‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫בס"ד‬

‫פולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה‬
‫דברי רבי אלעזר בן עזריה‬
‫ל"ש שמשה תחילת ליל חמישי דאישתהי ד' עונות שלמות ליל ה' וה' ליל ו' וו'‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שלישי‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫רביעי‬

‫חמישי ‪ -‬יום א'‬
‫‪2‬‬

‫שבת ‪ -‬יום ג'‬

‫ששי ‪ -‬יום ב'‬
‫‪4‬‬

‫פולטת שכבת‬
‫זרע יום ג' טהורה‬

‫פולטת שכבת‬

‫שמ שה תחלת ליל ה'‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬
‫ליל חמישי‬

‫זרע יום ג' טהורה‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫לא שנא שמשה יום ה' עם חשיכה דלא אישתהי אלא מקצת ה' ליל ו' וו' דליכא אלא ב' עונות שלמות דמקצת היום ככולו‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שלישי‬

‫רביעי‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫שבת‬

‫ראשון‬

‫חמישי ‪ -‬יום א'‬

‫שבת ‪ -‬יום ג'‬

‫ששי ‪ -‬יום ב'‬
‫‪2‬‬

‫פולטת שכבת‬
‫זרע יום ג' טהורה‬

‫שמשה עם חשיכה‬
‫פולטת שכבת‬

‫‪1‬‬

‫זרע יום ג' טהורה‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫ת"ר בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות‬
‫שני‬

‫‪1‬‬

‫שלישי‬

‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫רביעי‬

‫הגבלה‬

‫חמישי ‪ -‬פרישה א' ששי ‪ -‬פרישה ב' שבת ‪ -‬פרישה ג'‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫ליל ראשון‬
‫‪1‬‬

‫הר סיני‬

‫פרישה עם חשיכה‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל שני‬

‫פרישה‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ליל ששי‬

‫‪6‬‬

‫מעמד‬

‫ליל שבת‬

‫בס"ד‬

‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫ר' ישמעאל אומר‪:‬‬
‫פעמים שהן ד' עונות פעמים שהן ה' עונות פעמים שהן ו' עונות‬
‫פעמים שהם ד' עונות ששמשה ד' בשבת עם חשיכה ומקצת היום ככולו‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שלישי‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫רביעי ‪ -‬יום א' חמישי ‪ -‬יום ב'‬
‫‪2‬‬

‫שבת ‪ -‬יום ד'‬

‫ששי ‪ -‬יום ג'‬
‫‪4‬‬

‫פולטת שכבת‬
‫זרע יום ד' טהורה‬

‫שמשה עם חשיכה‬
‫פולטת שכבת‬
‫‪ 3‬זרע יום ד' טהורה‬

‫‪1‬‬
‫ליל חמישי‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫פעמים שהם ה' עונות ששמשה בתחלת יום ד' ומקצת היום ככולו‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שלישי‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫רביעי ‪ -‬יום א' חמישי ‪ -‬יום ב'‬
‫שמ שה תחלת יום ד '‬
‫‪3‬‬

‫שבת ‪ -‬יום ד'‬

‫ששי ‪ -‬יום ג'‬
‫‪5‬‬

‫פולטת שכבת‬
‫זרע יום ד' טהורה‬

‫‪1‬‬
‫פולטת שכבת‬
‫‪ 4‬זרע יום ד' טהורה‬

‫‪2‬‬
‫ליל חמישי‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫פעמים שהם ו' עונות ששמשה בתחלת ליל ד'‬
‫שלישי‬

‫רביעי ‪ -‬יום א' חמישי ‪ -‬יום ב'‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬

‫שבת ‪ -‬יום ד'‬

‫ששי ‪ -‬יום ג'‬
‫‪6‬‬

‫פולטת שכבת‬
‫זרע יום ד' טהורה‬

‫שמ שה תחלת ליל ד '‬

‫פולטת שכבת‬

‫‪1‬‬

‫‪ 5‬זרע יום ד' טהורה‬

‫‪3‬‬
‫ליל חמישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫ר' יוסי אומר בשבעה בו‬
‫‪1‬‬

‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫שלישי‬

‫הגבלה‬

‫רביעי ‪ -‬פרישה א' חמישי ‪ -‬פרישה ב' ששי ‪ -‬פרישה ג'‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫פרישה‬

‫פרישה עם חשיכה‬

‫‪2‬‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪7‬‬

‫מעמד‬
‫הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬

‫‪6‬‬

‫פרישה‬

‫שבת‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬

‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫בס"ד‬

‫ר' עקיבא אומר‪:‬‬
‫לעולם ה'‬
‫ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה נותנין לה מקצת עונה ששית‬
‫ר"ע אומר לעולם ה' עונות ‪ --‬ששים שעות מעת לעת‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫שלישי‬

‫חמישי‬

‫רביעי‬
‫‪2‬‬

‫שבת‬

‫ששי‬
‫‪4‬‬

‫שמ שה תחלת ליל ד'‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫ליל רביעי‬

‫‪5‬‬

‫ליל חמישי‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫ר"ע אומר לעולם ה' עונות ‪ --‬ששים שעות מעת לעת‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שלישי‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫חמישי‬

‫רביעי‬

‫שבת‬

‫ששי‬

‫שמ שה תחלת יום ד '‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫ליל חמישי‬

‫‪5‬‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫ר' יוסי אומר בשבעה בו ‪ -‬כדאמר רב אדא בר אהבה משה בהשכמה עלה בהשכמה ירד‬
‫שבת‬
‫‪1‬‬

‫שני‬

‫ראשון‬
‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫שלישי‬
‫הגבלה‬

‫‪4‬‬

‫רביעי‬
‫פרישה‬

‫‪5‬‬

‫חמישי‬
‫פרישה‬

‫‪3‬‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫‪7‬‬

‫הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬

‫‪6‬‬

‫ששי‬
‫פרישה‬

‫שבת‬
‫מעמד‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬

‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫בס"ד‬

‫אבל חכמים אומרים‪:‬‬
‫שש עונות שלמות בעינן‬
‫אבל חכמים אומרים שש עונות שלמות בעינן ‪ --‬שבעים ושתים שעות מעת לעת‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫שלישי‬

‫חמישי‬

‫רביעי‬
‫‪2‬‬

‫ששי‬
‫‪4‬‬

‫שבת‬
‫‪6‬‬

‫שמ שה תחלת ליל ד'‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫ליל רביעי‬

‫‪5‬‬

‫ליל חמישי‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫אבל חכמים אומרים שש עונות שלמות בעינן ‪ --‬שבעים ושתים שעות מעת לעת‬
‫שבת‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שלישי‬

‫ליל ראשון‬

‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫חמישי‬

‫רביעי‬

‫שבת‬

‫ששי‬

‫שמ שה תחלת יום ד '‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫ליל חמישי‬

‫ליל שבת‬

‫ליל ששי‬

‫ר' יוסי אומר בשבעה בו ‪ -‬כדאמר רב אדא בר אהבה משה בהשכמה עלה בהשכמה ירד‬
‫שבת‬
‫‪1‬‬

‫שני‬

‫ראשון‬
‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫שלישי‬
‫הגבלה‬

‫‪4‬‬

‫רביעי‬
‫פרישה‬

‫‪5‬‬

‫חמישי‬
‫פרישה‬

‫‪4‬‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫‪7‬‬

‫מעמד הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬

‫‪6‬‬

‫ששי‬
‫פרישה‬

‫שבת‬
‫חזרו וטבלו‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬

‫בס"ד‬

‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫גרסת הגאונים‬
‫אבל חכמים אומרים‪:‬‬
‫שלש עונות שלמות בעינן‬
‫ת"ר בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות ע"פ גרסת הגאונים שג' עונות שלמות בעינן‬
‫שבת‬

‫שני‬

‫ראשון‬

‫‪1‬‬

‫שלישי‬

‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫רביעי‬

‫הגבלה‬

‫חמישי ‪ -‬פרישה א' ששי ‪ -‬פרישה ב' שבת ‪ -‬פרישה ג'‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫מעמד הר סיני‬

‫פרישה עם חשיכה‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬

‫פרישה‬

‫‪6‬‬

‫חזרו וטבלו‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שלישי‬

‫ליל שני‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬

‫ת"ר בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות ע"פ גרסת הגאונים שג' עונות שלמות בעינן‬
‫שבת‬

‫ראשון‬
‫‪1‬‬

‫שלישי‬

‫שני‬
‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫רביעי‬
‫הגבלה‬

‫שבת ‪ -‬יום ג'‬
‫חמישי ‪ -‬יום א' ששי ‪ -‬יום ב'‬
‫פרישה‬
‫מעמד‬
‫פרישה ‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל שני‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫ליל ששי‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שבת‬

‫ת"ר בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות ע"פ גרסת הגאונים שג' עונות שלמות בעינן כדאמר רב אדא בר אהבה משה בהשכמה עלה בהשכמה ירד‬
‫שבת‬

‫ראשון‬
‫‪1‬‬

‫שלישי‬

‫שני‬
‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫רביעי‬
‫הגבלה‬

‫שבת ‪ -‬יום ג'‬
‫חמישי ‪ -‬יום א' ששי ‪ -‬יום ב'‬
‫פרישה‬
‫מעמד‬
‫פרישה ‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬
‫‪5‬‬

‫ליל שני‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬

‫בס"ד‬

‫שמות פרק יט‬

‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫ת"ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות‬
‫רבי יוסי אומר בשבעה בו‬
‫אמר רבא‪ :‬דכו"ע בר"ח אתו למדבר סיני‬
‫ישׁי ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַבּיּוֹם ַהזֶּה ָבּאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי‪:‬‬
‫)א( ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ‬
‫ַחנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר וַיִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶנגֶד ָה ָהר‪:‬‬
‫ידים ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ַויּ ֲ‬
‫)ב( וַיִּ ְסעוּ ֵמ ְר ִפ ִ‬

‫אמר רבא‪ :‬ודכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראל‬
‫ואתם תהיו לי ממלכת כהנים‬
‫יתי‬
‫יתם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ‬
‫אַתּם ְר ִא ֶ‬
‫ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵּיד ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪) :‬ד( ֶ‬
‫ֹשׁה ָע ָלה ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ו ִַיּ ְק ָרא ֵא ָליו ְיקֹוָק ִמן ָה ָהר ֵלאמֹר כֹּה ת ַ‬
‫)ג( וּמ ֶ‬
‫ֻלּה ִמ ָכּל‬
‫יתם ִלי ְסג ָ‬
‫יתי וִ ְהיִ ֶ‬
‫וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ‬
‫מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ְ‬
‫ָאָבא ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי‪) :‬ה( וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ‬
‫ָא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ַעל ַכּנְ ֵפי נְ ָשׁ ִרים ו ִ‬
‫ְל ִמ ְצ ָריִ ם ו ֶ‬
‫ֹה ִנים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪) :‬ז( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיִּ ְק ָרא‬
‫אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ‬
‫אָרץ‪) :‬ו( וְ ֶ‬
‫ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ֶ‬
‫ָשׂם ִל ְפנ ֶ‬
‫ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם ַויּ ֶ‬
‫ֲשׂה‪...‬‬
‫ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ‬
‫ַח ָדּו ַויּ ְ‬
‫ֵיהם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ קֹוָק‪) :‬ח( ַו ַיּעֲנוּ ָכל ָה ָעם י ְ‬

‫הגבלה‬
‫יך ְבּ ַעב ֶה ָענָן ַבּעֲבוּר יִ ְשׁ ַמע ָה ָעם ְבּ ַד ְבּ ִרי ִע ָמּ ְך‬
‫ֹשׁה ִהנֵּה אָנ ִֹכי ָבּא ֵא ֶל ָ‬
‫ֹאמר ְיקֹוָק ֶאל מ ֶ‬
‫ֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל ְיקֹוָק‪) :‬ט( ַויּ ֶ‬
‫ָשׁב מ ֶ‬
‫)ח( ‪ַ ...‬ויּ ֶ‬
‫יוּמת‪:‬‬
‫ֵע ָבּ ָהר מוֹת ָ‬
‫וְה ְג ַבּ ְל ָתּ ֶאת ָה ָעם ָס ִביב ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם עֲלוֹת ָבּ ָהר וּנְ ג ַֹע ְבּ ָק ֵצהוּ ָכּל ַהנֹּג ַ‬
‫עוֹלם‪) ...‬יב( ִ‬
‫ַא ִמינוּ ְל ָ‬
‫וְ גַם ְבּ ָך י ֲ‬
‫ָרה ִאם ְבּ ֵה ָמה ִאם ִאישׁ לֹא יִ ְחיֶה ִבּ ְמשׁ ְֹך ַהיּ ֵֹבל ֵה ָמּה ַי ֲעלוּ ָב ָהר‪:‬‬
‫)יג( לֹא ִתגַּע בּוֹ יָד ִכּי ָסקוֹל יִ ָסּ ֵקל אוֹ ָירֹה יִ יּ ֶ‬

‫הפרשה‬
‫וְכ ְבּסוּ ִשׂ ְמל ָֹתם‪:‬‬
‫וּמ ָחר ִ‬
‫וְק ַדּ ְשׁ ָתּם ַהיּוֹם ָ‬
‫ֹשׁה ֵל ְך ֶאל ָה ָעם ִ‬
‫ֹאמר ְיקֹוָק ֶאל מ ֶ‬
‫)ט( ‪ַ ...‬ו ַיּגֵּד מ ֶֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל ְיקֹוָק‪) :‬י( ַויּ ֶ‬
‫ֵרד מ ֶֹשׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָה ָעם‬
‫ֵרד יְ קֹוָק ְל ֵעינֵי ָכל ָה ָעם ַעל ַהר ִסינָי‪) :‬יד( ַויּ ֶ‬
‫ישׁי ִכּי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִשׁי י ֵ‬
‫)יא( וְ ָהיוּ נְ כֹנִ ים ַליּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ‬
‫ָמים אַל ִתּ ְגּשׁוּ ֶאל ִא ָשּׁה‪:‬‬
‫ֹשׁת י ִ‬
‫ֹאמר ֶאל ָה ָעם ֱהיוּ ְנכ ִֹנים ִל ְשׁל ֶ‬
‫וַיְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָעם וַיְ ַכ ְבּסוּ ִשׂ ְמל ָֹתם‪) :‬טו( ַויּ ֶ‬

‫מעמד הר סיני‬
‫וְענָן ָכּ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל שׁ ָֹפר ָחזָק ְמאֹד ַו ֶיּ ֱח ַרד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ֲחנֶה‪:‬‬
‫וּב ָר ִקים ָ‬
‫ישׁי ִבּ ְהיֹת ַהבּ ֶֹקר ו ְַי ִהי קֹלֹת ְ‬
‫)טז( ו ְַי ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ‬
‫ָרד ָע ָליו יְ קֹוָק‬
‫ַצּבוּ ְבּ ַת ְח ִתּית ָה ָהר‪) :‬יח( וְ ַהר ִסינַי ָע ַשׁן כֻּלּוֹ ִמ ְפּנֵי ֲא ֶשׁר י ַ‬
‫ֹשׁה ֶאת ָה ָעם ִל ְק ַראת ָה ֱאל ִֹהים ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ו ִַיּ ְתי ְ‬
‫ַיּוֹצא מ ֶ‬
‫)יז( ו ֵ‬
‫הוֹל ְך וְ ָחזֵק ְמאֹד מ ֶֹשׁה יְ ַד ֵבּר וְ ָה ֱאל ִֹהים ַי ֲענֶנּוּ ְבקוֹל‪:‬‬
‫ֶח ַרד ָכּל ָה ָהר ְמאֹד‪) :‬יט( וַיְ ִהי קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ֵ‬
‫ֲשׁנוֹ ְכּ ֶע ֶשׁן ַה ִכּ ְב ָשׁן ַויּ ֱ‬
‫ַעל ע ָ‬
‫ָבּ ֵאשׁ ַויּ ַ‬
‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פולטת שכבת זרע שבת פו‬

‫בס"ד‬

‫ת"ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות‬
‫רבי יוסי אומר בשבעה בו‬
‫ת"ר בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות‬
‫ראשון‬

‫שבת‬

‫‪1‬‬

‫שלישי‬

‫שני‬
‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫רביעי‬
‫הגבלה‬

‫שבת ‪ -‬יום ג'‬
‫חמישי ‪ -‬יום א' ששי ‪ -‬יום ב'‬
‫פרישה‬
‫מעמד‬
‫פרישה ‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל שני‬

‫ליל ראשון‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬

‫ר' יוסי אומר בשבעה בו‬
‫שבת‬
‫‪1‬‬

‫שני‬

‫ראשון‬
‫בר"ח אתו‬

‫‪ 2‬ואתם תהיו לי ‪3‬‬

‫למדבר סיני‬

‫ממלכת כהנים‬

‫שלישי‬
‫הגבלה‬

‫שבת ‪ -‬יום ד'‬
‫רביעי ‪ -‬יום א' חמישי ‪ -‬יום ב' ששי ‪ -‬יום ג'‬
‫פרישה‬
‫פרישה‬
‫מעמד‬
‫פרישה ‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫הר סיני‬

‫ראש חודש סיון‬
‫ליל ראשון‬

‫‪7‬‬

‫בליל שבת טבלו‬
‫ליל שני‬

‫ליל שלישי‬

‫ליל רביעי‬

‫ליל חמישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ליל ששי‬

‫ליל שבת‬