www.cimec.ro

www.cimec.ro

PREŞEDINŢIA

CONSlLlULUI DE MINISTRI

INSTITUTUL CENTRAL DE STATISTICĂ
Director Dr. SABIN .%ANUILA

INDICATORUL
LOCALIT Ă ŢILOR DIN ROMÂNIA

Da!ele rtet•6.mtJntului generar rllrr. 6

Aprll~

1941

llli'III\H:nJA

1:-iSTII t:'fl:LLI

:>'J"A'fi>:.TIG

1943

www.cimec.ro

www.cimec.ro

SUMARUL
Pag.

CUV'ÂNT

•... . .. . .. .. ... .. .. . .. . ... . .. ... .. VD-XVII rezultatelor recens4mADtulul . . . . . . . . . . . . . . . . XIX-XXII Populaţia României iD anul 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII-XXV Munlclplul Bucur-eşti.. •................................ XXVTI-XXVTII Populaţia rurală şi urban!l"a României peproviDell..... XXX-XLVIII

INAINŢE..

Ulmurtrea

INDICATORUL LOCALITĂŢILOR PE JUDEŢE ............•.. 1-738 Alba........................................................... 3--10 Alad .......................................................... 11-19 Argeş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-44 Badlu ......................................................... 4$~ Bala.......................................................... 66-74 11ăltl .......................................................... 75--Bihor. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00-99 ..................................................... 100-110 Braşov ........................................................ 111-116 Brăila ......................................................... 117-125 Buzău ......................................................... 126-156 Cabul ......................................................... 157-166 Caraş .................................... , .................... 167-172 Cdmpulung ................................................... 173-175 Cernauti ...................................................... 176-181 Cetatea-Albă .................................................. 182-190 Chilia ......................................................... 195-195 Cluj-Turd a .................................................... 196-212
Botoşani.

Constanta ..................................................... 2U-:126 Covurlul ...................................................... 227-231 "Dâmbovlja ................. , .................................. 232-249 Dolj ........................................................... 250-268

www.cimec.ro

Dorohol. ..•..........•.............••.•. o. o.. o o. o. o.... 269- 279 Fllgllraş ......... o. o..... o....... o....... o. o.. o o. o. o. o.. 28<1- 283; Flllclu .. o........ , ....................... o. o.. o .... o. 28-1-290 Gorj ... o...... o. o...... o................ o.. o. o. oo... o.!91-3lOo Hot!n ...................................... o.. o . o.. o. olll-m Hunedoara ........ oo.. o. o................ o. o.. o o.. o. ol:!l-3.1& Ialomlta .........•...... o..... o............... o. o. o. o.•. o. o.. o331-346 laşi. ......... o. o.. o........•. o.......... o. o. o.. o o.... o34i1-35QI Ilfov ........•.......... o.............. o.. o. o.. o. o o.... 360-392 Jsmall ............... o.................... o.•.. o. o. o o.... 0 ~-396 Lăpuşna . o....... o.. o. o..............•. o... o.. o. o. o o.... o3!r.-406 Mehedinti. ............ o............ o....... o.. o. o. o . o..... 401--128Muscel. o.. o......•......................... o.. o. o. o o.. o. .&29-09Neamt ............ o. o......... o.. oooo. oo. o.. o. o. o.•. o.•.•.... o-"'D-h2 Olt ...................................... o.. o. o.... o.•.•.. o. o. .453-ttiS. Orhel o... o... o.•...... o...... o........... o. o.. o. o.•. o.• •. o.. o. o469-4TI Prahova .................•................. o. oo.•. o...•. o.. o. .61.8-49& Putna ..................................... o. ·o·o·o·o .... "99-516 Rădău(i. ................................... o. oo. o. oo .. o .. o. o.. 517-5:!" RAm ni cu-SArat. .............................. o... o. o.•... o. o.. 525- 538 Roman ......... o...... o............... o.. o. o...... o.... o. 539- ;;o Romanatl ...•......... o................. o.. o.. o. o. o...•. o.. o. 0551-560 Severin ................................. o. o.. o. o. o.•. o. o. o. o.. 561-570Siblu ........ oo.... o... o.................... o.. o. o. o. o. o. o.. o .Sit-575Sc roca. o.. o.............................•.. o. o.... o... o.... o. o5""t6-:iliS Storojlnet ... o................................ o. o. o. o. o. o. o.... 58&-5Q.I Suceava ..... o.......... o................ o.... o... o.•. o... o. o• .595-599 TAmava·Mare ........................... o. o.. o.•. o. o. o. o. o. o.. 600-605 TArnava·Midl ... o... oo............... o.... o. o.. o... o. o.•...... ~-611 Tecuci . o.. o.. o......... o.............. o...... o. o. o.. 012-62~ Teleorman ..••............................... o. o. o. o.•. o o.... 6216-(!3.8 Tlghlna .... o............... o.............. o. oo. o. o. o. o. o. o.... 639-653 Timis·Torontal. ........................... o. o.......... o.... o. 654-66-1 Tulcea .. o....... o......... o.. o............ o.. o. o. o.•. o. o. o.... 665-671 Tutova. oo....................... o. o......... o.... o. o . o. o. o.. o. 67:2:~84 Vaslui ... o................................... o...... o... o.. o. o.685-tiGS V Aleea ... o................................ o. oo..... o. o.•. o.... f96-7~7 Vlaşca. o. o....•......... o.. o. o.. o.o .•. o. o. o. o... 72:8-738
0 0 0 o ••• 00 ••••••••••••

REPERTORIUL ALFABETIC AL LOC.I\LITĂŢlLOR.o .•. o. o.. 739-1020
ERATĂ o...........•................

)

........ o. o. o.•........ !821-1021

www.cimec.ro

CUVÂNT INAINTE
Rea:n.>ământul general ~·a efectuat la inceputul

al României din 1941 lunei Aprilie 1941 !Şi al
locuinţelor

-a1Utme .1. 1 c ccmământul .=: Aprilie·;

clădirilor şi

la

!!. rccemământul exploatărilor agricole la 2 Aprihf'; .1. ncensământul populaţiei la 6 Aprilie; 4. recensământul exploatărilor agricole mijloci-i' mari şi specializate, la 9 Aprilie; .5. rccen.~ământul în"tniprinderilor, la .9 şi 12 Aprilie, l) ruensamântul refuglaţilor la Il şz 12 A prilic .7. recensământul populaţiei de ong~ne etnică ~·vreiască, la 11 şi 12 Aprilie 1941. lntentiunea Institutului Central de Statistică .de a efectua 1·ecensământul general al României in primele zile ale anului 1940 a fost zădărnicită de situaţia intemă dela sfârşitul anului 1939 şi
VII

www.cimec.ro

inceputul anului 1940. Din cauza Pvenimeuldor externe recensiimâtul general nu a putut fi efectuat nici la sfârşitul anului 19-10, adidi la IO ani dela recensământul general din 19'JG' Abia în ziua de 14 Ianuarie 1941 a apărut Decretul-Lege N1·. 67, pentru executarea reccluă­ mântului genaal din 1941 Pentruca operaţiunile pe teren să se poat~l cfrclua la începutul lunei Aprilie 1941, adică Înaiult:: ca populaţia satelor, să fi intrat în toiul numci!nr agricole, a fost 1wvoie ca lucrările de fnc~t,iitirr: să se execute intr'un timp de 2 luni, Intocmirea fnrmularelor, tipă1<irea lor inpachetarea şi expedierea lor În toate judeţele ţării şi distribui1 el. intregului material, rz fost o lucrare de ;;aste proporţii, cr? a reclamat cfortur'i din partea organdor lnstilutulu·i Central de Statistică, Însărci­ nate cu exrutarea lor. Intregul material de aproximativ 20.000.0Gb formulare diferite, reprezentând 17 vagoane Ş,l jumătate, a trecut prin 20 de operaţiuni diferite. Toale aceste ofJt·raţiuni, inclusiv del imilar!'rt sectoarelor de recensământ, au trebuit să fie terminate În mai puţin de 2 luni, pentruca formularele bine clasate, potrivit dozate şi inpachrtalc in 29.0()0 de mdfm să poată fi la timp in posesiunea celor 29.000 de recensori care, au făcut şwulă practică sub conducerea celor J(J(J() controlori şi după indic:aţiunile primite dela organele tehnice ale /nstitutuui Centml de Statisl'ică: ,imJJ(:rlori regionali, delegaţi judeteni şi de! egati mu-

Tlicipali . .
VIII

www.cimec.ro

de pregătire să poalâ cel mai târziu la ].) Martie, când materialul întreg de recensământ, lribuia să fie înpachetat şi expediat, am mobili;:at personalul întreg al Institutului Central rh Pentruca toate

lucrările

fi terminate la timp,

adică

Stati{tică.

Comitetul de recensământ, întrunindu-se apwafre zilnic, a lucrat în permanenţă în interesul pcrfectăr'ii lucrărilor pregătitoare şi a operatiuuilor de pe teren, prin îndrumilri şi instructiuni adaptate inpre jurărilor, esenţial deosebite de timpur'tll: normale, în care s'au efectuat rccensă­ minte{e din anii 1912 şi 1930. Dacă ne gândim numai la greutăţile nepTc·vă­ :;lte, pe car-i ni le-a impus recemarea tuturor refugiatilor care la data recensământului nu erau î1u:ă toti definitiv stabiliţi', ne putem da seama de grija mare ce a trebuit să o depună recensnrii şi m ganele noastre Lehnice, pentruca nici un cetă­ ll'an să nu scapl neTecensal. Guvernul ţăr,ii a ară/al o perf!!ctă Înţelegrc ~; nu a precupeţit nici sprijinul mater·ial şi nici concursul moral atât de necesare pentru ducerea la bun sfârşit a lucrărilor de recensământ. }le!ncrederea pnpulaţieî faţă de opera recensămnntfl1 u i a fost compleei risipită, încâl cu ocaziunen lucrătilm· pe teren 1w s'au ivit cazuri ca recensorii sii Înlâmpine greutăţi. Operatiunile fJe teren s'au făcut în cele mni bune condiţiuni în zilele de 2-12 Aprilie 1941. In continuare s'a procedat la o verificare sumară a tuturor operaţiunilor de înregistrare fă­ cute de recensor'i, de către controlori sub supralX

www.cimec.ro

vcgherea ~i după directivele date de delegaţii. tehnici ai institutului Central de Stat·istică. 7 oate mapele au fost apoi împachetate ,~i expediate Institutulu-i. In August am fost chemari să procedăm imediat, la o numărătoare a populaţiei şi o inventariere a bunurilor din Bucovina de Nord şi din Basarabia, intrebuinţând metode şi formulare adaptate împr~·jurărilor. Pe lângă formulard.7 obişnuite pentru inregistrarea datelm· privitoare la clădiri şi locuinte la populaţie, la gospodăriile ag'iicole ,~i la ~ntr-e­ prinderi, ni s'au introtbts şi următoarele formulare speciale: 1. Lista avuţiilor publice. 2. Lista exprofrrierilor şi a atribuirilor de bliuun. 3. l;ista averii repatriaţilor germani. 4. Lista de bunuri ai căror stăpâni nu sunt prezenţi, refugiaţi, dispăruţi, etc. 5. Lista bunurilor evreeşti şi G. Lista bunurilor mobile fără stăpân. In vreme ce, la recemământul din Aprilie 1941, complectarea formularelor speciale pentru refugiaţi şi evrei s'a putut face cu uşwinţa, având în vede1 e că pcr.wanele la care se referă datele înregistrate erau prezente .ri puteau da luate lămuri1ile cerute, in Bucovina de Nord ,~i în Basarabia, o parte din formularele speciale au trebuit să fie complectate în absenţa persoanelor pe care le vizează, ca de pildă lisiele care cuprind averiile repatriaţilor germani, listele de
X

www.cimec.ro

bmwri ale refugiatilor, dispăruţilor etc., o parte din listele bunurilor evreeşti. lnformaţiunile primite deltl vecini aszipra persoanelor absente şi a br.rmrilor lor a reclamat minutioase verificări la faţa loculU1·, deoarece niâ reprezentanţii autoriti.t{ilor admini!drative. abia ·instalaţi în posturi şi in foarte multe cazuri necunoscători ai împrejurăa 1·ilor focale, nu erau în măsură să dea relaţiuni precise comisiunilor de inventariere şi delegaţilor tr?hnici GÎ lnstitutufui. Eforturile depuse În cursz.l anului 1941, de căire ftmctionmii Institutului Central de Stati.~­ tică. ni-au dat posibilitatea să adunăm un mate1 ia/ foarte pre(ios pentru cunoaşterea realitil(;ilm di,1 tara noastră. Acest material cuprinde. pe lrlngă reGlitatea demoguJ}tcă, socială, culturală ŞI ectmomlcă a ţării, asa cum se presenta in anul 1941. ,,i numeroase elemente ce vor constitlll pentru 1sloricul de mâine, lot alâtea documente.

Indicatorul Statistic al localităţilor din România e numai o prefaţă a viitoarelor publ1:caţii care vor fi puse la îndemână ca rezultate defini·· tive după prelucrarea materialului recensămân­ tului din Aprilie şi a inventarierii din lunile Auf~ust, Septembrie şi Octombrie 1941. Prelucrarea mecanică, clasificarea şi controlul tururor datelor înregistrate de recensori şi de membrii comi.siunilor- de inventariere cer timp. Materialul adunat la recensământul din anul Jr}30 a formut obiectul a 10 volume mari. Acel din anul 1941 1 care cuprinde si recensământul exXI

www.cimec.ro

agricole. precum ,~i mai multe receninventarieri spec-iale, va forma materialul unui număr de publicaţ-ilmi şi mai mare. Şi, J~ână la apariţia acestora. Indicatorul Statist-ic va fi o bună călăuză în mâin·ile tuturor acelrmz fN' care îi interesează realităţile din ţara noastră. Prin loptul că îmbrăţişează în mod sumar un materia( bogat, Indicatorul Statistic va servi şi după afw,.itia publicatiunilor GU rezultatele defhtitive (l(e ri'Censământului şi invenlarierii din anul 1941, ca un ghid uşor de rnânui.t şi de comultat. Indicatorul Statistic înfăţişează distribuţia popul~:iei pe judeţe pe oraşe şi pe sate, aşa cum a fost inf'regi5trală în anul, 1941 în comparaţiP cu cifra populaţiei acelorari unităţi administrafi<x, stabilită la recesământul din anul 1930. Punând faţă în faţă rezultatele a două recensâminte făwte la două epoci diferite şi după criterii diferi.te, am fost nevoiţi să recurgem la rt :.eamă de note explicative, spre a lămuri deosebirile rezultate dela un recensământ la altul. Iar pentru a înlesni lucrările compamtive dintre rezultatele recensăminlelor din anii 1941 şi 1930 în raport şi cu rezultatele recensământului din tmul 1912, (pentru Ardeal şi Bucovina: IY/0) tltim un însemnat munăr rfp note explicative la localităf.ile care şi-au scliimbat structura Pe care uu avut-o la acea epocă. Foarte multe localităţi ~-i-au ~chimbat şi numt:le, unele chiar de mai multe ori - încât a trebuit să recurgem, si in aceste cazuri . la note explicative, spre a înlesil~ ~dentitatea lor.
săminte şi

pluataţ-iilor

XII

www.cimec.ro

Numărul mare al locaiităţilor, în dreptul că­ mra apar diferente mari între numărul locuitorifor din 1941 ~i 1930, se datoreşte nu numai faptu~ui că cele două recensăminte s'au făcut după cri~en"i diferite, dar, în Vechiul Regat, aceste deosebiri provin mai ales în urma deselor modificări administrative. Frecventele modificări administrat-ive nu vizează numai delimitarea nouă a unui judeţ 5au a uuei plăşi, ci în nenumărate ca::<.Jri i'nsăşi structura comunei, prin trecerea unui 5at dela o comună la alta, şi chiar şi structura unităţii soâale a satului, prin trecerea unui cătun sau a unei po1·ţiuni de sat dela o unitate la alta, dela un wt la altul. N econtenitele treceri ale unor aşe­ zăi'i gospodăreşti dela o unitate la alta fac ca sarul cutare să aibă a altă delimitare în 1912, o alta in 1930 $i cu totul altă înfăţişare în anul 1941. Un număr de gosPodării, înregistrate la data recensământului din 1912 în satul A, le găsim În 1930 în satul B, iar in 1941 în satul C, sau chiar revenite o parte 7a satul A, iar altele trecute la saiele C şi D, în vreme ce satul E dispare cu toiul şi grupurile de case, din care a fost compus, trec la satele F şi G ~i eventual chiar la satele A, B, C şi D. care în interval au mai suferit o modificare. Urmărirea trecerii acestor aşezări gospodărcştî dela o unitate la alta implică operaţiun'i de birou · nespus de grele şi migăloase, precum şi repetate corespondenţe pe care sectiile Institutului au fost nevoite să le angajeze Cit administraţiile locale .~i cu m·ganele Serviciului nostm exterior, încât a trebuit să treacă mai bine de un an de tile, până să se poată /ămur't toate nedumeririle.

Xllt

www.cimec.ro

Dificultăţile identificări i localităţi/ar au. fost >Porite şi din cauza schimbărilo1· dese de nume, la care au fost supuse dela 1912 până la 194.1 nu numai plăşile si comunele, ci ţi un număr foarte m.are de sate. Localităţile cu aceeaşi denumire pe iailoriul aceluia,~i judet --· 8 sate cu numele ,,PoJit'şli" în judeţul Argeş ş. a. m. d. - deasemeni 01.1 contribuit la sporirea greutăţilor de identificare. Pentru a înlesni identificarea lo-r în viitor, om introdus în paranteză, în dreptul satelor cu tJce/aş nume de Pt teritoriul aceluiaşi judeţ, numefe comunei de care finea la data recensămân­ iului (inventarierii) din anul 1941. Dacă însă ţ)(înă la viitorul recensământ, satul va fi trecut la află comună. sau dacă în interval acel sat, sau comuna de care t.in îşi va schimfJa numele, 'identificarea lui va deveni din nou o problemii. Spre deosebire dP Indicatorul Statistic din 1930, aaastă lucrare mai cuprinde, lot în notele expli<arive, şi cătunele si alte aşezări gospodăreşti cu nume propriu din hotarul satelor, apoi suburbiile, wloniile muncitoreşti etc., din hotarul oraşelor. lnovaţiunea aceasta are o deosebită însemnătatt mai ales penlru cercetătorii problemelor sociale din viaţa satelor si a oraşelor. Foarte multe din aceste aşezări rt,ospodăreşti sunt nuclee ale unor localităţi cu vwţă socială proprie, sunt sate în devenire, sau vi·itoare comune suburbane, sau lhiar viitoare cartiere de oraşe. Altă inovaţie este introducerea unui număr de cod pentru fiecare localitate - sat sau oraş care va înle~·ni ·întocmirea fişelor personale cu

XIV

www.cimec.ro

cifru propriu pentru fiecare locuitor al ţării, prevăzut în viitoarea organizare a birourilor de populaţie.

Ca şi Indicatorul Statistic din 1930, şi acesta cuprinde la urmă un Repertoriu alfabetic al localitătilor din România cu numele lor oficial din 1941, care face posibilă aflarea fără greutate a oricărei localităţi din 7 ară. Una din viitoarele publicaţuni ale Institutului Central de Statistică şi anume Dicţionarul Statistic al României va cuprinde, în ordine alfahrtică, toate aşeză:n'le omeneşti din ţară, adică nu numai oraşele şi satele ci şi suburbiile şi cătunele şi orice fel de grupuri de case cu nume propriu, din hotarul oraşelor şi al satelor, cum sunt : coloniile muncitoreşti·, mă­ năstirile, localităţi climaterice şi balneare, colonii de ţigani, colonii forestiere şi alte aşezări gospodăreşti răsleţe, a căror viată soCială se integTează în viaţa socială a unei localităţi apropiate. Toale aceste aşezări gospodăreşti vor apărea în acea puhlicaţiune, ca şi oraşele şi satele, tof în ordine alfabetică si nu numai cu numele lo1· de astăzi, ci şi Cll denumirile vechi oficiale şi nco/iciale, române şi străine, pentru ca orice aşe;;are omenească din ţară, ce se întâlneşte in publicatiunile şi în actele oficiale române ţi străine din a doua jumătate a secolului treetti şi din prima jumătate a celui de fată, să poată fi identificată cu înlesnire. Indicatorul Statistic al localitătilor din România deast·meni urmăreste şi scopul de a inlesni identi!icaua oricărei aşezări din ţară. Din
XV

www.cimec.ro

formatului său redus de călăuză porIndicatorul Statistic: a trebuit să se limiteze la denumirile româneşti dela ultimele trei 1·rcensăminte; 1941, 1930 şi 1912 {1910). Dar şi în acest cadru limitat. lucrarea de faţă wprinde indicaţiuni asupra structurii oraşelo1' şi satelor noastre, înlesnind totodl1tă şi o mai justă înţelegere a notiunilor de sat şi cătun. In felul acesta, Indicatorul Statiltic al României va putea servi ca auxiliar şi îndreptar şi organelor adminishaţiilor locale, la delimitarea unităţilor administrative,la numerotarea caselor în sate şi cătt..nc şi mai ales la evitarea confuziunuOJ· între sat şi comună, confuziune atât de frecventii în trecut. când s'au numerotat in continuare casele din 3-4 şi mai multe sate care fmrnau o comună, cm.siderându-se toate ace.5te sale ca o singttră aşezare OllteJ.ească, ca o singuri$ unitate socială, adică ca un singur sat. Din cauza 'confuzhnilor între no:iur.ea de sat şi comună au apărut o serie de greşeli nu numai în publicaţiunile oficitile şi neo/iCiale, ci şi în hărţile întocmite pe temeiul acestor publicatiuni. Gâsim în aceste hărţi denumiri împrumutate din istoria şi din viaţa politică a ţă;ii nume de domnitori, de eroi naţionali şi de bărbaţi de llat - în dreptul unor vechi aşezări omeneşh, a unor sate cu veche tradiţie, cu iolul altul decât numele vechiu, care e cel adevărat Numele vechiu al statului dat de populaţie a dispărut de pc hartă şi locul acestui' nume l-a luat numele nou oficial, care însă în realitate nu este numele satului în dreptul căruia wuza
talivă,

XVI

www.cimec.ro

îi găsim, ci al comunei compuse din mai multe .sate, care toate sunt indicate pe hartă cu numele lor cel adevă1at, în afară de satul reşedinţă care apare cu numele împrltmutat. lndicatorul Statil·tic al localitătilor din Rom&nia va servi ca· îndemn celor inustrati cu spirif de cercetător, să înceapă studii comparative .m11pra evoluţiei unor localităţi sau regiuni care-t lntersează mai de aproape In sfârşit, lucrare va fi şi un pretios auxiliar în mâna tuturora - autorităţi, instituţiuni, parI ieu laii -· can au în permanentă nevoie de lă­ muriri şi orientări privitoare la sitt.aţia localiJătilor . .Apreciind la justa lor valoare foloasele pe care hdictor11l Statistic al localităţilor din România le aduce tutuora, am hotărât editarea lui chiar rtcum În toiul răsbo-iului, d_eşi sacrificiile ce se cer sunt cu mult mai mari astăzi decât în timpuri 1i•Jrmale.
Indicatorul Statistic al localităţilor din Româuia din 1941 este redactat de d. Gheorghe Biră­ c_.cu. D-sa a fost ajutat de i Prof. Gh. lorgulescu, d-nil Cezara ,1gopşa şi d-şoarele Georgeta M•lrinr:scu, Angela Vasilescu şi Georgeta Dăncescu f tmcţionare ale Institutului C r·ntral de Statistică. Dr. SABJN MANU/LA

XVII

www.cimec.ro

www.cimec.ro

LĂMUJUREA

REZULTATELOR RECENSĂMÂNTULUI
Ca şi la recens3mântul din 198[1, organele însărcinate cu dc:ctuar~a pc teren a lucrărilo, de rcc~mământ (Aprilie 1941) şi de inventariere (în Eurovina de Nord ~i în iu Basarabia [n lunile August, Septembrie ii Octombrie 1941). au primit instrucţiuni preci~e. c:i obi~dul recens:imântului şi al inventarieri1 populaţiei ~i <J bunuril->r din mediul rural îl formează popuLaţia ii bunurile <.uprinse in hotarele unu1 sat. iar nu in ale une1 comune Unitatea soc,ială oore e satul, aro: c<~ractrr d•· mai multă ~tabilita:e tl !d.t ur:•<at• a adimistrativă. comuna care e supusă la continue fluctuaţiuni. In vreme ce comuna e o creaţiune artificială a autorităţilor adimis!rative, aşe;r.ările omeneşti natumle, adică satele, au luat fiinţă în majoritatea cazurilor în mod spontan şi s'au desvoltat ~au au decăzut după oameni şi împrejurări. de cele mai multe ori w totul independent de voinţa cârmuitorilor. Puţinele sate, înfiinţate de c.lrmuitori sau chiar de parlicuJ,ari prin colonizări, se desvoltă şi ele, ca ~i cele de da-tă veche, în aceleaşi condiţiuni de totală sau aproape ldală ·independenţă de voinţa cârmuitorilor, care cel mult în primii ani dela înfiinţarea lor, le poartă o grije d~osebită, sprijnindu-le la ridicarea primelor instituţiuni şi la excutarea primelor şi celor mai necesare lucrări. edilitare. Acest sprijin, pe care autorităţile îl acordă de altfd ~i satelor mai vechi· din cuprinsul comunelor care nu dispun de suficiente mijloace proprii contribue la înflorirea satului şi la ridioorea 9tării :sociale, culturale şi economice a locuitorilor, dar nu-i schimbă întru nimic structura pr()priu zisă.

XIX

www.cimec.ro

Vatra satului şi hotarul lui,

adlcă trupul de moşie, se

prezintă şi azi, în majortatea covârşitoare a cazurilor. ca şi cu 100-200 de ani în urmă, în vreme ce numă,rul comunelor din Muntenia şi Moldova cu aceeaşi slrudură astăzi ca şi acum 20 şi 30 de ani, c cu mult mai redus decât al acelora care în acest interval şi-au schimbat comp.lect structura, fiind compuse dintr'un număr mai mare sau mai mic .de sate, decât cum erau cu 20-30 de ani în urmă. Conduct'rea recensământului din 1941 s'a străduit, prin urmare, să recenseze peste tot realităţile vii găsite pe teren,
adică satele, viaţă socială

care constitue fiecare în parte o unitate cu proprie. In Muntenia şi 1n Moldova, din cauza, confuziunii între noţiunea de sat şi între aceea de comună, s'au numerotat în 1930 în continuare şi în devălmăşie, casele din toate satele care formau o singură comună, 'în vreme ce la recensământul din 1941. am căutat "Să separăm toate satele, intervenind la autorităţile adiminislrative să procedeze la numerotarea caselor pentru fiecare sat în parte. Felul greşit de numerotare a caselor l-am întâlnit în 1930 în nenumărate cazuri, în care apoi unităţile adiministrativc apar ca sate. In chipul acesta, numărul satelor apare în 1930 cu mult mai mic decât e în realitate. Pe de altă parte însă în ultimi 10 at,i, oficialitatea a deLI"elat ca .~at.e o mulţime de cătune, colonii muncitoreşti, mănăstiri posturi pescăreşti şi alte aşezări de acest fd cu num.: propriu din hotarul satelor. De aceea, la recensământul din 1941, apare un număr mai mare de sate decât cMe sunt în realitate. Am mai redus din acest număr acolo unde în urma unor an<.hete locale, sau a unor informaţiui precise, primite dela organele Serviciului nostru exterior - con!rolori şi censori statistici - am constatat că nu e vorba decât de simple cătune lipsite de orice instituţiuni public<.> şi de orice viaţă socială proprie. Numele acestor aşezări gospodăreşti lt:-am trelUt în notele explicative, iar clăr:lirile şi puţina lor populaţie se găsesc înglobate la satul, în al cărui hotar sunt situate şi în a cărui viaţă wciala se intregrează viaţa de toate zilele a locuitorilor care le .populează. In unele cazuri, în aceste aşezări gospodăreşti declarate ca sate, nu s'au mai găsit pe teren nici clădiri şi nici populaţie. Doar locul dacă mai arată existenţa lor efemeră de câţiva ani. E vorba mai aks de aşa Lisele puncte pesdrcşti şi târle

XX

www.cimec.ro

Kcrnăm..lr·.~I'J•J<:. existenţa lor efemeră fiind legată de multe ori nu de satul învecinat ci de o instituţiune sau de stâpânul exploataţiunei. .cem prin si ta unui . ci tot atatea aşezări gospodăreşti vremelnice.cimec. Având in vedere multele şi frecventele modificări.). restul fiind acoperit de apă şi de Rluf. dup 'i c-. până la viitorul recensămâ:1t. cherhanale. al unei plăşi sau al unei comune. sau alte cxploataţi1111i. cu a_jutorul organelor Serviciului nostru extcr111r şi prin anchete localt·.penl! u adăpostirea vitelor din Delta Dunării. pe vii·torii recensori.iş•:.rii. în deosebi. colonii forestiere. Sperăm că.a p•·escntllrţa cifrelor. iar numele comunt>i l-am dat numai în repertoriul alfabetic. ce s'au făcut în structura şi la denumirea plăşilor.ferme. în dreptul satului. ~M<. fără viaţă soc. asupra noţiunilor de sat. r. www. A'm trecut aici.ă tr."•tc s. aşa cum au apărut în publicaţiunile noastre care cu prind rezultatele recensământului din 1930 şi în:lre cele cuprinse in volumul LJe faţă. Deosebirile între cifrele populaţiei judeţlor şi provinciilor.ro . cariere de piatră. :.lin care abia au mai rămas câteva urme. al unui judeţ.itrile gosp•J. ·. i'Ti\t~ re~Qltatelc: r~cc.ns!l.J. cantoane. printr'un adăpost vremelnic şi prin aprovizionare cu alimente pe timpul lucrărilor de exploatare. provin din modificările ce s'au făcut dela 1930 până la 19~ 1 în structure judeţelor şi a ·provinciilor ţării.~ti cu nume propriu de pe lt·rituriu ţ'i. posturi pescăreşti. care atrag populaţie flotantă şi care nu sunt nici măcar cătune. conace. J.int s< rios lo<1le . vom întrebuinţa to-ate .ială proprie şi fără stabilitate.nijloacele ptntru a lămuri pe cei în drept şi.lt<" se ~asesc pe teritoriul ţării.10m putea face '' separare ootcgorică a cătunelor.. care asigură populaţiunei de muncitori traiul de toate zilele. Ahia atur::ci vom ~~~ cu prec.: vnm reuşi. am renunţat la împărţirea judeţelor pe plăşi. do: cătun şi de alte aşezări gospodăreşti şi mici grupuri de case . Şi p:înă atunci. Deosebirile de cifre pentru populaţia Soatclor în 1930 între publicaţiunile noastre de până acum şi între acelea arătate în volumul de faţă le-am explicat în note scurte. numele judeţului în care se găsea satul la data recensământului (inventarierii) şi numele cQ• munei de care ţinea la aceea dată.

s'a tinut seama de structura unită­ ţilor .cimec.ro . XXII www. judeţe.oraşe. adică de delimitarea găsită la data recensământului şi a inventarierii· din anul 1941.din anul 194 i. nte.mântului pentru 1930. provincii .

adică 96%.3%.0%.797.769.297 locuitori sau 3.903 locuitori sau 3.cimec.958 locuitori sau 52%.9% asupra Moldovei 2.584 locuitori. Transilvania cu 1.7%. asupra Olteniei 1.693 locuitori sau 16.-433. se constată un spor de 1.057.1%.175 locuitori sau 8.-475 locuitori sau 4. asupra Banatului 9.7% Basarabia cu 2.4%. Banatul cu 957.905.294:. locuitori.aţi 15.232 locuitori sau 16.5%.390.217. aşa cum apare din publicaţiunea de faţă. In f ronticrile din anul 1930.858 locuitori sau 4. România cuprindea un loIal de 18.7%. Bucovina cu 794.988 locuitori sau 17.474. după mă­ rime.8% şi Dobrogea cu 519. fie ca lipseau pentru scurta vreme din locolltatf! Populaţia statornica cuprinde şi pe ţiganii nomazi şi pe vagabonzi! rara domiciliu stabil. Crişana cu 6-43.POPULAŢIA ROMANIEI IN ANUL 1941 Popula\ia ~tatornică*) a României.028 locuitori. care au fost Inregistrati la listele locuitorilor localitati unde se gaseau tn ziua recensllmllntulul XXIU www.5%.351 locuitori reprezentând 29.8%.255 locuitori· sau 10. Pe terito1'iile ocupate qe Ungaria pe baza dictatului dela Viena şi de Bulgaria în /urma celui dela Craiova trăiau •) Prin populaţie statornică ~e Inteleg toţi locuitorii care au doml· cillul obişnuit in localitate. pentru provinl iile oa"rc la aceea dată constituiau teritoriul ţării. ·Oltenia cu 1. asupra Bucovinei 853. Urmează apoi Moldova cu 2..009 locuitori sau 4.1'8. şi ale invenlarierii efectua.513.029.596 locuitori ~au 13. asupra provinciilor Crişana-Maramu­ re~ 1.417 locuitori sau 7.4%. din care asupra Munteniei reveneau 4.8. Muntenia are populaţia cea mai numeroasă 4.7% şi asupra Dobrog~i 815.99. a căror reparaţie pe proviincii istorice se presintă în felul următor în 1941: în cifre absolute.7%. când pe aceleaşi teritorii au fost mrnăr.3% din totalul ţării. reveneau 3.008 locuitori sau 22.746.673.ro . Lare cuprinde în mo'i sumar rezultatele recensământului dela 6 Aprilie 1941.957 locuitori sau 5.402 locuitori sau 15.864.3%' asupra Transilvaniei care 1a acea dată era a doua provincie a ţării. fie ca erou prezenţi la data recensamantnlui (lnveniarlerll).766 suflete. s'a ridicat în anul 1941 la cifra de16.te in lunile August-Octombrie 1941 în Bucovina de Nord şi· Basarabia. Faţă de recensământul din anul 1930.731 038 locuitori sau 10. asupra Basarabiei 2.

ro . adică la 29 Decembrie 1930.. R. Dobrogea. Din populaţia de 16..titutului Central de Statistică.769. proporţia populaţiei urbane faţă de ~c.0% 22. La 100 locuitori Populatie urbana Populaţie rural a • Banatul Basarabia Bucovina Crişana Dobrog<:a Moldova Muntenia Oltenia Ttansilvania Total 2o.3°/n 32.591 locuitori sau 78 .5% 78. chiar în cursul anului 1939.000.c 8.. S.584 locuitori. populaţia probabilă a României la 1 Ianuarie 1940 era de 20. ca şi pc cetăţenii evacuaţi de organe1e militare şi administrative ale U.000 de locuitori.4c. constatăm că. Cu sporul natural al populaţiei.0% 14.cimec.4% 13. cifra locuitorilor din teritoriile ocupate s'ar fi ridicat de &igur La cel puţin 3.0%.000 locuitori până la sfârşitul anului 1940. Adăugând şi pe locuitorii Basarabiei şi ai Bucovinei de Nord repatriaţi în Germania.3% Populaţia urbană este mai numeroasă în Muntenia. cifră de altfel fusese depăşită.378 de locuitori .3% 79.7% 67. satele contribuesc cu 13. a întrecut cifra ck 20.000.7% 79.100 locuitori.7% 29 6% 22.6% 92. Oltenia şi Crişana.7%.6% 86. Moldova şi Bucovina şi mai rară în Basarabia. în preajma recensământului general al României populaţia dinlăuntrul frontierelor sta- la bilite prin tratatul dela Trianon. 2. iar oraşele cu :t635.~%.4% 77.a 6 Aprilie 1941 şi la inventarierea din lunile August.0% 78. Septembrie şi Octombrie 1941.058. . 8!. înregistraţi la reccnsământul deJ.5% 21. In Muntenia.a r11· XlQV www.133. După calculele lm. adică într'o perioadă rle 10 ani de zile.993 locuitori sau 21.'3% 70. S.sfârşitul anLJiui 1930.7% 20. 762. data recensământului general.

a fost mai simţitoare în Bucovina şi în judeţele sudice a. iar cea urbană cu aproximativ 30. Transilvaniei şi Banatului. adică in zece ani ~i ceva populaţia urbană a Munteniei a sporit de la un sfert şi ceva la aproape o treime din totalul populaţiei ace:.6r~.000 de suflete.0%. Dobrogei. Cauzele sporului mare de populaţie în capitala ţării şi în multe alte oraşe . în care populaţia germană lra mai numerosă.ro .0%. In acclaş timp proporţia populaţiei urbane a Bucovinei a scăzut dela 26. popula1ia rurală a Bucovinei. precum şi ale scăderii ex traordinare a populaţiei urbane din Basarabia şi Bucovina vor fi arătate prntru fiecare oraş în parte într'un studiu separat.4% (1941). Prin ac•!astii rcpatrkn:.1% (1930) la !12.le Basarabiei. ) XXV www. Moldovei. Olteniei.cimec.9% la8.ale Munteniei.. Scăderea populaţiei. Basarabia şi Dobrogea. Basarabiei şi Dobrogfi a scăzut cu peste 100.tei provincii. adică în regiunile. la :22. Cu ace>t prilej s'a repatriat în Germania apr·)ape intreaga populaţie rurală de origine etnic.raiă a S!lorit dela 27. iar a Basarabiei dela 12.i germană din lluwvina.000 de suflete.

cimec.www.ro .

555 111:1. populaţia Capitalei a sporit cu locuitori sau 55.0%. Galben Negru Albastru Verde 15. sau blocuri cu zeci şi chiar sute de locuinţe.055 213.1:1%.266 805.468 locuitori sau 183.394 clădiri. a 1porit cu 234.001 187. fiind extraordinar de 1cumpe XXVII www.130 ~55.948 Dela 1930 până la 1941.cimec. IV. adică cu 19.06i n. Populaţia din cele 4 1ectoarc administrative ale municipiului.742 19. Majoritatea acestora din urmă o formează casele mici cu 11-4 apartamente modcatc ti chiar case familiare cu o singură locuinţă.588 991.ro .853 21.ssg Total: 81.539. ceeace in1camnă că numărul locuitorilor din comunele suburbane ale Capitalei aproape s'a intreit in 10 ani 1i câteva luni. iar populaţia comunelor suburbane cu 121.120 locuitori sau 41. in Yr'eme ce cele 111.MUNICIPIUL Soctorul EUCUREŞTI Locuilori Clădiri 1941 {Populalie otalorDic o) 1941 1930 1. adică cu 13.229 clădiri. In vreme ce numărul clădirilor din oraşul propriu zi1 a 1porit in actst intervral dela 58. cu cât au 1porit construcţiunile imobiliare din oraşul propriu zis. Il. adică din oraşul propriu zis.310 la 71.8%.881 fi6. chiar şi c~le compu1e din !-11 camere şi dependinţe.229 clădiri.836 14.207 238.372 570.536 --- 636.591.473 177. III.197 la 31.591 Comune suburbane: --TOTAL GENERAL: 103.578 163. Apartamentele din aceste blocuri.914 157. in comunele suburbane numărul clădirilor a 1porit în proporţie cu mult mai mare : dela 12. •unt in majoritate clădiri mari.108 176.017 131.

ocupă locul Galatilor. a cărui populaţi'e a scăzut cu aproape 4.şi absolut inaccesibile cetăţenilor <'U mijloace mai reduse : hmrţionari. muncitori. Municipiul Brăila. In toate celelalte municipii ale tării populaţia este ~ub 100.669 locuitori. pensionari.ro . Cu mult mai putin de 100.ai m•Hlcstc din comunele ale oraşului.000 ele suflete. legate toate de centru prin tramvaie şi autobuze. care în 19311 ocupau lorul al doilea şi al treilea în ordinea mărimii. iar al patrulea 'Jimişoara cu Il 0.840 locuitori. care are aproape 100.000 ele suflete. Ordinea după mărime a oraşelor s'a modificat foarte mult.000 de suflete.18. în vreme ce populatia portului Învecinat Brăila a 'porit cu aproape 1:3.cimec. foartt· mulţi dintre aceşti cctăţtni ai Capitalei şi-au ciîutat şi ~i-au găsit adă­ pwst mai convenabil în casele 1n. al treil~a 1'/ocşli cu 111.000 locuitori au ră­ ••• municipiile Chişinău şi Cernăuţi.'~ locuitori.. mai ales din cauza evenimentelor din anii 1940 şi 1941. etc.000 de suflete. ~nburbane XXVIll www. Din tabela comparativă ce urmează mai jos se vede <·ă al doilea oraş al României în 1941 era capitala Moldovei : Inşi cu 111.

ro .cimec.POPULAŢIA RURALĂ ŞI URBANĂ A ROMÂNIEI PE PROVINCII www.

ŢIA RURALĂ ŞI URBANĂ A ROMÂNIEI PE PROVINCII Nr. 1 2 3 3.811 16.>< >: >: 1) POPULA.818 6 7 8 9 Oltenia Muntenia Dobrogea Moldova Basarabia Bucovina Transilvania Banatul Crişana 12 2 13 10 5 8 !\ 16 ·go 14 31 16 15 20 7 2 2 2) POPULAŢIA RURALĂ ŞI URBANĂ A Nr.294.584 15. de ord.769. jude· te lor Nr. Numele provinciei Nr.811 16.818 T (1/al Oltenia Dj Dolj G Gorj Mehedinţi Me www.'3255 538493 228256 327633 1513175 485149 206642 303575 .584 15.ro 395282 117855 60968 81516 167.294. de ord Numele judetului 1513175 4029008 447810 2431010 2863913 854237 1587873 939672 628120 ROMÂNIEI PE PROVINCII ŞI JUDEŢE 395282 960142 103177 600707 695706 203572 370640 220418 154167 Clădiri 1673255 4905351 519297 2797693 2746232 794858 1731038 95795'7 643903 19U Locuitori (Populalie •tatornică) 1941 1930 TOT AL GENERAL 1. oraşelor ClAdiri 1941 Locuitori (Populajie otatornică] 19l1 1930 ~ TOTAL GENERAL 1 2 3 4 5 60 5 151 3..cimec.703.769.703..

a Ial Ilfov lf Mus Muscel Olt Olt Prahova Pr Râmnicu-Sărat RS Teleorman TI Vlaşca VIa Cta Tul Constanta Tulcea III.'388 1407935 166332 208800 568639 218129 392663 325067 519297 316276 203021 2797693 309153 182746 249904 226431 239986 271096 246713 402.'1 Bo 4 Cv 5 Dh Moldova Bacău Baia Botoşani Covurlui Dorohoi www.cimec.4 5 Rţ Romaoaţi Vâl Vâlcea 65120 69823 960142 71172 46051 80280 82939 71559 190613 41720 48646 124831 45976 85611 70744 108177 58167 45010 600707 69271 39616 53461 43587 302749 276124 4905351 295450 256045 363762 3:52141 3:50.ro 52005 .90'08 257378 219831 312902 309071 293352 1000167 149797 183595 477750 181459 353491 290215 447810 263772 184038 2481010 261019 157801 218258 210006 208683 II 1 2 3 4 5 6 7 8 !1 10 Il 12 1 2 Total Muntenia Argeş Ag Brăila Brl Buzău Bz Dâmboviţa Dt Ialomiţ. Total Dobrogea - >: >: >: IV. Total 1 Bc 2 Ba .

22870 23.U 111ili 11 162987 :192HO ~~)~il :J(j 'i241l6:l 279292 ') 1fi3fiN 29947:? 8542$7 1)3373 . l:l V.'31 Il :'iO:i:'i 2771l37 198223 194105 1S1..36469 36o:i4fi 206921 367390 2i69H 314HO ' 291183'i i948:i8 871i4b 386721 IIJ:):!.37 4(i.hilia Hot in Ismail Lăpuşua 10 Tg Orhci Soroca Tighina fi95i0() 103.3787 223~1.%0 47189 4fi212 36555 !)8'12:i 4751.cimec.30 84011 VI.h Ho Ism L Or Sor Basarabia Bălţi Ca hul C.'!8()89!:) 2 ~ 4 r. Numele judetului Clădiri - ~ H41 Locuitori (Popula1ie statornică) 1930 1941 h FI lş 7 H 1) Fălciu laşi 10 Il .260 17ll6il) 1. fi 7 8 1) Total Bt Cah CA C... Total llrtcoviua 1 CI Câmpu-Lun( www.X X Nr de ord.:! 92699 697.:! . Ne Pu Ro Tt· 'fut Vas Neamt l'utna Roman Tecuci Tutova Vaslui 29910 58687 51770 51274 38741 39576 36932 35877 1281.'i0fi4 2i4()232 410248 2!).ro fi9506 203572 2.ctatca-:\lhă C.95 3.3~:i 179'ii7 1814ql) 16:Wl4 157179 15640:) 144821 1.

~9309 44467 31433 370640 51110 38819 66951 21634 76321 43017 37666 35122 220418 48124 56996 115298 154167 105442 48725 267486 152403 158199 128924 1731088 224.3479 89669 339•)62 215570 164546 163370 957957 197967 243405 516585 .'! Rd 4 :. Suceava VII.Ct . Total 7 raTtsilvania 1 Al Alba 2 Bv Braşov 3 Cj Cluj-Turda 4 Fg Făgăraş !i Hu Hunedoara {i Si Sibiu '7 TM Tiirnava-1\hrc 5 Tm Tiirnava-Mică St Su Cernăuţi Rădăuţi Storojincţ 6279!J .30Gl94 160778 169W4 123998 1587873 213456 176478 281808 86039 332118 194619 155282 148073 939(i72 200929 2J95SU 4991:57 628120 423935 204185 <! VIU 7 otal Banat · 1 /Car Caraş 2 . Total Crişaua 1 Ad Arad 2 Bi Bihor . 648903 426009 2171194 - X X X www.Torontal IX.ro .'355 210887 32.~ Sev TT Severin Timiş.cimec.

133.cimec.367 353008 1319466 2006 1444694 2890509 3737 748445 3314915 12 !321434 337 75546 365585 2 1852407 2854 493988 217::1213 13 10 1996 633H8 2526671 2477020 640782 358 168259 620146 5 8 1100 322881 1376353 1312122 194717 3 599 762613 774981 2 442 140721 549401 546646 A ROMÂNIEI PE PROVINCII ŞI JUDETE 5 Clădiri 60 Locuilori (Populaţie statornică) 1941 1941 1930 1.131.a 3 4 Moldova 5 Basarabia Bucovina 6 7 Transilvania 8 Banatul 9 Crişana 4.131.367 1319466 394316 195411 273137 .ro \_ 12.135. satelor Clădiri Locuitori (Populaţie statornică) 1941 11141 11130 TOTAL GENERAL 1 Olteo.135. POPULATIA RURALĂ A ROMÂNIEI PE PROVINCII Numele provinc_iei Nr.< ~ ~ ~ Nr. jude· ţelor Nr. 3. 1 ~ TOTAL GENERAL · Total Oltenia Dolj Gorj 3.591 1444694 432103 213821 288394 www. de ord.133. Codul Numele judejul11i 13. POPULA TIA RURALĂ Nr.013 SS!JOOB ~ 99110 58695 74~23 lde Mehedil:~ţi 13.591 12. de ord.429 3.013 13.ia Muntenia 2 Dobroge.

4 Dt 5 lai lalomiţa 6 lf Ilfov 7 Mus Mu.cel 8 Olt Olt 9 Pr Prahova 10 RS Râmnicu-Sărat TI 11 Teleorman 12 VIa Vlaşca III.Ăţ ' Vâl RC:anaţi v· cea 58304 62676 748445 65775 30755 71613 76000 62666 85556 38259 46297 94489 42681 71085 63269 75546 40778 34768 493988 60235 34712 43542 28539 41781 269745 240631 3314915 260800 156534 311983 315926 303677 404253 149460 194882 406060 197507 326110 287723 !165585 205414 16QI71 2173213 249572 157137 201014 130886 192553 241788 2H8H 28905(J9 231037 132850 270775 277436 256242 346348 135929 172744 349147 166452 292350 259199 321434 179028 142406 1852407 212409 135021 167938 110401 164267 Il. Total Muntenia 1 Ag Argeş Brăila 2 Brl 3 Rz Bu2ău Dâmboviţa . Total Dobrorea 1 2 Cţa Comtanţa Tul Bc Ba Bo Cv Dh Tulcea Bacău IV.ro .cimec. Total Moldova < X X X 1 2 3 4 5 Baia Botoşani Covurlui Dorohoi www.

~292 9342-4 168881 148554 139880 130242 L39233 118617 12..8 93392 37524 78800 64791 81172 61991 /682YI 17866 10-4590 :!U3l95 180013 161196 l5.na !O T Orhei Soroc a Tighina Total Bucovina r:I Câmpu-Lung www..5503... Cedul Nuaele jud~tului Clădiri 1941 .551961 180324 174704 138328 36-4953 157535 298.ro 2-4607 42829 -41935 39629 .3540 !477020 .5 ..55798 ...58 353030 17063~ 30S·U4 261325 3u6398 263817 h20/41j 59037 .H9 25.51799 . Locuil•ri [ Popu ta tie otatoraici) 193) 1941 ti 7 8 9 10 Il 12 13 V.3742 301367 255757 640i82 63919 !526671 392012 192266 162913 115..H3() 159950 l362H5 14. Ne Pu Ro Te Tut Vas Total Bt Cah CA Ch Ho lam L Or Sor Tg Fălciu laşi Neamt Putna Roman Tecuci Tutova Vaslui Bas11r11bi• Bălţi Cahul Cetatea-Albă 6 7 8 9 Chilia Hot in lama il Lăpu.535-48 6. Nr.cimec.53448 96961 43788 43609 314?. 1 2 3 4 5 FI I. de ord.><: ><: ><: < .

30 145274 124377 132821 i74981 174274 199130 401577 546646 346754 199892 < ::.3220& 194717 43130 49232 102355 140721 92781 47940 177391 127567 Il :2'J7.cimec.1 134085 151064 II09G9 1:312122 1~0091 117246 261785 78198 272. Total 'J rtmsilvania Alba 1 Al Braşov 2 Bv 3 Cj Cluj-Turda 4 Fg Făgăraş Hu Hunedoara 5 6 Si Sibiu 7 TM T ârna va-Mare 8 Tm ' Târnava-Mică VIII Total Banat 1 Car Caraş 2 Sev Severin 3 TT Timiş. Rd St Su Cernăuţi Rădăuţi Storojineţ Suceava VII.ro . Total CrilllTUI 1 Ad Arad 2 Bi Bihor X X X 47895 33901 39945 2&652 322881 44448 29907 62897 20.l IX.2 3 4 5 Ct .3393.3.'35 2100g6 14:Hi~ 11\(Ji 4.Toronta. www.'358 65720 36225 31123 .3 1876353 186S'2ll 12tJ330 292811 79187 270074 15Pl05 127303 14202'3 762613 165912 196994 399707 5494(}/ .

Bucovina Transilvania Banatul Crişana 572... de ard... de ard... 1 2 TOTAL GENERAL Total Oltenia Total jud. Codul Oraşul 1941 Locuitori [Populalie stalornică) 1941 1930 1.635.993 42274 228561 211697 1590436 153712 27631 106719 624480 219561 62258 35313 174712 47759 354685 195344 25701 13446 94502 6.993 228561 106390 77051 13825 3..798 42274 18745 11932 • 3043 3.635.159.. 572. O. POPULAŢIA ORAŞELOR ROMÂNIEI PE PROVINCII Nr. X Nr. Doij Craiova Dj Băileşti Dj www.159. ..~ ~ 5.451 193709 ll38499 126376 578603 386893 213455 275751 164691 81474 Nr.798 3.cimec. Numele provinciei < . 1941 Locuilori (Populajie atatoriilcă) 1041 193) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL GENERAL Oltenia Muntenia Dobrogea Moldova Basarabia .ro M. oraşelor Clădiri . POPULAŢIA ORAŞELOR ROMÂNIEI Clădiri 151 16 30 14 31 16 15 20 7 2 3.451 193709 90833 63106 13169 .

Vâlcea Vâl Râmnicu-Vâlcea Vâl Băile-Govora Vâl Călimăneşti Vâl Drăgăşani Vâl Ocnele-Mari Total Muntenia Total jud. Gorj Târgu-Jiu G Total jud. c. o.511 995ll 7633 6925 11231 11231 30-138 21107 1461 7870 29308 14950 5501 8857 31899 15648 910 2876 7002 5463 1138499 26341 19532 6809 86981 86981 . o. o. Argeş Ag Piteşti Ag Curtea-de-Argeş Total jud. c.J9 30475 7305 3.5763 9607 35493 15653 1581 3449 8496 6314 1590436 34650 26551 8099 99. o. :>< X X X 1 2 1 Rţ Corabia Total jud. O. o. Me Baia-de-Arcrmă 3 Me Total jrtd. o. o. Rţ Strehaia Romanaţi 1 2 Caracal Balş " 1 2 3 4 5 II. c. c. Brăila Brl BrăiLa Rt c. www. o. c." 4 1 ~ Calafat Dj Pleniţa Dj Total jud.ro 169-1 2076 2273 2273 7233 -1731 -131 2131 6816 3394 1394 2028 7147 2553 372 1024 1712 1486 211697 5397 3736 1661 15296 15296 806-1 7450 14435 39t. o.cimec.~004 144~ 1-159 17634 . Mehedinţi Me Turnu -Severin o.

www. o. o. lalomi(a Călăraşi Feteşti Slobozia Urziceni jud. c.23 1588 946 /05057 102559 2498 3461 3461 2349 2349 SOS-12 19189 51779 445ll 7268 862/5 ~6144 5903 4161! 46711 24345 10'141 7453 4572 1003682 992536 11146 1687:! 16872 18918 1391S 162579 111183 42127 35687 6440 3/635 20535 5328 5772 37/JO 18053 8315 6781 3961 653819 643430 10389 18868 i.. Musrel Câmpulug jud.t"' X Nr. c. Ilfov Bucurtoti Olteniţa c. o. 8667 7!70 1497 6989 4562 1209 ll68 8893 4336 20. o.cimec. o. OI t Slatina jud.'J868 10851 10851 128603 84140 . Dt Dţ Buzău Buzău Mizil Dâmboviţa Târgovişte Găeşti 1 2 3 4 2 Dt Total lai lai lai lai Total B lf Total Mus Toi al Olt T ota/ p Pucioasa jud. c. Codul 6raşu'l Clădiri 1941 Locuitori (Populalie statornică) f93'o 1941 1 2 1 2 3 Total jud. o. jud.ro \1. c. de ard. Bz Bz Total jud. M. Prahova Plocşti o.

o.Turnu-Măgurele TI Alexandria TI Roşi<•rii-de-Vede TI Zimnicea Total jud. Constanta Cţa 1 Constanta Cţa Carmen-Sylva 2 Cţa . O.cimec. o. o. O. C.2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 Câmpina Pr Pr Filipeşti-Târg Pr Predeal Pr Sinaia Pr Slănic Urlaţi Pr Pr Vălenii-l:le-Munte T ota/ Jud.17 III.'l Cerna-Vodă 4 Cţa Eforia 5 cta Hârşova 6 Cţa Mangalia Med. O.idia 7 Cţa M.13 3441 3374 15007 15007 61141 16950 21859 11453 10879 31016 31016 126376 84744 59164 872 6744 3665 2764 6466 7740 . O.380 1165 234 909 771 1358 37344 153712 110852 :l002!S 835 9933 2.514 6:i. t: ~ 'T ota[ Dobrogea 'T o/al jud. 1785 1458 1223 3295 3295 14526 3780 49S8 3115 2643 7475 7475 276~1 22i:i2 2219 2i64\ G038 6. o. O. c.55 20022 1915 2H3 4012 6306 5798 4554 20622 20622 66553 19242 22099 12856 12356 ~7344 42. O. C. O. Râmnicu-Sărat RS Râmnicu-Sărat 'Total jud. o. V laş ca Via Giurgiu o O. 4483 466 637 li OI o O. www. 'f e/eorman TI .ro 17389 11252 .

o. o. o. Bacău Bc Bacău Bc Băile-Slănic Moineşti Bc Bc Târgu-Ocna Total jud. Baia Ba Fălticeni Ba Paşcani Total jud. c.- >< t: Nr. o. o.cimec. o. c. o. 1 g 2 4 1 2 1 2 5 Ostrov Techirghiol Total jud. o. c. c. de orei. Codul Oraşul Clădiri Locuitori (Populatie sta\ornici) 1941 1939 !9H 8 9 1 2 3 4 5 IV. Boto1arai Bo Botoşani Bo Hirlău· Bo Ştefăneşti Cţa Cţa o. O. Tulcea Tul Tulcea Tul Babadag Tul Isaccea Tul Măcin Tul Sulina Total Moldova Total jud. o. o.ro 810 510 10242 4869 1177 1283 1591 1322 106719 9035 4720 676 1515 2124 4904 2345 2559 9919 5617 2107 2195 3351 1')27 42550 21993 4007 5442 6356 ·5052 624480 59581 38965 2354 6690 11572 25609 12607 13002 48890 29599 9527 9764 3113 1956 41632 20403 4626 4576 5628 6399 578603 48610 31138 1761 6616 9095 22780 11533 11247 50320 32355 9074 8891 . www.

o. o. o. c. - 3 4 5 Pu Pu Pu Pu riJ Adjud Mărăşeşti Odobe~ti ranciu www... Total jud. C. 2 1 2 3 1 2 lş laşi laşi Târgu-Frumos Ne...5 5754 1760 2321 11645 6506 865 1114 1638 1522 95545---/ 95545 47433 15555 12951 5741 5615 7571 24005 18906 5099 ]]9375 111669 7706 5.. Dorohoi 1 2 3 4 5 1 1 Dh Dh Dh Dh Dh Dorohoi Darabani Herţa Mihăileni Să veni o. O. . o. Ne Ne Ne c.ro o.. Putna X r-' . 15048 15048 10224 2942 2896 1329 1394 1663 5SOS 4145 1158 15858 14407 1451 983. M. o.3774 34896 8669 10209 62735 37653 4174 5753 745~ 7697 99605 99605 44416 15866 10902 5723 5470 6455 21631 17130 4501 108956 102872 6084 49669 31539 8655 9475 54225 32481 4059 4532 6337 6816 ... O.1mţ Piatra-Neamţ Buhuşi Tâqu-Ncamţ Focşani Total jud. 1. Covurlui G Galaţi M. Total jud. o. c. o.cimec.Total jud. FI FI Fălciu Huşi Fălciu Total jud. o. Total jud.

Bălţi Bţ c. Bălţi l 2 2 Total jud. O. ·Chilia Ch Chilia-Nouă Ch Vâlcov c.< t""' X Nr.8 6399 6399 3401 2096 130:) 2608 2603 513:) 26347 26347 21480 21480 25819 25819 13887 13887 219561 182. T utova Birlad Tut Total jud. C. Total jud. Codul Oraşul Clădiri Locuitori [Populalie statornică) 1941 1939 1941 l V. c.ro c. c. o. de ord. 20611 l. Tecuci Tecuci Te Total jud.'i:i3ti 40i0 1065 !iOi:i .'i Mii<J 7766 iititi c. 8708 3708 3778 3778 5138 5133 2329 2329 6225. Roman Ro Roman Total jud. www. Vaslui Vaslui Vas Total Basarabia Total jud. Cetatea-Albă CA Cetatea-Albă 7 ota[ jud.cimec. c. Cahul Cah Ca hul Cah Leova Total jud.36 21098 21093 17172 17172 26204 26204 18922 13922 386893 3-1760 34760 li909 11370 6:i39 2090i 2090i 24659 17245 7414 182-'6 10994 i3i.

Hotln Ho Hot in Suliţa 2 H• Total juti. O. Lăpuşna K Chişinău Călăraşi % L Tot•/ jud.ro o.Q4ili 52962 6514 156 !.cimec.I2 12.>< r < Total jud.)()() 1 15001 4. T ighina 1 Tig Tighina 2 Tig Comrat VI Total Bucovina . Total jud. C.'3 /.H88 /. -'069 2464 9994 5050 7579 7937 ·"'28. Soroc a Sor Soroca Total jud. O.5714 114896 10818 25550 18034 i516 8042 27018 IS07S 11913 174712 28809 10703 56)l. O. O. o.1 1756~) o.3i/5 31384 12331 !18455 29454 10071 6309 5315 775!) www.· O. C.~3. . Câmpulung CI CâmpulungulMoldovenesc CI Gura-Humorului 2 3 CI Vama 4 CI Vatra-Domei 1 c. O. Orhei '1 Or Orhei 2 Or Rezina-Târc T otBl j111i. H899 11641 2258 4939 3547 1392 2840 2840 7515 48'i::J 2636 !35813 7198 2502 1.'3 j.~ 10713 )jfllll 2747i '15334 12143 51201 249911 14280 1192~ M. c. c.'J 11550 4069 81J. c. 1419 1944 4206 i217 . 2851 209.HlfJ . 1smail 1 Ism Ismail Ism Bolgrad 2 ~ lsm Reni T ot•l juti.

Suceava Suceava 1 Su Solca 2 Su VII. de Codul Oraşul Clădiri Locuitori (Populaţie statornică) 19~1 1041 1930 Total jud. ord. o.5 15489 2847 9810 9389 125449 112427 4918 2988 5116 26698 16788 9905 18830 8695 6336 3799 18029 10207 2822 275751 38865 12282 2468 9478 9137 . Abrud 2 Al Ai ud 3 Al Sebeş Al 1 2 o.ro 2370 544 1681) 2073 2207 3. c. Storojineţ Storojineţ 1 St Văşcăuţi 2 St Vijniţa 3 St Total jud.) 78825 3855 2415 5000 24836 13537 11299 1. 2 3 4 Cţ Cţ Cţ Cozmeni Sadagura Zastavna Total jud. o. Total Transilvania Total jud. Alba Alba-Iulia 1 Al . O. o.522 1992 1895 635 2781 1983 798 47759 6667 9009. 8753. c. o.54685 . Cernăuţi Cernăuţi M.< }< 1:"" Nr.5021 6610 5916 2495 15. o.cimec. c. 14904 11725 1172 744 1263 . O. o.951 13744 • www.5908 3647 2261 4. C. Rădăuţi Rădăuţi Rd Siret Rd Total jud. c. o.

308 6792 6792 6543 3445 3098 2914 918 858 1138 84)57 84557 30668 30668 10482 10482 68988 15585 5978 4035 6024 12595 9751 15020 68765 63765 87343 17436 19907 21347 9036 4262 8049 59232 59232 20023 20023 7841 7841 59788 10509 4308 3383 4600 14246 7337 15405 49845 49345 30905 15400 15505 15252 4618 4067 6567 ./ Total jud.. M. Hunedoara 2 3 4 5 6 7 Hu Hu Hu Hu Hu Hu DeTa Brad Haţeg Hunedoara Lupeni Orăştie Petroşeni Ha Total jud. Fg l Total jud. o.cimec. Făgăraş Făgăra. www. t"' >< < 1 2 11 c. Bv Trd Braşov Braşov M.. . o. T âmava-Mică Blaj Tm Dumbrăveni Tm Târnăveni Tm O.___. o. o. Sibiu c. o. c.t Total jud. T ârnava-Mare 1 2 Sighişoara TM Mediaş TM Total jud. Total jud.ro 8912 8912 4054 4054 1276 1276 10601 2019 1096 771 1280 1521 1606 2. o. c. . o. Cluj-T urda Turda. o. c. s Sibiu Total jud.

cimec.i80 110840 60311 r/4:. o. Cedul Oraşul Clădiri f Populalie 194t Locuitori statornică 1 19H 1938 VIII. 1 2 2 3 2· IX. Amd . Total Banat 'f otal jud. A. O. de ord. Caraş Ora viţa Car Reşiţa Car '[o tai j~d. C. O.- >< t""' < Nr. 7764 4197 1894 167. Arad 'I ot11l jud.02 suo74 1Gb74 7828 7828 91580 6000 8/474 77181 77181 4293 4293 www. . Severin Lugoj Sev Caransebcş Sev Orşova Sev '[utai jud. c. M.3 12943 11294 1649 13446 12661 12661 785 7i5 6993 25062 41i·Jll 26. 'fimiş-'Toroutal T Timişoara Lipova TT 'f otai Crişww 'f otal jud.·j 164691 26655 o.321) 11()3'2 9051 1 }()878 6787 19868 40456 ~3593 li704 8159 97. Bihor Bi Beiu~ c. M. 25701 4994 1768 3~26 195344 :J2!J5.ro .

in 1931) rec.667 Total oraşe l Al Alba-Iulia (capitala) 2.862 881 522 1.941 1.331 534 1.lll5 1.Vinoasă 331 125 48 Al Bucium-Cerbul 3) 224.420 413 878 1.456 33.013 537 1. Cerniţa. Abrud-SatBuninginea.cimec.370 544 2 Al Abrud 1.489 2.355 37.'39 Al Asinip 158 40 Al Băgău 171 41 Al Bărăbanţ 374 42 Al Beldiu 88 219 43 Al Benic 454 44 Al Berghin 45 Al B1:ţa 175 233 46 Al Blandiana 47 Al Bucerdca.847 9. la Bucium. separat in 1941.365 12. 2.468 9.389 186. www.654 l.859 705 916 1.137 180.443 Total rural 425 31 Al Abrud-Sat 1) 254 32 Al Acrnariu 457 33 Al Aiudul-de-Sus 205 34 Al Alccuş 150 35 Al Alrnaşul-dc-Mijloc 344 36 Al Alrnaşul. A brud-Sat-Ciuruleasa şi . in 1930 inel.ro . Cristea.543 422 834 1. satele : 1. Macea şi 4 Seliştea .820 1.091 4.478 9.110 6.265 555 913 597 674 1. cătunul Brădet.106 1.680 S Al Ai ud 2.3.482 1) Satul Abrud-Sat.958 1.001 637 691 1. 2. 3. inel. declarate ca sate in 1939 şi rec.874 643 935 1.810 9. !1) Bucium-Cerbul. 2) Almaşul-Mare. inel. Abrud-Sat-Sobaru.535 15.Mare 2) 37 Al Alrnaşul-Mic-de-Munte 125 228 38 Al Ampoiţa .282 2. cătunele : 1.073 4 Al Sebeş 44.JUDEŢUL ALBA (Populaţie ~e r od Numele localftllţli CUidlrl IY41 Locuitori statornlcllJ I!IU ·~30 TOTAL GENERAL 51.529 595 213.

cătunul Ză­ rieş. Bucium-Poeni. Bucium-Sat şi Bucium-Şasa.981 78!) 541 4) Bucium-Izbita. 10) Căpud. inel.'vtzmlari. în 1930 rec. în 1930 rec. li) Bucium-Poeni.40!) 980 6!H 2.491> l. la Bucium. satul Zărieş . Il) Cărpiniş. în 1930 inel. la Bucium. de cod 49 ·50 51 52 53 54 Nume!~ Jocalltalil Cladiri 19U (Populaţie IYql . în 1930 format din: Bucium-Cerbul.051 764 745 l. Bucium-Muntari.4 JUDETUL ALBA Locuitori sta torn lea 1 19. adică sat. la Abrud-Sat. 8) Bucium-Şasa. în 1930 rec.164 1. cătunul Gura-Roşie. 1941.: Al Cctca i\1 Cii> Al Cicău Al Cioara i\ l Ci~teiul-dc-Mureş Al Ciuciu 115 173 312 457 715 1. ca unitate distinctă. in 1930 rec.495 1.cimec. în 1930 inel. in 1930 cătun rec. că­ tunul Vârtop declarat ca sat în 1939 şi rec.842 1. separat în. rcc.?5 56 17 58 59 li O lil f9 '·· li:l li4 li!i (i(i li7 Al Bucium-Izbita ·1) Al Bucium-Muntari G) Al 13ucium-Poeni 6) Al Bucium-Sat 7) Al Bucium-Şasa 8) Al BWJinginea \J) Al Cacova Al Cacoviţa Al Căpâlna Al Căptălan Al Căpud IO) Al Cărpiuiş 11) Al Câini.l ~)7 32.178 3.054 534 182 146 803 624 9 1!1 li24 1. toate separat în 1941 ca unităţi distincte.87~ 325 1. inel. 5) Bucium-. satul de re~edinţă în 1941 al "comunei Bucium.'i 1.294 1. la Bucium. Bucium-Izbita.l42 1. la Bucium. 9) Buninginea (Abrud-Sat-Buninginea).ro . 7) Bucium-Sat.001) 678 710 1.:0 Nr.133 140 177 :!38 267 82 226 163 156 255 462 339 250 150 572 647 1. www. derlarat ca sat în 1939.

.299 675 "' 477 5!12 1._25:1 1. in 1930 rec.925 979 571 897 1.0111 1.111 1.625 2.de-Jos Ciugudul-dc-Sus Ciuguzel Ciumbrud Ciung a Ciuruleasa 1 ~) Col\eşti Copand Corn a Coşlariu Crai va Cricău Cut Daia-Română Deal Dealul-Gcoagiului Dece a Ddmbar Dumitra Fă rău Fcneş Galaţi Galda-de .103 2.. la Abrud-Sat.019 36•1 501 532 1.323 733 769 387 636 765 819 2. 13) Găbud.294 664 1.284 494 1.'l 7·1 75 7(i 77 78 79 80 Hl ll2 ll3 ll4 H5 R6 H7 88 119 !lll 91 !J2 911 94 9!i CJ(i 97 98 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al .239 1.521 1.le stlltornlc4) 1941 1930 --·------.867 .ro . în 1930 făcea parte din jud.128 1..cimec.036 551 94!) 1.348 1..171l 575 1. Turda. www.Jos Galda-de-Sus Galtiu Găbud 13) Găureni Gi'imbaş Gâmbuţ Gârbova-de-Jos 168 160 168 183 266 288 286 263 100 188 127 114 420 501 696 269 185 225 272 120 506 275 165 380 296 141 189 86 146 169 174 791 720 706 1196 1.211 62:~ 707 371 5fi7 727 H67 cătun 12) Ciurulea5a (Abrud-Sat-Ciuruleasa).012 407 855 7!10 679 61i:l i·i'i 1.· · Nr. de cod Numele Joclllllllll Cllcllrl 11141 (iR 6!l 7C 71 7:~ 7. 1. 1 Al Al Al Ciugud Ciug·udul..JUDEŢUL ALBA 5 Locuitori (Populll.665 2.769 1.717 1.1.0fi:~ (jn .

110 865 954 716 321 SOl 1. cltunul Ple.127 1. 4. 15) Loman. www.01:!2 1.31)0 989 782 863 568 224 527 981 1. Todosineşti şi 6.208 114:1 1.271) 7411 561 475 1. Crucitesti.cimec.ro .320 1.257 14) Geoagel.466 !1:12 12:1 Al '24 1\l 12!i Al 126 Al 127 Al Mesentea Meşcreac !vleteş Miceşti 124 72 116 215 !108 978 1.'\1 ll!i Al 1 Hi Al 117 Al 1111 Al 119 Al 1~0 Al 1~1 AI 122 Al 1 Al Al 1\l Al Al Al Al Geoagcl14) Geoagiul-de-Sus Gt:omal Ghirbom Glod Hăpria Henig Heria Hopârta lghiel lghiu Intregalde Inuri lzvoarde Lancrăm Laz Leorinţ Limba Loman 115) Lopadea-Noul Lopadea-Veche Măgina Medveş 193 83 203 355 233 343 128 265 257 184 211 183 401 378 289 187 394 171 124 112 4i8 238 173 ~23 660 327 882 1. 5.552 1.\1 112 Al 11~1 Al 114 .57!1 1. 3.814 1.048 742 1142 585 251 514 965 1. inel. in 19!10: · Valea-Geoagelului. Faţa-Măclrettilor. Ciocăneşti.6 JUDEŢUL ALBA ---Nr de cod !19 Numele localltltD ClAdiri 1941 (Populaţie Locuitori statorDldl 1950 1941 1\1 Gâ.376 477 1.\1 102 Al 10~1 104 IO!i IlHi 107 101' 109 110 1\1 111 .232 666 560 498 1.348 1..461 491 1. cătunele: 1. Boeneşti. Valea-llucurului .204 821 1.564 1.157 797 7fl!i 910 1.rbova-de-Sus Gârboviţa lOII Al 101 . inel. 2.430 900 1.

Mogoş-Mămăligani şi Mogoş-Micleşti.224 800 1.004 511 701 2. toate rec. în 1930 rec.Valea-Bârnii. 1\Jogoş­ Bârleşti.55() 720 5. 20) Mogoş-Valea-Bârnii. Mogoş-Mămăligani. 19) l\1ogoş-Micleşti.322 4()5 918 4()'1 369 16) Mogoş-Bârleşli. 17) Mogns-Cojocani. Mogoş. Mogoş-Micleşti şi Mogoş.>ub denumirea : Mogoş. aeparat in 1941. Mogoş-Micleşti şi Mogoş. împreună cu Mogoş-Co­ jocani. Mogoş-Cojocani. 11. în 1930 rec.ro . 2.Valea-Bârnii. împreună cu Mogoş­ Bârleşti. satul de reşedinţă al comunei Mogoş .1102 112 2112 102 85 730 2.~0 rec.79!) l.5 5.Mogoş-Mămăligani.559 78.cimec. împreună cu Mogoş-Bârleşti.Valea-Bârnii.JUDEŢUL ALBA ClAdiri 11141 7 Locuitori (Popula!ie statornlcil) 1941 1930 'lllr Numele Jocalitlllll de cod 128 Al i29 Al 130 Al 131 Al 132 Al 133 Al 134 Al 135 Al 1116 Al 137 Al 138 Al 139 Al 140 Al 141 Al 142 Al 1411 Al 144 Al 145 Al Micoşlaca Mihalţ Mirăslău Mogoş-Bârleşti 16 ) Mogoş-Cojocani 11) Mogoş-Mămăligani 18) Mogoş-Micleşti 19) Mogoş.Valea-Bârnii 20) Nădăştia Noşlac Oarda-de-Jos Oarcla-de-Sus Obrcja Ocna-Mureşului Odverem Oieşdea Ormeniş Păgida 176 618 249 102 110 148 2111 2211 71 1112 192 S92 165 1. împreună cu Mogoş­ Bârlcşti. www. Mogoş-Mămăligani. în 1930 satul Mogoş cuprindea şi satele : l. Mogoş-Mideşti şi Mogoş.2()<1 707 1. in 1930 rec.ValeaBârnii. sub denumirea : Mogoş. in 19.'l!) 3.778 1. .O.048 411 470 672 897 965 282 1. Mogoş-Cojocani. 18) . sub denumirea : Mogoş. Mogoş-Mămăligani şi 4. Mogoş-Cojocani. sub denumirea : Moroş.181l 9511 421 342 303 1.

079 1. 7. 6. Ponor.046 2. Râmeti-Cheia.129 1. Ponor-Grozeşti şi 7.050 765 552 213 513 51!8 1. la Sohodol. 5. în 1930 cătun rec.107 813 2. Ponor-Sat şi cătunele 2. în 1930 cătun rec. Râmeţi-Valea-Mănăstirii. cătunul Purcăreţi-Plaiu.974 2.617 657 1.'>2 Al l!l3 Al 154 Al .Râmeţi. 4.<J 1.021 1065 929 564 1. inel.ro . 9. la Sohodol. 25) Purcăreţi.513 2.îmeţi.<59 160 161 162 163 164 165 166 167 .cimec. Pon•Jr-Ci~Jrbeşti.\1 Al Al Răci tău Al Râchita Al Rădeşti Al Răhău Al Râmeţi 28} Al Rimetea Al Roşia-Montană Al Săsciori Pctelca Pianul-de-Jos Pianul-rle-Sus Poiana 23) Poiana-Aiudului Poiana-Ampoiului Ponor 24) P resaca-A mpoiului Purcăreţi 9 5) Rachi. 5. S.302 1. 3. compus din : 1.276 1.861 1. compus din : 1. Râmeţi-Floreşti.B JUDEŢUL ALBA Nr. Rnmeţi. R. 26) . Râmeţi-Olteni.586 21) • 22) 23) 24) Pătrângeni. Poiana.050 1. de cod 146 147 148 149 150 151 Numele IOCIIJitlltll CUldlrl 19U fPopula~le Locuitori statornlcl) 1930 1!141 Al Al Al Al Al Pătrângeni Pâdişa Peleş 22) 21) Petreşti Al 1. Râmeţi-Valea-Poe­ nii. 4.009 7R!l 524 1.440 2.Vlideşti.02.636 199 482 519 1.Valea-lnzelului. 10.932 2.180 1.311 2.Valea-Uzii ti 1]. Ponor-Valea-Rece. Râmeţi.130 792 558 1. 8.15!> Al 1 :ifi Al l:i7 Al \58 . Ponor· Buneşti. Pe[Pş. 287 285 141 604 135 417 513 200 187 125 267 178 122 53 100 128 232 498 506 378 673 361 1. Râmeţi-Pleaşa şi cătunele '1 Rimeţi-Brădeşti. Ponor-Chirileşti. www. Ponor-Cristeşti.083 2. cătunul Valea-Bulzului. 6. Râmeţi-Cotoreşti. inel.703 689 1.

678 238 1.358 2. 5. cătunele: Peleş. in 193ll inel. de cod 168 Al 169 Al 170 Al 171 Al 172 Al 173 Al 174 Al 175 Al 176 Al 177 Al 178 Al 179 Al 180 Al 181 Al 182 Al 183 Al 184 Al 185 Al 186 Al i87 Al 188 Al 189 Al 190 Al 191 Al Numele localitilţll CllcUrl IMI Locuitori (Populatie statornică) 1941 1930 S. Valea-Verde şi V ârş. tn 1930 cătun rec. Şupg-F1doştina.înbenedic Sâncrai Sân timbru Sebeşel Silivaş Soharu 27) Sohodol28) Straja Stremt Strungari Şard Şeuşa Şoimuş Şpâlnaca Şugag 2D) Tărtăria Tăut Techereu Teiuş Tibru Totoiu Trâmpoele Turdaş Ţelna 230 168 179 276 121 125 388 320 423 73 454 199 52 319 750 249 193 80 1.856 944 979 1. separat in 1fl4l.826 923 227 1.041 772 1. Şugag-Lu!ica. Poiana. 7. 3.217 954 728 891 958 459 4. Şugag-Arţi. declarate ulterior sate şi rec.748 924 235 1.058 207 231 236 158 2SS 951 822 S42 932 433 613 1.995 1.216 952 • i64 334 4.cimec. ŞugagVârtoape.777 250 1.176 1. Şuga~-Tău şi 8. 4. la Abrud-Sat. mclusiv cătunele : 1.JUDETUL ALBA 9 Nr.1 71 27) Soharu (Abrud·Sat-Soharu).266 2. ŞugagMartinic.167 873 995 1.276 991 809 338 5. 6. 29) Şugag. www.ro . 28) Sohodol. 2.177 1. ŞugagBârsana.040 705 1. Şugag· Purcăreni.793 1.

cătunul Runc. 33) Zărieş.10 JUDEŢUL ALBA Nr. la Căpud.ro .131 1. 31) Vârş.108 4.03i 30) Valea-Verde. 3:. www.104 3.061 551 2. la 34) Zlntna. in 1930 cătun inglobat Căpud. :n 1930 cătun rec.811 1. la Cărpiniş.019 630 2.392 4.142 1. de cod 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Numele localltlţU Clildlrl 19U Locuitori (Populaţie statornlcl) J!jqJ 19. rec. la Sohodol.!) ·--------- Al Uioara-de-Sus Al Valea-Dosului Al Valea-Verde 80) Al Vălişoara Al Vârş 31) Al Vârtop 32) Al Vingard Al Vin ţul-de.163 1.cimec. în 19SO cătun rec. inel.!) Vârtop. in 1950 cătun rec. la Sohodol.136 4.Jos Al Zărieş 33) Al Zlatna 34) 254 237 73 151 230 128 518 1.026 380 645 1.014 1.

sub denumirea : Moţiori.935 77.806 2.126 980 1.288 49$ 567 285 1.064 1. Andrei Şaguna. inel. declarată www.269 439 573 245 1.754 525 1.i aşezările gospodăreşti: 1.466 Ad Arăneag .448 1.000 6.661 Total rural 92. precum . în 1930 inel. Pepiniera-Ciala.937 980 .041 1.'14 Ad Bodeşti 97 426.899 420 423.801 2.cimec.781 Ad Aciuta 1.446 1.'1. Avram-Iancu. Sub-Cetate (Locul-Pier1lrii).5. 3.32!:1 670 1.ro .'36 1. care în 1910 ţineau de comuna Rovine. Ciala şi 2.~6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 TOT AL GENERAL 105. Municipiul Arad.162 2.JUDEŢUL Nr. ARAD Locuitori Clldlrl (Populafle statornicA) 1941 1941 1930 de cod Numele localltllfll 31 32 33 34 35 .338 364 2.661 Arad 1 ) (capitala) A 12.181 77.'J9.181 346.'102 Ac! •\vram-Iancu 3) 294 Ad Baia 122 Ad Băneşti 118 Ad B:ttuţa 83 Ad Bârsa .877 6. care în 1910 era comun! rurală. Berechiu. tn 1910 cătun la Livada. 1.465 784 1.009 86.393 1. cartierul Micălaca. tn 1910: Aciuva. Colonia-Berechiu.442 Total oraşe 12.'197 Ad Bârzava 418 Ad Berechiu 4) 540 Ad Berindia 94 Ad Bocsig 7.743 367 2.14 2.9. apoi 3. Bujac şi 4.835 504 1.764 417 ulterior ca sat.'18 Ad :\dea 514 Ad Ag11Ş 757 Ad Aldeşti 199 Ad Almaş 503 Ad Andrei-Şaguna 2) 203 Ad A pateu 725 Ad Aradui-Nou 1.674 86.674 S. 4. care tn 1910 făceau parte din comuna Mureşel 2.

alipită in şi care in 1930 era unitate distinctă.cimec. 8. Chişineu-Criş.128 220 1.068 2. adică sat.079 Conop Corbeşti Covăsinţ Cristeşti Crişana 9) 257 152 948 54 120 237 Crocna 225 519 . Cermei. localitatea Pădureni.085 482 295 414 2.T orontal. 6.242 Cermei 7) Chereluş Chier Chisindia Chişineu-Cri' 8) Cicir Cii Cintei Cladova Comlăuş 226 802 1.12 JUDEŢUL ARAD Nr. 7.197 1.683 690 286 790 1. 56 Ad Ad Ad Ad Bodrogul-Nou G) Bon\eşti Brusturi Buceava Budeşti 82 233 194 112 66 Arl Ad Ad 57 Ad 58 Ad 59 Ad 60 Ad 61 Ad 62 Ad 63 Ad 64 Ad 65 Ad 66 Ad 67 Ad 68 Ad 69 Ad 70 Ad 71 Ad 72 Ad 73 Ad 74 Ad 7S Ad Buhani Buteni Camna Caporal-Al~xa Căpruţa 105 815 6) 90 480 194 896 607 602 486 1.295 966 559 3. în 1930 cătun la lermata-Neagră.124 836 740 1. inel. în 19110 făcea parte din judeţul Timiş.672 2.095 1. în 1910 : Cherechiu.281 261 226 430 202 1.'i. colonia Avram-Iancu www.349 873 752 1. Caporal-Alexa.835 5.091 506 301 416 2.788 701 3.ro . Cri1ana.668 729 5.835 326 1. inel. Bodrogul-Nou.004 5.895 1.773 6.047 2. de cod Numele I<Jcalltltll Ciadlrl 1941 (Populaţie Locul! ori statornlcl) 1930 1!141 50 51 52 55 54 5:.703 627 3.983 346 1. 955 . (cătun).409 1. 1932 9.065 566 3.

050 1.772 1. cătunele: 1..117 211'1 720 1. 14. cătunul Băltele..167 332 2. in 1930 la Zimbru.483 325 341 792 1.431 Şofronea.373 411 Gur ha 1. rec.7 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Ad Ad Ad Ad Ad Ad Aci Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Cruceni Cui aş Cu ied Curtici IO) Cuvin Dezna Dieci Donceui Do ro ban ţi 1 1) Drăuţ Dud Dulcele 12) Dumbrava Dumbrăviţa 260 46 449 1. G~rahonţ. G1ăniceri. în 10.006 1. în 1910 inel.463 3.JUDEŢUL ARAD 13 ------ Nr.163 1.452 1.4!jl 1. ulterior ca sate.ro . de co1 Numele JocalitAtll Clildlrl lll'l (Populaţie Locuitori slalornka) t~ao lllH 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 f/.380 807 190 1. inel. in 1910: Otlaca.385 8. 13. că tunul Brusturesc.comună rurală independentă.199 1.651 2.811 4.721 410 2.952 1. care in 1910 era . Dulule.150 313 2. Curtici. Dorobanţ. declarate 11.900 4. 12. inel.803 936 1.887 270 640 960 336 2.cimec.414 239 353 893 1.112 363 2. Sfântu-Paul şi 2. www. 1910: Iratoşui-Mic.483 8.915 576 268 305 78 555 504 120 81 82 255 360 111 900 600 989 794 53 175 261 81 562 Engelsbrunn Feniş Gal şa Ghioroc Glogovă\ Grăniceri 13) Groşi-Sat Groşii-Noui Gurahonţ 14) Gura văii zmo 838 192 1.851 1.

18. decl ulterior ca sat. cătunul Zăbrani.043 327 391 472 2. de cod JOI 102 103 104 105 106 107 108 109 IlO III ll2 ll3 ll4 115 ll6 117 ll8 119 120 121 122 123 124 Numele Jocalltilfll ClAdiri 19U Locuitori (Populafle statornicA} 1Y41 1930 Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Guttenbrunn Hălăliş Hălmagiu Hălmăgel Hodiş 15) 741 84 306 Hodoş-Bodrog Honţişo.797 276 1.384 77 119 135 574 !OI 270 131 194 ll9 49 2.400 538 434 432 492 444 789 1. în 1910: lratoşul-Mare.238 380 935 501 947 585 226 15.l46 1. care în 1910 era comună .857 268 l. în 19311: Giulita. 20. rurală independentii.546 219 533 463 825 2. Joia-Mare. în l9SO inel.547 381 564 422 519 7. lneu. /rato1ul.481 540 2. Guttenbrzmn.r Iacobeni Iercoşeni Icrmata lermata-Neagră Igneşti lG) Ilteu Ineu 17) Ion eşti Iosaş Iosăşel I ratoşuJlB) Joia-Mare 111) Juli~a 20) Laz Lazuri Leasa Leştioara 279 158 118 126 144 ll4 226 474 93 206 1. 16. in 1910: Căcărău. 19. cătunul Crişana.286 346 858 527 972 . inel.ro .14 JUDEŢUL ARAI) Nr.348 399 647 6. în 1930 inel. cătunul Traian.483 34(} 415 538 2. 17. lermata-Neagră.. /uliţa. declarat ulterior ca sat. www.233 1.cimec.

23. 22. la Berechiu.JUDEŢUL ARAD 15 Locuitori (Populatie statornlc4) 1941 1930 Nr.519 1. www.774 548 1. cătunul Andrei-Şaguna.054 1.620 393 971 474 1.ro .100 808 347 1. in 1930: Colonia-Berechiu.047 661 1.151 606 791 4. în 1910 inel. llfocinni.084 720 352 1.324 921 1. ·ulterior ··a sat. de cod Numele localltlltll CJ4dlrl 19U 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 1S8 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Ad Livada 21) Ad Luguzău Ad Luncşoara Ad Luntreni Ad Lupeşti Ad Mac ca Ad Măderat Ad Mădrijeşti Ad Măgulicea Ad Mândruloc Ad Mânerău Ad Mâsca Ad Mermeşti Ad Milo va Ad Minead Ad Miniş Ad Minişel Ad Miuişul-de-Sus Ad Mişca Ad Mocioni 22) Ad Mocrea Ad Moneasa Ad Monoroştia Ad Moroda Ad Motiori 23) Ad Mureşel "!4) Ad Musteşti 246 133 198 141 203 1. Mureşel.990 557 511 1.094 286 625 275 1.436 519 1. in 1910: Govoşdia.048 1. rec. Moţiori. Murăşel.481 429 21.036 136 112 352 223 429 66 187 62 383 230 320 432 174 467 202 101 439 122 428 106 982 437 1.194 660 1. Bujac şi 2. 24.558 1. deci.889 643 1.171 568 729 4. Lit~ada.040 1.317 1. Sub-Cetate (Locul-Pierzării).cimec. trecute ulterior la Municipiul Arad.2:'37 847 1. în 1910 inel.789 577 511 1.075 296 652 287 1. în 1930. aşezările gospodăreşti : l.

'\d Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Aci Ad Ad Arl Ad Ad Ad' Ad Nadăş Nădab Năd5Jbeşli Nădlac 884 535 71 3.550 160 567 971 2.ncota Pârneşti Pecica ~O) P~rcgul-Mare 598 8.Vechiu. Pe1·sicani.2 2.161 290 12.38.034 442 5.cimec.16 JUDEŢUL ARAD Nr. 2i.962 517 982 2. ca simplu cătun. Vărşandul-Nou.009 331 5. Pru1lişur. la Radna.057 1. in 1930 rec.207 1.':1 1.023 507 448 477 372 Peregul-Mic Persicani 27) Pescan Petriş Pilul Pkşcuţa Poenari Poiana Prăj<"şti Pruuişor ·28) 825 25. 26. de cod 152 153 154 155 156 157 IS8 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1i3 174 175 176 177 17R 179 180 şi Numele loculllll!ll ClAdiri 19111 (Popu'aţie statornlcll~ Locul! ori 19111 1930 Ad Ad Ad Aci Ad .064 551 434 455 400 831 {952 2.235 611 8. în HllO: Pecica-Veche.654 364 494 53 165 310 557 136 98 97 92 227 Oci~or Ociu Odvoş Olari'") Paulian Piiuşc:ni Pănatul-Nou Păuliş P:luli~ul-Nou 2.115 2. inel.5Q.498 1. www. cătunul Topliţa. Vărşandul.ro .304 2. cari în 1910 erau unităţi distincte. format din localităţile: 1.284 389 334 409 543 955 1.919 2.043 569 1.633 572 1. 329 12.469 Neagra Ohârşia 92 95 89 113 248 535 146 254 431 672 83 1.202 .625 1. PPcica. 2.467 404 359 448 545 985 2.667 145 2.224 Pf. Olari. 28.

936 698 1. în 1930: Regele-Carol.401 2. care în 1930 era. Săvârşin.'l 1. în 1910: Bozeşti. aşezările gospodăreşti : 1. în 1910: Soborşin. Rovine. www.861 782 1.5 201 1. Sederhat. 30. în 1930 inel.966 2.974 202 G32 65 369 561 320 649 757 147 508 177 153 121 1341 -----· 29. inel.987 687 1.91.784 1.ro . trecute ulterior la Municipiul Arad. 31.757 607 575 560 H96 1941 181 Ari Ad 183 Ad 1S4 Ad 185 Ad 186 Ad 187 Ad 188 Ad 189 Ad FlO Ad 191 Ad 192 Ad 193 :\. !l.m Saturău Săvar~in ~4) Sâmbăteni Sânleani S.329 763 291 637 1.d 194 Ad 195 Ad 196 Ad 197 Ad 198 Ad 199 Ad 200 Ad 201 Ad 202 Ad 203 Ad 18~ Radna ~U) RăJeşti :>O) RăP. 34. în 1910: Pecica-Ungurească. Rădeşti.196 G.73ti 638 571 539 2. adică sat.\D -----·· l7" Nr de rod Numele locallt4jil Cl4dlr1 1941 (Populati~ Locullori stalornlc4) l!illO -------3.976 741 2. declarat ulterior ca sat.cimec.358 1. 32. cătum:il Persicani..245 748 287 60.'i. în 1910 cătun la Variaşul.467 1.JUDETUL AR.378 2. Pepiniera-Ciala.înmartin Sânnicolaul-Mic Sârbi Schondorf Secaş Sedrrhat Sclejani Sdeuş 35) 201 114 324 192 67 154 364 1.358 220 1.uşa Răpsig :n) Revetiş 32) 63:i Ros toci Roşi a Roşia-Nouă Rovine 33) Satu-}.429 765 501 1.424 702 455 1.854 1. unitate distinctă. 33.1ic Satu-N. cătunul Cociuba.294 6.340 2. Răpsig. inel. Radna. Revetiş. Ciala şi 2.965 2.

309 1.220 1.448 964 2.694 2.231 2.256 528 108 115 433 636 1.'~'2 1.314 4.636 1.317 878 2.ro .149 4.669 385 516 1.396 2.5.18 JUDEŢUL ARAD Nr.194 245 569 256 103 130 1.908 6.582 1.213 909 463 506 4.389 282 406 207 735 775 83 88 160 286 5.723 2. în 1910 cătun la Curtici.308 5.838 9G6 2.724 367 318 717 36.233 Numele locolit4jll Cllldlrl 1941 (Populoţle Locuitori statornlc4) 1930 1941 Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Selişte Semlac Sfanta-Aua a6) Sfântul-PauJ37) Sintca-Mare Sintea-Mică Slatina-dc-Criş Slalina-dc-Mureş Soco dor Somoşche~ Stejar Susani Şagul Şebiş Şeitin Şepreuş Şiclău Şicula Şilindia Şim<J.Jos Şimandul-dc-Sus Şhia Şofronea 3S) Şoimoşi Tălagiu Tău ţi Târnova Târnoviţa Îemeşeşti Ti sa 91 1.231 232 .627 1. www.785 3. în 1910 cătun la Curtici.152 394 523 1. Sfântu-Paul.728 1. Sfânta-Ana.602 2. 37.617 1.539 4.638 2.cimec.010 928 447 494 4.R78 1.046 2. în 1910: Sântana. 1!8. de cod 204 205 206 207 208 209 210 211 212 215 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 .652 3 .785 1.719 346 308 721 314 5.001 2. Şofronea.558 '>.854 5.ndul-c:le.712 2.485 3.006 762 878 359 699 532 2.495 2.042 921 1.

'J 1.211 717 2. în 1930 inel.194 897 2.JUDETUL ARAD 19- Nr. cătunul Scderhat.012 2. 41. declarat ulterior ca sat.136 6':.322 l.ro . Brusturesc rec.17 785 l.883 432 2. Zimbru.la Dulcele.481 2.727 3.071 855 1.740 3.276 635 387 285 937 1. la lneu.l31 678 399 318 927 1. www. în 1930 rec. în 1910 inel. ca simplu cătun. căt.508 730 2. Traian. de cod 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 Numele Jocalltllţll Clildlrl 19111 (Populaţie Locuitori statornlclll 1930 1941 Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Toc Trai. Variaşul.OS7 746 2.154 812 39. în 1941c .142 1. 40.355 969 1.443 347 264 1.664 346 2g.373 957 2.cimec.m 39) Traunau Tro~aş Turnu Ţărmure Tipar Ţoheşti Valea-Mare Variaşul ~O) Vărădia-dc-Mureş Vărşand Văsoaia Vânători Vârf urile Vidra Vineşti Voivodeni Wiesenhaid Zădărlac Zărand 195 206 290 177 546 94 648 82 74 316 278 662 205 588 266 146 1i5 86 241 473 808 51~ Zer ind Zimandcuz Zimandul-Nou Zimbru 41) 225 276 142 771 806 Ll20 641 1.081 403 2.

3 . cari fac parte integrantă din oraş. satul Cumpăna. inel. 7. Î!l 1930 rec.037 754 1. 6. Anghineşti. la Blidari. --------------------Locuito ·1 Numele localil!fll ClAdiri 1941 (Populalfe statornic!) 1941 1930 de cod 1 2 31 32 33 34 85 36 37 . 5. cătunul Moşteni. înglobat după 1912 la Argeşani.489 Ag Albeşti-Ungureni 3) 354 Ag Albota-dr-Jos 893 231 1144 Ag Alhota-de-Sus 4) 213 344 88 Ag Aldtşti u) 33 14 Ag Aluniş 6 ) 2-'H 63 Ag Anghineşti 7) 1. Babaroaga.551 Ag Piteşti (capitala) 8. în 1930 rec. 2. 8. 4.393 251 1.800 128 Ag Albeasca:!) 32 889 218 A/l" Albeşti-Pămfmtcni 1.20 JUDEŢUL ARGEŞ Nr. inel. ca suburbii. in 19. Arefu. următoarele localităţi. Mahalaua-Poştei. 2. în 1930 rec. inel. în 1912: lJngureni. .841 19. la Valea-lui-Enache. Aluniş.736 26. 7. la Popeşti (Valea-Mărului).ro . Flămânzeşti. în 19.775 260.tllbeşti-Ungureni.099 All" Curtea de Argeş 1) 1.112 272 Ag Babaroaga 10) 257. Groapele. ValeaSasului. cătunul Băicani. Oraşul Curtea de Argeş. Buşaga. 9. 1.3. Aldeşti. 1O. 6. Plopiş.172 295. la Brătieni.33 1. Mahalaua-Marioei.809 231. 4.347 715 769 1.30 rec.· Tarniţa şi 8. AlbeaJCa.cimec. în 1Q30 rec. .650 3. înglobat după 1912 la satul Albota-de-Sus.450 5. Argeşani. 5.30 inel.661 Total rural 65.5!19 384 Ag Arefu ") '!18 84 Ag Arge~ani O) 1511 40 Ag Arnota 1.378 26.532 6. Albota-de-Sus.'38 39 40 41 42 TOTAL GENERAL 71. la Mozăceni.897 Tctal oraşe 84. www.

!90 174 18:! 1. in 1930 rec. 18. 15. Băjeneştii-Mari. în 1930 rec. satul Măzăraru www. inel. Băbana.cimec. cătunul Valea-Satului. împreună cu satele Băjeneştii-Mici şi Metofu. ia Geamăna.JUDETUL ARGEŞ 21 Locuitori stalornlcl) 1930 de Nr. inel. în 193U rec.ro . cătunul Opreşti. Băneşti. inel. cătunul Gâltofani. în 1912 rec. înglobat după 1912 la satul Băgeşti. cod Numele localltalll Clldlrl 19U (Populaţie 19111 43 Ag Bal omireasa 11) . grupul de case Liliacul. 16. Ralomireasa.. 14.44 Ag Barangi 45 Ag Barza . in 1930 inel.H 265 126 1. inel.087 229 258 365 356 140 83 401 20:1 114 120 816 194 286 178 170 981 '}. înglobat după 1912 la satul Băbana. sub denumrea: Băjeneşti. satul U rlătoarea. la Prundu. la Popeşti (Stoilt. Băloiu. 46 Ag Băbana 12) 47 Ag Băbueşti 48 Ag Băceşti 13) 49 Ag Bădeni 50 Ag Bădiceni 5t Ag Bădislava 52 Ag Băgeşti 14) -~-~ Ag Băiaşu 54 Ag Băiculeşti 55 Ag Hăjene~tii-Mari 56 Ag Băjeneştii-Mici 57 Ag Băloiu 16) 58 Ag Bălteni 59 Ag Rălţata 60 Ag Bănănăi 17) 61 Ag Bănăreşti 62 Ag Băneşti 18 1 15) 54 31 255 51 7'1 50 52 290 6:] 68 91 108 37 16 82 61 . 13. J i.şti). 12.003 195 :. Dănănăi. Biigeşti. în 1930 inel. Băceşti.7 242 329 441 117 71 :240 11!1 109 194 44 506 7!'1:~ 193 672 587 11.

in 1930 rec..46.~ .u Ag.~ 565 497 391 917 Bărbălăteşti. www. 20. la Suscni.22 JUDETUL Clildlrl 19QI ARGEŞ'" -------· Nr.Ag Ag A~r Băniceşti Bărăşti Bărhălani Bărbălăteşti 19) Bărbăteşti Băsăngeşti Ră~eni 164 691 207 187 318 390 70 71 72 73 74 i5 76 77 Ag Bârlo:. ~n 1930: Bârseşti-Budeşti. cătunul Tănăseşti. i63 370 764 Bârsoeni Bcleiu Bercioi u 22) Berindci 23) Berindeşti ~4) Ag Bâscovclu 58 89 212 360 78 79 80 1:>1 82 8!1 Berislăveşti Blaju Blănoiu Blidari Bohari 2~) 84 85 Boereşti 26) 86 Ag Boişoara 153 18 81 138 57 31 134 139 85 244 5')8 12. in 1930 inel.. Bârseşti. in 1930 inel satul Aldesti.) 7 512 206 11. inel. la Popeşti (Valea-Mărului). 19." 1. la Corbeni. in 1930 inel. în 1931) rec.jos 1. 23. Blidari. de cod Numele locaJIUţll .~06 1.13ârseşti 20\ Ag Bârseştii-de. Boereşti.7 illl 732 510 229 343 721> 461 185 10&. (Populaţie statornlcil)~ Locuitori ---------------· 38 180 53 48 92 98 418 380 14!l 200 150 2(l 19QI 1930 63 64 65 66 67 68 69 Ag Ag Ag Ag .''. cătunul Episcopia. satul Secăturile. Bârseşlti-de-Sus.627 577 804 604 9i Ag AgAg Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag A~ Bârseştii-de-~us 21) 172 729· 186 254 211 40). 25. Berindeşti.ro . Bercioiu. satul Ruda. 22.cimec. Beri11dei. 26. 21. 24. inel.39R 1. în 1930 rec.

Bratieni. www. satul Sec1. in 11. cătunul Casa lmpărătească. Brăteşti. in 1930 inel.35 441 483 4()0 253 422 473 452 28.': Ar.ătunui Roşeşti. inel. cătunul Groapa-Rea. la Brăteşti. :Floricni-Schitu ŞI Ruginoasa. 35. 32. în 1930 ree.' 294 1. rec. apare şi cu denumirea: Bojeneşti.493 279 1. inel.asca J!l4 Ag Brăteşti 34) 10. Bradu-de-Sus. Doblea. .dişor 102 Ag Brăileni 10'3 Ar Drătr. Bratia-din-Vale.g. la Bratia-din-Vale. inel.ro . in 1912: Bradurile-de-Sus. . satele: Bolovăneşti. in roghire~ti.:. in 1930 mei. in 1930 inel. -ile cod Numele localitatii !Populaţie Locuitori statornic!) 1~30 1941 87 Ag Bojeşti 27) ~8 Ag Bolculeşti 89 Ag Bolovăneşti 28) 90 Ag Borleşti 91 Ai! Borobăneşti 92 A. Brătieni 35) 2i. separat in 1!112. in 1930 rec.930 inel. 28. 31. Bolovăneşti. 95 Ag 96 Ag Braniştea 74 62 Il 137 121 77 87 319 75 43 101 122 120 267 C)" 288 248 32 538 483 334 363 1.33 Brădetu. satde: Bratia-dinDeal şi Flămamla (Cremenari) .cimec.'\g Dratoveşti 100 Ag Brăcldu 33) JOI Ag Dr. inglohat după 1912 la Bratia-din-Deal. Bratia-din-Deal.JUDETUL ARGEŞ 23 CU!dfrl 19111 --------· ------ Nr.Borovineşti 2D) 93 Ag Bradu-Cloeotiei 94 Ag Ilradu-de-Sus 30~ Bratia 97 Ag Bratia-din-Deal31) 9R Ag Bratia-din-Vale 32) 99 . 29.!15 -::> 68 62 122 76fi 109 286 229 49R 841 254 Bojeşti. 1912: Bo- 30. satele: Aluniş şi Cosaci. Borovineşti. 34.26() 240 133 878 439 758 13t' 221 23l 874 !1).

241 Bujoreni Bulagei 38) Bulimanu Bnmbueui Bumbueşti 141 105 187 51 68 122 82 162 Ag Ag Ag AK Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Bun eşti Burdeşti 39) Bnrluşi 34 70 182 500 430 707 177 3fl0 484 311 751 103 274 537 418 266 Buta Buteşti Buzoeşti 46) 95 56 175 139 44 80 124 18 244 753 494 177 296 531 79 Cacaleţi Cacaleţii-de.i. Burdcş i. in 19Ju rec.inejti. in 1930 rc·c. satul Podeni.g Broşteni Bucşeneşti 36) Budea~a-Mare Rudeasa-Mică Budeşti 37) 269 2~3 1. in 1930 inel. Bucşeneşti. 38.24 JUDETUL Cliidlrl 1941 ARGEŞ" Nr. satul Ştef. inel.206 11) Calote~ti Cantacuzu 42) Capu-Piscului Catanf' Cataneh: Căcărezeni Căpăţâneni-Pămân- 955 277 U75 703 65 413 174 teni 43 ) 36. 420 317 624 103 437 496 357 277 1. satul Căpăţâneni-Ungurcni.ro . de cod 106 Ag Numele localltllfll Locuitori (Popula pe sta torni eli} 1941 1930 to7 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Ar Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag A.induşari. 43.cimec. la Gruiu. Cacalcţii-de-fo. www. in 1912: Cantacczu· Adunaţi.~3 995 456 397 649' 164.0. Budcşti. 41.<.Jos 435 251 80 681 1991. Buzoest. cătunul Br. 37. JJulagek în 1!J~O r<:c la Geamăna. 3!1. în 1930 rcc. 40.010 1. in 19~0 inel. Căpăţâneni-Pămdnteni. Cantacuzu. b Corbeni.495 1. 42. in 1930 mei. la Ncgraşi.

iohăne. 2.g Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag 15. 48. Boblegi.?88 499 660 ti65 774 1. Ceauşeşti. 49. iri 1930 rec. Cepari-Pamânteni. in 1930 rec.278 181 173 l. satul Valea Măgurei. Căpăţâncni-Ungureni 44) Căpă~âneşti Cărpenis Cătc:asca Cătunaşi Căzăneşti 45) 129 80 111 s_.320 46 42 279 163 199 l!J8 Ciobotea Ciocănăi Cioceşti 32 100 49 523 322 494 344 333 294 744 383 269 879 249 . la Oarja. la Pământeni. in 1930 rec. înglobate după 1912 la Cerşani. !)) Câineni Cârc"şti Ceaureşti Ccauşt'şti 46 ) Cepari Cepari-Păm~nteni 41) Cepari-Ungureni Cerbu Cerbureni Ce retu Cerşani 48) Chelbeşti Chiriţcşt• 41>) Cicăneşti Ci eşti Ciobani C.JUDETUL ARGEŞ 25 Locuitori •Popalatle statornlcil) 1941 Nr. <1" cod 131 Numele Jocalltl'llll Ciildirl 1941 1930 132 133 134 H5 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 !50 151 152 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag A.cimec.. la Ciuteşti.045 553 d26 529 147 327 154 Căpătâneni- Căpăţaneni-Ungureni. 46. la Tutuleşti.ro . Chiriţcşti.I80 648 750 667 121 378 193 281 568 314 330 646 358 247 203 686 421 588 717 785 1. Cerşani. www. inel. in 1930 rec. 45. cătunele : 1. Predeşti Văjeşti.3. şi . 47.~ Ag 154 Ag 155 Ag 156 Ag 44.091 122 1. inel.ti 68 188 84 69 227 67 150 118 195 157 193 . Căzăneşti.

Corbeni. Ghermăneşti şi Ghiordunu au fost înglobate după 1912 la satul Şocariciu. în 1930: Costeşti-Lăunele. inel.109 83 1.031 1. 58. Ciuteşti.cimec. de cod JUDETUL ARGE.081 821 2.-------------------157 158 159 160 161 162 163 16-! 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ciofrângeni Ciorâca Circşu Ciupa-Mănciulescu 50j Ciureşti Ciuteşti 51) Locuitori (Populaţie statornlcil}· 19U 11130 Coasta Cochineşti Cocoru 52) Cocu Colţu Copăceni Corbcni 5R) Corbii-din-Vale ~4) Cornăţel Cusaci 55) Costeşti 56) Costeşti (Bârsoiu) 57) Cnsteşti (Săpunari) 58) 125 68 199 102 70 159 56 289 119 75 22. 52.160 430 252 654 352 275 790 19() 1.202 203 1.175 714 1. Costeşti (Bârsoiu). în 1930 inel. cătunul Ciupa-Silişteanca.408 76 1. în 1912 ambele făceau parte din jud. în 1930 rec.3 66 110 112 288 68 298 25 299 515 284 782 411 :180 597 192 I. Şocariciu şi cătunele : l. 53. Ciupa-Mănciulescu. Olăreşti. Dâmboviţa. 56. 51. satul Căzăneşti. iar cătunul Olăreşti. www.S8 444 244 1:!88 232 461 456 1. În 1930 inel. 57. Schitu. Bucşeneşti. Costeşti. satul Flămânda (Galicea).:i6 796 199 2. Ghiordunu şi 3.I. Costeşti (Săpunari). în 1930 inel.~ Numele locaUtilţli Cliidlrl 19~1 -------. Poenari şi Turburea. în 1930: Costeşti-Uda. Cosaci. în 1930 inel. Cocoru. înglobat după 1912 la Corbii-din-Vale. 2.. în !9!30 inel. Ghermăneşti.027 50. satele: Popeşti (Corbi).ro . satele: Berindeşti. 54. la Brătieni. satul Teleasca. Corbii-din-Vale. 55.26 Nr.

Cotroceni. Cumpăna.ro . www.3 150 Ag Dăngeşti Deagu~de-Jos 68) 59. în 1930 ineL satul Valea-Muscelului. la Rotuleşti. inel. inel. 62. în 1930 rec. inel.JUD ElUL ARGES 27 Locuitori statornlc::l 1930 Nr. în 1930 rec. Crivăţu.Se cod I7G 177 178 li9 180 ·181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 • Numele localltlţll Clldlrl 1941 (Populaţie lil4l Ag Ag Coste~ti··Yâlsan 59) Coşeriile Ag Cotmeana Ag Cotmeniţa 60) Ag Cotroceni 61) Ag Cotu (Lăunele) Ag Cotu (Uda) G2) Ag Crâmpotani Ag Crivăţu 63) Ag Croitori 64) Ag Cuc a Ag Cucoiu Ag Cumpăna 65) Ag Cungrea 66 ) Ag Curăturile Ag Curteanca Ag Datcu Ag Dăeşti 67) "Ag 239 78 212 56 49 _j~ 906 319 826 209 1. 1912 61. 67.cimec. ineL cătunul Lunguleşti. înglobat după la satul Cotu (Uda). 64. 1a Arefu. -Dăeşti. în 1930: Grivăţ. Cotmeniţa. 68. 65. satele: Deagu-de-Sus 'i Goleasca. inel.044 518 644 37 121 22 286 12.846 235 204 128 201 37 54 140 105 30 83 522 731 159 194 577 416 54 359 140 482 91 1. cătunele: 1) Berilă şi 2) Fuereşti. 60. . la Popeşti (Valea-Mărului). Deagu-de-fos. în 1930 inel.078 286 7. 66. 1912 63. înglobat după la satul Cotmeniţa. Cotu (Uda). Croitori. cătunul Cumpăna-Buda.'38 220 207 535 708 143 475 333 258 145 453 168 86!> 441 1. Costeşti-Vâlsan. cătunul Enăcheşti. cătunul Dealu-Fărcăşoaia. Cungren. în 1930 rec.

Doblea. Dealu-Bârei şi 2.. (PopulaJle statornlcil) 1941 11130 1541 196 197 198 199 Ag Deagu-de-Sus 60) Ag Dcalu-Bisericii Ag Dcalu-Bogdanului 70) Ag Dealu-Boului (Bouleni) 71) 200 Ag Dealu-Boului (Cocu) 201 Ag Dealu-Bradului 202 Ag Dealu-Cătusii 203 Ag Dealu-Cotmcniţei 204 Ag De:alu. inel. inel. 37~~ ~'1G 150 110 79 80 66 85 101 258 260 309 384 784 69. în 1930: Dealu-Boului (Drăguţeşti). în 1930 împărţit în: 1. Dealu-Scroafei-de-Jos şi 2. care s'au c·ontopit formând un singur sat. 70. la Brătetti. satul Zlapia..inicei. Dealu-Bogrlanului.247 207 198 243 198 632 ~?87 210 159 172 634 -U:3 . de cod Numele localllilfll Clădiri Locuitori . cătunele: 1. 71.'399 265 427 573 H7 294 306 296 343 390 953 225 221 614 248 179 560 329 360 323 367 588. · 72. în 1930 rec. în 1912: Bouleni. Nr. Dealu-Boului (Bouleni).cimec.ro .Lăunelc i 2) 205 Ag Dealul-Oraşului 73) 206 Ag Dealu-Scheiu 207 Ag Dealu-Scroafei 7 4) 208 Ag Dealu-Viilor (Hinţeşti) 209 Ag Dealu-Viilor (Sămara) 75) 210 Ag Dedulcşti 211 Ag De!urcni 212 Ag Dinculeşti 213 Ag Doblea 76) 214 Ag Dobreşti 215 Ab Dobrogostea 216 Ag Dobrotu 308 62 41 59 70 174 70 48 157 107 101 67 107 1. 74. în 1930 rec. 73. la Deagu-de-Jos. Deagu-de-Sus. 75. Dealu-l. înglobate după 1912 la Dealul-Oraşului. Dealul-Oraşului. Dealu-Scroafei. format din Dealu-Lăunele şi DealuD. Dealu-Scroafei-de-Sus. cătunul Doblea-Cerbureni . www. satul Măgura.ăunele. în 1930: Bogdanul. Piscu-Popii. inel. · 76.28 JUDEŢUL ARGEŞ. Dealu-Viilor (Sămara). în 19110 inel.

lU 1!<41 217 21':1 219 220 221 222 223 224 22:1 226 227 228 229 230 231 232 233 (~~34 Ag Ag Dosu-Râului 77) Ddganu-Olteni Drăgancşti Drăgăneşti-Văratecu Drăgioiu Drăgo!t:şti 7 9) Drăguleşti Drăguţe~ti-Dealu 80) Dumbrăveni 81) Dumbrăveşti Durnitreşti 61:) Faţa-Cârnpului Făcăleţeşti Ag Ag . Ia Dumitreşti. în 1930 rec.'\g Ag Dr:>ghice$1i Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Fâlfani Fdeleşoiu Feţeni 8:S) Ag Ag Ag 108 179 145 78) 61 67 182 31 61 86 425 80 62 74 51 110 228 129 37. în 1930: Dealul. FPţeni. 78. inel. în 1912: Drăgoeşti. Floarea.cimec.3 644 496 260 259 714 105 229 3ll 1. îngloba! după 1912 83. 80. în 1930 rec. la Cocoru.ro . În 1930 rec. f)răgărll!fli-Văralecu. 82. cătunul Surdeşti. Drăguţe1ti-Dealu. Flt"lmdnda (Cremenari). 81. www. rec. la Uiasca. în 1930: Florea. rn 1930 făcea parte din jud. 85. in 1930 rec. la Bratia-dinVale. în 1930: Vărateru-Drăgăncşti 79. Dumbrăveni.-Vâlcea. 84. 86. Dosu-Rdului.'36 Ag Floarea 80) nari) Flămânda 84) (Crerne- 77. la Predeşti. Vâlcea. Drăgolefli. la Mozăceni. de cod Numele localitatii Cladiri 1941 (Populaţie Locuitori statornica} lll. Flămânda (Galicea).JUDETUL ARt. înglobal c-a suburbie la R.791 202 232 262 189 437 838 486 175 479 106 537 464 250 243 ()72 113 210 279 240 22'i 262 192 4G!i 709 48 235 Ag_ Flămânda (Galicea) 85) 106 24 2.Eş Nr. Dumitre1ti.

www.034 • 94 292 695 163 2!30 965 899 1.104 234 87 1.Qbogeni. satele : Băloiu. după 1912 91. 89. Galicea.i<.a 91) Gcamăna 02) 27 160 179 208 28 84 169 46 74 293 254 261 35 23 26i 114 Geamăna (Prundu) Ghiobeşti 93) G1beşti 57 55 Giuclan D4j Giurgiuveni Giuroiu Glâmbocu 108 78 35 93 126 673 639 855 100 320 698 185 305 1. în 1912: Gârcea. în 1930 inel. Florieni-Schitu.333 1. 93. inel. cătunul Teiuşu. Gâlceşti.3CJ JUDETUL ARGEŞ Nr. înglobat la Gâlceşti. în 1930 inel.ro . 92. satul Ostroveni.099 1. în 1912: Grobeşti. Geamăna. Gârcica.053 1. 90. de cod Numele locallt4ţll ClAdiri 19tl 15 Locuitori (Populatie statornlc4) 1!141 1930 . Bulagei şi .0119 209 200 275 255 140 341 87. la Mareş. GhiobPşti. Frăţeşti. în 1912: Givolani. 94.212 162 80 1.237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 2S3 254 255 256 257 258 259 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Florieni-Schitu :Frăţeşti 88) Furdueşti Galcşu 87) 55 Galicea 80) Galicicni Găinuşa Gălcşeşti Gălcţeanu Gărdincşti GăuJani Găujani (Boişoara) Găvana Gâlceşti 90) Gân. Giuclan. în 1930 rec. 88. la Brăteşti.cimec.175 504 202 229 367 268 14S 386 562 528 1. in 1930 rec.

în 1930: 1. Gruiu.Jos.886· 192 103 9~" Jl. Grajduri. la Humele.220 95. Goleasca.243 260 466 l. la Deagu-de-Jos.495 254 1i6 316 519 534 481 256 280 1. Hardabei. în 1930 rec. 99 Greabămt (Richiţele). în 1930 făcea parte din jud. înglobat după 191~ la Hardabei. înglobat ca suburbie la R. Goranu. Greabănul-de-Jos şi 2.JUDETUL ARGEŞ 31 Locuitori (Populafle statornicA) 1941 1930 Nr.lcea. 100. în 1930 rec.lll 520 1.cimec. Humele. Vâlcea. ineL cătunele : l. în 1930 inel. Sănduleşti.255 235 865 'l52 777 1. satul Cacaleţii-de. 101. 96. 102. 9'!. Vil. de cod Numele localltl!ţll Cll!dlrl 1941 260 261 262 263 264 -~o5 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 Ag Gliganul-de-Jos Ag Gliganul-de-Sus Ag Goia 95) Ag Goleasca 90) Ag Gorani Ar Goranu ~ 7 ) Ag. în 19. Goia. Greabănu!-de-Sus.33 1.Grajduri 98) Ag Grădiştea Ag Greabănu (Richiţele) Ag Greabănu (Uda) Ag Greblesti Ag Gropeni Ag Gruiu 100) Ag Gruiu-Lupului Ag Gura-Crucilor Ag Gura-Vacii Ag Gura--Văii Ag Hardabei 101) Ag Harseşti Ag Hcrişani Ag Hinţcşti Ag Humele 102) 215 338 60 44 75 124 133 1ll 99) 7l 61 288 59 206 67 28 81 55 lti6 840 68 121 290 9.30 inel.} 2~7 647 3.245 263 468 406 290 262 982 194 922 226 105 317 235 709 2. www. Chioreşti şi 2. satul Goia. 97.ro . inel. cătunul Tâmplari.

Vâlcea. în 1930 făcea parte din jud. în 1930: Isbăşeşti. Linia. inel cătunul Văruid. 105. 107.~25 455 653 1. inel.428 596 1.087 505 994 931 43!1 2!!9 Ag Jiblea-Nouă 290 Ag J iblea-V . de cod Nu mei e localltalll Clild'rl 1941 Locuitori (Ponulalfe $1Btornlcil 19H IY3ll 282 Ag 283 Alf 284 AK 285 Ag lanculeşti 103) Ioaniceşti !oneşti lsbăşeşti (Milcoiu) 104) ll1 156 24 7 286 Ag 287 Ag 288 Ag (Stolnici) lsvoru-de-Jos lsvoru-de-Sus Isbăşeşti 105) 115 118 216 610 143 . 1sbăşeşti (Milcoiu). Le.cimec.ro .~7!î 607 902 469 409 877 2.i2G 118 101 131 109) 59 91 201 483 428 -t'ill 220 572 71 437 !î97 197 544 31!) 194 78 340 1anculeşti. Vâlcea.001 789 2. 273 122 113 236 82 88 21 48 4H 4(.~47 394 663 30!î . În 1930 rec. (·eşti).3 741 324 . 11 O. 108.000 460 455 . cătunul Văcăreşti.1pe:i. Lima-pe-Vale. satul Racoviţa (Budeşti). tnglobat după :1912 la Linia-pe-Vale.) z99 Ag Leşile 300 Ag Linia 107) 301 Ag Linia-Hanului 108) 302 Ag Linia-Mare (Băbana) Sll:-i Ag Linia-Mare (Cocu) 3G4 Ag Linia-pe-Vale 110) 103. In 1930 : Isbăşeşti. 104. Linia-Mare (Băbana). 106. lnglobat ca suburbie la R.:che 291 Ag Lacurile 292 Ag Lag~r 29.Jos 296 Ag Lăunde-de-Sus 297 Ag Lăzărcşti 298 Ag Lespezi lOr. tnglohat după 1912 Ia Linia-Mare (Băbana).') Ag Lăceni 21)4 Ag Lăngeşti 2!J5 Ag Lăunelc-dc. Linia-Hanuluz. în 1930 : Enculeşti.32 JUDEŢUL ARGEŞ Nr. În 1930 inel. lsbăşeşh (Stolnici). www.214 1. la satul Rotăreşti (Băl­ 109.

Martalogi.58 55 .g . Olt.036 1!. ca sat în 19.uminele Lunea-Corbului Lunga Lupueni Malu Malu-Vânăt Manoleşti 111) Mareş 11~) 169 74 71 35 150 281:1 .~18 Martalogi 11~) Mavrodolu 114) Măcăi 115) Măgura HG) 41 129 243 1!6 43 2~ flfi2 308 236 145 516 1.105 Ag ~06 Ag :Jn7 Ag 308 Ag :J09 Ag 310 Ag 311 Ag 312 Ag 31. 112. la Dealu-Scroafei.cimec.(Zărneşti) 117) Măniceşli Măzăra ru 118) 183 117 30 s:. în 1930: Ciupa-Mavrodolu. Măcăi. satul Frăţeşti. în 1930 rec.Valea-Caprii. Miigura.ro 3 . în 1930 inel. în 1930 rec. ll5. sub denumirea : Manoleşti. la Zărneşti. în 1912 inel. în 1930 rec. lHareş.122 . împreună cu satul ValeaCaprii.JUDEŢUL ARGEŞ 33 Locuitori (Popula fie statornlcll) 19U 1930 Nr. satele: Stănicei şi Vornigeasa•.6 239 16'2 216 179 501 901 476 174 !)8 605 282 221 130 453 9m1 136 190 300 174 236 587 815 459 252 74. în 1930 rec. iHiizararu.'HO 72 119 S2 281 505 - 274 --- 11 L lHanoleşti. care îo 1930 era înglobat la Corbu-Nou din Jud. www. Mciueşti (Zărncşti). 117. Mavrodolu.320 Ag 1:21 (\. în 1930 inel. 113. 116.Ag 323 Ag 3~·1 Ag 325 Ag 326 ~\g 3:!7 Ag ·-- .'3 Ag 314 Ag Numele Jocalltftţll Cllldlrl 1941 Linia-Richiţele Linia-Zisului Linteşti Lipi a l. 118. 654 491 114 . la Răneşti.S 397 153 313 525 Mălureni Măncioiu Măneşti (Cuca) Măneşti (Drăganu) Măneşti . cătunul Corbuleţu.'JI:I 52 315 Af! glfi Ag '>i7 Ag Ag 3i9 Ag .:19. 114. deci. de cod .

in i9.ro .~75 1141 342 343 344 345 346 1147 348 349 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Mangurcni llll) Mârghia-de.9 3~0 Numele localltiliU Clildlrl 1941 Locuitori (Populalie statornlciJ 1941 1950 .cimec. in 1930 inel. in 1::112 : Mercani. l22. Muşeteşti. 12li. satele: Robaia şi V:tlea-lui·Maş. Mozaceai.i Morărcşti 131. de cod 328 329 3. 1i4.Jos Mârghia-dc-Sus Mârţeşti 120) Meculeiti Metofu 121) Mica Miercani 122) Mijlocu Milcoiu 123) Mmleşti MlăceP. cătunul Prosia. satul T<'pşenari.688 140 190 1443 după 119. Metofu. 123. satele: Babaroaga. Milcoiu. 125.30 331 1'32 333 334 335 33f 337 338 3'!. in 1930 inel. inglobat 1912 la Mângureni. Miercani. 121. cătunul Doalu-Bălceşti. valul Cantacuzu.! Morăşti Moţoeşti Mozacu Mozăceni 124J Mustăţe~ti Muşeteşti 125) 122 191 169 56 176 205 19. in 1912 : Mârţeşti-Morăreşti. in 1930 inel. Dumbraveni şi Zidurile. inel. inel.884 113 1.'! 367 !381 100 488 132 575 711 577 225 621 894 28'/ 56 240 43 52 251 Nege~ ti Negoeşti Negraşi 126) 837 156 234 1. cătunul Ginerica. Negraşi.34 JUDEŢUL ARGEŞ Nr. în 1912 inglobat la Băjeneştii-Mari.30 inel.< 182 207 201 7d 368 672 766 831 302 46 87 98 22 115 j. Mângureni. inel. 120 Mt!rţeşti.048 585 738 802 285 178 322 370 96 731 123 "478 660 389 2HI 576 3. www.

JUDEŢUL ARGEŞ N1. la Ţuţuleşti.700 575 448 162 1.363 Ag Ostrovcni 133) 364 Ag• Paltenul 365 Ag Pădurcni 134) 366 Ag Pădure ţi 367· Ag Păduroiu-din-Deal 368 Ag Paduroiu-din-Vale . în 19::>0 rec. in 1930 rec. în 1912 făcea parte din jud. 135. făuleasca.q69 Ag Păişe~ti .'7 Neguleşti (Băbana). www.025 373 229 825 536 249 11!1 183 509 989 602 833 382 168 791 159 333 197 191 206 554 424 2. la Galicea. 134.'J 196 112 61 22 53 116 269 155 198 83 42 198 36 526 126 202 202 206 584 458 1. Pădureni. în 1930 rec. de cod Numele localitAtii Clildlrl 1!M1 Locuitori (Populatie slatorolcl) 1941 1930 350 Ag Negrea 351 Ag Neguleşti (Băbana) 3!>2 Ag Ncguleşti (Cocu) !'153 Ag Neţeşti 354 Ag Nicoleşti 128) 355 Ag Niţuleşti 356 Ag Noapteş 357 Ag Oarja 129) 358 Ag Obleşti 130) 359 Ag Obogeni 131) 360 Ag Oe~ti-Pământeni 361 Ag Oe5ti-Ungureni 362 Ag Opătc:şti 132) .130 rec. Nicoleşti. în 1930 rec. 131.370 Ag Păteşti 371 Ag Pătuleni 372 Ag Păuleasca 1311) 127) 112 29 60 48 55 159 113 250 81 5. şi Stbislăveşti. la Rotuleşti. Muscel. in 1930 inel.ro . Opăieşti. în 1:. 13!3. Oble~ti. ia Prodăne5ti. 128.qo.cimec. 1:l2. în 1930 rec.016 537 748 314 170 719 55 cu satul U. 129. Obogeni. OstTOveni. împr::una Spireşti. sub denumirea: Spireşti-Neguleşti. la Geamăna. satele : Ceauşcşti 1. în 1930 : Niculeşti. Oar ja.

la Corbeni. Pzscu-Moşului. în 1930 rec. Pleşoiu. de cod C1ldlri 1941 JUDETUL ARGEŞ Locuitori statornidll 19JO Numele locallllifil (Populaţie 1941 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 Ag Ag Ag Ag A~ Păuleni Păuşa Pârvu-Roşu Peretul Perişani Piatra (Brăticni) 136) Ag Ag Piatra (Ciofrângeni) Ag Picueşti Ag Pieleşti Ag PiqJLcşti Ag Piscu-Moşului 137) .cimec. în 1930 : Piatra-Muşeteşti. cătunul Pope~ti.ro . la Predeşti. 142. în 1930 rec. cătunul Surdoiu. 139. 138. Piatra (Brătieni). 136. Podeni (Buzoeşti). Poiana. 143. 137. 144. Poiana-Lacului.'!27 485 374 Poenari (Corbeni). inel.\g 47 63 209 156 70 34 131 82 76 34 197 35 Piscu-Radului Pleşeşti (Băbana) Pleşeşti (Richiţcle) 138) Pleşoiu l:!g) Ag Ag Ag Ag Ag Ag Podeni Podeni (Buzoeştl) 140) (Perişani) 141) Podu-Broşteni Ag Ag Ag Ag 895 Ag Poenari Poenari (Corbeni) 142) Poeniţa Poiana 143) Poiana-Lacului 144) 51 45 75 141 43 184 247 107 110 109 91 224 250 889 683 292 137 500 326 240 157 806 111 195 154 -~05 19. www. la Buzoeşti. înglobat dupl 1912 la Poiana-Lacului. în 1930 : Pleşeşti-Bogdana. înglobat după 1912 la Poiana. Podcni (Perişani). în 1930: Podeni. 141.36 Nr. în 1912: Piscu-Moşoaia. 140. Pleşeşti (Richiţele).0 216 831 562 242 128 426 379 252 122 707 12·1 188 126 163 663 919 287 305 355 636 187 703 960 442 . în 1930 rec. inel.

JUDEŢUL ARGEŞ 37 Locuitori IPopuJaUe statornlcll 1941 1930 Nr. 145. în 1930 rec.066 471 Priba Prislopu-M.{Cocu) 146) Popeşti (Corbi) 147) Popeşti (Sămara) (Blidari) Popeşti (Săpata) Popeşti (Stoile.1lui 149) Predeşti 150) 143 111 61 44 64 113 68 102 154 55 51 31 92 151 140 596 454 201 112 258 462 311 411 567 247 191 140 318 627 502 419 180 266 458 877 973 1. 146. la Corbii-din-Vale. satele: Balomireasa ~i Stăneşti. în 1930 inel. 150. satele: Dosu-Râului. 149r Popeşti (Valea-Mărului). Prislopu-Mare. cătunul Valea-Cocului.cimec.ro . Şerbăneasa şi www. Berindei. 154. Prundul. în 1930 inel. Popeşli ( Blidari). Valea-Viei. la Prodăneşti. Pleşoiu.arc 151) Prislopu-Mic 162) Prodăneşti 153) Prundul154) Racoviţa Popeşti (Cocu). sub denumirea: Prislop. în 1930 inel. P1·edeşti. in 1930 inel. satele : Opăteşti şi Popeşti (lllidari). Popeşti (Corbi). Croitori şi Rogojina. Prodăneşti. în 1930 inel. sub denumirea : Prislop. in 1930 rec. satele: Bănănăi fi Zeama• Rece. în 1912 rec. • 148. @cod 396 397 • 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Numele locallt!tll 'Ch'ldJrl 19U Ag i\g Ag i\g Ag Ag Ag Ag i\g Ag Ag Ag Ag Ag Ag Popeşti Popeşti Popeşti 145:) (Căteasca) .766 197 179 119 1.şti) 148) Popeşti (Valea-Măr1.062 1. satele: Albeasca. 151. Popeşti (Stoileşti). 147. împreună cu PrislopuMic. ' 152. împreună cu PrislopuMare. inel. în 1912 rec. Prislopu-Mic. 153.

Recea-de-Jos. 164. la Popeşti (Valea-Mărului).'10 rec. io 1930 inel.268 . îo 1930 rec. la Linia. Ruda. Recea-de-Sus. Rogojina. la Brăteşti. in 1930 rec. in 19.!140 268 439 202 807 470 746 46 616 651 874 706 441 474 2. satele : Linia-Ha- nului şi Valea-Bălcească. la Recea-de-Sus. Rotăreşti (Bălceşti).38 JUDEŢUL ARGEŞ- Nr. Racoviţa (Budeşti). Recea-de-Jos. 159. de cod Numele Jocallllltll Cllldlrl 1941 Locaftorl lPopaJatle etatornlcll) 11141 ·~ 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 Ag Ag Ag Ag Ag Ag_ Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Racoviţa (Budeşti) 111~) Rădăcineşti Rădeşti Răduţeşti U8) Răteşti Recea-de-Jos U7) Recea-de-Sus IBS) Robaia (Berislăvefti) Robaia (Muşeteşti) UiD) Rociu Rogcijina 160) Rotăreşti (Bascov) Rotăreşti {Bălceşti) 161) Rotuleşti 162) Ruda 1G3) Rudcni Ruginoasa 164) Runcu Satu-Nou Sălă trucelu 90 234 138 39 122 378 317 97 181 305 65 97 64 186 110 192 Il 182 162 238 360 834 529 122 496 1. Toroveşti şi Tufeşti.'158 1. la Muşeteşti. 160.ll6 .'187 . în 1912 rec. satele: Cotroceni.. în 1930 inel. io 1930 rec.ro . in 1930 rec. 156. 156. Răduţeşti.'145 1.520 1. www.'183 676 1. 157..004 l4!l1 672 516 530 772 155. in 1930 rec. 163. Robaia (Muşeteşti). Olt.cimec. la Bradurile-de-Jos. 1til. la Bercioiu. Ruginoasa. in 1930 inel. jud. in 1930 inglobat ca simplu cătuo la Fedelcşoiu-Ciomăgeşti. Rotuleşti. Obleşti. 162.

204 1.511 328 647 280 oraşul 165. la Bărbălăteşti. Schitu. 171.g Numele Jocallt!iţll CJ4dlrl tg. în 1912 .tt Ag A. Secăturile. inel. 172.Jos 165) Sălătrucu-de-Sus Săli~tea 106) Săpunari Sâmbotinul Scăueni Schiau Scheiu-Duculeşti Schitu 167) 439 Ag 44ll Ag 441 Ag 442 Ag 443 Ag 444 Ag 445 Ag 446 Ag 447 Ag Schi tu-Matei Soo. Slobozia-de-Jos. 169. 448 449 450 451 452 453 Ag Ag Ag Ag Slămneşti Slătioarcl. în 1930 forma un singur sat cu Slobozia-de-Jos. Siliştea. 166. 168. Seci.cimec. la Brădetu.975 408 693 300 688 497 717 244 428 275 548 374 153 597 425 380 231 549 3. sub.: Ag Ag Slobozia-de-Jos 171) Slobozia-de-Sus 172) Smei Smeura-de-Jos Smeura-de·-Sus Sălătrucu-de-fos. cod Ag fl. cătunul Bocăniţa.tl 1~ de Nr.ca Secăturile 1G8) Seci 1611) Siliştea 170) Silişteni Sineşti.ro . www. denumirea : Slobozia.g 4'35 Ag 436 Ag 437 Ag 438 Ag 431 432 433 434 Sălătrucu-de. Cacaleţii-de-Sus. în 1930 rec. Vâlcea. în 1930 rec. 170. în 1930 rec. înglobat ca suburbie la R. în 1930 forma un singur sat cu Slobozia-de-Sus.JUDEŢUL ARGEŞ 39 Locuitori (Populatie statornlcl) lg. Săliştea. în 1930 218 126 40 223 72 126 73 183 35 102 47 17 5 167 121 112 62 161 493 441 90 180 83 902 548 159 813 275 472 322 642 105 406 201 71 15 706 432 434 231 662 2. Slobozia-de-Sus. la Corbii-din-Vale. sub denumirea : Slobozia. 167.

17~. în 1930 inel. Vâlcea. 181.306 171 173.322 734 249 283 1. 174.40 JUDEŢUL ARGEŞ Nr. in 1930 inglobat ca suburbie la oraşul R. la Suseni.·eşti 176) Stârcii-de-Jos 177) Stârcii-dc-Sus 178) Sticlăria 179) Stoeneşti Stoicăneşti 33 136 36 70 79 20 316 75 1i 142 46 138 538 158 358 213 63 76 83 45 102 465 Ag 466 Ag Stolnici Strâmbeni Stroeşti 180) Sui ci Surdeni Suseni Surpaţi 181) ~endruleşti Şerbăneasa 182) 114 687 149 292 344 92 1.ro .786 1. in 1930 rec.cimec.243 649 1.233 289 268 533 190 :568 2. la Stârcii-de-Jos. la Popeşti (Stoileşti). in 1930 rec. 176. 178. 175. 180. în 1930 rec. Stănislăveşti. www. Stârcii-de-Sus. Spireşti. de cod 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 467 468 469 470 471 472 473 474 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Numele localltilfll Clildlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcil) 19U 1930 Snamâna Spinu Spireşti (Neguleşti) 173) Spiridoni Stăneşti 174) Stănicei 175) StănisJă. 182. la Oarja. Strâmbeni. 177.rwşti.507 920 242 296 318 197 425 101 589 211 291 529 120 384 1. in 1930 rec. in 1930 rec. în 1930 rec. sub denumirea : Spireşti-Neguleşti. la Măcăi. Stârcii-de-Sus. StiJ. in 1930 inel. Stârcii-de-fos. satele: Boereşti şi Strâmbeni. impreună cu satul Neguleşti. la Predeşti. Suseni. in 1930 rec. Şerbăneasa. Stă11icei. Sticli1ria.

Ştejeretu. Târdeşti. in 1930 rec.: Ţârdeşti.309 349 231 257 326 415 334 138 131 429 766 1. in 1930: Teodoreşti. in 1930: Teodoreşti.838 420 966 75 493 339 1.cimec. T eleasca. la Milcoiu. Ghermăneşti şi 2.ro . in 1930 rec. 186. 192. in 1930: Şoricaru. 187. Teodoreşti (Cremenari).310 643 1.368 378 166 237 210 216 397 491 365 152 105 484 820 1. in 1930 inel. 190.492 698 1. cătunele: 1. Şucariciu. la Corbii-din-Vale. ŞuricaT!l. T epşenari. Şerboeni.JUDEŢUL ARGEŞ 41 Nr de cod Numele localltllţll Cllldlrl 1941 (Populdţle t9ql Locuitori statornicA) 1!130 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Şerbăneşti Şerbăneşti (Sălătrucelu) Şerboeni183) Şetrari Şooariciu 184) Şolea Şoptana Ştefăneşti 185) Ştejeretu 186) Şuricaru 187) Târdeşti 188) . satul Vlăduţa. inel. Ştefăneşti. 188. 191. in 1930. in 1930 rec. 189. 184. 185. la Costeşti. in 1930 rec. Teodoreşti (Lăunele). la Burdeşti. Ghiordunu. in 1930 : Stejeret. in 1912: Tudoreşti. www. in 1912: Tudoreşti. Teiu Teiu-din-Deal Teiu-din-Vale Teleasca 189) Tel eşti Teodoreşti Târlfşti Târşeşti 356 186 341 92 58 64 51 50 92 106 94 42 37 117 191 462 108 234 1.671 823 70 432 (Cremenari) 190) 494 Ag 495 Ag Teodoreşti (Lăunele) Tepşenari 192) 21 191) 122 74 183.

Uiasca. inel.cimec. in 1912: Oiaaca. in 1930 rec. la Rotuleşti. Urlătoarea. satele: Chiriţeşti şi Pădureni.ro . tn 1930 rec. Tulei. Turburea. 1uţuleşti. la Băceşti.Ungureni (Brătieni} Ungureni (Valea-Iaşului} 63 Urlătoarea 199) 16 155 Urlueşti 93 Ursoaia 185 Valea-Babei (Răteşti) Tigveni Tigveni 897 645 851 356 221 785 184 561 121 182 231 209 1. Tu/eşti. 194.42 JUDETUL ARGEŞ Nr.356 273 374 140 2. tn 1930 rec. la Rotuleşti.'3 Ungheni 40 .717 259 403 161 1. 198. în 1930 inel. la Corbeni. în 1930 rec.223 184 1. cătunul Câmpeni. de cod Num~le JocallUlfll ClAdiri 19111 Locuitori (Popnlalle statornicA) 19111 1930 ' 4!:16 497 498. 199. 195.322 162 1. satul Florea (F!oarea). Toroveşti.919 155 181 514 306 592 193. 197.097 170 226 65 529 399 597 738 534 754 289 180 675 471 201 217 1. 196. în 1930 inel. www. 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag 243 142 Titeşti 200 89 Tomşanca 53 Toneşti Topliţa 167 Toroveşti 193) 42 159 Trepteni Tufeşti 194) 31 Tulei 195) 63 Turburea 196) 60 Turceşti 53 323 Tutana 38 Ţigane a Ţuţuleşti 197) 345 78 Udreşti Uiasca 198) 94 39 Uleni (Ulieni) 47.

în 1930 inel. împreună cu satul Manoleşti.Vâlsan. în 1930 rec. Valea-Măgurei. satul Anghine~ti.JUDEŢUL ARGEŞ 43 Locuitori sta torulcll 1930 Nr. în 1930 rec.ro . www. 201. Valea-lui-Enache. sub denumirea: Manoleşti-Valea-Caprii. 203. de' eod 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 54. în 1912: Valea-Crucii. 206.cimec. 204. Valea-Muscelului.''!03 Valea-lui-Maş 204). Valea-Bălcească. în 1912: Valea-Magului. 205. 207. 202.4 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag. în 1930 rec. Valea-Cucii. la Ccpari-Pământeni.$ 289 405 160 199 313 254 179 604 99 131 150 231 346 782 730 83 326 462 292 234 406 177 180 291 200. fn 1930 rec.TVeagului. în 1930 rec.!11 71 48 156 29 37 28 60 79 95 151 6. Valea-Măgurei 20~) Valea-Moşului Valea-Muşcelului 206) Valea-Neagului 207) Valea-Porcului Valea-Rea (Băiculeşti) Valea-Rea (Găvana) Valea-Satului Valea-Scheiului Valea-Uleiului Valea-Ursului 179 32 26 72 84 124 79 81 121 47 46 70 210 637 98 148 99 234 222 361 612 258 783 145 97 316 326 544 34. . Ag Ag Ag Ag Numele localltlllll CUidlrl 19111 (Populaţie l!Hl Valea-Bijlcească 200) Valea-Boerească Valea-Boului Valea-Brazilor Valea-Butiei Valea-Calului Valea-Caprii 201) Valea-Cucii 202) Valea-Faurului Valea-Iaşului Valea-lui-Enache Valea-Mare 203) 1. la Muşeteşti. Valea-.~ 5!. Valea-Caprii. Valea-lui-Mal. la Rotăreşti (Bălceşti). la Costeşti.

în 1930 rec.44 JUDEŢUL ARGEş. în 1930 rec. în 1930 inel. în 1930 rec. 218. în 1930 rec. Zgaroeşti. 213. inel. în 1930: Sgaroeşti. 209. la Măcăi. 212. 210.101 171 384 84 285 420 643 84 490 301 270 218 593 858 171 337 329• 209 354 990 146· 605 172 607 208. Valea-Viei. Zidurile. Ulăşcuţa. înglobat după 1912la Vlăşcuţa. Zlapia. 217. la Mozăceni.cimec. în 1930 : Văratici.rloveni Verneşti Vlădeşti Vlăduleşti Vlăduţa 210) Vli5cuţa 2 11) Vornigeasa 212) Vulpeşti Zamfireşti Zărneşti 213) 214) Zgaroeşti 21~) Zidurile 216) Zigoneni 217) Zeama-Rece Zlapia 218) 100 159 80 81 74 154 264 46' 153 68 88 26 113 19 282 47 91 21 75 113 171 24 373 654 300 294 267 580 843 189 554 263 368 140 438 82 1. 215. www. cătunul Bărăgăi.ro . la Prundu. în 1912: Zigăneni. 211. Nr. 216. Vlăduţa. la Şerboeni.18 559 560 561 562 563 564 565 566 ------· Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Valea-Viei Vâleni 208) Văratecu 209) Vărzari Viităşeşti Vâlcclele Vâlsăneşti Vi!. Zigoneni. Vornigeasa. satul Măneşti. la Predeşti. în 1930 rec. 214. în 1930 rec. Uăralecu. Zărneşti. Zeama-Rece. . de cod Numele locolltlţll CUldlrL 1941 Locuitori !Popula!le statornic& 1941 1930 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 5. la Dealu-Viilor (Sămara).

cari fac parte integrantă din oraş ca suburbii . Hângani-Văsieşti. inel. Vălcelele. 3. comună suburbană la Băilc-Slănic..616 9. Păcurile. în 1930 inel.124 274 38.610 :. Hângani-Moineşti. ca suburbii. cari în 1930 făceau parte integrantă din Slănic ca simple cătune şi deci înglobate la Slănic.153 261. 2.720 676 I. S/ă1zic-Cerdac. 2. ca suburbii.019 59.271 9. inel. 3. deslipindu-se în anul 19. Mosoarele. Călimanu. 3.Trotuş.96. c) Tuta si d) Viişoara. www.071 31.5 2. Podude-Fier şi .354 6. Oraşul Moineşti. comuna suburbană Târgu.572 1. înglobate după 1912 la oraşul Moineşti.095 1.1. inel. cu satele: a) Pârâul-Boghi. Pârâul şi 7. formată din contopirea satelor : 1) Biserica şi 2) Cerdacu. 5. formează împreună comuna suburbană: Slănic-Cerdac.690 11. localităţile: l. localităţile : 1.'il. Cerdacu. Şerbăncşti. Biserica şi 2. cari fac parte integrantă din oraş. localităţile : 1. în 1930 inel. Văsicşti. în 1930: Slănic (sat). înglobate la Slănic. ca suburbie.761 6. 2.JUDEŢUL BACĂU Nr. localităţile : 1.34 de Băile-Slănic. localitatea Satu-Nou.cimec.3. 5. Lunea. Poenile şi 4. b) Pârgăreşti. Oraşul 7 cirgu-Ocna. de cod Numele localltallll ClAdiri 1941 - ---·--·----------TOTAL GENERAL Total oraşe Bc Bacău (capitala) 1) Bc Băile-Slănic 2) Bc Moiaeşti 3) Bc TârJ!u-Ocna 4) Localităţi suburbane Bc Slănic-Cerdac 5) Locuitori 1Populaţie slalornlcalJ 1~41 1930 69. inel. satele Biserica şi Cerdacu. 4.38 1. Băile-Slănic.581 48. Oraşul Bacău.'i 4 li 2. satul Lctea (Letea-Vechel.0!15 309. care face parte integrantă din oraş.! ? 4. 2. 4. Dealu-Mare. 6.ro . Gherăeşti. inel.

JUDEŢUL BACAU ~- Nr. înglobat după 1912 la Antoheşti.112 1. se mai numeşte şi Pleşeşti.891 472 200 733 44 380 916 580 375 619 1.cimec.ro . 12. în 1930 rec. Bâzga-de-Sus. În 1930: Bârna. în 1912 făcea parte din ju- 6.:asa 217 213 44 148 6l 101 192 271 422 105 54 167 11 249. la Asău. JJahna.572 959 212. Il. Bazga. Bălmăşeni.409 106 185 133 99 158 861 182 558 309 393 934 1. Lunca-Asău. iar Bâzga-de-Jos cătun.050 571 171 542 207 361 930 3. inel. separat in 1912 şi anume Bâzga-deSus ca sat. în 1912: Agăşu. 13. . 8. Barna. [de cod Numele JocallllţU Clldlrl 11141 (Populaţie Locuitori statornlcl 11130 --- JIIU 1 otal rural 31 Bc Agăş 6) 32 Bc Albele jJ Bc 60.608 190 498 54 345 562 582 381 593 Agăş. 7. Asău. 9. format prin contopirea satelor: l. rec. dqul Tecuci. Apa-Asău. Antoheşti.4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 i6 47 48 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Albeni Alexandrina Andrieşeşti Antoheşti 7) Apa-Asău 8) Ardeoani Asău O) Bahna t•)) Balcani-Marginea Bara ţi Barna 11) Bazga 12) Băhnăşeni 13) Băimac Bălaia Balăn.. satele: Apa-Asău. în 1930 rec. Păltinişu şi Straja. Bâzga-de-Jos şi 2.n 1930 inel. www.236 . cătunul Petreşti. la Bogdăneşti. 1O.

cătunul Iapa. se numeşte şi: Berbenceni. Bărtăşeşti. Bogdanu (Borzeşti). de cod 49 B<.272 186 487 2. inel.30: Bogdana. 17.Jos şi 2.806 657 351 14. 50 Bc .S Bc 59 De 60 De 61 Bc ti2 De 63 lle 64 Bc 65 Bc 66 De 67 Bc Bărtăşeşti 111) Băsăşti B~rneşti Barsăneşti Bârzuleşti Bejghir Btleghct Babinceni 16) Bereşti-Bistrita 17) Bere$ti. Bogdana (Serbeşti). 19.ro . la Dofteana.369 276 471 1. în 1930 rec. în 19.120 165 476 1. Băltata.cimec. în 1912: Bereşti.Tazlău 18) Beriudeşti Bibireşti Blăgeşti Blidari Bogata 1!1) Bogdana (Borzeşti) Bugdana (Şerbeşti) 2U) 21) 41 45 90 205 38 183 31 -'38 53 I13 346 331 45 132 528 218 94 104 30 149 200 300 761 143 704 154 1.217 198 446 1. Iapa a fost rec.'>1 Bc 52 Bc 53 Bc 5-f De Numele localltlţll Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornicA) 1941 1930 Bălţata Băluşa 14) 55 De 56 Bc 57 Hc !. 20. în 1912: Bereşti. www. în 1912 şi căt. Beresti-BiJtriţa. 15. :n 1912: 1. Beresti-'Iazlău.rtăşeşti şi Buteşti.304 1. 1S. 16. recensate satul Bălţata-de.398 110 152 177 653 137 774 116 1. la Şerbeşti. eătunul separat.JUDETUL BACAU Nr. la Viforeni împreună cu cătunul Iapa. separat ca şi satele : B5. cătunul Iapa era format din bordee locuite de muncitori agricoli. în 1930 rec. Bogata.165 812 400 . 21. în 1930 rec. Berbinceni. Bălţata-de-Sus. sub denumirea: Iapa.531 1.

după 1912. Bogdan.ro .041 370 301 25 100 57 248 237 328 96 246 444 753 430 473 526 1. la Făgeţel. Satu-Nou. Brusturoasa.4. satul Bogdăncştiişi 2. cătunul Bogdăneştii-de.Jos.065 398 1. Ni- 24. în 1930 inel. 23. Bolătău. www. 29.520 39 69 84 85 86 87 88 89 90 118 213 134 132 206 303 107 467 290 272 387 116 676 296 520 930 554 528 845 1. Borleanu (Borleşti şi Burleşti).cimec. în 1930 rec. în vechime: Borzeşti-lui-Maris. satul Pârâul-Ursului. în 1930 : Bălătău. coreşti şi Filipeşti. 27. în 1930 rec. sat nou inf. Bogdăneşti.'367 28 116 56 152 3. 26. satele: Bahna.8 JUDEŢUL BACAU Nr. la Viforeni. rec.'37 401 103 79 8 31 13 4 12 80 74 89 31 162 75 171 1.655 22. Borzeşti.Jos Bc Brătila-dc-Mijloc Bc Brătila-de-Sus Bc Brusturoasa 29) Bc Buchila Bc Buciumi .625 447 . 25. Boteşti. în 1930 inel. în 1912: 1. la Lucăceşti. 28. de cod Numele locall!liţll Cllldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornJcil) l!J30 UU 68 Bc 6~ iO 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Bc Bc Bc Bc Bc Bc B<· Bogdan-Vodă 22) Bogdăneşti 23) Bogdăneşti (Prăjeşti)24) Boiştea-Boerească Boiştea-Galin lloiştca-Răzeşi Boiţa Bolătău 25) lk Borleanu 26) Bc Borzcşti 27) Bt: Borzeşti (Băhnăşeni) Bc Boşoteni Bc Bot a Bc Boteşti 28) Bc Bradu Bc Brăneşti Bc Brătcşti Bc Brătila-de. de-Sus Bogdăneili (Prăjeşti). recensa te separat.137 453 1.Vodă.

in 1930: Călugăra.341 217 33 217 541 640 773 219 1. în 1930: Gheorghe-Buzdugan. in 1930: Buda. Capăta. 31.cimec. Căiuţi-Sat. Călugăra-Mare. în 1930 rec.169 191 202 552 546 536 192 1.014 253 1. când s'a numit: Buleni.916 626 362 214 1.243 1.305 177 91 384 301 699 339 925 li4 880" 213 1. la Mileştii-de-Sus. Buzdugan-Gheorghe. Bucşeşti. 32. 36. 33. www. Buda (Berzunţi). în 1930: Băleni. înfiinţat în 1802. -35.ro 4 . satul Cornăţelu. 1912 inel.758 587 396 166 1.!!7.118 150 65 344 186 601 353 30. Burdugani. in 1912: Capota. cod Numele localltilfll Cllldlrl 1941 Locuitori (Populatie statoroldi1 IS41 1930 91 92 93 ·94 95 '9G '97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 IOS 109 110 111 112 113 114 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bucşeşti 30) Buda (Berzunţi) Buda (Blăgeşti) Buhocel Buhociu 33) Buleni 34) Burdugani 35) Burueniş 31) 32) Butucari Buzdugan-Gheorghe Camânca Capăta 37) Caraclău Caşin Căiuti-Sat 38) 36) Căiuţi-Târg Călcâiu Călugăra-Mare 39) Căpăţâna Căsoasa Căţeleşti Căţel uşa Câmpcni (Băsăşti) Câmpeni (Secueni) 252 36 263 61 328 49 9 51 132 156 186 59 301 449 147 102 54 324 39 24 84 75 171 90 969 160 1.jUDETuL BACAU 49 Nr. '11~. Cerbu. Buda (Blăgeşti). în 1912: Căiuţi. în 1930: Buda. 34. Buhociu. 39. . 38.095 1.

-49.951 583 50 1. Ciortea. în vechime : Corbeni. Cercheze1ti-Lahovary. Chiticeni. 4!. www.~5 Bc 136 Bc 137 Bc Cerchezeşti-Lahovary 40) Cernu Cetăţuia 41) Chetriş Chetrosu Chilia-de-Benei ~2) Chiliile-de-Jos 43) Chiliile-de-Sus 44) Chişeta Chiticeni Cimbala 4~) Ciobănuş 46) Ciocani Cioperci Ciortea 47) Ciugheş 48) Ciumaşi Cleja Climeşti Coman Comăneşti Corbu 49) Cor han a 13 244 167 140 81 39 57 36 199 57 68 30 53 29 110 361 109 508 129 12 262 92 119 59 1. în 1912: Cingheş.451 340 524 51 872 671 474 290 90 664 197 250 232 190 117 274 1. 274 508 1. 43. în 1930 inel. în 1q12 lnglobat la Negoeşti. la Lucăceşti. de cod Numele localităţii Clădiri Locuitori (Populaţie statornică) 1941 1941 1930 115 116 . după 1912. In 1930 rec.428 337 452 ~0. -47. Chiliile-de-Sus. Corbu. în 1930 inel.ro .117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 l :27 128 129 130 131 132 133 134 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 1..477 575 1.. -4K Ciughe1.cimec. 41. b Lucăceşti. Ciobăntll. Cetăţuia. se mai numeşte: Ciorta. Chiliile-de-fos.50 JUDEŢUL BACĂU Nr. in 1930 rec. 45. in 1930: Chilia-Benei. Chilia-de-Be11ei.839 500 56 1.075 671 587 329 84 217 149 798 251 294 123 208 114 471 1. satul Gura-Drumului. 44. satul Gura-Ciobănu. în vechime: Orzaştea. -46. sat nou înf.

în 1930 inel. în vechime: Borzeşti-R. Bc 154 Bc 155 Bc 156 Bc Crucea-de-Piatră 54) Cuchinişu Cucueţi (Dofte. în 1930 rec. 52. .ana: (Solonţ) :. Coteni. se numeşte şi: Cremina.53 177 5.. 56. Crişun. 55. 51.S 7. Dărmăneşti. Dămocu-Dinăuntru. la Dofteana.~) Cucueti Curiţa Dămoc fiO) Dărmăneasca :17) Dărmăneşti 118) 92 6 28 4 75 82 24 102 197 64 36 43 37 185 279 179 14 46 1. 54. Cornăţelu.268 318 19 132 16 288 375 124 427 985 261 157 165 170 828 1. în 1912 înglobat la Bucşeşti. in 1930 rec.ro . 53. au fost rec. cătunul Coteni. www. Dărmăneasca. satele : Dărmăneaaca. Crucea-de-Piatră.163 817 . la Dărmăneşti. Cucueţi (Dofteana). contopit după 1912 cu satul Coteni.cimec. 56. Creme11ea. în 1930 rcc.091 50.ăzeşi. Mulţi muncitori şi funcţionari mici din oraş şi-au construit case în satul apropiat Cremenea. inel. din oari s'a format satul Dămof:. în 1930 rec. la Oneşti.JUDEŢUL BACAU 51 Locuitori Nr. în 1912 cătunele: 1. Dămoc. Dămocu-din-Afară şi 2.043 740 43 7. la Oneşti. Sporul extraordinar de populaţie se datoreşte apropierii mari de oraşul Bacău. de cod Numele localitălii Clădiri (Popula~ie statornică! 1941 1941 1930 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Bc Cornet Bc Corneţelu 50) Bc Costeiu Bc Costineni Bc Costiţa Bc Coteni !H) Bc Cotu-lui-luraşcu Bc Cotumba Bc Cremenea 52) Bc Crihan Bc Crişon 53) Bc Bc Bc Bc 15. separat.094 :!76 16 134 14 :!82 299 96 337 375 208 114 1.

52 JUDEŢUL BACAU Nr. Diaconeşti. Seaca. Dofteana. Ferestrău (Mănăstirea Caşin) Ferestrău (Oituz) Fântâneanu Fântânele Ferdinand 1 63) 30 75 325 277 160 23 138 222 2i0 1. rec.291 128 89 780 1.213 166 1.353 101 317 4. Ferdinand 1. Păgubeni. în 1930 rec. Poiana-Uzului şi cătunul Pivniceri.519 90 218 4:23 1. separat în 1912. în 1930 rec. de cod Numele locallt4ţll CHidlrl (Populaţie Locuitori statornic«) 1930 19111 1941 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 177 Bc 178 Bc 179 Bc 1110 Bc 181 Bc Dcalu-Dieneţ Dealu-Nou Deleni Diaconeşti 1>9) 57 78 429 17 65 107 465 828 44 301 420 33 29 24 204 471 17 38 Dianca Dienet Dofteana OO) Domniţa-Maria Dospineşti Dragomir Drăgugeşti Dubasu Dumbrava (Ciumaşi) Dumbrava \Sccuenij Enăch ('ŞI i Faraoani Făgt:ţeJ62) 61) Făghieni . sat nou înf. 63. după 1912.?7 2.526 591 107 Filipeni Filipeşti 04) Lapoş. Valea-Câmpului şi Valea-Codrului.366 698 100 557 191 259 1.cimec. Plopu.. in 1930 inel.031 1115 16€ 135 307 1. iar apoi înglobat la Poiana-Uzului. Filipeşti. 64. Larga. sat nou. 60.129 1.108 1. la Bogdăneşti.819 4.785 129 159 IlO 257 1. 61. satele: Bogata. la Preluci.789 3. Făgeţel.516 147 135 92 7. :n 1930 inel. www. Cucueţi. la lteşti. în 1930 rec.096 178 948 1. Dumbrava (Ciumaşi). 59.362 1. 62. Hăghiac.ro . satul Borleanu.

cătunul Codreanu. 69. inel.678 239 113 248 428 68 372 111 882 171 473 301 854 244 263 577 213 37S: 238 635243 1. inel. Ga/eri. www. 219 302 95 355 65. la Târdeni. Gdrbovana. Frtmzeni. 70. se mai numeşte: Gârbovanu.JUDEŢUL BACAU 53' Locuitori (Popula!le statornlcll~ 1941 1~30 Nr. 66. cătunul Furnicari. de cod Numele localllillil Cllldlrl 1941 ----------·---------- 182 Bc Floceşti 18. Gloduri in 1930 rec. 71. Gârle/e-Găzăriei. 68. Furnicari.'~ Bc Floreşti 184 Bc Frăsinoaia 185 Bc Fruqteşti 186 Bc Frunzeni 65) 137 Bc Fulgeriş 188 Bc Fundeni 189 Bc Fundu-lui-Bogdan 190 Bc Fundu-Răcăciuni 191 Bc Fundu-Văii 192 Bc Furnicari 66) 193 Bc Galbeni 194 Bc Galeri 67) 195 Bc Găidar 196 Bc Gârbovana 68) 197 Bc Gârlele-Găzăriei 60) 198 Bc Gârleni 199 Bc Gâşteni 200 Bc Geoseni 70) 201 Bc Ghidionu 202 Bc Ghilea 203 Bc Glodişoarele 204 Bc Giodosu 71) 205 Bc Gioduri 72) 22 98 26 240 24 57 128 77 286 67 86 175 50 102 62 137 173 89 372 53 30 61 97 8() 371 94 903 88 123 498 357 954 274 326 702 230 482 268 486 801 382 1.ro .cimec. Glodosu.:ontopit după 1912 cu satul Furnicari. se mai numeşte: Gioscni. la Lucăceşti. 67. 72. ca simplu cătun.363 185 98. la Târgu-Gloduri. in 1930 rec. în 1930 rec. se mai numeşte: Oteşti. Geoseni. înglobat după 1912 la Glodosu. c.

Sporul mare de populaţie se mai datoreşte şi numeroşilor refugiaţi ardeleni stabiliţi aici. 74. la Chiticeni. inel. rec. in 1930 rec.032 3.185 286 113 34 243 433 761 675 192 851 433 464 1. 77. 76. Hertioana-Mănăstire. la Ciobănuş. aşezările gosp. cătunul Poiana-Boului.38 416 420 1. sub denumiroa: Brătila-Gura. 1. Cura-Drumului. Hăghiac. Grigoreni. www. Hârja. rec.095 1.Văii. 7'>. in 19!10: Hcrţioana-Mănăstire.5 226 227 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Be Bc Bc Bc Bc Bc Bc Gloduri (Comăneşti) Goioasa Grigoreni 73) Gropile 26 168 299 299 Grozeşti 921 Gura-Cernului 90 Gura-Ciobănuş 74) 31 Gura-Drumului n) 9 Gura-Răcătău 62 Gura-Văii (Bârsăneşti76) 136 Gura-Văii (Racova) 167 Gutinaş 171 Haloş 45 Hăghiac 77) 206 Hăineala 126 Hălmăcioaia 109 Hârja 78) 2R3 Helegiu 196 Heltiu 135 Herneeni 24 Hemeiuş • 168 Hertioana-Mănăstire 79) 88 104 612 . separat in 1930. de cod Numele localltlţU Clldlrl l!MI Locullerl (Populatie statoralcl1 1!1111 1930 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 22. inel.ro .481 251 192 181 605 588 1. la Traian.058 676 469 75 800 7. cătunul Punctu-Oituz. 78. Gura-Ciobănuş. inglobat după 1912 la Grigoreni.cimec. in 1930 rec. inel. in 1930 rec.225 767 587 91 844 417 119 484 857 1. 79. la Dofteana.54 JUDEŢUL BACĂU Nr.3.180 4. Gura-Văii (Bârsăneşti). inglobat după 1912 la Hârja.

satul Sohodol (Horgeşti). la Dofteana. împreună cu Isvoareledc-Sus. Lecca-Ungureni. în 1930 rec.456 181 550 620 906 Bc Jieni Larga 86) Lăloaia Lărguţa Lecca-Ungureni Leontineşti 87) Leorda Leorzeni Le reni 160 215 503 44 153 177 216 16 16 65 61 1. 87. 86. 83. Horgeşti 81) Iazu Ilieşi Ilieşti Isvoarele-de-Jos 82) Isvoarele-de-Sus 83) lteşti 84) Jcvreni Lapoş 85) 36 216 371 121 73 102 20 98 238 94 4!1 168 961 1. impreană cu lsvoarelede-Jos.077 394 199 968 901 2. tn 1930 rec. Iteşti.u. la Traian.830 144 434 546 743 123 77 80.316 391 278 334 472 1. 84.472 43'3 . aşezările gospodăreşti Dumbrava.255 345 139 95 496 1. rec. Lapoş. sub denumirea : lsvoarele. declarate lilterior ca ~at. la Dărmineşti.396 768 1. rec.321 . în 1912: Ungureni. 81. 82. Hertioana-Răzeşi. www.JUDETUL BACĂU 55 Locuitori statornlcl) 1930 Nr. în 1912 inel.cimec. lsvoarele-de-Sus. de cod 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Numele locallliiJII Clldlrl 1941 (Populaţie 191lt Hertioana-Răzeşi 80) Hoit. in 1930 rec. lsvoarele-de-fos. în 1930: Herţioana-Răzeşi. în 1930 inel. 1/orgeşti.ro . 85. sub denumirea : lsvoarele. Larga. în 1930 : Lapo.

Luncani-Marginea. in 1912 : Desrobiţi-Mânăstirea· Caşin. Lucăceşti. 119.517 87 516 152 454 328 351 88 1. sat nou înf.610 103 506 83 508 386 511 101 1.ro . Mănăstirea-Caşin.3 254 255 256 257 258 25~ 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc: Bc Br: Bc Lespezi Letea-Veche Leţ cani Lilieci 89) Lingurari Li vada Lucăceşti 90) Ludaşi 88) Luizi-Călugăra 91) Lunca-Asău 92) Lunea-de-Jos Lunea (Filipen)) Lunea (Valea-Rea) Luncani Luncani-Marginea 93) Lupeştii-Cârjei Marginea Martin-Berzunţi Matee~ti Măgireşti Mănăstirea-Caşin 94) 382 223 116 145 24 35 310 188 535 124 104 391 23 148 21 121 84 128 22 30. în 1Q3() îngloba! la oraşul Bacău. după 1912. ca suburbie.678 972 547 '606 87 142 1.cimec. 92. Luizi-Călugăra.56 JUDEŢUL BACAU Nr. 93.172 763 1. Gârlele-Găzăriei.879 441 1. satele : Bolătău (Bălătău). 90. www. Letea-Veche. Lunca-Asău. În 1930 rec.128 659 88. Chilii le-de-Sus. Lilieci.203 554 7'15 1. Chiliile-de-Jos. înglohat după 1912 la Luizi-Călugăra. cătunul Nege). inel. în 1930: Marginea-Luncani.314 339 357 104 121 3. în 1930 inel. 91.~ 188 1. Tazlău şi Valea-Arinilor.366 603 2. de cod Numele locaJI!IIIll Cllldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcll) t941 1930 24S 249 250 251 252 25. la Asău. 94.992 536 1.

JUDEŢUL BACAU 57 Locuitori (Populatie statorulcil) 19U Nr. Nicoreşli. Oneşti. Negoeşti. 98. 100..246 369 254 385 141 3. de cod ~69 Numele localltilfll CJ!dlrl 19111 b30 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ~85 286 21l7 288 289 290 291 292 293 Bc Mărăscu Bc Măr ceşti Bc Mărgineni-Munteni Bc Mărgineni-Răzeşi 9ri) Bc Mârzăneşti Bc Miclăuşoaia Bc Milcştii-de.ro . în 1912 inel.052 844 93 39 209 200 88 749 132 265 654 1. în 1912 făcea parte din judeţul Tecuci. 99. 101. 97. Mileştii-de-Sus. satul Cerchezeşti-Lahovari. in 1930 rec. 96. satul Burdugani.43 687 910 4. in 1930 ind. www. 95. în 1930 inel. Osebiţi.Jos Bc Mileştii-de-Sus 96) Bc Moara-lui-Conache Bc Moreni Bc M"otoc Bc Motoceşti Bc Nadişa Bc Nănqti Bc Năsoeşti Bc Năstăseni 97) Re Negocşti 11 8) Bc Negreni Bc Nicoreşti 99) Bc Obârşia Bc Odobeşti Bc Oneşti 100) Bc Orăşa Bc Orăşa-Avram Bc Osebiţi 101) 23 41 242 186 22 17 58 50 20 1i6 31 75 166 310 94 58 97 30 88 175 244 742 171 94 195 1. Năstăseni. şi industriei în plină înflorire.945 648 187 697 727 191 833 45 181 Mărgineni-Răzeşi.'i01 92 141 973 752. satele: Crişon şi Crucea-dePiatră. 7& 41 219 210 6& 602 105 239 616 1. în 1~30 : O~ebiţi-Luizi-Călugăra. precum şi numeroşilor refugiaţi ardeleni stabiliţi aici. Sporul mare de populaţie se datoreşte comerţului.133" 315 23& 342 112: 638 837 2. la Bogdăneşti. in 1912: Mărgineni-Unguri.cimec.

inel. în 1930 inel.248 515 206 352 356 669 268 . la Târgu-Trotuş fostă comună suburbană la Târgu-Ocna. 109. în 1930 rec. în 1930 rec. 108.30 rt"c. 106. care în 1930 a· fost rec. în 1930 rec. Pârâul-Ursului.58 JUDEŢUL BACAU. în 1930 inel. 107. Nr. 108 119 296 108 48 85 97 154 71 89 300 100 134 141 115 97 9 %24 422 437 1. în 1930 rec. 1D3. la Târgu. 104. de cod Numele localltllll ClAdiri 1941 (Populatie statornlciJ 1941 1930 Locuitori 294 lk Osebiţi-Mărgineni 102) 295 Bc Oţeleşti ::!9ti De Palanc-a 297 Bc Pădureni (Bereşti) 298 Bc Pădureni (Gloduri) 299 Bc Păgubeni 1U~) 300 Bc Pălădeşti 301 Bc Păltinata-de-Jos 104) 302 Bc Păltinata-de-Sus 105) 303 Bc Păltinişu 106) 304 Bc Pănceşti 305 Bc Părincea-Sat 107) 306 Bc Părincea-Târg 108) 307 Bc Păscăreni 303. www.Sus.de. Pdrâul-Boghi.Trotuş fostă comună suburbană la Târgu-Ocna. Părincea-Sat.Temelia.cimec.268 416 378 513 451 382 36 917 Osebiţi-Mărgineni. de sat nula Pălti­ nata-de-Jos."la Asău. Păltinala-tle-Sus. în 1930 rec. Pârgăreşti. Păltinata-de-fos. Păltini1u. la Dărmăneşti.ro . 105. satul Părincea-Sat. porţiunea de sat Păltinata-de-Sus. la Părincea-Târg. la Brusturoasa. in 19. 111.~52 309 463 1.059 448 212 316 277 479 1. ·în vechime: Cujbicu. Părincea-T ârg. porţiunea mită Păltinata-de-Sus-Teme!ia. 110. trecută ulterior la numită Păl­ tinata. Bc Pătrăşcani 309 Bc Pârâul-lloghi 109) 310 Bc Pârâul-Ursului 110) 311 Bc Pârgăreşti 1 1 1) 102. Păgubeni.092 809 488 379 1.

Podişu. 116. în 1912: Tazlău-Prăjoaia. Poeni. 119. Plopu. 117. in 1930 rec.025 131 105 85 121 54. in 1912: Podişu-Slobozia-Luncani. se numeşte şi : Şipoteni. în 1912 făcea parte din judeţul Tecuci. satul Solomoneşti. la Dărmăneşti. Poiana-Uzului. în 1930 inel. Preluci. Podenia.'J-l Bc 335 Bc 336 Bc Petririca Plopu 113) Poarta Pochiţa 190 217 26 44 794 847 909 95 196 373 113 366 455 514 72 447 222 282 634 713 197 176 Podeni Podenia 114) Podişu 110) 86 29 82 115 39 195 207 Poduri Poeni 110) Poiana Poiana-Negustorului Poiana-Uzului 117) Popeni Popoiu Pralea Prăjeşti Prăjeşti (Măgireşti) Prăjoaia 118) 290 134 355 425 130 671 136 807 817 544 365 169 257 332 347 2.271 530 642 69-i Preluci 119) 465 540 682 112.JUDEŢUL BACAU 59 Locuitori statoralcl) 1941 1930 Nr. 115. în 1930 rec.'3 144 159 154 384 449 2. www. Pârjol. 114.ro . de cod Mamele localltllţU Clidlrl 1941 (Populaţie 312 Bc 313 Bc 3 14 Pârjol112) Pârliturile Pârvuleşti 137 17 596 Bc 104 52 315 Bc 316 Bc 317 Bc Peletucii-de-Jos Peletucii-de-Sus Petreşti 65 480 229 354 74 197 318 Re 319 Bc 320 Bc 321 Bc 322 Bc 323 Bc 324 Bc 325 Bc 326 Bc 327 Bc 321> Bc 329 Bc 330 Bc 331 Bc 3J2 Bc 333 Bc 3. inel. 113. la Dărmăneşti. Prăjoaia. 118. cătunul Pivniceri. in 1912 inel.cimec. satul Diaconeşti.

124. împreună cu Radomireştii-de-Sus.664 274 758 888 593 74 94 1. Recea.981 271 637 779 491 70 98 1. în 1930 inel. Satu-Nou. în vechime : Alcazi.125. Răcilciuni. în 1930 rf'c. toate rec.ro . Radomireştii-de-Jos.863 747 50 188 1. format din: 1) Recea-de-]os. 121. Reţeni. sub denumirea : Radomireşti.316 547 1. împreună domireştii-de-]os. se numeşte şi Răţeni . <de cod Numele localltlţll Clldiri 1941 Locuitori <Populaţie statornica) 1941 1930 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 349 Bc 350 Bc 351 Bc 352 Bc 353 Bc 354 Bc 3. satul Siliştea.I77 480 1.Vidraşcu Prohozeşti Pustiana Racila Racova Racova (Tamaşi) Radomireştii-de-Jos 120) Radomireştii-de-Sus 121) Răcăciuni 122) Răcătău-Răzeşi Răcău(i Răchitiş Rădeana Răstoaca Râpa-Epei Râpile Recea 123) Reţeni 124) Rujinca Rusăeşti Ruşi-Ciutea Satu-de-Jos Satu-Nou 126) 199 24 136 346 127 416 192 13 41 418 71 213 220 152 17 24 483 150 97 29 63 68 125 1. sub denumirea : Radomireşti. in 1930 rec. . cu Ra- 1:!3.574 602 161 1.444 469 350 81 229 235 466 120.:"7- 737 69 529 1. Radomireştii-de-Sus.664 578 441 120 280 276 524 721 371 78 488 I.JUDEŢUL BACĂU Nr. www. în 1930 rec. la Bogdăneşti. 122. 2) Recea-de:Sus şi 3) Slobozia-Răcătău.cimec. separat în 1930.55 Bc 356 Bc 357 Bc 3!>8 Bc 859 Bc 360 Bc Pri~aca Prisaca.

370 89 1. Solomoneşti. în 1930: Slobozia-Părincea. tornlcill 191U 1930 Nr. 130.644 354 45 286 524 456 681 139 251 778 742 429 269 206 55 contopit 318 312 437 1.397 845 . Sohodol-Crihan.3 Bc Sohodol (Horgeşti) 131) 384 Bc Solomoneşti Ll2) 126.cimec. în 1912 înglobat la Pârjol. sat nou înf. Sohodol (Horgeşti). 117 88 103 350 120 104 210 113 15 440 98 10 67 132 122 117 30 66 219 178 108 66 52 13 648 406 460 1..337 387 335 798 305 126 1. de cod .:ăriga. 127. în 1930 rec. www.JUDEŢUL BACAU 61 Locuitori (Populatie st .534 45 251 466 364 108 246 635 647 351 221 183 4tl după inel.496 455 . in 1912 :Slobozia. 1912 cu satul S.ro . Seaca. la Răcăciuni. la Dofteana. in 1941 în hotarul satului Ră­ dciuni. 128. 129.361 362 363 364 365 31l6 367 368 369 370 371 372 373 374 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Numele JocalllllţU Cllldlrl 1\141 Sănduleni Săra ta Sărata (Băhnăşcni) Săuceşti Sârbi Scărir. cătunul Scăriga. Si/işte.. în 1930 rec. 132. 131. în 1930: Crihan-Sohodolu. Slobozia (Lecca). Scăriga.a 126) Bc Schineni Bc Schitu-Frumoasa Re Schitu-Savu Bc Scor(cni Bc Seaca 1 27) Bc Secătura (Bucşeşti) Bc Sccătura (Mărgineni) Ee Secueni !!75 Bc Silişte 128) 376 Bc Simbrea 377 Bc Slobozia (Filipeni) 37S Bc Slobozia (Lecca) 129) 379 Bc Slobozia-Mielului 380 Bc Soei 381 Bc Sohodol (Călugăra' 382 Bc Sohodol-Crihan 130) 38. în 1912 înglobat la Horgeşti.

369 304 111 706 479 lOG 289 1. 1~4. înglobat după. T azlău. 1912 la satul Şesuri. la Asău.62 JUDETUL BACAU Nr. în 1930 rec. la Lucăceşti.039 272 75 126 137 226 173 148 325 596 482 1. 137. în 1930 rec. www.025 45S 1. Şerbe1ti. inel. 135. 1ar ulterior ded.760 Q43 706 730 227 494 363 1.anu Bc Surdu Bc Surina Bc Suseni Bc Şerbeşti 13:. în 1930: Târgu-Glodurilc:. 136. sat. satul Bogdana (Şerbeşti). inel. Şesuri. inel.749 907 677 196 419 311 123 309 78 556 1. format din contopirea satelor : 1) Tazlăul­ dc-Jos şi 2) Tazlăul-de-Sus. catunul Cătuna-ŞeRuri. cătunul Baia-de-Petrol. Straja. ln 1930 inel.053 707 474 472 598 551 528 133. 138. că­ tunul Gloduri înglobat după 1912 la Târgu-Gloduri.'i 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 Bc Solonţ 133) Bc Somuşca Bc Stăneşti Bc Straja 134) Bc Stroeşti-Româneşti Bc Strugari Bc Stufu Bc Sulţa Bc SuP. înglobat după.) Bc Şerpeni Bc ::iesuri 136) Bc Şipote Bc Şipotcni Bc Talpa Bc Tamaşi Bc Tazlău 137) Bc Tărâţa Bc Târgu-Gloduri 138) 456 258 183 152 64 125 85 1. Solonţ.360 362 121 819 35 192 131 29 74 253 573 116 312 1. Târgu-Gloduri. de cod Numele localltlitU Cllidlrl 1941 tPopulaţle 1941 Locuitori statornlciJ l!llll 385 386 38î 388 389 390 391 392 393 394 3!J.cimec. 1IJ 12 la Solonţ.ro .

în 1912: Teţcani. satul Frunzeili. 417 987 449 361 465 845 740 248 66 313 1. îngl0bând şi satele: Pârâul-Boghi. fostă comună suburbană la Târgu-Ocna. Tuta şi Viişoara. la Dofteana.265 51 794 62 139 578 263 . 144. 140. Bacău) şi 2) Târdeni (jud. www.658 425 249 368 799 217 62 252 190 226 139. Hertioana-Răzeşi şi Zapodia. Pârgăreşti. Tescani. în 1930 rec.169 215 285 191 3. in 1930 inel. rec. Neamţ). separat in 1912. satele : Hertioana-Mănăstire. Târdeni. Tâ1·gu-Trotuş.JUDETUL BACAU 63 Locuitori (Populatie statornlcl1 1!141 Nr. jncl.ro . la Târgu-Trotuş. 142. în 1930 inel. Tuta.493 52 753 45 148 573 !08 354 1.cimec. în 1912: 1) Târdeni (jud. 145. 141. Valea-Câmpului. 143. în 1930 rec. 7 raian. de cod Numele localltlfll CUidlrl 1!141 1950 407 40o 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 Bc Bc Bc Bc Bc Bc llc Bc llc llc llc Bc Bc ~20 Bc 421 lk 422 Bc 423 Bc 424 Bc 425 Bc 426 Bc 427 Bc Târgu-Trotuş 139) Teiuş Tescani 140) Timăreşti Ti sa Tisa-Silveşti Toci] a Tociloasa Traian 141) Trebiş Trestia Turluianu Tuta 1~~) Ţârdeni 143) 'figiinimca Ţigâra Ungureni Valea-Arinilor Valea-Boţului 144) Valea-Budului Valea-Câmpului Uri) 341 17 256 16 32 158 56 97 234 117 83 109 192 188 69 14 68 278 46 72 44 1. la Lucăceşti. cătunul Cotreanţa. în 1930 rec. în 1930 comună suburbană la TârguOcna. Valea-Arinilor.

Valea-Rea (Răcăciuni). Vârlăneşti. Valea-Seacă (Borzeşti). 150. 147.cimec. Valea-Rea (Cleja) şi 2. Vermeşti. Tecuci.ro . în 1912: Valea.235 38 547 141 81 376 784 151 146.64 JUDEŢUL BACĂU Nr. 152.5. 151. în 1912: ]. 148. în 1912 făcea parte din Jud. Neamţ_ 149. în 1912: Valea. se mai numeşte: Valea Schitului. Valea-lui-Ion. Valea-Mărăşti. Valea-de-/os. www. in 1930 rec. Valea-Rea. te: ana. Valea-Codrului (Valea Mare). 15. în 1912: Verneşti. de cod Numele localltiiţlt Cliidlrl 1911 (Populaţie ---Valea-Codrului (Valea Mare) 146) Valea-de-Jos 147) Valea-de-Sus Locuitori statornfcll) 19111 1930 421i Bc 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 Bc Bc Bc Valea-Dragă Bc Valea-lui-Drob Bc Valea-lui-Ion 148) Bc Valea-lui-Noe Bc Valea-Mărăşti 140) Bc Valea-Rea 150) Bc Valea-Rea-Sat Bc Valea-Rea-Târg Bc Valea-Seacă Bc Valea-Seacă (Borzeşti) liil) 71 134 127 155 32 259 15 149 77 138 100 251 150 330 Il 161 40 16 51 321 540 494 643 118 919 59 596 353 524 321 L017 588 L380 44 672 161 76 206 951 145 406 474 684 112 910 54 572 319 438 332 872 446 447 448 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Valea-Şoşei Varniţa Văleni (Părincea) Vălcni (Secueni) Vârlăneşti 152) Vermeşti 153) Verseştii-de-Jos Verseştii-de-Sus 237 39 456 1. Ia Dof-. în 1912 făcea parte din jud.

în 1930 rec. de cod 449 450 -!51 452 453 454 455 Bc Bc Numele locallh'llll Clădiri 1941 Viforeni Vladnic Vlaşca 154) Viişoara 155) Bc Bc Bc Bc Bc Vrânceni Zapodia Ifl6) Zlătari 185 28. Viişoara. Zapodia. 156.JUDETUL BACAU 65 Locuitori (Popu 'afle statornlcll) 1941 1930 Nr.585 730 312 202 223 154.3 . la Traian. 196 84 60 69 70 749 1. in 1930 inel. satul co- www. 155.185 844 343 244 344 251 1.ro . la Târgu-Trotuş fostă mună suburbană la Târgu-Ocna. cătunul Brăteşti. Bărtăşeşti cu cătunele Iapa şi Boteşti.cimec. Viforeni.~0 ·rec. inel. in 19.

Şoldăneşti şi 4. Fălticenii­ Vcchi. localităţile : 1. Fântâncle. 2. inel. Paşcanii-Gară.712 31 Ba Antoceni 96 32 Ba Arghira :!) 187 33 Ba Baia 764 'l-1 Ba Balta-Porcului 21 3.345 2.616 4. Oraşul Fălticeni.'3. Oraşul Faşcani. ca suburbii.801 25. satul Gura-Vladnic. in 1912: Laiu-Băiceni.ro .li. 2. Boş­ tcni.904 182. www. in 1930 inel. Bărăşti (Ciumuleşti). Băluşes.JUDEŢUL Nr. 3. 3.607 1.780 1 Ba Fălticeni (capitala) I) 2. ca suburbii .746 157. localităţile : 1. 6. 3.J l'a Basarahi 299 36 Ba Băiceni 4) 126 37 Ba Băluşeşti 5) 289 38 Ba Bărăşti · (Boroaia) 120 89 Ba Bărăşti (Ciumule~ti) 6) 165 40 Ba Bâdiliţa 148 12.105 522 97<J 449 53'l l. în 1930 rec. de cod Numele localltlllll BAIA (Populaţie CUidlrl Locuitori statornlcll) 1930 ----------------TOTAL GENERAL t9U 1941 Total oraşe 39.cimec. 2. Biiiceni.105 80 1. inel. în 1912 inel. Paşcanii­ Vatra şi 7.002 11. Lunea. 4.137 539 815 3. comuna suburbană Rădăşcni şi localităţile : 1. Buciumcni. Tâmpeşti. inglobate după 1912 la oraşul Fălticeni. 4. 2. A1·ghim. Oprişeni. Buciumeni. in 1912 inel. Oprişcni. 6. Şoldăncşti şi 5. in 1930 inel. satul Pleşa. la Ciumuleşti. 5.533 11 247 135.559 2 Ba Paşcani 1 ) Total rural 34. care fac parte integrantă din oraş.410 459 655 511 778 697 3.375 570 1. comuna suburbană Topilc (cu satele Gâşteşti şi Topile) • .021 157. Tâmpeşti.487 103 1.~. 5.609 22. inglobate după 1912 la oraşul Pa~­ cani. 4. Sodomcni. Blăgeşti.

Bunr.805 371 851 2. www.cimec.JUDEŢUL BAIA 6t Cll!dlrl 19111 (Populaţie 19~1 Nr.469 524 132 7511 498 81 1. 13. ·de cod 41 42 43 44 45 16 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Numele locollll!lll Locuitori stotornlcl!) 1930 !17 5!1 . în 1D30 rcc.252 895 370 963 582 1.mosu.363 717 1. separat in 1912. Budâi. 11.. împreună cu satul Buneşti-Bucovina. în 1930 rec. 10. cătunul Corni. fiind contopitc sub denumirea: Buneşti. Bo1·oaia. Bereslogi-Tiu. Buneşti-Regat."3 108 30 167 115 16 415 6 Ciohoreni Ciorsaci f)09 *) 918 3.361 895 451 1. sub denumirea: lluneşti. satul Bere~logi-Humosu. in 1912.ro . la Siliştea.Ba 62 Ba 63 Ba Ba Beresiogi-Humosu 7) Ba Bogata Ba Bogdăneşti Ba Bold eşti Ba Boroaia 8) Ba Boteşti Ba Boura 9) . 19. în 19!2 înglobat la Manolea.125 656 1. era înglobat la Slobozia. Boum. 9.•şti-Bucuvina. inel.128 543 121 1. în 1912 făcea parte din judeţul Neamţ. Buzaţi. rec.101 597 1.'59 60 u1 . în 1930 rec. împreună cu satul rluncşti-Regat. Ba Bou reni Ba Brădăţel Ba Brăteşti Ba Broşteni Ba Brusturi Ba Buda 'Lespezi) Ba Buda (Râşca) Ba Budăi IU) Ba Budeni Ba Buneşti-Bucovina 11) Ba Buneşti-Rcgat 12) Ba Bursuc Ba Buzaţi 13) Căpriţa 129 213 682 87 554 242 101 229 162 292 158 357 261 1:51 25 31.181 395 2. 8. în 1912: Bor0aia-Rttşca.290 531 677 404 47 1.694 293 2.513 20 39 7. fără cătunul Corni.616 1.427 933 482 1.

873 Ba li2 Ba 83 Ba 84 Ba 85 Ba 86 Ba 87 Ba 88 Ba 14.i 17) Ba DilldiU Dolhasca 42 17.119 773 1.032 Ba Ba Ba 18) Dolheştii-Mari Dolheştii-Mici Drăceni Drăgăueşti 540 49'J 304 555 172 1. www. In) Drăguşcni 669 93 316 133 o Dumbrava Dumbrăvi ta Dumbrăviţa-de~ Jos Dumbrăvi ta-de-Sus 209 1.. de cod JUDEŢUL BAIA Numele Jocalltllţll Cl!ldlrl 1941 (Populaţie 1941 Locuitori sta torn le!) H30 64 Ba 6!> Ba Ciumuleşti Conţeşti lfi) H) ot: Ba Corni 67 Ba Cornileşti 68 Ba Cornu-Luncii 69 Ba Costeşti 70 Ba Cotu-Băii 71 Ba Cotu~ Juvăilă Hl) 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Ba Cozmcşti 141 241 165 49 91 121 231 3 651 1. . Dolhasca.Nr. în 1912 înglobat la Litcni.275 490 519. în 1912 înglobat la Valea-Glodului..~~Răftivanului... 117 24. satul Pănureşti.718 291 1. Bărăşti rec.368 2. forsatul: Corni··Poian. 18. Comi.37& 417 62 515 1.257 960 648 207 194 334 •«•) 88 517 978 15 1.209 742 3..548 Ba Ba Ba Cristeşti Criveşti 598 99 12 510 59 :?OI 2.ni... ·În 1912 inel.443 2.156 8 387 1. Deleni.120 636 in 952 519 128 inrl c~t nnnl f:ăm~rz. Drăgăneşti.'3 2. 1!l.259 1.ani. mfmd 16. Cimnulr'şli.405 567 649 2.'~O inel. satul parat 15.cimec.ro .305 2. în 1912 contopit cu Poiana-Răftivanului.~ Fântâna-Mare Forâşti 570 1.017 Ba DeleP.. . 17... (Ciumuleşti) şi cătunul Cămâr1. 19.· · . Cotu~fuvăilă.68 ---.. satul Silistea-Nouă.. în 1912 inel.604 2. se~ in 1912.081 2.378 1.

după 1912. de cod Numele loce. Gura-Vladnici.~ 114 loncasa 1orcani Jaco(:t Jahalia 24) Lărnăşeni 708 604 781 269 78 291 299 1.699 684 464 338 1. in 1931} rec.612 1)33 710 1. 22.Vlaclnici 23) 1-Iărmăncşti i -Noui Hărmăn<'ştii.cimec.023 l!H 790 1. 23.637 615 481 590 925 530 1.618 1.374 271 1116 ~·o Fotiu-Enescu. la Topile. fostă comună suburbană la oraşul Paşcani.455 107 108 Horodniccm Hrcaţca Huşi 3i5 1313 145 129 156 61 545 57a 531 564 228 109 110 111 112 1 1.775 776 456 233 2. sat inf. 24. in 1912 inglobat la Băluşeşti.103 1. Fundoaia. in 1912: Jehalia. fahalia.ro .Vechi l-Drtoape H:'trtop Heci Hereşti Homiţa 535 78 689 945 9H 1. www.lltlll'l Clildlrl 1941 123 74 89 Ba YU Ba· Fotin-Enescu Fundoaia~l) 20) 91 Ba 92 Ba 93 Ba 94 Ba 9~ Ba 96 97 98 99 100 101 102 103 10·1 105 106 Găintşti 377 Gâşte5ti 22) 341 Giulcşti 151 Giurgeşti (Costeşti) 112 Giur_g-eşti (Valea-Glodu- 616 366 1.286 496 112 560 343 821 l.l65 1.'J 272 Gura. Gtişteşti. in 1912 inglobat la Preuţeşti.470 lui) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ra Ba Ra Ba Ba Ba Groşi 207 83(} 117 343 Gu!ia Gura-Bâdiliţei 111 25 146 215 19.JUDEŢUL BAIA 69 Lncu tori IPoplllati' statornlcil) 191 1~3U Nr. 21.374 392 1.

satul Năvră):!eşti. în 1912 ioglobat la Miroslăveşti.041 768 2. 33.207 1.004 286 457 260 861 916 758 1. Năvrăpeşti. în 1912 inel. cătunul Ţiganca.351 550 219 3. satul Săcuţa. satul Cotu. 9. inel.l44 1. 3fl.171 601 773 964 443 402 411 369 25. cătunul Brăteni.035 1. 28.088 373 502 .l37 498 447 437 380 2. în 1912 înglobat la Drăgăneşti www. inel.ro . Lespezi. de cod 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Numele Iocalltltll CUldlrl 19111 (Populaţie Locullorl statornlcl) 1!130 19U Lespezi 21>) Leucuşeşti Lingurari Liteni 26) Manolea 27) Mălini Mănăstioara 28) Mereşti Ba Mesteceni Ba Mihăeşti Ba Miroslăveşti 29) Ba Moişa 30) Ba Moţ ca Ba Movileni Ba Năvrăpeşti 31) Ba Nemţeni 32) Ba Nigoteşti Ba Oniceni Ba Orţăşti Ba Osoi Ba Păiseni Ba Pănureşti SS) 526 119 59 740 310 254 82 121 63 243 239 184 451 59 303 141 185 227 124 100 102 80 2. Manolea. satul Boura. 32. care în 1912 a fost I"cc. separat ca sat. in 1912 inel.cimec.255 1.323 621 251 3. Nemţeui. 31.191 317 1. Mănăstioara.70 JUDEŢUL BAIA Nr. Mimslilveşti. 27. în 1912 înglobat la Preuţeşti.q. Liteni. în 1912: Boroaia-Neamtului. Moişa. Pănureşti.836 231 1.337 622 848 l. în 1912 inel.300 l.457 1.Juvăilă. în 1912 inel. 26.

40.900 371 545 576 449 206 Rediu 2.563 1. 41. 35.042 310 485 2.Jos Petrişul-de-Sus Plăeşu 34) Pleşa 35) Pleşeşti-Centru Pleşeşti-Gane Pocoleni Poiana 36) Poiana-Mărului 37) Poiana-Răftivanului 88) Praxia Preuţeşti 39) Preuţeşti (Timişeşti)40) Probota Racova Răbftia Rădăşeni 41) Râşoa 282 217 86 72 132 13 80 144 91 163 173 110 33 191 179 440 85 124 1. in 1912 făcea parte din jud.cimec. coml:lnă suburhană la oraşul " www. Preuţeşti. 37. Poiana.ro . în 1912 rec. Poiana-Răftivanului. S8.252 957 409 363 643 65 382 609 412 75() 759 476 144 869 827 1. în 1912 contopit cu satul Corni.635 82(} -------.--· 34. Preuţeşti.136 850 343 285 524 106 334 553 263 775 607 417 146 758 749 1. în 191~ înglobat la Argbira. la Văleni-Stânişoara. formând satul Corni-Poiana-Răftivanului. Poiana-Mărului. în !!ll2 făcea parte din jud. in 1912 inel.001 1. 31). de cod Numele localltllţll Clldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornicA) Bqt ---~----·- -----··----1. c. în 1930 Fcllticeni. P/ilcşit.550 1930 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba 151 Ba 152 Ba 153 Ba 154 Ba 155 Ba 156 Ba 157 Ba Pâraie Pe tia Petrişul-de. (Timişeşti). ind. 39.JUDEŢUL BAIA 71 Nr. satele: Fundoaia şi Mănăs­ tioara. Nec\mţ. Neamţ PlPşa. Riidiwmi.'itunul Fodoreni.791 2.

cimec. 47. Sasca-. Stănilefli. www. 46. în 1930 rec.266 1. 1912. satul BuJăi.l46 698 42. separat. impreună cu satul SuhaMălini. sub denumirea : Suha.140 364 l.30 158 Ba Rotopăneşti J.7'2 .411 -102 253 l. dup. Siliştea-Nuuă. Suceava.55 7. 44.ro . rec. 49.ll45 1. în 1912 în~lobat la Dolhasca. sub denumirea : Suha.JUDEŢUL BAIA Nr. în 1930 rec. 43. sat înf. Sdi~lca. împreună cu satul SuhaVăleni. în 1912 inel.Nouii.265 398 378 1. în 1930 inel.'357 638 1.cătunul Corni.J9 Ba Rotunda lGO Ba Ruginoasa )()) Ba Ru~i 162 Ba Sase a-Mare 163 Ha Sasca-Mică 164 Ba Sasca-Nouă 42) 16:J Ba Săcuţa 4 3) Hi6 Ba S:ivqti IG7 Ba Sirbi J(i~ Ila Siliştea 44) 169 Ba Sili~tea-Nouă 4~) 170 Ba Si re ţel 171 lla Slătioara 172 Ba Slobozia 46) ! i'l Ba Soei li4 Ba Spătăreşti 175 Ba Stănileşti 47) 176 Tia Stolniceni -Ghiţescu I 77 Ba Stolniceni-Prăjescu 1 7.299 468 821 ------ 308 102 93 204 295 108 194 151 511 977 1.624 806 415 538 196 651 719 337 . de cod Numele localllilţil Cladiri 1941 Loc"itori ( Populsţle stalornlcil) 1~41 19.169 348 300 76fs 1. Suha (Mălini). 45.: Ba Stroeşti 17!l Ba Suha (Mălini) 48) lliO Ba Suha (Văleni) 49) 137 267 .1 83 125 354 114 112 621 1.ii. satul Bereslogi-Humosu fără . Săm('l.338 708 390 473 91 561 635 288 364 488 1. 48. în 1912 îng1obat la Moişa.n~ 173 92 121 44 149 1. Suha (Văleni). în 1930 şi 1912 făcea parte din jud.635 377 522 1. Slobozia.

355 375 178 1..54) Valea-Poenii Valea-Seacă Vascani Văleni-Stfmişoara Mi) Vămcni 42 32. Valea-Glodu/ui. 7 arna-Mare. Neamţ. în 1912 inel.t Nr de cod 181 Numele lotalllaţll Cl!ldH 1941 -------. 5. după 1912.-·--· ·-Şinca ---- 1~30 Ba 182 183 184 IR!> 186 Ba Ba Ba Ba Ba llii Ba 188 Ba lf:i9 Ba I!JO Ba Şoimăreşti Stirbăţ Tătăruşi T1rzia Tirni~cşti Todireşli Ton ţi :.222 618 623 194 572 248 197 681 795 348 1.\_1. Neamţ.696 803 1.024 549 651 182 50. sat inf. Tof.7~1 o J.3 105 99 182 308 60 159 75 42 178 195 110 260 136 155 4. satele: Deleni şi Vultureşti.!l4 7 361 431 776 1.'!.569 523 493 ~o 263 464 705 ~-381 463 1.\ -------- 73 Locuitori ( Populalie sta torntca) 19 .JUDETUL R. 51.037 2:'i9 276 723 356 !77 796 993 593 1.5 265 571 706 2. '54. satul Gâşteşti. satul PoianaMărului. în 1'~':10 inel. era comună suburbană la oraşul Paşcani. în 1912 făcea parte din jud.ile. în 1912 făcea parte din jud. Timişeşti. www.ro . Văleni-Stânişoara.cimec.237 336 lli4 2. · 55. l!ugheni. 52.o) 64 110 173 630 167 294 '94 TcJpi)er\l) Ţarna-lVIarc 52) 191 lfJ2 193 194 195 l9fi 197 198 !99 2tl0 Ba Ha Ba Ba Ha Ba Tin tirim Toleşti Uda Uidcşti Uncqti Ungheni nB) 201 202 203 204 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ur!ati Valca-Bourei Valea-Glodului. in 1912 inel.

ro .30.0:39 124 60 222 99 943 65 26 194 56. de cod N uelme loc:alitiJll Cllldlri 1941 r Loculiorl Populatie statornlcil 19U 1930 205 :!06 2ll7 208 209 Ba Vercicani Ba Verşeni Ba Vlădnicuţ 116) Ba Vultureşti 117) Ba Zvorăneşti 118) 34 223 27 11 46 170 •) 1. Zvorăneşti. sat inf. **) Pepulaţia a sporit prin colonişti aduşi din Bucovina după 19. Vlădnicuţ.74 JUDEŢUL BAIA Nr.cimec. după 1912. •) Populaţia a sporit prin noui aşetări gosp. 57 Vu/tureşti. pe loturile de împroprietărire. în 1912 înglobat la Valea-Glodului 58. Neamţ. în 1912 făcea parte din jud. www.

6. Vladimirovco. 3.003 1. 3. Cotârl•J.183 795 487 491 1122 1. 5.399 96.6 99 63 285 335 113 124 261 339 451 42 225 643 410. Slobozia-Nouă. 4. Slobozia-Bălţi. 1. care fac parte integrantă din oraş. satul Clococenii-Noui cu cătunul Lipovăţ.360 6.760 34. p5. 2.'\lexandrenii-Noui Alexandreni-Târg 8) Alexandreşti Bt Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Alexandria Alexieni (Pârliţi) Alexieni (Zăbriceni) Aluniş Antoneni A vrămeni 4) · Balotina 1>) 103. 5.012 987 173 1.721 S4.nă la 1923 cătun la Braniştea. Bălţii-Noui.845 386. inel. 2.961 806 150 1. Soroca-Veche.2S6 18. Agronomul.559 139 730 3.435 44R 259 1. cătunele: 1. 8.760 851. Soroca-Nouă. separat ca unitate distinctă.961 201 40 34.236 392. 2. Şumanovco şi 4. Moldova.218 287 212 1. satul Grigoreşti. de cod Numele localltlţU ClAdiri 19111 Locuitori (Populatie statornlcil 1941 1930 TOTAL GENERAL Total oraşe 1 31 32 33 34 35 86 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bţ Bălţi (capitala) 1 Total rural Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Agronomul 2) Ala cai Albineţ Albineţii-Noui Bt Bt Bţ Alexandreni . 7.524 390 460 1.083 1. localităţile : 1. inel.041 1.852 177 970 2. inel. cătunul Tomeşti-Răzcşi . Teioasa.cimec.ro .089 1. Hrist•>hru. 4. ca suburbii . Pământeni.012 .S99 6.248 18. Oraşul Bălţi. in 1930 suburbia SloboziaNouă rer. Avrămeni. in 1930 inel.JUDEŢUL BĂLŢI Nr. inel. în 1930: Balatina. Alexandreni-Târg. 3. Balotina. www.

Jos.ti 72 Hţ Brejeni Bt Biliccni 7) Bt Bilicenii-Noui Bt Bilieni B l lliscricani Bt Blândqti Bt Bleşteni Bţ Bobletici B\ Bocancea-Schit Bţ Bocanii Bţ Boqa 107 140 161 137 278 15fi 127 !143 198 41 1.061 1S4 iO.p11'aPe stutornidl l>. până la 1923 inel. www.'58 . 2.583 407 1.781 544 2. de cod Num~le locallttljll Cllidlrl 1941 Lncultorl (Pc. 8.30 inel. Vasilăuţi .76 JUDEŢUL BALTI Nr.015 833 ISI 2.213 438 629 632 561 1. Bălăşeşti.842 415 590 658 610 994 !i30 213 1.298 763 3. inel. în 19. inel.643 1.411 269 339 1. Biliceni. cătunele : 1. Frăţeş· tii-de-Sus.3~C) 3. Braniştea.'59 60 61 Bţ llogdăneşti 62 Bt Boghenii-Noui 8) 63 Bţ Boghenii-Vechi 64 n.151 580 2. Frăţeştii-de.623 434 434 91 350 6.016 602 2.ro . satul Avrămeni. satul 1văneşti.t 4. Boghenii-Noui. considerat cătun. i.078 l:'iO 84 272 27 493 305 210 990 86 96 408 1.cimec.147 128 1.773 617 573 6) 271 139 553 55 56 57 . Bond5re~ti 65 Bi Boruşenii-Noui 66 Bt Boroşl•nii-Vechi 67 Bţ Braniştea 9) 68 llţ Brătu~eni 69 Bţ Brătuşenii-Noui 70 Bţ Brânzenii-Noui 71 Bţ Brânzeni-Stroe. Rezeni şi 2.121 594 452 1. cătunul Fundu-Culei. cătunele: 1. 9. inel.476 981 866 3.l L3J 46 47 411 49 50 51 52 53 54 Bt• Baraboi Bt Băct>ni Bt Bălanu Bţ Bţ Bălăşeşti Bercşti 1.368 771 161 !340 966 102 1.

552 302 3. Chetriş. satul Elena-Lazu. satul Moleşti. inel. Catranâc. în 1930 inel. www.· .534 568 583 1.232 877 263 600 1.018 420 748 383 1. 14 Chişcăreni.. Huteşti. până la 1923 era considerat Il.742 164 1..Veche Chirileni Chirileni Chişcăreni (Rădoaia) Bt Bţ 14) Bt Bţ Chiurt Ciofu Ciolacu-Nou 16) 91 415 162 192 302 207 67 129 453 40 334 613 215 89 175 96 489 262 .i52 620 334 1. 12.041 945 226 516 1.373 2.ro . de cod Numele localitl!ţli 1930 7:1 Bţ Buciumeni 74 Bţ Bulhac 75 Bt Bumbota i6 Bţ Burghelea-Soci 77 10) 78 7!J 80 81 ~2 Bţ Bţ Bţ llţ Bursuceni Buşila Buteşti 11) Bţ Bt Bţ Bţ Buzdugan ii-de-Jos Buzduganii-cle-Sus Cajba Camencuţa 12) Călineşti 8:! Bţ 84 86 8i 88 89 90 91 92 93 94 35 96 97 98 99 Catranâc 85 Bt Bt Bţ Bţ Călugăr Cămăreni Câşla Cepăria Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Cetireni Chetriş 13) Chetroşica-Nouă Chetroşica..374 904 77 1.. cătunul La Pogor. 13.885 1. 10..821 1.233 2.556 817 371 664 309 1.190 420 1.JUDETUL BALTI -------··------.·---------- 77 -----.....677 682 754 1.171 1.. cătunul Tigăi... Burghelea-Soci. inel.407 493 1.003 cătun.Cllldlrl 19tll Locuitori (Populape •tato:nicliJ 1~41 Nr .970 978 1.cimec.980 213 1. în 1930 inel.351 246 3...626 995 54 l.'J52 125 381 69 897 215 23 274 fii~ 394 1.

l28 227 567 633 *' 841 336 1.792 LI96 1.ro . in 1930 rec.Târg Corpaci Costcşti-Prut 21) Coşcodeni Coşeni 174 166 235 78 71 422 .581 Ll82 L300 322 304 812 730 961 231 324 ' 1. la Balotina.183 675 814 1.121 901 339 285 641 3. cătunul Costeştii-Noui.469 796 1. satul Urziceni. 18.78 JUDEŢUL BALTl Nr. Ciuciueni.069 1. Ciolacu-Vechiu.lococenii-de-Jos Hţ Clococenii-Noui 18) Bţ Clococenii-Vechi Bt Coada-Iazului Bţ Coiuceni Bţ Bţ Bţ Bţ Colonia-Răşcani lfl) Comorofca 20) Condrăteşti 271 251 87 99 209 808 269 315 70 G4 Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Jlţ Bţ Bţ Bţ Copăceanca Covăceni Corneşti-Sat Corneşti.594 1.415 841 2. 16.676 2. 21. www. in 1930 ineL satul Comorofca. în 1930 inel. h.434 2.'377 16.'309 399 566 263 678 44G . cătunul Catranâc-Gară. inel.cimec. Ciuluc. Clococenii-Noui.593 1. cătunul Lipovăţ. Comorofca.051 1.030 602 722 15. 17.1 210 Cotiugenii-Mici LI86 L028 374 406 779 3. inel. in 1930 : Răşoani-Colonie. 19. in 19!10 rec. de cod Numele localltilfll CUldfrl 1941 (Populaţie 1941 Locuitori slatornlcl) 1930 100 101 102 103 104 11)5 106 107 108 109 110 III 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Bţ Ciolacu-Vechiu 15) Cioropcanii-Noui Bt Cioropcanii-Vechi Bţ Ciubara Bţ Ciuciueni 16) Bţ Ciuciulea Bţ Ciuluc 17) Bţ Ciulucan'i Bţ C.872 1. 20. Ciuciueni.471 1.050 848 I. Colo11ia-Răşcani. Costeşti-P1·ut. inel.

Dobrogea-Nouă. forrnând un singur sat: Cuhneşti.038 1.113 391 580 1.086 297 281 281 1. Cuhneşti-Movileni.'309 252 299 81 126 52 '288 480 445 182 152 536 75 201 457 540 494 617 161 2. cătunul Clişcăuţi. In 1941 s'a despărţit in 2 sate : 1.961 662 1.Vechi Cuhneşti 23) Cuhneşti-Movileni 24) Cupcina Curtoaia Cuza-Vodă Darn~şcani Danul-Nou Danul-Vechiu Dănuţeni Dobrogea-Nouă 25) Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Doltu Drăgăneşti Drujineni Druţa Dumbrăviţa 119 116 143 38 622 523 211! 404 324 112 166 .199 2.872 22. inel.711 49i 250 1.356 949 1. inel.~31 1. www. apare in 1941.960 1. de cod Numele localitfttll Clildlrl IY~l : 25 126 127 ! 28 129 130 131 132 133 134 135 136 1 ~7 138 139 140 141 J 42 143 144 145 146 147 148 149 150 B1 Bţ Cotu-Sandagiu Cozeşti Bt Bţ Bt Cozrnenii-Noui Cozmenii-Vechi Cubani Cubolta 22) Cucioaia Cuconcştii-Noui Cucont'ştii-Vechi Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Cucueţli-Noui Cucucţii.228 365 424 390 491 161 2. Cuhneşti-Movileni.ro . Cuhneşti. cătunul Clişcăuţi. Cubolta.736 669 365 2. în urma impărţirii satului Cuhneşti in : 1.JUDEŢUL BĂLŢI 79 Locuitori (Populatie statornlciiJ 19U 1930 Nr.252 429 656 1. localitatea Cuhneşti-Movileni.325 1.5. Cuhneşti-Movileni.123 797 l.156 1.306 311 684 1. Cuhneşti şi 2.946 1. 2. in 1930 inel. 23. 24. Cuhneşti şi 2.cimec.931 798 667 2.327 1.023 301 635 1.580 2.

601 108 180 279 1..249 l.....869 755 1.cimec.. satul Gara-Făleşti.411 102 143 220 923 285 6. în 1930 Gara-Făleşti.106 158 Locuitori (Populatie stato:nica) 19U 19!0 151 Bţ 152 Bt 1:.074 248 219 140 Chenrgheni Ghennan-Dumeni 1.. in 1930: Lisabeta.278 472 960 16!l 164 Bţ Bţ 165 Bţ F5lqtii-Noui Fântâna-Albă Flămânda 1. www. 28. Elisabeta (Aiexandreni).ro .25 588 Ll57 2. Eugenia.. de cod Numele localltllfll -. la Chişcăreni.081 22 14()2 20 1 ~"" lhf Bt l6i Hţ Flămânzeni Floreşti Flo:·iţoaia-Nouă 168 Bţ 169 llţ 170 Bţ 171 Bţ 172 Bţ 173 Bţ 174 flţ 17 5 l. în 1930: Ghineşti.506 2. în 1930 rec. în inel. Făleşti.ti. Clildlrl 1941 ----- ·----.'! Bţ Durneni Duruitoarea-Nouă 427 659 361 567 688 1.060 575 27.573 261 1.lţ 176 Bţ 177 Bt 501 67:i 423 Florjţoaia-Veche Funduri-Noui Funduri-Vechi Gara-Făleşti 621 1. la Făle.80 JUDEŢUL BALTf Nr.% 54 1:)7 Bţ Jj8 Bt.482 .286 162 264 6 335 118 135 144 384 568 1. 30 26. 29.9.658 Duruitoar&a-Veche Duşmani 216 455 l'i4 155 156 fiţ Bţ Bţ 717 1. 159 ! 60 Bt Hil Bt 1o:! Bţ Bt Elena-Lazu 26) Elisaheta (Alexandreni 27) Elisabcta (Ungheni) Eugenia 28) Ezcrcnii-Noui Ezcrenii-Vechi Făgădău F5le$ti 20) 14 377 26 46 61 262 88 1. 1930 rec.147 377 4.!i48 178 936 727 515- :10) Gaşpar Gavrileşti Gălăşcni 83 519 57 331 1. Elena-Lazu.

005 1.570 1. 33. la Alexandreni-Târg. 32.Veche Ilem1ţa 265 426 228 24i 659 368 1.năşenii-Mari Hăsnăşcnii-Noui 34) 65 363 202 572 B_t Bţ H!'tj(lieni Hânceşti-Niorcani 179 815 273 5fl3 300 1.194 1. de cod Numele localllllţll Cllldlrl 19111 (Popnlaţle Locuitori statoralcil) 1\130 19U 178 179 130 UH 1fl2 183 184 186 187 188 189 1'10 191 192 193 l94 . Hăsnăşenii-Noui.j2 453 397 f.' JUDEŢUL BĂLŢI Rf Nt.772 282 371 ~.609 3. sat nou înfiinţat în 1923.828 -~-908 358 1. cătunele: l.049 Bt 275 31.028 1.0. Grigorcşti.~~~ 1.35 46:) Grozeasca Grubna-Nouă Gura-Oituz Hancău\i Bt Bţ Bţ Hăreşli Hă:.[odeni. în 1930 rec.. (.483 1.268 Bt Heciu.221 1.264 2.~ Bţ 33) 3.250 127 500 520 221 G79 ).189 1.Tcleneşti Ghihceni Glingeni 31) Glodeni 32) Grăşenii-Noui Gră~enii-Vechi 102 466 429 1.150 2.Vechiu Iablona.cimec. cătunul Carol al II-lea. www.42ti 1.229 i97 .439 l. -~4. lşcalău.198 1.()35 425 3.406 2.'J 204 205 206 Bt Bţ Bt Bţ Gherman.30 896 2. inel.ro 6 . Ion Duca şi 2.949 720 921 2.195 196 197 198 199 200 201 202 20. inel.H89 503 239 923 754 2.860 107 988 786 34 126 130 51 169 107 llţ Bt Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Grigoreni Grigoreşti Grinăuţi 18. Glingeni.0:'4 1.810 Bţ B~ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Hârceşti 280 69 114 3:iG Hârtopu-Popii Hâtreşti 299 530 Heciu-Nou Hiliuţi Hiliuţii-Noui Horodiştea Iablona-Nouă 1.

de co:t 207 908 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 2. in 1930 rec.587 Frăţeşti şi şi 186 691 2.345 1.947 101 918 109 127 1.056 2. cătunul Mărteni.zia-Pepeni. -şi din cătunele : 1. cătunul Cartofleanca.145 ?~22 35.31 Bt Bţ Bţ Bţ Numele localltllfll CUldlrl 19111 Locuitori (Populatie sta torni cii) 19U 1930 lon-Brătianu Ion-Cn:angă Ion-Duca a5) !oneşti lşcalău ~ 6 ) lşcalău. Ion Duca.ucăceni Lupăria Manoileşti Marineşti 38) Măgura Măgura-Nouă Măgureanca Măgurele 311) Mălăeşti 40) Mărândeni Mândreşti Bt Bţ Bţ Bţ Bţ 241 357 317 378 130 218 67 147 109 49 102 35 35 215 268 576 717 324 641 2. 39. lşcalău. 2.%8 83 139 823 1.236 996 1. 37.82 JUDEŢUL BALTI Nr. Pepenii-Noui .~20 Bt Bţ Bţ Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Hţ Bţ Bţ Bţ Izvoare (Balotina) Izvoarele (Sculeni) Limbenii-Noui Limben ii-Vechi Lipovanca Logofeteni I. inel. Clişcăuţi.453 429 821 276 474 406 . 2.548 494 251 427 150 153 954 1. Slobo- www. 40 Mălăeşti. Măgurele. lvăneşti.cimec.ro . inel.545 1.132 1. Marineşti.138 1. la Biliceni.114 886 1.Vechiu 1văneşti 37) lvănuşca Bţ Bţ Bţ 75 176 788 39 197 22 27 . Pepeni 8.555 2. format din satele : 1.61l4 472 968 281 . in 1930 inglobat la Rădoaia. 38. 36. inel.784 110 764 63 1. cătunul Braşov.128 2.

inel. cătun Mihăileni. 44.100 2.523 630 346 1.105 Negureni 45) Negurenii-Noui Negurenii-Vechi Nicolăeni 464 67 122 63 213 428 1.Vechi 124 302 572 1.449 423 I.258 174 91 388 69 521 600 310 4.050 112 135 Medeleni Miclăuşeni Mihăileni 41) B~ Bţ Bţ Mihăileşti Mirceşti Moara-de-Piatră 42) Bţ Bţ Moara-Domnească 79 1.ro .JUDETUL BALTI 83 Locul!orl tPopula!le statornic il~ 19H Nr.13:'1 1.039 256 257 Bţ Bţ Nicoleanca Nicolina Nicoreni 1.249 400 1.435 219 839 755 420 1. in 1930: Negoreni.321 2. in 1930 : Nătăleni. în 1930 rei:. Negureni. 43.566 295 723 183 526 Moldovanca (H5snăşenii-Noui) Moleşti 4~) 262 52 117 175 243 Bt 244 nţ 245 Bt 246 Bţ 247 Bţ 248 Bţ 249 Bţ 250 Bţ 251 Bţ 252 Bt 253 Bţ 254 Bţ 255 Bţ Morenii-Noui Morenii-Vechi Moşcni Musteaţa Năpădenj Nătalia 44) Năvârneţ 664 829 191 295 633 112 471 451 56i 757 1. Nătalio.76P. la Buteşti. Moara-de-Piatră.529 3.952 252 !i21 312 929 1. 7 )(j 127 46:i 28:i 791 1.999 445 501 293 4. 45. Moleşli.cimec. până la 1918 : Hăsnăşenii-Mici~ la Hăsnăşenii-Mari. 1. cătunul Mihăilenii-Noui (Stanciu).614 4. de cod Numele locallllllll Cllldlrl 1941 1930 232 233 234 235 236 237 2'i8 239 240 241 242 Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Mândreştii-Noui Mânzăteşti Mânzăteştii.650 489 2. 42. www.586 41.

271 349 2.297 184 763 130 1.070 2. în 19.Btl JUDETUL BĂLŢI Nr.cimec.Târg.538 1. ~ecod 1\umele localitlltll Clădiri 19111 (Populatie st•tornlc4} 1911 1!130 Locuitori 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 27 5 276 Bt Bt Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Niculeni Niculenii-Noui Niculenii-Vechi Obre ja-l\ouă Obreju-Veche O.009 304 926 1. Petreşti. 47. Pârliţi-1ârg. în 1930: Pâr li ţi. inel. 53.276 1. -Sus. Niculenii-Vechi. www.058 1. 50. la Pârliţi.:hiul-Alb Oneşti 47) 46) Bt Bţ Opinca Parcova Pălăria Pânzăreni 100 39 112 323 456 710 459 129 394 150 392 1.613 223 835 179 1-332 1. în 1930 rec. Pârliţii-d. Pociumbe11ii-Mici.850 3. satul Nicidenii-Vechi. în 1930: Pociumbăuţt. Pelinia-Nouă.763 1. 49. 48.693 219 2.926 2.002 2. Oneşti.. în 1930 inel.~0 înglobat la Pelinia. cătunul Varşava.354 BÎ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Pârjota Pâr!itii-de-Sus 48) Pârliţi-Sat Bt Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Bt Pârli\i-Târg 4U) Pclinia GO) Pelin ia-Nouă :>1) Pctreşti 52) Petreşti (Copăceni) 55 621 54 181 38 301 219 287 21)9 277 27!! 279 280 21!1 282 Petrosu Petrosu-Nou Petroşani Petrunea Pociumbeni Pociumbenii-Mici 53) 46. 52.186 1. în 1930: Porciuleanca.030 526 942 !)52 605 2.ro . 51. în 1930 inel.091 994 605 76 285 405 513 390 342 1.175 1.406 349 ilO 993 1.07:! 5.113 359 1. inel. Pelinia.604 2.585 1.487 2.670 646 5. satul Pelinia-Nouă. cătunul Satul-Necununaţilor.

satul Marineşti.523 2. tiO.~01 Bţ 302 Bt 303 Bţ 304 B\ 305 Bt 306 Bţ 61) Săcăreni Săra ta-Nouă Recea Rediu 60) Rezina Risipeni Românca Să rata.~0 inel.Târg 5i) Rănţel 58) Răzălăi Răzoaia Râteni 50) Bt Bt Bt Bt Bţ 67 152 215 494 61 305 213 451 36 841 625 769 258 96 55 109 485 271 659 . Odaia-Prepeliţei Sis taci. 2.30 inel. Riidoaia. 5!1. satul Unirea. de cod Numele localltilţil Cladiri t9U (Populaţie Locullorl stalornlcil) 1930 1941 "283 284 285 :286 2!!7 281:> 289 290 Bt Bt Bţ Rt Bt Bţ Bt Bt 2!Jl Bt Poiana Pompa Pravila-de-Sus Prepelita 54) Procoave Proscureni Ramazani Răcăria Rădcnii-Noui 55) 293 294 295 296 297 298 299 300 29~ 13ţ Bţ Bţ Bţ Rădcnii-Vechi Rădoaia 56) Răşcani. inel. in 19. în 1930: Româneşti.610 297 483 848 368 314 569 1.646 şi 54.'J .644 212 1. Răşcani-Târg.117 870 327 207 435 1.836 365 542 1.ro .303 400 227 473 1. Prepeli(a.cimec. Râteni. inel.542 1. inel. 55. Rediu. cătunul Rediu-Deal. în 1~. 58. cătunul Moldova.990 235 289 835 1.076 720 1. inel. 56.625 130 3._jUDETUL BALTI H. cătunul Saghiana. Rădenii-Noui.178 862 1. Răuţe/.244 2.898 145 3. www.-Nr.Veche 93 113 245 82 87 144 457 931 1. ------·---.046 378 395 694 1.239 1.244 3. cătunul Râteni-Vasiliut. cătunele : 1. ~L Românra. 5i.928 269 1. inel.

049 379 134 1.237 1.!127 .3 314 315 .834 .973 62. inel.S44*') l.!121 322 . de cod Numele localllilfll -------· Cllldiri 19U 1Populatie 1941 !107 308 309 !IlO !111 312 !11.!124 325 !126 .463 4.'116 !117 318 319 820 . inel. inel. 2.318 600 886 517 1. cătunul Bruma.024 399 134 34 208 717 508 159 195 113 Slăvcanca Slobozia-Bisericani Slohozia-Chişcăreni Slobozia-Măgura Bt Rţ Uţ Bţ Bţ Bţ 490 257 129 34 387 207 149 4.86 JUDETUL BĂLTf Locuitori statorllfcll) 1930 Nr.!128 !129 330 331 332 333 334 335 Bţ Sângerei 02) Bt Sângereii-Noui llţ Sârbeşti Bţ Sârghieni Sculenii-Vechi Bt Sculcni-Târg Rţ Scumpi a Bt Semeni Bţ Sfrediac Bt Sinădeni Rt Sin eşti Bţ Singureni Rţ Bţ Bţ 1.30 382 145 878 2.0.514 451 166 703 3.946 529 655 385 1. pu-lui-Buciu şi !J. Snigureoci.fi12 5.616 2. cătunele: 1.612 840 . Sângerei.374 2.cimec. cătuoul Odaia.3.148 495 132 1.227 63 106 464 160 704 173 420 1.497 765 1.944 1.862 1. Socii-Vedti.181 2.!123 .096 583 465 4. 63.804 743 2.0i5 298 469 1.541 2. Hârto- www. StUI"ZCfli. Frumuşica.489 2116 438 682 1.456 578 G96 667 525 :5.403 798 547 B~ Bţ Bţ Slobozia-Recea Sodi-Noui Socii-Vechi 63) Sofia Soroceni Stârcea Stolniceni Stolniceni-Gară B~ Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Strâmba Strâmba-Nouă Sturzeni Sturzeşti 84) Şapte-Bani 163 121 1. 64.470 1.798 1.ro .

Şofrâncani-Lambo şi 2. Şofrâncani-Rrulovici. format prin scindarea satului Şofrânc·ani în : 1.JUDEŢUL BĂLŢI -··--------.ro . în 1930 rec. la Tomeştii-Vechi.cimec. Şofrâncani­ Radovid. www.068 370 642 1. în 1930 rec. Şofrâncani-Lambo. ~e 87 Locuitori statornidl) 1~30 -------336 Bţ 337 Bt 338 Bţ 339 B~ 340 Bt 3{1 llţ 342 Bţ 343 Bt 344 Bţ 345 Bţ 346 Bţ 347 Bt 348 Bţ 349 Bţ 350 Bţ 351 852 353 354 355 Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ cod Numele Jocallt4111 Clildlrl 1941 (Populaţie 19U Şerbeni Şofrân<"ani-Larnbo 65) Şofrâncani-Radovici 66) Şoltoaia Ştefăneşti Ştubiem Şurnna Taxobeni Terebna Teşcureni Teura-Nouă Teura-Veche Todireşti Tonu:ştii-Noui 67) 173 488 129 59 196 162 54 191 580 359 89 221 455 106 21 73 63 148 250 98 718 l. Tomeşti-Răzeşti (Munteni).331 419 869 2. Şofrâncani-Lambo şi 2.013 485 58 268 291 614 1. Q9. 66. la Tomeştii­ Vechi (Vale). Tomeştii-Vechi· (Vale). 68. 1"omeştii-Noui.Vechi (Vale) 69) TriHmeştii-Noui Ţambula Ţâgâra Ţepeni 666 196 460 982 293 65.816 Tomeştii-Răzeşi (Mun- tem) 68) Torneştii. 'În ·1930 ineL satele: Tome1tii-Noui şi Tomeşti-Răzeşi (Munteni).540 451 306 844 396 172 644 1.S19 527 195*) 838 740 200 772 1. 6i.--~r.259 300 801 1.919 1. format prin scindarea satului Şo­ fnincani în : 1.890 1. Şofrâncani-Ra­ dovici.

889 297 240 1.7 713 702 3.523 232 980 536 i.cimec. provenit din scindarea satului : Unin: 1. 71. de cod Numele localitilţll ClAdiri 1941 IPo~ulaţie sLalomlcă) Locuitori 1941 1930 356 357 358 359 360 361 Efi2 363 36'! 365 366 S67 5fi8 369 370 371 3i2 373 Bţ Bţ Bţ Ţip leş ti Tiplite~ti Bt nţ Bţ Bt Uugheni-Sat 70) Ungheni-Targ 71) Unirea 72) Unteni Un(eşti-Carastarhc Unteşti-Mazilt Bt Bţ Ht Bţ Urziceni 7:. rec. la Ră~cani-Târg. Ungheni-Târg. Ungheni-Târg. in 1930: Camenca. 73.t-Mare B\ \' alca-Pii.007 i-. în 1930 rec. www.') JUDEŢUL BALTI ------------ Nr. Ungheni-Sat provenit din scindarea satului Ungheni şi 2. Urziceni. Unirea.471 273 989 556 42. in 1930. la Cioloacu-Vechiu.966 l!l7fi 1.M23 914 263 849 147 340 872 1.~ 9!i·o 1. gheui 72.561.) Ustia Uşurei Bt Valea-lui-Vlad Bt Valc.'3 948 476 296 914 ! . <n : 1. Unghcni-~ut.295 24. 74. 683 1.ro . Ungheni-Sat şi 2.nz3reni Bt \'alea-Rădoaiei Bţ Bţ 214 182 1!J(j 685 70 66 262 148 17 428 222 263 207 31 9(. Vintilă-Brătianu.i3 818 782 1.10 87. Ungheni-'Iârg.773 858 1.8.440o 70.472 884 100 236 766 1.355 Valea-Rusului Văratec Viişoara Vintilă-Brătianu Vladimireşti Bt 374 Bt 375 Bţ 74) 376 Bţ 377 Bţ 378 Bţ 579 Bt 380 Bt Volodeni Vrăneşti Vrăneştii-Noui Vulpt>şti Zăbriceni 79 200 508 240 354 71 279 137 102 228 438 83 I.

JUDETUL BALŢI -------------------- Nr.848 759 524 L'l57 668 3.408 704 431 1.ro .'!43 752 3.286 www. de cod Numele localltillil Clildl: 1 19H (Populaţie statornic! Locuitori 19q1 1930 381 382 383 3o4 !185 Bţ Bţ Bţ Bţ Bţ Zăgărancea Zăicani Zăzulcnii-Noui Zăzulenii-Vechi Zgărdcşti 186 937 163 113 .cimec.

894 1941 TOTAL GENERAL 1"otal oraşe Bi j_q BI 34 fii ~o 48.293 330 561 1.227 2.388 692 395 4o'l 712 587 376 430 748 1.878 779 340 317 301 769 365 1. www.695 1.892 42 43 48 50 53 54 Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi 55 Bi Sti lli 57 Bi 58 Bi 59 Bi 65 Bi 68 Bi 70 Bi 74 Bi 77 Bi 79 Bi 81 Bi 82 Bi 83 Bi 85 Bi 86 Bi Aut Archiş Arpăşcll) Batăr Băita 2) Băleni Băneşti Bârzeşti Briuşdt: 78 138 269 137 436 493 208 76 372 o80 758 577 1.312 803 416 401 6!13 545 324 394 671 1. cătunul gura-Băiţa.068 577 1.185 4.940 'l. in 1910: AEad.725 (capitala) '1otal rural A~Ti5 Albeşti .5 1. de cod Numele localiiA!II BIHOR ClAdiri 19111 (Populaţie Locuitori statornicA} 1930 ·-------217.JUDEŢUL Nr.511 2.939 7i2 77 69 184 87 403 574 9S Belejeni Bel fir Beliu Bicăcel Bach ia Doiu Borşa Borz Botfeiu Brădet Briheni Broaşte Bucium Bucuroaia g4 . 2.194 377 344 210.066 199.1391 152 90 101 14!3 104 72 93 166 364 310 292 760 4(). Băiţa.Seiuş 785 7S5 47.cimec.su· 7. Arpăşel.513 1. inel.298 4.828 2M.258 413 _qgo 1.ro .

7 876 917 359 246 . · '' climaterkă·.275 451 638 919 1.Jos · Bi Câmpanii-de-Sw• Bi Cârpeştii-Mari Bi Cârpeştii-Mici .şti 92 Bi 98 Bi.'i Bi 106 Bi 107 Bi 108 Bi 109 Bi IlO Bi 111 Bi 112 Bi l 13 Bi 114 ll5 Burda Calea"Mare Căbcşti Călacea Călăţea Călugări Căpâlna Cărand Cărăndeni Cărănzel Cărăsău Cărbunari Cărpinet 286 157 100 185 261 275 ~28 1.JUDEŢUL BIHOR Locuitori 91 Nr.1.i III 1 ~• d J www.8 220 · Căuşd 1 1 83 58 320 93 144 247 122 165 112 1. ' 5: Ciunteşti. 632 1. de cod Numele localltillll.cimec.042 l.227 678 485 933 708 461 819 .Vale. 1910: Ciunwhaza. 1 1 1 • " .1.018 868 302 207 1.185 656 '1'. Clildlrl 1941 (Populaţie statorulcl1> 1941 1930 88 Bi 91 Bi Budureasa 3) Bunte.153 2.569 684 529 346 547 454 1. în.236 912 1.499 514 şi ti) 109 451:: 3. Bi Ceica Bi Ceişoara Bi Cheşa 4) Bi Chigic · Ciumeghiu' Ciunteşti 83 129 1 1. '· 4• 'Cheşa. localitatea balneară Stâna-de. Budureasa. .21. inql..098 2.947 1.689 883 1. 100 Di 101 Bi 102 Bi J 03 Bi 104 Bi 10.326 793 541. in 1930 l Cheşea.44~ ·" 1 1.288 461 IJS:i 1.108 256 23.616 :436 136 Bi 143 Bi 144 Bi Chişcău Chişlaca 172 219 277 •558'.l61 1.687 .283 116 117 119 120 127 129 134 Bi Câmp Câmpani Bi Câmpanii-de.lliO 939 1. 1.191 900 l.ro .i 380 607 512 ' 1!21 :389 ~03 .046 1.

3. 1. în 1910: Cociuba-de-Sus. declarat ca sat în 1939. Neme~eşti. sub denumirea : Poiana. 4. Dami1. Crişli:Jrul-de-/os. Criştioml-de-Sus. Clit. 12. UngtJl'i. 7. cătunul Poiana-Copăcel.Jciuba-Mare. în 1910: Cociuba-de-Jos. 1930 J.lj) \PopuLţl. în 1930 inel.082 :-325 714 818 1r13 ~Jf. 6. inel. împreună cu Criştiorul-de-Jo&.504 410747 243 1.331 595 Crişliorul-dc-Sus II) 168 Bi 1\i. satului care. a rămas la. C. Bâlc.) lli 171 Bi ~) 131 132 213 97 731 669 934 392 854 6. S. cătunele : 1. în urma arbitrajului dela Viena. Păşculeşti şi 8. în 1930 forma. cuprinde numai g.ro . 9. 10. în 1910 cătun la Hăşmaş.c Locuitori sLtcrl)lcit . Grozeşti. Copăcel. o singură unitate : Criştior. upuri de case din hotarul.tiorul-cle-Jos Cură~cle Cusuiş Damiş 1 190 184 148 155 153 IO) 879 779 696 711 7!ill 550 119 631 G77 761 1. Bogdăneşti. Băceşti.cimec. în 19. de c-od Numele -·------ loca:ităpl Clădiri J. www. 5.:i46 443 702 254 846 313 226 1.92 JUDETUL BIHOR Nr. Tomşeşti .Tăşad (Poiana-Molilor).:J 146 Bi Clitli) 147 Bi Cociuba-Marc 7) 148 Bi Cociuba-Mică 8) 150 Bi 151 Bi 152 Bi 153 Bi 154 Bi 156 Bi Coicşti Comăneşti Copăcel O) Copăceni Co1bcşti 44 407 88 107 58 190 72 171 133 225 l. Marineşti. 7_.~0 forma împreună cu Criş­ tiorul-de-Sus. Coriubn-Mică. .l2 C•Hoiu Coşdcni 472 tHil 158 Bi 159 Bi J(j() Bi Cohglct Craiova Crânceşti 161 Bi 163 Bi 164 Bi 165 Bi Crcsuia Cri. o singură unitate : Criştior. 2.

321 1. Ghighişeni.:141 933 65.350 409 767 898 !396 622 1.~ca 14) Felchcriu Fcneriş Ferice Finiş F. cătunul Cucuceni. 2. i s'a dat numele ele Girişui-Negru pentru a se deosebi de Girişul-de-Criş.943 2.JUDEŢUL BIHOR 93 Locul ori statorntclll 1\130 w.688 1.011 1. Fâşca.ziş Fonău Fl)rău 15) Forosig Gepiş Ghighişeni 16) Ghiorac Cinta 17) Girişul-Negru 18) 157 135 2i7 83 170 192 79 134 _q47 217 1. Girişul-Negru. 3. în 1910: Făncica. în 1910: Giriş. Plaştini.· Peta şi 5. 14. inel.'1 832 778 775 1.442 !3. 16. de cod Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Numele locolltllţll CI Miri 19U (Popu!oţle 19U ti2 175 178 180 181 182 184 l(). 4. în 1910: Gherac. 18. separat ca sat în 193(\. cătunele: 1.106 1. rămas in Bihorul cedat.094 383 630 1.ro .19 li4 173 185 203 539 105 163 285 118 232 255 497 527 3S1 678 623 1.cimec.319 524 970 1. rec. Cărpinet.127 475 714 1. inel.055 1. Forău.387 390 519 1. în 1910: Dumbrăviţa-Mică.227 2. www.004 2.029 2.:J Dela ni Dicăneşti Dobreşti Drăgăneşti Drăgeşti Drăgoteni · I::) Dumhrăvani Dumhrăvi(a 186 137 190 191 194 195 196 197 198 199 2011 201 204 209 210 ::!ll 213 Ui lli Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Dumbrăviţa-de-Codru Duşeşti Fânaţă F:. Fâşca. Ghiurac. LS..130 368 690 871 355 559 1. Dumbrăviţa. In-culeşti. 17.494 901 600 719 727 834 1.524 538 1.

123 474 1. în 1910 : Lazuri. în 1910: Homorogul-Român.079 539 789 Holod Homo rog Hotar Iatloşda In~eşti Ioaniş ~1) Hotărel Husasăul-dc-Tinca 22) 127 165 439 313 74 382 559 150 132 229 223 B1 Bi Ei Bi Bi Izbuc 23) Josani-Gurbeşti 24) Lazuri-de-Beiuş 25) Lăziireni 26) 623 1.755 2. cătunul Goila.676 2.807 1.181 457 592 774 1. în 1910: Mido-Lazuri.220 660 590 1. 24.199 1. Groşeni.410 747 600 1. Izbuc.081 1.636 1. în 1910: Hususăul-de-Bihor. · 1 21.457 376 1. cătunul Clit. www.~ 1.959 724 372 Bi Bi Bi Bi Bi Ri Bi Bi Bi Bi Hidiş Hidişel Hidişelul-de. 20. /iomorog. în 191 O : Groşi. J.Jos Hidişclul-de-Sus Hinchiriş Hodiş Hodişel 563 788 537 772 177 125 260 277 114 651 1.. 26.94 JUDEŢUL BIHOR Nr.118 474 1. Lăzăreni. în 1910 inel. 22.ro .224 413 599 785 1.051 2.azuri-de-Beiuş. Hăşmaş. Hususăul-de-Tinca.272 1.227 327 1. inel. ulterior ca sat.059 808 38. deci.cimec. Jomni-Gurbeşti. 23. 25. de cod 215 217 218 219 222 224 225 226 227 :!28 229 230 231 233 234 235 236 238 240 242 244 246 248 249 250 Ri Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Ri Numele localltlllll CJ4dlrl 19~1 (Populaţie Locuitori statornicll) 1930 IIIU Groşeni 10) Gruilung Gurani Gurbediu Hăşmaş 20) Hârzeşti 256 103 217 466 171 82 114 1.249 1. în 1930: Sohodol.265 993 126 171 558 708 19.

195 697 495 1.146 575 755 817 847 488 335 1.112 1.042 462 704 417 .983 !149 1.937 347 970 1.ro .cimec. tn 1910 cătun la Vişag.007 1.041 852 623 604 393 546 1.Vişagului. de cod Numele localltl!ţll CHidirl t9qt 193() 251 252 257 258 156 260 266 267 268 269 270 271 ~73 27 5 276 '277 279 280 281 2~4 285 2~9 299 300 302 303 305 307 308 309 Bi Bi Bi Bi Cj Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi lli Bi Di Bi Bi Leheccni Lei eşti Lunea Lunc<J.084 632 167 547 787 judeţul 27.009 515 715 668 798 464 368 1.107 703 522 1.Vişagului Lupoaia Măgura Mărăuş 27) Meziad Mierag Mierlăn Miersig Miheleu Mi7icş Moci ar Mocirla Negru Nermiş Nimăeşti Ogeşti Olcea Oşand Pctid Petrani Petrilcni Petroasa Pocioveliştc Pocluşa-de-Beliu Pocola Poiana 127 120 212 115 88 163 69 124 458 76 190 249 149 159 219 220 117 77 231 7S 214 249 296 184 111 227 130 47 122 167 făcea 629 550 1.155 294 845 1.sprie Lunea.JUDETUL BIHOR 95 Locuitori (Popqlstle stslornlcll 1911 Nr.119 549 189 517 787 646 526 1. parte din www.561 1.064 295 749 992 1. tn 1930 CI\ij .058 1. Lunea.

342 1. Remeţi-Pozana. Săldăbagiul-Mic.083 1.'!47 Bi '349 Bi 3. 31. Poiana - (Poiana-Moţilor).J4 Bi Poienii-de-Jos Poienii-de Sus Pomezen Prisaca 23) Răbăgani Râpa Regina-Maria Rernetea Remeţi-Poiana 30) 82 131 157 74 148 213 246 277 .5ll Bi 351 Bi 352 Bi 3.cimec. cedat Ungariei în urma arbitrajului dela Viena .289 309 699 652 286 2. sat format din cătunul Poiana şi mai multe grupuri de case rămase pe teritoriul românesc din satul Remeţi. în 191 O : Sălişte.203 589 782 301 705 782 1. 32. www. Puiana-Tăsrul fostul cătun Copăcel. rec. format din în 1930 la comuna 29.Beliu RoŞia Saca Rotăreşti Săldăbagiul-Mic 31) Sălişte-de-Beiuş Sălişte-dc.333 lli 334 Bi . Sălişte-de-Vaşcău. Prisaca. de cod 311 Bi Numele lcalltapl Clildlri 11111 L·:>euito·l (Populatie statornlcll) ll41 193J -----Poiana.Tăşad (Poiana-Moţilor) 28) 312 Bi 313 Bi Sl4 Bi 318 Bi 319 Bi 320 Bi 322 Di 323 Bi 325 Bi 326 Bi 327 Bi 3211 ni 331 ili .823 396 312 1. cătunul Poiana rec.96 JUDEŢUL BIHOR N. în 1910: Săldăbagiul-de-Beiuş.413 729 657 260 4i9 6R6 318 973 852 Săucani 2. Copăcel.~39 Rl 153 159 67 Rieni Rogoz Rl·~oz-de. 30.033 951 1. în 1910: Presaca. în 1931).Vaşcău 32) Sălişte-Pomezeu Sărand 586 IlO 66 288 99 130 67 220 192 400 546 706 %0 703 770 1. la Remeţi.574 394 324 1.ro . sat nou.137 454 661 323 919 783 2!-i.

31. în 1910: Spinuş. 36. Suplacul-de-Tinca. Sânnicolaul-de-Beiuş.454 1. 35. Spinuş-Pomezeu. în 1910 : Piatra.JUDEŢUL HIHOR 97 Locuitori ( Populalle statornlciJ 1941 t9lG Nr. Sâmbăta. ·de cod Numele localltillil Clildlri 19U 355 356 357 361 .cimec.222 470 274 639 553 662 1. Subpiatră.270 508 33!l 685 571 630 873 910 881 832 506 971 642 536 777 545 1 439 635 908 390 422 957 503 334 633 407 635 1.227 1. în 1910: Sânmiclăuş.~96 Bi 399 Bi 4JJO Bi 401 Bi Să ud Sâc Sambăta 33) Sânmartin-de-Beiuş Sânnicolau-de-Beiuş 34) Sântelec Sârbeşti Secaciu Seghişte Seghiştel Sitani Sititelcc Sohodol-Lazuri Spinuş-Pomezeu 35) Stoineşti Stracoş Subpiatră 36) Sudrigiu Suplacnl-de-Tine a Surduc Susag Şaua ieu Şehiş Şerghiş 37) Şiarl Şoimi Soimuş-Petreasa Şteiu 114 171 231 87 94 216 89 77 132 85 153 302 261 120 72 153 125 128 279 202 239 237 108 214 132 134 168 429 106 694 949 340 380 938 502 374 640 445 727 1.362 366 . în 1910: Sâmbăşag. în 1910 : Suplac.')68 371 372 375 376 377 Ji9 381 381 385 386 387 390 391 392 393 :J!J4 395 Bi Bi Bi Bi Bl Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi . 37. www.015 830 957 950 502 867 625 516 719 586 33.ro 7 .

'Tine a.031 881 518 402 2.814 285 1. Băile-Tinca.430 728 1. Talpoş.270 1.724 1. Ucuriş. 39.302 780 299 1.282 1.170 4. inel.98 JUDEŢUL BIHOR Nr de cod Numele localltllţll Clildlrl 194\ (Populaţie atatornlcil) Locuitori 1941 1930 402 403 405 407 408 409 4lll 411 413 414 416 417 421 424 426 428 430 431 432 433 435 437 439 440 443 Bi Bi Bi Bi Bi Bi lli Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Şumugiu Şuncuiş Şu~tiu Talpe 38) Talpoş SD) Tăgădău 224 226 109 80 579 183 71 Tahnaciu Tămaşda Tărcaia Tărcăiţa Tăşad Tăuţ Teleac Tilecuş Tinca 40) Tomnatic 41) Topa-de-jos Topa-de-Sus Topeşti Totoreni Tuica Tigăneşti-de-Beiuş Ucuriş 42) Uileacu-de-Beiuş Ursad 513 370 150 369 494 55 242 1.153 810 299 1.459 1. T alpP.673 525 1. in 1910 făcea parte din judeţul Arad.830 471 864 314 385 3.100 614 451 945 395 416 3. Tomnatic.cimec. 41. format din satel'e: 1. înfiinţat în urma arbitrajului dela Viena din grupuri de case din hotarele altor sate.769 282 1. având fiecare şi primărie proprie www.434 76!.962 1.785 513 1. 42. 40.076 3.2i7 479 984 983 494 395 2.941 1.i 1. Bodiu.347 495 38. cari în 1910 erau unităţi distincte. Ucuriş şi 2.ro . în 1910 : Talp.036 130 107 208 74 106 900 111 349 338 108 1. cedate Ungariei.

287 876 447 741 474 356 1. Vălani. format tn urma arbitrajului dela Viena. 45. 46.Jo5 Bi Valea-Neagră"de-Sus Bi Vaşcău Bi Vălani 44) Bi Vălanii-de-Beiuş Bi Vărăşeni Bi Vărzarii-de.411 1.244 380 397 713 426 1.089 1. Zece-Hotare.227 1.371 947 449 756 469 345 1. 44.583 43. Vintere. sat nou.JUDEŢUL BIHOR 99 Locuitori 1Populatie slatornlcl) 19'11 1930 Nr.665 1.cimec.ro . din grupuri de clădiri ce au aparţinut satelor : Gălăşeni şi Dobricioneşti. Urviş-de-Beiuş.202 329 355 625 388 1.Jos Bi Vărzarii-de-Sus Bi Vârciorog 465 Bi Vintere 45) 467 Bi Zece-Hotare 46) 271 73 87 131 84 294 211 101 166 100 75 284 386 260 1. în 1910: Pomezeu-Vălani. în 1910: Vintiri. rămase în Bihorul cedat Ungariei. www. de cod Numele localltllfli CUlllrl 1941 445 446 450 453 oi54 456 457 458 460 462 463 464 Bi Urviş-de-Beiuş 43) Bi Urviş-de-Beliu Bi Valea-Mare-de-Codru Bi Valea-Neagră-de. în 1930 : Urviş.

4. Curteşti.ă 1912.617 . in 1912 au fost recea unităţi distincte. considerată ca simplu cătun la Tulbureni. Oraşul Botoşani. care făceau parte integrantă din oraş.599 9.JUDEŢUL BOTOŞANI Nr.461 9.195 Ştefăneşti •) Total rural 43.633 103 315 566 972 1. Luizoaia.'15 36 37 38 Bo llo ilo llo Bo Bo no llo 53.764 201. Murguţa şi 4. Bobuleşti. 2.418 106 242 435 816 1.014 559 1. Cişmea. satele: 1.817 218. satul Murguţa s'a înfiinţat duQ. care fac parte integrantă Jin oraş. iar localităţile: Badiuţi. 3. Bădiuţi. Delcni. localitatea Teascu.320 32.623 1. Tulbureni. 5. Oraşul Ştefăneşti. separat ca sate. Oraşul 1/âr!ău.355 9. ca suburbii. 3. din oraş mai fac parte integrantă ca suburbii localităţile: 1.350 1. inel. 2. adică sate. Stânca.988 579 1. separat în 1:Jl2. Răchiţi (în 1930: Răchiţii-Topăuţi).483 1. 2.074 8.919 5. în 1912 aceste localităţi au fost rec. în J93l' inel. s'a contopit ulterior cu satul acesta. de cod Numele locailtillll Clildlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlciH 19H 1930 TOTAL GENERAL Total oraşe 1 Bo 2 ilo 3 no 31 32 33 34 . suburbia Luizoaia rec. Maxut şi 3. Teascu şi 6.258 50. rec. separat in 1912.890 29. 2.ro . 3.527 9. inel. www.107 Hârlău 2 ) 2.I:Sotoşani (capitala) 1) 2. ca suburbii. 4. localităţile: 1. Pârcovaci.904 48. format prin contopirea satelor Şte­ făneşti-Sat cu cătunul Coasta-Cucuteni şi Ştefăneşti-Târg. balta-Arsă. Bobuleşti şi Stânca. . in 1912 înglobat la Corni.cimec.542 174 Agafton Albeşti 366 Bai sa 22 Balta-Arsă 4) 76 Băbiceni 129 Băiceni 217 Băluşeni 334 Băluşeni-Stamate 377 249.891 167.

Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo llo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo llo Bo Bo Băneşti 5 ) Bătrâneşti 224 137 65 Bârsăneşti Râznoasa Bel cea Berza O) Bivolari Rlândeşti Bogdăneşti 7) Bosânceni Boscoteni Boscoteni Brăteni Drehueşti Broşteni (Frumuşica) (Româneşti) Bucecea-Sat Bucecea-Târg 228 28 52 51 160 80 310 40 106 315 436 77 445 366 186 106 29 28 292 268 152 105 1. de cod Numele localltilţll Clildlrl 1941 (Populaţie statornlcil) 19H 1930 Locuitori 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Buhăceni 56 57 Buimăceni 112 Buneni 8) 58 108 Burla 59 1.cimec.074 598 3ll 1.244 1. Buneni.'ll 242 270 815 346 1.406 1. Burleşti.224 710 418 1.326 Burleşti O) 60 1.809 276 1. in 1930 inel. Băneşti. format prin contopirea cătunelor: 1. rec. în 19:31) inel.208 J.414 756 498 www.776 1.098 61 Bursuccni 566 62 Buzeni 378 6. Berza. populaţia gospodăriilor din care s'a înfiinţat ulterior satul Cotu-Dobei.ro . separat in 1912. 8.026 528 260 989 122 330 193 649 105 1. inel.217 181 419 1.570 1. 6.274 9ll 581 1. din care s'a infiinţat ulterior satul Filipeşti. cătunul Odaia-Berza.619 181 504 1. populaţia aşezărilor gospodăreştt. Buncnii-Stihii.'3!> 163 1.JUDEŢUL BOTOŞANI 101 Nr. 7.675 226 1.5 Caraiman -----5. infiinţat după 1912. Bogdăneşti. !1. BuncniiFloroa şi 2.336 1.

in 1930 tnrlobat la oraşul Botoşani.136 425 211 1. Cing"ine. 16.i :2.cimec. înfiinţat în 1935 din aşezările gospodăreşti clă­ <lite pe loturile de împroprietărire dela 1922. in hotarul satului Copălău. ca suburbie. Cişmca. populaţia aşezărilor gospodă­ retti din care 1' a înfiinţat ulterior satul Cerbu.908 870 947 756 300 1. 13. 11. Ceir.124 864 1. 14.516 1.010 577 977 682 505 804 460 357 344 2.184 10. de cod Numele Jocalltlţll Clldlrl 1941 (Populaţie Loculterl l9U sllltornJcl) 1931 64 Bo 65 Bo 66 Bo 67 Bo 68 Bo 69 Bo 70 Bo 71 Bo 72 Bo 73 Bo 74 Bo 75 Bo 76 Bo 77 Bo 7S Bo 79 Bo 80 Bo 81 Bo Călăraşi Călineşti Călugăreni Cătămăreşti 10) Ceir 11) Cerbu 12 ) Cerchejeni lS) Cerneşti Cerviceşti 457 193 229 242 95 Chiscovata Chiţoveni Cinghine 14) Ciornohal Cişmăneşti Cişmea lr. Cerchejeni.199 618 1. sat infiintat tn 1932 din mai multe aşezări gospodăreşti situate În hotarul satului Movila-Ruptă.Vechi Copălău 16) 46 252 133 249 193 117 40 200 128 119 120 78 516 2.116 1.303 2.indăre~tii.) Cobiceni Com. înfiinţat după 1912. cătunul Cerchejenii-Noui. în 19SO inel. 15.Vale. Cerbu.ro .102 JUDEŢUL BOTOŞANI Nr. 12. Copălau. care eate prelungirea satului Cătăml­ reşti-Deal. compus din: 1. inel.099 935 599 183 900 591 569 529 . www. Cătămăreşti. Cătamăre1ti. Cătămăreşti-Deal . care este prelungirea satului Cerchejeni.

sat înfiinţat după 1912. 21. 23. Costiugeni. sat înfiinţat după 1912.198 1. în 1912 inel.cimec.148 1.384 3.645 l. .şti.930 387 768 151 704 275 2.217 :Jt)3 17.c. de cod Numele loc:alltlţll Clldlrl IMI (Populaţi~ 11141 82 Bo 83 Bo 84 Bo 85 Bo 86 Bo 87 Bo 88 Bo 89 Bo 90 Bo 91 Bo 92 Bo 93 Bo 94 Ro 95 Bo 96 Bo 97 Bo 98 Ro 99 Bo 100 Bo 101 Bo 102 Bo 103 Bo Cord un C'Jrni 17) Corocăeşti Costeşti Costineşti S27 804 S59 Costiugeni 18) Coşula Co~uleni Cotârgaci Cotu-Dnhei 19) Cotu-Ruşi Crăciuneni Cristeşti Cucorani Cucuteni-Răzeşi Cucuteni-Tufescu 20) Curteşli 21) Dacia 22) Dămideni Dângeni Dobârceni Doina 2~) 358 130 141 419 88 164 29 145 54 482 262 104 105 1!16 29 152 206 232 113 1. 22.11 1. Cotu-Dobei.713 8. cătunul Capu-Pădurii. înf. Ccrni.788 507 672 1.220 U.JUDETUL BOTOŞANI 103 Locuitori statornlc!i) 1930 Nr. ca suburbie. ca unitate distinctă. în 1932 din aşezările gospodăreşti de pe laturile de împroprietărire.898 949 380 376 63 532 764 1. în 1930 înglobat la oraşul Botoşani. 20. satul Balta-Arsă. inel. care în 1912 a fost r<:. www. inel. situate in hotarul satului Bă­ ne.702 1. Dacia. Curteşti.ro . Doina.uieni-Tu/escu. 18.002 355 504 497 623 140 685 895 1. 19. Cu.490 456 493 1. separat. cătunul Coada-Cucuteni.582 296 642 544 !!62 1.

061 226 413 763 898 808 481 169 1.şani . 28. 29.ro . .comuna Rânghilcşti pl. Dumeşti.838 131 1. Filipeşti. Botoşani.cimec. cătunul Novaci. în 1930 inel.'12 din aşezările gospodăreşti . situate in hotarul satului Rânghileşti . de cod Numele localltltll CUldlrl 191&1 (Populaţie statornic!) 191&1 1950 Locuitori 104 105 106 107 108 109 IlO 111 112 113 114 115 116 117 IlS 119 120 121 Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Ro Bo Bo Bo Bo Dolina Dorobanţi Dracsini Dracşani 24) Dragalina 25) Drislea Dumbrăveni Durneşti 26) Durneşti (Călăraşi) 27) Durnrşti (Ungureni) 28) Epureni Fânt<înele Feredeeni Feteşti Filipeşti 2 9 ) Flămânzi Floreşti 226 396 426 396 52 307 1. înf.762 1. com. in 1930 : Durneşti. 25. 26. Jijia. Mă­ năstireni pl. în 19. din aşezările gospodăreşti de pe loturil: de împroprietărire situate in hotarul satului Bur30. desf. vatra satului părăsit se află in hotarul satului Drac.627 1. Durneşti (Ungureni). inel. Durneşti (Călăraşi). Truşeşti. in 1932. www. în 19!10 rec.le pe loturile de împroprietărire dela 1922. sat inf. Jijia. 27. ca sat după 1912 . inf.080 217 53 76 165 183 182 120 39 371 14 57 969 1. la Rânghileşti. in 1930: Durneşti (Rânghileşti).176 821 165 352 531 793 681 422 1.618 80 24. Fotin-Enescu. Dracşrmi. Dragalina.937 1.907 232 1.553 Fotin-Enescu 30) 4. după 1912. populaţia aşezărilor gospodăreşti din care s'a înfiinţat ulterior (1932) satul Măneşti. în 1930 : Durneşti (Truşeşti).526 1. leşti. pl.943 1.729 58 214 911 1.322 4. com.104 JUDEŢUL BOTOŞANI Nr.

www.JUDETUL BOTOŞANI 105 Locuitori statornica) 19H 1930 Nr.582 315 l. Manoleşti.ro .601 386 858 1.eorda Libertatea Lingurari Lunea Manoleşti :14) 305 147 179 73 363 69 254 124 293 108 83 381 124 144 305 49 86 150 276 95 1. separat ca unitate distinctă. prin contopirea satelor : l. cătunul Botoşanca.707 439 597 1.l41 551 1.490 678 889 311 1. rec. care in 1912 a fost rec.479 300 1. format în 1932. inel.027 954 119 l.107 142 419 1. că tunul Măldăreşti.92<1 538 710 1. 34. inel.'i09 354 1.006 452 1. separat in 1912.078 376 583 147 114 83 475 225 336 31. cătunul Coşteni.> 146 Bo 147 Bo 148 Bo Bo Bo Gorbăncşti Bo Grigoreşti Bo Guranda Bo Hancea Bo Hlipiceni Bo Hrişcani Bo Hulub 31) Bo Hutani Bo Iacobeni 32) Bo Icuşeni Bv Ilişeni Bo lonăşcni Bo 1potcşti Bo 1ureşti Bo Joldeşti 33) Bo Jumătăţeni L:ităi Lehncşti Frumuşica-Târg Găureana Gârbe~ti Ghilăneşti 26S 34 93 218 1. Ilulub. lacobeni. Jolrlqti.338 577 728 267 1. inel. lacobenii-Noui şi 2. 32. Hulub-Vechiu.160 160 355 202 455 711 1.231 425 681 589 662 1. 33.097 450 330 1.'J Bo 124 Bo 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ISi 138 139 140 141 142 Ba 14:3 Bo 144 Bo 145 B. in 1930 : 1. de cod Numele localltlfll Clldlrl 1Mt (Populaţie 122 Bo 12.300 . lacobenii-Vechi. Hulub-Nou şi 2.cimec.

inglobat la satul Tudora. ingl. în 19. care ln 1912 a fost rcc. Odaia-Veche. cătunul Odaia-Rânghileşti. înf. 36. în hotarul satului Mănăstireni. la Dracşani. 38. in 19. în 19SO inel.766 641 811 Mândreşti (Vlădeni) Mc:reni Mihălăşeni Movila-Ruptă 8D) Năstase Nicşeni 40) Odaia-Rânghile1ti U) Odaia-Veche 42) O neaga Orăşeni-Deal 4S) Orăşeni. separat. fiind o prelungire a acestuia. 41.cimec. situate în hotarul satului Drac::şani.Vale 35. inel cătunul Raiu.551 38 69 2.Vorona 36) Mănăstireni 87) Măneşti 38) Măşcăteni Mândreşti (Ungureni) 164 161 27 136 122 258 40 301 142 82 316 14 l. după 1912. Odaia-Rânghileşti.S 475 160 215 806 707 136 621 596 l.337 97 79 1. populaţia aşezărilor gospodăreşti din care s'a tnfiinţat ulterior satul Cinghine. Măneşti. 42. populaţia satului Măneşti înfiinţat în 1932.090 696 314 1.327 729 387 1. 39.053 792 989 660 26 673 541 505 1.l82 190 1.ro .021 224 1.!10 inel. in 19. La Vorona-Nouă. 40. Măldăreşti. Mănăstirea-Vorona. Nicşeni. Mănăstireni.106 JUDEŢUL BOTOŞANI Nr. de cod 149 150 151 152 153 1-H 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Numele locaUtiJU Clldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 19U Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Măldăreşti Sli) Mănăstirea-Doamnei Mănăstirea. în 19. www.!10 inel. în 19. 43. MotJila-Ruptă. sat nou inf. 37. înglobat ulterior la satul Principele-Mihai. satul Vultureni.!12 din aşezările gospodăreşti de pe loturile de împroprietărire dela 1922.!10 rec.!10 inel. Orăşeni-Deal.

ca unitate di1tinctl. dupl 1912. in 1912 făcea parte din jud.ul Botoşani.I51 1. inel. care in 1912 a fost rec.ll3 44. in 1930 la satul Odaia-Rânghileşti. www. · 47. de cod Numele localltliţU Clldlrl 1!141 (Populaţie l9Ql 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 1R4 185 1S6 187 188 Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Ostopceni-Balş 44) O~topceni-Răzeşi Păsăteni 45) Păun Pârli ta Petreşti Pleşani Plopeni Poenari 46) Pogorăşti Poiana Poiana (Deleni) 47) Poiana (Flămânzi) Popeni 48) Prăjeni Prelipca 40) Principele-Mihai Prisăcani riO) Protopopeni Răchiţi 51) Rădeni Răuşeni 167 59 .!1 98 190 2. dupl 1912. 45. inel. inel.11)2 1.386 712 1.!174 323 915 1. Păs?iteni.!1 440 80 48 286 161 .656 373 724 88:5 627 465 489 198 139 3i3 317 242 904 1.!19 97 86 72 20.ro . inel. rec. 49. Pocnari. Prelipca.835 403 233 1.253 358 637 785 881 I.134 614 1.!10: Poiana (Frumuşica). Răchiţi. in 19. 51.250 389 383 774 872 l. cătunul Sărata. cătunul Odaia-Rânghileşti. Popeni. 48.!12 230 261 751 262 167 487 .648 207 146 1. ca suburbie. inglobat la ora. cătunul Tiaăuţi-Rateş. Principele-Mihai.cimec. in 1930 : Răchiţii-Popăuţi. Dorohoi. Ostopceni-Balş. sat nou inf. Poiana (Deleni).JYDEŢUL BOTOŞANI 107 Locuitori slatornlcli) 1930 Nr. sat nou inf. separat. 46.!124 88 140 205 14. 50. cătunul Tamaslâcu-Botoşani .

inel. o continuare a aşezărilor Ripiceni-Fabrica.150 431 13[. separat. Româneşti. Slobozia (Silişoani).148 1.592 658 477 37 512 344 62 2.105 547 1. satul Rfinghileşti-Fabrica.cimec.679 1. 57. cătunul Botoşani. care in 1912 a fost rec.ro .302 1. www. în 1930 : Ostopceni-Româneşti.749 1. cătunul Ripicenii-Noui. Siliştea.3 8 148 196 371 261 230 96 30 296 323 451 281 146 353 162 105 23 119 71 Il Siminicca Slobozia (Deleni) Slobozia (Fântânele) Slobozia (Silişcani) 117) 6ti7 156 116 131 728 13 731 902 1. 56. inel.6) 14. in 1912 înglobat la Rânghileşti. Ripiceni Fabrica.692 715 532 513 52.177 1. sat nou inf. de co:l Numele localltilfll Clildlrl 1941 Locuitori (Populafle statornlcll• 19qt 1930 189 190 i 91 192 193 194 Bo Bo R:înghileşti 52) Rânghileşti-Fabrica 118) Râşra Bo Bo Bo Bo Bo B0 Bo Bo Bu Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo llo Bo Bo 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ::012 213 Ripiceni Ripiceni-Fabrica Roma-de-Jos Roma-de-Sus Româneşti !iri) Româneşti. Rânghileşti-Fabrica. separat ca unitate distinctă.825 1. în 1930 inel satul Fotin-Enescu. 5!J.313 1. în 1912 inel.829 749 586 519 758 38 584 924 1. inel.060 973 453 137 1. cătunul Slobozia-Moscovici.300 707 1.Vale ~4) Roscani RoŞiori Salcea Sania-Maria Sapovcni Sarafineşti Sălăgeni Sărata Schit-Cozancea Schit-Orăşeni Silişcani Siliştea ::.550 1. 54. 1.370 1.108 JUDEŢUL BOTOŞANI Nr. 53. după 1912.286 565 408 18 422 273 36 2. Rdnghileşti. ~:are în 1912 a fost rec.

cătunul Siliştea.777 Tudora 60) Tulbureni 61) 376 204 1. vatra satului părăsit se află in hotarul satului Storeşti.549 4. inel. Storeşti.779 967 2. satul Măldăreşti. de cod 214 Bo 215 Bo 2I6 Bo 2I7 Bo 21 S B J Numele locallllllll -----Socrujeni Soroceni Starosilţa-Radu 117 91 497 432 272 258 Starosilţa-Stavri Sttmqti Stăuceni 58) Stâ111:eşti Ston::şti 59) 62 50 83 394 1.JUDETUL BOTOŞANI 109 Locuitori Cilldirl (Populatie statornic!!) 1941 19q1 1930 Nr. cătunul Sticlăria. inel. inel.182 2. care e in prelungirea satului fudora. ind.656 I.ro . cătunul Teascu. Tudura. in 1930 inglobat la oraşul Botoşani.005 558 346 929 251 1.Vârnav Truşeşti I6I l48 ISI 46 I20 223 4I2 II3 47 805 638 905 237 600 2. 59.I86 412 30I 637 472 87I 187 504 759 1. Stăuceni.177 470 348 284 216 293 1.361 439 42R Sătrăreni ~endreni Şoldăneşti Şupitca Talpa Teişoara Tocileni Todireni Tomeşti-Ciolac Te~meşti .'30 Bo 23I Bo 232 Bo 233 Bo 234 Bo 235 Bo 231) Bo 237 Bo 238 Bo-. 61. Strahotin Stroeşti Suliţa Suliţoaia 368 263 202 97 296 5I4 IOI 88 1.389 370 1.cimec. ca suburbie. Tulbureni.!) Bo 226 Bo 227 Bo 228 Bo 229 lio 2.420 3.166 770 932 436 1.374 219 Bo 2:!0 B<J 22I Bo 2:?2 Bo 223 Bo 25:4 Bo 22. desf.938 I92 1165 58. www. 60. ca sat după I9I2.

Vultureni. inel.349 2.jianu Unsa Unţeni Uriceni Urla ţi Valea-Grajdului Văratec Vanători V creşti Victoria 62 ) Viforani Vlădeni 63) Vlădeni-Deal 64) Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Vorona-Dobrovolschi Vorona-Mare Vorona-Nouă 65) Vorona-Teodoru Vultureni 66) Zăiceşti Zlătunoaia-Mare 48 107 79 93 281 410 84 28 236 158 203 194 43 389 .cimec.30 1941 Ungureni-Ciulei U ngureni-Isăcescu Ungureni. în 1940 din aşezările gospodăreşti de pe loturile de împroprietărire din 1922.IlO Nr. Vorona-Nouă. rec.041 371 115 981 721 914 926 222 1. cătunul Vlădeni. 66. ca sat după 1912.Vale. de cod 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo JUDEŢUL BOTOŞANI Numele localllilfll Clildlrl 1!141 (Populaţie Locultoll statorafcll} 19. inel.167 352 68 175 404 314 369 1. cătunul Schitul-Balş.Vorona. Vlădeni-Deal. din colonişti aduşi din satul Nicşeni. separat în 1930. inel. Victoria.?56 79 196 239 75 li 205 497 . satul Mănăstirea. înf. desf.798 186 Zlătunoaia. 63. www. 65.ro . 64.692 1.684 346 912 1.9!0 218 62. Vlădeni.069 1. situate in hotarul satului Mănăstireni.686 337 82 871 639 820 509 199 1.Mică 159 439 47 662 1.383 254 842 939 294 566 1. sat inf. după 1912.495 1.'345 420 1. vatra satului părăsit se află în hotarul satului Vlă­ denl.

Baciu. cari fac parte integrantă din oraş. în 1910 cătun la Hăghig.123 1.887 84. 5. la Vama Buzăului.907 129 481 378 153 177 634 444 202 84.). 3. de cod Numele localltltll Clildlrl l!lqt (Populaţie Locuitori stntornlcll) 1930 1941 TOT AL GENERAL 38. www.). în 1910: Bacifalău. în 1930 rec.912 Total oraşe Bv . 9. 7.880 584 2. localităţile: 1. colonii muncitoreşti.31 Bv 32 Hv Braşov Acriş 210. ulterior ca sate. Măgurele.912 29. 1. Noua (local it.478 59. 4. deci. elim. (colonie munc. 3. în 1930 făcea parte din jud.246 2.716 1.cimec. Ariuşd.152 2.ro . Araci. Trei-Scaune. Barcani.).426 507 639 2. 4. in 1910 cătun la Teliu.232 117. în 1930 făcea parte din jud.557 176.528 509 584 2. ca suburbii. localităţi climaterice etc. Trei-Scaune. Baş­ telec dela DoMrlău şi 2. 8.061 1. Băcel.371 665 1. în 1930 făcea parte din jud. elim. după 1910 din cătunele: 1. . Timişul-de~Jos şi 10. 6 Poiana (local it. 2.1119 8. Dârstc. ind. Sără­ maş. cătun la Hăghig. 8.JUDEŢUL BRAŞOV Nr. Astra (colonie munc. Acriş.557 126. Arini. în 1910. jud. 5. Trei-Scaune.).282 (capitala) l) Total rural 2) Apaţa 38 TS 40 41 33 34 43 TS TS Ariuşd 5 ) Bv Baciu 6) Bv Barcani 7) TS BăcelB) Araci 3) Arini 4) 8. Lădăuţi şi 2. în 1930 inel cătunele: 1. Trei-Scaune. Trei-Scaune. Chichiş-Baştelec dela Chichiş. inf. Predeal. Stupini.951 745 S9. Timişul-de-Sus. in 1930 făcea parte din jud. R. A. MuniCÎfJiul Braşov. sat nou. 7. 6. în 1910 cătun la Zagon. 2.

Il.057 2. Crasna.505 9. inel. în !930 rec.538 1.873 1. TreiScaune. cătunul Lunca-Calnicului.Ţig. cătunele: 1. în 1930 rec.354 2. în !930 rec. in 1930: Bran. 10. la SitaBuzăului. 13.518 5. Colonia-Concordia.532 1.835 1.304 1. ca unitate distinctă. 2. 15. Bran-Poarta. cătunul Baştelec. Dobolii-de-/o5.112 JUDETUL BRAŞOV Nr. în 19:~1) J inel.261 758 2.cimec.007 2. inel. inel.ro . 18.601 2. în 1930 rec. de cod Numele lcealllilţll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori stalornlcll) 1930 19111 35 Bv Bobocca 9) 36 37 38 39 40 41 42 221 43 44 45 46 47 72 48 Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv TS Bv Bod Bran-Poarta 10) Brădet 11) Budila Ccrnatu Ciumernic 12) Cnd1ea 11) Colonia-Concordia Crasna 15) Cristian Crishav Dobârlău 531 492 172 557 704 198 1.187 918 2. separat. 12. Dobârliiu. cătunul Cremenea. Predeal şi 3. 17. în 1910 inel. inel. Ciurnernic. în 1910 inel. la SitaBuzăului. 16.857 1. inel.257 79 88 696 14) 16) 515 349 261 571 Dobolii-de-Jos Feldioara 1 S) 17) 1. Ia Sita-Buzăului.214 392 426 3. cătunul Chichirău. cătunul Valea-Dobârlăului. la lntorsura-Buzăului.098 6.anilor. Bobocea. în 1930 rcc. ulterior ca sat. 14. trecut după 1910 la Hărman şi deci. Colonia. Cod lea. Poarta.020 2. inel. www. cătunul Podul-Oltului. Brădet. Prcdclu~. la Vulcan.533 1. ca sat după 1930. în 1930 făcea parte din jud. Colonia-Bohn. care în 1930 a fost rec. Feldioara.913 878 2. deci.883 2. fără cătunul Predeal.

Fundata. sat nou. la IntorsuraBuzăului.143 1. zăului şi Vama-Buzăului.968 1. deci. lntorsura-Ru::ăului. în 1930 făcea parte din jud.ro . !. inel. Lunca-Ca/niwlui. în 191 O inel. Plo1 o. ulterior ca sate şi anume: 1. de cod Numele localllllfll CHidlrl 19"11 Locuitori (Populatie statornic ll)l 1!141 1930 49 Bv Floroaia 19) 50 Bv Fundata ~O) 51 Bv Ghirnbav 80 TS Hăghig ~1) 53 Bv Hălchiu 54 Hv Hărman 22) 82 TS Hetea 33) :>~ Bv Holbav 84 TS Iarăş '14) 56 Bv Intorsura-Buzăului 21>) 57 Bv Lădăuţi 26) 91 TS Lunra-Calnicului 27) 58 llv Lunca-Mărcuşului 28) 285 245 408 430 528 568 60 472 130 409 129 214 1.517 2. Floroaia.JUDEŢUL BRAŞOV 113 Nr. Stupini-Sui. în 1931) cătun la Vâlcele.435 403 3. in 1930 cătun la Mărcuş. 22. Podul-Oitului şi 2. care în 1930 era cătun. în 1930 făcea parte din jud.ădăuţi. 24.775 2. .723 1.445 2. în 1930 făcea par.399 1. că tunul Iarăş. cătunele: 1.639 459 2. deci.cimec.te din jud. în 191 O cătun la Hăghig.519 259 1. Lunca-Mărcuşului. 21. 23. FloroaiaMare şi :! . 28. Hărman. rec. jud. 20. cătunele: 1. Hăghig. la Mărcuş. Sita-Bula Barcani. ulterior ca sate. Brădet.012 514 1.444 619 19.Jobrej. /arăş. Trei-Scaune. inel. Brădet şi 2. cătunul Fundătica. 25. în 1930 cătun www. satul Lunca-Pre jmerului. Trei-Scaune. ulterior ca sat. 26. 27. 2. format din cătunele: 1.902 2. Floroaia-Mică. Floroaia-Mare şi 3. în 1930 inel. În 1910 inel. în 1930 ambele rcc. Trei-Scaune. H etea. în 1930 inel. Trei-Scaune.i<~-Mică. în 1910 cătun la Dobolii-de-Jos. deci.893 1.109 958 1.. Floroaia.

Satulung. Prejmer.642 273 111 1. www.626 622 840 2.803 5.834 4.115 344 2. la Barcani. în 1930 făcea parte din jud.057 573 1. 37. Lunca-Mărcuşului.237 1. in 1910 că­ tun la Dobolii-de·Jos. 34. cătunul Cheia. care în 1930 era cătun la Mărcuş. cătunul Cărpiniş şi satul StupiniiPrejmerului.604 1.085 1. 32. rec. Moeciul-de-/os. Lunca-Prejmerului. 35. Trei-Scaune). în 1930 inel. in 1910 cătun la Boroşneul-Mic. jud. cătunele: 1. cătunul Toancheş deci.364 269 1. Trei-Scaune. Sărămaş. în 1930 rec.815 5.610 899 2. cătunele: 1.347 967 5. ulterior ca sat. Stupinii-Prejme. în 1910 inel. Şanţu.092 29.rului.451 794 1. inel.715 722 978 2. tie cod 92 TS 59 Bv 60 Bv 61 Bv 62 Bv 63 Bv 107 TS 64 Bv 65 Bv 66 Bv 67 Bv 68 Bv 69 Bv 70 Bv 71 Bv 72 Bv 73 Bv ·cătun Numele localltlfll Clldlrl 1941 Locuitori <Populalle slatornlcl) 19U 1930 Lunca-Prejmerului Măeruş Măgura 30) Mărcuş 31) 29) 360 173 232 32) Moeciul-de-Jos Moeciul-de-Sus Ormcniş 33) 567 Peştera 34) Poiana-Mărului Prejmer 35) Purcăreni Râşnov Podul-Oltului Rotbav Satulung :IOJ Satu-Nou Sărămaş 37) 165 422 234 66 946 1. 33. la Lunca-Calnicului. Podul-Oltului.148 678 1. trecut ulterior la Lunca-Calnicului şi 2. Măgura.cimec.114 JUDEŢUL BRAŞOV Nr.895 1. inel. Mărcuf. inel.732 957 6. în 1930 la Lunca-Calnicului (jud. inel. Gărcin şi 2. Lunca-Prejmerului. Ormenif. 30. 36.ro . la Hărman. 31. în 1930 rec.040 '489 1. Trei-Scaune.558 5.491 1.Vechiu.

040 2. rec.021 3. ulterior ca sate.954 1. in 1910 cătun la Prejmer.026 3. T oancheş. Stupinii-Prejmcrului. în 191 O inel.891 155 1. în 1930 cătun la Măgura. Şimon.316 1.490 1. Ciumernic. Tohanul-Vechiu. 41.141 2. Teliu. inel. in 19. 3. la fntorsura-Buzăului. 43. Zăbrătău. Bobocea. 1. Crasna şi 4.545 99 1.032 1. cătunele: 1.067 1.725 1. declarat ulterior ca sat. inel.JUDETUL BRAŞOV 115Locuitori (Populafle atalornlc4) 1941 1930 Nr.608 3. Sita-Buzăului.764 950 1.'l8 .'30: Simon. 44.995 2.101 Tohanul-Nou Tohanul-Vechiu 44) Turcheş Ţânţari Vama-Buzăului 45) Vlădeni ----- 38. de cod ·74 75 76 77 78 79 IlO 81 82 83 84 85 86 87 88 S9 Numele locallt4111 CJ4dlrl 1!141 Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Sânpetru Sita-Buzăului 38) 39) Sohodol Stupinii-Prejmerului Stupini-Subobrej 40) Şimon 41) Şirnea Tărlungeni Teliu 4~) Toancheş 43) 576 169 357 25 327 251 794 801 36 260 579 824 633 362 3. Vama-Buzăului. ulterior ca sat. deci. in 1930 cătun la Hărman.154 2.794 1.ro . cătunul Acriş. în 1930 inel. 2. 40.538. 42.206 2. 39.432 1. inel. deci.602 3.005 2. cătunul Buzăelu (Buzăul-Mic). in 1910 rec.416 1.771 3. www. 2. cătunele: l. Stupini-Subobrej.cimec. Poiana-Florilor şi 2. la Intorsura-Buzăului. la Prcjmer. Colonia Rogifer. că tunul Acriş. 45. in 191() rec. în 1930 inel. ValeaTeliului.

Zăbrătău.cimec.389 317 5. inel.116 JUDETUL BRAŞOV Nr.582 5. în 1930 rec.ro . Colonia-Concordia. ulterior ca sat.1!90 1. cătunul Rudăriţa (colonie forestieră). deci.153 1. 47. in 1930 inel. la Sita-Buzăului.317 2. www. de cod Numele localllllfll Cladiri 19H Locuitori (Populatie statornlcll) 193Q 19111 90 91 92 93 Bv Vulcan 40) Bv Zăbrătău 47) Bv Zărncşti 48) Bv Zizin 580 63 1. 4S.036 376 2. Zărneşti. Vulcan.253 46.

981 86.jos 38 Brl Berteştii-de-Sus 564 1. in 1930. comunele suburbane: l. cătunul 6. cu denumirea : Nedelcu- Chercea. Cojocaru şi Ţacău.340 11.296 99. Ţacău.305 563 736 1. sattle: Bou şi înglobat la Viziru. 3.765 182. inel. Chcrcea şi 3. Chercea şi RaduNegru s'au recensa! împreună.ro . Nedelcu P.09!) 440 11. în 1930 inel.581 Ilrl Brăila (capitala) 1) 15.129 790 659 1.od Numell! localltllţli Cllldlrl !941 (Populaţie Locuitori statornicll) 1930 19q1 TOTAL GENERAL 46. Batogu.. în 1912 înglobat la Stăncuţ.869 suburbane: 1. în 1912 5.621 4.cimec. 4.045 256. Brăili­ ţa. în 1!l30 rec. 2. satele : Bou. Bândoiu. inel.850 12 Brl Nedelcu P.831 86. c. Baldovineşli. Brăila. 2.548 363 266 673 1.296 99.JUDEŢUL BRĂILA de -------- Nr. la Cazasu. Chcrcea 13 Tiri R. la Râmnicelu. în 1930 rec. mumCip!U.749 63 47 161 272 103 157 210 79 7. satul Cojocaru. localităţile Nedelcu P. la Măraşu. aceste trei localităiţi s'au format după 1912 din satele : Islazu şi Vatra Veche.a. Baldovineşti 4) 34 Brl Batogu ti) 35 Brl Bândoiu 6 ) 36 Brl Berleşti 37 Brl Berteştii-de. în 1912 www. rec. Avântul.429 915 30.531 Il Brl Localităţi Brăiliţa 2t. Radu-Negru.9.007 432 1. separat.079 Total oraşe 15.du-Ncg:ru Total rural 31 Brl Ag·aua 2) -~2 Brl Avântul3) -~3 Br.235 156. iar Brăiliţa a fost rec. !n 1912 inel. Batogu-Nou (Satu-Nou). Agaua.981 6.539 2.

în 1912 rec. la General-Poetaş. Cioara-Radu-Vodă. Brateşu-Vechiu.135 2. la Marele. in 1930 rec. în 1912 : Slobozia-Cireşu. Cioara-Doiceşti. cec. în 1930 inel. în 1912 inel. cătunul Vânători . inel. de cod 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Numele locallllfll CJI!dirl 19U (Populaţie Locullorl statornlcll) 1930 1941 Brl BJ. des19.300 2. Urieasca. în 1912: Brateşu. cătunul Corcanu. 15. (Chichineţu).762 254 70:) 2. Bogdan-Vodă. 13. Cireşu. la Bandoiu. 9.Voevod-Mihai. 12. fiinţat după 1912. la Chioibăşeşti. Blasova. Il. Căldăruşa. 10.577 231 622 2. in 1930 înglobat la General Poetaş.724 46 338 1.737 944 2.180 1. J 7. în 1912 rec. 16.427 405 1. la Bândoiu. Cojocaru.ro .118 JUDEŢUL BRĂILA Nr.819 1. şi 14. satele: Blasova. cătunul llrateşu-Nou. în 1930 rec. în 1912 inel. în inel. Cazasu. satul Baldovineşti. inel.342 1. 8. în 1930 rcc. Chiscani. Bou.700 413 51 1.asova 7) Brl Bogdan-Vodă 8) Brl Bordei-Verde Brl Bou 9) Brl Brateşu.cimec. Titcov Vărsătura. www.Vechiu 10) Brl Cazasu 11) Brl Căldăruşa 12) Brl Chioibăşeşti 13) Brl Chiscani 14) llrl Cioara-D•Jiceşti 15) Brl Cioara-Radu-Vodă Brl Ciocile Brl Circşu 17) Brl Ciucea 53 Brl Cojocaru 18) 22 335 7 70 334 42 135 428 541 189 532 333 77 8 64 1.393 350 JU) 7. în 1912 înglobat la Viziru.092 2. la Chiscani. satul Şerban-Răducanu.30 18.

ro . care in 1912 a fost rec. separat.508 2. în 1912: Schcaua-Nouă. 21. in 1912: Ulmu.JUDETUL BRĂILA 119 Locuitori (Populalle atatornlcll) 19111 1950 Nr. inel. cătunul Satu-Nou. cătunul Lutu-Alb. 24.830 346 2. Comăneasca. in 1912: Pârlita. Ia Măraşu.052 472 354 1.337 631 385 1.493 537 563 1. în 1930 rec. Constantin-Gabrielescu. 25. Colonel-Anastase-Grigorescu.cimec.349 948 362 1. General-Poetaş.337 719 642 2.-Gabrielescu Cotu-Lung Cotu-Mihalea Cuza-Vodă 22) Deduleşti Deşiraţt Dudescu Esna Făurei Filipeşti 227 ll6 79 304 201 84 287 95 120 321 145 1G5 42 28 471 451 93 531 843 Filiu Florica Frecăţei 23) Găvani 24) Gemenele Gener>al-Poetaş 25) General-Praporgescu Colăşei Gropeni 894 1.l28 45.005 401 514 1. satul Bogdan.385 425 466 1.'J 1. 1981-1941: Regele Carol al Il-lea.175 1. de cod Numele localltlllll Cllldlrl 19111 54 Brl 55 Brl 56 Brl 51 Brl 58 Brl 59 Brl 6() Brl 61 Brl 62 Brl 63 Brl 64 Brl 155 Brl 66 Brl ·67 Brl 68 Brl 69 Brl 10 Brl 71 Brl 72 Brl 73 Brl 74 Brl 75 Brl 76 Brl Colonei-AnastaseGrigorescu 19) Colţea Comăneasca 20) Constantineşti 172 207. inel. Frecăţei.462 649 809 221 153 2.968 4. ca sat. în 1912: Fleaşca. inel. Găvani.682 19.357 757 950 300 388 1.Vodă. www. 23. 71 9i 21) Const. 22. 20.677 l.402 3. Cuza-Vodă.202 310 2.

în 1930 rcc.ro .673 801 4. la Lacu-Sărat-Băilc. Insurăţci Ioneşti Brătianu ~8) Iuliu-Maniu Jugureanu Lacu-Rezi Latinu Li~coteanca ~U) Lacu-Sărat ~O) Lacu-Săr·at-Băile 31) :12) 116' 132 154 659 5 256 1. Numele localltiljll Clldirl 19U (Populaţie statornlc4) Locuitori 1941 193J 77 78 79 80 81 82 ss 84 85 86 87 88 89 90 91 92 llrl Brl Brl Brl Brl Brl Brl . în 1930 rcc. 29.597 715 .141 939 913 499 556 714 2. Marele-Voevod-Mihai. /. in 1912: Gara-Făurei.562 372 290 1. în 1912 : Vameşu. 1apa. în 1930: Regele Mihai 1. Brătianu. în 1930: Lişcoteanca-Cărămidari. in 19'30 ineL satul Lacu-Sărat. de cod JUDEŢUL BRĂILA. satul Nicoleşti. inel. satele: Satnoeni şi Păneşti. care în 1912 a fost rec.668 336 232 1.986 30 1. în 1912: Chichineţu inel.Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Gura-Călmăţui Gura-Garluţei 26) Gurgueţi !anca Iapa 27) 1. Gura-Gârluţei. separat sub denumirea: Nicolescu. la Măraşu. 31. care a fost desfiinţat după 1912. C. www. 30. Lacu-Siirat.129 5. Lişwteauca. satul Chioibăşeşti.cimec.309 446 643 994 952 811 l\larde-VocvodMihai 33) 26. în 1930 cuprindea şi o parte din· populaţia satului Nisipurile. 1. acesta din urmă înfiinţat pe locul satului Giurgeni. luliu-Maniu. 32. 33. C. Lacu-Siirat-Băilc. 28.120 Nr. 27. desfiinţată după 1912 din cauza inundaţiilor.1)97 ll5 1. în 1930 inel. /.101 66 50 315 124 124 45 226 179 167 648 738 695 2.

la Nazâru. Mucheni.ro .. în 1930 rec. Iapa. în 1930 inel. înf. satul Muchcni.Nicolescu".JUDEŢUL BRAILA 121 Locuitori (Populatie sta tornlcii) 1930 1941 469 282 1. 42. în 1930 inel. Salcia.cimec. . Strâmba. în 1912 inel. satul Ţepeş.677 380 3. înfiinţat după 1912. ind.-de cod 9:1 Brl Numele localltltll Clldirl 19" 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 IO!i 106 Maraşu :14) Brl Mărtăceşti Brl Mihai-Bravu Brl Mihail-Kogălniceanu Brl Mircea-Vodă 36) Brl Mohreanu Brl Moroteşti· Brl Movila-Miresii 37) Brl Muchca Brl Muchcni 3B) Brl Nazâru 311) Brl Nedeicu 40) Bri Nic:oleşti 41) Brl Nicoleşti. Măraşu. în 1912 îngl.822 1. La Gura-Gârluţei. cătunul Nazâru-Nou. :separat sub denumirea: . Mircea Vodă. 39. www.Vodă. Nedeicu.526 376 3. în 1930 rec. Nicoleşti-fianu. inundaţiillur. satele: Agaua. Nicoleşti.613 210 1. la Suţcşti. Zatna şi Stoeneşti. 40. vatra satului fiind cuprinsă în Măraşu. 36. Frecăţei. în 1930 rec. 38.Jianu 42) 35) 88 46 382 80 465 367 77 684 86 9 182 25 4 192 848 34.639 1. 35. la Măraşu.531 396 57 908 116 18 894 1.Mihail-Kogălniceanu. în 1912 rec. acesta din urmă a fost desfiinţat după 1912. Nazâru.483 1. desfiinţat după 1912 din cauza 37. la Pietroiu.877 371 2. după 1912. M&vila-Miresii. Nedeicu. în 1930 rec.273 757 781 Nr. 41. cuprinde şi o parte din populaţia satului Nisipurile. format după 1912 prin contopirea satelor: Bagdat şi Ncguleşti.

1. în hotarul satului desfiinţat Nisipurile. inel. Brătianu şi Mircea-Vodă. dându-i-se ulterior numele satului desfiinţat: Nisipurile. se mai numea şi Cinci-Nebuni. Ia Lişcoteanca (Cărămidari­ Lişcoteanca). în 1930 rec. satul Sergent-Ionel-Şte­ fan. 3.731 46 1.178 198 145 1. Romanu. de cod 107 108 109 110 Numele localllilţlf CUidfrf 1!141 Locuitori (Popula!le statornfcil) 1941 1!130 III 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Brl Brl Brl Drl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Ni~ipurile 43) Oan<.ro .147 404 3. în 1930 inel. www.948 2. în 1!:112: Plopu-Nou. în 1912 aparţinea judeţului Ramnicu-~<i­ rat. 50. partea cea mai mare a populaţiei s'a mutat în satele: 1.122 JUDEŢUL BRAILA Nr. în 1912 făcea parte din judeţul Râmnicu-Sărat.293 2.653 222 185 1. 48. Rdmnicelu. cătunul Siliştea. Plopu.cimec.3 4!11 680 1.805 43.568 1.511 1. în 1930 inel.ea Oprişeneşti Păneşti Osmanu 44) Pietroiu 4~) Piscu Plopu 46) Polizeşti Perişoru Pribeagu 47) Râmnicelu 48) Romanu 49) Roşiori Ruşcţu 50) 66 106 152 344 1 225 80 661 307 42 34 242 441 487 765 . iar o mică parte în NisipurileNoui. după 1912. 45. de Remontă. 44. Pietroiu. Fribeagu. 49.104 371 2. sat nou înf. Giurgeni.225 1. în 1930 inel. în 1930: Nisipurilc-Noui. Păneşti. 47. Ruşeţu. înf. Hergheliile Naţionale ale Statului şi Domeniul-Coroanei. după 1912 pe locul satului desf. iar după 1912 a fost desfiinţat din cauza inundaţiilor. 46. satele: Avântul şi Ştefan-cel-Mare.178.278 23.305 649 780 1. inel. satul Mucheni.239 1. Dep. C.594 4. inel.277 2. Nzsipurile.

aatul Mihail-Kogălniceanu. înf.462 491 1. Mareş şi 2. 55. Suţeşti.408 1. Surdila-Găisesnca. Strâmba.605 1.847 587 1. Stravolca.720 226 1. la cuţa.el-Ştefan.414 575 1. Sergent-lon. în 1912 îngl.. în 1930 inel. inel.6.cimec.654 304 793 817 1.'301 375 214 1:!89 . la Măraşu.JUDEŢUL BRĂILA 123 Locuitori 1Populaţie statornic!!) 1941 1~30 Nr. 57. Şerban-Răducanu. în 1930 rec.l13 882 1. 54. www.57 16 li O l.018 4. după 1912. la Cioara-Radu-Vocii. Satnoeni (Lişcoteanca-Satnoeni).533 1. de cod 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Numele localltlllll ClAdiri 19tl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Bri Brl Brl Brl Sale ia ~l) Satnoeni 52) Scărlăteşti Scorlaru-Nou Srorţaru. Stăncuţa. Spiru Haret.119 51. cătunele: l. la Ruşeţu. la Liş­ coteanca (Cărămidari-Lişcoteanca). dvpă 1912. în 1912 inel.346 1.557 1. 58. Sa/eia. 56.V r. 59. la Stăo­ 52. în 1930 rec. la Măraşu.978 987 4.265 1. care in 1930 au fost rec. satele: Agaua şi Salcia. iof. 53. Măraşu. în 1930 rec. în 1930 rec. în 1912: Geormăneasca.ro . în 1930 rec.rh i u Sergent-Ionel-Ştefan 63) Sihle-anu Silistmru Spiru-Haret Stanca Stăncuţa 56) 54) Strâmba ::i6) Strâmbu Surdila-Găiseanca ~7) Surdila-Greci Suţeşti 68) Şerban -Răducanu 59) 2 21 207 168 329 65 124' 305 344 112 335 40 .56 229 669 1.

505 1.402 1. Vărsătura.cimec.31..406 1. în 1930 rec. 61.134 1. refugiati aci din cauza inundaţiilor.ro . 67. Ferma Fundaţiei Universitare. A. la Bândoiu. la rec. Urleasca. Ştefan-cel-Mare.~9 Numele localltilţll Clildlrl l!l41 (PoPulaţie statornica~ 191U 1930 140 141 142 14. 68. la MovilaMiresii. în 1930 rec.037 2. 6. R.350 2. după 1912: în 1930 rec.285 2. în 1930 rec. 63. Vădeni.513 429 2.753 2. unde se rcfugiase din i:'auza inundaţiilor.951 3.124 JUDETUL BRAILA Locuitori Nr de cod 1.3 60. inel. în 1912 inel.190 1.'310 3. la Râmnicelu. satul Ciildăru~.634 2.051 1. inel. cuprinde şi populaţia satului Şerbanu. din 1941 populaţia satului a fost rec. împreună cu satul Şerbanu la Chiscani.485 2. la Chiscani. înf. Ferma S. 7 ăcău.867 2:54 1. in 1930 rec. 62.3 154 155 Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Şerbanu 60) Ştefan-cel-Mare GI) 20 63~ Tătaru Târlele-Filiu Tichileşti Titcov 62) Traian Tudor-Vlad imire5cu Tufeşti Ţăcău 63) Ţepeş-Vodă 254 564 60 307 33~ 6·1) Tibăneşti 65 } Udeasca 60) Valea-Cânepii Vădeni 67) 592 60 62 576 264 406 ~Il Vărsătura GS) Victoria 48 543 10! 3.377 1. · www. '/'ibăueşti.3.775 975 2 . 64. Şerbanu. 66.36 .3 144 145 146 147 148 149 150 151 152 15. 1efJeş-Vodă.299 1. '] itcov.727 2.674 1. în 1930 înglobat la Vărsătura. la Vărsătura.

118 596 4.. la Măraşu. cătunul Gherghieşti în 1912 a fost rec. satul Cojocaru. 71. în 1912 inel. inel.791 69. s'a format în 1912 prin contopirea cătunului Gherghieşti cu satul Slujitorii-Aiboteşti . de cod 156 157 158 159 160 Brl Brl Brl Brl Brl Numele localltilţli ClAdiri 1941 Locuitori (Populalle statornicA).113 137 98 677 743 5. Ferma S.414 804 468 3. 19U 1930 Vizireni Viziru OO) Voineşti Zatna ' 0 ) Zăvoaia 71) 144 1. Viziru. separat.ro .848 624 2. A. în 1930 rec. 70. Zăvoaia. Zatna. R. www.cimec.JUDEŢUL BRAILA 125 Nr.

R.'33 34 35 36 37 38 39 41) 41 42 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 80.170 Buzău (capitala) 7.687 6. in 1912 inel. inel.667 51.775 260 1. Aliceni. 6.762 8.613 311. la Cislău. care fac parte integrantă din oraş ca suburbii. 2. cătunul Dăscăleşti. 9..779 44.ro . 8. Fefelt'i şi 2. in 1912: Băr­ :bulescu.440 270. Amaru.280 363. inel. 3. Albeşti (Trestioara). în 1912 inel. inel. Alunişu.983 Total rural Agudu 68 276 Albeşti 238 1. cătunul Măneşti.JUDEŢUL Nr. in 1930 era cătun :ta Cărătnăul-de. satul Scorţoasa (Scorţeanca). inglobat după 1912 la Aldeni. Aninoasa.268 Mizil 1) 1.cimec.497 71. Oraşul Mizil. în 1930 rec. în 1930 rec. Sărat.244 Albeşti (Trestioara) 2) 13 74 71 255 Albinari Aldeni 3) 478 ll1 Aliceni 4) 171 797 Alunişu li) 24 90 1.902 42. www. jud. Audrei-Bărbulescu (Voevodul Mihai). satul Sudiţi (Aliceni). 7.097 208 451 796 1. la Crivileşti. 5. 4. localităţile: 1.1)77 Amaru 6) 364 Andrei-Bărbulescu 7) 188 39 Aninoasa 8) 170 749 Apostari 9) 56 234 Arcanu 126 585 312. ode cod Numele localltlltll BUZĂU Cllldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcll) 19U 1930 TOTAL GENERAL Total oraşe 1 Bz 2 Bz 31 32 . in 1930 rec. Aldeni.511 7. in 1930 inel.325 127 217 512 1. satul Cireşeanu. Apostari.127 35. la Paltenu.jos. Mără­ cini.

împreună cu Bă­ dârlegiul Mic. Baroianu şi 2. Biidârlegiul-Mic. 21. în 19~0: Bodineşti.247 435 332 623 232 273 631 501 824 164 95 188 717 532 1. 14. 19. Balta-T ocila. Bădineşti. satul Miluiţi. Badila Bădineşti 21) 250 57 Argăsăleşti. 13.cimec. în !930 rec. in 1930 inel. rec. 15. în 1930 : Balta.JUDEŢUL BUZĂU l~T Nr. în 1930: rec. în 1930 rec. Nehoiaşu. de cod Numele IocaliUIIII Clldlri 19U Locuitori (Populalle statornlc6) 1941 1~30 43 44 45 46 47 48 49 50 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz 51 52 53 54 55 56 57 5S Argăsileşti 10) 35 Arsele 11) 29 99 Atârna ţi (Clondiru) Atârna ţi (Gura-Sărăţei) 250 Avrămeşti 12) 3 Baba-Ana 314 13 Babeti 13) 108 Balta-Plopului Balta-Tocila H) 113 149 Baniţa Baroianu-Mlăcile 15) 15 Băceni 16) 41 Dădârlegiul-Mare 17) 29 Bădârlegiul-Mic 18) Bădeni 19) Bâdcni-Miluiţi 20) 129 117 461 1089 7 1. Mlăcile. în 1930 inel.ro . Argăsi/eşti. 17. in 1912: Tocila. în 1930: Băbeţu. Arsele. în 1930 rec. www. rec. Bădârlegiul-Mare. sub denumirea: Bădârlegile. la Corbu. satul Botanu. Băceni. în 1930 inel. Avriimeşti. în 1930. satul Pepiniera-Istriţa. Il. Rădeni-Miluiţi. împreună cu Bădârlegiul-Mare. format din cătunele : 1. în 1930 rec.549 63 558 446 808 49 178 430 961 1. sub denumirea: Bădârlegile. . la Sibiciul-de-Sus. 20. la Pănătău. 16. Bădeni.047 188 55 175 156 Bl 59 Bz 60 Bz 10. 18. Baroianu-Mlăcile. Babeţi. la 12. la Varlam.

la Paltcnu: în 1930 cătun la Pal- Băltăreţi.ro . la Săreni. Iorguleşti şi Valea-Seacă (Bâscenii-de-Sus). satele: Bogzeni şi Plescioara. 28. 26.220 1. în 1930 rec.128 JUDEŢUL BUZAU Nr. in 1930 inel. www.răşti Bărbuceşti 24) Dâlhacu Bâsca 25) Basca-Colţi 26) 75 64 99 79 120 245 296 179 20 91 200 261 35 205 174 68 129 63 146 78 195 216 315 320 348 334 565 1. rec. ·de cod Num!le JocaHtllfll Cladiri 19U Locuitori (Populalie statornlclll 1941 1950 61 62 li3 64 65 66 6i fiS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7o 7!! 80 81 82 83 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Rz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Băeşti Băjani Bălăneşti Băligo~i Băltăreţi 22) Bălteni Bănceasca 23) B. la Bâsceni.171 851 726 1.007 787 22.018 193 502 340 703 321 836 786 Dâsca-Rozilei Bâsceni 27) Bâscenii-de-]os Bâscenii-de-Sus Beceni Beciu Degu ~n) Beilicu Benga Bentu Berea 28) 732 333 1. satul Bănceasca. satele: Boteşti şi Ghileşti. Simileasca. 24. la Isvoranu.638 744 80 550 834 934 125 889 720 182 554 311 289 268 348 333 822 946 688 386 1. Bâscenii-de-Sus. în 1930 rec. în 1930 inel.. 'tenu. l:Jâsca.. în 1930 inel. Satu-Nou (Clondiru). în 1930: Bărbunceşti. Bărbuceşti. Begu.cimec. în 1930 inel. 29. rec. Bâsca-Colţi. 23. 27. 25. satele.

satul Ologeni.853 752 708 471 1.ro 9 .521 164 225 1. 31. în 1930 ree.328 146 1. sat nou înf. 32. Botanu. 36. de cod 84 b5 86 87 f>8 89 9U 91 92 !13 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Bz Bz Bz Hz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Numele localltlfll ClAdiri 1!141 (Populaţie 1941 Berceşti Beşlii 41i Blăjani Boboc Bodromireşti Bognni 30) Bold eşti Bonţu al) Bordoşani-Coiteasea ilordoşani. la Finţeşti.032 267 344 286 119 1. în 1930 inel.634 45 Breaza 30) Breheanea 20 85 30. 34.'~ 132 99 1.005 799 869 581 2. in 1930 ree.1 Nr. în 193XY rec.19. în 1912: Valea-cu-Stuf. 35.902 1. Bonţu.5 222 180 173 511 151 127 2. în 1930 rec. la Fundu-Nehoiului. Bogzeni. Breaza. Boru. satul Salcea. în 1930 inel. Bordoşani.Tufele.Tufele 32) Boru 33) Botanu 34) 28 470 383 50 52 265 70 97 103 60 Botele 31i) Boteşti 36) Bozioru Brădeanca 37) Brădeanu Brăeşti Brăgăreasa 38) Brătileşti 17 13 8 19 7 47. în 1930 inel.JUDEŢUL BUZĂU 129 Locuitori statornlcil) 193. 33.219 1. la Bâsca. Boteşti. în 1930 rec. în 1930 ree. 39. www. Brăgăreasa. în 1!:126.cimec. la Begu. la Clineiu. la Băeeni.290 280 469 400 233 74 46 36 97 25 2. Brădeanca. 37. 38. Botele. satul lnşelata.

:a Buda 40) Cllldlrl 19U (Populaţie 62 140 4 ~0. in 1930 inel. rec. in 1930 inel. în 1930 C.083 809 976 1. 1930 inel.347 1. la Broasca. 1930 43. Broasca. rec. satul Caşoca. Bru~turaşu. 44. Rosetti 48) Casota Caşoca 49) Căldăreşti Căldăruşa 53 147 19 2 46 50 233 17 37 264 ~43 Căldăruşanca Că! tuna 216 54 383 34 133 89 265 448 14 893 222 725 76 8 230 189 966 78 140 1. satul Pietricica (Petriceni). în 1930: Măneşti). 46.ro . Buştea. cătunul Crăciuneşti .053 996 194 1. 49. la Pătârlagele. A. în 1930: Brusturişu. în Caşoca. 41.130 JUDETUL BUZAU Locuitori sta tornlcll) 19U 1930 Nr.977 150 622 417 242 622 822 202 614 91 273 804 163 1. www. Buduile. în inel. Gara Rosetti. Casoca. A. satul Gornetu (Bozioru).3 Brusturaşu 41) (Crăciuneşti) 4~) Budeşti Budişteni Buduile 43) Burueneşti Buştea 45) 44) Calea-Chiojdului t6) Calvini Camburu 47) Capu-Satului Cara gel o! C. la Muscelu-Cărămăneşti. inel.cimec. la Mihălceşfi. 48. Buda (Crăciuneşti).'l 124 125 126 Numele JocalliAill ------Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Brcbu Broas. in 1930 rec. 47.696 215 446 371 40. la Mihălceşti. în 1930 rec. în 1930 inel. Burucneşti. 45. Rosetti. 42. rec. Camburu. satul Trestioara (MânzăleştiCalea-Chiojdului. de cod 106 107 108 109 110 111 112 113 114 liS 116 117 118 119 120 121 122 12.

Mordima şi Săticu. rec.cimec. Căpătâneşti. 56. împreună cu satul Cândeştii-de-Sus. în 19. 53.JUDEŢUL BUZAU 131 Locuitori statornlc:ll) 193U Nr.580 262 434 221 302 577 609 162 1. 58. 5 7.Jos 58) Cândeştii-de-Sus 50) 50. la Curmă­ tura. Călugiiri (Poşta-Câlnău). Cândeştii-de-jos. Cătina. sub denumirea: Cândeşti. cuprinzind şi satul Călugări {Cândeşti). Cătunu. în 1912 înglobat la Haimanalele.: Bz 129 130 131 1. de cod Numele loc:allt4!11 Cl4dlrl 1941 (Populaţie tgu 1?.Jos.ro . Călugăriţele.031 294 340 692 131 236 168 216 609 1. www. cuprinzând şi satul Călugări (Cândeşti). în 1930 ind. sat nou înf. satele: Figireşti şi lntre-Sibicii. în 1930 inel. satele: Moara-Enică.7 Bz 12c.32 133 134 135 136 137 138 139 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Călugări (Cândeşti) 50) Călugări (Poşta-Câlnău) 51) Călugăriţele 52) Căpătâneşti 53) Cărătnăul-de-Jos 54) Cărpiniştea Cătiaşu Cătiaşu-Pleşcari 55) Cătina 56) Cătunu 57) 2 80 34 216 74 77 137 31 66 48 50 144 370 7 355 106 1. 51. Râmnicu-Sărat. la Mărăcineni.~0 inel. rec. în 1930 rec. Călugări ICândeşti). în 1930 rec. 54. 5'>. Căriitnăul-de-fos. în 1930 rec. în 1930: Cătiaşu. satul Apostari. făcea parte din jud. Cândeştii-de-Sus. in 1930. Cătia. împreună cu satul Cândeştii-de. 59. în 1926. 52. la Cândeşti. sub denumirea: Cândeşti. la Corbu. în 1930 rcc.nt-Pleşcari.853 Câlţeşti Cândeştii-de-.

in 1930 rec. Chirani.895 243 465 77 479 34 55 123 91 35 102 64 157 50 343 54 129 16 425 1. deci. 69. Cârlovoaia. satul Ghiocari. 61. Cireşeanu. la Trestia.cimec. în 1930 rec. urbie. Chiliile.340 262 540 7.679 126 308 591 157 361 237 558 175 1. Clinciu. Gara-Cilibia. Cilibia.098 368 408 1. 65. Ciocăneşti. în 1930 inel. 62. ca sat în Cepturaşu. Cislău. ca sub- în 1930 inel.377 1.k:l) l!ltt 1!J30 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 l. la Corbu.108 473 1.ro . 66. in 1930 inel.'i ----60. 64. G8. de cod Numele locallliiJII Cl4dlrl I!IU (Populaţie Locuitori statorn. 67.'iO 151 152 l:'i3 154 155 156 157 158 159 160 Bz Cârligu-Mare Bz Cârligu-Mic Bz Câriomăneşti Bz Cârlovoaia BO) Bz Cepturaşu 81) Bz Cernăteşti Bz Chiliile o2) Bz Chiojdu Bz Chirani 63) Bz Chirleşti 64) Bz Cilibia 65) Bz Ciobănoaia Bz Ciocăneşti 66) Bz Ciocârlia Bz Cioranca Bz Cireşanu 67) Bz Ciri:şu Bz C" lău OS) Bz <. www. în 1930 inel. in 1912: Chiorăşti Cl!irleşti.132 JUDEŢUL BUZĂU Nr. în 1930 rec. satul Valea-Rea (Mlăjet).185 420 458 475 23 1. în 1930 inel.ruei urile Bz Ciuta Bz Clincin 69) 248 84 ll7 98 7 329 !)7 1. llltul Brădeanca. in 1912 înglobat la oraşul Mizil. la Mărăcineni.868 146 243 :i41 193 160 429 278 694 222 1. satul Aninoasa. 63. 1926.

ro .004 1. Colonia-Fabricei. în 1930 rec. Faţa-lui-Nan. turaşu. 78. Cocârceni. Colţii-de-Sus. Corcoianu. la Nehoiu.JUDEŢUL BUZAU 133 Locuitori (Populatie stato~nlcil) 1941 1950 Nr.Jos Colţii-de-Sus 72) 74) Comarnici 75) Corbu 76) Corcoianu 77) Corneanu 78) Costeşti Coşuri le 7 9) Cotorca Cotu-Ciorii Cozieni 1. în 1912 era înglobat la Zilişteanca.220 518 în 1912: 70. la rica.269 1. la Paltenu. în 1930 rec. 7i. în 1930 inel. Cătunu. 73.547 1. Corneanu. Colţeni. Coconari. satele: Avrămeşti. în 1930 rec. 75. în 1930 rec. 74. Corbu. de cod 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 1i9 180 Bz Dz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Rz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Numele localltillll Clildlrl 1941 Cloci ţi Clondiru Clondiru-rle-Sus Cc(. Comarnici. la Posobeşti. Co1urile.cimec. 71.Valea-Seacă. sat nou înf. în 1926. Roma şi Tronari (Corbu).S8 244 105 107 94 127 48 105 4'1 82 16 15 184 73 15 267 7 339 273 138 771 1. 7!J. la In-Poiană.443 544 760 933 429 417 317 530 419 144 270 995 1.034 404 444 !335 628 321 454 186 330 47 49 782 307 63 1. în 1912 : Colţeni-cu. în 1930 rec. 76. 72. la Pănătău. satul Ursăcheşti. în 1930 inel.a-Antimireşti Cocârceni 70) Coconari 71) Colonia-Fabricei Colţăneni Colţeni 73) Colţii-de. Cep~ Fto- www.230 19 1. în 1930 rec.

la Tega. in 1930 rec.134 JUDETUL BUZĂU Nr. 81. 91. la Lunea-Frumoasă. 85. 87. Dulceşti. Curmătura. la Greceanca.015 85 409 421 26 115 164 533 30 456 414 335 418 490 402 765 352 360 147 408 şi !10. Curcăneşti.cimec. Crivineni. inel. www. 90. la Dobrileşti. Dosu.a.ari. Dogari. de cod Numele localltlltll Clldlrl 11141 Locuitori (Populatie statomlcil) 11141 1930 o 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Crângu 80) Cremenea Crivileşti 81) Crivineni 82) Cueuleşti 83) Cureăneşti 84) Cu~mătura 81>) Dara Dâlma Dâmb ro ea Dieuleşti 86) Dobrileşti 8i) Dogari 88) Dorobanti Dosu PO) Drăgăiei 80) Dulbanu Dulceşti OI) 124 106 46 Il 22 53 82 116 91 215 21 88 94 7 33 29 125 6 458 541 224 59 117 233 338 516 448 1. Dorobanţi. satul Murăturile. in 1930 ree. sat nou înf. satele: Albeşti {Trestioara) Veghiurile. Cuculeşti. la Posobeşti. Crdngu.2 la Dog.~0 rec. în 1930 inel. inel.ro . 89. în 1930 ree. Diculeşti. la Ruginoas. in 1930 rec. 82. in 1926. Dobrileşti. în 1930 inel. eătunul Coeiobeşti inglobat după 191. îngloba! după 1912 tiaşu). in 19. în 1930 ree. satul Cătiaşu-Pleşeari {Că­ 86. în 1930 inel. 84. în 1930 ree. 83. Crivileşti. la Sibieiul-de-Jos. la Pătârlagele. 88. că tunul Cihoiu.

252 209 334 34 285 79 289 192 1. Fundata. Furtuneşti.cimec. în 1930 rec. în 1930 inel. Fundu-Papii. 102.315 155 484 2.JUDEŢUL BUZAU 135 Nr. în 1930 ree. la Stănila. la Coeâreeni. satul Bordoşani-Tufele. Fuudu-Cătinei.586 126 383 1. la Călugăriţele. sat nou înf. la Cilibia. în 1930 ree.778 796 819 92. la Lunea.52 76 10 89 2'J 176 308 85 216 92 1. satul Coşurile. în 1930 inel. Floriw. 95. 96. Gara-Cilibia.745 490 144 256 132 226 1. Finţeşti. Fundu-Nehoiului În 1930 inel. 97. 93. în 1930 rec. www. de cod 199 200 201 202 203 204 20& 20fi 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Numele localiUitll Clldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcll) 1g3Q 1941 Rz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz După-Piatră 92) Eneuleşti Faţa-lui-Nan 93) 42 67 23 49 Fântânele Figireşli 04) Finţeşti 95) Fis ici Floreşti Florica 96) Foeşănei Fră~inet Fundata 97) Fundătura Fundăturilc Funrieni Fundu-Cătinei 98) Fundu-Nehoiului Fundu-Papii 100) Furtuneşti 101) 99) Gara-Cilibia 102) 24 329 41 108 500 132 50 64 42 66 432 .ro .235 658 219 264 139 280 2. în 1926 . la Valea-Cătinei. 100. în 1930 inel. 98. satele : Botele. Muşeani şi Pâslari. După'-Piatră. în 1930 ree. Figire~ti. 101. în 1930 inel satul Potecu. 99. 94. satele:· Piatra-Corbului şi Roşcoiu. faţa-lui-Nan. în 1930 rce.

177 2. satul Ileana.173 3.365 1. în 1930 rec.098 198 2. în 1930 inel. in 1930 rec. Geambaşu. Găgeanu. 104.727 171 158 872 202 1. in 1926. în 1930 făcea parte din jud. Mânzăleşti. 107. la C.139 3. RâmnicuSărat. în 1930 rec.3.728 61 134 144 1. 108.136 JUDEŢUL BUZAU Nr. Gârboiu.Jos Găgenii-de-Sus Gălbinaşi Găvanele Găvăneşti 9 393 43 58 210 63 388 Gârboiu Gârla 100) Gcambaşu 106) Gherăseni Ghileşti 107) 36 44 73 506 108) Ghizdita-Mânzăleşti 109) Ghizdita-Zărneşti Glodeanu-Sărat 110) Glodeanu-Siliştea Ghiocari Glodu 111) Glodu-Petcari Glod urile 14 29 29 235 721 602 42 153 74 26 2. 109. Rosetti.958 185 404 267 1.893 174 254 2. la Lapoşu. 106. Glodeanu-Sărat. la Chiliile. in 1930 rec. Ghiocari. A.cimec. www.582 2. în 1930 rec. 110. sat nou inf. la Begu. 111. Glodu. satul Gresia.145 199 213 1. 105. de cod Numele locallllţU CUidlrl 1941 (Populaţie Locuitori sta tornlct) 1941 1930 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Gara-Rosetti Găgeanu 104) 103) Găgenii-de.606 364 210 10. Gara-Rosetti. Ghizdita (Mânzăleşti-Măneşti). in 1930 rec.071 131 254 266 2.ro . Ghileşti. la Nehoiaşu. la in 1930 inel.

in 19. Gorâni. 119. 114. 117.1 1930 Nr. satul Sila. la la Valea-Ştefanului. în 1930 rec. 118. 121. www. rec. 116. În 1930 făcea parte din jud. de cod Numele locallllllll 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 !51 252 253 254 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 2:55 Bz Goetz (De-peste-pod)112) 23 Goicelu 113) 46 Goideşti 47 Gomoeşti Gonţeşti 99 42 Il 143 208 177 528 153 35 220 120 450 167 359 760 587 992 567 1. 120. Gornetu (Sibiciu).223 516 1. Mucheni şi Pe-Vale. în 1930 cătun 115. la Nehoiu. Valea-Ştefanului . la Geambaşu. Goicelu. în 1930: Cojanu. Gresia. inel. la Buduile.cimec. satul Dorobanţi. G14ra-Cătia1ului.'!0 inel.6811 60 124 318 183 394 394 84 256 Bz Gura-Bădicului 257 Bz Gura-Bâscei !58 Bz Gura-Cătiaşului 121) 112. în 1930 rec. Goetz (De-peste-pod).3 305 873 629 1. RâmnicuSărat. la Păltineni.842 264 205 387 342 Gorâni 114) Gornetu (Bozioru) 11~) Gornetu (Sibiciu) 118) Grabicina-de-Jos Grabicina-de-Sus Grădiştea Grăjdana Greceanca 117) Gresia 118) Groşani 119) Grunji Gura-Aninoasei-Cojanu 120) 79 229 187 261 126 412 14 23 80 60 110 97 2. 113. la Pietrosu. Greceanca. in 1930 rncl. Gornetu (Bozioru). satele : Lotaşii.JUDETUL BUZAU 137 Locuitori Cllldlrl (PopulaJie statorulcill 1911 1!14. Gura-Aninoasei-Cojanu. în 1930 rec. in 1930 rec.ro . in 1930 rec. Gro1ani.

12 11'a rec. 130. la Păltinişu.30 ree. in 19.138 JUDEŢUL BUZAU Nr. Nemertea şi Tega.301 987 440 585 549 198 801 1.30 ree.371 121 167 569 724 208 179 1. inel o parte din cătunul Schela-Arcare in 19. in 19. inel. /nfrăţirea. în 19.30 ree. în 19. 129. în 19. 127.30. inel.30 eătunul s'a înglobat la satele Gura-Dimienei şi Gura-Ocii.39 189 113 48 77 15 4. 125. cătunul Oileşti. 123. Gura-Ocii. la Lunea. 1912. www.. cod 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Numele localltAIII Cllldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornicA) 1930 1941 Gura-Câlnăului Guna-Dimienei 122) Gura-Ocii 123) Gura-Papii 124) Gura-Păltinişului 12:1) Gura-Sărătei Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Gura-Siriului 126) Gura-Târcovului 127) Gura-Teghii 128) Gura-Vadului Gura-Văii 91 241 106 28 51 129 207 55 6. satul Călugări (Poşta­ Gura-Păltinişului. separat in 1912 şi o parte din cătunul Sehela-Arbănaşi. la Glodeanu-Sărat. 131.190 45. Ileana. rec.31 979 . ree. 126. la Tisău. Gura-Dimienei.ro . separat. în 1912 inel.0. separat in Gura-Papii.38 414 553 623 428 190 bănaşi.30: Siriu. sat nou înf. se mai numeşte: Robeşti. in 19. 128. Gura-Teghii.3 679 75. 122. Haimanalele. 124. Câlnău). eătunul Petriceni. satele: Lunea Pârciului. inel.30 ree.3 495 21.3 398 42 .cimec. Cura-T ârcovului. Gura-Siriului.3 287 ll3 Haimanalele Haleş 129) Hârboca Horjani Ileana 130) I nf rătirea 131) 1. în 1941. in 19.

cimec.seenii-de-Sus. la Bonţu. la Bd. lntre-Sibicii.32. 137. Lupoaia lnşelata. 135.JUDEŢUL BUZAU 139 Nr. 139. www.432 1. in 1930: !oneşti.0 404 281 297 1. satele: şi Măgădan. 133. 1. 138. in 1930 inel. satul Bărbueeşti (Bărbuneeşti) lsvoru. în 1930 inel. 134. gureşti.101 1.174 598 1.800 439 Laeu Laeu-eu-Anini Lapoşu 141) Largu Lăpoşelul In-Poiană. in 1930 ree. in 1930 ree. fugureni. Colţii-de-Sus. în 1930 inel satul Glodu. în 1930: 1văneţu. în 1930 inel. 140. 136.003 601 1. 141. satul Valea-Seheilor (JuguLapoşu.195 1. /onaşti.465 406 Lin- 286 Bz lsvoru-Dulee 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz I văneşti 139) joseni Jugureni 140) jurubeşti 771 510 443 352 1. lorguleşti. la Varlam. in 1912: Isvoru-eu-Valea-Draci. de cod Numele loc:ai!Ulfll Loc:ullorl ClAdiri (Populatie statoraic:IJ 1941 1941 1930 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz In-Poiană 132) lnşelata 133) Intre-Sibieii 134) Ionaşti 135) Iorguleşti 138) Istrita-de-jos Isvoranu 137) Isvoru 138) lsvoru-Boului lsvoru-Dulee {Cărpi­ niştea) {Sără­ ţeanca) 27 36 53 36 54 57 100 73 71 346 217 162 281 233 123 98 84 262 353 102 127 95 191 129 247 24. în 190 ree. lvăneşti. reni). hvoranu.177 280 252 436 280 232 856 1.054 796 435 390 288 1.ro . la Călugăriţele. ree.

ro .unca-Vâscul~ti.. Lotaşii. la GuraTeghii.cimec. 143.u.?0.081 597 39 1. 1. în 1930 rec. Lingureşti. Lungeşti. în 1930 rec. Tocileni şi Valea-Purcarului. 148.923 583 1. la Nehoiaşu. Lunca-Pârciului (Petriceni).unca . satele: Curcăneşti. Pârjoleşti. Lunea. Licari. în 1930 inel. în 1930 rec.334 801 1. în 1930 rec.564 Lunca-Pârciului (Petriceni) 147) 42 l. în 1930 rec.731 501 939 128 747 489 128 366 853 60 287 500 875 306 465 1. la Gura-Aninoasei-Cojanu (Cojanu}. Lunra-Frumoasă. la Trestioara. la Tei. 14i. la In-Poiană. în 1930 rec. de eod Numele loc:alltlltU ClAdiri 1941 (Populaţie statornlcll) Locuitori 1941 1!1311 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 1111 312 313 314 315 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Hz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Leiculeşti Lera Licari H2) Limpeziş Lingureşti 143) Linia-Ciolanului Lipănescu Lipi a Lopătari Lotaşii 144) 145) Lunea-Frumoasă 148) Luciu Lunea 67 128 18 258 6 84 101 489 167 9 346 130 216 265 613 72 1. în 1930 inel. 145. 144. satele: Fundu-Papii. l. Priporului 148) 214 96 Luncaşi Lunra-Vâscului 140) 35 88 Lunceni 196 Lunci le Lungeşti 150) 18 329 326 695 142.140 JUDEŢUL BUZĂU Nr.116 29 343 500 2. 146. la Păltinişu. GuraPapii şi Smeeşti. Lunca-PriţJOrului. 149. www. în 1930 rec.

axenu 322 Bz Măceşu 154) 323 Bz Măgădan 155) 324 Bz Măgura 325 Bz Măguricea 326 Bz Mălăeşti 3i7 Bz Manăstirea 328 Bz Mărăcineni 156) 329 Bz Mărculeşti !1. la In-Poiană.441 289 541 30!1 2. Măgădan.30 Bz Mărgăriţi Hi7) 331 Bz Mărgineanu 332 Bz Mărunţişu 333 Bz Măteşti 334 Bz Măţaru 158) 335 Bz Mânzăleşti 159) !136 B1. în 1930 rec. Mânzu 20 24 9 68 170 407 30 9 401 69 175 74 250 56 88 205 200 247 21 58 90 70 110 3{1 S23 685 1. 159. în 1930 inel. 153: Malul-Alb. înglobat după 1912 la Mărgăriti. de cod Numele JocalltAUI 1930 316 Bz Lupoaia Hl) 317 Bz Lupoiu Hi2) 318 Bz Malul-Alb 153) 319 Bz Ma nas ia 320 Bz Marginea-Pădurii 321 Bz M. Lupoiu. în 1930 rec.949 139 .046 101 244 465 232 621 1.096 198 340 808 674 886 96 348 409 155.cimec. Mărgăriţi.ro . = 15!. inel. Mânzăleşti. Mc1răcineni. satele : Căpăţâneşti şi Cârlovoaia. la In-Poiană. cătunul Ocea. în 1930: Măţara. 158. la Muscelu (Valea-Muscelului) Musrelu-Pătârlagele. 154.619 1. în 1930 rec.630 316 755 327 1. în 1930 rec. în 1930 rec. cătunul Valea-Porcului. www.'J4 1. 152. satul Ghizdita. la Mihălccşti. Măţaru. Lupoaia. îngloba! după 1912 la Mânzăleşti . Miiceşrt. la Pănătău. 156. în 1930 inel.JUDEŢUL BUZAU 141 Locuitori Clildirl (Populape statornlcil) 1941 1941 Nr.090 174 341 942 755 1. 157. inel.

eătunul Sărata-Mărgineanoa.142 JUDEŢUL BUZĂU. Nr. în 1930 ree. de cod Numele locallt4111 Locuitori Clildlrl (Populalle slatornlcilJ 1941 1941 1930 337 Bz Merei 338 Bz Merei (Niculeşti) 339 Bz Mierea 340 Bz 341 Bz 342 Bz 343 Bz -~44 Bz 345 Bz 346 Bz 347 Bz 348 Bz 349 Bz 350 Bz 351 Bz 352 Bz Mierea 222 160) 57 772 212 81 436 !H6 130 645 708 747 579 197 471 186 317 1. în 1930: Merei-Vintilă-Vodă. Mordonn. Mierea (Gârla-Adâneată). la Cătina. inel. 161. 162. înglobal după 1!112 la Mihăileşti. în 1930 inel. satul Topilele. Merei (Nieuleşti). satele: Brusturaşu (Brusturi~u). în 1930 rec.cimec. în 1930 rce. sat nou înf. la Bădeni-Miluiţi. in 1930 inel. Motruna. 165. la Mierea (Gura-Nişeov). satul Mierea (Gârla-Adâneată).550 789 Moisiea Mordona 168) Motruna 169) Movila-Banului Movila-Oii 170) 160. satul Păsăroiu. inel.ro . 167. www.872 755 808 190 (Gârla-Adâneată) 161) (Gura-Nişeov) 162) Mihăileşti 163) 19 112 196 33 179 151 178 131 45 101 45 67 385 150 Mihăleeşti 164) Miluiţi 165) Mi roşi Mitropolia Mlăjet 166) Moara-Enieă 167) 495 970 334 543 622 618 773 465 414 1. in 1930 inel. Miluiţi. 169. 166. 170. Movila-Banului. în 1930 ree. la Cătina. satul SaluNou (Mihăileşti). Milzăileşti. eătunul Bugheni. în 1932. 163. Mlăjet. Mierea (Gura-Nişeov). Mihălceşti. 164. in 1930 inel. în 1930 inel. Caloa-Chiojdului şi Malul-Alb. Moara-Enică. 168.

Muscelu (Pleşcoiu). Muscelu (Cărămăneşti). în 1930 rec. 179.360 Bz Muscelu (Valea-Muscelului) t"7G) 361 Bz Musceluşa 362 Bz Muşcani 177) 363 Bz Năeni ::!64 36'> Bz 407 249 634 263 218 639 626 1. în 1930 inel. Nemerlea. Jaţu şi 2.068 104 40 86 62 187 nz Negoşina Nchoiaşu 178) 3G6 Bz Nehoiu 170) !J67 Bz Nemertea 130) 368 Bz Nenciu 144 39 192 116 32 624 311 781 437 94 171. Nehoiu.ro . Goetz (De-peste-pod) şi Piţigoiu. 177. Nehoiaşu. Mură/urile. tnglobate după 19!2 la Nehoiaşu. la Gura-Aninoasei-Cojanu (Cojanu). inel. 175.Ţiganu . In 1930 inel. Muscani. la Fundu-Nehoiului. 178. în 1930 rec. Muscf-lu (Valea-Muscelului). Mucheni. la Sibiciul-de-Sus. www.cimec. inel. in 1930 inel. Prundu. satul Camburu. în 1930 rec. de cod Numele Iocolltllfll Locuitori ClAdiri (Populafle statornld) 19111 19U 1930 353 354 355 356 357 Bz Moviliţa Bz Mucheni 1il) Bz Murătoarea 172) Bz Murăturile 173) Bz MusceluCărămăneşti 174) 8 13 41 14 93 50 145 50 40 146 52 380 269 637 165 325 240 7. 172. inclusiv cătunul Seciu. 180. satul Măceşu.JUDEŢUL BUZAU 143 Nr. cătunele: 1. în 1930 rec. în 1930 rec. 173.473 1. Murătoarea. la Gura-Teghii. la Crângu. 17 4. în 1912: Muscelu-Pleşcoiu.H 43 358 Bz Muscelu (Pleşcoiu) 175) 359 Bz Muscelu. Gârboiu. in 1930: Muscelu-Pă­ târlagele. Lunca-Priporului şi Puricoasa. satele: Arsele. 1i6. satele: Colonia-Fabricei.

Nistoreşti. Bâsca-Col ţi şi Comarnici. la Valea-Fântânei (Odăile) Valea-Fântânei (Pârscov}. inel. 182. în 1930 rec. în 1930 inel. în 1930 rec. 186. la Pietraru. Ologeni. Nisip.'18 55 257 87 54 16 1. 185.144 Nr. în 1912: Păcurile-Poenari. Păltin. 187. în 1930 rec. JUDETUL BUZAU Locuitori (Populatie statornlcli) 19" 1\130 deeod 369 370 371 372 373 374 375 376 Numele localltl!lll Cll!dlrl 1941 Bz Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 377 Bz 378 Bz 379 Bz 380 Bz 381 Bz 382 Bz 383 Bz 384 Bz 385 Bz 386 Bz 387 Rz 388 Bz 389 Bz 390 Bz Nenciuleşti Niculeşti Nisip181) Nistoreşti Nişcov 182) Nişcov-peste-Gârlă Nucu Ochiul-Boului Odaia-Banului Oclăile Odăile (Lipia) Ogrăzile Olari Oleşeşti Ologeni 183) Padina Paltenu 184) Papuci 185) Picura 186) Păcurile 187) Păliciu Păltineni 188) 212 98 72 20 90 81 49 149 94 . 183. la Breaza. Alunişu. 184. in 1912: Nisipul. în 1930 rec. în 19!JO inel. la Valea-Sibiciului. www. cătunul Strâmbu. Paltenu. în 1q 12: Păltineni. satele: Gura-Cătiaşului şi Piatra (Păltineni).'12 342 284 211 898 357 295 318 276 159 503 397 109 299 941 312 220 4.159 49 7 71 49 187 142 903 442 274 1.064 389 249 56 5 634 220 29 308 193 736 512 186 699 675 181.eni. satele. Păcura.ro . Păcurile.761 355 636 440 126 213 1. 188. Papuci.cimec.

separat în 1912. Pârscov. 191. Păltinişu. la Lunea-Frumoasă. în 1930 rec. Pârjoleşti. în 1930 inel. satele: Burueneşti şi Crivineni.~63 55 2 386 21 137 12 IlO 408 378 109 850 437 154 391 2.094 Bz Păltinişu 189) Bz Pănătău 190) Bz Păsăroiu 191) Bz Pătârlagele 102) Bz Pâclele Bz Pârjoleşti 1 D3) Bz Pârlita-Căneşti 194) Bz Pârscov 105) Bz Pâslari 196) Bz Pepiniera-Istriţa 197) Bz Perşunari Bz Pestriţu 198) Bz Petrăcheşti Bz Pe-Vale 109) Bz Piatra-Albă 108 98 28 231 99 33 90 .191 241 29 1. Ptillnri. de cod 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 Numele localltAţU ClAdiri 1941 (Populaţie Locuitori statornicA) 1941 mo 638 789 920 391 340 2. satele: Babeţi (Băbeţu). la Bădeni. în 1930 inel. la Fundu-Nehoiului. 198. rec. Pe-Vale. în 1930 rec. satele: Gura-Păltinişului şi Lunea-Vâscului. cătunul Căneşti.ro 10 . în 1930 rec. 192. în 1930 rec. la GuraAninoasei-Cojanu (Cojanu). în 1926.526 84 531 61 489 1. 190. 199. Pănătău. Coroianu şi Lupoiu. Pepiniera-lstriţa. 196. la Plaiul-Nucului. 194. în 1930 rec. Pătâr!agele. în 1930 inel. 195. la Motruna. în 1930 rec. înglobat după 1912 la Pârlita-Căneşti. Peslriţ11. www. format prin contopirea satelor: Pârscovde-Jos şi Pârscov-de-Sus. Pârlita-Căneşti. în 1930: Pârlita.JUDETUL BUZAU 145 Nr. i97. sat nou înf. în 1926. inel. sat nou inf. 193.cimec.306 523 430 189. Păsăroiu.

211.98 34 18 294 82 387 82 1. la Furtuneşti. la Ruginoasa.146 JUDEŢUL BUZĂU Nr. de IIOd Numele localilillll Clildlrl 1941 Locuitori (Popula!le statornlcill 1941 1930 406 407 408 409 410 4ll 412 413 414 415 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Piatra (Brăcşti) 200) Piatra-Corbului 201) Piatra (Păltineni) 202) Pietraru 203) PietriciC'a 204) Pietroasa-de-. în 1930 inel. in 1930 rec. la Păltineni. Pitulicea-Cu{ufitu. in 1930 rec.cimec. satul Groşani. 210. Gheorghe.488 862 1. format prin contopirea satelor Pitulicea şi Cufuritu. Pietroasa-de-Sus. www. 209. satul Poşta (Pietroasele). Pisculeni-Pâoă-in-Gârlă (Tisău). rec. În 1930 inel. in 1930 rec. satul Nistoreşti.406 866 957 470 416 Bz 417 418 419 420 Bz Bz Bz Bz 406 638 413 120 200. 207. 205. sub denumirea: Petriceni. în 1930 rec. satul Pestriţu. 202. La Nehoiu. Plaiul-Nucului. Pietrosu.Jos Pictroasa-de-Sus 20B) Pietrosu 200) Pinu Pisculeni-Până-in-Gârlă (Haleş) 207) Pisculeni-Până-in-Gârlă (Tisău) 20S) Pitulicea-Cufuritu 200) Piţigoiu 210) Plaiui-Nucului 211) Plavăţu 6 90 21 97 17 341 2ll 229 152 33 66 171 13 .062 568 108 248 827 51 409 145 487 1. Piţigoiu. satul Sf. la Ha leş.ro . in 1930 rec. 208. în 1930 ioel. in 1930 ioel. 203. Pietricica. Piatm (Brăeşti). Pietraru. Piatra (Păltineni). la Buda (Crăciuoeşti). Pisculeni-Până-în-Gârlă (Haleş)). Piatra-Corbului. ~04. ~OI. în 1930 rec. separat în 1912. 206. în 1930 inel.

pl'pulatia satului Muşa-Mare desfiinţat după 1912. la Bâsca. 214.185 252 47 40 45 204 106 54 132 62 7 166 472 270 1.1930 inel. la Tega. 218.389 975 164 160 148 601 457 486 274 242 624 212.032 1. în 19'0 rec. Pogoanele (Ţintcşti). în 1912: Poştia. în 1930 rec. Posoheşti.JUDEŢUL BUZAU ClAdiri 1941 147 Locuitori (Populaţie statornicA) 1941 1930 Nr dec:. satele Secuiu şi Vadu-Oii ~i inel. în 1930 rec. sat nou înf. Poşta (Cilibia).ro . 215. în 1926.152 667 312 551 278 283 795 349 501 5.32 112 67 256 10 100 147 1.cimec. 213.217 724 417 521 434 298 980 50 369 580 6. în 1930 inel.'38 825 416 1. Plescioara.s. www. la Pictroasa-de- St.od Numele loc:allt4111 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 442 Bz 443 Bz 444 Bz Plăişoru Plescioara Pleşcoi Pleşeşti 212) Plopeasa-de-Jos Plopeasa-de-Sus Ploştina 213) Podeni Podu-Muncii Podurile 214) Poenile Poeniţelc Pogoanele ~15) Pogon ele Poiana P() iana-Pletari Poiana-Vâlcului Policiori Poponeţi Posobeşti 216) Poşârceşti P~Jşta-Cilibia 217) Poşta (Pietroasele) 218) Poşta (Poşta-Câlnău) 111 65 289 163 104 1.. în 1912: Tinteşti-Pogoanele. 216. Podurile. 217. satele Corneanu şi Dulceşti.126 182 148 183 872 471 226 528 309 . în . Plojlina. Poşta (Pietroa!ele).

la Fundata. în 1930 rec. in 1930 rec. de cod 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Numele locallllltll Locuitori Cllldirl (Populatie statornlcll) 1941 19U 1930 Potârnicheşti 210) Potecu 220) Potocenii-de-Jos Potocenii-de-Sus Predeşti 221) Principele-Carol 222) Proşca Punga Puri coasa (Ruptura) Ras ti Răteşti 223) Râpile Râu 2H) Reghineşti Robeşti Roma 225) Ruginoasa Runcu Rusa vă tu Roşcoiu 220) 227) 69 12 133 90 148 221 193 98 42 30 195 83 54 39 72 8 92 62 27 213 311 49 600 434 577 255 445 363 692 756 334 161 708 188 172 303 904 816 357 14R 137 667 348 195 170 281 37 324 224 133 837 347 101 810 219. Principele-Carol. satele Dosu şi Piatra (Bră­ eşti). Puricoasa (Ruptura). împreună cu satul SatuNou {fost Gârbovi). 221. sat nou inf.cimec.148 JUDEŢUL BUZĂU Nr. in 1930 rec. in 1930 rec. sub denumirea: Gârbovi-Găvanele. la Furtuneşti. în 1930 inel. 222. la Corbu. in 1912 înglobat la Vadu-Paşii. la Tega.ro . Roma. Potâmicheşti. 225. la Tronari (Vipereşti). www. 220. 224. in 1930 rec. Roşcoiu. Râpile. 226. in 1930 rec. in 1926. 223. Potecu. în 1912 rec. la Nehoiaşu. Ruginoasa. 227. Predeşti.

Săreni. 234. 233. în 1930 rec. Sărrtleşti. la Cătina. în 1930 rec. R. Satu-Nnu (Poşta-Câlnău).-Sărat. 232. sat nou înf. Săgeata-de-Sus.177 1. 236. împreună cu satul Să~ geata-de-Sus. satul Bâsceni. Săticu. în 1930 făcea parte din jud. la Mihăileşti. în 1930 rec. sub denumirea : Gârbovi-Găvanele.ro . Săgeata-de-Jos. la Boru. 230. în 1912: Fundu-Sărătei-Monteoru 235. la Băltăreţi. 229.JUDEŢUL BUZAU 149 Locuitori Cllldlrl (Populatie statornlcll) 19111 19U 1930 Nr. 237. în 1930 rec.cimec. în 1926. Satu-Nou (Mihăileşti).371 763 662 216 304 168 430 589 171 1. în 1930 rec. de cod 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 Numele locaHtllţU 21 Bz Salcea 228) Bz Satu-Nou (Clondiru) 229) 77 Bz Satu-Nou (Mihăileşti)23C) 73 Bz Satu-Nou (PoştaCâlnău) 231) 42 Bz Săgeata-ele-Jos 232) 230 Bz Săgeata-de-Sus 233) 218 Bz Săhătenii-de. în 1930 inel. 231. în 1930 rec.955 511 378 699 1. sub denumirea : Săgeata.075 768 602 334 208 392 598 228. împreună cu satul Săgoata-de. în 1912 rec. Sărata-Monteoru.Jos 138 106 Bz Săhătenii-rle-Sus 166 Bz Sălcioal'a Bz Săpoca 273 Bz Sărata-Monteoru 234) 213 Bz S:trata-N cuciuleşti 165 54 Bz Săreni 235) 69 Bz Săruleşti 23C) Bz Săticu 237) 41 Bz Sătucu 99 154 Bz Săsenii-Noui 96 345 321 217 1. Salcea. www. Satu-NCJu (Clondiru). împreună cu satul Potârnicheşti (fost Găvanele).141 692 483 778 1.Jos sub denumirea: Săgeata.

Mlă- după www. Sila. 240. sat nou inf. Sinaia. in 19. 245. la Amaru. in 1930 inel.522 392 235 251 344 151 649 120 367 243 220 • 506 1. in 1926. S/.cimec. cile şi Murătoarea. 241. la Pisculeni-Până-in­ Gârlă (Tisău). in 1912: Valea-Săseni-Noui. 239.iul-de-Sus 243) Sila 244) Similcasca 24~j Sinaia 246) 67 117 39 154 36 105 64 48 32 104 320 291 15 70 102 119 27 313 88 275 2. Gheorghe.ro .150 JUDETUL BUZAU Locuitori statornlc:ll) 1930 ------1~3 Nr de cod Numele localltiltll Clildlrl t!m 6:) (Populaţie 19U 482 Bz Bz 484 Bz 485 Bz 486 Hz 487 Bz 488 Bz 489 Bz 49G Bz 491 Bz 492 Bz 493 Bz 494 Bz 495 Bz 496 Bz 497 Bz 498 Bz 499 Bz 500 Bz 501 Bz Săsenii-pe. 246. in 1930 inel. la Ploştina.~0 inel. Scorţoasa {Amaru). Gheorghe :!41) Sibiciul-de-Jos 242) Sibi<. Simileasca.Jos. in 1930 rec.298 38 265 358 419 137 1. cătunul Coada-Amarului. rec. Secuiu. satul Bănceasca. satele Baroianu. in 1930 rec.607 1. 245. Săsenii-pe-Vale.143 486 584 2. inel.Vechi Sârbeşti &căcni Scărişoara Srărlăteşti Scheiu Schi tu Scoroşeşli Scorţoasa (Amaru) 239) Scortoasa (Policiori) Scurteşti Scutelnici Secuiu 2-lO) Sft. satul Diculeşti.30 407 141 758 163 384 228 231 133 452 1.Vale 238) Săsenii.490 301 238. in 1930 rec. inglobat 1912 la Sinaia. Sibiciul-de-Sus. Sibiciul-de. 244.245 1. 242. la Gornetu (Sibiciu). in 1930 Scorţeanca.

in 1930 inel satele: Cuculeşti.396 1. in 1930 rec. Stănila.25 B1.ro .JUDEŢUL BUZAU 151 Nr.981! 480 481 1.063 575 1. sat nou inf. 250. in 1912 inglobat la Aliceni. 71 422 424 46 Il O 127 271 91 56 5Sfl .36'3 330 263 2.'i 96 49 103 310 132 476 60 21 71 114 147 42 4:l 135 302 1. 248. Smeeşti. www.cimec. in 1939.3:55 215 152 367 969 643 l.516 Bz Sudiţi (Aiiceni) 251) 517 Bz Sudiţi (Voevodul-Mihai) 518 Bz Şarânga 519 Bz Şc-hiopoaia 520 Bz Seineasca 521 Bz Şghiah 522 Bz Tăbărăştii-Noui 523 Bz Tăbărăştii-Vechi 524 Bz TarciJv :. Podurile şi Râ- pile. in 1930 rec. la Zeletin.146 460 236 2.817 25 366 206 457 1. -------------------------502 503 504 505 506 507 SOS 509 de cod Numele localltilţll Locuitori Clildlrl (Populaţie sta tornJcil) 1941 1941 1930 Bz Slobozia 24 7) Bz Smârdan Bz Smeeni Bz Smeeşti 248) Bz Soreşti Bz Spătaru Bz Stănc-:şti Bz Stănila 240) 51 O Bz St:inilcşti 511 Bz Stâlpu . Târcov (Până-la-lsvor) 52fi Bz Tega 252) · 247. 251.124 244 109 281 57S 741 19') 210 615 Slobozia. 1"ega. in 19ŞO inel. Bz Suchea . satul După-Piatră.S55 197 87 225 433 647 348 1.241 2l:J 548 1. Străchineşti.378 737 2. Sudiţi (Aliceni). la Lunea. 249. 252.512 Bz Străchineşti '!50) 513 Bz Străjeni 514 Bz Stroeşti 515. la Corbu.730 2. în· 1930 rec.

255. T restioara (Mânzăleşti-Măneşti). Tocileni.544 Bz Ţurloeşti 204) 114 545 Bz Udaţi-Lucieni 2611) 71 363 568 712 206 45'i 376 1. 256.533 534 . in 1930: Lucieni. în 1930 inel.:10 531 532 . la Gura-Teghii. 264. de cod 527 528 529 5. 259. 260. Trestia. satul Lungeşti. www. R.ro . în 1930 inel. 254. la Mlăjet. în 1930 rec. T eişu. Trestioara.cimec. Topilele. la Buştea. 261. satul Predeşti. Tronari (Corbu}.152 JUDEŢUL BUZAU Nr. satele: Licari şi Valea Nucu1ui. la Corbu. ·rn 1930 inel. satul Infrăţirea. 263. Tisău 255) Bl Tocileni 2~6) Bz Bz Bz Bz Bz B~ Tohani Topilele 257) Trestia 258) Trestieni Trestioara 2110) Trestioara (Mânzăleşti- 33 90 139 125 44 175 73 51 62 95 106 375 52fi 521 202 fi OO 281 175 252 393 125 141 5!~6 388 380 727 665 278 235 340 Măneşti) 260) 30 538 Bz Tronari (Corbu) 261) 34 539 Bz Tronari (Vipercşti) 262) 135 540 Bz Tudorăcheşti 89 541 Bz Tulburea 136 542 Bz Tinteşti 143 543 Bz 'fiţirligu 263) 47 . 257.062 343 482 627 229 336 299 253. satul Viforâta. 258. satul Ciocăneşti. T ega (Gura-Teghii).-Sărat. 262. Ţurloe~ti. 265. în 1930 inel. la Lunea-Frumoasă. în 1930 rec. Udaţi-Lucieni. 1itirligu (Ţâţârligu}. Tisău. în 1930 făcea parte din jud.4) Bz Terca 2113) B:. Tronari (Vipereşti). în 1930 inel.535 536 537 Numele localltiUI Locuitori Clldlrl (Popuhsfle statorolcl) 19U 1941 1!130 Bz Tega (Gu~a-Teghii) Bz Teişu 2:. în 1930 rec. în '1930 inel. în 1930 rec. în 1930 rec.

270. Sărat. de cod Numele localltiiU 546 547 548 549 55!1 551 552 553 554 555 556 557 :558 559 560 561 562 Bz Udaţi-Mânzu 266) Bz Ulmeni Bz Ulmetu Bz Unguriu Bz Urlători Bz Ursoaia Bz Vadu-Oii 2G7) Bz Vadu-Paşii 268) Bz Vadu-Soreşti Bz Valea-Banului Bz Valea-Botei Bz Valea-Boului Bz Valea-Caprei Bz Valea-Cătinei 1!011) Bz Valea-Ciomegei Bz Valea-Cotoarei 270) Bz Valea-Fântânei (Odăile) 211) 220 3. Valea-Cotoarei. in 1926.353 227 1. Valea-Cătinei.003 :583 66 895 778 364 236 184 34!1 266 563 415 609 290 878 258 561 857 1. Valea-Fântânei (Odăile). Udaţi'-Mânzu. satul Papuci. în 1912: Valea-Cotari.873 1. satul Fundu-Cătinei.ro .531 209 1. Vadu-Oii. eătunul Udaţii-Noui. in 1930 inel. www.141 1. 269. 2i 1. inel.549 920 459 657 669 330 254 168 319 403 499 353 517 231 820 228 439 563 564 565 566 Bz Bz Bz Bz Valea-Fântânei(Pănătău) Valea-Ilotaru1ui Valea-lepei Valea -Largă-Săru1eşti 272) 266. 268. în 1912 inel. Vaclu-Paşii. 267.cimec.')6 57 443 233 144 18 197 179 R8 66 40 95 74 139 96 160 70 208 65 127 1. satul Principele-Carol. sat nou inf. la Ploştina. inel. in 1930 ree.-JUDETUL BUZAU 153 Locuitori Cl4dlrl (Populatie statorniclll 19tl 19111 1930 Nr. Valea-Largă-Săruleşti. 272. R. in 19~0 făcea parte din jud. in 1930: Valea-Fântânei (Plrscov).

la Chirleşti. în 1930 276.'36 502 276 270 447 93 283 426 737 414 295 252 407 204 809 202 31 900 193 189 327 391 rt:ni) 277) 10 579 Bz Valea-Scheilor (Tohani) 238 580 Bz Valea-Seacă-Bâscenii de-Sus 278) 40 581 Bz Valea-Seacă (Mărunţişu) 40 582 Bz Yalea-Sibiciului 279) 76 583 Bz Valea-St:lnei 2!!0) 86 153 560 346 273. 275. 279. Va/ea-Scheilor (Jugureni). la Jugureni. înglobat după 1912 la Valea-Roatei. Valea-Stânei.154 JUDEŢUL BU~AU Nr. (Mlăjet). în 1930 rec. Valea-Purcarului.ro . satul Păcura. în 1926. sat nou. în 1930 rec. în 1912 Valea:Stâncii. !a Trestioara.cimec. în 1926. în 1930 rec. 280. cătunul Pietrele. Valea-Nucului. în 1930 făcea parte din jud. Vaiea-Seacă (Bâscenii-de-Sus). Valea-Rea sat nou înf. 274. Sărat. la Lunea-Frumoasă. Valea-Sibiciului. rec. R. Valea-Roatci. 278. sat nou înf. în 1930 inel. 277. www. în 1930 rec. de cod Numele localllllll Clldlrl IY4l Locuitori (Populatie statornlcil) 19U 1930 567 Bz Valea-lui-Dragomir 568 Bz Valea-Lupului 569 Bz Valea-Nucului 273) 57CJ Bz Valea-Părului 571 Bz Valea-Purcarului 274) 572 Bz Valea-Puţului 573 Bz Valea-Puţului-Lipia 574 Bz Val~a-Puţului-Merei 575 Bz Valea-Rea (Haleş) 576 Bz Valea-Rea (Mlăjet) 275) 5i7 Bz Valea-Roatei 270) 578 Bz Valea-Scheilor (Jugu- 80 119 8 183 29 110 64 80 117 17 52 330 458 17 797 1. la Bâscenii-de-Sus. inel.

la Ţiţirligu. în 1930 rec. cătunul Ruptura.033 910 198 281. în 1930 inel. 285. la Vispeşti.112 1. 283. inel. Vineţi~u. 286.ro . satul Vilăneşti. Veghiurile. Var/am. in 1912: Muscelul-Dărei. satul Gorâni.cimec. Viforâta. 284. Vispeşti. satele : Argăsileşti (Argăşăleşti) şi lonaşti (!oneşti). Vilăneşti.JUDEŢUL BUZAU 155 Locuitori statornlc41 1~30 Nr.034 255 285 503 450 190 444 307 '776 L127 604 158 627 250 555 331 227 926 1. după 1912 288. în 1930 rec.099 1. 287. în 1930 rec. Valea-Şte/anului. 282. la Crivileşti. de cod Numele localltilţll Clildlrl 19111 (Populaţie 1941 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 59!1 tlOO 601 602 l:i03 604 605 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz ValtJa-Ştefanului 281) Valea-Teancului Valea-Unghiului Valea-Verzei Valea-Viei Valea-Vistierului Varlam 283) Văcăreasca Văleanca Văvălucile 282) 68 139 113 58 118 81 176 274 143 Vâlcelele Vârfu \t cgh iurile Verneşti 284) Viforâta 285) Vilăneşti 286) Vineţişu 287) Vintilă-Vodă Vintileanca Vipereşti Vispeşti 28!1) Voineşti 41 162 72 5 163 31 20 66 55 258 284 257 51 266 549 532 244 521 344 649 1.358 621 145 691 300 19 653 110 Si 211 202 1. înglubat la Vineţişu. în l930 inel. www. Valea-Vistierului. in 1930 inel.

în 1912: Zărneşti. de cod Numele localltlllll Clldlrl 1!141 (Populaţie Locuitori slatornlcll 1941 1!130 606 607 608 609 610 611 612 Bz Zahareşti Bz Zăpodia Bz Zărneşti Bz Zărnt:şlii-de-Slănic Bz Zeletin 290) Bz Zilişteanca 291) Bz Zoreşti 289) 98 45 315 154 50 149 178 362 173 1. satul Slobozia.ro . Zeletin.156 JUDEŢUL BUZAU Nr. în 1930 inel. Zilişteanca. satul Coconari. www.186 547 483 620 571 289.172 688 349 170 1. 291.cimec. în 1912 iael. Zărneştii-de-Slănic. 290.528 115 174 1.

Oraşul Leova. denumirea veche: Alexandra. Alexandru-cel-Bun.Jos 1.084 Cah Leova 1 ) 2.005 180 855 Cah Andruşu-de-Sus 195 995 848 Cah Antoneşti 162 731 372 Cah Baimaclia 5) 573 2. Sârma (Leova-Nouă) şi 2.909 Total oraşe 2.JUDEŢUL Nr.370 1. care în 1930 erau înglobate la oraşul Leova. cătunul Netoşi.654 6. Mahalaua-Leova. declarat ca sat în 1939.114 1.189 203. Târgul-Leova şi 2. în 1930 inel. 3.233 3. Alexandre1ti.994 17. 2. Tighiceanca (Tighiceanu). cătunul Floricica.096 Cah Cabul (capitala) 7.5 11.37. www. inel.020 2. satul Mihai-Viteazul 4. comunele suburbane : 1.788 192.324 7 otal rural Cah A cui -de-1os 72 326 241 Cah Acui-de-Mijloc 29 114 96 136 Cah Acui-de-Sus 29 121 199 •) Cah Albota 174 886 379 •) Cah Albota-de-1os 111 400 Cah Alexandreni 2) 35 159 111 Gah Alexandreşti 3) 166 •) 144 718 Cah Alexandru-Cel-Bun 4) 109 23 •) 618 Cah Alexeeni 65 2. în 1930 inel. 5. compus din : 1.'J2 292 Cah Aluatu 236 1. inel.639 1. de cod Numele locaJIUIJII CAHUL Cl4dlrl 1!141 Locuitori (Populatie statornic61 tiin 1930 1 2 11 12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TOTAL GENERAL 47.013 Cah Andruşu-de.539 Localităţi suburbane: Cah Sârma 132 617 Cah Tighiceanca 89 348 48.401 10. Alexandreni.cimec.260 189. ca suburbii.ro . Baimaclia.266 180. în 1930: Alexandreşti.

în 1930 înglobat la Manta. la Manta.Vechiu Beşalma Beştemac B) 7) Bisericuta 9) Borceag 10) Borogani 11) Brânza Budăi Bulgari Burlacu Burlăcelu Burteşti 12) 56 131 81 969 226 113 87 1. Il.047 367 35 282 674 402 166 25 121! 115 257 228 634 699 274 •) 322 4.954 1. în 1930 inel.cimec.314 467 444 415 4. în 1930 inel. Viile-Cealâc. Borceag. Bădicu-Vechiu. Burteşti (Burtovca). sub denumirea: Bădicu-Moldovenesc.448 127 148 1 445 1. în 1930 inel.445 3.158 JUDEŢUL CAI-iUL Nr. cătu­ nul Piteşti. 7. declarat ca sat în 1939.721 623 768 113 144 664 712 5!14 237 526 554 Caetu 13) 109 6. în 1930 inel. rec. cătunul Hulubiţa.575 1. inel. 13 Caetu. satul Deduleşti.855 1. satul Bădicu. (Borceac şi Borceacul).Vechiu (Bădicu­ Moldovenesc). Bisericuţa.530 1. inel. 8. 12. în 1930 rec.273 2. 10. de cod 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5i 58 59 Numele JocaUtlllll Cllldlrl 19U (Populaţie Locuitori statornlcll) 1930 1941 60 61 62 63 Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Bairemcea Baiuş Bala ban Ba urei Bădicu 6) Bădicu-Nou Bădicu. la Bădicu.759 2. Bădicu. satul Telpiz www. 9. Borogani.ro . format din: satul Bisericuta-de-Sus şi cătunul Bisericuta-de-Jos.954 4. Beştemac.487 997 1.

Cazangic. de cod Numele localitltll Clldlrl 1941 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cairaclia Calceva 14 ) Cania Capaclia-Răzeşi Carbalia 15) Carbalia-Nouă 16) Cazaci ia Cazangic 17) Călmăţui 1B) C. in 1930 făcea parte din judeţul Ismail. ulterior ca sat. Ceadâr.297 241 313 57 58 4R5 166 165 254 ll1 92 110 Chie.'3. 18. format din: satul Ceadâr-Vechiu şi cătunul Ccadâr-Nou. inel. şi li. Carbalia. cătunul Hariclia-Tomov.'J57 17:5 41 1. Câşla. 2. ca simplu cătun. Cârlăneni.263 4. mei. Călmăţui. Calceva. în 193U inel. .219 116 *) 243 1.019 3.cimec. satele: Hârtoape (Cazangic) Traian Il. Valea-Lărgci.010 779 628 853 460 421 552 421 479 Chin.788 1. 15.ro .ani 23) 405 14. care în 1930 au fost rcc. 2. Chircani.303 1. separat ca unităţi distincte. inel. Măcreşti şi 3. cătunele: l. 16.selia Chiqsclia-Marc Chiosclia-Mică 2.impu-Drept Cârlancni 111) Câr_Peşti 20) Câşla 21) Ccaclâr 22) 579 902 178 . cătunul Crânguţa (Tepicioasa). 21. cătunul Chircanii-Noui. adică sate. la Carbalia. se mai numeşte: Cârlăneşti. grupul de case CarbaliaNouă. www. inel. Butuceni. în 1930 inc. :!0. 19.198 999 206 103 2.944 506 1. Cârpeşti. Carbalia-Nouă.499 746 5.JUDEŢUL CA HUL 159 Locuitori (Populatie statornlcl) 19111 19311 Nr.442 689 1. deci.998 696 702 911 2. 22.592 622 221 5.105 1. in 1930 rec.

www.023.101 595 4. în 1930 inel. la Voinescu.911 484 385 1. Constantineştii-Vechi.000 285 115 1.lcll 1941 1930. Cociulia.cimec.1!96 6.018 313 774 1. Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah C. Cortinul-Nou. inel. in 1930 rec. 2. 27. 28. cătunul Oltea-Doamna.ah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Oah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Chirutnea Cioara 24) C:iobalaccia Ciorâţa Ciucureni Ciucureşti 76Jj 429 217 14 53 73 ~1 Ciumai 25) Cneazevca 1 Cneazevca II Cociulia 26) CocoC'eni 27) Co!ibabovca Coli başi Cougaz Congazul-Mic 65 3. Şlengherovca (Mo.375 103 Constantineştii.Vechi 28) 89 Copcui 241 61 Coporani Cortinul-Nou 2~) 72 Coştangalia 217 106 Cotil1ana Covurlui 295 37 Crăciun 498 Crihana 50 •) 2.776 820 75 219 347 335 -•) 94 543 48 IlO 899 1.160 JUDEŢUL CAHUL Nr. Gara-Greceni cu 2 cantoane. inel. 26. Uleanovca.861 1.20() 476 3. ca sat în 1939.82 5. Cioara. 425 2. 29.001 489 1. Ciumai.147 166 . decl. 25.ro .J. inel. 293 79' 941 3!11 1. canca) şi 2.589 869 77 303 263 268 352. cătunul Marcheta.289 182 9. cătunele: 1. înfiinţat în anul 1924 .462 210 3.553 24. Cococeni..800 1. în 1930: Constantineşti.. sat nou.5 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Numele localltlfll Clldlrl 19'11 Locuitori (Populalle atatorn. de cod 82 83 84 8.

!l3. in 1930 rcc.243 143 155 '629 Fihpcni filipenii-Noui Flocoasa Floricica 33) 2. Guteştii-N oui. Floricica. in 1930 rec. inel. in 1930 cătun la &irnaclia. inclusiv cătunul Tutovanu .222 22 Granita-Veche 30. cătunul Lopăţica.679 133 60 211 24 582 7..H 143 499 32) 4. de cod Numele Jocolllilfll Cllldlrl 19111 (Populaţie statornlcil) 19111 1930 106 Cah 107 Cah 108 Cah 109 Cah Il O Cab !Il Cab 112 Cab 113 Cah 114 Cah 115 Cah 116 Cail 117 Cah 118 Cah 119 Cah 120 Cah 121 Cah 122 Cah i 23 Cah 124 Cah 125 Cah 126 Cah 127 Cah 128 Cah 129 Cah 130 Cah Crihana-Nouă Cubei Cucoara Cuza.JUDETUL CAHUL 161 Locuitori Nr. la Roşu.cimec.567 518 189 857 157 137 555 821 734 38 39 Derrnengi Eicbendorf Enăcheşti 108 51 *) 153 -•) 95 188 !40 . Deduleşti (Satu-Nou).~ 791 659 Epurt:ni Făgădău Flămânda 130 596 2. 35.070 217 358 400 Focşani 34) l'undu-Sărăţicăi Găvănoasa General-Poetaş 136 22 9 S13 96 59 328 *) 994 404 82 210 90 179 184 860 107 593 716 215 27 Gheltosu Gigălboaia 3G) Goteştii-Noui 36) 730 852 260 7 1. 11 www. Focşani. 32. in 1930 rec. Filipenii-Noui. cătunul Dăncuţa. 34. . 36. Gigălboaia.ro . 31. sat nou.261 550 279 944 764 6. . Dancu. infiintat in anul 1924 .Vodă Dancu 30) Deduleşti 31) Deneviţa 132 1. inel. inel. sub denumirea: Tutovanu. la Borogani. că tunul Constantineştu-Noui.

492 607 364 37.3 186 167 58 62 61 91 186 133 257 244 17 16'2 11'~ 165 132 227 570 750 537 219 221 381 822 511 613 1. 43. în 1930 inel. 44. 38.992 551 238 231 643 !120 764 258 193 318 417 S88 532 979 1.933 491 385 440 1. la Tartaul.224 661 641 1. Larga-Veche în 1930 inel. Duca (Gotrşti) 40) Cah llaşceva 41) Cah Larga Cah Larg·a-Vcchc42) Cah Lărguţa Cah Leca Cah Lingura 43) Cah Luccşti Cah Manta Cah Manubeevra Cah Mătăsaru 44) 30 57 49 14. sat nou înfiinţat în anul 1926.753 119 493 100 76 98 344 128 9S ·~ 323 391 1. Hârtopi. în 1!:130 rt:c. 780 471 1. 42. /laşccva. G. G. Mătăsaru. Duca.162 JUDEŢUL CAHUL Clldl 1 Locuitori Numele loc:alltltll r \Populaţie statoralc:l• _d_e_c:_od _______________________ l_~_l_____ l~l 1~ /lor. 41. satul Gura-Lărgei. in 1930 rec. la Larga-Veche. satul Popovca.058 79. www. Lingura.ro . 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 117 148 149 150 151 1!i2 153 154 Cah Greccni Cah Gura-Lărgei 37) Cah Hagieşti Cah Haragâş Cah Hănăsenii-Noui Cah Hinăseni1-de-Pădurc Cah Hârtoape (Cazangic) ~8) Cah Hârtoape (Ţiganca) Cah Hârtopi <~U) Cah Horjeşti Cah Huluboaia Cah Hutul Cah largara Cah I. inel.cimec. în 1930 rec. /. în 1930 : Goteşti. 40. numele vechiu: Broscoşeşti. ~at nou. Gura-Lărgei. 39. grupul de case Emanoii--Rughe. la Cazangic. llartoape (Cazangic).

grupul de case Stoianovca. la Vladimireşti. 0/tea-Doamnu. 52. in 1Y30 rec. www. Paicu.057 855 618 556 133 127 .ro .Viteazul Mingir Moscovei Moscoviţa 15 884 253 109 Moscovei-Răzeşi Moscovei-Vechi Musai tu Nicolaeni Nicolăeşti 47) Noua-Troi\ă 48) Oituz Oltca-Doamna O rac Paicu ::. 4b. 49. 47. inel.JUDETUL CA HUL 163 Locu:torl Cllcllrl (Populatie statornicA) 1141 t9U 1930 Nr de cod 155 Numele 1oca lltltll 156 157 158 1!. sat nou.361 1. la Alexandreşti. înfiinţat in anul 1925.o) Paşcani Paveleşti lH) Păruşeni Pelinei 52) 49) 72 132 216 120 27 91 65 22 164 86 513 30 64 345 203 169 14 *) 106 81 3. grupurile de case: 1. 48. ind. în 1930 rec.3 174 Cah Cah Cah Cah C:ah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Mârzeni 4r>) Meşeni 45 20 4G) Mihai. sat nou. se mai numeşte : Pdineii-Moldoveni.855 1. în 1930 rec. Mârzeni. Mihai-Viteazul.cimec.221 1.134 54i 424 'J30 332 707 744 1. la Cociulia. în 1930: Troiţa-Nouă. Noua-Troiţă.')07 458 259 219 113 757 647 417 4ll 169 2:56 122 141 10 *) 1. Slengherovca. 51. infiintat din aşezările gospodă­ reşti ale coloniştilor ruşi aduşi din Crimeea in anul 1888.i9 !60 Hi1 162 Hi3 1•j4 165 166 167 168 169 170 171 172 17. Paveleşti. Uleanovca şi 2. Peli11ei.655 45. Plantaţia-Flămânda. inel. Nicolueni. sat nou.927 3. 50.

la Lingura.ro . în 1930 rec.704 1. satul Ursoaia. Pleseni. derlarat ulterior ca sat. Roşu. Piteşti. 59. inel. ferma Tătărăşeni.160 40 867 220 858 Il*) 1. în 1930 rec. 55. 54.401 170 1. 56.Veche eo) Sofieni 85 40 233 276 10 231 40 188 115 88 346 329 49 262 10 36 106 70 149 223 98 177 397 199 1. grupul de case: 58. Popovca (Popeşti). 459 491 1. 53.044 !. 60.4 77 228 1. adică sat. numele vechiu: Valea-Ceadrului. la Beştemac. în 1930 inel. inel. sepamt ca unitate distinctă.495 1.235 32 149 104 *) 21 ''') 617 855 407 251 *') 812 1.cimec. de cod Numele Jocallt4ţll Cl4dlrl 1941 (Populaţie Locuitori statoralc4) 1930 19U 175 Cah 176 Cah 177 Cah 178 Cah 179 Cah 180 Cah 181 Cah 182 Cah 183 Cah 184 Cah 185 Cah 186 Cah 187 Cah 188 Cah 189 Cah 190 Cah 191 Cah 192 Cah 193 Cah 194 Cah 195 Cah 196 Cah Pelincii-Noui 53) Piteşti 54) Pleşeni 55) Pogăneşti Popovca (Popeşti) ri6) Porumbeşti Principele-Mihai Răzeşi Regina-Maria Româneşti Români Roşu 58) Ruşi 57) Sadâc Sarai 59) Săliştea Sărata-Nouă 1 Sărata-Nouă 11 Sărăteni Sărătica-Nouă Sărătica. în 1930 inel. care ~n 1930 a fost rcc. cătunul Ghibanu. cătunul Focşani. Sarai. www. Români. 51.164 JUDEŢUL CA HUL Nr.012 27 62 621 253 534 905 397 81() Valea-Găvănoasei. inel. sat nou. Pelineii-Jloui (Pelinei-Bulgari). numele vechiu: Gura-Copcuiului.1L'3 988 802 152 795 . Sărata-Nouă.

100 392 965 608 6.005 1. în 1930 inel. sat nou înfiinţat în anul 1924. 64.352 75:i 807 143 2. la Caetu. la Trifeşti. 67. inel.854 Taraclia 61 ) 96 Taraclia (Baimaclia) 218 Taraclia-de-Salcie 82 Taraclia-Nouă 62) 224 Tartaul 63) 1. la Cazangic. înfiinţat în anul 1926 .337 878 485 5. T artaul. T araclia.JUDETUL CAHUL 165 Nr.507 274 881 .32 Tartaul-de-Salcie 1. comuna Ţiganca. în 1930 rec. T eodoreşti.ro . sat nou.434 U6 596 61. 62. cătunul Broasca. T raion II. T elpiz. in 1930 inel. cătunele: 1. grupul de case Colonişti-Lărgeni şi Gara-Taraclia. ind.519 154 141 780 706 793 8.461 394 1. 65. de cod 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 113 214 215 216 Numele locallUlţll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori statoroicll) l!IS) 1941 Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah 172 179 1. satul Teodoreşti.426 755 880 190 2.138 228 63 1.500 1.cimec. T araclia-Nouă. www. Trifeşti. in 1930 rec. în 1930 rec. 66. satul llaşceva.309 Tatar-Copceac 248 Tătăreşti 47 Telpiz 6 4 ) 13 Teodoreşti 65) 302 Tigheci 161 Toccni 212 Tochile-Răducani 42 Tomai Tomai (Sărătica-Nouă) 575 34 Traian 1 13 Traian Il 66 ) 158 Trifeşti 67) Stoeneşti Şamalia 880 857 9. inel.901 1. Broasca şi 2. în 1930: Taraclia (Goteşti). Moscoviţa. 63.

406 115 1.630 504 U47 469 1. www. 74.168 563 6. 71.45S 2i0 200 . •) Scăderea cifrei locuitorilor se explică prin repatrierea. în 1930 inel. în 1930 rec. Vladimireşti. Uoinescu. satul Cococeni.816 43 85 2.ro . Ursoaia. Stoeneşti şi 2.34 Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Numele localltaţll Locuitori Cladiri (Populalle statornlcl)· 1941 1941 1930 Troiţa T rubăeşti 68) Ţărăncuţa Ţiganca 69) Ţiganca-Nouă 70) Ursoaia 71) Usăteni Vadu-lui-Isac V. 69. satul Tiganca-Nouă (Sarai).864 759 515 •) 358 l.cimec. în 1930 inel. că tunul Valea-Stejarului. Ţiganca-Nouă.151 170 312 361 1. 72. in 1930 inel. inel.412 146 512 162 2.l29 669 7. a populaţiei germane. 73. Târteşti. în 1940.538 953 68.401 1.alea-Agop Valea-Jidanului Văleni 47 85 132 329 34 83 34 438 6 20 677 Victoria Vişineşti Vladimircşti 72) Voinescu 73) Vosneşeni Vulcăneşti Zărneşti 74 167 308 76 249 126 1. inel cătunele: l. de cod 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 2. la Pelineii-Noui (Bulgari-Pelinei). satul Paveleşti. T rubăeşti.189 37 90 2. 70. sat nou.1136 JUDEŢUL CA HUL Nr. în 1930 cătun înglobat la Ţiganca. Zărneşti.46 58!i 1. înfiinţat în anul 1897. '{iganca.

939 1. Oraşul Oraviţa.965 798 842 1. Bocşa-Nouă (Naiverc=Neu-Werk=Uzinele-Noui). 2. cari în 1900 erau unităţi distincte. colonie de muncitori industriali. 1.735 530 503 1. s'a format din satele: Montană. Ciclova-Montană.346 1. colonie de ţigani.768 Reşiţa 1) 3.226 'I otal rural 48. în 1930. Oravita-Română şi 3.912 174.055 1. Berzovia. ca sate în 1941. de cod Numele localltilfil Clildlrl (Populaţie tgu Locuitori statoralcll) 1941 1g3o 'fOTAL GENERAL Car 2 Car 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car 48. Cozla.994 Ora viţa (capitala) 1) 1. Măgura. colonie de muncitori industriali şi 3. Broşteni şi 2.929 82.ro . in 1910 comună rurală formată din: 1. 5. în 1910: Jidovin. Oraviţa­ cari in 1910 erau comune rurale independente .527 3. Bocşa-Atontană.052 1'. Răchitova.124 4. 2.cimec.787 19. inel.967 200. oraşul avea şi 2 comune suburbane : 1. Drencova (port la Dunăre) şi 3. 2.274 564 688 797 862 1. 4. Berzasca. Sirinea.993 6.829 1. Reşiţa-Montană şi 2.868 25.JUDEŢUL CARAŞ Nr. rec.180 Agadici 181 Apadia 216 Bănia 597 Bărbosu 188 Belobreşca 238 Berlişte 235 Berzasca 3) 494 Berzovia 4) 426 Bigăr 138 Biniş 353 Bocşa-Montană 5) 791 'I otal oraşe 197.300 3. Reşiţa-Română. cătunele: 1.055 26. inel.202 1. cătunele: 1. 2. www.071 893 947 2. Buza-Turcului (Alverc=Alt-Werk=Uzinele Vechi).655 6.062 165. 3.871 1. Oraşul Reşiţa.

in 1910 : Craşova. în 1930 comună suburbană la Ora- www.277 1. VIţa. inel.557 523 1.231 2.107 1.132 702 728 900 3.673 2.343 838 1.039 1.ro .52 53 54 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car 55 Car 56 Car !i7 Car 58 Car 59 Car 60 Car 61 Car 62 Car 63 Car 64 Car 65 Car 66 Car 67 Car 68 Car 6. Broşteni.058 1.167 969 1.cimec. 1O.168 JUDEŢUL CARAŞ Nr.282 311 1. 9.565 470 2.005 768 698 912 3.516 405 1.644 1. Caraşova. 7.081 1.536 2.235 1.301 278 1.380 1.875 1. cătunul Poneasca.431 1.402 915 1.161 2.473 404 2.940 1. 8. Numele localltlltll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlciil 1930 1941 Bocşa-Română Bogodinţ Borlovenii~Noui Borlovenii-Vechi Bozovici 6) Brebu Brezon Broşteni 7) Cacova Calin a Caraşova 8) Carbunari Câlnic Câmpia D) Cârnecea Ciclova-Montană 10) Ciclova-Română Ciortea Ciuchici Ciudanoviţa Clocotici Comorişte Coronini Cuptoare-Secui Dalboşeţ Delineşti Diviei 779 171 230 239 1.045 650 Bozovici. Ciclova-Monlană. in 1930 comună suburbană la Ora viţa.665 478 1.180 1. de cod 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Câmpia. in 1910: Langenfeld şi Langofăt.800 602 1.074 1.005 276 76 327 398 112 723 435 450 315 201 451 670 139 365 118 258 288 232 254 636 296 145 3.055 638 o 3.095 1.418 2.038 2.

214 976 1.071 503 2.239 879 1.038 889 1.644 898 593 1.422 339 911 851 594 1. Gornea.. Giurgiova.048 2.301 332 861 875 502 1.155 1. Greoni. în 1910: Iezeri.484 1. www.261 1. in 1910: Gornea-Liubcova. 16. în 1910: Jurjova. 12.549 1.816 1. in 1910: Greovăt şi Pătrovăţ. în 1910: lladi·a.064 2. /lidia.838 1.209 1.ro .292 l.318 1. în 1910: Dolnia-Liubcova. Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Do elin Dognecea Doman Dulău Ezeriş Fizeş 11) Forotic Gârbovăţ Gârlişte Gârnic Giurgiova 12) Gornea 13) Goruia Greoni 14) Iabalcea lam Iersig lertof Ilidia 15) lzgar Jitin Lescoviţa Lăpuşnicul-Mare Liubcova Lupac 16) Macovişte 268 825 243 227 326 465 319 446 335 240 122 355 167 386 78 230 219 125 443 253 107 559 239 414 182 150 1.JUDEŢUL CARAŞ 169 Nr.720 1.l40 502 993 612 1.467 l. 13.511 1.ll9 528 983 661 1.015 1. 15.610 1. Liubcova.099 461 2. 14.267 1. de cod 69 70 71 72 73 74 75 Numele localltlfll Clldfrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcl) 19U 1930 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 H8 89 90 91 92 93 94 11.cimec.961 1.642 826 666 Ezeriş.

378 642' 1..012 491 499 2. Miiceşti.141 ..155 646 936 953 302 9-12 1.~93 i. în 1910 : Ştaieru-Boşneagului. în 1910: Macevici.460 1. Moldoviţa. Milcoveni.·------Nr.064 402 2.182'.1 J..314 961 1. în 1910: Petrila. de cod 95 96 97 98 99 100 101 102 10.'J 462 476 2. Petrilova.666 17.093: 988 307 997 1.483 318 861 648 2. 20. 19.546 1. www.105 834 926 650 1. în 1910: Mircovăţ.ro .982 2.3 104 105 106 107 108 109 110 III 112 liS Numele localltltll ClAdiri l!IU Locuitori (Populatie statornlc:l) 1941 1930 114 115 116 117 118 119 12(1 121 122 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Maidan Măceşti 17) Mercina Milcoveni Moceriş 18) Moldova-Nouă 19) Moldova-Veche Moldoviţa 20) Moniom Naidaş Nermet Nicolinţ Ocna-de-Fier Ohabiţa Padina-Matei Pătaş Petrilova 21) Pojejena-de-jos Po jejena-de-Sus Potoc Prigor Prilipeţi 267 170 350 242 347 923 511 108 117 587 132 258 305 71 219 286 177 204 155 Putna Rad imna Rafnic Ramna Revensca R3.549 333 832 716 2.căjdia 331 480 441 151 203 157 528 9:5 620 764 749 1.412 2.Ol51. 3.161 1.'3.052 771 962 655 1. 21..170 JUDEŢUL CARAŞ .322 975 764 1. 18.221 388 2. în 1910: Boşneag.cimec.340 1. Moldova-Nouă.

2. 10. Răchita.221 943 1.360 22. Martinovăt. Cameoiţa. Lucavăţ. Seliştiuţ. 2. Liuborajdia. Stancilova. 20.747 1.124 2. 8. Prcsicheviţa. 5.Veche Sfânta-Elena Sasca-Montană 22) Sasca-Română 23) Secăşeni Sicheviţa 2-i) Slatina-Nera 25) Soceni Soco! 26) Socolari Surducul-Mare Şopotul-Nou 27 ) Şopotul.Socolovăţ. 23.792 1.268 991 1. Scaunu·Cruşoviţii. inel.JUDEŢUL CARAŞ 171 Nr.ro . Zavleanca. Brcstalnic.302 2. Ravensca. Odăi. Slatina-Nera. inel cătunele: l. 17.461 1. Sasca-Monlană. Driş­ .506 1.889 1. 6. în 1910: . 8. Poenile-Bojni. Cruşoviţa. Socol. Plosca. 12. 4.Vechiu 662 ll4 104 217 614 317 296 796 281 238 429 293 259 342 332 2410 402 400 1. Valea-Răchitei şi 9. 16. Frăsiniş.305 2. Toma. Urcu. Şopotul-Nou. în 1930: Sasca. Curmătura. ~ecod Numele localltilţll ClAdiri 1941 (Populaţie Locuitori sta torni el) 1930 1941 123 124 125 i26 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Rudăria Rusova-Nouă Rusova. 4. inel. Cârşia. 13. 27. 9. 14. Il. 6. Oreviţa. 5.792 1. Prisloape. 25.tie. 18. Smizi. www. Străineac şi 22. 19. 21. în 1930 : Slatina. inel cătunul Vârâţi. Cârş'ia-Roşie. 24. ·7. Valea~Roşie.cimec. 3.091 961 1. 15.079 1. Sicheviţa. 26. Cracu-Almăjului.011 1.466 1.024 1.359 408 400 943 1. cătunul Baziaş (port la Dunăre). cătunele: l. Polievi. 3.130 1. Sasca-Română.21~ 1. 7.027 1.

inel.125 1.738 Zorlenţul-Mare 28.cimec.223 806 1. Celnic. 30. Chirşa).811 10.443 1.505 1.022 1.310 1.427 1.204 1. de cod 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car 155 Car 156 Car Numele localltillll Clildlrl 1~1 Locuitori (Popuiatle stalornlcil) 1941 1930 Ştaierdorfanina 28) Ştinăpari Şuşca Târnova Ticvaniul-Mare Ticvaniul-Mic Ti rol Ţerova Valeadeni Valeapai Vas iov a Văliug Vărădia 29) 2.673 557 465 100 346 285 323 600 Vermeş Vodnic V rani Vrăniuţ Zlatiţa SO) 1. colonie de muncitori minieri şi 3. colonie de muncitori minieri.402 1. inel.452 1. Zlati(a. www. Sigismund (Sighismund). 2. 29.390 2.262 1.080 759 701 3.172 -----------· JUDEŢUL CARAŞ Nr.125 489 963 1. Şteierdor/anina.231 2. cătunele: 1.878 2.002 1.618 2.ro .506 1. colonie de muncitori industriali.392 1. Vărădia.109 444 1. cătunul Pârneaura.175 870 837 665 3.035 222 174 638 340 301 334 183 219 258 356 496 8.105 1. Timiş.367 2. Valea-Minişului (Cârşia.108 1.603 1. in 1910 făcea parte din jud.

3. care în 1930 au fost rec.065 TOTAL GENERAL 7.196 Total oraşe CI Câmpulungul-Moldo2. făcea parte din jud Suceava (Baia) din Moldova. separat. 6. Oraşul Vatra-Domei. 2. în 1912 : Darmosu.683 •) 6. ind. inel.206 *) 5. în 1910 inel.545 980 •) 1. adică sat. satul Capu-Codrului.180 •) 1.JUDEŢUL CÂMPULUNG Nr. www. care fac parte integrantă din oraş.320 2. Oraşul Vama. Porşescul.924 1.419 CI Vama •) 1.281 415 428 167 113 769 703 l.944 CI Vatra-Dornei ') 17.ro .071 5.'J 34 35 36 37 38 39 40 25.cimec. care în 1930 a fost rec. Prisa. Capu-Codrului.ca.688 2. Benia şi 2.217 59.'J 10. suburbia Boureni.072 650 •) 1. 5.037 63.373 2 3 4 31 32 3.867 Total rural Cl Argei 213 CI Breaza 4) 618 CI Bucşoaia 332 450 CI Capu-Câmpului 510 CI Capu-Codrului li) CI Cârlibaba 269 426 CI Ciocăneşti 142 CI Gumârna 40 CI Dârmoxa 6) 180 CI De ia 28. împreună.454 10. de cod NumC!Ie localitlltll Cllldlrl 19U (Populaţie statornlcll) Locuitori 1941 87.315 7.759 8. inel cătunele: l. 4.Oraşul Gura-Humorului. sub denumirea: BeniaPorşescul.8411 1930 9:\. Molid şi 2. ca suburbii.502 veneac (capitala) 1.809 29.333 CI Gura-Humorulul 1) 1. Dârmara.246 1.165 1.006 2. în 1930 inel comuna suburbană Dorna.70.309 4.919 712 612 2. Breaza. localităţile: l. ca unitate distinctă.

695 2. Dorna.067 3. de cod 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI Numele loc:alltiltll Cladiri 1941 (Populaţie 1941 Dorna 7) Dorna-C:.l65 •) 1. adică sat. care în 1930 a fost rec. în 1910 înglobat la Valea-Seacă.682 •) 1. www. Chifeni şi Drăgoiasa. 12. din Moldova.ro . Doma-Cândrenilor inel. la Capu-Codrului. Neagra. inel. 13. format prin contopirea satelor: Catrinari. Moldova-Sulita. in 1910 rec.720 2.008 •) 1.604 •) 381 l.174 JUDEŢUL CÂMPULUNG Locuitori statornlcl) 1930 --------- Nr. ca unitate distinctă.011 249 3. în 1910 înglobat la Şipotele Sucevei. Miron.585 750 •) 910 •) 1. în 1930: Neagra-Părului. 8.524 2. Rădăuţi. cătunul Târnicioara.068" 573 1. care în 1912 erau unităţi dstincte în jud.017 1.cimec.288 1. 11.615 •) 2. Păltiniş. Păltinoasa.057 3.124 1.902 620 1.268 950 1. în 1930 comună suburbană la oraşul VatraDomei.561 301 1. cătunul Bucovăţ.628 2. Gcmenea.219 1.869 4.608 1. 10. Suceava (Baia) . 14. 9.622 7.604 •) 3. cătunul Poiana-Negrii. inel.ndrenilor 8) Dorotea Frasin Frumosul Fundul-Moldovei Gcmenea U) Glodul lacobeni Mănăstirea-Humorului Miron 10) Moldova-Suliţa Moldoviţa Neagra 12) 11) Negrileasa Ostra Pana ci Păltiniş l:i) Păltinoasa 14) 658 985 400 490 524 L257 289 97 804 553 160 510 811 405 219 284 394 82 446 2.103 3. jud.240 21:!8 1.425 3.052 1.

273 615 601 15.Putnei Valea-Seacă 17) V.atra-Moldoviţei Voroneţ 260 290 1.063 919 373 •) 486 1. făcea. parte din jud.23!) 1. Suceava (Baia). a populaţiei f:Crmane. Pilugani (în 1930): 16.831 190 191 576 549 2. cătunele: 1.JUDEŢUL CAMPULUNG i75 Nr.762 1.687 1. CI 69 CI 70 CI 71 CI 72 CI 73 CI 74 CI Numele localltiljll ClAdiri 11141 Locuitori (Populatie etatornlcl) 1941 1930 Pleşa 61 62 63 64 Poiana-Micului Poiana-Stampii H>) Pojorâta Sad o va Sărişor 82 401 520 145 525 56 143 657 303 115 354 151 439 657 170 Slătioara Stulpicani Şarull6) Vadul-Negrilesei Valea-Boului Valea.ro .358 •) 1. de cod 6(} CI CI CI CI CI 65 CI 66 CI 67 CI 68. 17.302 •) 2.636 1. in 1910 : Şarul-Dornii.543 1. www. Valea-Seacă.628 •) 2. în 1910 inel. •) Scăderea cifrei locuitorilor se explică prin repatrierea. Şaml.cimec.103 478 455 1.658 •) 1.610 1. Poiana-Stampii. satul Miron. inel.987 1.704 1. în 1930 : Şar. în 1940.919 •) 2.

2. Rohozna şi 3.745 1. suburbia Horecea-Mănăstire 1n 1910 a fost rec. adică sat.35 Cţ Boianc~ni .799 267. Caliceanc-a.36 Ct Borăuţi 37 Cţ Bordei 4 ) 38 Cţ Buda 104 . în 1930 inel.895 420 218 123 1.449 112.825 3. Jucica-Nouă. 4 Cţ Zastav~>a (TargulNistrului) 1. adică sat.058 177.5 2 Cţ Cozmeni l.Jos.158 5.J 400 I. care fac parte integrantă din oraş. Mănăstiriştea şi 6. 4.714 1.S55 2. 3.Jos cu grupul de case Vemuş.263 306. Ccrnău(i. 2. Vati'B. 2. 4.758 407 1.904 1 Cţ Cernăuţi (capitală) 1) 11. mumclptu.'191 1.459 780 470 5.283 460 444 "Total rural 31 Cţ Babin 32 Cţ Berhomet-pe-Prut 33 Cţ Bila 34 Cţ Boian 3) .71[.01JO 1. cătunele: l.ro . Clocucica. separat ca unitate distinctl. Lehă­ cenii-Mari. Sada gura. 5.116 1. suburbiile: 1.604 836 530 5. în 1910 înglobat la Revna-pe-Prut.918 2.486 90. l.806 1. Hliniţa {pe Prut) rec-. Horecea-Mănăstire.72.92. inel. inel.cimec. www.427 4. 4. Horecea-Urban. 2.988 5. în 1930. 3.31)7 l. comunele suburbane: 1.640 1. separat ca unitate distinctă. Hliniţa. inel.Jos 281 47.415 14. Bordei. comuna suburbană Şerăuţii-de.024 180.JUDEŢUL CERNĂUŢI Nr. Hucău.095 78. de cod Numele localitAtii Clldlrl 19U Locuitori !Populatie statornicA) 19/U 1930 TOTAL GENERAL Total oraşe 62.194 125.. Boian. 3.l72 744 3 Cţ Sadagara c) . Roşa.l!i7 Il Cţ Localităţi suburbane: Şerăuţii-de. Şerăuţii-de. Lehăceni-Gara şi 5.

conacul Iosefufca. Crivei.Vânători Crişceaic 749 789 754 696 777 521 312 569 110 471 157 124 452 5N 2.701 560 468 1. Cincău.708 824 410 1. S. 10.cimec. Clocucica. Panteni. Hadilău. Camena. CuciUI·ul-Mare. 6.272 1.893 2.670 1. Horaiţa-Sălişte.140 2.987 1.952 89'i 10.286 2. tn 1910 înglobat la Piedecăuţi. inel. Horaiţa-Tidăuţi. Cadobefti. 15. 4.656 1. cătunele : 1.JUDEŢUL CERNĂUŢI 177 Nr. inel. Chisălău. Sneci.407 2.f>l'l3 2.728 Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cuciurul-Mare 10) Ciucurul-Mic 11) Cu! eu ţi Davideşti Dobronăuţi 159 1. 11. Rachinschi. Horbi. Tisăuţi şi 17. Şes. 7. inel.171 2.'i2 2.834 1. Osicica. 9.5. inel.886 938 10.877 413 1. 13. Vascoye. Adâncaţi.643 2. 6. ferma Odaia. Dumăneşti. 5. 2. Banci.ro 12 .680 1.709 781 1.589 2. 12.002 418 1. 11. inel. 3. www. Rutca-Stânca.31! 2890 682 196 350 2.859 1. inel. 16. 8.078 1.557 . grupul de case Ştefăneşti.i68 2.8. de cod 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Numele localltilţll ClildJrl 1!141 (Populaţie 1~41 Locuitori statornlcil) 1930 Cadobeşti 5) Camena Il) Ceahor Cernauca Chisălău 7) Cincău B) Cliveşti Clivodin Clocucica 9) Corovia Costrujeni (Schit) Cotul-Bainschi (Cotul Baineţului) Cotul-Ostriţei Cotul.599 715 1.915 2.28~· 2. 7. ferma Ana lacobici. 9. Cuciurul-Mic. 1O. 14. cătunul Criva. Săliştea.

452 2.741 657 1.156 1. inel. Lnw. 13.162 321! 75 76 77 Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Luca viţa Lujeni Mahala 39.'l7 1 9i\J . 15. în 1930 rec.3q8 1.848 3. inel.10~ m 68 69 70 71 72 73 74 60 61 62 63 64 65 66 Cţ 1 361 ~7i Ct Ct Cţ Gavrileşti Gogolina Isvor Horoşăuţi 1 ~. DenesiuMoşii-Istini şi 4. Doleana.ro . 2. in 1930: lujineţi.41 Nr. Lenţeşti-de.l59 2.728 1. în 1930 con1ună suburbană la Sadaf(UN. împreună cu satul Laş­ chiuca-Nouâ.999 12. 2.178 JUDETUL CERNAUTI Locuitori Clildlrl (Populatie statornica} 1!130 1941 1!. Laşchiuca-Veche.643 1. ca.211 1. }ucica-Veche.39 531 1.. în 1930 cătun la Oşehlib.156. lsvor. in 1930: 1. împreună cu satul Laş­ chiuca Veche.3 59 300 758 176 419 853 629 1. cătunele : l.1:m 1 .765 2181 4. 3.895 225 2.763 1. 16.Jos şi 2.373 1.255 2. de cod !J9 Ct Numele localltilţll Doroşăuţi Dubăuţi 5S7 34:! 266 2. 14.' Iurcăuţi Ct Ct Cţ 137 476 6. 18.3 1)38 :)!12 Ct Cţ Cţ Cţ Cţ lvăncăuţi Jucica-Nouă 1~) Jucica-Veche 14) Jujineţ 15) Laşchiuca-Nouă 16) Laşchmca-Veche 17) Lechăcenii-Tăutului Lenţeşti 1 ~) Luca 19) 5.741 l.443 3 .S92 2. cătunul Vicov. Seredena.cimec.923 1. 640 1. jujineţ.416 705 1.437 213 1.ti­ de-Sus. sub denumirea: Laşchiuca. 17. jucica-Noua.541 2. sub denumirea : Laşchiuca. Laşchiuca-Nouă. 19. Lenţe. www. Le11ţeşti. în 1930 rec.

181 1.094 972 3. cătunele: 1. satul Clocucira. • 21.814 3.559 1. satul Valea-Cosminului .856 1.cimec. Mihalcea. Oşeh/ib. in 19lll inel. -de cod 78 79 81 82 83 84 Cţ Numel~ JocaUtlllil Cllcllrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcli 1941 1910 ---- Malatineţi so Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ (Malatiniţa) Mamorniţa Mămăieştii-Noui 85 Cţ 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ Cţ 320 164 746 Mămăieştii. www.888 628 977 1. Maliovanca. 24.124 1. inel.l5. Nepolocăuţi.795 1.Vechi 513 Mihalcea 20) 907 Mitcău 242 Mosoreni 21) 187 Nepolocăuti 22) 405 508 Ocna (Martineşti) 340 Onut Orăşeni 23) 739 Ostriţa S74 473 Oşehlib (Deleni) 24) 317 Pârâul-Negru 225 Piedecăuţi 25) 972 Plaiul-Cosminului :lU) SOI Pohorlăuţi 280 Prelipcea Prcvoroche (Pridvoreni) 248 1.650 1.182 880 20. cătunul Cosmin-Coteni. cătunul Slobozia.313 593 2.107 1. Zavoloca. 26. călunul Grigore-Ghica-Vodă (gară.JUDEŢUL CERNĂUŢI Nr.751 1.01~·) 1. etc. declarat ulterior ca sat. în 19IU inel.748 l. 22. inel.şi cătunul Codrui-Cosminului. inel. Plaiul-Cosminului. cătunul lsvor.452 750 606 1.'l 2. Spasca şi 4.148 3.951 3.139 2.614 2. în 1930 inel. 25. inel.· Orăşeni. Mosoreni.634 686 574 1.) 23. 3.ro . Fiedecăuti. ferma Socolovschi.835 2. 2. vamă. Dubova.241 582 2.353 1.885 1. inel.690 1.845 1.

52. Rohozn'a. 31.344 4.056 5.395 1.610 1.560 1. in 1930 : Şubraneţi. satul Bordei. 35. 7 oporăuţi. Colonia-Nistoreni. 34. in 1930 inel.405 2.295 784 27. Subrăneşti.013 2.599 764 90G 1. 29.:10 1941 Ct Cţ 205 200 Cţ Revna-pe-Prut 29) 276 876 Ct Rohozna 30) Cţ Sămuşeni 31) 224 Cţ Seliştea 32) 313 Cţ Sloboz.180 JUDEŢUL CERNAUTI Nr.615 893 735 1.148 729 1. inel. inel. in 1930: Samuşeni.ro .049 2.a-Rarancea 33) 345 Ct Stăuceni 637 Cţ Subrăneşti (Subraneţi)34) 345 Cţ Suhoverca (Suveica) 548 Ct Şerăuţii-de-Sus 551 Cţ Şiprni\i Sl'i) 762 Cţ Şipeniţi-Lunca 36) 130 Cţ Şişcăuţi 431 Cţ Tărăşeni 345 527 C\ Tăuteni J. Seliştea.012 3. 37. cătunul Arboreni.419 2.047 3.210 2. ŞJpeniţi. de cod 97 98 99 100 101 102 103 104 105 !fJb 107 !08 109 110 111 112 113 114 115 116 Cţ Numele Jocalltillll Cliidlrl 19U (Populaţie Locuitori statornicA) 19.093 698 2.569 1. Revna-be-Prut. în 1930 comună suburbană la Sadagur~. jud. 28.210 2. Slobozia-Rarancea. Sămuşeni.215 1. in 1910 făcea parte din Basarabia.01i3 4.947 517 1.153 3. 33. satul Şipeniţi-Lunca.799 746 1. inel. în 1930 cătun la Şipeniţi. in 1910 inel. Şipe11iţi-Lunca. Rarancea.433 394 6. Revcăuţi.631 1. cătunul Buci. 30.344 2.053 1.l68 Ct Toporăuţi 37) Cţ Turem 209 C\ Rarancea 27) Răpugineti (Răpuşcni) Revăcăuţi Rcvcăuţi !!g) 1.306 1. 36.828 1.165 2. inel. www. Hotin. Colonia--Arboreni.cimec.

045 1. 4':!.aleva (Văleni) 120 Cţ Vasilău 121 Ct Văslăuţi 39) 122 Cţ Verbăuti 12!3 Cţ Vintileanca 124 Cţ Voloca-pe-Derelui 40) 125 Cţ Vrânceni 41) 126 Ct Vrâncenii-Nuui 42) 127 Cţ Zadobreni 128 Ct Zviniace 357 3.469 1 056 649 3. Moacera. 41.594 2. Hruşăuţi şi 2. 40.067 1.114 667 3. Volova-pe-Derelui. inel. in HJIO şi satul şi cătunul erau în~lobate la Plaiul-Cosminului.ro . grupul de case Soviţa.066 983 753 . in 1930 cătun la Vrânceni. cătunul Vrâncenii-Noui. www.103 1. de cod Numele localll4fll ChldJrJ 19U LocuJlorJ (Populafle statornicA) 19111 1930 117 Ct Vadul-Nistrului ilS Ct Valea-Cosminului 38) 119 Cţ V. 39. Văslăuţi. în 1930 inel. fonr. Vrânceni. inel.589 4.588 1.cimec. Vrâncenii-Noui.386 2.484 3. declarat ulterior ca sat.100 *) 2. in urma repatrierii populaţiei germane.at din fermele Irina-Roma$can şi Ana-Diawnu. •) Scăderea numărului locuitorilor s'a produs în anul 1940.JUDEŢUL CERNAUTI 181 Nr. inel.092 882 923 6:)8 1.S9 546 405 651 279 174 985 821 218 324 186 9S!i 1. cătunele· 1. cătunul Codrul-Cosminului. Valea-Cosminului.668 3.'38.

comunele suburbane : 1. Turlachi. Anirwasa.784 594 663 452 1. gosp.603 43.603 170. inel. 2.611 20.907 174. PăpuşoJU. 2. 3. aşez. 4. Gutt-Heim.628 48!! 773 59!1 7U 378 70 212 147 327 454 397 1. Amara.704 178 83 7 70 37 14 645 350 33 85 ~') 42 •) 80 *) 50 *) 93 101! 458 103 178 610 650 2.918 20. adică sate. Gheţu.ro .907 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 (capitala) 1) Total rural CA Achembet CA Adămeşti CA Adâncata CA Alcalia CA Alexandreni CA Amara 2) CA Andreeni CA Aninoasa a) CA Antoneşti CA Aprodul-Purice 4) CA Babei CA Bairarncea 5) CA Bala banca CA Bala banca-Mare CA Balabanoa-Mică 2. numele vechiu turcesc: Ackerrnan. Şaoa (~aba­ Colonie) şi 3. (Populaţie statornlcll 19qJ 1930 Locuitori TOTAL GENERAL Total oraşe CA 31 Cetatea-Albă 46. Vâgon . www. 2. satul Sirncke. aşez.cimec. 5.212 2. cătunul .609 7. Aprodul-Purice.006 585 168 148 115 735 1. Bostan-Stoiano" şi inel. satul Gighir. inel.766 195. inel.729 438 673 2. Ceair-Cetate.766 162. care în 1930 era înglobat la Bairarncea. Salgani şi 3.JUDEŢUL CETATEA-ALBĂ Nr. inel. cari în 1941 au fost inventariate separat ca unităţi distincte. suburbiile : 1. in 1930 inel. de cod Numele localllllll ClAdiri 1!1!11. Bairamcea. ÎD 1930 inel. Cetatea-Albă. gosp.679 7.

10. în 19. Beni. cătunul Buduru-Mic. impreună cu Bălăcelu­ Mare.'1. de cod 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Numele Jocalltilţll cJadlrl 1941 <Popu. 5Ub denumirea: Bălăcelul. Băile-Bugaz. Bazarianca.cimec. 9. sub denumirea: Bălăcelul. Bălăcelu-Mic. în 1930 rec. fost comună subu~bană la Cetatea-Albă. fost comună suburbană la Cetatea-Albă.JUDEŢUL CETATEA-ALBA 1H3 Nr. la Sofiental. împreună cu Bălăcelu-Mic. în 1930 inel. fostă comună suburbană la T111Zla. www. populaţia rec.'10 rec. la Păpuşoiu. li. Băile-Serghievca. 7. Bâcoza. Britovca. 1. în 1930 înglobat la Serghievca. inel.ro . Buduri. Budachi. 12. în 1930 rec. 8. în 1930 inel. satele: Burnas şi Luxemburgul-Nou. satul Neufeld 15. în 1930 rec. • 16.aţle Locuitori statornlcil) ·----1930 19U CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Bazarianca O) Băile-Bugaz 7) Băile-Serghievca Bălăcelu-Mare O) Bălăcelu-Mic 10) 8) Bâcoza 11) Bâlca Beni 12) Benchendorf Bezimenca-Mare Bezimenca-Mică 89 204 90 38 6 113 119 45 •) 10 50 22 474 477 216 422 251 4 *') 328 243 796 •) 601 301 'il') 475 768 450 451 303 . 230 2. în 1930 rec. în 1930: Dacia. Bălăcelu-Mare. la Turlachi.585 798 238 739 64 128 liS Borodino Britovca 13) Budachi 14) Budachi-Cordon Buduri 16) 11>) 61 487 169 151 197 186 6. 14. la Şaba-Târg: în 1930 înglobal la Şaba-Târg. Budachi-Cordon.

238 2. în 1930 rec. împreună cu satul Cantemir II.ro . fost comună suburbană la Cetatea-Albă. în 1930 rec. în 1930 rec. la Păpuşoiu. împreună cu CemceluMic. sub denumirea: Caiabei. Caira.214 67 101 103 28 393 95 2. Caiabeii-Mari. 20. sub denumirea: Caiabei. urbană www. Caiabeii-Mici. la Bazarianca.cimec. împreună cu satul Cantemir 1. în 1930 rec. în 1930 rec.347 21 •) 75 •) 457 3.184 331 749 17.18l JUDEŢUL CETATEA-ALBĂ Nr. fost comună subla Tuzla. sub denumirea: Cantemir.064 2 069 288 382 380 4. împreună cu CaiabeiiM.281 122 •) 215 •) 32 •) 3.013 279 450 3. Cemcelu-Mare. în 1930: Cair. în 1930 rec. Cantemir /1.729 279 305 4P) 436 2. Cantemir /. în 1930 rec. împreună cu CaiabeiiMari. Ceair-Ud. sub denumirea: Cercei. sub denumirea: Cantemir. 21.ici. 22. 19. 24. 71 72 73 74 75 · 76 77 Numele localltllţll Cl!ldlrl 19111 (Populaţie Locuitori statornlcll l 1930 19111 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Burnas 17) Caiabeii-Mari 18) Caiabeii-Mici 19) Caira 20) Camceatca Cantemir 1 21) Cantemir II 22) Caplani Cara-Hasan Caşpalat Catlabug Catorga Cazaci Ceair-Ud 23) Celmeccia Cemcelu-Mare 24) 69 108 24 529 62 89 47 751 502 65 88 105 1. Burnas. de cod 62 63 64 65 66 67 6S 69 7r. 23. 18.

de cod 78 79 · 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Numele localltllfll Cllldlrl 1941 Locuitori (Populajle statornld) 1941 193D Cemcelu-Mic 211) Cerchez Chebabcea 28) Chizil Ciobana Cleaştitz 27) Codăeşti Cogălniceanu Constantineşti Corcmaz Corneşti 28) Culevcea 29) Cuza-Vodă Daniensfeld 30) Davideni Delniceni Dimitrie-Cantemir 31) Divizia Eighenheim Faraoani 32) 63 90 641 54 44 622 118 124 110 639 303 1. satul Mihail-Eminescu. în 1930 rec.cimec.ro .648 1.235 4.818 •) 609 649 450 2. 29. Cleaftitz. inel. 30. inel. Culevcea.547 218 •) 2. satul Nicolae-Iorga. Daniensfeld. în 1930 inel.824 364 167 296 434 249 3.654 550 2. aşez. Catarinov. sub denumirea: Cercei. împreună cu CemccluMare. www. gosp.180 4.388 164 116 316 475 3. în 1930 inel.787 227 162 2. 32.908 499 474 414 2. Dimitrie-Cantemir.394 25. 28. Cornefti.JUDETUL CETATEA-ALBĂ 185 Nr. in 1930 !'ee.936 12 •) 190 1. gosp. Cemcelu-Mic. inel. inel. Faraoani. gosp. aşez. 27. 31. în 1930: Liman. lsrăileanu.606 579 2. Chebabcea. gosp. grupul de case Bazarianoa-Veche şi aşez.062 98 39 76 106 75 981 142 572 262 388 2. 26. Gottlied. aşez. Sultz. la Manzburg.675 1.

497 676 2.261 116 *) 1.596 376 69 •) 2. în 1930 rec. la Bazarianca.352 838 741 1. 34. satca 38.109 1.Veche 84) Gighir 311) Gnadenfeld Gura-Roşie Hadjider (Caira) Hadjider (Sărăria) Halle Han-Câşla 36) Hofnungstal 87) laroslava lvănceni 1văneştii.571 329 -•) 2. Luxemburgul-Nou.568 1.473 . gosp. la Amara. Gighir. gosp. 35.186 JUDEŢUL CETATEA-ALBĂ Nr. Hofnrmgstal.190 788 33. în 19. inel.876 304 1.887 224 3. în 1930 rec. la Turlachi. Dănileşti. cătunele: 1.624 542 301 269 2. rec.ro .846 1.426 i. 36.cimec. de cod 98 99 ·100 101 102 103 '104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .Vechi Lichtental Liuba 38) Luxemburg Luxemburgul-Nou Mana şi Manjia 39) 162 427 371 65 142 626 149 82 53 529 393 452 58 813 444 43 82 21 343 181 157 *) 1.263 33 *) 190 144 *) 73 1. inel. Pavlovoa şi 2.858 258 3. inel. Hadjidcr (Sărăria). în 1930: Hagi. gosp. separat în 1931) şi aşez. Semişi aşez.804 1.I14 115 116 117 Numele localltllll Clldlrl 19111 (Populaţie Locuitori sta torni el) 1930 19111 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Friedensfeld 83) Frumuşica-Nouă Frumuşica. Friedensfeld (Moara-Roşie). Liuba. Frumuşit·a-Veche.'10 rec. www. 37. fost comună suburbană la Tuzla. în 196U mcL ~atu! Sărăţica. lacobsfcla. fost comună suburbană la Cetatea-Albă. satul Stangopca. 39. Filipovca. aşez.

'JO rec.477 40 1. în 1930 rec. în 1930 rec. în 1930 rec. sat nou. la &atul Tăriceanca-Veche.021 872 694 565 364 937 2. inel. în 1930 rec. 48. la Faraoani. Mihail-Eminescu. 2. Mologa. 42. 47. www. Martaza inel. Cihan. Odesa-Nouă.626 36 Manzburg. la Budachi. Măriişqti. LaMohir şi 3.020 1. 46.369 872 395 608 294 319 1. Noul-Caragaci. aşez. Nicolae-Iorga.: 1.ro . 40. gosp.014 253 103 2. în 1930 rec. satul Dimitrie-Cantemir. 41.492 90!1 610 44!1 94 *) 279 131 31:13 1. Neu{eld.JUDEŢUL CETATEA-ALBA 187 Nr. în 1930 inel. 44. 43.cimec. la Turlachi. fost comună suburbană la Cetatea-Albă. cătunul Martazaua-Mică. 45.123 993 1. la Volintiri. de cod Numele Jocallt4ţll CJIIdlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcil) 1941 H30 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA: CA CA CA CA CA CA CA Manzburg 40) Marazloveni Marazli Marianca-Mare Marianca-Mică Marienfeld Martaza 41) Mărăşeşti 42) Mihail-Eminescu Moldova Moldoveni Mologa 44) Moruzeni Nădejdea 43) Neagra Neufeld 4 1'l) Nicolae-Bălcescu Nicolaeni Nicolae-Iorga 46) Noul-Caragaci 47) Odesa-Nouă 48) 217 245 195 166 161 91 229 61 28 575 240 125 97 156 66 56 117 264 7 416 23 155 *) 989 62 *) 732 694 425 1. La-Ţigănaş. în 19. la Corneşti.

894 386 2. inel.757 (Plătă- 1. 50.374 319 241 2. Răscăeţi.345 51fl 265 172 2.597 2. gosp.ro .968 4.cimec.021 1.06~ 2. de cod 139 140 141 142 143 144 1 145 146 CA CA CA CA CA CA CA CA Numele locallllllll Cllldlrl l!IU (Populaţie l5U Olăneşti Ovidiu Palanca Paveleni Păpuşoiu 49) Păuleni 942 74 532 47 817 626 27.697 1. 51.167 2.~ Pietroasa Plahtcevca reşti) 1'>0) 3. la Păpuşoiu. rec. Plahtcevca-Nouă (Plătăreştii-~oui).646 442 258 177 866 184 302 Regele-Ferdinand Regina-Maria Româneşti Roşia-Cosa 54) 113) Rozenfeld Sadova Albă. inel.686 3. Regele-Ferdinand. în 1930 Plahtcevca (Piătăre~ti).060 8.003 80 •) 359 8. cevca-~ouă (Plătăreşti-~oui). Răsdeţii-Noui. în 1930. gosp. La-Grădini. inel.223 34 •) 194 2.188 JUDEŢUL CETATEA-ALBA Locuitori statornlcll• 1930 Nr. 53. satele: Brilovca şi Ceair-Ud. în 1930 inel.503 144 13 •) 254 220 2.924 2. aşez.494 2.838 36 99 52 51 591 621 105 609 162 91 33 250 42 79 147 CA 148 149 150 '151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Plahtcevca-~ouă (Plătăreştii-~oui) 51) Poştal Principele-Carol Principele-Mihai Purcari Răileanca Răileni Răscăeţi 112) 386 2.849 716 296 -•) 1. www. satul Plaht49. aşez. 'i4. Plahtcevca (Plătăreşti). comună suburbană la Cetateainel. 52. Roşia. cătunul Pohomovca.

inel. în 1930 rec. în 1930 inel. sat. îu 1930 inglobat la Bairaml·ea. Sofiental.541 2.736 1. 63. Sărăţica. populaţia inventariată la llairamcea . in 1930: Şaba. Şaba-Lac. la Friedensfeld.JUDEŢUL CETATEA-ALBA 189 Locuitori (Populatie statoralciO 1!141 1930 Nr. 57.cimec. rec. in 1930 : Şabalac.107 162 433 286 1. Şaba-Colonie. 2.773 81 •) 58 *') 924 85 *') 405 •) 3. populaţia localităţii : Băile-Bugaz. care în 1930 era inglobată la Şaba-Târg. gosp.479 971 1. 62.512 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Simcke 1}8) Slobozia Sofiental 59) Stangopca 60) Strasburg Suiunduc Şaba-Colonie 61) Şaba-Lac 6:<) Şaba. la satul Friedensfeld. 56.596 2.50!1.065 1. llăile-Serghievl·a. de cod 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 Numele localitAtii Cllldlrl 1941 CA Sari a CA Sărăria CA Sărăţ~ca 55) CA Scandiba CA Seimeni 56) CA Seimenii-Noui CA Serghievca (Sergheeşti) 5 ') 63 462 5 284 110 25 631 12 685 97 47 187 158 132 1. aşez.913 934 593 10~ 2. Hutor-Saria ~i 3. 61. www.723 2 1.060 62 •) 16 •) 2. Stn-ghievca.ro . 58. inel. Galin. Stangopca. în 1930 inel. Seimeni. satul Ueni.: 1. Sultz.Târg 63) Ştetăneşti Tăriceanca-Nouă 55. 60. separat.754 280 1. 399 275 851 787 557 4. 59. Şaba-Tâ1·g. fost comună suburbană la Cetatea-Albă. in 193Q rec. Simcke.

•) Scăderea numărului locuitorilor s'a produs în 1940. 66.cimec.506 1l!j 743 806 3. 67.Veche 64) Tăriceni Tudora Turlachi 65) Tuzla 66) Uspenca Vasile-Stroescu Vădeni Veselia Vladimireşti Volintiri 67) Vozneşeni Zangherovca Zăbara Zo'reni 895 46 545 1.827 165 2. Volintiri.592 2. in 1930 inel. de cod 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 Numele 1ocalltlltll ClAdiri 1941 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Tăriceanca.023 8. satul Odesa-Nouă.999 235 327 6. inel. Liuba şi Mologa. comuna suburbană Bazarianca. 7 uzla. 65.803 663 733 123 505 56 71 1. www.669' 2. în 1930 ind.237 7.806 183 2.359 :Hl3 Nr. Tăriceanca-Veche. în 1930 comună urbană.038 220 294 6. satele : Bacoza.]90 JUDEŢUL CETATEA-ALBA Locuitori (Pojlulafle statornicll) 1941 1930 3. era comună suburbană la Cetatt'a ·A lb'i.370 1.433 2.624 2.225 1.ro . in urma repatrierii popula~iei germane.421 323 68 171 182 648 708 64. in 1930 inel.729 296 2. satul Mărăşeşti. '! urlachi.894 598 1.

504 1. ferma agricolă Ferma-de-StatBrienii.!21 Aprodul-Purice 4) 561 Arciz \Arcizul. Oraşul Vâlcov. în 1930 în jud. 3.267 2.951 879 1.Vechiu) 5) 73. Cetatea-Albă. Is- mail.160 2. lsmail. 7.414 Chilia-Nouă (capitala) 1) 4.:. sub denumirea : Brieni. în 1930 în jud.328 4.858 4.160*) 1. 4.O!it. Maiac.317 2. Brienii-Noui.611 1.441 2. în 1930 în jud. Damianovca. dec:od CHILIA ClAdiri 1941 (Populaţie Numele loc:alltlţll Loc:ullorl statornlc:l) 1930 --------------------TOTAL GENERAL 36. !1. Arcizul-Nou 6) 181 Baccialia "1) 310 Berezina 8) 662 Borişovca 9) 361 Brienii-Noui 10) 41 5. cătunul Galanovca.203 1.688 119 138. inel. S. Borişouca. Cetatea-Albă.135 Total oraşe 1 Ch 2 Ch ::~: 1941 136. Aprodul-Putice.659 17. adică saL 2. 6.888 1. ia 1930 localitatea Damianovca. împreună cu Brienii-Vechi.5.JUDEŢUL Nr.cimec. Biirezina. Ismail.469 20. Cetatea-Albă. inel. Baccialia. în 1930: în judeţul Ismail. ca suburbii. Natigailovca şi 4.987 24. format prin contopirea satelor : Potcovea şi Vasilievca. Arcizul-Nou (Djalair). em unitate distinctă. www. 9. Vâlcov") Total rural 32 33 34 35 36 37 38 Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch H-420 1\chmanghit 3) 1. care fac parte in tegrantă din oraş. Oraşul Chilia-Nouă. în jud. Cetatea-Albă. 3.388 587 •) 812 *) 1.:. în jud.555 5. în 1930 în jud. în 1930: Aprodul-Purice.53C 162. Achmanghit. 2. Arciz (Arcizul-Vechiu). Cetatea-Albă. inel. localită\ile : 1. în 1930 în jud.0i5 115. 10. Omarbia. în 1930 rec.070 I. Ismail.245 7. în 1930 în jud.ro . în 1930 în jud.

018 1. cătunul Deljiler-Conduc. în 1930 în jud. Cetatea-Albă. Brienii-Vechi.261 1. Cetatea-Albă.106 6. Culmea. Ismail. Cetatea-Albă.305 4. lsmail. 25. 18. in 1930 în jud. Camcic.113 2. 19. Deljiler.448 2. Cuporani. 23. în jud.610 3. 12.l. Cetatea-Albă. în 1930 în jud.587 2. 16.97 189 11. Catzbach. Cariacica. 24. cătunul Demir-Hagi-Con~uc.046 4. 21.217 2.235 3. inel.528 2. în 1930 în jud.052 45 56 *) 4.587 4.683 4.3. Ciuleni. în 1930 în jud. Cetatea-Albă.19~ JUDEŢUL CHILIA Nr. Cetatea-Albă. Caramahmet.cimec.060 2. lsmail. Chitai. Cetatea-Albă. în 1930 in jud. 17. 20. în 1930 în jud. Cetatea-Albă. Burgugia. 14. Cetatea-Albă. 15.296 4.'H 4. lsmail. împreună cu Brienii-Noui. 22. în 1930 în jud. Cetatea-Albă. în 1930 în jud.937 69 *) 1. în 1930 în jud. în 1930 rec.9. Deleni. inel. în 1930 in jud.915 1.769 2. !n 1930 in j ut.706 1.495 1.580 138 "") 647 •) 2. în 1930 în jud. 13. sub denumirea : Brieni.ro . Crasna. Cişmele. de cod 39 40 41 42 43 44 45 4& 47 48 49 50 51 52 53 Numele locaiiUIIil Locuitori C14dlrl (Populatie statornle4) 1!141 1!141 1930 Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Brienii-Vechi 11) Burgugia 12) Carncic 13) Caramahmet 14) Cariacica 1:1) Catzbach 16) Cişmele 11) Chitai 18) Ciuleni 19) Crasna 20) Culmea 21) Cuporani 22) Deleni 23) Deljiler 24) Dcmir-Hagi 25) 254 933 777 933 488 255 708 292 459 457 327 438 7fi0 1. www. Demir-Hagi. Cetatea-Albă.649 1. in 1930 în jud.

lsmail. în . în 1930 in jud. 2:t. în 1930 in jud lsmail. la Friedenstal.470 1.798 3. lJumitreşti. in 1930 în jud.279 2. in JUd. Denevitz.111 2. Cetatea-Albă. in 1930 in jud. în 1930 în jud. lsm'IJl 31.a. 2Y.~0 in jud.524 2. în jud.6. satul Friedenstalul-Nou. Cetatea-Albă. în 1930 rec. Ferşampcnua. ferma 'agricolă Ferma-de-Stat-Dumitreşti şi cătunul Malcea.022 2. de cod 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Numele localltillll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori slatornlcil) l!UIO 1911 Denevitz 26) Diulmeni 27) Draculea 2B) Dumitreşti 20) Enichioi 30) Eschipolos :n) Ferşampenuazul-Mare 32) Ferşampenuazul-Mic 33 ) 119 429 581 611 624 539 201 315 381 22 489 !H4 712 230 250 *) 2. 35.708 1.385 1. lsmail. ?. Gnadcntal. Cetatea-Albă. Cetatea-Albă. în 19.545 67 •) 709 2. 38. Ismail. în 1930 inel.JUDEŢUL CHILIA 193 Nr.640 1. in 1930 in jud. Cetatea-Albă.cimec. 37.S31 3. Cetatea-Albă. Cetatea-Albă.:ul-Mare. in l 930 în jud. lsmail.534 3. Diulmeni. .ro . Dracu/ea.410 906 1. in 1930 in jud. Galileşti.778 2. Friedenstal (Valea--Păcii). inel. 33. 32.1930 în jud. în 1930 în jud.315 3.351 2. Eschipolos. www. Furntanr. în 1930 in jud. 34.467 391 *) 782 •) 170 1.280 Friedenstal (ValeaPăcii) B4) Friedenstalul-Nou Furmanca 3G) Galileşti 37) 3a) Gnadental Glăvani 38) 31l) 26. 21\.815 1. Bnichioi. Friedenstalul-Nuu. Glăc•ani. Ferşampenuazul-Mic.110.938 1. 39. Cetatea-Albă.

Noua-Suliţă. Parisul-Nou. 310 1. Cetatea-Albă. Duca 41) Jibricni 42) Leipzig 43) Malu-Mic 44) Mihăileni 41'>) Neruşai 46) Niculeşti 47) Noua-Suliţă 4!j) Parapora 49) Parisul-Nou 50) Parisul-V. 50. 53.457 2. 49.309 3. Cetatea-Albă . 43. în 1930 în jud. Plotzk (Plosca). în 1930 în jud. 55. Parisul-Vechiu.459 2.702 236 "") 161 "") 2.522 1. în 1930: Plosca. 41.569 2. lsmail. Parapora. G. în jud. în jud. www. Cetatea-Albă. lsmail.674 2. în jud. în 1ll30 în jud. Cetatea-Albă. Nicu/eşti. în jud. de cod Numele localltlltll Cllldlrl 1941 Locuitori (Populajie slatornlcil) 1941 193'l 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 i!:l 80 81 Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch ~>~ Ch S1 Ch Hofnungsfeld 40) 1.238 226 415 280 265 *) 648 *) 2.Şai. Malu-Mic. in jud. 4-l. 48. în 1930 în jud. în 1930 în jud. 54.194 JUDEŢUL CHILIA Nr. Duca. G. Ismail. în 1930 în jud. în 1930: Suliţa. 184 171 40. lsmail.357 179 *) 393 219 355 2. Regele-Ferdinand /. lsmail.ro . Leipzig. Jibrieni. Cetatea-Albă. Cetatea-Albă. Cetatea-Albă. • 46. 47. 52. Mihăi/cni. llofmmgJ/eld. lsmail.379 3. /. Nl'r'!.. în 1930 în jud. în 1930 în jud. Cetatea-Albă. în 1930: Satu-Nou. în 1930: Regele Ferdinand. în 1930: Decebal. 51. În l93U in jud. 42.234 211 34& 183 . în 1930: Paris.cimec. Pavlovca.:chiu :>1) Pavlovca 52) Plotzk (Plosca) 5:1) Pomazan r. în jud.49i 2. Poma:an. în 19311 în jud Cetatea-Albă. Cetatea-Albă.4) Regele-Ferdinand 1 1'>5) 77 621 552 432 298 559 901 63 106 41 120 316 593 76 114 56 14 "") 2.266 411. 45.

:rea numarului locuitorilor s·a produs în anul în urma 1epatricrii populatiei ge1mane.c. 62. 59. in 1930 în jud. Troporlo. în jucl. in 1930 în jud.~0 În jud. Cetah:a-Albă.330 2.605 528 *') 4. •) 1940. 58. in 1930 in jud.661 419 4. 61. 57. în 19~0 în jud.478 1.795 4. Trihaţchi. 64. 66. Cetatea-Albă. de cod Numele Iocallllltll Cllldlrl 1541 (Popula~le Locuitori statornicA) 15130 1941 84 85 86 87 88 89 90 ~H 92 93 94 95 Cli Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Sărata 56) Sărata-Mică :>7) Selioglu l>S) Spasca ot') Şagaui Taşlâc voi &1) Tarutino 62) Tătărăşti 63) Tepliţa (Topliţa) 04) Trihatchi 6:>) Tropoclo 66) Zolocari 67) 544 101 883 380 675 768 1.330 1. Cetatea-Albă.488 2. CetateaAlbă. Cetatea-Albă. Spasca. Sărata -Mică. Tătădişti. 60. Cetatea-Albă.467 5. Cetatea-Albă. în 1930 in jud. lsmail. Tamtino. în jud.504 2. Selioglu. in 1930 in jud. Şagani. în 1930 în jud.:talea-Albă. in 1930: Tatar-Bunar. Scăc!.215 1. Lo/ocm·i. în 1930: Trihat.885 7.ro . în 1930 in jud.67"2 6.628 2. în 1930 in jud.658 417 74 474 896 294 *') 426 4.cimec. www. 65.823 3.691 3. CetateaAli. 63.426 200 1.. Sărata. 1efJliţa (Topliţa). Cetatea-Albă..250 356 •) 314 1. în 19..JUDEŢUL CHILIA 195 --Nr. 6i. inel. cătunul Dardanovca. T aşlâc. Cetatea-Albă.432 56. C.

cătunele : 1. precum şi grupurile de case : l. 2. Oaşa şi 6. Arada. După-Pleşe. 5. Briceşti. Şteul. 2. Faţa­ Albacului. era înglobat la Scărişoara. Arieşeni. adică fostul cătun Lăpuşu (A- www. în 1910. de cod Numele localltillll CLUJ-TURDA Clildlrl (Populaţie statornlcil) Locuitori ·~· 4. 2. precum şi grupurile de case : 1.089 261. Cobleşi. Pleşeşti. Preluca şi 6. 2. Poniţa. 4. Deve-Sohodol.352 838 2. comuna suburbană Oprişani. Trifeşti. Mătişeşti. 10. Centrul satului. inel. Dealu-Bajului.479 30. Borta. .460 2. 3. 2.668 ~~ 281. 4. Hodobană.336 292. 3. era inglobat la Albac. Baba. în 1910 inel. 3.413 3.cimec. Lunea şi 3. 2.ro . inel. inel. Faţa-Păşteştilor. 2. în 191 O. Dealu-Avră­ mcştilor. 4.808 20. satul Arada. cătunele : 1.528 4. cătunele : 1.:i4 21l0 62. Ruseşti . 3.951 Total 1 Trd oraşe Tarda (capitala) 1) Localităţi Oprişani 4. 6. satul Arada. Ferice!. inel. Faţa-Cristesii. Păltiniş şi 8. 4. Casa de Piatră.138 2. 6. Capu-Dealului (Giurgiuţi).897 30. 7. 5. inel.099 3. C"U toate cătunele.785 suburbane: Il Trd 31 32 33 34 35 Total rural Trti Agnş Trd Ai ton Trd Albac ~) Trd Arada :l) Trd Arieşeni 4) 197 500 67. 5. Albac. satul Arieşeni împreună cu o parte din cătunele şi grupurile de case ce-i aparţin.u.811 2ll. Căpreşti. Dealu-Filip.Bubeşti. 5.JUDEŢUL Nr. Lămăşoaia.028 TOTAL GEHERAL 66. 7.5 781 383 929 2. Oraşul Turda. Niculeşti. 9.289 3. 3. Teiu . Sturu şi 11.054 ·~· 323. 3. Pătruşeşti. Cioneşti. 8.020 1. 4. Bărăşti.l!23 1. cătunele şi grupurile de case ce-i aparţin.668 1. Galbăna şi 4. precum şi grupurile de case: 1. Costeşti. Faţa-Pân­ teştilor.

l Trd Cj Mur Trd Trd Cj Cj Numele localltltll Locuitori Clldlrl (Populatie statornlcl) 1941 1941 1930 l. Căşile-Băilor şi 2. ce ţineau de satul Band. 2. in 1910: Vidra-de-Sus.555 881 3.339 1. Mărăşeşti şi 3. G. la Căpuşul-Mic. cătunele: 1. in plasa Săvădisla.OOZ 244 206 Avram-Iancu O) 902 Baia-de-Arieş 7) 263 239 Balda Bandul-Românesc 8~ 284 Bădeni D) 419 Băişoara 1 &) 225 5S Bălceşti (Beliş) 11) Bălceşti (1. 3. lnceşti. iar la 17 Ianuarie 1941 din nou : Bălceşti. Bălceşti (1. Valea-lerţii. în 1930 : Aruncata. 14. in 1910. 7. 9. Duca). Băişoara. de cod 39 36 37 3q 4!! 40 39 40 49 50 Cj Trd Tn. Vidrişoara. Cârăşti. inel.219 1. satul Band se numea : Bandul-de-Câmpie.cimec. Duca) 12) 46 Atintiş Aruncuta 5) 1. Dră­ culea.ro . 2. sat nou. Duca. unindu-se cu cătunul Galbăna al satului Neagra. Bălceşti (Beliş). 12. 10. cătunele: 1. Bădeni. www. Gh. în 1930 rec. Avram-Iancu. în 1910: Bagiu. 5. Târsa şi 3. Dohrana. a format noul s~t Arieşeni. format în urma arbitrajului dela Viena din cătunele şi grupurile de case : 1. precum şi grupurile de case : l.098 S85 4. în 1910: Ofenbaia. Bandul-Românesc. care a rămas la Unguri. 6.JUDETUL CLUJ-TURDA 197 Nr. Plaiu şi 4. 11. 2. rămas la Unguri. Aruncuta.880 968 995 1.111 1.400 958 258 1. in 1910 simplu cătun (vezi nota Nr. inel. sat nou. Valea-Rece.. Tomo tăi. în 1939 i se dă numele 1. G.096 246 217 rieşeni). s'a desprins în anul 1925 dela ~~atul Scărişoara şi.118 1. Baia-de-Arieş. 8.

Beliş. inel. 20. 17. inel.678 1. Bolduţ (Cipăeni). inel. Boju. Hudriceşti (Dealu-Hudriceştilor).Jos. 3. Vârşii­ Mici.072 Trd Bistra 18) Bociu 184 Cj 99 Trd Boereşti 17) 545 Trd Bogata 18) 212 Trd Boian 19) Boju 20) 286 Cj 139 Trd Bolduţ (Cipăieni) 21) 178 Trd Borzeşti 22) 1. 5.!10 cătun la Ceanul-Mare. separat in 1930. Dealu-Muntelui. în 1910: Cioara-de-Sus 18. în 1910 : Beiu. Boereşti. cătunele: 1. 5. tn 1910 : Berchiş. ind. 4.!1. cătunul R1oca-de-Mijloc. 2. Beliş. Bica. de cod 41 52 53 54 42 Numele localltltfl Locuitori Cllldlrl (Populatie statornlcll 19U 1941 1930 57 43 44 45 58 46 47 Trd Bărboşi 13) 345 Beii~ 14) 257 Cj Berchieşu 196 Cj Bica Ui) Cj 90 1. sub denumirea : Dealul-Calului şi 2.709 1.391 856 1.cimec.495 758 653 764 378 4.175 1. 19. declarate ulterior ca sate. 22. 4. în 1910: Booo. . inel. Vârşii-Man şi 6.ro . cătunele : 1. cătunul Podu-Burului care în 1930 ţinea de satul Buru .198 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Nr. Bărboşi. cătunul Ranta . care in 1910 făceau parte din comuna loşikafalva. Borzeşti. trecut ulterior la comuna Rişca. Dealu-Botii. Boian. 21. Bistra. 2. Această comună desfiinţată se compunea in 1910 din urmatoarele cătune: 1. în 1910: Slcalul-de-Câmpie.146 il3 13. în 1910: Bica-Română. Poiana-Horea (Dealu-Calului}. Giurcuţa-de.096 1. Colonia-loşica şi 7. 15. Băleşi (Dealu-Băleştilor). 5.501 661 408 2. în 1910: Bog>ata-deMurcş. Colonialoşica (loşicatelep). i4. Poiana-Horea rec.044 691 462 2. ' www. Bălceşti. în 19. Btlgata. Giurcuţa-de-Sus. GArda (Dealu-Gârdelui). 6.317 978 940 386 . 16.

în www. în 1910 : Butcne. cătunul Podu-Burului. inel. sat nou. format din grupuri de case tăzleţe. Căpuşul-de-Câmpie. rămase pe teritoriul românesc. în 1930 inel.cimec. trecut la Unguri. Cacuva-/erii. Muntele Cacovei şi 2. cătunul Varza. 1930 inel.091 1.128 1. 26. 31. trecut ulterior la Borzeşti.JUDETUL CLUJ-TURDA 199 -- Nr. Budeşti-Fâneţe.571 1.286 476 315 413 327 667 1.618 2.138 1. .077 2. 27. cătudele: 1. 29. 28. Butenî.230 1. Valea-Vadului.~H 1. de cod 62 48 49 66 50 67 51 69 70 52 71 72 6i 76 Numele IocalltftUI Locuitori Clldlrl 1Populatie stalornlcft) 1Ml 1941 1930 --- Cj :rrd Trd Cj Trd Cj Trd Cj Cj Trd Cj Cj Mur Cj Boteni Botez 23) Brăzeşti Budeşti-Fâneţe Buru 25) 24) Buteni 26) Cacova-lerii Căianu 28) Călata 29) Călăraşi 30) Călăţele 31) Cămăraşu 32) 27) Căpuşul-de-Câmpie 33) Că tina 119 90 97 lll 97 146 278 285 282 494 851 296 348 504 528 412 453 598 355 591 1. cătunul Călăra. Buru. care în 1930 ţinea de Ciuleni. inel. Ciiianu.J52 1. în 1910: Clmăratul-Deşert. inel. Ciîlata. în 1910: Hă­ răstaş. deci.043 1. 30. în 1910: Călian. Călăţele.116 1. în 1910: Bothaza.535 1.048 1.ro . Buteni. in 1910: Călata-Mare. cătunul Fânaţc. 24.308 2 028 -----23. Călă1·aşi.i-Cătun. în urma arbitrajului dela Viena. satul 32. Cămăraşu. 25. 33. ulterior ca sat. din satul Budefti.

1918 prin contopirea satelor Ghiriş şi Ghiriş-Sfmcrai. 35. 5. Motăr!şti.183 984 926 1. în 1910: Cheseu. 2.ro . Mihoieşti şi 4.436 868 726 1.176 34.200 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Nr.159 3. Valea-Caselor. 40. Pripoare. 2.399 2. in 1930 inel..777 1.620 5.cimec. inel. în 1910 : Ceanul-Deşert.- 58 59 79 60 61 84 86 62 63 Trd Trd Trd Trd Trd Trd Trd Cj Trd Trd Cj Cj Trd Trd Câmpeni 34) Câmpia-Turzii 81!) Ceanul-Mare 88) Ceanul-Mic 87) Cecălaca 711 1.255 1.. Bonceşti. 43. trecut în 1939 la Călăţele.124 3.048 612 588 1. în 1910: Mischiu. în 1910: Comiţig. Cheia. Boteşti. !1. în 1910: Chimitelnicul-de-Câmpie... precum şi grupurile de case : 1. 3. Certege. declarat ulterior ca sat. 44. 41... 6. inel. Sorliţa şi 4. cătunul Bolduţ (Cipăeni). Ceanul-Mare. grupurile de case: 1.020 882 1. 3. de cod 53 54 55 56 51 Numele localltlţU CUidlrl Locuitori (Populatie stalornlcl) 1941" 19'-1 1930 -· . Valea:Bistrei. Dealu-Capsti. Ciupeşti. Che1ani.. Coasta-Vâscului. inel. Ceanul-Mic. 42. 38. Campia Turzii.203 1.394 3. n 1910: Ciula. Cipăeni. cătunele : 1. cătunl Varza.. 39. cătunele: 1.. CtirnjJeni. Tomoşeşti. 4. www. Floceşti. Comşeşti. in 1910: Cheţa. Chesău. 2. în 1930 inel. Motoreşti. Gloduri şi 2. format după 1 Dec. 37.056 515 226 208 284 262 !63 304 367 94 142 149 287 Certege 88) · Cheia 39) Cl:esău 40) Cheţani 41) Ciuleni Ci uri la Cooc Cipăeni 42) 43) Comşeşti 44) 3.228 4. Borleşti. 36.307 902 709 1.051 456 629 543 1. Ciuleni.

www. C'uţa.047 657 373 172 3JO 710 1. cătunul După-Deal. Delureni.008 856 466 462 803 842 1. Comeşti. 46. in 1910: Dileul-Român. 57. în 1910 cătun (vezi nota Nr. cătun la Mănăstireni. în 1910: Uilacul-de-Câmpie.păceni 45) Corneşti 40) Crăeşti 47) Crişeni 48) Cuci Dătăşeni49) D~mbu Dângăul-Mare Dângăul-Mic Dealu-Botii IlO) Dealu-Mare 51) Dealu-Negru 5:!) Dclcni 53) Delureni 114) Dileul-Nou MI) Dileul-Vechiu 116) Dumbrava 117) 195 2!16 96 10!1 176 156 2!17 119 90 !17 84 100 178 226 94 181 221 1. 53. 49. Crăeşti. in 1910: Copan<!. Dealu-Negru. in 1910: Indoi. Delcni. 14). Dileul-Vechiu. În 1910: Dileul-Unguresc. Dealu-Botii. 50. 47. 48. Dătăseni. 54. 55. in 1910: Şomfalău. Dealu-Mare. Crişeni. sat nou.172 621 397 188 439 507 778 965 374 889 903 1!09 910 394 408 733 762 1.JUDETUL CLUj-TURDA 201 Nr.ro . Dumbrava. în 1930 rec. de cod Numele loc:alltlţU Clldlrl Loc:ultorl (Populafle statornlcil) 19tl 1930 1!141 65 66 94 67 6!1 101 10. în 1930: Văleni-Sat.054 386 774 805 Copăceni. inel. 52. 51.3 104 106 107 108 69 97 98 99 70 64 Trd Trd Trd Cj Trd Trd Cj Cj Cj Cj Cj Cj Trd Mur Mur Mur Trd 45. în 1910: Dumbrău. inf. Co. în 1910: Giurcătun la Văleni (Vălcăul-Unguresc). la în 1910: Rişca-de-Sus. Dileul-Nou. in 1910: Tothaza. in 1932. Rişca. sat nou. in 1!110: Pusta-Sâncrai sau Sâncraiul-Dcşert. în 1910: Dateş.cimec. 56.

60. Coasta. in 1910 : Saaavioţa. Filea-de-Sus Finciu Finişel Frata Gârda-de-Sua 82) Geaca Geamăna 63) Gheja Gheorgheoi 8') Ghirişu 611 Giurcuţa-de-Jos 66) 156 347 165 576 150 88 100 164 642 S48 239 292 278 425 128 116 634 1. Dealu-Ordâncuşii. catunul La-Mori.ro .103 1.720 991 1. Fântâniţa. Huzăreşti. Iapa. ·in 1930 rec.343 743 406 481 670 2.676 726 2. 5. desprins dela satul NeagN. de cod 71 108 111 119 7'2 73 125 126 129 74 133 75 76 134 1. 2. 8 Măgura. Ghirişu. Giurcuţa-de-/os. Gârda-de-Sus. la Căpuşul-de-Câmpie. www.326 1. in 1910: Giurfalău. 4. inel. 9. 14). Gheorgheni. ioel.264 1.cimec. Iarba-Rea şi 2.202 JUDEŢUL CLUJ-TURDA lllr. 7. Filea-de-fos. Gura-Garzii. 61.284 2. Plişti. satul s'a format în anul 1933 din cătunul Gârda-de-Sus. Dobreşti. Mununa şi 10.067 1. Fânaţe.871 576 441 58. inel.437 798 444 570 818 3. în 1910: Chibulcut. Rât.180 1. Făgetul-Ierii. Lungeşti şi 2. in 1910: Ghiritul-Român 66. 62. în 191 O: Bicălat. 64. Geamăna. 6.3.767 649 568 593 887 2.326 . deslipit dela satul Scărişoara şi unit cu cătunul Iarba-Rea. precum şi grupurile de case: 1. 3. cătunele: 1. 63.>5 138 Numele localltlţll ClAdiri 11141 LDcultorl 1Populalle statornlcll) 1941 1930 Trd Mur Cj Cj Trd Trd Cj Cj Cj Trd Cj Trd Trd Cj Cj Cj Făgetul-Ierii Fânaţe 59) Fântâniţa 60) 1'18) Feleacu Filea-de-Jos 61). Ocoale. 65. in 1910 cătun (vezi nota Nr. cătunele: l. Fluţăreşti. S9.

Legii. 70.954 1. www. Iara.ro . ~atul Valea-lerii şi cătunele: l. 68. Giurcuţa-de-Sus.417 287 1. În 1910: Lita-Ungurească. in 1910: Lechinţa-de-Mureş.cimec.680 677 1.JUDEŢUL CLUJ-TURDA 203 Locuitori statornlcll) 1930 Nr. Lita. Cerc şi 2.478 961 382 513 1.550 584 961 921 964 1. !Iădi:. 76. Gligoreşti.date. in 1910: Sâniacob. 71. 73. Dobrin. lacflbcni.129 402 436 1. in 191P ind. 74. li9. in 1910: Lita-Română. 77. în !SilO: H:idărău. cătunul Maşca. in 1910 cătun (vezi nota Nr. 14).634 1.267 527 744 1'11) 67. în 1910: Vaidasil(. declarat ca sat in 1989. in 1910: Legiu.047 1. 72. în 1930 inel. de cod Numele localltltll Clldlrl IMI (Populaţie 19U 139 77 123 78 79 80 81 82 88 134 135 84 85 149 151 152 153 Sfl 87 Cj Trd Mur Trd Trd Trd Trd Trd Trd Mur Mur Trd Trd Cj Cj Mur Cj Trd Trd Giurcuţa-de-Sus 67) Gligoreşti 68) Grebenişul-de-Câmpie 76 148 39~ Grindeni Gura-Arieşului 69) Hădăreni 70) 71) lacobeni 72) Iara 73) lclandul-Mare Iclănzel Hăjdat~ lnoc lştihaza Juriul-de-Câmpie Lăpuşteşti Lechinţa 74 ) Legii 75) Lita 76) Litenii-de-Sus T7) 858 180 221 206 282 441 835 226 95 111 820 70 815 141 168 152 352 659 2. 75.451 612 779 564 285 609 l.096 1. inel.066 1. cătunul Valea-Agrişului. în 1910: Sânmărtinul-Sărat. Gura-Arieşului. cătunul Sub-Vii. Ha.6S9 1. Litenii-de-Sus.700 326 1.748 1.181 1. inel. Lechinţa.reni.

Luduş.430 367 599 556 87 /IL Luna. in i910: Cueerdea. 84. Andrassy. în 1910: Luna-de-Arieş.002 2. Lupşa-Hădărău. 2. în 1930 cătun la Iara. inel. SI. Mănăstireni.ărtineşti.408 6. sat nou.204 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Nr. cătunul Rişca­ de-Jos. inel. 4. inel. Mă­ năstire. Luf.cimec. în 1910 inel.720 1. cătunele şi . inel. Măgura-lerii. cătunul Rişea-de-Sus. M.S75 273 1.275 2.778 1.554 723 2.657 722 2. trecut ulterior la Rişea.791 442 1. 3. SuLmărgaia şi 4.046 IlO 79) 500 1. cătunul Lunca-Măgurii. Măhăceni.:ătunul Valea-Morilor.şa.598 967 1. Maşca (Maşea-lerii). Etzken şi 5. 3. 87. Ciorga.lca-Lupşei. satul Vo. Valea-Ierii. i9.348 5. 86. în 1930.232 282 292 1 736 970 1. Lunw-Mureşului. Internă.:oloniile: 1.ro .318 508 69 72 457 236 404 178 1. unde a fost rec. 85. 2. 83. trecut ulterior la Rişca. în 1910 inel. în 1930 inel. www.243 2. . Albissi. în 1910: Măgura. în 1910: Măhaciu. in 1932 din acest cătun s'a infiintat noul sat Dealu-Mare. in 1910: Sânmărtinul-Deşert. cătunele: 1.085 2. Mănăşturul-Românesc. 80. 82.768 466 442 310 1. de cod Numele locaUtiJII ClAdiri t!IU Locuitori (Populatie statornicA) 19U 193G Trd Luna 78) Trd Lunea Trd Lunca-Mureşului Trd Luncani Trd Luduş 80) Trd Lupşa 81) Trd Maşea 82) 95 Trd Măgura-lerii 88) 159 Cj Măguri 96 Trd Măhăceni 84) Mănăstireni 811) 160 Cj 161 Cj MănăşturulRomânesc 86) Mărgău 162 Cj Mărişelu 163 Cj 97 Trd Mărtineşti 87) 88 ii9 90 91 92 93 94 421 2.

Miceşti. inel. Beleşti. desprins dela Scărişoara. cătunele: 1. Neagrade-Sus cu cătunele şi grupurile de case ce-i aparţineau la acea dată. 2. 91.036 2. care. Muntele-Băişorii.468 2. vechiul sat Neagra. Gera. 93. Duducni.076 513 !.116 468 986 274 1. de cod Numele Jocalltllll tm 331 646 424 624 307 128 200 53 243 77 374 87 208 455 (Populaţie 98 99 169 171 100 101 102 103 173 104 105 106 177 107 Trd Miceşti 88) Trd Mihai. a format împreună cu acesta. Hănăşeşti. Vinceşti. format din satele: 1. unindu-se cu www. inel.085 1. precum şi grupurile de case: 1. 6. 90. In anul 1933 s'a desprins tot dela Neagra-de-Sus cătunul Iarba-Rea şi. Hărculeşti şi 3.518 2. care în 1910 au fost rec. în 1930 cătun la Săcel. noul sat Ar ieşeni.Viteazul 80) Cj Miheşul-de-Câmpie Cj Mociu Trd Moldoveneşti OO) Trd Muncel Trd Muntele-Băişorii 91) Trd Muntele-Fiiii 92) Muntele-Rece Cj Trd Muntele-Săcelului 03) Trd Muşca Trd Nandra Cj Năoiu Trd Neagra V4) 1. Muntele-Fi/ii. C1rjeşti. Stăneşti şi 7. Cerc şi 2. Neagra.017 1.404 393 955 2. 5.281 344 1. în 191 O rcc. Din Neagra-de-Sus s'a desprins în anul 1925 cătunul Galbăna. la Muntele-Băişorii. Neagra-de-Jos cu cătunele şi grupurile de c:ase respective. Moldoveneşti. avea în 1910 două părţi comp9nente: 1.188 1. separat. 2. 3. satul Muntele-Fiiii.052 298 1.cimec. 92. Todireşti. în 1910: Varfalău. 4.614 396 1. Petelei. 89.438 1.ro .JUDEŢUL CLUJ-TURDA 205 Clldlrl Locuitori statornlc.392 1. In 1910: Micuş.984 88. Morcăneşti şi 2. în 1910 inel. unindu-se cu cătunul Arieşeni (Lă­ puşu).905 3. Muntele-Săcelului. cătunele:!. 94. Păşteşti. Sânmihaiul-de-Sus. Mihai-Viteazul.522 2.660 1. care este Neagra de astazi şi II.IJ) 19U 1950 Nr.

în 1910: PetriduJ . Podet~i. 96. de cod 186 108 109 189 190 110 111 l!i2 112 199 113 114 115 116 117 118 119 120 Numele locallllţll · Cllldlrl 1941 !Populaţie 1~41 statornlcll) 1930 Mur Trd Trd Mur Mur Trd Trei Cj Trd Mur Trd Trd Tdr Trd Trd Trd Trd Tnl Oarba-de-Mureş D5) Ocoliş 96) Ocolişel 97) Oroiu Oroiul-de-Câmpie O ros ia Papiu-Ilarion 98) Pata Pădureni VII) Petea-de-Câmpie Petreştii-de. Petreştii-de-Sus. Oarba-de-Mureş. Petreştii-de-Mijloc.000 1.cimec. Ocolişel. în 1910: Petridul-de-Jos. în 1910: Hidiş.267 429 353 1. 104. 105. Plaiuri.206 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Locuitori Nr. în 1910: Petridul-de-Sus. în 1910: Hăşmaş. în 1910: Cegaz.Jos.164 585 587 954 1. 102. a format împreună cu ·acesta.380 528 632 1. www. în 1910: Ocolişul-Mic. de-Mijloc. 9!L Papiu-llariau. 100.ro .065 486 524 1. 97. în 1910: Budiul-de-Câmpie.565- cătunul Gârda-de-Sus. în 1910: Ocolişul-Mare. 106. Ocoliş.650 776 R28 384 515 301 343 1. 95.! OO) Petreştii-de-Mijloc 101) Petreştii-de-Sus 10~) 166 218 96 101 65 71 419 239 91 ll~ 868 842 408 490 337 ~12 1. noul sat Gârda-de-Sus. Plăieşti. Petreştii-de-]us. 99 Păclureni.629' 950 398 53:l 997 479 523 1.. în 1910: Oarba. în 1910: Chend. în 1910: Muerău. desprins dela Scărişoara. 1(11. Petrilaca Pietroasa 103) Plaiuri 104) Plăcşti 105 ) Podeni !Ofl) 224 107 108 294 160 132 302 387 1. Pietroasa.94~·. 103.

472 399 1. Rişca-de-Sus.cimec.. Culdeşti. 1O. Il. Rediu. 7.288 1. Scurta. 2. cuprinzând şi cătunele : l. Doştina.525 2. Poşaga-de-Sus. 109.Jos. 2.976 744 1.ro . 108. sat format din cătunele : 1. 9. 114. a. 6. in 1910: Velcherul . Săgaja şi ·1. in 1910: Silvaşul-Unguresc.502 2.588 1. 110.843 1.Frăsinet.479 1. Orăşti. Runcu. Pleşcuţa. 2. inel.526 1. 5. şi 2. Răchiţele. Frăsinet. Mănăşturul­ Romlnesc.172 1. Tăul-Iui-Gherman. 4. din care s'a infiin ţat in 1932 noul sat Dealu-Mare.789 2.512 1. in 191 O : Retiţa. Vârtăneşti.439 1.·---- de cod Numele localillilll Cllidlrl 19U 205 121 122 123 124 125 190 "126 192 127 193 195 Mur Trd Trd Trd Trd Trd Cj Trd Cj Trd Cj Cj Pogăceaua 107) 585 Poiana Ponorel JOS) Poşaga-de. inel.. Valea-Morii şi 7.373 357 1.442 107. inel. Dumbrăveni. 3. cătunul Sărădiş.726 1.405 1.230 794 1.S. 3. Fântâna. Bica. Pogiiceaua. Baia-Boloboaia. dc-Câmpie.. 8. Gaura. Scoabe. Lunea. 2.Jos Poşaga-de-Sus 100) Pruniş 110) Răchiţele 111) Răsbooni-Cetate 112) Răzoare 113) Rediu 114) Rişca 115) 348 404 185 315 81 361 330 398 409 3GO 300 Rogojelu 2. 4. cătunul Lumineşti şi grupurile de case: 1. 111. in 1930 inel. Mănăstireni şi 3. Pârâul-Crucii. Rişca.843 1. Podirei.. care ulterior s'au unit formând şatul Scrind. . 115.. Răsboeni-Cetate. in 1910: Feldioara 113. . Turceşti. Soei şi 12. Răzoare. 6. 2. cătunele: 1. 112.. Cosoaba. inel. Pruniş. www. Ponorel.592 1. Scrind.. Belioara. care in 1910 apar~i­ neau satelor : 1. Rişca-de. Jula.ezările gosp. cătunele: 1. Rişca-de-Mijloc şi 3. 3.JUDETUL CLUJ-TURDA 207 Locullorl (Popula!le stutornlcli) 19U 1930 Nr.

Deleni şi 2. 2.199 735 430 767 1.968 !186 894 1. Tomuţeşti. Sănduleşti. şi grupurile de case: 1. Necşeşti. grupurile de case: 1. 3. în 1910: Sind.611 843 551 116.2119 I. 122. Burzeşti. inel. Valea-Matrii. in 1930 inel.Jos 119) Trd Sălciua-de-Sus 120) Cj Săli cea Trd Sălişte Tnl Sănduleşti 121) Cj Săvădisla Sâmboleni 122) Cj Mur Sângeorgiu-deCâmpie 123) 154 118 432 140 212 288 274 158 105 199 315 228 139 630 544 2. Siilciua-de-Jos. eătunul Lunea-Largă. Lătureni. Vultori. 3. Comoara. 118. cătunul Subpiatră.238 1.270 660 858 1. Dealu-Caselor. inel. www. că tunul Po jorâta (Dealu-Frumos). 119. 2.ro . in 1910: Sâmbotelec.208 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Nr. în 1910: Sălciva­ de-Sus. de cod 128 129 130 1'31 199 132 13~ Numele localltillll Clildlrl 1941 Locuitori (Popullllle sta. 8. :5. 120.tornlcl) 1941 1!W 201 134 135 204 205 221 Trd Runc 116) Trd Sartăş Trd Săeătura 11 7) Trd Săcelll8) Cj Săcueu Trd Sălciua-de. cătunul Muntele-Săcelului. Sdmbol. 117. Lun[eşti şi 4. Săcel. i. Albeşti. Vâţeşti şi Il. 123.cimec. Hristeşti. Runc.361 973 665 603 493 1. 10. 2. Silcătura.Jos. cătunele: 1. Joldăşeşti. Sălciua-de-Sus. inel. Bodeşti •. inel. 4.mi. Sângeorgiul-de-Câmpie. in 1930 inel. inel. 6.l83 734 463 879 1. 9. Calea-Roşie. Dumeşti. satul Subpiatră şi cătunele: 1. Băcueşti. grupul de case: Moara-de-Pădure. Lunea. în 1910: Sălciva-de. inel. declarat ulterior ca sat. 121.

128. deslipit dela Neagra. formează noul sat Gârda·de-Sus.cimec.ro 14 .329 255 263 246 59 580 124. Cosoaba. inel. Runc şi 6.210 868 .340 3. Ştiuleţ. în 1910: Sângeru-de-Câmpie. care se desprinde în anul 19. Frăsi­ net. unindu-se cu cătunul Galbăna.Rece Cj Soporul-de-Câmpie Trd Stejeriş 128) Cj Stolna Suatu l29) Cj 523 120 90 398 738 104 404 169 2. de cod 136 137 225 214 138 210 218 220 221 222 139 225 228 Numele localltlfll CUldlrl 19tt Locuitori rPopulafle statornic&} 19t1 1930 Trd Sânger 124) Trd Sâniacob Mur Sânmărghita Cj Sânpetru-deCâmpie 12:>) Trd Scărişoara 126) Cj Scrind-Frăsinet 127) Cj Silvaşul-de-Câmpie Cj Someşul-Cald Cj Someşul.129 575 339 1. 4. în 1930 inel. Dosu. format din grupurile de case rămase pe teritoriul României din localitatea Cojocna (trecută la Unguri) şi declarat ca sat după data recensământului din anul 1941. Ră­ dăceşti. unindu·se cu cătunul Iarba-Rea. Lespezea. cătunul Cojocna-Nouă. 129. formează împreună cu acesta noul sat Arieşeni.'13 şi. Scrind şi 2. Lăzcşti.005 777 1. 4. inel.310 1. Bârlibaşa şi 2. Gârdadc· Jos. Scrind-Frăsinet.252 593 1.290 597 402 1. 126. format din: 1. 3. Sânger. 127. cătunele: 1. Sfortea.JUDEŢUL CLUJ-TURDA 209 ------ Nr. cătunul Arieşeni (Lă­ puşu). Potionci şi 5. Faţa-Lăzeşti. cătunul Gârdade-Sus.126 522 2. care se desprinde dela Scărişoara in 1925 şi. precum şi grupuriie de oase: 1. Stejt!Ti$. in 1910: Cârcedea. www. Sânpetru-de-Câmpie. deslipit dela Neagra. 13. Suatu. cătunele: 1. 125. 2. inel. cari in 1910 erau cătune la Răchiţde.212 978 939 274 2. 2. Preluca.497 2. în 1910 inel.798 4. 5. Scărişoara.684 736 1.505 5.

Platoneşti şi 6. 136. sat nou format. Trittmii-de-Sus. 135. 2. cătunul Fundă tura. cari în 1910 erau unităţi distincte.210 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Loculiorl statornlcll) 1930 Nr. cătunele: 1. inel. Faneţe şi 2.cătun www. 2. 131.566 1. Şăuşa . 5. din cătunele : 1. Fântânele ~i 3.cimec.769 1. 4.ro . Şăuşa.: : 1. . Pârâul-Filipii. 134.977 1. cătunele : l. Mărcani.143 609 801 490 1.S 774 130. In 1910: Tritul-de-Sus. Şincai. sat nou rec.mi. Surduc. 137.439 1. 132.943 1. de cod 140 141 233 234 247 248 142 .Jos. inel. 138. Şău~a-de-Câmpie şi 2. Pu-sta ale satului Şincai. că tunul Trei-Hanuri . Valea-Titieni.Jos. Fundoaia.Săcuiască.450 1. inel. . în 1930 la Sălciua-de. inel.124 919 539 2.Jos. Subpiatră. Şărmaşu.528 1. !rişoara : in 1910 : Tritul-de.194 2. 7 agu. format din localităţile. sau Şincai-l<'âneţe.urma arbitrajului dela Viena.126 1.523 710 801 811 495 1.317 1. in . 133.gu 138) 118 659 289 511 147 203 172 107 319 360 299 392 251 191 519 3. Tritcuii-de-/os. Coc şi 2. cătunele: 1.03. la Sălciua-de. T ur. in 1910 : Tur.363 2. care a rămM la Unguri.351 1. în 1910: Şărmaşu-Mare. cătunul Lungeştii-Surducului. Colo:nia. inel. Clapa.3. inel.252 143 144 145 i4G 147 246 247 Numele localltiiJII Cllldlrl 1941 !Populaţie 1941 Trd Trd Cj Subpiatră 130) Surduc 131) Şărmaşu 132) Cj Mur Mur Trd Mur Trd Trd Trd Trd Trd Cj Cj Şărmăşelu Şăulia Şăuşa 133) Şchiopi Şincai 134) Şuţu Tău reni Tritenii-de-Jos 135) Tritenii-de-Sus 136) Turcni 137) Tuşinu Til. Pârâul-Şărmaşului.

în 1910: Ţigud. Vâlcele.530 139. 141. Unirea. Banabic~ 148. 2. Văleni. . tătunul Giurcllţa. Vălenii-de-Arieş.JUDEŢUL CLUJ-TURDA 211 Locuitori statornldl). Sânmihaiul-de-Jos. ind. Fântâna-Morarului. 2. cătunele : 1.argă. Vidm. 4. inel.906 3. in 1910. Vidra-de-Mijloc. Valea-lerii.707 3.cimec. în 1910: Rachiş. 3. Verqmort. 146. www. in 1910: Răchişul-Român.280 1. Pe-Dos şi 5. în 1910: Ulieşul-Mare.ro .960 1. cătunele: 1. Valea-l.143 495 912 Vj78 1. Dosu-lzvorului. Vălişoara. 149. în 1910: Vălcăul-Ungureic inel. format din satele: 1.495 411 2. 145. inel.3. Poieni (Supra-pietrii) şi . de cod 248 26f 148 149 272 150 151 152 252 J53 253 154 155 156 157 Cj Mur Trd Trd Mur Trd Trd Trd Cj Trd Cj Trd Trd Trd Trd Numeie localllAtJJ Clildirl 1941 (Popuhlţle 1941 Tăgşoru Ulleşu 139 Unirea 140) Urca Vaidei Valea-lerii 14l) Valea-Largă 142) Valea-Lupşei 14=>) Văleni 144) Vălenii-de-Arieş Li~) Vălişoara 146) Vâlcele 147) 155 245 829 237 113 2J8 671 231 243 232 <.). 147. 1~0.'3. Cerc. cătunul Pârâuani. Gocşti (Vidra-dc-Jos). Vintul-de-Sus ~i 2.') i62 1. . Hidacut. care in 1910 era11 unităţi distinclc.288 545 1.070 815 41)6 1.07~ n" Vidolm Vidra 148) Viişoara 149) 345 80 595 819 . 1930 Nr. 142. 14. "in 1910: Agârbiciu.938 556 1. cătunele: 1. la Hăjdate . Ulieşu.!1. 2.447 363 2. Techeniş .323 947 922 809 .'361 1. in 1910 rec.071 3. inel. Plopi 'i 3. din care s'a format noul sat Dealu-Negru (Vă­ leni-Sat). Uiişoam.284 2. în 1930 cătun la Lupşa 144. Valea-Lupşei.

satul Lunea. Bihor în anul Viena. Vişinelu.348 1. în 1910 la jud. www.774 150. de cod 257 258 "260 261 158 Cj Cj Numele Jocalltiltll Clildlrl 19U Locuitori (Populatie statornlcil) 19U U30 Vişagu 150) Vişinelu 1~1) Cj Cj Trd Visuia Vlaha Zaul-de-Câmpie 1~2) 142 161 235 328 499 745 876 1. Zaul-de-Ct1mpie.ro . inel.136 2. trecut 1940.Vişagului. 151.280 899 786 945 1. în 1910 : Zau.212 JUDEŢUL CLUJ-TURDA Nr.cimec. Vişagu. în urma arbitrajului dela : Cistdec. în 1910 15:2.019 1.

in 1912. statiune balnear'l. 6 Oraşul Ostrot•. 5 Ora~ul Mangalia.ro . inel.088 811 1. Durostor.778 9.028 l. in 1930 făcea parte din JUd. de cod Numele localltllţll CONSTANŢ A Cllldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlciJ 19H 1930 TOTAL GENER"-L 58. Oraşul T echirghiol.028 161 236 781 1.374 7.414 2. 2. a fost rec. Oraşul E/oria. statiune balntară.764 6. ca suburbie. 8. localitatea Vadul-Oii. ca suburbie.466 3.aş. Oraşul Hârşova. inel. ca uni. C. separat. localitatea Bugeac.cimec.441 3. staţiune balnear:\.164 872 6. Brătianu şi 3. localitatea Buceac. i. Abrud. in 1912 aceste localităţi au fost recente separat. Oraşul Carmen-Sylva.165 234 909 771 1.JUDEŢUL Nr.358 810 510 40.744 59. municipiu. cu sate.956 179.351 1. Oraşul Constanţa.113 1.389 Cţa Constanţa 316.744 3. localităţile: l. Viile Noui.772 54.927 205.167 Total oraşe 17. 3. inel.933 233 3.862 80. in 1912: Mulciova www. 1.tate distinctă. 2.~5 263.665 2 3 4 5 6 7 8 9 31 32 Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa (capitala 1) Carmen-Sylva •) Cernavoc'!ă Hârşova Eforia 1 J 0 ) Cţa Cţa Cţa Cţa Mangalia 1 J Medgidia Ostrov 1 ) Tecbirl!hiol Total rural Abrud B) Adam-Clisi 7 ) 11. care face parte din oraş..740 3. cari fac parte integl'antă din oraş. inglobată la or. staţiune balneară 4.276 110. ca suburbii. Anadalchioi.252 380 1.028 13.

Brebeni.O. J.427 1. 18. care în 1912 a fost rec. in 1912: Muratanu-Mic. de cod Cţa Cţa .390 1. Basarabi. în 1912: Murfatlar. 16. separat ca unitate distinctă. în 1930 inel. în 1912: Cadi-Câşht. în 1912: Hamangia. cu denumirea: FântânaMare. Bărăganul.634 427 304 1.cimec. Rălăceanu. www.~5 Cţa Numele locali tAţii Clldlrl 1941 1 Populaţle 1941 33 34 Adâncata 9) Agigea Albeşti 10) 36 Cţa 37 Cţa 38 Cta 39 Cţa 40 Cţa 41 Cţa 42 Cţa 43 Cţa 44 Cţa 45 Cfa 46 Cţa 47 Cţa 48 Cţa 49 Cţa !JO Cţa Albina Aliman Almalău Amzacea Arsa 11) Baia 12) Basarabi" 13) Bălăceanu 14) Băltăgeşti Băneasa 15) Bărăganu!l6) Beilic Biruinţa 1 7) Brebeni 18) 98 98 190 39 272 469 76 119 315 327 94 124 348 288 338 91 480 525 947 167 1. În 1912: Polucci. Arsa.ro .421 441 360 1.885 343 360 1. inel.019 458 566 1.957 1. separat· în 1912: Sarighiol.166 2. 17. 13. 15. cătunul Carlichioi.698 1. Baia. 14.214 JUDETUL CONSTANT A Locuitori statornicA) 1930 Nr.415 55 320 Canlia 414 413 906 148 1. în 1912: Parachioi.888 469 586 1.502 329 584 1. Il. 12. inel.083 1. A/beşti.495 1. în 1912: Capucci. în 1912: Ciucurchioi. Adâncata. cătunul Acbaşi. Băneasa. în 1912: Osmanfacâ. Biruinţa.454 9.271 1. satul Başpunar. uarc în 1941 s'a rec.

276 752 390 2. 2!!.ar.cimec. în 1912: Caceamac.JUDETUL CONSTANTA 215 Nr. Capidava.u-Mare.ro . Carvanu-Mic. e cuprinsă în hotarul satului Chirnogeni. 22. 27. 26. în 1912: Chiostel 25. in 1912: Asarlâc. Cetatea. cătunul Alibechi<Ji. în 1912: Giuvegca. Călugăreni. în 1912: Calachioi. în jud. 21.. 23. în 1912: Seremet. Cărpinisul. Tulcea. Cart. în 1912: Cerchezchioi. 32.605 467 525 279 528 101 402 605 386 1. in 1912: Chirişlic.221 917 478 2. Caraiman. in jud. în 1912: Giuvenlia. desf. în 1912: Cialmagea. Chirnogeni.localltil!il CUidlrl 1941 Locuitori (P~pula!le stalornlcd) 19U 1930 :Jl 52 53 54 55 56 57 58 S9 60 61 62 63 64 65 Cţă Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Capidava 19) Carairnan 20) Carol 1 Carvanu-Mare 21) Carvanu-Mic 22) Casian 23) Castelu 24) Căciulaţi :l5) Călugăreni 26) Cărpinişul 27) Căscioarele 28) Cerchezu 29) Cetatea 30) Cheia 31) Chirnogeni 32) 61 108 339 104 124 81 ll8 Il 109 125 75 271 201 98 4i4 269 496 1. www. Durostor. dz cod N11mele. în 1930: Carvan-Mare. în 1!:130: Carvan-Mic. după 1912: vatra cătunului părăsit. 31.353 227 552 1. 24.159 19. 29. Casian. inel. in jud. 20. Duroslor. 30. Căciulaţi. CastelrJ. Căscioarele. Cerrhezu. în 1912: Mamuslia. Cheia.609 342 519 345 611 56 485 639 483 1. în 1912 înglobat la Ion Corvin (Cuzgun).

Ciocâllia-de-Sus. Corbu-de-fos. în 1930 în jud.216 JUDEŢUL CONST ANŢ A Nr.771 587 1. 44. www.• 39. separat în. 81 82 Cţa Cţa Cogealâc Colilia 38) Comana 30) Conacu 40) Corbu-de-Jos 41) Corbu-de-Sus 42) Coroana 43) Coslugea 44) 575 120 206 161 48 482 128 277 88 442 72 150 137 237 215 91 293 2. Coslugea.304 2. Coroana.132 769 297 2. în 1912: Agemler.121 811 425 1. 36. 35. inel. în 1912: Muslu. Conacu. de cod 66 Cţa 67 Cţ. Colilia. Corbu-de-Sus.1912: Biulbiul-Mic. cătunele: 1. 41. Durostor. rec.720 .324 621 1.371 . în 1912: Biulbiul-Mare. in 1912 făcea parte din jud.?27 494 1. Papucci cari în 1912 au fost rcc. 2. in 1912: Beşaul.!13.050 528 1. cătunul Cioban-lsa.705 375 . în 1912: Gargalâc-Mic. 34. Ciocâdia-de-fos.012 1. 38. 43.?69 2. separat. Cocoşu. in . 42.a 68 Cţa 69 Cţa 70 Cţa 71 Cţa 72 Cţa 73 Cţa 74 Cţa 75 Cţa 76 Cta 77 Cţa 78 Cţa 79 Cţa Numele Jocalltlfll Locuitori Clldlrl (Poplllafle statornlclll 1941 19111 1930 Ciobanu Ciobăniţa 33) Ciocârlia-de-Jos 34) Ciocârlia-de-Sus 31">) Cloşca 36) Cobadin Cocargea Cochirleni Cocoşu 37) so c\a. 1912. 40.194 861 234 3. Tulcea . in 1912: Cadichioi. Caceamac. Hoşcadin şi.cimec. 3.'380 691 639 2.ro . in 1912: Mustafa-Aaci. Cloşca. în 1912: Horoslar. Comana.195 303 1. Ciobăniţa.234 .350 538 1.109 453 1. în 1912: Gargalâc-Mare. inel. 37.

în 1912: Satiş-Chioi. Cuizmgiuc-Fântâniţa.653 347 635 999 273 914 1. in 1912: Hasiduluc. 53. 52. în 1912: Sofular. după 1912. Domniţa-Elena.014 574 l.JUDEŢUL CONST ANŢA 217 Nr. 49. în 1912: Enigea.345 255 1. Ddeni. 55. in 1912: Capugi. desf.ro . 4i. Cu~n-Vodu.390 816 344 1. de cod Numele localltllfll CUidJrl 1941 (Populalle statornicA) 1911 1930 Locuitori 83 Cţa Costineşti 45) 84 Cţa Cotul. in 1912: Chcrtic-Punar 54.406 232 657 921 235 1. Durostor. populaţia cătunului Casimcea.l81 1. în 1912: Docuzol. vatra cătunului părăsit se află în hotarul satul Cuza-Vodă. vatra cătunului părăsit se află în hotarul satului Cotul-Văii. Cnuea. in 193n făcea parte din jud.·edinţa. Cucuruz. Darabaui. inel. 48. 56. 51.037 1. inel. Costineşti.139 1. 47. în 1912: Tatlageac-Mare. www. în 1912: Mangia-Punar. Cotul-Văii.561 885 45.214 1.038 518 1. c.cimec. Cumpăna. populaţia cătunului Agi-Cabul desf. în 1912: Chiragi.Văii 46) 85 Cţa Credinţa 47) 86 Cţa Crişan 4 8) q7 Cţa Crucea 49) 88 Cţa Cucuruz 50) 89 Cta Cuiungiuc-Fântâniţa 90 Cţa Cumpăna 52) 91 Cţa Curcani 53) 92 Cţa Cuza-Vodă 54) 93 Cţa Darabani 55) 94 Cţa Dcleni 51l) 95 Cţa Dobromir-Deal 96 Cţa Dobromir-Vale 97 Cţa Domniţa-Elena 57) 104 343 47 137 198 :3~ 51) 218 378 4.676 241 1. Curcani. după 1912. Crişa•z. 50.278 1. 46.~ 244 241 124 252 338 177 471 1. în 1912: Imuf-Punar. în 1912: Daulchioi.

59. in 1912: Boascic. în 1912. Furca.ll1 632 498 1. 64. în 1912: f atlageac-Mic. FântâM-Mare. de cod Numele localftillfl CJildfrf 19U rPopulaţfe Locuilbrl statornicil) 1930 19'11 98 Cţa Dorobanţu 99 Cţa Două-Mai 100 C(la Dropia liS) 101 Cţa Dulceşti 50) 102 Cţa Dulgheru 103 Cţa Dumbrăveni 60) 104 Cţa Dunărea 61) 105 Cţa Esechioi 62) 106 Cţa Făclia •lJ) 107 Cţa Făurei 64) 10S Cţa Fântâna-Mare G:.113 1.413 165 108 IlO 258 --------5S. în 1912: Facria.~ 1. 68. 61. Dunărea.338 518 582 417 1. 66. Făclia. li9. b3.• Durostor. in 1912: Caramurat. tiO.218 JUDETUL CONSTANTA Nr. Arsa.053 1. la. Recter. în 1912: Scheoder.) 109 Cţa Fântânele 66) 110 Cţa Ferdinand 1 u. 62. in 1912: BaşPunar. Frasinu. 70. 65. in 191~: Terzi-Veli.) 111 Cţa Floriile 68) ll2 Cţa Frasinu 69) ll3 Cţa Furca 70) ll4 Cţa Furnica 71 ) 185 139 40 167 2S!) 243 278 268 132 120 102 266 546 45 20 20 6.294 1. In 1912: Bac-Cuius.258 l.015 613 190 886 1.ro .176 1. Du/ceşti. Fântânele.218 1.')41 3.cimec. Floriile. Dumbrăveni.376 301 88 74 306 804 410 173 785 1. www. Esechioi. Ferdinand 1. în 1912: Calaicea. 71. in 1912: lnan-Cişme. in 1912: Dcrinchioi. in 193u făcea parte din jud . Făurei. Ftemica.151 1. Dropia. in 1912: Haira•1chioi. 67. în 1930 rec.314 ~.

Galiţa. Grăniceru. în 1912: Toxof. Durostor.'i 243 Gura-Dobrogei Hagieni 82) Haţeg 83) Horia 84) Independenţa 81i) lon-Corvin 86) Galeşu. 80. 75.ro . în 1912: Arabagi. www. 78.nghez Gherghina. Haţeg. Ghindărcşti.777 1. Independenţa. de cod ll5 Cţa 116 Cţa 117 Cţa 118 Cta 119 Cţa 120 Cţa 121 Cţa 122 Cţa 123 Cţa 124 Cţa 125 Cţa 126 Cţa 127 Cţa 128 Cţa 129 Cţa 130 qa 72. inel Caraiman. 74.:a.329 1. 86. Grădina. în 1930 făcea parte din jud. în 1912: Nazarc.ll) 1930 Galeşu 72) Galiţa 73) Gălbiori 74) Gârliciu 7r>) GeneralGârliţa Scărişoreanu 76) 120 134 82 490 268 283 42 628 682 425 2. în 191::!: Saragca. 77.522 827 407 321 442 579 768 1. 83. iu 1912: Bairamdede. Horia. ca suburbie Gălbio1·i. în 1012: Muslu-Bei. !!5. Gârli(a. 73. îu 1950 făcea parte din jud.cimec.JUDEŢUL CONSTANTA 219 Nr . 79.309 217 1.066 597 549 367 1. 82. 84. lon-Corvin.013 Gherghina 77) Ghindăreşti 71!) Grădina 711) Grăniceru 80) 81 J 385 204 76 68 71 136 171 35. în 1912: Canli-Cicur Gura-Dobrogei.945 1. Gencral-SâirişOI·eanu.823 1. în 1912: Cavargic Hagieni.284 773 210 1. în 1912: Hagilar.869 914 327 368 325 573 866 1. în 1912: Ghizdăreşti. 76. comună urbană. satul · Numele iocalltâtll Cllldirl 1941 (Populaţie 19U LOC:IIItorl statornl. în 1912: Defcea. Durostor. in 1912: l!.433 1.. ·în 1912: Cuzgun. înglobat la oraşul Cuzgun. 81.

Lespezi.720 816 1!7. în 1912: Şahman. în 1912. Mereni.cimec. 92. Limanul. Istria. in 1912: Cassiccea.598 1. în 1912: Caranasui. 89. 99. Casap-Chioi. Măgura. 91.777 66!> 1. în 1912: Laz-Mahale. 94. Lanurile. in 1912: Techechioi. lsvC!ml-Mare. în 1912· Celebichioi. Luminiţa. in 1912: Enghe-Mahalc.479 1.300 1.220 JUDEŢUL CONST ANŢA Nr.672 1. in !::H2: Uzunlar. 96. www.036 1.ro . în U12: Mamut-Kuius. 97. 8.-1. Lungeni. Lipniţa. de cod Numele JocalltiJll Cllldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornicA) 1941 1930 131 Cţa Istria 87) 132 Cţa Isvorul-Mare 88) 133 Cţa lvrinezul-Mare.294 61 653 660 305 546 1. in 1912: Docuzaci. Durostor. 93. Mircea-Vodă. Maior-ChiriacPJC!t. în 1930 făcea parte din jud. Mihai-Vitea:u. 90. Lam.845 638 2. în 1912: Caracicula. 95. 100. in 1912: Ebichioi.842 941 579 397 85~ 263 870 1. 98. 134 Cta Ivrinezul-Mic 135 Cţa Lanurile 1!9) 136 Cţa Lazu 90) 137 Cţa Lespezi 91) 138 Cţa Limanul92) 139 Cţa Lipniţa 93) 140 Cţa Luminiţa 94) 141 Cţa Lungeni 95) 142 Cţa Maior-Chiriacescu 143 Cţa Mamaia 144 Cţa Măgura 97) 145 Cţa · Mârleanu 146 Cţa Mereni 98) 147 Cţa Mihai-Viteazu 09) i48 C\a Mircea-Vodă 10°) U6) 347 1911 148 105 212 66 160 334 339 21 143 129 74 116 416 121 347 200 2.053 718 515 952 266 731 1.486 14S 591 561 41(} 527 1.

făcea parte din JUd. ~n 1912· Edilchioi. 10'1. cătunul r. Negr(!şti. Nistoreşti. în 1912: Carabacâ. înf. !n 1:JI2: Ghelengic.cimec.154 1. 111. 106. Tukea.095 84 950 158 780 312 849 1. 115. Oituz. m 1!ll2: Cazil-Murat.021 661 2.ro .315 159 621 1. în 11. în 1912: Caranlâc.3. separat.149 221 552 1. NerJ.JUDEŢUL CONSTANTA 22! Locuitori (Populafle statornlc:l) 1941 1930 Nr. în 1912: Demircea. Nuntaşi.531 CJ46 3.525 994 986 658 1. Nt!gurcmi. în 1912: Caratai. în 1912: Caracoium. 112. în 1912: Cuciuc-Chioi.461 89 795 în l91l!: Demircea. 101.088 1. Nisipari. 114. 103. 1•14. inel.152 847 2. Movila-Verde. 105. dup:i 1!~1 '!. Olteni. Muralan. Mirceşli. în 1912: Muratanu-Mare. care în 1912 a fost rec.ru-Vodii. Mirea5a. in 1912: Duingi. 109. 110. dec:od 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Cţa Cţa Numele loc:alltltU Clldlrl 1941 Mirceşti 101) Mireasa 102) Cţa Cţa Miriştea 103) Moşneni 104) Cta Cţa c~ Cţa Cţa Cţa Cţa Movila-Verde Muratan 106) Nastradin Năvodari 107) Negreşti 108) 101>) Cta Cţa Cţa Cţa Cţa Negru-Vodă 109) Negureni 110) Nisipari 111) Nistoreşti 112) Nuntaşi 113) Oituz 114) Olteni 1111) :39 127 66 167 251 47 139 380 176 628 231 229 151 323 13 167 181 543 362 919 1. 11..:avgagi. Năvodari. în 1912: Cara-Omer. Miriştea. www. 102. Mn~neni.11"!: Per•telia. 107.

12:5 Petr•JYani. 1\!0. în 1912: Taşaul.154 334 2. Pantelimon-dc•·Sns. înglobate după 1912 la ~atu! Peştera. în 1:112: Ercbiler.ar. Orz!lri.407 1. în 1912: Cavaclar. cătunul Haidarchioi. ind.077 377 2. în 1912: Gherengic. Pe/inu. separat. 121.052 512 1.514 1. in 1912: Pantclimonu-dc-Sus.. în 1912: Carachioi. fi. lJY. Il 7. 12r. inel.ro .346 996 2. 11 !'l. vatra cătunului părăsit se află în hotarul satului Plop~ni. cătunele: 1. în 1q12: Potur. ~n 1q~o făcea parte din jud. inel. Pecineaga. Piatra.132 171· 93 1. 122. care în 1912 a fost rec. Saidia.420 1.020 1.084 .iurul. PlofJeni.895 276 987 1. Mircea-Vodă şi 2. Durostor. populaţia ::ătunului Merdivcnli-Put. Ch:oselcr. In 1912 : Armutlia.Cţa 176 Cţa 177 Cţa 178 Cţa 179 Cţa 180 Cţa 181 Cţa • Numel~ localll4tli Cl4dlrl 19U (1 'opulalle l9ql OI tina 614 Orzari 116) 72 Osmancea 223 Ovidiu 117) 244 269 Palazul-Mare 70 Palazul-Mic PanduruJ118) 261 100 Pantelimon-de--Jos Pantelimon-de-Sus 119) 226 Pârjoaia 120) 80 Pecineaga 121) 452 49 Pelinu 122) Periş 123) 23 307 Peştera 124) Petroşani 12~) 2~1 Piatra 126) Plopeni 127) 146 421 3. www. Ovidiu. 169 Cţa 170 Cţa 171 Cţa 172 Cţa 173 Cţa 174 Cţa 175 . în 1912.126 346 1.028 2.'222 JUDETUL CONST ANŢ A Locuitori stalorn!Cll) 1930.626 1. 124. în 1Y12 · Can:ua.354 404 1. Nr. după 1~12. -de cod 165 Cţa 166 Cţa 167 Cţa 168 Cţi!. Peştera.347 272 116 1. des!.942 222 1. 127.222 565 1. Panr. PârJoaia. 123.cimec.518 468 1. Periş.

\J. Du-rostor. în 1912: Azigia.210 568 884 1. în 1912 făcea parte din jud. în 1912: Terzi-Chioi. Tulcea. în 19>2 · Ba•.tei-Ceair.001 349 214 531 423 1. 139. . în 1930 făcea pârte din jud. 132.1 1'll2 : . ]. Schitu. Saligny.) Runcu 13G) Saligny 137) Saraiu Satu-Nou (Medgidia) Satu-Nou (Ostrov) 1~8) Săcele 139) 203 49 128 194 524 142 244 82 45 124 116 284 136 217 2.ro . în 1912 făcea parte din jud. de cod 1~2 Cţa Numele loculiti!!ll Cli!dlrl 1941 183 Cţa 184 Cţa 185 Cţa 186 Cţa 187 Cţa 188 Cţa 189 Cţa 190 Cţa 191 Cţa 192 Cţa 19!~ Cţa Poarta-Albă 128) Poeniţa 129) Potârnichea Rariştea 131) 1>0) Rasova Răzoarele 13 2) 194 Cţa 195 Cţa 196 Cţa 197 Cţa 198 Cţa Râmnicu-de-]os n3) Râmnicu-de-Sus 134) Remus-Opreanu 1:1:.380 900 191 567 7962.'a.~(1 Fotârnichi'l. în 1912: Mangea-Punar. Săcele. Tulcea IJ5 Remus-Opr·Nn:t. în 1912: Guru-Orman. 134.JUDEŢUL CONST ANŢA 223 Locuitori 1Popu~u tie stutornlclll 1941 1930 Nr.003 255 621 902 2. în 1912: Pelitlia 140.096 418 297 680 576 1. în 1912 : lhrung. Runcu. 133. 138 Salu-Nou (Ostrov). Râmnicu-de-fos.637 645 1. Poarta-Albă. în 191Z: Abciulah 1111 Rariştea. Răzoarele. l'oeni(a. www.20~ 754 1.231 611 931 Schitu 140) Seimenii-Mari 128. în 1912: Alacap. 136.ughian.. Râmnicu-de-Sus. 1'l!J.cimec.005 527 913 665 970 1. 137.57 123 201 1.

www. in 1912 : Mahornctcea Strunga. 607.621 464 I. în 1912. 2. populaţia cătunului Sevendic.. după 1912 . 150 Tariverde.39 276 190 236 136 582 Tariverde Tichileşti 150) Tătarul151) Târguşor 15~) . Stejarul. in 1~12: Carapelit. în 1312: Turc-Muriat Siuoe. Topalu I. Stupina. Şipotele.I30 358 778 484 2. 141 14:! 143 144 145 146 147 148 149 Siliştr:a.ro . În 1912: Pazarlid. -de cod 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Numele locallti!ţJI Cllldlrl 1941 !Populaţie Locuitori statornlcll 1!141 1930 1. în 1912 · Erehescr. inel. după 1912 .cimec. 152 T ârguşor.230 426 966 274· 417 1.I05 249 428 I. desf. Ghiol-Punar.768 1.002 283 738 365 2. vatra eătunului părăsit se află în hotarul satului $ipotele.189 731 2. Straja. populaţia cătunului Ester. vatra satului părăsit se află in hotarul satului Târ. în 1912: Casap-Chioi. desf. în 1912 · Taşpunar Siminoc.647 Sibioara.224 JUDEŢUL CONST ANŢA Nr.l74 438 623 1.g:uşor. 151 Tătaml. în 1912 : Ci5la. în 1912 : Cicrâcci.326 Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Seimenii-Mici Sibioara 141) Siliştea 142) Siminoc 143) Sinoe 144) Stejarul145) Straja 146) Strunga 147) Stupina 148) Şipotele 140) Şi riu Ştefan-cel-Mare 229 77 150 102 457 98 217 55 82 271 80 1.210 372 597 I.033 1. inel. in 1912: Azaplar.I04 988 920. în 1912: Dorotheia.

154 Tu/ani.683 895 208 829 748 1.Ţapului 162) 2.57 Vadul. 164 Vama-Veche. in 1912: Ende-Carachioi.JUDEŢUL CONSTANŢA 225 Locuitori stalornlcl) 1930 Nr. în 1912 : Ornurcea. in 1912: Valalâ. în 1912: Enişelia. !59 Valea-Neagră.724 943 210 632 597 754 1. 155 '{epeş-Vodă. in 1912: Dechederesi. Cţa Urluia 925 Cţa Vadul Hi7) 226 Cţa Valea-Dacilor 158) 227 Cţa Valea-Neagră 159) 228 Cţa Valea-Rea 160) 229 Cţa Valea-Seacă 161) 230 Cţa Valea.cimec. l:i3 Valea-Dacilor. in 1912: Cogealia. in 1912: Regep-Cuius. 162 Valea-'{apului. în 1912: llanlâc.278 463 1.332 985 261 750 666 769 1. 165 Vâlcelele.197 592 1. de cod · Numele Iocalltillli Clildlrl 1941 (Populaţie 19U 216 Cta Topraisar 217 Cţa Tortoman 21R Cţa Traian 219 Cţa TudorVladirnirescu 1113) 220 Cţa Tufani 1~4) 221 Cţa Tuzla 222 Cţa Ţepeş-Vodă 1fili) 223 Cţa Ţibrinu 156) 224.l22 1. in 1912: Caraaci.234 119 l. în 1912: Cara-Harman. 1.706 972 194 861 827 2. in 1912: Chior-Cişrnt~a. 160 Valea-Rea.'ll ela Valul-lui-Traian 163) 232 Cţa Vama-Veche 164) 233 Cţa Vâlcelele 16:i) 374 199 39 162 182 439 196 45 160 157 167 263 104 235 98 238 35 220 1. în 1912 : Hasancea.ro 15 . www. 161 Valea-Seacă.369 1. 156 '{ibrinu.470 . in 1912: Ceabacu. 163 Valul-/ui-T raian.081 560 980 179 968 153 Tudor-Vladimirescu.

372 1. Durostor. www.ro .437 1.'~5 Cţa JUDETUL CONSTANTA Locuitori Cllldlrl (Populatie statoralcil) 1!141 Namele localltillll 19'11 1930 236 237 238 239 240 241 242 243 Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Cţa Vânători 106) Vârtop 16 7) Velichioi 168) Veteranu 169) Viişoara 170) Viroaga Vlahii171) Voevodul-Mihai Vulturu 173) Zorile 174) 54 124 68 61! 296 245 llill 172) 111 268 220 249 571 332 352 1. în 1930 făcea parte din jud. în 1912: Cherim-Cuius. de cod 234 Cta 2. care . 1H Zorile. cătunul Urluchioi.cimec. în 1912: Musurat. 171. separat. in 1912 : Deliorucci. 172. Vânători. Voevodul-Mihai.226 Nr. Vlahii. în 1912: ldriş-Kuius. în 1912: Vlahchioi. inel. 170 Viişoara. în 1912 : Caceamac. 173 Vulturu.058 330 439 369 314 1.185 959 166.0611 807 629 1. 167 Vârtop. 168 Velichioi.043 671 650 1. în 1912 : Cartal. în 1912 : Ascilar. în 1930: Regele-Mihai l. 169 Veteranu. în 1912 a fost rec.284 1.

satul Cioinagi. Braniştea.926 210. rec.Târg.545 130. inel.S4. format din satele: Bereşti-Sat şi Bereşli-Târg. Bereşti.9S.401 604 725 791 2.832 1.993 1. inel.589 1. inel.ro . aşezări le gospoclăreşti.JUDEŢUL Nr.'!3 Cv 34 Cv 35 Cv 36 Cv 37 Cv 38 Cv 39 Cv 40 Cv 41 Cv 42 Cv -43 Cv Aldeşti Balinteşti 2) Barboşi 3) Băleni 4) Băneasa Bereşti. din cari s'a înfiinţat în anul 1939: noul sat Posada.653 2. în 1930 rec.Târg Braniştea 6) Hrăneşti 5) 15. care fac parte integrantă din oraş. 5.605 110. Cătuşa.886 510 778 380 3 . www.078 849 760 1.048 15. Cavadineşti. Barboşi. format din contopirea satelor: Barboşi-Sat şi Barboşi-Gară. 3. separat în 1912.5 95. Băleni. 6. 4.. 2.006 99.099 502 1.589 142 202 84 783 439 736 391) 21'1 Bujor-Târg Bursucani Cavadineşti Cătuşa 205 7) 174 242 149 386 B) Chiraftei 226.Sfifi 1. în 1930 inel. la Fileşti.962 1. 7. suburbia Ţiglina şi Cartierul Demobilizaţilor.943 1. Municipiul Galaţi. în 1930.605 q9. comuna suburbană Fileşti. separat în 1930.431 . în 1930 ineL satul Lozova. rec. rec. separat în 1930. în 1912: Bereşti.705 873 831 684 1. 8.806 2.587 Total Galaţi oraşe (capitala) 1) Total rural 31 Cv 32 Cv .048 28. satul Zăgancea. de cod Numele JocaUUiţll COVURLUI CUidlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcill 1930 1941 TOTAL GENERAL 4.cimec.700 1. în 1930 inel.3. Balinteşti.

567 554 195 1. în 1930 înglobat la Găneşti.401 693 1. 14.017 166 204 364 265 369 9.v Cv Cv Cv Cv Cv Cioinagi O) Cişmele Comăneşti Corni Costache-Negri Costi 10) Cotros Crăeşti Cristcşti 11) Cuca Cudalbi Cuza-Vodă Drăguşeni 12) Fântânele 13) Fârţăneşti Ferdinand Fileşti 14) Foltcşti Frumuşiţa Găneşti 15) Ghibărţeni Ghingheşti 12 174 158 245 398 211 50 390 133 268 1. 10. Fileşti.809 860 282 1. 11. separ. în suburbană la oraşul Galaţi.324 7.198 1.024 1. cătunul Mogoş. 1930.ro .363 1. 1912.cimec. 15. 12. în 1930 rec. în 1930 inel. satul Cristeşti.640 985 6.087 2.tt în Fântânele. Drăguşeni.164 1. Cristeşti. 13.491 2. rec.761 143 657 625 984 1.737 1. Cioinagi.911 1.515 375 439 262 648 210 27~ 477 ~72 Ghireasca 399 32 59 92 44 773 661 1.919 1. Costi. satele: Cătuşa şi Şoldana.793 1. la Balinteşti.J4ll 1. Găneşti.. în ]930: Satul-Coste.228 JUDEŢUL COVURLUI !'lr.893 1.015 1. www.125 2.716 350 1.430 2. de coil Numele localltlltll Clldlrl 19111 Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 1!130 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv C.806 1. în 1930 inel. inel. inel.006 1. cătunul Diocheţi.

Măstăcani. cătunul Slobozia-Movilei. inel. Movileni.262 1. www. 18.3 85 534 165 162 74 318 106 160 625 340 217 Mânzăteşti Meria Mihail-Kogălniceanu Moscu Movilt:ni 20) Negrea 2 1 ) Oancea Oasele Odaia-Manolachi 1. la Braniştea. Negrea.948 1.0811 367 2.998 632 1. Odaia-Manolachi.644 324 718 1. cătunul Drăculeşti.JUDEŢUL COVURLUI 229 Locuitori statornlcll) 1930 Nr.112 370 2.933 101 388 142 780 1..199 877 16. Mănăstirea.482 731 652 320 1.050 1.456 465 869 1. de cod 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Numele localltil~ll Clildlrl 1941 (Populaţie 1941 Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Golăşci Grăpeni ljdileni Independenţa lsvoarele Jorăşti Lascăr-Catargiu Lozova 16 ) Lunea Lupele 1 7) Lupeşti Măcişeni Măluşteni Mănăstirea 18) Măstăcani 19) 325 61 171 1.590'- 2. în 1912: Movileni-Barboşi.570 263 782 4.232 145 75~. rec . separat in 1912. rec. inel. 20.3 269 28. .ro .121 685 599 205 1. la Pechea. Lupele. Lozova.!ll'parat în '1912.011'! 166 480 383 22 81 24 20. 17. in 1930 rec. 19.038 1.615 816 2. 21.796 1.o ~ . în 1930 rec. în 1912: Costache-Negri. în 1912: Mănăstireni.cimec.301 276 644 3.150 22) 1.540 1. 22.

Pechea.434 1.825 3.697 364 238 430 1. 28. Stoicani 126 319 265 256 70 249 175 812 300 513 82 156 ll6 766 165 23.075 679 101 64 191 88 277 2~) 89 5. Slobozia-Oancea.:f erdinand. 27.201 2.230 JUDEŢUL COVURLUI Locuitori Nr. la Tudor-Vladimirescu.251 278 567 276 3. cătunul Gorneşti. în !912 inel. 26. 25.619 1. Rogojeni. în 1939 din aşezări gospodă­ reşti situate pe teritoriul satului Cavadineşti. www.059 32S 934 703. în 1912: Slobozia-Oneşti.381 497 255 853 403 1372 531 1. 1.281 2. Regele. Posada.259 2. inel.207 995' 1.359 653 Regele-Fcrdinand Rogojeni 26) Roşcani Rugineni Săseni Scânteeşti Sipeni Siviţa Slivna Slobozia-Conachi Sfobozia-Oancea 27) Slobozia-Ventura Smârdan Smulţi 28) 112 Cv.119 I.094 547 1.l38 34G l.l49 677 3. în 1930 inel satul Lupele. sat nou înf. în 1930: Prodăneşti.477 768 82 4.ro . de cod Numele localltllfll Clildlrl t!IU (Populaţie statornlcill 1941 1930 91 92 93 94 Q5 96 97 98 99 100 1O1 102 103 104 105 106 107 108 109 Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv IlO Cv III Cv ll3 Cv Onciu Pechea Piscu Plevna 23) Pochişcani Posada 24) Purioani Puţichioaia 28 1. în 1930 rec.817 1.cimec. ca simplu cătun. care în 1930 s'a rec.673 312 794 482 3. Smulţi. 24. la Cavadineşti. satul Suceveni.

014 2. în 1912 rec.cimec. separat in 1912. in 1912: Chirileşti.03. Suceveni. cătunul Paşcani.576 353 86 701 263 124 614 625 253 2. 33.502 1. separat.JUDEŢUL COVURLUI Locuitori 231 Nr. T udor-Uladimirescu. de cod Numele localltlfU Clldlrl 19111 (Populaţie statornlcll 19111 1930 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Suceveni Şendreni 29) Şerbeştii-Vechi Şipote Şoldana 30) Tărnăoani Tâtarca Traian Tudor-Vladimirescu Tuluceşti Ţuţcani Urnbrăreşti Urleşti Vameş 31) Vasile-Alecsandri Vădeni Vânători Vârlezi Vlădeşti 32) Zăgancea 33) Zărneşti Zimbru 34) 9 167 67 32 56 166 161 62 508 508 337 225 143 121 110 252 216 518 333 83 23 104 794 320 145 174 748 826 291 2. inel. 31.559 1. in 1930 inel.187 1. Şoldana. la Tudor-Vladimirescu.257 2. Zăgancea. in 1912 înglobat la Rogojeni. în 1930 înglobat la Băleni. se numeşte şi: Schitu-Zimbru. satul Suceveni. la Fileşti.12fl 1. 32. Vlădeşti. 30.413 943 537 539 398 896 756 2. Zimbru.ro . ca simplu cătun.283 294 73 29.283 1. la Băleni. www. în 1930 rec. 34. rcc.099 867 2. în 1930 rec.':! 627 524 489 1. sat nou înfiinţat tn anul 1939 şi rec.

cimec.071 81. Podurile-de-Jos. inel.90. 7. 9. ş'i'·2. Matracaua. 2. înglobate după 1912 la comuna suburbană Colanu . 6.~ 309. de cod Numele localltilfll Clldlrl 1941 Locuitori <Populatie statornlcl) 1941 1930 . satele : 1.168 1. în 1930 inel. Glodeni.695 824 1. Biela.2!5 26. suburbie la Târgovişte. Oraşul T ârgovişte.451 44 306 196 352. c) Ulmi. ·Oraşul Pucioasa inel. TOTAL GENERAL Total oraşe Dţ 82. Nisipurile. Podurile-de-Jos şi 5: Şerbăneşti.141 86. · 3.939 6. inel.04& Târgovişte (capitala) 1) 2 3 Il 12 13 Dţ Găeşti Dţ Pucioasa~) Dţ Dţ Dţ Total suburban Colanu 3) Matei-Voevod 4) Ulmi 5) 4. inel. in 1941 separat. localităţile : 1. Udreşti.535 5. 2.473 811 1.Voevod. comună suburbană) si inel. . suburlbiile: 1-5.144 5. comunele suburbane : a) Colanu. Diawneşti. Malurile. Miculeşti. înglobate după 1912 la comuna suburbană Ulmi. JUDETUL DAMBOVIŢ A Nr.685 20.110 206 1. 4.168 6. Strâmbu. adică sate. localităţile Priseaca şi Teişu. inglobate la oraş ca suburbii .ro .209 1. b) Matei-Voevod. . satele: 1. 3. Comuna suburbană Ulmi..Comuna suburbană Matei-Voevod.: suburbia Mahalaua-Sârbi (în 1941: Matei. b) Priseaca. Comuna suburbană Colanu. 8. comunele suburbane: a) Colanu. c) Teişu. d) Valea-Voevozilor şi e) Viforâta. 4. d) · Ulmi. Dumbrava şj 2.772 5. localităţile 6-10 au fost rcc. ScârleHţea şi 10. în 1941 rec.562 1.989 4. în !930 inel. ca unităţi distincte.32& 5. · 5. www. e) Valoa-Voevozilor şi f) Viforâta. separat ca sate. în 1930: Mahalaua-Sârbi.

în 1912 inel. inel. satul Ghemălău. in 1912 satul Băceşti făcea parte din judeţul Prahova.837 Bălenii-Sârbi Bălteni Băltiţa Băneşti Bărbuleţu 11) 6. În 1930 rec. care in 1930 a fost recensat la Gura-Bărbuleţului. Alunişu.4!16 '[ otal rural 31 Dţ 32 Dţ 33 Dţ 34 Dţ 35 Dţ 36 Dţ .JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 233 Locuitori atatornlcl) 1!130 --------- Nr.824 148 450 377 307 304 742 1.948 513 158 1.472 2. 9.58 482 1. 7.593 1. înglobat după 1912 la Aninoasa.747 949 761 397 1. Aninoasa.30 inel. rec.310 2. satul Băseşti (Bărbuleţu). la Pietrari.37 Dţ 38 Dţ 39 Dţ 40 Dţ 41 Dţ 42 Dţ 43 Dţ 44 Dţ 45 Dţ 46 Dţ 47 Dţ 48 Dţ 49 Dţ 50 Dţ Adânca Adunaţi Alunişu 6) Aninoasa 7) Aninoşani Arsuri Atârnaţi-Regie B) Baloteasca Băceşti Il) Bădăneşti 10) Bădeni Băduleşti Băjeşti Bălăneşti Bălenii-Români 452 140 49 472 40 123 93 81 79 186 318 117 62 610 541 225 181 98 321 1. Atârnaţi-Regie. 8. www.000 1.459 2.155 277. În 19.558 119 436 315 242 570 812 452 228 2.'i. în 1912 inel. in 1930 inglobat la 11.039 543 271 2. de cod 14 15 Numele loc:aiUIIII CUidlrl 1941 (Populaţie 1941 Dţ Dţ Valea-Voevozi Viforâta 449 456 76. 10. la Berevoeşti.187 1.6. Berevoeşti.ro . că tunul Sub-Deleni. in 1930 rec. satul Şerbăneasa. Bărbuleţu.299 893 666 359 1. Băceşti. la Principele-Mihai. Bădăneşti.926 1.792 'JI.cimec.

cătunul Adunaţi. Berevoeşti. www. Bârloiu.062 1. in 1930 inel. 18. Becheneşti. in 1930 rec. inel. Bogaţi.376 1. la Bărbuleţu. 13.149 1. in 1930 rec. 20. împreună cu Bezdeadu-de-]os sub denumirea: Bezdeadu . Bezdeadu-de-fos.159 460 477 378 259 ·352 289 5. in 1912 inel.521 411 297 789 407 313 2. satul Valea-Morii. împreună cu Bczdeadu-de-Sus.014 1. cătunul Cloşaru-Frecăţei. Băseşti. la Fin ta-Veche.095 12.093 2. inel. satul Suseni (Socetu). 14.588 1. de cod 51 Dt Numele localililţll Cladiri 1941 (Populaţie Lo cultori statornica) 193G 19111 Băseşti (Bărbuleţu) 12) 52 Dt 53 Dt 54 Dt 55 Dt 56 Dt 57 Dt 58 Dt 59 Dt 60 Dt 61 Dt 62 Dt 63 D"t 64 Dt 65 Dt 66 Dt 67 Dt 68 Dţ Băseşti {Valea-Mare) Bâldana 13) Bântău Bârloiu Becheneşti 14) Berevoeşti 15) Beşteloaia Bezdeadu-de-]os 10) Bezdeadu-de-Sus 17) Bilciureşti 18) Blindari Boboci Bogaţi 19) Bolovani Boteni Boţeşti Braniştea 20) 185 140 130 104 7H 199 96 71 483 387 233 78 69 612 419 280 394 800 755 540 . înglobat după 1912 la Bolovani. satele: Bârloiu şi Bujoiu. în 1912 inel. Bilciureşti. Bezdeadu-de-Sus. satul Bădăneşti.617 985 320 290 2. in 1930 rec. 19.234 JUDEŢUL DAMBOVIŢ A Nr. sub denumirea : Bezdeadu.704 1.cimec. în 1930 rec.289 3. (Bărbuleţu). 15.ro . 16.364 3. inel. Bolovani. 1i.107 1. in 1912 inglobat la Bogaţi.138 285 217 2.

în 1912: Voineşti.301 2. Cacova. în 1912 : Broştenii-de. ca sat.180 557 319 703 347 815 771 357 606 154 1. Bujoiu. 25. Broşteni-Deal.Vale 25) Dt Dt Dţ Dţ Buciumeni Bucşani 353 651 161 128 240 126 127 159 Bucuroaia Bujoiu 26) Dt Bujoreanca Dţ Bumbuia Dt :Bungetu Dţ Burduca Dţ Butoiul-de-Jos Dţ Butoiul-de-Sus Dţ Buzoianu Dţ Cacova 27) Dţ Capu-Coastei 2. în 1912 înglobat la Bogaţi. Hrăneşti. Broşteni-Vale. ind.JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 235 Locuitori (Populatie atatornlcl) 1941 1930 Nr. în 1912: Broştenii-de-Sus. rcc. 22.897 493 39. de cod Numele localltlltli Clldlrl 1941 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8(i 87 88 89 90 91 Dţ Brăneşti 21) Dt Dţ Brăteştii-de. cătunul Drăghieşti.956 724 476 969 469 2. separat în 1930. 23. Brâncoveanu.114 570 724 618 89':1 2. cătunul Lăculeţc-Brăneşti. Brăteştii-de-fos.ro . 26.Jos 22) Brăteştii -de-Sus Brâcoveanu 23) 703 125 83 Dt Dţ Dţ Dţ 177 102 204 190 101 152 46 Brebu Brezoaiele-Brăiloiu Broşteni-Deal 24) Dt Dţ Dţ Broşteni (Măgura) Broşteni (Produleţ) Broşteni.'3 822 429 843 807 464 700 199 1. cătunul Adunaţi. inel. inel. după www. 24. 27. înglobat 1912 la Brăueşti.Jos.cimec.181 644 490 839 394 451 598 150 227 62 142 161 555 781 256 307 583 638 519 593 21.

in 1912 inel.cimec.231 203 741 9!-15 Dt Dţ 629 l. Cloşcaru (Cioşcaru-Frecăţei).629 201 3'19 833 1.305 176•.835 648 1. 32. inel. inel. Chiţeşti. cătunul Atârnaţi. in 1930 rec. satul Glâmbocelu. www. în 1912: Cioflegu.ro .51 819 Coborâşu 98 Cocoşu (Colentina-Nouă) 183 358 694 56 232 450 739 3.236 JUDEŢUL DÂMBOVIŢ A Nr. cătunul Frecăţei.l87 Dţ 28. Cioflec. 155 Dţ Dţ Dţ 489 151 <'::hirca Chi~eşti 29) Ciocoeşti Dţ Dţ 629 537 Dţ 556 436 321 518 87 198 353 746 2. la satul Vârfuri. 31.l86 141 l.Vişan Cârlăneşti 95 96 97 98 99 100 JOI 102 105 104 105 106 107 108 109 110 77 220 312 50 18'1 237 178 3ii') 30 118 37 17 4 120 86 159 15 369 1.095 193 613 876 547 Dt Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ 93 Dt 94. 275 830 1. de cod !!~ Numele localltllţll Clildlrl 19111 (Populaţie Locuitori statornlcih 1941 1930 331 1. făcea parte din jud.Dţ Catanele Cazaci 28) 92 (Stăneşti) 388 Călugăreni (Cobia-de-Jos) 44 Călugăreni Călugăriţa Căprioru Căpşuna Cărpenişu Cătunu Cândeşti-Deal Cândeşti-Vale Cârciuma-lui.l59 121 483 . Cazaci. Cojoiu.241 714 169 61 264 ll6 li 7 Dţ 243 l. !10. Argeş. 29.091 Dţ Dţ Cioflec 30) Ciurari Cloşcaru Sl) Dţ Dţ 113 Dţ 114 Dţ ll5 Dţ III ll2 Coada-lsvorului Cojasca Cojocaru Cojoiu 32) Colacu .

inel.334 226 121 141 200 281 3!) 347 414 721 448 453 262 1.131 135 795 2.717 804 1. 34. în 1930 inel. Cristeasca. după 1912 la Crângurile-de-Jos. www.01'7 491 295 131 1!32 133 134 13. în 1912: Brezoaia-Ciuceru. 36.189 1.JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 237 Locuitori statorDicll) 1~ Nr.061 1.5 136 137 138 1.Vale Costişata Crăciuneşti Crângaşi 1~6 Dţ 127 Dţ 123 Dţ 129 Dţ 130 Dţ 34) 205 592 174 261 121 547 145 153 220 122 68 89 862 2.V<itra. înglobat 35.061 641 2. Crângurile-de-/os.Jos Conţeştii-de-Sus Cornăţelu 33) Corneşti Corni Costeşti Costeştii-din-Deal Costeştii-din.351 825 454 518 803 884 122 Dâmbovicioara (Dobreasca) 141 Dt Decindeni 142 Dt Dimoiu 33.087 465 2.'39 140 Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Crângurile-de-Jos ar. 37. în 1912: Cârsteasca.250 650 1. satul Văleni. 298 . de cod Numele localltllfll Cllldlrl 1!11&1 tPopulaţl~i.ro . 1!11&1 118 119 120 121 122 123 124 125 Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Colibaşi Comişani Conţeştii-de.244 629 624 1. Cornăţelu. că tunul Riteşti.) Crângurile-de-Sus Creţuleşti 106 195 130 115 Cristeasca 36) Crovu Cruceru 37) Cucuteni Cuparu Cuza-Vodă 6f.cimec. Costeştii-din-Vale. Cruccm.457 &i6 524 589 908 1.022 535 499 882 508 243 305 346 873 483 425 295 1. în 1930: Costeşti.

Finta-Veche.'35 327 315 210 98 245 184 39 116 151 205 112 49 432 378 78 178 210 24 1. în 1930 rec.513 318 657 817 96 38. 40. în 1912: Făgeţelu. 41. După-Deal.061 884 425 997 757 169 463 650 964 2.816 787 155 1. în 1912: Ungureni. de cod Numele localltilţll Cl4dlrl 1941 (Populaţie statornic!) Locuitori ----------~---------------- 1941 t!iliiO . în 1912: Pământeni.041 965 137 1. Dobra.cimec.343 1. 39.582 785 631 724 105 480 159 1.980 350 2.ro . . 143 Dţ 144 Dţ 145 Dţ 146 Dţ 147 Dţ 148 Dţ 149 Dţ 150 Dţ 151 Dţ 152 Dţ 153 Dţ 154 Dţ 155 Dţ 156 Dţ 157 Dţ 158 Dţ 159 Dţ 160 Dţ 161 Dţ 162 Dţ 163 Dţ 164 Dţ 165 Dţ Dobra 38) Dogari Doiceşti Dolani Dospineşti 39) Dragodana Dragodăneşti Dragomireşti Drăghineasa 40) Drăgăeşti-Pâmânteni 41) Drăgăeşti-Ungureni 42) După-Deal 43) Făgetu 44) Făgeţelu nntânele Ferestrele Feţepi Fieni Finta-Mare Finta-Veche Frasin-Deal Frasinu Fmsin-Vale 4~) 486 82 487 218 . 44.315 1. 43. în 1930: Drăghineasca. Dospineşti. la Gura-Bărbuleţului. aşezările gospodăreşti Pilrvuleşti . 45. satul Pâslari . satul Becheneşti www.238 JUDETUL DAME-OVIŢ A Nr. 42. în 1930 inel. Drăgăeşti-Ungureni.235 257 1. Drăghineasa. Făgetu. Drăgăeşti-Pământeni inel. se mai numeşte: Puturosu-dc-Prahova.230 953 713 339 853 683 374 516 871 425 150 1.935 1. în 1930 inel.

inglobat dt1pă 1912 la Glâmbocata.086 428 1. 48. 52. Glâmbocelu. cătunul Cotu-Malului. inel. 51.343 646 171 534 433 405 511 1. in 1912 înglobat la Bărbuleţu.693 303 259 237 696 1.243 230 282 776 663 1. www. Glâmbocata. Gemenea-Brătuleşti.200 798 730 282 2. 47. în 1912 înglobat la Chiţeşti. inel. in 1912 făcea parte din judeţul Prahova. Gheboasa. cătunul Juguleşti.l-Bărbulcţului. cătunul Mărgineanca (colonie muncitorească). ca suburbie. in 1930 rec. 50. 49. în 1930 înglobat la Pucioasa.121 46. inel. Ghemălău.ro .769 321 1.JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 239 Locuitori (Populafle statornlcl) 1941 1930 Nr.872 298 290 ::!79 764 2. de cod Numele Jocallllfll Cllidlrl 1941 166 Dţ 167 Dţ 168 Dţ 169 Dţ 170 Dţ 171 Dţ 172 Dţ 175 Dţ 174 Dţ 175 Dţ 176 Dţ 177 Dţ 178 Dţ 179 Dţ 180 Dţ 181 Dţ 189 Dt 183 Dţ 184 Dţ 185 Dţ 186 Dţ 187 Dţ 188 Dţ Frăsinei Fundata Funduri Fusea Găineşti Găişeni Gămăneşti Gârleni Geangoeşti Gernenea-Brătuleşti 4G) Gheboaia Gheboasa 47) Gheboeni 48) Ghernălău 49) Gheorghiţeşti 45 156 109 93 140 470 i7 77 74 228 445 91 304 Gherghani Ghergheşti Ghimpaţi Ghineşti Glâmbocata 110) Glâmbocelu 111) Giodeni Glodeni (Zărăfoaia) 57 72 199 153 258 233 186 74 52) 566 168 198 647 493 448 520 1.079 185 i16 531 952 845 660 266 2. Glodeni (Zărăfoaia).cimec. Gheboeni. la Gur.

!J6.LL 317 988 127 556 8!il 924 791 1_. lbrianu (corn. Gura-Porcului. în 1912: l.115 2.>ii Gura-Ocniţei 347 124 200 107 283 573 196 Dţ 19i Dt 198 Dţ 200 Dţ 199 Dţ 201 Dt 202 Dţ 203 Dţ 204 Dţ 205 Dţ 206 Dţ 207 Dţ 208 Dţ 20~ Dţ 210 Dţ Gura-Porcului Gura-Şuţii 55) Gura-Vulcanei Guşoiu Guşa ţi Hagioaic·a Hanu-lui-Pală Hăbeni 56) Heleşteul Hodărăşti Hulubeşti lbrianu !oneşti 57) 58) Izvoarele lzvoru 97 611 242 168 38 126 90 250 32 150 229 256 214 149 95 486 1.014 907 548 384 887 1. satele: După-Deal. inel.195 132 633 873 1.!160 1. inglobat <iupă 1912 la Gura-Porcului. cătunul Hăbeni-Bucşani. 57. 2 sate omonime contopite după 1912. cătunul Burduşani. inel. în 1930 inel. 55.213 460 829 .439 456 2.ro . /Iăbeni.. 51. !:8. lzv:Jarele.246 357 53. www.928 387 2. Frasinu).cimec. satul Sudulcni.402 841 594 131 r. în 1930 inel.110 2. de cod Numele JocalltlţU Clldlrl 19U (Populaţie Locuitori • statornlcll I!IU 1930 189 190 191 192 193 194 195 Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Goleasca Gorgota 53) Gorgotieni Greci Gura-Bărbuleţului 54) 105 Gura-F. Gorgota. Gura-Biirbuleţului.240 JUDETUL DAMBOVIŢA Nr. lbrianu. inel. cătunul ·Rudari. înglobat după 1912 la Hăbeni.349 706 9tj7 422 1. Finta) şi 2. Chemălău şi Valea-Glodului. se mai numeşte: Vaica-Lungă-Gorgota.756 992 744 179 567 371:1 1. lbrianu (corn.

la Mărunţişu. Rudari-Ludeşti. de cod 211 Dţ 212 Dţ 21!3 Dţ 214 Dt 215 Dţ 216 Dţ 217 Dţ 218 Dţ 219 Dţ 220 Dţ 221 Dţ · 222 Dţ 223 Dţ 224 Dţ 225 Dţ 226 Dt 227 Dt 22!1 Dţ 229 Dţ 230 Dţ Numele loealltllfll Cll!ldirl 1941 1!130 Jugureni Lazuri ~O) Lăeuleţe 86 391 31~ Lueieni Ludeşti GO) Lunea Lunguleţu Malurile 61) Manga Matraeaua 62) Mavrodin Măgura (Bela) Mănăstioara Mănăstirea 63) Măneşti Mărceşti Mărunţişu 64) Mătăsaru Mânjina 65) Mereni (Sălcuţa) 253 193 290 774 98 250 33 168 188 176 135 323 461 148 219 129 6'3) 361 1. şi Strâmbu (Hulubeşti) = Strâmbu (din Teleşti). cătunul Moşneni. sepd. 61. inel. Rudari (Pătroaia-Deal). la Săleuţa. 65. Lazuri. în 1930 inel. 66.070 3.335 1.426 1.'3 1.556 1. inel. Mânjina. în 1930 rec. 62. Mereni.ro 16 . eătunul Lunea. Matracaua.cimec.821 712 825 173 99 59. Ludeşti.712 426 887 131 660 300 820 495 1. 64. ree. 63. Mănăstirea. cătunul Cobia. inel. în 1930 înglobat la Pucioasa. aşezările gosp~dăreşti NisiP-uri. 60.rat în 1930 ca sat. satele: Miloşeşti. (Sălcuţa) ree. Malurile.027 75. www. înglobat după 1912 la Mănăstirea. Mărunţişu.244 2. în 1912 inel. satul Matracaua. inel.391 942 516 1.138 915 563 614 747 490 1. ca suburbie.098 1.008 3.088 695 903 457 331 1.JUDEŢUL DĂMBOVIŢ A 241 Locuitori (Populalie statornlciJ 19U Nr.

1941 1930 231 232 233 . Mlăci/e. în 1930 rec. cătunul Dobreşti (colonie muncitoîn 1912 înglobat la Valea-Lungă. Nu~etu. Moroeni. în 1912: Miloşani.1 240 241 242 243 244 245 246 247 · 248 249 75 102 26 8 241 82 376 681 41 187 307 57 72 4.287 2. 73. Merii.3 60 383 319 . se mai numeşte: Merii-Cojocaru. 69.!34 Dţ Dţ Mereni (Stăneşti) Merii 67) Meriş Miloşeşti 68) 87 138 Dţ Dţ 75 68 241 142 367 635 359 255 962 235 236 Dţ Dţ Dţ Dţ Mircea-Vodă Mislea Miuleşti Mlăcile 69) 578 370 378 95 237 2.cimec.-Greci 72) Moţăeni Movila 73) 1. de cod Numele locall14111 Cl4dlrl 1941 (Populaţie stalornlc4) Locuitori. în 1!130 inel. Moşteni-Greci. j':ld. www.064 194 166 296 1. Prahova. lHovi/a. 68.261 720 1.732 Muscel Nicolaeşti Nistoreşti 25(1 251 252 Nucetu 74) 67. inel.etu. la Pietrari.. în 19'1~1 rec. in 1912 : Greci.849 190 728 1.ro .242 JUDETUL DAMBOVIŢA Nr. 70. 71.557 2. Miloşeşti. 72. . 74.773 230 217 17J 316 1.647 125 Dţ Dţ Moara-Crovului Moara-Nouă 25 1. satul Movila rească).18 23'. înglobat la Ludeşti.')64 261 242 829 558 328 116 17 973 269 1.051 316 Dţ Mogoşani Dţ Mogoşeşti Dţ Moroeni 70) Dţ Morteni Dţ ·Moşia-Mică 71) Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Moşteni. Moşia-Mică. la Nu.

Pătroaia -Vllh.381 1.729 612 Oreasca Palade Pădureni Păneşti Păstârnacu Pătroaia-Deal 150 50 203 25 219 725 105 :373 239 92 64 88 227 124 307 44 100 494 240 297 131 461 157 478 332 979 -145 Pâtr·Jaia-Vale Păunei 76) 1.1 1930 253 Dţ 254 Dţ 255 Dţ 256 Dţ fl57 Dţ 251> Dţ 259 Dţ 260 Dţ 261 Dţ 2(.192 1. în 193::1 rec. Strâmba şi Şipotu. Pietrari.765 1. Mlăcile.700 1.076 1. Ochiuri.l47 537 1.188 190 408 77) Perşinari Petreşti Petreşti-Croitori Pâslari 2. de cod Numele Iocalltiltll CI4dlrl 194. înfiinţată dup.colonie muncitorească petroliferă.088 970 1.JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 243 Nr.l69 163 1.552 1. 77. satele: Alunişu.647 560 200 613 88 346 180 295 872 408 I.cimec.ro . inel.i 1~1:! pe Lt"ritoriul comunei Răsvadu.274 553 1 729 530 972 I. 76. sat nou .691 Piatra-Epei Picior-de-Munte Pietrari 7 8) Pietroşiţa 1.041 1.799 75. Gara-Pietroaia. Pâslari.139 2. 78. în 1930 inel.172 617 83 2.1 Locuitori <Populalie statornlciJ 194.987 954 2. www. la Dobra.2 Dt 263 Dţ 264 Dţ 265 Dţ 266 Dţ 26i Dt 268 Dţ 269 Dţ 2i0 Dţ 271 Dţ 2i2 Dţ 273 Dţ 27 4 Cţ 27 5 Dţ 27ti Dţ 27 7 Dţ 278 Dţ Ochiul-Boului Ochiuri 75) Ocniţa 161 36 838 247 536 262 45~ Odaia-Turcului Odobeşti Ogrea Oiogeni Olteni (Jugureni) Olteni (Lucieni) Onceşti 681) 273 3.

suburbană Ia Târgovişte.197 1:29 80) 200 201 469 530 843 897 1. 82. în 1912: Poşta.825 2.ro . Poşta-Lăzărescu. Podurile-de-/os. 83. în 1930 corn.545 801 1. Principele-Mihai.067 605 490 295 Dt 297 29f' 163 132 229 83 530 95 252 Raciu Racoviţa 299 Dt Ragu Răcari 30P 501 Dt 302 Dt 303 Dţ Răiculeşti Răscăeţi 84) Răţoaia 649 518 942 !323 2.481 1.290 .2!31 1.027 9. de cod Numele localllllll Clldlrl 19U P.014 510 687 1. în 1930 inel. Pitaru.058 565 768 1.244 JUDEŢUL DAMBOVIŢ A Nr.S 233 21 61 Poşta-Lăzărescu 81) 293 Dt Produleşti 294 296 Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Potlogeni-Deal Potlogeni-Vale Potlogi Priboiu Principele-Mihai Priseaca 83) Pucheni Puntea-de-Greci Puţu-cu-Salcia 54 812 259 109 175 390 236 250 82) 77 219 198 3.~3 482 2.788 1.848 1.cimec.ultori statornlcl 19311 1911 279 Dt 280 Dt 281 284 Dţ 282 Dt 283 Dţ Dţ 285 Dţ 286 Dt 287 Dt 288 Dţ 289 Dţ 290 Dţ 291 Dţ 2~2 Dţ Pitaru 7D) Plopu Podurile-de-Jos Podu-Rizi Poiana-de-Jos Poiana-de-Sus Poroinica 271 1.415 444 812 278 2. în 1912: Văcăreştii-de-Răstoaca.040 87 l.322 900 805 722 1. 84. Priseaca.185 81 187 202 3. satul Atârnaţi-Regie. 1!0. ca suburbie. în 1912 făcea parte din judeţul Argeş.345 96. www.opulaţle Lo. Răscăeţi. 81.l34 3S5 324 :'9. 424 1. în 1930 înglobat la Pucioasa.

JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 245 Locuitori (Populalle sJatornlcll) 1941 l930 Nr.419 641 267 1.217 437 1. ca sub· urbie.222 547 1. in 1930: Râncăciovu.cimec. Rudari (Ludeşti). 93.168 2.659 7~:) 305 216 1. Scheiul-de-Sus. in 1930 rec. 86. in 1930: Moşneni. Rudari (Pătroaia-Deal).'19 794 11!2 Secăturile Râncăciov. Sălcuţa. in 1930 rec. Râul-Alb-de-Jos.266 392 1. 91. 88.2.ro .133 627 137 Sălcuţa 91) Săbieşti Săcueni Săteni Să veşti Scârlenţea 92) Scheiul-de-Jos Scheiul-de-Sus (Moşneni) 03) 145 400 176 70 58 289 201 34 723 1. Româneşti.007 2. satul Mereni. inel. 89.458 993 55!! 1. in 1912 inglobat la Ludeşti.473 1. 87.3<) Râul-Alb-de-Jos 86) Râul-Alb-de-Sus 87) Româneşti 88) Rudari Rudari Runcu Saru (Ludeşti) 81!) (Pătroaia-Deal) 403 '251 535 126 90) 47 302 97 339 3. Râul-Alb-de-Sus. in 1912: Rumâneşti.~19 3. sub denumirea: Râul-Alb. in 1930 inglobat la Pucioasa.022 2. www. de cod Numele Iocalltilţll Clldlrl 1941 304 Dţ 305 Dţ 306 Dţ 307 Dţ 308 Dţ 309 Dţ 310 Dţ 31! Dţ 312 Dţ 313 Dţ 31-l Dt 31S Dţ 316 Dt 317 Dţ 31R Dţ 319 Dţ 320 Dţ 321 Dţ 322 Dt 323 Dţ Răsvadu-de-Jos Răsvadu-de-Sus Râmata Râncăciov 85) 8S7 248 135 . sub denumirea: Râul-Alb. · 92. Scârlenţea.230 570 192 965 368 1.Jos.5. 90.674 529 225 1. impreună cu Râul-Albde-Sus.012 1.263 1. in 1912 inglobat la Ludeşti. impreună cu RâulAlb-de. 85.

246 JUDEŢUL DAMBOVIŢA Nr. Suseni. 97. www. Suduleni.444 523 615 2. in 1912 înglobat la Ludeşti . în 1930 : rec.038 258 361 131 225 223 1.204 92 658 425 483 673 656 1.150 76 628 410 522 850 94. în 1930 rec..298 249 438 381 115 268 566 266 1.6-17 1. Strâmba. inel. ca suburbie. Sultanul. în 1930: Strâmbu (din-Teleşti). 99. la Bilciureşti. la Izvoarele. 100. în 1912 : Puturosu. 98.475 1. în 1930 rec. (Socetu}. de cod Mamele localltltil Locuitori Clildlrl (Populatie statornlciiJ 1941 19111 1930 324 Dţ Serdanu 325 Dt Siliştea 326 Dţ Slobozia 327 Dţ Slobozia-Moara 328 Dţ Sperieţeni 32!:1 Dţ Stavropolea 330 Dţ Stăneşti 331 Dţ Stăteşti 94) 332 Dt Stratoneşti 333 Dţ Străoşti 334 Dţ Strâmba 95) 335 Dţ Strâmbeanu 336 Dţ Strâmbu (Bogaţi) 337 Dţ Strâmbu (Hulubeşti) 96) 338 Dţ Strâmbu (Valea-Lungă) 339 Dţ Strâmbu (Vârfuri) 97) 340 Dţ Sturzeni 341 Dţ Suduleni 08) 342 Dţ Sultanul 99) 343 Dţ Suseni 344 Dţ Suseni-Socetu lOO) 3Li 117 145 596 293 55 99 99 31 68 140 62 314 23 148 101 121 175 143 364 250 1. cătunul Lunea. înglobat după 1912 la Suduleni.cimec.319 417 530 2. 96.ro . în 1930 rec. Strâmbu (Vârfuri). Strâmbu-(Hulubeşti). la Pietrari. 95. în 1930· înglobat la Pucioasa.266 974 1. în 1930 : PuturosuDâmboviţa. la Şuviţa . Stăteşti.

în 1930 rec. Şuţa. Ţigănia. in 1930: Satu-Nou. in 1930 rec. Tisa (Valea-Lunugă). inel.404 425 347 1. la Ştiubee. in 1930. 110. sub denumirea : Ştiubeele. 108. Teişu.153 150 Tunari Tâţa Ţepeş.cimec. 103.130 121 617 856 205 908 723 311 1. inel.JUDEŢUL DÂMBOVIŢ A 247 Locuitori !Populatie statornlcll) 19Ql ~~ Nr.179 621 697 456 1. se mai numeşte: Drumu-Mare. 102.353 Dţ 354 Dţ 355 Dţ 356 Dţ 357 Dt 358 Dţ 359 Dţ 360 Dţ 361 Dţ 362 Dţ 363 Dţ 364 Dt Şerbăneasa 101) Şipotu 102) Şotânga Ştiubee 103) Şuţa 104) Şuviţa 105) Tătăr. 105. sub denumirea: Ştiubeele-Tisa. rec.ro . in 1930 comună suburbană la Târgovişte. împreună cu satul Tisa (Valea-Lungă). la Băceşti. in 1930 inel. cătunul Rudari-Aninoasa. www. Tătărani.Vodă 110) Ţigănia 111) 214 176 79 361 308 108 1 O1. satul Tisa (Valea-Lungă). impreun~ cu satul Ştiubee.ani 106) Tătărăi Teişu 107) Teişu-Nou 108) Teleşti Teţcoiu Tisa (Colibaşi) Tisa (Valea-Lungă) Titu-Târg Tomşani 98 97 495 144 160 106 350 185 264 32 159 200 45 109) 404 396 2.321 787 1. in 1912 rec. in 1912: Priseaca. Ştiubee. 1 epeş-Vodă.Tisa. Il 1.466 1. satul Stăteşti. Şerbăneasa.317 736 1. rec. Şuviţa. la Pietrari. 104. 109. 106.576 525 574 687 1. J(l7.300 1. Teişul-Nou. de cod Numele locallta\ll CUidlrl 1941 345 Dţ 346 Dţ 347 Dţ 348 Dţ 349 Dţ 350 Dţ 351 Dţ 352 Dţ . in 1930 Şuţa-Seacă.041 575 500 764 197 707 70& 294 1. Şipotu.

în 1912 făcea parte din judeţul PraValea-Lungă-Cricov. www.383 Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ 384 Dţ 279 Gorgota 116) Valea.044 613 163 1.Ţâţci 365 Văcăreşti-Merdeşti 50 Văleni 120) 112. 114. Valea-Morii. în 1912 înglobat la Bezdeadu.197 623 154 250 1. în 1930 rec. Valea-Rea. 115.alea-lui-Dan 1 14) Valea-Lungă-Cricov 115) Valea-Lungă- 375 376 377 90 73 1:59 206 291 172 37 56 322 155 98 352 291 636 809 1.cimec. în 1930 rec. în 1912: Intre-Valea-Caselor. în 1912 inel. la Gura-Bărbuh:ţului. satul Moşia-Mică. la Cornăţelu.lea-Dadei Valea-Glodului 113) Valea-Leorzii V.Lungă-Vârf uri 117) 5 137 Valea-Mare 64 Valea-Mare (Boţeşti) 97 Valea-Morii 118) 93 Valea-Rea 1 11!) 182 Valea.Vlaşca Dţ Dţ Dţ 370 Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ 374 Dţ Ungureni U ngurcni-Corneşti Urseiu Valea-Caselor 112 Va. la Vârfuri.ungă-Vâduri. Valea-Caselor. în parte din 1930: Gorgota-Valea- 117.ro . 116.310 378 3i9 38u 381 382 . judeţul Prahova. 118. 113. Valea-lui-Dan. în 1930 rec. la Vârfuri.JUDEŢUL DAMBOVIŢ A Nr. ·de cod Numele localitAIU ClAdiri 1941 Locuitori (Populatie statornic-li) 1941 1930 365 366 36i 268 369 371 372 373 Dţ Dţ Ulieşti-Dâmboviţa Ulieşti. făcea Lungă. 120.331 678 428 1. Valea-l.552 179 343 260 654 634 1. Văleni. Valea-Glodului. sat nou înfiinţat În 1931. 119. Valea-Lungă-Gorgota.113 9 525 279 390 374 643 1. tn 1930 rec.152 613 403 987 551 248 299 517 1. ··hova.

cătunul Podu.431 603 3.085 1. Vişineşti. de cod 385 .'383 281 278 55 203 231 Sll 82ti 771 3. Vârfuri.453 11:\5 1. în 1930 inel.253 1. 125. 1930. Vlăşceni. înglobat după 1912 la Vlăsceni. inel.cimec.929 1.394 1. separat in. ca sat. în 1912: Ziduri. www. rec. 124.ro . inglobat după 1912 la Voineşti.321 1.057 1. inel.168 244 898 971 1·14 1.758. Valea-Lungă­ Vârfuri şi Valea-Rea.288 1. satele: Cojoiu. Zidurile. inel.272 638 1. 122. 123. cătunul Puturosu-Prahova. cătunul Burlăneşti.JUDEŢUL DAMBOVIŢ A 249< Locuitori statornlcil} 1930 Nr.%6 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 Numele iocalltllfll Cllldlrl 1941 (Populaţie 1941 Dt Dţ Dţ Vârf uri 1 21) Viişoara Vişina Vişine~ti 122) Vizureşti Vlăsceni 123) Voineşti 1 24) Dt Dţ Dţ Dt Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Dţ Vulcana· llăi Vulcana-de-Sus Vulcana-Pandele Vultureanca Zăvoiul-Orbului Dt Zidurile Zinca 12~) 220 182 861 328 175 420 387 .429 1.055 956 167 765 902 122 121. Voineşti. 1.

mahalaua Canalul şi inel.JUDEŢUL Nr. Bariera-Vâlcii inel. cătunul Poenari. 4. Bordeiul.694 2. în 1930 inel.110 64 538. Oraşul Pleniţa.106 13. Craioviţa. 2. · inel. Popoveni. comunele suburbane : 1.ro .855 Total oraşe 1 Dj Craiova (capitala) 1) 2 Dj 3 Dj 4 Dj Il 12 13 14 15 16 17 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Băileşti Calafat Pleniţa ~) 18.709 482. cătunul Poiana-Pleniţei.825 8. 5. 2. 6.932 3.131 1.064 7.74S 11. Bariera-Vâlcii.cimec.816 231 Localităţi wburbanl! ' Bariera-Vâlcii 3) Bordeiul Craiovi~ 4) Gherceştii-Noui Lascar-Catargiu Mofleni' Româneşti 31 Dj Total rural Adâncata 1.450 1.890 i7. Mofleni şi 7. 3. Româneşti. Gherceştii-Noui. în 1930 inel. www.076 406 148 315 402 176 173 242 99.Jos. Castrele-Traiane.615 600 949 1. de cod Numele loclllll4ţll DOLJ Locuitori (Populatie stlltornlcli) 19U 1930 1941 Cllidlrl TOTAL GENERAL 117. satul Sirnnicu-de-.149 90.925 1. Craioviţa.461 644 770 900 894. trecut în 1931 ca sat la comuna Balta-Verde.833 63.633 6. 3. inel. municipiu. comună suburbană.296 821 802 1.051 13.169 7.734 695 1. Lascăr-Catargiu. inel. fost comună suburbană. în 1912 populaţia actualei comune suburbane Bariera-Vâlcii a fost înglobată la satele : Mlecăneşti şi Simnicu-de-jos. 4.043 1.493 106.108 261 4R5. cătunul Poenari a fost înglobat după 1912 la Craioviţa. Oraşul Craiova. lnglobat în 1922 la Pleniţa.

satul Făcăi.ro .~1 Argetoaia 7) Arpadia Atârnaţi-Bălăceşti B) Atârna ţi (Cernele) Balota-de-Jos Balota-de-Sus Balta-Verde 9) Bai ca nul Basarabi Başcovu Bădoşi (Geormane) Băloşani Băranu 10) 297 62 72 b2 150 146 101 86 68!1 1. 1O. Atârnaţi-Bălăceşti. inel. care cuprinde şi aşezările gospodăreşti Neacşa.cimec. Adunaţi. 6. Băranu. la Novacu. 8.388 206 268 220 472 601 Adunaţi 5) 33 Dj 34 Dj Z5 Dj 36 Dj 37 Dj 38 Dj 39 Dj 4(' Dj 41 Dj 42 Dj 43 Dj 44 Dj 4:'i Dj 46 Dj 47 Dj 48 Dj 49 Dj 50 Dj 51 Dj Afumaţi Albeşti Almăjelu Almăju 6) Amărăşti Amzuleşti 147 Z87 168 41 176 63 1.387 611 167 1. MoaraCâmpu-Crucii. Atârnaţi şi 2. Ar3. de cod 32 Dj Numele locali IA fii (Populaţie 1941 Locuitori statornicit) 1930 646 1.730 178 716 1.177 252 277 2R5 555 598 387 550 382 1. satele: Bogia (Bogea) şi Moşneni. in 1930:· Almăjiu. 9. Almăju. in 19!10: Adunaţii-de-Geormane.555 486 828 917 144 359 120 194 221 38 -l. in 1930 inel. înglobate după 1912 la Argetoaia.494 461 707 802 355 1.428 703 171 660 265 740 1. format prin contopirea satelor : 1. Argetoaia. in 1930 rec. 2. inel. getoaia-Grădinăreşti. cătunele: 1. Argetoaia-de-Jos.JUDEŢUL DOLJ 251 Clildlrl 1941 Nr. 7. Bălăceşti. www. Balta-Verde. Moara-Argetoaia şi 4.

16. Mehedinţi. la Bechetu. satul Bistreţu-Nou. satul Bcchetu-Nou.9!17 618 1. în 1912 inel.632 1.ro . cari în 1912 au fost rec.145 332 69 38 434 171 115 151 971 5.996 687 477 240 126 1. separat.349 945 448 232 662 12'3 1. Bogia (Bogea).8q1 624 Beloţu Berbeşu-Iordăcheşti 1•) Bistreţu 15) Bistreţu-Nou 16) Boca Bodăeşti Bogia (Bogea) 17) Bojinu Botoşeşti Paia 18) Boul-de-Sus (Valea-Boului) Boureni 131 84 934 214 106 69 163 31 527 165 46!1 697 580 .cimec. Botoşeşti-Paia. Berbeşu-/ordăcheşti.941 574 1. cătunul Racoviţa. in 1930 rec. Berbeşu şi 2. 14. in 1912 rec.645 300 173 1.'252 JUDEŢUL DOLJ Nr. 18.873 281 3.Jos. 17. ca sat in 1939 sub denumirea: Racoviţa-de. format prin contopirea satelor: 1. Bistreţu.'~26 988 4. in 1912 înglobat la Bistreţu. de cod 52 Dj 53 Dj 54 Dj 55 Dj 56 Dj 57 Dj 58 Dj 59 Dj 60 Dj 61 Dj 62 Dj 63 Dj 64 Dj 65 Dj 66 Dj 67 Dj 68 Dj 6f• Dj 70 Dj 71 Dj Numele localltltll ClAdiri 1941 (Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 1!141 Bâlta 11) Bârca Bârza Bâzdâna Bechet Bechetu 12) Bechetu-Nou Beharca Belcinu 13) 245 1. în 191% făcea parte din jud.086 296 477 570 544 4.315 1. 15. lordăcheşti. in 1930 inel. 13. 12. la Almăju. decl. Bechetu.484 284 161 2.671 424 11. Bechetu-Nou. www. în 1912 inel. Bâlta. Bistreţu-Nou.

www.376 1. în 1930 inel.JUDEŢUL DOLJ 253 Nr. Cortu şi 2. Bulzeşti. 24. 21. de cod Numele localltillll Cliidlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcii 1 1941 19.239 156 716 1. Brabova. Faţa-Racovi­ ţei.Jos şi 2. Brădeştii-de. Braloştiţa.ro . înglobate după 1912 La Racoviţa.535 228 784 67 858 714 366 874 899 (Balta-Verde) 79 Dj 80 Dj ~1 Dj 82 Dj 83 Dj 84 Dj S5 Dj 86 Dj 87 Dj 88 Dj 89 Dj 90 Dj Bratov:Jeşti Brăceni 21) Brărleştii-Bătrâni Brădeştii-din-F aţă 22) Brăteşti Breasta 2~) Bucicani 24) Bucovăţ Bucovicioru Bujoru Bulbuceni Bulzeşti 25) 19. în 1912 inel. satul Ochişoru. Breasta. Brăceni. în 1912 inel.'31 543 1.arat în 1912. in 1930 inel.463 1. la Brabova. inel. 25. în 1912 înglobat la Pleşoiu. satul Gura-Racului. Brădeştii-din-Faţă. Bucicani. satul Mahalaua. rec.50 72 73 74 75 76 77 71:- Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Bouşoru Bou veni Brabeţi Brabova 10) Braloştiţa 20) Braniştea Braniştea 111 106 :290 293 206 201 92 302 44 191 412 66 218 17 228 219 96 237 128 4.060 904 844 377 1. în 1930: Brădeşti.cimec. în 1930 inel. sep. în 1912 rec. catunelc: 1. 22. Brădeştii-de-Sus. format prin contopirea satelor: 1. satele: Creţeşti şi Marioara. 23. 20.092 8112 987 380 1.602 287 837 75 834 875 385 998 471 409 448 1.391 175 727 1. satul Brăceni.

Cârligei.121 584 928 385 1.772 398 554 2. 29. 31. ~8. de cod Numele locaiiiiJII Clldlrl 19111 Locuitori (Populalle statornicA) 19U 1930 65 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Burtoiu Buşteni 26) Calopăru Caraiman Caraula Carpenu Castrele-Traiane Catanele 28) Catanele-Noui (Satu-Nou) 29) Căciulatu 27) 16 124 251 10 803 387 251 387 172 312 177 58 452 1. satul Catanele-Noui. 30. sub1912 inel.443 1. Cârcota. 27.050 654 3.ro . Castrele-T raiane.066 796 4:020 1. 32. în 1930: Carştovani. Catanele. in www.119 1.cimec. com. Catanele-Noui. in 1930: Castrele-Traian.073 37 3. inel. în 1912 înglobat la Pleşoiu. urbană La Pleniţa. Buşteni. cătunul Dealu-Perilor.754 334 576 2.576 944 1.295 1.inel. .087 77 26. în 1912: Satu-Nou. cătunul Gura-Mijlociului.254 JUDEŢUL DOLJ Nr. în 1912 inglohat la Plosca.310 80 714 1. cătun înglobat la Catanele. Cârstovani.732 418 917 45 3.756 Căciulăteşti Călăraşu Călugărei Căprenii-de-Mijloc Căprenii-de-Sus Căruia Cârcea Cârcota 30) Cârligei 31) Cârna Cârştovani 32) 777 266 127 200 98 467 87 150 481 16 786 1.443 846 1.013" 490 759 408 1.

in 1930 inel. acest cătun a dispărut in• urma revărsării apelor Dunării.cimec.236 440 1.ro .705 455 1. in 1930 inel.524 2.796 559 584 261 935 508 1.519 1.8ll 1.JUDEŢUL DOLJ 255 Nr. cătunul Crucile.Jos 272 Cerătu Cernăteşti 3.862 580 696 345 1. de cod Numele localltilţll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlciJ 1941 1930 ll2 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 13.542 1.084 2.'!8 Cioroiaşu 262 Cioroiu 121 Cioroiu-Nou 245 Ciupercenii-Noui 887 593 Ciupercenii-Vechi 34) Ciutura 450 Cocorova 116 Comoşteni 409 Constanta 138 163 Corlatele Cornetu (Căpreni) 87 Cornetu (Isvoru) 234 Comita . locuitorii mutându-se in vatra satului Ciupercenii-Vechi.015 3. Ciorobeşti.219 393 314 5.032 426 1.128 4. cătunul Bogdana. Ciupercenii-Vechi. www.015 33. iar in 1941 ingloba t la satul Crucile.elc 57 Ciorari 121 Ciorobeşti 33) . separat in 1912. 134 Cornu 391 Coşovenii-de.3 134 135 136 137 Dj Dj Dj Dj Dj Dj DJ Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj 657 351 Cernelele-de-Jos 98 Cernelele-de-Sus 79 Cetate 1.474 48 181i 265 273 442 206 1.283 415 296 5.473 1.770 1.784 477 1.819 55 197 328 2:12 440 149 1.241 471 1.348 Cetătuia (Bucovicioru) 11 Cetăţuia-Perişoru 44 Chicioara 73 Ciocar. rec. inglobat după 191! la Ciupercenii-Vechi.051 2. 34.151 1.

in 1912 înglobat la Breasta. Crucile.530 212 205 487 1.465 298 842 3. Coţofenii-din-Faţă. Cruşeţu şi 2. Curmătura. Coţofenii-dc. Creţeşti.502 35. www. de cod 138 Dj 139 Dj 140 Dj 141 Dj 142 Dj 14. la Ciorobeşti.256 jUDETUL DOLJ 1 ocultari Nr. cătunul Crucile.2ns 527 857 188 302 142 37S Damian Daneţ Dănciuleşti 397 923 74 179 685 43 41 113 399 Dâlga Des sa Diaconeşti Diea Dobreşti Dobridor 1.336 223 1. satul Teişani (Coţofe­ nii-din-Faţă). Cruşeţu. împreună cu satul Schitu.029 317 770 2. sub denumirea : . 40. care în 1930 a fost rec. 37. satul Filaret.l Dj 144 Dj 145 Dj 146 Dj 147 Dj 148 Dj 149 Dj 150 Dj 151 Dj 152 Dj 153 Dj 154 Dj 155 Dj 156 Dj 157 Dj 158 Dj 1\"umele localltllţll Clldlrl 1!141 (Populaţie statornic&~ 19111 1930 Coşovenii-de-Sus Cotina 35) Coţofenii-din-Dos Coţofenii-din-Faţă 36) Coveiu Creţeşti 37) Criva Crovna Crucile 38) Cruşeţelu Cruşeţu 39) Curmătura 40) 627 27 346 208 280 129 208 39 72 31 108 20'l 2. Drumu~ Mare.432 127 1. 38.399 1. format din cătunele : 1.552 2.ro . 3~.cimec.661 4. inel. în 1930 inel.309 620 835 127 205 112 378 93S 1.842 4. în 1912: J.322 1.Cotina-Schitu.399 797 1. în 1930 inel.Jos şi 2.971 18.021 1. în 1930 rec.3 199 415 1. Cotina. 36. Coţofenii-de-Sus.

ro . sat nou înf.289 201 483 415 298 43.5 341 1.932 636 719 480 2.511! 250 477 63 4.877 546 727 41.cimec. Filarel.322 254 1.053 574 837 1. cealaltă parte trecând ca sat la com.icreaBirnicii. 42. 17 www. la BaltaVerde.423 221 42~ 4. o parte din cătunul Slămneşti. 44. în 1930 rec. Floreşti.689 ~82 997 613 338 ~.JUDEŢUL DOLJ 257 Nr. ind. M. în 1930 rec. Făcăi.114 Drumul-Mare 145 (Bodăeşti) 4 1) 41 Dj Dudovice}ti 110 102 Dj Duţuleşti 77 Dj Făcăi 42) 100 Dj Fărcaşu Dj Fărcăşanca 89 353 Dj Fântâna-Banului 61 Dj Fântânele (Mileşti) 108 Dj Fântânele (Radovan) 17 Dj Filaret 43) 1. înglobat după 1912 la Floreşti.0:~6 704 408 2. 1le cod _ Numele localltillll Cllcllrl (Populaţie 1!141 258 175 88 505 19111 Locuitori statornlcil) 1930 159 Dj 160 161 162 163 164 165 166 167 161! 169 170 171 172 173 174 175 176 177 175 179 180 181 Dj Dj Dj Dj Dobromira Domnul-Tudor Drăgoaia Drănicu 1. la Curmătura.171 Dj Filiaşi 82 Dj Floranu 448 Dj Floreşti 44) Dj Floreşti (Simnicu-de-Sus) 155 164 Dj Foişoru 127 Dj Frasinu 499 Dj Fratoştiţa 142 Dj Gabru 219 Dj Gaia 470 411 S7i 351 1. în 1939. 43.687 656 608 479 1. Drumul-Mare (Bodăeşti). inel. cătunul Căpinteni.

3. Galicea-Mare. îngloba! după 191Z (în 1922) la Ghidiciu. Gângiova.007 2. www. 48. eătunul Nădejdea-Ştir­ bei.377 2.432 2. Gârleştii-de-Jos şi 2. 988.156.099 3. •In 1930 inel. Gârleşti. de cod 182 Dj 183 Dj 184 Dj 185 Dj 186 Dj 187 Dj 188 Dj 189 Dj 190 Dj 191 Dj 192 Dj 193 Dj 194 Dj I!J5 Dj 196 Dj 197 Dj 198 Dj 199 Dj 200 Dj 201 Dj 202 Dj 203 Dj 204 Dj Numele localll4tll CUidJrl 19111 Locul bul (Popula!le statornicA~ I9ql 1930 Galicea-Mare Galiciuica Găgâiu 45) Gângiova Gebleşti 46) Gârleşti 47) Georoeel Georoeu-Mare Ghereeşti Ghidieiu 48) Ghindeni Gighera Giubega Giurgiţa 49) Glodu Godeni Goeşti Gogoşiţa Gogoşu 1.~ 5.432 294 3.ro . 1.187 592. 46. în 1912: !.850 2.435 945 336 Goicea-Mare Goieea-Mică Golenţi Golumbelu 127 26(j 481 439 550 252 67 559 1.637 2. înglobat după 1912 la Giurgiţa.249· 2. ineL porţiunea de sat Satu-Nou.005 1. 811 315468. 1.258 JUDEŢUL DOLJ Nr.258 519 66 694 116 132 115 169 248 510 623 463 787 502 223 8.448. 480 371 640 732.865.cimec. inel.510 2. 47. deci.153 335 45. 2.299. Ghidiciu. ca sat în 193!. 1. eătunul Pişculeţ. Gârleştiide-Sus.267 2.300 !. Giurgiţa.362 493 499 444 i46 943 2. 227 3. cătunul Cioromela.108 291 5.421 1. inel.203.852 2.427 2. 49.

JUDEŢUL DOLJ 259 Locuitori statnrnlclll 1930 Nr. inel. înglobat 1912 51.721 Greceşti. Mătăsoaia şi 2 Năstăşeşti. la Golumbu Granolea Greceşti 50) Grindeni Gubaucea Gura-Racului 5 1) Gura.374 192 i79 809 198 428 280 715 475 Sl 601 112 1. cătunele: l.Văii.Gura-Văii.910 493 573 3. Greceşti. în 1930 rec.ro .105 609 340 626 2.110 1.cimec. Gura-Racului.890 2. cătunul Peretu. inel. că tunul Rebegi. la Bulzeşti. " 52.513 după 3. înglobat dupa 1912 la Gura.686 341 1.355 2.313 980 992 278 516 2. ~ecod Numele locaUtltll Clldlrl 1941 (Populaţie 1941 205 Dj 206 Dj 207 Dj 208 Dj 209 Dj 210 Dj 211 Dj 212 Dj 213 Dj 214 Dj 215 Dj 216 Dj 217 Dj 218 Dj 2H' Dj 220 Dj 221 Dj 222 Dj 223 Dj 224 Dj 225 Dj 226 Dj 227 Dj 228 Dj 229 Dj 230 Dj 50.Văii 52) Hălăngeşti Horezu-Poenari Hunia lntorsura Ionel ele lsvoru lşalniţa Italieni La1.u Lăcriţa-Mare Lăcriţa-Mică Lânga Leamna-de-Jos Leamna-de-Sus Leordeasa Leşile Lipovu Lipovu-de-Sus Liştcava 170 26 303 232 265 150 75 152 526 649 619 103 129 755 45 225 192 47 103 72 132 126 19 626 77 354 657 116 1.o. www.629 456 473 3.594 2. inel.163 412 1.q5 167 730 750 169 382 210 586 415 65 2.596 2.466 1.

împreună cu satul Ulmetu. satul Malu-Mic.% 237 2. 59.282 623. Măceşu-de-Sus.'2. 58.'i8 239 240 241 242 24. 55.112 37 98 205 93 81 62 484 628 172 109 160 1.dlrl J9ql (Populaţie statornlcl.ro .196 579 1.925 605 383 737 6. Malu-Mic. 56.274 2. Melineşti. 54. www. Marioara.083 276 244 2. în 1930: Drumul-Mare (Melineşti). în 1930 şi 1912 înglobat IL Malu-Mare. sub denumirea: Mieluşei-Ulmetu. in 1930 şi 1912 inel.3 244 245 246 247 248 249 250 251 252 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj 2. în 1930 rec. la Breasla.260 JUDEŢUL DOLJ Nr de cod Numele localltilţll Clil. satul Satu-Nou. în 1912 îngloba! la Breasta. Malu-Mare.149 3.669 168 470 867 433 327 236 2. Mieluşei. 4o5 Meteu Mieluşei 119) 67 117 Mierea Mierea-Moşneni Miericeaua Mihăiţa Mileşti 41 41 247 216 279 509 157 20s 956 86.309 173 157 73 784 823 5. în 1930 inel.'> 182 1.S 639 5.368 734 646 271 659 713 5. Mahalaua.cimec. 19~1 1930 Lo:ultorl 231 232 233 234 23. 57.640 706 556 250 306 392_ 173 191 905 825 53. în 1930 rec.~3 Dj 254 Dj Livezile Locusteni Maglavitu Mahalaua 1>3) Malaica Malu-Mare 54) Malu-Mic 115) Marineşti Marioara 116) Măceşu-de-Jo~ Măceşu-de-Sus 1!7) Mălăeşti Mănăstiricea Mărăcinele Mârşani Mârza Melineşti 118) 18.

Mofleşli.cimec. inel. inel.739 2. cealaltă parte fiind înglobată la Simnicu-de-Jos. în 1930: Almâjiu-Moşneni. ca sat. în 1930 rec. 66. separat. 65. in 1926.!1. la Almăju (Almăjiu).638 2. www.560 109 95 434 986 53() 388 446 2. inel. Moşneni. 61.363 129 83 405 961 482 300 2. în 1912 înglobat la Tălpaşu. Motoci. suburbanâ.968 331 722 753 95 265 719 668. portiunea de sat numită Drumul-Mare. Mlecăneşti. Murgaşu. 64. care in 1930 a fost rec.ro . cătunul Gaia-de-Sus. la Galicea-Mare.549 60.481 1. de cod Numele localltillll Clldlrl (Populatie statoralcA) llltl 19U 19110 88 191 190 !12 55 182 179 108 164 1. înglobat după 1912 la Murgaşu. sat nou înf. cătunul Corbu. o parte din populaţia localitătii Bariera-Vâlcii. Negoeşti. 680 6.475 !Il 23 100 266 123 84 101 541 494 58.JUDETUL DOLJ Locuitori 26! Nr. corn. Nădejdea-Ştirbei. rec. în 1912 mei.33S 1. 6. 62.!1 363 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 'â2 273 274 Dj Milovanu Dj Mişchii Dj Mlecăneşti 60) Dj Mofleşti 61) Dj Mogoşeşti Dj Moreni Dj Moşna Dj Moşneni 62) Dj Motoci 63) Dj Moţăţei Dj Muereni Dj Mneruşu Dj Munteni Dj Murgaşu 6 4) Dj Murta Dj Nădejdea-Ştirbei Dj Nebuna Dj Nedeia Dj Negoeşti 66 ) Dj Negoiu 8~) 759 7!15 112 222 808 691 435 666 7.

la Urzicuţa. Oberlinu.ro .180 G7.cimec.300 211 2. inel. 71.'J84 299 518 269 312 303 360 442 499 294 688 2. 70.•9:. Orman. .711 819 121 263 317 1. Piele şti. 68.736 2. Părşani. în 1930 inel.840 1. Părşanii.1941 1930 27 5 276 277 :t/8 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 P j Nichitoaia Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Nistoiu Novacu 67) Obedinu 68) Ochişoru 69) Odoleni Ohaba Orăşani Orman 70) Orodelu Ostroveni Padea Palilula Panaghia Păişani Părşani 71) 85 98 81 129 71 68 205 475 48 694 349 .. rec.. cătunele: 1. Novacu.128 1.Vulcăneşti.703 1. sat nou ~nf. Păr­ şanii-Noui şi 2. la Braloştiţa.262 JUDEŢUL DOLJ l\r. Ochişoru.332 363 81) Pârvuleşti Pcreni Perişoru 17 425 231 46 Perişoru-Nou Petr.671 1. în 1930 rec. Cotul şi 2 Morcni.859 940 186 263 373 1.:•. cătunul Plaiu.050 765 2.305 1. format prin contopirea satelor: 1. www.129 843 411 394 292 201 741 431 1.. 69.:. ClildJ 1 Locuitori de cod Numele localltltU r !Populaţie 1tatorolcl) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.•_ _. inel.896 1.ăcheşti Picăturile Pieleşti 7 2) Picu 65 88 381 1. separat în 1930 .276 319 75 118 330 86 517 1.:.Vechi. în 1939. în 1930 rec.72. satul Băranu.285 2.

304 1. in 1930 corn. 79.cimec. satul Cârcota.S~9 348 351 101 1. 74.~5 73. Poiana-de-Sus.133 10.907 1. suburbană la Craiova. www. satele: Bucicani şi Cârstovani .715 6. în 1912: Satu-Nou.692 960 406 187 224 1.503 1.. cătunul Piscu-de-Cftmp. Plosca. inel.566 459 281 34 657 1.093 6S2 489814 1.131 1. 78.588 856 622 Potmcltu-Cctătuia Pr·~ajba Predeşti 504 !376 1.994 1.JUDEŢUL DOLJ Locuitori 263 Nr.327 123 Piscani Piscu Piscu-Nou Piscu-Vechiu 73) Ple~oiu 14) Plopşoru Ploştina Plopu (Căpreni) 407 342 121 1.860 746 Principesa-Maria 70) 431 159 381 207 181 1. în 1912 inel.336 11. 76.345 1.382 1. 77.431 510 334 44 696 1. Pisw-Vechiu. PrincifJesa-Maria. de cod 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 Numel2 locelltltU Clldlrl IMI (Populaţie statorniciJ 19U 1930 310 311 312 313 314 315 :ll6 317 318 319 320 321 322 323 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Pietroaia Pioreşti 104 87 85 803 304 441 419 212 118 42 52 315 600 326 2. inel..ro . în 1912 înglobat la Siliştea-Crucii.355 1. 75.503 Plopu (Negoeşti) Plosca 75) Podari Poiana-de-Sus 76) Poiana-Mare Pometeşti Popeasa Popeşti 88 10 161 284 151 142 203 Popoveni 77) Popoviceni 78) Portăreşti 2. Popouiceni.551 2. Pojwueui. în 1912 inel. cătunul Poiana-de-Jos. Pleşoiu.

358 1.169 617 217 5.619 95 530 491 73 80.360 83 415 394 2.joa 80) Radovanu Raeţi Rasnicu-Bătr!o Rasnicu-Oghiao Ras tu Răcarii-de.880 516 841 1. Regele-Mihai·/. Rovine. sat nou înf.217 153 520 2.joa Răcarii-de-Sua Răchit::~-de.719 359 Rudari Runcu Ruptura Rupturile Sadova Salei a Satu-Nou (Măce.264 JUDEŢUL DOLJ Nr. de cod 324 325 326 327 328 329 330 331 33::! 335 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 Numele localltltll Clldlrl 1!1-11 (Populaţie Locuitori statornicit 1930 19111 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Purcăreşti Pu~inei Puturi Racovita Racoviţa-de. Principele-Carol. 81.831 145 893 688 274 500 3.cimec. la Bâlta.505 19·1 359 27 1.205 603 180 4.324 601 933 1.015 160 108 1073 1. Salu-Nou (Măcetu-de-Sus).018 27S 574 4.jos Răchita-de-Sus Regele-Mihai 1 81) Risipiţi Rojiştea Româneşti Rovine 82) 107 10 451 41 2H 230 195 68 141 879 170 260 327 152 47 1. Racoviţa-de-Jos.ro . www. în 1930 înglobat la Măccşu-de-Sus. in 1930. 82.576 1.39 2. în 1930 rec. 83.055 1.791 1.201 565 2. în 1939.279 328 45 14!1 425 .ude-Sus) 88) 535 23 101 65 393 361 2. în 1930 : Troaca.

629 765 544 347 474 203 1. în 1930 rec.396 581 251 899 1.'!73 .090 65 653 2.406 57 626 2. 87. de cod 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 .383 750 6. in 1912 inel.475 1. cltwlul Jieni.'!74 375 Numele Iocalltilţll Cldlrl IMI ISS 66 368 143 127 SOI 292 71 497 32 36 326 (Populaţie 1941 Dj Satu-Nou (Veleni) Dj Sălciile Dj Sălcuţa Dj Sălcuţa (Panaghia) Dj Săpa ta Dj Săra ta Dj Sărbătoarea Dj Sârsca Dj Scăcşti Dj Schitu 84) Dj Scurtu Dj Seaca-de-Câmp Dj Seaca-de-Pădure Dj Secuiu Dj Seculeşti Dj Segarcea Dj Segleţu Dj Sfircea Dj Siliştea-Crucii 811) Dj Simnicu-de-Sus 88) Dj Slămneşti 87) Dj Slăvuţa Dj Smârdan Dj Soceni Dj Socoteni Dj Spineni S9S SS9 225 1. 86.852 120 1. www.ro . 85. Siliştea-Crucii. Simnicu-de-Sus. 1atul Principesa-Maria.098 326 1. impreună cu Cotina.537 1.536 648 647 1.433 18 172 510 IS!I 71 238 322 203 lSS 81 520 219 1.402 547 290 422 1.145 941 287 1.cimec.524 794 7. o parte a 1atului trecută ca simplu cătun la Drumu-Mare (Bodăetti).952 134 165 1. inel. Schitu. Slămneşti.524 1. sub denumirea Cotina-Schitu.JUDETUL DOLJ 265 Locuitori statornlcllJ 1930 Nr.492 569 551 1.390 1.419 700 474 330 84.406 1.

89. T alomireşti. cătunele: Miculeşti (Gloduţu) şi Pescari. T ălpaşu. Tatomireştii-de.069 1. 90.l72 1. satul Mofleşti.668 206 150 516 1. Tatomireştii-de-Sus.580 777 l.266 JUDEŢUL DOLJ Nr. 92. înglobate după 1912 la Teascu.cimec.818 553 506 167 552 1. www.155 1.Jos şi 2.ro .~0 înglobat la ~oţof enii-din-Faţă. T eişani (Coţofenii-din-Faţă). format prin contopirea satelor: 1. inel. Teascu-din-Deal.61 378 145 508 358 349 635 1.004 660 440 1.188 831 1. în 1912 inel.422 651 606 785 ili4 698 1.207 2.220 732 1. cătunul Teascu-dm-Vale. T eu seu.492 655 631 848 872 469 327 294 633 1. de cod Numele locallllţll Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie slatornlcl) 19U 1930 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 Dj Stoina Dj Stoinita Dj Suharu Dj Şitoaia Dj Şopotu Dj Ştefănelele Dj Ştiubei Dj Tatomircşti 88) Dj Talpaşu 89) Dj Tâmbureşti Dj Târnava Dj Teascu 90) Dj Teascu-din-Deal91) Dj Teişani (Coţofenii-din-Faţă) 122 83 86 161 373 188 159 2'22 221 165 9. inel. în 19.839 532 426 1. 91.704 92) Dj Teişani (Gherceşti) Dj Teiu Dj Tencănău Dj Terpeziţa Dj Toceni Dj Toiaga Dj Trocheşti Dj Tunarii-Noui Dj Tunarii-Vechi 127 38 137 336 550 151 103 237 164 341 88. .

270 199 361 381 946 610 95 105 237 160 177 546 221 51 63 99 68 80 519 73 133 Urzica-Mare Urzicuţa 9G) Valea-lui-Pătru Valea-lui-Stan Valea-Mare Valea-Muerii Valea-Muerii-de-Jos Valea-Muerii-de-Sw Valea-Stanciului 07) Văluta-de-.cimec. ca unitate distinctă. impreună cu satul Mieluşei.515 278 545 455 2.323 368 266 277 2.513 Vârâti Vârtopu 96 578 93. 94.Jos Văluta-de-Sus 414 452 979 6\4 865 2. în \930 inel. www. 9i.760 1.656 1. adică sat aparte. rec.259 1. porţiunea de sat numită Niţo· eşti.290 1. Urda-de-fos.ro . separat în 1930. satul Orman. Urda-de-Sus. de cod Numele localltlţU ClldlrJ letl 399 Dj 400 Dj 401 Dj 402 Dj 403 Dj 404 Dj 405 Dj 406 Dj 407 Dj 408 Dj 409 Dj 410 Dj 411 Dj 412 Dj 413 Dj 414 Dj 415 Dj 416 Dj 417 Dj 418 Dj 419 Dj 420 Dj 421 Dj 422 Dj Ţandăra Tânţăreni Tiu Ţuglui Ţugureşti Ulăreasa Ulmetu D3) Urda-de-Jos 04) Urda-de-Sus !15) Urdiniţa Urecheşti 46 380 396 347 292 63 25 188 1.333 1. Urzicuta. inel. 96.ana). în 1912: Urda tStoi.JUDETUL DOLJ 267 Locuitori (Populaţie statorniciJ 1941 1930 Nr. 95. Valea-Stanciului. în 1930 rcc.339 243 491 396 2. sub denumirea: Mieluşei-Ulmetu.550 848 211 239 350 217 276 2.377 246 111 177 1.547 941 198 244 766 2. Ulmetu. în 1912: Urda (Valea-Boului).521 1.

148 1.102 1.cimec. inel. se numette ti Seaca-Bătrână. www.110 898 1.096 231 1.109 916 838 990 235 1.'~0 Dj 431 Dj 432 Dj Vârvoru V ela Veleni 98) Veleşti 90) Verbicioara Verbiţa Vladimir Zăvalu Zeicoiu Zlătari 466 322 823 241 242 298 55 S86 90 67 1. po '!Jeleşti.l Locuitori Clldlrl <Popula Jle statoralcl1 11130 1941 1!141 423 424 425 426 427 428 429 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj •1.268 jUDEŢUL DOLJ Nr.213 1. cătunul Motoc.783 342 272 1.803 1. de cod Numele loc:alltltf.954 1.741 338 229 98 Veleni.ro .

Hodorogeni. In 1930 inel. 2.866 15. deşi fac parte integrantă. Hodorogeni. Eşanca.cimec..942 10. 4. localităţile : 1. Mahala. Bajura. împreuni n1 celelalte ~uburbii ale sale : Hodorogeni. S. 'de cod DOROHOI Cllldlrl 19H (Populaţie Numele localltllfll Locuitori statornlciiJ 1941 1930 TOTAL GENERAL 51. Localităţile : Baranca cu 73 clădiri şi 512 locuitori. Poiana-lbăncşti şi 7.987 239. localităţile : 1. care fac parte integrantă din oraş.741 ** 5. comuna suburbană Târnauca. 2. localităţile: 1. Baranca. Trestiana. Oraşul Darabani. în 1930 inel. Eşanca şi 5. Bajura.416 47. Slobo~ia (Movila) şi inel. ca suburbii. 3.488 10. S S.902 12. 7. Loturi-Ungureanu şi 2. Mahala. Slobozia şi Ţinteni.723 3 Dh Herţa *). Oraşul Herţo. Populaţia şi bunurile din oraşul Herţa şi din aceste 5 suburbii ocupate J~ U. 2.JUDEŢUL Nr. Poiana cu 67 clădiri şi 360 locuitori au fost recensate la 6 Aprilie 1941 ca unităţi distincte. 6. Slobozia şi 8. inel. Conceşti. Conceşti.896 2 Dh Darabani 2) 1.683 44. Teioasa. Siliştea ~i 6. 4. www. 2. inel. 4. R. 3. ca suburbii . 3. Teioasa. Tinteni.224 Total oraşe 15. R. 3. inel. 3. din oraşul Herţa. Mahala. .329*~ 5. Corneşti. ca suburbii.r. care fac parte integrantă din oraş. adică sate. 2. S.5. clădiri şi 1. Oraşul Dorohoi.le N'lrci şi a Basarabiei.334 locuitori. Corneşti. care fac parte integrantă din oraş. 6. 5. Movila. au fost iventariatc în luna August 1941 dupa eliberarea Bucovinei .ro . suburbiile : l. Fundu-Herţa. 3) 1.555 1 Dh Dorohoi (capitala) 1) 2.951 2. Fundu-Herţa cu 23. oa suburbii.986 208. Movila. 4. Poiana. S. care la acea dată era ocupafl' de U. Fundu-Herţa. Baranca-lbăneşti. -suburbiile : 1. Movila.

după eliberarea Bucovinei de Nord şi a Basarabiei. satul Verechea. Oraşul Săveni. R.763 :5. Beceşti.270 JUDETUL DOROHOI • Nr.800 1. 7) Bereşti 300 381 269 425 33 171 78 204 193 153 102 211 1. subl urbii . localităţile: 1.~ 1. care în 1930· s'a rec. 2. grupul de case Toloaca. Petricani. ca suburbii.. Bodeasa. care fac parte integrantă din oraş. inel. 2. Biilineşti. localităţile : 1. Pârâul-Negru. separat ca sate..228 2.455 164.641 1. PopuLaţia şi bunurile localităţii Sinăuţi cu 225 clădiri şi 864 locuitori au fost inventariate separat în luna August 1941. în 1930 rec. inel.ro . fiind ocupată de U.041 195 893 438 911 906 599 449 922 1. separat. inel.. Cândeşti. 4. 535 398 826. în 1930 inel. ca sat. iar în 1912 era înglobat la Beceşti.683 128 746 329 802. Vlădeni. 5. 5. 7. la Hreaţca. Chişcărenii-Noui şi 6. 943. Localitatea Sinăuţi. suburbiile Chişcăreni şi Petricani. www. care fac parte integrantă din oraş. 3.131 1.ensată la 6 Aprilie 1941 împreună cu oraşul Mihăileni şi celelalte suburbii ale acestuia.267 192. Bozieni. ti.571 6. Sinăuţi şi 4.30 mburbia Sinăuţi rec.122 1. oa. S. Chişrăreni.394':.369 1. de cod 4 Dh 5 Dh Numele localitillll CUIJirl 1941 Locuitori lPopulatle statornlciiJ 1941 ------- 1930 MihiUeni4) Si veni~>) Total rural Adăşeni 1.470 7.37 38 39 ·10 41 42 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Alba Arborea Avrămeni Badragi Balinţi (Hucleşti) Başeu Bălineşti 6) Bănceni *) Baranca Beceşti ~-). nu a putut fi rer. S.615*** 5. în 19. 4.663 41. A urei-Vlaicu.553 31 32 33 34 35 36 . Oraşul Mihăileni.cimec.. 3.

13.234 50 1. 10.732 724 239 630 760 631 111 421 1. sub denumirea: Buzdugan.JUDEŢUL DOROHOI 271 Locuitori (Populafle statornlcilt 1941 1930 Nr. în 1912 inel. după 1912. inf.237 903 603 1. in 1930: Busuicenii-Vale. cătunul Slohozia-Ruptă. Împreună cu satul Busuiocenii-Popii.cimec. -de cod Numele locallllllll Cllldlrl 1941 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 59 <61 62 63 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Bivolu-Marc Bivolu-Mic Bahoghina Boldu Borolea Borzeşti 369 165 4!) 135 Bosia Botoşeniţa Brăeşti Broscăuţi Bucovineni 8) Buda Buda-Mare •) Buda-Mică •). la Puţureni. Buhai.052 822 538 1. www. în 1930 : Busuicenii-Popii . în 1930 rec.652 80 156 309 589 280 486 1. 11) Buhai 10) . Bucovineni. împreună cu satul llusuioceni-Valt:. Busuiocenii-Popii. Buda-Mică. sat nou. 9. Buzdugani. inel. in 1912 1·ec. Busuiocenii-Popii l1) Buzdugani 13) Busuioceni-Vale 12) Ca rasa Călineşti Călugăreni 143 130 22 92 426 801 13 261 214 145 356 21 32 73 120 59 107 1. 11.761 3.564 63 235 444 256 393 8. sub denumirea : Busniceni 12. &atu! Ezer.879 56 1. sub denumirea : Busniceni.531 597 170 492 619 534 101 351 1. Busuioceni-Vale.783 3. în 1912 rcc.ro .

17. sat nou. după 1912: 16. Coţuşca.545 14.508 905 1. Dealu-M are.302571 883 147 358 585 1.681 280 1.cimec. de cod Numele focafftlţll Locuitori Cllldlrl ( Populalfe starorulcill hll l9tl tg&J 64 65 66 67 68 u9 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Dh Ciomârtan Dh Cobâla 14) Dh Codreni Dh Cojocăreni Dh Comăneşti Dh Cordărenii-Noui Dh Cordărenii. satul Dealu-Mare. cătunul Bodronu.302 H38 1. www. înf.146 578 934 511 204 933 81l8 221 158 295 563 511 262 1.909 1.103 1.848 514 689 489 136 935 745 141 2.104 171 387 728 1. Cobâla.160 2.345 293 974 1. 15.272 JUDEŢUL DOR O HOl Ar.ro . înglobat la Coţuşca. în 1930 inel.225 370 1. Dealu-Crucii. la Cobâla.245 1.013 334 1.Vechi Dh Corjeuţi Dh Corlăteni Dh Corp aci Dh Cotu-Boian *) Dh Cotu-Miculinţi Dh Coţuşca 15 ) Dh Cracalia Dh Crasnaleuca Dh Crăiniceni Dh Cristineşti Dh Culiceni *) Dh Cuza-Vodă Dh Cuzlău Dh Davidoaia Dh Dămileni Dh De alu Dh Dealu-Cruci i t O) Dh Dealu-Mare 17) Dh Dersca Dh Dimăchcni 57 120 143 51 275 80 326 177 235 36 82 182 347 67 262 287 440 141 197 125 47 204 187 48 40 7. inel. în 1930 rec.34 336 245 553 667 255 1. în 1919.

Veche 28) 148 381 196 222 109 55 128 34 27 85 . 26. separat în 1930 ca unităţi distincte.435 686 562 120 1.ro 18 . 1. sat nou. 24. Galbeni.628 438 1. înf. la Nichiteni.700 958 1. 21. 19. Dumbrăviţa.alina 1 8) Dh Drăguşeni 19) Dh Dumbrăviţa 20) Dh Dumeni Dh Ezer 21) Dh Fcrdinand 22) Dh Flondora Dh Fundoaia •) Dh Galbeni 23) Dh Gârbeni Dh Ghilia Dh Ghireni Dh Ghirenii-Curt Dh Ghitcăuţi Dh Gudim:şti •) Dh Gorovei 24) Dh Grămeşti Dh Gri viţa Dh Griviţa-Nouă 25) Dh Gri viţa. www. Dragalina. Gri·oiţa-Nouă.61 961 343· 497 125 318 1. împreună cu Griviţa­ Nouă. în 1930 rec. înf. rec.901 809 782 140 1. Griviţa-Veche. Gorovei.063 519 242 588 159 123 430 1. Ezer. la Havârna. în 1930 rec. înf. împreună cu Griviţa­ Veche. Drăguşeni. lnf. în 1930 rec. sub denumirea: Grivitele.cimec. 23. după 1912. după 1912. 25. în 1920.33 118 1. format prin contopirea satelor: Drăguşe­ mi-de-Jos şi Drăguşenii-de-Sus.'!54 168 166 30 284 23 411 112 166 85 679 1. Ferdinand. în 1912: Gorovei-Schit. în 1912 înglobat la Buhai.483 4. în 1930 rec. sub denumirea : Griviţele. sat nou. 20.112 88 1. în 1920. 22. de cod 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Numele JocalltAţll Clildlrl I!HI (Populnţle 1941 Dh Drag.JUDEŢUL DOROHOI 273' Locuitori statornicA) 19:50 Nr.070 18.887 51!Q____ S43 437 367 1.

care în 1912 oa şi in 1941 era inglobat la Beceşti. cătunul Dolniceni.3.270 89 90 . H avârna.464 1.261 312 1.651 1. 30.112 849 187 418 30 66b 41 44 60 180 32 307 288 228 lchimenii-Morţun 3 1) Ichimenii-Pisoschi lchimenii-Softa Iorga Ionăşeni 32) lvancăuţi Lisna Livenii-Noui Livenii-Sofian Livenii-Vârnav 45 103 27. în 1912: Dobrănăuţi-Hăpăi. 28.:274 JUPETUL DOROHOI Nr. Jchimenii-Morţun. 29 . Hapăi. grupul de case Toloaca.cimec. sat nou. www. în 1930 inglobat la Loturi-Enescu (LiveniiLoturi).201 43 118 3. În 1922..662 2.412 1.192 160 225 203 776 1. Hăneşti. în 1930 inel.979 2.776 1.497 1. Hreaţca.034 250 1.ro . înf. 30) Hriţeni lbăneasa !băneşti 139 750 393 604 295 318 253 64 439 174 174 315 9 575 3. 31.047 223 490 527 2. satul Galbeni. Iorga.365 1.590 179 215 285 !!48 130 1. 32 .609 631 588 1. ·de cod 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Numele localltlfll ClAdiri 1941 (Populaţie Locuitori statornlciJ 1930 19U Hapăi 27) Havârna 28) Hăneşti 29) Hânţeşti Hi!işău-Curt Hilişău-Gafencu Hilişău-Vârnav Hliboca Horbova *) Horlăceni Horodiştea Hreaţca *).969 1. inel.233 1.393 1.167 1.297 1..758 805 695 1. în 1930 inel.

sat nou.290 2. (în 1941 : Loturi Enescu).ro . Mi/eanca în 1930 inel. Liuenii-Vechi. în 19'30: Livenii-Loturi. 37. separat în 1930 şi 1941 .141 1. in 1912 inel. cătunul Mihorcni-Stavrat. Manoleasa-Volouăţ. în 1912: Manoleasa.157 948 663334 195 397 166 383 384 497 214 1. 36. rec. inel. 1!9. satul Niculcea. în 1930 : Colonişte. 38. Mihoreni. Miron-C~stin.217 625 3. 35. Mihai-Viteazu. satul Livenii-Loturi.942 732 33. www.978 513 2. 136 Dh 137 Dh 138 Dh 139 Dh 140 Dh 141 Dh 142 Dh 143 Dh 144 Dh 145 Dh 146 Dh 147 Dh 148 Dh 149 Dh 150 Dh 151 Dh 152 Dh 153 Dh 154 Dh 155 Dh 156 Dh 157 Dh 158 Dh Livenii-Vechi 33) Loturi-Enescu 34) Lozna Lucoviţa *) Lunea*) Lunea (Vârfu-Cârnpului) Lupeni Maghera Marnorniţa *) Manoleasa-Prut Manoleasa. la Sârbi.Volovăţ 35) Masca Matieni Mesteacăn Miclăuşeni Mihai-Vitea?U 36) Mihoreni *) 37) Mileanca 38) Miningeni Miorcani Miron-Costin 30) Mi toc Mlenăuţi 61 37 301 139 199 120 402 150 64 49 133 38 93 108 118 71 295 486 133 798 39 466 207 273 188 1. Loturi-Enescu.300 558 891 541 1.cimec.522 188 2.078 549" 811 504' 1. satul Iorga. 34. inel. în 1930 rec.937 1.554 174 460 458 548 389 1.810 776 203 214 540 235 260 1.JUDETUL DOROHOI 275 Clildl 1 Locuitori r (Populaţie statornlcil) _d_e_c_o_d----------------·--~-=19~4~1____ 1~1 1~ Numele locaUiiljU Nr.

Nicu/cea. cătunele: Gheorleni.168 434 543 338 637 400 446 637 2.437 420 82 63 564 701 193 4C( Nichiteni.662 1. după 1912.'276 JUDETUL DOROHOI Nr. în 19.177 1. www.365 1. 41. Pomârla.'10 inel. în 1930 inel. satul Ferdinand.~Il 179 1.175 692 680 81 775 1. înf.ro .2~2 •) Plevna Plopenii-Mari Plopenii-Mici Pod riga Podu-Stamate Poiana (Brăeşti) Poiana (Zvorâştea) Pomârla 42) Popeni Popenii-Curt Popenii-Herescu Prelipca Principele-Mihai 43) Prisaca (Frunza) Pilipăuţi 410 253 153 126 20 161 242 55 176 367 162 116 119 90 188 101 105 159 597 107 33 20 152 197 39 1. ·in 19'30 rec. 43. · 42. sat nou. sat nou. Principele-Mihai.046 542 159 89 708 1. inel.cimec. Poiana şi Vatra. satul Rocovăţ-Palanca. la Mileanca.425 1. -de cod Numele localliAJII ClAdiri 1941 Locuitori <Populalle statornicA) t9U 19:i0 159 Dh 160 Dh 161 Dh 162 Dh 163 Dh 164 Dh 165 Dh 166 Dh 167 Dh 168 Dh 169 Dh 170 Dh 171 Dh 172 Dh 173 Dh 174 Dh 175 Dh 176 Dh 177 Dh 178 Dh 179 Dh 180 Dh 181 Dh 182 Dh 183 Dh 184 Dh 185 Dh Moara-J orei Mogoşeşti f<) Molniţa •) Neg reni Nicani Nichiteni 4fl) Niculcca 4 1) Oroftiana-de-Jos Oroftian-a-de-Sus Panaitoaia Pasat •) Păltiniş 37 .187 492 624 430 892 484 383 715 3.319 251 645 1.522 818 611 513 640 883 172 626 1.165 229 120 1.

sat nou. 48. înf. în 1930 rec. Ruşi-Străteni.cimec. satul Buzdugani (în 1930: Buzdugan). www.057 2. satul Miron-Costin.a Sărata-Colonişti 4 7) Sărata-Greacă 48) Sârbi 40) Seu tari Serpeniţa Sinihău •) Slobozia (Broscăuţi) 50) Slobozia (Cordărcni} 51) Slobozia (Godineşti) •) 52) 39 447 120 68 232 565 41 409 70 33 251 245 70 58 359 71 49 98 66 162 oii 181 1. în 1930 inel.')2. în 1930: Slobozia-Corlăteni. Slobozia (Cordăreni). Sărata-Colonişti (Sărata Basarab}. în 1930: Slobozia-Mog'lşeşti. Rocovăţ-Palanca. Sărata-Greacă. prin colonizare în 1929. 51. în 1930: Slobozia-Vorniceni. in 1930 inel. în 1912 : Ruşi.454 187 2.JUDETUL DOROHOI 277 Locuitori (Populatie stalornlclll H41 1930 Nr. la Pomârla. Slobozia (Godineşti).61l7 315 194 402 281 745 339 186 2. Slobozia (Broscăuţi}. 45. după 1912.236 151 1. inf.021 417 157 1. 47. .512 217 266 410 218 656 327 44. 46. sat nou. de cod Numele localllllll ClAdiri 1941 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Pristeşti Proboteşti •) Pueni •) Pustoaia Puţureni 44) Rădăuţi Răuţeni Rediu Rocovăţ-Palanca 45) Rudeşti Ruşi-Străteni 46) Sauceniţ.862 436 337 1. Puţureni. 49. Sârbi.129 1. 50.025 436 271 869 2. sat nou. în 1930: Să rata.692 151 977 999 203 158 1.ro .097 346 271 l.

!5 Dh 226 Dh 227 Dh 228 Dh 229 Dh 230 Dh 231 Dh 232 Dh Numele localltltll Clldlrl 19111 (Populaţie statornlcl~ Locuitori 19111 1930 Slobozia (Hăneşti) 53) Slobozia (Horodiştea 54) Slobozia (Zvorâştea) 55) Smârdan Stânca (Cracalia) 5<l) Stânca (Zvorâştea) Stâncuţa Stracova Stroici Suhărău Şerbăneşti Şipoteni Ştiubeni Ştreanga *) Talpa Tătărăşeni Tăuteşti (Borzeşti) Tăuteşti (Zamoştea) Târnauca *). www.345 1.765 2.003 952 611 1. inf. după 1912. T ârnauca.150 362 1.550 2. înf. 58. Valea-Răchitei.407 5!l. în 1930 comună suburbană la Herţa. Slobozia-Bivol.096 24S 2. Slobo=ia (Băneşti).154 634 2. sat nou. după 1912.004 154 1. Slobozia (Horodiştea). Timuş 57) Tureatca *) Valea-Răchiţei 58) Vatra Văculeşti Vălcni *) Vârfu-Câmpului 48 117 187 297 91 178 54 50 132 473 236 142 546 68 98 164 3 62 733 68 504 43 389 574 95 335 268 503 912 1. Slobozia (Zvorâştt:a). sat nou. 56. În 1930: Slobozia-Hânţeşti.933 349 1.596 324 446 659 18 278 2. . în 1930~ Stânca.048 32 230 3.469 495 863 239 230 487 2.688 157 430 804 1.220 311 702 209 172 472 2.cimec.348 410 1. 55. 5 7. în 1930: Slobozia-A vrămeşti. 54.278 JUDEŢUL DOROHOI Nr. Stânca (Cracalia). in 1930. de cod 207 208 2(19 210 2Jl 212 21!l 214 215 216 217 21f! 219 220 221 222 223 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh ~24 Dh 2:.969 193 1.999 255 351 1.ro .

cătun rec.cimec.'>5 42 116 16 112 181 473 914 117 491 103 296 23!) 212 463 89 532 1. 61. «. împreună cu VicoleniiMici. sub denumirea: Vicoleni. rec.460 453 1.392 4. separat.782 437 1.017 536 1. ••''') Inel.194 558 164 495 443 911 1. şi inventariate în luna August 1941.•) Inel.JUDEŢUL DOROHOI 279 Locuitori sta tornlcA) 19aJ Nr. de cod 233 234 23!1 236 2'37 238 239 240 241 242 243 244 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Numele locallt4fll Cl4dlrl 1941 (Populaţie 19U Vârgolici Verechea 50) Vicolenii-Mari 60) Vicolenii-Mici 61) Viţcani Vlădeni Vlăsineşti Vorniceni Zahoreni Zamoştea Zoiţani Zvorâştea . 60. ca unităţi -distincte la 6 Aprilie 1941. clădirile şi poputaţia suburbiilor Bar anca (!bă­ neşti).ro . în 1930 rec. *) Localităţi ocupate la data recensământului de U. sub denumirea : Vicoleni . în 1912 satul Vicoleni făcea parte din jud. Fundu-Herţa şi Poiana (!băneşti). clădirile şi populaţia suburbiei Sinăuţi inventariate separat în luna August 1941. în 1930 rec. Vicolenii-Mari. Verechea.176 2. S. www.263 59. S. în 1930 rec. la Bălineşti. în 1912: Vicoleni.996 3. R.050 2. împreună cu VicoleniiMari. Vicolenii-Mici. Botoşani.

634 Total oraşe 89.449 ll54 420 1.276 Fg .301 1.217 1. inclusiv colon ia Cârţa-Săsească.198 1.511 623 ----·-· Cârţa.095 400 518 1.039 7. Dridif în 1910: 236 134 308 238 242 115 13f! 346 169 446 9. ţigănească Rora-CinculuL www.Jos Arpaşul-de-Sus Bărcut Beclean Berivoii-Mari Berivoii-Mici Boholt Breaz~ Bruiu Bucium Calbor Cârţa ') Cincşor 329 425 249 265 136 172 196 230 292 126 205 256 217 fi'l2 10.026 523 fi72 959 881 2.841 1.669 /0.482 79.131 605 751 7.187 1.573 854 Cincul 2) Cobor Co!un Comana-dc-Jos Corn ana -de-Sus Copăcel 50 Fg Corbi Dejani Drăguş 52 Fg 53 Fg 1.58 Total rural Arpaşul-de. Cincul.531 646 994 1.186 849 1.JUDEŢUL FĂGĂRAŞ Nr.162 1.179 1.542 1.'H Fg 32 Fg 33 Fg 34 Fg 35 Fg 36 Fg 37 Fg 38 Fg 39 Fg 40 Fg 41 Fg 42 Fg <13 Fg 44 Fg 45 Fg 46 Fg 47 Fg 48 Fg ·19 Fg !il Fg Fă~irat (capitala) 1. de cod ClAdiri 19il Locullorl IPopulotle statornlcil)1!130 1941 Numele localltAIII TOTAL GENERAL 21.482 86.276 20.cimec.143 5. 2.ro .067 367 548 1.8.548 1.39 R56 1.841 78.044 861 2.102 614 802 7!ih 7S7 954 1.'32 733 1.

Olteţ. de cod 54 Fg 5!i Fg 56 Fg Numele Iocallta1fU Clldlrl 19tl Feldioara Felmer Galaţi Găinari 148 ~29 57 Fg 58 Fg 59 Fg Gherdeal Grid Hălmeag 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Hârseni Hurez laşi Ileni Lis a Lovnic Ludişor Luţa Mărgineni Mândra Merghindeal Netotu Noul-Român O ha ba Olteţ :~) Oprea-Cârţişoara Părău Perşani Pojorta Porurnbacu-de-Jos Porumbacu-dc-Sus Râuşor 265 71 95 294 293 171 145 124 260 331 188 127 74 185 331 304 169 222 169 151 270 313 272 89 529 1.cimec.212 1.082 1. in 1910: Beşimbac.396 1.421 1.056 251 386 1.050 699 599 570 1.076 997 392 1.078 1.388 1.636 680 622 632 541 1.ro . www.017 374 1.258 673 857 569 532 952 1.393 805 488 268 731 1.067 1.658 622 596 683 3.JUDEŢUL FĂGĂRAŞ 281 Locullorl <Populatie statoraldll 1941 1930 Nr.148 1.282 693 856 514 494 948 950 1.007 224 349 1.391 763 473 297 747 1.367 1.019 691 675 589 375 471 145 154 180 Rodbav nucăr !t4 Fg 1.006 1.

024 1.Vechiu Toarcla Toderiţa Ucea-de.282 JUDEŢUL FAGARAŞ Nr.129 1.775 1.050 1.299 861 603 1.912 1.676 960 1.328 1. sal format prin contopirea satelor Sâmbăta-de-Sus-Apuseană şi Sârnbăta-dc-Sus-Răsăriteană.825 1.790 1.050 791 752 731 1.304 1. cari in 191 O erau 2 unităţi distincte. de cod Numele localltillll Clildlrl 1911 Locuitori (Populatie statoralcil) 1941 1930 85 Fg 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 IlO 111 Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Săra ta Săsciori Săvăstreni Sttmbăta-de.11firie proprie. în 1910: Valendorl www.7891.137 1. având fiecare şi pri1.195 670 497 1.178 1.230 673 Veneţia-de-Sus 388 185 4. Viileni.522 784 835 868 1.215 873 688 1.053 826 405 372.Jos Ucca-de-Sus Vad Vaida-Rccca Văleni 0 ) Veneţia-de-Jos 200 178 220 402 281 466 359 289 294 228 150 404 216 220 231 272 317 169 118 831 398 404 722 1.549 8(i0 843 966 1.ro .084 793 788 732 1.Jos Sâmbăta-de-Sus 4) 252 99 87 156 481 32~ Sc01·eiu Scbeş Seliştat Streza-Cârţişoara Sercaia Sercăiţa Sinea-Nouă Sinea-Veche Soarş Somărtin Sona Telechi-Recea Ticuşul. 752 1. 5.262 653 755 449 1. Sâmbăta-de-Sus.cimec.

209 728 611 409 1.106 1. www. de cod 112 U3 114 115 t lli Numele localltlţll CUidlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcl 1 1930 1941 Fg Viştea-de-] os Fg Viştea-de-Sus 6) Fg Voila Fg Voivodenii-Mari Fg Voivodenii-Mici 287 300 212 128 76 1. inclsuiv grupul de case Viştişoara.098 1. Viştea-de-Sus.164 719 600 390 6.ro .cimec.JUDEŢUL F AGARAŞ 283 Nr.

a 38 FI Băseşti 39 FI Berezeni 4) 40 FI Boheşti 41 FI Bohotin 42 FI Boţeşti 5) 43 FI Brădiceşti 44 FI Broscoşeşti O) 45 Fl Budeşti 29. ca suburbie. 2.JUDEŢUL F ĂLCIU Nr.803 4.710 124 476 847 387 458. 3.'i5 Fl Avert:şti 36 FI Barboşi 37 FI Bazg.691 17. Broscoşeşti. www. Bozia.055 21. 3.560 368 436 115.447 357 459 l. Odaia-Bogdana. adică sate.355 933 1. cătunul Horincea. cătunul Vladnicu . Bogdăneşti. care în 1930 erau unităţi distincte.130 4.910 5.417 2. 1.727 121 498 1. cătunul Răducani. Berezeni.595 24.cimec.02. Copăceana şi 5. 2.424 1.6Vi 439 30 12:l 2<Hî 99 136 ~li! 128. inel.• 4.563 987 1. Boţeşti. înglobată după 1912 la oraş. 5.394 1. Orafu[ Fălciu.066 201 1.3 420 607 1. Albeşti. inel.005 11!. format din localităţile: l. Ora1ul Huşi.539 1.145 LI 5!j 24.501 93. Fălciu-Târg.420 155 1. 4.ro .(capitala) 1) 2 FI Fiilctu 2) Total rural 31 FI Albeşti 3) 32 FI Albiţa 33 FI Armăşeni !14 FI Arsura . localitatea Corni. cătunul Mândrcşti. 6.906 5.099 104.612 3. de cod Numele Jocalltlltll Cllldlrl 19-11 (Populaţie statornlcll) 1941 1930 Locultort TOTAL GENERAL Total oraşe FI Huşi . inel. inel.590 392 644 52 349 234 357 67 ll5 1. inel.

Jos Creţeştii-de-Sus Curteni Davideşti 304 146 56 305 316 59 163 2\J Deleni 11) Dodeşti Dolheni Dolheşti Drânccni-Sat 7.563 256 413 457 128 539 85 634 1. Bumbăta. în 1912. în 1912: Cosmcşti. toate aceste· localităţi erau cătune la Deleni. Deleni. în 1930 cătunele Băgău şi Tăetura-Barboşi.596 1. 517 217 1. separat ca sate.317 232 599 70 1. cătunul Bălteanu. Budu-Cantemir.347 1. 9.JUDEŢUL FALCIU 285- Nr. inel. dar recensate separat. în 1912: Cantemir.482 254 657 84 Creţeştii-de. 3. www. 2. Talaba şi 4.896 231 360 1. cătunele: l.ro . Crama.936 302 446 890 1.328 1. Băgău. 11. Cozmeşti. Golăşei. rec.765 256 524 492 175 1)34 95 720 1. Tăetura-Barboşi .761 338 440 817 1. de cod Numele locaiiUlfll CJ4dlrl 1941 Locuitori (Populaţie statornlcll)· 1941 1930 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5S 5!) 60 61 6~ 63 64 65 66 67 68 69 FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI Fl FI FI Budu-Cantemir 7) Bumbăta 8) Buneşti Căpoteşti Cârligaţii-Noui Cârligaţii-Vechi Chersăcosu Colţu-Cornii Condrea Cordeni Corni-Aibeşti Cozia O) Crasna 10) Crăsnăşeni Cozmeşti 56 90 442 60 119 10ti 50 142 17 195 473 287 440 89 118 212 269 467 1. 10.080.184 1. în 1912: Gara-Crasnei.279 523 252 1.293 1.cimec. 8. inel.

separat În 1912.cimec. Hurdugi. cătunul Valea-lui-Ivan. separat. Fundătura-Pâlmeşti.'JI1 630 !!78 568 795 861 944 12.446 1.079 1. separat ca sat. inel. inel.408 697 392 556 1. cătunul Hulubă\. 18. Hârtop. în 1912: Hocenii-Târg. cătunul Hârtop a fost înglobat la Poj'ereni.'346 92 2.290 106 416 436 252 Găneşti Ghermăneşti 570 150 Giurcani Giurgeşti Gorban Grozeşti 1 6) so Grumezoaia Gugeşti Gura-Albeşti Gura-Bohotin Gura-ldrici Gura-Văii 1 7) Guşiţei Hoceni 18) Hurdugi 'O) 196 250 398 348 40 159 120 75 156 204 244 950 1.072 1. inel. în 1930 Lunea-Nouă şi Pojercni rec. separat ca sate.ro . satul Zberoa1a.286 JUDETUL F ALCIU Locuitori statornicA) 11130 Nr. 19. Grozeşti. inel. colon ia muncitorească Bălăneasa. Focşa. in 1912 inel.204 1. cătunul Guzari. iar rec. Lunea-Nouă. care în 1912 a fost 16 . în 1930: Fundătura.284 241 333 48 164 79 20 639 261 78 2. www. inel. 2. Pojereni şi 3. Hoceui. Epureni. cătunuţ Copăccanca. Găgeşti.458 291 682 .009 538 409 715 928 1. 13. n:c.588 1. -de cod Numele localltAfll ClAdiri IIIU (Populaţie 19/JI 70 FI 71 FI 72 FI 73 FI 74 FI 75 FI 76 FI 77 FI 78 FI 79 FI 80 FI IH FI 82 FI 113 FI M FI 85 FI 86 Fl 87 Fl 88 FI 89 Fl 90 FI Drânceni-Târg Duda Epureni 12) Focşa 1 3) Fundătura-Pâhneşti 14) Găgeşti 15) 142 29!1 369 1. inel.410 163 678 582 . care în 1_912 a fost rec. Gura-Văii. cătunele: 1. 17. 14. 15.

25. G. Lunea-Banului.cimec. Mihail-Kogălniceanu. 1.1 Sl) /. inel.28!1 620· fi22 299 1.442 771 593 i44 1.04~ 52!1 47~ 541 1.'ll{ 299 528:.121 37~J 273 981 612 l. ldrici 1. 1. 23. cătunele: 1. separat în 1912. Pietriş. 24. în 1912: Râpile. în 1930: Leo~ti.li67 fii() 581 589 1. 22.'W 713· 1. cătunul l'odireni. Duca 20) (sa ia 1văneşti 21) 119 87 82 199 Jigălia 140 Leoşti (Cârligaţi) 2~-) 69 Leoşti (Tătărani) 141 Lunea-Banului :13) 398 Manţu 11 Mălăeşti-Corbu 149 Mihail-Kogălniceanu 24) 6-" Moşna 597 Muşata 176 Novaci 140 Olteneşti 200 Oţcleni 255 Oţeţoaia 128 Pâhna 61 Pâhneşti :~ 18 Peicani 126 Pietriş 25) 251 Plopi 158 Plotoneşti 129 Podolenii-de-Jos 128 Podolenii-de-Sus 33i 460 . Leoşti (Cârligaţi). în 1912 : Satu-Nou.ro . Scheiu.429· l'i 579· 247 2. Răducani şi 2.352 360 S07 5!J!) 301 592 1. 21.JUDETUL FALCIU 28T Locuitori Nr. G. în 1912: Petrişu.. lviineşti. inel. www.662 4<) 447 284 347 787 !i. de cod Numele locaiJUiţll .1 :Jl 59:! 5. Clildlrl 1941 (Populaţie statornlcil) 1941 1930 FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI 107 FI 108 FI 1O!l FI Il O FI 111 FI 112 FI 113 FI 114 FI 115 FI 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 20. în 1930 : Lohanui . Lluca.313 25:J 83!) 452. rcc.

satul Valea-Seacă..349 11. l'odu-Oprii. cătunele: 1. 2!!. 33. Aristar. st'parat în 1912. inel. inel. Siilăgeni.422 276 1. www. cătunul Bogheni.116 80 405 197 2. separat în 1912. în 1912: Podul-Oprea. Roşieşti.297 533 94 2.091 4!.!0 49!i 692 1.1Sti 606 1. 27. cătunul Cotu-Bucureşti.894 924 1. Stănilcşti.:288 JUDeTUL F ALCIU Locuitori (Populatie statornlclll 19~1 Nr de cod 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI Numele locaUtllţll Clldlrl 1941 1930 Podu-Hagiului Podu-Oprii 26) Pogăneşti Popeni Porcişeni Poşta-Elan Răducăncni 27) Rânceni 28) Râşeşti 21l) 185 83 228 13 103 4. 28. în 1930 inel.3 72i 205 341 64 306 45 112 158 254 138 21 Rediu Roşieşti 30) Roşi ori Roşu Rusca Satu-Nou Sălăgeni Săra tu al) Schiopcni Scoposeni Stănilcşti Stroeşti 556 146 476 96 -----· 32) :J3) 777 357 1. 32. 31.210 229 1. separat în 1912. Riiducăneni.>1 72 2. rec. . inel.866 353 26. llânceni.ro . în 1912: Răducăneni-Târg. rec.216 Hf! 392 629 1.259 395 678 311 927 60 283 148 3. 30. Stroeşti. inel.00h 82i 1. Purcica şi 2.3~14 641 2. inel. Şopârleni.cimec. 2. Râşeşti. cătunul Gura-Sărătii. Cotu-Burdufului şi 3. fermele : 1. rec. îngiobat după 1912 la Sălăgeni. cătunul Colo-Stejarului. în 1912: Stălineşti.

separat in 1912. separat în 1912. <:a sat. T ârzii. 37. în 1912: Şişcanilor. Văleni.cimec.513 441 245 1!12 470 fi6 668 1. cătunul Valea-Stupilor. rec. că tunul Petrileşti.19i 249 1. cătunui Răciuieşti.JUDEŢUL FALCIU 289 Locuitori <Populalfe statornlcl) l!loll Nr•. 38. Şifcani.446 454 34. 35. inel.ro . Tătărani. la Stroeşti. în 1930 rec. Valea-Cânepei. de cod Numele localltllll Cll!llrl IMI 1930 137 t38 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Fl FI FI FI FI FI FI FI FI FI Fl FI 149 Fl 150 Fl 151 FI 152 Fl 153 FI 154 FI 155 FI 156 FI 157 Fl Stuhuieţ Şişcani 34) Tăbălăeşti Tăipigeni Tămăşeni Tătărani 31'>) Tâihăreşti Târzii 36) Tomşa Tupiiaţi Urdeşti-Sat U rdcşti. rec. inel. 40. inel. Valea-Seacă. cătunui Halta-Dodeşti.Târg Urla ţi Valea-Cânepei 37) Valea-Grecului Valea-lui-Bosie Vaiea-lui-Darie Valea-Seacă 38) Văleni 39) Vetrişoaia 40) Viltoteşti 84 S09 127 12 167 296 56 271 51 128 43 26 131 92 198 79 178 22 102 324 109 350 827 526 68 686 1. 19 www.106 247 528 170 117 494 375 837 374 790 92 452 1.081 206 flfi4 210 489 166 103 506 34fi 671 317 708 469 1. separat în 1912 ca sat. inel. Vetrifoaia. 39. în 1912: Cotu-Ghermăneşti. 36. rcc.

Vuluseni-Bogdana.290 JUDEŢUL FALCIU Nr. de cod 158 FI 15~ FI 160 FI 161 FI 162 FI Numele localltlfll Clildlrl 19111 (Populaţie Locuitori sta torn lei) 19SI 19111 Vineţeşti 41) Vulu•eni-Bogdana Vutcani Zberoaia 43) Zgura 42) 150 79 795 90 51 551 256 3. la Grozeşti. în 1912 rec. 42.ro .531 426 233 585 237 3. în 1912: Vinţeşti. www. în 1930: Volo~eni.307 536 19l 41. ~::L Zberoaia.cimec. Vineţeşti.

821 1.ninişu-din-Deal Aninişu-din.281 11. satul întreg Ro.065 379 444 1. Ulari şi 2. In 1930. inel. Ulari şi Vărsâturi. sunt înglobate la oraş. în 1930. localitatea VăJSături apare ca unitate distinctă sub denumirea: Petreşti.43!1 32 33 34 35 G Alexeni G Alimpeşti G Andreeşti G '\.mâneşti. T ârgu.4Jl 889 369 379 l. separat în 1912. împreună cu această porţiune a satului Româneşti. www. 3. separat in 1912.332 346 567 206. rec. Albeni. de cod GORJ Cl4dfrl lg41 Numele locallt4tll Locuitori <Populatie stelornlc4) 1!141 1g3o .. precum şi o parte din satul Româneşti şi anume porţiunea dda fosta barieră a oraşului până la proprietatea Solomon Racoviceanu. cu satul Şişcşti. Vărsături. în 1912 înglobat la Raei. tot aşa erau inglobate. ca suburbii. Bucureasa.-Jiu.ţ­ litatea Bucureasa apare ca unitate distinctă. 279 95 102 302 77 213. oraşul mai cuprindea şi 2 comune suburbane : a) Preajba şi b) Vădeni. inel.695 G Albeni 2) 228.00b 68 961 1.ro .2i. şi loc.l51 73 944 284 482 1. cătunul Câlnicu.jiu.435 14. ca suburbie.Jiu (capitala) 1) 2. ca suburbii.. 2. In 1912.Va).cimec.642 11. adică sat.~ Total rural 58.968 Total urban 2.~1 TOTAL GENERAL 60. era îngloba! la Tg. separat in 1930.l51 36 G 38 G 39 G 37 G Aninoasa Antoneşti 3) Arcani 160 3ll 16 317 l.Vărsături. cuprinzând şi satul Ungureni (Drăgoeni). In 1930. In 1912.JUDEŢUL Nr. şi localitătile: Botorogi (Mahalaua llotorogi).256 14. Jocalităţile: 1. Antonefti. rec.273 G Târgu.231 J95. localităţile Ulari şi Vărsături. rec.

336 110 149 268 801 164 145 833 423 725 52:1 1. 4. 210 140 1.551 119 168 264 856 144 200 492 535 701 556 1. Bârzeiu. 5.ătunele : 1. 219·:. inel. Baniu.cimec. Bălăceşti (Bolboşi). separat in 1912.314 473 929 625 610 207 680 374 301 niu-c!e-Calopăr. în 1912 cătunul Gro)SU a fost rec. de cod Numele localltlllll ClAdiri 1941 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6(1 61 62 63 64 65 66 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Arderea Ar joci Arsurile Arşeni Artanu Arţaru Atârnaţi 42 83 95 24 105 61. Va· lea Şerpilor.!UDETUL GORJ · Locuitori ( Populalte statornicA) 1941 1930 Nr. www.1 40 Baia-de-Fier Bala va Baniu 4) Barza Băceşti Bălani (Barseşti) Bălani (Pociovaliştea) Bălăceşti (Bolboşi) Bălăneşti Bălceşti Băleşti Bărbăteşti Bălăceşti 11) Bâlta Bâlteni Bâltişoara Bârcaciu Bârleşti Bârseşti Bârzeiu 8) 383 37 41 79 215 38 53 127 116 218 140 382 160 303 199 168 70 197 103 92 153 244 343 96 412 . Grosu ŞI 2. . 6.126 620 643 243 703 380 338 138 241 355" 87 365.292 . separt. format din satul Baniu-de-Raci şi cătunul Ba. rec.ro .398 501 1. 157 1. în 1912: Bârzeiu-de-Pădure.

'J03 129 167 68 1. Bengeştii-de-Mijloc. in 1912 inel. 9. în 19!10 inel. in 1912 : Bobăetti. in 1930 ineL satul Bolboaşa. de cod C ll!tld ·' tPopiiJaţle statornlcl> 1941 1930 Locuitori 1"'1 67 G 68 G 69 G 70 G 71 G 72 G 73 G 74 G 75 G 76 G 77 G 78 G 79 G 80 G 81 G 82 G 83 G 84 G 85 G 86 G 87 G 88 G 89 G 90 G 91 G Bârzeiu-de-Gilort Bâsnegi Becheni Bengeştii-de-Jos Bengeştii-l:le-Mijloc Bengeştii-de-Sus Berceşti Bereşti Berleşti Bibeşti Bibuleşti T) Bircei Blidari Boaşca Bobaia Boboeşti 8) Bobu 9) Bohorelu 1 0) Boia Bolboaşa 11 ) Bolboceşti Bolboşi 12) Boroşteni Borăscu Botorogi 13) 25 104 25 107 116 140 128 61 184 59 126 79 19 152 40 82 247 9!1 54 !18 44 98 434 178 66 105 349 121 423 513 536 446 266 664 231 504 311 85 429 162 261 833 314 128 169 198 409 1. Boboeşti.JUDEŢUL GORJ Nr. www.283 569 7. la Bolboşi. in 1930: Botorogi sau Mahalaua-Botorogi. . 11. satul Vuvaru. satul Clmpu-Mare. Bohorelu. Bolboaşa. Bolbosi. Botorogi. 8. 12. 1O.ro . 13. înglobat la Tg.293 588 236 105 338 105 472 438 368 407 254 685 196 467 346 67 378 133 281 839 . Mehedinţi. în 1930 aparţinea jud.-Jiu. in 1930 rec. Bobu.cimec.

'i 39 87 223 464 55i 268 4~3 110 285 557 117 296 632 14. Burlani.cimec. Bumbeşti-Piţicu . 15. www.114 508 135 500 466 471 403 167 274 866 718 447 408 297 494 883 345 460 1. in 1930: Brătuia. 16. de cod Numele loc:alltllll Clldlrl 19U Locuitori (Populatie atatornJcl) 1941 1930 92 G 93 G 94 G 95 G 96 G 97 G 98 G 99 G 100 G 101 G 102 G 103 G 104 G 105 G 106 G 107 G l 08 G 109 G Il O G 111 G ll2 G 113 G 114 G 115 G 116 G 117 G Boziana Brădiceni Brăneşti Brămia-Lazu 82 292 213 14) 137 Brebenei Broşteni Bucşana 103 97 15) Bucureasa Budieni Buduhala Buiceşti Bumbeşti. 17.. rec.Jos Calopăru-de-Sus 140 107 52 114 260 845 739 461 414 318 622 314 908 518 486 2. Bucureasa. separat în 1912. satul Curva.L.Jiu.Jiu Bumbeşti-Piţicu 16) Burlani 17) Bustucheni Busuioci Buzeşti 143 97 279 127 131 618 119 29 134 113 Calopăru-de.au.294 JUDEŢUL GORJ Nr. în 1930 inel. Brătuiu. format din satul Bră­ tuia şi cătunul Lazu : in 1912 ineL satul Târculeşti.ro .inel. cătunul Bumbcşti-Galbenu.223 434 100 454 434 452 343 188 420 496 237 373 Capu-Dealului Cartiu Căieşti Călugărcasa Cărbuneşti Câineni Câlceşti 137 71 10. ca sat. ca sububrie. în 1930 înglobat la Tg.

cimec.JUDEŢUL GORJ 295 Locuitori (Populatie statornic•> Nr. 19. în 1930 înglobat la Pojaru. Cerălu-de-Copăcioasa. împreună cu satul Ccrătu-de-Scoa1 ţ. sub denumirea: Ccrătu.505 371 145 Cernădia (Stăneşti) Cetatea Chiliu Cilibii Cioboţi Ciocadia Cionteşti Cionţi 23) 216 380 362 153 217 162 274 245 1. impreună cu satul Cerătu-de-Copăcioasa. 20.ro .312 372 144 608 319 173 231 222 264 192 939 29() 223 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14(\ G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Câlnicu Câmpu-Fomii Câmpu-Mare 18) Cânepeşti (Bălceşti) Cânepeşti (Voeteşti) Cârbeşţi 10) Cârligei Cârpiniş Ceauru 20) Celeiu Ceplea Cerătu-de-Copăcioasa21) Cerătu-de-Scoarţă 2"Z) Cernădia 5i0 643 1.i. în 1912 înglobat la Bobu. în 1930 rec. in 1912: Ciauru. de cod Numele locallt•tll Clldlrl IPII 169 212 20 101 37 194 129 147 381 108 36 87 124 104 41 63 60 87 74 248 100 24 71 19•1 581 619 81 433 137 778 1930 1.004 629 73 371 657 497 556' 1. Cânepeşli (Vocteşti). www. Cionti. sub denumirea : Cerătu. 21. Câmpu-Mare. in 1930 rec. Cerătu-d3-Scoartă. ca simplu cătun. Ceauru. la Voeteştii-din­ Vale (Voeteşti). 22. 23.018 314 Ciorăşti 105 204 18. în 1930 rec.

~33 230 208 112 644 235 342 592 536 186 237 655 357 737 121 305 129 280 622 690 Copăcioasa (CapuDealului) 28) Cordeşti 211) Corneşti Cornişani Corobeşti Corşoru G G G G G G Costeni Costeşti Văianu. 29. . in 19SO rcc. 779 265 366 665 404 197 288 628 371 707 120 304 168 187 651 783 330 161.cimec. Copăciorua. Viş"iu şi Zorzila. în 191 'l ineL satele: F ometeşti. www. Condeeşti. 27. de cod Numele localllltU CllldJrl !Populalfe statornlcill 1950 1941 1941 Locuitori 141 141 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 G Ciovei 106 ·17 G Ciucureşti G Ciulava 24) G C1upercent 2~) G Ciuperceni (SArbctti) . in 1912 inglobat la Raei.296 JUDEŢUL GORJ Nr. la Curpenu. 28.ro . Ciupercuei. Ciulava. Cordeşti. Priporu. 26. tn 1CJ1! inel. 25. 24. G G G G G G G Ci uri Coasta Cocoreni Cojani Coli başi Colţeşti Comăneşti Condeeşti 26) Copăceni Copăcioasa 27) G G G G G 24 138 75 75 30 177 78 109 165 148 61 89 202 97 189 36 76 41 46 1CJ1 204 411 170 88 471J 262 240 101 . în 1CJ'O: Copăcioasa (Drăgocni). în 1930 : Copăcioasa (l'urcenii-de-Sus). satul Păpeşti. Copăcioasa (Capu-Dealului). .

1n 1')30 ind. 1atul Rudăria. rrupul de case Urecheşti. de cod Numele JocalltiltU Cl. Dăneşti.dlrl IMI (Populaţie Locuitori statornlcil) 111m 1941 164 G 165 G 166 G 167 G 168 G 169 G 170 G I'lG 172 G 173 G 174 G 175 G 176 G 177 G 17R G 179 G 180 G 181 G 182 G 183 G 184 G 185 G 186 G 187 G Crasna-din-Deal Crasna-din-Vale Crasna-Ungureni Crcţeşti Cnrpenelu Curpenu 30) Cursaru Curteana Curva Dai a Curtişoara 31) Dăneşti 32) Dâmbova Dealu-Lcului Dealu-Viei Deleni Didileşti 33) 129 95 ISO 97 1114 108 67 96 121 29 66 119 77 481 284 488 278 437 250 34fl 415 135 316 374 281 205 49 250 281 211l 1. In 1:n2 tnd.cimec. 34. Didileşti.~O inel. în 1Q. aatul Ciulava. .. trecut în 1939 la satul Uretbetti.~O iucl. 1atele: Moneşti şi PrcajbaMică.tul Hotin.. 33. in 19'l0 ind. Curpenu.ro . !J5.713 399 97 573 120 409 5S 9 70 75 64 Do hrana Dobriţa Dolceşti Doseni Drăgoeni 34) Drăgocni (Budieni) Drăgoeşti 35) 479 114 28 61 41 102 30. Curva. 31. Drăgoeni. la Burlani. în 1930 rec. in 1·:J. 32. www.JUDEŢUL GORJ 297 Nr.804 393 85 204 134 345 n2 438 269 336 246 71!1 524 261 320 414 293 345 259 192 38 217 210 253 1. Drăgoeşti.

Frumuşei.964 491 684 359 50 497 260 295 152 472 498 186 419 326 204 383 223 330 531 128 229 368 691 129 459 166 466 1. Gămani.212 G 21~ Drăgoeşti (Brădiceni) Drăguţeşti Duţeşti Fărcăşeşti F ărc ăşeşti. in 1930 rec. 37. in 1912 ln8'lobat la Ciuperceoi. G 211 G . :n 1912 ioel satul Totea-de-Frumuşei.ICII. in 1912 io8'lobat la Lăzăreşti. 1a Vârtopu. de cod Numele locaUUIJII Clldlrl 1911 (Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 1!141 188 G 189 G 190 G 191 G 192 G 193 G 194 G 195 G 19G G 197 G 198 G 199 G 200 G 201 G 202 G 203 G . www.Moşoeni Floreşti Fometeşti 36) Frasinu Frăteşti-Birnici Frăteşti-Moşneni Frânceşti Frumuşei 37) Furdueşti Găleşoaia Gămani 38) Găvăneşti Gâlceşti Gârbovu Ghebani Giurcu Glăvani Glodeni Godineşti Gornoviţa Groşerea G Gruiu 214 G 36.953 484 62(1 299 Fometeşti. !ieparat. ca simplu cătun.298 JUDEŢUL GORJ Nr. Gura-Bujorăţcu 89) 162 80 81 53 124 150 34 108 101 62 110 74 94 159 27 77 91 210 39 140 48 150 562 152 171 114 13 527 283 270 159 492 525 134 435 326 227 392 284 372 538 107 241 385 791 139 545 203 477 1. 204 G 205 G 206 G 207 G 208 G 209 G 21(. 38.ro . in 1912 rec. Gura-Bujor.l.cimec. 39.

satul Totca-dc-Hurczani. inf. www. goeşti.cimec. 43. 41.342 102 445 526 174 435 216 Dră- la 40. în l~l!:?: Ezurcni.1 206 224 277 147 435 234 432 462 327 425 283 106 277 731 li53 299 184 86 932 1. 42.400 110 513 621 184 471 25.ro . in 1912 inglobat la . in 1912 inel. de cod Numele localltltll ClAdiri 1!141 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Gura-Menţii Gur ani Gureni Hăeşti Hăeşti (Celeiu) (M<~. în 1930 rcc. tn 19!J9.Piacurile.ghereşti) Hârnea Hirişeşti Hobiţa Hodoreasca Horezu Hotă roasa Hotin 4G) Huluba Hurezanii-de-jos Hurezanii-de-Sus 41) laşi-Gorj lezureni 42) lgirosu Ilieşti Ion eşti losa 43) lsvarna lsvoarele Jilţu jupâneşti Larga 59 89 76 52 123 66 117 138 103 124 84 46 80 189 192 99 59 21 216 399 27 166 146 51 152 69 219 265 279 203 4:35 231 469 521 407 413 314 179 311 767 720 349 213 98 877 1. Hurezanii-tlt!-S11s. lezureni.JUDEŢUL GORJ 299 Locuitori (Populatie slatornlcAI 19111 1930 Nr. losa. Hotin. ~at nou.

ro . Măru. în 1912 înglobat la Preajba-Mici. în 1:. la Drăgoeni.116 1.ti Mirosloveni Mogoşani Moii Moneşti 48) Motorgi Motoştiţi Moţeşti 57 19 90 108 157 48 42 10 76 12 89 Murdari 49) 249 437 !140 81 309 437 198 251 399 296 228 91 321 434 526 162 144 40 282 51 254 245 348 221 76 269 426 188 245 317 276 282 83 318 439 487 135 37 219 44 44. 48. 46. ind. în 19!10 rec. IPoptdaţle statornlcl) 1!141 1!141 ·1930 241 G 242 G 243 G 244 G 245 G 246 G 24 7 G 248 G 249 G :250 G 251 G 252 G 2S3 G 254 G 255 G 256 G 257 G 25!1 G 259 G 260 G 261 G 262 G 263 G 264 G Lăzăreşti 44) Leleşti Licuriciu Lihuleşti Lintea Logreşti 411) Luculeşti 48) Lupeşti 89 !119 !139 142 79 110 299 1. Moneşti. în 1930: LogreştiMoşteni. în 1912 : Leculeşti.035 Meghereştii-din-Deal Maghereştii-din. 45.dlrl . în 1912 inrlobat li! Surupaţl. www. Murdari.077 594 256 1. Logreşti. 49.112 inel. Luculeşti. de cod Numele locliUtQII ~l.108 1. dUunul Răchita.cimec. în 1912 îqlobat la Seaca. .Vale Măceşu Măgura Măru 47) Merfuleşti 7!1 16 79 145 56 57 115 Micloşu Minciune.3)0 JUDETUL GORJ Locuitori Nr. Lăzăreşti. in 1912 inel. satul Gămani. 1atul Pope§ti. 47.

Pa/tinu. Gi. Nămctelc. Păpeşti. în 1912 înglobat la Cordeşti. în 1q12 inglobat la Raei. inel.23 85. 57.JUDEŢUL GORJ 301 Locuitori (Popallatle statornlcl) i9'11 1930 Nt1 de cod Num~le localltiljll Clildlrl 1941 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 27 5 276 G G G G G G G G G G G G 277 G 278 G 279 G 5180 G Murgeşti Musculeşti Muşeteşti Nămetele 50) Negoeşti Negomiru 51) 164 l. Cărbuneşti). C":itunul Bosta. Parâu.4 183 925 1.'i6 211 Negreni 52) Nistoreşti 34 148 262 226 42 Ncvacii-Rornâni Novacii-Străini Ohârşia 281 282 283 284 285 286 287 G G Pajiştele G Paltinu 5~) G Paschii G Păpeşti 55) G Pârâu 56) G Pârâu-Boia Obreja Obrejeni Ohaba 5a) Ohaba-Jiu Olari Orzu 263 289 214 61 27 116 323 665 532 730 159 461 1. în pl. www.ro . 51.0.084 896 581 469 628 125 409 887 781. în 1~12 inglobat la Zcvelceşti.044 474 162 8.54 139 139 680 199 67 236 263 215 532 478 797 164 101 380 1. Negreni. în 1930: Părâu (Bibeşti). în HIJO: 1-'ărâu (Tg. .52. 54.0 219 442 131 451 464 50. Mehedinţi . Negomim. cătunul Totea"de-Negreni. 53. 56. în 1912 făcea parte din jud. Pârâu-Boi11. inel. Ohaba. 55.196 57) 171 58 20 73 78 .cimec. 158 730 969 186 101 _q!!7 1. lortul.

în pl. 59. 61.488 700 l.l32 430 476 420 641 9i 298 340 89 1.0851. în 1930 (din greşeală) : Puernia. 64.ipor. iu 1930: Pârâu.Jiu G Peşteana. Piscurile.Jos 60) G Peşteana. www. în 1930 : Pisteşti. in 1!. in 1912 inel.304 305 306 307 308 309 310 311 312 G Pârâu-de-sub-Pripor 58) G Pârâu-de-Vale 69) G Pârâul-Viu G Pârvuleşti G Pegeni G Pereşti G Peşteana-de. satele: losa şi Valea Rea.112: PO!tecu. 63. Pisteştii-din-Deal. 62.IIO 44 251 llJ6 106 181 3L> 128 178 140 170 78 160 464 850 360 659 l. 60. 1. 902 1. in l!H2: Pârâu-din-Vale.Vulcan G Peştişam G Petecei 61) G Petreşti (Bărbăteşti) G Petreşti (Crasna) G Pieptani G Pinoasa G Piscoiu G Piscurile 62) G Pisteştii-din-Deal 63) G Pisteştii-din-Vale G Plopşoru G Plopu G Pluşcu G Pociovaliştea G Pocruia 64) G Poenari JOI 267 43 43 131 137 331 378 204 378 353 Sll6 158 317 768 135 174 166 561 478 1.ro . Pocmia.327 718 l.cimec. Pârdu-de-i:'ule.3 319 357 J. de cod Numele localltllfll Cllldlrl 1941 (PoQulaţle statornlcll 1941 1930 Locuitori 288 289 290 291 292 293 ~4 295 296 297 298 299 300 301 302 303 .l99 168 793 512 446.024 297 333 58.167 1.302 JUDEŢUL GORJ Nr. Vulcan. Peşteaun-de-fos. Petecei.2!>3 541 538 455 71. Parâu-dt1-sub-P.)(JII 519 480 1.073 709 276 351?. in 1930: Peşteana.

Poeniţa.a Logreşti. Popeşti. in 1930: Poiana. il. călunul Cionţi. "Se mai numeşle : Poiana. Poiana-Seciurile. 66. in 19~0 rec. 70.318 '119 S20 321 322 323 S24 325 52t: 327 328 329 G Poeni 65) G Poeniţa 6&) G Poiana G Poiana-Seciurile G Pojarn 68) G Pojogen'. Poeni. 73. satul Moneşti. în 1912: Valea-Purcării. la Drâgoeni: în 1912 inel.886 175 400 459 746 619 232 142 209 123 472 41iÎ 55j 244 1. în 1912 înglobat la Ciuperceni. Pojaru. 72. se mai numeşte: Poeniţa-Seciuri '67. Preajba-iHare. în 1912 înglobat J.-Jiu. www.JUDEŢUL GORJ 303 Nr. G Poiata G Polovragi G Ponoarele 67) G G G G Popeşti 6 9) Porceni-Birnici Porceni-Moşneni Preajba-Mare 70) G Preajba-Mică 71) G Prigoria G Priporu 72) Prundurei Prun eşti Purcaru 73) Purceleni 49 u7 51 161 111 196 68 490 41 89 106 181 188 81 111 38 35 186 276 170 651) 447 525 237 1. Priporu. 68.684 176 365 417 701 584 31!5 G 3. Purcaru. în 19SO: Preajha. 69. în 1930 inel.cimec.'30 G 331 G 1132 G 109 104 45 508 132 144 412 413 134 117 113 402 370 122 65. de cod Numele JocaJIUltll Cll'ldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcl'l) 1930 1941 313 314 315 316 1:!17 . Preajba-Mică. comună suburbană la Tg. declarat ulterior ca sat.ro .

ro .cimec. de cod Numele localltllţll 333 G 334 G Raba Raei H) 335 G Racoţi 336 G Radoşi 337 G Rasova . Româ11eşti.-Jiu. in 1930: Roşia. ca suburbie. 79.la Didileşti.498 477 345 G 346 G 347 G 348 G 1!49 G Rogociu Rogojelu Rogojeni Rogojina Româneşti 76) Roşia-de-Jos Roşia-de. Rudăria. in 1930 înglobat la Tg.Jiu 77) Rotăreşti 78) 160 561 63 473 414 495 134 506 15 137 105 69 164 66 431 237 599 !t50 G 351 G 80 16 143 352 G Rovinari 353 G Rudăria 79) 354 G · Rugetu 164 75 260 740 267 45 432 625 312 230 50 397 201 333 74. în 1912 înglobat la Săuleşti.Sus Roşia. ca suburbie. Condeeşti. satele: Antoneşti.386 725 1. în 1941 numai o portiune a satului a rămas înglobată la Tg. Roşia-fiu. Mehedinti. ineL căhmul Vlădoi. Raei. 77.-Jiu.304 JUDETUL GORJ Locuitori Clldlrl ((Populalle statornlcl) 19-11 1941 1930 Nr.~38 50 80 190 216 204 289 705 1. în 1912 făcea parte din jud. Paltinu şi Valea-Racilor. în 1912 inglobat . în 1912 inel. 76. Rătezu.003 181 329 676 906 594 313 174 93 G 339 G Rasovita Răchiţi Rădineşti Răşina Rătezu Hi) 605 290 274 340 G 341 G 342 G 343 G 344 G 66 185 418 168 45 168 249 636 1. Rotăreşti. www. 78. 75.

în 1912 inel. in 1912 inel. satul lvlăru.<160 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 !!78 379 380 381 382 Rugi (Pojogcni) G Rugi (Turcineşti) G Runcu G Sa tu-Nou G Săcelu G Sănăteşti G Sărdăneşti 80) G Săseni G Săuleşti 81) G Sâmbotinu G Sârbeşti (Albeni) G Sârbeşti (Săcelu) G Schela G Scoar~ G Scoica G Scoruşu G Scrada G Scurtu G Seaca 82) G Seciurile 83) G Seu ca G Siliştea G Sit eşti G Slobozia G Socu G Sofriceni G Sohodolu (Baia) G Sohodolu (Pocruiil) 21 239 347 132 179 144 77 7.3· Locuitori atatornlcil>] 1930 Nr. Sauleşti. 82.034 49 845 1.541 296 292 564 341 460 406 535 307 399 517 596 507 663 1.cimec. Sărdăneşti.JUDETUL GORJ 3o. satul Rotăreşti.511 249 240 512' 258 360 336 499 291 343 486 596 489 566 935- 80. www.ro 20 . 81.215 473 596 471 292 232 520 650 682 426· 715 1.rile-din-Vale.. Seaca.3 157 17:5 201 107 221 444 71 55 75 147 95 116 107 150 79 99 159 169 171 158 313 861 1. Seciurile.330 492 560 491 315 255 581 705 778 384 774 1. de cod 355 G Numele localltilţll Clildlrl 19U (Populaţie 1941 356 357 358 359 . în 1912 : Seci-. 83. în 1912: Sărdăneşti-Piscuri.

Şomăneşti. Şasa. satul Valea-:. Vadem. Strâmba (Raei).:_9~:. inel. -91. în 1912 Sărdăneşti-Strâmba.JUDEŢUL GORJ Nr. www. Surupaţi. 88. 86. " " . 85. 90.cimec. in 1912 inel.erp1lor. la comuna suburb~ana.548 598 803 407 242 293 497 426 708 205 238 447 363 84.) Strâmba (Sărdăneşti) Strâmba-Vulcan 86) Stroeşti Surupaţi 87) 387 G Stejaru (Urdari) 388 G Stejerci 390 G 391 G 392 G 393 G 394 G 395 G 396 G 397 G 398 G 399 G 400 G 401 G 402 G 403 G 404 G 405 G 139 123 206 26 111 123 212 271 157 345 125 69 8!:l 564 497 742 92 491 492 829 717 614 1. în 1912 : Gu11a-Şuşiţci.Racii-de-Strâmba. Şiş eşti. Strâmba-Vulcan.::•_ _ 194l 1930 383 G Spahii 384 G 385 G 386 G 389 G Stănceşti Stăneşti Stejaru (Poiana) Sterpoaia Stolojani {Corneşti) Stolojani (Turceni) Strâmba-Jiu Strâmba (Pojaru) 84) Strâmba (Raei) s. în 1912 inel. Şuşiţa.ro .408 511 275 382 :534 522 552 674 101 460 422 777 713 518 1. satul Murdari.. Strâmba (Pojaru).. cătunul Urzica. în 1912: .264 430 214 153 195 18~ 586 638 398 Suseni Şasa 88) Şipotu Şişeşti 89) Şitoaia Şomăncşti Ştefăneşti »O) ·406 G Şuşiţa 91) 91 174 216 102 49 80 142 101 338 460 592 597 370 . în 1930 rec. 87. c1il Locuitori Numele localltillll clirl (Populaţie statornlcll) ·_d_e_c_o_d_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:l. 89. in 1930: Strâmba.

in 1930: Teleşti. 100. www. 616 846 91S 392. in 1912 inel.Vicrşani lOO) Totea-de-Vladimir tOl) G Trocani G G G Tunşi Tupşani Turbaţi 12 50 104 106 77 183 500 603 723 704 866 1. in 1912: Totea. satul Vicreşti.0SU 450 1. T ereujani. cătunul Ţigănia. 1.110 882 200 406 794 811 233 240 45 198 340 381 255 666 520 678: 658.cimec. Temişani. Totea-dt~-Vladimir. in 1912 înglobat la Frumuşei. 184 39170311 371 255. in 1930 inel.ro . 96. 93. Totea-de-Hurezani. in 1912 inglobat la Vierşani. 101. in 1912. T otea-de-Frumuşei. in 1912 înglobat la Hurezaniide-Sus. ind. '[ otea-de-Vierşani. in 1912: Timi. 604 92. 97. satul Uncioaia. 94. T eleşti-Moşteni. de cod Numele localltilfll Tălpăşeşti 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 G G G G G G G G G G G G G G G G G 92) Tămăşeşti 93) Tâlveşti Tândăleşti Târgu-Cărbuneşti Târgu-Logreşti 04) Teleşti-Birnici Teleşti-Moşteni 95) Temişani 96) Tereujani Tetila Tismana Topeşti 97) Totea-de-Frumuşei 9!i) 151 149 189 174 221 253 117 370 258 58 114 252 231 64 56 Totca-de·Hurezani 99) Totea-de.JUDEŢUL GORJ 30T Locullorl Clildlrl (Populatie statornlcill 1941 19U 19!0 Nr. 95. Logreşti-Birnici. T ălpăşeşti. 98. Tămăşeşti.ani. T ârgu-Logreşti. 99.036 814 187 34(} 74(} 889· 199.

cimec. 715 697 732 247 369 908 138 68 126 375 .034 176 51.ro . cătunul Mogoşen~. Ursoaia.306 407 221 735 736 1. 103. in 1912 înglobat la Petreşti­ www. .-Jiu fără Ungureni. in 1930 rec. deeod Numele Jocalltilfll Clldlrl 19tl Locullorl ( PopulaJie slalornlcill t!llll 1931i 428 G 429 G 430 G 431 G 432 G 433 G 434 G 435 G 436 G 437 G 438 G 439 G 440 G 441 G 442 G 443 G 444 G 445 G 446 G 447 G -448 G Turburca-de-Jos Turburea-de-Sus Turcenii-de-Jos Turcenii-de-Sus Turcineşti Turci ţi Târcule~ti 102) 12t: 147 185 5'JI Ticleni Toţoi U!meni Unei oaia J 03) Ungurelu Ungureni Ungureni (Drăgoeni)Hl4) 112 58 Ungureni (Peşteana) 187 Urdarii-de-Jos HIO Urdarii-de-Sut Urecheşti 105) 190 201 71 104 258 31 19 . Ursăţei.053 269. 564 695 460 529 489 665 730 222 373 868 243 84 349 326 341 196 627 639 1. 104. sat inglobat ulterior ca suburbie la Tg. format din vechiul sat Urecheşti şi un grup de case cu acelaş nume. . Mchedtnţt. Târculeşti. Ungureni (Drăgoeni). . 107. Urecheşti. în 1912 inglobat la Brătuia-Lazu (în 1930 şi 1912: Brătuia).IJ2 99 106 323 75 Urs aţi U rsăţei 1 06) Ursoaia 107) 152 161 620.parte dtn JUd. 102. Uncioaia. inel. in 1912 făcea .6 572 Vărsături. deslipite dela Dăneşti şi ·contopite cu vechiul sat Urecheşti. 105. la Tămăşeşti.308 JUDEŢUL GORJ Nr. 106.

Vierşani. . era comună suburbană la Tg. în 1930 inel. satul Totea-de·Nlerşanl. Văianu.-Jiu. 112. 113. in 1912 înglobat la Raei. considerat simplu cătun. Valea-Rea.312 481 348 288 582 691 145 2fi2 146 808 285 Nr. atatornlcl) 1930. 130 195 261 69 15 59 130 255 86 143 108 84 179 152 47 91 27 266 80 (Populaţie 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 461.215 . Vârtopu. 111. www. 114.ro . satul Şişeşti. .070 .JUDETUL GORJ 309 Locuitori . în 1912 înglobat la Ciuperceni. . 109. Viereşti.cimec. bU 127 194 510 433 767 876 210 51 153 379 1. în 1912 înglobat la TereujaDl. . în 1912 înglobat la Şomăneşti. în 1912 înglobat la Piscurile.469 470 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Uşur~i Vai-de-Ei Valea-Calului Valea-cu-Apă Val. 115. în 1912 inel. satul Gura-Bujorăscu. 1le eod 449 450 451 452 453 454 45S 45G Numtle Jocallllţll Oldlrl t9n 46 49 151 . în 1930 inel. Viideni. . 10!1.'110 486 506 298 591 597 173 325 110 775 286 Valea-RacilC>r.:a-lui-Câine Valea-Mare Valea-Racilor 108) Valea-Rea 109) Valea-Şerpilor 110) Văcarca Vădeni 111) Văianu 112) Vălari Văleni Vâlceaua Vână ta Vârtopu 113) Vârţu Vidinu Viereşti 114) Vierşani 111>) Viezuri 164 185 610 464 749 918 220 57 214 413 1. 110. Valea-Şerpilor.

la Bellgeştii-de-Mijloc.52 16 30 53 85 tii 173 26 125 1. de cod Numele Jocalltilţll Clildlrl 19U 1930 471 472 473 47·1 475 476 477 478 4i9 480 481 482 483 484 G Vişoiu 116) G Vladimiru G Vlădoiu G Vlăduleni G Voeteştii-din-Deal G Voeteştii-din.31. în 1930 rec .ro . satul Cânepeşh'~ Vuvaru. 118. 119.cimec.722 331 420 601 653 160 76 160 314 193 558 212~ 116. Zorzila.. www. în 1912 inglobat la Ciuperceni. în 1930 inel. în 1912 inel satul Nămctele.0 JUDETUL GORJ Locuitori <Popula!le statoralcil) !Sili Nr. Voeteştii-din-Vale. Zevelceşti. Vişoiu.Vale G Voieu G Voinigeşti G Vuvaru 118) G Zătreana G Zevelceşti 119) G Zlăşteni G Zorleşti G Zorzila 120) 35 516 98 114 117) 178 175 . 117. în 1912 înglobat Ia Ciupereeni.844 354 403 606 587 194 68 148 170 350 210 650 92 121 1. 120.

889 1. in 1930: Bocicăuţii-Noui.716 \. inel.925 5.386 977 i.579 7.430 27. Scleareva. w 6.725 1.Jos. · www.953 612 471 944 :251 2.143 364.464 98. grupurile de case: 1. 4.516 392. ca suburbie. Atachi-Cătun. 5.546 15. care face parte integrantă din oraş.cimec. rec.:339 1.533 Total oraşe Hotin (capitala) I) 3. Balamutovca.392 Toial ru:ral Anadoli 147 116 Arestcuca 2i0 Atachi Atach1-Cătun 3) 65 779 Babin 323 Bauragii-Noui 24i Badragii-Vechi 375 Balamutovca 4) Balasineşti Bălcăuţi 368. inel.Jos 5) Bălcăuţii-Noui 6) 481 462 347 30 7.Târg. format din localităţile : 1.JUDEŢUL Nr.130 1.190 l_ Oraşul Hotiu.ro . şi 4. toate rec.378 1. 2. Bălcăuţii-Noui. Suliţa. 2.167 122 15.-177 Bălcăuţii-de.334 12. 'Oraşul Suliţa.căuţii-de. grupul de case Comenâi-lar. satul Bălcăuţii-Noui (în 1930: Bocicăuţii-Noui). Suliţa-Sat.937 3S3. în 1930: Otace-Cătun. la Bal. ca sate. 1le cod HOTIN ClAdiri 1941 Locuitori (Populalle statornicA) 19U 1930 Numele locali IA 111 Ho 2 Ho 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Hu Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho TOTAL GENERAL 98. Marşeniţa (Marşiniţa). 3.480 2. Stroeşti.936 1.069 Suliţa 2) 2.804 1. Bălcăuţii-de-fos.030 751 508 875 :207 2. separat in 1930. Bucinschi şi 2. în 1930 inel. 3.063 1.

cătunul Vornicenii-Vechi.165 163 439 1. in 1930 rec~ la Cepelăuţi.287 231! 1.103 1.901 1. 12. la Onutul-Mic.63S B!J 2.918 3.312 JUDEŢUL HOTIN Nr. Cepeleuţii-Noui.525 2. 9. Cepelăuţi.) 489 1. satele: Cepelăuţii-Noui şi Rângacii-Noui.989 1. în 1930 rec.534 2.53 2. de cod Numele localltillll CJildlrl l!Hl CPopulaţle Locuitori statornlcill 1941 1930 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5g 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 6S Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Bârlădeni Bârnova Belăuţi 7) Beleusovca Berestea Berlinţi 339 440 361) 721 .ro .023 2. www.308 1. 11.441 168 7.379 406 2. Blişciadi.038 480 1.054 Bezeda Bilăvăţ Blişciadi Il) Bocicău~i Bogdăneşti Bolboaca Brăila Briceni-Sat Briceni-Târg Burdiug BurHineşti Buzdugeni Buzoviţa Capleuca Caracuşeni Cazimireni 9) Celnău Cepănoasa 1 O) Cep!'lăuţi 11) Cepdăuţii-Noui 12) 6j1 156 407 36 509 147 232 78 791 957 398 340 102 718 497 766 32 109 398 2.448 1. inel.cimec.406 2.054 412 1.442 ~:1!28 711 38 2.160 5.613 1. Belăuţi.5~0 404 2.110 213 3.256 1.137 32'i 3. in 1930: Ceponosa.22.4.739 1.511 1. Cepănoasa.333 654 1.052 3. în 1930 înglobat la Văscăuţi. 10.647 1. în 1930 inel.%2 608 1.625 1. 8. Cazimireni.241 1.

206 1.052 239 1.OSO 3.753 2. satul Stănileştii-Noui.685 1.j 7. în 1930 rec.243 743 686 251 543 l.702 4.092 :l. 14.735 3. Comeşti. în 1930 inel.091 2.200 1.301 1. rcc. in 1930: Chrilauca.211 20 438 694 726 1.444 1.204 1.085 1. în 1930 înglobat la Raşcov.519 1.430 Cotcala Coteleu Cotiugeni Cozăreni 53S 518 838 332 2. Cftirilovca. la Clişcăuţi. Clişcăuţi.933 2.JUDEŢUL HOTIN 313 .204 87 1.102 Nr.145 4.ll5 539 55 281 271 1. la Halahorade-Jos. www.1:113 4.023 2.cimec.181 4. în 1930 inel.10 1. Clişcăuţii-Noui.'>41 7.6J.648 59 927 89l) 278 1.661 2.381 13.091" 5. Locuitori sta torn lei) 19U 19. ca s'implu cătun. 16.507 2.7l7 2.061 2.006 2.104 4. 17.279 2.ro .569 1.371 2.184 3 591 3. C orntăuţi. de cod 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho H3 Ho 84 Ho 85 Ho 86 Ho 87 Ho 88 Ho 89 Ho 90 Ho !li Ho 92 Ho 93 Ho Numele JocalltlţU Clldlrl IMI <Popiilafle Cerlena-Marc Chelmenţi Chirilovca 13) Chişla-JS"edjimeni Chişla-Salieva Chişla-Zamjeva Clişcănţi 14) Clişcăuţii-Noui Hi) Clocuşna Cobâlceui Cofa Colcncăuţi Colicăuţi Comarova Constanlincşti Corestăuţi 18) Corjcuţi Cormani Corncşti 17) Costiccni Coşuleni 452 1. satul Clişcăuţii-Noui.061 2. sat nou.221 3. i74 VU7 2.061 185 3.169 1. 15.

949 1.l.342 2. dec:od Numele locallt11ţU ClAdiri 1941 (Populaţie slatorlllc:11) Loc:nltorl 19111 1930 ).~(.243 2. Glina-Mică.1) Gordeu~i Gonlmeşti ~3) 271 52:i 30 161 VlS'J 1.169 2.102 lH 595 2 3'34 Glina Gtina-Marc Glina-Mică 2. 23.101 l.05:) 1. Cristineşti Criva Cruglig Culişcăuţi Curgani 18) Darabani Dăncăuţi Dinăuţi Dolineni Doljoc Drepcăuţi 19) Dumeni Edineţi-Sat Edmeţi-T.(j()S H 95 96 97 98 99 100 llll 102 103 104 Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho 1()5 Ho 106 Hn 107 Ho l 08 Ho l 09 Ho Il O Ho 111 Ho 112 Ho 113 Ho ll4 Ho 115 Ho 1 16 Ho 117 Ho t"'ătun.915 1. Florcşti.iq. 5.4S7 1.:!5j 2 -~(l'i 991 5. Forostna Gahţa 21) Ghincăuţi 43 290 19 ~~5 14'3 l. 566 2.l70 l.444 2. în 1930 înglobat la Neporotova.110 3.955l. 20.648 2. ca simplu cătun.J l. 21.) l.3ill. Galiţă. Gordi11eşti. 22.ro .13.314 jUDEŢUL HOTIN Nr. inel. DrcfJcc"iu/i. în 1930 inel. ca simplu cătun.112 8. cătunul Gordineştii-Noui.~ 1.'i~ 2.25."·:f o:? 2. Ioett:~ti Floreşti 20) 460 561 410 355 19 217 374 750 493 293 600 248 827 860 542 1.47-l 1. Cutga11i.2IG 2. în 1930 înglobat la Mihăileni. satul Şerbăneşti.1). www.369 ~GS 1. în 1930 înglobat la lanăuţi.cimec.315 65 1.197 l. în 1930 înglobat la Tără~ăuţi.69i 1.!hi.92-l.555 653 18.91 1) 1. ca simplu: 19.

grupul de case Podiliuc.267 2 810 419 450 1.452 4.067 3. Grineacica. 28. inel.185 193 293 2. de cod Numele Jocalftltll 19U 1!130 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Ho Gritnăncăuli Ho Grimeşti (Rjavinţi) Ho Grimeşti (Teţcani) Ho Grinăuţt-Raia Ho Grineacica 24) Ho Grozinţi Ho Grubna Ho Grumăzeni Ho Gruşeviţa Ho Gvăzdăuţi Ho Hajdeu 2. în 1930 înglobat la T rinca.JUDEŢUL HOTIN 315 Locallorl Clldlrl (Populaţie statoralcl) 1941 IWÎ Nr. separat.182 204 2.3. format din satele : 1.6911 200 3. în 1930 rec. în 1930 inel.307 277 2i9 2. cătunul Şândriceni.005 1.053 1.003 1.00~ 3.712 17 .566 727 1.588 3.555 11 2.012 1. Ha jdcu-de-Sus. Hajdeu-de-Jos şi 2. în 1930 inel.uţi Ho Levinţi Ho Lipcani-Sat Ho Lipcani-Târg 195 124 ~14 46 484 502 187 592 755 361 196 274 67 70 723 50 1.077 176 2.023 3.72! 754 499 1. www. 1achimeni. Halnhura-de-Jos.ll!:î7 1.553 739 1. 26. 25.26u 685 472 1.Ll) Ho Halahora-de-Jos 26) Ho Halahora-de-Sus Ho Hârtop I-lo Hercdeuca Ho Hodărăuţi Ho lachimeni 27) Ho Ianăuţi 28) Ho Larga Ho Larga-Câmpului Ho Lcndi.728 4.357 5 880 24. satul Chirilovca (Chirilauca).887 792 2. Hajdeu. lauăuţi.070 1.498 3.949 1673 1. 27.765 l.ro . inel.cimec.5!>2 3. satul Floreşti.916 708 2.

185 2. Mărcăuţii-Mici. situat în hotarul satului Lomacineţi. inel.209 857 839 1.346 1.539 634 2.cimec.792 494 1. Brătianu şi 2. colonia 33.610 479 1.234 624 2. 1. în 1930 inel. 34. Lomacineţi.275 915 1. satul Glina-Mică.:ltnic Lucăceni Macareanca Malinţi Mălineşti Mămăliga Mărcăuţi JO) Mărc:iuţii-Mici 31) Mcdveja-Cătun Medveja-Mare MeuvcJa-Mică Mendicăuţi 32)· Mendicăuţii-Noui Mihăileanca Mihăileanca (Levinţi) Mihăileni 33) Mihălăşeni Mlinchi Moldova Moşancţi 54) Nagorcni 881 339 319 161 686 350 556 728 30 29 324 276 463 159 552 224 2::. inglobat la satul MărGrozinţi. Lo- www. inel.272 997 1.194 688 2.!7 459 121 463 489 2i2 3. in 1930 inel.395 2. înainte de 30. satul Mărcăuţii-Mici. 29.ro .456 2. inel.683 1. Mihăileni.316 JUDETUL HOTI_N Locuitori Cllldlrl (Popuilltle atatornlclll Nr. ca simplu cătun.787 1. 19U 11130.:l 1. in 1930 căuţi. C.851 86 1.484 1.000 922 războiul 1916-1918.997 854 3.157 2.315 1. 32: Mendicăuţi.795 682 2. 31. Moldova.320 1. Lomacineţi 29) Lop. cătunele : patnov. Mărcăuţi. era sat. decoct 142 Ho 143 Ho 144 Ho 145 Ho 146 Ho 147 Ho 148 Ho 149 Ho 150 Ho 151 Ho 152 Ho 153 Ho 154 Ho 155 Ho 156 Ho 157 Ho 158 Ho 159 Ho 160 Ho 161 Ho 162 Ho 163 Ho Numele Iocallb'lflt 194'i .745 2.903 11G 1-'i.616 1. 1.187 784 976 1. cătunul Vişinoaia care.

39. Britchi şi grupurile de case: 2.588 414 1. de cod Numele Jocalltiltll Locuitori Clldlrl (PoJ)Illaţle stalornlc4t• 191&1 1941 1!130 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1i3 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 H!4 18.351 66 731 1. www. inel.9. Movila şi 5.188 1.819 1. 38. 93 594 33 1.395. 37.049 373 1.cimec. 36.5 186 187 Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Nedăbăuţi Negreni Nclipăuţi Neporotova Nesfoaia Noua-Suliţă Ocniţa Sli) Ojeva Onutul-Mic Paladia Paveleanea Păşeăuţi 38) 66() 175 318 466 471 975 686 408 94 2613 4 Percăuţi Perebicăuţi 37) 442 492 556 Pererita Poi·ana (Ghincăuţi) Poiana (Raşcov) Poleana Polivanov-Iar Pricina 3R) Prigorodoc Putrina Rachitna Raşeov 3~) 560 129 385 19 157 !:) 270 90 497 427 2. 3.ro .854 1. Marcoleinic.140 253 1. HOTIN 317" Nr. in 1930 inel.529 2.045 2.999 542 1. în 1930 inel.634 2. ca simplu cătun.759 768 1. satul Galiţă. Pricina. Perebicăuţi.470 1.637 35. Onutul-Mic.843 2.JUDEŢUL.027 1.630 366 1. Neporotova. în 1930 inel. în 1930 inel.998 3. Nicoliuc.30 2. Hreada. 4. în 1930 îngloba! la Vasilăuţi (Vasileuţi) •.854 2.653 719 1. Raşcov.352 2.478 1.704 1.92fl 3.698 1. cătunul 1. satul Săra ta.096 13 1.188 1. satul Blişci·adi.080 361 2.086 49 1. satul Corneşti.224 1.

915 5.ro .671 2. in 1930 rec.044 214 2.650 1.643 3.738 2.221 1.3 79 400 13 67 219 1.ea 45) Ho Slobm.640 5.ia-Caracuşeni Ho Slobozia-Grozinţi Ho Slobozia-Malinţi Ho Slobozia-Şirăuti Ho Slobozia-Văscăuţi Ho Stălineşti Ho Stălincştii-Noui 46) 315 394 1.759 2.551 3.250 2.cimec.649 64 833 4. Săra/a. 42.250 85 Hll 325 187 970 119 2. inel. Resteu-A /achi. Seliştea.695 589 182 1. la Cepelăuţi. cătun. Stălineştii-Noui. 41.870 2. în 1930 : Otace-Rcstcu. 46.383 689 407 919 11. de cod Numele localltlfll Clldlrl 1941 (Populaţie statornlcl) 19111 1930 1Sll Hi<l . inel.632 5. Rjavin(i. 43.534 725 1.082 815 59 99 64 251 47 504 16 1.:J44 1.147 68 .:318 jUDETUL HOTIN Locuitori Nr.457 1. grupul de case Colodribschi.500 278 1. Rângacii-Noui. Răspopinţi.270 1. în 1930 inglobat la Perebicăuţi. cătunul Pocrovca. www. ca simplu 45.190 191 192 193 ·194 195 196 197 198 199 '100 201 202 203 204 205 2(lli 207 20R 209 2!0 211 212 Ho Răspopinţi 40) Ho Răngaci 1-Io Rângacii-Noui 41) Ho Resteu-Atachi 42) Ho Rjavinţi 43) Ho Romancăuţi Ho Rosoşani Ho Rotunda Ho Rucşin Ho Ruhotin 1 Ho Ruhotin II Ho Săncăuţi Ho Săncăuţi-Moara Ho Sărata 44) Ho S:lnger Ho Secureni-Sat Ho Secu reni-Târg Ho Selişt. in 1930 înglobat la Corestăuţi ca simplu cătun.386 1.598 294 42J 302 1. 44.475 45 289 859 4.800 2. în 1930: Respopinţi.200 40.341 1.788 505 403 I.

49.501 L5G 2.275.961 2.440 4. satul lachimeni. în 1930 inel.jos Varticăuţii-de-Mijloc Varticăuţii-de-Sus Vasilăuţi 50) 159 504 417 749 229 82 405 40 76 91 '369 3.276.252 1. www. ca simplu cătun.681 1. satul Curgani.063 1. _d_e_c_od ______________________l_~_l_____ l~l t~ 213 Ho 214 Ho 215 Ho 216 Ho 217 Ho 218 Ho 219 Ho 220 Ho 221 Ho :222 Ho 223 Ho 224 Ho 225 Ho 226 Ho 227 Ho 22& Ho 229 Ho 23(. N Locuitori r.459 1.ro . în 1930 inel.197 2.409 1.557 328 .694 589. inel.27~ Şişcăuţi Şişcăuţii-Noui Tabani Tărăşău~i 4~) Târnova Teţcani Trebisăuţi Trestieni Trinca 49) Tulbureni Vancicăuţii-Mari Vancicăutii-Mici Vancincţ( Varticăuţi Varticăuţii-de. 2. 2.JUDEŢU~ HOTIN 319. 50.cimec.877 9t)9 2.3!!1 1.30 înglobat la Drepc::ăuţi.401 141 245 281 1.602 1.745 853 315 1.623 1.62:5 605 820 :2.451 656 2. 4.497 2.021 1. satul Pricina.433 4 7. 665 2.857 40i 307 805 605 434 164 178 623 1.922. Ho 231 Ho 232 Ho 233 Ho 234 Ho 235 Ho 23ti Ho 237 Ho 2:~~ Ho 239 Ho Stăuceni Şebutinţi Şendreni Şerbăneşti 47) Şerbicepi Şerbinţi Şilăuţi Şirăuţi Şirăuţii-de-Sus 468 558 2.577 359 19 1.112 2.234 1. Triuca. Vasilăuţi. Şerbiineşti.563' 267 1. în 19.847 2.227 1.569 2. 48.513 2.221 2.000 2. Namele Jocalltilfll Cildlrl (Popula!le statornlcil). Tlniişiiuţi.195 460 784 556 63 1. 505. în 1930: Vasileuţi.

650 Ho Văscăuţi 51) Ho Viişoara Ho Vitreanca Ho Vladicina Ho Volcineţi lio Volcineţi (Ocniţa) Ho Voloşcova Ho Vorniceni Ho Voronoviţa Ho Zalucea Ho Zarojani 5:!) fio Zelena ll2) 1.624 2. Zarojani.cimec. inel.!155 1.568 1.724 U93 1. satul Cazimireni.619 2.687 1.468 793 1..050 1.025 1!17 1.011 42!1 370 441 506 28 414 207 298 144 618 693 4. Volcineţi (Ocniţa).111 599 2.981 127 1. -de cod 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 Numele localllillll (Populaţie Locuitori statornlcil) 1941 11150 !1. Colonia-Fabricei-Zarojani. 52.446 2. 53. www.911 1.064 544 2. in 1930: Vancineţ.459 775 1. Oceret şi 2. Văscăuţi. grupurile de case: l. în 1930 inel.ro .862 51.320 JUDETUL HOTIN Cljldlrl 1941 Nr.

788 .035 1. 4. Oraşul Petroşani. cuprinde şi cătunele: l.10. Goleşti. Buituri. Oraşul Brad. Dâlja.321 339. 6. Braia.337 15. 3. 4. 3. 4. cuprinde şi cătunele : 1. Dealu-Racovei. Valea-Pielrii. '.062 Total urban 10. Oraşul Deva. Goşa. 5. 6.405 2!!2 1. in 1930 comună rurală. 9. Cătunul Dealu-Babii in 1930 era ccmună independentă.59-5 1. inainte de 1941 acest cătun a trecut o· parte la oraşul Lupeni.ll. Pârâeni. Herteşti.509 4. Andreoni. Frunză-Verde. cuprinde şi suburbia Sântuhalm. 7. Lunea. 10. Călămăreşti-Colindeşti.308 3. Mă­ gura.585 Hu Brad2) 1.606 9.988 Hu Deva (Capitală) 1) 2. Poeniţa.978 Hu Haţeg') 771 4.280 6. Gura-Ruzii.601 68.ro .521 12. suburbiile : 1. '1. 14. 12. inel. 11.!.024 Hu Hunedoara') Hu Lupeni 5) 1. Teliucul-Mic şi 3. 5. 5. Maleia .i 6. Sohodol şi 5. 21 www. în 1910 Dealu-Babii era cătun la Vulcan. Boţoni.308 15.751 Hu Ori ştie 2.096 5. Săveşti şi 15. 8.020 Hu Petroşani 1 ) Localităţi suburbane : 1-Iu Nala\-Vad 69 327 332.cimec.246 7. Dărăneşti. inel. 13. de cod HUNEDOARA Cl4dlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcil) l!i41 Numele localltiltll 1930 2 3 4 5 6 7 II TOTAL GENERAL 76. Oraşul Haţeg. are următoarele cătune şi crânguri: 1. 4. care în 1910 era comună rurală independentă. iar cealaltă la satul VulCll. 2.JUDEŢUL Nr. Boli. in 1930 comună rurală. Bratişa. 3.019 15. Omşul Lupeni. Dealu--Babii. Tudoră­ neşti. Peştera-Boli. 2. Oraşul Hunedoara.600 14. Zlaşti. 2. comuna suburbană Nalaţ-Vad.118 59. 2.383 4. Dealu-Tăului.

415 424 . Aurel-Vlaicu. Hu' Ani~oasa 7) 38 Hu Arănieş 39 Hu Archia 40-Hu Ard eu 41 Hu ..434 7i3 331 507 326 502 205 697 .7 272. www. S.Hu .S 46 696 176 717 179 3. Almaşul-Mic 34 Hu · AlmaşuhSec 35 · Hu' Almăşel' : 36 Hu Alun 37. CJidlrJ 1941 (Populaţie 1941 Total tural 31 Hti Abucea 32 Hu Almaş-Selişte 3. în 1910 rec. în 1~19: Binţlnţi.cimec. la Livezeni.36 96 189 692 130 583 566 17.S 828 il li 605 594 7.8/JO 122 526 196 391 326.720 270.•896122 166 2i9 i80 591 893 263 359 859 1. de cod Numele localltlftl' ·.836 291 97 28.i Hu Balomir 46 Hu Balomirul-de-Câmp 4i Hu Bal şa 48 Hu Banpotoc 49 Hu Bar bura 50' Hu Barul-Mare 51 1-lu Barul-Mic 5~ It~ · Basarabasa 53 Hu Baftea 54 Hu Bati~ 55 Hu Băcăinti 56 Hu Băcâia 57 Jiu Băcia 58 Hu Băgara 59 Hu Băi eşti !l. 65.Vlaicu 8) 42 Hu ·Bacea 43 Hu Baia-de-Criş 44 Hu Baldovin 4. Aninoasa.322 JUDEŢUL HUNEDOARA Locuitori statornfciJ 1!130 Nr. 438· 3.074 31 123 141 506 194 52 93 40\ 80 298 101 414 2. 204 7·54 357 114 553 118 357 79 9'9 479 18. 163 41 261 72 223 782 627 ISi 877 220 254 59 366 109 859 218 1.7\!.'>.ro ..Aurel.

JUDETUL HU:"iEDOARA
Nr. de cod .liO fol 62 63 64 65 66 67 liS 69 70 71 72 73 74 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu 75 Hu 76 Hu 77 Hu 78 Hu 79 Hu 80 Hu 81 Hu 82 Hu 83 Hu 84 Hu 85 Hu 86 Hu 87 Hu 88 Hu 89 Hu ClAdiri
1941

323
Locuitori (PopulaJle statorui;A)
19q1 1930

Numele

localltilţll

Băi ta
Bălata

U)

Băniţa Bărăştii-Haţegului Bărăştii-Iliei Bărbătenii-de-Sus
Bătrâna

247 97 169 112

lua
259 238 80

713 325 781 ·166 469 1.267

656
307 1.250 1.166 238 286 835 494 684 406 570
~1.474

767 297 847 454 484 1.223 587
315

Băţălar Băuţarul- 1nf erior Băuţarui-Superior

287
244 ?9 80 23.3 120 188 100 134 725 226 152
(j{j

Bârcea--Mare
Bârcea-Mică Bar său

1.2611 1.093 277

Bejan Beriu Berthelot Birtin
Blăjeni

293 tl05 480
664

1 '')

:369 541
:H63
~20

Bohâlna Boholt Boiabârz
Boiţa

766

536
211 497 569 177 402

56(}
}.,;,)

Boiu Boiul-de-Jos Boiul-de-Sus
Bo~
Boşorod

Boz
Bozeş Braşeu

104 135 46 118 175 295 234 149 114

i32
1.308 81l

535
41)9

467 564 158 464 746 1.357 795· 587 4 72'

9. Bălata, în 1910 rec. la Şoimuş. 10. Berthelot, în 1910: Fărcădinul-de- Jos.
www.cimec.ro

:324

JUDEŢUL

HUNEDOARA
l:ocultorl statornlcl) 1941 1930

Nr. de cod

Nume 1e

locaUl4ţll

Cladiri 1941

(Populaţie

90 91 92 .93 94 95 96 !17 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu UO Hu l11 Hu 112 Hu Il3 Hu ll4 Hu 115 Hu l16 Hu l17 Hu l18 Hu ll9 Hu 120 Hu 121 Hu 122 Hu

Brădăţel Brănişca

Brâznic Breazova
Bretea-Murăşană Bretea-Română

Bretea-Streiului Bretelin Brotuna
Buceş

Bucium Bucova
Bucureşti

Bulbuc
Bulzeşti

Buni la Burjuc Buruene
Căbeşti

Căenelul-de- Jos Căenelul-de~Sus
Călanul-Mic Căoiu Căraciu Cărăstău Cărm:izineşti
Cărpiniş Căstău Căzăneşti

Câmpu-lui-Neag Câmpuri-de-Sus Câmpuri-Surduc
Cârjiţi

103 230 174 63 232 84 55 52 60 177 107 351 145 66 510 89 107 101 47 91 172 42 23 71 131 ll!l 70 271 146 126 78

372 797 525 231 829 321 196 209 304 849 504 1.500 571 319 2.389 341 309 404 221
3ll

427 770 61l'' 247 777 337 191 228 276 830 498 ;·1.526 586
300

157
89

688 197 108 287 502 443 280 997 589 550 322 604 304

2.435 379 362 382 216 318 644 179 104 270 528 507 304 1.001 565 468 363 605 328

www.cimec.ro

JUDETUL HUNEDOARA

325
Locuitori (Populalle statornlc:A)
1941 1930

Nr. de cod 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 1·18 149 150 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu J'il Hu 152 Hu 153 Hu 11.

Numele localltAlll

ClAdiri
1941

Cârn eşti
Ccrbăl

Cerb ia
Cerişor

Cerna
Cernişoara-Floreasa

Certcjul-de-jos Certe jul-de-Sus
Ceru-Băcăinţi Chcrgheş

Chim india
Chişcădag>a

Chitid
Cigmău Cinciş

Ciopea Ci ula-Mare
Ciula-Mică Ciulpăz 11 )

Ciungani Clopotiva Coaja
Coroeşti Coseşti Cost eşti

Covragiu Cozia
Crăciuneşti Crăguiş

169 132 91 102 46 71 104 212 102 91 101 155 179 125 106 87 66 67 31 239 321 83 92 63 161 100 117 14!1

41
325 198
cătun

Cristur
Criş:m

704 417 315 420 184 294 453 743 507 291 379 567 767 466 422 352 286 327 101 878 1.226 334 347 232 750 386 449 520 167 1.422 827

725 469 321 461 182 309 476 610 442 317 366 549 762 487 433 293 263 304 934 1.248 345 377 244 714 379 454 440 169
l.l91.1

78.2

Ciulpăz,

in 1910

la

Găunoasa.

www.cimec.ro

326

JUDETUL HUNEDOARA Locuitori (Populatie statornldl)
1!141 19!0

Nr.

de cod

Numele

localltlltll

Cllldirl
1941

154 Hu Crişcior 12) 155 Hu Crişeni 13) l.'i6 Hu Crivadia 157 Hu Cugir 14) 158 Hu Cuieş 159 Hu Curechiu 160 Hu Curpeni 161 Hu Curpenii-Silvaşului 162 Hu Cutin 15) 163 Hu Dănuleşti 164 Hu Dâncul-Mare 165 Hu Dâncul-Mic 166 Hu Dealu-Mare 167 Hu Demşuş 168 Hu Dobâca 169 Hu Dobra 16) 170 Hu Dobroţ 171 Hu Dumbrăviţa 172 Hu Dumqti 173 Hu După-Piatră 174 Hu Făgeţel 175 Hu Fărcădin 17) 176 Hu Fcderi

578 355 70 1.4·i0 45 205 77 50 32
(jj

1'10 JOI 101 203 102

475
71 87 77 436 47 85 109

2.646 1.716 263 7.712 168 817 319 250 89 275 7.37 3llti 449 792 414 1.710 311 274 293 2.186 163 382

2.026 1.499 237 4.674 159 Si.'> 338262 290 79:> 400 406 806 413 1.671 B:l2 29(} 308 2.1S7 1m 319 637

588

12. Crişcior, ineL cătunele: 1. Gârda, 2. Scoruş-Cornet, S. Valea-Morii şi 4. Valea-Ursului. 13. C1işeni, ineL satul Strei, ree. separat în 1910. 14. Cugir, ineL cătunele: 1. Bucuru, 2. Căleni, 3. Feţe­ 'i 4. Mugeşti-Recea. 15. Cutin, în 1930 cătun la Găunoasa. 16. Vobra, inel. cătunul Guradobra, care în 1910 era. unitate distinctă. 17. Fiirtiidin, în 1910: Fărcădinul-de-Sus.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

HUNEDOARA
Locuitori

3Zl

Nr. de cod

Numele

localităţii

Clldlrl
11141

(Populaţie statornlcl)

11141

1930

177 17 8 179 180 181 182 18.3 184 185 11>6 187 188 189 19() 191 192 19.3 194 195 196 197 198 199 200 201

Hu Fcregi Hl) Hu Fintoag Hu Fizeş Hu Fizeşti Hu Folt Hu Fornădia Hu Furcşoara Hu Galaţi Hu Găunoasa 19) Hu Găuricea Hu Gânţaga Hu Gelmar Hu Geoagiu ~O) Hu Geoagiu-Băi Hu Ghelar Hu Gialacuta Hu Glodghileşti Hu Godineşti Hu Goleş Hu Gothatea Hu Govăşdia Hu Grădiştca-de-Munte Hu Grid Hu Grind Hu Grohot

59 169 129 150 78 150 124 153 46 51 127 102 634 108 487 76 liS 145 37 156 121 35 133 31 79

215 653 431 782 329 573 506 665 146 231 482 31:)3 2.445 260 1.581 276 643 645 156 497 349 155 525 112 299

228 660 426 708 337 592 538 652 357 224 468 391 2.497 260 1.726 279 698 667 154 514 362 160 548 127 303

18. Feregi, in 1910 inel. satul Poiana-Rechiţelii. 19. Giiwwasa, în 1930 inclusiv cătunele: Ciulpăz şi Cutin, declarate ulterior ca sate. 20. Geoagju, format prin contopirea satc:lor: 1. Geoagiul-de-Jos şi 2. Geoagiul-de-Sus, care în 1910 erau unităţi distincte.

www.cimec.ro

328

JUDETUL HUNEDOARA

Nr. de cod 202 ;?03 204 205 206 207 208 209 210 .211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Numele localltilpt

Cllldlrl
1941

(Populaţie

Locuitori statornicA)
1930

1941

Groşi 21)

Gruelaci Gurasada
Hărău
Hărţăgani Hăşdat Hăşdău Hăţăgel

Herepeia
Hobiţa Hobiţa-Grădişte

Hol dea Homorod Hondol Ilia lscroni
Jeledinţi Jiu-Coroeşti Jiu-Paroşeni

Josani Junc
Lăpugiul-lnferior Lăpugiul-Superior Lăpuşnic
Lăsău Leauţ

Lele se
Leşnic

Lingina Livadia-de-Câmp
Livadia-de-Coastă

32 43 209 241 510 129 101 89 57 60 61 61 254 326 314 330 151 236 315 93 217 89 243 192 133 57 104 176 135 184 92

110 173 659 820 1.699 486 528 395 188 235 221 212 1.028 1.006 1.031 1.400 580 921 1.195 317 1.164 325 861 643 458 231 383 580 556 793 419
Zlaşti,

130 195 606 860 1.619 510 468 376 166 246 214 222 1.107 1.033 1.261 1.422 605 1.238 1.339 338 1.186 324 974 702 451 226 438 583 577 774 397

21. Groşi, în 1910 cătun la satul ca suburbie la Hunedoara.

trecut ulterior

www.cimec.ro

JUDEŢUL

HUNEDOARA
Locuitori

329

Nr. de cod

Numele

localltilţll

Clldlrl 1941

<Populaţie statorulcl)

1941

1930

233 Hu 234 Hu 235 Hu 236 Hu 237 Hu 238 Hu 239 Hu 240 Hu 241 Hu 242 Hu 243 Hu 244-Hu 245 Hu 246 Hu 247 Hu 248 Hu 249 Hu 250 Hu 251 Hu 252 Hu 253 Hu 254 Hu 255 Hu 256 Hu 257 Hu 258 Hu

Livezeni
Ludeşti

22)

Lunea Luncacernii-de-jos 23) Luncacernii-de-Sus 24) Luncani Luncoiul-de-Jos Luncoiul-de-Sus
Luncşoara

Mada
Măceu

Măgura
Măgura-Topliţa Măgureni Mălăeşti Mănerău Mărtineşti
Măţeşti

Meria
Merişor Merişoru-de-Munte

Merrnezeu- Văleni
Mesteacăn
Micăneşti Mihăeşti Mihăileni

694 123 150 190 279 244 205 196 50 309 196 70 lll 27 57 103 86 53 164 127 30 151 193 95 134 152

2.788 540 607 1.278 1.882 1.164 847 772 221 1.047 719 253 364

95
262 402 408 243 1.107 550 122 682 811 329 476 716

2.806 590 599 977 2.068 Ll78 701 699 239 1.161 769 271 316 128 234
413

388 217 1.051 650 131 709 739 366 468 712

22. Livezcni, inel. cătunul Jieţi; in 1910 inel. satul Aninoasa. 23. Luncacernii-de-Jos, inel. cătunul Mesteacan, rec. în 1930 la Luncacernii-de-Sus. 24. Luncacernii-de-Sus, în 1930 inel. cătunul Mesteacăn, trecut ulterior la Luncacernii-de-Jos,

www.cimec.ro

33'l

JUDEŢUL

HUNEDOARA

Nr. de cod 259 260 261 262 26-' 264 265 266 267 268 269 270 271 272 27-' 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Numele Jocalitlfll

Locuitori Clldlrl (Populatie statornlcl)
IMI
1941 1930

Mintia Muncelu-Mare Muncelu-Mic Nandru
Nădăştia-lnferioară

Nădăştia-Superioară
Nevoeş

Nojag
Nucşoara OIJârşia Ocolişu-Mare
Ocolişu-Mic

Ohaba
Ohaba-de-sub-Piatră

Ohaba-Ponor
Ohaba-Sibişel

Ohaba-Streiului Orăştioara-de- Jos
Orăştioara-de-Sus

Ormindea Ostrov Pa ne
Panc-Selişte Paroş Păcii şa Păroasa Păucineşti
Peşteana Peşteniţa Peştera Peştişul-Mare Peştişul-Mic

133 51 50 72 130 144 200 156 188 93 163 160 95 97 81 96 40 129 172 356 182 129 53 115 86 49 137 142
III

424 196 162 276 4'>2 567 699 561 750 439 626 668 294 390 431
453

485 213 176 2!)() :i66 6J.'l
659

573 764 406 710 694 319
-~88

411
503

Petreni

115 225 69 113

151 542 796 1.191 759 352 220 539 322 223 524 559 507 368 804 258 49.'1

160 538 81:1 1.205 862 400 231 512 327 212 546 604 529 376 715 264 54.'!

www.cimec.ro

JUDETUL HUNEDOARA
1\r.
~ecod

331
Locuitori (Populatie statornlcl)
19U 1g3()

Numele locallllll.l

ClAdiri
1!141

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
30!~

304 305 306 307 308 309 310 311 312 :113 314 315

Hu Petreşti Hu Petrila 2:;) Hu Petros Hu Pişchinţi Hu Plop Hu Plopi 26) Hu Podele Hu Poeni Hu Poeniţa-Tomii Hu Poeniţa-Voinii Hu Pogăneşti Hu Poiana 27) Hn Poiana-Rechiţelii 28) Hu Ponor Hu Popeşti Hu Porcurea Hu Potingani Hu Prevăleni Hu Pricaz Hu Prihodişte Hu Pui Hu Rapoltul-Marc Hu Rapoltcl Hu Răcăştia

46 1.897 229 123 59 95 131 67 39 69 64 146 78 121 91 125 50 201 212 109 233 298 110 227

189 10.555 1.252 428 210 341 513 289 163 285 214 547
34:j

489 338
4:j3

230 886 801 450 879 991 380 781

206 10,496 923 486 205 317 521 215 165 316 232 1.036 353 468 342 474 219 890

773
416 930 989 .'397 780

25. Petrila, inel. cătunele ~i coloniile de minieri: 1. BeJ·eoni, 2, Burdeşti, 3. Cimpa, 4. Dobreşti, 5. Lunea-de-Jos, 6. Ma le ia, 7. Predcni- Jieţ, 8. Răscoala, Q, Taia şi 10. Tirici. 26. PlojJi, în 1930: Strei-Plopi. 27. Poiaua, în 1930 rec. împreună cu satul Valea-Iepii" sub denumirea : Poiana-Valeaiepii. 28. Poiaua-Reclziţelii, în 1910 rec. la Feregi.

www.cimec.ro

332

JUDEŢUL

HUNEDOARA Locuitori statoralcii)
1930

Nr. de cod 316 Hu 317 Hu 318 Hu 319 Hu 320 Hu 321 Hu 322 Hu 323 Hu 324 Hu 325 Hu 326 Hu 327 Hu 328 Hu 329 Hu !130 Hu ·331 Hu 332 Hu .H3 Hu 334 Hu 335 Hu 336 Hu 337 Hu 338 Hu 339 Hu 340 Hu 341 Hu 342 Hu 343 Hu 344 Hu

Numele localllilfll

Qiidlrl
1941

(Populaţie

1941

Răchitova 20)

Răduleşti Râpaş

Râu-Alb
Râu-Bărbat

Râu-de-Mori Rea Renghet Ribicioara
Ribiţa Rişca Rişculiţa

Romos
Romoşel

Roşcani

Rovina Ruda Ruda-Brad
Runcşor

Runcul-Mare Runcul-Mic
Ruşi Ruşor

Sarmizegetuza 30)
Săcămaş

Săcărâmbu Să cel Sălaşul- Inferior Sălaşul-Superior 81)

409 80 28 101 83 231 86 236 124 216 132 227 446 328 235 133 108 153 66 90 24 72 119 230 120 258 105 112 287

1.965 296 117 379 276 978 343 842 571 817 536 1.094 1.591 1.219 828 618 403 555 221 350 77 338 462 975 397 723 444 476 1.149

2.085 343 130 36.5 309 962 310 807 595 828 480 1.131 1.511 1.232 843 649 426 481 234 403 99 335 441 972 462 664 426 443 1.020

29. Răchitova, inel. cătunul Negoi, numit şi Lunca-Negoiului. 30. Sarmizegetuza, în 1930: Grădişte. 31. Sălaşul-Superior, inel. cătunul Peştera.

www.cimec.ro

JUDETUL HUNEDOARA

333
Locuitori (Populafle statornlcli)
t9U 1930

Nr. de cod

Numele locallt4tll

Cllidlrf
1941

345 Hu
346 347 348 349 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu ilu Hu

Sălişte Săliştioara Sărăcsău Săuleşti

350
351 352

Sâncrai Sânpetru Sântandrei
Sântărnăria-de-Piatră

353 354 355 356 357 358 359
360 361 362 363 364
~65

Sântărnăria-Orlea

169 104 109 118 136 132 186 114 137

565
402 410 480

556
376 425 492 523

459 563
810 414

589
847 443

567
961 266 1.121 794

Sârbi Sere ca
Sibişelul-"echiu Silvaşul-Inferior Silvaşul-Superior

252
79 315 188 139 927 118 44

595 945
271 1,148 810 511 3.897 572 195 230 40.'I 341 1.003 477 414 331

Sirneria Simeria-"eche Socet Sohodol Spini
Stănceşti-Ohaba Stănija

574 5.256 453
171 225 376 336 1.042 482 431 328 374 315 767 99 237

51
97 94 218 110 107 89 80 79 197 30

366 367 368 369 370 371 372 373 374

Steia
Stcjărel 32)

Stoeneasa Strâmba Strei 33)
Streisăcel Strei~ângeorgiu

385
321 722 104 241

Stretea Strigoanca

59

32. Stejărel, în 1910: Scroafa. 33. Strei, rec. la Crişeni; în 1910 rec. separat.

www.cimec.ro

334

JUDEŢUL

HUNEDOARA Locuitori statornlcl)
1!130

Nr. de cod

Numele locallti!U

Clildlrl IMI

(Populaţie

19111

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
389

390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 40(1 401 402 403 401
405

Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu · Hu Hu

Subcctate Sulighete
Şerel Şesuri Şi bot
Şoimuş :J 4 )

Şteiu

Tămăşasa Tămăşeşti Tătărăşti Tătărăştii-dc-Criş

T5.mpa Târnava
Târnava-de-Criş Târnăvi\a

Teiu Teliucul-lnf erior Teliucul-Superior Ti sa
Tiuleşti

Toltia
Tomeşti

Tomnatec
Topliţa Topliţa-Mureşului Totcşti

210 198 191 214 319 277 149 83 78 140 69 151 137 154 141 135 172 60 197 68 66 98 186 114 88 !:16
159

847 1:126 825 800 1.218 916 730
359

818 790 797 830 l.l21\ 914 779
359

276 506 329 656 541 70:3 435 4:23 663 255 693 284 261 410 725 419 289 375
5!)1

!H7 55.3

3::?.'J
657

515 664
:1:32

46i) 626 249 785 289 318 405 800 439
31"2

Trestia
Turdaş Turmaş Tuştca Ţărăţel

181 32
152

694 137
5.~9

361 517 6:i3
1"~

316
Bălata.

1.396

553 1.159

."H.

Şoimuş,

în 1910 inel. satul

.i

www.cimec.ro

1

]iJDETUL HUNEDOARA
·" ~['!

335
CJildltl , . ' . ' .~Q,Cuitorl · · (Pcipul ·fie stat~cfl
19CI IV41
! ·.

Nr. de'~od
406 Hu 407 Hu 408 Hu 409 Hu 410 Hu 411 Hu 412 Hu 413 Hu 414 Hu 415 Hu 416 Hu 417 Hu 418 Hu 419 Hu 420 Hu 421 Hu 422 Hu 423 Hu 424 Hu 425 Hu 426 Hu 427 Hu 428 Hu 429 Hu 430 Hu 431 Hu 432 Hu 433 Hu 434 Hu 435 Hu

Num~le localiJit~

Tebt:a
Uibăreşti Ulieş

Ulm Unciuc Urie Uricani f Uroiu Vadu-Dobrii Vaidei Vaideii-de-Munte Valea-Bradului Valea-Dâljii Valea-lepii 35)
Valea-Lungă

Valea-Lupului Valea-Mare
Va!ea-Mare-de-Criş

364 75 83 24 61 93 308 140 67 393 62 208 118 117 88 96 99 24
84

1.241 . '337

290
S4 208 322 1.408 491 250 1.372 249 1.169 494 443 355 392 442 113 306 493
•165

1.199 346 3U 93 229: 354 1,380

533
250 1.436 254 1.032 486 348 406 419: t21 .302 530 51(). 691 100·
6~4

Valea-Nandrului Valea-Singeorgiului
Vaţa-de-jos Vaţa-de-Sus Vă! ar
Vălioara

,
1

1

Vălişoara Vărmaga

V âlcelele-Bune Vâlcelele-Rele
Veţel

Vie a

120 135 161 28 117 297 283 196 140 143 60

730 106 6ll 1.192 1.116 740 548 476 237

1.059 1.045 782 568
465

'227

35. Va/ea-lepii. în 19.30 rec. împreună cu satul Poiana. sub denumirea: Poiana-Valea-it:pii.

www.cimec.ro

336

JUDEŢUL

HUNEDOARA

Nr. de cod 4.36 437 438 439 440 441 442 443 444

Numele Jocalltiltll

CUldlrl 1!141 583 248 1.33 12.3 1.289 80 279 264 101

Locuitori (Populat• e slatornlc4)
1!141

1930

Hu Vinerea Hu V isca Hu Voia Hu Vorţa Hu Vulcan 36) Hu Vulcez Hu ·zam Hu Zdrapţi Hu Zeicani

2.445 1.033 571 533 5.959 319 838 I.II2 415

2.194 1.061 57.3 55i11.100 342 896 965 411

36. Vulcan, inel. o parle din cătunul Dealul-Babii, care în 1930 a fost recensat separat, ca &at, iar în 1910 era că­ tun la Vulcan.

www.cimec.ro

JUDEŢUL IALOMIŢ A
Nr. de cod Numele Jocalltlllll Cllldlrl
1941

Locuitori (Populatie statoruldl)
l!l41 1930

TOTAL GENERAL 71.559
Total
1 2 3 4
oraşe

350.388
46.711

293.352
.'37.110

8.893

lai Călăraşi (capitala) 1) 4.3.% lai Feteşti 2 ) 2.023 lai Slobozia 3 ) 1.588 946 lai Urziceni 4 ) Localităţi suburbane 681 11 lai Mircea- Vodă 12 lai Slobozia-Nouă 277 62.666 Total rural 315 31 lai Albeşti

24.34.5 10.341 7.453 4.572 3.396 1.342
30.'3.677

18.053 8.315 6.781 3.961 2.567 1.244
256.242

1.401

1.322

1. Oraşul Călăraşi, inel. suburbia Măgureni, care face parte integrantă din oraş, cuprinde şi comuna suburbană Mircea Vodă. 2. Oraşul F eteşti, inel. localităţile : 1. Buliga, 2. Colonişti, 3, Feteşti-Gară şi 4. Feteştii-Noui, oare fac parte integrantă din oraş ca suburbii ; în 1930 aceste localităţi, inclusiv satul Feteşti, au fost rec. separat, ca unităţi distincte, adică sate. Oraşul Fetcşti, mai cuprinde şi cartierele : Ţigănia şi Cartierul-Nou. 3. Oraşul Slobozia, inel. comuna suburbană SloboziaNouă; în 1930 cuprindea şi a 2-a comună suburbană Bora, care în 1941 a fost rec. separat, ca unitate diotinctă, adică sat. 4. Oraşul Urziceni, inel. suburbiile : 1. Cotorca şi 2. Poşta ; în 1930 ind., comunele suburbane : 1. Bărbuleşti, 2. Cotorca şi 3. Manasia. In 1941 localităţile Bărbuleşti şi Manasia, au fost rec. separat ca unităţi distincte, adică sate.

22

www.cimec.ro

338

JUDETUL lALOMITA Locuitori statornlcil)'
1930

Nr.

ele cod
32 .!13 .'14 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Numele localltiltU

Cllldlrl
1941

!Populaţie

1941

44
45 46 47 48 49 50 51

52 53

lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Alexeni 5) Amara Andolina
Andrăşeşti Armăşeşti 6) Ar tari Axintele 7) Balaciu-de-.Jos Balaci u-de-Sus Barza Bataluri Bălăşeşti t!)

Bărbătescu Bărbuleşti 9) Bărcăneşti

fii O 686 189 295 179 293 333 148 147 345 42 18 146

395
527 243 127 202 109 178 391 fi33

Beilic 1 0) Bobu 1 1 ) Bogata Bogdana 1 ~) Bora
Borăneşti Bordnşani

2.77S 3.336 934 1.313 1.058 1.289 1.659 686 716 1.610 189 98 721 2.038 2.596 1.112 659

2.482 2.596 698 1.108 807 1.245 1.526 570 708 1.330 149 :13 554 1.811 2.285 971 S80 383 810 1.449 2.683

925
462 791 1.772 3.151

5. Alexeni, inel. cătunul Popezeni. 6. Armăşeşti, inel. Şcoala de Agricultură; în 1912 inel. 1atul Cacaleţi. 7. Axintele, în 1930 inel. satul Cair. 8. Bălăşeşti, în 1930 : Sărăţeni. 9. Bărbu/eşti, inel. cătunul Ursari ; în 1930 comună suburbană la Urziccni. 10. Beilic, în l'll2 înglobat la Jegălia. II. Bobu, în 19.qo înglobat la Chioara. 12. Bogdana, în 1912 înglobat la Drago~ Vodă.

www.cimec.ro

J~"l)E'fUL IALOMIŢ A

339
Locuitori !Populalle statornldl
19111 1930

Nr. ·de cod
54 lai 55 lai 56 lai

Numele localltiiiJI

- Cliidlrl IMI

Borduşelu-de- Jos Borduşelu-de-Sus

. 51 58 59 ·60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Ia! lai Ia! lai lai lai lai lai Ia! lai lai lai lai lai lai lal lai lai lal lal

235 124 Boşneagu 1 :J) 193 Brăiliţa 157 161 Brătia 728 Brătianu H) 114 Brătieni 333 Broştenii-Noui 145 Broştcnii- V cehi 1~) 91 Bucşa 435 Bucu 25 Bucu-Mătăşcşti 16) 328 Bueşti 224 Butoiu 52 Cacakţi 171 563 Cacorncanca 29 Cair 18) 473 Carol 1 1 !J) 334 Căiăraşii- V cehi 468 Căzăneşti Cea cu- Valca-Plopului20) 483 411 Ccgani 252 Chioara :!1)

1.100 601 1.001 704 836 3.448 621 1.663 764 407 1.962 101 1.676 1,056 :271 2.1184 143 2.31 l 1,645 2.27S 2.327 2.148 1.206

1.006 512 877 663 699 2.918 515 1.576 314 1.679 1.485 909 :;!17 2.420 1.895 1.541 2.037 2.186 l.CJ34 1.716

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Vodă.

Boşneagu,

Brătianu, în 1930 inel. satul Bucu-Mătăşeşti. Broştenii-Vechi, în 1930 rec. la Principesa-Maria.
Bucu-Mătiişeşti, in 1930 rec. la Brătianu. Cacaleţi, în 1912 înglobat la Armăşeşti.

în 1912;

Boşneaga.

Cair (Ceair), în 1930 înglobat la Axintcle. Carol /, în 1912 : Podu-Lupi. Ceacu-Va/ea-Piojmlui, în 1912 înglobat la

Cuza-

21. Chioara, în 1930 inel. satul Bobu.

www.cimec.ro

341

JUDEŢUL IALOMIŢA

Nr. de cod 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 lai Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Numele localllillll

Locuitori Clildlrl (Populatie statoralcil>
l!ltl

1941

1930

Chirnogi Cioara 22)
Ciocăneşti

70 170

852
145 383

Ciocârlia Ciochina
Ciuiniţa

321 837 4.201 760

313 3.829 601 1.692 1.191 4.340 2.517 1.578 828 327 976 1.713 598 2.418 700 541 1.597 1.261

1.953
1.169 5.402 2.893 1.818 864 750 965 1.799 702 3.073 760 633 2.039 1.442 1.233 .!1.068 174 198 727

265
1.065 580 366 207
23)

Cocargeaua Cocora Coielia
Condeeşti

88 lai ~9 lai 90 lai 91 lai 92 lai 93 lai 94 lai 95 lai 96 lai 97 lai 98 lai 99 lai 100 lai 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

ConstantinBrâncoveanu Copuzu
Cosâmbeşti Cosiogeni 24)

Coşereni 21>) Crăşanii-de- Jos

Crăşanii-de-Sus Crucia. 26)
Crunţi

176 183 439 153 624 L'l2 111

385
267 262 628

Cuneşti Cuza- Vodă 27) Dâlga-Mică Dibeşti 28)

957
2.514 113

35
38 137

Dichiseni

659

Cioara, în 1930 rec. la Principesa-Maria. Constantin-Brâncoveanu, infiintat după 1912. Coslogeni, în 1912: Coşlegeni. Coşereni, în 1912 : Coşăreni. Crucia, în 1912: Crucia-Giurcă. Cuza-Vodă, în 1912 inel. satul Ceacu-Valea-Piopului. Dibeşti, în 1930 rec. la Săicioara.

www.cimec.ro

JUDEŢUL IALOMIŢA

341
Locuitori Clildlrl (Populaţie statornlcil) 1941 tgQI 1930

Nr. de cod

Numele localllilfll

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
liS

119 120 121 122 123 124 125

lai lal lal Ial lal lal lai lai lal Ial lal lal lal lal lai lai lal lai lai lai lal lai lai lai lai

29) Domniţa-Maria Dor-Mărunt 30) Dorobanţu Dragoş-Vodă 31)

Dimieni

Durnitreşti Eliza-Stoeneşti Făcăeni Făurei

Ferdinand 1. Fleva Floroaica 32)
Frăţileşti 33)

218 291 617 463 456 69 310 1.090 249 284 147
277 165

1.116 1.409 3.095 2.236 2.210 340 1.410 5.370 1.248 1.070 735 1.225 802
715

Frumui_ica
Găunoşi Gâldău

Gârbovi General-Dragalina
Gheorghe-Lazăr
Ghimpaţi

34)

Ghizdăreşti 31>) Gimbăşani

Giurgeni
Grindaşi

Grindu

144 150 373 973 742 571 133 10 288 260 265 753

713 1.827 4.952 3.547 *) 2.724 561 53 1.296 1.379 1.354 3.635

1.114 2.323 1.711 1.622 278 1.152 4.379 1.108 841 604 1.045 958 570 620 1.601 4.106 2.374 2.323 758 1.154 1.139 1.249 3.033

29. Dimieni, în 1930 rec. la Ograda. 30. Dor-Mărunt, inel. cătunul Sighireanu. 31. Dragoş-Vodă, în 1912 inel. satul Bogdana. · 32. Floroaica, în 1912, Ciocăneşti-Mihai-Vodă, 33. Frăţileşti, în 1930 inel. satul Ghizdăreşti şi o porţiune a satului Săveni. 34. General-Dragalina, înf. după 1912. 35. Ghizdăreşti, în 1930 rec. la Frăţileşti.

www.cimec.ro

342

jUDETUL

IALOMIŢA

Nr. de cod 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145

Numele localltltll

Clildlrl
1941

Locuitori (Popula!le statornlcll
1941 1930

146 14 7 148 149

lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Griviţa 36)

Gura-Ialomiţei Gura- Văii 37)

Hagieni Horia lazu
Independenţa

lon-Ghica lon-Lahovary
lvăneşti Jegălia

38)

3U)

jilavele
Lăcusteni 40)

Lăteni

Lehliu Luciu

41)

Lupşanu

Maltezi Malu Manasia 4~) Marsilieni
Mărculeşti

Mih,aii-Kogălniceanu

Mihai-Viteazu

631 290 81 330 312 310 448 128 108 102 538 734 207 10 496 320 240 1!j6 127 658 279 416 576 396

3.127 1.440 291 1.410 1.537 1.57.5 2.322 698 501 488 3.202 3.581 935 84""*) 2.645 1.658 1.159 833 527 3.612 1.401 1.796 2.791 1.971

2.616 1.230 391 1.335 1.272 1.337 1.925 584 360 488 2.579 2.908 518 273 2.237 1.291 921 834 550 2.844 1.255 1.779 2.186 1.692

36. Griviţa, inel. cătunul Lata-Nebunii. 37. Gura-Văii, înf. după 1912. 31i. ion Lahovary, înf. după 1912. 39. Jegălia, inel, Moşia-Armatei şi Ministerul Domeniilor ; în 1912 inel. satul Beilic. 40. Lăcusteni, inf. după 1912. 41. Lehliu, inel. cătunul Gara-Lchliu. 42. Manasia, în 1930 comună suburbană la Urziceni.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

IALOMIT A

343

Nr.

de cod

Numele localllillll

Clildlrl
1941

!Populaţie

Locuitori atatornlcil>
1930

1941

150 151 152 15!3 J 54 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

lai lai lai lai Ia! lai lai lai Ia! lai lai lai lai lai Ia! Ia! la! lai lai lai la! lai

Mihai- Vodă

43)

134
.~96

Miloşeşti Mircea-cel-Bătrân

44)

Misleanu Model Moldoveni Motllva
Munteni-Bulău

118 159 444 418 102

755
167 160 215 130 174 167 148 189 130

Murgeanca
Nicoleşti Nucetu 45)

Odaia-Protopopului Ograda 47) O!tina
Orbeeşti

46)

458 1.85(1 479 722 2.73.'J 1.923 592 3.272 785 683 1.018 676

381 1.6ll4 4"".J:.> 701 l.i7l 1.657 333 2.468 776 765 809 1.640 681

915 795
772 880 639 520 1.302 321 1.119 1.878

665
i70 580 1.530 223 816 1.644

Ot-ezu Panduri
Panţoiu 48) Patru-Fraţi 49)

l15
290
51

Pârlitu Pelinu
Perieţi 50)

232 401

43.

Mihai-Vodă.

înf.

aupă

1912.
Pescăria

44.

Mircea-cel-Bătrân,

inel.

Statului.

45. Nuretu, în 1912: Nucetu-Culeşti. 46. Odaia-Protopoţ;.:ui, sat înf. în 1932 ; în 1930 în-

globat la Ştefăneşti. 47. Ograda, în 1930 inel. satul Dimieni. 48. Panţoiu, sat 'nf. în 1932 ; în 1930 înglobat la PatruFraţi.

49. Patru-Fraţi, în 1930 inel. satul Panţoiu. 50 Perie(i, ind. cătunul Poenaru-Bordea :Gară)

www.cimec.ro

l40 1. Rainic. după 1912. 55. inf.'1 1.469 343 930 1.783 1. iof. inel. 54. Răzvani în 1912 : Culeşti-Răzvoeni. de cod 172 173 174 17 5 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai Numele localltiiiU Cllldlrl 1941 498 84 641 243 252 327 211 358 196 644 143 471 410 79 235 386 14 391 298 264 (Populaţie Locuitori atatornlcll) 1930 1~1 Perişoru 51) Piersica Pietroiu 52) Piua-Petrii Piatoneşti Pievna Poiana Potcoava Pribegi Principesa-Eleoo 53) Principesa-Maria 54) Radu-Negru Radu-Vodă Rainic G5) Rasa 56) Raşi 57) Rata Răduieşti Răzvani 5B) Regina-Maria 59) 2.637 1. cătunul Bejgani. Principesa-Elena. separat: Raşii-Noui şi Raşii­ Vechi.541 121 1.922 1.19(1 1. Pasteur şi 53.cimec. Regina-Maria.077 437 1.09!:1 529 51. inel. în 1930 inel.344 JUDEŢUL lALOMIŢA Nr.ro . Aşezămintele Brâncoveneşti. 59. Raşi.535 695 2. Pietroiu.693 955 2. Institutul Şcoala de Moto-Cultură.469 1.437 377 2. www.339 1. 58. Perişoru.054 1. în 1912: Rainicu.961 I. PrincijJesa-Maria. satele : BroşteniiVechi şi Cioara. 57.091 1. 52. 56.421 74. Rasa.708 957 1.922 90 1. în 1930 s'au rec. ferma Berceanu.951 1. inel.201 899 1.971 1. după 1912.354 2.552 844 1.249 437 2.

881 4.ro .371 1.r.769 1.042 332 2ll0 293 21<1 426 2. după 1912.Otil 1.32') 830 1.021 857 1. 64. în 1930 inel.138 2.438 *) 2.792 2.195 1. satul Dibeşti.099 2.337 1.303 1. 63. in 1930 inel.669 1.fi~~ 3. Ştefăneşti.272 1.604 1.340 l.'i7 1. www. Să/cioara.3.501 1.738 2. satul Odaia-Protopopului. înf.791 1.cimec. Socoalele. 62. inel.566 1. in 1930 rec sub denumirea Cocargeaua-Nouă.021 1.216 5. în 1930: Misleanu. Ştefan-cel-Mare.334 1.666 1.'i 413 1.JUDETUL IALOMIŢA 345 Nr.486 1.260 317 283 322 384 604 714 1.804 . Retezatu. 61.715 1.673 34. Săpunari Sărăţeni Să veni Sfântu-Gbeorghe Sfântu-Vasile Sinteşti Siătioarele Smârdan Smirna Socoaieie Spetcni Steinica Stocneşti 62) Strachina Sudiţi Şooariciu 367 781 254 71 84 167 294 365 215 311 286 94 283 576 778 353 Stefan-cel-Mare 83) Ştefăneşti 84) Ştefan-Vodă 214 514 1.754 1. de cod Numele locallt!iţU CUldlrl 19U <Populaţie Locuitori statornic!!) 1930 1941 192 lai 193 lai 194 lai 195 lai 196 lai 197 lai 198 lai 199 l:ai 200 lai 201 lai 202 lai 203 lai 204 lai 205 lai 206 lai 207 lai 208 lai 209 lai 210 lai 211 lai 212 lai 213 lai 214 lai 215 lai 216 lai Retezatu 60) Reviga Ro se ti Ro vine Satnoeni Sălcioara 61) S. cătunul Cărăuşi . in 1912 : Socolele.229 3.537 U.261 60.321 511 481 814 1.

s'au adus colonişti din jud.326 715 225 1.70 151 113 764 3.619 609 411 65.091 889 2. Ilfov (corn. *) Sporul excesiv al populaţiei se datoreşte colonizăr~lor făcute după 1930 şi anume : în satul General Dragahna.cimec. 66. www. Valea-Ciorii.933 787 2.708 2. 1ăndărei.114 1.254 2.648 92 2.ro .886 1.''. s'au împroprietărit mai multe familii de ţigani.387 1.026 1. Ţăndărei-Gară. Grindu-Sărindarele). 7 iindărei-Gară. **) Scăderea excesivă a popul!lţiei satului Lăteni se datoreşte faptului că din cauza inundaţiilor braţului Borcea. în 1930 rec. venite din jud. în 1930 inel. 67. locuitorii din partea de sat situată pe terenul slăbit a trebuit să fie evacuaţi şi mutaţi în alte localităţi.346 JUDEŢUL IALOMITA Nr.353 1.418 1. la Tăndărei.013 846 1.823 651 531 574 2.660 763 224 1. că tunul Cioruşca. inel.879 151 2.514 1. de cod Numele localltilţU Clldlrl 1!141 Locuilorl (Populatie statornic~) 1941 1930 21 i 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai Tonea Traian Ţăndărei G~) Ţăndărei-Gară 66) Uieşti Uimu Vaidomir Vaiea-Ciorii G7) Vaioa-Măcrişuiui Valea-Rusului Valea-Seacă Vărăşti Victoria-Mărăşeşti Viad-Ţepeş Vlădeni Viăiculeşti Zimbru 149 664 514 250 200 474 219 280 322 164 53 407 27 585 . Brăila. iar la Str-achina.

407 1. în 1912: Căcărăzeni. localităţile : 1. de cod Numele locallllllll ClAdiri 19H (Populaţie Locuitori slatornici!) 1930 JQqJ TOTAL GENERAL 58.B3 92 1.956 Iaşi (capitala) Târga-Frumosl) Total rural 14.451 42. Principele-Nicolae şi 4.30 98 184 177 68 215 66 27 301 133 139 164 43 90 74 412 717 2. Avâutul. inf.JUDEŢUL IAŞI Nr.495 102.171 504 521 606 190 366 2i8 1.cimec.8i2 6."1. inel. după 1912. ca suburbii .084 168.881 Albeşti Alexandru-cel-Bun Andrieşeni Arama Aroneanu Avântul :!) Balciu Balş Banu 3) Bădărăi Bădeni Băiceni Bălteni Bălţaţi Bărbăteşti Bftrleşti lş lş 4) Bâmova 87 140 4. adică sate.687 1S. 3. care fac parte integrantă din oraş. Banu. www.837 108. Dădeşti 2. sat nou.623 453 761 493 239 6i9 283 90 1. în 1912: Bârleştii-Români.375 Total 1 2 lş 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş oraşe 277. în 1930 aceste localităţi au fost recunoscute ca unităţi distincte. Jora 3. 4. Oraşul T ârgu-Frumos.ro . Bâr/eşti.669 7.329 575 667 775 218 44!1 391> 323 567 1.8/i8 322.051 502 901 782 288 915 .706 20.829 111. 2.870 119. Războenii-Noui.

cătunul Dărjeni.226 170 . Bereşti. în 1912 înglobat la Bosia. Vaslui. în 1912 ca unitate distinctă.739 247 2. adică sat.T ansa inel. Blaga. Văleni în 1930 : Belceşti.449 48 49 50 51 52 53 54 55 56 lş lş Belceşti-cu. în 1912 : Budăile. în 1912 făcea parte din jud. Bogonos. 6. Belceşli-cu.874 109 245 548 316 195 891 803 927 106 930 236 38 444 259 69 258 1.ro .0. 10. Cioreni 2. www. care la acea dată se numea : Bosia-Bereşti. compus din satele: Bosia şi Bereşti. cătunele : 1. în 1912: Bosia-Bereşti.cimec. Bogdăneşti. 9.'318 602 442 252 1.480 390 3.222 !)30 1.32 279 66 67 68 lş lş Budeşti Buhalniţa Buhăeni 329 80 94 500 32(} 173 299 1. Principele Mircea 3. Ruşi 4. Bosia.Tansa li) lş lş lş lş lş lş 6) Bivolari Blaga 1) Bocniţa Bogdăneşti Bcrcşti 8) Bogonos 9) Bojila Boroşoaia Borşa Bosia 10) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş Bran Brăeşti 13r{ttulcni Broştcni Buci urni Buda: Budăi 11) 930 67 666 36 68 132 89 54 269 192 201 20 287 ti6 19 106 70 39 59 310 3. 7.231 . de cod Numele locallllţll Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie stotornlcll 1941 1930 4.~7 102 1. inel. 11. în 1912: Bogonos (Leţcani). rec.'~22 5.348 jUDEŢUL IAŞI Nr. Budăi.2. 8.

15. Ciuline şti.19i 430 :no 398 1.cimec. formând satul : Gropniţa-Bulbucani.ro . www.JUDEŢUL IAŞI 349 Locuitori Nr. inel. in 1912 inglobat la Gropniţa. in 1930 rec. 14.297 87 Cilibiu Ciocârlcşti lG) Ciulineşti 11) Ciurbeşti 95 49 86 104 188 122 586 211 445 479 932 636 2. sub denumirea : Probota-Ciulineşti. in 1912 : Copou-Rediului. cătunul Petroşiţa şi conacul Zarifopol.lH 230 890 1.519 GH 99 483 l.308 1.669 322 1:157 1. 13. Bulbucani. Ciocârleşti. Buznea. inel cătunul Buznea-Nouă. 17.1'59 345 191 366 769 5U 2. 588 lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş Iş Iş Iş lş lş Câr joaia Cârlig Cârniceni Cârpiţi Cepleniţa 15) 248 315 353 53 154 30 79 98 430 Cercul Chicerea Chilişoaia Chipereşti Chişărăi Chişcăreni 247 715 132 398 504 2. impreună cu satul Probota.325 208 . Cepleniţa. în 1930 făcea parte din jud. Capu-Rediului.67'3 Ciurea lş Coada-Stâncei lş Coarnele-Caprei impreună 12. Vaslui. de cod Numele locallllfil Clldlrl 1941 (Populaţie statornlcl) 1941 1930 69 70 71 72 73 74 i5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 lş lş lş lş lş lş lş llulbucani Burucneşti lluţuluc 1 ~) Buznea 13) Capu-Rcdiului 14) Căueşti 162 40 44 184 821 168 177 742 144 121 26 136 350 64 774 114 668 1. 16.504 1.

Corueşti. Covasna. S11ceava (Baia). la Popricani-Coarba (în 1930 : Popricani). 19. www. 83 26 464 209 62 2~:) 121 2. 462 :304 1.64(i 301 23(~ 2n 163 1.3 496 314 2.Veche Comarna Copou-Târg Corneşti 20) lli2 544 203 7:i3 19~! (i33 2.)4 440 1.'J lş Cotârgaci 104 lş Cotnari 105 lş Cotu-lui-Ivan 106 lş Cotu-Morii 21) 107 lş Covasna ~2) 108 lş Cristeşti (Brăcşti) 109 lş Cristeşti (Holboca) 110 lş Crucea III lş Cucutcni 112 lş Cucuteni (Cogeasca) li. în 1930 : Cogeasca.'J lş Curagău 114 lş Curături U5 lş Cuza. 22.566 Comândăreşti 19) H5 ). parte din jud.ro . 416 419 35 173 18. în 1912 făcea parte din jud. în 1912 făcea parte din jud.07 .074 Ui57 741 2639-13 597 58()- 140 162 40 66 123 112 678 671 165 287 569 501 I'î9 122: 265.350 JUDEŢUL IAŞI Nr.411 149 884 302. 21. Botoşani. de cod Numele locaJJUlfll Clldlrl WU Locuitori (Populatie statornlcil) 1~1 ~lO 93 94 95 96 97 98 lş lş Coasta-Măgurii :)J 1 ~) lş lş lş Iş Cogeasca.s367 25S. Fălciu. în 1912: Comândăreştii-Noui.Vodă 116 lş Damachi 117 lş Dancaş 97 (il JOI 7fi 3:il :!.UH 3:19 1. Comrindăreşti. Cotu-Morii. în 1930 rec.212 99 Iş Corneşti (Cucuteni) 100 lş Cornu-Negru 101 lş Cosiţeni 102 lş Costuleni IO.cimec. 20.068 979 297 1. făcea. Cogeasca-Veche.150 :li7 1.

30 : Epureni (Ţigănaşi) .cimec. separat în 1930 ca sat. format din satul Dumbrava şi cătunul Baba-Nicula.l84 251 792 404 640 705 17. ÎD 1912 :lzvoarele-Epureni. Epureni (Vlădcni). 29. ' 28. · 25. in 1912 satul Fă­ găt înglobat la Zbereni. Făgiit-cu-Văcăria. în 193iJ: Drăgăncşti. 24.Văcăria l. în 19. în 1912 făcea parte din jud. Dumitleşti. Dumbrava-cu-Baba-Nicu/a.ro . Vaslui.088 6C)'> :10) lş lş lş Fântânele al) Fântânele-Anclrieşeni Feteşti 61 102 457 134 185 933 1. Frintânele. făcea parte din jlld. 30.465 57 233 3:)8 Dumbrava-cu-BabaNicula 24) Dumeşti 25) Dumitreşti ~6) Dumitreşti-Gălăţci 27) 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 1. www.3 231 58 166 224 54 411 Il 486 804 784 21. Drclgiişeni. în 1930 : Fântânile-Gropniţa.33 134 lş lş lş lş lş Epurtni-lsvoarc ~Il) Epureni (Vlădeni) ~V) Erbiceni Ezăreni Făcuţi Făgăt-cu. în 1912 Dumitrcşti-Galaţi. rec. în 1930: Epureni (Andrieşeni). format din satul : Făgăt şi cătu­ nul Văcăria.3 176 .JUDETUL IAŞI 351 Locuitori (Populalle statornlcll 1941 1930 Nr. Efmreni-!svoare. Vaslui. de cod Numele locallt4111 Clildirl 1941 llt. 119 120 121 122 Iş Iş Iş Dan cu Dorobanţu Doroşcani Drăgăşeni 2~) lş lş lş lş lş lş 99 18. ambele rcccnsatc ca unităţi distincte în 1930.IOO 236 1. 31.37 912 227 1.3 87-1 l. Dumeşti.3 675 956 177 6.842 534 730 23. cătunul Damian. 26. 27. inel. Dunutrcşti-Găliiţci.39 17.962 62 266 451 2.

ro . 34. în 1912: Frumuşel ile-P opeşt i. Grajduri.012 1. care 'în 1912 a fost rcc. Vaslui. Găureni (Vlădeni).103 42 826 348 429 594 381 1. 35. cătunul Cărbunari. sat nou înf. "17. 38. Frumuşe/e. inel.352 Cl4dlrl 19111 JUDEŢUL IAŞI Nr. în 1912: Gropniţa-Bulbucani.045 1. adică sat . ca unitate distinctă. Grofmiţa.258 1.093 284 2.141 614 273 230 331 1. cuprinzind şi satul Bulbucani.285 1. 33. www. Glăvăneştii-Vechi. 36. în 1930 făcea parte din jud. în 1930: Găureni. Găgeşti.148 Iş 149 lş 150 lş 151 lş 152 lş 153 lş 154 lş 155 lş 156 lş Focuri Forăşti Frăsuleni Frumuşele 32) Frumuşica 33) 664 123 59 51 Gala ta Găgeşti 34) Găneşti Găureni (Uricani) Găureni (Vlădeni) 31>) Glăvăneştii-Noui Glăvăneştii. după 1912.685 468 224 190 299 720 79 714 245 337 483 339 1. în 1912: Frumuşelile-Păuşeşti.105 863 354 122 618 538 912 242 32.139 1.Vechi 36) Goeşti Golăeşti Goruni G!'ajduri 37) Gropniţa 38) Gugea Hadâmbu Hălceni Hărpăşeşti Hăsnăşeni 69 215 8 193 69 95 120 80 2:i4 256 302 229 97 29 157 137 233 55 3.014 483 135 710 638 1. în 1912: Glăvăneşti. de cod Niunele locaUUlfU (Populaţie Locuitori statornic!) l!IU 1!130 135 lş 136 Iş 137 Iş 138 Iş 139 lş 140 Iş 141 Iş 142 lş 143 Iş 144 Iş 145 Iş 146 Iş 147 Iş . Frumuşiw.cimec.

Lunca-Cetiţuia. in 1930: Horleşti (Voineşti).513 699 213 666 1.009 645 719 152 341 1. 43. inel. eătunul Zanea.~0: Hodcşti (Copou) . in 1930: Lupăria. LujJăria (Plugari).o 203 31 90 1.cimec.ro 23 . inel. in 19.069 368 602 352 140 44 152 210 81 133 19 167 316 156 126 62 158 96 63 163 Horpaz Iacobeni Iazu-Nou lazu-Poreului Icuşeni 1.005 567 1. Lrţcani.074 868 307 1. 1912: 40. eătunul Cogeasca-Nouă.231 1. (Cogeasca).281 582 164 615 715 lş lş lş Iş Iş lş lş lş lş lş lş 300 503 70 638 1.257 845 975 168 473 1. în 1912: Lunea-Cetăţuii. 41.. in Horleşti (Vânători). <de cod Numele Jocalltlţll Clildlrl 1941 --~----~------------------- 157 158 159 160 161 162 16<1 164 165 1G6 167 16!l 169 170 1i 1 172 173 174 17 5 176 177 178 179 180 181 Iş Iş Iş Iş Iş Iş lş Iş lş Iş Iş Iş lş lş Hermeziu Hiliţa Hlincea Hodora Hoiseşti Holboca Holm Horleşti (Cogeasca) 31l) Horlcşti (Vânători) 40) Horodiştea 268 212 120 272 1. în 1930: Cetăţuiei. llm1eşti Horlcşti.182 Iosupeni Larga Leţcani 41) Luceni Lunea Lunea-Cetăţuia 42) 95 819 1. 42.. Lunea- www.JUDEŢUL IAŞI 353 Locuitori (Popula fie sta tornlcil) i!IU 1930 Nr.522 796 606 312 802 419 337 774 715 470 336 660 320 241 590 Lungani Lungani Lupăria Lupăria (Voineşti) (Cotnari) (Plugari) 43) 39.

125 635 55 99 266 37 96 49 176 84 463 127 Movileni Munteni (Belceşti) Munteni (Copou) Obrijeni Oneşti Oprişeni Orzeni Osoiu Osoiu (Sineşti) 1. 47. 45. în 1912: Băserii. Durmitoarea . sat inf. Moimeşti. 46. Mădârjac. după 1912. www. 417 330 1.909 237 425 949 152 302 249 676 289 1.583 376 418 237 2.316 294 469 1.093 714 207 638 859 652 202 119 565 451 1. Meletin. in 1912 : Măimeşti. in 1930: Miletin.ro . de cod Numele locelltillll Locuitori Clildlrl (Populaţie stetornlcil) l!IU 1941 1!130 182 lş 18:1 lş 184 lş 185 lş 186 lş 11!7 lş 188 lş 189 lş 190 lş 191 lş 192 lş 193 lş 194 lş 195 lş 196 lş 197 lş 198 lş 199 lş 200 lş 201 lş 202 lş 20!"1 lş 204 lş 205 Jş 206 lş Marhonda Măcăreşti Mădârjac 44) Mădârjeşti Mălăeşti Mânjeşti Mânzăteşti Medeleni Meletin 45) Mihail-Kogălniceanu 46) Mironeasa 47) Miroslava Mitoc Moara-Prefectului Mogoşeşti Moimeşti 48) 38 244 149 53 140 179 129 42 125 93 328 61 102 53 502 195 1.033. Mihail-Kogălniceanu. inel. 147 588 724 577 158. Vaslui. în 1930 : Mădărjac. Dealu-Mare şi 2. cătunul Brustureşti in 1912 făcea parte din jud. inel. 486. Mironeasa.695 375 337 224 1. 48. cătunele: 1.815 532 44.138 142 397 233 825 435 2.354 JUDE fUL IAŞI Nr.cimec.

în 1912 : Prigorenii-Mici şi Prigorenii-Mari. cătunele: 1. Popeşti. 876 250 222 lş Poiana 51) 66 3ll 106 223 Iş Poiana-cu-Cetate 137 27 610 224 Iş Polieni 62) 149 754 1.515 345 1.ro .887 3. în 1930 : Popricani.l48 184 227 lş Potângeni 889 734 123 714 564 228 lş Prigorenii-Mari 55) 44 204 143 229 lş Prigorenii-Mici 116) ----49. Vaslui. 54. inel. 51. în 1912: Prigorenii-Mari şi Prigorenii-Mici. Polieni. Vama.018 740 950 217 Iş Pocreaca 50) 1.078 236 919 218 Iş Podgori"a 129 1. Rădeni şi 2. în 1912: Păcurari.336 225 Iş Popeşti 53) 361 1. 53. 50. formau un singur sat : Prigoreni. în 1930: Ulmi-Polieni. în 1912 făcea parte din jud. Păcureţi. Popricani-Coarba. -de cod Numele localllllfll Locuitori CUidlrl (Populatie statornlcll) 1941 1941 1950 207 Iş Păcureţi 49) 338 211 75 208 Iş Păuleni 505 409 94 534 209 Iş Păun 662 129 893 1. 55. 52. 56.JUDETUL IAŞI 355 Nr. Prigorenii-Mici. Pocreaca. www.828 212 Iş Petreşti 76 368 297 213 Iş Petroşica 90 101 19 512 214 Iş Piciorul-Lupului 621 128 250 387 215 lş Pietrăria 77 216 lş Plu~ari 202 1. Prigorenii-Mari.783 219 Iş Podul-Iloaiei 768 228 240 220 Iş Podul-Jijiei 45 221 Iş Poeni 209 836.289 3. Poiana. Vaslui.039 210 Iş Păuşeşti 227 211 Iş Perieni 1.428 226 Iş Popricani-Coarba M) 196 940 I. în 1912 făcea parte din jud.cimec. formau un singur sat : Prigoreni.

primul ca sat.Tătar Româneşti Roşcani Ruseni 62) 43 696 166 107 57 92 82 85 35 195 3.379 798 524 245 396 413 421 135 90 2. înf. www.tatornlcl) 1950 1941 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24(1 241 242 243 244 245 246 247 lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş lş Iş lş Principele-Carol Prisăcani-Moreni 57) Probota 58) Proselnici Raiul-Blândeşti 59) Rădeni Rediu-Aldei Rediu-cle-Sm (Glăvăuqti) UU) Rediu-Mitropoliei Rediu (Răsboeni) 61) Rediu. Prohota. (i2.cimec. 61. după 1912. 60.c. l'risăcani. de cod Numele localltllţll Cllldlrl 1941 (Populaţie Locuitori s. în 57. Rediu (Răsboeni). satele: Blândeşti şi Raiu n. sat nou. în 1930 rec.074 1. Ruseni. format din Rusenii-Noui şi Rusenii-Vechi. împreună cu satul Ciulineşti. rt~c. separat în 1912.156 242 673 942 305 491 640 Moreni.ro . 11ub denumirea: Probota-Ciulineşti.356 JUDEŢUL IAŞI Nr. 63. Siiveni. 58. în 1930: Rediu. iar al doilea ca simplu că­ luu. Pri.835 1. !>9. Rediu-de-Sus (Glăvăneşti). în 1912. în 1912 făcea parte din jud.034 452 230 359 354 354 128 168 892 937 161 547 739 199 407 571 1930: Satu-Nou Să veni 63) Sânger Sârca inel. separat. sat înf. Botoşani. după 1912. 31 231 248 37 153 193 65 114 145 că tunul 172 1. Raiui-Blândeşti.1ăcani-Moreni.

Stânca-Sprinceana.269 390 219 64S . în 1912: Bârleştii-Unguri.'360 31ll 9i3 sat nou înf. Vaslui.ro . Sr. till. 70. Vaslui. www. în 1930 făcea parte din jud.l43 218 571 563 l.289 595 169 131 153 258 64 208 318 l. (i9. după 1912. inel. de cod Numele localltftfll Cllclfrl t!ltt (Populaţie 1941 248 Iş 249 Iş 250 Iş 251 Iş 252 Iş 253 Iş 254 lş 255 Iş 256 Iş 257 Iş 25tj Iş 259 Iş 260 lş 161 Iş 262 lş 263 lş 264 lş 265 Iş 266 Iş 267 Iş 268 lş 269 Iş (i4. Sârca-Nouă 64) Sârca (Sculeni) Secăreşti 6fi) Schitu-Duca 66) Schitu-Hadâmbu Schitu-Stavnic Scobâlţcni Scobinţi Scopoşeni Sculenii-Vechi Silineşti Sineşti 67) Slobozia (Buciumi) Hoiseşti Sloboz~a (Voineşti) 68) Socola . în 1912· făcea parte din jud. ()7. Sculenii-Vechi. 1912 făcea parte din jud. în Sârw-Nouă.-hitu-Duca. (i(i. Soloneţ llU) Sperieţi 70) Spineni Spinoasa Stânca-Sprinceana Sticlăria 71) 44 33 35 83 15 56 75 304 63 131 129 325 122 170 180 230 94 79 165 92 116 236 191 145 170 369 77 245 429 1.JUDEŢUL IAŞI 357 Locuitori slalornlciiJ 1930 Nr. in 1930: Sârca. (i!i.195 4H 645 770 2. Vaslui. separat în 1930. Soluneţ.86S 489 431 766 486 522 1. format din satele: Stânca şi Sprinn:ana. rec. Slobozia (Bucium). Spe1·ieţi. cătunul Eduţa.cimec. 71.417 314 433 739 1. Sci1La (Sculeni). în 1912: Sculeni.l56 845 tj09 1.

73. Ungheni-Prut. 'Ţigănaşi. Urşiţa.cimec. 'Trestiana. că tunul Lingurari. după 1912. in 1912: Ungheni. în 1912.337 402 1. inel. după 1912.). Ursoaia.127 564 625 655 439 530 182 . făcea parte din jud. /. sat nou inf. de cod 270 lş 271 lş 272 lş 273 lş 274 lş 275 lş 276 lş 277 lş 278 lş 279 lş 280 lş 281 lş 282 lş 283 lş 284 lş 28!> lş 286 lş 2&7 lş 288 lş 289 lş 290 lş 291 lş 292 lş 293 IŞ 294 lş 295 lş Numele locallllfll ClAdiri Jgtt Locuitori (Populalle statornicA) 1930 ·~· Stolniceni Storneşti Şendreni Şetrăreni Şipotele Şoldana Şorogari Tabăra Tătăruşi Tăuteşti Todirel Tomeşti Totoeşti Trestiana 72) Trifeşti Ţigănaşi Ţipileşti Ţuţora 73) 113 203 47 82 189 23 59 157 65 50 128 254 289 100 241 187 88 244 141 124 140 92 112 Ulmi-Liteni Ungheni-Prut 74) Uri cani Ursoaia 7~) Urşiţa 76 ) Valea-Adâncă Valea-Lungă 42 66 106 5.~29 475 816 185 283 790 86 210 622 236 207 500 872 1. separat.358 JUDEŢUL IAŞI Nr.131 1. sat nou înf.149 336 897 713 392 934 489 652 548 258 170 151 213 378 Valea-Lupului 481 72. -r. i4. format din Ţigănaşi şi Ţigănaşi-Târg.045 857 431 1. care 7n 1912 au fost rec. Vaslui. www.H 975 217 375 898 127 260 748 289 237 593 1. 71i.ro .

Cocoară. Lunea. Vultur. inel. cătunul Unghiul-lui-Păr. în 1930: Vulturul. de cod Numele lo:alltllil Cllcllrl IMI (Populaţie Locuitori statornlcll 11130 11141 296 lş 297 lş 298 lş 299 lş 30(' lş 301 lş 302 lş 303 lş 304 lş 305 lş 306 lş 307 lş 308 lş 309 lş 310 lş 311 lş 312 lş 313 ~~ 314 lş 315 lş Valea-Oilor Valea-Racului Valea-Satului 77) Valea-Ursului Vânători Vârâţi Vişan Vladomira Vlădeni Vlădiceni Vocoteşti Voineşti Voroveşti Vultur 79) 78) Zaboloteni Zagavia Zahorna Zbercni 80) Zlodica Zmeu 119 49 214 16 138 162 54 73 191 79 65 . parte 78. 80.393 601 615 496 616 409 299 277 967 437 209 768 98 505 634 202 297 819 . codel sat. inel. separat ca în 1930: satul Valea-Satului. 2. www. cătunele: l.507 133 137 109 142 80 64 61 198 511 249 905 59 676 782 214 361 931 308 318 2. Valea-Satului. <"ătunul Lunea în 1930 rec. inel. din jud. satul Făgăt. în 1912 inel. făcea.ro . Vaslui. tn 1912: Vulturu. Zbereni.612 527 462 358 505 371 306 241 996 77.318 244 1.JUDETUL IAŞI 359 Nr. cătunele. Corşi 3.cimec. 79. Vladomira.

Gri viţa. 5. suburbanele 102. în 1930. din care s'a format satul Prtrteipele-Nicolae. de cod Numele localliAţll ILFOV ClAdiri 1941 Locuitori (Populaţie statornicA) 1941 1!130 J3 ----1. Chiajna. VoevodulMihai . Băneasa. Eliade-între-Vii. 6. 4. 3. Băneasa) şi 7. 5. Comunele suburbane aparţinând municipiului Bucureşti sunt : 1. Şerban­ Vodă.057 1.crul Eliade-între-Vii în 1912 a fost înglobat ca suburbie la Bucur eşti. Ciurel. 2. Principele Carol şi Vitan. (pl. i. Domneşti). adică sat). Belu.001 570. cuprinde şi cartierele periferice (suburbii) : 1.682 653.430 (Municipiul Bucureşti fără suburbane 71. comuna suburbană Chiajna a fost recensatâ separat ca sat. 10. Militari. sate aparţinand corn. Crângaşi. Floreasca. Ciurel. 8.881) Bucureşti. cartierele periferice (suburbiile) Belu. www. rurale Dudeşti-Cioplea (pl.536 64. cătun şi 3. capitala ţării.539 805. 2. Vitan). 4. Crângaşi. Roşu. au fost rec. Colentina. Florcasca. Principele Carol şi 8.000.6131~407. rurale Militari. rec·. 1 i. rurale Jilava-Mierlari (pl. 5. Floreasca. Ciurel.935 1. sat aparţi­ nând corn.559 992.: separat în 1941 ca unitate ·distinctă. 6. rurale Băneasa (pl. rurale Roşu (pl. iar in 1930 s'a recensa t la comuna suburbană Colentina. 3. Băneasa). formând împreună cu satul Dudu comuna rurală Chiajna (pl. Her~strău. separat ca unităţi distincte şi anume : I. Crângaşi. Băneasa).ro .819 Bucureşti (capitala) I) inel. Dudeşti-Cioplea. 2. cu excepţia a ·53 clădiri. Vitan. înglobate după 1912 la Bucureşti. Herăstrău şi 6.JUDEŢUL Nr. 7.003.3. Carli. sat aparţinând corn. Popeşti-Leordeni.cimec. JH unici piui TOTAL GENERAL 190. Tudor Vladirnirescu (Lupeasca) şi 12. PrincipeleCarol sat. 9. ambele aparţinând corn. Vitan.167 Total oraşe 105. Pantelimon). sat aparţinând corn. 4.Belu. în 1912. Pantelimon (cuprinzând şi fosta comună suburbană PrincipeleNicolae.

020 Localită~i suburbane : Băneasa 3) 1. comuna ~uburbană Olteniţa-Rurală cu cătunul Atârnaţi. Ştefăneştii-Noui (înfiinţat în 1937 şi numit şi Cetatea Voluntărească sau Parcul Voluntarilor) şi Teiu.498 (Total suburbane Buc. Grefoaiccle :Bu- cureştii-Noui.542 18. Cioplea şi cătunul Bârzeşti.243 6. 2. Pipera (rec.679 2. Comuna suburbană Băneasa. 5. 31. Băneasa şi 2. Giuleştii-Sârbi (în 1930: Giuleşti) şi cătunul Clinceanca.cimec.071 Chiajna 4) 888 ColentinaG) 3. comuna rurală Băneasa era formată din satele : Băneasa. Comuna suburbană Dudeşti-Cioplea.389 i2. inel.383 OltenUa 2 ) 11. Giuleştii-Sârbi. Floreasca (înglobat ulterior la municipiului Bucureşti). Comuna suburbană Colentina. separat în 1930). acesta din urmă înglobal ulterior. la Rud"ni. separat în 1912. primul luând numel.951 i0. Herăstrău.e Bucureştii-Noui.:1 If 14 If 2. la Municipiul Bucureşti.549) 3.535 6. Fundeni. Rudeni. formată după 1930 elin satele : 1. formată din următoarele sate: Chiajna. Comuna suburbană Chiajna. 6.JUDETUL ILFOV 361 Nr de cod 2 If Numele locaiiUifll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori sta tornlcll) 1930 1941 Il If 12 lf 1.Dudeşti. formată după 1912. rec. separat. . după 1930.ro .€hiajna. prin contopirea satelor . Herăstrău. formată dupa 1!:11~ dm satele: 1. unde a devenit cartier. rer. Satul Grefoaicele şi catunul Dămăroaia au trecut ulterior la comuna suburbană Griviţa. 4. Dudu. că­ tunul Clinccanca. formată după 1912 din satele : Colentina. Dudu şi 3. Nota 59).228 4. 3. inel.097 6. periferic.146 187. Andronache.873 15. în 1930 era comună rurală în plasa Domneşti. şi cătunul Dămăroaia.993 4. în 1912 comună rurală (în plasa Băneasa). In 1912. Oltenita. după 1930 s'a mai înglobat la comuna suburbană www.080 Dudeşti-Cioplea 6) 2. Catanele (în 1930 rec. Plumbuita.

cimec. Pirotehnia şi Furaj. formată după 1912 din satul Militari şi cătunul Vatra Mănăstirei Cotroceni. de cod Numele localltlţll CIIdJrl 1941 (Populaţie 1941 • 15 If Griviţa 7) 16 If Militari 8) 17 If Pantelimon 9) 5. 2. în 1912: Pantelimon-Dobroeşti. care în 1930 a fost rec. 8. Căţelu. iar în 1!!12 la satul Milttari. comunei rurale Băneasa. rec.093 8. ca Bobeşti . în 1931) la comuna suburbană Tudor-Vladimirescu (Lupeasca). comună rurală. www. Comuna suburbană Pantelimon.771 8. formată din satele : Dudctti. Comuna suburbană Griviţa. sat la 7.081 2. Militari. Nota 7) şi :3. prin contopirea satelor Griviţa ti Bucureştii-Noui (Grefoaicele) cu ciitunul Dămăroaia. inel. formată după 1912. cartierul periferic Balta-Albă. din satul Pantelimon s'a format după 1912 comuna suburbană Pantelimon. iar din satele Dobroeşti şi Mărcuţa s'a format comuna suburbană Principele-Nicolae.634 18.552 2.ro .811 5. în 1912. 9. la care s'au adăugat ulterior cartierele Cărămidari.184 30. satul Gri viţa aparţinea comunei rurale Militari. in 1912. Dobroeşti şi 3. separat în 1930. 2. Pantelimon. iar satul Grefoaicele (Bucureştii­ Noui) şi cătunul Dămăroaia. PrincipeleCarol (înglobat ulterior la municipiul Bucureşti) şi cătu­ nele : 1. Mărcuţa. in 1912: Dudeşti-Cioplea. comună rurală cuprinzând satele: 1. precum şi mai multe gospodării rec. Cioplea. Ciurel (devenit apoi cartier periferic al municipiului Bucureşti).362 JUDETUL ILFOV Locuitori statornlciJ 1!130 Nr. formată prin contopirea comunelor suburbane : Pantelimon şi Principele-Nicolae. Griviţa (din care s'a format comuna &uburbană Griviţa.547 11. Comuna suburbană Militari. comuna rurală Militari cuprindea satele : 1. Vitanu şi cătunul Bârzeşti. Vatra-Mănăstirei-Cotroceni şi 2. După 1930 aceasta din urmă a fost înglobată în comuna suburbană Pantelimon.678 Dudeşti-Cioplea şi satul Căţelu.

înglobat ulterior la municipiu. in 1912 comună rurală cuprinzând satele : 1.JUDEŢUL ILFOV 363 Locuitori (Populafle statornlcl) 1941 1930 ----------------------------18 19 20 21 22 Nr.941 5. Fundu-Crângaşi (Giulcşti-Ţigănia şi Fundu-Crângaşi formează comuna suburbană Voevodul-Mihai) şi 4. Mierlari şi Odăile.511 If Şerban. Popeştii-Pavlicheni. 13.557 3. Pantelimon). 12.489 845 10. separat. formată după !912 în hotarul satului Progresu. când aparţinea comunei rurale Popeştii-Leordeni (pl. formată după 1912 prin contopirea satelor: 1. Giuleşti-Ţigănia şi 2. separat in 1912) . în 1912.031 10. Roşu l devenit corn. rec. satele Jilava.Vodă 12) If Tudor-Vladimirescu 13) 4. au rămas unităţi rurale distincte.: Belu. de cod Numele Iocalltllfll Cldlrl lil'l If Popeşti-Leordeni 10) 861 If Roşu 11 ) 210 5. în 1912 sat Ia comuna rurală Bragadiru (pl. 11). satele Crângaşi şi Giuleşti-Ţigănia aparţineau comunei rurale Roşu (vezi nota Nr. 2.270 If Voevodul-Mihai 14) 5. a cătunului Cula. Crângaşi. rec. in 1912 aparţinea comunei Jilava-Mierlari (pl. Mierlari şi Odăile.832 1. www. separat în 1912 sub denumirea: Bojea. Comuna suburbană Şerban-Vodă. care . formată după 1912 prin contopirea satelor Leordeni. se~arat în 1912. 14. care la acea dată cuprindea si s'ltclc Bragadiru şi Bulgaru. Jilava. Popeştii-Români şi.ro . Fundu-Crângaşi (rec.228 28. Vidra) împreună cu sate!. Comuna suburbană Roşu.929 29. Comuna suburbană Voevodul-Mihai. Giuleşti-Ţigănia. care au rămas unităţi rurale distincte. 3. rec. Il.929 2. precum şi cătunul Bojea. Satul Belu a fost înglobat după 1912 Ia municipiul Bucureşti ca suburbie (cartier periferic) . în 19~il: Lupeasca. Comuna suburbană Popeşti-Leordeni. suburbană).cimec.140 9. Domneşti). formată după 1912. cătunul Boja. inel. Comuna suburbană Tudor-Vladimirescu.952 14.

în 1930 făcea parte din jud. Aleşi. satele: Cândeasca şi Cojeşti. Atârnaţi. inel.765 1.782 1. de cod 23 If 31 32 33 34 35 jUDEŢUL ILFOV Numele localltilfll Clildlrl 19tl (Populaţie Locuitori statornicA) 1!141 1930 2. Bălăceanca. Bărbuceauu. 21.805 846.ro . 19. Belciugatele.114 404. în 1930 rec.993 563 1.icu. 24. Belciugatele-de-Sus .cimec. in 1930 rec. în 1930 rec.456 Olteniţa rurală 'J otal rural If If lf lf If If If If If lf If lf If If Afumaţi Aleşi 15) Aprozi Atârnaţi 16) Balamuci 17) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Baloteşti 18) Balta-Neagră 10) Băcanu 20) Bălăceanca 21) Bălăşoeni Bălteni 22) Bărbucean'u 23) Bâcu 24) Belciugatele 25) 636 85. 17.848 3.266 1. în 1930 rec. 16. 22. 23. inel. cătunul Potoceanca. împreună cu satele Grecii-dejos şi Grecii-de-Mijloc. la Micşuneştii-Moara. 20. la Urziceanca. satul Poşta (Bălăceanca).556 813 121 370 320 116 240 92 102 280 350 145 92 181 190 3.566 1. în 1912: Popeştii-B. in 1930 inel. Bâcu. Bălteni.522 1. Dâmboviţa.364 Nr. la Buftea. format după 1912 prin contopirea satelor : 1. rec. în 1930 rec. la Cocioc. cătunele : Arcuda şi Ileana. Baloteşti. N. 25. Băcanu. Preoţeşti şi Săftica. Balamuci. sub denumirea : Greci. rec. Lahovary (Gacaleţi).258 3. la Tântava.4 71 5311 322 920 960 l:i. satele 1.427 528 1. separat în 1912 ca sat.327 345 788 1. separat in 1912 şi anume Ileana-sat ~i Arcuda-cătun.612 1. în 1930 rec. Belciugatele-de-Jos şi 2. 18. Balta-Neagră. în 1930 inel. www.115 410 520 1. în 1930 inel.

30. împrt!ună cu ~~.259 2.890 6R!i 1. în 1930 rec. în 1930 inel.ro . In 1930 rec. Bragudiru. în 1930 inel. 33. 36. prin contopirea satelor: l. de cod 45 4€ 47 48 Num~. Berceni ~· 2 Berceni-Dobreni. în 1930 rec. 27. 28. 34.614 9!31 ·123 394 301 758 623 2. în 1930 inel. format după 1912. 37. 32. în 1930 rec. sub denumirea : Biţina. SI. împreună cu satul Biţina-Pământeni. www.796 26. la Lipia. Berceni (Bolintin).758 5. Boteni. Bolintin-Uale. care a trecut ulterior la corn. satul Vadul-Anei.137 4. 38. 29.064 1.460 328 550 1. satul Berceni (Bolintin). la Dârvari (Tămădău).050 65 113 299 811 !3. la Bolintin. Boberti. suburbană Dudeşti-Cioplea. în 1930 inel. Bolintin. împreună cu satele: Chiroiu-Pă­ mânteni. sub denumirea: Biţina.630 3. satul Bulgaru. Brăneşli. Boanra. la Ileana-Ghermani. satul Căţelu. Biţina-Piimtinteni. Berceni.JUDEŢUL ILFOV 365 Nr.le localllllfl Locuitori Cllldlrl (Populatie statornlclll 19111 1911 1930 49 50 51 52 53 54 55 56 57 If If If If If If If If If If If If If Berceni 20) Berceni (Bolintin) Boanca 30") Bobeşti 31) 27) Biţina-Pământeni 28) Biţina-Ungureni 2!1) Bojdani 3~) Bolintin 33) Bo!intin-Vale 34) Bordeele 3o) Boteni 36) Bragadiru 37) Brăneşti 38) 752 229 87 70 64 149 240 494 1. în 1930 rec. sub denumirea : Chiroiu.lui Biţina-Ungureni. Bojdani. Biţina-Ungureni.015 2. în 1930 rec. inel.526 4. Chiroiu-Satu-Nou şi Chiroiu-Ungureni.cimec. 35. în 1930 rec. In 1930 : Bolintineanu. BDI'deele. satul Crivina.

La Brătuleşti.366 JUDEŢUL ILFOV Nr. Butimanu. Poşta 43. 46. Buda. Brătăşani. in 1930 inel. în 1930 rec. satele: Drăgănescu şi (Buda).949 2.891: (în 1930 1930: ~ 39. Buftea. Buturugeni. www. . în 1930 inel. in 1930 rec. Vălenii-Buriaşi. Brezoaia. în 1930 inel. Brătuleşti.423 362 319 718 709 2.ro . în 1930 inel. 40. Vă- 42. satul Buriaşi (în lenii-Buriaşi). 48. Bnciumeni (Buftea). la Bragadiru. Prisiccni şi Saxoni.246 1. 45. satele: Linia. satele : Plopi.103 7191. în 1930 inel. făcea parte din 49. 41.428 260 1. sub denumirea : 47. La Buftea. satul Cămăraşu.128 1. în 1930 inel. Butimanu-Mic. (în 1930: Linia-Lucianca). 44.526 348 1. Sterianu-de-Jos.cimec.814 2.927 1. de cod Numele IocalllltU Locuitori CIAdiPI (Populatie statornicA) t!IU 1!141 1!130 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6i 68 69 70 lf lf lf lf lf lf If lf If If If If If Brătăşani 30) Brătuleşti 40) Brezoaia 41) Buciumeni Buciumeni (Buftea) Buda 43) Budeşti 42) Buftea 44 ) Bulgaru 45) Buriaşi 4G) Butimanu 47) Butimanu-Mic 48) Buturugeni 4D) 37 507 406 223 169 260 622 337 75 346 98 80 159 188 2.733 990 829 1. în 1930: Butimanu. Bulgaru. în 1930 inel.474 3. Buriaşi. satele: Atârnaţi şi Buciumeni (Buftea). satele Polceşti Piteşteanca-Polceşti) şi Şeinoiu. judeţul Dâmboviţa. în 1930 rec. Sterianu-de-Mijloc şi Ster ianu-de-Sus.090 2.

96!! 1. Căscioarele (Trestieni). satul Podari (în 1930: Odă­ ile-Podari). 5. Călăreţi. sub denumirea : Domneştii-Călţuna. La Dârvari \Domneşti). în 1930: Răduleşti-Căldăruşani. www. cătunul Talaba declarat ulterior ca sat. 56. 51. 52. la Trestieni. Ciildăraru. satul Manolache.434 1. în 1930 rec. Călţuna. în 1930 rec. 55. în 1930 rec.54. la Moara-Săracă.946 1.477 435 847 641 531 571 2.cimec.29!1 1. rcc.15(i 50.484 atatornlcl) tg30 71 If Buzoeni 72 If Canela 50) 7. în 1930 inel. Căldăruşani. Ctimăraşu.062 98·! 1. la Brezoaia. la Belciugatele. Caţichea.'1. JUDEŢUL ILFOV Locuitori ::167 Nr. în 1930 rec. Cătunele. în 1930 inel. ·60. împreună cu satul Răduleşti-Filitis. Căscioarele. în 1930 inel. Cunela. la Rudeni. la Domneştii-de-. în 1930 rec.. sub denumirea : Ră­ duleşti.) 81 lf Cascioarele (T. în 1930 inel.estieni) '82 lf Cătanele 59) 83 If Cătruneşti 60) 84 If Câmpurelu 85 If Cândeasca 61) 86 If Cernica 133 95 85 384 84 172 149 123 128 491 58) 49 26 127 296 77 27!1 477 1. 57. 59. Livedca.509 379 1. ~'>8.'1 If Caţichea IH) 74 If Caciulaţi 7'i If Călăreţi 52) 76 If Căldăraru 53) 771f Căldăruşani 54) 78 lf Călţuna lil'i) 79 If Cămăraşu 56) 80 If Căscioarele r>7. în 1930 rec. 61. Cătruneşti. Cândeasca. în 1930 rec.. 'CII! cod Numele localltltll Clldlrl l!Ml (Populaţie mt 580 448 353 1. . satele : Cloşca.ro .Jos.399 212 138 595 1. Măineasa şi Sineştii-Noui precum şi cătunul Sineştii-Vechi.

ro . în 1930 rec.823 848 1. 63.68. Ciofliceni. în 1930 inel.626 2. rec. în 1930 rec. Ciocăneşti.Vulpeşti) . Chiroiu-Satu-Nou şi Chiroiu-Ungureni. separat io 1912. Chirca.542 328 313 175 3. satul Isvorani.cimec.049 1. 64.Ţigăneşti. Chiroiu-Pământeni şi Chiroiu-Ungureni. Ciorogârla. inel. în 1930 rec. 69. (în 1930: Poenari. numită şi Ciorogârla-Mănăstire.577 1. Ciolpani. satul Regina-Maria.836 2.147 1. la Vârteju. 70. J9U 1!31) If If If If lf If If If If If If If If Chirca 62) Chirnogi Chiroiu-Pământeni 63) Chiroiu-Satu-N 0 u 64) Chiroiu-Ungureni Chişelet Chitila HO) Ciocănari G7) Ciocăneşti !l8) 65) Ciocoveni GU) Ciofliceni 70) Ciolpani 71) Ciorogârla 72) 75 1. Chiroiu-Satu-Nou. www. sub denumirea : Chiroiu. 72. în 1930 inel. în 1930 rec. Ciocoveni. satul Ghimpaţi. împreună cu satele: Boteni.363 1. rec. separat în 1912 ca sat. în 1930 ind. 65.252 82 66 3i 667 230 185 629 164 237 448 456 365 6.840 62. împreună cu satele: Boteni.224 2. 67. Chiroiu-Ungureni.(i89 1. satul Cocani.185 2. 71. Chiroiu-Pământeni.057 5. la Vulpeşti.252 874 2. Mănăstirea-Cioro­ gârla. în 1930 rec. de cod 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Numele locallti!IU Clldlrl 1941 Locuitor! (PoplilatJe statornlcl). sub denumirea: Chiroiu.725 1. în 1930 ind.368 JUDEŢUL ILFOV Nr. ind. sub denumirea : Chiroiu. Mănăstirea. aşezările gosp. împreună cu satele : Botcni. Chiroiu-Pământeni şi Chiroiu-Satu-Nou. Chitila.754 1. 66. Ciocănari. iar după 1930 înglobată la Tigăneşti.

15!:1 If If If If If If If If If If If If If If 11-l. Clinciu. 77. Ciutaci. 79. la Ciocăneşti.225 1. la Belciugatele. în 1930 rec. inel. 81. C ocioc. 75.847 659 596 1. www. Coadele. împreună cu Copă­ ceoi-Mănăstirea şi Copăceni-Sf.645 73.195 569 307 1. in 1930 rec.cimec. 76. satul Fundu. satul Bălteni. în 1930 rec. Codreni. sub i:l.168 1.JUDEŢUL ILFOV 369 Locuitori (Populatie· statornlcll) 1941 l!m Nr. Ciumaţi. 80. la Slobozia. la Domneştii-de-Sus.enumirea: Co-păceni. la Preasna. 83.787 299 531 2. Copăamii-de-fos. în 1930 inel. Cocani. Ciurari (lsvoarele). în 1930 rec. subdenumirea : Olteni. Cojeşti. în 1930 rec.ti). în 1930 rec. la Isvoarele.363 1.72 %6 63 105 :187 Coli başi Copăcenii-de. în 1930 inel.526 1. în 1930 rec. Ciurari (Domne. inglobat in 1930 la Crevedia . 78.226 550 1. în 1930 rec. in 1930 rec. 82. If 115 lf Ciumaţi 73) Ciurari (Domneşti) 74) Ciurari (Isvoarele) 75) Ciutaci 76) Clăteşti Clinceni Clinciu 77) Cloşca 78) Coadele 70) Cocani 80) Cocioc 8 1 ) Coconi Codreni 82) Cojeşti 83) 93 96 218 46 172 334 102 55 272 114 9.450 2.ro 24 . la Stancea. în 1930 rec. Cloşca. cătunul Cocanii-Bărbătescu. de cod 100 101 102 103 104 105 106 107 108 10!) 110 111 112 113 Numele localltlltU Cllldlrl 1!1111 -------422 462 1. 84. 74. Ion. la Cătruneşti.Jos 84) 142 202 765 1. la lsvoarele.

satele: Mecheaua. la Pasărea (Piteasca). în 1912 : Cornetu-din-Vale.299 Cosoba Coţofanca 90) Cozieni Dl) Crângu !l2) Creaţa Cre\eşti n3) Creţu 9 4 ) Creţuleasca 95) 312 182 239 66 189 401 94 60 821 344 818 2. Cozieni. Ostratu şi Petreşti. 89. Ion 86) 172 Corbeanca 87) 94 Corneşti (Sărindăreanca) 88) 7 Cornetu 89) 616 2.429 1. 94. 87.056 509 670 2. în 1930 păcenii-de-Jos şi Copăceni-Sf.-lon. la Urziceanca. în 1930 rec. sub denumirea : Sărindăreanca. Copăceni-Mănăstirea. la Fundulea. 9!i. sub denumirea : Copăceni. -de cod 116 If 117 If 118 If . ulterior ca sat şi numit Corneşti. păceni.689 1. Crângu. în 1930 rec. www. Corbeanca. satul Glogoveanu. în 1930 rec. împreună cu satele : Pasărea-Boltaşi (în 1930 : Ştefăneştii­ Pasărea şi Boltaşi). rec. împreună cu Cosub denumirea : Co- 86. Comeşti (Sărindăreanca). în 1930 rec. Ştefăneştii-dc.Jos.771 1.518 ~ll6 Copăceni-Mănăstirea 85) 308 Copăceni-Sf. 91. în 1930 inel. ·sub denumirea : Ştefăneşti.370 JUDEŢUL ILFOV Nr. satul Sbârcea. 92. în 1930 rec. Cornetu. Copăceni-Sf. 90. Creţu. Oracu.cimec. ca simplu cătun.398 2. în 1930: Creţuleasca-Lipovăţ. precum şi cătunul Sărindăreanca.. în 19.-lon. la Corbeanca. Coţofanca. 88.ro .119 If 120 If 121 If 122 If 123 If 124 If 125 If 126 If 127 If 128 If Numele localiiAill ---------- ClAdiri 19tl (Pop1daţle Locuitori statornicA) 1930 IMI 1. la Gurbăneşti. inel. 93. rec.8"26 267 85. Creţeşti. Împreună cu Copă­ ceni-Mănăstirea şi Copăcenii-dc. deci. în 1930 rec.Jos şi Ştefăneştii-de-Sus.525 905 424 125 2.30 inel. Creţuleasca.

Asan. în 1930 rec. în 1930 inel. 107. ca sat. Dăneşti.916 1.415 652 1. 100. 106. 105. la Podu-Pitarului. 103.ro . inel. 104. 2.30 131 1.808 1. în 1930 rec.cimec. în 1930 ind.070 621 3.770 1. Crevedia-de-Sus şi cătunul Cocanii-Băr­ bătescu. Dărăşti. Cucueţii-Moara. prin contopirea satelor: Crevedia-de-Jos. Darvari (Tămădău). 97. la Tăriceni.32 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 If If If If If If If If If If If If If H Crevedia Crivăţ 96) 314 599 Crivina 97) Cucueţii-Moara OB) Cucueţii-Sudiţi !!9) Curăţeşti 100) Curcani Dascălu t o 1) Dăneşti 102) Dărăşti 1 o3) Dârvari (Domneşti) l•l4) Dârvari (Tămădău) 105) Dârza 106) Delcni 107) 234 39 140 79 803 224 108 629 281 126 Z93 144 1. Dârza. 98.351 1. 102. Dârvari (Domneşti). în 1930 rec. ind. www. 101. Dascălu.418 663 1.920 2.424 2.614' 2. Filipescu şi 3.100 96. în 1930 rec. satul Caţichea. cătunul Pârlita. în 1930 mei. Crevedia.196 503 1. Crivina. rec. 99. la Trestieni. trecut după 1930 la satul Cocani. Mitropolia. în 1930 rec. satul Boanca.065 169 633 379 3.JUDEŢUL ILFOV 371 Nr. format după 1912 prin contopirea cătunelor: 1. în 1930 rec. 1a Bolintin-Vale (în 1930: Bolintineanu).446 3. separat în 1Q12. Deleni.Jos şi Vărăştii­ de Sus) precum şi cătunul Runcu. cătunul Creţuleştii-Dârza. format după 1912. la Frăsinetul. Curăţeşti. satele: Pârlita şi Vărăşti (în 1930 : Vărăştii-de. Cucueţii-Sudiţi.113 1. de cod Numele locallllfll Clldlrl 19U Locuitori 1Populatie atalornlclD1941 1!130 129 1. la Podu-Pitarului.

307 1. în 1930 ind. ·sub denumirea : Drăgoeşti. 112. în Hl30 rec. în 1930 inel. Dorobanţu. satul Renaşterea.796 1.381 2. -4e cod 143 144 1. inel. 114. Domneştii-de-Sus. separat în 19\~. sub denumirea : Drăgoeşti. 113. satele: Căltuna (în 1930: Domneştii-Călţuna) şi Olteni.Jos. Drăl{ocşti-Măeni şi Drăgocşti-Snagov.]os. satul Vlăsia. în 1912 ca sat: în 1930 inel.cimec. 111.Vale 112) If Drăgăneasca 113) If Drăgănescu 1 14) If Drăgoeştii-de. Dri'igăneasca.869 1.Jos 109) If Domneştii-de-Sus 110) If Dorobanţu 111) If Dragomireşti-Deal lf Dragomireşti. Drăgocştii-de-Jos. precum şi cătunul Domnrştii­ Sârhi.380 1. in 1930 rec.372 JUDEŢUL ILFOV Nr. Drăgoeştii-de-Sus şi Drăgoeşti-Snagov. . rec. Dobroşeşti (Snagov). sub denumirea : Drăgoeşti. satele: Ciutaci şi rec. Drăgoeşti-Măeni. Dn'igoeştii-de-Sus.253 1. în 1930 inel.45 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Numele Jocalltilfll Clildlrl 1911 Locuitori (Populatie statornlcil) 1941 1930 lf Dimieni If Dobreni If Dobroşeşti (Snagov) 1 ~8) If Domneştii-de. împreună cu satele: Drăgocştii-de-Sus. www. la Buda.834 108.556 936 1. Domneştii-de-fos.270 1. Dragomireşti-Vale. in 1930 rec. 116.084 2.566 961 676 572 490 418 781 649 1. ca sat. la Trestieni. împreună cu satele D1 ăgoeştii-de.175 1. rec. în 1930 rec. 109. 110.647 1. în 1930 inel. 117. împreună cu satele : Drăgoe~tii-de. în 1930 rec. Drăgoeşti-Măeni şi Drăgoeşti-Snagov. Te~heşu. satul Zurbaua.Jos 115) If Drăgocştii-de-Sus 116) If Drăgoeşti-Măeni 117) 157 390 349 382 410 184 297 173 189 124 105 97 152 714 1.~eparat în 1912.ro . cătunul Domneştii-Sârbi. 115. Drăgănescu.

în 19. împreună cu satele : Mănăstirea-Creţuleşti (în 1930 : Creţule­ ştii Mănăstirea) şi Samurcaşi (în 19. inel. în 19. la Sărindaru-de-Jos. Fă/coianu.791 745 926 143 490 1.30 : Poenarii-Enuţă. în 19. rec. Flămânda. la Prundu.497 2. împreună cu satele: Drăgoeştii-de-Jos.30 inel. de cod 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 NumeiR localltllţll (Populaţl_e Locuitori statornlc4) 191l1 1930 If If If If If If If If If If If If If Drăgoeşti-Snagov 118) Dridu-Movila 119) Dridu-Snagov Dumitrana 120) Enuţă 121) Fălcoianca 1 ~2) Fălcoianu 12a) Fântâna-Doamnei Fierhinţii-de-Jos Fierbinţii-de-Sus 124) Filipescu 125) Filistachc Flămânda 12G) 110 369 131 175 106 219 11:3 174 364 364 132 184 35 491 1.676 607 830 523 890 536 859 1. ·in 19.30 rec. împreună cu satele . Moşteni (PoenariiMoştcni) şi Spiridon (Bolintinu-Spiridon). sub denumirea : Măgurele. Drâgocşti-Snagov.30: Creţuleştii-Fălcoianca. rec. rec. cătunul Bolovani.ro . 126. în 1930 inel. 125. sub denumirea : Drăgoeşti.JUDETUL ILFOV 373 Cl4dlrl 1941 Nr. Dridu-Movila. 12. împreună cu satele : Ghcrman. Filipescu. Enuţă. sub denumirea : Creţuleşti 124.232 632 1.3.30 rec. împreună cu satele: Dumitrana. satul Grădinari (în 19.30 rec.cimec. Vumitrana. Gherman şi Oteteleşanu. www. Fierbinţii-de-Sus.30 rec. sub denumirea : Poenari. în 19. Florescu (Poenarii-Florescu). în 19. în 19. 121.116 777 118.620 1.752 1. 119. satul Stroeşti. 120.333 1. Drăgoeştii-de-Sus şi Drăgoeşti-Măcni. 122. separat în 1912. în 1930 rec. Filipescu şi Oteteleşanu.30: Grădinari-Ciocanu) şi cătunul Bolovani.30: Creţuleştii-Samur­ caşi. Fălcoianca. sub denumirea : Măgurele.

135. Mardaloescu. General Popescu.044 2.888 1. sub denumirea : Floreşti. cu satele : Enuţă (Poenarii-Enuţă). Staţia-Fundulea. Frunzăneşli.040 2.Jos 1 ~8) Floreştii-de-Sus 129) Florica 130) Frăsinetul131) 132) Frunzăneşti 133) Fundeni Fundu 134) Fundu-Danciului 13a) Fundulea 136) Frumuşani 365 48 516 2. în 1930 rec.ro .070 l. în 1930 inel. impreună cu satul Floreştii-de-Sus. în 1930 rec. de cod 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Numele locaUtiltll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcll) 1930 1!141 If If If If If lf If If If If If If Flămânzeni Florescu 127) Floreştii-de. cătunele : Cioruşelu şi Mavrodinoaia. în 1930 rec. www.842 1.378 2. Frăsinetul. Canda şi 2. Mihăilea­ nu şi 5. Lilieci.320 127.488 1. Floreştii-de-fos. împreună cu satul Flol'eştii-de. 4. în 1930 rec.l72 567 614 1.481 234 2. în 1930 inel.374 JUDEŢUL ILFOV Nr. Fundu. 129. Moşteni (Ponearii-Moş­ teni) şi Spiridon (Bolintinu-Spiridon). 2. sub denumirea : Floreşti. 1.32.cimec. 130. Fundulea. în 1930 inel. la Ileana-Ghermani. Fundu-Danciului. in 1930: Poenarii-Florescu. la Coadele. satul Guştureni (Cuştureni). Florica. 131. Floreştii-de-Sus. împreună.382 2. vatra cătunelor desfiinţate : 1. satul Crângu. Frumuşani. în 1930 rcc.084 1. grupurile de case : l.656 753 478 2. Gheorghe-Răzorea. inel.692 1. inel. 128. satele : Dăneşti şi Valea-Căpitanului. în 1930 inel. 3. satele: Păroaia şi Piţigaia. Florescu. şi cătunul Mavrodinoaia. a luat fiinţă în anul 1928 prin colonizare. la Târgu-Fierbinţi. inel. 136. 134.51 124 135 323 212 55·'3 196 99 465 1. 133.Jos. sub denumirea : Paenan. rec.

separat In 1912. inel. sub denumirea : Lămoteşti-Gălbinaşi. 139. în 1912 făcea parte din jud. 140. rec . www. 145. Gherman. în 1912: Cornetudin-Vale. în 1930 rec. cătunul Moara-Nouă. Gostinarii-Belu. la Cornetu. în 1930 rec.977 464 1. 143. sub denumirea : Măgurde. satul Moara-Domnească. G/ogoveanu.255 359 855 1. separat în 1912. de cod Numele localltlfll CUidlrl 1941 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 If If If If If If If If If If If If If Gagu 137) Gara-Săruleşti 138) Gălbinaşi 139) Găneasa 140) 107 32 177 IlO 447 85 287 123 86 98 22. 144. separat in 1912 ca sat. 138. rec. 146. Vlaşca.JUDEŢUL ILFOV 375 Locuitori (Populalle statoralcl) I!Ml 1930 Nr. Filipescu ŞI Oteteleşanu. la Cioco'veni. Gâşteşti.855 265 13i.~ Gâşteşti 141) Gherman 142) Ghermăneşti Ghimpaţi 143) Ghionea 144) Glina-Gherman 145) Glogoveanu 146) Gostilelc Gostinarii-Belu 147) 489 166 831 589 1. inel. 141. sub denumirea : Gostinari. sat nou. împreună cu satul Lămoteşti. cătunul Merişasca.l26 1. Gara-Săruleşti. vatra cătunului desfiinţat Glma-Macri . rec. inel. în 1930 lnglobat la Săru­ leşti. în 1930 : Glina.816 970 694 881 1. la Ulmi. Gagu. în 1930 inel. rec. în 1930 rec. că tunul Aleşii-Pasărea. Gălbinaşi. împreună cu satele : Dumitrana. Găne. mei. Ghimpaţi. inel. împreună cu satul Gohtinarii. în 1930 rec. satul Şerbănica.cimec. 14i. Glina-Gherman.Văcăreşti. 142. în 1930 rec..ro .asa.166 569 412 462 l. Ghionea.

împreună cu satele : Balamuci şi Grecii-de-Jos. împreună cu satele: Bale~muci şi Grecii-de-Mijloc.381 556 314 710 1. în 1938 . satul : Mataraua.ro .491 2. în 1930 inel. sub denumirea : Gostinari. Gurbăneşti. în 1930 rec. şi cătunul Vărbilău. Guştureni. 156. din care s'a înf. 149. în 1930 rec. Gostinarii-Viiâireşti. ca sat în 1939. 151.Văcăreşti Grădinari 140) 148) Grădiştca (Fierbinţi) 150) Grădiştca (Spanţov) 1. în 1930 inel. sub denumirea : Greci. la Tatina..029 751 1.579 1. 155. sat nou înf.cimec.625 553 768 1. deci. satul : Coţofanca şi "aşeză­ rile gosp.199 1. împreună ru satul Gostinarii-Belu. 152. în 1930 îngloLat la Gurbăneşti. în 1930 rec. Grădiştea (Spanţov).357 8/i3 908 116 781 2. Grecii-de-jos. 15i. Gurbăneştii-Noui. sub denumirea : Greci. satele: Greciide-Sus şi Măxineni. Grecii-de-Sus. în 1930 rec.215 171 148. Grecii-de-Mijloc. în 1930 rec. 158. la Frumuşani. Gurbăneştii-Noui. în 1938 satul Gurbăneştii-Noui. în 1930: Cuştureni. 154.376 JUDEŢUL ILFOV Nr de cod · Numele Jocalllillll CUidlrl Locwtorl (Popala!le ·statornlt•) 1941 1930 1941 194 If 195 If HJ6 If 197 If 198 If 199 If 200 If 201 If 202 If 203 If 204 If 205 If 206 If 207 If 208 If Gostinarii. Grădiştea (Fierbinţi). la Grădiştea (Fierbinţi). 153. rec. Hugieşti. Crădinari.1) Greaca Grecii-de-Jos 152) Grecii-de-Mijloc 13:!) Grecii-de-Sus 154) Gruiu (Budeşti) Gruiu (Fierbinţi) Gulia Gurbăneşti 155) Gurbăneştii-Noui 156) Guştureni !57) Hagieşti 158) 202 241 74 81 553 131 63 154 196 519 199 182 19 9~ 919 943 409 418 2. 150.087 2. www. în 1930 inel. în 1930 rec. la Fălcoianca.

la Baloteşti.671 1. în 1930 inel. C.026 2.J~DEŢUL. 167.587 1. împreună cu satul Gălbi­ naşi. în 1930 : Ileana. in 1930 inel. la Vânători.464 2. /. Liimoteşti. 1. lsvomni. Icoana. Lahovary.352 . în 1930: Brâncoveni.217 963 5. ' ILFOV .720 676 355 350 945 L816 708 2. Herăşti. N. C. 166. Florica. satele: Ciuma ţi şi Ciurari (Isvoarele). sub denumirea : Lărnoteşti-Gălbinaşi. în 1930 inel.086 2. Papadopol (în 19!'1'): Ileana-Papadopol) şi Răzoarele. de cod 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 22::1 Nu~ele localitlţll Clildlrl 1941 . ca sat 1939. satul Scărişoara. inel. 164. i . inel. in 1930 rec. lli:i. 1. If If If If If If If If If If If If If If lf Herăşti 159) Hobaia Hotarele 160) 1. I6S Leşilc. Brătianu) 'ii rătunelc Orăşeni şi Pâr- liţeni. ]ilava . in 1930 rec. Hotarele.J. 162.30 rec. Brătianu 161) Icoana 162) lleana-Ghermani 103) 1.037 691 ----~n 159. 377 Locuitori (Populatie statoralcil) 1!1111 ~93Q Nr.556 436 925 2.Joiţa Lămoteşti 167) Leşile 1<l8) Lilieci 443 250 980 546 134 70 70 189 349 187 -436 367 318 97 189 1.536 2. în 1930 rcc. 160. www. 875 3. 1. deci.943 995 4.voarcle. rec. Lahovary 164) Islaz lsvoarele 16:>) lsvorani 166).ro .cimec.458 1. 161. 163 llerma-Ghennani. . la Trestieni . N. satele : Bordeele. C. Brătianu. satul Vlădiceasca (1. la Ciofliceni. /. cătunul Miloşeşti. in 19. în 1930: Cacaleţi.546 1. _.

Livedea. b Cătrunc. în 1930 : Linia-Lueianea. la Lipia. Mataraua. la Solacolu. 177. 171. 170. inel.506 28 65 224 118 920 Mataraua 178) Mâineasa 179) Mănăstirea MănăstireaCildăruşani 180) 95 670 2. www. în 1930 inel. satul Hojdani ~i Mănăstirea Căldăruşani. găneşti. la Butirnanu. ca sate. r<:c. 172. în 1912. Mănăstirea-Căldăruşani.397 169. în 1930 inel.793 404 351 1. separat în 1912. la Căldăraru. în 1930 rec. Linia. Măiueasa. Mano[ache. 180. 179.532 733 1. cătunele: Sălcioara şi Luica-MihaiVodă.950 129 361 1.378 JUDETUL ILFOV Locuitori alatornlcl} 1!130 Nr.106 524 498 3.cimec. de cod 224 If 225 If 226 II 227 If 228 If 229 H 230 If 231 II 232 If 23. 173.30 rec.:l II 234 If 235 If 236 lf 237 If 238 If 239 lf 1\'umele localltltll Ch1dlrl l!ltl (Populaţie l\141 Linia 169) Lipia 170) Livedea 171) Lucianca 172) Luiea 173) Lupăria 174) 101 :395 82 79 383 53 173 530 439 Luptători Maia Malu-Spart 175) Manciu 176) Manolaehe 177) Mariuţa 388 1. Malu-Spart. în 1930 rec. satul Suseni. ree. 176.ro .079 1. 178. în 1930 : Lupăria-Sărăcineasca. rce.489 2. la Cătruneşti. satul Păşcăneanca. LufJilria. Luica. în 19. în 1931) inel. 17 4.995 2. rec. Lucianca. la Hagieşti.883 212 946 2. în 1930 rec.490 721 1. separat. la Ţi­ 17 5. în 1930 rec. Manciu. Lipia.: i. rec.

012 1. 185.472 181. Mănăstirca-Crcţuleşti. ca simplu cătun.000 636 809 1.087 1. 191.548 664 1. inf. in 1930 rec. satul Sudiţi.833 1.dneni. satul Balta-Neagră. în 1939. 184. sat nou.898 394 1. Mecheaua.ro . 188. in 1930: Creţuleştii-Mănăsti­ rea. sub denumirea : Creţuleşti.047 1. l\1erii-Petchii. în 1930 înglobat la Herăşti. 187. in 1930 inel. Mogoşeşti. Mierlari. Miloşeşti. Micşuneştii-Moara. 186.169 1. 18. în 1930 rec. Mă. in 1930 rec.JUDEŢUL ILFOV 379 Nr. Moara-Domnească. rec. 190. la Corbeanca.291 1. în 1930 inel. in 1930 inel. Mitropolia. www. 189.665 1. la Tâncăbeşti.cimec. de cod Numele localltlţll Clldlrl 19U (Populaţie 1941 Locuitori statornlc:l) 1930 240 241 242 243 244 245 246 247 ~48 249 250 251 252 253 254 255 If If If If If If If If If If If If If If If If Mănăstirea-Creţuleşti 181) Măxineni 182) Mecheaua 183) Merii-Petchii 184) Micşuneştii-Mari Micşuneştii-Moara 185) Mierlari 186) Mihai-Vodă Miloşeşti 187) Mironeşti 188) Moara-Domnească 189) Moara-Săracă 190) Mogoşeşti 191) Mogoşoaia Mit reni Mitropolia 73 116 74 248 247 172 147 483 101 279 293 211 94 348 137 382 308 590 414 1. împreună cu satele: Fălcoianu (in 1930: Creţu­ leştii-Fălcoianca) şi Samurcaşi (în 1930 : Creţuleştii-Sa­ murcaşi). la Grădiştea. satul Varlaarn. în 1930 rec. la Găneasa. satul Odăile (Jilava). satul Canela.093 853 850 1. în 1930 inel. in 1930 inel.'J. 182. Moara-Săracă.444 902 573 1.967 2.179 1.

foşteni. de cod Numele localltAţU ClAdiri 1941 (Populaţie 1941 Locuitori statornicA) 1930 256 257 :?58 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Jf Moşteni 192) If Movila 193) If Movileanca 194) 1f Moviliţa-Nouă 105) If Movilita-Veche If Nana 197) If Negotşti 198) If Nefliu IUU) 1D6J 82 123 28 293 146 ())8: 1f Netezeşti 200) If Niculcs<. Tejgheaua. sat nou. în 1930 rec. cătunul Negoeştii-Poşta. la Târgu-Fierbinţi. T. 194. la Vârteju. în 1930 rec. împreună cu satele : Moviliţa. la Răsimnicea.987 803 714 716 470 994 501 L919 2. 2. Filitis 202) 175 128 150 108 181 89 389 576 123 1. sub denumrea : Moviliţa. M oviliţa-N ouă.lccagului (în 1930: Bălaş'u).380 JUDEŢUL ILFOV Nr. 199. T. împreună cu sate!(' · Enută (Pocnarii-Enută. rec. inel. · 198. 201.477 660 2.ro . inel. înf. la Vulpeşti (în 1930 · Poenari-Vulpe~ti). Filitis. în 1930 rec. sub denumirea : Moviliţa. cătunele: l. în 1930 rec. 200. în 1930 rec. Movileanca. în 1930 : Poenarii-Moşteni. rec. la Nuci. Negoeşti.437 fi~6 868 192. 195.~0 rec.u 201) If Noua" Văcărească If N.Veche şi Valea-(l. sub denumirea: Poenari. Nefliu. în 1930 rec. Nana. Moviliţa-Veche.l Flort'~cu :Poenarii-Flnrescu) şi Spiridon (Bolintinu-Spiridon). Lacul-Cocorului. 196. în 19.cimec. separat în 1912 ca sat. 202. în 1930: Poenarii-Minculescu. Movila. www. N. Silvestru şi 3. rec. în 1928 . 197. Nicu/eseu. _ll. 193. Nettzeşti. la Periş. împreună cu satele: Moviliţa-Nouă şi Valea-Colceagului (Bălaşu).

satul Netezeşti.lt7 535 ~03. în 1930 rec. 208. sub denumirea : Otopeni. Olteni. în 1930 rec. în 1930 rcc. 21 O. 209. Oteteleşanu. în 1930 rec. G98 . Odăile (Jilava).JUDEŢUL ILFOV 381 Localtorl stotornlciJ). sub denumirea : Măgurele 213. satul Sultana.)8 1. Otopenii-de-/os.. în 1930 rec. 211. în 1930 rec. sub denumirea : Otopeni.315. 1930 Nr. în 1930 rec.241 77 74 636 61 40 85 78 60 1111 153 2.912 3.ro . la Corbeanca. împreună cu satele: Otopenii-de-Jos şi Otopenii-de-Sus. Odaia-Vlădichii. la Corbeanca. în 1930 rec.Vlădichii 204) If Odăile (Jilava) 20:i) lf Odăile (Otopeni) 206) If Ogrezcui If Oltent 207) If Oracu 208) If Orăşti 209) If Ordoreanu 21'J) If Ostratu 211) If Oteteleşanu 212) 280 If Otopenii-de-Jos 213) 281 If Otopenii-dc-S•1s 214) 129 296 122 568 1. la Domneştii -de-Jos.! 4. ::?04. în 1930 inel. 644 388 452 2. Orăşti. Otopenii-de-Sus. Xuci. în 1930 rec. Odăile (Otopeni). Oraw.59 347 272 uu:. Filipescu şi Gherman. în 1930 inel.148 1. de cod Numele locoUtilţll CJildlrl 1941 (Populaţie 1941 268 26!-J 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 lf Nuci 203) If Obedcni If Odaia. 206. 205.854 272 !tiU 4. împreună cu satele : Dumitrana. la Mierlari.170 1. Ordoreamt. împreună cu satele: Odăile şi Otopenii-de-Sus. la Slobozia. împreună cu satele: Odăile şi Otopenii-de-Jos. 207. Ostratu.572 859 2. sub denumirea : Oto-· pe ni. 212. în 1930 inel.cimec. satul Postăvari (în 1930: Postovari). www. 214.

împreună cu satele: Ştefăneştii-de-jos. în 1930 : Ileana-Papadopol. rec separat . Paicu. www. Pasărea (Piteasca. la Stoeneşti. rcc separat în 1912. separat.cimec. vatra cătunului Chircuţa.075 841 1.206 610 5b1 628 772 825 76 338 419 677 753 1. Ştefăne­ ştii-de-Sus şi Cretuleasca (în 1930: Crctuleasca-Lipovăt) sub denumirea : Ştefăneşti. Pa/anca. 216. Mănăstirea-Pasărea. Pasărea-Boltaşi. in 1930 rec. rec.!1 Pârlita (Vasilaţi).ro .rl. la Ileana-Gherman. Păroaia. satul Movila. 292 293 294 Numele JoeaUtlfll CUldlrl 19U If If If lf If lf lf H If If If If lf Paicu 215) Palanca 216) Papadopol 217) Pasărea Pasărea-Boltaşi 219) qg 471 116 Pasărea Paşcani (Piteasca) 219) Păroaia 220) Păşcăneanca 221) Pătrimea-din-Luncă Pârlita 222) Pârlita (Vasilaţi) Periş 224) 223) 114 1. Pârlita.400 656 285 1. 21 i. inel. iar ulterior a fost desfiintat .a fost rec. aşezările gosp. la Frunzăneşti. din care s'a infiintat în 1939 noul sat Sănduliţa.:382 JUDETUL ILFOV Locuitori (Populatie statornlel) 1941 1930 Nr.067 444 1. satul Stăneşti. 22. 219. in 1930 inel. în 1930 rec. in 1930 rec. 221. Papadopol.în 1912 . care in 1912 . 218. Periş. la Lucianca. ·de eod 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 . Păşcăneanca. satul Cozieni.. în 1930 rec.38 145 189 14 84 85 141 171 199 4i3 2. în 1930 inel. 222. format prin contopirea ~ateloc: StefăneŞtii-Pasărea şi Boltaşi. 220. în 193\l it. în 1930 inel.. la Principele-Mihai. 224.362 215. inel. în 1930 rec.

satul Tămădăul-Mie (Tă­ mădăul-de.JUDEŢUL ILFOV 383· Locuitori (Populatie statoralcl) 19. in 1930 rec. sub denumirea : Piteşteanca-Polc·!~ti. rce. Postiivari. în 1930 ree. în 1930 : Odăile-Podari. la Orăşti. 231. la Buturugeni. la Frunzăneşti. 229. la Vulpeşti. 227. la Călăret1. la. Plopi. sepdrat în 1912. Piscu. Piţigaia. 234. în 1930 inel. Polizu.cimec. cătunul Or>~sca. grupul de case Piteşteanea . in 1930 : Creaţa-Petrechioaia. rec.~3. 235. Petreşti. 236.110: 347 345 681 608 562 225. inel.ro .293675 132 1. Petrechioaia. ree. Podari. inel cătunul Piseu-Herasea. 232. Plumbuita. la Corbeanca. 230. satele: Cucueţii-Moara şi Cueueţii-Sudiţi. în 1930 ree. în 1930: Poenarii-Polizu. de cod Numele localltlfll Clldlrl 19U 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 If If If If If If If If If If If If Il If If Petrechioaia Petreşti 226) Piscu 227) 22~) Piteasea Piţigaia Z28) Plătăreşti 229) Plopi 230) Plumbuita 231) Podari 232) Podu-Gâştii Podu-Pitarului Polizu Poleeşti 234) 235) 233) Popeşti Postăvari 23G) 101 81 241 236 44 334 27 124 83 44 114 73 79 141 116 505 420 982 1. (în Jg_go: Poenari-Vulpeşti).Jos). la Brătăşani. Surlari (Creaţa-Leşile). 2.1 1930 Nr. în 1930 inel. www.623 135 592 390 160 501 828 984 1. inel.173 176 1. 228. in 1930: Postovari. în 1930 rec. rec. rcc. Polceşti. Plătăreşti. 226. PodJt-Pitarului.

243. la Prundu. Poşta (Buda). cu exceptia unui număr de 53 de case. satul Paicu. în 1930 inel. ·de cod 310 :. 241. la Valea-Presnei. Progresul.415 6. 247. 245. în 1930 rec. 238. Prundu-Come11i. care a fost înglobată după 1930.004 Principele-Mihai 242) Principele-Nicolae 243) Prisiceni 244) Progresul 245) Prundu 24G) Prundu-Comeni 247) Pruni 248) Puţul-Grecii 2. ca sat.958 R·adovanu 499 6. Pmni.ro . 240. în 1930 rec. 318 319 320 321 322 323 Numele locaUtiiU Locuitori Clldlrl (Populatie statomlcl) IMI 19.JUDEŢUL ILFOV Nr. Prisiceni. Pnmdu. în 1912 făcea parte din jud. PrPasna-Ucche. în 1930 inel. l'rimipele-Nico/ae.398 663 206 62. www.315 316 317. la Buturugeni. cătunul Puţu-Dimii rec. în 1930 rec. satele Flămânda şi PrunduComeni cu cătunul Flămânda-Vlaşca. la Bălăceanca. separat în 1912.. Poşta (Bălăceanca). în 1930 rec. la Vârteju. din 53 de case. 246. la comuna suburbană Pantelimon.44 333 L358 204 645 895 239 650 2. satul Codreni. la ·Balpteşti. deslipite dela fosta comună suburbană Principele Nicolae.ihai. în 1930 rec.019 2. Vlaşca. 242. inel. în 1930 inel. 239.100 237.764 If If If If If If If If If If If lf If lf Poşta (Bălăceanca) 237) (Buda) 238) Preasna 239) Prc:asna-Veche 240) Preoţeşti 241) Poşta 1.311 312 313 314 . 244. cătunul Flămânda-Vlaşca.cimec.4 6.547 1. Prcasna. în 1930 rec. la Buda. 1~ 104 64 280 43 118 219 53 163 490 5ll 156 38 132 1. inel. în 1930 rcc. sat nou form. 248. Principele-M. Preoţeşti.538 2.

256. în 1930 rec. împreună cu satul Căl­ dăruşani (în 1930: Răduleşti-Căldăruşani). la lleana-Ghermani. în 1930 rec. sub denumirea : Creţuleşti. 259. 250.cimec. Răsimnicea.. în 1930 rec.ro 25 . 258.403 696 2. Săbăreni. 252 Rl·gina-Maria. înf. Samurcaşi. rec.335 If 336 If Numele localltllfU Cllldlrl 19111 Răduleşti~Filitis 249) Răsimnicea 250) Răzoarele 251) Regele-F erdinand Regina-Maria 252) Renaşterea 253) Roşiori Rudeni 254) Runcu 255) Samurcaşi 256) Saxoni 257) Săbăreni 258) Săftica 259) 223 153 60 453 258 129 544 166 19 95 126 430 85 1. satul Cătancle.329 lf . sub denumirea : Popeştii-Manuc. la Dorobanţu. de cod .971 340 1. la Chitila. Saxoni. 255.510 787 99 ·400 559 1. Răduleşti-Filitis. în 1930 inel. cătunul Popeşti.330 If 3. în 1930 rec. împreună cu ~atele Fălcoianu (în 1930: Creţuleştii-Fălcoian­ ca şi Mănăstirea Creţuleşti (în 1930: Creţuleşti-Mănăstirea). 253.131 611 2. în 1930 inel. la Buturugeni. Renaşterea.082 632 308 2. 251. www. 254.655 ----·- 249. în 1930 rec. înf. satul Movileanca.332 If S33 If 334 If . Runcu. sat nou.324 lf 325 lf 326 If 327 If 328 If . inel. în 1930 : Creţuleştii-Samurcaşi. Săftica.070 756 1. 257.013 2.275 1.JUDEŢUL ILFOV 385 Locuitori (Populafle statornlcll) 1941 1~0 Nr. la Dascălu.31 If . separat ca sat. în 1928 . la Baloteşti. sub denumirea: Răduleşti. Rudeni. în 1930 rec. în 1930 rec. în 1923. sat nou. care in 1912 a fost rec. Răzoarele.

178 1. Sărindaru-de-Sus. 264.cimec. sat nou. sat nou. 261. ca simplu cătun. Săruleşti.738 850 1.Vechi ~GU) If Sinteşti If Slobozia 270) If Sohatu 271) If Solacolu 272) If Spanţov 92 390 199 352 239 218 366 136 16 352 271 633 91 307 470 1. în 1930 inel satele : Sărulcştii-Noui.272 3.727 1.917 756 64 1. cătunul Dona. Săruleştii-Noui.026 1. în 1930 rec. Săriudaru-de-fos.610 3. la Hotarele. satele: Ciurari '(Domneşti). Scărişoara. satele: Dridu-Movila şi Sarindaru-de-Sus. în 1930 inglobat la Pârlita. Siinduliţa. in 1939.372 260.641 433 1. în 1930 rec. la Cătruncşti. inel. 271.578.147 470 1. în 1930 rec. Siliştea. . Soltatu. 2i0. Sineştii-Noui. la Săruleşti. rec.865 2. în 1930 inel. 272. Gara-Săruleşti şi Sulimanu. 267. inel.699 1. 262. www.775 1. satul Săruleştii-Noui . inel. 268.785 1. în 1930 rec.ro . în 1930 ind. 266. în 1930 rec. 1. 265. 1a Sărindaru-de-Jos. Slobozia. :!69. (în 1930: Olteni) şi Ordoreanu. cătunul Milotina. Solacolu. în 1930 inel. separat în 191Z. la Creteşti.386 JUDEŢUL ILFOV Nr de cod 337 338 339 340 341 342 343 344 345 34G 347 348 349 350 351 Numele locallt41ll CUidlrl 1941 (Populaţie Locuitori sta toralc4) 1930 1941 If Sănduliţa 260) If Sărindaru-de. Sbârcea.Jos 281) If Sărindaru-de-Sus 262) If Săruleşti 263) If Săruleştii-Noui 264) If Sbârcea 26~) If Scărişoara 266) Il Siliştea 207) If Sincştii-Noui 268) If Sineştii.776 1. Sineştii-Vcchi. rec. la Cătruneşti. satul Manciu. 263. inf. in 1930: Obile~ti.

!153 . sub denumirea : Poenari. inel. în 1930 rec. la Butimanu. la Pârlita (Vasilaţi).201 1. rec. inel. în 1930 rec. Sudiţi. satul Sterianu-de-Mijloc.ro . în 1930 rec. 283. care în 1930 erau sate rec. la Butimanu.444 3. în 1030 rec. Gogora. împrt.!162 363 364 Nume! e localltlfll CildJrl lg. la Butimanu. www. 278.!154 355 !156 357 gs8 . în 1930 rec. la Stocneşti 280.788 624 640 1.JUDEŢUL ILFOV 387 Locuitori statornlcl) 1930 Nr. 274. la Surlari (Creaţa-Le~ilc) Stroeşti. Stăneşti. 3. la Odaia. 282. rcc. 276.!159 360 361 . la Ster ianu-dc-Sus . Drugăneşti. în 19!10 rec. Stoe~teşti. 2.:ună cu satele : Enuţă (Poenarii-Enuţă).l \Populaţie Btl If If If If If lf lf If If If lf If If Spiridon 273) Stancea 274) Stăneşti 27f>) Sterianu-de-Jos 276) Sterianu-de-Mijloc 277) Sterianu-de-Sus 278) Stoeneşti 279) 67 228 24 71 103 443 121 143 289 59 187 241 343 1. 279. Stoenoaia.285 273.i. Pălănguţa. Palanga şi 4. la Fierbinţit-de-Sus. 275. ~e cod 352 . Stancea. 277.cimec.601 Stoenoaia 280) Stroeşti 281) Sudiţi 282) Sulimanu 283) Sultana 284) Surlari (Chişelet) 1 1. 281. Sterianu-de-Mijloc. ~ulimanu în 193(\ n'f' la Săruleşt• Sultana.Vlădichii. Sterianu-de-Jos. 284.275 333 901 1. Florescu (Poenarii-Florcscu) şi Moşteni (Poenarii-Moşteni). Spiridon. Sterianu-de-Sus.218 115 305 451 1. satul Clinciu. în 1930 : Bolintinu-Spiridon. la Merii-Petchii. în 1930 rec. cătunele : 1. în 1930 inel. în 19'!1) rec.

ca sat.705 769 915 1. sub denumirea: Ştefăneşti. inel. 294. separat în 1912 ca sat.470 2. la Brătaşani . de-Jos. Pasărea-Boltaşi (în 1930 : Creţuleştii-Pasărea şi Boltaşi) şi Ştefăneştii-de­ Sus. în 1930 rec.550 1. www. 1a Căscioarele.tii-de-Sus 290) 374 If Talaba 291) 375 If Tamaşi 292) 376 If Tatina 293) 377 If Tămădăul-Mare 2114) 185 101 205 57 103 183 375 222 171 6 268 119 193 936 427 784 268 512 830 1. rec. 7 ala ba. în 1930 inel. 7 alina. Tămădăul-Mare.:).cimec. de cod Numele localltllţll Clildlrl 1!141 Locallorl (Populatie slatoralciJ 1941 1930 365 If Surlari (Creaţa-Leşile28o) 366 If Su~eni 286) 1167 If Şanţul-Floreşti 36S lf Şeinoiu 2117) 369 lf Şerbănica 288) 370 If Şindrilita 371 If Şoldanu 372 If Ştefăneştii-de. în 1930 rec.Jos 289) 373 If Ştefăneş.U77 782 26 1. cătunul Slatina.929 l.qo : Ştdăneştii-Pasărea şi Bolta~i) şi Ştefăneştii·. Surlari (Creaţa-Leşil. că tunul Tamaşii-Orăscu. satul Grădiştea (Grădiştea­ Noua). 'rec. 288. Ştefăneştii-d!!-Stts.ro . 289. 286. Şerbănica. sub denumirea : Ştefăneşti. inel. în 1930 rec. 292. împreună cu satele: Crcţulcasca (în 193\J: Creţuleasca-Lipovăt).388 JUDEŢUL ILFOV Nr. Pasărea-Bol­ laşi (în 19. satele: Petrechioaia (Creaţa-Petrechioaia) şi Stoenoaia. 7 am aşi. Suseni. 29~. separat in 1912. în 1a30 rcc la Glina-Ghuman (în 1930: Glina). 29U. Şeinoiu. în 1930 inel. în 1930 rec. 287. la Malu-Spart. Ştefăneştii-de-fos. împreună cu satele: Cre~uleasca (în 1930 : Creţuleasca-Lipovăţ).231 547 943 1.028 716 810 285. în 1930 rec. . 291.

ulterior ca sat. 835 29. !latul Băranu.021 1.091 296 473 946 2. in 1930 inel. T. 299. in 1930 : TAnganu. in 1930 inel. 303. format după 1912 prin contopirea satelor: Tântava-Banului şi Tântava-Bălăşoaia. cătunele: Tânganu-Moara şi Tânganu-Nou . satele : Căscioarele. 302. satele : Fundu-Danciului şi N. T ăuşeanca.403 852 920 3. 296. 304. in 1930 rec. T restieni. la Plumbuita. 301. T tingauu-Moara. T ărtă5eşti. If 383 If 384 If 385 If 386 If 387 If 388 If 389 If 390 If Tămădăul-Mic 2911) Tăriceni 296) Tărtăşeşti 297) Tăuşeanca 298) Tâncăbeşti 290) 48 148 518 180 100 86!1 40 2!15 69 40 220 Tânganu-Mare 300) Tânganu-Moara 301) Tântava 302) Târgu-Fierbinţi 303) Traianu Trestieni Tunari Turbaţi 304) 605 214 200 681 2. format prin contopirea satelor : Bujoreanca. satul Curăţeşti.'1. satele: Mitropolia şi că tunul Vlădiceasra.220 1. 1 ânganu-Mm·e. separat in 1912. . Deleni.634 1. ca ~at. ulterior. cătunul Tânganu-Moara a fost decl. 297.326 687 408 1. T ântava.542 793. în 1!J30 cătun la Tanganu-Mare (in 1930 : Tânganu).ro . Hanu-de-PămAnt ti Pajera.!179 If 880 If !181 Il 382. d~ cod Numele JocalltllfU Clldlrl 1!141 !178 If . Icoana şi Vlăsceni (in 1930: Cosoba-Cristii). în 1930 inel. Drăgăneasca. 298. Călugăru. la Ulmeni. Filitis.cimec. 300. T âncăbeşti. rec.614 2. Tămădăul-Mic. rec. în 1930 inel.837 158 1. în 1930 inel.JUDEŢUL ILFOV 389 Localtorl (Popa latle statornica) 1!141 1930 Nr. www. in 1930: Tămădăul-de-Jos. T ârgu-Fierbinţi.793 905 2.Tâncăbeşti deci. T ăriceni. inel.

sr4. 310. sub denumirea : Moviliţa.392 393 394 395 396 397 398' 399 400 401 402 403 404 lf lf lf If lf If lf lf lf If If lf If lf Ţegheşu 305) Ţigăneşti 806) Ulmeni 307) Ulmi 308) Urziceanca 309) Vadul-Anei 810) Valea-Bisericii 311) Valea-Căpitanului 312) Valea-Colceagului B13) Valea-Dragului Valea-lui-Soare BH) Valea-Popii Valea-Presnei 315) Valea-Roşie 156 282 590 192 69 61 122 77 59 533 275 198 154 358 764 890 3. 312. 7'egheşu. separat în 1912 . in 1930 ind. la Frăsinetul. satul Preasna-VecheCiofhceni.3 86i 915 1. in 1930 rec.'!.835 779 4. separat. 311. in 1930: Bălaşu. împreună cu satele : Moviliţa-Nouă şi Moviliţa-Veche. Va/ea-Bisericii.646 1. in 1930 inel. inel.Valea-Bisericii. la Ulmeni. Valea-Căpitanului.390 JUDEŢUL ILFOV Nr.422 satele : Tăuşcanca 'i Valea-lui-Soare. in 1912 : Drăgoeştii. rec. · 308. 307. rec. 313 www. 'Ţigăneşti. satul Ghionea. în 1930 rec. de cod Numele JocalfiJIII Clldarl 1941 1 Locuitori (Populatie stalorDic:ll 1941 1!130 .ro . Ulmenii-U!!gureni.cimec. Valea-Premei. format din satele: l. Ulmenii-Pământeoi şi 2.053 1.391 . în 1930 la Ciolpani. în 1930 'inel. satul Lupăria (în 1930 : Lupăria-Sărăcineasca). în 19!10 rec. In 1930 inel.256 686 881 1. Valea-Colceagului.074 925 343 297 577 353 296 2.153 1. la Brăneşti. s. Valea-lui-Soare. in 19!10 rec. 309. 306. la Domneştii-de-Sus. UImi.1tele: Aleşi (în 1930: Alcşii-Ciocăneşti) şi Creţu. in 1930 inel Vadul-Anei. 305.108 449 2. Urziceanca. Mănăstirea-1 igăneşti rec. iar în 1912 rec.47. Uimeni. · 31.

321. inel. in 19. Vână/ori.508 1. Varlaam. Vărbilău. Brătianu). 318. 323. :l2~ iJidra. cătunul Prosanichiu. la Mogoşeşti 317 Vasilaţi. :-125. la Dascălu. aat nou. Brătianu (in 1930: Brânrol"eni). C. În 1930 inel. de cod Numele JocaiiUiţll Clldlrl 1!1111 (Populaţie Locullorl statornlcil) 1930 b41 405 If Valea-Stânii 406 If Varlaam 316) 407 lf Vasilaţi J17) 408 If Vărăşti 409 If Vărăşti (Dascălu) 318) 410 lf Vărbilău 310) 411 lf Vânători 320) 412 If Vârteju 321) 413 lf Vidra 322) 414 If Vlădiceasca (1.ro .500 401 762 2. la 1. Vârteju. 319. la Dobroşeşti (Snagov). separat in 1912 : în 1!!30 rec. in 1930 inglobat la Tâncabeşli. 1. inf.183 3. 320. ca sat. 1.cimec. separat in 1912.139 77 86 -----316.JUDEŢUL ILFOV 391 Nr. în 1930 inel. inel. Vlă1ia. Vlădiceasca (Tâncăbeşti). format prin contopirea satelor:· Vărăştii-de. 1.lu). C.045 3. in 19!19. rec. Viădiceasca (1. satul Leşile. cătunul Bragadiru. rec.30 rec.641 3. Vărăşti 'Dasd.Jos şi Vărăştii-de-Sua. sat nou. in 1930 cătun la Hagieşti. în 1930 rec. 324. Nefliu şi Pruni. cătunul Mavrodinoaia. în 1930 rec:. C.156 137 284 906 3. inel. www.013 :596 2.017 509 3. 415 If 416 If Brătianu) 323) Vlădiceasca (Tâncăbeşti) 324) Vlăsia 326) 189 105 647 715 2!18 32 61 182 759 78 17 24 1. satele: Chirca.

Zurbaua. 328. sub denumirea: Cosl'ba-Cristii . de cod 417 418 419 420 If Il If Il Numele localltiJU 1941 1930 Vlăşceni 828) Vulpcşti 327) Zboiul Zurbaua 328) 152 223 95 129 670 1.013 534 584 2. .Vulpeşti. Vlăşceni. in 1930 : Poenari. satele : Ciocănari. în 1930 rec. la Trestieni. la Dragomireşti. www. Niculescu (în 1930 : Poenarii-Minculescu) şi Polizu (În 1930 : Poenarii-Polizu).Vale. inel.cimec.326.ro . Vulpeşti.363 393 . în 1930 rec.:i27.392 JUDETUL ILFOV Locuitori ClAdiri (Populatie atatornlc:IJ l!Ml Nr.

636 2.250 1.812 3.757 1. Oraşul lsmail.3 44 45 46 lsm lsm lsm Ism lsm lsm lsm Ism 1sm Ism Ism Ism lsm Ism Ism Ism Total oraşe lsmall (capitala) 1) Bolgrad Reni Total rural Alexandreşti 2) Anadol Barta Băneasa 9.713 8.213 6. satul Caracurtul-Nou.584 3.146 1.569 10. de cod ISMAIL Cllldlrl l!iltt Locuitori (Populatie statornlell) 1941 1930 Numele localltlllll TOTAL GENERAL 47.JUDEŢUL Nr. ioel suburbia Cetatea.cimec.404 1..ro .andreşti.921 208.030 6.998 14.994 5.283 17.620 3. 7.186 163 3. la Caracurt.504 1.001 170.213 1. în 1930 făcea parte din judeţul Cetatea- www.535 3.201 24.688 1. în 1930 inel. 2. 6.222 608 692 !1!19 425 7) 1.271 2.437 1. făcea Cetatea-Albă.059 1.050 Bolboao<L 3) Broasca Bulgărica 4) Cairaclia Caracurt 1>) Caracurtul-Nou 6) Caragacii-Vechi Carta! Câşliţa-Dunăre Câşliţa-Prut Ceamaşir Ciişia 2.935 2.858 2. în 1930 făcea parte din jud. Bulgărica.851 2 093 87.448 2.645 1.507 3. 5.923 157.518 1 lsm 2 Ism 3 lsm 31 32 33 34 ~5 206.736 86. 4.638 3.462 2. 3. în 1930 : Bolboca. Ale:~.427 2. jud. în 1930: Satalâc-Hagi.280 11.223 2.473 2.559 36 37 38 3!l 40 41 42 4.614 3.776 2.524 917 434 537 335 729 392 724 34!1 765 4!1 755 51. Albă. Caracurt. Cahul.928 2. în 1930 rec. Caracurtul-Nou. Ciişia. parte din Bolboaca.

în 1930 făcea parte din judeţul Ce- tea-Albă. 9. Cişmeaua-Văruită. Duniireanca.565 4.329 2.650 4. în 19:30 făcea parte ciin jud.337 4.cimec.280 ?.857 1.\lbă.562 3. 14.Vodă Dermendere Duluchioi Dumitretti 10) Dunăreanca 11) Etulia Fântâna-Zânelor Frecătei General-Averescu Giurgiuleşti Goliţa 12) Hagi-Curda Hasan-Aspaga Hasan-Batâr 18) 1. adică sat.292 2.3g7 2. în 1930 făcea parte din judeţul Cetatea13. tn 1930: Erdec-Burno. www.305 3.969 2. în 1930 făcea parte din judeţul Ceta12.3 720 369 797 1.820 4. in 1930 făcea parte din judeţul Cetatea-Albă.554 4.939 2.023 1.632 3.944 3. Duca lf) 111 731! 7&. Hasrm-Batâr. inel.917 472 3. 10.683 3.185 3. /.749 1.564 2. Cetatea- 11. de cod 47 Ism 48 Ism 49 Ism .027 794 4. G. cătunul Caramanca.113 3.291 8.394 JUDEŢUL ISMAIL Nr. Goli(a.801 2.310 1.511 2.679 4:261 390 3. Duca.820 5.472 3. Cotul-Chitaiului.')(1 Ism 51 hm 52 lsm 53 Ism 54 Ism 55 Ism 56 lsm 57 lsm 58 lsm !i9 Ism (j(l lsm 61 lsm 62 Ism 63 lsm 64 lsm 65 lsm 66 lsm 1\'umele locaUtlţll Clldlrl 1941 <Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 19H Cişmeaua-Văruită Cişmechioiu 8) 799 940 Cosa-Mare Cotul-Chitaiului 9) Curciu Cuza.853 4. Albă.834 2.388 2. G.040 779 514 524 611 !111 856 833 737 656 4. tatca-.894 1.33~ 1. Albă. rec.046 3.ro . Dmnilreşti.776 3. set>arat în 1930 ca unitate distinctă.

tatea-Albă. în 1930 parte din jud. de cod 67 Ism 68 lsm 69 Ism 70. făcea parte din judeţul Cetatea-Albă. împreună cu satul Trubaiovca.457 79 2. în 1930 Ivăneştii-Noui. Pandaclia. Regele-Mihai /. Sofian..908 2.402 5. 7 raianul-Nou. sub denumirea: Sofian-Trubaiovca.295 2.403 5.089 4. 21. rec. în 1931) : Traian.010 2. în 1930 Matroasca-Cuhurului.315 2.!1 Taşbunar 532 Traianul-Nou 21) 984 Traianul-Vechiu 626 2.142 2.092 Pocrovca-Nouă 224 Regele-Mihai }10) 892 Satu-Nou 19 Satu-Nou (Cairaclia) 673 Slobozia-Mare 1.883 2. inel. făcea parte din judeţul Ce- 17. 20. www.908 2.415 4. făcea 16.137 Sofian :!O) 485 Tabacu 59.591 15.JUDETUL ISMAIL 395 Nr.220 2. lsm 71 lsm 72 Ism 73 lsm 74 lsm 75 Ism 76 lsm 77 lsm 78 Ism 79 Ism 80 lsm 81 Ism 82 lsm 8'! lsm 84 lsm 85 Ism Numele localltilţll Clldlrl tHt S7S 642 (Populaţie Locullorl statornlcl) 1930 19U Iserlia !5) l văneştii-Noui Lărgeanca Hl) 550 M·arineanca Matroasca 17) Muravleanca 63 547 503 Necrasovca-Nouă 614 N ecrosovca-Veche 513 Pandaclia 16) 1.202 2. în 1930 făcea parte din judeţul Cetatea-Albă. 18.687 2.163 2.357 2.754 2. cătunul ReD<4terea.560 1.365 985 4.534 4. în 1930 : Şi­ chirlichitai. lserlia. 19. Cetatea-Albă.127 299 2. Matroasca.072 4.389 94 3.378 2.778 3.cimec. separat în 1930 sub denumirea : Şichirlichitai-Noui .580 2.138 2.933 4.529 3!1 2 191 2.ro . în 1930 rec.o:w 1.

împreună cu satul Sofian. in 1930 făcea parte din judeţul Tighina. în 1930 rec. 24. Vlădiceni. în 1930 : lmpuţita.396 Nr. Trubaiovca. 23. Valea-Perjii-Noui.892 22.118 773 2.116 lsm Vaisalul-Nou 14 Ism Valea-Perjii-Noui 23) 818 lsm Valea-Perjii-Vechi 24) 214 lsm Vlădiceni 21i) 486 310 4.196 3. 25. de cod JUDETUL ISMAIL Locuitori (Populalfe atatornlcll 19U Numele localltllll Cllldirl 1941 1930 86 87 88 89 90 91 lsm Trubaiovca 22) 66 Ism Vaisal 1. sub denumirea: Sofiaa-Trubaiovca.ro .923 38 3. www. în 1930 făcea parte dia judeţul Tighina.522 47 3.cimec.370 820 1. Valea-Perjii-Vechi.

Valea-Dicescul. Novaci.851 3.643 3. separat în 1930. DrumulMunceşti. Petricani. 4. 14. BarieraSculeni. Malina-Mică.452 129 127 426 347 963 677 1. 16. Tăbăcăria. 3. localităţile : 1. 20. 8. în 1919.641 2.890 424.849 572 488 1. Bălţata.514 808. care fac parte integrantă din oraş ca ~nbur­ bii . cătunul Fundu-Toga tin. 4. Tă­ băcăria-Nouă. Tuzora.258 78. 6.ro . 2. separat ca unităţi distincte.424 1. 5.cimec.063 59. Valea-Crucii.699 18. 17. Schinoasa.482 1.896 10. sat nou înf. 12.Veche. Băcioii-Noui. ca suburbii.JUDEŢUL LĂPUŞNA Nr. Haritonovca. Botanica.835 2. în 1930. care fac parte integrantă din municipiu. Malina-Mare. Valea-Mare-Buicani şi 21. 13.249 2. 15.280 1.818 6.476 125. inel. Călăraşi-Sat. inel. Frumuşica.962 114. rec. inel. de cod Numele JocalltllţU Clildlrl 19U (Populaţie 19U Locuitori statornlcl'l) 1930 TOTAL GENERAL Total oraşe K Chişinău (capitala) 1) 2L Călăraşl 2) Total rural 31 L Afumaţi 32 L Bahmut 33 L Bard ar 34 L Băcioi 35 L Băcioii-Noui 3) 36 L Băcşeni 87 L Bălăbăneşti 38 L Bălăneşti 89 L Bălăureşti 40 L Bălceana 41 L Bălţa~a 4) 92. Oraşul Călăraşi. Municipiul Chişinău.281 1. 11.714 52. adică sate. Băcşăueni (în 930: Oricova). 2.283 1. localitaţile : 1. www.899 11. Seliştea-Nouă şi 5. aceste suburbii au fost rec. Cauoaz. 10. 19. 9. 11.106 979 449 351 1.414 298. 2. Visterniceni. 3. ca sat. Costiugeni. Poşta-Veche. Munceşti. Mcleştiu. 4.800 134 812 692 877 28 98 229 377 354 265 99 367. 7. 18. Sfânta-Vineri.

385 2.126 430 19 657 477 1.970 2. Boldureşti.327 338 693 157 1.179 550 7 620 594 1. inel. în 1930 inel. în 1930 inel. 8.ro .333 291 146 646 233 92 742 655 1. satul Valea-Florilor.51)4 775 2. inel.398 'JUDEŢUL LAPUŞNA Nr. satul Otovasca-Bâc.420 479 5. cătunul Corneşti.cimec. Căpriana. 7.847 2.250 332 986 432 2.758 906 1.126 494 2.437 '?98 2. www. Bubueci.952 Caracui Cart uşa Căbăeşti Călimăneşti Căpriana 7) Cărpineanca 101 250 122 586 8) 55 418 1.186 378 713 107 1. Mănăstirea Căpriana.713 459 ::!. Cărpineanca. 6.562 879 1.535 1. de cod Numele localllilţll Clildlrl 1941 IPopulaţlE Locuitori slatornlcll) 1930 1941 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 L L L L L L L L L L L L L 55 L 56 L 57 L 58 L 59 L 60 L 61 L 62 L 63 L 64 L 65 L 66 L 67 L 68 L 69 L 70 L Bălţaţi Bărboieni Bâc Bâzdâga Belieşti Bobeica Boghiceni Boldureşti Bolţun 51 177 64 17 197 203 532 5) i70 233 665 329 77 7!)() Bozieni Brăila Brătuleanca Brătuleni Broasca Bubueci 6) Bucovăţ Buda Budei Budeşti Buga Bujor Bursuc Buţeni 255 279 135 4 175 137 308 89 173 42 430 111 615 219 678 568 681 1.723 428 2.

658 :).678 567 612 362 397 397 412 234 180 389 215 -*) 229 203 22Q 174 230 783 949 879 862 280 241 1. Mănăstirea-Condriţa.252 4.036 1.327 869 755 336 371 1. 10.ro . www.472 352 1.86G 6. în 1930 ChietrosNeamţ.760 123 104 515 500 376 472 146 159 1.013 191 131 508 75 S9 1.5.946 1.872 2.147 2. de cod Numele 1oca1Wiţll Clild1r1 1941 (Populaţie Locuitori alalornlcll) 1!130 19111 71L 72 L 73 L 74 L 75 L 76 L 77 L 78 L 79 L 80 L 81 L 82 L 83 L 84 L 85 L 86 L 87 L 88 L 89 L 90 L 91 L 92 L 93 L 94 L 95 L 96 L 97 L 98 L 99 L Cărpineni Căţăleni Cârlani Cârn eşti Cheltuitor Chetrosu-Bâc 9) Chetrosu-Neamţ 10) Chetroşenii-Noui 1.419 152 88 109 52 87 60 55 220 253 66 376 452 29 134 98 31 277 725 1.078 Chetroşenii.203 1. in 1930 : Chietros-Bâc.464 1. la Mereni . Chetrosu-Neamţ.180 5.548 1. 11 Condriţa-Sat.766 4. inel.178 1.434 1. rec. separat. rec.407 ------ 9.Vechi Chir ca Chirianca Chiselari Cighirlt>ni Cimişeni Cioara Ciobanoa Ciocana-Nouă Ciocana-Veche Ciopleni Ciorăşti Ciuciuleni Ciuteşti Cojuşna Coloniţa Condriţa-Sat 11) Corjeva Corneşti Corncşti-Gara Costeşti .cimec.969 312 356 -"2:~ ~21 4. Chetrosu-Bâc.JUDETUL LAPUŞNA 399 Nr.239 4.

15.215 247 78( G64 1.002 475 692 1. Tighin<l..647 65 2. grupul de case Strişoa.742 233 4.Jos Găurenil-de-Sus Gârlea 443 272 179 251 137 27 124 10 13"4 246 295 45 261 422 21!7 432 57 1. Curenii-Noui.398 12.916 187 4.Vechi Drăsliceni 14) Drojdieni Dubăsari lG) 119 120 121 122 123 124 125 126 127 L L L L L L L L L Durle şti Fânar Fârlădani Frăsinesti Fundu-Galbena Fundu-Sărăţicăi Găieşti Găurenii-de. in 1930 făcea parte din jud. sat nou.0241. Dobrogea-Nouă. Dubăsari. 1941 1930 1.7111 I. inel.442 4.400 JUDETUL LAPUŞNA Nr.014 60 207 180 445 14 482 124 197 319 1. de cod 100 L 101 L 102 L 103 L 104 L 105 L 106 L 107 L 108 L 109 L 110 L ll1L 112 L 113 L 114 L 115 L ll6 L 117 L liS L Numele localltljll Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlrl).376 232 836 748 1.cimec.256 1.l05 1.975 468 528 1.267 1.939 1. 14. inel.l99 Costuleni Cotu-Morii Cricova Cristeşti Cruzeşti Curenii-Noui Curluceni Custura Cuza-Vodă Dahaovi~i Dănceni 12) Dobrogea-Nouă 13) Doina Drăguşenii-Noui Draguşemi. satul Ratoş. 13.111 1.I63 626 879 558 136 500 6. Drăsliceni. www.647 l.ro .072 1.748 4. in 1930.269 649 858 681 56 •) 464 24 628 917 1.671 l.290 148 1.785 61 1. 481 915 1. in 1930 înglobat la Sânger a.

489 589 237 807 3. /. la Sărata-Galbenă.JUDEŢUL LAPUŞNA 401 Locuitori statornic&) 1930 Nr. că tunul Bulboaca. in 1930 inel.439 3. Mănăstirea Hârjauca. www. Brătianu 20) L lsaicani-Sălăgeni 21) L lurceni L Lăpuşna L Leordoaia L Leuşeni L Logăneşti (Drăsliceni) 136 436 . satul Sărata-Mereşti. Brătianu.571 657 233 63'! 2.cimec.408 574 2. ca sat. de cod 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Numele localltatn Clldlrl 1!1111 !Populaţie 19U 151 152 153 L Ghelăuza L Ghidighici 16) L Goiana-Nouă L Goiana-Veche L Grătieşti 17) L Grozeşti L Gruşeva L Hanu-Vechiu L Hatmana L Hânceşti 18) L Hârjauca 19) L Heleştieni L Holboca L Horăşti L Horodca L Ho_rodiştea L Humuleştii-Mici L Huzun L Ialoveni L 1. Grătieşti. HârJauca.as 81 344 356 112 144 22 1.ro 26 . 18.326 3. (in 1930 : lsaicani).787 183 339 1.650 394 1.196 166 ----16.847 138 317 1. in 1930 rec. lsaicani-Sălăgeni. Gara-Ghidighici.849 271 1.086 41 102 392 975 88 303 49 3~366 545 1. C. inel.338 581 205 538 2. cătunul Sălăgeni. 19.276 1. C. rec.462 193 64 142 634 157 770 53 207 1.445 447 664 149 4. 21. separat in 1930.567 152 402 1. 17. Ghidighici.360 1. inel.331 177 537 1. inel.386 387 661 124 6. H ânceşti.714 353 1.988 159 730 3. inel. 20.

01 'l 519 395 2.404 4.056 82 1. Mihai-Viteazu. ambele rec.774 1. la Răciula.906 394 2 027 54 990 675 1.375 453 1.ro . separat in 19110.404 1. în 1930: Magda- 23. de cod Numele Iocalltlfil CI4diri 19111 (Populaţie Locuitori statornic.()43 612 1.274 1.262 1. Mereni. 26. Miclăuşeni.368 225 2. www. Mănăstirea-Răciula.306 444 1. cătunul Fluture.310 1.645 574 976 96 1.159 1.273 233 :2. ceşti.543 5.528 2.cimec. inel.365 155 L Lozova 389 156 L Malcoci 581 157 L Manoileşti 627 158 L Măcăreşti 159 L Măgdăceşti 22) 123 160 L Mălăeşti 213 .285 1.009 1.!) 1930 l9U 154 L Logăneşti (Hânceşti) 658 1.813 Măgdăceşti.167 413 1. 25. 2. cătunul Mereni-Gara şi satul ChetrosuNeamţ.132 fi04 2.670 2.168 2.402 JUDEŢUL LAPU~NA Nr. in 1930 : Cevcari. rec.266 4.634 2.356 57 1.689 2.139 4. in 1930 : Micleuşeni. inel.3() 161 L !V!ănăsti rea-l Iim cu 162 L Mănăstirea-Răciula 23) '316 163 L Mărinici 91 164 L Măxineni 354 165 L Mândra 1.070 166 L Mereni ~4) 317 167 L Mcreşeni 329 168 L Micăuţi 323 169 L Miclău~eni 25) 51 170 L Mihai-Vitcazu 26) 729 171 L Mileştii-Mari 500 172 L Mileştii-Mici 147 173 L Mireşti 91 174 L Mlădincşti 521 175 L Moleşti Il 176 L Movilcni 268 177 L Negrca 164 178 L Negreşti 465 179 L Nemţeni 22.198 2. 24.

9.913 1. in 1930 inel.'l.463 301 2.G2il :il3 1. Otovasca-Bâc.ro . de cod Numele Jocalltilţll Clildlrl 19~1 (Populaţie Locuitori statornlcil) 1941 1930 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ~05 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nimoreni Nisporeni N!şcani ~7) Obilenii-Noui Obilenii-Vechi Oneştii-Noui Oneştii-Vechi 387 1.179 1. grupul de case Tânjeleşti. 29.975 1. satul Ştefan-cel-Mare.470 5.951 27. Nisporeni.050 701 242 115 3. www.453 413 121 216 57 1.937 1.068 I. inel. 28.cimec. 31.i 929 •) 36 *) 235 39 1. Principesa-Elena. sat nou. Răciula. in 1930 inglobat la Bucueci.095 273 487 1.332 744 1.550 254 3.054 304 3. in 1930 rec. inel. 30.201 I.566 447 824 282 263 238 1. Mănăstirea-Răciula. la Drăsliceni.048 1.227 307 499 1. inf.092 536 244 101 3.JUDETUL LAPUŞNA 4()3 Nr.066 - 73 56 28) Otovasca Otovasca-Bâc Palanca Parcani Paşcani Pănăşeşti Păulcşti 7 332 74 138 519 322 535 Pârjolteni Pereni Peticeni Petricica Petrosu Pituşca Pojoreni Principele-Carol Principesa-Elena 29) Puhoi Ratoş 30) Răciula 81) 282 182 62 30 871 196 492 75 825 79 544 1.451 5.311 2.560 392 2. Ratoş. in 1923.

Brătianu şi Regele-Carol.466 1. 34.737 2.294 8.367 239 227 3.216 2.054 434 1. la Hânceşti. Stăuunii-Noui. la Sărata-Galben. grupul de case Schinoasa.Veche Sireţi Sociteni Sofia Soltăneşh Spărieţi Stăucenii-Noui as) Stolniceni Străşeni 172 767 33 136 875 187 773 60 55 802 108 155 914 96 504 827 755 740 180 267 173 146 84 405 1. în 1930 ·inel.3 783 2. www.979 274 191 2. în 1930 inel.536 457 2.627 748 2.721 409 648 3.918 129 612 3.334 700 2. Regele-Carol.·404 JUDEŢUL LAPUŞNA Nr.833 513 3. Sărata-Mere1eni..925 3.108 734 944 669 56i 449 1. Sângera. 36. în 1930 : Stăvcenii-Noui. în 1930 rec.911 2. 33. 35. satul Dobrogea-Nouă. C. ·de cod Numele localltAţll Clldirl 1941 (Populaţie Locuitori statorolcl) 1930 IIIU 206 L 207 L 208 L 209 L 210 L 211 L 212 L 213 L 214 L 215 L 216 L 217 L 218 L 219 L 220 L 221 L 222 L 223 L 224 L 225 L 226 L 227 L 228 L 229 L 230 L 231 L 232 L Rădeni Recea Regele-Carol Revaca Rezeni 32) Roşcani Ruseştii-Noui Ruseştii-Vechi Saca Sadova Sahaidac Săcăreni Sărata-Galbenă 33) Sărata-Mereşeni 34) Sângera 31i) Scoreni Seliştea.157 6 •) Strâmbeni Suruceni 400 1. în 1930 rec.9. Sărata-Galbenă.729 5.991 406 620 3.59 656 683 612 555 303 1. inel.cimec.879 3. satele : 1.0~!1 710 2.639 5.105 2.687 32.ro .

35 2.180 498 937 113 . Ştefan-cel-Mare.335 . T răisteni.39 240 241 242 24.755 510 1.3.208 564 1.171 Vălcineţi 1.35 69 19 1G6 92 518 4. 39.821 2.39 28.618 485 1.524 9. în 19.3 1. în 1930 inel. în 1930 inglobat la Vadu-lui-Vodă.3.JUDEŢUL LAPUŞNA 405 ---------Locuitori statornlcl) 1!130 11141 ~r. 40.3.35 •) 7 170 141 78:2 4.34 2. în 1924. satul Vadu-Nou.3. Vadu-Nou.3 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Şapte-Sate Şendreni Şicovăţ Şipoteni Ştefan-cel-Mare 87) Tălăeştii-Noui Tălăeştii.310 Ulmu Ursari V adu-lui-Vodă Vadu-Nou 41) Valea-Coloniţei <~O) Valea-Florilor <12) Valea-Grajdului Valea-Paladi Valea-Satului (Boldurcşti) 4fi Valea-Satului (Coloniţa) 33 204 Valea.Trăistcni 1.280 !344 . 41. www.307 3ll9 1. sat nou.315 244 214 4. inf.791 . sat nou înf.212 148 272 1.3 1.37. Valea-Florilor.018 747 154 4. în 1912.30 inglobat la Cărpineanca. 42.324 77 91 71 bS 1.cimec.37 2.181 7.345 101 .242 299 . Vadu-lui-Vodă.3 .ro . 38.Vechi Tătăreşti Temeleuţi Togatin Topor Traian 38) Trăisteni 89) Truşeni Ţip ala 283 212 40 1.103 206 .3 121 4.251 3.38 2.37 .300 46 73 42 12 2 4.3 2.24.173 1. in 1930 inglobat la Nisporeni • Traian.36 2.3 51.772 488 1.3.559 1. de cod Numele localltllfll Clldlrl 1941 (Populaţie 2.028 3.

562 1.344 482 3. 1930 1941 Văratic Vărzăreşti 43) Vărză.796 228 1 642 1.neşti 151 1.3. •) Scăderea numărului locuitorilor s'a produs în anul 1940.635 2.560 Vorniceni Zămoşi L.033 1.952 Zberoaia Zembreni Zubreşti 43.lrl 1941 1Populatie Locuitori statornlcil.206 147 3.406 JUDEŢUL LAPUŞNA Nr. în urma repatrierii populaţiei germane.ro .170 58 408 439 314 85 913 220 244 416 846 356 3. de cod 260 L 261 L 262 L 263 L 264 265 266 267 268 269 270 271 L L L L Numele localllillll CUid.536 1.831 201 1.046 541 . L L L 957 1. www.reştii-Noui (Boldureşti) Vărzăreştii-Noui (Pituşca) Văsieni Vânători Volcă.cimec. Văr zăreşti.419 3.665 1.542 871 943 1. inel Mănăstirea-Vărzăreşti.

Comanda. 4.475 1. l'cstriţa şi 3.293 89.633 303. 2.131 3 Me Strehata :1) 74.461 2 Me Baia-de-Aramă 2) 431 7. 3. ca suburbii.575 7. inel. localităţile : 1. care fac parte integrantă din oraf.870 7.3 Me 34 Me 35 Me 36 Me 37 Me 38 Me 39 Me 40 Me AJa-Kaleh Adunaţii-Tciului Albuleşti Almăjel Apa-Neagră 4) Arginteşti Arvăteşti Atârna ţi Aurora Bahna 216. Dealu-Mare. Ciochiuţi.ro .765 1. Lunea-Banului şi 5 Slătinicu-Mare. ca suburbii.289 80. în 1930 şi sa. localităţile : 1. inel.741 1.tlui. în 1930 şi safac parte integrantă din orşa.516 327.223 288.107 (capitala) 1) 4. de cod Numele IOCIIJitllll MEHEDINTI Clldlrf 1941 Locuitori (Populalle st11tornlcl) 1941 1930 TOTAL GEJ.137 Total rural 31 Me 32 Me 3.811 295 411~ 407 244 949 549 1. considemt la acea dată ca suburbie a oraşului. ca suburbii. 4. 95 485 464 114 132 110 70 240 149 579 407 1. satul Cerneţi. Aduuaţii-Tei.'lERAL 81.305 2. ca suburbii . Tumu-Severin. 2. 3. în 1930 inel.cimec. Tarniţa.ranlâ din oraş.tele : Slătinicu-Mic şi Stânceşti erau înglobate la oraş. www. Hurduceşti.820 329 523 355 237 985 544 455 720 1.731 30.394 2i 8.459 1. în 1912 inel. Strelwia. 2. care fac parte intq. satele: Brăgleasa şi Vlădic·a (Rccşoreni). Baia-de-Ammă.JUDEŢUL Nr.438 Total oraşe Me Tarnu-Severiu 21.

în 1930 rec. în 1930 inel. Bala-de-/ os. satul Lăturoasa. 13.369 439 512 1. 7.Jos (cu Faţa) 145 43 Bălţaţii-de-Mijloc 8) 103 Bălţaţii-de-Sus 9) 36 Băluţa.408 JUDEŢUL MEHEDINTI Nr de cod Numele localltillll CJ. în 1930 inel. la Bălţaţii-de-Sus. Bălţaţii-de-Sus. Bădiţeşti. în 1930 : Valea-Perilor. 8.023 722 874 589 1.942 767 711 174 552 756 792 213 300 5.363 535 185 386 169 1. Ia Floreşti 12. satul Cearângeni.261" 565 590 168 1. Bă/ţaţii-de-Mijloc. satul Cârşu. Bârlogeni.ro . Băsâci. 11.cimec. 9. în 1930 rec. satul Bălţaţii-de-Mijlor 10.277 910 2. în 1930 inel. 6. Bărzuica. suh· denumirea : Ciolani-Bădiţeşti. în 1930 rec. la Ţirioiu.345 500 119 451 209 2. în 1930 rcc.359 940 421 2.247 1.Idlrl 1941 (Populaţie statorafcil~ Locuitori 19111 1930 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 189 189 146 Baloteşti 375 Balt•a Balta-Verde 341 Batoţi 218 Bădiţeşti 7) 101 613 Bălăciţa Bălţaţii-de.180 1. împreună cu satul Ciolani. Bala-de-Sus. 363 Bărboiu Bărzuica (Valea120 Perilor) 10) 30 55 Me Băsâci 11) 144 56 Me Băseşti 50 57 Me Băzăvani 12) 557 58 Me Bâcleş 2'26 59 Me Bâltanele 218 60 Mc Bâlvăneşti 57 61 Me Bârâiacu 87 62 Me Bârlogeni 13) Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Bala-de-Jos 5) Bala-de-Sus 6) 584 618 629 1. www. în 1930 inel. Băzc'ivani.

225 656 1. 21. în 1930 rec. în 1930 cătun la Brădetu.32 2. /Jobaita. B1'ădeţelu. deci.876 1.889 287 788 1!10 202 148 1. deco d Nnmele localltlltll Clildlrl 19U (Populaţie 6. în 1930 rec. B1'atilovu.3 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Mc Me Me Mc Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Bârzescu 14) Bereşti 11>) Biban 16) Bistreţu Bistriţa Blidaru Bobaiţa 17) Boca Boceni Borogea Braniştea 75 80 89 189 379 41 281 63 172 88 4.548 146 1.522 82 2. 19. în 1930 inel.Teiului. Be1'eşti. ca sat în 1939. B1'ăgleasa.333 2. www. la Cernaia. Biban. în 1930 rec. la Slaşoma. Şişcu-Roşu.949 1. la Rudina. Bârda şi 2. 20.023 234 . 15. cătunele : 1. cătunul Brădeţelu. inel.30 Bratilovu 18) Brativoeşti Brădetu 10) 55 84 190 47 56 34 64 41 484 336 21 577 Brăduleţu 20) Brăgleasa 21) Brânzeni Brebina Bresnicioara Bresniţa-Motru Bresniţa-Ocol Breţa 22) Broscari 281 258 301 761 1. la lmoasa.095 14. la Mărăşeşti.637 334 1. B1'ădetu. rec. 17. 22.082 198 301 700 178 191 143 18'5 144 1. în 1930 rec. in 1930 rec.JUDETUL MEHEDINTI 409 Locuitori slatornld) 19111 1!151 Nr. 16. Bâ1'zescu.ro . în 1930: Bibanu. B1'e(a. la Adunaţii. 18.cimec.660 143 972 254 521 3.

lJuic·eşti. în 1930 inel. llroştcu.".154 970 518 604 520 792 881 159 52 !li 834 531 530 899' 568 \. 26. www. Condulcşti.cimec. comuna Pluta. 29. la Proite5ti. la Broşteni. format după 1912 prin contopirea localităţilor: Buiceşti. ca sat în 193!1. 27. CiifJt'i{iueşti. Cafm-Dealului. în 1930 rec. Îh 19!30 ind. satul Grădiştea. de cod Numele localll4111 Cl4dlrl 19tt 86 87 88 89 90 91 92 Me Broşteni 23) Me Bucura Me Budăneşti Me Buicani :!4) Me Buiceşti :la) Me Bunoaica Me Burila-Mare Burila-Mică 93 Mc 94 Mc Buseşti 95 Me Busu :!6) 96 Mc Busuleţu 27) 97 Me Butoieşti 98 Me Cacoţi 99 Me Capu-Dcalului :!8) 100 Me Călieni 101 Me Călineştii-de. la Cătunele.ro . satele : Căpăţincşti. 28.410 JUDEŢUL MEHEDINTI Locuitori <Populatie statornlc4} 1Y41 1930 Nr. comuna Gura-Motrului şi Buiceşti. '}j ind. Bwu. în 1<J30 Găleata şi Orbcni. cătunul Gropanclc. Bumleţu. Buicani. 24. deci.Jo~ 102 Me CăJineştii-de-Sus JU3 Me Călugăreni 104 bie Cămuicşti 105 Me Cănicea 106 Me Căpăţineşti 29)) 35 143 168 16 270 164 285 237 139 155 139 214 226 46 21 3l) 106 568 585 53 900 615 1.122 879 455 9!"1 579 72!J 910 58 96 251 428 ~33 83 141 95 209 26 271 480 388 726 97 (i98 ~:~. în 1930 rec. în 1930 rec.

:de cod Numele localltlfll CUidlrl 1941 (Populaţie Locuitori slaloralcl> 1930 19111 107 108 109 IlO lll 112 113 114 ll5 ll6 117 liS. în 1930 inel. Barlogeni. în 1930 inel. 38. la Bala-de-]os. sub denumirea : Nopteşa-Cărămidari. în 1930 rec.118 773 148 956 527 687 205 359 307 423 441 1. în 1930 rec. împreună cu satul Nopteşa. decl. Ciiriimidari. la Văgiuleşti. în 1930 inel cătunul Tunari. 34. în 1930 rec. satele : Capu-Dcalului. în 1930 rec. ca sat in 1939 .ro . la Severineşti. Căziineşli.53 62 38 61 94 91 58 110 149 280 184 45 274 383 454 88 698 345 205 247 109 241 413 276 222 374 454 1. :lG. la lupca. ca simplu cătun. Chiţimii. Cârşu. 39. . CâmfJU-Mare. 31.cimec. la Iupca. satul Breţa. www. 41. satul Jigniţa.:a suburbie. în 1930 rec. Stcit-u si Valea-Perilor. în 1930 rec. 40. 37. Câmiceşli. în 1930 rec. la Cracu-Muntelui. în 1930 inel. 32. Cearângeni. Cârciu.JUDEŢUL MEHEDINTI 411 Nr. 33. <15. Cepiureui. în 1912 înglobat la Turnu-Sevcrin. în 1930 rec. Ccmaia.551 667 30. Cătunele. ll9 120 121 122 123 124 Mc Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Cărămidari 30) Cătunele 31) Căzăneşti 32) Câmpu-Mare 33) Cârceni Cârciu 34) Cârjei Cârniceşti 31>) Cârşu 3 6 ) Cearângeni 37) Cearângul Celnata Ceptureni 38) Cernaia :19) Cerna-Vârf Cerneţi 40) Chilia Chiţimii 41) 58 86 114 24 203 94 . Cerneţi.

la Olteanu.166 689 552 5!16 493 740 S58 216 782 525 1. Cotoroaza-de-fos. Condu/eşti. în 1930 inel. împreună cu satul Bădiţcşti. la Zegujani.424 587 1..412 JUDEŢUL MEHEDINTI Nr. 46. 44.364 956 ()44 56 (Zegujani)45) 38 Corcoya Cord un Corlăţelu Corobăile 46) Corzu Costeni H) Costeşti Coşovăţu Cotoroaia-de-Jos 48) Cotoroaia-de-Sus 2. www. Corobăile. satul Trestioara.275 968 631 2.366 727 1. 48.369 360 793 641 503 462 692 389 108 2!10 183 1.005 534 1. în 1930 rec. în 1930 rec. CojJăcioasa (Zegujani). Cosleni. Ciolani.094 3'16 772 385 177 492 764 1. suh denumirea : Ciolani-Bădiţeşti. 45. satul Tiţirigi. în 1930 rec. la Broşteni. 43.025739 431 330 442 42. în 1930 rec. la Covrigi.cimec.ro . Cleşn'eşti. în 1930 rec. 47. în 1930 inel. de cod Numele JocalltiiJII Ciolani 42) Cioroboreni Ciovârnăşani Cireşu Locuitori CUidlrl (Populatie statornicA} 1941 J9ql 1930 125 Me 126 Me 127 Me 128 Me 129 Me 130 Me 131 Me 132 Me 133 Me 134 Me 135 Me 136 Me 137 Me 138 Me 139 Me 140 Me 141 Me 142 Me 143 Me 144 Me 145 Me 146 Me 147 Me 148 Me 149 Me Cleanovu Cleşneşti 48) Cloşani Cocorova Cojmăneşti Colăreţu Colibaşu Comăneşti Conduleşti 44) Copăcioasa (Floreşti) Copăcioasa 72 320 267 224 580 93 193 165 149 138 194 119 29 224 118 376 172 269 95 226 108 39 123 317 1.

cătunul Valea-Hobiţei.JUDETUL MEHEDINTI 413. în 1930 rec.570 972 143 418 673 1. inel. Nr. în 191~ separat ca sat . ca sat în 1939. satele : Dcdoviţa-Nouă (GuraPoroinii) şi Valea Copcii. www. în 1930 inel.cimec. la Cujmiru. deci. ca sat în 1939. 54. În 19.ro . cătunul Valea-Plopului. În 1930 inel.649 627 468 2. !i3. satul Sărdăneşti.299 1. în 1930 rec.911 556 3. în 1930 inel. Cujmiru. Dâlbociţa. deci.023 621 369 1. cătunul Ceptureni. Criîgueşti. în 1930 inel. 55. 50.528 763 462 2. satele: Costeni şi Hobiţa şi că .!!0 249 712 447 603 362 1. satul Cujmiru-Mic. Cminiâ.'JO inel. separat cn sat în 1912. deci.367 255 1. C1'0il'ea. în 1930 inel. rec.. 56. la Măru-Roşu. în 1930 inel. tunul Murgilcşti.991 457 1.1175 128 b35 2. 51. Cracu-Muntelui. Covtigi.044 597 49. Dedoviţa. Cujmi1'!1-Mic. de cod 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 16·1 165 166 167 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Numele locallt4ţll Cl4dlrl 1941 (Populaţie lY~I Locuitori statornicA)'· 1930 Covrigi 49) Cozi a Cracu-Lung Cracu-Muntelui ~O) Crainici ~1) Crăgueşti 62) Cremenea-de-jos Cremenea-de-Sus Crivina Croicea liS) Croici Cujmiru ~4) Cujmiru-Mic ~~) Dănceu Dâlbociţa ~6) Dâlma Dârvari Dedoviţa f>7) 144 222 73 60 199 125 167 103 522 34 153 659 98 392 177 153 511 65 535 1. satul Firizu.049 2. 57. 52. inel. cătunul Prejneni. ca sat în 1939. rec.

a-Motrului 6G) 140 Făuroaia 228 Fântâna-Domnească 907 161 687 466 71 1. în 1930 inel.e) Degera ţi Deleni De vesel Dobra o9) Drăghicşti Drăgoteşti 60) Drăgoteşti (Fântâna!)omul'tL~cZ"t~ S2 2S9 131 89S so 47S j51 66 260 88 1. D1·ilgoteşti.321 250 1.ro . în 1912 înglobat la Oprăncşti. www. Euea. 60. la Dedoviţa. în 1930 rec. 59. lJuculeşti. Dobra. în 1930 rec. satul Poiana.009 :::19 866 12S 1. Faţa-Motmlui. Drăgolqtii-dc.176 362 S78 1. Dumbn'îviţa.829 1. prin contopirea satelor . J"ormat după 1912.780 l. de cod Numele locallt6tll Clldlrl IMI 1Populatie 168 Me 169 170 li1 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 18S 184 185 186 187 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Dedoviţa-Nouă (Gura-Poroinei) r. inel. Drăgoteştii-dc-Sus.Jos şi 2.414 JUDETUL MEHEDINTI Locuitori statornic!) 19U 1930 Nr. în 1912 înglobat la satul Stângăceaua. Dedoviţa-Nouiî (Gura-Poroinii}. 62.S07 240 917 '361 86S Drincea 88 218 40 Duculeşti 61) 167 Dudaşi (Cerneţi) Dudaşi (Schela-Cladovei) 91 21 Dumbrăviţa 62) 308 Elisabeta 89 Ercea 63) 199 Ergheviţa 56 Faţa-Cremcnei G4) 70 Faţ. Fuţa-Cremenei. sat nou înf. 63. 64. l. 61. la Ţirioiu.048 568 667 211 198 488 781 351 701 204 240 472 808 58. la Negreşti . după 1912. cătunul Costanda. 65. în 1930 rec.cimec.

împreună cu satul Fântâna-Mare.967 326 1. in 1~) 12 inel. satul Valea-Prunişorului. în 1930 rec. în 1930 ind.379 344 2. FâutiÎna-IHare. la Broşteni. în 1930 inel. Firiw. Glogova. satul Valea-Prunişo~ rului. Roghiceşti şi 2. inel.cimec. 67.052 444 1i4 204 86 739 !111 (i87 ----66. în 1930 inel. il. F<Î11i<Înc:le-Ncgre. 70.JUDErUL MEHEDINTI 41& Nr. 74. inel.ro . de cod 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Me Me Me Numele locnlllllJI Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornicll• 19111 1930 Fântâna-Mare 66) Fântânele-Negre 67) Firizu 68) Flămânda Floreşti 69) Găleata 70) Gărdăneasa Gărdoaia Gârbovăţul-de-] os Gârbovăţul-de-Sus Gârla-Mare 71) Gârniţa Gemeni Ghelmegioaia Gheorgheşti Giura 72) Giureşti 73) Glogova 7 4 ) 167 183 40 313 54 23 108 124 141 157 689 89 517 111 59 41 28 205 675 677 847 906 1. 68. cătunele : 1. Giileata. Giura. www.969 419 13~ 174 1. satul Vlăuica (Bălţaţii-de­ Sus). în 1930 rec. la Dâlbociţa. care în 1930 a fost rcc. Floreşti. ValeaBrătia. Gâr!a-Mmc. 72. că tunul Atârnaţi. înglobat după 191 '2 la Gârla-Mare.220 237 65 366 532 633 603 3. satul Valea-Porumluhn . 69. în 1930 inel. satul Băsâci.189 338 360 405 534 563 2.

558 741 1.378 75. 78. inel. separat în 1912. în 1930 inel. în 1930 rec. în 1930 rec.604 543 655 317 2.272 582 668 290 2. cătunele: 1 Cătăneşti. ca simplu cătun. Du(eşti. i6. Greci. 285 919 1. Gropanele. Govodart•a.685 87 977 708 554. rec. Creţeşti şi 3. 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Me Me Me Me Me Me Me Me Me Numele localltlţJI Clldlrl 11141 Locuitori (Populatie statornicA) 1941 1930 Goanţa Godeanu Gogoşu Golineasa Gornenţi Gornoviţa Govodarva 111) Grădiştea 78) Greceşti Greci 7 7) Gropanele 78) Grozeşti Gruia Gura-Motru Gura-Văii Guţu Gvardeniţa Halânga-Mare 79) Halânga-Mică BO) Higiu-Drăgheşti Higiu-Ursoaia 81) Hinova 160 203 423 22 273 203 149 66 260 399 20 205 418 148 139 92 598 194 32 44 148 3112 787 707 1. împreună cu satul Ha· lânga-Mare sub denumirea : Halânga.594 79 726 1. 80.288 775 160 562 1. lfalânga-Mare. lligiu-Ursoaia. la Busuleţu. format din satele: l. la Busu. în 1930 rec. 77. împreună (U satul Ha· lfmga-Mică. Griidiştea.654 91 897 706 691 911 1.cimec. lJr. ·de cod 206 207 208 209 210 211 212 213 . soaia. www. satul Roşia. Higiu şi 2. 2. 81. sub denumirea : Halânga. l!alânga-Mică.774 664 649 1. în 1930 rec. 79.ro .416 JUDEŢUL MEHEDtNŢI ~r.396 855 114 165 566 1.

cătunul Sărdăneştii-de-Sus . Horăşti. lupca.485 777 1.w. lgiroa. inel. în 1930 inel.066 807 738 628 1. www. 89. &atele : Câmpu-Mare. 83. 85. satul B5. inel.' Pârvăneşti şi Scoarţa. împreună cu satul Suharu. la Covrigi. în 1930 inel. in 1930 rec.cimec. inel. 90. in 1930 inel. llovăţu.ro . la Porc ata. sat nou .628 760 844 703 103 1. in 1930 rec.380 365 789 527 1. satul Petrişu. 88 burăţei-Cincirleşti. cătunul Brabeţi. Chitimii şi Giureşti. înglobat după 1911' 82.561 855 290 465 91 905 1. /moasa.485 1. cătunul Băltanele.275 785 1. lsvo1·ul-Aneştilor. în 1930 rec. la lgiroasa. /lovu. de cod Numele Jocalltllll Clldlrl l!MI <Populaţie Locuitori statornlcl) 1!130 I!Ml 228 229 230 231 232 233 2. în 1930 inel. cătunul Borcăneşti.JUDETUL MEHEDINŢI 417 Nr. sub ·denumirea : Suharu-Ilovu. 86.527 799 750 741 1.305 Hobiţa.603 603 1.rzescu. inel.34 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Hobiţa 82) Horăşti 83) Hotărani Husnicioara lgiroasa lablaniţa 84) Ilovăţu 85) Ilo viţa Ilovu 86) !moasa 87) lnsurăţei-Cincirleşti 88) lsverna Isvoarele Isvorul-Aneştilor 89) lsvorul-Bârzei Isvorul-Frumos lupca 110 ) lzimşea lzvorălu Jiana-Mare 83 52 206 146 432 173 428 222 75 120 28 284 398 199 200 184 27 309 203 3ll 348 168 835 546 1. 87. satelr. 84.564 493 1.

96. 98.093 421 675 1. împreună ru satul jugastru-Nou. de cod 248 249 250 251 2b2 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 JUDETUL MEHEDINTI Locuitori (Populatie statornlcl1) 1930 1941 761 1. la Bala-de-Sus.V t. inel. 467 119 361 La cu Larga Lazu Lăturoasa 9~) 157 58 180 73 139 33 103 19f) 48 129 281 210 Leorda Ludu Lumnicu-de-Jos Lumnicu-de-Sus Lupoaia l•7) Lupoiţa 96) 358 116 726 190 498 1. inel. 97. inel. www. fugastru-Vechiu.271 1.013 591! 35 121 691 182.upoaia. în 1930 rec. 95. fugastru-Nou.cimec.403 224 1. satul Valea-Mare. sub denumirea : Jugastru. 92. 384 965 Lupşa-de. jo1·măneşti. cătunele: 1. că tunul Cracu-Dealului. în 1930 rec. l. Lăturoasa. Lumnicu-de-fos.U 228 498 123 251 608 276 51S. Faţa-Buliga şi 2. în 1930 rec.418 Nr. Magheru. la Căzăneşti. în 1930 inel.021 41S Numele localltllfll Clildlrl 19111 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Jiana-Veche Jidoştiţa Jigniţa 91) Jirovu 92) Jugastru-Nou 93) Jugastru-Vechiu 9~) Jupâneşti Jormăneşti 164 346 51 282 109 80 41 101 3ll 107 299 610 197 6.chiu. PlaiuCerâtu. în 1930 rec.ro . 93. împreună cu satul Jugastru. în 1930 rec. 94. cătunul Răcănei.Văraiu. la Oltcanu. sub denumirea: Jugastru.Jos Lupşa-de-Sus Magheru 98) 584 91 Jigniţa.

satele : Croicea şi' Puşcaşu.ro .cimec.separat in 1912. cătunul Ciorani . <·a sat. rn 1930 cătun la Covrigi. cătunul Mogoşani. Menţii-din--Faţă. format din satele: Mătăsarii-de-jos 'i Mătăsarii-de-Sus.. Mănt-Roşu. rec. Mărăşeşti. inel. separat in 1912. 101. 103. satul Ştiucani. în 1930 inel. 105. rec.890 621 :332 584 147 177 113 33 41 186 Molani Moşneni Motru-Sec Murgileşti H 4) Nadanova Negoeşti tOl>) 110 124 213 711) 389 106 161 726 490 402 767 548 787 322 535 651 393 92 114 598 647 407 693 şi Stăneşti. Murgi/eşti. Mătăsari. cătunul Valea-Udri~tii . Malovăţu Malomnicu Manu Marga .119 476 . www. inc. în 1930 inel.Nr. in 1930 inel. satul Robeşti. 102. 53 107 203 82 1. 104.. satele : Bratilovu 100.Marman Mălărişca Mărăşeşti 99) Măru-Roşu 100) Mătăsari 101) Menţii-din-Dos Menţii-din-Faţă 1J2) Merişu Miculeşti 287 77 82 65 ·.079 273 311 231 994 212 H3) Mijarca Mileni Miluţa Moiseşti 24i 193 101 157 211 84 234 413 755 290 945 600 372 545 776 378 241 208 361 1. de cod Nâmele Jocallllfll CJIIdld l!jql 269 Me 2'i'O Me 271 Me 272 Me 2'13 Me 274 Me 27 5 Me 276 Me 277 Me 278 Me 279 Me 280 Me 281 Me 282 Me 283 Me 284 Me 285 Me 286 Me 287 Me 288 Me 289 Me 290 Me 291 Me 99. inel. Miculeşti. Negoeşti.l. în 1930 inel.JUDETUL MEHEDINTI 419 Locuitori (Populatie statornld) t!l4l 1930 .

Oprănefli.222 440 1. 109. în 1912 cuprindea şi satul Dumbrăviţa. Orbeni. 112. cătunul Păpeşti. Oreviţa-Mifă. în 19. 1.334 668 1.S98 617 492 125 143 . rec.305 Me Orzeşti .420 JUDEŢUL MEHEDINTI Locuitori statoralcl) 1930 Nr. ca sat. 111.ro . in 19!10 inel. în 1930 rec.264 1. separat tn 1912. împreună cu satul Cărămidari. Ohaba.281 68. satele : Dumbrăviţa oi Opră­ 107.! Me Negruşa 294 Me Nopteşa 107) 295 Me Obârşia-Cloşani 296 Me Obârşia-de"Câmp 297 Me Ohaba 108) 298 Me Olteanca 299 Me Olteanu 109) 300 Me Oprăneşti 110) 301 Me Oprişoru 302 Me Orbeni 111) 303 Me Oreviţa 112) 304 Me Oreviţa-Mică 113) . la Negreşti . 1L1.884 250 368 737 1. Oreviţa. satele: Cleşneşti şi Jormă· neşti cu cătunul Răcănei.71!2 220 !123 740 1. Il O.'10 inel. în 1930 rec. Negre1ti.?4 1. în 1912 inel. la Oreviţa. înglobat după 1912 la Jormă­ neşti.054 795 I.945 1. 108.285 3. Olteanu. neşti. de cod Numele localltltll Clldlrl 1!141 (Populaţie 1941 292 Mc Negreşti 108) !9. la Broşteni.043 106. în 1912 rec. 1ub denumirea : Nopteşa-Cărămidari. inel.306 Me Ostrovu-Corbului 307 Me Ostrovu-Mare 308 Me Padeşu 309 Me Padina-Mare 310 Me Padina-Mică 129 168 181 229 321 197 460 782 506 764 506 904 763 U2& 601 475 1.cimec.211 1.011 138 362 68 91 171 331 220 320 254 526 212 4. Oreviţa-Mică. în 1930 rec. Noptefa. www.

înglobat 1912 la Podu-Grosului. 118. 115. în 1930 rec. 120.305 540 611 294 91 787 885. la Stroeşti. la Şuşiţa (Motru). în 1930 rec. cătunul Podeni.541 544 353 692 295 70 117 731 140 186 937 2!i4 604 949 875 16S 503 900 907 1. în 1930 rec. 121. Peşteana. după www. în 1930 rec.074 144 177 70 20 24 285 86 44 285 73 14!1 248 211 45 150 222 251 418 186 65 90 331 549 4. 116. la Ercea.JUDI::l UL MEHeDINTI 421 Locuitori statorolcll 1930 Nr. la Stroetti 117 Peşteuuţa.ro . Pitulaşi. în 1930 rec. la lavorul-Aneştilor. de cod Numele loc:alltltB Clldlrl 1!1111 (Populaţie 1941 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Pavăţu Păsărani 114) Pătulele Păuneşti Pârlagele Pârli ta Pârvăneşti 115) Pârvuleşti Peri Peşteana 116) Peştenuţa 117) Petra Petnşu 1 H1) Piatra-Albă Piri a Pitulaşi 119) Plaiu Plopi Ploştina Pluta Podeni Podu-Grosului Poiana 121) Poiana-Ciorei 120) 97 139 1. inel.562 . inel.529 241 416 4. Păsărani. Petrişu.cimec. 305 904 833 183 528 847 829 1.451 449 360 114. în 1930 rec. Poiaua. cătunul Barda. Pâ1"vănefli. 119. la Horăşti. Podu-Grosului.

123. 125. 126. rec. inel. Poşta-Veche. 104 231 122. ·cătunul Măgurcle.cimec. la Măru-Roşu. in 19!10 inel. in 19. deci. separat în 1912.040 1.5 57 207 164 28~ 213 112 34 135 208 148 542 829 774 Poroina Poroina-Mare Poroiniţa Poşta-Veche 128) 514 811 749 189 34 204 157 83 139 230 98 136 704 Prejna Prejneni Priboeşti · 126) 12~) 760 622 332 732 319 425 Principele-Mihai Prisăceana Pristol Proiteşti 121) Prunişor 416 53 205 366 26 122 1. 127.883 204 753 908 1. de cod Numele localllltll Clldlrl 1941 IPopalaţle statornlcl) 1941 19110 335 336 :337 338 339 340 Me Me Me Me Me Me 341 Me 342 Me 343 Me 344 Me 345 Me 346 Me 34 7 Me 348 Me 349 Me 350 Me 351 Me 352 Me 353 Me 354 Me 355 Me 356 Me 357 Me 358 Me Ponoarele Porcaşa 122) Porceşti !. ca sat.30 cătun la Crăgueşti. in 19!10 rec. Porcaşa. Proiteşti. in 1912 lnglobat la Stângăceaua 124.422 JUDETUL MEHEDINTI Locuitori Nr. Puşcaşu. Punghina. după 1912.720 272 Punghina 121) Puşcaşu 128) Puţinei Racova Racoviţa Răduţeşti Răeni Răiculeşti Răscoleşti 167 36 1. satul Buicani. www.ro .51!6 77 523 641 146 784 1. in 19!10 inel. sat nou înf. cătunul lnsurăţei-Cincirlelll. Principele-Mihm.496 412 635 120 279 79 29 32 309 105 126 40 139 105. Prejneni. 128. ulterior ca sat.

în 1930 rec. în 1930 inel. la Zegujani.ro .736 736 500 799 390 234 4. Scoarţa. 134.616 290 1. la Horă.cimec.JUDEŢUL MEHEDII'<ŢI 423 Locuitori (Populaţie statornicA) 1911 1930 Nr. in 1930 rec. Sărdăneşti. la Menţii-din-Faţă.820 i37 497 1. in 1930 rec. la Crainici. în 1930 rec. în 1930 inel.236 709 509 210 1. Roşia.214 381 129.001 778 362 279 3.ti. satele: Bereşti şi Vidimireşti. Râpa-de-Zegujani. 131.112 1.099 524 478 126 570 888 438 • 142 769 782 1. 135. 133.006 454 449 54:J 1. 130. in 1930 rec. www.600 811 1. Secu.!181 Me 382 Me 383 Me Râpa-de-Lupoaia Râpa-de-Zegujani Recea Robeşti 130) 129) Rocşoreni Rogova Roşia 131) Roşiori Roşiuţa Rudina 132) Runcurelu Runcuşoru Ruptura Salcia Samarineşti Sălătrucu Sărdăneşti 133) Scăpău Schela-Cladovei Schinteeşti Schitu-Topolniţa Scoarţa 134) Scorila Secu 135) Securicea 36 2!1 222 86 203 415 67 373 238 130 209 117 81 854 224 129 53 285 248 122 116 32 124 202 101 137 106 917 353 725 1. Rudina. de cod Numele localltilfll ClAdiri lMl 359 Me 360 Me 361 Me 362 Me 363 Me 364 Me 365 Me 366 Me 367 Me 368 Me 369 Me 370 Me 371 Me 372 Me 373 Me 374 Me 375 Me 376 Me 377 Me 378 Me 379 Me 380 Me . 132. la Govodarva.153 1.381 1. satul Şumandra. Robeşti.

Socoleşti. ca sat. 137. separat ca sat. 141. la Smadoviţa. Smadovicioara-de-Secu. cătunul Epuroaia. inel. inel. separat ca sat în 1912. Smado-:. 143. Seliştea.626 612 552 1. rcc. satul Valea-Turcilor. Slivileşti. rec. inel. cătunul Godeanu. în 1930 înglobat la oraşul Strehaia. Slaşoma. Slătinicu-Mic. rec. 140. satul Smadovicioara-de-Smadoviţa. de cod 384 Me n85 Me . înglobat după 1912 la Slivileşti. separat în 1930. inel. Smadovicioara-de-Smadoviţa. în 1930 inel. · 138.'195 Me 396 Me Socoleşti 144) Sperleşti 136. in 1930 inel. in 1912 rec. www. 144.%li Numele loealltlţll Clildlrl 19t1 Locuitori (Populatie slatomlcll 19U 19110 Seliştea 188) Selişteni Sevcrineşti 197) Me 387 388 38!:) 390 391 392 Me Slodea Me Si roca Me Slătinicu-Mic la&) Me Slaşoma 189) Me Slivileşti 140) Me Smadovicioara-de· Secu 141) 393 Me Smadovicioara-deSmadoviţa 142) Srnadoviţa l U) 142 153 139 65 119 50 443 175 128 420 67 43 . in 1930 inel.cimec. Severineşti. cătunul Smadoviţa-de­ ·Secu.091 261 408 1. rec. înglobat ulterior la Sma· dovicioara-de-Secu 142. separat in 1912. 139. satul Biban.424 JUDEŢUL MEHEDINTI Nr.ro .S22 473 519 265 43-! 199 1.862 594 540 1.514 494 191 394 Me .580 240 183 573 4!10 1. satele: Cârcineşti şi ValeaAlunului.~iţa. ca suburbie.

148. ca suburbie. de cod . www. la Şovarna-de-Sus.!197 Me .!10 rec.398 777 613 !i(i:l 92 56 82 117 456 56 105 471 691 1. Studina. 150.429 755 654 196 342 259 359 445 UH5 177 436 358 747 371 1. in 1930 rec.!1 404 405 406 407 408 409 410 411 412 41.!1 Numele localltlfB ClldJrl l!Hl (Populaţie 1941 Me Me Me Steicu 148) Me Steajaru Me Stigniţa Me Stircoviţa Me Strârnptu Me Stroeşti 149) Me Studioo l 50) Me Suharu 15 1 ) Me Sura 11> 2 ) Me Şiacu 153) Me Şimian Me Şipotu (Ponoarele) Me Şipotu (PoroianaMare)Hi 4 ) Stănceşti (Corzu) Stânceşti (Stângăceaua) 141>) Stăneşti 146) Stângăceaua 147) 96 92 82 216 7.!10 înglobat la oraşul Strehaia. 152. 151. Stănceşti (Stângăceaua).740 166 487 145. în 19. la Sura. 149. Stă_neşti. sub denumirea: Suharu-Ilovu. Şipotu (Poroina-Mare). Şiacu.cimec.!1 96 . în 1930 rec. inel. in 19. 146. că­ tunul Novaci. în 1912 inel.!198 Me !J99 400 401 402 40. Stângăceaua.ro . la Cătunele. satul Şililcu.JUDEŢUL MEHEDINTI 425 Locuitori statorulcll 1930 Nr. în 1930 rec. satele Faţa-Motrului şi Poşta. impreună cu satul Ilovu. în 1930 rec. tn 1930: Şipotele. 153.Veche.!170 204 172 55 376 315 278 721 241 402 1. în 19.!10 inel. satele: Peşteana şi Peştenuţa. la Mărăşeşti. Stroeşti. 147. în 1930 inel. 154. Sura. Steicu. Suharu.

cătunul Runcu.426 JUDEŢUL MEHEDINTI Nr. în 1930 inel. la Corobăile.ro . la Miculeşti. 156. în 1930 ree. T unari.308 572 602 123 421 393 468 452 422 858 264 417 263 1.Jos Şişeştii-de-Sm Şovarna-de. satele: Băzăvani şi Duculeşti. satul Păsărani. la Secu. 157. Şumandra. în 1930 rec. inel. Tiţirigi. în 1930 cătun la Cerne ţi. Ştiucani. Şuşiţa (Motru). inel cătunul Ptuleşti. 161. 159. de cod 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Mc Me Me Me Numele lo eaUtlltll CllldJrl 1!141 Locuitori (Populatie statornicA) 1941 1!130 Şişeştii-de.Jos Şovarna-de-Sus 11115) Ştiucani 1118) Şumandra 1117) Şuşiţa (Motru) 1158) Şuşiţa (Ocolu) Tălăpanu Tâmna Târsa Tegomiru Tismao. în 1930 rec. 162.cimec. 1irioiu. 158. 160.S45 801 762 151 . in 1930 rec. Trestioara.a Titirleşti Traian Trestioara UD) Tunari 160) Turta ba Tânţaru Ţigănaşi Ţigăreni Tirioiu 181) Ţiţirigi 182) 289 143 200 201 42 72 138 140 39 116 116 132 131 106 209 67 91 74 183 194 41 61 47 1.037 . www.043 507 773 1. în 1930 ind satul Studina. Şovarna-de-Sus.084 997 563 141 374 413 422 404 386 729 5i9 803 163 213 172 262 571 826 163 545 155. in 1930 inel. la Cotoroaia-de-Jos.

de cod 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Me Me Me Me Me 455 Me 456-Me 457 458 459 460 Me Me Me Me Numele loca lltilţU Locuitori Clldlrl (Populatie statornlcil) 1930 1941 IIMt 164 146 96 1109 65 184 160 . Valea-Porumbului. 165. 166. la Severineşti. în 19.cimec.182 220 486 574 692 489 323 Ţiuleni Ungureni Valea-Alunului Valea-Anilor Valea-Bisericii 168) Valea-Boerească Valea-Bună Valea-Copcii 164) Valea-Hoţului Valea-Marcului Valea-Mare 166) Valea-Mănăstirii Valea-Perilor 166) Valea-Petri (Greci) Valea-Petri (Peri) Valea-Poenii Valea-Porumbului 187) Valea-Prunişorului 168) Valea-Turcilor 169) 80 418 132 Valea-Ursului (Ponoarele) 111 Valea-Ursului (Tâmna) 164 Valea-Rea (Căzăneşti) 106 Valea-Rea (Văgiuleşti) 1!10 Va rod ia 48 108 521 429 434 161 163.253 228 546 . în 1930 rec. 71 178 128 19 96 80 29 109 117 56 50 82 6G6 4. la Cătunele.88 !152 1. Valea-Perilor.'10 rec. în 19. la Fântâna-Mare.'10 rec. la Socoteşti. 168. 169. 164.JUDEŢUL MEHEDINTI 427 Nr. în 1912 înglobat la Fântânele-Negre.'191 . 167.ro . în 1930 rec. în 19.'168 184 603 526 1. Valea-Alunului. www. Valea-Mare. în 1930 rec. în 1930 rec. la Fântânele-Negre. Valea-Copcii. Valea-Prunişorului. Valea-Turcilor. la Dedoviţa. la Lumnicu-de-Jos.306 98 564 . 615 315 668 472 1'2 357 304 98 368 153 186 158 .'10 rec.

satele: Copăcioasa (Zegujani) şi Râpa-de-Zegujani.371 2. la Giura. Zegujani.428 JUDEŢUL MEHEDINTI Locuitori slatornlcl) 1930 Nr. la Rudina.374 2.845 1. în 1930 rc. 171.038 881 170. Văgiuleşti.'1 1. Vidimireşti. www.533 370 1.cimec. de cod 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 Numele Jocalltltll CUldlrl 1941 (Populaţie 1941 Me Văeni 90 Me Văgiulcşti 170) 129 Me V argaţi 15 Me Vânători 412 350 Me Vânjuleţu Me Vânju-Mare 698 118 Me Vârciorova Me Viaşu 233 Me Vidimireşti 171) 99 Me Vlădaia .794 1.771 439 876 296 1. în 1930 inel.539 570 92. cătunul Bârseşti.025 725 662 150 588 1. în 19110 inel. Vlădica (Rocşoreni)..663 1. 172. 1711. 174.'190 Me Vlădăşeşti 115 Me Vlădica (Bălţaţii-deSus) 172) 46 473 Me Vlădica (Rocşoreni) 1 Ta) 66 474 Mc Voloiacu 177 475 Me Voloicelu 43 476 Me Vrancea 178 477 Mc. Vlădica (Bălţaţii-de-Sus).ro .621 396 166 230 674 156 6H! 287 796 52 1. în 1930 rec. inel. satul Cârciu.-c.V rata 391 478 Me Zegaia 243 479 Me Zegujani 174) 182 275 465 52 1.583 1. la Adunaţii-Teiului. în 1930 rec.

la Budişteni. Livada.b72 149.797 13. satul Coteneşti. 2. dtunul O~elu. inel.300 1.9 1. Băila. in 1930 inel. www. localităţile: 1. Drăceşti. 4. inel. Balabani. in 1930 rec.'i34 259 144 242 332 94 293 217 204 195 1ti. cătunul Mărcuş.268 1.3.461 S8. Bărbuşa.058 568 938 1.3fi5 421 1. Oraşul Câmpulung.JUDEŢUL Nt. 4.cimec. format prin contopirea satelor : 1. Scheiu şi 6. 5. lle cod Numele locslltlţll MUSCEL Clldlrl 19U (Populaţie Locuitori ststornlcll 1930 1941 TOTAL GENERAL 41.499 13.098 523 675 670 1. Vişoiu. Bârzeşti. 3. Berevoeşti-Pământeni. 6. in 1912: Bădenii-Părnânteni. care fac parte integrantă din oraş. Bădenii­ Pământeni şi 2.868 H5.332 16.872 149. inel. separat in 1912.86. 3.109 1. Bughea-de-Sus şi Malu.ro . in 1912 inel. inel.331 386 1. cătunul Albuleşti.461 .460 1. cu 2. cătunul Chilii.'! 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -41 Total oraşe Mua Câmpulung (capitala) 1) Total 1"1•ral Mus Alb eşti Mus Aninoasa Mus Balabani 2) Mus Bădeni 3) Mus Bădeşti Mus Băila 4) Mus Băjeşti Mus Bălileşti · Mus Bârzeşti ~) Mus Beleţi Mus BerevoeştiPărnânteni 6) 3. rec. in 1930 rec.131 681 1. separat in 1912.720 1 166. Bădeni. rec. Apa-Sărată.259 . ca suburbii. la Boteni. 5. Siliştea.186 753 630 762 1. satele Bugheade-Jos.92. înglobând 'i dtunul Valea-Bădenilor.

2. format prin contopirea satelor : 1. in 1930 rec. Hulubeşti. 10. Budişteni. 2. separat satelor: în 1912. ca suburbie. Bughea-de-Sus. 4. cătunele : 1. în 193\l inel.586 2. Ciocanll. Cândcşti Mus Cetăţenii-din-Deal Mus Cetăţenii-din.215 1.032 2. Pleşa. in 1930 inel.ro . satul Balabani.496 600 1. Gămăceşti şi 2. Berevoeşti-Ungureni. rec. Mălin. Poenandre şi 5. Cetăţenii-din-Vale şi 2. Moroeşti Scoiceşti. separat în 1912 . care în şi 1912 au fost rec. inel.Vale 14) Mus Ciocanu 15) Mus Ciocăncşti 24'1 264 528 177 109 680 517 281 405 139 140 309 61 133 1. satele: Băila.605 2. de cod 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Numele localitAtii Clildlrl t!l41 (Populaţie 1941 Locuitori statornicA) 1!1110 953 816 2. ca suburbie. la Dâmbovicioara.506 497 465 l. inel.604 541 512 1. inel. Mlăci. Valea-Caselor . format prin contoşi Şelari. format prin contopirea 1. Glodu şi Schitu- Bilceşti.43') JUDEŢUL MUSCEL Nr.071 1.492 1. 8. Călineşti. separat ca sate. Călineşti şi 2. Cetăţenii-din-Vale. 3. in 1930 inel. în 1912 inglobat la Câmpulung. pirea 1930 9. Rădeşt[. inel. 13.211 279 629 7. cătunele: 1. 14. în 1912 înglobat la Câmpulung.705 936 2. Bughea-de-fos.cimec.l51 538 Mus Berevoeşti-Ungureni 7) Mus Bilceşti 8) Mus Boteni 9) Mus Bucşeneşti-Lotaşi Mus Budişteni 10) Mus Bughea-de-Jos 11) Mus Bughea-de-Sus 12) Mus Capu-Piscului Mus Călineşti 13) Mu. Boteni. Măneşti. 15. 12.105 693 -125 2. cătunul călunelor : Bogăteşti. satul Viţicheşti. www. Măgura şi 3. 11. Turculeşti. Diaconeşti rec. cătunele : 1. Grui.040 1.

separat in 1912. Tămăşeşti şi 2. format prin contopirea satelor : 1. rec. separat în 19.016 918 908 858 1. în 19. 2. separat în 1930 şi 1912. rec.Jos. in 1912 inel.'J68 254 471 243 492 242 252 222 260 263 143 302 (Populaţie 19111 1. Coteneşti.993 867 847 693 1. ValeaRizii. separat în 1912. Zghiab (Sghiab sau Zghiaburi). satul Ciocanu.774 918 1. Coliba. în 1941. inel.2~9 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Ciulniţa 18) Ciumeşti 17) Coliba. satul Petrcşti. în 1930 : Conţeştii-de. la Bădeni.şi 18) Conţeşti 19) Corbi 20) Corbşori Coşeşti 21) Coteneşti 22) Coteşti Davideşti l. 17. separat în 1912 .ro . inel. 24.867 1.982 951 1.623 895 1. Conţeştii­ de-Jos.30: Ciulniţa­ Eustatiade. inel.cimec. cătunele : 1. Conţeştii-de-Sus şi 3. în 1930 inel. format prin contopirea satelor : 1. că tunul Uliţeasca . că­ tunul Siliştea. Prundeni. de cod 56 57 58 59 60 ·61 62 63 64 65 66 67 Numele localllilfll Clildlrl tgqt . Ciulniţa. unde a fost rec.UlS 1.152 16. unde a fost rec.034 Dâmbovicioara 23) Dârmoneşti 24) 563 1. 20. Coşeşti. 22. în 1930 rec. în 1941 satul Colibaşi cuprindea şi satul Vieroşi. Corobeţi. cătunele: 1. 18.(i. Dârmoneşti. rec. Ciumeşti şi 2.223 940 1.011 1. Conţeşti. Piua şi 3. şi apoi la Bădeni. In 1930. inel. Ciumeşti. trecut ulterior la Stoeneşti. ca sate. rec. Sărăreşti. 23. 2. separat în 1912.'30 şi în 1912. 19. format prin contopirea satelor: 1. Alexandria. în 1930 inel. cătunul Pleaşa. www. ca sate. Corbi. rec. Ciulnita şi 2. Dâmbovicioara. rec. 21.JUDEŢUL MUSCEL 431 Locuitori statornlcill 1930 Nr.

în 1912 Gorganu-de-Jos. rec. format prin contopirea satelor: 1. in 1930 rec. format prin contopirea satelor : 1.120 2. Găneşti. în 1930 : rec. Gorganu. 32. format prin contopirea satelor : 1. sub denumirea : Târgul-Cârcinov. inel. separat in 1912. Goleşti şi 2.179 763 1. Valea-Caselor. împreună cu satul Topoloveni. la Retevoeşti.951 1.~74 32) 315 197 287 1. Enculcşti şi Ploscaru (Ploscari în 1912).~0 rec. de cod 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Numele locallt4111 Cl4dlrl 1941 Locuitori <Populalle statornlcl1 1941 1!1110 .267 2. 26. Prihoaia.428 1. rec.960 1. separat în 1912. Glodu. în 1939 rec.296 589 518 370 1. Oră­ ghiceşti şi 2.6091. că tunul Vlădeni. separat in 1912 . Goleşti (Vulpaşi). Enculeşti.316 1. 33. cătunul (. Goleşti (Vulpaşi) şi 2.537 1. Fumicoşi. DragoslaTJele.382 707 591 539 599 1.051 25.ro . rec.110 1. rec.714 1. www. rec. Goleşti. la Poeniţa. separat in 1912. Gorganu. Dragoslavele. 2. separat in 1912.239 1. 79 80 81 82 Mus Dobreşti Mus Domneşti Mus Dragoslavele 2~) Mus Drăghici· Mus Enculeşti 26) Mus Fureşti Mus Furnicoşi 27) Mus Găneşti 28) Mus Glâmbocel Mus Glodu :! 11 ) Mus Godeni Mus Goleşti :lu) Mus Goleştii-Badii 31) Mus Goleşti (Vulpaşi) Mus Gorganu 33) 348 768 509 353 172 147 123 136 319 113 418 . Valea-Boerească. format prin contopirea satelor : 1. în 19. 30. Fundata şi 3.130 410 1. rec. la Budişteni.. separat În 1912. 28. format prin contopirea satelor: l. 29. Goleştii-Badii inel.149 1. 31.cimec.l:1mbo~el.432 JUDEŢUL MUSCEL Nr. 27.

separat în 1912. www. cătunele: Cozmeşti şi Mateeşti.369 1. inel.0'}0 454 479 931 34. de cod Numele localllilţll ClAdiri 1941 (Populaţie Loc:ultorl statornlc:ill 1930 1\141 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus ~i4 JVI us 9:'i Mus 96 Mus 97 Mus Groşani Hârtieşti Huluba Isvorani 34) Jugur 3o) Jupâneşti 36) Lăicăi 37) Lăzăreşti Leiceşti 38) Leordeni 39) Lereşti Livezcni 40) Lucieni Malu 41) Malu-cu-Flori42) 120 304 56 141 406 315 229 337 392 557 674 297 10!! 130 249 540 1. în 1930: Malul cu-Florile. Corbu fi 2. în 1912 înglobat la Câmpulung. 39. Florica . format prin contopirea satelor : 1. 40.181 192 796 1.159 886 1. Lăicăi. Leiceşti. rec.614 1.cimec. format prin contopirea satelor : 1.Oli. cătunele: 1. inel. . MoaraMocanului. Valea-Itului. separat în 1912. în 1912 inel. inel. inel. Pădureţu şi 2. Chilimenţi şi 2.%.S 441 510 871 475 1. separat în 1912. trecut ulterior la satul M:tlu-cu-Flori (Runcea&a). format prin contopirea satelor : 1.970 l.893 2. Malu. separat în 1912. cătunele : l. rec. 1nglobând şi cătunul Valea-Dindărăt-Mare .154 223 796 1. în 1912: Malu-cu-Florile (Runceasa).089 909 965 1. Malu-cu-Flori. Livezeni. fupâuefli. ca suburbie.012 1. Cârciumăreşti şi 2. format prin contopirea satelor : 1.JUDETUL MUSCEL Nr. Hârţieşti şi 2. lsvorani. primul cătun înglobat în 1912 la Lăicăi. inel.601 1. Jugur şi 2. cătunele: 1. ca sate. Livezeni. 35. 37.609 1. Lăpuşani. 42. cătunul Păişeşti.869 2. separat ca sat.495 1. cătunele Păişeşti şi Runceasa. Priseaca. rec. Leordeni. În 1912 cătunul Florica. a fost rec. Lăicăi şi 2. 41. 38. Minciuneşti. fugur. rec.ro 28 .

Coceneşti.477 1. rec. cătunele: l. Valea-Bradului. separat în 1912. Mihăeşti. www. 50. Valea-llradului . Pârăeşti (in 1912 Părăeşti).359 l.cimec. satul Păuleasa.369 l. Nucşoara şi 2. format prin contopirea satelor: 1. format prin contopirea satelor: l. -de cod 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Numele locallti!UI Clildlrl 1941 Locuitori (Populatie atatoralcil) J9q1 1!130 Mus Mărăcineni 43) Mus Măţău 44) Mus Meişoarele 45) Mus Mesteacănu Mus Miceşti 46) Mus Micloşani 47) Mus Mihăeşti 48) Mus Mioveni 49) Mus Nămăeşti Mus Negreni Mus Negreşti 50) Mus Nucşoara 51) Mus Opreşti fi2) 325 439 51 109 195 362 300 276 183 180 199 240 IlO 1. Meişoarele: în 1930: Meişoare. Micloşanii-Mari şi Micloşanii-Mici. Miovcni şi . că tunul Lenţea. separat in 1912. Opreşti. Miceşti. în 1930 rec. separat. cătunde : l. inel.ro . rec.757 216 442 768 1. separat în 1930 şi 1912.123 1. in 1930 era cătun la Câlccasca. 47.042 642 717 866 908 446 1. Purcăreni.l02 1. inel. ca sate. format după 1930 prin contopirea satelor: Copăceni. inel. Călceasca şi Geabelca. la Stâlpeni.032 1. 48. Măţău. Budeasa-Mică. 44.699 176 484 1. rec. cătunele : 1. Mărăcineni. Chilii şi 2. separat in 1912. separat in 1912. inel. Mărăcineni. ca sat. ca sate. 51. şi 3. Gropeni şi 2. în 1930: Câlceasca şi Geabelea. 45. format prin contopirea satelor: 1. Nucşoara. cătunul Lotaş. Micloşani. Secături. rec. rcc. 46. Mioveni. separat in 1912. inel. 4~. 2. Valea-Mirceşti. separat în 1912.llO 824 590 678 897 787 43.JUDEŢUL MUSCEL Nr. 2. rec. in 1930 inel. rec. rec. N egreşti. 52. ca sat şi 3.

2.cimec. 2. în 1930 rec. adică sat. satele Brebeneşti. Vărzăroaia.l25 583 1. separat în 1912. separat în 1912. în 1912 cătunul Dâmbovita (Sătic) era îngloba! la Rucăr. 58. 57.240 651 228 758 1. ·separat în 1930. Păuleasa. ultimul sub denumirea: Valea-Dindărăt-Mică.621 4El !)30 1.596 606 516 1. în 19. la Priboeni. satul Goleşti-Vulpaşi cu cătunul Priboaia. Petreşti. la Miceşti. Poenari şi Valea-Dindărăt deasemenea au fost recensate separat. www. Poenari. rec.467 3. format prin contopirea satelor: 1. format prin contopirea satelor: l. Valea-Dindărăt şi a cătunului Şerbăneşti.ro . în 1930: Poeniţa-Grigoreni. satul Priboenii-de-Sus. Pietroşani şi 2.531 635 229 454 1. 55. ca unitate distinctă. în 1930 inel. Podu-Dâmboviţei. Ulita. Priboenii-de-Sus. Brebeneşti. 54. în 1930 rec. inel. 59. în 1930. Priboeni. format prin contopirea satului Podu-Dâmboviţei cu cătunul Dâmboviţa. separat în 1930 şi 1912. format prin contopirea satelor: l.986 53. în 1912 cătun rcc. la Coşeşti. 56. rec. rec. numit şi Sătic şi rec. Poeniţa. separat.JUDEŢUL MUSCEL 435. Nr de cod Numele localillfU Cllldlrl 1941 Locuitori (Populafle statornlcl) 1941 19a() ------Păcioiu Păuleasa 53) Petreşti 64) 111 112 ll3 114 115 116 ll7 ll8 ll9 120 121 122 123 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus· Mus Mus Piatra Pietroşani 55) Piscani Piţigaia Podu-Dâmboviţei Poenari 57) Poenărei Poeniţa 68) 5a) Priboeni 59) Priboenii-de-Sus GO) 183 ll7 263 131 385 1 i5 59 167 364 12() 247 394 481 683 411 l. Poeni\a.537 1.412 412 1. Pietroşani. Grigoreni şi 3. Poenari şi 3.30 rec. 60.

1 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Mus Pucheni 81) Mus Purcăreni 82) Mus Racoviţa 83) Mus Radu-Negru Mus Rădeşti Mus Râncăciov 114) Mus Retevoeşti llri) Mus Rucăr 66) Mus Schitu-Goleşti Mus Schitu-Scoiceşti Mus Slatina Mus Slănic Mus Slobozia 88) 465 251 391 109 3. ·de cod Numele localllillll Clildlrl 1!141 Locuitori ( Populalle slatorDicil) 19U 1931. cătunul Lunca-Gârtii. ValeaBadii-Piţigaia. separat ca sat. format prin contopirea satelor : Cârstieni. 61.181 2.026 :~36 67) 133 90 234 140 1. inel. 66. în 1930: Neculăeşti.930 ca sat şi 1912. cătunul Racoviţa-de-Sus. în 1912 inel. separat în 1930 ca sat. Purcăreni.921 1.747 856 1. cătunul Dâmboviţa (Sătic). Schitu-Scoiceşti. 62. cătunele : 1. rec. iar ulterior s'a contopit cu satul Podu-Dâmboviţei.229 1.364 327 729 616 398 955 59i ·eşti. rec.806 946 1.489 454 1. format prin contopirea satului Racoviţa­ -de-Jos şi a cătunelor Racoviţa-de-Sus şi Clucereasa. Ia Budişteni. satul Nicolaeşti. rec. în 1930 inel. Rucăr. separat ca sat. 68. www. inel.291 539 1. Nicola2. 63. separ·at în 1912 c:a 3 unităţi distincte. separat în .JUDEŢUL MUSCEL Nr. sub denumirea: Piţigoaia. în 1912. separat în 1930 şi 1912.Jos. Pucheni şi 3. ca simplu cătun. Râncăciov.543 484 1. rec. în 1930 rec. format prin contopirea satelor : 1. 64.136 1. 67. Retevoeşti.339 1. iar cătunul Clucereasa era înglobat la Racoviţa-de.Valea-Badei. Caracal şi 2.ro . Gorganul-de-Sus şi Râncăciov.56 544 388 1. rec.cimec.i80 1. Racoviţa.461 4. separat în 1912 ca sat. · 65.J. care in 1930 a fost rec. l'ec. Pucheni. satul Găneşti.884 3. Slobozia. Valea-Largă.

Româneşti şi 2. inel. 74. adică sat.3 379 446 1. rec. inel.129 l. inel. www. cătunul Linia. cătunele : 1. Stâlpeni. satul Opreşti.JUDEŢUL MUSCEL 437 Locuitori atatornlcl) 1930 Nr. Stăneşti. Melceşti. Toate localităţile numite mai sus inel. rec. Siliştea şi 2. format din satul Zăvoiu şi cătunul Udeni. 73. ~ecod Namele localltliJII Cllcllrl · 1Y41 !Populaţie 1~41 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Stăneşti 69) Stâlpeni 70) Stoeneşti 71) Sus1ăneşti 72) Ştefăneşti 73) 74) Ţigăneşti 76) Ţiţeşti 78) Udeni-Zăvoiu 77) Topoloveni Valea-Marc-Bratia 78) 416 270 230 154 590 269 515 255 91 110 1. sub denumirea Rumâneşti. 1 iţeşti.113 438 1.Y17 1. ca sate. 71.229 1. Valea-Bădenilor. trecute ulterior la Bădeni. Topoloveni. Ştefăneşti. Valea-Mare.254 1. în 1930 inel. separat. 72. Stoeneşti. cătunul Târgu Dealului. formau în 1912 comuna Topoloveni. ca unitate distinctă. iar în 1930 comuna: Târgu-Cârcinov.366 1.156 1. în 1912 porţiunea de sat numită Cârcinov. format prin contopirea satelor : l. 75. Udeni-Zăvoiu. Tigăneşti. 7!1. in 1930 şi 1912 rec. la Vrăneşti. inel. rec. în 1930 inel. separat în 1912. Surdeni. cătunele : 1. cătunul Glâmbocelu. format prin contopirea 1atelor: l. cătunul lnuri. 76. cătunul Poduri. inel. separat ca unitate distinctă. sub denumirea : Târgu-Cârcinov . a fost rec. împreună cu aatul Goleştii-Badii.cimec. Valea-Mare-Bratia. rec. inel. satul Valea-Mănăstirii. cătunele : l. separat În 1912 ca sat. rec. 70. adică sat. Suslăneşti. separat În 1912. satul Topoloveni a fost rec. Stăneşti. separat în 1912. Mateeşti şi 2.781 1. în 1930 inel. 77.09. Cătuleşti. Pârâeşti şi 2. separat în 1930 şi 1912. în 1930 rec.994 2.540 930 892 513 2. în 1930 rec. şi 2.ro .136 530 69. în 1930.

în 1930: · Văleni. 2. la Ţiţeşti. inel. format prin contopirea localităţilor : 1.cimec. în 1930 separat. Valea-Mure-Pravăţ. 89. 84. cătunul Rădeşti. inel.138 892 746 2. separat. Băhneni. inel. 82. 3. 81. iar ultimele 2 ca simple cătune .182 1. în 1930 rec. rec. 80. www. Locuitori statoralclb l!lSI 1941 Nr.473 883 ~64 1. Viţicheşti. cătunul Valea-Popii. 88. la Colibaşi. în 1930: Valea-Mare-Dâmboviţa.027 702 79. separat în 1912 şi anume: primele 3 ca sate.43S JUDETUL MUSCEL. la aceea dată cătunele Aurei şi Valea-Ursului apar contopite. Valea-Siliştii. inel.057 716 1. aşezările gospodăreşti Putina. Valea-Rumâneştilor. 87. cătunul Zahareşti. adică sat. Văleni-Podgoria. 4. la Călineşti.694 1. Valea-Mănăstirii.181 474 865 927 830 2. inel. Văleni-Dâmboviţa.317 928 696 1.126 529 1. 83. Vlădeştii-de-fos. Aurei. în 1930 şi în 1912 rec. cătunul Broşteni.ro . în 1930 rec. la Vlădeştii-de-Sus . Negeşti şi 5. sub denumirea : A urei-Valea-Ursului. 85. Vieroşi. Vieroşi 87) Viţicheşti 88) Vlădeştii-de. în 1930 rec. Valea-Nandrei. Valea-Mare-Podgoria. rec. 86.Jos BU) 405 251 57 180 326 122 215 241 240 714 315 305 182 1. inel. ca unitate distinctă. rec. Valea-Ursului. de cod 147 Mus 148 Mus 149 Mus 150 Mus 151 Mus 152 Mus 153 Mus 154 Mus 155 Mus 156 Mus 157 Mus 158 Mus 159 Mus 160 Mus Numele localltilţft Clldlrl (Populaţie l9oll Valea-MarePodgoria 79) Valea-Mare-Pravăţ 80) Valea-Mănăstirii BI) Valea-Nandrei 82) Valea-Popii Valea-Rumâneştilor83) Valea-Siliştii 84) Valea-Stânii Văcarea Văleni-Dâmboviţa 83) Văleni-Podgoria 8G) .682 1. Vlădeştii-Pământeni. Cătunul-din-Câmp.

2.Jos plus cătunele : 1. rec. 94. 2. format din satul Zăvoiu şi cătunul Udeni. cătunul Bădeşti. Valea-Ursului.606 470 .ro . www.025 635 Zboghiţeşti Zgripceşti 94) 113 184 667 1. separat în 1912. Coteasa şi 2. rcc. inel. Vultureşti. Aurei. cătunele : 1. separat în 1912 ca sat.cimec.365 2. Zgripceşti.869 1. inel. Bătieşti şi 2. de cod 161 162 163 164 165 166 167 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Numele locaUti1fll Clldlrl 1!141 (Populaţie Jgqt Vlădeştii-de-Sus 90) Voineşti Dl) Voroveni Vrăneşti 92) Vultureşti 93) 419 520 167 329 459 1. rec. Prislop. rec. inel. Vlădeştii-Pământeni. Băhneni. în 1930 : Sgripceşti. in 1930 inel. Vrăneşti. Negeşti şi 5. în 1930 inel. 92.~.308 1.487 385 700 90. Vultureştii-dc. în 1930 : Vultureştii -de-Sus. 4. din care s'a format satul Vlădeştii-de. cătunul Coteasa Prislop . separat în 1912. Vlădeştii-de-Sus. separat in 1912.Jos. care în 1912 formau împreună satul CoteascaPrislop. 93. satul Udeni-Zăvoiu. format prin contopirea satelor : Răceni şi Valea-Foii. ca sate. Voineşti.427 1. 91.JUDETUL MUSCEL 439 Locuitori statorolcil) U30 Nr. localităţile : 1. .916 627 1.

Văleni. Oraşul Piatra-Neamţ. Humuleşti.754 2 Ne Buhuşi 2) 1. localităţile: 1. inel. 4. Pometea.896 8. Runcu. Condreni.669 10. Oraşul Buhuşi. adică sate. 6. separat ca unităţi distinctf'. Budeştii­ Buhuş. Ciritei. Dărmăneşti. cartierul Mărăţei. Doamna.760 3 Ne Târgu-Neamţ 3) 2. 3. 2. Mocani-Cioplea şi 4. Sărata~ Vămtec şi 7. Mărăţei.669 31. rec. 3. Budeşti.655 9. ca suburbii. Văleni.cimec. 6. Blebea.ro . 4. iar suburbiile Pârâu-Runcu şi Schitu-Runcu. separat ca unităţi distincte. Marginea. care făceau parte integrantă din ora~.787 58. separat ca unitate distinctă. inel. localitatea Orbicu a fost rec. Dărmăneşti. 2. localităţile : 1.321 233. care fac parte integrantă din oraş. Cioplea. In 1912 toate localităţile numite mai sus au fost rec. 3. 2.475 1. ca unitate distinctă) . în 1930 inel. unindu-se. 3. suburbiile: 1. Tătăruşi şi 7. b) Dumbrava-Roşie şi c) Gârcioa. în 1941. 2. separat în 1912 ca sat şi inel.774 !14. Marginea. 3. inel. Ţuţueni. Cindia. 4. Doamna.770 9. 5. adică sate. Cindia. 5. 5. oraşul cuprindea şi comunele suburbane: a) Bi~ striţa şi b) Dumbrava-Roşie. Orbicu. dec:od Numele Joc:alltilfll Clldlrl 1941 Locuitori !Populatie statornlc:ll 19U 1930 TOTAL GENERAL 51. în 1930 inel. Pârâu-Runcu şi 7. 01aşul Piatra-Neamţ mai cuprinde şi următoarele comune suburbane : a) Bistriţa. 2. Mocani. 3.223 49. au format suburbia Runcu. 2. adică sat. {această din urmă localitate în 1930 a fost rec.209 198. CiriteiiTătăruşi. suburbiile: 1. Schitu-Runcu . 4. Sărata. Oraşul T ârgu-Neamţ. 5. în 1912 toate aceste localităţi au fost rec.JUDEŢUL NEAMŢ Nr. www. 6. care fac.835 Total oraşe Ne Piatra-Neamţ {capitală) 1) 5. localităţile : 1. In 1930. care fac parte integrantă din oraş ca· suburbii.539 8.

Comuna suburbană Gârcina. Vânători. lsvoare şi 3.359 2.ro .976 1. Agârcia (Ogârcia) şi 2. de cod Numell! (OCIIJIIIfU Clldlrl 1941 Il Ne Localităţi suburbane Bistriţa 4) : 251 217 444 41. ulterior încetând exploatarea pădurilor. au fost recensate separat ca unităţi distincte. rec. satele : 1. adică sate şi anume Blebea. în 1930 inel.070 268 645 335 194 302 847 829 502 293 176 365 749 parte integrantă din oraş ca suburbii . in 1930 inel. 6. inel. Mănăstirea-Agapia-Veche. era sat compus din lucrătorii dela exploatarea pădurilor .JUDETUL NEAMT 441 Locuitori (Populafle statoralcl) 1941 19ZO Nr. în 1930 rec. in 1930 : Ogârcia. www. in 1912 localităţile Blebea şi Condreni.cimec. 4. satele: 1. Agapia.3 Ne GârclnaS) 962 927 1. separat în 1912. Agârcia. Pometea şi Ţuţuenii sunt cartiere mai vechi alipite de oraş.985 J! Ne 31 32 33 34 35 36 37 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Dambrava-Ro~fe 5) 1. Cut.01:3 1. ioglobat la comuna suburbană Bistriţa. iar Humuleştii. 8. Viişoara. aparţinând comunei Petricani şi Condreni comunei Vânătorii-Neamţului. Comuna suburbană Dumbrava-Roiie. care în 1912. 2. separat ca unitate distinctă. inel. ca suburbie. Schitu-Tarcău. Ardeluţa-Brateş.989 160. Ardeluţa-Brateş. 5. adică sat.554 Total rural Agapia 7) Agârcia B) Almaş Aprodul-Purice Arămoaia Ardeluţa-Brateş 9) Aud ia 249 54 147 74 42 80 182 1. 7.712 148. populaţia s'a redus şi cele câteva case rămase au fost inglobate la. 9. Comuna suburbană Bistriţa.

separat în 1912. 16.'i4 844 760 111 751 262 614 1. ca sat.379 224 769 1. separat în 1912 în judeţul Suceava (Baia) pl.cimec. împreună cu satul Bodeştii-de.271 1. separat în 1930.Jos 14) Ne Bodeştii-de-Sus 15) Ne Boiştea Ne Borca 1 6) 26 1:52 74 144 398 55 274 349 356 215 118 185 19li 219 119 397 375 196 181 10. 15. Bicaz. rec. primul ca sat. Baratu.361 708 64(} 10. în 1912 rec.80 997 1. rec. 14. împreună cu satul Bodeştii-de-Sus. rec.519 929 454 834 840 930 549 1. 13.Jos.'i 581 298 691 1. Bodeştii-de-Sus. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia).830 1. cătunul Mărceni. în 1912 sub denumirea: Bodeştii­ Precistii.ro .708 9. comuna Farcaşa. inel.8. cătunele : 1. cătunul Pădureni. Bălăneşti. Bodeştii-de-Jos. inel. de cod 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Numele localltlltll Clildlrl 1941 <Populaţie Locuitori statornld) 1930 1911 Ne Bahna Ne Balcani Ne Bălanu Ne Bălăneşti 10) Ne Bălţăteşti Ne Băluşeşti Ne Bărcăneşti 11) Ne Bârcu-Goşmani Ne Bârgăoani Ne Bârjoveni Ne Beţeşti Ne Bicaz 12) Ne Bistricioara Ne Boboeşti 13) Ne Boboteni Ne Bodeştii-de.548 1. Maxineşti şi 2. Borca. www. Il.442 JUDEŢUL NEAMŢ Nr. sub denumirea : Bodeştii-Precistii. Muntele. rec. inel. 12.327 795 399704 654 843 -443 1. Bărcâneşti. Boboeşti. iar al doilea ca simplu cătun. inel.590 1. cătunul Dolia.

de c:od 443 Numele localltiiU CUldlrl 19. 21. Buhalniţa.ro . 22. Chisirig.cimec.JUDETUL NEAMŢ Nr.064 102 2. în 1930.15. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia).4 540 1.382 490 557 26. satul Rugineşti. www. Borşeni. în 1930 : Borşeni-Tăetura. Gaiu. o însemnată porţiune a satului a fost rec.459 268 509 729 345 202 162 634 885 88 2. 19.194 180 . Chilia. 20.110 150 367 271 389 215 1. Chiril. în 1930 inel.649 267 655 881 424 240 180 715 1. satul Poeni. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Ne Borleşti Ne Borniş Ne Borşeni 17) Ne Boţeşti Ne Brăşăuţi Ne Brânzeni Ne Breaza Ne Broşteni 18) Ne Buhalniţa 19) Ne Buşmei Ne Calu 20) Ne Capşa Ne Căciuleşti Ne Călugăreni Ne Căşăria Ne Că tuna Ne Când eşti Ne Cârnu Ne Certieni Ne Chilia 21) Ne Chintinici Ne Chitil 22) Ne Chisirig 23) 1. 222 406 319 491 283 1." in 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia). format prin contopirea satelor Borşeni şi Tăetura. rec. 18. separat în 1912.549 . în 1930 : Neagra-Chisirig. în 1912 inel. la Talpa.'1 190 303 159 479 243 442 17. Broşteni. 23.( 446 60 145 203 100 52 36 178 221 27 561 50 89 74 98 68 303 49 81 111 130 76 112 (Populaţie Locuitori statornld) !!laii 19111 57 58 59 60 61.

a Cotârgaşi 26) Cotreanţa Cracăul. cătunul Bordea. 710 406 474 1.870 24. în 1912 făcea parte din j~deţul Suceava (Baia).ro . Corni.77890 672. 26. rec.757 1. Crucea. Cut. în 1912: Cornii-Strâmbi. Cotârgaşi. 27.070 101 756 820 523 1. separat in făcea parte din (Baia). 28. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava_.24ti 454 321 582 2. Crăcăoani.cimec. inel. rec. 29. 25. Mănăstirea-Horaiţa.1 245 186 465 622 264 573 5!>5 2. separat în 1912 ca sat. de cod Numele loealltltll Locuitori CJidlrl fPopalafle stalornlt:l) 19U 1941 1930 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ciungi Cojoci 24) Conţeşti Comi 25) Coroiu Costi. 1912.Negru Crăcăoani 27) Crăeşti Crucea 28) Cuejdiu Curechiştea Cut 29) Davideni Dăneşti Dârloaia Dobreni Dochia 56 66 127 171 73 175 166 67 281 494 23 206 177 121 364 299 93 75 13'/ 509 234 220 524 782 283 737 706 289 1. în 1912 judeţul Suceava. Cojoci. (Baia). în 1930 înglobat la comuna brava-Roşie.064 411 255 553 1.JUDEŢUL NEAMT Nr.164 221 97R 1. inel.13:. Dum-· suburbană www.

va-Roşie. de cod Numele localltiiU Clldlrl 1911 (Populaţie Locullorl 1La tornlcl) l9Jii 1911 5!H 100 101 102 103 104 105 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Doina Dolheşti Dorneşti Dragomireşti Dreptu Dumbrava-Roşie-din- 122 196 99 105 76 56 871 437 462 331 267 379 268 171 375 884 135 805 314 483 749 369 442 393 185 261 147 300. sub denumirea: Dumbrava-Roşie. -'3. in 1912 rec. în 1912 rec. 32. Dumbrava-Ro1ie-din-Deal. Dumbrava-Roşie-din-Vale.JUDEŢUL NEAMŢ 445. la Oşlobeni. 34. 2. 31. sub denumirea : Dumbraîn 1930 rec.204 547 471 293 142 71!} 227 1. www.a. împreună cu. in 1912 făcea jlarte din judetul Suceava (Baia). Farcaşa.676 329 417 223 15$ 30. in 1912 făcea parte din judetul Suceava (Baia).ro . satul Dumbr. Nr. Frasin. DealBO) 106 Ne 107 108 109 IlO III ii2 113 114 115 ll6 ll7 118 Dumbrava-Roşie-dinVale 31) Dumbrăvele 32) Duşeşti Ne Ne Ne Fauri Ne Farcaşa 33) Ne Fârtigi Ne Fi li oara Ne Frasin 34) Ne Frumoasa Ne Frumosu Ne Frunzeni Ne Gaiu Ne Gălbezeni 84 54 39 76 222 34 182 68 568 128 121 68 42 811 Il(). Dumbrăvele.va-Roşie-din-Vale. împreună cu satul Dumbrava-Roşie-din-Deal.cimec.

656 1. Holda.-în 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia). de cod Numele Jocalltlfll Clldlrl 19U Locuitori (Populajle statornlcl) 1941 19il0 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1. rec. www.ro . în 1912 făcea parte din judeţul Suceava {Baia).040 2. 37. separat în -1912 sub denumirea : Brătuleţu. in 1930: Vasile-Conta.32 1. 39.3 247 1.277 879 659 411 270 175 2.402 539 338 1.446 JUDEŢUL NEAMŢ Nr. Grumăzeşti. 953 700 560 241 182 2. în 1912: Gura-Hangului. 41.35 136 137 138 1. Haleasa.772 70. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava · {Baia).120 614 32. 40.39 Ne General-Averescu 3o) Ne Ghigoeşti Ne Ghilăeşti Ne Ghindăoani 36) Ne Girov Ne Graşi Ne Grinţieşul-Mare Ne Grinţieşul-Mic Ne Gropi Ne Grurnăzeşti 37) Ne Gura-Văii Ne Haleasa 3B) Ne Harnzoaia Ne Hangu 39) Ne Hârtop Ne Hârţeşti Ne Hoiseşti Ne Holda 40) Ne Holdiţa 41) Ne Horniccni Ne Iapa 606 256 79 625.cimec. Holdiţa. in 1912: Uricheni.001 529 274 990 506 319 199 93.33 1. cătunul Brătuleşti.166 424 2. Genetal-Averescu.3 35.34 1.311 593 157 250 2. 208 156 145 67 48 635 158 35 69 562 114 85 254 155 76 56 251 2.224 984 355 2.'3 133 312 2. ·· 36. Ghindăoani.649 . Hangu. 38. inel.30 131 1.

053. inel. 44 lsvoare. în 1912: Hlăpeşti. 43. 1.Julfeni 43) Isvoare 44) Isvorul-Alb Isvorul-Muntelui Itrineşti Jideşti Largu Leţeşti Lingurari Lunea Lunca-Strâmbului Magazia Malu Mastacăn (Calu) Mastacăn (Ghigoeşti) Mădei 45) Mănăstirea-Agapia Mănăstirea-Neamţ 46) Mănăstirea. lngăreşti-Julfeni.311 672 493 652 257 594 90 487 185 312 889 152 431 742 1. brava-Roşie. C. rec. Brătianu 42) lngăreşti. Mănăstirea-Secu.076 42. Schitu-Săhăstria.ro . SchituProcov. 502 553 204 559 72 470 181 234 683 121 388 612 1.Văratic Mănioaia Mărgineni 296 135 103 163 56 152 17 123 49 70 205 38 116 158 335 92 191 191 102 221 150 :585 1. Schitu-Sihlea şi Schi tu-Vovidcnia. separat în 1912 ca tot atâtea cătune. Brătianu. în 1930 înglobat la comuna suburbană Dumîn 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia). format prin contopirea satelor: lngăreşti şi Julfeni.JUDEŢUL NEAMŢ 447 Locuitori statornicl> 1930 Nr. de cod 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Numele localltllfll Cllldlrl 19U (Populaţie l!i41 1. Mănăstirea-Neamţ. Mădei. rec. 45.290 1. 46.cimec.207 368 640 469 373 430 48S 2. C. www.349 452 802 567 525 463 685 2. separat în 1912.

55 1. rec. www.l4 IC·. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia).!. Pârâul-Cârjei.723 336 4411 4H 429 1ri·l 295 197 203 138 59 113 130 170 1. separat în 1912.'l !iS7 1. 50.'llj i56 671 253 443 !i37 702 9. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia). salul Dumbrăvele. ca suburbie.000 iOO i. în 1912 făcea parte din judeţul Su·ceava (Baia).17 6l'i 24::! 36ti 206 133 2. Oşlobeni.136 670 625 5511 212 417 594 684 47. în 1930: Neagra-Broşteni.~4 762 1.184 1. 51. în 1930 îngloba! la oraşul Buhuşi. de cod 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Numele localltlţll Ildlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 1930 Ne Ne Ne Ne Ne ~e Mirăuţeni 150 Mi tocul-Bălan Neagra 47) Nechit Negorşti Negreşti Negriteşti Negulcşti Nemţişoru 48 90 61 31 481 Ne Ne Ne Ne Oanţu Ne O cea Ne Oglinzi Ne Orbicu 46) Ne Oşlobeni 49) Ne Păstrăveni Ne Pângăraţi Ne Pângărăciori Ne Pârâul-Cârjei 50) Ne Pârâul-Fagului Ne Pârâul-Pântei 51) Ne Pâţiligeni Ne Petric-ani 52) 94 11Z ~84 2~~ }. 52. Orbicu. Neagra. cătunul Târgu-Nou. Petricani.061 407 A~ 511 200 286 175 124 1. 48. Pârâul-Pântei. inel.'153 1.448 JUDEŢUL NEAMŢ Nr.122 S7. în 1930 inel.420 l.cimec.ro . 49.

..4y.. _.: .~~ ifRt.'9Jif.•(CJ.R~~..4. .:.Cah~"'' li:·..57wMib~~'1fi·)Rii.Jfgepi..o·rEcp" : J. ţg. .1 .11 .ro 29 ..-53.~p~tu!:i1e}. în 1912: Poiana-Almaşu.~rgige~ .f9'~:. · -~ 1f) [ ui '"iJ. 1J . i:'J.J J rCJ-LJ:rJ·l~IILt/ : .~.cimec. .H qj.• -~ •.§~IWIM-.i:. 1 !-.igilr~. !.r~uJA: .l -:JJ6-iJ. ..~4a~6f'oPidiiC't statoră!l:a> lMl 19~1 fMIO 9b Locuitori ·:j. ~~..·.m_il\rjp~nL!li>Ptopil~i!--. lH:i ':..n :~P~ll L"~-LLn www.::.. .\. Poiana (Negreşti)..• 1 unităţi distincte. 1/ :·:• făcea parte din judeţul Suceava (Baia).. h~.i9..iug~m1. ~elq!i .J. : ·. c.~e~.·. .. !. 55. rl+~r«LUlj A?.. 1WJ~.ti.! .".._. .G~i~tiţşti~l.\9l~.•:::J.r~Fan:~). c... ...... · ' r .:·--.. :...\i~ri.-.o. l~l2: f<~pefţj.li.3~.t_.

Scăricica. separat· în 1912.450 JUDEŢUL NEAMŢ Nr. separat in 1912 când Schitu-Durău făcea parte din judeţul Suceava (Baia). în 1912 inglobat la Buhalniţa. inel. www. rec.'J8S 501 1. 59. separat în 1912.771 •) 354 1.163 720 527 1. format prin contopirea satelor : 1.062 530 648 405 93 617 •) 473 962 333 1.. Rugineşti. Stejarul (Farcaşa). inel.ro .268 3. Soei (Borca). Sabasa. de cod 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Numele localltltJI Clldlrl I!Ml (Populaţie Locuitori sta toralel) 19Sl I!Ml Roznov Rugineşti 58) Ruseni (Borleşti) Ruseni (Gaiu) Sabasa 50) Săcăluşeşti Să rata Săvineşti (Gaiu) Săvineşti (Roznov) Scăricica 60) Schit 61) Secu (Buhalniţa) Secu (Taşca) Siliştea Slobozia Soc ea Soei (Borca) 62) Soei (Ştefan-cel-Mare) Spieşti Stânca Stejarul (Farcaşa) 6S) 381 72 380 24 289 168 75 87 374 74 343 167 111 283 643 129 134 91 23 148 122 1.cimec. Stejarul din judeţul Neamţ ~i 2. cătunul Schitu-Durău. rec.311 102 1. 60. Stejarul din judeţul Suceava (Baia). 62. 711 370 996 2. cătunul Mănăstirea-Bi.427 420 543 325 95 373 441 58. în 1912 făcea parte din jud~ţul Suceava (Baia). · 61. 63.588 511 1. în 1912 făcea parte din judeţul Suceava (Baia). Schit.497 137 1.284 683 359 317 1_.072. rec.>ericani.119 591 27& 307 l.

803 186 1. rec.167 908 397 692 1. U se aţi. 65. 7 alpa.036 64. 69.cimec. că tunul Drămeşti .ro . în 1930 : Tol ici. inel.556 607 406 1. în 1930 inel. separat ca simplu cătun. în 1930 : Săvoaia. Ştefan-cel-Mare. 67.31 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 Nr. separat în <1 930.069 170 211 599 418 510 368 G7i 2.714 502 511 459 1. inel. Vad. cătunul Partt-de-Uscaţi. ca sat.164 315 1. www.202 257 245 629 505 609 417 733 2. separat ca sat.855 135 1. în 1912 : Cârligi. în 1930 rec. 7 olici. în 1912 rec. 66. o însemnată porţiune a satului Chilia. 68.JUDEŢUL NEAMŢ 451 ----------------------------229 230 2.3 141 378 115 124 111 279 63 550 41 281 49 55 141 ll9 138 95 165 587 142 100 275 197 650 •) 683 1. Şovoaia. 4ecod Numele localitAtii ClAdiri 19111 Locuitori (Populatie statornlcll) 19111 1930 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Stejarul Straja (Pângăraţi) Şerbeşti Şovoaia 64) Ştefan-cel-Mare 6u) Talpa 66) Tarcău Taşca Tazlău Tâmpeşti Târpeşti Ticoş-Floarea Topoliceni Topoliţa Totoeşti Traian Turtureşti Tibucanii-de-Jos Ţibucanii-de-Sus Ţolici 07) Unghiu Uscaţi OB) Vad 0 0) 15.146 466 389 852 1.491 443 428 622 991 270 1.

în 1930 : Vădurele (Podoleni). fabricilor de cherestea. de cod Numele localltilfU CUidlrt 1941 Locuitori IPopulafle statorald) 1941 1930 252 Ne Vaduri 253 Ne Valea-Arini 254 Ne Valea-Seacă 255 Ne Viidurele (Cândeşti) 70) 256 Ne Vădurele (Vaduri) 71) 257 Ne Văratec 258 Ne Vânători 72) 259 Ne Vânătorii-Ncamţ 260 Ne Verşeşti 261 Ne Viişoara 7:l) 262 Ne Vlădiceni 263 Ne Zăneşti 264 Ne Zbereşti 163 128 270 197 104 112 150 676 125 104 166 713 102 706 647 576 1. la comuna suburbană Bistriţa. 71. Viişoara.538 454 359 682 3. în 1930 rec. la Stânca. • cari inainte trăiau în bordec prin pădurile satelor învecinate. 72. www.060 655 319 .cimec. după 1930. numeroşi lucrători din alte localităţi .452 JUDETUL NEAMŢ Nr.721 281 Vădurele (Cândeşti). nouilor aşezări gospodăreşti creiate în urma împroprietăririi în anul 1934 a unui însemnat număr de familii de ţigani lingurari. 70.339 424 508 591 2.ro . în 1930 înglobat la comuna suburbană Dumbrava-Roşie. Vădurele (Vaduri). *') Sporul extraordinar de populaţie se datoreşte : la Roznov şi Stejarul (Pângăraţi). in 1930: Vădurele (Bicaz}. care au atras.!119 2.247 783 536 1. 73.005 581 398 721 3. Vânători.

la Râjleţu-Govora. în 1930 rec. în 1912 inel.297 Olt Afumaţi 117 Olt Albeşti 2) .849 Olt Slatina (capitala) 1) 2.185 129 170 1. 30 şi 48) . separat ca simplu cătun.375 184 171 86 265 189 183. cătunul Dobrotineţ.Jos 113 Olt Alunişu-de-Sus 172 Olt Arpadia 128 Olt Bac ea .595 10. la Fedeleşoiu.. 4. în 1930 rec. {Fedeleşoiu-Cio­ măgeşti.!17 38 39 40 41 42 43 Total oraşe 2. satul Ureoaia. 6. sub denumirea : Băceni-Ur­ soaia.!1 Olt Bădărăi 5) 21 Olt Bădicea 6) 62 Olt Băduleşti 7) 45 208.646 1 31 32 33 34 35 .JUDEŢUL Nr. Alimăneşti. în 1930 rec. inel.918 194.ro . vezi notele Nr. Albeşti.!151 Olt Ba tia .!149 Total rural 46.918 13. 2. împreună cu satul Ursoai.!16 Olt Băceni 4) 4. Bădărăi.937 484 689 600 1. 3.687 465 659 355 1. în 1930 rec. la Vaţa. de c:od OLT Loc:ultorl (Populatie statornlcll 1941 1930 Numele localltillll Clldlrl 194 TOTAL GENERAL 48. în 1930 inel. la Valea-Secii.!10 inel. Băduleşti.!15 Olt Aldeşti 69 Olt Alimăneşti 3) 434 Olt Alunişu-de.a.851 172. 7. 5.744 418 272 1.800 13.cimec. comuna suburbană Proaspeţi şi satul Pârliţi. în 1912 rec.882 408 133 291 1. Băceni. www. satul Zidari. considerat ca suburbie a oraşului. Oraşul Slatina. în 1912 rec. Bădicea.!16 .851 10. in 19.

în 1930 inel. 14. în 1930 inel. în 1930: Beria-Mică.326 124 1.715 2. in 1930: Bârleştii-Buzeşti. lmpreună cu satul Cerbeni. de cod Numele localltiiU Clldlrl 1941 !Populaţie statornicA) Locuitori 1941 1930 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Băjeşti-Lereşti Bălăneşti Bălteni Bălţaţi Bărăneşti Bărăşti Bărăştii-lcle-Cepturi Bărăştii-de.ro . Bârleşti.427 551 268 400 411 847 301 1. 10. satul Smârdan. satele : Ciocăneşti.V cde Bărbălăi Bărcăneşti Bătăreni 8) 9) Bârca Bârleşti 10) Bârseştii-de-Jos 11) Bârseştii-de-Sua 12) "Beciu Beculeşti Beria-de-]os 18) Beria-de-Sus U) Berindei Bircii 45 452 603 125 67 95 101 212 69 301 70 191 49 95 265 289 74 126 70 109 331 148 1.454 JUDEŢUL OLT Nr. 11.368 321 '414 238 364 1. Corneşti şi Popeşti. sub denumirea: CerBârlcştii-Buzeşti.101 8. inel.cimec.271 404 203 400 785 1.051 262 703 936 1. care în 1912 a fost recensat separat. cătunul Creţeşti. ca sat.844 2. Bârseştii-de-fos. Bărăştii-de-Cepturi. 13. satele : Lăzăreşti şi Prodani. In 19!10: Beria-Mare.161 1. Beria-de-Jos. Beria-de-Sus. Bârseştii-de-Sus. în 1QJ2 rec. la Buzeşti. www.281 283 481 285 456 1. 12. 9.180 303 818 186 459 1. în 1930 inel. rec.898 254 1. Bărăştii-de-Vede.132 1.

în 19!10 inglobat la Icoana. 17.JUDEŢUL OLT 455 L'oeultorl Clldlrl (Populatie statornlcl) 1930 1941 l!ltl 46 10!1 20 64 158 200 !112 149 141 97 75 75 1!16 89 205 217 1!11 161 97 201 408 82 235 665 Nr.318 550 590 340 433 1.ro . 18. în 1930 rec. sub denumirea : Icoana-Că-. sub denumirea : Bârleşti-Buzeşti. 22. Bureţeşti.030 624 680 402 670 1. Burduleşti. www.668 699 1. de cod 65 Olt Numele loealltilfll 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Blejani Bob a Boboci 15) Boroeşti 16) Braniştea 17) 225 363 Brebenii-Români Brebenii-Sârbi Broscari Buciumeni Buiceşti Burduleşti 18) Bureţeşti 19) Buta Buzeşti 20) Casa-Veche Catanele Il) Călineşti Călugăreasca 22) Călugări 1183 1. 19. care în 1912 a fost rec.scă. 21. în 1930 rec. la Buzeşti.816 718 384 15. satele : Bârleşti. la Mirceşti. în 1930 inel. lugărea. în 1912 rec. Catanele. 20. împreună cu satul Bârleşti. Burduleşti. în 1930 şi 1912 inglobat la Moţoieşti. împreună cu cătunul Călugăreasca (declarat ulterior ca sat). Călugăreasca. sat nou. Braniştea. Boboci. în 1930 rec.431 556 622 418 275 310 525 361 855 1. în 1930 rec. Buzeşti. Boroeşti.cimec. Ciureşti. la Fata. Diconeşti şi Milcoveni . 16. la Sârbii-Măgura. Împreună cu satul Măgura~ sub denumirea : Mierleşti (numele comunei). în 1930 rec.

as-olt '89~"tJI.B&hâc.d8D~Ul-1Statordrc::aJ 1941 l!IU INUl 9b Lo~ultorl . dubiţdni.ro . ...Jil' 82 ii<3441:.fCiil!10lBI2. Ciocăneşti...il 'lCW'il Jl~jl'i 9ili Olt 91rl(j.-""\oH6~ . e8Ch~[~şti (R!jltţu) .Jdc!'-Sus\' sub 'c:kt\umirta : Cerbeni.isfbMu.1\-pcnut\ . Clllfl"#u.&il Jl2flf>.ae-Btls..iJf.111.:. la Bărăştii-de.::.!J?!J.. 182 i<tV-.8ub•IHentudilii.800lt 8/0lt ..oOhelbeJtijul~nl988eieo..Glltrliijti. : 1:'"'"'"'")[.s~lJifti.:îlauV&aibi'.t 92 110lt 93\lOit 94--olt 95-0lt 9& Olt 9Si!~t 99~@1t! 100.iVliHim. Cândeleşti.S0lt 101·-Dlt 10~0lt ~re Ce~i (Ote~~211) Ce~i (Sâmlthlreşti) Ch~btşti 28) 'ie CheH~ştii-di~l>eal 76h62-ii6!9ftnH 42 il.fll«oV!Ii{ci.~-w. in 1938"1 ret.:l:>l lJEI' l nî .p«ună ea!BIIi\d• Otefllii..J.U ll865'-ll 1lUl:hJ JIIH. --w~GM-iidlfi2 si .14. ~.. ul!rh.WoH 133 ('~ 1 \9!6oH 76 (DI iJ~oti 68 (' 1 .:J Jit\f.f.________ _ 104 Olt.SQQl de \fd' L·!!!U:.sil'kr~i~ejtlul(Măţa)p tir-H4a!\lib. <la< Pio®.:>:Jl Of.t hlbll:l Nu"\~tJi IOC:alii~Jll! l .ut 00~ Cât?f~ni 2•) 'Bel CâM~ti Cep«ştir Câ~eşti 28'#'6 Câ~u-MareO~ iaf4uo~-iirso\J<H 215 i946Jlfl 133 5..!/. du< ..11 L 23.~it§I~. ChUf{b~i (V~ 27) Chi&oani 28) rer Chi(~iisca l!ll CiolM\i ie Ciocăneşti 29) 57 ('" i)(~!UH r/2281\ 91 394111n ~~~S:i 87 (''~ ig05'ui! Jl~ţ> i 59 ~rb-Nz48E~) il (}'\ 63 (i< ~~-!~c~) Jl . i.hollu:lD'J ~..1 iD' 19lii:JrA6.!l r -----.iJp:niM si . i'ft".\~! nl . îlla.:) Ji(Ht (921.(i:JnurnO) :Jhmun) ir(:'i .011 fl('(l l nî .K 120 47().(. în 1930 rec.'i JllUi' Jl~o i Chcuieştii-di~Yale 97"·'@Ir 103 Olt Che~eştii-Mdiit!ni ChiHlf'.cimec.sl Jsdol-aoî !1tetllP Ot...-t. m·ti..:: \fala-LID.i< i 1<"""" :el ·' Ju< u1':> 25.•~.n(ldriftani! iill ll9!16i red.DC!lţi<un~\ • 'i f .ftll. Căt\HiUI-de-Sill Că:dlrleşti e.::tmpre\.dla: Otie"iii..ii?OJWH si ..V<tde\Jlfii\ul www.':ri!c.191<2.raJ · ltrn1Vaţ~l P: ni Jlt:"J 128.nn'42!f<U Jl~§t.a .l'! ~p7.llll 29 imrq~uH iJ41)8i11H 105 106"· i JP46ll'uH 1 JID fii' JIOJi d~~'f. ... 84-~~It 85'ilBlt .Urelii' l(nuinele"~~l.ni. .rrii ~. "{ GuriJ~Biouiilitl !il ·n L) 29.lbăuîc~\<alloill"'GM!Iă­ slifti!I.

i<J~: 1(}89' •[! ---:' :.2-: i refii)l'al) lilt891l. în (~30 rec.nâcc!e'~d'ati l el'li comlderat' eă­ tun la Ciureşl'iJ~Buzeştik~uri><J :fi'""''"'' •:. . Ciomăgeştf. la 35.H.<27tl (! 68 117 Olt Corbn ll6i mi!J -I!M' i 118 Olt Corbuleţu 34~ t· 119 Olt Corbu-Nou 3\!J} 20&1"i . ' \ 32. (Cfufb8i~Jgl /~ii' -~~te~~\ ~. rec.· 11fll0lt CciJflarli 695 li"<11.i i'"' "J7t8.d u~f". în 1930 rec. Î CiotAca (Chilla) (~l~ i !~·Jrl r l: ) 10+-.bu'i 1\Ş!). 1111< Olt Ciureşfi (Profll} (:: • eu ?.2-t~ ·!() ("\ 1 1 :(769<.a.:'23~ ''936 dărăi. 3ub denumi~eă 1 t'Fede1eşo'iu­ Ciomăgeşti.tl.( j 116 Olt Constantineşti . 11&0lt Coll)beşti ~:o 252 d( :. Fedeleşoiu şi R~duţeşti.:·~. ' ~ 31. Ciure1ti (But~H). 100 1Hl.t~ statoraieil) tM -f!l4r mg :.i .n 1798' ' ... l 1~ f. tu.Olt Cuxlica (Valea-Unguij( 110 (Q<. ca simplu cătun ... ·._. satul Răduţeşti..~-:. a trecut ulterior la_jud.j\1 . 1J o.Locuitori 9A4~f 8 .·l·..9il1. care în 1912 era înglobat la Martalogi din judeţul Argeş ._ 176H '''''838.l \\\ 1\·"· ..00rl."'· 1 34. Corbu-Nou..2li4.n CitM!Iiăgeşti SP:) 1 (IJB i89d)lnU-. >Satul Gojgărei..~r . www.•in 1912 . uh). la -~-Noi'J'.080 .Olt Ciur:eşti (Vata)lSS) ·~li .288' lir-+ il967<_: ·2.l: ( . 1930. CtJOrbule.: J 92 1<B 10lt Cii. în. ------ -.iidJt! U(J~ i :r! \'. 115 Olt C~niţa l .~QJlMll. 10?il Olt 1~VIt ·)( ~~.ă~ judeţul Argeş.._ 33.icfilş(ivu t)~J~ 42 ( 0 ~ iJ\5Vo') 10~ Olt Cill€iu 11p. aan!·• f.ro ..·JG '':. satul Corbuleţu. fără satele Rădu~eşti şi Bă­ dără~.' 'lmprelmă cu satul Di!:tmeşti.utn: t9llo-~ M Bm:e. iar Bădlirăi ca atmplu catun•J.~ -:..1137.w.. In 1912 : Fedeleşii-Ciomăgeşti.cimec. in .. Pit Cipn~şti (Bu11~i) 82) •• ('~ fi'\~lm.)o. la•:Vaţ't'. d\73~ . seyarlltJ'ti ahumef-'Ră~ţeliti •e~·sat.\ '1 '· . Ar~eş. Ciureşti (Vaţa). în 1912 : Corbu. Ciorâca '(Vill~ii~Un~n~i)i•·tcf'itft8o•:ind.10li: i q_9f.catun' JtliglobM' satul Martalogi din 30. .il 7-t& ' ·~1 . în 1930 inel._.4-4.

inel. satul Seaca (Cornăţelu). 43. Coşereni. 44.616 1.Ţoneşti. Cotorga. Davideşti.cimec. separat. Coteşti. în 1912: Dealul.Vede. în 1930 inel. în 1930 rec. de ~od Numele lo~allllfll ClldJrl (Populatie statornlcil) 1941 1~ 1 1!130 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Corbu-Ungheni Cornăţelu 87) Corneşti 38) Coşereni 89) 88) Coteana Coteşti ~O) 135 214 56 88 806 106 337 128 89 236 154 216 46 40 29 308 590 913 252 370 3. 41. satul Davideşti.088 3. separat în 1930. separat. in 1930: Dealul-Tolceşti. 38. separat. Corbu-Ungheni. 40. Crăciuneii-de-Sus. Cuza-Vodă.430 450 335 901 617 785 181 164 115 1.024 648 947 209 160 139 1. comunei Crâmpoaia). cătun rec. la Cuza-Vodă. Corneşti. Dealu-Tolcesii. tn 19!10 inel. 42.084 Cotorga ~1) Crăciuneii-d~-Su1 Cre ţi Cucuieţi Curtişoara Cuza-Vodă ~8) 42) 515 1. se mai numeşte : Crăciunei.389 Davideşti ") Dăneasa Dealu-Bis~ricii ·Dealu-Chinului Dealu-Tolcesii '&) Dejeşti Cornăţelu. satul Vităneşti.JUDETUL OLT Lo~ullorl Nr. in 11J30 rec. la Satu-Nou.303 451 1. rec. în 1930 rec. 37. în 1930 inglobat la Sârbii-Mă~ura. în 1931J rec. la Bă~ăştii-de.ro . împreună cu satele Ghioca .732 530 399 1. sub denumirea: Crâmpoia (numele rlin 1930 al 36. 45. rec.167 1. rcc. www. 39.i Vătaşi.

601 759 1. www. Argeş.lduţeşti oa sat. în 1930 inel. Fata.373 422 308 823 357 440 5. 47.259 395 279 806 319 373 4. iar Bădărăi ca simplu cătun. satul Burcţe~ti. 49. sub denumirea : Ciureştii-Di­ coneşti.680 1. la Buzcşti. in 1912 cătun rec. Diconeşti (Râjleţu). separat. 48. sat nou format după 1?12 prin contopir~a cătunelor Diconeşti şi Creţeşti. tmpreună cu satele Bădă­ răi.'JUDEŢUL OLT 459 Locuitori (Populatie statornlcl) 1!61 19111 Nr. în 1980 rec. ree. Dudu. Fripţi.185 888 185 891 U8 U4 43 217 89 68 Dobroteasa Do gari Doneşti Drăgăneşti Drăgoeşti Dudu 48 ) Dumitreşti Fata 41l) Făgeţelu Fedeleşoiu IlO) Floru Frătici Fripţi III) 641 55 156 1. satul Pllviceni. sub denumirea : Fedeleşoiu-Ciomăgeşti . separat şi anume : R. de cod Numele localltlfll Clldlrl 19111 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Deleni Dienci Dincani Dobrineşti Diconeşti (Corbu-Nou)'ll) Diconeşti (Râjleţu) 47) 150 16 40 369 IlO 78 220 105 108 1.cimec.280 498 565 178 832 370 339 462 122 1.003 1. Ciornăgeşti şi Răduţeşti. 50.ro . în 1930 cătun la Radomireşti (Crăciuneii-de­ Jos-Radomireşti).157 735 505 434 725 337 46. in 1912 inel. in 1912: Fedeleşi-Ciomăgcşti. tii1ă satele Răduţeşti şi Bădărăi.444 738 1. împreună cu satul Ciureşti. Diconeşti (Corbu-Nou). F edeleşoiu. 51. în 1930 rec. satul Răduţeşti a trecut ulterior la jud.

rec. în 1912. de cod Numele locaUtlţll Clildlrl 1941 (Populaţie 19111 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 1i5 176 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Frunzaru 112) Gâldaele Gâlmeele 118) Gârbaciu Geamăna Gherăseşti 11') Ghioca 1111) Gigârtu Gojgărei 118) Greci Greereşti Gueşti Gura-Boului 117) !băneşti Icoana 118) loniceşti Ipoteşti lsaci lsăreşti lsvoarele 176 140 111 31 145 26 368 123 108 235 31 111 147 123 85 84 300 173 46 415 835 613 464 125 597 120 1. OLT Locuitori statornicA) 1930 Nr. la Spdncenata. satul Uria. Gura-Boului. în 1930 inel. Gherăseşti. Frunzaru. satul Călugăreasca. sub denumirea : Valea-Ungureni (numele comunei) .467 537 830 103 307 581 424 894 307 1. în 1930 rec. împreună cu satele Cotorga şi Vătaşi. 54. 56. la Ciorâca (\'alea· Ungureni).cimec. în 1930 inel. 53.. În 1930 rec.460 JUDETill. în 1912 cătun rec. în 1930 rec. separat. Gojgărei. 55. Gâlmeele.754 982 509 154 506 127 1. Ghioca.649 528 404 965 141 461 596 510 331 329 1. 58. icoana.135 521 215 1. sub denumirea: Crâmpoia (numele din 1930 al comunei Crâmpoaia). 571.ro . www.288 637 172 1. împreună cu cătunul Călugăreasca (deci.970 52. satul Lungani. ulterior ca sat). împreună C"U satul c:mdeleşti. în 1930 rec. în 1930 inel. sub denumirea : lcoana-Călugăreascii.

în 1930 formează împreună cu satul Pielcani un singur sat: Lereşti-Pielcani. 63. 65.~3 Nr. Lăzăreşti.ro . la Opta"ji.Cepturi. cătunul Dobrotineţ recensat separat în 1930. 64. 62. de cod Numele locaUtltU Clldlrl ljlq.30 rec. www. rec. 60. sub denumirea : Mierleşti (numele comunei). 61. separat în i930.. Lungani.~ 55CJ 125 208 579 295 432 450 583 250 212 966 710 188 Li.'!66 494 190 700 243 '299 96. în 1930 rec. la Pielcani . la Bără~tii -de. format rlin satcl~ : Mărgineni şi Mărgineni-Siobozia. 66. în 1930 rec."OŞC1ti. Mărgineni-Slobozia. inel.llia-din-Vale Linia-Mare Lis a Lungani 64) Malu-Roşu Măgura 65) 63) Mănuleşti. la Gura-Boului.JUDEŢUL OLT 461 Locuitori (Populatie statornicA) 19111 1930 2. în 1912: Lereşti-Pelcani. Măgura. împreună cu satul Catanele. Linia-din-Vale.l 177 178 i 79 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Isvoru-de-Jos Isvoru-de-Sus Jarcaleţi Jitaru 59) Jugaru 60) Lăunele Lăzăreşti 60 140 32 122 152 50 61) 59 161 37 109 118 162 57 67 234 53 230 164 67 Leleasca Lereşti 62 ) Lineşti 2ll 565 168 471 607 210 229 658 . Mărgineni-Slobozia G6) Mărunţei Mărunţei (Bărăşti) 223 968 732 219 59. ca sat. Lereşti. în 19. la Mo<. rec.cimec. fitaru. în 1930 rec. ]ugaru. în 1930 rec.

685 1.Vale Olt ~irceşti 68) Olt ~ogoşeşti 60) Olt ~ogoşeşti (Bărăşti) 70) Olt ~omaiu Olt ~orloveşti Olt ~oşteni Olt ~oţoieşti 71) Olt ~urgeşti 72) Olt Năvârgeni 73) Olt Negreni 90 142 75 263 72 121 370 374 140 129 204 193 143 111 97 317 40 102 65 70 104 183 47 323 346 538 277 1.028 273 512 1. în 1930 rec. în 1930 inel. Murgeşti. în 1930 inel. 71.4 711 392 240 231 586 658 163 1.486 1. Milcoveni. 69. Mogoşeşti. Mirceşti.ro . în 1930 şi 1912 inel. ~atu) Jitaru 70. în 1930 ŞI 1912 inglobat la Moţoi eşti. 73.Jos Olt ~ihăieştii-de-Sus Olt ~ihăieşti-Popeşti Olt ~ijlocu (Păroşi) Olt ~ijlocu (Potcoava) Olt ~ilcoveni 67) Olt ~ilcovu-din-Deal Olt ~ilcovu-din. Mogoşeşti (Bărăşti). satele : Boboci şi www.187 67.589 421 435 749 565 473 583 1. 72. 68. de cod Numele locaUtllţll Clldlri 1911o1 (Populaţie Locuitori atatornJcl) 1941 1930 197 198 199 200 201 202 203 204 i05 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Olt ~ărunţei (~aldăru) Olt ~ereni Olt ~esineşti Olt ~ierleştii-de-Sus Olt ~ierliceşti Olt ~ieşti Olt ~ihăieştii-de. Moţoieşti. Mogoşeşti.462 JUDEŢUL OLT Nr.cimec. în 1912 : Mungeşti. satul Borocşti. Năvârgeni. în 1930: Năvârgei.320 184 411 235 235 463 786 186 1.658 629 550 795 791 588 499 351 1. la Buzeşti.378 411 546 362 826 234 487 1.

Optaşi H) Optăşani Oporelu Ordoreşti Oteştii-de. 76. Pielcani. inel. în 1912 rec. în 1930 rec.cimec. la Bărăştii-de. înglobat la Dudu. în 1930 înglobat la oraşul Slatina. împreună cu satul Lereşti. 75.JUDEŢUL OLT 463 Nr. satul Lereşti .759 392 751 138 552 469 319 143 596 426 574 327 610 197 207 671 827 697 766 74. de cod 221 Olt 222 Olt 223 Olt 224 Olt 225 Olt 226 Olt 227 Olt 228 Olt 229 Olt 230 Olt 231 Olt 232 Olt 233 Olt 234 Olt 235 Olt 236 Olt 237 Olt 238 Olt 239 Olt 240 Olt %41 Olt 242 Olt Numele localltilfD ClldJrl 19U !Populaţie Locuitori statornlcill 11130 1!1. www. ca suburbie. in 1930 ind. sub denumirea : Lereşti-Pielcani .ro .Vede. sub denumirea: Cerbeni. Oteştii-de-Sus. Pârliţi. Optaşi. în 1912 79. 78. în 1930 rec. Popeşti (Bărăşti). satul Cerbeni (Otcşti). satele : Jugaru şi Zăvoiu.111 Onceşti.Jos Oteşti. în 1030 inel. împreun~ cu satul Cerheni. 77. în 19~2 : Lereşti-Pelcani. Plăviceni.l-de-Sus 75) Păcală Păuneşti Pârliţi 76) Perieţii-de-Mijloc Perieţii-de-Sus Pestra Pielcani 77) Pietrişu Piscani Piţigoeşti Plăviceni 78) Poboru Poganu Poiana Popeşti (Bărăşti) 79) 97 259 109 223 32 162 90 S6 40 65 164 124 152 93 151 60 46 173 237 188 197 129 414 960 431 825 143 578 340 360 174 308 637 481 690 361 678 239 187 737 919 1'111 899 507 355 1.

cimec. satul Săltane~ti. Potcoava-Fălcoeni. declarat ulterior ca sat. 89. turi. în 1930 rec. în 1930 inel. 85.ro . cătunul Preoţeşti.26·1 Prodani (Gura-Boului).~73 399 329 731 1.mburoana la ora~ul Sla- Prodani (Bărăşti). satul Băduleşti. tina. Radomireşti. rec.302 339 210 709 91 967 767 2. Priseaca. inel. separat în 1930 . 81. BJO< Î!loll 1!13(1 Locuitori 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt O{t ot Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt ll2 102 80) 209 Priseaca 81) 347 Proaspeţi 82) 101 37 Prodani (Bărăşti) 83) Prodani (Gura-Boului)84) 52 102 Profeni Prooroci 85) 158 60 Purcăreşti 78 Puturoasa Radomireşti 86) 490 90 Raiţiu (DealiJ-Nucilor) 51 Răchicioara Rădeşti 87) 196 21 Răţoiu Râjleţu-Govora 88) 135 Râjleţu.477 498 136 224 405 697 267 . Râjleţu-Vieroşi..]os şi Radomireşti.Clldlrl · li!l!l" (P. 88. Proaspeţi. satul Stejaru. în 1930 inel. în 1930 inel.Iare (Vata). separat în 1930. la B1raştii-de-Ccp- www. 80. în 1930 : Fălcoeni. în 1930 inel.'3. Râjleţu-Govora. în 1930 comună · .opulafle atatornlcA) l!iltl .687 392 319 280 696 257 339 2. 82. în 1930: Linia-l\. 8.282 380 2S1 iBI 95 5G7 1. 87. 84. format din satele · ~Ujleţu şi Govora. cuprindnd şi cătunul Fripţi. Prooroci.Vicroşi 89) 380 Popeşti (Spăt~u) Popeşti (Văleni) Pottoava-Fălcoeni 445 435 897 1. format din satele : Crăciuneii-de. 86. rec. Rădeşti. satul Chiţani.

www. 92. separat in '1930. rec.465 ------261 262 263 264 265 266 267 26~ Lncultorl Clldlrl . inel. Săltăneşti.'!35 .ro 30 .603 187 650 895 336 318 356 369 131 90. 96. Stejaru. în 1930 rec. la Dâneştii-clc-Jos. satul Valea-Merilor. 91. 94. 95.) Smârdan 96) Spătaru Spineni Sprâncenata Stănislăveşti Stănuleasa Stejaru OB) 97) 43 19 74 124 100 59 72 142 114 87 128 81 747 192 220 209 46 161 134 86 101 30 171 77 219 513 424 250 319 579 449 384 513 . în 1930 inel. Sprâncenata. şi 93. (Populalle statorulcl) 1!lt1 1!141 1!150 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Recea Richiţeni Rusciori Satu-Nou 90) Săltăneşti 91) Sărăceşti Sâmbureşti Sârbii-Măgura 92) Schitu-Deleni Schitu-Greci Scorniceşti 93) Seaca (Cornăţelu) 94) Seaoa (Drăgăneşti) Siberia Sineşti Or. 97. în 1930 : Schitu (Cucueţi). Sineşti. 98. la Priseaca.444 817 850 899 180 688 661 136 76 243 421 228 301 1.971 660 1. la Prooroci. Seaca (Cornăţelu). în 1930 rec. în 1930 rec.3. Sr:hitu-Deleni.cimec. in 1930 rec. la Cornăţelu. satul Coteşti. Satu-Nou. satul Gâlrnede. satele : Hraniştea Coşereni. in 1930 inel. Sârbii-Măgura.057 422 316 488 2. în 1930 inel. Smârdan.

702 2.cimec. Şuica. impreună cu satul Ursoaia. în 1930 rec. în 1912 rec. înf. 101.474 196 2. Şuica-de.492 719 480 595 728 1. la Băce11i .562 2. sat nou.608 468 470 597 806 209 262 969 317 242 139 917 878 :564 302 923 106 2. format prin contopirea satelor : 1. www. rec. 102. format prin contopirea satelor : 1. Şuioa-de-Sus. 7 âmpeni. ~ecod Numele localltllll Locuitori Cllldlrl (Populalle statornlcil) l9U l9U 1930 283 Olt 284 Olt 285 Olt 286 Olt 287 Olt 288 Olt 289 Olt 290 Olt 291 Olt 292 Olt 293 Olt 294 Olt 295 Olt 296 Olt 297 Olt 29S Olt 299 Olt 300 Olt 301 Olt 302 Olt 303 Olt 304 Olt 305 Olt 306 Olt 307 Olt şi Stoicăneşti Surpeni Şerbăneştii-de.Jos Şerbăneştii-de-Sus Ştefăneşti Şuica 99) Tătărăi Tătuleşti 100) Teiuş Teleşmani Tâmpeni Teslui Tituleşti Toneşti 101) Toneşti.988 600 417 566 750 1. Toneşti. Ursoaia. sub denumirea: Băceni-Ursoaia. separat în 1912.Vătăşeşti Topana Trufineşti Tufaru Turbaţi Turia Ungurei Ungureni Uria 102) Urluiasca Ursoaia 103) 702 45 542 153 119 149 186 411 603 126 126 131 186 52 62 241 69 56 40 211 191 140 64 230 31 3. 100.Jos 2. în 1930 rec. 103.334 496 163 488 713 442 834 295 280 136 820 767 496 882 99. Tâmpenii-de-Sus.ro . Uria.466 JUDEŢUL OLT Nr.876 210 1. Tâmpenii-de-Jos şi 2. în 1931. la Frunzaru.

în 1930 ineL satul Vâlcelele-de-Sus. satul Albeşti. Valea-Merilor.745 3. Valea-Mare-Veche. împreună www. în 1930 inel. Chiriţeşti. satele: Bădicea. 106. în 1930 rec. sub denumirea: Crâmpoaia (numele din 1930 al comunei Crâmpoaia). Veţişoara. 112. la Valea-MareNouă.415 509 3. Ciureşti (Vaţa) şi Veţişoara. Valea-Mare-Nouă. 109. inel. satul Valea-MareVeche.336 307 219 1. 105. Valea-Secii. Vâlcelele-de-fos. la Sineşti. la Vâlcelele-de-Jos. şi ţa). în 1930 inel. la Vaţa. 108.ro . 110.049 641 1. în 1930 rec. (Va- cu satele: Cotorga Ghioca.700 283 99 196 252 786 249 367 678 1. de cod Numele JocalltiltJI ClAdiri 1941 <Populaţie 19111 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt 98 181 Valea-Mare-Nouă 104) 211 Valea-Mare-Veche_105) 182 Valea-Merilor 106) 254 Valea-Secii 107) 48 Valea-Vai-de-Ei 43 Vaţa 10B)_ 108 Văleni 892 Vătaşi 109) 137 Vâlcelele-de-Jos 110) 378 Vâlcelele-de-Sus 111) 42S Vâlvoiu 78 Vâneşti 26 Vârseşti (Bărăşti) 52 Vârseşti (Gura-Boului) 62 196 Verguleasa Veţişoara 112) 62 Valea-Fetii Valea-lui-Albu 415 740 788 744 989 178 192 481 4. Vâlcelele-de-Sus. Vaţa.602 1. Vătaşi. 111.cimec. în 1930 rec. cătunul Olteni.137 169 89 190 194 671 104. în 1930 rec. 107. în 1930 rec.JUDEŢUL OLT 467 Locuitori statornicA) 1930 Nr. în 1030 inel.

Zăvoiu. 116. 115. www.ro . în 1912 : Vlaicii-de-Sus.048 561 255 408 504 58 327 406 368 113. Vităneşti.468 JUDEŢUL OLT Nr. satele : Cârstani şi Chelbeşti . la Corbu-Ungheni.30 rec. la Optaşi. în 1912 înglobat la Alimăneşti. în 19. în 1930 rec.cimec. în 1930 inel. 114. Zidari. Vlaici.~78 531 532 837 1. de cod 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 Numele localltillll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori statorolcil) 1930 1941 Olt Viespeşti Olt Viişoara Olt Vine ţi Olt Vităneşti 113) Olt Vlaici 114) Olt Vlăngăreşti Olt Vulpeşti Olt Vultureşti Olt Zănoaga Olt Zăvoiu 115) Olt Zidari 116) Olt Zorleasca 126 145 201 127 116 155 62 136 122 96 92 81 576 670 861 548 444 608 280 547 580 .

suburbiile: 1. Slobnia-Râşca. 6.123 700 1. Băneştii-Noui.'i93 258.Vechi 4) 276. 2. împreună cu satul Băneş­ tii-Vechi sub denumirea : Băneşti.392 Rezina-Târg•) Localităţi suburbane: Pelivan (Mitocul-Nou) '259 64.504 -1.9 10. Oraşul Orhei.672 344 448 1. care fac parte integl'antă din oraş. 2.034 7.908 1.516 Berezlog Bezin Bieşti !13 !17 331 '!(}2 1116 474 1. 2. comuna suburbană Pelivan (Mitocul-Nou) .791 7 otal rural 447 Alcedar 104 Bahu Bălăşeşeti Băneştii-Noui 3) Băneştii.61. 5.JUDEŢUL Nr. Oraşul Rezina-7 ârg. care fac parte integrantă din oraş ca suburbii.939 Total oraşe 3. Băneştii-Vechi. în 1930 rec. www.797 450 ·140 . Mitoc.557 906 634 1.'125 1. Slobozia-Doamnei. Slobozia-Doamnei şi 3.550 18. _ 3. împreună cu satul Băneş­ tii-Noui.742 1. Stohnaia. Cişmea. de cod Numele localltlllll ORHEI Clldlri 1941 Locuitori (Populalle statornlcll) 19U 1930 1 Or 2 Or Il Or 31 32 33 34 35 36 37 38 Or Or Or Or Or Or Or Or TOTAL GENERAL 69. Ciorna şi 3. înglobate ulterior ca suburbii la oraş. Stepi-Soci. în 1930 rec. localităţile : 1.ro .288 Orhei (capitala) 1) 1. 2.944 15. cu Mitocul-Nou.363 1. Bolohani.979 1. format din localităţile : a) Rezina-Târg şi b) Rezina-Sat inel. 4. localităţile: 1. 3. sub denumirea : Băneşti. inel. ca suburbii şi inel.730 4.046 261. în 1930 inel.069 279. Slobozia-Râşca şi 7.292 25. 4. Boşerniţa.cimec. Budăi­ NiColaevca. Mitoc. în afară <le Mitocul-Nou = Pelivan.

470 660 652 1.139 331 1.450 3.046 2. 6.842 235 1.472 4.064 1.153 566 368 804 89 382 263 773 1.360 2.260 1. www.408 1. 7.!\99 413 1.498 447 902 1.045 2. inel.778 4.566 683 771 1. Bravicea. conacul Cravet.694 4.651 2.46.170 1.934 4.987 1.183 376 168 214 377 181 175 440 61 236 372 117 279 349 259 741 .128 315 1 587 925 5.693 226 2.320 1.105 3.391 662 745 1.608 199 2. inel.651 73. ferma Pustaia.407 1.499 3. inel.~ 691 1.cimec.%1 766 68 396 1. cătunul Cula. de cod 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Numele localltAtll ClAdiri 1941 (Populaţie Locuitori statornicA) l!W 1941 Bogzeşti Boşcana Bravicea 5) Braviceni Brăneşti Brânzenii-Noui Brânzenii-Vechi Breanova Buciuşca Budăi 6) Bularda Bulăeşti Buşovca Butuceni Camencea Căzăneşti Cegoreni Chiperceni Chipeş ca Chiştelniţa Chiţcanii-Noui Chiţcanii-Vechi Cinişeuţi Ciocâlteni Clişova Cobâlca Cogălniceni Cornova 7) Coropceni 194 517 1.470 JUDEŢUL ORHEI Nr.ro . Comova. Budăi.464 515 934 1.3 1.678 954 728 1.827 1.380 2.149 1.

663 1.040 207 2.473 114 2.ro .292 1.'J54 351 8. Crihana. inel. Ghiduleni.702 818 676 1.462 1. 9. inf. ind.354 465 1. 11. 12. Minăstirea-Frumoasa.461 1. Mânăstir~a-Gârbovăţ.31 299 ~50 Ghermăneşti 9R9 549 1. in a. inel. Fluturi.054 196 2.554 495 560 467 438 381 206 Curleni Dâşcova 155 364 39 Dealu-Nalt Dereneu Duma Echimăuţi Făureşti 500 49 636 125 77 134 298 Fluturi 11) Frumoasa 12) Furceni Fuzovca Gavrilovca Găuzeni Gârbovăţ 13) 346 569 1.cimec. inel.518 503 1. Gârbovăţ. 13.478 135 2. sat nou. grupul de case Scoala Cucuruzeni.166 1. 1923.704 Ghetlova Ghiduleni 14) 125 .585 828 681 1.JUDETUL ORI-IEI 471 Locuitori (Populatie statornicA) 1941 1930 Nr. www.1)15 473 1. Frumoasa. inel. inel. 14.283 410 567 1. ferma Georgeşti. Cucuruzeni. cătunul Roşcana.852 1. în 1930 rec.797 1. la Târşiţeii-Noui.330 U1!19 !>36 1. de cod 68 69 70 il 72 73 74 Numele localltltll ClAdiri 1941 15 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Coşerniţa Crăsnăşeni Crihana 8) Criuleni Crugliuc Cucuruzeni 9) Cuizovca 10) Curătura 162 417 108 612 1. grupul el~ cas•! Roşcana.304 358 1. 10.969 1.412 446 1. Cuizovca.903 1.888 1.429 357 2.

Cherşac şi 2. de cod 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ll7 118 119 120 Numele Jocalltilţll CUidlrl (Populaţie stator~lll ~~ll:l:•·' 'Jjjljf' / !930' Q? :.745 I.ro .b ~oculforr-· Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Ghirişeni Ghirova Glingeni Gordineşh Grebleşti Hăjdieni Hârtop-Mare Hârtop-Mic Hogineşti Holercani Horodiştea Hulboca lgnăţei lnculet 15) lndărăpnici 18) lneşti Isacova lşnovăt Ivancea lzbeştea Izvoare .720 414 1.476 1.029 1.308 1.763 1.259 538 1.cimec.548 361 1.34~' J~ ~ u.!. 1. înf.339 2.830 it ~~ 1.577 2. 15~ 452 2.Tora-de-Mijloc Jora-de-Sus Lalova Leuşeni 547 506 353 415 58 123 771 423 437 464 366 299 633 i05 303 414 7$6 254 359 705 196 321 140 387 272 221 259 424 '·· 1. lnculeţ.255 2.187 493 1.637 1.209 2. în anul 1924. grupul de case lndărăpnicii-Noui.789 1. ''"::r J.pfi fU~·.094 1. Dobruşa. precum şi cătunele: l.638 21!) 5}.528 1.(533 1. f>Rtl~l' -··-·-------··--·- Nr.045 1.485 1.814 15.Jevreni Joloboc Jora-de-Jos .664 732 1.950 1.B51 1. separ·at.472 ffi. 16.021' 852 1.rş 1. ca sate.YU4 1. sat nou.347 2. www.644 f.819 1.764 815 1.272 1.1.164 1.5P.013 1.7 2. inel. 905 ..032 899 1.432 2. lndărăpnici. care în 1930 au fost rec.

O~.~8~ Mar~p~ti 7 12~.'l 117 tCI~tfi}~...(. 1 1~1 \P~ Me~eni l''· _/_ (_r' l 23i Mi~lfştl Mib~laşa -" ''( [ "34' .! c(~ : 1.cl 116.59~jo C' l'i'l Mâf. ..~6~()! 1J..ul <.3~-:gr 13Î~~ 13~ r Mălî.<_0Q IH. r1 :iH>rl i'l 266 l~IJlJ(._ ' -.J. r 11. 1-~:lr 174 7 i"3b 339 .~ 258 382 ir1 1Jr ''p~' .(7..j.Qr .. 12~.\/.. (...~ 12~~~ Măre~uti 127._ 1 ~Î ~ff! 85~! r 'i'r' . t 125.3~r. o ~ gf ~. 6 .! -g~{' . 61Jijn0 cc·wsr:() 21f~.~·r: ~~~.(J'~ 24inc..060 488 139 153 15 ~ 1 nc/. .7Mt:.u(:-~b-1MLi'T 1: iob'c) .. statorir cllb . · 87 ·~~2~()( ..Bii~:o'l 389 ~:Z..11· l.~t/1 i.r 13q o~ l r Lip~~~i' Mapa ur tJVf· 0" .. 1.J'j 83 . ·ţt f'd <c :4.1~_.C}8~l) i ~GUa1 -.~9~.~q (1. 9 9t&" / ·r'!j51H -~ IJ'!.nl 11Jsa 9 CI.<)iti l'lilcŞ{ţl/-i.37: 1Qr 1.l 158 ....i 1 ' 2tF 1 k. .2j~F' Mâr"f.f381Ji1: ..d ( More~aia Mof~nii-Ma)li 19) MorQ~{Iii-M~tlO) NegQ~e{lii-Nooic 14Ş..:JIHu'l 162.. Ma·' MaAc<~uJi 1 ) c.' · r 12~.:: '1 .r4s< u 104 '~1'4·() 250 70 1.lt6.~~~8 ...cimec.IS?Po'li! __19!U_ de eoll 121 .: .3~ <:Or 13!hQr Miq11l\:ni Mo~~?ta Miq~ii-de-~ Mi~ii-de-~8{18) P:[ l4~<J9r 14h~(lr 14::. ~1 o~<): .U L J.()~(!! .9r: Ne![IUF~ii-Vef~f il~~2iq 9 i in'Jc71~' i '1 .~J 1o5 f..(ţlG!u i . c 2.: 129. i.'14q ': 135.ţpa :'f Lu~~ce 1 ·ar ( ~ --~ (.)r 14$.f.d r · Lu~uca 124 ( . ti 1.J... '-' .~{JHffhlt!OiiHMI 1'\q~toloJz 9ijs!uaoq) ilib:liJ· Qt Nu~tM locallt-t 1178 · ~ltorl ~.ro .1222: [ lNq:! www.33 ~ 1 Lo)?<~.·):.ti 1.

Onişcani.277 2.876 1.661 964' 388 736 2. Oneşti.408 370 134 663 3.3 185 978 295 599 353 273 199 481 247 120 188 562 18!! 1.192 617 835 543 183 589 164 1. www. inel.014 440 775 2.285 179 225 157 56 165 39 399 258 444 100 247 220 69 1.296 1. cătunul Sfrida.540 1.ro ..488 1.520 1.879 694 874 586 243 682 203 1.lll 1. 23.Ţărani Ohrincea Olişcani Oneşli 22) Onişcani 23) Oniţcani Ordăşei O tac Oxintea Parc ani Paşcani Păhărniceni Peceştia Pe reni Peresecina Piatra-de-Jos Piatra-de-Sus Piscăreşti Pistruenii-Nou1 Pistruenii-Vechi Pocşeşti Pogribeni Poiana Popăuţi Pripiceni-Curch1 Pripiceni-Răzeşi Puţinteii-M. inel.758 1.538 810 4.604 414 l.07i 901 287 1. Mânăstirea-Hirova 22.090 775 1. Nicolaevca. inel.355 435 465 744 3.133 1.ari Puţinteii-Mici ~l.678 l. Mânăstin:a-Ţigăneşti.26'.106 789 1. de cod 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or JUDEŢUL ORHEI Numele localltl'lţll Locuitori CllldJrl (Populatie statornlclll 1930 1941 1!141 .010 1.cimec.857 1.346 660 5.! 2.'J90 89 .600 417 985 905 264 Nicolaevca 21) Ocniţa-Răzeşi Ocniţa.474 Nr.

146 2. Soroca.395 183 1.ro . separat.717 1.017 154 217 1.034 770 821 855 4.732 1.522 2.137 1.480 1. ultrrior ca sat şi trecut la jud. rec.cimec. conacul Ghinsburg. cătunul Slobozia.383 721 658 977 240 1. 27.JUDEŢUL ORHEI 475 Locuitori statornlc:ll 1t30 Nr.Vechi 26) Săseni 27) 305 577 291 445 361 202 4.188 2.420 706 1.747 286 1. Ratof. inel.459 433 1. rec.819 1.787 1.288 546 798 24.~5 Sârcova Schinoasa Scorţeni Seliştea Sirota Slobozia-Duşca Slobozia-Hodorogea Slobozia-Hogineşti Slobozia-Horodiştea Slobozia-Seliştea Solonceni Steţcani Stodolna Suhuluceni Susleni Şarcani Şipca 72 421 370 629 42 522 269 119 323 173 176 205 57 307 225 219 222 1. Răspopeni.548 188 2. cătunul Samachisca şi conacul Dolina.393 i 092 1. deci.523 705 1.212 708 649 929 252 1.698 364 1. de cod 17(i Or 177 Or 178 Or 179 Or 180 Or 181 Or 182 Or 183 Or 184 Or 185 Or 186 Or 187 Or 188 Or 189 Or 190 Or 191 Or 192 Or 193 Or 194 Or 195 Or 196 Or 197 Or 198 Or 199 Or 200 Or 201 Or 202 Or 203 Or Numele localltltll Clldlrl 1941 <Populaţie 1911 Ratoş 24) Răculeşti Răspopeni 25) Râşcova Redeni Saharna Samananca Samaşcani Sărăţenii-Noui Sărăţenii. 26.998 1. în 1930 Ratuş. www.525 2. la Verejeni. până la 1924 inel. Sărăţenii-Vechi. 25.541 688' 866 1.090 1.190 812 790 888 4. Săseni. ·inel.531 511 1.

Târg Or Teleşeu 30) Or Trebujeni Or Trifeşti Or Ţahnăuţi Or Ţăreni Or Ţânţăreni 31) Or Ţibirica Or Ţigăneşti Or Ţipova 32) Or Ustia Or Vadu-Leea 33) Or Valea-Popii Or Vatici 34) Or Văsieni Or Văşcăuţi Or Vâprova 370 250 225 2tl9 226 82 398 750 411 448 299 333 502 308 440 '338 105 626 279 77 203 262 . Cătunul Odăi.099 294 868 1.HO 289 1.5i5 1. Mânăstirea Tabăra.cimec.318 2. TipoTJa.344 2.258 1.432 830 873 1.529 1.078 1. 524 944 1.283 43S 2.065 860 270 1.854 1. de cod 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219· 220 221 222 223 224 225 226 227 Numele Jocalltl'lfll Locuitori Clildlrl (Populatie statoralcl) tg41 1941 1930 Or Şoldăneşti Or Tabora 28) Or Tarasova Or Târşiţeii-Noui 29) Or Târşiţeii. ind Mânăstirea Ţipova. ~atu! Fluturi.ro .081 311 845 1. 30. inel.957 1. inel.200 1.982 1. inel. Tânţăt:mi. Vadu-Leca. 31. .0S3 474 2. 34. T abf'm. în 1930 inel.210 1. 32. inel. Mânăstirea-Curchi.776 1. ferma Româneşti.289 1.039 1.!/eşeu.803 1.262 28.506 3. inel.474 1. ciitunul Codru-Nou (Ţânţărcnii-Noui).250 1.228 1.192 1.344 1.073 1. 29. T .~3.242 808 947 940 951 308 1. www.476 JUDETUL ORHEl Nr. Vatici. Tdrşzfâi·Noui..074 1.Vechi Or Târzieni Or Teleneşti-Sat Or Teleneşti.

39. 38. Elenovca.587 188 819 102 1.218 1.063 1.cimec. inel. inel. Zaltrlrovca. inel. Verejeni.688 1. 37. care în 1930 a fost rec. de cod Numele localitAtii ClAdiri 19111 (Populaţie Locuitori atatornlcl) 19U 1!150 228 229 230 231 232 233 2s4 235 or Or Or Or Or Or Or Verejeni V oinova 35) Voroteţ 36) Zahaicana Zahaicanii-Noui 37) Zahaicanii-Vechi 38) Zaharovca 39) Or Zahoreni 460 463 326 350 44 195 33 267 2. separat. Alexandrovca. www.ro .7S4 1. sub denumirea : Ratuş. Voroteţ. cătunul Rătuşi. cătunele : 1. Egorovca şi 4. Zaltaicanii-Noui. Zahaicanii-Vechi. că tunul Mandra. inel. cătunul Dima.310 35. 2. 3. 36.433 1. Andrcevca. satul Ratoş. inel.JUDEŢUL ORHEI 477 Nr.851 :.454 199 624 106 1.396 1.

localităţile : l. 2. inel. care fac parte integrantă din oraş ca suburbii. rec.!>55 l. Bereasca. Valea-Mieilor. Păulqti.101 1. 6. Jercălăi. care fac parte integrantă din oraş. ca suburbii. care avea înglobată şi populaţia satului Moara-Nouă. www.306 5. au fost rec. 4.750 128. mumc•p!U. Sinaia-Izvor. 3. adică sat. 5. Valea Nucetului.ro . Arioneştii-Noui.764 6.219 2. Arioneştii-Vechi. adică : Corlătcşti. 10. b) Păuleşti. adică sate. Oraşul Sinaia. inel.514.752 2. cuprinde şi localităţile : !. care fac parte integrantă din oraş.183 22. Valea-Urloi.639 162. inel. Or.458 568. 6. suburbiile : !. Moţoi şi 3. care fac parte integrantă din oraş. care fac parte integrantă din oraş. Orzoaia-de-Sus. Ploeştiori.342 Total oraşe p 19.791S 0.785 1. c) Ploeştiori (Ploeştiori-Efo­ rie.JUDEŢUL Nr.aşul Ploeşti. 2. Ţânţăreni). 2. 2.608 84.072 li.140 20. ca unităţi distincte. iar celelalte suburbane. precum şi comunele suburbane: a} Corlăteşti. Slobozia.189 Ploeşti(capitala) 1) 2 Pr Câmpina 2 ) 3 Pr Fiii peşti. Strcjnicu şi Tătărani.038 477. 9. localităţile : 1. Valea-Seimani şi 11.nele : !. inel.831 30. 5. în 1930 inel. Valea-Pietrii.579 111.915 2. 3. rec. b) Cornu şi c) Poiana-Câmpina .cimec. Păwri şi 4. Broaşte. în 1930 inel. suburba. dec:od Numele localltlltll PRAHOVA Cllldlrl l!ltl (Populaţie Locuitori statoralcil) 1930 11141 TOTAL GENERAL 124. în 1941 ca unitate distinctă. Virtutea-Militară.Târg 4 Pr Predeal 5 Pr Sinaia 1 ) 6 Pr Slănic') 7 Pr Urlaţi 1 ) 4. ca suburbii. Cumpătul şi 2. Valca-Cdngului. Oraşu Slănic. Orzoaia-de-Jos. suburbanele : Băneşti şi Poiana-Câmpina. 8.483 466 637 1.113 4. Oraşul Câmpina. 7. d) Strejnicu şi e) Tătărani . 4. suburbiile : Groşani şi Prăjani. apoi comunele suburbane : a) Băneşti. Câmpiniţa. precum şi Ploeştiori-Eforie şi Tânţăreni. Oraşul Urlaţi. în 1930 Valea-Mieilor. 3. separat i:a unitate distinct-ă a<liră sat.022 1.

în 1912 localitatea Câmpiniţa.38 3.925 3. separat în 1941 ca sat. ca sate.489 4. Ploeştiori-Eforie şi 2. cuprindea şi cătunul Moara-Nouă. 7. inel. rec.JUDETUL PRAHOVA 479 Locuitori (Popalafle atatornlcl• 1!141 1930 Nr. care face parte integrantă din oraş. trecută ulterior.147 suburbane: 2. ca suhurbie.223 531 178 781 297 509 578 677 466 9-1. în 1930 avea înglobak şi o parlt> din a~ezărilc gosp. Cornu. Cornu-de-Sus. precum şi cătunul Piatra-de-Sus. separat.ro . rec.871 1. in 1930 inel.711 1. separat ca 2 unităţi distincte. inel. Ploeştiori.221 2. Slobozia şi Vrăjitoarea. în 1912 localităţile Moara-Nouă şi Ţânţăreni. Ţân­ ţăreni . satele: Bobolia. rec.554 4. localitatea Valea-Gardului. devenit unitate distinctă şi recensat în 1941 ca sat. inel. devenit unitate distinctă. 9. în anul 1939 pe teritoriul comunei l'rtdeal (Sărori). la Câmpina . adică sat. comună suburbană la oraşul Câmpina . separat ca unitate distinctă. comuna suburbană Ploeştiori. Vrăjitoarea. Slobozia şi 3. ca unitate distinctă adică sat. Cornu-de-Jos ~i 2.093 1. aparţinând comunei rurale Ploeştiori.138 702 3. comună suburbană la oraşul Cârnpina. in 1912 : l. ca suburbie (că­ tun). in 1930 rec. Oraşul Vălenii-de-Munte. după 1930 şi rec. cuprinzând şi localităţile : 1. de cod 8 Pr 11 12 13 14 15 16 17 18 Numele locallllfll Clldlrl 1!141 Vălenil-de-Munte Localităţi Băneşti Corlăteşti 'J 1.424 8. Poiana.283 2. sub denumirea: Piatra.cimec. inf.994 406.889 2.066 1. Poiana. comună suburbană la municipiul Ploeşti.237 2. localibatea Câmpiniţa.104 1.352 349. www. Poiana-Câmpina. 8. înglobat după 1912 la PoianaCâmpina. ale satului Tulburea.999 1. pendinte de comuna Berceni. satele : l.060 Pr Pr Pr Cornu 7 ) Pr Păuleşti Pr Ploeştiori 8) Pr Poiana-Câmpina 9) Pr Strejnicu Pr Tătărani Total rural 6. în 1930. 2.

ro .cimec.Locuitori uL C\llt'fl!'o'JtDgpalll16f statorbma) 1!141 11141 8119 9b www.

JUDETUL PRAHOVA

481

Nr.

de cod
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Numele

localiUiţll

Clldlrl 1941

Loc:ullorl (Populalle statornicll (!jq( 1!130

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Belciug Berceni Bertea Bighilin 17) Blejoi
Bobiceşti-Oprinari 18)

Bobolia 19)
Bodeşti 20) Bogdăneşti

Bold eşti Bordenii-Mari Bordenii-Mici ~1)
Boşilceşti 22)

Bozieni Brazii-de-Jos Brazii-de-Sus
Brădetu 23)

Brătăşanca Brăteşti

Breaza-de-Jos 24) Breaza-de-Sus 25)

242 340 1.035 74 422 77 137 118 36 351 450 164 42 88 134 192 47 119 11SU 681 826

1.002 1.499 3.671 281 1.951 340 704 368 148 1.7 07 1.823 601 177 360 62i 909 210 559 759 2.800 3.554

919 1.148 3.296 240 1.474

119 1.114 1.797 865 175 326

536
540 346
-~89

690 2.441 3.690

Predeal-Sărari.

17. Bighilin in 1912 inglobat la Chiţorani. 18. Bobice"jti-Oprinari, format prin contopirea satului Bobiceşti cu cătunul Oprinari ; in 1930 şi 1!J 12 înglobat la

19. Bobolia, în 1930 rec. la comuna suburbană PoianaCâmpina. 20. Bodeşti, în 1930 rec. la Poseşti (Poseştii-Pământeni). 21. Bordenii-Mici, in 1930 inel. satul Sârca. 22. Boşilceşti, în 1912 înglobat la Buştenari. 23. Brădetu, în 1930 inel. satele : Gresia şi Smeuret. 24. Breaza-de-fos, în 1930 inel. satul Valea-Lungă. 25. Bteaza-de-Sus, inel. cătunul Capu-Câmpului ; în 1930 inel. satul Gura-Beliei.

www.cimec.ro

31

482

JUDEŢUL

PRAHOVA

Nr. de cod

Numele

localltilţll

Clildtrl 1941

!Populaţie

Locuitori statornlc:il> 1941 1950

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Brebu-Mănăstirii 26) Brebu-Megieşesc 27) Buchilaşi

Bucov Buda-Palanca 28) Bughea-de-Jos Bughea-de-Sus
Buştenari 29) Buşteni

699 577 31 529 466 243 90 381 967
8.-j

Butuci Buzota 30)
Cap-Roşu
Călin eşti 31)

86
44

Călugăreni Cărbuneşti Cătina 32)

Cătunul Cătunul

(Berceni) (Ogretin)

Cârjari

74 6.32 439 193 127 220 121

2.896 2.312 148 2.516 2.296 906 36:3 1.291 4.625 377 401 222 311 3.050 1.647 827 520 859 523

4.589 117 2.005 2.000 787 357 Ui30 3.792 330 334 228 1.462 2.455 1.477 386 792
445

26. Brebu-Mănăstirii, inel. cătunele : Podiacu şi Seci ; in 1930 rec. împreună cu Brebu-Megieşesc, sub denumirea : Brebu. 27. Brebu-Megieşesc, in 1930 rec. împreună cu satul Brebu-Mănăstirii, sub denumirea : Brebu. 28. Buda-Palanca, format după 1912 prin contopirea localiltăţilor : 1. Buda, 2. Cocoşei şi 3. Palanca, rec. eeparat in 1912. 29. Buştena'Ti, inel. cătunele: Doftăneţi şi Tonţeşti ; in 1912 inel. satul Boşilceşti, inglobat la aceea dată la Buttenari. 30. Buzota, in 1912 inglobat la Apostolache. 31. Căline~fi, în 1930 inel. satele: Cătina şi Novăcetti. 32. Cătina. în 1930 rec. la Călineşti.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PRAHOVA
Locuitori

483

Nr. de cod

Numele loclilltlţll

ClAdiri 19U

(Populaţie stBioralcll)

1941

1930

94 Pr 95 Pr 96 Pr 97 Pr 98 Pr 99 Pr 100 Pr 101 Pr 102 Pr 103 Pr 104 Pr 105 Pr 106 Pr 107 Pr 108 Pr 109 Pr 11 O Pr 111 Pr 112 Pr 113 Pr 114 Pr 115 Pr 116 Pr

Ceptura-de-Jos Ceptura-de-Sus
Ceraşul Cerneşti Cheşnoiu 33)

523 204 622 79
11

2.019
R62

1.685
704

Chicioreni Chiojdeanca
Chiriţeşti Chiţorani

34)

71 299

45
3:>)
57 131 1.011 457 229 190 230 106 190 190 161 332 168 439 46

Cioceni Cioranii-de-Jos Cioranii-de-Sus
Ciurnaţi Ciupelniţa

2.870 302 44 333 1.190 178 206 573 4.681 2.145 l.ll33

2.415 300

276
1.072 132 146 451 3.755 1.692
~24

777
930 427 847 849 732
1 .'~64

Coada-Izvorului Coada-Malului 36)
Cocorăşti-Capli Cocorăşti-Colţ 37) Cocorăşti-Grind Cocorăşti-Misli 88) Cocoşeşti

698 778 667 1.188 611 1.187 552 1 641 262

Colceag
Colţul-de-Jos

644 1.997 196

33. Cheşnoiu, în 1930 rec. la Gocorăşti-Colţ. 34. Chiojdeanw, inel. cătunul Puterău, rec. separat in 1912, ca sat. 35. Chiţorani, in 1912 inel. satul Bighilin, tnglobat • la aceea daia la Chiţorani. 36. Coada-Malului, în 1930 rec. la Măgurele. 37. Cocorăşti-Colţ, în 1930 inel. satele: Cheşnoiu, Ghioldum şi Perşunari. 38. Cocorăşti-Misli, inel. cătunul Zăvooia.

www.cimec.ro

484

JUDETUL PRAHOVA
Locuitori ( Populaţie atatornlcll)
1941
·~

Nr. de cod

Numele

localltllţll

Cllldfrl
1!141

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr 128 Pr 129 Pr 130 Pr 131 Pr 132 Pr 133 Pr 134 Pr 135 Pr 136 Pr 137 Pr 138 Pr 139 Pr 140 Pr 141 Pr 142 Pr

117 118 119 120 121 122 12.3 124 125 126 127

Comarnic SD) Conduratu
Copăceni 40)

874

Cornu-de-Jos Cornu-de-Sus 41) Coslegi Cosmina-de-jos Cosmina-de-Sus Costeni
Coşerelele

Cotoiu
Coţofăneşti

Crivina Cuib Curcubeu
Dăneşti Dărmăneşti

400 191 172 145 127 168 196 76 159 201 218 253 171 1.33
23

4.022 1.582
828

738 657 551
b2U

704 296 622 728 755
1.217

596 535 89
3.1J6

2.569 1.373 704 606 573 451 ll18 819 231 496 709 73.3 986 551
387

Dâmbul Dârvari
Degeraţi (Colceag) Degeraţi (Păuleşti) Diţeşti 42)

Dobrota Dosurile Drajna-de-Jos Drajna-de-Sus 43)

760 182 96 16.3 13 720 112 53 657 387

819 412

49 2.616 762
~37

757
52
3.179

538 185 2.632

632 42 2.562 494 173
2.333

ua3

1.458

39. Comarnic, in 1930 inel. cătunul Podu-Lung, declarat ca sat in 1939. 40. Copăceni, in 1930 : Poiana-Copăceni. 41. Cornu-de-Sus, inel. cătunul Valea-Oprii. 42. Diţeşti, inel. porţiunea de sat numită Seaca. 43. Dmjna-de-Sus, inel. cătunul Podurile, rec. separat în 1912.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PRAHOVA

485
Locuitori (Populatie statornlcl)
1941 1930

Nr.
de cod 143 Pr 144 Pr 145 Pr 146 Pr lf7 Pr 148 Pr 149 Pr 150 Pr 151 Pr 152 Pr 153 Pr 154 Pr 155 Pr 156 Pr 157 Pr 158 Pr 159 Pr 160 Pr 161 Pr 162 Pr

Numele localltilll

Clldlrl
l!MI

Drăgăneasa 44) Drăgăneşti Dumbrava 45) Dumbrăveşti

Edera.-rle-Jos Edcra-de-Sus Ezeni
Făcăeni Făget

46 ) 4 7)

Fânari (Ciumaţi) Fânari (Crivina) Fântânele 48)
Filipeşţii-de-Pădure 49) Floreşti Frăsinet 50)

Fricoasa 51) Fulga-de-Jos Fulga-de-Sus Fundeni
Găgeni 52)

340 314 275 147 281 168 61 111 1S8 139 60 29!1 526 !181 90 166 .!188 518 202 274

1.479 1.364 1.164 615 1.244 692 302 529 502 658 290 1.288 2.056 1.809 480 714 1.988 2.625 850 1.113

• 1.489 1.216 1.021 538 1.719 266 396 450. 546 239· 1.783 1.830 1.762 646 1.49& 2.010 732 878

44. Drăgăneasa, format prin contopirea satelor : Măgu­ rele-Racoteşti şi Piatra, rec, separat în 1912, 8Ub denumirea : 1. Măgurelele-Racoteşti-Drăgănea,a şi 2. Piatra. 45. Dumbrava, în 1912: Netoţi. 46. Edera-de-/os, în 19.!10 inel. satul Edera-de-Sus. 47. Edera-de-Sus, în 19.!10 rec. la Edera-de-Jos. 48. Fântânele, în 1930 inel. satul Ungureni. . 49. Filipeştii-de-Pădure, inel. cătunul Sili~tea-Dealului. 50. Frăsinet. în 19.'!0 rec. la Nistoreşti. 51. F1icoasa, inel. cătunele : 1. Rotarii şi 2. Ciubucii. 52. Găgeni, sat în!. după 1912 prin contopirea localită­ tilor: L Găgenii-de- Jos şi 2. Găgenii-Mici, rec. separa• In 1912.

www.cimec.ro

486

JUDETUL PRAHOVA
Locuitori sta tornlcl)
1930

Nr, de cod

Numele loc:aUIIfU

Clldlrl
1911i

(Populaţie

19U

163 Pr Găvănel ~8) 164 Pr Gherghiţa 165 Pr Ghiaba 166 Pr Ghighiu ~~) 167 Pr Ghiocelu ~~) 168 Pr Ghioldum lUI) 169 Pr Ghioşeşti 170 Pr Ghirdoveni 171 Pr Goga 172 Pr Gogeasca 173 Pr Gorgota 174 Pr Gornet 175 Pr Gornetu-Cricov 176 Pr Goruna 177 Pr Gresia 117) 178 Pr Gura-Beliei 118) 179 Pr Gura-Crivăţului 180 Pr Gura- Viţioarei 181 Pr Hăbud 119) 182 Pr Hătcărău 183 Pr Hârsa
--~-

28 310 286 127 72 75 449 804
95

184 275 440 177 284 25
163

125 1.369 1.356 574 287 317 2.101 3,755 429 632 1.248 1,916 712 1.182 119
657

1.308 1,099 368 1.810 3.274 402 590 1.077 1.611 667 984 295 1.169 1.056 685 296

87 338 283 170
93

307 1.374 1.149 760 358

--

---

53, Găvănel, sat nou tnf. in 1939 ; in 19.~0 cătun îngloba! la Plopeni ; in 1912 cltun, rec. separat 54. Ghighiu, inel. cătunul Cartierul-Nou. 55. Ghiocelu, in 1950 rec. la Mehedinţa. 56. Ghioldum, in 1930 rec:. la Cocorăşti-Colţ; in 19~0: Ghioldun. 57. Gresia, în 1950 rec. la Brădetu; în 1912 cătun, rec. separat. · 58, Gura-Beliei, în 1950 rec. la Breaza-de-Sus. 59. Hăbud, inel. cătunul Coceana.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PRAHOVA

487
Locuitori stalornlcif> 1941 1930

Nr.
decad

Numele locaUtlltU

Qldlrl
l!MI

(Populaţie

184 Pr

Homorâciu-Ungureni 60 )

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Pr lndependen~a Pr lnoteşti Pr lordăcheanu Pr Iz eşti Pr Izvoarele Pr Lacu-Turcului Pr Lilieşti Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr
Pr_Lipăneşti 61) Livadea 62)

478 65 542

1.703
~09

112

58

Loloiasca Lunea-Mare Magula Malamuc
Malu-Roşu Malu-Vânăt
Matiţa 64)

63)

499 198 SS8 230 190 817 109 849 193 105 201 316

2.341 462 244 1.759 857 1.548
S77

Măgurele 6 1i) Măgureni Mălăeşti

'

505
781 188

798 1.449 453 1.673 906 479 811 l.l82 2.105 3.351 653

1.501 234 2.007 430 197 1.750 861 1.104 1.198 717 1.084 394 1.273 697 413 700 1.025 2.542 2.861 462

60. Homorâciu-Ungureni, format prin contopirea satelor : 1. Homorâciu şi 2. Homorâciu-Pământeni, rec. se• parat în 1930 şi în 1912. 61. Lipăneşti, în 1930 inel, aatele: Satu-r·~ou şt Zamfira. 62. Livadea, în 1912 inel. o parte a aatului Pouul·Uraului. 63. Lunea-Mare, în 1912 inel. aatul Plaiul-Câmpir.ri, lnglobat la Lunea-Mare. 64. Matiţa, inel. cătunul Pieptănari. 65. Măgurele, in 1930 inel. aatele: Coada-Malului şi Protosinghelu.

www.cimec.ro

488

jUDETUL PRAHOVA Locuitori statornlcil)
1930

Nr. de cod 204 205 206 '207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Numele 1ocalltilfU

Clildlrl
1!141

(Populaţie

1!141

Mălăeştii-de- Jos Mălăeştii-de-Sus
Măneşti 88)

Mărginenii-de- Jos Mărginenii-de-Sus Mâneciu- Pământeni

Mâneciu-Ungureni Mârlogea Mehedinta 87)
Meliceşti 88)

Merdelea 89) Meri
Mireşu-Mare 70) Mireşu-Mic 71) Miroslăveşti i2)

157 64 214 471 338 649 314 103 134 176 26 200 337

515

260 828 1.858 1.284 2.588 1.520 417 488 717 101
855

519 248 688 1.941 1.124 2,267 1.436 392 1.338 664 728 1.521 1.131 2.133 303 614
după

IlO
306 359 88 162

Mislea Moara

73)

1.382 435 1.407 1.413
371

Moara-Domnească

7ill înglobat

66. la

Măneşti,

inel.

cătunul Comănacu,

1912

Măneşti. 67. Mehedinţa, în teasca şi Rahova, 68, Meliceşti, inel.

1930 i!ncl. satele: Ghiocelu, Nevcscătunul Bobeşti.

69. Merdetea, în 1930 : Merdeala, rec. la Poseşti (Poseş­ tii-Pământeni), în 1912 : Merdelea, cătun rec. separat. 70. Mireşu-Mare, in 1930 inel. satul Mireşu-Mic : în 1912: Mireşu·d~-Sus. 71. Mireşu-Mic, în 1930 rec. la Mireşu-Mare; în 1•.112: Mireşu-de- Jos, 72. Mitoslăveşti, în 1930 ti 1912 : Pucbeni-Miroslăl'Citi. 73. Mislea, inel. cătunul Doftănet-Buştenari, rec. separat în 1912, ca sat.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PRAHOVA

489
Locuitori (Populaţie statornicA) 1941 1930

Nr. de cod

Numele

localltiiţll

Cllldlrl 19111

222 22/J 224 225 226 227 228 229 21JO 21J1 21J2 23/J 21J4 235 21J6 21J7 21J8 21J9 240 241 242

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Moara-Nouă Moceşti

60 282 Moreni !117 41/J Nedelea Negoeşti 285 Nevesteasca 75) 116 Nisipoasa 15/J Nistoreşli 7'6) lS6 N ovăceşti 7 7) 117 Nucet (Gornet-Cuib)78) 119 N ucet (Sângeru) 216 Nucşoara 711 ) 227 Ocina-de-Jos 80) 144 Ocina-de-Sus 81) !J09
Odăile

74)

265 1.214 4.559 1.999 1.1!:!2 486 629
7d0

984 4.806 1.555 970 520 888 439 811 796 1.546 537 1.091 792 1.729 552 772 1.011

501) 513
8:•.) 1!:!.'3

137
284 216 196 134 176 279

Ogretinu Olari Olteni 82)
Opări ţi

Pantazi
Parepa-Ruşani

641 1.22R 583 l.l27 979 719 641 905 U23

eştiori.

74.

Moara-Nouă,

în 19/JO rec. la comuna suburbană Plo-

75. Nevesteasca, în 19/JO rec. la Mehedinţa. 76. Nistoreşti, in 19/JO inel. satul Frăsinet 77. Novăceşti, in 1930 rec. la Călineşti. 78. Nucet (Gornet-Cuib), în 19/JO : Nucet-Bălteşti. 79. Nucşoara, inel. cătunul Schi'tu, rec. separat în 1912. 80. Ocina-de-fos, în 19/JO rec. la Ocioo.-de-Sus. 81. Ocina-de-Sus, în 19/JO inel. satul Ocina-de-Jos. 82. Olteni, in l91JO inel. satele: Ştiubeiu şi Valea-Stâlpului.

www.cimec.ro

490

JUDEŢUL

PRAHOVA

Nr. de cod
243 Pr 244 Pr 245 Pr 246 Pr 247 Pr 248 Pr 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Numele localHifU

Locuitori Clldlrf (Populatie statornlcl)
1941 1941 1950

Păcăloaia 88) Păcureţi 8') Păroasa

70 297 85 74 285 36 409 109 111 87 141 47 167 158 535 45 263

288 1.209 400 338 1.310 153 1.956 433 480 352 624 245 728 754 2.162 190 1.101

1.433 .!125 1.051

Perşunari 8~)

Petriceaua Piatra (Poiana-Clmpina) 86) Pr Piatra (Popefti) 87) Pr Pietroşani Pr Pioreşti 88) Pr Pisculeşti Pr Plaiul Pr Plaiul-Câmpinei 119) Pr Plaiul-C~rnului 80) Pr Plavia Pr Plăeţu Pr Pleaşa Pr Pleaşa (Stavropoleos) Pr Plopeni 81)

1.523 403 303 494 166 556 604 1.652 15.! 1.011

83. Păcăloaia, in 19.!0 rec. la Podenii-Noui, 84. Păcureţi, in 19.!10 inel. satul Bârzila. 85. Perşunari, in 19.!10 rec. la Cocorăşti-Colţ; in 1912:
Perşinari.

86. Piatra (Poiana-Clmpina), în 1930 : Piatra-de-Sus, că­ tun la comuna suburbană Poiana-Câmpina. 87. Piatra (Popeşti), rec. la Popeşti ; în 1930 rec. se-

parat.
Pioreşti, în 1950 rec. la Poenarii-Burchi. Plaiul-Câmpinei, In 1912 înglobat la Lunea-Mare. Plaiul-Cornului, fn 1912 înglobat la Vistierul. Plopeni, in 19.!10 inel cătunul Găvănel, decl. ca sat în 1939.

88. 89. 90. 91.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA

491 Locuitori Slatornicil)
1950

Nr. ·
deeod

Numele loealltillll

Clldlrl
11111

(Populllţle

1941

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Plopu 02) Podenii-Noui 03) Podenii-Vechi Podu-Corbului Podu-Cheii Podu-lui-Galben Podu-Lung 04) Podul-Ursului 05) Podu-Vad ului Podu- Văleni Poenari-Apostoli Poenarii-Burchi 06) Poenarii-Rali Poenarii-Vechi Poiana Poiana-de- Vărbilău Poiana-Mierlei Poiana-Trestiei

!161 170 471 56

87
51 126 98 824 49

1.152 648 1.911 241 172 212 564 439 1.417 210

.

847 615 1.637 658 149 258 348 1.226 300 1.168 2.063 1.297 t47 1.871

819 462 !179 44 556 216 101 15.!1 Po~ana-Ţapului 46.!1 Popeşti 97) 286 Popeşti (Valea-Dulce)98) 185

1.335 1.810 1.476 158 2.468 860 359 572 1.584 1.077 766

757
384 503 1.113 952 636

92. Plopu, inel. cătunul Gâlmeia. 93. Podenii-Noui, în 1930 inel, satul Păcăloaia. 94 .. Podu-Lung, sat nou înf. tn 19.!19 din aşezările gosp.

numite Podu-Lung de pe teritoriul comunei Comarnic ; in 1930 rec. la Comarnic. 95. Podul-Ursului, în 1912 o parte a satului Podul-Ursului era înglobată la satul Livadea. 96. Poenarii-Burchi, inel. cătunul Cărbunari (rec. separat în 1930, ca sat) ; în 1930 i~l. satul Pioreşti. 97. Popeşti, inel. satul Piatra, rec. aepa,rat în 1930. 98. Popeşti (Valea-Dulce), în 19.!10: Popeşti (pl. Urlaţi).

www.cimec.ro

492

JUDEŢUL

PRAHOVA Locuitori statornlcl>
1930

Nr. de cod
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

Namele localltltll

Clldlrl
1!141

(Populaţie

1941

Pr Posada 99) Pr Poseştii-Pământeni 100) Pr Poseştii-Ungureni 101) Pr Potigraful Pr Predeal (Sărari) 102) Pr Predeşti Pr Priseaca Pr Protosinghelu 103) Pr Proviţa-de- Jos 104) Pr Proviţa-de-Sus tor;) Pr Puchenii-Mari (Crainici) 106) 293 Pr Puchenii-Mici 294 Pr Puchenii-Moşneni 295 Pr Puşcaşi

80 170 141 166 133 199 108 108 444 486 307 116 283 67

323 561 507 681 550 765 479 4.i9 1.844 2.130 1.364 558 1.300 308

919 2.599 560 930 689 418 1.610 2.991 1.149 433 1.183 256

99. Posada, inel. cătunele : l. Podu-lut-Neag şi 2. Podul- Vârtos. 100. Poseştii-Pământeni, in 1930: Poseşti, inel. satele: Bodeşti, ·Merdeala, Poseştii-Ungureni. Valea-Plopului, Valoa-Screzei şi Valea-Stupinei ; in 1912, satul Merdeala se numia : Merdelea, era cătun şi s'a rec. separat. 101. Poseştii-Ungureni, in 1930 rec. la Poseşti (Poseştii­ Pământeni), sub denumirea : Ungureni, 102. Predeal (Sărari), inel. cătunul Vlădari ; in 1930 : Predeal (pl. Văleni), inel. grupurile de case Bobiceşti fi Tulburea, deci. ulterior (1939), ca sate, 103. Protosinghelu, in 1930 rec. la Măgurele; in 1912: Protosingber. ' 104. Proviţa-de-/os, format prin contopin:a satelor: Proviţa-de- jos şt Măgurele-Negrului. rec. separat in 1912. 105. Proviţa-de-Sus, inel. cătunele: Şchiopota şi ValeaPoenii, rec. separat în 1912, ca sate ; in 193U inel. satul
Secături.

lO(i, Puclienii-Mari (Crainici), in 19.!!0: Puchenii-Crainici.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA
Locuitori

493

Nr. de cod

Numele lo:alltiUI

Clldlrl (Populaţie statornicA) 19tl Jgq 1 1930

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 .'III 312 313 314 315 316 317

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Rachieri &adila Rahova 107) Rahtivan 108) Râfov Râncezi
Româneşti

109) Sălciile Sărari (Zâmbroaia) 110) Sătucu 111) Sângeru 112)

Ratarea Ratari Salcia Satu-Nou

132 80 91 261 96 302 254 123 234 455 31 623 214
65

540

Sârca

113)

Scăeni Scăioşi

Scheau
Schiuleşti Scorţeni Scurteşti 114)

443 97 282 215 82 254 434 188

361 337 1.146 438 1.045 1.2.30 537 1,039 1.938 137 2.991 953 272 1.894 385 1.436 896 247 989 1.687 857

506 280
407 967 1.020 450 769 1.656 2.506 832
244

1.630 984 788 219 848 1.898 620

107. Rahova, în 1930 rec. la Mehedinţa. 108. Rahtivan, in 19.30 rec. la Ariceştii-de-Sus. 109. Satu-Nou, in 1930 rec, la Lipăneşti. IlO, Sărari (Zâmbroaia), în 1930 inel. satul Oprinari. 111. Sătucu, inel. cătunul Crângu. 112. Sângeru, inel. grupurile de case Gârlcni şi Rudari. 113. Sârca, in 1930 rec. la satul Bordenii-Mici; în 1912 din eroare : Târca, 114. Scurteşti, in 1930 o parte a satului Scurteşti, a fost rec. la Ştefeşti.

www.cimec.ro

494

JUDEŢUL PRAHOVA

Nr. de cod

Numele localltiţll

Clildlrl 19U

(Populaţie atatorJIJd)

Locuitori

1941

1930 ·

318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
.~31

Pr Secătia Pr Secături 1lfi) Pr Seciu Pr Seciuri 116) Pr Sfăcărul Pr Sfârleanca Pr Sicriţa Pr Siliştea-Dealului Pr Siliştea (Filipeştii-dePădure)

380 298 339 55 83 74 148 108 61 87 57 337 26 97
779

1.527 1.296 1.192 233 310 316 595 399 211 413 244 1.580 116
H~

1.281 976 225 337 279 493 385 :!02 350 178 1.304 341 2.877 3.835 739 1.079 397

332 333 334 335 336 337

Pr Siliştea (Udreşti) 117) Pr Slavu Pr Slonu Pr Smeuret llB) Pr Stănceşti Pr Starchiojd Pr Sta vropoleos 11 u) Pr Stoeneşti (Ţigănia) 120) Pr Strâmbeni Pr Străoşti 121) Pr Stejarul
Secături,

397 215 286 59 123

3.207 3.776 938 1.245 236 48R

Secăturile.

115.

în 1930 rec. la Proviţa-de-Sus; în 1912:

116. Seciuri, în 1912 înglobat la Visticrul. 117. Siliştea (Udreşti), în 1912 înglobat la Vai-de-EL liS. Smcuret, în 1930 rec, la Brădetu, ulterior a trecut ca simplu cătun la Starchiojd, de care a fost deslipit în anul 1939 şi declarat ca sat ; în 1912 cătun rcc. separat. · 119. Stavropoleos, în 1930 inel. satul Tisa (Stavropoleos). 120. Stoeneşti (Ţigănia), în 1930 : Ţigănia (pl. Fiiipeşti).

121.

Străoşti,

în 1930 rec. la Valea-Cucului.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PRAHOVA

495
Locuitori (Populatie sta toralcl)
19111 1!130

Nr. de cod

Numele localltlfll

Clldlrl
19U

338 Pr 339 Pr 340 Pr 341 Pr 342 Pr 343 Pr 344 Pr 345 Pr 346 Pr 347 Pr 348 Pr 349 Pr 350 Pr 3:'il Pr 352 Pr 353 Pr 354 Pr 355 Pr 356 Pr 357 Pr 358 Pr 359 Pr 360 Pr 361 Pr 362 Pr 363 Pr 364 Pr 365 Pr 122. 123. 124. 125. 126.

117 207 261 Şoimari 734 .Şoimeşti 167 Şotrile 123) 280 Ştefeşti 124) 187 Ştiubeiu 125) 160 Şurani 555 Ta lea 327 Tăriceni 649 Tătaru 322 Târgşoru-Nou 262 Târgşoru- Vechi 278 Târleşti 248 Teişani 419 Teleajen (Cheia) 92 Telega 1.575 Teşila 626 Tinosul 250 Tisa (Apostolache) 219 Tisa (Stavropoleos) 126) 46 Tomşani 75 Trenul 260 Trestieni 388 Trestienii-de-Jos 147 Trestienii-de-Sus 74 Trestioara . 194
Şipotu Şirna

Surdeşti 122)

607 974 !).54 2.8.50 644 1.215 676 70.!1 2.216 1.037 2.519 1.292 1.189 1.867 869 1.6!6 391 6.612 2.927 1.130 934 176 355 1.041 1.903 613 363 670

1.081 729 887 2.456 668 984 848 2.021 882 2.357 1.319 1.419 945 876 1.581 212 6,674 2.361 859 862 269 949 1.523 499 289 601

Şotrile, în 1912: Şotrile-Câmpineanului. Ştefeşti, Îll 1930 inel. o parte a satului Scurteşti. Ştiubeiu, în 1930 rec. la Olteni.

Surdeiti, în 1930 inel. satul Valea-Târsei.

Tisa (StavropOieos), în 1930 rec. la Stavropoleos.

www.cimec.ro

496

JUDEŢUL

PRAHOVA

Nr. de cod

Numele localltltU

Locuitori Cl4dlrl (Populatie statornicA)
1911 1941 1!150

366 367 368 369 370
371

372 373 374 375

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Tufani Tufeni Tulburea 127)
Ţărculeşti Ţigănia
Ţintea

42 177 78 245
.37

128)

Tipăreşti Ţuicani Udreştl

494 1!2 76 105 121 192 151 264 !178 454 279 195 175

216 852 333 965 168 2.452 417 .536 461

203 735 953 154 "1.781 348 495 413 446 590 1.297 1.584 1.909 799 604

376 Pr 377 Pr 37Ş Pr 379 380 381 382 383
Pr Pr Pr Pr Pr

Ungureni (Brăt!işanca) 129) Ungureni (Fântâne·· le) 130) Ungureni (Gherghiţa) Ungurcni (V adu-Săpat) 131) Urleta V adu-Părului Yadu-Săpat 132) Vai-de-El133) Valea-Anei

451
856 684 1.039 1.584 2.053 1.084 853 701

127. 7 ulburea, sat nou înf. în anul 1939 din aşezări le gosp. cu acelaş nume de pe teritoriul comunei PredeaiS.ărari ; în 1930 a fost rec. o parte la Predeal-Sărari şi alta la Vălenii-dc-Munte. 128. 1intea, col. muncitoreasc:ă Mărgineanca. 129. Ungureni (Brătăşanca), în 1930: Brătăşanca-Ungu­ reni. 130. Ungureni (Fântânele), în 1930 rec. la Fântânele. 131. UngU1'eni (Vadu-Săpat), în 1930 rec. la Vadu-Săpat. 132. Vadu.-Săpat, în 1930 inel. satul Ungureni. 133. Vai-de-El, în 1912 inel. satul Siliştea, înglobat la aceea dată la satul Vai-de-El.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA

497
Locuitori ClildJrl (Populatie statornicA)
1941 1941 1930

Nr.

de cod 384 Pr 385 Pr 386 Pr 387 Pr 388 Pr 389 Pr 390 Pr 391 Pr 392 Pr 393 Pr 394 Pr 395 Pr 396 Pr 397 Pr 398 Pr 399 Pr 400 Pr 401 Pr 402 Pr 403 Pr 404 Pr

Numele localltltJI

Valea-Boului
Valea-Călugărească

Valea-Cucului Valea-Dulce
Valea-Largă

134)

Valea-Lungă 1811)

Valea-Mantei Valea-Nicovani Valea-Orlei Valea-Poenii Valea-Popii Valea-Plopului 136) Valea-Scre,zei 137) Valea-Stâlpului 138) Valea-Stupinei 139) Valca-Târsei 140) Valea-Ursoi
Varniţa Vărbila Vărbilău Vâlcăneşti

91 129 236 224 i02 101 120 154 14.8 73 178 141 53 137 131 173

411 478 991 946

376

455
1.022 812 265 504

398
493 611

598 547
321

673
425 339 561

895 555 255
602

562
704 .304 1.029 1.097 3.013 2.184 235 943 882 2.608 1.906

65
2·12 233 716 530

Pământeni).

134. Valea-Cucului, in 19!10 inel. satul Străoşti. 135. Valea-Lungă, în 1930 rec. la Breaza-dc-Jos. 136. Valea-Plopului, în 1930 rec. la Poseşti (Poseştii­

Pământeni).

137. Valea-Screzei, in 1930 rec. la Poseşti (Poscştii-Pă- . mânteni). 138. Valea-Stdlpului, în 1930 rec. la Olteni. 139, Valea-Stupinei, în 1930 rec. la Poseşti (Poseştii­ 140. Vale~-Târsei, în 1930 rec. la Surdeşti.

www.cimec.ro

498

JUDEŢUL

PRAHOVA

Nr. de cod 405 406 407 408 409 410 411 412

Numele

localltllţll

Clldlrl
1941

(Populaţie

Locuitori statornlcll)
1930

lil41

Pr Vistierull41) Pr Vitioara-de-Su& Pr Vlădeni 142) Pr Vornicu-Mărgineanu 143) Pr Zahanaua 144) Pr Zalhanaua Pr Zamfira 145) Pr Zănoaga

109 265

555
409 22 123 III 181

493 1.171 2.310 2.102 98 513

375 1.069 1.914 2.048 99 438 617

526
777

141. Vistierul, în 1912 : Şotrile- Vistierului, inel. satele : Plaiul-Cornului şi Seciuri, înglobate în 1912 la Şotrile­ Vistierului. 142. Vlădeni, format prin contopirea satelor: 1. Vlădenii­ Fărcăşani şi 2. Vlădcnii-Mărgincni, rec. scparat în 1912. 143.Vornicu-Mărgineanu, format prin contopirc:a satelor: 1. Braniştea şi 2. Haimanalele, rec. separat în 1912. 144. Zahanaua, în 1912: Zalhanaua. 145. Zamfi1·a, în 1930 rec. la Lipăneşti.

www.cimec.ro

JUDEŢUL
Nr. de cod Numele localllltll

PUTNA
Clldlrl
1941
tPopulaţle

Locuitori statornld)
1930

194.1

TOTAL GENERA,L
J. 2 S 4

Pu Pu Pu Pu 5 Pu

Total oraşe Focşani (capitala) Adjad 2) .
Mirăşeşti Odobeşti3)

1)

Pancin •)
Localităţi

51.274 11.645 6.506 865 1.114 1.638 1.522
269

223.931 62.785 37 .65.'J 4.174 5.753 7.458 7,697
1.107

194.105 54.225 32.481 4.059 4.532 6.337 6.816
1.60!!

11 Pu

suburbane : Câmpineanca li)
Focşani,
Florcş1i

1. Oraşul ucanca, b)

În 1930 ind. comunele suburbane: a) Adjndu-Verhiu, b) Copăceşti, c) Slobozia şi d) Şişcani; in 1912 . Adjudu-Nou, corn. rurală. 3, Oraşul Odobeşti, inel. comuna suburbană Păţeşti ; în 193() inel. comunele suburbane : a) Păţeşti şi b) Vărsă­ tura-Pădureni, formata din satele : Pădureni şi Vărsătura (vezi notele 90 şi 150). 4. Ora~ul Panciu, inel. localităţile : 1. Crucea-de-Jos, 2. Crucea-de-Sus (Chicera) şi 3. Dumbrava, care fac parte intPI'T~ntă din oraş, ca suburbii : oraşul Panriu cuprinde şi comunele suburbane: a) Neicu şi uj Satu-Nou; în 1930, şi suburbiile Crucea-de-Jos, Crucea-de-Sus (Chicera) şi Dumbrava erau comune suburbane la oraşul Panciu ; în 1912, toate aceste 5 localităţi erau unităţi distincte, adică sate. 5. Comuna suburbană Câmpi11eanca, formată din localilităţile : 1. Câmpineanca (Slobozia), 2. Para&chiveni, 3. Pântict·şti şi 4. Valcelele, rec. separat în 1912, ca sate, în plasa Gârlele.

drcştt-Moldova, Vânători. 2. Oraşul Adjud,

inel. comunele suburbane : a) Câmpi(în 193() : Florcştt-Siobozia), c) Milnd) Mândreşti-Munteni, c) Pctreşti şi f)

www.cimec.ro

00

JUDETUL PUTNA Locuitori (Populalle statornlcl)
1941 1930

Nr. de cod
12 Pu

Numele

Jocalltlţll

Clldlrl
1941

------

--·----354 6.5 162 274 463 135

13 Pu 14 Pu
15 Pu

Floreşti 6) Mândreşti- Moldova 7) Mândreşti-Munteni 8)

Neicu
Păţeşti 9) Petreşti

16 Pu 17 Pu

353 149 Total rural 39.629 31 Pu Adjudu- Vechiu lO) 9.72 .!J2 Pu Andreiaşu-de- Jos Il) 136
Vânători

III Pu 19 Pu

Satu-Nou

1.324 341 791 1.102 1.670 629 1.524 716

699
266

6S3
974 1,504 476 1.216 60')

161.196 1.231 46g

189,880
I.OHS 1.095

6. Comuna suburbană Floreşti, formată din localităţile : l. Floreşti, 2. Gugeşti, 3. Pânticeşti şi 4. Slobozia-Vidraşcu, rec. separat în 1912, ca sate, în plasa Gârlele. 7. Comuna suburbană Mândreşti-Moldova, ·;n 1912:
Mândreşti, sat aparţinând comunei Jorăşti din plasa Bilicşti,

jud. Putna.

8. Comuna suburbană Mândreşti-Munteni, formată din localităţile : 1. Mândreşti şi 2. Mândreştii-Noui, rec. separat în 1912, ca sate, aparţinând comunei Mândreşti, plasa Coteşti, jud. Râmni.:u-Sărat; în 1912, de comuna
Mândreşti (Mândrcşti-Munteni) ţineau şi teşti şi Risipiţi : satul Lămoteşti a trecut

satele: Lămo· la jud. Putna,

iar satul Risipiţi, a rămas în jud. R.-Sărat. 9. Comuna suhurbană Păţeşti, formată din l•>calitâţile : l. Boteşti şi 2. Păţeşti, rec. separat în 1912, ca sate, în pl.tsa Gârlt:le. 10. Adjudu-Vechiu, în 1930 comună suburbană la oraşul Adjud. . 11. Antlreia1u-de-jo.1 (Valea-Milcovului), în 1930_ ~~el. satele : Y.'etig, Răchitaşu şi Şipotelc; in 1912 : Andneş1.

www.cimec.ro

JUDETUL PUTNA

501
Locuitori statomld)
19W

Nr.
de cod
3.'J Pu
~4 ~5

Numele localltlltU

Clldlrl

(Populaţie

am
R4

19111

Andreiaşu-de-Sus 12)

305

'J6
~7

'JI!
IJ!)

40
41

42
t'l 44 H
~fi

47 48

Pu Angheleşti Pu Arşiţa 13) Pu Arva 14) Pu Balta-Raţei Pu Bălcuţa Pu Băncila 15) Pu Bărăşti 16) Pu Bătineşti 17Î Pu Bâlca Pu Bârnova 18) Pu Bârseşti Pu Bâtcari 19) Pu Bereşti Pu Bilicşti Pu Bizigheşti

251
75 67 258 112 12 163 200 .!13 291 7!>
.'l.~i

990
277 281 .1,157 471 30

627 R64 486 258
1 Of>7

695
938 1::!1 l.f•54 298 1.340 1.786 484

1.197 8.'>1 886 1.1.'>8 1.283 282

345 112

12. Andreiafu-de-Sus, inel. satul Arşiţa; în 1930 ind.
aşezările

Târâtu, jud. R.-Sărat, înf. în 1939 dintr'un grup de case 1ituatc în hotarul satelor Andreiaşu-de- Jos şi Andreiaşu­ de-Sus ; rec. la Andreia~u-de-Sus. 14. Aroa. în 1930 rec. împreună cu satul Căpătanu, sub denumirea : Arva-Căpătanu. 15. Bănci/a, în 1930 rec. la Boloteşti. 16. Btirăşti, sat nou înf. în 1939 ; în 1930 rec, la Prahuda; in 1912 înglobat la Prahuda. 17. Băti11eşti, în 1930 inel. satele : lgeşti şi Pătrăşcani. 18, Bârnova, în 1930 rec. la Păuneşti, ca simplu cătun; .in 1912 cătun rec. separat. 19. Bâtcari, în 1930 rec. la Nistoreşti.

drciaşi) a fost rec. la 13. Arşiţa, sat nou

(1939) ca sate ; in 1912 : Andreiaşi, în jud. R.-Sărat ; la rec. din 1912 o porţiune a satului Andreiaşu-de-Sus (An ..

gosp.:

Arşiţa,

Hotaru

şi

Titila, deci. ulterior

www.cimec.ro

lJore.425 259 357 571 300 63S 20. satul Cucuie~ii-de--sub-Măgură. R. 24. 29.21 7!l 100 68 150 761. satul Călienii­ Noui. în 1931) inel.441 315 435 176 1.Vechi 27) Pu Căliman Pu Călimăneşti Pu Căpătanu 28) Pu Căpoteşti 29) 27 52 157 181 192 213 188 160 15') 44 126 204 714 824 969 :158 69 .502 JUDEŢUL PUTNA Nr. 25. în 1912 făcea parte din jud. sub denumirea : Căpotetti-Pur­ celeşti. în 1930 rec. împreună cu satul Purceleşti. Călienii-Noui. împreună cu satul Arva. în 1930 inel. inel. de cod Numele localltiJII Clildlrl J941 (Populaţie Locuitori statornlcl) JgsQ 194J 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 6!1 64 Pu Blehani 20) Pu Bodeşti Pu Boloteşti 21) Pu Borşani Pu Boţârlău Pu Bou 22) Pu Broşteni 28) Pu Burca 2 4 ) Pu Burcioaia Pu Carsocheşti 25) Pu Călienii-Noui 26) Pu Călienii. în 1930 rec.~.-Sărat. Bololeşti. sat nou desprins în 1939 din Călienii­ V r-<·h i. www. în 1930 rec. 21. inel.. 27. la Nămoloasa-Sat. satul Băncila. inel. 28. Carsocheşli. n1 care în 19. Ciipiitallu.. Bw·ca. la Spulber. sub denumirea: Arva-Căpătanu. Ciipoteşti. 22. cătunul Bârnova. satul Purceleşti.021 674 788 7!J5 680 782 576 1. Braileni. în 1930 rec. 2. Ciilienii-Vechi. 26. Blehani.cimec. în 1930: Călieni. în 1912: Capotanu.ro . li9l 606 147 316 1.0 forma o sin~rură unitate : Călieni.

'15!9 1. Copiice~·ti.'1i 243 163 25S 108 Co1a Cruceru Cucova 38) Cucuieţi 8!') !)'"' 919 788 'H8 395 30. satele: Câmpuri-de-Sus. mei. Cucuieţi. în 1930 : Ciurucu. în 1912.196 598 562 789 513 808 833 830 Costie11i n:H 1.101 . rrc la Câmpuri-de-Jos . la Nămoloasa-Târg. în 1930 inel. rec. !J9. în 1930 rec. la Şerbeşti. de cod Numele localltlţll 65 Pu 66 Pu 67 Pu 68 Pu ~9 Pu 70 Pu 71 Pu 72 Pu i!J Pu 74 Pu 75 Pu 76 Pu 77 Pu 78 Pu 79 Pu 80 Pu 81 Pu 82 Pu Câmpuri-de-Jos SO) Câmpuri-de-Sus 31) Chiţcani 8:>) Ciolăneşti 33) Ciorani Ciuruc 34) Ciuşlea Clipiceşti 3u) 3G) Colacu Conţeşti Copăceşti Cornăţel 37) Coţofăneşti 60 263 9.ro .Văii. la Sperieţi . Roşculeşti şi Rotile~ti . Câmpuri-de-Sus. www. !J2. în 1930 : Cluceru. !J. în 1912 rec. Costieni. ld N ămoloasa-Sat.525 698 61>5 706 871 1. în 1930 comună suburbană la oraşul Ad. Ciolăneşti. !J5. înglobat la Câmpuri-de-Jos. CiuIUC" Fel eşti. rec. Chiţcani. 116.495 Nr.r. rcc. Clipiceşli. !H.JUDEŢUL PUTNA 503 Loeultorl Clldlrl (Pooalatle statoralcll 1941 1941 1!130 351 1429 8. la Câmp uri-de-Jos (în 19!JO: Câmpurile-de-Jos). Gura. Ciuruc.f. separat.jud. satul Vităneşti. !JS. în 1930: ·Cimpurile-de-Sus. în 1930 rec. Cruceru. !J!J. de-JrJs.B 2. Câmpuri-de-jo. 117. ind. noul sat Câmpuri-de-Sus. 1atul Feteşti a fost înglobat la Câmpuri-de-Jos.000 1528 1. în 1930 rec. In 19110: Câmpur:Je.cimec.535 3.3 355 186 191 153 216 15!1 2'!4 1. la Mănăstioara.

l92 243 1. satul Dumbrăviţa-Nouă rec. la CâUtpuri-de-Jos. in 1912 rce.909 1. de cod fl3 Pu Numele locallllfU Clldlrl 19111 (Populaţie 1941 Cucuieţii-de-sub.5')4 JUDETUL PUTNA. în 1912: Domneşti. separat. in 1912 inglobat la Rcghiu. 44. satul Precistanu. 41. Locuitori atatoralcl) 1!ISI Nr. în 1930 rec. feteşti. Domneşti-Sat. 49. 4!1. în 1930 rec.Miigură 40) fi"1 Pu !l!i Pu Rli Pu ~7 Pu Dimaciu Dioeheţi 41) Doaga Domneşti-Sat 42) Domneşti-Târg 43) Dragosloveni 44) Drăguşeni 45) 88 Pu H!J Pu q(l Pu 91 Pu 112 Pu 93 Pu 1·1 Pu f)'J Dumbrăviţa-Butuccni 46) fJumbrăviţa-Nouă 47) Farcaş 48) 58 223 313 :'i9 22ti 68 551 315 88 5-l 334 983 l.98. satul Rediu.mb denumirea : Sovcja (numele comunei). rec. în 1930 : Drăyu. Furcuş.ro . Dumbrăviţa-Nouă.') 273 1. în 1912' lnglohat la Câmpuri-de-Jos. 43. 51. Dumbraviţa-Butuceni. Drliguşeui. Diocheţi. Dragosloveni.107 259 1. 411. satul Rădoaia. Fiiurei. ree. 42.'J 107 628 94 572 514 40. în 1930 inel. 41i.q 1 194 447 195 654 991 192 81.470 678 134 715 498 Pu Pu 96 Pu !n Fiiurei 49) Fântânele (Păneeşti) Fântânele (Sascut) Fcteşti Gl) :iO) 141 22 14.cimec. în 1912: Târgu-Domneşti. Domneşti-Târg. 47. separat în 1912. în 1930 rec. Fântânele (Pănceşti). inel. 50. inel. www. inel. la Burca. separat în 1912. impreună cu satul Rucă­ rcni. . în I!l30 rec. la Pănceşti.ani. la Dumbrăviţa-Butuceni. Cucuieţii-dl'-sub-Măgură.

50 101 166 611 . la Andreiaşu-dc-Jos.) 114 . Păuleşti.sos 726 440 772 52. 1930 rec. Găuri. Hăulişca. Fundătura. Haret.>J79 59 202 4(1 7o 447 1. $l('rc:"şti. Găinari.'} 110 639 Grumăzeşl i OO) Gura-Văii 61) 62) Hăulişca G3) 224 498 17ti Haret liS 1. 57. inel. după 1912. 60. Garoafa. la Păuleşti . în 1930 rec. în 1912 în&lobat la Andreiaşu-de. în 1930 rec. 59. 61.t. în 1930 rec.!123 '185 529 187 !)1)5 ~~~) Ghimiceşh Ghebari Gogoiu 157 5. -din care s'a înfiinţat în 1939 noul sat Valea-Neagră.Jos. 55. • 62. Fetig. în 1930 rec. 53.4) Garoafa 11:. la Gâmpuri-de-Jos. în 1930 inel. la Prahuda. 54. 56. la Moviliţa. în 1930 rec. în 1930 inel satele : Pietroasa şi Vităneştii­ dc-sub-Măgură. la Negrileşti. satul Ploştina şi aşezările gosp. în www.JUDETUL PUTNA 505 Locuitori (Populatie statorntcl) l!IU 19110 Nr.7~18 :J37 2.036 277 1. în Gura-Văii. 63.636 20 Găgeşti :>H) Găinari 117) Găuri ~t.ro . în 1930 rcc. sat nou înf. Ghebari. în 1912: Găurile. Găgeşli. în 1912 înglobat l. Frecăţei. de cod Numele Jocalltilfll Clildlrl 1941 98 99 100 &OI 102 103 104 105 106 107 lu8 109 IlO lll 112 Pu Pu Pu J>u Pu l'u Pu Pu Pu Pu Pu l'u Pu Pu Pu Fetig 112) Fitione~ti Frecăţei 4G 493 83 Ga) Fundătura r. sub 4cnumirea: Haret-Modruzeni.) 163 2. 1930 rec. cătunul Colţari. la Ni- 58. G1·umăzeşti. împreună cu satul Modruzeni.cimec.

satul Şoseaua-Naţională.2. în 1912 făcea parte din jud. la Andreiaşu-de-Sus. Hotaru. Mătăcir1a.02!} 654 181 298 699 765 810 Mătă~ina Mărăsti 70) Mândrişca 7 1) 69 243 3. în 1930 rec. în 1930 rec. Mănăstioara. în 1930 rcc. separat ca simplu cătun. format din satul Mătăcina şi cătunul Gornet. În 1930 inel. sat nou înf. în 19.2 147 118 . separat în 1912. satul Ciolăneşti.506 JUDEŢUL PUTNA Nr. cd. Mândri1ca. in 1912 inel satul Pălămida.ro .ll.'>7 199 3. rec. la Valea-Sării.? 844 191 210 1. 67.19 dintr'un grup de oase situate în hotarul 8atelor Andreiaşu-de. în 1912 Î~globat la Reghiu. la Bătineşti.cimec.tunele Şoseaua-Naţională şi Targuşor . da cod Numele localltiiiJI Clldlrl 1941 Locuitori (Populafle statornlcl) 19" 19311 113 114 115 116 117 118 119 120 1~1 12:l 123 124 125 126 127 ~28 Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Holbăncşti Hotaru 64) lgeşti Ou) Ireşti lvănceşti 37 2. 65. inel. În 1930 rec.-SăraL 68. lgeşti. la Tulnici. în 1912: Lepşea. rec.326 1. în 19» inel.inăstioara 69) 7b9 50 258 156 121 72 84 1. Lepşa.'!. Lămoteşti. 66.088 173 Hd 1. acesla din urmă trecând ulterior (1939) la Târgu-Pănceşti .?93 122 80 3:)1) Ull 44~1 III iiG) Jariştea Jghiaburi Jorăşti Lărnoteşti 67) Lcpşa as) Lunea Lunca·Doc:hiei M.213 436. R. 69. www.i'i 59i :150 291 936 64. 71.Jos şi Andreiaşo­ de-Sus . 70. Jghiaburi.

JUDEŢUL

PUTNA

507
Locuitori (Populatie statorolcl)
1!141 1930

Nr. de ClOCI
129 Pu lltO Pu 1111 Pu

NWDele locautltU

Clldlrl 11141

Mera
Mirceşlii-Noui
Mirceştii- Vechi

321
1!!3 4ti 10 46 646 12fi SUl
263

132 Pu llt.ll Pu 134 Pu 1115 Pu 136 Pu U7 Pu 138 Pu 1.119 Pu 140 Pu

Modruzeni

72)

Morăreşti 73) Moviliţa 74) Muncei 7f>)

Muncel Namoloasa·Sat 78) Nămoloasa- Târg 71)
Năneşti 78) Năruja TB)

1.202 1.055 240 l8.'i 122 2.321 488 1.246 1.366
048

1.011 864 176

142
~~7

2.196 343 1.066 1.855 1.937

so

1.511 2t:J5

1.378
1.040

72. Modruzeni, în 1930 rec. împreună cu satul Haret, !-Ub denumirea· Harct-Modruzeni. 73. Morăreşti, sat nou înf. în 1939 cuprinzând şi cătunul Dosu-Tojanului; în 1930 rec. la Spulber; în 1912 înglobat la Spulber. 74. Moviliţa, în 1930 inel. satul Frecăţei. 75. Muncei, în 1912 înglobat la Spineşti. 76. Nămoloasa-Sat, în 1930 inel. satele: Blehani şi Cruceru. 77. Nămoloasa-'l ârg, în 19 110 inel. satul Costieni. 78. Năneşti, format prin contopirea satelor Năneşti ti Belciug-Năneşti, rec. separat în 1930, ca două unităţi distincte. 79. Năruja, inel. cătunele : 1. Faţa-Nărujei şi 2. PârâulOcii; in 1930 inel. satele. Podu-Stoica, Poeniţa, Reghiu tNăruja),. Stroeşti şi .:ătunul Podu-Nărujei, trecut in 19.39 dela comuna Năruja la comuna Nistoreşti, unde a fost alipit la satul Pudu-Nărujei.

www.cimec.ro

508

JUDETUL PUTNA

Nr. de cod 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Numele

localltlţll

Clldlrl
lgtl

(Populaţii!

Locuitori atatorolcl)
tg!Q

19U

Negrileşti 80)

Nereju-Mare 81) Nereju-Mic 82)
Nistoreşti 83)

Ogoarele 84)
Oleşeşti

Orbenii-de- ]os 8r;) Orbenii-de-Sus 86) Paltin 87) Paraipani 88) Parava BB)
Pădureni

302 227 283 97 •) 60 152 609 342 234 Il i

1.263 788 1.001 82 245 GIO 2.363 9!)2 876
49!i

1.42! 1.086 839 1.232 460 ·2.108 997 851i 426

80. Negrileşti, inel. satul Vrâncioaia-Negrile~ti ; în 1930. inel. satele : Grumăzeşti şi Vrâncioaia-Ncgrileşti. fii. Nereju-Mare, inel. cătunele: 1. Brâ.dă(eşti, 2. LuncaNerejului şi .). Podu-Nerejului; în 1930 inel. a~ezărilc gosp. Sahastru. deci. ca sat in l 939. 82 Vc-reju-Mic, inel. cătunele: 1. Bezar1, 2. Chiricari şi
,q,
Cofăreşti.

83 ... ) Nistoreşti, în 193(1 inci. ~atele : Bâtcari, Găioari, Ogoarele, Rebegari şi Româneşti, precum şi satul Podu-Nă­ rujei, care în 1912 era înglobat la Nistoreşti. 84. Ogoarele, inel. cătunul Mereni ; în l93 1J rec. la Nistoreşti împreună cu satul Tepa, care a trecut ulterior la Paltin. 85. Orbenii-de-fos, ind. satul Orbenii-de-Sus, rec. separat în 1912 86. Orbenii-de-Sus, rec. la Orbenii-de-Jos; în 1912 rec. separat. 87. Paltin, inel. satul Tepa şi cătunul Poduri ; în 1930 inel. satele : Tojani (Tojanul) şi Ţipău. ;38. Paraipani, rec. la Răduleşti. 89. Parava, în 1930 inel. aşezările gospodăreşti Rădoaia, trecute ulterior la satul Rădoaia.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PUTN A

509
Locuitori atatoralell
1930

Nr. de cod 1.53 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Numele localltltU

Clldlrl
1941

1Populatie

19111

Pădureni (Vărsăttua) SO) 211 Pălămida 91) 72 Pănceşti 92) 68~ Părosu Pătrăşcani 93) Păuleşti 94) Păuneşti 95) Păvălari 96)

962
.~20

Pârlita
Petreşti

~7)

208 93 181 1.268 156 18 55

Pietroasa 98) Piscu-Radului
Pituluşa 99) Ploştina 100)

157
159 196 27

2.773 872 439 796 5.276 447 66 142 691 683 754 107

1.769 290 3.051 771 816 4.853 42 129 623 709

90. Padure11i (Vărsătura), în 19.30 rec. împreună cu satul Vărşătura, formând comuna suburbană Pădureni-Vărsătura. la
oraşul Odobeşti.

Pănceşti.

91. Pălămida, în 1912 înglobat la Mândrişca. 92. Pănceşti, în 1930 inel. satele: Fântânele şi Târgu-

93. Pătrăşcrmi, în 1930 rec. la Bătineşti. 94. Păuleşti, în 1930 inel. satele Fundătura şi Tauca. 95. Păuneşti, în 1930 inel. satul Bârnova, rec. separat în 1912, ca simplu cătun. 96. Păt!ălari, în 1930 rec. la Spulber ; în 1912 înglobat la Spulber. 97. Pâdita, în 1912 înglobat la Reghiu. 9R. Pietroasa. în 1930 rec. la Găgeşti. 99. Pituluşa. în 1912 făcea parte din jud. R.-Sărat. 100. Ploştina, în 1930 rec. la Hăulişca; în 1912 înglobat la Hăulişca.

www.cimec.ro

510

JUDEŢUL

PUTNA

Nr. de cod
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Numele localllillll

Locuitori Cl!dlrl (Popu latle sta tor nici)
1941

1941

1Y311

Pu Podu-Nărujei 101) Pu Poduri Pu Podu-Stoica 102) Pu Podu-Şchiopului 103) Pu Poeniţa 104) Pu Poiana Pu Prahuda 101>) Pu Precistanu 106) Pu Prisaca Pu Pufqti Pu Purcei Pu Purceleşti 107) Pu Răchitaşu 108) Pu Răchitosu 109) Pu Răcoasa

179 129 46
62

510
4~3

418 686 692 635 225 1.151 277 421i 1.294

143 278 148 44 60 290 79 152 147 392

1.36 215 325 852 423 214
26:~

1.220 3b1
4tJ4

5Sl 1.528

101. Podu-Nărujei, inel. satul Rebegari; for•nat din grupul de tase Podu-Năruja, rec. în 1930 la Năruja şi din satul Podu-Nărujei, rec. în 19'10 la Nistore~ti. 102. Podu-Stoica, sat nou înf. în 1939; în 1930 rec. la
Năruja.

103. Podu-Şchiopului, în 1930 inel. aşezările gosp. Văcă­ ria, deci. ca sat în a. 1939. O parte din populaţia satului Podu-Şchiopului şi anume muncitorii forcstieri ai societă­ ţii forestiere, au plecat după desf. societăţii în altă parte. 104. Poeniţa, în 1930 rec. la Năruja. 105. Prahuda, în 1930 inel. satele Bărăşti. Ghebari şi \'âlcani. . 10fi. Precistanu, în 1930 rec. la Făurei. 107. Pu,·celeşti, rec. la Căpoteşti, în 1930 rec. împreună cu satul Căpoteşt1, s1.1b denumirea : Căpoteşti-Purceleşti. 108. Răchitaşu, numit şi Răchitiş, în 1930 rec. la Andreiaşu-de-Jos; în 1912 înglobat la Andreiaşu-de-Jos. 109. Răchitosu, în 1912 : Râchitosu.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PUTNA

511

Nr.

••cod
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Numele locaHtltll

Locuitori Clldfrl .(Populaife statornlcl)
1!141 1!141 1!1110

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Rădoaia 110) Răduleşti 111) Răiuţ 112)

ilO
201 69 380

Răstoaca

·494 888 208 1.9-14

699 190 1.503

Rebegari \13) Rediu 114) ' Reghiu 115) Reghiu (Năruja) Reped ea
Româneşti 117)

116)

69 26
128
95

Roşculeşti 118) Rotileşti 119) Rucăreni 120)

Ruget

103 182 405 56

245 90 494 .'3.'18 464 679 1.712 2.32

240 447

1.889 193

110. Rădoaia, sat format din satul Rădoaia, rec. în 1930 la Drăguşcni (Drăguşani) şi din aşezările gosp. cu acelaş nume (Rădoaia), situate pe teritoriul satului Parava. 111. Rădule1fi, inel. satul Paraipani. 112. Răiuţ, în 1912 înglobat la Reghiu. 113. Rebegari, inel. cătunul Pârâul-Humei, rec. la PoduNărujei. în 1930 rec. la Nistoreşti. 114. Rediu, rec. la Diocheţi; in 1912 rec. separat. 115. Reghiu, în 1912 inel. satele : Farcaş, Jghiaburi, Pârtita, Răiuţ, Ursoaia, Valea-Boului şi Valea-Milcovului. 116. Reglziu (Năruja), sat nou 1nf. în 1939; în 1930 rcc. la Năruja; în 1912 cătun rec. separat. 117. Române1ti, inel. cătunele : 1. Masa-Bâra şi 2. Olărqti ; în 1930 rec. la Nistoreşti. 118. Rofcule1ti, în 1930 rec. la Câmpuri-de-Jos. 119. Rotile1ti, În 1930 rec. la Câmpuri-de-Jos. 120. Rucăreni, în 1930 rec. împreună cu satul Dragosloveni, ~ub denumirea : Soveja (numele comunei).

www.cimec.ro

-5-12

JUDEŢUL

PUTNA

Nr. de cod
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

Numele locautltll

Clldlrl
1!141

Locuitori (Populatie atatornlcl)
1!141 1!150

Pu Rugineşti 121) Pu Sahastru 1 22) Pu Sascut-Sat Pu Sasu Pu Satu-Nou Pu Sârbi Pu Scafari Pu Scânteia Pu Schineni Pu Scurta Pu Slobozia 123) Pu Sperieţi 124 ) Pu Spineşti IZ5) Pu Spulber 126 ) Pu Străoane-de- Jos Pu Străoane-de-Sus Pu Străjescu Pu Stroeşti 127) Pu Suraia Pu Şerbeşti 128)

448 89 159 150 98 278 67 !j3 89 420 95 176 199 96 560 403
77

1.969 383 6'70 717 406 1.141 223 380 .'382 1.656 399 604 712 230
~.265

1.9:H 58!1 598 374 992 197 303 305 1.550 389 511 626 858 2.087 1.523 365 2.585 834

56 684 149

1.718 379 210 3.323 619

121. Rugineşti, în 1930 inel, satul Văleni IRugineşti). 122. Sakastru, sat nou îni. în 1939 ; in 1931) înglobat la Nereju-Mare oa simplu cătun. 123. Slobozia, în 1930 comună suburbană la oraşul Adjud 124. Sperieţi, inel. satul Chiţcani, rec, separat in 1912. 125. Spineşti, in 1912 inel. satul Muncei. 126. Spulb€r, inel. aşezările gospodărcşti, Corăbiţa dcel. <:a sat în 1939 şi inel. cătunele: l. Poduri-de-jos şi 2. Poduri-de-Sus; în 1930 ind. satele: Carsocheşti, Morăreşti, Păvălari şi Tojani, dintre care: Morăreşti şi Păvălari în 1912 erau înglobate la Spulber; iar Carsocheşti şi ToJani fn 1912 s'au rec, separat. 127. Stroeşti, în 1930 rec. la Niiruja. 128. Şerbeşti, în 1930 inel. satul Cucuieţi.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

PUTNA

513

Nr.
de cod

Numele localltltU

Clldlrl IMI 263 70 121 13 19 76
71

(Populaţie

Locuitori statornlcl) 11111 19110

216 217 218 219 220 221 222 223 224

225
226 227 228 229 230

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Şindrilari
Şipotele 129) Şişcani 130)

855
195 547 42 67 263 338 402 396 499 297 40 82

778 423 41 210 447 418 372

Şoseaua-Naţională 131)

Talapani Tauca 132)
Tămăşoaia Târgu-Pănceşti 133)

Târgu-Sascut
Teiuş

57 119 110 H 14 45

Tepa 134)
Tichiriş Titila 135)

Tojani (Paltinu) 138) Tojani (Spulber) 137)

129. Şipotele, in 1930 rec. la Andreiaşu-de- Jos; in 1912 înglobat la Andreiaşu-de- Jos. 130. Şişcani, în 1950 comună suburbană la oraşul Adjud. 131. Şoseaua-Naţională, rec. la Mândrişca; ;n 1930 cătun la Mândrişca. · 132. 7 auca, în -1930 rec. la Păuleşti; in 1912 înglobat la
Păuleşti.

134~ 7 epa, rec. la Paltin; în 1930 inglobat la satul Ogoarele, care a fost rec. la Nistorc~ti. 135. 7itila, sat nou înf. in 1939 dintr'un grup de case situate în hotarul saţţlor: Andreiaşu-de- Jos şi Andrdaşu-de­ Sus ; în 1930 rec. la Andreiaşu-de-Sus. 136. 7 ojani (Paltinu), sat nou inf, în 1939, in 1930: Tojanul, rec. la Paltin. 137. Tqjani (Spulber), în \930 rec. la Spulber.

133 7 drgu-Piinceşti, în 1930 rec. la Pănceşti; TârguPănceşti se contopeşte in 19.'39 cu cătunul Târguşor dela Mândrişca, unde a fost rec. in 1930,

www.cimec.ro

113

514

JUDETUL PUTNA.
Lot'allorl

Nr.

de' cod 231 232 233 234

Numele localltltll

Clldfrl 1!1111

(Popalatte atatoralcl)
lMl 1!130
574

235 236 237 238 239
240 241

242 243
244

24''

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Topeşti Trotuşanu

188 114

637
424 991 1.324 474

Tufele Tuhiici
Tifeşti

25fi
138)

310 906
1.574

Ţipău 1 39)

140) Urecheştii-de-jos141) Ureche~tii-de-Sus Ull) Ursoaia 143)
Vadu-Roşca

Ungureni

324 117 62 69 327 100 203 55 45 55

b49 102 1.081

163 236
1.318 283

883
182 168 244 41

258 738
152 141 218

Valea-Boului 144) Valea-Milcovului H~j Valea-Nacului
Valea-Neagră 148)

10

138. T ulnici, în 1930 inel. satul Lepşa. 139. 7ipău, sat nou înf. în 1939 inel. cătunele: 1. DosuTipăului şi 2. Faţa-Ţipăului ; în 1930 rec. la Paltio. 140. Ungureni, ioel. cătunele: 1. Chiriac, 2. Diirieşti şi 3. Podu-Târdei ; în 1930 rec. sub denumirea : Herăstrău, care

nu este sat, ci e numele lOntunei de care a ţinut şi ţine satul Ungureni; o parte din satul Ungureni a fost rcc. in 1930 la Vetreşti, care este satul reşedinţă al comunei Herăstrău.

141 UreL·heştii-de-fos, inel. satul Urecheştii-de·Sils, rec. aeparat în 1912. 142. Ureche ştii-de-Sus, rec. la Urecheştii-de- jos; în 1912 rec. separat. 143. Ursoaia, în 1912 înglot-at la Reghiu. 144. Valea-Bnrllui, in 1912 înglobat la l<.eghiu. H.:>. Valea-M.ilcnvului, în 1912 inglobat la Rcghiu. 146. Valea-.Neag•ă, sat nou inf. în 1939 din aşczările ~osp. cu acelaş . nume . de pe teritoriul comunei Păuletti. m hotarul satnlUI Ploştma, care în 1930· a fo~t rec la Hău­ lişca, împreună cu aceste aşezări gosp. numite Valea-Neagră,.

www.cimec.ro

JUDETUL PUTNA

515

Mr.

ueod
246 247 248 249 250 251 252 253 254

Numele

localltlţU

Locuitori Clldlrl (Popula ţie statoratcl) 1930 1S41 lMt
395 524 2.182 454 212 283 123 915 150 1.053 130 1.021 580 959 333 676 1.980 355

255 256
257

258 259

100 Pu Valea-Rea 147) 106 Pu Valea-Sării 148) 582 Pu Valea-Seacă 134 Pn Varniţa 70 Pu Văcăria 149 ) Pu Văleni (Rugineşti) 1110) 66 Pu Valeni (Străoane-de- Jos) 35 242 Pn Vărsătura l::il) 39 Pu Valcani H2) 252 Pu Verdca Pu Vetreşti 153) !17 Pn Vidra 244 Pu Vităneşti 154) 161 Pu Vităneştii-de-subMăgură 1f>5) 250

104

900 214 841

147 Valec.-Rea, în 1912 făcea parte din jud. R.-Sârat. 148. i.Jale~-S.zrii, în 1930 inel satul Mătăcina şi cătunul Gornt>t. 149. Văcăria, sat nou înf. în 1939 din aşezările gosp. cu acelaş m1me, situate în hotarul satului Podu-Şchiopului, comuna Herăstrău ; în Hl.~O rec. la Podu-Schinpului. 150 Văleni (Rugineşti), inel. cătunul Das!ige~Li ; în 1930 rec. la Rugine~ti. 151. Vănătura, în 1930 rec. împreună cu satul Pădureni, formând corr.una suhurbană Vărsătura-Padureni, la oraşul
Odobeşti.

152. Vâlcani, sat nou tnf. în 1939, în 1930: Vulcani, rec. la Prahuda. 153. Uetreşti, în 1930 ind. o parte a satului Ungureni, rer. la acea dată 1uo denumirea Herăstrău (numele comunei). 154. Vităneşti, în 1930 rec. la Clipiceşti. 1.55. Vităneştii-de-1ub-Măgură, în 1930 rec. la Găgeşti.

www.cimec.ro

516

JUDEŢUL

PUTNA

Nr. de cod

Numele localltlfU

Clildlrl
19111

(Populaţie

Locuitori statornlcl)
1!130

19111

260 Pu Vizantea-Mănăstircască 337 261 Pu Vizantea-Răzăşească 227 262 Pu Voloşcanii-Mari 1i>O) 139 26~l Pu Voloşcanii-Mici 157) 264 Pu Vrâncioaia-Negrileşti 158) 265 Pu Vrâncioaia (Văsui) 150) 215 266 Pu Vulcăneasa 160) 222 2fi7 Pu Vulturul-de-Jos 111 L) 268 Pu Vulturul-de-Sus 1112) 7.'-37

1.420 963 581

1.169 783 505 573 651 2.919

651 759
3.575

156. Voloşcanii-Mari, inel. satul Voloşcanii-Mici; in 1930 ambele sate formau o singură unitate : Voloşcani. 157. Voloşcanii-Mici, rec. la Voloşcanii-Mari; in 1930, ambele sate formau o singură unitate : Voloşcani. 15'1. Vr,incioaia-Negrileşti, rec. la Negrilqti; în 1912 rec. separat suh Jenumiro-:a : Vr.incioaia. 159. Vrâncioaia (Văsuij, în 1930 : Văsui, care este numele adf'vărat al satului V;âncioaia, fiind denumirea oficială.

160. Vulcăneasa, in 1912 făcea parte din jud. R.-Sărat. ICI. llufturul-de-fos, rec. la Vulturul-de-Sus; în HH2 n c. separat. 162 Vulturul-de-Sus, inel. satul Vulturul-d.:-joo;, car:: în 1912 a fost rec. separat. •) Din 97 clădiri ale satului Nistoreşii, numai 23 sunt case locuite, 6 clădiri nelocuite (inel. biserica), iar restul sunt tarie, cabane cioh."ineşti, nelocuite i11 timpul recensă­ i:ilantului.

www.cimec.ro

JUDEŢUL RĂDĂUŢI
Nr. de cod Numele JocalltiJll
Clldlrl 1941

Locuitori (Populatie statorul!=l) 1930 1941

TOTAL GENERAL
Total
oraşe

39.809
5.908 3.647 2.261

152.403
24.836 13.5.17 11.299

160.778
26.69!1 16.788 9.905

1 Rd Rădăuţl(capitala) 2 Rd Sireti) Localităţi suburbane : Il Rd Mănăstioara 2) 349 12 Rd Văşcăuţi 3) 293 Total rural 33.901 31 Rd Baineţ 4 ) 238 32 Rd Bădeuţi 5) 364 33 Rd Bădeuţii-Nou1 O) 34 Rd Băhrineşti 7) 371

1.725 1.108 127.567 134.085 750*'*) 1.625 1.295**) 1.496

use

Ll76

1.344

1.635

1. Oraşul Siret, inel. localităţile : 1. Ruina, 2. Ruşi, 3. Tatardna şi 4. Verpolea, care fac parte integrantă din oraş, ca suburbii ; oraşul mai cuprinde şi comunele suburbane: a) Mănăstioara şi b) Văşcăuţi; în 1930 şi suburbia Verpole!!- era comună suburbană; în 1910, localitatea Verpolea făcea parte din jud. Dorohoi (Moldova), având la data recensământului din 1912 un număr de 438 locuitori, faţă de 514 locuitori în 1930. 2. Mănăstioara, comună suburbană la oraşul Siret ; în 1930 inel. satul Bănceşti. 3. Văşcăuţi, inel. cătunele : 1. Laza şi 2. Perjuleuca, comună suburbană la oraşul Siret. 4. Baineţ, în 1930 inel. satul Vicşani, care în 1910 era cătun la Frătăuţii-Noui. 5. Bădeuţi, inel. satul Bădeuţii-Noui, rec. separat în 1910. 6. Bădeuţii-Noui, rec. la Bădeuţi; în 1930 înglobat la .Bădeuţi ; în 191 O rec. separat. 7. Băhrineşti, inel. cătunele : 1. Fundătura şi 2. Văleni.

www.cimec.ro

518

JUDETUL RADAUTI
Locuitori statoralcll) 1941 1930

Nr. de cod

Numele localltlllli

Cllldlrl 11141

(Populaţie

35 36 37 38 39 40 41 42
4.~

Rd

Bălcău~i
Bănceşti

8)

513 1.014 259 158 289 546 476 296 226 381 242 329 130

2.034 4.174 1.2tl4 581 1.000*'*) 2.136 1.796

1.933 4.005 565 1.896 1.940 1.704
1.15-'

Rd Rd Rd Rd
Rd

9)

Bilca
Bivolăria 10)

Botuşănita

Rd
Rd

Brodina 11) Burla 12)
Calafindt:şti

Rd Rd Rd Rd
Rd

Cârnpulung-pe-Ceremuş

*) 13)

1.225
895 1.354 900 1.327 453

44 45 46 47 48

Când eşti
Cerepcăuţi
Chiseliţeni Clirnău~i

•) •) 14)
15)

Rd

Coniatin •)

866 l.S37 90i 1..'139 1.2:!!

8. Bălcăuţi, inel. cătunul Ratoş. 9. /Jiinceşti, rcc. la Muşeniţa; în 1930 înglobat la comuna
suburbană Mănăstioara.

10. Bivolăria, în 1930 rec. la Vicovul-de-Sus.' 11. Brodina, inc-I. cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1.

Brodina-de-Jos, 2. Cornul, 3. Cununschi, 4. Dubinschi, 5. Hepa, 6. Paltcn, 7. Plosci şi 8. Sadău; în 1930 inel. satul Falcău; în 1910 înglobat la Seletin. 12. Burla, inel. cătunul Bodnareni. 13. Câmpulung-pe-Ceremuş, inel. cătunele şi afezările gospodăreşti : l. Flesova, 2. Greblena, 3. Semnecolata. 4. Stânca, 5. Şocoleţ şi 6. Zamobela. 14. Chiseliţeni, inel. cătunele şi aşezările gospodăre,ti : 1. Ceciulivschi, 2. Mistesco, 3. Plosci, 4. Racova şi 5. Socole. 15. Coniatin, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1. Hliboca, 2. Pleta. şi 3. Roşişnei.

www.cimec.ro

JUDEŢUL RADAUŢI

519

Nr.
-de cod

Numele localltlfll

Locuitori Clldlrl (Populatie atatornlciJ
1911 1941

1930

49 Rd 50 Rd

Costişa 18) Dihtineţ •)

17)

51 Rd Dorneşti 52 Rd Falcău 18) -5!1 Rd Fântâna-Albă •) 54 Rd Foschi •) 19) 55 Rd Frătăuţii-Noui 20) 56 Rd Frătăuţii-Vechi 21) 57 Rd Frătăuţii-pe-Succava 58 Rd Gălăneşti 59 Rd Gârbăuţi •) ·60 Rd Grăniccşh 61 Rd Greblena •) 22) 62 Rd Gropeni

592 272 1.045 119 218 1.185 735 284 247 229 409 158 104

2.495 1.127 4.296 344 841 4.776 2.804 . . ) 983U) 1.007 995 1.893 691 465

2.082 1.748 4.934 819 4.723 3.137 1.08!1 992 910 1.611 374

16. Costişa, inel. cătunul Iaz. 17. Dihtineţ, inel cătunele şi aşezările gospodăreşti : l. :Beciciuschi, 2. Besajen, 3. Meşi, 4. Pârâu, 5. Racova şi 6. Tarniţa; în 1930 inel. satul Greblena. 18. Falcău, sat nou înf. în 1939 prin contopirea că­ tunelor Falcău şi Frasin, cuprinzând şi aşezările gospodă­ reşti Arşiţa ; în 1930 rec. la Brodina. 19. Foschi, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1. Crasnodil, 2. Pleşa şi 3. Surdin. rec. la Sârghieni; in 19!10 cătun la Sârghieni. 20. Frătăuţii-Noui, inel. cătunele : 1. Câmpu-Mare şi ·t, Vuliva ; inel. cătunul Vicşani, inglobat în 1930 la daineţ şi deci. după 1930 ca sat. 21. Frătăuţii- Vechi, în 1910 inel. satul Hurjueni. 22. Greblena, sat nou inf. in 1939, inel. cătunele ti --aşezările gospodăreşti ; l. Leta, 2. Lipovăţ şi .!J. Zamojera; •tn 19!10 rec. la Dihtineţ. -

www.cimec.ro

520

JUDETUL RADAUŢI
Locuitori statornlcll) 19111 1930

Nr. de cod

Namele

Iocalltlţll

Clldlrl l!ltl

(Populaţie

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Rd Gura-Putilei •) 23) 237 Rd Gura-Putnei 370 Rd Horodnicul-dc-]os 24) 733 Rd Horodnicul-de-Sus 882 Rd Hurjueni 25) 209 Rd Iabloniţa 26) 157 Rd I alovicioara-de-Sus 21) Rd Isvcr (Isvorul-Sucevei 28) 372 Rd Laura 29) 646 Rd Marginea 1.086 Rd Măgura 30) Rd Măn eu ţi 569 Rd Milişăuţi 769

844 997U) .3.018 3.615 895 587 1.282 2.786 4.tiR4
2.455 2.973

911 1.569 2.786 3,466 847 1.475

4.501 2.5!17 2.928

6. Roşişnei. 24. HorCJdniwl-de-fos, inel. cătunele: 1. Brădet, 2. Că­ lugărita şi 3, Codrul Voevodesei (Hadictal). 25. Hurjueni, în 1910 îngloba! la Frătăuţii-Vechi_ 26. labloniţa, inel. cătunele : 1. Berdo, şi 2. Hlibovschi ; în 1930 inel. satele Plaiu şi Semacova. 27. lalovicioara-de-Sus, sat nou înf. în 1939, inel. că­ tunele: 1. Ialovicioara-de- ]os şi 2. Iaroviţa, rec. la Şipotele­ Sucevei; în 1930 cătun la Şipotele-Sucevei. 28. 1svor (Isvorul-Sucevei), sat nou înf. în 1939 din aşe­

23. Gura-Putilei, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti·: 1. Bischiu, 2. Chize, 3. Cirepanca, 4. Horbei, 5. Reştica şi

gosp. cu acelaş nume, inel. cătunul Brodina ; în 193~ rec. la Şipotele-Sucevei. 29. l,aura, în 1930 rec. la Vicovul-de-Sus. 30. Măgura, sat nou înf. în 1939 prin contopirea cătune­ lor Măgura şi Lapcinţ, inel. aşezările gosp.: 1. Roşişnei şi 2. Sălaşi, rec. la Seletin; în 1930 îngloba! la Seletin, ca simplu cătun.

zările

www.cimec.ro

JUDEŢUL

RADAUTI

521
Locultorf (Populatie statornlcl) 1950 19111

Nr, de cod

Numele locaUtltU

Clldlrl 19-11

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Si

Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd

Muşeniţa 31)

253
490 211 480 169 341 207 557 641
306

Negostina Nisipitul 32) Oprişeni •) 33) Plaiu *) 34} Plosca *) :J 5 ) Poieni*) Putila *) :>H) Putna 3 7 )
Rogojeşti

977 1.959 721
1.750

459 1.957 531 1.800 1.211 754 1.810 2.990 1.209 2.781

Satu-Mare 38) Satu-Mare-Nou :JU)

558 143

793 1.101 773 1.425 1.968 U) 1.232 1.869 ... } 419

31. Muşeniţa, inel. cătunul Hurjena şi satul Bănceşti, care în 1930 era înglobat la comuna suburbană Mănăsti<lara. 32. Nisipitul, inel. cătunele : 1. Ehrişte şi 2. Paltin ; în 1930: Năsipitul; in 1910 înglobat la Seletin. 33. Oprişeni, inel. aşezările gospodăreşti : 1. Dolina, 2. Dumbrava şi 3. Sanacia. 34. Plaiu, sat nou înf. în 1939, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1. Holoşina, 2. Mariziuca, 3. Plai, 4. Rebineşti şi 5. Ştaica ; în 1930 rec. la labloniţa. 35. Ploua, inel. cătunele : 1. Borhenia, 2. Crasnodil, 3. Lustun şi 4. Minte. 36. Putila, inel. cătunele şi aşezările gospodărcşti : 1. Hrabuşna, 2. Hrobeşti, 3. Porculcni, 4. Rija, 5. Vipcina şi
6.
Zapşa.

37. Putna, inel. Mănăstirea Putna şi cătunele şi aşezările gospodăreşti: 1. Boderlău, 2. Glodul, 3. Putnişoara, 4. Valea-Morii şi 5. Viţău. 38. Salu-Mare, inel. cătunul Perdeli; în 1930 inel. satul Satu-Mare-Nou. 39. Salu-Mare-Nou, În 1930 rec la Satu-Marc.

www.cimec.ro

522

JUDETUL RADAUŢl

Nr. de cod

Numele

loealltilţll

Clildlrl 19111

(Populaţie statornfel>·

Locuitori

19111

1930

189 Rd Sălăşeni •) 40) 635 Rd Sârghieni •) 41) 687 Rd Seletin •) 42) 187 Rd Sernacova •) 43) 290 Rd Sinăuţii-de- Jos 118 Ud Sinăuţii-de-Sus •) 150 Rd Slobozia-Berlinţilor ") Rd Stăneştii-de- Jos-pc261 Siret •) 96 Rd Stăneştii-de-Sus-peSiret *) 200 97 Rd Stftrcea *) 238 98 Rei Straja 44) 1.076 441 ~9 Rd Suceviţa 100 Rd Şipotelc-Sucevei •) 45) 550 88 89 90 91 92 93 94 95

747 2.080 1.784 740 1.158 479 534 949 670 932 4.608 1.194 1.597

693 2.342 4.157 1.149477 574. 955
715

984 4.662 1.519 2.850

40. Sălăşeni, inel. cătunele : 1. Bucoveanca, 2. Hliboca ,i. .~. Plocer. 41. Sârghieni, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti : I. Hrebini, 2, Rija, 3. Ripcni, 4. Tesne\a, 5. Torovna şi 6. Vipcina, cuprinzind şi satul Foschi, care în 1930 era că­ tun la Sârghieni. 42. Seletin, inel. cătunele şi aşczările gospodăreşti : 1. Bahna, 2. Cheeera, 3. Costeleva, 4. Crasnodil, 5, Demen, 6. Haletiuea, 7. Lupcin, 8. Minte, 9. Plosca-de-Jos, 10. Porohna, 11, Ropocel, 12. Rusca şi 13. Tonchci cuprinzând ,i satul Măgura ; in 1930 inel. satele Măgura şi Ulma; tn 1910 inel. satele: Brodina şi 2. Nisipitul (Năsipitul). 43. Semacova, sat nou inf. in 1939, inel. eătunul Hrebeşti, în 1930 ree. la labloniţa. 44. Straja, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1. Arşiţa, 2. Balma, 3. Boimac şi 4. Strâmtura. 45. Şipotele-Sucevei, inel cătunele şi aşezările gospodă­ reşti : 1. Chicea, 2. Hrodi, 3. Pârâu-Andrei, 4. Pârâu-Cor-

www.cimec.ro

JUDEŢUL RADĂUŢI

523

Nr. de cod 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Numele localltlltl1

C11dirl
19U

(Populaţie

Locuitori statorn1cl 1
1930

1941

Rd Tereblecea *' 46) Rd Tereblecea-Nouă *') Rd Torăceni *') 48) Rd Ţibeni 49) Rd Ulma 50) Rd Vicovul-de-Jos Rd Vicovul-dc-Sus 51) Rd Vicşani 52) Rd Voevodeasa Rd Voitinel Rd Volcineţi *') 53)

1.002
47)

2.'152 *'*') 4.179

329 687 312 1.031 1.224 122 419 452 666

1.081 2.616 1.202 4.191 !i.O.S5 533 755 *'*') 1.937 2.410

1.043 3.239 4.180 8.552 1.908 1.800 2.438

ban şi 5. Sărata, precum şi satul Ialovicioara-de-Sus ; in 1930 inel. satele : lalovicioara-de-Sus şi lsvor (lsvorul-Sucevei); în 1910 inel. satul Moldova-Suliţa, trecut ulterior la jud. Câmpulung. 46. T ereblecea, i-nel. că tunul Prisaca şi satul TerebleceaNouă.

47. Tereblecea-Nuuă, inventariat la Tercblecea. 48. T orăceni. inel. cătunele şi aşezările gospodărcşti : 1. Cucujâlca, 2. Hodivschei, 3. Hrobesce, 4. Poliechilschi, 5. Roşişnei şi 6. Şecoţi. 49. ibe7zi, inel. cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1. Burdujeni şi 2. Pomete. 50. Ulma, inel. cătunul Opalnec, în 1930 înglobat la Seletin, ca simplu cătun. 51. Vicovul-de-~zts, inel. cătunul Pe~te-Apă ; în 1930 inel. satele Bivolăria şi Laura. 52. Vicşani, sat nou înf. în 1939; în 1930 înglobat la Bainet, iar în 191 O la Frătăuţii-Noui, ca simplu cătun. 53. Volcineţi, inel. aşezările gosp. Volcineţii-Noui, deci. ca aat în 1939.

r

www.cimec.ro

524

JUDETUL

RADAUŢI

Nr.
de cod

Numele

localltlţll

Clldlrl 15141

Locuitori (Populatie sta torni el) 19U 1g50

112 Rd 113 Rd

Volcineţii-Noui Volovăţ 55)

•) 5f) 820
3.255

3,093

54. Volci11eţii-Noui, sat nou înf. în 1939, rec. la Volcineţi.

55. Volovăţ, inel. cătunele : 1. Lupăşteni şi 2. Vadul- Vlă­ uichii. •) La data recensământului (6 Aprilie 1941) ocupate de U. R. S. S. şi inventariate în luna Septembrie 1941. **) Scăderea numărului locuitorilor s'a produs În anul 1910, în urma repatrierii populaţiei germani'.

www.cimec.ro

JUDEŢUL RÂMNICU-SĂRAT
Nr. de cod Numele localltiltU Clildlrl
19U
(Populaţie

Locuitori stBtornlcill
1930

19111

TOTAL GENERAL
Total
1 RS
oraşe
Râmnicu-Sărat

45.976 3.295
3.295 42.681 66 406 163 71 189 30 198 214 72 441 25

218.129 20.622
20,622 197.507 296 2.215

181.459 15.007
15.007 166.452

31 RS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4:3 44

RS RS RS RS RS RS Băbeni RS Băile RS Băile-Câineni 3) RS Bălăceanu RS Bălăneşti RS Băleşti RS Bălţaţi RS Bărăşti 45 RS Beciu 4)

{capitala) Total rural Alexandru-VaidaVoevod 1) Amara Ariciu Armeni Balta-Albă 2) Batogu

802
319 1.002 142 833 1.058 383 2.512 114 2.446 1,646 314 561

1.807 633 263 935 141 747 906
2.0~4

475
317 68 139

87 1,956 1.189 223 506

1. Ale:>candru-Vaida--Voevod, ~at nou, ·jnf. în 1933 in hotarul ~atului Gugeşti ; in 1930 rcc. la Gugeşti. :."!. Balta-Albă, în 1930 ind. satul Florica, înf. în 143') din mai multe aşezări gospodăreşti, situate în hotarul satului Balta-Albă. 3. Băile-Câineni, numit şi Câincni-Băile, sat nou, înf. in 1939 din mai multe aşezări gospodărcşti, din hotarul satului Câineni; în 1930 rec. la Câineni. 4. Beciu, în 1912 ~ncl. o par.te a satului Râmniceanca.

www.cimec.ro

526

JUDEŢUL RAMNICU-SARAT

Nr.

de cod
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
~9

Numele locaBtlfll

Clldlrl
1!141

Locuitori (Populatie statornlcl)
l!lql

1930

RS Belciugele ri) RS Biceştii-de-Jos 1) RS Biceştii-de-Su1 7) RS Bisoca 8) RS Blidari (Cârligele) 11) RS Blidari (Dumitreşti) 10) RS Boarca RS Bogza RS Bolboaca 11) RS Boldu 12) RS Bonţeşti 13) RS Bordeasca-Nouă 14) RS Bordeasca-Veche RS Bordc.>ştii-de- Jos Iri)

85 173 271 212 198 96 90 306
2:JU

615 145 97 305 183

386 776 1.077 818 864 384 434 1.255 1.116 3.083 551 507 1.428 811

88
549 949 526 765 2511 1190 1.176 9511 2.8911 538 4211 1.161 688

------5. Belciugele, in 1930 : Belciug.

6. Biceştii-de-fos, inel. cătunele: 1. Ciucurile, 2. Găloeşti, 3. Linia şi 4. Lupoaia. 7. Biceştii-de-Srts, inel. cătunele : 1. Giurcari şi 2. PeFaţă.

8. Bisoca, inel. cătunele : 1. Băltăgari, 2. Bisocuţa şi 11. Poiana-Boului. 9. Blidari (Cârligele), in 1930 : Blidarile. 10. Blidari (Dumitre,ti) in 1912: Blidari. 11. Bolboaca, inel. cătunele : 1. Crângeni, 2. Gârleasca şi 3. Grădinele ; in 19!10 inel. satul Măicăneşti ; in 1912 rec. împreună cu satul Măicăneşti, sub denumirea : Măi­
căneşti-Bolboaca.

s'a

12. Boldu, în 1930 inel. aşezările gospodăreşti din Clllre înfiinţat, în anul 1932, satul lonel-Lupescu. 13, Bonţeşti, în 1912 inel. o porţiune a satului Dăl­ 14. Bordeasca-No~ sat inf. după 1912. 15. Bordeştii-de-fos, in 1912 inel. o porţiune a satului

hăuţi.

Tâmboeşti.

www.cimec.ro

JUDEŢUL

RAMNICU-SARAT

527
Locuitori statornicA) 1!141 1930

Nr, de cod

Numele localltltll

Clldlrl

(Populaţie

IMI 840 50 482 456 164

60 RS 61 RS 62 RS 68 RS 64 RS 65 RS 66 RS 67 RS 68 RS 69 RS 70 RS 71 RS 72 RS 78 RS 74 RS 75 RS 76 RS 77 RS 78 RS 79 RS

Bordeştii-de-Sus

Brădeanca Buda 1 6 ) Budeşti

Budrca Cal ieu
Căiata Cărătnăul-de-Sus Cătăuti 17) Câineni 18)

58
194 38 192 77 189 425 866 176 73 151 61 547 61 128

Câmpulungcanca
Cândeşti

Cârligele
Ceauşu 10)

Cerdacu Chiojdeni 20) Chiperu 21)
Ciorăşt 1 22)

Cocoşari Codreşti

1.617 252 1.582 1.937 785 270 797 175 798 406 609 1.883 1.554 936 296 5!:11 302 2.672 270 624

l.S56 190 1,453 1.710 666 126 635 149 661 594 492 1.681 1.353 658 270 516 222 2.542 217 596

16. Buda, inel. cătunele : 1. Ceairul, 2. Fundul-Buclei şi 8. Pt>troiu ; în 1912 câteva clădiri ale cătunului Petroiu, făceau parte din satul T oropăleeti. 17. Cătăuţi, inel. cătunele : 1. Fundătura, 2. Râpa-Lungă, fi 8. Seciu; in 1912 : Cătăutu. 18. Câineni, in 1930 inel. aşezările gospodăreşti din care e'a infiintat, în anul 1939, satul Băile-Câineni, 19. Ceauşu, sat nou înf. după 1912. 20. Chiojdeni, inel. cătunele : l. Mărăcini şi 2. Podurile; in 1!112: Chiojdenii-Mari, inel. satul Spidelc. 21. Chiperu, în 1912: Piperu. 22. Ciorăşti, în 1930 inel. aşezările gospodăreşti din care s'a infiintat, în anul 1989, satul Satu-Nou (Ciorăşti),

www.cimec.ro •

Costienii-de-fos.013 691'> 1. 24. împreună cu satul Orzăneasca . satul Cucu·· leasa făcea parte din jud.247 375 1. Crângu-Sihlea.'l 149 355 701 597 1. 211. desfiintat în 1930. www. G'onstcmdoiu. vatra satului Chioveanu. Lacu-luiBaban.812 3!!4 643 1.ro . împreună cu satul CorbuVechiu.525 313 484 817 1. în UH2 rec. impreună cu satul Joiţa. în 1930 rec. Buzău. sub denumirea: Joiţa-Cuculeasa. în 1930 rec.069 1. la Sihlea. Corbu-Nou. în 1912 inel. în 1930 rec.040 331 1. inel. in 191. 27.2 rec. ~ub denumirea : Corbu. de cod 80 81 82 83 84 115 86 117 88 89 90 !Il 92 93 94 Numele localitAJII Clildlrl 1!141 (Populaţie Locuitori statornicA) 1930 1941 RS Colibaşi 23) RS Constandoiu 24) RS Corbeni RS Corbu-Nou 21>) RS Corbu-VechlU 26) RS Cornetu RS Coroteni RS Costienii-de-Jos 27) RS Costienii-Mari RS Costomiru RS Coteşti 26) RS ) Coţatcu RS Crângeni RS Crângu-Sihlea 29) RS Cristineşti 95 RS Cuculeasa 1>0) 9ti RS Custura 103 213 127 391 80 12~ 212 133 245 89 313 216 13 13 60 112 145 430 904 i19 1.Jos-Orzăneasca.214 90. sub denumirea: Corhu. 26.220 920 72 266 673 55 216 5!9 748 23. inel. sub denumirea : Costienii-de. 30. Coteşti. 29. în 1912.cimec. ~n 1911.528 JUDETUL RAMNICU-SĂRAT Nr. Corbu-Vechiu. 25. Colibaşi. împreună cu satul CorbuNou. în 1930: Costandoiu. satele: Odobasca-Coteşti şi Sluti. Cuculeasa. cătunul Crângul-Ursului.

sat n11u înf. Gârleasca. 38. · 33.014 526 239 1. Bălălăi şi 2. în 1930 rec. după 1912. sat nou inf.~ 97 RS 98 RS 99 RS 100 RS 101 RS 102 RS 103 RS 104 RS 105 RS 106 RS 107 RS 108 RS 109 IlO 1 Il 112 11.Jos Sf) Dumitreştii-de-Sus 35) Erculeşti RS RS RS RS RS RS 116 RS 117 RS Farauanele Fl?\mânda Florica 36) Fotin 37) Galbenu Gârlcasca 38) Ghergheasa-Nouă 219 171 122 206 252 13:i 18 48 316 18 176 1. in 1912 : Gârleşti.096 1. cătunul Roşcari. Dănuleşti. inel. în anul 1939 din mai multe adin hotarul satului Balta-Albă .242 244 1. la Balta-Albă.ro 34 .cimec.301 722 552 686 412 842 619 419 806 1. in 1912 o portiune a satului rec. www.JUDEŢUL RAMNICU-SARAT 629 Locuitori (Populatie statornlcl) 1!141 1930 Nr. şezări gospodăreşti 36. inel. 35.4fl0 714 669 957 41!3 1.025 1.069 657 82 252 1.!1 114 115 RS Dălhăuti 31) Dănuleşti 32) Dărâma ti Dăscăleşti Dealu-Sării De.diuleşti 964 471 1. in 1912: Fotinu. Florica. Domniţa-lleana.645 100 914 ·' 861 405 946 1.448 93 664 31.468 31~ Domni ta Domnita-Ileana Dragosloveni Drăgheşti 33) Drogu Dumilreştii-de. in 1912 7 clădiri din hotarul satului Dă­ nuleşti apartineau satului Pleşeşti. 34. 32. Dălhăuţi. cătunele : 1. 37. la Bonteşti. Fotin. Dumitreştii-de-Sus. de cod Numele localltltll Clldlrl 1!141 227 103 226 285 88 379 152 I5i 213 Il.jos. Podul. Dumitreştii-de.065 646 444 1.

Gugeşti-Fabrica. în 1932 în hotarul sata-lui Boldu. Gugeşti.220 2. din hotarul satului Gugeşti. Ghergheasa-Veche.104 102 2.cimec.31 Gugeşti-Fabrica 43) Guleanca Gura-Caliţei Gura-Făgetului H) Hânguleşti Hc!iade-Rădul~:scu Herăşti 4i 3. in 1930 rec.mel-l. www.Veche Goleşti Goleştii-de-Sus 40) 31•) 41) Grădinile Grădiştea-de. sat nou.ro .1189 913 532 316 666.~9 Numele localltlfU Clldlrl 19111 19110 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS Gher~hea~a. în 1912 era înglobat la Toropăletti~ 45. lonel-Lupescu.530 JUDETUL RAMNICU-SARAT Locuitori (Populatie statornlel)· 1941 Nr. Gologanu. sat nou înf. 1. in 1930 inel. in 1930 md. 40. în a.'1 124 125 126 127 128 129 130 131 ·IS2 133 134 135 136 137 138 1.224 709 312 2.809 &n 852.57~ 37 777 1. 42.020 29 921 1.0(13 221) l. Gura-Făgetului. 70'1 670 Jiuo!n. înf.963 10-l 1. 43.b69 1246 620 357 706 901 252 1.027 1.!17 240 152 68 \70 184 48 205 Hoinari Homeşti lbrianu J.jos Grădiştea-de-Sus Grebănu Gologanu 263 187 79 642 6 177 229 453 Groapa-Tufei Gugeşti 42) 26 439 65 163 2. 154. în 1912: Goleşti. aşezările g 1sp~dăreşti din cares'au infiin~at în anul 1939 nouile sate : Alexandru-VaidaVoievod şi Gugeşti-Fabrica. de cod 118 119 120 121 122 12.362 834 366 3. la Boldu.027 32. 1939 din mai multe aşezări gospodăreşti. satul Jilişte. 41. 738 39. Goleştii-de-Sus. 44.'3 786 1. în 1930 : Ghergheasa.upe~cu 45) 1.

49.5. cătunul Grebănoasa. 56. 48. /irlău în 1912 : Jărlău. 47. în 1939 din aşezările gospodăreşti cu acelaş nume. /itia. inel. 52. Lopătăreasa.Noui. situate in botarul satului Pitulaţii-Noui .cimec.denumirea : Joiţa-Cuculeasa . împreună cu satul Cuculeasa. www. inf. 108 29 194 549 3.-Mare. 50. 55. în 1QJ2 fJcca parte din jud. Lăstuni.. . Coiţa şi 2. Marele-Voevod-Mihai (Regele-Mihai).?1. în 1912 : Maluri.~atul Neculelc. Jitia-de-Jos. 53.461 836 1.188 518 171 472 448 240 563 444 908 46. 54. sat nou înf. cătunele : 1.071 548 410 i95 654 233 476 552 289 782 577 167 982 2. Joiţa. inel. inel.37 III Lceşti Lopătăreasa li2J Mahriu 53) Maluri-Putna 64) Maluri-R. Putna. 1a Gologanu. în 1930 rec. în 1912 populaţia a 8 clădiri făcea parte din . în 1930 ind. de cod RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 150 RS 151 RS 152 RS 153 RS 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Numele localltltll Clldfrl 1941 (Populaţie 1941 Jiliştt-. cătunul Groapa.ezări gospodăreşti.JUDEŢUL RÂMNICU-SARAT 531 Locuitori atatornlcA) 1930 Nr.ro .mnic r>ă) Maraloiu Marele-Voevod-Mihai (Regele-Mihai) li6) Măcrina i76 141 58 112 128 57 15(. sat nou. in 1939 din mai multe a. Mahriu. de-Jos 41J) Joi(a 50) Lăstuni 61) 112 509 1. în 1930 rec. Maluri-Putna. Culta. situate in hotarul satului Jitia. (Zilişte) 46) Jirlău 47) Jitia 48) Jitia . Maluri-Râmnic. la Pitulaţii­ . aşezările gospodărcşti din care 11'a înfiinţat în anul 1939 noul sat Jitia-de-Jos. sub . în 1930 rec. jilişte (Zilişte).

54 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 '163 Numele localltllll RS Măgura RS Măicăneşti 57) RS Mărăcini 58) RS Mirgărite~ti 59) RS Mărtineşti RS Măxineni RS Mihălceni R8 Mocani 60) RS Modreni 61) RS Moşeşti 6:!) RS Motnău 63) RS Motohani G4) RS Muceşti-Buda 6:>) RS Muceşti-Dănuleşti 66) RS Murgeşh 98 8 178 93 199 . 60.ro . cătunul Sudiţi. .496 385 416 1. la Bolboaca. 63.846 1. 65. în 1930 rec.129 571 691 544 774 712 324 675 344 826 1. 66. inel. 64. Motnău. inel. de cod 1. format prin contopirea. a satelor: Moşeştii-Noui şi Moşeştii-Vechi. în 1912: Mocanu. după 1912. Muceşti-Buda.îrja şi 2. populaţia a 12 clădiri. Mărgăriteşti.1~12 la Mu~eşti··Dănuleşti. inel. sub denumirea : Măicăneşti­ Bolboaca. î0T9f2~Mărăcini-Olteni. Trestia. cătunul Popesc. !n 191:! inel. 5s:-Mdrăcini.272 319 352 954 573 491 417 626 568 57. 62. inel.-.73 S09 79 IlO 229 125 148 129 167 137 8'l4 34 772 372 969 1. 61. Mocani.cimec. Siminoc şi 2.'. H.532 JUDETUL RAMNICU-S~AT Locuitori ClAdiri (Populalle statornicA) 19U 191&1 1930 fNr. dela Muceşti-Buda. cituncle : 1. Modreni. Mc'iicăneşti. 59. care au trecut ulterior la Mucr:şti-Dănuleşti. în 1912 rec. Motohani. populaţia a 12 clădiri. cătunele : l. împreună cu satul Bolboaca.516 1. inel. tre'-utc după. Moşeşti. în 1930 şi 1912 (din greşeală) : Mărgărităreşti. Muceşti-Dănuleşti.ari. www. Slăveanu.

în 1912: Şocariciu. aşezările gospodăreşti din cari s'a înfiinţat în anul 1939 noul sat Vintileasca.JUDEŢUL R. in 1912 in~lobat la Coteşti. 69. gură. la Târâtu. în 1912 inel.315 739 1. clădiri. - c o www.cimec.30 rec. împreună cu satul oshenii-de-Jos. în 1930 : Odobasca-Muntele.198 543 574 655 175 271 975 641 .604 1. în 19.soo 1.170 86 1. în 1912: Dealu-Lung (Peletic). populaţia a 8.510 860 1. 73. Orzăneasca. Niculeşti. inel . 74.259 51 941 1. Odobasca-Coteşti.359 952 447 500 534 136 273 923 518 384 201 403 276 504 273 510 . Neculele. După-Mă­ 3.ro . Petreanu. cătunele : 1.. sub denumirea : Costienii-de. Bahnele. Nicolae-Flcva. Odobasca. 70.18 76 20!J 143 100 121 52 132 71 1. în 1930 inel. 2. Peletic.Jos-Orzăneasca. de cod Nu01ele loc:alltltll ClAdiri 1941 169 170 171 172 173 174 li5 176 177 1711 179 11(0 181 182 183 184 RS RS RS RS RS RS RS RS RS R~ Neculele Nemţari 67) 68) Nicolae-Fleva Nicule~ti 69) Obiditi Obileşti Obrejiţa Odobasca RS RS RS RS RS RS ~85 RS 186 RS 187 RS 70) Odobasca-Coteşti 71) Olănea~ca Olăreni Olteni Oraţia Orcdvu Orzăneasca 72) Pardo~i Pântecani Peletic 73) Pctreanu 74) 337 17 210 2H4 169 344 262 126 173 133 . în 1912 o porţiune a satului a fost rec. în 1930: Nicoleşti.\MNICU-SARAT Locuitori rPopulatle slatornlcli) 1941 1930 Nr. 68. 72.144 1. 71. Tănăsoi.310 67. Poiana-Stoica (Gurbăneasa) şi 4. trecute ulterior la Jitia.

www. Pietroas(l (Tâmboeşti). Pietroasa (Faraoanele).672 332 Plevna Plopi Plopu Podu-Lacului Poienile Poieniţa 81) 28 130 212 96 190 W1 76 Popcşli Poşta 15. în 1930 : Târgu-Cucului . în 1930 : Pietroasa. în 1912 : Plagineşti. Poieniţa. în 1912: Pleşeştii-Trăileni inel. Plaineşti (Tirgu-Cucului).534 JUDEŢUL RAMMCU-SARAT Nr. Brăila. cătunul Strâmba. 77. 78. Pitulaţii-Noui. inel.3 419 688 311 812 2. de cod Numele localltiitll CUldlrl 19U Locuitori (Populalle statornlclll 19111 1930 1. 81. aşezările gospodăreşti din care s'a înfiinţat în 1939 satul Marele-Voievod-Mihai ti inel.cimec. distrus în timpul răs­ boiului 1916-1919.-Cuculu1) RS RS RS RS RS RS ~oo RS 201 RS ~02 RS 20. în 1930 inel.'1 RS Plăşoi Pleşeşti SJ) 79) 77 201 !)lj 315 824 337 12. Vatra cătunului Ciumaţ1 se află în hotarul satului Pitulaţii-Noui.88 RS 189 RS 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Petrişor 185 :)!'i 70) 886 228 316 463 735 989 439 906 377 138 539 848 410 809 2. Brăila. 7 clădiri dia 11atul Dănuleşti.:mlui Ciumaţi.ro .917 366 778 191 271 465 668 842 RS RS RS RS Pietroasa (:Faraoanele) 7il) Pietroasa (Tâmboeşti) Pitulaţii-Noui 70) Pitulaţii-Vechi 78) 70 83 141 Z19 Plaineşti (Tg. In 1912 ambele unităţi făceau parte din jud. Pleşeşti. în 1930: Petroasa. 80. în 1912 făcea parte din jud. 79. Pitulaţii-Vechi. populaţia cătu. 76.

www.JUDEŢUL RAMNICU-SARAT 531iLocuitori ststornlcl)'. Râmniceanca.649 672 1. inel. în 1912 făcea parte dia· jud.085 292 310 300 1.854 404 877 7291. sat înf. în 1912 : Racoviteni (Nisipeni) 84.ro . Buzău. Dosul-Schitului Gi 2. parte la Vârteşcoiu. după 1912.213 296 1. în 1930 : Roşiori . SubPiatra-Penei. 86.2i1 1. Ro1ioru. Regele-Ferdinand.208 502 1. în 1912 satul Râmniceanca s'a rec. că tunul Putreda-din-Deal.33 877 435 82. de cod Numele locslltiiJII Clldlrl 1941 (Populaţie l!04 205 206 207 20!1 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS Puieştii-de.cimec. parte la Beciu. Racoviţeni. ll3. Putreda-Mare. 85.215 270 380 298 2.099· 223 1. Recea.184 1.Jos Puieştii-de-Sus 299 141 Putreda-Mare 82) Putreda-Mică Racoviţa Racoviţeni 83) Raşca Răduceşti 269 57 264 273 62 87 80 444 135 244 199 438 174 179 103 153 77 122 162 90 Râmniceanca 84) Râmniceni Recea 86) Regele-Ferdinand Retezaţi Risipiţi 88) 1. cătunele : 1. inel. 87. 1~ 19t1 Nr.815 652 650 300 628 310 534 724 342 Robeasca Roşioru 87) Rotăreşti Rubla-Mare Rubla-Mică Runcu Salcia-Nouă Salcia-Veche 2.114 793 uns 617 1.128 841 853 349 745 376 5.

. în 1912 înglobat la Chiojdeni (ChiojdeniiMari).129 682 529 667 1.536 JUDETUL RAMNICU-SARAT Loc:ultorl (Populatie statornlcl) 1941 1!130 Nr. cătunul Crângu-Sihlea. sat nou. în 1930 rec. in 1939 din mai . ulterior ca sat. 95. Spidele. de cod 226 227 228 229 230 231 23~ Numele localllllll · Clldlrl 19Q1 233 234 235 236 2. 89. inel. rec.ro . sat nou înf. 91.705 547 1. cătunul Pleşi. Sihlea.Sătuc. separat.358 381 835 2.066 2. inel. www.203 733 635 824 1.37 238 239 240 241 242 243 RS Satu-Nou (Ciorăşti) BS) RS Satu-Nou (Goleşti) RS Sălcioara RS Sările 89) RS Sătuc 90 ) RS Sihlea 91) RS SI imnic RS Slobozia RS Slobozia-Boteşti RS Slobozia-Ciorăşti 92) RS Sluţi 93) RS Spidele 94) RS Stăvărăşti RS Stupina 9fi) RS Şchiopeni RS Şindrila 96) RS Şotârcari RS Ştiubei 51 240 311 106 207 485 172 165 180 366 140 31 75 68 140 141 13 166 246 1. în 1912 înglobat la Coteşti. Cioră~ti-Gologanu. Sluţi. Slobozia şi 2. C)4. Stupina. deci. prin contopirea satelor : 1. în 1930 : Sihlele. în 1912 : Slobozia-Galbenu. Satu-Nou (Ciorăşti). după 1912.698 561 107 358 317 619 -480 73 843 840 1. 90 . Şindrila. · 93. înf.cimec.891 587 72 321 234 506 397 68 681 88. in 191~ rec.091 1.multe aşezări gospodăreşti situate in hotarul satului Ciorăşti. la Ciorăşti. ia fiinţă după H''30. separat în 1930. 96. inel. cătunul Valea-Rea. Sărite. C)2. Slobozia-Ciorăşti.

270 1.058 1. porţiunea Palanca. inel. 100. Târâtu. 2. portiunile de sat : 1.]os. Lunci. 101. 104.306 293 886 851 316 1. www. '[ oropăleşti. inel.162 381 284 618 272 3. trecut ulterior la jud. Rotăria.369 97.)2 72 14!1 49 812 190 688 1. in 1912 o porţiune din satul Tâmboeşti. la satul Buda. 102. făcea parte din satul Bordeştii-de. 3. de cod 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Numele localltltU Clldlrl 19111 <Populaţie 1!141 RS Tăbăcari RS Tătaru RS Tătăranu RS Tâmboeşti 97) RS Târâtu 98) RS Tercheşti 99) RS Tigoiu RS Tinoasa RS Topliceni 100) RS Toropăleşti 101) RS Treisteni 102) RS Tulburea 103) RS Udreştii. inel. rec. Tulburea. in 1912 inel. Urecheşti. cari ht 1912 aparţineau satului Toropăleşti. in 1912: Trăisteni. Putna. Mohârţari şi 4.695 135 554 1.cimec. in I931l rec.012 293 226 503 3. 2.Vechi 104) RS Urecheşti lOri) 45 142 249 282 66 201 195 76 270 ]. in 1912 : Sgârciţi . un număr de 98 de clădiri. in 1912: Tărcheşti. T opliceni. Loşniţa. aeparat ca unitate distindă.136 226 788 664 208 1. impreună cu satul Zamfireşti. Teiş şi 3.Toplict:ni). 99. in 1930. Udreştii-Vechi. in 1912: Turburea. în 1930: Trestieni. o porţiune a satului Andrei.ro .aşu~de-Sus. Treisteni. Toharca·. adică aat. în 1912: Andreeşti (Hoinari). 103. iar ulterior o parte a format satul Gura-Făgetului. o porţiune a satului Petreanu şi inel. T âmboeşti. o altă parte trecând la cătunul Petroiu. cătunele: 1. sub denumirea: Andreeşti-Zamfireşti (Udreşti­ Zamfireşti). 105. rec.JUDEŢUL RAMNICU-SARAT 537 Locuitori statornlcl) 1930 Nr. q8. Tercheşti. Palanca.

Valea-Raţei. înf. împreună cu Udreştii-Vechi. 111. www.478 741 1. 112. in 1912 inel. 108. la Neculele.382 127 1. o parte a satului Râmni-ceanca. inel. ~ub denumirea : Andreeşti-Zamfireşti (Udreşti-Zamfir_eşti}. cătunul Funduri. 110. Voetinu. Vintileasca. Vârte1coiu.cimec. in 1930: Villcclcle. .ro . în 1939 din mai multe aşezări gospodăreşti situate în hotarul satului Neculele. Vâlcele. 107. . Zam/ire1ti. Vâjâitoarea. in 1912: Vrăjitoarea. in 1930: Voetin.560 307 209 182 149 231 244 705 165 517 1.de cod Numele localltl!ll Clldlri 1941 <Populaţie Locuitori statornlcl) 1!130 1941 258 RS Valea-Beciului Valea-Largă-Buda 259 RS 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 -272 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS V alea-lui-Lai Valea-Raţei 106) Valea-Sălciei Valea-Şchiopului Vâjâitoarea 10'1 J Vâlcele 1 08) Vârteşcoiu 109) 47 44 70 61 232 40 196 158 309 310 873 185 liG 354 206 97 412 30 576 1. ia 1930 rec.818 810 349 2. in 1930 rec. sat nou.256 468 158 Vintileasca 110) Vi şa ni Vlăduleasa Voetinu 111) Zamfireşti 112) Zăplaz 354 60 51 106.914 107 1.-538 JUDEŢUL RAMNICU-SARAT Nr. 109.

Băceşti.242 1. în 1930 rec. Arămeşti. în 1930 : Avcreşti.310 158 1. Carol 1. Numele Joc:aiiUtll ROMAN Clildlrl 1941 lPopulaţle Locuitori statoralcll) 1950 dec:od 19~1 Ro 31 52 53 34 55 . separat. separat. Băceşti.26:5 576 581 1. în 1930 rec.832 476 1. împreună cu satul Liliacu. www.JUDEŢUL Nr. Avereştii-de-Sus. care cuprinde ~i cătunele .cimec. în 1930: Băluşeştii-Mici. comunele suburbane : 1.230 1.H 387 7 12S 41 178 289 294 137 152 456 ') !31 :396 48 Băhnişoara Băluşeşti Băluşeşti (Dagâţa) 179. Avereştii-de-/os. în 1912: Arămeştii­ Răzeşti. ca unităţi distincte. 6. in 1912 cătun rec. Cordun.093 130.Târg. Aldeşti. sub denumirea: Liliac-Arămeşti. 4. rec. Băluşeşti (Dagâţa).0. în 1912: Golani.978 542 1.051 479 564 1.708 3. care în 1941 au fost rec.741 !:1. 2.26S 1.335 21. în 1930 inel. 1. 5. ca sat. Cotu-Vameş şi 4. In 1912 şi cătunul Atreiaparte rec. separat.577 26.347 153. separat ca unităţi distincte . Atreiaparte şi 2.37 38 39 40 41 42 43 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro TOTAL GENERAL Total oraşe RomaD (capitala) 1) Total ru!"'al Adjudeni Aldeşti 2) Alecsandri Arămeşti 3) Avereştii-de. Cartierul-Nou . 2.36 . Băceşti­ Sat şi 2.!:147 26.09!:1 21.533 201 151.1:)40 :26 483 163 832 1. 3.ro . format prin contopirea satelor : 1. la Onişcani. Elisabeta-Doamna. Oraşul Roman.708 35.Jos 4) Avereştii-dc-Sus 5) Barticcşti Başta Băbuşa Băceşti 6) 38. în 1930 localităţile Bă­ ce~ti-Sat şi Băceşti.091 1.Târg._ 3.585 418 695 1. 7.

sub denumirea : Brătuleşti-Fedeleşeni. Brătule1ti. in 1912 făcea parte din jud. Duca). 9. <le cod 44 Ro 45 Ro 46 Ro 47 Ro 48 Ro 49 Ro 50 Ro 51 Ro 52 Ro 53 Ro 54 Ro 55 Ro 56 Ro 57 Ro 58 Ro 59 Ro 60 Ro 61 Ro Numele localltllU ClldJrl 19111 (Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 1941 Băneasa Bătrâneşti Bâra (l. Bozienii-Fundăcescului şi 2. Boanţa. rec. in 1912: Botca. o porţiune a satului a fost rec. 10. in 1912 : Brăniştenii-din-Sus. Duca) 8) Bârjoveni Boanţa 0 ) Boatca 10 ) Boghicea 11) Bogzeşti' Boteşti Bozieni Bradu 12) Bozieni-Balş 13) Brănişteni 14) Brătianu 15) Brătuleşti 16) Briţcani 32 83 230 116 48 36 328 69 199 19-l 130 41 20. G. Bâra-Sat. La-Hogeni. format prin contopirea localităţilor: 1. format prin contopirea satelor : 1. Neamţ. in 1930 rec.444 1. Bâra (I.ro .cimec. 12. separat in 1930. Bozieni-Balf. G. 13. Bozieni-Răzeşi.au fost rec. Bozieni. care in 1912 . 15. inel. separat. Boatca. 11. 16. Brătianu.540 JUDEŢUL ROMAN Nr. la Onişcani. Balomireşti.741 i24 215 645 1.5 405 lG3 136 354 849 484 217 157 1. Brăni1teni. 2. 14.071 220 581 929 8.175 257 747 747 501 127 856 1. Bâra-Târg şi 3. www. impreună cu satul Fedele:şeni.395 282 890 910 556 189 964 1.083 Broşttni Buciumi 51 159 244 114 294 803 365 256 151 1. Boghicea. aşezările gosp. fonnat prin contopirea sateloor : Brătianu (in 1930 : Brăteanu) şi Brăteşti.

în 1930: Buhanca.219 316 245 1. www. inel.338 1. separat în 1930 şi 1912. împreună cu satul Volintireşti.116 17.456 1. Buhoanca. cătunul Stcrpu. cătunul Cucoşi. Neamţ. inel. 22. rec. Carol /. Climeşti. in 1930 rec. Butnăreşti.141 694 323 159 954 90 415 448 469 1. 19.853 959 126 1. Neamţ. rec. Cogălniceanu. separat in 1912. ca sat.885 168 438 279 219 141 73 1. 18. 20. la oraşul Roman. 21. in 1930 comună suburban3.ŢUL ROMAN 541 Locuitori (Populatie statornlcl) 19111 1930 Nr.081 BO 489 486 553 558 117 1.842 2. în 1912 făcea parte din jud. de cod Numele localltltU CUidlrl 19111 62 Ro 63 Ro 6·1 Ro 65 Ro 66 Ro 67 Ro 68 Ro 69 Ro 70 Ro 71 Ro 72 Ro 73 Ro 74 Ro 75 Ro 76 Ro 77 Ro 78 Ro 79 Ro 80 Ro 81 Ro 82 Ro !l3 Ro 84 Ro 85 Ro Budeştii-Ghica 17) Buhoanca 18) Bunghi Burueneşti Butea Butnăreşti 19) Buzdug Carol 1 20) Călineşti Călugăreni Călugăriţa-Negrcşti Cauşeni Căutişeni-Burchi Căutişeni-Răzeşi 321 99 66 417 59·1 240 29 480 42 113 S2 Cârligi Cârligu Chicerea Cichirdicu Chilii Ciornei Ciurea Ciutureşti Climeşti 21) Cogălniceanu 22) 57 27 23 281 199 89 41 239 22 127 130 125 1. sub denumirea : Cogălniceanu.JUDF.ro .cimec. Budeştii-Ghica.468 432 280 1. ca sat. in 1912 făcea parte din jud.135 219 615 281 262 142 104 1.093 154 2.276 822 344 148 1.Volintireşti.

a Corneşti 444 116 30 Cotu-Grosu lui Cotu-lui-Bălan Cotu-Vameş 24) Crăeşti Criveşti 59 37 486 118 104 165 37 207 234 218 4. 1941 1930 8b 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Cordun 2 3) Corhan. 26.002 596 1. separat în 1930 şi 1912.761 493 386 687 119 752 909 893 156 (290 469 897 2. in 1912 : Cordunu. în 1930 comună suburbană la oraşul Roman. Curdun.421 Cuci Cuc•wa Cuza-Vodă Dagâţa Dămieneşti 25) David Doljeşti 26 ) Drăgeşti Dulceşti Elisabeta-Doamna 27) Fărcăşeni 28) Făurei 20) 329 122 242 595 253 142 507 1. Dă­ mieneşti-Sat şi 2. in 1912 : Fărcăpni.716 410 167 207 113 1. în 1930 comună suburban5. format prin contopirea ~atelor : 1. Făurei.458 1. Dămieneşti-Târg.542 JUDETUL ROMAN Locuitori Nr. 24.977 549 170 278 170 2. rec. la oraşul Roman . Doljeşti.ro . Neamţ. în 1930 comună suburbană la oraşul Roman. inel.075 2. ca sat.128 565 463 785 159 927 1. www.cimec.368 796 553 23. in 1912 făcea parte din jud.022 197 1. 29.052 1. 27. Fărcăşeni. separat în 1912. cătunul Liţca. Elisabeta-Doamna. Cotu-Vameş. de cod Numele localltllţil Cllldlrl t9qt (Populaţie statornlcl). 25.~ l. 28. rec. Dămieneşti.

Golani.cimec. sub denumirea : Brătuleşti-Fedeleşeni. 35. rec. in 1930 : lucşeştii-de-Sus. în 1930 rec.363 157 1. in 1912 : Juleştii-din. Ghidioni.622 515 153 116 854 253 31 744 3.307 449 .731 2.cu satul lcuşeşt: (in 1930 şi 1912 : lucşeştii-de-]o3). G1llbeni.JUDEŢUL ROMAN 543 Nr. Buciumii-Precistii. in 1930 rec.469 2. in 1930 : Muncel-Clăcaşi.'l79 1.233 413 143 102 697 211 662 2. Giuleştii-din-Vale. HăTmăneasa.Vale.Vale <14) Giurgeni Golani 3ll) Gorovei 36) Hăbăşeşti Hălăuceşti Hărmăn€'asa 87) Hândreşti Hârleşti 112 111 96 38 310 37 416 625 110 32 30 217 54 7 174 675 110 360 124 492 464 377 147 1. Galbeni ti 2. că­ ~ rec. !17. 32. sub denumirea : Hdeştieni-Hărmăneasa. sub ·denumirea : lucşeşti-Gorovei : in 1912 . 33. in 1912 : juleştii-din-Deal.· format prn contopirea satelor: 1. împreună cu satul Brătu­ leşti. separat în 1912. 'lle cod 106 107 108 109 110 111 ll2 Namele locautltll Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie statorDicl> 19111 I!W 113 114 115 116 U7 118 119 120 121 122 123 124 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Fedeleşeni 30) Fiii peşti Fundu-Poenii Galbeni Fundu-Şiştarului 31) Găure~na Gâdinţi Ghcrăeşti Ghidioni 3~) Giuleştii-din-Deal 33) Giuleştii-din.256 132 1. Fedeleşeni.224 277 360 99 1. împreună .511 569 30.637 1. !14.. separat. !16. in 1912: Ghidionu. Giuleştii-din-Deal. Gorovei. rec. împreună· cu satul Hel~­ r~tieni. 31. lucşeştii-de-Sus.ro . www.

058 42. rec. 41. Heleştieni. in 1930. Liliacu. in 1912 idem sub.~ Liliacu 41) Lingurari (Ur~ari) Linseşti 6i 42) 30 59 82 172 135 (j] Lunea Lunea şi Luţca 579 509 267 1. dec:od Numele locaUIIIII Clldlrl litt 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 13~• 140 141 142 143 144 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Heleştieni 38~ Hociungi klolmu ltuşeşti SD) Isvor lucşa jugani l. împreună cu satul Arămeşti sub denumirea: Liliac-Arămeşti . inel. 43. denumirea: Lingurari-Ursari. sub denumirea: Ursari. in 1930 rec.829 210 917 495 398 876 1. Miclăuşeni. 42.cimec. www. sub denumirea : lucşeşti-Go­ rovei. sub denumiroa : Heleştieni-Hărmăneasa. Lecuşeni. sub denumirea : Săbăoani-Lecuşeni. în 1912: lucşeştii-de-Jos. împreună cu satul Gorovei (in 1930 : lucşeştii-de-Sus). în 1930 rec. Împreună cu ~atul Săbăoani. împreună cu satul Hărmă­ neasa. lcuşeşti.076 349 275 267 708. in 1930 rec. împreună cu satul Zece-Prăjini.073 1.ro .544 JUDETUL ROMAN Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 1930 Nr. 40. Marginea Mănăstirea Mărmureni Mâgla Mesteacăn Miclăuşeni 43) 210 89 78 73 190 331 321 723 38.493 167 679 418 333 716 400 205 309 525 269 135 253 4ll 717 5')3 311 1.ecuşeni 40) J7S 386 52 200 122 92 202 ll2 827 1. aşezările gosp. 39. Stârcea. Lingu7'ari (Ursari). în 1912 : Arămeştii-Boereşti. în 1930 rec.

46. rec.cimec. Munteni. 48. Oborocenii-de-Sus. 49. în 1912 făcea parte din jud. împreună cu satul Oborocenii-de-Sus. rec.Sus Muncelu-Durei Munteni 47) Negri Neguşcni Nisporeşti-Zăpodia 48) 109 237 282 26 61 213 137 'J5 Nistrea Oborocenii-de-Jos 40) Oborocenii-de-Sus 50) 116 426 20 130 185 33 261 54 124 !)') -102 1. Nisporeşti-Zăpodia. rec.363 76 30i 992 627 437 519 1. 47. inel. 45. Micşuncşti Mirceşti 44_! 45) Miron-Costin Misihăneşti Miteşti 46) Mogoşeşti Moreui Movileni Muncelu-de-Jos Muncel u-de.153 154 155 156 157 158 15!1 160 161 162 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro H. sub denumirea: Zepodia. Miron-Costin.ro 35 . in 1930: Muntenii'Gherăeşti.027 1. Micşuneşti. sub denumirea : Oboroceni. cătunul Ghiniţeşti.arat în 1912. în 1912 făcea parte din jud. în 1930 rec. adică sat. inel. separat în 1912 ca unitate distinctă. 50. ae[. de cod Numele locaUtlţll CUidlrl 1941 (Populaţie 1941 14j 146 147 148 149 150 151 l'i:ii . separat in 1912.JUDETUL ROMAN 545 Locuitori atatornlcl) 1930 Nr. www. în 1930 rec. în 1912: Brăniştenii-de-Jos. in 19:JO: Nistoreşti. cătunul Munteni-Vălcni. Suceava (Baia). cătunul Zăpodia. împreună cu satul Oborocenii-de-Jos.150 67 280 843 567 372 485 1. Oborocenii-'de-fos. Neamţ.462 92 507 628 103 IHO 241 f!30 44.o Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro R •. Miteşti.866 100 625 801 138 l. sub denumirea : Oboroceni. inel.l44 224 G22 3')9 374 857 1.

prin împroprietărirea cu loturi a veteranilor răsboiului pemru independenţă (1877).536 267 930 6.9llJ ?.697 118 100 137 499 150 1. inel. separat. în 1930 inel.0!-16 140 134 13!1 558 197 1. sat nou înf. Poiana-lurafCU. Pănceşti. compus dm localităţtlc : Onişcani-Sat şi 0nişcani-Târg. o porţiune a satului Boanţa.: Piscu-Rusului I (cătun) şi Piscu-Rusului II (sat). format prin contopirea satelor : 1. Pi>cu-Rusului. · locaJităţilc Aldcşti şi Oni$cani-Târg. Poiana-Iuraşi:u şi 2.·- -----·--------·------ 1941 163 Ro Oniceni ~'~ 1 ) 164 Ro Onişcani G2) 165 Ro Oţeleni 166 Ro Patricheni 16i Ro Pădureni 168 Ro Păltiniş 169 Ro Pănce5ti 53) 170 Ro Pietrosu 171 Ro Pildeşti 172 Ro Piscu-Rusului IH) 173 Ro Pocnari 174 Ro Poenile-c1e-Jo~ liS Ro Poenile · Oancei 176 Ro Poeniţa 177 Ro Poiana tia) 178 Ro Poiana-Humei 179 Rr• Poiana-Iuraşcu ~·J) 107 93 48G 25 31 39 141 48 407 483 420 2. de cod Numele Jocalltllll Clldld 1941 (Populaţie Locuitori statornlcl) 19Sl . Horlai. separat în 1912 sub denumirea : Dodiţeşti l Oniccnii-Ră~eşi). 55. rcc. după 1912.cimec. Poiana. 54.546 JUDEŢUL ROM !\N Nr. 56. în 1912 : Poiana-lui-Iuraşcu. ineL cătunul Naiman. www. rec.'H 4i6 217 203 IG4 95. în· 1912. Căutişenii-Iuraş<'U. Onişcani. 53.!liO G~'? 75 276 J (j7 122 YJ 67 527 27~ 46 213 2fi?.IlO l.3 77fl 51. satul Aldeşti.ro . ineL aşczările gosp. format prin :ontopirea aşezăril•}r gosp. cătune rec. 195 381 276 1. Oniceni. ~eparat în 1912. separat în 1912. 52.. rec.

113 133 97 b3 ~00 2.272 . satul Ruşi.02.5 144 4. în 1912: Secă"tura. în 1930 rec. sub denumirea: Ruşi. în 1912 făcea parte din jud. 59. 63.JUDEŢUL ROMAN 547 Nr.!'. Roşiori.1) Ro Sărăleni 62\ Ro Săcătura O:i) 62 100 64 194 388 369 454 29 1. www.. d '· i rilqti) ..698 717 li~! 237 927 270· 760 1.") 190 191 192 193 194 195 196 197 198 . Săbăoani.. Principesa-Maria.·~'~'-''~ 187 Ro 188 Ro .. împreună cu satul Valea-Mare. Săcăleni. 61.199 200 Ro Rocna Ro Roşiori Gl'!) Ro Roşiori (Dulceşti) Ro Rotunda Ro Ruginoasa 59) Ro Ruptura Ro Sagna 60) Ro Sasa Ro Săbăoani 6. separat.420 1. aşezările gosp.. care în 1912 a fost rec. sub denumirea Săbăoani-Lecuşeni.).302 520 564 445 271 }..1 Porceşti • Prăjeşti Principele-Carol Principele-Ferdinand Pricipesa-Maria 57) Pustieta ~·~ 489 76 . la (:Omuna Oniceni.. 60. în 1912: Secăleni..cimec. .:i ! · _/ Recea Rediu (Bâta) . Săcătura. 58. :.467 1._:/.978 261 460 480 364 212 •-' ~~ .~( ~:l:.__.833 1. ) ~J .690 2. cătun rec. inel. 62. de cod Numele localltllfl_l CUldlrl 1!141 Locuitori 1Populaţie statornicA) 1!130 I!IU 180 181 182 183 184 185 i u0 Ro Ro Ro Ro Ro R. în 1912: Principesa-Maria (SatuNou).073 154 '27 29() 391 311 894 1. 98 147 (lt\ 433 609 3')2 393 549 :.ro . La-Duliba.689 13. Neamţ. împreună cu satul Lecuşeni. în 1930 inel. 1. Ruginoasa.5 H48 685 95 57. Sagna.

sat nou înf. Tarniţa. SecueniiNoui. sub rlenumirea : Carol II. Molfăneşti. Stăniţa. din aşezările gosp. in 1930 : Secueni-Cuciulaţi. Tatomire1ti. 66.')82 225 467 868 105 565 i31 132 54 191 536 893 1. aşezările gosp. după 1930. în 1912 făcea parte din jud. separat în 1912. separat în 1912. Neamţ.117 601 875 654 195 403 701 96 464 584 109 40 199 484 64. Secuenii-Noui.ro . 68. 65. Se:cueni şi 2. 69. rec. inel. Secueni. rec.: 1. Moceni şi 2. 67.cimec.235 151 689 911 . de c:od Numele loc:a!Uiţll CJidlrl 19'1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Scheia Secueni 64) Secuenii-Noui Simioneşti 260 27!1 611) 34 157 194 148 57 119 190 27 154 !50 24 14 Slobozia Sofrăceşti 66) Solca Spiridoneşti Stăniţa 67) Strâmba Strunga Sturza Şerbăneşti Tabăra Tarniţa 68) Tatomireşti 60) 43 l2i 992 1. 64).548 JUDETUL ROMAN Locuitori (Populatie atatoralc:l) 1!141 1!130 Nr. inel. format prin contopirea satelor : 1. ce au luat fiinţă pe loturile locuitorilor împroprietăriţi pe moşia Brănişteanu la 1928. cătunul Veja-Lingurari. www. aşezările gosp. deci. Mirceşti şi a cătunului Căciuleşti. în 1930 inglobate la Secueni-Cuciulaţi (vezi nota Nr. inel. în 1912: Sofroceşti. ulterior ca sat. Sofrăcefli. acesta din urmă sub denumirea : Cuciulaţ1 .

Morţun 78) Văleni S4 S.!13 1.!1 2U 70.!108 169 150 487 264. T ălpătâi. cătunul Zimbru. Todireni.229 6.!1 1. sub denumirea : Ruşi. in 19. rec. Valea-Mare (Ruşi).152 18.!12 2. inel. Valea-Mare. Morţun. 73. de cod Numele Jocallt4ţU Clldlrl IMI 77 (Populaţie Localtorl statornic!) 11130 1941 217 218 219 220 221 222 223 224 Ro Tălpălăi 70) Ro Tămişeni Ro Teţcani Ro Todireni 7 1 ) Ro Traian Ro Trifeşti Ro Tupilati Ro Tuţcanii .!15 236 237 238 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Unceşti Ursăreşti Ursoaia Urzici Vadul Vadul-Vejei Valca-Enei Valea-Mare (Ruşi) 72) Valea-Ursului Vasile Gh. îm- cu satul Ruşi.ro . satelor: înglobat rec. iar în 1912 satul Valea-Mare.661 446 176 407 1. .651 97 25 124 71 225 Ro 226 227 228 229 230 231 2. în 1912: Bahna.Vale (Ţuşcanii. 1atul Ruşi era la Roşiori. în 1912: Todirenii-Rueşi.fin-Deal (Ţuşcanii-Deal) Tuţcanii-din.296 253 2!17 5S 115 495 4. www.Vale) 442 180 .!13 234 2.cimec.!llffi.!10 732 1. Ruşi şi 2.021 122 528 299 169 162 626 392 61 266 1..JUDEŢUL ROMAN 549 Nr.804 1. separat 71. 72 284 418 602 6. Va5i[e Gh.962 575 221 487 2.1. 72.!17 26. a fost preună in 1912. 74.!121 1. format prin contopirea 1. în 1930: Veja-Clăcati.!10.!16 2. Veja.!l 187 80 18 62 286 154 178 289 Veja H) Vlădnicele 5S 51 .

127 321 . 76.023 257 75. împreună cu satul Cogăl­ niceanu sub denumirea: Cogălniceanu-Volintireşti.ro .cimec.') Vulpăşeşti Zece-Prăjini 134 305 (Ursari) 76) 78 521 1. In 1930 rec. Volintireşti. împreună cu sa~ tul Lingurari (Ursari) sub denumirea: Ursari.(52 1. în 1~11~ 1u~m sub denumirea Lingurari-Uraari. Zece-Prăjini (Ursari).550 .· · www. JUDETUL ROMAN Locuitori (f'opulatte statornlcl) 1941 1!130 Nr. de cod Numele locatltlfll ClldJrl 1941 15~ 239 240 241 242 Ro Ro Ro Ro Volintireşti Vovrieşti 111) 74. In 193U rec.

de cod Numele localltlfll ROMANA ŢI Clldlrl 1!141 Locuitori (Populatie statornlcll 1941 1950 ------- TOTAL GENERAL 65. inel. Gorgănaşu. separat .807 1. se mai numeşte şi Băbeanu. în 193') inel. Băbeni.74Q . ca1e fac parte integrantă din oraş.096 29. 5. Amărăştii-de.)8.634 5. ca suburbie.ro .592 3.394 2 Rţ Bal. 3.501 8. Oraşul Corabia.Jos.120 6. Măineşti.ul Balş.l) 1. Vârtina.74.788 3.865 1.6u7 269. inel.004 17.JUDEŢUL Nr.s Rt Rţ Rţ 40 41 Arvăteasca Atarnaţi \Greci) Atârnaţi (PrcaJba-dePădure) Baldovineşti Băbeni 160 72 23 201 86 561 137 789 288 9fi 867 3!H Rţ 4) 85 706 342 şu.H~l ?. comună rurală cu satele : Balşu.0~8 S Rt Corabfn 2 ) Total rupa) 58. Romana.763 9. 2.551 VH8 805 .950 5. in 1912 inel.5 3. din care s'a infiinţat ulterior noul sat Odaia.jos 3) 810 32 Rt Amărăştii-de-Sus . Măineşti şi Spineni. www. localitatea Principele-Mircea. 2. aşezările gosp.394 2. Ora. Corbeni.02i . Ferma-Ocolna.308 14. separat in 1912 ca sate.cimec.857 241. ca suburbii. 1. 4.oeni 33 37 39 Rţ 302. înglobată la aceea dată la oratul Corabia. tot aşa şi localităţile Corbeni.525 129 . in 1912: Dalşu. localităţile : l.'358 33 Rţ Apele-Vii 1)38 3'i Rt Arceşti 211 35 Rt J\ rceşti-Cotu 1S3 36 Rt Arget. 4.591 ~fi7 :. penclinte de comuna Vârtina. Spineni şi 6.816 Toud ora!ile 1 Rţ Caracal (capitala) 3. rec.71. Româna şi Vârtina au fost rec.S04 31 Rţ Amărăştii-de. Gorgăna­ 3.

5. in 1912: Berbeşti-Melogeşti.cimec. rec.249 537 422 j4) 96 1i 7 5i4 2.ro .423 653 495 2.464 1.082 1.46·l 712 562 2. inel.'303 406 3.rat 1912.22f< l. Boşoteni. 7. sep3.056 645 1. 6. cătunul Belcineanca.071 1. în 1912: Cacaleţi.077 694 768 102 205 337 224 110 !31!1 G70 !:120 696 874 28i 2)6 337 438 4.529 925 702 936 568 714 115 208 387 222 103 343 592 263 626 839 238 251 .552 Nr.055 424 327 521 2.230 Berbeşti. in www. de cod JUDEŢUL ROMANA ŢI Locuitori statornlciJ 1930 Numele localltlţU Clldlrl 1!141 (Populaţie 1941 42 Rt Băbiciu-Episcopiei 43 Rţ llăbiciu-Moştenesc 44 Rţ Băi casa 45 Rţ Bărăşti 46 Rt Bârza 4i Rţ Bârzuica 48 Rţ Bâzgărei 49 Rţ Bcchetu-de-Jos 50 Rţ Bechctu-de-Sua 51 Rţ Beculeşti 52 Rţ Belgunu 53 Rţ Berbeşti 11) 54 Rţ Blaj 55 Rţ Baanta 56 Rţ Bobiceşti 57 Rţ Bobu 58 Rţ Bojoiu 59 Rţ Bondrea 60 Rt Boşoteni 8) 61 Rţ Brastavăţu 62 Rţ Brăneţu 63 Rţ Brâncoveni 64 Rţ Brezuica 65 Rţ Broşteni 66 Rţ Bucinişu 67 Rţ Bucinişu-Mic 68 Rţ Butoiu 69 Rţ Buz duc 70 Rţ Castra-Nova T) 239 138 266 172 191 25 52 91 60 27 ss 189 75 157 223 60 63 74 120 745 233 295 13"/ 139 4iS2 lUI 1. Castra··Nova.

402 2.1 541 934 396 .257 771i i!:l5 982 41i7 296 1)42 1170 1. 9. în 1912 : Corlăteştii-Sârbi.487 1.793 1. Corneşiu. în 1912: Ciumei.214 186 488 823 8. din eroare.694 2.cimec.152 1. inel.992 1.ti 11) Corneşiu 12) Ri Rţ Rţ 3 69'.515 947 584 316 1. în 1912 : Cornetu.660 288 ~92 SS Rt 84 R~ 85 Rţ 2~8 Cilieni Ciocăneşti 116 87 88 !19 !10 91 92 93 94 95 Rţ Rţ Cioroiaşu Rt Rt Rt Rţ Rţ Cioroiu Ciunei 10) Ciupuria Coc:orăşti Colibaşu Comanca Comăneşti Corlăteş.071 460 3ll 861 911 1.187 2.374 1. 10. se mai numeşte şi Chilii. Că/uiu. II. Corlăteşti.) 916 888 1. www.JUDETUL ROMANATI 553 Nr.510 261 215 238 3. populaţia satului Căluiu s'a trecut la satul Gura-Căluiu şi viceversa.104 709 392 1.260 1.ro . in 1912. recensa! separat în 1930.313 22!. Ciunei. satul Gura-Căluiu . 12. de cod 11 Rţ Rţ Rţ Numele localltilţU Clildlrl 1941 102 429 276 141 87 348 554 407 342 336 (Populaţie Locuitori statornicA) 19l0 1!141 72 73 74 75 76 77 78 79 RO 81 8~ Călineşti Căluiu 8) Câmpeni Câmpu-Părului Rt Rt Rţ Rţ Rt Rţ Rt Rţ Rt Cândeni Cârlogani Celaru Cclem Cepari Cezieni Chilia 9) Chiliile C!iintcşti 60 63 74 705 207 193 267 90 81 202 211 268 60 116 210 426 1. 1. Chilia.

se mai numette şi Coşoreni. Criva-de-jos. Coşereni.>~S Onighicco1 Drăgoteşti Enoşeşti 16) Fălcoiu Fărcaşul-de.021 2. împreună cu satul Crivade-Jos. împreună cu satul Crivade-Jos. sub denumirea : Criva.:HO 775 l. clitunul Matei-Basarab. 14.772 712 303 873 ti:l<:> 348 . inel.406 510 IO. 15.055 2. Enoşeşti. 16.cimec. Criva-de-Sus.! 103 104 105 106 107 108 109 IJU 111 ll2 113 114 1L> ll6 117 118 119 120 121 122 Rt Rţ Rt Rţ Rţ Dcveselu Dioşti Rţ Rţ Rţ Rţ i~1 Rţ Doanca De ba Dobreţu Dobriceni .ro .osJoveni Dobroteşti Rt Rţ Dobrunu Dosu-Sandii Dranovliţu Rt .201 811 854 302 829 1.045 ~6S Fântânele Fleştenoaga 353 905 1.198 216 400 191 219 155 196 :L50 371 164 62 215 141i 257 176 548 219 213 65 224 Criva-de-Jos 14) Criva-de-Sua 111) Cruşovu Curti~oara Dăbuleni 101 10::.1)57 1. sub denumirea : Criva.l05 1. in 1912 rec.31)0 1!11 5fi5 512 1.735 624 256 831 .LJoL.352 1. www.797 1.Jos Fărcaşul-de-Sus Rt Rt Rţ Rţ 985 1. în 1912 rec.554 JUDETUL ROMANA ŢI Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 1930 Nr.004 1.667 611 11.'!.(\ Rţ Rţ Rţ 340 331 187 539 58M 1.803 917 855 580 ROO l. de cod 96 Rt 97 Rţ 98 Rţ 9~ Rţ 100 Rţ Numele locelltil\11 Clildlrl 1941 Coşereni lS) Coteni Cotorbeşti 73 74 45 138 133 320 176 2.i22 791) 837 498 686 'J75 1.

456 91 648 586 934 3.~73 74 59~ 545 880 2. www.027 837 821 404 1. inel. Frăsinetu.530 1..055 97 4:32 339 975 1. Ghizdăveşti.ro .-t 70.827 327 764 1.5-15 1.925 1.231 1. 18. rec. st!parat .622 2·. in 1912: Nisipu (Urecheşti). de cod Numele JocaUtlltll Clldlrl 11141 (Populaţie statornlcil) 19!11 19. separ-tt in 1930 şi 1912. din eroare populaţia satului Gura-Căluiu s'a tre- cut la satul Căluiu şi viceversa. in 1931) rec.~47 893 872 566 1. rec.cimec. 19.JUDEŢUL ROMANATI Nr.259 . în 1912: Frăsinetu-de-Pădure. satul Lupănceşti.) 1.517 494 Rt Rţ Gura-Padinii un 17.W Locuitori 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Frăsinetu 17) Fundu-Vornirului Gabera Găneasa Gănesuica Gavăne-şti Gârcovu General-Dragalina Ghimpaţi Ghioşani 18) Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Ghizdăveşti 19) Giuvărăşti Gogoşeşti Golfinu Goslavăţu Govora Grădinile Grădiştea R~ Rţ Rţ Rţ Rţ Greci Grojdibodu Gropşani Grozăveşti Gubandru Gura-Căluiu 20) 110 181 23 99 79 242 278 179 197 119 3'ti 319 88 202 290 25 131 159 220 634 340 130 125 376 531 1.474 480 891 90 -!02 33() 851 1. Gura-Căluiu. in 1912. · General-Dragalina.286 527 522 2. 20. 1a Căluiu .

Horezu-Nou.267 127 95 111 4i 17 191 259 288 155 120 29!3 455 320 832 734 3.254 1.cimec.1198 Mamura Mar dale Maro tinu-de-J 01 Marotinu-de--Sus Mărgăriteşti Mărgheni Miriia Moldoveni 21.265 576 5.U42 756 3.501 823 4. în 1930 rec. împreună cu satul Horezu-Nou. inel. 22. separat în 1912. Horezu-Vechiu. în 1930 rec.196 1.556 JUDEŢUL ROMANAŢI Nr. /anca.299 6. sub denumirea : Horezu.049 1. Lupănceşti. separat. separat la comuna Marotinu-de-Sus.339 608 358 414 206 66 965 1.731 556 324 384 181 48 915 1. împreună cu satul HorezuVechiu. 23.570 706 i80 666 3.799 5.220 753 466 1.958 97i 1.514 1.215 298 261 137 1.074 498 4. sub denumirea: Horezu. 24. în 1912 rec.ro . www. rec. iar nu la coniUna Ghizdăvetti. de cod 148 Rţ 149 Rţ 150 Rţ 151 Rţ 152 Rţ 153 Rţ 154 Rţ 155 Rţ 156 Rţ 157 Rt 158 Rţ 159 Rţ 160 Rţ 161 Rţ 162 Rţ 163 Rţ 164 Rţ 165 Rţ 166 Rţ 167 Rt 168 Rţ 169 Rţ 170 Rţ 171 Rţ Numele localltlţll CUldlrl 1!141 Locuitori (Populatie statorulc:IJ 1941 1930 Horezu-Nou 21) Horezu-Vechiu 22) Hotaru Hotărani Ianca 28) Ianca-Nouă lsbiceni Islaz hvoru Jieni Lcoteşti Leu 24) Liiceni Loloeşti (Benetti) Luncşoru Lupănceşti 211) 149 82 176 156 744 165 820 1. cătunul Leu-de-Sus. la Ghizdăveşti .017 637 404 1. în 1930 rec. Leu. în 1912 : lanca-din-Vale. rec. 25.

Veche 26) Rt Rţ Rţ Rt Rţ Rţ Rţ Oboga-de-Jos Oboga-de-Mijloc Oboga-de-Sus Ociogi Odaia 27) Olari ~8) Olteţani (Boboaca) Ordoreanca Orlea Orlea-Nouă 177 405 324 220 118 89 201 1-45 20) Rt 18i Rţ 188 Rt 189 Rt Pârşcoveni 190 Rţ Pescărefti 191 Rţ Petrişu 192 Rţ Piatra I<J.JUDETUL ROMANAŢI 557 Locuitori statoralcl) 1941 1!130 Nr. Odaia.5~fi 1.Jos.087 134 1 927 386 53!1 2.363 524 725 704 467 419 1.4.a.708 2G.5 403 355 1. de cod Numele localltllll Clldlrl 1941 (Populaţie 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 Rţ Moruneşti Rt Rt Rt Rţ Rţ Rţ Morunglavu Obârşia-Nouă Obârşia.642 3.709 3. in 1950 rec.5 167 109 98 377 727 1.365 IlO~~ 1. www.'-3 Rt Plăviceanca 194 Rţ Plăviceni 195 Rt Plc:şoiu 196 Rţ Poiana-Mare 197 Rt Popânzăleşti (Schit) 198 Rt Potelu Osica-de-Jos Osica-de-Sus Ostrovu 71 173 99 67 475 216 391 798 34 483 131 131 486 102 14. 27. 29.ro . în 1912: Obârşia.079 1.869 632 l.cimec.157 480 614 2. 28. in 1912 : Olari (Vâlsăneşti).094 478 372 872 653 390 771 381 344 2. Olteţani (Boboaca).01 985 3&9 319 740 551 644 312 '346 2. in 1939. Obârşia-Veche.649 ). in 1912 : Boboar.090 448 623 65.635 1. Olari. la Amărăştii-de.435 174 2.515 1. sat nou înf.

00i 3. 33.320 . satul Roşienii-.41)2 523 1.Mici. &e- parat.3. Roşieni.895 1.cimec.572 768 275 258 619 394 484 7•?<1 871 3. separat.Mici 35) 6R 235 736 Rusăncştii-de. care în 1930 şi 1912 a fost rec. în 1912 : Preajba.~0. separat în 1912.ro . ?7-eajba-de-Pădure. în 1912 înglobat la Corabia. :1. www. 31.399 3"18 ti58 77!.77 446 . separat in 1930 şi 1912. inel.3 73 140 103 120 198 198 780 714 144 128 154 132 1.Jos Robăneştii-de-Sus 313 135 321 158 6.398 510 ()28 431 559 '·22 211 897 3. satul Simniceni. de cod Rţ Rţ Numele localltltJI ClldJrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcil) 1941 1930 199 200 201 Rt 202 Rţ 203 Rţ 204 Rţ Potlogeni Potopinu Praporu Prcajba-de-Câmp Preajba-de-Pidure Preoţeşti 30) 205 Rţ ·206 Rţ 207 Rţ 208 Rţ 209 Rţ 210 Rţ 211 212 213 214 215 ~IG Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Principele-Mircea Prisaca 32) Puricci Racoviţa 31) Rad om iru Rătunda 33) Redea Redişoara Reşca Reşcuţa Robăne~tii-de.613 577 1. rec.558 JUDEŢUL ROMANAŢI Nr. ca suburbie. 34. rec. 32. 3~. Roşienii-Mici.340 Rt 157 217 Rţ 218 Rţ 219 Rt 220 Rt Româna Roşieni 34) Roşienii-. inel.423 731 264 '!. Principele-Mircea. în 1930 şi 1912 rec. rec. Prisaca. la Roşieni. format prin contopirea sateloJr : Rătunda şi Rătunda-Nouă.736 3.368 654 612 -·· 66i 590 70o 263 1. Rătunda.Jos .

159 493 280 35G 645 ii97 188 6H 416 :t047 4J9 .11\. 1912 rec. Studina. rec. de ~od Numele lo~alltlţll ClAdiri 1941 1941 1930 221 222 223 224 225 226 22i 228 229 230 231 232 233 234 236 2'J7 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 Rt Rţ Rţ Rţ Rusăneştii-de-Sus Runcu Sale ia Stărişoara Rt Rţ Rt Rţ Rţ Rţ Rţ Schitu-din-Dcal Schi tu-din-Vale Scorbura Segarcea Siliştioara 41 185 106 46i 119 59 tn 182 148 .'ii z'J!i Rt Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Sorcni Spurcati Stăvaru Stoeneşti Strâmba (Băleasa) Strâmba (Tărţălu) Strcjeştii-de.i45 274 205 693 421 2. în 1930 parat.-195 141 213 36.237 .JUDETUL ROMANATI 559 Lo~ultorl (Populaţie statornlcll Nr.cimec.878 .463 '340 242 1.278 225 1.i23 Z27 91)4 1.57 316 623 oj01 Simniceni Slătioara Slăveni Sohoteşti ~6) Rt Rţ Rţ 39 240 74 2tiS 511 80 .!. 37.526 2.083 142 1.ro .Jos Strejcştii-de-Sus Studina 37 ) Studiniţa Stupina Şopârlita Ştefan-cel-Mare Rt Rt Rt Rt Rt Rt 264 547 293 219 28 334 453 781 62 42 41s Ştirbei Tabaci Tabonu Târbeşti 2.355 1.928 !.021 2.152 5.tll9 1.502 1.152 2. Simniceni.032 357 1.22"1 ')9() 117 1. inel. la Prisaca.1 1.134 242 220 217 şi 2. Ferma-Studina..837 2.296 2.052 175 91)1 829 1.177 1. se- www.

)4 . de cod Numele localitAtii Clldlrl )gq) <Populaţie Locuitori statornlcll) 1930 19ql 251 Rţ Teiuşu 38) 252 Rţ Tia'-Mare 253 Rt Tomeni 254 Rţ Traian 255 Rţ Ţărţălu 256 Rţ Ungureni 257 Rţ Uricni 258 Rţ Ursa 259 Rţ Rţ 260 261 262 263 264 265 2f.560 JUDETUL ROMANAŢI Nr.'! 1.'1 '•ll6 Wi :u:js 1.G Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Urzica Valea-Satului Valea-Soarelui Vădastra Vădăstriţa Văleni Vartopu Viişo:ua.':18.Veche.581 459 3. Vlădila. in 1912: Vişina. 39.02j 455 440 2.339 44!> 472 472 217 '23.5·i6 2. www.1 1.875 .022 558 781 545 I.H2 1. ~e mai nume~te şi Vlădila.ro .Veche 39) 267 268 269 27'J 271 272 273 274 275 276 277 278 279 Rţ Rţ Rţ Rt Rţ Rţ Rţ Rţ Rţ Vlaşca Vlădila 40) 108 318 106 673 125 195 138 204 430 129 84 392 745 191 227 202 153 78 388 568 150 306 liS 522 1. 40.650 '>52 Vlădila-Nouă Vlăduleni Voinoasa-Mare Voineasa-Mică Rt Rt Rt Rţ 122 125 60 J(\0 Vulpeni Zănoaga z~·orsca 444 211l 612 1.982 752 l. 1 687 1. în 19.88.50: Teişu.l32 '2.537 530 1)16 550 284 -146 1.018 \.4~9 5iJ2 746 .cimec.470 418 2.11.l83 821 629 325 1.008 3.003 387 1.749 1 i.~. Vişina-Veche.) ?99 .clJS 330 1.Clăcaşi Viişoara-Moşneni Vijuleşti Vişina-Nouă Vişina.954 l~!P 1. Ttiuşu.

Orşova era comună rurală. 2.32 33 34 35 36 !l7 oraşe Lu.593 s. ~.3 44 Total rural Sev Armadia Sev Armeniş Sev Baia-Nouă 2) Scv Balinţ Sn Baloşcşti Scv Bara Sev Bata Sev Băcăul-dc-Mijloc Sev Băile-Hcrculane 3) Scv Băseşti Sev llăteşti Sev Bârna Sev Bârza Scv Dcthauscn 4) 79 716 4ti ?.456 23. Băile-Herculane.323 ll.J32 9.043 642 l.442 600 377 545 {% 413 li60 1186 591 858 1.411 26. iar satele învecinate : 1. 2.j40 ·199 431 !Jb1 1. localitate balneară.l36 199. cu totul independente de Orşova. Bethausen..051 1. aceasta din urmă formată prin contopirea satelor: Tufări şi Coramnic.282 243.586 40.nşebeş Orş•>VJt 1) 56.!oj (capitala) Carr. Baia-Nouă.894 Ui73 450 280 49. Jupalnic şi 3.292 593 442 .. în 1910 cătun la Eibenthal.1 151 196.764 4. Coramnic.u4 8.991 239.405 46. 4.996 7.159 1. în 1910: Betlenhaza. 36 www. inel comunele suburbane : l.197 1. Oraşul Orşova.81.673 l.6'l 48 201 375 160 77 116 120 89 139 245 34) 2. Tufări-Coramnic. In 1910. ]upalnic ~i 2. de cod Numele localltllţll SEVERIN Cllldlrl l!IU (Populaţie Locuitori statornlcll) 1!130 1941 TOTAL GENERAL Total 1 Sev 2 Sev 3 Sev 11 Sev 12 Sev 31 .!J:D 182 l.ro .JUDEŢUL Nt.IO::! 394 3.l86 ~·40 235 877 1.MO Localităţi suburbane : ]upalnic Tufări-Coramnic 38 ~9 40 41 42 4.cimec. Tufări erau unităţi distincte.

8. Bodo. Bunea-Mică.428 805 751 l.642 908 796 1.045 7. Brebu-Nou.ro .'i7 Sev !iB Sev !:i9 Sev 60 Sev 61 Sev 62 Sev 63 Sev (i4 Sev 65 Sev fi(i Sev 67 Sev 68 i.059 845 705 917 774 620 462 448 8I3 257 792 470 1. Pogara şi 3.l84 1. în I9IO: Bunea-Ungurească. 9. Cerna.54 1. 6.0.627 215 432 670 464 1.cimec.407 862 5. inel. cătunele şi grupurile de case : I.576 887 748 1. i.58 711 1. în I9I O : Bunea-Română.562 JUDEŢUL SEVERIN Nr. de cod 45 Sev 46 Scv 47 Sev 48 Sev 49 Sev 50 Sev 51 Sev 52 Sev 53 Scv . :!. Bunea-Mare.'i4 Sev 55 Sev 56 Sev . în I910: Waidental.004 780 644 414 '378 779 211 83. Ţezna.491 J.440 1. Bogoltin.5 465 1.)ev 69 Sev Numele localltltll Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie sta lorolcl) 1941 1!130 Bichigi Birchi~ Bodo 5) Bogoltin 6) Boldur Bolvaşniţa Borlova Boteşti Botineşti Brăneşti 180 376 317 393 211 239 49i 48 98 I47 115 olO 1.695 187 408 1553 Breazova Brebu-Nou 7) Bruznic Buchin Bucoşniţa Bucovăţ Bujor Bul ci Bulza Bunea-Mare S) Bunea-Mică 9) Caranseheşul-Nou Căni cea Căpâlnaş Căprioara 227 174 176 223 161 149 ll2 118 ISI 59 I87 89 386 226 470 1. în 1910: Bodofalva. www.

Hora-Mică. 14.718 Cireşu-Nou 1~) Ciuta Cladova Cliciova Copăcele a) Corn ea Cornereva 15) Cornuţel18) Coşava Coşovita 655 159 10. Poiana-Lungă. în 1910 cătun la Ohaba-Mâtnic. considerat cătun şi declarat ca sat în 1939. Zoina. Bozia. inel. Zănogbie. 15. satul Cireşu mai cuprindea şi Colonia. Il. cătunele şi grupurile de case : 1. 13. Isvorul. Cozia. Cireşele. Dolina. rec. inel.'i 54 11) 149 224 884 926 147 781 1. 17. Sudena. în 1930 cătun la Criciova.'i7 3.cimec. 14. 22. Copăcele. la Cireşu. 10.365 Cireşu-Mic H) 167 156 213 202 44CJ 897 125 172 42 657 771 925 1. 15. Cireşu-Nou (Colonia II Ruteană). SubPogara. Zbegu şi 2!1. Carnena.~ Sev 84 Sev 85 Scv 70 71 72 7!1 74 7!1 76 77 78 79 80 81 82 Numele localitlţll Clldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornicit) 1950 1941 Căvăran 10) Cârpa Cicleni Ci reşa Cireşu 201 2l. satul Cireşu-Mic (Colonia 1 Ruteană). sat nou în 1930 rec. Rusciu. www. la Criciova . Arsuri. 3. rec. Cireşu. 18. în 1930 cătun la Cireşu. 5. Subplaiu. Frăsinacea. 4. 12.487 602 617 149 661 765 910 892 1. 19. 16. 12. Căvăran. 20. Cornereva. Cireşu-Mic. la Ruginosu. de cod Sev Sev Sev Scv Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv 8. 7. 16.066 859 962 161} 583 1. 6. inel. 13.ro . In 1930. 11. Ohabiţa. Ohaba. Stănişte. Cornuţel.46CJ 3.035 U. 2. 21. Prislop. având şi primărie proprie. trecută ulterior la Măguri.JUDEŢUL SEVERIN 563 Nr.Ţiganilor. 9. Hora-Mare. cătunul Cuzni~ care în 1910 era un1· tate distinctă. 8. Gruni.

în 1910 : lgazfalva. format prin contopirea satelor : l. 20. având fiecare şi administraţie comunală proprie.916 950 597 1. Dumbrava. în 1910 inel.cimec. Eibenthal. CoşteiulMare şi 2.131 874 480 1.858 4:!1 17. Coşteiul-Mic. 19. inel.985 887 599 1.003 482 276 734 957 1. Criciova.ro . www. care în 1910 erau unităţi distincte. Coşteiu. 18.JUDETUL SEVERIN Locuitori statornlcl) 1!130 1941 Nr.234 876 482 1. Darova. 4ecod Numele localltltll ClldJrl 1!1t1 (Populaţie 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 101l 109 IlO Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Sev Coşteiu 17) Coşteiul-de-Sus Crâjma Cririova 18) Crivina Crivina-de-Sus Cruşovăţ Cuptoare Curtea Cu tina Dalci Darova 19) Dezeşti Dobreşti Domaşnea Dragomireşti Drăgşineşti Drinova Dubeşti Dubova Dumbrava 2f) Eibenthal ZI) Fădimac Fă get Fărăşeşti 370 140 174 230 114 76 172 227 288 186 124 459 272 135 487 134 71 91 232 120 387 1. ulterior ca sat.927 574 321 1.354 50~ 158 166 748 109 774 2. cătunul Baia-Nouă. 21. deci. satul Cireşu-Nou (Colonia II Ruteană).978 493 355 921 50.388 522 63fi 1.516 555 661 994 497 309 705 935 1. în 1910 : Daruvar.487 590 779 2.5 1.963 621 322 374 915 508 1.

148 1.418 1. în 1930: Găvoşdia. . declarat ca sat în 1939.055 1.JUDETUL SEVERIN Locuitori (Popalafle llatora. . 25.245 2.266 1. Ferdinand.Ji 8~7 Nr.662 1. 28.436 2.:ătunul Pădureni (Colonia Honorici). Honorici.262 926 .cimec. in 1930 inel. 27. in 1910: Wolfsberg.133•) 1. leşelniţa. ) 843 574 568 192 181 78!1 795 357 379 672 710 29(1 279 930 949 521 511 575 610 823 326 743 . www. în 1910: Glâmboaca. 26.278 22. de cod Numele localltltll CJidJrl l!ltl 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Se\* Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Fârdoa Fârliug Fenq Ferdinand Gărâna 23) 22) Găvojdia 24) Gladna-Montană Gladna-Română Glimboca 2!. in 1930 : Eşelniţa. Gruni.298 !164 980 2.229 266 251 692 725 2.299 1. Găvojdia. Gărâna. în 1910: Gruin.) 196 717 248 427 234 303 71 875 Globucraiova Globurău Goizeşti Goleti Groşi Gruni 20) Hăuzeşti Herendeşti Hezeriş Hodoş Homoşdia Honorici 27) lablanita Iaz Ierşnic Ieşelnita 28) 191 526 360 203 45 224 86 166 65 205 12.1. 654 1. 23. 24. în 1910: Ferdinandsberg.658 759 806 612 .5 137 82 17! 425 215 151 310 2. Glimboca.lcl) 1!141 19.126 1.ro .

218 718 1. în 1930 la 30. rec.597 "722 360 1. reşu.Ţiganilor.ro .336 l.155 1.716 Măguri 30) Mănăştiur Mărul31) 451 187 154 193 412 165 797 685 914 207 778 Mâtnicu-Mare Mâtniru-Mic · Mehadia 74 784 Ţiganilor. inel. Colonia Peştere. în 1930 la Ci31. Colon ia.3i1 801 527 1. Mărul.705 573 526 1.145 582 593 696 345 268 1. incf. Măguri. de cod Numele localltllll Clldlrl 1941 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 14 7 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Sev Sev Scv Scv Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Sev Sev Sev Sev Sev Ilova Jabăr Jdioara Jena Jupa Jupani Jupâneşti Jureşti Lalaşinţ Lăpuşnic Lăpuşnicel Leucuşeşti 268 186 267 145 152 153 71 1. Maciova.248 711 1.042 762 299 1. 880 1.566 JUDETUL SEVERIN Locuitori (Populatie statomfcl) 19U I!MO Nr. rec.109 811 782 1.078 535 952 759 314 1. inel. materică).632 790 353 29.112 600 :591 755 311 57 273 113 Lindenfeld Lugojel Luncani Maciova Mal Marga Margina Luncaviţa 29) 241 169 55 287 159 335 194 130 243 976 510 1. cătunul Poiana-Mărului (staţiune eli- www.cimec.

in 19. 2.221 4._J_ Plugov.:.031 1. de cod Numele localllltll Locuitori Clldlrl (Populalie statornlc. uuJe a contat şi în 1~110.153 1.144 644 S2. Oha ba· Mâtnic.204 487 2.JUDETUL SEVERIN 567 Nr.iiJ 19\t 1941 1930 162 Sev 163 Sev 164 Sev 165 Sev 166 Sev 167 Sev 168 Sev 169 Sev 170 Sev 171 Sev 172 Sev 173 Sev 174 Sev 175 Sev 176 Sev 177 Sev 178 Sev 179 Sev 180 Sev 181 Sev 182 Scv 183 Sev 184 Sev 185 Sev 186 Sev 187 Sev 188 Sev 189 Sev. trecută ulter:or la ~1a~iova.235 1. în 19. www.129 540 740 939 250 771 695 568 544 601 1. Fiidurcui.cimec.485 170 758 2..116 516 534 1.290 1.120 731 763 1.367 416 1.96 I.ro .395 413 1..30 cătun tt Honorici.) 1. 33. satul Copăcele.::.144 739 501 1. 34. Colonia Ţiganilor.02!) 1.a Pogăneşti Poiana Poieni 138 408 92 263 124 530 1. Mehadica Nădrag Nemeşeşti Nevrincea Obreja Ohaba-Bistra Ohaba-Lungă 478 290 46 155 612 423 155 Ohaba-Mâtnic 32) Ohaba-Română Ogradena-Nouă Ogradena-Veche Oloşag Ostrov Pădurani Pădureni 3:1) Părul Pârvova Pecenişca Peştere ~ 1 ) Petnic Petroşniţa Pietroasa Pietroasa-Mare Plavişeviţa 163 209 64 199 150 149 131 76 138 375 209 124 403 373 111 29.827*) 654 661 943 285 882 700 516 546 42:l 549 1. in 1910 inel.115 1. Peştere.!10 inel.427 151 673 2.

37.231 533 586 665 1.504 402 1.ro . considerat cătun la aceea dată. in 1930 inel satul Ruschiţa. Ruschiţa. in 1930 cătun la Ru~ca-Montană. inel cătunele: Lozna-Plcş şi Loznicioara.161 1. 36.568 JUDETUL SEVERIN Nr.475 1.tunul Cornuţel. Ruieni.168 1.609 642 642 582 647 542 603 688 270 Rugi Ruginosu 35) Ruieni 36) Rusca Rusca-Montană 37) Ruschiţa 38) 746 814 1.437 2. împreuna cu satul Turnu. de cod Numele locaiiUJU Clldlrl 19t1 (Populaţie atatorolcl) Locuitori 1941 1930 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Sev Sev Sev' Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Scv Sev Sev Scv Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Pojoga Povârgina Prisaca Prisian Răchita Rădmăneşti Remetea-Luncă Remetea-Pogănici Româneşti 207 92 141 ll7 361 137 153 135 157 173 68 181 342 648 359 548 481 705 385 600 483 1. sub denumirea : Ruieni-Turnu. în 1930 rec. Ruginosu.cimec. declarat casat în 1939. in 1930 inel. www. 3!>. Rusca-Montană.629 576 618 1. d.288 498 122 Sacul Sadova-Nouă 265 131 136 173 108 Sadova-Veche Satumic Săceni Sălbăgel 523 565 781 493 650 389 527 484 653 449 652 404 133 101 165 Sălbăgelul-Nou Sălciva Sărăzani 101 610 490 S5.

tmprcună cu satul Ruieni.477 947 470 500 869 784 3.Timişului Spata Sudriaş 39) Surducul-Mic Susani Sviniţa Ştiuca 40) Şumiţa Tap ia Târgovişte Temereşti Teregova Tincova Tisoviţa Tomeşti 41) Topla Topleţ Tumu Ţela 42) Ţi pari Valea-Bistrei U) Valea-Bolvaşniţa 262 494 227 525 83 141 157 148 335 219 120 122 196 196 814 192 87 154 63 520 124 275 386 127 375 941 1. Slatina-Timi1ului.JUDEŢUL SEVERIN 569 Locuitori Clldlrl (Populatie statornicit 1941 1941 1930 Nr. ·de cod 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ·237 238 Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Numele localltltfl Sâlha Scăiuş Sinteşti Slatina. cu mult mai numeroşi in 19j0 decât în 1941. in I911l: Slatina.764 800 318 885 256 2. Valea-Bistrei. .273 1. www. in 1930 rec.706 827 306 604 241 1. 40. Ştiuca. ) 882 2. 41. Tumu.000 1. colonia muncitorilor dela Fabrica de Sticlă.cimec.09-t 370 626 682 624 1. in 1910 : Ebendorf.255 517 1.518 941 471 513 802 749 3.024 1. Tome1ti.981 403 1.092 1. 43. in 1910 : Valea-.161 365 659 657 662 1.ro . inel. sub · denumirea : Ruieni-Tumu.419 511 1.815 .314 39. 42.Mare.091 1.481 903 2.

014 1. in l'llO catun la Zgribeşti. Zorile (colonie rutcană). corturari) găsiţi la data recensământului din 1941 în hotarul satului.32 766 559 411 780 519 447 624 97 1.742 733 630 537 496 661 920 516 763 987 587 374 248 1.. Birchiş) Valea-Mare (pl. Viri.cimec.222 248 1.<uwrl. colonia ruteană Zorile.ro . •) Sporul se datoreşte plusulni de· lllllllcitori industriali şi funcţionari intrebuinţaţi de Ulinde ele fier Ferdinand în 1941 ~aţă de 1930.069 1. Lugoj) 139 243 Sev Varna-Marga 22 244 Scv Var 240 245 Sev Vălişoara 248 246 Sev Vârciorova 307 247 Scv Vcrendin 462 248 Sev Virişrnort 4 ~) 69 249 Sev Visag 594 250 Sev Voislova 173 251 Sev Zăbalţ 148 252 Sev Zăgujeni 142 253 Sev Zăvoiu 118 254 Sev Zerveşti 173 255 Sev Zgribeşti 4G) 202 256 Scv Zlagna 105 257 Sev Zolt 90 258 Sev Zorani 65 259 Sev Zorile 47) 234 260 Sev Zorlincior 10::i 239 240 241 242 Sev Sev Sev Sev Valea-Boului Valea-Lungă 44) 180 127 1.)rt.285 236 1.090 558 394 235 1. de cod Numele localltllll Cladiri 1941 Locuitori (Populatie statornicA) 1!1111 1930 Valea-Mare (pl. www. declarată ulterior ca sat.076 1.571 JUDETUL SEVERIN" Nr. 45.383 2. ••) Sporul se datoreşte numeroa~clor familii de ţigani nomazi (şătrari. 46. Valea-Boului.822 702 684 567 598 86 995 1.'380 2. Zgli!Jcşti. 47. în 1'l l r) · V cresm.241 541 57(1 44. în 1910: Valeat)oul. in 1910 inel.

445 1.213 1. cătunul Ţigănia. 2.313 2.997 741 1. 6. sat non inf.017 215.872 1. e cod Numele localllltll SIBIU l!IU t!m Locuitori Clldlrl 1Populaţie statornlcl) 1930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4. in 1910: Cacova.225 265 443 63.274 1.34.240 751 725 557 412 548 595 406 884 173 346 411 313 286 206 246 2. ~rupul de cas. Boiţa.cimec.711 1.570 6. Cacova-Sibiului. în !939.805 1.602 2. Avrig. inel. 2. în 191 O 1 Bendorf. inel. Alămor. 1.2!H 762 727 1. 4.792 !16.765 63.3 44 45 46 47 7 Nal oraşe s Sibiu (capitala) Total rural Si A. in 19-11 rec.'> 14/i. in~l.292 2.241 1.991 2.849 2.276 1.915 194. inel.963 72.821 3. in 1930 cătun la Şpring.087 1. Hârla şi 3.579 1.-:n. tn 1939. in 1!"130 cătun la Slimnic.882 2. li.619 49}J45 49. la Slimnic. 7.JUDEŢUL Nr.705 3.:iliu Si Alămor 1) Si Albi 2) Si Alţina 3) Si Am naş Si Apoldul-de-Jos Si Apoldul-de-Sus · Si Armeni Si Avrig 4) Si Beneşti 6 ) Si Bogatul-Român Si Boiţa 6) Si Boz Si Bradu Si Bungard Si Cacova-Sibiului 7) Si L:arpen 8) TOfAL GENERAL 43. Androchel.506 1. grupurile de case: 1. cătunul Turnu-Roşu. www.792 6. Beneşti. sat nou înf.046 1. Ja Şprilig. in 1941 rec.765 151.160 1. 3.e Poia!lll-Ncamţului. Alţina. Albi. 5. Carp.ro . grupul de case Dealul-Alămorului.

138 979 614 1.199 1.988 668 451 3.206 521 Hosman Ilimbav 9.:ărpiniş Chirpăr Cisnădie Cisnădioara Cornăţel9) Cristian 10) Cunţa 211 249 372 879 274 189 844 169 164 350 326 306 252 180 481 163 158 78G 229 589 285 258 292 130 990 969 1.315 l. grupul de ca.666 3.2. Cornăţel. Timban.e Ş~ot. 2. sat nou inf.162 732 498 3. Hamba.109· 1.l45 1.32 1.06!) 615 3. la Jina .583 1. in 1939 .408 1. inel.572 Nr.cimec.41. Pa-· j~tc. inel. în 1930 cătun la ]ina. 11rupul de case p· tiniş (staţiune elimatcrică). Dobra. in 1941 rec.506 1.115 466 19U 56 57 58 59 60 lil 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 i2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Caşolţ C. S.3f'il 961.ro . 12.535 1.lrha 'i 4.385 •) 1.761 'i. 11.!1 54 55 JUDEŢUL SIBIU Numele localltltll Clldlrl I!MI (Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 876 95. grupurile de oase: 1.!1. 3.071 2. www. 10.57l 650 692 1.507 1. de cod 48 49 50 51 52 5. ind.525 617 595 1.017 678 . Grossau.!1 1. Cristian.188 954 402U') 2.3 1.241 Da ia Dobârca Dobra 11) Doştat Draşov Fofeldea Galeş Gârbova Ghijasa-de-Jos Glâmboaca Gum-Râului Gusu Guşteriţa Hamba 12) Ha şa~ 1. '2.

www.969 2. în 1939. grupul de rase.ro .919 1.O.urea 16) Si Mohu Si Nocrich 11) Si Noul Si Nucet 18) Si Obârşia 11!) Si Ocna -Sihiului Si Orlat Si Păuca Si Poiana-Sibiului Si Poplaca Si Porceşti Si Presaca Si Prislop 20) 1.cimec.189 i31 3.564 317 2. Prislop. 17. inel.491 961 721 4. dttunul Dobra. inel. N ocrich.d.678 2.JUDEŢUL SIBIU 573 Locuitori Clldlrl (Populatie statorafcl) 1!150 l!Nl 1941 Nr. 16.75:Z 2.335 746 1.097 Uj 745 1. grupul de case : Mereu rea-Băi.393 Ull 702 3. fina. inel.065 976 1. 18. la Slimnic.313 1. in 1941 rec. Gara-Petrc-L1ciu (Nouich). 14.:la gara T1chindeal.463 2.udoş. inel. în 1910: Ludoşul-Mare. grupurile de case : I. Mercurea. la Răşi­ nari : in 1930 cătun la R.757 4.211 548 2.525 4.728 499 2. sat nou inf.S18 545 362 U~7 4.d. sat nou înf.!122 3.229 1. 20. in 1939. Ilie cod 7~ Numele localftltU 74 H 76 77 78 79 80 lll 82 83 &4 &5 86 Si 88 89 90 91 92 Si Jina 13) Si Loamneş Si Ludoş 14) Si Mag Si Marpod lb) Si Mândra Si Merr. în 1930 cătun la Slimnic. grupul de ca'e Colibi. deci ca sat in 1939. Obârşia.'1. ir. 19. Marpod. 15. l.047 962 1.502 275 2. in 1941 rec.019 127 525 199 319 70 504 269 2S1 340 186 l.!1 207 13. Nucet.1!67 1. Androchel şi 2.744 1.489 1. nu· mit şi Albele-Băi.qinari : in l!H J : Colonia Prislop.

5 1.172 762 3.: 1.090 836 1. cătunul Valea-Si\ngătinului.187 1.574 JUDEŢUL SIBIU Nr.087 737 1.177 743 3. ~!5. 2!i. deci.Jos Sebe_şul-de-Sus 346 26S 368 832 289 Sibiel Slimnic 936 3. în 1910 : Roşia-Săşească.081 L039 1. ~oezările gosp.291 2. de cod Numele locallt4ţll Cl4dfrl 1941 (Populaţie Locuitori statornfcll 1930 1!1111 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Racoviţa Răşinari 21) Râui-Sadului Redu Rod Roşia 23) 22) Ruşciori Ruşi Sa du Săcădate Săcel Sălişte Săsăuşi Sângătin 24) 425 1421 213 177 371 273 207 311 521 332 222 947 231 25.Şelimbar 21. decl.753 1.46.><·) Sebeşul-dc. la Slimnic . cătun la Răşinari. Scurta. ind.ro . Trainei. Roşia. aşezările gosp. sat nou înf.281 904 788 1. Obârşia şi 3.008 3.333 1.083 1. www.144 Scurta :.463 1.767 801 1.146 1.074 1.cimec. inel.276 si 26) .'!9.:! 1() 1. în 1910 ineL satul Râul-Sadului şi grupul de case Valea-lui-lvan. inel. ca sat în 1939.3 1. Prislop şi 2. 26.479 I/J20 761 1. '22. grupul de case Valea-lui-lvan.: l. Râui-Sadului. dcd. Albi.943 5. Slimnic.054 1.050 852 1.41:! 2. inel.720 5.ate în 1939.: îu 1941 rec. în 1939. SniTta. Răşinari. ca . 24. în 1930 cătun la Slimnic. Sângătin. 2. în l9H• împreună <U Valea-lui-lvau. ca s:1te în 19.

-544 39·1 849 135 !'53 351 30) 1. de cod 113 ll4 115 ll6 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Si Si Si 5i Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Numele locaUtaţU Cliidlrl 1941 Şpring 27) Şura-Mare Şura-Mkă Tălm:-~riu ~S) Tălmăcel Tilişca Topârcea Trainei 29) Turnişor Ţichindcdl 421 541l 387 327 403 . Fabrica Tălma(iu cu colonia forestieră Feltrinclli. grupul de case: Paji5te.564 505 1.697 2. în 1939. ca sat în 1939. '1 1ainei.824 1.ro . în alte regiuni ale ţării. ~9. în 19H!: Col•mia Trainci.cimec. . sat nou înf. 28.0 Ung-urei Vale Valea -Sângătinului Vcştem 3 1 ) Vurpăr s2. în special oieri.JUDEŢUL SIBIU 575 Locuitori (Poputatle atatornlcii) 1!141 19!10 Nr.716 2.633 2. sat nou înf.q2.910 1251 4. Şpring.461 9811 1. Tălmaciu.070 1. Uc. în 1%0 cătun la Răşinari.477 2. Valea-Sângătinului. îngiCibat la Răşinari. unde s'?lu •tabilit definitiv. la Ră­ ~inari .493 8B 1.•tem. deci. *'~') Scăderea populatiei se datoreşte plecării unei părţi din locuitori. 30. >!tJ Sporul mare de populaţie se datoreşte înfiinţării de I>oui fabrici.754 2. inel. 3.602 1.511 1.497 1.408 2.399 370 557 27.7!. inel. www. în 1930 cătun la Sângătin 31. la Sângătin . în 1939 .343 1. care au atras lucrători şi funcţionari din alte piirti. ln 1941 rcc. inel. Vurpă1·. inel.503 1. Colonia Buccş . în 1941 rcc.004 507 1.531) 1. cătunul Carpen.

'301. 4.840 Total oraşe Soror~t (capitala) 1) 2.056 2.'J!> Sor 36 Sor 37 Sur fiR Sor .242 R77 656 93 2.cimec. Baroncf.015 660 1.027 209 382 760 371 725 L Oraşul So1·oca.970 ol!i l.840 Total rural 81. liădiuni. ca sat.785 47 Sor 48 Sor Bolbocii-Noui (Titireaza) Bolbocii-Vechi Boroscni Brăicău 101 468 94 424 2.'l!l Sor 40 Sor 41 Sor 42 Sor 4. cătunul· Voroncoveni a fost rec separat.218 1. localitaţile : 1. 3.:i!)4 771 812 1. cătunul Baxanii-Noui. Zastfmca. inel. de cod Numele localltlţll SOROCA Locuitori Clldlrl (Populatie statornlciJ 1!1111 1941 1930 Sor 31 Sor 32 Sor 33 Sor 34 Sor .526 2.S7 Baroncea 2) Baxani (Barani) 3) Bădiceni 4) Bârnova Bezeni Bobuleşti 5HJ 43'1 774 729 169 188 654 2. inel.ro .98 605 205 Q32 758 101 3. cătunul Baroncea-Nouă (Cioard).3. inel. ca suburbii.a.35 1.368 15.687 2.956 2.012 2. calum·le : Coropceni (Cocoş) şi Voroncoveni . Baxani {Barani). in 1930.042 306. inel.!128 2.JUDEŢUL Nr.001 15.440 8.172 Alexandrcni 161 Alexandru-cel-Bun 46 Alexceni 255 Antoncni 201 Antoneşti 23 Arioneşti (Răvăncşti) 883 Bagrineşti Balinţi 314.001 . www.~ Sor 44 Sor 45 Sor 46 Sor TOT AL GENERAL 8i.042 316.543 631 670 9.611 2. oare fac parte integrantă din oraş. 2. Bujorovca şi 2.867 577 71 !!.

Vechi Călărăşăuca (Călăraşi) Căprcşti-Sat Căpreşh-Târg 7) Cenuşa 414 390 142 49 53 301 446 323 932 468 110 389 19S 65 Sor Ccrlina Cernoleuca Chelrosu (Pietrosul-de-Sus) Chirileni Ciorniţa Ciriptău Ciutulcşti Climăuţi Climăuţii-de.998 604 899 2.654 1. 6.734 297 5:S5 213 224 1. ca sat.735 517 164 1.710 1. cătunul General-Dragalina. www.124 1:538 1.54 2. Cobâlea-Nouă (Cobâlea-rle-Sus).5.411 1. separat.141 3.954 491 1. 8. inv. Carmen-Sylva.505 ti6 Sor 67 68 69 70 71 Sor Sor Sor Sor Sor (Cobâlea-dc-Sus 1 --·-·-- B) ---- 5.075 407 1.155 138 364 411 664 628 192 1. rec.399 1. in 1930 inglobat la Otaci-Sat.252 1.380 2.962 4.. Căpreşti.607 2.894 4.Jos Cobâlea-Nouă 268 831) 1.298 3.020 1.JUDEŢUL SOROCA 577 Locuitori stalornlciJ 1941 1!130 Nr.365 46Q 1. inel.096 1. separat în l !'!30.cimec.Briceoi 5) Brict·va Bur~uc Clldlrl 1941 (Populaţie 49 Sor 50 Sor 51 Sor 52 Sor 53 54 55 56 57 58 59 IlO ~or 61 62 63 ii4 Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Caraiman Carmen-Sylva 6) Cartofle'lnca Caşunca Căelăneşti Căinarii.297 2. 7.339 2.. Briceni.. la Cobâlea-Veche.368 1.873 515 132 709 1.007 :l.494 2. in 1930 rec. în 1930 : Căpreşti-Colonie.7 ârg. de cod Numele locaiiUiţll ----·..ro 81 .

881 l. Dondu1ani-Gnrli. care in 1930. cătunul Cobâlea-Gară satul Cobalea-Nouă.Jo• ·H8 ~6 Sor Cuhureştii-dc-Sus jtil 87 Sor Cuoicea 6'17 llb Sor Cureşniţa-1\c>uă 70 89 Sor Cuşmirca :'S70 90 Sor Dărcăuti 542 91 Sor Dângenii-de-Jos (Moldova) $52 92 Sor Dân.948 2.059 1.~ :82 Sor Cremene1uc 279 83 Sor Cremenea 83 1i4 Sor Crişcăuţi 594 85 Sor Cuhureştii-de. inel.083 1.j ~or Codreaii-Noui 98 75 Sor Cogălnice.:osăuţi 11) 78 Sor Coeămiţa 608 i9 Sor Cot (La Bordeiul-luiMeleotc) 122 80 Sor Cotiugenii-Mari 1.704 2.086 . Dominteni.166 1.cimec.578 JUDEŢUL SOROCA Nr. \o 1926.420 430 ~5 1. www.418 556 4. separat.437 81 Sor Cotova 59.!'!04 2.992 324 2.960 2. inel.740 1. călunul Mihăileni 13.ro . Cogălniceanu.583 2.626 2.ani-Gară. Cobâlea-Veche (Cobâlnea).105 !t726 125 2. Cusăuţi.702 1.642 2. de cod Numele Iocalltllll Clldlrl I!Ml Locuitori (Populatie atatornlllll) 1941 1930 Cobâlea-Veche (Cobâlnea) 9) 868 .842 806 2. sat nou.genii·de-Sus (Raia) 229 9. 12. inel. ronacul Targasova-Sofia..470 1.743 786 1. a fost rec. in 1930 : Dondo.l-69 287 2.493 140 69 1.~26 2. 10. înf.287 1.~ Sor Dominteni 12) 479 9~ Sor Domulugcni 34 7 95 Sor Donduşani-Gară lil) 354 ~i 3.23.228 1.223 546 4.mu l<l J 24 475 76 ~or Corbu 707 i7 Sor C. 1J.185 953 9.248 2.250 1.789 1..~ 3.51 7!3 Sor Codreni 7.744 2.184 1.874 1.

16. li. de cod Numele localitAtii ClAdiri 19111 q6 Sor 47 Sor 98 99 100 101 102 10.557 1.3 44. Elena-Doamna.955 !.7 776 1.34 820 71. sat nou. Sor l':lena-Doamna l T) Sor Elisabeta Sor Fcigădău Sor F\01 e.tii-Noui (Planul-Nou) Sor Floreşti-Sat Sor Floriceni Sor Frasin Sor . hmdoaia. înf.3 730 650 167 22.852 37i 1.~]cna. în 1930 : Dondoşani. în 1930 : Prncipesa.796 238 2. conacul Hagicoli-Ioniţă.3 65B 1a 66 l.'i .716 767 1. iuf. înglobat la Ni- 20.i (Satu-Nou).007 14.3. 15. colăeşti. Dumitru-Nicul<J.215 1.cimec. dtunul Frumuşica-:"'louă.l3. www.256 .657 !H 1. frumu1icfl. în 19!10 ~nglobat la Sloholia-Vorâncău. inrl. Donduşani-Sat. inel. in 1922.26S U7.3 1?4 25 311 4!56 1.'Cfl.269 595 l.3 78 221 35!1 412 380 241 2..56S 74 2. Egoreni. 18. Glrica-Vocl. în 1922.777 55 48.') 2.3 1(14 Hl5 \06 \\17 lllli 109 :10 111 ll2 Jl.l77 1.JUDEŢUL SOROCA 579 Locuitori (Populatie 1t11tornld) 1941 Jga(l Nr.3 114 11!i 116 117 Dondutani-Sat ' 4 ) Dragoş. sat nou.647 737 1.617 950 1.humuşica ISj Sor Fundoaia 111) Sor Gândeşti Sur Gârbova Sor Gcneral-Poebaş Sor Ghita-Vodă ISatu-Nou) 2•J) H2 54 bL•9 25.93~ 125 G'l2 1.'H3 lll) 229 208 177 209 5.ro . 1Y.V odă Sor Drochia Sor Drochia-Gară Sor Dubna Sor Dumbrăveni Sor Dumitrcşti Sor Oumitru-Niculc:scu Sor Egoreni 16 .047 1.

în 1930: Liublin-Colonie.228 1.4'30 1. 1930 Sor S!lr Sor Ser 122 Sor i 23 Sor 124 Sor 125 Sor 12(1 Sor 127 Sor 128 Sor 129 Sor 1.153 300 1. Liublin. 24.'101 57P.200 Iarova Ion.'3 28~ Marineşh Măcăreauca MălcăuţJ 39 277 91 1.468 1. 2S. inel. Hristici.080 110 865 341 Goleni. 22.'!O inel.272 Japca Lencăuţi 385 326 1. c.108 2. in 19~0 înglobat la 0rânăuti. Sor 139 Sor 140 Sor 1•Il Sor 142 Sor !43 Sor 21. Grânuuţii-N•• ui.004 380 3. înf. conacul Olenicov.3 73•! 184 667 532 176 338 153 1.'30 Sor 131 :::ior 1.065 1.363 24.580 JUDETUL SOROCA Nr. /r•n-Vodă.ro .188 149 1..tunuJ C<>t-Frumos.892 494 169 927 1.i:. G1 ânăuţi.287 1. 484 146 49 24.450 879 776 1.582 960 931 1.933 1. inel. ~5.011 Lipnic Liublin Lunga 916 26) 4.448 2.cimec.'!2 Sor 1"3S Sor 134 Sor 1:'5 Sr. www. batul Grâr:ăuţ1i-Noui. de cod Numele locallt4ţH Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 .000 1. in 1()25 26.412 186 2.434 119 1.018 1.Voda lorJniţa hăneştJ l~voarelc 211) 58 204 1.274 2. sat nou.122 147 857 1. in 1Y.140 2.097 3. 118 119 120 i 21 Ghizdita Goleni 21) Grânăuţi 22) Grân3utii-Noui Grigoreşli Gura-Camen~a Gura-Căinari ::3) Gvozdova Hârtop Holoşniţa Holoşni~a-Nouă Horodiştea Hristici 24) .r 1:~t Sur 137 Sor 13(:.'3 400 243 211 393 42 6lt 328 35k 2.

35 1. sat nou. in 1923.645 3.% inel.0(1.jUDEŢUL SOROCA 581 Nr. sat nou.747 309 4. Mihai-Bravu.60lJ 101 2. !.alul Fundoaia (Principesa Elena}. în !9~ll inel. Nicolăeşti. inf.139 Niorca•1i Oclanda ~Bujeni) Ocnita-Gară 189 159 276 4.520 455 1.056 1.082 454 210 764 463 264 4.Târg ~8) Mândâc l Patra~caui} Mârzeşti Mereşeuca-Lencăuţi Mereşeuca-Otaci Mihai-Bravu 2~) 60 21 24 188 422 806 160 29o 107 112 163 44 2&6 203 68 711 92 732 319 3.055 1. z. de cod Numele JocalltltU CllcUrf 1941 Locuitori rPopaiatle atatorat. 32. 'H Moara-Nouă. 1Y41 1!130 144 Sor 145 Sor 146 Sor 147 Sor !48 Sor 149 Sor 150 Sor 1!il Sor 152 Sor 153 Sor 154 Sor 155 Sor 156 Sor 157 Sor 158 Sor 159 Sor 160 Sor 161 Sor 162 Sor 163 Sor 164 Sor 165 Sor 166 Sor 167 Sor Mănăstirea-Coşălauca (Schitu-Coşălucihr} Mănăstirea-Dobruşa Mărăşeşti 27 ) Mărculeşti-Sat Mârculeşti. 29. in 19.. satul Mihnea-Vodi. înf. 30.900 779 2.728 581 1.3 924 2.31 410 953 376 Mihnea-Vodă 30) Moara-Nouă 31) Moşana (Moşeni} Napadova Naslavcea Naslavcea-Nuuă Năduşita 65 1.966 Nimereuca Nicolăeni Nicolăc~ti 3~) Nicoreşti 25 802 480 130 2ti7 94 3.31 643 416 925 2. in 1930 înglobat la Moara-Nouă. in 1923.239 1.ro .5.093 638 561 1.2. MihTU'a-Vodă.095 .cimec.141 745 501 1.Mrăşeşti. in 1930: Mărculeşti-Colonie..676 27.366 2. www. Miircuieşti-Iârg. 21i.1.

sat nou înf.182 1. in 1930 inel. ••eod 168 169 170 171 172 17 3 174 17 5 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Numele Jocalltlţll Clldlrl 1!141 tPopulaţle atatorulcl) Locuitori ' 1!141 1!15Q Ocolina Otaci-Sat !13) Otaci-Târg Palanca Parcani Paustova Pârliţi 196 403 597 84 335 151 6631. Poboarna-Răzeşi. 2.503 221 1.915 1. Pohoarna.499 1. inel.155- 514 567 1. satul Carmen-Sylva.053 1.158 5.368 2.300 1.5:~(1 688 2.ro .068 1.7tVi 146 417 Rediu Rediu-Mare Regele-Decebal Regina-Maria 311) 315 33.390 735 137 1.290 533 605 1. Otaci-Sat.359 427 1.573 576.923 1.777 1.1) 2. în 1922.206 1.517 ~Si 152 366 243 795 154 626 618 480 486 109 685 404 119 411 759 184 43 44.374 2.004 2. Regina-Maria.Noui Prodăneştii.965 Prajila Prodăneştii.249 1.3 288 -112 37 95 Petreni Pivniceni Plopi Pocrovca Pohoarna Poiana 1.582 JUDETUL SOROCA Nr. 3i.5!!9 2.891 346· 2.442 1.Vechi Putineşti Racovăţ Răceşti Rădulenii-Noui Rădulenii-Vec:hi 45.609 654 2.67(1 737 179 1.737 543 1. 35.541 70 3<l) Popeştii-de. cătunele: 1.7141.cimec.287 926 2.Jos Popeştii-de-Sus Popeştii-Noui 2. Harbutcani ~i 2. www.

375 560 2.274 1.785 2. cătunul Livezi a fost considerat ::a sat. in 1930 inel. La rec. 41. că tunul Bcrezovca. !l'i.205 172 1.jUDEŢUL SOROCA 583 Locuitori (Populalfe statornlcl) 1941 19811 344 70 345 61 434 615 Nr.. pâmi la 1.628 667 2.. Schiueni. iar satul Sobari ca simplu cătun. cătunul Schi11enii-Noui.715 2. din greşeală.597 690 41i0 2343 2. inel. 36.ro .902 1. 40.036 368 134 186 543 231 1.414 1.'>23 419 532 733 17 5 12!i 635 620 lb2 629 .299 1. inel.953 1.635 609 Serghieşti !12 258 Slănina (Cc1bu) 113 Slobozia 'l\') 30 Slobozia-C. jud.~şălăuca 58 Slobozia-Dnbruşa 172 Slobozia-Nouă (Traian) 92 Slobozia.1182 1. '39. Or- www. ~lobozia. Eatul Dumitru-Ni• ulescu.3/(j 182 1.081 2.'.Vorâncău 40) 274 Sobar•41) 199 Slobozia-Vorâncău.cimec. din 1930. inglobat la Livezi.619 1. Sobari.:ătunul Livezi (Valea-Satului).6b 533 702 2. l•c.924 cătun la Răspopeni. Sauca.109 468 186 239 752 392 949 699 611 426 2. inel. ele cod NWDele JocalltlfU Clldlrl 1!141 196 197 198 199 2UU 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Rt~gojeni 36) Românca Roşieticii-Noui Roşieticii-Vechi Rubleniţa Rughi Rujniţa Ruseni Salcea Samoilcuca Sauca 37) Sănătăuc~ Scăeni Scăenii-de-Su5 Schineni Sevirova 38) 90 17 136 17S . cătunul Rogojeni-Gad. Rogojeni. in 1930: Livezi (cu Sobari). 31l. . inel.

1.408 3.437 S59 828 547 448 630 786 98 1.602 1.425 216 1.082 1.710 412 49!J.V cclu J80 Şeptelici S33 Şe~taci 308 Şolcani 517 Ştefăneşti 161 Şureli 903 Şuri 54 Şurii-Noui (Zece-Mai) 251 Tătăruşi1-Noui 269 Tătâruşii.394 290 928 1. 43. 254.172 2.819 497 3. T rifăuţi.463 1.584 JUDETUL SOROCA Locuitori (Populatie atatornlcl> 1941 Nr.847 452 565 1.<J.247 1.274 572. (Testernel) 248 Sor Tepordei ------42.339 191 1. Stoicani.565 3. inel.0·193.. 833.391 .306 1. 1.081 3. www. inel.ro .595 217 840 1. de cod Numele localltltll Clldlrl 1!141 1930 !20 221 !22 !23 224 225 !26 227 22!! 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Socola Soloneţ 161 208 Stârceni Stoicani 42) Sudaroa S98 478 111 Şalviril-Noui 154 Şalvirii. 541 416.366.261 1.184 107 858 1. 157 105 că tunul cătunul Principele-Carol.399· 3.cimec.N ::mă 254 Teleşăuca.:.108 520 3.V cehi 925 Târnova 80 T eleşăuca.!87 996 1.411 1. 734.Veche 382 Temeleuţi 61 Tolocăneşti 301 l"rifăneşti 411 Trifăuti {'>) 809 Tarigrad Ţaul 892 158 Târa 216 l"epilova Ţepilova-Mică so 716. Inundeni. 8'17 113 1.

142 988 1. inel. 4ti.35. Vartejeni-T ârg. Ferma Va&ilcău.770 510 260 1.349 2. ··ătunele: Eminescu şi FruDr:etti.976 156 :H8 63 2. 47. Valea-Norowlui..JUDEl UL SOROCA 585 Locuitori statorulcl) 1!130 Nr. în 1930: Vârtejeni-Colonic.a sat. .594 1.417 3. separat In 19.771 3.928 576 326 1.cimec.2H 1.090 73 1.786 1. cătunul Cociorveni.931 1. Zgura. inel. inel.330 1. 'llasilcău.!10. mcl. Zguriţa.047 842 1.452 3.047 44. 4S. rec.015 1.415 1.102 472 1.3.864 18S 46) Verejeni Vi soc a Vlădeni Volcineţi Voloavele Voloviţa Vorâncău Zahorna Zarojeni Zaluceni Zastânoa II Zgura 47) Zguriţa 48) (Măhăleni) 39'1 418 842 31 368 277 243 479 144 70 281 128 405 607 424 76 2. <de cod Numele 1ocalltlfU Clldlrl 1941 (Populaţie 1941 249 250 251 252 253 254 Sor Sor Sor Sor Sor Sor 2.376 113 1.~5 Sor 256 Sor 257 Sor 258 Sor 259 Sor 260 Sor 261 Sor 262 Sor 263 Sor 264 Sor 265 Sor 266 Sor 267 Sor 268 Sor 269 Sor 270 Sor 271 Sor 272 Sor 273 Sor Unchi te~ ti Unguri Vadu-Raşcu Valea-Norocului 44) Vdnţina Vanţina-Mică Vasilcău 45) Vădeni VăsLăuţi Vârtejeni-Sat Vârtejeni-Târg Vârvăreni 166 511 640 10\l 114 24 h]2 482 265 418 38b 756 1.096 1.353 959 670 1. cătunul Bucluc.052 1..070 1.083 520 1.660 227 1.ro . www.479 2. ·Ei.407 1.!1 .

8. Plai şi 10. localităţile : 1. Criva 1. 4.. Valovia şi 6. Cinstea. 2. localităţile. 4. Gârla. care fac parte integnlDtl din oraş. 11.438 1. ca suburbii .:H9 3.894 JS. Soloneţ şi 15. Dumbrăvioara.450 *) 6. cătunele : 1.695 2 St Văşcăuţi-peCeremaş 2 ) 1.BSO 4. Chicera. 4. Galiţia. oa suburbii. Banila-pe-Ceremuş. Coşciuia. 6. 7. Oraşul Vijniţa (Vişniţa).l Total oraşe 1 St StoroJineţ (capitala) 1) 1. Hoiniceni. Coşuliuca. Lunea. Soloneţ şi 5.!!!! S: Bahna 11) 11 I. Curechiu.O'!. 9.343 4. ca suburbie.49.JUDEŢUL STOROJINEŢ Nr.ro . Ceartoria şi 2. cătunele : 1. Jornei. !J. 14U7il HT. Serafineşti (Serafinţi). de cod Numele loc:aiiUiţll ClldJrl 1!141 Locuitori 'Populatie stlltoralc:lll 19111 1930 TOTAL GENERAL 44. Staica. partea de sud a satuluiCiornohuzi. 9. 6. Bahna.467 158.cimec.404 3". Laureanca.522 H.916 6. inel cătunele ~i grupurile de case : 1.: 1. Banita-pe-Siret.611) 8. 4.aiu. Răcăuţi.992 6. care face parte integrantă din oraş.336 SSt Vljniţa 1 ) 635 2. inel. 8. 3. separat ca unitate distinctă. 5. inel. 12. 14. 7. Rivnea.6tii 4. 5. Oraşul Storojineţ. Proscanca. 2.895 5. 3. 2~ Bilca.94!.'1 St Banila-pe-Cercmuş 6) 1. 6. Fundoaia. 10. 2.3 3. 3. Coşcova.546 5.199 169. Oraşul Văşcăuţi-f!e-Ceremuş. Socoliţa.0?4 31 St Adi'mnta •) 4. Poeni. 7. Camena. 4. Helgea. inel. inel.791 34 St Banila-pe-Sird 7) 1. inel.S69 I.799 7 otal rural 't9.84') 1.61 '] Ilo) '>. Pl. 13. Adâncata. 2. 5. Maidan. in 191 O snbnrbia Ceartoria rec. Albovăţ. inel. Sudilov. 3. care fac parte int~grantă din oraş. cătunul Berejniţa. 5 Criva Il. Poieni. Ferma Ploşcea : se mai numeşte Hliboca. Clin. www.

369 2. Marginea.694 622 463 947 310 1.636 31!1 St St St St St St St Bihbcşti B) Berho. Da. 14. . Vale. Odaia. Berhomf:le-jJe-Siret. 14. 3. Râpe. Bobeşti.cca (Liscăuţi). Ploschi. inel.644 !1. Ostra.3!12 1. 4. Sat-Nou. 5. satele : Catrineni şi Cireşel. 3. Soloneţ. i~:. inel. 10. Perelisca. Coşcova. 4. 6. 6. Cotul-de-Jos. 9. Sihastria şi 8. Lunea. Maidan. Il. 15. 13. 4. 9. Lesa-Hora. Criva I. şi 2. 8.053 1. Il. inel. Catrineni.cimec. 2. 8. Hrabova. 7. Seleşce. -~. Bejeneşti. Hlibicioc-Mic. Zrub. Brouăuţii-Vechi. Hatni şi 3.016 7. cătunele : l. cătunele : 1. Ilie cod !35 36 37 38 . 12. Cireşe!.5')7 2. 2. Lechecca. 10.38'3 143 42 St . cătunele şi grupurile de caae: 1. 2. 12. 2. StebnCI'. 8. Luh.:chiu. VipcinaMică .046 2. 2. 2. în 1910 ind.JUDETUL STOROJINEŢ 587 Nr. 5. cătunele : 1. inel cătunele : 1. 9.'1 St Carapciu-peCeremuş H) Carapciu-pe-Siret Catrineni 16) 11:>) 394 ~---···---·--- brăviţa.4H 1. Cost işa. ~. Alexandreni ti 2. Suchei. 3.!1. CarapC:u-pe-Siret. Mejebrode. ti 7.063 5.646 . Satu-Nou.318 1.(. B1oscăuţii-N oui. Macovişte.467 1. Livezi. 3. inel. Peste-Siret.nete-pe-Siret 9) Hobe~ti 10) Broscăuţii-Noui 11) Bro~căntii. Divoc. 7. ineL cătunele şi gJ"Upurile de case : 1.'19 40 41 Numele localltltll ClldJrl 1941 Lncaltorl !Populatie atatornlcll 1!1111 1911 1.3. Butleniţ. 10.361 1. cătunele : 1. Vatra. Verboveţ. cătunele : 1.044 5.ro . Zarija. inel. • 16. 12. Iezătura (Stavoc). Babin. Bahna. 13. 5. inel. Mihodra. în 1910 înglobat la Berhomete-pe-Siret. 6. Tăbărâştea. Horişe. Pletna. Păduri.925 6. 13. 4. Hreboreni şi 4. Vipcina-Mare şi 14. l 1. şi 16. 3. Harageni şi 4. Carapciu-pe-Ceremuş. Dum- www.Vechi 12) Budeniţ 13) 537 1. Chmeleschi.457 . 7. Criva II. Viltar. inel. 6. Cozăceni. Bărbeşti. 15. Pohorileţ. Cotul-V. Gropana. cătunele: 1. Opăiţeni.

25. Toloacă. Mândra. cătunele : 1. Hului. 2. 1. inel. inel. Sarub. Zrub şi 9. Brusenca. ) 3. Bere. cătunele: 1. Racovăţ şi 6. Capşuliuca. inel. 6.636 2. Cireş.O·B 1. cătunul Lafinsca. Pidche. 5. 3.215 17. inel. 4.na. inel. 4. 2. Zrubul lui Barbir. 4. Ordonatia fi 4. 4.. in 1910 inglobat la Berhomete-pe-Siret.588 JUDETUL STOROJINET Locuitori statoralcll 1930 Nr. inel. Lunea-Frumoasă.907 1. !. de cod Numele locallt4111 Cllldlrl 1941 (Populaţie 1941 St St St St St St St St St 51 St 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Cabcşti t'l'j 19) Calineşti 18) 272 295 412 383 167 916 862 l.379 i23 3. Lojoc. inel. Comăreşti. 3. . • www. cătunele : 1.4~4 Crasna-Ilsrhi (Crasnade-Sus) 28j 775 . 5.463 1.4 77 •) 2. Crasna-llschi (Crasna-de-Sus). cătunele : 1. 2. 3. Cireşel. Canada. Dealul-de-Sus. Opaiţeni şi 5. Căbeşti.ro . 7. 22. 24. Bahna. partea de sud a satului oare face parte integrantă din oraşul Vijniţa. inel. Tisăuţi. Dealul-luiMinteci.595 2. 'Huta Ilschi. Odaii.'i. 19. Suseni. Soloneţ. 3. 5. Ciomohuzi. Câmpul-Dracineţilor şi 5.iucleiu 22) Comăreşti 23) 572 422 611!1 2. Costeşti. 26. Ciudeiu. Runcul. 8.777 1. 21. 3.265 Con·cşti 24) Costeşti 2!>. cătunele : 1. inel. ca suburbie. Hnela.07:) ?. Breslavăţ. 4. Slatina şi &. cătunele şi grupurile de case : 1.130 Ciornohuzi Circ~ 20) Cireşel 21} L. cătunele : 1. Pujdreni. Burleni. 23. Iocaneni. Fundoaia. exl. 18. Corceşti. 2. 2. 3. Podereu şi 5. cătunele : 1.cimec.Oil6 1. Heleşteu. Ostalii. Polencovat. Traian. Sdrub şi 2. Pojogeni.2ti5 621 978 l. 2 Luca. 4. Bilci. 20.236 1. Călineşti (Călineşti-pe-Ceremuş).

cătunele : l.3. Cmsna-Putna (Crasna-de-jos). Molitura. Cotul-deSus. 9. de cod 54 St 55 St 56 St Numele Jocallb1ţll CJjidlrl l!Ml Populaţie Locuitori statornlcl) 1930 1941 Cra~na-Putna (Crasna- de-Jos). 23. Cotul-de-Jos. Lazul (pădure). 33. D1-ăcineţ. www. Cupca. Ar2. inel. 13. Plaiul. Spasca şi 3. Obârşia. . 2. 11. Arjavăt. 3. 4. Pârlitura şi 8.Veche 28) Cupra 29) Davideni 30) Dritcinet 31) Dumbrava-Roşie 32) 475 166 407 538 1. cătunele : 1. H liniţa. 6.905 2. Frăsiniş. 2. 6. Cornul.ro .cimec. Să!işte. La·Bordei. şi 30.099 228 l.jUDEŢUL STOROJINEŢ 5k9 Nr. cătunele : 1. 4..902 785 777 2. 16. 34. 3. inel. inel.861 27. 28. Davideni.031 1. 30. 21. cătunele : 1. 15. Hlinita lgeşti ~ 11 ) 551 763 84) 768 194 •) 607 *) 1. CaJ. cătunele : 1. inel.0d3 2. Bejanca. Podui-Bohorodicelui. Crtlmişoam-Veche.584 2. Niculici. cătunele : l. Zrub Nou şi 3. 20. Bohorodici..190 2.079 •) 4. Zrub Vechiu. 14. Fundoaia. Parişte. Dracineţii­ Noui . 7. Surduc. Coa~tă. 2. 22.190 !J. cătunele : l. Unghiul-Mare. 26.ulCârstei. Bodnării. La-Stejar. Cotul-Roşu (pădure). cătunele şi grupurile de case : l. Obcina-laz. 25. Poşta. Stânca. Leorcla şi 3. 8. Bahna. Dealul-lvaşcului. Făgetul. Marginea-Mare. La-Iaz. inel. 7. Crăsnişoara-Nouă Crăsnişoara. Poarta-Săliştei. Corostovata. Şesul.Veche.-. inel. Tomescul. şi 2.-168 ~) 1. 27. 28. 12. inel. 19. inel. lgeşti. Dumbrava. Ursoaia.BB . Zubraviţa.937 57 St 58 St 59 St 60 St 61 St 62 St şiţa. Arini.13(' 4. 29. Dumbrava-Roşie. Dc:alul-Bisericii. 18. Perjul. 12. 24. Ariafim şi 2.1l9t :2. Lunea. 31. 5. 17. Dumbrava şi 2. 10. 5. Olărişte. 2. 29.

de cod N11mele localltllll Clldlrl 1941 Locuitori (P opulallt slalornlcl) 1941 1!110 6. Verboveţ. Cotul-de-Sus. fadova. Tomiceni. Dumbrava. inel. Dumbrava-Română. fadova-Nouă. Bt•rdiuschei. Parcele. Vă5duţi. Bahnalucina.28:'. 4. inel. 12.-Blându. Hriboc. 4. 2. America. Peste-Siret.91i9 3. Yivoz. 10. 3. 8. în 1910 rec. 6. 4.3 St 64 St 65 St 66 St 67 St 68 St 69 St lordăneşti :!~) Ispas :~ 11 ) Jadova 3 7 ) jadova-Nouă S8) Lucavătul-de. Maidan. 2.590 JUDETUL STOROJINEŢ Nr. satul Jadova-Nouă. 2. 36.168 '3.458 1. 9. 7.'3. Lucavăţul-de-Sus.·a . Cosovanca. 37. Satul Lucavăţul-de-Sus cuprinde şi porţiunea înglobată după 1910 dela satul Mihova. . în 1910 inel. Beţcău.1~!1 2.ro . 7. !!. Macova. Corn. cătunele şi grupurile de case : 1. Voronovăţ. lspas. Mălineşti. 6. 7.Jos. se mai numeşte: Malineşti-pe-Ceremuş fi Ostra. Dumbrava. Cotul-Sadovei.39. Crivăţ. 5. '3. sub denumirea: Lueavăţ. 3. 5. în 1910 înglobat la Jadn. cătunele: 1.127 5. mei. 8. Maidan. împreună cu Lucavăţul-de. Maidan.794 2. Berezina. 6.379 553 80 1. Nicolaeni şi 3. sub denumirea : Lucavăţ. 38. Vilsec. 4. Cornel. ~. în 1910 rec. 2. Lipovcni. Mihodra şi 9. cătunele: 1. 8. Il. 3. CâmpulMare. se mai numeşte: Sadova şi Sadova-Veche. Luwvăţul-de-/os. 7. inel. cătunele ~i grupurile de case: 1.001 2. fi. V'ovcineţ. cătunele: 1. 9. se mai numeşte: Sadova-Nouă. inel cătunele : l. Zrub. 4.cimec. 41. Bat•na.895 . 2. 5. Cotul-de-Jos. Blându. Bostăneni.Jos 30) Lucavăţul-de-Sus 40) Malinf'şti 41) 549 1. Lunea.137 1. Bahna. 5.24 297 35. Poiana-lui-Andrei şi 5.033 5. lordăneşti. 3. Sadova-de-Sus. 6.389 918 482 1. Lunea. DumbravaGermană. Mihalacheni şi 9. Leucova. împreună cu Lucavâţul-dc-Sus. Sidoreni. Coretniţa. 40. inel. www.427 "') 4.

Ilinca. 46. şi 2. Riji şi 4. Soloneţ şi 5. inel. Luboc. cătunul Pârâul-Alb . 2. 4. 4. Cotulde-Jos. inel.50 639 685 171 772 934 2.ni 42) St St St St iti St 77 St 78 St 7'2 73 H 7j Mega •3) Mesteceni H) Mihova •~) Mihuceni U) Milic 41) Panca 48) Pătrăş~ni 4U) 248 185 211 913 856 502 *) 2. Cotul-Goguleanca. 3. inel cătunelr: 1. porţiunea de sat trecută la Lucavăţul-dc­ Sus. 4. Tarina. Mega. Maidan. cătunele: 1. cătunele şi grupurile de case : 1. Mihova-de-Sus. Cotul-de-Sus. inel. cătunele: 1. Hotar.G32 638 3. 4. Veju şi 5.36S 5!. de cod 7·t St 71 St Numele locaiiiiJII Clldlrf 1!1111 l!ISO 9-44 73& o9o 2. Zrub. cătunele : l. 3. 5. Beţchiu.: în 19lll inel. Milie. 6.a.701 896 2. Zabahna şi 5. Pătrăşeni. Măreniceni. in 1930 : Petrărctniţa şi şeni. Pătrău(.JUDEŢUL STOROJINEŢ 591 Localtorl (Populatie statornlcl) l!IU Nr. Zarea-Dealului. . Mihot•a. cătunele: 1. 2. cătunele: 1. sub denumirea : Pătrăuţii-pe-Siret www. Dumbrava şi 2. Jneamăt.cimec.. Horodiştea. Roşişnei. Săli. Vuliva. cătunele şi grupurile de case : 1. ObciDa. Ghivoc.072 Pătrăuţii-dc-Jos 50) 42. 3. Schiporeai şi 8. •t5. Mihova-de-Jos. 4~. inel.39S 2. 49.ro . 3. 50.771 Mărenic(. 3.542 582 2. 2. 44. Mihuceni. 7. 47. inel. lvernic.654 569 2. Co4. Mesteceni. Fabrica-de-Cherestea. 3. impreun3 cu Pătrăuţii-de-Sus. inel. inel. 2.tea. 2. Panca. Chibachi. 2. Pantin. inel. Arşi. in 1910 rec. 43. Beresniţa. Dunavăţ.ii-de-/os. Stojor.

Prisăcăreni. www.5. Petriceni. Bahna II . Arşiţa. cătunele : 1. 2. 3.668 3. Canada.077 2. 4.791 1. Ferma Iulianei . 7. Brusniţa. Hliboca. Colrov<:reţ 5.i 5. Mihnata. 6.cimec. sub denumirea 52. Cotul-de-Jos. inel. cătunele: l.Jos-pe79 80 81 82 83 84 Ceremuş 58) 788 1. 4. . Siruc. 2. Vinohrad. 9. Hlibicioc. Ocolena. II.733 1. 1-Iolub. inel.0 ---- St Pătrăuţii-de-Sus 1>1) St Petriceni 52) St Prisăcăreni 53) St Răstoace 54) St Revna 55) St Ropcea l'iO)' SS St Slobozia-Banilei 86 St Slobozia-Comăreştilor S7 St Stăneştii-de. 2. cătunele şi grupurile de case : 1. Bocichiu. Cerlena. Borciu. Vivoz şi 8. cătunelr : 1.735 4. Benda. 6. Strâmtura. Crăcana. Luncile. Ră. Scrbin şi 12. Dilca. 58. 2. Ciorloia. Romauca. 11. cătunele: 1.157 !. 5. 3.404 2. 3. Fundoaia. !l. inel.160 638 2. Leorda şi 6.'i4.083 2. Bahna. 8. 57. 4.3.220 541 2. ')5. Holiţa. Chinasc:a. Petriceanca. Imaş. 2. Revna. inel. Il Slobozia-Nouă. 10. Slobo::ia-Comăreştilor. lame. Pătrăuţii-de-Sus.773 · 51. Lozovăţ. S.805 3. 8.955 892 1. Pătrăutii­ 1. Cotulde-Sus.<toace. Sad nes ta. impreună cu Pătrăuţii-de. Scabernei. 12.420 1. 1O. '>6. lenciolova. inel. in 1910 pe-~iret. l O.Jos. Dumbrava 6. cătunele şi grupurile de case: 1.166 283 606 177 769 255 57) 456 1. Săliştea şi 4. Priban.Burleni.054 2. cătunele ~i grupurile de case: l. Hlineac. 8. rec.6LH 4. Slohar şi 12. Costina. Bozna. Stăneştii-de-/o•-Pe-Ceremuş. Dumbrăviţa. Fundoaia. Siret. . S3.. 4. "Ropcea... Bahna 1. Hruzca. 7. 2. Humaria. inel. 9.ro . Ferma Kreiger şi 13.592 JUDEŢUL STOROJINEŢ Nr. in 1930: Revna-pe-Ceremuş. 2. Pituleni. 3. 4. Slobozia. Zadna. . 4. 7. 3. 5. de cod Numele locallt8ţll Clildlrl 19U Locuitori {Populalle statornldJ 1941 1\1. Gârla-Huţanului -. Tovarniţa. 1. inel. 6.

Il. 65. 2. Hnelet. cătunele şi grupurile de case : 1. Olărişte. Zahariceni. Breslavăţ. Scala şi 13. 2. Berejniţa. se mai numeşte: Şipot şi Şipo­ tele-Siretului. Câmpul. Brădetul. Şip&tele-pe-Siret. 5. Lupeneşce. cătunul Sudilov. inel. 10. Antofiusoa. Stăueştii-de-Sus-pe. 4. Marcova. Pşeşce.021 879 1. Prepipmecovata ~i 10. Plosca-Mare. 7. Putreda. 2. Cruşnec. Zalotnei şi 6. inel. Smotreci. inel. Stânca. 4. 3.048 1. Moste şi 5. cătunele : 1.145 1. T restiana. cătunele: 1. 5. Vilaucea (Valea-Luncei). cătunele şi grupurile de case: 1. Plosca-Mică. 2·. 4.543 1. 66.258 CJuO 1. Lunea şi 6. 9. Vijnicioa7'a. 63. Zatin.cimec. cătunele şi grupurile de case : 1.ro .c.. Argiu.196 2. inel. cătunele şi grupurile de case: 1.146 1. Mejebrode. 3. Părăul-Lăpuşna. 2. 4. inel.085 261 337 2. 5. 62. Bursuchiu. Perevranei-Horb. Cornul (La Corn). Volora (Voloca-pe-Ceremuş). Uliţa. 64. 60. Perehenca. 4. Malineşti. 3. 12. Iamca. (il. cătunele : 1. 9. 6. Buco· venea. inel. 3. B. şi 2. Tomeşti şi 5. Cereşenca.339 3. Rosteşce. Petrovăţ. Cameneştc.{ 917 1. Horovei. 8. Sadchivce. Vişneva. Berejanca. lsvoraş. mei. Scopana. 3. 2.640 938 1. 4. Zabranet. Suceveni.Ceremuş.60. lalenea.205 59.JUDEŢUL STORO]INEŢ 5Q3 Locuitori (Populatie atatoralcil 1941 1!130 Nr de cod Numele localltilţll Clldlrl 1941 88 St 89 St 90 St !li St Trcstiana 62) 92 St Vijnicioara 63) 93 St Vilaucea 64) 9-t St Voloca 61i) 95 St Zahariceni 66) Stăneştii-de-Sus-peCeremuş ~'>B) Suceveni 60) Şipotele-pe-Siret 61) 595 266 404 281 350 1. fi. www. Lăstun. 5. 3. inel. 7.620 3.

ro . Zamostea. se mai numeşte : Pleşeniţa. Zeleneu. Serafineşti şi 4.050 982 1. 6B.074 67.JUDETUL STOROJINET Localtorl slatornlcl) 1941 1!1!0 Nr. cătunele şi grupurile de case: I. da cod Namale loc:alltltll Clldlrl 1941 524 (Populaţie 96 St 97 St Zamostea e7) Zeleneu 18) 269 2. inel. •) Scăderea numărului lllcuiturilor s'a produs în anul ~940 tn urma repatrierii populatiei germane.945 1. www.Horbe. Velneţca. Mânăstire.cimec. 3. 2.

879 5. adică sate în plasa Dragomirna.973 2. Stăuilcşti. care în 1941 apar ca unităţi distincte. citunde Cornu-Lu11cii ~i Stă­ nileşti. care s·au contopit după 1910. lpoteşti. din care s a înfiinţat uoul sat Bodnăreni.ro .JUDEŢUL Nr. inel.cimec. Cornu-Luncii şi 2.itului Arbore . f ormând 2 sate noui : l. inel. cu acelaşt nume de pe teritoriul ~>. în 1930 făcea parte din judeţul Dorohoi (Moldova). în 1930 inel.'llJ. sat nou infiintat în 19. -de cod SUCEAVA Clldlrl l!Ml (Populaţie Numele localltllll Locuitori statornlcl) 1950 1941 31. în 1930 inel comunele suburbane : l.!·1 123..:ările gosp.ou. dupa 19. la judetul Baia (Moldova) 5. Şcheia (în 1~30 : Scheia).207 112. în 1930 inel.671 1:625 :!21 1.983 798 2 Su Solca 28. inel. 1930 .998 1S.414 32 Su Arbore 3) %4 33 Su Baiaşeşti ~) 34 Su Bălăceana 718 35 Su Berchişeşti ") 402 . Berchişeşti. la Arbore.924 15.433 2.781 1 Su Suceava (capitala) 1) 1. aşezările gospodăreşti Arbore-pe-Clit .creni. Luncă. Sfântu-Ilie şi 4. Budr. Adancata.9-il 1. 2.652 Total rural 487 31 Su Adâncata 2) 1.i!J lin aşc. în. Baiaşelti. Oraşul Suceava.ntul din 1941.207 :!.605 Lo47 :l.951 13.7:. care au trecut încă înainte de teceosămS.7fi5 1. aşezările go~podăreşti. aceste 2 localititi s':1u dc:spărtit din n. 3. suburbia Bulai. 2.029 10.i44 2.822 110. Lisaura. C. aşezările gosp. 4.197 5.n~c.773 2.969 1. 3. www.'36 Su Bodnăreni 6) 59 TOTAL GENERAL Total oraşe 128. Arbore. formimd satul Stăni­ leşti .

Satu-Nou. Burdujeni-Sat. declarate ulterior ca sate.!i57 397 6.273 1.465 641 1. 8.. Il Dealul-Ederii.499 823 1.45~ 8) Burdujeni 9\ Cacica Cajvana Călineştii-Cuparencu H \ Călineştii-lenache Chilişeni 842 . în 1910 făcea t~arte din jud.3 Clit Comăneşti 251 102 384 408 20~ Cor lata Costâna Dănila Dărmăne~ti 43Q 242 71){> Dealul-Edeni Drăgoeşti Găureni 11) 128 642 98 965 403 1. Podeni. www.347 1.07 :) 5. s'a format prin contopirea localităţilor : 1.830.~0 rec. Burdujeni-T1rg şi 3. in 19.611 992 2. având şi biserică şi Moara-Nică şi 3.373 1. 9.758 516 1. şcoală comună. dtunul Călineştii.ro .770 460 2. 1. aşe.'35 270 t. Burdujeni.:ările gosp.cimec.8.905 2.429 346 7. Botoş:mi (Moldova) . inel. Călineştii-Cuparencu.599 3. separat. Mitocel. rec. Bosanci. Moara-Carp. cătunelt:: 1. cu care împreună formează comun'il Mihovt"ni şi de care este alipit.Vasilac'he.~8.364 1. 10.625 908 :2. inel.45.67t: 2.374 888 437 934 1.596 JUDElUL SUCEAVA Locuitori (Populalle statornic4) 1\laQ 19111 ---------· Nr de cod Numel~ localltllţll Clădiri 1S41 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 41! 49 50 51 52 53 54 55 56 Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Bosanci 7) Botoşana Braşca Brăeşh Buninţi 1174 590 137 134 1.222 ~53 4.1 574 974 4. la Mihoveni. cătun înglobat in 1912 la Burdujeni. iar în 19. 2.882 3. Buninţi.'JO inel. 2. ca sat.

1 531 528 17ti 18$ 915 2.JUDETUL SUCEAVA Loc1111orl (Pop1111111e stotornlcA) 1Y41 1930 Nr.i şcoală comună.· Mihoveni. Gura-Sol. separat. ca două unităţi distincte.morului Lucăceşti Măriţei lţcani ! 218 520 102'. lacobejli. aşezările gosp.93!1 2. llişl'fli. Mih·iţti. rec. aşezările gosp.lll2 611 855 OfiO 4. Fl•.036 17) Mihoveni Măzănăeşti 18) Mitocaş 19) Mitocul-Dragomirnei cătunul 2C) 54t 239 598 199 7!J. 14. 13. 17. lţ. Iţcani-Gar1 ~i 2. Mitocaf.129 .:anii-Nuui. rec.:ii. inel. cătunul Vârvata. inel. in 1930: 1. având şi biserică . 16.ro .2. 15 lţca11i. 19.429 624 761 902 844 9. inel. Lisaura.163 5!11 . in 1930 comu!lii suburbană la oraşul Suceava.200 1. de cod N11mele localltAfll Cllldlrl 1941 57 Su 58 Su 'i9 Su lacobeşti 12) 60 61 62 63 64 65 66 67 61! 69 70 71 Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Iaslovăţ Ilisesti 13) Ipoteşti 1 ~) 5) Lipoveni Lisaura 1 6 ) Lilt·ni Liuzii-Ht. 18. www.cimec.341 79'1 2 494 2. Mitocul-Dragomirnei. lpoteşti. făcea parte din judeţul Dorohoi {Moldova).!.59 2. .rinta şi satul Buninţi. 20.2911 ~ 1.103 886 2. inel.ătunul Nlăriţeia-Mică.sxs 2. ind. separat în 1930 . în 1930: Mitoc.761 12. satul Buuinţi e alipit de satul Mihoveni. în 1930 comună suburbană la oraşul Suceava.!''ii 342 130 1."1 . din jurul Mănăstirii Dragomirna.739 2.S 2.4011 S\(JO 926 2.

inel.11!0 392 2. 23. inel.u24 -152 470 9>Jf. sat nou înf. www. în 1910 inel. Ruşii-Miină.!10! 1. aşezările gosp.108 2.699 '3. în 1930 înglobat la Bo•ancl. 26. Racova. Racova. 1.'1 21 Moura-Carp. Racova. :lO. în 1932. Părteştii-de-fos. în 1930 înglobal la Bosanci.cimec. 24. cătunul Brahoaia şi aşezările ~oip. Podeni. în 1930 înglobat la Bosanci. sat n<>u înf. inel. cătunul Strigoaia. 29.598 JUDEŢUL SUCEAVA Nr.181 277 1.083 ~86 Podeni 27) Poeni-Solca 28) Poeni-Suceava Răuşeni 29) Româneşti 30) Ruşii-Mănăstioarei 31) 461 87~ 275 63 Securiceni 1.510 !1. aşezările gosp. Părhiiuţi. de cod 72 73 74 75 76 77 7R 79 l!O 81 82 83 84 85 Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Numele localltllil Clldlrl 1941 (Populaţie Locuitori statornlciJ 1930 1941 92'\ Moara-Carp 21) Moara-Niră 22) Părhăuţi 23) 193 ~269 Părteştii-de. 22. 25. cuprinzând fi aşezările gosp.132 1. Frumoasa.237 1.<tioarei. sat nou înfiinţat în 1939. Răuşeni. ioel. 27. Stanişte. inel. cătunul Poiana-Silionului.!1ti7 I. cătunul Luncuşoara. inel. Româneşti.719 3. inel.ro . în 193~J . Moara-Nică. FIJvii/m·t.010 22. cătunul Sârgheşti şi aşezările go1p. cătunul Mănăstioara-Schit. 28.i64 3. trecut ulterior la Udeşti (în 1930 : Uideşti). 31.Jos 2') Părteştii-de-Sus 21:>) Pătrăuţii-Sucevei (Pătrăuţi-pe-Suceava) Plăvălari 26) 371 938 455 806 280 77 537 102 123 224 1. în 1930 Ruşii-Măr:ăstioara. Părteştii-de-Sus. Poeni-Solca.191 1.

36. care în 1910 era înglobat la Reuşeni. 1930 ·~· 593 142 332 19111 Su Sfântu-Ilie 32) Su Slobozia-Pruncului Su Solooeţ Su Soloneţul-Nou Su Stroeşti 3<1) Su Stupca Su Şcheia 3') Su Şerbăuţi Su Tisăuţi Su Todireşti ~6 Su Uneşti au) 97 ~li Vurni<·eoi 311 1 Q8 Su Zăhăre~ti ~7) 305 61!! 659 437 .Vătavului.286 2. Şcheia. în 1930 : Scheia. Udeşti. 35.273 1. Pâriul.139 963 1.234 z.30 comună suburbană la oraşul Suceava.163 U?25 .282 l.'J49 •)77 2116 Htl 2.463 2. inel. 3. Sfântu-lltc. aşezările gosp.243 51~ 1. 37.ro .468 1.6:j7 1.2a 2. cătunul Vornicenii-Mici.?84 230 . Treimovili. cătunul Poiana-Silionului. Sr:întu-Ilie-Nou şi 4.058 889 1. Frumoasa.JUDETUL SUCEAVA 599 Nr. 34.'JH 2.2.'3 1. 2. de cod 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Numele JocaUIItJI CJ4dlrl (Populaţie Locuitori statornlcl). 33. inel.522 2.'!2. www.606 2. comună suburbană la oratul Suceava.532 l.884 2. cătunul Gropi. inel.554 555 1. Zăhitreşti. Stroeşti. aşezările gosp. 1.017 2. Ciritei. în 1930 : Uideşti. Vorniceni.582 1. în 19. ioel. inel. •) Scăderea numărului locuitorilor s'a produs în anul 1940 în urma repatrierii populaţiei de origine germană.cimec.

382 686 1.443 948 670 1.54. Rora. 3. www.~ 155. în 1930: Frâua. 5.788 1.907 2. deLa 11 Martie 1941 comună suburbană a oraşului Sighişoara. în 1910: Ferihaz.505 2.646 87. Biertan.TÂRNAVA-MARE Nr de cod Numele localltAfU Clildlrl 1!141 (Populaţie Locuitori statornicA) 1930 1941 TOTAL GENERAL Total oraşe 37. 5.!343 17.248 858 783 2. Soromiclea.12'3 345 936 250 152 298 171 335 424 401 suburbane : 127.303 Total rural 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ~3 TM Agârbiciu TM Agnita TM Agoştin TM Al ma TM Apold TM Apuşul:l) TM Archita TM Aţel TM Axente-Sever 4) TM Bârghiş TM Bei a TM Beşa TM Biertan 1>) 279 266 185 5!10 1.431 4. V cnchîu. incll.302 608 L346 1. 4. 7.241 9H 741 2. A urei-Vlaicu . Albeşti.331 TM 2TM 11 TM Sighişoara (capitala) 1) Mediaş Localităţi Albeşti 2) 3. De alu-Viilor şi 8.909 1.367 124. Apuşul. An- gofa.49.436 19.831 1. 6.445 3.3i7 1.310 l. Bendorf.400 15.~ 164. Oraşul Sighişoara.!siv suburbiile şi aşezările gospodăreşti situate în afară de bariera oraşului : 1.905 15.282 80.355 1. oratul are şi o comună suburbană : Albeşti.098 588 81. inclusiv aşezările gospodăreşti Petea (Petendorf).666 6.cimec. 2. 4. în 1910 : Apoşdorf. Axente-Sever.ro . 3.834 911 682 1. Valea-Crişului.742 1. 2.441 4.

381 959 1. Buneşti.496· 2.333 368 1. 1O. de cod Numele IocaUti!fll Cli!dirl 1941 (Populaţie Locuitori statornlcll 1941 11130 711 44 TM 50 Od 45 TM 46TM 47 TM 48TM 49 TM . considerat cătun.078 821 1. în 1930 făcea parte din judeţul Odorhei. Oilac .488 1. Dârlos. 9. în 1910 : Bundorf.281 1. în 1930 făcea parte din judeţul Odorhei.754 1.257 380 1. Bârlibăşoaia.699 1.037 1. în 1910 inclsuiv satul 7 opa.58 1. 11. şi 2.253 1. inclusiv cătunul Valea-Lungă.596 980 1.389 929 1. Bodogaia.341 2.217 1.3.50 TM 51 TM 52 TM 53 TM 54 TM 55 TM 56 TM 57 TM 58 TM 59 TM 60 TM 61 TM 62 TM 63 TM 64 TM 76 Od 65 TM Boarta Bodogaia 6) Bogata-Olteană Boiu 7) Brateiu Buia Buneşti 193 194 122 450 392 355 8) Buzd Caţa Călvasăr Cloaşterf Copşa-Mare Capşa-Mică Coveş Crihalma Criş 264 249 320 297 99 257 268 178 212 354 783 662 403 1. inclusiv a:şezările gospodărcşti : 1.088 1.206 6. 853 706 391 1.459 897 1.cimec.619 1.692 1.060 1.271 1.JUDEŢUL TARNAVA MARE 601 Nr.220 1. www.554 1.201 749.640 1. 8. Dârjiu.233 1. Boiu.ro . 12.484 1.170· 737 Cri\ Cuciulata Dacia 11) Oaia 10) Daneş Dăişoara Dârjiu 11) Dârlos 1~) 221 440 347 313 453 280 363 520 1. în 1910: Ştena Daia. Dacia.157 1. în 1910 : Oaia-Săsească şi Sa~daia.039 1. 7.

435 1. în 1910: Mucundorf.521 1.ro .161 1.262 241 6.103 550 524 882 372 753 1.300 26S 6511 1. . www. în 1910 : lghişdorful-Român. '15.Vechiu 20) J. 19. . 21.141 1. Eli~eni.547 1.acodul 21) ]acul Jibert Las lea Lupşa Mateiaş 293 208 129 310 152 149 179 93 184 312 284 326 331 350 264 332 236 191l 90 409 350 70 211 1. lghişul-Nou. 14.179 568 512 899 381 750 1.4 Dealul-Frumos. in 1910: lghişdorful-Săsesc lghişul-Vechiu. facodul.3.337 1. Floreşlz.503 1.602 JUDEŢUL T ARNA VA MARE Locuitori statorolcl) 1930 -Nr.cimec.3i0 1. în 1930 făcea parte din judeţul Odorhei.mberg. 18.327 673 571 1. Numele localltlfU Clldlrl 15141 (Populaţie 1941 Dealul-Frumos Dopca Dupuşul14) Elisen~ 1.194 1.699 1. în 1930 făcea parte din judeţul Odorhei.1>) 13) Fântâna Feleag 16) Fişer Florcşti 17) Ghijasa-de-Sus Gr. Grânari.704 1. Dupuşul. în 1930 Felţa.inari 18) Hendorf Hetiur Hoghiz Homo rod lacobeni lghişul-Nou 19) lghişul. 20.125 1. în 1910: Şulu.225 1.007 1.183 1.16.036 746 365 1.137 1.271 647 602 1. în 1910: Dupuşdorf . 17. dec:od 66 TM 67 TM 69 TM 82 Od 70 TM 85 Od 71 TM 72 TM 73 TM 74 TM 75 TM 76 TM 77TM 78 TM 79 TM 80 TM 81 TM 103 Od 82 TM 83 TM !14 TM 85 TM 86TM 13. în 1930 făcea parte din ju<ieţul Odor hei • Feleag.011 784 3i9 1.

30.087 628 702 641 700 1. 28. 29. în 1910: Petca.446 1. 25. www. Petecu. Milzăileni.JUDEŢUL T ARNA VA MARE ClAdiri 1!141 603Locuitori (Populatie statornicA) 1!1111 1930 Nr. tn 191 O : Sidriaş. Mujna. în 1930 făcea parte din judeţul Odorhei.cimec.161 788 614 904 1. de cod Numele localltAJII 87 TM Mălâncrav 1!8 TM Mercheaşa 89 TM Meşendorf 90TM Metiş 22) 91 TM Mighindoala 92 TM Mihai-Viteazul 93 TM Mihăileni 24) 94 TM Moardăş 95TM Moşna 96 TM Motişul 9i TM Movile 25) MuJna ~6) 116 Od Mureni ~7) 117 Od 98 TM Nemşa 9CJ TM Netuş 100 TM Noiştat 101 TM Noul-Săsesc l02TM Paloş 103 TM Pelişor 28) Petecu 29) 127 Od 104 TM Petiş 30) 105 TM Proştea 23) 353 29S 224 179 57 128 140 137 520 201 194 262 165 152 143 178 272 275 275 2.ro . în 1930 făcea parte din JUdeţul Odorhei . in 1930 făcea parte din judetul Odorhei . Mureni. Petiş.080 su 785 225 439 604 628 2.38 132 210 1. Pelisor. Movile. Metiş. în 1910 : Măgărei.028 782 851 276 498 628 63. în 1910: Metişdorf.142 947 744 1. Mihai-Viteazul. 211.144 981 807 944 608 743 631 725 1.210 764 1. în 1930: Hundrubechiu. 27.516 1. în 1910: Pe<t:işdorf.035 994 1. în 1910 : Şaldorf.059 816 522 849 22.. în 1910: Zoltan 24.3 2. 26.

in 1910 : Uisechei.799 2.661 1. în 1910: Şarpatac.121 816 576 663 551 355 31.181! 2. în 1930 făcea parte dm judeţul Odorhei.!.25~ Răcaşul-de. Şard.532 586 1.612 1.327 386 566 1.254 791 629 664 571 312 528 1. în 1910 : Cohalm. www.069 569 1.648 652 1.001 1. 34 Săcueni.126 1. ~ti Şoard. Şapartoc. 33.e/.7311 2. Săr.>76 415 460 171 159 188 145 81 Richişdorf (Populaţie Locuitori atatoralc4) 1930 1941 2.~2.ro .049 1. Rupea.262 749 594 1. în 1910 .371 419 1)46 1.809 415 77'1 2.124 Roandola Ruj a Rupea 32) Săcel Săcueni 33) H) Saschiz Seleuşul Ştenea Şaeş Şalcău ™ ™ TM ™ TM TM TM TM TM TM TM Sapartoc Saroşul 3~) Şeica-Mare Şeica-Mică Şoala Şoard 36) Ticuşul-Nou Ţelina Topa 37) în 1910 : 1.. Richişul.cimec.781 433 755 2. Topa. în 1q10 cătun la Boiu. . ')7.168 2.jos Răvăşel Retişul Richişul 31) Roadăş :. 35. de cod !06 107 108 109 110 111 112 113 141 142 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 TM TM TM TM TM TM TM TM Od Od TM TM TM Numele Jocullt411 Cll1dlrl 1941 607 120 234 347 168 131 275 690 103 219 572 366 157 339 97 141 . în 1930 făcea part~ din judeţul Odorhei.·61)4 JUDEŢUL T ARNA V A MARE Nr.356 748 636 1.

în 1910: Valcândorf.3 134 135 136 137 138 Od TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM Uilac as) Ungra Valchid Văr4 Vânători 39) Vecerd Veseud Veseud-Agnita Vi seri Vorumloc Vulcan 4l') Zlagna 50 379 280 179 391 145 161 141 231 411 62 184 209 1.3. de cod Numele localltllli ClAdiri lglil Locuitori (Populatie statornicA) Jglll 1930 161 128 129 130 131 132 1.ro .496 1.521 252 789 38.103 739 1. www.JUDEŢUL TÂRNA V A MARE 605 Nr.477 730 619 585 787 1.i. în 1930 -h. în judeţul Odor- TJânători. Ui/ac. în 1910: Haşfalău. cătun la Vidacutul..056 714 1.556 1. 40 Vulcan. 39.626 250 738 1.cimec.484 572 686 555 802 1.

370 U. 5.036 4.122 2.906 <1. de cod Numele localltlţll Clildlrl 1941 (Populaţie Locuitori atatornlcll 191111 1941 1 2 !! .567 132.) Tm Bazna Tm Băe-aciu Tm Băicaciu Tm Bernadea Tm Beşineu Il) Tm B1chiş Tm Biia Tm Blăjel6) Tm B<~bohalma 35. 3.067 6.fl 42 -43 44 45 TOTAL GENEJlAL Total ora.264 777 1.073 15.!Il J2 ~'J 'J4 '15 36 37 39 40 .049 142.'329 163.S/7 9.208 113 46(j 199 226 372 49'i 287 453 88 307 165 397 505 .224 1. capitala judeţului.243 1. separat fn 1910 ca distincte•.604 1. Bahnea.876 7i6 949 1. Oraşul Drţmbrăveni. rec. inel. în 1930 : Bachnea. inel.324 Blaj.023 422 1.911 714 916 1.831:! 1.618 4.258 805 •) 1. Tm Adămuş Tm Agrişteu Tm Al ma Tm Bahnea 4.320 1. Blăjel.027 1. 'fârnăveni. ambele fiind la aceea dată comune rurale deosebite.ro .i 2. Româneşti {Colibi). în 1910 : lbaşfalău.262 6.710 333 1.821 465 1.cimec. în 1930 : Diciosanmartin.138 S2.TÂRNAVA-MICĂ Nr. Be#neu. Oraşul.e Tm Blaj {capitala) 1) Tm Dumbriveni") Tm Târnăvenl') Total rural Tm Abu. 2.493 148. 6. Botorca-Blăjd . Oraşul două unităţi 4. 1.914 918 §58 1.25! 4.578 2. grupul de case Moara. grupurile de case· 1.590 1. inel.926 356 1.776 1. Blaj-Sat. www.

Cerghizel.859 793 855 626 644 1. în 1930 făcea parte din judeţul Mureş.cimec. 12.222 Cerghid !!) CerghizellO) Cetatea dt" Balta Ceua~ 117 475 869 2.258 830 881 471 1. în 1910: Şomfalau.217 757 (66fi 7. grupul de case Muthu.103 873 1. de cod Numele localltlţll Clldlrl 1!141 Locuitori (Populatie 11tatornlcl) 1!141 1!130 46 47 48 4!1 :50 51 52 53 54 55 70 71 56 57 60 61 6~ 65 64 65 66 (\7 68 70 Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Mur Mur Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Boian 7) Bord Boziaş Broşteni Bucerdea-Grânoasă Căpâlna-de.447 877 l. Boian.136 838 2.JUDEŢUL T ARNA V A MICĂ 607 Nr. 1O.091 796 910 359 1.Jos 1.2116 775 1. Bucerdea-Grânoasă.ro . Cipău.211 640 1. Cerghid. în 1930 făcea parte din judeţul Mureş. în 1910: Cisteiul-Roman. Comeşti. inel. !3.834 2. grupul de case Intre-Hotare. 9. inel.Jos Căpâlna-de-Sus 8) Cenade Cergăul-Mare Cergăul-Mic 521 151 239 204 544 206 68 508 300 201 208 2. Cisteiu.269 371 ~'«<) Crăciunelul-de.184 1. căt. Tău şi Grui.51Jb 9b5 276 2.045 676 1.044 540 ~.185 805 285 2.041 Chcsler Chinciuş Chirileu Cipău 11) 1~) Cistciu Ciufud Colibi Corneşti la) Coroisânmartin 151 206 i47 159 232 179 271 87 292 197 395 705 85& 769 689 1.400 1. www. 11. inel. grupul de case La Hodaie. 8. inel.

082 1.017 583 1. Deaj.4) 1930 19U Nr.131) 1. în 1910: Ganfalău.939 478 61i.119 987 701 804 944 575 1.075 QRO 874 872 474 1.897 468 60K 547 475 801 1.093 472 1. de cod Numele Jocallt4fll C14dlrl 1941 (Populaţie 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 R.cimec.597 1.314 611 1. Goueşti.100 1.297 651 516 125 120 177 260 133 274 229 136 189 252 1. Crăeşti.419 il4 1. 1.002 14.129 521 1.!. 16.'i Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Crăciunclul-de-Sus Crăeşti 14) Cucerrlea Cund Curciu Cuştelnic Dai a Dâmbău 86 87 88 89 qo 91 92 93 94 95 96 91 9S T~n Deag Tm Deaj 1:1) Tm Domald Tm Ernea 1 6) Tm Făget Tm Fei~a Tm Filitelnic Tm Găneşti 17) Tm Ceacăş Tm Giuluş Tm Glogoveţ Tm Gog an Tm Goganvarolea Tm Hărănglab Tm Herepea Tm Hoghilag Tm Hundorf Tm lclod Tm ldtciu Tm lclri fa ia 135 338 289 146 307 149 163 251 266 23R 191 200 123 22S 151 459 98 14~ 605 1. www.(8 JUDETUL TARNAVA MICA Locuitori statorolc.(.236 601 633 1. în 1910 : Craifalău. în 1910: Ernea-Săsească. 17.S 523 488 7!:JO 1.017 911 924 516 l. 15.l41 ll1i 1.46. Ernea.099 959 62Q 781 1. în 1910: Deaş.ro .

371 1. in 1930: Laslăul-Mare.809 1. 20. Laslău/.548 572 687 1. in 1910: Vamoş-Odriheiu.027 627 1. Nade~.cimec.725 1.055 584 lernut.3 Tm 124 Tm 125 Tm 126 Tm 18. 19.52:'i. de cod 99 Tm 100 Tm 101 Tm 102 Tm 103 Tm 104 Tm 105 Tm 106 Tm 107 Tm 108 Tm 109 Tm tiO Tm III Tm 112 Tm 113 Tm 114 Tm 115 Tm 116 Tm 117 Tm 118 Tm 11~ Tm 120 Tm 121 Tm 122 Tm 12. Odriheiu.048 640 1.655 725 699 1.'i 634 67ţl 1.'ifi 617 867 567 1.458 U71 684 743 S-l4 634 7lH) t)lj!) 2.116 715 1.464 1.844 84-'l 905 1.'i 186 205 246 158 103 15b 7<1 157 402 132 2._\ 6UQ Locuitori (Populatie statornlcll 19U 1930 Nr. 1.437 668 6711 82. in 1910: Nadeşul-Săsesc. inel. www. grupul de case Fiorana. 21.ro 3!1 .'.651 79fi 887 995 678 418 62. 348 516 1.Român.817 55!l H4 57fJ 2.JUDEŢUL T ARNA VA MIC.094 658 391 6.. Numele Jocalitlllll CUldlrl 1941 Icrnut lt<) jidveiu Lăscud Laslăul-Mic Laslăul-Român 10) 587 350 l5li L<:pindea Lodromiln Lunea Lupu Măgheruş Mănărade Mica Micăsasa Nadeş 20) Ocnişoara Odriheiu 21) Ogra Ohaba Ormeniş Ozd Pănade Păucea Păucişoara Petrisat Pipea Prod Proştea-Mare Proştea-Mică 167 216 154 170 154 220 164 246 164 <120 429 158 179 348 39.

610 JUDETUL TARNAVA MICA Locuitori (Populafle statornld} 1941 1.072 2.372 1. 428 23fi 119 109 Il fi 271 J52 186 240 ~34 1.5 136 137 138 139 140 141 142 14~ Numele localllilfll CUldlrl 1m 347 '176 437 370 233 104 233 187 170 1930 1.021\ 546 516 535 1.367 1.ntămărie Tm Tm Tm Tm Tm Tm 'fm S:lntioana Secăşel2:1) Seleuş 1.389 1.ro . de cod 127 128 129 130 131 132 133 134 13. 26. grupul de oase Botorca-Şaroş.316 1. în 1910: Fu tac.O:jl 1.-t.225 1.058 581 550 51!i l. Tm Tm Tm Tm Tm Tm Roşia-dc-Secaş Salcud Sancel Sfmmiclăuş Sânpaul S~. Şeulia.1 :?3 1. Şomoşteluic.349 22.5.157 1.303 2.cimec. 2.~? :lri) 196 155 330 375 29~ 898 1. www.038 1. 23.753 276 236 481 Beşinău. inel. 1.386 1.040 4fi4.878 1.093 786 679 1.'1 Spini Tm Subpădur-: Tm Supbc Tm Saro~ 23) Tm Şeulia 24) Tm Şilea Tm Şmig Tm Şoimuş Tm Şomoştclnic Tm Şona Tm Şoroştin Tm Tătârlaua Tm Tău Tm Tăuni Tm Tiur 26) Secăşel. în 1910: Şeulia-Română.514 784 961 993 689 602 1.045.005 1.639 987 4S~ Nr.598 1. în 1930: Şaroş.005 2.559 1.006 848 883 1. 24. grupul de case Obârşia-Tiurului. inel. 919 790 768 1.450 1.190 1. Tiur.647 1.4~Jl Senereuş Seuca Spătac 144 145 146 147 148 149 150 151 152 15.

Vidrasău. sporul s'a redus la 328. l.255 l.ro . 2&. în 1910 : Hususău.l55 666 703 1.JUDEŢUL TÂRNAVA MICĂ 611 Nr.l75 5411 1.'248 stBtornlcl) . Recea. de cod Numele localflilfll · ·-- ClAdiri l9U (Populaţie Locuitori .-'-+--'------ ------------- 1941 1. Moreni fi 2. inel.500 HU:.708 387 1. se prezintă ca un spor natural excepţional in Ardeal . adică de peste 20 la sută. in 1910: Ciucmandru.819 461? 1. grupurile de ca~e : 1.33:2 1. 1330 154 Tffi Ţapu 155 Tm Tigmandru 27) 156 Tm Vaidacuta 157 Tm Valea-Lungă 28) 158 Tm Valea-Sasului 159 T~ Velt 160 Tm Veseuş 161 Tm Veza 162 Tm Vidrasău 29) 163 Tm Zagăr 270 278 (•. • •) Sporul de aproape 40 la sută se datoreşte improprietăririi în anul 1933 în hotarul satului Ciufud a unui număr de aproximativ 40 de familii de ţigani.. www.232 1.182 . in urma emigrărilor.5Qfl 27. 29. 430 98 290 273 146 209 339 1. originare din Blaj şi Veza.6B 1. 1igmandru. •) Excedentul de naşteri din satul Biia de 389 suflete în 10 ani.297 755 890 1.cimec.------. Valea-Lungă.

172 !'15 T1. Băltăreţi. sat nou înf. în 1930 inel. PepinieraNkorcşti.l (Giurgioana) Bălăneşti (Vultureni) Băltăreţi M) 222 289 65 17 143 694 369 -124 1.422 1.177 1.nn 6) Barcana Barcea-Nouă Barcca-Nouă 1 Il 40 Te H Te 42 Te H Te H Te Băeioiu Barcea-Veche ') Băicani Hălăneşti 46 80 21 98 99 264 220 263 ::!1.021 1. Tecuciui-Nou. 4. Biicioiu. care fac parte integrantă din oraş. de c:od Numele loc:allllllll Clldlrl 1!141 Locuitori (Populalle statorald) 1941 11180 TOTAL GENERAL Total l oraşe Te Tec:ac:i(oapitala) l) Total rural ::11 32 33 34 Te Te Te Tr Analog 2) Argeaua '1) Atârnaţi 4 ) Balott-şti ~') 39. Baloteşti. /Junw. 5.405 21. la lveşti. inel.J5:l 111 17. localităţile : 1. 1912 Băltăreţu.042 963 1. satul Schitu-Sihastru. în 1930 rec. . la Toro:eşti. !1. Cernicari. Crivc(cni. in 1912: Băicoi.778 3.JUDETUL TECUCI Nr.q.778 85. ·1. in 1912 era înglobat la Satu-Nou (Coloneşti).430 156. A11alog.~B Te :l!l Te B<. Regina-Maria. A1·genua. care în 1912 era înglobat la Argeaua. . în 1930 rec.480 17. în 1912 rec. oa suburbii. 36 T" .37 1\ . şi 5.ro .165 57 f. Oraşul Tecuci. satul Salu-Nou (Furceni). 2.' Atâmaţi. 2.950 511 224 204 .-!I:IU 159. la Vultureni. în. 7. inel. u. www.cimec.798 16 51 181.052 192 276 79 1.1 i2 139. 8.576 !1. după 1912.233 31} 222 156 403 433 1.

sub denumirea : Brăhăşeşti . in 1930 ree. in 1930 ree. la Vizureşti. împreună cu satul. Brăhăşeştii-de-fos. eonacul Cioara. sub denumirea: ·Gu- noaia-de-Sus. separat.04 . 17. Blăjerii-de-fos.I. 12. de cod Numele localltllll Clldlrl 191&1 (Populaţie 19111 45 Te Bărboasa 46 Te Bâhniţa-Gunoaia D) 47 Te Belciunoasa 48 Te Beneşti 49 Te Bicheşti 50 Te Blaga 51 Te Blăjeri 10) 52 Te Blăjerii-de. rce.ro . Bosia. B·Jstăneşti. în 1930 rec. 1930 rec. 15.Jos 57 Te Bogheştii-de-Sus !>N Te 8osia 12) 59 Te Bostăneşti 1:1) 60 Te Bou-Roş 61 Te Braniştca 14) 62 Te Brăhăşeştii-de. 16.Jos 15) 63 Te Brăhăşeştii-de-Sus 16) 64 Tt' Brătoaia 1 7) 114 149 48 89 109 80 185 105 163 32 24 185 69 12 12 59 20 215 267 28 471 586 191 .. inel. la Deleni (Vultureni)·. Blăjni. împreună cu satul Brăhăşeştii-de. www.JUDEŢUL TECUCI 613 Locuitori atatornlcl) 1930 Nr. Il. În 1912 inel. satul Magazia. sub denumirea : Brăhâşeşti. la Buce. inglobat la.7i J 103 92 9.Jos 11) 5!1 Te Blânzi 54 Te Boboşi 55 Te Bodeasa 56 Te Bogheştii-de.'i7 45 235 68 !:134 I. B1ăhăşeştii-de-Sus. Brătoaia.Jos. 14.cimec. în 1912 cătun. în 1930 ree. 10. Bâlmiţa-Gunoaia. Brihâşeştii-de-Sus.'JO 794 235 40 229 l.H7 504 372 878 535 784 135 113 415 559 175 334 421 !128 685 684' 19611(} 799 . Brauiştea. în 1930 ree.. in 1912 era inglobat la Lichitişeni. in Brătoaia. l!J.ti.

satul Stupeni.ti). 77 668' 321' 368' 362 155 278 179 49 394' 310 619 202 J ti~ J 518 303 18. 21. în 1912 inel. ree. . sub denumirea: Călini. în 1912 : Condrăcheşti.'19 6i4 164 20:3 355 4. Brătuleşti Buceşti 18) Buciumeni Bucşa Buda Buda (Corbiţa) · Burduaaci 19) Burlilg Călimă~neasa Călini 20) Călmăţui Căpoteşti Căptălani Căuia-de. de cod 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te so Te 81 Te 82 Te 83 Te 84 Te 85 Te 86 Te Numele Joealltllll Clldlrl 1941 Locuitori (()op. 20. îngl·Jbat la Burduaaci.ierii-de-Jos. satele: Blă. în 1930 şi in 1912 idem IUh denumirea: Valea~Morii.614 JUDEŢUL TECUCI -~--- Nr. Căuia-de-Sus. 1n 1912 : Căruia-de-Sus. in 1930 inel. Călini. Diecheoi Vultureni (Buce. în 1912: Căruia-de.ulllţle st11 tornld) 1941 19110 . împreuni cu satul Valea-Morii (Coloneşti). Căuia-de-fos. Condrache.027 805 104 ·634 718 545. Burdusaci.cimec.ro .Jos. 19. 22. Bucejti.]os 21) Căuia-de-Sus 22) Cârn a Chicera Chiţcani Coasta-Lupei Col oneşti Condrache 23) Cond rea 92 431 207 31 164 174 126 19 181 75 109 98 45 78 46 11 94 80 1-19 58 59 98 430 2. 23. ~i www.094 989 105 604 709 508 78 787 359 521 377 202 302 194 45 423 3.

104 70 25i 189 340 385 43 ~9 Dcalu-Per jului Dcleni (Burdu.JUDEŢUL TECUCI 61& Locuitori stat o rnlcA) 1930 Nr.. Deleni (Vultureni).Vale Crăeşti Te Te. in 1912 înglobat la CorbaHa.3 66 215 955 72 63 28 217 242 254 11 67 118 47 92 108 li 9 190 1. 25. în 1930 rec. 28.543 3~5 907 38193 45 125 •215 661 3. înglobat la Corb•. r • separat. satul Corbasca-Nouă. Corbu.ro . in 1912 inel. Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te 28(1 97 1. Corbasca. 27. Corbasca-Nouă.cimec.100 1.039 1.aci) Deie ni (Vulturt>ni) 28) Diaconi 747 24. in 1912 inel.911 27(1 217 91 792 9~7 Te Covrag Cosmeşti-Deal Cosmeşti. satul Bostllnet. 26.022 H 226 42 131 279 796 4. satul Păru. în 1912 şi satul Deleni şi satul Boatăneşti erau clltUH. de cod 87 88 89 90 !H 92 Numele Joealltilţll Clldlrl 1!141 270 (Populaţie I!IU Te Corbasca 24) Te Corbasea-Nouă Te Corbiţa Te Corbu 2G) Te Corcioveni Te Cornii-dc-Jos 93 Te Cornii-de-Sus 94 Te Corod 95 Te Cosiţeni 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Te Costişa 20) 13 51 11 3. în 1930 inel.1)19 Danciu Dădeşti Dămăcuşa 27) Dănăila Dănceni 52 27ti 498 189 436 45(1 45 38 856 1. www. tnrrlobat la Corbasca. la Podu-TurculUi. Dăm !ieu fa.

105 241 210 910 1. Drăgăneşti. ferma Fundaţia Culturală Ioan C. 35.616 JUDEŢUL TECUCI Nr.286 274 273 1. 1. 32. în 1912 : Furceni. înf. după 1912. 34. Furcenii-Vechi. conacul Petre Moise şi Ştefan Moise . Fundaaia (Floreşti).434 442 398 922 1. in 1912 inel.149 157 1. satele Gara-Frunzeasea şi Şcoala-deAgricultură : în 1930 inglobat la Munteni. în 1912: Fântânele. inel. Mi11ail. 9atul Palanea. inel. la Buceşti. inglobat la Fundoaia (Floreşti).056 171 1. în 1930 rec.'390 117 29. www.720 388 182 170 1. 30. Frunzeasca.cimec. Fântâni. Diechcni.ro . inel.341 374 144 175 1.087 399 351 64.229 397 357 743 908 354 99 279 1. 31.147 . GarG-Berher:i. de cod Numele localltllfll Cllldlrl l!IU Locuitori (Populatie statornlclll 19U 193il IlO Te 111 Te Dieeheni Dorofei 2P) 112 113 114 115 116 117 tl8 119 120 121 122 123 124 125 126 127 1211 129 Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te l!l(l Te 1!11 Te Dobrineşti Dorăşti Drăgăneşti 30) Drăgeşti Dumbrava Faroaşa Fântâni Florcşti 31) Fofaza Frumuşelu Frunzeasca 82) Fundătura Fundătura (Ţepoaia) Fundeni Fundoaia (Floreşti) 33) Fundoaia (Răehitoasa) Furcenii-Noui Furcenii-Veehi Bt) Galbeni Gara-Berheci 311) 167 125 69 16 362 113 44 45 327 60 78 240 41 240 42 286 102 93 213 247 100 21 845 465 366 67 1. 33.

www. după 19.cimec.37 1. la Frunzeasea. mai ales din satele Torcetti şi Umbrăreşti. de cod 1~2 Te 133 Te 1~4 Te Numele looalltlllll ClldJrl I!MI 36) (Populaţie IY41 Gara-Frunzeasea Găieşti 37) 135 136 137 138 I. sat nou. eătunul Orbu. 40. 37. Gohor. la Nicoreşti.JUDEŢUL TECUCI 617 Locuitori statorolcl) 1!130 Nr.158 179 76 46 88 264 99 36.'J9 140 141 142 143 144 145 141i 147 148 149 150 151 152 153 General-Eremia-Grigoreseu 36) 159 Te Gherdana 172 Te Ghilăveşti 159 Te Ghionoai<~ 21 Tt Giurgeni SI Te Giurgioana ~8 Te Glăvăneşti 367 Te Godineştii-dc. Găleşti. Grozăve1ti. prin improprietărirea unor indreptăţiţi din alte sate învecinate.689 . la Prădaiş . după 1930.jos 122 Te Godineştii-de-Sus 74 Te Gohor 30) 597 Te Gorgheşti 60 Te Grădeşti 17 Te Gri viţa 544 Te Grozăveşti 40) 28 )'e Gunoaia-de-Jos 51 Te Gura-Crăeşti 28 Te Gura-Sohodol 8 Te Hanţa 30 Te Hanu-Conaehe 93 Te Hazu-Moara-Dediului 41) 31 914 652 599 '10 301 3. in 1930 rec. separat. 39.552 223 60 2. Hazu-Moara-Dediului.30. 41. 38. declarat ulterior ca sat. în 1930 rec. in 1930 inel. General-Eremia-Grigorescu. în 1912 îngtuhat la Răspochi. ree.ro .397 :313 2.330 235 56 2. ree. înf.561 384 261 2.311i 124 224 107 40 109 440 130 587 501 70 286 331 1. sat nou inf. Gara-Frunzcasca.

.360 102 261 626 154 568 386 ceşti.3.421 249 'i41 957 227 . la Tor- 43. inel.'. în 19. ferma General-Eremia-Grigorescu .618 JUDETUL TECUCI Locuitori Nr. satul Atâmaţi. 44. Lehoucea. 46. după 1912 . înf. /ve~ ti. 42. îngl.024 669 510 2. sat nou. Malu-Alb.ro . fost rec. prin împroprietărirea mai multor familii aduse . Marele-Voevod-Mihai. satul Bosia.:~bat la Li- 45. înf.121 304 . care în 1912 a. după 1930. în 1912 inel. Magazia.896 426 H2 571 lli8 Te 169 Te 170 Te 171 l'c li2 Te 173 Te Loz mea Lunoa Lungoci Magazia 41i) Malu-Alb 40) Marele-Voevod-Mihai ti3 273 69 171 48 203 47) 89 799 18S 1.cimec. sporul excesiv al populaţiei se explică prin împroprietărici ale mai multor familii de îndreptăţiţi adUfi din alte sate învecinate.iS1 1. în 1912 înglobat la Brătoaia.~. sat nou . 47.30 : Lehacea. de cod Nu~ele JocaUIItU Cl4dJrl 15141 (Populatie statornld) 1941 1!130 ------------------------Hăghiac Hăn~eşti 154 155 156 157 l!i8 159 l(j() lli1 164 Hi5 166 167 tli2 Hi.'l Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Homocea Huleşti Hurueşti Huţu lonăşeşti Ireasea lveşti 42) Lărgăşeni Te Te Te Te Lehancea 43) Lespezi Lichitişeni H) Lieşu 21 1!!2 508 1::!0 131 146 171 128 539 67 14:J 26·1 74 850 2') 87 711 2. www.9tit) 74 73(1 1. chitişcni. Licllltişeni.din satul .253 527 527 656 824 543 2. în 1930 inel.353 316 .Meleşcani.

eod Numele localltltll Clldlrl lMl (Populaţie 1941 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Marginea Marvila Matca 48) Măldăreşti Mălureni 49) Mândrcşti Med~leni Mele5cani Mohorâţi 50) Movilenii-de-Jos Movilenii-de-Sus Muncelu Munteni ol) Năneşti 52) Nărteştii-de.66'3 212 41fi 888 180 273 84 1. o parte din populaţia noului sat Marele.359 505 1. 53.218 286 304 250 1. inel. de . cătunul Frunzeasca. Năneşti.420 322 2. Mălureni. Mdeşcani. aatul Grozăveşti.460 200 319 798 122 219 89 1.ro .156 345 290 1. care este o continuare a satului Matca.\lun!er. în 1930 inel. în 1930 ree.456 -· --------· 48. la Pi1cu-Corbului .331 271 420 3. in 1930 inel.Jos Nărteştii-de-Sus Năzărioaia 62 111 970 88 61 302 72 21 53 278 286 70 556 46 96 187 32 Nedelcu Negoaia Negrileşti Neguleşti Nieoreşti 53) 58 20 332 128 '"40 246 491 5. în 1930 inel. Matca. declarat ulterior ca sat. în 1912 : Măneşti. 51.341 1. porţiunea de 1at Coeărăşti.cimec. 49.i.560 1.Voevod-Mihai.JUDEŢUL TECUCI 619 Localtorl statornlcl) 1980 Nr.497 . în 1912 inglobat la Piscu-Corbului.0.54 1. !V:icoreşti.978 315 1.413 313 82 202 1. . 52. www.097 287 2. format după 1930 prin improprietăriri. 50.

separat. în 1912 înglobat la Gohor. în 1930 inel. cătun ree. in 1912 inel. Ocheşeşti. satul Tarniţa-de-Jos.695 89 1. 60_ Podu-Turcului. in 1930. la Răzeşu. rec. in 1930: Ochişeşti. 61. 55. Palanca.610 i96 1.ro .5 418 54. impreună cu Tarniţa-de-Sus. Poiana-lui-Stan. în 1912 înglobat la Fundoaia (Floreşti).620 ------·· Nr.?14 215 Te Ocheni Te Ocheşeşti 54) Te Onceştii-Noui 115) Te Onceştii. Păruş. la Gohor.Vechi Te Oprişeşti Tt: Orbu 56) Te Palanca 57) Te Păruş 5 8) Te Pcrchiu Te Pctroasa Te Piscu-Corbului ~9) Te Plăcinţeni Te Plopu Te Ploscuţeni Te Podolcni Te Podu-Turcului 80) Te Poglcţ Te Poiana Te Poiana (Coloneşti) Te Poiana-lui-Stan 81) 130 27 174 64 128 21 6 21 87 93 141 48 21 3'l5 172 327 30 :l52 42 89 38G :54::1 20. · 56_ Orbu. care in 1912 era inglobat la Piscu-Corbului. în 1930 rec. 58. satul Mălureni. Piscu-Corbului. sub denumirea : Tarniţa. 59. www. de cod 196 197 198 199 200 ~01 JUDEŢUL TECUCI Numele localltllţll ClAdiri 1941 !Populaţie Locuitori statorolcil) 1930 -----·-- -----484 98 669 241 500 83 30 96 344 441 43 465 182 525 26 ilO 310 311 747 147 81 1.-J ()6 1. Onceştii-Noui.:276 104 1.607 17.432 176 1941 202 203 204 C?05 206 207 208 :l()9 210 211 212 21. in 1912 inglobat la Corbu. în 1930 inel. care în 1930 şi 1941 a fost rec. 57. satul Dămăcuşa. in 1912 : Poiana.1 :.cimec.350 682 1.

65. Răzeşu.JUDEŢUL TECUCI 621 Nr. rec. separat în 1930. satul Hazu-Moara-Dediului. în 1912 inel. Ruget. inel. în 1930 inel. 67.522 126 667 425 297 58 106 692 315 62. cealaltă parte fiind înglobată la Vultureni . în 1912 inel.cimec. satul Găieşti. 68. Putini. 64. inel. cătunul Gura-Ruget apare numai în 1930 ca unitate distinctă. o parte a cătun ului Gura-Ruget. satul Târgu-Găiceana. Recea. Satu-Nou (Coloneşti). la Băltărcti (în 1930: Băltăretu).ro . satul Poiana-lui-Stan.11 232 23!1 2. în 1912 : Puteni. satul Analog. 66. în 1930 inel.720 161 !)36 148 31-S 364 367 ·14.683 1. în 1930 rec. ll8 8. 69.14 Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Putini O:J) Puteni Răehitoasa Răcuşana Rădăcineşti Răspochi G1) Răzcşu Gf>) 13 69 107 40S :180 . adică sat. înglobat la Ră~pochi. www. ~atu-Nou (Furceni).3!) 144 Recea 66 ) Rogoaza Ruget 6 7) Il Salahori 26 Sale ia 176 Satu-Nou (Coioneşti) 68) 69 Sa tu-Nou (Furceni) 69) 43 40 Î8 87 92 2S4 268 203 43 284 409 2.53 339 206 :233 242 135 38 272 396 1. Raspochi.3 ')8 72 Poteca Prădaiş Il~) 220 221 222 22!1 224 22!i 22(i '!:n 228 229 230 2. înglobal la Satu-Nou.002 1.622 144 . Prădaiş. de cod Nume:e Iocalltllll Clldlrl 1911 Locuitori (Populatie statornlc:l) lgU 1g30 216 Te 2LÎ T<: 218 Te 21!1 Te Popcşti Porcărcţ Poşta :. 63.

cimec.Populaţie ----·-- Locuitori statornlcl) . Şcoala-de-Agricultură.015 239 62 191 2. 72. la Argeaua.395 501 70. rec.lll CJidlrl 1941 •. aduse din satele invecinate {com. Fundeni şi Tudor Vladimire~cu). Schitu-Sihastru. sat nou înfiinţat după 1912. Salu-Nou (Tudor-VIadimirescu).ro .asca : în 19110 şi 1912 înglobat la Ţigăneşti (Ungureni). 73.001 494 514 218 187 1. In 1912 înglobat la Burdusaci.088 Slobozia-Umbrărcşti Spria-dc-Jos Spria-dc-Sus Stănişeşti Strâmba Stupeni •~) 493 569 286 222 1. la FrunzP.622 JUDEŢUL TECUCI h. www.19110 1941 235 Te 236 237 238 239 240 2-11 242 243 244 245 246 247 248 249 2!10 2!11 2!12 253 254 255 256 Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Satu-Nou (TudorVladimirescu) 70) Sălcuţa Sârbi (Giurgioana) Sârbi (Nicoreşti) Scărişoara 133 103 130 108 192 88 135 119 177 224 117 111 59 50 281 54 30 629 :378 558 116 771 432 669 530 299 324 468 387 657 392 524 449 679 1.738 451 Sehitu-Sihastru Slobozia-Corni Slobozia-de-Jos Slobozi a-de-Sus Slobozia-Panu 71) Siliştea Slobozia-Blăneasa 794 1.017 218 104 ::!14 :)!) Şarba Şcoala-de-Agricultură 7:1) Şerbăneşti 663 Şerbăneşti (Corbiţa) 125 3. de cod Numele localltll. 71. sporul excesiv al populaţiei provine din împroprietăriri ale mai multor familii. in 1912 înglobat la Argeaua. rec. Stupeni.

ro . împreună cu satul Umbră­ ceşti. ~atul Atârnati. 'Tami(a. . îngloba! la Onccştii-Noui ..956 335 398 2. 76.JUDEŢUL TECUCI 623 Locuitori (Populalle statornlcl) 1941 1930 Nr. Tarnita-de-Sus.'i5 743 210 1. în 1930 inel.737 252 410 1.Vladirnirescu Tâtu 7U) Ţepoaia 7 B) Tepu-dc-. inel. Tepu-de-Sus. care a luat fiintă după 1930 din aşezări gospodăreşti ale satelor Condrea.065 329 1.880 393 1. în 1912 ind. la Ţepu-rle-Jos. Torceşti şi Umbrăreşti. 75.914 355 966 3. 7 epu-de-fos.096 2. 1"ârgu-Găireana. format prin contopirea satelor : L Tarniţa­ de-jos şi 2. o parte din populatia noului sat General-Eremia-Grigorescu. în 1930 rec.Jos. sub denumirea: Urnbrăreşti-Tămăşeni. în 1930 rec. 80.483 303 390 274 l. www.267 312 243 657 20!1 1. 79. în 1930 şi 1912 : Ţuţu. Tudor-Vladimirescu. în 1930 rec. 81. 78. de cod Numele localllilll Clldlrl 1941 257 258 259 260 261 262 263 264 265 2()6 267 268 269 270 271 272 273 274 Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Tarnita Ta ula 74 ) Tălpigi Tămăşeni 7 G) Tătăreşti Tăvădăreşti Târgu-Găiceana 76) Tccucclu-Sec Tochile Toflea Tornozei Torceşti 7 7) Tudor. 77. "Tămăşeni.Jos SO) Tcpu-dc-Sus 81) Tigăneşti (Godineşti) 225 71 330 53 90 61 33 174 55 377 97 191i 675 94 104 581 53 95 881 305 1. la Recea.3·19 336 468 2. Tor ceşti. în 1930 inel.452 397 74. 7"âţu.cimec. satul Tepu-de-Sus. in 1912 satul Tamiţa-de. Mănăstirea-AdormireaMaicii-Domnului.

Ursa-Motoşeni. lrgăneşli (Ungureni).. sub denumirea : Călini . Valea-Rea-de-Sus. 84.824 .134 257 956 234 112 190 537 464 13. satul Şcoala-de­ Agricultură. separat. cătun rec. în 1930 rec.cimec. in 1912: Tigara. in 1912 : Motoşeni 86.'36 714 1. de cod -1. in 1912 rer. 83.-----------Nr. Valea-Morii (Coloneşti).. Valea-Rea-de-Jos.75 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 JUDETUL TECUCI Locuitori (Populatie statornld) 1Y41 1950 Numele localitAtii CUidlrl 1941 Te Tigăncşti (Ungureni) R2) 157 Te Ţigâra 83) 5 Tr Urnbrăreşti !!4) 151 Te Ungureni 244 Te Ungureni (Corni) 59 Te Unguri 227 Te Ursa-Motoşeni 8:>) 53 Te Valea-Babei 30 Te Val!'a-Boului 54 Te Valea-lui-Matei 125 Te Valca-Lupului 109 Te Valea-Mare 32 Te Valca-Merilor 23 Te Valea-Morii (Coloneşti)88)Te Valea-Morii (Găiceana) 45 Te Valea-Rea-de. 1igâra. în 1930 inel. împreună cu satul Valca-Rca-dl·-Sm. : Valel-Rca www. Umbrăreşti.203 1. suh d!'numirea: Valea-R<'l..ro ..]os 87) ... 85. sub denumire'!. 88. in 1912 rec. în 1931) şi 1912 idem. împreuni cu satul Tămă­ şeni. sub denumirea: Urnbrăreşti-Tămăşeni. împreună cu satul Valea-Rea-de-Jos. care in 1912 era inglobată la Ţigăneşti. împreună cu satul Că­ lini. la aceea dată cuprindea şi o parte din populaţia noului sat G!'neral-Eremia-Grigorescu. sub denumirea: Valea· Morii 87.000 218 847 229 108 159 476 414 98 121 193 128 665 82. rcr.~ 103 183 111 764 730 38 1.'36 Te Valea-Rea-de-Sus 88) 190 787 .

raniştea. 91. 92. Zlătăreasa-Gum-Zlătăresei. de cod 292 293 294 295 296 297 298 Te Te Te Te Te Te Te Numele localitllil Clldlrl 1!141 tPopulaţle 1941 Valea-Salcici Vizureşti 80) Vladnic Vulturcni 90) Vultureni (Buceşti) Zăpodia Zlătăreasa-GuraZlătăre~ei o:. cealaltă parte a cătunului fiind inglobată la satul Rugct: în 1930 inel. o parte a cătunului Gura-Ru~ct. Vultureni (Buceşti) în 1930 rec. srparat în 1930.:) 91) 44 150 199 60 224 66 86 184 ti41 865 267 1.097 311 155 721 740 335 220. format prin contopirea satdor : Zlatăreasa ·şi Gura-Zlătăre~ei. rcc . satul Banca şi o parte din populaţia noului sat General-Eremia-Grigorescu. care a luat fiinţă după 1930 prin împroprietărirea mai multor familii de îndreptăţiţi din satele Torceşti şi Umbrăr. în 1930: Zlătăreasa..JUDEŢUL TECUCI 625 Locuitori atatornlcl} 19all Nr. în 1930 inel. Vultureui. 311 285 89. www. acesta din urmă înfintat după 1912. inel. 90.cimec. satul P.ro 40 . la Buc~şti. Vizureşti.:şti.

Oraşul Zimnicea.356 1. inel.813 1.870 1.117 281 205 647 Măgurele Nanov Năsturelu 31 TI S2 TI 33 TI 34 TI Odaia Poroschi'l Zimnicelc Total rural Adâncata 1) Adunaţi Afrimeşti ~-~ 559 2:'>9 71.'3.856 12. . Zimnicclc. 4.163 490 l. Odaia. comunele ~uburbane: 1.JUDEŢUL Nr.859 11. 5.350 suburbane: 309 1.453 10:879 1. 2.611 Total oraşe 14. Adă­ mcşti.699 2.950 21.Ve de Zimnicea R) 2.343 4.099 12. Măgurde şi 1.71i0 Alell:andria 2) 4.003 2.226 826. la Malu. ~eparat. comunele suburbane: 2. Oraşul "TrPim-Măgurele. în 1930 rec..242 22.3'39 990 3. Poroschia . 2.ro .i 392. www. adică sat.141 19.5 Albcşti 9 130 18 247 46 543 65 1.110 16. Năs­ turclu şi 2.115 Roşiorii-de.454 4.211 1.491 61.988 3. de cod Numele localll4tll TELEORMAN Clldlrl 19U (Populaţie Locuitori statornlciJ 1930 1941 1 TI 2 TI 3 TI 4 TI 11 12 13 14 15 16 17 TI TI TI TI TI TI TI TOTAL GENERAL 85.08.275 2. comunele suburbane : 1.643 Localită\i Adămeş!.cimec.ll74 inel. Afrimcşti. la Belitori. inel.526 Turna.55!1 353.tinctă. localitatea Poroschia rcc.215 1.509 931 292. Adâncata. Oraşul Alexandria. 1.Mă l!urele (capitala) 1) 3. in 1930 rcc.663 66. în 193u. Nanov şi 3. ca unitate di.

13.Antoneşti.cimec. sat nou Înf. 10.812 2. după 1930 elin aşezărilc gosp. 15.. in 1930 inel. care la aceea dată era înglobat la Băseşli. format prin contopirea .ro .193 1. În 1930 rec.39 TI Balaci 538 40 TI Baldovineşti 14!! 41 TI Balta-Sărată 342 42 TI Barza 132 43 11 Băcăl.665 1. 12.. Bălţr.567 526 1.ţi.~şti B) 434 44 TI Bădeşti 10) 89 45 TI Bâduleasa 11) 103 •16 TI Băl\ati 12) 365 47 48 49 50 TI BănP. în 1!:130 rcc.035 265 :"?.983 487 1.405 422 2. Băcăleşti.309 1.38 TI Atârnaţi (Drăgăneşti) 8) 58 . Băduleasa. la Drăgăneşti. aşezăriie gosp. in 1930 ind.575 1.JUDETUL TELEORMAN 627 Locuitori (Populalle statonilcll) 1941 1930 Nr. Bdrla. dup~ 1 'l3!J din a:. satele : Şipote-lamandi şi Vi roşi. de cod Numele locall:liţll Cl4dlrl 19qt 35 TI Alexandrina 6) 89 36 TI Antoneşti 7) 187 37 TI Atârna ţi 432 .777 2. Atâmaţi (Drăgăneşti). sah.100 1.284 2.'30 inel.026 1.983 350 482 968 1.. 11. satul· lonaşCOJ. cu acclaş nume de p. in 1g. rec..5H 306 TI Băseşti 13) TI B{trla 1 4 ) TI Beiu 1~) 456 .897 1. 14.127 541 6. satul Raţa. tn:. în 1930 rec. Beiu. din care s'a infiinţat noul sat Nichita. sat nou inf. la Moz. 7. satul Gresia.392 2. Bădeşti. În 1930 inel. Alrxcnr!rina. Bilseşti.218 2.! Şelăreasa.:zărilc ffO'i'· cu acelaş nume de pe teritoriul satului Păuleasca. in 1912 inel.19·1 616 1. 9.atelor Beiu şi Cârtodeasca. separat în 1912. www. la Păuleasca. în 1930 inel.asa 440 822 2.: terit')riul ~atului Ddigăneşti . 8.

491 146 6. la Frumoasa . în 1931. satul Margareta. 17. in 1930 inel. satele : Adâncata ~i Dulceni.385 1. în 1912 inel.914 1. h Cetatea.271 141 130 153 586 24 125 194 260 287 210 :7. in 1930 inel.acelaş nume de pe teritoriul satului Cetatea. inel.ti TI Ca1 a \'aneţi Belciug Bclitori lu) Bcu(a 121 1.27 709 256 247 478 4. d1tunul Alirnani.062 49l1 7!12 946 1. Belitori.760 1. in 1930 rec. -ele cod 51 TI b2 TI Numele localltiltll CUidlrl 1941 (Populaţie 19U 53 54 55 56 57 58 b9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 G9 iO 71 TI TI Bivoiiţa TI Bogdana 17) TI Brabcţi 18) TI Bragadiru TI Brdtcnvu TI Brătă~ani 10) TI Bratianca 20) TI B1ânceni TI llricşti 21) TI Bro~teanca TI Broşteni TI Bucovu TI Bujoru 22) TI Burdea li Butcuieşti n Buzcscu TI Calornfireţ. 19. sat nou inf. în 1912 inglobat la Vodă-Carol.932 574 1. în 1912 : Bră­ lcanca.·628 JUDEŢUL TELEORMAN Locuitori statornlcil) 1930 Nr.cimec.J tiin aşcz. Brătiauw.362 636 555 i43 3. satele : T'ilpeni-Netoţi (în 1930: Netoţii-dc. la Malu. înglobat la aceea dată la llogdana. Bricşti.224 1. in 1930 rec.308 1.239 863 980 3. cu .816 1 025 1. Briitclşaui.599 897 1. Bogdana.ro . 20. 22. www. 18.Jos.122 999 16.053 122 489 4.0U5 404 259 313 34 1.519 5. Brabeţi. in 1930 rec. Bujoru.irile gosp. 21.Jos) şi Tuguetii-de-.187 693 916 2.763 61:2 ~17 977 1.186 2.

92:3 1. 19SO 24.966 1. 25. în rec. în 19.802 389 4.~tii-din.138 566 1. separat în 1912 ca umtăţi distincte. Căldararu Călinrşti Căţeleşti Căzăneasca 23) Cârltgaţi Cârlomanu Cervenia Cetatea 24) Cioara Cioceşti 378 453 84 98 415 11i7 949 108 331 ~70 Ciow 25) 22 1.634 491 1. Cucueţi.438 931 4. in 1930 rec. www. format prin contopirea satelor: 1. C1·ânge11i.628 1.071 1.450 1. aşezările gosp.JUDEŢUL TELEORMAN 629 Locuitori statorolc:l) 1930 Nr. ·29.ro . aşezările gosp. după 1930 din aşezările cu atclaş nume de pc teritoriul satului Gârdeşti . din care s'a înfiinţat ulterior noul sat Stejaru. Depăraţi şi 2.118 3!)7 Ciolăneştii-din-Deal CiolănP.726 Cciziincasm.Hârleşti.844 817 4. de cod Numele localltltll Clldlrl 19111 (Populaţie 1941 72 TI 73 TI 74 TI 75 TI 76 Tl 77 TI 78 TI 79 TI 80 TI 81 TI ll2 TI 83 TI 84 TI 115 Il 116 TI 117 TI 8!1 TI 89 TI 90 TI 91 TI 23. Vlaşca. rec. în 1930 inel. în 1930 rec.cimec. Depăraţi-Hârlefli.519 1.9:H 816 1.Vale Ciuperceni Ciunari Cocoşu ~n) Conţeşti Crangcni ~··) Cucue\i ~8) 263 443 115 !)~2 Dcpăraţt-Hârleşti 20) n40 194 454 1. sat nou înf. la Gardeşti.360 1. Cowşu.747 298 1. in 1930 inel. .014 1. 27.879 2. 26. din care s'a înfiinţat în 1939 noul sat Brieşti.'30 inel satul Ştirbeţi. Cetatea. Ciocu. la Scrioaştea.399 2.283 1.1397 3. la Vităntşti. în 1912 făcea parte din jud.513 Ll43 1.05:} 90 4.677 1.650 692 4. gosp. 211.894 35:2 394 1.

~n 1912 făcea parte din jud. Gărăgău. la Vităneşti.070 789 2. · 36.249 1.939 1. www.583 2.372 1.426 630 1.275 1. inglobat la aceea dată la Gărăgău. la Belilori.552 1. din care s'a înfiinţat noul sat Antoneşti.cimec. in 1930 inel. 32.796 755 2. Dulceni. in 1930 rec. 31. de cod 92 Tl 9. care la aceea dată era inglobat la Dideşti. in 1912 inel. Vlaşca.684 1. inel. satul Paragina.900 2!13 279 4.373 2. in 1912 inel. Dracca. în 1930 rec. 35.3 Tl 94 11 95 Tl Numele localltllll Clldlrl 19ql (Populaţie t~U Dideşti 30) Dobreni 31) Dobrogostea Dobroteşti 96 Tl Dorobanţu 97 Tl Dracea 32) 98 Tl Drăcşani 99 Tl Drăcşenei 100 Tl Drăgăneşti 3:1) 101 Tl Dulcea nea 102 Tl Dulccni 34) 103 Tl Elisabeta 104 Tl Fântanele 105 Tl Flămanoa 106 TI Florica 107 TI Frumoasa 3~) 10!1 TI Furculcşti 109 TI Gărăgău 36) 110 TI Găuriciu 111 TI Găvăneşti 37) 202 66 62 1.630 JUDEŢUL TELEORMAN Locuitori 1tatornlcl) 19l0 Nr. Găvăneşti. 33.010 297 311 201 326 2S3 167 53 337 562 4'12 178 434 288 252 624 136 !!32 824 22. în 1930 inel. Dideşti.ro . in 1930 rec.521 788 1. satul Răsfiraţi.131 1.339 650 30.540 2.201 2. in 1930 inel. aşezările gosp.295. satul Nătărăi . satul Brătianca.601 1.224 745 280 1. 37.087 3.3 3. la Slobozia-Trăsnitu. cătunul Frumoasa-Nouă . în 1930 inel. satul Golăşci. 34.612 83i 1. 975 2. Drăgăneşti. Fmmoasa.366 1. Dobreui.

Hagieşti.120 1. Golăşei. aşczările gosp. în 1!130 facea parte dn jud.470 2. Vlaşca. împreună cu satul Merii. Ghica 47) Lada 4 8) Lăccni 49) Licuriciu Lissa 340 177 470 340 415 372 1.246 704 563 266 565 1. . în 1912 inglobat la Băseşti. 42. 45. in 19. •Il. după 1930 din aşezările gosp. de cod Numele localltllll CllclJrl 19U (Populaţie 19U Tl Gârdeşti ~B) TI Ghimpeţeni 30) TI Goala 40) TI Golăşei 41) TI Gresia 42) 117 TI Groşcni 43) 118 TI Grosu 4 4) 119 TI Hagieşti ~~) 112 113 114 115 116 120 121 122 123 124 125 TI Ionaşcu 46) 89 21:1S 162 1:34 51 1211 280 108 16~ TI TI TI TI TI lon 'r. Groşeni. în 193:l inel.326 2. 47. Lăceni.3 1.~8. 49. făcea parte din jud. din care s'au înfiinţat nouile sate : Căză­ neasca şi Hagieşti. satul Nitulae-Titulescu. cătunul Costăneasca. Gârdeşti. la Pielea. 48. în 19!10 rec.933 1. lonaşcu. www. Gresia. care la aceea dată se numea Atârnaţi. Lada.24. sat nou înf. 39.cimec.JUDEŢUL TELEORMAN 631 Locuitori atatornlcll) lll~O Nr. în 1~30 rec. la Bălţaţi. inel. Ghica.l0 inel. Ghimpeţeni.499 797 1.000 . 40. în 1912 înglobat la Gărăgău.446 439 736 1. Goala. în 1930 rec.545 556 1. la Gârdeşti. în 1930 Gurueni. cu acelaş nume de pe teritoriul satului Gârdeşti .ro . satul Obârtu. sub de- numirea Merii-Goala. cătunul Cioraica. inel.265 1. în 1930 rcc. 43. Vlaşca. 4Ci. Ion T. Grosu. 44. in 1930 inel.725 696 2.234 588 1.

Budoioasca şi Lăceanca. inel. Mozăreni. Mel"ii. în 1930 inel.187 2. in 1912 inglobat la Bogdana. satele: vclcaţi.975 566 1.~. format prin contopirea satelor: Bran. aşezările gosp. Măgura-Budoiasca şi Măgura-Lăceanca.216 651 1.934 . declarate ulterior ca sat. Moşteni (Brătăşani). în 1912.190 2. Merişani. Afrimeşti. în 1930 rec.204 645 1.906 1.. 52. împreună cu satul Goala. în 1930 inel.030 839 1..ro .616 2..~.143 23-1 2. în 1912: Netoţii-Moşteni (comuna Netoţi). Brabcţi şi 51. sub deuumirca : Mcrii-Goala.227 . Vlaşca . Măgura. S6.loc:alitilţll Nr" de cod 12ti 127 128 129 130 131 132 133 1~4 Numele Clildlrl 1941 r Popu Locuitori aţle statornlc:ill 1930 1941 TI TI TI TI TI TI TI TI Liţa Malu 1'>0) Margareta Mariţa 51) Mavrodin Măgura ~'> 2 ) Măgureni Măldăeni 11 TI TI TI TI TI TI TI M<îndra Mârzăneşti 135 136 El7 131î 139 1411 141 Mcrii 53) Merişani 54) Mi roşi Moşteni (Brătăşani) lD) Moşteni (Furculeşti) Mozaceni ~'>6) 842 143 232 59 538 :578 468 718 161 243 142 428 532 165 182 305 4.225 H3 994 1.972 2. în 19311 : Moşteni. satele: Bădeşti şi Podişoru.cimec.. Malu. Insurăţei. aceste sate erau tot in jud..808 2.041 1. satul Tugueţii-dc-Sus.067 862 808 206 2.. care in 1930 făceau parte din jud. 5. în 1930 inel. Vlaşca (comuna Măgura) şi se numiau : llran.547 1. www.Zu-- 50.. 55.929 2. sub denumirea : Voevodul Mihai..63? --------· JUDETUL TELEORMAN · · .278 1. 54.388 5'18 1.. Margareta.----·--· .374 4.

din care s'a infiintat noul sat Alexandrina. în 1930 inel.545 2. in 1930 rec. li5. ile cod Numele locaiiiA!II ClAdiri 19U 143 TI 144 TI 145 Ti 147 148 149 15!J [>6) Nec:şeşti Ncnciuleşti 141i TI Nichita 59) TI Niculae-Titulescu 60) TI Obârtu 01 } TI Odobeasca 62) TI Ologi 151 TI Oltcanca 152 TI Olteni 15!1 TI Orbeasca-de-Jos ti3) 154 TI Orbeasra-de-Sus 155 TI Palanga 156 TI Papa 157 TI Paragina 64) 158 TI Păru-Rotund 159 TI Păuleasca 65) 160 TI Pâdita 79 17 477 469 48 109 281 78 1.358 623 1. 60. www.135 3.:~ntopirea satelor: 1.999 578 1. rec.187 ~. Nătiirai. Olăreasa şi 2. 63. Pâuleasca. Paragina. rer.ro . satul Muţi.533 3. separat în 1912 şi a cătunului Cloniţa. in 1930 inel.5i)9 1.cimec.at nou inf. în 1930: Atârnaţi. Orbeasca-dc-Jos.701 2. după 1930 din aşezările gosp. Muţi. Odobeasca. 64. separat. Orbeasca-de-fos. Gl. 59.159 1.476 2. în 1912 : Atârnaţi.945 25 128 . la Ghimpeţeni . la Antoneşti.JUDEŢUL TELEORMAN 633 Locuitori (Popula!le statornicA: 1941 1930 ----------------------------142 TI Muţi 117) Nătădii Nr. Obârtu. la Odobeasca.109 486 5!18 1. în 1930 rcc..660 2.050 347 974 1. în 1930 înglobat la Lada. aşezările gosp.604 721 1.116 1. rcc. la Dracea. Nichita. <"li acelaş nume de pe teritoriul satului Antoneşti. 62. 58.ulae-Titulescu.413 57. în 19!10 rec.359 41.756 2. forma prin c. Nit.34 1. la Dideşh.003 1.3 348 623 726 144 261 226 107 125 294 198 104 530 1. . în 1930 rcc.

eătunul Principele-Carol. in 1~30 rcc.513 1. 70. Piatra.250 5. inel.071 1. Rădoeştii-din-Vale.cimec.962 574 5.732 l. 72. inel. in 1930 inel. la Băeălcşti. sub denumirea : Rădoeşti. de cod 161 162 163 HH 165 1611 167 16S 169 17l' 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Numele Iocalllllll Clldlrl 1941 Locullorl (ropulajle statorulci!l 1941 1930 TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI Peretu 66) Perii Piatra 67) Pielea OS) Plcaşovu 1.291 2. în 1930 rec.442 142 1.085 1. în 1912 rec. sub denumirea: Rădoeşti. Peretii.427 l.002 124 245 162 245 327 491 270 115 322 246 13.3. în 1912 inglobat la Dideşti. 73.ll79 526 965 2. Pielea. împreună cu satul Aă­ doeştii-din. cătunul Stari(a.461 2.634 JUDEŢUL TELEORMAN Nr.257 l.'lil 5. în 1912 rec.043 83o 4SO k5-1 1.~ 6.Vale.241 871 1. Rnl/imţi. la Mozăeeni.181 428 1.460 608 6.'i83 976 393 . ca sat în 1939. 1.380 1.15 947 715 433 768 66.309 308 24') Plopi Plopi-Slăviteşti Plosca Podişoru G!l) Popqti Principele-Ferdinand Purani Pureăreni Putineiu Puţintt·i Rata 70) Rădoeştii-din-Deal 71) Râdoeştii-din-Vale 72) l~ăsfhaţi 73) 106 263 1.365 1.27.929 1. Raţa. llăcloeştii-din-Deal. inglobat după 1912 lla Piatra şi deci. împreună tu satul Rădocştii-din-Deal. l'odişm'u.082 4. 69. satul Groseni.214 1. 68.l79 530 Rătea&ca Râca-Nouă !Oi 219 1.ro . li7. www. 71.

ro . gani 77.152 Rtica-Veche. Saelele. în 19.018 1. inel.422 2. de cod Numelt'loeautiltll Clldlrl IMI 19a0 182 TI 183 TI 184 Ti 185. Srhitu-Poenari. in 1912 înglobat la Tirişneag.480 2.149 2. în 1930 inel. 78.30 făcea parte din jud.296 1.cimec.439 1. în 1930 inel. din care s'a înfiinţat ulterior noul sat Rudari..100 2.30 din aşezările ele ţi­ lingurari de pe teritoriul satului Saelele. Regina-Maria.9119 o Schitu-Poenari· 78) Scrioaştea 70) Seaca Sec ara Segarcea-din-l)cal Segarcea-din-Vale Sfinţeşti Siliştea-Gumeşti Sia veşti Slobozia-Mandra Slobozia. in 1912: Râca.135 2.097 2.291 L027 . sat nou înf. după 19.279 2.197 8. Rudari.760 380 1. Vlaoca.213 2.0~. Scrioaştea.32 412 307 9.183 1.30 inel. Râca-Veche Râioa~a 74) 75) 304 5.JUDETUL TELEORMAN Locuitori (Populalle_ statorlliCI) 1941 Nr.287 1. 1!1. 1.354 3. www.551 2.258 2.(. 80.~1 Regina-Maria Rudari 76) Saelele 7 7 ) Salei a Săceni Sârbi-Sfin\eşti 97 40 431 279 246 179. TI 186 TI 187 TI 188 TI 189 TI 190 TI 191 TI 192 TI 193 TI 194 TI 195 TI 196 TI 197 TI 198 TI 199 TI 200 TI 201 TI 202Tl 203 TI 74.328 934 285 635 310 479 '539 483 2. 1. aşezările gosp.9.299 1. Slobozia-Trăsnitu.12S 2. 75.087 622 917 2. 76.003 2.833 2. cătunul Zvăcăneşti. 694.271 1. in 19.Trăsnitu Bf•) Smârdioasa Socetu Spătărei 81) 212 596 486 242 460 453 .201 2. 79.970 1.182 3. o' 1.0111 1.885 1.973 1.606 1. Spătărei. satul Ciocu. satul l)obreni.

296 184 765 644 ---·-62. Ştirbeţi. 88. in 1912: Trivalea··Moşteni www. la Bârla. în 1930 : Netoţii-de-Jos.451 1. în JCJ 1~ : Stirbcţi. în 1930 rec. Tirişneag.084 1.'>0 rec. 2.161 1. rcc. ŞifJote-lrwwndi. Poporogi şi unităţi format prin contopirea satelor: l.322 921 393 2.295 2.215 1. Tătărăştiicde-Jos. la Bădulcasa. rec.626: 360 3. în 1912 inel. ca distincte.cimec. Trivalea. în 1939 din aşezările gosp.499 2. li4. de c:ocl Numele locaUtlţll ClldJrl 19U (Populaţie Locuitori atatornlc:l} 1941 1930 204 205 20b 207 206 209 210 2ll 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI Ti TI TI TI TI TI TI Stejaru 82) Stoborăşti Storobăncasa 107 193 445 604 930 367 83 163 194 102 Strâmbcni Suhaia Surduleşti Şelăreasa BS) Şipote-lamandi Şoimu ~tefăneHi Ştirbeţi 85) 8•) 73 124 . in 1930 rcc. separat în 191 2.'. separat (comuna Neacelaş toţi). sat nou lnf. la Cucueţi . 83.81) 44il 3.323 4.699 686 2. 89. 86. 'Tălpeni-Ntdoţi.·636 JUDEŢUL TELEORMAN Nr.23 Tălpeni-Netoţi 88) Tătă1ăştii· de. 3. in 193\1 rec. Ochcşti. 87. rec. in 19.523 315 762 934 414 295 492 2. inglobat la aceea dată la Tirişneag. sattd Regina -Maria. Şelăreasu. Stejmu.253 4. la Bră­ tăşani: în 1912: Netoţii-de-Jos.34:2 2.jos '>7) T ătărăştii-de-Sus Tecuci-Kalinderu Tirişneag 1'8) 348 663 110 Traian Trivalca 770 M!J) ·127 829 2. 85. cu nume de pe teritoriul satului Crângeni . la Crângeni. Tureşti.ro .168 2.

5ii 1.· în 1912 făcea parte din jud. în 1930 rec. sub denumirea: Tufeni.050 58 72 328 2SO 552 265 534 117 219 403 525 734 263 254 135 468 1. su~ dt'numirea : Tufeni.) TI Vânători TI Vărtoapele-de Jos fl V ârtoapele-de-Sus TI Viişoara TI Viorica TI Viroşi 96) TI Vităneşti 97) TI Vodă-Carol 98) 412 218 82 1.049 1. înglobat la aceea dată la Vodă-Carol. Văcăre~ti. Tufenii-din.J1.131 1. în 1912 rec. 98.Vale. în 1911 rec.024 1.998 498 1. Cucuşu şi Găvăneşti. 7igănia.066· 1. în 1930 rec. la Mo5teni (Brăt5.Vale. 7ufn.3. la Băduleasa. împreună cu Tufeniidin.622~ 1. Virosi. satul Bujoru. în 1930 ind.15 236 237 238 239 240 241 Numele localltllll Clldlrl 1!041 Locuitori (Populaţie statoralcll• 1941 1!1&0 TI Tufenii-din-Deal 90) TI Tufenii-din-Vale 91) TI Ţigănia 92) TI Ţigăneşti TI Ţ uguetii-de-Jos liS) TI Ţuguetii-c\e-Sus 94) TI U da-Clocociovu TI Uda-Paciurea TI Udupu TI Ulmeni TI Urlueni TI Vacăreşti 9:-. Vităueşti.905 90.227 627 2.707: 1. Vlaşca. Vodă-Carol. în 1912 inel.701 1. în 1930 rec. la Brătăşani. Tugueţii-de-fos. 7uguetii-de-Sus. de cod 222 223 224 225 226 227 221i 229 230 231 232 233 234 2.273 1. satul 'Ţigănia.763 1.7!-12 928 327 5.294 1.cimec.ii-din-Deal.704 '2.239 250 311 1.993 3.618 1.551 766 4. în 1930 rec. impreună cu Tufeniidin-Dtal. la Văcareşti.244 2.JUDEŢUL TELEORMA N 637 ----~-- Nr. www.217 1. 97. 93.~an· · 95. 92.ro .101 3. în 1930 inel.514 2. ·. satele. 94.157 1. 96.446 1.846 681 950 1.

numite lnsurăţci de pe teritoriul satului Merişani. ~n 1930 rec. 100. Voevodul-Mihai. de cod 242 243 244 245 246 ~47 ' Nl&mele localitlltll Clldlrl 19111' (Populaţie 1941 TI TI TI TI TI TI Voevodul-Mihai l•ll) Voi voda Zambreasca Zia ta Zloteşti Zuvelcaţi lOO) 152 325 671 100 2S3 47. 68') 1. la Malu.638 JUDET\J. Zut·elca(i.510 f18 S81 - 99.841 438 951 186 Ul90 2.ro .L TELEORMAN Locuitori statornlcll 1930 Nr. d11p~ 193J din aşezările gosp.557 2. www.cimec. sat nou inf.

331 255.835 299. 5.'10 înglobat la Cărbuna.0<"tavian-Coga. la Iacobslal.3~).Albiniţn.Vechi 8) 169 290.~i~ 2 Tig Comrat 2. localităţii. Dealul-Viilor. in 19. Anenii-Vechi.256 545 58 (jl) ~:·) 670 (jll 990 1. Ruseni. are fac parte integrantă din oraş.991 Total rural 31 Tig Abaclia 710 32 Tig Ad jilar ( <\gilar) 2) 58 33 Tig Alava 3) 80 34 Tig Albina 208 35 Tig Albiniţa 4) 19 36 Tig Alexandreni 78'/ 37 Tig Alexandrenii-Noui 10b 38 Tig Alexandru· cel-Bun ~) 20 39 Tig Alexcnet (Ştefăneşti)6) 7 ~oTig Andreeni 7) 19 41 Tig Anenii-Noui 120 ~2 Tig Anenii.}.cimec.196 251 297 908 92 3.S li 3.b3f.472 27.715 31. de cod Numele localltlţil TIGHINA Cl4dlrl 1941 (Populaţie statornlc4) 1941 1930 Locuitori TOTAT. CuzaVodă. 3. Plcvna. in 1930 inel. Basarahi.î 4!1. 6. 61 . Lipcanii-Vechi. 9. in 193.U/.995 944 3.943 26CJ. ~.ro . in 19. Andreeni. Oituz şi 1O. Dacia. ca ~uburbii. 4. Berezoc şi 2.675 562 135 25 12. ~. in 1930 inglobat la Marianca-dejos.1 11. 7. •.A lava. satele : l.757 2.515 1 Tig Hghina (capiwla) 1) 4. Alexenet (Ştefăneşti).. 8. Ad7ilar {Agilar).Jl-Bun. în 1930 lnglobat la Tânţăreni. 2. .: : 1. S.. inel. www. în 1930 re-:. 3.506 Total oraşe 7. Oraşul Tighina.JUDEŢUL Nr. 6. Gl<NERAL 69. LipcaniiNoui. 7.'10 inglobat la Plăcinta. 2.018 l.) tng~obat la Javgur. Gâsca. Alf"xandru-c.

146 1. www.722 2.369 Batâc H) Batâr 18) Baurcii-Noui Bărcăreni 20) 1U) Berezoc 21) Beş-Ghioz 2. în 193tl rec. în 1930 îng Ioha t la Ciu fi eşti. Batâr. 16.cimec. 1C}.atul Pădurcţi . Bahnmlr:u. Ar. la Maricnfelcl. Batâc.82~ 2. la Cohuşca ·Veche. 20. în 1930 înglo~J.::. Baurcii-N oui. cătunul Ciobana.38 1.tt la Larga. li. în 1930 înglobat la Anmii. inel.ro .4. ·de cod 43 44 45 46 47 411 49 50 51 Numele locallllllll ClAdiri 1~41 Locuitori (Populatie statornica) 1941 t!ISI "2 53 54 55 56 57 58 59 Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Aneşti Il) 4!1 Arsa-Bulgară H') Arsa-Gerrr. 1 1. 18. ~atele : 1.3. inel./1 2. în 1930 inglobat la Vozneşeni.ană 11) Artirnoneşti 12) Asnăşeni 13) 63 58 29 35 6:51 392 !)(il Avdarma Baccealia 14) Bahrnutea 15) Baimaclia Balrnaz 10 ) Başcalia 38i 84 47'> 40 579 40 27 79 619 264 309 73 1S:! 113 . În 19~0 rec. 15. 2. rec. Berezoc.U:.537 l. 12.33 9.30 348 2. Plopeni şi 3. în 193\l înglobat la Nicolaeni.mca-Nouă.908 1. în 1930 inel. Bărcăreni. în 1930 inel. cătunul Copciacul-Nou . Tricolici.640 JUDEŢUL TIGHINA Nr.ll4 1. Baccealia.661 29 "') 2 . cătunul Nicol. satul Chircăcştii-Noui. separat in 1930 ca sat . 14. în 1930 îngloba! la Vor.w-Bulga~·ă. 17. în 1930 înglohat la Larga. Balmaz. 13.540 2.343 1.389 JS6 2.442 2. Asnăşeni.272 2.ncşeni. în 193Q :ncl. Artimrmqti. Aneşti. Arsa-Germană. . inel. 10.Vechi. Fiu rica...

in 1930 înglobJ.cimec. 25. satul Galilcşti şi cătunul Varniţa· Nouă. în 1930 înglobat la Plăcinta. Bişcotari.tii­ Vechi. 28. 27. în 1930 inel. ~atu! llogr!~mcas·a'NooL .852 1.'39. 2!"1. 34. in 19. 26. în 1930 înglobat la Cărbuna.~64 Brezoaia Brezoaia-Nouă 29) 321 262 307 380 1. în 1930 înglobat la l'hcmta. www.686 1. 24. 33. în 1930 ind. în 1930 inel.376 121 241 22.30 înglobat la Botnăre. 30. în J9. în 1930 îngloba! la Gura.t la ilogdancasaVeche.Gitlbenă.ental. Cal/a. 23. Bre:oaia-NIJuă. inel. aşezărilc gospodăre~ti Capu-Podului. 32.283 144 1.JO îngiobat la Răileni. de cod 60 .JUDEŢUL TIGHINA Locuitori (Populatie statornicA) lilU 1930 Nr. Bogdan-Haşdeu.Vechi 211) 81 108 89 306 51 184 .542 829 1. în 1930 şi 1941 inglobată la Manzâr.61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Numele localltllfll Clldlrl 19QI Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Bişcotari 22) 71 Blumental 23) Bogdan-Haşdeu 24) Bogdăneasa-Nouă 25) Bogdineasa-Veche 26) Botnăreştii-Noui 27) Botnăreştii. Crmtemir-Vcchiu. decl ca sat în 19. Botnăreştii-Noui. satul Botnărcştii~ ~I•UÎ. Cantemir-Nou. Bogdăncasa-Veche.V ahi.367 225 761 1. 31.313 27 51 18J 1. în 1930 înglobat la Hârtop.269 Broscari :JO) Bulaţeni 35 35 Bulboaca 31) Calfa 3~) Cantemir-Nou 33) Cantemir-Vechiu 34) 434 .419 154 1. Botnărcştii.ro 41 . Bulboacn. Bogdăueasa-Nouă. Btun. Broswri.

39.inel. Câmăţeni.Vechi 449 Cârnăţeni 41) 346 C!rnăţenii-Noui 101 Ceadâr-Lunga 1.(i.()07' 77 Tig 78 Tig 79 Tig 80 Tig 81 Tig 82 Tig 83 Tig 84 Tig 85 Tig 86 Tig 87 Tig 83 Tig 89 Tig 90 Tig 91 Tig 92 Tig 482 17 8 Căpriori 39) 64 Cărbuna 40) 451 Căuşanii-Noui 1.'30 921 1. în l9SO inglobat la EvgheQjţa.~0 înglobat la Vozneşeni 40. satele : 1. Cărbuna.")j 1. Alcxenct.667 1.752 2.cimec. în 1939.76<) JOS 822 1. Căpriori. sat nou înf.365 "lR 1. ca simplu cătun.928 1. în 1930 înglobat la Evgheniţ. Gara-Zloţi.826 :-~. ln 1930 .908 ::!. ca simplu cătun. în 1939. în 19. Fântâna--Mascului. ca simplu cătun.910 .816 1. 38. 37.i. în 1930 inglobat la Evgheniţa. Căprăria-Bulg01·ă. în 1930 inel. 41.a.191 Căuşanii.S27 2. Căinari. satele: 1. ca simplu 36.852 284 7.639 Ceadâr-Lunga-Nouă 42) 18 Ceaga 467 Cecur-Menjir 443 Cenac 414 Ch ircăeşti 676 2.667 1. Cuza.957 2.-!84 S5.33U 1.642 JUDETUL TIGHINA Locuitori (Populatie statornlcll 1941 1930 Nr. 2. sat nou înf. Sur- thiceni.043 tll 1. în 1930 inel.915 1.915 57 267 1. Caucaz. în 1939. 42. Ceadâr-Lunga-Nouă. www. de cod Numele localltlţU Clldlrl 19U 75 Tig 76 Tig Carabeţeni Caşcalia Caucaz 35) Căinari 36) Căprăria-Bulgară ~•) Căprăria-Germană 88) 200 501 . sat nou lnf. în 1930 înglobat la Gangura. Căprăria-Germană.558 1.077 45'1 7. Bişco­ tari şi 3. cătun.ro .Voclă şi 2.

în 1930 rcc.051 1. Chiţcanii-Noui. Cobusca-Nouă (Cobusea-de-Jos).cimec. în 1930 inel.024 1. www. 2. Coştangalia.575 3. 47. sat nou înf.723 448 43. .007 1.636 1. Cobusca-Veche (Cobusea-de-Sus).794 4. Irinovca. la Bat.794 Il 593 465 1.i 44) Cimişlia 45) Cioara-Murzei 48) Ciobana Cioburciu Cioc-Maidan Ciufleşti47) Cobusca-Nouă 48) Cobusca-Veche 49) Colăceni Colbărâş Constantineşti Copeiac f>O) Coştangalia 51) Creţooia 7. 49. 2.661 -t. în 1930 inel. satele : l.872 421 554 2.l81 .ro . în 1930 . ia 1941 la Aneşti.562 1.221 1. de cod 93 Tig 94 Tig 95 Tig 96 Tig 97 Tig 98 Tig 99 Tig 100 Tig 101 Tig 102 Tig 103 Tig 104 Tig 105 Tig 106 Tig 107 Tig 108 Tig 109 Tig 110 Tig 111 Tig Numele localltllţll Clldlrl 19111 (Populaţie Locuitori statornicA) 1939 1!141 Chircăeştii-Noui B) Chiriet-Lunga Chirsova Chiţcani Chiţoanii· Nou. 51. in 1930 inel. Asnăşeni.lr. Ivănceanca şi 2. 44.250 1. satul Copciaeul-Nou.481 2.505 1.079 . satele : 1. satu Şoprona. în 1930 înglobat la Grădi~tea.712 800 2. Ciufleşti.5 566 1. 45. în 1930 rec.56i 773 859 1. rec. Chircăeştii-Noui.744 6. inel.453 39 •) 2. Petrieani. în 1930 : Cioara-Murza.15g 72 l. Floreşti şi 3.197 360 5.606 4. satul: Baurcii-Noui. Cioara-Murui. la Sturzeni.363 84 645 860 240 349 465 122 123 106 41)9 97 115 3!ir.JUDEŢUL TIGHINA ~ Nr. în 1930 inel.726 4. ~ 48. în 1930 inel. Cimişlia. 46. Copciac. satul Dumitreşti.898 5. 50.

Fân(âua-. în 193(! inglobat la Căinari. www. Cmeni. 2. în 1930 înglobat la Gura-Bâcului 57.607 K 1% 69~ 269 176 4 *) llfi *) :2.785 5.776 5. în 1930 îngloba! la Sărăţica. Dimitreşti. invcntarial la Plopi-Ştiubci . ·ln 1930 inel. Pcrsiana şi 5. 4.iţa. satul Opacii-Noui . Plavnia şi 4.Veche. Dunduc. 3.a -Vodă.137 1. Căprăria-Bulgară. CeadârLunga-Nuuă. Fântânele. Căprăria-Germană. în 1930 îngloba! la Em~ntal. Cureui. 62. satele : 1. sat nou înf.415 42 744 1.448 :Fântâna-Mascuhii Fântande 6~) 5:! 222 52.s) EcaterinDanca Emental fiU) Ermoclia Evgheniţa GG) 354 :1 46 35 J:j7 1.751 1. de cod Numele locallUfll ClAdiri 11141 92 (Populaţie statornlcll 1!141 1930 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Cureni r>2) Curudgica Cuza-Vodă 53) Delacheu54) Dezghinge Dimitreşti 55) 152 27 4:31 1. 53. Humulefti. Delacheu. T vardiţa-Nouă. Cu:. Emental.~ 88 GI) 426 "") 651 2.3. ~n 1930 înglobat la Larga. 2. satul Nazareni. 60.!0 1. 55. Dragalina.~!a.r. Dumitreşti. ca simplu cătun. Evghe1.cului. satele : 1.2:. 59. în 1939. 61.) 424 976 99 1. în 1930 îngkbat la Cârnăţeni. inel.cimec. 58. în 1930 inel.9:?9 (j.ro . în 1930 înglobat la Plăcinta. 54. Tarina.) Dumitreşti 57) Dundue :. .644 JUDETUL TIGHIN:'\ Locuitori Nr.~.. în 1930 inel. în 1930 îngloba! la Cimişlia.437 Djoltai Dragalina . :S6.

-. FI orica. Gheorghieni. în 1930 inglobat la Româneşti. in 1930 îngloba! la Cărhuna. \lisovca Finlădani. 67. · lle cod Numele Iocalltilţll Clldlrl 1941 (Populaţie 1!141 Locuitori statornlcl) 1!130 ~ 128 Tig 129 Tig 130 Tig 131 Tig 1. Gheorghienii-Noui.723 9-EJ Geamăna 73) 676 El 75) Gheorgbieni H) Gheorghienii-Noui 2.340 166 184 284 3.01 . 2. 69. Gârbovăţ.ro . in 1930 ineL satele: 1.cimec.645 1.621 2. Ratzenburg şi 3. Moleştii-Noui.11) Gălbeniţa Gâroovăţ 'î~) 70) 552 100 417 551 43 41 Gi 659 37 241 p32 153 .255 2. Ochi-Roşi-Noui 2.839 96 692 4. 68. in 1930 înglobat la Farlădani. "\. în HI. 74. in 1930 înglobat la Cobusca.32 Tig 133 Tig 134 Tig 135 Tig 136 Tig· 137 Tig 138 Tig 139 Tig 140 Tig 141 Tig 142 Tig 143 Tig 144 Tig 63. in 1930 inel. Gangum. Gara-Zloţi. Gara-Româneşti. 71. la Gura-Galbenă. Caucaz. Fârlădani U~l) Hrlădanii-Noui 64)" F eraponteanca Feşteliţa Fetiţa 65) Floreşti 6 6 ) Florica 67 ) Gaidari Galileşti 6 8) Gangura G9) Gara-Româneşti Gara-Zlo~i . Ştefăneşti.~. în 1930 Îngloba! la Gheorghienii-Veehi.587 455 1. \ Galileşli. :~.118 179 1. Fior eşti. in 1930 ineL satul Ion I. satul FârlăJanii-Noui. C.Veche. 70. în 1930 rec.408 2. 64.056 442 80 699 1. în 1930 înglobat la Baccealia. 66. Brătidnu. 2. 72.039 2.. 75. in 1930 înglobat la GheorghieniiVechi. 65. în 1930 în~lobat la Bulboaca. Geamăna. Fârlădanii-Noui.SO ineL satele : 1. www.764 1.629 57 2i5 ~i . Fetiţa.JUDF[UL TTGHli\IA 645 Nr. 73.

lacobstal.048 358 2.845 3. Grădiştea. ldtsilindra. Gheorghienii-Vechi. G~tra-Bâcului. in 1930 inel. în 1930 inel satele : 1.132 255 252 211 1. Ialpur• . satul Coştangalia. · 81. 4. 86. 87. Ştefăneştii. 80. în 1930 inel. 84. în 1930 inel satele : 1. în 1930 inel.Vecht.59 102 51 134 1.633 628 2. în 1930 inel. Prisaea şi 5.cimec. ind. G. Gura-Galbenă. DuC'a 87) 32 377 286 647 896 137 432 81 254 51 . 2. 83. satele: 1.203 4.9M 1. Rusenii-Noui. Sehinoasa-Sat (Gura-Galbenă).814 3.ro . în 1930 inel satul Dragalina. Grigorwi. 77.646 JUDEŢUL TIGHINA Nr.811 641 1. Mereni.873 76.092 2.Văilor 81) Hârtop 82) Hârtop-Hasan Humule~ti 113) lacobstal 84) lalpug 85) Ialpugeni 1115) 1. Duca. în 1930 înglobat la Emental. 78. G.004 677 1. 79. satul Alava. Humule1ti. cătunul Sălişte. şi www. satele ' 1. în 1930 inel. Hârtop. lalpugeni. Ştefăncştii-Noui ~i 2. :! Fetiţa şi 3. de c:od 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Numele Jocalltilfll Clildlrl 1!141 Locuitori (Populafle ata tornlcil) 19U 19a<l Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Ghcorghienii-Vechi Grădiştea 77) 76) Grigoreni 78) Gura-Bâcului Hagimus Hăneşti 79) Gura-Galbenă 80) Gura. în 1930: Copanea. satele: Gheorghieni Gheorghienii-Noui. Hagimus. 85.!1.935 393 1. 1. 82.440 554 908 282 905 1. în 1930 inel. Blumental.485 3. satul Maximeni 1. în 1930 înglobat la Hârtop. lalpug. Mereneşti şi 2. Broscari.691 957 2.

O T. C. satele: 1.2 251 3tH Hl *) 1. CetateaAlbă Saiţii-Noui şi 96. cătunul Chiriet-Nou.056 506 -~H:J 326 1. Brătianu. Batâc.Murzei. Bărcăreni. NicolaeniiNoui. inel.ro .ei. satul Ochi-Roşi-Noui . 93. 3. Larga. 94.489 738 782 S59 Sll 158 1. Dunduc şi 4. 2.017 R8. lserlia-Nouă. /văna anca. Brătianu 164 Tig lordăneni 165 Tig lserlia-Nouă 8 9 ) 166 Tig lnnovca DO) 167 Tig Ivănceanca 91) 168 Tig ]avgur 11 2 ) 169 Tig Lac 170 Tig Lambrovca ~3) li 1 T1g Larga :! 4 ) 1i2 Tig Lcontin<:~ 1i3 Tig Lipovcm 174 Tig Lunga 175 Tig Malu-Ma1e ~5) 1i6 Tig Manzar \16) 88) 69 224 116 ISi 124 110 22 87 338 229 57 106 12/S 170 3. 91.514 1. în 1930 inel.cimec.052 473 961 782 217 1. Ion /. Malu-Mare. · 90. www. ]avgur.g Numele Jocalltlţll Clldlrl 1941 (Populaţie 19111 ----·--------· Ileanca 161 Tig Inculiţeni 162 Tig loneasca 163 Tig Ion l. Schinoasa-Sat (lserÎi<!Nouă). de cod !f.477 1. în 1930 făcea parte Jin jud. în 1930 înglobat la Gârbovăţ•. în 1930 inel. în 1930 înglobat la Răileni. 3. Steluţa.JUDETUL TIGHINA 647 Locuitori statornicA) 1930 Nr. inel. in 1930 înglobat la Cioara. Manzâr.512 2.773 1. 89. lrinovca. Schinoasa-Nouă şi 2. Y2. în 1930 inel. C. satele ' 1.052 403 559 962 600 257 57 401 1. 2. Lamb1·ovca. Brezoaia-Nouă. satele : 1. în 1930 înglobat la Cioara-Mur?. în l~ncl. 95. satul Alexandru-cel-Bun.

504 521 7"1 456 711 2811 2. 109. 101 • . Mereni.ro .648 JUDEŢUL TIGHINA Nr. la Ialpugeni. în 1930 înglobat la Hârtop. Misovca. satul Aneşti. IlO. în 1930 inel. ca simplu cătun. Nicolaenii-Noui. în 1930 inel.Maximeni /. în 1930 înglobat la Hagimus.cimec. Marienfeld. în 1930 rec. 98. 99 Marianca-Nouă. 106 Mitropolit. Nazareni. în 1930 înglobat la Larga. 104. Moleştii-Noui.oncşti. la Gangura. 103. 105. www. inel. în 1930 înglobat la Gangura.-Nouă IHl) 138 123 3!) 691 H1 *) ]!) !185 5611 Marienfeld 100) Maximeni 1 101) Mcreneşti 102) Mereni 103) Minciuna Misilindra 104) Misovca 1011) Mitropolit 106) Moleştii-Noui H7) 148 77 -46 93 101 4 Munteni Nazareni 108) Nicolaeni 109) 1\icolaenii-Noui 110) 140 195 96 27 8 621 125 12 ''') 391 215 4. 102.32 103 *) 10 589 863 320 147 24 2. cătunul Sahaidacul-Nou. Marianca-de-fus. în 1930 înglobat la Marianca-deSus.7-il 97. satul Artir:r. în 1930 inel satul Marianca-Noul. Mer(lneşti. 108. Marianca-de-Sus. în 1930 înglobat la Hagimus. in 1930 ind. de cod Numele Jocalltlţll Clldlrl 19111 (Populaţie Locuitori atatoralll) 1930 19111 177 Tig 178 Tig 179 Tig 180 Tig 1S1 Tig 182 Tig 183 Tig 184 Tig 185 Tig 186 Tig 187 Tig 188 Tig 189 Tig 190 Tig 191 Tig 192 Tig Mari anca-de-Jos 97) Marianca-de-Sus 98) Marianc?. satul Adjd~r (:\gilar). 100. Misilindra. în 1930 rec. 107. Nicolaeni. în 1930 înglobat la Delacheu.

Perja-Mică. Plopeni. sat nou înf. 117. în 193~>. în 1930 rec. Plavnio. 1.510 112 ) Perja-Mică 114) Persianca l lli) Petreşti 9C)() Tig Petricani 116) Tig Picus Tig Plavnia 117) Tig Plăcinta 118) Tig Plopeni ll9) Tig Plop-Ştiuhei 120) Tig Popeasca Tig Prisaca 121) Tig Pugoccni HS :l6 6211 21 308 2:j4 166 *) 27S 1. Plop-Ştiubei. 2.JUDEŢUL TIGHINA 649 Locuitori Clldlrl (Populalle statornlcll 1941 tg/11 Nr. Il!.745 69 89 605 1. la Balmaz. 114. 121.'i 602 %. 3. Prisaca. Fântânele. Andrceni.i. ll. 111. Fântâna-Mascului. Cantemir-Vcchiu şi 4.r. satele : 1.s:_a.52P 1. în 1930 înglobat la Cobusra-Veche. Plăcinta. Ochi-Ro1i-Noui. Ojmcii-Noui. 1%1.899 122 '2. la Evrheniţa. invent. în 19~0 înglobat la Evgheniţa ca simplu cătun.493 111. ll. în 1930 înglobat la Sărăţica. în 1930 inel. în 1930 rec. Caatemir-Nou.cimec. www.S4. 111.t Pădureţi.. în 1MO înglobat la Geamăna. inel. de cod 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 20€ 207 208 %09 Numele JocalltiiU 11130 Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Ochi-Roşi-Noui lll) Ochi-Roşi-Vechi Opaci Opacii-Noul Pădureţi 118) 143 662 17 24 118 255 7 62 52 72 65 36u 602 2.705 2. Perjianca. Petricani. în 1930 înglobat la Hârtop. în 1941 înglobat la La. la Evghmiţa 11 i. în 1930 înglobat la Emrntal.Veche.i25 46': 655 u~r:. în 1930 înglobat la Bacccalia.ro .

123. în 1930 înglobat la Anenii-Vechi.3. cătunul Sahaidacul-Now.64~ 2. în 1930 inel. Sărăţica-Noull şi 4 Rerele-Mihai 1 (Voevodul-Mihai). Sărăţica. www. 127.30 înglobat la Sălcuţa. în 19!10 înglobat la Manzâr. în 1930 ind.30 inglobat la Hârtop. în 1930 înglobat la Gea• măn a. Ratzenburg (Sat-Nou).I70 996 22 250 . în 1930 inel.34 1. 3. Sălcuţa. în• rlobat în 1941 la Mitropolit. RusP. Sălcuţa-Nouă. 132.050 2. Româneşti.026 1. Ruseni. Regele-Mihai 1. în 19.30 inel. z. în 1938 wcL satele : 1. Perja-Mică.143 !lt) Sălcu\a-Nouă 13:.) Sărăţica 132) 20.310 4. la Sărăţica. 129.746 731 102 389 122.696 1.cimec.5 1. în 19.31 19 61 629 398 525 Il 328 875 746 I. Dimitreşti.3 214 215 216 ~17 Numele locallllllil Cllcllrl 1941 (Populaţie Locuitori stalornlcl) 1!130 ·------------- 1941 Ratzcnburg (Sat-Nou) 122) Răileni 123) 218 219 220 221 222 223 224 225 Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Regele-Mihai 1 124) Româneşti 125) Roşcani Rustni 126) RuscniiNoui 127) Sadaclia Sahaidac 128) Sai ţi Saiţii-Noui 129) 10 124 169 710 2. satele: 1. 125. inel.S8:S 4. satul Sălcuţa-Nouă 131.31 2. Răileni.ro . in 19.006 2. 2. 124. 1!10.187 Salei a Sa tu-Nou Sălcuţa 130) 4(19 46 306 980 27 100 2. Bogdan-Haşdeu şi Lambrovca.nii-Noui.. satul Gara-Româneşti 126.Veche sub denumirea : Voevodul-Mihai. 128.229 3. Sahaidac. cătunul Sărăţica-Mică. Saiţii-Noui.650 JUDEŢUL TIGHUIJA Nr. tn 19!10 rec. de cod 210 Tig 211 212 21.7.

287 2. Surchiceni. în 1930 inglobat la Grigoreoi.892 1.JUDEŢUL TIGHINA 651 Nr.966 1. in 1930 inglobat la Iserlia-Nouă. de cod Num2le localltlltH Locuitori Cllldlrl (Popuhtfle statornlc:lll 19l!O 1941 lllU 226 Tig 227 Tig 228 Tig 229 Tig Sărăţica-Nouă 133) Schinoasa-Nouă 1 34) 79 63 27 514 295 4!i2 143 360 3. Ştefăneştii-Vechi. 134.cimec. în 1930 inglobat la Iserlia- 1. 158.730 14 177 137 133 ~!12 Schinoasa-Sat (Gura-Galbenă) 1 31i) Schinoa&a-Sat (lserlia) 1 36) 2!10 Tig Scroafa 2111 Tig Selemet 232 Tig Simioneşti 233 Tig Speia 234 Tig Steluţa 137) 235 Tig Sturzeni 13 8) 2!16 Tig Surchiceni 139) 237 Tig Suric 238 Tig Şerpeni 239 Tig Şoprona 140) 240 Tig Ştefăneşti 14 1 ) 24.533 379 527 2.1 Tig Ştefăneştii-Noui 142) 242 Tig Ştefăneştii.'17. Schinoasa-Sat (Gura-Galbenă). 13~.016 1. in 1930 inglobat la 1!16. Ştefănejtii-Noui. în 1930 înglobat la Căinari. în 1930 înglobat la Manzâr. in 1930 inglobat la Cobusca-Nouă. 143. Şoprona. tn 1930 inel. Schinoasa-Nouă. la Geamăna. 141. Nouă . Ştefăneşti. în 1930 înglobat la Grigoreoi. www.694 Gura-Galbenă.Vechi 143) 93 85 739 463 305 62 655 84 JOC! 616 3 45 33 28 2. in 1930 tnglo-----bat la Sărăţica. ca 5Împlu cătlln.ro .• ISS.395 499 2. în 1930 rec. Schinoasa-Sat (lserlia). in 1939. Stllrzeni. 142. sat nou înf.134 2. 135. Steluţa. Sărăţica-Nouă.242 289 2. 140. satul Chiţcanii-Noui.

in 1930 lnglobat la Vozneşeni.205 1 342 1. 148.-4. satul Tanatarii-Noui. 152. în 1930 lnglobat la Ernental. T vardiţa-Nouă.l39 2.001 l.cimec.240 2.324 2. Tricolici.712 781 4.931 6ll6 1.51 41)2 104 39~ 6.376 3. 153. cătunul Vârâţi Tanatari. 1ânţăreni.243 246 1. în 1930 inel.656 6. Tnmai-Nou. in 1930 inel.769 l. 7 almaz.144 1. 147. 145. Troiţa-Nouă.261 2. in 1930 înglobat la Baccealia. Troiţa.305 116 3. în 1930 inel.'iti3 i. www. satul Troiţa-Nouă.B96 144.103 3. 146. satul Albiniţa.50 1. 150.343 209 17:5 l. în 1930 înglobat la Evgheniţa. 1 arina. 151. 149.969 670 1.ro .!1.JUDETUL rrdniNA Nr.442 476 22 1015 ]]t) Tomai Tomai-Nou 14T) Topai T ricolici 148) Troiţa 149) Troiţa-Nouă 150) 1 Tvardiţa Tvardiţa-Nouă 1111) Tarina 1 1>2) ânţăreni 1:13) Ursoaia Valea-Perjei Vamiţa 342 887 181 950 71 286 64 489 43 S92 49 43 . in 1930 inglobat la Tanatari. T anatarii-Noui. inel. de cod Numele locallllţl Clldlrl 1941 Locuitori (Populatie alatornlcl) 1941 1930 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Tig Talmaz 144) Tanatari 145) Tanatarii-Noui Taraclia Tarutino-Nou Teiita Tocuz Todircşti 146) 1.930 348 *) 1.154 IH5 4.355 191 5..i7i548 r. în 1930 înglobat la Troiţa.

Zaim. .564 797 154. Arsa-Germană. www. în 19. de cod Numele Jocalltiilll CJidlrl 1~41 264 265 :!66 267 i!68 Tiţ Tig Tig Tig Tig Varniţa-Nouă 1~!) Vozneşeni 133) Zaim 156) Zaimul-Nou Zcloteanca l~i) 9 108 231 15 202 36 4.\ 163 Locuitori 1PopuJafle slalornlc:IJ 19111 19. 1.JUDETUL TlGHI~. 15G. Varniţa-Nouă.ro . Arsa-Bulrară. sat nou înf.!19. Vozneşeni.Ji Nr.!10 inel. în 19. satul Zaimul-Nou. satele: 1. în 1930 iaglobat la Bulboaca. 155. ca simplu cătun.'30 2. 2. *) Scăderea numărului locuitorilor s'a produs în 1948. Zaimul-Nou.cimec.870 58 871 922 2. Tomai-Nou. în 1930 înglobat la Zaim.37. în 1930 inel.!1. Căpriori şi 4. în urma repatrinii populaţiei germane.

4.294 Lipova 1) 1. de cod Numele localltllfll ClAdiri 19111 Locuitori (Populalle statornlcl) 1941 1930 TOT AL GENERAL T 2 TI 31 32 33 34 35 36 Si S8 39 4.840 Timişoara {capitala) 11.038 'Total rural 102. localitatea numită e azi. fără nici o denumire proprie:. 5.585 116. tnfiintat prin colonizare. 1>rin colonizare in hotarul satului Bazoş.649 6.661 Bazoşui-Nou 6) 56 254 Bărăteaz 232 794 Beha-Veche 7) 724 2.ro . Albina. prin colonizare pe teritoriul satului Bucovăţ . in 1910 inel. 7.644 Altringen 45 194 Babşa 4) 258 1. 1.577 359 1.632 3.JUDEŢUL TIMIŞ. care in 1910 era unitate· .T0RONTAL Nr.000 401.580 6.878 Total oraşe 12. Băile Lipova .36:3 399. in 1910 : Aliuş. sat nou inf.318 mună rurală. Colonia Hotar. având şi primărie proprie .098 499. Bazoşul-Nou. in 1930 : Colonia Hotar .707 Albina 2) 90 410 Alioş 3) 471 1. Ci. Colonia Babşa.157 97. in 1930 : Colonia-Brod. inel.cimec.398 Becicherecui-Mic 812 3. Beba-Vech. Înglobată la Beba-Veche.94-~ 110.::~tinctă.298 516. www. 3.115 2. inel.142 Banloc 580 2.e.374 Bazoş 5) 405 1. Oraşul Lipova.029 Bacova 556 2.580 91.0 41 TT TT TT TT TT TT TT TT 1T TT TT 115.761 202 1. inel. Babşa.. clădirile şi populaţia fostei localităţi Battyanhiua.361 1. adică grupul de case care a format nucleul noului sat Bazoşul-Nou. Bazoş. sat nou inf.587 184 781 2..156 2. in 1910 era co· !. Alioş.

470 347 1. în 1910: Bcncecul-German.077 1. Bencecul-de-Sus. prin colonizare. Colonia Brod. Bf'ncecul-de-}os.073 3. Heregsăui-Mare. noul sat Albina. în 1910 : Beregsău.433 293 1.106 388 825 914 1.046 2.31.340 869 808 2.350 916 830 2.070 S. în 1910 inel. în 1910 : Beregsăul-Nemţesc.400 6.246 484 1. Bucovăţ.771 1. lU.023 1.172 747 2.139 396 852 863 1. de cod 42 43 44 15 46 47 48 49 50 51 TT TT TT lT TT TT TT TT TT Numele locaUilJtll Clildlrl 1941 Bel înt Belotinţ Bencecul-de-Jos 8) Bcncecul-de-Sus U) Berecuţa Berf'gsăul-Mare 10) Bercgsăui-Mic 11) Berini Beşenova-Nouă TT llqcno•a· veche 12) Bilcd Bob da Bogda Brcstovăţ Brcştea Bucovăt !i'? TT :. aci s'a format ulterior.JUDEŢUL TIMIŞ. www.986 1.965 907 677 1.983 1.223 760 2. 11. BeşetwT•a-Veche.003 2. Bulgiiruş.1 '3.935 691 1.TORONTAL 655 Locuitori (Populafle statornlciJ 1941 1930 Nr.(. 14. în 1910: Beşenova.015 645 1. 13.856 699 1.ro .791 1.cimec.:l lT Birda '•4 TT Blajova 55 TT '. în 1910 : Bogaroş.309 G. TT :ii TT '>N TT !i!l TT CO TT 61 1T 62 TT u:i TT ti4 TT li!i TT 13) Budinţ Bulgăruş H) lio TT Butiu Buzad Buzi aş Cad ar Cala cea 514 237 170 348 79 501 282 227 650 1. în 1910: Bencecui-Român.147 448 1. 1:2.076 998 2.1•)4 886 307 109 289 101 217 209 304 18G 688 240 192 816 1110 300 1. Beregsclul-Mic. 9.

288 1.660 1. Cltişoda.883 1. 19. adică 2 sate.545 1.159 897 2. 2n.661 722 1. din care s'a format satul Fratelia.101 281 567 3.475 3.'39 753 347 265 229 203 61/l 3. de cod 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 !15 86 87 88 Numele localltiltll Clildlrl 1941 (POpulaţie Locuitori statorulcil) IIIJO 1941 TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT IT TT TT TT TI' TT 1T TT TT Ca rani Călugăreni 15) Căpăt Cărpiniş 16) Cebza Cenaclul-Mare 17) Cenaclul-Vechiu Cenei Cerna Cerneteaz Charlottenburg Chechcş 415 65 143 747 378 1. Călugăreni.243 1. 17.503 726 1.!09 !67 622 3.186 1.541 66~ ~. Colonia Kende şi alte aşezări ~. 18. Cenadul-Mare. Checia-Croată erau 2 unităţi distincte. www.031 1.500 3.079 1.·ospodăreşti. Ui92 2.744 15. Checia.276 5. Checia-Română şi 2. in 1910 : Gertiamoş.642 1.TORONT AL Nr.045 1.056 537 420 286 413 360 916 TI Chizdia Ciacova 20) 800 1.cimec. 16. în 1910 inel.944 Checia 18) Cheglevici Chelmac Chcreslur Chesinţ Chevercşul-Mare Chisătău Chişoda 19) 640 175 331 67 1. in 1930 cătun la Vinga.594 1.438 35b 1. în 1910: 1.602 1.142 1. Şcoala de Agricultură.666 JUDEŢUL TIMIŞ. în 1910: Cenadul-Sârbesc. Ciacova. având fiecare administraţie comunală proprie. sub denumirea: Vinga-Nouă.787 1.642 !. Cărpiniş.ro .615 1.834.115 1. inel.387 5.

515 2.161 827 21.'3. Cmi-Nou. 23.389 1.056 1. 24.328 Crivobara Cruceni 22) Cuveşdia Dcjan Denta 23) De ta Diniaş 4. în 1930 rec. la Rudna.937 729 27.JUDEŢUL TIMIŞ-TORONT AL 657 Locuitori statornicA> 1930 Nr.4-U 1-550 1.ro 4:l . 22.563 937 1..219 918 2.979 664 . sat nou.483 Do laţ Dorgoş Dragşina Drăgoeşti 561 964 764 632 2. în 191 O : Cheresteş. înfiinţat prin colonizare în hotaruJ satului Rudna.cimec.024 1.060 1.673 874 699 581 1.656 1.126 4. Denta. Cmceni.'1 474 4.916 830 271 495 4.895 Duboz Felnac 24) Ferendia Fibi~ Ficătar 1. Fe/nac. în 1910: Fenlac. www.257 790 595 957 801 791 2. trecut la Partoş.134 811 . în 1910 inel cătunul Topolia (Orezărie).văţ 21) 931 1. de cOti TT TT IT TT IT TT TT TT Tf TT TI TT TT TT 10~ TT 104 TT 105 TT 106 TI 107 TT 108 TT 109 TT 110 TT 111 TT 112 TT IU TT 114 TT 89 90 91 92 93 9-! 95 96 97 98 99 100 101 102 Numele localltlfH ClldJrl 19'11 (Populaţie 1~41 Ciavoş Clopodia Colonia-Bulgară Colonia-Mică Comeat Comloşul-Mare Comloşul-Mic 249 489 177 65 124 1351 465 228 198 161 125 264 283 230 780 929 427 347 151 234 178 168 864 353 627 170 Covaci Crai-Nou Cralc.650 921 874 953 1.469 2.786 1.

688 7.565 1. în 1910: Chetfel.210 5. care în 1910 era unitate distinctă. Gad.257 653 62.766 943 297 15!1 891 459 146 319 S07 Gclu 27) Gherman Gherteniş Ghilad Gniroda 28) Ghiroda-Nouă 29) 416 353 315 1.'!0 TT 131 TT 1.995 1.227 1.101 1. 29. in_cl.444 2. Ghiroda.364 :.3 1.585 1.401 1.orf Gad 26) Gaiul-Mic Gătaia 263 200 474 2.873 1.du. la Ghiroda.3 3. Duca). Frate/ia.S6 1.184 1. satele: Ghiroda-Nouă şi Plopi (1.33 967 i64 70. cătunul Fodorhausen-Fodorhaz. 26.!5. (.122 1.976 2.278 7. sat nou format din cătunele: Bog!lan ui Crişan. 27. G. de cod Numele localltlţll Clldlrl 1941 (Populaţie Locuitor! statornlcll 1~ 19U 115 TT 116 1 T 117 TT 118 TT 119 TT 120 TT 121 TT 122 Tf 123 TT 124 TT 125 TT 126 TT 127 TT 128 TT 129 TT 1.448 2.) Freid.252 1. în 19.'!4 TT 135 IT 136 TT Firiteaz Fiscut Foeni Felia Fratelia 21.167 289 562 380 Ghizela Giarmata Gier Giroc Giulvăz Gottlob Grebaţ 644 617 9. www. adică sat.938 1.253 1.245 2.687 4.056 1. îa 1930 rec.398 3.:·_\L .564 4.718 3.529 551 549 1.ro . aşezări gospodăreşti de datâ recentă . la Chişoda ca simplu cătun. având şi admini~tra!ie comunală proprie.370 1.073 1.185 1.355 3.071 ~') 3.\ Nr. Ghiroda-Nouă.100 1. în 191 O : Colonia Kende şi alte aşezări gosp. 28.658 JUDEŢUL TIMIŞ-TORm.166 5.467 1.cimec. r ce.~0 inel.'!2 TT 133 TI 1.

873 572 824 2.422 1.450 1.709 3. lzvin. Viile Clari. febf'l.cimec.925 3. 32. rec.456 4. inel. sat nou înfiin~at prin colonizare în hotarul satului Firiteaz.711 1. în 1910 la satul Clari (Jugo-Slavia).730 820 1. 33. www.456 1. Lenauheim.630 10.781 506 780 2.355 1.275 Hunedoara-Timi>rană 3U) 754 1. llzmedoara-Timişană.076 2.769 10. de cod 137 158 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 15& 159 160 TT TT TT TT TT TT Numele localltlţll Locuitori Clldlrl !Populalle statoralcl) 19111 1!liU 1930 Herneacuva Hisiaş Hitiaş 268 lfil 342 332 147 151 471 165 147 599 294 765 430 240 331) 369 24:' 768 906 2.730 819 1.289 1. in 1910: Cetad.JUDETUL TIMIŞ.175 50\J !l65 656 1.TORONT AL 659 Nr. !Il.ro .701 621 596 2. inel.485 969 2.618 ·U60 Tf IT TT TT 1T TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT Ianova lcloda !etar Iecia-Mare Iecia-Mică Igriş lohanisfeld losifălău lvanda lzvin31) Jadani Jamul-Mare jebel :12) Jimbolia :13) Labaşint Lăţunaş Lenauheim 34) Liebling 30.131 2. inel. Ferma Iz vin. /imbolia.4:31 131 204 662 993 Hodoni Hodoş 977 621 1. Conacul-losif.418 924 2.527 1.176 586 683 1.757 678 645 2. 34.760 1.

ro . Moşniţa-Nouă. în 1910: Cocota. 37.022 1.201 674 1. Orţişoara.740 1. în 1910 : Lunga şi Constanţa.266 659 1. la Omor.077 951 1.cimec.731 "-"7 Otelcc 882 2.647 35. în 1910 rec.056 1.309 2. www.435 77'3 399 155 518 252 507 25() 237 327 !9. satul Moşniţa-Nouă. în 1910 rec. Lunga.497 417 909 2.412 627 1.591 2.681 426 773 !-il:! 3. ca simplu cătun. ~0.507 1.158 374 1.004 104 257 2.923 927 1.JUDEŢUL TIMIŞ-TORO:\'T AL Nr.212 420 1.~1 3.036 1.589 1. inel.757 1.052 2.801 399 858 ~1'27 Macedonia Mailat Maşloc Mănăstire Mănăştur Moraviţa Moriţf eld Moşniţa 36) Moşniţa-Nouă 37) Munar Murani Nadăş Ntrău N~udorf Niţchiuorf 496 307 94 486 443 560 241 474 176 339 1.558 1.806 542 1.172 982 980 1.173 1. 36. la Moşniţa. în 191 O ineL satul Omorul Mic. . în 1910 inel. Omor. Ornorul-Mic.3 117 240 652 -164 Obad Ofseniţa Ohaba-Forgaci Omor 38) Omorul-Mic 39) Opatiţa Oqişoara 40) 2. Moşniţa. că tunul Ciarda-Roşie (HanulRoşu) . de cod Nume'e localltltll ClldJrl 1941 (Populaţie stalornlcl) Locuitori 1941 1930 lli1 162 163 164 165 166 167 16!1 169 170 171 172 173 17 4 175 176 177 178 179 180 181 182 183 11>4 185 11!6 TT TT TT TT TT TT IT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT Lovrin Lucareţ Lunga 35) 1. 38.202 944 !.'!9.903 1.

589 2. în 1910: Remetca-Timişană.2b0 1.136 269 196 585 1. rec. în 1910 : Aurelhaza. Recaş. în 1910: Lighed. PoTLleanu. cătunul Topolia {Orezărie).201 457 1. Duca".404 1. 44.976 . sat format în 1936 cu denumirea : . la Ghiroda. Slavik şi Strand-Gyiirki. Pădureni.050 1. din aşezările gospodăreşti de dată recentă: Colonia Cardoş. în 191t la Dent·a.215 406 206 795 343 334 108 348 316 251 1.329 1.549 1.344 955 5.ro . 42.219 l.721 1. Plopi. Colonia Recaş. 45. 47.'342 2.1.cimec.735 819 2. inel.5?1 921 5.15i 741 41.698 371 2. de pe teritoriul satului Ghiroda.007 2.342 1. Paniova. www.471 1. Colonia Paniova. G.633 1. Răuţ. inel.201 1. 43. în 1930 rcc.331 570 1.440 989 4.054 4. 46.JUDETUL TIMIŞ-TORONTAL 661 Locuflorl \ PopalaUe statornlcl) 19111 19311 ·------- Nr.151 762 76~ 620 924 2.161 1. inel. de cod 187 188 1159 190 191 192 193 194 196 19i 19g 199 200 201 202 20. din care o parte a rămas pe teritoriul Ungariei.519 1. în 1910 : Porgani. Schmidt-Szegedi. Partoş. Sarta.147 1.. 48. Ranelea-Mme.~ Numele localltltli Clldlrl 19-11 TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT Otveşti Paniova Paqa Pătârş 41) Partoş 4 2) Pădureni 43) TT Peciul-Nou Percosova Periam Petroman Petrovaselo Pcsac Pişchia !95 TT TT TT TT TT TT TT TT Plopi 44) Pordeanu 4:>) Pustiniş Rău\ 4G) Rccaş 4i) 1T Racovita Remetca-Mare Remctea-Mică 204 205 206 207 48) 155 231 600 260 421 37 579 240 1.

54. in 1910 : Sânmiclăuşul-Germaa.162 2.0.531 2.0114 1.652 1.~1 2.639 1.'3 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 22(. Secaf. Rudna. Sânnit·olaul-German.456 809 743 1. 50.ti : l. Ofelia şi 4.Locuitori atatornlc4) 1930 208 !09 210 211 212 21.114 1.49! 618 700 772 964 1.734 1.770 !. 3. Saravale.853 315 2. Sinic. 52.63i 1.541 2. în 1930 inel.107 2. sat nou înf..045 3.597 996 3.247 684 701 729 892 1. 227 228 229 230 2111 232 TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 338 606 250 Saravale 1>0) 993 Satchinez 738 Satu-Mare 394 Săcălaz 798 Sălciua-Nouă LH) 81 Sânandrei 691 Sângcorge 206 Sânmartinul-Maghiar 188 Sânmartinul-Sârbesc 423 Sânmihaiul-German 320 Sânmihaiul-Român 532 Sânnicolaul-German fi2) 377 Sânnicolaul-Mare li3) 2. în 1910: Sânmiclăuşul-Mare. Sânnicolaul-Mare.089 1.086 2.640 320 2. inel. 2. satul Crai-Nou.537 825 718 1. !il.714 2.ro .144 2. Sălciua-Nouă. www. cătunele şi aşezărilc gospodăre.293 Sânpetru-German 635 Sânpetru-Mare 651 Sânpetru-Mic 171 Sânpetru-Nou 185 Sârbova 178 Sculia 232 Secaş 54) 222 Seceani 451 Secusigiu 735 Rudna 4q) Sacoşul-Mare Sacoşul-Turcesc 1.cimec.365 2. Hotarnic.925 2.628 !.569 9. tie cod Numele locaUtlţll Clildlrl 1941 (Populaţie 19~1 . in 1910 : Sarafola.656 49.662 jUDEŢUL TIMIŞ.353 3.451 3.TORONT AL Nr.666 1. prin colonizare în llotarul satului Hf'rneacova. 53.829 2.704 1. lliuţ.715 8.

cătunele şi aşezările gospodăreşti : 1.017 669 2.238 l.959 2.O. Andreica. inel.078 1.302 1.59 1. inel. aşezările gosp. în 1930 : Şuşanovăţ. de cod 233 234 23:i 231i Z37 2118 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 Numele localltlltll Clldlrl 1!M1 !Populaţie Locuitori statornlcll) 1930 1.296 1.JUDETUL TIMIS-TORONTAL 663 Nr. Stancioua.927 1.854 572 1.549 753 271 1.509 606 194! 1.'i1 1. Şoşdia.!123 219 2. 5.547 591 TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT Silagiu Sinersig Sintar Soc a Stamora-Germană Stamora-Română Stanciova 55) Şag Şandra Şanoviţa 5C) Şemlacul-Mare Şemlacul-Mic Şipet TT TT TT TT TT Şiştarovăţ Soşdia 5 7 ) Şuştra 404 213 71 237 332 204 48'3 567 511 222 242 168 535 264 393 195 Tert-mi a.249 8. Chichigi. 3.805 3.028 1. Lighet şi 6.772 909 1.212 898 1.cimec. www.041 733 2.287 215 2.430 1.364 1. inel. 56. 2. cătunul Waldau. 4 Laz.916 3.225 516 1.598 831 2.239 483 1.280 1.ro . Câmpulat. Şanoviţa.561 823 3.673 860 281 968 1. Strejaru. 57..Mare Teremia-Mică Teş 9!35 318 134 221 483 990 329 54 657 179 TT Tf TT Toager TT Tol văd ia TT Tomnatec TT Topolovăţul-Mare 256 TT 257 Tr 258 TT Topolovăţul-Mic Tor mac Uiheiu 55. dela Cariera de piatră.951 2.132 953 1.008 1.

429 4.347 4.743 l. Vălcani. cătunul Cociohatul-Mare. 61. •ecod Numele localiUl!ll ClldJrl l!lqt Locuitori (Populalle atatornlcll 1941 19:50 259 TT 260 !61 !62 263 !64 !65 26(i 267 268 269 270 2-71 272 !73 TT TT TT TT TT IT TT TT TT TT TT Uisenteş (Dumbrăviţa)~8) Uivar Uliuc Unip Urseni Ususău 59) Utvin V ari aş Varniţa Vălcani 60) Vinga 61) Vizejdia Vizma IT Voiteg TT Vucova TT 338 450 220 156 430 321 346 1.04[! 58. Vinga. Intreprinderile de aici şi din oraşul apropiat (Ti•işoaraj au -atra& multe familii din alte localităţi şi chiar şi din municipiul Timişoara. în 1910 : Medveş. Sătmar etc.233 127 !1.742 633 566 2. inel.TORONT AL Nr.l42 1. ulterior ca sat. *) Plusul de locuitori faţă de 1930 nu provine din spor aatural.543 899 621< 1. sub denumirea : Călug:ucni. Urseni.618 U!60 1. cătunul Vinga-Nouă.016 969 1.490 1.ro .Q55 1.419 1. din Aprilie 1941 : Dumbră­ 59. Să­ laj. 60.081 29 907 1. în 1910 inel.108 4. deci. inel. Sporul de populaţie din cele mai multe localităţi ale judeţului se datoreşte migraţiunilor interne şi în unele şi familiilor de refugiaţi din Bihor.312 187 117 493 279 1.327 4. Uisenteş (Dumbrăviţa). Colonia Banschi . un număr de aşezări gospodăreşti trecute la JugoSiavia.cimec. viţa.764 649 51J l. www.JUDEŢUL TIMIŞ.577 132 3.561 9ll -184 1. în 1930 inel.

Principele-Nicolae şi 2 Tichileşti.356 5. Ardealul.846 2. Tichile.406 2. 5.010 10. Oraşul Măcin. Alba.242 4.523 593 288 728 879 1. de cod TULCEA ClAdiri 19U (Populaţie Numele localltllţll Locuitori slatornldt 1941 1!130 TOT AL GENERAL Total oraşe 1 Tu! Tdce11 (capitala) 1) 2 Tul Babadag 3 Tul .2113 1.523 184. aceste localităţi au fost rec. localităţile: I.l77 1. Capaclia. 4. care fac part~ integrantă din oraş.869 I. in 1938 inel.i Regele-Carol.179 l.021 42. 3.'l oraş ca subu.322 34.JUDEŢUL Nr.844 2.171 2. Principele-Nicolae şi 5.052 160. sl:'parat in 1912. Oraşul lsaccea. 2.403 4.591 1.993 4.ro . Regele-Carol. adică sate. loc-alităţile . 3. ca ~ate.129 675 1. www. inel.'12 Tul Alba 4) 33 Tul Ardealul5) 34 Tul Atmagca 35 Tul Balabancea 36 Tul Başpunar 37 Tul Beibugeac 38 Tul Beidaud 39 Tul Beştepe 45. Mănăstirea-Cocoş.442 6. sub denumirea : Pătlăgeanca .399 142. in 1912: Ac-Cadân. Principesa-Ileana şi 2. Bădila. Oraşul Tulcea. inel. inel. in 1912: Hasanlar. localităţile : 1.632 20.cimec. 2. localitatea Smârdanul-Nou (Gherel).768 50J 139 56 106 194 239 141 410 493 203.-bie.626 4.628 6. separat ca unităţi distincte. lsaccea 4 Tul Măcin 1 ) 5 Tul Sulina Total rural 31 Tul Agighiol .186 662 217 579 897 972 608 1. ca suburbii. 1.850 21. care fac parte integrantă -:lin oraş.038 41. în 1912. care fac~ parte integrantă di.ti.576 5. 4. rec. ca suburbii.007 5.

787 484 1. în 1912 : Cara-lbil. Constanţa.010 1.097 1. Roşuleţ.725 6. ca f. de cod Numele localltlllli Cllldlrl IMI 40 41 42 43 44 45 4G 47 48 49 !JO 51 52 53 54 55 56 Tul Tul Tul Tul Tu! Tul Tul Tul Tu! Tul Tul Tul Tul Tul Tul Tu! Tul Calfa 157 Camena 117 Canat-Calfa 1S2 Caraibil 6) 88 Caraorman 7) 228 Carasuhatul-de-Jos 8) 69 Carcaliu 1. A. Câşle. &eparat în 1912. Ceamurlia-de-/os. Mila 16-19 şi 3. sat nou înf. în 1912 făcea parte din jud. 12. 7.566 819 70~ 1. 13. Il. 3.'39. Caugagia.547 617 913 470 373 837 271 3. 8. 2. cătunele : Ivancea.435 1. Floriile.028 Carmen-Sylva 9) 153 C. inel.4. Carasuhatul-de-Jos. Litcov. inel. 1.731 1.JUDETUL TULCEA Locuitori (Populalle slatornlcl) 19111 1950 Nr. aşezările gosp. rec. in 1930 înglobat la ChiliaVeche. rec. Caraibil.144 193 2.at. C.629 541 1. www.230 1. Lumina şi Roşu sunt puncte de peacari şi nu pot fi considerat~ ca sate. în 1912 făcea parte din jud. separat în 1912. cătunele: 1. 9. cătunul Cara&uhatul-de-Sus. cătunul Cardon. lvancea. Constanţa. Carmen-Sylva. inel. Ostrov-Ceamurlia. 10. în 19. deşi oficial au fo1t declarate ca atare în 193!l.ro . inel.863 1. Litcov.cimec.823 636 596 1. Caraorman. Rosetti 10) 146 Casimcea 389 Cataloi 337 Caugagia 11 ) 133 Cârjelari 225 Câşla 223 Câşle 12) 43 Ceamurlia-de-Jos 13) 394 Ceamurlia-de-Sus 371 688 577 598 388 951 353 . 2. A. Rosetti. Roşu şi 5. 4.697 1.Lumina.

004 1. inel. o~trov-Cerneavca.337 909 3.056 602 1. ca Bat în 1939 deşi e simplu cătun.341 253 632 341 3.367 816 2. 15.000 423 1. 16. rec.i5 460 462 3. www. cătunul Piatra-Roşie. ci târle pentru adăpostirea vitelor în epoca păşunatului. 4. rec.367 3. Ostrov-Tătaru. 3. Dunavăţu-de-fos.102 281 102 325 197 647 159 269 236 148 250 185 223 352 259 t. cătunul Dranov.352 734 1. 17. Fântâna-Dulce. 5. 2. aşezările gosp.741 99~ 189 14. însă tot ca simple cătune . inel. înglobat la toate recensămintele ca simplu cătun la Eschibaba.271 1. nici nu pot fi con~iderate ca sate.cimec.494 1. cum au fost declarate de către oficialitate.072 731 1.ro . Cerna. aceste aşezări gosp. în 1930 inel. Principele-Ferdinand şi 6. de cod 57 Tul Numele localltiJU ClAdiri 1941 58 59 60 61 62 fi3 (i4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Tul Tul Tul Tul Tu! Tu! Tul Tul Tul Tu! Tul Tul Tu! Tul Tul Tul Tu! Tu! Ceatalchioi Ceauşchi oi Cerna 14) Chilia-Veche Ciucurova Coiumpunar Congaz Corugea Dăeni 111) Domniţa-Maria Dorobanţul Dunavăţu-de-Jos 16) Dunavăţu-dc-Sus Enisala Eschibaba 17) Făgăraşu-Nou Frecătei Garvăn Geaferca-Rusă 113 92 797 1.390 3. Ostrov-Babina. cătunele : 1.438 514 1. Eschibaba.054 2.022 767 541 924 "/61 958 1.JUDETUL TULCEA 667 Locuitori (PopuJalle statornlcl) 19111 1930 Nr. inel că tunul Mina-Altân-Tepe. nefiind aşezări stabile. Chilia-Veche. inel. deci. Tatanir. separat.791 609 1. locuite in tot cunul anului. din care s'a înfiinţat in anul 1939 satul Câşle. în 1912 cătunele Fântâna-Dulce şi Principele-Ferdinand.866 1. separat în 1912.

) 383 28i 4.30 640 1. Sălceni. 20. Dautcea.571 2. 19.077 2.324 489 400 61i 1.i57 3.094 3.566 I.991 191 S91 l. 22. aşezările gosp. www. in 1912 . Iulia.93U 2. in 1912.S84 :!306 50!1 5:2 2.561 315 219 296 615 618 2. Cetăţuia.!30 196 392 <. Cînele. Omurlar. Brătianu 237 1. aşezările gosp.ro . Lunea. C. Mahmudia. General-Dragalina 18) 40 General-Praporgescu 1 D) 87 Gorgova 60 Greci 932 Hagilar 305 Hagi-Omer 131 Hai dar 92 Hamcearca 155 1. in 1912 era comună urbană. 1•) 5G5 Letea Lunea~~:) i'i 209 389 65!) Luncavita ~4) Mahmudia 2G) Mahometcea 2. General-Praporgescu.293 ::!30 22. G. 24. inel.cimec. 23.S. in 1912 : Caulâ-Buccag.208 2.l92 582 4. in 1912: laila. Incoronarea.j43 2. Luncaviţa.JUDEŢUL TULCEA Nr.003 1. inel.611 412 930 1. Duca 622 llganii-de-Jos 45 llganii-de-Sus 4. 21. in 1912. deeod 76 Tu! Numele loealltilţll Cliidlri 1941 Locuitori !Popula!le statornicil) 1941 1930 77 Tul 78 Tul 79 Tul 80 Tul 81 Tu! 82 Tul &3 Tu! 84 Tul 85 Tu! RG Tul 117 Tul IlS Tul 89 Tul 9() Tul 91 Tul 92 Tul 9!! Tul 94 Tul 95 Tul 96 Tul 97 Tu! 98 Tu! 18.150 IYI General-Dragalina.2 1ncoronarea ~O) S7 Islam-Geaferca 173 Iulia ~l) 149 Jijila :J2S Jurilofca 939 Lascăr-Catargiu ~~) 214 453 246 4. decl. Lascăr-Catargiu. 2. ca sat in 1939.

Meidan-Chioi.338 525 2. www.021 883 1.30: Nicoliţel).911 961 2. 29. format din cătunele: Muntele-Carol 1 şi lacobrleal . .:. rec. 30.239 tj()j 856 4. 31.t în 1912. ind.212 l. (în 19. cătunul Piatra-Frecăţei. in 1912. Măgurele.165 907 1.Vodă 228 151 412 241 253 146 398 11 326 176 1. Niwliţel.060 1.362 1.116 729 2. Muutelc-Laml l (lacobdeal).207 1.cimec.034 26.ro .676 556 1.IO& 4. în 1912: Ţiganca . de cod Numele localltAţll ----------------------------------------Malcoci Măgurele 2G) ClAdiri 19U Locuitori (Populafle statornicA! 19U 1930 Morughiol Muntele-Carol (lacobdcal) ~! 1 ) 107 Tul Nalbanl 108 Tul i\catiunarc<l 109 Tul Niculiţel BO) 110 Tul Nifon Sl) 111 Tul Ostrov 3~) 112 Tul Parchcş 113 Tul Pardina 114 Tul P. 27.aşa-Câşla 115 Tul Pârlita 116 Tul Pecineaga 117 Tul Pcriprav<l 118 Tul Pisica 119 Tul Poşla 99 100 101 102 103 104 105 106 Tul Tul Tul Tul Tul Tul Tul Tul Medanrhioi ~7) Mihai-Bravu ~!!) Mihai-Kogălnic::anu Mircea.893 147 1.632 844 6:)3 1. 28. în 1912: Camber. 32. Medanchioi.01·1 213 4 )3 239 152 291 124 553 153 228 259 1.316 934 700 1.204 610 1.607 724 1. ind.242 437 2.JUDETUL TULCEA 66\1 Nr. la Turcoaia.169 558 967 1.141 388 1. Ostrov. Mihai-Bravu. cătunele SaricaNicoliţeană şi Săuna (Mănăstirca-Săuna sau Saona).Vifon.744 1. în 1912: Aigar-Amet. în 1930 rcc. ~cpar.

'342 512 2.366 728 1. 37. în 1912: Alibei-Chioi. cătunul Ceatalu-Sfântu-Gheorghe . aşezările gosp. din care s'a inf. ~0. in 1912: Prin.~!) Numele localitAţll Clldlrl 19111 Local! ori IPopulufle stutornlcl) 19U 1930 136 137 138 139 Tu! Tu! Tul Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Principele-Carol 33) Principele-Mihai 34) Principele-Mircea 35) Rac hei Rahman Ramazanchioi Răsboeni 36) Regele-Ferdinand 37) Regina-E. Regina-Elisabeta.261 1.cimec. Regina-Maria.Vădanei şi 3. in 1930 inel. Flămânda.088 797 1. 36.:ipelc-Mircea (:Mila 23). Principele-Carol.206 . Răsboeni. în 1912 : Orta-Chioi.671 284 171 188 283 174 4:H 835 892 1. ~1. noul sat Vulturul. inel.670 JUDEŢO'L TULCEA Nr. aşezările gosp. Principele-Mircea.626 753 1. în 1912 : Urumbei. în 1912: Doeran. : 1. de cod 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 1.333 69~ 882 4.lisabeta 38) Regina-Maria 39) Rom ula Sabangia Sarichioi Sarinasuf Sarughiol-de-Deal Satu-N. 2. 35. în 1912 : Ali-Facâ.948 888 1. 39. Regele-Ferdinand. 34.950 b19 1.326 ~84 790 630 291 ~34 1. Sfântu-Gheorghe. Mila 9.265 fi95 680 1.)u Sâmbăta-Nouă 40) Sfântu-Gheorghe 41) Sfiştovca Slava-Cercheză 68 513 122 228 135 73 93 329 143 296 72 175 1. Grindul. Principele-Mihai.ro .045 206 296 1. www.656 33.050 1. Sâmbăta-Nouă. 38.212 634 J26 419 1.991 1.305 242 762 3. in 1912 : Baş-Chioi. inel.

Slava-Rusă. separat in 1912. inel. inel.175 449 l. lgliţa.lJ39 42.605 1. în 1912: Armutlia.189 557 2.675 1. separat in 1912. de cod 1 ul Tu! Tu! Tu! Tu! T ul Tu! Tu! Tu! Tu! Tu\ Tu! Tul 153 Tul 154 Tu! 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Numele localltllll ClldJrl IMI (Popui:Jţle Locuitori statornldl l!lllll 1941 Slava-Rusă 42) Se-mov a Teliţa 43) 468 472 336 336 146 640 285 :20 41) 114 Văcăreni 449 Vintilă-Brătianu 47) 543 Visterna 111 Vulturul (Vai-de-Ei) 48) 41 Zebil :Iti:~ Topologul Traian Trestenic Turcoaia 44) Turda 45) Uzlina Vasile-Alecsandri 526 2. Vulturul (Vai-de-Ei).JUDETUL TULCEA G71 Nr. in 1930 inel. sat nou inf.284 645 3. Teliţa.865 1. 46.464 74 551 2. in 1912 : Tistimelu. ::a sate.296 1.239 1.4. Turda. 4. după 1930.310 136 341 1. rec.047 2. în 1930: Caramanchioi. Gura-Armanului şi 2. satul MunteleCarol 1.259 2.895 1. tn 1930 înglobat la Principele-Carol.446 536 164 1. cătunul Uspenia (Mănăstirea-Uspe­ nia). cătunele: 1.290 2. Turcoaia. cătunele: Mănăstirea-Celic-Dere şi Sarica-Tditeană.344 1.112 1.812 2. www. 48. separat in 1912. .566 1. Vasile-Alecsandri. rec. Vintilă-Brătianu. inel.ro . 45. 47.cimec. rec. 43.

Bălăşeşti. I:S6 55 1. cltun rec. 2 .1BS 162.234 Bârlad (capitala) 1) 5.464 138 221 11'3 80 1. Bărtăluşi-Riizeşi. lOnacul Dimopol şi Volamchi.cimec.821 26. . inel. 3. 5. 8. . Banca. www. in J912 : Bărtăluş. în l!l12: Bărtăluş. Oraşul Hârlad.41 TOTAL GENERAL Total oraşe 36.63~ 1. inel. inel.932 5.076 2!15 561 ~Il 257 1.104 25.204 :W. dit11nul Măneşti. Băbuţa.46fi 1. 1. romuna suburbană Crâng. inel.JUDEŢUL Nr.396 107 187 103 50 1. în 1912 : Băliţeşti. Gara-Banca şi conacul Pastia. 4.057.ro .188 244 602 353 252 648 l.819 144.eparat.313 195 806 1.Arşiţa. Bărtăluşi-Moca11i. de cod TUTOVA Cllldlrl 19111 (Populaţie Numele locallt4ţll Locuitori statornldl 1930 1!. Aviator-Creţu.285 527 118:617 31 32 33 3-4 35 36 37 38 39 -40 41 42 43' 44 45 Total Tut Adam Tut Afumaţi Tut Angheluţa Tut Arşiţa 2) Tut Aviator-Creţu S) Tut Avrămeşti Tut Banca 4) Tut Băbuţa ~) Tut Băcani Tut Bi1abăneşt i Tut Bălăşeşti 6) Tut Bănceşti Tut Bărtăluşi-Mocani 7) Tut Bărtăluşi-Răzeşi 8) Tut Bâcleşti !J1.799 384 38 55 26 20 242 293 49 189 36·) 265 61 143 81 1.819 718 186. în 1912 inglobat la Bogdana. 7. 6.133 Localităţi suburbane : 220 11 Tut Crâng Tut 25.117 94.

in 1912 n·c.'i9 321 2. inel.ul Fohri. inel.J. Budeşti. Buda (Bogdăneşti) Budeşti 16) 41 5-. sepaMt IÎD 1912. in 1930 inel.'~·!3 Burlaci 17) Bursuci Căbeşti Călimăneşti 271 .i 2. Il. Ba. 14. rec."joveni.! 5. www. satul Dorneni.3 . 10. se.cimec.233 565 147 586 9. 12. 15. cătunul Poiana-lui-Matei. 17.panat in 191~ ca simplu cătun. de cod Numele localitatii CUidlrl 1941 46 Tut 47 Tut 48 Tut Bârjoveni Il) Bârlăleşti Bârsana 10) 25 181 59 112 49 Tut 50 Tut 51 Tut 52 Tut 53 Tut 54 Tut 55 Tut 56 Tut 51 Tut 58 Tut 59 Tu! 60 Tut 61 Tut 62 Tut 63 T~t 64 Tut 65 Tut llelceşti 11) Belzeni Blăgeşti llogdana 12) Bngclăncşti 13) Bogdăniţa Bogeşti Borodeşti Botoi 14) Brădeşti BudatG.3b0 1. satc:le: Arşiţa şi Verdeş. conar. sub denumirea : Bârjovenii-Rădeşti.)44 120 665 L~ti9 IlO 639 1.-.166 801 237 43. satul Corlăteşti.'!72 238 309 66 75 28 174 .ro . cătunul Ciomag .32 67 129 8'l 17 :. Bârsana. inel. Bogdăneşti. rec. in 1912 inglobat la Semenea. Buda.291 909 1:1. 13. Botoi. 16. in 19:30 inel. ln 1912 inel. împreună cu satul Rădăcşti.JUDEŢUL TUTOV A 673 Locuitori (Populalle slatoralcl) 1941 1930 -------'-------------------Nr.036 1. Bogdana.3·1 806 27. md. conacul Fraţii Crăescu. Burlaci.3 329 59 1 OL) 62'~ 49 al8. in 1930 îngloba! la Hrăniceni.!25 1.) 639 151 250 500 362 217 2. Belceşti. It'!! 19.

S 348 1.354 500 .287 394 79 1. sub denumirea : Cernaţii-Cepeşti. Cinrăşti.356 291 Schitu. in 1912 inel. 23. 24. împreună cu satul Cernaţi. Cociu.035 135 272 228 1. aub denumirea : Cerna~ii-Cepeşti. cătunul Boghia. rec. in 1912 rec. 18.158 484 264 284 279 562 Ciortolom Ciuperca 24) Ciureşti Cociu 2r•) i7 296 5i9 1. Cerna(i.112 1. 19. 300 927 127 210 187 1.cimec. vatra satului desfiinţat Valea-Stejarului. separat îu 1912.'140 .JUDEŢUL 1UTOVA Nr. 2l.076. 25. în 1912 rec.2l.JOS 272 799 405 1.ro .068 333 64 1.526 332 805 l. 20. de cod Numele locallllfll Clldlrl 1941 Locuitori (Popula!le statornlcl) 1911 1930 66 C7 68 69 70 71 72 7. Cârţibaşi.'1 74 75 76 77 78 79 iO 81 82 8S 84 85 86 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tul Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Căpuşcni Cărăpceşti Căueşti Cârja 18) Cârjoani Cârlomăneşti Cârţibaşi 19) Cepeşti 20) Cernaţi 21) Cerţeşti Chetreni Chetrosu 22) Chilicnii-dc-Jos Chilicnii-dc-Sus Chiţcani Ciocani Cioră~ti ~=') 88 210 99 263 75 256 37 60 53 293 124 93 79 8. inel. inel. Cârja. Cepeşti. in 1912 : Coc~u-Stănueşti. in 1912 rec. CiufJerca. Chetrosu. satul Lazu.'1 136 255 298 82 18 :359 350 834 495 1. împreună cu satul Cepetti. in 1912: Cârja-dc-Jos. 22. sub denumirea : Cârţibaşii-Schitu-Bogdăniţa. împreună ca satul www.

282 483 529 215 89 50 177 848 :J40 53 !12 714 349 Coroeştii-de. Gara-Tutova. -de cod 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 "97 98 99 100 101 102 103 104 105 Numele locelltllfll Clildlrl 1941 i) !Populaţie 1941 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Corlăteşti 28) Corobăneşti 27) Corodeşti Coroeşti 29 1Ul 868 432 729 367 2. in 1912 că­ tun rec. după 1912. Dealu-Poeneşti (Poeneşti). 28. Dorneni.539 132 1. Docăneasa. 625 30 318 108 112 43 19 1. Corobă1wşti. Criveşti. aşezările gospodăreşti SatuNou.lneşti . aşezârile gospodăreşti Maior-Petrescu. în 1930 inglobat Ia Bude. deci. în 1912 : Criveşti-Bondrea.260 138 1. la Bogd. 29. www. separat. Dragalina. în 1930 rec. S4. îu 1930 inel.cimec. în 1930 rec. cătunul Oneşti.133 362 330 185 Dinga Docani Docăneasa 33) 38 188 88 14 !)9 Dorneni 34) Dragalina 35) 139 737 271 324 467 tun rec. inel. Dealu-Secării.Jos 28) Coroeştii-de-Sus Costeşti ~ 9) Cotârlaci Cotoroaia Cristeşti Criveşti 30) Cruci. Gara-Docăneasa. Coroe1tii-de-] os. in 1950 rec. inel. SI.ro . "separat. inel.ti.anu Dealu-Poeneşti 31) Dealu-Secării 32) 25 198 99 175 84. Corlăteşti. Costeşti. la Floretti. 30. sat nou înf. ulterior ca sat. în 1912 că­ 27. 32. 26. 35.JUDETUL TUTOV A 675 Locuitori stetorDidJ 1930 Nr.'1 676 301 2. 33. inel. la Floretti.

42.. în 1930 inel satele : Dealu-Poeneşti şi Dcalu . in 1912: Ful~a. Epureni. Gara-1'utova. . în 1912: Fundătura. -4~. 41. de cod Numele localiUIIII Cllldlrl 1A1 106 107 108 109 110 111 112 IlS 114 115 116 117 118 119 120 121 122 12~ 124 125 126 127 128 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Dragomăneşti Dragomireşti 36) Drăcşeni Drujeşti 37) Epureni 38) 18 291 !)6 Ezer 39) Fătăciuni Fântâna-Blănarului Fântânele Fedeşti 104 250 125 149 28 48 163 65 69 1.Văii (Bogdăneşti) 73 Fundu-Văii (Floreşti) 48 Gara-Tutova 43) . Gara Epureni şi Halta Bursuei.138 242 454 1. eonaeul Chireă. eătunul După-Deal.':10 Găvanu Fichiteşti Floreşti 40) Folteşti F'runtişeni 209 731 274 919 231 920 203 165 159 792 84[1 59 29:3 206 138 248 60 1. Dragomire1ti.Albina.'18. la Criveşti. · www. Druje1ti.cimec. în 1912: Drugeşti . Floreşti. Secării.018 .508 616 IO:S 238 57 202 Fulgu 41) 50 Fundătura (Fătăciuni)42) 36 Fundătura (Popeşti) 34 Fundcanu 175 Fundu-Tutovei 20!1 Fundu.ro . în 1930 rec.676 JUDETUL TUTOV A Locui torl (Populatie statornlel) lllU 1950 Nr. 37. Ezer. inel. -40.9. Fundătura (Făt3eiuni).. . Fulgu. inel.006 218 370 868 44S 533 96 178 67() 241 958 213 B15 189 141 119 679 582 :!811 167 247 36. inel.

46. Gefu. satul Bârsana.228 80 .'J31 215 353 624 986 310 264 189 72 168 814 557 842 236 1.cimec. Gheorghe-Dimopo/. în 1912: Câlţeşti. 52. 45. separat în 1912. in 1930 inel.JUDEŢUL TUTOV A e77 Locuitori statornlcil) 1930 Nr.'ml 897 44. în 1930: Gura-Gârbovăţului. 49. în 1912: Satu-Nou. la Gbidigeni. numeşte : Şapte-Case. se mai numeşte : Cornci. Gheorghe-lamandi. Hrăniceui. Grigo1·e-Vasiliu. 48.îrbovăţ f>J) Tut Hălăreşti Tut Hănăşeni Tut Horga Tut Hrăniceni li2) 88 75 89 65 46 75 150 208 61 220 23 354 335 183 . 50.geni. 47. conacul Crisoveloni . Gura-Gârbovăţ. Gomei. Gâlţeşti. tn 1912 inel. de cod 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Numele Jocalltiltll CJicUrl IMI (Populaţie I!Ml Tut Gâlţeşti 44) Tut Gârbovăţ Tut Gârdeşti Tut Gefu 4 5) Tut Gheorghe-Dimopol 46) Tut Gheorghe-lamandi 47) Tut Gherghe5ti Tut Ghermăneşti Tut Ghicani Tut Ghidigeni 48) Tut Gornei 49) Tut Grăjdeni Tut Grigore. in 1930 ind.Vasiliu M) Tut Gri vita Tut Gura-G. satele: Gura-Gârbovăţ şi Tălpău. www.370 73 699 40 1. satul Gcfu. n~.ro . Ghidigeni. înglobat la aceea dată la Ghidi. după 1912: se ma~>. inel.sti 1.078 91 796 15') 13 266 21 140 18 150 199 . sat nou tnf.031 490 117 255 1.572 83 640 747 . în 1912: Rotăria. 51. în 1912 înglobat la Ghidigeni. rcc.

separat în 19i2. Mărăleşti.ro .678 JUDEŢUL TUTOVA Nr. de cod Numele locaUtlfll Clldlrl 1941 Locuitori (Populajte statoruJcl) 19111 1930 148 149 150 151 152 f 5.123 244 141 649 327 781 239 322 679 271 276 329 448 73 731 670 430 569 1. ree. Mânzaţi-Boere1ti. Lacu-Babei. satul Ursari. 55. după 1912 (in anul 1921). tn 1912 : Dealu-Mare. in 1912 inel. ulterior cătunul a trecut la satul Mânzaţi-Răzeşi. inel. 54.673 236 84 528 277 711 211 558 503 367 663 221 114 304 484 487 407 53. Lupu-Kostache. sat nou înf.'ifi t57 15S 159 160 161 162 i 63 Hi4 165 166 t67 t 68 169 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Hreasca Hupca 3':! · 62 Huştiu 21 Ibăneşti 199 Igeşti 177 I ţcani 112 Iugani 145 I veşti 427 Lacu-Babei 118) 56 Lazu 54) 32 Lăleşti 164 Lăţeşti 75 Lieşti 166 Limbăeşti 59 Lunea 74 Lungeşti 159 Lupu-Kostache 511) 53 Manolache-Epureanu 50) 66 Mănoiu 73 Mărăşeşti tiT) 126 Măscurei 127 Mânzaţi-Boeretti 118) 129 158 284 81 !121 778 129 22~ 512 643 2. 58. Lazu. cătunul Bejenari. In 1912 lnglobat 1a Chetrosu.cimec.~ '154 155 l. cătunul lbana. tn 1930 inel. 56. Manolache-Epureanu. 57. www.

inel. rec.!l 703 48. Nicolae-Bujoreanu. un singur sat sub denumirea : Obârşedi:. 64. 65. 63.i.JUDEŢUL TUTOV A 619 Locuitori Clldlrl (Populatie stBtornlcl) t§ltt 19110 1941 150 171 Nr. în 1912 ·. în 1930 b lbana a fost recensat separat. Miroasa. în 1912 : Lingurari. 66. Obârşeni-Clăcaşi 64) Obârşeni-Lingurari 8:1) Obârşeni-Răzeşi 60) 57 295 3~ IlO 20 270 114 Odai. Odaia-Bursucani. în 1912 forma. www. Mânzaţi-Răzeşi. Morăreni. 61.ti. in 1912 făcea parte din judetul Fâlciu.12 D 169 59. in 1912 forma.7 un 3<1& ~ 52 1. în 1912: Movile-Morăreni. inel.182 263 518 86 1. î~ 1912 cătunul lbana rec. separat in 1912. de cod 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 18. 60. Obdrşeni-Clăcaşi.ro . împreună cu satul Obârşeni-Clăcaşi.093 30. cătunul Mânzati-Boereşti. Obârşeni-Lingurari. Micleşti. impreună cu aatul Obârşeni-Răzeşi."1 184 185 186 187 188 Numele localltiJII Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Mânzaţi-Răzeşi 119) Miceşti Micleşti 80) 569 750 208 813 528 352 1.0 26!1 Mireni 61) Morăreni 62) 44 199 133 92 420 16 79 13 278 Movileni Murgeni Nicolae-Bujoreanu Nicopole Oancă Obârşeni 83) 53 32. Gara Bălibine. Mireni. inel. Obârşeni-Răzeşi.0 ~l 960. conacul Combureanu şi cătunul Slobozia-Nicăi (Sorica).a-Bursucani Orgoeşti Păcurăreşti Pătrăşcani Pârveşti 67) 77 19 121 41 1'-~t 95 5:33 ogp 1. 62.cimec.664 -'Jî!) iO() I. un sat sub denumirea : Obâroenl 67.

70. www.680 JUDEŢUL TUTOVA Nr. 71.31 69 435 97 134 144 282 130 230 277 136 98 -16 44 2.cimec.291 820 HO 171 573 711 546 554 560 762 350 301 224 167 265 1. inel. Pripone1tii-de-Sus. Pogoneşti. 69. inel. de cod 1119 1!111 l!ll 1112 193 l!l4 195 J!l(i Numele locallllfU Clldlrl 15141 Locuitori (Populatie sta tornlc4) 1941 193() ·197 191! 199 200 W1 'lf:\2 ~:~ \!tl4 2M 20!i 2M 2011 209 210 Zll 212 213 t14 215 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Perieni 68) Piscul-Enei Pleşea Plcşeşti 536 Plopana-Sat Plopana-Târg Plopu Pochidia Pogana Pogoneşti 89) Poiana Poiana-Pietrei Polocin-de-Joa Polocin-de-Sua Poliţeni Popeni Popeşti Prajea Priponeştii-de-~os Priponeştii-dePueşti-Sat Pueşti. -cooacul Negule~cu.610 .ro . Gara Ghidigeni şi Gara Nichişeni. în 1912 : Putrezeni. Pericni. Putredeni. conacul Colea.072 541 933 891 511 442 139 156 68.924 433 664 681! 1.185 580 969 957 562 511 1!-18 179 1.!189 580 616 1. inel.Târg Puntişeni us 70) Prisecani Pupezeni Putredeni 71) Pu~u-Olarului 212 176 43 117 173 128 131 141 179 90 7S 47 .886 791 681 134 467 715 496 506 447 574 1138 241 153 142 262 1.

in 1912: Simzeneşti. Ră1cani.Jo~ Sarăţenii-de-Sus Samzăncşti 78) 706 176 760 2.149 368 361 4-l 1. in 1912 făcea parte din jud. Sâmzăne1ti. 32 380 1.04(1 12. după 1912 (in 1921). 79. cătunul Coţofene.937 305 303 <19 1. de cod Numele !ocalllltu Clldlrl IMI Locuitori IPopula!le statornlcl) 1930 1!1111 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 23!> 236 237 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut . 75.ro . Fălciu. imcu satul Bârjoveni.110 298 58ll 37 411 1. sub denumirea : Bârjovenii- 73. 76. in 1912 rec. 77. inel.ti. 78.34 168 501 81 89 7 268 .011 299 589 581 201 S1i 1. sat nou tnf.Rădăe1ti. satul Ţife. www. În 19. Rătegiu.JUDEŢUL TUTOV A 6~1 Nr. conacul Motunea. după 1912. Raiu Rădăeşti 72) Rădeni Rădeşti Rădeşti (Puntişeni) Răşcani 73) Rătegiu 74) IUnzcşti Recea 75) Regele-Carol l 7<l) Regina-Maria H) Rotari Rugăria Ruseni-Boueşti Ruseni-Răzeşi Ruşi Sălceni 158 .089 235 35 281 20$ 60 285 249 527 69S Sârbi 79) Schincni -----preună Rădeşti. Regina-Maria. 74.38 8 70 51 22 61 77 167 253 78 126 4 80 251 Sărăţenii-de.cimec.291 170 34 302 210 100 307 320 656 1. inel. Regele-Carol /.50 inel. sat de colonişti tnf. Sârbi. Recea. în 1912: Răteju.

impreună cu satul Cârţibaşi. inel.032 51 234 597 162 600 345 416 80.n Schitu 80) Seaca Semenea 81) Sighica 55 57 24 74 Siliştea 119 Simila 8:. in 1912 inel. www. in 1912 forma.tf Tiplica. tl. Stroe-Beloescu. un singur sat. in 1912 forma. Suseni.JUDE111L TUI'OVA Locuitori (Populatie stetornlol 1~1 1~ Mr. sub denumirea : Cârţibaşii-Schitu-Bogdăniţa. tn loc de Palerma. in 1912 : Gura-Similia. Stoi1e1ti.5 Tut 2l6 Tut tH Tut l48 Tut :!"1. 85. satul Botoi. Simila.ro . în 1912 făcea parte din judeţul Fălciu. Străminoasa-de-Sus. 87. sub denumirea : Străminoasa. 81. sub denumirea: Stră­ minoaaa. 86. Movilă .cimec.1) 127 Similişoara 28 Stâncăşeni 135 Stoişeşti 83) 263 Străminoasa-de. Străminoasa-de-fos. inel. împreună cu satul Străminoasa-de. in 1912 : Strâmtura.i.l8 Tut 'l41 Tut 1"-12 Tut t. 83. Dimitriu. cătunul Academia. Semenea. cum se numeşte din vechime. in 1912 rec. împreună cu satul Străminoasa-de-Sua.]os.IS Tut fi4 Tut 2-1. de cod Tut ftg Tut c. conacele : Cruceanu.Jos 84) 22 Străminoasa-de-Sus li5) 64 Strâmba 147 Strâmtura-Mitoc 86) 76 Stroe-Beloescu 87) 176 Sucevcni ' 87 Suseni 88) 109 221 208 87 292 532 5130 104 561 1.9 Tut 250 'fut 251 Tut 252 Tut 25j Tut Mamele localllltu Clldlrl IPII 2. 88.206 94 2!!1 637 377 703 362 474 173 210 78 248 471 551 91 475 1. in 1912 din greşeală: Palermo. un singur sat. 82. Schitu. Strâmtura-Mitoc.

Şuletea. 94. 90. www. numeşte : Balta-Oii. de cod Numele localltlfll Clldlrl IMI 164 154 93 . Ti/eşti. 95.cimec.345 72 46 141 81 105 15 42 112 119 244 . Şendrettii-Satului.231 285 520 1135 40ll 61 431 465 974 150 53 201 45 !134 89. la Ghidigeni. inel. fn 1930 rec. Şendreşti. Şte/an-Drăgănescu. 96. rec.separat III 1912. Tălpău. 93.ro . format din satele : 1. in 1912 făcea parte din judeţul Fălciu. inel. Valea-Casei. 1Iupă 1911. Ştieţeşti. înf. tn 1912 tnslobat la Lacu-Babei. Ursari. sat de colonitti. Fălciu.i. ae mai Rusu.a) 1941 lll30 Nr. la Recea. ' 91. în 1912 făcea parte din jud. in 1930 rec. inel.448 340 206 566 338 451 61 167 521 538 1. . cltunul Mirena. tn 1912: Ştie.!4 20 74 11 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Tut Şendr<:şti 60 ) Ştefan-Drăgănescu 90) Ştieţeşti 9 !) Şuletea 92 ) Tăbăct:şti Tălpău 0 3) Tome~ti Tulcşti Tunsqti Tupiiaţi lifeşti 0 4 ) Tifu 9 ::. cătunul Văratic. 1ifu. conacul Angheluţa.etft92.091 H4 t:6 !118 44 389 7911 1170 298 1.JUDEŢUL TUTOVA 683 Locuitori (PopulaJie atatornl.) Ulea Unţeşti Uricari Ursari 9 6 ) Valea-Casei 97) Valea-cu-Apă Valea-Lungă 88 620 609 356 1. 97. Şendreştii-Răzeşi şi 2.

Verdes. în 1912 lnglobat la Bogdana. 101. Vlad ia.inel.ro .543 98.cimec. Viude1·ei. 100.ti Voineşti-Răzeti Vulpăşeni Zorlcni 101) Văleni Verdeş 17 55 98 296 82 153 88 64 50 40 665 66 220 361 1.241 376 698 169 343 220 183 3. inel Gara-Talaşmani. de cod JUDEŢUL TUfOV A Numele loclllltlfll Clldlrl 19tl Locuitori (Populatie statornlciJ 1930 19tl 273 274 27:) '!76 27i !711 279 ::!80 281 282 21>3 Tut Tut Tu! Tut Tut Tut Tu! Tut Tut Tut Tut Valea-Lupului es) Vinclerei 11(1) Vizurcni Vladia JOO) Vlăucşti Voineşti-Boere. \ct21 www. in 1912 : Bungenii-Vladea. Zorleni.684 Nr. cătuaele : La-Saivane şi Mănăstirea13ujorcni şi inel vatra aatului Bujoreni..135 373 629' 181 289 185 131 2.143 68 198 334 1. desfiintat în anul ~9.

065 42i 790 360 1. Bii/teni-Deal. inel. inel. 2.ni­ Valc şi Capu·Rediului.877 ·rotal oraşe 2. (în 19. inel. www. localitatea Paiu-Olărie. 5. rrc.677 13. /Jalmari.30 : Paiu. când satul Bălteni-Vale a fost rccensat împreună cu satele: Bălteni-Peal şi Capu-Rediului. Bălteni-Deal 4) Vas Bălteni-Vale G) Vas llălţaţi Vas Bâru 6 ) TOT AL GENERAL 35..887 13. Bâcu.687 143. Moara Gr~cilor. Bălqti. separat). in 1930 cuprindea şi loralităţile·: 1. de cod Numele JocalltiiiH VASLUI Clldlrl IMI (Populalle statorolcil) 19U 1930 Locuitori 31 32 33 34 S5 36 37 38 39 40 Vas Vaslui (capitala) 1) Total rural Vas Albeşti Vas Armăşt~ni Vas Armăşoaia Vas Bahnari 2) Vas Băcăoani Vas Băleşti 3) Va. 6.JUDEŢUL Nr. în 1912: Paiu cătun rec.ro . cătunele: 1.755 310 429 257 364 887 331 901 ~67 899 1. ca suburbii. În 1912 rec. 4.922 13. sub denumirea : Bălteni.179 13. Bălteni-Vale.3. Bulboaca şi 2. imprcunfl cu satele: Băltr.329 2. în 1930 înglobat la oraşul Vaslui.052 992 1.329 33 . ca suburbie. separat În 1<)30 şi 1912. Bahnari ~i 2. format prin contopirea sat<"lor Biileşti şi Unirea. S.066 137. care face parte integrantă din oraş ca suburbie. precum şi comunele suburbane : a) Brodoc şi b) Rediu (în 1<)30 : Rădiu).cimec. sub denumirea: Băltcni. cătunul Ciora-Boca. Pariş­ ca. Oraşul Vaslui. rec separat în 1912.922 12.548 74 109 97 258 95 1i7 80 242 238 230 157.292 324 4Jj 382 1.

cătunul Corbu. 7.Târg. inel. în 1930 comună suburbană la oraşul Vaslui. Buhăeştii-de-Sus. format din satele: 1.cimec. ştii.ro . Borose~ttii-Sat şi 2. inel. in 1912 rec. inel.702 423 280 3. separat în 1912. Boroseseparat in 1912. 10. îo 1930 rec. Capu-Rediului.686 JUDEŢUL VASLUI Nr. BăJ.36 Capu-Rediului 1 r.?S B) 47 4!1 4'1 r:n 5!. duh rlenumirea: www.5 :i6 !i7 Boroseşti 1') Bouşori 10) Brăhăşoaia Brodoc Il) Broşteni !il 52 Buda Buhăeşti 12) 202 157 124 208 104 292 374 875 780 695 446 291 227 883 667 501 soa 671 900 347 235 773 6011 458 832 1168 1. 1912. rec. şi Gara Buhăetti . rec. împreună cu satele: Bălteni.028 1.209 1. inel. separat în 1912. Buhăeştii-de-Mij­ loc şi 3. la Tanacu. Burghele1ti. 12. inel. teai-Deal şi Bălteni-Vale. U. 15.458 344 818 . Boroseşti. 2. cătunul Chioai-a. B1·odoc. format din : l. satele 8. Buhăe1ti.) 82 364 1126 329 1. Buhăeştii-de-Jos. separat In 9.. ca unităţi. rec. di1tincte. separat în 1912. rec. Răşcani. Bereara. 11. cătunul Carleşti. Bolaţi cu cătunul Cârleşti şi 2. Bouşori. cătunul CioaiiS. la Bereasa.1 'i4 r. Bolaţi. rec.ia. Butucăria. cătunul Boţo<1. in 1930 inel. în 1930 rec.~9S Bulboaca Burgheleşti 13) Bntucăria 14) 94 60. 14.. 1!5 1. de cod Numele locallllfll Clldlrl 1!1111 Locuitori (Populafle 1tatorald) 1930 1!1111 41 Vas 42 43 44 15 46 Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Bârzeşti Ben eşti Bereasa 7) Bleşca Bodeşti Bolaţi 209 171 162 106 64 .

20. inel. cătunul Sofrăneşti.231 1. inel. cătunul Talanca : satul Crăciuncşti s'a format după 1912 prin contopirea satelor : 1. 2.762 2. inel.'3 1. cătunul Satu-Nou rec. Crăciu­ aetti şi 2. Cotic.Târg.128 300 1. Codăeştii-Târg şi cătunul Burcelu. cătunul Hordileşti.ti. care în 1912 a fost rec.3 Vas 64 Vas 65 Vas 6i Vas 67 Vas 6R Vas 69 Vas 70 Vas 71 Vas 72 Vas 73 Vas 74 Vas 'l5 Vas Călugăreni Cănţălăreşti Căue~ti Căzăneşti Chetrcşti Chirceşti Chiţoc Ciofeni Ciorteşti 11.568 2. 18. separat în 1912. inel. separat în 1912.041 16. inel.\) Codărşti-Târg 17) Corbu Coropceni 18) Coşca Coseşti 10) Cozmeşti 20) Cotic Crăciuneşti 21) Curseşti 90 52 13:5 121 89 258 254 80 422 511 213 376 146 116 88 151 103 306 376 242 640 515 325 18. separat. cătuuul Iaz .133 361 1. cătunele : 1.cimec. Crăciu11e1ti.031 989 238 1. care în 1912 au fost rec. Codăeşti. 1 19.ro . cătunul Crasna. rec.694 G21 456 420 (il)() 46.017 815 1. Măcrc. în 1912. Cozmeşti.9 568 455 336 1. separat .JUDEŢUL VASLUI 687 Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 1930 Nr. www. inel. Rotăria şi 3. ca sat.338 560 379 531 559 512 1. 17. Satu-Nou. în 1930 : Codăeşti. separat. ca sat. format din satele : Codăeştii-Sat.207 839 1. 21. Ciorteşti. de cod Numele localilllll Clldlrl IMI 58 Vas 59 Vas 60 Vas 61 Vas 62 Vas (. Coropceni. rec. Crăşniţa.

27. satul Doaga-Vasiliu. in 1930 rcc. care în 1912 au fost 1ec. la Doagele. ineL cătunul Alexeşti. 28. satul Cuza-Vodă. Delenii-de-Sus. Dobrovăţu-Ruşi cu Ferma-Dobrovăţ şi 2. separat în 1912. Domui(a. 23. cătunele: 1. satul Delcn~ s'a format prin contopirea satelor : 1. rcc. separat în 1912. 24. de cod 7G Vas Numele locaUtllll CUidlrl 1!1111 Locuitori (Populatie sta!orolcl) 19111 1. 30. rec. rec. inel. www. în 1912: Drăcşeni.cimec. rec. Drc'igeşti. Deleniidc-]os şi 2. format prin contopirea satelor: 1.) Dobârceni Dobrosloveşti Dobrovăţ 27) Domniţa 28) 20) Drăgeşti ~f•) Draxeni 69 114 209 102 868 47 214 150 1.129 1930 Cuza. Sofroncşti şi 2.665 233 870 690 1. cătunul Moreni. cătunele : 1. în 1912: Borăşti. inel. Deleni. după 1912 pe teritoriul comunei Ţibana.~) 77 78 79 80 SI 82 8.Vodă Dăneşti 23) 2. Golia. Doagele. in 1930 inel. in 19. Dobrovăţ. Dăneşti.020 ! .277 487 742 705 494 3'16 3. Dmxeni. iar Ciorâţa ca simplu cătun. Dobrovăţu-Moldoveni. inel.226 192 743 366 22.Oil2 2. sat nou înf. Cuza-Vodă.'10 ~ Delcni {Gura-Munteni).3 84 85 86 87 88 Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Deleni 24) Deleni (Codăeşti) Dele~ti 21}2 272 615 ll9 '202 25) Doaga-Vasili'u Doagele 2C. 29. separat în 1912. Ciorâţa şi 2.206 2. separat in 1912 ca sat. 2b. separat şi anume: Golia ca sat.468 546 845 306 554 819 418 3.JUDETUL VASLUI Nr. Doaga-Vasiliu.ro . 25. ValeaPopii.

Fundătura.52. !H.8i6 1.J 504 1. 37. Fâslâci. separat 'in 1912. rec. 33. inel. 32.013 283 1. separat în 1912. inel.JUDEŢUL VASLUI 689· Nr. că tunul Hârşova-Mănăstire. separat în 1912· .3 1. cătunul Sărata. Gârceni. Dumeşti.Hl 186 218 486 240 66 358 454 63 168 20C) 57 89 126 277 214 445 1. 41. la jud. în 1930: Gârbeşti. inel. Tatomicătunul Tatomireşti a fost rec.234 1. cătunul Ciuroaia. In 1912. 36. Dumeşlii-Vechi. format prin contopirea satelor. rec.175 Gârbcşti-Ţibinc~ti 40) Gârccni 41) 9R4 l. în 1930 rec.'ineşti. 40.024 827 1. separat în 1912.0-13 1. în 1912: Glotlenii-Gi\ndului.'19. cătunul Palanca. rec. Drăguşmi. cătunele: 1. separat în 1912.4. Roman.'31) 1. 35. : l. rec. separat ca sat. Găunoasa.450 31.cimec. Gârbeşti. www. cătunul Unirea-Loturi.ro .958 3!-5 664 914 268 3. reşti. ineL cătunele : Cartierul-Nou ~i Schineta.192 714 724 1. inel. de cod Numele localllilţll Clildlrl 1!1tt (Populeţle Locuitori statornlcil) 1941 1930 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 V::~s 104 Vas 105 Vas Vas Drăguşcni 31) Vas Dumasca Vas Dumbrăvcni Vas Dumcşti 22) Vas Dumeştii-Vechi 33) Vas E2cru 34) Vas Fâstâci ·l~) Vas Fereşti 36) Vas F•Jcşasca Vas Frenciugi Vas Fundătura 37) Vas Fundătura-Cojca Vas Găunoasa 38) Vas Găurcni Gârbcşti 30) . Gârbeşti-1ib. Valea-Mare şi 2.726 834 215 1. Măcrcşti şi 2. în 1930: Gârbeşti-Ţibana. inel.665 294 635 R57 205 :116 j'. Satu-Vechiu. cătunul Schitu-Mălineşti. inel. ca sat. FeTeşli.55 807 829 2. E:::eru. inel. 38. Cătunul Schi neta a fost rec.

in 1912 şi cătunul Ezerel rec. rec. în 1930 înglobat la Todireşti. inel. · 47. satul 1·ătunul Rateşui-Cuzei. inel.3.858 2HI 152 667 1.gofta. inel. Lipovăţ. cătunele : l. în 1912 inel. Lipova. 4. ca sat . separat. Ezerd. 45. înglobat la aceea dată la Gura. inel. 50. separat în 1912. 740 269 631 771 li54 1. Hucu. în 1912 rec.M unt cai Vas Gura.·69J JUDEŢUL VASLUI Nr. inel. Băjeneşti şi :il. Haliţa şi 2. Gum-Văii. separat in 1912. iuel. Râşniţa.ro . www.r. lpatele. ·ca sat. Schitu-Mănăstirea.372 366 992 2JJ74 42. Bu&cata. separat. în 1930 şi 1912. Hâ1·şova. 46. inel. 48. separat ca sat: satul Golo. :-63 581 390 807 209 541 309 . Balica şi 2. în 1912 : Golgofta. Ferma-Laza şi cătunele : 1. Petrcşti. cătunul Spătari. 44.Văii 43) Vas Hârşova H) Vas Hârşovcni Vas Hucu ~~) Vas Ipatele 46') Vas 1văneştt 47) Vas Jigoreni Vas Laza 48) Vas LinJrurari Vas Lipova -!9) Vas Lipovăţ ~O) 770 453 !)61) 197 51 147 65 174 G9 78 140 197 15'1 142 102 u53 309 S0. Laz-a. cătunele : l. inel.2 2?4 340 t:i1. c~tunul Popeşti. cătunele: 1. lvăneşti.Văii. rcc.cimec. Chilia şi 2. ·11e cod 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 \19 120 121 Numele localltllU Cllcllr 19tl 177 118 ~1'2 \Populaţie Locuitori statornld) 1930 19tl Vas Gherghdeu Vas Glodcni Vas Gologofta 42) Vas Gri eşti Vas Gura. Gologo/ta. 49. cătunul Chilia a fost rec. Buscata .693 349 773 1. cătunul Talanca.

55.140 716 1.. ca suburbie.376 832 1. Oşqti. 54. 57. separat in 1912. ca sat . rec. 58. format prin contopirea satelor: L Negreştii­ Sat şi 2. rec separat în 1912.821 53:S 1.:diu-Plpăuţi. Negreştii-Târg. 53. www.727 481 1. 56.ro . rec.027 . sub denumirea : Radiu. separat în 1912.24q Nr.245 592 1. Măcreşti. inel. cătunele : L Fundu-Negrii (Negrele) şi' 2 Ruginoasa. cătunul R. tie cod 122 123 124 125 126 127 !28 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Numele localltllll Clldlrl 1!141 66 132 133 315 271 145 186 146 67 135 387 536 197 425 133 309 (Populaţie Vas Măcreşti 51) Vas Mălosu 5~) Vas Mărăşeni Vas Mânjeşti Vas Micle. Mălosu.458 2. Poeneşti-Mănăstire. Parpaniţa. ca ~ak. inel. cătunul Popeşti.401 1. cătunul Satu-Nou. ineL cătunul Pocnetti-Ghiga. Negrelti. Muntenii-de-Sus. în 1930 inglobat la oraşul Vaslui.IJI. inel. in 1930 cătunul a foat rec. inel. la Poeactti-Străjesru.026 516 683 '!27 285 612 1-768 2. rec.ti Vas Mirceşti Vas Moara-Domnească Vas Moara-Grecilor 53) Vas Munteneşti Vas Muntenii-de-Jos Vas Muntenii-de-Sus 51) Vas Negreşti 55) Vas Oprişiţa Vas Oşeşti 5 6) Vas Parpaniţa 57) Vas Poeneşti -Mănăstire r>B) 1. în 1912 : Măcreşti-Unceşti.cimec. 52. separat in 1912. Moara-Grecilor.210 561 7!14 fi!)1 268 534 511 1.JUDEŢUL VASLUI 691 Locuitori statorolcl) 1930 1941 278 S83 67'! l. ca sat.

3. Portariitic-Mijloc şi cătunul Portarii-de-Sus. ('Uprinzilnd şi cătunele: Alexeni şi 0proaia.·v92 JUDEŢUL VASLUI Nr. 61. de cod 1. în 1912 : Pulincu.3 . rec.lrg. rec M:parat în 1912.-Aiexa. la Ţibana. /'ortmi. format din satele: Portarii-<lc-Jos.iii Vas Vas Vas Vas Vas va~ 57 214 234 209 3~7 Racova lbfaila GG) 278 5.221) 945 423 1. www. ljO. iar cătunele: Alcxeni şi Oproaia la Tungujci. l'oiana-lui.'l57 . care au trecut după 1912 la Tungujci. care în El12 au fost rcc.142 222 l. în 19.38 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Vas Vas Vas Vas Va> Vas Vas Numele locallt4ţll CUidlrl 1941 (Popuhtţle Locuitori statornlc4) 1941 1930 Poeneşti-Străjtscu 5!J) 67 66 Poi. localitatea Poeneşti­ Ghiga. Rulcni. inel cătunul Pănr>asa.!:i6) 321 244 290 349 200 414 2::!1 793 785 766 1. separat în 1912. în 1912: Pungcşti-T.ro . G2.? s'au rec.'J 2:i6 952 1013 :l:!2 J . rec. format din satele : 1_ l'ocncştii­ Ghig·a şi 2. separat. separat. a trecut dela Poeneşti-Străjcscu la Pocneşti-Mănăs­ tirc.'i.ana Poian::~-de -Sus Poiana-lui-Alexa 60) Poiana -Mănăstirii ~ 1) Popc7ti Porcărcţ Portari 62) Pribeşti Proropope~ti 1 l) Pungcşti G4 ) Puşca şi 88 92 35 130 269 277 36i 408 ~6J V. l'oweşti-Shăjesw. Puugeşti. ca sal.30 că­ tunul Pănoasa.cimec. Ro{uila. cătunul Schitu.?98 . în 1930: l'oeneşti . ca ~implu cătun. 6. cătunele : · L Cujba şi 2.i2. a fost rec. Poimza-Mi'inăstirii. separat în 1912. după 1930. care în 191. <·a sat.'ca sate. ProtofJojJeşli. inel. Pocneştii-Străjescului. inel.309 1. 64.'>9. 6.

3 56 Il fi 13-1 . Sdntcia-Nouă şi 2.4 100 277 Secui a Siliştea (Negreşti) 71) Si!iştea (Pungeşti) Slobozia (Negreşti) i5J ':219 S62 58 fi7 54 99 78 446 Jj4 238 665 503 793 265 511 1. în 1930 înglobat la Bereasa. care in 1912 a fost rcc. inel. separat.JUDEŢUL VASLUI 693 Locuitori IPopulatle statornlcil) 1!141 1~ Nr. sat nou înf. dup:i 1912. ca sat. Rediu (Brodoc). Ratc. în 1912. vatra cătunului Ezcru. ca sat. cătunul Saiu-Nou. 74. 72. în 191?.184 716 1. 7!1. cătunele: l. Slobozia (Negreşti). 68. Scâutcia. www. i 1. că tunul Fund oaia. rec. rer. 11eparal în 1912 şi desfiintat după 1912. cătunul Sasova rec.384 209 377 i08 380 283 66. inel. de cod Numele localltllţll Chldlrl 1941 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Vas Vas V. separat.290 89! 1. Sasova. 73.601 221 422 186 -122 317 239 200 296 :l39 563 556 646 237 335 1. : Rediu-Dămăwşeni. 67. Rădurşli. lliişcani.. în 1912 înglohat la Gura.cimec. separat în 1912. Scheia. că!utwl Bejcneşti. inel. ind. Silişlca (Negrcşti)..:s Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Rateşul-Cuzei 66) Rădueşti 67 ) Răsboeni Răşcani 6 8) t.ro . 69. în 1930 comună suburbană la oraşul Vaslui. llcdiu-&ânteia.wi-Cuzci. inel. Srmca. 70.:!2'} Recea Rediu (Armăşoaia) Rediu (Brodoc) 119) Rediu-Galian Rediu-Scânteia 70) Runcu Sauca 71 ) Scânteia 72) Scheia 73) Secături 26 64 165 123 Jlt) . separat în 1912. rec.Văii.

Todirt:şti.cătunelc:Alneni şi Oproaia.009 1. care in 1912 s'au rec. Tufeştii-de-fos.008 501 261 420 946 76. Iaz. rcc.ti 78) Toporăşti 79) Trohani Tufeştii-de.3 1. T oporăşti.5H 1. Ciomege şi 2. satul Hucu. cătunul Plopoasa. Telejna-de-Jos şi 2.Jos 80) Tufeştii-de-Sus Tungujei 81) 90 2S5 . 80. in 1!130 inel. in 1912 inel. Tanacu.280 795 417 38(} 948 1. satul s'a format din : l.390 230 19d 164 ')3 235 566 608 __ .318 2. separat.19Z !J66 917 l. iar la data recensămln­ tului din 1912 a fost rec. 81.cimec.390 2. Telejna. inel. cătunul Prâliţa.ro . 79. T ungujei.033 2. satul Burgheleşti.621 997 841 685 34S 1. cătunele : 1. rcc. inel. cătunele : 1. separat în 1912.S84 827 691 615 284 935 2.JUDEŢUL VAS LUI Nr. incl. oa unităţi distincte. 78. Hordila şi 2.130 629 310 461 l. care la data recensământului din 1941 era cătun la Poiana-Mănăstirii. Rapşa.017 476 406 68. inel. separat. www. Telejna-de-Sus.'1 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 Numele locllllllfU ClAdiri 1941 Locuitori (Populatie stelornlcl) 1941 1!130 Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Vas Slobozia Soleşti Suhuleţ Surăneşti Şerbeşti Şt'rboteşti (Pungeşti) Ştefan-cel-Mare Ştioboreni Tanacu 70) Tan~a Tăcuta Tătărani Telcjna 77) Todire. 77. ""~ 113 109 168 279 141 fi7 120 2~9 394 1. separat in 1912. ca sat. inel. de cod 170 171 172 17. inglobate in 1912 la Pănoasa.

podeni. că tunul Corbn. în 1930 inel. in 1912: Baliga.312 508 223 206 291 945 2. Valea-Mare. cătunul Pănoasa a trecut după 1930 la Poiana-Mănăstirii. 89. 1ibana. Va•ile-Sasu ti 2. cătunele : l. Zăp•­ lienii-Noui.~ 145 270 201 202 203 !04 !05 206 !07 ~08 Valea-Caselor St) 81 Valea-Cânepii 71. (Pungeşti). inel. Valea-Mare (HâriC)Veni). Valea-Moşneagului. Viişoara.378 709 520 133 561 1. la Valea-Caselor.jUDEŢUL VASLUI 695 CUidlrl 19U Nr.851 7'36 1. 88. inel. 87. Voine1ti. in 1930 rec. 83. de cod 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 1~9 ~00 Numele loealltltll Ţibana S?) Ţi băneşti Locuitor (Populatie statornlcl) 1930 1941 665 1. care în 1912 era sat şi cuprindea şi cătunele Alexcni şi Oproaia. in 1912: Zepodcni. Valea-Hogci '342 Va~ Valea-Mare (Negreşti) L'i4 Vas Valea-Mare (Pungeşti) 85) 127 Vas Valea-Moşneagului BG) 3-1 Vas Valea-Oanei 77 Vas Vaita-Rea 435 Vas Valea-Siliştei 87) 194 Vas Valea-Târgului 49 Vas Viişoara 88) 46 Vas Voineşti 89) 69 Vas Vulture~li 226 Vas Zăpodeni 90) 69() Vas Zi zinca 129 Vas Vas . 84.546 660 183 167 281 911 2. Valea-Caselor. Valea-Sili1tei. în 1930 inel. Zii.62 1. inc.057 340 190 083 355 Vas Va. îaglobatc după 1912 la Tungujei. 86.cimec. 9Q. inel. Ursoaia. cătunul Cioara.240 ')84 463 292 1.ro .&50 !>91 82.Vas Vas Vas Vas Ţibăneştii-Buhlei Unceşti Ursoaia 63) S6 146 159 709 896 330 549 611 414 :!86 1. www. Valea-Mo1neagului. cătunele : Moara-lui-Ciornei şi Pănoasa. cătunul Buscata. inel. cătunul Moara-lui-Ciornei. în 1930. 85.

Valea-Răii. ca buburbii. Goranu. 4.ro . 8. lncalităţilc: 1. Făcăi. care fac parte integrantă din oraŞ. Bârsanu.876 7.ll99 G. Lespezile.823 7. 2. 4. Bujorcni. Căciulata. 7.653 1. 4.581 3. Pribu şi 10. care fac parte integrantă din oraş.024 1. Silişlea şi Sticlăria. dintre acestea. 7. Slătio. Ţigănia. 2. Stolniceni. Râureni.124 246. în 1930 mai cuprindea şi comuna suburbană. 5. 2. Olteni. Buda. Siliştea şi Sticlăria în 1912 făceau parte <lin jud. 'localităţile.712 1. localităţile .?. care fac parte integrantă din oraş. Troian. Dealu· Malului. Podu-Pescenii.U. Fcţeni. Cetăţuia.314 15.553 372 1. Curăturile. Argintari.486 276. Buda. www. Oraşul Genele-Mari. Ocniţa. 1:a suburbii. ca suburbii. Lunea. unde le găsim şi la recensământul din 1941.ucle. 5. inel.4<l{j . Ţei­ ca şi 12.JUDEŢUL VÂLCEA Nr. Lunca-Oltului. Goranu.V ârtop. 8. ca suburbii . inel. Aranghel. localităţile : 1. ti. localităţile: 1.5. Ostrovcni. 9. 3. Malu. 3.49'1 !. 3. Il. 9. 2. localităţile : 1.002 5.463 1. Capu-Dealului. Momotcşti şi 6. Oraşul Drăgăşani. Gătejeşti şi 3. ca sate. care fac parte integrantă din oraş. Oraşul Câlimăncşti.5. 3. Gura. 2. : l. 4. Seaca şi 3. inel. 5. Copăcelu. în 1930 cuprindea. inel. Feţeni. care hc parte integrantă din oraş. Poenari. Gura-Suhaşului. Lunea. de cod Numele locantillll Clic1lrl 1!141 Locuitori (Populatie statornlcil) 1941 1930 TOT AL GENERAL Total oraşe Vâl Râmnicu-Vâlcea (capitala) 1) 2 Vâl Biile-Govora 2 ) 3 Viii Călimăneşti 3) 4 Vftl Drăgăşani 1) 5 Vâl Ocnele-Mari 1) 69. ca suburbii. lnătcşli. 10. ~i satdc : Bogdăntşti. Grădeşti. Prăjila.713 . Oraşul Rârnnim-Vâ/rca.44!) 8. Coşota. ind. precum şi cătunele : Malul-Alb şi Mosoroasa . !i. Lespezile.cimec. Căzăneşti cu satele Bârseşti şi Buleta care în 1941 au. 6. fost recensate separat. Oraşul Băilc-Govora. Argeş.Văii.648 910 2. ca suburbii.147 2. 2.

în 1930 rec.'11 150 240 :!07 269 686 K33 13.1i71J 42 60 171 2'' IL 19 ~40. la Rusăneşti.814 Nr. din care s'a înfiinţat noul sat Guşoianca-Căţăleni. aşezările gusp.cimec.'10 rec.114 147 633 759 285 776 429 54 117 158 iH 84 ::!80 323 1. sat nou format după 1930 din aşezările gosp. inel. Barcanele. satele Andreeşti şi Stupina erau înglobate la Chilia. la Pădureţu (Scundu). de cod Numele localltlţll CJidlrl 1941 (Populaţie Total rural Afânata G) 32 Vâl Alexrşti 7) 33 Vâl Al unu 34 Vâl Amărăşti B) 3. Bădiţoiu. cătunul Palanga. în 1912.ro . inel. 11.6. la Măgura. la Băluţoaia (Zăvideni). în 1930 rec. 10. 7 Alexeşti. în 1930 inel. satele: Chilia şi Stupina. 12. 14.JUDEŢUL V ALCEA 697 Locuitori statornldJ 1930 1941 214. 13. în 1912 : Aiseşti. la Târgu-Gânguleşti (în 1930 : Târgu) . 9. www. în 1930 rec. cu acelaş nume de pe teritoriul comunei Fundu-Scundului.Sl 1. Avrămeşti. în 1930 rec. Afânata. Armăşeşti. cătunul Mahalaua-Oleşti. la Târgu-Gânguleşti (în 1930: Târgu). in 1930 rec.'l 879 iR2 200 444 682 260 S. la Păuşeşti-Otăsău.11 52.028 15 fi. A rsanca. 16. în 19.il Aureşti 1~) 4!1 Vid Avrămeşti D) 41 Vftl llalaciu 42 Vâl Barcanelc 14) 43 Vâl Băbeni-Olteţ ~'>) 44 Vâl Bădiţoiu 1 G) 31 V. 8. 15. care ia 1930 era înglobat la Mădulari-Cernişoara.S Vâl Andrccşti 11 ) 36 Vâl Aninoasa 37 V