se uloga o4r/a i i1gu-i svo+u o34rinu. Pravilno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e s4alno se kole-a0 sli.no aero2lanu ko+i -alansira u va1duEu i ko,e s4alno ,ora+u dava4i 2rava/. Pilo4 sa veliki, iskus4vo, 4a+ 2osao i1vodi au4o,a4ski0 -e1 ,nogo 2a5n+e. Fako +e i kod nas. 8le,en4i sa,oosećan+a 4ra5e s4alno regulisan+e0 ko+e na kra+u kra+eva0 ,i 4akoIe nau.i,o da vr3i,o au4o,a4ski. Fa+ 2ro/es ilus4rovaću 2ri,ero,. 7e/i,o da se glu,a/ i1vanredno oseća na daska,a0 1a vre,e s4varalas4va. ;n 4oliko vlada so-o, da ,o5e0 ne i1la1eći i1 uloge0 da 2roverava svo+e osećan+e i da ga ra1la5e na n+egove sas4avne ele,en4e. @vi oni rade is2ravno0 2o,a5ući +edan drugo,e. Mli0 evo0 de3ava se lako i1vi4o2eravan+e i glu,a/ od,aE ?u2ravl+a o.i u du3u?0 da -i video ko+i ele,ena4 sa,osećan+a radi ne2ravilno. B2o1nav3i gre3ku on +e is2ravl+a. Pri 4o,e on ne ,o5e da se ra1dvo+i0 4o +es40 da s +edne s4rane is2ravl+a ono 34o +e ne2ravilno0 a s druge da K 2rodu5ava 5ive4i sa ulogo,. ?:lu,a/ 5ivi0 2la.e i s,e+e se na 2o1orni/i0 ali0 2la.ući i s,e+ući se0 on 2os,a4ra svo+ s,eE i svo+e su1e. D u 4o, dvos4ruko, 5ivo4u0 u 4o+ ravno4e5i i1,eIu 5ivo4a i igre0 sas4o+i se u,e4nos4?W >Fo,a1o @alvini: ?Nekoliko ,isli o s/ensko+ u,e4nos4i?.A @ad 1na4e 34a +e 4o unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e i kako se ono s4vara od 2o+ediniE 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a i ele,ena4a. Poku3a+,o da uIe,o glu,/u u du3u onoga ,o,en4a kada +e u n+e,u 2os4ignu4o 4akvo ras2olo5en+e. Po4rudi,o se Ia is2i4a,o 34a se u n+e,u dogaIa 1a vre,e 2ro/esa s4varan+a uloge. Preds4avi,o da vi 2ris4u2a4e radn+i nad na+4e5o, i na+slo5eni+o, li.no3ću K nad Zeks2irovi, Ua,le4o,. @a .i, se ,o5e on u2oredi4iV @a ogro,no, 2lanino,. 9a -is,o o/enili -oga4s4vo n+eniE nedara 4re-a da is2i4a,o skrivena nala1i34a drago/eniE ,e4ala0 ka,ena0 ,er,era i goriva0 4re-a da u2o1na,o sas4av ,ineralniE voda ko+e 4eku i1 i1vora0 4re-a da o/eni,o le2o4e 2rirode. Fakav 1ada4ak ne ,o5e da i1vr3i +edan .ovek. Po4re-na +e 2o,oć drugiE l+udi0 2o4re-na +e slo5ena organi1a/i+a0 2o4re-na su nov.ana sreds4va0 vre,e i 4ako dal+e. B 2o.e4ku l+udi na ne2ris4u2a.nu 2laninu gleda+u odo1do0 i1 2odno5+aH o-ila1e +e naokolo i 2rou.ava+u sa s2ol+ne s4rane. La4i, ure1u+u s4e2eni/e u s4ena,a i n+i,a se 2en+u gore. Prose/a+u 2u4ove 2ro-i+a+u 4unele0 -u3e 3u2l+ine i 2rave o2la4u0 du-e okna0 2os4avl+a+u ,a3ine0 dovode radnike i kad i1vr3e is2i4ivan+a0 uverava+u se0 2o ra1ni, 1na/i,a. da ne2ris4u2aona 2lanina skriva u se-i neo/en+iva -oga4s4va. Z4o du-l+e ula1e u n+u0 l+udi do-i+a+u sve o-ilni+i 2len. M 34o se vi3e 2en+u na 2laninu sve vi3e iE 1adivl+u+e 3irina vidika i le2o4a 2rirode. @4o+eći kra+ 2onora0 i1nad -e1dane 2rovali+e0 +edva će4e ra1likova4i 2ru5enu u dal+ini dole /ve4nu dolinu ko+a 1adivl+u+e ra1novrsno3ću -o+a. Fa,o0 kao vodena 1,i+a0 s2u34a se sa visin/ 2o4ok. ;n vi+uga dolino, i sve4lu/a se na sun/u. M dal+e +e 2lanina o-rasla 3u,o,H na visini 2okriva +e 4rava0 a na +o3 većo+ visini vide se oko,i4e s4ene. Po n+i,a se igra+u sun.ani 1ra/i i sve4le 2ege. ;-la/i ko+i -r1o idu 2reko ne-a -a/a+u na n+iE senku. M +o3 vi3e0 gore s4o+e vrEovi 2od snego,. ;ni su uvek u o-la/i,a i ,i ne 1na,o 34a se de3ava 4a,o daleko0 u nad1e,al+sko, 2ros4rans4vu. ;d+edno,0 l+udi na 2lanini su se u5ur-ali. @vi su 2o.eli nekud da 4r.e. ;ni su usEićeni i vi.u: ?Lla4o0 1la4oW Na3li s,o 5i/uW? 7adi se 2uno, 2aro,0 na sve s4rane se du-e s4ene. Mli vre,e 2rola1i0 udar/i se 2rekida+u0 sve se u4i3ava0 radni/i se ra1ila1e ću4eći0 2ognu4iE glava i u2uću+u se na drugo ,es4o0 nekud daleko... Poka1u+e se da se 5i/a i1gu-ilaH ogro,ni na2ori 2o4ro3eni su u1aludH o.ekivan+a se nisu os4varilaH /nergi+a +e o2alaH is2i4iva.i s4ru.n+a/i su i1gu-ili glavu i ne 1na+u 34a da rade. Mli vre,e 2rola1i i 2onovo se ra1le5u odo1go radosni u1vi/i. Pen+u se 4a,o0 du-e0 go,ila -ru+i0 2eva. D ovoga 2u4a l+udski na2or -io +e u1aludan K 1la4o nisu na3li. D1 du-okiE nedara K kao 2od1e,na 4u4n+ava0 .u+u se udar/i i o2e4 is4i radosni u1vi/i0 2a se i oni u4i3ava+u. Mli 2lanina ni+e us2ela da sakri+e svo+a 4a+na skrovi34a od rado1naliE i u2orniE l+udi. Frud .ovekov krunisan +e us2eEo,: 5i/a +e naIena. ;-novili su se udar/i0 od+eknule su vesele 2es,e radnika0 svuda 2o 2lanini vredno Ei4a+u l+udi. =o3 ,alo K i -iće naIena -oga4a skrovi34a na+2le,eni4i+eg ,e4ala.

Posle kra4ke 2au1e0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K B na+veće, delu geni+a >Zeks2ira0 u ?Ua,le4u?A skrivena su0 kao u 1la4onosno+ 2lanini0 ne-ro+ena nala1i34a >du3evni ele,en4iA i n+iEova ruda >ide+a delaA. Fe vrednos4i su i1vanreno 4anane0 slo5ene i neEva4l+ive. N+iE +e 4e5e o4ko2a4i u du3i uloge i glu,/a nego skrovi34a ,inerala u 1e,l+i. B 2o.e4ku ,i u 2esni.ko, delu0 kao i u 1la4onosno+ 2ianini0 u5iva,o sa s2ol+ne s4rane0 i1u.ava,o n+egovu Jor,u. Po4o, 4ra5i,o 2u4ove i na.ine kako -is,o 2rodrli u du-oke skrivni/e gde su skrivena duEovna -oga4s4va. La4o su 4akoIe 2o4re-ne ?i1du-l+ene 3u2l+ine?0 ?4uneli?0 ?okna? >1ada/i0 E4en+a0 logika0 2os4u2nos4 i 4ako dal+eAH 2o4re-ni su i ?radni/i? >s4varala.ke snage i ele,en4iAH 2o4re-ni su ?in5en+eri? >2okre4a.i 2siEi/kog 5ivo4aAH 2o4re-no +e i odgovara+uće ?ras2olo5en+e? >unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+eA. @4varala.ki 2ro/es godina,a vri u du3i glu,.evo+: dan+u0 noću0 kod kuće0 na 2ro-i i na 2reds4avi. Garak4er 4oga rada na+-ol+e se deJini3e re.i,a: ?rados4i i ,uke s4varala34va?. D u na3o+ glu,a.ko+ du3i dola1e 4akoIe do ?velikog usEićen+a? kada u ulo1i i u se-i o4kri+e,o 1la4nu 5i/u0 rudu. B svako, ,o,en4u rada nad ulogo,0 u /elo, -iću onoga ko+i s4vara. sa1da+e se du-oko slo5eno0 .vrs4o0 4ra+no0 s4a-ilno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e. @a,o se u 4akvo,e s4an+u ,o5e govori4i o 2ravo, s4varala34vu i o 2ravo+ u,e4nos4i. Mli0 na 5alos40 4akvo 2rodu-l+eno sa,oosećan+e +e re4ka 2o+avaH ona se sre4a kod velikiE glu,a/a. Nesravn+eno .e3će glu,/i dela+u u 2li4ko,0 ne2rodu-l+eno, du3evno, s4an+u0 u ko,e se ,o5e sa,o kli1i4i 2o vrEovi,a uloge. Pri 4o,e kao da se s4varala/ -e1-ri5no 3e4a 2o ko,adu kao 2o 2lanini0 ne ,areći 34o su unu4ra skrivena ne-ro+ena -oga4s4va. @a 4akvi, 2li4ki,0 2ovr3ni, sa,oosećan+e, ne ,ogu se o4kri4i du3evne du-ine 2esni.kog dela0 a 2o1naće se sa,o n+egove s2ol+ne le2o4e. Na 5alos40 ,i na 2o1orni/i na+.e3će sre4a,o kod glu,a/a 4akvo ,alo 2rodu-l+ono unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e. Mko vas 1a,oli, da ode4e na 2o1orni/u i da 4a,o 2o4ra5i4e Ear4i+i/u ko+e ne,a0 vi će4e ,ora4i da s4vori4e da4e okolnos4i0 ?kad -i?0 1a,isli uo-ra1il+e0 -iće 2o4re-no da 2ro-udi4e sve ele,en4e unu4arn+eg s/enskog sa,oosećan+a. @a,o u1 n+iEovu 2o,oć vi će4e ,oći 2onovo da 2okrene4e. 2onovo da sa1na4e >da ose4i4eA kako se u 5ivo4u vr3i +ednos4avan 1ada4ak 4ra5en+a Ear4i+i/e. Fakav ,ali /il+ 1aE4eva i ,alo0 ne du-oko0 ne 4ra+no s/ensko sa,oosećan+e. ;no se kod do-rog 4eEni.ara +avl+a 4renu4no i 2osle i1vr3ene radn+e0 4akoIe0 4renu4no nes4a+e. Gakav 1ada4ak i radn+a0 4akvo i unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e. Prirodni 1akl+u.ak i1 4oga +e da su kvali4e40 snaga0 .vrs4ina0 s4a-ilnos40 2rodu-l+enos40 4ra+nos40 2ro5e4os40 sas4av i o-li/i unu4arn+eg s/enskog sa,oosećan+a -eskra+no ra1novrsni. Mko se u1,e u o-1ir da se u svako,e od n+iE s4vara 2revlas4 ovog ili onog ele,en4a0 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a i 2rirodniE individualnos4i s4varao.eviE0 onda će ra1novrsnos4 o-lika unu4a,+eg s/enskog sa,oosećan+a i1gleda4i -eskona.na. B drugi, slu.a+evi,a0 sa,o 2o se-i. slu.a+no s4voreno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e 4ra5i 4e,e 1a s4varala.ku radn+u. Mli -iva i o-ra4no: 1ani,l+iv 1ada4ak. uloga i ko,ad 2o-uIu+u glu,/a na s4varala34vo i u n+e,u i1a1iva+u 2ravilno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e. 84o 34a se de3ava u du3i glu,.evo+ 1a vre,e s4varala34va i 2ri2re,e 1a s4varala.ki rad. :6M<ND LM9MFMG D ;@N;<NM 7M9N=M Bnu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e glu,/aKuloge +e s4vorenoW Go,ad +e 2rou.en ne sa,o suvi, in4elek4o, >ra1u,o,A nego i E4en+e, >vol+o,A i e,o/i+o, >osećan+e,A i svi,a ele,en4i,aW @4varala.ka ar,i+a dovedena +e u +o3 veći -o+ni 2oredakW Mo5e se krenu4iW K Guda da +e 2ovede,oV K :lavno,e /en4ru0 2res4oni/i0 sr/u ko,ada0 osnovno, /il+u radi koga +e 2esnik s4vorio svo+e delo a glu,a/ i1radio +ednu od n+egoviE uloga. K Pa gde će,o 4ra5i4i 4a+ /il+V K ni+e sEva4ao <+un/ov. K B 2esni.ko, delu i u du3i glu,/aKuloge. K Gako se 4o radiV K Pre nego 34o odgovori,o na 2i4an+e0 ,ora,o 2rogovori4i o nekoliki, va5ni, ,o,en4i,a u 2ro/esu s4varala34va. @lu3a+4e. Gao 34o i1 se,ena i1ras4a -il+ka0 4ako i1 2o+ediniE ,isli i osećan+a 2i3.eviE i1ras4a n+egovo delo. Fe 2o+edine ,isli0 osećan+a i 5iva ,a34an+a 2i3.eva 2rola1e kao /rveni

kon.ić kro1 /eo n+egov 5ivo4 i vode ga 1a vre,e s4varala34va. N+iE on 2os4avl+a u osnovu ko,ada i i1 4oga se,ena i1ras4a kn+i5evno delo. @ve 4e ,isli0 osećan+a0 5iva ,a34an+a0 ve.i4i -olovi ili rados4i 2i3.eve .ine osnovu ko,ada: n+iE radi on se 2riEva4a 2era. Dn4er2re4a/i+a osećan+a i ,isli 2i3.eviE0 n+egoviE ,a34an+a0 n+egoviE -olova i rados4i na 2o1orni/i0 +esu glavni 1ada4ak 2reds4ave. Pogodi,o se da u-uduće 4a+ osnovni0 glavni /il+ ko+i sve o-uEva4a0 2rivla.i k se-i sve 1ada4ke -e1 i1u1e4ka i i1a1iva s4varala.ku 4e5n+u 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a i ele,ena4a sa,oosećan+a glu,/aKuloge0 na1iva,o K :6M<ND LM9MFMG PDZC8<;: 986M. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2oka1ao na42is na 2laka4u ko+i +e visio 2red na,a. K :lavni 1ada4ak 2i3.evog delaVW K 1a,islio se <+un/ov 4ragi.na li/a. K =a ću va, o-+asni4i K 2o5urio ,u +e u 2o,oć For/ov. K 9os4o+evski +e /eloga 5ivo4a 4ra5io u l+udi,a -oga i Iavola. Fo ga +e nagonilo da s4vori ?Sraću Gara,a1ove?. 84o 1a4o +e -ogo4ra5en+e glavni 1ada4ak 4oga dela. 6av Nikola+evi. Fols4o+ /eloga 5ivo4a 4e5io +e sa,ousavr3avan+u i ,noga n+egova dela i1rasla su i1 4oga se,ena ko+e +e n+iEov glavni 1ada4ak. Mn4on Pavlovi. CeEov -orio se sa 4rivi+alno3ću0 sa ,alograIans4vo, i san+ao o le23e, 5ivo4u. Fa -or-a 1a le23i 5ivo4 i 4e5n+a k n+e,u glavni su 1ada/i ,nogiE n+egoviE dela. ;seća4e li da 4akvi veliki0 5ivo4ni /il+evi geni+a ,ogu glu,/u u n+egovo, s4varala34vu da -udu u1-udl+ivi i 2rivla.ni 1ada4ak i da oni ,ogu da 2rivla.e k se-i svu 2o+edinu 2ar.ad ko,ada i ulogeV @ve 34o se de3ava u ko,adu0 svi 2o+edini veliki ili ,ali 1ada/i0 sve s4varala.ke 1a,isli i radn+e glu,ćeve is4ove4ne sa ulogo,0 4e5e os4varen+u glavnog 1ada4ka ko,ada. ;234a 2ove1anos4 sa n+i, i 1avisnos4 svega 34o se radi na 2reds4avi 4ako su velike da .ak i na+-e1na.a+ni+i de4al+ ko+i ne,a ve1e sa glavni, 1ada4ko, 2os4a+e 34e4an0 ne2o4re-an i odvla.i 2a5n+u od glavne su34ine dela. Fe5n+a glavno, 1ada4ku ,ora da -ude 2o42una i ne2rekidna i da 2rola1i kro1 .i4av ko,ad i ulogu. ;si, ne2rekidnos4i 4re-a ra1likova4i kvali4e4 i 2oreklo 4akve 4e5n+e. ;na ,o5e -i4i glu,a.ka0 Jor,alna i dava4i sa,o vi3e ili ,an+e 2ravi o234i 2rava/. Fakva 4e5n+a neće o5ive4i .i4avo delo0 neće 2ro-udi4i ak4ivnos4 2rave0 2roduk4ivne i /elisEodne radn+e. Fakva s4varala.ka 4e5n+a ni+e 2o4re-na na 2o1orni/i. Mli ,o5e -i4i druga K is4inska0 l+udska0 ak4ivna 4e5n+a radi 2os4i1an+a osnovnog /il+a ko,ada. Fakva ne2rekidna 4e5n+a Erani0 kao glavna ar4eri+a0 /eo organi1a, glu,/a i li.nos4i ko+a se 2reds4av4+a0 da+e 5ivo4a i n+i,a i .i4avo, ko,adu. Fakva 2rava0 5iva 4e5n+a 2o4i.e i1 kvali4e4a glavnog 1ada4ka0 i1 n+egove 2rivla.nos4i. Gada +e glavni 1ada4ak geni+alan0 onda će 2rivla.na snaga ko+a vu.e k n+e,u -i4i i1vanrednaH kad glavni 1ada4ak ni+e geni+alan0 2rivla.na snaga -iće sla-a. K M kada +e glavni 1ada4ak rIavV K 2i4ao +e <+un/ov. K Gada +e glavni 1ada4ak rIav0 ,oraće sa, glu,a/ da se 2os4ara da ga i1o34ri i 2rodu-i. K Gakav kvali4e4 glavnog 1ada4ka +e na,a 2o4re-anV K 4rudio sa, se +a da sEva4i,. K =e li na, 2o4re-an neis4ini4 glavni 1ada4ak ko+i ne odgovara s4varala.ki, 1a,isli,a ko,ada0 ,akar on sa, 2o se-i -io i 1ani,l+iv glu,/uV K 2i4ao +e For/ov K NeW Fakav 1ada4ak na, ni+e 2o4re-an. Pa ne sa,o 4o K on +e i o2asan. Bkoliko +e neis4ini4i glavni 1ada4ak u1-udl+ivi+i0 u4oliko +a.e on 2rivla.i k se-i glu,/a0 a u4oliko dal+e odvodi od 2is/a ko,ada i uloge K odgovorio +e sa,o, se-i Mrkadi+e Nikola+evi.. K =e li na, 2o4re-an ra1u,ski glavni 1ada4akV @uvi0 ra1u,ski glavni 1ada4ak 4akoIe na, ni+e 2o4re-an. Mli svesni glavni 1ada4ak ko+i 2o4i.e i1 u,a0 i1 1ani,l+ive s4varala.ke 1a,isli0 na,a +e neo2Eodan. =e li na, 2o4re-an e,o/ionalni glavni 1ada4ak ko+i 2okreće /elu na3u 2riroduV 7a1u,e se0 2o4re-an na, +e u na+vi3e, s4e2enu0 kao va1duE i sun/e. =e li na, 2o4re-an vol+ni glavni 1ada4ak ko+i k se-i 2rivla.i sve na3e du3evno i Ji1i.ko -ićeV Po4re-an na, +e i1vanredno. M 34a da ka5e,o o glavno, 1ada4ku ko+i -udi s4varala.ku uo-ra1il+u. 2rivla.i k se-i u 2o42unos4i 2a5n+u0 1adovol+ava osećan+e is4ine0 -udi veru i druge ele,en4e glu,.evog sa,oosećan+aV @vaki glavni 1ada4ak ko+i -udi 2okre4a.e 2siEi.kog 5ivo4a0 ele,en4e glu,.eve0 na,a +e neo2Eodan kao Ele-0 kao Erana. Na 4a+ na.in vidi,o da +e na,a 2o4re-an ili 4akav glavni 1ada4ak ko+i +e is4ove4an sa 1a,isli,a 2i3.evi,0 ili ko+i ne2res4ano i1a1iva od+ek u l+udsko+ du3i glu,/a s4varao/a. 84o .i,e se ,o5e i1a1va4i ne Jor,alno0 ne ra1u,sko0 već 2ravo0 5ivo0 l+udsko0 ne2osredno 2re5ivl+avan+e. Dli0 drugi, re.i,a0 glavni 1ada4ak 4re-a 4ra5i4i ne sa,o u ulo1i0 nego u du3i glu,/a. =edan is4i glavni 1ada4ak +edne is4e uloge0 os4a+ući o-ave1an 1a sve i1voIa.e0 1vu.i ra1li.i4o u du3i svakoga od n+iE. 9o-i+a se 4a+ is4i0 ali uvek druk.i+i 1ada4ak. Na 2ri,er: u1,i4e na+realni+u l+udsku 4e5n+u: ?Uoću da 5ivi, veselo?. Goliko i,a ra1novrsniE0 neuEva4l+iviE ni+ansa i

u sa,o, 4o, E4en+u i u 2u4ovi,a n+egovog os4varen+a i u sa,o+ 2reds4avi vesel+a. B sve,u 4o,e i,a ,nogo li.noga0 individualnoga0 ali ne uvek 2ris4u2a.nog svesno+ o/eni. Mko u1,e4e slo5eni+i glavni 1ada4ak0 onda će 4a,o individualne oso-enos4i .ovekaKglu,/a i1gleda4i +o3 silni+e. 84o0 4i individualni od+e/i u du3a,a ra1niE i1voIa.a i,a+u va5an 1na.a+ 1a glavni 1ada4ak. ;n +e suv i ,r4av -e1 su-+ek4ivniE 2re5ivl+avan+a s4varao/a. Neo2Eodno +e 4ra5i4i od+eke u du3i glu,/a da -i glavni 1ada4ak i uloga 2os4ali 5ivi i 4re2eravi0 o-as+ani svi, -o+a,a 2ravog l+udskog 5ivo4a. <a5no +e da odnos glu,.ev 2re,a ulo1i ne i1gu-i svo+u oseća+nu individualnos4 i da se ne ra1iIe sa 1a,isli,a 2i3.evi,. Mko i1voIa. u ulo1i ne 2oka5e svo+u l+udsku 2rirodu0 onda +e n+egovo delo ,r4vo. :lu,a/ ,ora sa, da naIe i da 1avoli glavni 1ada4ak. Mko ,u ga drugi 2oka5u0 neo2Eodno +e da on 4a+ glavni 1ada4ak 2ro2us4i kro1 se-e i da se e,o/ionalno 2okrene n+i,e svo+i, so2s4veni, l+udski, osećan+e, i li.no3ću. 9rugi, re.i,a0 4re-a u,e4i svaki glavni 1ada4ak u.ini4i svo+i, so2s4veni,. Fo 1na.i u n+e,u naći unu4arn+u su34inu srodnu sa so2s4veno, du3o,. Z4a da+e glavno, 1ada4ku n+egovu oso-enu0 neuEva4l+ivu 2rivla.nos40 ko+a 2okreće na svo+ na.in svakoga i1voIa.a +edne is4e ulogeV B većini slu.a+eva 4u oso-enos4 glavno, 1ada4ku da+e ono 34o ,i ne+asno oseća,o u se-i0 ono 34o +e skriveno u 2odsves4i. :lavni 1ada4ak ,ora da -ude u -lisko, srods4vu sa 4o, o-la3ću. <i sad vidi4e kako 4re-a dugo i is2i4iva.ki 4ra5i4i veliki0 u1-udl+ivi0 du-oki glavni 1ada4ak. <i vidi4e koliko +e va5no kada 4ra5i,o glavni 1ada4ak da ga 2ogodi,o u 2i3.evo, delu i da naIe,o od+ek u svo+o+ so2s4veno+ du3i. Goliko 4re-a od-a/i4i sviE ,ogućiE glavniE 1ada4aka i 2onovo iE 2odići. Goliko 2u4a 4re-a 2ogresno nani3ani4i i 2ogre3no o2ali4i da -i se 2ogodio /il+. Mrkadi+e Nikola+evi. +e danas rekao: K B 4e3ko, 2ro/esu 4ra5en+a i u4vrIivan+a glavnoga 1ada4ka veliku ulogu igra i1-or n+egovog na1iva. <a,a +e 2o1na4o da 2ros4o+ 2ar.adi i 1ada/i,a 2re/i1ni na1ivi da+u snagu i 1na.a+. B svo+e vre,e ,i s,o govorili i o 4o,e da 1a,ena i,eni/e glagolo, 2ovećava ak4ivnos4 s4varala.ke 4e5n+e. Fo se +o3 vi3e 2oka1u+e u 2ro/esu davan+a na1iva glavni, 1ada/i,a. ?Pa 1ar ni+e sve+edno kakav +e na1ivV? K ka5u 2roJani. Mli ,i 1na,o da od 2re/i1nos4i na1iva0 da od one ak4ivnos4i ko+a +e u n+e,u skrivena .es4o 1avisi i sa, 2rava/ i sa,o 4u,a.en+e dela. 7e/i,o0 ,i igra,o ?Fe3ko 2a,e4no,e? :ri-o+edova. :lavni 1ada4ak dela odreIu+e se re.i,a: ?Uoću da 4e5i, ka @oJi+i?. B ko,adu i,a ,nogo radn+i ko+e o2ravdava+u 4akav na1iv. Ni+e do-ro 34o 2ri 4akvo, 4u,a.en+u giavna0 dru34venoKi1o-li.u+uća s4rana ko,ada do-i+a slu.a+ni0 e2i1odni 1na.a+. Mli se glavni 1ada4ak ?Fe3ko 2a,e4no,e? ,o5e odredi4i is4i, 4i, re.i,a: ?Uoću da 4e5i,? K ali ne ka @oJi+i0 nego ka svo+o+ o4ad5-ini. B 4o, slu.a+u0 u 2rvi 2lan dola1i 2la,ena l+u-av \a/koga 2re,a 7usi+i0 2re,a svo+o+ na/i+i0 2re,a svo,e narodu. Pri 4o,e dru34venoKi1o-li.u+uća s4rana ko,ada do-i+a veće ,es4o i .i4avo delo 2os4a+e 1na.a+ni+e 2o svo,e unu4arn+e, s,islu. Mli se ,o5e ko,ad 2rodu2s4i +o3 vi3e odrediv3i ,u glavni 1ada4ak re.i,a: ?Uoću da 4e5i, ka slo-odiW? B 4akvo+ 4e5n+i +unaka ko,ada n+egovo i1o-li.avan+e nasilnika 2os4aće gru-l+e i .i4avo delo do-i+a ne li.ni0 individualni 1na.a+0 kao u 2rvo, slu.a+u K u l+u-avi 2re,a @oJi+i0 ne uskona/ionalni0 kao u drugo+ vari+an4i0 već 3irok0 o234e.ove.anski 1na.a+. Ds4a 4akva ,e4a,orJo1a 2roi1ići će i u 4ragedi+i Ua,le4ovo+0 kada se 2ro,eni na1iv n+egovog glavnog 1ada4ka. Mko ga na1ove,o ?Eoću da 2o34u+e, us2o,enu svoga o/a?0 4o će odvući u 2orodi.nu dra,u. @a na1ivo, ?Eoću da u2o1na, 4a+ne 5ivo4a? do-iće se ,is4i.na 4ragedi+a u ko+o+ .ovek ko+i +e o4vorio 1avesu 5ivo4a ne ,o5e da -i4i3e ako ne re3i 2i4an+e n+egovog s,isla. Neki Eoće da u Ua,le4u vide drugoga Mesi+u ko+i ,ora s ,a.e, u ruka,a da o.is4i 1e,l+u od 1la. :lavni 1ada4ak ?Eoću da s2ase, .ove.ans4vo? +o3 vi3e će 2ro3iri4i i 2rodu2s4i 4ragedi+u. Neki slu.a+evi i1 ,o+e li.ne glu,a.ke 2rakse +o3 o.evidni+e nego navedeni 2ri,eri o-+asniće va, 1na.a+ davan+a na1iva glavni, 1ada/i,a. =a sa, igrao Mrgana u ?Bo-ra5eno, -olesniku? Moli+erovo,. @ 2o.e4ka0 ,i s,o ko,adu 2ri3li sasvi, ele,en4arno i odredili n+egov glavni 1ada4ak sa ?Eoću da -ude, -oles4an?. Bkoliko vi3e sa, se +a na2re1ao da 4o -ude,0 ukoliko vi3e ,i +e 4o 2ola1ilo 1a ruko,0 u4oliko se vesela ko,edi+aKsa4ira 2re4varala u 4ragedi+u -oles4i0 u 2a4ologi+u. Mli s,o ,i uskoro sEva4ili gre3ku i glavni 1ada4ak uo-ra5enoga -olesnika odredili re.i,a ?Eoću da ,e s,a4ra+u 1a -olesnoga?. Fada +e ko,i.na s4rana ko,ada od+edan2u4 1a1vu.ala i s4vorio se 4eren da glu2aka eks2loa4i3u 3arla4ani i1 ,edi/inskog sve4a0 ko+e +e Moli+er E4eo da

is,e+e u svo,e ko,adu i 4ragedi+a se od+edan2u4 2re4vorila u veselu ,alograIansku ko,edi+u. B drugo, ko,adu K :oldoni+eva ?Gr.,ari/a? K ,i s,o u 2o.e4ku glavni 1ada4ak na1vali ?Eoću da i1-egava, 5ene? >5eno,r1a/A ali 2ri 4o,e ko,ad ni+e o4krio svo+ Eu,or i ak/i+u. Po34o sa, sEva4io da +unakKl+u-i4el+ 5ena 5eli ne 4o da -ude već da se sa,o 2ro.u+e kao 5eno,r1a/ K 2os4avl+en +e glavni 1ada4ak ?Eoću da se udvara, krado,i/e? >2raveći se 5eno,r1a/A i ko,ad +e od+edan2u4 o5iveo. Mli 4akav 1ada4ak odnosio se vi3e na ,o+u ulogu nego na /eo ko,ad. Gada s,o0 2osle dugog rada0 sEva4ili da +e ?vlasni/a kr.,e? ili. druk.i+e govoreći0 ?vlasni/a na3eg 5ivo4a?0 5ena >MirandolinaA i0 saglasno s 4i,0 u4vrdili ak4ivan glavni 1ada4ak0 onda se sva unu4arn+a su34ina sa,a 2o se-i i1ra1ila. Mo+i 2ri,eri govore o 4o,e da +e u na3e, s4varala34vu i u n+egovo+ 4eEni/i i1-or na1iva glavnog 1ada4ka i1vanredno va5an ,o,ena4 i da on da+e s,isao i 2rava/ .i4avo,e radu. <rlo .es4o glavni 1ada4ak odreIu+e,o 4ek 2osle odigrane 2reds4ave. bes4o sa,i gledao/i 2o,a5u glu,/u da naIe 4a.an na1iv glavno, 1ada4ku. Lad va, sad ni+e +asno da +e nera1lu.na ve1a glavnog 1ada4ka sa ko,ado, organska0 da se glavni 1ada4ak i1vla.i i1 sa,og sr/a ko,ada0 i1 n+egoviE na+du-l+iE skrivni/aV Neka glavni 1ada4ak 34o +e ,ogućno sna5ni+e uIe u du3u glu,/aK s4varao/a0 u n+egovu uo-ra1il+u0 u ,isli0 u osećan+e0 u sve ele,en4e. Neka glavni 1ada4ak ne2rekidno o2o,in+e glu,/a na unu4arn+i 5ivo4 uloge i na svrEu s4varala34va. N+i,e glu,a/ ,ora -i4i 2-u1e4 1a sve vre,e 2reds4ave. Neka ,u on 2o,ogne da oseća+nu 2a5n+u odr5i u sJeri 5ivo4a uloge. Gada se 4o os4vari0 2ro/es 2re5ivl+avan+a 2ro4eći će nor,alnoH ako se 2ak na s/eni na2ravi ras/e2 i1,eIu unu4arn+e svrEe uloge i 4e5n+e .ovekaglu,/a ko+i +e 4u,a.i0 nas4aće s,r4onosno i1vi4o2eravan+e. 84o 1-og ćega +e 2rva -riga glu,.eva da ne gu-i i1 vida glavni 1ada4ak. La-oravi4i na n+ega K 1na.i 2rekinu4i lini+u 5ivo4a u ko,adu. Fo +e ka4as4roJa i 1a ulogu i 1a sa,oga glu,/a i 1a .i4avu 2reds4avu. B 4o, slu.a+u0 2a5n+a i1voIa.eva 4renu4no će se okrenu4i na 2ogre3nu s4ranu0 o2us4eće du3a uloge i 2rekinuće se n+en 5ivo4. B.i4e se da na 2o1orni/i 2os4i5e4e nor,alno i organski ono 34o se lako i sa,o 2o se-i de3ava u realno, 5ivo4u. D1 glavnog 1ada4ka rodilo se 2i3.evo delo0 k n+e,u ,ora da -ude u2ravl+eno i glu,ćevo s4varala34vo. 9akle K govorio +e Mrkadi+e Nikola+evi. K lini+e 4e5n+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a ko+e su se rodile i1 in4elek4a >ra1u,aA0 E4en+a >vol+eA i e,o/i+e >osećan+aA glu,.eva0 2ri,iv3i u se-e deliće uloge i 2roniknuv3i se unu4arn+i, s4varala.ki, ele,en4i,a .ovekaKglu,/a0 s+edin+u+u se0 2re2liću +edna s drugo, u slo5ene slike kao kon/i u ga+4anu i kao da se ve1u+u u +edan +ak .vor. @ve 1a+edno 4e lini+e 4e5n+e o-ra1u+u unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e sa ko+i, se sa,o i ,o5e 2oee4i i1u.avan+e sviE delova0 sviE slo5eniE 2reliva du3evnog 5ivo4a uloge0 is4o onako kao i so2s4venog 5ivo4a sa,oga glu,/a 1a vre,e n+egovog s4varala34va na 2o1orni/i. B 4o,e sves4rano, i1u.avan+u uloge o4kriva se glavni 1ada4ak0 koga radi +e s4voren i ko,ad i li.nos4i u n+e,u. @Eva4iv3i glavnu svrEu s4varala.ke 4e5n+e0 svi 2okre4a.i i ele,en4i 2ola1e 2u4e, ko+i +e o1na.io 2isa/0 ka o234e,0 kona.no,0 glavno, /il+u0 4o +es4 ka glavno, 1ada4ku. Fa ak4ivna unu4arn+a 4e5n+a 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a glu,/aKuloge kro1 /eo ko,ad na na3e, +e1iku se na1iva... Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2oka1ao drugi na42is na o-e3eno, 2laka4u 2red na,a i 2ro.i4ao: ;@N;<NM 7M9N=M :6BM\M B6;:8 K Na 4a+ na.in 1a sa,oga glu,/a +e osnovna radn+a direk4ni 2rodu5e4ak lini+a 4e5n+e 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a0 ko+e 2o4i.u i1 ra1u,a0 vol+e i osećan+a glu,/aKs4varao/a. Gad ne -i -ilo osnovne radn+e0 sva 2ar.ad i 1ada/i u ko,adu0 sve da4e okolnos4i0 odnosi0 2rilagoIavan+a0 ,o,en4i is4ine i vere i 4ako dal+e venuli -i odvo+eni +edno od drugog -e1 svake nade da će o5ive4i. Mli lini+a osnovne radn+e s2a+a u +edno0 ni5e0 kao na kon/u0 odvo+ene -isere0 sve ele,en4e i u2ravl+a iE o234e,0 glavno, 1ada4ku. ;d 4og 4renu4ka sve slu5i n+o+. Gako da va, o-+asni, ogro,an 2rak4i.ni 1na.a+ osnovne radn+e i glavnog 1ada4ka u na3e, s4varala34vuV <as na+-ol+e u-eIu+u slu.a+evi i1 s4varnoga 5ivo4a. =a ću va, +edan 4akav slu.a+ is2ri.a4i. :lu,i/a L.0 ko+a +e i,ala veliki us2eE kod 2u-like i -ila o,il+ena0 1ain4eresovala se 1a ?sis4e,?. ;na +e odlu.ila da 2o.ne od 2o.e4ka i 1-og 4oga +e 2rivre,eno na2us4ila 2o1orni/u. Foko, nekoliko godina L. +e radila 2o novo+ ,e4odi kod ra1niE nas4avnika0 2re3la /eo kurs i 2osle 4oga 2onova se vra4ila na 2o1orni/u. La.udo0 ni+e i,ala 2reIa3n+eg us2eEa. @,a4ralo se da +e -iv3a ?1ve1da? i1gu-ila ono na+drago/eni+e 34o +e i,ala: ne2osrednos40 odu3evl+en+e i ,o,en4e nadaEnuća. Mes4o n+iE do3li su suvoća0 na4uralis4i.ki de4al+i0 Jor,alni na.ini igre i drugi nedos4a/i. 6ako +e 1a,isli4i 2olo5a+ +adne glu,i/e. @vaki novi i1la1ak

na daske 1a n+u se 2re4varao u is2i4. Fo +e s,e4alo n+eno+ igri i udvos4ru.avalo n+enu 1-un+enos4 i nesnala5en+e ko+e +e dovodilo do o.a+an+a. ;na +e se-e 2roveravala u ra1ni, gradovi,a0 2re42os4avl+a+ući da u 2res4oni/i ne2ri+a4el+i ?sis4e,a? 1au1i,a+u a2rioran s4av 2re,a novo+ ,e4odi. Mli se i u 2rovin/i+i 2onovilo is4o. Nesrećna glu,i/a već +e 2roklin+ala ?sis4e,? i 2oku3avala da ga se odrekne. Poku3avala +e da se vra4i na s4ari na.in0 ali +o+ ni 4o ni+e 2ola1ilo 1a ruko,. @ +edne s4rane0 i1gu-ila +e 1ana4sku glu,a.ku u,e3nos4 i veru u s4aro0 a s druge s4rane0 u2o1nala +e svu rugo-u rani+iE ,e4oda igre kada iE 2oredi sa novi,a0 ko+e +e 1avolela. ;s4aviv3i s4aro0 ona ni+e 2ri,ila novo i sedela +e i1,eIu dve s4oli/e. :ovorilo se da će L. na2us4i4i 2o1orni/u i uda4i se. La4i, su 2o.eli da kru5e glasovi kako na,erava da svr3i sa so-o,. B 4o vre,e +a sa, video L. na 2o1orni/i. Posle 2reds4ave0 na n+enu ,ol-u0 do3ao sa, k n+o+ u gardero-u. :lu,i/a ,e +e do.ekala kao kriva u.eni/a. Preds4ava +e odavno 1avr3ena0 glu,/i i 2osluga su se ra1i3li0 a ona0 +o3 2od 3,inko, i u kos4i,u0 ni+e ,e 2u34ala i1 svo+e gardero-e i sa ogro,ni, u1-uIen+e,0 ko+e se grani.ilo sa o.a+an+e,0 4ra5ila +e u1roke u n+o+ i1vr3ene 2ro,ene. Mi s,o 2regledali sve ,o,en4e n+ene uloge i rada na n+o+0 sve 4eEni.ke na.ine ko+e +e ona 2ri,ila i1 ?sis4e,a?. @ve +e -ilo 4a.no. :lu,i/a +e sEva4ila svako 2oglavl+e ?sis4e,a? 2ose-no. Mli n+egove osnove s4varala34va u /elini ni+e 2ri,ila. ?M osnovna radn+a0 a glavni 1ada4akVW? K 2i4ao sa, +e +a. L. +e o n+i,a u o234i, /r4a,a ne34o .ula i 1nala0 ali 4o +e -ila sa,o 4eori+a ko+a ni+e 2ri,en+ena u 2raksi. ?Mko vi igra4e -e1 osnovne radn+e0 1na.i da ne de+s4vu+e4e na 2o1orni/i u da4i, okolnos4i,a sa ,agi.ni, ?kad -i?H 1na.i vi u s4varala34vo ne uvla.i4e 2rirodu i n+enu 2odsves40 vi ne da+e4e ?5ivo4 l+udske du3e? u ulo1i0 kao 34o 4o 4ra5e glavna svrEa i osnove na3eg u,e4ni.kog 2rav/a. M -e1 n+iE ne,a ?sis4e,a?. Lna.i0 vi ne s4vara4e na 2o1orni/i0 već 2ros4o o-avl+a4e 2o+edine0 ,eIu so-o, ne2ove1ane ve5-e i1 ?sis4e,a?. Fo +e do-ro 1a 3kolski .as0 ali ne 1a 2reds4avu. <i s4e 1a-oravili da su 4e ve5-e i sve 34o 2os4o+i u ?sis4e,u? 2o4re-ne0 u 2rvo, redu0 radi osnovne radn+e i radi glavnog 1ada4ka. 84o 1a34o 2o+edina i1vanredno i1vedena 2ar.ad va3e uloge ne 2roi1vode u4isak i ne 1adovol+ava+u u /elini. 7a1-i4e s4a4uu M2olona na ,alu 2ar.ad i 2oka5i4e svako od n+iE 2ose-no. Par.ad će 4e3ko 1aEva4i4i gledao/a?. La su4radan s,o 1aka1ali 2ro-u kod kuće. =a sa, glu,i/i o-+asnio kako će osnovno, radn+o, da 2ro5,e 2ar.ad i 1ada4ke ko+e +e s2re,ila i kako će da iE u2ravi o234e, glavno, 1ada4ku. L. +e sa s4ra3ću 2riEva4ila 4a+ rad i 4ra5ila da +o+ da, nekoliko dana da ga savlada. =a sa, dola1io i 2roveravao ono 34o +e ona radila -e1 ,ene i na+1ad sa, o4i3ao u 2o1ori34e da +e vidi, u novo,0 is2ravl+eno, o-liku. Ne ,o5e se o2isa4i ono 34o se desilo 4e ve.eri. Falen4ovana glu,i/a -ila +e nagraIena 1a svo+e ,uke i su,n+e. D,ala +e dirl+ivog us2eEa. 84o 34a ,ogu da u.ine .udo4vorni0 neo-i.ni i 5ivo4odavni osnovna radn+a i glavni 1ada4ak. Lar 4o ni+e u-edl+iv 2ri,er n+iEovog ogro,nog 1na.a+a u na3o+ u,e4nos4iW =a ide, +o3 dal+eW K u1viknuo +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2osle kra4ke 2au1e. K La,isli4e idealnog .ovekaKglu,/a ko+i se sav 2osve4io +edno, veliko, /il+u u 5ivo4u: da 2odi5e l+ude i 2ru5a i, rados4 svo+o, visoko, u,e4no3ću0 da i, o-+a3n+ava skrivene du3evne le2o4e geni+alniE dela. Fakav .ovekKglu,a/ i1la1iće na 2o1orni/u da oku2l+eni, gledao/i,a u 2o1ori34u 2oka1u+e i o-+a3n+ava svo+e novo 4u,a.en+e geni+alnog ko,ada i uloge0 ko+e0 2o ,i3l+en+u svoga 4vor/a0 na+-ol+e in4er2re4ira su34inu dela. Fakav .ovekKglu,a/ ,o5e da 2osve4i svo+ 5ivo4 visoko+ i kul4urno+ ,isi+i 2rosvećivan+a svo+iE savre,enika. ;n ,o5e0 1aEval+u+ući li.no,e us2eEu0 da u 2u-liku 2renosi ,isli i osećan+a ko+i su -liski n+egovo, ra1u,u i n+egovo+ du3i i 4ako dal+e i 4ako dal+e. Lar 4o nisu u1vi3eni /il+evi velikiE l+udiW Pogodi,o se da u-uduće 4akve 5ivo4ne /il+eve .ovekaKglu,/a na1iva,o na+glavni+i, 1ada/i,a i na+osnovni+i, radn+a,a. K Z4a +e sad 4oV K B,es4o odgovora0 is2ri.aću va, slu.a+ i1 svoga 5ivo4a ko+i ,i +e 2o,ogao da sEva4i,0 4o +es4 da ose4i, ono o .e,u +e sad re.. ;davno0 na +edno, gos4ovan+u na3eg 2o1ori34a u Pe4rogradu0 dan 2re nego 34o +e ono 2o.elo0 1adr5ao sa, se na neus2elo+0 rIavo 2ri2re,l+eno+ 2ro-i. B1-uIen0 l+u40 u,oran0 i1la1io sa, i1 2o1ori34a. ;d+edan2u40 2red ,o+i, o.i,a uka1ala se neo.ekivana slika. <ideo sa, ogro,an logor ko+i se ras2ros4ro na /elo, 4rgu is2red 2o1ori3ne 1grade. Pored 1a2al+eniE va4ara Eil+ade l+udi +e sedelo0 dre,alo0 s2avalo na snegu i na klu2a,a ko+e su so-o,

2oneli. ;gro,na go,ila o.ekivala +e da svane i da se o4vore kase0 sa 5el+o, da do-i+e le23e ,es4o ku2u+ući kar4e. Sio sa, 2o4resen. 9a -iE o/enio 2odvig 4iE l+udi 2os4avio sa, se-i 2i4an+e: kakav -i dogaIa+0 kakva -i 2rivla.na 2ers2ek4iva0 kakva neo-i.na 2o+ava0 kakav -i sve4ski geni+e ,ene ,ogao da na4era ne +ednu već ,nogo noći u1as4o2/e da drE4i, na ,ra1uV Fa 5r4va se 2rinosi 4oga radi da se do-i+e Ear4i+i/a ko+a da+e 2ravo na 2rila1 kasi 1a ku2ovinu kara4a -e1 sigurnos4i da će se kar4a do-i4i. =a nisa, us2eo da odgovori, na 2i4an+e i da se-i 2reds4avi, 4akav dogaIa+ ko+i -i ,e naveo da i1lo5i, o2asnos4i 1dravl+e0 a ,o5e -i4i i 5ivo4. Gako +e veliki 1na.a+ 2o1ori34a 1a l+udeW Gako ,i ,ora,o da s,o du-oko svesni 4ogaW Gako +e 4o .as4 i sreća 2ru5a4i u1vi3enu rados4 Eil+ada,a gledala/a0 go4oviE da 1-og n+e ri1iku+u 5ivo4W =a sa, 1a5eleo da se-i 2os4avi, 4ako visok /il+0 ko+i sa, na1vao na+glavni+i, 1ada4ko,0 a n+egovo os4varivan+e na+osnovni+o, radn+o,. Posle kra4ke 2au1e Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K Mli +e nesreća ako na 2u4u ka veliko, kra+n+e, /il+u0 -io 4o na+glavni+i 1ada4ak ko,ada i uloge ili na+glavni+i 1ada4ak /elog 5ivo4a +ednog glu,/a0 s4varala/ vi3e nego 34o 4re-a 1aus4avi 2a5n+u na ,alo,0 deli,i.no, 1ada4ku. K Z4a će se 4ada desi4iV K 8vo 34a. Lna4e kako de/a u igri vr4e i1nad se-e nekakav 4vrd 2red,e4 ili ka,en0 2rive1an duga.ko, vr2/o,. ;krećući se0 2red,e4 se na,o4ava na 2ali/u 1a ko+u +e ve1an i 2reko ko+e do-i+a 2okre4nu snagu. Sr1o se okrećući0 vr2/a s 2red,e4o, o2isu+e krug i u is4o vre,e se 2os4e2eno na,o4ava na 2ali/u0 ko+u dr5i de4e. Na kra+u kra+eva0 2red,e4 se 2ri-li5i0 s+edini sa 2ali/o, i lu2i o n+u. La,isli4e sad da u na+veće, +eku igre neko s4avi svo+ 34a2 is2red 2red,e4a ko+i se okreće. Fada će0 dodirnuv3i ga0 vr2/a sa 2red,e4o, 2o.e4i0 2o iner/i+i0 da se na,o4ava ne na 2ali/u0 od ko+e do-i+a 2okre4nu snagu0 već na 34a2. Na kra+u će 2red,e4 2as4i u ruke ne svo,e 2ravo, vlasniku0 ,ali3anu0 već s4rano,e .oveku ko+i +e uEva4io vr2/u na svo,e 34a2u. Pri 4o,e će0 2rirodno0 de4e i1gu-i4i ,ogućnos4 da u2ravl+a svo+o, igro, i os4aće 2o s4rani. B na3e, 2oslu de3ava se ne34o sli.no. <rlo .es4o0 4e5eći kra+n+e, glavno, 1ada4ku0 glu,a/ naiIe na s2oredni0 neva5ni glu,a.ki 1ada4ak i n+e,u 2reda svu svo+u energi+u. =e li 2o4re-no o-+asni4i da +e 4akva 1a,ena velikog /il+a ,ali, o2asna 2o+ava0 ko+a kvari .i4av rad glu,.ev. 9a -is4e +o3 -ol+e o/enili 1na.a+ glavnog 1ada4ka i osnovne radn+e +a ću u1e4i u 2o,oć /r4e5 K rekao +e Mrkadi+e Nikola+evi. 2rila1eći veliko+ /rno+ 4a-li i u1i,a+ući ko,ad krede. Nor,alno +e da svi 1ada/i -e1 i1u1e4ka i n+iEove kra4ke lini+e 5ivo4a uloge -udu u2ravl+eni na +ednu odreIenu0 1a sve o234u s4ranu K 4o +es4 glavno, 1ada4ku. 8vo ovako... Mrkadi+e Nikola+evi. +e na/r4ao na 4a-li: K 9ugi ni1 ,aliE0 sredn+iE i velikiE lini+a 5ivo4a uloge u2ravi+en +e na +ednu s4ranu K ka glavno, 1ada4ku. Gra4ke lini+e 5ivo4a uloge sa svo+i, 1ada/i,a idu 2os4u2no +edna 1a drugo,0 Eva4a+ući se +edna 1a drugu kao karike. LaEval+u+ući 4o,e0 i1 n+iE se s4vara +edna 2o42una glavna lini+a0 ko+a se 2rovla.i kro1 .i4av ko,ad. @ad 1a,isli4e 1a 4renu4ak da glu,a/ ne,a glavnog 1ada4ka0 da +e svaka kra4ka lini+a 5ivo4a uloge ko+u on 2reds4avl+a u2ravl+ena na drugu s4ranu. Mrkadi+e Nikola+evi. +e o2e4 -r1o ilus4rovao svo+u ,isao /r4e5o, ko+i 2oka1u+e iskidanu lini+u osnovne radn+e. K 8vo va, ni1 velikiE0 sredn+iE i ,aliE 1ada4aka i ,ale 2ar.adi 5ivo4a uloge0 u2ravl+eniE na ra1ne s4rane. Mogu li oni s4vori4i 2o42unu 2ravu lini+uV Mi s,o svi 2ri1nali da K ne ,ogu. K Fako +e osnovna radn+a uni34ena0 ko,ad +e ra1-i+en na 2ar.ad odvu.enu na ra1ne s4rane i svaki n+egov deo ,ora da 5ivi sa, 1a se-e0 i1van /eline. Po+edini delovi0 u 4o,e o-liku0 ,a kako oni le2i -ili sa,i 2o se-i0 nisu 2o4re-ni ko,adu. B1eću 4reći slu.a+ K 2rodu5io +e da o-+a3n+ava Mrkadi+e Nikola+evi.. Gao 34o sa, već govorio0 u svako, do-ro, ko,adu n+egov glavni 1ada4ak i osnovna radn+a organski 2rois4i.u i1 sa,e 2rirode dela. Fo se ne ,o5e naru3i4i neka5n+eno0 ne u-iv3i sa,o delo. Pre42os4avi4e da neko u ko,ad Eoće da unese /il+ ili 4enden/i+u ko+i ne,a+u s n+i, ve1e. B 4o,e slu.a+u glavni 1ada4ak ko+i +e organski ve1an sa ko,ado, i osnovna radn+a ko+a +e 2rirodno roIena deli,i.no će os4a4i0 ali će svaki .as ,ora4i da se 2ovla.e u s4ranu 2red uneseno,

4enden/i+o,: Fakav ko,ad sa 2relo,l+eno, ki.,o, ne ,o5e da 5ivi. Pro4iv 4oga +e svi, svo+i, 4ea4ralni, 4e,2era,en4o, 2ro4es4ovao :ovorkov: K D1vini4e0 ali vi redi4el+u i glu,/u odu1i,a4e svaku li.nu ini/i+a4ivu0 individualno s4varala34vo0 n+egovo skriveno =a0 ,ogućnos4 o-navl+an+a s4are u,e4nos4i i n+enog 2ri-li5avan+a savre,enos4iW Mrkadi+e Nikola+evi. ,u +e ,irno o-+asnio: K <i0 kao i ,nogi va3i is4o,i3l+eni/i0 -rka4e i .es4o ne2ravilno sEva4a4e 4ri re.i: ve.nos40 savre,enos4 i 2ros4u ak4uelnos4. ;no 34o +e savre,eno ,o5e 2os4a4i ve.no ako u se-i nosi velika 2i4an+a i du-oke ide+e. Pro4iv 4akve savre,enos4i0 ako +e ona 2o4re-na 2esnikovo, delu0 +a ne 2ro4es4u+e,. Po42uno su2ro4no n+o+0 usko ak4uelno nikada ne ,o5e 2os4a4i ve.ni,. ;no 5ivi sa,o danas0 a već su4ra ,o5e -i4i 1a-oravl+eno. 84o 1a34o se ve.i4o delo u,e4nos4i nikada ne ,o5e organski srodi4i sa 2ros4o, ak4uelno3ću0 2a ,a kakva lukavs4va i1,i3l+ali redi4el+i0 glu,/i0 2a .ak i vi. Gada u1 s4aro0 ,onoli4no klasi.no delo na silu 2rika.i,o ak4uelnos4 ili kakav drugi /il+ 4uI ko,adu0 on će 2os4a4i divl+e ,eso na le2o,e 4elu i .es4o ga 4oliko unaka1i4i da ga neće,o ,oći da 2o1na,o. Bnaka5eni glavni 1ada4ak dela ne 2rivla.i nas i ne odu3evl+ava0 nego nas sa,o l+u4i i odvodi na s4ran2u4i/u. Nasil+e +e rIavo sreds4vo 1a s4varala.ki rad i 1a4o će ?o-novl+eni? glavni 1ada4ak u1 2o,oć ak4uelniE 4enden/i+a -i4i s,r4 1a ko,ad i 1a uloge u n+e,u. Mli se de3ava0 is4ina0 da se 4enden/i+a srodi sa glavni, 1ada4ko,. Mi 1na,o da se na 2o,orand5ino drvo ,o5e nakale,i4i li,unova grana i 4ada će i1ras4i novi 2lod0 ko+i se u M,eri/i na1iva ?gre+2Jru4?. Fakvo nakale,l+ivan+e ,o5e da -ude i1vr3eno i u ko,adu. Ponekad se na s4aro0 klasi.no delo0 2rirodno nakale,i savre,ena ide+a0 ko+a 2od,ladi .i4av ko,ad. B 4o,e slu.a+u 4enden/i+a 2res4a+e da 2os4o+i sa,a 1a se-e i 2re4vara se u glavni 1ada4ak. :raJi.ki se 4o 2reds4avl+a ovakvi, /r4e5o,: lini+a osnovne radn+e ide ka glavno, 1ada4ku i ka 4enden/i+i: B 4o, slu.a+u s4varala.ki 2ro/es o-avl+a se nor,alno i organska 2riroda dela ne -iva unaka5ena. Lakl+u.ak i1 svega 34o +e re.eno glasi: <i3e od svega .uva+4e glavni 1ada4ak i osnovnu radn+uH 2re,a nasilno uneseno+ 4enden/i+i i 2re,a drugi, 4e5n+a,a i /il+evi,a ko+i su 4uIi ko,adu -udi4e o-a1rivi. Mko ,i +e danas 2o3lo 1a ruko, da va, o-+asni, i1vanrednu i 2rvora1rednu ulogu glavnog 1ada4ka i osnovne radn+e u s4varala34vu0 +a sa, srećan i s,a4raću da sa, re3io na+glavni+i 1ada4ak K o-+asnio va, +edan od glavniE ,o,ena4a ?sis4e,a?. Posle dos4a duge 2au1e0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K @vaka radn+a naila1i na 2ro4ivradn+u0 2ri .e,u ova druga i1a1iva i 2o+a.ava 2rvu. L-og 4oga u svako, ko,adu0 u2oredo sa osnovno, radn+o,0 u o-ra4no, 2rav/u ide n+o+ u susre4 ne2ri+a4el+ska kon4ra osnovna radn+a. Fo +e do-ro i ,i 4re-a da 2o1dravi,o 4u 2o+avu0 +er 2ro4ivradn+a i1a1iva 2rirodno ni1 noviE radn+i. Na,a +e 2o4re-an 4a+ s4alni sudar: on raIa -or-u0 svaIu0 s2or0 .i4av ni1 odgovara+ućiE 1ada4aka i n+iEoviE re3en+a. ;n i1a1iva ak4ivnos4 i dela4nos40 ko+a +e osnova na3e u,e4nos4i. Gad u ko,adu ne -i -ilo nikakve kon4ra osnovne radn+e i kad -i se sve Jor,iralo sa,o od se-e onda i1voIa.i i li.nos4i ko+e oni 4u,a.e ne -i i,ali ni34a da rade na 2o1orni/i0 a sa, ko,ad -i os4ao -e1 ak/i+e i 1-og 4oga -io nes/eni.an. Gada =ago ne -i 2ravio svo+e gadne in4rige0 ;4elo ne -i ,orao -i4i l+u-o,oran na 9e1de,onu i u-i4i +e. Mli 2o34o Mavar svi, svo+i, -iće, 4e5i ka l+u-l+eno+0 a =ago s4o+i ,eIu n+i,a sa svo+i, kon4ra osnovni, radn+a,a K s4vara se 2e4o.ina0 2una ak/i+e 4ragedi+a0 sa ka4as4roJalni, kra+e,. =e li 2o4re-no doda4i da se lini+a kon4ra osnovne radn+e skla2a 4akoIe i1 2o+ediniE ,o,ena4a i i1 ,aliE lini+a 5ivo4a glu,/aKuloge. Poku3aću da va, ovo 34o sa, rekao ilus4ru+e, na 2ri,eru Sranda0 re/i,o da s,o ,i kao glavni 1ada4ak Sranda u4vrdili n+egovu lo1inku: ?@ve ili ni34a? >+e li 4o 2ravilno ili ne0 ni+e va5no 1a da4i 2ri,erA. Fakav osnovni 2rin/i2 +ednog Jana4ika +e s4ra3an. ;n ne do2u34a nikakve ko,2ro,ise0 nikakva us4u2an+a0 nikakva u1,i/an+a u is2un+avan+u ide+nog /il+a 5ivo4a. Poku3a+4e sad da sa 4i, glavni, 1ada4ko, /elog ko,ada 2ove5e4e 2o+edinu 2ar.ad odlo,ka ?s 2elena,a?0 ,akar u2ravo onu ko+u s,o ,i nekada ras4u,a.ili. =a sa, u ,isli,a 4ra5io ve1u i1,eIu de4in+iE 2elena i glavnog 1ada4ka ?sve ili ni34a?. 7a1u,e se0

2o,oću uo-ra1il+e i 1a,isli ,ogućno +e doves4i u 1avisnos4 +edno od drugog0 ali će 4o -i4i u.in+eno sa veliki, na4e1an+e, i usil+avan+e,0 od .ega će se unaka1i4i ko,ad. 9aleko +e 2rirodni+e da se sa ,a+.ine s4rane ,aniJes4u+e 2ro4ivradn+a u,es4o saradn+e i 1a4o u 4o,e 2ar.e4u Mgnesa ne ide 2o lini+i osnovne radn+e0 već 2o lini+i kon4ra osnovne radn+e0 ne ka glavno, 1ada4ku0 nego 2ro4iv n+ega. Gada sa, u1eo da o-avi, analogni 2osao na ulo1i sa,og Sranda i 2o4ra5io ve1u i1,eIu n+egovog 1ada4ka K ?nagovori4i 5enu da os4avi 2elene radi 2rino3en+a 5r4ve? K i i1,eIu glavnog 1ada4ka .i4avog ko,ada K ?sve ili ni34a? K od+edan2u4 sa, us2eo da naIe, 4u ve1u. Prirodno da +e Jana4ik 4ra5io sve radi ide+e svoga 5ivo4a. Pro4ivradn+a Mgnesina i1a1ivala +e 2o+a.anu radn+u Sranda. ;4uda -or-a dva+u ra1niE na.ela. 9u5nos4 Srandova nala1i se u -or-i sa ,a4erinsko, l+u-avl+uH ide+a se -ori sa osećan+e,H Jana4ik 2as4or sa ,a+ko, ko+a 2a4iH ,u3ko na.elo sa 5enski,. L-og 4oga u da4o+ s/eni lini+a osnovne radn+e nala1i se u ruka,a Sranda a kon4ra osnovnu radn+u vodi Mgnesa. B 1akl+u.ku Mrkadi+e Nikola+evi. nas +e sa nekoliko re.i sEe,a4i.no 2odse4io na sve o .e,u +e govorio u 4oku .i4avog kursa ove godine. ;va+ kra4ak 2regled 2o,ogao ,i +e da s4avi, na 2ravo ,es4o sve ono 34o sa, 2ri,io u 2rvo+ 3kolsko+ godini. K @ad ,e slu3a+4e svo, 2a5n+o,0 +er ću va, reći ne34o veo,a va5no K i1+avio +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K @ve e4a2e u 2rogra,u ko+e s,o 2re3li od 2o.e4ka na3iE 3kolskiE ve5-an+a0 sva is2i4ivan+a 2o+ediniE ele,ena4a ko+a s,o u.inili 1a vre,e 3kolskog 2erioda ove godine0 K sve se 4o svodilo na s4varan+e unu4arn+eg s/enskog sa,oosećan+a. 84o 1-og .ega s,o ,i radili /ele 1i,e. 84o na 34o će4e vi ,ora4i sad i uvek da o-raća4e svu svo+u 2a5n+u. Mli0 i u 4o, s4adi+u,u svoga ra1vi4ka unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e ni+e s2re,no 1a 4anana0 2roni/l+iva 4ra5en+a glavnog 1ada4ka i osnovne radn+e. @4voreno sa,oosećan+e 4ra5i +edan va5an doda4ak. B n+e,u +e skrivena glavna 4a+na ?sis4e,a?0 ko+a o2ravdava na+va5ni+u osnovu na3eg u,e4ni.kog 2rav/a: ?Podsvesno kro1 svesno?. D1u.avan+u 4og doda4ka i n+egoviE osnova 2ris4u2iće,o idućeg .asa. [[[ 9akle0 2rvi kurs i1 ?sis4e,a? +e 1avr3en0 ?a u ,o+o+ du3i?0 kako ka5e :ogol+0 ?4ako +e ne+asno i neo-i.no?. =a sa, ,islio da će ,e na3 skoro godi3n+i rad doves4i do ?nadaEnuća?0 ali0 na 5alos40 u 4o, s,islu ?sis4e,? ni+e o2ravdao ,o+a o.ekivan+a. @ 4akvi, ,isli,a s4a+ao sa, u 2o1ori3no, ves4i-ilu0 ,aEinalno o-la.eći ka2u4 i leno 1a,o4ava+ući ,ara,u oko vra4a. ;d+edan2u40 neko ,e +e udario u sla-inu. =a sa, u1viknuo0 okrenuo se i video Mrkadi+a Nikola+evi.a ko+i se s,e+ao. Pri,e4iv3i u kakvo, se s4an+u nala1i,0 on +e E4eo da sa1na ra1log ,oga rIavog ras2olo5en+a. =a sa, ,u odgovorio uvi+eno0 ali +e on 2i4ao direk4no i 4ra5io de4al+e: K Z4a oseća4e s4o+eći na 2o1orni/iV K 5eleo +e on da sEva4i 34a +a 4o nisa, ra1u,eo i 34a ,e +e -unilo u ?sis4e,u?. K B 4o,e i +es4e s4var 34o +a ni34a naro.i4o ne oseća,. Meni +e 2ri+a4no na daska,a i +a 1na, 34a 4re-a da radi,0 +a 4a,o ne s4o+i, 4ek onako0 ne oseća, se 2ra1anH veru+e, u sve0 sves4an sa, svoga 2rava da -ude, na 2o1orni/i. K Pa 34a Eoće4e vi3eVW Lar +e 4o rIavo ne laga4i na 2o1orni/i0 verova4i u sve0 oseća4i se kod kućeV Fo +e vrlo ,nogoW K uveravao ,e +e For/ov. Fada sa, ,u +a 2ri1nao ono o nadaEnuću. K :leW... K u1viknuo +e on. K La 4o se ne,o+4e o-raća4i ,eni. ?@is4e,? ne Ja-riku+e nadaEnuće. ;n sa,o 2ri2re,a 2ogodno 4le 1a n+ega. Z4o se 4i.e 2i4an+a Eoće li ono doći ili neće o-ra4i4e se M2olonu ili svo+o+ 2rirodi0 ili slu.a+u. =a nisa, ,aIioni.ar i 2oka1u+e, va, sa,o nove 2okre4a.e0 na.ine kako se -udi osećan+e i 2re5ivl+avan+e. <a,a 2ak save4u+e, da u-uduće ne +uri4e 1a 2riviIen+e, nadaEnuća. ;s4avi4e 4o 2i4an+e .aro-ni/i 2rirodi0 a sa,i se 2o1a-avi4e oni, 34o +e 2ris4u2a.no l+udsko, sa1nan+u. MiEailo @e,+onovi. Z.e2kin 2isao +e svo,e u.eniku @erge+u <asil+evi.u Zu,sko,: ?Fi ,o5e3 igra4i 2onekad sla-o0 2onekad ,an+evi3e do-ro >4o .es4o 1avisi od du3evnog ras2olo5en+aA0 ali igra3 is4ini4o?. 84o kuda ,ora+u da se u2rave va3e glu,a.ke 4e5n+e i va3e -rige. Bloga 2os4avl+ena na 2ravi kolosek ide na2red0 3iri se i 2rodu-l+ava i0 na kra+u kra+eva0 dovodi do nadaEnuća. 9ok se 4o ne desi 1na+4e 2ou1dano da la50 i1igravan+e0 3a-lon i krivl+en+e neće rodi4i nadaEnuće. L-og 4oga se 4rudi4e da igra4e is4ini4o0 u.i4e se da 2ri2re,a4e 2ogodno 4le 1a ?nai4i+e sve4oga duEa? i -udi4e

uvereni da će ono na 4a+ na.in -i4i s va,a u ,nogo veće, 2ri+a4el+s4vu. Bos4alo,0 idućiE .asova ,i će,o 2rogovori4i i o nadaEnuću. ;-+asniće,o i n+ega K rekao +e For/ov odla1eći. ;-+asni4i nadaEnućeVW Tilo1oJski ra1,i3l+a4i o n+e,uV Pa 1ar +e 4o ,ogućnoV Lar sa, +a ra1,i3l+ao kada sa, na 2ro-no+ 2reds4avi i1govorio: ?Grvi0 =ago0 krviW?V Lar +e Malol+e4kova ra1,i3l+ala kada +e viknula svo+e .uveno: ?@2asava+4eW?V Lar će,o ,oći da0 kao u Ji1i.ki, radn+a,a0 u n+iEovi, ,ali, is4ina,a i ,o,en4i,a vere0 ,rvu 2o ,rvu0 ko,ad 2o ko,ad0 kako na, kad sine0 sku2l+a,o i sla5e,o nadaEnućeV K ,islio sa, +a odla1eći i1 2o1ori34a. P;9@<8@F B @\8N@G;M @MM;;@8bMN=B :6BMC8<;M Na1vanov i <+un/ov0 idi4e na 2o1orni/u i odigra+4e na, 2o.e4nu s/enu i1 ve5-e ?s2al+ivan+e nov/a? K naredio +e Mrkadi+e Nikola+evi. ula1eći u ra1red. K <a,a +e 2o1na4o da s4varala.ki rad 4re-a uvek 2o.in+a4i sa o2u34eni, ,i3ići,a. L-og 4oga na+2re sedni4e 34o udo-ni+e i odaEni4e0 kao kod kuće. Mi s,o o4i3li na 2o1orni/u i i1vr3ili 34o na, +e nareIeno. K Malo +eW =o3 slo-odni+e0 +o3 udo-ni+eW K vikao +e Mrkadi+e Nikola+evi. i1 gledali34a K 9evedese4 2e4 2ro/ena4a na2re1an+a doleW <i0 ,o5da0 ,isli4e da +a 2reuveli.ava, ra1,ere onoga 34o +e ne2o4re-noV Ne0 na2re1an+e glu,/a ko+i se nala1i 2red ,nogo-ro+no, 2u-liko, do-i+a Ei2er-oli.ne ra1,ere. M na+gore +e 4o 34o na2re1an+e i usil+avan+e dola1e ne2ri,e4no0 -e1 2o4re-e0 ,i,o vol+e glu,.evog 1dravog s,isla. La4o Era-ro od-a/u+4e ne2o4re-no na2re1an+e K koliko god ,o5e4e. Na 2o1orni/i -udi4e +o3 vi3e ?kod kuće? nego u svo,e roIeno, s4anu. Na daska,a 4re-a da se oseća4e 2ri+a4ni+e nego u s4varnos4i0 +er u 2o1ori34u ,i i,a,o 2osla ne sa 2ros4o, već sa ?+avno, usa,l+eno3ću?. ;na 2ru5a na+veće u5ivan+e. Mli se 2oka1alo da sa, se +a suvi3e na2re1ao0 doveo se-e do o-a,rlos4i0 2os4ao 2o42uno ne2okre4an i uko.io se. D 4o +e +edan od na+goriE o-lika gr.a. Fre-alo +e -ori4i se s n+i,. Foga radi +a sa, ,en+ao 2o1e0 2ravio 2okre4e0 radn+o, o4klan+ao ne2okre4nos4 i0 na kra+u kra+eva0 2ao u drugu kra+nos4 K u1ne,irenos4. ;na +e i1a1vala nes2oko+s4vo. 9a -iE se s2asao od n+e0 ,orao sa, da 2ro,eni, -r1i0 nervo1ni ri4a, i da0 ,es4o n+ega0 unese, na+s2ori+i0 go4ovo len. Mrkadi+e Nikola+evi. +e ne sa,o 2ri1nao nego i odo-rio ono 34o sa, .inio. K Gad se glu,a/ odveć na2re5e korisno +e do2us4i4i .ak i ne,arnos40 +edan lak3i odnos 2re,a 2oslu. Fo +e do-ar 2ro4ivo4rov 2ro4iv 2re4eranog na2re1an+a0 2a34en+a i i1igravan+a. Mli0 na 5alos40 ni 4o ni+e dalo ona+ ,ir i neusil+enos4 ko+u oseća,o u realno, 5ivo4u K kod kuće na svo,e divanu. =a sa, 1a-oravio na 4ri ,o,en4a 2ro/esa: NA na2re1an+e0 dA oslo-oIen+e i eA o2ravdan+e. Fre-alo +e 34o 2re is2ravi4i gre3ku. Gada +e 4o u.in+eno0 ose4io sa, kao da se u ,eni ne34o ne2o4re-no oslo-odilo0 o4kinulo0 nes4alo. ;se4io sa, kako 1e,l+a se-i 2rivla.i ,o+e 4elo0 ose4io sa, kako se uval+u+e n+egova 4e5ina0 kao da se u4o2ilo u ,eku Jo4el+u na ko+o+ sa, se na,es4io u 2olule5eće, s4avu. B 4o,e 4renu4ku veliki deo unu4arn+eg ,i3ićnog na2re1an+a i3.e1ao +e. Mli ni 4o ,i ni+e dalo 5el+enu ,i3ićnu slo-odu 1a ko+u sa, 1nao u realno, 5ivo4u. B .e,u +e s4varV Gada sa, sEva4io svo+e s4an+e0 -ilo ,i +e +asno da se u ,eni0 na ra.un ,i3ića0 veo,a na2regnula 2a5n+a. ;na +e 2ra4ila 4elo i s,e4ala da ,irno odaEne,. @ao234io sa, Mrkadi+u Nikola+evi.u svo+a o2a5an+a. K <i s4e u 2ravu. D u o-las4i unu4arn+iE ele,ena4a i,a ,nogo ne2o4re-niE na2re1an+a. Mli sa unu4arn+i, gr.evi,a 4re-a druga.i+e 2os4u2a4i nego sa gru-i, ,i3ići,a. 9u3evni ele,en4i su 2au.ina kada se u2orede sa ,i3ići,akono2/i,a. Po+edine ni4i 2au.ine ,o5e,o lako o4kinu4i0 ali ako od n+iE is2le4e,o ga+4ane0 kana2e i kono2/e0 onda iE neće,o ,oći 2reseći ni sekiro,. B sa,o, 2o.e4ku kada se oni s4vara+u -udi,o 2re,a n+i,a o2re1ni. K Gako će,o 2os4u2a4i sa ?2au.ino,?V K 2i4ali su u.eni/i. K B -or-i sa unu4arn+i, gr.evi,a 4re-a 4akoIe i,a4i u vidu 4ri ,o,en4a K 4o +es4 na2re1an+e0 oslo-oIen+e i o2ravdan+e. B 2rva dva ,o,en4a 4ra5iće4e na+du-l+i gr.0 u2o1naće4e u1roke n+egove 2o+ave i 2o4rudi4i se da ga o4s4rani4e. B 4reće, ,o,en4u o2ravdaće4e svo+e novo unu4arn+e s4an+e odgovara+ući, da4i, okolnos4i,a. B slu.a+u o ko,e govori,o koris4i4e se 4i,e 34o se +edan od va3iE va5niE ele,ena4a >2a5n+aA ni+e ras4urio 2o /elo+ 2o1orni/i i 2o gledali34u0 već se usredsredio u va,a0 na ,i3ićni, oseća+i,a. 9a+4e 2ri-rano+ 2a5n+i 1ani,l+ivi+i i 1a ve5-u 2o4re-ni+i o-+eka4.

B2ravi4e +e na kakav 2rivla.an /il+ ili radn+u0 ko+i će o5ive4i va3 2osao i odu3evi4i vas. =a sa, 2o.eo da se seća, 1ada4ka ve5-e i n+eniE da4iE okolnos4iH u ,isli,a sa, 2ro3ao kro1 /eo s4an. La vre,e 4oga o-ilaska u ,o,e 1a,i3l+eno, 5ivo4u desilo se ne34o neo.ekivano: 1alu4ao sa, u so-u ko+a ,i +e do4le -ila ne2o1na4a i u n+o+ video s4ar/a i s4ari/u K rodi4el+e ,o+e 5ene ko+i su kod nas 5iveli. Fo neo.ekivano o4kriće ganuio ,e +e i0 is4ovre,eno0 donelo ,i nove -rige0 +er su se 2re,a uvećano, -ro+u .lanova 2orodi/e uvećale i ,o+e o-ave1e 2re,a n+i,a. Fre-alo +e ,nogo radi4i da -iE isEranio 2e4 us4i+u0 ne ra.una+ući svo+a. Na 4a+ na.in ,o+a slu5-a0 su4ra3n+a revi1i+a0 glavna sku234ina0 rad na 2regledu doku,ena4a i -laga+ne ko+i su sad 2reda ,no, do-ili su i1vanredno va5an 1na.a+ u ,o,e 4ada3n+e, 5ivo4u na 2o1orni/i. @edeo sa, u naslon+a.i i nervo1no na,o4avao na 2rs4 2ar.e vr2/e. K SravoW K odo-ravao ,i +e i1 2ar4era Mrkadi+e Nikola+evi. K 84o 4o +e 2ravo oslo-oIen+e ,i3ića. @ad veru+e, u sve: i u ono 34o radi4e i u ono o .e,u ,isli4e0 ,ada0 u2ravo0 i ne 1na, .i,e +e 1au1e4a va3a ,isao. Gada sa, 2roverio svo+e 4elo0 video sa, da su se ,o+i ,i3ići 2o42uno oslo-odili na2re1an+a0 -e1 ikakvog 4ruda i na2ora sa ,o+e s4rane. ;.evidno0 sa, 2o se-i0 s4vorio se 4reći ,o,ena40 na ko+i sa, 1a-oravio K ,o,ena4 o2ravdan+a ,og seden+a. K @a,o ne 5uri4e K 3a2u4ao ,i +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K 9ogleda+4e unu4arn+i, oko, sve do kra+a. Mko +e 2o4re-no0 uvedi4e novo ?kad -i?0 M ako se u -laga+ni 2o+avi velika gre3kaV K sinulo ,i +e u glavi K Fada ću ,ora4i da 2roveri, kn+ige i doku,en4a. Gako +e 4o u5asnoW Lar ,ogu da savlada, 4akav 1ada4ak sa,... noćuV... =a sa, ,aEinalno 2ogledao na .asovnik. Silo +e .e4iri .asa. 9ana ili noćiV =a sa, 4renu4no do2us4io da -ude ovo 2osledn+e i u1-udio sa, se 1-og 4oga 34o +e kasno. Dns4ink4ivno sa, seo 1a s4o i0 1a-oraviv3i na sve0 gr.evi4o se la4io 2osla. K SravoW K +edva sa, .uo odo-ravan+e Mrkadi+a Nikola+evi.a. @a,o0 +a već nisa, 2oklan+ao 2a5n+e -odren+u0 ;no ,i ni+e -ilo 2o4re-no. =a sa, 5iveo0 +a sa, 2os4o+ao na 2o1orni/iH do-io sa, 2ravo da na n+o+ radi, sve 34o oseća, da 4re-a da radi,. Mli 4o ,i +e -ilo ,alo. U4eo sa, da +o3 2o+a.a, 4e5inu svoga 2olo5a+a i da i1o34ri, 2a5n+u. Foga radi 4re-alo +e une4i novu da4u okolnos40 nai,e0 veliki ,an+ak u nov/u. Z4a da radi,V K u2i4ao sa, se veo,a u1-uIeno. K 9a ode, u kan/elari+uW K odlu.io sa, +urnuv3i u 2redso-l+e. K Mli kan/elari+a +e 1a4vorena K se4io sa, se i vra4io se u gos4insku so-u0 dugo sa, 3e4ao da osve5i, glavu0 1a2alio sa, /igare4u i seo u ,ra.ni ugao da se 2ri-ere,. Preda ,no, su se +avili nekakvi s4rogi l+udi. ;ni su 2roveravali kn+ige0 doku,en4a i -laga+nu. B2ućivali su ,i 2i4an+a0 a +a nisa, 1nao 34a da odgovori, i 1a2e4l+avao sa, se. B2orno o.a+an+e ,i +e s,e4alo da o4voreno 2ri1na, svo+u ne,arnos4. Po4o, su 2isali 1a ,ene sud-onosnu odluku. Povla.ili su se u uglove i ne34o ,eIu so-o, 3a2u4ali. =a sa, s4a+ao sa,0 2os4rani0 2re1ren. La4i,0 saslu3an+e0 sud0 o42u34an+e i1 slu5-e0 2o2is i,ovine0 is4erivan+e i1 s4ana. K :leda+4e0 Na1vanov ni34a ne radi0 a ,i oseća,o kako se kuva u n+e,uW K 3a24ao +e For/ov u.eni/i,a. Foga 4renu4ka ,eni se 1avr4elo u glavi. D1gu-io sa, se u ulo1i0 nisa, sEva4ao gde sa, +a a gde +e li.nos4 ko+u 2reds4avl+a,. 7uke nisu vi3e vr4ele vr2/u0 +a sa, o-a,ro0 ne 1na+ući 34a da 2redu1,e,. Ne seća, se 34a +e dal+e -ilo. @eća, se sa,o kako ,i +e 2os4alo 2ri+a4no i lako da o-avl+a, svako+ake i,2rovi1a/i+e. Cas sa, re3avao da ode, dr5avno, 4u5io/u i +urio u 2redso-l+e0 .as sa, 4ra5io 2ravda+uća doku,en4a 2o svi, or,ani,a i 4ako dal+e i 4ako dal+e0 .ega se sa, ne seća, i 34o sa, 2osle sa1nao i1 2ri.an+a oniE ko+i su 2os,a4rali0 B ,eni se0 kao u -a+/i0 i1vr3io .udo4voran 2reokre4. 7ani+e sa, 5iveo 5ivo4o, ve5-e 4ek 2i2a+ući0 ne sEva4a+ući do kra+a ono 34o se de3ava u n+o+ i u ,eni. @ada0 2ak0 kao da su se o4vorile ?o.i ,o+e du3e? i +a sa, sEva4ao sve do kra+a. @vaka si4nića na 2o1orni/i i u ulo1i do-i+ala +e 1a ,ene drugi 1na.a+. @a1nao sa, osećan+a0 2reds4ave0 sudove0 viIen+a i uloge i svo+a so2s4vena. D1gledalo +e da sa, igrao novi ko,ad. K Fo 1na.i da vi nala1i4e se-e u ulo1i i ulogu u se-i K rekao +e For/ov kada sa, ,u o-+asnio svo+e s4an+e. 7ani+e sa, druk.i+e gledao0 slu3ao i sEva4ao. Fada +e 4o -ila ?verodos4o+nos4 osećan+a? a sada se +avila ?is4ini4os4 s4ras4i?. 7ani+e +e 4o -ila +ednos4avnos4 siro,a3ne Jan4a1i+e0 sada 2ak K +ednos4avnos4 -oga4e Jan4a1i+e. 7ani+e +e ,o+a slo-oda na 2o1orni/i -ila odreIena 4a.ni, grani/a,a

ko+e su o1na.ile uslovnos4i0 a sad +e ,o+a slo-oda 2os4ala 3iroka i s,ela. =a oseća, da će od sada ,o+ s4varala.ki rad u ve5-i ?s2al+ivan+a? -i4i uvek druk.i+i0 kad god ga -ude, 2onavl+ao. Ni+e li 4o ono radi .ega vredi 5ive4i i -i4i glu,a/V 9a li +e 4o nadaEnućeV K Ne 1na,. Pi4a+4e 2siEologe. Nauka ni+e ,o+a s2e/i+alnos4. =a sa, 2rak4i.ar i ,ogu sa,o da o-+asni, kako sa, oseća, u se-i s4varala.ki rad u 4akvi, 4renu/i,a. K Gako ga vi oseća4eV K 2i4ali su ućeni/i. K @a 1adovol+s4vo, ću va, is2ri.a4i0 ali sa,o ne danas0 +er 4re-a 1avr3i4i 2redavan+e. <as .eka+u drugi .asovi. Mrkadi+e Nikola+evi. ni+e 1a-oravio svo+e o-ećan+e i 2o.eo +e .as ovi, re.i,a: K ;davno0 na +edno+ ve.eri kod ,o+iE 2o1nanika0 nada ,no, su o-avili 3al+ivu o2era/i+u. Privukli su velike s4olove: +edan sa 4o-o5n+i, Eirur3ki, ins4ru,en4i,a0 drugi K 2ra1an K ?o2era/ioni?. Pod su 1as4rli kreve4ski, .ar3avi,a0 2rineli su 1avo+e0 lavore0 2osude. ?9ok4ori? su navukli ,an4ile0 a +a K ko3ul+u. ;dneli su ,e na o2era/ioni s4o0 ?,e4nuli ,ara,u? ili0 2ros4o govoreći0 ve1ali ,i o.i. Na+vi3e ,e +e u1ne,iravalo 34o su se ?dok4ori? 2re,a ,eni 2ona3ali 2re4erano ne5no0 kao 2re,a 4e3ko, -olesniku0 i 34o su o1-il+no0 2oslovno0 u1i,ali 3alu i sve 34o se oko nas de3avalo. Fo ,e +e 4oliko 1-un+ivalo da nisa, 1nao kako da se 2ona3a,: da se s,e+e, ili da 2la.e,. Cak ,i +e sinula glu2a ,isao: ?M ako oni od+edno, 2o.nu 1-il+a da sekuV? B1-uIivali su ,e nei1vesnos4 i o.ekivan+e. @luE se na2regao i ni+e ,i ,ogao 2ro,aći nikakav 3u,. Zu,ova +e -ilo ,nogo: uokolo su 3a2u4ali0 si2ali vodu0 1ve/kali Eirur3ki, ins4ru,en4i,a i 2osuda,a0 a 2onekad se .uo veliki lavor kako gr,i kao 2ogre-no 1vono. ?Po.ni,o? K 3a2nuo +e neko da +a .u+e,. Neka +aka ruka ,i +e +ako 2ri4isnula ko5u0 na+2re sa, ose4io 4u2 -ol0 a 1a4i, 4ri u-oda... Nisa, se ,ogao u1dr5a4i i 4rgao sa, se. Ne2ri+a4no su ,i gre-li nadlani/u ne.i, -odl+ikavi, i 4vrdi,0 1ave1ali ruku0 4r.karaliH .ulo se kako 2ada+u 2red,e4i. Na+1ad0 2osle duge 2au1e... 2o.eli su glasno da govore0 da se s,e+u0 da .es4i4a+u0 odve1ali su ,i o.i... i +a sa, video kako na ,o+o+ levo+ ru/i le5i novoroIen.e na2ravl+eno od ,o+e desne ruke uvi+ene u 2elenu. Na nadlani/i su na/r4ali glu2o de4in+e li/e. @ad se +avl+a 2i4an+e: +esu li ,o+a 4ada3n+a 2re5ivl+avan+a -ila 2rava is4ina0 2raćena 2ravo, vero,0 ili -i ono 34o sa, +a iskusio 2ravilni+e -ilo na1va4i ?verodos4o+nos4 osećan+a?. 7a1u,e se0 4o ni+e -ila 2rava is4ina i 2rava vera u n+u. @,en+ivali su se: veru+e, sa ne veru+e,0 2ravo 2re5ivl+avan+e sa ilu1i+o, o n+e,u0 is4ina sa sli.no3ću is4ini. Pri 4o,e +a sa, sEva4io da -i se0 i kad -i u s4vari nada ,no, vr3ili o2era/i+u0 i u s4varnos4i se desilo sa ,no, go4ovo is4o ono 34o sa,0 u 2o+edini, 4renu/i,a0 iskusio dok +e 4ra+ala 3ala. Dlu1i+a +e -ila dos4a sli.na is4ini. B 4ada3n+i, osećan+i,a -ilo +e 4renu4aka 2o42unog 2re5ivl+avan+a0 kada sa, se osećao kao u s4varnos4i. Silo +e0 .ak0 2redosećan+a s4an+a 2red nesves4 K ra1u,e se na sekunde. ;na su 2rola1ila is4o onako -r1o kao 34o su se +avl+ala. Pa i2ak0 ilu1i+a +e os4avl+ala 4raga i sad ,i i1gleda da -i ono 34o sa, 4ada iskusio ,oglo da se desi i u is4insko, 5ivo4u. 84o kako sa, +a 2rvi 2u4 ose4io nagove34a+ onoga s4an+a u ko,e i,a ,nogo 2odsvesnoga i ko+e sad 4ako do-ro 2o1na+e, na 2o1orni/i K 1avr3io +e 2ri.u Mrkadi+e Nikola+evi.. K 9a0 ali 4o ni+e lini+a 5ivo4a0 već nekakvi delovi0 odlo,/i n+eni. K M vi0 ,o5da0 ,isli4e da +e lini+a 2odsvesnoga s4varala34va ne2rekidna ili da glu,a/ na daska,a 2re5ivl+ava sve is4o onako kao i u s4varnos4iV Gad -i 4o -ilo 4ako0 onda .ovekov du3evni i Ji1i.ki organi1a, ne -i i1dr5ao rad ko+i ,u u,e4nos4 s4avl+a u 1ada4ak. Gao 34o već 1na4e0 ,i na 2o1orni/i 5ivi,o e,o/ionalni, sećan+i,a na is4insku realnu s4varnos4. ;na na ,aEove dovede do ilu1i+e realnog 5ivo4a. Po42un0 ne2rekinu4 1a-orav na se-e u ulo1i i a2solu4na0 ne2okole-l+iva vera u ono 34o se de3ava na 2o1orni/i ,ogu se i 2os4ići0 ali sasvi, re4ko. Mi 1na,o 1a 2o+edine ,an+e ili vi3e 4ra+ne 2eriode 4akvoga s4an+a. La sve os4alo vre,e 5ivo4a u ulo1i ko+u igra,o is4ina se s,en+u+e sa sli.no3ću is4ini0 vera se verova4no3ću. Gao kod ,ene 1a vre,e 3al+ive o2era/i+e0 4ako +e i kod Na1vanova u n+egovo, 2osledn+e, i1voIen+u ve5-e ?s2al+ivan+e nov/a? -ilo ,o,ena4a vr4oglavi/e. 9ok su oni 4ra+ali na3i l+udski 5ivo4a sa svo+i, e,o/ionalni, sećan+i4na0 is4o onako kao i 5ivo4i uloga ko+e s,o 4u,a.ili0 4ako su se 4esno 2re2li4ali ,eIu so-o, da se ni+e ,oglo sEva4i4i gde 2o.in+e +edan0 a gde se svr3ava drugi. K Pa 4o i +es4 nadaEnućeW K insis4irao sa, +a.

K 9a0 u 4o,e 2ro/esu i,a ,nogo 2odsvesnoga K 2o2ravio ,e +e For/ov. K M 4a,o gde +e 2odsves40 4a,o +e i nadaEnućeW K La34o vi 4ako ,isli4eV K 1a.udio se For/ov i od,aE se o-ra4io Pu3.inu0 ko+i +e sedeo -li1u n+ega: K Sr1o0 -r1o0 ne ra1,i3l+a+ući0 re/i4e ,i i,e ,a kakvog 2red,e4a ko+i se ovde ne nala1iW K 7udaW K La34o rudaV K Ne 1na,W K Ni +a ?ne 1na,? i niko 4o ?ne 1na?. @a,o 2odsves4 1na 1a34o va, +e 2ru5ila u2ravo 4u 2reds4avu. M vi0 <eselovski0 re/i4e -r1o i,e neke svo+e vi1i+e. K MnanasW K La34o ananasVW Poka1alo se da +e <eselovski nedavno noću i3ao uli/o, i od+edan2u40 ni sa, ne 1na 1a34o0 -e1 ikakvog 2ovoda0 se4io se ananasa. N+e,u se 1a 4renu4ak u.inilo da 4a+ 2lod ras4e na 2al,a,a. D2ak0 2os4o+i nekakva slićnos4 sa 2al,a,a. B s4vari0 li3će ananasa li.i na 2al,ino li3će u ,ini+a4uri0 a kao krl+u34 kora ananasa li.i na koru 2al,inog drve4a. Mrkadi+e Nikola+evi. se u1alud 4rudio da is2i4a u1rok 34o +e 4a 2reds4ava 2ala na 2a,e4 <eselovsko,e. K Mo5da s4e skoro +eli ananasV K Ne K odgovorio +e <eselovski. K Mo5da s4e ,islili na n+egaV K Ni 4o ne. K Lna.i0 os4a+e da odgone4ku 4ra5i,o u 2odsves4i. ; .e,u vi ,isli4eV K o-ra4io se For/ov <+un/ovu. Pre nego 34o +e odgovorio na 2i4an+e0 na3 oso-en+ak +e du-oko,isleno ra1,i3l+ao. Pri 4o,e s2re,a+ući se da odgovori0 on +e0 i sa, ne 2ri,eću+ući0 ,eEani.ki0 o4irao dlanove o 2an4alone. Po4o,0 2rodu5u+ući +o3 na2regnu4i+e da ,isli0 on +e i1 d5e2a i1vukao nekakvu Ear4i+i/u i -ri5l+ivo +e savi+ao i odvi+ao. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rsnuo u s,eE i rekao: K Poku3a+4e svesno da 2onovi4e sve one radn+e ko+e su -ile <+un/ovu 2o4re-ne 2re nego 34o će odgovori4i na ,o+e 2i4an+e. La34o +e on sve 4o u.inioV =edino 2odsves4 ,o5e 1na4i s,isao 4akve -es,isli/e. =es4e li videliV K o-ra4io se ,eni Mrkadi+e Nikola+evi. K @ve 34o su govorili Pu3.in i <eselovski0 sve 34o +e radio <+un/ov de3avalo se -e1 ikakvog nadaEnuća0 2a i2ak +e u n+iEovi, re.i,a i 2os4u2/i,a -ilo ,o,ena4a 2odsves4i. Lna.i0 ona se ,aniJes4u+e ne sa,o u 2ro/esu s4varala34va0 nego i u na+o-i.ni+i, 4renu/i,a E4en+a0 odnosa0 2rilagoIavan+a0 radn+e i 4ako dal+e. Mi s,o u veliko, 2ri+a4el+s4vu sa 2odsve3ću. B realno, 5ivo4u ona se +avl+a na svako, koraku. @vako+ 2reds4avi ko+a se u na,a raIa0 svako, unu4a,+e, viIen+u u ovo+ ili ono+ ,eri 2o4re-na +e 2odsves4. ;ni 2rois4i.u i1 n+e. B svako, Ji1i.ko, i1ra5ava+u unu4arn+eg 5ivo4a0 u svako, 2rilagoIavan+u K u /elini ili deli,i.no K 4akoIe +e skriven ne.u+ni glas 2odsves4i. K Ni34a ne ra1u,e,W K u1-uIivao +e <+un/ov. K M0 ,eIu4i,0 4o +e vrlo 2ros4o: ko +e Pu3.inu 3a2nuo re. ruda0 ko ,u +e 2ru5io 4u 2reds4avuV Go +e rekao <eselovsko, da 2ravi one neo-i.ne 2okre4e ruka,a0 ko ,u +e 2ru5io ,i,iku i in4ona/i+u K +edno, re.i sva n+egova 2rilagoIavan+a ko+i,a +e on i1ra5avao svo+u nedou,i/u 2ovodo, ananasa ko+i ras4u na 2al,a,aV Go,e će svesno 2as4i na 2a,e4 da i1vodi onakve neo.ekivane Ji1i.ke radn+e ko+e +e i1vodio <+un/ov 2re nego 34o će odgovori4i na ,o+e 2i4an+eV ;2e4 iE +e 2odsves4 do3a2nula. K Lna.i K E4eo sa, +a da sEva4i, K svaka 2reds4ava i svako 2rilagoIavan+e +e u ovo+ ili ono+ ,eri 2odsvesnog 2oreklaV K <ećina ,eIu n+i,a K -r1o +e 2o4vrdio For/ov K 84o0 1-og .ega +a i 4vrdi, da s,o ,i u 5ivo4u u veliko, 2ri+a4el+s4vu sa 2odsve3ću. B4oliko +a 5alosni+e 34o ,i 2odsves4 u2ravo 4a,o gde +e ona na+2o4re-ni+a0 u 2o1ori34u0 na s/eni0 nala1i,o re4ko. Po4ra5i4e 2odsves4 u +ako do4erano+0 na-u-ano+0 i1-r-l+ano+0 uigrano+ 2reds4aviW B n+o+ +e sve +edno, 1auvek Jiksirano na glu,a.ki na.in. M -e1 2odsvesnog s4vara+a34va na3e du3evne i organske 2rirode glu,.eva +e igra ra/ionalna0 la5na0 uslovna0 suva0 -e5ivo4na0 Jor,alna. Frudi4e se da na 2o1orni/i 3iroko o4vori4e vra4a s4varalaeko+ 2odsves4iW Neka sve ono 34o 4o,e s,e4a -ude iskl+u.eno0 a ono 34o 2o,a5e u.vr3ćenoW ;da4le +e

glavni 1ada4ak 2siEo4eEnike: doves4i glu,/a u ono sa,oosećan+e u ko,e se u n+e,u rada 2odsvesni s4varala.ki 2ro/es organske 2rirode. Gako će,o svesno doći do onoga 34o0 i1gledalo -i0 2o svo+o+ 2rirodi ni+e 2ris4u2a.no sves4i0 34o +e ?2odsvesno?V Na na3u sreću0 grani/e i1,eIu svesniE i nesvesniE 2re5ivl+avan+a nisu 4ako o34re. Pa ne sa,o 4o: sves4 .es4o da+e 2rava/ u ko,e 2rodu5ava da radi 2odsvesna ak4ivnos4. Fi, svo+s4vo, 2rirode ,i se 3iroko koris4i,o u na3o+ 2siEo4eEni/i. ;no na, da+e ,ogućnos4 da os4vari,o +ednu od glavniE osnova na3eg u,e4ni.kog 2rav/a: G7;L @<8@NB P@DU;F8UNDGB P;@FDLM<MFD P;9@<8@N; @F<M7M6MZF<; :6BMC8<;. Na 4a+ na.in na red dola1i 2i4an+e o 2siEo4eEni/i glu,/a ko+a -udi 2odsvesno s4varala34vo sa,e du3evne organske 2rirode. Mli o 4o,e idući 2u4. 9akle0 ,i će,o danas govori4i o 4o,e kako se kro1 svesnu 2siEo4eEniku i1a1iva u na,a 2odsvesno s4varala34vo organske 2rirode. ; 4o,e va, ,o5e 2ri.a4i Na1vanov ko+i +e 4a+ 2ro/es iskusio na se-i 2riliko, 2onavl+an+a ve5-e ?s2al+ivan+e nov/a? na 2re42osledn+e, .asu. K =a ,ogu sa,o reći da +e u ,ene odnekud i1nenada dole4elo nadaEnuće i da +e ,eni sa,o, nesEva4l+ivo kako sa, igrao. K <i ne4a.no o/en+u+e4e re1ul4a4e .asa. 9esilo se ne34o daleko va5ni+e nego 34o vi ,isli4e. @ila1ak ?nadaEnuća?0 na ko,e se uvek -a1ira+u va3e ko,-ina/i+e K 2ros4a +e slu.a+nos4. M na n+u se ne ,o5e,o osloni4i. Na .asu o ko,e +e re. desilo se0 2ak0 ono na 34o +e ,ogućno osloni4i se. NadaEnuće vas 4ada ni+e 2oEodilo slu.a+no0 već 1a4o 34o s4e ga vi sa,i i1a1vali0 2ri2re,iv3i 1a n+ega neo2Eodno 4le. Fakav re1ul4a4 +e ,nogo va5ni+i 1a na3u glu,a.ku u,e4nos40 1a n+enu 2siEo4eEniku i 1a sa, 2rak4i.an rad. K =a nisa, 2ri2re,ao nikakvo 4lo i ne u,e, 4o da radi,. K odri/ao sa,. K Lna.i0 +a sa, ga ,i,o va3e sves4i 2ri2re,io u va,a. K GakoV GadaV @ve se de3avalo 2o redu kao i uvek: ,i3ići su se oslo-oIavali od na2re1an+a0 ra1,o4rene su da4e okolnos4i0 2os4avl+en +e i is2un+en ni1 1ada4aka i 4ako dal+e0 i 4ako dal+e. K Po42uno 4a.ano. B 4o,e delu ni+e -ilo ni.eg novog. Mli vi nis4e 2ri,e4ili +edan i1vanredno va5an de4al+0 ko+i 2reds4avl+a vrlo veliku i va5nu novos4. ;na se sas4o+i u na+-e1na.a+ni+e, doda4ku0 u ovo,e: +a sa, vas navodio da i1vr3u+e4e i i1raIu+e4e sve s4varala.ke radn+e do 2osledn+e konsekven/e. 84o0 4o +e sve. K Gako 4oV K ra1,i3l+ao +e <+un/ov. K <rlo 2ros4o. 9ovedi4e rad sviE ele,ena4a unu4arn+eg sa,oosećan+a0 2okre4a.a 2siEi.kog 5ivo4a0 osnovne radn+e do nor,alne0 l+udske0 a ne glu,a.ke0 uslovne ak4ivnos4i. Fada će4e u2o1na4i na 2o1orni/i0 u ulo1i0 na+is4ini4i+i 5ivo4 va3e du3evne organske 2rirode. Po1naće4e i u se-i na+is4ini4i+u is4inu 5ivo4a 2reds4avl+ane li.nos4i. Ds4ini se ne ,o5e ne verova4i. M 4a,o gde +e is4ina i vera0 4a,o se sa,o 2o se-i na 2o1orni/i s4vara ?+a +esa,?. =es4e li 2ri,e4ili da se svaki 2u4 kad se oni raIa+u unu4ra0 sa,i od se-e0 ,i,o vol+e glu,/a0 u rad ukl+u.u+e organska 2riroda sa svo+o, 2odsve3ću. Fako +e -ilo odavno sa Na1vanovi,0 2a,4i4e li0 u s/eni ?s2al+ivan+e nov/a?0 4ako +e -ilo s n+i, i na 2re42osledn+e, .asu. Fako se kro1 svesnu 2siEo4eEniku glu,.evu dovedenu do kra+a s4vara 4lo na ko,e će niknu4i 2odsvesni s4varala.ki 2ro/es na3e organske 2rirode. B 4o+ odreIenos4i0 1avr3nos4i o-avl+an+a 2siEo4eEni.kiE na.ina i sas4o+i se i1vanredno va5an doda4ak ono,e 34o va, +e već 2o1na4o u o-las4i s4varala34va. Gad -is4e 1naE koliko +e 4a novos4 va5naW ;234e +e 2ri,l+eno da svaki ,o,ena4 s4varala34va ,ora -i4i nesu,n+ivo ne34o vrlo veliko0 slo5eno0 u1vi3eno. Mli vi 1na4e i1 2re4EodniE ve5-an+a kako na+,an+a radn+a iB osećan+e0 na+,an+i 4eEni.ki na.in do-i+a+u ogro,an 1na.a+ ako su sa,o na 2o1orni/i0 u 4renu4ku s4varala34va0 dovedeni do kra+a0 gde 2o.in+e 5ivo4na0 l+udska is4ina0 vera i ?+a +esa,?. Gada se 4o desi 4ada du3evni i Ji1i.ki a2ara4 glu,.ev na 2o1orni/i radi nor,alno0 2o svi,a 1akoni,a l+udske 2rirode0 2o42uno is4o onako kao u 5ivo4u0 -e1 o-1ira na nenor,alne uslove +avnoga s4varala34va. ;no 34o ise u realno, 5ivo4u 2os4i5e i de3ava sa,o od se-e0 2rirodno0 na 2o1orni/i se 2ri2re,a 2o,oću 2siEo4eEnike. Po,isli4e sa,o: na+ni34avni+a Ji1i.ka ili du3evna radn+a ko+a s4vara ,o,en4e 2rave is4ine i vere0 dovedene do ?+a +esa,?0 s2oso-na +e da s4avi u 2okre4 du3evnu i organsku 2rirodu glu,.evu sa n+eno, 2odsve3ćuW Lar 4o ni+e ne34o novo0 1ar 4o ni+e va5an doda4ak ono,e 34o s4e vi već 1naliV Po42uno su2ro4no neki, nas4avni/i,a0 +a s,a4ra, da se 4re-a 4rudi4i da u.enike 2o.e4nike ko+i .ine 2rve korake na daska,a0

kao vi0 od,aE dovede,o do 2odsves4i. Fo 4re-a 2os4ići već u 2rvo vre,e0 u radu nad ele,en4i,a0 nad unu4arn+i, s/enski, sa,oosećan+e,0 u svi,a ve5-an+i,a. Neka 2o.e4ni/i od,aE u2o1na+u0 ,akar u 2o+edini, 4renu/i,a0 ono -la5eno s4an+e glu,.evo 1a vre,e nor,alnog s4varala34va. Neka se oni u2o1na+u sa 4i, s4an+e, ne sa,o no,inalno0 2o ver-alno, na1ivu0 2o ,r4vo+ i suvo+ 4er,inologili0 ko+a u 2o.e4ku sa,o 2la3i 2o.e4nike0 i 2o so2s4veno, osećan+u. Neka oni na 2oslu 1avole 4o s4varala.ko s4an+e i k n+e,u s4alno 4e5e na daska,a. K =a sEva4a, va5nos4 doda4ka ko+i s4e na, vi sao234ili danas K rekao sa, Mrkadi+u Nikola+evi.u K Mli na,a +e 4o ,alo. Fre-a 1na4i odgovara+uće 2siEo4eEni.ke na.ine i u,e4i koris4i4i se n+i,a. L-og 4oga nas nau.i4e odgovara+ućo+ 2siEo4eEni/i0 da+4e na, konkre4ni+i 2rila1 4o,e. K D1voli4e. Mli vi neće4e od ,ene .u4i ni34a novo. =a ću va, sa,o 2re/i1ira4i ono 34o va, +e 2o1na4o. 8vo va, 2rvog save4a: .i, 2os4igne4e u se-i 2ravilno unu4arn+e s/ensko sa,oosećan+e i ose4i4e da +e 2o,oću 2siEo4eEnike u va3o+ du3i sve s2re,l+eno 1a 2ravilno s4varala34vo i da va3a 2riroda .eka sa,o 2ods4rek da -i se dala na 2osao0 da+4e +o+ 4a+ 2ods4rek. K Gako da ga da,oV K B Ee,i+i0 kad i,a,o s2oru ili sla-u reak/i+u dva+u ras4vora0 doda+e se na+-e1na.a+ni+a koli.ina 4reće odreIene ,a4eri+e ko+a +e ka4ali1a4or da4o+ reak/i+i. Fo +e 1a2r3ka svo+e vrs4e ko+a od+edan2u4 dovodi reak/i+u do kra+a. D vi unesi4e 4akav ka4ali1a4or u vidu neo.ekivane i,2rovi1a/i+e0 de4al+a0 radn+e0 ,o,en4a 2rave is4ine0 sve+edno kakvog K du3evnog ili Ji1i.kog. Neo.ekivanos4 4oga ,o,en4a u1-udiće vas i sa,a 2riroda krenuće u -o+. Fo se desilo 2riliko, 2osledn+eg 2onavl+an+a ve5-e ?s2al+ivan+e nov/a?. Na1vanov +e ose4io u se-i 2ravilno s/ensko sa,oosećan+e i0 kao 34o +e 2osle o-+asnio0 da -i svo+e s4varala.ko s4an+e u.inio in4en1ivni+i,0 uveo +e neo.ekivanu0 4renu4no i,2rovi1a/i+o, s4vorenu da4u okolnos4 o veliko, ,an+ku nov/a. Fa +e 1a,isao -ila 1a n+ega ?ka4ali1a4or?. ?La2r3ka? +e od,aE dovela reak/i+u do kra+a0 4o +es4 do 2odsvesnog s4varala34va du3evne i organske 2rirode. K :de 4re-a 4ra5i4i ?ka4ali1a4ore?V K 2i4ali su u.eni/i. K @vuda. B 2reds4ava,a0 u viIen+i,a0 u sudovi,a0 u osećan+i,a0 u E4en+i,a0 u na+,an+i, du3evni, i Ji1i.ki, radn+a,a0 u novi, si4ni, de4al+i,a 1a,isli uo-ra1il+e0 o-+ek4u s ko+i, se us2os4avl+a odnos0 u neuEva4l+ivi, 2o+edinos4i,a okolnos4i ko+e nas okru5u+u na daska,a0 u ,i1ans/eni. Lar +e ,alo onoga u .e,u ,o5e da se naIe ,ala0 is4inska0 l+udska0 5ivo4na is4ina0 ko+a i1a1iva veru i s4vara s4an+e ?+a +esa,?V K M 34a će se onda desi4iV K 9esiće se 4o da će va, se u glavi 1avr4e4i od nekoliko ,o,ena4a neo.ekivanog i 2unog s4a2an+a 5ivo4a li.nos4i ko+u 2reds4avl+a4e i va3eg so2s4venog 5ivo4a na s/eni. 9esiće se 4o da će4e ose4i4i deliće se-e u ulo1i i uloge u se-i. K M 34a će -i4i 2osleV K ;no 34o sa, va, već govorio: is4ina0 vera0 ?+a +esa,? 2redaće vas vlas4i organske 2rirode i n+ene 2odsves4i. 7ad0 analogan ono, ko+i +e i1vr3io Na1vanov na 2re42osledn+e, .asu0 ,ogućno +e 2onovi4i 2o.in+ući s4varala34vo s ko+i, -ilo ?ele,en4o, s/enskog sa,oosećan+a?. B,es4o da se 2o.ne0 kao Na1vanov0 sa oslo-oIen+e, ,i3ića0 ,ogućno +e o-ra4i4i se 1a 2o,oć u-ora1il+i i da4i, okolnos4i,a0 E4en+u i 1ada4ku0 ako +e on o-+a3n+en0 e,o/i+i ako se sa,a od se-e 1agre+ala0 2reds4avi i suduH ,ogućno +e 2odsvesno ose4i4i u 2i3eevo, delu is4inu i onda se sa,a od se-e s4vara vera i ?+a +esa,?. <a5no +e da u svi, 4i, sluća+evi,a ne 1a-oravi4e doves4i do 2unog0 kra+n+eg o5ivl+avan+a ona+ ele,ena4 sa,oosećan+a ko+i se 2rvi rodio i o5iveo. <i 1na4e da 4re-a o-avi4i 4a+ s4varala.ki rad sa +edni, ele,en4o,0 a svi os4ali će0 2o nera1lu.no+ ve1i ko+a 2os4o+i ,eIu n+i,a0 2oći 1a 2rvi,. @a,o0 svesni na.in -uIen+a 2odsvesnog s4varala34va na3e organske 2rirode ko+i sa, o-+asnio ni+e +edini. Pos4o+i drugi ali danas neću us2e4i da va, ga 2oka5e,. Na iduće, .asu. Zus4ov i Na1vanov K o-ra4io na, se Mrkadi+e Nikola+evi. ula1eći u u.ioni/u K odigra+4e na, 2o.e4ak s/ene =aga i ;4ela0 ali sa,o 2rve Jra1e. Mi s,o se 2ri2re,ili0 odigrali i0 i1gleda0 ne kako -ilo0 nego sa +ako, kon/en4ra/i+o,0 sa 2ravilni, unu4arn+i, s/enski, sa,oosećan+e,. K Ci,e s4e vi sad -ili o-u1e4iV K 2i4ao nas +e For/ov.

K Na+-li5i, 1ada4ko,0 4o +es40 4i, da 2rivu.e, na se-e 2a5n+u Na1vanova K odgovorio +e Pa3a. K M +a sa, -io o-u1e4 4i, da 2ronikne, u re.i Pa3ine0 kao i 4i, da vidi, unu4arn+i, oko, ono o .e,u ,i +e on govorio K o-+asnio sa, +a. K Na 4a+ na.in0 +edan od vas +e 2rivla.io na se-e 2a5n+u drugoga0 1a4o da -i 2rivukao 2a5n+u drugoga0 a drugi se 4rudio da 2ronikne i vidi ono o .e,u su ,u govorili0 1a4o da -i 2roniknuo i video ono o .e,u su ,u govorili. K NeW La34o...V K 2ro4es4ovali s,o ,i. K La4o 34o se sa,o 4o i ,oglo s4vori4i u1 odsus4vo osnovne radn+e i glavnog 1ada4ka ko,ada i uloga. Se1 n+iE +e ,ogućno sa,o 2rivla.i4i 2a5n+u radi 2rivla.en+a 2a5n+e0 ili 2roniknu4i i vide4i radi 2roni/an+a i viIen+a. @ada 2onovi4e ono 34o s4e 4ek odigrali i 1aEva4i4e i iduću s/enu0 u ko+o+ se ;4elo 3ali sa =ago,. B .e,u se sas4o+ao va3 1ada4akV K 2onovo +e 2i4ao For/ov kad s,o 1avr3ili sa igran+e,. K B dol/e Jar nien4e X@la4ko +e ni34a ne radi4i. >Pri,. 2rev.AY K odgovorio sa, +a. K M 34a +e -ilo sa rani+i, 1ada4ko,: ?4rudi, se da sEva4i, sagovornika?V K ;n +e u3ao u novi0 va5ni+i 1ada4ak i u n+e,u se ras4vorio. K @e4i4e se0 2o sve5i, 4ragovi,a0 kako s4e is2unili o-a 1ada4ka i kako s4e govorili ver-alni 4eks4 uloge u 4a dva odigrana 2ar.e4a K 2redlo5io +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K Gako sa, is2un+avao 1ada4ak i 34a sa, govorio u 2rvo, 2ar.e4u K seća, se0 a u drugo, K ne seća, se. K Lna.i0 on se sa, is2un+avao i n+egov 4eks4 se sa, 2o se-i govorio K rekao +e For/ov. K D1gleda K da. K @ada 2onovi4e 34o s4e 4ek odigrali i 1aEva4i4e sledeći deo0 4o +es40 2rvu nedou,i/u -udućeg l+u-o,ornog .oveka. Mi s,o is2unili nared-u i nes2re4no o2redelili na3 1ada4ak re.i,a: s,e+a4i se nad -es,isli/o, =agoviE kleve4an+a. K M 34a +e -ilo sa rani+i, 1ada/i,a: ?sEva4i4i re.i sagovornika? i ?dol/e Jar nien4e?V U4eo sa, da ka5e, da iE +e 2rogu4ao novi0 kru2ni+i 1ada4ak0 ali sa, se 1a,islio i nisa, ni34a odgovorio. K B .e,u +e s4varV Z4a vas +e o,eloV K Fo 34o se na 4o, ,es4u +edna lini+a uloge K lini+a sreće K 2rekida i 2o.in+e nova lini+a K lini+a l+u-o,ore. K ;na se ne 2rekida K 2o2ravio ,e +e For/ov K nego 2o.in+e 2os4e2eno da se 2re2oroIava u ve1i sa 2ro,en+eni, da4i, okolnos4i,a. B 2o.e4ku +e lini+a 2re3la kra4ak 2u4 -la5ens4va ;4ela0 n+egovu 3alu s =ago,0 2o4o, +e do3lo .uIen+e0 nedou,i/a0 su,n+a0 o4klan+an+e nesreće ko+a se 2o+avl+ivalaH onda +e l+u-o,oran .ovek sa, se-e u,irio i vra4io se rani+e, s4an+u -la5ens4va i sreće. Fakve 2ro,ene ras2olo5en+a 1na,o ,i i u s4varnos4i. Fa,o 4akoIe K 5ivo4 4e.e srećno0 2o4o, od+edno, 2rodre su,n+a0 ra1o.aran+e0 -ol i 2onovo se sve i1vedri. Ne 2la3i4e se 4iE 2ro,ena0 na2ro4iv0 voli4e iE0 o2ravdava+4e0 i1o34rava+4e iE kon4ras4i,a. B da4o, 2ri,eru 4o ni+e 4e3ko u.ini4i. Fre-a se se4i4i onoga 34o +e -ilo rani+e u 2o.e4ku l+u-avnog ro,ana ;4ela i 9e1de,one0 4re-a u ,isli,a 2re5ive4i 4u srećnu 2ro3los4 1al+u-l+eniE i 2osle u ,isli,a 2reći kon4ras4u0 sravni4i ga s 4i, u5aso, i 2aklo, ko+i 2rori.e Mavru =ago. K Cega se 4o 4re-a se4i4i i1 2ro3los4iV K o2e4 se 1a2i4ao <+un/ov. K Caro-niE 2rviE susre4a 1al+u-l+eniE u kući Sra-an/i+a0 le2iE 2ri.an+a ;4eloviE0 4a+niE sas4anaka0 o4,i/e neves4e i ven.an+a0 ras4anka u 2rvo+ -ra.no+ noći0 susre4a na Gi2ru 2od +u5ni, sun/e,0 ne1a-oravnog ,edenog ,ese/a. M onda u -udućnos4i... sa,i 2o,isli4e o 4o,e 34a .eka ;4elo u -udućnos4i. K Cega 4o u -udućnos4iV... K @vega onoga 34o se desilo 2o 2akleno+ in4rigi =aga u 2e4o, .inu. Gada se u1,u dve kra+nos4i0 2ro3los4 i -udućnos40 -iće sEva4l+iva 2redosećan+a i nedou,i/a Mavra ko+i +e 2os4ao o2re1an. Fi,e će se o-+asni4i i odnos glu,/a K s4varao/a 2re,a sud-ini .oveka koga on 2reds4avl+a. Goliko -ude +asni+e 2rika1an srećni 2eriod Mavar.evog 5ivo4a0 4oliko će4e sna5ni+e 1a4i, 2reds4avi4i n+egov ,ra.ni kra+. @ad idi4e dal+eW K naredio +e For/ov.

Fako s,o 2ro3li /elu s/enu sve do .uvene 1akle4ve =agove ko+u da+e ne-u i 1ve1da,a: ?Posve4i4i ra1u,0 vol+u0 osećan+e0 sve K slu5-i uvreIenoga ;4ela?. K Mko se 4akav rad o-avi kro1 .i4avu ulogu K o-+a3n+avao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K onda će se ,ali 1ada/i sli4i +edan s drugi, i o-ra1ovaće ni1 kru2niE 1ada4aka. N+iE neće -i4i ,nogo. 7as2oreIeni du5ino, ko,ada0 4i 1ada/i će kao signali u re.no, 2rola1u odreIiva4i lini+u glavne radn+e. La nas +e sada va5no sEva4i4i0 ose4i4i da se 2ro/es u2i+an+a ,aliE 1ada4aka u velike odigrava 2odsvesno. Povela se re. o 4o,e kakav na1iv 4re-a da4i 2rvo, veliko, 1ada4ku. Ni ,i0 2a ni sa, Mrkadi+e Nikola+evi.0 nis,o ,ogli od+edan2u4 da re3i,o 2i4an+e. Bos4alo,0 4o ni+e .udno: is4ini40 5iv0 2rivla.an0 a ne 2ros4o s,i3l+en0 Jor,alan 1ada4ak0 ne dola1i sa, od se-e0 od+edan2u4. ;n se 2os4i5e s4varala.ki, 5ivo4o, na 2o1orni/i0 u 4oku rada na ulo1i. Mi 4a+ 5ivo4 +o3 nis,o u2o1nali i 1a4o na, ni+e 2o3lo 1a ruko, da 2ravilno odredi,o n+egovu unu4arn+u su34inu. Pa i2ak0 neko +e dao nes2re4an na1iv ko+i s,o ,i 2ri,ili 1a4o 34o nis,o i,ali -ol+i: ?Eoću da o-o5ava, 9e1de,onu K idealnu 5enuH Eoću da +o+ slu5i, i da +o+ 2osve4i, /eo svo+ 5ivo4?. Gad sa, 1aronio u 4a+ veliki 1ada4ak i o5iveo ga na svo+ na.in0 sEva4io sa, kako ,i +e on 2o,ogao da u se-i naIe, 2odlogu .i4ave s/ene i 2o+edine 2ar.adi uloge. Fo sa, ose4io kada sa, u +edno, ,o,en4u igre u2erio 2a5n+u na 2os4vl+eni kra+n+i /il+: ?o-o5avan+e 9e1de,one K idealne 5ene?. ;krećući se kra+n+e, /il+u od svo+iE rani+iE ,aliE 1ada4aka0 ose4io sa, kako na1ivi0 ko+i su i, da4i rani+e0 gu-e s,isao i svo+u na,enu. 8vo0 na 2ri,er: u1,i,o 2rvi 1ada4ak K ?4rudi4i se da sEva4i, ono 34o govori =ago?. Ce,u +e 2o4re-an 4a+ 1ada4akV Ne 1na,. La34o se 4rudi4i kada +e sve +asno: ;4elo +e 1al+u-l+en0 ,isli sa,o na 9e1de,onu0 Eoće da govori sa,o o n+o+. La4o ,u +e svako 2i4anie i svako li.no sećan+e na n+egovu dragu 2o4re-no i .ini ga radosni,. La34oV La4o 34o ?on o-o5ava 9e1de,onu K idealnu 5enu0 1a4o 34o Eoće da +o+ slu5i i da +o+ 2osve4i /eo svo+ 5ivo4?. B1,i,o Irugi 1ada4ak K ?dol/e Jar nien4e?. D 4a+ 1ada4ak ni+e 2o4re-an0 .ak +e neis4ini4: govoreći o svo+o+ drago+0 Mavar .ini ono 34o +e 1a n+ega na+va5ni+e. 34o ,u +e neo2Eodno. La34oV Pa 1a4o 34o ?on o-o5ava 9e1de,onu K idealnu 5enu0 1a4o 34o Eoće da +o+ slu5i i da +o+ 2osve4i /eo svo+ 5ivo4?. Posle 2rve kleve4e =agove ,o+ ;4elo0 kako ga +a sEva4a,0 1as,e+ao se. N+e,u +e 2ri+a4no sa1nan+e da nikakva l+aga ne ,o5e 2o4a,ne4i kris4alnu .is4o4u n+egove -ogin+e. Fo u-eIen+e dovelo +e Mavra do i1vanrednog ras2olo5en+a i +o3 vi3e 2o+a.alo n+egovo divl+en+e 2re,a n+o+. M 1a34oV Pa 1a4o 34o ?on o-o5ava 9e1de,onu K idealnu 5enu? i 4ako dal+e. =a sa, sEva4io sa kakvo, se 2os4e2eno3ću u n+e,u raIa l+u-o,ora0 kako ne2ri,e4no sla-i n+egovo uveren+e u ideal0 kako ras4e i +a.a sa1nan+e da +e n+egova draga dvoli.na0 ra1vra4na0 lukava kao 1,i+a0 odvra4na 5ivo4in+a u anIelsko, o-liku. K M 34a +e -ilo sa rani+i, 1ada/i,aV K 2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K N+iE +e 2rogu4ala -riga o 2ro2alo, idealu. K Gakav se 1akl+u.ak ,o5e i1ves4i i1 dana3n+eg eks2eri,en4aV Gakav +e re1ul4a4 .asaV K u2i4ao +e Mrkadi+e Nikola+evi. K 7e1ul4a4 +e 4o 34o sa, 2ri,orao i1voIa.e s/ene ;4ela i =aga da u2o1na+u u 2raksi 2ro/es ko+i, veliki 1ada/i u2i+a+u ,ale. B 4o,e ne,a ni.eg novog. Ponovio sa, ono 34o sa, govorio rani+e0 kad +e -ilo re.i o 2ar.adi i 1ada/i,a0 ili o glavno, 1ada4ku0 ili o osnovno+ radn+i. <a5no i novo +e ne34o drugo: Na1vanov i Zus4ov iskusili su na se-i kako glavni0 kra+n+i /il+ s4varala34va odvla.i 2a5n+u od na+-li5eg0 kako se ,ali 1ada/i gu-e i1 o-las4i 2a5n+e. Fi 1ada/i 2os4a+u 2odsvesni i sa,i so-o, se 2re4vara+u i1 sa,os4alniE u 2o,oćne0 vodeći nas veliki, 1ada/i,a. Na1vanov i Zus4ov 1na+u sad da0 34o +e du-l+e0 3ire i 1na.a+ni+e o1na.en kra+n+i /il+0 4o on 2rivla.i vi3e 2a5n+e na se-e0 4o se ,an+e ,ogućnos4i da+e -liski,0 2o,oćni,0 ,ali, 1ada/i,a. ;s4avl+eni sa,i se-i0 4i ,ali 1ada/i0 2rirodno0 2rela1e 2od voIs4vo organske 2rirode i n+ene 2odsves4i. K Gako s4e rekliV K u1ne,irio se <+un/ov. K =a ka5e,: kada se glu,a/ 2reda o1na.eno, veliko, 1ada4ku0 on sav ula1i u n+ega. La 4o vre,e ni34a ne s,e4a organsko+ 2rirodi da de+s4vu+e slo-odno0 2o svo,e naEoIen+u0 saglasno sa svo+i, organski, 2o4re-a,a i 4e5n+a,a. Priroda u1i,a 2od svo+e voIs4vo sve ,ale 1ada4ke ko+i su os4ali -e1 nad1ora i 2o,oću n+iE 2o,a5e glu,/u da 2riIe kra+n+e,0 veliko, 1ada4ku 1a ko+i se ve1ala sva 2a5n+a i sves4 s4varao.eva. Lakl+u.ak dana3n+eg .asa +e 9M @B <86DGD LM9M\D =89N; ;9 NM=S;6=DU P@DU;F8UNDCGDU @789@FM<M0 G;=M MD F7MaDM; 9M SD@M; P;@789N; BFD\M6D NM 9BZ8<NB D ;7:MN@GB P7D7;9B @M N=8N;M P;9@<8ZbB.

Posle dos4a dugog ra1,i3l+an+a0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K Po42uno is4o onakvo 2reo-raćan+e ko+e s4e vi ,alo2re 2os,a4rali na ,ali, 1ada/i,a0 de3ava se i sa veliki, 1ada/i,a0 .i, i, se na .elu +avi sveo-uEva4ni glavni 1ada4ak ko,ada. @lu5eći n+e,u0 veliki 1ada/i se 4akoIe 2reo-raća+u u 2o,oćne. D oni 4akoIe 2os4a+u s4e2eni/e ko+e nas vode osnovno,0 sveo-uEva4no, kra+n+e, /il+u. Gada glu,.eva 2a5n+a u /elini -ude 1aEvaćena glavni, 1ada4ko,0 onda se veliki 1ada/i 4akoIe os4varu+u u veliko+ ,eri 2odsvesno. ;snovna radn+a0 kao 34o va, +e 2o1na4o0 s4vara se i1 duga.kog ni1a velikiE 1ada4aka. B svako, od n+iE i,a ogro,an -ro+ ,aliE 1ada4aka0 ko+i se 2odsvesno os4varu+u. @ada se 2os4avl+a 2i4an+e: koliko +e ,o,ena4a 2odsvesnog s4varala34va skriveno u /elo+ glavno+ radn+i ko+a se 2rovla.i kro1 .i4av ko,ad od 2o.e4ka do kra+aV D1gleda da iE i,a ogro,an -ro+. ;snovna radn+a +e ,oćno 2okre4a.ko sreds4vo0 ko+e ,i 4ra5i,o da -is,o u4i/ali na 2odsves4. 7a1,isliv3i ,alo0 For/ov +e 2rodu5io: K Mli se osnovna radn+a ne s4vara sa,a 2o se-i. @naga n+ene s4varala.ke 4e5n+e +e ne2osredno 1avisna od 2rivla.nos4i glavnog 1ada4ka. :lavni 1ada4ak 4akoIe kri+e u se-i 2okre4a.ka svo+s4va0 ko+a 2ods4i.u raIan+e 2odsvesniE ,o,ena4a u s4varala34vu. 9oda+4e n+iE oni,a ko+i su roIeni i ko+i se skriva+u u osnovno+ radn+i i onda će4e sEva4i4i da su na+,oćni+i 2okre4a.i u -uIen+u 2odsvesnoga s4varala34va organske 2rirode glavni 1ada4ak i osnovna radn+a. Neka n+iEovo 2o42uno o-uEva4an+e u na+du-l+e, i na+3ire, s,islu re.i0 2riliko, svakog s/enskog s4varala34va0 -ude glavni san svakog glu,/a s4varao/a. Mko se 4o desi0 os4alo će 2odsvesno o-avi4i sa,a .udo4vorna 2riroda. Na 4a+ na.in će svaka 2reds4ava0 svako 2onovl+eno s4varala34vo0 -i4i i1vr3eno ne2osredno0 iskreno0 is4ini4o0 a 34o +e glavno0 neo.ekivano ra1novrsno. Fek 4ada -iće ,ogućno s2as4i se u u,e4nos4i od 1ana4a0 od 3a-lona0 od 4rikova0 od svako+akiE nanosa odvra4nog ko,edi+a34va. Fek će se 4ada na 2o1orni/i +avi4i 5ivi D+udi0 a oko n+iE 2ravi 5ivo4 o.i3ćen od svega onoga 34o 2rl+a u,e4nos4. Fa+ 5ivo4 će se raIa4i skoro 2onovo svakoga 2u4a 2riliko, svakog 2onavl+an+a s4varala34va. ;s4a+e ,i da va, 2osave4u+e, da neu,orno koris4i4e glavni 1ada4ak kao 1ve1du vodil+u. Fada će se i .i4ava osnovna radn+a ko,ada i uloge is2uni4i lako0 2rirodno i u veliko+ ,eri 2odsvesno. Posie nove 2au1e0 For/ov +e 2rodu5io: K @li.no ono,e kako glavni 1ada4ak i osnovna radn+a gu4a+u sve velike 1ada4ke i .ine iE 2o,oćni,a0 4ako is4o glavni 1ada4ak i osnovna radn+a /elog 5ivo4a .ovekaglu,/a gu4a+u glavne 1ada4ke ko,ada i uloga u n+egovo, re2er4oaru. ;ni 2os4a+u 2o,oćna sreds4va0 s4e2eni/e ka os4varivan+u glavnog /il+a 5ivo4a. K =e li 4o do-ro 1a 2reds4avuV K su,n+ao +e Zus4ov. K 7Iavo +e ako 2reovlaIu+e ra1u,ska s4rana0 a do-ro kada se u4i.e 2o,oću u,e4ni.kiE sreds4ava. @ada s4e sa1nali 34a +e 4o svesna 2siEo4eEnika. ;na u,e da s4vara na.ine i 2ovol+ne 2ogod-e 1a s4varala.ki rad 2rirode i n+ene 2odsves4i. 7a1,i3l+a+4e o 4o,e 34a -udi na3e 2okre4a.e 2siEi.kog 5ivo4a0 ra1,i3l+a+4e o unu4arn+e, s/ensko, sa,oosećan+u0 o glavno, 1ada4ku i osnovno+ radn+i0 +edno, re.+u o sve,u 34o +e 2ris4u2a.no sa1nan+u. Po,oću n+iE u.i4e se da s4vara4e 2ovol+no 4lo 1a 2odsves4an rad na3e glu,a.ke 2rirode. Mli nikada ne 2o,i3l+a+4e i ne idi4e direk4ni, 2u4e, ka nadaEnuću radi sa,og nadaEnuća. Fo odvodi sa,o u Ji1i.ke ,uke i u o-rnu4e re1ul4a4e. ;si, svesne 2siEo4eEnike0 ko+a 2ri2re,a 4lo 1a 2odsvesno s4vara+a34vo0 ,i se na 2o1orni/i .es4o sre4a,o s 2ros4o, slu.a+no3ću. D n+o,e 4re-a u,e4i koris4i4i se0 ali +e 1a4o 2o4re-na odgovara+uća 2siEo4eEnika. 8vo0 na 2ri,er: Malol+e4kova0 se4i4e se va3eg ?@2asava+4eW? na 2ro-no+ 2reds4avi i is2ri.a+4e 34a s4e ose4ili 1a ono nekoliko sve4liE 4renu4aka. Malol+e4kova +e ću4ala0 verova4no 1a4o 34o +o+ +e os4alo +o3 neko 1-rkano sećan+e na 2rvu 2reds4avu. K Poku3aću da se u,es4o vas se4i, onoga 34o +e 4ada -ilo K 2ri3ao +o+ +e u 2o,oć Mrkadi+e Nikola+evi.. K @iro4i/u ko+u s4e vi 2reds4avl+ali i1-a/ili su na 2us4u uli/u0 a is4ovre,eno su vas0 u.eni/u Malol+e4kovu0 i1gurali sa,u na ogro,an 2ros4or 2ra1ne 2o1orni/e0 2red s4ra3nu .el+us4 /rnog o4vora 2or4ala. @4raE od 2ra1nine i sa,oće kod siro4i/e i kod u.eni/e 2o.e4ni/e 2o,e3ali su se +edan s drugi,0 2o34o su sli.ni i -liski. :leda+ući u 2ra1no+ 2o1orni/i 2ra1nu uli/u0 a u so2s4veno+ sa,oći sa,oću siro4i/e i1-a.ene i1 kuće0 vi s4e kriknuli ?@2asava+4eW? sa 4akvi, ne2osredni, i

iskreni, s4raEo, kakav ,i 1na,o sa,o u realno+ s4varnos4i. Sila +e 4o slu.a+na ali srećna 2odudarnos4 2o sli.nos4i i -liskos4i uslova. Dskusan glu,a/0 sa odgovara+ućo, 2siEo4eEniko,0 koris4io -i se u svo+o+ u,e4nos4i srećno, slu.a+no3ću. ;n -i u,eo da 2reradi s4raE .ovekaKglu,/a u s4raE .ovekaKuloge. Mli +e u va,a0 1-og 4oga 34o nis4e i,ali iskus4va i 2siEo4eEnike0 .ovek 2o-edio glu,i/u. <i s4e i1neverili s4varala34vo0 2rekinuli igru i sakrili se i1a kulisa. La4i, se Mrkadi+e Nikola+evi. o-ra4io ,eni i rekao: K 9a nis4e i vi ose4ili ovo s4an+e o ko,e s,o sad govoriliV 9a li se i va,a na 2o1orni/i ni+e desila slu.a+na 2odudarnos4 sa ulogo, 2o sli.nos4i i -liskos4iV K =a ,isli, u s/eni ?Grvi0 =ago0 krviW? K 9a K slo5io se For/ov. K @e4i,o se Z4a se 4ada desilo. K Na+2re0 +a sa, kriknuo re.i i1 uloge ne u i,e ;4ela0 već u svo+e i,e K sećao sa, se +a. Mli 4o +e -io krik o.a+an+a 2ro2alog glu,/a. Mo+ +auk odnosio se na ,ene0 ali +e on u.inio da se se4i, ;4ela0 da se se4i, 4u5ne Pu3.inove 2ri.e o Mavrovo+ l+u-avi 2re,a 9e1de,oni. =a sa, svo+e o.a+an+e .ovekaKglu,/a u1eo kao o.a+an+e .ovekaKuloge0 4o +es40 ;4ela. Fa dva o.a+an+a su se is2re2lela u ,o+o+ sves4i i +a sa, i1govorio re.i 4eks4a ne 1na+ući u .i+e iE i,e govori,. K <rlo +e ,ogućno da se 4ada dogodilo ne34o kao 2odudarnos4 2o sli.nos4i i -liskos4i K odlu.io +e For/ov. Posle 2au1e Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2rodu5io: K Mi u 2rak4i.no, radu i,a,o 2osla ne sa,o sa slu.a+nos4i,a 4e vrs4e. Ces4o u konven/ionalni 5ivo4 na 2o1orni/i kao da ule4i i1 2ravog realnog 5ivo4a o-i.an s2ol+ni slu.a+0 ko+i ne,a ni.eg 1a+edni.kog sa ko,ado,0 ulogo, i 2reds4avo,. K Z4a +e 4o s2ol+ni slu.a+V K u2i4ali su u.eni/i. K 7e/i,o0 na 2ri,er0 ona neo.ekivano 2ala ,ara,a ili s4oli/a o ko+o+ sa, va, +edno, govorio. Mko su glu,/i ko+i se nala1e na 2o1orni/i ose4l+ivi0 ako se ne 2la3e 4oga slu.a+a i ne od-a/e ga0 već0 na2ro4iv0 unesu ga u ko,ad0 onda će on 1a n+iE -i4i ka,er4on. ;n će da4i is4insku 5ivo4nu no4u u konven/ionalno+ glu,a.ko+ la5i na 2o1orni/i0 on će 2odse4i4i na 2ravu is4inu0 2ovući će 1a so-o, .i4avu lini+u ko,ada i u.iniće da na 2o1orni/i 2overu+e,o i ose4i,o ono 34o 1ove,o ?+a +esa,?. @ve 4o 1a+edno dove3će glu,/a do 2odsvesnog s4varala34va n+egove 2rirode. D 2odudarnos4i,a i slu.a+evi,a na 2o1orni/i 4re-a se koris4i4i ,udro0 ne 2ro2u34a4i iE0 vole4i iE0 ali na n+i,a ne osniva4i svo+e s4varala.ke ko,-ina/i+e. Fo +e sve 34o va, +a ,ogu reći o svesno+ 2siEo4eEni/i i o slu.a+nos4i,a ko+e -ude 2odsvesno s4varala34vo. Gao 34o vidi4e0 ,i +o3 nis,o -oga4i u odgovara+ući, svesni, na.ini,a. B 4o+ o-las4i 4re-a +o3 ,nogo da radi,o i da 4ra5i,o. B4oliko vi3e val+a da /eni,o ono 34o s,o već na3li. Na dana3n+e, .asu +a sa, do kra+a sagledao0 sEva4io sve i 2os4ao na+odu3evl+eni+i 2oklonik ?sis4e,a?. =a sa, video kako i1 svesne 4eEnike 2rois4i.e 2odsvesno s4varala34vo0 ko+e sa,o nadaEn+u+e. Fo se desilo ovako: 9i,kova +e odigrala ve5-u ?sa naEo.e4o,?0 ko+u +e nekada 4ako i1vanredno davala Malol+e4kova. Fre-a 1na4i o4kud kod 9i,kove 4akvo sau.e3će 2re,a s/ena,a sa de/o, kao 34o su ?s/ene sa 2elena,a? i1 ?Sranda? i nova ve5-a: ona +e nedavno i1gu-ila +edinog0 o-o5avanog sina. :ovorili su ,i o 4o,e u 2overen+u0 kao o glasovi,a ko+i se 3ire. Mli danas0 dok sa, gledao kako ona igra ve5-u0 -ilo ,i +e +asno da +e 4o is4ina. 9ok +e igrala0 su1e su +o+ 2o4o/i,a 4ekle i1 o.i+u0 a ,a4erinska ne5nos4 9i,kove u.inila +e da se ona+ ko,ad drve4a ko+i +e 1a,en+ivao de4e 1a nas0 gledao/e0 2re4vori u 5ivo -iće. B s4oln+aku0 ko+i +e 2reds4avl+ao 2elene0 ,i s,o osećali de4e. Gada +e do3ao 4renu4ak s,r4i0 ve5-a +e ,orala -i4i 2rekinu4a0 da -i se i1-egla ka4as4roJa: 4ako +e 9i,kova -urno 2re5ivl+avala. @vi su -ili 2o4reseni. Mrkadi+e Nikola+evi. +e 2lakao0 Dvan Pla4onovi. i svi ,i K 4akoIe. ; kakvi, se 2okre4a.i,a0 lini+a,a0 2ar.adi0 1ada/i,a0 Ji1i.ki, radn+a,a ,o5e govori4i kada se is2ol+i 2ravi 5ivo4W K 84o va, 2ri,era o 4o,e kako s4vara 2riroda0 2odsves4W K govorio +e For/ov odu3evl+eno. ;ne s4vara+u s4rogo 2o 1akoni,a na3e u,e4nos4i0 +er 4i 1akoni nisu i1,i3l+eni0 već na, iE +e dala sa,a 2riroda. Mli 4akvo ?nai4i+e? ne +avl+a na, se svakoga dana. 9rugi 2u4 ,o5e da ne doIe0 a onda... K Ne0 doći ćeW K u1viknula +e u eks4a1i 9i,kova0 ko+a +e slu.a+no .ula ra1govor. Gao -o+eći se da +e

ne na2us4i nadaEnuće0 ona +e 2o5urila da 2onovi 4ek odigranu ve5-u. Z4edeći ,lade nerve0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e E4eo da +e 1adr5i0 ali se ona sa,a 1aus4avila0 +er +o+ ni34a ni+e us2evalo. K Pa0 34a će,oV K u2i4ao +e For/ov K ;d vas će se u-uduće 4ra5i4i da do-ro igra4e ne sa,o 2rvu0 nego i sve os4ale 2reds4ave. Dna.e će ko,ad ko+i +e i,ao us2eEa na 2re,i+eri 2ro2as4i na drugi, 2reds4ava,a i neće ,oći vi3e da 2rivla.i gledao/e. K NeW Meni +e sa,o 2o4re-no da ose4i,0 a 4ada ću 1aigra4i K 2ravdala se 9i,kova. K ?Gad ose4i, 1aigraćuW? K s,e+ao se For/ov K Pa 1ar 4o ni+e is4o kao kad -i se reklo: ?Gad nau.i, da 2liva,0 2o.eću se ku2a4i?V =a sEva4a, da -is4e vi E4eli od+edan2u4 da doIe4e do osećan+a. 7a1u,e se0 4o +e na+-ol+e. Gako -i -ilo le2o kad -i .ovek ,ogao +edno, 1auvek da naIe odgovara+uću 4eEniku 2o,oću ko+e će 2onavl+a4i us2elo 2re5ivl+avan+e. Mli se osećan+e ne ,o5e Jiksira4i. ;no0 kao voda0 2rola1i i1,eIu 2rs4i+u... L-og 4oga0 E4eli ne E4eli0 ,ora,o 4ra5i4i 2ou1dani+i na.in da -is,o u4i/ali na n+ega i da -is,o ga u4vrdili. D1a-eri4e ko+i va, dragoW Na+2ris4u2a.ni+i i na+lak3i +e Ji1i.ka radn+a0 ,ala is4ina0 ,ali ,o,en4i vere. Mli na3a i-1enovka sa odvra4no3ću od-i+a sve 34o +e Ji1i.ko u s4varala34vu. Mi s,o 2re4resali sve 2u4ove ko+i,a ,o5e ići glu,a/: i 2ar.ad0 i unu4arn+e 1ada4ke0 i 1a,isao uo-ra1il+e. Mli su se svi oni 2oka1ali nedovol+no 2rivla.ni0 ,alo 2ou1dani i ,alo 2ris4u2a.ni. Ma koliko da se 9i,kova nećkala0 ,a koliko da +e i1-egavala Ji1i.ke radn+e0 na kra+u kra+eva ,orala +e da se 1aus4avi na n+i,a0 +er ni34a -ol+e ni+e ,ogla da 2redlo5i. For/ov +o+ +e -r1o 2oka1ao 2u4. Pri 4o,e on ni+e 4ra5io nove Ji1i.ke radn+e. ;n se 4rudio da +e navede da 2onovi one radn+e ko+e +e ona sa,a in4ui4ivno na3la i 4ako s+a+no os4varila. 9i,kova +e do-ro igrala0 sa is4ino, i vero,. Mli 1ar se 4akvo i1voIen+e ,o5e u2oredi4i sa oni, 34o +e -ilo 2rvi 2u4V Mrkadi+e Nikola+evi. +o+ +e rekao ovako: K <i s4e igrali divno0 sa,o ne onu ve5-u ko+a va, +e odreIena. <i s4e 2ro,enili o-+eka4. =a sa, vas ,olio da ,i odigra4e s/enu sa 5ivi, naEo.e4o,0 a vi s4e ,i dali s/enu sa ,r4vi, 2ar.e4o, drve4a u s4oln+aku. <a3e Ji1i.ke radn+e -ile su 1a n+ega 2ode3ene: vi s4e ve34o0 iskusno, ruko, 1avi+ali ko,ad drve4a. Mli negovan+e 5ivog de4e4a 4ra5i ,noge 2o+edinos4i ko+e s4e vi sada od-a/ili. Fako0 na 2ri,er0 2rvi 2u40 2re nego 34o s4e 2o.eli da uvi+a4e u 2elene novoroIen.e ko+e s4e 1a,i3l+ali0 vi s4e ,u is2ravl+ali ru.i/e i no5i/e0 ose4ili s4e iE0 o-asuli 2ol+u2/i,a sa l+u-avl+u0 ne34o ne5no s4e govorili0 s,e3eći se0 sa su1a,a u o.i,a. Fo +e -ilo dirl+ivo. Mli sad s4e 4e de4al+e 2ro2us4ili. Pa i ra1u,l+ivo K ko,ad drve4a ne,a ni no5i/a ni ru.i/a. Prvi 2u40 u,o4ava+ući glavi/u 1a,i3l+enog ,ali3ana0 vi s4e se ,nogo -rinuli o 4o,e da ,u ne 2ri4isne4e o-ra3.iće i -ri5l+ivo s4e iE is2ravl+ali. B,o4av3i u 2elene novoroIen.e0 vi s4e dugo s4a+ali nad n+i, i kao ki3a 2lakali od ,a4erinske rados4i i 2onosa. Ua+de da is2ravi,o gre3ke. Ponovi4e ,i ve5-u sa de4e4o,0 a ne sa ko,ado, drve4a. 7adeći dugo sa For/ovi, na ,ali, Ji1i.ki, radn+a,a0 9i,kova +e na+1ad sEva4ila i se4ila se svesno onoga 34o +e nesvesno .inila 2riliko, 2rvog i1voIen+a... ;se4ila +e de4e0 i su1e su +o+ sa,e 2o4ekle i1 o.i+u. K 84o va, 2ri,era kako 2siEo4eEnika i Ji1i.ka radn+a u4i.u na osećan+eW K u1viknuo +e Mrkadi+e Nikola+evi. kad +e 9i,kova 1avr3ila igru. K =es40 +es4 K ka1ao sa, +a ra1o.aranoH ali 9i,kova ni ovog 2u4a ni+e -ila u1-uIena0 2a nis,o ni vi ni +a 1a2lakali. K Ni+e 4o nesrećaW K u1viknuo +e For/ov K Gada +e 4lo +edan2u4 2ri2re,l+eno i kad +e u glu,i/i o5ivelo osećan+e0 u1-uIen+e će doći0 sa,o 4re-a naći do n+ega 2u4 u o-liku 1ada4ka ko+i 1a2al+u+e0 ,agi.nog ?kad -i?0 ili drugog ?ka4ali1a4ora?. @a,o 9i,kova ne 4re-a da kida svo+e ,lade nerve. Bos4alo,... K rekao +e on 2osle kra4kog ra1,i3l+an+a i o-ra4io se 9i,kovo+: K Z4a -is4e vi sada u.inili sa 2ar.e4o, drve4a uvi+eni, u s4oln+ak kad -iE va, +a dao ovakvo ,agi.no ?kad -i?V La,isli4e da s4e rodili de4e0 +ednog divnog ,ali3ana. <i s4e ve1ani 1a n+ega na+većo, l+u-avl+u... Mli... Gro1 nekoliko ,ese/i on +e i1nenadno u,ro. <i s4e i1gu-ili vol+u na 5ivo4. Mli se sud-ina0 evo0 sa5alila na vas. <i s4e na3li -e-u0 4akoIe ,u3kar.ića0 i +o3 le23eg nego 34o +e -io ona+ 2rvi. Me4ak +e 2ogodio u sr/e /il+aW Fek 34o +e Mrkadi+e Nikola+evi. 1avr3io i1lagan+e svo+e 1a,isli0 kad se 9i,kova od+edan2u4 ras2lakala nad 2ar.e4o, drve4a 1avi+eni, u s4oln+ak... i u1-uIen+e se 2onovilo udvo+eno, snago,. =a sa, 2ri4r.ao Mrkadi+u Nikola+evi.u da ,u o-+asni, 4a+nu onoga 34o se desilo: 2a on +e 2ogodio

s4varnu dra,u 9i,kove. For/ov se uEva4io 1a glavu0 2o4r.ao 2re,a ra,2i da 1aus4avi nesrećnu ,a+ku0 ali se 1aneo oni, 34o +e ona radila na s/eni i ni+e se ,ogao odlu.i4i da 2rekine n+enu igru. Gad +e ve5-a 1avr3ena0 kad su se svi u,irili i u4rli su1e0 +a sa, 2ri3ao Mrkadi+u Nikola+evi.u i 2ri,e4io: K Ne nala1i4e li vi da +e 9i,kova sada 2re5ivl+avala ne +ednu 1a,isao uo-ra1il+e0 već s4varnos40 4o +es40 svo+ li.ni0 l+udski0 svakida3n+i -olV L-og 4oga0 ono 34o se desilo na 2o1orni/i0 2o ,o,e ,i3l+en+u0 4re-a u1e4i kao re1ul4a4 slu.a+nos4i0 2odudarnos4i0 a ne kao 2o-edu nad glu,a.ko, 4eEniko,0 ne kao s4varala34vo0 ne kao u,e4nos4. K M ono 34o +e radila 2rvi 2u4 -ila +e u,e4nos4V K u2i4ao ,e +e For/ov. K 9a K 2ri1nao sa, +a. K ;no +e -ila u,e4nos4. K La34oV K La4o 34o se ona sa,a0 2odsvesno0 se4ila svog li.nog -ola i o5ivela n+i,e. K Lna.i0 sva nesreća +e u 4o,e 34o sa, +a 2o,enuo i rekao +o+ ono 34o se nala1i u n+eno, e,o/ionalno, 2a,ćen+u0 a ona sa,a ni+e na3la 4o u se-i kao 2ro3li 2u4. Ne vidi, ra1liku u 4o,e da li sa, glu,a/ vaskrsava u se-i svo+a 5ivo4na sećan+a0 ili on 4o .ini o2o,enu4 neki, s4rani, li/e,. <a5no +e 4o da sećan+e o.uva i da 2ri da4o, 2ods4reku o5ivi ono 34o +e 2re5ivl+eno. Ne ,o5e se ne verova4i organski svi, svo+i, 4elesni, i du3evni, -iće, ono,e 34o se nala1i u so2s4veno, sećan+u. K 9o-ro0 re/i,o da +e 4ako. Mli vi ,ora4e 2ri1na4i da +e 9i,kova o5ivela sada ne od Ji1i.kiE 1ada4aka0 ne od is4ine i vere0 nego od ,agi.nog ?kad -i?0 ko+e s4e +o+ vi do3a2nuli. K M 1ar +a 4o odri.e,V K 2rekinuo ,e +e Mrkadi+e Nikola+evi.. K @va +e s4var go4ovo uvek u2ravo u 1a,isli uo-ra1il+e i u ,agi.no, ?kad -i?. Mli +e sa,o 2o4re-no na vre,e uves4i ?ka4ali1a4or?. K M kad 4oV K 8vo kadW Ddi4e i 1a2i4a+4e 9i,kovu da li -i n+u 1a2alilo ,o+e ,agi.no ?kad -i? da sa, +o+ ga +a dao rani+e0 dok +e ona kao u drugo, igran+u Eladno 1avi+ala drvo u .ar3av0 dok +o3 ni+e osećala ni no5i/e ni ru.i/e naEo.e4a0 dok iE ni+e i1l+u-ila: dok ni+e uvila u 2elene u,es4o naka1nog 2ar.e4a drve4a 5ivo i 2rekrasno -iće ko+i, +e ona 1a,enila drvo. =a sa, uveren da -i do 4oga 2reo-raćan+a ,o+e 2oreIen+e 2rl+avog drve4a s n+eni, 2rekrasni, ,ali3ano, n+u sa,o uvredilo. 7a1u,e se0 ona -i se ras2lakala od slu.a+ne 2odudarnos4i ,o+e 1a,isli sa ono, 2a4n+o, ko+u +e u 5ivo4u ose4ila. Fo -i +e 5ivo 2odse4ilo na sinovl+evu s,r4. Mli 4akav 2la. +e 2la. nad u,rli,0 dok 1a s/enu sa naEo.e4o, ,i o.eku+e,o 2la. 1a 2oko+ni,0 i1,e3an sa rado3ću 2re,a 5ivo,. Pa ne sa,o 4o0 +a sa, uveren da -i 9i,kova0 2re nego 34o se u ,isli,a ,r4vo drvo 2reo-ra4ilo u 5ivo -iće0 sa odvra4no3ću odgurnula od se-e ko,ad drve4a i 2o-egla daleko od n+ega. Fa,o0 2os4rani0 sa,a sa so-o, i sa svo+i, dragi, sećan+i,a0 ona -i 2rolila o-ila4e su1e. Mli i 4o -i -ile su1e 1a 2oko+niko,0 a ne one ko+e su na,a 2o4re-ne0 ko+e na, +e dala 2riliko, 2rvog i1voIen+a ve5-e. Fek 2osle 4oga0 kada +e ona o2e4 videla i u ,isli,a ose4ila no5i/e i ruei/e de4e4a0 2o34o ga +e o-lila su1a,a0 9i,kova +e 1a2lakala onako kako +e 2o4re-no 1a ve5-u0 kao 34o +e u.inila 2rvi 2u40 4o +es40 su1a,a rados4i 2re,a 5ivo,. =a sa, 2ogodio 4renu4ak i na vre,e sa, -a/io iskru0 do3a2nuo sa, ,agi.no ?kad -i? ko+e se 2odudaralo sa n+eni, na+du-l+i, i na+skriveni+i, sećan+i,a. Fada +e i1a1vano 2ravo u1-uIen+e ko+e vas +e0 nada, se0 2o42uno 1adovol+ilo. K Ne 1na.i li sve 4o da +e 9i,kova Ealu/inirala 1a vre,e igreV K NeW K od,aEnuo +e ruko, For/ov K Fa+na +e sa,o u 4o,e 34o +e ona 2overovala ne u Jaka4 2reo-raćan+a ko,ada drve4a u 5ivo -iće0 već u 4o da -i se slu.a+ ko+i +e 2reds4avl+en u ve5-i ,ogao desi4i u 5ivo4u i da -i +o+ on doneo s2asonosno olak3an+e. ;na +e na 2o1orni/i 2overovala u is4ini4os4 svo+iE radn+i0 u n+iEovu 2os4u2nos40 logiku0 is4inu. LaEval+u+ući n+i,a0 ose4ila +e ?+a +esa,? i i1a1vala s4varala.ki rad 2rirode sa n+eno, 2odsve3/u. Gao 34o vidi4e0 na.in 2rila5en+a osećan+u 2reko is4ine i vere u Ji1i.ke radn+e i ?+a +esa,? 2ogodan +e ne sa,o 2riliko, s4varan+a uloge0 nego i 2riliko, o5ivl+avan+a onoga 34o +e već s4voreno. <elika +e sreća 34o i,a na.ina da se 2okrenu rani+e do-ivena osećan+a. Se1 4oga -i nadaEnuće0 ko+e +e +edan2u4 o1arilo glu,/a0 sa,o +edared -lesnulo i 1auvek i3.e1lo. =a sa, -io srećan i 2osle .asa o4i3ao sa, 9i,kovo+ da +o+ 1aEvali, 34o ,i +e o.evidno o-+asnila ne34o veo,a va5no u u,e4nos4i0 34o ,i ni+e -ilo 2o42uno +asno.

Ua+de0 da 2roveri,oW K 2redlo5io +e Mrkadi+e Nikola+evi. ula1eći u u.ioni/u. K Z4a da 2roveri,oV K nisu sEva4ili u.eni/i. K @ada0 2osle skoro godi3n+eg rada0 svaki od vas do-io +e 2reds4avu o 2ro/esu s/enskoga s4varala34va. Poku3a+,o da u2oredi,o 4u novu 2reds4avu sa 2reIa3n+o,0 4o +es40 sa 2reds4avo, o 4ea4ralno, i1igravan+u ko+u s4e sa.uvali u sećan+u sa dile4an4skiE 2rireda-a ili sa 2ro-ne 2reds4ave 2riliko, s4u2an+a u 3kolu. 8vo0 na 2ri,er: Malol+e4kovaW @eća4e li se kako s4e na 2rvi, .asovi,a 4ra5ili u na-ori,a 1avese drago/enu iglu0 od ko+e +e 1avisila va3a -uduća sud-ina i dal+i os4anak u na3o+ 3koli. @e4i4e se kako s4e se 4ada us4u,arali0 4r.ali0 vr4eli0 4rudili se da i1igrava4e o.a+an+e i u 4o,e nala1ili glu,a.ku rados4. 9a li vas sada 1adovol+ava 4akva ?igra? i 4akvo sa,oosećan+e na 2o1orni/iV Malol+e4kova se 1a,islila0 seća+ući se 2ro3los4i0 a li/e +o+ se 2os4e2eno ra1vla.ilo u 2odrugl+iv os,eE. Na+1ad0 ona +e odre.no 1akli,ala glavo, i nas,e+ala se0 ću4eći0 oćevidno svo,e rani+e, naivno, i1igravan+u. K 84o0 vidi4e0 vi se s,e+e4e. M .e,uV Fo,e kako s4e rani+e igrali ?uo234e?0 sve od+edan2u40 4e5eći direk4ni, 2u4e, re1ul4a4u. Ni+e .udno da +e 4o, 2riliko, do3lo do i1vi4o2eravan+a0 do i1igravan+a li.nos4i i s4ras4i ko+a +e 2reds4avl+ena u ulo1i. @ada se se4i4e kako s4e 2re5ivl+avali ve5-u ?sa naEo.e4o,? i kako s4e se i1,o4avali i igrali ne sa 5ivi, de4e4o,0 već sa drve4o,. B2oredi4e is4inski 5ivo4 na s/eni i va3e sa,oosećan+e 1a vre,e s4varala.kog rada sa rani+i, i1igravan+e,0 2a re/i4e da li vas 1adovol+ava ono 34o s4e sa1nali 1a 2ro4eklo vre,e u 3koli. Malol+e4kova se 1a,islila0 li/e +o+ +e 2os4alo o1-il+no0 2o4o, ,ra.no0 u o.i,a +e -lesnula u1ne,irenos40 a ona +e0 ne rekav3i ni34a0 veo,a 1na.a+no0 1a,i3l+eno0 2o4vrdno kli,nula glavo,. K 84o0 vidi4e K rekao +e For/ov K @ada se ne s,e+e4e0 a go4ovi s4e da 1a2la.e4e 2ri sa,o, sećan+u. La34o +e 4o 4akoV La4o 34o s4e u s4varan+u ve5-e i3li sasvi, drugi, 2u4e,. Nis4e 4e5ili direk4no kra+n+e, re1ul4a4u K da 2ora1i4e0 da 2o4rese4e gledao/a0 34o +e ,oguće sna5ni+e da odigra4e ve5-u. ;voga 2u4a vi s4e -a/ili u se-e se,e i idući od korena 2os4e2eno negovali 2lod. D3li s4e 2o s4varala.ki, 1akoni,a sa,e organske 2rirode. @eća+4e se uvek 4a dva ra1li.i4a 2u4a0 od ko+iE +edan nei1-e5no odvodi u 1ana40 a drugi u 2ravo u,e4ni.ko s4varala34vo. K D ,i s,o se u2o1nali sa 4i, is4i, s4an+e, u ve5-i s ludako,W K kao da su u.eni/i 4ra5ili 2oEvalu. K =es4 K 2ri1nao +e For/ov K D vi s4e se0 9i,kova0 u2o1nali sa 4akvi, is4i, s4an+e, u svo+o+ i1vanredno+ ve5-i sa ?naEo.e4o,?. Z4o se 4i.e <+un/ova0 on nas +e 2revario 4o-o5n+i, 2relo,o, noge 1a vre,e igre. D sa, iskreno 2overovav3i u svo+e i1,i3l+eno 2rilagoIavan+e0 on se 1a 4renu4ak 2odao ilu1i+i. @ad 1na4e da s4varala.ki rad ni+e nekakva glu,a.ka 4eEni.ka ve34ina0 s2ol+no i1igravan+e li.nos4i i s4ras4i0 kao 34o su ,nogi od vas rani+e ,islili. Pa u .e,u +e na3e s4varala34voV Fo +e 1a.eće i no3en+e novog 5ivog -ića ` .ovekaKuloge. Fo +e 2rirodni s4varala.ki ak40 ko+i 2odseća na raIan+e .oveka. Mko 2a5l+ivo 2ra4i4e ono 34o se de3ava u glu,.evo+ du3i dok se u5ivl+u+e u ulogu0 2ri1naće4e da +e ,o+e 2oreIen+e 2ravilno. @vaki s/enski u,e4nićki lik +e +edins4veno originalno delo0 kao i sve u 2rirodi. @li.no raIan+u .oveka0 on 2rola1i kro1 analogne s4adi+u,e u 2eriodu svoga Jor,iran+a. B s4varala.ko, 2ro/esu 2os4o+i ;N0 4o +es4 ?,u5? >2isa/A0 2os4o+i ;NM0 4o +es4 ?5ena? >glu,a/ ili glu,i/a ko+i nose ulogu0 2ri,iv3i od 2is/a se,e0 +e1gro n+egovog delaA. Pos4o+i P6;9K 98F8 >uloga ko+a se s4varaA. Pos4o+e ,o,en4i 2rvog 2o1nans4va i1,eIu N=8 i N=8:M >glu,/a sa ulogo,A. Pos4o+i 2eriod 2ri-li5avan+a0 1al+u-l+enos4i0 svaIa0 ra1,i,oila5en+a0 ,iren+a0 s+edin+avan+a0 o2loIavan+a0 -re,eni4os4i. B 4i, 2eriodi,a redi4el+ 2o,a5e 2ro/es u ulo1i ?2rovodad5ike?. Pos4o+e0 kao i u -re,eni4os4i0 ra1li.i4i s4adi+u,i s4varala.kog 2ro/esa0 ko+i se do-ro ili rIavo ogleda+u na 2riva4no, 5ivo4u sa,og glu,/a. 8vo0 na 2ri,er: 2o1na4o +e da ,a+ka i,a u ra1ni, 2eriodi,a -re,eni4os4i svo+e naro.i4e 2roE4eve i ka2rise. Fo se is4o de3ava i sa s4varao/e,0 .oveko,Kglu,/e,. 7a1ni 2eriodi 1a.eća i sa1revan+a uloge ra1li.i4o u4i.u na karak4er i s4an+e u n+egovo, 2riva4no, 5ivo4u. =a s,a4ra, da +e 1a organsko ras4en+e uloge 2o4re-an ne ,an+i0 a u neki, slu.a+evi,a 1na4no veći rok nego 1a s4varan+e i odga+ivan+e 5ivoga .oveka. B 4o,e 2eriodu redi4el+ u.es4vu+e u s4varan+u kao -a-i/a ili aku3er. B nor,alno, 4oku -re,eni4os4i i raIan+a unu4arn+e delo glu,.evo sa,o 2o se-i0 2rirodno0 Ji1i.ki se uo-li.ava0 1a4i, ga ,a+ka 2odi5e i

vas2i4ava >,a+ka +e glu,a/ ko+i s4varaA. Mli se i u na3e, 2oslu de3ava+u raIan+a 2re vre,ena0 2o-a.a+i0 dola1e nedono3.ad i -iva+u a-or4usi. Fada se s4vara+u ne1avr3ene0 nedo5ivl+ene s/enske naka1e. Mnali1a 4oga 2ro/esa u-eIu+e nas da 2os4o+i odreIena 1akoni4os4 2o ko+o+ de+s4vu+e organska 2riroda kada s4vara novu 2o+avu u sve4u0 -ilo 4o 2o+ava -iolo3ka ili delo l+udske Jan4a1i+e. =edno, re.i0 raIan+e s/enskog 5ivog -ića >ili ulogeA +e nor,alni ak4 organske s4varala.ke 2rirode glu,.eve. B kakvo+ su 1a-ludi oni ko+i ne sEva4a+u 4u is4inu0 ko+i i1,i3l+a+u svo+e ?2rin/i2e?0 ?osnove?0 svo+u ?novu u,e4nos4?0 ko+i se ne 2overava+u s4varala.ko+ 2rirodi. La34o i1,i3l+a4i svo+e 1akone kada oni već 2os4o+e0 kada iE +e sa,a 2riroda +edno, 1auvek 2os4avilaV N+eni 1akoni su o-ave1ni 1a sve s/enske s4varao/e -e1 i1u1e4ka0 a 4e3ko ono, ko iE naru3i. Fakvi glu,/iKnasilni/i nisu s4varao/i već JalsiJika4ori i 2odra5avao/i. Gada du-oko i 2rodu-l+eno i1u.i4e sve 1akone s4varala.ke 2rirode i navikne4e se da i, se slo-odno 2o4.in+ava4e ne sa,o u 5ivo4u nego i na 2o1orni/i0 4ada će4e s4vara4i ono 34o va, i kako va, +e 2o4re-no0 ali0 ra1u,e se0 sa,o 2od +edni, ne2ro,en+eni, uslovo, K .uva+ući s4rogo i -e1 i1u1e4ka sve s4varala.ke 1akone svo+e organske 2rirode. Misli, da se +o3 ni+e rodio 4akav geni+e0 4akav i1vanredan 4eEni.ar ko+i -i ,ogao na osnova,a na3e 2rirode da os4varu+e ,noge 2ro4iv2rirodne0 i1,i3l+ene0 ,odne ak4uelne novo4ari+e i ra1ne ?i1,e?. K D1vini4e0 ,oli, vasW Lna.i0 vi odri.e4e novo u u,e4nos4iV K Na2ro4iv. =a s,a4ra, da +e l+udski 5ivo4 4oliko 4anan0 slo5en0 ,nogos4ran0 da +e 1a n+egov 2o42un i1ra1 2o4re-no +o3 nesravn+eno vi3e noviE0 +o3 ni i1daleka neu2o1na4iE ?i1a,a?. Mli0 is4ovre,eno0 +a0 na 5alos40 4vrdi,: na3a +e 4eEnika sla-a i 2ri,i4ivna0 i ,i neće,o uskoro ,oći da savlada,o ,noge 1ani,l+ive i o2ravdane 1aE4eve o1-il+niE nova4ora. ;ni0 4i nova4ori0 do2u34a+u se-i +ednu veliku 2ogre3ku: oni 1a-oravl+a+u da 2os4o+i ogro,no ras4o+an+e i1,edu ide+a0 2rin/i2a0 noviE osnova0 ,a kako oni -ili 2ravilni0 i i1,eIu n+iEovog os4varen+a. 9a -is,o iE 2ri-li5ili neo2Eodno +e ,nogo i dugo radi4i na 4eEni/i na3e u,e4nos4i0 ko+a se +o3 nala1i u 2rvo-i4no, s4an+u. @ve dok +e na3a 2siEo4eEnika neusavr3ena0 .uva+4e se vi3e nego svega drugog da usil+ava4e svo+u s4varala.ku organsku 2rirodu i n+ene nor,alne nenaru3ive 1akone. Gao 34o vidi4e0 u na3o+ u,e4nos4i +e i,2era4ivna 2o4re-a da svaki ućenik ko+i 5eli da 2os4ane glu,a/ na 2rvo, ,es4u de4al+no0 i 4o ne sa,o 4eore4ski nego i 2rak4i.no0 -ri5l+ivo 2rou.i s4varala.ke 1akone organske 2rirode. ;n ,ora0 is4o 4ako0 da 2rou.i i da 2rak4i.no savlada sva sreds4va na3e 2siEo4eEnike. Se1 4oga niko ne,a 2rava da ide na 2o1orni/u. Dna.e će,o u na3o+ u,e4nos4i do-i4i ne 2rave ,a+s4ore već dile4an4e i nedou.ene. @a 4akvi, radni/i,a na3a 2o1ori34a neće ,oći da se 2odi5u i da /ve4a+u. Na2ro4iv0 ona će -i4i osuIena na o2adan+e. [ Gra+ .asa -io +e 2osvećen o2ra34an+u0 +er +e danas 2osledn+e 2redavan+e i1 ?sis4e,a? u ovo+ 3kolsko+ godini. ;-raća+ući se u.eni/i,a0 Mrkadi+e Nikola+evi. +e 1avr3io ovako: K @ada vi vlada4e 2siEo4eEniko,. N+eno, 2o,oći ,o5e4e da 2o-udi4e 2re5ivl+avan+a. @ada u,e4e da ga+i4e osećan+e ko+e se ,o5e os4vari4i. Mli0 da -is4e dali s2ol+ni i1ra1 veo,a 4anano, i .es4o 2odsvesno, 5ivo4u na3e organske 2rirode0 neo2Eodno +e da vlada4e i1vanredno ose4l+ivi, i odli.no i1raIeni, glasovni, i 4elesni, a2ara4o,. Po4re-no +e da oni sa ogro,no, ose4l+ivo3ou i ne2osredno3ću 4renu4no i 4a.no i1ra5ava+u na+4anani+a0 go4ovo neuEva4l+iva unu4arn+a 2re5ivl+avan+a. 9ruk.i+e govoreći: 1avisnos4 glu,.evog 4elesnog 5ivo4a na 2o1orni/i od n+egovog duEovnog 5ivo4a naro.i4o +e va5na u2ravo u na3e, u,e4ni.ko, 2rav/u. 84o 1a34o glu,a/0 onakav kakvog ,i Eoće,o0 ,ora daleko vi3e nego glu,/i drugiE u,e4ni.kiE 2rava/a da -rine ne sa,o o unu4arn+e, a2ara4u ko+i, se o-avl+a 2ro/es 2re5ivl+avan+a0 nego i o s2ol+no,0 4elesno, a2ara4u0 ko+i verno i1ra5ava re1ul4a4e s4varala.kog rada osećan+a0 da+ući s2ol+ni o-lik os4varivan+a. D 4a+ rad s4o+i 2od veliki, u4i/a+e, na3e organske 2rirode i n+ene 2odsves4i i u 4o+ o-las4i K os4varivan+a K s n+i, se ne ,o5e sravni4i na+ve34i+a glu,a.ka 4eEnika0 ,ada ona sa,ouvereno 2re4endu+e na 2rvens4vo. Pro/es os4varivan+a0 2rirodno0 dola1i sad na red. N+e,u će -i4i 2osvećen veliki deo iduće godine. Pa ne sa,o 4o. <i s4e s4ekli 2one34o i 1a naredni ?rad nad ulogo,?: nau.ili s4e da s4vara4e ono unu4arn+e sa,oosećan+e sa ko+i, se sa,o i ,o5e 2rići 4o,e 2ro/esu. Fo +e 4akoIe veliko 2rei,ućs4vo 1a -udućnos4 ko+i, će,o se 3iroko koris4i4i u svo+e vre,e0 kada 2ris4u2i,o i1u.avan+u ?rada nad

ulogo,?. 9akle0 doviIen+aW ;d,ori4e se. Gro1 nekoliko ,ese/i ,i će,o se 2onovo naći da 2rodu5i,o i1u.avan+e ?rada nad so-o,?0 a delo,0 i1u.avan+e 2ro/esa os4varivan+a. [ =a sa, srećan0 +a sa, do-io krila0 +a sa, ra1u,eo do kra+a0 na 2oslu0 u 2rak4i.no, radu 1na.a+ re.i: ?Preko svesne 2siEo4eEnike glu,.eve K 2odsvesno s4varala34vo organske 2rirodeW? Fo 1na.i 1a ,ene sad: 4re-a u4ro3i4i godine i godine 5ivo4a na i1raIivan+e 2siEo4eEnike0 2a će,o nau.i4i da s4vara,o 4lo 1a nadaEnuće. Fada će na, ono sa,o doći. Gakva divna 2ers2ek4ivaW Gakva velika srećaW @ad i,a, 1a34o da 5ivi, i 1a34o da radi,W =a sa, 4ako osećao i 4ako ra1,i3l+ao s4o+eći u 2redso-l+u i o-,o4ava+ući ,ara,u oko vra4a. ;d+edan2u40 kao i1 ne-uEa K 2o+avio se Mrkadi+e Nikola+evi.. Mli ovoga 2u4a ,e ni+e udario u sla-inu. Na2ro4iv0 +a sa, se n+e,u o-isnuo o vra4 i sna5no ga 2ol+u-io. ;n +e -io i1nenaIen i u2i4ao ,e 1a34o sa, 4ako odu3evl+en. K <i s4e ,i o-+asnili K rekao sa, ,u K da +e 4a+na na3e u,e4nos4i u 2o42uno, 2o34ovan+u 1akona organske 2rirode i +a sve.ano o-ećava, da ću iE i1u.ava4i -ri5l+ivo i du-okoW =a o-ećava, da ću i, se sasvi, 2okorava4i0 +er sa,o oni ,ogu 2oka1a4i 2ravi 2u4 s4varala34vu i u,e4nos4i. ;-ećava, da ću u se-i i1raIiva4i 2siEo4eEniku i radi4i 4o s4r2l+ivo0 sis4e,a4ski i neu,ornoW =edno, re.i0 daću sve da nau.i, kako se 2ri2re,a 4lo 1a 2odsves40 sa,o da ,i doIe nadaEnućeW Mrkadi+e Nikola+evi. -e3e dirnu4 ovi, odu3evl+en+e,. ;dvede ,e u s4ranu0 u1e ,i ruku i dugo +e dr5a3e u svo+i, ruka,a govoreći: K Meni +e 2ri+a4no0 ali i s4ra3no da slu3a, va3a o-ećan+a. K La34o s4ra3noV K nisa, ra1u,eo +a. K Silo +e odveć ,nogo ra1o.aran+a. =a u 2o1ori34u radi, odavno0 kro1 ,o+e ruke 2ro3le su s4o4ine Iaka0 ali sa,o nekoli/inu ,eIu n+i,a ,ogu na1va4i svo+i, sled-eni/i,a0 ko+i su ra1u,eli su34inu onoga .e,u sa, +a 2osve4io 5ivo4. K La34o iE +e 4ako ,aloV K La4o 34o ni i1daleka ne,a+u svi vol+e i is4ra+nos4i da doIu do 2rave u,e4nos4i. @a,o 2o1nava4i ?sis4e,? 4o +e ,alo. Fre-a u,e4i i ,oći. Foga radi +e neo2Eodno svakodnevno s4alno ve5-an+e0 4rening 4oko, /ele glu,a.ke kari+ere. Peva.i,a su neo2Eodne vokali1e0 igra.i,a eg1ersise0 a dra,ski, u,e4ni/i,a K 4rening 2o u2u4s4vi,a ?sis4e,a?. D,a+4e +aku vol+u0 radi4e 4ako u 5ivo4u0 u2o1na+4e svo+u 2rirodu0 dis/i2linu+4e +e i0 ako i,a4e 4alen4a0 2os4aće4e veliki glu,a/. BM8FN;@F :6BM\M D 789DF86=M X;va+ .lanak na2isao +e @4anislavski 1a ?Sri4ansku en/iklo2edi+u?. Preveden +e i1 1-ornika ?Fea4r? >D1d. @veruskog 2o1ori3nog dru34va0 Moskva0 NORRA0 gde +e 2rvi 2u4 i 34a,2an.Y Po1ori3na u,e4nos4 u svi,a vre,eni,a -ila +e u,e4nos4 kolek4ivna i +avl+ala se 4a,o gde +e 4alena4 2esnikaKdra,a4i.ara radio udru5eno sa 4alen4i,a glu,a/a. B osnovi 2reds4ave uvek +e le5ala ova ili ona dra,ska kon/e2/i+a0 ko+a +e s+edin+avala glu,a.ko s4varala34vo i davala s/ensko+ radn+i o234i u,e4ni.ki s,isao. La4o i s4varala.ki 2ro/es glu,.ev 2o.in+e udu-l+ivan+e, u dra,u. :lu,a/ ,ora0 2re svega0 sa, ili u1 redi4el+evu 2o,oć0 da o4kri+e osnovni ,o4iv ko,ada ko+i 2reds4avl+a K onu 2i3.evu karak4eris4i.nu s4varala.ku ide+u ko+a +e ?+e1gro? n+egovog dela i i1 ko+e +e0 kao i1 +e1gra0 ono i1raslo. @adr5ina dra,e uvek i,a karak4er radn+e ko+a se ra1vi+a 2red gledao/e,0 u ko+o+ sva li/a 2re,a svo,e karak4eru u1i,a+u ovo ili ono u.e3će i ko+a se 2os4u2no ra1vi+a u odreIeno, 2rav/u0 4e5eći kona.no, /il+u ko+i +e 2os4avio 2isa/. ;se4i4i ?+e1gro? dra,e0 ići 1a .i4avo, osnovno, lini+o, radn+e ko+a 2rola1i kro1 sve n+ene e2i1ode i ko+u sa, +a 1-og 4oga na1vao ?osnovno, radn+o,? K 4o +e 2rva e4a2a u radu glu,/a i redi4el+a. Fre-a 2ri,e4i4i da0 nasu2ro4 neki, drugi, 2o1ori3ni, 4rud-eni/i,a0 ko+i u svako+ dra,i gleda+u sa,o ,a4eri+al 1a s/ensku 2reradu0 +a s,a4ra, da 2ri 2os4avl+an+u svakog 1na.a+nog u,e4ni.kog dela redi4el+ i glu,/i ,ora+u da 4e5e 34o +e ,ogućno 4a.ni+e, i du-l+e, sEva4an+u duEa i 1a,isli dra,skog 2is/a0 a ne 1a,en+ivan+u 4e 1a,isli svo+o,. Dn4er2re4a/i+a dra,e i karak4er n+enog s/enskog os4varen+a uvek su i nei1-e5no u

i1vesno+ ,eri su-+ek4ivni i o-o+eni su kako li.ni, 4ako i na/ionalni, oso-ina,a redi4el+a i glu,/a0 ali sa,o i1 du-okog ra1u,evan+a u,e4ni.ke individualnos4i 2i3.eve i oniE ide+a i ras2olo5en+a n+egoviE ko+i su s4varala.ko ?+e1gro? dra,e0 2o1ori34e ,o5e da uIe u n+enu u,e4ni.ku du-inu i da +o+0 kao 2esni.ko, delu0 da /elinu i skladnos4 ko,2o1i/i+e. Na3av3i 2ravo ?+e1gro? ko,ada i1 koga se ra1vi+a i n+egova ?osnovna radn+a?0 svi u.esni/i -uduće 2reds4ave sa,i, 4i, su s+edin+eni u svo, s4varala.ko, radu: svaki od n+iE 2re,a svo+i, s2oso-nos4i,a 4e5iće os4varen+u onog u,e4ni.kog /il+a ko+i +e s4a+ao 2red dra,ski, 2is/e, i ko+i +e on os4vario u okviru 2esni.ke re.i. D 4ako0 rad glu,.ev 2o.in+e 4ra5en+e, u,e4ni.kog ?+e1gra? dra,e. Fo ?+e1gro? on 2renosi u svo+u du3u i od 4oga 4renu4ka u n+e,u 4re-a da 2o.ne s4varala.ki 2ro/es K organski >2ro/es sli.an svi,a s4varala.ki, 2ro/esi,a 2rirode. B3av3i u du3u glu,.evu0 ?+e1gro? 4re-a da ?na-u-ri?0 da i1ras4e0 da 2us4i koren+e i kli/e i0 Eraneći se sokovi,a 4la na ko+e +e 2reneseno0 da i1 n+ega 2roi1vede 5ivu0 /ve4nu -il+ku. Fa+ s4varala.ki 2ro/es ,o5e u i1vanredni, slu.a+evi,a 2ro4eći vrlo -r1o0 ali o-i.no K da -i sa.uvao karak4er 2ravog organskog 2ro/esa i doveo do os4varen+a 5ivog0 +asnog0 is4inski u,e4ni.kog s/enskog lika a ne n+egovog 1ana4skog suroga4a K 1a n+ega se 4ra5i ,nogo vi3e vre,ena nego 34o ,u 4o da+u .ak i u na+-ol+i, evro2ski, 2o1ori34i,a. 8vo 1-og .ega u na3e, 2o1ori34u svako 2os4avl+an+e ko,ada ne 2rola1i kro1 osa, do dese4 2ro-a0 kako se 4o radi0 2o re.i,a .uvenog ne,a.kog redi4el+a i 4eore4i.ara G. Uage,ana u Ne,a.ko+0 nego kro1 dese4ine 2ro-a ko+e se vode 4oko, nekoliko ,ese/i. Pa i 2ored 4iE uslova0 s4varala34vo glu,.evo ni+e onako slo-odno0 kao0 na 2ri,er0 s4varala34vo u,e4nikaK2is/a: glu,a/ +e ve1an odreIeni, o-ave1a,a svoga kolek4iva0 on ne ,o5e odlo5i4i svo+ rad do onog ,o,en4a kad se n+egovo Ji1i.ko i 2siEi.ko s4an+e 2oka5u 2odesni, 1a s4varala34vo. M ,eIu4i,0 n+egova u,e4ni.ka 2riroda +e ćudl+iva i 4ra5i ,nogo0 i ono 34o -i 2ri unu4arn+e, odu3evl+en+u 2oka1ala u nekoliko ,agnoven+a n+egova u,e4ni.ka in4ui/i+a0 u odsus4vu s4varala.kog ras2olo5en+a neće se 2os4ići nikakvi, na2re1an+i,a n+egove svesne vol+e. B 4o,e ,u neće 2o,oći s2ol+na 4eEnika K ve34ina vladan+a 4elo, i govorni, i glasovni, a2ara4o,. @2ol+na 4eEniika ne ,o5e 1a,eni4i ?nadaEnuće?0 4o +es4 ono s4varala.ko s4an+e u ko+e, o5ivl+ava+u in4ui/i+a i rad s4varala.ke uo-ra1il+e0 a da dovede,o se-e u s4varala.ko ras2olo5en+e kad na, se Eoće ni+e ,ogućno. Pa i2ak0 1ar +e 4o 1ais4a 4ako ne,ogućnoV Ne 2os4o+e li nekakva sreds4va0 nekakvi na.ini ko+i -i na, 2o,ogli da svesno i 2roi1vol+no dovede,o se-e u ono s4varala.ko s4an+e ko+e geni+i,a da+e 2riroda -e1 ikakvog n+iEovog na2re1an+aV Mko se 4a s2oso-nos4 ne ,o5e 2os4ići od+edno,0 nekakvi, +edni, na.ino,0 ,o5da se ,o5e n+o,e 1avlada4i 2o delovi,a0 i1raIu+ući u se-i0 ni1o, ve5-i0 one ele,en4e od ko+iE se Jor,ira s4varala.ko ras2olo5en+e i ko+i su 2o4.in+eni na3o+ vol+iV 7a1u,e se0 o-i.ni glu,/i od 4oga neće 2os4a4i geni+i0 ali će i, 4o0 ,o5da0 i2ak 2o,oći0 ,akar i u i1vesno+ ,eri0 da se 2ri-li5e ono,e 34o odliku+e geni+a. 84o0 4a 2i4an+a su se 2os4avila 2reda ,no, 2re dvadese4 godina0 kad sa, ra1,i3l+ao o unu4arn+i, 2re2reka,a ko+e ko.e na3e glu,a.ko s4varala34vo i .es4o nas gone da 1a,eni,o n+egove re1ul4a4e gru-i, kli3ei,a glu,a.kog 1ana4a. Fa 2i4an+a su ,e 2ods4rekla na 4ra5en+e sreds4ava unu4arn+e 4eEnike0 4o +es4 2u4eva ko+i vode od sves4i ka 2odsvesno,0 u .i+o+ o-las4i 2ro4i.e deve4 dese4ina svakog is4inskog s4varala.kog 2ro/esa. Pos,a4ran+a ko+a sa, vr3io kako na sa,o, se-i 4ako i na drugi, glu,/i,a sa ko+i,a sa, radio0 a naro.i4o na na+veći, s/enski, 4alen4i,a 7usi+e i inos4rans4va0 do2us4ila su ,i da s4vori, nekoliko o234iE Jor,ula0 ko+e sa,0 1a4i,0 2roverovao u 2rak4i.no, radu. Prva se sas4o+i u 4o, 34o u s4varala.ko, ras2olo5en+u veliku ulogu igra 2o42una slo-oda 4ela0 4o +es40 n+egovo oslo-oIen+e od onog ,i3ićnog na2re1an+a ko+e nesvesno 1a nas sa,e vlada 4elo, ne sa,o na s/eni nego i u 5ivo4u0 okiva+ući ga i s,e4a+ući ,u da -ude 2oslu3an s2rovodnik na3iE 2siEi.kiE 2okre4a. Fo ,i3ićno na2re1an+e0 ko+e dos4i5e svo+ ,aksi,u, u oni, slu.a+evi,a kad glu,a/ 4e5i da is2uni neki 1a n+ega naro.i4o 4e5ak s/enski 1ada4ak0 gu4a ,asu unu4arn+e energi+e0 odvla.eći +e od ak4ivnos4i vi3iE /en4ara. L-og 4oga0 ra1vi4i naviku oslo-oIen+a 4ela od ne2o4re-niE na2regnu4os4i 1na.i ods4rani4i +ednu od na+osnovni+iE 2re2reka s4varala.ke ak4ivnos4i. Fo 1na.i0 4akoIe0 s4vori4i se-i ,ogućnos4 kori3ćen+a ,i3ićne energi+e na3iE udova sa,o u 2o4re-no+ ,eri i u 4a.no+ saglasnos4i sa na3i, s4varala.ki, 1ada/i,a. 9rugo ,o+e 1a2a5an+e sas4o+i se u 4o,e da se 2riliv s4varala.kiE snaga kod glu,/a 1na4no ko.i ,i3l+u o gledali34u i o 2u-li/i0 .i+e 2risus4vo kao da ve1u+e n+egovu unu4arn+u slo-odu i s,e4a ,u da

se u 2o42unos4i kon/en4ri3e na svo+ u,e4ni.ki 1ada4ak. MeIu4i,0 2os,a4ra+ući igru velikiE glu,a/a0 2ri,e4iće,o da +e n+iEov s4varala.ki 2ole4 uvek ve1an sa kon/en4ra/i+o, 2a5n+e na radn+u ko,ada i da sa,o u 4o, slu.a+u0 4o +es40 onda kad +e 2a5n+a glu,.eva odvo+ena od gledala/a0 on s4i.e nad n+i,a naro.i4u vlas40 1aEva4a iE0 na4eru+e iE da ak4ivno u.es4vu+u u n+egovo, u,e4ni.ko, 5ivo4u. Fo0 naravno0 ne 1na.i da glu,a/ ,o5e 2o42uno 2res4a4i da oseća 2u-liku K s4var +e sa,o u 4o,e da ga ona ne gu3i0 da ga ne li3ava ne2osrednos4i0 ko+a +e neo2Eodna 1a s4varala34vo. M 4u ne2osrednos4 ,ogu 2os4ići glu,/i ko+i u2ravl+a+u svo+o, 2a5n+o,. :lu,a/ ko+i +e s4ekao 4akvu naviku ,o5e 2roi1vol+no ograni.i4i krug svo+e 2a5n+e0 usredsreIu+ući se na ono 34o ula1i u 4a+ krug i sa,o 2olusvesno Eva4a+ući ono 34o se dogaIa i1van n+egoviE grani/a. B slu.a+u 2o4re-e on ,o5e su1i4i 4a+ krug .ak 4oliko da dos4igne s4an+e ko+e se ,o5e na1va4i +avno, usa,l+eno3ću. Mli o-i.no 4a+ krug 2a5n+e -iva 2okre4an K glu,a/ ga .as 3iri .as su5ava0 2re,a 4o,e 34a 4re-a u n+ega ukl+u.i4i 4oko, s/enske radn+e. B okviru 4og kruga nala1i se ne2osredni /en4ralni o-+eka4 2a5n+e glu,.eve kao +ednog od li/a ko+a de+s4vu+u u dra,i K nekakva s4var na ko+u +e u 4o, 4renu4ku usredsreIena n+egova 5el+a0 ili drugo li/e ko+e igra a sa ko+i, se on 2o 4oku radn+e u ko,adu nala1i u unu4arn+e, odnosu. Fa+ s/enski odnos 2re,a o-+ek4u ,o5e i,a4i 2unu u,e4ni.ku vrednos4 sa,o u 4o, slu.a+u ako se glu,a/ navikao0 2u4e, dugiE ve5-an+a0 da ,u se 2reda+e kako u svo,e 2ri,an+u 4ako i u reak/i+a,a na 4a 2ri,an+a s ,aksi,alni, in4en1i4e4o,: sa,o u 4o, slu.a+u s/enska radn+a dos4i5e 2o4re-nu i1ra1i4os4 i ,eIu li.nos4i,a ko+e igra+u u ko,adu0 4o +es40 ,eIu glu,/i,a0 s4vara se ona+ kon4ak40 ona 5iva ve1a ko+a +e 2o4re-na 1a in4er2re4a/i+u dra,e u n+eno+ /elini0 u1 odr5avan+e ri4,a i 4e,2a ko+i su o234i 1a /elu 2reds4avu. Mli0 ,a kakav -io krug glu,.eve 2a5n+e0 4o +es40 da li ga u neki, 4renu/i,a 1a4vara u +avnu usa,l+enos4 ili 1aEva4a sva li/a ko+a su na s/eni0 s/ensko s4varala34vo0 kako 1a vre,e s2re,an+a uloge 4ako i 2ri n+eno, 2onavl+an+u na 2reds4ava,a0 4ra5i 2unu kon/en4ra/i+u sve duEovne i Ji1i.ke 2rirode glu,.eve0 u.esće sviE n+egoviE Ji1i.kiE i 2siEi.kiE s2oso-nos4i. ;no 1aEva4a vid i sluE0 uo234e sve s2ol+ne oseća+e0 ono -udi ne sa,o s2ol+ni nego i unu4arn+i 5ivo4 n+egovog -ića. i1a1iva na ak4ivnos40 n+egovo sećan+e0 uo-ra1il+u0 osećan+a0 ra1u, i vol+u. Ci4ava duEovna i Ji1i.ka 2riroda glu,.eva ,ora da -ude us,erena na ono 34o -iva sa li.no3ću ko+u on 2reds4avl+a. B 4renu/i,a ?nadaEnuća?0 4o +es4 ne2roi1vol+nog 2ole4a sviE glu,.eviE s2oso-nos4i0 4ako i -iva. La4o u odsus4vu 2ole4a glu,a/ lako skreće na u4a-ane s4a1e vekovne 2o1ori3ne 4radi/i+e0 2o.in+e da ?2reds4avl+a? negde viIen lik ili lik ko+i u n+e,u odnekud sine0 2odra5ava+ući s2ol+ni, na.ino, n+egova osećan+a0 ili 2oku3ava da ?is/edi? i1 se-e osećan+a uloge ko+u 2reds4avl+a0 da iE ?uli+e? u se-e. Mli 2risil+ava+ući na 4a+ na.in svo+ 2siEi.ki a2ara40 sa n+egovi, ne,inovni, organski, 1akoni,a0 on niukoliko ne 2os4i5e 4i,e 5el+eni u,e4ni.ki re1ul4a4 K on ,o5e da4i sa,o gru-i JalsiJika4 osećan+a0 +er osećan+a se 2o nareIen+u ne i1a1iva+u. Nikakvi, na2re1an+e, svesne vol+e ,i iE ne ,o5e,o u se-i ne2osredno 2ro-udi4i i ni34a ne ,o5e -i4i nekorisni+e 1a s4varala34vo kao 4akvi 2oku3a+i ko2an+a 2o so2s4veno+ du3i. L-og 4oga +edno od osnovniE s4an+a glu,/a ko+i 5eli da -ude is4inski u,e4nik na 2o1orni/i 4re-a da -ude Jor,ulisano ovako: osećan+a se ne ,ogu igra4i0 2reds4avl+a4i0 ona se ne ,ogu ne2osredno i1a1va4i. MeIu4i,0 2os,a4ran+a 2rirode s4varala.ki o-dareniE l+udi i2ak na, o4vara+u 2u4 da 1avlada,o osećan+i,a uloge. Fa+ 2u4 le5i u ak4ivnos4i uo-ra1il+e0 ko+a se u vrlo veliko+ i,eri 2oda+e u4i/a+u na3e sves4i. Ne ,o5e se ne2osredno u4i/a4i na osećan+a0 ali se u se-i ,o5e0 u 2o4re-no, 2rav/u0 2ro-udi4i s4varala.ka Jan4a1i+a0 a Jan4a1i+a K kako govore i eks2eri,en4i nau.ne 2siEologi+e K 2okreće na3e aJek4ivno sećan+e i0 i1,a,l+u+ući i1 re1ervi skriveniE i1a sves4i ele,en4e nekad do5ivl+eniE osećan+a0 na nov na.in iE organi1u+e0 u saglasnos4i sa slika,a ko+e su u na,a 2onikle. Fakve slike uo-ra1il+e ko+e su se +avile u na,a -e1 ,a kakvog usil+avan+a nala1e od+ek u na3e, aJek4ivno, sećan+u i u n+e,u i1a1iva+u odgovara+uća osećan+a. 84o 1-og .ega +e s4varala.ka Jan4a1i+a osnovni0 na+neo2Eodni+i dar glu,.ev. Se1 sna5no ra1vi+ene0 2okre4l+ive Jan4a1i+e0 ne,ogućno +e svako s4varala34vo0 ni ins4ink4ivno0 in4ui4ivno0 ni ono ko+e se oslan+a na unu4arn+u 4eEniku. Gada se Jan4a1i+a u1-udi0 u u,e4nikovo+ du3i o5ivl+u+e .i4av sve4 slika i osećan+a ko+i u n+o+ s2ava+u 2onekad du-oko 1a2re4ani u sJeri 2odsvesnoga. Pos4o+i dos4a ras2ros4ran+eno ,i3l+en+e0 već i1no3eno u +avnos4i0 kao da ,o+ sis4e, u,e4ni.kog vas2i4an+a glu,/a0 ko+i se 2reko n+egove uo-ra1il+e o-raća re1erva,a n+egovog aJek4ivnog sećan+a0

4o +es4 n+egovog li.nog e,o/ionalnog iskus4va0 sa,i, 4i, su5ava n+egovo s4varala34vo grani/a,a 4og li.nog iskus4va i ne do2u34a ,u da igra uloge nesaglasne sa n+egovi, 2siEi.ki, sklado,. Fo ,i3l+en+e +e 1asnovano na na+o-i.ni+e, nera1u,evan+u0 +er one ele,en4e s4varnos4i i1 ko+iE na3a Jan4a1i+a s4vara svo+e ?i1,i3l+ene? krea/i+e ,i 4akoIe /r2e,o i1 svog ograni.enog iskus4va0 a -oga4s4vo i ra1novrsnos4 4iE krea/i+a 2os4i5e se +edino ko,-ina/i+a,a /r2eni, i1 ele,ena4a iskus4va. Mu1i.ka skala i,a sa,o seda, osnovniE no4a0 sun.ani s2ek4ar seda, osnovniE -o+a0 ali su ko,-ina/i+e 1vukova u ,u1i/i i -o+a u slikars4vu -e1-ro+ne. Fo is4o 4re-a reći i o osnovni, osećan+i,a ko+a se .uva+u u na3e, aJek4ivno, sećan+u0 sli.no ono,e kao 34o se .uva+u slike s2ol+noga sve4a u na3e, in4elek4ualno, sećan+u: -ro+ 4iE osnovniE osećan+a u unu4arn+e, iskus4vu svakog .oveka +e ograni.en0 ali su ni+anse i ko,-ina/i+e is4o 4oliko ,nogo-ro+ne kao i ko,-ina/i+e s4vorene i1 ele,ena4a s2ol+noga iskus4va ak4ivno3ću uo-ra1il+e. Nesu,n+ivo +e0 i2ak0 da unu4arn+e iskus4vo glu,.evo0 4o +es4 krug n+egoviE u4isaka i1 5ivo4a i 2re5ivl+enoga0 ,ora -i4i ne2res4ano 2ro3irivan0 +er sa,o 4ako glu,a/ ,o5e da 2ro3iru+e i krug svoga s4varala34va. @ druge s4rane0 on ,ora svesno da ra1vi+a svo+u uo-ra1il+u0 ve5-a+ući +e na sve novi, i novi, 1ada/i,a. Mli da -i ga ona+ 1a,i3l+eni sve40 ko+i on kreira na osnovi dra,a4i.arevog dela0 1aEva4io e,o/ionalno i odu3evio 1a s/ensku radn+u0 neo2Eodno +e da glu,a/ 2overu+e u 4a+ sve4 kao u ne34o is4o onoliko realno koliko i okolni sve4 s4varnos4i. Fo ne 1na.i da se glu,a/ na 2o1orni/i ,ora 2redava4i ,a kakvo+ Ealu/ina/i+i0 da0 igra+ući0 ,ora gu-i4i sves4 o s4varnos4i ko+a ga okru5ava i u 2la4nu dekora gleda4i is4insko drvo i 4o,e sli.no. Na2ro4iv0 i1ves4an deo n+egove sves4i ,ora os4a4i slo-odan radi kon4role nad svi, 34o glu,a/ oseća i radi kao 4u,a. svo+e uloge. :lu,a/ ne 1a-oravl+a da na 2o1orni/i dekora/i+e i rekvi1i4a nisu ni34a drugo nego dekora/i+e i rekvi1i4a0 ali 4o 1a n+ega ne,a nikakvog 1na.a+a. ;n kao da govori se-i: =a 1na, da +e sve 34o ,e na 2o1orni/i okru5ava gru- JalsiJika4 s4varnos4i0 la5. Mli kad -i sve 4o -ila is4ina0 evo kakav -iE +a s4av i,ao 2re,a 4o+ i 4o+ 2o+avi0 evo kako -iE +a 2os4ui2io?... D od 4oga 4renu4ka0 kada se u n+egovo+ du3i 2o+avi 4o s4varala.ko ?kad -i?0 realni 5ivo4 ko+i ga okru5ava 2res4ane da ga in4eresu+e i glu,a/ se 2renosi u o-las4 drugog 5ivo4a0 ko+i +e on 1a,islio. Preda+ući se 4o,e 5ivo4u0 glu,a/ ,o5e neEo4i.no da i1neveri is4inu kako u kons4ruisan+u svo+e 1a,isli 4ako i u 2re5ivl+avan+i,a ve1ani, 1a n+u. N+egova 1a,isao ,o5e da se 2oka5e nelogi.na0 neverodos4o+na0 i 4ada on 2res4a+e da veru+e u n+u. ;sećan+e ko+e se rodilo u glu,/u u ve1i sa 1a,i3l+u0 4o +es40 n+egov unu4arn+i odnos 2re,a 1a,i3l+eni, okolnos4i,a0 ,o5e da se 2oka5e kao ?i1,i3l+en?0 nesaglasan sa is4ino, 2rirode da4oga osećan+a. Na+1ad0 u i1ra5avan+u unu4arn+eg 5ivo4a uloge glu,a/0 kao 5ivo0 slo5eno -iće0 ko+e nikad ne vlada savr3eno svi, svo+i, l+udski, a2ara4o,0 ,o5e da4i neis4ini4u in4ona/i+u0 ,o5e i1gu-i4i u,e4ni.ku ,eru u ges4ikula/i+i0 ili0 2oda+ući se isku3en+u +ev4inog eJek4a0 2as4i u ,anir0 u -analnos4. 7adi o-e1-eIen+a od sviE 4iE o2asnos4i ko+e s4o+e na 2u4u s/enskoga s4varala34va glu,a/ ,ora ne2rekidno da ra1vi+a u se-i osećan+e is4ine0 ko+e će kon4rolisa4i svu n+egovu 2siEi.ku i 4elesnu ak4ivnos40 kako u Jor,iran+u 4ako i u os4varivan+u uloge. @a,o sa sna5no ra1vi+eni, osećan+e, is4ine on ,o5e dos4ići 4o da svaka n+egova 2o1a0 svaki n+egov ges4 -udu unu4ra o2ravdani0 4o +es4 da i1ra5ava+u s4an+e li.nos4i ko+u 4u,a.i a ne da slu5e0 kao uslovni 2o1ori3ni ges4ovi i 2o1e sviE vrs4a0 sa,o s2ol+no+ sliJeovi4os4i. @veuku2nos4 sviE na2red 2o,enu4iE na.ina i navika i .ini unu4arn+u 4eEniku glu,.evu. Paralelno sa n+eni, ra1vi+an+e, ,ora ići i ra1vi+an+e s2ol+ne 4eEnike K usavr3avan+e onog 4elesnog a2ara4a ko+i slu5i 1a o5ivo4voren+e s/enskog lika ko+i +e s4vorio gki,a/0 1a +asno i1ra5avan+e n+egovog unu4arn+eg 5ivo4a. B 4u svrEu glu,a/ ,ora da i1gradi u se-i ne sa,o o234u gi2kos4 i 2okre4l+ivos4 4ela0 ne sa,o lakoću0 4e.nos4 i ri4,i.nos4 2okre4a0 nego i naro.i4u svesnos4 u u2ravl+an+u gru2a,a svo+iE ,i3ića i s2oso-nos4 da oseća energi+u ko+a se 2reliva u n+e,u0 ko+a0 is4i.ući i1 n+egoviE vi3iE s4varala.kiE /en4ara0 Jor,ira na odreIeni na.in n+egovu ,i,iku i n+egove ges4ove i0 i1liva+ući se i1 n+ega0 1aEva4a u krug svoga u4i/a+a n+egove 2ar4nere na 2o1orni/i i gledali34e. Fakvu i1o34renu svesnos4 i 4ananos4 unu4arn+iE oseća+a glu,a/ ,ora da i1gradi i 1a svo+ glasovni i govorni a2ara4. Na3 o-i.ni govor +e K kako u 5ivo4u 4ako i na 2o1orni/i K 2ro1ai.an i ,ono4on0 na3e re.i ne2o42uno 1vu.e i ne ni5u se na odr5ano+ glasovno+ ,elodi+i0 ne2rekinu4o+ kao 34o +e ,elodi+a violine ko+a 2od ruko, ,a+s4oraKviolinis4e ,o5e da -iva gu3ća0 du-l+a0 4anani+a0 2ro1ra.ni+a0 da se slo-odno 2reliva

od visokiE 4onova u niske0 i o-ra4no0 da 2rela1i od 2i+anisi,a u Jor4e. B -or-i sa dosadno, ,ono4ono3ću glu,/i .es4o ukra3ava+u svo+e .i4an+e0 naro.i4o kad su 4o s4iEovi0 oni, ve34a.ki, glasovni, Jiori4ura,a0 kaden/a,a0 i1nenadni, 2ovi3avan+i,a i sni5avan+i,a glasa ko+i su 4oliko karak4eris4i.ni 1a uslovnu0 na4egnu4u dekla,a/i+u i ko+i ne,a+u nikakve ve1e sa odgovara+ući, e,o/i+a,a uloge i 1-og 4oga na ose4l+ivi+e gledao/e 2roi1vode u4isak Jal3a. Mli 2os4o+i druga0 2rirodna ,u1i.ka 1vu.nos4 govora0 ko+u s,o 1a2a1ili kod velikiE glu,a/a u 4renu/i,a kad iE 1aEva4i is4insko u,e4ni.ko odu3evl+en+e i ona +e du-oko ve1ana sa unu4arn+i, 1vu.an+e, uloga ko+e 4akvi glu,/i igra+u. Fu 2rirodnu ,u1ikalnos4 govora i ,ora glu,a/ da naIe u se-i0 ve5-a+ući svo+ glas0 2od kon4rolo, oseean+a is4ine0 skoro is4o onako kao 2eva.. Ds4ovre,eno0 on ,ora da radi na svo+o+ dik/i+i. :lu,a/ ,o5e da i,a sna5an0 gi-ak0 i1ra1i4 glas0 2a i2ak da kvari govor K s +edne s4rane ne+asno3ću i1govora0 a s druge s4rane 1-og 4oga 34o ne vodi ra.una o oni, +edva 2ri,e4ni, 2au1a,a i naglas/i,a ko+i,a se 2os4i5e 4a.na in4er2re4a/i+a s,isla Jra1e i n+ena odreIena e,o/ionalna -o+a. B savr3eno, dra,sko, delu svaka re.0 svako slovo0 svaki in4er2unk/i+ski 1nak 1a 2redaE slu5e in4er2re4a/i+i unu4arn+e su34ineH glu,a/ 4u,a.eći dra,u u 2lanu svoga sEva4an+a0 unosi u svaku Jra1u svo+e individualne ni+anse0 ko+e se os4varu+u ne sa,o eks2resi+o, 4ela0 nego i u,e4ni.ki i1raIeni, govoro,. Pri 4o,e se ne s,e 1a-oravi4i da +e svaki 1vuk ko+i se sla5e u re.0 svaki suglasnik i sa,oglasnik naro.i4a no4a ko+a i,a svo+e ,es4o u 1vu.no, akordu re.i i i1ra5ava ova+ ili ona+ delić 2ro4kan kro1 re. du3e. 84o 1a34o se i rad na usavr3avan+u Jone4ske s4rane govora ne ,o5e da ograni.i na ,eEani.ke ve5-e govornoga a2ara4a0 već ,ora -i4i u2ravl+en na 4o kako -i glu,a/ nau.io da oseća svaki 2ose-ni 1vuk re.i kao oruIe u,e4ni.ke i1ra1i4os4i. B 4o,e s,islu0 ,eIu4i,. kao i u s,islu ,u1ikalnos4i glasa0 slo-ode0 2las4i.nos4i i ri4,i.nos4i 2okre4a i uo234e sve s2ol+ne 4eEnike s/enske u,e4nos4i0 ne govoreći već o unu4arn+o+ 4eEni/i0 glu,a/ na3ega vre,ena s4o+i +o3 na vrlo nisko, s4u2n+u u,e4nićke kul4ure0 os4a+ući u n+o+0 i1 ,nogiE ra1loga0 daleko i1a ,a+s4ora ,u1ike0 2oe1i+e0 slikars4va i 2red n+i, s4o+i -eskona.ni 2u4 ra1vi4ka. 7a1u,l+ivo +e 34o se0 2ri 4akvo, s4an+u s4vari. 2os4avl+an+e 2reds4ave ko+a -i 1adovol+ila visoke u,e4ni.ke 1aE4eve ne ,o5e i1ves4i ono, -r1ino, ko+a se u ogro,no+ većini 2o1ori34a o2ravdava ekono,ski, Jak4ori,a n+iEova 5ivo4a. ;na+ s4varala.ki 2ro/es0 ko+i ,ora da 2re5ivi svaki glu,a/ od 1a.e4ka uloge do n+enog u,e4ni.kog ova2loćen+a0 sa, 2o se-i vrlo slo5en0 us2orava se i 1-og nesavr3ens4va na3e unu4arn+e i s2ol+ne 4eEnike. No0 osi, 4oga0 on se 1na4no us2orava +o3 i neo2Eodno3ću 2rilagoIavan+a +ednog glu,/a 2re,a drugo,0 Ear,oni1ovan+e, glu,a.kiE individuainos4i u +edins4ven u,e4ni.ki ansa,-l. ;dgovornos4 1a ansa,-l0 1a u,e4ni.ku /elinu i i1ra1i4os4 2reds4ave 2ada na redi4el+a. B e2osi kada +e 2o1ori34e, vladao redi4el+ K des2o40 e2osi ko+a +e 2o.ela s ,a+ningenov/i,a i ni+e se +o3 ni danas 1avr3ila u ,nogi,0 .ak na+na2redni+i, 2o1ori34i,a0 redi4el+ +e0 ra1radiv3i 2re4Eodno .i4av 2lan 2os4avl+an+a0 odreIivao K ra.una+ući0 ra1u,e se0 sa darovi,a u.esnika u 2reds4avi K o234e kon4ure s/enskiE likova i davao glu,/i,a sve ,i1ans/ene. 9o skora i +a sa, se 2ridr5avao 4oga sis4e,a. @ada sa, do3ao do uveren+a da se s4varala.ki rad redi4el+a ,ora ra1vi+a4i 1a+edni.ki sa rado, glu,a/a0 ne 2res4i5ući ga i ne ve1u+ući ga. Po,aga4i s4varala34vo glu,a/a0 kon4rolisa4i ga i Ear,oni1ova4i0 2a1eći da ono organski i1ras4a i1 +edins4venog u,e4ni.kog ?+e1gra? dra,e0 is4o onako kao i svi s2ol+ni o-li/i 2reds4ave K 4o +e0 2o ,o, ,i3l+en+u0 1ada4ak savre,enog redi4ei+a. Fra5eći0 u anali1i dra,e0 n+eno u,e4ni.ko ?+e1gro? i idući 1a n+eno, ?osnovno, radn+o,? i 2o.in+e0 kao 34o +e već re.eno0 1a+edni.ki rad redi4el+a i glu,/a. 9al+i ,o,ena4 4oga rada +e 4ra5en+e ?osnovne radn+e? 2o+ediniE uloga0 one 2rvo-i4ne 4e5n+e vol+e svake li.nos4i u ko,adu0 4e5n+e ko+a0 i1 n+enog karak4era0 odreIu+e ,es4o li.nos4i u o234o+ radn+i dra,e. Mko 4u ?osnovnu radn+u? glu,a/ ne ose4i od+edan2u40 on će +e0 u1 2o,oć redi4el+a0 4ra5i4i 2o delovi,a0 ra1-i+a+ući ulogu na 2ar.ad0 2re,a 2o+edini, e4a2a,a 5ivo4a da4e li.nos4i0 2re,a 2o+edini, 1ada/i,a ko+i iskrsava+u 2red n+u u -or-i 1a 2os4i1an+e n+enog kona.nog /il+a. @vako 4akvo 2ar.e uloge0 4o +es4 svaki 1ada4ak0 ,o5e -i4i0 u slu.a+u 2o4re-e0 2odvrgnu4 dal+o+ 2siEolo3ko+ anali1i i ra1-i+en na +o3 si4ni+e 1ada4ke0 2re,a 2o+edini, vol+ni, ak4i,a li.nos4i i1 ko+iE se Jor,ira n+en 5ivo4 na 2o1orni/i. :lu,a/ ,ora da uEva4i ne e,o/i+u0 ne ras2olo5en+a ko+a da+u -o+u 4o+ ra1dro-l+eno+ 2ar.adi uloge0 već vol+nu sr5 4iE e,o/i+a i ras2olo5en+a. 9rugi, re.i,a0 udu-l+u+ući se u svako 2ar.e uloge0 on ,ora se-i da 2os4avi 2i4an+e 34a Eoće0 na .e,u insis4ira kao li.nos4 dra,e i kakav konkre4an deli,i.an 1ada4ak s4avl+a

2reda se u da4o, 4renu4ku. ;dgovor na 4o 2i4an+e ,ora -i4i da4 ne u o-liku i,eni/e0 već nei1os4avno u o-liku glagola: ?Eoću da osvo+i, sr/e 4e 5ene?0 ?Eoću da 2rodre, k n+o+ u kuću?0 ?Eoću da ukloni, sluge ko+e +e .uva+u? i 4o,e sli.no. Fako Jor,ulisan vol+ni 1ada4aik0 .i+i se o-+eka4 i okolnos4i sve +asni+e i ra1gove4ni+e o/r4ava+u 2red gledao/e, 1aEval+u+ući ak4ivnos4i n+egove s4varala.ke Jan4a1i+e0 2o.in+e da 1aEva4a0 da ga u1-uIu+e0 i1,a,l+u+ući i1 skrivni/a n+egovog aJek4ivnog sećan+a 1a ulogu neo2Eodne ko,-ina/i+e osećan+a K osećan+a ko+a i,a+u karak4er ak4ivnos4i i uliva+u se u s/ensku radn+u. Fako 2os4e2eno 2o+edina 2ar.ad n+egove uloge o5ivl+u+u 1a glu,/a i o-ogaću+u se ne2roi1vol+no, igro, slo5eniE organskiE 2re5ivl+avan+a. @+edin+u+ući se0 sras4a+ući0 4a 2ar.ad o-ra1u+u 2ar4i4uru ulogeH 2ar4i4ure 2ak 2o+ediniE uloga0 u ne2res4ano, 1a+edni.ko, radu glu,a/a na 2ro-a,a i u nei1-e5no, 2rilagoIavan+u +edniE drugi,a0 sla5u se u +edins4venu 2ar4i4uru 2reds4ave. Mli se ni na 4o,e +o3 ne 1avr3ava rad glu,a/a i redi4el+a. Bdu-l+u+ući se i u5ivl+u+ući sve du-l+e u ulogu i dra,u0 o4kriva+ući u n+o+ sve du-l+e u,e4ni.ke ,o4ive0 glu,a/ 2re5ivl+u+e 2ar4i4uru svo+e uloge u sve 2rodu-l+eni+i, 4onovi,a. MeIu4i,0 i sa,a 2ar4i4ura uloge i dra,e u /elini 2odvrgava se0 4oko, rada0 dal+i, i1,ena,a: kao 34o u savr3eno, 2esni.ko, delu ne,a ne2o4re-niE re.i0 već su one sve neo2Eodne s 4a.ke gledi34a u,e4ni.ke 1a,isli 2esnikove0 i u 2ar4i4uri uloge ne 4re-a da -ude ni+ednog ne2o4re-nog osećan+a0 već sa,o ona ko+a su neo2Eodna 1a ?osnovnu radn+u?. Fre-a 1-i+a4i 2ar4i4uru svake uloge0 1gu3n+ava4i o-lik n+ene in4er2re4a/i+e0 naći +asne0 +ednos4avne i sadr5a+ne Jor,e n+enog ova2loćen+a. D 4ek onda kad u svako, glu,/u sva osećan+a ne sa,o organski sa1ru i o5ive nego se i o.is4e od svega 34o +e ne2o4re-no0 kris4ali1u+u se i sve uloge se 5ivo 2ove5u0 Ear,oni1u+u ,eIu so-o, u o234e, 4onu0 ri4,u i 4e,2u 2reds4ave0 2os4avl+eni ko,ad ,o5e -i4i 2oka1an 2u-li/i. Na dal+i, 2reds4ava,a s/enska 2ar4i4ura dra,e i svake uloge os4a+e ne2ro,enl+iva u o234e,. Mli 4o ne 1na.i da se0 od onoga 4renu4ka kad +e 2reds4ava 2oka1ana 2u-li/i0 s4varala.ki 2ro/es glu,a/a ,o5e s,a4ra4i kao 1avr3en i da glu,/i,a os4a+e0 da sa,o ,eEani.ki 2onavl+a+u ono 34o su os4varili na 2rvo+ 2reds4avi. Na2ro4iv0 svaka 2reds4ava od n+iE 1aE4eva s4varala.ko s4an+e0 4o +es4 u.e3će sviE n+iEoviE 2siEi.kiE snaga0 +er sa,o 4ako glu,/i ,ogu da 2ar4i4uru uloge 2rilagoIava+u oni, ćudl+ivi, 2ro,ena,a ko+e se u svi,a n+i,a de3ava+u svakog .asa kao u 5ivo, -iću od nerava i0 1ara5ava+ući +edan drugog svo+i, osećan+i,a0 da 2reda+u gledao/u ono nevidl+ivo i re.i,a nei1re/ivo0 34o .ini duEovnu sadr5inu dra,e. M u 4o,e i +es4 sva su34ina s/enske u,e4nos4i. Z4o se 4i.e s2ol+nog o-Eka 2reds4ave K dekora/i+e0 rekvi1i4a i 4. sl. K sve 4o vredi sa,o 4oliko ukoliko 2o,a5e i1ra1i4os4i dra,ske radn+e0 4o +es4 glu,.evo+ u,e4nos4i0 i nikako ne ,o5e da 4ra5i u 2o1ori34u ona+ sa,os4alni u,e4ni.ki 1na.a+ ko+i -i i danas E4eli da ,u dadu ,nogi 1na,eni4i slikari ko+i rade 1a s/enu. Po1ori3no slikars4vo +e0 is4o onako kao i ,u1ika ko+a ula1i u dra,u0 2o,oćna u,e4nos4 i redi4el+ i,a da i1 4akviE u,e4nos4i i1vu.e sve 34o +e neo2Eodno 1a osve4l+en+e dra,e ko+a se ra1vi+a 2red gledao/e,0 2o4.in+ava+ući iE 2ri 4o,e glu,a.ki, 1ada/i,a. G. @. @4anislavski OD IZDAVAČA Knjiga Konstantina Sergejeviča Stanislavskog (1863 -1938 koj! "re#aje$o čitao%! ve& o#avno je "ostala retkost ili !o"'te ne $o(e #a se na)e ni ! javni$ *i*lioteka$a+ ,o interesovanje nije neo*ično ka# se i$a ! vi#! #a $noge vrlo istakn!te ličnosti savre$enog "o-ori'ta. evro"skog i a$eričkog naročito. često "o$inj! istorijski -na$eniti /Siste$/ i njegovog tvor%a+ ,ra(e&i svoj i-#avački "rostor "rvenstveno ! novi$ #eli$a svetski0 i j!goslovenski0 a!tora. i-#avač ne $o(e #a se ogl!'i ni o o0ave-! #a i- stari0 i-vora %r"e ono 'to jo' (ivi ! lj!#i$a i 'to ins"irativno "ove-!je nova traganja i "o-nata otkri&a+ I Stanislavski je. tako. je#an o# oni0 čije #elo "onavljaj! $nogi i-#avači ! svet!+ 1reve#en je skoro na sve evro"ske je-ike. o0javljev. ! Sje#injeni$ A$erički$ Dr(ava$a. Kana#i. A!straliji. ! 2a"an!+ 3irina kojo$ s! ga "ri0vatale ra-ličite sre#ine i ! čiji$ je ra-$i'ljanji$a o "riro#i i s!#*ini "o-ori'ta "ris!tan. sig!rno je #a naj0olje govori i o osnovnoj vre#nosti njegovog #ela i o ono$e 'to je ! to$ #el! trajno+

4l!$ačka. re#iteljska i "e#ago'ka isk!stva na koji$a je /Siste$/ -asnivan stvarana s! na s!sret! #va veka i ! "rvi$ #e%enija$a ovog veka. ka#a se i r!sko "o-ori'te. -aje#no sa evro"ski$. $o#erni-ovalo i tra(ilo nove "!teve+ ,i0 go#ina. #o "rvog svetskog rata. Stanislavski je stekao svetsko i$e kao gl!$a% i re#itelj 5oskovskog 0!#o(estvenog teatra koji je on. -aje#no sa knji(evniko$ i re#itelje$ Vla#i$iro$ Ivanovi&e$ 6e$irovič-Dančeriko$. i stvorio+ 7"o-nav'i se sa re-!ltati$a ovog "o-ori'ta. evro"ski i a$erički "o-ori'ni svet se -ainteresovao i -a "isano #elo Stanislavskog. jo' #ok je ono *ilo ! r!ko"is! i #ok se o nje$! vi'e govorilo i nasl!&ivalo nego 'to se stvarno -nalo+ ,ako se #esilo #a je "rva knjiga Stanislavskog. ! kojoj je on i-neo so"stvena !$etnička tra(enja i l!tanja. o*javljena ! 8oston! (SAD -a vre$e velike t!rneje 59,-a. a tek #ve go#ine #o%nije. 19::. #o'lo je #o "rvog r!skog i-#anja+ 7 to vre$e je nj!jor'ki #irektor /4r!"teatra/ 9arol# Kler$an "isao. "ovo#o$ Stanislavskog. #a on "o-naje /sa$o je#an #e;initivan savre$eni siste$ gl!$ačke igre koji ! %elini o#govara -akoni$a vas"itanja gl!$a%a/+ 7 A$eri%i i <vro"i se. ta#a. "isalo i o /interna%ionalnoj vre#nosti/. /Siste$a/ i o"ovrgavalo #a je on stvar sa$o je#nog "o-ori'ta+ 6ajistakn!tiji "o-ori'ni lj!#i toga vre$ena. kao 'to s! ! =ran%!skoj *ili An#re Antoan i >!j ?!ve. a $nogo go#ina "osle nji0 i veliki ;ran%!ski gl!$a% ?an >!j 8aro. gle#ali s! ! re#iteljskoj "raksi i ! teoriji Stanislavskog on! ins"irativn! snag! koja "lo#no "ove-!je ra-na svetska "o-ori'ta+ 7 Sovjetsko$ Save-! s! 2evgenij 8agrationovič Va0tangov i Vsevolo# <$iljevič 5ejer0ol# "o'li "!tevi$a $a'tovite /teatrali-a%ije/ na"!'taj!&i /"o-ori'te il!-ije/ svog velikog !čitelja. ali s! i "ri-navali i isti%ali /skla# ! neskla#!/+ S0vatanja Stanislavskog i-virala s! i- svestranog "ro!čavanja i #!*okog "o-navanja $o#ernog "o-ori'ta njegovog vre$ena i *ilo je "riro#no 'to s! ona. iska-ana ! 'ta$"ano$ #el!. "ove-ivala lj!#e ra-ni0 na%ionalni0 sre#ina. "a i ra-ni0 !$etnički0 o"re#eljenja+ 1rvi s!sreti i-$e#! !$etnosti 59,-a i na'e. j!goslovenske. "!*like javili s! se ! go#ina$a "osle Okto*arske revol!%ije i "osle -avr'enog "rvog svetskog rata. ka#a je #eo tr!"e 59,-a "o'ao na svoj! velik! evro"sk! i a$eričk! t!rnej!+ 5e#! gra#ovi$a o*!0va&eni$ t!rnejo$ *ili s! Zagre* i 8eogra#+ 7tisak o "re#stava$a je. kao 'to se -na. ko# nas *io vrlo sna(an+ Stanislavski je i lično. ta#a. *io ! Zagre*! i o njegovo$ *oravk! -a*ele(ena s! interesantna se&anja+ Kasnije s! ta gostovanja "o#sti%ala i interesovanje -a teorijsko-"e#ago'ke ra#ove Stanislavskog+ Ali se. ! ta#a'nji$ "rilika$a ograničeni0 ko$!nika%ija. te'ko #ola-ilo #o sovjetske literat!re. jo' te(e nala-io i-#avač -a t! vrst! knjiga+ ,ek "osle #r!gog svetskog rata. ! so%ijalističkoj 2!goslaviji. na'i "o-ori'ni lj!#i i 'ira javnost $ogli s! #a "ot"!nije !"o-naj! Stanislavskog kao "is%a+ 6aj"re je ko# nas o*javljena ova ista knjiga (Dr(avni i-#avački -avo# 2!goslavije. 8eogra#. 19@A + 1o'to je. #otle. i ko# nas i ! svet!. ve& *io o#o$a&en na-iv /siste$/. jo' vi'e -ato 'to ova knjiga "očinje #a se *avi "itanji$a koja !la-e ! sklo" /siste$a Stanislavskog/ !-et je taj skra&en naslov+ 1revo#ila% 5ilan Bokovi& je ! o"se(noj !vo#noj reči. sl!(e&i se #elo$ /5oj (ivot ! !$etnosti/. i-lo(io organi-a%ioni i !$etnički "!t "o-ori'ta Stanislavskog i gene-! njegovog /Siste$a/+ Deset go#ina kasnije i ta knjiga je ko# nas "reve#ena (/6aro#na "rosvjeta/. Sarajevo. 19AA. "revo#ila% Ogrijenka 5ili&evi& + ,i$e je "r!(ena $og!&nost čitao%! #a se #etaljno !"o-na sa !$etničko$ *iogra;ijo$ Stanislavskog i -ato je ! ovo$ i-#anj! i-ostao "revo#iočev "re#govor "rvog i-#anja+ 6a "osre#an način !$etnički$ s0vatanji$a Stanislavskog vratilo se. "osle toga. i i-#avačko "re#!-e&e /K!lt!ra/+ Ono je 19AC+ ! "revo#! >j!*o$ira 8og#anovi&a o*javilo. sa "re#govoro$ 5ilana Bokovi&a. knjig! /8ese#e/ ! kojoj je K+ Antarova. člani%a 8olj'og teatra. o(ivela se&anja na ra# Stanislavskog sa o"erski$ "evači$a+ 1o$en!ti$ i-#anj$a. i"ak. nije o*!0va&eno ni sve 'to čini %elin! /Siste$a/ ni ono 'to ga #o"!njava+ 5e#!ti$. članak Stanislavskog. na$enjen 8ritanskoj en%iklo"e#iji. a o*javljen "os$rtno sa$o go#in! #ana "re "rvog j!goslovenskog i-#anja. "r!(a na'e$ čitao%! sinte-! s0vatanja koja s! "o-nata kao /Siste$ Stanislavskog/ i taj članak. ! ovoj knji-i. istovre$eno je i neka vrsta #e;initivne "or!ke Stanislavskog o so"stveno$ "o-ori'no$ $eto#! i njegovo$ "ogle#! na "o-ori'n! !$etnost+ ,eorija Stanislavskog je. !o"'teno govore&i. i-a-vala ra-ličite reak%ije ! svet!. najče'&e "o#sti%ajne. ali i neke jalove. koje s! kanoni-ovale i !$rtvile njegov "oletni #!0+ 7 "osle#nje vre$e ose&a se -aokret ka "onovno$ čitanj! i o*navljanj! ;!n#a$entalni0 i#eja ovog velikog teoretičara i "e#agoga+ ,o je jo' je#an ra-log -a ovo i-#anje+

/1arti-anska knjiga/