You are on page 1of 35

-yi.

TRK DNYASI

EPK DESTAN GELENE

Do. Dr. zkui OBANOGLU

A K II^A

OO 5 5 2 .

NDEKLER

NSZ GR A.) Epik Destan Kavram ve Tanm B.)Trk Destan Aratrmalarnn Tarihesi L BLM: DESTANLARIN TARH VE TASNF A.) Trk Destanlarnn Teekkl B.) Trk Destanlarnn Tasnifi ILBLM: DESTANCI VE DNLEYCLER A.) Szl Kltr Ortamnda Destanclar ve Dinleyicileri B.) Szl Kltr Ortamnda Destanlarn cra Balamlar III.BLM: DESTANDA ANLATIM, TPLER VE TEMALAR A.) Destanlann Dil ve slup zellikleri B.) Trk Destan Geleneinde Tipler C.) Trk Destanlarnda Zaman, Mekan ve Temalar IV.BLM: DESTANLARDAN OLAY RGS RNEKLER 1.Eski Destanlar 2.Yeni Destanlar 2.1.Arkaik Destanlar 2.2.Kahramanlk Destanlar 2.3.Tarihi Destanlar

9 13 13 24

35 35 40

55 55 84

89 89 98 111

119 119 138 230 319

zkul OBANOLU V.BOLUM: DESTANLARDA ORTAK MOTFLER VE YAPISI A.) Destan Geleneinde Tematik Yap zellikleri B.) Destanlarda Ortak Motiflerin Sralan Dzeni ve Motif ndeksi SONSZ YERNE KAYNAKA Kavramlar, Terimler, Kiiler ve Yer Adlar Dizini 341 341 343 425 431 463

KAYNAKA

Acarolu. T. ve F. Ozan. 1972. Trk Halkbilgisi ve Haik Edebiyat zedne Seme Yaynlar Kaynakas. Ankara: TDK. Acarolu, T. ve F. Ozan. 978. "Trk Halk Ozanlar ve Destanlar Kaynakas." Folklora Doru, IV. 47.48^9:5-192. Abdullah. Kemal. 1997. (Akt Ali Duymaz) Gizli Dede Korkut. stanbul: lkcn Yaynlan. Aa, Mehmet.1997. "Trk Dcstanlarndak Aerme (Yeriklenc) Motifinin Destan Kahramanlar zerindeki Etkisi ve Hayvan Ata (Ecdat) nancyla Olan Balants." MUI Folklor Dergisi, C V. S 35. s.7g-81. Aa. Mehmet. 1998a. "Trk Destanlarnda Epitetler Hakknda Drt Eser ve lhan Bagz'n Bir Yazsna Dair." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 6. s. 693-699. Aa. Mehmet. 1998b. "Koz Krpc-Bayan Sulu Destan zerine Mukayeseli Bir Aratrma." Seluk niversitesi S.B.E (Yaynlanmam doktora tezi.). .Aa. Mehmet. 1999.'Turfan'n Kular ve Koz Krpe-Bayan Sulu Deslanmdaki Baz Kular." Miin Folklor. S. 42. s. 53-57. .Aa. Mchmet.2000."Kne Epos" (Arkaik Desan) Kavram ve Trk Halk Hikyelerindeki "klara Mahsus Evlilik" Konusunun Kaynaklarndan "Alplara Mahsus Evlilik" MH Folklor, S 47, s. 11 -21 .Aa. MehmeL2002a,Kazak Trklerinin Destanlan ve Deslanclk Gelenei. Konya: Kmen Yaynlan. Aa, Mehmet.2(X)2b.*Trk Destanchk Geleneine Btncl yaklaabilme ve Alp kavram zerine Baz Yeni yaklam Denemeleri." slmiyet ncesi Trk Destanlar, (Yay. Haz.S. Sakaolu ve A Duymaz). stanbul: tflkcn Yaynlan, s. 150-154. Ahmedov. Zeki.1996. Edebleltanuv Terminderinin Szd. Almat: Ana Tili Baspas, Ahmelov, S. ve S. Bahadrova.1998, (Ak. A nar) "Karakalpak Trkleri ve Destanlan." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi, S.5. s.140-171. Akarpnar, Bahar. 1997. "Chason de Roland ve Scyyit Battal Gazi Destanlarnn Karlatmal ncelemesi." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kang-

432

zkul OBANOLU resi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlar. s.5-16.

Akgul. Yusuf. 1997.Dede Korkut .\ta Hikyelerinin TrkmenistanMa Derlenen Szl Varyantlar. stanbul: MEB Yaynlan. Akpmar. Yavuz. 1998."Sovyet Dneminde Ncrcdibni Trk Edebiyat Tarihlerinin Yanl ve Eksik Taraflan." II. Trk Dnyas Yazarlar Kurultay Bildirileri, (Haz. Z. Grel ve HA. Yksel), .Ankara: llesam Yaynlan, s.95-105. Albsbaycv. Kunapiya. 1995. "Kazakistan'da Manas Destan Aratrmalan." Trk Leheleri ve Edebiyat Dergisi, S. 3, 5.50-53 Almasy. Von G. 1995,"Kahraman Manas'n Olu Semetey ile Vedalamas" Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler I, (Yay.haz. F. Trkmen), Ankara: AKM Yaynlan, s.37-42. Alptekin. A. Bcral.1997. "Kazakistan'da Anlatlmakta Olan Dede Korkut tle ilgili Efeaneler." V. MUletlerans Trk Halk Kltr Kongresi Halk EdeUyat Seksiyon Bildirileri I, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s, 23-32. Alptekin, A. Berat. 1998." Kazakistan Kaynaklarna Gre Dede Korku'un Doumu." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi. S. 6. s. 639-645. Altnsann. l.l879.Kirgizkya Hrestomatiya. Drenburg. Amanov, R. 1976.Cmgli: Dstn-i BahUdurn-, ambnU. Duanbe. Amanov. R. ve L. Dcmidcik.l9S9. Alpami. Slalinabad. Amrovin, I. 1943.Grogll. Agabat: Ilm Ncriya. Antonov, N.K.19S2 (ev, M. Tezcan) "Yakutlar'm (Sahalar) Olonko Destan Hakknda Baz Notlar " Karda Edebiyatlar, S 4, s. 28-30. Arash. Hamit.l939.Kitb- Dede Korkud. Baku: Azemcr, Bedii Edebiyat ubesi. Arat, R. Rahmeti. 1987. "Ouz Kaan Destan." Makaleler 1, (ed. O.F. Sertkaya) C I, Ankara: Trk Kltrn .Aratrma Enstits Yaynlan, s, 605-72 Arau R. Rahmeti. 1994. Gney Sibirya Trkesi Metinleri, (Haz. O, Setkaya) Ankara: TKAE Yaynlan. Arslan, Mustafa. 1997. "Krolu'nun Trkmen Vayant." Ege nv. SBE (Baslmam doktora tezi). Arslan, Mustafa. 1998."Groglu'nun Trkmen Versiyonuna Ait Anlalmaiann Tespiti ve Baz Problemler." MilB Folkkr Dergisi, C. V, S. 38,5.69-73. Atov, N. 1958. GorogL, Akabad: Trkmen Dovlet Neir. Arov. Akmuhammed.1997. "Trkmen Bagchk Sungatnn Gzellikleri." V. Milletleraras Trk Halk Kltrii Kongresi Halk Edebiyah Seksiyoa Bildirileri I, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s.53-60.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

433

Arov, AnnaguTban.1997.Kitab- Dedem Korkud we Hekayat Oguznanuy Gazan Beg we Gayr. Akabad: Trkmenba Adndaki Mill Ko! yazmalar Institut. Arov, Annagurban. 1999. (Y.haz. S. Tural ve A. Nurmcmmet.) Gorgt Ata: Trkmen Halk Nshas. Ankara: Yy. Atalay, Besim 1985. Divan Lugat-it Trk Tercamtsi. c.I, II. 111, IV Ankara: T.D.K. Yaynlan. Atsz, H. N. 1975. "Trk Destanlarn Snflandrma Tecrbesi." Trk TartbiiHc Meseleler. stanbul: s. 15-55. Avezov, M, ve S Smimova. 1959, Kambr Hatr. Almat. Avezov. A. 1961. "Krgz-tng Balrlk Eposu." Manas I, Kitap, Almal, s.5-25. Avezov, M, ve S. Sminova.1961. Alpams Batr. Almat. Avezov, M. ve S. Smimova. 1963. Kz Jibek. Almat. .Avezov, Muhtar. 1991. Kazak Edebietinfn Tarihi. Almal: Ana Titi Baspas. Avezov, Muhtar. 1997a. (Haz. A. nar) Folklor Yazlan. Ankara: Ahmet Yesevi niversitesi Bilig Yaynlan. .Avczv, Muhtar.l997b. (Haz. 2 smail ve A. Gngr) Makaleler. Ankara: Ahmet Yesevi niversitesi Bilig Yaynlar. Avezov, Muhtar. 1997c (Haz. Z. smail ve A. Gngr) "Kazak Halknm Eposu ve Folklom." Makaleler. Ankara: Ahmet Yesevi niversitesi Bilig Yaynlan, s.9-57. Banarh. N. Sami. 1987. Resimli Trk Edebiyb Trihi. C. I-ll. stanbul: Mill Eilim Basmevi. Barthold, Vassiliy V. 1894.'TCitabi Korkut: Batara bogatyrias angelom Smcrti." ZVO.C.vm, s. 203-218. Barthold, Vassliy V. 1990. (ev. H.D. Yldz) Mool IstUasua Kadar Trlstan, Ankara: TTK Basmevi. Babu, Hayri.l984."Kn ve Zaza Trklerinin Folklorunda Su Meneli Atlar." Karda; Edebiyatlar, S.8, s. 7-14. Bagz, lhan. 1966. "Dream Motif and Shamanistic InitiatiotL" Aslan Folkkre Stdies,S.l.s. 1-18. Bagz, lhan.1975."The Tale Singer and His Audience: An Experinent to Determinc the Effecl of Different Audiences on a Hikye Performance." Folldore Performance and Coromunication (ed. dan ben-Amos ve K. Goldstein). Mouton: The Hauge, s. 143-203. Bagz. lhan. i978a."The Epic Tradition Among Turkic Peoples." Heroic Eplc and Saa: An Introduction to tke Warid't Great Folk Epics, (Ed. F.J. Oinas). Bloomington: Indiana University PiBss, s.310-335.

434

zkul OBANOLU

Bagz. lhan. 1978b.'"Epihet in a Prosc Epic: The Book of My Grandfather Korkut." Studies in Turlush Folklore in Honor of Pertev N. Boratav, (Ed. . Bagz), Bloominon; ndiana Turkish Studics, s. 25-45. Bagz, tlhan.1986. Folklor Yazlan. stanbul: ,^dam Yaynlan. Bagz, lhan. 1998a."Krolu's Tekgzier (Cyclops) Sory." Tnrkisb Folkiox and Oral Lite^ture: Selecled Essays of lhan Bajgz, (Ed. Kemal Silay), Bloomington: ndiana University Turki.sh Studics, s.250-256. Bagz, lhan.l998b. (ev Nebi zdemir) "Dede Korkut Destannda Epitetler." MilE Folklor Dergisi, C. 5, S. 37, s 23-35. Bayat, Fuzuli. 1993.Ouz Epik En'enesl ve Ouz Kaan Dastan. Baku: Azerbaycan Elimler Akademisi Nizami Adna Edebiyat nstitt. Bayat, Fuzuli 2003.Korkut Ata: Mitolojiden Gereklie Dede Korkut .\nkara: KaraM Yaynlan. Bckirov, Cafer. 1980.Destanlar.Takent; Gafir Gulam Adna Edebiyat ve Sanat Neriyat. Beliaev, V M. 1975."Central Asian Music." Essays in the History of the Music of the Peoples of USSR, (Ed.ran.-; M. ve G. Slobin). Conncticut: Middlctown. Bell^-Hann. tldiko.2000 The Wrjtten and the Spoken: Literacy and Oral Transmission Among the Uyghnr. Berlin: Das Arabischc Buch. Bennigsen, A.A. 1975."The Crisis Of the Turkic National Epics: Local Nationalism or Proletarian Intcmationalism?'. Canadian Slavonic Papers, S. 17, s.463474. Berdibayev, R. 1986. (cv, M. Tezcan) "Trk ve Moollann epik An'ane Sisteminde Hikayecinin Rol." Karda Edebiyatlar, S. 6, s.20-29. Berczin, N. 1876."Koz Krpc-Bayan Sulu." Turetskaya Hrestomatlya, C. III., Kazan. Bessanov, A.I948.Alpana i Barsn Hhy Bakrskiy Narodny Skazki, Ufa. Bcybutova. Ins.1995 "Manas Destannda A.skeri Terimler." Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali), Ankara; Atatrk Kltr Merkezi, s. 192-196. Bingl, Necdet. 1983."'Dilimizde " Krk" Says Ozerinc.'Trk Klcr Dergisi. C, 2I,S.237, s. 25-28 Biray, Himmel.1990. "Andelip ve 0|uznmesi." Mill Folklor Dergisi, S.32, S.I213. Birgl, A. ve A. C. imek. 2000. (Yay. haz.) Uluslararas Dede Korkul Bilgi leni. Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yay. Bogdanova. M., V. Zhirmuskij ve A. PetTosyan.1961. Klrglzskiy geroifeskiy pos Manas. Moscow: Akademija nauk SSSR.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei Boratav, Pertev N.1931.Kroglu Destan. stanbul: Evkaf Matbaas. Boratav. Pertev N.1939. Bey Byrek Hikyesine At Metinler, Ankara.

435

Boratav. Pctev N.I946. Halk Hikyeleri ve Halk HkyecUil. istanbul: MEB Yay. Boratav. Pertev N,1965. Aventures mcrvcilleoses soad terre et ailleurs de Er Tostuk le geant des steppes. Paris. Boratav. Pertev N.1984. Trk Halkbilimi.tsanbul: Gerek Yaynevi. Boratav. Pertev N.1995a."Er Tstk ve Halk Masal" Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler I, (Yay.haz. F. Trkmen), Ankara: AK.M Yaynlan. s. 248-265. Boratav. Pertev ve L. Bazn. 1995b."Er Tstk" Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler 1, {Yay.haz. F. Trkmen), Ankara: AKM Yaynlan, s. 228-247. Boor. Hclmut. 1981.Tarihte Efsanede ve Kahramanbk Destanlarnda Attl, (ev. Y.nen). Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. Bowni. CM. 1952. Heroic Poetry, London: Macmillan and Co. Budak. O. A. 1997. (Yay. haz.) Manas 1000 Bikek Bildirileri. Ankara: AKM Yaynlar. Bulgarova. Mariya. 1995."Nogay Kahramanlk Destanlan ve Manas Destan'ndaki Ortak Motifler Hakknda." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni. Ankara. Atatrk Kltr Merkezi Yaymlar. s.49-57 Bynum. David E. 1976. "The Gcneric Nature of Oral Epic Poetry," Folklore Genres. (ed. Dan Ben-Amos), Austin: Universily of Texas, s. 35-58. Carmuhammcdul, M. 1995."Kazak Triktcrindegi Crlk, Cravlk. Akndk Dastr Cninde." tpek Yolu Uluslararas Halk Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 107-114. Castren, M. A. 1857. Versuch einer koibalischen und karagassichen Sprachlehre. St. Pctersburg: Kaiserliche Akadcmic der Wissenscahaflen. Castrn. M. A.1857. Ethnologscle Vorlesungen ber die altaischen V'lker, Petersburg: Kaiserliche Akademic der Wissenscahaften. Caykanova, Aynek.!995. "Manas Destannnda Nesillere Uzanan Mefhumlar ve Destanm Tarihle likisi." Bo^durdan Bamszha Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 145-159. Chadwick. K. N. ve V. Zhimunsky.1969. Oral Epics of Central Asa, Cambridge: The Universty Press. Chadwck. H. M. ve N.K. Chadw'ck.l932. The Growt of Utervture. C. I. Cambridge: The Universty Press.

436

zkul OBANOLU

Chadwick, H. M. ve N.K. Chadwick.l940. Tle Growt of Literatre. C. 3. Cambridge: The Univctsty Press. Chodzko. A. 1971.[ 1842.] Specimens of Ihe Popular Poetry of Persia. Ncw York: Buft Frank 1in. Conrad, Jo Ann.!997, "Poyhemus and Tepegz Revisitcd." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat iveksiyon Bildirileri i, .\nkara: Kltr Bakanl Yaynlan, s, 139-160. Cumakunova. Glzura.2002."Krgz Destanlarndan Kocaa Destan" Ulnslararas Trk Dnyas Halk Edebiyat Komitay Bildirileri. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 159-162. Cnbur. Mjgn.1987,"Anadolu Gazileri ve Edebiyatmz.*T,rdcm: .Atatrk Kltr Merkezi Dergisi, S. 9, s.777-807. aatay, Saadet.l953."Die dig Sage." Ural-altalsche Jahbcher. S. 25, s 24353. etin. smet. 1997a.Tark Edebiyatnd Hz. Ali Cenknimeleri. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. etin, smet. 1997b. "Hazreti Ali Cenknamclerinde Tipler." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 179-190. nar, \. Abbas. 1995.'Trkiye ve Kazakistan klannn Atma Gelenekleri." tpck Yolu Uluslararas) Halk Edebiyat Sempozyumu Bildirileri. Ankara; Kltr Bakanl Yaynlan, s. 121-128. nar, A. Abbas. 1996. Trk Dnyas Halk Kltr zerine Arattrma ve ncelemeler. Mula: Mula Oniversitesi Matbaas. nar. A. Abbas. 1997. "Kazak Halk airi Cambl Cabaev ve Sanat Dnyas." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I, Ankara: Kltr Bakanl Yaymlan, s. 191-197. nar, A. Abbas.1998a. "Trk Dnyasnda k Geleneinin KarlaUnlmas" Trk oanyas DU ve Edebiyat Dergisi, S. S, s. 5 9 - ^ . nar, A. Abbas. l998b.*Trk Dnyasnda klk Geleneinin Karlatnlmas" H. Trk Dnyas Yazarlar Kurultay Bildirikri, Ankara: tlesam yaynlan. s. 411-417. ierov. V.1958. Voprosy izuieBJa iposa narodov SSSR. Mascow: Sovetkij pisalel'. impoe. Lbov. 1997. Gagauz Destanlar. Kinicv. obanolu, zkul. 1992.The Relationships Belween Oral Forms of Folklore and Mediated Performanccs in the Cult of akc Mehmet Efe" Indiana Univcrsity Folklore Instinte. (Baslmam M.A. tezi).

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

437

obanolu. Ozkul.1996."Lord Raglan'n Ban Halk Kahraman Kalb Asndan Ouz Kaan ve Er T;;tk Destan Kahramantanna Bir Bak$." Folkloristik: Prof. Dr. llmay Gnay Armaan (ed. . obanolu ve M. zarsian) Ankara; Feryal Matbaaclk, s. 202-209. obanolu, zkul. 1997."Klavuz Bozkurt Motifinin Tarihsel Balamlarda ve Gnmz Alevi-Bektai Tarikatlerindcki Yapsal ve levsel Sreklilii zerine Tespitler." Kadri Eroan: Hac Bekta; Veli Armaan, Ankara: Gazi niversitesi Trk Kltr ve Hac Bekta Veli Arattrma Merkezi Yay.
s.165-173.

obanolu, zkul.1997. "Trk Kozmolojisinde Deime ve Sreklilik Dinamikleri zerine Tespitler." Bir: Trk Dnyas incelemeleri Dergisi, S.8, s. 3363. obanolu. zkul. 1998a."Szl Kompozisyon Teorisi ve Gnmz Halkbilimi almalarndaki Yeri" Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yldrm Armaan. (ed. M zarsian ve . obanolu) Ankara: TDV Matbaas. s.l38170. obanolu, zlajl.l998b."k Tarz iir Gelenei ve Bonak k (Guslan) Tarz iir Gelenei Arasnda Ortaklklar zerine Tespitler." Mill Folklor. C. 5, S.39. s. S-24. obanolu. zJcul 1999."Szl Kltrden Yazl Kltre Gei Balammda Erken Dnem Osmanl Tarihlerinden kpaazdc'nin Epik Karakteri zerine Tespitler." Hacettepe Cniversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, (Osmanl Devleti'nin Kuruluunun 700. Yl zel Says), s.65-82. obanolu, zkul. 1999. Halkbilimi Kuramlar ve Aratrma Yntemleri Tarihine Glri.Ankara: Aka Yaynlan. obanolu. zkul.2000.k Tarz Kltr Gelenei ve Destan Tr. Ankara: Aka Yaynlar. obanolu. zkul.200la.'Trk Destanlan'Trk Dnyas Edebiyat Tarihi, C.l, Ankara: AKM Yaynlan, s. 86-471. 479-504. obanolu, zkul.2001b.'Trk Mitolojisi." Trk Dnyas Edebiyat Tarihi, C.l, Ankara: AKM Yaynlan, s. 1-85,473-479. obanolu, zkul.2003. Trk Halk Kltrnde Memoratlar ve Halk nanlan.
Ankara: Aka Yaynlan.

orategin, Tntkbck.1995. "Kagarl Mahmut Divan ve Manas Destannda Dou Trklerinin Savalan." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay haz E.Grsoy-Naskali). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 160-164. Davul, Rahile.1998. (Ak. A. nayet) 'Badan Gelen San Uygur" Trk Dnyas DU ve Edebiyat Dergisi, S. 5, s. 455-465 Davut, R. ve K. Cambaz 1998. (Akt. A. nayet) "Yuur (San Uygur) lar zerine Notlar," Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 5, s. 466-478.

438

zkul OBANOI.U

Defne, Zeki mer. 1983. Dede Korkut Hikyeleri Czerine Edebi Sanatlar Bakmndan Bir Deerlendirme. Ankara: MEB Yaynlan. Demir. Necati.1999. Danimendname. Tokat: Gaziosmanpaa nv. Matbaas. Demirci, Hamide. 1995. Trk Destanlarnda Gzellik, Destan, Masal ve Din Unsurlar ile Yabanc Destanlarda Trk Kahramanlan, stanbul: tken Yaynlan. Deniz, zlem. 1995a. "Manas ve Scvtck Dcslanlannda .^nt me ekilleri." Bozkrdan Bamszla Manas. (Y'ay, haz. E.Grsoy-Naskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s.256-268. Deniz. Sabaha. 1995a. "Manas Destannda Rya." Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 271-277. Dcveliolu, Ferit. 1970. Osmanlca-Trke .ansiklopedik Lugt. Ankara. Dicz, Heinrich F. von.1815."Der ncuentdecte oughuzische Denkwrdigkeiten von Aslen. Berlin, s. 399-457. Cyklop."

Dilek, brahim. 1996."Altay-Trk Destanclk Gelenei ve Er-Samr Destan."" Gazi niversitesi SBE (Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi.) Dilek, brahim. 1997."Altay-Trk Kaylk Gelenei ile Trkiye'deki k Tarz iir Gelenei arasndaki Benzerlikler." Sibirya Aratrmalar <cd. E. GrsoyNaskali), stanbul: Simurg Yay., s. 195-201. Dilek, brahim. 1998. "Altay Trk Kaylk Gelenei ve Kay N. U. Ulagaev." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 5, s. 309-360. Dibayev, A. 1901. Alpams Batr. Takent. Durbaylov, M. A. 1995. "Emolojik Adan Gagavuz Baladlan." pek Yolu Ulasiarars Halk Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 133-155. Durdyeva, Amangl.1981. Gral Eposunda Fantastu, Agabat: Ilm Neriyat. Duymaz, Ali. 1997. Bir Destan Kahraman Salur Kazan, istanbul: tken Yaynlan. Duymaz, Ali.l999."Dede Korkut Kitab'nda Alpla Gei ve Topluma Katlma Trenleri zerine Bir Deerlendirme." Gazi Oniversitesi Dr, Himnact Biray zel Says, (Yay, haz. . etin ve A. Ycel) s.205-217. Eberhard, WolfTam.l942. in'in imil Komulan. Ankara: TTK Yaynlan. Eberhard, Wolfram.2002.Gneydou Anadolu'dan Ut Hikyeleri, (ev. M.K. Hocven), Ankara: TDK Yaynlan. Ekici, Metin. 1995. Dede Korkut Tesirinde TeekkOl Halk Hikyeleri. .Ankara: AKM Yay. Ekici, Metin. 1996. "The Anatolian Cycle of Kroh Stories." Universitj' of Wisconsin: Madison. (Baslmam doktora tezi.).

TOrk DOnyas Epik Destan Gelenei

439

Ekici, Metin. 1998. "Krolu'nun Dou ve Bal Versiyonlar Arasnda Bir Karlatrma." zmir: (Baslmam Doentlik takdim Tezi). Ekici. Metin.2000. "Dede Korkut Kitab ve Slav Destanlan." Anayurttan Atayurda Trk Dnyas Dergisi, S. 20, s. 13-22. Elin. kr. 1968. "Trk Dilinde Destan Kelimesi ve Mefhumu." Trk Kltr, S 63, s. 14-23. Elin. kr. 1968 "Gebe Trk Destanlannda lp-Dirilme Motifi." Trk folklor Aratrmalar, S 234, s. 5177-5178. Elin. kr. 1981 Halk Edebiyatna Giri. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. Elin, akr.l988a."Atlann Doular ile lgili Efsaneler.".l1alk Edebiyat Aratrmalar II. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlar, s.412-416. Elin, kr. 1988b.'Trk Destan. Masal ve Hikyelerinde Atla lgili nanlar." .Halk Edebiyat Aratrmalar. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlar, s.432-434. Elin, kr. 1998.Halk Edebiyat Aratu-malan I, II. Ankara: Aka Yaynlan. Eliade, Mircea.1972. Siamanisn; Archaic Techaiqucs of Ectasy. Princeton: Princeon Univesity Press. Enginn, inci-1995 "Manas Destamnda ehir ve Bozkr" Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Gttrsoy-Naskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi. s.61-94 Ercilasun, A. Bican,1991a. (ed.) Karlatrmal Trk Leleleri Szl I. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. Ercilasun, A. Bican. 1991b. "u Destan Hakkmda." MO! Folklor. C. 2 S. 12, s. 611 Ercilasun. A. Bican.l99lc. "Ouz Kaan zerine Baz D^anceler." MUB Folklor, S.ll.s.6-12 Ercilasun. A. Bican. 1994."Dcde Korkut Kitab ile Ouz Destan Arasndaki Mnasebetler." Trk Dili ve Aratnnalan Yll-Bcll<ten1988, s. 69-89. Ercilasun. A Bican 1998.'T)eli Dumrul ile Kazaklarn Korkut Atas Arasnda Bir Mukayese." MUB Folklor Dergbi, C.V. S.37, s. 13-16. Ercilasun, A. Bican. 1999. "Trk Destanlannda Baba-Oul Mcadelesi." Gazi niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi Dr. Himmet Biray zel Sayu. (cd. etin). S.218-221. Erdener. Yildiray.1995.Tbe Song Conlesls of Tarkish Minstrelt: Improvised Poctry Song to Traditional Muslc. New York: Garland Publishing Inc. Ergin, Muharrem. 1980.Orhun AbMeleri. stanbul: Boazii Yay.

440

zkul OBANOGLU

Ergin. Muharrem. 1985. "Mill Destan ve Dede Korkut Kitab. TBrk Edebiyat Dergisi, S. 145, s. 19-22 Ergin, MularTem.l989.[19581 Dede Korkut KitabL C.l, Ankara: TDK Yaynlan. (2. bask). Ergis, G.U. 1960.1storiveskiy predniye i rasskazi yaknlov. Yakulsk, Ergis. G.U. 1992. (.Ak. F. Kiriiolu) "Yakulann Menei zerine Bir Desan Meni." Milli Folklor, 2 f 15)."! 992. 16-18 Ergun. Metin.1993."Hakas Hayclan ve Hayclk Sanan." Mll Folklor Dergisi, c m . S.19.S.23-26. Ergun. Metin. 1994. "Kazak Halk Aknlannda (irlerinde) Rya Moif." Mill Folklar Dergisi, S.23. s. 8-14. Ergun. Metin. 1995a. "Manasvlk Mektepleri." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi dleni, Ankara: .Atatrk Kltr Merkezi Yaymlan. s. 99-106 Ergun. Metin. 1995b."Manaslar" Trk Kltr, S.390, s. 590-610, Ergun, Metin.19%. "Karakalpak k Tarz iir gelenei zerine .Aratrmalar I." Trk Kltr, S. 397. s. 275-289. Ergun. Metin. 1997a. "Karakalpak k Tarz iir gelenei zerine Ara^urmalar 11." Mill Folklor Dergisi. C.V. S 35, s. 17-22. Ergun, Metin. 1997b. "Kouk ve Takmak Terimleri zerine." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s.225-230. Ergun. Metin. 1998a. Altay Trklerinin Kakramanlk Destan; Alp Mana^ Ankara: Klr Bakanl Yaynlan. Ergun. Metin. 1998b. "Karakalpak k Tarz iir gelenei zennc Aratrmalar m." Miin Folklor Dergisi, C V. S.38. s.29-35. Ergun. Metin.2002.Kopuz sann: Kazak k Tarz iir Gelenei Alan ve Cravlar. Ankara: Kltr Bakanl Ergun, M. ve G. lbrahimov.2000. Bakurt Halk Deslanlan. Ankara: Trltscy Yaynlan. Ersoy. Ruhi,2003."Barakl k Mahgl ve Repertuan." Ankara: H.. SBE (Baslmam doktora tezi). Erzakovi, B. vd. 19g2.Kazaktu Muzikalk Folkloru. Alma Ata. Esin. Emel.1978. tslSmiyetten nceki Trk Kltr Tarihi ve tsliroa Giri. stanbul: .. Edebiyat Fak. Yaynlar. Esin, Emel.1979. Trk KozmolojIsL stanbul: .. Edebiyat Fak. Yaymlan. Esin. Emel.l985.Tark Knltr Tarihi Asya'dki Erken Safhalar. Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

441

EzibaevavcM. Safigov. 1990. (Yay haz.) Destandr. C.2, Alma: AnaTili Baspas. Fcldman, Waltcr.l981. "The zbck Oral epic: Documentation of Latc Ninetcenlh and Early Twentieth Century Bards." New York. Colombia Univcrsity (Baslmam doktora tezi). Feldman, Waler.l983. 'The Motif-line in he Uzbek Epic" Ural-Altaische Jahrbcher. 55, s. 1-15 Feldman, Walter 1997,'Two Performances of the *Retum of Alpami': Current Performance-Practice in thc Uzbek Oral Epic of thc Sherabad School." Oral Tradltion, 12/2, s,337-365. Finnegan, Ruth.1992 Oral Poetry: Its Ntnrc, Signifiance, and Social Contet. Bloomington; ndiana University Press. Folcy. John M.1988.The Theory of Oral Composition: Methodology. Bloomington; indiana University Press. History And

Foley, John M.1992 Oral-Formulaic Tbeory and Research: An Introduction and .Annoted Bibliograpy, New York; Garland Publis. Bu almann bilgisayar ortamnda gncel hali iin bkz. <http:/www.missouri,edu/ -csottimc Foley. John M.I995.The Singer of Tales in Performance. Bloomington; ndiana (Jniversity Press. Frumkin, Gregoirc. 1970. Arcbacology in Soviet Central Asla. Lciden: E.J. Brill. Gariyev. B.A.1983.Grolu: Trkmenskiy Geroeskly Epos, Moskva: Nauk. Gamyev, SeyiL982. TOrkmen Epos, Dcssanlan ve Gndogar HalklaruniS Epiki DSredicilii. Agaba: Ilm Neriyat Gamycva, .Amangl. 1997. "Thc Ouz Elements in Trkmen Dessan Poctics." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s.231-236. Gaziraihal, M. Ragp.I975.Clkelerde Kopuz ve Tezeneli Szlanmz. Ankara; Kltr Bakanl MFAD Yaynlan. (elayeva, Ariuka. 1995 "Karaay-Malkarlann Kahramanlk Destanlan Nanlann Manas'laki Paralelleri." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi dleni, Ankara; Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan, s. 107-116. eorges, Robcrt. 1969. 'Tov^ard an Understanding of StDtytclling Evcms."Journal of American FolUore. S. 82, s. 313-328. Grebnev, L.V.I960.Tuvinakiy geroleskly cpos: Opt itoriko-etnografieskogo anUza. Moska; Nauk. Grebnev, L.V.I969.Boktu-Kliri i Bora eeley: Tuvinskoe narodnoe skazanie. Kzl.

442

zkul OBANOLU

Gbnev, L.V.1975." Mge Bayan-Tooiay: Tuvinskiy narodny epos." Geroiesk'y epos narodov SSSR, C. I, (Ed. A.A. Petrosyan). Leningrad, s. 352-366. Grimm. Wilheln. l837."Die Sagc von Polypem" Ablandlungen der kdnlgl. Alndemie der Wissenschaften zn Berlin, Phil-hit Klasse, s. 42-462 Goflfinan, Erving.1959. The Presantation of elf in Everydaylife. N.Y.. Garden City: Doubleday Anchor Books. Goffinan, Erving.1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Epenence. New York: Harpcr Colophon. Govut, .Ata.l94t. Trkmen Halk Eposu, Agabat. Gkgz, S. Saime.2003."tdil-Urarda slm Kart Misyon Hareketi: Yevfmiy Aleksandrovi Maiov." AnJcara: Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi Enstits. (Baslmam doktora tezi). Gkyay. Orhan Saik. 1938.Dede RorkuLstanbul: Arkada Basmevi. Gkyay, Orhan aik.2000. Dedem Korkudun Kitab. stanbul: Milli Eitim Basmevi. Glgeci. Meral.199S. "Manas Ozanlar." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s.61-94 Grousset, Reni. 1999. (ev. R. zmen) Bozkr mparatorluu: Attila-Cengiz Han-TImur. stanbul: tkcn Yaynlan. Gryaznov. L. Mikhail.1969. (ter.J. Hogath). The Ancient Civilization of South Slberia. London: Barie&Rockliff. Gumilv. L. N.1999. (ev. A. Batur) Eski Trkler. stanbul: Biricik Yaynclk Gummerc, B. Francis.l965."The Epic." A Folklore Reader. (ed. K. ve M. Clarke), Ncw York: A.S. Bames Co.. s. 296-307. Glensoy, Tuncer.1995. "Moolistan Kazaklarnda k Edebiyat ve Ahma rnekleri." tpek Volu Uluslararas Halk Edebiyat Sempozyumu Bildirilene Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 219-226. Gletsoy, Tuncer.2002.MjU]as Destan: Trkiye Trkesi ile, Anlcara: .Aka Yaymlan. Gnay. Unay.1986. k Tarz iir Gelenei ve Rya MotifL Ankara: Atatk Kltr Merkezi Yaynlan. Onay, Unay.1998. "Dede Korkut Hikyelerindek Karakterlerin Tahlili." MITO Folklor Dergisi, C.V, S.37,s.3-12. Gngr. Harun. 1998.Tfirk Bodan Bilimi Aratrmalan. Kayseri: Kvlcm Yaynlan. Hacyev, Abdulhakim.1997. "Kumuk Folklorunun Janrleri." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I, Ankara: Kltr Bakanl Yaymlan, S.27I-2T7.

Trk Dnyas Epc Destan Gelenei

443

Harvilahti. Lauri.1995. "pek Yolu Destanlarnda Kltrel Kimlik ve deolojik Tahnfa " Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 278-287, Hapayeva. Tatyana.1995. 'Manas Destan nn Karaay-Malkar Nart Destanlaryla Olan likisi." Manas DesUn ve Etkileri Ulusteraras Bilgi leni, Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan. s. 123-128. Hassan. mit.1986. Eski Trk Toplumu zerine tneelemeler. Ankara: V Yaynlan. Hatto. .^rthur. 1969."Alnan)beu Er Kkd and Ak Erkei," Central Asiatic Journal, C. Xin, S. 3. s. 161-198. Hatto, Arthur. i 969."Kukotay and Bok Murun: A Comparison of Two Related Heroic Poems of the Kirgiz-I." BnUetin of the School of Orienta] and African Studies, (Jniveristy of Londoo, C. XXXn, S. 2. s.344-378. Hatto, Arthur. 1969."Kukotay and Bok Murtu; A Comparison of Two Related Heroic Poems of the Kirgiz-ll." Bulletin of cfae Scbool of Oriental and Afrkan Studies. Univerisly of Londoo, C XXXII, S. 3, S.S4I-570 Hatto. Arthur. 1970.Shamaism and Epic Poetry in Northern Aia. London: School of Oriental and African Studies, Lniversity of London. Hatto. Arthur. 1971." Kz-Kaman: Part I." Central Asialic JoumaL C. XV, S. 2, s. 81-101. Hatto. Arthur. 1971, The Kirgiz Orijinal of Kukotay Found." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Univcrist)- of London, C. XXXIV, s.
379-386.

Hatto, Arthur.1972. "Kz-Kaman: Part II." Central Asiatk JouraaL, C. XV, S. 4, s. 241-283. Hatto, Arthur.l973."Semctey: Part I." Asla Majr, C. XVIII, S. 1, s. 154-180. Hatto, Arthur.1974. "Seraetey: Part U." Asia Majr, C XIX. S I . s. 1-36. Hatto. T. Arthur.1977. The Memorial Feast For KSkty-Khnan: KSktSydan A. Oxford: Oxford Univcrsity Press. Hatto. Arthur. 1980. "The Marriage t>eah and Retum to Life of Manas a Krghz Epic Poem of the Mid-Nineteenth Century." Trcka, C. 12, s. 12-27, Hatto. Arthur. 1982. The Marriage Death and Retum to Life of Manas a Krghz Epic Poem of the Mid-Nineteenth Cettury. Pan 11." Turdca, C. 14, s. 738. Hano, Arthur. 1980a. (ed.) Tradltions of Heroic and Epic Poctrv: The Traditions. London: The Modem Humanites Research Assoctation. Hatto. .Arthur, 1980b."Kirghiz: Mid-nineteenth Cenmry." Tradltloas of Heroic and Epic Poctry: The Traditions. London: The Modem Humanites Research Association, s. 165-194.

444

zkul OBANOLU

Hano. Arthur 1989a. (cd.) Trditions of Heroic and Epic Poetry: Characteristics and Techniques. London: The Modem Humanites Research Association. Hano. Arthur. 1989b. "Epithcls in Kirghiz Epic Poetr>- 1856-1869." Tradtions of Heroic and Epic Poetry; Charactertstics and Technigues. (ed. A. Hatto). London: The Modem Humanites Research Association. s.71-93. Hatto. .Arthur. 1989c.'Towards an Anatomy of Heroic and Epic Poetry." Traditions of Heroic and Epic Poetry: Characteristcs and Techniques. (ed. A. Hatto). London: The Modem Humanites Research A,ssociation. s, 145-306. Hatto. Arthur. 1995a."Semetey I" Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler i, (Yay.haz F. Trkmen). Ankara: AKM Yaynlan, s.72-106. Hatto, Arthur. 1995b."Semetey 11" Manas Destan Gzerinde ncelemeler: eviriler l,(Yay.haz. F. Trkmen). Ankara: AKM Yaynlar, s.107-152. Hano, Arthur 1995c."Kz-Kaman I" Manas Destan zerinde tncelemeler:eviriler I, (Yay.haz. F. Trkmen) Ankaa: AKM Yaynlan, s. 153-176. Hatto. .\rthur.l995d."Kz-Kaman II" Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler I, (Yay.haz. F. Trianen) Ankara: AKM Yaynlan, s. 277-214, Hatto. .\rthur. 1995e,"Manas'n Evlilii. lm ve Tekrar Hayata Dn" Manas Destam zerinde ncelemeler: eviriler l (Yay.haz. F. Trkmen). Ankara: AKM Yaymlan, s. 5-36. Honko, Lauri.1990. (ed.) Religion, Myth, and Folklore in ke Worid's Epics. Berlin: Mouton De Gtuylcr. Honko. Lauri.l996a."Epics along the Silk Roads: Mental Text, Performance, and Written Codifcation." Oral Tradition, S. 11/1, s. 1-17. Honko, Lauri. 1996b."Epic and Identity: National, Individual." Oral Tradition, S. 11/1. s. 18-36. Regional, Communal.

Hu Djen, Hu ve Remy Dor.l995.'T>ou Trkistan Arasnda Manas." Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler 1, (Yay.haz. F. Trkmen). Ankara: AKM Yaymlan. s, 43-71. HuluHu. V.1927a.Korolu. Baku: Huluflu, V.I927b.EI jilan. Baku: brayev. akir. 1993. Epos lemi: Kazaktm Satrlk Jrlnmn Poelikas. Alman: lm Baspas. tbrayev, . akir. 1994 'Dedem Korkut Kitabnda Motif ve Edeb Malzemelerdeki U Oslp Deiiminin ncelenmesinde Motifin Rol." " Trk Dili Aratrnulan Yll Belleten 1988, s 35-42. brayev. akir.1998. (AkL A. A. nar) Deslamn Yapn. Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan. brayev, kir. 2(X)0a."aman Korkut" Uluslararas Dede Korkut Bilgi leni Bildirileri, Ankara: AKM Yaynlan, s. 215-219.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

445

brayev. kir. 2000b " Korkut ve amanizm." Kzaldsta'da Dede Korkut (ed. A. Nisanbayev). Ankara: AKM Yaynlan, s. 197-282. Ilminsky. N.l.l862.Er Targm, Kazan: nan, Abdlkadir.1957. "Trk Dcstanlanna Genel Bir Bak" Trk Dfli Arajrmln Yll, BeUeten s 3-22 tnan. Abdlkadir. 1972. Manas Destan. stanbul: M.E.B. Basmevi. nan, Abdlkadir.l987a.'Trk Rivayetlerinde Bozkurt." Makaleler ve ncelemeler, C I., Ankara: Trk Tarih Kurumu Yay. s. 69-75. nan, Abdlkadir. 1987b."Orta Trk De.stanlan ve Knm 1." Makaleler ve tncelemeler, C I., Ankara: Trk Tarih Kurumu Yay. s. 76-85. nan, .Abdlkadir. 1987c,"Orta Trk Destanlan ve Ku-m II: Adil Sultan." Makaleler ve ncelemeler, C I., Ankara: Trk Tarih Kurumu Yay. s. 86-98. inan, Abdlkadir.l991a,"Mill Tarihimiz ve Destanlanmz Mill Kltr Tarihi Aratrmalar bakmndan Destanlanmzn nemi." Makaleler ve ncelemeler, C II., Ankara: Trk Tarih Kurumu Yay. s. 199-201. nan, Abdlkadir. 1991b. "Gebe Trklerin Destanlannn Karakteri," Makaleler ve ncelemeler, C II., Ankara: Trk tarih Kurumu Yay. s. 202-205. inan, Abdlkadir. 199 lc."Gcbc Trk Destanlarnda Kahramanlann Doumlar, Ad Almalar ve Baka Hususiyetleri." Makaleler ve ncelemeler, C II.. Ankara: Trk Tarih Kurumu Yay. s. 206-212. tnan, Abdlkadir 1992. 'Trk Destanlan." Trk DSnyas El Kitab^ C. 3, Ankara: TKAEYaymlan. s. 3-19. ismail, Z. ve A. nar. 1995.ABAV. Ankara: Trksoy Yaynlan. tsmailov, Esnaambet.l956.Akndar, AltnaU: lm Baspas. Jarmuhanunedov, Muhametrahiro.1990. Ayts. Almat: (jlm Baspas. Jarmubammedov, Muhametrahm.l996.Knein KzS (IX-XVIII. asrlartla Kazak Edebleti. Atmat: Sanat Baspas. Jason, Heda.1977. Ethnopoetry: Form, Content, Fnactioa. Bonn: Linguistica Biblica. Jirmunskiy. V. ve H. T. Zarifov.1947. Uzbekskiy aarodniy geroifeskiy epos. Moscow; Gosudartsvemoc izdaterstvo xudozcstvemoj litcratury. Jirmunskiy. V. 1960. "Legenda o prizvanii pevca." bsledovonija po istoril kal'tary narodov vottoka, (ed. V.V Struve). Moscow: Akademija nauk SSSR,s. 185-190. Jinnunskiy, Viktor.1960. Skazaniye Alpame i bogatnkaya skaza. Moskva: Nauk. Jinnunskiy, V.M.1961a. (ev. t. Kaynak) "Sirderya Boyunda Ouzlara Dair zler." Trk Tarih Kuruma BeUeten C. XXV. S. 99, s. 4 7 1 ^ 3 .

446

zkul OBANOUU

Jirmunskiy, V.M.1961b. (ev. t. Kaynak) "Kilab- Dede Korkut ve Ouz Dcslan Gelenei." Trk Trih Knmm Belleten C XXV, S 100, s. 609-629. Jirmunskiy. =Zhirmunski, V.1963."On the Comparalive Study of thc Hcroic Epic of the Peoplcs of Central Asia." Proceedings of the XXV Intematiopal Congress of Orientalists, 111, s. .:4 i-252. Jirmunskiy. =Zhrmunski, Victor.l966."Thc Epic of Alpamysh and the Rctum of Odeysseus," Procecdings of the British Academy, S. 53, s. 267-286. Jirmunskiy. ^Zhinnunski. Victor. 1969."Epic Songs and Singers in Central Asia." rl Epics of Central Asi (ed N.K. Chadwick ve V. Zhrmunsky). Cambridge: The University Press, s 269-347. Jirmunskiy, V. M. 1974.Tyrkskiy Geroicsltiy Epos, Leningrad; Navka. Jirmunskiy, V.1997. (ev. M .zarslan) "Orta .^sya Trk Destanlarnda Tarih ve Tarih D Unsurlar." Mill Folklor Dergisi. C. V; S. 35. s. lOO-l 11 Jirmunskiy. V.M. i 998. (ev. S. Karaca) "Epik Gelenek." Mill Folklor Dergisi. C.V.S.37,s.l71-175. Jirmunskiy. V.2000. (ev. M. Sever) "Manas Destann renmeye Giri." Aiayurttan AUyurda Trk Dnyas, S. 19. s.35-53. Kadri. Hseyin Kzm.I928.Trk Lgati. stanbul: Devlet Matbaas. Kafesolu, brahim. 1999. Trk Mill Kltr. stanbul: fken Yay. Kaplan, Mehmet 1979. Ouz Kaan Destan: Edebi Bir Tahlil, istanbul: Dergh Yaynlar. Kaplan, Mehmet,l985. Trk EdebiyaU Mrinc Arabrtnalar: Tip Tahlilleri. stanbul; Dergh Yaynlan. Karaba, Scyf.1996. Dede Korkut^ta Renkler.stanbui; Yap ve Kredi Yaynlan. Karada, Metin. 1999. Trk Halk Edebiyat Anlat Trleri Ankara: Oriin Yaynlan. Karadavut. Zekeriya.l997a."Krolu'nun .^nadolu ve Azerbaycan Versiyonlan Arasmda Bir Karlaurroa." Seluk Onv. S.B.E. (Baslmam doktora te7.i)Karadavut. Zekeriya.l997b. 'Trk Destan Gelenei inde Krolu'nun Douu ve ocukluu." V. Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri I. Ankara; Kltr Bakanl Yavnlan, s.327332. Karasoy, Yakup.1991. "Destan Kavram." MUt Folklor Dergisi, C.I. S.IO. s. 3742. Kamev, B. A.196S. Ker-ogly: Epieskie skazaniya tytrko-yanniji narodov. Moscow; Izd. voslonoy literatun. Katanov. N. Fi 998. (ev. A. Bac) "Trk Boylan Arasnda." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi. S. 5. s,37-58.

Trk Dnyas Epik Destan Gelene|)

447

ICatanov. N. F.2000 (Yay. haz VE Maynogaeva) Haku Folkloru ve Etnografyas Metinleri. Ankara: Trksoy Yaynlan. Kataev, S.M.1974. Altay lger Kereginde, Gomo Altaysk. Kaskabasov. Seit. 1994, (cv. H. Barlas) "lmszlk Aray: Dede Korkut Efsanelerinin Mitolojik Anlam." TBrk Halk Kltrfl Aratrmalar, Ankara: KltrBak. Yay s 93-104 Kekebekova. B.I985.Kirgiz, Kazak Akndarnn karmahk Baylanm. Frunze: Akademija nauk. Kcr. W P 1957 Epic and Romance-Essays on Medieval Literatre. New York: Garland. lOdrbeyava. R. Z. l982a.Sluzilebkoe masterstvo manasfi. Frunze: Akademija nauk. Kdrbeyava, Raisa. 1982b."Trk Destanlarmdaki Karlkl likiler zerine (Manas. Nrgun Bootur. Alp Manas)" L MA.T.F.K. B. Halk Edebiyat, CII, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s.275-282. Kdrbayeva, Raisa. 1995."Manas ve Eski Trklerin Destan Gelenei." Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 21-31. Kdrbayeva. B. ve A. Muratov. 1998. (Akt, M. Aa) "Alplara Mahsus Evlilik." Milli Folklor Dergisi, C. V. S. 37, s. 78-84. Kln. Aziz. 1999. "Kazak Destan Kambar Batr ile Dede Korkut'ta Geen Trk Dnyasnn Ortak Oyun ve Elenceleri." Gazi nivcnitesi Dr. Himmet Biray zel Says, (Yay.haz. t.etin ve A. Ycel), s. 239-246. Krbaolu, Filiz.1997. "Krolu'nun zbek Varyantlar zerine Bir nceleme." MiU Folklor Dergisi, C V, S.33, s.31 -35. Kjtzolu, Fahrettin.2000 Dede Korkut Ouznimderi. Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan. Kilisli. Muallim Rfa.1916. Kitlb- Dede Korkut al Lisan- Taife-i Ouzan, istanbul: sar- Islmiyc ve Milliye Tedkik Encmeni Neriyat. Kirecv, A.N.I970. Bakrskiy narodny geroiyeskiy epos. Ufa. Kiriiolu, Fatih. 1992 "Yakulann Menei zerine Bir Destan Memi." Mill Folklor Dergisi, CII. S. 15. s. 16-18. KoAratbayev. .. 1991 Kazak FolklonnA Tarihi, Almat: (jlm Baspas Krolu. Halik. 1976 Onzkiy Ceroyeskiy Epos, Moskva: Akademia Nauka. Krolu, Halik. 1983 Vzaymosvyai Eposa Narodov Sredney Azil rana I Azerbaydzcana, Moskov: A. Nauka. Koseyev, Meti.l990.Gorgut Au. Akabat.

448

zkul OBANOCLU

Koksal. Hasan.1984. Battalnlmekrde Tip ve Motif Yaps. Ankara: MtFAD Yaynlan. Koksal. Hasan.1985a. Mill Destnlnmz ve Trk Halk Edebivat. stanbul: <; Dal Neriyat. KksaL Ha.an. 1985b."Orta Dnem Trk Destanlarnda "Gazi' Tipi." II. Uluslarras Trk Halk Edebiyat Semineri Bildirileri, Eskiehir: Uur Ofsc. .s. 213-222. Koksal. Hasan. 1995."Manas ve Dier Anlatm Trndeki Eserlerde lp-Dirilmc Motifi." Manas Deslau ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni. Ankara: AaOrk Kltr Merkezi Yaynlan, s. 149-159. Koksal, Hasan. 1997 "Battal Gazi ve Manas Deslanndaki Baz Ortak Motifler zerine." V, Milletleraras Trk Halk Kltr Kongresi Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri II. Ankara; Kltr Bakanl Yaynlan, s.53-77. Kprl. M. Fuad. 1981.Trk Edebiyat TarihL stanbul: tkcn Yaynlan. Kprl. M. Fuad.I989a.(I915] "Trk Edebiyat'nda k Tarzmn Mene ve Tekaml." Edebiyat Aratrmalar, C.l. stanbul: tkcn yaynlar, s.195238. Kprl. M. Fuad.l989b.ll925] "Trkler'de Halk Hikyeciliine Ait Maddeler; Meddahlar." Edebiyat Aratrmalan, C. I, stanbul: tken yaynlan. s.36l 412, Kprl, M. Fuad.I989c.[1934] "Ozan," Edebiyat ArafOrmalan, C.l, stanbul: tken yaynlan, s.131-144, Kprl. M. Fuad.l989d.(1942] "Bah" Edebiyat Aratrmalar, C.l, stanbul: tken yaynlan, s. 145-156. Kroglu. Halik. 1975.Poetika Fastnnogo Eposa Porblemi Folklora. Moskva. Krolu, Halik. 1976. Oghuzski Geroicheskli Epos. Moskova. Kroglu. Halik. 1995"Manas Destannda Calz Kz." Manas OesUn ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni, Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yavnlan, s. 159-162, Kse, Nerin.2001."Krgzlardan Bir Destan: Cangl Mirza." MIR Folklor Dergisi, C. VII, S. 49. S.67 -70. Kse, Nerin. 2002. Kococa Destan. Ankara: Semih Ofset. Kukarlay, trislay.2000."zbek Kahramanlk Destan Alpatm" Alpam Destan: Fazl Yoldaolu (Akt. A. Canpolat ve \ . z). Ankara: AKM Yaynlan, s. XXXVI1-LIII. Kuiyak. Pavcl V. 1937. Altayskk: Sknzi, Novosibirsk. Kuiyak. Pavel V.I940. Terair-Sanaa, Novosibirsk. Kuiyak. Pavel V. 1941 .Altn Tunc, Oyrot-Tura. Kuiyak, Pavel V.19507. Altn Tnadi, Novosibirsk.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

449

Khudayakov. I. A.1890,"Verhoyanski Sibomik" Raskaya Geografietkoga, S. 1/3. Kunos, gncz.1994 (Hazl. Tuncer Glensoy) Trk Halk Edebiyat. Kayseri: Bizim Genlik Yaynlan. Kurt. hsan.1998, "Trk Edebiyat!annda (Destanlar ve Halk Hikyelerinde) Ortak Karakter ve Tip'lerin Psikolojik Tahlilleri" II. Trk Dnyas Yazarlar Kurultay Bildiriler, Ankara: lesam Yajnlan. s. 332-364. Lopsan. B. ve K, Mongu.1998. (eviren E. Artkolu) "Tuvalann Eski Gelenekleri." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 5. s. 288-308. Lord. .Mbert. 1960. The Singer of Talcs. Cambridge; Harvard Univcrsity Press. Lord. Alben . 1972. "The Effec of thc Turkish Conques on Balkan Epic Tradition " Aspects of thc Balkans: Contnuity and Change. (ed. H. Bimbaum ve S. Vryonis), Paris: Mouton and The Houge, s. 298-318. Lord. Albcrt. 1985. "Central Asiatic and Balkan Epic." Fragen der mongoltschen Heldendichtung. IV. Asastscbe Forschungen. 101, (cd. W. Heissing). Wiesbadcn. s. 211-244. Lord. Albert.1995. (cv. M. Ekici) "Orta-Asya ve Balkan Destanlan Arasndaki likiler." Nevruz: Uluslararas Bilgi leni Bildirileri (Haz. S.K. Tural) Ankara: AKM Yaynlan, s.273-308. Mahmut, Enver. 1986. "Dobruca Knm ve Nogay Trkleri [>estanlannn zellikleri.** lil. M.A.T.F.K. B. Halk Edebiyat, C.tl, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 237-244. Mahmut, N. A. ve E. Mahmul. 1988.Bozcigit: Dobruca Tatar Masallan. Bkre. Maksetov, Kabul.1962.Kurmanbek,Nukus. Malinuwski, B. 1955. "Myth in Primitive Pschology." Magc, Science and Retigion. New York: Paul Rac. Malinowski. B.1998. (cv. H. Portakal) lkel Toplum. Ankara: teki Yaymcv. Mamedyazov. B.1992.Trkmensiy Geroyeskly Epos **GroU", Agabat: lltmNcriyan. MeiikofT, trene. 1960 La Ceste de Melik Danishroend. Etde CrtiqiK da Dnifmendnftme. Paris: Franz Steiner. Mcmmetyazov, B. vd. 1990. Grogl: Trkmen Gahramanahk Epos. Agabat: Trkmenistan Neriyat. Mamedyazov, B. 1992. Trkmenskiy Geroyesky Epos "Gdrogl". Agabat: Ilm Neriyat. Marguian. Alkey.l994.Kozi Krpef-Bayan Sulu KeenL Aknat: lra Haspas. Mr^ahmetov, Mekemtas.l993.Kazak Kalay Onstaodnld. Alma: Mirbabaoglu. Molla Hasan.l880.Hkftyat- Gro^ Sultan, Kazan.

4M

zkul OBANOLU

Mizayev. Tura.1968. Alpaml Destanining zbek Varyantlar!. Takent: Fan Ncriyati. Mirzayev. H.I979. Halk Bahfilarining Epik Repertuar. Takent: Fan Neriyali. Mirzaev. Tura.1982. (Akt. D. Yldnm) "zbek Halk Dcsancl ve slm air." II. M.A.T.F.K. B. Halk Edebiyat, Cll, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. s. .W7-312. Mirzaev. Trc.2000.'T)estanlann ncisi." Alpam? Destan: Faal YoMaolu (Ak. A Canpolat ve A. z), Ankara: AKM Yaynlan, s.LV-LXI. Muallim. Naci.l230.Lgt-i NacUstanbul. Muhlargz. Rahile.1999. "Rciddin'in 'Ouzname'sindeki Sjclerin Folklorda zleri." IV. Milletleraras Tfirk Halk Kltrii Kongresi BadirUeri C n. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 319-322. Mumcu, Emine. l997."Altayca ki Destan (Kaan Pdey ve Ay Kaan) zerine Bir Dil almas." Mannara niversitesi SBE Yksek Lisans Tezi. (Yaynlanmam). Muradov, M. 1961. zbek 'GdrD|l' DutanUml rgani Tarihi. Takent: Fan Neriyali. Muradov, Malik. I962.0zbck Halk DasUnlarida Coroglu Obraz, Takent: Fan Neriyati. Musayev. S.1968. Manas: Geroiieskij ipoi kirgizkogo naroda. Frunze: Akademija nauk. Naskali. G. Emine. 1995a."Desanm Tarifi." Trk Dili ve Aratrmalar Yll Beleten 1992,5 1-8. Naskali, GOsoy E. I995b.Bozkrdan Bamszbga Mana. Ankara: TDK Yaymlan. Naskali. Grsoy E. 1995c."Manas Destannda Soy-Dil-Din geni." Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 288-294. Naskali. Greoy E. 1997. Sibirya Aradrmalan. stanbul: Simurg Yaymlan. Naskali. Grsoy E. 1999. Altay Destan: Maaday Kara. stanbul: Yap ve Kredi Yaymlan. Nasrattnolu. trfan.1985. "Dou Trkistan'da Aklk Geleneinin Bugnk Durumu." TOrk Halk Edebiyat ve Folklorunda Yeni Gdr$ler, CM. s. 34-44. Nasrattnolu. trfan.1992. "Bat Trkistan'da klk geleneinin Bugnk Durumu." IV. Milletleraraa Trk Halk Kltflr Kongresi BUdirileri, Ankara: Devran Mat. s. 225-230. Nikiforov, N.Y.1916. AnossUy Sbornlk, Omsk. Nerimanolu. Kmil V.I998.Tbe Poetics of The Book of Dede Korkat Ankara: Atatrk Culture Center Publications.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

451

Nerimanolu. Kmil vd.l999.KiUbi OUi Qrqd'un Bibliaqnnyas. Bak: Maarif Neriyyat. Nisanbaycv. Addimalik.2000a.'Trk Halklarnn Byk Dnr Korkut Ata." Kazakistan'da Dede Korkut (ed. A. Nisanbayev), Ankara; AKM Yaynlar, s.l-13 Nisanbayev. Addimalik.2000b. Kazakistan'da Dede Korkut, Kltr Merkezi Yaynlan, Ankara: Atatrk

Nur, Rza. 1928.Oughuz-Nan, Cpop^ Tyque: Transcription en letters Phonetiques notes. Traduction Franaise Texte en Tarc de Turcia, Facsimil^. Alcxandric. Nurmcmmct. .\nnaguli.l996. Cdrolu: Trkmen Halk Destan. C. IX, Ankara: Bili Yayn. N'urmuhammetova, O. ve K. Sdkova.1989. (Yay. haz.) Satrlar Cin, C 5. Almat: Cazuvi Baspas. Nunn'ihanmet, Andalp ve dierleri. 1992. Dessanlar. Agabat: Trkmenistan Neriyat. Nutku. zdenir.l976.Meddahlk ve Medah Hikiyeleri. Ankara: Bankas Yaynlan. Ouz. M. cal.1991. "Dede Korkut Boylannda Kardelik." MilB Kfiltflr, S. 86, s. 42-44. Ouz. M. cal.1995."Dcstanlarnzdaki Olaanst Doum Motifi Etrafnda Manas" Miin Folklor, C.4. S.27, s.12-14. Oinas, Felix J.1972 "Folk Epic." Folklore and FoDdife (ed. R. M. Doson) Chicago: The University of Chicago, s. 99-115. Okladnikov, A.P. 1970. (ed.) Yakutia: Before Its Incorporation Into The Rauian State. Montreal: McGill-Quecn's University Press. Olrik. Axcl.l965. "Epic l.aws of Folk Narrativc." The Study of Fotklore, (cd. A. Dundcs). Englewood Cliffe: Pentice Hail Inc., s.129-141. Ong, Walter.l995. Sdzl ve Yazd Kttr: Sdzn Teknotojllemul. (ev. S. P. Banon), stanbul: Metis Yaynlan. Onias. Felix J.I978."the Political Uses and Themes of Folklore in Soviet Union." Folklore, NatioBaUsm and Politics (Ed. F. Onias), Columbus, Ohio: Siavica Publications Inc. Otazbakova, Culdz-1995 "Manas Destan'ndaki Atlann Tipleri." Maaas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni. Ankara: Autrk Kltr Merkezi Yaynlan, s. 183-192. Orazbayolu, Muhtarhan.1989. "Orta Asya Kazak Trklerinin Tarihi Destanlannu Teekkl Meseleleri." Mim Folklar Dergisi. C.l, S.4, s. 25-26. Oricun, Hseyin Namk. 1943. Trk Efsaneleri. stanbul:

452

zkul O B A N O C L U

nekin. Hasan. 1939. ora Batr Destan. stanbul: gcl. Bahaeddin. 1989 Trk Mitolojisi I. Ankara: Trk Tarih Kurumu Yaynlan. gcl. Baheddin. 1995.Trk Mitolojisi II. .Ankara: Trk Tarih Kurumu Yaynlan. mer. Scrafettm.1997. (Akt. A. nayet) "Ouznarae'ye Dair Baz Meseleler." Trk Dnyas Dil ve Edebiyat Dergisi. S 4. s. 88-106. zarslan, Metin. 1998."Ouz Kaan Destam'nda Tarih, Din, Tabiatst ve Beeri Unsurlar." Folkloristlk: Prof.Or. Dursun Yldrnt Armaan, Ankara, s. 424-438. zkan, Fatma.1997. Altn Ang Destan. Ankara: Ahmet Yesevi niversitesine Yardm Vakf. zJtan. Fatma.2002 '"Sibirya Trklerinde Gei Tenler." Uluslanras Tflrk Dnyas Halk Edebiyat Kurultay Bildirileri. Ankara: Kltr Bakanl Yaymlan s.595-608. zkan. tsa.I987. "Uygur Halk Destanclnn Bugnk Durumu." II. Uluslararas Eskiehir Semineri 1985. Eskiehir: Uur Ofset A... ...277-281. zkan, Isa. 1989a. .\bdurrahman Han Destan. .Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. zkan. tsa. 1989b. Yusuf Bey- Ahmet Bey (Bozolan) Destan. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. adcan. Isa. 1997 "Trkmenistan'da Derienmi Dede Korkut Boylan." Trk Dili Arattrmalar Yll BeUcten 1995. S. 1995, s.263-314. zkan. lsa.l998.'Trk Boylannm Szl Edebiyatnda Nmah/Comok/ Cumbak/Yomak Anlatm Tr zerine Bir Etimoloji Denemesi." Trk Dili. S. 556. s. 368-378.

zkan. tsa.l992."N6zgm Destan". IV. MUetlenras Trk Halk Kltr Kongresi Bildirileri. C. II, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 297-304. zkan. lsa.2002.'Trk Boylarnn Szl Edebiyatndaki "een/een/ Scsen" Kelimesinin Etimolojisi." Uluslararas Tflrk Dnyas Halk Edebiyat Kurultay Bildirileri, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan s.609-617. zkan. Nevzat.2003.Trk Dilinin Yurtlan. Ankara: Aka Yaynlan. ztrk. Mustafa.2000. alar inde Trk Destanlan-lstanbul: Aliolu Yaynevi. ztrkmcn. Arzu. 1998.Trkiye'de Folklor ve MUIiyetfiUk. stanbul: letiim Yaynlan. Paksoy. H.B. 1989. Alpamysh, Central Aslan Identlty Under Russian Rule. Hadfort: C.T. Parry. Millman.l930."Sndics in the Epic Techniquc of Oral Versc-Making !. Homer and Homeric Style." Harvard Svdlcs in Classical Philogy, S. 41,
s.73-147.

Tlle Dnyas Epik Deson Gelenei Pekarsi. E.1907 Obntt(i Naradnoy Lnteratun Yakutov, 3 C St. Petersburg.

453

Pelliot, Paul.l930."Sur la leende d'Uguz-Khan en ecriturc ouigoure", T'oung Pao, C.XXVII. S. 25, s.247-358. Pelliot. Paul.1995. (cv. V. Kken) Uygar Yazuyla Yazm; Uguz Haa Destan zerine. Ankara: TDK Yaynlan. Picon, F. Rene.2000. (ev. Y. K. ). "Gebelik: Gebe Dnce ve Dinsel Olgu". Mitolojiler Szl I., (ed. L. Ylmaz) Ankara: Dost Kitabevi Yaynlan, s. 340-341. Pirsultanl, S. Paaev.1991. (Akt. . KSktrk) "Kazak Flklom Hakknda." MilS Folklor Dergisi, C.II, S.I2. s. 18-19. Pirsultanl, S. Paacv.1992. (Akt. . Kktrk) "Kazak Folklora Hakknda." MIU Folklor Dergisi, C.II, S. 13, s. 16-17. Pirsultanl, S. Paacv.1993. (Akt, . Kktrk) "Trk Dilli Halklarda Ozan-k Sanat ve Onun Mill Hususiyetleri" MitR Folklor Dergisi, C.II, S.20. s. 42-51. Potanin. G.N. 1883. Oerki Severo-Zapadnoy Mongolii, 4 C. Saint Pelerburg. Potanin, G.N.1916."Prineaniyak" Anosskomu Sbarnikn (N.Y. Nikiforov) Omsk. Puhov, i. V. l962.Yakatskiy geroeskiy epos Olonbo Osloovye obraz, Moskva: Nauk. Puhov, I.V.1986. (ev. M. Tezcaa) "Altaylardan Bir Destan: Maaday Kara Destan 1." Karda EdebiyUar, S 14, s.29-34. Phov, 1,V,I987. (ev. M. Tezcan) "Altaylardan Bir Destan: Maaday Kara Destan II." Kardaf Edebiyatlar, S. 15. s.9-18. RadlofT, V. W. 1868. Proben der VolksUtteratur der tfirUschen Stmme SdSibiriens. I. Die Dialecte des elgentUcben AlUi: der Altajer nnd Teletuen, Lebed-Tataren, Schoren und Sojonen. St. Petersburg. RadlofT. V. W. 1870. Proben der VolksUtteratur der tarkiscben Stimme SdSibiriens. III. Kirgisiscbe Msndarten. St. Petersburg. RadlofT. V. W. lg72.Proben der VolksUtteratur der tfirkischen Stimme SdSibiriens. IV. Die Mundarten der Barabiner, Taraer, Toboler und Tfimenisdcn Tataren. St. Petersburg. RadlofT, V. W. 1885. Proben der VoUuUtteratnr der nSrdUcben trkischen Smme. V.Kara-Urgisen. S. Petersburg. Radloff, V. W. 1893.ABS Slblrien. C, (, n, Leipzig. Radloff. V. W. 1896. Proben der VoUuUttentr der nirdUchen trkischen Stimme. VII. Die mnnlarten Krym. St. Petersburg.

454

zkul OBANOLU

Radloff, V. W. 1977 [1885]. "The Mid Nineecnth-Century Kirgiz Bard-Improsver at Work." The Memorial Fcast Far Kkty-Khan. (,\. Hano), Oxford: University of Oxford Press. s. 269-270. Radloff, V. W. 1990. (ev.G. Btlcher vd.) -Samplcs of Folk Lileralure from the North Turkic Tribes." Orl Trntion, S, 5/1, s. 7.1-90. RadlofT, W.1993. (Akt. Nurten Aka) "Er Tk Destan' Hacettepe niversitesi Trk Halkbilimi Anabilim Dal (Baslmam lisans Tezi). Radloff, V. W.1994. (ev A Temir) Sibiryadan C.l. II, III. IV. stanbul: Mill Eitim Bakanl Yaynlan Radloff, V. W.1995. (ev. E.G. Naskali) Manas Destan. Ankara: Trksoy Yaynlan. Radloff, V. W. ve I. Knos.1998. (Akt. S. Sakaoglu ve M. Ergun) Proben: Der Volkslitarature Der Trkischen Stamme, C. VIII, Ankara: .\KM Yaynlan. Rahman, A. vd. 1981. Uygur Halk Dastaniari. Urumi. Rcccbov, Muhammedcan.l994."zbek Destan Terennm Dzeni." MI Folklor Dergisi, c m , S. 23. s. 50-52. Reich. Kari. 1989. "Uzbck Epc Poetry: Tradilion and Poetic Diction " Traditions of Heroic and Epic Poetry: Characteristics and Techn{que$, (ed. A. Hatto), London: The Modem Humanites Research .^ssociaton, s.94-120. Reichl, Karl.1992. Turkic Oral Epic Poetry: Traditions. Fomn. Poetic Structure. New York: Garland Publishing Inc. Reichl, Kari. 1995b." Variation and Stabihty in the Transmission of Manas: On Formulaic Style in Manas." Bozkrdan Ba^uMtzla Manas, (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali). Ankara: AKM Yaynlan, s.32-47 Reichl. Kari.1995b. "Manas Anlatlanmda Deiken ve Statik Unsurlar: Fonnl slplar." Bozlurdan Bamszla Manas, (Yay, haz E.GrsoyNaskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, 5.48-60. Reichl. Karl.2002. (ev. M. Ekici) Trk Boylannn Dcstanlan. Ankara: TDK Yaynlan Remzi. Hseyin.1305.tlveli Lglt.lstanbul. Rossi, Ettore. I950."'Un nuovo manoscritto del Kilab-i Dede Oorqut" Estratto dalla Rivista Degli Studi Orientali. C. XXV. s. 34-43. Rossi. Ettore.19S2.n.'Kitab-i Dede Qorqut' Citta del Vaticano. Roux. Jean-Paul.1998. (ev. A. Kazancgil) Trklerin ve Moollarn Eski Dini. stanbul: aret Yaynlan. Roux. Jean-Paul 1999. (ev. A, Kazancgil) Eskia ve OrUada Altay TBrklertnde lSm. stanbul: Kabalc Yaynevi.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

455

Roy. Oliver.2000. (Cev. M. Morali) Yeni OrU Aaya'da Uluslann mal Ediliri. stanbul: Schicfner, Anton. f859.Heldcnsagen der Minussinisclen Talaren, rhythmisch bearl>eitet von Anlon Schiefner, Petersburg. Saol. Glden. 1995."Manas Destannda Evlilik Gelenei." Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Grsoy-Naskaii), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi. s.224-233. Sakaolu, Saim.1995. "Destan Kahramanlanmn lm." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskaii). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s 202-223. Sakaolu. Saim.i997."Manas Destan ile Anadolu Destanlarnda Kurlanc At Motifi." Manas 1000 Bi;kek Bildirileri. (Yay. haz. O. A. Budak) Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan, s.165-172. Sakaolu, Saim 1998. Dede Koka! Kitab: ncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar. C-l. II, Konya: Seluk niversitesi Fen-Edebiya Fakltesi Yaynlar. Sakaolu. S. ve A. Duymaz.2002.islmiyet ncesi Trk Destanlar. stanbul: tkcn Yaynlan. Salahi, Mehmed.1329 KmAs- OsmnLlslanbul, Sale, Merritt.1996 "n Dcfcnse of Milman Parry: Renewing the Oral TTeory," Oral Traditkn, S. 11/2, s.374-417, Salgr, Abdlkadir.l982."ora Bar Destan Hakknda" II. M.A.T.F.K. B. Halk Edebiyat, CII, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 361-372. Sami. emseddin.l37I.KIm5- Trkllstanbul. Sawycr, Caroline.l995."Er Ttk'te Toplum ve Kosmos." Manas Destan zerinde ncelemelereviriler I, (Yay. hz. F.Trkmen) Ankara: AKM Yaynlan. s. 266-284. Sepetiolu. M. Necati. 1998. Kr^laftrmal Tfirk Destulan. stanbul: rfan Yaynevi. eydi, Ali.l330.Re9mU Kims- Osmini.lstanbul. Seyitoglu, Bilge. 1995a. "Manas Oestanuda Giri Merasimleri." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskaii). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 1-8. Seyitoglu, Bilge 199Sb. "Manas Destanmm Epizotlan." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. EGrsoy-Naskali). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s, 95-100. Shoolbraid, G.M.H. 1975. The Oral Epic of Siberian and Central Asia. Indiana: Indiana University Press. Silay. Kemal.1998. (ed.) Turkish Folklore and Oral Literatre: Selected Cssays of lhan Bajgdz. Bloomington: Indian4 University Turkish Studics.

456

zkul OBANCX5LU

Sinor. Deni. 1950. 'Ouz Kaan Destan zerine Baz Mlahazalar." Trk Dili ve Edebiyat Dergisi, s. 2- 1. Sinor. Detis. 1982.The Legcndary Origin of he Turks'" FolkJoristica: FeslschrifR for Fcli J. Oinas. Bloomington: Indana nivcrsity Press, s. 223-25S. Slobin. M,1976.Music in the Cultarc of Northern .Afganistan. .Arizona: Tuscon. Smimova, H.196t. Alpams Hatr. Alma Ata. Spies. Otto. 1941. (ev. B. Gnl) Trk Halk Kitapln. stanbul: Sulti, Rsicm. (!.y.) Edigey Destan. Trksoy Yaynlan No 10. Surazakov. Sazan S. 1961.Geroieskoe Skazsnie i Bogatre Altay Buuaye, Gomo Altaysk. Surazakov. Sazan S. 1973. Etap Razivty* Altayskogo Geroyekogo Eposa, Doktorskoy Disseltalsiya. Moskova. Surazakov. Sazan S.1985.Alty5k Geroicheski Epo, Moskova. Surazakov. S. S. 1986. (U. Maazzi) Maday Qan. An Epic Translation from Aitay. Introduetion and Notes. Napoli: Suesh. C. S. G.I982. (ev. . Yldrm) Alpam Menei ve Vetsiyonlar." Trk Folklor Aratrmalar 1982. s. 117-189. Smer. Faruk. 1960. Ouzlara Ait Deslan Mahiyetteki Eserler" Dil, Tarih ve Cogralja Fakiiltesi Dergisi. C X\'II. S .3-4. s 359-456 Smer. Faruk. 1992a. Otuzlar (Trkmenler) Tarihleri, Boy Tefkilatt, Destanbn. stanbul: Trk Dnyas Aratrmalar Vakf Yaynlan. Smer. Faruk. 1992b. 'Trit Destanlan." Trk Dnyas Tarih Dergisi. C 6, S.6I, s. 4-19. Smer. Famk.l992c."Trk Destanlan: Karahanllar'm Alp Er Tonga Destan.'TSrk Dnyas Tarih Dergisi, C. 6. S.63. s. 4-10. Smer. Fnkl992d. 'Trk Destanlan.: Ergenekon Destan." Trk Dnyas Tarih Dergisi.C.. S,64, s. 7-14. Smer. Faruk 1992e. 'Trk Destanlan." Trk Dnyas Tarih Dergisi. C. 6 S. 70. s. 4-13. Smer. Faruk. A E Uysal ve W Walker.l972. The Book of Dede Korkut: a Turkish Epic. Austin: Universtty of Tenas Press. amuradov. Bayram.2000. k ve Bah Gelenekleri zerine Mukayeseli Bir nceleme." .Ankara Onv. SBE (Baslmam doktora tezi). eriyev. Abdgani.1998. "Manas Destan ve Trk Edebiyat." U. Trk Dnyas Yazarlar Kurultay Bildirileri, Ankara: tlesam yaynlan, s. 408-410. iman. Bekir.1998. "Kazakistan'da k Tatz iir Gelenei ve Bu Gelenek erisinde Krolu Destan." Hacettepe nv. SBE (Baslmam doktora tezi).

Tk DOnyas Epik Destan Gelenei Tahmasb. M. H. 19S9.Kroglu.BakC: Akademia Nauk Azerbaycanskoy.

457

Tahmasb, M. H 1972. .Azerbaycan Halk Destanlan: OrU .\srlar. Baku: Akademia Nauk Azerbaycanskoy. Tavkul. Ufuk.2001. Karaay-Malkr Folklorunda Destanlar. Ankara Ahmet Yesevi nv. Yaynlan, Tekin. Talt. 1988.0rion VazUan. Ankara; TDK Yayralan. Tekin. Talt. 1989. XI. Yzyl Trk iiri: Divana Lugati't-Tark'leki Manzum Paralar, .^nkara: TDK Yaynlar. Temir, Ahmet. 1991.Trkoloji Tarihinde Willelm Radloff Devri, Ankara: TTK Basmevi. Tbkova, Aleksandra.l99S. "Manas Destan le Altay Destanlannm Dilindeki Ortak Y'nler." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Gsoy-Na$kali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 101-109. Timurta. F. Kadri 1965. 'Trk Destanlar." Trk Kltr, S. 28. s. 12-27 Titov, V.1885."Bagatr5kiye Poem Minissinkiy Tatar" Vestnuk Rutkogo Georafleslkiy. S. 10. s.l 15-141. Togan, Zeki Velidi. 1931. "Trk Destanlarnn Tasnifi." Atsz Mecmua, S.l. 2, 3. 4. 5. Togan, Zeki Velidi.1972. Ouz Kaan Desun. (Yay. haz. T. Baykara), stanbul: I.. Edebiyat Fakltesi Yaynlan. Togan. Iscnbke.l997."'Kamkey'in Dn: Kadn Tarihi Asndan Bir Deerlendirmenin Manas VaryantVan ve Dede Korkut Hakkndaki Dndrdkleri" Manas 1000 Bikek Bildirileri. (Yay. haz O. A. Budak). Ankara: Autrk Kltr Meritezi Yaynlan, s. 187 -223. Tokmaov, G.M.I9I5. {ev.G. N. Potanin) 'Teleutskie Mateital." Trud Tomskogo Obfcstva Izueniya Sibiri, C.III. S. 1, s. 62-81. Tkmen. Fikret. 1983."K6rolu'nun zbek ve Ermeni Varyantlan." Krolu Semineri Bildirileri, Ankara: Kltr Bakanl Yay., s. 83-90. Trkmen. Fiket.1985. "Krolu Hikyelerinin Yaylma Sahalan ve Mene Meselesi." E. C. Trk Dili ve Edebiyat Aratrmaln Dergisi, S. IV. s.9-l9. Trimen. Fikret. 1989. "Kroiu'nun zbek varyantlan." MUfi Folklor, C.l. S.4. s. 8-9. Trkmen, Fikret. 1989."Krt)lu Hikyelerinin Anadolu ve Trkmen Varyantlan." E. 0. Trk Dili ve Edebiyab Aratrmalar Dergisi, S. V, s.2-12. Trianen, Fikret. 1992.Tfirk Halk Edebiyabon Ermeni KltrM Tesiri, zmir: Akademi Kitabevi. Ttanen, Filcret.1993. "Dede Korkut Hikyelerinin Anadolu ve Runeli'ndc Yaayan Kollan." Trk Kltr AntrmaUn, S.29. s.345-369.

458

zkul OBANOLU

Trkmen. Fikret. 1995a. (Yay. haz.) Manas Destan zerinde ncelemeler: eviriler I, Ankara: AKM Yaynlan. Trkmen, Fikret. 1995b. "Manas Destan ve Anadolu Halk Edebiyat Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali), Ankara: Atatrk Kltr Merkezi, s. 110-115. Trkmen. Fikret, i995c."Manas Destan ve Anadolu'daki Baz det ve nanmalarla tlikisi." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi lent Ankara: AKM Yaynlan, s. 259-267 Trkmen. Fikret.! 997."Manas Destan ve Anadolu Halk Hikyeleri." Manas 1000 Bikek Bildirileri, (Yay haz. O A. Budak). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan, s. 241-251. Tural, Sadk. 1970." Mill Dcstanlanmz zerine." Trk Kfiltfir, S. 90, s. Tural. Sadk."1999a.Kazak Trklnn Aydnlatanlara Nisanbayev'in Bak. Ankara: AKM Yaynlan. Tural. Sadk K.2000. Tarilten DesUna Akan Duyarllk Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan. Tural. Gzin. 1995."ora Bar Dcstan'nn Knm Varyantlan ile Manas Destan Arasmdaki Benzerlikler." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi dlenL .inkara: ,\tatrk Kltr Merkezi Yaynlan, 5.241-257. Tural. G. ve N. Yldz. 1997."Manas Destan Bibliografyas zerine Bir Deneme: Trkiye'deki Yaynlar.' Manas 1000 Bifkek Bildirileri. (Yay. haz.O A. Budak) Ankara: AKM Yaynlan, s. 305-319, Turan. Osman. 1969. Trk Ciban Hakimiyeti Mefkilresi Tarihi, C. I. II. stanbul: Naklar Yaynevi. Turan. $ekr.l987."Sadr Pehlivan Destan." II. Uluslararas Trk Halk Edebiyat Semineri Bildirileri I98S, Eskiehir:Uur OfseU s. 381 -383. Tursnov, E. D. 1976. Kazak Avz Adebiyetin Casavardng Bayrg kiklcri. Almat. Urmaneyev. F. 1984a. Geroi^eskiy epos tatarskoge naruda. Kazan. Utmaneyev. F.1978."Po slcdam Bclogo Volka" Sovetskaya Tyurkologiya, S. 6. s. 12-23. Umanaycv, F. 1984b. (ev M. Tczcan) "Orta Asya Trk Tarihi ve Folklorunda Boz/Ak Kurt." Karda EdebiyaUar, S. 7. s. 4-18. Urtnanayev. F. 1985. (ev.M. Tczcan) "k Mergen Hikyesinde Trk Destan Gelenekleri." Karda Edebiyatlar, S.9, s, 29-38. Uzun. Enver. 1997.Krojlu. Trabzon: Ofset Matbaas. nal, Tahsin. 1976. Trk Tarihinde BozkarL Ankara: Baak Yaynlan.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

459

Vambcry. A. Hennann.1885. Da Torkenvolk in seincn ethnologichen und ethnographiscfaeB Bezichungen geschildert, Leipzig. Vambiry. A.Hcnnann.l9l l.Junf und Ahmed: Ein zbekisches HcMengcdicht, Budapest. Vambery. A 1993a. (ev. Y Aksan) "Yusuf-Ahraet Destan'nm nsz." Mill Folklor Dergisi, C. 3, S. 17, s.37-41 Vambery. Arminius 1993b. (ev. A. zalp) Bir Sabte Dervifio Orta Asy Gezisi. stanbul: Ses Yaynlan, Vcfik. Ahmed. 130<!.Lele-i Osmlnt.lstanbul. Velihanov. Cokan.l861.0crki angarya Zapitsl Ruskogo Obestva, St. Pelersburg. Velihanov, okan. 1904a.Sobranoniya Sofineic. S. Pelersburg. Velihanov, okan. 1904b.Snert Kukotay Hana: ego pominki, St. Petcrsburg Velihanov, okan. 198S. Bes Tomdk marmalar Jiyna, C. l-lll., Almat Velihanov, okan. 1988. Bej Tomdk armalar Jiyna, C. IV-V., Almal. Vcliyev, Kmil. 1989. (haz. H. Akgz) DesUn Poetikas. stanbul: Trkiyat Matbaaclk Vertitskiy, V.t. l893.Allayskie Inorododts, Moskva. Vertkov, K. vd. 1963 .Atlas mnzikalny isntrumetov narodov SSSR. Moskva. Wolker. W. ve A. Edib Uysal. 1972. Tle Book of Dede Korkut: A Tnrkish Epic. Austin: University of Texas Press Yarmuhametov, H.1958.Alpam9a: Tatar Halik ekiyatlert. Kazan. Yasrcmski, S. V 1929. Obraz narodnoy lileratun Yakatov, Leningrad. Yldnm, Dursun.1980. "Manas Destan ve Kketey Hann Ertegs." Hacettepe niversitesi SBE (Baslmam doentlik tezi). Yldnm. Dursun.1982. "Pamir'de Bir Krgz Destan." II. MJV.T.F.K. B. Halk Edebiya. CII, Ankara: Kltr Bakanl Yaymlan. s. 477-487. Yldnm, Dursun. 1983."Kroglu Destan'nm Orta Asya Anlatmalan.' Kroilu SemDcri Bildirileri, Ankara: Kttr Bakanl Yay., s. 103-114. Yldmm. Dursun.1986. "Ona Asya BoArlanndan Urumeli'ne: Trk Szl iir Sanatnn Yaylmas zerme." Hl. M.A.T.F.K. B. Halk Edebiyat, CII, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 441 -458. Yldnm, Dursun. 1992 ' Kktrk anda Tann m, Tannlar m Vard?." V. Milletleraras Trk Halk Kfiltrii Kongresi Bildirileri, C. II, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 351 -362. Yldnm. Dursun. 1999a. "Trk Kahramanlk Destanlan." Tfirk BitiL Ankara: Aka Yaynlan. S.149-157. Geografiekly

zkul OBANOLU

Yldnm, Dursun. 1999b. "Dede Korkul'lan Ozan Bar'a Dnm." Gazi niversitesi Eitim Faillesi Dergisi Dr. Himnel Biray zel Says, s.301323. Yldnm, Dursun.2000."Ergcnekon= Erkin Kn M?" Trk Dili Aratrmalan Yll Bellelen 1997, s. 61-149. Yldrm, Dursun.2001 "Oam Bri Bams Borik [pam Bre Olu Bams Brek) Boyunda Sorunlar ve zmlemeler.Trkbilig: Trkoloji Aratrmalar, S.2,s.l29-167. Yldnm, Dursun.2002."Uluslararas Trk Dnyas Halk Edebiyat Kurultay'ndan Beklentiler." lHuslararu Trk Dnyas Halk Edebiyat Kurultay Bik dirileri, .Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s.719-723. Yldnm, Dursun.2003."Htkyeciliimizdc nc Yaratclk Ortam ve Hikayeci Eyyb-i Garb." Trkbilig: Trkoloji Arafnrmalan, S. 5, s. 134-142. Yldz, Naciye 1995a. Manas Destan ve Krgz Kltrfl e tlgUi Tespit ve TalliUer. Anicara; TDK Yaynlan. Yldz, Naciye 1995b. "Manas Desanmda Sosyal likiler ve Bunlann Dede Korkut Hikyeleri ile Mukayesesi." Bozkrdan Bamszla Manas, (Yay. haz. E.Gsoy-Naskali), Ankara: Autrk Kltr Merkezi, s. 177-191. Yldz, Naciye. 1995c."Manas Destan'nda Aile i likiler ve Bunlann Dede Korkut Hikyeleri le Mukayesesi." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni. Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan, s.271-281. Yldz, Naciye. 1995d."Ouz Destan'na, Manas Destan'na ve Dede Korkud Hikyeleri'ne Yansyan Kahraman Kltr Tipindeki Ortaklklar." Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni, .Ankara: AKM Yaynlan, s.283-295. Yldz. Naciye. 1997."Manas Destan'nda. Ouz Kaan Destan'nda ve Dede Korkut Hikyeleri'nde Yer Alan Benzerlikler" Manas 1000 Bikek BiMirileri. (Yay. haz.O A. Budak) Ankara: AKM Yaynlan, s. 259-271. Yldz, Naciye.1998. "E>ede Korkut Hikyelerinde ve Manas Destannda Aa." Mill Folklor Dergisi, S.37, s 47-50. YMz, Naciye.2002. "Trk Dnyasnda Destan Kavram." UDSlararu Tfirk Dnyas Trk Halk EdeblyaU Kurultay BiMirileri, Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s.725-729. Yntem, A. Canip.1930. Epop^. stanbul: Devlet Matbaas. Yoldaolu, Fazl.2000. (Akt. A. Canbolat ve A. z) Alpam DesUn, AnkaraAtatrk Kltr Merkezi Yaynlan. Yunusaliyev, B.M.1958. Manas, C.I-2, Frunze. Akademija nauk. Yunusaliycv, B. M. 1959. Manas, C. 3-4, Frunze: Akademija nauk.

Trk Dnyas Epik Destan Gelenei

461

Yusupov, Kene.1995. (ev. F. Trkmen ve A. nayet) Man Destini. Ankara: Atatrk Kltr Merkezi Yaynlan. Yuval. Abdlkadir 995. (Yay haz) Manas Dcstan'nn 1000. Yl Paneli Bildirileri. Kayseri: E., Trk Dnyas Arastrmalan Merkezi Yaynlan. Yce. Kemal. 1987. Saltuk-nme'de Tarihi, Din ve Efsanev Unsurlar. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan. Yce, Nuri. 1995 "Manas Destannda tslmi Unsurlar." Bozkrdan Bamszla Manas. (Yay. haz. E.Grsoy-Naskali). Ankara: Atatrk Kltr Merkezi. SJ41-255. Yksel, H. Avni.l981a.'Ttk Folklorunda Saylar."MUB Kltr, C. 3. S.4, s. 4649. Yksel, H. Avni.1981b." Trk Folklorunda "Yedi" Says. "MilB Kfiltr, C. 3, S.5, s. 48-51 Yksel, H. Avni. 1982." Trk Folklorunda "Krk" Says.."Miffi K&ltfir, C. 3. S.9. s. 43-46. Yksel, Zuhal. 1995."Knm Trk Destanlarndan Edigc ile Manas Dcstanfnda yer Alan Benzer Unsurlar" Manas Destan ve Etkileri Uluslararas Bilgi leni. Ankara: AKM Yaynlan, s. 297-313 Zarifov, Hadi.l939.2t)ek Folklori. Takent. Fan Nariyati. Zarifov. Hadi. 1956. zbek Halk Dastanlan, Takent: Fan Na;riyati. Zarifov. T. Hadi. 1958."Vopros Izueniya Eposa Narodov SSSR." L.tzu(eniyn Uzbekskogo Parodnogo Eposa, Moskva: Nauk. Zarifov. T. Hadi.1976. ztek halk Destanlarining Tarihiy Asaslan. Takent: Fan Nariyati. Zhenhua, Muhammcd.1992. "in'deki 'Manas" Destan ve Aratrma almalan." IV. MUetleraras Trk Halk Kltar Kongresi BUdlrUeri, C. II. Ankara: Kltr Bakanl Yaynlan, s. 363-366. Zumtor, Paul.1990. Oral Poetry: An Introdnction. Minnepolis: University of Minnesota Press.

rk epik destan gelenei, kendi kendine yeterli bir btnle ve bamsz varolua sahip bir evrendir. Bu
EPK. DESTAN GEI-ENE

evrenin axis mundis'min en stteki paras, tarihi derinlik gsteren kutup yldtzi veya bir bayrak yahut simge olan ksm, Ouz Kaan Destan'dr. Manas Destan ise bu kutup yldzn yeryzne ve bugne balayan altn kazktr. Bu ikisinin dnda kalan, Trk epik destanlarnn tamam, muhtevalarnda bulunan arkaik unsurlara gre bu altn kazk etrafna dolanarak btncl bir yeni anlam ve keyfiyet kazanrlar. Bu st ste rterek ve birbirini tamamlayarak kazanlan felsef anlam ve hayat tarz keyfiyetininin ad Trk kltr ekolojisidir. Bu nedenle, Ouz Kaan-Dede KorkutManas izgisine akla -ve hayale gelebilecek her bakmdan karlatrmalar yapmak suretiyle Trk dnyasnda mevcut epik anlatlarn tamamn pek ok farkl grenee sahip bir byk gelenek olarak balamak mmkndr. Trk Dnyas Epik Destan Gelenei ad n tayan bu almann amac ve en yain haliyle de pln budur.

Dv a.auCtuOlu

TBMM a^ Ktphanesi

Tuna Cad, 8/1 0642C

^200400952^

ax;C0,3]2)432 28 52